Page 1

Referat af generalforsamlingen i HK- klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen Torsdag d. 11. november 2010 kl. 17.00 HK Hovedstaden, Artillerivej 30, 4. sal, værelse 401 DAGSORDEN: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tilstede:

Valg af referent Valg af dirigent og stemmeudvalg Beretning  Indkomne forslag ­ godkendelse af forslag til revideret klubvedtægt Regnskab og fastsættelse af klubkontingent Valg af formand for 2 år Valg af bestyrelse (TR, subsidiært bestyrelsesmedlem(mer)) Der vælgesfor en 2-årig periode, såledesat halvdelen afgår på skift. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år  Indstilling af valg til sikkerhedsrepræsentanter   Eventuelt

Fra bestyrelsen Merete Andersen og Pia Almind  15 medlemmer samt gæster Karla Kirkegaard, formand i  Københavnerbestyrelsen og Søren Rex, faglig sekretær i HK Kommunal  København. Der var 4 afbud på dagen.  

Ad. 0

Valg af referent Pia Almind blev valgt som referent. 

Ad. 1

Valg af dirigent og stemmeudvalg Søren Rex HK Kommunal Hovedstaden blev valg som dirigent. Søren takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var  sendt personlig mail ud til klubbens medlemmer d. 25.10.2010, ligesom  de københavnske generalforsamlinger blev annonceret i oktober  måneds Københavnerindstik i Kommunalbladet.. Forsamlingen blev herefter spurgt om der skulle nedsættes stemmeudvalg - vi mente dog at vi ikke var flere end at valg kunne overskues ved håndsoprækning.

Ad. 2

Beretning Merete supplerede den skriftlige beretning og lagde op til en dialog  med salen ­ de forsamlede kommenterede derfor beretningen og  stillede spørgsmål undervejs. 

1


Merete brugte især tid på forvaltningens nye samarbejdsmodel: MED,  på Trivselsundersøgelsen, på at orientere om fælles strategi for  omklassificering af personlige overassistenter, på orientering om og  perspektivering af kommende besparelser/ændringer i Københavns  kommune og HK Kommunal Hovedstadens fremtidige håndtering af  afskedigelser i Københavns kommune, på Borgerservice­konceptet og  på en orientering om Administrative fællesskaber og til sidst ganske lidt  om overenskomstfornyelsen. Klubben udsender løbende nyhedsmails,  hvor nogle af ovenstående punkter vil blive uddybet. Det er således  kun noget af den mundtlige beretning, der vil blive refereret i det  følgende: Overgangen til MED er en proces hvor ledere og medarbejdere skal  lære at tænke sammen for at udvikle arbejdspladsen. Alle beslutninger  af betydning for arbejdspladsen skal tages sammen med eller i  forståelse med medarbejderne: medinddragelse, medindflydelse og  medbestemmelse er nøgleord, som skal gennemsyre hele  organisationen – og ikke kun ”forvises” til MED­udvalgs­møder 4 gange  om året. Hoved­MED udarbejder de overordnede rammer for  forvaltningen: personalepolitik, arbejdstidspolitik mv. Rammerne skal  udfyldes lokalt, men det er også vigtigt at få input til Hoved­MED fra  institutionerne – og det er netop derfor TR vil være krumtappen i  klubarbejdet fremover. Det nye i MED er at arbejdsmiljøarbejdet  inddrages på det strategiske plan. HK Kommunal Hovedstaden vil fremover være inde over hver eneste  afsked på grund af besparelser. Vores ansættelsesområde er hele  Københavns kommune og det hører ingen steder hjemme at fx  Økonomiforvaltningen afskediger 40 HK’ere og måneden forinden har  nyansat 11. Afskedigelserne kan dermed ikke siges at være begrundet i  objektive forhold og er dermed ikke saglige, er vores påstand.  Afdelingen er nu inviteret til møde med Økonomiforvaltningen. Ansatte på grundløn 27 + kronetillæg udgør en stadig mindre skare og  kan derfor risikere at komme til at tilhøre en såkaldt ”lukket gruppe”  ved overenskomstfornyelsen, dvs. en gruppe der bliver lukket for  tilgang af nye ansatte. Netop derfor er klubben enig i en beslutning om  at HK Kommunal Hovedstaden retter henvendelse til forvaltningerne  om en omklassificering af disse personer til grundløn 31 + kronebeløb –  de allerfleste HK’ere i kommunen er faktisk allerede lønmæssigt  indplaceret over dette niveau og det vil sige at udgiften for  omklassificeringen blot er forskellen i kronebeløbet, små 600 kr årligt pr.  person Tallene for Kultur/Fritid er at 8 HK’ere er på grundløn 27 +  kronebeløb, kun 3 er indplaceret lavere – så det vil ikke blive dyrt for  forvaltningen at gå ind på HK’s forslag.

2


Pia orienterede til slut om indkøb af ny større lejlighed i Prag og ny  lejlighed i Berlin. På Københavnerbestyrelsen hjemmeside hkkbhbest.dk  under M Ferie, kan du læse videre om lejlighederne. Der udsendes  feriebrochure i december til hvert medlem. Med disse ord blev beretningen overgivet til forsamlingen. Den skriftlige og mundtlige beretning blev herefter enstemmigt  godkendt.  Ad. 3

Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag til  vedtægtsændring/konsekvensrettelse af vedtægt blev godkendt.

Ad. 4

Regnskab og fastsættelse af klubkontingent Klubkontingentet på 10 kr. fortsætter.   Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev taget til  efterretning. Ad. 5

Valg af formand for 2 år Merete Andersen modtog genvalg og blev valgt for 2 år.

Ad. 6

Valg af bestyrelse Pernille Kirk blev valgt for 2 år. Der var ikke yderligere valg.

Ad. 7

Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år Lisa Balch Troelsen og Sandy Møller modtog valg og blev genvalgt for 1 

år.

Ad. 8

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år Inge Nielsen og Helle Byrge blev valgt for 1 år. 

Ad. 9

Indstilling af valg til sikkerhedsrepræsentanter Valg foretages lokalt 

Ad. 10

Eventuelt. Kirsten Eggert Jørgensen takkede – vanen tro - bestyrelsen for deres arbejde: Kirsten sagde at det var hendes sidste generalforsamling og understregede at det ikke er for traditionens skyld at hun roser klubben for det store arbejde og engagement der bliver lagt for dagen, hun synes det er dejligt at der er nogen der har lyst til at bruge så meget tid på fagligt arbejde til gavn for medlemmerne.

3


Bestyrelsen takkede Kirsten for de altid pæne ord, som vi som klub ikke tager for givet, men bliver rigtig glade for. Kirsten opfordrede til at andre tog over efter hende næste år Søren Rex takkede for god ro og orden. Bestyrelsen ved Merete takkede Søren for veludført hverv som dirigent og herefter var der som en nyhed lodtrækning blandt de fremmødte om en gave: ”2 biografbilletter”. Endelig blev der budt på 3 retters middags-buffet i kantinen på 6. sal – i år blandt andet med ANDESTEG. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.

Referent: Pia Almind, Valby 23. november 2010

4

/referat%20af%20generalforsamlingen%20i%20hk-klubben%20i%20kff%202010  

http://hkkbhbest.dk/media/14031/referat%20af%20generalforsamlingen%20i%20hk-klubben%20i%20kff%202010.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you