Hitra.no | Nr. 4 | 2020

Page 1

HITRA.

no

Nr. 4/Årsrapport - Årgang 5

Informasjonsavis fra Hitra kommune

OPPLEVE HØSTE

SMAKE LEVE

Årsrapport

SKAPE

HITRA.

no

Foto: Hasse Lossius

2019

Hitra kommune


2

Årsrapport 2019

Kommunedirektørens innledning 2019 var siste året som ‘Gamle Hitra’. Fra 2020 er gamle Hitra kommune og deler av ­Snillfjord ­kommune sammenslått. Det har vært en s­ pennende sammenslåingsprosess og ny kommune gir nye mulighetsrom for framtidens Hitra.

sammensetningen i de ulike aldersgruppene har stor betydning for hvordan hittersamfunnet kan utvikles videre, og hvordan kommunen kan prioritere ressursene framover. Ved inngangen til 2019 var det 4 641 inn­ byggere i gamle Hitra, og gjennom året vokste befolkningen med 0,6 %. Ved utgangen av 2019 var det 4720 innbyggere i Hitra og 01.01.2020 var det 5050 innbyggere i nye Hitra. Det er gledelig at Hitra over mange år har hatt positiv befolkningsvekst.

kommune over tid. Samtidig er det heller ingen tvil om at det kunne bo

OPPLEVE

HØSTE

funnet, og en stor takk til engasjerte

skape seg gode liv, er svært viktig.

– arbeidskraft og kompetanse – på

innbyggere og nytenkende og modige

Dermed blir kommunen sentral, både

en dynamisk måte og ut fra de mål-

næringsaktører. Sammen skaper vi og

som tjenesteyter og som tilrettelegger

setningene som er vedtatt. I organisa­

sammen lykkes vi!

for å muliggjøre utvikling. Et vesentlig

sjonen handler det om ‘Vi-følelsen’ og

moment for å sikre kvalitet i våre lev-

om å skape engasjement og mestring,

eranser er at det er opplevd sammen-

motivasjon for oppgavene, rolleklar-

heng i det vi sier og det vi faktisk gjør.

het og fleksibilitet.

om og om igjen. Å skape motivasjon,

Videreutvikling

sikre samhandling og benytte all vår

Alle tjenesteområdene i Hitra kom-

kompetanse er vesentlig i dette.

mune jobber målrettet og oppleves framoverlent. Oppdraget vårt er Hitra

Budsjett og regnskap

Utviklingen i folketall og ikke minst

å sikre positiv befolkningsvekst i en

miske og menneskelige ressursene

Dette jobber vi for hver eneste dag –

Positiv befolkningsvekst

Næringsaktivitet er avgjørende for

i en kommune der hver og en kan

som bosted, som næringskommune,

For å ha god styring med de kommu-

som destinasjon og som organi­sasjon.

nale tjenesteleveransene er innsikt og

Effektivisering og nytenking er helt

kunnskap om budsjett og regnskap

avgjørende for at vi skal kunne op-

viktig, både på politisk og administra-

prettholde og videreutvikle tjeneste­

tivt nivå. I 2019 var det på noe om-

leveransene framover. Det ligger

råder større ressursutfordringer enn

en klar forventning både lokalt og

det som var avdekket høsten 2019.

­nasjonalt om at vi skal løse mange av

Kommunens driftsregnskap for 2019

oppgavene på andre måter enn slik vi

viser et reelt regnskapsmessig mer-

tradisjonelt kjenner dem i dag. Dette

forbruk (eller det man normalt kaller

er både motiverende og krevende på

underskudd) på kr 4,2 mill. Drifts-

samme tid. Hitra har høy kompetanse

inntektene ble kr 2,7 mill. bedre enn

innenfor tjenesteområdene, og med

budsjettert.

å benytte rett kompetanse på rett

God ledelse og godt medarbeider-

sted til riktig tid har vi svært gode

skap danner grunnlaget for bevisste

muligheter til å lykkes framover – i ny

veivalg og det å bevisstgjøre konse-

kommune.

kvensene av veivalg. Det handler om

Stor takk til medarbeidere, ledere

å oppnå forventet kvalitet på tjenes-

og frivillige som legger grunnlaget

tene gjennom å forvalte de økono-

for gode tjenester i hele hittersam-

SMAKE

LEVE

SKAPE

Ingjerd Astad Kommunedirektør


no

HITRA.

3

Ny kommune, ny normalitet og ny hverdag Når jeg skriver dette, så har vi lagt bak

munale tjenestene har bestått prøven.

vi ikke fortrenger eller skremmer bort

oss en periode på vel to måneder som

Jeg overbringer herved en stor takk til

nye krefter. Det hele henger jo sam-

har vært preget av unntakstilstand. Vi

de mange som har bidratt i så måte og

men med at det tross alt er de yngre

har fått en «ny hverdag», forårsaket

på en forbilledlig måte.

som må finne det attraktivt nok – å

av den usynlige fienden kalt Korona­

bygge, bo og virke – og bli værende

viruset. Flere har allerede sagt, som

Året 2019 var preget av flere ting,

en følge av dette; «det blir en annen

men særlig forberedelsene til å bli en

og ny normalitet, etter at pandemien

ny kommune fra årsskiftet. Det har

På slutten av fjoråret ble det ansatt

er over». Jeg har ikke forutsetninger

vært viktig for oss å vise at vi ga og

en ny administrativ leder. Og Ingjerd,

for å mene noe veldig sterkt om dette,

gir dette prioritet, slik at våre nye inn­

som hun heter, har fått tittelen kom-

men jeg tør håpe at vi lærer noe av

byggere fra tidligere Snillfjord kom-

munedirektør. Hun fikk en ilddåp like

det. Og da noe som fører oss til å bli

mune har følt seg velkommen. Jeg

etter at hun tiltrådte den 1. mars i år.

bedre medmennesker og et bedre og

håper de opplever at det blir etterlevd,

Hun måtte ta ledelsen i ei krisetid, i

mer bærekraftig samfunn.

av oss alle «gamle Hitterværinger», og

et lokalsamfunn som fikk hverdagen

at de blir tatt imot og føler seg som

snudd på hodet. Det har gått fint. Hun

likeverdige.

er kort sagt godt i gang. Jeg vet at hun

statere at vi, i alle fall så langt, har

er blitt lagleder for mange flotte med­

sluppet billig unna. Og det skyldes

I september var det kommune-

arbeidere, og sammen med de håper

både flaks og at vi alle har deltatt i

valg. Det første som ble gjeldende

og tror jeg at likeverdig behandling og

en dugnad der vi har forstått at den

for den nye Hitra kommune. 25

gode tjenester vil få prioritet.

enkelte av oss utgjør en liten ­forskjell.

kommunestyre­representanter

Gjennom å akseptere noen begrens­

­valgt, og herav var det flere nye. Også

Jeg takker alle som har bidratt til at

ninger knyttet til vår adferd og vår

fra Snillfjord. Jeg våger meg imidler-

året 2019, på mange måter, ga gode

personlige handlefrihet. Men det

tid å mene at sammensetningen av

resultater. Og jeg velger å være op-

skyldes også at vi nå har fått oppleve

det nye kommunestyret kunne blitt

timist: Ved å videreføre vår gode

svært viktige kvaliteter med vårt eget

bedre, og da for å speile befolknin-

dugnadskultur, så skal vi komme oss

land; et fellesskap som stiller opp for

gen på en bedre måte. Jeg tenker da

velberget gjennom den nye normali­

de som trenger det og for hverandre.

særlig på en bedre representasjon

teten og hverdagen som preges av

fra yngre folk og kvinner. Og hva kan

­koronaen. Og sammen skal vi vise at

Med de nye utfordringene som

man så gjøre med det, fram til neste

vi klarer å fortsette vår positive ut-

Korona­viruset har gitt oss, så er det

valg? Jo, vi må i alle fall gjøre det mer

vikling mot en bedre og mer attraktiv

også gledelig å konstatere at den

attraktivt å stille til valg - og vi eldre

kommune.

kommunale beredskapen og de kom-

og såkalt erfarne må passe oss for at

ble

Ole L. Haugen Ordfører

Foto: Hasse Lossius

For meg er det svært gledelig å kon-

som framtidige Hitterværinger.


4

Årsrapport 2019

Rammeområde 3

Helse og omsorg Helse og omsorg er kommunens største sektor og omfatter Pleie- og omsorgstjenestene (sykehjem,

Formål for helse– og omsorgstjenestene:

hemmede og barneavlastningsbolig) og til sist opp­

Gi kommunens innbyggere kvalitativt gode helse–

følgingstjenesten som jobber med rus og psykiatri-

bofellesskap, hjembasert omsorg, tjeneste for per-

og omsorgstjenester, i medhold av lover, forskrifter

utfordringer.

soner med nedsatt funksjonsevne, oppfølgings­

og

Følgende

Tjenestene drives med høy kvalitet og effektivitet,

tjenesten for rus og psykisk helse og forvaltnings­

hoved­mål for helse- og omsorgstjenestene gjelder:

dette dokumenteres gjennom flere kanaler som kom-

kontor), helsetjenesten (Lege, helsesøster, jordmor, rådgiver barn og unge, fysio- og ergoterapi, flyktninger,

livsstils- og

folkehelsesenter),

Sosial­

tjenesten i NAV og Barnevern. I tillegg har kommunen interkommunale avtalerom jordmor, legevakt, krisesenter og øyeblikkelig hjelp – sengepost. Sektoren kjøper også tjenester fra Dalpro, Kvalvika hest og Ekne omsorgs- og aktivitets­tilbud. I tillegg har kommunen forpliktende samarbeidsavtaler med Livsglede for eldre – lokalforeningen på Hitra, LHL – medisinsk trenings­ klinikk og NAV Stat – samarbeidsavtale Hitra, Frøya og NAV Stat.

kommunale

kvalitetsstandarder.

1. Fokus på helsefremmende og forebyggendearbeid i alt vi gjør 2. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting

munebarometer, uttalelser fra Fylkeslege (tilsyns­ myndighet) og lokale brukerundersøkelser. Det er et mål om å videre både høy kvalitet og effektivi­tet.

3. Arbeidsdeling og samarbeid

Kommunens mål:

I tillegg er det for perioden 2019 – 2021 tatt inn

1. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør

mål om at alle som bor i nye Hitra kommune fra og med 01.01.20 skal motta gode og likeverdige ­tjenester fra de kommunale helse – og omsorgstjenestene.

Pleie– og omsorgstjenestene Pleie – og omsorgstjenestene i Hitra kommune er delt inn i fire enheter: Hitra sykehjem, ambulerende hjemmetjenester, TNF (hjemmetjenester funksjons­

2. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 3. Arbeidsdeling og samarbeid bygger opp under en slik utvikling og gir klar bestilling på ønsket utfordring lokalt. Det oppleves imidlertid en stor vekst i etterspørsel etter pleie – og omsorgstjenester i kommunen, som følge av:


5

no

HITRA. •

Rask utskriving fra sykehus

kompetanse, samtidig som det har vært nødvendig

Utskriving av pasienter med større hjelpebehov

med ekstra bemanning i perioder for å ivareta enkelt-

Økning i antall eldre og funksjonshemmede bosatt i kommunen

utagering mot personale.

Nedbygging av 2. linjetjenester rus

Tabell nedenfor viser en del nøkkeltall knytta til brukere årene 2018 og 2019:

og psykisk helse

beboeres oppfølgingsbehov, samt forebygge trusler og

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne er Hitra Kommunes tjenesteområde for funksjons­ hemmede, og er den del av pleie- og omsorgs­ tjenestene i Hitra kommune. En spennende enhet med utviklings potensiale ovenfor nye brukergrup-

2018

2019

helse – og omsorgskomiteen på nyåret 2019. Disse

Tidsbegrenset opphold tot.

211

154

angir en streng og nøktern tildelingspraksis innen-

Avlastning

49

31

i egne boliger rundt om i Fillan, samt en avlastnings-

for gjeldende lovverk.

Dag/nattopphold

1

4

bolig for barn og unge under 18 år. Under enheten

Korttidsopphold/rehab

60

42

ligger også omsorgslønn, BPA og støttekontakt

munen har måttet la ferdigbehandlede pasienter

Bofellesskap/ heldøgns omsorg

17

24

spesialist helsetjenester, 2. linjetjeneste, som Habi-

ligge på sykehus, videre har kommunen måttet

Langtidsopphold

40

45

kjøpe sykehjemsplasser av nabokommunen. Kort-

Fra annen kommune

2

5

Det ble i 2018 utarbeidet nye kvalitetsstandarder for pleie – og omsorgstjenestene, sluttbehandlet av

I 2019 har kommunen har hatt vansker med å gi gode tjenester innenfor gitte driftsrammer. Kom-

tidsavdelinga ved Hitra sykehjem har delvis vært fylt opp med personer som venter på plass innenfor heldøgns omsorg. Derfor fungerer ikke korttids – og avlastningstilbud etter intensjonen og hjemmetjenestene får ikke det samspillet de er avhengige av for å gi tilbud i hjemmet for brukere og familier med store hjelpebehov. Hvis vi legger statlige normer for gjennomsnittlig bemanningsbehov har pleie – og omsorgstjenestene lokalt en svært lav bemanning. Med dagens bemanning vil det ikke bli mulig å videreføre kvalitet og innhold i pleie – og omsorgstjenestene slik de er angitt i kvalitetsstandarder og gjeldende praksis i Hitra kommune, når kommunen framover vil få vekst i: •

Antall gamle eldre

Demente

Yngre funksjonshemmede

Yngre funksjonshemmede og demente er de ­gruppene hvor utfordringene er størst. Det må påregnes ventetid både på hjemmetjenester og plasser innenfor heldøgns omsorg i alle fall fram til bofellesskap demente er ferdigstilt.

Oppsummering av aktiviteten Hitra sykehjem

per samtidig som det skal ta vare på eksisterende beboere. TNF består av et større bofellesskap, en bolig på Sunde, og en kjørerute for brukere som bor

funksjon for barn og voksne. Vi samarbeider med literingstjenesten for Voksne ved Brøset St. Olav og habiliteringstjenesten for barn på Tronsletten St. Olav. Det er nært samarbeid med PP-tjenesten,

Ved korttidsavdelingen vektlegges aktiv omsorg med fokus på mestring og selvbestemmelse. Mål for behandling, rehabilitering og omsorg er at pasientene skal få støtte til å bli så selvhjulpne som mulig i eget liv. For alvorlig syke og døende ­mennesker gis lindrende behandling, pleie– og ­o­msorg i livets sluttfase.

barnehager, barne- og ungdomsskoler og videre­ gående skoler. Det var planlagt bygging av Bolig Ung som inne­ bærer nye og tilpassede boliger til 4-5 brukere. På grunn av vedtatt byggestopp i september ble bygg­ ingen utsatt. Oppfølgingsenheten (OPT) har fokus på aktivitet, mestring og livskvalitet, det å kunne gi et allsidig og

Ambulerende hjemmetjenester

godt tjenestetilbud basert på enkeltmenneskets

Nøkkeltall for ambulerende hjemmetjenester for perioden 2017 til 2019:

mensatte utfordringer innenfor ROP lidelser (rus og

2017 2018

2019

behov. Tjenesten omfatter unge voksne med sampsykisk helse) Vår tjeneste tilbyr heldøgn omsorg og tilbud om aktivitet for de som bor utenfor hjemmet.

Praktisk bistand*

130

120

125

Hjemmetjenester – aktive tjenester

282

315

363

politiet for å hjelpe unge voksne som har ut-

Hjemmetjenester – brukere

215

216

208

barnevernet i saker med komplekse utfordringer.

Trygghetsalarm

144

133

165

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, betjen­ing av trygghetsalarmer, hjemmehjelp (praktisk bistand) og aktivitørtilbud. Det drives koordinerende tverrfaglig samarbeid for at brukerne våre skal få et individuelt tilpasset og godt tilbud på ­lavest mulig omsorgsnivå. Tjenestemottakerne har stadig et mer kompleks medisinsk behov. Helseforetakene forventer at mye av den medisinske oppfølgingen skal gis i hjemmet. Det er et økende omfang av tjenester til brukere med behov for omsorgsnivå 3 i hjemmet i påvente

Hitra sykehjem og bofellesskap har siden 2016 hatt

av sykehjemsplass. Vi opplever en økning i tjeneste­

status som sertifisert Livslgedehjem. Enheten har som

behov til brukere med kognitive utfordringer,

visjon «å skape et hjem der vi selv kunne bodd». Det

­psykiatri og kreftbehandling påfølgende med pallia-

legges til rette for en individuell vurdering av tjenest-

tiv behandling og livets slutt i hjemmet. Dette

etilbudet til de enkelte beboer der brukermedvirkning

­utfordrer enheten mye på kompetanse og ressurs.

gjennom kommunikasjon med beboer og pårørende

Tjenestetilbudet skal også over tid tilpasses velferd-

vektlegges Ved korttidsavdeling vektlegges aktiv om-

steknologiske løsninger.

OPT har siden oppstart hatt et tett samarbeid med fordringer på ulike plan. OPT samarbeider også med Høsten 2018 inngikk tjenesten samarbeid med «Kjør for livet», her er det 2 ansatte fra OPT som gir tilbud til ungdommer i alderen 14-18 år hver torsdags kveld. Dette foregår ved Neverlia motorsportbane. I tillegg til at ungdommene får drive med ­motorsport ol jobber vi med å skape gode holdninger, fokusere på samhold og tilhørighet. Våren 2019 fikk vi tildelt tilskudd til målgruppen 0-17 år. Vi inngikk på bakgrunn av dette et samarbeid med Fillan Skole, ungdommer som av ulike årsaker trenger alternative læringsarenaer får et tilbud gjennom oss 2 dager i uka. Tjenesten følger opp ruskontrakter. Praksis innen­for de 6 hovedområdene til ruskontraktene – danner utgangspunkt for den tverrfaglige avtalen som skal underskrives av politiet kommunen, videre­gående skole og konfliktrådet i Trøndelag ­fylkeskommune. Tjenesteoversikt Oppfølgingstjenesten (OPT)

sorg med fokus på mestring og selvbestemmelse.

Praktisk bistand opplæring

­Enheten har i hele 2019 hatt press på langtidsplasser.

2018

2019

16

21

Annen bolig med base

9

10

Dette medfører at personer med vedtak om langtids

Annen bolig uten base

2

18

plass har blitt boende i korttidsavdelingen i påvente av

Antall brukere totalt

20

37

ledig kapasitet ved miljøavdelingene er somatisk bofelles­skap. Ny brukergruppe innenfor området­ ­psykiatri og rus/psykiatri har utfordret enheten på


6

Årsrapport 2019

Helsetjenester for barn og unge •

Helsestasjon, med jordmortjeneste

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonslege (kommunal deltidsstilling)

Samarbeid med jordmor, fysioterapeut, tannlege, barneverntjenesten, biblioteket, PPT og sanitetsforeningene om forebyggende og helsefremmende tiltak

Helsestasjonen gir tilbud til gravide og følger opp alle barn med konsultasjoner individuelt og i grupper fra de er nyfødte til skolestart. Vi tilbyr kurs i babymassasje til alle foreldre i nyfødtperioden. Det er ellers faste besøksdager på alle skoler/oppvekstsenter og videregående skole. Helsestasjon for ung­ dom er et ukentlig tilbud. Det er tilknyttet helse­ stasjonslege i 20%. Det er startet planlegging om tettere samarbeid med barnehagene. Snillfjord kommune har kjøpt helsestasjons—og skolehelsetjenester tilsvarende 0,2 årsverk, både 0-5årskonsultasjoner og skolehelsetjeneste på Hemnskjel oppvekstsenter er implementert i ­driften. Antall barnefødsler 2019: 49 stk. 100% har fått tilbud om de konsultasjonene de har krav på innenfor fristene som er satt i nasjonale retningslinjer.

og den andre bruke 2,5 år på grunnskolen.

helsetjeneste, medisinsk treningsklinikk/frisklivs­

Grunnskole for voksne er en rettighet. Mange av

tilbud.

elevene som avslutter introduksjonsprogrammet

Tjenestene skal planlegge, etablere og koordinere

fortsetter som elever på grunnskole, og søker seg

forebyggende arbeid på områdene kosthold, fysisk

deretter til videregående skole.

aktivitet og røykeslutt samt tilby trening som

Introduksjonsprogrammet har bestått av norsk­

­behandling for innbyggerne. Avdelingen tilbyr

opplæring, samfunnskunnskap, grunnskole, period-

­videre utredning, oppfølging og behandling på om-

er med språkpraksis og oppfølging fra flyktninge­

rådene psykisk helse for voksne og barn, fysio­

tjenesten. Introduksjonsprogrammet varer vanligvis

terapi, ergoterapi og hjelpemidler.

i 2 år. I 2019 hadde kommunen ingen bosettinger eller familiegjenforente. Det ble gjennomført prøver i norsk, samfunns­ kunnskap og statsborgerprøve i - 2019. Det ble gjennomført 38 skriftlige og 41 muntlige norsk-

Prioriterte brukergrupper i 2019: •

Barn – under 20 år på skole, barnehage, helsestasjonen eller i hjemmet

Ungdom/unge voksne med behov/ er mottakelige for psykomotorisk fysioterapi og hvor andre tjenester er inne

Korttidsavdelingen; bruker med forventet nytte av rehabilitering

Hjemmeboende eldre og voksne (overgangen til hjemmet, voksne med tverrfaglig behov, kandidater hverdagsrehabilitering).

TNF, Sykehjem- Bomiljø 1, 2 og 3

prøver, 30 prøver i samfunnskunnskap og 8 statsborgerprøver. Voksenopplæringa samarbeidet også i 2019 med Lerøy Midt om norskopplæring. Kursene var åpne og hadde også andre deltakere. Totalt deltok ca. 40 personer. Hitra kommune hadde lærlinger i de to fagene helse­arbeider og, barn- og ungdomsarbeider. Totalt var det 12 lærlinger i 2019, de fleste i helsearbeider­ faget.

Medisinsk treningsklinikk og frisklivstilbud

Helsetjenestene

Tjenesteproduksjonen har foregått i lokalene til

Omfatter: Legekontor, aktivitet og fysio-/ergo­

Integrering av flyktninger/ voksenopplæring samt læringeordningene

terapi med hjelpemiddelkoordinator.

Oppgaver som tjenesten utfører:

tillegg utførte legene 1,4 åv kommunale oppgaver i

Kommunen hadde i 2019 fem fastlegehjemler for selvstendig næringsdrivende leger i tillegg til en 6. hjemmel som har vært utlyst uten ansettelse. I

Medisinsk treningsklinikk ved Hitra Helsetun samt utendørs. Treningsklinikken tilbyr individuell og målrettet trening som medisinsk behandling. Dette tilbys 3 d/u, og forutsetter veiledning av deltakerne. Primært er deltakerne fra 18 år og oppover. Vi bruker også ressurser på samtaler, oppfølging, registrering og journalføring. Første halvår ble det behand-

Norsk for voksne innvandrere (med rett og plikt)

50 timers kurs i samfunnskunnskap

Grunnskole for voksne

Sykepleiere og helsesekretærer på legekontoret ut-

Spesialundervisning for voksne (herunder logoped)

gjør fortsatt 5,4 årsverk. Kreftsykepleier (40%) og merkantil helsestasjonen (20%) kommer i tillegg.

Veiledning og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. Det gjennomføres veiledning på enkelte andre områder i inntil 5 år etter bosetting i kommunen.

Barneverntjenesten

Stabilt personale med lang erfaring og minimalt

Barneverntjenesten er godt etablert etter at

sykefravær gjør at effektiviteten i tjenestene er

­tjenesten ble tilbakeført til Hitra kommune

god.

01.04.2016. Det jobbes godt tverrfaglig i kommu-

Hitra legekontor betjener de innbyggerne som

nen med stort fokus på samarbeid med både

­ønsker fastlege på Hitra, samt tilreisende med

helsesektoren og oppvekstsektoren. Barnevern­

­behov for akutt legehjelp. Det gis også bistand til et

tjenesten har samarbeidsmøter med NAV, politi,

betydelig antall turister og hyttegjester sommers-

helsestasjon og oppvekstsektoren. I tillegg er

tid, noe som utfordrer oss på kapasitet.

barneverntjenesten representert i ressursteam,

Det er videreført interkommunalt samarbeid for

kjerneteam, samarbeidsteam, arbeidsgruppe barn-

lege­vakt utenom kontortiden. Fram til kl. 20.00 og

og familietjeneste og arbeidsgruppe SLT.

på helg fra kl. 10.00- 20.00 er legevakten lokal

I 2019 inngikk Hitra kommune et samarbeid med

(Hitra og Frøya annenhver uke). Etter kl. 20.00 er

Øyvind Kvello i prosjektet «Rett hjelp tidlig».

legevakten på Orkanger (LIO).

voksenopplæring. Det blir gjennomført inntaks-

Barneverntjenesten er med i prosjektet og mottar i

Kreftressursen er et viktig supplement til de øvrige

samtaler, kartlegging, vurdering og testing som

helsetjenestene med sin spesialkompetanse. Til­

tillegg veiledning fra Kvello. Dette prosjektet, i

grunnlag for inntak og nivåplassering på norskkurs

budet gis etter behov direkte til pasienter, hun

og grunnskole.

deltar også i samhandling og veiledning overfor

Logopedtilbudet gir tilbud til blant annet slag-

­andre tjenester.

pasienter og andre med talevansker. Oppgaven ble

Helsetjenestene har noe avvik i budsjettet i 2019.

overført til PPT ved årsskiftet 2019/20.

Overskridelsene skyldes vikarbruk i 6. legehjemmel

En har hatt to grupper med norskopplæring. Opp­

samt for lite budsjettert turnuslegestilling.

Administrerer og gjennomfører prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøver to ganger pr. år.

Tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere og andre

Logopedtjeneste for voksne etter henvisning

Koordinere lærlingeordningen i Hitra kommune

Enheten gir veiledning om alle typer kommunal

læringen kan strekke seg over tre år. Antall deltakere har vært mellom ca. 5 til over 10 pr. gruppe. Med bakgrunn i til dels liten og ulik skolebakgrunn, og ulike norskferdigheter vil en gruppe bruke 1,5 år

sykehjem, i treningsklinikk samt på helsestasjonen. Kommuneoverlege er ansatt i 40% stilling. Turnus­ lege er et løpende supplement i legetjenesten.

Friskliv og mestring

let inntil 60 personer på én dag. Som følge av vakant stilling siste halvår gikk antall behandlinger ned, til gjennomsnitt på 50 personer på én dag.

tillegg til etablering av tiltaksteam og ressursteam har ført til at barneverntjenesten mottar færre bekymringsmeldinger fordi familiene får hjelp tidligere og på et lavere nivå. Barneverntjenesten følger opp barn som bor på ­Hitra og barn som bor i fosterhjem fra Lillehammer til Nord-Norge. Vi har også ansvaret for oppfølging av barn som bor i fosterhjem på Hitra, som tilhører andre kommuner. Barneverntjenesten mottok 56

Friskliv og mestring omfatter tjenestene rehabiliter-

bekymringsmeldinger i 2019. 21 undersøkelser

ing (fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler), psykisk

gikk videre med tiltak og 36 ble henlagt etter endt


undersøkelse. Tallene er lavere sammen-

godt sam­arbeid i de fleste saker.

lignet med tallene fra 2018. Selv om

Dessverre har tjenestens ressursmangel

tallene på antall bekymringsmeldinger

likevel preget samarbeidet med familier

og saker i barnevernet er lavere i 2019,

og samarbeidspartnere i enkelte saker,

har det likevel vært utfordringer med

der barneverntjenesten ikke har hatt

kapasiteten. Barneverntjenesten opp­

mulighet til å yte de tjenestene ­familiene

lever at brukerne stort sett er fornøyd

eller samarbeidspartnere har ønsket i

med måten de blir møtt på og det er

­tilstrekkelig grad.

1.halvår 2019 2.halvår 2019

no

Bemanning

Ansatte

Årsverk

2019

230

163,2

2018

207

160,4

2017

212

157,4

2016

224

155,8

Sykefravær

Meldinger og undersøkelser

Barn i hjelpetiltak

7

Økning i årsverk fra 2018 til 2019 i hovedsak knytta til ressurskrevende tjenester (brukere).

Nøkkeltall for tjenesten: Tiltak (omsorg)

Nøkkeltall

HITRA.

Barn under Barn på Bekymrings Hen- Vedtak omsorg ettervern meldinger lagte om tiltak

Totalt

2019

11,2%

49

9

4

32

25

16

2018

8,7%

2017

12,9%

44

9

4

21

11

5

2016

10,6%

Økonomi Tekst

NAV Hitra/sosiale tjenester i Hitra kommune Visjon: Vi gir mennesker muligheter Verdier: Tydelig, til stede og

det i tett dialog med arbeidsgiverne.

Regnskap 2019

115 851

Vi opplever stadig suksesshistorier der

Budsjett 2019

111 049

brukere som har stått langt fra jobb får

Avvik

en ny sjanse i arbeidslivet, dette takket

Regnskap 2018

være den gode dialogen med inkluder-

løsningsdyktig»

ende arbeidsgivere.

Mål: 1. Senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer fra inkluderingsdugnadens målgrupper. 2. Videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet. 3. Styrke mulighetene for opplæring, slik at flere kvalifiseres inn i arbeid.

I 2019 ser vi at økningen i ut­ betalingene av sosial stønad fortsetter. Årsaken er sammensatt, men ungdom, enslige forsørgere og flyktninger er de gruppene som har de største utfordringene.

Faktatall: I 2019 behandlet NAV Hitra 881 saker ­fordelt på 138 brukere/familier Dette er en økning på 576 saker ­sammenlignet med 10 år tilbake,

Kontoret

har

opparbeidet

seg

som utgjør en økning på 72 brukere

meget god kunnskap om næringsliv-

­sammenlignet med 10 år tilbake.

et på øyene, og bidrar meget godt i

I tillegg ser vi at kompleksiteten i hver

rekrutterings-

­brukersak er økt de siste årene.

og

formidlingsarbei-

Tall i 1000 kr.

÷4802 104 083

Rammeområde 3 – Helse og omsorg har brukt kr 4.802.000 mer enn tildelt ramme.

Lønnsutgifter minus sykepenger hadde et knapt merforbruk på kr 12.000 sammenlignet med budsjett. 828 timer, som betyr kr 353.000 i lønn inkl. sos. Utgifter, er belastet kommunereformen. Merforbruket er innenfor pleie, økonomisk sosialhjelp, barne­ vern og tjenesten funksjonshemmede. Sosiale utlån og sosialstønad har et merforbruk på kr 1,4 mill. Barnevern har et merforbruk på kr 1,6 mill. Utviklingen første halvår i fjor var at det var et stort press på og usikkerhet innenfor pleie og omsorg, NAV-sosialhjelp og barnevern som ville medføre merkostnader. Merforbruket ble kommunisert allerede tidlig vår 2019, gjennom egne møter i helse – og omsorgskomiteen og melding til Hitra formannskap. Det var samtidig betydelig usikkerhet om størrelsesorden ut året. Økning i sosialhjelp høsten 2019 og flere omsorgsplasseringer innenfor barnevern forverret situasjonen siste kvartal 2019. Det var et generelt stort trykk for sosialhjelpsstønad på grunn av økte strømpriser, arbeidsavklaringspenger og endrede bostøtte­ regler. Endring på beregning av barnetrygd medførte nye og økte kostnader, beregnet konsekvens for 2019 er kr 950.000. Relativt høyt frafall i videregående skoler og høy ­ledighet er også viktige årsaker til kostnadsvekst. Innenfor barnevern var det en utvikling på at mange barn kom under kommunal omsorg og som medførte kostnadsøkning. Flere nye unge brukere innenfor tjenesten funksjonshemmede utløste behov for offentlige tjenester og merutgifter. Det registreres også at det er flere brukere innenfor rus og psykisk helse. Faktisk resultat ble dårligere enn prognosen for 2. tertial 2019. I mai 2020 er det videre avdekt betydelig avvik mellom tidligere nivå på refusjon ressurskrevende tjenester fra og med 2019. Dette forsterker utfordringene innenfor pleie – og omsorgs­ tjenestene i Hitra kommune vesentlig. Forutsatt innsparing ved at det ble etablert samdrift mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Orkdalsregionen om drift av legevakt og øyeblikkelig hjelp-senger ble ikke realisert i 2019, og det ligger heller ikke inne i driftsforutsetningene for 2020. avviket er betydelig og utfordrer ramme for drift av helse­ tjenestene lokalt på hitra.

Kommunen har et godt samarbeid med lokalforeningen i «Livsglede for eldre». Bilde fra Øylekene 2019.


8

Årsrapport 2019

Politikk og administrasjon Politikk og administrasjon omfatter: Område Politikk Økonomiseksjonen Sentraladministrasjon Personalseksjonen Kommunikasjonsenheten Kommuneplan

Formål: Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen

og

de

politiske

Om driftsåret

­organer og har rollen som den ­sentrale

Kommunikasjonsenheten

premissleverandør

Enheten

til

politikerne

­s­amtidig med å ha ansvaret for at ­politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannen og staben har sentrale oppgaver med oppfølging og kvalitetssikring av løpende drift, politisk aktivitet og tjenesteproduksjon. Dette omfatter både interntjenester og tjenester til kommunens innbyggere.

omfatter

servicetorget,

­arkiv, IKT og beredskap. Enheten har ansvar for hele det kommunale arkiv- og IKT systemene, dette i henhold til lover, forskrifter, strategiske valg og forventninger. De ansatte har ansvar for ulike fagområder, i tillegg til at de jobber som generalister.

Enheten er i front på vegne av ­kommunen med daglig publikums­ behandling.

Kommunikasjonsenhe-

ten er «døra inn» til Hitra kommune. Innbyggerne får generell informasjon om kommunes tjenester og veiledning i forhold til utfylling av skjema. Målet vårt er å gi publikum best ­mulig ­service og lettere tilgang på kom­ munens tjenester. Kommunikasjonsenheten har ansvaret for følgende funksjoner:


9

no

HITRA. Antall politiske møter og saker Utvalg

2014 Møter

2015

Saker

Møter

2016

Saker

Møter

2017

Saker

Møter

2018

Saker

Møter

2019

Saker

Møter

Saker

Kommunestyret

11

123

12

164

13

139

11

134

13

108

12

170

Formannskap

23

166

22

160

25

188

22

180

22

150

21

160

Oppvekstkomiteen

9

27

7

26

8

28

10

33

8

28

11

32

Helse- og omsorgskomiteen

9

33

9

39

9

35

9

35

9

38

11

29

12

169

14

182

15

167

11

161

13

164

13

166

3

11

3

19

6

35

Teknisk komite Fellesnemd for kommunesammenslåing 1. Servicetorget med postmottak, skranketjeneste, veiledning, sentralbord. 2. Kommunikasjon og digitalisering med drift og utvikling av hjemme­ sidene, elektroniske skjema, sosiale medier (selvbetjening/ dialog), infoavisa Hitra.no, digital infrastruktur (mobil og bredbånd) 3. Arkiv som sikrer at dokumenter blir arkivert trykt, slik at de er ­bevares og er tilgjengelig i både nåtid og fremtid.

4. IKT med drift og vedlikehold av kommunens IKT-tjenester, samt fokus på å finne gode løsninger og systemer som kan forenkle interne arbeidsoppgaver, samt øke tilgjengeligheten for digitale tjenester til våre innbyggere.

endring, og for å møte denne utviklin-

­interne kunder.

gen har vi tatt i bruk chat som kommu-

Enheten har forsterket arbeidet med

nikasjonsform mellom kommunen og

informasjon til innbyggerne. Vi er

innbyggerne. Chaten gir inn­byggerne

tilgjengelige på flere digitale platt­

mulighet til å spørre kommunen hele

f­ormer som kommunens nettsider,

døgnet, hele året.

­Facebook,

Messenger,

Instagram,

Enheten har hatt god ressursstyring

Twitter, ­LinkedIn og Chat. I tillegg

i 2019, og ligger godt innenfor tildelt

gir k ­ommunen ut informasjons­ avisa

budsjett. Grunnen til mindreforbruket

­Hitra.no, som kommer ut med 6

er i all hovedsak personell som ikke er

­nummer i året, i tillegg til årsrappor-

erstattet med vikar.

ten (totaldistribusjon).

Utviklingen i den digitale teknologi

Målet vårt er å gi publikum best mulig

Personalseksjonen

og måten samfunnet kommuniserer

service og lettere tilgang på kommu-

på skjer raskt. Hitra kommune er aktiv

nens tjenester.

5. Beredskap med ansvaret for ­kommunen overordnede krise­ beredskap med tilhørende ­ Risiko- og sårbarhetsanalyse

på sosiale medier og flere følger oss

Avdelingen har i 2019 utviklet

på Facebook. Vi har også tatt i bruk

en egen Standard for god service.

Twitter, Instagram og LinkedIn som

­Standarden legger grunnlaget for

kommunikasjonsplattformer.

hvordan

Inn­

byggerens servicebehov er i stadig

enheten

service­funksjon

for

framstår eksterne

Høsten 2019 betalte Hitra kommune influensavaksine for alle ansatte.

som og

Personalseksjonen skal utvikle og gjennomføre kommunens strategiske arbeidsgiverpolitikk og overordnede personalforvaltning. En stor del av dette arbeidet inkluderer løpende støttetjenester innen arbeidsgiver- og personalområdet, i tillegg til saks-


10 Årsrapport 2019 behandling, drøftinger og forhandlinger i samsvar med lov- og avtaleverk. Seksjonen jobber med å etablere og videre­utvikle

Nøkkeltall

velfungerende

system,

prosedyrer

og

retnings­linjer for kommunens personalforvaltning. Personalseksjonen jobber aktivt med å utvikle og forbedre kommunens nærværsoppfølging. Seksjonen jobber kontinuerlig med å ut-

Bemanning

Ansatte

vikle et godt partssammensatt samarbeid

Årsverk

2019

23

21,0

2018

24

21,2

2017

24

21,2

2016

24

20,8

Sykefravær 2019

7,4%

2018

8,9%

2017

7,2%

2016

16,4%

Tekst Regnskap 2019

6 223

Budsjett 2019

6 218

Avvik

÷5

Regnskap 2018

5 644

Område Politikk har brukt kr 5.000 mer enn tildelt ramme. bud­sjettert, kr 237.000. Årsaken er en blanding av hypp­ igere møtevirksomhet, høyere satser og økt antall kommunestyrerepresentanter på slutten av året. Andre ordinære driftsutgifter og overføringer hadde et mindreforbruk på kr 231.700. Til sammen medførte dette et merforbruk på kr 5.000. Faktisk resultat ble dårligere enn prognosen ved 2. tertial 2019. Tekst Regnskap 2019

24 376

Budsjett 2019

24 866

Avvik Regnskap 2018

490 22 971

Område Administrasjon har brukt kr 490.000 mindre enn tildelt ramme Det er et mindreforbruk på totale lønnsutgifter inklusive sykepengerefusjoner med kr 358.000. 1543 timer som betyr kr 761.000 i lønn inkl. sos. utgifter er belastet kommune­reformen. Ved sykefravær er det ikke leid inn vikarer. Kommunens rekrutteringskostnader i form av stillings­ annonsering på kr 261.400 var kr 191.000 lavere enn i 2018. I fjor registrerte vi at det var et merforbruk å ordinære drifts­utgifter som skyldtes utgifter til taksering av nærings­eiendommer i januar og merkostnader til juristinnleie på grunn av pågående saker. Disse merkostnadene ble justert mot besparelse innenfor andre utgifter for området. Det er derfor samsvar med kostnader og inntekter sammenlignet med budsjett for rammeområdet sett under ett. Faktisk resultat ble bedre enn prognosen ved 2. tertial 2019.

regnskap, lønn og innfordring. Økonomiseksjonen

leverer

også

­regnskaps-, lønns- og innfordrings­tjenester til Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd. Seksjonen skal bidra til effektiv og forønsker å bidra til at enhetene blir selvsten-

å gjennomføre vedtak fattet i folkevalgte

dige og kompetente i økonomispørsmål.

organ.

Våre hovedmål er å føre mest mulig kor-

Mål og måloppnåelse:

rekte regnskap og lønnstransaksjoner, og

1. Bidra til høyere nærvær og derved

rapportere til eksterne aktører til riktig tid.

IA-mål og iverksetting av tiltak. Måloppnåelse: Gjennomsnittlig nærvær i 2019 var 91,72 %, som er 0,92 % lavere enn målsettingen for 2019 (92,64 %).

Vi har god måloppnåelse på dette. I 2019 har vi digitalisert fraværs­ føringen i kommunen. I tillegg har vi for­ beredt kommune­sammenslåingen av Hitra ­kommune og del av Snillfjord kommune.

Politisk sekretær

utlysning og tilsetting. Redusere

Ansvarsområdet

uønsket deltid – gjennomsnittlig

kontor, sentrale politiske utvalg og øvrig

stillingsstørrelse i 2019 var 80 %.

politisk virksomhet.

Måloppnåelse: Ved utgangen av 2019

Ansvarsområdet omfatter arbeid knyttet til

var gjennomsnittlig stillingsstørrelse

folkevalgte virksomhet ved gjennom­føring

på 84,04 %, korrigert for delstillinger

av politiske møter for kommunestyre,

3. Rekruttering av personell gjennom satsing på utdanning lokalt, og videreutdanning av egne ansatte. Måloppnåelse: Videreføre fagutdanning for fagarbeidere innen psykisk helse og rus. Videreføring av lederutdanning innenfor pleie og omsorg. Ved årsskiftet 2019-20 var det 12 lærlinger tilsatt.

Tall i 1000 kr.

Seksjonens arbeidsområder er i hovedsak

svarlig økonomiforvaltning i kommunen, og

innen brannvern.

Det ble brukt mer til lønn og godtgjørelser enn

nens sentraladministrasjon.

­Personalseksjonen er i tillegg ansvarlig for

2. Gi tilbud om hele stillinger ved

Tall i 1000 kr.

Økonomiseksjonen er en del av kommu-

mellom kommunen og de tillitsvalgte.

redusert sykefravær iht lokale

Totalt

Økonomiseksjonen

omfatter

ordførerens

formannskap, personalutvalg, oppvekst-, ­helse- og omsorg og teknisk komite, eldres råd/brukerråd, ungdomsråd, klagenemnd, ad hoc utvalg. I tillegg utføres det praktiske arbeidet med innkalling og møteprotokoll for andre utvalg i den grad det er aktuelt. I tillegg omfatter området arbeidet rundt valg, både stortings- og kommunevalg, som både er tidkrevende og omfattende. All

saksbehandling

innen

valg

og

­oppnevning av representanter til­ligger også stillingen. Fra markeringen «Rockesokk-dagen» på rådhuset.


Nøkkeltall

Næring

11

no

HITRA.

Bemanning År

Ansatte

Årsverk

2019

1*

1,0*

2018

1

1,0

2017 2016 *) Engasjementsstilling

Formål

Næringslivet på Hitra

Økonomi Tekst

Tall i 1000 kr.

Enheten skal utføre næringsrettet arbeid på

Hitra er en av de største industrikommunene

Regnskap 2019

2 202

alle plan, være kontaktpunkt mellom nærings­

i fylket regnet i prosent av sysselsetting. Med nyetableringer innen kommunens nærings­

Budsjett 2019

2 286

livet, næringsforening, kommunen og andre offentlige institusjoner, deriblant låne-/ til-

områder forventes økt industrisysselsetting i

skuddsinstitusjoner som eksempelvis Innovas-

de nærmeste årene.

jon Norge.

Hitra Kysthavn er Hitras bidrag for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet logistikkløsning

Status 2019:

for sjøtransport, ikke bare for egen kommune,

Hitra er fortsatt inne i en positiv utvikling med

gods fra Hitra til Europa. Flere rederier vis-

befolkningsvekst og nye nærings- og industri-

er interesse for å etablere båtrute fra Hitra

etableringer. Hitra kommunes største næring,

­kysthavn, Rørvik havn og til kontinentet – man

havbruksnæringa, vokser betydelig og bidrar

er i dialog med flere mottakshavner på konti-

til nye bedriftsetableringer. Vi har nye eta-

nentet. Arbeidet vektlegges fortsatt både av

bleringer og god interesse for Hitra Industri-

politisk og administrativt nivå.

Nærings- og samfunnsutvikling

park. Enheten skal bidra med kompetanse og tilrettelegging for ytterligere positiv utvikling. Næringslivskontakt – Besøk og møter i 2019 En viktig del av kommunens næringsaktivitet er bedriftsbesøk, besøk hos samarbeidende organisasjoner/ innlegg på konferanser, og ­ besøk for å markedsføre Hitra som næringskommune. Opprettet samarbeid med Aure og Smøla da man har mange av de samme utfordringene. Man har spesielt fokus på fisketurisme og behovet for ferge mellom Hitra og Aure. Trepartssamarbeidet med Trondheim og Frøya kommuner har fortsatt stort fokus. Gjennom trepartssamarbeidet deltar Hitra kommune årlig ved ulike messer i Trondheim. Samtidig gjennomføres det også årlige felles formann-

med flere alternativer for sjøveis transport av

Det er i 2019 solgt tomt til Næringsknuten og Mowi detaljplanlegger nå sitt nye slakte­ anlegg. Det er fremdeles positiv vekst i lakseproduksjonen på Hitra.

rekruttering både til arbeidsplasser og utdanning i regionen. Førstelinjetjenesten ivaretatt

vei forbi Krokstadøra. Nybrua over Åstfjorden vil stå klar i 2020. Dette, sammen med planene for ny fergeforbindelse til Nord-Møre, for­ sterker kommunens og regionens posisjon for framtida. Både Aure og Hitra kommune ­bevilget penger til fergeforbindelsen i 2018. Industrinettverket Hitra Industripark og kyst­havn. Arbeidet med å opprette en selv­ stendig interesseforening for bedriftene rundt ing på slutten av 2019. Mulighetskonferansen i rekke innspill på posisjon og potensial for Hitra Industripark. Konferansen «sterkere sammen» i august var startskuddet for etableringen av foreningen. Foreningen ble tildelt RUP midler fra ­Trøndelag fylkeskommune til følgende aktiviteter:

Visit Trondheim

• Etablere industriklynge

destinasjonsselskap for Hitra. Denne avtalen gir en større synlighet for Hitras reiselivsbedrifter i nasjonal og internasjonal markedsføring.

Bruk av Næringsfondet i Hitra kommune for tildelingsåret 2019 Det ble heller ikke i 2019 tildelt næringsfondsmidler fra fylket til kommunene, dette har redusert aktivi­ teten innen bruk av næringsfondsmidler. Fondets regnskapsførte saldo ved årsskiftet 2019-20 var på kr. 480.890. Innvilget, ikke utbetalt tilskudd er på kr. 423.338. Det gjenstående disponible beløp pr. dags dato på fondet er på kr. 57.000. Det ble tildelt Hitra kommune 61, 5 mill. fra havbruksfondet. Her ble det tildelt 450 000 til et Næringsfond, øremerket fellestiltak.

2018 ført at 2 nye kilometer er spart med ny

av Næringshagen i Orkdalsregionen.

Det er inngått avtale med Visit Trondheim som

Området er drevet i tråd med bevilget budsjett.

vegløsning mellom Hitra og Orkanger har i

2018 var starten her kom næringslivet med en

foreninger i regionen og det jobbes aktivt for

Område Næring har brukt kr 84.000 mindre enn tildelt ramme.

Arbeidet med en oppgradert og kortere

Næringsutvikling

forening. Det er opprettet flere bransje­

1 286

Veien til Hitra blir stadig kortere

industriparken og kysthavnen førte til etabler-

på Hitra mellom kommunen og Hitra Nærings-

Regnskap 2018

84

men også for regionen forøvrig. Det jobbes

skapsmøter mellom de tre kommunene.

Det er godt samarbeid om næringsutviklingen

Avvik

• Logistikk-knutepunkt • Samarbeid med FoU miljøer • Energisenter

Lerøy Midt AS sitt lakseslakteri på Hitra Industripark Vest.


12 Årsrapport 2019

Kultur Kultur omfatter:

Biblioteket:

1. Allmenn kultur (idrett og friluftsliv, ulike tilskudd, prisutdelinger, kulturarv, samarbeidsavtaler, kino, ungdomsklubb, kirker m.m.)

Biblioteket har mål om minst 6,5

2. Bibliotek (skrankefunksjon, interne arrangementer på kultursenteret, utstilling, bokbuss)

nedgang fra 2018 hvor besøket var

3. Kulturskole (den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, UKM, eksterne arrangementer)

lioteket i åpningstiden (egen teller).

besøk pr. innbygger og tallet for 2019 ligger like over dette (6,91). Dette er imidlertid en ganske stor på 7,83. Tallene er noe usikker da det måles all trafikk gjennom døren til bib-

få ca. 2,0 besøk pr. innbygger, men

av flere ulike fagområder, og har

det er avhengig av hvilke filmtitler

utfordring med mange forskjellige

som til enhver tid finnes. Fasilitetene

­ønsker og behov fra lokalbefolknin-

rundt kinoen er også viktig for å gjøre

gen. Dette gjelder spesielt de tilbud

kinoen til en naturlig møteplass og

vi gir innen kulturskole hvor brukerne

samtidig øke besøket. Kinoen skal

alltid ønsker seg noe mer eller andre

vurderes og det skal avgjøres hvilken

tilbud.

og i hvordan form en skal ha kino på

Det er krevende å rekruttere og be-

Hitra i framtiden.

holde personale i fagstillingene. Stillingene er spesialiserte, ofte med bare

Biblioteket utvikler seg mer og mer

Ungdomsbasen:

til en møteplass, og mindre som et

Basen er i drift 4 dager pr. uke i

sted for lån av bøker og media. Ut-

skoleåret, og besøket i 2019 har også

lånet ­viser over tid en jevn nedgang,

økt betraktelig og er nå på 3.408

selv om vi i 2019 kan registrere en

besøkende. I snitt er det 82 besøkende

­oppgang fra 2018.

pr uke og 23 pr åpningsdag.

mangfold og egenutvikling i henhold

Kulturskolen:

Lokaliteter:

til Kulturloven bestemmelser.

Det er registrert en liten oppgang i

Kultursenteret har stor aktivitet, og

antall elever i kulturskolen i 2019.

en ser at det er behov for mer plass.

Oppgangen ligger innenfor det som

Det mangler lagerkapasitet, men også

kan regnes som normale svingninger.

større lokaler for Ungdomsbasen og

Samtidig registrerer en at antall elever

kulturskolens

i grunnskolen synker, mens kultur-

visuelle kunstfag. Danse­opplæringen

skolen klarer å opprettholde elevtal-

er høsten 2019 flyttet til Fillan

let. Stortingets mål er at minst 30 %

Grenda­hus for å få bedre gulv og plass

av grunnskoleelevene skal ha plass

til

i kulturskolen. Dersom en skal nå

­begrenses av for dårlige lokaliteter

dette målet må en øke kulturskolens

og får ikke utviklet seg videre m.t.p

­undervisningstilbud med nye aktivi-

elevtall og innhold.

Formål: Kulturenheten skal sørge for at alle innbyggere får kultur- og fritids­ tilbud bygd på opplevelse, kvalitet,

Status 2019: Enheten

disponerer

totalt

10,1

årsverk fordelt på 20 ansatte og 3 tilkallingsvikarer. Reduksjonen i antall ansatte skyldes at en av de ansatte er overført til Fillan skole pga. at han har hovedstillingen der (90 % stilling). Enheten har stor egenproduksjon med ansvar for kulturskole (ca. 150 elevplasser), bibliotek med 39 timer åpningstider pr. uke og kino med 5 forestillinger pr. uke (onsdag, fredag og søndag). I tillegg har enheten ansvar for en ungdomsbase som holder åpent 17 t pr. uke over 4 dager, mandag – tors-

1 ansatt, en mangler derfor helt eller delvis et fagmiljø. I tillegg er det utfordrende å ha hele stillinger noe som begrenser et mangfold i tilbudet, ­spesielt i kulturskolen. Biblioteket møter utfordringen med den digitale litteraturen, og det arbei-

undervisning

undervisningen.

innen

Dansetilbudet

des med å videreutvikle biblioteket til en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Økt til­gjengelighet er også et mål, og selvbetjente bibliotek er gjennomført med 2 selvbetjeningsmaskiner. Det som mangler nå er å få innført meråpent bibliotek slik at brukerne kan bruke biblioteket når de selv har behov for det, uavhengig av åpnings­ tider. Dette er et tilbud som lar seg realisere med en forholdsvis enkel tilrettelegging av lokalene.

teter (større mangfold). Kapasiteten på kulturskolen er god,

Kultursenteret leies stadig mer ut, og

og det er få elever på venteliste. Det

2 kor har fast ukentlig øving i lokalene.

en kunne ønske seg er imidlertid et

Lokalene brukes mer og mer som en

større mangfold i tilbudet.

møteplass og som en arena for konserter/utstilling og foredrag/debatter.

Kinoen merker at mediet stadig utfordres av nye digitale tilbud, og besøks­ tallet svinger veldig; store titler drar fulle hus, mens mindre titler mangler helt eller delvis publikum. Billettsalget

dag fra kl. 14.30 – 18.00 og onsdager

Kinoen:

fra kl. 18.00 – 21.00 med Tweenies

2019 ble år med forholdsvis stor

klubb. Enheten har utfordringer med

tilbakegang

stabilitet i de små deltidsstillingene på

rekordåret 2018. I 2018 var det 7306

kinoen (kinokiosken og kinomaskinis-

besøkende, i 2019 ble besøket bare

Fremtidige utfordringer:

5 402. Det utgjør ca. 1,14 besøk pr.

Personalsituasjonen er en utfordring

lokaler som vi leier av Kystmuseet.

innbygger (1,56 i 2018). Målet er å

for kulturområdet. Området består

Kinoen trenger fornyelse, og det ­

ter).

Ungdomsbasen i

kinobesøket

etter

lånes/leies

også

ut ulike aktiviteter både på dag og kveldstid.

ble i 2016 digitalisert og det har gitt en betydelig bedre brukervennligheten. Våren 2017 overtok også kinoen kinokiosken, og kultur har nå total­ ansvaret for hele kinodriften, unntatt

er satt ned et utvalg som skal se på ­kinoens framtid.

Utlånstall fra Hitra bibliotek År

Utlån bøker barn

Utlån bøker voksne

Utlån andre media barn Utlån andre voksne

Besøkstall

2016

9 891

9 773

1 147

1 933 35 768

Ungdomsbasen blir stadig mer brukt,

2017

9 471

8 951

1 294

662 36 293

og en merker godt resultatet av økt

2018

9 885

10 097

1 050

1 300 36 400

bemanning (klubbleder) og på en

2019

11 136

10 358

1 326

1 184 32 600

videre­utvikling av innholdet i basen.


13

no

HITRA. Det er innført kveldsåpent 1 kveld

synkende elevtall i grunnskolen

kulturlivet. I tillegg er det ønskelig

pr. uke fra kl. 18 – 21 hvor en har

og derfor mindre og mer ustabil

å få til bedre egnede lokaler for

«Tweeniesklubb» for målgruppen

elevtilgang. Tilbudenes popular-

danseundervisningen, den er nå

10 – 12 år. I tillegg planlegger en

itet svinger, og søknadene med

flyttet til Fillan Grendahus pga.

også å få til mer helgeåpent når

det. Kulturskolen har behov for

dårlig egnet dansegulv på Kyst-

det er behov for det.

flere stillinger for å imøtekomme

museet.

Kulturskolen har utfordring med

behovet for dirigenter i det lokale

Tildelte kulturmidler fra de ulike tilskuddsordningene Nr. Formål

Beløp tildelt

Beløp tildelt

Beløp tildelt

2017

2018

2019

kr 210 000

kr 227 000

kr 227 000

Tilskudd kulturformål - driftsstøtte

kr 63 000

kr 68 000

kr 68 000

3

Tilskudd kulturformål - prosjektstøtte

kr 48 000

kr 67 000

kr 196 600

4

Tilskudd til festivaler og lokale spel

kr 308 000

kr 125 000

kr 90 000

5

Kultur/idrettsstipend

kr 7 500

kr 20 000

kr -

1

Tilskudd til idrettsformål

2

Nøkkeltall Nøkkeltall Bemanning År

Ansatte

Årsverk

2019

20

10,1

2018

18

10,9

2017

15

10,5

2016

11

10,0

Sykefravær År

Totalt

2019

2,1%

2018

9,7%

2017

10,0%

2016

7,0%

Det bemerkes at 0,9 stillinger er salg av tjenester til grunnskolen (1 lærer), slik at reelt tall på antall årsverk som arbeider innen kulturområdet er 10,1, ikke 11,0. Sykefraværet viser stor nedgang fra 2018 til 2019.

Økonomi Tekst

Tall i 1000 kr.

Regnskap 2019

16 123

Budsjett 2019

16 076

Avvik OVER: Fra konsert med kulturskolen.

UNDER: Ungdomsbasen blir stadig mer brukt

÷47

Regnskap 2018

14 375

Område Kultur har brukt kr 47.000 mer enn tildelt ramme. Lønnsutgiftene inkludert sykepenger ble kr 50.000 mindre enn budsjettert. Andre driftsutgifter og overføringer til andre ble omtrent som budsjettert, bortsett fra tilskudd til andre trossamfunn der det ble et merforbruk på kr 74.000. Det ble også et merforbruk innenfor ­kinovirksomheten på kr 79.000. Faktisk

resultat

ble

dårligere

­prognosen ved 2. tertial 2019.

enn


14 Årsrapport 2019

Oppvekst Oppvekst omfatter:

Mål for fireårsperioden:

Formål:

Barnehage og grunnskole med skolefritidsordning. Sektoren omfatter barnehage- og grunnskoledrift ved kommunens fem kretser; Fillan, Strand, ­Barman, Knarrlagsund og Kvenvær. I tillegg ivaretar sektoren vertskommuneansvaret for den interkommunale PP-tjenesten, samt arbeidsgiver og forvaltningsansvar i forhold til Hitra leirskole på Skårøya.

Oppvekst har som formål å yte barnehage- og

Med utgangspunkt i nasjonale føringer og kom-

grunnskoletjenester, skolefritidsordning (SFO) og

muneplanens samfunnsdel 2014-2026 har lederne

leksehjelp med god kvalitet. Dette gjøres i egen

i samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet

regi og gjennom interkommunalt og regionalt sam­

føl­g­ende to mål for fireårsperioden:

arbeid. Målsetting for de enkelte virksomheter

1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.

innenfor oppvekstsektoren er nedfelt i lov, for­ skrifter, læreplan for grunnskolen og rammeplan for

2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen.

barnehagen. Lovverket omfatter opplæringsloven og barnehageloven.

Elever i grunnskolene skoleåret 2019/2020 (tallene er hentet fra GSI) Skoleåret 2019-20

8. - 10. klasse

5. - 7. klasse

1. - 4. klasse

Sum elever

10. kl.

9. kl.

8. kl.

7. kl.

6. kl.

5. kl.

4. kl.

3. kl.

2. kl.

1. kl.

2019

2018

2017

49

48

55

16

25

24

13

15

20

21

286

295

277

Strand

-

-

-

18

10

10

9

14

8

4

73

65

69

Barman

-

-

-

10

7

4

8

7

10

8

54

62

62

Knarrlagsund

-

-

-

4

10

7

11

8

-

2

42

52

57

Skolekrets/trinn Fillan

Kvenvær Sum

-

-

-

-

-

-

5

2

3

1

11

11

12

49

48

55

48

52

45

46

46

41

36

466

485

477

Det er forventet 50 fødsler i 2020, mot 49 i 2019.


no

HITRA.

Fokusområder for fireårsperioden:

15

inkludere alle ansatte i barnehagen og 1-3kl i sko-

er inn­hentet erfaringer og kompetanse fra andre

I samarbeid med oppvekstkomiteen har lederne

len og i hjelpetjenestene for barn og unge i Hitra

­kommuner og instanser i landet og det er etablert

utarbeidet fire fokusområder, som skal bidra til å

kommune. Både barnehager og skoler har etablert

bedre samhandlingsstrukturer i egen kommune.

støtte opp under målene og sette sitt preg på det

tiltaksteam som lavterskeltiltak, hvor fokus er på

Kompliserte saker som enheten må ha bistand til,

lokale arbeidet i hitrabarnehagen og hitraskolen.

tilrettelegging innenfor det ordinære tilbudet. Her

blir løftet fra tiltaksteam til ressursteam, hvor alle

deltar PPT og helsesøster for å gi råd og veiledning

lederne i hjelpeapparatet sitter. Alle ser at vi på

på et tidlig tidspunkt, samt at de bidrar med kompe­

denne måten kan initiere tiltak tidligere og den

tanse i forhold til å videreutvikle et godt skole- og

­enkelte familie og barn og ungdom får rett hjelp

klassemiljø. Hensikten med etablering av teamet

tidligere.

• Mestring, lek og læring. • Tidlig innsats. • Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling. • Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid. Oppvekstsektoren jobber kunnskapsbasert, det vil si at arbeidet legger til grunn: hva forskning sier, erfaringer fra egen kommune, erfaringer fra andre kommuner og tilbakemelding fra barn i barnehage, elever i skolen og foreldre/foresatte. Vi har tro på at vi gjennom et systematisk og målrettet arbeid på disse områdene, over tid bidrar til å øke kvaliteten i barnehagen og i skolene. Dette er et langsiktig arbeid som stiller krav til en god samhandling internt i organisasjonen og mellom politisk nivå, rådmannen

er å samle kompetansen og å jobbe målrettet i en

Det tette og nære tverrfaglige samarbeidet har

flerfaglig sammenheng. I løpet av 2019 ble det eta-

avdekket at det er et stort behov for foreldre­

blert ressursteam ved den enkelte enhet på opp­

støttende tiltak ut over det kommunen har i dag.

vekst, hvor større utfordringer blir tatt opp dvs de

Derfor ble det i starten på 2020 etablert en gruppe

sakene tiltaksteamene ikke har kompetanse på.

på tvers av enhetene skole, helsetjeneste, psykisk

Ressursteam består av lederne på enheten og led-

helse, forebyggende barnevern, barnelos-prosjekt

erne i PPT, barnevern, psykisk helse og helsestasjo-

som fikk navnet Familiehjelpa. Innhold og form

nen. Tiltaksteam og ressursteam er gode strukturer

utarbeides i løpet av våren 2020.

som også har fungert godt i «koronatiden».

Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling

og enhetene.

Ledelse av utvikling- og endringsprosesser og å

Mestring, lek og læring

trale oppgaver for lederne. Måten det jobbes med

En barnehage og skole som er preget av et godt læringsmiljø og et trygt sosialt miljø, øker barn og unges trivsel og muligheter for mestring og læring. For å kunne se om innsatsen på 1-4kl trinn er god nok, har skolene hatt fokus på resultatene på 5.kl i elevundersøkelsen i 2017, 2018 og har det i 2019 også. Resultatene for 2019 viser framgang når det gjelder trivsel, trygt miljø og vurdering for læring, men fremdeles har hitraskolen noe å gå på for å nå gjennomsnittet for skolene i Trøndelag. Det viser at skolenes arbeid i forhold til trivsel og trygghet har gitt resultater. Vi ser en liten tilbakegang når det gjelder elevdemokrati og medvirkning, og omfanget av mobbing er på samme nivå som i 2018. De beste svarene og forslag til tiltak får skolene ved å involvere elevene i en dialog omkring hva som må forbedres for at de skal ha mulighet for å lykkes bedre på skolen. Barnehagene har jobbet godt med pedagogisk ­dokumentasjon som metode og med «rom i rommet», for å skape gode miljø for lek og læring i barnehagen. Gjennom pedagogisk dokumentasjon har barnehagene også satt fokus på hvordan man kan etablere en «nysgjerrighetskultur» i barnehagene. Bruk av digitale verktøy og språkstimulering har vært en satsing også i 2019. Her har barnehagene tatt i bruk digitale kamera, små roboter for koding, digitale spill, nettbrett og tv skjermer, som alle på hver sin måte støtter opp om barns læreprosesser, noe som bidrar til å berike leke- og lærings­ miljø for alle barna i barnehagen.

Tidlig innsats Etter å ha erkjent at det må jobbes bedre tverrfaglig og forebyggende omkring barn og familier som har behov for hjelp og støtte, videreføres samarbeid med Øyvind Kvello om «Rett hjelp tidlig». Det er et kompetanseprogram som går over tre år og skal

legge til rette for kompetanseutvikling er sen­Pedagogisk dokumentasjon på i barnehagen, er et godt eksempel. Her jobbes det med regionale og

Høsten 2019 ble prosjektet etablering av en Barn – og familieenhet i Hitra kommune startet, hvor alle hjelpetjenester for barn og unge, samt forebygg­ ende familiearbeid/foreldrestøttende tiltak blir en del av innholdet i tjenesten.

Status 2019: Antall barn i barnehage og elever i skole og SFO i 2019 Krets

Barnehage

gien og digitaliseringsstrategien for barnehage og

Fillan

82

286

38

12

skoler er et annet eks på hvordan det jobbes med

Strand

51

73

13

11

kollektive læringsprosesser og forbedringsarbeid.

Barman

47

54

26

7

Her deltar alle lærere på 1.-4kl trinn sammen med

Knarrlagsund

33

42

10

3

lederne i et fagnettverk. Fagnettverket ledes av en

Kvenvær

8

11

3

4

arbeidsgruppe. Samlingene blir i hovedsak avholdt

SUM 2019

221

466

90

37

på enhetene, hvor det blir lagt til rette for erfar-

SUM 2018

208

485

87

47

ingsdeling og faglig påfyll gjennom Språkløypa i

SUM 2017

201

477

85

61

lokale fagsamlinger, erfaringsdeling i kommunale nettverk og arbeid på egen enhet. Språkstrate-

regi av Udir. I 2019 ble det etablert en Håndbok for begynneropplæring i Hitraskolen, som også har vært etterspurt fra andre kommuner.

Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid I Hitra kommune tenker vi at barnehager og skoler er de viktigste forebyggende arena vi har, sammen med helsestasjonen. Derfor er det viktig at det er en god samhandling med helsetjenestene så tidlig som mulig. I den forbindelse vises det til etablering av tiltaksteam på alle enheter, som er omtalt under kapittelet Tidlig innsats. Arne Holte, tidligere fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor i helse­ psykologi ved Universitetet i Oslo, sier følgende: «De store samfunnsmessige problemene kan løses ved forebygging. Derfor er barnehage og skolen i tillegg til familien-de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge». Forum oppvekst har vært en møteplass hvor det bygges felles kompetanse og tiltak sammen, på tvers av tjenestene på av oppvekst- og helseområdet. Høsten 2019 ble det etablert en SLT ordning i Hitra kommune og da erstatter arbeidsgruppen for SLT, arbeidsgruppen for Forum oppvekst og Forum SLT erstatter tidligere Forum oppvekst. Det

Grunn­ SFO skole

Leksehjelp

Behov og utviklingstrekk Fødselstall fra 2014 til 2019 Krets/ År

Født Født Født Født Født Født -14 -15 -16 -17 -18 -19

Fillan

23

19

17

19

26

20

Strand

11

17

8

17

6

14

Barman

10

9

15

8

9

10

Knarrlagsund

9

5

8

7

3

1

Kvenvær

3

2

4

3

2

2

Uten til/fra­ flytting

56

52

52

54

46

47

Fødselstallene for 2019 varierer noe fra året før og vi ser at Knarrlagsund og Fillan krets har en nedgang i fødselstall fra 2018 til 2019. Den største økningen har vi på Strand, som har 8 flere fødte i 2019 enn 2018.


16 Årsrapport 2019

Nøkkeltall Bemanning

Sykefravær

Ansatte

Årsverk

Totalt

2019

195

161,1

2019

7,4%

2018

186

152,0

2018

8,9%

2017

183

143,7

2017

7,2%

2016

175

139,9

2016

16,4%

Økning i antall ansatte skyldes økning av antall barn i barnehagen og elever i skolen med spesialpedagogiske hjelp og helseutfordringer, den statlige satsing på tidlig innsats i skolen, fast tilsetting av pedagogiske ledere og to prosjekt­

Barnehage

Grunnskolen

I 2019 hadde barn ehagene samlet sett

Grunnskolene har et relativt stabilt

kapasitet til å dekke behovet for barne-

elevtall, men en økning på 38 elever fra

hageplasser i kommunen ved hovedopp­

2017 til 2018. Elevtallene ved Fillan skole

taket, men det har vært en utfordring å

har hatt en svak økning de siste tre/fire

imøtekomme behov for småbarnsplasser

årene, noe som utfordrer undervisnings­

i løpet av året. Ved hovedopptaket i april

arealene på småskoletrinnet. Prosjekter-

2019 fikk alle barn som har søkt, plass i

ing av utvidelse av arbeidsplassene for

barnehagen, men da er alle småbarns-

ansatte ved Fillan skole er godt i gang og

plasser fylt opp. Det etableres en frilufts-

det etableres en brakkerigg som midlerti-

avdeling ved Fillan barnehage i løpet av

dig areal for ansatte.

høsten 2020, som et kortsiktig tiltak og

Fremdeles er det for dårlig resultat

på lang sikt må det etableres flere barne-

i grunnskolene på Hitra, noe ledelsen

hageplasser for å øke kapasiteten spesielt

og ansatte har tatt tak i og jobber med.

i Fillan krets. Barnehagene har også i

Det er etablert et systematisk og mål-

2019 hatt fokus på kompetanseutvikling

rettet arbeid på tvers av skolene på Hi-

i pedagogisk dokumentasjon i nært sa-

tra, der det er satt fokus på forskning,

marbeid med Orkdal/Øyregionen. Ped-

fag og ­erfaringsdeling. Vi har tro på at en

agogisk ­dokumentasjon, «rom i rommet»

­samlet og målrettet innstas over tid blant

og språkstimulering, har vært satsing-

­annet gjennom etablering av fagnettverk,

sområder på den enkelte barnehage. Det

erfarings­deling, skolebesøk i andre kom-

er etablert et fagnettverk for pedagogiske

muner og deltakelse i Udir sine digitale

Tall i 1000 kr.

ledere som støtte for den faglige utviklin-

satsinger, skal gi resultat på sikt.

Regnskap 2019

98 543

gen og erfarings­deling mellom barne-

Budsjett 2019

98 425

hagene.

medarbeidere. Oppvekst deltok i pilotprosjektet «Oppfølging av sykefravær i et nærværsperspektiv» fra mars til des 2018 og prosjektet gikk over til ordinær drift i 2019. Som vi ser på oversikten har sykefraværet gått ned til 6,6% i 2019. Gjennom å være tett på den enkelte ansatte bl annet gjennom alternative arbeidsoppgaver før sykmelding, har sektoren ambisjon om ytterligere reduksjon av sykefraværet. Økonomi Tekst

Avvik Regnskap 2018

÷118 91 397

Område Oppvekst har brukt kr 118.000 mer enn tildelt ramme Lønnsutgifter inklusive sykepengerefusjon har et merforbruk på kr 100.000. Ordinære kjøp av varer og tjenester hadde et mindre­forbruk på kr 50.000. På inntektssiden er det en samlet mindreinntekt på kr 68.000. I 2019 har det vært merutgifter til elever i ­andre kommuner og ved 2. tertial var det brukt kr 470.000 mer enn budsjettert. Merforbruket er justert mot mindreforbruk/merinntekt på andre områder. I tillegg har det vært behov for styrking av særskilt norsk­ undervisning, spesialundervisning i skolen, spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og støtte i forhold til helseutfordringer som har påvirket budsjettbalansen i negativ retning. Det har pågått og pågår flere prosjekter i oppvekstsektoren, blant annet språkstrategi og digitaliringsstrategi. Prosjektene er fondsfinansiert. Noen kostnader har glippet i forhold til å føre de på prosjekt (prosjektnummer) og forklarer deler av merforbruket. I skrivende stund når skolene og barnehagene er stengt på grunn av Korona-viruset, høster kommunen god gevinst av digitaliseringsprosjektet ved å ta i bruk fjernundervisning. Faktisk resultat ble dårligere enn prognosen ved 2. tertial 2019.


Nøkkeltall

17

no

HITRA.

Nøkkeltall for husholdningsavfall og renovasjon

Rammeområde 4

Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)

Økonomi Kommentar:

VAR-sektoren (vann- og avløp) dekkes i sin helhet av kundene (selvkost), og påvirker ikke netto forbruk for drift, da de etter selvkostregnskapet gjøres opp i 0. I 2019 ble det avsatt kr 3,4 mill. til selvkostfond vann og kr 143.000 ble avsatt til selvkostfond for avløp. Selvkostfond Vann har en saldo på kr 13,7 mill. og selvkostfond Avløp en saldo på kr 2,4 mill. pr. 31.12.2019.

Området omfatter:

Hopsjø Småg i slutten av 2019.. Avsluttes

Hitra kommunale vannverk leverer næringsmidde-

Drifter og sikrer at Hitra sin befolkning forsyn-

sommeren 2020. Dette prosjektet innbefat-

let vann 24 timer i døgnet, 365 dager i året til alle våre

es med kvalitetsmessig godt drikkevann fra 3

ter også legging av ny vannledning til Dolm

­abonnenter.

vannbehandlingsanlegg på Dolmøya, Fillan

Kirke. Vi har også byttet ut gammelt lednings-

og Sandstad. I tillegg driftes det offentlige

nett (malmrør) i Svarthavet på Sandstad.

Det er i siste halvdel av 2019 tilsatt en ny avdelings­ ingeniør samt en ny driftsoperatør i enhet VAR. Etter at vi ble en egen enhet i 2018 har vi fått god oversikt over

avløpsnettet med sentrale slamavskillere i Videre har vi siste halvår i 2019 driftet vann­

fagområde og etablert en del nye rutiner. Dette gjelder

forsyningsanleggene i samarbeid med Snill-

driften ute men også de merkantile oppgavene Dette

fjord kommune som Hitra kommune over-

­arbeidet er noe som vil foregå kontinuerlig framover.

Det har ikke vært hendelser som har ført til

tok den 01.01.2020.. Dette har vært meget

Vi driver utstrakt lekkasjeleting og utbedringer av det

vesentlig avbrudd i vannforsyningen ved noen

krevende men nødvendig arbeid. Dette med-

kommunale vannledningsnettet.

av de kommunale vannverkene. ­Vannprøver

førte at vi sto bedre rustet til å drifte disse

Det er gjennomført planlegging/prosjektering av vann

tatt i gjennom året fra de tre kommunale

anleggene etter overtakelsen i 2020. I tillegg

og avløps prosjekter som er utført i 2019/2020. Enhet-

vann­verkene viser meget god vann­kvalitet.

overtok vi et privat/kommunalt vannverk

en har deltatt aktivt i utbyggingsfasene. Dette arbeidet

(Vindvågen) i Snillfjord som vi har jobbet mye

fortsetter i 2020 i forhold til tidligere hovedplan for van-

med.

nforsyning.

forbindelse med tettstedene på Hitra.

Vannforsyning

Årsproduksjonen av drikkevann i 2019 har

Revisjon av hovedplan for vannforsyningen er utlyst i

vært henholdsvis 211 988 m3 for Dolmøy vannverk (en reduksjon på 16 093 m ), 609

Det er utført en del mindre vedlikeholds­

629 m for Fillan vannverk (en reduksjon på

prosjekter på kummer og ledningsnett.

38 038 m3) og 1 140 632m3 for Sandstad

­A­rbeidet med lekkasjelokalisering og ut-

vann­verk (en økning på 286 982 m3). To-

bedring er en kontinuerlig prosess som har

tal års­produksjon 1 962 249 m3, som er en

vært prioritert i hele 2019. Pr årsskifte har vi

økning i forhold til foregående år på 232 851

vannlekkasjer på vannledningsnettet med ca.

m3. Vi har fortsatt å fylle «vannpose» til Lerøy

5% på Sandstad, ca. 25% på Fillan og ca. 22%

i forbindelse med avlusning i 2019. Levert

på Dolmøya. Dette er meget lavt i forhold til

avlusningsvann utgjorde 538 120 m . Tilsiget

landsgjennomsnittet.

Andel levert til forbrenning (prosent)

har vært normal og uten kraftige nedbørs-

Avløp

perioder som har påvirket råvannskvaliteten.

Det er foretatt 2 nye tilknytninger til

Det er utført 17 tilknyttinger til 24 nye abon-

2abonnenter på avløp i 2019. Utbedring av

nenter til kommunens vannverk i 2019.

slamavskillere i Vikan. Alle kommunale av-

3

3

3

til vannkildene til våre kommunale vannverk,

løpsanlegg oppfyller kravet om oppsamling

slutten av 2019. Arbeidet med planen vil foregå i 2020. 2016

2017

2018

2019

511,4

498,8

510,0

508,6

20

0

0

0

63,2

64,7

65,0

62,2

Andel levert til deponi (prosent)

5,4

4,5

3,9

8,2

Antall hentinger av matavfall i løpet av et år (antall)

26

26

26

26

Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg) Farlig avfall fra hus­ holdningene per årsinnbygger (kg)

Vann

Avløp

27.711.202

3.336.585

16.609

0

Driftsinntekter

27.727.811

3.336.585

Renovasjonsordningen ivaretas av det inter­

Direkte driftsutgifter

11.410.402

1.677.442

i utgangen av mars 2019. Utbygging av vann,

kommunale

Avskrivningskostnad

8.409.125

824.305

avløp og overvanns anlegg for Litjsloka bolig-

HAMOS).

Kalkulatorisk rente (2,3%)

4.210.662

549.556

612.038

195.069

24.642.227

3.246.372

Det har gjennom hele 2019 vært stor aktivi-

av slam før utslipp. Ingen HMS avvik er reg-

tet på vannforsyningsområdet.

istrert i 2019.

Utbygging av ny vannledning fra Brøttings­

Renovasjon

vågen til Fjellvær er gjennomført og var ferdig

Etterkalkyle selvkost 2019 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter

selskapet

ReMidt

(tidligere

felt gjennomført i 2018. og avsluttet i februar

Indirekte netto driftsutg.

2019. Det samme gjelder G3 som er en del av

Enhet VAR følger opp etterdriften av tidlig-

utbyggingen Litjsloka prosjektet ble avsluttet

ere Aurdalen avfallsdeponi. Dette innebærer

i 2019. Videre har vi fått etablert ny trykkfor-

prøvetaking av utslippsvann, måler synk av

sterking i Dolmøya forsyningsområde slik at

deponiet, gassmålinger, beregner sigevanns-

vi kan forsyne hele Barmfjorden. Dette med-

mengder og holder det ryddig på overflaten

Selvkostfond 01.01

fører en reduksjon i vannmengden fra Fillan

mm. Det er utarbeidet eget internkontroll­

forsyningsområde til Barmfjorden. Dette gjør

system for oppfølging deponiet. Vi foretar

+/- bruk av/avsetning til selvkostfond

at vi får noe bedring av forsyningskapasitet-

årlig rapportering til myndighetene.

en for Fillan forsyningsområde. Oppstart av utbygging av kommunal vannforsyning til

Driftskonstnader Resultat Kostnadsdekning i %

+/- Kalkulert renteinntekt/ -kostnad selkostfond (2,37%) Selvkostfond 31.12

3.085.584

90.123

111,10%

102,70%

10.369.115

2.229.328

3.085.583

90.215

273.974

52.312

13.728.672

2.371.855


18 Årsrapport 2019

Rammeområde 4

Plan, Landbruk, Miljø, Næring og Brann/feiing Rammeområdet omfatter: Plan/ byggesak/ oppfølging investeringsprosjekter/ miljø/ landbruk/ oppmåling/ brann/ feiing/ branntilsyn/ næring/ trafikksikkerhet Formål: Forvalte oppgaver definert i lovverk innenfor saksfeltene, saksforberedelse for politisk nivå, tilrettelegge for videreutvikling innen landbruk/ næring/ bosetting/ fritid, gå brannsyn i særskilte brannobjekt og private boliger, utøve akuttberedskap, tilrettelegge areal for næringsetablering både via godkjennelse/ utarbeidelse av planverk samt fysisk opparbeidelse av areal/ tilrettelegge for trygg skolevei for kommunens skoleelever.

Planavdelingen Utarbeider offentlige planer og saksbehandler innkomne private planforslag samt avgjør delegert kurante delingssaker. Enheten er tillagt ansvaret med utøvelse av kommunens arealforvaltning i et samspill med politisk nivå. I tillegg bidrar planavdelingen ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel samt yter intern service til andre enheter som ikke kan inntekts beregnes. Mane klagesaker og dispensasjoner krever enhetens oppmerksomhet og disse oppgavene er i liten grad inntektsgivende. I 2019 ble det igangsatt arbeid med 9 regulerings­ planer. 10 planforslag ble utlagt på offentlig ettersyn, og 6 reguleringsplaner ble egengodkjent. Det ble innvilget 83 dispensasjoner fra gjeldende plangrunnlag, og det ble gitt 25 avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag. I 2015 ble det fokusert på oppstart av areal­

Felling av vilt

2015

2016

2017

2018

2019

Hjort Tildelt

1 047 1 047 1 142 1 195 1 207

Felt

949

949 1 024

966 1 036

Fellingsprosent

91%

91%

81%

90%

86%

Rådyr Tildelt

477

477

477

580

477

Felt

272

307

323

307

271

Fellingsprosent

57%

64%

68%

53%

57%

Fortsatt er påkjørsel av dyr langs veinettet et trafikk­sikkerhets-/ og dyrevelferdsproblem, med 65 ­hendelser i 2019. Dette er likevel en nedgang fra 2018 da vi hadde 144 hendelser. Ut over dette er det utbetalt via skuddpremie for 13 mink, 512 kråker og 239 ravner i 2019. Totalt er det registrert uttak av 87 mink, 702 kråker og 239 ravner i 2019.

I tillegg er det gjennomført sammenslåinger, ­oppmålinger av eksisterende målebrev/skyldelingsforretninger, grenseganger og matrikkelføring uten markarbeid, der det ikke blir registrert nytt matrikkelbrev. Det er brukt mye tid på oppdatering av planbaser og planregister før innføring av synkronisering av plandata. Det ble også brukt mye tid på kommunesammenslåing. Adressering: Hitra kommune har pr 01.01.2020 tatt i bruk veiadresser på 94,81 % av eiendommene der det er krav om adresse. Bygg og tiltak er ført fortløpende i matrikkelen.

livsaktører

men

opp imot grunneiere på vegne av fylkeskommunen

nærings­livsaktører/ boligprosjekter har også i 2019

er

enhetens

kundegrupper,

i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg

fått stor oppmerksomhet.

på strekningen Sandstad – Badstuvik. Tiltaket skal fysisk utføres i regi av Trøndelag fylkeskommune.

Byggesaksavdelingen

Videre har enheten arbeidet med grunneieravtaler

Behandler alle søknader om bygg og anlegg samt registreringer i GAB-registeret. Avdelingen har ­ansvar for tilsyn og oppfølging i tråd med plan- og bygningsloven deri ulovlighetsoppfølging. Avdelingen har sterk innvirkning i utbyggings- og nærings­ livssaker. ‘18

‘19

er og utredninger som er krevet i prosessen. Dette

Boliger

63

74

115

75

80

­arbeidet fortsatte gjennom 2017, 2018 og helt inn i

Fritidsboliger

8

12

24

2019. Mekling ble gjennomført på enkelte tema.

23

11

Næringsbygg

1

9

7

12

15

I tillegg ble det behandlet saker knuttet til 32 tilbygg, 27 garasjer/uthus, 19 naust og flytebrygger samt 28 «andre tiltak»

for bygging av gang- og sykkelveg i Lervågen området på Fillan, avtalene er nå ferdigstilte. Busskur ble innkjøpt i 2018/ 2019 for utsett langs det offentlige veinettet. Disse utplasseres fortløpende. Langs Postveien ble det samtidig med oppgradering av vann-nett bygd gang- og sykkelveg på strekningen

Behandlete byggesaker er 170, derav ‘17

56,8 % av tildelt kvote (477).

matrikkelen mens 3 jordskiftesaker er krevd.

Hitra kommune jobbet gjennom 2019 med avtaler

‘16

ble felt 271 rådyr, dvs. en avskytningsprosent på

Det er foretatt 5 seksjoneringer, 2 jordskifte er ført i

Kommunens innbyggere/ fritidshuseiere/ nærings­

‘15

prosent på 85,8 % av tildelt kvote (1207), mens det

129.

Trafikksikkerhet

Byggesøknader

2019 ble det felt 1036 hjort, dvs. en avskytnings-

Antall registrerte målebrev/matrikkelbrev i 2019:

Behov og utviklingstrekk 2019

planarbeidet samt utarbeidelse av de dokument-

Hitra har en av landets største hjortebestander. I

Oppmålingsavdelingen

Det ble ikke utlyst tilskudd til «Aksjon skoleveg» fra fylkeskommunen i 2019. I 2020 vil det derimot, ­etter søknad fra kommunen, bli bygd busslomme ved Olalia boligfelt i regi av fylkeskommunen. ­Tilskuddene fra fylkeskommunen er igjen tatt inn i fylkes­kommunens årsbudsjett.


no

HITRA.

Landbruk

Landbruk

Antall

19

Antall søkere

*) Det er en god del flere hester i kommunen. Dette

Antall – grunnlag for tilskuddsberegning

er kun dyr registrert for produksjonstilskudd.

Melkekyr

230

199

256

12

10

14

I tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd var det

Ammekyr

90

84

30

9

8

4

4 søkere. Godkjent og utbetalt tilskudd kr 97.700,-

Øvrig storfe

519

464

454

. Organisert beitebruk ved Hitra beite lag fikk ut-

Sau (voksne)

2 584

2 113

2 607

betalt kr 78 450,-. Det var ingen foretak som søkte

Hest*

51

53

om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Oppdrettshjort (voksne)

137

81

(SMIL).

Jordbruksareal i drift

Det er mottatt 18 søknader om konsesjon.

(Alle arealklasser)

11 967 daa 12 212 Daa

Antall – grunnlag for tilskuddsberegning

2017

2018

65 12 592 daa

2019

Det er mottatt 50 søknader om fradeling. Det er fattet 44 fradelingsvedtak.

Det ble i 2019 utført 12 tilsyn i særskilte brann­

Det er bekrefta 81 Egenerklæringer om konses-

objekt av totalt 34 objekt på Hitra. Andre forebyg-

jonsfrihet og de er registrert elektronisk i konses-

gende oppdrag ble utført etter nye krav, enheten

jonsmodulen hos Statens kartverk.

har videre bidratt med teoretisk og praktisk opp­ læring innen brannvern.

Brann og redning Antall utrykninger i 2019 var 60, derav 7 relatert

Oppdrag for øvrig:

til ambulanseoppdrag/ annen bistand, 14 knyttet til

• Branninformasjon til objekt eiere

brann/ eksplosjon/ akutt forurensing og 12 ­knyttet

• Brannvernopplæring flykninger

til

• Praktisk brannvernopplæring til ansatte på Hitra helsetun, barnehager, Kystmuseet. Besøk i brannstasjon av barnehager, og vært på skoler og barnehager med brannbilen

trafikkulykker/redningsoppdrag

og

­annen

­assistanse. Unødige alarmer/automatiske branna­ larmer utløste 27 utrykninger.

Feiertjenesten har i 2019 utført følgende på Hitra og Frøya: •

Feiing: 1462 feiinger, derav 755 på Hitra

Tilsyn: 215 boligtilsyn, derav 201 på Hitra

Fyrkjeler feies ved behov

Totalt antall feieobjekt som er i bruk i Øyregionen er 6112

En feierstilling sto delvis ledig i 2019.

• Åpen dag i brannstasjon med ca. 120 besøkende • Bestilt utredning om sammenslått brann- og ­redningstjeneste er ikke levert som bestilt

Utbyggingsavdelingen I 2019 har utbyggingsprosjektene i regi av plan for en stor del dreid seg om ulike prosjekter innen infrastruktur, kommunale eiendommer, nye boligutbyggingsfelt, ulike vei og vannforsyningsprosjekter.

2017

2018

2019

17 35

34

35

9

10

1

1

1

56

55

56

Prosjekter som pågår eller er avsluttet er: • Litjslokheia, boligfelt prosjekt del 3 ble ferdigstilt og klargjort for utbygging. • Sluttføringen av arbeidet vedr. vannforsynings­ prosjekt Heggvik/Fjellværsøya ble utført i 2019. Dette gjelder blant annet ferdigstillelse av pumpestasjon og ca 6500m vannledning fra Heggvika til Fjellværsøya. • Ombyggingen av Barman skole og oppvekstsenter, ble ferdigstilt i 2019. • Bygging av Sentrumsparken Fillan og legging av ny drenering foran Hurtigbåtterminalen på Sandstad, utført i 2019. • Utskiftning av gammel vannledning i Svarthavet ble utbygd fysisk i 2019. Boligutbygging Blåskogveien (Trinn 3) 2-mannsbolig er også klar for utbygging i 2019 og vil stå ferdig medio september 2020. • Utbygging Dolmøy Næringsområde samt fremføring av infrastruktur ble utsatt i tid grunnet blant annet uavklarheter vedrørende opparbeidelsesgrad mellom Hitra kommune og Statens vegvesen. Tiltaket ble videreført inn i 2019 og 2020.


20 Årsrapport 2019 • Utbygging av Bofellesskap Demente og utbygging av Bolig Ung er i utredningsfase og dette følges opp administrativt. Disse prosjektene ble satt på vent ifm byggestopp i Fillan Sentrum. • Fillan Brannstasjon er i byggefase og er planlagt trinnvis gjennomført i 2020/21/22.

avdelingen. I tillegg ­kommer meroppgavene ved kommunesammen­slåingen med inntreden 01.01.2020 hvor en større del av Snillfjord kommune ble overført til Hitra kommune. For å opprettholde tidsfrister/ service ovenfor et ekspansivt næringsliv/ økt befolkning må planavdelingens bemanning vurderes i dette per-

• Fillan Skole og Bolig Rus er i prosjekterings­fasen og vil bli fremlagt for politisk beslutning og oppstart i 2020.

spektivet. Ved kommune­sammenslåingen ble

• Utbygging av Hitra Industripark øst ble ferdigstilt i 2018 og tomter er nå solgt til Rema 1000, Kystbygg As og Tess. Videre er det solgt et areal til Næringsknuten As.

utvidet stillingsressurs på landbruksenheten.

Droneprosjektet

Nøkkeltall

eksempelvis en del større landbruksenheter overført til Hitra kommune hvilket fordrer en Konsekvenser av kommune­ sammenslåingen har medført merarbeid innen planarbeid/ byggesaks­behandling/ oppmåling/ viltforvaltnings/ brann- og redning/ trafikksikkerhet osv.

Bemanning

Ansatte

Årsverk

2019

13

12,3

2018

13

12,6

2017

14

13,6

2016

12

10,9

Sykefravær

Totalt

2019

2,8%

2018

3,9%

2017

5,5%

2016

3,5%

*Brannmannskap ikke medregnet

Kommunen har i 2018 og 2019 investert i

Det pågår videre et arbeid for å se på økt

ulike droner som kan fly i luften og en som går

­samarbeid innen brann- og redning mellom

under vann. Disse blir i dag benyttet innen føl-

Frøya kommune og Hitra kommune. Dette

gende områder:

­arbeidet ble forventet ferdigstilt i løpet av

• Inspeksjon av eiendom og anlegg, bilde taking ifm med byggesak og ulovlighetsoppføringer.

2019 men målet ble ikke nådd. Samtidig er boliger i de to Øykommunene. Det er derfor

Tekst

• Vann og infrastrukturanleggsinspeksjon under vann.

iverksatt tiltak for å imøtekomme denne utvid-

Regnskap 2019

7 890

ede feierplikten gjennom utvidet bemanning.

Budsjett 2019

8 446

• Miljøovervåking/forurensing

Fortsatt legger manglende gang- og sykkel-

Avvik

• Kommunikasjon, presentasjoner på nett. (Web/nettsider).

veger begrensninger på nyetableringer av

Regnskap 2018

• Dronene kan brukes som støttefunksjon ved innsats brann, spesielt egnet ved brann i skog/ terreng

Det arbeides både politisk og administrativt

Område Plan, landbruk, miljø og brann har brukt kr

i kommunen for å få gjennomført utbyggin-

556.000 mindre enn tildelt ramme.

ger av gang- og sykkelveger med en forenklet

Virksomheten består av flere ansvarsområder som

Ut over dette har avdelingen bistått andre

standard som kan frigjøre nye områder for

enkeltvis innehar ulike fagområder og enhetenes

avdelinger med ulike faglig bistand, ved

utbygginger. I første omgang gjelder dette på

drift var i henhold til budsjett. Gebyrinntektene ble

forespørsler.

strekningen Sandstad – Badstuvik.

noe bedre enn forventet.

Forhåpentligvis vil opparbeidelse av nye

Brannvern- og redningstjenesten hadde et mindre-

nærings-/ industriområder, samt ordinære

forbruk på kr 454.000. Årsaken er hovedsakelig at

kommunale investeringer innen kommunens

det er brukt mindre til ordinære driftsutgifter enn

ansvarsområder også fremover ha fokus.

budsjettert.

Fremtidige utfordringer: Avdelingen vil også i fremtiden stå ovenfor utfordringer relatert til utvikling. Hitra ­kommune har gjennom tid opplevd en positiv utvikling

det under innføring lovpålagt feiing av fritids-

Sykefraværet synes å være under kontroll i perioden og antall ansatte er stabilt.

Økonomi Tall i 1000 kr.

556 8 234

boligfelt/ nye boenheter i Hitra kommune.

innenfor næringsutvikling som har fordret tett oppfølging fra plan-/byggesaks- og utbyggings­

Feiing føres etter selvkost og der ble det avsatt kr 1 mill. til fond. Fondet har pr. 31.12.2019 en saldo på kr 3,6 mill. Faktisk resultat bedre enn prognosen ved 2. tertial 2019.

Litjslokheia boligfelt ble ferdigstilt og klargjort for utbygging.


Nøkkeltall

no

HITRA.

21

Bemanning

Drift

Ansatte

Årsverk

2019

23

21,4

2018

24

21,6

2017

25

23,3

År

Sektoren har hatt en svak nedgang i antall årsverk fra 2018 til 2019

Området omfatter: Drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse så som ­bygninger, eiendommer, veger, kaier, parker og grøntanlegg, kommunaltekniske anlegg, byggeledelse, prosjektering, renhold og vaktmester­ tjeneste.

nye utfordringer

Formål er intern og ekstern serviceyting på

en god prosess ift. overlapping/overtakelse.

fagområdene angitt over, samt forebyggende vedlikehold og daglig drift innenfor enhetens

Enheten bruker FDV systemet Famac Web for å systematisere arbeidsoppgaver og våre faste rutiner, programmet blir også brukt som meldings formidler til gruppen. Samt at enhets­ledere på kommunale bygg melder inn feil og mangler vedrørende driftsrelaterte utfordringer, feil på tekniske anlegg. Fra 1.1.2020 tar vi over nye bygg, veger og kaier fra tidligere Snillfjord kommune som vil bli en del av Hitra Kommune. Her har vi kjørt

Renhold

områder.

Renholdstjenesten har nå 15,08 årsverk som

Vaktmesteravdelingen

er. Tjenesten har hele tiden fokus på heltids­

har ansvar for vedlikehold og drift av all ­kommunal bygningsmasse, som er ca. 60 000m2. Vi har også veier, kaier, havneanlegg og bruer som skal ha vedlikehold og tilsyn. Vaktmester avdelingen utfører også grave­ tjenesten for Den Norske kirke. Stillinger knyttet til vaktmester avdelingen er, Enhets Leder, FDV Leder, 7 fulltids vaktmestre. Vaktmestre har en fin og brei erfaring og fagmessig forskjellig. Noe som gjør at gruppen utfyller hverandre godt. Det er viktig å øke kompetanse innenfor noen områder, grunnet mange store og små tekniske anlegg. I forbindelse med sammenslåing må vi se på eksisterende bemanning opp mot ny eiendomsportefølje for å løse våre

er fordelt på 16 renholdere og 1 renholdsledkultur så langt det er mulighet for dette. Av disse har 8 personer fagutdanning. I tillegg har tjenesten hatt stabile vikar som hjelper oss med den daglige driften, enten det gjelder sykefravær eller ferie/fritid. Uten dette ville situasjonen vært utfordrende for tjenesten. For å opprettholde/øke andelen av faglærte er kommunen nødt til ha økt fokus på fag­ opplæring i 2019/2020. Bakgrunnen for dette er at vi står foran/er i ett generasjonsskifte der vi vil miste verdifull kompetanse. I tillegg har renholdstjenesten bistått ved spesielle hendelser i kommunal bolig bla. På Øytun. Renhold av kommunale leiligheter er også utført ved behov. Samhandlingsreformen krever økt innsats fra renholdstjenesten.

Sykefravær

Totalt

År

2019

8,1%

2018

13,8%

2017

11,8%

2016

11,3%

Fraværet ved enheten har vist en hyggelig nedgang, men er fremdeles høyere enn ønsket.

Økonomi Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Regnskap 2018

Tall i 1000 kr. 28 489 26 610 - 1 879 11 192

Område Drift har brukt kr 1.879.000 mer enn tildelt ramme. Lønnsutgifter inkludert sykepenger er innenfor budsjettet med et lite mindreforbruk på kr 30.000. Det er et merforbruk på ansvaret kommunale veier med kr 763.000. Dette gjelder i all hovedsak vintervedlikehold. Det er også et merforbruk ved Hitra Helsetun, Rådhuset, Barman og ved Kvenvær Oppvekstsenter, tilsammen kr 706.000. Dette dreier seg om driftsmateriell, strømutgifter, feilvarsling av brannalarm som måtte utbedres og reparasjon etter lynnedslag, det ikke alle utgifter dekt av forsikringen. Ved siden av dette er merforbruket noe ekstra vedlikehold og tiltak i andre bygg, blant annet i de kommunale boligene. Det utføres også mye ekstra vedlikehold etter at beboere flytter ut.

Driftsavdelingen sørger blant annet for vinterlys i Fillan.

Faktisk resultat ble dårligere enn prognosen ved 2. tertial 2019. Endringer i utgifter sett i forhold til 2018 skyldes at leieinntekter for kommunens utleieboliger er flyttet over til et eget område.


22 Årsrapport 2019

Tabeller og grafer 2019 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling - sammenligninger 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0-5 år

247

254

259

285

287

291

293

6-15 år

538

508

502

495

500

478

488

16-19 år

230

236

244

246

234

224

20-39 år

1118

1157

1171

1166

1197

40-54 år

918

930

927

946

55-66 år

693

678

680

67 - 79 år

503

536

80-89 år

188

90 + Totalt

0-5 år

2016-2020

2019-2020

289

1,4%

-1,4%

468

-5,5%

-4,1%

220

224

-8,9%

1,8%

1201

1207

1218

4,5%

0,9%

936

936

956

968

2,3%

1,3%

665

664

658

663

668

0,5%

0,8%

555

591

618

640

641

649

9,8%

1,2%

182

192

192

186

183

185

199

3,6%

7,6%

42

41

39

36

37

37

41

37

2,8%

-9,8%

4477

4522

4569

4622

4659

4648

4694

4720

2,1%

0,6%

6-15 år

16-19 år

20-39 år

40-54 år

55-66 år

Mengde avfall etter avfall og avfallstype Mengde (tonn) 2016

2017

2018

2019

Endring Andel av 16-19 totalen i 2019

I alt

i alt

2700,0

2628,0

2655,0

2713,0

0%

100,0

Restavfall

i alt

1228,0

1283,0

1175,0

1246,0

1%

46 %

Utsortert:

i alt

1472,0

1345,0

1480,0

1467,0

0%

54 %

Papp

i alt

270,0

244,0

258,0

237,0

-12 %

9%

Glass

i alt

57,0

53,0

62,0

75,0

32 %

3%

Plast

i alt

26,0

39,0

54,0

53,0

104 %

2%

Metaller

i alt

167,0

197,0

207,0

182,0

9%

7%

EE

i alt

93,0

92,0

99,0

100,0

8%

4%

Tre

i alt

471,0

421,0

469,0

466,0

-1 %

17 %

Hageavfall

i alt

208,0

148,0

123,0

128,0

-38 %

5%

Farlig avfall

i alt

104,0

107,0

133,0

128,0

23 %

5%

Annet

i alt

76,0

44,0

23,0

29,0

-62 %

1%

67-79 år

80-89 år

90+ år

Tabellen viser mengder husholdningsavfall samlet inn hjemme hos husholdningene og det som er levert direkte på gjenvinningsstasjon.


no

HITRA.

23

Finansielle nøkkeltall Hitra kommunes regnskap

2016

2017

2018

2019

Brutto driftsinntekt

kr 425,6 mill.

kr 429,9 mill.

kr 498,4 mill.

kr 477,2 mill.

Brutto driftsresultat

kr 12,9 mill.

kr -1,2 mill.

kr 55,9 mill.

kr 6,3 mill.

Netto driftsresultat

kr -1,0 mill.

kr -13,4 mill.

kr 46,2 mill.

kr -1,5 mill.

-0,2 %

-3,1 %

9,3 %

-0,3 %

kr 11,7 mill.

kr 2,8 mill.

kr 14,8 mill.

kr 0

kr 795,7 mill.

kr 827,3 mill.

kr 792,6 mill.

kr 791,7 mill.

kr 420 mill.

kr 427 mill.

kr 440 mill.

kr 444 mill.

kr 189,2 mill.

kr 207,9 mill.

kr 211,6 mill.

kr 169,4 mill.

Netto driftsresultat i forhold til inntektene i % Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) Lånegjeld pr. 31.12 - av dette lånegjeld som belaster driftsbudsjettet Innestående i bank pr. 31.12

Driften av kommunen, altså brutto driftsresultet, ble positivt i 2019 med kr 6,3 mill. Det er resultatet før belastning av renter og avdrag av lånegjelden. Når renter og avdrag er belastet er det et merforbruk på kr 1,5 mill. Etter fondsdisposisjoner ble det regnskapsmessige sluttresultatet gjort opp i balanse. Da ble det strøket kr 4,2 mill. av budsjettmessig avsetning til disposisjonsfond. Årsaken til resultatet i 2019 var merforbruk spesielt innenfor Helse og omsorg og Drift.

Vannforbruk ved offentlige bygg

Forbruk vann i m3 pr. år Avdeling/bygg

2017

2018

2019

93

111

113

432

345

218

Strand barnehage

455

747

Barman oppvekstsenter

464

937

Kultur-bygget/næring Torget Strand skole

Brannstasjon Fillan

545

357

310

Øytun Totalt

1539

1766

1775

Fillan Skole

1373

1749

1549

Fillan Barnehage

647

571

589

Melandsjø Eldresenter

353

494

486

Rådhuset

503

691

605

8179

7156

7005

13664

14159

14334

Hitra Helsetun Totalt

Knarrlagsund oppvekstsenter mangler vannmåler. Kvenvær oppvekstsenter har privat vann.

Operasjonelle nøkkeltall Pr. 31.12

2017

2018

2019

401

412

421

5

5

5

201

208

221

5

5

5

477

485

466

- herav med spesialundervisning

58

32

- hvorav benytter SFO

88

- herav særskilt språkopplæring§2-8 - herav leksehjelp (omlagt høst -14)

Antall årsverk Antall barnehager Antall barn i barnehager Antall grunnskoler Antall elever (GSI-15)

Pr.31.12

2017

2018

2019

Antall sykehjemsplasser

35

35

35

Kommunale omsorgsboliger

55

55

55

Beboere i boliger med heldøgns bemanning

43

42

42

Mottakere hjemmesykepleie

215

216

208

Mottakere tidsbegrenset opphold*

262

201

164

27

Institusjonsopphold i perioden*

392

318

299

87

90

Mottakere støttekontakt

25

32

39

24

30

31

Mottakere sosialhjelp %

2,6

3,0

3,1

81

47

37

Antall byggesøknader

166

251

170

96

78

129

Antall utstedte målebrev Tabellen beskriver litt om omfanget av kommunens tjenesteyting.

* antall personer, ikke liggedøgn


24 Årsrapport 2019

Hitra Kommune

Organisasjonskart Pr. 31.12.19

Rådmann Laila Eide Hjertø

Økonomisjef

Kommunikasjonssjef

May H. Lian

Kjell R. Sæther

Kommuneplanlegger

Personalsjef

Marit Aune

Line Røkenes

Kommunalsjef Oppvekst

Kommunalsjef Plan og brann

Gunn A. Røstad

Dag R. Bjørshol

Enhetsleder Drift

Enhetsleder VAR

Kultursjef

Tor Magne Langø

Øivind Johansen

Omar Pleym

Ass. rådmann/ kommunalsjef Helse og omsorg Harald M. Hatle


no

HITRA.

Ã…rskavalkade

2019

25


Januar

26 Årsrapport 2019

Februar

Kommunen var representert på Yrkes- og utdanningsmessa 2019 I januar ble Yrkes- og utdanningsmessa for Hitra og Frøya arrangert i Hitrahallen. For kommunen er Yrkes- og utdanningsmessa en viktig arena å være tilstede på. Kommunen har et stort behov for å rekruttere personell innenfor alle områder.

Hitra kulturfestival I uke 6 ble Hitra kulturfestival arrangert for første gang! Målsetningen for festivalen er blant annet å skape aktivitet i vinterhalvåret ved å synliggjøre lokal kunst og kultur. Kulturenheten er sekretariat og koordinerer programmet i festivalen.


27

no

HITRA.

Mars Rigmor Kristoffersen ble tildelt Hitra kommunes ærespris Rigmor Kristoffersen på Hitterkvelden 2019 tildelt Hitra kommunes ærespris for sitt kulturarbeid og arbeid med eldre. Rigmor er blant annet leder i lokalforeningen «Livsglede for eldre», som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

April Strandrydding på dagsordenen Strandryddeaksjonen har i løpet av de siste årene blitt en av landets største og viktigste dugnader. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alle små og store bidrag hjelper, og alle små og store hender kan være med å rydde strender. Her er barnehagen fra Strand oppvekstsenter i innsats for Strandryddeaksjonen 2019.


Mai

28 Årsrapport 2019

Juni

Ladestasjonen klartgjort ved Hitra rådhus 22. mai ble Fortums ladestasjon ved Hitra rådhus satt i drift. På denne kan 4 el-biler ladesamtidig mot betaling via app, SMS eller ladebrikke. Før denne kom opp, var nærmeste Fortum ladestasjon på Krokstadøra.

Kuslipp på Fjellvær Hvert år tar Trond Larsen på Fjellvær imot barnehagen ved Knarrlagsund oppvekstsenter. Barna får oppleve kyrne i fjøset og se at de blir sluppet ut på beite. Kalven fikk de kose med og se at den drakk melk. Høner og hester har han også. Det er mye å se, føle, lukte og høre for små og store barnehagebarn. Nærkontakt med slike dyr med slike dyr er sjelden vare.


no

HITRA.

29

Juli Borgerlig vigsel på Fjellvær Endringer i ekteskapsloven i 2018 overførte vigselmyndighet fra domstolene til kommunene. Her vigsler Kjell Roar Sæther fra Hitra kommune ekteparet Michaela og Bjørn, en varm julidag i 2019 på Fjellværsøya.

August Sentrumsparken ble ferdigstilt Med barnehage, skoler og helsetun i umiddelbar nærhet, sammen med kaféer og kjøpesentra, ligger parken godt til som møtested for folk i alle aldre. Gjennom en arbeidsprosess med Hitra ungdomsråd ble parken også anlagt i tråd med ungdommenes ønsker.


September

30 Årsrapport 2019

Oktober

Kommune- og fylkestingvalget 2019 Kommune- og fylkestingvalget 2019 ble avholdt søndag 8. og mandag 9. september. 175 innbyggere valgte søndagsstemming, og det var allerede før valgdagen hadde 22,9 % av de stemmeberettigede på Hitra avlagt sin stemme. Valgdeltakelsen endte på 57,2 %, opp fra 52,2% i 2015.

Ny million-utbetaling fra Havsbruksfondet I oktober fikk Hitra kommune utbetalt 9,8 millioner kroner fra Havbruksfondet. Havbruksfondet ble opprettet for å ivareta hensynet til kommuner som legge til rette for oppdrettsnæringen.


no

HITRA.

31

November Tweenies-klubben godt besøkt Sen-høsten 2019 ble Tweenies-klubb opprettet, et fritidstilbud for elevene på mellomtrinnet på Hitra. Tilbudet har vært svært godt besøkt. Hver uke har det kommet rundt 35 ungdommer i alderen 10 – 12 år som prater, spillet og har det fint sammen.

Desember Luciatog i barnehagen Vanligvis er småbarnshuset ved Fillan barnehage faste besøkende og sprer livsglede på Luciadagen på Blåfjell. I 2019 ble det gjort en vri. De eldre kledde seg ut som Luciaer og kom til småbarna for å synge, til stor glede for både store og små.


32 Årsrapport 2019

DalPro AS DalPro AS er Hitra kommunes vekst- og attføringsbedrift. DalPro er av den overbevisning at meningsfull arbeids­rettet aktivitet og deltakelse er helsefremmende, at helsen har en positiv effekt av å være i arbeid, og at dette bidrar til opplevelse av formål med livet. Gjennom systematisk planmessig arbeid ønsker vi at flest mulig av kommunenes inn­byggere skal kunne være aktive i det ordinære lokale arbeids­ livet.

Tilbakeføring til arbeidslivet I jobb og oppfølgingsavdelingen ved DalPro jobber vi blant annet med tilbakeføring til arbeidslivet, første møtet med arbeidslivet, karriereveiledning, inkludering og tilrettelegging. Å se etter muligheten for ordinært arbeid er alltid DalPros utgangspunkt. 38 personer fikk i 2019 hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet eller avklare egen arbeidskapasitet. 6 personer ble gitt et tilbud om varig tilrettelagt ­arbeid og ansettelse i en av våre interne avdelinger. DalPro er bindeleddet som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom den enkeltes forutsetninger og arbeidslivets krav.

Tjenester levert Tjenester som DalPro leverte for Hitra kommune i 2019 var; dagtilbud for hjemmeboende demente, aktivitetstilbud for 6 personer i produksjon av ulike produkter, tilbud om varig tilrettelagt arbeid for inntil 18 personer. DalPro skal fortsette med sommer­ vedlikeholdet i Fillan sentrum også i 2020, en menings­full og viktig oppgave for oss.

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya. ANSVARLIG REDAKTØR Ingjerd Astad UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya

HITRA.

no

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgaven finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra kommune