Page 1

1


2


CLUBORGAAN VAN DE HAARLEMSCHE JACHTCLUB Opgericht 2 oktober 1917 Haarlemsche Jachtclub Mooie Nelweg 101 2031 BV HAARLEM 06-33716379 Giro: 101596

Website HJC: www.haarlemschejachtclub.nl HET VERENIGINGSJAAR LOOPT VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 86e jaargang nummer 4, september 2013 BESTUUR: Voorzitter: Rob van Zalingen - 023-5242242 voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Wedstrijdcommissaris: Dirk Huizinga – 023-5472951 wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl

Secretaris: Ans Persoon – 06-54716180 secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdcommissaris: Bas van Goor - 023-5250409 jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Penningmeester: Rix de Roo – 06-55888636 penningmeester@haarlemschejachtclub.nl

Clubhuiscommissaris: Goos Finnema - 023-5383718 clubhuis@haarlemschejachtclub.nl

Havencommissaris: Peter Vernout – 06-53113093 haven@haarlemschejachtclub.nl Havenmeester: Peter Jansen – 06-33716379 (niet op dinsdag) havenmeester@haarlemschejachtclub.nl Technische commissie: Hans Gortworst, Hans de Vries, Henk van Beijeren, Edwin Rijvordt tc@haarlemschejachtclub.nl Ledenadministratie: Yvonne Finnema - 023-5383718 leden@haarlemschejachtclub.nl Webmaster: Leo Roelofs - 023-5472560 webmaster@haarlemschejachtclub.nl Schuimspatten (verschijnt ten minste 5 keer per jaar): Redactie: Monique Hoogland en Yvonne Finnema redactie@haarlemschejachtclub.nl BESTUURSVERGADERINGEN: 14-10, 11-11, 09-12 ALGEMENE LEDENVERGADERING: 15 november 2013 SLUITINGSDATUM KOPIJ: 15 november 2013

3

INHOUDSOPGAVE Cluborgaan Woordje vooraf Uitnodiging ALV Notulen ALV maart 2013 Mededelingen HC Ledenmutaties Terugtocht Jeugdspetters Shanty en kaarten Wedstrijdspetters Het riet fluistert… Terug in de tijd Wie neemt het roer Vissen en mosselavond Activiteiten Barlijst

pag. 01 pag. 02 pag. 03 pag. 04 pag. 11 pag. 13 pag. 14 pag. 16 pag. 19 pag. 20 pag. 22 pag. 23 pag. 24 pag. 26 pag. 27 pag. 28


EEN WOORDJE VOORAF…

Wat was dat een super heerlijke zomer, de start was wat minder, maar daarna is het werkelijk schitterend zeilweer geweest, waar u hopelijk volop van genoten heeft. Ondergetekende heeft heerlijk van IJsselmeer en Waddenzee genoten, en als er dan een kennis belde die in Frankrijk, Spanje of nog verder zat en klaagde over 40°C in de schaduw, dan was steevast het antwoord: “ach, het is hier 26°C, we gaan ruim aan de wind met krachtje 3 en we willen voor geen goud van de wereld met je ruilen”. Over de HJC-activiteiten van de zomer (allen zeer geslaagd overigens!) leest u verderop in het blad. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om deze bijzondere Schuimspatten wat toe te lichten. Bijzonder omdat u hem zowel elektronisch in Pdf-formaat krijgt en - als gebruikelijk- per post, en laat ik de overwegingen even met u delen als het gaat om de keuze tussen de twee. Allereerst heeft de papieren versie het gemak van openen en de vertrouwdheid van het blad, zo is het al jaren en het bevalt prima, helemaal mee eens. Wat u zich misschien minder beseft, is dat er veel werk en kosten aan vooraf gegaan zijn. Werk gedaan door vrijwilligers die in deze tijd steeds lastiger te vinden zijn. Opmaken, drukproeven corrigeren, verzenden, het kost allemaal heel veel tijd. Naast tijd zijn er ook kosten voor papier, drukken, opmaak en verzenden. Een kostenpost van enkele duizenden euro’s voor de HJC. Gefeliciteerd, zult u misschien zeggen, maar wat is mijn voordeel? U krijgt via internet alles in full-color en u kunt (in eventuele volgende uitgaves als we het verder mogen ontwikkelen) doorklikken naar alle -voor u- relevante informatie, daarnaast ziet u ook bewegende beelden van de evenementen en de mensen die met de HJC bezig zijn, en dat is erg leuk. En wilt u zonder leesbril de Schuimspatten lezen, dan zet u eenvoudig het lettertype groter. Bovendien sparen we papier en dat is weer goed voor het milieu. De komende maanden krijgt u een enquête formulier waarbij u uw mening hierover kunt geven, als we uw mening hebben ontvangen, is het bestuur aan zet om de eventuele vervolgstappen te bepalen. Persoonlijk beveel ik de elektronische versie in ieder geval van harte aan, als nieuw te ondersteunen initiatief. Het is de nieuwe tijd die veel voordelen geeft, zowel qua bewegende beelden als qua kostenbeheersing, en die laatste kunnen we als HJC goed gebruiken. Ik wens u dit keer dubbel leesplezier en ben benieuwd naar uw mening! Met vriendelijke groet, Rob van Zalingen

4


Aan:

Ereleden, leden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs

Van:

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Vrijdag 15 november 2013 Aanvang: 20.00 uur Locatie: HJC Clubhuis De AGENDA luidt als volgt: 1.

Opening

2.

Huldiging vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker

3

Ingekomen stukken en mededelingen - Proef met Schuimspatten digitaal

4

Notulen ALV d.d. 22 maart 2013

5.

Opvolging/vacatures bestuursleden

6.

Verkiezing voorzitter (zie mededeling pag. 11)

7.

FinanciĂŤle zaken/begroting 2014 - Stand van Zaken Gemeente / erfpachtcontract

8.

HJC plannen voor 2013/2014 (per commissie)

9.

Programma evenementencommissie

10.

Rondvraag *

11.

Sluiting

Ans Persoon Secretaris

* Uw vraag voor dit agendapunt ontvangt het bestuur graag uiterlijk 1 november 2013. Bij voorkeur per mail: secretaris@haarlemschejachtclub.nl

5


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum: 22 maart 2013 Aanwezig volgens presentielijst: 62 leden en 2 donateurs Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ereleden Hin, Van Beijeren en Roelofs van harte welkom. Herman Zonjee is aan het revalideren in Helio Mare en met Nico Hoogland gaat het ook wat beter. Ingekomen stukken en mededelingen Er is bericht van afmelding ontvangen van: Wilko Emmens, Joop Lippus, Tineke en Hans Struijkenkamp, Leonard Heukels, Goos Finnema.  Nico Hin gaat, op verzoek van de voorzitter, een lijstje maken met de tradities van de vereniging. We zijn een jong bestuur en om misverstanden te voorkomen zullen we de genomen besluiten op de agenda van september zetten en deze dan opnieuw behandelen.  Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem onder leiding van Henk van Beijeren meldt dat er bij de Vomar steigers worden gemaakt en bij het Scheepmakerskwartier passantensteigers.  Er komen definitief 3 nieuwe buren, t.w. Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne, Haarlemse Reddingsbrigade en Dynamics. Deze treden gezamenlijk op naar de Gemeente. Wij hebben ze uitgenodigd om met de HJC en denktank kennis te maken.  Er is een mail binnengekomen over het slijpen op de haven. Deze is beantwoord aan de betrokkenen en is gepubliceerd op de website. Er komen lamellen en ventilatie met een filter in het werkhok. Het is verboden zonder afdoende voorzieningen tegen het slijpsel op de haven te slijpen.  De opmerking van Nico Hin (in de najaarsvergadering) met betrekking tot de 2 ledenvergaderingen per jaar: De voorjaarsvergadering zal de nadruk leggen op de financiën en in de najaarsvergadering zullen de plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd. De bedoeling is hiervoor de ereleden uit te nodigen (bestuursvergadering september) en de plannen in de Schuimspatten te publiceren. Notulen ALV d.d. 9 november 2012 Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt met dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Uitreiking HJC-waarderingsprijs Langer lid dan 5 jaar, zeurt nooit, heeft hart voor de vereniging, tomeloze inzet, heeft gezorgd dat wij geen debiteuren op de balans hebben! Geen twijfel mogelijk, zij krijgt met veel applaus de HJC waarderingsprijs: Tineke Struijkenkamp. Tineke bedankt de leden voor hun bereidwilligheid een automatische incasso af te geven en dat iedereen de taak voor de barbezetting zonder problemen doet.

6


Verkiezing van de wedstrijdcommissaris Dirk Huizinga stelt zich zelf voor. Hij woont in Heemstede en is vader van 3 kinderen die hopelijk via de HJC de watersport gaan ontdekken. Op dit moment is hij werkzaam bij AkzoNobel in het vakgebied Arbo, Veiligheid en Milieu. Dirk is zijn zeilcarrière begonnen in Lelystad en heeft daar kennis gemaakt met wedstrijdzeilen in open bootjes, daarna is hij KNWV trainer geworden en heeft verschillende EK’s en WK’s begeleid o.a. in de Laser en Vaurien klasse. Aansluitend is hij vier jaar werkzaam geweest bij Trefpunt sport marketing en heeft daar vele internationale zeilevenementen georganiseerd. Hierna volgde weer een periode van actief wedstrijdzeilen in de J22 klasse. Dirk is sinds 2011 lid van de HJC en zeilt (weer) met een Laser. De voorzitter vraagt de leden te stemmen Dirk Huizinga aan te nemen en dit voorstel wordt met applaus verwelkomd. De wedstrijdcommissaris is aangenomen en wordt van harte verwelkomd in het bestuur. Plannen en verslag van de wedstrijdcommissaris Dirk Huizinga blikt terug en vooruit op het wedstrijdseizoen. Een belangrijke verrijking voor het wedstrijdzeilen is de start afgelopen jaar van een wedstrijdcommissie. Opgezet met als doel de organisatielasten te verdelen en de kennis te vergroten. Op dit moment heeft elk evenement een eigen aanspreekpunt die het evenement organiseert in samenwerking met het wedstrijdcomité, onder leiding van Bert van Veldhuijsen. Daarnaast leidt het HJC wedstrijdcomité wedstrijden tijdens de United4 series en de Delta Lloyd ondernemersregatta. Naast het “traditionele” programma op de Mooie Nel zijn we actief begonnen om het Laserzeilen op de woensdagavond verder te promoten, onder meer door de inzet van de 2 clublasers. Deze zijn afgelopen jaar goed verhuurd en hebben inmiddels geleid tot de aanwas van nieuwe leden en leden die over zijn gegaan tot de aanschaf van een eigen boot. Inmiddels is er een vaste wedstrijdleider (Victor v.d. Laan) en zijn er 10-15 bootjes per avond op het water. Ook de zeilers van de HZV en JVW weten op de woensdagavond de HJC te vinden. Dit jaar willen we de deelname gestaag verder laten groeien. Evenals vorig jaar zullen we het NK Flash en het NK teamzeilen voor Optimist weer organiseren. Beide klassenorganisaties en de deelnemers weten de inzet en de accommodatie bij de HJC erg te waarderen. Voor de HJC zijn dit weer goede gelegenheden om zich te profileren en onze medewerkers ervaring te laten opdoen met dit niveau van wedstrijden. Dit jaar zal er uiteraard ook speciale aandacht zijn voor de 30 e Pinkstercombi en zullen hopelijk weer vele zeilers van het HJC team de combi wedstrijden varen. We hebben ook de 12 uurs race weer op de kalender gezet die mede met hulp van nieuwe vrijwilligers in september zal plaats vinden. Naast het fleetracen wordt er ook over nagedacht om het teamzeilen meer basis te geven, zodat we ook (oud) wedstrijdzeilers zonder eigen boot toch actief kunnen houden in de wedstrijdsport en betrokken laten blijven bij de HJC. Dit kan ook een bijdrage leveren voor de versterking van het team dat de Nederlandse titel voor clubteams moet terug brengen naar de HJC! Verslag voorzitter Aandachtspunten voor de vereniging.  Helft van onze vereniging is meer dan 5 jaar lid. Hij vindt dat er nog te weinig nieuwe leden worden geïntegreerd in onze vereniging. Hij stelt voor de nieuwe leden wat meer te benaderen, een praatje te maken etc. Hij hoopt dat de nieuwe leden zich dan eerder thuis voelen binnen de vereniging.  HJC is voor de helft zeilvereniging. Hij is in contact getreden met Seaport Marina en wil 2 proeven nemen. 1e proef. mensen die van de HJC komen kunnen een strippenkaart kopen voor 7 dagen en betalen dan voor 5 dagen. 2e proef. mensen die van de HJC zijn krijgen 30% korting op het maandtarief.

7


Vraag vanuit de leden is: wat levert dit de Marina op? Het antwoord is: dat wij met 65 boten eerder gebruik zullen maken van hun faciliteiten. Er zijn plm. 10 leden enthousiast en willen op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. Verdere ontwikkelingen betreffende de vrijwilligersactie. Peter Unkel is hiervoor de coördinator. We hebben 350 mensen benaderd, 200 toezeggingen ontvangen en 30 plaatsingen van nieuwe vrijwilligers. Mensen vinden voor de website is niet gelukt. Leo Roelofs zegt wel voldoende mensen te hebben die technisch zijn, er moet echter iemand gevonden worden die webmaster wil worden. Database in e-captain is door de vrijwilligersactie nu beter gevuld. Warner Lubberink geeft een toelichting op de procedure m.b.t. de bodemprocedure met de Gemeente. Warner zegt dat er eigenlijk nog niet veel te vertellen is. De procedure loopt al meer dan 3 jaar en volgens hem zit de Gemeente klem. De Gemeente heeft zich in het verleden vastgelegd bij het Recreatieschap en Staatsbosbeheer op een betaalde pachtopbrengst. Maar bij “onderpacht“ gelden er andere regels. Belangrijk is dus dat de Gemeente blijft onderhandelen met de politiek en Recreatieschap/Staatsbosbeheer. Feit blijft dat er een prijs is vastgesteld en zal worden geïndexeerd op basis van een commerciële haven. Tevens is er een clausule dat wij in principe verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van de bodem, of wij moeten kunnen aantonen dat dit niet zo is. Zelfs de Gemeente vindt deze clausule niet aanvaardbaar. In het ergste geval, mochten wij er niet uitkomen met de Gemeente, zal het liggeld moeten worden verhoogd. De voorzitter voegt toe dat we nog steeds een onderhandelingspositie hebben m.b.t. de grond (11 ha grond van het recreatieschap,Ben Dekkers). Dit blijkt allemaal te kloppen en burgemeester Schneiders zal hier actie op nemen. Wat betreft de eventuele verjaring van deze procedure denkt de voorzitter dat hiervan geen sprake zal zijn. Hij zal B&W en de heren van de Raad, met name wethouder Cassee uitnodigen om een keer bij de Pinkstercombi te komen kijken. Dan kunnen zij in een sloep van ons de verrichtingen van de jeugd bekijken en bij een lunch even bijpraten.

Verslag Waterssportverbond door Auke Bender  Hij heeft afgelopen jaar een oproep geplaatst in de Schuimspatten om onze ervaringen te melden m.b.t. de brugbediening A9 en brug Buitenhuizen. Dit heeft geresulteerd in 23 reacties, echter bij Rijkswaterstaat kregen zij 600 klachten binnen. Zij zijn met deze klachten naar de Provincie gestapt en deze heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven adequate maatregelen te treffen. Zij hebben een aantal nieuwe ideeën aangedragen. Zoals b.v. de 1 e ochtendbediening niet om 06.00 uur, maar om 05.30 uur . Rijkswaterstaat wil eigenlijk van deze bediening af (doordeweeks) en volgens Auke past dit heel goed in de “blauwe golf”. Dit is echter een proef. In ieder geval zijn de brugwachters beter voorbereid en hebben een goede opleiding gekregen. Mail als u klachten heeft naar het meldpunt www.vananaarbeter.nl/ want deze klachten worden geregistreerd en dit kan alleen maar een toegevoegde waarde hebben. Er is een vaste brugwachter voor Rijksweg A9 en alle brugwachters zijn nu uitgerust met een handmarifoon. De brug Buitenhuizen wordt op afstand bediend en kan dus via de marifoon (of de intercom op de steiger) worden opgeroepen. Plan is om in de toekomst (2014) de bruggen op afstand te gaan bedienen. De vraag waarom de bediening van de bruggen is zoals die is. Dit heeft te maken met de

8


knelvrije doorvaart van 5 uur tussen de 2 rijksbruggen. ProRail is niet genegen die tijden te wijzigen. Verslag havencommissaris  Peter bedankt “zijn” mensen, vooral de havenmeester en zijn vrouw. In verband met het slechte weer wordt er enige coulance betracht met het schema voor de boten op zijn juiste plaats te leggen. Ook de boten op de kant hebben enig uitstel. Hij vertelt wat er allemaal is gedaan, hiervoor verwijs ik naar Schuimspatten nr 1, februari 2013. Plannen voor het komend seizoen zijn: steigers bijhouden, skippyballen kopen i.p.v. boeien. Punt van aandacht is het stroomverbruik in de haven. Er is geconstateerd dat er gigantisch stroom wordt afgenomen en we gaan de leden hierop aanspreken indien dit door het “stroomteam” wordt waargenomen. Desnoods moeten de leden een extra rekening krijgen. Overweging is tussenmeters te plaatsen. Bord richting de haven: wordt aan gewerkt. Voorstel is een cameraopstelling te plaatsen, waardoor u thuis kunt inloggen en naar uw eigen boot kunt kijken. Dit is tevens een stukje veiligheid op het parkeerterrein en de steigers. Verslag jeugdcommissaris  Beleid wat we de afgelopen jaren hebben toegepast begint zijn vruchten af te werpen. We zullen voor het komende jaar 21 Optimist wedstrijdzeilers hebben. Een viertal Splash zeilers. Verder heeft de jeugdcommissaris een uitgebreid verslag in de Schuimspatten gezet, zie Schuimspatten nr. 1, februari 2013. Hij dankt alle sponsors die het mogelijk maken dat wij in het oog springen met bijv. onze kleding en het mooie materiaal. Willem Metz en Patrick Bleiji hebben een sponsor gevonden en wel de Efteling. Die sponsort de HJC met reclame (voor 1 kant) op de trailer voor € 2.000,00 per jaar. Contract voor 2 jaar. Dit is dus heel mooi. De heren worden hiervoor in de vergadering bedankt. De agenda voor de wedstrijden staat op de website onder het kopje “agenda/zeilagenda jeugd”. De Pinkstercombi zal voor de 30 e keer worden gehouden. Er is al jaren een discussie, dat het te lang is etc. Na peiling in de regio is voorgesteld dit evenement in 2 dagen te houden. Verslag clubhuiscommissaris Daar Goos afwezig is vanwege werkzaamheden neemt Rob van Zalingen de taak op zich het verslag voor te lezen. Verheugend is te melden dat de marge weer op 50% van de inkoop zit, (dit was in het verleden 40%) dit is dus een verdienste waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Er zijn wel veel evenementen georganiseerd, waardoor de omzet van het clubhuis wordt gestimuleerd. Er wordt 1 à 2 keer per jaar een jeugdevenement georganiseerd waarbij geen ouders aanwezig zijn en mogelijk de bar gesloten wordt. Hiervoor is afgesproken dit ruimschoots vooraf aan de clubhuiscommissaris te melden zodat de leden hier rekening mee kunnen houden. Goos bedankt alle mensen die hem hebben gesteund. Tevens maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik Goos te bedanken die, door het belangeloos geven van een cursus Vaarbewijs 1 en 2, namens de club € 1.130,00 aan de Zonnebloem kon schenken. Dit is het cursusgeld wat de deelnemers betalen aan Goos. Applaus!  Het minder leuke gedeelte is dat Goos zich niet meer herkiesbaar stelt voor een volgende periode. Zijn periode loopt in november af. Bij deze dus de oproep een nieuwe clubhuiscommissaris te vinden.

9


Verslag evenementencommissie André bedankt allereerst Henk van Beijeren die het stokje aan hem heeft overgegeven, maar waar hij nog veel steun van krijgt. Een korte terugblik van de evenementen die zijn georganiseerd.  De wijnproeverij was een succes en de firma Melchers heeft zelfs een banner op de website gezet.  Henk de Velde > groot succes. Record aantal mensen. 130 mensen in het clubhuis.  Mooie Nelloop met zijn boerenkool maaltijd.  Vis eten, gebakken door Dick de Haan, ook 60 mensen. Met recht een mooi seizoen! Hij wil nog 1 evenement doen in mei/juni. Hier zal hij ons nog over informeren. Hij bedankt alle mensen die hem hebben ondersteund om alles in goede banen te leiden. Hij vraagt de mensen ook om suggesties/ideeën aan te reiken. PAUZE Financieel verslag met toelichting 2011/2012 Rix de Roo geeft een kort verslag. Er zijn 2 vragen binnengekomen, te weten 1. Ton Beeren, waarom de merchandise waarde gewijzigd is: - Antwoord: Stond voor verkoop waarde > moest inkoopwaarde zijn. 2. Yvonne vraagt waarom de Schuimspatten zo duur is geworden. - In werkelijkheid is dit niet zo. Er is een kostenpost (rekening voorblad) die in dit boekjaar belast wordt, maar eigenlijk gespreid moet worden over meerdere jaren. - Portokosten worden tegenwoordig ook op de Schuimspatten geboekt, en niet meer apart. Verder bedankt hij Tineke en Yvonne voor de ondersteuning en Peter Unkel die hem heeft geholpen de jaarstukken te presenteren. Rix geeft aan de hand van enkele sheets een toelichting op het Financieel Verslag. Keurig resultaat. Eigenlijk geen bedragen die er uitspringen. - Alleen de reservering voor het onderhoud Tractor. Deze is inmiddels (binnen het budget) gerepareerd. - Voor erfpacht is een bedrag van € 12.000,00 gereserveerd. - Kledingomzet is uit de baromzet gehaald. Verder staat het gehele verslag in de Schuimspatten nr. 1, februari 2013. De kosten voor de haven zijn €10.000,00 per maand, (incl.de havenmeester) en de opbrengst is € 13.000,00. Opmerking van Warner: Voorstel is extra te vermelden bij de kosten van de haven de post “uurloon van de vrijwilligers” ad € 10,00 per uur. Gemiddeld dus 300 uur per maand. Voorstel wordt in overweging genomen. Opmerking van Richard Sikking: Wij moeten als club reserveren om eventuele extra kosten i.v.m. erfpacht contract te kunnen opvangen. Voorstel is o.a. de voorzieningen alleen in het batig saldo op te nemen.

10


Kascommissie De kascommissie bestaat uit 2 leden en één reservelid en wel: leden Nico Zuidam en Anne Baljet en reservelid Dick van den Bergh. Daar de kascommissie niet aanwezig is, leest Peter Unkel het verslag voor. - Aandachtspunt, de liquide middelen zijn over diverse bankrekeningen verspreid. Voorstel is dit bij het einde van het boekjaar op de algemene rekening van de HJC te zetten. - Inventarislijst. Zij stelt voor ieder jaar deze lijst te controleren. - Steekproefsgewijs zijn onderzocht de posten: verzekeringen, brutosalaris/soc. lasten, erfpacht, representatiekosten. Conclusie: De kascommissie heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie van de penningmeester een zeer verzorgde indruk maakt, de vragen konden adequaat beantwoord worden, en een juiste weergave vormt van de financiële positie van de vereniging. De kascommissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester en daarmee het bestuur, onder dankzegging voor hun niet geringe inspanningen, te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Vaststellen begroting 2012/2013 De begroting 2012/2013 wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester. Ballotagecommissie. Ton Beeren leest het verslag voor: leden zijn Fred Zuidam, Cees van der Knaap, Onno van Viersen en Ans Sjoordema. Er wordt 4x per jaar geballoteerd. Er zijn 36 aanmeldingen geweest en daarvan zijn er 30 geballoteerd. Zes personen zijn vooraf al afgewezen, zij waren alleen op een ligplaats uit, 2 kandidaatleden zijn na ballotage afgewezen en er waren 2 afzeggingen, er zijn 26 kandidaat-leden aangenomen. Rondvraag Edwin Rijvordt heeft een opmerking over de sluiting van de bar tijdens de jeugdmiddag. De voorzitter geeft als uitleg dat dit 1 à 2 keer per jaar mogelijk moet zijn. Oebele zegt ook dat als er kinderen in de bar zijn er geen alcohol geschonken mag worden. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering en geeft het woord aan erelid, de heer Hin. -

-

Nico bedankt het bestuur nogmaals en spreekt de verwachting uit dat het weer voor het komende seizoen beter mag worden. Hij dankt Oebele dat hij iedere dag op zijn fietsje door weer en wind toch maar de koffie verzorgt in het clubhuis. Hij dankt Warner voor zijn heldere uitleg, en de mensen van de denktank . Nico vertelt nog dat de droom van velen verwezenlijkt is doordat we nu dan toch eindelijk het mooiste plekje van Haarlem hebben.

De voorzitter voegt hieraan toe dat deze droom niet zou zijn uitgekomen zonder de steun van de “oude” garde.

11


KJELVIK JASSEN, JACKS FLEECE EN TRUIEN ERVAAR DE PRIMA KWALITEIT, BEHAAGLIJKHEID EN LAGE PRIJS!!! FLEECE MET WINDSTOPPER VANAF € 39,95 TRUIEN MET WINDSTOPPER VANAF € 79,95 JASSEN EN JACKS WATERDICHT, LEKKER WARM EN ADEMEND AL VANAF € 69,95!!

***NASEIZOEN OPRUIMING*** zeil- en vrijetijdskleding, Dubarry bootschoenen etc. met KORTING tot 50% PAK JE VOORDEEL VOOR ALLE OVERIGE AANBIEDINGEN KIJK JE OP WWW.VANDERNOORD.NL

VAN DER NOORD WATERSPORT ********www.vandernoord.nl******** Spaarne 60 Haarlem 023-5321104

12


Mededeling voordracht/verkiezing van voorzitter Destijds heeft Rob van Zalingen het voorzitterschap van Wilko Emmens overgenomen. Dit was een bestuurswisseling die buiten het verkiezingsrooster viel. Het afgelopen jaar was het laatste jaar van de termijn van Wilko, zodat volgens de statuten Rob nu gekozen en benoemd moet worden voor de officiĂŤle termijn van drie jaar. Rob heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter te willen voortzetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zal u gevraagd worden of u instemt met een benoeming die weer volgens het rooster zal lopen. Met deze melding geven wij tevens gelegenheid aan tegenkandidaten om zich te melden. Dit kan bij de vice-voorzitter, Rix de Roo rixderoo@gmail.com

MEDEDELINGEN HAVENCOMMISSARIS Allereerst wil ik graag de hulphavenmeesters Oebele Dijk, Henk van Beijeren en Hans de Vries bedanken voor hun inzet tijdens de vakantie van onze havenmeester. Wij denken dat dit jaar een nog beter jaar was voor passanten, velen bleven liggen en komen zeker terug. De HJC heeft een goede uitstraling naar passanten blijkt nu. De fietsen werden erg gewaardeerd, ik heb een verzoek ingediend bij de Nederlandse Postcodeloterij om de HJC te sponsoren voor 20 fietsen met hun reclame erop, dan hebben wij mooie fietsen die makkelijk in het onderhoud zijn. Hopelijk lukt dit (wie niet waagt die niet wint). Helaas hadden wij dit jaar geen vrijwilligers/sters voor het schoonmaken van de toiletten en douches, dus moesten wij elders schoonmaaksters inhuren. Een schoonmaakbedrijf was te duur, dus kennissen van kennissen gevraagd om dit tegen een kleine vergoeding te doen, wel weer een kostenpost. Hopelijk zijn er volgend jaar enkele vrijwilligers/sters om een uurtje per dag schoon te maken. De werkavonden zitten er bijna op. Dan gaan wij weer vol goede moed naar overdag, dit kan op de woensdag of zaterdag, graag in overleg met de technische commissie van HJC. Volgend jaar zullen er geen werkavonden meer zijn na de grote vakantie, het is te kort licht om lekker wat te kunnen doen. Wij zullen dan gelijk na de vakantie met overdag werken beginnen. De winterstalling komt er nu bijna aan. Er wordt hard gewerkt om een goede indeling te maken en hopelijk kunnen wij alle aanmeldingen voor op de kant en in het water honoreren. Elektra blijft ons zorgenkindje, zowel voor het milieu als voor de kosten. Er wordt te veel stroom verbruikt op de haven en daarom mogen er geen verwarmingselementen aan staan aan boord in de winter. U dient uw boot winterklaar te maken, dan is er geen verwarming nodig. En in de zomer geen airco of andere stroomvreters aan, acculaden is heel normaal en dat hoeft niet veel stroom te kosten. De havenmeester en de technische commissie gaan regelmatig controleren hoeveel stroom er verbruikt wordt, bij te veel gebruik volgt een waarschuwing en een extra stroom rekening. Laten wij met zijn allen zuinig om gaan met stroom.

13


Het terrein is ook opgeruimd. Al twee jaar wordt er gemeld dat de oude bokken etc. weggebracht zullen worden naar de sloop en dat de baten in de kas van HJC komen. De baten waren ₏ 450,00. Helaas zijn er enkele foutjes ingeslopen, maar waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Sorry daarvoor. De plannen voor komende winter zijn: tractor en cradle kar goed in de verf houden, de geroeste staalconstructie van de mastenloods etc. wederom in de verf zetten, steigerplanken vernieuwen waar nodig, 2/3 weghaalbare loop bruggetjes maken van steiger naar de dijk, om weg te kunnen komen als er iets gebeurt. Zes stuks alarm lampen monteren en mogelijk later videocamera’s op de haven plaatsen voor betere beveiliging. Graag zou ik wat meer leden zien die een ligplaats in onze haven hebben of op de wal staan, die onze T.C. komen versterken met een beetje hulp. De HJC is geen ligplaatsverschaffer, maar een vereniging. Het is erg gezellig om af en toe in het clubhuis te komen, een handje te helpen en mee te doen met de sluitingstocht of andere evenementen. Als er leden zijn die een ligplaats hebben op de wal of in het water en niets doen voor de HJC om de kosten laag te houden middels hulp of zo, dan moeten wij helaas deze leden gaan aanmanen of verplichten om iets te doen voor HJC. Ik dank iedereen voor zijn of haar inzet afgelopen zomer, en wens allen nog een paar mooie weken toe en tot ziens bij de terugtocht in Edam. Peter W.J. Vernout

Ledenpas Watersportverbond De ledenpas van het Watersportverbond heeft een nieuwe vorm gekregen. De fysieke kaart, die sinds een aantal jaar is afgeschaft, wordt vervangen door een digitaal exemplaar. Leden kunnen hierdoor weer aantonen dat zij aangesloten zijn bij het Watersportverbond. Een aantal regelingen van het Watersportverbond, zoals de gastvrijheidsregeling, is door de invoer van de digitale ledenpas weer beter controleerbaar. Op de pas staat tegenwoordig tevens duidelijk aangegeven welke licenties een lid op zijn naam heeft staan. Downloaden De digitale ledenpas is online op te vragen op de website van het Watersportverbond. http://licentie.watersportverbondonline.nl/ledenpas/ Leden hebben voor het opvragen van de digitale ledenpas hun lidnummer en postcode nodig. Met deze persoonlijke gegevens kunnen zij hun lidmaatschapspas downloaden en uitprinten. Als er een onduidelijkheid is over een lidnummer, dan kan een lid zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Watersportverbond. Het lidnummer wordt dan met de volgende nieuwsbrief persoonlijk naar het lid toegestuurd. Mocht u nog vragen hebben over de digitale ledenpas, dan kunt u contact opnemen met het Watersportverbond.

14


LEDENMUTATIES

Lidnr. Naam Opzeggingen 1521 Ed Weidemann 1214 Hans Reker 0993 Kevin Bergers 1456 Jeroen Reijnoudt 0216 Walter Groenendal 1116 Amber Hoogland 1117 Anniek Hoogland 0825 Rob Dekker

Adres

PC

Plaats

Tesselschadeplantsn 26 Edisonstraat 30 Horst 2844 Wilhelminastraat 44 Bentveldsduin 35 W. Kentstraat 11 W. Kentstraat 11 Klipperkade 11

1985 HN 1972 RL 8225 MP 1161 TX 2116 EA 1992 AJ 1992 AJ 2025 ZH

DRIEHUIS IJMUIDEN LELYSTAD ZWANENBURG BENTVELD VELSERBROEK VELSERBROEK HAARLEM

Donateur 1003 Paul van Tongeren

Zwaerdecroonstraat 24

3021 WT

ROTTERDAM

Nieuwe leden 1529 Maarten Bonnema 1530 Cristina Stoian 1532 Toon van Westerhoven 1533 Cees van Dijl 1534 Esther George 1535 Marc Gijswijt 1536 Joris Tim 1537 Sander Kroll 1538 Eric Vreede (jeugd) 1539 Michiel Guis 1540 Bart Kolb (jeugd) 1541 Max Breur (jeugd)

Irisstraat 31 Conradstraat 158 -3 Nieuwe Rijweg 7 Vondelkade 24 Klein Heiligland 61 Jacob v. Ruisdaellaan 1 Overtonstraat 24 Lorentzlaan 57 Pieter Acker 6 Dr. Schaepmanstraat 39 Donkere Spaarne 8 Donkere Spaarne 54rd

2015 AS 1018 NN 2063 JA 2106 AJ 2011 ED 2102 AM 2024 XK 2105 TR 1965 ST 2032 GB 2011 JG 2011 JH

HAARLEM AMSTERDAM SPAARNDAM-W HEEMSTEDE HAARLEM HEEMSTEDE HAARLEM HEEMSTEDE HEEMSKERK HAARLEM HAARLEM HAARLEM

Maarten Bonnema

Cristina Stoian

Marc Gijswijt

Cees van Dijl

Sander Kroll

15

Esther George

Michiel Guis


Terugtocht IJsselmeervloot HJC 4, 5 en 6 oktober Al 42 jaar halen wij onze leden, welke hun boot hebben liggen in de havens rond het IJsselmeer, in een gezamenlijke tocht vanuit Edam, op. Dit jaar zetten we deze traditie weer voort en hoop ik dat er veel enthousiaste leden meevaren. We vertrekken vrijdag 4 oktober om 18.30 uur vanaf de HJC en varen naar Schellingwoude of Durgerdam, waar we overnachten. De volgende ochtend vroeg vertrekken we richting Edam waar we op jachthaven “De Zeevang� hartelijk worden ontvangen. Bij slecht weer is het voor de motorbootvaarders een leuke tocht om op vrijdag ochtend via de Woude naar Purmerend te varen, daar te overnachten en dan over de Purmerringvaart dwars door Edam te varen. De zeilers zullen helaas regen en wind moeten trotseren om op tijd in Edam te zijn, maar dit is dan wel een uitdaging.

Op zaterdagmiddag is er om 16.00 uur een excursie geregeld in Fort Edam http://www.fortbijedam.nl/.

Onder leiding van een gids wordt de geschiedenis van het Fort verteld, er staan nog heel bijzondere voorwerpen in, zeker de moeite waard om te zien.

16


Om ongeveer 19.00 uur gaan we eten in het clubhuis van de Zeevang http://www.wsvdezeevang.nl/, we hebben dit jaar een warm/koud Zuiderzeebuffet, met o.a.: Koud buffet:

zalmsalade huis gerookte zalm rivierkreeft schuimkrab verschillende soorten sla met een dressing van pesto

Warm buffet:

gemarineerde kip gestoofde visrolletjes, in roomboter gegaard varkenshaas met champignonsaus heerlijke malse ossenhaas in roomboter gebakken kleurrijke en smakelijke groenten lichtgekruide minifrietjes gebakken in roomboter gekookte rijst met Indonesische groenten

Dessert:

zelfgemaakte mousse met slagroom en verse fruitsalade Je krijgt er al trek van als je het leest!

En dit alles voor de prijs van slechts â‚Ź 23,00 p.p. Na een goede nachtrust varen we op 6 oktober terug naar Haarlem, hoe laat we afvaren hoort u tijdens het buffet. In ieder geval wachten we op elkaar bij de brug van Schellingwoude tot 14.00 uur en later bij de Rijksbrug over zijkanaal C. Na de sluis van Spaarndam vaart de voorzitter voorop en de andere boten in konvooi daar achteraan, waarna nog een ererondje voor het clubhuis. In ons eigen clubhuis kunnen we nog deelnemen aan de kapucijnermaaltijd voor de kosten van â‚Ź 6,00. Daarvoor kunt u bij mij bonnen kopen in het clubhuis in Edam.

Gaarne voor 28 september opgeven bij Marja van Meerwijk 023-5373667 of een mail naar andrevannorden@zonnet.nl

17


JEUGDSPETTERS September 2013 De zomer is al weer bijna voorbij, sterker nog het lijkt wel herfst als ik dit schrijf. Toch hebben we dit jaar een langer naseizoen dan andere jaren, waarover straks meer. Ook staan er een aantal veranderingen aan te komen waar ik even bij stil zal staan. Het najaar Er staan de aankomende tijd weer een aantal vaste, maar ook nieuwe activiteiten op het programma. Het weekend van 22 en 23 september doen we als vanouds de CWO examens op zaterdag en verwachten we op zondag weer vele diploma’s te mogen uitreiken. Op zondag is er het ‘traditionele’ rondje Mooie Nel, de spannende estafette tocht over ons thuiswater, waar puzzelen en zeilen belangrijke ingrediënten zullen zijn. Aansluitend is er de BBQ waarbij de inschrijving voor de zeillessen voor het volgend jaar ook zal open gaan. In het weekend van 12 en 13 oktober zijn de HJC sluitingswedstrijden, echt de allerlaatste wedstrijden van het seizoen op de Mooie Nel. In november worden er voor de wedstrijdgroep Optimist (A/B) op 4 zondagen ook nog najaarstrainingen georganiseerd. Volop zeilen dus de aankomende tijd. Tussen de afsluiting van jeugdseizoen en de HJC sluitingswedstrijden hebben we nog twee zondagen ‘over’. Daar gaan we iets leuks mee doen: HJC Najaarscompetitie: We gaan op 29 september en 6 oktober een echte najaarscompetitie organiseren. Het idee is: korte wedstrijden achter elkaar door op een korte baan. We beginnen rond 13.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. Niet een heel weekend dus, maar leuke zondagmiddagen om te zeilen. Graag willen we ook de beginnende en al iets gevorderde Optimistzeilers mee laten doen, zodat ze kunnen proeven aan echte wedstrijden. We starten dan ook in verschillende klassen met cluboptimisten en wedstrijdoptimisten of Splashes/Lasers, zodat we zoveel mogelijk gelijk niveau behouden. Er zijn winnaars per zondag, maar er is ook een titel ‘Junior-Master of the Mooie Nel’ te verdienen voor die A/B of C zeiler die op beide zondagen PLUS de HJC sluitingswedstrijden als beste uit de bus komt.....

Inschrijven kan binnenkort - hou je e-mail inbox en de website in de gaten! Jeugdcommissie - wie neemt het roer over? Zo’n drie jaar geleden, rond deze tijd, zijn een aantal ouders bij elkaar gekomen om een plan te maken om het HJC jeugdzeilen een boost te geven. Deze plannen zijn destijds aan het bestuur voorgelegd en na goedkeuring ben ik aangetreden als jeugdcommissaris. Sinds die tijd heeft de HJC een grotere groep wedstrijdzeilers doordat de drempel om met wedstrijden mee te doen is verlaagd. We hebben sponsoren gevonden, het HJC zeilteam is in het leven geroepen en het materiaal is aangepakt. We hebben de vloot Optimisten compleet vernieuwd, er is een RIB bijgekomen en de clubtrailer is vervangen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de zeilopleiding, er zijn complete lesprogramma’s geschreven, instructeurs hebben een CWO opleiding gedaan, zodat we eigen examinatoren hebben die CWO diploma’s mogen uitschrijven.

18


Ook zijn er een aantal nieuwe activiteiten in het leven geroepen: core-stability training in de winter, de jeugd-dag in januari, het veranderde rondje Mooie-Nel, de afsluiting voor het jeugdseizoen en sinds dit jaar ook de najaarscompetitie. Niet alles is gelukt, zo is het Valken weekend twee jaar geprobeerd, maar de jeugd van 13-16 jaar blijkt moeilijk te prikkelen. Wel heeft de zeilopleiding een stormachtige groei doorgemaakt, we hebben zelfs twee jaar achter elkaar een geheel nieuwe zomerzeilcursus in het leven geroepen om de grote aantallen zeilertjes te kunnen bedienen. Een groot aantal van de originele plannen van drie jaar geleden zijn verwezenlijkt. Daarom is dit het juiste moment om het stokje over te geven aan de volgende lichting die het jeugdzeilen hopelijk nog actiever en leuker gaat maken. Per maart 2014 zal ik stoppen als jeugdcommissaris, maar het jeugdzeilen stopt zeker niet. Dankzij een geweldige jeugdcommissie met actieve en betrokken ouders, moet het voor mijn opvolger een vliegende start worden begin volgend jaar. Ik ga op zoek naar iemand die het roer van mij wil overnemen. Tips en suggesties zijn altijd welkom. Tot ziens in het naseizoen en anders tot volgend jaar bij de zeillessen. Bas van Goor (jeugd@haarlemschejachtclub.nl)

WIE NEEMT DE JOYSTICK? Jeugdzeilers vullen het vriendenboekje in en geven deze graag door aan een volgende zeiler. Het jeugdzeilen heeft de afgelopen jaren vele nieuwe zeilers mogen begroeten. Graag willen we wat meer te weten komen over deze enthousiastelingen. Waarin zeilen ze, wat vinden ze zo leuk op de HJC en wat zijn hun plannen voor de toekomst. Je kunt het allemaal lezen in het vriendenboekje met als titel ‘WIE NEEMT DE JOYSTICK’. In elke Schuimspatten wordt de joystick doorgegeven. In deze editie van de joystick maken we kennis met Tijmen…….

Naam: Tijmen ten Have Ik ben 14 jaar oud en heb 2 broers Zij heten Pepijn en Maxim en zijn 19 jaar oud. Ik zit op het Mendelcollege in klas: 3GA Ik houd erg van sporten en leuke dingen met vrienden en familie doen. Ik houd NIET van ………… , ik heb eigenlijk niet zoveel dingen waar ik niet van houd.

Mijn favoriete sporten zijn? Hockey, cricket, golf en natuurlijk zeilen! Ik zeil al 4 jaar en al 3 jaar bij de HJC. Mijn lievelingsboot is de Optimist, maar volgend jaar kan dat weer heel anders zijn. Het leukste evenement bij de HJC vind ik de zeil-clinic. Dit seizoen train ik op donderdag en doe ik mee in de wedstrijden in de Combi Amsterdam. Ik geef de joystick door aan

Emma van der Knaap

19


Dinsdag - Schalkwijk Donderdag - Haarlem Noord Zaterdag - Haarlem Grote markt

Tel.: 06-22049776

COLEX Watersport Yamaha dealer Tevens reparatie aan andere merken Tweetakt en viertakt

Verkoop nieuwe & gebruikte buitenboordmotoren en boten

Oliehandel Bunkerstation Hooimarkt Hooimarkt 27 (in het Spaarne) 2011 JB Haarlem Tel: 023 – 5318531

Service, onderhoud & taxaties

Gasolie, Diesel, Kerosine voor “Zibro kamin” Flessengas, Smeermiddelen

Meer informatie: www.colex.nl Trawlerkade 70 1976 CC IJMUIDEN Tel. 0255-532017 info@colex.nl

“Epifanes” - “Touwen” - “Owatrol” “Fertan” – Scheepsartikelen

20


WIL JE ZINGEN, ZING DAN MEE Op donderdagavond 17 oktober om 20.00 uur beginnen we weer met het shantykoor in het clubhuis. Iedere donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vind je het leuk om een gezellige avond te hebben, kom dan eens kijken en zing mee. Iedereen is welkom, jong of oud, man of vrouw, misschien bespeel je nog wel een instrument. Probeer het eens een keer! Tot ziens, Goke van Beijeren, telefoon 023-5274958

Als de herfst en de winter hun intrede doen en alle boten in de winterstalling staan, is het tijd om te gaan klaverjassen in ons gezellige clubhuis. Het is al jarenlang een gewoonte om ĂŠĂŠnmaal per 14 dagen op vrijdagavond een kaartje te leggen. Uiteraard staat gezelligheid voorop, maar toch zal geprobeerd worden om, op het einde van het winterseizoen, zo hoog mogelijk te eindigen. Vrijdagavond 8 november is de aftrap om 20.00 uur, en dan verder elke 14 dagen (22 november, 6 december, 20 december 2013). Iedereen die kan klaverjassen en van gezelligheid houdt is welkom. Maaike van Oosterhout 023-7430043 / 06-23736250

21


WEDSTRIJDSPETTERS

HJC wedstrijdcomité actief tijdens de U4 in Workum Op 7 en 8 September, tijdens de U4 in Workum, heeft het HJC wedstrijdcomité onder leiding van Bert van Veldhuijsen de wedstrijden op Course Area B met daarop de 29er, 420, Splash A1, Splash A2 en Splash B verzorgd. De weersomstandigheden waren erg lastig, van 0 tot 23 knopen wind, kleine en grote windshifts, zon en soms ook erg veel regen. Ondanks dat was het een erg gezellig weekend. Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen in het wedstrijdcomité laat het even weten aan een van de comitéleden of aan de wedstrijdcommissaris.

24, 12 en nu de 6 uurs race Dit jaar was er geen 24-uurs race, geen 12-uurs race, maar een 6-uurs race. De organisatie had besloten om de wedstrijd in te korten, omdat het aantal deelnemers helaas wat tegenviel. De line-honours en eerste prijs in de kajuitklasse gingen naar Jaap Wilschut. De tweede prijs in de open klasse ging naar Frans Hin. De eerste prijs in de open klasse was voor Team Hoogland. De zandloper, prijs voor de langzaamste ronde, ging dit jaar naar Theo van Meerwijk! Na een moeizame start hebben we toch genoten, volgend jaar een uurtje langer? Ben Koren en Olivier Meijer bedankt voor de organisatie.

HJC 2e tijdens Spaarne Cup 2013 De Spaarne Cup werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het concept was iets veranderd. Dit jaar werden er fleetraces gevaren tussen de vier 'Haarlemse' zeilverenigingen: HJC, HZV, JVW en KR&ZV Het Spaarne. Er werd gevaren in Polyvalken, beschikbaar gesteld door Het Spaarne. Na een spannende strijd werd de HZV uiteindelijk de winnaar. De HJC werd 2 e met het kleinst mogelijke verschil van 1 punt. Tijdens het gezellige afsluitende diner bij Het Spaarne werd druk geëvalueerd en de conclusie getrokken dat we met name in de ochtend teveel punten hadden gehaald en dat er volgend jaar vooraf getraind moet gaan worden. Namens de HJC werd gevaren door: Dirk Huizinga, Goos Finnema (bestuursboot), Katinka Dirken en Heleen Wolters (damesboot), Theo van Meerwijk, Jesper Hoogland, Frans Hin en Rob Hoogland.

22


WEDSTRIJDSPETTERS Sluitingswedstrijden 12 en 13 oktober Programma:  12 oktober 10.30 uur aanmelden, 12.00 uur (2 sprintwedstrijden) up-downwind  12 oktober 14.00 uur 3e wedstrijd e  13 oktober 10.30 uur 4 wedstrijd en e 5 wedstrijd  13 oktober ca. 16.00 uur prijsuitreiking met aansluitend afsluiting van het seizoen door de voorzitter. Voor diegenen die het sprinten niet leuk vinden of door werk of sporten een wedstrijd moeten overslaan, is het mogelijk om het slechtste resultaat af te trekken. Deze aftrekwedstrijd is alleen van toepassing als alle geplande wedstrijden gevaren worden. Beide sprintwedstrijden gelden als één resultaat. De Optimist C vaart geen sprintwedstrijden, zij starten zaterdag om 14.00 uur met hun eerste wedstrijd.

Poelsnipbeker Elk jaar wordt tijdens de najaarsvergadering de Poelsnipbeker uitgereikt. De zeiler die in het seizoen (dat loopt van 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013) de meeste officiële starts heeft gemaakt mag zijn naam op deze wisselbeker laten graveren. Hoe kan je meedoen! Je maakt een (Excel) bestand met 3 kolommen. In kolom 1 staat de datum van de wedstrijd, in kolom 2 de naam van de wedstrijd (bijv. Combi Haarlem) en in kolom 3 het aantal starts dat je op die dag of in dat weekend hebt gemaakt. Alle wedstrijden die op de Mooie Nel ( en Spaarne) zijn gevaren tellen dubbel. Dit geldt voor de Combi Haarlem maar ook voor de openings- en sluitingswedstrijden (HJC, HZV en JVW). Dit bestand stuur je voor 6 november op naar wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl.

23


HET RIET FLUISTERT…

Het riet fluistert…

dat je aan de clubvlaggen kunt merken dat het crisis is.

Het riet fluistert…

dat er leden zijn die daarom helemaal maar geen clubvlag hijsen.

Het riet fluistert…

dat op vakantie met een caravan ook niet alles is.

Het riet fluistert…

dat de 12 uurs race tot 6 uurs race is gekrompen.

Het riet fluistert…

dat er ondanks het slechte weer toch enthousiaste deelnemers waren aan de 6 uurs race.

Het riet fluistert…

dat het gele overlevingspak niet meer waterdicht is na 30 jaar.

Het riet fluistert…

dat de Spaarne Cup nu helaas bij onze overburen in de prijzenkast staat.

Het riet fluistert…

dat de HJC teams precies weten op welke momenten het mis ging.

AED en Reanimatie Cursus Wij hebben ons lid Dr. Marcel de Groot bereid gevonden om een AED cursus, een reanimatie cursus en mogelijk een EHBO cursus te geven voor HJC leden in ons clubhuis. Hij denkt aan groepjes van ca. 6 personen om een goede cursus te kunnen geven. De volgende datums zijn geprikt indien het clubhuis beschikbaar is, anders volgen er andere datums, 21 en 29 oktober en 19 en 26 november 2013 ‘s avonds. Tijdstip in overleg. U kunt zich nu opgeven, alleen bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. Aanmelden kan via: havenmeester@haarlemschejachtclub.nl en/of haven@haarlemschejachtclub.nl

24


Terug in de tijd… Eén van de oprichters van de Haarlemsche Jachtclub was Léon Huybrechts, een Antwerpenaar, die vanwege de eerste wereldoorlog uitgeweken was naar Nederland en zich toen vestigde in Haarlem en wat later in Zandvoort. Samen met 3 andere zeilers (allen lid van Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne), waaronder Cornelis Hin (de grootvader van ons erelid Nico Hin), richtte hij in 1917 het ”Haarlemsch Comité voor Standaardjollen” op. Tot de Standaardjollen behoorden de 12-voetsjol en de Scheldejol. Doel van dit comité was vooral om de 12-voetsjol te promoten door het organiseren van zeilwedstrijden. Mede dankzij dit initiatief heeft de Haarlemsche Jachtclub een voortrekkersrol gehad bij de ontwikkeling van de 12-voetsjol in Nederland. Iets waar de HJC best trots op mag zijn. Waarschijnlijk zit deze voortrekkersrol in de genen van de HJC, want later speelde de Haarlemsche Jachtclub ook een grote rol bij de introductie van de Treubklasse (de voorloper van de 16 m2) in 1925, de Spaarnejol in 1940 en de OK-klasse in 1963. Toen in 1918 de eerste wereldoorlog afgelopen was deelde Léon Huybrechts zijn bestuursleden mede, dat hij weer wilde terugkeren naar Antwerpen. Bij zijn afscheid van de HJC werd hij gekozen tot het eerste erelid van de Haarlemsche Jachtclub. Voorts stelde het bestuur voor om de naam Huybrechts aan de HJC te binden d.m.v. het beschikbaar stellen van de ”Huybrechtsbeker”. Het HJC bestuur stelde elk jaar vast in welke klasse dat jaar om de wisselbeker gestreden zou worden. Léon Huybrechts heeft ook in België zeer veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de zeilsport in zijn kwaliteit als vice-precident van de Royal Yachtclub de Belgique. Tot zijn dood in 1956 heeft hij nauwe banden onderhouden met de HJC. Mede op zijn initiatief werden er in de 12-voetsjol jaarlijks zeilwedstrijden gehouden tussen de RYBC en de HJC. Het ene jaar in België, het andere jaar in Haarlem. En bij deze wedstrijden was hij bijna altijd aanwezig. Zo ook bij de viering van het 30-jarig bestaan van de HJC in 1947. Het HJC bestuur wilde weer een wedstrijd organiseren met als inzet de Huybrechtsbeker. Deze bleek echter niet meer te traceren. Het feit dat er in de laatste jaren van de oorlog niet gevaren mocht worden en het verenigingsleven toen nagenoeg stil lag, was hier zeker debet aan. Léon Huybrechts, eregast bij het 30-jarig jubileum van de HJC, stelde een ”nieuwe” Huybrechtsbeker beschikbaar. Het HJC bestuur bepaalde, naar de wens van de schenker, dat deze beker uitgereikt zou worden aan een HJC lid die gedurende het zeilseizoen, onverschillig in welke klasse, de beste resultaten had bereikt. De eerste winnaar in 1947 was met overmacht de 12-voetsjollen zeiler Leo Verweij. Dit huzarenstukje deed hij ook nog eens 1948 en 1949. Het 3 x achtereen winnen van de beker hield in dat je deze in bezit mocht houden. In mei van dit jaar heeft een delegatie van de HJC Leo Verweij (inmiddels het oudste HJC-lid, zowel in leeftijd als in lidmaatschapsjaren) bezocht om hem te interviewen over zijn actieve (zeil)jaren bij de Haarlemsche Jachtclub. Dit heeft veel wetenswaardige informatie opgeleverd die gebruikt zal gaan worden in het ”Jubileumboek 100 jaar HJC”. Tijdens dit bezoek kwam uiteraard ook de Huybrechtsbeker ter sprake. Tot onze verrassing was deze nog steeds in zijn bezit en werd door hem trots aan ons getoond. Leo vond dat deze beker terug moest keren naar de Haarlemsche Jachtclub en hij gaf hem aan ons mee met het verzoek om de beker aan het HJC bestuur te overhandigen. Dit is inmiddels gebeurd en de beker staat te pronken in de prijzenkast. Met kennis van de geschiedenis van deze beker is het de moeite waard om deze eens te bekijken. Auke Bender

25


WIE NEEMT HET ROER? De redactie heeft een rubriek gestart waarin leden van de HJC iets over zichzelf, hun gezin of iets wat hen bezig houdt vertellen. Het is de bedoeling dat dat ongeveer een hele bladzijde in beslag neemt (in ieder geval niet korter dan een halve bladzijde). Degene die het schrijft mag dan zelf aangeven, wie het roer van hem/haar overneemt. Deze keer heeft Eric Böhm het roer:

Hoe gek kan het toch lopen....zo lig je met een pijnlijk SI gewricht bij een fysiotherapeut, blijkt die vervolgens bevriend te zijn met zowel je buurvrouw als een goede collega en geeft je vervolgens het roer, omdat we toevallig bij de Haarlemsche Jachtclub onze gezamenlijke hobby uitoefenen. Bedankt Bert, voor het repareren van mijn onderrug en het bieden van dit platform om iets over mijzelf te vertellen!

zomervakanties brachten we door op de boot. Mooie tijd en mooie ervaringen opgedaan: van de hondendrollen tussen je tenen, spelend in het park bij de binnenhaven van Hoorn en het krabbetjes vangen op Texel tot aan het ronden van Cap Gris-Nez met sterke stroom en wind tegen (“hee, hadden we die boei niet al eerder gezien?”) en het aanlopen van Dover. Ook een ontmoeting met een “Kanaalrat” op Hemelvaartsdag begin jaren tachtig staat me helder voor ogen. Zeker achteraf dingen die ik voor geen goud had willen missen.

Eerst maar even voorstellen. Mijn naam is Eric Böhm, 46 jaar geleden in Haarlem geboren en inmiddels vader van 2 dochters, Lara (11) en Jools (6). Tezamen met mijn lieve vriendin en moeder van mijn kinderen, Colette van Kampen, wonen we in Aerdenhout.

Ook zelfstandig was er op jonge leeftijd al een behoefte om “iets met bootjes te doen”. Er kwam een jolletje (dat overigens nog in de familie is), dat de eerste eigen mijltjes op het log zette. Eerst als bijbootje mee op vakantie, later zelfstandig in een box(je) bij de “Wetterwille” en de HZV. Het jolletje werd opgevolgd door een FJ en later een Laser. Zeker met de laatste zijn hele zomers op het water doorgebracht. Met een mooi stel vrienden waren we bijna iedere dag op de haven te vinden. Geheel volgens de heersende trend toentertijd moest er een paar jaar later gesurft worden. Hierna werd het even stil op watersportgebied. Studeren en nieuwe interesses binnen de zeilvriendenclub maakten dat de surfplank inmiddels een mooie opzetplank was geworden in de garage. Het bloed kruipt evenwel waar het niet gaan kan, en zodra de mogelijkheid zich enige jaren later aandiende moest er toch weer een bootje komen. Inmiddels lid geworden bij de HJC werd zeilleven 2.0 ingeluid: weliswaar minder frequent, maar toch weer lekker “water in je bek” in de Laser. Na enige jaren hard werken aan de carrière, kon een stille droom inmiddels

In het dagelijks leven, en ook daarbuiten nog wel eens, werk ik voor een groep van bedrijven die zich bezig houdt met de import, distributie en retail van een aantal kleding- en schoenenmerken in de Benelux. De financiële, juridische en organisatorische kant van de business, waar mijn aandacht in eerste plaats op is gericht, zorgt er in deze roerige tijden voor dat de dagen en weken eigenlijk altijd te kort zijn. Met het opgroeien van de kinderen en met alle sportieve, sociale en educatieve activiteiten die daarmee gepaard gaan, is de voorlopige conclusie dat we een boeiend leven leiden dat helaas nogal eens wat vrije tijd kost. Mijn eerste kennismaking met de zeilsport gaat terug naar mijn eerste levensjaren: geplaatst in een klein rubberbootje in de kuip van de Kolibri, voer ik met mijn ouders mee op de Kagerplassen. Met het opgroeien werden de boten steeds een beetje groter en verlegde het zeilgebied zich naar het IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. Ieder weekend en alle

26


worden gerealiseerd: een zeiljacht. Na een intensieve lobby in het directieteam thuis, werd een X-302 aangeschaft. Prachtig zeiljacht met sportieve zeileigenschappen. Soms een beetje te sportief naar het zin van een kersverse moeder die niet echt een watersportverleden met zich meedroeg.... Met ligplaats in de, vanuit mijn jeugd zo bekende, Grashaven in Hoorn en tegenover de boot van opa en oma, hebben we echter een aantal jaren alle speeltuintjes rondom het IJsselmeer bezocht. Het voor de eerste keer “op eigen kiel” aanvaren van de havens rondom IJsselmeer en Waddenzee maakt dat ik met veel plezier op zeilleven 3.0 terugkijk.

Eindigt het dan? Niet geheel.... Na een korte bootloze periode dienden zich onverwacht nieuwe ontwikkelingen aan: oudste dochter Lara had op een zeilkamp laten blijken dat er wel enige watersportgenen waren overgedragen. Sommige dingen komen nu eenmaal voort uit hogere krachten (en zulke kansen mag je niet laten liggen...), zodat een oriënterend bezoekje aan Sailcenter Muiderzand al snel resulteerde in zeilleven 4.0: met gepast respect voor de agenda zijn we inmiddels met een Optimist en een Laser weer op het water te vinden. Weliswaar nog te weinig, maar het begin is er weer.

Een gezellig bezoekje aan de HISWA te water in IJmuiden, leidde evenwel tot een nieuwe wending. Zoekend naar wat meer comfort, deed een inruilbod “I could not resist” ons besluiten om de volgende stap te maken: een X-40 werd in het voorjaar van 2006 te water gelaten en zeilleven 3.1 was een feit. Met een groter en mooier schip dan ik me ooit had kunnen voorstellen, gingen we in volle vaart verder en werd de bemanning uitgebreid (Jools werd bijna in de Compagnies Haven in Enkhuizen geboren na een onvrijwillige val tussen wal en schip van Colette). Zakelijk breidden de activiteiten ook verder uit. Helaas had dat ook zijn effecten op de beschikbare tijd die doorgebracht kon worden op het water. De combinatie met een steeds vollere agenda binnen het gezin met opgroeiende kinderen resulteerde er vervolgens in dat er meer onderhoud aan de boot werd verricht dan dat er mijlen op het log verschenen. Met gezonde realiteitszin doch met pijn in het hart is, net voordat de crisis de occasionmarkt raakte, “ShadowfaX” overgedragen aan een nieuwe schipper.

Ik hoop dat er nog veel zeillevens volgen... Eric Böhm Ik geef het roer aan aspirant lid

Gerben Pruis

3e zondag van de maand borrel Ook deze winter hebben we weer de 3e zondag van de maand borrel, even bijpraten onder het genot van een wijntje of biertje, lekker met watersporters onder elkaar, gezellig met een hapje en drankje. De eerste zondag is 20 oktober van 16:00 tot 18:00 uur.

27


Op 2 november is het zover, vissen in onze eigen haven. Er zijn leuke prijzen voor wie de eerste, de grootste en de meeste vissen vangt.

Start: 13.00 uur - Eindsignaal: 16.00 uur Het riet fluistert dat er zelfs een snoek zwemt in de haven!

Het visgebied is alleen vanaf de steigers bij de helling, via steiger D t/m de kopsteiger van E en op het dijkje. Na de prijsuitreiking wordt er door onze befaamde HJC kok Nico Hin, een heerlijke maaltijd geserveerd. Om de kosten daarvoor een beetje te drukken zal er een kleine bijdrage worden gevraagd.

Mosselavond Zaterdag 16 november

Zo uit het hete water op het bord, mosselen zijn rijk aan eiwitten en zitten vol met mineralen en vitaminen. Ze zijn rijk aan ijzer, fosfor en vitamine B, een gezonde keus dus. Een lekker wijntje er bij maakt het nog gezelliger. Schrijf snel in bij Marja van Meerwijk 023-5373667of via andrevannorden@zonnet.nl, want er kan voor slechts 50 mensen gekookt worden.

De kosten zijn â‚Ź 10,00 p.p. Aanvang 18.00 uur

28


ACTIVITEITEN DATUM

ACTIVITEIT

Za. 05 en 06 oktober Za. 12 en 13 oktober

TIJD

PLAATS

Zo. 20 oktober Za. 26 en 27 oktober

Terugtocht Sluitingswedstrijden HJC Sluiting seizoen door voorzitter Teamzeilen Rotterdam Rondje IJmuiden 3e zondag v/d maand borrel Boten op de kant

Za. 02 november Vr. 08 november

Vissen Kaarten

13.00 uur 20.00 uur

HJC HJC

Vr. 15 november

Algemene Ledenvergadering

20.00 uur

HJC

Za. 16 november Zo. 17 november Vr. 20 november

Mosselavond 3e zondag v/d maand borrel Kaarten

18.00 uur HJC 16.00-18.00 uur HJC 20.00 uur HJC

Zo. 01 december Vr. 06 december Zo. 08 december Za. 14 december Zo. 15 december Vr. 20 december Za. 21 december

Sinterklaasfeest Kaarten Wijnproeverij Kienen 3e zondag v/d maand borrel Kaarten Kerststukjes maken

14.00 uur 20.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 16.00-18.00 uur 20.00 uur 14.00 uur

Za. 19 en 20 oktober

16.00 uur

HJC HJC HJC

HJC 16.00-18.00 uur HJC HJC

HJC HJC HJC HJC HJC HJC HJC

Uitnodiging Sinterklaasfeest Op zondag 1 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan de HJC. Om 14.30 uur meert de boot aan. De kinderen zijn van harte welkom vanaf 14.00 uur. Sinterklaas wil graag weten welke kinderen er komen en of de kinderen nog iets leuks hebben meegemaakt. Geef dat voor 22 november door aan: jufwendy@upcmail.nl

29


BARLIJST Datum 28 september 29 september 05 oktober 06 oktober 12 oktober

Naam Jaap Smelik Hans Reker Olav Severijnse Eric Bรถhm Henry Heemskerk Sander Liebrand Bert Lenselink Peter Andrea

13 oktober

19 oktober 20 oktober 26 oktober 27 oktober 02 november 03 november 09 november 10 november 15 november 16 november 17 november 23 november 24 november 30 november 01 december 07 december 08 december 14 december 15 december 21 december 22 december 28 december 29 december 01 januari 2014

Peter Vernout jr. Joris Tim Hans Blansjaar Kees Haverkorn

Activiteit

Terugtocht Terugtocht Sluitingswedstrijden HJC van 12.00 tot 18.00 uur van 17.00 tot 20.00 uur van 20.00 tot 23.00 uur van 20.00 tot 23.00 uur Sluitingswedstrijden HJC van 09.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 18.00 uur Rondje IJmuiden 3e zondag van de maand borrel Rondje IJmuiden Boten op de kant Boten op de kant Vissen

Telefoonnr. 06-54733221 0255-513101 06-53137349 06-21884066 06-23059516 06-46174853 06-54281662 06-51065399 06-10418766 06-14552154 023-5256172 06-20406854

Cees van Dijl Francis Jak Fam. Lubberink Bert Piers Esther George Frans van der Wel Bert van Veldhuijsen en Algemene Ledenvergadering Mariska Schild Maarten Bonnema Mosselavond Co Hofman 3e zondag van de maand borrel

06-51379325 06-53559053 06-11230355 023-5251488 06-23413761 06-43711777 06-41231590

Michiel Guis Toon van Westerhoven Zoran Dusic John van Zijl

06-53559053 06-51096375 06-45080819 06-53486243

Peter Andrea Cristina Stoian Fam. van Diggelen Sander Kroll Auke Bender

Sinterklaas Wijnproeverij Kienen (vanaf 20.00 uur) 3e zondag van de maand borrel Kerststukjes

06-17819144 06-53170822

06-51065399 06-26725301 06-53137349 06-15350515

Nieuwjaarsreceptie

Er hangt een lijst in het clubhuis, waarop u zelf uw naam kunt invullen op de dag die voor u het gunstigst is. Als u het niet zelf invult, wordt uw naam door mij ingevuld. Schikt het u niet om op de aangegeven dag aanwezig te zijn, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen of met iemand ruilen. Wanneer u ruilt, wilt u dit dan aan mij doorgeven? De bardienst is van 12.00 uur tot 18.00 uur, tenzij het anders is aangegeven. Er is altijd wel iemand aanwezig die u op weg wil helpen. Opgeven voor bardienst kan ook via tel. 023-5250896 of 06-55134462, Tineke Struijkenkamp, of via email bardienst@haarlemschejachtclub.nl.

30


31


32

Schuimspatten #4 2013  

Clubblad Haarlemsche Jachtclub

Schuimspatten #4 2013  

Clubblad Haarlemsche Jachtclub

Advertisement