Page 27

Fagseminar for praksislærarar Spesialundervisning Det er krav om at grunnskule­lærarutdanningane skal vere forskings­­ baserte, og vidare at undervisinga også skal vere det. I grunn­­skule­­lærar­­ ut­danningane ved Høgskulen i Volda er dette eit viktig fokusområde. I årets fag­seminar har vi valt å presentere forskingsprosjektet SPEED (The Function of Special Education), ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. SPEED har vore eit omfattande forskingssamarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskulen i Innlandet om spesialundervisning i skulen i perioden 2013-2017. Prosjektleiar for forskingsprosjektet har vore professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda. Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Dette har vore hovudspørsmåla i forskingsprosjektet.

Foredragshaldarar og tema under fagseminaret: Stipendiat Anne Randi Fagerlid Festøy: Sambandet mellom spesial­under­ visning og ordinær opplæring for elevar på 1.-4. steg.

Tysdag 26. september 14.30–17.30 Berte Kanutte-huset, Rom 161 (store BK), Høgskulen i Volda

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Høgskulelektor Anne-Kari Remøy: Spesialundervisning for fleirspråklege elevar. Høgskulelektor Sofie Holmen: Staveutfordringar til elevar på mellom- og ungdomstrinnet. Dosent Arne Kåre Topphol og førsteamananuensis Hilde Opsal: Korleis elevar forstår desimaltal. Professor Peder Haug: Korleis betre spesialundervisninga? Forskingsdagane 2017

27

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....