Page 1

Referat af Københavnerbestyrelsens generalforsamling Fredag den 27. februar 2015 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Valg af referent Valg af dirigent/er Beretning Regnskab, budget og evt. honorarer til fællestillidsrepræsentant/formand og næstformand. Indkomne forslag. Valg af formand og næstformand for 2 år. Valg af max. 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget Valg af 2 interne revisorer og suppleanter.

Referat Der var mødt 344 medlemmer op til generalforsamlingen. Karla Kirkegård bød velkommen til Formand for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen, Mads Samsing (Næstformand for HK kommunal, og arbejdsmiljøansvarlig) og gav nogle praktiske oplysninger. Herefter overgik mødet til dagsordenen. 1. Valg af referenter John Saunders og Lene Bukholt Rasmussen-Sand blev valgt 2. Valg af dirigent/er John Sørensen blev valgt. 3. Beretning Karla Kirkegaard gav en mundtlig beretning som supplement til den udsendte skriftlige beretning, og sluttede med at sige noget om de kommende års aktiviteter. Hun indledte med at redegøre for, hvordan Københavnerbestyrelsen hænger sammen med forvaltningsklubberne og resten af HK. Herefter berettede hun om ændringer i Kommunen, herunder opgaver der flyttes fra en forvaltning til en anden, samlokalisering og samarbejde på tværs af forvaltninger. Hun fremhævede kommunens telefonbetjening, som er blevet samlet i Kontaktcenteret, og Koncernservice som er oprettet til at tage sig af alt vedr. IT, Regnskab og personaleadministration. Det er tiltag som påvirker arbejdsdagen og opgaverne –


både centralt og decentralt. Der er udsigt til at ændringerne indenfor vores arbejdsområder fortsætter, på grund af den teknologiske udvikling som medfører, en højere grad af digitalisering af bl.a. borgerhenvendelser. Også kommunens interne service og arbejdsgange klares mere og mere via selvbetjeningsløsninger. Det der p.t. fylder allermest for os på tværs af alle forvaltningerne, er centraliseringen af de administrative opgaver i Koncernservice, da politikerne og direktionen endnu engang har truffet beslutning, uden at tage medarbejdernes viden og erfaring med fra start. De har primært haft fokus på ”regnedrenges” business cases og påstand om at det er muligt at få en hurtig ”effektiviseringsgevinst”. Københavnerbestyrelsen – og de øvrige organisationer i Københavns Kommune – har ikke noget imod effektivisering og smartere løsninger, men de skal give mening og dermed merværdi for medarbejdere og borgere. Men HK er imod det vi oftest ser: politikere der træffer beslutning om effektivisering på grundlag af skrivebordsarbejde - uden væsentlig inddragelse af medarbejdernes viden og erfaring og dermed uden reel indsigt i opgavernes kompleksitet og dimensionering. Dertil kommer, at effektiviseringsgevinsterne som hovedregel foruddiskonteres: besparelsen hentes før den er reel! Der tages ikke højde for at ”ting ta’r tid” – seneste eksempel er – netop – sammenlægningen af administrative opgaver i Koncernservice! HK påpeger altid dette overfor Kommunens beslutningstagere, men endnu har mange af dem ikke taget det gode råd til sig. Der er dog håb forude da der arbejdes med tillidsdagsordenen. BR vedtog i maj 2013 et kodeks for tillid, populært kaldet tillidsdagsordenen, hvor det fremgår at ”Kommunen skal kunne profitere af at belyse sager med forskellige perspektiver og holdninger. Gennem en kultur der anerkender forskellige synspunkter bliver det muligt at få belyst sager fra alle perspektiver. Dermed opnås et bedre videns grundlag til at træffe den mest hensigtsmæssige beslutning og samtidig udvikles fagligheden i kerneydelserne”. Det er synspunkter der falder i god jord hos Københavner Bestyrelsen, og der lægges meget arbejde i denne anledning i MED udvalgene og i CSO, hvor vi, sammen med de øvrige organisationer, gør opmærksom på at denne nye tankegang skal implementeres. Opgaven nu er at få rullet tillidsdagsordenen ud til de enkelte arbejdspladser i kommunen. Hver arbejdsplads skal finde ud af hvad tillid er lige netop dér og hvordan tillidsdagsordenen kan rette fokus ind på medarbejdernes faglighed og rum til kerneopgaven samt - ikke mindst - bedre trivsel til gavn for medarbejdere såvel som borgerne. Københavnerbestyrelsen påtænker i løbet af 2015 at invitere til medlemsmøde om tillidsdagsordenen og MEDs rolle heri. Herefter fortalte Karla om Medlemsorganisering og Fastholdelse. Hun var stolt da der er flere HK medlemmer ansat i Københavns Kommune siden


sidst vi var samlet til generalforsamling for 2 år siden. Trods flere afskedigelsesrunder er antal medlemmer steget fra 3.450 til 3.492. OK 15 var det næste aktuelle emne Karla kom ind på. Medlemmerne skal tage stilling til OK resultatet ved at stemme ved en urafstemning. HK Kommunal planlægger en Urafstemningskampagne for at få stemmeprocenten op og vil afholde medlemsarrangementer forskellige steder. Arbejdsmiljø blev også en del af den mundtlige beretning, da et godt arbejdsmiljø er altafgørende. Ved overenskomstforhandlingerne har KL sagt ja til at indgå en aftale om ”Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø”. Københavnerbestyrelsen planlægger i samarbejde med lokale tillidsvalgte i Kommunen initiativer der er møntet på, at bringe begrebet tidsmiljø ud til arbejdspladsen og yderligere synliggøre værdien af social kapital på arbejdspladsen. (I øvrigt fortalte Mads Samsing, Næstformand HK Kommunal, om HK’s arbejdsmiljø indsatser efter den formelle del af Generalforsamlingen var afsluttet). Herefter fik Merete Andersen, Københavnerbestyrelsens næstformand ordet. Hun indledte med at berette om ekstraordinært ansatte. Hun betegnede emnet som ”En hvepserede”, da man på den ene side skal være solidariske med ledige som mangler plads på arbejdsmarkedet, men på den anden side har kommunens ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår også i de sidste to år været en udfordring. Københavnerbestyrelsen får fortsat tilbagemeldinger om, at ordningen anses for at blive misbrugt lokalt, idet ansættelserne sker på bekostning af ordinært ansatte, til trods for, at BR har besluttet at det ikke må ske, hvilket HK har påpeget i alle relevante fora. 1. januar i år er der kommet ny lovgivning og der er blandt andet ikke længere kvoter for, hvor mange løntilskudsjobbere, kommunen skal beskæftige (der vil dog forsat være ansatte med løntilskud). Det er der derimod for nyttejobs, seniorjobs, virksomhedspraktik samt jobrotation, og bestyrelsen forudser derfor desværre, at vi fortsat vil ha’ udfordringer som følge af disse ansættelser. Bestyrelsen er skeptisk overfor hvorvidt nyttejobs reelt giver mening - og ligeså virksomhedspraktik. Merete fremhæver kompetenceudvikling, som et område hvor det går godt. Kompetencefonden har betydet at rigtig mange HK medlemmer er i gang med uddannelse på kommunom/diplom eller masterniveau. Hermed kan man matche ændringer i opgaverne som følge af digitalisering, centralisering og specialisering. Også i elevuddannelserne slår ændringerne i opgavevaretagelsen igennem. Endelig konstaterede Merete, der også i år er professionsbachelorer i praktik i kommunens forvaltninger.


Karla sluttede den mundtlige beretning med et kig til Fremtiden, og gav et bud på hvad Københavnerbestyrelsen kommer til at beskæftige sig med i den kommende periode. Udover Københavnerbestyrelsens Arbejdsprogram, som indeholder de indsatsområder bestyrelsen vil prioritere i de kommende 2 år, forventede hun at bestyrelsen skal forholde sig til: Kommunens budget frem til 2017, Effektiviseringer i kommunen, overflytning af arbejdsopgaver mellem forvaltningerne, implementering af tillidsdagsorden, medlemsorganisering, og arbejdet i Det centrale samarbejdsorgan. Hertil kommer kommunens påbegyndte harmonisering af arbejdsgange, politikker, forretningsgange og aftaler på tværs af forvaltningerne. Karla afsluttede med at rette en tak for godt samarbejde og god indsats i den forgangne periode til Forvaltningsklubberne, klubbernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og de faglige konsulenter. Herefter blev beretningen og arbejdsprogrammet sat til debat. Pia fra KS mente at overenskomstforhandlingerne giver en flot lønstigning: 5.4 procent over 3 år. Erik Ottesen fra KS udtrykte glæde over at HK’ere er i maskinrummet, og ville vide hvordan man sikrer, at HK medlemmer kan blive chefer med deres kompetencer. Karla svarede, at der er ledere på vej, men at det er en udfordring at der er mange akademikere der søger, og at der kan spores en tendens til at akademiker vælger ligesindede, når de ansætter. Hun tror på kompetenceudvikling i denne forbindelse, og der er mange HK’ere på LUP uddannelse i KBH’S kommune. Michael Holsten fra Hjemløse enheden, SOF, bemærkede vedrørende flytningen til KS at han er ked af at kollegaer er i KS ikke trives. Vi må arbejde på at gyde lidt på vandende og vende stemningen. Karla bemærkede, at KS overflytning har medført at medlemmerne i KS nu arbejder under de samme vilkår som der er for ansatte i Økonomi forvaltningen. Problemerne har sit udspring i måden konstruktionen er opstået på. HK har afholdt møde med KS medarbejderne og været i dialog med ledelsen i KS. Cathrine Krag fra KS sagde at der er mange opgaver og det er spændende. Der skal være samarbejde før det kan fungere. Output fra KS er afhængig af kvaliteten i det der indsendes til KS. Pernille Olesen fra KS sagde at medlemstallet i HK er faldende, og mange kolleger overvejer om de vil være medlem af HK på baggrund af forløbet i KS. Hun vidste at HK har talt med overborgmesteren, men han har kun sagt at det nok ordner sig.


Karla svarede på de to indlæg: Der skal selvfølgelig være samarbejde, og fortalte at HK har gjort en del: der har været flere møder med medlemmer i KS, da folk var frustrerede. Hun understregede, at HK skal have mere kendskab til hvad der foregår. Der har været brugt meget tid i KBH bestyrelsen omkring problemstillingen, især for de områder i KS der har været mest pressede; overførsel af løn og personale. Grith Pontoppidan fra KS bekræftede Karla, og tilføjede at det har været en krævende opgave. Bo Vollertsen FTR for ØK påpegede, at ØK er forholdsvis nye i forhold til MED samarbejde. Tillidsrepræsentanterne gør hvad de kan for at kæmpe for at få forbedret vilkårene og har påpeget overfor ledelsen, hvad der rør sig og har bragt det ind på MED møderne. Der sker noget når de presser på. Det er en svær opgave da processen går hurtigt og økonomien er fjernet. Han opfordrede til at medlemmerne bakker op om TR’erne. Pernille Olesen tilføjede at mange er blevet fyret, hvorefter nogle vikarer er blevet fastansat og spurgte hvor HK er i den sammenhæng? Samtidigt har medarbejderne har hele tiden påpeget at der er for få til opgaven. Helle Andersen fra KS mente at HK har gjort noget der nyttede, men at det er en proces. Overborgmester henvendelsen hjalp, og opfordrede til at HK gør mere af den slags. Hun efterlyste flere møder med afdelingerne da flere afdelinger har det dårligt. Hun opfordrede til et større dialog mellem afdelingerne. Merete gjorde opmærksom på, at KS er begyndelsen. Der kommer til at ske mange strukturændringer, og opfordrede medlemmerne til at klæde Københavner bestyrelsen på, så de ved hvad der sker: ”hjælp bestyrelsen så de kan hjælpe jer”. Det hjælper ikke at melde sig ud, for så er der ingen der kan hjælpe. Jeanette Kristensen fra KS takkede for den fine velkomst i HK, men var overrasket over at blive behandlet som leder fordi hun har været medlem af embedsmandsforeningen, og opfordrede til at det ændres. Anne Vermehren fra Ydelsesservice, BIF, forstår frustrationen omkring KS, og ved at HK gør maget, men det er ikke synligt i mange situationer. Det skal ikke være hemmeligt hvad der kommer frem fra TR’ere. Hun opfordrede til at TR’erne bruger lidt mere tid og fortæller hvad de har gjort, når de har været til møde, så medlemmerne ved hvad der foregår og kan komme med forslag. Der afholdes valg


en gang om året og har en forpligtelse til at dele deres viden og tage imod input fra HK’s medlemmer. Karin Dencker fra CBSI, BIF, gav Anne ret: TR’ere skal kridte sporet af, lav dokumentation på hvad der foregår og hvad man har forhandlet og bære medlemmernes synspunkter og viden med til ledelsen. Nogle har været tjenestemænd og vi er en del af en kultur hvor man opføre sig pænt. Det er på tide at vi siger stop og gør op med pænheden. Karla rundede debatten om beretningen af med at takke Karin og gav Anne ret i at, fordi man har været medlem af Embedsmandsforeningen er det ikke ensbetydende med at man har været leder, og tilføjede, at hun har hørt fra flere at henvendelsen fra HK har været mere set som en irritation end som et tilbud. Hun sagde at hun vidste at TR’erne og arbejdsmiljørepræsentanterne gør meget. Det skal synliggøres, men ofte er tiden til at gøre det for knap. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab, budget Bo Vollertsen fremlagde regnskab og budget og lagde vægt på; Indtægter skal som hovedregel dække udgifter, 2014 renteindtægter er større end renteindtægter for 2013. Vi har haft ordning med HK hovedstaden hvor midlerne er indgået i deres formueforvaltning. Det er en opgave for Københavnerbestyrelsen de næste 2 år at lave en strategi for at vende underskuddet til overskud. Det blev bemærket at forhøjelse af formandens aflønning virkede stor i forhold til budgettet. Bo forklarede at det alene er reguleringsprocenten, som alle kommunalt ansatte er omfattet af, der regulerer formandens aflønning Regnskab og Budget blev enstemmigt godkendt 5. Indkomne forslag. Ingen 6. Valg af formand og næstformand for 2 år. Karla Kirkegård genvalgtes som formand med akklamation. Merete Andersen genvalgtes som formand med akklamation. 7. Valg af max. 7 medlemmer til Aktivitetsudvalget Susanne Løfberg går på pension og holder op som medlem. Det giver en ny situation.


Følgende ordinære medlemmer blev valgt uden modkandidater fra Klubben: Ingelise Holmqvist - BIF Lisbeth Christensen - SUF Anja Ramløse - KFF Robert Burchardi - SOF Susanne Nielsen -TMF Følgende ordinære medlemmer blev valgt efter afstemning: Jeanette Lunau - BUF. 197 stemmer Maybritt Handest - ØKF. 127 stemmer Efter afstemning er følgene valgt som suppleanter: Lene Høserich - ØKF. 70 stemmer Hanne Mehr - BUF. 45 stemmer Nina Beck - ØKF. 42 stemmer 8. Valg af 2 interne revisorer og suppleanter. Som intern revisor genvalgtes: Tim Henriksen og Arne Lystrup Som suppleant for intern revisorer valgtes: Jan Haagensen Karla sluttede med at takke dirigenten og referenterne. Referatet er godkendt af:

Formand

Dirigent

Karla Kirkegård

John Sørensen

Referent John Saunders

Referent Lene Bukholt Rasmussen-Sand

Godkendt%20referat%20af%20kbh%20best%20gf%2027 2 15  

http://hkkbhbest.dk/media/38319/godkendt%20referat%20af%20kbh%20best%20gf%2027-2-15.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you