Page 1

Inclusief alle leer lingen per groep met ru imte voor adres en telefoon nummer. Zie vanaf pagina 52!

Informatiegids

Schooljaar 2011-2012

mÉÉr dan school


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD TEAMLEDEN

2 3

Stichting Kindante

6

ONDERWIJS 7 DOELSTELLING 7 OUDERS EN SCHOOL 10 Het eerste contact, Informatieplicht, Medezeggenschapsraad (MR), Oudervereniging, Klussengroep, Kinderopvang, Overblijfregeling, Sponsoring, Klachten en klachtenprocedure SCHOOLTIJDEN 19 Schooltijden, Leerplicht, Schoolverzuim, Toelating, Schorsing en verwijdering VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

25

OUDERAVONDEN / RAPPORTEN SCHOOLPLAN

25 26

DE VAKGEBIEDEN BIJZONDERE ACTIVITEITEN ALGEMENE PUNTEN

26 34 34

ZORG VOOR KINDEREN 36 Veiligheid, Verzekeringen, Leerlinggebonden Financiering, Extern zorgteam, Leerlingvolgsysteem, Onderwijskundige rapporten, Interne begeleider, Zorg voor het jonge kind, Jeugdgezondheidszorg. Wettelijke opdracht 48 Doelen en resultaten van het onderwijs Evaluatie van leren en onderwijzen, Oudertevredenheidsonderzoek. RESULTATEN kwaliteitsonderzoek

51

LEERLINGEN PER GROEP

52

1


basisschool Pastoor Franck te Grevenbicht, een typische dorpsschool.

Met deze schoolgids willen wij u informeren over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de school reeds kent uit verhalen van andere ouders of misschien zit uw kind al op onze school. In alle gevallen hopen wij dat deze gids u die informatie geeft die u wenst. De schoolgids kan ouders en leerlingen behulpzaam zijn bij het maken van een beredeneerde schoolkeuze. Aan de schoolgids kunnen zij concrete verwachtingen ontlenen ten aanzien van wat de school hen biedt. Daarnaast kan de schoolgids voor ouders en leerlingen, gedurende de periode dat de leerlingen op school zitten, een aangrijpingspunt bieden om in dialoog te treden met de school. Zodoende gaat van deze gids een stimulans tot communicatie tussen school en ouders uit. In deze gids vindt u niet alleen belangrijke adressen of schooltijden, maar ook uitgangspunten van de school, samenwerking met ouders en zeker de zorg voor onze kinderen worden vermeld. Aan wie al kinderen op school heeft leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Hopelijk vindt u de informatie die u nodig heeft en heeft u vragen, problemen of opmerkingen dan zijn wij altijd bereid, die voor u te beantwoorden of op te lossen. Komt u gerust even langs. In ieder geval, met groeten namens het team van basisschool Pastoor Franck,

Resy van Leeuwen

Procedure schoolgids De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Het is de bedoeling om de schoolgids steeds uit te reiken aan de ouders/verzorgers bij inschrijving en jaarlijks na vaststelling.

2


BASISSCHOOL PASTOOR FRANCK St. Catharinaplantsoen 4 6127 BC Grevenbicht Tel. 046 – 485 72 61 e-mail : r.vanleeuwen@pastoorfranck.nl internet : bspastoorfranck.nl Resy van Leeuwen

TEAMLEDEN Directeur: Mevr. Resy van Leeuwen Neerbeekerstraat 13, 6191 HK Beek Tel. 046 – 4280807 Groep 1 - 4 jarigen Mevr. Sandra Vranken (ma.t/m wo). Tel. 0495-533020 Mevr. Wilma Schonbrodt-Keulen (do.) Tel. 046 – 8500448

Sandra Vranken

Wilma Schonbrodt-Keulen

Groep 2 - 5 jarigen Mevr. Marlie Heffels (ma. t/m do.) Tel. 046 – 485 86 89

Marlie Heffels

Groep 3 - 6 jarigen Mevr. Miranda Habets - Lambrichts (ma. t/m wo.) Tel. 046 – 4858996 Mevr. Sylvie Beckers (do. t/m vrij.) Tel. 046 - 4751343 Miranda Habets-Lambrichts

3

Sylvie Beckers


Groep 4 - 7 jarigen Mevr. Petra Bronneberg-Nelissen (di. t/m wo). Tel. 046-4853066 Mevr. Maria Savelkoul–Cremers (do. t/m vrij) Tel. 046 - 4858054 Petra Bronneberg-Nelissen

Maria Savelkoul–Cremers

Groep 5 - 8 jarigen Dhr. Piet Vogten Tel. 046 – 4858493 • dinsdagmiddag groep 5/6

Piet Vogten

Groep 6- 9 jarigen Dhr. Roger Kraanen Tel. 046 – 4494670 • woensdag groep 5/6 • vrijdag compensatie 5/6, 6/7 en 8

Roger Kraanen

Groep 7 - 10 jarigen Dhr. Werner Jacobs Tel. 046 – 4526816 • dinsdagmiddag groep 6/7 • woensdag groep 6/7 Groep 8 - 11/12 jarigen Mevr. Nancy Janssen Tel. 046 – 4851911 Werner Jacobs

4

Nancy Janssen


Interne Begeleider Mevr. Anny Biesmans – Janssen Tel. 046 - 4857747

Anny Biesmans-Janssen

Remediale hulp (Vrijwilligerswerk) Mevr. Jenny Pernot Tel. 046 – 4857451 Mevr. Mariet Kitzen – Striekwold Tel. 046 – 4857927

Jenny Pernot

Onderwijsondersteunend personeel (O.O.P.) Dhr. Peter Meuleners, conciërge Tel. 06 - 36159833

Peter Meuleners

Mevr. Suzanne Crijns, klassenassistente Tel. 046 - 4859201

Suzanne Crijns

5

Mariet Kitzen–Striekwold


Stichting Kindante We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier en kijkend naar de schoolpopulatie vormgeven.

Stichting Kindante bestuurt 45 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, EchtSusteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 WEC scholen (ZMOK – cluster 4 en ZMLK – cluster 3).

Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn leggen we intern en extern verantwoording af.

De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat.

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: drs. N. Bollen Het college van bestuur en het bureau Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat 10 6135 KT Sittard tel. 046 – 4363366 Het postadres is: Stichting Kindante, Postbus 5156, 6130 PD Sittard

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto. 6


ONDERWIJS DOELSTELLING Het doel van ons onderwijs is de kinderen te helpen zich zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. Behalve aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, de aandacht geven aan de basisvaardigheden, besteden we aandacht aan de sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vorming. We trachten dit te bereiken binnen een positief klimaat, waarin zowel de leerlingen als de leerkrachten optimaal kunnen functioneren. Het creëren van een prettige werksfeer zowel binnen als buiten de klas zien wij dan ook als een voorwaarde voor goed onderwijs.

De school vindt het belangrijk dat de leerlingen hun eigen weg vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt. Verder besteden wij aandacht aan het vanzelfsprekend tolerant en met respect omgaan met elkaar en met zogeheten “minderheden”; mensen die zich onderscheiden door handicaps, cultuur of door hun status. Samen met ouders willen we er zijn voor de kinderen.

7


‘Partners’ in opvoeding Ouders en school werken als het ware als ‘partners’ in de opvoeding van het kind. Een samenwerking die gebaseerd is op een gedeeld vertrouwen, een samenwerking die dezelfde opvoedingsdoelen nastreeft, een samenwerking die uiteindelijk resulteert in een optimale ontwikkeling van kind tot een evenwichtig volwassen individu. Om straks goed te functioneren in de maatschappij moeten de kinderen, naast de broodnodige kennis, ook weet hebben van de geldende ongeschreven wetten en regels. Ze moeten weten wat goed is en wat niet goed is, kortom ze kennen de normen en waarden waarop onze maatschappij is gebaseerd. In de lessen wordt hier uiteraard dagelijks aandacht aan geschonken. Basisschool Pastoor Franck wil echter de kinderen in een breder verband kennis laten maken met deze normen en waarden.

In kringgesprekken of door bijvoorbeeld praatplaten komen allerlei zaken aan de orde die zijn voorgevallen of kunnen plaats vinden. Door hier met de leerlingen open over te praten komen de kinderen in aanraking met andere zienswijzen en opinies en zo wordt respect zichtbaar in de totale schoolstructuur. In een gelijkwaardige omgeving wordt er open gepraat over: - fatsoen, - tolerantie, - gedragsregels - en minder goede dingen zoals pesten.

Wat zijn nu normen en waarden? Normen zijn richtlijnen voor handelen, het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in bepaalde omstandigheden. Normen zijn gedragsregels, ze regelen het dagelijk sociaal verkeer. Normen kunnen positief zijn (geboden) of negatief (verboden). Het zijn vaak ongeschreven regels. Waarden zijn de achterliggende idealen en motieven voor de normen. Denk hierbij aan gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de normen gebaseerd zijn.

Gevoelens worden gedeeld en de leerlingen worden gestimuleerd om voor zichzelf op te komen. Er wordt begrip gevraagd voor andere zienswijzen want iedereen is anders en we leven in een multiculturele samenleving.

Om u een indruk te geven hoe we hier extra aandacht aan geven zetten we een aantal voorbeelden uit de praktijk op een rijtje.

8


activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere acties voor kinderen in Ethiopië, India en Roemenië of de actie voor het zieke kind. Allen met als achterliggend doel bij de kinderen een humane levenshouding te ontwikkelen. De jaarlijkse kinderpostzegelaktie maakt hier ook deel van uit.

- Elkaar helpen, - meedenken en - samenwerken. Basisschool Pastoor Franck stimuleert leerlingen die ergens erg goed in zijn deze kennis in dienst te stellen van andere kinderen in onder andere werklessen in de klas of groepstaken (coöperatief leren). De leerlingen leren zo elkaar te helpen en merken dat het leuk is om iets voor een ander te doen. De wekelijkse werktijden en de sociaal emotionele kring stimuleren dit ook.

- Levensthema’s, - levensvragen, - verhalen, - riten en gebruiken van onze cultuur dragen bij aan de bewustwording van de rol van het kind in onze maatschappij. Door godsdienstlessen, de jaarlijkse vieringen in de gemeenschap en via internet leren we de leerlingen verbanden te leggen en zaken te begrijpen zodat ze in staat zijn de belangrijke traditionele waarden door te geven. Onze school heeft een sterke band met de parochie. Verbondenheid - Vriendschap, - geborgenheid en - samenhorigheid onderstrepen de verbondenheid die we met elkaar hebben. Door samen ‘ergens voor te gaan’ wordt het ‘wij-gevoel’ versterkt en leren de kinderen dat je samen soms meer kunt betekenen dan als enkeling. Voorbeelden

- Goed doen, - opkomen voor anderen, - delen en - zorgen zijn begrippen die inhoud krijgen in allerlei

9


hiervan zijn de aktie ‘Schaatsen voor Water’ en de sponsorloop tijdens de sportdag. De kracht zit hier duidelijk in het collectief.

Aanmeldingsdag Op deze Open Dag bestaat de mogelijkheid om uw kind bij ons op school aan te melden. Verder kunt u uiteraard na telefonische afspraak uw kind altijd aanmelden.

OUDERS EN SCHOOL HET EERSTE CONTACT Snuffelmiddag Enkele jaren geleden zijn we gestart met een snuffelmiddag voor kinderen die in het nieuwe schooljaar instromen. Ook dit schooljaar staat deze middag weer op het programma. Het is de bedoeling dat ouders en betreffende kinderen onze school dinsdagmiddag 24 januari 2012 vanaf 14.00 uur bezoeken. Tijdens onze school in werking worden ze rondgeleid door ouders van onze school.

De eerste kennismaking voor de kleuters Onze school biedt de mogelijkheid aan kinderen om een aantal ochtenden als gast mee te doen in de groep waarin ze geplaatst worden. Dit vindt plaats in de week waarin ze vier jaar worden. Vanaf de dag nadat het kind vier jaar is, is het welkom op onze school. Het kind heeft dan namelijk het recht op het volgen van onderwijs, maar is nog niet leerplichtig.

Open Dag Op zaterdag 4 februari 2012 kunnen ouders samen met hun kind een kijkje nemen op onze school. Van 10.00 tot 13.00 uur staan alle leerkrachten klaar om de ouders van informatie te voorzien. 10


Informatieplicht van school aan ouders. Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind op school; dat is ook het uitgangspunt van onze school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Bij gescheiden ouders zijn er wel verschillen met betrekking tot de informatieplicht. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. • Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. • Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle overige informatie 11

wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. • Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze boven dien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. De ouder die geen gezag meer heeft over het kind heeft een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.


Medezeggenschapsraad in onze school. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in V.l.n.r. Anny Biesmans-Janssen, Bea van Es, Roger Kraanen, Maria de medezeggenschapsraad. Het bevoegd Savelkoul-Cremers, Peter Caris en Paul Schrooten. gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen medezeggenschapsraad over hun plannen plaatsvinden. met de school. Bijvoorbeeld over fusieplan nen en het aanstellingsbeleid en het ontslagTaken medezeggenschapsraad beleid van het personeel. Het schoolbestuur De medezeggenschapsraad praat mee over moet serieus reageren op ieder advies dat alles wat met de school te maken heeft. Het de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit de adviezen niet over te nemen. voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kenbaar maken aan het bestuur van de school. en GMR-platform. Alle rechten van de medezeggenschapsraad Omdat een aantal zaken voor alle scholen staan in de Wet medezeggenschap op scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke (WMS). MR-en een aantal taken en bevoegdheden De medezeggenschapsraad heeft zowel instemovergedragen aan de Gemeenschappelijke mingsrecht als adviesrecht. Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van • Instemmingsrecht onderwijs de GMR worden gekozen door de leden van Zowel de vertegenwoordigers van de ouders de afzonderlijke medezeggenschapsraden en als de vertegenwoordigers van het persozijn als personeelslid in dienst van Kindante of neel hebben instemmingsrecht over zaken ouders die een kind hebben op één van onze die voor hen van wezenlijk belang zijn. Kindantescholen. Het aantal ouders en perso Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld neelsleden binnen de GMR is gelijk. gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Naast de Gemeenschappelijke Medezeggen Ouders hebben ook instemmingsrecht over schapsraad van elke school bestaat er binnen de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert • Adviesrecht onderwijs overleg met het GMR-platform om zodoende In een aantal gevallen moeten het schoolde betrokkenheid en inspraakmogelijkheid bestuur en de directie advies vragen aan de vanuit alle MR-en te vergroten. 12


Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-platform zitten van elke school twee personen waarvan één namens de ouders en één namens het personeel.

Samenstelling M.R. Geleding ouders : Mevr. Bea van Es - tel. 046 – 4857212 Dhr. Peter Caris - tel. 046 – 4856869 Dhr. Paul Schrooten - tel. 046 – 4852223

De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur.

Geleding team : Mevr. Anny Biesmans-Janssen Mevr. Maria Savelkoul-CremersDhr. Roger Kraanen

OUDERVERENIGING

BASISSCHOOL PASTOOR FRANCK, PAPENHOVEN - GREVENBICHT.

Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging: v.l.n.r. Mevr. Chantal Klinkers, Mevr. Gratiëlla Spee en Mevr. Bibian van der Wijst.

Doelstelling De oudervereniging stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te bevorderen. Dit doet zij o.a. door: • Samen met leden van het schoolbestuur, team en medezeggenschapsraad te praten over belangrijke schoolaangelegenheden • Het organiseren van jaarlijkse festiviteiten zoals St. Maartens-optocht, Sinterklaasfeest, kerst- en paasviering • Het verzorgen van een attentie voor de communicantjes en schoolverlaters

minimaal 6x per jaar bijeen voor een vergadering, die ook wordt bijgewoond door leden van het bevoegd gezag, team, medezeggenschapsraad en directie. Vanuit de Oudervereniging vindt de aansturing plaats m.b.t. de controle op luizen. Steeds na iedere vakanties worden de kinderen gecontroleerd en indien nodig volgen er acties (thuis inlichten en gebruik luizencapes). Het dagelijks bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mevr. Bibian van der Wijst. Tel. 046-4859094 Mevr. Chantal Klinkers. Tel. 046-4337789 Mevr. Gratiëlla Spee. Tel.046-4853109

Organisatie. Het bestuur van de ouder-vereniging komt 13


voor het schoolverlaterskamp van groep 8. Ouderbijdrage: De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 15,00 per gezin en wordt jaarlijks via een aan u toegestuurde eenmalige machtiging via de bank of giro geïnd. Vanuit deze bijdrage worden hoofdzakelijk de kosten betaald voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid. Voor onze school zijn van toepassing activiteiten ten behoeve van de kinderen, zoals Sinterklaas, kerst- en paasviering, etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de Oudervereniging vastgesteld tijdens de algemene vergadering.

Deze bedragen worden afzonderlijk vermeld en hebben een vrijwillig karakter; wij kunnen u niet verplichten tot betaling daarvan. Bovendien hebt u de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te kiezen. Het gevolg van het niet betalen is, dat uw kind dan niet kan deelnemen aan activiteiten waarvoor geen bijdrage is betaald. Om die reden zullen we uw kind echter niet uitsluiten van regulier onderwijs. Aangezien aanvullende activiteiten voornamelijk onder schooltijd plaatsvinden, zal voor deze leerling een alternatief programma worden geregeld, waaraan deze verplicht is deel te nemen.

Verder ontvangt de school jaarlijks een bijdrage voor het Kunstmenu. Uitzondering hierop zijn o.a. het schoolreisje en de ouderbijdrage

Om u enige indicatie te geven vermelden we hieronder de bijdragen die de kinderen het afgelopen schooljaar betaald hebben.

Groep 1 t/m 2 : Groep 3 t/m 4 : Groep 5 t/m 6 : Groep 7: Groep 8:

Schoolreizen en schoolkamp schooljaar 2010 – 2011: Overdekte speeltuin Peewee in Posterholt Overdekte speeltuin Plopsaland in Hasselt Toverland te Sevenum bezoek Amsterdam Schoolkamp te Epen

2011; schoolreis naar Amsterdam groep 7.

14

€ € € € €

12,00 17,50 23,00 32,00 95,00


DE KLUSSENGROEP De financiële voordelen die binnen één kalenderjaar zijn gerealiseerd worden toegevoegd aan de zogenaamde niet-subsidiabele reserve, waarover het team vrij kan beschikken.

De klussengroep is een groep van vrijwilligers (m/v) die begeleid door bestuursleden op gezette tijden werkzaamheden verricht in en om de school. Het gaat hierbij om werkzaamheden die niet persé op een bepaalde dag gereed hoeven te zijn, maar wel uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld: Snoeien en harken in de tuin, werken die een paar keer per jaar voorkomen, Ook (klein) onderhoud aan het gebouw of de inboedel, staan op het lijstje van de klussengroep. De werkzaamheden worden zelf uitgevoerd om zodoende geld te besparen, dat weer ten goede komt aan de school en onze kinderen.

Indien u zich ook bij de klussengroep wilt aansluiten, kunt u dit kenbaar maken via de leerkracht van uw kind. U wordt gebeld (gemaild) als de klussengroep weer aan het werk gaat en u bepaalt dan zelf of u erbij aanwezig kunt en wilt zijn. Contactpersoon: dhr. Hugo Heijen (tel. 046 – 4857138) 15


Opvang buiten schooltijd! • Heeft speciale activiteiten voor kinderen van 8-13 jaar: Oktoplus. Daar kunnen kinderen zelf mee bepalen wat ze gaan doen. • Biedt zwemles aan onder BSO-tijd! Leuk samen met vriendjes het A-diploma halen! • Daar kun je ook terecht vóór school, tijdens alle vakanties en voor een opvangprobleem van één dag. Ook als u normaal geen gebruik maakt van de BSO.

maatwerk in kinderopvang Welkom bij MIK BSO Ratjetoe3. Opvang voor en na school, tijdens alle vrije dagen en vakanties van school. De BSO is geopend tussen 7.30 en 18.30 uur. Voor alle kinderen (4-13 jaar) van de basisscholen in Grevenbicht. MIK BSO Ratjetoe3, de gezellige buitenschoolse opvang: • Ligt centraal tussen twee basisscholen in Grevenbicht in. Lekker makkelijk! • Kan daarom gebruik maken van 2 school pleinen! • Maar voelt zich bij slecht weer ook goed thuis in de gymzaal. • Heeft een team dat vanuit een duurzame leefstijl veel werkt vanuit de natuur en met natuurlijke en biologische materialen. • Is geopend op maandag, dinsdag en donder dag. De kinderen gaan op woensdag en vrijdag en tijdens vrije dagen naar BSO Ratjetoe1.

MIK BSO Ratjetoe3 heeft heel wat te bieden. Wilt u meer informatie of weten wat de kosten zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer: 043-3517171 of maak zelf een berekening via de site: www.mik-kinderopvang.nl Voor een kijkje op de locatie zelf kunt u bellen voor een afspraak. U bent van harte welkom! MIK BSO Ratjetoe3 St Catharinaplantsoen 4 6127 BC Grevenbicht Tel. 06 - 34551618 ratjetoe3@mik-online.nl

16


OVERBLIJFREGELING toezicht van de desbetreffende leerkracht. Kosten voor het overblijven zijn voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor alleen een stempelkaart, (10x) deze kost €16,00. Uitzonderingen daargelaten. Inschrijven kan op het daarvoor bestemde inschrijfformulier in de overblijfruimte tot 12.00 uur of telefonisch. Telelefoon school: 046 - 4857261

Tussen 12.15 en 13.15 uur is er gelegenheid om uw kind(eren) onder toezicht van gediplomeerde overblijfmoeders te laten overblijven. Ze nuttigen hun boterham dan samen met andere kinderen in de overblijfruimte. De kinderen krijgen drinken van school, ze kunnen kiezen uit appelsap, chocomelk, Yogi ranja of melk. Na het eten rond 12.40 uur, kunnen ze gaan spelen, o.a. ravotten in speelzaal , knutselen, tekenen of bij mooi weer buiten spelen onder toezicht. Om 13.15 uur gaan de kinderen naar hun eigen speelplaats en vallen weer onder

Contactpersonen: Mevr. Marij Hendricks 046-4857612 Mevr. Els Strijkers 046-4857432

SPONSORING Onder sponsering wordt verstaan: geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouder/leerlingenbijdragen. De planning van schoolactiviteiten mag zeker niet afhankelijk zijn van sponsorgelden. Op onze school bieden wij middenstanders van de kernen Grevenbicht, Papenhoven en

Schipperskerk de mogelijkheid om te adverteren in onze “Kinderkrant” die twee keer per schooljaar wordt uitgegeven. De prijzen van de advertenties (€ 15, € 25 en € 40) zijn afhankelijk van de grootte van de advertentie. Genoemde inkomsten van deze sponsoring worden gebruikt voor het budget van de reprokosten in het lopende schooljaar.

Klachten en klachtenprocedure voudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die op iedere school ter inzage ligt. Hierin kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan - van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, inclusief de randvoorwaarden. Door de klachtenregeling ontvangt het College van Bestuur van Kindante en de school op een17


De externe vertrouwenspersonen voor de scholen in de gemeente Stein, gemeente Beek, Obbicht, Grevenbicht, de sbo-scholen in Geleen en Sittard en de 2 WEC-scholen in Sittard zijn :

de directie bij voorkeur de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de interne contactpersoon van de school en als dit niet lukt bij de externe vertrouwenspersonen die door Kindante zijn aangesteld. De interne vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het College van Bestuur van Kindante of bij de Landelijke Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs. Wordt een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie dan ontvangt Kindante hiervan altijd een kopie.

• mevr. J. Gommers e-mail: jos.gommers@planet.nl Synagogeplantsoen 19, 6231 KH Meerssen tel.: O43 – 3643743 • dhr. M. Muris e-mail: murisgeulle@gmail.com Aan de Maas 36, 6243 NB Geulle tel.: 043 – 3645183 mobiel: 06-51155403 Bereikbaarheid externe vertrouwenspersonen Indien een vertrouwenspersoon gedurende meerdere dagen telefonisch niet bereikbaar is, verzoeken wij u contact op te nemen met het bureau ondersteuning van Kindante (J. Janssen ), tel. 046 – 4363366, waar u wordt doorverwezen naar een van de andere vertrouwenspersonen, die de waarneming op zich heeft genomen.

De contactpersonen van de school zijn : • mevr. Anny Biesmans-Janssen voor de groepen 1 t/m 4 • dhr. Roger Kraanen voor de groepen 5 t/m 8.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs is Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel. 070-3925508 (van 09.00 tot 12.30 uur) E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl

18


SCHOOLTIJDEN Groep 1 + 2 Maandag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Dinsdag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Woensdag: 8.45 - 12.30 u Donderdag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Vrijdag: Geen school

dragen voor kinderen die voor die tijd op de speelplaatsen zijn. Stuur bij slecht weer uw kind niet te vroeg naar school. Verder is het niet de bedoeling dat uw kind na schooltijd op een van de speelplaatsen speelt. Pauze voor de groepen 1 en 2 Onder schooltijd is een pauze voor deze kinderen. Zij kunnen dan meegebracht fruit, boterhammen, melk, e.d. opeten/drinken. Wij verzoeken u de meegebrachte spullen van naam te voorzien.

De kinderen van de groepen 1 t/m 2 komen zowel ’s morgens als ’s middags meteen naar binnen. Groep 3 t/m 8 Maandag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Dinsdag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Woensdag: 8.45 - 12.30 u Donderdag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u Vrijdag: 8.45 - 12.15 u + 13.30 - 15.30 u

Pauze voor de groepen 3 t/m 8 Deze groepen hebben pauze van 10.30-10.45 uur.

Toezicht Een kwartier voor iedere schooltijd is er toezicht op de speelplaatsen voor de groepen 3 t/m 8. Wij kunnen geen verantwoording

Wilt u bij de keuze van eten en drinken ook letten op het milieu; zorg a.u.b. voor zo weinig mogelijk afval. 19


LEERPLICHT Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt gevonden is dat in een wet vastgelegd namelijk de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels opgenomen waaraan ouders, leerlingen maar ook scholen aan moeten voldoen. De leerplichtwet kent dus een aantal verplichtingen. In de eerste plaats richt de wet zich tot de ouders/ verzorgers en legt aan iedere ouder/ verzorger twee verplichtingen op : 1. De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven, begint op de eerste school dag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt. 2. De verplichting, er na inschrijving voor te zorgen dat de leerling de school ook gere geld bezoekt, deze begint op de dag waarop de leerling op die school kan plaats nemen. Volledige leerplicht Het kind is volledig leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan het kind ten minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht. Indien dit niet kan worden vastgesteld dan geldt als regel dat het kind geen leerplicht meer heeft aan het einde van het schooljaar waarin het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. Voor een leerling die een groep op de basisschool overslaat telt zijn basisschooltijd voor de berekening van de leerplichtperiode toch voor acht jaar. Kwalificatieplicht Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent, dat het kind naar school moet tot zijn/haar 18e verjaardag. Het kind hoeft dan niet meer alle dagen naar school,

maar kan ook gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als het kind eerder dan zijn 18e verjaardag een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heeft hij/zij een startkwalificatie en is hij/zij niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel. Het kan voorkomen dat een kind de school niet kan bezoeken, dat is b.v. het geval bij ziekte, schoolsluiting, vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Ook kent de wet vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden en bestaan er duidelijke regels voor extra vakantieverlof. • Extra vakantieverlof (tot maximaal 10 schooldagen) is alleen mogelijk als ouders ten gevolge van de specifieke aard van hun beroep alleen buiten alle schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. Met uitzondering van de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar. • Van gewichtige omstandigheden is alleen sprake als deze buiten iemands eigen wil zijn gelegen. Ouders/ verzorgers kunnen hun vierjarig kind op een basisschool laten inschrijven, zij zijn dan vervolgens verplicht ervoor te zorgen dat het kind de school regelmatig bezoekt zodra het op de basisschool kan plaats nemen. M.a.w. ze zijn niet verplicht het kind te laten inschrijven maar als het kind voor het vijfde jaar is ingeschreven is het wel de bedoeling dat ze ervoor zorgen dat het de school ook regelmatig bezoekt De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar daarvan in kennis gesteld te worden. Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan Burgemeesters en Wethouders. Zij wijzen één of meerdere leerplichtambtenaren aan die dit toezicht uit20


voeren. Wanneer ouders/verzorgers, jongeren vanaf 12 jaar én scholen, de leerplichtwet niet naleven, kan de leerplichtambtenaar vanuit zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken. Het niet nakomen van de verplichtingen is strafbaar gesteld. Deze verplichtingen zijn in de wet opgesomd.

5. Als dit alles niet tot resultaat leidt treedt het volgende noodscenario (conform richtlijnen Inspectie ) in werking: • Op de eerste plaats worden de leerlingen van de groep van de afwezige leraar de betreffende eerste dag opgevangen binnen de school. Naar het oordeel van de directeur kan besloten worden om andere middelen aan te wenden om de kwaliteit van het onderwijs te continueren. • Op de tweede plaats : indien in de loop van de dag blijkt dat de kwaliteit van het onder wijs niet afdoende gecontinueerd kan worden, worden de ouders/verzorgers schrif telijk, middels hun kinderen, in kennis gesteld, dat de betreffende kinderen vanaf de volgende dag tot nader order thuis moe ten blijven. De directeur zal blijven proberen vervanging te krijgen.. • Mocht blijken dat vervanging alsnog gere geld kan worden, dan worden de betreffen de ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die kinderen de daarop volgende dag weer naar school. • Het voorgaande geldt ook als de afwezige leraar gemeld heeft dat het werk weer her vat kan worden.

MAATREGELEN: VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN LESUITVAL Kindante hanteert een vervangingsregeling, waardoor er voor de scholen altijd een ruim aanbod aan vervangers beschikbaar is. Zodra een leerkracht in verband met ziekte of verlof afwezig is, stellen we een vervanger aan die geregeld wordt via de vervangingsdienst. Wanneer er onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Aangaande het handelen bij melding van afwezigheid van een leraar is enkele jaren geleden een protocol opgesteld. Bij geen voor handen liggende oplossing treedt namelijk een noodscenario conform richtlijnen inspectie in werking. Protocol van handelen bij melding van afwezigheid van een leraar 1. Ziekmelding vindt, indien mogelijk, een dag van te voren plaats. Indien dit niet kan, in ieder geval op de dag van de ziekte, voor 7.30 uur, bij de directeur thuis. Ziekmelding gebeurt in principe door betrokkene zelf. 2. Bij ziekmelding geeft de zieke aan hoe lang de afwezigheid zal duren. 3. Na ontvangst van melding van afwezigheid schat de directeur, aan de hand van de ter beschikking staande gegevens op dat moment, in hoe lang vervanging noodzake lijk zal zijn. 4. Vervolgens wordt de vervanging door gegeven aan de vervangingsdienst.

Dit protocol is aangenomen door het bevoegd gezag, is voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de school en ter kennis gebracht aan de inspecteur van het primair onderwijs te Roermond. AFMELDEN Wanneer uw kind wegens ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken wilt u ons dan s.v.p. vóór schooltijd even bellen. Wij controleren de klassen op aanwezigheid van onze leerlingen en melden ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. 21


VAKANTIES

Afhankelijk van het aantal dagen is de directeur zelf bevoegd al dan niet toestemming te geven. Betreft het een verzoek van tien dagen of langer dan is de beoordeling daarvan voorbehouden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Sittard – Geleen. Gezien deze, voor u misschien wat omslachtige weg, is het van belang, dat dergelijke verzoeken vroeg genoeg bij ons worden ingediend, zodat niemand voor voldongen feiten wordt gesteld.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat er buiten de twaalf weken vakantie, die er al zijn, nog dagen opgenomen moeten worden. Er kunnen zich gevallen voordoen, waarbij mensen vanwege hun werkzaamheden alleen buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Dit heeft dan vaak te maken met het specifieke aard van het beroep en hiervan mag in het schooljaar maar één keer gebruik worden gemaakt. (Voorbeelden : seizoenarbeider, kermisexploitant of campinghouder). Er moet echt aangetoond worden, dat men in de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan. Als zoiets het geval is dan is de eerste stap, een verzoek indienen bij de directeur. Zo’n verzoek moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring (formulier via school), waarin verklaard wordt, dat de persoon in kwestie niet binnen de schoolvakantie vrij kan nemen. Is het een gezondheidskwestie, dan is een verklaring van de huisarts gewenst.

HET SCHOOLVERZUIM Als u een duidelijke reden heeft, waarom uw kind niet naar school kan komen, neemt u dan tijdig contact op met de directeur. In de wet is er sprake van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond waarvan de directeur toestemming kan geven om uw kind uit school te houden. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: verhuizing, sterfgevallen/begrafenissen in de naaste familie, huwelijken en/of ambtsjubilea in de naaste familie, besmettelijke ziekten in het gezin, enz.

22


Toelating, verwijdering en schorsing.

• ouders weigeren om toestemming te ver lenen aan de school om ten behoeve van het vaststellen van de onderwijsbehoeften van het kind onderzoek te laten verrichten door medewerkers van de externe WSNS zorg structuur;

Uitgangspunt van de scholen van Kindante is de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de school die het beste aansluit bij hun kind en bij hun eigen opvattingen. Onze school behoort tot Stichting Kindante en is een katholieke school waarbij de katholieke geloofsovertuiging ten grondslag ligt aan het aangeboden onderwijs. Bij de toelating van leerlingen zal in principe geen onderscheid worden gemaakt op grond van godsdienst of levensbeschouwing. Onze school voert een open toelatingsbeleid ten aanzien van de richting. M.a.w. zowel katholieke kinderen als kinderen met een andere godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond worden toegelaten.

Het niet toelaten van leerlingen zal tot een minimum beperkt worden. Voorkomen moet worden, dat de leerling nergens terecht kan. De school zal alles in het werk stellen om de leerling elders onder te brengen. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. (zie elders in deze schoolgids). De school dient het besluit om een leerling niet toe te laten schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders mee te delen. De ouders kunnen tegen dat besluit bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar indienen, binnen zes weken na de beslissing. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen en moet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. Daarna zouden de ouders nog een beroep kunnen doen op de burgerlijke rechter.

Voorwaarde is wel dat ouders bij toelating aangeven dat zij de grondslag zullen respecteren. Indien ouders de grondslag van de school niet kunnen respecteren heeft de school het recht om een leerling te weigeren op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs.

Verwijdering van de basisschool Het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering als: • de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen • er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Voordat tot verwijdering wordt besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht en directeur van de school. De school heeft de plicht gedurende 8 weken te zoeken naar een andere school, die bereid is de leerling toe te laten.

Ook zal de school in andere gevallen de toelating van leerlingen kunnen weigeren, wanneer dat in het belang van de school, van de andere leerlingen en het personeel is. Dit is bijvoorbeeld het geval als: • bij toelating blijkt dat de school onvoldoende zorg kan bieden op basis van de hulpvragen van het kind; • ouders niet akkoord gaan met het opvragen van informatie aan derden voorafgaande aan de toelating of als blijkt dat relevante infor matie is achtergehouden; 23


Schorsing van leerlingen. Schorsing valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De volgende zorgvuldigheidseisen zijn belangrijk : 1. Het bevoegd gezag kan de leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbe paalde tijd (maximaal 5 dagen); 2. De schorsing vindt eerst plaats na overleg met de leerling, ouders en groepsleer kracht; 3. Het bevoegd gezag deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee, alsook eventuele andere maatregelen; 4. De school stelt de leerling in staat, door het opgeven van huiswerk, de leerstof bij te houden en zo te voorkomen dat deze achter stand oploopt; 5. Het bevoegd gezag stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schor sing en de redenen daarvoor.

Onderstaande procedureregels zijn van toepassing: 1. De ouders worden gehoord over het voorne men tot verwijdering; 2. Er moet een gemotiveerd schriftelijk besluit zijn waarbij wordt gewezen op de mogelijk heid om bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag; 3. De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen; 4. Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders te horen over het bezwaarschrift; 5. Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift beslissen; 6. Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond aan de inspectie en de leerplichtambtenaar.

24


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

OUDERAVOND EN RAPPORTEN

Herfstvakantie: 24-10 t/m 28-10-2011 Kerstvakantie: 26-12-2011 t/m 06-01-2012 Voorjaarsvakantie: 20-02 t/m 24-02-2012 Meivakantie: 23-04 t/m 04-05-2012 Zomervakantie: 02-07 t/m 10-08-2012 Studiedagen en vrije dagen Studiedag 14-11-2011 Vrije dagen Groep 1 t/m 8

06-12-2011 (Sinterklaas)

Groep 3 t/m4

20-05-2011 (Sportdag, mi.)

Groep 1 t/m 8

17 t/m 18-05-2012 (Hemelvaart)

Groep 1 t/m 8

28 t/m 29-05-2012 (Pinksteren)

Klassikale informatieavond in september (periode 05– 09 – 2011 t/m 22 – 09 – 2011) Individuele gesprekken Voor de groepen 1 t/m 7 In de maand november en in maart/april Voor groep 8: voor de kerstvakantie en na de Cito-toets (keuze vervolgonderwijs) Omdat we het schooljaar in drie gelijke perioden hebben verdeeld zijn de data voor de rapporten als volgt: 1e rapport: donderdag 24-11-2011 2e rapport: donderdag 15-03-2012 3e rapport: donderdag 28-06-2012 Opzet toetsen en rapporten groep 3 In groep 3 zijn er 3 grote signaleringen m.b.t. taal/lezen: 1. herfstsignalering (na 10 lesweken nov.) 2. winter-lentesignalering (na 12 lesweken mrt.) 3. eindsignalering (na 13 lesweken juni)

De eerste schooldag van het schooljaar 20122012 begint op maandag 22 augustus 2011 om 8.45 uur. De laatste schooldag van het schooljaar 2011-2012 eindigt op vrijdag 29 juni 2012 om 15.30 uur.

Aan de hand van deze signaleringen vinden de oudergesprekken plaats en krijgen de kinderen een rapport. 25


SCHOOLPLAN Basisscholen moeten per 1 augustus 1999 een door het bestuur vastgesteld schoolplan hebben. Ons schoolplan heeft dit schooljaar, vanwege de herziening komend jaar een aanvulling gekregen. Het bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd.(2011-2012) Het onderdeel onderwijskundig beleid omvat de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het personeelsbeleid omvat maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid.

De lesdoelen worden door de jaren heen systematisch opgebouwd tot een doorgaande progressieve lijn. De domeinen Spreken en Luisteren, Woordenschat en Taalbeschouwing komen in alle groepen aan bod, Stellen en Spellen vanaf groep 4. De didactiek is gebaseerd op de afwisseling van instructie en zelfstandig werken. Zelfontdekkend leren en aanleren van strategieën spelen een belangrijke rol. Taal Op Maat is een methode voor alle kinderen. Op de taalkaarten vinden de kinderen opdrachten die wat meer inzicht en creativiteit verlangen (Meesterwerk). Voor remediëring biedt Taal Op Maat hulpbladen (Maatwerk). Extra aandacht is er voor taalzwakke en anderstalige kinderen.

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit omvat in elk geval op welke wijze het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn. Ons schoolplan kunt u op school inzien.

SCHRIJVEN In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend schrijven. Groep 1 hanteert ‘Schrijfdans’ en groep 2 maakt na ‘Schrijfdans’ gebruik van ‘Schrijfactief’. Groep 3 hanteert de methode ‘Pennenstreken’ vanwege de aansluiting bij de nieuwe versie van ’ Veilig Leren Lezen’. De groepen 4 t/m 6 volgen de methode ‘Schrijven in de Basisschool’.

DE VAKGEBIEDEN NEDERLANDSE TAAL Het taalonderwijs omvat 4 onderdelen a. Gesproken taal goed kunnen beheersen; b. De taal zelf goed spreken; c. Geschreven taal begrijpen; d. Zelf de taal goed kunnen schrijven. Doelen van het mondelinge taalgebruik a. Nauwkeurig spreken; b. Vlot spreken; c. Expressief spreken. We gebruiken de methode Taal Op Maat op onze school. 26


Gebruik van schrijfmaterialen Het handschrift is kwalitatief beter bij gebruik van een vulpen.

lezen, krijgen op deze manier de mogelijkheid om door te werken op eigen niveau. Dit garandeert een betere aansluiting op het onderwijs in groep 4. Het doel van het leesonderwijs is bij de kinderen belangstelling te wekken voor het geschreven woord. Het kind moet eenvoudige teksten (die binnen zijn taalschat liggen) zelfstandig kunnen lezen met een goede leestechniek. Het kind moet de inhoud van de tekst begrijpen en verwerken.

LEZEN In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten van voorbereidend lezen: a. Zich uiten in de schoolsituatie; b. Luisteren naar gesproken informatie; c. Kunnen communiceren met anderen. De kinderen moeten voorwerpen naar verschillende rubrieken kunnen verzamelen en handelingen en gebeurtenissen kunnen interpreteren. Het kind kan geschreven of gedrukte tekst herkennen als iets om te lezen. Door middel van de toets ‘Taal voor Kleuters’ wordt elke leerling gevolgd en waar nodig extra stof aangeboden. In de groepen 1 t/m 2 hanteren we de nieuwe geïntegreerde versie van Schatkist. Deze versie combineert taal, lezen, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling in één uitgave en is opgebouwd uit vier blokken per schooljaar. Die blokken vallen samen met de seizoenen. Schatkist besteedt veel aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in niveau tussen jongste en oudste kleuters. Het programma sluit naadloos aan bij de nieuwe versie (maan versie 2) van Veilig leren lezen.

Nadat in de groepen 1 en 2 gewerkt is aan de leesvoorwaarden gaan de kinderen in groep 3 dus verder met aanvankelijk lezen. Fase 1 De kinderen zover brengen, dat ze zelfstan- dig, voor hen nieuwe Klankzuivere drie-let ter-woorden kunnen lezen. 1a Aanleren van woorden. Gedurende de eerste maanden beginnen we met het aanleren van een aantal zoge naamde structureerwoorden. Deze zijn klankzuiver en (meestal) van het type medeklinker - klinker – medeklinker. Via een verhaal worden de woorden gestalte gegeven. Er wordt klassikaal gewerkt met: - De reuzenkartonboeken - De reuzenuitvouwboeken - Leesboekjes - Woorddoosjes met woordkaartjes - Lettermuur - De werkboekjes en de instructiekalender - Wandplaten, woordstroken en letterlijn - Klikklak clusterboekjes - Koffer met prentenboeken - Speldozen - Kopieermap 1b Structureren van de structureerwoorden. De leerlingen moeten vervolgens gaan zien en horen dat de aangeleerde woorden zijn

In groep 3 wordt deze nieuwe ‘Maan-Roos-Vis 2’ versie van de methode Veilig Leren Lezen bij het aanvankelijk lezen gebruikt. Met deze nieuwste versie van Veilig Leren Lezen komen alle aspecten van de taalleesontwikkeling aan bod, met extra aandacht voor de woordenschat en het leesniveau van de kinderen. Kinderen die in het begin van groep 3 kunnen 27


samengesteld uit meerdere letters en klanken. 1c Analyse van letters. Vanuit de aangeleerde woorden worden losse letters benoemd. 1d Synthese van de wisselwoorden. Door vervanging van de laatste, eerste of middelste letter van een structureerwoord door een inmiddels geleerde letter ont staan gedeeltelijk nieuwe woorden in de zgn. wisselrijtjes. 1e Synthese van nieuwe (drie-letter) woorden. De kinderen kunnen geheel nieuwe woor den van drie letters maken.

haalt authentieke teksten de klas in. Doordat leerlingen met teksten oefenen die ze in het dagelijks leven ook tegenkomen, ervaren zij dat de leesstrategieën niet alleen in de begrijpend leesles toegepast kunnen worden, maar ook daarbuiten. REKENEN In de groepen 1 en 2 wordt een rijke wisselende omgeving gecreëerd, waarin de kinderen al spelend en ontdekkend veel rekenervaringen opdoen. In deze groepen wordt veel aandacht geschonken aan: A tijd; B meten; C vergelijken; D Één-één-relatie; E Overzien van kleine hoeveelheden; F begrippen zoals: - lang-kort - vooraan-achteraan - eerste-laatste-middelste - grootste-kleinste - meer-minder - evenveel, etc. Door middel van observaties en de toetsen ‘Ordenen’ en de ‘Begrippentoets’ wordt elke leerling gevolgd en waar nodig extra stof aangeboden. In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de vernieuwde realistische reken-wiskundige methode ‘PLUSPUNT’.

Fase 2 In deze fase wordt de basiskennis inge oefend. Er wordt veel aandacht besteed aan het lettergroep lezen. In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent voor al op het technisch lezen. In de groepen 4 t/m 6 wordt de module ‘Voortgezet technisch lezen’ van de methode ‘Goed gelezen’ gebruikt. In deze methode staat het lezen met begrip van woorden, woordgroepen, zinsdelen, zinnen en teksten centraal. De leessnelheid moet toenemen zonder dat er betekenis verlies optreedt. Tevens wordt er veel aandacht geschonken aan de woorden schatontwikkeling en aan begripsvorming.

In de groepen 6 t/m 8 worden de volgende werk-en groeperingsvormen bij het lezen gebruikt: a. technisch lezen; b. technisch expressief lezen; c. groeps-, studerend- en forum lezen.

Voor vorig Deze met

In de vernieuwde ‘Pluspunt’ is de euro volledig geïntegreerd. Vanaf het begin leren de kinderen werken met de euro als betaalmiddel. Deze methode kent een sluitend systeem van ‘Leerkrachtgebonden’ lessen en lessen ‘zelfstandig werken’. Verder schenkt deze methode veel aandacht aan toetsing en daarop afgestemde herhaling en verrijking. Basisvaardigheden, flexibel en schattend rekenen zijn belangrijke

begrijpend lezen gebruiken wij vanaf schooljaar de methode ‘Overal Tekst’. methode maakt een directe koppeling de belevingswereld van kinderen en 28


onderdelen van deze methode. Meten en meetkunde komen ook aan bod en worden daarom ook getoetst. Onze rekenmethode stimuleert de kinderen eigen oplossingsstrategieën te zoeken. Bij de vernieuwde ‘Pluspunt’ is voor elk leerjaar een computerprogramma ontwikkeld,dat een integraal onderdeel vormt van de methode. Voor extra zorgbreedte worden oefeningen genomen uit de rekenblok ‘Remelka’ en andere op school aanwezige rekenbloks. Verder beschikken we over de hulpboeken van Cito en de methode Maatwerk.

vragen voor kinderen die snel klaar zijn en een of meer piekervragen die wat dieper op de stof ingaan en een hoger abstractieniveau vereisen. De plaatselijke Heemkundevereniging ‘Bicht’ verzorgt door het jaar lessen. Thema’s als Romeinen, Franse Tijd en Tweede Wereldoorlog komen uitgebreid aan de orde. BIOLOGIE Voor biologie gebruiken we de methode ‘In Vogelvlucht’. Deze methode biedt een gestructureerd onderwijsaanbod voor groep 5 t/m 8 op het gebied van natuur, techniek, milieu en gezond en redzaam gedrag. In Vogelvlucht zet leerlingen aan tot actief leren. Tevens geeft het aanbod de leerkracht en de leerling veel keuzevrijheid. Dit gebeurt onder meer door de verdeling in basisstof en extra lessen en een website bij elk thema, de themasite. Daarnaast verzorgen medewerkers van I.V.N. ‘Land van Swentibold’ diverse projecten en wandelingen. Daarnaast maken groep 3 en 4 gebruik van school- tv Huisje Boompje Beestje. Kortom : In deze methode oriënteren leerlingen zich op zichzelf, de omgeving, dieren, planten en natuurverschijnselen en ook op de wijze waarop mensen met elkaar en de natuur omgaan, hoe ze problemen oplossen en betekenis geven aan hun bestaan.

AARDRIJKSKUNDE Vanaf groep 5 wordt het onderwijs methodisch en volgens de methode ‘Hier en Daar’ gegeven. De leerstof is concentrisch opgebouwd en verdeeld in 10 leerstofblokken per jaargroep. De tien leerstofthema’s zijn afgeleid van vier hoofdthema’s: wonen, werken, recreëren en communiceren. In groep 5 ligt het accent op een eerste kennismaking met aardrijkskundige begrippen en het leren kaartlezen, dit vanuit een eigen omgeving. In groep 6,7 en 8 wordt de leerstof achtereenvolgens in de Nederlandse, Europese en mondiale context behandeld. GESCHIEDENIS In de groepen 1 t/m 4 staan een aantal thema’s centraal zoals: tijd, familierelaties, enz. Vanaf groep 5 gebruiken we de methode ‘Bij de tijd’. Deze methode kent een vernieuwde didactiek. Er is gekozen voor een chronologisch – concentrische ordening van de leerstof voor groep 5 tot en met 8. Steeds krijgen de kinderen in elk leerjaar een chronologisch overzicht van de prehistorie tot het heden. Doordat alle tijdvakken jaarlijks terugkeren, zijn de kinderen beter in staat zaken in de juiste tijd te plaatsen. Bij de tijd houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Elke les heeft een aantal extra

Bevordering van gezond gedrag Ter bevordering van gezond gedrag (geestelijk en lichamelijk), wordt op onze school door middel van G.V.O. en aandacht in de biologielessen getracht, om de leerlingen te laten ervaren wat het inhoudt om zelf verantwoording te dragen voor zichzelf en anderen. Middelen zijn klassengesprek, leergesprek, kringgesprek, zelf-redzaamheid en videofilm.

29


EHBO groep 8 In groep 8 krijgen de leerlingen 10 middagen les in het teken van de jeugd EHBO – A opleiding. Dit wordt afgesloten met een examen. Bij het goed doorlopen van deze cursus ontvangen de leerlingen het landelijk erkend jeugd EHBO – A diploma.

Moet je doen – muziek Muzikale kennis en vaardigheden vergroten de mogelijkheden van kinderen om te genieten van muziek. Dit streven wordt in ‘Moet je doen’ praktisch uitvoerbaar gemaakt via een cd met muziekfragmenten en instructies voor leerlingen voor het beluisteren en aanleren van liedjes.

EXPRESSIE De methode ‘Moet je doen’ is een compleet pakket van vijf methoden voor de expressievakken. Er zijn methoden voor dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek en een apart pakket voor kleuters.

Kinderkoor Vanaf groep 5 kunnen de kinderen lid worden van het kinderkoor van onze school. Dit koor verzorgt de gezinsvieringen tijdens het schooljaar. Samen zingen op een plezierige manier staat centraal. Het kinderkoor staat onder leiding van de leerkrachten Miranda Habets en Nancy Janssen. Verder is er begeleiding door Irene Kusters.

Moet je doen – kleuterpakket Voor de kleuters is er een kant – en – klaar pakket per les voor alle vijf de expressievakken en overzichtelijk gegroepeerd in mappen.

CATECHESE De Basisschool Pastoor Franck is een katholieke school. Het schoolteam gaat uit van de Christelijke normen en waarden. Tevens zijn we verbonden met de katholieke kerk. Deze verbondenheid komt tot uiting in het voorbereiden van gezinsvieringen voor ouders en kinderen, het voorbereiden in de klas van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel, het meedoen met de processie en het bidden voor schooltijd. Ook komen er in de onderbouw projecten rondom catechese aan de orde. Er wordt iedere week catecheseles gegeven.

Moet je doen – dans Beweging in de breedste zin van het woord staat centraal. Met muziek, attributen en hulpmiddelen leren kinderen experimenteren met de uitdrukkingskracht van beweging. Moet je doen – drama Taal, stem, houding, beweging, mimiek, het zijn de pijlers waarop deze methode is gebouwd. Moet je doen – handvaardigheid Doel van deze methode is om kinderen te laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende – driedimensionale – manieren om zich beeldend uit te drukken. Daarnaast leren ze oog te krijgen voor de creatieve werkstukken van anderen.

De groepen 7 en 8 hanteren de methode ‘Groeien in geloof’, uitgegeven door het Bisdom Roermond. Voor de groepen 1 t/m 6 hanteren we de methode ‘Hemel en Aarde’, een nieuwe methode godsdienst/levensbeschouwing.

Moet je doen – tekenen Doelstelling is dezelfde als bij ‘Moet je doen - handvaardigheid’, mar nu met het platte vlak als vertrekpunt. Ook binnen de methode komen de meest uiteenlopende technieken en materialen aan bod.

VERKEER In de kleutergroepen wordt door kringactiviteiten en spelsituaties aandacht besteed aan ‘veilig oversteken’, onder het motto: Stoeprand stop! 30


die samen moeten leiden tot een veilige verkeersbeleving bij kinderen. Naast deze methode wordt het Schoolpleinpakket van de methode ‘Straatwerk’ gebruikt.

De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de doorgaande verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Met Rondje Verkeer voor de groepen 3 en 4, Stap Vooruit voor groep 4. Op Voeten En Fietsen voor groep 5/6 en de Jeugd Verkeerskrant voor groep 7 is er prachtig materiaal ter ondersteuning van het verkeersonderwijs in de verschillende groepen. Daarnaast gebruiken de groepen 5 en 6 de verkeersmethode ‘Wegwijs’. In deze groepen wordt ter voorbereiding op het verkeersexamen in groep 7 het aanleren van kennis en technische vaardigheden en het ontwikkelen van een sociaal gedrag beoogd,

In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretische en praktische verkeersexamen, en in groep 8 wordt aan het einde van het jaar aandacht besteed aan de schoolroute, die de leerlingen moeten volgen om ‘Veilig op weg te gaan’ naar het voortgezet onderwijs! Hiervoor wordt het pakket ‘Van 8 naar 1’ van Veilig Verkeer Nederland gebruikt.

Deelname aan de processie 2011.

31


Ook is een verkeersouder aangesteld om samen met de verkeerscoördinator van school (mevr. Maria Savelkou-Cremers) activiteiten zoals een verkeersdag/straatspeeldag te organiseren om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren. Onze verkeersouder is mevr. Bea van Es tel. 046 – 4857212

aantal remediërende programma’s. De groepen 6, 7 en 8 werken naast de taal – en rekenprogramma’s het Windows Office2000 pakket door. Vooral Word, E-mail, Internet en PowerPoint zijn programma’s waar de leerlingen zich in gaan verdiepen. Alle PC activiteiten zijn gekoppeld aan opdrachten welke in de klas worden voorbereid. Mevr. Resy van Leeuwen is onze ICT- coördinator.

Uit de verkeersenquête is gebleken dat vooral rondom beide scholen vaak gevaarlijke situaties ontstaan. Samen met ouders, politie en gemeente proberen we gevaarlijke knelpunten op te lossen.

BEWEGINGSONDERWIJS De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben iedere dag lichamelijke oefening. Deze lessen worden gegeven in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles in de nieuwe gymzaal achter onze school.

I.C.T. onderwijs. ICT is in de dagelijkse onderwijspraktijk niet meer weg te denken. De PC wordt op school steeds meer ingezet om het samenwerkend leren en het zelfstandig leren van kinderen te bevorderen. Leerlingen en leerkrachten maken steeds meer gebruik van internet om informatie te zoeken. De software bestaat vooral uit educatieve programma’s welke als aanvulling dienen op de bestaande ontwikkelingsmaterialen. Ieder werkt op zijn eigen niveau en maakt spelenderwijs kennis met de besturing van de computer. Elke leerling van groep 1 en 2 doorloopt het Basispakket ‘De Multimediale Basisschool’, ‘Schatkist met de muis’, Schatkist Taal en Rekenen en gaat aan de slag met de software ‘Bas gaat digitaal’. Deze software pakketten sluiten nauw aan bij het klassenprogramma. Een viertal computer - ouders ondersteunen in deze de leerkracht.

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Het ministerie OCW formuleert actief burgerschap als : de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Alleen al door onze leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds meer gericht op individualisering. Daarmee neemt de sociale binding (ook sociale cohesie genoemd) af. Plichten en rechten die horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Wij hebben de overtuiging dat door meer menselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, kortom burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale cohesie. Op school leren kinderen met verschillen om te gaan en leren tevens met anderen op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Op deze wijze worden ze voorbereid om in de maatschappij goed te kunnen functioneren.

In de groepen 3, 4 en 5 ligt de nadruk vooral op educatieve reken - en taal opdrachten. De programma’s zijn gekoppeld aan de klassikale methoden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een

Hoe geven wij daar buiten de gehanteerde methodes invulling aan : 32


• Jeugdjournaal in verschillende groepen • Gebruik Samsam in de groepen 6 en 7 • Bezoek thermen Heerlen, Kasteel Hoensbroek • Bezoek provinciehuis en begraafplaats Margraten • Project Romeinen en Tweede Wereldoorlog door Heemkundevereniging • Sociale vaardigheidstraining door weer baarheidstraining • Viering dodenherdenking m.m.v. school • Leerlingenraad bij samenstelling schoolkrant • Deelname aan goede doelen (project school in Guatamala ) • Schooldeelname aan jaarlijkse processie op pinkstermaandag • Gebruik CD-ROM Burgerschap en Staats inrichting AANTAL UREN PER WEEK PER VAKGEBIED Zintuiglijke en lichamelijke oefening Groep 1 5.30 uur Groep 2 6.15 uur Groep 3 3.00 uur Groep 5 t/m 8 2.00 uur Nederlandse taal (w.o. technisch en begrijpend lezen en schrijfoefeningen) Groep 1 3.00 uur

Groep 2 Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

4.00 uur 8.15 uur 7.00 uur

Rekenen Groep 1 Groep 2 Groep 3 t/m 4 Groep 5 Groep 6 t/m 8

3.00 uur 3.45 uur 4.45 uur 5.00 uur 5.45 uur

Kennisgebieden (w.o. aardrijkskunde, geschiedenis biologie, wereldoriëntatie en maatschappelijke verhoudingen) Groep 1 1.30 uur Groep 2 2.15 uur Groep 3 t/m 4 1.45 uur Groep 5 3.45 uur Groep 6 4.45 uur Groep 7 t/m 8 5.15 uur Sociale redzaamheid (w.o. gedrag in het verkeer) Groep 1 t/m 8 0.30 uur Bevordering van gezond gedrag Groep 1 t/m 8 0.30 uur


Expressievakken (w.o. tekenen, handvaardigheid en muziek) Groep 1 t/m 2 4.45 uur Groep 3 t/m 4 3.30 uur Groep 5 t/m 8 3.15 uur Godsdienst (w.o. geestelijke stromingen) Groep 1 t/m 2 0.30 uur Groep 3 1.00 uur Groep 4 1.30 uur Groep 5 t/m 8 0.45 uur BIJZONDERE ACTIVITEITEN KUNSTMENU Onze school neemt deel aan het kunstmenu, samengesteld door het Creatief Centrum en de Muziekschool. Het heeft tot doel iedere deelnemende leerling minimaal twee keer in zijn of haar loopbaan in aanraking te brengen met een aantal kunstvormen. Dit zijn: dans, muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunsten en theater. Door de integratie met andere vakken en een duidelijke structuur van jaarlijks terugkomende activiteiten krijgt cultuurbeleid een vaste plaats in ons schoolbeleid. EN VERDER …. Daarnaast zijn er, meestal in samenwerking met de oudervereniging, diverse feesten, activiteiten en excursies. • Werelddierendag 4 oktober 2011 • Herfstwandelingen • Adoptie houtwal groep 8 • Nationale boomfeestdag groep 6 • Nationaal Schoolontbijt: woensdag 2 november 2011 • Schooltennisdagen groep 2 t/m 8 • Judolessen door de Eerste Judoclub Grevenbicht • Heilig Vormsel groep 8: 3 februari 2012 • Eerste Heilige Communie groep 4:

zondag 13 mei 2012 • Sportdag: vrijdag 11 mei 2012 • Schoolreis groep 7: 14 juni 2012 • Schoolreis groep 1 t/m 6: 15 juni 2012 • Schoolkamp groep 8: 14 t/m 16 mei 2012 • Diverse excursies ALGEMENE PUNTEN A Spreekuur directie: Dinsdagmiddag, van 13.30 - 14.30 u. Graag vooraf een afspraak maken B Spel- en gymlessen: Tijdens de spellessen dienen de kinderen van groep 1 en 2 een kort sportbroekje en gymschoenen te dragen. Alles gaarne voorzien van naam. Wij vragen u om uw kind een stoffen gym zak mee te geven, voorzien van een voor het kind herkenbaar teken. Indien u schoenen koopt, neem dan schoe nen met een stroeve zool en met een gemakkelijke sluiting, zeker als uw kind ze zelf nog niet kan strikken. Deze gymspullen blijven op school. C Spelen: De groepen 1 t/m 5 spelen op de grote speelplaats achter de school. Groep 6 t/m 8 gebruikt de speelplaats voor de hoofdingang. D Kleding: Wilt u voor de kinderen mutsen, sjaals, laar zen en wanten s.v.p. voorzien van hun naam. Aan wanten graag een koordje bevestigen, zodat onnodig zoeken wordt voorkomen. Wanneer uw kind bij regenweer laarzen draagt en geen gym-schoenen op school heeft, kunt u het beste een paar pantoffels meegeven. Voor de jongste leerlingen is het praktisch als ze kleding en schoenen dragen met gemakkelijke sluitingen. Zorg als ouder voor de juiste kleding, zodat uw kind zich goed 34


TIP !!!! Automobilisten die leerlingen en/of leerkrachten vervoeren worden geadviseerd contact op te nemen met hun assurantieadviseur en navraag te doen of ze een ongevalleninzittendenverzekering in hun verzekeringspakket hebben opgenomen. Parkeer s.v.p. uw auto zo, dat u het doorgaande verkeer niet hindert.

kan bewegen en niet bang hoeft te zijn, dat het zich vuil maakt. E Gevonden voorwerpen: In de kopieerkamer staat een kist met gevonden voorwerpen. U kunt altijd op school terecht om zoekgeraakte spullen op te sporen. F Met de fiets naar school komen: Om met de fiets naar school te komen heb ben de kinderen toestemming van de directeur nodig. N.B: Op de speelplaatsen mag niet gefietst worden. G Schoolboeken: Methodeboeken die mee naar huis gaan, a.u.b. altijd in een plastic zak of een tas vervoeren H Contact met de leerkrachten: Mocht u buiten de ouderavonden met de leerkracht van uw kind willen spreken, dan is dat natuurlijk mogelijk. U bent na 15.30 uur steeds van harte welkom. Om praktische redenen is een afspraak maken aan te bevelen. U zult begrijpen dat wij tijdens de lessen niet graag gestoord worden. I Vervoer van leerlingen : Voorwaarden die gelden wanneer in school verband wordt deelgenomen aan activiteiten in de regio en de leerlingen met auto’s wor den vervoerd : - er moeten voldoende auto’s aanwezig zijn; - kinderen tot 12 jaar mogen niet op de voorbank plaatsnemen; - rijden in een stoet, zodat, wanneer iets gebeurt, altijd volwassen getuigen aanwe zig zijn; - niet meer dan 4 kinderen in een auto plaat sen; - indien een auto gordels op de achterbank heeft dienen deze gebruikt te worden. Door aanmelding op school verklaren ouders zich akkoord met de maximaal verzekerde bedragen.

J Spullen die van thuis meegebracht worden naar school zijn niet verzekerd tegen brand/ diefstal. K Komt u a.u.b. in het belang van de kinderen niet te vroeg naar school om uw kind af te halen. De kinderen die in de lokalen aan de straatzijde zitten worden hierdoor erg afge leid. L Wij vragen u beleefd om aan uw kind een eenvoudige schooletui mee te geven. Alle torens en opbergdozen, die niet in de kast jes opgeborgen kunnen worden mogen op school niet meer gebruikt worden, dit in ver band met poetswerkzaamheden. Hopelijk hebt u hier begrip voor. M Wanneer u aan uw kind geld meegeeft naar school, doet u dit dan a.u.b. in een gesloten enveloppe, voorzien van naam en het doel en laat deze enveloppe afgeven aan de eigen leerkracht. N Wij vragen u beleefd om buiten het lokaal op de leerkracht te wachten wanneer die niet in het lokaal aanwezig is. O Bijzonderheden over de diverse activiteiten worden u per info bekend gemaakt. P Trakteren: Over het trakteren zijn de volgende afspraken gemaakt: - In het kader van ons afvalproject spreken we onze voorkeur duidelijk uit voor een onverpakte traktatie. - Zit er toch een verpakking omheen, dan zouden we het fijn vinden indien de jarige 35


zélf deze ‘afval’ mee naar huis terug neemt. - Als school raden we een gezonde traktatie aan, die niet duur is. - Verder moet het zo zijn, dat de klassen leerkracht van de jarige geen andere traktatie krijgt dan de kinderen. Q Luizencapes In samenspraak met de Oudervereniging heeft de school besloten om ingaande schooljaar 2010/2011 nieuwe luizencapes aan te schaffen. Deze nieuwe BUG BAG is een slimme combinatie van een S-vormige kledinghaak en een duurzame nylon hoes. De hoes, extra gecoat, isoleert de opgehan gen kinderjas. Rond de haak zit een speciaal ontworpen stopkraal die de hoes herme tisch afsluit. Een onneembare barrière voor de omhoogkruipende hoofdluis!

De kosten bedragen € 10,00 per cape. Voor deze prijs krijgt u dan ook een cape, die de hele basisschooltijd meegaat. De school is bereid, evenals de ouderraad om elk € 2,50 per cape bij te dragen. Wij vragen u beleefd om de resterende € 5,00 te betalen als de nieuwe cape uitgedeeld gaat worden.

ZORG VOOR KINDEREN VEILIGHEID / VERKEERSBRIGADE Maak uw kind attent op de zebrapaden en geef zelf het goede voorbeeld. Op de volgende wegen worden de kinderen door brigadiers overgezet, indien we voldoende ouders bereid vinden om hierbij te helpen !!!! Nadere informatie volgt via de eerste nieuwsbrieven !!!! 1. Beneluxlaan - Houtstraat 2. Achter de Kruiskapel – Raadhuisstraat

De tijden waarop dit gebeurt zijn als volgt: ‘s morgens van 08.30 uur - 08.45 uur en van 12.15 uur - 12.30 uur ‘s middags van 13.15 uur - 13.30 uur en van 15.30 uur - 15.45 uur ‘s woensdag van 12.30 uur - 12.45 uur Hopelijk zorgt u er mede voor dat elk schoolgaand kind op bovenstaande tijden gebruik maakt van de vrijwillig aangeboden ouderhulp bij het oversteken en waar mogelijk over de stoep loopt. Rollerskates e.d. zijn op onze school ten strengste verboden. De Collectieve Verzekeringen voor de leerlingen van Stichting Kindante, leren leren leren leven. Stichting Kindante heeft voor alle leerlingen van al haar scholen een aantal Collectieve verzekeringen afgesloten, die we hieronder graag nader toelichten. De Aansprakelijkheidsverzekering: Stichting Kindante heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor die situaties dat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor het doen of laten van haar leerlingen en personeelsleden (*), zolang zij onder toezicht staan van de school. Onder toezicht staan van de school betekent dus, tijdens schooluren, schoolreizen en excursies. Maar bijv. niet op weg van huis naar school en terug. Omdat deze polis dus de aansprakelijkheid van Stichting Kindante dekt in de zin van nalatig handelen dan wel verwijtbaar handelen voor het doen of laten van haar leerlingen en personeelsleden (*), kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat een schade niet onder de schoolpolis thuishoort, maar gemeld moet worden bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de leerling c.q. van zijn/ haar ouders. In die gevallen zal door de verzekeraar van Stichting Kindante e.e.a. met de 36


ouders verder worden afgestemd.

vergoeding wordt verleend wanneer deze schade op een andere polis verhaald kan worden. Vanzelfsprekend is onze verzekeringsmakelaar, de WBD Lippmann Groep BV, bereid hierbij de helpende hand te bieden.

(*) Leerlingen en personeelsleden zijn alle bij Kindante ingeschreven studerenden, personeel van Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij werkzaamheden uitvoeren t.b.v. Kindante.

Essentieel bij alle genoemde elementen is de definitie wanneer er sprake is van een ongeval: “een gebeurtenis waarbij een verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten af op hem inwerkend geweld, waardoor hem in één ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.”

De Collectieve Ongevallenverzekering: Alle leerlingen en personeelsleden (*) van de scholen zoals deze vallen onder Stichting Kindante zijn automatisch verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze Ongevallen polis is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, dus ook tijdens reizen en excursies en ook tijdens het stagelopen, maar ook tijdens het gaan van school naar huis en omgekeerd gedurende ten hoogste één uur vóór en één uur ná het verlaten van de school. Voor zover deze afstand niet binnen één uur af te leggen is, geldt de verzekering gedurende de tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijkerwijze wel af te leggen is. De verzekering ziet er verder als volgt uit: 1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval € 50.000,2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval € 5.000,3) Geneeskundige kosten als aanvulling op de eigen ziektekostenpolis of ziekenfondsverze kering € 2.500,4) Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval per element € 2.500,5) Materiële dekking schade aan bril, kleding, eigen studiemateriaal als gevolg van een ongeval € 125,- maximaal.

Ouders die deze verzekerde bedragen te laag vinden of de voorkeur geven aan een 24 uurs dekking 7 dagen per week, kunnen tegen een speciaal tarief bij onze schoolverzekeraar een aanvullende verzekering afsluiten. Daarvoor zijn op school speciale aanvraagformulieren te verkrijgen. *) Leerlingen en personeelsleden zijn bij Stichting Kindante ingeschreven studerenden, personeel van Stichting Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij onder autoriteit resp. verantwoordelijkheid van de directie van Kindante op reis resp. met excursie gaan.

Naast deze Collectieve Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering heeft Stichting Kindante ook gezorgd voor een verzekering van de bagage tijdens door school georganiseerde reizen en excursies. Onder die verzekering is de bagage van iedere deelnemer verzekerd, alsmede een extra dekking voor ziektekosten en kosten van repatriëring. Ook terugreiskosten voor de leerling bij een onverhoopt ernstige situatie thuis, zijn eveneens onder deze polis meeverzekerd.

De rubriek “Ongevallen met blijvende invaliditeit” is voor iedere leerling heel belangrijk omdat jongeren bij een blijvende invaliditeit alleen maar aanspraak kunnen maken op de (beperkte) voorzieningen uit hoofde van de WAJONG regeling (WAO voor Jongeren) Rubriek 3), 4) en 5) Hierbij gaat het om een aanvullende dekking, wat betekent dat geen 37


Tussenschoolse opvang Scholen die tussenschoolse opvang onder eigen beheer hebben georganiseerd: In die gevallen dat het overblijven wordt verzorgd (toezicht en begeleiding) door de school, berust de verantwoordelijkheid alsdan ook bij de school. De genoemde Kindanteverzekeringen Aansprakelijkheid en collectieve ongevallenverzekering zijn dan van toepassing.

ouders verrichten begeleiders diagnostisch onderzoek, geven adviezen en stellen eventueel een hulpprogramma op. Leerlingenzorg Op onze school kunnen we momenteel twee vormen van leerlingbegeleiding onderscheiden: De algemene leerlingbegeleiding: Zorg op niveau 1 Hieronder verstaan we dat de leerkracht kwalitatief goed passend onderwijs geeft aan een groep leerlingen en zodoende een positief werkklimaat realiseert. De algemene zorg heeft een preventieve functie. Zorg op niveau 2 Dit is de zorg voor ieder kind op onze school. De problemen zijn (meestal) van voorbijgaande aard en zijn met wat extra aandacht van de leerkracht gemakkelijk op te lossen. Voor de vorm en inhoud van deze extra aandacht kunnen de leerkrachten gebruik maken van de leerlingenbespreking of de groepsbespreking met de interne begeleider. Evaluatie van de geboden hulp geschiedt in de groepsÂŹbespreking . De signalering vindt plaats met behulp van de toetskalender. Verslagen van de leerlingenbespreking worden bewaard in het leerlingendossier. (voortgangsregistratie) Afhankelijk van de aard van de problematiek worden de ouders op de hoogte gebracht van deze extra zorg; in elk geval tijdens de rapportbesprekingen.

Scholen die tussenschoolse opvang hebben uitbesteed aan derden: Bij scholen die het toezicht en de begeleiding bij overblijven hebben uitbesteed aan een andere vereniging of stichting, ligt voor alle gebeurtenissen tijdens dit overblijven de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de betreffende vereniging of stichting. De genoemde Kindante-verzekeringen zijn dan NIET van toepassing. De toelichting in dit schrijven is natuurlijk een uittreksel van de belangrijkste gegevens. Wie precies de voorwaarden en verdere regels wil weten kan daarvoor binnen de school inzage krijgen in de betreffende polisvoorwaarden maar bellen met de schoolverzekeraar kan natuurlijk ook. Dat is de WBD Lippmann Groep BV te Den Haag Het telefoonnummer is 070-3028544. U kunt dan vragen naar de relatiebeheerder Bryan Alvares of de accountmanager Saskia Knegtmans. Leerlingenzorg Ondanks de intensieve zorg die ouders en leerkrachten/leid(st)ers aan kinderen besteden, zijn er toch altijd kinderen die speciale onderwijskundige aandacht vragen. Denk hierbij aan kinderen met ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en kinderen die langdurig ziek zijn en daarom niet in de gelegenheid zijn om op school aan het onderwijs deel te nemen. Op verzoek van de school/peuterspeelzaal of van

De speciale leerlingbegeleiding: Zorg op niveau 3 De leerkracht schakelt de interne begeleider in om een kind met leer- en/of gedragsÂŹproblemen nader te onderzoeken of te begeleiden. Deze adviseert en assisteert de leerkracht bij de aanpak van het probleem. Er wordt op dit moment soms hulp van deskundigen van buitenaf 38


Doubleren Soms komt het voor dat de school u als ouders adviseert om uw kind in een bepaalde groep te laten doubleren. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Een kind kan bijvoorbeeld nog niet schoolrijp zijn voor groep 3. Of een kind kan er baat bij hebben om de aangeboden leerstof van een bepaald leerjaar nog eens als herhaling te krijgen. Kortom: onze school vindt het belangrijk dat het werkelijk meerwaarde heeft om een kind te laten doubleren. Met andere woorden : het nieuwe aanbod zal moeten aansluiten aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Het onderwijsaanbod zal daarvoor ook voor het betreffende kind in het volgend schooljaar worden aangepast om deze meerwaarde te verkrijgen. Natuurlijk is doubleren geen besluit dat de school alleen neemt. Bij deze beslissing zijn de leerkracht, intern begeleider en uiteraard ook de ouders betrokken. De uiteindelijke beslissing is een aangelegenheid van de school!

ingeroepen. Deze hulp bestaat uit het geven van adviezen en tips. Door middel van leerlingenbespreking, observaties door de interne begeleider, eventueel een observatie door een extern deskundige en handelingsplannen wordt geprobeerd het probleem op te lossen. Uiteraard worden de ouders van deze aanpak op de hoogte gesteld. Zorg op niveau 4 Voor een aantal kinderen zal de speciaal aangepaste hulp voldoende zijn. In andere gevallen zal de geboden hulp toch niet het gewenste resultaat opleveren. Het is dan wenselijk om externe deskundigheid in te schakelen. Externe deskundigen onderzoeken, begeleiden en coachen de leerling. Door regelmatige gesprekken worden de ouders over de voortgang in deze begeleiding op de hoogte gehouden. Zorg op niveau 5 Zou ondanks alle begeleiding en zorg blijken dat het voor uw kind beter is onderwijs in een meer gespecialiseerde omgeving te volgen, spreken we van zorg op niveau 5. Concreet betekent dit dat wij als basisschool niet die zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Ondanks alle geboden hulp op is het soms beter een kind te verwijzen naar het Speciale Basis Onderwijs (BSO).

Vakinhoudelijke ontwikkeling De verschillende vakken op school zijn continu in ontwikkeling. Onderwijsadviseurs begeleiden scholen, peuterspeelzalen en de leerkrachten/ leid(st)ers bij het voortdurend optimaliseren van de inhoud van het onderwijs.Ook worden daarvoor eigen methodieken ontwikkeld.

Als direct externe deskundige is aan onze school verbonden drs. Bea Laugs, orthopedagoge. Mevr. Laugs heeft regelmatig met de intern begeleider overleg . Tijdens dit overleg komen allerlei onderwijskundige zaken aan de orde, maar is er ook tijd ingeruimd voor leerkrachten. Zij zijn dan in de gelegenheid vragen te stellen of advies in te winnen over allerlei onderwijskundige zaken die aandacht vragen.

Samenwerking basisschool - speciale scholen van basisonderwijs In het kader van ’Weer samen naar School’ (WSNS) wordt er door de overheid naar gestreefd meer leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben, (langer) te begeleiden binnen het reguliere basisonderwijs. Men tracht het aantal verwijzingen naar de speciale scholen voor basisonderwijs zo beperkt mogelijk te houden en gelijktijdig de zorg binnen het

Ook kan mevr. Laugs gevraagd worden kinderen te observeren of te onderzoeken. Uiteraard gebeurt e.e.a. altijd in overleg met ouders.

39


Permanente Commissie leerlingenzorg Wie is de Permanente Commissie Leerlingenzorg? De PCL heeft als wettelijke taak een toestemmingsverklaring af te geven voor plaatsing tot een School voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). De zogenaamde toelaatbaarheidsbeschikking. Wanneer scholen ondersteuning wensen bij de begeleiding van zorgleerlingen op hun eigen school, kunnen scholen aanmelden bij de PCL. Ondersteuning vanuit het SBO en het Schoolpedagogisch Centrum (SPC) hoort hierbij tot de mogelijkheden.

basisonderwijs te verbreden. Om de probleemleerlingen in dit kader binnen de basisschool zo goed mogelijk te helpen,werkt de school verder ook intensief samen met de speciale scholen voor basisonderwijs in de regio. Het is een manier van ambulante begeleiding vanuit deze scholen, die er toe leidt, dat scholen voor basisonderwijs samen met leerkrachten of andere deskundigen zoeken naar een passende vorm van begeleiding binnen de basisschool. We denken hierbij b.v. aan het opstellen van handelingsplannen, gericht op stapsgewijs leren of het leren omgaan met gedragsproblemen.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg bestaat uit: • Mevr. G. Korenromp (vertegenwoordiger School voor Speciaal Basisonderwijs; voorzitter PCL) • Dhr. A. Packbier (vertegenwoordiger Basisonderwijs; lid PCL) • Mevr. G. Lenoir (lid PCL)

Soms is het belangrijk nader onderzoek te doen naar oorzaken van het probleem, om vervolgens een kind goed te kunnen begeleiden. Speciale scholen voor basisonderwijs kunnen hier een bijdrage leveren door middel van observaties en/of anderszins bij het kind. De basisschool kan er zo samen met deze scholen voor zorgen, dat de zorg verbreed wordt, en er extra zorg voor leerlingen binnen de basisschool geboden kan worden. Als er op school heel veel extra hulp gegeven moet worden dan heeft de basisschool niet altijd de mogelijkheid deze ondersteuning te bieden. Een kind zou deze hulp dan kunnen krijgen door het voor bepaalde tijd te plaatsen binnen een speciale school voor basisonderwijs.

Het postadres van de PCL is: Stationstraat 46 6411 NK Heerlen tel. ambt. secr. mevr. Ann van den Broek (045-8504500) Hoe werkt de Permanente Commissie Leerlingenzorg? Als er zorgen zijn omtrent de schoolse ontwikkeling van uw kind is het mogelijk aan te melden bij de PCL. Daartoe melden de ouders schriftelijk aan middels een ouderaanmeldingsformulier, liefst samen met de basisschool. Op basis van deze aanmelding zal de PCL informatie opvragen bij de basisschool (het onderwijskundig rapport). In het onderwijskundig rapport geeft de school aan wat de zorgen zijn omtrent uw kind en wat ze gedaan heeft om het kind te begeleiden. De PCL bespreekt op basis van deze informatie de aanvraag tot hulp en vraagt

In Sittard is één speciale school voor basisonderwijs, het Mozaïek, adres: Valkstraat 2, 6135 GC Sittard. Telefoon : 046-4518060. In Geleen is de speciale school voor basisonderwijs gevestigd aan de Eloystraat 1A, 6166XM te Geleen. Telefoon : 046-4105736

40


indien nodig aanvullende gegevens op. Bij een hulpvraag gericht op ondersteuning in de basisschool zal de PCL de aanvraag vervolgens doorgeven aan de ambulante begeleider van het SBO of een schoolbegeleider. Bij een hulpvraag gericht op plaatsing binnen de school voor speciaal basisonderwijs kan de PCL de Centrale Commissie van Onderzoek SBO vragen nader onderzoek te verrichten. De uitgebreid beschreven procedure en de benodigde aanvraagformulieren zijn op de basisschool aanwezig en kunt u desgewenst bij de PCL aanvragen.

Ouders kunnen dan een rugzak met middelen aanvragen. Kinderen die in aanmerking komen voor een leerlinggebonden budget zijn kinderen met een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke handicap; kinderen met psychiatrische problemen en/of ernstige leer – en gedragsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap of langdurig zieke kinderen. Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn er plannen om de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet of ook wel Rugzak genoemd) met ingang van 1 augustus 2013 in de huidige vorm te beëindigen. Hiervoor komt in de plaats het beleid rond Passend Onderwijs. De afgegeven indicaties en indicatietermijnen kunnen mogelijk na die datum niet meer doorgezet worden.

Wat doet de PCL nog meer? De Permanente Commissie Leerlingenzorg wil zicht krijgen op aantallen en aard van problemen binnen het samenwerkingsverband. Daarom vraagt de PCL 3x per jaar aan de basisscholen om alle leerlingen die structureel extra zorg krijgen binnen de basisschool te melden. Dit kan de basisschool niet zonder uw schriftelijke toestemming.

Leerlinggebonden Financiering (LGF) De Rugzak De regeling Leerlinggebonden financiering (LGF - de Rugzak) geeft ouders van kinderen met een handicap of stoornis de mogelijkheid om voor hun kind te kiezen tussen speciaal en regulier onderwijs.

Toelatingsprocedure Het is uiteraard belangrijk dat het leerlinggebonden budget terechtkomt bij die kinderen die het werkelijk nodig hebben. Daarom wordt er een speciale indicatieprocedure gehouden. Zogenoemde commissies voor indicatiestelling ( CVI’s ) zullen op basis van landelijk geldende, objectieve criteria bepalen of gehandicapte kinderen recht hebben op een plaats in een speciale school of, wanneer ouders dat liever willen, een leerlinggebonden budget krijgen. Uit de Rugzak kan extra begeleiding ( b.v. remedial teaching )voor uw kind worden betaald en aanpassing van lesmateriaal. Ook zit er in de Rugzak een beperkt geldbedrag voor begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Dit heet ambulante begeleiding.

Wanneer ouders denken dat hun kind het meest gebaat is bij speciaal onderwijs kunnen zij hun kind hier aanmelden. Maar wanneer zij kiezen voor de gewone reguliere school (b.v. de basisschool in de buurt ), dan kan dat ook.

Regulier of speciaal onderwijs Veel ouders van kinderen met een handicap staan voor deze keuze : regulier of speciaal onderwijs. U kiest zelf naar welke school uw zoon of dochter gaat.

Het is het recht van ouders dat er geen enkele beslissing wordt genomen en geen enkele vorm van informatie op naam wordt doorgegeven zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

41


Om een goede keuze te maken, is het handig de plussen en minnen van de verschillende soorten onderwijs op een rij te zetten.

verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs. Welke school geschikt is voor uw kind, hangt af van zijn of haar handicap of ziekte.

Beide vormen van onderwijs hebben voordelen. Regulier onderwijs is vaak dichtbij, het kind komt in aanraking met niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes. Speciaal onderwijs heeft als voordeel dat het is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen met een handicap. Ook is het vaak mogelijk therapie onder schooltijd te volgen. Nadeel is weer de vaak lange reistijd. De wet is bedoeld om de keuze tussen regulier en speciaal onderwijs beter mogelijk te maken.

Handelingsplan Zowel de speciale als de reguliere scholen moeten een handelingsplan opstellen. In dit plan spreken de school en de ouders samen af welk onderwijs aan het kind zal worden gegeven. De school bekijkt of aparte materialen of middelen aangeschaft moeten worden. In dit handelingsplan wordt ook vermeld waarvoor school, ouders en het REC verantwoordelijk zijn.

Regulier onderwijs U dient er rekening mee te houden dat niet alle reguliere scholen in staat zijn om voor leerlingen met een handicap een goed ( onderwijskundig ) aanbod aan te bieden. Vaak heeft elke school wel een bepaald specialisme in huis maar niet alles. Kiest u voor een reguliere school, dan kan deze school toch uw kind weigeren als ze onvoldoende zorg kan bieden. Wanneer u kiest voor een school voor speciaal basisonderwijs (sbo-school) dan geldt een aparte toelatingsprocedure met andere toelatingscriteria. Speciaal onderwijs Kiest u voor speciaal onderwijs, dan komt er geen aparte Rugzak vrij voor uw zoon of dochter. De financiering voor extra ondersteuning loopt dan immers gewoon via de school. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner en is meer gespecialiseerd personeel aanwezig. Ook is het mogelijk om therapieën onder schooltijd te volgen, wat in het regulier onderwijs vaak lastig is. Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met een handicap of chronische ziekte, die zonder extra hulpmiddelen geen onderwijs kunnen volgen. Er zijn in Nederland

Meer informatie over de Rugzak Er is nog veel meer te vertellen over de Rugzak en over de mogelijkheden die deze wetgeving u en uw kind kan bieden. Op de website www.oudersenrugzak.nl vindt u alle informatie die u zoekt over dit onderwerp. U kunt voor cluster 3 ook informatie inwinnen bij de Parkschool te Sittard (046 – 4512861) en voor cluster 4 bij de Xaveriusschool te Sittard (046 – 4748254). EXTERN ZORGTEAM Bij de begeleiding van kinderen op school, merken we dat er behalve leerproblemen bij kinderen ook andere problemen een rol kunnen spelen (gedrag, sociale weerbaarheid, opvoeding, omgeving enz.) Om een kind en eventueel zijn of haar gezin hierin goed te kunnen begeleiden, is samenwerking en/of afstemming met andere instanties vaak van wezenlijk belang. We zijn dan ook blij dat we binnen onze school hiervoor een extern zorgteam hebben kunnen realiseren, waarin onze schoolnauw samenwerkt met instanties van welzijn en zorg. In dit zogenaamde extern zorgteam kunnen dus problemen van individuele kinderen of gezin42


nen besproken worden. Op afroep kunnen ook andere instanties deelnemen aan dit overleg (b.v. de wijkagent, de leerplichtambtenaar). Het extern zorgteam tracht door samenwerking en de bespreking van de problemen tot goede adviezen te komen. Zonder dat daarmee de privacy van de betrokkenen in gevaar komt, kan er in eerste instantievoor gekozen worden om situaties anoniem te bespreken. Indien nodig wordt de ouders om toestemming gevraagd om het probleem in te brengen. Het extern zorgteam komt 5 keer per jaar bij elkaar.

Op basis van de behaalde scores worden de leerlingen in vijf niveau-groepen verdeeld: a = goed tot zeer goed b = ruim voldoende tot goed c = matig tot ruim voldoende d = zwak tot matig e = zwak tot zeer zwak Het leerlingvolgsysteem geeft nauwkeurig aan hoe het zit met de voortgang van de leerlingen, laat zien wat de problemen zijn en wat er aan de problemen gedaan kan worden. De gegevens van de toetsen van het C.I.T.O. worden op de computer verwerkt en bijgehouden. Verder gebruiken we voor lezen de toetsen van AVI.

Leden van dit extern zorgteam zijn : IB’ er basisschool: mevr. Anny Biesmans – Janssen Schoolarts GGD SWM Maatschappelijk werker (PIW) Bureau Jeugdzorg Bureau Thuiszorg W.M. Leidster PSZ

De Entreetoets groep 7 In de periode april-juni doen de kinderen van groep 7 mee aan de entreetoets van het Cito. De entreetoets wordt afgenomen wanneer de leerlingen van groep 7 op het punt staan om naar het laatste leerjaar van de basisschool te gaan. Dat verklaart ook de naam van de toets: hij wordt afgenomen bij de entree, de ingang van groep 8. Met behulp van de entreetoets kunnen we goed nagaan in hoeverre het kind de leerstof van de basisschool onder de knie heeft, of waar nog hiaten in zijn of haar kennis zitten. Als dat helder in kaart is gebracht, dan kan de leerkracht op grond van die gegevens een gericht plan opstellen voor het laatste jaar dat een leerling in het basisonderwijs doorbrengt.

LEERLINGVOLGSYSTEEM Om de leerlingen te volgen op het gebied van de cognitieve vaardigheden, hanteren wij op school het leerlingvolgsysteem van het C.I.T.O. De volgende toetsen worden afgenomen: - De toets ordenen voor de groepen 1 en 2 - De toets Taal voor kleuters voor de groepen 1 en 2 - De spellingtoetsen (Cito LOVS) voor de groepen 3 tot en met 7 - De spellingtoetsen (SVS) voor groep 8 - De rekentoetsen (CITO LOVS Rekenen en Wiskunde 2002) voor de groepen 3 t/m 7 - De rekentoetsen (Rekenen en Wiskunde 2002) voor groep 8 - De drie-minutentoets (D.M.T.) voor technisch lezen voor de groepen 3 tot en met 8. - Begrijpend lezen groep 6 t/m 8 - Begrijpend Lezen (LOVS Begrijpend lezen) groep 3 t/m 5

INTERNE BEGELEIDER Nadat de toetsen van het leerlingvolgsysteem door de groepsleerkrachten zijn afgenomen, treedt de interne begeleider op de voorgrond. De interne begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg op school. 43


Zij organiseert en coördineert de leerlingenzorgactiviteiten en ondersteunt collega-groepsleerkrachten bij de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Binnen onze school is mevr. Anny Biesmans de interne begeleider.

vens over het kind en maakt duidelijk wat we gedaan hebben om het kind te helpen. Op grond van het rapport besliste de commissie of een kind tot een speciale school voor basisonderwijs kan worden toegelaten.Ouders hebben ten allen tijde recht op inzage in het onderwijskundig rapport indien ze er om vragen.

Belangrijke taken zijn: - Toezien op de uitvoering van de afspraken met betrekking tot de leerlingenzorg. - Ondersteuning bij de afname en verwerking van de toetsen. - Leerling- en groepsbesprekingen leiden. - Ondersteunen groepsleerkrachten bij het opstellen van handelingsplannen - Evalueren van de handelingsplannen met de groepsleerkracht

ZORG VOOR HET JONGE KIND De laatste jaren is de zorg voor het jonge kind weer centraler komen te staan. Ook onze school tracht aan deze terechte zorg vorm te geven. Ook hebben we de beschikking over een klassenassistente. Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht verricht mevr. Suzanne Crijns routinematige onderwijsinhoudelijke taken voor een of een klein aantal leerlingen en ondersteunt op deze manier de leerlingen in de reguliere klassensituatie. Daarnaast zorgt zij voor het uitvoeren van onderdelen van handelingsplannen voor individuele leerlingen of het uitvoeren van specifieke trainingsprogramma’s voor kleine groepjes. Kijken we bij de zorg voor het jonge kind naar de realisering van kwaliteitsverbetering, dan is ook hier best wat in beweging. Zoals reeds vermeld, maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem om de resultaten van het onderwijsleerproces te kunnen toetsen. De toetsen ‘Ordenen’ en ‘Taal voor kleuters’ worden afgenomen. Als school hebben we gekozen voor de volgende manieren van werken: 1. Om de ontwikkelingen binnen het onder wijs goed te kunnen volgen, maken de leerkrachten gebruik van de aan geboden nascholingscursussen. 2. Vanwege de aansluiting bij de belevingswe reld van jonge kinderen wordt er gewerkt met projecten/thema’s. 3. Als gehele school vinden we het ontzettend belangrijk om binnen ons onderwijs de zelf-

DE ONDERWIJSKUNDIGE RAPPORTEN Wanneer en kind onze school verlaat, stellen we ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport op. Bij het vertrek van een kind naar een andere basisschool bevat dit rapport algemene gegevens van onze school. Ook geeft het een overzicht van de vorderingen van het kind en een overzicht van de methodes die we gebruiken. Het rapport is bedoeld om de overgang naar de nieuwe school optimaal te laten verlopen. Wanneer een kind onze school verlaat en de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt, stellen we ook een onderwijskundig rapport op. Dit vermeldt het schooladvies omtrent de keuze voor voortgezet onderwijs. Maar het geeft ook een overzicht van de vorderingen en het functioneren van het kind op onze school. Zodra de ouders en de school vinden dat er voor een kind op onze school geen adequate hulpverlening meer geboden kan worden, wordt het kind aangemeld bij de permanente commissie leerlingenzorg. Het onderwijskundig rapport dat daarbij opgesteld wordt, bevat allerlei gege44


Daarnaast komt dit welzijn van kinderen elke teamvergadering terug middels het agendapunt ‘Informatie m.b.t. pesten’.

standigheid van de kinderen te stimuleren en hun eigen verantwoordelijkheid te leren. 4. Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn hou den we uiteraard rekening met de onderlin ge verschillen. Dit gebeurt door te werken in niveaugroepen. Deze groepen worden samengesteld met hulp van de toetsresulta ten en de eigen observaties van de leer krachten. 5. Indien hulp binnen de groep niet de gewens te resultaten oplevert, maken we gebruik van de hulp van de interne begeleider of worden buitenschoolse instanties ingeschakeld.

Weerbaar zijn en goed omgaan met elkaar. In onze maatschappij is omgaan met elkaar zeker zo belangrijk als kennis. Gelukkig en succesvol zijn in het leven vraagt, naast kennis ook goede sociale vaardigheden . Meester Roger heeft zich d.m.v. nascholing gericht op sociale vorming en communicatie. Hij is gecertificeerd weerbaarheidtrainer en is geslaagd als master NLP’ er. Wij bieden alle kinderen in de bovenbouw een cursus Weerbaarheid aan, die wij plan nen binnen het reguliere lesprogramma. Deze cursus is gelijk aan de aangeboden weerbaarheidcursussen die na schooltijd, tegen betaling worden aangeboden door externe instituten. Bovendien willen wij naast de reguliere kring de kinderen de mogelijkheid bieden om problemen te bespreken in een kleine groep, waarbij meester Roger de leerlingen coachend zal begeleiden. 7. Enkele jaren geleden heeft het hele team het zo belangrijke klassenmanagement en zelfstandig werken volgens het GIP- model (Groeps – en Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) tijdens een achttal teamnascholingen aan de orde laten komen. Dit schooljaar krijgt dit een vervolg met het afgelopen schooljaar gestarte coöperatief leren en het begin van de aanpak rondom meervoudige intelligentie. Door veelvuldig overleg tussen de leer krachten van de onderbouw wordt getracht de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te realiseren. 8 Om tijdig in te kunnen springen op verschil len tussen leerlingen hebben we een proto col m.b.t. Hoogbegaafdheid opgezet.

Daarnaast besteden we uiteraard aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen hebben de leerkrachten zelf een lijst samengesteld. Deze lijst heeft als basis de bestaande PRAVOO-lijst en is verder aangevuld met relevante punten voor de onderbouwgroepen. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de Citotoets Viseon om de sociaal emotionele ontwikkelingen van de kinderen goed in beeld te hebben. 6. Sociaal-emotionele Ontwikkeling Sinds enkele jaren hanteert basisschool Pastoor Franck de methode van de effectie ve conflicthantering bij kinderen. Hierbij zijn de uitgangspunten : gegarandeerde veilig heid, toepassen van rechtvaardigheid en het voorkomen van agressie. Conflicten worden niet alleen gezien als afzonderlijke gebeur tenissen, maar vooral de onderliggende conflictpatronen worden opgespoord. Daarbij is de conflicthantering niet alleen een zaak van de afzonderlijke leerkracht, maar van de school als geheel en dit in samenhang met de omgeving. De sociaal – emotionele kring is een krachtig hulpmiddel om het pedago gisch klimaat in de groep en op school te verbeteren. 45


Invoering Wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen (WOOZ)

Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met die partners zodat we uw kind en u nog betere kunnen helpen.

Wat en hoe De WOOZ bestaat sinds 1999. De wet is bedoeld om te voorkomen dat zieke kinderen leerachterstand oplopen. Het onderwijs moet zo goed mogelijk doorlopen. De WOOZ betaalt dat. • Kinderen verblijven steeds korter in het ziekenhuis: ziekenhuisscholen zijn groten deels opgeheven. Alleen in de Academische Ziekenhuizen is een educatieve voorziening blijven bestaan. • Consulenten worden ondergebracht bij School Begeleidings Diensten (SBD) met geoor merkte financiering • Scholen zijn verantwoordelijk, ook als een leerling in het ziekenhuis ligt

Vinger aan de pols Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld naar zijn groei, motoriek en spraak, maar ook als uw kind op de middelbare school zit - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen.

Vóór invoering van de wet waren scholen pas na 3 weken ziekte verantwoordelijk. Het kind lag in het ziekenhuis en kreeg daar onderwijs. Nu is de school verantwoordelijk vanaf de eerste dag dat een kind ziek is.

Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u en (als uw kind al wat groter is) uw kind regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Jeugdgezondheidszorg GGD ZUID Limburg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente

Inentingen Als JGZ zorgen we ervoor dat uw kind volledig wordt ingeënt tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). De laatste twee inentingen tegen deze ziekten krijgt uw kind in het jaar dat het 9 wordt. U ontvangt van ons een uitnodiging hiervoor. Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Heeft uw kind door omstandigheden bepaalde inentingen nog niet gekregen, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat grotere kinderen zelf, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Hebt u een vraag of maakt u zich zorgen om uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze medewerkers. 46


De GGD doet meer • We kijken of de school of het kinderdag verblijf van uw kind schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren. • We helpen scholen om hoofdluis te voor komen en/of te bestrijden. • Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overge wicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming. • Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Limburg. • Elk jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.

ouders terecht kunnen met vragen en problemen. Tegenwoordig zijn veel van die instellingen bereikbaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Iedere gemeente in de Westelijke Mijnstreek heeft één of meer CJG’s. Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid, Realfit, Slimkids of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere onderwerpen waar ouders mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een wisselend programma van activiteiten als ouder-kind-ochtenden, themabijeenkomsten en cursussen als Omgaan met pubers, Omgaan met echtscheiding en Computergebruik door kinderen.

Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg. T 046 850 5411 E jeugdgezondheidszorg@ggdzl.nl I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen… Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Er zijn veel instellingen waar jongeren en

Goed advies en snelle hulp In het CJG werken verschillende instellin47


gen en zorgverleners nauw samen: de GGD Zuid-Limburg, Orbis Jeugdgezondheidszorg en Partners in Welzijn. Daarnaast werkt het CJG intensief samen met onder andere Bureau Jeugdzorg Limburg, MEE Zuid-Limburg en het onderwijs. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien. Voor de adressen en telefoonnummers van alle vestigingen in de Westelijke Mijnstreek zie de website cjg-wm.nl. Je bent welkom zonder afspraak, maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Op de website vind je onder ‘Stel je vraag’ het e-mail-contactformulier.

WETTELIJKE OPDRACHT DOELEN EN RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Bij het beschrijven van de zorg voor kinderen hebben we u proberen duidelijk te maken, dat we hieraan binnen onze school best veel aandacht besteden. Een belangrijke overheidsmaatregel, waar wij als school ook mee geconfronteerd worden, is het grootschalig proces van Weer Samen Naar School (W.S.N.S.). De essentie van dit proces is om veel meer kinderen met problemen voortaan ‘aangepaste zorg’ te laten ontvangen in het reguliere basisonderwijs; bij voorkeur in de eigen school. Daarom trachten we het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. We richten ons verder op een evenwichtige ontplooiing van het kind in zijn totaliteit. Er is een streven naar balans in cognitieve, creatieve, emotionele, sociale en motorische ontwikkeling. Daarnaast is de bedoeling dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Het proces van Weer Samen Naar School (W.S.N.S.) speelt op verschillende niveaus: de groep, de school en het samenwerkingsverband.

• CJG Beek, Van Sonsbeecklaan 3, 6191 JL Beek, tel. (046) 437 39 00 • CJG Born, Postweg 12 a, 6121 HN Born, tel. (046) 850 69 10 • CJG Geleen, Ruysdaellaan 4, 6165 TZ Geleen, tel. 088 - 458 22 22 • CJG Schinnen, Oirsbekerweg 8, 6438 HC Oirsbeek, tel. (046) 4574092 • CJG Sittard, Valkstraat 69, 6135 GB Sittard, tel. (046) 850 69 10 • CJG Stein, Haalbrugskensweg 28C, 6171 JA Stein, tel. (046) 433 48 48

Op regionaal niveau participeren we in het samenwerkingsverband Sittard en op schoolniveau scheppen we daarvoor condities door een goed zorgverbredingbeleid binnen onze school. Op groepsniveau ligt er een grote verantwoordelijk bij de leerkracht. Daar kan ‘adaptief onderwijs’ zeer sturend werken en dit is met name voor ons team niet onbekend.

48


Evaluatie van leren en onderwijzen In dit kader is binnen onze school duidelijk gekozen voor een klassikale interactieve instructie. Bij deze aanpak blijft de groep zo lang mogelijk bij elkaar. De leerkracht geeft klassikale groepsinstructie aan alle leerlingen. Pas tijdens de verwerkingsfase lopen de wegen uiteen. Zwakke leerlingen krijgen verlengde instructie en maken ook niet alle opgaven, maar beperken zich tot de meest elementaire zaken. De verlengde instructie vindt plaats aan een speciaal hiervoor gereserveerde instructietafel. De andere leerlingen zijn dan zelfstandig aan het werk met verwerkingsopgaven. Terwijl de leerkracht verlengde instructie geeft, kan de rest van de klas even geen beroep doen op de leerkracht. Tijdens deze verlengde instructie worden vaak concrete materialen gebruikt. Door het toepassen van verlengde instructie kan voorkomen worden dat leerlingen tijdens het zelfstandig werken veel fouten maken of dat pas bij de toets aan het eind van een blok wordt ontdekt dat een leerling extra hulp nodig had.

Om de kwaliteitslabels van Kindante goed tot hun recht te laten komen, is er sinds jaren een streven naar opschuiven richting scenario 3. In de scenario 2 school is het vooral de leerkracht die de keuze voor het kind maakt. Hierin bevinden wij ons momenteel en als totaal team voelen we ons daar nog best happy bij. Binnen basisschool Pastoor Franck wordt de basisstof nog graag gestructureerd en volgens de methode aangeboden. Rond het nieuwe leren hangen toch nog wel wat onduidelijkheden. Exacte gemeten resultaten ontbreken en vanuit de ouders horen wij vaak negatieve opmerkingen. In dit verlengde heeft onze school net vanwege de aanwezige structuur een instroom van leerlingen van andere dorpen gekregen. Ouders twijfelen zeer aan de opzet van het nieuwe leren in combinatie met jonge kinderen en zeker met zwakke leerlingen. Ook vanuit de media en diverse nota’s komen kritische geluiden. Mogelijk is e.e.a. veel te vlug gegaan en heeft men niet alles overzien. Structuur, rust en begeleiding vinden we als team ontzettend belangrijk in de totale ontwikkeling van een kind.

49


Bij de reflecties binnen het team blijkt steeds weer, dat we zeer voorstander zijn van deze manier van aanpak. Leerkrachten en leerlingen voelen er zich happy en veilig bij. Daarnaast moeten we de ogen uiteraard niet sluiten voor goede ontwikkelingen om ons heen. De regie is sinds jaren minder bij de leerkracht komen te liggen en kinderen hebben meer mogelijkheden gekregen om keuzes te maken die passen bij hun leerbehoeften en ontwikkeling. Laten we de regie laten bij diegenen die er een opleiding voor hebben genoten.

de extra bijdragen veel ruimte om je beleid t.a.v. techniek verder uit te bouwen. 4 Culturele Educatie. Ook dit schooljaar komen we weer in aanmerking voor de subsidiere geling versterking cultuureducatie in het pri mair onderwijs. Bezoeken aan musea, gerich te projecten o.a. met I.V.N., Heem kundevereniging ‘Bicht’ en excursies maken standaard deel uit van ons jaarprogramma. 5 Expressie. Door de keuze van de methode ‘Moet je doen’ zijn we sinds enkele jaren de vijf deelgebieden ( tekenen, handvaardig heid, muziek, dans en drama) gerichter gaan volgen. Alle kinderen komen via diverse werkvormen met genoemde vakken aan merking en verzorgen een aantal keren per jaar tijdens middagen presentaties aan elkaar.

Als team gaan we heel erg voor de brede ontwikkeling van kinderen. Basisschool Pastoor Franck is een basisschool waar leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten. Vanuit deze missie kijken we goed naar onze huidige samenleving en plaatsen e.e.a. dan ook in het perspectief van de te verwachten ontwikkelingen in de samenleving. We laten dit vanuit een vijftal sporen plaatsvinden: 1 Het zelfstandig werken. Naast het werken met menu’s gaan we dit schooljaar verder insteken op het coöperatief leren. (samen werken van leerlingen). Dit zelfstandig wer ken geeft uiteraard extra mogelijkheden om er als leerkracht te zijn voor je zorgleer lingen. 2 I.C.T. Verder uitwerking door een gestruc tureerde begeleiding van onze leerlingen en een keuze van gerichte software. Sinds enkele jaren hebben we de beschikking over 4 gespreide basisstations met ieder 6 werk plekken. 3 Techniek. Basisschool Pastoor Franck fun geert als voorloper bij het project Verbreding Techniekonderwijs Basisonderwijs (V.T.B.). Dit techniekontwikkelingsproject wordt gesti muleerd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en geeft je als school via

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK Binnen alle scholen van het voormalige Focus is enkele jaren geleden gekozen voor afname van het kwaliteitszorginstrument KMPO. Het geheel betreft drie onderdelen : • De vragenlijst in te vullen door leden van het managementteam van de school. • De zelfevaluatie van de leerkrachten m.b.t. cultuur en gedragsniveau • Vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Een belangrijk onderdeel van dit kwaliteitszorginstrument is uiteraard de vragenlijst voor de ouders. Deze ouderenquête geeft ons zeer wezenlijke informatie aangaande ons doel om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. Het onderzoek Aangaande alle doelgroepen scoort basisschool Pastoor Franck positief als we de interne 50


(school) en externe (landelijk) gemiddelde rapportcijfers vergelijken: Doelgroep

intern gemiddelde

extern gemiddelde

Management Personeel Leerlingen Ouders

8.0 8.3 8.1 8.0

7.7 7.6 8.0 7.6

De resultaten van de Kwaliteitsvragenlijsten hebben afgelopen schooljaar gediend als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. Resultaten KWALITEITSONDERZOEK Tijdens het laatste periodieke kwaliteitsonderzoek van de inspectie werd de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren onderzocht. Tot welke conclusie kwam de inspectie. Bij deze een verkorte weergave: 1. Kwaliteitszorg. “Recente kennis van de kwaliteit van haar onderwijs heeft de school vergaard met een algemene schoolverkenning, jaarlijkse teamevaluaties, een ouderenquête, analyse van de resultaten van de eindtoets, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het vorig inspectierapport. De school evalueert op een systematische wijze de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs en leren. In het schoolplan zijn er keuzes vastgelegd voor verbeteractiviteiten op het gebied van adaptief onderwijs, teamontwikkeling, leerstofaanbod en de kwaliteitszorg. Individuele leerlingen met speciale onder wijsbehoeften worden geholpen met behulp van handelingsplannen of krijgen een individuele leerlijn aangeboden”. 51

2. Toetsing en opbrengsten “Voor de bepaling van de eindopbrengsten maakt de school gebruik van de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito. De school behaalde op deze toets resultaten die de laatste jaren significant boven het gemid delde lagen van scholen met een ver gelijkbare leerlingenpopulatie. De standaardscores 542,1 (in 2004), 541,6 (in 2005), 540 (in 2006), 543 (in 2007), 537,5 (in 2008), 540,5 (in 2009), 540 (in 2010) en 538 (in 2011) op een algemeen haalbare score van 550 geven dit duidelijk aan. De school maakt verder gebruik van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem om de prestaties bij de leerlingen geduren de de schoolperiode te bepalen. Op alle vijf door de inspectie beoordeelde toetsen blijkt het aantal leerlingen met een leerachterstand van drie of zes maanden (respectievelijk een D – of E – score beperkt. De inspectie beoordeelt daarom de presta ties gedurende de basisschoolperiode boven het te verwachten niveau. Verder komen aan bod : leerstofaanbod, tijd, pedagogisch handelen, didactisch handelen, actieve en zelfstandige rol van leerlingen, sfeer op school, begeleiding, zorg en ontwikkeling van leerlingen. In zijn totaliteit een kwaliteitsprofiel om echt trots op te zijn. Bovengenoemd rapport kunt u op de internetpagina van de inspectie terugvinden: www.onderwijsinspectie.nl.


Ruimte voor adres en telefoonnummer

Groep 1

1. Noa Bosch 2. Joep Breuls 3. Lars Canten 4. Giovanny Coumans 5. Mart Crutzen 6. Bibi Dolmans 7. Jill Goossens 8. ZoĂŤ Haagmans 9. Kyan Horlings 10. Evy Knops 11. Mick Koert 12. Sem Kooter 13. Mecc Kreijen 14. Ruby Meuwissen 15. Evy van Mil 16. Benthe van Pol 17. Gie Salden

18. Simone Snijder 19. Berthil Janssen

per 14-11-2011

20. Larissa Philippen

per 14-11-2011

21. Isa Hanssen

per 25-11-2011

22. Tessa Evers

per 27-12-2011

23. Lisa Oonincx

per 11-12-2011

24. Femke Eberson

per 31-12-2011

25. Marit Glaesmaekers per 31-01-2012 26. Joris Driessen 27. Maud Severins

per 10-04-2012 per 18-05-2012 52


Groep 2

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Haily Bachor 2. Ben Bergman 3. Nina Bleylevens 4. Noud Bobik 5. Norah Brunenberg 6. Kaya Bucks 7. Shauny Colen 8. Eva Eberson 9. Mari Gessa 10. Danique Neven 11. Manon Peters 12. Jools Philipsen 13. Thomas Rademachers 14. Roxy Schoutrop 15. Finn Schrooten 16. Sem Schrooten 17. Joey van der Vliet 18. Amy Weinheimer 19. Luna Wierikx 20. Sanne Ubachs

53


Groep 3

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Nick Arets 2. Zef Crutzen 3. Yannick Hellebrekers 4. Thomas Heuts 5. Quin Huntjens 6. Jill Jennissen 7. Noor Klinkenberg 8. Davina Kooter 9. Bas Leenders 10. Tara van Mil 11. Lars van Nieuwenhoven 12. Stan Paulus 13. Raf Pernot 14. Rafke Peters 15. Joet Pustjens 16. Dylan Ratcliffe 17. Tijn Ruber 18. Kiki Severins 54


Groep 4

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Becky van der Aart 2. Mirthe Brunenberg 3. Tara Bucks 4. Zaia Bucks 5. Vera Dircks 6. Zowi Duckers 7. Twan Eurlings 8. Stijn Heijnen 9. Martijn Heuts 10. Maike Hermans 11. Chelsey van den Hurck 12. Isa Klinkenberg 13. Serge Knops 14. Meike Koert 15. Maggy Mangham 16. Jort Salden 17. Vince Schoutrop 18. Mette Schrooten 19. Jarno van Velthoven 20. AmĂŠ van der Wijst 55


Groep 5

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Stef Arntz 2. Lieke Arets 3. Leo Crutzen 4. Stan Eberson

5. Quincy Geraedts 6. Indy Graat 7. Rik van Hees 8. Faith Houben 9. Mieke Hunnekens 10. Rafke Janssen

11. Thijs Klinkers 12. Ivo van de Klundert 13. Sophie Kusters 14. JoĂŤlle Philipsen 15. Stacey Pijnen 16. Julia Schrooten 17. Noa Smeets 18. Miel Storms 19. Quinten Sugijanto 20. Oktawian Urban 21. Lucas van Velthoven 22. Lou Vrencken 23. Harm Weinheimer 24. Levy de Wit 56


Groep 6

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. PhoubĂŠ Bachor 2. Nikki van Beek 3. Kenjo Beulen 4. Michelle Eberson 5. Pierre Eurlings 6. Tom van Hees 7. Anna Kusters 8. Joep Leenders 9. Milou Lemmens

10. Ryan Opgenort 11. Stan Ruber 12. Rick Salden 13. Manou Scheijvens 14. Ellen Schmeitz 15. Esther Smeets 16. Mika Smeets 17. Nikki Snel 18. Jarno Spee 19. Rico Steffani 20. Mika Theunissen 21. Ardy van der Wijst 22. Mart van Zadelhoff 57


Groep 7

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Niels Bijlmakers 2. Joyce Brouwers 3. Jodie Coumans 4. Zen Duckers 5. Glenn Geraedts 6. Nina Gessa 7. Noa Gransier 8. Bart Hermans 9. Bram Keuren 10. Fleur Kruit 11. Sven van Nieuwenhoven 12. Jarno Pernot 13. Vera Pernot 14. Naud Peters 15. Yves Salden 16. Vivian Severens 17. Renee Slabbers 18. Fabiënne Smeets 19 Esmeé Stevens 20. Wesley Sugijanto 21. Anouk Vrencken 58


Groep 8

Ruimte voor adres en telefoonnummer

1. Ryan Bours 2. Philip Caris 3. Patricia Degener 4. Britt Dohmen 5. Guusje Duysens 6. Mieke Hermans 7. Daan Heuts 8. M`Lynn Hochstenbach 9. Noah Iglesias 10. Danique Janssen 11. Camiel Lemmens 12. Debbie Levels 13. Sophie Mangham 14. Linda van Mulken 15. Bo Paulus 16. Colin Props 17. Niels Ruber 18. Floor Salden 19. Joost Smeets 20. Niels van Velthoven 21. Silvie Voorter 22. Thimo de Wit 59


BASISSCHOOL PASTOOR FRANCK

MÉÉr dan school! 60


PASTOOR J.F.J. FRANCK (1907, 1957-1963) Pastoor van Papenhoven-Grevenbicht Johan Frans Joseph Franck, naar wie de basisschool Pastoor Franck is genoemd, was van 1957 tot zijn overlijden in 1963 pastoor van de Sint-Catharina-parochie van Papenhoven-Grevenbicht. Pastoor Franck werd op 11 juli 1907 in Schaesberg geboren, waar hij ook de lagere school bezocht. Van 1921 tot 1930 verbleef hij op het Klein Seminarie te Rolduc, waarna hij zich aan het Groot Seminarium in Roermond voorbereidde op de priesterwijding. Die vond plaats in de bisschopskerk (Kathedraal) van Roermond op 17 maart 1934 door de toenmalige bisschop van Roermond Mgr. G. Lemmens. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld als kapelaan in Terwinselen, een mijnwerkersdorp onder Kerkrade. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942) volgde zijn benoeming tot kapelaan in Wijlre aan de Geul. Daar verbleef hij tot zijn benoeming als pastoor in Papenhoven-Grevenbicht in 1957. Op 17 maart 1959 vierde hij in Grevenbicht zijn 25 jarig priesterfeest. Zes jaar was hij in Papenhoven-Grevenbicht werkzaam, toen hij door een ongeneselijke ziekte werd getroffen. Op 23 juli 1963 overleed pastoor Franck in het ziekenhuis te Sittard, waarna hij op 26 juli 1963 onder grote belangstelling op het kerkhof in Papenhoven werd begraven. Harde werker Pastoor Franck vond in Grevenbicht een parochie waar veel werk was te doen. En hij heeft dat gedaan. Het eerste karwei was de bouw van een nieuwe jon-

gensschool. De bestaande jongensschool, gelegen op de plaats van het huidige appartementencomplex op de hoek Schoolstraat - Aan de Greune Paol, verkeerde in een erbarmelijke toestand. Dat in tegenstelling tot de meisjesschool die in 1930 werd gebouwd op de plaats van het huidige appartementencomplex aan de Meester Speestraat. Tegen alle weerstanden in bleef pastoor Franck jarenlang onvermoeibaar vechten voor een nieuwe jongensschool. Niet zonder succes, want in september 1962 werd het sein op groen gezet voor de bouw van de school door het aannemersbedrijf Gebroeders Michiels voor de aannemingssom van f 156.885,-. Nagenoeg gelijktijdig werden nog andere projecten ter hand genomen, waarvan de uitbouw van het bestaande patronaat tot parochiehuis “Oos Hoes” wel het belangrijkste was. Ook in dit project was de hand van pastoor Franck aantoonbaar aanwezig. ‘Pastoor Franckschool’ Helaas was het pastoor Franck niet gegeven om het resultaat van zijn noeste werklust in volle omvang te kunnen zien. Een slopende ziekte maakte op 23 juli 1963 vroegtijdig een einde aan zijn leven. Uit grote waardering werd de nieuwe jongensschool bij gelegenheid van de inzegening en de officiële opening op 7 maart 1964 naar de grondlegger ervan ‘Pastoor Franckschool’ genoemd. Grevenbicht, juli 2004 Jean Knoors

Sint Catharinaplantsoen 4, 6127 BC Grevenbicht Tel.: 046 4857261 www.bspastoorfranck.nl e-mail: r.vanleeuwen@pastoorfranck.nl

Informatiegids 2011-2012  
Informatiegids 2011-2012  

Pastoor Franckschool

Advertisement