Page 1

TECHNISCH JEUGDPLAN VOETBALVERENIGING

v.v. Armada Grevenbicht

2010

tot

2015


ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Subdoelen 4. Organisatie 5. Jeugdcommissie 6. Beoordeling spelers 7. Opleidingsbeleid t.a.v. het jeugdkader

3

VOETBALTECHNISCHE DEEL 1. Visie

6

2. Opzet A. Inleiding B. Uitgangspunten v.v.Armada opleiding

8

3. De wedstrijd A. De speelwijze: de veldbezetting B. Rouleren van plaats bij de jeugd C. De taken en functies in het team D. Wedstrijdbespreking, rustbespreking en nabespreking

15

4. De training A. Van leeftijdtypische kenmerken via veldbezetting en taken naar trainingsinhoud B. Eisen waaraan een training moet voldoen C. Inhoud van de training (algemeen) D. Voorbereiding van de training E. Jaarprogramma trainingen

23

5. Het coachen A. Coachen tijdens de training B. Coachen v贸贸r, tijdens en na de wedstrijd

31

6. De jeugdspeler A. Algemeen B. Welke plichten heb je als selectiespeler? C. Afspraken tijdens de training D. Regels bij de wedstrijden E. Randvoorwaarden v.v.Armada

33

Ledenkaart jeugdlid Armada Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

bijlage A Harrie Claessen

35 - 36 2


1. Inleiding Het technisch jeugdplan (versie 31.03.2010) van v.v.Armada vormt het beleid en de doelstelling op het gebied van de voetbaltechnische zaken van de jeugdafdeling. Het technisch jeugdplan bevat een leidraad t.a.v. de opleiding van de jeugdvoetballers. Het Jeugdbeleidsplan 2009-2014 (versie 31-07-2009) is de leidraad voor organisatorische en afspraken t.b.v. een ieder die werkzaam is in het jeugdkader. 2. Doelstelling: Het doel van de v.v.Armada jeugdopleiding is een opleidingsprogramma te zijn voor de Armada jeugd voor de langere termijn met als uiteindelijk hoofddoel het doorstromen van de jeugd naar de senioren A-selectie en daar uit te groeien tot een vaste basisspeler. 3. Subdoelstellingen: - Het ontwikkelen van de individuele jeugdspeler; - Het scheppen van voorwaarden die het mogelijk maken het jeugdvoetbal op een zo hoogmogelijk nivo te kunnen beoefenen; - Het geven van een leidraad voor het leidinggevende kader t.a.v. begeleiding, spelsystemen, doorstroming, mentaliteit, enz. 4. Organisatie: Om de doelstellingen te realiseren is voor de volgende organisatie gekozen: - algemeen bestuur - Hoofdjeugdleider - jeugdcoรถrdinators - jeugdleiders en begeleiders. 5. Jeugdcommissie: Deze kommissie bestaat uit: . de hoofdjeugdleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken die direct te maken hebben met de uitvoering van het technisch jeugdplan . jeugdcoรถrdinators zowel voor de pupillen als voor de junioren dienen als aanspreekpunt voor jeugdleiders, jeugdtrainers en ouders van de jeugd.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

3


6. Beoordeling spelers: Om de individuele kwaliteiten van de Armada jeugdspelers te beoordelen en ontwikkeling te volgen is een beoordelingsformulier ontwikkeld (bijlage A) Dit beoordelingsformulier worden gebruikt voor indeling van de D-, C-, B- en A-jeugdspelers. Door middel van dit formulier worden alle facetten die van belang zijn bij de opleiding in beeld gebracht. Hierdoor kan de individuele ontwikkeling van de jeugdspeler worden gevolgd. Bij geconstateerde tekortkomingen kan door middel van training hieraan gewerkt worden. Trainers en leiders moeten bewust naar hun spelers kijken en zo ontdekken wat er verbeterd moet worden. Het formulier kan tevens als ondersteuning dienen bij het indelen van spelers, tevens kan inzicht worden verkregen of de desbetreffende speler juist is ingedeeld. Het beoordelingsformulier wordt 2x per jaar ingevuld. De invulmomenten zijn: 15 december en 15 april. De procedure: a. uitgifte beoordelingsformulieren via de jeugdcoรถrdinator aan de jeugdtrainer van de leeftijdsgroep. b. na 14 dagen dienen de formulieren retour te zijn bij de jeugdcoรถrdinator. c. bestudering formulieren door de jeugdcommissie Hierbij wordt o.a. gelet op: - is de speler juist ingedeeld - individuele ontwikkeling - eventueel bijstellen jeugdplan d. doorspreken met de betreffende trainers en leiders e. archiveren van de formulieren De gehele procedure vindt plaats in nauwe samenwerking met de jeugdcommissie en wordt binnen een maand afgerond. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld. N.B. De beoordelingsformulieren worden vanaf de E-pupillen (die het volgend seizoen naar de D-pupillen gaan) t/m A-junioren gehanteerd. Leiders en trainers van de F-en Mini-pupillen schrijven een verslagje over hun team.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

4


7. Opleidingsbeleid t.a.v. het jeugdkader: Armada streeft er naar dat het kader dat verantwoordelijk is voor training en begeleiding van de jeugdteams een dusdanige opleiding heeft genoten dat optimaal gewerkt kan worden om dit jeugdplan uit te voeren. Voor de F t/m de D-pupillen: het certificaat pupillentrainer (de inhoud komt overeen met de inhoud van de F-,E-, en D-modulen). Voor de B-en C-junioren: het certificaat juniorentrainer. Voor de A-junioren: het diploma trainer-coach 3- jeugd. Voor de keeperstrainers: de Frans Hoek –opleiding

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

5


VOETBALTECHNISCHE DEEL 1. VISIE Wanneer de mens voetbalt, maakt hij met een viertal relaties, ook wel omgevingskenmerken genaamd, kennis. Relaties -relatie tot de dingen (bal, doel, veld) -relatie tot de spelregels -relatie tot de tegenstander -relatie tot de medespeler Deze relaties samen vormen een voetbalomgeving. In deze omgeving ontstaat een voetbalgedrag. Dit gedrag is te ontwikkelen, te be誰nvloeden, te trainen. Wanneer de mens voetbalt en dus kennis maakt met bovengenoemde relaties dan wordt hij automatisch geconfronteerd (=zichtbaar) met de basisstructuren van het voetbal. Basisstructuren: A: Wanneer de ploeg in balbezit is; -scoren -aanvallen -opbouwen B: Wanneer de ploeg niet in balbezit is; -storen van de opbouw -storen van de aanval -voorkomen van doelpunt Verderop in het jeugdplan worden de basisstructuren (A en B) uitvoerig beschreven en geordend tot een algemene functiebeschrijving (=taken voor het gehele team) De basisstructuren bepalen de door de trainer te kiezen oefenstof die dient om de spelers de relaties optimaal te realiseren. Van taken voor het gehele team kunnen functies afgeleid worden. Functie is een positie/plaats waar vandaan een speler voetbalt. Functies zijn trainbaar in willekeurige vormen. Niet elke vorm is echter functioneel. De functionaliteit van de vormen, waarin de functies uitgevoerd en getraind worden, is ontleend aan de basisstructuren. Bij het trainen richt de trainer zich in eerste instantie op functieverbetering. Hij kiest zijn vormen, al naar gelang het ontwikkelingsniveau c.q. vaardigheidsniveau van zijn groep. De trainer houdt bij zijn vormkeuze dus rekening met de functiebeheersing. Elke speler dient de basisfuncties en de samenspelfuncties te beheersen, zodat hij als voetballer optimaal kan functioneren. Hij kiest zelf de vorm, die in een bepaalde wedstrijdsituatie functioneel is. Hierop heeft de trainer invloed. Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

6


Basisvormen en samenspelvormen zijn complementair. Samenspel is onmogelijk zonder de beheersing van de basisfuncties; het uitvoeren van de basisfuncties is niet mogelijk zonder samenspel. Alle functies zijn afgeleid van de basisstructuren en vormen dus een onderdeel van de spelanalyse. De uitvoering daarvan staat nooit los van de eerder genoemde relaties, dus van tegenstanders en medespelers. Technieken op zichzelf bestaan dus niet , tactieken en conditie evenmin. In de trainingssituatie kan de trainer evenwel ontkoppelen, d.w.z. afzien van ĂŠĂŠn of meer relaties. Het is af te raden in de training af te zien van de relatie tot de dingen. Een training zonder bal is nagenoeg zinloos. In de trainingssituatie wordt vaak de relatie tot de spelregels geweld aan gedaan. Als dat onbewust gebeurt is dat onjuist; bouwt de trainer het bewust in dan kan het zinvol zijn. De meest voorkomende ontkoppeling is het afzien van de relatie tot de medespelers en de tegenstanders. Bij het aanleren van de basisvormen hebben medespelers vaak een vaste rol en het aanleren van samenspelvormen gebeurt in de eerste fase zonder tegenstanders. De trainer moet er echter voor waken nooit te lang en te ver te ontkoppelen, omdat het gevaar bestaat dat de functiebeheersing zijn functionele relatie tot de basisstructuren verliest. Een ploeg heeft niets aan een speler, die uit stand en zonder tegenstander 100% raak schiet, maar in een wedstrijd nooit een doelpunt maakt. Voor het aanleren van basisvormen en samenspelvormen verwijzen we naar de verschillende oefenstofgebieden zoals die door de opleidingen worden aangereikt. Hoewel er in deze visie gebruik wordt gemaakt van het begrip "technieken", mag duidelijk zijn, dat techniek, tactiek en conditie niet meer als afzonderlijke en onderscheiden begrippen gehanteerd worden. Er bestaat niet iets dat technisch is en iets dat anders dan tactisch is. Alle handelingen van de voetballer dragen techniek, tactiek en conditie in zich.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

7


2. OPZET: A. Inleiding In dit jeugdplan wordt de rode draad aangegeven die de pupil vanaf de Fâ€&#x;jes doorloopt tot en met de A junioren. De specifieke kenmerken per leeftijdscategorie beschouwen we hierbij als een gegeven, wat van invloed is op de inhoud en de samenstelling van de training en de begeleiding bij de wedstrijden. De spelfilosofie , d.w.z. de visie hoe voetbal gespeeld moet worden, alsmede de algemene en specifieke vereisten waaraan een training moet voldoen geven vervolgens de nadere accenten aan ten behoeve van de trainingen. De persoonlijkheidsvorming van de spelers is een facet wat voortdurend meeloopt in de ontwikkeling van F pupil tot potentieel eerste elftal speler. Verder kan een goede jeugdopleiding niet bestaan zonder dat er voldoende aandacht gegeven wordt aan de voetballers die buiten de selecties vallen. Het opleidingsplan geldt dus vooral ook voor hen. B.Uitgangspunten Armada-opleiding: Technische uitgangspunten F –en E-pupillen: De spelers moeten leren omgaan met de bal, ze moeten trachten de bal met alle delen van de beide voeten in alle richtingen kunnen verplaatsen. Bijbalbezit: - balbehandeling koppelen aan snelheid in situaties oplopend van eenvoudig tot gecompliceerde situaties met weerstand - tweebenig trappen van de bal met binnenkant voet over de grond, over kleine afstanden - het aan-en meenemen van de bal met beide voeten - het jongleren met de bal met beide voeten - het zuiver inpassen met de bal uit stand - het gericht schieten op het doel - het ontwikkelen en stimuleren van een eigen schijnbeweging - het aanleren van een of meerdere passeertechnieken - het leren afschermen van de bal - het ingooien op de voeten van de medespeler Bij balverlies: - zoveel mogelijk verdedigen zonder sliding - leren de bal af te pakken van de tegenstander

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

8


Tactische uitgangspunten F-en E-pupillen: Bij balbezit: - het vrijlopen in de vrije balbaan - het leren aan-en terug sluiten - het aanbieden in de buurt van de bal - posities leren kennen - over de bal kijken - verdedigers aan leren sluiten naar het middenveld - leren naar welke kant zij de bal aan moeten nemen Bij balverlies: - aan de binnenkant dekken - vrijstaande spelers van de tegenpartij dekken - met zâ€&#x;n allen verdedigen (begint bij de voorste speler) Technische uitgangspunten D-pupillen: Bij balbezit: - snelheid van de balbehandeling opvoeren in louter gecompliceerde situaties met weerstand - tweebenig trappen van de bal met de binnenkant voet, wreeftrap over de gronden door de lucht over kleine en grote afstanden - het aan-en meenemen van de bal met alle delen van het lichaam - het jongleren met de bal met alle delen van het lichaam, behalve de armen - het zuiver inpassen vanuit stand en in de beweging - het gericht schieten op het doel - het werken aan gevarieerde voorzetten - het aanleren van de basistechniek koppen, zonder weerstand - het verder ontwikkelen van de schijnbeweging - het aanleren van meerdere passeertechnieken - het verder ontwikkelen van het afschermen van de bal - het leren maken van een vooractie - het leren kaatsen van de bal - het op snelheid kunnen aanbieden naar en verwerken van de bal Bij balverlies: - het verder ontwikkelen van het afpakken van de bal - het verder ontwikkelen van het verdedigen zonder sliding - leren het lichaam te gebruiken in het duel (afschermen) - het leren maken van een schouderduw - het leren verdedigen in 1:1 situaties

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

9


Tactische uitgangspunten D-pupillen: Bij balbezit: - het vrijlopen in het gezichtsveld van de balbezittende speler - veldbezetting in de lengte en breedte van het veld, driehoekjes, lengte-as - aanbieden in de buurt van de bal en ook van de bal af, op het juiste moment (oogcontact) - spelen vanuit de eigen positie - over de bal heenkijken - verder ontwikkelen van het leren de bal aannemen naar de goede kant - moment van keuze bepalen van samenspelen en individuele actie - het leren kiezen van het moment van de vooractie - het leren aan welke kant je de bal moet afschermen bij dribbelen en aanspelen - leren het speelveld groot te maken Bij balverlies: - het leren overnemen van de positie van een andere speler - het verder ontwikkelen van het aan de binnenkant dekken - het leren zien wat in een bepaalde situatie de gevaarlijkste tegenstander is - het leren zien van het moment dat er rugdekking moet worden gegeven - het leren “knijpen” (je eigen man loslaten en wat naar binnen verdedigen) - leren het speelveld klein te maken - de keeper leren mee te doen bij een lange bal Balbezit en balverlies: - het leren spelen op een andere positie: * linksback – linkshalf - linksbuiten * rechtsback – rechtshalf - rechtsbuiten * laatste man – voorstopper – centrale middenvelder - spits - het kennen van de taken die bij de positie horen waarop de speler speelt - leren de spelers om je heen te coachen - leren herkennen van situaties op de training vertaald naar de wedstrijd toe Omschakelen balbezit/balverlies: - leren de dieptepass bij de tegenpartij eruit te halen - leren dat de dichtst bijstaande speler moet jagen op de bal - leren zo snel mogelijk weer in de organisatie te komen - leren zo snel mogelijk naar binnen te verdedigen Omschakelen balverlies/balbezit: - leren zo snel mogelijk diepte te zoeken - leren de bal uit de drukte te spelen Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

10


Technische uitgangspunten C-junioren: Bij balbezit: - naar meerdere kanten kunnen wegdraaien bij het behandelen van de bal - vanuit de loop het tweebenig trappen van de bal over kleine en grote afstanden - het leren aannemen van een hard ingespeelde bal - het leren schieten op het doel met buitenkant schoen - het geven van een gevarieerde voorzet op volle snelheid - het aanleren van koppen onder weerstand - het verder ontwikkelen van een eigen schijnbeweging en van passeertechnieken - het verder ontwikkelen van de vooractie, onder weerstand - het ontwikkelen van de balbehandeling in een kleine ruimte, met weinig balcontacten - het leren geven van een lob - het verder ontwikkelen van het kaatsen - het leren aannemen van de bal met een lichaamsschijnbeweging Bij balverlies: - het leren “laag zitten” zodat je sneller kunt reageren - het leren maken van een schijnaanval op de bal - het leren verdedigen in mandekking - het leren veroveren van de bal op het juiste moment - het leren verdedigen in 1:1 situaties - het leren opjagen van een tegenstander - het leren op de bal te blijven letten Balbezit en balverlies: - het leren maken van een schouderduw Tactische uitgangspunten C-junioren: Bij balbezit: - leren om te gaan met een overtal situatie - leren om op je positie te blijven spelen (organisatie en veldbezetting zijn zeer belangrijk, zorg ervoor dat je altijd “driehoekjes”vormt) - verder ontwikkelen van het aannemen en afschermen van de bal aan de goede kant - leren maken van loopacties op het juiste moment - leren de kortste weg naar het doel te nemen - leren vrij te lopen Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

11


-

leren weg te blijven wanneer de situatie daarom vraagt verder ontwikkelen van het groot maken van het veld leren ruimte te creëren voor een medespeler, door een loopactie te maken leren de goede keuze te maken leren aan welke kant een speler moet worden aangespeeld

Bij balverlies: - leren om te gaan met een ondertal situatie - leren wanneer je moet kiezen voor mandekking - leren wanneer je moet kiezen voor ruimtedekking - het verder ontwikkelen van het moment kiezen voor rugdekking - het verder ontwikkelen van het knijpen - leren wanneer je een schijnaanval op de bal kunt maken - leren een tegenstander af te snijden” - leren de tegenstander naar buiten te dringen Balbezit en balverlies: - leren de taken te kennen van je eigen posities en de directe positie daar omheen - verder ontwikkelen van het coachen van elkaar - het leren spelen op een andere positie * linksback – linkshalf - linksbuiten * rechtsback – rechtshalf - rechtsbuiten * laatste man – voorstopper – centrale middenvelder - spits - het leren herkennen van wedstrijd-en trainingssituaties Omschakeling balbezit/balverlies: - het verder ontwikkelen van het eruit halen van de dieptepass - het verder ontwikkelen van het zo snel mogelijk een aanval doen op de bal, door de dichtst bijstaande speler - leren zo snel mogelijk weer met veel spelers achter de bal te komen - leren dat de speler op de vleugel snel moet knijpen - leren terug te komen in de organisatie

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

12


Technische uitgangspunten B-junioren: Bij balbezit: - naar meerdere kanten kunnen wegdraaien bij het behandelen van de bal, onder weerstand - vanuit de loop tweebenig kunnen trappen van de bal over kleine en grote afstanden, onder weerstand, met binnenkant -en buitenkant voet door de lucht en over de grond - het verder ontwikkelen van het verwerken van een hard ingespeelde bal - het leren geven van een “stift� - het leren koppen van een bal vanuit een voorzet - het ontwikkelen van een volleytrap - het verder ontwikkelen van de eigen schijnbeweging en een eigen passeertechniek - het ontwikkelen van een vooractie in een kleine ruimte - het doorontwikkelen van het kaatsen - het verbeteren van de balbehandeling in een kleine ruimte met meer weerstand, minder balcontacten Bij balverlies: - het verder ontwikkelen van de schouderduw - het verder ontwikkelen van de schijnaanval - het verder ontwikkelen van verdedigen in 1:1 situaties - het leren maken van een sliding - het verder ontwikkelen van de juiste houding van de verdediger (laag zitten, kijken naar de bal) - het leren verdedigend koppen Technische uitgangspunten A-junioren: Bij balbezit: - naar meerdere kanten, met links zowel met rechts kunnen wegdraaien bij het behandelen van de bal, onder volledige weerstand - het strak inspelen van de bal onder weerstand - het verder ontwikkelen van het verwerken van een strak ingespeelde bal - het verder ontwikkelen van het aanvallend koppen in een duel - het blijven ontwikkelen van het afschermen van de bal - het blijven ontwikkelen van het kaatsen - het blijven ontwikkelen van een eigen schijnbeweging en een eigen passeertechniek - het verder ontwikkelen van de uitgangspunten van de B-junioren door: * de handelingssnelheid op te voeren * weerstand in te bouwen Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

13


* het aantal balcontacten te beperken of verplicht te stellen * de ruimte kleiner te maken Bij balverlies: - het verder ontwikkelen van het verdedigend koppen - het blijven ontwikkelen van de schijnaanval - het blijven ontwikkelen van de juiste houding bij het verdedigen - het blijven ontwikkelen van het verdedigen in 1:1 situaties - het verder ontwikkelen van het maken van een sliding - het blijven ontwikkelen van het verdedigend koppen in een duel Tactische uitgangspunten B-en A-junioren: Bij balbezit: - leren om te gaan met spelhervattingen, snel nemen of juist de tijd er voor nemen - het verder ontwikkelen met het omgaan van een overtal situatie - het leren kiezen van het moment waarop een speler moet loskomen van een verdediger bij een voorzet - het leren ruimte te maken voor een speler - leren reageren op een medespeler, die aangespeeld wordt * het verder ontwikkelen van de uitgangspunten zoals omschreven bij de C-junioren Bij balverlies: - leren omgaan met zonedekking - verder ontwikkelen van kiezen voor de schijnaanval - leren de tegenstander in te sluiten - verder ontwikkelen van het naar de zijkant dringen van de tegenstander - leren het moment te kiezen om de tegenstander op te jagen - het verder ontwikkelen van het knijpen - leren hoe je in een situatie van 3:3 of 4:4 toch nog een vorm van rugdekking kunt zorgen - het verder ontwikkelen van het omgaan met ondertal situaties - het verder ontwikkelen van het kleiner maken van het speelveld - leren het moment te kiezen van vastzetten of juist niet vastzetten * het verder ontwikkelen van de uitgangspunten zoals omschreven bij de C-junioren Balbezit, balverlies en omschakelen: * het verder ontwikkelen van de uitgangspunten zoals omschreven bij de C-junioren

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

14


3. DE WEDSTRIJD: A. De speelwijze: de veldbezetting Welke speelwijze passen we in de wedstrijd toe: 4:3:3, 3:4:3, 4:4:2, 4:5:1? We praten dan over de veldbezetting. Vanaf de D jeugd wordt een mix van 4:3:3 en 3:4:3 gespeeld. Dit is de beste en eenvoudigste bezetting van de ruimte. De vrije verdediger (4) speelt naast of achter of voor de drie verdedigers. We spelen dus met duidelijke vleugelspelers. (7, 11) De E- en F jeugd speelt 7:7 (soms 8:8). Een strakke veldbezetting mag/kan hier niet aan de orde zijn. Het is beter de spelertjes eerst mee te geven:”iedereen valt aan, iedereen helpt de bal weer te veroveren”. Vanzelf ontstaat vaak dan de veldbezetting, die kan variëren van 2:2:2, 2:3:1, 3:3 tot 1:4:1. B. Rouleren van plaats bij jeugd Voor de ontwikkeling van de spelers is van belang de veldbezetting te leren kennen vanuit diverse posities. Het rouleren van plaatsen is een belangrijk uitgangspunt bij de jeugd. Het huidige voetbal vereist veelzijdige spelers. Alle spelers moeten tenminste goed kunnen passen en passeren, maar zullen ook moeten kunnen verdedigen. Een voorbeeld kan veel verduidelijken. Plaats een linksbuiten eens twee maanden linkshalf. En andersom. Wellicht zal die “nieuwe” linksbuiten 30 meter terugsprinten om een back terug te verdedigen. Fout!!. Met goed positioneel verdedigen loopt hij maar 5, 6 meter. En de “nieuwe” linkshalf voelt aan den lijve wat het betekent als de linksbuiten niet of niet goed terug verdedigt. Ook in balbezit kan men zo positiespel, het combinatiespel of de individuele actie verbeteren. Het wisselen moet uiteraard niet “om het wisselen” zijn en het moet geen duiventil worden. C. De taken en functies in het team Om de spelers verder te helpen in hun voetbalontwikkeling (zeker vanaf de D jeugd) dient de trainer/coach kennis te hebben van de taken en functies in het team en deze over te dragen (=coachen) aan de spelers. Achtereenvolgens zijn aan de orde: * taken voor het team als geheel * taken per linie * taken per positie De taken voor het gehele team moeten vanaf de D-pupillen worden getraind en worden toegepast dus voor A-, B-, C-junioren en D-pupillen geld het volgende:

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

15


Taken voor het gehele team balbezit en balverlies Opbouw zoveel mogelijk door positiespel, waarbij op eigen helft weinig/geen risico wordt genomen en op de helft van de tegenstander meer risico wordt genomen teneinde overtal situaties te creëren, het spel te verplaatsen met als uiteindelijk doel in de aanval kansen te creëren. Waar mogelijk dient de dieptepass gespeeld te worden met accent op het steunen van de “derde man”. Aanvallen zowel door het midden (9, 10, 4) als over de vleugels met juiste beweging in het strafschopgebied. Creativiteit, lef en improvisatietalent tonen. Randvoorwaarden: In de vrije ruimte aandacht voor de juiste balsnelheid (voor de speler uit), in alle situaties attentie voor juiste speelbeen De veldbezetting in de aanval is breed doch kort in de lengteas (steunen). Uitgangspunt is de bal zo snel mogelijk zien te veroveren en liefst zo ver mogelijk van het eigen doel af. Iedereen doet verdedigend mee, zo gegroepeerd mogelijk. • Ver van het doel gaat het om het storen van de opbouw van de tegenstander: -niet uitgespeeld te worden; -dicht op elkaar spelen -druk op tegenstanden geven teneinde de bal terug te winnen (pressie / 1:1 spelen / kantelen) • Dicht(er) bij het eigen doel gaat het vooral om het scoren te voorkomen en daarnaast de bal terug te winnen: -tegenstander en bal voor je houden; -schoten blokkeren (blocktackle); -bal veroveren; -geen domme overtredingen maken. Taken algemeen per linie Linie, balbezit, balverlies, Voorste linie 7-9-11 • in een breed aanvalsveld aanspeelbaar zijn in de beweging en in de goede richting (ruimte dekking: opendraaien; man dekking: weglopen/afschermen) • aan de bal zowel individuele acties durven maken als meedoen in combinatiespel; • samenwerking; niet op lijn spelen; • juiste beweging en posities in strafschopgebied (eerste paal, komen naar de tweede paal, strafschopstip). • bij balbezit tegenstander snel groeperen conform afspraak;

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

16


• veel onderlinge coaching met accent op het positioneel verdedigen (knijpen / kantelen buitenspitsen verschuiven naar binnen in de rug van 9); • vandaar uit wisselende keuze: -opbouw tegenstander afschermen en dieptepass voorkomen, -op juiste moment kiezen voor opsluiten en afjagen (met druk op de zwakste tegenstander). Middelstelinie(4) -6-10-8 • goed in eigen zone aanspeelbaar zijn uitgaande van een brede veldbezetting • 6 en 8 niet te snel de diepte in, 10 soms juist wel • steunen als derde man (driehoekjes); • diepgang bij de spits dan wel overlap bij de buitenspelers • eigen tegenstander in de zone goed verdedigen, d.i. afhankelijk van de situatie: -dieptepass proberen te voorkomen; -zo scherp dekken dat alleen te rug/zijwaarts gespeeld kan worden; -duel 1:1 aangaan; -opbouw ophouden (overtal situatie) • rugdekking geven (knijpen / kantelen) aan elkaar; • zo nodig dekking overnemen • aanvallers coachen Achterste linie 1,2,3 (4), 5 • ruimte optimaal benutten voor opbouw; • hoge balsnelheid, waar mogelijk in de diepte; • geen/weinig risico in eerste opbouw; • inschuiven (4, 3) dan wel steunen/over heen gaan (2, 5) indien mogelijk • hoe dichter bij het doel hoe scherper de dekking; • zo lang mogelijk op de been blijven met zo min mogelijk overtredingen • waar nodig (afspraken) buitenspel toepassen • rugdekking verlenen (knijpen/kantelen); • doorschuiven vrije verdediger wanneer 1:1 gespeeld wordt • overname van dekking; • coaching medeverdediger en middenvelders; • doelverdediger bestrijkt ook ruimte achter de verdedigers en de coaching) Individuele taken naar positie Positie, balbezit, balverlies 1 • tempo maken bij spelhervatting (tenzij onderdruk) • goede communicatie met medespelers • opschuiven naar 16m, om gat achter de laatste lijn te dichten • leiding geven aan de verdediging Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

17


• • • •

handelen bij dieptepasses 2 en 5 breed houden om aanspeelbaar te zijn geen balverlies met diagonale passes en breedte passes positie/zone alleen verlaten als positie kan worden overgenomen (overlap 7 en 11) • indien aanval over zijn kant duel 1:1 aangaan, kort, scherp, met aandacht voor de binnenste lijn; • indien de aanval over de andere kant loopt bovenal knijpen / kantelen 3 • vooral in voorwaartse richting spelen (10, 6, 8); • spel verplaatsen (let op baltempo en balcirculatie); • elftal in voorwaartse zin bij elkaar houden; • momenten kiezen om in de ruimte te komen die 10 open laat • spits tegenstander verdedigen; • daarnaast ook rugdekking geven (knijpen / kantelen) 4 • vooral in voorwaartse richting spelen; • ruimte voor 3 houden; • afstanden bewaken (coachen) • rugdekking verzorgen voor andere verdedigers; waar nodig dekking overnemen; • in situaties van pressing doorschuiven naar middelste middenvelder van de tegenstander (samenwerking met 10); • bij doorgebroken middenvelders/verdedigers er af komen om tegenstander op te houden dan wel het duel 1:1 te spelen 6 en 8 • veld breed houden om ruimte te scheppen (4, 10) en/of aanspeelbaar te zijn • derde man in combinatie in het positiespel met de driehoeken met resp. 2 en 8, 5 en 11 en 4 en 10 • soms overlapping van resp. 7 en 11; • crosspass spelen 6 op 8, 9 of 11, 8 op 6, 9 of 7 • bij opbouw over zijn kant tegenstander in zone verdedigen en afhankelijk van de situatie tegenstander voor zich houden, dieptepass voorkomen dan wel vooruit verdedigen op de bal; • bij opbouw over de andere kant naar binnen knijpen / kantelen 7 en 11 • in principe zo diep en breed mogelijk spelen; • vooracties en passeeractie maken en voorzet geven • voor de afwisseling zakken en/of naar binnen komen (buitenom komen 2/5, soms 6, 8); • bij voorzetten van de andere vleugel bij 2e paal komen • bij opbouw over zijkant op de bal verdedigen; • bij opbouw over de andere kant onmiddellijk breed lopen (knijpen / kantelen) in de rug van de centrumspits; • waar nodig / mogelijk 6 of 8, 9 en 10 helpen 10 • in opbouwfase zuinig met balbezit; • aanspeelbaar zijn/blijven (afstanden) voor 3, 4, 6 en 9 Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

18


• • • • • • • • •

team bij elkaar houden; derde man in combinatie/steun bij 9; in de ruimte duiken die 9 open laat; positie kiezen bij 1e/2e paal (let op 9); opletten voor rebound mee terug sluiten, centraal in het team en tegenstander in zone verdedigen; coachen centrumspits/buitenspelers bij pressie naast de spits komen en centrumverdedigers afjagen; 9 voortdurend in beweging om dieptepass te krijgen of om ruimte te maken voor 10 of 4; • afschermen (+ afgeven/eigen actie) of direct kaatsen; • in scoringsposities komen, 1e/2e paal kiezen; • lef tonen • in samenwerking met 7 en 11 (en 10!) opbouw storen; • kort achter de vleugelspitsen kruipen bij opbouw over de zijkant; • positioneel verdedigen bij opbouw door het midden (tijd winnen voor bijsluiten zijkanten en 10); • passing vanuit het midden voorkomen dan wel onzorgvuldig laten verlopen D. Wedstrijdbespreking, rustbespreking en nabespreking. Hierbij een aantal aspecten, die betrekking hebben op wat een trainer/leider zijn team kan voorhouden, hierbij rekening te houden met de leeftijd van de spelers van het team .De wedstrijdbespreking, de rustbespreking en de nabespreking zijn samen met de aanwijzingen tijdens de wedstrijd en training van wezenlijk belang bij de tactische vorming. Bij de F-pupillen niet te veel dingen bespreken, meer in de geest van“goed je best doen”, “niet stil staan”, “overspelen maar ook af en toe alleen proberen”. Laat de spelers op verschillendeplaatsen spelen en geef aan wat ze moeten doen. Coach vooral tijdens de wedstrijd. Spreek kindertaal, houdt het simpel en praat vooral over de basistechnieken, zoals dat bij de training gebeurt. Bij de E-pupillen kunnen er al afspraken gemaakt worden over de veldbezetting. Houdt de bespreking kort en praat over de basistechnieken en de individuele acties. Een opbouw zou kunnen zijn: a. algemeen (vorige wedstrijd, tegenstander enz.) b. wanneer wij de bal hebben c. wanneer zij de bal hebben d. afsluiting Spreek kindertaal.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

19


Wedstrijdbespreking: Bij de D-pupillen, C-,B-en A-junioren wordt het allemaal wat serieuzer. Pas je taal aan bij de leeftijd van de spelers, maak het niet te lang en wees duidelijk. Maak gebruik van een bord en zorg voor een goede indeling en opbouw van “het praatje”. a. inleiding: - stand op de ranglijst - vorige wedstrijd - waar op de training en of nabespreking aandacht aan is besteed - tegenstander - andere zaken b. balbezit Armada: - geef aan wat er van de spelers verwacht wordt bij balbezit, begin bij de keeper en werk per linie naar voren - geef aan de spelers waarvan dat nodig geacht wordt aan wat er moet gebeuren, dit is afhankelijk van voorgaande wedstrijden en trainingen - hierbij komt dus de speelwijze aan bod zoals die is afgesproken, dit is ook goed op het bord aan te geven c. balbezit tegenstander: - geef aan wat er verwacht wordt van de spelers, wanneer de tegenpartij de bal heeft doe dat per linie, per zijkant of per speler - geef aan hoe we proberen vooruit te verdedigen, zetten we alles vast? - laten we de keeper de bal op de back aanspelen en gaan we vervolgens pressen? Zo ja, wat moet iedereen dan doen? - geef aan dat er kort gedekt moet worden op eigen helft, laat de tegenstander niet draaien, want dan heeft hij het spel ineens voor zich - geef aan dat er geen onnodige overtredingen gemaakt dienen te worden rond het eigen 16 meter gebied - bal aan onze linkerkant dan rechterkant “knijpen”, en andersom - praat over de dingen die niet goed gaan bij het team, maar geef ook aan wat wel goed gaat d. omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd: bij het verliezen van de bal: - dicht bijzijnde speler moet druk op de bal geven - voorkom de dieptepass - snel weer in de verdedigende organisatie komen - “knijpen” - enz. enz. bij het veroveren van de bal: - altijd eerst diep kijken (de verdediging nog niet georganiseerd) - bal uit de drukte halen - balbezit houden enz. Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

20


e. afsluiting - spelhervattingen - opstelling - respect voor de tegenstander en scheidsrechter - enz. enz. Rustbespreking: - geef iedereen even de rust om rustig de thee te drinken en wat tegen elkaar te zeggen - pak het daarna op, iedereen is stil en luistert - geef aan wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, worden de afspraken nagekomen? - spreek spelers (zeker bij de B-en A-junioren) aan op hun verantwoordelijkheden - hebben spelers wat te zeggen, sta daar in principe voor open, maar ga geen discussie met ze aan, trainer/leider bepaalt wat er gebeurt, na afloop is daar genoeg ruimte voor - gebruik indien nodig het bord om situaties te verduidelijken Nabespreking: Bij de F-en E-pupillen stelt de nabespreking niet zoveel voor. De vragen die gesteld kunnen worden zijn: - wat ging er vandaag goed? - wat ging er vandaag niet zo goed? - hebben we goed vrijgelopen? - is er genoeg overgespeeld? - wie heeft het een keer alleen geprobeerd? En lukte dat? Hoe kwam dat? - wat vonden jullie zelf van de wedstrijd? - hebben we niet te veel op elkaar gemopperd? - was het een leuke wedstrijd? Waarom? Bij de D-pupillen en C-junioren wordt een nabespreking al veel belangrijker. De vragen die gesteld kunnen worden zijn: - hoe vonden jullie dat het ging? - voor de wedstrijd hadden we dat en dat afgesproken? Zo niet, hoe kwam dat? - hoe ging de opbouw van achteruit? Hoe kwam dat? Wat deden we goed? - waren we op het middenveld en in de voorhoede aanspeelbaar? - werd er goed breed gehouden? Was de passing goed verzorgd?

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

21


Andere vragen die met de speelwijze te maken hebben: - hoe kwamen de doelpunten tot stand (voor en tegen)? - hebben we als team gespeeld? - heb je jouw taak uitgevoerd? - waar we op getraind hebben, ging dat goed? - hoe was de onderlinge coaching? - was ons gedrag naar medespelers, scheidsrechter en tegenstanders goed? - hoe was de inzet? Bij de B-en A-junioren is de nabespreking een belangrijk onderdeel van de tactiek.Vragen die gesteld kunnen worden zijn de vragen die bij de D-pupillen en C-junioren staan. Daarnaast zijn er vragen als: - zijn de afspraken die we gemaakt hadden ook nagekomen? - wat is er in de wedstrijd naar voren gekomen, waar we op trainen? - speelden we vanuit de organisatie? - hoe vond je de wedstrijdinstelling (team/jou zelf)? - wat deden we goed bij de omschakeling? Wat moet er beter? Bij deze groep zullen m.n. tactische aspecten belangrijk zijn! Bij het houden van een nabespreking zal de trainer/leider ook enkele wedstrijdsituaties naar voren moeten halen op het bord. Aan de hand daarvan kunnen er vragen aan de groep worden gesteld. Denk dan aan zowel goede als minder goede momenten. Omdat spelers, trainers en leiderna een wedstrijd emotioneel kunnen zijn gaat de voorkeur uit om de nabespreking op de eerste trainingsavond na de wedstrijd te houden (max. een half uur).

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

22


4. DE TRAINING A. Van leeftijdstypische kenmerken via veldbezetting en taken naar Trainingsinhoud. Nu de specifieke leeftijdskenmerken en de daaruit voortvloeiende accenten voor de training in kaart zijn gebracht en de voorgeschreven speelwijze/veldbezetting met de daarbij behorende taken bekend is, dient nader uitgewerkt te worden aan welke eisen een training in z‟n algemeenheid moet voldoen en welke specifieke trainingsvormen per leeftijdsgroep beoefent moet worden. B. Eisen waaraan een training moet voldoen Teneinde recht te doen aan de in eerdere hoofdstukken aangegeven uitgangspunten en accenten dient elke training op elk niveau in de regel aan de voldoende eisen te voldoen: • De training moet een duidelijke relatie hebben met de wedstrijd. De trainingsvormen moeten dus “voetbal eigen zijn”. Dat wil zeggen trainingssituaties creëren waarin kansen worden geschapen (opbouwen), doelpunten gemaakt kunnen worden (scoren), de bal veroverd moet worden. Dat wil in onze visie niet zeggen dat het “droog” oefenen van technische vormen niet voetbal eigen zou zijn. Dit in tegenstelling tot de zgn. “Zeister visie:, die om redenen van “te weinig rekening houdend met weerstanden” en “te weinig plezier” de Coerver oefenstof nauwelijks propageert. • Het principe van de herhaling. Net als andere dingen in het leven leren kinderen door dingen te herhalen. Veel voetballen in dezelfde situatie. Dus veel beurten, geen lange rijen (en wachttijden), wel goede planning en organisatie en voldoende materialen. • Er moet rekening worden gehouden met de groep. Leeftijd, vaardigheid, verschillen in vaardigheid (differentiëren!), grootte van de groep spelen daarbij een rol. • De training, het spel, moet op de juiste manier begeleid worden: juiste coachen, juiste beïnvloeding. Vier stappen zijn hierbij van belang: -probleem duidelijk maken aan de spelers -spelbedoeling uitleggen -spel in gang zetten -spel beïnvloedt, ingrijpen door: - spel stop zetten - aanwijzingen geven - vragen stellen - oplossingen laten geven - zelf voordoen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

23


De vormen moeten uitdagend zijn. Spelen om te winnen!! C. Inhoud van de training (algemeen) Elke training heeft een globale indeling: • Warming up Dit betekent dat het lichaam en de geest worden voorbereid c.q. in de juiste sfeer komen. Zonder en met bal waarbij de intensiteit worden opgevoerd. Duur ongeveer 10-20 minuten. Bij A-, B- en C-junioren vindt een groot gedeelte van de warming up voor de training plaats. De groep werkt zelfstandig, maar onder toezicht van de trainer, vooraf afgesproken oefenstof (loopvormen en stratching) af. Hiermee wordt tijd gewonnen en kan er meer tijd aan het voetbalgedeelte worden besteed. • Kern I Hierin wordt op methodische wijze aan het doel van de training gewerkt. Veelal zal vanuit technische/tactische accenten gewerkt worden aan tactische /technische vormen. Duur ongeveer 25- 40 minuten. • Kern II Hierin wordt “het geleerde” in praktijk gebracht. De partij is het middel om het resultaat van de training te testen. Daarnaast mogen partijvormen in allerlei vormen in verband met de beleving eigenlijk nimmer ontbreken. Duur kan variëren van 15 - 40 minuten. D. Voorbereiding van de training Teneinde de uiteindelijke doelstelling, de hiervan afgeleide uitgangspunten, de eisen waaraan de training moet voldoen en de inhoud van de training in de gaten te houden gebruikt elke trainer het zgn. Trainingsformulier. Dit formulier bestaat uit een korte omschrijving van je training. Inhoud is warming up, technisch en tactische oefeningen en een partij of spelvorm.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

24


E. Jaarprogramma trainingen: F-pupillen: Leeftijd : 6-8 jaar Training frequentie : 1 x per week Trainingsduur : 60 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen Periode 1: september – oktober a. warming-up b. passen en trappen c. dribbelen en drijven d. partij vormen Periode 2: november - december a. warming-up b. passen en trappen c. aannemen en verwerken van de bal d. partij vormen Periode 3: januari – februari a. warming-up b. passen en trappen c. kappen en draaien met de bal d. partij vormen Periode 4: maart - april a. warming-up b. passen en trappen c. koppen van de bal en herhaling periode 1, 2 en 3 d. partij vormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

25


E-pupillen: Leeftijd : 8 – 10 jaar Training frequentie: 1x per week Trainingsduur : 60 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen Periode 1: september – oktober a. warming-up, b. passen en trappen c. dribbelen en drijven en passeertechnieken d. partij vormen Periode 2: november - december a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. aannemen en verwerken van de bal d. partij vormen Periode 3: januari – februari a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. kappen en draaien met de bal d. partij vormen Periode 4: maart – april a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. koppen van de bal en herhaling van periode 1, 2 en 3 d. partij vormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

26


D-pupillen: Leeftijd : 10 – 12 jaar Training frequentie : 2x per week Trainingsduur : 75 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen, positiespel Periode 1: september – oktober a. warming-up b. passen en trappen c. balbezit : opbouw vanaf de keeper d. balverlies : verdedigen in 1:1 situatie e. partijvormen Periode 2: november - december a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : samenwerking achterhoede/middenveld d. balverlies : verdedigen in een ondertal situatie e. partijvormen Periode 3: januari – februari a. zie periode 1 b. zie periode 2 c. balbezit : samenwerking middenveld/voorhoede d. balverlies : “knijpen” e. partijvormen Periode 4: maart – april a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : aanvallen van de zijkanten d. balverlies : het jagen op de bal e. partijvormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

27


C-junioren: Leeftijd : 12 – 14 jaar Training frequentie : 2x per week Trainingsduur : 75 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen, positiespel Periode 1: september – oktober a. warming-up b. passen en trappen c. balbezit : opbouw keeper i.s.m. het middenveld d. balverlies : verdedigen in 1:1 situatie e. partijvormen Periode 2: november – december a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : meer man situatie 2:1, 3:2, enz. d. balverlies : “knijpen” e. partijvormen Periode 3: januari – februari a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : op balbezit spelen d. balverlies : jagen op de bal e. partijvormen Periode 4: maart - april a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : reageren op inspelen van de kaatser d. balverlies : man-, ruimte- en rugdekking e. partijvormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

28


B-junioren: Leeftijd : 14 – 16 jaar Trainingfrequentie : 2x per week Trainingsduur : 75 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen, positiespel Speelwijze : de trainingen zijn gericht op een 4:3:3 speelwijze Periode 1: september – oktober a. warming-up b. passen en trappen c. balbezit : opbouw keeper i.s.m. het middenveld d. balverlies : verdedigend koppen e. partijvormen Periode 2: november – december a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : spelen bij balbezit bij ondertal d. balverlies : rugdekking bij 3:3 en 4:4 situatie e. partijvormen Periode 3: januari – februari a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : spelen vanuit de organisatie d. balverlies : jagen op de bal e. partijvormen Periode 4: maart – april a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. omschakeling : balbezit – balverlies d. balverlies : man-, ruimte- en rugdekking e. partijvormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

29


A-junioren: Leeftijd : 16 – 18 jaar Trainingfrequentie : 2x per week Trainingsduur : 90 minuten Vaste onderdelen : warming-up, passen en trappen, positiespel Speelwijze : de trainingen zijn gericht op een 4:3:3 speelwijze Periode 1: september – oktober a. warming-up b. passen en trappen c. balbezit : opbouw keeper i.s.m. het middenveld d. balverlies : verdedigend koppen e. partijvormen Periode 2. november – december a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. omschakeling : balverlies – balbezit d. balverlies : rugdekking bij 3:3 en 4:4 situatie e. partijvormen Periode 3: januari – februari a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. omschakeling : balverlies – balbezit d. balverlies : zonedekking e. partijvormen Periode 4: maart – april a. zie periode 1 b. zie periode 1 c. balbezit : de derde man situatie d. balverlies : het jagen op de bal e. partijvormen

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

30


5. Het coachen Coachen is het beïnvloeden van het voetballen, dus van voetballers. Van de coaches bij Armada wordt verwacht dat zij, doel en uitgangspunt van het jeugdplan kennende op alle terreinen (techniek, tactiek, conditioneel, kennis van het spel, persoonlijkheidsvorming) als adviseurs de spelers terzijde staan en tegelijkertijd de ruimte geven zich te ontplooien. A. Coachen tijdens de training De trainer - coach werkt globaal volgens het volgende model: • Wat is de beginsituatie? De coach neemt de eerste trainingen waar, “leest” de (eerste) wedstrijd (=ziet de voetbalproblemen) en stelt het beginniveau vast. • Wat wil ik bereiken, wat is het doel? Zie de eerdere hoofdstukken • Hoe kan ik de training geven, wat is de inhoud? Binnen die training komt dan de beïnvloeding door de coach aan de orde door middel van spel stop zetten, aanwijzingen geven (“tijd - ga alleen - kaatsen - 2e paal - man in je rug vooruit - opruimen”), vragen stellen, oplossingen aan laten geven en zaken zelf voordoen. En vervolgens herhaalt de cyclus zich weer. Verder valt het coachen niet in te kaderen: de coach moet het “zien” en er naar handelen. Ervaring (opdoen) is een belangrijke zaak. B. Coachen voor, tijdens en na de wedstrijd moment de jongste jeugd (F, E, D, soms C) de oudste jeugd (A, B, soms C) voor de wedstrijd * zelfstandigheid bevorderen (geen ouders in de kleedkamer); * zowel in kleedkamer als op het veld laten “uitrazen” * geen “tactische besprekingen”; wel wat afspraken (“iedereen helpt verdedigen”) en individuele opmerkingen * opstelling, afspraken over uitvoering speelwijze en taken. Daarbij inhaken op vorige wedstrijd en training * controleren of warming up (zelfstandig) goed wordt uitgevoerd tijdens de wedstrijd * - aanwijzingen geven die een relatie hebben met en herkend (kunnen) worden door de spelertjes: *”ga naar het doel met de bal; * „ ga naar de bal toe, probeer de bal weer snel af te pakken; * „ niet stil staan, meegaan; * „ niet wachten op de bal. * opmerkingen in relatie tot hetgeen is afgesproken qua uitvoering en

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

31


speelwijze en taken; * opmerkingen, aanwijzingen (die mede leiden tot zelf oplossen van de problemen door de spelers) n.a.v. de ontwikkelingen in de wedstrijd; *”niet elke bal diep; * iets meer knijpen op rechts * niet alleen storen” na de wedstrijd * wat indrukken uit de wedstrijd ophalen, zelf laten vertellen, relatie naar de training leggen (“daar zullen we maandag eens wat aan doen”) * samen met de groep op rustige maar duidelijke wijze de positieve en minder positieve punten uit de wed strijd aan de orde stellen, zowel qua collectief als individueel.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

32


6. De jeugdspelers A. Algemeen Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, trainers, leiders, bestuursleden, clubleden en publiek. Hij dient de naam van v.v.Armada hoog te houden B. Welke plichten heb je als speler? • de training of wedstrijd gaat voor een verjaardagsfeest of een hobby activiteit • studie, werk en andere hobby‟s zodanig plannen (indelen), dat je aan je voetbalverplichtingen kan voldoen • de trainer bepaalt waar en in welk elftal je speelt, d.w.z. elke selectiespeler is verplicht zich beschikbaar te stellen als basisspeler of als wisselspeler voor het eerste selectie-elftal, als de trainer dat wenselijk acht • verplicht meedoen met oefenwedstrijden en toernooien • voetballen in een ander elftal dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van de jeugdtrainer is niet toegestaan • bij verhindering heeft elke speler de plicht zich op tijd en met opgave van reden af te melden bij de trainer voor de wedstrijden ook bij leider • niet op tijd komen bij trainingen of wedstrijden heeft consequenties • voor een training of een wedstrijd heeft het nuttigen van koolzuurhoudende dranken en vettige etenswaren, kroket, frites e..d.) een negatieve invloed op je prestaties • blessures dien je zo snel mogelijk te melden, zodat eventuele behandeling zo snel mogelijk kan beginnen C. Afspraken tijdens de training • elke selectiespeler is verplicht 2x per week de training te volgen. Alleen de trainer kan je eventueel incidenteel van deze verplichting ontheffen • iedereen kleedt zich om bij Armada, niemand gaat er dus van huis direct naar het trainingsveld • iedere speler zorgt ervoor dat hij 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het trainingsveld is om de warming-up te beginnen • doelschieten voor aanvang van de training is absoluut verboden • het trainingsmateriaal, dat in de gang klaar staat, meenemen naar het trainingsveld • weggeschoten ballen direct tijdens de training ophalen en niet laten liggen • na afloop van de training het materiaal weer mee terug nemen • altijd naast voetbalschoenen, gravel/sportschoenen meenemen • zorg voor goed onderhoud van je voetbalschoenen (het bevordert je prestaties) • houdt de kleedkamers schoon dus klop je voetbalschoenen buiten uit

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

33


D. Regels bij de wedstrijden • op de laatste training van de week wordt de opstelling bekend gemaakt en deze komt in de hal van het clubgebouw te hangen • de opstelling wordt bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheid, inzet en gedrag tijdens trainingen en wedstrijden en trainingsopkomst • bij ziekte, blessures e.d. zo snel mogelijk de trainer inlichten zodat er vroegtijdig maatregelen genomen kunnen worden (zaterdagochtend is vaak te laat) • van elke speler wordt verwacht dat hij er alles aan doet (en er voor over heeft) om op de wedstrijddag 100% fit te zijn, dus op vrijdagavond rekening houden met de wedstrijd • indien mogelijk, is 2 paar voetbalschoenen aan te raden, een met afschroefbare noppen voor zachte, drassige velden, en een met vaste noppen voor droge, harde velden • zorg dat je altijd een extra veter, noppen, noppensleutel e.d. in je tas hebt • te laat aanwezig bij de wedstrijden heeft consequenties • drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd gezamenlijk de kleedkamer in om te verkleden • een half uur voor de aanvang van de wedstrijd, hetzelfde tenue, een gezamenlijke warming-up verzorgen waarbij je dus ook het veld en je schoenen kan testen • sponsorkleding, tassen e.d. dienen met zorg te worden behandeld, trek het dus normaal uit en gooi het niet op een hoop E. Randvoorwaarden v.v.Armada Het bestuur van Armada verplicht zich in het kader van dit jeugdplan tot: • Het ter beschikking zijn van goede trainingsaccommodaties voor de selecties; • Het werven van voldoende sponsors die de selecties aankleden (tenues, trainingspakken tassen); • het zorgen voor budget voor de benodigde trainingsmaterialen (elk jaar nieuwe ballen,hesjes, pionnen, doeltjes); • de aanschaf van de benodigde literatuur voor de jeugdtrainer.

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

34


Jeugdafdeling Armada. Ledenkaart jeugdlid Armada. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Lid num.: Tel.num.: Geb.datum.: Jeugdteam: Plaats in het team: Plaats in het team waar hij zelf wil spelen: Sterke punten:

Zwakke punten:

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

35


Opkomst trainingen:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Opkomst wedstrijden:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Inzet op de training:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Inzet in de wedstrijd:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Techniek:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Taktisch inzicht:

O Zwak.

O Voldoende.

O Goed.

Talent voor de toekomst:

O Ja.

O Neen.

O Onbekend.

Links en rechtsbenig:

O Rechts

O Links

O Beiden.

Bijzonderheden:

Jeudleider:

Bijlage A

Technisch jeugdplan v.v.Armada 2010-2015

Harrie Claessen

36

Profile for Harrie Claessen

v.v.Armada Technischbeleidsplan jeugd  

Voetbalvereniging Grevenbicht

v.v.Armada Technischbeleidsplan jeugd  

Voetbalvereniging Grevenbicht

Advertisement