Page 1

Om Svenska Livräddningssällskapet

Kapitel 6 Innehåll kapitel 6 Antal sidor 1-8 • SLS mål & medel • Simkunnighet • Barnens Livräddningsskola • Vattensäkerhet/ självskydd • Livräddning • Flytvästanvändning • Utbildning • Information • Opinionsbildning • Tävlingsverksamhet • En vattensäker kommun • Organisation

SLS mål & medel 1 2

Här följer en kort presentation av Svenska Livräddningssällskapet och vilka mål vi har.

2

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad säkerhet och livskvalité. Det är viktigt att barn prioriteras i detta arbete för att tidigt kunna ge dem nödvändig kunskap och ett säkert beteende i samband med vatten och isar.

3 3 4 4 5 5 6 7 8

Simkunnighet Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Arbetet med att ge alla en grundläggande simkunskap är basen i Svenska Livräddningssällskapets arbete. Genom att utbilda simlärare, propagera för och initiera simskolor skapas förutsättningar för att fler ska få möjlighet att lära sig simma.

Livräddning Genom utbildning av badvakter och livräddare skapar vi en säkrare miljö för dem som vistas i och i närheten av vatten. Det är självklart att de som arbetar i simhallar/simbassänger och badstränder ska ha en utbildning som är anpassad till de krav allmänhet och myndigheter kan ställa. Genom undervisning och information om hur man på ett säkert sätt kan hjälpa någon som råkat i nöd förstärks också det personliga och allmäna säkerhetsmedvetandet.

Säkerhet Genom information till allmänheten om de risker som är förknippade med att vistas vid vatten och isar, bad-, båt- och isvett, skapas ett ökat säkerhetsmedvetande. Svenska Livräddningssällskapet deltar aktivt vid utvecklingen av olika typer av livräddande utrustning. I säkerhetsarbetet ingår också att propagera för att behövlig utrustning finns och används på rätt sätt.

På efterföljande sidor ges en kort presentation av olika projekt mm som SLS genomför i syfte att nå uppsatta mål. (2005)

Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

1


Kapitel 6

Om Svenska Livräddningssällskapet

Simkunnighet Mål • Att alla barn så tidigt som möjligt ska få möjlighet att lära sig simma i enlighet med den simkunnighetsdefinition som övereskommits mellan livräddningsorganisationerna i de nordiska länderna. • Att skolan, i enlighet med läroplanens mål, tar ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För dem som inte klarar uppsatta mål ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Beskrivning Simkunnighet omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de stora möjligheter till glädje och frihet som vattnet erbjuder men också de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. I simskolan ska eleven få, förutom en grundläggande simkunskap, kunskap om livräddning och säkerhet. SLS utbildar och vidareutbildar simlärare samt ger dem stöd i sin yrkesroll.

Barnens Livräddningsskola Mål • Att nå alla elever i grundskolans klass 1-3 med grundläggande livräddningskunskaper. • Att påvisa behovet av simundervisning i syfte att uppnå en allmän simkunnighet.

Beskrivning Barnens Livräddningsskola är ett utbildningsprogram för grundskolans årskurs 1-3 som startades 1993. Utbildningsmaterialet består av totalt fem häften med tillhörande lärarhandledningar och informationsmaterial. Materialet distribueras med hjälp av ett databasgister med uppgifter om distributionsadress, skoladress med uppgift om klassföreståndare och antal elever. Totalt omfattar registret cirka 800 distributionsadresser, 21 000 klasser med 330 000 elever.

Utgåva juni 2008 Utgåva januari 2000 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

2


Kapitel 6

Om Svenska Livräddningssällskapet

Vattensäkerhet/självskydd Mål • Att genomföra simskolekurser, primärt riktade mot vuxna, med ett utökat inslag av vattensäkerhet i bl.a. områden med hög invandrartäthet. • Att genom bl a information underlätta för dessa grupper att själva söka sig till den ordinarie simskoleverksamheten.

Beskrivning Simfärdigheten består av praktisk träning i simning varvad med teoretiska och praktiska genomgångar av olika vattensäkerhetsmoment. Varje kurs omfattar 15 lektioner á 40 minuter.

Livräddning Mål • Att utbildade livräddare arbetar med tillbudsförebyggande verksamhet och genom sin närvaro förmedlar insikt om behovet av ett tryggt uppförande vid vatten samt i detta arbete speciellt prioritera barn och ungdomar. • Att utbildade livräddare, i samarbete med samhällets övriga hjälpinstanser, ska kunna bistå nödställda. • Att med hjälp av lokala SLS-föreningar ha fast bevakning på tio av Sveriges största badstränder för att kunna säkerställa huvudmålet - en säker strand. • Att utrustningen på dessa stränder motsvarar av SLS uppställda krav på teknik och funktion.

Beskrivning Livräddarna har till uppgift att bevaka en bassäng en strand eller delar av strand. Livräddningssällskapet bedriver utbildning för att trygga behovet av utbildade livräddare samt informerar och utbildar barn och ungdomar.

Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

3


Kapitel 6

Om Svenska Livräddningssällskapet

Flytvästanvändning Mål • Att alla som färdas i fritidsbåtar använder en för ändamålet lämplig och godkänd flytväst (räddningsväst eller flytplagg).

Beskrivning Genom samarbete med andra organisationer och myndigheter ges information till allmänheten om nyttan av att använda flytväst i fritidsbåtar och andra situationer där risk för tillbud finns.

Utbildning Mål • Att kunna erbjuda alla som vistas vid eller arbetar i yrken där risk för vattentillbud finns en väl dokumenterad, kvalitetsäkrad utbildning. • Att genom information öka behovet av den utbildning organisationen tillhandahåller.

Beskrivning Livräddningssällskapets utbildning bedrivs i enlighet med upprättad utbildningsplan. Livräddningssällskapets olika utbildningar utformas efter senaste, väl utprovade, pedagogiska och tekniska kunskaper. Viktigt är att följa den internationella utvecklingen vad gäller SLS specialområden, simning och livräddning. Samarbete med myndigheter och organisationer eftersträvas för att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet i förhållande till uppsatta mål.

Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

4


Kapitel 6

Om Svenska Livräddningssällskapet

Information Mål • Att ge allmänheten information om hur olyckor undviks i samband med vatten och isar. • Att genom information till allmänheten ge grundläggande kunskap i livräddning inriktad på nödsituationer i och vid vatten och isar. • Att vid all informationsverksamhet särskilt prioritera barn och deras behov.

Beskrivning SLS analyserar allmänhetens behov av information samt ger information via de kanaler som vid varje tillfälle bedöms ge det bästa resultatet. I informationsarbetet samarbetar SLS med andra organisationer/myndigheter alternativt låter dessa leda arbetet mot SLS uppsatta mål. Livräddningssällskapet kännetecknas av stor sakkunskap och vikt läggs på att organisationens medlemmar kontinuerligt utbildas, dels inom specialområdet, men också i olika sätt att kommunicera kunskapsinnehållet.

Opinionsbildning Mål • Att genom information till beslutsfattare och allmänhet påvisa vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att minimera antalet tillbud och olyckor i samband med vatten och isar.

Beskrivning Genom olika undersökningar och statistiskt underlag analyserar SLS behovet av kunskap för att förebygga tillbud och olyckor vid vatten och isar. Undersökningarna ligger sedan till grund för den information som kontinuerligt ges till media och beslutsfattare i syfte att skapa en bred allmän opinion för SLS verksamhet och mål. SLS förmåga att nå framgång är till stor del beroende av olika statliga och kommunala myndigheters beslut inom verksamhetsområdet. Att dessa då har ett adekvat och riktigt beslutsunderlag är därför av största vikt. Allmänhetens roll och åsikt i opinionsarbetet är av stor betydelse. Genom information via SLS egen verksamhet och media kan vi skapa nätverk med stor opinionsbildande effekt. Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

5


Kapitel 6

Om Svenska Livräddningssällskapet

Tävlingsverksamhet Mål • Att genom träning och tävling vidmakthålla och utveckla kunskaper i livräddning. • Skapa intresse för att bilda lokala livräddningsklubbar och lokala föreningar. • Att fler ungdomar får kunskap om och vill utbilda sig till livräddare.

Beskrivning Genom att livräddare och badvakter som arbetar i svenska simhallar tränar och tävlar i livräddning vidmakthåller och ökar de sina kunskaper i livräddning. Genom personalens intresse för livräddning skapas möjligheter för att bedriva en ungdomsverksamhet i livräddning som ger ett säkrare bad. Genom arrangemang av lokala-, regionala- och landsomfattande tävlingar i livräddning vidmakthålls och utvecklas intresset för och kunskapen om livräddning men också hos allmänheten. Den internationella tävlingsverksamheten ger ett ökat utbyte av erfarenhet och kunskap om livräddning.

Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

6


Om Svenska Livräddningssällskapet

Kapitel 6

En vattensäker kommun Simkunnigheten är viktig men också att förhindra olyckor genom förebyggande arbete i landets kommuner. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex delmoment som var för sig och tillsammans kan innebära att vi kan få vattensäkrare kommuner i Sverige.

Svenska Livräddningssällskapets kriterier för En vattensäker kommun 1. Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller skötsel av materiel och anläggningar, information samt tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. En plan skall tas fram hur målen uppnås och ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker skall bedrivas. 2. Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål genom att: • alla elever senast i slutet av det femte skolåret skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid vatten, ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett. • alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, ha kunskaper i livräddande första hjälp. Häri skall även innefattas kunskap om Hjärt-lungräddning, HLR. 3. Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov. 4. All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen skall vidare aktivt arbeta för att personal på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens. 5. Kommunen skall aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt • dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta, • dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen. 6. I kommunen skall finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.

Utgåva juni 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

7


Om Svenska Livräddningssällskapet

Kapitel 6

Organisation Svenska Livräddningssällskapet, SLS, är organiserat med 24 länsförbund. Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet som äger rum en gång per år väljer styrelse för det kommande året. Den löpande verksamheten sköts av ett kansli som är beläget i Stockholm samt fyra av styrelsen utsedda råd; • • • •

Utbildningsrådet, UR Sport & ungdomsrådet, SUR Säkerhetsrådet, SÄR Kommunikationsrådet, KR

SLS årsmöte 24 länsförbund STYRELSE Presidiet ordf + v ordf GS föredragande

Lokala föreningar

KANSLI

SÄR

UR

© Svenska Livräddningssällskapet 2008

KR

SLS Livräddningsskolor

Projekt

Utgåva juni 2008

SUR

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

8

Vattenlivräddare  

Kapitel 6 SLS mål & medel