Page 1

Kursplan

Kapitel 1 Innehåll kapitel 1, Sidorna 1-7 • • • •

Kursmål Kursform Definitioner Utvärdering

Kursplan 1 3 3 6

för Svenska Livräddningssällskapets livräddningsutbildning Syftet med livräddningsutbildning Svenska Livräddningssällskapets främsta mål är att minska antalet drunkningsolyckor och andra olyckor i och kring vatten genom att främja kunskapen i simning, livräddning och säkerhet. Vi vill dessutom minska antalet tillbud för att så många som möjligt, helst alla, ska få uppleva vistelse i och kring vatten med trygghet. Ett led i det arbetet är den långsiktiga ambitionen att alla platser som arrangerats för bad ska ha utbildade livräddare. Dessa behöver en bra utbildning. Svenska Livräddningssällskapets livräddningsutbildning vänder sig dessutom till allmänheten. Många visar idag intresse att vidareutveckla sin förmåga att hjälpa sin nästa. Föräldrar vill ha beredskap när de badar med sina egna och bekantas barn, ungdomsledare vill ha lite extra trygghet inför träningslägret, andra har varit med om en situation som fått dem att inse hur värdefull livräddningskunskap kan vara osv.

Kursmål Livräddningsutbildningen ska ge den enskilde kursdeltagaren tillräckliga kunskaper och färdigheter för att ensam kunna hantera de nödsituationer som kan uppstå vid den badtyp som kursen gäller. Utbildningen ska dessutom visa på och stärka egenskaper som initiativkraft, engagemang och medkänsla hos kursdeltagaren. Utbildningen kan brytas ner i ett antal delmål som deltagarna ska visa att man uppnått. Delmålen grupperas i två nivåer för olika certifikat: mål att uppnå för att godkännas på kursen respektive mål att sträva mot för att kunna söka ett internationellt certifikat.

© Svenska Livräddningssällskapet 2008 Mångfaldigande av innehållet i denna pärm, helt eller delvis, i kommersiellt syfte, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av rättsinnehavaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etc.

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

1


Kursplan

Kapitel 1

Mål att uppnå Efter kursen skall kursdeltagaren, • kunna överblicka en olycksplats, upptäcka och undanröja livsfarligt läge, • ställa korrekta diagnoser, prioritera och genomföra insatser samt ge behandling enligt Första hjälpen i följande olyckstyper; - medvetslösa, med eller utan andning respektive puls, - blödningar, - brännskador, inklusive frätskador, gas och elskador, - muskel- och ledskador, - nack- rygg- och skallskador, - de vanligaste sjukdomarna med akuta symptom; hjärtinfarkt, stroke, epilepsi, diabetes, astma/allergi och förgiftning, • kunna upptäcka och om möjligt åtgärda faktorer som påverkarsäkerhet och bevakningens utformning vid ett bassängbad, • kunna ta upp en examinationsdocka från botten av kursbassängen och bogsera den minst 10 m till bassängens kant, • kunna genomföra lösgörningsgrepp på en orolig person i vattnet samt efter att ha lugnat personen bogsera denne till kanten och där, • kunna ta upp en till synes livlös person ur vattnet via bassängkanten till land, • under 15 sekunder ta sig två gånger till botten på den djupa delen (min 3,60 m), en gång från kanten och en gång från ytan, • vid kombinationsövning visa att kunskaperna i olycksfallsvård fungerar även efter en ansträngning i vattnet, • Huvud eller fothopp från minst 2,5 m.

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

2


Kursplan

Kapitel 1

Mål att sträva mot Efter kursen är det bra om kursdeltagaren, • kan simma 300 m snabbare än 6 min. • kan simma 50 m snabbare än 50sek. • kan simma 25 meter under vattnet och på vägen plocka upp tre föremål, åtskilda med minst fem meters mellanrum.

Kursform Livräddningsutbildning är praktisk utbildning. Det är den praktiska förmågan att agera vid nödsituationer som avgör om utbildningen varit framgångsrik eller inte. Kurserna innehåller många teoretiska moment, moment som är viktiga för kvalitet och nivå på utbildningen, men betoningen på praktik får inte förloras! För att nå bästa möjliga utbildningseffekt varvas teori och praktik under hela kursen. Utbildningen vänder sig till dem som vill och kan lära. Därför ska de enskilda kursdeltagarnas intressen och erfarenheter ses som en resurs som ska tas till vara under kursen. Eftersom ämnets art kräver handlingskraft och initiativförmåga måste kurserna rymma många tillfällen att öva och uppvisa denna förmåga, t.ex. vid oförberedda övningsolyckor. Genom att återkoppla till avhandlade moment minskar risken för feluppfattningar. Kursdeltagaren får flera tillfällen att införliva den nya kunskapen eller färdigheten, när förutsättning finns.

Definitioner Följande begrepp är viktiga för livräddningens kvalitetsnormer. De förklaras enligt nedanstående tabell: Sökande till Liv 1

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

Person som, • är fullt frisk, • har god syn och hörsel, • har fyllt 17 år, • är medlem i SLS, • under den senaste tolvmånadersperioden avlagt godkända prov för Guldbojen.

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

3


Kursplan

Kapitel 1 Sökande till Liv 2

Person som, • är fullt frisk, • har god syn och hörsel, • har fyllt 18 år, • är medlem i SLS, • godkänts på SLS-kursen Liv 1, • under den senaste tolvmånadersperioden avlagt godkända prov för Guldbojen.

Sökande till Liv 3

Person som, • har fyllt 20 år, • är medlem i SLS, • godkänts på steg 2, • har god bevakarerfarenhet även från bassänbad, • rekommenderats av sitt länsförbund.

Kursbassäng

Den bassäng där examination sker. För bassängen gäller att djupet måste vara minst 3,6 m och att bassängkanten ska vara minst 30 cm hög. Skulle kanten vara lägre ska kanten byggas upp med lastpall eller liknande eller vattenytas sänkas så kanten blir 30cm.

Kursledare

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

Registrerad livräddningsutbildare med huvudansvar för kursen.

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

4


Kursplan

Kapitel 1

Utvärdering För att vi skall kunna hålla en hög kvalitet på våra utbildningar behöver vi dina synpunkter. Vi ber dig fylla i den här utvärderingen och lämna den till kursledaren. Tack på förhand! Utvärderingen gäller (typ av utbildning): _____________________________________________ Plats: ____________________________________________

Din syn på kursens innehåll:

Datum: _________________

Kommentar: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Din syn på kursens uppläggning:

Kommentar: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Din syn på kursmaterialet:

Kommentar: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Din syn på instruktören/instruktörerna:

Kommentar: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Är det något/några ämnen du skulle vilja ha mer av? ___________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

5


Kursplan

Kapitel 1

Är det något/några ämnen du skulle vilja ha mindre av? _________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Saknar du något ämne i kursen? __________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

På vilket sätt har du bidragit till att det blev en bra kurs? ________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Övriga synpunkter: ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Utgåva maj 2008 © Svenska Livräddningssällskapet 2008

SMO - VATTENLIVRÄDDARE

6

Vattenlivräddare  

Kapitel 1 Kursplan

Vattenlivräddare  

Kapitel 1 Kursplan

Advertisement