Page 1

TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE

ČRENSOVCI 5. DO 13. SEPTEMBER 2009


Teden Duhovnosti in Kulture 2009 Mladost NI norost! Pokojni pape! Janez Pavel II. je ve"krat poudarjal, da so mladi na#a prihodnost. V tem duhu letos v cerkvi na slovenskem obhajamo leto mladih. Leto poteka pod geslom »PRI!A SI« in je povzeto po pape!evi poslanici mladim za Svetovni dan mladih 2008 v Sydneyu. Zato je tudi Teden duhovnosti in kulture 2009 namenjen mladim in vsem tistim, ki se kakor koli sre"ujemo z njimi. Mladost NI norost! je geslo, s katerim !elimo poudariti, da je obdobje mladosti "as bogatega osebnega oblikovanja, ko se mladi formirajo za samostojno !ivljenje. To je "as poln !ivljenjskega optimizma in zagona, ki lahko pozitivno vpliva na !ivljenje Cerkve in celotne dru!be. Pape! Benedikt XVI. mlade takole nagovarja: »Tudi danes potrebujemo Kristusove u"ence, ki bi dare!ljivo !rtvovali svoj "as in energijo za slu!enje evangeliju. Potrebujemo mlade, ki bodo dovolili Bo!ji ljubezni, da jih razvname in ki bodo nesebi"no odgovorili na ta nujni klic, prav tako kot so storili #tevilni mladi bla!eni in svetniki v preteklosti pa tudi v novej#em obdobju.« Mislim, da je prostor mladih v Cerkvi ravno pristno sre"anje z Bogom in graditev osebnega odnosa z Njim. Potem bodo mladi lahko oznanjali in pri"evali za Jezusa tudi svojim sovrstnikom, s katerimi duhovniki in drugi pastoralni sodelavci nimamo stika. Tako bodo mladi lahko odkrivali polnost !ivljenjskega optimizma za svoje poslanstvo v tem svetu. Cerkev za mlade ne sme biti ovira na poti k sre"i in svobodi, ampak mo"na opora, kjer se bodo "utili sprejete ne glede na njihove !ivljenjske zgodbe in te!ave pa tudi hrepenenja in !elje. Treba je ponuditi program, odprt vsem, kjer ni pomembno, kdo si kot posameznik, ali si iz verne dru!ine ali ne, iz pode!elja ali iz mesta, ali poslu#a# rock ali klasiko, ampak kdo si v Bo!jih o"eh. V tem duhu nas je povabil tudi #kof dr. Marjan Turn#ek ob za"etku leta mladih: »$e mladi ne pridejo v ob"estvo, mora ob"estvo Cerkve k njim.« To pomeni, da mora Cerkev ravno v odnosu do mladih pokazati najve"jo mero svoje odprtosti, saj ti veliko pri"akujejo in zahtevajo. Kakr#nokoli moraliziranje ni samo neprimerno, ampak tudi #koduje, kajti mladi najve"krat vedo kaj je prav, ne vedo pa povsem dobro, kako to uresni"iti. Zato je potreben nek nov pristop, ki v ospredje postavlja konkretno posameznikovo !ivljenje in njegovo zgodbo, v katero je vpet tudi njegov odnos z Bogom. Le "e bomo v Cerkvi razumevajo"i do njih, bodo lahko sami odkrivali radost !ivljenja z Bogom in veselje, da smejo biti njegovi sodelavci tudi pri oznanjevanju veselega oznanila svojim sovrstnikom. Upamo, da bomo nekaj od tega lahko ponudili mladim v Tednu duhovnosti in kulture 2009. Zato vsi mladi in tisti, ki imate radi mlade, lepo vabljeni, da se nam pridru!ite v Tednu duhovnosti in kulture 2009. Prisr"no vabljeni! Simon SLANA, kaplan predsednik programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2009 !

stran: 2


sobota, 5. september 2009

..: KJE S(M)O MLADI :.. 1730 molitev pred Najsvetej"im 1800 sveta ma"a z nagovorom Janez Turinek, !upnik v Arti"ah Cerkveni me"ani pevski zbor dr. Franceta Cigana !rensovci

PIRAMIDA

1900

gostje: • Janez Turinek, zmagovalec Piramide • dr. Alenka #verc, finalistka Piramide; • mladi iz doma$e %upnije Otvoritev razstave (Andreja Sever): Klekl in njegova pisana beseda kulturni program: Kulturno dru"tvo Trnje moderatorki: Nata"a Hozjan, Metka Sobo$an Sarja"

!kofijafest 2009 - PRI"A.SI !

stran: 3


nedelja, 6. september 2009

..: SKUPAJ Z MLADIMI :.. ..: V NOVO !OLSKO IN :.. ..: VEROU"NO LETO :.. 730

sveta ma"a z nagovorom Simon Slana, kaplan v $rensovcih Jutranji zvon sveta ma"a z nagovorom

1000 za #olarje, star#e in u"itelje AKADEMIJA ob za$etku "olskega leta sodelujejo: osnovno#olci, dijaki moderatorka: Marija Horvat msgr. dr. Marjan Turn"ek, murskosobo#ki #kof skupina Upanje, otro"ka pevska zbora !rensovci in Bistrica

1700 sveta ma"a z nagovorom #tefan Grabar, !upnik v $rensovcih Cerkveni me"ani pevski zbor Gornja Bistrica

!

stran: 4


ponedeljek, 7. september 2009

..: STISKE ODRA!"ANJA :.. 1730 molitev pred Najsvetej"im 1800 sveta ma"a z nagovorom dr. Jo%e Plut, voja#ki vikar GENERAL#TAB SLOVENSKE VOJSKE

Jutranji zvon

1900

gost ve"era: dr. Jo%e Plut, voja#ki vikar GENERAL#TAB SLOVENSKE VOJSKE

kulturni program: Kulturno dru"tvo Gornja Bistrica moderator: Branko Vu$ko

Spo!tovana star!a, sinovo jemanje mamil je en sam velik klic na pomo!. Zna"el se je v !udni stiski, ki je niti sam prav ne razume. Dolg!as mu je in stalno se nemirno premika. Upira se, zapira se v svojo sobo in tam #di ure in ure za ra!unalnikom. Na vsako va"o besedo odgovarja, da ga pustite na miru. A ravno tega no!e. Ho!e, da sta z njim, da ga usmerjata, vodita, spodbujata ter ga nenehno spremljata v njegovih naporih. Rad bi preizkusil vse meje, rad bi si zagotovil, da ga bosta vedno spremljala, pa naj se zgodi karkoli. $eli si vajine navzo!nosti. Rad bi, da bi razumela njegovo stisko odra!"anja. $eli si pogovora z vama, pa naj vaju "e tako mo!no zavra!a. $eli si, da bi vzdr#ala. To bi zanj pomenilo, da je kljub vsem mladostnim zapletom "e vedno sprejemljiv in ljubljen. Christian Goste#nik !

stran: 5


torek, 8. september 2009

Marijin rojstni dan

..: MLADI, :.. ..: !OLA IN MEDIJI :.. 700

sveta ma"a z nagovorom #tefan Grabar, !upnik v $rensovcih Cerkveni me"ani pevski zbor dr. Franceta Cigana !rensovci

900

sveta ma"a z nagovorom Simon Slana, kaplan v $rensovcih Cerkveni me"ani pevski zbor Gornja Bistrica

1730 molitev pred Najsvetej"im 1800 sveta ma"a z nagovorom dr. Peter Lah, dekan Fakultete za medije Cerkveni me"ani pevski zbor Gornja Bistrica

1900

gosta ve"era: • dr. Alenka #verc, nekdanja dr!avna sekretarka na Ministrstvu za #olstvo in #port, • dr. Peter Lah, dekan Fakultete za medije kulturni program: mladi iz Bistric moderatorka: Marija Horvat

!

stran: 6


sreda, 9. september 2009

..: MLADI IN GLASBA :.. 1730 molitev pred Najsvetej"im 1800 sveta ma"a z nagovorom mag. Branko Cestnik, !upnik na Frankolovem skupina Upanje

1900

gost ve"era: mag. Branko Cestnik, !upnik na Frankolovem kulturni program: Kulturno dru"tvo !ren"ovci moderatorka: Dragica Kolenko

Glasba. Brez glasbe si sploh ne morem predstavljati #ivljenja. $e celo #ivljenje #ivim z glasbo. Raziskave ka#ejo, da #e v materinem trebuhu glasba vpliva na dojen!ke. Name vsekakor je. O!e je bil izjemen klasi!ni glasbenik, ob!utljiv, ravno tako mama. Oba, s starej"im bratom Andrejem, sva prepojena z glasbo. Mene sicer zanima tudi oblikovanje in risanje, ampak glasba mi je vedno pomenila ne le konji!ek, ampak tudi sprostitev. To je ljubezen! U#ivam v tem, da lahko dam ljudem lepe in predvsem pozitivne melodije. Ana De#man !

stran: 7


!etrtek, 10. september 2009

..: JO#EF KLEKL st. :.. ..: 90 LET KASNEJE :.. 1730 molitev pred Najsvetej"im 1800 sveta ma"a z nagovorom msgr. dr. Peter #tumpf, mariborski pomo!ni #kof Starej"i cerkveni me"ani pevski zbor !rensovci

1900

gosta ve"era: • msgr. dr. Peter #tumpf, mariborski pomo!ni #kof; • doc. dr. Andrej Hozjan, Filozofska fakulteta Univ. v MB kulturni program: KD Fran Sale"ki Fin%gar &i%ki moderator: Jo%ef Horvat

petek, 11. september 2009

..: KO PRESTOPIMO MEJE :.. 1730 Kri%ev pot 1800 sveta ma"a z nagovorom Robert Fri"kovec, zaporni#ki duhovnik Jutranji zvon

1900

gost ve"era: Robert Fri"kovec, zaporni#ki duhovnik kulturni program: skupina mladih iz Bistric moderatorka: Vera Markoja !

stran: 8


sobota, 12. september 2009

..: DEKANIJSKO SRE"ANJE :.. ..: MLADIH :.. ..: ''MLADOST NI NOROST'' :.. zbiranje bolnikov in ostarelih

1000 prilo!nost za sveto spoved

sveta ma"a z nagovorom

1100 za bolnike in ostarele #tefan Grabar, !upnik v $rensovcih ljudsko petje skupno romanje

1200 na duhovni#ke grobove #tefan Grabar, !upnik v $rensovcih ljudsko petje

2000 sveta ma"a z nagovorom Peter Pu$nik, ravnatelj Centra za mlade, dru!ine in odrasle, namestnik ravnatelja Doma Janeza Boska dijaki Gimnazije &elimlje

2130

KONCERT

(vstop prost)

Adi Smolar predskupina: Blind 4 destiny

!

stran: 9


nedelja, 13. september 2009

farno pro!"enje

..: POVI!ANJE SV. KRI#A :.. PRO!"ENJSKA SLOVESNOST 730

pro"$enjska sveta ma"a #tefan Grabar, !upnik v $rensovcih Starej"i cerkveni me"ani pevski zbor !rensovci slovesna pro"$enjska

1000 sveta ma"a

Robert Fri"kovec, zaporni#ki duhovnik Cerkveni me"ani pevski zbor dr. Franceta Cigana !rensovci, skupina Upanje, otr. zbora !rensovci in Bistrica

po ma"i

pro"$enjsko dru%enje in rajanje folklornih skupin ob$ine !ren"ovci

Izdal:

ZAVOD SVETE DRU&INE !REN#OVCI

Pripravil: Odgovarja: Oblikoval:

Programski odbor za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2009 #tefan Grabar, %upnik in direktor Zavoda Jo%ef Horvat

Tisk:

Tiskarna KLAR, M. Sobota !

stran: 10

TDK 2009  

Teden duhovnosti in kulture 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you