Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7946 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

"∆ΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΜΑΣ" ∆ιαβάστε στην σελ. 2

- ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΉ ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ «Ουδέποτε έχει συζητηθεί το θέµα συνεργασίας στην ∆ιαβάστε σελ. 3 ή στήριξης του ∆ηµάρχου Αλέξανδρου Πνευµατικού, είτε µε τον ίδιον, είτε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (ΤΕΛΗ 19ου – 20ος αι). ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ» - Ξεκινά σήµερα ∆ιαβάστε στην σελ. 4 το σεµινάριο στην Κόρινθο

∆ικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου:

«Ανάλγητες διατάξεις µε έντονα αντικοινωνικό χαρακτήρα, εκδήλως αντισυνταγµατικές και αντίθετες στο Κοινοτικό δίκαιο αυτές που προωθούνται για το επικουρικό κεφάλαιο» ∆ιαβάστε στις σελ. 6-7-8


- Σελίδα 2 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Πέτρος Τατούλης:

«Οι Περιφέρειες θα δώσουν τη λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. ∆εν ζητάµε χρήµατα, αλλά τη δυνατότητα να αυτοδιαχειριζόµαστε τις δοµές µας» - Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού είχε ο Περιφερειάρχης

Τ

ην πεποίθησή του ότι οι Περιφέρειες θα δώσουν τη λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση, εξέφρασε ( για ακόµη µια φορά) ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης κατά τη συνάντησή του µε τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τετάρτη. Ο κ. Τατούλης είπε ακόµη πως : «Είµαστε έτοιµοι για δύσκολες αποφάσεις προκειµένου να εφαρµόσουµε µια αποτελεσµατική πολιτική. Η συνεργασία µας µε τον κ. Υπουργό αποτελεί ταυτόχρονα όδευση για νέες πολιτικές λύσεις, µε πολιτικές καινοτόµες και ρηξικέλευθες, που υπακούουν στο σχέδιό µας ενάντια στην κρίση». Από την µεριά του ο Υφυπουργός δήλωσε: «Οι δράσεις και η συνεργασία του Υπουργείου µε την Περιφέρεια εκτείνεται και επεκτείνεται σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθµιας, της δευτεροβάθµιας, της τριτοβάθµιας και της δια βίου µάθησης, και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε η Περιφέρεια να µην είναι µόνο αρωγός, αλλά πρωταγωνίστρια. Η ανάπτυξη του τοµέα της παιδείας θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ικανότητες των Περιφερειών. Ο Περιφερειάρχης τόνισε για άλλη µια φορά την αναγκαιότητα πλήρους ανάπτυξης της µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων προς τις Περιφέρειες, όπως της παιδείας και της υγείας, σηµειώνοντας ότι «δεν ζητάµε χρήµατα, αλλά τη δυνατότητα να αυτοδιαχειριζόµαστε τις

δοµές µας». Η µεταφορά των µαθητών Αναφορικά µε το κρίσιµο ζήτηµα της µεταφοράς των µαθητών ο Περιφερειάρχης ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών προκειµένου η Περιφέρεια να έχει τη νοµική εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή των σχετικών διαπραγµατεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους µεταφορείς. Στον τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης ο κ. Τατούλης ζήτησε τη θέσπιση βασικών αξόνων µε τις γενικές αρχές για το σύνολο της χώρας και παράλληλα τη µεταφορά της αρµοδιότητας στις Περιφέρειες, παρέχοντας παράλληλα σε αυτές τη δυνατότητα εξειδίκευσής της, «σύµφωνα άλλωστε και µε τη νέα κατεύθυνση που υπαγορεύει η Προγραµµατική Περίοδος 2014 – 2020». Την πρόταση αυτή του Περιφερειάρχη άκουσε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κ. Υφυπουργός και εξέφρασε και τη δική του πεποίθηση ότι ο τοµέας αυτός θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Περιφερειάρχης, αναφερόµενος στα πανεπιστηµιακά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σηµείωσε ότι έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες αξιοποίησης και ενίσχυσής τους µε τις συνέργειες που έχουν δροµολογηθεί για τη δηµιουργία Ινστιτούτων µε ελληνικούς και διεθνείς φορείς, όπως αυτό για την ανάπτυξη της έρευνας στη θαλάσσια, πλωτή αιολική ενέργεια και αυτό για την εφαρµογή της νανοτεχνολογίας σε τοµείς άµεσα συναρτώµενους µε την τοπική οικονοµία.


Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ «Ουδέποτε έχει συζητηθεί το θέµα συνεργασίας ή στήριξης του ∆ηµάρχου Αλέξανδρου Πνευµατικού, είτε µε τον ίδιον, είτε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ»

Α

- Σελίδα 3 -

δηµοσιεύµατα είναι αβάσιµα και κινούνται στα πλαίσια δηµιουργίας ενός κλίµατος, που θέλει να εµφανίζει το «βαθύ ΠΑΣΟΚ», να προσχωρεί ή να συµµαχεί µε το ΣΥΡΙΖΑ. Προς αποφυγήν πιθανών προσδοκιών αλλά και παρεξηγήσεων, επιθυµούµε να τονίσουµε για πολλοστή φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει θέσεις, πολιτικές και κινήσεις πολιτών και όχι πρόσωπα. Για το λόγο αυτό έδωσε τη µάχη των τελευταίων δηµοτικών εκλογών – από θέση αρχών – µέσα από τα ψηφοδέλτια της Κίνησης Πολιτών. Υπενθυµίζουµε επίσης ότι οι πολιτικές συµµαχίες βασίζονται σε πολιτικές απόψεις, αρχές και συλλογικές αποφάσεις και όχι σε πρόσωπα.

πάντηση δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ σε δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύ-

Με δεδοµένη µάλιστα την εξαετή θητεία της παρούσας δηµοτικής αρχής κά-

που που φέρεται να ανέφεραν πως «στήνεται» γέφυρα συνεργασίας

νουµε σαφές ότι η συνεργασία µε πρόσωπα που εξέφρασαν από ηγετικές θέσεις

µεταξύ του κόµµατος και του δηµάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου

την πολιτική της, δεν µάς επιτρέπει για λόγους πολιτικής αλλά και αρχών να

Πνευµατικού, διαψεύδοντας ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Η απάντηση

συζητήσουµε, έστω, την πιθανότητα της οποιασδήποτε εκλογικής συνεργασίας.

αναφέρει:

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ουδέποτε έχει συζητηθεί το θέµα συνεργασίας ή στήριξης του ∆ηµάρχου, είτε µε τον ίδιον , είτε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και

«Με αφορµή σχετικά δηµοσιεύµατα του κορινθιακού τύπου, στα οποία φαίνεται να αιωρείται

κατά συνέπεια όσοι προσπαθούν µε δηµοσιεύµατα να εξυπηρετήσουν τις δικές

γέφυρα µεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του δηµάρχου Κορινθίων τους –εκ του πονηρού πολλές φορές- προσδοκίες, καλό θα ήταν να το ξεχάσουν Αλέκου Πνευµατικού, θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι τα παραπάνω οριστικά.»


- Σελίδα 4 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (ΤΕΛΗ 19ου – 20ος αι). ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ» - Ξεκινά σήµερα το σεµινάριο στην Κόρινθο

Σ

εµινάριο για την ιστορία της µοντέρνας τέχνης ξεκινά σήµερα Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα ενός τριµήνου στο µουσικό εργαστήρι ''Ήχοι του Κόσµου'' (Περιάνδρου 51-53, πίσω από Απ. Παύλο), κάθε Παρασκευή 7-8µµ. Ο ακριβής τίτλος του σεµιναρίου είναι «Η ιστορία της µοντέρνας τέχνης µέσα από τα καλλιτεχνικά της κινήµατα ( τέλη 19ου – 20ος αιώνας) . Από τον ροµαντισµό στον µεταµοντερνισµό.» Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο Τύπου µετά το πέρας του θα παρασχεθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Θεµατικές: •Ροµαντισµός •Ρεαλισµός •Ιµπρεσιονισµός •Μετα-ιµπρεσιονισµός •Συµβολισµός •Αρ Νουβό •Εξπρεσιονισµός •Βορτισισµός •Φωβισµός •Κυβισµός •Πουρισµός •Ορφισµός •Φουτουρισµός •Αφηρηµένη τέχνη •Νεοπλαστικισµός •Νταντά και Σουρεαλισµός •Σουπρεµατισµός •Ντε Στέιλ •Κονστρουκτιβισµός •Μπαουχάους •Αφηρηµένος Εξπρεσιονισµός •Κινητική Τέχνη •Ποπ Αρτ •Όπ Αρτ •Μινιµαλισµός •Εννοιακή Τέχνη •Μεταµοντερνισµός και Τέχνη της Ιδιαίτερης Ταυτότητας Στο δελτίο Τύπου αναφέρονται ακόµη τα εξής: «Στο σεµινάριο ‘’ Η ιστορία της µοντέρνας τέχνης µέσα από τα καλλιτεχνικά της κινήµατα (τέλη 19ου – 20οςαι.) Από το ροµαντισµό στον µεταµοντερνισµό’’, θα γίνει µία επισκόπηση των βασικότερων καλλιτεχνικών ρευµάτων που σχηµάτισαν µε την ιδιαιτερότητά τους αυτό που σήµερα καλούµε µοντερνισµό. Είναι αναγκαίο πάνω από όλα να κατανοήσουµε ορισµένα ουσιώδη ζητήµατα, για να γίνει δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των θεµατικών που θα διδαχτούν. Πρώτον,πρέπει να ξεφύγουµε από την αυστηρή χρονολόγηση, από αυτήν την κάθετη τοµή που έχουµε µανία να θέτουµε στο χρόνο ως προς τη διαδοχή των κινηµάτων. Αυτό γιατί ευλόγως το ένα κίνηµα ‘’πατάει’’ µέσα στο άλλο. Υπάρχει πολύς δρόµος για να περάσουµε από το ‘’παλιό’’ στο ‘’καινούργιο’’, ενώ υπάρχουν και αναδροµές στο παρελθόν. Μόνο τότε θα µπορούµε να µιλάµε µε ασφάλεια για το ότι πήγαµε επί παραδείγµατι από το Φοβισµό στον Εξπρεσιονισµό και τούµπαλιν ή οπουδήποτε αλλού χωρίς να ολισθήσουµε σε λάθη, κρίνοντας βιαστικά ή βάζοντας σε καλούπια έργα και δηµιουργούς.

∆εύτερον,χρειάζεται να καταλάβουµε τον συµβολικό ρόλο του καλλιτέχνη. ∆εν πρόκειται για µία ακόµη επαγγελµατική υποκατηγορία όπως ήταν φερ’ ειπείν τον 17οαιώνα. Είναι ένας ειδικός τύπος ατόµου, που προσπαθεί µε το έργο του να µας ανοίξει µε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την πόρτα προς την αλήθεια της φύσης µας και την ατοµική µας ταυτότητα. Τρίτον,οφείλουµε να προσέξουµε την παρουσία του ερωτικού στοιχείου στην τέχνη και τον τρόπο µε τον οποίο εκείνη επηρεάζεται από (και επηρεάζει) τις πατριαρχικές κατ’ουσία κοινωνίες. Υπό τούτο το πρίσµα, ο Μοντερνισµός, θέτει πολλούς προβληµατισµούς περί του τι είναι θεµιτό ή αθέµιτο να επιδέχεται αναπαράσταση. Τέταρτον,είναι σηµαντικό να δούµε πώς τεχνικοί και ιστορικοί µηχανισµοί συγκροτούν συστήµατα εικόνων στο όνοµα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε το έθνος, τη φυλή ή το φύλο. Τέλος,είναι βοηθητικό να θυµόµαστε πως, αυτό που χαρακτηρίζει το Μοντερνισµό είναι η διάκριση του λεκτικού από το εικαστικό, του είναι από το φαίνεσθε. Βιογραφικό διδάσκουσας Η Ειρήνη Παπαγιαννοπούλου γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1988. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου. Υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009. Έχει κάνει σπουδές στη µουσική, ενώ έχει παρακολουθήσει σεµινάρια και συνέδρια σχετικά µε την ιστορία του κινηµατογράφου, τη νεοελληνική λογοτεχνία, τη µοντέρνα τέχνη, τη δηµογραφία και τη βιοµηχανική αρχαιολογία. Η πτυχιακή της µελέτη άπτεται του θέµατος της µαντικής του καφέ ως µία απόπειρα επιστηµονικής ερµηνείας. ∆ηµοσιεύσεις της που αφορούν την ιστορία, την εθνολογία και τη λαογραφία έχουν δηµοσιευτεί στον κερκυραϊκό τύπο, άρθρα για τον πολιτισµό στον κορινθιακό, δείγµατα ποιηµάτων στο διαδικτυακό περιοδικό‘’ποιείν’’. Έχει ασχοληθεί µε την δηµοσιογραφία και τη ραδιοφωνική παραγωγή. Σήµερα εργάζεται ως καθηγήτρια φιλολογικών µαθηµάτων και δασκάλα κιθάρας.» Για το κόστος και τις δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 6977 467187 Νικολέττα Καρβελά (υπεύθυνη εργαστηρίου)


- Σελίδα 5 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ξεκίνησαν να υλοποιούνται ΣΕ ΒΕΛΟ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Ξεκινούν το Σάββατο στο νοµό µας οι ανοικτές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, στα πλαίσια της οργανωτικής συγκρότησης του στο νοµό και της σύνδεσης της δράσης του µε τις τοπικές κοινωνίες. Αναλυτικά το τις επόµενες ηµέρες θα γίνουν συνελεύσεις στους δήµους: 1. Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στις 7:30 µµ στο δήµο Βέλου – Βόχας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δηµοτικού σχολείου Βέλου µε εισηγητή τον Γιάννη Πρωτονοτάριο, µέλος ΠΣΕ ΣΥΡΙΖΑ 2. Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 07:30 µµ στο ∆ήµο Λουτρακίου – Περαχώρας, στο Λουτράκι µε εισηγητή το Μιχάλη Υδραίο, µέλος ΠΣΕ ΣΥΡΙΖΑ 3. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 07:30 µµ στην Κόρινθο, στο Εργατικό Κέντρο, µε εισηγητή τον Γιάννη Μηλιό, µέλος ΠΣΕ και τµήµατος οικονοµικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Τα θέµατα των συνελεύσεων είναι: • Πολιτικές εξελίξεις • Πορεία προς την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ • Ίδρυση - Συγκρότηση Τοπικών Οργανώσεων ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ και εκλογή Γραµµατείας ανά δήµο. • Εγγραφή παλιών και νέων µελών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, στην πορεία ενοποίησης του • Συζήτηση του τοπικού πρόγραµµα δράσης Τις επόµενες µέρες θα καθοριστούν και οι συνελεύσεις στους υπόλοιπους δήµους του νοµού

α Προγράµµατα Γεωργικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Νέων Αγροτών - Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «∆ΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

εκίνησε, µετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η υλοΞγροτών, ποίηση των προγραµµάτων Γεωργικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Νέων Αστο πλαίσιο της πράξης «Επαγγελµατική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούµε-

νων στον Πρωτογενή τοµέα («Νέοι Γεωργοί»), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (ΕΚΤ). Σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται, εντός του έτους 2012, πανελλαδικά, 121 προγράµµατα εκ των οποίων 78 φυτικής παραγωγής (κηπευτικά, ελαιοκοµία, αµπελουργία, φυτά µεγάλης καλλιέργειας κ.λπ.), 29 ζωικής παραγωγής (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, µελισσοκοµία κ.λπ.) και 14 φυτικής – ζωικής παραγωγής (µικτά), τα οποία προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 3.000 Νέοι Αγρότες. Η επιλογή των εκπαιδευόµενων προκύπτει από το αρχείο των Υπόχρεων Εκπαίδευσης Νέων Αγροτών, που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Άξονας 1 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», µε βάση την ηµεροµηνία ένταξής τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «∆ΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (τηλ. 210 - 8821404). Ο αριθµός και το είδος των προγραµµάτων σε κάθε νοµό, καθώς και το αναλυτικό θεµατικό περιεχόµενο τους, βρίσκεται αναρτηµένο στη διεύθυνση www.elgo.gr -> Νέα.


- Σελίδα 6 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Από τον δικηγορικό σύλλογο της Κορίνθου λάβαµε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά µε το επικουρικό κεφάλαιο: «Με τροπολογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στην Βουλή την 5-10-2012, χωρίς καµµία διαβούλευση ή οποιασδήποτε µορφής ενηµέρωση και κατά περιφρόνηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων επιχειρείται η δραστική µείωση, έως απαλείψεως, της ευθύνης του "Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων" δηλαδή του φορέα που αναλαµβάνει την ευθύνη κάλυψης των ζηµιών προς τρίτους από ατυχήµατα που προκαλούν ανασφάλιστα οχήµατα, σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας ασφαλιστικών εταιριών και γενικά όταν δεν υπάρχει άλλο υπόχρεο νοµικό πρόσωπο να καλύψει την ευθύνη. Αυτό, για τους παθόντες, πρακτικώς σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος τα ορφανά παιδιά, η χήρα, οι γονείς και όσοι εκ του Νόµου δικαιούνται ψυχικής οδύνης, δεν θα λαµβάνουν καµία απολύτως αποζηµίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο παρά µόνο για την κατασκευή του τάφου του προσφιλούς τους προσώπου, τις τυχόν υλικές ζηµίες του οχήµατος και για τυχόν αξιώσεις τους εκ διατροφής. Για τους υπαίτιους οδηγούς σηµαίνει ότι σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος όσο και στις λοιπές περιπτώσεις ατυχηµάτων ακόµη και µε σοβαρότατο τραυµατισµό, ο υπαίτιος οδηγός παρότι ήταν ασφαλισµένος κατά τον χρόνο του ατυχήµατος, παρότι δεν φέρει καµία ευθύνη για ένα εξωτερικό της βούλησης και δράσης γεγονός, όπως είναι η µεταγενέστερη πτώχευση ή ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής του εταιρίας, τιµωρείται να καταβάλει το επιπλέον ποσό αυτού που θα καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο εξ ιδίων χρηµάτων. Πρόκειται ασφαλώς για ανάλγητες διατάξεις µε έντονα αντικοινωνικό χαρακτήρα, εκδήλως αντισυνταγµατικές και αντίθετες στο Κοινοτικό δίκαιο που, σε συνδυασµό µε την απαγόρευση της κατάσχεσης σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου και την θέσπιση της αναδροµικής ισχύος των (και για εκκρεµείς δίκες) δυναµιτίζουν το δίκαιο της ασφάλισης και της αποζηµίωσης των τροχαίων ατυχηµάτων και µετατρέπουν την σχετική διαδικασία σε ¨΄ζούγκλα¨ χωρίς κανόνες. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου δηλώνει εµφατικά, όπως και κατά την προηγούµενη, προ έτους περίπου, όµοια απόπειρα επιβολής τέτοιων διατάξεων, την αντίθεση του στις παραπάνω άδικες και αντικοινωνικές διατάξεις και ζητά για µία ακόµη φορά από τους κυβερνώντες τον σεβασµό του Συντάγµατος, της κοινωνίας και της αξίας του ανθρώπου που πλήττεται ευθέως από τέτοιες επαίσχυντες ρυθµίσεις που ∆ΕΝ σέβονται τον ανθρώπινο πόνο ούτε όταν έχει ως αίτιο τον θάνατο αφού (εφαρµοζοµένων τέτοιων διατάξεων) µένουν απροστάτευτες χήρες και ορφανά παιδιά αλλά ούτε (σέβονται) το δικαίωµα στην περιουσία αφού άνθρωποι που έχουν καταβάλει κανονικά τα ασφάλιστρα τους (ως π.χ. επί πτωχεύσεως της ασφαλιστικής τους εταιρίας) θα καλούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις και να χάνουν τις περιουσίες τους για να πληρώσουν. Ακολουθεί, προς εκτενέστερη ενηµέρωση σας, το αναλυτικό κείµενο που εξέδωσε η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας το οποίο απηχεί και τις θέσεις του ∆ικηγορικού Συλόγου Κορίνθου.

∆ικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου:

«Ανάλγητες διατάξεις µε έντονα αντικοινωνικό χαρακτήρα, εκδήλως αντισυνταγµατικές και αντίθετες στο Κοινοτικό δίκαιο αυτές που προωθούνται για το επικουρικό κεφάλαιο» Κόρινθος, 9-10-2012 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ———————————————-

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 8-10-2012 Με προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόµου που αφορά στην τροποποίηση του ν.3966/2011 και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στις 5-10-2012 στη Βουλή, εισάγεται διάταξη µε την οποία ουσιαστικά επιβάλλεται µερική παύση πληρωµών από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης Ατυχηµάτων από Αυτοκίνητα». Πρέπει να σηµειωθεί, ΠΡΩΤΟΝ ότι οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις (παρότι παρεισφρήσανε ανεξήγητα σε νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει διατάξεις που αφορούν µέτρα εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής) δεν αποτελούν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ, είναι η δεύτερη προσπάθεια της ηγεσίας του Επικουρικού Κεφαλαίου να περάσει από τη Βουλή τις ρυθµίσεις αυτές καθώς οι ίδιες σχεδόν ρυθµίσεις είχε γίνει προσπάθεια και πέρυσι να ψηφιστούν µε το άρθρο 48 του σχεδίου νόµου «Ενισχυµένα µέτρα επο-

πτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων κλπ» που κατατέθηκε στις 1-9-2011 στη Βουλή. Τότε, κάτω από τη γενική κατακραυγή, ο ίδιος ο τότε Υπουργός Οικονοµικών και σήµερα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε αποσύρει τη διάταξη. ΄Ενα περίπου χρόνο µετά, η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου επανέρχεται και προτείνει τις ίδιες ρυθµίσεις, εµπλουτισµένες µάλιστα µε ακόµη πιο δυσµενείς διατάξεις για τους πολίτες. ΤΡΙΤΟΝ, Η έννοια της επικουρικότητας της λειτουργίας του Επικουρικού Κεφαλαίου, η οποία αναφέρεται µε τρόπο παντελώς εσφαλµένο και διαστρεβλωµένο στην αιτιολογική έκθεση επιχειρώντας να αιτιολογήσει τις διατάξεις αυτές, προϋποθέτει την αποζηµίωση του παθόντα από άλλον φορέα, όπως στην περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης από ασφαλιστικό οργανισµό. Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργείται η υποχρέωση της αποζηµίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα άλλο νοµικό πρόσωπου υπόχρεο προς αποζηµίωση µε αποτέλεσµα ο παθών να παραµένει παντελώς ακάλυπτος. Αυτό ισχύει καταρχήν µε την χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που εξαιρείται παντελώς της αποζηµίωσης του Επικουρικού. Το ίδιο όµως ισχύει και για τις λοιπές αξιώσεις στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας του ασφαλιστή, καθώς η παντελώς αβέβαιη πιθανότητα να λάβει ο παθών στο µακρινό µέλλον ένα παντελώς απροσδιόριστο ποσό αποζηµίωσης από την εκκαθάριση µίας αφερέγγυας ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια ακριβώς γιατί δεν είχε επάρκεια κεφαλαίων, δεν µπορεί να θεµελιώσει νοµικά τον ισχυρισµό περί επικουρικότητας και να δικαιολογήσει την προτεινόµενη µερική παύση πληρωµών από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

ΤΕΤΑΡΤΟΝ, οι διατάξεις αυτές αναιρούν τον ίδιο τον σκοπό ίδρυσης του Επικουρικού Κεφαλαίου βάσει µάλιστα κοινοτικής νοµοθεσίας µε την οποία η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται. 1. ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΎ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΈΩΣΉΣ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΛΌΓΩ ΨΥΧΙΚΉΣ Ο∆ΎΝΗΣ 1α. Τι σηµαίνει για τους παθόντες η κατάργηση της υποχρέωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου να αποζηµιώνει ψυχική οδύνη παρότι προβλέπεται τέτοια αποζηµίωση στον Αστικό Κώδικα (932 ΑΚ) και παρότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υφίσταται κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία: Παράδειγµα: Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος τα ορφανά παιδιά, η χήρα, οι γονείς και όσοι εκ του Νόµου δικαιούνται ψυχικής οδύνης, δεν θα λαµβάνουν καµία απολύτως αποζηµίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο παρά µόνο για την κατασκευή του τάφου του προσφιλούς τους προσώπου, τις τυχόν υλικές ζηµίες του οχήµατος και για τυχόν αξιώσεις τους εκ διατροφής. Την χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη θα δικαιούνται να την αναζητήσουν µόνο από τον υπαίτιο αν αυτός δεν είναι άγνωστος και αν έχει περιουσία 1β Τι σηµαίνει για τους υπαίτιους οδηγούς η κατάργηση της υποχρέωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου να αποζηµιώνει ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη: Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, ο υπαίτιος οδηγός είτε είναι ανασφάλιστος κατά τον χρόνο του ατυχήµατος είτε ακόµη και στην περίπτωση που ήταν ασφαλισµένος κατά τον χρόνο του ατυχήµατος, αλλά η εταιρία του µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της, υποχρεούται εξ ιδίων χρηµάτων να αποζηµιώσει στο σύνολό της την ψυχική οδύνη των συγγενών.. 1γ. Η εξαίρεση της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από την αποζηµίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι αντισυνταγµατική. Σύµφωνα µε την νοµολογία του Αρείου Πάγου, η χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η ψυχική οδύνη, επιτελεί αποκαταστατική λειτουργία για την τρωθείσα προσωπικότητα του παθόντα και συναρτάται µε το συνταγµατικό δικαίωµα της προστασίας αξίας του ανθρώπου που κατοχυρώνεται µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος και το οποίο αποτελεί θεµελιώδη αρχή του νοµικού µας συστήµατος, καθώς δεν µπορεί να αναθεωρηθεί άρθρο 110 παρ. 1 του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια κάθε διάταξη η οποία καταργεί την χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης είναι ευθέως αντισυνταγµατική 1δ. Η εξαίρεση της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από την αποζηµίωση του Επικουρικού

Κεφαλαίου είναι αντίθετη µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. Το άρθρο 1 παρ.4 εδ.α της 84/5/ΕΟΚ Κοινοτικής Οδηγίας η οποία ρυθµίζει το καθεστώς του Επικουρικού Κεφαλαίου και η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 264/91 προβλέπει ρητά την υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου να αποζηµιώνει πλήρως τα θύµατα τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης. Κατά συνέπεια, εφόσον η υποχρέωση ασφάλισης καλύπτει και τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, δεν µπορεί η συγκεκριµένη αξίωση να εξαιρεθεί της υποχρέωσης αποζηµίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου. 2. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΟΡΊΟΥ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ αν ο υπαίτιος του ατυχήµατος ήταν ασφαλισµένος σε εταιρία η οποία µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της. 2α. Τι σηµαίνει για τους παθόντες η επιβολή ανωτάτου ορίου αποζηµίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο στις περιπτώσεις αυτές. Παραδείγµατα: Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, οι λοιπές (πλέον της ψυχικής οδύνης) αξιώσεις των συγγενών, κυρίως από στέρηση διατροφής, και σε περίπτωση βαρύτατου τραυµατισµού, οι αξιώσεις του παθόντα, κυρίως από στέρηση εισοδηµάτων εκ της εργασίας του, οι οποίες αν είναι µόνιµα ανάπηρος αφορούν όλο το υπόλοιπο της ζωής του, αποζηµιώνονται πλέον µερικώς από το Επικουρικό Κεφάλαιο αν ο δράστης του ατυχήµατος ήταν ασφαλισµένος σε εταιρία η οποία µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της. Συγκεκριµένα, επιβάλλεται ανώτατο όριο αποζηµίωσης 100.000 Ευρώ για τις αξιώσεις αυτές του παθόντα, πλην όµως, ακόµη και αυτή η αποζηµίωση δεν καλύπτεται πλήρως από το Επικουρικό Κεφάλαιο αλλά υπόκειται παντελώς αδικαιολόγητα και αυθαίρετα σε κλιµακωτή ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας και µάλιστα στα σοβαρότερα ατυχήµατα το ποσό που θα καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο περιορίζεται στο 70% της αποζηµίωσης. Το υπόλοιπο της αποζηµίωσης που δεν θα καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο, τα θύµατα και σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, οι συγγενείς των θυµάτων θα δικαιούνται να τα αναζητήσουν από τον υπαίτιο οδηγό αν αυτός έχει περιουσία. 2β. Τι σηµαίνει για τους υπαιτίους οδηγούς η επιβολή ανωτάτου ορίου αποζηµίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αν η εταιρία στην οποία ήταν ασφαλισµένοι µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της Τόσο σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος όσο και στις λοιπές περιπτώσεις ατυχηµάτων ακόµη και µε σοβαρότατο τραυµατισµό, ο υπαίτιος οδηγός παρότι ήταν ασφαλισµένος κατά τον χρόνο του ατυχήµατος, παρότι δεν φέρει καµία ευθύνη για ένα εξωτερικό της βούλη-

- Σελίδα 7 -

σης και δράσης γεγονός, όπως είναι η µεταγενέστερη πτώχευση ή ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής του εταιρίας, τιµωρείται να καταβάλει το επιπλέον ποσό αυτού που θα καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο εξ ιδίων χρηµάτων. 2γ. Η ρύθµιση µε την οποία επιβάλλεται ανώτατο όριο αποζηµίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αν ο υπαίτιος του ατυχήµατος ήταν ασφαλισµένος σε εταιρία η οποία µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της είναι αντισυνταγµατική καθώς απαλλοτριώνονται µερικώς τα περιουσιακά δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στην ασφάλιση, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγµατος, το οποίο προστατεύει και τα ενοχικά δικαιώµατα, και του άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α 2δ. Η επιβολή ανωτάτου ορίου αποζηµίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι αντίθετη µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο (84/5/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία). Ο εθνικός νοµοθέτης δεν µπορεί να περιορίσει το ύψος της αποζηµίωσης παρά µονάχα να προσδώσει ή όχι επικουρικό χαρακτήρα στην παρέµβαση του Επικουρικού Κεφαλαίου (δηλαδή αν µέρος της αποζηµίωσης του θύµατος καλύπτεται από ασφαλιστικό ταµείο τότε, όπως συµβαίνει σήµερα, το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλει το υπόλοιπο της δικαιούµενης αποζηµίωσης) 2ε. Η ρύθµιση µε την οποία επιβάλλεται ανώτατο όριο αποζηµίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αν ο υπαίτιος του ατυχήµατος ήταν ασφαλισµένος σε εταιρία η οποία µεταγενεστέρως πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδειά της είναι νοµοτεχνικά κακότεχνη. (i). Ενώ στις περιπτώσεις του άγνωστου οδηγού και του ανασφάλιστου υπάρχει ρητή αναφορά στην παραγραφή, στην περίπτωση της ανάκλησης της άδειας ή πτώχευσης του ασφαλιστή δεν υπάρχει καµία αναφορά στην παραγραφή. Θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί ότι η σχετική αξίωση υπόκειται στην κατά το άρθρο 10 παρ.2 παραγραφή. (ii). ∆εν διευκρινίζεται ως θα όφειλε αν το όριο αποζηµίωσης (πλαφόν) είναι ανά ατύχηµα ή ανά θύµα ∆εδοµένου ότι πλέον στο Ελληνικό δίκαιο (άρθρο 33 παρ. 2 ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27Α/6-2-2009) το οποίο τροποποίησε το άρθρο 6 παρ. 5 του Π∆ 237/86 (κωδ. ν.489/1976).), κατ΄εφαρµογή Κοινοτικής Οδηγίας (υπ αριθµ. 2005/14/ΕΚ) οι αποζηµιώσεις υπολογίζονται ανά θύµα και όχι ανά ατύχηµα, θα έπρεπε και η συγκεκριµένη διάταξη να εναρµονίζεται µε την νοµοθετική αυτή κατεύθυνση. 3. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ Με το ισχύον σήµερα καθεστώς, όταν ο υπαίτιος οδηγός είναι διαφορετικός από τον ασφαλισµένο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, η ασφαλιστική εταιρεία εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του παθόντα και, συνεπώς, η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου στα ατυχήµατα από πρόθεση περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος οδηγός είναι ο ίδιος µε τον ασφαλισµένο. Η απαλλαγή του Επικουρικού Κεφαλαίου µπορεί να γίνει µόνο στα ασφαλισµένα αυτοκίνητα και µόνο εφόσον νοµοθετηθεί ταυτόχρονα η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας στις περιπτώσεις αυτές, κάτι που όµως δε γίνεται Απαλλαγή του Επικουρικού Κεφαλαίου όταν το ατύχηµα προκαλείται από ανασφάλιστο όχηµα δεν είναι νοητή και αντίκειται στο σκοπό της ίδρυσης και ύπαρξής του. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η καινοφανής αυτή διάταξη πέραν της ελλιπούς και κακότεχνης διατύπωσής της καθώς δεν καθιερώνει διακοπή παραγραφής µε την υποβολή αίτησης προς το Επικουρικό, παραβιάζει την θεµελιώδη στη δικονοµία ισότητα των όπλων των διαδίκων µε την υποχρεωτική κατάθεση των εγγράφων του ενάγοντα µε την αίτηση αυτή και, επίσης, κατά τον τρόπο αυτό θέτει αδικαιολόγητα εµπόδια στην άσκηση του συνταγµατικού δικαιώµατος των παθόντων για έννοµη προστασία. 5. Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣυνέχεια στην σελ. 8

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Συνέχεια από την σελ. 7 ΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο προγραµµατισµός πληρωµών ενός ΝΠΙ∆ δεν είναι ούτε ανεξέλεγκτος ούτε υπεράνω των νοµικών υποχρεώσεών του. Άλλωστε, η εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης είναι βασική προϋπόθεση ώστε η συνταγµατική πρόβλεψη περί παροχής έννοµης προστασίας να είναι πλήρης και ουσιαστική (άρθρο 20 παρ. 1 Συν/τος). Κατά συνέπεια, είναι αντισυνταγµατική η διάταξη µε την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου. 6. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ. 6α. Από την αναδροµικότητα της διάταξης καταλαµβάνονται ατυχήµατα τα οποία έχουν συµβεί µέχρι τη τυχόν δηµοσίευση της σχετικής ρύθµισης ακόµη και αν έχουν συζητηθεί σε πρώτο και σε δεύτερο βαθµό, ακόµη και αν τα θύµατα έχουν εξετασθεί από πραγµατογνώµονες ιατρούς που όρισε το δικαστήριο, ακόµη και αν έχουν µεσολαβήσει 10 και 12 χρόνια από το ατύχηµα και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, ακόµη και αν έχει κερδηθεί σε νοµικό επίπεδο η υπόθεση στον Άρειο Πάγο και επανεξετάζεται από το Εφετείο ως δικαστήριο παραποµπής, κ.ο.κ. 6β. Η αναδροµική εφαρµογή που προβλέπει η συγκεκριµένη διάταξη είναι αντισυνταγµατική και δεν µπορεί να εφαρµοσθεί από τα ∆ικαστήρια καθώς µε την αναδροµή ο νοµοθέτης παρεµβαίνει στην απονοµή της δικαιοσύνης, προσκρούει δε στην πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου η οποία προβλέπει ότι απαγορεύεται η αναδροµικότητα του νόµου όταν προσβάλλει κεκτηµένα δικαιώµατα κατά το άρθρο 17 του Συντάγµατος, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα ενοχικά δικαιώµατα όπως είναι οι αξιώσεις του παθόντα από τροχαίο ατύχηµα (ΟλΑΠ 6/2007, ΑΠ 1939/2009 Βλ. επίσης, άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην

ΕΣ∆Α, µε το οποίο προστατεύεται κάθε δικαίωµα του ανθρώπου στην περιουσία του) 6γ. Η αναδροµική εφαρµογή που προβλέπει η συγκεκριµένη διάταξη είναι αντίθετη µε την αρχή του Κράτους δικαίου και το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, καθώς είναι ανεπίτρεπτη κάθε παρέµβαση της νοµοθετικής εξουσίας στην απονοµή της δικαιοσύνης, άρα και κάθε νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία επιδιώκεται να επηρεαστεί το αποτέλεσµα σε εκκρεµείς δίκες (από 7-112000 απόφαση Ε∆∆Α στην υπόθεση Αναγνωστόπουλος κ.λ.π κατά Ελλάδας). Επιπλέον, µε τη νοµοθετική αυτή παρέµβαση παραγράφονται νοµοθετικά υφιστάµενες νοµικά αξιώσεις των παθόντων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου το οποίο αποτελεί ανεπίτρεπτη νοµοθετική παρέµβαση αντίθετη µε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α (από 22-10-1997 απόφαση Ε∆∆Α στην υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας. Επίσης, ΣτΕ 6/2010) Ο κρίσιµος χρόνος είναι ο χρόνος που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος δηλαδή ο χρόνος του ατυχήµατος. Κατά συνέπεια καµία διάταξη δεν µπορεί να έχει εφαρµογή για τροχαία ατυχήµατα που συνέβησαν προ της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 7. Η ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΡΕΊΑ ∆ΙΚΏΝ ΚΑΙ ΘΑ Ο∆ΗΓΉΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΌΓΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΎΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΒΆΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ, θυµάτων και υπαιτίων.

Κώδικα κλπ. 8.Τα υπαρκτά προβλήµατα του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν επιλύονται µε την µερική παύση πληρωµών των «δανειστών» του που στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι τραπεζίτες, αλλά µία ιδιαίτερα αδύναµη κοινωνικά και οικονοµικά οµάδα πολιτών που απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από ανάπηρους εξ αυτοκινητικών ατυχηµάτων και από ορφανά, χήρες και γονείς θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων. Είναι αδιανόητο το κράτος να παρεµβαίνει κατά τέτοιο προστατευτικό τρόπο υπέρ ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, οι δε ρυθµίσεις αυτές δεν απορρέουν από υποχρεώσεις της χώρας µας για τη µείωση δηµοσίων δαπανών. Η λύση των προβληµάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου απαιτεί πολιτική βούληση για ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών στην ασφαλιστική αγορά και αύξηση των πόρων του Επικουρικού Κεφαλαίου από τα ασφάλιστρα των συµβολαίων αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήµατα, καθώς και από την πάταξη του διαρκώς διογκούµενου φαινοµένου των ανασφάλιστων οχηµάτων.

Καταλήγοντας, η προτεινόµενη ρύθµιση είναι αντισυνταγµατική, αντίκειται στο Κοινοτικό ∆ίκαιο, είναι άδικη και κοινωνικά ανάλγητη καθώς τιµωρούνται τα θύµατα αλλά και οι ασφαλισµένοι τροχαίων ατυχηµάτων, υπάρχει δε κίνδυνος να γίνει προποµπός και υπόδειγµα και αντίστοιχων ρυθµίσεων που θα αφορούν µετά το Επικουρικό Κεφάλαιο, και τις ασφαλιστικές Η συγκεκριµένη ρύθµιση, όχι µόνο δεν θα βοηθήσει στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων, αλλά θα πολεταιρίες. λαπλασιάσει τον όγκο της δικαστικής ύλης, καθώς για Είναι προφανές ότι επιστρέφουµε στο καθεστώς προ ένα ατύχηµα θα ανοίγονται περισσότερες της µίας δί- του 1976, οπότε εισήχθηκε ο νόµος περί υποχρεωτικής κες µε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και ανακοπές ασφάλισης οχηµάτων (ν. 489/76) και τα τροχαία ατυκατ αυτών, δίκες για προσωπική κράτηση, δίκες για χήµατα και οι αποζηµιώσεις εξ αυτών µετατρέπονται συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του υπαίτιου και πάλι σε νοµική και οικονοµική ζούγκλα µε εν δυνάµει θύµατα όλους του Έλληνες πολίτες που τυχόν εοδηγού, ποινικές δίκες κατά του υπαιτίου καθώς τα µπλακούν σε τροχαίο ατύχηµα». θύµατα πλέον δεν θα δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν ποινική δίωξη του υπαιτίου κατά το άρθρο 315 Ποινικού

ΜΕ ΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ ΘΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Μετά την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ

Ο

ι πανάρχαιες επαφές αλλά και οι προοπτικές συνεργασίας που διανοίγονται σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας, είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων αποφάσισε οµόφωνα στη τελευταία συνεδρίαση του να προχωρήσει στην αδελφοποίηση των πόλεων της Κορίνθου και της Σεβαστούπολης (Ουκρανία). Ο δήµος αναφέρει πως: « Οι Αρχαίοι Κορίνθιοι, είχαν µια ισχυρή και αµοιβαία επωφελή παρουσία στην Ταυρική Χερσόνησο (όπως ονόµαζαν τότε την Κριµαία) και αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στην κεραµική, όπου πλούσια δείγµατα της Κορινθιακής αγγειοπλαστικής και χρυσοχοΐας ανακαλύφθηκαν στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί. Η φιλόξενη περιοχή της Κριµαίας έδωσε ακόµα την ευκαιρία να µελετηθεί σε βάθος το αρχαίο Ελληνικό σύστηµα διανοµής των γαιών και αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα σχεδόν πλήρως διατηρηµένης διανοµής (γαιών) ελληνικών πόλεων στις παρυφές της τότε οικουµένης. Στα πλαίσια αυτά, είναι προφανές ότι επιβάλλεται σε µας, τους απογόνους των οικιστών και των κατοίκων των περιοχών µας, ν’ αποκτήσουµε και πάλι µια άµεση επαφή που θα µας επιτρέψει να διευρύνουµε τους ορίζοντες µας, προάγοντας περαιτέρω τις αµοιβαίες µας σχέσεις µέσω της οικονοµικής, εµπορικής, επιστηµονικής και πολιτιστικής συνεργασίας.»


Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει σήµερα µε 35 θέµατα το ∆.Σ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Η επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων θα γίνει σήµερα Παρασκευή , στις 6 µ.µ µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για έγκριση ψηφίσµατος διαµαρτυρίας κατά των νέων οικονοµικών µέτρων της Κυβέρνησης. 2. Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συµβιβασµό και κατάργηση δίκης µεταξύ ∆ήµου και υπαλλήλων του για καταβολή του επιδόµατος των 176 €. 3. Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συµβιβασµό και κατάργηση δίκης µεταξύ ∆ήµου και Ε.∆.Ε. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη. 4. Γνωµοδότηση επί της προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών” στο υφιστάµενο διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στη θέση “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. 5. Γνωµοδότηση επί της µελέτης οριοθέτησης τµηµάτων των χειµάρρων Ρ1, Ρ1.1 και Ρ2, εντός ιδιοκτησίας κληρ. Κίννα, στην περιοχή “Μύτικας” της ∆.Κ. Ισθµίας. 6. Γνωµοδότηση για α) τον καθορισµό ανώτατου αριθµού αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων και τον προσδιορισµό συγκεκριµένων θέσεων για την άσκηση αυτών και β) τον καθορισµό ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Α’ και τύπου Β’, που θα χορηγηθούν το έτος 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2323/95, όπως ισχύει, και του άρθρου 14 του ν. 4038/2012.

- Σελίδα 9-

22. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 23. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 24. Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχοµένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του ∆ήµου (Β’ κατανοµή έτους 2012) και κατανοµή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου. 25. ∆ιάθεση πίστωσης για τον εορτασµό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. 26. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης έργου: “Αγροτική οδοποιία στη ∆.Κ. Ισθµίας” (αρ. µελ. 27/2011). 27. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος – ΠΕΟΑΚ (περιοχή Χανικιάν)” (αρ. µελ. 52/2011). 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Αγροτική οδοποιία στη ∆.Κ. Ισθµίας” (αρ. µελ. 27/2011). 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “∆ηµοτική οδοποιία στη ∆.Κ. Ισθµίας” (αρ. µελ. 13/2011). 30. ∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ακαθαρίστων εσόδων ετών 2004 - 2007, επονόµατι ΜΩΡΑΪΤΗ Ουρανίας. 31. ∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης ετών 1995 - 1999, επονόµατι ΚΑΣΣΑΡΑ Αθανασίου. 32. ∆ιαγραφή ή µη οφειλών από απογραφικούς καταλόγους τελών ύδρευσης ετών χρήσης 1994 - 2003, επονόµατι ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαρίας. 33. ∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίµων του Κ.Ο.Κ., ετών 2001 - 2009.

7. Αποδοχή και κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές 34. Εξέταση αιτήµατος ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆Η Στυλιανού για επιστροφή ποσού του Ελληνικού ∆ηµοσίου (µέρος δ’ δόσης). Αναµόρφωση προϋπολογισµού. #15,20# € από τέλος ύδρευσης (1ο τετράµηνο 2011) στη ∆.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 8. Αποδοχή και κατανοµή ποσού #373.382,00# € από ΣΑΤΑ (3η και 4η κατανοµή 2011) για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και ποσού 35. Έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου εκτός έδρας (Οκτώβριος 2012) #24.290,00# € από ΣΑΤΑ (2η κατανοµή 2011) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 9. Μερική αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού τρέχοντος έτους. 10. Καθορισµός του αριθµού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στα ν.π. του ∆ήµου για το έτος 2012. 11. Καθορισµός νέων θέσεων περιπτέρων, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 37/09, στη ∆ηµοτική Ενότητα Λουτρακίου - Περαχώρας. 12. Καθορισµός ή µη µίας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κ. Μπολέτη 4 στο Λουτράκι για το υπ’ αριθ. ΚΡΝ 1226 αυτ/το ή για τροχήλατο αµαξίδιο. 13. Εισήγηση για ανάκληση εκµίσθωσης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Παπανικολή 8 στο Λουτράκι. 14. ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 334/1996 Α.∆.Σ., περί εκκαθάρισης της υπ’ αριθµ. 12/89 Πράξης Αναλογισµού. 15. Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο ∆ήµο . 16. Εξέταση αιτήµατος της ENERGO ESTATE Ο.Ε. για κατασκευή στεγανών βόθρων για χρήση περιορισµένης διάρκειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας ∆ήµου µας στη ∆.Κ. Αγ. Θεοδώρων. 17. Έγκριση πίστωσης για µετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή “Κυρα - Βρύση” Ισθµίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 18. Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθµίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 19. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Άνω Καρµπουνάρι” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 20. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 21. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σκάρπα - ∆ροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού .


- Σελίδα 10 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 11 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Συγχρόνως, δεν σταµατάµε την προετοιµασία ώστε ο κλάδος την ηµέρα εξαγγελίας των µέτρων από την κυβέρνηση, να προχωρήσει στο κλείσιµο ΟΛΩΝ των υπηρεσιών των ∆ήµων. Οργανώνουµε µε τον καλύτερο τρόπο τις καταλήψεις των ∆ηµαρχείων, ∆ηµοτικών Κτιρίων και των Χ.Υ.Τ.Α. ∆ηµιουργούµε τις κοινωνικές µας συµµαχίες, ενηµερώνουµε τους πολίτες για τις επιπτώσεις των νέων «Βάρβαρων» µέτρων εκτός των άλλων και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτό, εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ «Συνάδελφοι, ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», την οποία µπορείτε να αναζητήσετε σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (http://www.poeota.gr) και στην κατεύθυνση Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, να την τυπώσετε και να την διαχαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες των εργαζονείµετε σε χιλιάδες αντίτυπα. µένων, συνταξιούχων κ.λπ., που συµµετείχαν µαζικά, ενωτικά και δυναµικά στα συλλαληΕίναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε η συµπαράταξη και η συµµετοχή στις κινητοποιήτήρια που πραγµατοποιήθηκαν από τα συνδικάτα την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 σε σεις για την ανατροπή αυτών των πολιτικών του συνόλου των εργαζοµένων και όλη τη χώρα µε αφορµή την επίσκεψη της Γερµανίδας Καγκελάριου Άνγκελα Μέράλλων κοινωνικών οµάδων. Χρειάζεται προσπάθεια, επιµονή, συνεχή παρουσία και κελ. ενηµέρωση… την οποία από ότι φαίνεται την έχουµε ΟΛΟΙ !!!» Οι εργαζόµενοι, συνταξιούχοι, νέοι και άνεργοι µε την µαζική παρουσία τους έστειλαν ηχηρό µήνυµα διαµαρτυρίας και αντίστασης στις καταστροφικές πολιτικές των µνηµονίων. Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουν την απόφασή τους να συνεχίσουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους µέχρι την οριστική ανατροπή των πολιτιΓια την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κών που εφαρµόζουν η τρικοµµατική συγκυβέρνηση και η τρόικα και οδηγούν την κοινωνία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Η συνάντηση της Μέρκελ µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό επιβεβαίωσε πλήρως τις Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας ανησυχίες µας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη προτεραιότητα για το ξεπούληµα των υπηρεσιών της στους Γερµανούς «κατακτητές-επενδυτές» µε Θέµης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης συνέπεια και την απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων. Συµµέτοχοι στην πολιτική αυτή είναι και η πλειοψηφία των αιρετών, που άλλοι φανερά και άλλοι κρυφά συναντιούνται για τον σκοπό αυτό µε τον εντεταλµένο της Μέρκελ Υφυπουργό Φούχτελ. Γι΄ αυτό, δίνουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα ιδιαίτερη βαρύτητα στις συναντήσεις που πραγµατοποιούν οι ∆ήµαρχοι µε τον Φούχτελ, τις αποτρέπουµε µε κάθε τρόπο, τους αναγκάζουµε πλέον να φοβούνται και τον ίσκιο τους.

Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α Ανακοίνωση


- Σελίδα 12 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Πρόστιµα ύψους 390.000 ευρώ για παραβάσεις του νόµου περί εταιρειών ενηµέρωσης Ληξιπρόθεσµων οφειλών επέβαλετο Υπουργείο Ανάπτυξης

Τ

ο Τµήµα Μητρώου Εταιρειών Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε πρότιµα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ για παραβάσεις του νόµου 3758/2009 περί εταιρειών ενηµέρωσης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ειδικότερα, οι επιβληθείσες κυρώσεις, που προέκυψαν µετά από έρευνα καταγγελιών και διαµαρτυριών καταναλωτών, αφορούν έξι εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών, έναν δανειστή και µία εταιρεία µη εγγεγραµµένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενηµέρωσης.

αυτόν των σχετικών αρµοδιοτήτων. Ορίζει τον ανωτέρω Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Κορινθίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Λουτράκι 03-10-2012 Αρ. πρωτ.: 23048 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος ∆ηµ. Λογοθέτης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 και 74 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/ τ.Α΄/07-06-2010) περί ¨Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης¨. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 περί ¨Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 3. Την Εγκύκλιο 41 µε αρ. πρωτ. 71351/14-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 4. Την µε αρ. πρωτ. 5/03-01-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου περί Ορισµού ως Αντιδηµάρχου του δηµοτικού συµβούλου Γλυκοφρύδη Γεωργίου του ∆ηµητρίου. 5. Την 2/2011 Α.∆.Σ ¨Περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του νέου ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων για την διετία 2011-2012 ¨ . 6. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του. Αποφασίζει Τροποποιεί την µε αρ. πρωτ. 5/03-012011 Απόφασή του, περί ορισµού του Γλυκοφρύδη Γεωργίου του ∆ηµητρίου ως Αντιδηµάρχου, ως προς τις αρµοδιότητές του αφαιρώντας του την αρµοδιότητα για τα θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αρ. πρωτ. 05/03-05-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου ως προς τον ορισµό του ανωτέρω ως Αντιδηµάρχου και την εκχώρηση σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Λουτράκι 03-10-2012 Αρ. πρωτ.: 23046 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος ∆ηµ. Λογοθέτης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α΄/0706-2010) περί ¨Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης¨. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 περί ¨Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 3. Την Εγκύκλιο 41 µε αρ. πρωτ. 71351/14-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 4. Την µε αρ. πρωτ.3/03-01-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού ως Αντιδηµάρχου του ∆ηµοτικού Συµβούλου ∆έδε Γεωργίου του Παναγιώτη. 5. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του.

∆ηµοσίευση Απόσπασµα της υπ΄αρι赴 916/2012 ∆! επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασµού Εγώ η ∆ικαστική Επιµελήτρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κορίνθου ∆ΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΤΑ που κατοικοεδρεύω στο Ζευγολατιό Κορινθίας ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΓΝΩΣΤΩ ΟΤΙ Την τριακοστή πρώτη (31η) του µηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ηµέρα Τετάρτη από τη 4η απογευµατινή µέχρι τη 5η απογευµατινή ώρα της ιδίας ηµέρας, στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο, στον ορισµένο τόπο και χώρο για του δηµόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασµούς και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Ζευγολατιού Κορινθίας κ. Μαρίας Ειρήνη, κατοίκου Ζευγολατιού Κορινθίας (Βασ. Γεωργίου Β! αρ. 27), τηλ. 27410-53590, ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτού της, µε επίσπευση της Οµόρρυθµης Εµπορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Α. & Γ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Κόρινθο (Κολοκοτρώνη 35) και εκπροσωπείται νόµιµα, θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το παρακάτω κατασχεθέν, σύµφωνα µε την µε αριθµό 868/2010 έκθεσή µου, ακίνητο της οφειλέτιδας Αθανασίας Λέκκα του Μηνά και της Βενέτας, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας (οδός ∆ηµ. Υπαλλήλων και Περιφερειακού – κτήµα Γαρουφαλή), µε την ιδιότητά της ως οµορρύθµου µέλους της οµόρρυθµης εµπορικής εταιρεί-

ας µε την επωνυµία «ΛΕΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΚΑ», που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας (θέση Άνω Καρµπουνάρι) και εκπροσωπείται νόµιµα, σε εκτέλεση της µε αριθµό 328/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, για οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε την κοινοποιηθείσα επιταγή, το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (6.678,97€), µε τους µέχρι την εξόφληση νόµιµους τόκους, καθώς και όλα τα έξοδα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως και µέχρις τέλους του πλειστηριασµού. Ήτοι: Την µε στοιχεία Βήτα δύο άλφα (Β2α) Κάθετη Ιδιοκτησία – Μελλοντική Οικοδοµή, (κατά τον τίτλο κτήσης) που αποτελεί χωριστή, αυτοτελή, διαιρεµένη και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία που έχει συσταθεί σε ένα οικόπεδο, συνολικής εκτάσεως 1.002,64 τ.µ., που βρίσκεται µέσα στα όρια του οικισµού (µη συνεκτικό τµήµα αυτού) του ∆.∆ Εξαµιλίων Κορινθίας του ∆ήµου Κορινθίων, ο οποίος οικισµός καθορίστηκε µε την µε αριθµό 3745/94 απόφαση του Νοµάρχη Κορινθίας, η οποία δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 638∆/28-6-94 ΦΕΚ σε συνδυασµό και µε το µε αριθµό πρωτ. 4546/30-5-2008 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κορινθίας ∆/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ που έχει προσαρτηθεί στο µε αριθµό 6914/30-52008 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Μπίζτα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται και στο µε αριθµό 5.576/2009 συµβόλαιο της συµ-

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ——————————————-

Ν.∆:

«Στεκόµαστε αρωγοί

στα αιτήµατα που αφορούν στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου»

Σ

τη συνάντηση του Γραµµατέα της Π.Ε της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη και του Γραµµατέα Συνδικαλιστικών Φορέων της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Φίλιππου Ταυρή, µε τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ∆.Σ. της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (∆ΟΕ) κ. Χαρ. Κόκκινο που έγινε την Τρίτη τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και η δηµόσια Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα συζητήθηκαν τα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών µονάδων, τα µισθολογικά και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, τη σχολική στέγη και θεσµικά αιτήµατα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η Νέα ∆ηµοκρατία σε ανακοινωσή της τονίζει πως σέβεται και στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, αναγνωρίζει το σηµαντικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό τους έργο και στέκεται αρωγός στα αιτήµατα που αφορούν στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛουτράκι 03-10-2012 Αρ. πρωτ.: 23049 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος ∆ηµ. Λογοθέτης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α΄/0706-2010) περί ¨Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης¨. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 περί ¨Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 3. Την Εγκύκλιο 41 µε αρ. πρωτ. 71351/14-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 4. Την µε αρ. πρωτ.1/03-01-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού ως Αντιδηµάρχου του ∆ηµοτικού Συµβούλου ∆έδε ∆ηµητρίου του Κωνσταντίνου. 5. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του. Αποφασίζει Τροποποιεί την µε αρ. πρωτ. 1/03-012011 Απόφασή του, περί ορισµού του ∆έδε ∆ηµητρίου του Κωνσταντίνου ως Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων ως προς τις αρµοδιότητές του. Του µεταβιβάζει καθ΄ύλην τις κάτωθι δραστηριότητες µε το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων έως 31-12-2012: • Το Πολεοδοµικό Γραφείο. • Την Εφαρµογή των σχεδίων πόλης Επίσης θα ασκεί και τις κατά τόπον αρµοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στην υπ΄ αριθ. 1/03-01-2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού του ανωτέρω ως Αντιδηµάρχου ως εξής: § Θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην δηµοτική ενότητα Αγίων Θεοδώρων. § Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελού-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Λουτράκι 03-10-2012 Αρ. πρωτ.: 23047 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος ∆ηµ. Λογοθέτης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α΄/0706-2010) περί ¨Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλι- Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κράτης¨. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του

βολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Κόλλια, όπως φαίνεται µε το µέσα σε κύκλο κεφαλαίο αλφαβητικό γράµµα ΒΗΤΑ και τον αραβικό αριθµό ∆ΥΟ (2), ως ΒΗΤΑ ∆ΥΟ (Β2) και µε τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από 8 Οκτωβρίου του έτους 2009 και µε κλίµακα 1:200 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Νικολάου Κώτση, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ΄αρ. 7307/15-102009 πράξη σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών της Συµβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Μπίζτα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται και στο παραπάνω συµβόλαιο, το οποίο οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση του Ν. 651/77, που έχει γραφεί στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα και υπογραφεί από τον εν λόγω µηχανικό, ο οποίος δηλώνει επίσης και υπογράφει στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα ότι το οικόπεδο δεν εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 και το οποίο οικόπεδο, συνορεύει σύµφωνα µε αυτό ΒΟΡΕΙΑ στις πλευρές Β-Γ µήκους 12,30µ., Γ∆ µήκους 12,94 µ., ∆-Ε µήκους 14,17 µ. και Ε-Ζ µήκους 21,53 µ. µε (Β3) οικόπεδο ιδιοκτησίας Φανιώς Λούβρη – Μαρίνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ στην πλευρά Η-Ζ µήκους 7,66 µ. µε δηµοτική οδό πλάτους 6,00µ. ΝΟΤΙΑ στις πλευρές Α-Λ µήκους 12,36 µ., Λ-Κ µήκους 12,98 µ., Κ-Ι µήκους 6,36 µ., Ι-Θ µήκους 8,33µ. και Θ-Η µήκους 23,12 µ. µε δηµοτική οδό πλάτους 6,00µ. και ∆ΥΤΙΚΑ στην πλευρά Α-Β µήκους 20,88 µ. µε δηµοτική οδό πλάτους 6,00 µ. Η µε στοι-

χεία ΒΗΤΑ ∆ΥΟ άλφα (Β2α) Κάθετη Ιδιοκτησία – Μελλοντική Οικοδοµή το περίγραµµα της οποίας φαίνεται µε το µέσα σε κύκλο κεφαλαίο αλφαβητικό γράµµα ΒΗΤΑ (Β) τον αραβικό αριθµό ∆ΥΟ (2), και το µικρό αλφαβητικό γράµµα (α) ως ΒΗΤΑ ∆ΥΟ άλφα (Β2α) στο ως άνω αναφερόµενο από 8-102009 και µε κλίµακα 1:200 τοπογραφικό διάγραµµα και στον σχετικό πίνακα ποσοστών των καθέτων ιδιοκτησιών, που είναι σηµειωµένος στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα, έχουν συνταχθεί από τον τοπογράφο µηχανικό Νικόλαο Κώτση, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ΄αρ. 7307/15-10-2009 πράξη σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών της Συµβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Μπίζτα, η οποία κάθετη ιδιοκτησία (µελλοντική οικοδοµή), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο παραπάνω οικόπεδο 250/1000 που αντιστοιχεί σε 250,71 τ.µ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και ίση (µε το εξ αδιαιρέτου ποσοστό της στο οικόπεδο) συµµετοχή στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα ολοκλήρου του ακινήτου, έχει ποσοστό στην δόµηση του οικοπέδου 250/1000, που αντιστοιχεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες στην περιοχή του ακινήτου πολεοδοµικούς κανονισµούς σε 100 τµ., ψήφους 250/1000 και θα κτιστεί όπως φαίνεται το περίγραµµά της στο χώρο του οικοπέδου, στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα µε τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Α-Β-Γ-Λ-Α, ο οποίος χώρος έχει εµβαδόν 250,71 τ.µ. και ο οποίος αυτός χώρος είναι της αποκλειστικής χρήσης και κάρπωσης των εκάστοτε ιδιοκτητών της κάθετης αυτής ιδιοκτησίας και συνορεύει

ΒΟΡΕΙΑ και στην πλευρά Β-Γ µήκους 12,30µ., µε το µε στοιχεία (Β3) οικόπεδο ιδιοκτησίας Φανιώς Λούβρη – Μαρίνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και στην πλευρά Γ-Λ µήκους 19,89 µ. µε την µε στοιχεία ΒΗΤΑ ∆ΥΟ βήτα (Β2β) κάθετη ιδιοκτησία του ιδίου οικοπέδου ΝΟΤΙΑ και στην πλευρά Α-Λ µήκους 12,36 µ., µε δηµοτική οδό πλάτους 6,00µ. και ∆ΥΤΙΚΑ και στην πλευρά Α-Β µήκους 20,88 µ. µε δηµοτική οδό πλάτους 6,00 µ. Η άνω κάθετη ιδιοκτησία µελλοντικά ανεγερθησόµενη οικοδοµή, αποτελεί αυτοτελή, διαιρεµένη και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/29, του Ν.∆ 1024/71, των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, στις οποίες διατάξεις υπήχθη αυτή µε την µε αριθµό 7.307/2009 πράξη σύστασης κάθετων ιδιοκτησιών της άνω συµβολαιογράφου Παναγούλας Μπίζτα, η οποία έχει µεταγραφεί νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Α! Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόµο 561/16. Το παραπάνω περιγραφόµενο ακίνητο περιήλθε στην οφειλέτιδα κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, δυνάµει του υπ’ αριθµ. 5.576/2009 συµβολαίου (πώληση κάθετης ιδιοκτησίας – Μελλοντικής Οικοδοµής του Ν.∆ 1024/71) της Συµβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Κόλλια και είναι νόµιµα µεταγραµµένο στα βιβλία µεταγραφών του Α! Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόµο 561 και αριθµό 316. Τιµή πρώτης προσφοράς σύµφωνα µε την υπ΄αρι赴 707/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων), ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων

Αποφασίζει Τροποποιεί την µε αρ. πρωτ. 3/03-012011 Απόφασή του, περί ορισµού του ∆έδε Γεωργίου του Παναγιώτη ως Αντιδηµάρχου, ως προς τις αρµοδιότητές του. Του µεταβιβάζει καθ΄ύλην τις κάτωθι δραστηριότητες µε το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων έως 31-12-2012: • Τις µελέτες, τα έργα και τις κατασκευές. • Τα Θέµατα ενέργειας. • Τον ηλεκτροφωτισµό . • Το πρόγραµµα Θησέας, το Γ΄και ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. • Κάθε ζήτηµα αρµοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας . Κατά τα λοιπά είναι εν ισχύ οι προηγούµενες µε αρ. πρωτ. 7581/02-052011 και 24768/07-11-2011 Αποφάσεις ∆ηµάρχου για την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και της εποπτείας και του ελέγχου των συνεργείων των Ηλεκτρολόγων, των Υδραυλικών και των Οικοδόµων για τον ανωτέρω. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Κορινθίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ —————————————————

νται στην δηµοτική ενότητα, θα µεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται εκεί. § Θα συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και τους εκπροσώπους τους για τη επίλυση των προβληµάτων τους. § Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήµαρχο να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Κορινθίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ——————————————————

ν.3463/2006 περί ¨Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨ 3. Την Εγκύκλιο 41 µε αρ. πρωτ. 71351/14-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 4. Το γεγονός ότι, ο Νικολάου Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος, εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συνεπώς υποχρεωτικά παύει η θητεία του ως Αντιδηµάρχου. 5. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του. Αποφασίζει Ορίζει Αντιδήµαρχο τον δηµοτικό σύµβουλο Κακούρο Ιωάννη του Σπυρίδωνα για το χρονικό διάστηµα από 03-10-2012 έως 31-12-2012 και του µεταβιβάζει καθ΄ύλην τις κάτωθι αρµοδιότητες µε το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων: • Την Τουριστική Ανάπτυξη του ∆ήµου • Την Πολιτιστική Ανάπτυξη του ∆ήµου • Θέµατα Νεολαίας και Άθλησης • Θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης • Θέµατα Κοινωνίας της Πληροφορίας, • Θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. • Την ευθύνη για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όλων των αποφάσεων µονοµελών και συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τον Νόµο 3852/2010. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Κορινθίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.

ευρώ (9.000€) Πιστοποιητικό Βαρών: Όπως προκύπτει από το µε αριθµό 4.002/14-12-2010 Πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα του Υποθηκοφυλακείου Α! Κορίνθου στο παραπάνω αναφερόµενο ακίνητο, υπάρχουν οι παρακάτω εγγραφές:1) Προσηµείωση Υποθήκης εγγραφείσα την 6-8-2010, στον τόµο 469 και αριθµ. 30 υπέρ της Τράπεζας E.F.G EUROBANK ERGASIAS Α.Ε», δυνάµει της 316/2010 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για ποσό ευρώ (46.637,99) κατά της ανωτέρω οφειλέτιδας. 2) Υποθήκη εγγραφείσα την 22-81964, στον τόµο 231 και αριθµ. 65 υπέρ της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε δυνάµει του υπ. αριθµ. 38892/22/8/64 συµβολαίου του συµβολαιογράφου Κορίνθου Αποστ. Σπηλιόπουλου για ποσό δρχ. (20.000) κατά του προκτήτορός της Παντελή Μαρινού του Θεοφάνους και της Μαρίας . Ο πλειστηριασµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους όρους του Κωδ. Πολ. ∆ικ. (όπως αυτοί τροποποιήθηκαν µε το ν.3714/2008) και κάθε σχετικού Νόµου. Προσκαλούνται εποµένως οι επιθυµούντες να προσέλθουν την ηµέρα και ώρα, καθώς και στον τόπο που αναφέρθηκα και να πλειοδοτήσουν στον ανωτέρω πλειστηριασµό. Το φερέγγυο κάθε πλειοδότη είναι στην απόλυτη κρίση της υπαλλήλου του πλειστηριασµού που έχει οριστεί για τον πλειστηριασµό που θα µπορεί να ζητήσει από κάθε πλειοδότη ανάλογη εγγύηση. Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ήµητρα Λούτα


Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Πέτρος Τατούλης:

«Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε

από κοινού µε την Ακαδηµία Επιστηµών της Ρωσίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» Την περασµένη Πέµπτη ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης συναντήθηκε µε τον ∆/ντή του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» κ. Ευάγγελο Γογγολίδη όπου συζήτησαν για τις προοπτικές ανάπτυξης του τοµέα της νανοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µετά και την πρόθεση συνεργασίας εκ µέρους της Ακαδηµίας Επιστηµών της Ρωσίας, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων προσέλκυσης επενδυτικών προτάσεων, την ένωση των ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών δυνάµεων, την αύξηση του επιστηµονικού δυναµικού στην Πελοπόννησο και την ανάπτυξη των σχέσεων µε ευρωπαϊκές περιοχές. «Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε από κοινού µε την Ακαδηµία Επιστηµών της Ρωσίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που θα έχει εφαρµογή στους τοµείς της αγροτικής παραγωγής, των τροφίµων και της ενέργειας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης και τόνισε τη σηµαντική θέση που κατέχει στο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας η ανάπτυξη του τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας και πρόσθεσε: «Η ενίσχυση και η αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, επιτρέπει, αφενός, τον εκσυγχρονισµό του εσωτερικού περιβάλλοντος και την επιχειρησιακή λειτουργία της Περιφέρειας και, αφετέρου, τη δηµιουργία των προϋποθέσεων διάχυσης των µηχανισµών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµίας, καθώς και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας». Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε ακόµη και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και σύµφωνα µε την άποψή του δεδοµένη θα πρέπει να θεωρείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παρουσία και η δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου το οποίο άλλωστε µετά και την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί το στρατηγικό εταίρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους τοµείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Εταίροι της Περιφέρειας στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας θα είναι επίσης Πανεπιστηµιακά και Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έφθασε µετά από τρεις ηµέρες ταξίδι στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS) η µη επανδρωµένη κάψουλα Dragon µε προµήθειες

«Σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας παρουσιάζει η Π.Π» Ο κ. Γογγολίδης, αφού εξέφρασε τη χαρά του για το επίπεδο συνεργασίας µε τον κ. Περιφερειάρχη, τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας και ότι στο άµεσο προσεχές χρονικό διάστηµα θα κατατεθούν και νέες προτάσεις για επενδύσεις στον τοµέα αυτό, «εφόσον το επενδυτικό περιβάλλον της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ελκυστικό προκειµένου να στηρίξει και να ανατροφοδοτήσει την έρευνα».

Χ

ρειάστηκαν τρεις ηµέρες από την εκτόξευσή της από τη Φλόριντα, για να φθάσει η µη επανδρωµένη κάψουλα Dragon στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS) για την παράδοση µισού τόνου προµηθειών. Είναι το πρώτο σκάφος ιδιωτικής εταιρείας που φτάνει στο πολυεθνικό τροχιακό συγκρότηµα. «Φαίνεται ότι δαµάσαµε τον ∆ράκο» είπε η Αµερικανίδα, κυβερνήτης του ISS, όταν ο ροµποτικός βραχίονας του σταθµού συνέλαβε την κάψουλα και την έφερε κοντά στη θυρίδα πρόσδεσης. Το τριµελές πλήρωµα του σταθµού, όπως διαβάζουµε στο in .gr, θα πρέπει στη συνέχεια να ξεφορτώσει τα 453 κιλά τροφίµων, αναλώσιµων και εξοπλισµού από το Dragon. ∆ύο εβδοµάδες αργότερα, το Dragon θα πέσει µε αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό γεµάτο πειραµατικό εξοπλισµό για ανάλυση. Ο πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας, ο οποίος µετέφερε το Dragon σε τροχιά, µετέφερε και έναν µικρό δορυφόρο τηλεπικοινωνιών ως δευτερεύον φορτίο. Ένας από τους προωστήρες του Falcon 9 έσβησε πρόωρα και ο δορυφόρος τέθηκε τελικά σε λανθασµένη τροχιά.


- Σελίδα 14 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 6980285293. 070612

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394

θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487. Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305

Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτιΕνοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. κού σχολείου και δίπλα σε στάση σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέστο super market Βασιλόπουλος. νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 6948953233. 051011 (απόγευµα) 6977699351. 36 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Τηλ.: 6975854495. 156 ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ

ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615

270911

Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την

130911

6944333280 & 27410 80696 κα Πρωτόππαπα Γεωργία. 280212

69730044251 & 27410 20931. 103

Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηΠωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµα3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 εκατοστά , δενδροκοµικό— τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις 61660. Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DA270412 ώρες). TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιχτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 Ευκαιρία πωλούνται ράφια για Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + καταστήµατα σε άριστη κατάστα- µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο ση. Τηλ. Επικοινωνίας 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά- γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επί2741021956 – 6951323256 δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. σεις. 250412 Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 895140. µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λου131211 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθί- τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας 77 6946178155. ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, 250412 Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόρα50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙ- Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: Τηλ. 6937165657. ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ 2744079010 & 6937232930. εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. 77 από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενο251011 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». 2741055706 Πωλείται φορτηγάκι DATSUN ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκα200312 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει Πληρ. Τηλ. 6944 183426 ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε και 27430 23805. σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιπαραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό 250612 οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, κάθε έλεγχος. Πωλείται στην περιοχή ΠοσειδωΤιµή προσφοράς: 2.000 € µίας, Εξαίρεση προµηθειών από την 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα προσφορών). ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 175 Προµηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12-11- Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κόρινθος, 11-10-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 45998 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ∆ιακηρύττει ότι Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, η εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ - ΚΩΝΩΝ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ – Υ.Α. 11389/1993, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει, της µε αρ. πρωτ. 27874/93 ερµηνευτική εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗ∆, του Ν. 3463/2006, της Π1/3305/2010 αποφ. του Υπ. Οικονοµίας, Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), της Π1/3306/2010 απόφ. του Υπ. Οικονο-

2010), της αρ. 27319/02 απόφ. του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β΄/24-0702): Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97, της αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφ. του Υπ. Οικονοµίας (ΦΕΚ 1291/ Β΄/11-08-2010), των αρ. 21437/0505-2011 και 58289/12-10-2010 εγγράφων του ΥΠΕΣΑΗ∆, του Π∆ 370/95 (ΦΕΚ 199) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», του Ν. 3852/2010, του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ, προϋπολογισµού 49.120,05€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ}. Η χρηµατοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 19η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως

αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι σε οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους µέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόµιµα ή διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού µε το ΦΠΑ, δηλ. 2.460,00€, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, κ.λπ.. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της µελέτης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν' απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Ερµού 39, 1ος όροφος - τηλ. 27413 61026, αρµ. κ.κ. Β. Τζώρτζης και Γεώργ. Ρουµελιώτης) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος, 11-10-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 46006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ∆ιακηρύττει ότι Εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης {άρθρο 6 του Π.∆. 609/85, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 3669/08 Κ∆Ε} η εκτέλεση του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» προϋπολογισµού 70.000,00 € {συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ}. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού θα

εφαρµοσθούν οι διατάξεις του Π∆ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του Π∆ 171/87 και ο Ν.3263/04, το Π∆ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 30η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραµµένες στο ΜΕΕΠ για έργα: Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Α1, Α2, 1ης Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτι-

κών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στις ανωτέρω κατηγορίες. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται 2% επί της προϋπολογιζοµένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 1.137,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ΤΣΜΕ∆Ε κ.λπ..Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της µελέτης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν' απευθύνονται στα γραφεία του ∆ήµου {Ερµού 39 αρµ. κ. Βασίλειος Τζώρτζης, τηλ.2741361026} κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Αριθµός Απόφασης : 166/2012 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αποφασίζει- Οµόφωνα Τροποποιεί την υπ΄αριθ. 212/20.12.2010 Κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του τέως ∆ήµου Βόχας περί καθορισµού κυκλοφορίας, πλάτους πεζοδροµίων και οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης στο κέντρο του Ζευγολατιού, µε τροποποιήσεις που αφορούν: 1. Τη µονόδροµη κίνηση οχηµάτων της 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Σακελλαρίδη και όχι από την οδό Μπάρτζη 2. Την αλλαγή του πλάτους των χώρων στάθµευσης από 2.00µ. σε 2.50µ. λόγω της αναγκαιότητας στάθµευσης µικρών φορτηγών και φορτηγών για την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων 3. Την δηµιουργία οδεύσεων τυφλών σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρ. 26 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/09-04-12) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» 4. Την κατάργηση της µονόδροµης κίνησης οχηµάτων της οδού Γ. Σακελαρίδη από 25ης Μαρτίου έως Ελ. Βενιζέλου, µε κατεύθυνση προς Ελ. Βενιζέλου 5. Την κατάργηση της µονόδροµης κίνησης οχηµάτων της οδού Ν. Καζαντζάκη από Γ. Παπανδρέου έως Ελ. Βενιζέλου (πάροδος ∆ηµαρχείου), µε κατεύθυνση προς Ελ. Βενιζέλου (πάροδος ∆ηµαρχείου) Η Κανονιστική Απόφαση καθορισµού κυκλοφορίας, πλάτους πεζοδροµίων και οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης στο κέντρο του Ζευγολατιού διαµορφώνεται πλέον ως εξής: Α. Περιγραφή των σχεδιαστικών αρχών του έργου Κυκλοφορία: Η µελέτη ως προς το κυκλοφοριακό της µέρος ενσωµατώνει προτάσεις και προτεραιότητες που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή µελέτη που έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αφορά την επιλογή των οδών και τις τεχνικές – κυκλοφοριακές λύσεις οι οποίες δόθηκαν. Ανάκτηση οδικού δηµόσιου χώρου: Το έργο συµβάλει στην ανάκτηση σηµαντικού τµήµατος οδικού δηµόσιου χώρου τον οποίο τακτοποιεί, απαλ-

λάσσει από εµπόδια, τον κάνει ασφαλή, εύχρηστο και ευχάριστο και τον προσφέρει σε κοινή χρήση. Για τον σκοπό αυτό τα νέα πεζοδρόµια που προτείνονται από τη µελέτη αποκαθίστανται µε ενιαίο τρόπο, και συµβάλουν στην ανάδειξη της συνολικής εικόνας της πόλης. Ασφάλεια στον πολίτη: Το έργο συµβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση αισθήµατος ασφάλειας στον πολίτη. Τα πεζοδρόµια γίνονται φαρδύτερα, µε ενιαίο υλικό το οποίο δεν είναι ολισθηρό και δεν φθείρεται εύκολα, µε τις αναγκαίες ράµπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ. Β. Περιγραφή των προτεινόµενων λύσεων ανά οδό Οδός 25ης Μαρτίου :Η οδός µονοδροµείται µε κατεύθυνση προς Γ. Παπανδρέου στο τµήµα από την οδό Σακελλαρίδη έως την οδό Γ.Παπανδρέου. Το πλάτος κίνησης της µονόδροµης κίνησης των οχηµάτων στο τµήµα από την οδό Σακελαρίδη έως την οδό Γ. Παπανδρέου, οριοθετείται στα 3,5 µέτρα και δηµιουργείται µια ζώνη στάθµευσης πλάτους 2.50 µ. από τη µια πλευρά της οδού. Το πεζοδρόµιο διαπλατύνεται και δηµιουργούνται εξοχές στις διασταυρώσεις για την κατασκευαστική απαγόρευση της στάθµευσης ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να δηµιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς και ΑΜΕΑ και οδεύσεις τυφλών σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». Οδός Παπαπιτσώνη: Η οδός µονοδροµείται µε κατεύθυνση προς Γ. Παπανδρέου από το τµήµα Αγ. Γεωργίου έως την οδό Γ. Παπανδρέου. Το πλάτος κίνησης της µονόδροµης κίνησης των οχηµάτων στο τµήµα από την οδό Νικηταρά έως την οδό Γ. Παπανδρέου, οριοθετείται στα 3,5 µέτρα και δηµιουργείται µια ζώνη στάθµευσης πλάτους 2.50 µ. από τη µια πλευρά της οδού. Το πεζοδρόµιο διαπλατύνεται και δηµιουργούνται εξοχές στις διασταυρώσεις για την κατασκευαστική απαγόρευση της στάθµευσης ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να δηµιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς και ΑΜΕΑ και οδεύσεις τυφλών σύµ-

φωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». Οδός Γ. Παπανδρέου : Η οδός µονοδροµείται µε κατεύθυνση προς Κοκκώνη στο τµήµα από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Κοκκώνη . Το πλάτος κίνησης της µονόδροµης κίνησης των οχηµάτων οριοθετείται στα 3,5 µέτρα και δηµιουργείται µια ζώνη στάθµευσης πλάτους 2,50 µ. και από τις δύο πλευρές της οδού. Ο χώρος στάθµευσης δυτικά της Γ. Παπανδρέου από την οδό Παπαπιτσώνη έως οδό Κοκκώνη θα έχει αποκλειστική χρήση στάθµευσης ΤΑΞΙ. Τα πεζοδρόµια διαµορφώνονται και δηµιουργούνται εξοχές στις διασταυρώσεις για την κατασκευαστική απαγόρευση της στάθµευσης ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να δηµιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς και ΑΜΕΑ και οδεύσεις τυφλών σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». Γ. Προτεινόµενες συµπληρωµατικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Για την βελτιστοποίηση της οργάνωσης της κυκλοφορίας στο κέντρο του Ζευγολατιού προτείνονται οι παρακάτω µονοδροµήσεις: • Οδός Νικηταρά από Κοκώνη έως Παπαπιτσώνη µε κατεύθυνση προς Παπαπιτσώνη • Απαγόρευση στάθµευσης στο νότιο τµήµα της οδού Παπαπιτσώνη από την οδό Αγ. Γεωργίου έως οδό Γ. Παπανδρέου. • Απαγόρευση στάθµευσης στο δυτικό τµήµα της οδού 25ης Μαρτίου από την οδό Μπάρτζη έως οδό Γ. Παπανδρέου. • Τη σταδιακή µείωση του πλάτους του πεζοδροµίου µπροστά από το κατάστηµα του κ. Μαζιώτη και στάθµευση στην οδό Παπαπιτσώνη µόνο νοτίως της οδού. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 79 παρ. 4α του Ν. 3463/2006.

Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. Τηλ.: 27410 37986. 312 Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: 2741021954 & 6972320244. 142 Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπεδο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. Τηλ.: 6955941375. 81 Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή οδών Γερανείων και εγκεκριµένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211 Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύργο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. 147

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΠΡΕ∆ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η οδική ασφάλεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Σεπτέµβριο

3.046 επικίνδυνες παραβάσεις !!! - Τι κατέγραψε η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Π.Π • 4 παραβάσεις για παράνοµες διαφηµιστικές πινακίριφέρειας Πελοποννήσου βρίσκονται σε διαρκή ετοιδες . µότητα, εφαρµόζοντας συγκεκριµένο σχεδιασµό, που • 23 παραβάσεις για µη κίνηση στο άκρο δεξιό του προβλέπει µέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονοµικής οδοστρώµατος. αστυνόµευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχη• 8 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγµούς. µάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη • 1 παραβίαση προτεραιότητας. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελο- και αποτροπή ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων σε όλο • 350 παραβάσεις επαγγελµατικών οχηµάτων. ποννήσου, έδωσε πριν από λίγες ηµέρες στη δηµοσιό- το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον πραγµατοποιούνται σε Συµβουλές Οδικής Ασφάλειας. τητα συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέµατα οδι- εβδοµαδιαία βάση ηµερίδες και ενηµερώσεις του κοιΌταν οδηγούµε, θα πρέπει να έχουµε πάντα στο µυαλό κής ασφάλειας και τροχονοµικής αστυνόµευσης που νού. µας ότι : συνέβησαν, κατά την διάρκεια του περασµένου µήνα Στο πλαίσιο των τροχονοµικών δράσεων, το µήνα Σε• Πρέπει να εφαρµόζουµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοστην εδαφική αρµοδιότητα των Νοµών Αργολίδας, πτέµβριο του 2012, συγκροτήθηκαν 574 συνεργεία φορίας. Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η ελέγχων µέθης, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 15.529 • ∆εν οδηγούµε ποτέ όταν έχουµε καταναλώσει οινοέλεγχοι διερεύνησης µέθης και διαπιστώθηκαν 158 δηµοσίευση των µηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται µε πνευµατώδη ποτά. παραβάσεις. στατιστικά – αριθµητικά στοιχεία του αντίστοιχου περ• Φοράµε πάντα ζώνη ασφαλείας. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστηµα βεβαιώθηκαν, εσινού µήνα. Τροχαία Ατυχήµατα. κτός των άλλων και (3.046) επικίνδυνες παραβάσεις. • Σε περίπτωση που οδηγούµε ή είµαστε συνεπιβάτες Στην εδαφική αρµοδιότητα της Γενικής Αστυνοµικής Ειδικότερα βεβαιώθηκαν : σε µοτοσικλέτα, να φοράµε πάντα κράνος. ∆ιεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου, σηµειώθηκαν • 1.937 για υπερβολική ταχύτητα. • Τοποθετούµε τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτο57 τροχαία ατυχήµατα µε παθόντες (νεκροί, σοβαρά • 121 για µη χρήση κράνους κατά την οδήγηση. κινήτου µας και τους φοράµε πάντα ζώνη ασφαλείας. και ελαφρά τραυµατίες), έναντι 53 που σηµειώθηκαν • 179 για µη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την ο• ∆εν κάνουµε αντικανονικά προσπεράσµατα. δήγηση. • Ποτέ δεν παραβιάζουµε τον κόκκινο σηµατοδότη. το 2011 (αύξηση 8%). Ειδικότερα σηµειώθηκαν: • 152 για κίνηση στο αντίθετο ρεύµα. • 8 θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα, έναντι 7 τον Σε• Σταµατάµε πάντα στο STOP και δίνουµε προτεραιό• 51 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. πτέµβριο του 2011 (αύξηση 14%). τητα. ∆εν παραβιάζουµε ποτέ τα όρια ταχύτητας. • 14 για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη. • 8 τροχαία ατυχήµατα µε σοβαρό τραυµατισµό ατό• ∆εν µιλάµε στο κινητό όταν οδηγούµε. µων, έναντι 14 τον Σεπτέµβριο του 2011 (µείωση • ∆ίνουµε προτεραιότητα στους πεζούς. • 12 για αντικανονικό προσπέρασµα. 43%). • Σεβόµαστε τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχο• 1 για µη χρήση παιδικών καθισµάτων. • 41 τροχαία ατυχήµατα µε ελαφρύ τραυµατισµό, νόµων. • 175 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο. . έναντι 32 τον Σεπτέµβριο του 2011 (αύξηση 28%). • 18 παραβάσεις για οδήγηση µε φθαρµένα ελαστικά . Από τα τροχαία δυστυχήµατα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Νοµών, καταγράφηκαν συνολικά 86 παθόντες (έναντι 77 το 2011). Ειδικότερα καταγράφηκαν: • 8 νεκροί, όσοι και τον Σεπτέµβριο του 2011. • 12 σοβαρά τραυµατίες, έναντι 15 τον Σεπτέµβριο του 2011. • 66 ελαφρά τραυµατίες, έναντι 54 τον Σεπτέµβριο του 2011. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων – δυστυχηµάτων, όπως προέκυψε από την αστυνοµική τροχονοµική έρευνα, ήταν: • Παραβίαση προτεραιότητας. • Κίνηση στο αντίθετο ρεύµα. • Απόσπαση προσοχής του οδηγού. • Αντικανονικό προσπέρασµα. ∆ράσεις Τροχονοµικής Αστυνόµευσης. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες, µεικτής αρµοδιότητας της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ΠεΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 8-10-2012 Αριθ. πρωτ. 18134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ο ∆ήµαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι: Την 6η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο) και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, θα διεξαχθεί διαδικασία διαπραγµάτευσης µε ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περίπτ. α΄ εδάφ. α΄ του Π.∆. 60/07 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την προµήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθµός µελέτης 23/2012), ύστερα από διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, όπου για την Α΄Οµάδα προµηθειών δεν κατατέθηκε καµία παραδεκτή προσφορά. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης αφορά µόνο στην Α΄Οµάδα προµηθειών της αριθ. 23/2012 µελέτης, συνολικού προϋπολογισµού 283.324,35 € µε ΦΠΑ 23%, από πιστώσεις του Προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 20122015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: α) Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί) β) Συνεταιρισµοί γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών (άρθρο 39 του Π∆ 60/07) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού, από τα αναγραφόµενα στην αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. Κάθε προσφορά πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλα τα είδη της Α΄οµάδας,

ειδάλλως κρίνεται απαράδεκτη. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού (της υπηρεσίας) µε τον Φ.Π.Α. (23%) και θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις αναφερόµενες στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης παιδικές χαρές του ∆ήµου. Χρόνος παράδοσης των ειδών είναι ο αναφερόµενος στο άρθρο 15 της διακήρυξης της δηµοπρασίας, µετατιθέµενος κατά µήνα. Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 510-2012, ηµέρα Παρασκευή. Για ενστάσεις – προσφυγές ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων στα γραφεία του ∆ήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγούµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης, δηλαδή µέχρι 5-11-2012 (τηλ. 27433 60236-244, ∆. Σαµαρτζή – Σ. Παπαδηµητρίου αντίστοιχα, fax 27430 28261). Επίσης τα τεύχη και τα έντυπα προσφοράς διατίθενται και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ε υ ρ ω σ τ ί ν η ς h t t p : / / www.xylokastro.gov.gr. Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΣ


Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Με σύµβαση µίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες

ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Η «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ Το Ν.Π.∆.∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας ∆ήµου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ» πρόκειται να προσλάβει τρία άτοµα µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του , συνολικής διάρκειας έως δώδεκα µήνες. Αναλυτικά θα προσληφθούν : Ένα άτοµο µε ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η΄ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΕΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ένα άτοµο µε ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΩΝ Ένα άτοµο µε ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2. Για την ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ απαιτείται : Προσόντα :

1) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα 1. Για τις ειδικότητες ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η΄ ΕΝ Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΕΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ΛΟΓΩΝ απαιτείται : αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοΠροσόντα δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής έως 65 ετών και δηµότες του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιδώρων. χης ειδικότητας, 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν εντός δέκα ηµερών 3) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίαπό την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης στο χώρο του ας «∆.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ∆ήµου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων» (Ελ. Βε4) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου νιζέλου 4 – 20300 Λουτράκι, Τηλ: 27440-62000, υπεύθυνη : Κα αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και ΚοιΡήγα Γεωργία. νωνικής Αλληλεγγύης. Απαιτούµενα προσόντα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση :

Κτηνοτρόφοι και µελλισοκόµοι εν αναµονεί της εφαρµογής της δράσης για την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης - Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα βασίζονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012

T

ο προσεχές διάστηµα πρόκειται να εφαρµοστεί η ∆ράση 1.1. «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» στο πλαίσιο του Μέτρου 216 «Μη Παραγωγικές Επενδύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορά κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης ενίσχυσης (εν δυνάµει δικαιούχοι της ∆ράσης) θα έχουν µελισσοκόµοι και κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν εκµεταλλεύσεις ή µετακινούνται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται οικότοποι της αρκούδας. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα βασίζονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 και, ειδικότερα, σε δεδοµένα σχετικά µε τα µελισσοσµήνη, τα µελισσοχώραφα (µελισσόχορτο) και τις σταβλικές εγκαταστάσεις τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτήν και για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή τους, ώστε να γίνει ακριβής και πλήρης συµπλήρωση των στοιχείων και απαιτούµενων δεδοµένων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ