Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7955 - Ε∆ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιµή: 0,05€ Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Η ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

«Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι καθ’ όλα σύννοµη και διαφανής και δεν µπορεί να θεωρηθεί ευθύνη της Περιφέρειας η έλλειψη ενηµέρωσης και µειωµένης υποβολής υποψηφιοτήτων από επαγγελµατίες της Περιφέρειάς µας» ∆ιαβάστε στην σελ. 8

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Κ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Κατεδαφίστηκε η παλιά γέφυρα

στον Σολωµό στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους

∆ιαβάστε στην σελ. 9

∆ιαβάστε στην σελ. 2


- Σελίδα 2 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ Του Απόστολου Παπαφωτίου

τοµέα, µε τρόπο που θα ενδυναµώνει σηµαντικά τη λειτουργία της Μακροπεριφέρειας. Η πολιτική θέση και συγχρόνως θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι στην κατεύθυνση του άµεσου σχεδιασµού Μακρό – περιφερειακών στρατηγικών, έχοντας ως παράδειγµα την Μακροπεριφέρεια της Βαλτικής θάλασσας που απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχής. Η ίδια πολιτική εκφράζεται και από την CPMR σε επιτελικό επίπεδο και από όλες τις γεωγραφικές επιτροπές αυτής. Η περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης της ως Μακροπεριφέρεια (τελική έγκριση από την Ε.Ε.). Εν όψει δε της νέας προγραµµατικής περιόδου 20142020 απαιτείται ο σχεδιασµός της οριοθέτησης και των επιµέρους στρατηγικών και των προγραµµατικών δράσεων". Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Κινηματογραφικές προβολές στο Κέντρο Νέων Κορινθίας «Μακροπεριφέρεια θεωρείται µία λειτουργική ζώνη, µία εδαφική περιοχή συνεργασίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο, χωρίς προκαθορισµένα όρια. Αφορά πολλές χώρες και περιοχές που συνδέονται µε ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής, πολιτιστικής, οικονοµικής ή άλλης φύσης. Ορισµός ο οποίος συνδέεται µε την ποιότητα και τον αριθµό των κοινών προβληµάτων. Οι Μακροπεριφέρειες είναι ευέλικτες και αντιστοιχούν σε γεωγραφικές περιοχές πού βασίζονται και µοιράζονται κοινά προβλήµατα. Χαρακτηριστικό της Μακροπεριφέρειας είναι η αποτελεσµατική κοινή αντιµετώπιση όλων µαζί συνδυάζοντας τη συνεργασία και την επικουρικότητα. ∆εν υπάρχει προκαθορισµένο µοντέλο διακυβέρνησης και κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της τρόπο λειτουργίας. Αξιοποιούνται οι υπάρχουσες δοµές συνεργασίας σε διαπεριφερειακό ή διακυβερνητικό επίπεδο. Η πολιτική και η τεχνική συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε µία στρατηγική, που καθορίζει τις προκλήσεις και ευκαιρίες του επιχειρησιακού προγράµµατος µε τη συµµετοχή των φορέων και δοµών στα υφιστάµενα πλαίσια συνεργασίας. Οι στόχοι της Μακροπεριφέρειας αντιστοιχούν στις σηµαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδιαιτέρως στην πολιτική Συνοχής και στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η επιτυχία των οποίων βασίζεται σ'αυτό. Έτσι η δηµιουργία των Μακροπεριφερειών είναι Ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Όσον αφορά τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, αυτή ορίζεται από µία συνεκτική περιοχή γύρω από την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος ,έχει τη στήριξη 8 κρατών µελών της πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου όπως καθορίσθηκαν από τις συσκέψεις Αγκόνα(2010),Βρυξέλλες (2011), Βελιγράδι (2012). Αναφέρεται σε 4 παράκτια κράτη, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία και 4 προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες δηλαδή Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, µε έκταση 450.000 Km και µια διεθνή θαλάσσια λεκάνη. Η περιφέρεια αυτή υπάγεται σε διαφορετικά κράτη-µέλη αλλά εντάσσεται στην ίδια βιογεωγραφική ενότητα του θαλάσσιου χώρου, των ορεινών όγκων, στις λεκάνες απορροής ποταµών. Είναι ένας αποκεντρωµένος ιστορικός χώρος συνεργασίας, ο οποίος υπερβαίνει τα αυστηρά γεωγραφικά σύνορα, ο οποίος δηµιουργεί συνθήκες για εφαρµογή ορθών πρακτικών όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη, τον οικολογικό τουρισµό, τις µεταφορές, τη θαλάσσια πολιτική, τις συµπράξεις κάθε µορφής. Συγχρόνως είναι ένας σηµαντικός παράγοντας συµφιλίωσης µεταξύ των περιοχών των ∆υτικών Βαλκανίων και µπορεί να προωθήσει τις χώρες στην ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε µέρος της περιφέρειας. Ακόµη αυτός ο χώρος προσφέρεται για διαµόρφωση στρατηγικής όσον αφορά την ενέργεια, την επιστηµονική συνεργασία, την καινοτοµία, τον τουρισµό, τις µεταφορές, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εναντίον της ρύπανσης και άλλων πολλών. Η ιδέα µιας Μακροπεριφερειακής στρατηγικής είναι να προσφέρει «προστιθέµενη αξία» σε παρεµβάσεις, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές αρχές ή τρίτους ή τον ιδιωτικό

Η τιµή της αγάπης” Τώνια Μαρκετάκη Παρασκευή 26/10/2012,21.30 “Το ρεµπέτικο” Κώστας Φέρρης ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κολιάτσου 112, 20100 Κόρινθος 27410 29980 ∆ΩΡΕΑΝ 27410 29980

Στην Κόρινθο

Λήγει την Παρασκευή η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Κορινθίων µε ανακοίνωσή του σας ενηµερώνει ότι η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο λήγει την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.


Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 3 -

Κατεδαφίστηκε η παλιά γέφυρα στον Σολωµό στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης της παλαιάς γέφυρας στον Σολωµό στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου - Άργους . Η παλιά αψιδωτή γέφυρα χρονολογείται από το 1907. Στην θέση της θα κατασκευαστεί καινούργια, µετά τις σχετικές αποφάσεις των Αρχών. Ακολουθούν φωτογραφίες.


- Σελίδα 4 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Επιστολές που λάβαµε Ανδρέας Μητσόπουλος:

«100 χρόνια µετά την Απελευθέρωση της Μακεδονίας, ζητείται νέος "Παύλος Μελάς"» «Εορτάζονται εφέτος τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας µας από τον τουρκοβουλγαρικό ζυγό και την ενσωµάτωσή της στον εθνικό ιστό του νεοελληνικού κράτους. Ήταν το ηρωικό έτος 1912, το οποίο ως δεύτερο 1821, έµελλε χάρη στο πάθος των Ελλήνων για την Ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών, να φέρει στην αγκαλιά της Μητέρας Ελλάδας, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έτσι η λήξη των Βαλκανικών Πολέµων 1912-1913 να σηµάνει τον διπλασιασµό της ελληνικής επικράτειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ποιος µπορούσε να προβλέψει αλήθεια, ότι παρά την βαθιά οικονοµική κρίση και την χρεωκοπία του 1893, που ανακοινώθηκε µέσα στη Βουλή από τον τότε Πρωθυπουργό, Χαρίλαο Τρικούπη, µε τη διατύπωση της περίφηµης φράσης «∆υστυχώς επτωχεύσαµεν» και παρά την διεξαγωγή του ατυχούς για την Ελλάδα, ελληνοτουρκικού πολέµου το 1897, η ρηµαγµένη και πάµφτωχη ελληνική κοινωνία θα σηκωνόταν όρθια, θα συγκέντρωνε δυνάµεις και 15 χρόνια µετά, θα επιτύγχανε τα απερίγραπτα και επικά ανδραγαθήµατα της περιόδου 1912-1913; Ήταν βέβαια ευχής έργον, ότι εκείνες τις µαύρες ηµέρες πριν την ανάκαµψη του Ελληνισµού, ένας ανδρείος αξιωµατικός του Ελληνικού Στρατού, ο Παύλος Μελάς, πρωτοστάτησε στην ανύψωση του ηθικού της τότε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που παρέπαιαν. Ηγήθηκε αυτοβούλως του Μακεδονικού Αγώνα µε το ψευδώνυµο Μίκης Ζέζας, συστήνοντας αντάρτικες οµάδες και µολονότι σκοτώθηκε πρόωρα, πριν την απελευθέρωση της Μακεδονίας, σε ηλικία 34 ετών, σε συµπλοκή µε Βούλγαρους κοµιτατζήδες, υπερασπιζόµενος το χωριό Στάτιτσα της Καστοριάς στις 13 Οκτωβρίου 1904, απετέλεσε παράδειγµα προς µίµηση και η ισχυρή και αναλλοίωτη προσωπικότητά του, άσκησε σοβαρή επίδραση, ώστε να ακολουθηθεί από την Ελλάδα, υπεύθυνη και πατριωτική πολιτική για την ευόδωση του Μακεδονικού Αγώνα. Σήµερα, έναν και πλέον αιώνα µετά, η Ελλάς βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση µε αυτήν που βρισκόταν το 1900. Με την οικονοµική κρίση να µαστίζει τουλάχιστον το 80% του πληθυσµού και τις εκάστοτε κυβερνήσεις να υφίστανται την πίεση και τους παραλογισµούς της Τρόικα και των ανθελληνικών διεθνών οικονοµικών οίκων, εξαιτίας της «φαεινής» ιδέας των Γ. Παπανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου να µας υπαγάγουν στο ∆.Ν.Τ., φαντάζει απίθανο το ενδεχόµενο άµεσης ανάκαµψης της χώρας. Είναι σίγουρο ότι σύντοµα θα υπάρξουν έντονες πιέσεις και στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής για την όπως-όπως επίλυση των µετέωρων εθνικών µας θεµάτων που εδώ και χρόνια έχουν «παγώσει». Θέµατα όπως η ονοµατοδοσία των Σκοπίων. Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι η Ελλάς, ευρισκόµενη µε την πλάτη στον τοίχο και οικονοµικά καταρρέουσα, θα κινδυνεύσει να εκβιαστεί, ώστε να συµµορφωθεί σε µια απόφαση, δυσµενή για τα εθνικά µας συµφέροντα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθερµάνει το ενδιαφέρον της για την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ως προϋπόθεση, την οριστική λύση της διαφοράς Ελλάδας-Σκοπίων, σχετικά µε την κρατική ονοµασία των τελευταίων. Φήµες τροφοδοτούν εφιαλτικά σενάρια, ότι ο ξένος παράγοντας επιθυµεί για τα Σκόπια το όνοµα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», χωρίς διάφορες περικοκλάδες. Εξυπακούεται ότι χρέος κάθε ελληνικής κυβέρνησης είναι η τήρηση των «κόκκινων γραµµών» και ο σεβασµός στο δάκρυ του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο οποίος το 1992 ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, δήλωσε ότι «Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ». Χρέος επίσης κάθε ελληνικής κυβέρνησης, είναι ο σεβασµός στο λεβέντικο ΒΕΤΟ του Κώστα Καραµανλή στο Βουκουρέστι το 2008. Ενέργεια που έγινε η αφορµή και µια εκ των βασικών αιτιών, για την πτώση του ένα χρόνο αργότερα, ώστε να στερηθεί η χώρα των υπηρεσιών του και να υπαχθεί αβασάνιστα από την ενδοτική κυβέρνηση Γ.Α.Π., στη µνηµονιακή λαίλαπα. Εκατό χρόνια µετά την απελευθέρωση της ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΑΣ, η ΕΛΛΑΣ στο σύνολό της, βάλλεται ποικιλοτρόπως από εγχώριους και ξένους παράγοντες που στοχεύουν στο διασυρµό και την καταστροφή της. Ξεχνούν όµως όλοι αυτοί, ότι οι Έλληνες στις δυσκολίες και σε συνθήκες οριακές για την επιβίωσή τους, συσπειρώνονται, φανερώνουν τις αρετές τους και αναγεννώνται. Ίσως στις πεζές µέρες µας να µην ξαναγεννηθεί ισάξιος του Παύλου Μελά, η θυσία του οποίου αφύπνισε ολόκληρο το Έθνος, µε αποτέλεσµα η τότε Ηγεσία του τόπου, να φανεί αντάξια των περιστάσεων και να επιτύχει ιστορικά κατορθώµατα που κατέστησαν την Ελλάδα ένδοξη, µολονότι και τότε ήταν φτωχή. Ένα είναι σίγουρο όµως. Ότι κάθε Έλληνας, στο βάθος της ψυχής του, κρύβει έναν µικρό «Παύλο Μελά». Και χάρις σ’ αυτό και µόνο το προσόν, είναι δεδοµένο ότι αργά ή γρήγορα, προς πείσµα των επιβουλέων του Έθνους και κόντρα στην εγχώρια ψευτοπροοδευτική Σηµιτική νοοτροπία που συµπυκνώνεται στο δόγµα «δεν διεκδικούµε τίποτα», η ηµιτελής Επανάσταση του 1821 και του 1912, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, ώστε να δικαιωθεί ο αιωνίως δοκιµαζόµενος ελληνικός λαός και να εκπληρωθούν τα πεπρωµένα της Φυλής». ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν.∆. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


- Σελίδα 5 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή ώρας για τους αγώνες Πρωταθλήματος της Κυριακής ανακοίνωσε η Ε.Π.Σ Κορινθίας Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας ενηµερώνει τα Σωµατεία που αγωνίζονται την Κυριακή 28 Οκτωβρίου ότι οι αγώνες πρωταθλήµατος που είχαν ορισθεί να τελεσθούν την ηµέρα αυτή και ώρα 16.00 θα τελεσθούν ώρα 15.00 την ίδια ηµέρα και στα ίδια γήπεδα που αρχικά είχαν ορισθεί. Η µετάθεση αυτή γίνεται διότι την Κυριακή 28.10.12 αλλάζει η ώρα σε χειµερινή.

Θα βραβεύσουν

τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το Σάββατο στο Ξυλόκαστρο Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στις 7:30µ.µ., στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός», στο Ξυλόκαστρο θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση για τους αποφοίτους των Λυκείων του ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και βράβευση των επιτυχόντων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Σεµινάρια ΕΚΑΒ

Ε

πίσης η ΕΠΣ Κορινθίας ενηµερώνει τα Σωµατεία -Μέλη της ότι κατόπιν ενεργειών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, θα διενεργηθεί το πρώτο δεκαήµερο Νοεµβρίου 2012 από το ΕΚΑΒ Αθηνών, σεµινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδωτή BLES/AED µε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αναζωογόνησης (ERC). Το σεµινάριο θα διεξαχθεί στη Κόρινθο, ηµέρα Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η’ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

στο hmer@otenet.gr Η’ ΣΤΟ FAX: 27410 – 22810.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ….


- Σελίδα 6 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Φαρµακεία Εφηµερεύουν σήµερα Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

∆ηµοτική Ανανεωτική Παρέµβαση Πολιτών»:

«Φουσκωµένοι» λογαριασµοί ύδρευσης στους Αγ. Θεοδώρους Ο Κ. Λογοθέτης πνίγηκε σε µια γουλιά νερό» «Πόσο µυαλό θέλει

Πηγή: http://www.fsk.gr/wordpress/

-για να καταλάβεις ότι, ειδικά στις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης, δεν µπορείς να στείλεις 3 λογαριασµούς ταυτόχρονα, µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης; -για να σκεφτείς να κάνεις ως ∆ήµος ρύθµιση πληρωµής σε δόσεις εσωκλείοντας επιστολή στους καταναλωτές – ακόµη και το χαράτσι µέσω της ∆ΕΗ σε δόσεις το πληρώνουµε! -για να µην ταλαιπωρείς τους πολίτες και τις υπηρεσίες του ∆ήµου σε ουρές και γραφειοκρατία ζητώντας ρύθµιση. -για µάθεις πως οφείλεις να αξιοποιείς όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου (όπως γινόταν στο παρελθόν) ώστε να µην γίνονται 3 µετρήσεις ταυτόχρονα. -για να κάνεις ρεζίλι το ∆ήµο σε όλη την Ελλάδα παραδεχόµενος δηµοσίως ότι επί 20 µήνες δεν µπορείς να µετρήσεις την κατανάλωση του νερού.»

Μετά από οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Μετά από οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Νοµού Κορινθίας, οι θέσεις και τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα θεσµικά όργανα για τον Νοµό µας είναι : Γενικός Συντονιστής :Γεώργιος Κουλούρης Γραµµατείς Συντονιστικής : Χαρίλαος Μαρίνης - ∆ηµήτριος Κακαβακης Ταµίας : Αργύρης Μιγγολιος Εκπρόσωπος Τύπου : Βακης Μπεχράκης Τοµέας Οργανωτικού : Νικόλαος Γκέλλης Τοµέας Νεολαίας : Αργύρης Μιγγολιος Τοµέας Γυναικών : Γεωργία Γκότση


Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Ηµερίδα για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη νέα Γραµµατική του Γυµνασίου σήµερα στο Επιµελητήριο

- Σελίδα 7 -

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΟΚΙ∆ΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Με αφορµή την Επέτειο του «ΟΧΙ» την Κυριακή 28η Οκτωβρίου στις 6.00 το απόγευµα, στην Κροκίδειο Αίθουσα (δίπλα στην παλιά Ιερατική), η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου διοργανώνει «εκδήλωση τιµής» γι᾿ αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους ακριβοπληρώνοντας την λευτεριά µας. Η Εκδήλωση στο Α’ Μέρος περιλαµβάνει µουσικό πρόγραµµα από την «Χορωδία Κορίνθου» υπό την διεύθυνση του χοράρχου κ. Αλεξάνδρου Παπαγιανοπούλου, αποτελούµενο από επίκαιρα τραγούδια και στο Β’ Μέρος οµιλία από τον κ. Λάµπρο Ψωµά, Θεολόγο, µε θέµα: «’’ΟΧΙ’’ Μια πράξη Πίστης, Ελευθερίας και ∆όξας». Η Ι.Μ αναφέρει: «Καλείσθε όλοι όπως παρευρεθείτε σ᾿ αυτήν την εκδήλωση αποτείνοντας τον οφειλόµενο «φόρο τιµής» σ᾿ αυτούς που αγωνίσθηκαν και τελικά θυσιάστηκαν στα χιονισµένα βουνά της Πίνδου αλλά και απ᾿ άκρη σ᾿ άκρη της Πατρίδας µας βροντοφωνάζοντας το «ΟΧΙ» στους κατακτητές.» Κατά την Εκδήλωση, θα εκτεθούν εφηµερίδες από την εποχή του 1940. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο

Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας, σε συνεργασία µε τον σχολικό σύµβουλο φιλολόγων κ. Κώστα Τσατσάνη, διοργανώνει ηµερίδα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και τη νέα Γραµµατική του Γυµνασίου, η οποία διδάσκεται από την προηγούµενη σχολική χρονιά στα γυµνάσια. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 6 το απόγευµα στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Κορίνθου και σε αυτήν έχουν προσκληθεί εκλεκτοί επιστήµονες της εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εµπειρία στη διδακτική πράξη στη ∆ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το πρόγραµµα της ηµερίδας έχει ως εξής: 18.15 Χαιρετισµοί 18.30 Ιουλία Κανδήλα, σχολική σύµβουλος φιλολόγων. Θέµα: Τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γραµµατικής στη Μέση Εκπαίδευση: ιστορική αναδροµή. 18.50 Θεόδωρος Νηµάς, πρώην σχολικός σύµβουλος φιλολόγων – µέλος της επιτροπής αξιολόγησης της νέας Γραµµατικής του Γυµνασίου. Θέµα: Η νέα Νεοελληνική Γραµµατική του Γυµνασίου: µορφολογικές αλλαγές και βελτιώσεις. 19.20 Θανάσης Νάκας, καθηγητής Γλωσσολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών. Θέµα: Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα στη γλωσσική εκπαίδευση. 19.50 Συζήτηση.

Οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέµατα ταχυµεταφορών (courier ), διανοµών και εισπράξεων. Οικονοµικά πακέτα σχεδιασµένα Τηλ. 210 5220039


- Σελίδα 8 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

«ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» «Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι καθ’ όλα σύννοµη και διαφανής και δεν µπορεί να θεωρηθεί ευθύνη της Περιφέρειας η έλλειψη ενηµέρωσης και µειωµένης υποβολής υποψηφιοτήτων από επαγγελµατίες της Περιφέρειάς µας»

Α

πάντηση στις διαµαρτυρίες των δικηγορικών συλλόγων , µεταξύ αυτών και της Κορινθίας, σχετικά µε την ανάθεση υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης συµβουλευτικού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνει η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και συγκεκριµµένα ο ∆/ντής Αναστάσιος Σκούρας, ο οποίος, σε επιστολή που µας απέστειλε µεσω mail, αναφέρει τα εξής :

έλλειψη ενηµέρωσης και µειωµένης υποβολής υποψηφιοτήτων από επαγγελµατίες της Περιφέρειάς µας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν, είναι και θα είναι ανοικτή στην υποβολή προτάσεων µε βάση τη διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω προκειµένου να συµπληρωθεί ο σχετικός κατάλογος των προµηθευτών και των παρόχων τεχνικών ή / και νοµικών υπηρεσιών.

«Σε συνέχεια δηµοσιευµάτων ηλεκτρονικών και έντυπων µέσων ενηµέρωσης σχετικά µε την ανάθεση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε διάφορα δικηγορικά γραφεία υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης σχετικά µε έργα του ΕΣΠΑ σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Θυµίζουµε ότι η ανακοίνωση – διαµαρτυρία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου ανέφερε τα εξής:

«Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής αποτελεί έναν από τους τέσσερις άξονες του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σχετίζεται µε τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία (υποβοήθηση δικαιούχων του Προγράµµατος), την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτά και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων της χώρας µας. Στο πλαίσιο αυτό η Πράξη µε τίτλο «Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης Ε∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013» αποτελεί έργο ενταγµένο στον άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης µέσω του οποίου υλοποιούνται οι στόχοι που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μεταξύ των υποέργων τη Πράξης αυτής περιλαµβάνονται και οι αναθέσεις των υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης συµβουλευτικού χαρακτήρα σε πέντε δικηγορικά γραφεία, αναθέσεις οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην υποβοήθηση της ωρίµανσης έργων που θέτουν υποψηφιότητα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ αφετέρου στην επίλυση διοικητικών και νοµικών προβληµάτων των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται µέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η νοµική βάση µε την οποία υλοποιείται και ασκείται η εν γένει διαχείριση του άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης απαρτίζεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 4/2002 (Φ.Ε.Κ. 3Α / 14.01.2002) και την Υπουργική Απόφαση 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1856Β / 26.11.2010). Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση των πέντε συµβάσεων νοµικών υπηρεσιών στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στις διατάξεις αυτές . Συγκεκριµένα η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου βασιζόµενη στα Άρθρα 5, 6 και 7 της Υπουργικής Απόφασης 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010, δηµοσιοποίησε πρόσκληση µε αριθµό πρωτοκόλλου 492 / 14.02.2012 (η οποία σηµειωτέων αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) για την δηµιουργία καταλόγου – µητρώου συµβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες συµ-

βούλων τεχνικού και νοµικού αντικειµένου παροχής υπηρεσιών, δηµοσιοποιήθηκε δε στην ιστοσελίδα του ∆ΕΠΙΝ www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr και παραµένει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2015. Σηµειώνεται δηλαδή ότι η εν λόγω πρόσκληση είναι ακόµη ανοικτή για υποβολή υποψηφιοτήτων µε χωρική κάλυψη όλη την επικράτεια της χώρας µας. Στις προσκλήσεις αυτής της µορφής δεν είναι δυνατόν να τεθούν κριτήρια εντοπιότητας για την επιλογή των υποψηφίων προµηθευτών και των παρόχων τεχνικών ή / και νοµικών υπηρεσιών. Με βάση την σηµερινή ενηµέρωση του καταλόγου η οποία έλαβε χώρα µετά την υποβολή των αρχικών υποψηφιοτήτων (οι οποίες ανέρχονται σε 75 υποψήφιες Εταιρείες) η Ε.∆.Α. µε σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησε και κατηγοριοποίησε τις υποβληθείσες αιτήσεις ανάλογα µε το αντικείµενό τους. Η βάση αυτή θα ενηµερωθεί και θα συµπληρωθεί εκ νέου µε τις υποψηφιότητες εκείνες οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνεται ότι τα νοµικά γραφεία των ∆ικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας δεν έχουν εκδηλώσει µέχρι σήµερα ενδιαφέρον για εγγραφή στο µητρώο συµβούλων της Περιφέρειας ούτως ώστε να καταστούν βάσει της Υπ. αριθ. Αριθµ. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ 12-11-2010 υπουργικής απόφασης δικαιούχοι συµβάσεων νοµικών υπηρεσιών. Θεωρούµε εποµένως ότι είναι άκαιρη και ατυχής η ανακοίνωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας η οποία κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας και απαξίωση των δικηγόρων µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καλαµάτας αλλά και των λοιπών ∆ικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι καθ’ όλα σύννοµη και διαφανής και δεν µπορεί να θεωρηθεί ευθύνη της Περιφέρειας η

«Κατόπιν της πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του Συλλόγου µας περί ανάθεσης έργου συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και περί της ανάθεσης οµοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε εκτάκτως σήµερα, 22-10-2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, συζήτησε το ανωτέρω θέµα και έλαβε οµόφωνα την κατωτέρω απόφαση: «Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου διαµαρτύρεται έντονα και αποδοκιµάζει το γεγονός της ανάθεσης έργου συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε δικηγορικό γραφείο Πειραιώς όπως και το γεγονός της ανάθεσης οµοίου έργου υποστήριξης υπηρεσιών των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας σε δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεδοµένου ότι: 1.- Με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται οι δικηγόροι της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας ως και οι δικηγόροι των υπολοίπων περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς µας και µάλιστα µέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν έγιναν ποτέ γνωστές στους τυχόν ενδιαφερόµενους δικηγόρους. 2.- Θεωρεί ότι η παραπάνω ενέργεια δηµιουργεί µείζον ηθικό ζήτηµα και αποφασίζει να απευθυνθεί στους αρµόδιους φορεί ήτοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για να εκδηλώσει την διαµαρτυρία του. 3.- Επιφυλάσσεται περαιτέρω να διερευνήσει την νοµιµότητα των άνω αναθέσεων οπότε και θα λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις. 4.- Αποφασίζει τον συντονισµό των παραπάνω ενεργειών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου µε τους λοιπούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Κόρινθος, 22-10-2012 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας


Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 9-

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την καταβολή επιδόµατος µητρότητας στις αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες γυναίκες από τα τέλη Απριλίου 2013. Σύµφωνα µε αυτό πλέον θα χορηγείται επίδοµα µητρότητας και στις αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες γυναίκες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 εβδοµάδων, χωρίς όµως ακόµη να προσδιορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεως του επιδόµατος. Οι λεπτοµέρειες αυτές θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από την ψήφιση του νόµου (περίπου τον Απρίλιο) και µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου των φορέων των αυτοαπασχολούµενων, δηλαδή του ΟΑΕΕ. Στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούµενες µητέρες λάµβαναν µετά την γέννα επίδοµα τοκετού 800 ευρώ από τον ΟΑΕΕ, ποσό που καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2012. Η µόνη ευνοϊκή ρύθµιση που διατηρείται αφορά στην µείωση των εισφορών κατά 50% για διάστηµα ενός χρόνου µετά τον τοκετό. Το Ν/Σ ενσωµατώνει στο Ελληνικό ∆ίκαιο την Οδηγία 2010/41/ΕΕ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Κ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Σ

ήµερα στις 8:30 το βράδυ η «Πρωτοβουλία για το Κέντρο Νέων Κορινθίας» καλεί κάθε ενδιαφερόµενο/η, σε συνάντηση - ανοιχτή συζήτηση . Η συνάντηση θα γίνει στο Κέντρο Νέων Κορινθίας (Κολιάτσου 112, Κόρινθος), µε θέµα την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Νέων και την διατήρηση του κοινωνικού -πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του. Σκοπός της «Πρωτοβουλίας για το Κέντρο Νέων Κορινθίας» είναι η επαναλειτουργία του ως ένας ζωντανός, πολιτιστικός & κοινωνικός δηµόσιος χώρος στη σηµερινή πραγµατικότητα, ο οποίος εν µέσω κρίσης πολιτισµού, ουσιαστικής παιδείας και αξιών, θα παράγει κοινωνικές δράσεις & πολιτισµό µέσα από µια µεγάλη ποικιλοµορφία δραστηριοτήτων. Η «Πρωτοβουλία» έχει ήδη καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και πλάνο ενεργειών, δείχνοντας τη διάθεση και την ενεργή της υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, το θέµα προέκυψε, µετά από αίτηµα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Νεολαίας (ενός από τους 3 εταίρους), για “λύση” της εταιρείας, δηλαδή κατάργηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Κέντρο Νέων Κορινθίας”. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ∆ήµος Κορινθίων είναι οι άλλοι δύο εταίροι.


- Σελίδα 10 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ

ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

Ο

ι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ θα έχουν νέα δυνατότητα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων εισφορών. Η ρύθµιση αφορά οφειλόµενες έως 30 Ιουνίου ασφαλιστικές εισφορές, µε ευνοϊκούς όρους, όπως η απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης µέχρι και 100%, και η αναστολή των αναγκαστικών µέτρων, έως 31 ∆εκεµβρίου 2013. Για τους ασφαλισµένους που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισµό, είτε νέα ρύθµιση, παρέχεται επίσης αναστολή αναγκαστικών µέτρων, ασφαλιστική ενηµερότητα, ασφαλιστική ικανότητα για

παροχές ασθενείας και δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία. Η νέα ρύθµιση παρέχει τις εξής δυνατότητες: 1. Προσωρινός ∆ιακανονισµός (Άρθρο 3 παρ. α του Ν4087/2012), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: • Υποβολή αίτησης έως 31 ∆εκεµβρίου 2012, µε έκπτωση 40% στα Τέλη Καθυστέρησης. • Υποβολή αίτησης µετά την 1η Ιανουαρίου 2013, χωρίς έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης. • Ρύθµιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.

• Καταβολή απαιτητών εισφορών, από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ηµεροµηνία αιτήσεως. • Καταβολή της πρώτης δόσης, έως το τέλος του επόµενου µήνα της υποβολής της αίτησης. • Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 150 ευρώ. • Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισµού. • Λήξη του διακανονισµού την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 2. Ρύθµιση (Άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: • Υποβολή αίτησης έως 31 ∆εκεµβρίου 2012. • Ρύθµιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012. • Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ηµεροµηνία

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ Από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε ότι µε απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, τα οποία θα λειτουργούν ως ακολούθως: • ∆ευτέρα – Τρίτη – Πέµπτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 07.30 έως 15.30. • Τετάρτη µόνο κατά τις ώρες 14.00 έως 22.00 και • το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση του ωραρίου δεν ισχύει για τα σηµεία παραλαβής δικαιολογητικών των Γραφείων ∆ιαβατηρίων των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τα Γραφεία ∆ιαβατηρίων, µπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – ∆ικαιολογητικά.

αιτήσεως. Εξόφληση: i. εφάπαξ ή έξι δόσεις, µε έκπτωση 100% στα Τέλη Καθυστέρησης. ii. από επτά έως δέκα δόσεις, µε έκπτωση 75% στα Τέλη Καθυστέρησης. Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόµενου µήνα της υποβολής της αίτησης. Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής. Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθµισης. Στις νέες ρυθµίσεις µπορούν να ενταχθούν µόνον οι ασφαλισµένοι που δεν έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισµό. Το δικαίωµα ένταξης ασκείται άπαξ, ενώ η ρύθµιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόµενες διµηνιαίες εισφορές και δόσεις.

Αύριο στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Κόρινθο η 1η Συνδιάσκεψη Μετώπου Νεολαίας της Τ.Ο. Κορινθίας

Αύριο το απόγευµα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής Κορίνθου, θα πραγµατοποιηθεί η 1η Συνδιάσκεψη του Μετώπου Νεολαίας της Τ.Ο. Κορινθίας. «Όσοι Έλληνες ( ηλικίας έως 30 ετών ) επιθυµούν να πυκνώσουν τις τάξεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ καλούνται να παρευρεθούν στα γραφεία µας , όπου θα ενηµερωθούν για τις θέσεις του Κινήµατος , θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση και γνωριµία µε τα µέλη του Πυρήνα καθώς και µε τον βουλευτή και επικεφαλής του νοµού κ. Ευστάθιο Μπούκουρα», αναφέρει η πρόσκληση του λαϊκού συνδέσµου και συνεχίζει: «Η Νεολαία είναι το µέλλον της φυλής µας και έχει ως σκοπό και υποχρέωση την Νίκη και την απελευθέρωση της Πατρίδας από τους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους».


- Σελίδα 11 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012


- Σελίδα 12 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΣΚ καθηγητών ∆Ε:

ξύνει ακόµα περισσότερο τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Η ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆Ε απαιτεί:

«Το Υπουργείο Παιδείας εγκληµατεί σε σχέση µε τη β΄ ξένη γλώσσα»

• Άµεση κάλυψη των λειτουργικών κενών, ώστε όλοι οι µαθητές να αρχίσουν, επιτέλους, να διδάσκονται τη β΄ ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει. • Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά ή από πλεονασµατική σε πλεονασµατική περιοχή. • Επίσπευση των διαδικασιών για τις µετατάξεις στις νέες ειδικότητες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε ανακοίνωση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ενεργειών από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. • Αναβάθµιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και τη σύνδεσή της µε την Πιστοποίηση Γλωσσοµάθειας» .

Από την Εκτελεστική Γραµµατεία Π.Α.Σ.Κ. καθηγητών ∆.Ε εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ένα και πλέον µήνα µετά την έναρξη του σχολικού έτους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες των δυο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης στερούνται του δικαιώµατος διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας την οποία έχουν επιλέξει να διδα-

χθούν. Σε πολλά ∆ηµοτικά Σχολεία παρατηρείται το φαινόµενο οι ∆ιευθυντές να πιέζουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να παρακολουθήσουν άλλη γλώσσα από αυτήν που έχουν επιλέξει ή και διδάχτηκαν την περσινή σχολική χρονιά. Αλλά και στα Λύκεια σηµειώνονται παρατυπίες και παρεκκλίσεις σε σχέση µε τη δηµιουργία τµηµάτων γαλλικής και γερµανικής γλώσσας. Ταυτόχρονα οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης πιέζουν για τη δηµιουργία τµηµάτων µε αριθµό µαθητών πολύ µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι η δηµιουργία όρων κατάργησης της οργανικότητας των συναδέλφων που διδάσκουν το µάθηµα που δεν επιλέγει η πλειονότητα των µαθητών. Πρόκειται για µια ακόµη καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωµάτων. Εκατοντάδες συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 παραµένουν εγκλωβισµένοι, ενώ είναι υπεράριθµοι, σε περιοχές µακριά από τα σπίτια τους, µε προσωπικό, οικογενειακό και οικονοµικό κόστος. Οι αιτήσεις τους για απόσπαση δεν ικανοποιούνται ακόµα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν λειτουργικά κενά στον τόπο των συµφερόντων τους. Αλλά και το δικαίωµα που έχουν οι µαθητές να επιλέγουν τη γλώσσα που θα διδαχτούν έχει στην ουσία καταργηθεί, αφού τα κριτήρια που θεσπίζονται δε λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες τους ούτε µε τον προγραµµατισµό των γονιών τους. Και όλα αυτά σε περίοδο βαθιάς οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, που ο-

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Α.Σ.Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆.Ε.

Αµερικανικές Εκλογές: Η εκλογική µάχη µέσα από τις θέσεις των δύο αντίπαλων κοµµάτων Το θέµα του debate αυτής της εβδοµάδας της ΟΝΝΕ∆

Η

Οργάνωση Νέων της Νέας ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της ανταλλαγής απόψεων έχει καθιερώσει τη διεξαγωγή θεµατικών debates για θέµατα που άπτονται της επικαιρότητας και απασχολούν την κοινωνία. Το debate αυτής της εβδοµάδας που έχει ξεκινήσει η ΟΝΝΕ∆, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της ανταλλαγής απόψεων για θέµατα που άπτονται της επικαιρότητας και απασχολούν την κοινωνία, θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Πέµπτη στις 19:00 στη Βιβλιοθήκη του OpenPlace (Μεσογείων 15), µε θέµα: «Αµερικανικές Εκλογές: Η εκλογική µάχη µέσα από τις θέσεις των δύο αντίπαλων κοµµάτων», ώστε, όπως αναφέρει η Οργάνωση «να µπορέσουµε µέσα από την παρουσίαση του πολιτικού πλαισίου των δύο αντίπαλων πολιτικών σχηµατισµών, να αντιληφθούµε την επίδραση που θα έχει στη χώρα µας αλλά και στον ευρύτερο κόσµο το τελικό αποτέλεσµα». Οµιλητές θα είναι οι:

§ Σταύρος Βλαχογιάννης, εκπρόσωπος των Republicans Abroad απέναντι στους § Yvette Jarvis, Πρόεδρος των Democrats Abroad Greece και Brady Kiesling, Γραµµατέας των Democrats Abroad Greece Η δοµή του debate περιλαµβάνει δεκάλεπτες εισηγήσεις από τους οµιλητές, και κατόπιν ερωτήσεις από το κοινό στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους οµιλητές να απαντήσουν εντός 2 λεπτών. Έπειτα από κάθε τοποθέτηση το κοινό εκδηλώνει την ικανοποίηση του από την απάντηση µέσω µπλε και κόκκινων καρτών. Η εκδήλωση θα µεταδοθεί και διαδικτυακά, από τη σελίδα www.onned.gr/live


Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 13 -

ΕΙΠΑΝ Γιώργος Παπανικολάου – Ευρωβουλευτής:

« 880.000 άνθρωποι θύµατα εκµετάλλευσης στην Ε.Ε.»

Μ

ε αφορµή την Ευρωπαϊκή Ηµέρα κατά της εκµετάλλευσης και εµπορευµατοποίησης των ανθρώπων που θεσπίστηκε το 2007, ο ευρωβουλευτής της Ν.∆. και µέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γ. Παπανικολάου δήλωσε:

«Η παράνοµη και αναγκαστική µετακίνηση ανθρώπων µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους δυστυχώς είναι παρούσα και στην Ε.Ε. και βρίσκει γόνιµο έδαφος ανάπτυξης στην Ευρώπη που ταλανίζεται από την πρωτοφανή οικονοµική κρίση και από την µείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της, ιδίως εκείνων που διαµένουν σε κράτη µέλη του Νότου, όπως στην χώρα µας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας, 880.000 άνθρωποι στην Ε.Ε. είναι θύµατα αναγκαστικής εργασίας και σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 1,8 ανθρώπους ανά χίλιους κατοίκους. Η Ελλάδα σηκώνοντας το µεγαλύτερο βάρος των παράνοµων µεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη έρχεται παράλληλα αντιµέτωπη µε τις εγκληµατικές- εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας- πρακτικές των δουλεµπόρων, και εποµένως οφείλει να επιδεικνύει την µέγιστη προσοχή στα ζητήµατα αυτά. Η οικονοµική κρίση δεν πρέπει να µας αποσπά από τις θεµελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες. Η Ευρώπη αποτελεί παγκόσµιο φάρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σεβασµού του ατόµου. Στην Ε.Ε., και αυτό το διαπιστώνουµε στην αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει δυστυχώς σήµερα έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Τα µεγάλα οικονοµικά ζητήµατα δεν µπορούν να επισκιάζουν την ύψιστη αξία, ηθική και νοµική της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.»

Υπερψηφίστηκε από την γαλλική Εθνοσυνέλευση η πρόταση για επιβολή φόρου ύψους 75% στα πολύ υψηλά εισοδήματα

Υ

περψηφίστηκε την περασµένη Παρασκευή από την γαλλική Εθνοσυνέλευση η πρόταση για επιβολή φόρου ύψους 75% στα πολύ υψηλά εισοδήµατα. Ο φόρος θα ισχύσει για δύο χρόνια και θα αφορά τα εισοδήµατα που ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο ευρώ κατ' έτος και κατά φορολογούµενο. Η επιβολή του φόρου είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Η δεξιά αντιδρά υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα καθαρά συµβολικό µέτρο που δεν θα αυξήσει σηµαντικά τα έσοδα του γαλλικού κράτους. Υπολογίζεται ότι 1500 άτοµα θα κληθούν να πληρώσουν κατά µέσο όρο 140.000 ευρώ ετησίως µε κέρδος για το κράτος που προϋπολογίστηκε στα 200 εκατοµµύρια ετησίως. Στέλεχος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Προϋπολογισµού, Ζερόµ Καϊζάκ, διαβεβαίωσε ότι η φορολόγηση είναι νόµιµη τονίζοντας ότι «ο καθένας πρέπει να συµβάλει µε τα µέσα που διαθέτει» στη συνολική προσπάθεια των Γάλλων.


- Σελίδα 14 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Πωλείται κοµµωτήριο µε σταθερή πελατεία στην Κόρινθο. Με όλο τον εξοπλισµό. Πληρ. Τηλ.: 6938749216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Αγ. Θεόδωροι, ενοικιάζεται µεζονέττα 70 τ.µ. ανοικτοί χώροι τύπος loft, 2 υ/π, αποθήκη, εντοιχισµένη κουζίνα, θέρµανση τζάκι και ξυλόσοµπα, δυνατότητα τοποθέτησης a/c. , µέσα σε κήπο µε ελαιόδεντρα 3 στρέµµατα, σε συγκρότηµα 4 µονοκατοικιών. Τιµή 400 ευρώ τηλ. 6972 326627 και 210 9519487 142 Ενοικιάζεται 3άρι στο Ξυλόκαστρο καινούργιο κοντά στην θάλασσα Αριστοναυτών 45. πληρ. Τηλ.: 697948684. 240412

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 90 τ.µ. τριάρι νε τζάκι—ηλιακό—air condiotion—αυτονοµη θέρµανση— parking—αποθήκη κα ιµεγάλες βεράντες. Πληρ. Τηλ.: 2741401037 & 6909561267 Ενοικιάζεται στην περιοχή Καλλιθέας Κορίνθου διαµέρισµα 90 τ.µ. Τριάρι µε τζάκι—ηλιακό air condition αυτόνοµη θέρµανση parking αποθήκη και µεγάλες βαράντες. Πληρ. Τηλ.: 274140-01037 κιν.: 6909.561.267. 47 Ενοικιάζεται κατάστηµα 45 τ.µ. στην Κόρινθο, Κολιάτσου 40 εντός στοάς. Πληρ. Τηλ.: 210 6710813, 6979549935. 305

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλο 2αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977912394

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, λειτουργός για την Κόρινθο. ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΡΦΩΜΕΑπαραίτητα προσόντα: Πωλείται φορτηγάκι DATSUN • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια ΝΗ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΗΣ, 1500 cc µε ανοικτή καρότσα. Έχει άσκησης επαγγέλµατος ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ µήκος 2,28 µ. και πλάτος 1,50 µ. µε • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ΠΑΙ∆ΑΚΙ (Α) ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙπαραπέτι. ΑΑ κατηγορία, αδούλευτο • Σχετική επαγγελµατική ικανότητα και ∆Α,ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥκαι καθαρό χωρίς σκουριές. ∆εκτός εµπειρία δοχείο «ΚΑΡΥΑΤΙΣ». ΣΗ. κάθε έλεγχος. • Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατιΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ σµού, ελέγχου, συνεργασίας και επικοινωΤιµή προσφοράς: 2.000 € Πληρ. Τηλ. 6944 183426 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. νίας Τηλ: 2721026597, κιν: 6977895140 και 27430 23805. • Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ΤΗΛ. 6948 850378. 175 και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά 250612 3111 Πωλείται οικία εκτός σχεδίου 115 ασφάλειας Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. µε όλα τα 2103843038 ή µε mail: erΠωλείται στην περιοχή ΠοσειδωΖητείται αγροτικό φορτηγάκι. νίας οικόπεδο 700 τ.µ. Πληρ. Τηλ.: κοµφόρ, 300 µέτρα από την θάλασσα gasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον Πληρ. Τηλ.. 6974931750. στον Κάβο Ισθµίας 130.000€ Πληρ. κωδικό 67 6980285293. 1311 Τηλ.: 27410 37986. 070612 312 Ζητείται παιδαγωγόςKύριος ζητά εργασία SECURITY παιδοκόµος για την Κόρινθο µε άδεια εργασάις. Περιοχή ΚορινθίΠωλείται αυτοκίνητο µάρκας Golf Πωλείται γωνιακό διαµέρισµα 96 τα.µ. στον 3ο όροφο στον πεζόδροµο 3 σε καλή κατάσταση. Τιµή 4.000 Απαραίτητα προσόντα: ας µε προτίµηση Κιάτο— της Κορίνθου Πληρ. Τηλ.: ευρώ. Πληρ. Τηλ: 27440 – 21358 και • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών Ξυλόκαστρο. Πληρ. Τηλ.: 2741021954 & 6972320244. 61660. • Σχετική επαγγελµατική ικανό6979211909. 142 270412 2511 τητα και εµπειρία Ευκαιρία πωλούνται ράφια για • Ικανότητα να διαµορφώνει Πωλείται επαγγελµατικο κτίσµα Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία, καταστήµατα σε άριστη κατάστα- στην Ξυλοκέριζα 130 τ.µ. σε οικόπε- σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοκρατηση παιδιών , ηλικιωµένων & ση. Τηλ. Επικοινωνίας δο 800 τα.µ. επί του δρόµου. Πληρ. σύνης µε τα παιδιά σίδερο. Πληρ. Τηλ.: 6985717794. 6946178155. Μόνο σοβαρές προτάΤηλ.: 6955941375. • Ικανότητα συνεργασίας και 101 σεις. 81 επικοινωνίας

Ενοικιάζεται κατάστηµα επί της 250412 Π.Ε.Ο. Κορίνθου = Πατρών στο Λέχαιο Κορινθίας, πλησίον δηµοτι- Πωλείται κατάστηµα 34 τ.µ. Λουτράκι κέντρο. Τηλ. Επικοινωνίας κού σχολείου και δίπλα σε στάση 6946178155. ΚΤΕΛ 75 τα.µ. µε τουαλέτα, νερό 250412 και πάτωµα συν πάρκινγκ σκεπασµένο 75 τα.µ.. Πληρ. Τηλ.: 210 Ενοικιάζεται διαµέρισµα 100 τ.µ. Πωλούνται πορτοκάλια στα δένδρα 8053170 (πρωϊ) 27410 86250 σε δυόροφη µονοκατοικία στην θέση εκλεκτά στο Μπολάτι Κορινθίας. (απόγευµα) 6977699351. Γαλότα Λουτρακίου ισθµός κοντά Πληρ. Τηλ. 6944614272 & 36 στο super market Βασιλόπουλος. 2741055706 Πληρ. Τηλ.: 6945721105 & 200312 6948953233. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται αγρόκτηµα 4200 τ.µ. µε 051011 θαλάµους πτηνοτροφείου στην περιΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 ΜΟΕνοικιάζεται διαµέρισµα 140 τ.µ. 3 ΝΤΕΛΟ 1996 ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑοχή Ποσειδωνία, Μπουµπουλίνας υπνοδωµατίων στο κέντρο της Κο71. Πληρ. Τηλ.: 6981896205, ΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ—ΣΗΜΑ 2012 ΗΛΙΟρίνθου στην οδό Αδειµάµτου. Πληρ. 6944333280 & 27410 80696 κα ΡΟΦΗ—ΑIRCONTITION ΧΛΜ. 56000. ΤΙΜΗ 2900€ Τηλ.: 6975854495. Πρωτόππαπα Γεωργία. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 280212 156 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 76 τ.µ στο Λουτράκι, κοντά στο καζίνο, 500 µέτρα από τη θάλασσα, µε δύο υπνοδωµάτια, τζάκι, καλοριφέρ και κλιµατισµό αυτόνοµο. Πληρ. Τηλ: 6946768566. Τιµή: 450 ευρώ 270911

Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα (οροφοδιαµέρισµα) 30 τ.µ. στον 1ο όροφο. Πηγάσου 6 Κόρινθος Τηλ: 6977804545 318 Ενοικιάζεται 2άρι διαµέρισµα 60 τ.µ. επιπλωµένο 50 µέτρα από την θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Πληρ. Τηλ.: 6945576487.

ΓΛΩΣΣΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,∆ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ,ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6997205320 32

Πωλείται στη ∆υτική Πλευρά του Λουτρακίου οικόπεδο εντός σχεδίου 185 τ.µ. (Ο.Τ.119) στην συµβολή οδών Γερανείων και εγκεκριµένης οδού Ναβαρίνου πάνω από τις σκάλεςΤηλέφωνα επικοινωνίας :Χ.Κηπουρός : 2106427074 ∆.Ευγενοπούλου : 2106430318 Ν.Σανιδόπουλος : 2296025550 2211 Πωλείται οικόπεδο 1700 τ.µ. εντός σχεδίου πόλης µε δυνατότητα να µοιραστεί σε δύο µερίδια στον Πύργο Ευρωστίνης. Τηλ.: 6977804545. 147

Αποστείλατε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή µε mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 68. Φιλόλογος µε εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αρχαίων Ελληνικών και ¨Εκθεσης σε µαθητές Γυµνασίου—Λυκείου. Πληρ. Τηλ.: 210 7523274 & 6947578366. 1310 Αναλαµβάνω µικροδουλειές Ηλεκτρικά υδραυλικά—πλακάκια– σίδερα - αλουµίνια - βαψίµατα. Κος Σπύρος—Πληρ. Τηλ.: 6972984120

300512 Πωλείται βιβλιοπωλείο στην ΚόΠωλείται τρακτέρ 45 ΗP ΑΪΧΕΡ ρινθο µε σταθερή πελατεία. Πληρ. Γερµανίας 4Χ2 µε ύψος µόνο 1,10 Πτυχιούχος φοιτήτρια ΠαιδαγωγιΤηλ.: 6945282541. εκατοστά , δενδροκοµικό— κού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα 299 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι, στη κατ’ οίκον σε µαθητες ∆ηµοτικού. θέση «Λειβαδάκι» , επί της Σχολής αµπελουργικό σε άριστη κατάσταση. Πωλείται στην περιοχή της ΠοσειΤιµή 4.000€ και Φορτηγάκι DAΤιµή ώρας 7€. Πληρ. Τηλ.: δωνίας στην οδό Μπουµπουλίνας 71 Μηχανικού, οικόπεδο 650 τ.µ, εντός TSUN 1500 cc ενός τόνου, µε ανοιένα τεµάχιο 4 στρεµµάτων µα κτήριο 6983068610 σχεδίου (Σ.∆ 04), µε καρποφόρα 161211 χτή καρότσα 2,22 µ. πλάτος και 1,52 400 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 27410 80696. δέντρα, τιµή: 160.000 ευρώ, µισό Nέα Πολυεθνική εταιρεία παγκοµε παραπέτη, σε άριστη κατάσταση 149 90.000 ευρώ. Πληρ. Τηλ: σµίου εµβέλειας αναπτυσεται στην περασµένο ΚΤΕΟ και πρόσφατο 6939624615 περιοχή σας και αναζητα σοβαρά και γενικό σέρβις. ∆εκτός έλεγχος. Επί130911 Πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή δειξη και δοκιµή. Σαν καινούργιο. οικόπεδο 900µ. Στον οικισµό Εξαµι- υπεύθυνα ατοµαγια την στελέχωση Πωλούνται αγροτεµάχια 4300 και της. Τιµή 2.800€ Πληρ. Τηλ: 6977λίων. Πληροφορίες στα τηλ. 210 3250 µ2 αντίστοιχα µε καρυδιές το Πληροφορίες: What’s up: 895140. 6081764 & 6972206900. ένα , στην ορεινή ΚΑΡΥΑ Κορινθί131211 6972106396. Vodafone: 219 ας, άρτια , οικοδοµήσιµα µε 6943221559. Πωλείται εξοπλισµός καφενείου, έγκυρους τίτλους, χαρακτηρισµένα 171111 Πωλείται ή Ενοικιάζεται στο Λουτραπεζοκαρέκλες, ψυγείο, τηλεόραΜΗ ∆ΑΣΙΚΑ επί επαρχιακής ΤΡΙτράκι γωνιακό µαγαζί 55 τ.µ. σε ση, παγοµηχανή. Πληρ. τηλ.: ΚΑΛΑ—ΚΑΡΥΑ—ΦΕΝΕΟΣ 400µ Το Κτήµα Παλυβού στην Αρχαία πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες : 2744079010 & 6937232930. από τον Οικισµό, δίπλα στο ξενοΝεµέα ζητά για άµεση πρόσληψη 2741025998, 27410 53363 & 251011 άτοµο για το τµήµα πωλήσεων. 6947317123. Πωλείται οικόπεδο στην ΤσαγκαΠρουπηρεσία στο αντικείµενο θα 79 ράδα Πηλίου 1 (ένα) στρεµµα εντός ληφθεί υπ οψιν. τηλ 27460-24190 σχεδίου στη θέση Ταξιάρχης µε θέα info@palivos.gr " Πωλείται επιπλώση παιδικού δωθάλασσα. Εχω και πιστοποιητικό 15 µατίου NEOSET κρεβάτι— δασαρχείου. 45.000 €. Πληρ. τηλ. κοµοδίνο—γραφείο—βιβλιοθήκη, σε Συλλογή κερµάτων Ελληνικών ν 69730044251 & 27410 20931. & Ξένων πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. Τηλ. 103 Κέρµατα από 50ράκι έως 100 δραχ22960 27058. µές. Σύνολο ελληνικών κερµάτων 69 Πωλούνται κατάλληλα για φοιτηείναι 500 τεµάχια και ξένα κέρµατα Πωλείται επιχείρηση εσωρούχων τές. Κανεπές διθέσιος, κρεβάτι µε είναι 128 χάρτινα. Ξένα υπάρχουν 1 στο κέντρο της Κορίνθου λόγω στρωµα διπλό, γραφείο µες ενσωµατων 5, 1 των 10, 1 των 50, 1 των συνταξιοδότησης τοµένη βιβλιοθήκη. Τιµή 300€. 1.000. Για όλα θέλω 600€. Τηλ:2741025797. Πληρ. Τηλ. 6944299103 (Ολές τις Τηλ.27410-23830. Τα ελληνικά 145 ώρες). κέρµατα είναι από το 1926. Για ολά τιµή 600€ . Πληρ. Τηλ.: Λουτράκι : Οικόπεδα (2) 650 τ.µ. + ∆ΙΑΦΟΡΑ 27410 23830. 1060 τ.µ. άρτια , οικοδοµήσιµα Σ.∆. 73 0,4 προς 300 € το τ.µ. τηλ ΝΕΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2741021956 – 6951323256 ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΖΗΤΑ Καθηγήτρια Αγγλικών παραδίδει 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΕΣ µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού – Πωλείται µονοκατοικία 150 τ.µ. 50 ΚΤΕΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΌ ΤΕΛ Ή ΤΕΙ) Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Πληρ. Ή ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ. µέτρα από την θάλασσα σε οικόπεδο 1 ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ Τηλ.: 27410 85201 & 6939856440. 1250 τ.µ. Πληρ. Τηλ. 6937165657. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 299 77 COMPUTER) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΛ. 6940075555 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Πωλείται ταχύπλοο 4,65 µ. µηχανή ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΙΜΕ50 ΗΡ σχεδόν καινούργια. Πληρ. 050912 ΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Τηλ. 6937165657. ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ 77 Ζητείται κοινωνική

ΤΗΛ.: 6947355915 0509121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ - ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος 8-2-2011 Αριθµός Πρωτ.: 711 ΠΡΟΣ: Τον κ. Λαµψίδη Αχιλλέα Παναγιώτη του Ελευθερίου, Τερψιχόρης 73, Π. Φάληρο Αττικής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆ασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: Α) εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 710/08-022011 Πράξη Χαρακτηρισµού του ύστερα από αίτηση του κ. Λαµψίδη Αχιλλέα – Παναγιώτη του Ελευθερίου, κάτοικου Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Τερψιχόρης αρ. 73) για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, µε την οποία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Από την συνολική έκταση που βρίσκεται στη θέση «Ταµπούρι» Τ.Κ. Μποζικών ∆.Ε. Σικυωνίων περιφέρειας ∆ήµου Σικυωνίων: Το τµήµα 1, µε στοιχεία 2,3,4, ….12,13,2 εµβ. 1.773, 05 τ.µ. στο από Νοέµβριο 2010 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολ. Μηχανικού ∆ηµητρίου Μπαλτζόγλου κλίµακας 1/500, όπως αυτό συµπληρώθηκε από εµάς, ως δασική έκταση, που εµπίπτει στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα εµπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Το τµήµα 2, µε στοιχεία 1,2,13,14,19,43,42,41,…24,23,1, εµβ. 12.095,37τ.µ. στο ως άνω περιγραφόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, ως µη δασική έκταση, που δεν εµπίπτει στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα εµπίπτει στην παρ. 6 εδάφιο α του άρθρου 3 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3208/03.

Ο αιτών δε επικαλείται έννοµο συµφέρον επί της συγκεκριµένης έκτασης βάσει του υπ’ αριθµ. 1572/06-11-2008 συµβολαίου του συµβολαιογράφου περιφέρειας Ειρηνοδικείου Στυµφαλίας Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου. Β) Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στο ∆ήµο Σικυωνίων µε το υπ’αριθµ. 710/08-02-2011 έγγραφό του, για να εκτεθεί µερίµνει του ∆ηµάρχου, επί ένα µήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Α΄βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Κορινθίας (Αράτου 41 – Κόρινθος) εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσης στον τοπικό τύπο. Ο ∆ασάρχης Κορίνθου Παναγ. Μπούλιας ∆ασολόγος

Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος άδειας Security ζητά εργασία ως εσωτερικός υπάλληλος γραφείου στην Κόρινθο και γύρω περιοχές ή ως υπάλληλος Security .Πληρ. Τηλ.: 6979717113. 142 Κοπέλα, πτυχιούχος ΤΕΙ µε προϋπηρεσία σε Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πιστοποίηση ECDL Core, αναζητά εργασία σαν υπάλληλος γραφείου ή ως γραµµατέας στην Κόρινθο (δεκτές σοβαρές προτάσεις και για άλλες θέσεις). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2741021759, 6975772944. 154 ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ αναλαµβάνει την διεκπεραίωση κειµένων πτυχιακών, βιβλίων κλπ. [σε δικό µου υπολογιστή, αποθήκευση σε cd (όχι εκτύπωση).] Εµπειρία 10 χρόνων πάνω σε δικηγορικά κείµενα, πτυχιακές, λογιστικούς πίνακες και απλών κειµένων. Τιµές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944574018 272

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετος ιδρύσεως 1983 Εδρα: Αδειµάντου 28 Κόρινθος Τηλ/fax: 27410 22810 Email: hmer@otenet.gr Blog: http:// hmerhsiak.blogspot.com/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: Τηλ./fax: 22960 82862 Ιδιοκτήτρια- εκδότρια: Ευγενία Παπασιδέρη Χριστοπούλου ∆ιεύθυνση: Αναστάσιος Χριστόπουλος Συντάκτες— ∆ηµοσιογραφοι: - Καραβούλιας Τρυφωνας - Μασούρης Σπύρος Επιµέλεια κεµένων: Ευγενία Παπασιδέρη— Χριστοπούλου Συνδροµές ιδιωτών εσωτερικού: 50 € ετησίως - Οι απόψεις που εκφράζονται στις επιστολές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας.


- Σελίδα 15 -

Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Νέοι αγρότες & αλιείς στο επίκεντρο του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε. στο Λουξεµβούργο Αθανάσιος Τσαυτάρης:

«Η Γεωργία και η Αλιεία θα υποστηριχθούν µε σηµαντικά κονδύλια και µετά το 2013 και όλοι πρέπει να βοηθήσουν, προκειµένου µε τη σωστή τους αξιοποίηση να κάνουµε τον πρωτογενή τοµέα πυλώνα ανάπτυξης του τόπου»

Η

ενίσχυση των νέων αγροτών και ο τοµέας της αλιείας συζητήθηκαν µεταξύ άλλων, στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε, όπου συµµετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης και το οποίο ολοκληρώθηκε την Τρίτη. ∆εδοµένου ότι υπάρχει δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού της υπαίθρου, καθώς κατά µέσο όρο στην Ευρώπη µόνο το 6% των αγροτών είναι σήµερα κάτω των 35 ετών, έγινε κοινώς αποδεκτό πως χωρίς νέους αγρότες δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν µπορεί να ενσωµατωθεί νέα γνώση και καινοτοµία, δεν µπορούν να αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι και δεν µπορεί να γίνει αειφόρος διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και τέλος συνολικά δεν θα υπάρχει γεωργία. Με βάση τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν και σύµφωνα µε το Υπουργείο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής: 1. Η ενίσχυση των νέων αγροτών και ειδικότερα εάν θα γίνεται από τον Πυλώνα 1 της ΚΑΠ (Ενιαία Ενίσχυση) ή τον Πυλώνα 2 (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης) ή ακόµα και από τους δύο Πυλώνες θα αποφασιστεί στο επόµενο Συµβούλιο. 2. Σχετικά µε τη σύγκλιση των ενισχύσεων ανάµεσα στους γεωργούς, τόσο µεταξύ των κρατών, όσο και κυρίως µέσα στις διάφορες περιφέρειες ενός κράτους, όπου παρουσιάζονται µεγάλες αποκλίσεις, ο Υπουργός ζήτησε να υπάρχει ευελιξία και οι χώρες να αφεθούν οι ίδιες να ρυθµίσουν τον τρόπο, τα βήµατα και τη χρονική διάρκεια για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης που θα τεθεί. 3. Επίσης , συζητήθηκε το θέµα της αναγνώρισης των οµάδων παραγωγών και των ενώσεων τους ως σηµαντικού κρίκου στην αλυσίδα της παραγωγικής και εµπορικής διαδικασίας, από τη σπορά µέχρι τον καταναλωτή, καθώς και της διασφάλισης του δικαιούµενου κέρδους από την προστιθέµενη αξία των τροφίµων, που συνήθως καρπώνεται η µεταποιητική βιοµηχανία και οι αλυσίδες εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων.

Το νέο Πρόγραµµα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών

Σ

ε ότι αφορά στα θέµατα της Αλιείας, κύριο θέµα συζήτησης, στο Συµβούλιο, αποτέλεσε το νέο Πρόγραµµα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικά τα ποσοστά χρηµατοδότησης των επιµέρους δράσεων του. Σηµαντικό θέµα του Συµβουλίου ήταν και η δυνατότητα υποστήριξης νέων αλιέων, που θα ήθελαν να εισέλθουν σε αυτό το επάγγελµα. Ο Έλληνας Υπουργός ζήτησε και είχε επίσηµη διµερή συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Υπουργών (Κυπριακή αντιπροσωπεία), αλλά και τριµερή συνάντηση, µε την Προεδρία και την Επίτροπο Αλιείας της Ε.Ε, Μαρία ∆αµανάκη. Στις συναντήσεις τέθηκε κυρίως το θέµα του εκσυγχρονισµού του ελληνικού αλιευτικού στόλου (χωρίς αύξηση της ισχύος του) και η δυνατότητα χρηµατοδότησης της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάποιο διάστηµα, όπου απαιτηθεί, βάσει του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του Μεσογειακού Κανονισµού. Τον κ. Τσαυτάρη στις διαπραγµατεύσεις συνόδευαν ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων κ. ∆ηµήτρης Μελάς, ο Πρέσβης στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες κ. Ανδρέας Παπασταύρου και η υπεύθυνη για τα θέµατα της Αλιείας υπάλληλος στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία κα Σοφία Λουκµίδου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθηγητής Αθ. Τσαυτάρης τόνισε ότι «αντίθετα µε ότι πιστεύουν πολλοί η Γεωργία και η Αλιεία θα υποστηριχθούν µε σηµαντικά κονδύλια και µετά το 2013 και όλοι πρέπει να βοηθήσουν, προκειµένου µε τη σωστή τους αξιοποίηση να κάνουµε τον πρωτογενή τοµέα πυλώνα ανάπτυξης του τόπου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος, 23-10-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 47664 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ∆ιακηρύττει ότι Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, η εκτέλεση της προµήθειας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ – Υ.Α. 11389/1993, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει, της µε αρ. πρωτ. 27874/93 ερµηνευτική εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗ∆, του Ν. 3463/2006, της Π1/3305/2010 αποφ. του Υπ. Οικονοµίας, Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), της Π1/3306/2010 απόφ. του Υπ. Οικονο-

µίας, Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12-112010), της αρ. 27319/02 απόφ. του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β΄/24-0702): Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97, της αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφ. του Υπ. Οικονοµίας (ΦΕΚ 1291/ Β΄/11-08-2010), των αρ. 21437/0505-2011 και 58289/12-10-2010 εγγράφων του ΥΠΕΣΑΗ∆, του Π∆ 370/95 (ΦΕΚ 199) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», του Ν. 3852/2010, του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ, προϋπολογισµού 30.005,93€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ}. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 1η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο-

ρών). Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι σε οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση, καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους µέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόµιµα ή διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% µε το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, κ.λπ.. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της µελέτης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν' απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Ερµού 39, 1ος όροφος - τηλ. 27413 61026, αρµ. κ. κ. Τζώρτζης Β. και Γεώργ. Ρουµελιώτης) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ


Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012

- Σελίδα 16 -

Σεµινάριο ενηλίκων

για τη διατροφή ετοιµάζει το Λαογραφικό µουσείο Κορίνθου - Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι και τις 26 Οκτωβρίου Τη νέα αυτή διοργάνωση του Μουσείου στηρίζει το σωµατείο «Φίλοι του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου», τα µέλη του οποίου στέκονται ηθικοί και δυναµικοί αρωγοί σε κάθε δραστηριότητα του Μουσείου. Το σεµινάριο απευθύνεται σε ενήλικες και θα ολοκληρωθεί σε πέντε συναντήσεις. Θα πραγµατοποιηθεί όλα τα Σάββατα του Νοεµβρίου και το πρώτο Σάββατο του ∆εκεµβρίου, δηλ. 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 και 01/12, ώρα: 11.30 – 14.00. Η συµµετοχή κατ’ άτοµο για το σεµινάριο είναι 15 ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή στο τηλέφωνο του Μουσείου: 27410 71690, ώρες: 08.30-14.00, καθηµερινά εκτός ∆ευτέρας, έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012. Για τη συµµετοχή θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισµένες. Πρόγραµµα Σεµιναρίου 1η Συνάντηση Σάββατο 3 Νοεµβρίου

Τ

ο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου διοργανώνει σεµινάριο µε θέµα : «Απλά… παραδοσιακά… γαστρονοµικά». Στόχος να προβληθεί η µεσογειακή διατροφή µέσα από την απλή παραδοσιακή οικιακή µαγειρική τέχνη και η στροφή των ανθρώπων στη χρήση των τοπικών προϊόντων στην καθηµερινή διατροφή. Στο πρόγραµµα αυτό θα συµµετέχουν προσφέροντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους άνθρωποι από διάφορους κλάδους που σχετίζονται µε τη διατροφή, όπως η δηµοσιογράφος γεύσης κυρία Ελένη Ψυχούλη, η διαιτολόγος – διατροφολόγος κυρία Μαρία Ζερβού, ο µάγειρας και ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Προς Κορινθίους» κύριος Ναπολέων Κακοκέφαλος. Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο Τύπου , συµµετέχουν και στηρίζουν την προσπάθεια του Μουσείου οι εξής παραγωγοί από την περιοχή της Κορινθίας, προσφέροντας τα προϊόντα τους αλλά και την τεχνογνωσία για την παραγωγή τους: Κτήµα Παλυβού – Αρχαία Νεµέα Παραδοσιακά προϊόντα Επιδαύρου Α.Ε. – Μ. Πρωτόπαπας «Ο κήπος της αφθονίας» - Γιάννης Βαρελάς Φούρνος ΣΤΑΧΥ – Φώτης Αργυρίου Σκαπεντζής Βαγγέλης Τρίπος Κωνσταντής Παπαθανασίου Κώστας Φούφας Γιώργος

Θέµα: Μεσογειακή διατροφή – η διατροφή της Κρήτης - διατροφική πυραµίδα – τα απαραίτητα γεύµατα για κάθε ηµέρα – συνδυασµοί τροφών. 2η Συνάντηση Σάββατο 10 Νοεµβρίου Θέµα: Τοπικά προϊόντα - τοπικοί παραγωγοί. 3η Συνάντηση Σάββατο 17 Νοεµβρίου Θέµα: Οργάνωση κουζίνας – πώς ψωνίζουµε. 4η Συνάντηση Σάββατο 24 Νοεµβρίου Θέµα: α)Αλήθειες και ψέµµατα για το έτοιµο φαγητό β)Απλές συνταγές γ)Τραπεζώµατα: µαγειρεύοντας σε 30΄ δ)κοινωνικότητα και χαλάρωση γύρω από ένα τραπέζι ε)εκπαιδεύοντας τους εφήβους για το έτοιµο φαγητό 5η Συνάντηση Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου Θέµα: α) Λαχανόκηποι της αυτάρκειας β) Σπουδαία τα λάχανα Παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών και σιτηρών ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ «Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ