Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7966 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - Σε ποια σχολεία θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα Αλέξανδρος Πνευµατικός

Για την δηµιουργία εµπορικού κέντρου στη π. Σωληνουργία Κορίνθου ∆ιαβάστε στην σελ. 7

∆ιαβάστε στην σελ. 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Μάριος Σταµατάκης:

«Η επιτροπή έχει καταλήξει οµόφωνα και στα αγαθά που θα διανέµονται τακτικά. 150 οικογένειες ωφελούνται από αυτά τα αγαθά» ∆ιαβάστε στην σελ. 3

Στην Κόρινθο ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αλέξανδρος Πνευµατικός:

«Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία για να ανακουφίσουµε κάποιες οικογένειες και να βοηθήσουµε τα παιδιά που έχουν όρεξη να σπουδάσουν» ∆ιαβάστε στην σελ. 2


- Σελίδα 2 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Πρόσκληση και στους άνεργους καθηγητές από τη ∆ηµοτική Αρχή για να επεκταθεί το Πρόγραµµα τον ∆ήµο Κορινθίων έχουν ξεκιΣ νήσει να παραδίδονται µαθήµατα ξένων γλωσσών αλλά και ενισχυτικής

διδασκαλίας στα µαθήµατα του γυµνασίου και της πρώτης τάξης του Λυκείου, στα πλαίσια των κοινωνικών φροντιστηρίων . Είναι µια ιδέα του ∆ήµου στην οποία µε θέρµη ανταποκρίθηκαν συνταξιούχοι καθηγητές. Τα φροντιστήρια αυτά γίνονται για παιδιά που οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να τα καλύψουν. Την υποχρέωση αυτή έχουν αναλάβει οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, αλλά και συνταξιούχοι καθηγητές για τα µαθήµατα του σχολείου. Όπως γράψαµε και στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας, για το θέµα αυτό δόθηκε συνέντευξη Τύπου την περασµένη Πέµπτη στο δηµαρχείο Κορίνθου, όπου τόσο ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Πνευµατικός, όσο και ο πρόεδρος κοινωνικής πολιτικής του δήµου κ. Σταµατάκης, πήραν τον λόγο.

Στην Κόρινθο ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αλέξανδρος Πνευµατικός:

«Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία για να ανακουφίσουµε κάποιες οικογένειες και να βοηθήσουµε τα παιδιά που έχουν όρεξη να σπουδάσουν»

100 παιδιά από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ο κ. Σταµατάκης είπε: : Από το κέντρο κοινωνικής πολιτικής του δήµου Κορινθίων σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών αλλά και τους συνταξιούχους καθηγητές µέσης εκπαίδευσης κάνουµε κοινωνικά φροντιστήρια για τις ευπαθείς οµάδες για δεύτερη χρονιά. Έχουµε 100 παιδιά από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Αυτή τη στιγµή γίνονται µαθήµατα φιλολογικά, µαθηµατικά, φυσική, χηµεία για τις τάξεις του γυµνασίου και της πρώτης λυκείου. Σήµερα ο δήµαρχος συναντήθηκε µε τους καθηγητές εκφράζοντας τις ευχαριστίες του γι’ αυτό το εθελοντικό ταλείπουν τα φροντιστήρια αλλά πολκίνηµα που νοµίζουµε ότι είναι η απάλά εγκαταλείπουν και τις σπουδές ντηση στην οικονοµική κρίση που τους. Πρέπει και η πολιτεία αλλά και βιώνουµε. Το εθελοντικό κίνηµα πρέεµείς να προσπαθήσουµε να επιλύπει να µεγαλώσει και θα είναι η απάσουµε αυτή την κατάσταση. ντησή µας στην κρίση. Εµείς θα ολοκληρώσουµε αυτή την προσπάθεια µε νέα πρόσκληση που θα απευθυνθεί και στους άνεργους Πρόσκληση και στους καθηγητές. Σε αυτή την περίπτωση άνεργους καθηγητές πρέπει να στηρίξουµε στοιχειωδώς αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα ∆ήµαρχος: Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που µαζί µε το τα καταφέρουµε να ολοκληρώσουµε δήµο λύνουν προβλήµατα που υπάρ- έτσι αυτή την ενισχυτική διδασκαλία. Θα ήθελα να διαδοθεί αυτή η πρόχουν στο χώρο της εκπαίδευσης µέσα σκληση και από τα µέσα ενηµέρωσης. από τα κοινωνικά φροντιστήρια. Αυτή Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να τη στιγµή γίνονται µαθήµατα σε πολλά παιδιά µε πολύ διακριτικό τρόπο κάνουµε σε αυτή τη δύσκολη οικονοκαι τα µαθαίνουν ξένες γλώσσες µε µική συγκυρία για να ανακουφίσουµε τις ίδιες συνθήκες που µαθαίνουν τα κάποιες οικογένειες και να βοηθήσουµε τα παιδιά που έχουν όρεξη να παιδιά τα οποία καταβάλουν δίδασπουδάσουν. Πρέπει εµείς να τους κτρα. δώσουµε τη δυνατότητα που δεν µποΕπίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συνταξιούχους καθηγητές που κάνουν ρεί λόγω των συνθηκών να τους δώσει η οικογένειά τους. ενισχυτική διδασκαλία τα απογεύµατα σε 100 παιδιά στο 1ο δηµοτικό σχοΕίναι εδώ µαζί µας οι κύριοι Ανδρικόλείο. Ο στόχος είναι να βρούµε έναν τρόπο πουλος και Βούλγαρης οι οποίοι εκαφού διευρύνουµε τους εθελοντές που προσωπούν τους εθελοντές καθηγητές οι οποίοι πολλοί διακριτικά δεν θέληέχουµε στη διάθεσή µας να γίνουν µαθήµατα και για τη ∆ευτέρα λυκείου σαν να είναι στα φώτα της δηµοσιότητας. αλλά και προετοιµασίας για τις εξετάΕίναι καθηγητές που έχουν διαπρέψει σεις. Οι εξετάσεις στη χώρα µας είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν παιδιά που είχαν βάλει στόχο να σπουδά- στην εκπαίδευση. Έχουν τις επαγγελµατικές τους περγαµηνές και έχουν σουν και βλέπουν ότι οι οικογένειές περάσει πολλά παιδιά από τα χέρια τους αντιµετωπίζουν µεγάλα οικονοτους τα οποία πήγαν σε ανώτατα εκµικά προβλήµατα. Έτσι λόγω αυτών παιδευτικά ιδρύµατα. των προβληµάτων πολλά παιδιά εγκα-

Αγαπούν τη δουλειά τους. Πριν από λίγο στη συνάντηση που είχαµε µε τους καθηγητές έζησα και κάποιες συγκινητικές στιγµές αφού κάποια νυν καθηγήτρια και τότε µαθήτρια που δεν είχε τη δυνατότητα να πάει στο Πανεπιστήµιο και τότε κάποιος καθηγητής της έκανε δωρεάν φροντιστήρια και πέρασε στο Πανεπιστήµιο. Η εθελοντική προσφορά βοηθάει µεν τους συνανθρώπους µας αλλά ολοκληρώνει και ως ανθρώπους τους ίδιους τους εθελοντές. Θέλω να διαβιβάσω τις ευχαριστίες όλης της Κορινθιακής κοινωνίας δια µέσω του δηµάρχου.

«Όλοι µαζί µπορούµε…» Ανδρικόπουλος: Ανταποκριθήκαµε στο κάλεσµά σας. Πρέπει να λειτουργήσουν και στο δήµο µας κοινωνικά φροντιστήρια γιατί πολλοί συνδηµότες µας αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα. Να θυµηθούµε αυτό που είχε πει ο αείµνηστος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ: «∆εν πρέπει να σκέφτεστε τι κάνει το κράτος για σας, αλλά τι κάνετε εσείς για το κράτος». Μπορούµε λοιπόν σαν συνταξιούχοι να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας. Το σύνθηµα είναι ότι όλοι µαζί µπορούµε. Και πραγµατικά µπορούµε να προσπαθήσουµε τουλάχιστον. Η κρίση που βιώνουµε είναι µεγάλη και πρέπει να προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε τα παιδιά µας. Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου τιµά-

τε τους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς. Έπειτα από κάποια χρόνια ίσως µας τιµήσετε και για δεύτερη φορά για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουµε στα παιδιά µας. Σήµερα έχουµε 22 τµήµατα από τις τάξεις του γυµνασίου και από την πρώτη λυκείου. Πρέπει να βρούµε όµως καθηγητές και για τις άλλες δύο τάξεις του λυκείου για να προετοιµαστούν τα παιδιά µας. Θέλουµε νέους πτυχιούχους άνεργους µαθηµατικούς, φιλολόγους και φυσικούς να µας πλαισιώσουν και να ολοκληρώσουµε την προσπάθειά µας. Βούλγαρης: Επειδή τα παιδιά που προετοιµάζονται για τις Πανελλήνιες ειδικά στο µάθηµά µου, της φυσικής, ας έρθουν στο κοινωνικό φροντιστήριο να κάνουν αίτηση να φτιάξουµε τµήµατα και γι’ αυτά. Στη φυσική µπορούµε ήδη να τα βοηθήσουµε. Σταµατάκης: Έχουµε οργανώσει τις ήδη υπάρχουσες δοµές. Βρήκαµε τους απαραίτητους χώρους για να στεγαστούν όλες οι κοινωνικές δοµές που έχει δεσµευτεί να υλοποιήσει ο δήµος. Τα κοινωνικά φροντιστήρια είναι µια από αυτές και είµαστε οι πρώτοι στο νοµό που την υλοποιήσαµε. Αλλά και πανελλαδικά είµαστε από τους πρώτους και θα ολοκληρωθεί µε την ένταξη και ανέργων καθηγητών που µε κάποιο τρόπο θα αµειφθούν και θα καλύπτουµε έτσι όλες τις τάξεις του λυκείου.


∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Μάριος Σταµατάκης:

«Η επιτροπή έχει καταλήξει οµόφωνα και στα αγαθά που θα διανέµονται τακτικά. 150 οικογένειες ωφελούνται από αυτά τα αγαθά»

Σ

τα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για τα Κοινωνικά φροντιστήρια, την περασµένη εβδοµάδα, ο πρόεδρος του ΚΕ.Π.Α.Π. κος Μάριος Σταµατάκης αναφέρθηκε και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και σε άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λέγοντας: «Είµαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης του περιβόητου Κοινωνικού Παντοπωλείου για το οποίο πολύς λόγος έχει γίνει. Νοµίζω ότι από αυτό το µήνα θα έχουµε σε µηνιαία βάση την παροχή προϊόντων σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Η επιτροπή έχει καταλήξει οµόφωνα και στα αγαθά που θα διανέµονται τακτικά. Ο δήµος έχει ήδη διαθέσει €15.000 γι’ αυτά. 150 οικογένειες ωφελούνται από αυτά τα αγαθά. Έχουν ελεγχθεί από τις κοινωνικές µας υπηρεσίες και έχουν εγκριθεί. Η επιτροπή θα ανανεώνει ανά δίµηνο όσους δικαιούνται του ευεργετήµατος. Αύριο θα έχουµε απόφαση και για τη στέγαση αστέγων όταν έχουµε δριµείς καιρικές συνθήκες. Άλλη κοινωνική προσπάθεια είναι η στέγαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν µαθήµατα ψυχολογίας και κοινωνικής ένταξης. Αυτά είναι στις άµεσες προτεραιότητες του δήµου. Πολύ σύντοµα θα έχουµε καλά νέα και για το κοινωνικό φαρµακείο και το κοινωνικό ιατρείο του δήµου, τα οποία έχουν ήδη στηθεί στο 6ο ΚΑΠΗ στην Αδειµάντου 22. Ήδη έχει γίνει εµβολιασµός παιδιών και έπεται συνέχεια.


- Σελίδα 4 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - Σε ποια σχολεία θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα

Ο

∆ήµος Κορινθίων ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι στα πλαίσια του προγράµµατος της κοινωφελούς εργασίας, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που υλοποιείται στα σχολεία, θα εντάξει στο «Πρόγραµµα Ηµερήσιας ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» την έναρξη ∆ηµιουργίας Οµάδων Γονέων Συµβουλευτικής και Υποστήριξης κλειστού τύπου, µε τις ακόλουθες πρόσθετες δραστηριότητες: Μουσική, Πληροφορική, Συµβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξη. Οι οµάδες αυτές θα δηµιουργηθούν µε την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής εκ µέρους των γονέων και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής. Με την έναρξη των συναντήσεων οι γονείς θα είναι υποχρεωµένοι να παρίστανται στις συµφωνηµένες ώρες και ηµέρες για τις συνεδρίες εκτός απροόπτου, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου συµµετοχής ενός γονέα στις ήδη δοµηµένες οµάδες εξαιτίας του ότι θα λειτουργήσουν σε αυστηρά δοµηµένα θεραπευτικά πλαίσια για την διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου και των δεοντολογικών κανόνων. Το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στα εξής σχολεία της πόλης : 1ο ,3ο, 4ο & 12ο , 6ο και 10ο ∆ηµοτικά Σχολεία και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν είναι : Καθηγήτρια µουσικής, καθηγήτριες πληροφορικής και ψυχολόγος. Η Πληροφορική δεν θα πραγµατοποιηθεί στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι έως τις 31/03/2013 και οι δηλώσεις συµµετοχής θα κατατίθενται από 07 έως τις 14 Νοεµβρίου του 2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην διεύθυνση του εκάστοτε επιλεγµένου σχολείου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Από το γραφείο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: «ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ Α∆ΟΜΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΓΚΩ∆Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΛΑ∆ΙΑ, ΧΟΡΤΑ, ΚΛΠ. ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. (Άρθρο 94 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ Α/7-6-2010) «Καλλικράτης» Από το Γραφείο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας


- Σελίδα 5 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Ένα ακόμα μουσικό Σάββατο στο Κιάτο Ένα ακόµη µουσικό Σάββατο είχε προγραµµατιστεί προχθές στον πεζόδροµο της οδού Κλεισθένους, στο Κιάτο. Η εκδήλωση είχε θέµα «Το βιολί ο βασιλιάς των οργάνων». Το πρόγραµµα περιλάµβανε παρουσίαση στο κοινό ειδών βιολιού από τα µέλη της Σικυώνιου Μουσικής Σχολής . Επίσης περιλάµβανε θέµατα εκµάθησης του οργάνου και µουσική ενότητα από καθηγητές της σχολής.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Στο πλαίσιο µείωσης των Εφοριών

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/ Ηλεκτρονικά και µόνο φαίνεται πως θα γίνονται από την επόµενη χρονιά όλες οι πληρωµές, αφού ανοίγουν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων. Ακόµη και τα παράβολα θα παραλαµβάνουν ηλεκτρονικά οι πολίτες. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του Υπουργείου Οικονοµικών, από το 2013 όλες οι πληρωµές φόρων και τελών θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω τραπεζών . Και αυτό είναι µία παράµετρος της προσπάθειας του Υπουργείου να µειωθεί ο αριθµός των Εφοριών σε όλη τη χώρα. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της ΓΓΠΣ και όπως διαβάζουµε στα ΝΕΑ on line, τίθενται διαδοχικά σε ισχύ οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν: * Τέλη κυκλοφορίας. Φέτος, το κλασικό ειδοποιητήριο για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας του εποµένου έτους θα λάβουν µόνον όσοι δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του Taxisnet. Οι υπόλοιποι φορολογούµενοι θα πρέπει να προστρέξουν, από την ερχόµενη Τετάρτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, όπου πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ή τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους θα βλέπουν το ύψος των τελών που οφείλουν. Στη συνέχεια, είτε µέσω e-banking είτε εκτυπώνοντας το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο και πηγαίνοντας στην τράπεζα, θα µπορούν να πληρώνουν παίρνοντας τη σχετική απόδειξη. Το αυτοκόλλητο σήµα καταργείται . Σε όσους δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους θα επιβληθεί το προβλεπόµενο πρόστιµο (το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας), θα βεβαιωθεί το χρέος και θα σταλεί ειδοποίηση για ληξιπρόθεσµη οφειλή, µε όλα τα παρεπόµενα. * Ολες οι οφειλές στην τράπεζα. Μέσα στον Νοέµβριο οι φορολογούµενοι θα µπορούν να πληρώσουν µε οποιαδήποτε µέθοδο πληρωµής υποστηρίζει η τράπεζά τους (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, στα ATM, στο γκισέ) οποιαδήποτε βεβαιωµένη µη ρυθµισµένη οφειλή. Ο φορολογούµενος θα βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του τις βεβαιωµένες µη ρυθµισµένες οφειλές του και για όποια θέλει θα µπορεί να τυπώνει την Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ). Με αυτή θα µπορεί να πληρώνει µε web banking, phone banking, στο ΑΤΜ ή στο γκισέ της τράπεζάς του. Με τον ίδιο τρόπο από τον ∆εκέµβριο θα µπορεί να εξοφλεί οποιαδήποτε δόση ρυθµισµένης οφειλής. * Μισθωτήρια ενοικίασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ∆εκέµβριο. * Κάθε είδους παράβολο θα µπορεί να αγοράζεται ηλεκτρονικά από τον Ιανουάριο του 2013. * Κάθε οίκοθεν πληρωµή διαφόρων υπηρεσιών θα µπορεί να εξοφλείται από την οθόνη του υπολογιστή, από τον Ιανουάριο του 2013. Και πάλι µε τη λήψη ενός κωδικού, θα διαπιστώνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή, η εξόφλησή της.


∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 7 -

ΕΙΠΑΝ Αλέξανδρος Πνευµατικός

Για την δηµιουργία εµπορικού κέντρου στη π. Σωληνουργία Κορίνθου

Ο

δήµαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευµαµατα σε διάφορους χώρους όπου µπορούν να ανετικός ερωτηθείς την περασµένη Πέµπτη , γερθούν µεγάλα ή και τεράστια εµπορικά κέντρα. από δηµοσιογράφους αν γνωρίζει τα σχέδια Αυτό απαιτείται από τις προδιαγραφές του ΓΠΣ για για τη δηµιουργία εµπορικού κέντρου στη όλη τη χώρα. Και εδώ είναι η υποκρισία κάποιων Σωληνουργία Κορίνθου, απάντησε: που θέλουν να εµφανίζονται ότι αγωνίζονται για τα συµφέροντα του εµπορικού κόσµου. Μιλάω για στε«Απορώ που η κριτική προς τη δηµοτική Αρχή έχει λέχη του επιµελητηρίου και του εµπορικού συλλόγου. Μόλις περάσει το ΓΠΣ µπορούµε να δεχτούµε να κάνει µε το αν γνωρίζει ή όχι κάτι. Αυτοί που στήνουν τον αντιπολιτευτικό τους λόγο πάνω σε αυ- επενδύσεις τύπου Mall. Υπάρχουν χιλιάδες στρέµτό το επιχείρηµα δεν κατανοούν ότι οι ευθύνες είναι µατα στα οποία µπορούν να γίνουν δεκάδες Mall. δικές τους. Είναι µια παραφιλολογία που εκπορεύε- Όσο δεν υπάρχει ΓΠΣ δηµοσιευµένο µπορεί οπουται από στελέχη κορυφαία της Ν∆ που διοικεί τη δήποτε εκτός σχεδίου να γίνει ένα µεγάλο πολυκαχώρα. Και νοµίζουν ότι αν πουν ότι ο δήµαρχος τάστηµα. Μόλις δηµοσιευτεί το ΓΠΣ πάλι υπάρχει ήξερε δεν έχει καµία ευθύνη η κυβέρνηση η Ν∆ και δυνατότητα για πολυκαταστήµατα στους χώρους που προβλέπεται. Προς τι λοιπόν αυτή η υποκρισία; αυτοί ως στελέχη κυβερνητικού κόµµατος. Το ίδιο κάνουν και µε αυτό που ακούγεται για κά- Προεκλογικά έλεγαν ότι έχω αγοράσει στη Βάρκα ή ποιο µεγάλο πολυκατάστηµα ή Mall στη Σωληνουρ- στου Καραντάνη εκτάσεις για να γίνουν Mall. Αφού αυτά τα σενάρια διαψεύστηκαν έρχονται νέα που γία της Κορίνθου. λένε ότι όλα αυτά γίνονται για να καταστραφεί το Ας ξεκαθαρίσουµε πως έχουν τα πράγµατα. Ο δήµος άλλαξε τίποτα στο γενικό πολεοδοµικό; Το εµπορικό κέντρο και να πάνε όλοι στη Σωληνουργία. οποίο απαγορεύει τη δηµιουργία τέτοιων εγκαταΑκούω και απόψεις µε τις οποίες γελάει «και το στάσεων στο χώρο της Σωληνουργίας. Αυτό για να έχει ισχύ πρέπει να δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ. παρδαλό κατσίκι» να αφήσουµε τα αυτοκίνητα να Ποιανού είναι η ευθύνη αυτής της δηµοσίευσης; µπαίνουν στους πεζόδροµους για να τονωθεί η εµποΤης κυβέρνησης µέσα από την αποκεντρωµένη διοί- ρική κίνηση. Λες και για τις αναδουλειές φταίνε οι κηση. πεζόδροµοι και όχι η κρίση. Και µην ξεχνάµε ότι Αυτή η επένδυση µπορεί να γίνει σήµερα που δεν περιµετρικά υπάρχουν εκατοντάδες ελεύθερες θέισχύει το γενικό πολεοδοµικό µε βάση τους όρους σεις στάθµευσης. και τις διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση. Και πέρα από κριτική δεν ακούω και µια πρόταση Το γενικό πολεοδοµικό όταν αρχίσει να ισχύει προγια την τόνωση της αγοράς. βλέπει επειδή έτσι απαιτείται εκατοντάδες στρέµ- Σας θυµίζω ότι το ’90 υπήρχαν µεγάλες αντιδράσεις

για τον Βασιλόπουλο στον Ισθµό. Έλεγαν ότι θα καταστραφεί η αγορά της πόλης. Από τότε άνοιξαν και άλλα σούπερ µάρκετ και δεν είδα να καταστρέφεται η πόλη. Στο θέµα µας. Εµείς έχουµε εκφράσει τις πολιτικές µας στο ΓΠΣ. Όλες οι άλλες αποφάσεις είναι κυβερνητικές. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν κριτική καλύτερα να κοιτάξουν να λύσουν τα ζητήµατα. Ας βάλουν τους γνωστούς τους και τους συνεργάτες τους να «τρέξουν» τη δηµοσίευση του ΓΠΣ. Η «µπάλα» λοιπόν είναι από ‘κει. Στην κ. Ταουξίδη, στον κ. Νανόπουλο και στον κ. Λάσκα. Το ξέρουν ότι και στο ΓΠΣ χιλιάδες στρέµµατα είναι στη διάθεση επενδυτών να γίνουν πολυκαταστήµατα µεγαθήρια. Αν ενδιαφέρονται για το δήµο ιδού πεδίο δόξης λαµπρό. Ας βοηθήσουν να δηµοσιευθεί το ΓΠΣ. Τις κυβερνητικές αποφάσεις µπορούν να τις προωθήσουν στελέχη κοµµάτων, νοµαρχιακών επιτροπών και άλλοι που πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Ο δήµαρχος δεν ανήκει εδώ και πολύ καιρό σε κανένα κόµµα. Προσπαθεί, πιέζει αλλά δεν µπορεί να έχει αποφασιστικό λόγο σε πολλά ζητήµατα. Χρειάζεται πίεση για τη δηµοσίευσή του γιατί είναι κι άλλες πόλεις που περιµένουν τη δηµοσίευση του δικού τους γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. Αν είναι ειλικρινείς λοιπόν έχουν διασυνδέσεις. Να πάνε στον ΓΓ για να προωθήσει τη δηµοσίευση του ΓΠΣ σε ΦΕΚ. «Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα». Τ.Κ


- Σελίδα 8 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΠΟΥΚΛΗ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ.Π ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΠΕ.ΣΥ.Π. κ Γ.Πουλοκέφαλο έστειλε την περασµένη Πέµπτη ο Περιφερειακός Σύµβουλος Γραµµατέας ΠΕ.ΣΥ.Π. κ. Λάµπρος Μπούκλης ζητώντας του να συζητηθεί στην επόµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου το θέµα του πυροσβεστικού κλιµακίου Ευρωστίνης. Ο κ. Μπούκλης θυµίζει στην επιστολή του πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, µε την ενεργό συµµετοχή Φορέων, Συλλόγων και ∆ηµοτών, προέβησαν πρόσφατα σε ωριαίο κλείσιµο της Ν.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Κόµβου ∆ερβενίου, προκειµένου να δηλώσουν την αντίθεσή τους στα όσα φηµολογούνται περί µεταφοράς του πυροσβεστικού κλιµακίου. Η επιστολή του κ. Μπούκλη αναφέρει: «Αξιότιµε κε Πρόεδρε, Παρακαλούµε, όπως στην ερχόµενη συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, εντάξετε και την ακόλουθη επερώτηση (σε συνέχεια έτερης που σας στείλαµε στις 30/10/2012): ΘΕΜΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ. Σχετικά µε την φηµολογούµενη µεταφορά, του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ευρωστίνης, από την υφιστάµενη φυσική του έδρα προς το Κιάτο Κορινθίας, ζητείται η συνδροµή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποτροπή αυτής της αναίτιας και µη οικολογικής και µη επιχειρησιακής, µεταφοράς έδρας. Και αυτό καθόσον αφενός το υφιστάµενο Κλιµάκιο προστατεύει τα προαστιακά δάση της περιοχής και τον δασικό όγκο του ορεινού Σαραντάπηχου και αφετέρου ο χώρος που εδρεύει το κλιµάκιο στον Άνω Αιγιαλό, είναι δηµόσιος - ∆ηµοτικός. Σηµειώστε, επίσης, ότι η χρονική διάρκεια επιχειρησιακής επέµβασης του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Κιάτου προς το ορεινό Σαραντάπηχο, είναι τουλάχιστον δύο ώρες και η ευρύτερη περιοχή κατ'επανάληψη έχει

σου".

υποστεί πύρινες καταστροφές. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, µε την ενεργό συµµετοχή Φορέων, Συλλόγων και ∆ηµοτών, προέβησαν πρόσφατα σε ωριαίο κλείσιµο της Ν.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Κόµβου ∆ερβενίου. Σας επισυνάπτουµε και σχετικό, Απόσπασµα Πρακτικού, του εν θέµατι ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ζητείται η συνδροµή σας και του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννή-

Τρίπολη 08/11/2012 Για την Οικολογική Συµπολιτεία του Μοριά, Λάµπρος Μπούκλης Περιφερειακός Σύµβουλος Γραµµατέας ΠΕ.ΣΥ.Π.


∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 9-


- Σελίδα 10 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Νέες ειδικότητες γιατρών στα ∆ηµοτικά Ιατρεία Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Από την 1η του µήνα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία Λουτρακίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι εξής ειδικότητες γιατρών: Ιατρός Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής . . . . . 8:00 – 12:00 Ιατρός Ειδικότητας Καρδιολόγου . . . . . . . .8:00 – 10:00 Ψυχολόγος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:00 – 15:00 Ο "∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας" του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας αυτής πριν από λίγες ηµέρες. Επίσης σε συνεργασία µε τον όµιλο Unesco Νοµού Πειραιώς και νήσων και στα πλαίσια του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, παρίστανται και εξυπηρετούν το έργο του Νοµικού Προσώπου οι εξής ειδικότητες: Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχολόγος – Φυσικοθεραπεύτρια. Έπονται και άλλες κοινωφελείς ενέργειες και δράσεις. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου, στη διεύθυνση:Ελ. Βενιζέλου 4 στο Λουτράκι και στο τηλέφωνο 27440 62000.

Σύµφωνα µε το νέο πολυνοµοσχέδιο

Εξαγοράσιµες

οι ποινές φυλάκισης µέχρι 5 χρόνια - ∆ιπλασιάζεται το δικαστικό ένσηµο

Θ

α µπορούν να εξαγοράζουν τις ποινές φυλάκισης µέχρι πέντε χρόνια όσοι καταδικάζονται από το δικαστήριο, σύµφωνα µε όσα προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασµένη Τετάρτη στη Βουλή. Όπως αναφέρουν σχετικά δηµοσιεύµατα, η σχετική διάταξη προβλέπει ότι οι ποινές µέχρι ένα έτος µετατρέπονται σε χρηµατικές ή πρόστιµο. Οι ποινές από ένα έως πέντε έτη µετατρέπονται σε χρηµατικές, εκτός εάν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει ότι απαιτείται η µη µετατροπή της ποινής για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.Επίσης, σύµφωνα µε άλλη διάταξη, η κάθε ηµέρα φυλάκισης ή κράτησης υπολογίζεται από 5 έως 100 ευρώ, αντί των 3 έως 100 ευρώ που ισχύει σήµερα. Ακόµη, το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι τα ποσά από τις χρηµατικές ποινές και τα ποσά από τη µετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών (φυλάκιση) «προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά 110%» από 100% που ισχύει σήµερα. Παράλληλα, διπλασιάζεται το δικαστικό ένσηµο επί της αξίας που αναγράφεται στις αγωγές και στα άλλα δικόγραφα, από το 4% που είναι σήµερα στο 8%.


- Σελίδα 11 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Σε «στάσιµα νερά» η αγορά αυτοκινήτου τον Οκτώβριο

Μ

είωση παρουσιάζει η αγορά αυτοκινήτου στη χώρα µας. Τον περασµένο µήνα η κίνηση ουσιαστικά έµεινε στάσιµη, σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως πουλήθηκαν µόλις 56 οχήµατα επιπλέον και σηµειώθηκε ποσοστιαία άνοδος 0,8% συνολικά (στα επιβατηγά καταγράφθηκε νέα µείωση στις πωλήσεις κατά 1,3%). Τον Οκτώβριο του 2011, η συνολική µείωση ήταν 36% και στα επιβατηγά είχε ανέλθει σε 34,9%. Όπως διαβάζουµε στο in .gr , στο εννεάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 67.265 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας µείωση 38,6% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ στα επιβατηγά η πτώση ανήλθε σε 40%. Μείωση 35,2% είχε παρουσιαστεί το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010 (οι πωλήσεις των επιβατηγών είχαν µειωθεί κατά 34,5%). Επίσης, η κυκλοφορία νέων µοτοσικλετών (άνω των 50 cc) αυξήθηκε κατά 2% τον Οκτώβριο εφέτος, ενώ είχε µειωθεί κατά 29,6% τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι. Στο διάστηµα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 πουλήθηκαν 31.233 νέες µοτοσικλέτες, έναντι 44.505 το 2011, παρουσιάζοντας µείωση 29,8%. Μείωση 21,1% είχε παρουσιαστεί το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.

Με στόχο την εξοικονόµηση 20 δισ. ευρώ

ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η

Γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα αύξησης των εµµέσων φόρων και περιστολής των δηµοσίων δαπανών. Στόχοι η εξοικονόµηση 20 δισ. ευρώ και η ενίσχυση του βιοµηχανικού τοµέα και των επιχειρήσεων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν- Μαρκ Ερό , στόχος των µέτρων είναι η συλλογή 10 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ΦΠΑ και άλλων 10 εκατ. ευρώ από την περικοπή των δηµόσιων δαπανών, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που διατηρούν θέσεις εργασίας στη Γαλλία. Συγκεκριµένα από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι αλλαγές στις κλίµακες του ΦΠΑ θα έχουν ως εξής: ο υψηλός συντελεστής θα αυξηθεί από το 19,6% στο 20%, ο µεσαίος από το 7% στο 10%, ενώ ο χαµηλότερος συντελεστής θα µειωθεί από το 5,5% στο 5%.


- Σελίδα 12 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Επιστολή των Οικολόγων Πράσινων στο Νίκο ∆ένδια για την είσοδο µεταναστών από τα µικρασιατικά παράλια στα νησιά µας

ρα (παράβαση του Νόµου περί Αλλοδαπών) από έναντι Τουρκικά παράλια. Ο Υπουργός κ ∆ένδιας σε σχετική ερώτηση στη βουλή στα τέλη Σεπτεµβρίου είχε απαντήσει ότι το Υπουργείο προχωρά στην «αναβάθµιση των κέντρων σε Σάµο και Χίο σε κέντρα πρώτης υποδοχής και τη λειτουργία τέτοιων κέντρων στη Μυτιλήνη και τη Προβληµατισµένοι εµφανίζονται µε επιστολή τους προς τον Υπουργό Προστασίας Ρόδο». ∆υστυχώς 1,5 µήνας µετά ακότου Πολίτη Νίκο ∆ένδια οι Οικολόγοι Πράσινοι, για την κατάσταση που διαµορφώµα δεν έχει γίνει τίποτα. νεται στα ελληνικά νησιά από την ολοένα και αυξανόµενη εισροή µεταναστών. Τις τελευταίες ηµέρες έχει αρχίσει να Στην επιστολή που απέστειλαν αναφέρουν: εµφανίζεται µεγάλο πρόβληµα φιλοξενίας των µεταναστών στη Μυτιλήνη µε «Αξιότιµοι κύριοι το τραγικό φαινόµενο να κρατούνται ανήλικα παιδιά στα κρατητήρια µαζί Με την παρούσα επιστολή σας µεταφέρουµε τον έντονο προβληµατισµό µας για µε ποινικούς κρατούµενους ενώ καθώς την κατάσταση που διαµορφώνεται στα νησιά µας τον τελευταίο καιρό µε την αυτα κρατητήρια είναι κατάµεστα από ξηµένη ροή αφίξεων µεταναστών από τα µικρασιατικά παράλια. µετανάστες, έγκυες γυναίκες και µωρά Όπως γνωρίζετε στα νησιά στου Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα στη Λέσβο το 2009 κοιµούνται σε πάρκα και πλατείες πεαντιµετωπίσαµε πολύ µεγάλο πρόβληµα µε την αθρόα εισροή µεταναστών από τα ριµένοντας τη «σύλληψη» τους από τις µικρασιατικά παράλια και την αδυναµία της ελληνικής πολιτείας να προσφέρει αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Είναι στοιχειώδεις συνθήκες φιλοξενίας στους πρόσφυγες. Οι εικόνες ντροπής από το απαραίτητη η άµεση εξεύρεση κατάλκέντρο υποδοχής µεταναστών της Παγανής έκαναν τον γύρο του κόσµου. Για το ληλων χώρων για την φιλοξενία των ζήτηµα αυτό πρόσφατα καταδικάστηκε η Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προσφύγων σε ανοικτά κέντρα φιλοξεΑνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. νίας αλλά και η προετοιµασία των υΗ µείωση του µεταναστευτικού ρεύµατος στα νησιά µας το 2010 µε την µετατόπιση του βάρους στα σύνορα µας στον Έβρο, έκρυψε το ζήτηµα αδυναµίας της νησιών πηρεσιών ιατροφαρµακευτικής µέριµνας προς αυτήν την κατεύθυνση. Προς αυτήν την κατεύθυνση αναµένουµε άµεσα τις ενέργειες σας.» µας να προσφέρει φιλοξενία στους πρόσφυγες. Τους τελευταίους µήνες εξαιτίας και της µεγάλης έντασης που επικρατεί στη Σύρια αλλά και της εντατικοποίησης των Μετά τιµής ελέγχων στον Έβρο, µεταφέρεται και πάλι το µεταναστευτικό ρεύµα στα νησιά µας. Η Εκτελεστική Γραµµατεία των Οικολόγων Πράσινων Μόνο για το µήνα Οκτώβριο του 2012 σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γ.Α.∆.Π. Βορείου Αιγαίου συνελήφθησαν 577 άτοµα για παράνοµη είσοδο και παραµονή στη χώΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµόν 2.235 / 2012 Β΄ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Βασιλείου Π. ∆ΡΟΜΠΟΝΗ, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 22, τηλ. Γραφείου 2741085816. ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ Την Τετάρτη στις πέντε ( 5 ) του µήνα ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες δώδεκα (2012) έτους και από ώρα 4.00,µ.µ το µεσηµέρι µέχρι 5.00, µ.µ το απόγευµα της ιδίας ηµέρας στο για πλειστηριασµούς τόπο, δηλαδή στο Κατάστηµα του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και στην αίθουσα πέντε (5) ενώπιον της Συµβολαιογράφου Ζευγολατιού και κατοίκου Κορίνθου, κ. Μαρίας ΕΙΡΗΝΗ, ή του νόµιµου αναπληρωτή αυτής σε περίπτωση κωλύµατος της, εκτίθεται σε

δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το πιο κάτω αναφερόµενο και περιγραφόµενο ακίνητο του οφειλέτη Μιχαήλ ΓΚΙΩΝΗ του Παναγιώτη και της Ελένης, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας, οδός Υψηλάντη, αρ. 27, ώστε από το εκπλειστηρίασµα να πληρωθεί η επισπεύδουσα Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών µε την επωνυµία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΑ Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.), που εδρεύει στη Ν. Σµύρνη Αττικής, οδός Λ. Συγγρού, αρ. 193-195 και εκπροσωπείται νόµιµα. Περιγραφή κατασχεµένου: Το ½ Εξ’ Αδιαιρέτου κατά τον τίτλο κτήσεως ενός αγρού, µετά των εντός αυτού φυοµένων έντεκα (11) µεγάλης ηλικίας ελαιοδένδρων και έξι (6) ελαιοφυντανίων, κείµενο στην Κοινότητα Αθικίων, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνικού, του ∆ήµου Κορινθίων, της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην ειδική θέση «ΖΗΛΕΜΕΝΕΖΑ», εµφαινόµενος και αποτυπούµενος ο αγρός αυτός, στο προσαρτώµενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα σε φωτοτυπία, το οποίο συντάχθηκε στις 20-6-1980 από τον Πολιτικό Μηχανικό Αθαν. Γκότση, µε κλίµακα 1:500 και είναι νόµιµα χαρτοσηµασµένο και υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και εµένα, περικλειόµενος στο σχεδιάγραµµα αυτό µε τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-ΚΛ-Α, ολικής εκτάσεως τρεις χιλιάδες εξακόσια µέτρα τετραγωνικά (3.600,00) και ορίζεται: ΒΟΡΕΙΑ εν µέρει επί πλευράς Α-Λ-Κ µέτρα σαράντα οκτώ (48,00) µε Παναγιώτη Κωστούρο και εν µέρει επί πλευράς ΙΘ-Η µέτρα εβδοµήντα και 30% (70,30) µε Ιωάννη Περαχωρίτη, ΝΟΤΙΑ εν µέρει επί πλευράς ∆-

Ε µέτρων σαράντα (40,00) µε Ευάγγελο Λέκκα και εν µέρει επί πλευράς Β-Γ-∆ µέτρα εξήντα πέντε και 50% (65,50) µε αγροτική και επαρχιακή οδό Αθικίων-Αγίου Ιωάννου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Ε-Ζ-Η µέτρα τριάντα (30,00) µε Ιωάννη Περαχωρίτη και ∆ΥΤΙΚΑ επί πλευράς µέτρων Α-Β µέτρα τριάντα επτά και 60% (37,60) µε αγροτική οδό πλάτους πέντε (5,00) µέτρων. Ο ως άνω αγρός όπως υπεύθυνα δηλώνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα από τον συντάξαντα Πολιτικό Μηχανικό, είναι εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης, εκτός οικισµού και είναι άρτιος και οικοδοµήσιµος, ως κείµενος παρά επαρχιακή οδό. Μετά από επιτόπια αυτοψία στο χώρο διαπίστωσα ότι υπάρχει οικοδοµή από µπετόν αρµέ, παλαιάς κατασκευής, που αποτελείται από ισόγειο και Α’ όροφο. Ο ισόγειος όροφος είναι µόνο οι κολώνες χωρίς καµία άλλη ερ-

γασία, ενώ ο Α΄ όροφος είναι αποπερατωµένος, µε αλουµίνια κουφώµατα χρώµατος καφέ, παλαιά. Στις άκρες της σκεπής του Α΄ ορόφου υπάρχει τελείωµα κεραµιδιών και σιδερένια κάγκελα. Η είσοδος στον Α΄ όροφο γίνεται από σκάλα τσιµεντένια. Ο ισόγειος όροφος είναι περίπου εκατό τετραγωνικά µέτρα (100,00) και ο Α΄ όροφος είναι περίπου εκατό τετραγωνικά µέτρα (100,00). ΠΕΡΙΗΛΘΕ το πιο πάνω ακίνητο στον οφειλέτη δυνάµει του υπ’ αριθµόν 27.682 / 20-6-1980 Συµβολαίου του Συµβολαιογράφου Περιάνδρου Ιωάννου Τόγια και είναι νόµιµα µεταγεγραµµένο στον Τόµο 65 και µε Αριθµό 170 των βιβλίων µεταγραφών του Β΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου. ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: Σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ΕΥΡΩ. Το ½ εξ αδιαιρέτου ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΑ 2/3

ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, δηλαδή τριάντα χιλιάδες ( 30.000,00 ) ΕΥΡΩ. Ο πλειστηριασµός γίνεται σε εκτέλεση της υπ’ αριθµόν 7009 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Οφειλόµενο ποσό: Είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ΕΥΡΩ και είκοσι οκτώ λεπτά ( 28.658,28 ), πλέον τόκων, εντολής και εξόδων εκτέλεσης. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές αυτού να βρίσκονται την ηµέρα και ώρα που αναφέρω πιο πάνω για να λάβουν µέρος σ’ αυτόν . Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τα περισσότερα.

ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµόν 2.227 / 2012 ΣΤ΄ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου Από ∆ήλωση Συνεχίσεως Για ∆ιενέργεια Πλειστηριασµού (Χωριστή και Ανεξάρτητη Κάθετη Ιδιοκτησία) του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Βασιλείου Π. ∆ροµπόνη, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολοκοτρώνη 22, τηλέφωνο γραφείου 2741085816. ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ Την Τετάρτη στις πέντε ( 5 ) του µήνα ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες δώδεκα ( 2012 ) έτους και από ώρα 4.00,µ.µ το µεσηµέρι µέχρι 5.00, µ.µ το απόγευµα της ιδίας ηµέρας στο για πλειστηριασµούς τόπο, δηλαδή στο Κατάστηµα του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνας Καπέλλου, ή του νόµιµου αναπληρωτή αυτής σε περίπτωση κωλύµατος της, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηρι-

ασµό το πιο κάτω αναφερόµενο και περιγραφόµενο ακίνητο του οφειλέτη Παναγιώτη ΠΑΠΠΑ του Φωτίου και της Μαρίας, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ώστε από το εκπλειστηρίασµα να πληρωθεί η επισπεύδουσα ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία << COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> και το διακριτικό τίτλο << COCA COLA – E.E.E. ( ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ) >>, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόµιµα, µε αριθµό ΜΑΕ 13630/06/Β/86/49 και Α.Φ.Μ. 094024697 ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών. Μία χωριστή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία και συγκεκριµένα την ισόγεια οικοδοµή µετά της αέρινης στήλης, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ επί τµήµατος οικοπέδου άρτιου και οικοδοµήσιµου κατά τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεως και τους όρους δόµησης ου ισχύ-

ουν στους Αγίους Θεοδώρους, συνολικής εκτάσεως 125 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο βρίσκεται εντός του αρχικού εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων, του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και επί της κοινοτικής οδού Αυγουστίνου, επί της οποίας έχει πρόσοψη 13,20 µέτρα και εµφαίνεται στο από Μαϊου 1972 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Οδυσσέα Α. Χολογούνη και συνορεύει γύρωθεν ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά µήκους 15,85 µέτρων µε ιδιοκτησία Απόστολου Πέτρου και κληρονόµων Βασιλείου Σοφία, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά προσόψεως µήκους 13,20 µέτρων µε την οδό Αυγουστίνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά µήκους 9,50 µέτρων µε ιδιοκτησία κληρονόµων Γεωργί-

ου Μπινιάρη και ∆ΥΤΙΚΑ στην πλευρά Α-Ε-∆ τεθλασµένη γραµµή συνολικού µήκους 9,65 µέτρων ( δηλ.3,95 + 5,70 ) µε την οδό ∆ηµ. Κυριάκη. Η παραπάνω κάθετη ιδιοκτησία έχει συµµετοχή επί του όλου ενιαίου οικοπέδου 50 / 100 εξ αδιαιρέτου επί του τµήµατος του όλου οικοπέδου που φαίνεται περιµετρικά µε τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β-Γ-Η-Ζ-Β στην από Μαϊου 1972 κάτοψη ισογείου του ιδίου ως άνω µηχανικού. Ο οποίος χώρος έχει πρόσοψη επί της οδού Αυγουστίνου, επιφάνεια 49,30 τ.µ. και συνορεύει ∆ΥΤΙΚΑ στην πλευρά Β-Γ µε το τµήµα οικοπέδου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ στην πλευρά Ζ-Η µήκους 9,50 µέτρων µε ιδιοκτησία κληρονόµων Γεωργίου Μπινιάρη, ΒΟΡΕΙΑ στην πλευρά Β-Ζ µήκους 5,55 µέτρων µε ιδιοκτησία Απόστολου Πέτρου και κληρονόµων ∆ηµητρίου Σοφία και ΝΟΤΙΑ στην πλευρά Γ-Η µήκους 5,50 µέτρων µε την οδό Αυγουστίνου. Το πιο πάνω ακίνητο περιήλθε

στον οφειλέτη δυνάµει: α) της υπ’ αριθµόν 7894/1998 δήλοωσης αποδοχής κληρονοµίας της Συµβολαιογράφου Κορίνθου Μαρίας Μήτρου – Στάµου και είναι νόµιµα µεταγεγραµµένη στον τόµο 259 και µε αριθµό 171 των βιβλίων µεταγραφών του Β΄Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου και β) της υπ’ αριθµόν 7895 / 1998 δωρεάς εν ζωή ιδανικών µεριδίων της ιδίας ως άνω συµβολαιογράφου, νόµιµα µεταγεγραµµένης στον τόµο 259 και αριθµό 172 των ιδίων ανωτέρω βιβλίων µεταγραφών. Η εκτίµηση του πιο πάνω ακινήτου είναι όπως αυτό καθορίστηκε δυνάµει της υπ’ αριθµόν 2200 / 2009 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία προσδιόρισε την αξία του άνω ακινήτου στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ( 54.000,00 ) ευρώ και µε τιµή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιµήσεως το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν ΑΣΦ 1172 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που ορίζει την τιµή της πρώτης προσφοράς του περιγραφόµενου στο σκεπτικό Ακινήτου, που εκπλειστηριάζεται, στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ΕΥΡΩ. Ο πλειστηριασµός γίνεται σε εκτέλεση της υπ’ αριθµόν 13903 /2010 ∆ιαταγής Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οφειλόµενο ποσό : (82.493,18) πλέον τόκων ,εντολής και εξόδων εκτέλεσης. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές αυτού να βρίσκονται την ηµέρα και ώρα που αναφέρω πιο πάνω για να λάβουν µέρος σ’ αυτόν . Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τα περισσότερα.

Κόρινθος 7 /11/2012 Ο ∆ικαστικός Επιµελητής

Κόρινθος 7 / 11/ 2012 Ο ∆ικαστικός Επιµελητής

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

Σύµφωνα µε το Νοµοσχέδιο

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ιδική εισφορά αλληλεγγύης επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά προβλέπει το Νοµοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατατέθηκε στη Βουλή. Αυτή θα κλιµακώνεται έως και το 35%. Αυτή η αλλαγή σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορους τους επενδυτές και τα πράγµατα δυσκολεύουν. Σύµφωνα µε τα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε, µε το νοµοσχέδιο περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριµένα για µονάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας, η σύµβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός 3 µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος µε πλήρη φάκελο. Οι διαχειριστές θα πρέπει πλέον να υλοποιούν τα έργα σύνδεσης που αναλαµβάνουν συµβατικά σε διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης τους 12 µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθµούς (ΥΤ/ΜΤ), τους 18 µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και τους 24 µήνες για τους σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα. Η υποχρέωση των διαχειριστών για υλοποίηση των έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσµιών δεν ισχύει για συγκροτήµατα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από 150 MW, για υπεράκτια αιολικά πάρκα που συνδέονται µε το Σύστηµα µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, και για άλλα αναλόγου µεγέθους σύνθετα έργα. Αναλυτικότερα, η κλίµακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαµορφώνεται ως εξής: -Στο 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011. -Στο 29% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012 και η τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας αντιστοιχεί µε αυτή που ισχύει στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012. -Στο 35% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012 και η τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας αντιστοιχεί σε µήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. Εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς όσες µονάδες άρχισαν να πωλούν ενέργεια µε τις τιµές που ισχύουν µετά την 9 Αυγούστου 2012, όπως επίσης και τα φωτοβολταϊκά µε ισχύ µέχρι 10 κιλοβάτ, που έχουν εγκατασταθεί σε στέγες κτιρίων. Τα ποσά της εισφοράς θα παρακρατούνται αυτοµάτως κατά την εκκαθάριση που κάνει ο Λειτουργός της αγοράς για κάθε παραγωγό.

«Το κήρυγµα για την πτώση της Ρώµης» κέρδισε το γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ

Για το µυθιστόρηµά του «Το κήρυγµα για την πτώση της Ρώµης» (Le sermon sur la chute de Rome, εκδ. Actes Sud), το οποίο εκτυλίσσεται στην Κορσική, βραβεύτηκε µε το γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο, Γκονκούρ, ο Γάλλος συγγραφέας Ζερόµ Φεραρί. Οι κριτές του Γκονκούρ επέλεξαν αυτό το µυθιστόρηµα στο δεύτερο γύρο . Η Σολαστίκ Μουκασόνγκα από τη Ρουάντα κέρδισε επίσης το γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο Ρενοντό για το βιβλίο της Η Παναγία του Νείλου (Notre-Dame du Nil, εκδ. Gallimard).


- Σελίδα 14 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684.

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267

Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 240412 6979549935. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε 305 αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοΕνοικιάζεται κατάστηµα επί της σίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτιστο τηλέφωνο 6977912394 κού σχολείου και δίπλα σε στάση ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµένο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 στο super market Βασιλόπουλος. (απόγευµα) 6977699351. Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 36 6948953233. 051011

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κορίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΤηλ.: 6975854495. ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑ156 ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487.

ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 6939624615 130911

Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθίας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα ΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙ-

175 Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 Ζητείται παιδαγωγόςτ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα παιδοκόµος για την Κόρινθο κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα Απαραίτητα προσόντα: ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών Τηλ.: 27410 37986. από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενο• Σχετική επαγγελµατική ικανό312 δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». τητα και εµπειρία ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. • Ικανότητα να διαµορφώνει Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 Πληρ. Τηλ. 6944 183426 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοκαι 27430 23805. της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: σύνης µε τα παιδιά 250612 2741021954 & 6972320244. Πωλείται στην περιοχή Ποσειδω• Ικανότητα συνεργασίας και 142 νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: επικοινωνίας Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα 6980285293. Αποστείλατε βιογραφικό στο στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε070612 Fax 2103843038 ή µε mail: δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. ergasia.smile@yahoo.gr αναγράΤηλ.: 6955941375. Πωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf φοντας τον κωδικό 68. 81 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του 61660. Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει 270412 ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή Ευκαιρία πωλούνται ράφια για Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθηοδών Γερανείων και εγκεκριµένης καταστήµατα σε άριστη κατάστατές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. οδού Ναβαρίνου πάνω από τις ση. Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνί6946178155. Μόνο σοβαρές προτά1310 ας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 σεις. 250412 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Αναλαµβάνω µικροδουλειές ΗλεΝ.Σανιδόπουλος : 2296025550 Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λουκτρικά υδραυλικά—πλακάκια– 2211 τράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος 6946178155. Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120 Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός 250412 300512 σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύρ- Πτυχιούχος φοιτήτρια Παιδαγωγιεκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. γο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα Πληρ. Τηλ. 6944614272 & 147 κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. 2741055706 Τιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: 200312 Πωλείται βιβλιοπωλείο στην Κό6983068610 ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. 161211 Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε Τηλ.: 6945282541. θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιNέα Πολυεθνική εταιρεία παγκο299 οχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην Πωλείται στην περιοχή της Ποσει71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και 6944333280 & 27410 80696 κα ένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση Πρωτόππαπα Γεωργία. της. 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. 280212 Πληροφορίες: What’s up: 149 6972106396. Vodafone: Πωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ 6943221559. Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή 171111 οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµιεκατοστά , δενδροκοµικό— λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία Τιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DA6081764 & 6972206900. Νεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη 219 TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιάτοµο για το τµήµα πωλήσεων. χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 Προυπηρεσία στο αντικείµενο θα µε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 τράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο info@palivos.gr " πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επί15 2741025998, 27410 53363 & δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 69776947317123. & Ξένων 895140. 79 Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχ131211 µές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων Πωλείται επιπλώση παιδικού δωΠωλείται εξοπλισµός καφενείου, είναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα µατίου NEOSET κρεβάτι— τραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόρακοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: των 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 2744079010 & 6937232930. 1.000. Για όλα θέλω 600€. 22960 27058. 251011 Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 69 Πωλείται οικόπεδο στην Τσαγκακέρµατα είναι από το 1926. ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα 27410 23830. στο κέντρο της Κορίνθου λόγω θάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό 73 συνταξιοδότησης δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. Τηλ:2741025797. 69730044251 & 27410 20931. Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει 145 103 µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηΤηλ.: 27410 85201 & 6939856440. τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε ∆ΙΑΦΟΡΑ 299 στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµαΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. ΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις ΚΕΙΜΕ2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ ώρες). ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕ1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ COMPUTER) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ 2741021956 – 6951323256 ΤΗΛ. 6940075555 ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 050912 205320 µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο Ζητείται κοινωνική 32 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. λειτουργός για την Κόρινθο. Απαραίτητα προσόντα: 77 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕάσκησης επαγγέλµατος Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ Τηλ. 6937165657. εµπειρία ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ77 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατι∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥσµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωΣΗ. νίας Πωλείται φορτηγάκι DATSUN ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά ΤΗΛ. 6948 850378. Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax παραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο 2103843038 ή µε mail: er3111 και καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός gasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κάθε έλεγχος. κωδικό 67 Τιµή προσφοράς: 2.000 € Ζητείται αγροτικό φορτηγάκι. Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος, 23/3/2998 Αριθµ. Πρωτ. 1306 Θέµα: Απάντηση σε αίτηµα Απαντώντας στην από 26 Ιουνίου ’97 αίτησή σας, σας πληροφορούµε α) η έκταση των 4033,62 m2 µε στοιχεία

(Α, Β, Γ, ∆, Ζ, Η, Α), όπως εµφανίζεται στο από Ιούνιο 1997 τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχανικού Χρήστου Ν. Γρίσπου, που συνοδεύει το έγγραφό µας αυτό σύµφωνα µε το ∆ασικό Κτηµατολόγιο Περιφέρειας Κοινότητας Ισθµίας θέση «Γοµοράδες» δεν εποπτεύονταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήµερα από την Υπηρεσία µας στα πλαίσια της ∆ασικής Νοµοθεσίας. Β0 Η έκταση των (–) m µε στοιχεία (–) στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα

είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεσµεύεται από τις διατάξεις του Ν. 998/79. Το παρόν έγγραφο δεν επέχει θέση βεβαιώσεως ανυπαρξίας δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, δύνασθε όµως να κάνετε χρήση του ενώπιον οιασδήποτε αρχής, όσον αφορά την πιστοποίηση του χαρακτήρα της εκτάσεως.Ο ∆ασάρχης Κορίνθου Γεώργιος Κωνσταντινιάς ∆ασολόγος

Πληρ. Τηλ.. 6974931750. 1311 Kύριος ζητά εργασία SECURITY µε άδεια εργασάις. Περιοχή Κορινθίας µε προτίµηση Κιάτο— Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: 6979211909. 2511 Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, κρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 101 Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος άδειας Security ζητά εργασία ως εσωτερικός υπάλληλος γραφείου στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: 6979717113. 142 Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋπηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πιστοποίηση ECDL Core, αναζητά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου ή ως γραµµατέας στην Κόρινθο (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για άλλες θέσεις). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2741021759, 6975772944. 154 ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει την διεκπεραίωση κειµένων πτυχιακών, βιβλίων κλπ. [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272 Απόφοιτος Λυκείου, µε γνώσεις Αγγλικών ζητεί εργασία είτε ως baby—sitter είτε ως καθαρίστρια είτε για οποιαδήποτε σοβαρή δουλειά. Πληρ. Τηλ.: 6945302438. 304 Καθηγητρια Φιλολογος Πανεπιστηµιου Σοφιας Βουλγαριας , κατοικος Κορινθιας , αναλαµβανει την εκµαθηση της Βουλγαρικης γλωσσας σε ατοµα που θελουν να σπουδασουν η να δραστηριοποιηθουν επαγγελµατικα στη Βουλγαρια . Τηλ 6949 116261 e-mail ilka_p@yahoo.com . 66

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

ΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΟΥΣ Ε∆ΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Ο

ι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ολοκλήρωσαν , µετά από εφτά µήνες παρέµβασης και παρέδωσαν το πρόγραµµα ελέγχου της ελονοσίας στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και στις τοπικές δοµές υγείας του δήµου Ευρώτα, στη νότια Πελοπόννησο. Η ασθένεια επανεµφανίστηκε στην Ελλάδα µετά από 40 περίπου χρόνια. Η οµάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που αποτελούνταν από γιατρούς, τεχνικό εργαστηρίου, τεχνικό, διερµηνείς και διοικητικό προσωπικό, υποστήριξε πλήρως την οµάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ στην εφαρµογή ενός σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της ελονοσίας συµβάλλοντας στην πρόληψη, την επιδηµιολογική επιτήρηση, την κλινική διαχείριση, την εργαστηριακή διάγνωση και τον έλεγχο των φορέων της νόσου. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου , από τα τέλη Μαρτίου 2012, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν συνεχή παρουσία στο ∆ήµο Ευρώτα, στη Λακωνία, κάνοντας περιοδικές επισκέψεις σε σπίτια και καταλύµατα της περιοχής και διεξάγοντας συνεχείς ελέγχους για περιστατικά ελονοσίας. Από την έναρξη της παρέµβασης µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η οµάδα της οργάνωσης πραγµατοποίησε πάνω από 10.000 θερµοµετρήσεις (ενεργή αναζήτηση) και έκανε περισσότερα από 300 τεστ ταχείας διάγνωσης ελονοσίας στον τοπικό πληθυσµό. Επίσης, παρείχε πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας σε 791άτοµα παρατηρώντας ότι υποφέρουν κυρίως από λοιµώξεις του αναπνευστικού, δερµατοπάθειες και µυοσκελετικά προβλήµατα. Ο γιατρός και επικεφαλής του προγράµµατος ελονοσίας των MSF στη Λακωνία, Απόστολος Βεΐζης δήλωσε σχετικά: «∆εδοµένου ότι έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι του προγράµµατος, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ολοκληρώνουµε τις δραστηριότητές µας στην περιοχή της Λακωνίας, συνεχίζοντας ωστόσο να παρακολουθούµε την κατάσταση και να διατηρούµε τη συνεργασία µας µε τις υγειονοµικές Αρχές. Είναι πολύ σηµαντικό να αξιοποιήσουµε τη δουλειά και την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα προκειµένου να συνεχίσουµε τις προσπάθειες αντιµετώπισης και ελέγχου της ελονοσίας σε εθνικό επίπεδο µε την πλήρη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Η εµπειρία των τελευταίων µηνών µας έδωσε τη δυνατότητα να θέσουµε τη βάση για µια καλά οργανωµένη αντιµετώπιση της ασθένειας στο µέλλον».

Ακόµη, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, οργάνωσαν εκπαιδευτικές συνεδρίες Υγείας στις τοπικές κοινότητες µε στόχο να τις ενηµερώσουν και να τις ευαισθητοποιήσουν γύρω από το θέµα της ελονοσίας και των απαραίτητων προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση της ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της οργάνωσης στην περιοχή, πραγµατοποιήθηκαν 21 συνεδρίες. Όσον αφορά στην πρόληψη και την προστασία του τοπικού πληθυσµού, η οµάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διένειµε εντοµοαπωθητικά σε οµάδες υψηλού κινδύνου, και υποστήριξε τις τοπικές δοµές υγείας παρέχοντας τεστ ταχείας διάγνωσης και µικροσκόπια, και συµβάλλοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού µε στόχο τη διάγνωση και τη θεραπεία της ασθένειας στα αρχικά ακόµα στάδια της. Ο κ. A. Βεΐζης είπε ακόµη: «Θα πρέπει να τονίσουµε, ωστόσο, ότι ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης της ελονοσίας δεν µπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστηµα υγείας. Σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό να παρακολουθούµε την κατάσταση και να επενδύσουµε στον έλεγχο των φορέων (κουνουπιών), αλλά από ιατρικής πλευράς, αυτό δεν αρκεί, αφού, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και σωστής διάγνωσης, δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε ολοκληρωµένα το πρόβληµα». Οι Γιατροί αναφέρουν ακόµη: «Αυτή τη στιγµή, το δηµόσιο σύστηµα υγείας δοκιµάζεται σκληρά εξαιτίας των οριζόντιων περικοπών του προϋπολογισµού. Οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (χαµηλόµισθοι ηλικιωµένοι, άνεργοι, άστεγοι) που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο σύστηµα υγείας δεδοµένου ότι υποχρεούνται να πληρώσουν ένα αντίτιµο αξίας 5 ευρώ. Οι αλλοδαποί που στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείας µόνο σε περιπτώσεις ‘επείγοντος περιστατικού’ και µέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Και παρά το γεγονός ότι η θεραπεία της ελονοσίας παρέχεται δωρεάν, τα συµπτώµατα της ασθένειας πολύ συχνά δεν είναι εκείνα που συναντάµε σε ένα επείγον περιστατικό.» Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα από το 1990. Το 2012, ανταποκρίθηκαν στις επείγουσες ανάγκες των αστέγων στο κέντρο της Αθήνας και συνεχίζουν να υποστηρίζουν µετανάστες και πρόσφυγες ενώ ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελονοσίας.


∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕ 24 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟ ∆.Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σ

ήµερα θα συνεδριάσει ξανά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στις 7 το απόγευµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου. Μεταξύ αυτών που θα συζητηθούν είναι και το πρόστιµο που έχει επιβληθεί στον ∆ήµο, από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, για εκτέλεση παράνοµων έργων από τη ∆ηµοτική Αρχή, κατά παράβαση του Ν. 2791/01, περί αιγιαλού και παραλίας. Τα µέλη του συµβουλίου θα ενηµερωθούν για το ποιες ενέργειες έχει κάνει ή θα κάνει ο δήµος αλλά και ποιος τελικά θα πληρώσει το πρόστιµο. Αναλυτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 2. Λήψη απόφασης για τις µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014. 3. Λήψη απόφασης επί ένστασης εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ στο διαγωνισµό (διαδικασία διαπραγµάτευσης) της προµήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ». 4. Ενηµέρωση και λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το επιβληθέν πρόστιµο των 150.000€ από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, για εκτέλεση παράνοµων έργων από τη ∆ηµοτική Αρχή, κατά παράβαση του Ν. 2791/01, περί αιγιαλού και παραλίας. Ενηµέρωση για τις ενέργειες που προέβη ο ∆ήµος ή πρόκειται να προβεί. Ενηµέρωση για το ποιος θα επωµισθεί το κόστος αυτού του προστίµου. Κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων που περιλαµβάνονται στα φάκελο της υπόθεσης (αλληλογραφία του ∆ήµου µε Λιµεναρχείο, Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, αντίγραφο καταθέσεων µαρτύρων και απολογίας ∆ηµάρχου, ως και κάθε τι σχετικό) (αίτηµα µειοψηφίας), εξ αναβολής. 5. Έγκριση µίσθωσης χώρου για στάθµευση υπηρεσιακών οχηµάτων του ∆ήµου στην Τοπική Κοινότητα ∆ερβενίου.

6. Τροποποίηση συστατικής πράξης ∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 7. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 8. Καθορισµός τέλους αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. 9. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού γ΄τριµήνου έτους 2012. 10. Έγκριση αρ 26/2012 απόφασης ∆.Σ. ∆Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. 11. Αίτηµα για χαρακτηρισµό της ξενοδοχειακής επιχείρησης «XYLOKASTRO BEACH» ως εποχικής. 12. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 13. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 14. Ανάκληση της αρ 250/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 15. Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου. 16. Τροποποίηση προϋπολογισµού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ». 17. Τροποποίηση προϋπολογισµού για χορήγηση επιδόµατος σε υπαλλήλους του ∆ήµου, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. 18. Τροποποίηση προϋπολογισµού. 19. Τροποποίηση προϋπολογισµού. 20. Έγκριση δέσµευσης Κ.Α. προϋπολογισµού έτους 2013 για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2013. 21. Αίτηµα Α.Ο.Ξ. για οικονοµική ενίσχυση. 22. Αίτηµα Γ.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΗΣ» για οικονοµική ενίσχυση. 23. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑ∆ΑΙΪΚΩΝ). 24. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ (ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ) στο Τ.∆. Καµαρίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Advertisement