Page 1


DEVIL TEAM

OCTOBER Biên tập Lê Quốc Đạt Nguyễn Khánh Duy Devilicious online Nguyễn Đức Việt Mỹ thuật Nguyễn Khánh Duy

Cộng tác viên Trịnh Bảo Châu Bạch Hưng Phú Nguyễn Hoàng Linh Phạm Thiên Anh Photographer Lê Anh Quân Với sự tham gia của Model Agency Rising Stars Vietnam www.risingstarsvn.com Liên hệ quảng cáo devilmagvn@gmail.com Devilicious Online Handbook bản quyền H&J Productions Ltd., và Devilicious Ghi rõ nguồn khi trích từ Handbook này. Tài liệu lưu hành nội bộ phi lợi nhuận, hỗ trợ hoạt động nhóm tìm kiếm người mẫu Rising Stars Vietnam. Download miễn phí tại www.devilmag.com

Photo Robert Erdmann


Down lo Poster ad ch lượng ất cao khổ A 3

BRITN 10. EY SPEAR 10. S ww

w.d

evil

mag

08

.com


www.hj-pro.com


WHAT'S HOT TOP HOT!

14 21 62

78 95

DESIGNER'S SHOWCASE

INTERNATIONAL VIETNAMESE SELF CONFIDENT Cuộc thi tự tin bản thân

80

Bài viết của Bảo Châu và Hoàng Linh với gương mặt graphic designer trẻ phong cách mạnh trong thiết kế.

FASHION: BÅO HíA New York New York

THI£N ANH: C∏ t›nh gæn li“n cÈng ÆÂng THE BEST OF DEVILICIOUS:

- Hilary Duff - Madonna - Lindsay Lohan - Shia Labeouf

TOP HOT!

08 6

QUÄ TÖNG LõN Xem trang 08!

46

G≠¨ng m∆t Rising Stars


CONTACT US

Bạn đọc phản hồi, gửi thư tới địa chỉ devilmagvn@gmail.com

62

Bảo Hòa

NewYork

NewYork 7


M O R F HI! DEVIL YOUTUBE! Click vào đây để xem cảnh hậu trường thực hiện ảnh bìa của Devilicious nhé!

TEAM

gia kha kh∏ Qu∂ Æ∑ lµ mÈt thÍi cious sË khÎi tı khi d˘ ∏n Devili †y thÍi gian ÆÈng, vµ cÚng ng«n b„ng, kh´ng Devilicious væng n bà thæc mæc bi’t bao nhi™u bπ m†t... C©u tr∂ chÛng t´i bi’n Æ©u n: Devilicious lÍi Æang Î mæt bπ t˘ hµo v◊ n„ lµ sË 1 vµ chÛng t´i 1 n®m vÌi r†t thµnh qu∂ cÒa g«n . nhi“u thˆ nghi÷m

µ tµi trÓ dµnh ›ch tı ph›a c∏c nh ngoπi kho∏ cho c∏c hoπt ÆÈng ng tı cuËn cÒa Devilicious. CÚ evil team tr©n Handbook nµy, D g„p m∆t cÒa tr‰ng giÌi thi÷u s˘ Agency cÔng Rising Stars Model ch≠¨ng tr◊nh Devilicious tÊ ch¯c trŒ t˘ tin n®ng dµnh cho c∏c bπn ÷n T˘ tin b∂n ÆÈng, muËn th” hi th©n.

˜ng trang Íi c∏c bπn mÎ nh M tˆ ÷n Æi k ∏m ph∏ MÈt cuËn Handboo theo Æ” bæt Æ«u kh p ti’ i gˆ am te quy’n Devil us, ng‰t ngµo, mÈt m„n quµ mµ cio ili ev D n i‘ m µn toµn t∆ng c∏c bπn, ho r†t nhi“u lÓi rÚ.. lµ Æ„ ph›, Æi cÔng

10


ON THE COVER

BF của Phượng cũng có mặt trong số này! (Pg.47)

Trang bìa là Trần Ngọc Phượng Rising Stars Model Agency Photo: H&J Studio. Make up: C.A.T Stylist: Devil Team

11


BLOG

Sun &Moon Sun lµ mÈt m∆t trÍi vui t≠¨i, nh› nh∂nh, y™u ÆÍi, lu´n th›ch chi’u s∏ng cho m‰i vÀt xung quanh. Moon lµ mÈt m∆t tr®ng l∑ng mπn, ki™u k˙, vµ v´ cÔng romantic... Sun Æ’n vµo buÊi s∏ng. Cfln Moon lu´n c„ c∏c

12

v◊ sao h©m mÈ v©y quanh mÁi khi Sun Æ∑ Æi ngÒ !!! V◊ th’ kh´ng bao giÍ Sun g∆p Æ≠Óc Moon. C„ nhi“u khi Sun ngh‹ hay lµ m◊nh kh´ng Æi ngÒ Æ” g∆p Moon 1 l«n xem sao? Nh≠ng Æi“u Æ„ lµ kh´ng th” bÎi


Illustration by ATYCHIPHOBE Female/Philippines http://atychiphobe.deviantart.com

Sun vµ Moon chÿ Æ≠Óc quy“n c„ m∆t nˆa ngµy tr™n b«u trÍi !!! Th≠Óng Æ’ Æ∑ quy Æfinh th’ rÂi!!! Moon Æ≠Óc r†t nhi“u c∏c ng´i sao v©y quanh!!! C∏c ng´i sao h©m mÈ vµ bfi Moon quy’n r˜ bÎi vŒ l∑ng mπn vµ Æãp lung linh. Sun cÚng nh≠ Moon soi s∏ng d…n lËi cho c∏c Æ´i t◊nh nh©n. Sun chi’u s∏ng cho m‰i vÀt. Moon cÚng vÀy nh≠ng ∏nh s∏ng cÒa Moon m·ng manh vµ y’u Ìt h¨n Sun r†t nhi“u!!! Sun vµ Moon Æ≠Óc nghe r†t nhi“u lÍi k” v“ nhau... H‰ r†t muËn c„ th” g∆p b™n kia 1 l«n Æ” xem nh≠ng g◊ mµ h‰ Æ≠Óc bi’t v“ nhau b†y l©u nay c„ ÆÛng kh´ng!!! Tuy bi’t rªng g∆p nhau cÔng 1 thÍi Æi”m lµ kh´ng th”. Nh≠ng c∂ hai v´ cÔng muËn... Qua nh˜ng lÍi k” v“ nhau h‰ c∂m nhÀn Æ≠Óc s˘ y™u th≠¨ng, s˘ ÆÂng c∂m gi˜a h‰. H‰ Æ∑ c«u xin Th≠Óng Æ’ Æ” c„ th” Æ’n b™n cπnh nhau 1 l«n, Æ” c„ th” n„i h’t nh˜ng g◊ suy ngh‹ v“ nhau mµ b†y l©u nay kh´ng bi’t thÊ lÈ cÔng ai!!! Th≠Óng Æ’ n„i rªng: {ßi“u Æ„ lµ kh´ng th”}. C∂ Sun vµ Moon Æ“u

r†t buÂn... Th≠Óng Æ’ bi’t Æi“u Æ„ vµ ´ng h¯a rªng sœ lu´n lu´n cho c∂ hai bi’t nh˜ng th´ng tin mÌi nh†t v“ nhau... LÛc nµy d≠Íng nh≠ Sun vµ Moon Æ∑ Æ≠Óc an Òi ph«n nµo!!! B©y giÍ h‰ kh´ng cfln nghe tin ÆÂn n˜a. H‰ Æ≠Óc Æ∂m b∂o bÎi Th≠Óng Æ’. Vµ lÛc nµy h‰ bi’t c„ th” sœ kh´ng bao giÍ g∆p nhau nh≠ng sœ lπi y™u th≠¨ng nhau tı bao giÍ ch∂ hay!!! C∂ Sun vµ Moon giÍ Æ©y vui vŒ, c∂ hai lu´n ngh‹ v“ nhau, lu´n y™u th≠¨ng nhau. Vµ tı Æ„, Sun vµ Moon lπi cµng lµm tËt c´ng vi÷c cÒa m◊nh h¨n. ß„ lµ chi’u s∏ng cho nh˜ng Æ´i bπn Æang y™u. C„ th” bπn vµ ng≠Íi Æ„ kh´ng Æ≠Óc g∆p nhau nh≠ng h∑y lu´n tin rªng kh´ng bao giÍ nh˜ng g◊ mµ c∏c bπn Æ∑ lµm, nh˜ng k˚ ni÷m Æ∑ c„... m‰i th¯... m‰i th¯... m‰i th¯... Æ“u Æ≠Óc in d†u trong cuÈc ÆÍi cÒa 2 bπn. H∑y coi Æ„ nh≠ nh˜ng k˚ ni÷m Æãp nh†t cÒa cuÈc ÆÍi, sËng hπnh phÛc v◊ bπn Æ∑ Æ≠Óc lµm ÆÛng nh≠ mÈt Con Ng≠Íi... V◊ bπn bi’t y™u th≠¨ng nhau  Blog JULYNK

13


TOP HITS

INTERNATIONAL

VIETNAMESE

Thế hệ nhũng người Việt trẻ quốc tế hóa, những người may mắn được chuẩn bị hành trang về sự tự tin bản thân, hiểu biết sâu sắc văn hóa bản địa và những kinh nghiệm hành xử quốc tế. 14

Bài viết PHẠM HUY LONG


Typography by APOTAG Male/Greece http://apotag.deviantart.com

15


TOP HITS MÔa xu©n 2002, t´i c„ m∆t Î Bæc Kinh, ÆÛng vµo lÛc ch›nh quy“n vµ ng≠Íi d©n Î Æ©y b≠Ìc vµo giai Æoπn chu»n bfi cho Th’ VÀn HÈi 2008. Thµnh phË Æπi c´ng tr≠Íng hËi h∂ ng≠Óc xu´i, nh≠ng v´ cÔng trÀt t˘, c∏i trÀt t˘ hi’m hoi do s¯c mπnh thi’t ch’, t´i cfln nhÌ nh≠ in c∂nh xe cam nh´ng c∂nh s∏t lÔa bæt ®n xin ngÒ bÙi tr™n hà phË (dÔ lÛc nµy th∏ng 4 Æ™m Bæc Kinh v…n lπnh nh≠ cæt) vµ Æoµn thanh ni™n trÀt t˘ r≠Ót ÆuÊi trŒ b∏n hµng rong tπo thµnh c∂nh n∏o ÆÈng k◊ kh´i trong khu dµnh cho kh∏ch du lfich. C∏i gi∏ cÒa v®n minh bªng h◊nh th¯c Æπi nh∂y v‰t ki”u Bæc Kinh kh´ng rŒ: c∂m gi∏c xuy™n suËt trong nhi“u chuy’n Æi cÒa t´i tÌi thµnh phË nµy lµ s˘ m™nh m´ng k◊ v‹ cÒa nh˜ng c´ng tr◊nh x©y d˘ng Æ≠Óc bao phÒ mÈt mµu x∏m ngæt.. Nh≠ng c„ mÈt s˘ ki÷n l≠u lπi nh≠ mÈt Æi”m Æ· trong k› ¯c Bæc Kinh cÒa t´i. H´m Æ„ t◊nh cÍ Æi ngang khu v˘c Thi™n An M´n, qu∂ng tr≠Íng trung t©m rÈng lÌn ngay ph›a ÆËi di÷n Tˆ C†m Thµnh vÌi t†m pano ∂nh Mao chÒ tfich r†t lÌn treo ngay ngoµi cˆa Thµnh. LÛc Æ„ Æang c„ mÈt m›t tinh r†t r«m rÈ cÒa ch›nh quy“n thµnh phË cho thanh ni™n

16

chu»n bfi s˘ ki÷n Olympic, tr™n kh∏n Ƶi, vfi quan ch¯c Æang h´ hµo r†t hÔng hÂn vÌi Æ∏m Æ´ng thanh ni™n trÀt t˘ ph›a d≠Ìi. B◊nh th≠Íng t´i kh´ng th›ch Æ∏m Æ´ng, vµ lÛc Æ„ cÚng Æang c„ ˝ Æfinh di chuy”n nhanh qua khu phË kh∏c, nh≠ng bÁng nhi™n t´i nghe th†y tr™n loa ph∏t thanh, gi‰ng ´ng quan ch¯c n‰ n„i bªng ti’ng Anh {We Are International Chinese}.. Gi‰ng Ɖc r‚ rµng vµ dªn mπnh tıng ti’ng khi’n t´i chÒ ˝ vi’t lπi tıng lÍi bªng ch˜ in hoa. Loa ph∏t thanh lπi oang oang {We Are International Chinese} vµ sau Æ„ lµ c∂ bi”n ng≠Íi {We Are International Chinese}.. S˘ ki÷n kh∏ hi h˜u lµm t´i suy ngh‹ r†t lung. Ai cÚng bi’t Î Trung QuËc n’u kh´ng n„i ti’ng Hoa (Bæc Kinh ho∆c ti’ng Qu∂ng) coi nh≠ ti™u: r†t ›t ng≠Íi n„i, hi”u ti’ng n≠Ìc ngoµi, ngay tπi c∏c si™u Æ´ thfi nh≠ Bæc Kinh, Th≠Óng H∂i, ng≠Íi d©n ngh‹ chÿ c«n ti’ng Hoa lµ ÆÒ rÂi. L«n nµy, vfi quan ch¯c n‰ lπi tuy™n truy“n v“ ˝ th¯c ng≠Íi Hoa quËc t’ (International Chinese), chæc chæn Æ„ kh´ng chÿ ƨn gi∂n lµ vi÷c h´ hµo thanh ni™n Bæc Kinh h‰c ti’ng Anh !


17


TOP HITS

Nhi“u n®m sau nµy, Æi“u lµm t´i suy ngh‹ nhi“u nh†t lµ s˘ quËc t’ ho∏ cÒa nh˜ng ng≠Íi Vi÷t trŒ, trong qu∏ tr◊nh hÈi nhÀp cÒa Vi÷t Nam vµo n“n kinh t’ vµ n“n v®n minh chung cÒa nh©n loπi. T´i c„ g∆p nhi“u thanh ni™n Æi du h‰c tπi nhi“u n≠Ìc tr™n th’ giÌi, h‰ bµy t· 2 cÛ sËc v®n h„a lÌn th≠Íng th†y cÒa ng≠Íi Vi÷t khi ÆËi di÷n v„i th’ giÌi b™n ngoµi. CÛ sËc Æ«u ti™n lµ khi rÍi Vi÷t Nam sang c∏c n≠Ìc giµu c„ ph≠¨ng T©y, sËc khi ÆÙng ÆÈ vÌi n“n v®n minh kh∏c lπ v“ b∂n ch†t v®n h„a vµ c¨ sÎ vÀt ch†t hÔng hÀu

18

cÒa h‰. ß≠Íng phË sao mµ Æãp, v´ cÔng ti÷n lÓi, c´ng tr◊nh x©y d˘ng sao mµ k◊ v‹ lÌn lao.. CÛ sËc th¯ hai lµ khi trÎ v“ Vi÷t Nam, hπ c∏nh s©n bay NÈi bµi (cÚ) Ò ™ vÌi nh˜ng khu´n m∆t ngæn-dµi-ng∏p cÒa c∏c anh h∂i quan s©n bay. Vµ s˘ so s∏nh di‘n ra: tπi sao h‰, tπi sao ta; tπi sao c∏c c´ng tr◊nh x©y d˘ng bi”u t≠Óng cÒa h‰ lπi to lÌn d≠Íng vÀy, tπi sao bi”u t≠Óng cÒa c∂ mÈt quËc gia ta chÿ lµ mÈt ng´i chÔa bä x›u mÈt ´ng s≠ ngÂi tu cÚng chÀt ??! Nh˜ng cÛ sËc nh· mµ kh´ng nh· khi kh´ng c„ c©u tr∂ lÍi, t›ch


tÙ c∂n b≠Ìc trÎ v“ cÒa nhi“u ng≠Íi Vi÷t trŒ, ho∆c khi trÎ v“, t©m l› v‰ng ngoπi c∂n trÎ h‰ chia sŒ th˘c s˘ vÌi nh˜ng ng≠Íi kh∏c. T†t c∂ bÎi v◊ chÛng ta Æ∑ kh´ng trang bfi cho h‰ mÈt t≠ duy quËc t’ h„a ngay tr™n gh’ nhµ tr≠Íng. T´i Æang n„i v“ International Vietnamese, v“ th’ h÷ nhÚng ng≠Íi Vi÷t trŒ quËc t’ h„a, nh˜ng ng≠Íi may mæn Æ≠Óc chu»n bfi hµnh trang v“ s˘ t˘ tin b∂n th©n, hi”u bi’t s©u sæc v®n h„a b∂n Æfia (Vi÷t) vµ nh˜ng kinh nghi÷m hµnh xˆ quËc t’. Nhi“u bπn trŒ ngh‹ chÿ c«n h‰c giao ti’p thÀt tËt bªng ti’ng Anh, gˆi nhÀn email xoµnh xoπch, chat chit yahoo, blog facebook vµ ti™u ti“n bªng Paypal vÃo vÃo lµ Æ∑ c„ th” trÎ thµnh mÈt thµnh vi™n quËc t’ h„a. ô Æ©y c«n nh†n mπnh quËc t’ h„a kh´ng ph∂i lµ mÈt ti™u chu»n Æfinh tr≠Ìc, quËc t’ h„a h◊nh thµnh do nhu c«u giao l≠u gi˜a con ng≠¨i tr™n toµn th’ giÌi,{t´i n„i anh hi”u} tr™n tinh th«n t´n tr‰ng s˘ kh∏c bi÷t v®n h„a vµ chung nhau x©y d˘ng mÈt tÀp qu∏n, mÈt th„i quen mÌi chung cho t†t c∂. CÚng tr™n tinh th«n Æ„ ng≠Íi ta kh´ng h·i {Anh Æi Æ©u Ɔy? Anh ®n g◊ ch≠a?} nh≠ mÈt lÍi chµo, cÚng giËng nh≠ ng≠Íi Vi÷t hi÷n Æπi Æ∑ bi’t kh´ng n™n h·i tuÊi

phÙ n˜ vÀy. Ho∆c v› dÙ trong v®n h„a quËc t’, nh˜ng vi÷c thuÈc v“ c∏ nh©n (tuÊi, c´ng vi÷c, ti“n l≠¨ng, t◊nh trπng h´n nh©n, con c∏i, v..v..) kh´ng bao giÍ n™n h·i trı khi ÆËi t≠Óng t˘ bÈc bπch ho∆c th©n t◊nh tÌi ÆÈ cho phäp. C„ r†t nhi“u nh˜ng qui ≠Ìc c«n bi’t vµ kh´ng h“ kh„ th˘c hi÷n, n™n Æ≠a vµo ch≠¨ng tr◊nh Ƶo tπo ch›nh qui nh≠ {gi∏o dÙc c´ng d©n}, hay tr˘c ti’p Æ≠a vµo ch≠¨ng tr◊nh dπy ti’ng n≠Ìc ngoµi. TÌi Æ„ mÌi chÿ lµ c∏c qui ≠Ìc s¨ ƺng Æ” Æ≠Óc ch†p nhÀn, chi’m Æ≠Óc tr∏i tim vµ s˘ n” tr‰ng tı nh˜ng ng≠Íi bπn quËc t’ mÌi lµ Æi“u Æ∏ng ph∂i ph†n Ɔu. MÈt International Vietnamese kh´ng c«n thi’t ph∂i hi”u bi’t qu∏ s©u sæc v®n h„a cÒa mÈt d©n tÈc kh∏c, ngay c∂ khi Æ„ lµ mÈt d©n tÈc v‹ Æπi, bÎi ngay khi hÛc vµo nÛi ki’n th¯c m™nh m´ng Æ„, ng≠Íi Vi÷t sœ hi”u ngay rªng kh´ng th” th†m nhu«n v®n h„a kh∏c nh≠ v®n h„a mã ÆŒ. GiËng nh≠ kh´ng th” h∏t nhπc rock trong n“n v®n minh lÛa n≠Ìc hay thˆ t≠Îng t≠Óng mÈt bµ Æ«m h∏t chÃo Quan ¢m..! Ng≠Íi ta c„ th” t∏n d≠¨ng ch¯ kh´ng th” c∂m nhÀn s˘ g∏n ghäp v®n h„a VÀy ch◊a kh„a thµnh c´ng ng≠Íi Vi÷t QuËc t’ h„a Î Æ©u? Kh´ng c„ c©u tr∂ lÍi ch›nh x∏c cho mÁi ng≠Íi, nh≠ng t˘u chung

19


TOP HITS

nhÌ cÒa ti“n nh©n: n“n ÆÈc lÀp cÒa d©n tÈc Vi÷t m·ng manh nh≠ cµnh hoa tr™n m∆t n≠Ìc, mÈt phÛt l¨ lµ sœ tan vÏ c∂ mÈt n“n v®n minh ngµn n®m, giËng nh≠ hµng tr®m c∏c d©n tÈc vµ quËc gia kh∏c Æ∑ bi’n m†t trong s˘ x©m l®ng v®n h„a vµ qu©n s˘ tı ng≠Íi l∏ng gi“ng khÊng l ph≠¨ng bæc. Chÿ khi thµnh c´ng x©y d˘ng ti™u chu»n Æ„, chÛng ta c„ quy“n t˘ hµo v“ mÈt th’ h÷ International Vietnamese

g i ∏ trfi v®n h„a b∂n Æfia gËc Vi÷t sœ lµ ch◊a kh„a Æ≠a chÛng ta hÈi nhÀp vÌi quËc t’. Bªng c∏ch h‰c hi”u s©u sæc c∏c gi∏ trfi v®n h„a b∂n Æfia, giÌi thi÷u vµ gi∂i th›ch chÛng vÌi bπn bà quËc t’ bªng ng´n ng˜ chung, giËng nh≠ mÈt ng≠Íi bπn cÒa t´i Æ∑ hÔng hÂn l˝ gi∂i vÌi c∏c bπn n≠Ìc ngoµi v“ bi”u ch≠ng ChÔa MÈt CÈt: ng´i chÔa nh≠ mÈt lÍi nhæc

20

Kh»u hi÷u tr™n Æ≠Íng phË Bæc Kinh nh˜ng ngµy di‘n ra Olympic

Eight don't ask in Bejing during 2008 Olympic:

Locals are instructed not to ask foreigners personal questions about their age, salary, love life, health, income, political views, religious beliefs or personal experiences.


10 g≠¨ng m∆t nÊi bÀt t˘ tin Î b∂n th©n  Nghe c∏c bπn †y n„i v“ m◊nh  H∑y t˘ tin tham gia vµ nhÀn quµ t∆ng Æ∆c bi÷t 


SELF CONFIDENT

BÑN BI⁄T Gç V≈

T# TIN BÅN TH¢N Chµo c∏c bπn! ß©y lµ l«n Æ«u ti™n chi’n dfich T˘ tin b∂n th©n Æ≠Óc ra mæt tr™n Devilicious, phËi hÓp cÔng Rising Stars Model Agency. CuÈc thi nhªm t◊m ki’m nh˜ng g≠¨ng m∆t Teen nÊi bÀt, t˘ tin vµo ch›nh m◊nh vÌi ph≠¨ng ch©m (r†t fun): DÔ bπn bäo hay bπn g«y, dÔ bπn gay hay less, dÔ bπn x†u hay Æãp th◊... bπn v…n t˘ tin bπn lµ bπn ^^ Trong mÁi k˙ Devilicious, chÛng t´i sœ ch‰n ra 10 bπn trŒ c„ profile n„i v“ nh˜ng Æi”m bπn y™u nh†t Î ch›nh m◊nh †n t≠Óng nh†t Æ” mÍi tham gia buÊi offline vµo cuËi tu«n. Nh˜ng bπn Æ≠Óc ch‰n l˘a sœ Æ≠Óc Æ®ng ∂nh cÔng lÍi giÌi thi÷u cÒa bπn

22

tr™n trang cÒa Devilicious vµ sœ Æ≠Óc nhÀn quµ t∆ng k˚ ni÷m tı ph›a nhµ tµi trÓ. Cfln nh˜ng bπn ch≠a kfip gˆi b∂n Æ®ng k˝ th◊ h∑y nhanh nhanh gˆi v“ Æfia chÿ risingstarsvn@gmail.com vÌi subject: ß®ng k˝ T˘ tin b∂n th©n. - 1 ∂nh ch©n dung - 1 b∂n profile giÌi thi÷u b∂n th©n, n„i nh˜ng l˝ do khi’n bπn y™u b∂n th©n vµ t˘ tin vÌi b∂n th©n. Nh˜ng b∂n Æ®ng k˝ †n t≠Óng nh†t sœ Æ≠Óc chÛng t´i li™n lπc sÌm Æ” mÍi tham gia ch≠¨ng tr◊nh.


Ngµy cuËi tu«n Æãp trÍi, devil team vµ rising stars MODEL agency Æ∑ tÊ ch¯c buÊi chÙp h◊nh ngoµi trÍi cho c∏c x◊ ta cÒa self conFIdent campaign...

check ! it out

23


SELF CONFIDENT

ều Mỗi bạn đ c ợ ư nhận đ l, áo cực koo từ g n tặ quà m Konheo.co

? Mua Konheo Î Æ©uTP.HÂ Ch› Minh: ROK EXCHANGE

474B Hu˙nh V®n B∏nh, QuÀn PhÛ NhuÀn ßµ NΩng: Shop GOOD LUCK, 156 §ng êch Khi™m Hµ NÈi: YM: sweetpotato2010 Mobile 090 251 3214 (G∆p Ms. V©n)

24


A new model agency

www.risingstarsvn.com


SELF CONFIDENT

BùI HOÄNG ÉNH 1990

26


C„ 1 sË chuy÷n th’ nµy:

Đi theo bà tớ lên chùa, gặp ai bà cũng khoe: “Con cháu nội tôi đấy! Đòi đi lễ với bà, ngồi xâu hoa từ sáng đến giờ,cháu thành tâm lắm blah blah....”. Ngoài bà ra chả có ai được con cháu hộ tống đi lễ đâu nhé. Hồi bé có 1 lần tớ đi metro ở Paris, metro thì ko quy định nhường chỗ như ở xe bus. Thấy 1 ông cụ già lắm rồi,đứng lắc lư cạnh cột,tớ đã nhường chỗ cho ông, bác bảo mẫu người Pháp rất ngạc nhiên và tấm tắc khen tớ ngoan. Tớ có 2 người bạn ở UK, đều đang đi làm cho những công ty của chính phủ. Có lần bạn tớ để ảnh tớ lên desktop, cả cơ quan hỏi thăm và anh đã rất tự hào: “She is my baby sister”! Người bạn kia cũng hay kể chuyện và khoe ảnh tớ cho đồng nghiệp haha.

DOB: 14/07/1990 (QuËc kh∏nh Ph∏p :D) C˘u h‰c sinh tr≠Íng HN-Amsterdam N¨i Î: Paris, France http://360.yahoo.com/milkyhoanganh

T„m lπi lµ j ?

Có thể tớ cao 1m49 nặng 51kg , có thể tớ có cái điệu cười khùng khục như hóc xương, có thể tớ ăn nhiều nói nhiều, đôi lúc hơi hồn nhiên quá etc....Những người thân vẫn đều có lý do riêng để tự hào về tớ. Vì thế để nói ngắn gọn về những gì tớ thấy tự tin ở bản thân:Tớ tự hào vì được là niềm hãnh diện của nhiều người! Ko hề huyễn hoặc hay kiểu tự sướng tinh thần đúng ko? =))

27


SELF CONFIDENT

“BF” của Hạnh đấy ^^

28


NG§ THë HÑNH

“Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi nhưng không giống bất kì một hạt cát nào cả”. Mình rất thích câu nói này và thấy bản thân giống như hạt cát vậy: hầu như không có gì làm mọi người có thể chú ý đến nhưng luôn tự hào bởi mình là… duy nhất. Có lẽ chính vì thế mà mình luôn thấy tự tin.

Chẳng bao giờ ngồi so đo xem: Mình có xinh như ai kia không? Mình làm có tốt như ai đó không? (Nếu mình đã cố hết sức). Trước khi làm một việc gì mình luôn chuẩn bị rất kĩ và nhờ thế sẽ thấy tự tin hơn. Và ai cũng có những yếu điểm. Mình cũng vậy nhưng không hề thấy kém tự tin đi chút nào. Chỉ cần suy nghĩ khác một chút, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như với nhiều người chiều cao 1m55 là khá khiêm tốn nhưng với mình thì tự hào vì đó là

1989

chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam. Hay chiều cao của mình được tính khác người một chút là: 1m55 + giày cao gót = quá chuẩn. Mình luôn tự tin với những cái vốn có và cũng không ngừng hoàn thiện bản thân. Những điểm nào chưa ổn là vì vẫn đang trên con đường hoàn thiện thôi, chả có việc gì phải buồn, phải tự ti cả. Không biết mọi người ghét mình ở điểm gì nữa, có ai thèm nói đâu. Có lẽ là cái tính “khìn khìn” của mình. Lúc nào mọi người cũng nói mình:”Sáng nắng, chiều mưa, trưa… nồm” mà. Mình rất dễ thay đổi tâm trạng: đang vui thì buồn, buồn được 5 phút lại nhăn nhở ra cười, đôi lúc mọi người chẳng biết mình bị làm sao. Mà cái này là thuộc tính cố hữu rồi, chẳng thể thay đổi được; nhưng con gái mà. “Khìn” một tí, khó hiểu một tí… có sao đâu nhờ?

29


SELF CONFIDENT

NGUYŸN THU HI≈N

1989

30


Sau đây là một vài chữ cái về tớ, hy vọng sau khi đọc xong bạn có thể nhận ra tớ là ai trong 10 bạn nhận giải thưởng Self Confident • H: bảng chữ cái của tớ bắt đầu bằng chữ H cơ, vì tên tớ là Hiền mà ^^ • S: nickname của tớ là Sam • K: Kem - tớ cực thích ăn kem • C: Cafe - tớ thích nhâm nhi 1 tách cafe nóng ở nhà thờ, ngồi ở vỉa hè, cực kỳ thú vị ^^  • B: Basketball - ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những anh chàng cao to lực lưỡng nào??? Tớ đây - 1 cô bé vóc dáng nhỏ xíu nghĩ rằng chẳng có một môn thể thao nào dành cho 1 đối tượng cụ thể nào cả - và bóng rổ cũng không ngoại lệ, nếu bạn yêu thích nó thì đừng ngại tham gia, có thể lúc đó bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ ở bản thân.,và biết đâu ra sân chơi bạn sẽ.. kết thân được 1 anh chàng “cao to lực lưỡng” nào đó ^^ • P: Chít & Pi là một kỷ niệm đáng nhớ của tớ vào mùa hè 2007. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng trước

máy quay với vai trò là 1 diễn viên cả. Khi đi casting cho phim tớ cũng run lắm chứ... và chính qua những lần “run” như vậy mới thấy mình mạnh dạn hơn nhiều, nói năng tự tin hơn. Vì vậy bạn đừng có mặc cảm vì mình thiếu tự tin, hay vì mình không được xinh, người mình không được đẹp..., nếu bạn thực sự yêu thích nghệ thuật thì hãy nắm lấy từng cơ hội dù là nhỏ nhất để được đứng trước đám đông và thể hiện chính mình, đó chính là cách rèn luyên sự tự tin cho bản thân. Hãy tự yêu quý bản thân mình trước đã, tự thấy mình “đẹp” thì mọi người mới thấy bạn “đẹp” được. • M: Music - Tớ nghe được rất nhiều thể loại: pop, R&B, (một chút nhạc Trịnh ^^). Ca sỹ yêu thích: Mariah Carey, Ashanti, Việt Nam thì có Lê Hiếu, Lam Trường. • N: Ngày sinh: 23/9/89 (đây là ngày thu phân giữa thu đấy) một ngày quá đẹp. Vì bản đăng ký có hạn nên mình không thể kể hết 26 chữ cái về tớ được. Hy vọng rằng  bạn sẽ nhớ được mình là ai ^^

31


SELF CONFIDENT

NG§ HOÄNG D¶•NG 1991

32


Tôi đã từng sống 15 năm ở nước ngoài (cộng hòa Séc) nên luôn cảm thấy khá chững chạc so với tuổi! Với tôi, điều quan trọng nhất là điều khiển được bản thân! Tôi còn thấy điều đó cần thiết với chính những người Việt Nam Trẻ hiện nay. Tôi có 1 thân hình khoẻ mạnh và to cao. Tôi cũng được sở hữu một phong cách khác người và khuôn mặt khá ấn tượng. Trong cuộc sống, đôi lúc gặp khó khăn nhưng điều đó đã giúp tôi lớn lên và trưởng thành. Những vấp ngã đó là động lực thúc đẩy tôi cần fải tự tin hơn. Tôi tự tin vào bản thân mình vì cảm nhận được cuộc sống đã tạo nên con người của tôi. Tôi không đẹp bằng ai nhưng cũng chẳng ai đẹp bằng tôi bởi ai cũng có 1 vẻ đẹp riêng và tôi tự tin vào điều đó! Tất nhiên ai cũng muốn mình đẹp và hoàn hảo nhưng đối với tôi, nhan sắc ko fải là 1 điều quá quan trọng! Tôi ko đẹp nhưng lại có những kinh nghiệm, những bài học về sự hiểu biểt của bản thân. Tôi tự tin vì tôi luôn là tôi. Tôi có thể không nổi trội giữa đám đông, nhưng lại có thể lên tiếng trước họ mà ko ngại ngùng. Đó là những điều tôi cảm thấy tự tin về bản thân mình nhất ! Có rất nhiều người nói về cái mai của tôi bởi tôi có râu quai nón. Có 1 số người nói rằng: “Em để thế trông rất xấu, rất già so với tuổi và không hợp với khuôn mặt...” nhưng tôi lại thích nó. Bởi không phải ai cũng có râu quai nón và quan trọng hơn tôi cảm thấy mình đẹp và đàn ông hơn.

33


SELF CONFIDENT

34


TR¡N MINH TH¶ (Lç)

1992

Với tôi, được sinh ra lớn lên đã là 1 may mắn lớn đối với bản thân. Chính vì thế, chẳng có lí do gì khiến tôi ko tự tin cả. Trong cuộc sống thật khó để tìm ra một người hoàn hảo, tôi cũng vậy... Tôi không phải là 1 người hoàn hảo! Tôi tự tin về điều không hoàn hảo đó, nói cách khác tôi luôn tự tin về bản thân mình và những việc mình đã và đang làm. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Đó là được sinh ra lớn lên lành lặn và khoẻ mạnh.. Tôi cảm nhận được sự tự tin của mình trước 1 đám đông. Chính tất cả những người xung quanh đã cho tôi biết mình cần fải tự tin. Tôi tự tin về những người bạn của mình, tôi tự tin về bản thân tôi, tôi tự tin về khuôn mặt và cả về vóc dáng của tôi. Chắc các bạn đang nghĩ tôi có 1 khuôn mặt và một thân hình khá hoàn hoản. Nhưng ko, các bạn ạ, tôi không cao, dáng không đẹp, tôi nhỏ và chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu. Chưa kể, dáng đi của tôi rất buồn cười. Nhưng tôi tự tin vì điều đó, tất cả đã giúp tôi hiểu được thế nào là 2 chữ TỰ TIN. Cũng như khuôn mặt của tôi vậy, không hề xinh, xung quanh tôi và tất cả những người tôi đã từng gặp, có những người xinh hơn tôi rất nhiều... nhưng chẳng có lí do gì để tôi không tự tin về bản thân cả. Cuộc sống còn có những người bất hạnh hơn tôi rất nhiều, cuộc sống không được ấm no hạnh phúc, khi sinh ra không được hoàn hảo... Nên được sống trên đời đã là một hạnh phúc rất lớn rồi, phải không ? Vậy chẳng có lí do gì khiến tôi không tự tin về bản thân mình? Và thật đơn giản tôi tự tin vì tôi là chính tôi, ko là 1 bản sao của 1 ai cả !!!

35


SELF CONFIDENT

ßÄO THùY

D¶•NG

1991

Vào 1 ngày đẹp trời, khi tất cả mọi vật đều biết nói, tớ nói chuyện với gương thần: - Gương kia ngươi ở trên tường, nước ta ai tự tin được dường như ta. Sau một hồi vò đầu bứt tai, gương thần quyết định trả lời: - Ngày xưa chị nhát cực kì, bây giờ ngược lại cực kì tự tin. Xin lỗi, nhưng chị có thể cho em biết lí do được không ạ.  - Ôi zào, cuộc sống mà, thời gian làm thay đổi con người - Tớ trả lời một cách nham hiểm. - Chị có thể nói rõ hơn được không ạ. Gương thần tiếp tục hỏi. - Uh thì như thế này - Tớ bắt đầu kể. Bây giờ trước hết là lớn rồi nhé, biết khẳng định bản thân mình rồi, mình tự tin với ngoại hình của mình, không cao lắm, mặt cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mình lại tự hào vì mình đc là chính mình, đc mọi ng` biết đến vì mình dễ gần, hay cười và năng động. - Wow, thật là hâm mộ chị. Nhưng mà cho phép em đc nhận xét nhé! Mặt chị béo ơi là béo, mũi thì tẹt, lại có nốt ruồi ở mép nữa. Em vẫn không hiểu chị tự tin như thế nào?  Hiz, gương thần ghen với tớ hay sao mà quay sang chê tớ thế này. - Haizzz, ùh thì mặt chị tròn xoe nhớ, béo nhớ nhưg vẫn thích vì 2 cái má phúng phính, ai cũng muốn véo. Hehe, mũi tẹt vì mình là ng` Á đông thôi. Còn nốt ruồi, người ta gọi là duyên. Haha, chị thấy chẳng có gì là xấu cả, hơn nữa nó lại tạo ra 1 thương hiệu mang tên chị ý chứ. - A em hiểu rồi. Mình tự tin k phải vì mình xinh đẹp đúng không chị, quan trọng là mình khác biệt, biết tự tin để khẳng định mình. Cảm ơn chị nhé. Hehe, cuối cùng thì gương thần cũng tìm ra chân lí của sự tự tin. Còn bạn, Bạn đã tự tin vào bản thân chưa? Còn chờ gì nữa vì cuộc sống là không chờ đợi mà.

36


37


SELF CONFIDENT

N Ÿ Y U NG BÅO ANH 38

1991


Khán phòng cuộc thi Self Confident - Tự tin bản thân đã chật kín. Nhóm phóng viên chúng tôi hướng sự chú ý đến một thí sinh có vóc dáng khá đặc biệt ở phía gần sân khấu. Ngay lập tức chúng tôi thực hiện ngay một cuộc phỏng vấn với cô bé này PV: Chào mừng bạn đã tham gia Chương trình Tự tin với bản thân. Cô bé: Vâng em chào chị ! (cười tươi)

thường được lòng rất nhiều người, nên dễ hiểu khi họ có nhiều mối quan hệ và đa tài. Đa tài nên sẽ đa tình. Nên theo em không có gì là xấu khi đa tình cả. Mà đa tình đâu có nghĩ là lăng nhăng... PV: Rất thông minh ! Nhưng mà Bảo Anh này. Em nghĩ sao khi có nhiều chàng trai hiện nay rất ngại khi phải chọn một cô bạn gái đa tình và đa tài ?

Cô bé: Em là Nguyễn Bảo Anh. Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1991

BA: mmm... Có lẽ những chàng trai đó không đủ tự tin chăng? Mà em nghĩ những chàng trai tự tin và cá tính sẽ tìm chọn những cô gái đa tình và đa tài như em. Nên em không lo và không quan tâm đến những chàng trai mà chị nói.

PV: Oh la ! Nhiều số 1 quá ! Vậy khi đứng trước gương em có số 1 nào mà mình thích nhất không?

PV: Một cách khẳng định thương hiệu rất thông minh ! Câu hỏi cuối cùng: Em tự tin nhất ở bản thân mình ở điểm nào ?

BA: Dạ đôi mắt ạ ! Theo em đôi mắt là cửa số tâm hồn. Có một nhà văn Tây Âu cuối thể kỉ 19 đã từng nói nhìn vào đôi mắt của một cô gái người ta sẽ cảm nhận được tâm hồn của cô ấy. Và em cảm thấy đôi mắt của em đủ đẹp. Vì nó thể hiện được tâm hồn của em - một đôi mắt biết cười chứ không phải là đôi mắt khóc.

BA: Không có một điểm nào em tự tin nhất cả. Em tự tin hoàn toàn về tất cả thuộc về mình. Em tự tin vì mình là một cô gái đa tài và... đa tình (cười lớn)

PV: Bạn có thể giới thiệu về mình không?

PV: Wow ! Em trả lời rất kool ! Nhưng chị thấy có rất nhiều người định kiến với những đôi mắt dài. Các cụ cũng thường nói đuôi mắt dài là đa tình, em nghĩ sao ?

PV: Cảm ơn em ! Em quả thực là một cô gái thực sự kool ! BA: Không có gì ! Chào chị ! PV (quay lại khán giả) : Hi vọng các bạn đã có khoảng thời gian thú vị với cô gái đầy cá tính này. Xin chào và hẹn gặp lại !

BA : Đa số những người hay cười thì

39


SELF CONFIDENT

40


TR¡N

NHÜTLINH 1994

Ohayo ! Chào các bạn ^^, mình tên là Trần Nhật Linh, 15 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và hiện đang là học sinh trường THCS Hoàn Kiếm. Cũng như tên của cuộc thi là Self Confident, tuy ko có điểm gì đặc biệt hay nổi bật nhưng mình vẫn muốn thử sức tham gia vào cuộc thi này. Đơn giản là mình tự tin và đồng thời cũng muốn thử xem bản thân mình có tự nổi bật hay không trong câu lạc bộ Rising Stars ^^ ! Đọc được Slogan “Dù bạn béo hay gầy, xinh hay xấu, lùn hay thấp... thì bạn vẫn tự tin là bạn” của chương trình, mình chỉ muốn gửi ngay 1 bản đăng ký tham gia tới CLB, và cảm thấy sẽ có cơ hội để thể hiện mình ở cuộc thi này. Khi biết đã đoạt giải, mình rất vui và sự tự tin ở bản thân cũng có thêm nhiều hơn ! Đọc đến đây chắc các bạn cũng muốn biết tại sao mình tự tin ở bản thân ? Mọi người nói rằng “con cái là tài sản của cha mẹ” nên mình rất quý trọng bản thân, vì bố mẹ và vì chính mình nữa. Sinh ra trên đời đều là niềm hạnh phúc của mỗi người, mỗi người có cuộc sống và 1 tương lai do chính mình tạo dựng, nên nó hoàn hảo hay ko là do mình. Và vì vậy mình luôn quý trọng bản thân và sẽ làm cho nó ngày càng hoàn hảo hơn.

Ở nhà hay ở trường cũng vậy, mình là 1 người rất hay cười và dễ cười là đằng khác ^^. Bạn bè xung quanh và mọi người đều có nhận xét về mình rằng “Dễ thương và dễ gần nhưng lại hơi ít nói” ^^. Mình rất nhát nhưng khi tiếp xúc với người ngoài mình lại rất vô tư, tuy lần đầu gặp còn hơi ngại 1 chút :D. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà,tội j mà ko cười nhỉ :D. Nhiều người nói rằng tên của mình giống con trai và ko hay ^^ nhưng mình vẫn yêu thích cái tên đó. Vì đó là món quà đầu tiên của bố mẹ tặng mình, nên phải biết quí trọng nó. Một người bạn đã nói rằng: “tên của Linh rất đẹp và ấn tượng ^^, giải nghĩa ra nó giống như 1 thứ gì đó đang tỏa sáng rực rỡ, đẹp lắm”. Nên mình càng yêu cái tên của mình hơn ^^ Tuy không xinh, và rất lùn, nhưng mình vẫn tự tin trước mọi người. Đơn giản vì đó là những đặc điểm chỉ của riêng mình mà không ai giống đc ^^. Cũng có thể đó là hình thức gây sự chú ý chăng? hehe. Thôi cũng đã khá dài rồi ^^, mình dừng cuộc nói chuyện ở đây nhé ! Mình chỉ còn 1 điều muốn nói thôi. Khẩu hiệu của CLB là: “Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội”. Và mình tự tin vì mình cũng là một người biết năm lấy cơ hội !

41


SELF CONFIDENT

H Bạn Ly đã đi Trung Quốc du học rồi đấy !

42


Vü H¶•NG

LY

1989

Hi ! Tớ là ELy ! RS 0045. Thực ra tên tớ là Ly, nhưng mà mọi người cứ gọi là Ely nhé ! Thỉnh thoảng có người gọi tớ là Dracula o_O đơn giản là vì tớ có 2 cái răng khểnh mà người ta thì thích gọi là răng nanh T_T Từ khi còn răng sữa, tớ đã có một cái răng khểnh rồi. Sau này thay răng tớ lại có thêm một cái nữa.Một số ít người nói là tớ duyên, một số đông người nói là trông ghê ghê, bố mẹ tớ thì nói là : “Đi nhổ răng con nhé!”. Nói chung là phần lớn mọi người đều quay lưng lại với 2 cái răng của tớ T_T Hồi còn bé tớ rất ít nói, cậy răng cũng không nói nửa lời chứ đừng nói là cười = =”. Còn bé, thấy người ta chê thì sợ, tính tớ vốn rụt rè lại hơi nhát ;)). Lớn hơn một chút tớ có thói quen đứng trước gương và cười rất lâu (tất nhiên là khi chỉ có một minh ). Bản thân tớ chưa bao giờ nghĩ hai cái răng của tớ là xấu ^^. Nhưng dù sao thì tớ vẫn không dám cười nhiều. Cho đến khi học lớp sáu, một thầy giáo thực tập về lớp tớ dạy Ngoại Ngữ. Buổi cuối cùng trước khi chia tay, thầy có tặng tớ một quyển sổ trong đó ghi: “Em có một nụ cười rất duyên, tôi hi vọng rằng khi giao tiếp với mọi người em luôn nở nụ cười xinh tươi như thế và chắc chắn em sẽ có được thiện cảm của tất cả mọi người”… Từ hồi đó đến giờ tớ rất hay cười và cười rất nhiều.

Web designer đẹp trai của H&J Pro. Hey girls, Y!M của anh ấy nè: ducviet_2002


}

t ệ i b c ặ Đ n ả b n {Phiê n Ảnh bìaDesig nia a M d a lo n w o D Section 

! e e r F d n a e v i s Exclu G.COM

.DEVILMA LOG IN WWW ßÕ ß°NG K≥


YOUR STYLE FASHION YOUR STYLE


RS 0028 TRẦN TUẤN ANH Feb 19, 1989

47


RS 0025 NGUYỄN DIỆU HUYỀN Sep 19, 1990

48


RS 0026 NGUYỄN MINH TRANG Jun 7, 1990

49


50


RS 0071 HOÀNG MINH TRÚC 1991

51


52


RS 0034 NGUYỄN BẢO CHÂU Mar 14, 1992

53


54


RS 0004 PHAN THANH THỦY Miss Áo Dài - Miss Việt Đức 2k8 /8 năm học đàn tì bà Nov 11, 1991

55


RS 0031 HOÀNG TUẤN KIÊN Apr 25, 1991

56


57


58


RS 0009 THテ! H盻誰G NHUNG Aug 21, 1991

59


NEXT ISSUE LOVE + + SEX BODY LANGUAGE


www.devilmag.com DEC/JAN 2009


FFaasshhioionn Fashion

NewYork

NewYo 62


ork 63


64


starring BẢO HÒA photographer SAMUEL HOANG costume by MACY’S NEW YORK make-up AIKO ONO (Jed root) hair stylist KIM concept QMESS 65


66


67


68


69


70


71


ow VIP Versioenant availabl

72


của ca sĩ n a F o h c h n à c biệt d

Đặ

Hoàng Hải

e n i l n O

Download Poster chất lượng cao khổ A3 (42 x 29 cm) WOW W !!!!

5.10.08 tại địa chỉ

www.devilmag.com

73


74


Colors

Colors Colors Colors Colors

75


76


Colors

77


e n i l n O n now Special Verbslieoat availa

m o c . g a m l i v e d . www


Artwork Designed by Phπm Thi™n Anh

FRESH FACE

G¶•NG MÖT TRà

79


THI£N ANH:

CÉ TêNH CóNG ߤNG G¿N LI≈N

Th˘c hi÷n BÅO CH¢U, HOÄNG LINH H◊nh minh h‰a trong bµi bÎi Phπm Thi™n Anh, tr›ch r‚ nguÂn n’u sˆ dÙng lπi. Click vµo h◊nh Æ” xem h◊nh lÌn h¨n.

80


G¶•NG MÖT TRà

Sinh 1988, Thiên Anh được biết đến là một desginer cá tính mạnh.Hầu hết các sản phẩm của anh đều xoay quanh vấn đề nóng bỏng toàn cầu bảo vệ môi trường với cách thể hiện thời thượng: Pop Art. Hµnh tr◊nh Æam m™ Y™u th›ch hÈi h‰a tı nh·, anh sinh vi™n n®m th¯ 2 Æπi h‰c HÂng Bµng r†t cÎi mÎ khi Æ≠Óc h·i v“ {c¨ duy™n} nµo Æ∑ Æ≠a Thi™n Anh Æ’n vÌi Pop-Art, mµ kh´ng ph∂i mÈt tr≠Íng ph∏i nµo kh∏c: {ß„ lµ s˘ t◊nh cÍ thÛ vfi. Tr≠Ìc n®m 2005, m◊nh thÀt s˘ ch≠a bi’t Pop-Art lµ g◊ cho Æ’n mÈt dπo m◊nh c„ xem tr™n k™nh MTV. Vµo thÍi Æi”m Æ„ c∏c ca s¸ Æ“u c„ lËi di‘n xu†t vay m≠Ón c∏c y’u tË kinh Æi”n: ca tı, qu«n ∏o, khung c∂nh... Æ“u c„ xu h≠Ìng quay v“ nh˜ng nh˜ng thÀp ni™n tr≠Ìc. M◊nh v…n nhÌ lÛc Æ„ Æ∆c bi÷t †n t≠Óng vÌi Madonna. Bµi h∏t Hung Up ngay khi nghe l«n Æ«u m◊nh c„ c∂m gi∏c c∂m nhÀn v“ n„ r†t r‚. LÛc Æ„ th†y hay hay, n™n m◊nh cÚng Æ∑ tfl mfl

t◊m hi”u vµ sau mÌi bi’t lµ mang phong c∏ch Pop Art.} Ch›nh tı s˘ tfl mfl †y mµ Thi™n Anh Æ∑ dµnh c¨ man thÍi gian Æ” l«n mfl Î c∏c hi÷u s∏ch t◊m design v“ Pop Art, lang thang tr™n internet, t◊m tπp ch›, v..v... C∂m nhÀn tı tı rÂi d«n th›ch n„ lÛc nµo cÚng kh´ng hay. Th˘c s˘ Pop Art ch›nh lµ con Æ≠Íng mµ tr≠Ìc Æ„ Thi™n Anh cfln Æang loay hoay ki’m t◊m. S¯c hÛt cÒa mµu sæc, s˘ t≠¨ng ph∂n mπnh mœ trong c∏c t∏c ph»m tπo n™n hi÷u qu∂ thfi gi∏c kh∏c bi÷t Æ∑ hoµn toµn chinh phÙc bπn vµ cÚng ch›nh tı Æ„ nh˜ng idea mÌi c¯ bay tÌi vÔ vÔ. Thi™n Anh chia sŒ: {B∂n th©n m◊nh r†t th›ch c∏c y’u tË ngh÷ thuÀt kinh Æi”n n™n khi t◊nh cÍ chπm Æ’n Pop Art Æ≠Óc nh≠ vÀy th◊ m◊nh

81


Phπm Thi™n Anh c∂m nhÀn vµ idea bÔng nÊ}. Tı Æ„, xu†t hi÷n mÈt Thi™n Anh hoµn toµn mÌi, Æ«y c∏ t›nh vÌi Pop Art song hµnh cÔng mÈt Æ“ tµi r†t cÈng ÆÂng: M´i tr≠Íng. Pop Art + M´i tr≠Íng = C∏ t›nh Trong thÍi buÊi design trÎ thµnh mÈt ngh“ thÍi th≠Óng, c∏c designer trŒ tuÊi xu†t hi÷n nh≠ n†m m‰c sau m≠a, vi÷c t◊m ki’m c∏i T§I trÎ thµnh Æi“u ki÷n ti™n quy’t vÌi nh˜ng ai c„ m¨ ≠Ìc trÎ thµnh mÈt designer chuy™n nghi÷p. Ngoµi k¸ thuÀt th” hi÷n, ˝ t≠Îng mÌi, kh∂ n®ng bæt nhfip xu h≠Ìng thÍi Æπi, vi÷c t◊m ki’m cho m◊nh mÈt Æ“ tµi ÆÈc Æ∏o cÚng lµ mÈt h≠Ìng Æi kh´n ngoan. CuÈc n„i chuy÷n bÁng chËc trÎ n™n hµo h¯ng khi t´i h·i Thi™n Anh v“ Æ“ tµi bπn Æang theo ÆuÊi. Ni“m h¯ng khÎi to∏t ra tı gi‰ng n„i, ∏nh mæt, cˆ chÿ, Thi™n Anh chia sŒ: {ß“ tµi b∂o v÷ m´i tr≠Íng thÀt ra m◊nh Æ∑ †p Ò cÚng r†t l©u rÂi. LÛc tr≠Ìc m◊nh cÚng muËn lµm Æ“ tµi nµy nh≠ng v…n ch≠a ngh‹ ra Æ≠Óc c∏ch th” hi÷n sao cho sinh ÆÈng, xÛc t›ch mµ v…n Æ∂m b∂o ˝ ngh‹a r‚ rµng. Bi’t Æ’n Pop Art, m◊nh n∂y ra ˝ Æfinh chuy”n t∂i nh˜ng v†n Æ“ b¯c xÛc v“ m´i

82

tr≠Íng hi÷n nay cÔng vÌi phong c∏ch Pop Art ÆÍi th≠Íng g«n gÚi. M◊nh tin vÌi s˘ k’t hÓp nh≠ vÀy m‰i ng≠Íi sœ d‘ dµng c∂m nhÀn h¨n mµ kh´ng lµm cho t∏c ph»m kh´ khan vµ ƨn Æi÷u.} T◊m Æ≠Óc sÎ tr≠Íng cÒa m◊nh trong Pop Art, lπi r†t c„ duy™n vÌi m∂ng Æ“ tµi b∂o v÷ m´i tr≠Íng, ng≠Íi xem d‘ nhÀn ra mÈt Thi™n Anh Æ∆c bi÷t hoπt b∏t vµ r†t c∏ t›nh. ß“ tµi M´i tr≠Íng tuy d‘ mµ kh„ bÎi b∂n th©n t›nh thÍi s˘ vµ x∑ hÈi cÒa Æ“ tµi lu´n Æfli h·i c∏ch th” hi÷n c©n bªng gi˜a t›nh ngh÷ thuÀt vµ hi÷u qu∂ Æπi chÛng. {ß“ tµi m´i tr≠Íng sœ kh´ng kh„ khi bπn c∂m nhÀn Æ≠Óc nh˜ng b¯c xÛc tı ch›nh bπn. Kh´ng nh†t thi’t ph∂i lµ nh˜ng Æi“u qu∏ to t∏t, hay nh˜ng ki’n th¯c chuy™n m´n ph¯c tπp, chÿ ƨn gi∂n nh≠: bπn c„ c∂m gi∏c mÁi mÔa Æang cµng ngµy cµng n„ng, c©y xanh cµng ngµy cµng ›t Æi, thÍi ti’t thay ÆÊi th†t th≠Íng, kh› th∂i ÆÈc hπi ngµy cµng nhi“u v..v.. vµ v..v... M◊nh tÀp quan s∏t nh˜ng s˘ vi÷c xung quanh, l©u nay chÛng ta xem th≠Íng, cho lµ nh· nh∆t nh≠ng ›t ai bi’t n„ lµm ∂nh h≠Îng nghi™m tr‰ng Æ’n m´i tr≠Íng. M◊nh lu´n quan ni÷m kh´ng th˘c hi÷n


PHÑM THI£N ANH - 1988 *Sinh vi™n Æπi h‰c d©n lÀp HÂng Bµng *H‰c vi™n trung t©m Polygon, Æπi h‰c M¸ ThuÀt *C´ng t∏c tπi phflng 3D, Th∏i Thfinh Capital

B∂o v÷ m´i tr≠Íng Ph«n m“m: Photoshop

83


Thi™n Anh's Designs

T∏c ph»m: Pham Art Co. Ltd Project / 2009 calendar Ph«n m“m: Illustrator, Photoshop

84

T∏c ph»m: Pham Art Co. Ltd Project Ph«n m“m: Illustrator, Photoshop


85


Phπm Thi™n Anh nh˜ng t∏c ph»m cho ri™ng m◊nh mµ cho m‰i ng≠Íi vµ Æ„ kh´ng ƨn thu«n chÿ lµ design Æãp, m◊nh muËn m‰i ng≠Íi th†y Æ„ lµ ti’ng n„i thi’t th˘c nh˜ng ng≠Íi trŒ bi’t tr©n tr‰ng t≠¨ng lai.} - Thi™n Anh n„i. Pop Art phi th≠¨ng mπi Xu†t hi÷n tı nh˜ng n®m 1950 Î Anh, Pop Art lµ tr≠Íng ph∏i ngh÷ thuÀt thfi gi∏c mµ Î Æ„ nh˜ng ng≠Íi theo ÆuÊi lµ nh˜ng ngh÷ s‹ {ch¨i} mµu th˘c thÙ. TrÎ lπi vµ thµnh trµo l≠u hot nh†t nh˜ng n®m g«n Æ©y, Pop Art phÒ s„ng tr™n khæp c∏c l‹nh v˘c gi∂i tr›, th≠¨ng mπi, c∏c †n ph»m qu∂ng c∏o, thÍi trang... S∂n ph»m mang h¨i h≠Ìng Pop Art xu†t hi÷n trµn ngÀp tr™n c∏c poster, b◊a CD, video clip cÒa c∏c ca s‹ hµng Æ«u th’ giÌi Æ’n c∏c s∂n ph»m thÍi trang, phong c∏ch trang Æi”m... trµo l≠≠ ngh÷ thuÀt Æ∑ Æ≠Óc khai th∏c th≠¨ng mπi v´ cÔng tri÷t Æ”. Khi Æ≠Óc h·i v“ kh∂ n®ng th≠¨ng mπi c∏c t∏c ph»m Pop Art M´i tr≠Íng cÒa Thi™n Anh, bπn Æ∑ thºng thæn khºng Æfinh: {Pop Art v“ M´i tr≠Íng cÒa Thi™n Anh ph«n lÌn thuÈc th” loπi cÊ ÆÈng. ß∑ lµ cÊ ÆÈng bπn kh´ng

86

n™n b∏n n„! N„ kh´ng th” lµ mÈt m„n Æ Æ≠Óc rao b∏n tr™n ebay, nh≠ng m◊nh chÿ c«n c∏c bπn tr∂ cho ch›nh b∂n th©n 5 phÛt Æ” suy ngh‹ ngµy h´m nay bπn Æ∑ bi’t g◊ vµ Æ∑ lµm g◊ Æ” b∂o v÷ m´i tr≠Íng? M◊nh ngh‹ kh´ng ai phÒ nhÀn rªng m◊nh ch≠a h“ mÈt l«n v¯t r∏c bıa b∑i, kh´ng mÈt l«n ngæt mÈt chi’c l∏ tr™n c©y vµ lµm ´ nhi‘m m´i tr≠Íng, nh≠ng chÛng ta hoµn toµn c„ th” thay ÆÊi, ngay tı b©y giÍ.} Kh´ng bao giÍ coi nh˜ng t∏c ph»m v“ M´i tr≠Íng cÒa m◊nh lµ s∂n ph»m th≠¨ng mπi, Thi™n Anh lu´n dÂn s¯c s∏ng tπo vµ t©m huy’t Æ«u t≠ cho nh˜ng Ưa con tinh th«n cÒa m◊nh thÀt hoµn chÿnh vµ ph∂i lu´n mÌi mŒ. MÁi t∏c ph»m sœ lµ mÈt th´ng Æi÷p v“ m´i tr≠Íng, tuy nh· th´i, ƨn gi∂n th´i, vµ chÿ c«n ng≠Íi xem nhÌ v“ s˘ tÂn tπi cÒa mÈt t∏c ph»m nh≠ th’, Æ∑ lµ thµnh c´ng. {Vµ n’u c∏c bπn v…n cfln xa lπ hay mÀp mÍ vÌi nh˜ng th´ng tin v“ m´i tr≠Íng th◊ h∑y bi’t Æ’n m◊nh nh≠ mÈt ng≠Íi cung c†p th´ng tin bªng c∏ch tuy™n truy“n c∏c t∏c ph»m.} C„ lœ ch∆ng Æ≠Íng Æ” Æ≠Óc c´ng nhÀn lµ mÈt designer chuy™n nghi÷p, thÀt s˘ nÊi ti’ng vµ c„ c∏


Nh˜ng t∏c ph»m lµ nguÂn c∂m h¯ng cho Phπm Thi™n Anh (lÍi nh©n vÀt chia sŒ)

t›nh cfln dµi vµ nhi“u kh„ kh®n, nh≠ng khi Æ∑ x∏c Æfinh Æ≠Óc h≠Ìng Æi, vÌi Thi™n Anh Æ„ chÿ cfln lµ v†n Æ“ thÍi gian vµ nÁ l˘c s∏ng tπo, ÆÊi mÌi kh´ng ngıng. {M◊nh quan ni÷m, mÈt ng≠Íi lµm vi÷c chuy™n nghi÷p th◊ dÔ t©m trπng c„ t÷ Æ’n Æ©u th◊ cÚng kh´ng lµm ∂nh h≠Îng Æ’n ch†t l≠Óng cÒa c´ng vi÷c vµ Æ„ ch›nh lµ Æi“u m◊nh cfln ch≠a hµi lflng v“ mÈt sË t∏c ph»m cÒa m◊nh bÎi v…n ch≠a Æπt Æ≠Óc Æ’n s˘ tÀp trung Î Æ„. N™n hi÷n

tπi m◊nh Æang cË gæng Æi“u hfla c∂ hai Æ” sau nµy khi lµm vi÷c m◊nh sœ cho ra nh˜ng t∏c ph»m c„ ch†t h¨n.} ChÛc cho nh˜ng d˘ Æfinh sau Æπi h‰c cÒa Thi™n Anh sœ sÌm thµnh hi÷n th˘c v◊ {m‰i vi÷c Æ“u sœ mÿm c≠Íi n’u m◊nh bi’t thÀt s˘ cË gæng.} - nh≠ ch›nh ni“m tin cÒa anh chµng 8x n®ng ÆÈng Æi”n trai nµy 

87


Thi™n Anh's Designs

88

T∏c ph»m: Color Carnival Ph«n m“m: Illustrator, Photoshop


89


G¶•NG MÖT TRà / t∏c ph»m T∏c ph»m: Devil Sea Ph«n m“m: Illustrator CS3

NGUYŸN ß`C VIåT - 1988 K¸ n®ng: Flash, Illustrator, Phototshop Hi÷n Æang lµ sinh vi™n n®m th¯ 2 cÒa ßπi h‰c Th®ng Long, khoa Ngoπi ng˜, ngµnh Ti’ng Anh. ßÂng thÍi lµ h‰c vi™n cÒa Trung T©m Ƶo tπo M¸ thuÀt Æa ph≠¨ng ti÷n FPT-Arena.

90


T∏c ph»m: Summer is here Ph«n m“m: Illustrator CS3, Photoshop CS3

NGUYŸN HùNG VIåT - 1988 K¸ n®ng: Illustrator, Phototshop Hi÷n Æang lµ sinh vi™n n®m th¯ 2 cÒa ßπi h‰c MÎ Hµ NÈi, khoa ß h‰a. ßÂng thÍi lµ h‰c vi™n cÒa Trung T©m Ƶo tπo M¸ thuÀt Æa ph≠¨ng ti÷n FPT-Arena.

91


G¶•NG MÖT TRà / t∏c ph»m

NGUYŸN 1989

HOÄNG

LINH

CÈng t∏c vi™n m¸ thuÀt tπp ch› 2!-SVVN Ph„ng vi™n vi’t bµi cho c∏c b∏o Hoa h‰c trfl, 2!, Th’ giÌi ti™u dÔng,...

Nh˜ng layout Æ∑ Æ®ng tr™n tπp ch› 2!-SVVN

92


93


www.tgicosmetics.com.vn


THE BEST OF

HILARY DUFF CHÉN LÄM {GÉI NGOAN}? PhotoAndrew Macpherson

95


THE BEST OF DEVILICIOUS / HILARY DUFF CH G∆t h∏i Æ≠Óc thµnh c´ng tr™n c∂ hai l‹nh v˘c truy“n h◊nh vµ ca nhπc, sÎ h˜u mÈt cuÈc sËng kh´ng tai ti’ng, ng≠Íi Æãp 20 tuÊi nµy Æang lµ h◊nh m…u Æ” c∏c bä g∏i h≠Ìng tÌi. Tuy nhi™n, vÌi Hilary Duff, m‰i chuy÷n lπi thÀt gi∂n dfi: {T´i kh´ng cË Ép m◊nh vµo cuÈc sËng ki”u c∏ch. ß„ chÿ lµ nh˜ng Æi“u gi∂n ƨn nh≠ m‰i ng≠Íi 20 tuÊi v…n th≠Íng lµm}. CÚng trong bµi ph·ng v†n vÌi tπp ch› Allure, Hilary Duff Æ∑ bµy t· nh˜ng suy ngh‹ cÒa m◊nh v“ nh˜ng ng´i sao cÔng thÍi. ß„ lµ...

Lindsay Lohan ß∑ c„ nh˜ng th´ng tin v“ chuy÷n t´i {Æ∏nh cæp} bπn trai cÒa Lohan (Aaron Carter) vµo n®m 13 tuÊi. Th˘c t’, t´i ch≠a lµm Æi“u Æ„ vÌi b†t c¯ ai. ThÀt ngπc nhi™n khi Lilo c¯ li™n tÙc n„i v“ Æi“u Æ„. N„ khi’n chuy÷n gi˜a chÛng t´i trÎ n™n t÷ hπi vµ k˙ qu∏i. DÔ sao, c´ †y cÚng chÿ trπc tuÊi t´i, vµ dÔ sao th◊ quan h÷ gi˜a chÛng t´i v…n tπm Ên. Miley Cyrus ChÛng t´i kh´ng c„ sË Æi÷n thoπi cÒa nhau. Nh≠ng khi Cyrus g∆p t´i, c´ †y r†t h hÎi.

96

C∂m gi∏c cÒa t´i v“ c´ g∏i nµy r†t thÛ vfi, t´i th†y nhi“u h◊nh ∂nh cÒa m◊nh trong Cyrus.

Avril Lavigne T´i Æ∑ tıng n„i v“ th∏i ÆÈ kh„ chfiu cÒa Avril khi nh◊n th†y c∏c fan ®n m∆c giËng m◊nh. Th˘c ra, t´i chÿ muËn Avril th´ng c∂m cho h‰, bÎi bæt ch≠Ìc cÚng lµ c∏ch th” hi÷n lflng h©m mÈ mµ th´i. ß∏p lπi, Avril g‰i t´i lµ kŒ Æπo Ưc gi∂. Ai cÚng cË gæng Æ” ch¯ng minh h‰ lµ ai, vfi tr› cÒa h‰ Î Æ©u. Vµ th’ lµ chÛng t´i bfi gæn ÆÒ m‰i Æi“u. T´i trÎ thµnh c´ g∏i tËt, cfln ng≠Íi kh∏c lµ c´ nµng tÂi t÷, hay c´ nµng ti÷c tÔng. Lπy ChÛa, h∑y Æ” cho m‰i chuy÷n Æ≠Óc gi∂n ƨn h¨n. Sarah Jessica Parker chºng bao giÍ cÎi qu«n ∏o tr™n mµn ∂nh, nh≠ng Æi“u Æ„ kh´ng c„ ngh‹a c´ †y trÎ thµnh {g∏i ngoan}. Th˘c t’, Duff kh´ng cfln gi˜ m∑i mÈt h◊nh ∂nh ng©y th¨, bä b·ng nh≠ ngµy nµo. C´ bæt Æ«u lµm quen d«n vÌi nh˜ng vai di‘n n„ng b·ng h¨n nh≠ ng´i sao nhπc pop trong War, Inc hay mÈt c´ g∏i bfi ∏m ∂nh trong Greta. S˘ thay ÆÊi nµy c„ th” khi’n c∏c fan Lizzie McGuire th†t v‰ng, nh≠ng vÌi Hilary, Æ„ lµ Æi“u d‘ hi”u: {T´i kh´ng th” m∑i äp m◊nh vµo nh˜ng th¯ chÿ giÛp c∏c fan hµi lflng mµ qu™n m†t nhu c«u thÀt cÒa b∂n th©n. N’u s˘ thay ÆÊi Æ„ v…n khi’n h‰ y™u qu˝ t´i, Æi“u Æ„ thÀt


CHÉN LÄM {GÉI NGOAN} ? tuy÷t. Cfln ng≠Óc lπi, dÔ m†t Æi t◊nh c∂m cÒa h‰, th◊ t´i v…n bæt Æ«u bªng nh˜ng h◊nh ∂nh mÌi, t†t nhi™n rÂi, t´i kh´ng cfln Î tuÊi 13, 14 n˜a}. Lµ mÈt nh©n vÀt nÊi ti’ng, Æ´i khi Duff c∂m th†y n∆ng n“ vÌi nh˜ng ch’ ÆÈ ®n ki™ng, nh≠ng rÂi d«n d«n, c´ cÚng quen theo mÈt c∏ch tho∂i m∏i, d‘ chfiu: {T´i kh´ng ngh‹ tr´ng m◊nh Ëm y’u. Th˘c t’ t´i lu´n Æ” ˝ tÌi nh˜ng m„n ®n xung quanh m◊nh. Bπn chÿ c„ th” Ëm y’u khi bπn bfi ∏m ∂nh th´i}. Tuy nhi™n, Duff v…n buÂn khi n„i v“ Æi“u nµy: {T´i tr´ng t÷ h¨n tr™n th∂m Æ·, c„ lœ lµ do t´i kh´ng bi’t c∏ch tπo d∏ng ch®ng?} TrÎ thµnh ng´i sao trong top 10 nh©n vÀt giµu c„ d≠Ìi 25 tuÊi theo b◊nh ch‰n cÒa Forbes, c´ g∏i nµy cÚng lµ mÈt trong nh˜ng nh©n vÀt trŒ tuÊi Æ≠Óc sÎ h˜u mÈt bÛp b™ Barbie giËng y h÷t m◊nh. Nh≠ng thÀt Æ∏ng ngπc nhi™n lµ Duff lu´n t˘ tin vÌi nh˜ng g◊ m◊nh Æ≠Óc trang bfi, bÎi n’u kh´ng lµ mÈt ng´i sao nÊi ti’ng, th◊ c´ tin m◊nh v…n khi’n ng≠Íi kh∏c ph∂i ng≠Ìc nh◊n: {T´i kh´ng th›ch s˘ soi m„i qu∏ nhi“u xung quanh cuÈc sËng ng≠Íi nÊi ti’ng. Vµ n’u t´i kh´ng c„ Æ≠Óc nh≠ nh˜ng g◊ Æang sÎ h˜u hi÷n tπi, t´i sœ vπch ra mÈt lËi Æi kh∏c cho m◊nh}. MC

97


THE BEST OF DEVILICIOUS

Từ Madonna đến Hard Candy Kh´ng c„ mÈt s˘ l∆p lπi nµo cÒa Madonna, mÁi album lµ mÈt s˘ th” nghi÷m v“ hÿnh ∂nh vµ phong c∏ch - Æ„ lµ lÍi nhÀn xät chung cÒa nh˜ng ng≠Íi h©m mÈ. Tı khi trÎ thµnh bi”u t≠Óng ngh÷ thuÀt, s¯c ∂nh h≠Îng cÒa Madonna v´ cÔng to lÌn. Tı Madonna Æ’n Hard Candy lµ 25 n®m, h¨n 10 album ri™ng, h¨n 70 Æ‹a ƨn, vµ hµng chÙc album chung vÌi c∏c ngh÷ s‹ kh∏c, kh´ng lÛc nµo ng≠Íi ta th†y Maddie xuËng s¯c mµ cµng ngµy cµng m∆n mµ vµ quy’n rÚ, dÔ c´ Æ∑ b≠Ìc qua tuÊi 50. Maddie vıa bæt Æ«u Tour di‘n Sticky & Sweet vµ trong 2 n®m n˜a ho∆c ›t h¨n, ng≠Íi h©m mÈ lπi nghÿ ng¨i, nghe lπi c∏c b∂n thu cÚ cÒa c´ vµ chÍ ÆÓi Æi“u b†t ngÍ mµ Madonna sœ mang tÌi, vµ t†t nhi™n sœ lµ mÈt tour di‘n n˜a

98


99


Lindsay’s Super Comeback cÒa tπp ch› Harper's Bazaar sË

ß„ ch›nh lµ nhÀn xät xu†t hi÷n li™n ti’p th∏ng 3 dµnh cho Lindsay. VÌi s˘ g mÈt thÍi Æi”m nh≠ tr™n b◊a c∏c tπp ch› lÌn trong cÔn bi÷t lµ bÈ ∂nh kh·a Harper's Bazaar, Glamour... vµ Æ∆c mÔa xu©n Æ∑ khi’n th©n tr™n tπp ch› New York vµo sË  Lilo trÎ thµnh t©m Æi”m cÒa n®m.

100


THE BEST OF DEVILICIOUS

Shia Labeouf V≠Ót qua hµng ngµn ¯ng vi™n Æ” c„ Æ≠Óc vai di‘n trong The Transformer 1, Indiana Jones 4 vµ hoµn thµnh n„, ng≠Íi ta nhÀn ra rªng Shia Labeouf lµ mÈt g≠¨ng m∆t sœ trÎ thµnh ng´i sao mÌi. Thµnh c´ng Æ∑ Æ’n vÌi anh chµng qu∏ nhanh so vÌi s¯c t≠Îng t≠Óng cÒa cÀu. ß≠Óc Hollywood tung h´, xu†t hi÷n tr™n trang b◊a cÒa hµng tr®m tπp ch› danh ti’ng tr™n toµn th’ giÌi, Shia Æ∑ trÎ thµnh {cÀu bä vµng{ cÒa mµn bπc vµ khi’n c∏c nhµ b∏o v› von cÀu lµ Tom Cruise th¯ 2 cÒa th’ giÌi. Vµ trong n®m tÌi, kh∏n gi∂ chu»n bfi Æ„n xem The Transformer 2. 


.com

www.devilmag

8 0 . 0 1 . 5 1

ter

vĂ Pos r e p a p l l a W d ownloa

s r e h t o r B Jonas

D

Devilicious Magazine  

Issue Number 1

Devilicious Magazine  

Issue Number 1