Page 1

Bijlage schoolgids


Bijlage schoolgids Schooljaar 2013 - 2014

B.S. Pastoor Franck www.bspastoorfranck.nl St. Catharinaplantsoen 4 6127 BC Grevenbicht tel: 046 – 485 72 61

2


GEACHTE OUDERS/ VERZORGERS,

Voor u ligt de bijlage bij de uitgebreide schoolgids, voor het schooljaar 2013-2014. In deze versie staan de praktische zaken zoals namen, vakanties, gymtijden e.d. beknopt neergezet. De schoolkalender met alle activiteiten volgt bij de start van het nieuwe schooljaar. Indien u hem kwijt raakt, hij staat vanaf begin schooljaar ook op de website. http://www.bspastoorfranck.nl/. Wilt u meer over een onderwerp weten, raadpleeg dan de digitale schoolgids op de website. Op wens is deze uitgebreide digitale schoolgids ook als papieren versie te verkrijgen op school.

SCHOLENKOPPEL BS. PASTOOR FRANCK & BS. WILLIBRORDUS

Basisschool Pastoor Franck Grevenbicht en Basisschool Willibrordus Obbicht vormen een scholenkoppel, met één directeur voor beide scholen in de persoon mevrouw Resy van Leeuwen. Zij is komend schooljaar aanwezig op dinsdag en vrijdag. Dit past in het voorgenomen fusieplan en in het grotere streven “Kansen voor Obbicht en Grevenbicht” waarvan we hopen dat het resulteert in het bouwen van een Integraal Kind Centrum (IKC) tussen Obbicht en Grevenbicht.

3


SAMEN HET SCHOOLJAAR STARTEN HET IS ONTZETTEND WAARDEVOL OM HET SCHOOLJAAR SAMEN TE STARTEN MET HET THEMA DAT CENTRAAL STAAT. TEAM, LEERLINGEN EN OUDERS! DAARTOE NODIGEN WIJ U UIT OP MAANDAG 12 AUGUSTUS OM 09.00UUR IN DE AULA VAN DE SCHOOL. LATER DEZE OCHTEND KRIJGEN DE LEERLINGEN SAMEN DE PRESENTATIE TE GEZIEN. HEEL FIJN OM THUIS SAMEN NA TE PRATEN! TOT 12 AUGUSTUS 09.0O UUR! KOFFIE EN THEE STAAN KLAAR!

INFORMATIE AVONDEN MAANDAG 26 AUGUSTUS: GROEPEN 3 EN 8 WOENSDAG 28 AUGUSTUS: GROEPEN 2 EN 4 MAANDAG 2 SEPTEMBER: GROEPEN 1 EN 7 DONDERDAG 5 SEPTEMBER: GROEP 5-6

Tijdens deze informatie-avonden wordt u vanaf 19.30 uur ge誰nformeerd aangaande de praktische uitvoering in de groep. Als u meerdere kinderen op school hebt is het handig samen met uw partner aanwezig te zijn!

10-minutengesprekken (groep 8 kan afwijken van deze momenten!!): Eerste rapport: November week 46-47 Tweede rapport: Maart week 11-12

4


NAMEN, ADRESSEN TEAMLEDEN:

Directeur:

Mevr. Resy van Leeuwen Neerbeekerstraat 13 6191 HK Beek Tel. 046 – 4280807 Mobiel: 06-30031207

Groep 1

Mevr. Sandra Vranken (ma., di.,wo.) Tel. 0495-533020 Mevr. Christel Kitzen (do.)

Groep 2

Mevr. Marlie Heffels (ma. t/m do.) Tel. 046 – 485 86 89

Groep 3

Mevr. Miranda Habets-Lambrichts (ma. t/m wo.) Tel. 046 – 4858996 Mevr. Sylvie Beckers-Bekkers (do. t/m vrij.) Tel. 046 - 4751343

Groep 4

Mevr. Christel Kitzen (ma., di., wo)

Mevr. Maria Savelkoul–Cremers (wo., do. t/m vrij) Tel. 046 - 4858054

Groep 5/6

Dhr. Werner Jacobs (ma. t/m vrij.) Tel. 046 – 4526816

Groep 7

Dhr. Roger Kraanen (ma. t/m vrij.) Tel. 046 – 4494670

Groep 8

Mevr. Nancy Janssen (ma. t/m vrij.) Tel. 046 – 4851911

Interne Begeleider

Mevr. Anny Biesmans – Janssen Tel. 046 - 4857747

Remediale hulp

Mevr. Jenny Pernot (Vrijwilligerswerk) Tel. 046 – 4857451 Mevr. Mariet Kitzen – Striekwold (Vrijwilligerswerk) Tel. 046 – 4857927

Onderwijsonder steunend personeel (O.O.P.)

Dhr. Peter Meuleners (conciërge) Tel. 06 – 36159833 Mevr. Suzanne Crijns (managementassistente en klassenassistente) Tel. 046-4859201

5


LEDEN VAN DE OUDERRAAD:

In de ouderraad zijn enkele wisselingen vanwege schoolverlatende kinderen. We laten u zo spoedig mogelijk weten hoe de nieuwe invullingen zijn.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Samenstelling M.R. Geleding ouders : Mevr. Bea van Es Dhr. Jan Eurlings Dhr. Paul Schrooten

Tel. 046 – 4857212 Tel. 046 – 4581613 Tel. 046 – 4852223

Geleding team : Mevr. Nancy Janssen Mevr. Maria Savelkoul – Cremers Dhr. Roger Kraanen Meer over de medezeggenschapsraad staat in de digitale schoolgids op onze website . OVERBLIJFWERKGROEP

Tussen 12.15 en 13.15 uur is er gelegenheid om uw kind(eren), onder toezicht van gediplomeerde overblijfmoeders, op school te laten overblijven. Inschrijven hiervoor kan op het daarvoor bestemde bord in de overblijfruimte of telefonisch bij een van de contactpersonen. Wij verzoeken u deze regel stipt te hanteren, aangezien wij tussen de middag verantwoordelijk zijn voor uw kind. De kosten voor het overblijven zijn voor eigen rekening. Wij gebruiken hiervoor een stempelkaart voor 10 x overblijven ad. € 16,00. Contactpersonen: Mevr. Marij Hendricks 046-4857612 Mevr. Els Strijkers 046-4857432 School 046-4857261

6


SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk; behalve op vrijdag, want dan hebben de groepen 1 en 2 geen school. Ochtendschooltijd: Middagschooltijd: Woensdag ochtendschooltijd:

8.45 uur - 12.15 uur. 13.30 uur - 15.30 uur. 8.45 uur - 12.30 uur.

HOE LAAT NAAR SCHOOL?

Wilt u erop toezien dat uw kind niet te vroeg (of te laat) naar school komt. Tien minuten voor schooltijd is tijd genoeg. Dan is er toezicht op de speelplaatsen. Vooral voor de lestijden 's middags is het storend wanneer kinderen te vroeg naar school komen. Zij bemoeilijken dan het toezicht op de overblijvers! Voor schooljaar 2013-2014 is de onderbouwspeelplaats de verzamelplek voor de groepen 3 en 4. Groep 1 en 2 loopt meteen naar binnen en gaan naar hun groep. De groepen 5 t/m 8 verzamelen zich voor school op de bovenbouwspeelplaats.

NB: Is uw kind te laat, breng het dan zelf naar de hoofdingang aan de St. Catharinaplantsoen, bel aan en wacht samen met uw kind tot iemand de deur openmaakt. KINDEREN ZIEK MELDEN:

Zou uw kind ziek zijn, dan kunt u tussen 8.15 uur en 8.40 uw kind ziek melden via telefoonnummer: 046-4857261. Blijft uw kind over?? Meldt uw kind dan ook af bij de overblijf!

7


VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2013-2014 schooljaar 2013-2014 START herfstvakantie kerst carnaval meivakantie zomervakantie

12 AUGUSTUS 2013 12 t/m 20 oktober 21-12 t/m 5-1 1 t/m 9 maart 26 april t/m 11 mei 12 juli t/m 24 augustus

maandag 18 november, studiedag 3 scholen vrijdag 6 december, sinterklaas vrijdag 31 januari, studiedag 3 scholen vrijdag 18 april, studiedag 4 scholen paasmaandag hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag studiedag Pinksteren dinsdag

18-11-2013 6-12-2013 31-1-2014 18-4-2014 21-04-2014 29+30-05-2014 9-06-2014 10-06-20 14

MIDDAGEN VRIJ Donderdagmiddag vrij i.v.m. kerstviering ‘s avonds Vrijdagmiddag aanvang kerstvakantie Dinsdagmiddag overdracht leerlingen Vrijdagmiddag aanvang zomervakantie

19 december 20 december 1 juli 11 juli

GYMNASTIEKROOSTER:

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben dagelijks gym/spelen in de speelzaal van de school of bij goed weer buiten. Gymdagen: Groep Groep Groep Groep Groep

3: maandag en vrijdag 4: maandag en donderdag 5/6: maandag en donderdag 7: maandag en donderdag 8: maandag en vrijdag

8


WEETJES GROEPSBEZETTING SCHOOLJAAR 2013-2014

1

Ma Juf.Sandra

Bs. Pastoor Franck Inzet in de groepen Di Wo Do Juf.Sandra Juf.Sandra Juf.Christel

2

Juf.Marlie

Juf.Marlie

Juf.Marlie

Juf.Marlie

3

Juf.Miranda

Juf.Miranda

Juf.Miranda

Juf.Sylvie

Juf.Sylvie

4

Juf.Christel

Juf.Christel

Juf.Christel/Juf.Maria Juf.Maria

Juf.Maria

5&6

Meester.Werner

Meester.Werner

Meester.Werner

Meester.Werner

Meester.Werner

7

Meester.Roger

Meester.Roger

Meester.Roger

Meester.Roger

Meester.Roger

8

Juf.Nancy

Juf.Nancy

Juf.Nancy

Juf.Nancy

Juf.Nancy

Vr

ANDERE TAKEN:

Directeur juf Resy is evenredig aanwezig op de Pastoor Franckschool in Grevenbicht en de Willibrordusschool in Obbicht. Zij zal zoveel mogelijk op dinsdag en vrijdag op de Pastoor Franckschool aanwezig zijn. Juffrouw Anny onderwijszaken. Juf Yvonne donderdag.

is

is

als

IB-er

aanspreekpunt

aanspreekpunt voor

algemene

voor ICT-er

algemene zaken

op

LUIZENCONTROLE

In de eerste week na een vakantie vindt bij alle kinderen van onze school de zogenaamde luizencontrole plaats, door leden van de luizenwerkgroep. ETEN OP SCHOOL TIJDENS DE PAUZE

U kunt uw kind 's morgens een boterham, fruit en/of drinken (liefst in een eigen drinkbeker / boterhammentrommel i.v.m. het beperken van de afvalhoeveelheid!) meegeven om tijdens de pauze (10.30 – 10.45 uur) te nuttigen. Dank u. 9


Stichting Kindante Stichting Kindante bestuurt scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 WEC scholen (ZMOK – cluster 4 en ZMLK – cluster 3). De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: drs. N. Bollen Het college van bestuur en het bureau Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat 10 6135 KT Sittard tel. 046 – 4363366 Het postadres is: Stichting Kindante, Postbus 5156, 6130 PD Sittard

VERTROUWENSPERSONEN (Voor de uitgebreide versie zie de uitgebreide digitale schoolgids) De interne vertrouwenspersonen van school zijn: De externe vertrouwenspersonen zijn:

Juf Anny Biesmans Meester Roger Kraanen

Groepen 1-4 Groepen 5-8

Mevr. J. Gommers Synagogeplantsoen 19, 6231 KH Meerssen tel. 043 - 3643743

Dhr. M. Muris Aan de Maas 36, 6243 NB Geulle tel. 043 – 3645183 tel. 06 – 51155403

e-mail: e-mail: jos.gommers@planet.nl murisgeulle@gmail.com

10


Is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen gaan op woensdag en vrijdag en tijdens vrije dagen naar BSO Ratjetoe1. MIK BSO Ratjetoe3 St Catharinaplantsoen 4 6127 BC Grevenbicht Tel. 06 – 34551618 ratjetoe3@mik-online.nl www.mik-kinderopvang.nl

Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen… Vragen over opgroeien of opvoeden?

Voor de adressen van alle vestigingen in de Westelijke Mijnstreek zie de website www.cjg-wm.nl Je bent welkom zonder afspraak, maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Het CJG is bereikbaar onder telefoonnummer 046-8506910 of via het contactformulier op de website. Bezoekadressen:  CJG Born, Postweg 12 a, 6121 HN Born  CJG Geleen, Ruysdaellaan 4, 6165 TZ Geleen  CJG Sittard, Valkstraat 69, 6135 GB Sittard 11


De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentien jarigen in de regio. Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg. T 046 - 8506644 E infojgz@ggdzl.nl I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl ----------------------------------------------------------------------------------ONDERWIJSZORGLOKET KWADRANT

Als een leerkracht of ouder vragen heeft over de ontwikkeling van een kind op cognitief of sociaalemotioneel gebied dan kan de IB-er van onze school hulp inroepen bij het zorgloket. Natuurlijk is dan al de nodige hulp op school verleend. http://www.passendonderwijswestelijkemijnstreek.nl/ SBO Het Moza誰ek, p/a Valkstraat 2, 6135 GC Sittard

12

2013 2014 bijlage schoolgids bs pastoor franck  

Informatie Pastoor Franckschool

Advertisement