__MAIN_TEXT__

Page 1

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING

v.v. Armada Grevenbicht

2009

tot

Mei 2009

2014


INHOUDSOPGAVE: 1.

ALGEMEEN. - inleiding - missie - doelstellingen - het behalen van de doelstellingen - structuur - geschiedenis - bestuursstructuur en organogram

3

2.

TECHNISCH BELEID. - inleiding - actiepunten

7

3.

FINANCIEEL BELEID. - inleiding - actiepunten

8

4. SPONSORBELEID. - inleiding - algemeen - overlegstructuur - doelstellingen 2009 - 2010 - actiepunten

9

5.

11

CULTUUR. - doelstelling. - actiepunten

6. FACILITAIR BELEID. - inleiding - actiepunten

13

7. VRIJWILLIGERSBELEID. - inleiding - actiepunten

14

8. COMMUNICATIE.

16

- inleiding - actiepunten Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

2


1. ALGEMEEN Inleiding In navolging van het beleidsplan v.v.Armada 2005 van 05-03-2001 en aanbevelingen van de adviescommissie toekomst v.v. Armada van 30-05-2009, is de behoefte ontstaan om te komen tot een aangepast beleidsplan. Het hebben van een beleidsplan is niet een op zich zelf staand doel. Pas wanneer een beleidsplan toegevoegde waarde voor de vereniging in zich meedraagt, is het hebben van een beleidsplan zinvol. Een beleidsplan dat alleen door het bestuur wordt gedragen is gedoemd te mislukken. Zowel het bestuur als de leden zullen het plan met name moeten omarmen en in gezamenlijkheden wezenlijke bijdrage moeten leveren om de gestelde doelen te bereiken. Met het opstellen van een beleidsplan wil je voorkomen dat je als vereniging achter de feiten aan gaat lopen. Een dergelijke situatie leidt vaak tot ad-hoc beslissingen. Door het opstellen van een beleidsplan kunnen gemakkelijker keuzes worden gemaakt, omdat veel beslissingen voortvloeien uit het plan en derhalve beter onderbouwd kunnen worden. Een voordeel van een beleidsplan is o.m. dat zowel intern ( leden, trainers, bestuur en vrijwilligers) als extern (gemeente, andere gebruikers van het sportcomplex Den Dreesj, bezoekende verenigingen, KNVB) duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen de voetbalvereniging wil. In dit plan worden doelstellingen op middellange termijn van 2009 tot 2014 (5 jaar) geformuleerd. Per jaar zullen deze worden geĂŤvalueerd.

Missie De voetbalvereniging biedt aan alle Grevenbichtenaren en mensen in de directe omgeving een goed sportief klimaat. Iedereen kan terecht bij de vereniging om de voetbalsport op prestatief en recreatief niveau uit te oefenen, dan wel het kijken naar deze sport in een gezellige omgeving en dat met attractief voetbal. Leden, supporters, sponsors, vrijwilligers en bezoekers moeten zich thuis voelen bij de vereniging. Kortom, de v.v. Armada staat voor: sportiviteit, respect, plezier en saamhorigheid.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

3


Doelstellingen De doelstellingen kunnen als volgt kort worden samengevat: 1. De v.v. Armada wil zonder betaling van spelers een prestatieve vereniging zijn waarbij voldoende ruimte en aandacht is voor de recreatiesport; 2. De v.v. Armada wil een gezellige dorpsclub zijn met een op basis van normen en waarden; 3. De v.v. Armada wil een geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling; 4. De v.v. Armada wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn; 5. De v.v. Armada wil een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat.

Het behalen van de doelstellingen Aan de hand van een aantal beleidsonderwerpen wordt een groot aantal acties voorgesteld. Deze actiepunten dienen te leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de voetbalvereniging.

Structuur. Het is wenselijk dat de functies en taken van het bestuur en het technisch kader worden herschreven. Hieraan gekoppeld dient het beleidsplan jaarlijks te worden geactualiseerd.

Geschiedenis. De datum 16 juli 1936 gaat de boeken in als officiĂŤle datum van oprichting van de voetbalvereniging v.v. Armada. In 2011 wordt het 75-jarige bestaan feest gevierd. v.v. Armada inmiddels uitgegroeid naar een vereniging met ca. 320 leden, waarvan het 1e elftal in de 4e klasse van de KNVB district zuid speelt. Het vraagt veel aandacht en organisatie en om de vereniging op het huidige niveau te houden. Verder mag niet vergeten worden dat de v.v. Armada binnen de Grevenbichtse gemeenschap een belangrijke sociale rol vervult.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

4


Bestuursstructuur. Om aan het beleid uitvoering te geven is een professionele organisatie vereist. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Het professionele aspect wordt juist ingevuld doordat eenieder de taak die hij/zij op zich genomen heeft daadwerkelijk vervuld, ongeacht de omvang van deze taak, m.a.w. de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Om dit te waarborgen vereist de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie. Om dit goed in beeld te brengen zijn o.a. de volgende actiepunten gewenst: - Herschrijven taakverdeling functies en taken van bestuursleden en commissies; - Discussie zittingstermijnen bestuursleden en aantal bestuursleden.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

5


Organogram. Op de volgende pagina staat een eerste opzet van het organogram van de v.v. Armada. Deze zal elk seizoen herschreven moeten worden naar de dan geldende taakverdeling van het bestuur.

Doelstelling van het beleidsplan. Het opstellen van een duidelijke en heldere structuur met daarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk aangegeven.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

6


2. TECHNISCH BELEID. Inleiding. Het technisch beleid dient garant te staan om de voetbalsport op niveau te krijgen en te houden. Het technisch beleid dient vooral eenduidig te zijn en geldt voor de gehele vereniging. Hierbij geldt dat er - behoudens de wijze van aanpak - geen verschil moet zijn tussen senioren en de jeugd. Tevens dient het technische beleid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het geleidelijk bijstellen van de cultuur. Met name de selectietrainers hebben een belangrijke invloed om gewenste cultuurkenmerken te versterken, zoals de betrokkenheid verbeteren van selectiespelers, het verbeteren van de discipline en het bevorderen van sportief gedrag. Actiepunten: - Doelstelling formuleren welk niveau het eerste elftal moet spelen; - De prestatie elftallen van de senioren moeten spelen waaraan het prestatieniveau is gerelateerd van de jeugdelftallen; - Het afzonderlijk opstellen van een voetbaltechnisch jeugdplan; - Meer mensen (trainers/leiders) werven; - Bij het selecteren van selectietrainers tevens rekening houden met de gewenste cultuurkenmerken; - Profiel hoofdtrainer maken; - Kwaliteitsverbetering jeugdleiders (kadertraining stimuleren); - Clubscheidsrechters werven; Overlegstructuur: - Om de 8 weken vergadering houden met de technische commissie met verslaglegging en actielijst; - Info naar leden via website v.v.Armada; - kopie verslaglegging naar DB.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

7


3. FINANCIEEL BELEID. Inleiding. Om de vele wensen te kunnen realiseren, is het van belang dat een vereniging over voldoende financiële middelen beschikt. De v.v. Armada is financieel gezond. Om bedreigingen dan wel onzekerheden in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, maakt het dat de vereniging alert moet zijn op de ontwikkeling van kosten en inkomsten. Ruwweg bestaan de inkomsten uit contributies, kantine inkomsten, sponsoring, een (bescheiden) gemeentelijke subsidie en uit overige inkomsten. Het streven is er op gericht om de contributie - waarin onderscheid wordt gemaakt tussen senior- en jeugdleden - zo laag mogelijk te houden teneinde de voetbalsport uit financieel oogpunt voor eenieder toegankelijk te houden. Sponsoring is een belangrijke dan wel de belangrijkste, doch ook een onzekere bron van inkomsten. Deze inkomstenbron is afzonderlijk behandeld in het sponsorbeleid.

Actiepunten DB: - Een goed financieel beheer met taakstellende budgetten met bijbehorende verantwoordelijkheden; - Verhoging van sponsorinkomsten (zie hoofdstuk 4 sponsorbeleid); - Acties; zoals “Zawpens”, vijftallentoernooi, activiteiten per team en club van vijftig in stand houden.

Overlegstructuur: - Om de 4 weken vergadering houden met de DB over financieel beleid; - Terugkoppeling naar bestuursvergadering en commissies.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

8


4. SPONSORBELEID Inleiding: De voetbalvereniging Armada wil de mogelijkheid bieden aan meisjes, jongens, dames en heren voor de beoefening - op amateur basis - van voetbalsport. Dit op een betaalbare manier, zowel op prestatie als recreatief gebied en met de mogelijkheid om hier actief dan wel passief aan deel te nemen. Algemeen: Om financiële middelen uit sponsoring te kunnen genereren is er een PR en sponsor commissie in het leven geroepen. De voorzitter van de commissie is tevens lid van het bestuur van de v.v. Armada. Daarnaast zal één van de leden zich richten op het bewaken van de financiën binnen de sponsorhoek. Van de leden van de commissie wordt een proactieve houding en een creatieve geest verwacht. De kosten binnen de vereniging zullen de komende seizoenen onder andere als gevolg van onderhoud, technische staf, reiskosten en KNVB-bijdrage blijven stijgen. In aansluiting hierop zal er ook meer inkomsten uit sponsoring dienen te worden gegenereerd. Facturering van de vaste contracten geschiedt in de maand januari. De toekenning en verdeling van de binnengebrachte sponsorinkomsten geschiedt door het bestuur van de v.v. Armada.

Overlegstructuur: De PR en sponsor commissie vergadert om de 8 weken. Van dit overleg zal een verslag worden gemaakt en actielijst waarvan het DB een kopie zal ontvangt.

Doelstellingen 2009/2010: - Doorlichten huidige sponsorcontracten, bewaken looptijd en tijdig actie ondernemen - Betrokkenheid sponsoren verhogen met de v.v. Armada. - Maken van een sponsorbrochure.(weekbulletin) - Website beheerder van v.v. Armada informeren over wijzigingen.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

9


Actiepunten De sponsor commissie zal zich in willekeurige volgorde bezig houden met: - Borgen van de inkomstenstroom; - Binnenhalen van nieuwe sponsoren; - Vasttelling van sponsorpakketten; - Aangaan van meerjaren contracten en langdurige relaties met sponsoren; - Coรถrdinatie voor de levering van nieuwe gesponsorde kleding, ballen en reclame uitingen; - Maken van prijsafspraken met leveranciers van kleding, ballen en reclame uitingen; - Houden van sponsoractiviteiten; Overlegstructuur: - Om de 8 weken vergadering houden met de pr en sponsor commissie met verslaglegging en actielijst; - Info naar leden via website v.v.Armada; - kopie verslaglegging naar DB.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

10


5. CULTUUR. Ook binnen de vereniging speelt de cultuur en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of leden zich thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur. De cultuur kan - voor zover nodig - geleidelijk worden gestuurd in de gewenste richting. Dit is niet gemakkelijk, omdat dit vaak ingebakken zit in het normale gedragspatroon. Men heeft daar soms nauwelijks weet van. Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft kan een klimaat geschapen worden waarin het goed en gezellig sporten is. Voorts is het belangrijk dat mensen elkaar (op een rustige en correcte wijze) aanspreken op hun gedrag. Er dient met spullen en materialen van de vereniging omgegaan te worden als ware het je eigen spullen. Tevens dient het werk van de vrijwilligers gewaardeerd te worden. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. v.v. Armada wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. De accommodatie “Den Dreesj� moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels. Het naleven van de gedragsregels is van wezenlijk belang om de doelstellingen c.q. missie te realiseren.

Doelstelling. De voetbalvereniging Armada wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door het ontwikkelen van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de v.v. Armada een vereniging is om trots op te zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

11


Actiepunten DB: - Verhogen van de betrokkenheid. Meer betrokkenheid van ouders, spelende leden, rustende leden en sponsors leidt tot een organisatie waar veel van de grond komt. Vooral de selectiespelers hebben een voorbeeldfunctie in deze; - Discipline verbeteren. Er zullen algemene gedragsregels moeten worden opgesteld, die gelden voor een ieder binnen de vereniging en specifieke gedragsregels voor diverse doelgroepen zoals: spelers, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers; - Ouderavonden organiseren voor ouders van nieuwe jeugdleden; - Het opstellen en uitdragen van gedragscodes en het omschrijven van eventuele consequenties bij het niet naleven van de afspraken

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

12


6. FACILITAIR BELEID. Inleiding. In dit hoofdstuk gaan we in op het beheer van de gehele accommodatie, materialen en wedstrijdkleding. Het gedeelte dat de voetbalvereniging van het gemeentelijk sportcomplex in gebruik heeft omvat: 1 voetbalveld, een trainingsveld, 4 kleedkamers, een behandelkamer, kantine annex bestuurskamer, een berging voor materialen en een berging annex kaartverkoopruimte en een keuken. Een accommodatie van dergelijke omvang vraagt om veel onderhoud. Met de sportstichting dient op basis van wederzijds vertrouwen een vorm van overleg/samenwerking te worden opgezet, waarbij de vrijwilligers van de voetbalvereniging een bijdrage kunnen leveren. De ontwikkeling op het gebied van de voetbalsport is zodanig dat de beschikking over een kunstgrasveld met verlichting in de naaste toekomst geen overbodige luxe is. Hoewel een groot deel van de onderhoudstaak berust bij de gemeente, heeft de vereniging ook een taak in deze. Het ontbreken van een duidelijk overzicht van de beschikbare wedstrijdkleding en het gebruik daarvan vraagt de nodige aandacht. Verplaatsbare trainings- en wedstrijddoelen zijn in voldoende mate aanwezig. Actiepunten. - Met de gemeentelijke overheid een vorm van overleg/samenwerking opzetten op basis van wederzijds vertrouwen; - Beheer en onderhoud van de velden en de directe omgeving met de gemeente bespreken, waarbij de vrijwilligers een rol kunnen spelen; - Een regelmatig terugkerend knelpunt is de bespeelbaarheid van het trainingsveld; - De aanleg van een kunstgrasveld met verlichting; - Het maken van en kledingplan voor zowel de spelers als de leiders; Overlegstructuur: - Om de 8 weken vergadering houden met de accommodatie commissie met verslaglegging en actielijst; - Info naar leden via website v.v.Armada; - kopie verslaglegging naar DB.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

13


7. VRIJWILLIGERSBELEID. Inleiding. Momenteel zijn er veel vrijwilligers actief binnen de voetbalvereniging. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om de vereniging te runnen. Vrijwilligersbeleid dient gericht te zijn op het bevorderen van de instroom van nieuwe vrijwilligers en het behouden van de reeds actief zijnde vrijwilligers en kaderleden. Het is essentieel dat de vrijwilliger op de juiste plek zit, zowel gezien vanuit de vrijwilliger als vanuit de vereniging. Het is van belang dat zowel de vereniging als de vrijwilliger weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Vrijwilligers moeten de waardering krijgen die hen toekomt. De voetbalvereniging kent een scala aan mogelijkheden voor vrijwilligers zoals: - Leider van een jeugdteam op zaterdag; - Leider van een seniorenteam op zondag; - Trainer van een jeugdteam; - Trainer van een seniorenteam; - Scheidsrechters op zaterdag en zondag; - Grensrechters; - Vervoer van jeugdspelers; - Schoonmaak/onderhoud complex; - Verzorger; - Assistentie bij toernooien en/of andere activiteiten; - Redactie website; - Vervaardigen weekbulletin; - Lid van commissies - Bestuursfunctie - Kantinemedewerkers; - Klus- en onderhoudsploeg; - enz. Een moeilijk punt blijft het opvullen van vrijkomende plaatsen met capabele mensen.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

14


Actiepunten DB. - Jaarlijkse vrijwilligersavond; - Actief benaderen van selectiespelers bij begeleiding van de jeugdteams; - Actief benaderen ouders van junioren en pupillen; - Actief benaderen van oud-leden; - Actief benaderen van mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en wel iets voor de vereniging willen doen; voor hen moet dit een leuke afleiding zijn; - Taken anders organiseren, zodat het invullen van wekelijkse en vaste taken opgesplitst kunnen worden; - Meer moeders en vrouwen benaderen om zitting te nemen in diverse commissies; - Meer duidelijkheid bieden over de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

15


8. COMMUNICATIE. Inleiding Het verenigingsnieuws wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Hiermee wordt niet iedereen bereikt. Daarnaast wordt het programma van de te spelen wedstrijden wekelijks bekend gemaakt in de kantine. Er zal gestreefd moeten worden naar een verbeterde wijze van communiceren, zowel in- als extern. Het overleggen van het beleidsplan aan die organisaties en instanties waarmee jaarlijks regelmatig op zakelijk terrein overleg wordt gevoerd dan wel wordt samengewerkt, draagt bij aan een vergroting van de uitstraling. Actiepunten DB: - Onderzoeken en vastleggen op welke wijze er binnen de vereniging gecommuniceerd dient te worden richting supporters, sponsors, vrijwilligers, dorpsgemeenschap, gemeente en pers; - Bekendheid geven aan het hebben van een beleidsplan en de inhoud daarvan; - Inspelen op publicaties van derden zoals: sportnotitie gemeente, presentatiegids; - Website actueel houden en belangrijker maken; - Versterken redactieteam website; - Naast de website een eenvoudige schriftelijke versie bijv. 1 maal per jaar uitgegeven een infogids; - Verslaglegging diverse commissies samenvatten en publiceren op website en infobord kantine, “Armadeesje�.

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014

Harrie Claessen

16

Profile for Harrie Claessen

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014  

Voetbalvereniging Grevenbicht

Beleidsplan v.v.Armada 2009-2014  

Voetbalvereniging Grevenbicht

Advertisement