Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7949 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Μετά από αστυνοµική επιχείρηση

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ, ΟΠΛΑ, ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Συνελήφθησαν 5 άτοµα

ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ

& ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΤΟ ∆.Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΕΡΒΕΝΙ

- Να συνεχιστεί η συζήτηση στο Ξυλόκαστρο για να καταγραφεί και η άποψη των κατοίκων πρότεινε ο ∆ηµήτρης Σκούρας

∆ιαβάστε στην σελ. 5

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Πελοποννήσου στο Λουτράκι ∆ιαβάστε στην σελ. 9 ∆ ή µ ο ς

:

«Το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου απέδειξε

ότι µπορεί να καθιερωθεί ως θεσµός και να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στο κινηµατογραφόφιλο κοινό αλλά και στους δηµιουργούς εντός και εκτός των ορίων της Ελλάδας.»

∆ιαβάστε στην σελ. 3

ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ιαβάστε στην σελ. 2


- Σελίδα 2 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στην εκδήλωση Τιµής και Μνήµης για τον ήρωα της Επανάστασης του 1821 , Νικήτα Σταµατελόπουλο ή Νικηταρά Τουρκοφάγο παρευρέθηκε ο Πυρήνας Κορίνθου της Χρυσής Αυγής όπου µετά το τέλος της δοξολογίας κατέθεσαν στεφάνια. Στην εκδήλωση αυτή δεν σηµειώθηκαν επεισόδια µεταξύ του δηµάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευµατικού και µελών του λαϊκού συνδέσµου αν και οι τελευταίοι σχολίασαν κάπως την παρουσία του. Όπως αναφέρουν, µεταξύ άλλων : «Οι Έλληνες Εθνικιστές ορµώµενοι από τα παραδείγµατα τέτοιων γενναίων ανδρών , όπως ο Νικηταράς , είναι και οι µόνοι αντάξιοι συνεχιστές του αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας µας από τους ντόπιους και ξένους δυνάστες» και προτρέπουν: «Επειδή το καλοκαίρι πέρασε και δεν θα υπάρχουν φωτιές ( ευχής έργων να µην υπάρξουν ξανά ) , καλό θα ήταν να συντοµεύει το έργο της γέφυρας στο κέντρο της Κορίνθου γιατί σε περίπτωση πληµµύρας θα είµαστε παρόντες και τότε αντί για «φουσκωτούς» θα χρειάζονται «φουσκωτά» για ταχεία διαφυγή…»


Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ & ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΤΟ ∆.Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΕΡΒΕΝΙ - Να συνεχιστεί η συζήτηση στο Ξυλόκαστρο για να καταγραφεί και η άποψη των κατοίκων πρότεινε ο ∆ηµήτρης Σκούρας

Κ

ατά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης που έγινε στις 10 Οκτωβρίου στο ∆ερβένι, είχε τεθεί και το θέµα: «Συζήτηση – ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και ∆ερβενίου». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Πρόεδρος του ∆.Σ κα Καζάνη Χριστίνα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγοντας το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης πρότεινε τη συµπλήρωση του τίτλου του θέµατος από «Συζήτηση – ενηµέρωση για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και ∆ερβενίου» σε «Συζήτηση – ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και ∆ερβενίου» και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει. Η πρόταση της κας Καζάνη έγινε δεκτή και έτσι το θέµα συζητήθηκε µε το νέο συµπληρωµένο τίτλο. Κατόπιν η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους παρακάτω οι οποίοι µεταξύ άλλων, όπως διαβάζουµε στην ιστοσελίδα του δήµου, ανέφεραν: Τον λόγο πήρε πρώτα ο δήµαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος: «Όταν πληροφορηθήκαµε ότι από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης υπάρχει απόφαση να κλείσουν τα Ειρηνοδικεία του Ξυλοκάστρου και του ∆ερβενίου, πήραµε οµόφωνο ψήφισµα ώστε να διατηρηθούν τα δύο Ειρηνοδικεία αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά πρέπει να παραµείνουν. Για τη διατήρηση και των δύο Ειρηνοδικείων επισκέφθηκα και ενηµέρωσα τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και µε επιχειρήµατα ζήτησα να γίνει δεκτό το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με ενηµέρωσε τηλεφωνικά ο κ. Υπουργός ∆ικαιοσύνης ότι θα παραµείνει µόνο το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου και αυτό µου το επιβεβαίωσε και ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ κ. Γεραρής. Κατόπιν πληροφορηθήκαµε ότι το Υπουργείο άλλαξε την απόφασή του ώστε να παραµείνει µόνο το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου.» Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ανέγνωσε επιστολή προς τον κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μετεβελή Γεωργίου καθώς και επιστολή δική του σχετικά µε το θέµα των Ειρηνοδικείων και συνέχισε: «Στη σηµερινή συνάντηση που είχαµε µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης µας είπε ο κ. Υπουργός ότι αποφασίστηκε να παραµείνει το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου γιατί επικράτησαν αντικειµενικά κριτήρια, όµως γι αυτή την αλλαγή έπρεπε να µας είχε ενηµερώσει ο κ. Υπουργός και προτείνω να ισχύει η πρώτη απόφαση του κ. Υπουργού, δηλαδή να παραµείνει µόνο το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου.» ∆. Σκούρας: «Είχα την πληροφόρηση ότι καταργούνται και τα δύο Ειρηνοδικεία και ενηµέρωσα τη ∆ηµοτική Αρχή όπου κατόπιν πήραµε το οµόφωνα ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη διατήρηση και των δύο Ειρηνοδικείων. Στη συνέχεια ανέφερε τα στοιχεία µε τις υποθέσεις και προσωπικό των Ειρηνοδικείων Ξυλοκάστρου, ∆ερβενίου και Σικυώνος και ότι για τις ενέργειες του ∆ηµάρχου έπρεπε να είχε ενηµερωθεί και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έπρεπε να είχε γίνει συζήτηση µε κάποιους φορείς για να ακουστούν απόψεις και προτάσεις και µε επιχειρήµατα θα καταλήγαµε σε µια απόφαση. Αυτά τα θέµατα θέλουν προσεκτικό χειρισµό και ειλικρινείς αποφάσεις και ο κ. ∆ήµαρχος δεν το διαχειρίστηκε σωστά.»

την επιτροπή που συνέλεξε υπογραφές και µετέβη στο Υπουργείο και υπέγραψα να µη γίνει συγχώνευση µε το Κιάτο. Συµφωνώ µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου να παραµείνει το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου.» Νικ. Κεκερης: «∆εν είχαµε κληθεί στις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει στο ∆ηµαρχείο και έπρεπε να είχε γίνει έκτακτο συµβούλιο όταν µάθαµε ότι θα παραµείνει στο Ξυλόκαστρο, ο δε Υπουργός όταν τον επισκεφθήκαµε µας ενηµέρωσε ότι υπάρχουν υπογραφές για το Ξυλόκαστρο. Τώρα παίρνουµε εκ των υστέρων απόφαση γιατί υπήρχε καιρός να αγωνιστούµε». Ανδρέας Καραβάς: « Το κλείσιµο των δηµόσιων υπηρεσιών δεν εξαρτάται από το ∆ήµο και οι υπηρεσίες του ∆ήµου στην ∆ηµοτική Ενότητα Ευρωστίνης λειτουργούν κανονικά». Χρήστος Λύρας: «Από όσα ειπώθηκαν δεν υπάρχουν συγκλίσεις, ο δε ρόλος του ∆ήµου είναι σοβαρός και βαρύς και κανένας δεν είναι άµοιρος ευθυνών. Θεωρώ ότι το θέµα έχει λήξει και συµφωνώ µε την πρόταση να παραµείνει το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου.» Ευφροσύνη Γκαϊνά: « Ο ∆ήµος είναι ένας και η ∆ηµοτική Αρχή δεν ενήργησε σωστά και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και δεν συµφωνώ τελευταία στιγµή να ψηφίσω.» Κων/νος Κούκιος: « Με την ενοποίηση των ∆ήµων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης πρέπει να µείνει κάτι θετικό για τον πρώην ∆ήµο Ευρωστίνης και µε το θέµα των Ειρηνοδικείων έχει έρθει αντιπαλότητα στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες. Πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να σχεδιάσει για την ανάπτυξη και το µέλλον του νέου ∆ήµου.»

Περικλής Μενούνος: «Συµφώνησε µε την πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής για διατήρηση του Ειρηνοδικείου ∆ερβενίου και γι αυτό πρέπει να υπάρξει οµόφωνη αΑνδρέας Ζάρρος: «∆εν έχουν γίνει σωστοί χειρισµοί πόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε να αλλάξει η και οι πολίτες σε αυτό το θέµα έχουν αδρανήσει. απόφαση του κ. Υπουργού.» Έπρεπε να είχαν γίνει γενικές συνελεύσεις όταν µάθαµε ότι έµεινε το ένα Ειρηνοδικείο και έπρεπε να είχε Ηλίας Νιάρος: «∆εν έχουµε πάρει απόφαση ποιες υπηκινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Πρέπει να αλλάξου- ρεσίες θα µείνουν στο ∆ερβένι, ο ∆ήµος δεν έχει κάνει µε συµπεριφορά και να κινητοποιηθούν οι πολίτες». κατανοµή υπηρεσιών και έπρεπε να είχαµε πάρει νωρίτερα απόφαση για ποιο Ειρηνοδικείο θα µείνει.» Νίκος Κεκερης: « ∆εν είχαµε ενηµέρωση για το θέµα και γι αυτό πήγαµε σήµερα στον Υπουργό για να δω τι Χαρίλαος Λαζανάς: « Έχω δηµοσιεύσει επιστολές για ισχύει και να στηρίξω το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµ- το θέµα των Ειρηνοδικείων, δεν είµαι τοπικιστής και βουλίου. Στο θέµα αυτό έχουν γίνει αστοχίες και δεν δεν τέθηκε θέµα ποιο ειρηνοδικείο να µείνει.» Απ. Μετεβέλης (Εκπρόσωπος εργαζοµένων ∆ικ. Υπαλπρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές.» λήλων): «Το θέµα της συγχώνευσης των ΕιρηνοδικείΠ. Ψαράκης: « Η ∆ηµοτική Αρχή δεν είχε θέση γι αυτό ων έχει ξεκινήσει από το έτος 2010, δεν υπάρχει κάποιτο θέµα και γι αυτό ευθύνεται ο ∆ήµαρχος, η επιστολή ο έγγραφο σχετικά µε το κλείσιµο των Ειρηνοδικείων του κ. Μετεβελή δεν µε έχει πείσει και είµαι της θέσης και το Ειρηνοδικείο του Ξυλοκάστρου επελέγη βάσει να παραµείνει το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου. Πρέπει οικονοµοτεχνικής µελέτης.» δε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να δώσου- Χρήστος Χιώτης: (Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου ∆ερβενίου): «Πρέπει να ειπωθούν οι αλήθειες και το µε προτεραιότητες» ∆ερβένι δεν προέβη σε ενέργειες.» ∆. Λογοθέτης: «∆εν µου ζητήθηκε να ακολουθήσω ∆. Σκούρας: «Το Συµβούλιο της Επικρατείας ζήτησε

στοιχεία για τα δύο Ειρηνοδικεία για να κριθεί νόµιµη η συγχώνευση. Το Υπουργείο έδωσε τεκµηριωµένη πρόταση όπου δεν µπορούσε να παραµείνει το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου. Το θέµα έχει λήξει, δεν έχει γίνει ενηµέρωση στους συµπολίτες, δεν µπορώ να αποδεχθώ τη συµπεριφορά του ∆ηµάρχου. Πρέπει να χαράξουµε µία γραµµή, δεν παίρνω θέση που θα πάει το Ειρηνοδικείο, πρέπει να ακούσουµε και τους πολίτες του Ξυλοκάστρου και γι αυτό προτείνω το συµβούλιο να συνεχιστεί αύριο στο Ξυλόκαστρο». Ανδρέας Ζάρρος: «Ο εµπορικός κόσµος πλήττεται, οι σύλλογοι πρέπει να σχεδιάσουν. Το θέµα αυτό έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα και δεν έχουµε συζητήσει µε τους κατοίκους του Ξυλοκάστρου, δεν τέθηκε θέµα συζήτησης για ένα Ειρηνοδικείο και δεν έγιναν κινητοποιήσεις». Τέλος τον λόγο πήρε πάλι ο δήµαρχος και είπε: «Λόγω της πλήρους ερηµοποίησης της περιοχής ∆ερβενίου, της µεγάλης αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας του κτιρίου του Ειρηνοδικείου ∆ερβενίου, της τεράστιας νοµικής ιστορίας και παράδοσης της περιοχής της Ευρωστίνης που είναι τόπος καταγωγής έγκριτων και πολύ σηµαντικών νοµικών, λόγω του ότι ο ∆ήµος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης καλύπτει ολόκληρη τη ∆υτική Κορινθία, για λόγους κοινωνικής συνοχής, αλλά και επειδή ο κ. Υπουργός ζήτησε έστω και την τελευταία στιγµή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προτείνω να ληφθεί απόφαση, εάν είναι δυνατόν οµόφωνη, για να διατηρηθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί µόνο το Ειρηνοδικείο ∆ερβενίου». Κατόπιν η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παρακάτω και µετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία µε ψήφους 18 και συγκεκριµένα των: 1)Καζάνη Χριστίνας 2) ∆ούρη Σωτηρίου 3) Καραβά Ανδρέα 4) Μενούνου Περικλή 5) Μετεβελή Γεωργίου 6) Γκιόκα Γεωργίου 7) ΑρφαριώτηΡηγοπούλου Τρισεύγενης 8)Μπρακούλια Θεοφάνη 9) Λιάκουρα ∆ηµητρίου 10) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρας 11) Λογοθέτη ∆ιονυσίου 12) Νάτσιου Αντωνίου, 13) Λύρα Χρήστου 14) Κούκιου Κων/νου 15) Κολοτούρου Λάµπρου 16) Νιάρου Ηλία 17) Κεκερή Νικολάου 18) Γκαϊνά Ευφροσύνης την διατήρηση της λειτουργίας µόνο του Ειρηνοδικείου στο ∆ερβένι, έναντι 4 ψήφων και συγκεκριµένα των κκ. Σκούρα ∆ηµητρίου, Καλύβα Παναγιώτη, Ανδρικόπουλου Βασιλείου, Γκιολή Αναστασίου οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση του κ. Σκούρα δηλαδή να συνεχιστεί το συµβούλιο στο Ξυλόκαστρο ώστε να ακουστούν οι γνώµες των κατοίκων και όπως παραπάνω την ανέφερε και έναντι 1 ψήφου του κ. Ψαράκη Παναγιώτη ο οποίος ψήφισε παρών. Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ∆ερβενίου κ. Λαζανάς Χαρίλαος ο οποίος κλήθηκε και παρευρέθη στη συνεδρίαση ψήφισε την πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου κ. Σαµιώτη Παρασκευή αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, διαβάζουµε στην σχετική ανάρτηση του θέµατος στην ιστοσελίδα του δήµου.


- Σελίδα 4 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Σ

την ανοιχτή συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ΛουτρακίουΠεραχώρας που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 6:30 το απόγευµα θα τεθούν, µεταξύ των άλλων, και προτάσεις για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου . Αναλυτικά θα συζητηθούν τα παρακάτω δώδεκα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Εισηγήσεις – προτάσεις για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου. 2. Υποβολή πρότασης για ανάληψη πρωτοβουλιών και δηµιουργία δικτύου Αλληλεγγύης από την ∆ηµοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας. 3. Περί εξέταση αιτήµατος του Εξωραϊστικού Συλλόγου ΄΄ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ΄΄Λουτρακίου - Περαχώρας για επέκταση δηµοτικού φωτισµού της περιοχής. 4. Περί εξέταση αιτήµατος της Μονάδας Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. ΄΄ ELPIS CARE ΄΄ στην περιοχή Άνω Καρµπουνάρι Λουτρακίου για επέκταση δηµοτικού φωτισµού της περιοχής. 5. Περί εξέταση αιτήµατος της ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για τοποθέτηση δηµοτικού φωτισµού στην περιοχή ΠούσιΜειντάνι Λουτρακίου. 6. Περί εξέταση αιτήµατος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή Ισθµού . 7. Περί εξέταση αιτήµατος του ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή ΄΄Παλαιάς Γέφυρας΄΄ . 8. Περί εξέταση αιτήµατος του ΖΕΡΒΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή ΄΄Λαχίδια΄΄ . 9. Περί εξέταση αιτήµατος του ΣΑΚΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στην περιοχή ΄΄Κατουνίστρα΄΄ . 10. Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας και παράτασης µουσικών οργάνων έτους 2012 για το διάστηµα ( 9/5/2012-8/11/2012) για το κατάστηµα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί στην Λίµνη Βουλιαγµένης περιοχή Περαχώρας ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. 11. Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας και παράτασης µουσικών οργάνων έτους 2012 για το κατάστηµα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ του ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ το οποίο λειτουργεί επί της Ποσειδώνος 49 στο Λουτράκι. 12. Χορήγηση ή µη προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ του ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ το οποίο θα λειτουργεί επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 8 στο Λουτράκι.

«Πώς αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην πράξη ζητήµατα παραβατικής συµπεριφοράς µαθητών ή (και) γονέων»;

- Το θέµα της συζήτησης που διοργανώνει σήµερα ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης Σικυώνας – Ξυλοκάστρου

Ο

Σύλλογος εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης Σικυώνας – Ξυλοκάστρου διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα: «Πώς αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην πράξη ζητήµατα παραβατικής συµπεριφοράς µαθητών ή (και) γονέων». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου και ώρα 18.15 στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κιάτου. Εισηγητές θα είναι οι : • Σαλωνίτης Παναγιώτης και • Γκρίτζιος Βάιος Σχολικοί Σύµβουλοι 3ης και 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κορινθίας. Χαιρετισµό θα απευθύνουν οι: • Παπαγεωργάκης Παναγιώτης ∆ιευθυντής Π.Ε. Κορινθίας και • Κόκκινος Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος ∆.Ο.Ε.

Ο σύλλογος αναφέρει: «Θα υπάρξει αρκετός χρόνος ώστε να γίνει ένας εποικοδοµητικός διάλογος και ευελπιστούµε να µπορέσουµε όλοι , συνάδελφοι και γονείς, να φύγουµε από την εκδήλωση σοφότεροι και εµπειρότεροι. Θεωρούµε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο θέµα, καθώς πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τέτοια προβλήµατα.»


- Σελίδα 5 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Με έξι θέµατα η σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Μετά από αστυνοµική επιχείρηση

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ, ΟΠΛΑ, ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Συνελήφθησαν 5 άτοµα Αστυνοµική Επιχείρηση που οργάνωσε την ∆ευτέρα το Τµήµα Ασφαλείας Κορίνθου και στην οποία συµµετείχαν αστυνοµικοί της Υπηρεσίας, στην Κόρινθο και το Ζευγολατιό συνελήφθησαν πέντε άτοµα, ενώ εξιχνιάστηκε µία περίπτωση κλοπής. Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, ηλεκτρονικές συσκευές και κοσµήµατα. Τα άτοµα που συνελήφθησαν είναι: • Μία 52χρονη ΡΟΜΑ, για υπόθαλψη εγκληµατία, κλοπή και παράνοµη κατοχή όπλων. • Ένας 22χρονος ΡΟΜΑ, γιατί σε βάρος του εκκρεµούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή, ενώ επιπλέον κατηγορείται για κλοπή, παράνοµη κατοχή όπλων και αντίσταση. • ∆ύο Έλληνες , 55 και 31 ετών, για παράνοµη κατοχή όπλων. • Ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ινδίας, γιατί σε βάρος του εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία. Επιπλέον κατά την επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • Ένα περίστροφο κρότου. • Πέντε κυνηγετικά όπλα. • Ένα αεροβόλο όπλο. • Τρεις γεµιστήρες. • Φυσίγγια διαφόρων τύπων. • Κοσµήµατα και ηλεκτρονικές συσκευές, η νοµιµότατης της κατοχής των οποίων και η προέλευση τους, ερευνάται.

Σήµερα το µεσηµέρι στις 12 αναµένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης µε θέµατα: 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ ΣΤΗ Τ.Κ. Μ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΛ. ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΛΑΣΤΡΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΕΧΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σύλλογος Θεσσαλών Κορινθίας «Ο Πηνειός» Ανακοίνωση Την 19η Αυγούστου 2012 ηµέρα Κυριακή στην Κεντρική Εκκλησία της Φαρκαδόνας Τρικάλων ετελέσθη 6µηνο µνηµόσυνο από την οικογένεια της κ. Πόπης Μιχαλού κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας εις µνήµη του πολυαγαπηµένου της συζύγου – πατέρα – αδελφού και φίλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ, που καταγόταν από την Φαρκαδόνα Τρικάλων και ήταν ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου Θεσσαλών Ν. Κορινθίας «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ » και γραµµατέας στο ∆ιοικ. Συµβούλιο. Παρευρέθησαν όλοι οι συγγενείς – φίλοι – συγχωριανοί και συµµαθητές του. Μετά τον καφέ επακολούθησε γεύµα σε ταβέρνα στα Φάρσαλα. Ας είναι Αιωνία του η µνήµη. Για το ∆.Σ Η πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

Επίσης από την αστυνοµική έρευνα του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, εξιχνιάστηκε µια περίπτωση κλοπής σε βάρος 60χρονου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.


- Σελίδα 6 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΩΡΑΣ, Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ - Η «σύγκρουση» τέως και νυν προέδρου και τα λεφτά που ζητά πίσω η Ε.Ε για τον Βιολογικό των Αγίων Θεοδώρων τα δύο θέµατα που κυριάρχησαν

Έ

πειτα από την παραίτηση του πρόεδρου του δηµοτικού συµβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργου Κακαβά, την τελευταία συνεδρίαση του συµβουλίου που έγινε την περασµένη Παρασκευή, διεύθυνε ο νέος πρόεδρος κ. Σπύρος Νικολάου. Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες σε ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης , κυρίως για τον ρόλο του προέδρου. Το σηµαντικότερο θέµα του συµβουλίου αν και δεν συζητήθηκε πολύ είναι ότι η ΕΕ ζητά 5 εκατοµµύρια πίσω από τον δήµο γιατί δεν ενέκρινε το έργο του βιολογικού καθαρισµού Αγίων Θεοδώρων που έχει ήδη κατασκευαστεί από τον πρώην οµώνυµο δήµο, αλλά ακόµη δεν λειτουργεί. Επίσης ζητά και άλλα 3 που δεν έχουν εκταµιευτεί αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όπως είπε ο ∆ήµαρχος κ. Κώστας Λογοθέτης, ο οποίος ενηµέρωσε το ∆.Σ για το θέµα. ∆ιαβάστε περισσότερα στοιχεία στο αυριανό φύλλο.

τική κίνηση αυτή δεν οδηγήθηκα από ταπεινά ελατήρια. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να πείσω τον δήµαρχο να «πάει το καράβι µπροστά» αλλά πάντα εφαρµοζόταν πολιτική διαφορετική από αυτοί που είχαµε συµφωνήσει και έπειτα από συµφωνίες µε τους συµβούλους του.

Γκιώνης: Σας κατήγγειλε ο κ. ∆οσαράς επί 20 λεπτά εδώ µέσα και δεν απαντήσατε. Για να δούµε θα κάνετε το ίδιο και µε τον κ. Κακαβά; ∆ΗΚΕΠΑΘ. Προεκλογικά τους είπατε ότι δεν είστε σαν τους άλλους. Γιατί σταµατήσατε τους εργαζόµενους από το ΙΚΑ; Τι έχει γίνει µε τον εκκαθαριστή. Ανέλαβε ή όχι; Κάποια στιγµή θα κάνετε κάτι γι’ αυτή την Επιχείρηση; Επίσης θέλω να ρωτήσω τον κ. ∆ηµήτρη ∆έδε , το νέο αντιδήµαρχο πολεοδοµίας: Τι συµπεριφορές είναι αυτές κ. ∆έδε απέναντι στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του τοπικού συµβουλίου Αγών Θεοδώρων; Που τα έχετε δει αυτά; Είπε η κ. Βλαστάρη για το νερό. Κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει ότι δεν µπορούµε να στείλουµε όλους τους λογαρισµούς µαζί; Κανείς δεν µπόρεσε να το σκεφτεί; Ωραίο το φεστιβάλ κινηµατογράφου κ. Λόη αλλά το φέρατε ποτέ θέµα στο ∆Σ; δώσατε δώρα χτες. Με ποια απόφαση ενεκρίθη η αγορά τους;

∆ήµαρχος: Ξέχασε ο κ. Κακαβάς ή δεν ήξερε ή δεν συµµετείχε µέχρι τις 30 Αυγούστου πουθενά. Συµµετείχε σε όλες τις αποφάσεις και στην εκτελεστική επιτροπή και παντού στον δήµο. Ουδέποτε έφερε αντίρρηση ή είπε κάτι διαφορετικό. Σήµερα αρέσκεται στο να διαβάζει blogs και να µεταφέρει πράγµατα από εκεί. Και µε προσβάλλει να λέει ότι καθοδήγησα κάποιον σε κάποιο προσυµβούλιο. Τον προκαλώ να ρωτήσει έναν προς έναν τα µέλη της παράταξής µας. Ο κ. Κακαβάς ήταν µέλος της Λουτράκι ΑΕ για 6 µήνες και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το περιβάλλον κάτω από το οποίο αναλάβαµε αυτή την Επιχείρηση. Ήξερε όλα τα προβλήµατα λοιπόν. Και γνωρίζει Το συµβούλιο ξεκίνησε µε θέµατα τον αγώνα που δίνουµε για να σωθεί η Εταιρεία. Πότε ο κ. Κακαβάς είπε κάτι Λόης: Με δικά µου χρήµατα. προ ηµερησίας διάταξης. διαφορετικό για το ζήτηµα της ∆ΗΚΕΓκιώνης: Μπράβο σας. Και το Ράλι ΚοΠΑΘ; Ποτέ. Ο δήµαρχος ενηµέρωσε το Σώµα για την ρίνθου; Πήραµε κάποια απόφαση να απένταξη του έργου του βιολογικού καέχουµε το σήµα µας επάνω στο φυλλάδιΚακαβάς: Σας είχα εισηγηθεί να αποµαθαρισµού Αγίων Θεοδώρων από τη χρηο; κρύνετε τους ειδικούς συµβούλους που µατοδότηση. «Η ΕΕ απαιτεί τα χρήµατα Η πόλη είναι στο σκοτάδι. Σε ένα µήνα που ήδη έχουν δοθεί, σχεδόν 5 εκατοµ- κάνουν κακό στην εταιρεία. θα κλείσουµε χρόνο χωρίς φώτα στην µύρια και τα άλλα 3 εκατοµµύρια που Λόης: Αυτές τις µέρες έγινε το πρώτο είσοδο της πόλης. Έχετε πάρει καµιά δεν έχουν ακόµη εκταµιευτεί, τα δεσµεύαποφαση να αλλάξετε τα καλώδια; φεστιβάλ κινηµατογράφου Πελοποννήει. Το πολιτιστικό κέντρο Αγίων Θεοδώρων σου. Ήταν µια πολύ σηµαντική εκδήλωΓιατί αφενός το έργο δεν λειτουργεί και βγήκε ακατάλληλο. Έχετε βρει κάποιο ση και µάλιστα έγινε από ιδιωτική πρωαφετέρου η Ε∆Ε έκρινε τις δαπάνες του άλλο κτίριο; Ο κ. ∆έδες λέει ότι έχετε τοβουλία. Και είχαµε την χαρά να παραέργου µη επιλέξιµες. βρει άλλο κτίριο. κολουθήσουµε ταινίες από πολλά µέρη Αυτό είναι έγγραφο από την αρχή πληΗ µελέτη του κολυµβητηρίου που βρίρωµών. Προσπαθούµε να αποφύγουµε του κόσµου. σκεται; Έξω από το νοσοκοµείου Κορίνθου οι την επιβάρυνση του δήµου από αυτά τα εργαζόµενοι µοιράζουν µια επιστολή που Είχα πει για την ιστοσελίδα του δήµου. ποσά. λένε ότι Ο κ. Γιώργος ∆έδες είχε πει ότι η δουη υγεία είναι δηµόσιο αγαθό και Με λίγα λόγια η ΕΕ ζητά πίσω τα 5 εκαλειά ήταν εθελοντικά και ότι αυτός που όχι εµπόρευµα. Πιστεύω ότι αυτό το τοµµύρια τα οποία έχουν εκταµιευτεί και τη δηµιούργησε τη λειτουργεί και τη διαέγγραφο πρέπει να γίνει ένα ψήφισµα για άλλα 3 που δεν έχουν εκταµιευτεία αλλά χειρίζεται. Στο ∆ιαύγεια όµως είδα ανάτο δηµοτικό µας συµβούλιο. αυτό δεν θα γίνει ποτέ. θεση €12.000. Μήπως τελικά δεν είναι ∆εύτερον θέλω να δώσω τα συγχαρητήεντελώς δωρεάν; Πρόεδρος δηµοτικής ενότητας Αγίων ριά µου στο 2ο δηµοτικό σχολείο Αγίων Θεοδώρων γιατί πήρε το πρώτο βραβείο Θεοδώρων: Έχω αναλάβει εδώ και 8 Για τους Αγίους Θεοδώρους. Έχει ενδιαµέρες τα καθήκοντά µου Θέλω τα παιδιά φερθεί κανείς τι γίνεται µε τη Sousaki για τα αειφόρα σχολεία. της ∆ΗΚΕΠΑΘ να ξέρουν ότι έχουν τη Logistics στο ΣτΕ; Κακαβάς: Κάποιοι συνάδελφοι βιάστη- συµπαράστασή µας και σας παρακαλώ καν να προκαταλάβουν τους λόγους για δήµαρχε να τους απαλλάξετε από την Παύλου: Όταν λέτε ότι ο κ. ∆έδες είναι τους οποίους παραιτήθηκα, ξεχνώντας τη επίσχεση εργασίας και να πάρουν τα πολεοδοµίας εννοείτε των Αγίων Θεοδώρων ή όλου του δήµου; συµβολή µου στη δηµοτική παράταξη ένσηµά τους. ∆ε νοµίζω ότι είναι αληθινή η συµπεριΚυκλοφορούν φήµες για µετακίνηση του και κυρίως τον εµφανή ρόλο µου στην φορά του ∆έδε να εκδιώξει αιρετούς. ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων σε άλλο χώρο. ενότητα της ∆ηµοτικής Αρχής ως αποδέΠεριµένω να το διαψεύσει, δεν το πιΟι ηλικιωµένοι δεν είναι πακέτα να τους κτης παραπόνων των συναδέλφων µου πηγαίνουµε από ‘δω και στεύω. από ‘κει. που πολλές φορές απειλούσαν να αφήσουν τα καθήκοντά τους εξαιτίας της Άλλο θέµα είναι οι 4 αλλεπάλληλοι λοαδυναµίας του δηµάρχου να ηγηθεί του γαριασµοί νερού. ∆εν ξέρω ποιανού φα- Στη συνέχεια ο π. ∆ήµαρχος ρώτησε τον εινή ιδέα ήταν να καλέσουµε τους αν- ∆ήµαρχο για το νερό του Λουτρακίου, όλου εγχειρήµατος. Σε συνάντηση της οµάδας εξαπέλυσαν θρώπους εν µέσω της κρίσης να πληρώ- λέγοντας µεταξύ άλλων : οργανωµένη επίθεση εναντίον µου απο- σουν τόσα χρήµατα. Κοιτάξτε το κάντε Κ. ∆ήµαρχε τι κάνετε για τη φήµη του νερού Λουτρακίου; Οι καθυστερήσεις καλώντας µε ανέντιµο, προδότη της πα- διακανονισµό. στις ενέργειές σας τραγικές και οι επιΉδη έχω µερίδες φαγητού και τις δίνω ράταξης, ότι δεν είχα προετοιµασµένα πτώσεις για το δήµο τραγικές. Το ίδιο κάθε Τετάρτη βράδυ σε συµπολίτες µου. θέµατα στο συµβούλιο και άλλα. Κάποιοι όµως µου προβάλλουν εµπόδια και µε τις φήµες για το Σχίνο και στα Αυτούς τους χαρακτηρισµούς που φρόγια να µην το κάνω. Εγώ βλέποντας όλη Πίσσια. Πολύ ντόρος και πήρε και µεγάντισαν να τους δηµοσιοποιήσουν πρέπει αυτή τη δυστυχία σε γραφειοκρατικά λες διαστάσεις. να τους εξηγήσουν κιόλας. Αν δεν δικαιολογήσετε τα λεγόµενα σας, τότε από γρανάζια δεν µπλέκω. Βοηθείστε µε και την κοινωνία θα χαρακτηριστείτε ως α- µην προβάλλετε γραφειοκρατικά κωλύµατα. Πετρίτσης: Τι έγινε µε τη γνωµοδότηση πλοί συκοφάντες. Επίσης θέλουµε ένα ανυψωτικό, έναν για τη Λουτράκι ΑΕ; Σας καταθέτω την επιστολή ανεξαρτητοηλεκτρολόγο και λαµπτήρες. Έχουµε ∆εν υπάρχουν διαβάσεις πεζών στους ποίησής µου και δηλώνω ότι στην πολιµεγάλο πρόβληµα. κεντρικούς δρόµους. Το παρκάρισµα

είναι ανεξέλεγκτο. Η τροφοδοσία των καταστηµάτων γίνεται όποτε θέλει ο καθένας. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται µε τη µεταφορά του ΚΤΕΛ. Θέλω να πω για την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κακαβά που αποδεικνύει αυτά που αναφέρουµε εµείς για την αναβλητικότητα και αναποτελεσµατικότητα της δηµοτικής Αρχής. Και τέλος κ. ∆ήµαρχε αγνοήσατε τον Γιώργο Μπάκο τον πρόεδρο της Περαχώρας κατά τη διάρκεια του εορτασµού της εκεί µάχης. Αυτό το θεωρώ πολύ άσχηµο εκ µέρους σας. Γλυκοφρύδης: Για τα φωτοβολταϊκά έχουµε ενοχλήσει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες για να δώσουµε λύση. Έχουν διακοπεί οι εργασίες αλλά πρόθεση της δηµοτικής Αρχής είναι να ολοκληρωθεί. ∆έδες ∆ηµήτρης: Υπόσχοµαι ότι θα κάνω ό,τι µπορώ για την απαράδεκτη κατάσταση σχετικά µε τα πολεοδοµικά σχέδια κ.λπ. Σχετικά µε τη συµπεριφορά µου απέναντι σε τοπικούς συµβούλους αλλά και δηµοτικό σύµβουλο: «Έσπασε το σπυρί». Τα συµπεράσµατα από τις µετρήσεις ύδρευσης έδειξαν πως είχαν χειριστεί οι προηγούµενοι αυτό το θέµα. Οι συγκεκριµένοι σύµβουλοι δεν ήξεραν το θέµα και ήταν παρόντες στην υπηρεσία που ερχόταν ο κόσµος και ζητούσε εξηγήσεις. ∆εν τους πέταξα έξω, απλά τους είπα γιατί µπλέκονται σε µια διαδικασία και µια ιστορία που δεν τη γνωρίζουν. Για τη ∆ΗΚΕΠΑΘ. Από την αρχή υπήρχε αρνητισµός και στοχοποίηση αυτής της εταιρείας. Σήµερα υπάρχουν ακόµη εκκρεµότητες και δεν έχει τελεσιδικήσει η απόφαση. Εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ. Εµείς είµαστε δίπλα στους εργαζόµενους και θέλουµε να επιστρέψουν στην εργασία τους. Για το ΙΚΑ του 2012 που δεν κολλήθηκε το προσπαθούµε και αυτό.

Οι άνθρωποι της ∆ΗΚΕΠΑΘ πρέπει να ξεφύγουν από την εργασιακή οµηρία ∆έδες Γιώργος: Οι άνθρωποι της ∆ΗΚΕΠΑΘ πρέπει να ξεφύγουν από την εργασιακή οµηρία. Ο ηλεκτροφωτισµός. Κοντεύει να πάρει εθνικές διαστάσεις η κλοπή καλωδίων. Τα κόστη είναι πολύ µεγάλα. Μόνο για τον Ισθµό χρειάζονται 6 χιλιόµετρα καλώδιο. Και ο Επίτροπος πρώτα εγκρίνει αγορές επίπλων και µετά των καυσίµων. Περιµένουµε να δικαιολογηθεί το κονδύλι από τον Επίτροπο για την αντικατάσταση των καλωδίων. Η ιστοσελίδα όντως έγινε από έναν υπάλληλο. Η σύµβαση που είδατε στο ∆ιαύγεια είναι το συνολικό κόστος για τρία χρόνια. Ο υπάλληλος κάνει τεχνική υποστήριξη για όλα τα δηµοτικά καταστήµατα και όλα τα σχολεία. δεν µπορούσε να υποστηρίζει και την ιστοσελίδα, γι’αυτό και προχωρήσαµε στην ανάθεση.


Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Όσο για το ύφος και την αισθητική της ιστοσελίδας που έχετε αναφέρει σε προηγούµενα συµβούλια θα σας δώσω τα στοιχεία επισκεψιµότητας στην ιστοσελίδα µας. Και µην ξεχνάτε ότι προχωράµε και σε αµιγώς τουριστική ιστοσελίδα. Πρωτοπαππά: Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει για το κολυµβητήριο και επί 2 έτη δεν µπορεί να βγει η άδεια; Πόσα έσοδα έχουν χαθεί; Και λέτε ότι δεν έχει έσοδα ο δήµος. Έρχεται ο χειµώνας. Τα χρήµατα για προµήθεια καυσίµων τα έχετε προωθήσει ή θα το κλείσουµε; Και θα κατηγορηθούµε κάποιοι ότι ζητήσαµε χρήµατα από τη Motor Oil; Για το υδροθεραπευτήριο. Συγχαρητήρια για τα περίπτερα των Αγίων Θεοδώρων και του Υδροθεραπευτηρίου στην έκθεση Κορινθία 2012, επίσης συγχαρητήρια στον εµπορικό σύλλογο Αγίων Θεοδώρων για τον ίδιο λόγο. Το Υδροθεραπευτήριο είχε έσοδα τους καλοκαιρινούς µήνες ή έχουµε µπει µέσα; Έχετε πάρει απόφαση εδώ και 8 µήνες για κοινωνικό παντοπωλείο και ακόµη δεν έχει γίνει. Έχουν όµως προσληφθεί κάποια άτοµα για να υπηρετήσουν σε αυτό. Τα παχιά λόγια τελείωσαν. Θέλουµε πράξεις. Και κάνετε λες και τα έχετε κάνει πλακάκια µε την τρόϊκα. Έχετε απλήρωτους τους εργαζόµενους……. Ράτης: Θέλω κι εγώ να ρωτήσω αν πήραµε απόφαση για τη διακοπή της ασφάλισης του ΙΚΑ για τους εργαζόµενους της ∆ΗΚΕΠΑΘ. Θέλω στο επόµενο ∆Σ να φέρετε το θέµα της δασοπροστασίας. Κ. ∆ήµαρχε είστε υπεύθυνος που έχετε αφήσει τον ∆έδε ∆ηµήτρη να νοµίζει ότι οι Άγιοι Θεόδωροι είναι καπετανάτο του. Είστε συνυπεύθυνος που ακολουθείτε τα βήµατά του. Κυρία Στάµου, ήσασταν αντιπρόεδρος στο Πολιτιστικό των Αγίων Θεοδώρων. Στις αρχές του χρόνου δηλώσατε την παραίτησή σας. Τώρα εδώ και 8 µήνες που είναι κλειστό το πολιτιστικό είναι κλειστό γιατί δεν παραιτηθήκατε; Για τους λογαριασµούς του νερού. Όντως ήρθαν µαζεµένοι. Βρείτε λύση για να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας. Λόης: Είναι επί 4 µήνες κλειστό το πολι-

- Σελίδα 7 -

µπορεί να εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του χωρίς ευθύνη. Και περιµένουµε το αυτονόητο, να καταβάλλετε τα ένσηµα. Όσο για το νερό. Το είχα πει κι εγώ ότι δεν µπορεί να έρθουν όλοι µαζί οι λογαριασµοί του νερού και το τοπικό συµβούλιο το αποφάσισε αυτό. ∆ηλαδή το τοπικό συµβούλιο για πλάκα συνεδριάζει και αποφασίζει;

Στάµου: ∆εν ψηφίζω κανένα ψήφισµα αν και συµφωνώ µε το περιεχόµενό τους γιατί πιστεύω ότι το ψήφισµα είναι για το θεαθήναι. Για ποιον είναι αυτό το ψήφισµα; Για να ακούσουν οι δηµότες µας ότι έχουµε επαναστατική διάθεση; Που θα το στείλουµε αυτό; στη Λαγκάρντ; Και ποιο είναι το νόηµα; Είναι απλά ένα άλλοθι για όλα όσα δεν θα γίνουν.

Η αντιπολίτευση ζει σε εικονική πραγµατικότητα

Κατά πλειοψηφία το ψήφισµα του προεδρείου, δεν ψηφίστηκε της κ. Φόρτη.

∆ήµαρχος: ∆εν καταλαβαίνει κανείς σε τι εποχή ζούµε; Η αντιπολίτευση ζει σε εικονική πραγµατικότητα. Ήρθε ο πρόεδρος εδώ 20 µήνες µετά να µας πει ότι δεν κάνουµε καλά τη δουλειά µας. Όποιο πρόβληµα είχε ο δήµος έπαιρνε λεφτά από τη ∆ΗΚΕΠΑΘ. Ένα συρτάρι γεµάτο λεφτά χωρίς έλεγχο. Αυτό γινόταν. τιστικό µε απόφαση της τεχνικής υπηρε- Και τώρα κανείς δεν µπορεί να διανοηθεί σίας. ότι κάνουµε εκδηλώσεις χωρίς να χαλάµε λεφτά. Μπάκος Γιώργος: Ο κ. ∆έδες λέει ότι η κατάσταση από τους προηγούµενους στο Οι εργαζόµενοι της ∆ΗΚΕΠΑΘ ξέρετε ΓΠΣ είναι απαράδεκτη, όπου στους προ- ότι είµαι µαζί σας και ήρθα και στο δικαηγούµενους ήταν και ο ίδιος. Χαίροµαι στήριο ως µάρτυρας υπεράσπισής σας. γιατί τουλάχιστον χαρίζουµε το γέλιο. ∆εν υπάρχει καµιά κωλυσιεργία όπως ∆ιατηρώ όλα µου τα νόµιµα δικαιώµατα λέει ο κ. Παπαγεωργίου. Ανέλαβε εκκασχετικά µε τη συµπεριφορά του δηµάρ- θαριστής και µετά µας είπε ότι δεν αναχου στο συµβούλιο Λουτρακίου Περαχώ- λαµβάνει. Και το νοµικό τµήµα των εκρας και της συνεχούς υποβάθµισης αυ- καθαριστών είπε ότι αφού υπάρχει θέµα τού του θεσµού του Καλλικράτη. εργασιακών δεν µπορούν να αναλάβουν Όντως ήταν µικροπρεπής ο δήµαρχος και την εκκαθάριση. ∆εν αναλαµβάνουν οι σε εµένα, αλλά και σε όλο το τοπικό εταιρείες την εκκαθάριση. Αυτή είναι η συµβούλιο. Ντροπή. αλήθεια. Και αν έχει να πει κάποιος από Μερικοί δηµότες και κάτοικοι των Ισθµί- τους εργαζόµενους ας το πει τώρα. ων µέσω ιντερνετ κατηγορούν το Λου- Και να ρωτήσω. Αφού η εταιρεία είναι τράκι και τα θεσµικά του όργανα µε υπό εκκαθάριση, οι υπάλληλοι που ανήφράσεις απαράδεκτες και µηνύσιµες. Θα κουν; υπάρξει µηδενική ανοχή στις προκλήσεις Εγώ δεν έχω καµία εισήγηση από τον κ. οι οποίες αµφισβητούν ακόµη και τα Τράτα το δικηγόρο. όρια του δήµου. ∆εν θέλω να πω ποιος έβαλε τον κ. ΤράΓιώργο Κακαβά ήταν και άλλοι παρόντες τα, πάντως όχι ο δήµαρχος. στα συµβούλια και στα προσυµβούλια Επίσης η κ. Πρωτοπαππά δεν έχει κατατου συνδυασµού για να επιβεβαιώσουν λάβει ότι ήδη λειτουργεί το κοινωνικό πως έχεις υποβάλλει άλλες προτάσεις και παντοπωλείο. είχες φέρει αντιρρήσεις σε αυτά που αποφασίζονταν. Πρωτοπαππά: Είµαι στην επιτροπή, µας Έχω ρωτήσει πολλές φορές για το κο- καλέσατε ποτέ; λυµβητήριο. ∆ήµαρχος: Μήπως θέλατε να κάνουµε ∆έδες ∆ηµήτρης: Εννοώ απαράδεκτη την και χοροεσπερίδα; Το κοινωνικό παντοκατάσταση που κληρονοµήσαµε από τις πωλείο λειτουργεί διακριτικά ώστε να προηγούµενες δηµοτικές Αρχές Λουτρα- µην προσβάλλονται οι δηµότες µας. κίου και Αγίων Θεοδώρων και πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Νικολάου για τη Οµόφωνα πέρασε ως ψήφισµα η ανακοίδουλειά που έχει κάνει σε αυτό το θέµα. νωση των εργαζόµενων του νοσοκοµείου Κορίνθου. Ελευθεριάδης, εργαζόµενος της ∆ΗΚΕΠΑΘ: Εργάζοµαι στην εταιρεία από το Στη συνέχεια η συνεδρίαση πέρασε στα 2004 όπως και άλλοι συνάδελφοί µου. Η θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 1. Λήψη δηµοτική Αρχή είχε πάρει το µέρος µας, απόφασης για έγκριση ψηφίσµατος διααλλά στην πορεία κάποιοι πέρασαν στην µαρτυρίας κατά των νέων «απέναντι όχθη». οικονοµικών µέτρων της Κυβέρνησης. Είµαστε 28 εργαζόµενοι που δουλεύαµε σε άθλιες συνθήκες µε τον µισό µισθό και παράγοντας το διπλό έργο. Είµαστε Φόρτη: Καθυστερήσατε και όχι τυχαία 20 µήνες απλήρωτοι, δεν πάει άλλο. να τοποθετηθείτε για το τι συµβαίνει στη Το µονοµελές πρωτοδικείο αναγνωρίζει χώρα µας. Μετά από 3 µνηµόνια βγάζετε από τις 31-8-12 τι δικαιούµαστε µε από- ψήφισµα συµπόνιας ενώ εσείς οι ίδιοι φασή του, αλλά ο δήµος όχι. Θέλουµε έχετε υπερασπιστεί όλη αυτή την πολιτιαπαντήσεις. κή. Εµείς δεν ψηφίζουµε το προτεινόµενο Παπαγεωργίου: Έπειτα από 20 µήνες ΘΑ ψήφισµα και προτείνουµε να ψηφίσουµε οριστεί εκκαθαριστής για τη ∆ΗΚΕ- την πρόταση του ΚΚΕ στη Βουλή για ΠΑΘ. Ποιος ευθύνεται για την καθυστέ- την κατάργηση των µνηµονίων. ρηση; Ο νόµος ορίζει ότι κάποιος δεν

2. Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συµβιβασµό και κατάργηση δίκης µεταξύ ∆ήµου και υπαλλήλων του για καταβολή του επιδόµατος των 176 €. ∆ήµαρχος: Έπειτα από µεγάλη συζήτηση µε τους εργαζόµενους δείξαµε τη βούλησή µας ότι αυτό το επίδοµα πρέπει να καταβληθεί και γι’ αυτό το εγγράψαµε και στον προϋπολογισµό µας. Νοµίζω ότι ο εξωδικαστικός αυτός συµβιβασµός είναι προς το συµφέρον του δήµου. Στεργίου, πρόεδρος εργαζοµένων του δήµου: Σήµερα είµαστε εδώ γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει να πάρουµε αυτά τα χρήµατα και κάναµε δικαστικό αγώνα γιατί δεν γινόταν αλλιώς και διεκδικήσαµε επιδόµατα προηγουµένων 5 ετών. Και ενώ το δικαστήριο µας δικαίωσε, η γνωµοδότηση του δικηγόρου του δήµου µας αφήνει εκτεθειµένους. ∆εν λέει να µην πάρουµε τα χρήµατα αλλά να τα πάρουµε όταν τελεσιδικήσει στο ΣτΕ. Αυτό µας πάει πολύ µακριά στο χρόνο. Γκιώνης: Αφού θέλετε να βοηθήσετε τους εργαζόµενους γιατί έχουµε αρνητική εισήγηση; ∆εν το καταλαβαίνω. Πρωτοπαππά: Μπορούµε να πάρουµε απόψε απόφαση για εξώδικο συµβιβασµό αλλά όχι µε την εισήγηση της συγκεκριµένης δικηγόρου. Προτείνω να πάρουµε απόφαση για τον συµβιβασµό και να αναθέσουµε την εισήγηση να την κάνει δικηγόρος των εργαζοµένων. Πετρίτσης: Προτείνω ολιγοήµερη αναβολή. ∆οσαράς: Πιστεύω ότι αν το θέµα πάει στον Επίτροπο µε αυτή την εισήγηση δεν θα περάσει. Προτείνω κι εγώ αναβολή και κάποια άλλη εισήγηση που θα είναι θετική. Κακαβάς: Έπρεπε εκ των προτέρων να είναι υπό έλεγχο όλη η διαδικασία και να είχατε γνωµοδοτική εισήγηση δικηγόρου. Προτείνω κι εγώ την αναβολή και εκ νέου εισήγηση. Φόρτη: Στο προηγούµενο θέµα ήσασταν λάβροι κατά του µνηµονίου. Και τώρα ήρθατε εδώ απροετοίµαστοι για να στηρίξετε όπως λέτε ότι θέλετε τους εργαζόµενους. Πρέπει να πάρετε απόφαση να πάρουν οι εργαζόµενοι το επίδοµα. Ή είστε µαζί τους ή τα «µαγειρεύετε». Το θέµα αναβλήθηκε και η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω του περασµένου της ώρας. Τ. Καραβούλιας

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Χάντµπολ

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

του «Ποσειδώνα» αγωνίστηκε µε αντίπαλο την ΑΕΚ αλλά δεν κατάφερε να νικήσει. Προσπάθησε όµως πολύ απέναντι σε µια καλή οµάδα. Ενώ οι στόχοι δεν είναι οι ίδιοι για τις δύο οµάδες, παρ`όλα αυτά έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι που καλύφτηκε τηλεοπτικά από το συνδροµητικό κανάλι του OTE TV. Για το χρονικό της αναµέτρησης µαθαίνουµε από τον ίδιο τον «Ποσειδώνα»:

Κόρινθο για την πολύ καλή συνεργασία, οργάνωση και συνεννόηση. Σας περιµένουµε όλους σήµερα στο κλειστό γυµναστήριο για τον πολύ δύσκολο αγώνα µας».

«Η οµάδα µας προσπάθησε σε όλο το παιχνίδι να κρατήσει το εις βάρος του σκόρ και είχε την ευκαιρία για µια ακόµη φορά να τεστάρει τις δυνάµεις του απέναντι στην ΑΕΚ για το δύσκολο πρωτάθληµα που τον περιµένει. Η ΑΕΚ από το πρώτο ηµίχρονο είχε µια ισχνή πρωτοβουλία των κινήσεων µέσα Πέρρο σε καλή µέρα όπως και τον Βαµβακά. στο γήπεδο έχοντας ως όπλα τους ΜπαΣτο δεύτερο ηµίχρονο η ΑΕΚ µπήκε πιο καούκα και Γεωργιάδη. Ο Ποσειδώνας Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου διεξήχθη η δυνατά και εξασφάλισε µια διαφορά α3η αγωνιστική της Α1 Ανδρών. Η οµάδα ακολουθούσε κατά πόδας έχοντας τον σφαλείας. Στο σηµείο εκείνο ρίσκαρε ο Ποσειδώνας αλλάζοντας τακτική και τερµατοφύλακα και η αγωνιστική παρουσία του Ποσειδώνα βελτιώθηκε και βγήκε το ρίσκο του προπονητή του. Άξιοι συγχαρητηρίων ήταν όλοι οι αθλητές που µέσα από την προπόνηση της εβδοµάδας και στο παιχνίδι τα έδωσαν όλα. Ειδική µνεία στην αγωνιστική παρουσία του Κέρβερου όπως αποδείχτηκε Κώστα Βλαχογεώργο που µπήκε µέσα και κατάφερε να περιορίσει την επιθετική ευστοχία της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ ξεχώρισε η αµυντική της σκληρότητα και η επιθετική δεινότητα των Μπακαούκα και Γεωργιάδη που δεν κατάφεραν οι παίκτες του Ποσειδώνα να περιορίσουν.»

Τα δεκάλεπτα: 35, 7-8, 10-16 (ηµχ.), 12-22, 17-24, 2229 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (Κώστας Χατζηκωνσταντίνου): Βλαχογεώργος, Σκρόµπιτς 2, Βαµβακάς 4, Πέρρος 7, ∆ηµητρόπουλος, Τούρκια, Σταµούλης, Μπάρµπας, Μπένας, Σακέλης, Χατζηκωνσταντίνου Ν. 3, Βουγιάνοβιτς 3, Βασιλειάδης 1, Παπαδόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου Αθ., Ρουµελιώτης 2. ΑΕΚ (Γιάννης Αρβανίτης): Καφφάτος, Μπακαούκας 14, Γεωργιάδης 6, Γιαννόπουλος, Μπαλωµένος 3, Τσακνής, Συγγάρης, Ασαρίδης, Οικονόµου, Αλβανός 4, Τσαούσης 1, Παπαδιονυσίου, Κουρέτας, Παπαδόπουλος 1, Κότσιρας, Χερουβείµ.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας η οµάδα του Ποσειδώνα βράβευσε τους παίκτες της ΑΕΚ: Μπαλωµένο Σπύρο και Αλβανό Αλέξη για την προβολή του αθλήµατος ∆ιαιτητές: Πατιός- Τσιάνας. ∆ίλεπτα 3-6, µας στο εξωτερικό και την εν γένει παπέναλτι: 4/5-2/3 ρουσία τους στους αθλητικούς χώρους. Η οµάδα του Λουτρακίου αναφέρει σχεΗ βαθµολογία (σε 2 αγώνες) τικά: «Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ΑΕΚ 6 *(3 αγ.) τον κόσµο που µας αγκάλιασε στην πρώ∆ιοµήδης Άργους 4 τη µας παρουσία εντός έδρας µε την ΑΠΑΟΚ 4 ΕΚ και η προσπάθεια θα συνεχιστεί σήΑΣΕ ∆ούκα 4 µερα Τετάρτη και πάλι στο Λουτράκι για Αερωπός Έδεσσας 4 την εξ αναβολής 1η αγωνιστική του ΓΑΣ Κιλκίς 2 πρωταθλήµατος λόγω της αποχής των Φοίβος Συκεών 2 διαιτητών. Αντίπαλος θα είναι η εξίσου Άρης Νίκαιας 0 πολύ έµπειρη, δυνατή και επικίνδυνη Πανελλήνιος 0 οµάδα των εκπαιδευτηρίων του ∆ΟΥΚΑ Ποσειδών Λουτρακίου 0 που πέρυσι τερµάτισε στην 4η Θέση του Φίλιππος Βέροιας 0 πρωταθλήµατος. ΧΑΝΘ 0 *(3 αγ.) Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κόσµο της ΑΕΚ που δηµιούργησε µια πολύ Οι οµάδες µε * έχουν από έναν αγώνα ωραία ατµόσφαιρα στο κλειστό γυµναπερισσότερο. στήριο Λουτρακίου. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον αστυ- Τα συνολικά αποτελέσµατα: ∆ιοµήδης νοµικό διοικητή της Κορίνθου και τον Άργους-Άρης Νίκαιας 35-17, Πανελλή∆ιοικητή του ΑΤ Λουτρακίου Κο Τετράνιος-ΠΑΟΚ 26-35, Φοίβος Συκεώνδη, για την πολύ καλή συνεργασία που ΧΑΝΘ 20-17, Αερωπός Έδεσσας-ΓΑΣ είχαµε για την ασφάλεια και την οµαλή Κιλκίς 26-21, Φίλιππος Βέροιας-ΑΣΕ διεξαγωγή του αγώνα µας. ∆ούκα 22-30,Ποσειδών ΛουτρακίουΌπως και τον σύνδεσµο της ΑΕΚ στην ΑΕΚ 22-29.


Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 9-

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Πελοποννήσου στο Λουτράκι ∆ήµος :

«Το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ κινηµατογράφου απέδειξε ότι µπορεί να καθιερωθεί ως θεσµός και να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στο κινηµατογραφόφιλο κοινό αλλά και στους δηµιουργούς εντός και εκτός των ορίων της Ελλάδας.»

Μ

ε επιτυχία τελείωσε στο Λουτράκι το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Πελοποννήσου µε τίτλο «Ταινίες των Φίλων» και σύνθηµα «Η ζωή σαν µια γιορτή» που πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 6 έως 11 Οκτωβρίου. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τον ∆ήµο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, τον Όµιλο Unesco Πειραιώς και Νήσων υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού, Υπουργείου Πολιτισµού και του Μέγα χορηγού Club Hotel Casino Loutraki. Πολλοί ήταν αυτοί που παρεβρέθηκαν στο «Αλέξάνδρειο» συνεδριακό κέντρο και στην Club Hotel Casino Loutraki και παρακολούθησαν ταινίες υψηλού επιπέδου και αισθητικής από τις χώρες Ρωσία, Ουκρανία, Αζερµπαϊτζάν, Καζαχστάν, Αρµενία, Μολδαβία. Τις ταινίες προλόγιζε η ηθοποιός Βάνα Μπάρµπα. Την τελετή έναρξης και την τελετή λήξης του Φεστιβάλ παρουσίασε ο καταξιωµένος Αλέξης Κωστάλας. Οι τελετές πλαισιώθηκαν από ένα τρίο κλασικής µουσικής από τον Όµιλο Unesco Πειραιώς και Νήσων, το παραδοσιακό χορευτικό συγκρότηµα «ΊΒΥΚΟΣ» και το κουαρτέτο της µουσικής σχολής του Λουτρακίου, επίσης ιδιαίτερη τιµή δόθηκε στον σκηνοθέτη κ. Θεόδωρο Μαραγκό όπου και παρουσιάστηκε η καταξιωµένη ταινία του «Μάθε παιδί µου γράµµατα». Στην τελετή λήξης τιµήθηκαν οι σκηνοθέτες των ταινιών που προβλήθηκαν, διακεκριµένοι ηθοποιοί, καθώς και µέλη της οργανωτικής επιτροπής. Οι απονοµές έγιναν από τον διευθυντή του Φεστιβάλ κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον διακεκριµένο σκηνοθέτη κ. Vladimir Pentrakovsky, τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού οργανισµού κ. Νικόλαο Λόη και από τον Όµιλο Unesco Πειραιώς και Νήσων εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, η κ. Ρένα Παπαστεφάνου. Ακόµα τιµήθηκαν για την εθελοντική προσφορά τους ο κ. Αλέξης Κωστάλας και η κ. Βάνα Μπάρµπα. Ο δήµος αναφέρει: «Το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ κινηµατογράφου απέδειξε ότι µπορεί να καθιερωθεί ως θεσµός και να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στο κινηµατογραφόφιλο κοινό αλλά και στους δηµιουργούς εντός και εκτός των ορίων της Ελλάδας.»


- Σελίδα 10 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 11 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Αλέξης Τσίπρας:

«Οικολόγοι Πράσινοι»:

«Λάθος κατεύθυνση

η εξίσωση φόρου πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης» «Η κυβέρνηση συνεχίζει να προτείνει άδικα και µη βιώσιµα µέτρα που µόνο λύση δεν αποτελούν στο διογκούµενο πρόβληµα της χώρας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι επαναλαµβάνουµε για µια ακόµη φορά ότι η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης θα έχει δραµατικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα και αµφίβολα οικονοµικά αποτελέσµατα, τα οποία θα είναι αποκλειστικά προς όφελος των δανειστών και όχι της ενεργοποίηση της εθνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η αύξηση της τελικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών, όταν ήδη ολόκληρη η Ελλάδα αδυνατεί να αγοράσει πετρέλαιο για να ικανοποιήσει τη βασική ανάγκη της θέρµανσης -γεγονός που αποδεικνύεται άλλωστε και από το υπερβολικά χαµηλό επίπεδο των παραγγελιών-. Παράλληλα, το µέτρο αυτό οδηγεί τους πολίτες στην εντατικοποίηση της παράνοµης υλοτοµίας µε καταστροφικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον και τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τις δασικές εκτάσεις. Έτσι τα αποτελέσµατα του µέτρου θα είναι δραµατικά τόσο για την τσέπη όσο και για την υγεία των πολιτών, µε αµφίβολο αποτέλεσµα στην πάταξη του λαθρεµπόριου. Επιπλέον, η τυχόν µείωση της τιµής του πετρελαίου κίνησης έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε την βιώσιµη πολιτική της προώθησης της κίνησης των πολιτών µέσω οχηµάτων σταθερής τροχιάς. Βλέπουµε πάλι την κυβέρνηση να προωθεί την καταστροφική, για το περιβάλλον και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χρήση αυτοκινήτων αντί να προσπαθεί ορθολογικά να περιορίσει το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου και να ευνοήσει την ευηµερία και την κινητικότητα µέσω χαµηλών εισιτηρίων και αξιόπιστων δροµολογίων της δηµόσιας συγκοινωνίας. Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι η προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει την αναζήτηση µιας λύσης διεξόδου από την πολλαπλή κρίση θα είναι µοιραία για τη χώρα για χρονικό διάστηµα πολύ µεγαλύτερο από τη διάρκεια της θητείας της.»

«∆εν είναι δυνατόν να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ» «Το θέµα που υφίσταται είναι εάν θα διατηρηθεί το νόµισµα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας δίνοντας απάντηση σε όσους κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κρυφή επιδίωξή του είναι η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη , λέγοντας ακόµη : «∆εν αποτελεί στόχο του ΣΥΡΙΖΑ η έξοδος της χώρας από το ευρώ. Αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ θα καταστραφεί. Αυτό που φωνάζουµε είναι ότι δεν µπορεί να φύγει µια χώρα από το ευρώ. Αυτό που κατανοούν φοιτητές στα πρώτα έτη των σπουδών τους δεν µπορούµε να το καταλάβουµε; Υφίσταται θέµα ευρώ αν θα διατηρηθεί ως νόµισµα, όχι αν η Ελλάδα θα είναι µέσα» . Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, είναι βέβαιο πως η τρικοµµατική κοινοπραξία θα καταρρεύσει. Έχουµε έτοιµο σχέδιο να σταµατήσει ο κατήφορος και να επιβληθεί κοινωνική δικαιοσύνη . Όλοι µαζί πρέπει να βάλουµε πλάτη για να πάµε σε ένα άλλο µοντέλο».» Αναφερόµενος στο ζήτηµα των εκλογών είπε ότι θα ζητήσει εκλογές όταν θα µπορεί να τις επιβάλει. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ευ.Βενιζέλου για την υπόθεση µε τη λίστα των καταθετών της Ελβετίας. Υποσχέθηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η ατιµωρησία, ότι θα πληρώσουν οι πλούσιοι, ότι θα ανοίξουν λογαριασµοί και θα δηµευθούν περιουσίες, εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν βγει παράνοµα χρήµατα στο εξωτερικό ή ότι κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού. «Έχουµε έτοιµο σχέδιο για την διαπραγµάτευση µε τους εταίρους» επισήµανε, ακόµη, ο επικεφαλής τους ΣΥΡΙΖΑ.

Ξανά υποψήφιος στις εκλογές του 2014 θα είναι ο Γιώργος Καµίνης

Για να ολοκληρώσει το έργο του θα θέσει ξανά υποψηφιότητα στις δηµοτικές εκλογές το 2014, όπως ανακοίνωσε ο δήµαρχος Αθηναίων Γ. Καµίνης. Ο κ Καµίνης τόνισε ότι «αποτελεί καθήκον του» να είναι και πάλι υποψήφιος. Μιλώντας σε Ρ/Σ , ο κ. Καµίνης προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον δήµο, ώστε να υπάρξει συνεργασία µε την κυβέρνηση, για να δηµιουργηθεί «ένα τόξο δηµοκρατικών δυνάµεων απέναντι στη Χρυσή Αυγή». Αναφερόµενος στα επεισόδια που έχουν προκληθεί και στις επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών, πρόσθεσε ότι «δεν µπορεί το κράτος ∆ικαίου να µείνει απαθές απέναντι σ' αυτή την ιστορία».

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 12 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΗΜΑΡ:

«Να µπει τέλος

στη λαθρεµπόρια καύσιµων» Από τον τοµέα Οικονοµικής και Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ΗΜΑΡ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σ

υνάντηση εργασίας µε θέµα «Παραεµπόριο και τρόποι αντιµετώπισης του» είχε προγραµµατιστεί για χθες το µεσηµέρι στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, ύστερα από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη. Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί να συµµετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου κ. Στέφανος Κοµνηνός, ο Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΟΕ, κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, ο Επικεφαλής του Συντονιστικού Κέντρου Αντιµετώπισης Παραεµπορίου, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, κ. ∆ηµήτριος Μπουλούκος καθώς και όλοι οι αρµόδιοι φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, είναι ο συντονισµός όλων των φορέων που έχουν αρµοδιότητα στην τήρηση των κανόνων της υγιούς εµπορικής δραστηριότητας, δεδοµένου ότι η πάταξη του παραεµπορίου αποτελεί βασική συνιστώσα της εξόδου της χώρας από την κρίση.

«Η αντιµετώπιση της λαθραίας χρήσης µέρους του πετρελαίου θέρµανσης ως πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η ∆ΗΜΑΡ υποστήριξε τη µέγιστη δυνατή επιστροφή προς τους χρήστες της επιβάρυνσης από την εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης µε αυτό της κίνησης, την ειδική µεταχείριση των µονογονεϊκών οικογενειών και την επιδοµατική υποστήριξη οικογενειών, που ζουν σε συνθήκες µεγάλης φτώχειας, ανεξαρτήτως του υλικού θέρµανσης που θα χρησιµοποιήσουν. Τελικώς, µε βάση τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις από το Υπ. Οικονοµικών, αναµένεται ότι επιστροφή θα λάβει το 85% των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα η ∆ΗΜΑΡ επισηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των µηχανισµών για τον αποκλεισµό όλων των οδών λαθρεµπορίας καυσίµων. Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση πρέπει αµέσως να προχωρήσει στις Υπουργικές αποφάσεις για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη σύνδεσή της µε το φορολογικό - τελωνειακό µηχανισµό. Στόχος είναι η καταπολέµηση της λαθρεµπορίας, που συντελείται µέσω της παράνοµης επιστροφής στην εσωτερική αγορά ποσοτήτων που δεν έχουν φορολογική επιβάρυνση, αφού εµφανίζονται εικονικά, είτε ότι εξάγονται σε γειτονικές χώρες, είτε ότι χρησιµοποιούνται για ναυτιλιακή κίνηση.»

Να αλλάξει ο νόµος Κατσέλη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά ζητά η Τρόικα από την Κυβέρνηση

Να αλλάξει ο νόµος Κατσέλη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά ζητά η τρόικα από την Κυβέρνηση. Απώτερος σκοπός να ενισχυθεί το πλαίσιο που αφορά σους αφερέγγυους πελάτες των τραπεζών νοικοκυριά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε όσα προέκυψαν από τη συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και σύµφωνα µε ένα προσχέδιο της Τρόϊκας, µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2013 θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ώστε τελικώς αυτό να αποβεί «επ' ωφελεία των δανειοληπτών» που το έχουν πραγµατική ανάγκη. Στόχος είναι αυτό να γίνει µε τη βοήθεια διεθνών εµπειρογνωµόνων ώστε να επιτευχθεί προβλέψιµη, διαφανής και δίκαιη κατανοµή κινδύνων για τις τράπεζες.


Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Γιάννης Μιχελάκης:

«Η κυβέρνηση οφείλει να καλύψει τη θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων»

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών κατέθεσε ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.Γιάννης Μιχελάκης στην οποία αναφέρεται στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων λέγοντας ότι παραµένει κενή, ρωτώντας τον Υπουργό πότε θα καλυφθεί δεδοµένης της µεγάλης σηµασίας που έχει αυτό το νευραλγικό πόστο. Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Όλοι γνωρίζουµε ότι η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη της πιο βαθιάς και σοβαρής οικονοµικής κρίσης της µεταπολεµικής της ιστορίας. Κάτω από αυτές τις τόσο αντίξοες συνθήκες η κυβέρνηση έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής τάξης, προκειµένου να διασφαλίσει τη ζωτικής σηµασίας δόση των 31,5 δις ευρώ. Όµως είναι προφανές ότι η επίτευξη αυτών των τόσο κρίσιµων δηµοσιονοµικών στόχων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη αφ’ ενός µε την περιστολή των κρατικών δαπανών και αφ’ ετέρου µε την τόνωση των δηµοσίων εσόδων. Υπό το πρίσµα αυτό προκαλεί εύλογα µεγάλη έκπληξη και δικαιολογηµένη απορία στην κοινή γνώµη το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις µήνες µετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου η θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων παραµένει κενή. Επειδή είναι τουλάχιστον παράδοξο την ώρα που ο υπ’ αριθµόν ένα στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων να χηρεύει η θέση του καθ’ ύλην αρµόδιου για τον επίµαχο αυτό τοµέα Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, Επειδή η κυβέρνηση οφείλει για το θέµα αυτό να κινηθεί άµεσα προκειµένου να µην διακυβευθούν οι δυσβάστακτες θυσίες του ελληνικού λαού, Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ : Ποια είναι η θέση σας για το ανωτέρω ζήτηµα ; Πότε σκοπεύετε να καλύψετε αυτό το τόσο νευραλγικό κενό ;»

Στον Κινέζο συγγραφέα Μο Γιαν το Βραβείο Λογοτεχνίας 2012

Το Νόµπελ Λογοτεχνίας για τη φετινή χρονιά απονεµήθηκε τον Κινέζο συγγραφέα Μο Γιαν. Το βραβείο, που απονέµεται από την Σουηδική Ακαδηµία, συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο. «Έχει τόσο χαρακτηριστική γραφή, που αν διαβάσεις µισή σελίδα από έργο του, αµέσως καταλαβαίνεις ότι είναι από έργο του» είπε ο επικεφαλής της Σουηδικής Ακαδηµίας. Όπως διαβάζουµε στο in .gr, η ανακοίνωση για το βραβείο αναφέρει ότι ο Μο χρησιµοποιεί ένα µείγµα φαντασίας και πραγµατικότητας, µε ιστορική και κοινωνική προοπτική. Την ίδια ώρα, έχει ανακαλύψει ένα «σηµείο εκκίνησης στην παλαιά κινεζική λογοτεχνία και στην προφορική παράδοση» αναφέρει η Ακαδηµία. O Μο Γιαν γεννήθηκε το 1955 στην επαρχία Σαντόνγκ της βορειοανατολικής Κίνας από µια φτωχή οικογένεια που µετά βίας µπόρεσε να µεγαλώσει τα τέσσερά της παιδιά. Το 1981 δηµοσίευσε το πρώτο του µυθιστόρηµα Βροχή που πέφτει µια ανοιξιάτικη νύχτα.


- Σελίδα 14 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c.

, µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά στο super market Βασιλόπουλος. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 6948953233.

Τηλ.: 6975854495. 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487.

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθίας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοΠ.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτιΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. κού σχολείου και δίπλα σε στάση Πληρ. Τηλ. 6944 183426 ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό και 27430 23805. και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµέ250612 νο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 Πωλείται στην περιοχή Ποσειδω(απόγευµα) 6977699351. νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: 36 6980285293.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

070612

051011

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ.

Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και 61660. 270412

Ευκαιρία πωλούνται ράφια για καταστήµατα σε άριστη κατάσταση. Τηλ. Επικοινωνίας 6946178155. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 250412

Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λουτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας 6946178155. 250412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κόρινθος, 11 / 10 /2012 Αρ. Πρωτ.: 50180/1133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στην Υπηρεσία µας έχει διαβιβασθεί για δηµοσιοποίηση η υπ. αριθµ. 664/01-08-12 (Α∆Α Β40ΖΟΡ1Φ-ΝΒ5) αρνητική γνωµοδότηση του Γενικού ∆/ντή Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση ( ΠΠΕΑ ) του έργου µε τα παρακάτω στοιχεία : § Ονοµασία – Είδος έργου / δραστηριότητας: «Μετεγκατάσταση µονάδας πάχυνσης από τη θέση ανατολικά της νήσου Αταλάντης, Νοµού Φθιώτιδας, στη θέση βορειοανατολικά της Νήσου Άγιος Πέτρος, ΠΕ Κορινθίας» • Φορέας υλοποίησης του έργου/ λειτουργίας της δραστηριότητας: «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ» § Αρµόδια σε θέµατα περιβάλλοντος Υπηρεσία: Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου . ( Πληροφορίες : Λ. Παπαντωνίου, τηλέφωνο : 2710237778) • Αρµόδια Υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων: Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Κορινθίας τηλ.: 27413 60711 - 12 Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυµεί µπορεί να λάβει γνώση του περιεχοµένου της µελέτης της Π.Π.Ε.Α. § Εφηµερίδα δηµοσίευσης της ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠ/ΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. ∆ΑΣΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος, 15-10-2012 Αριθµός Πρωτοκ.: 6587 ΠΡΟΣ: Την κ. Μαντζιώρου Ελένη κατοίκου Αθηνών Επτανήσου 4 Κυψέλη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: Α)εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 6586/1510-2012 Πράξη Χαρακτηρισµού του ύστερα από αίτηση της κ. Μαντζιώρου

Ελένης κατοίκου Αθηνών για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, µε την οποία: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Την έκταση που βρίσκεται στη θέση «Καστράκι» ή Σκαλοχώραφο» ∆ηµοτικής Ενότητας Νεµέας, ∆ήµου Νεµέας Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών και περιγράφεται µε τα στοιχεία 1,2,3….69,70,71,1. συνολικού εµβαδού 45907,34τ.µ. στο από Αύγουστο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα που υπογράφεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Σιαπκαρά Παντελή, κλίµακας 1:500 η οποία ήταν ανέκαθεν και είναι µη δασική έκταση ότι δεν εµπίπτει στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα εµπίπτει στην παράγραφο 6 και στο εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3208/03.

Β) Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στο ∆ήµο Νεµέας µε το υπ’ αριθµ. 6586/15-10-2012 έγγραφό του, για να εκτεθεί µερίµνει του ∆ηµάρχου, επί ένα µήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Πληροφορεί οποιονδήποτε που έχει έννοµο συµφέρον και έχει αντιρρήσεις κατά της παραπάνω πράξεως να τις υποβάλει στην Α΄βάθµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορινθίας (Αράτου 41 – Κόρινθος) εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης στον τοπικό τύπο. Ο ∆ασάρχης Μπούλιας Παναγιώτης ∆ασολόγος

∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Ο Περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα µας αναζήτησαν φέτος βοήθεια στους «Γιατρούς του κόσµου»

Ο

πρόεδρος των Γιατρών του Κόσµου, Νικήτας Κανάκης, µιλώντας πριν από λίγες ηµέρες στο in .gr, εξέφρασε την αγωνία του για τον χειµώνα που έρχεται στη χώρα µας, τονίζοντας πως θα είναι «πολύ δύσκολος χειµώνα αυτός που έρχεται», συσχετίζοντας τον βέβαια µε την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Ο κ. Κανάκης περιγράφει τις εικόνες που συναντά καθηµερινά στα πολυϊατρεία της οργάνωσης, εξοργίζεται µε την αµηχανία µε την οποία το κράτος παρακολουθεί την Ελλάδα της φτώχειας και της εξαθλίωσης και δεν διστάζει να τα βάλει µε όσους χρησιµοποιούν τη βοήθεια για τους φτωχούς για πολιτικούς λόγους. «Εµείς δεν λέµε "βοήθεια µόνο για Έλληνες", λέµε "βοήθεια µόνο για ανθρώπους"» τονίζει. Όπως ειπώθηκε, στη συνέντευξη Τύπου της οργάνωσης, το ποσοστό των ανθρώπων που αναζήτησαν βοήθεια στους Γιατρούς του Κόσµου πριν από έναν χρόνο ήταν µικρότερο σε σχέση µε φέτος. «Έρχονται πλέον απογοητευµένοι άνθρωποι που πριν από ένα χρόνο δεν αποδέχονταν καν ότι έχουν πρόβληµα. Και βέβαια το πρόβληµα αυτό θα επιτείνεται. Προστέθηκαν πια στον πληθυσµό που αντιµετωπίζει προβλήµατα, άνθρωποι που ήταν στο ταµείο ανεργίας και τώρα πια δεν είναι, άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, άνθρωποι που είχαν στην άκρη κάποιες οικονοµίες και τελείωσαν» λέει ο κ.Κανάκης.

Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την περασµένη εβδοµάδα είπε: «Στρατηγικός µας στόχος είναι µια ποσοτική, ποιοτική και διοικητική βελτίωση της κατάστασης ως προς τη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Για να πετύχουµε καλύτερους ρυθµούς απορρόφησης, περιορισµό της γραφειοκρατίας και µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία σε σχέση µε τα κοινοτικά προγράµµατα. Πρόκειται άλλωστε για µια από τις δέκα διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας που παρουσιάσαµε στις αρχές Αυγούστου. Κωδικοποιώντας, θα έλεγα πως οι έξι πρωτοβουλίες στις οποίες σήµερα επικεντρωνόµαστε, είναι οι εξής: Πρώτον: Να επιταχύνουµε τους ρυθµούς απορρόφησης των πόρων σ’ ένα δυσµενές περιβάλλον ως προς τη ρευστότητα, πράγµα που µε τη σειρά του επιβαρύνει, δυσκολεύει την πρόοδο του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα στα προγράµµατα που έχουν ως προαπαιτούµενο τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. ∆εύτερη πρωτοβουλία: Απλούστευση των διαδικασιών αξιοποίησης του προγράµµατος. Τρίτη πρωτοβουλία: Αναθεώρηση των προγραµµάτων της τρέχουσας περιόδου έτσι ώστε αφ ‘ενός να µη χάσουµε κονδύλια και αφ’ ετέρου να κατευθύνουµε τους πόρους που περισσεύουν στην υποστήριξη αφ’ ενός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου στην απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων. Τέταρτη πρωτοβουλία: Να υποβοηθήσουµε την εκτέλεση των 181 έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Πέµπτη πρωτοβουλία: Να εξασφαλίσουµε ότι θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήµατα τα ηµιτελή προγράµµατα της περιόδου 2000-2006 για τα οποία γνωρίζετε ότι υφίστατο το θέµα της απώλειας κοινοτικών κονδυλίων. Έκτη πρωτοβουλία: Μαζί µε όλα αυτά να διαπραγµατευθούµε σε µια δύσκολη διαπραγµάτευση για το επόµενο ΕΣΠΑ, 20142020. Ως προς την πρώτη προτεραιότητα: Μεγαλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Όπως γνωρίζετε, η απορρόφηση των προγραµµάτων έχει επιπτώσεις στη ρευστότητα γι’ αυτό και µας νοιάζει ν’ απορροφηθούν τα χρήµατα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αλλά, όπως ήδη σηµείωσα, επηρεάζεται δυστυχώς και από την έλλειψη ρευστότητας, διότι τα προβλήµατα του τραπεζικού συστήµατος, το στέγνωµα της αγοράς, δυσχεραίνουν την απορρόφηση των κοινοτικών προγραµµάτων.

Όσο δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά, υπάρχει δυ- ΕΙΠΑΝ σκολία απορρόφησης των πόρων που αφορούν σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ στα οποία συµµετέχει και ο ιδιωτικός τοµέας. ∆υο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Αυτοκινητόδροµοι, και «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον». ∆ε στηρίζονται µόνο σε χρήµατα του ΕΣΠΑ, στηρίζονται και σε χρήµατα που θα βάλουν είτε Τράπεζες είτε ιδιώτες, µεγαλοεπενδυτές ή µικροεπενδυτές ανάλογα µε την περίπτωση. Τα χρήµατα του ιδιωτικού τοµέα είναι το πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση και τα κοινοτικά κονδύλια µένουν ως ένα βαθµό όµηρος της έλλειψης ρευστότητος, πράγµα το οποίο οδηγεί σε καθυστέρηση των απορροφήσεων. Και προσπαθούµε και σ’ αυτά τα προγράµµατα αλλά και γενικότερα, όπως ξέρετε, να βρούµε λύσεις για ν’ αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα. ∆ε θέλω να πω ότι αυτό είναι το µόνο πρόβληµα του ΕΣΠΑ, αλίµονο. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορα διοικητικά προβλήµατα, προβλήµατα γραφειοκρατίας, διάφορες αδυναµίες τις οποίες προσπαθούµε ν’ µαίνει πως εντός 3 ετών αντιµετωπίσουµε. από την ώρα της δέσµευΥπάρχουν επίσης και πρέ- σης, είµαστε υποχρεωµέπει να το πούµε ξεκάθαρα, νοι ν’ απορροφήσουµε τα άλλες χώρες της Ευρωπαϊ- κονδύλια, αλλιώς τα χάκής Ένωσης, η Ιρλανδία νουµε. είναι ένα παράδειγµα, η Πολλές χώρες αγωνίζοΠορτογαλία, είναι ένα άλλο παράδειγµα, που έχουν καλύτερες απορροφήσεις από την Ελλάδα. Θα θέλαµε η κατάσταση να είναι καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση όµως, θέλω να τονίσω και κάτι που τόνισα και χθες στις Βρυξέλλες, ότι η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα είναι σίγουρα καλύτερη σε σχέση µε αυτό που νοµίζουν ορισµένοι στο εξωτερικό. Θέλουµε λοιπόν να παρουσιάσουµε την κατάσταση ακριβώς όπως είναι. Χωρίς θριαµβολογίες, αλλά και χωρίς καταστροφολογίες. Συγκεκριµένα µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουµε απορροφήσεις αυτή την ώρα της τάξεως του 45% ενώ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 41%. Σας δίνουµε το σχετικό πίνακα για να κάνετε µόνοι σας τις συγκρίσεις. Και τον πίνακα αυτόν το διακίνησα και χθες στις Βρυξέλλες για ν’ αντιµετωπίσουµε την εσφαλµένη εικόνα που υπάρχει. Έχουµε φτάσει στο σηµείο να θεωρείται από κάποιους ότι στην Ελλάδα πάνε όλα στραβά.. Ε, όχι, δεν είναι όλα καλά στην Ελλάδα αλλά δε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι όλα τα κάνουµε µε λανθασµένο τρόπο. Ειδικότερα, γίνοµαι πιο λεπτοµερειακός ως προς την απορρόφηση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το λεγόµενο κανόνα ν+3 για την απορρόφηση των προγραµµάτων. Αυτό ση-

Κωστής Χατζηδάκης:

«∆εν υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων»

Εµείς όµως έχουµε δενται αυτή την ώρα για να πιάσουν αυτό το στόχο. Η σµευθεί και αυτό συνιστά και εσωτερική αλλά και Ελλάδα πιστεύουµε ότι διεθνή δέσµευση, πως έχει πιάσει ήδη αυτό το στόχο για φέτος. Άρα, δεν σκοπεύουµε να επιτύχουυπάρχει κίνδυνος απώλει- µε ακόµα µεγαλύτερη απορρόφηση.» ας κοινοτικών κονδυλίων.


Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Επιστολές

Απογοήτευσε η επίσκεψη Μέρκελ Του Βασίλη Μπαλάφα «Αναµφισβήτητα το κορυφαίο γεγονός της εβδοµάδας που πέρασε ήταν η επίσκεψη στη χώρα µας της Γερµανίδας Καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ. Ζωντανές µεταδόσεις, µαραθώνιες εκποµπές, συνεχής ροή ειδήσεων και ανταποκρίσεων, επίσηµες και ανεπίσηµες διαρροές, συνέθεσαν την καθηµερινότητά µας καθώς οι προσδοκίες ήταν πολλές από κάθε πλευρά. Στο ίδιο µοτίβο και οι όποιες διαµαρτυρίες, πορείες, αντιδράσεις που έχω την εντύπωση ότι έως και εσκεµµένα κινήθηκαν στη σφαίρα του «γραφικού». Η πολυδιάσπαση των διαµαρτυροµένων για ακόµη µια φορά στέρησε τη µαζικότητα από τις συγκεντρώσεις και κατέδειξε ότι ακόµη και στα πιο µεγάλα µας προβλήµατα είµαστε περιχαρακωµένοι, χώρια. Το έχουµε ξαναπάθει, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η κάθε, κοµµατική ουσιαστικά, υποοµάδα έδωσε πραγµατικό αγώνα για το ποια θα κάνει την πιο ακραία δήλωση, θα προσφέρει το πιο «γραφικό» ενσταντανέ, θα δώσει το πιο αλλόκοτο στιγµιότυπο και τελικά όλοι µαζί έχασαν. Όλοι οι δικοί µας, οι εγχώριοι έχασαν.

- Σελίδα 16 -

κάθε Γερµανός που επισκέπτεται την Αθήνα, ρωτούσε για τα αξιοθέατα. Προς απογοήτευση πολλών, δεν ήταν «στηµένη», δεν ήταν «µαγκωµένη», ούτε περπάταγε µε το βάδισµα της πάπιας όπως περίµεναν οι διάφοροι σπεκουλαδόροι. Από αυτά και µόνο που περιέγραψα η απογοήτευση ήταν τεράστια. Πως ήταν δυνατόν να µη συµβεί τίποτα από όλα εκείνα που περίµεναν µε αδηµονία να µεταδώσουν σε όλα τα «κανάλια πληροφόρησης» οι συνήθεις σπεκουλαδόροι που βγάζουν κανονικό, παχυλό µεροκάµατο από αυτές τις ιστορίες ! Πως τόλµησε η Μέρκελ να τους κόψει το «ψωµί» ! Η δεύτερη απογοήτευση ήρθε για εκείνους που περίµεναν να δουν τον Σαµαρά να παριστάνει είτε τον νταή, είτε τον δουλοπρεπή. Άλλοι ήθελαν έναν Σαµαρά να υψώνει ένα ακαθόριστο «ΟΧΙ» προς τον «κατακτητή», να συµπεριφέρεται µε απέχθεια, να µην διασταυρώνει το βλέµµα του µε της Καγκελαρίου και ορισµένοι πιο ακραίοι, ίσως και να περίµεναν να τη δείρει σε κάποια γωνία στο Μαξίµου. Άλλοι, περίµεναν έναν Έλληνα Πρωθυπουργό δουλοπρεπή, που θα έκανε υποκλίσεις, που θα συµπεριφερόταν ως χαζοχαρούµενος τοπάρχης που υποδέχεται τον «επιβλέποντα». Ο Σαµαράς ήταν αυτό που έπρεπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός που υποδέχτηκε την ηγέτιδα µιας ευρωπαϊκής χώρας – εταίρου, µε τον πρέποντα σεβασµό και τις µετρηµένες κινήσεις ενός επικεφαλής που είναι επιφορτισµένος µε το πολύ δύσκολο έργο συγκράτησης της χώρας σε περιβάλλον αξιοπρέπειας, πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, όσο και αν αυτό αποτελεί ακόµα ζητούµενο. Μεγάλη απογοήτευση λοιπόν και σε αυτόν τον τοµέα, µε όλους αυτούς να µην µπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να µεταδώσουν τη «δικαίωσή» τους. Και αυτοί λοιπόν έµειναν µε τα πληκτρολόγια στο χέρι.

Έχασαν από ένα Όµως δεν έφταναν όλα αυτά. Υπήρξε και «αµερικανάκι» (συµφορά !), τον τρίτη απογοήτευση. Αυτή έγκειται σε 56χρονο Ντάγκλας Αλαν Χάτιερ, που όλους εκείνους που παριστάνοντας τους σκέφτηκε να κάνει αυτό που δεν θα κλασσικούς «κουτοπόνηρους» Έλληνες, µπορούσαν όλοι οι άλλοι. Να ξεβρακωπροσπαθούσαν να δηµιουργήσουν την θεί και να αρχίσει να τρέχει αλλόφρων εντύπωση ότι η Μέρκελ θα ερχόταν ως στο Σύνταγµα, δηλώνοντας αργότερα άλλος Santa Claus, µε σακούλια γεµάτα ότι είναι και λάτρης του ούζου. Και αυλεφτά στους ώµους, έτοιµη να τα µοιράτό το παιχνίδι το χάσαµε λοιπόν µε διασει σε εκείνους που θα την «έγλειφαν» φορά εκκεντρικότητας. Η διαµαρτυρία περισσότερο. Οι προσδοκίες τους διατων Ελλήνων για τις συνεχείς περικοπές ψεύστηκαν µαζί µε την αίσθηση του ότι η και την επιβολή φόρων µετατράπηκε σε ένα από αυτά τα βί- Ελλάδα τελεί υπό κηδεµονία. Η Μέρκελ συµπεριφέρθηκε στις ντεο που βλέπουµε, µε κάτι τύπους τρελαµένους, που µπουκά- ελληνικές αντιπροσωπείες µε τρόπο που έδειχνε ότι η ίδια η ρουν γυµνοί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες για να κερδίσουν τα Ελλάδα πρέπει να διορθώσει τις παθογένειές της για να βγει δικά τους δευτερόλεπτα παγκόσµιας δηµοσιότητας. Ε, αυτό από την κρίση. Ότι είναι ένα αυτόνοµο κράτος που διαθέτει το πάθαµε. δυναµικό που θα την κρατήσει στην Ευρωζώνη. Όσοι λοιπόν περίµεναν να «προσληφθούν» από την «προσωπάρχη» ΜέρΗ επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα απογοήτευσε πολύ κόκελ, έµειναν µε την προσδοκία. σµο για διαφορετικούς λόγους και αυτό φάνηκε από τα όσα ακολούθησαν, από τις λίγες δηλώσεις «αντίπραξης» που Τέταρτη και ίσως µεγαλύτερη από όλες, απογοήτευση. Όσοι έγιναν και κυρίως από τους ήπιους κραδασµούς που υπήρξαν λιγουρεύονταν δραχµή και όσοι πόνταραν στην καταρράκωση από την πρώτη στιγµή που προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέτης χώρας προκειµένου να σωθούν µέσα από µια ολική καλος». Ήδη από τη θέα των σηµαιών των δύο χωρών στα παρά- τάρρευση, θα µείνουν µε την όρεξη. Η Μέρκελ έκλεισε την θυρα του πιλοτηρίου, εκείνοι που είχαν επιφορτιστεί µε την κουβέντα αυτή µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Η πρόθεση αποστολή της σχετικής σπέκουλας, έχασαν τα πληκτρολόγια διατυπώθηκε και ήταν συγκεκριµένη. Η Ελλάδα θα µείνει στο κάτω από τα δάχτυλά τους. ευρώ και όλοι εκείνοι που περιµένουν µε τα λεφτά τους στο εξωτερικό να έρθουν στην Ελλάδα και να αγοράσουν µε ένα Πρώτη απογοήτευση λοιπόν το γεγονός ότι η Μέρκελ δεν κοµµάτι ψωµί ακίνητα και περιουσίες, θα συνεχίσουν να παήρθε τελικά στην Ελλάδα ως «Καίσαρας», ούτε ως αγοραστής ραµένουν στον προθάλαµο και θα αναγκαστούν µε άλλον τρόπου ήρθε να επιθεωρήσει το «ακίνητο». ∆εν κατέφθασε ως πο να αξιοποιήσουν τα λεφτά που έκαναν φτερά. Στην ίδια κατακτητής, δεν έδειξε ούτε για µια στιγµή κάποια χροιά αίµοίρα θα βρεθούν και εκείνοι που περιµένουν να καταστήσθησης «uber alles». Ακολούθησε µε ευλάβεια το πρωτόκολ- σουν τη δική τους κατάσταση, κοινή µοίρα, προσπαθώντας να λο, συµπεριφέρθηκε σε όλους όπως ακριβώς όφειλε ο επικεαποφύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. φαλής µιας ξένης χώρας, έδειξε σεβασµό σε όλους τους θε- Από την άλλη πλευρά, όλα τα υπόλοιπα που συµβαίνουν στην σµούς της Πολιτείας µας, κάτι που ακόµα και εµείς δεν το ελληνική κοινωνία, υφίστανται και ελπίζω να αµβλυνθούν κάνουµε. Έβαλε στη σειρά τους δικούς της, µετά από τους γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούµε αναπόφευκτα σε κοινωνική Έλληνες, τους σύστησε έναν έναν, δεν βάδισε πιο µπροστά έκρηξη. Οι µπαταχτσήδες παντός τύπου πάντως, το πήραν το από τον Σαµαρά, όπως πολλοί περίµεναν, δεν κρατούσε ψηλά µήνυµα. Και αυτό είναι µείζονος σηµασίας για µια χώρα όπου το πηγούνι και δεν µου φάνηκε και καθόλου ακατάδεκτη. Α- 80 % των φόρων το πληρώνουν µισθωτοί και συνταξιούχοι. Η κόµα και στην ανάκρουση των Εθνικών ύµνων ήταν απόλυτα Κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί µε περισσότερη ταχύτητα και τυπική, ενώ ακόµα και κατά την άφιξή της στο Μαξίµου, αποτελεσµατικότητα. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει. Και ο δρόέδειξε την «ανθρώπινη» υπόστασή της αφού, όπως θα έκανε µος αυτός είναι εντός ΕΕ και εντός ευρώ.»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ