Page 1

portfolio markéta hlavová


Ing.arch. Markéta Hlavová

28.9.1987 Jaroměř|Jaromer Česká Republika|Tschechische Republik


Obsah|Inhalt

Projekty|Projekte Zájmy|Interessen O mně|Über mich


Projekty|Projekte


Diplomní projekt Univerzitní knihovna Praha Bubny Navrhovaný objekt se nachází v atraktivní lokalitě Praha Bubny. Hlavním motivem pro návrh budovy univerzitní knihovny jsou různě dlouhé kapitánské můstky tyčící se nad vltavským nábřežím. Budí tak dojem moderní lodi zakotvené u nábřeží.. Knihovna je navržena jako univerzitní a zahrnuje přibližně 180 000 svazků ve volném výběru a 250 000 svazků ve skladech.

Diplomarbeit Universitätsbibliothek Prag Bubny

verzitní verzitníknihovna knihovnaBUBNY BUBNY model|Modell

K129 K129 diplomová diplomová práce práce zpracovala zpracovala bc. MARKÉTA bc. MARKÉTA HLAVOVÁ HLAVOVÁ vedoucí vedoucí práce práce prof.ing.arch. prof.ing.arch. TOMÁŠ TOMÁŠ ŠENBERGER ŠENBERGER

koncept|Konzept Das Objekt befindet sich in attraktiver Lokalität Gebietes. Prag Bubny Hauptthemen für den Entwurf der Bibliothek sind Kapitän Brücken, die verschiedene Länge haben und steigen über Moldau. Das Alles zusammen wirkt als moderner Schiff, der verankernt bei der Hlavním Hlavním motivem motivem propro návrh návrh budovy budovy univerzitní univerzitní knihovny knihovny jsoujsou různě různě dlouhé dlouhé Uferstraβe ist. kapitánské kapitánské můstky můstky tyčící tyčící se nad se nad vltavským vltavským nábřežím. nábřežím. Budova Budova knihovny knihovny tvoří tvoří spolu spolu s budovou s budovou filharmonií filharmonií solitéry solitéry nábřeží nábřeží a právě a právě kapitánské kapitánské můstky můstky Es geht um Universitätsbibliothek und es befindet doplňují doplňují v předdiplomu v předdiplomu navržené navržené přístaviště. přístaviště. Budí Budí taktak dojem dojem lodilodi zakotvené zakotvené u nábřeží. u nábřeží. sich hier etwa 180 000 Bücher im Freiwahl und Budova Budova lemuje lemuje hlavní hlavní dopravní dopravní tepnu tepnu v území v území - městkou - městkou třídu třídu Bubenská Bubenská a a dynamickými dynamickými linkami linkami navrženými navrženými na fasádě na fasádě podporuje podporuje jeho jeho dominanci. dominanci. dann 250 000 Bücher im Läger. ...v pohybu ...v pohybu

´

B

holešovická holešovická teplárna teplárna

business business centrum centrum

C

A

0 00

8

VN DO

U

ST

C

W

VÝP

0 00

Ů

VÝP

Ů

KY

Ř LÁ CE N KA

14

A A RN TÁ ČÍ

A RN TÁ ČÍ

´

0 90

0 90

C

KY

26

26

DU Ř DU Ř N N TÁ FO ZITÁ FO OZI O VA VA RÁ DEP RÁ DEP SP SP

´

´

8

14

A

VN DO

U

ST

W

ST

SA RA TE

´

A

Ř LÁ CE N KA

´

p= 3.n p= 3.n

Jedním Jedním z dalších z dalších motivů motivů ovlivňujících ovlivňujících koncept koncept jsoujsou tzv.tzv. pobytové pobytové rampy, rampy,

SA RA TE

DA DA RA RA H H Í ZA Í ZA N N ŘEŠ ŘEŠ ST

B

D D LA LA Ř SK Ř SK LÁ LÁ CE CE N N ÍA ACE MKÍA ACE MK RM ZE RM ZE FO ZÁ FO ZÁ ĚR ĚR IN IN VÝB VÝB C Ý Ý W LN LN O O V V

A

B

W

´

A RN TÁ ČÍ

B

d d le le oh oh í p ní p rn r ve eve Se S

44N NPP

0 90

26

HO NSKÉ

0 90

HO NSKÉ

26

´

B

´ B

m

m

JABLO

,6

bytové bytové domydomy

VY VY DO DO BU BU VA VA RÁ RÁ C C EL EL SP SP W W IT IT ŘED ŘED T T IÁ IÁ OST OST AR AR TN TN ET ET R R ÍS ÍS K K M M SE SE CÍ CÍ DA DA SE SE ZA ZA

,6

dostavba dostavba bytových bytových domůdomů d d le le oh oh íp íp rn rn ve ve Se Se

17

JABLO

´ ´ A A knihovna Univerzitní Univerzitní knihovna je navržena je navržena propro areál areál VŠ UMPRUM, VŠ UMPRUM, téžtéž navržený navržený v v předdiplomu předdiplomu Proto Proto zahrnuje zahrnuje velké velké množství množství výstavních výstavních prostor, prostor, jak jak venkovních venkovních taktak vnitřních. vnitřních. Prostory Prostory mohou mohou sloužit sloužit propro prezentace prezentace studentů studentů školy. školy.

17

avním motivem motivem pro návrh pro budovy návrh budovy univerzitní univerzitní knihovny knihovny jsou různě jsou dlouhé různě dlouhé ŽELEZ ŽN E LI ČEÁ ZŘ NŮ IČÁŘŮ ké pitánské můstkymůstky tyčící se tyčící nadse vltavským nad vltavským nábřežím. nábřežím. BudovaBudova knihovny knihovny tvoří tvoří

areál areál základní základní školy školy

P P

Á

Á

SK

SK

ÁN

ÁN YZ

YZ RT

RT

PL YN PL YN ÁR NÍ ÁR NÍ

+ p= 5.n

PA

A RN TÁ ČÍ

plavecký plavecký bazénbazén

+ p= 5.n

PA

...v pohybu ...v pohybu

m 2 3, +1 m p= ,2 4.n +13 p= 4.n

...kapitánské ...kapitánské můstky nad můstky Vltavou... nad Vltavou...

´

VY VY DO DO BU BU VA VA RÁ RÁ C C EL EL SP W W ITSP IT ŘED ŘED T T IÁ IÁ ST OST AR AOR TN TN ET RET ÍS ÍS KR MK M SE CÍSE CÍ DA DA SE SE ZA ZA

A

1 pp... 5 np + 1 pp...

A

B

55N NPP

B

d d le le oh oh í p ní p rn r ve eve Se S

nádraží nádraží Holešovice Holešovice

´

m 6 7, +1 m p= ,6 5.n +17 p= 5.n

´

A

B

...kapitánské ...kapitánské můstky můstky nad nad Vltavou... Vltavou...

B

K129 K129 diplomová diplomová práce práce 5 np5+np 1 pp... + 1 pp... zpracovala zpracovala bc. MARKÉTA bc. MARKÉTA HLAVOVÁ HLAVOVÁ vedoucívedoucí práce práce prof.ing.arch. prof.ing.arch. TOMÁŠTOMÁŠ ŠENBERGER ŠENBERGER

3800 3800 m2 m2


PLAVECKÝ BAZÉN ÁRNÍ

AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

JABLO

PA

NSKÉ

RT

HO

YZ

ÁN

SK

Á

P LY N

ŽELEZNIČÁŘŮ

BYTOVÉ DOMY NA KRM EL

AREÁL KOLEJÍ UMPRUM

CI

AREÁL VŠ UMPRUM ŽEL. TRAŤ PRAHA - KRALUPY - ESTAKÁDA BUDOVA OPRAVEN VAGÓNŮ

BA ŤO VA

KOLEJNÍ

U PRŮH O

ŠIMÁČKOV

VE SLABIK ÁŘÍ

A

NU

PARK INTEGROVANÝ DO PŮVODNÍCH KOLEJÍ NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ BUBNY

ŽEL. TRAŤ PRAHA - KLADNO - ESTAKÁDA

CH

RADNICE MĚSTESKÉ ČÁSTI PRAHA 7 CYKLOSTEZKA STROMOVKA - ŠTVANICE OSA VELETRŽNÍ - DĚLNICKÁ

VELET

RŽNÍ

DĚLNIC

STEZKA PRO PĚŠÍ SPOJUJÍCÍ STROMOVKU A ŠTVANICI S PŘILEHLÝM PARKEM INTEGROVANÝM DO PŮVODNÍCH KOLEJÍ NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ BUBNY ADMINISTRAČNÍ BUDOVA BYTOVÝ DŮM

ŠTERNBERKOVA

BULVÁR BUBENSKÁ TUSARO

VA

BYTOVÝ DŮM

BYTOVÝ DŮM ADMINISTRAČNÍ BUDOVA

KT U D

Á

IA V

TINSK

Í

ARGEN

RAŽN

SADOVÁ

NÁD

ZA

ÍNSKÁ

Í

EM

JA TE ČN

PŘÍKOPY

RA

NSKÁ

OCHO PPLK. S

ANTON

ADMINISTRAČNÍ BUDOVA

OVA

BUBE

HEŘMAN

BYTOVÝ DŮM OBCHODNÍ DŮM UNIVERZITNÍ KNIHOVNA UMPRUM KONCERTNÍ SÁL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ

BUBE

NSKÉ

NÁBŘ

NÁDRAŽÍ BUBNY STANICE METRA VLTAVSKÁ EŽÍ 0

20

50

100


´

26

0 90

A

B

´

VA RÁ SP

VY DO BU L TE DI ŘE

KONCERTNÍ SÁL

SKLADY

STŘEŠNÍ TERASA

Y

ÁŘ EL NC KA

OV

22,600 B

ST

U ND FO

VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR

4N P

JČK

SPRÁVA FONDU

VA RÁ SP

SPRÁVA BUDOVY

14 SA RA TE

NA

UD

ZASEDACÍ MÍSTNOST

B

´

0 00

SEKRETARIÁT

ÁŘ ZIT PO DE

8

NÁKLADNÍ A POŠTOVNÍ VRÁTNICE

´

A

ÁŘ EL ACE NC RM KA FO R IN BĚ VÝ Ý LN VO

BYTOVÉ DOMY BUBENSKÁ

NA ÁR ČÍT

D LA SK

WC

BULVÁR BUBENSKÁ

B

BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ

SE ZA

BYTOVÉ DOMY BUBENSKÁ

5N P

IÁT ST AR NO ET ST KR MÍ SE CÍ DA

A

17,600

1 A

D LA SK ÁŘ EL ACE NC RM KA R FO BĚ IN VÝ Ý LN VO

13,200 ´

WC

´

B

ÁŘ ZIT VY PO DO DE BU

3N P

D Í BO LN RO NT KO

NA ÁR ČÍT

P TU VS

O ÍH NN DE

KU TIS

4 15

0 60

VA RÁ SP

JČK

8,800

Y

ÁŘ EL NC KA

Ů PIS SO ČA

4,400

B

NA ÁR ČÍT

A SA RA TE

1

A

D LA SK

26

0,010

´

R

BĚ VÝ

0 00

Ý

ÁŘ EL ACE NC RM KA FO

LN VO

18

0 90

NÍ OV NK VE

IN

-4,400

8

´

0 90

WC

B

ÁŘ ZIT PO DE

0 25 6

2N P

14

JČK

Y

B

A

1

R

BĚ VÝ

NÍ AV ST VÝ

R TO OS PR

0 25 6

14

U

NÍ OV NK VE

M

VEDOUCÍ PRÁCE_PROF.ING.ARCH. TOMÁŠ ŠENBERGER ZPRACOVALA_MARKÉTA HLAVOVÁ

UL IB ST VE

D LA SK

A TN ŠA

P TU VS

STŘEŠNÍ TERASA

ÁŘ EL ACE NC RM KA FO IN

K TIS

LA HA Í

WC

EN

TV

RS

ČE

OB

0

10

8

GY LO TA KA

NA

Í ST

UD

OV

ČN NO

6

00 3 24

50

A

´

22,600

DU Í VO

RN

´

NA

ŽÁ PO

NÍ AD KL NÁ

B TZ

A

0

Ž

- NÁ

39

B TZ

BA RŽ

B

1

25

DR

A

NÍ OV ŠT PO

CE NI ÁT VR

ÚD

Á SK

A LN DÍ

17,600

AŘ IH KN

D LA SK

B

D LA SK

Již ní po hle d

13,200 D LA SK

8,800

D LA SK

D LA SK

Ů DK PA OD

LID ÚK

4,400

B TZ

Í ÁN ST ŽE RÁ GA

114

0,000 D LA SK

0 10 6

14

DU Í VO

-4,400

RN

DR

B TZ

A

Ž

NA

ŽÁ PO

- NÁ

D LA SK

1

0

1 2

5

10

SCHEMATKA KRESLENO 1:500, TISK 1:1150, 1:2000

1 2

5

10

11 ŘEZ B - B´ KRESLENO 1:500, TISK 1:400

25,200

9

11

A RN VÁ KA

0

10

8

0

TERASA

50

5 32

A TN ŠA P TU VS

KAVÁRNA

ÁC

VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR

IH

Í KN

EN

VR

STUDOVNA

NÍ VÁ CO RA ZP

GARÁŽE

KE

L SÁ

B

Ý OV ŠK NÁ ED PŘ

VOLNÝ VÝBĚR

ÁŘ ZIT PO DE

B IH KN D D LA LA SK SK

1

STŘEŠNÍ TERASA

´

M

A D O SK

A

´

POBYTOVÁ RAMPA - ČÍTÁRNA DENNÍHO TISKU

M un iv AC e rs IN DA it n í JE k n PR ih CIN o v DA n a U

A

POBYTOVÁ RAMPA - ČÍTÁRNA ČASOPISŮ

26

NA ÁR ČÍT

Ů PIS SO ČA

BOOKBOT V PROSTORU DEPOZITÁŽE

Ý

LN VO

PR

0 90

D LA SK

ÁŘ EL ACE NC RM KA FO IN WC

D Í BO LN RO NT KO


pohled západní|West Ansicht

pohled jižní|Süd Ansicht

25,200 22,900

22,900

18,800

18,800

9,900

0,020

0,020

25,200

25,200

22,900

22,900

18,800

18,800

0,020

0,020


pohled východní|Ost Ansicht

pohled severní|Nord Ansicht

25,200 22,900

22,900

18,800

18,800

9,900

0,020

0,020


Předdiplomní projekt Urbanistická studie prostoru nákladového nádraží Praha Bubny Jedná se o plochu typického železničního brownfieldu v atraktivní městské poloze širšího centra. Program urbanistického řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území, s přihlédnutím k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům. Jde především o vznik nové multifunkční městské části s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně-estetické řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města.

Pre-Diplomarbeit Städtischen Studie Prag Bubny Für das Gebiet sollte ein städtebauliches Projekt entwickelt, das die Qualitäten des innenstädtischen Areals mit seiner guten Lage zur Moldau und Holešovice stärkt. Es geht in erster Linie um eine starke konzeptionelle Haltung in Bezug auf die benachbarten Wohnquartiere und Grünräume sowie detaillierte Aussagen zu Nutzungsordnungen, zur Bebauung, Erschließung und zur Freiraumgestalltung. Auf dem Gebiet sollte eine zeitgemäße städtebauliche Struktur entworfen, die räumlich, formal und funktional den Zeitgeist repräsentiert.


ahlukovou prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně-este a výškově v oblas železničních tra , cké kde hlavní liniebariéru návrhu. Návrh jegradují do značné míry rozdělení ovlivněn procházející železniční řešení v kontextu historie místa Na i současné je bussines centrum. druhématmosféry konci pásuměsta. lemujícího železnici je t r aumístěno , která území rozděluje. Koncept urbanisckého návrhu je založen na umístění původních kolejí umístěna tvořípás solitér Bubenského nábřeží. Navrženoufilharmonie, estakádu které lemuje administračních budov, které tvoří nákladového nádraží, přilehlých dílen a opraven. Tyto směry jasně definují hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , kde hlavní linie návrhu. Návrh je do značné míry ovlivněn procházející železniční Funkční využití území je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici je t r a , která území rozděluje. umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží. Navrženou estakádu lemuje pás administračních budov, které tvoří hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , kde Funkční využití území je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici je umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží. Funkční využití území

Kampus vysokých škol Nádraží Praha - Bubny Administrační budovy

Rastr kolejí, dopravní vymezení Dopravní schema

Kombin zástav

Rastr kolejí, dopravní vymezení

Rastr kolejí, dopravní vymezení

Šimáčkova

Šimáčkova

Šimáčkova Vybavenost (filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Bydlení Kampus vysokých škol Vybavenost (filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Nádraží Praha - Bubny Bydlení Administrační budovy Kampus vysokých škol

Dopravní schema Vybavenost (filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Nádraží Praha - Bubny Bydlení Administrační budovy Kampus vysokých škol

Dopravní schema

Nádraží Praha - Bubny

Automobilová doprava Kombinace letenské a holešovické zástavby

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Administrační budovy

Dopravní schema

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Výškov

í Veletržn

í Veletržn

í Veletržn


a holešovické

í vymezení

hora Pplk. Soc

Heřmanov a

Šternberkova

Veletržní

Šimáčkova

Bubenská

Baťova

Miroslavov a

Ve Slabikářích

Na Krmelci

Administrační budova 6 + 1 np

Bytový dům - v přízemí služby 5 + 1 np parkování 1pp

Bulvár Bubenská

Heřmanova

Bytový dům - v přízemí služby 5 + 1 np parkování 1pp

Stezka pro běžce spojující Štvanici se Stromovkou

Cyklo stezka spojující Štvanici se Stromovkou

Administrační budova 6 + 1 np parkování 1pp

Veletržní

Šternberkova

Stezka pro pěší spojující Štvanici se Stromovkou s přilehlým parkem zasazeným do původních kolejí nádraží Holešovice - Bubny

Bytový dům - v přízemí služby 5 + 1 np parkování 1pp

Administrační budova 6 + 1 np parkování 1pp

Osa Veletržní - Dělnická Severní diametr

Náměstí před knihovnou parter zahrnuje vodní prvky vycházející z návrhu konceptu

Knihovna 7np parkování 2pp

Administrační budova 8np parkování 2pp

Park integrovaný do původních kolejí nákladového nádraží Holešovice - Bubny zahrnuje vodní plochy a další úpravy povrchu terénu slouží jako oddechová plocha pro přilehlé bussines centrum

Administrační budova 8np parkování 2pp

Využití prostoru pod estakádou Krytá sportoviště Street art U rampy - skate park Krytá parkovací stání

Administrační budova 7np parkování 2pp

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA - 903 000 m2

Bydlení - 429 000 m2 Ostatní - administrava, školy, koleje, výzkum, výroba - 359 000 m2 Speciální funkce - 114 000 m2 - Filharmonie - 30 000 m2 - Radnice - 17 000 m2 - Nádraží - 11 000 m2 - Knihovna - 33 000 m2 - Opravny - 23 000 m2 - Vodárna - 260 m2

Užitná plocha


Vybavenost (filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Bydlení Kampus vysokých škol

Městská hromadná doprava

Nádraží Praha - Bubny

Knihovna + bussines centrum

o Pplk. Soch

Městská hromadná doprava

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Knihovna + bussines centrum

Veletržní

Ba

Automobilová doprava

Antonínská

Šternberkova

Železnice, metro Rastr kolejí, dopravní vymezení Železnice, metro

Filharmonie Výšková gradace

Filharmonie

Nádraž ní

A4

Šimáčkova

Heřmanov a

Antonínská

Vybavenost (filharmonie, knihovna, bazén, galerie, obchodní dům) Bydlení Kampus vysokých škol

ora Pplk. Soch

Nádraží Praha - Bubny Administrační budovy

centrum

Dopravní schema

Městská hromadná doprava

Kombinace letenské a holešovické zástavby

Knihovna + bussines centrum

Veletržní

Bubenská

Sadová

Funkční využití území

Koncept

Cyklostezka vedoucí po náplavce

Koncertní sál městské části Praha 7 5 np parkování 1pp

Dopravní schema Rozsáhlý areál Bubenského nádraží a dílen na rozhraní Holešovic a Letné je vymezen ulicemi Bubenská, Železničářů, Plynárenská, Argennská, Za viaduktem a Bubenské nábřeží. Územím procházejí dvě železniční tra : 091 Praha-Kralupy nad Vltavou a 120 Praha - Kladno. Jedná se o plochu typického železničního brownfieldu v atrakvní městské poloze širšího centra s železniční zastávkou, stanicí metra, oboustranně tangovaná městskou třídou a Vltavou s Negrelliho viaduktem na dohled, je dnes využívaná jako neorganizované volné plochy a skladiště pro pomocné městské funkce. Předmětem zadání je přeměna areálu bývalého nádraží na městskou čtvrť s reálným návrhem dopravního řešení (vlak, MHD, obslužné komunikace) a s vymezením nových funkčních celků pro bydlení, práci, sport a odpočinek, se zachováním „industriálních stop“ v území, včetně návrhu možného využi původních stavebních objektů. Program urbanisckého řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území, s přihlédnum k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům. Jde především o vznik nové mulfunkční městské čás s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně-este cké řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města. Koncept urbanisckého návrhu je založen na umístění původních kolejí nákladového nádraží, přilehlých dílen a opraven. Tyto směry jasně definují hlavní linie návrhu. Návrh je do značné míry ovlivněn procházející železniční t r a , která území rozděluje. Navrženou estakádu lemuje pás administračních budov, které tvoří hlukovou bariéru a výškově gradují v oblas rozdělení železničních tra , kde je umístěno bussines centrum. Na druhém konci pásu lemujícího železnici je umístěna filharmonie, které tvoří solitér Bubenského nábřeží. Vlaková stanice Holešovice - Bubny 4 np parkování 1pp

Radnice městské části Praha 7 5 np parkování 1pp

Antonínská Obchodní dům 6 np parkování 1pp

parkování 1pp

Bytový dům - v přízemí služby 5 + 1 np parkování 1pp

Pplk. Sochora

Administrační budovy


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, KATEDRA ARCHITEKTURY, MARKÉTA HLAVOVÁ DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM TROJA

VEDOUCÍ PRÁCE PROF.ING.ARCH. TOMÁŠ ŠENBERGER VIZUALIZACE

12


Bachelorarbeit Einfamilienhaus am Hang Prag Troja Das Objekt befindet sich am Südhang eines unbebauten Gebietes. Im Entwurf geht es um die maximale VernetŘEZ PODÉLNÝ zung des Innenraums mit dem Außenraum und die Nutzung des wunderschönen Ausblicks über das Panorama von Prag, indem die wichtigsten Wohnräume auf die Südseite eingeplant werden. Die architektonische Lösung besteht in den einfachen Massen von zwei Quadern, die sich durch verschiedene Fassaden unterscheiden. 3,240

2 600

550

550

2,600

0,000 -0,300

2 700

300

-2,650

2 400

300

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěném území v mírném jižním svahu. V návrhu jde o maximální propojení interiéru s exteriérem a využití nádherného výhledu na panorama Prahy umístěním zásadních obytných místností na jižní stranu. Architektonické řešení vychází z jednoduchých hmot dvou kvádrů, které jsou odlišeny povrchy fasád.

2 900

Bakalářská práce Dvougenerační rodinný dům ve svahu Praha Troja

ŘEZ PŘÍČNÝ

ODÉLNÝ

550

550 2 600

550

2 900

550

2,600

2 600

3,240

2,600

2 900

3,240

0,000 -0,300 300 2 700

2 700

-2,550

-3,900

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, KATEDRA ARCHITEKTURY, MARKÉTA HLAVOVÁ DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM TROJA

2 400

-1,200

-2,700 -3,000 300

300

-2,650

2 400

300

0,000 -0,300

-3,900

VEDOUCÍ PRÁCE PRO 1:100


BOTANICAL GARDEN

TROJA


1PP|UG

1NP|EG

Pračka

14 13 12 11 10 9

TEPELNÉ ČERPADLO

16 15

8 7 6 5 4 3 2 1

Pračka

0 1

22 21 20

2

19 18 17

3

16 15 14

4

13

5

0 1 2

12 11

3

10 9 8

4

7 6 5 4

5

3 2 1

S


pohled východní|Ost Ansicht


pohled západní|West Ansicht


D

B

C A

B

D

A

C SWI

SPORTANLAGEN

NG

GRUNDSCHULE STADTTEILSCHULE

G I N N U S H O H N EN Í

OD WY

WOH N E N

B

MENSA

L E

G I N N U S H O H N EN Í

OD WY B

Š

OOL

CAF

L E

BIB

HE LIOT

KNIH

T

LE H A L ING

SC

SWI

BIB

BIBL

ET

OVN

L

A

G E NR S C H U L JUR DE

S

BI

ER K I N DT E N GAR

KITA MAT

E

Á ŘSK

ŠKO

LA

RY I B R A CA

GRU

ELE

NDS

CHU

MEN

LE

TAR

Y

L H O O LA

MM

L P O OÉ N

M B AHZ WIM

E

SC

HAL

LA

OV

E IOTH K BIBL IOTHE BL

KINDERGARTEN

HUL

ŠKO SP OCR T O V NDÍ C LUB E

K

IOTHN A

KNIH

TSC

O R TL S PH OO

R SPO

A RCY E A L I BL IR OTH EK

JUGENDCLUB

FÖRDERSCHULE

CAN

M B AHZ WIM

EEN

NÍ DSE LA NA MK OE LNÍJ ERIA

SCH

SPORTANLAGEN

MMI

L P O OÉ N

BIBLIOTHEK

RTH

ALL

LE

E

R TS I EL A S PT IO VITH A

SPO

A CO R T O V N Í SP

SPO

RTS

CLU

B

ŠKO E SC DNÍ HUL KLA ZÁ

HAU

PTS

SITUATION 1:1000

C

0

25

50

75

100


HAMBURG CITY COMPOSITE HAMBURG CITY COMPOSITE

Školní práce Urbanistiský projekt Hamburk Altona GEBÄUDE

Do této oblasti byl navržen projekt, který posiluje kvality vnitřního města vzhledem k jeho výhodné poloze k Labi a St. Pauli. V první řadě jde o silný konceptuální postoj ve vztahu k okolním bytovým domům a zeleni. Dále pak o detailní dispoziční zařízení zástavby, napojení a celkový návrh veřejného prostoru tak, aby reprezentoval nadčasovost prostorovou, formální i funkční.

GEBÄUDE

GRÜN

Projekt City composite Hamburg Altona

GRÜN

Für das Gebiet sollte ein städtebauliches Projekt entwickelt, das die Qualitäten des innenstädtischen Areals mit seiner guten Lage zur Elbe und St. Pauli stärkt. Es geht in erster Linie um eine starke konzeptionelle Haltung in Bezug auf die benachbarten Wohnquartiere und Grünräume sowie detaillierte Aussagen zu Nutzungsordnungen, zur Bebauung, Erschließung und zur Freiraumgestalltung. Auf dem Gebiet sollte eine zeitgemäße städtebauliche Struktur entworfen, die räumlich, formal und funktional den Zeitgeist repräsentiert.

VERKEHR

VERKEHR

FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR UND LANDSCHAFT INSTITUT FÜR ENTWERFEN UND STÄDTEBAU

Prof. Dipl.-Arch. MANUEL SCHOLL Dipl.-Ing. HENNING DEHN

MARKÉTA HLAVOVÁ MARTINA KAPLANOVÁ

FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR UND LANDSCHAFT INSTITUT FÜR ENTWERFEN UND STÄDTEBAU


FUNKTION FUNKCE FUNKTION FUNKCE

→ →

RASTER RASTR RASTER RASTR

→ →

PLATZIERUNG UMÍSTĚNÍ PLATZIERUNG UMÍSTĚNÍ

→ →

RICHTUNGEN SMĚRY RICHTUNGEN SMĚRY

→ →

VERBINDUNG CE OR NB NIE IO N V NC DTU NG EIN CP OR NO NPEO CJT OÍN PROPOJENÍ

ATRIEN ATRIA ATRIEN ATRIA


D

C

3

2

5

4

1 D

C


C

B

A

C


BYT 1

D

+2,950

BYT 3

B

10

9

BYT 2

11

8

12

7 6 5

1

4

18

2

3

17

3

2

16

4

1

15

5

14 13 12 11 10

13 14 15 16 17 18

6 7 8 9

0.000

A

1

18

2

17

3

16

4

15

5

14 13 12 11 10

6 7 8 9

+8,850

10

9

11

8

12

7 6 5

1

4

18

2

3

17

3

2

16

4

1

15

5

14

6

13 14 15 16 17 18

D

7 8 9

-3,150

13 12 11 10

S

6,02 %

0

12,03 %


Školní práce Bytový dům Praha Kobylisy

Projekt Wohnhaus Prag Kobylisy

Bytový dům je umístěn v atraktivní lokalitě s překrásným výhledem na Prahu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se sedmi byty. Poslední podlaží nabízí luxusní terasu s unikátním výhledem. Objekt disponuje podzemním parkovištěm. Architektonické řešení je koncipováno tak, aby prolínající se kvádrové hmoty volně přecházely do zahrady.

Dieses Wohnhaus befindet sich in einer attraktiven Lokalität mit einem wunderschönen Ausblick auf Prag. Es handelt sich um ein vierstöckiges Gebäude mit sieben Wohnungen. Der letzte Stock bietet eine luxuriöse Terrasse mit einzigartigem Ausblick. Das Objekt verfügt über eine Unterflurgarage. Die architektonische Lösung ergibt sich aus zwei sich überschneidenden Quadern, die frei in den Garten übergehen.

+12,000

+12,000

+8,850

+8,850

+5,900

+5,900

+2,950

+2,950

0,000

0,000

-3,150

-3,150


1NP|EG

2,3NP|2,3G

9 8 7 6 5 4 3 2 1

BYT 1

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.000

+2,950 BYT 3

BYT 2

5 6 7 8 9

11 10

4

13 12

3

15 14

2

17 16

1

18

18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 11 12 13 14 15 16 17 18

+8,850 -3,150

1 2 3 4 5

6,02 %

12,03 %

6 7 8 9

1PP|UG

18 17 16 15 14 13 12 11 10

S

4NP|4G


pohled východní|Ost Ansicht

pohled severní|Nord Ansicht


pohled jižní|Süd Ansicht

pohled západní|West západní|West Ansicht


Experimentální projekt Světlo a hustota Struktura paprsku

Experimentelles Projekt Licht und Dicht Ray Structure

Tento experimentální projekt byl inspirován dílem Daniela Libeskinda a jeho prací se světlem a stínem. Intenzivně jsme se zabývaly tím, jak světlo prochází různými otvory a dopadá na plochu. Simulovaly jsme prostor, do kterého dopadá světlo v různých dobách během dne. K tomu účelu jsme zhotovily devět modelů, abychom zachytily paprsek, který se přes den posunuje. Modely jsou vzájemně různě pootočeny tak, aby ukazovaly nejen posun zdroje světla během dne, ale také úhel dopadu světla. Abychom světlo „zviditelnily”, napnuly jsme mezi mezi prořezanými otvory a dopadovou plochou nitě, jako simulaci světelného paprsku. Tím jsme postupně na všech devíti modelech vytvořily jakousi sochu světla v prostoru.

Diese experimentelle Arbeit ist von den Werken von Daniel Libeskind inspiriert und seinem Umgang mit dem Licht und Schatten. Wir haben uns intensiv damit auseinander gesetzt, wie das Licht durch verschiedene Öffnungen fallen kann und wie es auf die Oberfläche strahlt. Wir haben einen Raum simuliert, in den durch eine bestimmte Öffnung das Licht zu verschiedenen Tageszeiten fällt. Dazu haben wir neun Modelle engefertigt, um im Versuch den Lichteinfall im Verlauf des Tages zu beobachten. Die Modelle sind zueinander unterschiedlich positioniert, um nicht nur durch den Lauf des Lichtes spannende Situationen zu erzeugen, sondern auch durch Positionen der Boxen. Um das Licht „fassbar” zu machen, haben wir zu Simulation der Lichtstrahlen Fäden gespannt


Zรกjmy|Interessen


výroba origami náušnic, šperků, kabelek a doplňků vlastní tvorba na www.fler.cz/lachtan

Erzeugung der origami Ohrringe, Schmuck, Taschen und Beiwerke


výroba origami peneženek návrh vlastních vzorů

Erzeugung der origami Portemonnaies Entwurf eigener Modelle


Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové tužka Das J.K.Tyl Gymnasium Hradec Králové Bleistift


drapĂŠrie sepie Draperie Sepia


O mně|Über mich


studium 2011 - 2013 Fakulta stavební ČVUT, Architektura a stavitelství - magisterské studium 2011-2012 studijní stáž Erasmus - Leibniz Universität Hannover 2007-2011 Fakulta stavební ČVUT, Architektura a stavitelství - bakalářské studium 2003-2007 Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové praxe 2013 Arbor, Praha, kresličské práce, AutoCad 2013 projektové práce pro akad. arch. J. Kosa, Praha, ArchiCad 2010 Stapring, Kostelec nad Orlicí pc znalosti ArchiCad, AutoCad, Photoshop, InDesign, Artlantis, SketchUp, Microsoft Office, Stavební fyzika - Svoboda Software, Feat 2000


Studium 2011 - 2013 Fakultät für Bauwesen, ČVUT, Architektur und Bauwesen - Master Studium 2011-2012 Studienaufenthalt Erasmus - Leibniz Universität Hannover 2007-2011 Fakultät für Bauwesen, ČVUT, Architektur und Bauwesen - Bachelor Studium 2003-2007 Das J.K.Tyl Gymnasium, Hradec Králové Praxis 2013 Arbor, Prague,, Arbeit im AutoCad 2013 Projektarbeit für den Akad. Arch. J Kos, Prague ArchiCad 2010 Stapring, Kostelec nad Orlicí PC Kenntnisse ArchiCad, AutoCad, Photoshop, InDesign, Artlantis, SketchUp, Microsoft Office, Bauphysik - Svoboda Software, Feat 2000


Portfolio mh  

Design and architecture portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you