Page 1

PÅ CSC DANMARK

er

VELKOMMEN TIL MEDARBEJDERE

mm 1 rnu 01 2

sæ i jul

it,medie & industri


it, medie & industri Udgives af HK it, medie & industri Hovedstaden Artillerivej 30, 2300 København S Fax: 33 30 28 50 • mail: imi@hk.dk www.imi.hk.dk Oplag: 1.500 Faglig afdeling Tlf. 33 30 29 45 Medlemsservice/kontingent Tlf. 33 30 29 31 Åbningstider i faglig afdeling og medlemsservice/kontingent Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13 A-kassen · Tlf. 70 10 67 89 Telefontider: Mandag - torsdag kl. 8-17 Fredag kl. 16 A-kassens Jobformidling Tlf. 33 30 29 39 Personlig henvendelse i A-kassen Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13

it, medie & industri Ansv.: Simon Tøgern Journalist: Ulla Nygaard Foto: Sonja Iskov Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri · 35 35 72 76 Skrift: Signa

Dette er et ekstranummer af fagbladet it, medie & industri, som normalt udkommer fem gange om året i 18.000 eksemplarer.

2

En bunden opgave Torsdag den 23. juni offentliggjorde Arbejdsrettens sin kendelse, der gav CSC-koncernen medhold i, at den kunne frigøre sig fra sine overenskomster med PROSA. Kendelsen var klar og uden forbehold. Et usædvanligt forløb fik sin egen helt særlige afslutning. Det kan man mene om hvad man vil. Men kendelsen er krystalklar og uden forbehold. Efterfølgende har virksomheden i kraft af sit medlemskab af Dansk Erhverv ensidigt tiltrådt samme arbejdsgiverforenings IT-overenskomst med HK Privat. I forlængelse heraf har HK Privat gennemført forhandlinger om tilpasning af IT-overenskomsten. Disse forhandlinger tog sit udgangspunkt i mæglingsskitsen fra statens forligsmand. Mæglingsforslaget, der – som bekendt – blev stemt ned, er i forhandlingsforløbet blevet forbedret på en række punkter. Visse dele af aftalen er indskrevet i overenskomsten, andre dele har status af lokale aftaler – altså aftaler, som Man kan mene om forløbet, hvad en fremtidig HK-klub man vil, men det ændrer ikke på kan tilpasse gennem den fagpolitiske udfordring. Udfordringen forhandlinger med består i at opbygge en faglig klub, som virksomheden. I HK it, medie & inpå baggrund af den styrke, den kan dustri mener vi, at faghente fra medlemmernes opbakning, foreningens opgave kan forhandle de bedst mulige vilkår for består i at sikre medlemmerne de bedst koncernens ansatte tænkelige løn- og arbejdsforhold. Hverken mere eller mindre! Kollektive overenskomster har til dato vist sig at være det bedste værktøj til den opgave. Det mener vi fortsat. Overenskomster skal håndhæves, og lokale aftaler skal forhandles af tillidsrepræsentanter valgt af medlemmerne og blandt medlemmerne i den overenskomstbærende organisation – uanset, hvilken organisation der måtte være tale om. Efter den 23. juni hedder denne organisation for CSC Danmarks vedkommende HK/Privat – i hovedstadsområdet repræsenteret af HK it, medie & industri. Nu består opgaven i at få valgt i alt ni HK-tillidsrepræsentanter og få opbygget en stærk HK-klub i CSC Danmark. Man kan mene om forløbet, hvad man vil, men det ændrer ikke på den fagpolitiske udfordring. Udfordringen består i at opbygge en faglig klub, som på baggrund af den styrke, den kun kan hente fra medlemmernes opbakning, skal forhandle de bedst mulige vilkår for koncernens ansatte. Det er en bunden opgave! I HK it, medie & industri siger vi velkommen til alle, der vil bidrage hertil!

>>

Simon Tøgern 01sit@hk.dk


Indhold 4 Den nye overenskomst bevarer en del af de hidtidige aftaler, som CSC-ansatte hidtil var omfattet af, men der er også nyskabelser.

5 > Tillidsrepræsentant på Organisator Lisbeth Schou håber, at medarbejderne på de store it-virksomheder kan styrke hinanden.

>> Tillidsrepræsentant på CSC Scandihealth Lis Dragsted ser frem til samarbejdet.

Din nye fagforening har 17. 400 medlemmer på it-arbejdspladser, industriarbejdspladser og arbejdspladser inden for det grafiske område.

7

6

Overenskomst 2012 Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 2012 er i fuld gang i HK.

8-9 Tillidsfolkene på KMD forstår godt, hvis medarbejdere i CSC Danmark ikke klapper i hænderne over deres nye overenskomst. De har selv prøvet at miste en virksomhedsoverenskomst.

10-11 Mød formand for SAM-DATA i HK Hovedstaden Kristjan Baldursson og læs om efterårets arrangementer.

12 — Vores styrke i afdelingen er baseret på arbejdspladsernes aktivitet, siger afdelingsformand Simon Tøgern.

3


Den nye overenskomst Lokalaftaler supplerer IT-overenskomsten og CSC-medarbejderne bevarer væsentlige goder. Ingen kan gå ned i løn frem til 2014, hvis de bestrider samme job eller et tilsvarende, og ingen kan fyres frem til marts 2012 CSC Danmark valgte som medlem af Dansk Erhverv at tiltræde IT-overenskomsten mellem Dansk Erhvervs og HK. Det skete umiddelbart efter, at CSC fik Arbejdsrettens dom for, at de var frigjort af overenskomsterne med PROSA. I den forbindelse startede CSC og HK/ Privat forhandlinger om de lokale vilkår og fik på en weekend aftalt 21 protokollater, som supplerer overenskomsten. En del af de aftaler, CSC-ansatte hidtil var omfattet af, er med, men der er også nyskabelser.

Ret til uddannelse Efter seks måneders ansættelse har CSCmedarbejdere ret til årligt to ugers efteruddannelse, og de har ret til årligt 10 dages uddannelse efter eget valg og med fuld løn. Se mere på www.selvvalgtuddannelse.dk

ed opsigelsesgodtgørelse ved afskedigelse.

Lønforhandling Lønnen aftales individueltt og skal afspejle indsats, s, kvalifikationer, fleksibili-tet, opgaver, ansvar og uddannelse. Det gælder for nye medarbejdere indtil 31. marts 2014, og herefter for alle. Dette står ikke i modsætning til, at der kan aftales kollektive lønforhandlinger.

Arbejdstiden Arbejdstiden tilrettelægges efter en række alt betaling for aftaler ligesom der er aftalt overarbejde på 50 og 100 procent.

Sundhedsordning Den eksisterende sundhedsordning vil omfatte alle, og skal som minimum omfatte behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør.

Seniorordning Ferie og fridage Efter ni måneders anciennitet optjener medarbejderne fem feriefridage årligt. Faste fridage med løn er Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Pension CSC betaler fortsat ti procent til pensionsordningen, der er placeret hos Danica Pension. Arbejdsgiverbidraget stiger i takt med stigningen i dels arbejdsgiverbidrag og dels fritvalgsprocent på IToverenskomsten.

Tryghedsaftaler Frem til 31. marts 2012 vil der ikke ske afskedigelser. Frem til 31. marts 2014 kan medarbejdere ikke gå ned i løn, hvis de bestrider samme job eller et job på samme niveau. Medarbejdere med mindst fire års anciennitet får to måneders løn i særlig

4

Medarbejdere, der er fyldt 52 år og har 15 års anciennitet, kan gå ned på 30 timers arbejdsuge med tilsvarende reduktion i lønnen. Pensionsbidraget bevares.

Tillidsrepræsentanter Barsel og barns sygdom De hidtidige rettigheder ved barsel bevares. De omfatter graviditetsorlov i op til otte uger, barselsorlov i 14 uger, fædreorlov i to uger og forældreorlov i ti uger. Forældreorloven kan deles mellem forældrene. Alle dele af denne orlov er med fuld løn. Barns første sygedag giver fri med fuld løn, anden dag giver ret til frihed. Indlæggelse med sit barn, giver ret til frihed med løn i fem dage inden for en 12 måneders periode. Det gælder indtil barnet fylder 16 år.

De cirka 800 medarbejdere inden for overenskomstens område har ret til at vælge ni tillidsrepræsentanter. Blandt dem vælges en fællestillidsrepræsentant, som er frikøbt.

Spørgsmål Faglig sekretær i HK it, medie & industri Pia Weber er kontaktperson i hovedstadsområdet. Tlf. 33 30 23 60 01pwe@hk.dk På www.hkprivat-csc.dk kan du læse mere om overenskomst og lokalaftaler


Ser frem til samarbejdet CSC Scandihealth er en selvstændig juridisk enhed med egen HKoverenskomst og var ikke omfattet af konflikten. Tillidsrepræsentant Lis Dragsted ser frem til samarbejdet med en kommende HK klub i CSC Danmark, selvom hun tror, at det kommer til at tage tid CSC Danmark og CSC Scandihealth er begge omfattet af IT-overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv, men har hver sit sæt af lokale aftaler. CSC Scandihealth har været omfattet af en HK overenskomst, siden virksomheden var ejet af Amtsdivisionen, en del af Kommunedata (KMD). CSC overtog Kommunedatas Amtsdivision, som blev til CSC Scandihealth. Virksomheden har størsteparten af sine medarbejdere i Århus, cirka 300, mens cirka 30 arbejder i Valby. – Vi har ikke været omfattet af konflikten, og vi blev heller ikke kontaktet hverken før eller under, siger Lis Dragsted. Hun fortæller, at flere medarbejdere i CSC

Scandihealth følte sig chikaneret under blokaderne, når de skulle ind på job. – Vi er fulde af forståelse over for et legalt kampskridt, men vi var jo ikke omfattet af det, og det havde nogle af de aktionerende svært ved at tackle, siger hun.

Tror på tilslutning Lis Dragsted er sikker på, at mange af medarbejderne, der er omfattet af den nye HK-overenskomst, vil melde sig ind i HK. – Det kommer til at tage tid, men vi må jo sige, at hvis man vil have indflydelse på aftalerne fremover, så skal man være i HK. Jeg synes, at overenskomsten og

Lis Dragsted blev tillidsrepræsentant for CSC Scandihealth i Valby for godt to år siden og var med til at danne den faglige HK-klub i Valby. lokalaftalerne giver vores kolleger nogle gode og ordnede forhold omkring blandt andet uddannelse og sundhedsordning, fremhæver hun.

Kender til overenskomst helt uden lønsatser På it-virksomheden Organisator har medarbejderne været omfattet af forskellige overenskomster. – Vi har aldrig haft lønsatser i vores overenskomst, og det lever vi godt med, siger tillidsrepræsentant Lisbeth Schou Tillidsrepræsentant på Organisator Lisbeth Schou har været med i fagligt arbejde i mange år. Hun vil gerne byde velkommen til medarbejderne på CSC. – De har været igennem en hård kamp, som vi har fulgt. Jeg håber, at CSC-medarbejderne vil finde sig til rette med HK og IT-overenskomsten, når der kommer mere ro på. Og jeg håber, at vi kan få gavn af hinanden, siger hun.

Solgt flere gange Organisator ejes i dag af KMD, men den har også haft Mærsk og IBM som ejere. – Før Mærsk-tiden havde vi vores egen sær-overenskomst, og den blev kraftigt beskåret ved første overenskomstfor-

handling under Mærsk. Vores goder som overarbejdsbetaling, anciennitetsferie med mere alle kapitaliseret. Til gengæld fik vi ved en senere overenskomst en fritvalgsordning, som var meget populær blandt kollegerne. Lisbeth Schou og de øvrige medarbejdere måtte af med fritvalgsordningen igen, da virksomheden blev solgt til KMD og overgik til kontoroverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat. I 2007 kom IT-overenskomsten og her indgår fritvalgsordningen om end i en begrænset udgave. – Det har været temmelig omskifteligt. I hverdagen møder jeg ingen beklagelser, men det er da klart, at it-medarbejdere ikke længere er verdens herrer, som mange oplevede det for år tilbage. Vi mærker også, at lønstigningerne er gået lidt i stå, siger Lisbeth Schou. Hun har set de nye CSC lokalaftaler og fremhæver især aftalerne om pension, seniorordning og barsel. – Jeg kan sagtens finde inspiration i lokalaftalerne til vores egne aftaler. Vi fik

også egne lokalaftaler med IT-overenskomsten. Det var helt fint, men vi blev ret skuffede, da vi slet ingenting fik ved forhandlingerne i 2010. Jeg håber, at vi i kraft af at være flere kan få IT-overenskomsten i fokus i 2012, siger Lisbeth Schou. Tillidsrepræsentant på Organisator Lisbeth Schou håber, at medarbejderne på de store it-virksomheder kan styrke hinanden.

5


HK It, Medie & Industri holder generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen vælger formand og bestyrelse.

Din nye fagforening HK it, medie & industri Hovedstaden dækker CSC Danmarks arbejdspladser i hovedstadsområdet. Fagforeningen består af 17.400 medlemmer i it-virksomheder, medievirksomheder, grafiske virksomheder og inden for industrien i hovedstadsområdet HK/Privat har to afdelinger i hovedstaden – HK Service og HK it, medie & industri. De lokale fagforeninger har den direkte kontakt til medlemmerne i alle spørgsmål, der vedrører overenskomsten og løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Medlemmerne i HK it, medie & industri arbejder på virksomheder, der ligger i en af de 29 kommuner, som udgør hovedstadsregionen. De arbejder på itvirksomheder, industrivirksomheder, herunder medicinalindustrien, og inden for den grafiske branche og mediebranchen.

6

Knap halvdelen af medlemmerne er under 40 år og de 30-39 årige udgør godt 30 procent af medlemsskaren. De fleste medlemmer er kvinder, nemlig 10.500, mens 6.900 er mænd.

Desuden har fagforeningen flere end 330 arbejdsmiljørepræsentanter. I fagforeningen er der brancheklubber og branchenetværk for tillidsrepræsentanter.

Godt 500 tillidsvalgte

Medarbejdere og bestyrelse

De fleste medlemmer i fagforeningen er omfattet af en overenskomst. Det gælder for to ud af tre. HK it, medie & industri har 175 tillidsrepræsentanter, som er valgt på de enkelte arbejdspladser.

HK it, medie & industri betjenes af 22 medarbejdere. Heraf er kun formanden, Simon Tøgern, valgt,mens alle øvrige er ansatte. Afdelingens medarbejdere præsenteres med navne, direkte telefonnumre og


mailadresser på fagforeningens hjemmeside www.imi.hk.dk. Herfra kan medlemmer hurtigt og nemt få kontakt til den medarbejder, der servicerer deres arbejdsplads. Bestyrelsens medlemmer præsenteres ligeledes på hjemmesiden med navn og arbejdsplads.

Ny formand til kongres Når HK/Privat holder kongres 6. til 8. november 2011 er afdelingsformand Simon Tøgern den ene af to kandidater til at afløse Karin Retvig på formandsposten.

Branchesektioner HK/Privat er landsdækkende og har omkring 133.000 medlemmer, som er fordelt i syv branchesektioner. Ledelserne i branchesektionerne består af tillidsvalgte fra arbejdspladserne, og de er med i blandt andet overenskomstforhandlingerne inden for deres område. It-medlemmer er med i branchesektion It, Medie & Kommunikation, som på landsplan tæller knap 15.000 medlemmer. Læs mere om branchesektionen på www.itmk.dk Afdelingsformand Simon Tøgern er en af to kandidater til formandsposten i HK/Privat, når HK/Privat holder kongres til november.

OK 2012 er i gang I HK er forberedelserne af overenskomstforhandlingerne til foråret i fuld gang Midt i juni holdt branchesektionen It, Medie & Kommunikation, ITMK, overenskomstkonference i Odense. Tillidsrepræsentanter fra it-arbejdspladser og fra medie- og kommunikationsvirksomheder havde sat hinanden stævne for at forberede overenskomstforhandlingerne i 2012. På programmet var oplæg om de store linjer som forløb, forhandlingerne på det store industri- område og deres betydning, HK’s indflydelse, forligsreglerne, styrkeforhold og inddragelse af medlemmerne. Der blev arbejdet i grupper på tværs af overenskomster, og det betød blandt andet et fokus på it-medarbejderes arbejde på skiftende tider. Der blev også arbejdet i grupper inden for hvert overenskomstområde, herunder IT-overenskomsten.

Med i forhandlingsudvalg Til september sammensættes forhandlingsudvalg til overenskomstforhandlingerne i 2012. Tillidsfolk fra virksomhederne er med i udvalgene igennem branchesektion ITMK.

SAM-DATA It-medlemmer er desuden med i SAMDATA, som er en tværgående faglig sammenslutning for alle HK’s it-medlemmer i både private og offentlige virksomheder.

SAM-DATA har omkring 13.000 medlemmer på landsplan og 5.300 medlemmer i hovedstaden. SAM-DATA beskæftiger sig med it-faget og fagets uddannelser.

Bliv medlem af HK Det faglige medlemskab af HK/ Privat koster 391 kroner om måneden. Meld dig ind online fra en af HK’s hjemmesider fra »Bliv medlem« i topmenuen www.imi.hk.dk På hjemmesiden kan du beregne dit kontingent. Du har mulighed for at vælge forsikringer til: Ulykkesforsikring for 37,50 kroner pr. måned, og kritisk sygdomsforsikring for 49,00 kroner pr. måned. Medlemskab af a-kassen koster 439 kroner pr. måned. Efterlønsbidraget koster 447 kroner pr. måned.

7


Tillidsfolkene på KMD har læst med på protokollaterne til den nye CSC-overenskomst.

Den nye virkelighed i CSC set gennem KMD-briller Fem tillidsrepræsentanter i itvirksomheden KMD opfordrer HK/Privat til at dæmpe begejstringen. – IT-overenskomsten opleves som et tilbageskridt, og det kan ikke være anderledes, siger formand for HK-klubben på KMD, Erik Lykke Hansen. Fire andre KMD-tillidsfolk er enige, men der er ingen vej uden om HK, fremhæver de

8

AF ULLA NYGAARD | FOTO: SONJA ISKOV

CSC-overenskomsten har hverken nærvær eller selvstændig urafstemning, og det er smerteligt for medarbejderne, fremhæver tillidsrepræsentanterne fra KMD. De kender selv det at miste en overenskomst. For to år siden blev det kommunalt ejede KMD solgt til en privat fond og medarbejderne overgik fra en virksomhedsoverenskomst til IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat. Den nye overenskomst indeholdt fritvalgsordning, sundhedsordning, uddannelsesmuligheder og nye TR-regler.

– Der er mange følelser i at få frataget sin overenskomst. Uden sammenligning i øvrigt ligner CSC-situationen vores ved, at arbejdsgiverne begge steder ville noget andet. Det opleves som tvang. Vi følte, at vi mistede noget, der er vigtigere end penge, siger Erik Lykke Hansen. De fem KMD-tillidsfolk forstår godt, hvis CSC-medarbejderne ikke modtager den nye overenskomst med klapsalver. – Overenskomsten har ikke givet noget, som ikke var i forvejen, mener Jørgen G. Jensen, og han tilføjer: – Sådan var det også for os. Vi mistede tværtimod 3,05 procent i lønforhøjelse pr. 1. april 2010, som vi havde forhand-


Else Bergman: Jeg håber, at CSC-medarbejderne hurtigt får valgt tillidsfolk, og at vi på sigt får et godt samarbejde.

Erik Lykke Hansen: Det opleves som tvang at få frataget sin overenskomst. Vi mistede noget, der er vigtigere end penge.

Jørgen G. Jensen: Vi mistede resultatet af en lønforhandling på 3,05 procent, da vi overgik til ny overenskomst.

Thomas Bisballe Jensen: Der bliver hård kamp om medlemmerne, men hvis man vil have indflydelse, er der ingen vej uden om HK.

Tom Jersborg: Medarbejderne har ikke fået noget nyt, så jeg synes ikke, at HK/Privat skal udråbe sig selv som helte.

med lønsatser og sikring af generelle lønforhøjelser til alle. Det finder de mest solidarisk. De mener, at IT-overenskomsten er en drøm for arbejdsgiverne, som forholdsvis nemt kan skille sig af med de mange protokollater, der sammen med overenskomsten udgør aftalerne for medarbejdernes vilkår, men HK-Klubben på KMD tog udfordringen op, da de fik en minimallønsoverenskomst uden lønsatser. Der er blevet gennemført 35 lønkurser inden de første individuelle lønforhandlinger. Mere end halvdelen af HKmedlemmerne deltog i et kursus, som

HK-klubben stod for sammen med fagforeningen og sektoren. – Det var gode kurser, og medlemmerne følte sig godt rustet, men forhandlingerne er vi ikke tilfredse med. De opleves mest som et diktat, hvor hver enkelt er puttet ind i en lønkasse og fik besked om sin fremtidige løn, siger Else Bergman. HK-klubben på KMD kender ikke resultatet af lønforhandlingerne endnu, men har tradition for at udarbejde en lokal lønstatistik, for at få et redskab til næste forhandling. Det gør de igen.

let igennem, men som vi ikke fik med i den nye overenskomst, siger Jørgen G. Jensen. Tom Jersborg ser ligheder i det store antal protokollater med tilpasningsforhandlingerne på KMD. – Der var tale om omskrivninger af lokale vilkår til en generel overenskomst, og det, synes jeg ikke, skal få HK/Privat til at udråbe sig selv som helte. Medarbejderne på CSC kan godt gennemskue, at de ikke har fået noget nyt, siger Tom Jersborg.

Omhyggelig og omsorgsfuld De fem tillidsfolk er sikre på, at CSC-medarbejderne ikke kommer strømmende til HK. Følelserne er endnu for flossede, fremhæver de. – Det bliver en hård kamp om medlemmerne de næste år. Det er helt forståeligt, at CSC-medarbejderne ikke har travlt med at komme til HK, siger Thomas Bisballe Jensen og tilføjer: – Men, hvis man vil have indflydelse, er der ingen vej uden om den organisation, der har forhandlingsretten. – Jeg håber for CSC-medarbejderne, at de hurtigt får valgt tillidsfolk, for det er kun på den måde, at de kan få indflydelse. Jeg håber også, at vi på sigt vil få et godt samarbejde med vores kolleger på CSC, siger Else Bergman.

En kæmpe udfordring Tillidsfolkene i KMD ville gerne have beholdt deres virksomhedsoverenskomst

9


Stor opmærksomhed ved forårets sidste fyraftensmøde, hvor cirka 70 SAM-DATA medlemmer deltog for at opleve den danske HTML guru Kristian Langborg-Hansen.

It-folk har faget i centrum Brancheklubben SAM-DATA/HK Hovedstaden benytter sociale medier til at opnå en tættere medlemskontakt. Især LinkedIn er et godt redskab, når SAM-DATA vil finde ud af, hvad der rører sig, og hvad der kan trække medlemmer til arrangementer om faget AF ULLA NYGAARD | FOTO: SONJA ISKOV

It medarbejdere har kompetencer og uddannelser på mange forskellige niveauer. Nogle har meget lidt formel uddannelse og tilhører den generation, der satte sig for at udforske computerens og programmeringens muligheder. Andre har for nyligt taget uddannelse på kandidatniveau. Tilhørsforholdet til en fagforening er lige så broget. – Men grundlæggende handler det jo om, at man er med i den fagforening, som forhandler overenskomsten på arbejdspladsen, siger Kristjan Baldursson, formand for SAM-DATA/HK Hovedstaden.

10

Han har tidligere været medlem af PROSA i en anden stilling i staten, hvor PROSA har overenskomsten. I dag arbejder han i Fødevarestyrelsen, hvor HK har overenskomsten, og med jobskiftet kom også et skift af fagforening. – For mig er det vigtigt at have så meget indflydelse på mine egne arbejdsforhold som muligt. Og det gør man bedst ved at være medlem i den lokale arbejdsklub, der kan forhandle med ledelsen, siger Kristjan Baldursson, som også er tillidsrepræsentant for it-medarbejderne i Fødevarestyrelsen.

En klub på tværs SAM-DATA/HK har medlemmer, som er ansatte i både det private og det offentlige. Derfor er SAM-DATA en tværgående landsforening i HK (på tværs af de fire sektorer) med lokale klubber på tværs af de lokale fagforeninger. – Som klub arbejder vi med det faglige i it-faget for vores cirka 5.300 medlemmer i HK Hovedstaden. Vi forsøger at pejle os ind på, hvad der foregår af interessante ting, og ikke mindst hvad medlemmerne finder interessant. For at få en stærkere kontakt, efterlyser vi forslag til arrangementer gennem Linked In, fortæller Kristjan Baldursson. Et af it-temaerne i forårets medlemsarrangementer var den seneste version af HTML sproget, HTML 5. – Emnet var populært og arrangementet med softwarearkitekt Kristian Langborg-Hansen havde 70 deltagere. Mange


Otte tilbud fra SAM-DATA Fyraftensmøder i SAM-DATA /HK Hovedstaden holdes i HK Huset på Artillerivej 30 og starter kl. 17.00. Der serveres et let måltid, og derfor er tilmelding nødvendigt. Deltagelse er gratis for medlemmer Nye brugeroplevelser på mobile platforme Tirsdag den 6. september. Ingrid Haug, direktør i Usable Machine om, hvordan man designer og udvikler mobile platforme.

Gør din virksomhed synlig på nettet Onsdag den 21. september. Thorbjørn Flensted, der er partner og konsulent i kommunikationsbureauet SEO.dk giver redskaber til at optimere virksomheders synlighed på nettet.

Cloud Computering – IT som Service Torsdag den 29. september. Rolf Matzen, medarbejder i Itucation, fortæller om fordelen og udfordringerne ved Cloud Computering.

Apps med Silverlight – Sådan gør du!

– Vi kan være med til at fastholde medlemmer i HK ved at gennemføre debatter og foredrag om emner, som medlemmerne efterspørger, siger Kristjan Baldursson, formand for brancheklubben SAM-DATA/HK hovedstaden.

bruger SAM-DATA til at snuse til det nye i faget. Det kan være nye teknologier, som arbejdspladsen bruger, eller teknologier, man bare interesserer sig for. Vi er jo lidt nørdede mange af os, siger Kristjan Baldursson.

Undersøgelse i gang SAM-DATA tæller 13.000 medlemmer på landsplan, og blandt dem foretages lige nu en medlemsundersøgelse om forventningerne til de tværgående landsforening for it-folket i HK. – Den glæder jeg mig til at se resultatet af. Vi håber i SAM-DATA/HK Hovedstaden, at vi kan være med til at fastholde medlemmerne i HK ved at gennemføre debatter og foredrag om emner, som medlemmerne efterspørger, siger Kristjan Baldursson.

Onsdag den 12. oktober. Thomas Martinsen, stifter af konsulentvirksomheden Bluefragments, som blandt andet udvikler Silverlight, fortæller, hvordan man laver Apps, der kan vise 3000 billeder.

Hvordan ser fremtiden ud for Windows Phone? Torsdag den 20. oktober. Thomas Martinsen, stifter af konsulentvirksomheden Bluefragments, som blandt andet udvikler Silverlight om fremtiden for samarbejdet mellem Nokia og Microsoft, og for Windows Phone.

Bliv en del af iSO revolutionen! Torsdag den 3. november. Uffe Koch, medarbejder i udviklingsvirksomheden Huge Lawn Software, om udviklingsværktøjer inden for iPhone udvikling, iSO API’er.

Installation af MS SQL Server – Sådan gør du! Onsdag den 9. november. Jesper Johansen, som optræder på SQL Server konferencen i efteråret, fortæller, hvad man skal være opmærksom på INDEN man køber en server.

MS SQL Server er installeret – og hvad nu? Onsdag den 30. november. Jesper Johansen fortsætter med at øse af sin viden om opsætning af batchjob såsom back up, tjek af databaser og reorganisering.

11


Tabt terræn

og nye positioner En faglig voldgift ændrede på én gang historien for grafiske arbejderes faglige tilhørsforhold. – Vi mistede forhandlingsretten for tusindvis af medlemmer i 1995, da HK fik ret til at forhandle overenskomst inden for Desk Top Publishing, fortæller Simon Tøgern. Han er i dag afdelingsformand i HK it, medie & industri – Jeg genkender følelserne og engagementet fra Grafisk Forbunds krise i 90’erne, når jeg i dag taler med CSC-medarbejdere, siger afdelingsformand Simon Tøgern.

Få uger efter, at Simon Tøgern startede i job som valgt faglig sekretær i Grafisk Forbund, kom den skæbnesvangre voldgiftskendelse. – Det nye DTP-område var ikke dækket af den grafiske overenskomst, lød kendelsen. Det opfattede vi som et groft overgreb, for vi mistede forhandlingsretten for et hastigt voksende område, som vi anså for vores, fortæller han. De næste par år måtte Grafisk Forbund afgøre med sit selv, om det havde en fremtid som selvstændigt forbund. Meningerne var delte. – Skulle vi som selvbevidste og kamperfarne grafiske arbejdere lade os opsluge af det – syntes vi – konsensusorienterede

og klassesamarbejdende HK. Jeg mente, at der ikke var nogen vej uden om HK, men debatten rasede, og følelserne fik frit løb. Vi var meget berørte i vores interne debatter, og jeg genkender både følelserne og engagementet, når jeg i dag taler med CSC-medarbejdere. Vi diskuterede igennem et par år, før vi gennemførte en urafstemning blandt medlemmerne. To ud af tre sagde ja til HK med en stemmedeltagelse, som var bedre end ved de fleste Folketingsvalg.

Præger den faglige profil Simon Tøgern er overbevist om, at fusionen med HK var den eneste mulighed for Grafisk Forbund:

– Du kan ikke vælge, hvilken overenskomst du vil høre til. Det er ikke som at vælge politisk parti. Der er én overenskomst, og man hører til i den organisation, der har forhandlingsretten. Sådan er det grundlæggende i den danske model, og sådan var det også for os. Heldigvis består fagbevægelsen af demokratiske organisationer, hvor de aktive medlemmer har stor indflydelse, siger han. HK it, medie & industri går højt op i netop demokratiet. Bestyrelsen er sammensat af tillidsrepræsentanter fra stærke virksomheder, og de repræsenterer bredden af medlemmerne. – Vores styrke i afdelingen er baseret på arbejdspladsernes aktivitet. Vi lægger vægt på vores brancheklubber og faglige netværk, og der er god mulighed for at påvirke udvikling og retning, siger han. Det grafiske område fylder langt mindre i dag på grund af den teknologiske udvikling, men det er fortsat en veletableret del af HK ligesom eksempelvis laboranterne og post- og kommunikationsfolket. – Jeg er overbevist om, at disse og andre faglige grupper i HK er med til at udvikle og skærpe den faglige profil i HK. Det vil jeg håbe, at it-medarbejderne i CSC vil være med til at fortsætte, siger Simon Tøgern.

www.imi.hk.dk | imi@hk.dk | 33 30 29 45

it, medie & industri - særnummer juli 2011  

Med dette blad byder vi medarbejderne på CSC Danmark velkommen til afdelingen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you