Page 1

SERT F KA TÜRÜ

B

E

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü

Ölçme De erlendirme ve Aç kö retim Kurumlar Daire Ba kanl

151220071100

5. GRUP

K TAPÇIK TÜRÜ

Y

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST K TAPÇI I Aday n Ad ve Soyad Aday Numaras D KKAT:

: :

1. Size verilen test kitapç n n sertifika türü, almak istedi iniz sertifika türüyle ayn de ilse salon görevlilerini uyararak test kitapç n z n do ru kitapç kla de i tirilmesini sa lay n z. 2. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için salon sorumlular na ba vurunuz. 3. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz. 4. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâ, d n zda kodlanm / olarak verilen kitapç k türü ile size verilen kitapç k türünün ayn olmas na dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kan n uyar n z. 2. Size verilen cevap kâ, d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad , n kontrol ediniz. 3. Cevap kâ d üzerine yazaca n z yaz ve yapaca n z i aretlemelerde kur un kalemden ba ka kalem kullanmay n z. 4. Cevap kâ d nda LK YARDIM B LG S , TRAF K ve ÇEVRE B LG S , MOTOR ve ARAÇ TEKN B LG S testleri için üç ayr bölüm bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili bölümlere a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan i aretleyiniz. Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA 1. Bu test kitapç nda; LK YARDIM B LG S dersinden 30, TRAF K ve ÇEVRE B LG S dersinden 50, MOTOR ve ARAÇ TEKN B LG S dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikad r. 2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz. Birden fazla i aretlemelerde o soru yanl cevapland r lm say l r. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden de erlendirilecektir. Ba ar l say labilmeniz için her dersten –ayr ayr - 70 puan alman z gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz. Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplar n z puanlan rken her do ru cevaba puan verilecek, yanl cevaplar n z dikkate al nmayacakt r. 7. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi unutmay n z. Arka sayfadaki aç klamalara geçiniz.


5. GRUP

LK YARDIM B LG S

1. A/a, dakilerden hangisi kazalara en

7. Yaral y araçtan ç kar rken a/a, daki-

çok neden olur? A) Çevre /artlar C) nsanlar

lerden hangisine dikkat edilir? B) klim /artlar D) Araçlar

A) Kollar n n gövdeye paralel durmas na B) Ayak taraf ndan ç kar lmas na C) Ba/ - boyun - gövde hizas n n bozulmamas na D) Ba/ taraf ndan ç kar lmas na

2. Trafik kazalar nda, a/a, dakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir? A) Araç yap m ndaki hata B) Havan n ya, /l olmas C) Yol yap m ndaki hata D) Alkollü araç kullanma

8. A/a, dakilerden hangisi bilinç kayb olan bir hastan n solunum yolunu t kayarak bo,ulmas na sebep olabilir? A) Çenenin kas lmas B) Dilin geriye kaymas C) Ba/ n arkaya dü/mesi D) Vücudun kas lmas

3. Trafik kazas n gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak a/a, dakilerden hangisi do,rudur? A) Sürücünün iste,ine ba,l d r. B) Her durumda zorunludur. C) Sadece resmi görevli araç sürücüleri zorunludur. D) Sadece a, r araç sürücüleri zorunludur.

9. lk yard m yapan ki/i, hareketsiz yatan hastan n a, z k sm na yana, n yakla/t rarak tutuyor. Bu uygulama ile hastan n hangi durumu kontrol edilir? A) Solu,u B) Vücut s cakl , C) Solunum say s D) Bok durumu

4. A/a, dakilerden hangisi ilk yard m n amaçlar ndan biri de,ildir? A) Ya/am korumak ve sürdürülmesini sa,lamak B) T bbi yard m için ileti/im kurmak C) Durumun kötüle/mesini engellemek D) laçla tedavi etmek

10. Beslenme s ras nda soluk yolu t kanan yeti/kin bir ki/inin, soluk yolu nas l aç l r? A) S rtüstü yat r p karn na vurularak B) A, zdan a, za suni solunum yap larak C) Yüzüstü yat r p bel k sm na vurularak D) Yan yat r p omuzlar aras na vurularak

5. A/a, dakilerden hangisi gö,üs bo/lu,unda bulunan organd r? A) Böbrek C) Kalp

Y

B) Mide D) Karaci,er

6. Yaral n n araçtan ç kar lmas esnas nda en çok hangisine dikkat edilmelidir?

11. Hangi damar kanamas f /k r r tarzda ve aç k k rm z renkte olur?

A) H zl ve aceleci davranmaya B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine C) Kazay seyredenlerin uzakla/t r lmas na D) Yaral da yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

A) Atardamar B) K lcal damar C) Toplardamar ve atardamar D) Toplardamar ve k lcal damar -2-


5. GRUP

LK YARDIM B LG S

12. Kanaman n oldu,u damar parmakla

Y

17. Kalp masaj yap lacak olan hasta hangi

kemik aras nda s k /t r larak kanama durdurulabilir.

pozisyonda, nas l zemine yat r l r?

Bu yöntemin hangisine uygulanmas sak ncal d r?

A) Yan yat / pozisyonunda, sert zemine B) Yüzüstü, yumu/ak zemine C) S rtüstü, sert zemine D) Yar oturur pozisyonda, yumu/ak zemine

A) Boyun bölgesine B) Çöken k r k kemik üzerine C) Ba/ ve yüz bölgesine D) Kol ve bacak üzerine

18. Aç k yaraya, ilk yard m önlemi olarak a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

13. Bacakta, turnike nereye uygulanmal d r?

A) Merhem sürülür. B) Yaral ya /ok pozisyonu verilir. C) Pamukla kapat larak s cak tutulur. D) Sarg bezi ile sar larak d / etkilerden korunur.

A) Diz ile kalça aras na B) Diz ile ayak aras na C) Diz kapa, na D) Ayak bile,inin alt k sm na

19. A/a, dakilerden hangisinin yan k yara-

14. A/a, dakilerden hangisi /okun belirtilerindendir?

s üzerine uygulanmas do,ru olur?

A) Solunumun aniden derinle/mesi B) A/ r duyarl l k C) Deride k zar kl k D) Hayati faaliyetlerin zay flamas

A) Temiz, so,uk ve slak sarg bezi ile örtmek B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak C) Di/ macunu sürmek D) Oksijenli su ile y kamak

15. A/a, dakilerden hangisi, bay lman n

20. Kimyasal madde yan klar nda yap la-

k sa tan m d r?

cak ilk yard m a/a, dakilerden hangisidir?

A) Geçici bilinç kayb hâlidir. B) Vücut s cakl , n n artmas d r. C) Vücudun su toplamas d r. D) Nab z at m n n durmas d r.

A) Yara merhemi sürmek B) Bol su ile y kamak C) Yak c maddeyi suland r p sürmek D) Kuru sarg bezi ile kapatmak

16. A/a, dakilerden hangisi bayg n durumdaki ki/iye uygulan r?

21. K r k ve ç k k bölgesine ilk yard m olarak a/a, daki i/lemlerden hangisi yap l r?

A) Tokat atmak B) Bok pozisyonu vermek C) Yüzünü s cak su ile y kamak D) Kalp masaj yapmak

A) Kuvvetli masaj B) Sürekli buzla ovma C) Hareketsiz kalmas n sa,lama D) Turnike uygulama

-3-


5. GRUP

LK YARDIM B LG S

22. Kaburga kemi,i k r klar nda yaral

27. A/a, dakilerden hangisi, yan yat /

hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

pozisyonuna al nabilir? A) Besinden zehirlenenler B) Ayak kemi,i k r k olanlar C) Aç k kar n yaras olanlar D) Gö,üs kemi,i k r k olanlar

A) Yan yat / B) Yüzüstü yat / C) Oturu/ veya yar oturu/ D) S rtüstü yat /

28. Egzoz gaz zehirlenmesi ile bay lan

23. A/a, dakilerin hangisinde olu/an k r k-

hastaya a/a, dakilerden hangisi uygulan r?

lar, felce neden olabilir? A) Kaburgada C) Bacakta

Y

B) Omurgada D) El bile,inde

A) Yo,urt yedirilir. B) Kusturulur. C) Aç k havaya ç kar l r. D) Tuzlu su içirilir.

24. Burkulan eklemin bulundu,u bölgeye, /i/meyi önlemek için hangi uygulama yap lmal d r?

29. Tümüyle so,u,a maruz kalarak donma a/amas na gelmi/ bir ki/iye a/a, dakilerden hangisinin yap lmas uygun olur?

A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli B) Kalp seviyesinden a/a, da ve s cak tutulmal C) Kalp seviyesinden yukar da ve so,uk tutulmal D) Hasta yan yat / pozisyonuna al nmal

A) Beker içeri,i fazla, l k içeceklerin verilmesi B) Kaynar su ile y kanmas C) Karla ovularak masaj yap lmas D) yice sar larak uyutulmas

25. Kaza yerinden, t bbi yard m istenirken

30. Seyir esnas nda emniyet kemeri kul-

a/a, dakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

lan lmas a/a, dakilerden hangisini sa,lar?

A) Yaral lar n durumu ve say s n n B) Yaral lar n kimliklerinin C) Aç k ve net adresin D) Kaza zaman n n

A) Araç kullan rken sürücünün direksiyona hâkimiyetini B) Otomobilin daha iyi sürülmesini C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini D) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmas n

26. Yaral lar n ta/ nmas nda en do,ru ta/ ma yöntemi a/a, dakilerden hangisidir? A) Bir ki/i ile destek olarak ta/ ma B) ki ki/i ile eller üstünde ta/ ma C) Bir ki/i ile s rtta ta/ ma D) ki ki/i ile sedyede ta/ ma

LK YARDIM B LG S TEST B TT . TRAF K ve ÇEVRE B LG S TEST NE GEÇ N Z.

-4-


5. GRUP

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

1. A/a, dakilerden hangisinin trafikle

5. ki veya daha fazla kara yolunun kesi/-

ilgili görev ve yetkisi yoktur?

mesi veya birle/mesi ile olu/an ortak alana kav/ak denir.

A) çi/leri Bakanl , n n B) Millî E,itim Bakanl , n n C) D /i/leri Bakanl , n n D) Ula/t rma Bakanl , n n

Buna göre a/a, dakilerden hangisi kontrolsüz bir kav/a, ifade eder? A)

B)

C)

D)

2. Yayalar n ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceli,ine ne ad verilir? B) Geçi/ hakk D) Geçi/ yolu

Banket

Orta /erit

3.

Banket

A) Geçi/ üstünlü,ü C) Geçi/ kolayl ,

6. Bekildeki / kl

Bekle göre hangisi sadece geçi/ için kullan l r?

trafik i/aret cihaz n gören sürücü ne yapmal d r?

A) Gidi/ yönüne göre sa, /erit B) Her iki banket C) Gidi/ yönüne göre sa, banket D) Orta /erit

K rm z

Sar

Ye/il

4.

A) Yolun en sa, na yakla/mal d r. B) Dönü/ yapaca, yola girmelidir. C) Harekete haz rlanmal d r. D) Yaya geçidini kapatmadan durmal d r.

Bekildeki kara yoluna ne ad verilir? A) Bölünmü/ kara yolu B) Tek yönlü kara yolu C) ki yönlü kara yolu D) Ana yol

-5-


5. GRUP

7. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri

9. A/a, dakilerden hangisi daralan

bir /ekilde yapmas “trafi,in h zlanmas ” talimat d r? A)

C)

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S kaplama i/aretlerinden de,ildir? A)

B)

C)

D)

B)

D)

10. A/a, dakilerden hangisi /ekildeki levha ile ayn anlamdad r?

8. A/a, dakilerden hangisi otoyolda /erit

A)

B)

C)

D)

kapatma levhas d r? A)

B)

11. Bekildeki trafik C)

i/aretinin anlam nedir?

D)

A) Sa,a dönülmez B) Sola zorunlu yön C) Sa,a zorunlu yön D) Sola dönülmez

-6-


5. GRUP

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

12. Bekle göre

17.

a/a, dakilerden hangisinin yap lmas do,rudur?

1

Bekle göre, 1 numaral araç sürücüsü a/a, dakilerden hangisini yapmal d r? A) Takip mesafesinin azalt lmas B) Ayn /eritte uygun h zla seyredilmesi C) Arkadaki arac n öndeki arac geçmesi D) Öndeki arac n kar/ /eride geçmesi

A) Öndeki arac n geç i/aretine uymal d r. B) H z n art rarak öndeki arac geçmelidir. C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yakla/mal d r. D) Takip mesafesine uyarak bulundu,u /eridi izlemelidir.

13. A/a, dakilerden hangisi trafi,in düzenlenmesinde di,erlerine göre önceli,e sahiptir?

A) Trafik / klar C) Yer i/aretleri

B) Trafik levhalar D) Trafik görevlisi

18. Bekildeki geçme i/lemiyle ilgili a/a, dakilerden hangisi söylenir?

14. Römork takm / bir otomobilin azami h z , römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmal d r? A) 10

B) 15

C) 20

A) 2 numaral araç sürücüsünün kar/ dan gelen trafi,e dikkat etmedi,i B) 2 numaral sürücüsünün görü/ün yetersiz oldu,u yolda geçme yapt , C) 3 numaral araç sürücüsünün kazay önlemek için tedbir almad , D) 1 numaral araç sürücünün kazay önlemek için tedbir almad ,

bir arac n, önündeki arac takip mesafesi en az kaç metre olmal d r? B) 55

C) 60

D) 65

16. 4

2

1

D) 25

15. Otoyolda 110 km/saat h zla seyreden

A) 50

3

2 3

19. Öndeki araç geçilirken, geçi/ /eridinde ne kadar seyredilmelidir? 1

A) Kar/ dan gelen araçla kar/ la/ ncaya kadar B) Geçilen arac n ön hizas na gelinceye kadar C) Geriyi görü/ aynas ndan geçilen araç görülünceye kadar D) Geçilen arac n boyunun yar s kadar

Bekle göre a/a, dakilerden hangisinin yap lmas yasakt r? A) 1 numaral arac n bulundu,u /eritte seyretmesi B) 4 numaral arac n 3 numaral arac n bulundu,u /eride girmesi C) 2 numaral arac n 3 numaral arac n bulundu,u /eride geçmesi D) 3 numaral arac n en sa,daki /eritte seyretmesi -7-


5. GRUP

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

20. A/a, dakilerden hangisi araç geçme ile

Y

23.

ilgili do,ru bir davran /t r? A) Yol bo/ oldu,unda dönü/ / klar n kullanmamak B) Geçilen arac kontrol etmeden sa, /eride girmek C) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek D) Ba/ka arac geçmeye çal /an arac geçmemek

1

Bekle göre sa,a dönü/ yapmak isteyen 1 numaral araç sürücüsünün a/a, dakilerden hangisini yapmas yanl /t r?

21. Kav/aklarda, / kl ok yönündeki dönü/ler ne zaman yap lmal d r?

A) H z n art rarak sa, /eritte giden arac n önüne geçmesi B) Dönü/ i/aretini verdikten sonra sa, /eride girmesi C) H z n azaltarak yolu kontrol etmesi D) Dönü/ünü dar bir kavisle yapmas

A) Ye/il / kl ok söndü,ünde B) I/ kl ok ye/il yand , nda C) Ana lamba ye/il yand , nda D) I/ kl ok k rm z yand , nda

22.

24. Geri manevras n çevre /artlar nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmal d r? 1

3

A) A/a, ya inip bir süre beklemelidir. B) Akan trafi,i durdurmal d r. C) Geri manevradan vazgeçmelidir. D) Bir gözcü bulundurmal d r.

2

Bekle göre 2 ve 3 numaral araçlar n sola dönü/leri s ras nda a/a, dakilerden hangisinin yap lmas do,rudur?

25. Bir kav/akta kendisine ye/il / k yanmakta iken di,er do,rultudaki araçlar n geçi/ine engel olu/turaca, n fark eden bir sürücü ne yapmal d r?

A) 3 numaral arac n park / klar n yakmas B) 2 ve 3 numaral araçlar n bulunduklar /eridin soluna yakla/malar C) 1 numaral arac n ikaz edilerek durdurulmas D) 2 numaral arac n dar kavisle dönü/e geçmesi

A) Yoluna devam etmelidir. B) Acil uyar / klar n yakmal d r. C) Kesinlikle kav/a,a girmemelidir. D) Sa,a dönü/ yaparak yoluna devam etmelidir.

-8-


5. GRUP

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

26.

28. 2

1 1 2

Bekle göre 2 numaral arac n sürücüsü ne yapmal d r?

Bekildeki kara yolu bölümünde, 1 ve 2 numaral ta/ t sürücüleri hangisini yapmak zorundad r?

A) Geçi/ hakk n kendi kullanmal d r. B) Geçi/ hakk n 1 numaral araca vermelidir. C) H z n art r p kav/a, terk etmelidir. D) Korna çal p 1 numaral arac n geçmesini beklemelidir.

A) Her ikisi de durduktan sonra 1 numaral ta/ t geçme hakk n kullanmal d r. B) Her ikisi de ta/ tlar n n h z n azaltmal ve 2 numaral ta/ t geçme hakk n kullanmal d r. C) Sadece 1 numaral ta/ t sürücüsü h z n art rmal d r. D) Sadece 2 numaral ta/ t sürücüsü h z n art rmal d r.

27.

1

29.

2

2

Bekildeki trafik kazas na 1 ve 2 numaral ta/ t sürücülerinin hangi davran /lar yol açm / olabilir?

1

3

A) 1 numaral ta/ t n yava/ seyretmesi B) 1 numaral ta/ t n geçi/ hakk n 2 numaral ta/ ta vermemesi C) 2 numaral ta/ t n dönü/ü dar yapmas D) 2 numaral ta/ t n, 1 numaral ta/ t n geçmesini beklememesi

POL S

4

Bekildeki araçlar n geçi/ üstünlü,ü s ras nas l olmal d r? A) 2 - 3 - 4 - 1 C) 1 - 3 - 4 - 2

B) 3 - 4 - 1 - 2 D) 4 - 1 - 2 - 3

30. Bir kav/akta geçi/ üstünlü,üne sahip arac n sesli ve / kl uyar s n alan sürücü nas l hareket etmelidir? A) Oldu,u yerde hemen durmal d r. B) Derhal kav/a, bo/altarak yol vermelidir. C) Geriye dönerek uzakla/mas n beklemelidir. D) I/ kl trafik i/aretine uymal d r. -9-


5. GRUP

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

31. Tehlikeli e,imli yollarda kar/ la/ma

Y

35. Kar/ dan gelen araçla kar/ la/ ld , nda

hâlinde; ç kan arac n geçi/i zorsa inen araç sürücüsü ne yapmal d r?

uza, gösteren / klar n yerine hangisi yak lmal d r?

A) S , nma cebi yoksa sa,a yana/ p durmal d r. B) Ç kan araç sürücüsünü ikaz ederek yava/latmal d r. C) Ç kan arac n geri gitmesini sa,lamal d r. D) Motoru durdurup, vitesi bo/a almal d r.

A) Dönü/ / klar B) Park / klar C) Acil uyar / klar D) Yak n gösteren / klar

32. Bekle göre

36. Geceleyin, görü/ün yeterli olmad , kav/a,a yakla/ rken geli/inizi nas l haber verirsiniz?

2

a/a, dakilerden hangisi do,rudur?

A) Birkaç defa selektör yaparak B) Birkaç defa korna çalarak C) Acil uyar / klar n yakarak D) Dönü/ / klar n yakarak

1

37. Ar za nedeniyle yolda kalan araç sürü-

A) Dar yoldan önce 1 numaral araç geçmelidir. B) 1 numaral araç 2 numaral araca yol vermelidir. C) 1 numaral araç sürücüsü 2 numaral araç sürücüsünü ikaz edip durdurmal d r. D) 2 numaral araç sürücüsü 1 numaral araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmal d r.

cüsü, tehlikeye meydan vermemek için a/a, dakilerden hangisini yapmal d r? A) Arac n etraf na ta/ dizmelidir. B) Eski lastik yakarak sürücüleri uyarmal d r. C) Arac n yerini de,i/tirmeden tamirci ça, rmal d r. D) Arac yol d / na veya bankete ç kar p i/aretlemelidir.

33. El frenini çekmek, motoru durdurmak,

38. Hangisi sürücü için trafik suçudur?

camlar kapat p kap lar kilitlemek gibi tedbirler a/a, daki durumlar n hangisinde al nmal d r?

A) Seyir hâlinde iken telefonla konu/mak B) Gidi/e ayr lan sa,daki /eritte seyretmek C) Yaya ve okul geçitlerinde arac n yava/latmak D) Öndeki arac güvenli mesafeden izlemek

A) Yolcu indirip bindirirken B) Yük yükleyip bo/alt rken C) Park ederken D) Duraklama yaparken

34. Bekleme amac yla yap lan duraklama-

39. Okul ta/ t n n arkas ndaki “DUR” i/a-

n n süresi en çok kaç dakikad r? A) 5

B) 10

C) 15

retinin yand , n gören sürücü nas l hareket etmelidir?

D) 20

A) H z n art rarak uzakla/mal d r. B) Dikkatli ve yava/ geçmelidir. C) Okul ta/ t n geçmemelidir. D) Di,er sürücüleri uyarmal d r. -10-


5. GRUP

Y

TRAF K ve ÇEVRE B LG S

40. Bariyerli demir yolu geçidine yakla/an

46. Hangi s n f sürücü belgesine sahip

sürücü nas l hareket etmelidir?

olanlar di,erlerine göre farkl cinste daha çok arac sürebilirler?

A) Yol aç ksa h zl geçerek uzakla/mal B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve h zl geçmeli C) Geçide geldi,inde durup görevlinin i/aretini beklemeli D) H z n azalt p, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun h zla geçmeli

A) B

B) C

C) E

D) F

47. A/a, dakilerden hangisine koltuk ferdi

kaza sigortas yapt r lmas zorunludur?

A) Otobüs C) Otomobil

B) Çekici D) Kamyonet

41. Otoyollarda aksine bir i/aret yoksa asgari h z saatte kaç kilometredir?

A) 30

B) 40

C) 60

D) 120

48. A/a, dakilerden hangisinde 1 numaral ta/ t sürücüsünün yapt , asli kusurlu hâllerden say l r?

A)

42. Kara yolunda kar/ ya geçecek yayalar, a/a, dakilerden hangisini tercih etmelidirler? A) Yaya geçitlerini C) Yaya yollar n

B) 1

1

B) Banketleri D) Geçi/ yollar n C)

43. Trafi,e ç kacak araçta a/a, dakilerin

1

hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur?

1

önleme aç s ndan olumlu bir davran /t r?

A) Uygun vitesle seyredilmesi B) Araca a/ r yük ve yolcu al nmas C) Arac n gereksiz yere rölantide çal /t r lmas D) Arac n normalden dü/ük motor devriyle sürülmesi

A) Tehlikeli madde ta/ yan araçlar geçmek B) Ta/ ma s n r alt nda yük ta/ mak C) Gidi/ yönüne göre yolun en sa, ndan seyretmek D) Arac n cinsine ve h z na uygun olmayan /eritten gitmek

50. Araç bak m n n zaman nda ve uygun /ekilde yap lmas a/a, dakilerden hangisine katk sa,lar?

A) Yak t tüketiminin artmas na B) Trafik yo,unlu,unun azalmas na C) H z s n rlar n n a/ lmas na D) Yak t tasarrufuna

45. Hususi otomobillere 3 ya/ sonunda kaç y lda bir muayene yapt r lmas zorunludur? C) 3

*

49. A/a, dakilerden hangisi çevre kirlili,ini

44. A/a, dakilerden hangisi trafik suçudur?

B) 2

* *

A) Gümrük giri/ belgesi ve tescil plakas B) Araç i/letme belgesi ve tescil plakas C) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakas D) malat belgesi ve araç tadilat belgesi

A) 1

*

D)

TRAF K ve ÇEVRE B LG S TEST B TT . MOTOR ve ARAÇ TEKN B LG S TEST NE GEÇ N Z.

D) 4 -11-


5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

1. Yak ttan elde etti,i s enerjisini mekanik

Y

B LG S

7. A/a, dakilerden hangisi ate/leme

enerjiye çeviren makinelere ne denir?

sisteminin parças d r?

A) Dinamo C) Motor

A) Radyatör B) Vantilatör C) Endüksiyon bobini D) Vantilatör kay /

B) Vites kutusu D) Diferansiyel

2. Dizel motorlarda a/a, daki yak tlardan hangisi kullan l r?

8. A/a, dakilerden hangisi bujilere ate/-

A) Motorin C) Gaz ya,

leme s ras na göre ak m da, tan parçad r?

B) Benzin D) LPG

A) Karbüratör C) Akümülatör

B) Distribütör D) Mar/ motoru

3. A/a, dakilerden hangisi hava ile so,utmal motorun parças d r? A) Radyatör C) Hava kanatç klar

9. A/a, dakilerden hangisi benzinli

B) Termostat D) Su pompas

motorda normal yanma olmamas n n sebeplerindendir? A) B) C) D)

4. Karter hangisinin eleman d r? A) Motorun C) Tekerle,in

B) Kardan milinin D) Radyatörün

Radyatör peteklerinin t kanmas Vantilatör kay / n n gev/ek olmas Hava filtresinin t kanmas Su pompas n n ar zalanmas

10. Benzinli motorun slanarak çal /mamas durumunda hangisi yap l r?

5. Karterdeki ya, , bas nçl olarak motor parçalar na gönderen hangisidir?

A) Ate/leme sistemi parçalar kurulan r. B) Mar/ sistemi parçalar kurulan r. C) Barj sistemi parçalar kurulan r. D) Ayd nlatma sistemi parçalar kurulan r.

A) Su pompas d r. B) Ya, pompas d r. C) Distribütördür. D) Radyatördür.

6. S k /t rma zaman nda, dört zamanl

11. A/a, dakilerden hangisi motorun

dizel motorun, benzin motorundan fark a/a, dakilerden hangisidir? A) B) C) D)

S k /t rma oran S k /t rma oran S k /t rma oran Ate/leme voltaj

sars nt l çal /mas na sebep olur? A) B) C) D)

daha yüksektir. daha dü/üktür. ayn d r. yüksektir.

-12-

Ya, seviyesinin dü/ük olmas Yak t seviyesinin dü/ük olmas Akümülatörün zay f olmas Buji kablolar ndan birinin ç km / olmas


5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

12. Arac n hangi sistemindeki kaçak, akü-

17. Enjeksiyon sistemli araçta, kontak

mülatörün kendili,inden bo/almas na neden olur? A) B) C) D)

anahtar n açt ktan sonra mar/ yapabilmek için hangi lamban n sönmesi gerekir?

Yak t sistemindeki Ya,lama sistemindeki Elektrik sistemindeki So,utma sistemindeki

A) B) C) D)

13. A/a, dakilerden hangisi benzinli

nin yüksek olmas na ba,l olarak meydana gelir?

A) Silindire benzin-hava kar / m göndermek B) Silindire ya, kar / m göndermek C) Diferansiyele benzin-hava kar / m göndermek D) Diferansiyele ya, kar / m göndermek

A) B) C) D)

14. A/a, dakilerden hangisi motorda benzin hava kar / m n ayarlar?

Motorun sars nt l çal /mas Yak t tüketiminin dü/mesi Hava tüketiminin dü/mesi Yak t tüketiminin artmas

19. So,uk havalarda benzinli motoru kolay çal /t rmak için zengin kar / m haz rlayan tertibat a/a, dakilerden hangisidir?

A) Benzin otomati,i B) Egzoz manifoldu C) Karbüratör D) Distribütör

A) Buji C) Jikle

15. Motorda hava filtresinin görevi nedir?

B) Enjektör D) Distribütör

20. Araç kullan rken yak t tasarrufu sa,la-

B) Ya, temizler. D) Havay temizler.

mak için a/a, dakilerden hangisi yap lmal d r? A) Lastiklerin hava bas nc indirilmelidir. B) Ya, seviyesi kontrol edilmelidir. C) Zaman nda yak t al nmal d r. D) Eskimi/ bujiler de,i/tirilmelidir.

16. A/a, dakilerden hangisi enjeksiyon yak t sisteminin avantajlar ndand r? A) B) C) D)

Ya, lambas n n Barj lambas n n Enjeksiyon sistem uyar lambas n n Enjeksiyon sistem ya, lambas n n

18. A/a, dakilerden hangisi rölanti devri-

motorlarda yak t sisteminin görevidir?

A) Suyu temizler. C) Yak t temizler.

Y

B LG S

Yak t tasarrufu sa,lamas Ya, tasarrufu sa,lamas Su tasarrufu sa,lamas Hidrolik tasarrufu sa,lamas

21. A/a, dakilerden hangisi arac n egzoz duman n n siyah renkte ç kmas na neden olur? A) B) C) D)

-13-

Motor s cakl , n n artmas Motor ya, n n kirli olmas Kar / m oran n n bozulmas Motor ya, n n kal nla/mas


5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

22. A/a, dakilerden hangisi, araç k / /art-

Y

27. A/a, dakilerden hangisi motora ilk

lar na haz rlan rken k /l k konuma al n r?

hareketi verir? A) Barj sistemi B) So,utma sistemi C) Mar/ sistemi D) Ya,lama sistemi

A) Hava filtresi B) Kavrama sistemi C) Hidrolik fren sistemi D) El freni

28. Mar/ yap ld , nda arac n motoru rahat

23. Hangisi yak t n temizlenmesini sa,lar?

dönüyor fakat çal /m yorsa a/a, dakilerden hangisi ar zal d r?

A) Besleme pompas B) Yak t filtresi C) Enjeksiyon pompas D) Enjektör

A) Yak t sistemi B) Barj sistemi C) Mar/ sistemi D) Ya,lama sistemi

24. A/a, dakilerden hangisi dizel motorun

29. A/a, dakilerden hangisi motordaki

so,uk havalarda kolay çal /mas n sa,lar? A) Antifriz C) Hava filtresi

B LG S

ya, n görevidir?

B) Termostat D) K zd rma bujisi

A) B) C) D)

Motorun erken s nmas n sa,lamak Sürtünmeye ba,l a/ nmay önlemek Yak t tasarrufu sa,lamak Düzgün ate/lemeyi sa,lamak

25. Dizel motorlu araç çal /m yorsa sebebi ne olabilir? A) B) C) D)

30. Motorda ya, seviyesi normalin çok alt nda iken motor çal /t r l rsa ne olur?

So,utma suyu bitmi/tir. Fren hidroli,i bitmi/tir. Yak t sisteminde hava vard r. Rot ayar bozuktur.

A) B) C) D)

Motor çok so,ur. Motor yak t na ya, kar / r. Motor suyuna ya, kar / r. Motor s n r, yanar.

26. Dizel motorlar nda yak t filtresi de,i/tirilince a/a, dakilerden hangisi yap l r? A) B) C) D)

31. A/a, dakilerden hangisi motorun hararet yapmas na yol açar?

Depoya yak t konulur. Hava filtresi de,i/tirilir. Karbüratör ayar yap l r. Yak t sisteminin havas al n r.

A) B) C) D)

-14-

Lastik hava bas nc n n fazla olmas Termostat n ar zal olmas Vantilatör kay / n n kopmas Hararet göstergesinin ar zal olmas


5. GRUP

MOTOR ve ARAÇ TEKN

32. Motor çal / rken /arj lambas yan yorsa

37. Arac n ön tekerleklerinde balanss zl k

sebebi a/a, dakilerden hangisidir? A) B) C) D)

Y

B LG S

varsa bu durum arac kullanan ki/iye nas l yans r?

Mar/ motoru ar zal d r. Alternatör ar zal d r. Far ampulleri yanm /t r. Fan motoru ar zal d r.

A) Kavramada titre/imler hissedilir. B) Direksiyonda titre/imler hissedilir. C) Vites kutusunda titre/imler hissedilir. D) Diferansiyelde titre/imler hissedilir.

33. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi ayd nlatmal d r? A) 100 C) 200

38. Servis (ayak) frenine bas ld , nda a/a, dakilerden hangisi meydana gelir?

B) 150 D) 250

A) B) C) D)

34. Arac n farlar ndan biri sönük yan yorsa sebebi a/a, dakilerden hangisi olabilir? A) Akümülatör bo/alm /t r. B) Far kablo ba,lant lar paslanm /t r. C) Akümülatör kablo ba,lant lar paslanm /t r. D) Akümülatör kablo ba,lant lar gev/ektir.

Ön tekerlekler durur. Arka tekerlekler durur. Ön ve arka tekerlekler birlikte durur. Ön ve arka tekerlekler ayr ayr durur.

39. Fren ya, azalm / ise ne ile tamamlan r? A) Hidrolik ya, C) Motor ya,

35. A/a, dakilerden hangisi debriyaj n

B) Di/li ya, D) Gres ya,

40. A/a, dakilerden hangisi ön düzene ait

kaç rma sebebidir?

parçad r? A) Direksiyon kutusunun ar zal olmas B) Banz man di/lilerinin ar zal olmas C) Diferansiyel ayar n n uygun olmamas D) Debriyaj balatas n n a/ nm / olmas

A) Vites kutusu C) Baft

B) Diferansiyel D) Rot ba/lar

36. A/a, dakilerden hangisi araçla römork ba,lant s na sürülür? A) Benzin C) Antifriz

B) Gres ya, D) Hidrolik ya,

TEST B TT . CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

-15-


SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. S nav n ba lad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyar lar na uymak zorundas n z. 2. S nav ba lad ktan sonra görevlilerle konu man z ve soru sorman z yasakt r. 3. S nav s ras nda kopya çeken, çekmeye te ebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yard m eden adaylar n kimlikleri s nav tutana na yaz lacak ve s navlar geçersiz say lacakt r. Ayr ca bu ki iler s nav salonundan ç kar lacakt r. 4. Görevliler, gerekti inde oturdu unuz yerleri de i tirebilecektir. 5. S navda kurallara ve uyar lara uymayanlar n kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve s navlar geçersiz say lacakt r. 6. S nav ba lad ktan sonra adaylar n birbirleriyle konu malar , kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasakt r. 7. S nav s ras nda sigara, çay vb. içilmez. 8. S nav n ba lad belirtilmeden test kitapç klar aç lamaz ve cevapland rma yap lamaz. 9. S nav sonras test kitapç n ve cevap kâ d n mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapç n teslim etmeyen veya sayfalar ndan bir k sm n eksik teslim edenlerin s navlar geçersiz say lacak, ayr ca haklar nda yasal i lem yap lacakt r.

Soraca n z bir ey var m ? Varsa, imdi sorunuz; s nav ba lad ktan sonra sorular n za cevap verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba layaca için ba lama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba ar lar dileriz. (Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacakt r.)

Bu testin her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam'n'n veya bir k'sm'n'n Millî E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas', yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r.

BA<LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

ehliyet  
ehliyet  

ehliyet sinavi

Advertisement