Page 1

Image_folder_21x21.indd 1

15/04/11 12.15


Indholdsfortegnelse Afklaring forude ............................................................................................. 3 Hvem er vi? ........................................................................................................ 4 Hvad tilbyder vi?............................................................................................. 6 Kerneydelser .................................................................................................... 8 Virksomhedspraktik ................................................................................. 10 Kompetenceafklaring 1 .......................................................................... 12 Kompetenceafklaring 2 .......................................................................... 14 Udviklingsprojekter................................................................................... 16 Fakta om BOMI ............................................................................................. 18

Image_folder_21x21.indd 2

15/04/11 12.15


BOMI//Afklaring forude// Som aktør inden for beskæftigelsesindsatsen er det BOMI’s mission at støtte mennesker i at opnå og fastholde beskæftigelse. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med respekt for den enkelte. Vi støtter den enkelte i at styrke og udvikle sine muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet – trods eventuelle fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Det gør vi gennem virksomhedspraktik, afklaring og kompetenceudvikling. Opgaven løfter vi i tæt dialog med deltageren, myndighederne

og et stort netværk af offentlige og private virksomheder, der alle er engageret i at påtage sig et socialt ansvar. Alle vores forløb, konsulentydelser og øvrige aktiviteter sigter mod at afklare og udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer, så deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi udvikler løbende nye ydelser, aktiviteter og metoder, så vi både nu og i fremtiden kan imødekomme deltagerens, kommunernes, virksomhedernes og lovgivningens krav og behov. Vi sikrer samtidig, at vores medarbejdere altid har de rigtige kompetencer gennem løbende efter- og videreuddannelse.

SIDE 3 Image_folder_21x21.indd 3

15/04/11 12.15


BOMI//Hvem er vi?// Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI udgør tilsammen den selvejende institution BOMI, der har hovedsæde i Roskilde og en mindre afdeling i Køge.

Revacentret BOMI har årligt ca. 300 mennesker i ordinære forløb. Derudover iværksætter vi hvert år pilot- og udviklingsprojekter for ca. 100 mennesker, typisk i samarbejde med lokale aktører og kommunernes lokale beskæftigelsesråd.

Revacentret BOMI Revacentret BOMI udvikler og tilbyder et bredt spektrum af arbejdsmarkedsrettede forløb. Alle forløbene har fokus på at afklare og udvikle enkeltes individuelle ressourcer og kompetencer. Disse kerneydelser har vi samlet i en række modulforløb. Derudover tilbyder vi beskyttet beskæftigelse i vores egen virksomhed til mennesker, som ikke kan finde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Revacentret BOMI modtager borgere fra Sjælland, dog overvejende fra de omkringliggende kommuner. Vi arbejder tæt sammen med den enkelte kommune, det enkelte jobcenter og den enkelte sagsbehandler i udviklingen og gennemførelsen af de konkrete afklaringsforløb. For at sikre, at vi hele tiden kan imødekomme nye ønsker og behov, holder vi faste evaluerings- og samarbejdsmøder med de forskellige kommunale aktører.

Hjerneskadecentret BOMI Hjerneskadecentret BOMI tilbyder specialiseret rehabilitering til voksne, som har pådraget sig en hjerneskade. Vores opgaver inden for rehabilitering omfatter både genoptræning, arbejdstræning og arbejdsfastholdelse, og vi afdækker også deltagerens arbejdsevne og støttebehov. Vi tilbyder desuden individuelt tilpassede planer, som kommunen kan varetage selv eller i samarbejde med os. Siden 2004 har vi ydet hjælp og støtte til hjerneskaderamte borgere i eget hjem med fokus på at fastholde og udvikle deres færdigheder. I 2009 etablerede vi Hjerneskaderådgivningen, der som leverandør til Velfærdsministeriets Videns- og Specialrådgivnings Organisation (VISO) er landsdækkende rådgiver for de danske kommuner. Hjerneskadecentret BOMI har årligt ca. 100 mennesker i forløb.

Image_folder_21x21.indd 4

15/04/11 12.15


SIDE 5 Image_folder_21x21.indd 5

15/04/11 12.15


BOMI//Hvad tilbyder vi?// En hurtig, arbejdsmarkedsrettet indsats Når vores arbejdsmarkedskonsulenter skal skræddersy et afklaringsforløb til en deltager, lægger vi stor vægt på en tæt dialog med deltageren og den sagsbehandler, der varetager deltagerens interesser. På den måde kan vi skabe et forløb, der ruster deltageren bedst muligt til at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

ningsværksted for deltagere, som har behov for at få afklaret deres kompetencer og funktionsniveau fagligt og socialt, og som er på vej ud i privat eller offentlig virksomhedspraktik. Vores jobtrænere har typisk en praktisk faglig baggrund inden for virksomhedsproduktion.

Et virksomhedsnetværk på over ca. 1.000 virksomheder med mange praktikmuligheder

Alle vores arbejdsmarkedskonsulenter har indgående kendskab til krav og vilkår på arbejdsmarkedet. Gennem hele sit forløb vil deltageren være tilknyttet en fast arbejdsmarkedskonsulent. Dermed sikrer vi en helhedsorienteret afklaringsproces med kontinuitet og udvikling.

Hos BOMI har vi et meget stort virksomhedsnetværk med over 1.000 virksomhedskontakter både lokalt og regionalt. Netværket spiller en central rolle, når deltagere i en virksomhedspraktik skal have afklaret og afprøvet deres ressourcer og kompetencer.

Arbejdsmarkedskonsulenten indsamler forud for et afklaringsforløb den nødvendige viden om deltagerens fysiske, psykiske og sociale situation. Derved sikres, at vi kan tilrettelægge en optimal individuel handlingsplan, herunder en relevant virksomhedspraktik. Arbejdsmarkedskonsulenten tager også højde for lovgivningsmæssige forhold i tilrettelæggelsen.

Virksomhederne er primært små og mellemstore private virksomheder inden for forskellige brancher, og tæller også offentlige arbejdspladser. Det betyder, at når det er relevant kan vi imødekomme den enkeltes ønske om at komme i virksomhedspraktik inden for en specifik branche.

Under afklaringsforløbet vil deltageren blive coachet og modtage vejledning og sparring. Formålet er dels at kortlægge deltagerens konkrete handlemuligheder, dels at udarbejde en konkret plan for, hvordan deltageren hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskonsulenten afklarer gennem individuelle samtaler, om deltageren har behov for andre tiltag ud over de allerede igangsatte. Vores egen virksomhed fungerer som afdæknings- og træ-

Image_folder_21x21.indd 6

Vores konsulenter arbejder systematisk med at styrke og udbygge vores virksomhedsnetværk. Mange virksomheder i vores netværk er med tiden blevet til faste samarbejdspartnere, også i mere formaliseret form - eksempelvis som virksomhedscenter. Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed og BOMI, hvor vi indgår en kontrakt. De virksomheder, vi indgår kontrakt med, vil gerne påtage sig et socialt ansvar og stiller derfor et vist antal pladser til rådighed for BOMI’s

15/04/11 12.16


deltagere. Et praktikforløb i et virksomhedscenter kan føre til, at en deltager får fastansættelse. Virksomhedscentre kan oprettes inden for mange forskellige brancher i både produktions- og servicevirksomheder. Det nære samarbejde med vores netværksvirksomheder giver BOMI’s deltagere rigtig gode muligheder for at få et praktikforløb, der er så tæt på et almindeligt arbejdsliv som muligt. Arbejdsopgaver, der egner sig godt til et virksomhedscenter, er typisk manuelle, ufaglærte opgaver som for eksempel service-, pakkeri- og køkken-/kantineopgaver samt lettere lageropgaver og pasning af grønne områder.

Rådgivende virksomhedskonsulenter BOMI’s virksomhedskonsulenter rådgiver også virksomheder. Rådgivningen foregår bl.a. ved, at vi etablerer netværk, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden til nye løsnings- og handlemuligheder i arbejdet med virksomheders sociale ansvar. Vi tilbyder desuden rådgivning til virksomheder i forbindelse med: - Arbejdsfastholdelse af sygemeldte med fokus på hurtig hel eller delvis raskmelding. - Lægesamarbejde med tidlig indsats over for nysygemeldte og hurtig hel eller delvis raskmelding. - Rundbordssamtaler med fokus på arbejdsfastholdelse og arbejdspladsindretning med virksomhed, ansat og jobcenter. Formålet er, at medarbejdere hurtigere bliver helt eller delvist raskmeldt.

- Afholdelse af sygefraværssamtaler og udarbejdelse af mulighedserklæringer for medarbejdere. - Etablering af mentorordning på arbejdspladsen – for eksempel med henblik på faglig, sproglig eller social oplæring.

Specialkonsulenter BOMI har tilknyttet en socialmedicinsk lægekonsulent og en psykolog, som har til opgave dels at rådgive arbejdsmarkedskonsulenterne, dels efter behov at have rådgivende samtaler med deltagerne, så deres afklaringsforløb kan blive så kvalificerede og målrettede som muligt.

Beskyttet beskæftigelse i BOMI’s egen virksomhed BOMI har sin egen virksomhed, der fungerer på markedsvilkår og leverer serviceydelser og produkter til eksterne kunder inden for snedkeri, metalproduktion, kantine, rengøring, ejendomsservice, pakning og montage. Borgere, som modtager førtidspension og er under 65 år, kan blive ansat i beskyttet beskæftigelse i BOMI’s virksomhed efter gældende regler.

Et metodisk grundlag med respekt for den enkelte Den kognitive metode er grundlaget for alle BOMI’s aktiviteter. I afklaringsarbejdet sætter vi derfor fokus på sammenhængen mellem det enkelte menneskes tanker, følelser, handlinger og adfærd. Vi lægger vægt på en tæt og anerkendende dialog med deltagerne, så den enkelte bliver bevidst om egne handlemuligheder. Vi udvikler løbende det metodiske arbejde i form af kurser og træningsgrupper for vores medarbejdere under supervision af en autoriseret psykolog.

SIDE 7 Image_folder_21x21.indd 7

15/04/11 12.16


BOMI//Kerneydelser// Vores kerneydelser er en række arbejdsmarkedsrettede modulforløb. Alle forløb har til formål at afklare og udvikle deltagerens arbejdsevne, så de opnår eller kan fastholde beskæftigelse, især inden for det rummelige arbejdsmarked. Modulerne kan vælges i kombination og følges sideløbende. Når vi skal tilrettelægge et afklaringsforløb sammen med den enkelte deltager og det enkelte jobcenter, kortlægger vi først deltagerens aktuelle situation og behov for afklaring. Herefter anbefaler vi et individuelt tilpasset forløb. Vores erfaring viser, at et tilpasset forløb ofte bør sammensættes af flere moduler for at ruste deltageren bedst muligt til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Image_folder_21x21.indd 8

15/04/11 12.16


SIDE 9 Image_folder_21x21.indd 9

15/04/11 12.16


BOMI//Virksomhedspraktik// Som udgangspunkt kommer alle deltagere i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken er at afklare den enkeltes ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Afklaringen sker i en individuelt tilpasset praktik enten på en ekstern virksomhed eller på BOMI’s egen virksomhed, der kan tage flere personlige hensyn og yde specialiseret støtte.

Vi tilrettelægger praktikken efter den enkelte kommunes ønsker om valg af virksomhed/branche, varighed, timetal, arbejdsområde og eventuelle særlige hensyn. Ligeledes kan vi aftale supplerende tiltag, for eksempel fysisk træning og afklarende samtaler med BOMI’s psykologiske konsulent.

Ressourceværksted Sideløbende med virksomhedspraktikken får deltageren individuel coaching og vejledning af den tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent fra BOMI.

BOMI’s Ressourceværksted tilbyder afklaring til deltagere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke har ressourcer til at deltage i en praktik på en ekstern virksomhed.

Praktikken giver en mere konkret afdækning og synliggør kompetencer, ressourcer og muligheder i omgivelser, der ligger så tæt på arbejdsmarkedets krav og vilkår som muligt. Det gør det muligt at foretage en realistisk vurdering af den enkeltes fremtidige perspektiver.

På Ressourceværkstedet er det muligt at afklare den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til eventuelt senere at kunne deltage i en ekstern virksomhedspraktik, og i forhold til fleksjob eller førtidspension. Afklaringen tager udgangspunkt i de ressourceelementer, kommunen ønsker belyst.

Under virksomhedspraktikken følger arbejdsmarkedskonsulenten løbende op på forløbet. Derved sikrer vi, at de ressourceelementer, den enkelte deltager skal have belyst, bedst muligt afdækkes. Samtidig vurderer arbejdsmarkedskonsulenten løbende karakteren af opgaver, arbejdstid, pausebehov mv.

Når vi fastlægger deltagerens arbejdsopgaver på Ressourceværkstedet, tager vi de nødvendige hensyn til hans eller hendes individuelle ressourcer. På Ressourceværkstedet er der mulighed for at holde de nødvendige pauser i ergonomisk tilpassede hvilefaciliteter.

Image_folder_21x21.indd 10

15/04/11 12.16


SIDE 11 Image_folder_21x21.indd 11

15/04/11 12.16


BOMI//Kompetenceafklaring 1// Kompetenceafklaring 1

Sundhed & Fysisk Træning

Modulet er målrettet deltagere, hvis kompetencer og personlige arbejdsmarkedsressourcer ikke er afdækket. Modulet henvender sig både til deltagere med fysiske, lettere psykiske eller sociale problemstillinger.

En række tiltag for ledige og sygemeldte deltagere har gennem de seneste år vist, at fysisk træning har en positiv effekt på den enkeltes oplevelse af egne ressourcer og samtidig bidrager til hurtigere raskmelding - uanset om den enkelte har fysiske eller psykiske problemer. Modulets målgruppe er derfor både deltagere med fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Formålet er, at deltageren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer, og om hvordan han eller hun fremadrettet kan bruge dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været gennem kompetenceafklaringen, vil der være klarhed over hans eller hendes kompetencer og ressourcer. Det vil også være klart, inden for hvilket arbejdsområde det vil være relevant at afprøve deltagerens kompetencer og ressourcer i en virksomhedspraktik. I afklaringsmodulerne lægger vi vægt på metoder og redskaber til at ændre tankeprocesser. Det gør vi gennem information, dialog, øvelser, gruppearbejde og cases. Samtidig arbejder vi med de konkrete muligheder for, hvordan deltageren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan ofte styrke deltageren at kombinere et afklaringsmodul med modulerne Sundhed & Fysisk Træning og Stresshåndtering.

Image_folder_21x21.indd 12

Formålet med modulet er dels at vedligeholde og udvikle den enkeltes helbredsmæssige ressourcer, dels at skabe bevidsthed om, hvordan han eller hun kan forbedre sit helbred. På modulet fokuserer vi især på, hvordan sundhed og fysisk træning kan bidrage til, at deltageren kan opnå eller fastholde beskæftigelse. Modulet rummer både fysisk aktivitet og vejledning samt undervisning i emner, der har betydning for de fysiske og psykiske helbredsforhold. Træningen forestås af vores fysioterapeuter, som sammen med den enkelte deltager udarbejder et individuelt træningsprogram.

15/04/11 12.16


Stresshåndtering Modulet er målrettet deltagere, der er stress- eller depressionsramte, og hvis aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet er påvirket heraf, enten i form af sygemelding eller ledighed. Formålet er at give deltagerne viden om og indsigt i, hvad stress er – herunder, at stress kan rumme et udviklingspotentiale. Samtidig giver modulet den enkelte redskaber til bedre at kunne forholde sig til og mestre livets, hverdagens og arbejdslivets krav.

Stresshåndteringsmodulet giver deltageren klarhed over oplevelsen af egne krav og ressourcer. Deltageren får desuden mulighed for at opbygge personlige strategier for i fremtiden at blive bedre til at tackle stress. På modulet arbejder vi ud fra den kognitive model med at sætte fokus på tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd. Vi anbefaler, at Stresshåndteringsmodulet kombineres med modulet Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred og har en positiv effekt på angst og depressioner tilstande, der kan være opstået som følge af stress.

SIDE 13 Image_folder_21x21.indd 13

15/04/11 12.16


BOMI//Kompetenceafklaring 2// Modulets målgruppe er deltagere, hvis kompetencer og personlige ressourcer ikke er afdækket i forhold til arbejdsmarkedet, fordi de har eller har haft en psykisk sygdom som for eksempel personlighedsforstyrrelse, borderline, angst, ADHD, OCD eller en depression. Formålet er, at den enkelte bliver bevidst om egne kompetencer, og om hvordan han eller hun fremover kan anvende dem på arbejdsmarkedet. Når deltageren har været igennem modulet, vil hans eller hendes kompetencer og ressourcer være belyst. Samtidig vil der være skabt klarhed over, inden for hvilken branche det vil være relevant at etablere en virksomhedspraktik. Modulet munder typisk ud i en individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik.

Image_folder_21x21.indd 14

Modulet behandler temaer som for eksempel kommunikation og konflikthåndtering, lovgivning, arbejdsmarked, ressourceprofil, arbejdsværdier, udarbejdelse af cv og jobsøgning. Nogle deltagere er ikke klar til virksomhedspraktik. Her vil BOMI’s tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent pege på relevante tiltag som for eksempel behandling, uddannelse eller anden opkvalificering – tiltag, der kan forbedre deltagerens mulighed for på længere sigt at komme ind på arbejdsmarkedet. Forløbet er kombineret med Sundhed & Fysisk Træning, fordi fysisk aktivitet er en anerkendt metode til at forbedre menneskers psykiske helbred.

15/04/11 12.16


SIDE 15 Image_folder_21x21.indd 15

15/04/11 12.16


BOMI//Udviklingsprojekter// BOMI udvikler løbende nye projekter og forløb efter de enkelte kommuners og jobcentres ønsker. Alle projekter og forløb har fokus på at støtte mennesker i at opnå eller fastholde beskæftigelse. Eksempler på nogle af vores udviklingsprojekter er:

BOMI – Køge ’Vendepunktet’ blev til på baggrund af jobcentrenes stigende fokus på integration på arbejdsmarkedet – også i forhold til deltagere med komplekse problemstillinger - og er i dag et fast tilbud i Køge Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere i det psykiatriske behandlingssystem, og som eventuelt også er i misbrugsbehandling. ’Vendepunktet’ har et tæt samarbejde med det psykiatriske system og er et længerevarende procesorienteret forløb, hvor vi har en anerkendende tilgang til den enkelte deltager.

Førstehjælp til nysygemeldte i Roskilde Kommune Projektet er baseret på et samarbejde mellem de praktiserende læger i Roskilde Kommune, Revacentret BOMI og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, der har ydet midlerne til projektet. Tilbuddet henvender sig især til nysygemeldte, som har stress og psykiske problemstillinger i relation til eksempelvis mobning og psykisk arbejdsmiljø, samt til deltagere med fysiske problemer, der ikke kræver omfattende behandling. Som udgangspunkt bliver den enkelte henvist til projektet af egen læge. Målet er at yde støtte tidligt i sygeforløbet, så den enkelte hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Image_folder_21x21.indd 16

Projektet tilbyder deltageren støtte i 1-2 måneder, primært gennem individuelle samtaler, fysisk træning og andre relevante tiltag. Projektet er tilknyttet erfarne arbejdsmarkedskonsulenter, som også fungerer som coaches, samt psykolog og fysioterapeut. Arbejdsformen er præget af en kognitiv tilgang med et fremadrettet og løsningsorienteret fokus.

Tidlig Indsats: Medarbejderfastholdelse i Køge Kommune BOMI udviklede projektet i samarbejde med HR afdelingen i Køge Kommune, FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), BUPL (Forbundet for Pædagoger og Klubfolk), DLF (Dansk Lærerforening) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Køge. Formålet var at reducere et generelt højt sygefravær i Køge Kommune. Projektet - der løb fra 2009 til 2010 - tilbød deltagerne psykologisk førstehjælp med et arbejdsmarkedsrettet fokus. Projektets resultat var overbevisende, idet 95% af deltagerne ved projektets afslutning var tilbage på arbejdsmarkedet, enten i deres gamle job eller inden for samme branche. Projektet bidrog dermed markant til at reducere langtidssygemeldinger samt til både at afkorte og forebygge sygefravær, stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. BOMI udviklede et lignende projektforløb i 2008-2009 sammen med FOA (Forbundet for Offentligt Ansatte) og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde, ’Tidlig Indsats – Nye Veje’.

15/04/11 12.16


SIDE 17 Image_folder_21x21.indd 17

15/04/11 12.16


BOMI//Fakta//

- Vores målgrupper er borgere, kommuner, jobcentre, sagsbehandlere og virksomheder.

g

- Vi har driftsoverenskomst med Roskilde Kommune.

- BOMI blev oprettet i 1966 efter den daværende revalideringslov fra 1960. Fra starten har BOMI været en revalideringsinstitution og blev senere udvidet med beskyttet værksted. Holbæ

kvej

Rin

- Vi er en selvejende non-profit institution, der består af Revacentret BOMI og Hjerneskadecentret BOMI.

Ri

ng

ve j

Ri

Østre Ringvej

Rabalderstræde

- BOMI’s bestyrelse er udpeget af Roskilde og Køge Kommuner, Landsforeningen Boserup Minde, Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde Kommune og har også en medarbejderrepræsentant.

BOMI’s bestyrelse:

er

Maglegårdsvej

- Vores hovedsæde ligger i Roskilde, og vi har en mindre afdeling i Køge.

nd

ng

st

ed

ve j

- Vi har 100 højt kvalificerede medarbejdere.

rvejen

kmoto

Holbæ

Evan Lynnerup Roskilde Kommune, formand

Mogens Raun Andersen Roskilde Kommune

Yvonne Barnholdt Roskilde Kommune

Mogens Møller Køge Kommune

Bjarne Andersen Køge Kommune

Laila Jensen 3F

Tonni Nielsen Handicaprådet

Willy Jeppesen Boserup Minde

Bjarne Christensen Medarbejderrepræsentant

Image_folder_21x21.indd 18

15/04/11 12.16


Centerleder Frank Binderup siger med denne brochure velkommen til BOMI.

Image_folder_21x21.indd 19

SIDE 19 15/04/11 12.16


Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om BOMI og vores tilbud, moduler og aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte os.

BOMI Magleg책rdsvej 15 4000 Roskilde Tlf. 46 34 86 00 bomi@bomi.roskilde.dk www.roskildebomi.dk

Image_folder_21x21.indd 20

15/04/11 12.16

BOMI Roskilde  

BOMI er et center for beskæftigelsesindsats i Roskilde.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you