Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7960 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ» ΜΕ 43 - 14 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

∆ιαβάστε στην σελ. 3

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 100 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ∆ιαβάστε στην σελ. 16

- Στα πλαίσια του θεσµού Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ∆ιαβάστε στην σελ. 4 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΛΑ…ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ… ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ» ∆ιαβάστε στην σελ. 7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ L.T.O ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου στο ∆ηµαρχείο – Τι συζήτησαν µε τον Πέτρο Τατούλη

∆ιαβάστε στις σελ. 8,9,10


- Σελίδα 2 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ - Τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στη πρώτη συνάντηση της περασµένης εβδοµάδας

Π

ολλοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της Πρωτοβουλίας για το Κέντρο Νέων Κορινθίας (ΚΝΚ), µε αφορµή το αίτηµα λύσης που κατέθεσε ένας από τους εταίρους του – το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Νεολαίας, δείχνοντας έτσι πως συµµερίζονται την αγωνία των ανθρώπων του Κέντρου για την µελλοντική λειτουργία του. Όσοι βρέθηκαν την περασµένη εβδοµάδα στη συγκέντρωση που είχε προγραµµατιστεί, στηρίζουν την προσπάθεια διατήρησης του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του, ως ένας δηµόσιο χώρος ζωντανό κύτταρο στην τοπική κοινωνία. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν και όπως µας κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές , ήταν τα εξής: 1. Υπάρχει δυνατότητα λύσης του ΚΝΚ µε αίτηµα ενός µόνο εταίρου, παρά τα όσα προβλέπονται από το καταστατικό, δηλ. ότι η λύση µπορεί να γίνει µόνο από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων; Ποιά είναι η θέση της Περιφέρειας Κορινθίας και του ∆ήµου Κορινθίων για το πρόβληµα που έχει προκύψει; 2. Εφόσον, τουλάχιστον ακόµα, δεν έχουν προκύψει αλλαγές, ως προς τη δοµή και τις λειτουργίες του ΚΝΚ, για ποιό λόγο αναστέλλονται όλα τα εκπαιδευτικά –καλλιτεχνικά - πολιτιστικά εργαστήρια, ειδικά µετά από την τόσο δηµιουργική και εξωστρεφή περίοδο, στην οποία το Κέντρο Νέων πρωταγωνίστησε και έδειξε τις δυνατότητές του όχι µόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και εκτός αυτής;

ευρωπαϊκών προγραµµάτων που το Κέντρο Νέων υλοποιεί), στα οποία όµως διαµένουν υπάλληλοι του ΝΟ.ΣΥ.Ν και εθελοντές προγραµµάτων που υλοποιούσε και διαχειριζόταν το ΝΟ.ΣΥ.Ν; (Να ενηµερώσουµε δε, ότι εκκρεµεί δικαστική προσφυγή κατά του ΝΟ.ΣΥ.Ν, από 4 πολύ ενεργές οµάδες της Κορινθίας, οι οποίες διαγράφηκαν αυθαίρετα από το ΝΟ.ΣΥ.Ν -σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των οµάδων) .» Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει ακόµη: Εκ µέρους του ∆.Σ του ΚΝΚ παρευρέθη µόνο ο πρόεδρος του ΚΝΚ (και αυτό προς τιµή του), περιφερειακός Σύµβουλος, κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος και δέχτηκε τις ερωτήσεις του κοινού. Μας ενηµέρωσε πως σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, έχει δικαίωµα ένας εταίρος να ζητήσει και να προκαλέσει την λύση µιας Α.Μ.Κ.Ε. και πως η πρόφαση του ΝΟΣΥΝ, για το αίτηµα λύσης του ΚΝΚ, ήταν ότι “δεν είναι βιώσιµο γιατί δεν κάνει ευρωπαϊκά προγράµµατα”. Οι πολίτες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το ενδεχόµενο κλεισίµατος ή αλλαγής χρήσης του ΚΝΚ, αλλά και την αντίθεση και οργή τους για την στάση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Νεολαίας.

Οι οµάδες, των οποίων οι δράσεις ανεστάλησαν, αφού διαµαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό, εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουν τις δράσεις τους και ο Πρόεδρος κ. Παπαγγελόπουλος, δεσµεύτηκε να καλέσει ∆.Σ ώστε να εγκριθούν οι αιτήσεις των οµάδων για χρήση του χώρου για τα εργαστήριά 3. Πως είναι δυνατόν, τα άτοµα που τους, εξέφρασε όµως επιφυλάξεις για αιτούνται τη λύση του ΚΝΚ (δηλαδή την χρονική διάρκεια των εργαστηρίτα µέλη του ΝΟ.ΣΥ.Ν), να συνεχίζουν ων, σε περίπτωση αλλαγής στη δοµή να κάνουν χρήση των χώρων, που το του ΚΝΚ (λύση της εταιρίας). Κέντρο τους παρέχει εντελώς δωρεάν, Τα 50 και επιπλέον άτοµα που παρακαι πιο συγκεκριµένα: βρέθηκαν στην ανοιχτή συνάντηση αποφάσισαν: α) Γραφείο, τεχνικά εξοπλισµένο, µέσα στο ΚΝΚ καθώς και α) Να κάνουν ενηµερωτικές συναντήβ) Επιπλωµένων διαµερισµάτων του σεις µε την Περιφέρεια και τον ∆ήµο. ∆ήµου Κορινθίων (ο οποίος τα παρα- β) Να παρακολουθούν την πορεία των χωρεί για τη φιλοξενία εθελοντών των εξελίξεων, κ αν χρειαστεί να προχω-

ρήσουν σε πιο δυναµικές κινητοποιήσεις. γ) Να κάνουν υπεύθυνη και ευρεία ενηµέρωση στους πολίτες της Κορινθίας, για το θέµα που έχει ανακύψει. δ) Να ανανεώσουν την ανοιχτή συνάντησή τους για χθες Πέµπτη το βράδυ στις 9µµ στο Κέντρο Νέων Κορινθίας προκειµένου να προγραµµατιστούν οι επόµενες ενέργειες µε σκοπό την επαναλειτουργία του ως ένας ζωντανός χώρος µε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και

πολιτιστικό χαρακτήρα. Κλείνοντας, θέλουµε να υπενθυµίσουµε ότι η «Πρωτοβουλία» έχει ήδη καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και πλάνο ενεργειών, δείχνοντας τη διάθεση και την ενεργή της υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.» Πρωτοβουλία για το Κέντρο Νέων Κορινθίας

Συνεδρίασε χθες η ∆ηµοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας

Χθες Πέµπτη στις 6:30 το απόγευµα είχε προγραµµατιστεί η επόµενη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας µε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1. Εισήγηση- πρόταση για επισκευή του Γερµανικού δρόµου ( Ευαγγελιστρίας & Εκκλησιαστικού Λυκείου) στην περιοχή Λουτρακίου. 2. Εισήγηση - πρόταση για στέγαση του ∆ηµοτικού Γραφείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠ Λουτρακίου . 3. Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας και παράτασης µουσικών οργάνων έτους 2012 για το κατάστηµα -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΜΠΑΡ του ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ το οποίο λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 8 στο Λουτράκι. 4. Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας και παράτασης µουσικών οργάνων έτους 2012 για το κατάστηµα -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ το οποίο λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 9 στο Λουτράκι. 5. Χορήγηση ή µη προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε υπηρεσία προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ το οποίο θα λειτουργεί επί της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 στο Λουτράκι.


Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

∆ΕΝ ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ Ο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ ΜΕ 43 - 14 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Μ

εγάλη αθλητική νίκη για την οµάδα του «Ποσειδώνα» στο Χάντµπολ στον αγώνα µε το αντίστοιχο συγκρότηµα της Μεγάλης Βρετανίας, που έγινε την Τετάρτη στο Λουτράκι. Η οµάδα του Λουτρακίου πρόσφερε άριστη φιλοξενία αλλά πήρε …τη νίκη άξια . Νίκησε µε 43 - 14 , µια µεγάλη διαφορά που λέει πολλά. Αξίζει να σηµειώσουµε πως η παρουσία του κόσµου ήταν πολύ µεγάλη , στο κλειστό γυµναστήριο «Γ. Γαλανόπουλος», κάτι που έδωσε θάρρος και αυτοπεποίθηση στους παίκτες του «Ποσειδώνα» να συνεχίσουν. Ο «Ποσειδώνας» αναφέρει: «Ευχαριστούµε τον κόσµο για την παρουσία του στο κλειστό γυµναστήριο. Είναι καταπληκτικό να βλέπεις αυτό το στολίδι του αθλητισµού του ∆ήµου µας, γεµάτο από ....ΕΣΑΣ. Όλοι έµειναν εντυπωσιασµένοι απο την παρουσία σας, το χειροκρότηµα σας, τον παλµό σας. Όλοι οι υπεύθυνοι της Οµοσπονδίας, του ∆ήµου, οι παίκτες της Εθνικής Οµάδας έµειναν έκπληκτοι από την στήριξη του κόσµου σε αυτές τις δύσκολες στιγµές που βιώνουµε όλοι µας. Ένιωσαν την µεγάλη σας αγκαλιά και την θερµή φιλοξενία µας. Πέρα απο την Εθνική, που αγωνιστικά ήταν µονόλογος, ο δεύτερος πρωταγωνιστής ήσασταν ΕΣΕΙΣ. H παρουσία περισσοτέρων των 1100 και πλέον φιλάθλων που στήριξαν την Εθνική Οµάδα και έδωσαν το πιο χαρµόσυνο µήνυµα. Η νίκη ήταν δική σας. Ήταν νίκη όλων των ΦΙΛΑΘΛΩΝ από όλους τους χώρους. Ένα µεγάλο µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους φιλάθλους, που στηρίξατε την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας µέσα από την καρδιά µας. Για το παιχνίδι αυτό που µένει είναι η σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες της Εθνικής και τα ελάχιστα τελικά λάθη που έκαναν. Σε κανένα σηµείο η Εθνική της Μεγ.Βρετανίας δεν έδειξε ότι µπορεί να εµποδίσει την Εθνική µας ή να την δυσκολέψει στο έργο της. Οι επιλογές των παικτών µας ήταν σωστές και η παρουσία των τερµατοφυλάκων ήταν εξαιρετική όπου χρειάστηκε να επέµβουν. Η οµάδα φάνηκε συγκροτηµένη και συγκεντρωµένη στον στόχο της, που ήταν µόνο η νίκη. Φάνηκε λίγο αγχωµένη στην αρχή και ήταν λογικό. Η συνέχεια όµως ελευθέρωσε τους αθλητές µας και έδειξαν ότι είχαν τις λύσεις ώς οµάδα αλλά και ώς µονάδες όπου χρειάστηκε. Ελπίζουµε η Εθνική µας να έχει το ίδιο νικηφόρο αποτέλεσµα και στην Ιταλία που θα µεταβεί σε λίγες ώρες για το επόµενο παιχνίδι της εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την συνέχεια. Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Φιλαρµονική του ∆ήµου µας όπως και στο τµήµα των µαζορετών. Πραγµατικά έδωσαν µια ξεχωριστή και πολύ όµορφη εικόνα µε την παρουσία τους.» Καλή επιτυχία στον επόµενο αγώνα για τον «Ποσειδώνα» . Η σύνθεση των οµάδων ΕΛΛΑ∆Α(Κρανάκης): Τσιλιµπάρης, Γουργούµης, Καρυπίδης 7, Μαραγκός 6, Παπαδόπουλος 6, Τζιµούρτος 5, Αλβανός 4, Βασιλάκης 4, ∆εληγιάννης 3, Μάλλιος 3, Μπαλωµένος, 2, Χαλκίδης 1, Γεωργιάδης 1, Μεγαλοοικονόµου 1, Σανίκης, Πετρίδης. M.ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Vincent 5, Williams 5, Mc Dermott 2,Hawkinsn 1, Wittlin 1, Avery, Edgar, Goodwin, Hennessy, Lee, Satchwell, Tahraoui, White, Williams, Woodall.


- Σελίδα 4 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

ΚΑΙ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ - Πίεση στο Υπουργείο από την ∆ηµοτική Αρχή να τελειώσουν τα έργα στον Ξηριά

Ο

καθαρισµός των φρεατίων των οµβρίων υδάτων από σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά, αποδείχθηκε για άλλη µια φορά σωτήριος και για την πόλη της Κορίνθου. Η ∆ηµοτική Αρχή προχώρησε στον καθαρισµό, προλαµβάνοντας τυχόν καταστροφές και πληµµύρες, που θα έφερνε µαζί της η µεγάλη βροχόπτωση της ∆ευτέρας. Ευτυχώς , παρά τα έντονα καιρικά φαινόµενα που προέκυψαν µε τις δυνατές βροχοπτώσεις και παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη τα έργα του Ξηριά που έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν πληµµυρικά φαινόµενα, δεν δηµιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα από την πρόσφατη καταιγίδα. Η ∆ηµοτική Αρχή Κορίνθου, βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο πιέζοντας το συνεχώς για την άµεση αποπεράτωση των έργων του Ξηριά και ελπίζει, ότι σύντοµα µόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτές παρεµβάσεις αλλά και άλλα αναγκαία έργα υποδοµών που εκτελούνται στο ∆ήµο µας, θα θωρακίσουν την πόλη της Κορίνθου και τις περιουσίες των συµπολιτών µας από τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι ξαφνικές και έντονες αλλαγές του καιρού, αναβαθµίζοντας αποτελεσµατικά την εικόνα της πόλης της Κορίνθου.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α: "ΞΕΚΙΝΑΜΕ... ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ… ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ… ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Ο

ι γενικές συνελεύσεις και οι συγκεντρώσεις που είχε προγραµµατίσει για χθες η Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α , µετά από οµόφωνη απόφαση του γενικού συµβουλίου της, σηµατοδοτούν το ξεκίνηµα νέων κινητοποιήσεων µε στόχο να µην γίνουν δεκτά τα νέα µέτρα . Παράλληλα έχουν προγραµµατίσει κινητοποιήσεις στους δρόµους, την ∆ευτέρα. Θα προηγηθεί αποχή από κάθε εργασία το Σαββατοκύριακο Η Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α µέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε , αναφέρει:

«Η τρικοµµατική συγκυβέρνηση και η τρόικα µετά από πολύµηνη φαρσοκωµωδία συµφώνησαν στα απάνθρωπα µέτρα που οδηγούν την Ελληνική κοινωνία στην πλήρη καταστροφή τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και καθώς οριστικοποιήθηκε η συµφωνία της συγκυβέρνησης µε την τρόικα προχωρούµε στην κλιµάκωση των κινητοποιήσεών µας. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ξεκινάµε µε την πραγµατοποίηση σε όλους τους ∆ήµους ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ κ.λπ. και παίρνουµε τις αποφάσεις για να οργανώσουµε µε τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα µας, καθορίζουµε τους χώρους και τα κτίρια που θα καταληφθούν. Καλούµε όλους τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες σε συστράτευση στον αγώνα για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ των µέτρων εξαθλίωσης της συγκυβέρνησης και της τρόικα. Το αργότερο µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις κ.λπ. και να έχουν ξεκινήσει οι καταλήψεις των ∆ηµαρχείων, ∆ηµοτικών κτιρίων και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας. Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3 και 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 απέχουµε από κάθε εργασία, βρισκόµαστε σε αγωνιστική εγρήγορση ώστε από τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012 να βρεθούµε ΟΛΟΙ στους ∆ΡΟΜΟΥΣ µε την κατάθεση των µέτρων που διαλύουν τις ζωές µας και διαµορφώνουν συνθήκες µεσαίωνα στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ΟΛΟΙ µας, µε τη αποφασιστικότητα και τη µαχητικότητα που διακρίνει τον κλάδο θα βρεθούµε στην πρώτη γραµµή του αγώνα, γιατί αυτά τα µέτρα δεν πρέπει και ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ !!!»


- Σελίδα 5 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Η Kοραλία της Σιωπής» στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου

Το Σωµατείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ», Η Βιβλιοθήκη του KE.Π.A.Π του ∆ήµου Κορινθίων και οι εκδόσεις ∆ΥΑΣ παρουσιάζουν το µυθιστόρηµα της Ζηνοβίας Μαρνέζη µε τίτλο : «η Kοραλία της Σιωπής», που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 4 Νοέµβρη και ώρα 11.00 πµ στο Θέατρο του ∆ηµαρχείου Κορίνθου. Θα προλογίσει η προϊστάµενη της Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Κορινθίων κ. Μαρία Λύρα ενώ το έργο θα παρουσιάσουν η πρόεδρος των «Αλκυονίδων», ποιήτρια κ. Μαργαρίτα Φρονιµάδη-Ματάτση και η συγγραφέας Νατάσα Γουτσικίδου. Αποσπάσµατα του έργου θα διαβάσει η Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΕΤΩΠΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00 – 21.00 «Ύστερα από την πρώτη επιτυχή Συνδιάσκεψη του Μετώπου Νεολαίας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , παρουσία πολλών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων οι οποίοι έστειλαν ένα ελπιδοφόρο µήνυµα ότι η νέα γενιά των Εθνικιστών είναι έτοιµη να αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πατρίδας µας , καθιερώνεται πλέον η λειτουργία του Μετώπου Νεολαίας . Κάθε Παρασκευή στα γραφεία της Τ.Ο. Κορινθίας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην πόλη της Κορίνθου ( οδός Κύπρου 64 ) και ώρα 7 – 9 το απόγευµα καλούµε κάθε νέο και νέα να ενταχθεί στις τάξεις του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήµατος».

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Στο Λουτράκι Ο «Προµηθέας» ευχαριστεί τη Φιλαρµονική Λουτρακίου – Περαχώρας και τις Μαζορέτες της για την συµµετοχή τους στην παρέλαση της Εθνικής Επετείου «Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Οργανισµού «Προµηθέας» και τα µέλη του ∆.Σ. αισθάνονται το χρέος να ευχαριστήσουν τη Φιλαρµονική Λουτρακίου – Περαχώρας και το τµήµα των Μαζορετών της, που για µια ακόµα φορά λάµπρυναν µε την παρουσία τους την παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, εξυψώνοντας το εθνικό φρόνηµα των ∆ηµοτών µας. Ιδιαίτερα δε, να απονείµουν τα εύσηµα στα µέλη και των δύο σωµάτων για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν, παρότι δεν ήσαν υποχρεωµένα, αφού συµµετείχαν και στην παρέλαση των Αγίων Θεοδώρων τονώνοντας και εκεί το ηθικό των θεατών. Θεωρούµε ότι είναι χρέος µας, ως ελάχιστη ανταµοιβή στους κόπους τους, να τους ευχαριστήσουµε για ακόµα µια φορά.» Ο Πρόεδρος ∆.Σ. «Προµηθέα» Νικόλαος Λόης

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα Πέµπτη 1 Νοεµβρίου 2012

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/


Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΛΑ…ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ… ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ»

φή της Κρήτης - διατροφική πυραµίδα – τα απαραίτητα γεύµατα για κάθε ηµέρα – συνδυασµοί τροφών.

Α

ύριο Σάββατο έχει προγραµµατιστεί να γίνει η πρώτη συνάντηση, από την σειρά σεµιναρίων που έχει προγραµµατίσει το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου µε θέµα : «Απλά… παραδοσιακά… γαστρονοµικά». Στόχος να προβληθεί η µεσογειακή διατροφή µέσα από την απλή παραδοσιακή οικιακή µαγειρική τέχνη και η στροφή των ανθρώπων στη χρήση των τοπικών προϊόντων στην καθηµερινή διατροφή. Στο πρόγραµµα αυτό θα συµµετέχουν προσφέροντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους άνθρωποι από διάφορους κλάδους που σχετίζονται µε τη διατροφή, όπως η δηµοσιογράφος γεύσης κυρία Ελένη Ψυχούλη, η διαιτολόγος – διατροφολόγος κυρία Μαρία Ζερβού, ο µάγειρας και ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Προς Κορινθίους» κύριος Ναπολέων Κακοκέφαλος. Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο Τύπου , συµµετέχουν και στηρίζουν την προσπάθεια του Μουσείου οι εξής παραγωγοί από την περιοχή της Κορινθίας, προσφέροντας τα προϊόντα τους αλλά και την τεχνογνωσία για την παραγωγή τους: Κτήµα Παλυβού – Αρχαία Νεµέα Παραδοσιακά προϊόντα Επιδαύρου Α.Ε. – Μ. Πρωτόπαπας «Ο κήπος της αφθονίας» - Γιάννης Βαρελάς Φούρνος ΣΤΑΧΥ – Φώτης Αργυρίου Σκαπεντζής Βαγγέλης Τρίπος Κωνσταντής Παπαθανασίου Κώστας Φούφας Γιώργος

Τη νέα αυτή διοργάνωση του Μουσείου στηρίζει το σωµατείο «Φίλοι του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου», τα µέλη του οποίου στέκονται ηθικοί και δυναµικοί αρωγοί σε κάθε δραστηριότητα του Μουσείου. Το σεµινάριο απευθύνεται σε ενήλικες και θα ολοκληρωθεί σε πέντε συναντήσεις. Θα πραγµατοποιηθεί όλα τα Σάββατα του Νοεµβρίου και το πρώτο Σάββατο του ∆εκεµβρίου, δηλ. 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 και 01/12, ώρα: 11.30 – 14.00. Η συµµετοχή κατ’ άτοµο για το σεµινάριο είναι 15 ευρώ Η 1η αυριανή συνάντηση θα έχει σαν θέµα την Μεσογειακή διατροφή – η διατρο-

Μια νέα έκθεση ζωγραφικής εγκαινιάζεται αύριο στο Λουτράκι H EPsilon Art Gallery σας προσκαλεί στα εγκαίνια της Έκθεση Ζωγραφικής της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΟΥ το Σάββατο 10 Νοεµβρίου, στις 19:00.∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι 30 Νοεµβρίου 2012 Ώρες λειτουργίας γκαλερί: ∆ευτέρα έως Σάββατο πρωί 11:00- 13:00 / απόγευµα 5:30 - 7:30 (ΚΛΕΙΣΤΑ Τετάρτη & Σάββατο απόγευµα) ΕPsilon Art Gallery - Εύη Παντελέων, Παναγίας Γιάτρισσας 12, Λουτράκι (δίπλα στην ∆ΕΗ),

- Σελίδα 7 -


- Σελίδα 8 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Ο

Dr. Heinz Zielinski γενικός διευθυντής αθλητισµού του Υπουργείου Εσωτερικών του Έσσεν της Γερµανίας και ο Γενικός Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Εταιρικού Αθλητισµού κ. Musa Lami ήταν προσκεκληµένοι του LTO (Οργανισµός τουρισµού Λουτρακίου) µε στόχο την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών που θα φέρουν ξένους επισκέπτες στο Λουτράκι, στο άµεσο µέλλον. Γι’ αυτή την επίσκεψη δόθηκε την Τρίτη το απόγευµα στο δηµαρχείο Λουτρακίου συνέντευξη Τύπου παρόντος του αντιδηµάρχου κ. Κακούρου και του πρόεδρου του LTO κ. Σπύρου Καραβούλη. «Αυτό που θέλουµε είναι να ανταλλάξουµε τεχνογνωσία, απόψεις και γνώσεις για το πως λειτουργούµε και οι δύο εταίροι στο κοµµάτι του αθλητισµού», δήλωσε µεταξύ άλλων ο κ. Zielinski, για να προσθέσει αµέσως µετά: «∆εν αναφερόµαστε όπως καταλαβαίνετε µόνο στο κοµµάτι του τουρισµού που έχει να κάνει µε την ξεκούραση, αλλά και µε τον ενεργό αθλητισµό». « Η οµάδα του κ. Καραβούλη και η δική µας πιστεύω ότι είµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος και µπορούµε να αναπτύξουµε ένα πλαίσιο συνεργασίας».

Τον λόγο πήρε ο φιλοξενούµενος Dr. Heinz Zielinski: Έκανα µια ερευνητική αποστολή σχετικά µε τον εργασιακό αθλητισµό. Υπάρχει ένα µεγάλο δυναµικό σχετικά µε τον αθλητισµό της νεολαίας. Μιλάω για τις ανταλλαγές των νέων και για την κοινωνική ένταξη. Μπορούµε να οργανώσουµε τρίαθλο, αθλητισµό τρίτης ηλικίας, αλλά και ανάπτυξη των εκκολαπτόµενων αθλητών, των νέων ταλέντων δηλαδή. Επίσης µπορούµε να φέρουµε και µεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή πρωταθλήµατα. Ο τοµέας της υγείας είναι επίσης ένας τοµέας που µπορούµε να έχουµε πολύ καλή συνεργασία. Η διατροφή και η κίνηση είναι δυο τοµείς γενικού αθλητισµού που εφαρµόζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό στη Γερµανία. Ο στόχος µας είναι να έχουµε συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, όπως η πόλη του Βισµπάντεν που µπορεί να είναι


Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 9-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ L.T.O ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου στο ∆ηµαρχείο – Τι συζήτησαν µε τον Πέτρο Τατούλη ένας πολύ σηµαντικός εταίρος. Αυτό που θέλουµε είναι να ανταλλάξουµε τεχνογνωσία, απόψεις και γνώσεις για το πως λειτουργούµε και οι δύο εταίροι στο κοµµάτι του αθλητισµού. ∆εν αναφερόµαστε όπως καταλαβαίνετε µόνο στο κοµµάτι του τουρισµού που έχει να κάνει µε την ξεκούραση, αλλά και µε τον ενεργό αθλητισµό. Επίσης υπάρχει η µορφωτική ακαδηµία, στην οποία ασχολούµαστε µε το κοµµάτι ξεκούρασης και αθλητισµού. Η Πελοπόννησος έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες σε αυτό το πρόγραµµα. Πέρσι ήµουν στην Ολυµπία όπου είχαµε µια πολύ καλή εικόνα ανταλλαγής µορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θεωρώ πολύ σηµαντική τη συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας που παραδοσιακά έχουµε πολύ καλές σχέσεις. Αυτό είναι δυνατό να γίνει µε συγκεκριµένες εταιρικές σχέσεις σε συγκεκριµένα προγράµµατα όπου θα ορίζονται οι όποιες συνεργασίες που µπορούν να υλοποιηθούν. Η οµάδα του κ. Καραβούλη και η δική µας πιστεύω ότι είµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος και µπορούµε να αναπτύξουµε ένα πλαίσιο συνεργασίας.

Γιάννης Κακούρος:

«Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα για το δήµο µας η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού, αλλά και για µένα προσωπικά..» Εκ µέρους του δήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ο Αντιδήµαρχος κ. Γιάννης Κακούρος είπε : «Θα ήθελα εκ µέρους του δήµου µας να υποδεχτώ στην πόλη µας την επίσηµη επίσκεψη του ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών και τον κ. Lami. Είναι µια πολύ σηµαντική επίσκεψη για πολλούς λόγους. Όχι µόνο για την ανάπτυξη του τουρισµού, για τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει µε τον τουρισµό, αλλά και για πολιτικούς λόγους. Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα για το δήµο µας η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού, αλλά και για µένα προσωπικά αφού προέρχοµαι από τον χώρο του αθλητισµού. Θέλω κι εγώ να κάνει ο δήµος ένα άλµα πάνω σε αυτό τον τοµέα. Ο δήµος µας έχει µια παράδοση τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων. Π.χ. αύριο έχουµε έναν πολύ σηµαντικό αγώνα ανάµεσα στην εθνική οµάδα της Ελλάδος µε τη Μ. Βρετανία στο άθληµα του χάντµπολ. Γνωρίζω από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις µας µε τους επισκέπτες µας ότι τους ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία σε αθλητικές διοργανώσεις, και πρωταθλήµατα και επισκέψεις αθλητών για προετοιµασία. Η ιδέα του κ. Zielinski για το τρίαθλο µπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο για την περιοχή µας, λόγω της ύπαρξης της λίµνης Βουλιαγµένης. Τέλος εκ µέρους του δήµου θα ήθελα να ευχηθώ και να ελπίσω στην άµεση συνεργασία µας και θα χαρώ να έχουµε µια πολύ καλή επικοινωνία.

Musa Lami:

«Το Λουτράκι έχει το δυναµικό

να φιλοξενήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν τα µέλη µας και σε αθλητικό, αλλά και σε ξενοδοχειακό επίπεδο»

όλη την Ευρώπη και είναι άνθρωποι που κάνουν αθλητισµό µέσα στις επιχειρήσεις τους. Και ως γενικός γραµµατέας του Οργανισµού υπόσχοµαι πως σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πηγαίνουµε θα διαφηµίζω την πόλη σας ως προορισµό.

Musa Lami: Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια και για την πρόσκληση, αλλά και για την πολύ καλή φιλοξενία, καθώς και για τις ενδελεχείς συζητήσεις που είχαµε µε τον κ. Καραβούλη. Θέλω να επιβεβαιώσω όλα αυτά που ο κ. Zelinski ανέφερε. Θα ήθελα όµως να εστιάσω λίγο περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εργασιακού Αθλητισµού. Εργάζοµαι στο Υπουργείο Αθλητισµού του κρατιδίου του Έσσεν και είµαι υπεύθυνος για την αθλητική πολιτική. Όµως εδώ έχω έρθει και µε άλλη µία ιδιότητά µου, αυτή του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Εργασιακού Αθλητισµού για τον οποίο θα ήθελα να σας µιλήσω πιο διεξοδικά. Ο Οργανισµός έχει έδρα το Παρίσι και ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια. Τα µέλη του είναι από την Πορτογαλία µέχρι τη Ρωσία και από την Αγγλία µέχρι την Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένου και του Ισραήλ. Ο Οργανισµός είναι υπερήφανος που εδώ και δύο χρόνια έχει στις τάξεις του αντίστοιχο Οργανισµό Εργασιακού Αθλητισµού µε έδρα την Ελλάδα. Η τάση στην Ευρώπη είναι οι άνθρωποι να κάνουν αθλητισµό στον ελεύθερό τους χρόνο, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να εξασκούνται στο άθληµά τους κάνοντας ταυτόχρονα διακοπές σε άλλες χώρες, µαζί µε την οικογένειά τους. Εκτός βέβαια από το κάνουν αθλητισµό στις χώρες τις οποίες επισκέπτονται, γνωρίζουν ταυτόχρονα την ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας αυτής. Εκτός λοιπόν από τη διερεύνησή µας εδώ στο Λουτράκι σε αθλητικό επίπεδο, δηλαδή εγκαταστάσεις κ.λπ. η αποστολή µας κρίνεται πάρα πολύ επιτυχηµένη αφού είδαµε ότι το Λουτράκι έχει το δυναµικό να φιλοξενήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν τα µέλη µας και σε αθλητικό, αλλά και σε ξενοδοχειακό επίπεδο. Τα µέλη µας ανέρχονται σε 20.000.000 συνολικά σε

Στη συνέχεια της εκδήλωσης τέθηκαν στους οµιλητές ερωτήσεις από τους δηµοσιογράφους: ∆ηµοσιογράφος: Πως βλέπετε τη συνεργασία σας µε την περιοχή µας; Για τι πρωταθλήµατα µιλάτε ; Zelinski: Αναφερόµαστε κυρίως σε αθλητισµό για τις µάζες και όχι τόσο σε επαγγελµατικό πρωταθλητισµό. Ήµουν στην κατασκήνωση νέων και είδα ότι υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής νέων και εφήβων σε πρώτη φάση. Ανέφερα επίσης τον αθλητισµό τρίτης ηλικίας, όπου µπορούν να επισκέπτονται το Λουτράκι αυτοί οι άνθρωποι και να συνδυάζουν τις διακοπές τους µε την ήπια αθλητική δραστηριότητα. Επίσης ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι στο οποίο µπορούµε να συνεργαστούµε είναι ο αθλητισµός των ανερχόµενων ταλέντων, τους «εκκολαπτόµενους» αθλητές οι οποίοι µπορούν να επισκέπτονται το Λουτράκι για προετοιµασία. ∆ηµοσιογράφος: Ποια είναι η εικόνα σας από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής; Zelinski: Είχαµε την τύχη να δούµε στο κλειστό γυµναστήριο την προπόνηση της Εθνικής οµάδας και αρκετές από τις εγκαταστάσεις αλλά όχι όλες. Η πληρότητα των εγκαταστάσεων κρίνεται επαρκείς για τις δραστηριότητες τις οποίες ενδιαφερόµαστε. Επίσης είδαµε και το καινούριο γρασίδι στο Θώδειο το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συνέχεια στην σελ. 10


- Σελίδα 10 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Συνέχεια από την σελ. 9

στον αθλητικό τουρισµό;

∆ηµοσιογράφος: Έχετε καταλήξει σε κάποιο πλάνο και Zelinski: Ο αθλητισµός και η φύση συνδέονται όλο και ποια είναι τα επόµενα βήµατα και αν συζητάτε για κά- περισσότερο. Η εµπειρία µου έχει δείξει ότι αυτή είναι η σύγχρονη τάση και το Λουτράκι έχει όλα τα εχέγγυα ποιες επενδύσεις εδώ στον τοµέα του αθλητισµού. για κάτι τέτοιο. Zelinski: Είναι σαφές ότι η επίσκεψη ήταν διερευνητική. Βάσει αυτής θα καταρτιστεί ένα πρόγραµµα σε Μπάκος Γιώργος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Λουσυνεργασία µε τον πρόεδρο του LTO και τους τοπικούς τρακίου – Περαχώρας: Ξέρω ότι στο Έσσεν ασχολούπαράγοντες. Από εκεί και πέρα µπορούµε να έχουµε νται πολύ µε τον παιδικό αθλητισµό. συγκεκριµένο σχεδιασµό που θα υλοποιηθεί. Αυτό στο Εκτός του αθλητικού τουρισµού, η περιοχή µας προοποίο στοχεύουµε είναι µια µακροπρόθεσµη συνεργα- σφέρεται και για άλλες µορφές τουρισµού, όπως γασία. Σε αυτό το πλαίσιο αν υπάρξει µεγάλης έκτασης στρονοµικό, θρησκευτικό, ιαµατικό και ιατρικό τουρισυνεργασίας, ναι θα υπάρξουν και επενδύσεις. σµό σε συνεργασία µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Κάτι πάνω στο οποίο θα θέλαµε τη βοήθεια των επισκεπτών ∆ηµοσιογράφος: Ο κ. Κακούρος είπε ότι η επίσκεψή µας. Είναι µια πολύ σηµαντική πηγή επισκέψεων για την περιοχή µας. σας είναι σηµαντική και για πολιτικούς λόγους. Ξέρουµε ότι στη Γερµανία και σε άλλες χώρες το κλίµα Όσον αφορά για τον εργασιακό αθλητισµό είµαι πεπειγια τη χώρα µας είναι αρκετά «βαρύ». Η εικόνα µας σµένος ότι ο κ. Lami θα έχει συζητήσει µε τον κ. Καείναι άσχηµη και πολλές φορές µας αδικεί. Ο κ. Lami ραβούλη ο οποίος δραστηριοποιείται και σε αυτό το υποσχέθηκε ότι θα λέει καλά λόγια για την περιοχή αντικείµενο. Θα ήταν χαρά µας να δούµε τέτοιες διοργανώσεις στο Λουτράκι. µας. Εσείς πως πιστεύετε ότι µπορείτε να αναστρέψετε αυτό το κλίµα και να προβληθεί η αλήθεια για την Για τον κ. αντιδήµαρχο του εύχοµαι η δική του φωνή να ακουστεί περισσότερο από τη δική µας στον δήµαρπεριοχή µας; χο και να έρθει επιτέλους ο LTO στο δηµοτικό συµβούλιο. Zelinski: Όντως υπάρχει αυτό το κλίµα. Εγώ όµως βαLami: Είµαι σίγουρος ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός σίζοµαι πάνω στην πραγµατικότητα που είδα και µε Εργασιακού Αθλητισµού θα υποστηρίξει το έργο του αυτή πορεύοµαι. Γνωρίζω και την κατάσταση και τις ελληνικού αθλητισµού. σχέσεις τις οποίες υπάρχουν. Ιστορικά οι χώρες µας όµως έχουν πολύ καλές σχέσεις και αυτό το µήνυµα θα Οι δραστηριότητες του ελληνικού Οργανισµού είναι πολύ καλές. Μέσα στα δύο χρόνια έχει καταφέρει να πάρω µαζί µου και θα διαδώσω στο εξωτερικό. µην είναι απλά µέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού. Η ∆ηµοσιογράφος: Τι είναι αυτό που θα σας απέτρεπε πρόεδρός του έχει κάνει τόσο πολύ καλή δουλειά που χαίρει εκτίµησης από όλα τα υπόλοιπα µέλη και συµνα επενδύσετε εδώ ή απλά να συνεργαστείτε µε το µετέχει σε δύο επιτροπές. Επίσης µε την παρουσίαση Λουτράκι; που έκανε πρόσφατα ο ελληνικός οργανισµός τουριZelinski: ∆εν έχω δει κάτι που θα µπορούσε να αποσµού για τη διεκδίκηση µιας διοργάνωσης κατάφερε τρέψει τη συνεργασία µας. Έχω δει µόνο θετικά στοι- και ανέτρεψε προς το καλύτερο την εικόνα της Ελλάχεία για την πορεία των προγραµµάτων που σχεδιάζουδος τουλάχιστον στα µέλη µας. µε. Zelinski: Σε ότι αφορά τον ιαµατικό τουρισµό ανταλ∆ηµοσιογράφος: Το κρατίδιο του ΄Εσσεν έχει προχω- λάσσουµε απόψεις στο θέµα όσον αφορά και τα ασφαλιστικά ταµεία των χωρών. ρήσει σε αντίστοιχες συνεργασίες µε άλλες χώρες; Και ποια περιµένετε να είναι τα αποτελέσµατα από Στο κοµµάτι του νεανικού αθλητισµού και καλών πρακτικών υπάρχουν προγράµµατα ένταξης και υπάρχει τη συνεργασία σας µε το Λουτράκι; µεγάλο περιθώριο ανταλλαγής απόψεων πάνω σε αυτό. Zelinski: Το κρατίδιο του Έσσεν έχει 6 εκατοµµύρια κατοίκους και είχαµε συνεργασίες µε διάφορες περιο- Lami: Στην τελευταία σύσκεψη που κάναµε στη Λισχές της Ευρώπης όπως στη Γαλλία και την Ιταλία. Τα σαβώνα, αποφασίστηκε η επόµενη σύσκεψη της εκτεαποτελέσµατα των συνεργασιών αυτών πάντα εξαρτώ- λεστικής επιτροπής του Οργανισµού εργασιακού αθλητισµού να γίνει στο Λουτράκι, ώστε να εντατικονται από την αποτελεσµατικότητα των ανθρώπων που χειρίζονται τις δραστηριότητες. ποιήσουµε τη συνεργασία του ευρωπαϊκού µε τον ελληνικό οργανισµό. ∆ηµοσιογράφος: Πιστεύετε ότι οι διεθνείς οικονοµιΚαραβούλης: Θέλω να µεταφέρω τις ευχαριστίες µας κές εξελίξεις συµβάλλουν στην στροφή του κόσµου

στον κ. Μπάκο γιατί από τη σύσταση του LTO έχει σταθεί δίπλα µας και µας έχει στηρίξει. Είµαστε σε πολύ στενή συνεργασία µε τον κ. Κακούρο ο οποίος έχει δει πολύ «ζεστά» το θέµα της ανάπτυξης της περιοχής µας κατανοώντας ότι δια µέσω του τουρισµού ωφελούνται τελικά όλοι. Προχωράµε στη σύνταξη ενός ετήσιου πλάνου ενεργειών που θα παρουσιαστεί σε επόµενο δηµοτικό συµβούλιο και θα ενταχθεί στο πλάνο ενεργειών του δήµου. Μάλιστα στο χτεσινό συµβούλιο ψηφίστηκε οµόφωνα η χρηµατοδότηση για συµµετοχή µας σε διεθνή έκθεση που έχει να κάνει µε τον τουρισµό τρίτης ηλικίας στη Βιέννη στις 14-15 Νοεµβρίου. Είναι ένα πολύ καλό ξεκίνηµα δεδοµένου ότι ο τουρισµός τρίτης ηλικίας έχει ένα υψηλό διαθέσιµο εισόδηµα και µπορεί να επισκεφτεί το Λουτράκι και εκτός τουριστικής σαιζόν. Έτσι κάνουµε προσπάθεια από κοινού µε το δήµο στο άνοιγµα αυτής της αγοράς. ∆εν αποσκοπούµε να γίνει το Λουτράκι γεροντούπολη, αφού ταυτόχρονα προωθούµε και το σχολικό-αθλητικό τουρισµό. Ο τουρισµός τρίτης ηλικίας θα είναι off-season και θα µπορέσει να στηρίξει τις µικρές ξενοδοχειακές µονάδες που βρίσκονται µέσα στο Λουτράκι. Συνάντηση µε τον Πέτρο Τατούλη Οι δύο επισκέπτες συναντήθηκαν, συνοδευόµενοι από τον κ. Σπύρο Καραβούλη και µε τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη . µε σκοπό την ανάπτυξη διµερών σχέσεων και συνεργασιών µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του κρατιδίου του Έσσεν. Ο κ. Zielinski στάθηκε ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδίως στην άποψη του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «η ιδέα που θα πρέπει να διαπνέει την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η συνεργασία σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, µε τις εθνικές κυβερνήσεις να διαµορφώνουν τις βασικές αρχές του πλαισίου συνεργασίας». Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού ευχαρίστησε τον κ. Zielinski για την επίσκεψή του, τόνισε: « εξαρχής η Περιφέρεια Πελοποννήσου κινήθηκε προς την κατεύθυνση συνεργασίας µε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία της µε το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Πέραν τούτου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεργάζεται και µε περιφέρειες από το Μεσογειακό χώρο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας την ιδιαίτερα πλεονεκτική στρατηγική της θέση, αλλά και το εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό της απόθεµα.» Ο κ. Τατούλης, αναφερόµενος στο πολιτικό ζήτηµα της διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε την ειδοποιό διαφορά των περιφερειών και των κεντρικών κυβερνήσεων: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να αντιµετωπίσει µόνο την κρίση χρέους, αλλά πρωτίστως το ζήτηµα της πολιτικής κατεύθυνσής της. Η επόµενη µέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρώπη των Περιφερειών, οι οποίες θα την βγάλουν µε επιθετική πολιτική από την κρίση, ενώ αντίθετα οι κεντρικές κυβερνήσεις θα έχουν να αντιµετωπίσουν για πολλά χρόνια τα τεράστια δηµοσιονοµικά ζητήµατα». Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στάθηκε ιδιαίτερα και στην «ψευδή εικόνα», όπως χαρακτήρισε, της σύγκρουσης των Ελλήνων πολιτών µε τη Γερµανία, την οποία απέδωσε στις αδυναµίες των πολιτικών, «που δηµιουργούν ως άλλοθι ένα πλασµατικό πεδίο σύγκρουσης». Τελικά οι δύο πλευρές συµφώνησαν στην προώθηση της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το κρατίδιο του Έσσεν, «µε αναφορά συγκεκριµένα και συµπαγή σχέδια, αµοιβαίου ενδιαφέροντος, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τους τοµείς του θεµατικού τουρισµού και του αθλητισµού, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου µε συντονισµένες ενέργειες αναβιώνει αγώνες – σύµβολα της πολιτιστικής της παράδοσης και της ιστορίας της, όπως τα Νέµεια, τα Λύκεια και τα Ίσθµια». Τ. Καραβούλιας


- Σελίδα 11 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

ΜΕ 41 ΚΙΛΑ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 40ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ

- Η ζηµία σε βάρος του ∆ηµοσίου ξεπερνά τις 6.500 ευρώ

Σ

τη ∆ηµητσάνα , στην Αρκαδία συνελήφθη την Τρίτη το απόγευµα ένας 40χρονος Έλληνας, για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και του Νόµου περί Όπλων. Ειδικότερα στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου, αστυνοµικοί του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ηµητσάνας, µετά από έλεγχο που πραγµατοποίησαν σε Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 40χρονου, βρήκαν και κατέσχεσαν, 44 συσκευασίες που περιείχαν καπνό, συνολικού βάρους -41,520- κιλών και οι οποίες δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Επίσης στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 µαχαίρια, τα οποία κατείχε παράνοµα. H ζηµιά σε βάρος του ∆ηµοσίου από µη καταβολή των δασµών, υπολογίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών στις 6.985,77 ευρώ. Την αστυνοµική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργεί το Αστυνοµικό Τµήµα ∆ηµητσάνας.

Ολοκληρώνεται σήµερα το Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη και την Μεγαλόπολη Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη ξεκίνησε χθες και αναµένεται να ολοκληρωθεί σήµερα από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία µε την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Περιφερειακό Φόρουµ Πολιτών διεξάγεται στο Πνευµατικό Κέντρο Τρίπολης και απευθύνεται προς τους αρµόδιους φορείς, την Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση, τις Ενώσεις Πολιτών, τον Τύπο και τα ΜΜΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο. Παίρνουν µέρος ως κεντρικοί οµιλητές Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στελέχη της ΕΕ, ενώ εναρκτήρια οµιλία θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν σηµαντικά θέµατα που απασχολούν την Περιφέρεια, όπως η ενέργεια, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής µε µοχλό τη διάδραση µεταξύ ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του Φόρουµ θα διεξαχθεί επίσης σεµινάριο που απευθύνεται στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ, µε την υποστήριξη της ΕΣΗΕΠΗΝ. Το σεµινάριο αυτό αποσκοπεί στην ενηµέρωση των δηµοσιογράφων σχετικά µε τις νοµοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τα µέσα και εργαλεία που διαθέτουν το ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκόλυνση του έργου τους όσον αφορά την κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό.


- Σελίδα 12 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και συνολικότερα στην Ευρώπη συζητήθηκαν στη συνάντηση που

είχε την Τρίτη ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, µε τον πρόεδρο της Οµάδας των Σοσιαλιστών

σταθερή προσήλωση της ∆ΗΜΑΡ στην οικονοµική και πολιτική ενοποίηση της ΕΕ, µε διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών µελών. και ∆ηµοκρατών του Ευ- Ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισήµανε την πάγια θέση Χάνες Σβόµποντα. Ο Φώ- του κόµµατος, σύµφωνα της Κουβέλης τόνισε τη µε την οποία η δηµοσιονο-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 574 /2012 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ. ΟΦΕΙΛΕΤ ΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΣ του Παναγιώτη ,κάτοικος Κιάτου Κορινθίας , οδός Κλεισθένους αρ.43 . ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΩΝ ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ " και τον διακριτικό τίτλο " STAFF S.A " η οποία εδρεύει στο ∆.∆ Μακρυχωριου του ∆ήµου Τεµπών Λάρισσας και εκπροσωπείται νόµιµα. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : συνολικά [88.292,79] ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : η υπ. Αριθµ. 768/2011 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ και η υπ. αριθµ. 10.864/ 23-Ιουλίου -2012 έκθεση επίδοσης εµένα του ιδίου ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Ανδρέα ∆. Καλιτζάκη . ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1] την πλήρη κυριότητα σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο δύο [ Κ-2 ] του ισογείου ορόφου , το οποίο φαίνεται στο από Φεβρουάριο 1990 σχέδιο κατόψεως ισογείου του αρχιτέκτονα µηχανικού Γιάννη Νικολόπουλου το οποίο αποτελείται από ένα χώρο W.C µε δική του είσοδο από την οδό Αράτου , συνδεµένο µε εσωτερική σκάλα µε το ΠΑΤΑΡΙ Κ-2 του καταστήµατος του µεσοπατώµατος µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο και µία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία , συνορευόµενη ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής , ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε την οδό Αράτου και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε υπάρχον Κ1 κατάστηµα ισογείου , έχει επιφάνεια µέτρα τετραγωνικά εξήντα εφτά και τριάντα δύο [67,32 ] , όγκο ιδιόκτητο µέτρα κυβικά 277,99 αναλογία όγκου κοινοχρήστων µηδέν , συνολικά όγκο µέτρα κυβικά 277,99 , ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 102/000 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχούν σε µέτρα τετραγωνικά 50,65 εξ αδιαιρέτου και ψήφους 102/ 1000 . 2] την πλήρη κυριότητα του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ2] του µεσοπατώµατος το οποίο φαίνεται στο από Φεβρουάριο 1990 σχέδιο κατόψεως ισογείου του αρχιτέκτονα µηχανικού Γιάννη Νικολόπουλου το οποίο αποτελείται από ένα χώρο , συνδεδεµένο µε εσωτερική σκάλα µε Κ-2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο και µία αυτοτελή κ ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία συνορευόµενο ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε πατάρι Κ-3 , ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής , ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ κενό καταστήµατος Κ-2 και εσωτερική κλίµακα ανόδου και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε ΠΑΤΑΡΙ Κ-1 , έχει επιφάνεια µέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα και εξήντα οκτώ [ 31,68 ] και συνολικό όγκο µέτρα κυβικά 80,47 όλες δε οι λοιπές αναλογίες έχουν ενσωµατωθεί στις αναλογίες του Κ-2 καταστήµατος . 3] την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο τρία [ Κ-3 ] του ισογείου ορόφου , το οποίο φαίνεται στο από Φεβρουάριο 1990 σχέδιο κατόψεως ισογείου του αρχιτέκτονα µηχανικού Γιάννη Νικολόπουλου το οποίο αποτελείται από ένα χώρο W.C µε δική του είσο-

δο από την οδό Αράτου , συνδεµένο µε εσωτερική σκάλα µε το ΠΑΤΑΡΙ Κ-3 του µεσοπατώµατος µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο και µία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία , συνορευόµενη ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε κλιµακοστάσιο κ κύρια είσοδο , ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής κ κλιµακοστάσιο , ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε την οδό Αράτου και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε υπάρχον Κ-2 κατάστηµα ισογείου , έχει επιφάνεια µέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και δέκα τρία [65,13 ] , όγκο ιδιόκτητο µέτρα κυβικά 267,62 αναλογία όγκου κοινοχρήστων µηδέν , συνολικά όγκο µέτρα κυβικά 277,99 , ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 87/000 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχούν σε µέτρα τετραγωνικά 43,20 εξ αδιαιρέτου και ψήφους 87/1000. 4] την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ-3] του µεσοπατώµατος το οποίο φαίνεται στο από Φεβρουάριο 1990 σχέδιο κατόψεως ισογείου του αρχιτέκτονα µηχανικού Γιάννη Νικολόπουλου το οποίο αποτελείται από ένα χώρο , συνδεδεµένο µε εσωτερική σκάλα µε Κ-3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο και µία αυτοτελή κ ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία συνορευόµενο ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε κοινόχρηστο χώρο µεσοπατώµατος κ κλιµακοστάσιο , ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής , ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ κενό καταστήµατος Κ-3 και εσωτερική κλίµακα ανόδου και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ µε ΠΑΤΑΡΙ Κ-2 , έχει επιφάνεια µέτρα δέκα τέσσερα και εξήντα τέσσερα [ 14,64 ] και συνολικό όγκο µέτρα κυβικά 37,18 όλες δε οι λοιπές αναλογίες έχουν ενσωµατωθεί στις αναλογίες του Κ-3 καταστήµατος. Τα παραπάνω ακίνητα βρίσκονται επί πολυκατοικίας η οποία βρίσκεται στο Κιάτο Κορινθίας εντός του εγκεκριµένου σχεδίου της πόλεως του Κιάτου της περιφέρειας του ∆ήµου Σικυωνίων Κορινθίας και στο οικοδοµικό τετράγωνο 57° Ο.Τ του άνω ∆ήµου και στη οδό Αράτου αρ. 14 και έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως µέτρων τετρακοσίων ενενήντα έξι και πενήντα πέντε [496,55] τ.µ . Τίτλος κτήσεως : Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες και ειδικότερα οι [ 1 ] κ [ 2 ] ανήκουν στον παραπάνω οφειλέτη κατά πλήρη κυριότητα δυνάµει του υπ.αριθµ. 33.870 /1991 συµβολαίου γονικής παροχής του Συµβολαιογράφου Σικυώνος Νικ. Οικονοµόπουλου τόµος 242 αριθµ. 103,104 κ δυνάµει του υπ.αριθµ. 34.522/1991 συµβολαίου ιδίου Συµβολαιογράφου Τόµος 300 αριθµ. 443 και δυνάµει της από 10-04-2012 πράξης µεταγραφής του Συµβολαιογράφου Σικυώνος ∆ηµητρίου Πετρόπουλου της υπ. αριθµ. 34.521 /10 Οκτωβρίου 1991 αποδοχής επικαρπίας του Συµβολαιογράφου Σικυώνος Νικολάου Οικονοµόπουλου , τόµος µεταγραφής 319 αριθµ. 217. Οι υπόλοιπες οριζόντιες ιδιοκτησίες [3] κ [4] ανήκουν στον παραπάνω οφειλέτη Ιωάννη Κλή κατά ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 1/2 η [50 /100] εξ αδιαιρέτου δυνάµει του υπ.αριθµ. 33870/1991 συµβολαίου του Συµβολαιογράφου Σικυώνος Νικ. Οικονοµόπουλου τόµος 242 αριθµ. 103,104. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Εκτιµήθηκαν από εµένα κατά την ώρα της κατάσχεσης για το ποσό δηλ. 1] την πλήρη κυριότητα σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο δύο [ Κ-2 ] του ισογείου ορόφου, για το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ [ 123.000] χιλ. ευρώ και τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται τα 2/3 της τιµής εκτίµησης δηλ. το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ [82.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του . 2] την πλήρη κυριότητα του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ-2] για το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ 18.000,00 χιλ. ευρώ και τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται τα 2/3 της τιµής εκτίµησης δηλ. το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ [12.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του . 3] την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο τρία [ Κ-3 ] του ισογείου ορόφου για το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ [48.000,00] χιλ. ευρώ και τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται τα 2/3 της τιµής εκτίµησης δηλ. το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ [32.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του . 4] την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ-3] για το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ [6.000,00] χιλ. ευρώ και τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται τα 2/3 της τιµής εκτίµησης δηλ. το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ [4.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του .Μεσσεγγυούχος ορίζεται ο ίδιος ο οφειλέτης . Με το υπ.αριθµ. 188/ 27-07-2012 πιστοποιητικό βαρών της κ. Ευαγγελίας Τσαντήλα, Υποθηκοφύλακα του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος, πιστοποιεί ότι υπάρχουν τα εξής βάρη : 1] Στον τόµο 308 και αριθµό 65 ενεγράφη την 20-11-2006 υποθήκη υπέρ " ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε " για ποσό εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ [62.500,00 ] Ε για τα ακίνητα ένα [1] και δυο [2] . 2] Στον τόµο 309 και αριθµό 211 ενεγράφη την 4 Μαΐου 2007 υποθήκη υπέρ της " ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε " για ποσό διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ [225.000,00 ] Ε για τα ακίνητα ένα [1] και δυο [2], 3] Στον τόµο 318 και αριθµό 22 ενεγράφη την 9-06-2010 υποθήκη υπέρ της " ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε " για ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ [150.000,00 ] Ε επί της ψιλής κυριότητος του 1/2 εξ αδιαιρέτου των ακινήτων , 4] Στον τόµο 319 και αριθµό 131 ενεγράφη την 7-04-2011 , προσηµείωση υποθήκης δυνάµει της υπ.αριθµ. 32/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος υπέρ " ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε " για ποσό 10.000 Ε [ δέκα χιλιάδες ευρώ ], στο περιθώριο της ως άνω προσηµείωσης υποθήκης ενεγράφη την 27 -072011 ότι ΕΤΡΑΠΗ σε τακτική υποθήκη για ποσό 10.000,00 [δέκα χιλιάδες ευρώ ] 5] Στον τόµο 320 και αριθµό 258 ενεγράφη την 14-05-2012 Υποθήκη υπέρ Α.Τ.Ε Α.Ε για ποσό 150.000 Ε [ εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ] για τα ακίνητα ένα [01] και δύο [02] , 6] στον τόµο 30 και αριθµό 84 ενεγράφη την 23-03-2004 κατάσχεση δυνάµει της υπ.αριθµ. 41/24-03-

Για τις εξελίξεις στην Ελλάδα

αλλά και συνολικότερα στην Ευρώπη συζήτησαν Κουβέλης – Σβόµποντα

2004 Έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του ∆ικαστικού Επιµελητή Αθανασίου ∆ηµ. Καρακώστα υπέρ ∆.Ο.Υ ΚΙΑΤΟΥ για ποσό 6.914, 33 Ε [ έξι χιλιάδες ενιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ] για το ακίνητο ένα [1] , 7] Στον τόµο 33 και αριθµό 203 ενεγράφη την 26-04- 2012 κατάσχεση δυνάµει της υπ.αριθµ. 3.182/25-04-2012 Έκθεσης Αναγκαστικής κατάσχεσης Ακινήτου της ∆ικ.Επιµελήτριας Γεωργίας Σούκουλη υπέρ της ∆.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΝΕΜΕΑΣ " για το ποσό 11.494,05[ ένδεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά ] για το ακίνητο [1] και 8] Στον τόµο 34 και αριθµ. 17 ενεγράφη την 27-07-2012 κατάσχεση δυνάµει της υπ.αριθµ. 566/2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης Ακινήτων του ∆ικαστικού Επιµελητή Ανδρέα Καλιτζάκη υπέρ ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ " και τον διακριτικό τίτλο " STAFF S.A " για το ποσό των 88.292,79 [ ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά ] . ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Ο πλειστηριασµός των παραπάνω κατασχεµένων ακινήτων θα γίνει στις είκοσι µία [21 ] του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ , του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα [2012] ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00 το απόγευµα µέχρι 17:00 µ.µ της ίδιας ηµέρας εντός του καταστήµατος του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Κιάτου Κορινθίας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ , τηλ. 2742020830, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡ.51 που ορίστηκε σαν υπάλληλος του πλειστηριασµού. Τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται τα δύο τρίτα 2/3 της τιµής εκτίµησης όπως ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΗΛ. 1] για την πλήρη κυριότητα σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο δύο [ Κ-2 ] του ισογείου ορόφου, το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ [82.000,00] Ε . 2] για την πλήρη κυριότητα του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ-2] το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ [12.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του . 3] για την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου σε ένα κατάστηµα υπό στοιχεία κάπα κεφαλαίο τρία [ Κ-3 ] του ισογείου ορόφου το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ [32.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του ,4] για την ψιλή κυριότητα 1/2 εξ αδιαιρέτου του ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑ [ ΠΑΤΑΡΙ Κ-3] για το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ [4.000,00] Ε που αποτελεί κ την αντικειµενική αξία του . Ο πλειστηριασµός γίνεται µε την υποβολή γραπτών και σφραγισµένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών . Προσκαλούνται εποµένως οι επιθυµούντες να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν σύµφωνα µε του παραπάνω όρους και όσους άλλους αναφέρονται στον Κ.ΠΟΛ.∆. και κάθε νόµο σχετικό µε το δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ 6944748230

µική προσαρµογή της Ελλάδας πρέπει να γίνει µε διατήρηση του κοινωνικού και δηµοκρατικού ιστού. Ο Φώτης Κουβέλης µίλησε για την ανάγκη πολιτικής αναδιαπραγµάτευσης, ούτως ώστε στο πακέτο των µέτρων: -Να µην συµπεριληφθούν οι απαιτήσεις της τρόικας για τα εργασιακά θέµατα -Να υπάρξουν προβλέψεις για χρονική επιµήκυνση και ρήτρα αντικατάστασης επαχθών µέτρων στο βαθµό που αυξάνονται τα έσοδα του κράτους -Να συνδυαστεί µε αναπτυξιακό πακέτο που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήµατα.

νες Σβόµποντα τόνισε, µεταξύ άλλων, τη στήριξή του, αλλά και του συνόλου των Ευρωπαίων σοσιαλιστών στις προσπάθειες της χώρας και αναγνώρισε τις τεράστιες θυσίες που έχει Από την πλευρά του ο Χά- κάνει ο ελληνικός λαός.

ΑΠΕΧΟΥΝ

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ - Σήµερα η έκτακτη σύγκληση της Ολοµέλειας των Πρόεδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Α

πέχουν και σήµερα από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι , όπως και χθες,, αφού η Συντονιστική Επιτροπή των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε την αποχή των ∆ικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους την Πέµπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012, αντιδρώντας, όπως αναφέρει : 1. στις κατατεθείσες υπό ψήφιση διατάξεις περί Επικουρικού Κεφαλαίου, οι οποίες καταστρατηγούν θεµελιώδη δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών – θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων και λοιπών εµπλεκόµενων σε αυτά. 2. στην επιχειρούµενη ένταξη του Τοµέα Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, που ισοδυναµεί µε υφαρπαγή των αποθεµατικών του υγιούς ταµείου των ελευθέρων επαγγελµατιών 3. στα φηµολογούµενα φορολογικά µέτρα που αναµένεται να πλήξουν κατά τρόπο πρωτοφανή κοινωνικά άδικο και ανάλγητο αδιακρίτως τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελµατιών, ο οποίος βιώνει στο µέγιστο βαθµό τις συνέπειες της δυσµενούς συγκυρίας 4. στο στρεβλό τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή στην χώρα µας η δήθεν αναγκαιότητα απελευθέρωσης του δικηγορικού λειτουργήµατος κατά τρόπο αναντίστοιχο προς τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, που καταλήγει να στοχοποιεί τον δικηγόρο στα µάτια της κοινωνίας Ζητούµε εκ νέου την άµεση απόσυρση των εν λόγω διατάξεων και καλούµε την πολιτική ηγεσία του τόπου και τους Έλληνες Βουλευτές να απέχουν από νοµοθετικές πρωτοβουλίες που φαλκιδεύουν το κράτος δικαίου και το εν γένει δικαιικό µας σύστηµα. Αποφασίστηκε επίσης η έκτακτη σύγκληση της Ολοµέλειας των Πρόεδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου και ώρα 19.00 στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, µε αντικείµενο την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.»


Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥ∆ΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Παρών σε τοπικές εκδηλώσεις δηλώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εντός και πλησίον της Προστατευόµενης Περιοχής . Το στέλεχος του Φορέα κα Αναστασιάδη Αγνή συµµετείχε στην «γιορτή του καρυδιού» που έγινε για πρώτη φορά φέτος στις Καρυές Λακωνίας , το Σάββατο 27 Οκτωβρίου . Η γιορτή έγινε από τους επαγγελµατίες του χωριού σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών και τους τοπικούς κατοίκους. Η γιορτή συµπεριελάµβανε οµιλίες και παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού όπου επίσης, προσφέρθηκαν ποικιλία γλυκισµάτων σχετικών µε το καρύδι. Στην εκδήλωση η κα Αναστασιάδη Αγνή ενηµέρωσε εκτενώς σχετικά µε την αξία της Προστατευόµενης Περιοχής και το ρόλο του Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Στη συνέχεια η ∆ιατροφολόγος κα Βασιλάκου Αντωνία ανέπτυξε το θέµα «Η διατροφική αξία του καρυδιού και η σηµασία του για την υγεία», ενώ τέλος ο αρχαιολόγος κ. Σπυρόπουλος Θεόδωρος ανάπτυξε το θέµα «Η ιστορική εξέλιξη των Καρυών και η συσχέτισή τους µε τις Καρυάτιδες, τις Καρυές και το καρύδι». Την ίδια µέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαµβακούς «Νέα Ζωή», διοργάνωσε στο Σαϊνοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Σπάρτη, Ηµερίδα µε θέµα «Πάρνωνας – Οπτικές και Προοπτικές». Στην Ηµερίδα συµµετείχε ως οµιλητής το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης - εκπρόσωπος του Α.Σ. Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα κ. Μαχαίρας Παναγιώτης, η οµιλία του οποίου επικεντρώθηκε στη σηµασία των επιµέρους στοιχείων της Προστατευόµενης Περιοχής, στο ρόλο του Φορέα ∆ιαχείρισης, καθώς και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το σηµερινό καθεστώς προστασίας στην περιοχή.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Μ

έσα στον µήνα που µόλις ξεκίνησε θα παρθούν αποφάσεις για όλους τους τοµείς της ανταγωνιστικότητας, όπως προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ . Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται το κόστος της εργασίας. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο Ολάντ, «µια πολιτική ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει µια µακροπρόθεσµη δράση, αλλά µε ορατότητα για τους οικονοµικούς φορείς», κυρίως τους επικεφαλείς επιχειρήσεων, τους φορολογούµενους και τους επενδυτές. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι όταν το «σύµφωνο ανταγωνιστικότητας» του θα ανακοινωθεί «ο καθένας θα ξέρει ακριβώς τι θα γίνει» για τα επόµενα πέντε χρόνια, στο όνοµα της σταθερότητας. Ο Φρανσουά Ολάντ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει και εκείνος να έχει µια ετήσια συνάντηση αυτού του τύπου µε τους επικεφαλής των µεγάλων διεθνών οργανισµών.


- Σελίδα 14 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216. 81

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684.

condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

και 27430 23805. 250612

Πωλείται στην περιοχή Ποσειδωνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293.

Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή οδών Γερανείων και εγκεκριµένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211

Πτυχιούχος φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: 6983068610

προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272 Απόφοιτος Λυκείου, µε γνώσεις Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως baby—sitter είτε ως καθαρίστρια είτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουλειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. 304

Καθηγητρια Φιλολογος Πανεπιστηµιου Σοφιας Βουλγαριας , κατοικος Κορινθιας , αναλαµβανει την 161211 εκµαθηση της Βουλγαρικης γλωσσας σε ατοµα που θελουν να σπουδαNέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοσουν η να δραστηριοποιηθουν επαγσµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην γελµατικα στη Βουλγαρια . Τηλ περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και 6949 116261 e-mail υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση ilka_p@yahoo.com . της. 66 Πληροφορίες: What’s up: 6972106396. Vodafone: ΕΛΛΗΝΕΣ 36 & 39 ΕΤΩΝ ΜΕ 6943221559. Α∆ΕΙΑ SECURITY 7 ΠΟΛΥΕΤΗ 171111 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη ΧΡΟΝΟ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. ΜΟΝΟ. Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα ΠΕΤΡΟΣ 6936122968 ΒΑΣΙΛΗΣ ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 6906950387 info@palivos.gr " 175 15

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλι070612 θέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condiΠωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf tion αυτόνοµη θέρµανση parking 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 αποθήκη και µεγάλες βαράντες. ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 61660. µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ270412 6909.561.267. γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. Ευκαιρία πωλούνται ράφια για 47 147 καταστήµατα σε άριστη κατάσταΕνοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. ση. Τηλ. Επικοινωνίας στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόστοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. σεις. 6979549935. 250412 Τηλ.: 6945282541. 305 240412 299 Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. ΛουΠωλείται στην περιοχή της ΠοσειΠ.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτισίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες 6946178155. Κυρία µα πείρα & υπευθυνότητα ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν κού σχολείου και δίπλα σε στάση ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες 250412 αναλαµβάνει την φύλαξη παιδιών 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό στο τηλέφωνο 6977912394 & Ξένων στο χώρο σας. Πληρ. Τηλ.; 149 και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχ6945044109. εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 µές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. 140911 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση 2741055706 οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµι(απόγευµα) 6977699351. είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά 200312 λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 Είµαι συνταξιούχος Πανεπιστηµια36 των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των στο super market Βασιλόπουλος. κός καθηγητής, 75άρης. Κατοικώ 6081764 & 6972206900. 1.000. Για όλα θέλω 600€. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε σε κοντινή παραλιακή πόλη. ∆εν έχω 219 Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 6948953233. θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιΠΩΛΗΣΕΙΣ οικονοµικό πρόβληµα . Αναζητώ µια 051011 κέρµατα είναι από το 1926. οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας σύντροφο καλλιεργηµένη. Τηλ. Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο ΛουΓια ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟ71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ6942579265. τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε 27410 23830. 6944333280 & 27410 80696 κα υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κοπολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟ73 Πρωτόππαπα Γεωργία. ρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. 2741025998, 27410 53363 & ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 280212 56000. ΤΙΜΗ 2900€ Τηλ.: 6975854495. 6947317123. Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 156 79 Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – ΤΗΛ.: 6947355915 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. ∆ Η Μ Ο Σ 0509121 εκατοστά , δενδροκοµικό— ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ Πωλείται επιπλώση παιδικού δωΤηλ.: 27410 85201 & 6939856440. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. µατίου NEOSET κρεβάτι— στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 299 Λουτράκι 31/10/2012 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DAκοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο Αριθ. Πρωτ.: 24589 θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιπολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου - Αγ. Θεοχτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 22960 27058. κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: ΚΕΙΜΕδώρων ανακοινώνει ότι µε την σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση 69 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 238/2012 Α.∆.Σ., προσδιορίστηκαν δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 270911 περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ για το έτος 2013 (4) θέσεις για την 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. ΕπίΠωλείται επιχείρηση εσωρούχων άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµποριΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕ6939624615 Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσοδειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. στο κέντρο της Κορίνθου λόγω κών δραστηριοτήτων στη ∆ηµοτική ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ 130911 νιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. Κοινότητα Ισθµίας και δεν προσδιοΤιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977συνταξιοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ρίστηκε καµία θέση στις ∆ηµοτικές στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόριν895140. Τηλ:2741025797. ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΠωλούνται αγροτεµάχια 4300 και Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας 131211 θος Τηλ: 6977804545 145 ΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69973250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το και Αγίων Θεοδώρων, καθώς και 318 205320 ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθί- Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων. 32 ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε ∆ΙΑΦΟΡΑ τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραΕνοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. Κων/νος τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2744079010 & 6937232930. θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελέ- ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕ251011 νης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκααπό τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΠληρ. Τηλ. 6944 183426 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. ΣΗ. COMPUTER) 69730044251 & 27410 20931. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. 6940075555 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 103 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 6948 850378. 050912 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 3111 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηΖητείται κοινωνική τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα: στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµαΖητείται αγροτικό φορτηγάκι. • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. Πληρ. Τηλ.. 6974931750. Ετος ιδρύσεως 1983 άσκησης επαγγέλµατος Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 1311 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ώρες). Εδρα: Αδειµάντου • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και Kύριος ζητά εργασία SECURITY εµπειρία 28 Κόρινθος Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + µε άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθί• Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατιΤηλ/fax: 27410 22810 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. σµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωας µε προτίµηση Κιάτο— Email: hmer@otenet.gr νίας 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις 2741021956 – 6951323256 6979211909. Blog: http:// ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά 2511 hmerhsiak.blogspot.com/ Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 2103843038 ή µε mail: erµέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο gasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. κρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & κωδικό 67 Τηλ./fax: 22960 82862 77 σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 101 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ζητείται παιδαγωγόςΠωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή παιδοκόµος για την Κόρινθο Ευγενία Παπασιδέρη 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος Απαραίτητα προσόντα: Τηλ. 6937165657. άδειας Security ζητά εργασία ως Χριστοπούλου • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 77 εσωτερικός υπάλληλος γραφείου • Σχετική επαγγελµατική ικανό- στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ∆ιεύθυνση: τητα και εµπειρία Πωλείται φορτηγάκι DATSUN ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: Αναστάσιος 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει 6979717113. • Ικανότητα να διαµορφώνει µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε σχέσεις ασφάλειας και εµπιστο142 Χριστόπουλος παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο σύνης µε τα παιδιά Συντάκτες— και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋ• Ικανότητα συνεργασίας και κάθε έλεγχος. πηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο ∆ηµοσιογραφοι: επικοινωνίας Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών Τιµή προσφοράς: 2.000 € Αποστείλατε βιογραφικό στο - Καραβούλιας και πιστοποίηση ECDL Core, αναζηΤηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 Fax 2103843038 ή µε mail: τά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου 175 Τρυφωνας Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 ergasia.smile@yahoo.gr αναγράή ως γραµµατέας στην Κόρινθο - Μασούρης Σπύρος τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για φοντας τον κωδικό 68. Επιµέλεια κεµένων: κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα άλλες θέσεις). Για περισσότερες στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. πληροφορίες επικοινωνήστε στα Ευγενία Παπασιδέρη— Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει Τηλ.: 27410 37986. τηλέφωνα: 2741021759, Χριστοπούλου ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων 312 6975772944. Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθη154 Συνδροµές ιδιωτών τές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 εσωτερικού: τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει 1310 της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: την διεκπεραίωση κειµένων πτυχια50 € ετησίως 2741021954 & 6972320244. κών, βιβλίων κλπ. Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλε- [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευ142 - Οι απόψεις που εκφράζοκτρικά υδραυλικά—πλακάκια– Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα ση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία νται στις επιστολές δεν στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε- σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς 300512 απόψεις της εφηµερίδας. Τηλ.: 6955941375. πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές


- Σελίδα 15 -

Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

Στο Ναύπλιο θα συναντηθούν οι αγρότες της Αργολίδας για την καλλιέργεια αρωματικώνφαρμακευτικών φυτών και την λειτουργία του Ασκληπιείου Βοτανικού Κήπου

Τ

ην Κυριακή, 4 Νοεµβρίου στις 18.00, η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας και οι συµµετέχοντες στην Επίσκεψη Μάθησης (Learning Visit) στην Θέρµη-ΚρούσσιαΠολυκάρπη προσκαλούν τους συµπολίτες Αργολιδείς στην φιλόξενη αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο (3ο χλµ Ναυπλίου-Κίου). Εκεί θα συζητήσουν τις εµπειρίες που είχαν για την καλλιέργεια αρωµατικώνφαρµακευτικών φυτών και την λειτουργία του Ασκληπιείου Βοτανικού Κήπου. Η Επίσκεψη Μάθησης αυτοοργανώθηκε από την ΕΝΑ Αργολίδας (όλο το ∆Σ µε την κα Γεωργία ∆ρόσου-Παγίδα & τον κ. Βαγγέλη Μπινιάρη) και υποστηρίχθηκε από τον ∆ήµο Επιδαύρου, ενώ είχε και την εκφρασµένη πρόθεση ενίσχυσης από την Π. Ε. Αργολίδας. Η διαδροµή περιέλαβε την Αταλάντη Λοκρίδας, την Κατερίνη (οι πότες), την Θέρµη Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Καλλωπιστικών φυτών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ), τα Κρούσια Κιλκίς (Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσίων & Ξενώνας Κρουσίων), την Πιπεριά Αριδαίας (Φυτώρια Γ. Γκλαβάκη), το Λυκόστοµο (Γιορτή Κάστανου), την Όρµα και την Πολυκάρπη Πέλλας (αγρόκτηµα ∆ρ Α. Γρηγοριάδου, Εξειδικευµένα φυτώρια ΜΥΡΤΙΣ). Οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να διαµορφώσουν σαφή εικόνα για το όραµα του Ασκληπιείου Βοτανικού Κήπου και για τις δυνατότητες αξιοποίησης της καλλιέργειας αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών στην Ελλάδα, ώστε µε την σύνθεση της έρευνας και της επιδιωκόµενης τεχνικής υποστήριξης του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ και η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας, µαζί µε την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ∆ήµου Επιδαύρου και της Περιφέρειας, να δηµιουργήσουν σηµεία στήριξης της αγροτικής επιχειρηµατικότητας και µέσω συνεργαζοµένων καλλιεργειών να συνθέσουν Αποδεικτικούς αγρούς και να δώσουν ξανά την ελπίδα ότι ο αγροτικός τοµέας µπορεί και πάλι να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και να υποστηρίξει την ανάπτυξη στον τόπο, στην Αργολίδα και στην Ελλάδα, µε αξιοσέβαστους αγρότες, όπως όλοι οι συµπολίτες.

Οι λάτρεις του καλού κρασιού δίνουν ραντεβού στις 4 Νοεµβρίου στην Αθήνα !!! Την Κυριακή οι οινοπαραγωγοί της Πελοποννήσου θα συναντηθούν στην Αθήνα και θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους. Η συγκέντρωση έχει τον τίτλο: «Οίνοι Πελοποννήσου, Φυσικά» και θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton. Κατά τη διάρκειά της, οι επισκέπτες της θα µπορούν να δοκιµάσουν τα περισσότερα κρασιά της Πελοποννήσου από τους αµπελώνες και τα οινοποιεία 27 οινοπαραγωγών. Όλοι οι λάτρεις του καλού κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην καθιερωµένη πια εκδήλωση γευσιγνωσίας. Κρασιά κάθε τύπου, µε προεξάρχοντα εκείνα των κορυφαίων ονοµασιών προέλευσης: Μαντινεία, Νεµέα, Μαυροδάφνη Πατρών, Πάτρα, Μοσχάτος Ρίου Πατρών αλλά και δεκάδες άλλα, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (πρώην Τοπικοί Οίνοι), καθώς και κρασιά από εξαιρετικές ελληνικές και ξένες ποικιλίες αµπέλου, θα βρίσκονται εκεί για να ικανοποιήσουν τη γευστική περιέργεια κάθε οινολάτρη. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή σε κλήρωση για φιάλες πελοποννησιακών οίνων από τα συµµετέχοντα οινοποιεία. Οι οινοπαραγωγοί ανεβαίνουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν αυτοπροσώπως στο οινόφιλο κοινό τις ιδιαιτερότητες του πελοποννησιακού αµπελώνα, του πιο πλούσιου σε διαφορετικά αµπελοτόπια της Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ), οινοπαραγωγός Γιάννης Τσέλεπος: «Κόντρα στην κρίση, οι οινοπαραγωγοί της Πελοποννήσου στέλνουν αισιόδοξα µηνύµατα». Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 13:00-20:00


Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Στα πλαίσια του θεσµού Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 100 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Το 2ο Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου συγκαταλέγεται στα 100 πρώτα σχολεία που θα βραβευτούν σήµερα στα πλαίσια του Θεσµού Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ένα θεσµό που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε αυτή την διοργάνωση δίνεται η ευκαιρία σε σχολεία, µαθητές και εκπαιδευτικούς, να προτείνουν και να υλοποιήσουν προγράµµατα βελτίωσης και εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχολικό έτος 2011-12 η συµµετοχή των σχολείων ήταν ακόµα µεγαλύτερη (έφτασαν τα 240 από όλη την Ελλάδα), εκ των οποίων τα εκατό πρώτα πρόκειται να βραβευτούν στις 2 Νοεµβρίου σε εκδήλωση που οργανώνεται στον χώρο του Υπουργείου. Ειδικότερα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα βραβευτούν έξι σχολεία:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

4ο Γ/σιο Σπάρτης

Κονδυλόπουλος Ιωάννης

«Καλλιέργεια του ψηφιακού προγραµµατισµού και της δηµιουργικής γραφής µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.»

2

2ο Νηπ/γείο Ερµιόνης

Βλάσση Ελένη

«Σήµερα γάµος γίνεται»

3

2ο ΓΕΛ Τρίπολης

Πανοπούλου Γ., Τζουµέρκας Ι., Πετροπούλου Β.

«Τετράγλωσση ηλεκτρονική έκδοση των Ελληνικών του Ξενοφώντα –Η απόλυτη νίκη του Λυσάνδρου στους Αιγός Ποταµούς»

4

2ο Γ/σιο Ξυλοκάστρου

Ανδρικοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Μ., Σµυρνή Σ.

«Βραβείο Αειφόρου Σχολείου»

5

∆.Σ. Ανυφίου

Χειροπούλου Σ., Μόκα Μ., Βενετσάνου Φ., Κατσέλη Σ., Σωκράτους Ελ., Ιωαννίδης Κ.

«Το όνειρο ενός σχολείου που προήλθε από συγχώνευση να γίνει σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία: Τα πρώτα βήµατα»

6

1ο Γ/σιο Τρίπολης

Αγγελάκος Ηλ., Βλαχοκυριακού Φ.

«Από τη µεσοκάθετο στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη»

Η Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης αναφέρει: Θερµά συγχαρητήρια στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολείων, αλλά και σε όλους όσοι συµµετείχαν για την προσπάθειά τους. Το έργο τους εµπλουτίζει την εκπαιδευτική πράξη και αποτελεί έµπνευση και πρόκληση για όλους µας να πασχίζουµε για µια ποιοτικότερη εκπαίδευση. Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Μισθός, συνεχάρη τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς µε την παρακάτω επιστολή: «Με χαρά µας πληροφορηθήκαµε τη διάκριση του σχολείου σας στο πλαίσιο του «Θεσµού Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας εργασία, την πρωτοβουλία που λάβατε και την έξοχη εκπόνηση της. Ο «Θεσµός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, προβάλλει το είδος της εκπαίδευσης που ελπίζουµε και πρέπει να έχουµε, δηλαδή αυτή της διαρκούς βελτίωσης, ανανέωσης και ανάδειξης όλων των δεξιοτήτων των µαθητών. Η ενασχόληση µε τις νέες τεχνολογίες καθιστά τον µαθητή πρωταγωνιστή της διδακτικής πράξης αναιρώντας την παρωχηµένη δασκαλοκεντρική µέθοδο. Το κέρδος είναι διπλό, καθώς ο µαθητής αφενός εκπαιδεύεται, αφετέρου προσεγγίζει τόσο την παράδοση όσο και τους σύγχρονους προβληµατισµούς µε νέο πρίσµα. Ο καθηγητής είναι πλέον εµπνευστής και βοηθός στην παιδαγωγική διαδικασία προσφέροντας στους µαθητές τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη χαρά της ανακάλυψης. Ευχόµαστε η βράβευσή σας να αποτελέσει έµπνευση και έναυσµα να επαναλάβετε παρόµοια εγχειρήµατα στο µέλλον, καθώς και κίνητρο για τους συναδέλφους σας να ενταχθούν σε τέτοια προγράµµατα».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you