Page 1

TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE

DRU!INA V"ERAJ DANES JUTRI

!RENSOVCI 3. DO 1 1. SepTEMBER 2 00 5


Ted en D uh ovn os ti in Kultur e 2 00 5

DRU!INA V"ERAJ, DANES, JUTRI

OB TEDNU DUHOVNOSTI IN KU LTURE 2005 Ljudje smo zmeraj na poti iskanja !esa. Pa ne kupljivih stvari in zadovoljitvenih mo!nosti, ampak i"!emo duhovna obzorja, ki na"emu !ivljenju dajejo orientacijo in vsebino. Teden duhovnosti in kulture 2005, ki ga posve!amo dru!ini, je le kamen!ek v mozaiku duhovnih razse!nosti na"e notranjosti. Dru!ina je sredi"!e !ivljenja. Za !loveka in !love"tvo je nenadomestljivo pomembna. Je zavetje za !ivljenje in !loveka vredno umiranje, je prizana"anje mladosti in upo"tevanje starosti. Dru!ina pomeni vedeti, da imamo na tem svetu prostor, ki ga ne moremo izgubiti, kjer smo vedno dobrodo"li, kjer niso "teti tvoji uspehi, tvoja poslovna zmagoslavja, kupi denarja ampak ti sam, tak"en kakr"en si, kot enkratna in nenadomestljiva osebnost, da sem tu, prav v tej dru!ini, ker !elim !iveti v odnosu biti tu za drugega, biti mu na voljo. #al v zadnjih letih vse bolj sli"imo glasove, kako je dru!ina v krizi, kako propada pred na"imi o!mi in kako smo ob tem nemo!ni. Toda strokovnjaki ugotavljajo, da dru!ina ni toliko v krizi, koliko je predvsem pred novimi izzivi, ki jih ve!krat ne znamo ovrednotiti, "e manj pa jih postaviti na pravo mesto in za!eti dejavno razre"evati. V sodobnem !asu ima dru!ina manj"o dru!beno vrednost v primerjavi s podjetni"tvom, kariero, politiko, statusom. Premalo razmi"ljamo o dru!ini kot vrednoti, ki je na prvem mestu. Na vrsto pride "ele za vsemi drugimi potrebami posameznika. Za vse te druge naloge, je jasno, da potrebujejo !as, trud, znanje, med tem, ko za dru!ino velikokrat menimo, da je nekaj samo po sebi umevnega, nekaj kar pa! mora funkcionirati, !e za to, ker smo se tako odlo!ili. Ravno zaradi takega razmi"ljanja smo velikokrat razo!arani in po!asi se za!ne ru"iti du"evno zdravje dru!ine (dobro po!utje, zadovoljstvo, sre!a). Najprej se ru"i pri enem dru!inskem !lanu, potem pa kot domine padajo "e ostali. Tu pa prevzameta odlo!ilno vlogo prav zakonca. Mo! in !ena sta temelj vseh dru!inskih odnosov, zato je od njune odlo!itve odvisno, kako bosta urejala odnose med seboj in v dru!ini ter tako posegla v vsa dru!inska dogajanja. To pa ni lahko. Vsak zakon, vsaka dru!ina ima svojo enkratno zgodbo. Toda !ivljenje je lepo, ker je dar. #ivimo ga v vsej polnosti. Programska ponudba Tedna duhovnosti in kulture je prav gotovo dovolj bogata, da bo lahko vsak !lovek dobre volje na"el kak biser ter ga dodal v zakladnico !ivljenja, medsebojnih odnosov in duhovnega blagostanja svoje dru!ine. Daniel KOLENKO predsednik programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005

stran : 2


sobota, 3. september 2005

NAJINA PO T V DRU! INI 1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m Dr. Iva n P lato vnja k, profesor duhovnosti na Teolo"ki fakulteti Univerze v Ljubljani Cer kve ni p evski z bor dr. Franc eta Ciga na #re nso vci

1900 Najina pot v dru#ini gosta ve!era: Vilma i n Da ni lo Siter, voditelja zakonskih skupin dru"tva Dru$i na in $i vlje nje Karmen Smodi", likovna pedagoginja: Razstava ilustracij na temo ''Tebi Brezmade$na v Sveti dru$ini'' kulturni program: zakon ski p ari: Tern ar, %kro bar, Vu!ko moderator:

Bra nko Vu!ko

"Ni te!ko i meti dru!i no, u metnost je biti dru!i na. Biti dru!i na ni le zveza d veh ljudi , ki so se ji ma rodi li otroci , biti dru!i na je ne neh no daja nje i n pr eje ma nje , je sta lno prilagaja nje , je "i sta ljubeze n, ki vsak ega " la na obo gati. Zato je vred no bit i dru!ina." Nata" a H ozjan , !lanica programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005

’’Dru!i na kot prostor naji ne ga sr e"anj a, kjer lah ko po sta vi va s voje podobe pred og leda lo i n si pove va re sni co.’’ Bran ko V u!ko , !lan programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 stran : 3


nedelja, 4. september 2005

DRU! INA, $O LA, CER KEV sveta ma "a ob z a!et ku n oveg a

10

00 "olske ga in vero u!ne ga leta ,

neposredni televizijski prenos na RTV Slovenija, I. program Iva n Kraj nc, $upnik v #rensovcih Cer kve ni p evski z bor dr. Franc eta Ciga na #re nso vci , Otro" ki p evski z bor #r e nso vci , Mlad in ski pe vs ki zbor Upa nje iz Bi stric Marija Horva t: Nagovor s loven skih "olarje v, star" ev, u!it e lje v in kateh eto v Akad e mija ob za !etk u "o ls ke ga in verou! ne ga leta moderatorka: Marija Horvat

1700 sveta ma "a

z n ag ovoro m n a G B

Ben edikt Deja n E mber "i! kaplan v #rensovcih Cer kve ni p evski z bor Gornj a Bistri ca 1800 sveta ma "a z na govoro m Iva n Kraj nc, $upnik v #rensovcih Starej "i c erk ve ni p e vs ki zbor #re ns ovc i

1900

Usta novit ev za konski h sku pi n v #u pniji %re nsovci moderator:

I va n Kraj nc

’’#e tako mo" ni viharji ne za bri$ ejo dru!i nsk ih vezi in poti, ki vodijo do do ma. ’’ Marija H orva t , !lanica programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 stran : 4


ponedeljek, 5. september 2005

ODGO VOR NO STAR $EVST VO 1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m Marti n Pan i!, ljudski misionar Jutra nji z von

1900 Odg ovor no sta r "e vst vo gostja ve!era: dr. Zden ka Za lokar Di vjak , kulturni program: KD Tr nje moderatorka: Nata"a Hozja n

torek, 6. september 2005

DRU! INA Z O SEBAM I S POSEB NIMI PO TREBAM I 1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m dr. Jo$e f S mej, mariborski pomo$ni "kof Starej "i c erk ve ni p e vs ki zbor #re ns ovc i

1900

Dru#ina z osebami s posebnimi potrebami gosti ve!era: Majda Mau! ec s s odela vci i n go sti kulturni program: Otroci s pos eb ni mi potre ba mi s s voji mi st ar"i moderatorka: Drag ica Ko le nko stran : 5


sreda, 7. september 2005

SVET A DRU!INA KOT VZOR 1730 Molite v pr ed Najs vetej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m dr. Marjan T urn "e k, prof. na Teolo"ki fakulteti in rektor bogoslovja v Mariboru Cer kve ni p evski z bor Gornj a Bistri ca

1900 Sveta dr u#i na kot vz or gost ve!era: dr. Marjan T urn "e k kulturni program: ljuds ki p e vci iz ob!ine #rensov ci moderator: I van Kraj nc

''%e bi se $e e nkr at rodil, pa bi s me l izbir ati, bi pro sil s voje star$ e, "e bi bi lo tre ba tudi na kole nih, da bi s e po novno rodi l v dru!i ni kot des eti otrok. '' Ivan Krajnc , $upnik !rensovski, direktor Zavoda Svete Dru$ine #rensovci in !lan programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005

‘’Dru!i na je bi la s mi se l, je s mi se l, bo s mi se l moje ga !ivlj enja. ’’ Dragica Kol enko , !lanica programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 stran : 6


!etrtek, 8. septemb er 2005, Marijin rojs tni d an

DRU! INA OB DELU PRAZ NUJE 0730 sveta ma "a z nago voro m Ben edikt Deja n E mber "i! , kaplan v #rensovcih Jutra nji z von

1030 sveta ma "a z nago voro m Ben edikt Deja n E mber "i! , kaplan v #rensovcih Starej "i c erk ve ni p e vs ki zbor #re ns ovc i

0900 sveta ma "a z nagovorom na GB Ben edikt Deja n E mber "i! , kaplan v #rensovcih Cer kve ni p evski z bor Gornj a Bistri ca

1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m Bo"tja n Le nart, novoma"nik, kaplan na Ravnah na Koro"kem Jutra nji z von

1900 Dr u#i na ob de lu p raz nu je gostja ve!era:

dr. Ju lka Ne$i!

kulturni program: Folklor no dru "t vo ''Poz va!i n'' Bistrica moderator:

Ro man V u!ko

’’Dre vo. Le kako bi odra$ "alo brez v rodovitno ze mljo raz veja nih kor e nin? Ust varjaj mo zdravo os novo dr u!ini in s e ves eli mo !laht nih p lodo v.'' Roman V u!ko , !lan programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 stran : 7


petek, 9. september 2005

DRU! INA V%ER AJ, DANES, JUTR I 1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m dr. Karel B eder njak , $upnik v Martjancih Jutra nji z von

1845 sveti kri$ ev pot v nara vi Iva n Kraj nc, $upnik v #rensovcih ljuds ko p etje

1930

D RU! IN A v&e ra j, da ne s, jut ri gost ve!era: ma g. Ja nez Drob ni!, minister za delo, dru$ino in socialne zadeve kulturni program: prizor Lojzeta Kozarja ''Dru$i na v!er aj, da ne s, jutri ’’ v izvedbi KD ''Fra n S. Fi n$gar '' &i$ki moderator:

Jo$ ef Hor vat

''Pr ihodno st na $e va si, na$ e ob" ine, na$ e dr!ave, prihodno st E vrop e in "lo ve$t va je v dru!i ni!'' Jo$ef Hor vat , !lan programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 in predsednik sveta Zavoda Svete Dru$ine #rensovci, poslanec Dr$avnega zbora RS

stran : 8


sobota, 10. september 2005

DRU! INA PO JE 1000 1100

zbir an je bol nik ov i n os tare lih sveta ma "a z nago voro m za bo lnike in osta rele

Vili Kova !, srebrnoma"nik, $upnik na Hotizi ljuds ko p etje

skupno romanje

1200 v #upnijsko cerkev, blagoslov

Vili Kova !, srebrnoma"nik, $upnik na Hotizi ljuds ko p etje

1730 molite v pr ed Najs ve tej "i m 1800 sveta ma "a z nago voro m Ja nez Fer enc ek , $upnik v Apa!ah Cer kve ni p evski z bor dr. Franc e Ciga n #r e nso vci

1900 D RU! IN A p oje pojejo:

na" e dru$i ne

snemanje za radio Ognji"!e

moderator:

Da nie l K le nko

''%e bi $e enkrat bi l pr ed odlo" itvij o ali dru!i na ali ne , bi $ e e nkrat r eke l: Âť Da, dru!i na! ÂŤ.'' Daniel K olenko , predsednik programskega odbora za pripravo Tedna duhovnosti in kulture 2005 stran : 9


nedelja, 11. september 2005

farno pro"!enje

DRU! INA DRU! INI 0700 molite v pr ed Najs ve tej "i m 0730 sl ove sna p r o"&e njska sveta ma "a

Fra nci Tr ste njak , glavni in odgovorni urednik radia Ognji"!e Starej "i c erk ve ni p e vs ki zbor #re ns ovc i

1000 molite v pr ed Najs ve tej "i m sl ove sna p r o"&e njska

1030 sveta ma "a

Fra nci Tr ste njak , glavni in odgovorni urednik radia Ognji"!e Cer kve ni p evski z bor dr. Franc e Ciga n #r e nso vci

po ma"i ves dan

p ro"! enjs ko p rijateljs ko dru$e nje dobrodelna akcija

''DRU&INA DRU&INI''

PRI VSE H S VETI H MA %AH V TEDNU DUHOVNO STI IN KULTURE 200 5 SODELUJEJO NA %E DRU&I NE Slika na naslovnici: Sveta dru$ina - detajl mozaika akademskega slikarja %tefana Hauka

Izdal:

ZAV OD SVET E DRU&I NE #RE N SOV CI

Pripravil: Odgovarja: Oblikoval:

Od bor za prip rav o Tedna duh ovnosti in k ult ure 20 05 Ivan Krajnc , $u pnik in direktor Z avod a Jo$ef Horv at

Tisk:

Tiskarn a #UK , G. R adg ona

stran : 10

TDK 2005  

Teden duhovnosti in kulture 2005

Advertisement