Page 1

Så kom forhandlingsresultatet (på nær for chefer)­ fra både det generelle forlig og de specielle HK  Kommunal forhandlinger. Du kan læse om resultatet i nedenstående nyhedsmail, som jeg netop har modtaget fra HK  Kommunal. Du vil senere blive informeret om procedurer vedrørende afstemning mv. direkte fra HK  Kommunal. Jeg vil kort opridse det væsentligste i forhandlingsresultatet for "vores klub": Ingen lønstigninger i 2011 Generel lønstigning til alle pr. 1.1.2012 og pr. 1.10. 2012. Specialister på grundløn 31+ stiger til ny grundløn 32 pr. 1.1.2012 ­ dvs. en stigning på ½ løntrin. Ny løn kommer til at hedde lokal løndannelse (det har det i øvrigt heddet før), men der sker ingen  store ændringer af den grund. Dog kommer der i overenskomstperioden ikke centrale midler til  puljen og vi må ved de lokale løneftersyn i 2011 og 2012 ­ populært sagt ­forhandle om de midler,  der ”i forvejen" er i lønbudgetterne.  Klubben har besluttet at behandle løneftersyn11 på næste TR­møde, som ligger i april 2011­ du vil  derfor først modtage skema til brug ved løneftersynet i løbet af maj. I forlængelse af KTO-forliget med KL fra i lørdags har vi i dag indgået forlig med KL om vores specielle forhandlinger. Hovedpunkterne i det samlede resultat er: Generelle lønstigninger Generelle lønstigninger på 2,65 % i 2012. Det er mere end den forventede prisudvikling i 2012. Der er ingen generelle lønstigninger i 2011, hvor vi ”betaler gælden af” fra reguleringsordningen.

Aftalt lønstigning Reguleringsordningen I alt

1. januar 2012 1,71 % 0,10 % 1,81 %

1. oktober 2012 0,20 % 0,64 % 0,84 %

I alt 2012 1,91 % 0,74 % 2,65 %

Seniordage Herudover er der aftalt en permanent fortsættelse af de i alt 5 seniordage til alle på 60 år og derover. Og de kan fortsat udbetales. Tryghedspulje Kommunerne skal søge genplacering af afskedigede, men lykkes det ikke, er der etableret en tryghedspulje. Her kan alle afskedigede, der er omfattet af HK/Kommunals overenskomster med KL, få 10.000 kr. til kompetenceudvikling, kurser, individuelle forløb m.m. Kommunerne indbetaler et fast beløb til puljen, og pengene fra puljen går direkte ud til de enkelte arbejdspladser, der betaler regningerne for kurserne. Det er en forudsætning, at leder, medarbejder og TR har underskrevet ansøgningen. Ny Løn bliver til Lokal Løndannelse


og med den store ændring, at der ikke – i denne periode i hvert fald - er nogen forlodsfinansiering. Så vi skal fortsat holde fokus på de årlige forhandlinger, men de kommer altså især til at handle om tilbageløbsmidlerne. Det bliver en vanskelig opgave for TR, men det var ikke muligt at komme igennem med en forlodsfinansiering denne gang. Alle de øvrige regler er uændrede. Grundlønsforbedringer m.m. Der har kun været en beskeden pulje på 0,3 % til HK/Kommunals specielle forhandlinger med KL. Inden for denne ramme har bestyrelsen valgt at gøre noget særligt for bestemte grupper. -

Alle specialister på grundløn 31½ (Københavns Kommune) rykker til grundløn 32 rent med fuldt gennemslag 1. januar 2012.

-

Tandklinikassistenter på grundløn 21½ rykker til grundløn 22 rent med fuldt gennemslag 1. januar 2012.

-

1. tandklinikassistenter på grundløn 26½ rykker til grundløn 27 rent med fuldt gennemslag fra 1. januar 2012.

-

Vejledere/undervisere på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune kommer fremover på grundløn 36½ efter 5 års relevant erfaring. For nuværende ansatte skal det tages op lokalt ved førstkommende lønforhandling. Gælder fra 1. januar 2012.

-

Alle voksenelever i KL får nu fuld pension på 15,5 % (en stigning fra 12,5 %) fra 1. januar 2012.

-

Tandklinikassistenter får specialistgrundløn på 30½ og 36½ fra 1. april 2011.

-

ATP-bidraget for alle, der ikke er på A-sats, forhøjes fra C til E – sats (stigning i arbejdsgiverbidrag på 260 kr.), som et skridt på vejen til, at alle får den højeste A-sats. Gælder fra 1. januar 2012.

-

Nyansatte tandklinikassistenter og skolesekretærer i København får samme beregning af omlagt tid som i resten af landet.

-

Overenskomsterne udvides med kontorserviceelever og kontorserviceuddannede, samt finansøkonomer.

Herudover er lederes ret til lederuddannelse efter 3-partsaftalerne skrevet ind i aftalen om udviklingsplaner. Vi har også aftalt en række projekter for nogle KTO-midler. De skal være med til at udvikle vores fag. Der skal også arbejdes med -

Introduktionsuddannelse for nyansatte på jobcentrene.

-

At udbrede kendskabet til vores nye professionsbacheloruddannelse i administration.

Det har været en vanskelig forhandlings- og prioriteringsopgave for bestyrelsen. Vi vurderer, at vi med dette resultat har fokuseret på grupper, hvor der var en særlig begrundelse, og som i en lang periode ikke er blevet tilgodeset. Men frem for alt skal resultat ses i lyset af, at alle får generelle lønstigninger på 2,65 %, som sikrer vores købekraft i 2012. Det er jeg rigtig glad for, når vi nu står overfor et 2011 uden lønstigninger. Læs hele forliget med KL på http://www.hk.dk/kommunal/overenskomst_2011/aftaler Vi mangler fortsat at forhandle en ny overenskomst for socialformidlerne. Det sker i morgen sammen med Socialrådgiverne. Og Cheferne forhandles i næste uge. Med venlig hilsen HK/Kommunal


Bodil Otto

/nyhedsbrev%20om%20ok%2011%20-%20februar%202011  
/nyhedsbrev%20om%20ok%2011%20-%20februar%202011  

http://hkkbhbest.dk/media/14010/nyhedsbrev%20om%20ok%2011%20-%20februar%202011.doc

Advertisement