Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7957 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ∆ιαβάστε στην σελ. 2

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Η στήριξη της δηµόσιας υγείας ανήκει σε όλη την κοινωνία» - το µήνυµα της εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου

∆ιαβάστε στις σελ. 8,9,10


- Σελίδα 2 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Τ

α νιάτα, η οµορφιά και η δύναµη έστειλαν και πάλι φέτος το µήνυµα του αγώνα για την ελευθερία ,τη δηµοκρατία και την αξιοπρέπεια , το βαθύτερο µήνυµα του «ΟΧΙ», ενάντια σε κάθε µορφή βίας και φασισµού. Ο αγώνας είναι και σήµερα επίκαιρος. Η δύναµη της ελληνικής ψυχής τα καταφέρνει πάντα και θα τα καταφέρει και στις σηµερινές δύσκολες ηµέρες που περνά η χώρα µας. Τα νέα παιδιά αλλά και ο στρατός παρέλασαν µε χάρη και αυτοπεποίθηση. Στα µάτια των νέων παιδιών το αύριο δείχνει καλύτερο. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Κορίνθου έγινε µε επιτυχία, παρά τις φωνές διαµαρτυρίας ενάντια στο µνηµόνιο. Ήταν µια µέρα τιµής και µνήµης για εκείνους που αγωνίστηκαν το ‘ 40 ενάντια στον φασισµό Ιταλίας και Γερµανίας και κατάφεραν µετά από λίγα χρόνια να αποτινάξουν, µέσα από µάχες στα παγωµένα βουνά, τον κίνδυνο της οριστικής απώλειας εθνικής µας κυριαρχίας. Μηνύµατα µε αφορµή την ηµέρα αυτή, έστειλαν ο ∆ήµαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευµατικός, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας κ. Βασίλης Νανόπουλος, Βουλευτές κ.α


∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 3 -


- Σελίδα 4 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ - Συζητήθηκαν και τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση του Κέντρου Φύλαξης Λαθροµεταναστών στην Κόρινθο

Η

Αστυνοµική Ένωση Κορινθίας ήταν µία από τις Ενώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που πήραν µέρος στη συνάντηση των πρωτοβάθµιων Αστυνοµικών Ενώσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστου Φωτόπουλου µε τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο για θέµατα και προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση του Κέντρου Φύλαξης Λαθροµεταναστών στην Κόρινθο. Η συνάντηση έγινε την περασµένη Τρίτη. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου της αστυνοµίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν:

1. Η αποδιοργάνωση των Αστυνοµικών Υπηρεσιών από τις συνεχείς µετακινήσεις των Αστυνοµικών και η καταπόνηση αυτών, για τη φύλαξη του εν λόγω Κέντρου µε αποτέλεσµα την πληµµελή ως ανύπαρκτη αστυνόµευση των περιοχών των Νοµών µας. 2. Η άµεση ίδρυση Νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας για τη φύλαξη του Κέντρου Κράτησης µε δική της µόνιµη οργανική δύναµη η οποία δεν θα επιβαρύνει περισσότερο τις Υπηρεσίες µας. 3. Να βγει εκ νέου διαταγή Πανελλαδικά για τους επιθυµούντες συναδέλφους ώστε να στελεχωθεί η Νέα Υπηρεσία. 4. Η µετακίνηση των συναδέλφων άνω των 100 χιλιοµέτρων να πραγµατοποιείται µε διανυκτέρευση όπως γίνεται µε τις ενισχυτικές δυνάµεις των Κέντρων Φύλαξης του Έβρου. 5. Η απόδοση της υπερεργασίας από τους ∆ιοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι συνάδελφοι, που παρά και την διαταγή του Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται. 6. Η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων. 7. Κατασκευή κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των Αστυνοµικών ∆υνάµεων για τη φύλαξη του χώρου. 8. Εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει η φύλαξη να πραγµατοποιείται στα εν λόγω Κέντρα και από εκπαιδευµένους Security. 9. Η µεταστέγαση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κορινθίας στους χώρους του πρώην 6ου Σ.Π. µε σωστές µελλοντικές υποδοµές. 10. Τέλος τέθηκαν θέµατα για την υλικοτεχνική υποδοµή των υπηρεσιών των Νοµών, που όπως τόνισαν όλες οι Ενώσεις είναι ελλειµµατική, απαρχαιωµένη και σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται άµεση αντικατάσταση. Οι πρόεδροι των Ενώσεων αναφέρουν ακόµη: «Ο κ. Αρχηγός κατανόησε τα αιτήµατά µας δηλώνοντας ότι βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή για τη χώρα όπου προέχει η διασφάλιση της τάξης και των Νόµων του κράτους και ότι αν και δίκαια τα αιτήµατα δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν άµεσα στη δεδοµένη στιγµή πλην όµως θα προσπαθήσει µετά το τέλος Νοεµβρίου: 1) Να δηµιουργηθεί µόνιµη Υπηρεσία Φύλαξης του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στην Κόρινθο µε νέα οργανική δύναµη που θα προκύψει από τις αιτήσεις των επιθυµούντων συναδέλφων Πανελλαδικά. 2) Θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία που απορρέει από την Υπουργική Απόφαση για τη φύλαξη του Κέντρου Κράτησης από εκπαιδευµένους Security. 3) Η µετακίνηση των συναδέλφων άνω των 140 χιλιοµέτρων να πραγµατοποιείται µε διανυκτέρευση. 4) Θα πρέπει να αποδίδεται η υπεραπασχόληση του προσωπικού από τους ∆ιοικητές των υπηρεσιών τους, πράγµα το οποίο θα αξιώσει και ο ίδιος. 5) Η µεταστέγαση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κορινθίας στο πρώην 6ο Σ.Π. είναι στις άµεσες προτεραιότητές του και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση µετακίνησή της. Οι Ενώσεις µας λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις του κ. Αρχηγού αναµένουµε την υλοποίησή τους, επιφυλασσόµενοι να επανέλθουµε δυναµικότερα εφόσον δεν τηρηθούν τα υποσχόµενα.»


- Σελίδα 5 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ 2013 ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ

- Η ∆ηµοτική Αρχή Κορίνθου αξιοποιεί την χρηµατοδότηση του «Θησέα» Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Σοφικό θα αποκατασταθεί µετά την απόφαση του ∆.Σ Κορινθίων να εγκρίνει το 1ο ΑΠΕ του έργου όπου δόθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης και πέρας του έργου την 15/01/2013. Η ∆ηµοτική Αρχή Κορίνθου δίνει και πάλι έµφαση στην πολιτιστική µας κληρονοµιά και αξιοποιεί την χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Θησέας». Ο Ναός του Αγ. Γεωργίου, µε εξωτερικές διαστάσεις 13.25 µ. Χ 10.15 µ., κτίστηκε το 1700 µ Χ. και µαζί µε το παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάµπους, που έχει προσαρτηθεί στη βόρεια πλευρά του, έχουν κηρυχθεί διατηρητέα µνηµεία από το Υπουργείο Πολιτισµού.(ΥΠΠΟ). Οι εργασίες που θα γίνουν στην παρούσα εργολαβία επικεντρώνονται στη στερέω-

ση και συντήρηση του ναού του Αγ. Γεωργίου στο Σοφικό, µε περιορισµό των εργασιών στα απαραίτητα επίπεδα και σεβασµό στη διατήρηση των χαρακτηριστικών εκείνων στοιχείων αυθεντικότητας του, αναφέρει ο δήµος. Γενικά οι εργασίες περιλαµβάνουν την στερέωση και εξυγίανση της επιφανείας των λιθοδοµών εξωτερικά και εσωτερικά του κτίσµατος, την ενίσχυση της θεµελίωσης, την κατασκευή σενάζ στην κορυφή λιθοδοµών, την τοποθέτηση ελκυστήρων, αποκατάσταση λίθινης στέψης και οδοντωτών ταινιών και την µερική αποκατάσταση της επιστέγασης. Γενικότερα στην εργολαβία αυτή περιλαµβάνονται α) η σύνταξη µελέτης για την αποκατάσταση των αγιογραφιών, που θα υποβληθεί προς έγκριση στη ∆/νση Συντήρησης του ΥΠΠΟ, β) οι εργασίες για την προστασία και συντήρηση των αγιογραφιών και γ) ανασκαφικές εργασίες για αρχαιολογικού σκοπούς, που θα υποδειχθούν από την 25Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων(Ε.Β.Α.)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ανακοινώνει …

«Σε συνέχεια της χορήγησης προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012 διαπιστώθηκαν ειδικά προβλήµατα που επηρέασαν µερικώς ή ολικώς την πληρωµή 6.000 δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά προβλήµατα αφορούν στον έλεγχο της απόστασης στάβλου – βοσκοτόπου και στη µη έγκυρη ενηµέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης ∆εδοµένων και τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τους δικαιούχους που εµπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες ξεκίνησε άµεσα την αντιµετώπιση αυτών των ειδικών προβληµάτων και προγραµµατίζει να τους καταβληθεί το επιπλέον δικαιούµενο ποσό προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης 2012.»

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Αθλητισµούτου Υπουργείου Εσωτερικών και Αθλητισµού του Έσσεν στο Λουτράκι Το όµορφο Λουτράκι επισκέπτεται ο Γενικός ∆ιευθυντής Αθλητισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και Αθλητισµού του οµοσπονδιακού κρατιδίου του Έσσεν της Γερµανίας, Dr. Heinz Zielinski. Η επίσκεψη που έχει προγραµµατιστεί να διαρκέσει από την Κυριακή µέχρι το τέλος του µήνα, θα περιλαµβάνει την πόλη του Λουτρακίου καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Ο Dr. Heinz Zielinski έφθασε στην περιοχή µας µετά από πρόσκληση του Loutraki Tourism Organization και συνοδευόµενος από τον γραµµατέα του Mr. Musa Lami. Το κρατίδιο του Έσσεν είναι µία από τις ισχυρότερες οικονοµικά περιφέρειες της Ευρώπης καθώς η κοµβική γεωγραφική του θέση έχει συµβάλλει σηµαντικά στην εξέλιξή της επιχειρηµατικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας. Το πρόγραµµα του Dr. Heinz Zielinski περιλαµβάνει συναντήσεις µε παράγοντες του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, του ∆ήµου Ναυπλιέων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και της Περιφέρειας Αττικής µε σκοπό την διεύρυνση διµερών σχέσεων και επιχειρηµατικών συνεργασιών στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισµού. Ειδικά για την πόλη του Λουτρακίου, στο πρόγραµµα του Dr. Zielinski εντάσσονται επιθεωρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού, του Loutraki Thermal Spa, ξενοδοχειακών µονάδων της περιοχής και αρχαιολογικών χώρων. Ο Dr. Heinz Zielinski, θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευµα στην αίθουσα τύπου του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας.

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ∆.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

Συνεδριάζει σήµερα στις 6 το απόγευµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης, όπως ανακοινώθηκαν από το δήµο: 1.Λήψη Απόφασης για έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακουγιού της Τουρκίας (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 2.Υποβολή αιτήµατος έντεκα (11) δηµοτικών συµβούλων για εξέταση του θέµατος “∆ιαχείριση και εκκαθάριση της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης υπό την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Θεοδώρων (∆ΗΚΕΠΑΘ)»” (Εισηγητές: αιτούντες σύµβουλοι). 3.Λήψη Απόφασης περί ενεργειών αντιµετώπισης ζητηµάτων υδροδότησης περιοχής Σχίνου - Τ.Κ. Πισίων (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆ΕΥΑΛΠ). 4.Εξέταση αιτήµατος ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ Ευθύµιου για χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυµµένου θησαυρού στην περιοχή «Κόκκινη Σπηλιά» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) 5.Γνωµοδότηση περί µεταβολών ή µη σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου µας, για το σχολικό έτος 2013-2014 (Εισηγητής: κ. Κακούρος - Αντιδήµαρχος) 6.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί καταβολής ή µη από τον ∆ήµο οφειλών προς τρίτους της λυθείσας και υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου - Περαχώρας (∆.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 7.Αποδοχή φοιτητή ΣΙΩΚΟΥ Παναγιώτη του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών για άσκηση δίµηνης πρακτικής άσκησης στον ∆ήµο (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 8.Μερική αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού τρέχοντος έτους (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος) 9.Έγκριση µερικής αναµόρφωσης προϋπολογισµού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. “∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού - Αθλητισµού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης - πρόεδρος ν.π.) 10.Αποδοχή και κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές

Μετά από οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Μετά από οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Νοµού Κορινθίας, οι θέσεις και τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα θεσµικά όργανα για τον Νοµό µας είναι : Γενικός Συντονιστής :Γεώργιος Κουλούρης Γραµµατείς Συντονιστικής : Χαρίλαος Μαρίνης - ∆ηµήτριος Κακαβακης Ταµίας : Αργύρης Μιγγολιος Εκπρόσωπος Τύπου : Βακης Μπεχράκης Τοµέας Οργανωτικού : Νικόλαος Γκέλλης Τοµέας Νεολαίας : Αργύρης Μιγγολιος Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/

Τοµέας Γυναικών : Γεωργία Γκότση


∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

βιβλιοθήκης)” (αρ. µελ. 93/2009) 25.Εξέταση αιτήµατος ΜΟΥΡΚΙ∆Η Αντωνίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίµων του ΚΟΚ επονόµατι ΜΟΥΡΚΙ∆ΟΥ Μαρίας. 26.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίµων του ΚΟΚ, έτους 2008, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. 27.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 1998 - 2008 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ισθµίας. 28.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 - 2010 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ισθµίας. 29.∆ιαγραφή ή µη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας νεκροταφείου & δικαιώµατος χρήσης τάφων τετραετούς ταφής στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων . 30.Εξέταση αιτήµατος ΜΑΡΓΕΤΗ Άγγελου & Ελυθερίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόµατι ΜΑΡΓΕΤΗ Κων/νου. 31.Εξέταση αιτήµατος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίας για διαγραφή οφειλής της από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. 32.Απαλλαγή & µεταβίβαση ή µη οφειλών από τέλη ύδρευσης. του Ελληνικού ∆ηµοσίου (µέρος δ’ δόσης). Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης - Αντιδήµαρχος)

33.Εξέταση αιτηµάτων για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης & Τ.Α.Π. µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων στη ∆.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

11.∆έσµευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµό έτους 2013 για την εκτέλεση α)της υπηρεσίας “Συντήρηση - επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2013 και προµήθεια ανταλλακτικών”, β)της προµήθειας “Προµήθεια καυσίµων λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και πετρελαίου θέρµανσης, έτους 2013” (Εισηγητής: κ. Μουζάκης - Αντιδήµαρχος)

34.Έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου εκτός έδρας (Νοέµβριος 2012).

12.Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθµίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Σπανός - Πρόεδρος ∆.Κ.) 13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Άνω Καρµπουνάρι” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Μπάκος - Πρόεδρος ∆.Κ.) 14.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Μαρίνης - Αντιπρόεδρος ∆.Κ.) 15.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σκάρπα ∆ροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγητής: κ. Μπάκος - Πρόεδρος ∆.Κ.) 16.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγήτρια: κα ∆έδε Βλαστάρη - Πρόεδρος ∆.Κ.) 17.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (Εισηγήτρια: κα ∆έδε Βλαστάρη - Πρόεδρος ∆.Κ.) 18.Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού - Αθλητισµού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης - πρόεδρος ν.π.) 19.Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου στην τουριστική έκθεση SENIORENMESSE 2012 (Βιέννη Αυστρίας). ∆ιάθεση πίστωσης (Εισηγητής: κ. Κακούρος - Αντιδήµαρχος) 20.Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων κινητών πραγµάτων του ∆ήµου (Εισηγητής: κ. Μουζάκης - Αντιδήµαρχος) 21.Αντικατάσταση κ. ∆Ε∆Ε Γεωργίου από µέλος & Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, λόγω παραίτησης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) 22.Χορήγηση ή µη άδειας λαϊκής αγοράς σε παραγωγό, άνευ θέσης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) 23.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. µελ. 1/2009). 24.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόµου & Τοµπάζη (δηµιουργία

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ «Η στήριξη της δηµόσιας υγείας ανήκει σε όλη την κοινωνία» - το µήνυµα της εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου

Ο

ι εργαζόµενοι στο χώρο της υγείας στο νοµό µας απευθύνθηκαν ανοιχτά στον Κορινθιακό λαό όχι για τα εργασιακά τους προβλήµατα αλλά να πληροφορήσουν για τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δηµόσια υγεία. Το νοσοκοµείο Κορίνθου πιθανά να µην κλείσει σαν κτίριο. Όµως µπορεί να υπάρχει µόνο σαν «κουφάρι» αφού δεν θα µπορεί να προσφέρει τις απαιτούµενες υπηρεσίες. Την περασµένη Τετάρτη το απόγευµα διοργανώθηκε εκδήλωση στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.

Φιλάντρας Θανάσης, εκ µέρους του ιατρικού συλλόγου Κορινθίας: Χαιρετίζουµε την εκδήλωση και ευχόµαστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα στα προβλήµατά µας. Στηρίζουµε τη δηµόσια υγεία και όλες τις κινητοποιήσεις των γιατρών. Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε µορφή ιδιωτικοποίηση και σε ότι επιβαρύνει την τσέπη του Έλληνα ασθενή.

Νικολαΐδης Γιώργος: Ο κ. Στουρνάρας έλεγε ότι αν βγούµε από το ευρώ και πούµε δεν πληρώνω, θα αδειάσουν οι «Είµαστε πάντα δίπλα στους τράπεζες από λεφτά; Τα περιπολικά δεν θα έχουν βενζίνη; Και αναρωτιόµουν. Τι πολίτες για να µην κλείσουν λέει ο άνθρωπος. Αυτά όλα ήδη συµβαίοι δοµές υγείας» νουν. Η πραγµατικότητα γίνεται τηλεοπτική. Πρώτος οµιλητής ο κ. Λαζαρίδης, πρόε- Όπου πάει το ∆ΝΤ όπως σε 10 χώρες τις δρος πανελλήνιας οµοσπονδίας εργαζό- Ανατολικής Ευρώπης, κάθε χρόνο η νοµενων στα δηµόσια νοσοκοµεία: σηρότητα και η θνησιµότητα από φυµατίωση αυξανόταν κατά 4%. Μόλις έφυγε

Το ζήτηµα του εθνικού συστήµατος υγείας δεν είναι ζήτηµα των εργαζοµένων. Είναι ζήτηµα των πολιτών. Όλων των πολιτών γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει όλοι µαζί να αγωνιστούµε γι’ αυτό. ∆ιότι σήµερα ακόµη και αυτοί που πήγαιναν στα ιδιωτικά δεν µπορούν πια να το κάνουν και απευθύνονται στη δηµόσια υγεία. Εµείς είµαστε πάντα δίπλα στους πολίτες για να µην κλείσουν οι δοµές υγείας.

«Το νοσοκοµείο πάσχει» Πρόεδρος εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Κορίνθου, κ. Γιανουλάκης: Εκπροσωπώ 40 ειδικευόµενους οι οποίοι δουλεύουµε στα επείγοντα. Το νοσοκοµείο πάσχει. ∆εν ξεσηκωθήκαµε γιατί µας κόβουν από το µισθό µας αλλά επειδή πλέον κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Προτείνω σε όλους να αφήσουν τις τηλεοράσεις και τη στρεβλή πραγµατικότητα που παρουσιάζουν και να έρθουν µαζί µας να διεκδικήσουµε τη σωστή λειτουργία του νοσοκοµείου.

το ∆ΝΤ µειωνόταν κάθε χρόνο κατά 30%. Έτσι η Unicef για την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών λέει ότι επηρεάζεται. Χώρες της Αφρικής που πέρασαν κρίση διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε η θνησιµότητα από αλκοόλ, αυτοκτονίες, καρδιοπάθειες, µητρική και βρεφική θνησιµότητα. Ο µόνος τοµέας που βελτιωνόταν ήταν τα τροχαία αφού προφανώς οι άνθρωποι δεν είχαν χρήµατα να κινήσουν τα οχήµατά τους. Επίσης ξέρουµε ότι κάθε 10 δολάρια που δίνονται για απασχόληση µειώνουν τις αυτοκτονίες. Η υγεία καταρρέει όχι γιατί δεν γιατρεύεται ο κόσµος, αλλά γιατί αρρωσταίνει περισσότερο και βαρύτερα. Πρώτα η βία, δολοφονίες, αυτοκτονίες, µετά η φυµατίωση που εξαρτάται από τη φτώχεια, καρδιαγγειακά νοσήµατα, καρκίνοι. Όλα αυτά βέβαια δεν φαίνονται αµέσως. Θα φανούν τα επόµενα χρόνια. Και όσο και να κάνεις τζόκινγκ, να τρως βιολογικά, να µην καπνίζεις αν είσαι στον πάτο της κοινωνικής πυραµίδας έχεις περισσότερες πιθανότητες να εµφα-

νίσεις καρδιαγγειακά νοσήµατα. Το άλλο κοµµάτι είναι το προφανές, η µείωση των δαπανών για την υγεία. Όπως έγινε και στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι υψηλές οι δαπάνες για την υγεία σε ποσοστά, αλλά αυτό σηµαίνει επειδή πέφτει το ΑΕΠ. Κανονικά οι δαπάνες έχουν µειωθεί δραµατικά. Ήδη βλέπουµε παιδικούς πληθυσµούς να είναι πολύ πίσω εµβολιαστικά. Και επειδή ακόµη είναι λίγα δεν πειράζει. Αλλά όταν αυξηθεί ο πληθυσµός των µη εµβολιασµένων παιδιών θα αρχίσουν να ξεσπούν και οι µικροεπηδηµίες. «Επιστρέφουµε σε µια Ελλάδα την οποία νοµίζαµε ότι έχουµε ξεπεράσει» Στην Ελλάδα ακούγεται ότι θέλουν η κοινωνική ασφάλιση να καλύπτει κάποια πράγµατα και όχι όλα. Επίσης αυξάνονται οι ανασφάλιστοι. Έχουµε 30% ανεργία, άρα αυτοί όλοι είναι ανασφάλιστοι. Το άλλο είναι ότι ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισµοί. Αυτό ακριβώς έγινε σε όλες τις χώρες που σύναψαν σχέση µε το ∆ΝΤ. Αυτό ντύνεται πρώτα µε τη ρητορική ότι δεν µπορεί να υπάρχουν ασφαλιστικά ρετιρέ. Αφού φτιαχτεί ένας τεράστιος κορβανάς είτε φαλιρίζει είτε µειώνεται. Ήδη µε τη συγκρότηση του ΕΟΠΠΥ αυτό έχει γίνει και στη χώρα µας. Ο ΕΟΠΠΥ έχει και πρωτότυπους άτυπους τρόπους να κηρύσσεις στάση πληρωµών σε φαρµακοποιούς και γιατρούς. Τώρα έβαλε την κάλυψη της γενόσιµης ουσίας, δηλαδή ένα κοµµάτι της τιµής του κανονικού φαρµάκου. Όσο περνάει οι καλύψεις µειώνονται λοιπόν. Στις περισσότερες χώρες µειώθηκε και το εισόδηµα των υγειονοµικών 40%60%. Έτσι τα νεώτερα παιδιά και ίσως τα καλύτερα µυαλά αρχίζουν να µεταναστεύουν. Επιστρέφουµε σε µια Ελλάδα την οποία νοµίζαµε ότι έχουµε ξεπεράσει. Και βέβαια µε τις συγχωνεύσεις καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχουν αρκετά νοσοκοµεία για όλους. Το σχέδιο είναι τα δηµόσια νοσοκοµεία

να συµπεριφέρονται σαν ιδιωτικές κλινικές. Θα έχουν πλαφόν δαπανών και αν δεν βγαίνουν ή θα κλείνουν ή θα απολύουν. Και βέβαια γίνονται τα πάντα ώστε τα δηµόσια νοσοκοµεία να µην µπορούν να ανταγωνιστούν τις ιδιωτικές κλινικές. Με φόρτο πολλών περιστατικών, µε έλλειψη υλικών. Ήδη έχουµε αύξηση στις αυτοκτονίες, στο aids, στην κατανάλωση αλκοόλ, στους ανθρώπους που έχουν πρόβληµα υγείας και δεν πάνε να το αντιµετωπίσουν για οικονοµικούς λόγους. Και φυσικά µείωση των κονδυλίων σε όλους τους Οργανισµούς υγείας και πρόνοιας. Η κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι έτσι όπως πηγαίναµε δεν θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε. Πρέπει να ανασχεδιάσουµε ακόµη και κόντρα στα στραβά του ίδιου του εαυτού µας και στην παραοικονοµία που ήταν το σινάφι µου, γιατρός είµαι κι εγώ. Αλλιώς θα ζήσουµε σκηνές κοινωνικού Καιάδα.

«Πρέπει το σύστηµα υγείας να χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό» Βαρνάβας ∆ηµήτρης πρόεδρος της οµοσπονδίας γιατρών Ελλάδας: Να πω κι εγώ για τη συνάντηση που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο στο Ξυλόκαστρο από αυτούς τους εγκεφάλους που πληρώνονται αδρά και συγκαλύπτουν όσο µπορούν την πραγµατικότητα. Αυτοί εκπόνησαν και δηµοσιοποίησαν πριν από 10 µέρες µια µελέτη που δείχνει ότι οι πολίτες σε ποσοστό 60% είτε δυσκολεύονται είτε αποφεύγουν να πάνε σε υπηρεσίες υγείας, τα τελευταία δύο χρόνια. Και είπαν και ποιες είναι οι συνέπειες από αυτό. Γιατί αν µια γυναίκα βρει κάτι στο στήθος της και δεν πάει µπορεί να είναι καρκίνος και αν το αφήσει να γίνει θανατηφόρος. Κάθε µέρα η συµµετοχή του πολίτη ανεβαίνει στις εξετάσεις και στα νοσήλια. ∆εν είναι πια µόνο τα 5 ευρώ. Τα ενοποιηµένα νοσήλια εκτίναξαν τα κόστη 4


∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

νοσοκοµείο. Πρώτος στην αλυσίδα µπήκε ο εκεί µητροπολίτης. Η στήριξη της δηµόσιας υγείας ανήκει σε όλη την κοινωνία. Αυτοί είναι αποφασισµένοι να διαλύσουν το σύστηµα. Το νοσοκοµείο Κορίνθου έχει µείνει χωρίς διοικητή. Το κάνουν σε πολλά νοσοκοµεία. ∆εν διορίζουν διευθυντές επίτηδες για να φορτώσουν την κατάρρευση στους λειτουργούς της υγείας. Πρέπει όλοι οι θεσµικοί φορείς και οι πολίτες να φτιάξετε µια επιτροπή στήριξης της υγείας. «Είχε πολλά προβλήµατα το ΕΣΥ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρόσφερε πάρα πολλά σε ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού που το χρειάστηκε» Χάρης Γιολτζίδης πρόεδρος της ένωσης γιατρών Κορινθίας: Η τρόικα άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» και στην υγεία. φορές επάνω. Αν σήµερα ένας ανασφάλιστος έχει σοβαρό πρόβληµα υγείας πρέπει να πουλήσει τα πάντα για να σωθεί. Και για µας είναι ένα τεράστιο πρόβληµα στο πως θα βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους. Οι πλατείες δεν έχουν πια αγανακτισµένους. Πρέπει όµως να γεµίζουν τέτοιοι χώροι όπως εδώ από αποφασισµένους πολίτες. Και για να γίνει αυτό πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι. Χρειαζόµαστε όλοι µια αλυσίδα αλληλεγγύης και για ψυχολογική υποστήριξη που όλοι έχουµε ανάγκη, αλλά και για να κρατήσουµε τα κοινωνικά αγαθά που πάνε να µας τα πάρουν. Ο ΕΟΠΠΥ ενσωµατώνει µέχρι τέλους του χρόνου και τα τελευταία δύο ταµεία που έχουν αποθεµατικό γύρω στο 1 δις. Ήρθε να αρπάξει τους κόπους των πολιτών. Παύει να υπάρχει η αλληλεγγύη των γενεών. Τα παιδιά δεν µπορούν να στηρίξουν τους γονείς τους γιατί δεν υ-

πάρχει διαδοχή στην ασφαλιστική κάλυψη. Κι εµείς τι να πούµε όταν µας λένε ότι πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις; Υπάρχει η επιστηµονική έννοια που λέγεται χάρτης υγείας. Μελετάµε τις ανάγκες που υπάρχουν και τις υποδοµές που υπάρχουν. Η κρίση αυξάνει τη νοσηρότητα. Έχουµε 30% µεγαλύτερη προσέλευση στη νοσηρότητα. Και αυτοί λένε ότι πρέπει να καταργήσουµε νοσοκοµεί-

α. Εµείς λέµε ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι υπάρχουσες και να χρηµατοδοτούνται. Και βέβαια η ερώτηση είναι από που να βρεθούν τα λεφτά. Τα ασφαλιστικά ταµεία κατέρρευσαν. Πρέπει το σύστηµα υγείας να χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. ∆εν υπάρχει άλλη λύση. Προσπαθούν να µας πείσουν ότι µέχρι τώρα είχαµε ένα σύστηµα υγείας που έπεφταν πολλά λεφτά. Αυτό είναι ψέµα. ∆ίναµε προ κρίσης λιγότερα χρήµατα από τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία. Ήταν µεν στραβά δοµηµένο όσον αφορά τα επείγοντα και την πρωτοβάθµια υγεία. Σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν πραγµατικά επείγοντα που αν ήταν σωστά δοµηµένο και µε ασθενοφόρα θα έσωζε ζωές. Ο ανορθολογισµός αυτός ήταν εσκεµµένος. Αλλά µπορεί να διορθωθεί ακόµη και µε τις υπάρχουσες δοµές. Αλ-

λά δεν υπάρχει θέληση από την κυβέρνηση. Εµείς δεν µπορούµε να στηρίξουµε το σύστηµα υγείας. Ούτε πετρέλαιο, ούτε τρόφιµα, ούτε φάρµακα δεν θα υπάρχουν. Συνταξιοδοτούνται 1.000 γιατροί, διευθυντές κλινικών στο τέλος του χρόνου. Πέρσι στο Ρέθυµνο έγινε µια ανθρώπινη αλυσίδα που περικύκλωσε συµβολικά το

Έρχονται περικοπές στις φαρµακευτικές δαπάνες και αυξήσεις σοκ για τους ασθενείς. Η τρόικα θέλει περικοπές άλλο ένα δις. Αυτό φυσικά θα το επιβαρυνθούν οι ασφαλισµένοι είτε µε µεγαλύτερες εισφορές είτε µε µεγαλύτερη συµµετοχή στις εξετάσεις. Στο νοσοκοµείο µας αντιµετωπίζουµε προβλήµατα όπως η υποχρηµατοδότηση στις εφηµερίες µε ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στους ασθενείς. Μετατρέπουν τις εφηµερίες σε εφηµερίες ετοιµότητας, δηλαδή να εφηµερεύει ο γιατρός από το σπίτι του. Η χειρουργική δεν εφηµερεύει τρεις ηµέρες, η παιδιατρική δεν εφηµέρευε για ένα µήνα λόγω έλλειψης γιατρού. Στην αρχή έπαιρναν τους γιατρούς από τα Κέντρα Υγείας για να καλυφθούν οι εφηµερίες του νοσοκοµείου. Αν το νοσοκοµείο στέκεται στα πόδια του οφείλεται στον υπερβάλλοντα ζήλο του προσωπικού. Αλλά για πόσο ακόµα; Ένας σωµατικά και ψυχικά εξουθενωµένος γιατρός παύει να είναι καλός γιατρός. ∆εν έχουµε πάρα πολλά υλικά, µέχρι και τα ράµµατα έχουν συγκεκριµένο αριθµό, µε αποτέλεσµα προγραµµατισµένες επεµβάσεις να αναβάλλονται. Απεύχοµαι να δούµε και στη γειτονιά µας τις συγχωνεύσεις που λένε. Θέλουν να κλείσουν τα 180 νοσοκοµεία και να

- Σελίδα 9-

τα κάνουν 80. Αντί να αυξήσουµε κλίνες θέλουν να τις µειώσουν. Τώρα που ο κόσµος αρρωσταίνει περισσότερο. Και όσο για τον ΕΟΠΠΥ; Πολύ σύντοµα πολλά φαρµακεία θα βάλουν λουκέτο. Ήδη είναι άδεια τα ράφια. Οι µειώσεις των τιµών θα προκαλέσουν αντίδραση από τις φαρµακοβιοµηχανίες και θα δούµε έλλειψη φαρµάκων. Τελευταία λένε ότι θα αυξηθεί η συµµετοχή των ασφαλισµένων στα ιδιωτικά θεραπευτήρια κατά 30%. Αυτοί είναι οι αιµοκαθαρόµενοι που δεν µπορούν να τους καλύψουν τα δηµόσια νοσοκοµεία. Χρόνια νοσηλευόµενοι µε ψυχιατρικά προβλήµατα κ.λπ. Μείωσαν τους µισθούς των γιατρών κατά 40%. 7-15% περικοπές στις εφηµερίες και µάλιστα παρελθόντων µηνών. Και ακολουθεί νέα µείωση. Αυτό οδήγησε χιλιάδες νέους γιατρούς να µεταναστεύσουν.

Μήπως επιθυµούν τη βίαια ιδιωτικοποίηση του συστήµατος υγείας και να µετατρέψουν την υγεία προνόµιο των εχόντων; Είχε πολλά προβλήµατα το ΕΣΥ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρόσφερε πάρα πολλά σε ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού που το χρειάστηκε. Εµείς θέλουµε δωρεάν υγεία και απαιτούµε την κατάργηση ακόµη και του πεντάευρου. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους ανέργους, τους ανασφάλιστους, τα ανεµβολίαστα ελληνόπουλα που λιποθυµούν στα σχολεία. Προτιµούν να σώσουν τις τράπεζες για να µην χάσουν τα υπερκέρδη τους. Ήρθε η ώρα όλοι µαζί να σηκώσουµε το ανάστηµά µας. Έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας και έχουµε τη δύναµη να επιβάλλουµε το δίκιο µας. «Οι πολίτες έρχονται στο νοσοκοµείο από ανάγκη και εκτός από παροχή υπηρεσιών έχουν ανάγκη και από ανθρωπιά» Λουκάς Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων νοσοκοµείου Κορίνθου: Οι πολίτες έρχονται στο νοσοκοµείο από ανάγκη και εκτός από παροχή υπηρεσιών έχουν ανάγκη και από ανθρωπιά. Οι επαγγελµατίες που εργάζονται εκεί πρέπει να έχουν και ψυχική δύναµη για να τη µεταδώσουν στους αΣυνέχεια στην σελ. 10


- Σελίδα 10 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Συνέχεια από την σελ. 9 σθενείς που την έχουν ανάγκη. Θα πρέπει οι ιθύνοντες να µας πουν που οδηγούν αυτό το «καράβι» της υγείας. Όταν συστήθηκε το ΕΣΥ πραγµατικά εξυπηρετούσε. Τώρα όµως το συρρικνώνουν και είµαι σίγουρος ότι το κάνουν σκόπιµα. Το 2010 έγινε περικοπή 60% των δαπανών, ενώ καταγράφεται 25% αύξηση στην προσέλευση των ασθενών. Μέχρι το 2011 από τον κ. Λοδέρβο προσπαθούν να εισπράξουν χρήµατα από τους ασθενείς. Βάζει 3 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία και σύντοµα τα κάνει 5. Σχεδιάζουν τα 137 νοσοκοµεία να τα κάνουν 83. Κλείνουν 4.000 κλίνες περίπου. Καταργήθηκαν τµήµατα ψυχιατρικά, δοµές για εξαρτηµένους, θέσεις του ΕΚΑΒ. Σήµερα εξισώνεται ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας. Παραχωρήθηκαν 556 κρεβάτια του ΕΣΥ σε ασφαλιστικές εταιρείες για τους πελάτες τους. Ο πανικός και η αβεβαιότητα της τελευταίας διετίας στο συνταξιοδοτικό, οδήγησε πολλούς συναδέλφους σε φυγή. Και µιλάµε για έµπειρο προσωπικό που είχε ακόµη πολλά να προσφέρει. Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκοµείου λειτουργεί στα όριά της. Πριν 2,5 χρόνια διορίστηκε πτυχιούχος ηλεκτρολόγος µηχανολόγος για να συντηρεί τον µηχανολογικό εξοπλισµό του νοσοκοµείου. Αυτός έφυγε µε τις ευλογίες του κράτους και µετά λένε γιατί δεν µπορούµε να απορροφήσουµε το ΕΣΠΑ. Παρατηρείται αργοπορία στην παραλαβή ασθενών, αλλά πως µπορεί να γίνει αλλιώς µε τόσο µεγάλη έλλειψη προσωπικού. Το προσωπικό διαπληκτίζεται συχνά µε ασθενείς. Κάποιοι υπέστησαν ξυλοδαρµό. Έχουµε ζητήσει από το δήµο και από το ΚΤΕΛ ένα λεωφορείο να εξυπηρετεί το νοσοκοµείο, αλλά ποτέ δεν έγινε. Οι εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου γηράσκουν και αυτές. Χρειάζονται ανακαίνιση τα µαγειρεία και τα πλυντήρια.

Το πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου κρίνεται πλέον ανεπαρκές και ξεπερασµένο. Το Υπουργείο ζητά διπλογραφικό σύστηµα και έλεγχο υλικών, αλλά δεν µπορεί να γίνει αυτό χωρίς εργαλεία. Η αιµοδοσία µας που είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα δεν έχει πια όχηµα να µετακινηθεί. Την τελευταία τριετία εκτός από το 60% των περικοπών έγινε άλλη µία 40% για εφηµερίες, νυχτερινά κ.λπ. Και φέτος το νοσοκοµείο πρέπει να κόψει άλλα 35% για τις συντηρήσεις των µηχανηµάτων χειρουργείων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

κ.λπ. Επίσης το νοσοκοµείο έχει ένα χρόνο να εισπράξει από τα ασφαλιστικά ταµεία και από τον ΕΟΠΠΥ. Θα πρέπει να βρισκόµαστε σε εγρήγορση και να προστατεύσουµε το νοσοκοµείο. Και ξέχασα να µιλήσω για το ΚΑΦΚΑ. Το πλέον σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης το οποίο πλέον δεν λειτουργεί. Τ. Καραβούλιας

Με θέµατα των ∆ήµων Νεµέας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης είχε επαφές ο Βουλευτής Χρίστος ∆ήµας

Από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε ότι µε απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, τα οποία θα λειτουργούν ως ακολούθως: • ∆ευτέρα – Τρίτη – Πέµπτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07.30 έως 15.30. • Τετάρτη µόνο κατά τις ώρες 14.00 έως 22.00 και • το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση του ωραρίου δεν ισχύει για τα σηµεία παραλαβής δικαιολογητικών των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τα Γραφεία ∆ιαβατηρίων, µπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – ∆ικαιολογητικά.

Ο

Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος ∆ήµας συνεχίζοντας τις δραστηριότητες του είχε επαφές µε τον ∆ήµαρχο Νεµέας κ. Βαγγέλη Ανδριανάκο και µαζί συναντήθηκαν µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο. Στην συνάντηση συζήτησαν τρόπους µε τους οποίους µπορούν τα προϊόντα της Νεµέας να προωθηθούν ακόµη πιο αποτελεσµατικά στις αγορές του εξωτερικού. Επίσης, συζητήθηκαν διαδικαστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αµπελουργοί µε την αντικατάσταση των γηρασµένων αµπελιών αλλά και η πιθανή ένταξη της Νεµέας σε πιλοτικό σχέδιο για την δηµιουργία ειδικών ζωνών που θα τις επιτρέπει να λαµβάνει αποζηµιώσεις για ζηµιές σε βασικά προϊόντα όπως η σταφίδα και η ελιά, ακόµη και αν δεν είναι στο υποχρεωτικό όριο που θέτει ο νόµος σήµερα, ο οποίος προβλέπει ότι για να ληφθεί αποζηµίωση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 30% της συνολικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, ο κ. ∆ήµας ανταποκρίθηκε άµεσα και θετικά στο αίτηµα που έλαβε από τον ∆ήµο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε θέµα το Πυροσβεστικό κλιµάκιο Ευρωστίνης. Ο Χρίστος ∆ήµας µαζί µε την διαπαραταξιακή επιτροπή του ∆ήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αποτελούµενη από τον ∆ήµαρχο κ. Αντώνη Κλαδούχο, τον κ. Νίκο Κεκερή, τον κ. Γιώργο Μετεβελή, τον κ. Ανδρέα Καραβά και τον κ. Ανδρέα Ζάρρο εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραµείνει ανοικτό το Πυροσβεστικό κλιµάκιο Ευρωστίνης.


- Σελίδα 11 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 12 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Τη σύσταση Συνδέσµου Οικογενειακής Αλληλεγγύης για το Παιδί προωθεί το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης σε συνεργασία µε την Εκκλησία και την Τ.Α

Γενική Γραµµατεία ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων Ησυνεργασία ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης σε µε την Εκκλησία και την τοπική αυτο-

διοίκηση, προωθούν τη σύσταση Συνδέσµου Οικογενειακής Αλληλεγγύης για το Παιδί , σύµφωνα µε δηλώσεις του Γ. Σούρλα ο οποίος συµπλήρωσε ότι: «σκοπός του όλου εγχειρήµατος είναι να αναλάβουν ανάδοχες οικογένειες στήριξη των παιδιών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της σηµερινής δεινής οικονοµικής κατάστασης». Σύµφωνα µε τον Γ. Γραµµατέα ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «µέσα από τον Σύνδεσµο θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους πολίτες έχουν την οικονοµική ευχέρεια και την κοινωνική ευαισθησία να αναλάβουν µε όποιο τρόπο µπορούν την στήριξη παιδιών που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα.» Με τον Σύνδεσµο αυτό θα υπάρξει άµεση επικοινωνία και σχέση µεταξύ αναδόχων οικογενειών και οικογενειών κοινωνικής προστασίας σε εθελοντική πάντα βάση, χωρίς τη µεσολάβηση διαχειριστικού µηχανισµού και µε προοπτική µεγάλης διάρκειας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.198 Γ’ Επαναληπτική Περίληψη Κατασχετήριας Εκθεσης Ακινήτου για την διε νέργεια ∆ηµοσίου Αναγκαστικού Πλείστηριασµού.(ΑΠΟ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ)Της υπαριθµόν 1.081/16-3-2009 Εκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου του Στυλιανού Κυδωνάκη,∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κατοίκου Κορίνθου και σε συνδυασµό µε την από 4-11-2011 Αναγγελία και βάση της υπαριθµ.9465/8-2-2012 ∆ήλωση Επισπεύσεως Πλειστηριασµού που δεν πραγµατοποιήθηκε της Συµ/φου Κορίνθου Κων/νας Καπέλλου -Γκρίλια,κατοικου Κορίνθου. Επισπεύδων.Αγγελος Τασινόπουλος του ∆ηµητρίου και της Πανάγιως,κάτοικος Κιάτου Κορινθίας (πάροδος Κοιµήσεος Θεοτόκου). Οφειλέτης. Ευάγγελος Λαχούρης του Γεωργίου και της ∆ιονυσίας,κάτοικος δ.δ Βραχατίου του ∆ήµου Βόχας Κορινθίας. Εκτελεστός τίτλος.Το πρώτο απόγραφο εκτελεστό µε αριθµό 951/2010 της υπαριθµόν 860/2010 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου. Αριθµός Εκθέσεως Επιταγής που κοινοποιήθηκε της ∆ιαταγής Πληρωµής.Η υπαριθµόν 1.589-Ε'/13-10-2011 Εκθεση Επιδόσεως του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Κων/νου Ι.Πίκουλα. Ποσό Οφειλής. 6. 9 3 4 ,2 0 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και εξόδων µέχρις εξοφλήσεως. Υπάλληλος του Πλειστηρια-

σµού.Η Συµβολαιογράφος Κορίνθου Κων/νας ΚαπέλλουΓκρίλια,που κατοικοεδρεύει στηΚόρινθο Κολιάτσου 36 τηλ.2741-0-20009 η του νοµίµου αναπληρωτού της. Τόπος Πλειστηριασµού. Στη Κόρινθο και στο ∆ικαστικό Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Κορίνθου,τόπος που ορίζεται για δηµόσιους πλειστηριασµούς. Ηµεροµηνία Πλειστηριασµού. Τη ν ∆εκάτην Τετάρτην 14ην του µηνός Νοεµβρίου του 2 0 12 έτους ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗΝ και ωρα 4 εως 5 το απόγευµα. Αξία του ακινήτου ήτοι. 75.000 ΕΥΡΩ. Πρώτη Προσφορά ορίζεται συµφωνά µε το άρθρο 2 του Ν.3714/4-11-2008 (ΦΕΚ 231/711-2008) το ποσό των 75.000 ΕΥΡΩ το οποίο ποσό είναι µεγαλύτερο της αντικειµενικής. Περιγραφή Ακινήτου. Η ΕΨΙΛΟΝ ∆ΥΟΕΝΑ (Ε2.1) ΚΑΘΕΤΗ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙµΑ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ που βρίσκεται στο ΜΠΟΛΑΤΙ Κορινθίας στην ειδική θέση «ΡΕΓΓΑ» της περίφερείας καιπρώην κοινότητας Μπολατίου,τώρα ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μπολατίου,του ∆ήµου Βόχας,του τέως ∆ήµου Κορινθίων,εντός των ορίων του οικισµού Μπολατίου Κορινθίας (Απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας 5704/1994 και το Π.∆ 24.4./3-51985 ΦΕΚ 181∆) ο οικισµός Μπολατίου προτης 12-12-1985 εθεωρείτο προυφιστάµενος του έτους 1923, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήµα,όπως η κάθετη αυτή ιδιοκτη-

Οικολόγοι Πράσινοι:

«Το νερό είναι πηγή ζωής και όχι κέρδους» «Για µια ακόµα φορά η χώρα µας ακολουθεί ουραγός τις επιλογές που έχουν ήδη απορρίψει άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για το νερό σε δελτίο Τύπου που µας απέστειλαν στο οποίο αναφέρουν: «Την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού που ακολούθησαν κάποιες χώρες στο παρελθόν µε τη λογική "θεοποίησης" της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισµού απέρριψαν τελικά τόσο οι επιστηµονικές µελέτες (π.χ. της Παγκόσµιας Τράπεζας και του Παρατηρητηρίου για την Τροφή και το Νερό) όσο και τα ίδια τα κέντρα λήψης αποφάσεων των χωρών αυτών αφού σταδιακά πλέον οι εταιρίες ύδρευσης ανακτώνται από δήµους ανά την Ευρώπη. Τα στοιχεία έδειξαν καθαρά ότι η ιδιωτικοποίηση αυτού του πολύτιµου κοινωνικού αγαθού έχει ως αποτέλεσµα την παράλογη και δυσανάλογη -σε σχέση µε τις επενδύσεις- αύξηση των τιµών αλλά και την χειροτέρευση της ποιότητας του αγαθού µε µοιραίο αποτέλεσµα τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση, στο όνοµα της αποπληρωµής των δανειστών και στο πλαίσιο της δικής της αδυναµίας σχεδιασµού ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωµένου εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση, έρχεται και δηλώνει διατεθειµένη να εφαρµόσει αναχρονιστικές στρατηγικές εκποίησης. Η συζήτηση αυτές τις µέρες στη Βουλή επικύρωσε ότι τα τρία κόµµατα της κυβέρνησης δεν αναγνωρίζουν ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, όπως ορίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3.7.2012). ∆εν αναγνωρίζουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν αλλά πρέπει να θεωρείται κληρονοµιά η οποία παρέχεται στους πολίτες σε απόλυτα λογικές τιµές. ∆εν αναγνωρίζουν, όπως επισήµανε και ο Ευρωβουλευτής µας σε ερώτηση του, ότι σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ηµεροµηνίες 14.1.2004, 10.3.2004 και 31.5.2006, ο τοµέας ύδατος δεν πρέπει να ελευθερωθεί αλλά να εκσυγχρονιστεί και συνεπώς δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών.»

σία φαίνεται και αποτυπώνεται µε τα αλφαβητικά περιµετρικά στοιχεία (Ψ-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-η-ζ-Ψ) και του στοιχείου εψιλον δύο ένα (Ε2.1) στο από Ιουλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του Αρχιτέκτωνα Μηχανικού Χρήστου Νικολάου,το οποίο µήκους µέτρων 20,80 µ µε την µε στοιχείο έψιλον δύο-δύο (Ε2.2) κάθετη συνιοκτησία ιδίου διαγράµµατος.∆ιεπεται η παραπάνω αναφεροµένη και περιγραφόµεν η ε ν ε ξά ρ τ η τ η , χω ρ ι στή,διακεκριµένη µε στοιχείο Εψιλον δύο-ένα (Ε2.1) κάθετη ιδοκτησία από τις διατάξεις του ν.3741/1929 του ν.δ 1024 /1971,τα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ σε σχέση µε το ανω αναφερόµενο υπ'αριθµ. 11.147/17-8-2000 συµβόλαιο δωρεάς εν ζωή ιδανικού µεριδίου επι αστικού ακινήτου, σύσταση ς διπλών καθέτων συνιδιοκτησιών και κανονισµού σχέσεων του Συµ/φου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη,που νόµιµα έχει µετά γραφεί στα βιβλία µεταγραφών του τέως ∆ήµου Κορινθίων (Α'Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στο τόµο 490 και αριθµούς 232,233,234,και 235 και βρίσκεται σε συνολικό οικόπεδο στο ΜΠΟΛΑΤΙ Κορινθίας στην θέση «ΡΕΓΓΑ» της περιφερείας και πρώην κοινότητας Μπολατίου,τώρα ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μπολατίου,εντός των ορίων του οικισµού Μπολατίου Κοριν θίας (Απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας 5704/1994) και είναι άρτιο και οικοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεο δοµικές διατάξεις,δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1337 /1983 όπως

αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται µε τα κεφαλαία αλφαβητικά περιµετρικά γράµµατα ( Τ-Ψ-Γ∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Χ-ΦΥ-Τ) και το στοιχείο ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΥΟ (Ε-2) στο από Ιουλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του Αρχιτέκτωνα Μηχανικού Χρήστου Νικολάου,σε σχέση µε το από Ιουλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του ιδίου πάρα πάνω Αρχιτέκτωνα Μηχανικού,το οποίο θεωριµένο από την ∆/ΣΗ ΧΩ.ΠΩ.ΠΕ Κορίνθου,µε το υπ'αριθµ.6123/211-2000 έγγραφο της που συνορεύει προσαρτάται στο παρόν συµβό λαιο έκτασης του οικοπέδου τούτου µε στοιχεία (Ε-2) µέτρα τετραγωνικά 1822,31 τ.µ.Συνορευόµενο στο σύνολο του γύ ρω:ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν µέρει σε πλευρά (Ζ-Η) µήκους µέτρων 5,12 µ,εν µέρει σε πλευρά (Η-Θ) µη κους µέτρων 10,77 µ,εν µέρει σε πλευρά (Θ-Ι) µήκους µέτρων 16,43 µ,εν µέρει σε πλευρά (Ι-Κ) µήκους µέτρων 13,61µ,εν µέρει σε πλευρά (Κ-Λ) µήκους µέτρων 18,94 µ,εν µέρει σε πλευρά (ΛΜ) µήκους µέτρων 16,34 µ ,και εν µέρει σε πλευρά (Μ-Ν) µήκους µέτρων 0,71 µ µε αρδευτικό αύλακα µετά χωµάτινων πρανών πλάτους µέτρων 3,00 µ ε ω ς 4 , 0 0 µ ∆Υ Τ Ι Κ Α ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ εν µέρει σε πλευρά (Χ-Φ) µήκους µέτρων 12,80 µ και εν µέρει σε πλευρά (Υ-Τ) µήκους µέτρων 62,20 µ µε οικόπεδο µε στοιχείο εψιλον κεφαλαίο ένα (Ε-1) ιδίου διαγράµµατος-ΒΟΡΕΙΑΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν µέρει σε πλευρά (Φ-Υ) µήκους µέτρων 2,50 µ µε οικόπεδο µε στοιχείο

εψιλονενα (Ε-1) ιδίου σχεδιάγραµµατος,εν µέρει σε πλευρά προσώπου (Τ-Ψ) µήκους µέτρων 2,50 µ,εν µέρει σε πλευρά προσώπου (Ψ-Γ) 4,57 µ,εν µέρει σε πλευρά προσώπου (Γ-∆) µήκους µέτρων 3,20 µ,εν µέρει σε πλευρά προσώπου (∆-Ε) µήκους µέτρων 7,54 µ και εν µέρει σε πλευρά προ σώπου (Ε-Ζ) µήκους µέτρων 5,66 µ µε δηµοτική οδό και NO ΤΙΑΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ εν µέρει σε πλευρά (Ν-Ξ) µήκους µέτρων 23,93 µ και εν µέρει σε πλευρά (Ξ-Χ) µήκους µέτρων 0,54 µ µε ιδιοκτησία Μπιτσάκου. Εντός του ακινήτου (κάθετης ιδιοκτησίας) έχει ανεγερθεί οικοδοµή από οπλισµένο σκυρόδεµα-µπετόν αρµέ αποτελου µένης από Υπόγειο αδιαµόρφωτο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των επ ιχρ ησ µά τω ν επιφα νε ία ς 140,00 τ.µ περίπου και υπερυψωµένο ισόγειο ηµιτελές,µε κεντρική κλίµακα ανόδου στην πρόσοψη του στην ΒόρειαΒορειοανατολική πλευρά, καθώς επίσης και µια διπλή κλίµακα ανόδου στν Ανατολική Νοτιοανατολική πλευρά,στο οποίο (ισόγειο) έχουν τοποθετη θεί κουφώµατα αλουµινίου χρώµατος γκρί,επιφανείας µέτρων 120,00 περίπου.Γυρωθεν της κάθετης ιδιοκτησίας υπάρχει µαντότοιχος µε επένδυση πέτρας χωρίς τοποθετιµένα κάγκελα σ'αυτόν και πόρτες στις εισόδους του,καθώς και ο περιβά λλοντας χώρος αυτής είναι αδιαµόρφωτος. Βάρη του Ακινήτου.Με βάση το µε αριθµό πρωτοκόλλου 807/173-2009 Πιστοποιητικό Βαρών της κ.Υποθηκοφύλακος του

Α'Κορίνθου επι του ως ανω αναφεροµένου και περιγρα φοµένου ακινήτου του οφειλέτη Ευαγγέλου Λαχούρη του Γεωργίου και της ∆ιονυσίας στην υπαριθµ. 1.081/16-3-2009 Εκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Στυλιανού Κυδω νακη,εγγραφεισα στις 16-3-2009 σε τόµο 95 και αριθµό 50 υπέρ της ΛΕΚΚΑ Μ.Ε.Π.Ε πλην της ανωτέρω κατάσχεσης υπάρχουν και τα έξης βάρη. 1) Ενεγράφη σε τόµο 418 και αριθµό 68,1, την 7-3-2003 Προσηµείωση Υποθήκης υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε,δυνάµει της υπαριθµ.2535/2003 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορινθου,για ποσό 125.000 ΕΥΡΩ. 2) Ενεγράφη σε τόµο 418 και αριθµό 68,2, την 15-2-2006 Προσηµείωση Υποθήκης υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε,δυνάµει της υπαριθµ.610/2006 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορινθου,για ποσό 180.000 ΕΥΡΩ. Ο πλειστηριασµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους ορους του Κωδ. Πολ. ∆ και κάθε σχετικού Νόµου (3714/2008). Καλούνται οι πλειοδοτούντες την ηµερα και ωρα καθως και στο τόπο που αναφέρθηκα και πλειοδοτήσουν στον ανωτέρω πλειστηριασµό. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΠΙΚΟΥΛΑΣ


∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Γιώργος Παπανικολάου:

«Να υπολογιστούν τα πιο πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία για να µην χαθούν κοινοτικοί πόροι για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2020» - Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Έλληνας Ευρωβουλευτής της Ν.∆ α υπολογιστούν τα πιο πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία στην κατανοµή των κοινοτικών N πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία για το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο της Ε.Ε. (2014-2020), ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε παρέµβασή του από το βή-

µα της Ολοµέλειας στο Στρασβούργο, ο Ευρωβουλευτής της Ν.∆. κ. Γ. Παπανικολάου, παρουσία των Επιτρόπων Μ. Σέφτσοβιτς και Γ. Λεβαντόβσκι. Στην παρέµβασή του ο κ. Παπανικολάου υπογράµµισε το γεγονός ότι η Ευρ. Επιτροπή υπολογίζει µεταξύ άλλων τη νέα κατανοµή πόρων µε όρους ΑΕΠ οικονοµικής περιόδου 2009 – 2010, παρόλο που από τότε µέχρι σήµερα η χώρα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης έχει απολέσει το 18,4% του ΑΕΠ της, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να κινδυνεύει να χάσει σε σύγκριση µε το προηγούµενο Π∆Π έως και 40% των πόρων από τα σχετικά ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία. Συγκεκριµένα ο κ. Παπανικολάου τόνισε: «Όλοι συµφωνούµε σήµερα ότι το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο αποκτά κεφαλαιώδη σηµασία για την επόµενη περίοδο, µια περίοδο που την χαρακτηρίζουν υψηλά νούµερα ανεργίας, ύφεση και αρνητικοί ρυθµοί στην ανάπτυξη. Ενώ, λοιπόν, όλοι αντιλαµβανόµαστε τις ανάγκες που έχουµε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι για την κατανοµή των κονδυλίων, και αναφέροµαι ιδιαιτέρως στο Ταµείο Συνοχής και στο Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - και θα επιθυµούσα µια απάντηση σχετικά από την Επιτροπή και από την Προεδρία αν είναι δυνατόν - λαµβάνουµε υπόψη µας τα οικονοµικά µεγέθη και το κατά κεφαλήν εισόδηµα στις περιφέρειες από τα έτη 2009 και 2010. ∆ιευκρινίζω ότι αυτό οδηγεί σε µεγάλες αδικίες, διότι από τότε µέχρι σήµερα είχαµε πολύ ραγδαίες αλλαγές και δυσµενείς εξελίξεις, στην Ελλάδα για παράδειγµα η οικονοµική συρρίκνωση έφτασε περίπου στο 18,4%, ένα νούµερο δηλαδή αντίστοιχο µε αυτό που είχαν η Γερµανία και η Αµερική στην περίοδο της µεγάλης ύφεσης. Αντιλαµβάνεται η Επιτροπή αυτή την αδικία; Ξέρω ότι έχει τεθεί αυτό και από την ελληνική κυβέρνηση. Θα έχουµε κάποια εξέλιξη στο θέµα αυτό;».

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ

ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - Η διεθνής διεπιστηµονική αποστολή θέλει να προσθέσει ένα νέο στρώµα πληροφοριών σ' αυτά που ήδη ξέρουµε για την Τροία

Ελπίζοντας πως θα φέρει στο φως νέα στοιχεία για την Τροία, οµάδα επιστηµόνων αποτελούµενη από αρχαιολόγους και επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων θα εξετάσει και πάλι τα ερείπια . Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η διεθνής διεπιστηµονική αποστολή, µε επικεφαλής τον καθηγητή αρχαιολογίας Ουίλιαµ Έιλγουορντ του πανεπιστηµίου του Ουισκόνσιν - Μάντισον, θα αρχίσει τις ανασκαφές και τις νέες αναλύσεις στις αρχές του 2013, σε συνεργασία µε το τουρκικό πανεπιστήµιο Τσανάκαλε Ονσεκίζ Μαρτ, που βρίσκεται κοντά στην Τροία. Ο καθηγητής που έχει µεγάλη ανασκαφική πείρα και για την συγκεκριµµένη περιοχή δήλωσε: «Η Τροία είναι ένας θεµέλιος λίθος του δυτικού πολιτισµού. Μολονότι η τοποθεσία έχει ανασκαφεί στο παρελθόν, υπάρχουν ακόµα πολλά για να ανακαλυφθούν. Το σχέδιό µας είναι να επεκταθούµε σε ανεξερεύνητες περιοχές του χώρου και συστηµατικά να αξιοποιήσουµε τις νέες τεχνολογίες, ώστε να εξάγουµε ακόµα περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια» . Και πρόσθεσε: «Στόχος µας είναι να προσθέσουµε ένα νέο στρώµα πληροφοριών σ' αυτά που ήδη ξέρουµε για την Τροία. Η Τροία αξίζει ένα αρχαιολογικό πρόγραµµα παγκόσµιας κλάσης». Η σχεδιαζόµενη αποστολή θα βασιστεί σε νέες επιστηµονικές τεχνικές που, µεταξύ άλλων, θα βοηθήσουν στην ανάλυση των χηµικών υπολειµµάτων που έχουν βρεθεί µέσα σε κεραµικά αγγεία από αρχαίες κουζίνες και αίθουσες συµποσίων. Βασικό στόχο αποτελεί η γενετική ανάλυση δειγµάτων DNA και πρωτεϊνών από ανθρώπους και ζώα. Οι έρευνες αυτές ανήκουν στο νέο πεδίο της «µοριακής αρχαιολογίας» και θα γίνουν σε συνεργασία µε το Κέντρο Βιοτεχνολογίας του πανεπιστηµίου του Ουισκόνσιν - Μάντισον.


- Σελίδα 14 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά στο super market Βασιλόπουλος. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 6948953233. 051011

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. Τηλ.: 6975854495. 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487.

Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουτράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : 2741025998, 27410 53363 & 6947317123. 79

Πωλείται επιπλώση παιδικού δωµατίου NEOSET κρεβάτι— TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιΠωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 22960 27058. περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. 69 γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. ΕπίΤηλ.: 27410 37986. δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. 312 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙΠωλείται επιχείρηση εσωρούχων Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ στο κέντρο της Κορίνθου λόγω 895140. Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 condiotion—αυτονοµη θέρµανση— από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοσυνταξιοδότησης 131211 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο parking—αποθήκη κα ιµεγάλες δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». Τηλ:2741025797. της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. 145 2741021954 & 6972320244. & 6909561267 τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραΠληρ. Τηλ. 6944 183426 142 ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: και 27430 23805. Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλι2744079010 & 6937232930. 250612 Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα 251011 θέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκα- στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπεΠωλείται στην περιοχή ΠοσειδωΤριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condiνίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. tion αυτόνοµη θέρµανση parking ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τηλ.: 6955941375. σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 6980285293. αποθήκη και µεγάλες βαράντες. 81 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 070612 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. 6909.561.267. ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του 69730044251 & 27410 20931. Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf 47 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 103 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ οδών Γερανείων και εγκεκριµένης Πωλούνται κατάλληλα για φοιτη61660. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, οδού Ναβαρίνου πάνω από τις 270412 τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε Αρχαία Κόρινθος, 24-10-2012 6979549935. σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίΑρ. Πρωτ. Φ15/08483 στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµα305 Ευκαιρία πωλούνται ράφια για ας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ΠΕΡΙΛΗΨΗ τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. καταστήµατα σε άριστη κατάσταΈχοντας υπόψη: α) Το Π∆ ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της 191/2003 «περί οργανισµού του ση. Τηλ. Επικοινωνίας Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 ώρες). Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο ΥΠΠΟ» και β) Τις ανάγκες της ΛΖ’ 6946178155. Μόνο σοβαρές προτά2211 Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτιΕΠΚΑ σε προσωπικό διαφόρων σεις. Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + ειδικοτήτων για την κάλυψη των κού σχολείου και δίπλα σε στάση 250412 αναγκών της 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Ανακοινώνουµε 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ- Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. ΛουΌτι η Υπηρεσία µας θα προβεί στην µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ2741021956 – 6951323256 τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 πρόσληψη προσωπικού που θα γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. 6946178155. 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας 147 250412 Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 (απόγευµα) 6977699351. ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο για τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα 36 Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κόπαράτασης και συγκεκριµένα ενός εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. (1) Αρχαιολόγου ΠΕ, ενός (1) Μηχα77 Πληρ. Τηλ. 6944614272 & Τηλ.: 6945282541. νικού ΤΕ/Πολιτικών Έργων Υποδο2741055706 µής µε εξειδίκευση στην σχεδίαση 299 Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή 200312 αρχαιολογικών καταλοίπων, δύο (2) ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται στην περιοχή της Ποσει50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. Εργατοτεχνιτών ∆Ε και ελλείψει στην οδό Μπουµπουλίνας 71 δωνίας Τηλ. 6937165657. Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε αυτών ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών και ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο 77 δύο (2) Ειδικευµένων Εργατών ΥΕ. ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ- θαλάµους πτηνοτροφείου στην περι400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. Η απασχόληση θα ξεκινήσει από την οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟ149 ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης Πωλείται φορτηγάκι DATSUN 71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. πρόσληψης. 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει 56000. ΤΙΜΗ 2900€ 6944333280 & 27410 80696 κα Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε Πρωτόππαπα Γεωργία. καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σε ΤΗΛ.: 6947355915 280212 παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµιειδικό έντυπο, που θα τους χορηγηλίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός 0509121 θεί από τη Γραµµατεία της ΛΖ’ ΕΠΚΑ Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ 6081764 & 6972206900. κάθε έλεγχος. (ώρες 9:00 π.µ έως 14:00µ.µ), από Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 219 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη τις 30/10/2012 έως και τις Τιµή προσφοράς: 2.000 € εκατοστά , δενδροκοµικό— 5/11/2012, στη διεύθυνση: ΛΖ’ θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος Τ.Κ. 20007, Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. 175 Τηλ: 2741032630. Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DAσχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα Οι υποψήφιοι πρέπει: δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό διατάξεις της δασική νοµοθεσίας. διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να έχουν ηλικία από 18 µέχρι 65 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: Αποδέχεται ότι οι εκτάσεις του τµή- αποκλείει την εφαρµογή διατάξεων ΑΠ/ΝΗ ∆/ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ετών. µατος 2 υπό στοιχεία (176, 177, 7, 8, νόµων, µε τους οποίους αναγνωρίζο∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 6939624615 130911

Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθίας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα

& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος: 2.10 . 2012 Αριθµ. Πρωτ: 4772 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: Η Α/θµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Νοµού Κορινθίας µε την υπ' αριθ. 35/2012 απόφαση της: Αποφαίνεται ότι η έκταση του τµήµατος 14 υπό στοιχεία (165, 166, ..., 177, 7, 6, 165) εµβαδού 8.327,88 τ.µ., όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρουάριο 2010 τοπογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:2000, του ∆ασολόγου του ∆ασαρχείου Κορίνθου Αλεξίου Αδάµ, που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003, διότι πρόκειται για ανέκαθεν µη δασική έκταση και χαρακτηρίζει οµόφωνα αυτή ως έκταση της παρ. 6 εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, µη υπαγόµενη στις

9, 176) εµβαδού 1.608,04 τ.µ., του τµήµατος 4 υπό στοιχεία (11, 130, 131, ..., 141, 160,142, 143, 128,127, 1 2 6 , 1 2 5 , 1 2 4 , 123,122,121,120,144,12,11) εµβαδού 12.913,20 τ.µ. και του τµήµατος 9 υπό στοιχεία (20, 21, 22, ..., 31, 154, 155, 36, 37, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 41, 42, 146, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 144, 156, 147, 20) εµβαδού 12.722,17 τ.µ.,, όπως αποτυπώνονται στο από Φεβρουάριο 2010 τοπογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:2000, του ∆ασολόγου του ∆ασαρχείου Κορίνθου Αλεξίου Αδάµ, που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού, έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. Και επειδή σήµερα εµφανίζουν τη µορφή δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α' του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν, η διαχείριση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 12 του Ν. 3208/03, διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. ∆ιευκρινίζεται δε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 12 του Ν. 3208/03, η εφαρµογή των

νται ιδιωτικά δικαιώµατα κυριότητας έναντι του ∆ηµοσίου, µε όρους ευµενέστερους για τους επιζητούντες την αναγνώριση. Με τη παρούσα απόφαση, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 12 του Ν. 3208/03, θεωρείται έγκυρη και ισχυρή, η µεταβίβαση της έκτασης των τµηµάτων 2, 4 και 9, έναντι του ∆ηµοσίου. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται η άσκηση αντιρρήσεων ενώπιον της ∆ευτεροβαθµίου Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου Ναυπλίου εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεως στους ενδιαφερόµενους. Για δε τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και πάντα τρίτο έχοντα έννοµο συµφέρον ή σε περίπτωση που δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόµενο, εντός δύο µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης της, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14, §3 του Ν. 998/79. Ο ∆ασάρχης Κορίνθου Μπούλιας Παναγιώτης ∆ασολόγος

Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Κωνσταντίνος Σ. Ι. Κίσσας Αρχαιολόγος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Παύουν όλοι οι Τµηµατάρχες,

Υποδ/ντές, ∆/ντές Εφοριών , Τελωνείων και του Σ∆ΟΕ µε Υπουργική απόφαση - 2.335 φοροελεγκτές θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Η

ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών µε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προχωρά στην παύση όλων των τµηµαταρχών, υποδιευθυντών και διευθυντών εφοριών, τελωνείων, καθώς και του Σ∆ΟΕ. Τους νέους επικεφαλείς του φοροεισπρακτικού µηχανισµού θα ορίσει µε απόφασή του ο Υπουργός Οικονοµικών. Βάσει της τροπολογίας η θητεία θα είναι ενός έτους και θα µπορεί να ανανεώνεται µέχρι και δύο φορές. Η αξιολόγησή τους θα γίνεται ανά τρίµηνο, µε βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Μάλιστα η θητεία τους µπορεί να διακόπτεται εφόσoν δεν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. 2.335 φοροελεγκτές θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται επικεφαλής εφοριών, τελωνείων και Σ∆ΟΕ πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, να µην έχει επιβληθεί σε βάρους τους οποιαδήποτε ποινή και να µην εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη.

«ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ» ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του ∆ήµου Ναυπλιέων για τα 150 χρόνια από τη Ναυπλιακή Επανάσταση (1 Φεβρουαρίου – 8 Απριλίου1862), διοργανώνεται έκθεση µε τίτλο: «Τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα» (1833-1862), στο Παράρτηµα της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, στο Ναύπλιο. Η έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιανουαρίου 2013. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στην έκθεση γίνεται αναφορά στην ιστορική περίοδο από την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, έως την έξωσή του (Οκτώβριος 1862) και εστιάζει σε βασικά χαρακτηριστικά της νεότερης εικονογραφίας του Ναυπλίου, µε βασικό άξονα την οπτική των ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών σε σχέση µε τα γεγονότα που σηµάδεψαν την οθωνική περίοδο. Περιλαµβάνει χαρακτικά και ζωγραφικά έργα µε παραστάσεις από την αναχώρηση του νεαρού Όθωνα από το Μόναχο, την άφιξή του στο Ναύπλιο, πορτρέτα του Όθωνα και της Αµαλίας, έργα που αναφέρονται στα γεγονότα της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, φωτογραφικό υλικό και ζωγραφικά έργα των πρωταγωνιστών της Ναυπλιακής Επανάστασης, . Στην έκθεση εκτός από έργα της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάζονται χαρακτικά από συλλογές. Ώρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα, Πέµπτη, Σάββατο :10:00 - 15:00 Τετάρτη, Παρασκευή :10:00-15:00 και 17:00-20:00 Κυριακή: 10:00-14:00 Τρίτη κλειστά. ∆ευτέρα: Είσοδος Ελεύθερη Παράρτηµα της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (Σιδηράς Μεραρχίας 23, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο, τηλ. 27520 21915-21935 ).

Μέχρι το τέλος του µήνα παρατείνονται οι κινητοποιήσεις των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου πήραν παράταση οι κινητοποιήσεις των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης ∆ικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι σύµβουλοι του Ανωτάτου ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαστηρίου, αντιδρούν λόγω των οικονοµικών περικοπών που σχεδιάζονται για τον κλάδο τους . Σύµφωνα µε Αθηναϊκά δηµοσιεύµατα, η πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων, απέστειλαν επιστολή στην πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον προϊστάµενο της επιθεώρησης των δικαστών και τους επιθεωρητές, καθώς και προς τους προϊσταµένους όλων των δικαστηρίων της χώρας και ζητούν αλλά και αναµένουν την κατανόηση και τη στήριξή τους για τις κινητοποιήσεις του δικαστικού κλάδου.


∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Συνέντευξη Τύπου δίνει σήµερα στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης για ΕΣΠΑ, Αεροδρόµια και τον Σιδηρόδροµο της Πελοποννήσου

Σ

υνέντευξη Τύπου δίνει σήµερα στις 11 το πρωϊ στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Αντικείµενο της συνέντευξης θα είναι η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ, ενώ θα γίνει και ενηµέρωση για την συνάντηση που είχε ο Πέτρος Τατούλης µε το ΓΓ Υπουργείου Μεταφορών και τις συζητήσεις που έγιναν σχετικά µε τα Αεροδρόµια και το Σιδηρόδροµο της Πελοποννήσου.

Μετά από αίτηµα του Εµπορικού Συλλόγου Κιάτου

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆. ΖΑΡΚΟΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ο πρόεδρος Βασίλης Παγώνης ζήτησε να γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα οι απαραίτητες παρεµβάσεις

Α

νταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Εµπορικού Συλλόγου Κιάτου ο Αντιδήµαρχος Σικυωνίων κ. ∆ηµήτρης Ζάρκος και µαζί µε κλιµάκιο της τεχνικής υπηρεσίας έκαναν αυτοψία στον πεζόδροµο της οδού Κλεισθένους, εκεί όπου κατά τον Ε.Σ χρειάζονται παρεµβάσεις. Το αίτηµα είχε διατυπωθεί από καιρό και η συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη είχε σαν αντικείµενο τα προβλήµατα που υφίστανται στο νέο τµήµα του πεζόδροµου της Κλεισθένους. Ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Βασίλης Παγώνης µαζί µε συναδέλφους - µέλη υπέδειξαν στους αρµόδιους τα σηµεία στα οποία πρέπει να γίνει παρέµβαση και να επέλθουν αλλαγές, «έτσι ώστε το συγκεκριµένο σηµείο να είναι πεζόδροµος και όχι τσιµεντόδροµος ή πάρκιν όπως έχει καταντήσει σήµερα.» Τα σηµεία στα οποία εστίασαν, σύµφωνα µε τον εµπορικό σύλλογο, είναι τα εξής: • Ο ελλιπής φωτισµός • η έλλειψη πράσινου • οι φθορές που έχουν γίνει σε ορισµένα σηµεία πάνω στον πεζόδροµο • το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παγκάκια • το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά καλάθια για τα απορρίµµατα • το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει µε την παράνοµη στάθµευση στον συγκεκριµένο χώρο. • η αναγκαιότητα ύπαρξης διάβασης πεζών µεταξύ των πεζόδροµων στην Αράτου και στην Σικυώνος • η εντατικοποίηση των ελέγχων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Από την πλευρά τους ο Αντιδήµαρχος και το κλιµάκιο δέχθηκαν αυτά τα αιτήµατα ,τα οποία βρίσκουν απολύτως λογικά και δεσµεύτηκαν ότι θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές .Ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου, ζήτησε επιτακτικά τα έργα αυτά να έχουν γίνει πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων .

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ