Page 1

JEUGDBELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING

v.v. Armada Grevenbicht

2009

tot

2014


INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1.

BESCHRIJVING JEUGDAFDELING. - algemene informatie over de vereniging - organisatiestructuur van de jeugdafdeling

3

2.

DOELSTELLING JEUGDBELEIDSPLAN. - aanleiding - algemene doelstellingen vereniging en jeugdafdeling - doelstellingen jeugdbeleidsplan. - korte termijn - lange termijn - doelstellingen realiseren

4

3.

INDELING TEAMS. - algemeen Doelstelling teamindeling - uitgangspunten teamsamenstelling. - organisatie en uitvoering teamsamenstelling - van junioren naar senioren: criteria voor de overgang - omgang met talenten

6

4.

SOCIALE OMGANG BINNEN DE JEUGDAFDELING. - normen en waarden. - dialoog met de jeugdleden. - begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren. - lichamelijke gezondheid en hygiëne van jeugdleden.

8

5.

JEUGD EN KADER. - profielschetsen - hoofdjeugdleider - jeugdcoördinator - jeugdleiders/trainer - overig kader - interne en externe opleidingsactiviteiten - leeftijdstypische kenmerken

9

6.

COMMUNICATIE BINNEN JEUGDAFDELING. - overzicht van de overlegsituaties, intern overleg - dialoog met de ouders - informatievoorziening - jeugdleden als jeugdkader

15

7.

ACTIVITEITEN JEUGDAFDELING. - trainingen en Wedstrijden - nevenactiviteiten

16

8.

RANDVOORWAARDEN JEUGDBELEIDSPLAN. - materiaal en accommodatie - bewaking op uitvoering jeugdbeleidsplan

17

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

2


Inleiding: Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van voetbalvereniging VV Armada. Deze voetbalvereniging, waarvan de jeugdafdeling deel uitmaakt, is een vereniging bestaande uit seniorenelftallen, een dameselftal en een jeugdafdeling. In dit voorliggende jeugdbeleidsplan treffen we niet alleen regels aan, maar wordt ook een toekomstvisie vastgelegd. 1. Beschrijving jeugdafdeling: 1.1 Algemeen informatie over de vereniging Met ruim 100 jeugdleden zijn in principe alle leeftijden vertegenwoordigd door één of meerdere teams. Met deze teams wordt deelgenomen aan de door de KNVB georganiseerde competities. Daarnaast wordt aan toernooien deelgenomen . Naast het voetbalspel, vinden tevens jeugdactiviteiten plaats waarbij plezier en het met elkaar bezig zijn de boventoon voert. Het doel van de jeugdafdeling is om kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen op een verantwoorde wijze met voetbal bezig te laten zijn. 1.2 Organisatiestructuur van de jeugdafdeling De jeugdafdeling heeft geen eigen bestuur. Het algemeen bestuur van de vereniging is als overkoepelend orgaan verantwoordelijk. In iedere bestuursvergadering is plaats voor bespreking van jeugdzaken. In het bestuur zit hiertoe een contactpersoon, de jeugdcoördinator. Binnen de jeugdafdeling zijn een aantal functies of onderdelen te herkennen: Bestuurslid jeugdzaken (Hoofd jeugdleider) jeugdcoördinator B en C jeugdcoördinator D en E jeugdcoördinator F en MF Jeugdkader (bestaande uit jeugdtrainers en jeugdleiders)

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

3


2. Doelstelling jeugdbeleidsplan: 2.1 Aanleiding Zoals omschreven in de inleiding is er binnen de jeugdafdeling behoefte aan een beleidsplan waarin diverse zaken vastliggen. Door zaken vast te leggen in een jeugdbeleidsplan zullen kennis en ervaring bewaard blijven en is continuïteit gewaarborgd. Zo wordt ook een visie neergelegd, wat betreft het omgaan met de jeugd naar de toekomst toe. Een bijkomende gedachte is dat een plan structuur en duidelijkheid voor alle betrokkenen schept. Dat (toekomstige) leiders en overig vrijwillig kader zien dat de vereniging leeft en wat de doelstellingen op korte en lange termijn zijn.

2.2 Algemene doelstellingen vereniging en jeugdafdeling VV Armada stelt zich vooral ten doel om het beoefenen van de voetbalsport in georganiseerd verband mogelijk te maken en te bevorderen. De vereniging streeft er naar: Het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatieve- en recreatieve sport; Dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspel kunnen en zullen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities; Een respectvolle omgang tussen de leden van de vereniging onderling maar ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.).

De jeugdafdeling streeft er naar: De voorwaarden te creëren om ervoor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel leert en plezier beleeft aan het voetballen. Het aanwezige talent te herkennen, onder deskundige leiding verder te ontwikkelen en deze op een zo’n hoog mogelijk niveau te laten spelen; De jeugdleden, jeugdkaderleden en ouders de binnen de vereniging geldende normen, waarden en omgangsvormen bij te brengen; Om jeugdleden blijvend te binden aan de vereniging als speler en/of vrijwilliger.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

4


2.3 Doelstellingen jeugdbeleidsplan Bij het noemen van doelstellingen van het jeugdbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in doelstellingen op korte en op lange termijn. Doelstellingen die op korte termijn bereikt worden zullen echter ook op de lange termijn moeten blijven bestaan. Uiteindelijk moeten doelstellingen er toe leiden dat zowel spelers als kaderleden binnen de gedragsregels van de vereniging veel plezier beleven aan het voetbalspel, zodanig dat zij voor lange tijd aan de vereniging verbonden blijven.

2.3.1 Korte termijn Het zorgen voor een duidelijke structuur waarbinnen het jeugdkader dient te werken. Zorgen voor een evenwichtige doorstroming van spelers. Bewerkstelligen dat er in elke leeftijdscategorie tenminste één team aan de competitie deelneemt.

2.3.2 Lange termijn Zorgen voor een structurele niveauverbetering van de gehele jeugdafdeling, zowel van kader als spelers. Zorgen voor een geringere uitstroom van voornamelijk oudere jeugdleden (door een grotere betrokkenheid bij de vereniging te creëren (in de vorm van jeugdleiders- of scheidsrechterscursussen).

2.4 Doelstellingen realiseren Om de doelstellingen te realiseren zijn er allerlei randvoorwaarden. Te denken valt aan voldoende gekwalificeerd kader, voldoende materialen en financiële middelen. Het belangrijkste hierin is een permanente toets en bewaking van het beleidsplan en de doelstellingen daarin..

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

5


3. Indeling teams: 3.1 Algemeen Doelstelling teamindeling VV Armada heeft zich onder andere ten doel gesteld om: te zorgen voor een evenwichtige doorstroming van spelers naar het hogere team aan de hand van duidelijke voorwaarden; te bewerkstelligen dat er in elke leeftijdscategorie tenminste één team aan de competitie deelneemt. 3.2 Uitgangspunten teamsamenstelling. De jeugdteams van VV Armada worden samengesteld volgens de regels van de KNVB. In principe worden spelers ingedeeld in de leeftijdsklasse waar ze volgens de normen die gehanteerd worden door de KNVB thuishoren. Onderstaande uitgangspunten gelden bij de samenstelling van de teams: 1 2 3 4 5 6

De leeftijd van de spelers; Sterkste spelers per leeftijdklasse indelen in standaard teams b.v. A1, B1, C1, D1, E1, F1. Spelers moeten de gelegenheid hebben (incidenteel) in een hoger team te spelen; Sterkste spelers gebruiken voor complementeren teams in een hogere leeftijdsklasse; Niet alleen elftallen maar ook zeventallen aan de competitie laten deelnemen; Lidmaatschap van de vereniging is mogelijk voor alle leeftijden, spelende leden moeten 5 jaar zijn;

3.3 Organisatie en uitvoering teamsamenstelling Vanwege de vele factoren die een rol spelen is het samenstellen van de teams niet eenvoudig. Het dient dan ook met grote zorgvuldigheid te gebeuren. Naast een consequente toepassing van de uitgangspunten is ook een goede afstemming tussen de verschillende betrokkenen van groot belang. Hiervoor geldt de volgende procedure. Vóór 15 april maakt de hoofdjeugdleider, samen met de jeugdcoördinators, aan de hand van de ledenlijst de teamsamenstellingen op dat moment een 1e concept voor de teamsamenstellingen voor het nieuwe seizoen. Deze worden vervolgens voor advies voorgelegd aan de jeugdleiders van de betreffende teams. Aan de hand van deze adviezen wordt door de hoofdjeugdleider vóór 15 mei de uiteindelijke jeugdteams samengesteld. Nadat de teamindeling definitief is vastgesteld kan het voorkomen dat gedurende het seizoen, door welke oorzaak dan ook, een aanpassing in de teamsamenstelling noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan de dezelfde procedure gevolgd. De jeugdcoördinators vragen de betreffende jeugdleider(s) om advies en nemen in overleg met hoofdjeugdleider zo spoedig mogelijk een beslissing. Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

6


Wanneer zich tijdens het seizoen een nieuw jeugdlid aanmeldt, wordt door de hoofdjeugdleider de desbetreffende jeugdcoĂśrdinator geĂŻnformeerd. Deze overlegt met trainers/leiders in welk team deze speler moet worden ingedeeld. Uitgangspunt is dat een beginnend speler niet in een standaardteam geplaatst wordt. Uitgangspunt is dat elftallen uit maximaal 15 spelers bestaan en zeventallen uit maximaal 10 spelers bestaan. Verder wordt bekeken wanneer deze speler aan de competitie kan deelnemen. 3.4 Van junioren naar senioren: criteria voor de overgang Bij het bereiken van de 19-jarige leeftijd gaan de A-junioren over naar de senioren. Deze spelers die over gaan naar de senioren worden zoveel mogelijk op basis van hun kwaliteit ingedeeld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Hoofdtrainer in overleg met de gezamenlijke leiders en de technische commissie. Meisjes/dames kunnen de overstap maken naar het damesteam zodra zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Ook hier zal overleg plaatsvinden tussen (dames)trainer, jeugdcoĂśrdinator, TC en jeugdtrainer. 3.5 Omgang met talenten Naast de belangen van de jeugdafdeling en de afzonderlijke teams dienen de prestaties van afzonderlijke spelers niet uit het oog verloren te worden. Geprobeerd wordt om spelers met extra talent te herkennen, onder deskundige leiding verder te ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Alvorens de TC beslist hoe er met talenten wordt omgegaan moet deze advies inwinnen bij de betreffende jeugdleiders, ouders en speler.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

7


4. Sociale omgang binnen de jeugdafdeling: 4.1 Normen en waarden Naast gedragsregels gelden er ook regels t.a.v. normen en waarden. De normen en waarden die bij de VV Armada het vaandel staan zijn: respect/fair-play veilige omgeving correct taalgebruik geen discriminatie Begrippen als fatsoen, respect en sportiviteit zijn hier aan de orde t.a.v. de medespelers, de jeugdleiders, overige vrijwilligers, het materiaal waarmee getraind en gespeeld wordt en de accommodatie. Van zowel de jeugdleiders als de jeugdleden, maar ook van de ouders wordt verwacht dat ze zich hier aan houden. Bij gedrag dat de normen en waarden overschrijdt, worden in eerste aanleg door de leiders en indien nodig door het bestuur maatregelen genomen. 4.2 Dialoog met de jeugdleden. Een goede communicatie is van groot belang. In het algemeen verloopt deze via jeugdtrainers en –leiders. Afhankelijk van de leeftijd, worden hierbij ouders/verzorgers betrokken. Aandacht en communicatie wordt verwacht van de jeugdleiders. Er wordt verwacht dat zij de jeugdleden voldoende informeren, zodat duidelijk is wat het opgezette doel is van de trainingen. Dit is uiteraard leeftijdsafhankelijk. 4.3 Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren. Een doelstelling binnen de club is dat junioren niet afhaken bij de overgang naar de senioren. Er zal getracht worden om opeenvolgende teams van F t/m A te realiseren. Daarnaast zullen op individuele basis gesprekken dienen plaats te vinden van spelers die door omstandigheden te vroeg een overstap moeten maken van junioren naar senioren. Hierin is een taak weggelegd voor leiders, in samenwerking met het bestuur en trainer(s) van betreffende elftallen. 4.4 Lichamelijke gezondheid en hygiÍne van jeugdleden. VV Armada streeft ernaar dat alle jeugdteams worden getraind en begeleid door voldoende gekwalificeerde jeugdtrainers. Na afloop van de training of wedstrijd is het belangrijk dat er gedoucht wordt. In ieder geval geldt voor de teams vanaf de E en hoger, dat alle spelers douchen en dat slechts dispensatie hierin wordt verleend als daar belangrijke gronden toe zijn.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

8


5. Jeugd en kader: 5.1 Profielschetsen In de onderstaande profielschetsen is te vinden, wat verwacht wordt van de verschillende kaderleden. En een overzicht van leeftijdstypische kenmerken van jeugdleden . Het is niet bedoeld als beperking van vrijheden, maar een handvat als hulp in de soms moeilijke taak van jeugdkaderlid. Niet alle zaken worden minutieus omschreven. Uitgegaan wordt van een eigen inbreng van de kaderleden zelf. Een belangrijk onderdeel is dat het kader dit jeugdbeleidsplan uitdraagt in doen en laten. Jeugdkaderlid zijn is vrijwillig maar geen vrijblijvendheid.

5.1.1

Hoofdjeugdleider

Het werven van de nodige jeugdleiders (2 per vertegenwoordigend team); Het vaststellen van teamindelingen in overleg met Jeugdcoรถrdinators en jeugdleiders; Het organiseren van jeugdleideroverleg om de 8 weken met verslag en actielijst, kopie DB; Inschrijving zaalprogramma tijdens winterstop in overleg met de jeugdcoรถrdinators; Het organiseren van werving van jeugdleden; Organisatie jeugdtoernooien als zwaluwentoernooi; Het organiseren van of verlenen van medewerking aan schoolvoetbaltoernooien; Aanschaf en beheer van de voor het jeugdvoetbal benodigde materieel en spelmateriaal; Het overleggen met bestuurslid technische zaken senioren en voor het inzetten jeugdspelers bij senioren; Het maken en onderhouden van een technisch jeugdplan; Het overleggen met ouders als jeugdspelers niet worden ingedeeld in teams volgens leeftijd; Het organiseren van jeugdactiviteiten en inschrijven van team bij toernooien voor en na de competitie in overleg met jeugdleiders; coรถrdinatie trainingsactiviteiten; jeugdactiviteiten , zoals bijvoorbeeld sinterklaasfeest, oefenwedstrijden jeugdteams, jeugdkamp en zwaluwentoernooi coรถrdineren; Indelen kleedlokalen op zaterdag; Inzet juniorenspelers in senioren selectie; Uitwisselingen van spelers tussen elftallen, vinden altijd plaats in goed overleg tussen de elftalleiders en zijn er op gericht op termijn zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar de senioren. De geldende afspraken over dit onderwerp zijn als volgt: Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

9


o Als de gelegenheid zich voordoet worden jeugdspelers ingezet in de seniorenelftallen. Deze inzet is vooral gericht op verdere ontwikkeling van talent en aanpassing aan het seniorenvoetbal. Dat betekent bijvoorbeeld dat jeugdspelers niet worden opgeroepen om voor de zekerheid de hele wedstrijd op de bank te zitten bij de senioren. Zeker niet als dit ten koste gaat van hun eigen wedstrijden. Jeugdspelers worden alleen ingezet als dit niet ten koste gaat van hun eigen competitie. Voorkomen moet worden dat de doorstroming op iets langere termijn stagneert door een overmatige claim op een beperkt aantal talentvolle jeugdspelers. Dit is ter beoordeling van de jeugdtrainers. (zowel A- als B- spelers) in overleg met bestuurslid jeugdvoetbal en deze neemt beslissing.

5.1.2 Jeugdcoรถrdinator Aanspreekpunt voor jeugdleiders in desbetreffende leeftijdsgroep; Is beschikbaar als tussenpersoon voor probleemgevallen met kinderen of ouders; Bezoekt trainingen en wedstrijden.; Evalueert tijdens jeugdleidervergaderingen, trainingen en jeugdaangelegenheden van zijn leeftijdsgroep; Maakt deel uit van de wervingscommissie jeugdkader en de werkgroep teamindeling. Voorziet in informatievoorziening naar jeugd, ouders en wedstrijdsecretariaat.

5.1.3 Jeugdleiders/trainer Verzorgt regelmatige en afwisselende trainingen, houdt spelers gemotiveerd. Besteed ruim aandacht aan het speelse karakter binnen het spel en aan oefening in positiespel; Beheert gedurende het seizoen de tenues, zorgt voor het wassen, incasseert afgesproken wasgeld, en zorgt voor een representatieve presentatie van het team op het veld; Controleert of de tegenstander slecht te onderscheiden tenues draagt en of de inzet van reserve shirts nodig is. Zorgt zo nodig voor het tijdig aanwezig zijn hiervan en het (schoon) terug bezorgen bij de materiaal beheerder; Verzorgt bij thuiswedstrijden voorbereidingen voor terrein als hoekvlaggen plaatsen, doelnetten laten zakken e.d. en zorgt na de wedstrijden, in geval het de laatste wedstrijd van de dag op het betreffende veld is, dat e.a. weer wordt teruggebracht;

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

10


Verzorgt aanwezigheid van wedstrijd – en inspeelballen, controleert en corrigeert zo nodig spanning. Zorgt na de wedstrijden voor het terugbrengen op de daarvoor bestemde plaatsen in het ballenhok; Is eindverantwoordelijk voor het (ordelijk) gedrag van zijn team en stelt als zodanig de norm voor de spelers; Toont respect voor alle deelnemers aan een wedstrijd; Bewaakt de discipline binnen het team, zorgt dat iedereen op tijd is en is verantwoordelijk voor correct gebruik, opruimen en schoon achterlaten van kleedkamers en speelmaterialen; Zorgt voor een correcte ontvangst van de tegenstanders; Meldt zich bij uitwedstrijden direct na aankomst bij de ontvangende club; Grijpt op tijd in als een speler ongewenst gedrag vertoont, betreedt daarbij het speelveld niet; Vult wedstrijdformulieren en bijlagenformulieren in, zorgt voor ondertekening en levert direct na de wedstrijden de (afschriften van) formulieren in bij de wedstrijdsecretaris; Registreert doelpuntenmakers, reisafstanden van chauffeurs; Organiseert en coördineert de deelname van de teamleden aan de bijzondere activiteiten.

5.1.3 Overig kader Het overige kader bestaat uit personen, die binnen de jeugdafdeling bereid zijn om allerlei diensten of hulp te verrichten bij wedstrijden of activiteiten.

5.2 Interne en externe opleidingsactiviteiten De vereniging stimuleert startende jeugdleiders de voor deze doelgroep bestemde jeugdleidercursus bij de KNVB te volgen. De kosten hiervan worden door de vereniging betaald. Daarnaast kan er in overleg met de jeugdcoördinator en het bestuur deelgenomen worden aan eventuele vervolgcursussen en scheidsrechtercursussen. Daarnaast zorgt de hoofdjeugdleider er voor dat de jeugdleider zich kan ontwikkelen.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

11


5.3 Leeftijdstypische kenmerken Van F-pupil tot en met A-junior De trainer moet er rekening mee houden dat elke speler anders is en dat de accenten die getraind moeten worden in de verschillende leeftijdsklasse anders zijn. Zo ziet de training van een E-pupil er anders uit dan van een B-speler. 5.3.1

De Mini’s (5 tot 6 jaar)

Deze groep is voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar die nog niet gerechtigd zijn om in de F- wedstrijdreeksen uit te komen. Deze groep traint 1 x per week op zaterdag van 10.00 uur tot en met 11.00 uur. Soms worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd. Doelstelling bij deze groep is dat bij doorstroming naar de F reeds enige voetbalkennis aanwezig is. Als ze 6 zijn worden ze (indien mogelijk) ingedeeld bij de F. Mocht daar geen plaats zijn dan blijven de spelertjes zolang nog bij de Mini’s trainen. Waarom 4 tegen 4? De spelvorm 4 tegen 4 is volgens de KNVB-visie een uitstekend middel om in deze leeftijd kinderen zelf te laten ontdekken en spelenderwijs voetballen te leren. Tijdens trainingen of wedstrijden gaat het om dat de karakteristieke elementen van voetbal binnen de spelbedoelingen gekend en geleerd kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat centraal. Veel balcontacten tijdens het spelen, aangepaste speelruimte, vereenvoudigde spelregels, minder complexe voetbalsituaties zijn naar ons idee de ingrediënten om het spel sneller te leren in deze leeftijd. Om dit te kunnen realiseren moet er wel ruimte zijn voor het kind om kind te blijven. Mini-pupillen wie zijn dat? Mini-pupillen zijn kinderen van 5 en 6 jaar. Ze doen dingen om het plezier van doen. Willen heel graag voetballen. Ze zijn erg speels en worden heel snel afgeleid. Kunnen niet lang geconcentreerd blijven. Deze kinderen zijn sterk op zichzelf gericht (egocentrisch). In deze leeftijd zijn ouders (bijna) altijd aanwezig en leven enorm mee met de wedstrijden. Wij als vereniging stellen dit zeer op prijs.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

12


Het kind staat centraal: Voor kinderen dient er een veilige situatie te zijn waarin geleerd kan worden Kinderen leren voetballen door veel dezelfde voetbalhandelingen te oefenen Kinderen leren voetballen door de spelbedoelingen zelf te ontdekken De coach helpt kinderen om het voetbalspel te ontdekken 5.3.2

F-pupillen (6 tot 8 jaar)

Snel afgeleid. Kan zich niet lang concentreren. Te speels om zo te voetballen als ouderen dat wel van hem/haar verlangen. Hij/zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. Bij de jongste spelers is bijna iedereen op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers en 1 of twee jochies die bij voortdurende herhaling worden gemaand achter te blijven. Van voetbal is nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal wordt door een rennende en schoppende horde voortbewogen. Een kluwen enthousiaste spelertjes achter een bal aan. Als de jongens en meisjes al langer op de club zijn, worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, een trap naar voren en een schot op het doel. 5.3.3 E-pupillen (8 tot 10 jaar) Al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en minder goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer een en dezelfde oefening uit te voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. De ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. 5.3.4

D-pupillen (10 tot 12 jaar)

Meer geneigd zich te meten met anderen. Kan het aan om in teamverband een doel na te streven. Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestatie op te vijzelen. Dpupillen spelen 11 tegen 11. De basis van het leren van technische vaardigheden is achter de rug, het gaat nu vooral om het ontwikkelen van het inzicht in het spel. In de wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld, de spelregels (buitenspel), het spelen in een opstelling (4-3-3) en vooral de belangrijkste principes bij balbezit en balbezit tegenpartij.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

13


5.3.5

C-junioren (12 tot 14 jaar)

Vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen nemen toe. In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen en kondigt zich het begin aan van de puberteit. Meisjes komen gemiddeld eerder in de puberteit. Zij kunnen daardoor in betrekkelijke korte periode ineens een stuk zwaarder worden. De C-speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: vrijlopen en samenspelen. 5.3.6

B-junioren (14 tot 16 jaar)

Groei in de lengte bij de jongens zet door. Minder controle over ledematen lijkt daarvan het gevolg. Meisjes zijn over het algemeen al uitgegroeid. Alle kenmerken van de puberteit, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid komen zowel bij jongens als meisjes voor. Niettemin is voor jongens winnen belangrijker dan ooit, daar waar meisjes het winnen lijken te relativeren. Een soms te fanatieke houding heeft ermee te maken dat hij/zij op zoek is naar de eigen grenzen. De B-junior is nog meer in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij buitenkant voet speelt hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, hij moet leren onder druk te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan opleveren, hier moet hij in leren. 5.3.7

A-junioren (16 tot 18 jaar)

Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en een zakelijkere benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze leeftijdsfase wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve of voor gezelligheidssport. Beter bestand tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine ruimte te spelen. Zonder te beweren dat een A-junior volleerd is kan worden gesteld dat het anderszins een kwestie is van rijpen. Het onrustige dat zo kenmerkend is voor de B-junior maakt plaats voor een beheerster optreden. Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere eigen controle. Dit alles brengt met zich mee dat jeugdleiders en jeugdtrainers voldoende kennis moeten hebben van de typische kenmerken van de verschillende leeftijdsfasen om te kunnen beoordelen wat men wel en wat men niet van ze kan verwachten

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

14


6. Communicatie binnen de jeugdafdeling: 6.1 Overzicht van de overlegsituaties, intern overleg In ieder geval vinden de volgende interne vergaderingen en bijeenkomsten plaats tijdens het seizoen: Jeugdleideroverleg onder leiding van de hoofdjeugdleider. Vergaderingen voor het organiseren van toernooien en evenementen. Vergaderingen indien teams samengesteld moeten worden

6.2 Dialoog met de ouders Het overleg met ouders beperkt zich vaak rondom het veld of in de kantine. Vooral bij MF tot en met D-pupillen zien we een frequent contact tussen ouders en jeugdkaderleden. Vanaf de junioren zien we steeds minder ouders langs de lijn. Het is de taak van de trainers/leiders om afspraken te maken met betrekking tot rijschema’s en het wassen van tenues. . 6.3 Informatievoorziening Voor alle noodzakelijke communicatie staan verschillende middelen ter beschikking. Internetsite De Armada-site is steeds up-to-date. Er is info te vinden over de teamsamenstellingen, competitie-indeling, programma’s afgelastingen en nog veel meer. Informatiebriefjes: De informatiebriefjes worden gebruikt om gedurende het seizoen vertrektijden, aanvangstijden van wedstrijden en/of andere activiteiten aan de spelers en/of ouders kenbaar te maken

6.4 Jeugdleden als jeugdkader. Betrokkenheid van vooral jeugdleden in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar bij de activiteiten van de jeugdafdeling is zeer belangrijk voor het zich verbonden voelen bij de vereniging. Dit kan gerealiseerd worden door oudere jeugdleden te stimuleren om als scheidsrechter en/of pupillentrainer aan de slag te gaan.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

15


7. Activiteiten Jeugdafdeling: 7.1 Trainingen en Wedstrijden Gedurende het voetbalseizoen zal er door de jeugdteams op doordeweekse avonden worden getraind. Aandachtspunten: Bepalen trainingsavonden (jeugdcoรถrdinators in overleg met jeugdleiders). Het streven is om alle jeugdteams eenmaal per week te laten trainen.. Het streven is dat teams in dezelfde leeftijdscategorie samen trainen (1 x per week circuittraining voor de pupillenteams). In de wintermaanden wordt geadviseerd om zaaltrainingen te volgen en mee te doen aan de door de KNVB georganiseerde zaalvoetbalcompetities. In juni en juli is trainen op de velden niet mogelijk Door de vereniging wordt in competitieverband deelgenomen aan de wedstrijden van de KNVB. Oefenwedstrijden worden door de leiders geregeld, waarbij rekening gehouden dient te worden met de beschikbaarheid van velden en lokalen. Overleg met de terreinbeheerder is noodzakelijk. Buiten de normale competitie kan deelgenomen worden aan externe toernooien. De inschrijfkosten hiervan worden vergoed door de vereniging.

7.2 Nevenactiviteiten Jaarlijks worden nevenactiviteiten georganiseerd door de commissie jeugdactiviteiten.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

16


8. Randvoorwaarden Jeugdbeleidsplan:

8.1 Materiaal en accommodatie De vereniging draagt zorg voor de aanschaf van de benodigde materialen. Verzoeken om nieuwe aanschaffen, kunnen bij de materialenbeheerder van de vereniging worden ingediend. De jeugdleider is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen.

8.2 Bewaking op uitvoering jeugdbeleidsplan. Een beleidsplan is bedoeld om richtlijnen en afbakeningen neer te leggen, maar ook duidelijkheid te geven waarmee een vereniging zich bezig houdt en een visie van een vereniging. Een plan op papier is nodig maar slechts de basis, het uitgangspunt van de daadwerkelijke beleving en uitvoering. Het is daarom van het grootste belang dat erop wordt toegezien, dat al het geschrevene in dit plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en daadwerkelijk na wordt geleefd. Het is niet wenselijk om zaken neer te schrijven, maar het in werkelijkheid niet toe te passen. Het is zaak dat de vereniging ook zorg draagt voor toetsing op de uitvoering en naleving van dit jeugdbeleidsplan. Hier zal nauwgezet op toegezien worden en ook in het bestuur zal toetsing plaatsvinden. Om er op toe te zien op naleving en uitvoering is het DB van de vereniging verantwoordelijk.

Jeugdbeleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

17

Profile for Harrie Claessen

v.v.Armada Beleidsplan jeugd 2009-2014  

Voetbalvereniging Grevenbicht

v.v.Armada Beleidsplan jeugd 2009-2014  

Voetbalvereniging Grevenbicht

Advertisement