Page 1

!

! ! !

!

TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE !

KLEKLOV ODMEV V TRETJE TISO!LETJE! 130-LETNICA ROJSTVA JO!EFA KLEKLA

85-LETNICA

PRIKLJU!ITVE PREKMURJA SLOVENIJI

100-LETNICA

ZA!ETKA IZHAJANJA MARIJINEGA LISTA IN KALENDARA SRCA JEZU"OVOGA

10-LETNICA POSTAVITVE POMNIKA JO!EFU KLEKLU

!RENSOVCI SEPTEMBER

2004

! ! ! !


!"#"$%%&'()*$)+,-%%-$%%.'/,'0"% KLEKLOV ODMEV V TRETJE TISO!LETJE '

/9')*+,-'+-./0,/1)2' 2,'3-4)-5*' *+,-! ./01! 2,! 345,6! 7,-,.! -894:.4;61! 1.! <8=68+,>! ;,-/2! ?,! 5,64! =,64! 54! :+;61>! <1! 10/! ;:42! 6,0,=2! :! 6/<4! 10,.4:/.19! @=,<=4:19! -.,:19A! 71! -.,:1! ;4! 546,</=1! :! ;,-019! 3/54+,-.19! =,619A! %,6/! BCCD! ;04! 3! 3./.;6:,.10! ;1054312,0! :! E108! 4-<+1:/=1!5+/:4!:,=1F1.4!G4?,H/!@=,<=/!;6A!1.!08!./64!54;6/:1=1! :!;+,-1IF8!J+,.;4:,K!6+/2.1!540.1<>!:;,0!./0!:!=8F>!-/!2,!68! -,=4:/=! -894:.1<>! 8+,-.1<! 1.! ./+4-.1! L8-16,=2! $=4:,.;<,! <+/21.,A! %,64;! 01.,:/! BMN! =,6! 4-! .2,O4:,O/! +42;6:/>! BNN! =,6! 4-! 3/F,6</! 139/2/.2/! P/+121.,O/! =1;6/! 1.! @/=,.-/+2/! $+K/! G,38I4:4O/!6,+!QR!=,6!5+1<=28F16:,!*+,<08+2/!$=4:,.121A!! 74!;4!28L1=,21>!<1!./+/:.4;6!<=1F,24>!-/!;,!54.4:.4!3/3+,04!:! 6,O/! :,=1</./! $=4:,.;<,! 4<+4O=1.,! 1.! ./! .2,O4:4! :,=1<4! 45+/:=2,.4! -,=4A! P/+121.! =1;6! 1.! @/=,.-/+! $+K/! G,38I4:4O/! ;6/! 54O=/L=2/=/! :,+4! 5+,<08+;<,O/! F=4:,</>! ./;=4.2,./! ./! G,38;4:4! 1.! P/+121.4! S+,30/-,?.4! $+K,A! T/64! 2,! P/+121.! =1;6! 3/F,=!139/2/61!./!5+/3.1<!S+,30/-,?.,>!QA!-,K,0L+/!BCND!=,6/! 1.!:/L1=!=28-1!<!54;.,0/.28!S+,30/-,?.,!U,:1K,!P/+12,A! @/=,.-/+! $+K/! G,38I4:4O/>! <46! 51I,! %423,! @43/+! ;6A>! 2,! 139/2/=! 3/64>! -/! L1! ;,! 54;,L,2! I1+1=4! F/IF,.2,! 1.! 54;.,0/.2,! G,38;4:,O/! $+K/A! *+/:! 5+,<08+;<1! F=4:,<! 2,! :! 6,0! +/;,=! :! L4O/;6:4!-89/!1.!;+K/>!:!F=4:,</!:,+,!:!S4O/!1.!:!=28L,3,.!-4! 0/6,+1.,! L,;,-,>! -4! ./+4-/A! *+/:! G4?,H! @=,<=! 2,! 54;6/=! 68-1! -894:.1! 4F,! 5+1<=28F16:,! *+,<08+2/! $=4:,.121>! <4! 2,! ;! 5+4-4+.4! 51;/.4! L,;,-4! ;54-L82/=! ./I,! =28-;6:4! <! 5+/:10! <+IF/.;<10!1.!./+4-.10!:+,-.46/0>!</+!54;,L,2!3/;=,-104!:! .2,O4:19!"4:1./9A!*4!-:/2;,619!=,619!13-/2/.2/!6,-.1</!"4:1.,! V! 3/F,6,<! =,6/! BCBM! V! 2,! G4?,H! @=,<=! 3/51;/=W! XX"/I! ./+4-! 2,! 54=,O!-8I.,!5404F1!546+,L4:/=!68-1!-+8O4!5404FA!S1=!2,!L+,3! 5+/:1KA!P/6,+.1!2,31<!;4!08!2,0/=1>!0/-?/+IF1.4!;4!8:/2/=1!?,! K,=4! :! K,+<,:>! <2,+! 2,! 8L4O1! $=4:,.,K! 04+/=! 54;=8I/61! 0/-?/+;<,!5+1-1O,!1.!5,;01>!<1!219!.1!+/380,=Y!Z=4!2,!3/!64>!-/! ;,! ./I! ./+4-! 3L+1I,! 3! =1K/! 3,0=2,A! *4=,O! 6,O/! 2,! 6+5,=! 3/54;6/:=2/.2,>! 3/0,64:/.2,! 1.! <+1:1K4! 5+1! :42;<1>! ;4-1IF8! 1.! 5+1! 54=161F.1! 4L=/;61Y! "/! ;6+/.<4! ;,! "4:1.,! .1;4! :,3/=,>! 548-/+2/=,!;4!;/04!5+/:1K4>!<1!;=4.1!./!L4?21!5+/:1K1AXX! 7,9! .,</2! 3/51;/.19! L,;,->! :3,619! 13! 3/<=/-.1K,! G4?,H/! @=,<=/>!;4!=,!5+:1!86+1.,<!54O=,-/!./.2A!*46+,L.4!;,!2,!3/3+,61! O=4L=2,>! ;1! :3,61! .,<4=1<4! :,F! F/;/A! 74! ./0! L4! 404O4F1=! 68-1! =,64I.21! 7,-,.! -894:.4;61! 1.! <8=68+,>! <1! 2,! 5+,-! ./01A! P,-! ./01!L4-4!+/3.1!;6+4<4:.2/<1>!0,-!-+8O10!68-1!-:/>!<1!;6/!:! 3/-.219!=,619!-4<64+1+/=/!13!-,=!G4?,H/!@=,<=!;6A! &L!-894:.19!1.!<8=68+.19!:,F,+19!L404!I1+1=1!1.!54O=/L=2/=1! ;:42,O/!-89/>!-/!L404!304O=1!-4;642.4!;645/61!54!5461!G4?,H/! @=,<=/! 1.! .,! L404! 3/3+61! ;/04! :! ;:42! -/.,;>! /05/<! L404! 4-5+61! 3/! 286+1>! <1! 546+,L82,! 6+-.,! 6,0,=2,>! ./! </6,+19! ;,! O+/-124!-4L+1!F/;1A! 2:$%'35;<,=! ?85.1<!F+,.;4:;<1!

5+,-;,-.1<!4-L4+/!3/!5+15+/:4!7,-./!-894:.4;61!1.!<8=68+,! ! !

!"#$%&'6'


+)1),23%45%+"6,"71"0%8994% '

/5?*4132'3/,=*5)'@' -0*5)-5;'0'A?/+/02,13*' <-924*<*! '

'

(B>7'

'

(L77'

'

CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC' ' '

!:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC' '

'

C$G!"#D'O$#J$%'PD"DQ%FRS' +/:./6,=2!4+O=/+;<,!I4=,!:!PA!$4L461' '

=G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' I#U'V#$%WG"$'=FN$%$'X#G%!D:WF' ' !

!

(Y77'

&+O,=;<1!<4.K,+6' C$G!"#D''O$#J$%'PD"DQ%FR&' 5+,-;6/:16,:!4+O=/+;<,!I4=,! :!P8+;<1!$4L461! '

!

RD%WG#"'FM:$J$JD&' OF"J$'OGI:GIS'H#DZUS' 5+4H,;4+!./!4+O=/+;<1!I4=1! :!PA!$4L461!1.!4+O/.1;6! :!',=1<1!*4=/.1>! K"[IG%"F'D#NE$#!RG'KDEG' 04-,+/64+W!!!!!2:$%'3#$J%W! !

!

14/0*,13;'35;<2,;S'O242'O/<'+/O' ! ' '

TG!GIFED&' 1#QG%'\<D]GZ'3EGRE^' [NE$!TFE&' ' V#$%WG'=FN$%'

!

2U' $=4:,.;</!@+/21./>!./2=,5I/!01=1./W! =[L=\./!E/:,.;</>!]4+1F</>!U4=,.;</^! ",!543./0!2/3!=,5I,O/!;:,6/>! :;/!;=/-<4;6!;1!042_O/!;+K/^!

!

E,H+,.W! 1ED:G%!R$'3#$JF%$S'CFEF'CDJ'IDCS' HDM$TD'"G'%FRI$#'%FRIF'%G'TDCU' '

!"#$%&'>'


$"#"/:23%;5%+"6,"71"0%8994% '

__O;)*5,2'<*A23S' 32,X'P5*+5;?2S' 32'1/')*',;O'O;)2'+;42__' <)=">%./"?/%

7B>7'

' '

' '

!:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC

'

9G%GIFR"'+GJ$%'*CTG#KFQ' </5=/.!:!J+,.;4:K19! =G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' I#U'V#$%WG"$'=FN$%$'X#G%!D:WF >7 (7 ' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC 2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19! 1"$#GJKF'WG#R:G%F'HG:!RF'MTD#' X#G%!D:WF' 77 7Y ' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'%$'?9 9G%GIFR"'+GJ$%'*CTG#KFQ' </5=/.!:!J+,.;4:K19 =G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' ?D#%J$'9F!"#FW$ !#GQ$%JG'T#$EWG:' (`>7' 1EDCKRD:GN$'T#$E%GN$'H#FM%$%J$' <44+-1./64+</W!!!;%I#GJ$'1G:G#' '

'

'

'

'

'

'

(B>7' CDEF"G:'KDE$#JG:'F%'!"$#KG:'

'

' '

H#GI',$J!:G"GJKFC

'

!:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'M$'KDE$#JGS'

(L77' !"$#KG'F%'[QF"GEJG'

2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19 D"#DKRF'F%'CE$IF%!RF'HG:!RF' MTD#F'IDC$QG'][H%FJG ! !

!

__O$"G#%F'JGMFRS' (Y77' RF%Q'H#GI#$NFS' RF'!D'"G'%$C'C$"F'I$EF__ @=,<= ' !`

!

a

O4;62/!:,F,+/&'HF!$"GEJFW$'9G#"$'?DEDT' <8=68+.1!5+4O+/0W! T#$EWF'1EDCKRD:GN$'T#$E%GN$' H#FM%$%J$S'CE$IF%!RF'MTD#'-H$%JG! 04-,+/64+</W!!!!!O$#FJ$'.D#:$"'

% !"#$%&'8'


6)$"#"/:"?3%@5%+"6,"71"0%8994% '

</b*V'34*34' 2,'3;)/42c32'A;0/+2' '

(B>7' CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC' (L77' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'

' '

'

I#U'3$#GE'9GIG#%J$RS' ?85.1<!:!P/+62/.K19!

'

<["#$%JF'M:D%' '

! !

<D]GZ'3EGRE' (Y77' F%'R$"DEFKRF'M$:DIF' O4;6!:,F,+/&''''I#U'3$#GE'9GIG#%J$RS' -1+,<64+!T/:4-/!;:A!P1<=/:?/!PA!$4L46/' '

<8=68+.1!5+4O+/0W! 3+''V#$%'1$EGKRF'VF%]N$#''bF]RF' 04-,+/64+W!!!!!<D]G'.D#:$"' ' ' ' '

,)0"?3%A5%+"6,"71"0%8994% '

0EDN$'3EGRE$'H#F'H#FREJ[QF":F' P#GRC[#J$'1ED:G%FJF' '

(B>7' CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC' (L77' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'

' '

'

'

9G%GIFR"'+GJ$%'*CTG#KFQ' </5=/.!:!J+,.;4:K19' 1"$#GJKF'WG#R:G%F'HG:!RF'MTD#' X#G%!D:WF' '

! ! !

0EDN$'3EGRE$'H#F'H#FREJ[QF":F'

(Y77' P#GRC[#J$'1ED:G%FJF'

'

O4;6/!:,F,+/&' 9DJ$%'+DCJ$%S'MNDID:F%$#' I#U';%I#GJ'.DMJ$%' <8=68+.1!5+4O+/0W! +DE%J$'9F!"#FW$S'1"$#GJKF'WG#R:G%F' HG:!RF'MTD#'X#G%!D:WF' 04-,+/64+W!!!!!5DC$%'0[QRD' !"#$%&'a'


+0"#23%B5%+"6,"71"0%89943'O$#FJF%'#DJ!"%F'I$%% '

(77d4*),2=;'

A;X*)3;'2A.;<;,<;' O;52<2,*?;'421);' '

7B>7' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'

'

' '

'

2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19! '

<["#$%JF'M:D%'

(7>7' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC' '

'

'

9G%GIFR"'+GJ$%'*CTG#KFQ' </5=/.!:!J+,.;4:K19 1"$#GJKF'WG#R:G%F'HG:!RF'MTD#' X#G%!D:WF'

'

7Y77' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'%$'?9' '

2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19! =G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' ?D#%J$'9F!"#FW$ ' '

(B>7' CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC' (L77' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'

' '

'

I#U'1"$%F!E$:'A:G#S' ?85.1<!:!S4O421.1!

'

'

EJ[I!RF'HG:WF' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

! ! ! !

(Y77'

(77dEG"%FW$'M$QG"R$'FMe$J$%J$' O$#FJF%GN$'EF!"$' O4;6!:,F,+/&''''I#U'1"$%F!E$:'A:G#' <8=68+.1!5+4O+/0W! EJ[I!RF'HG:WF'FM'X#G%!D:GWS' ?D#%JG'9F!"#FWGS')#%J$'F%'bF]RD:! 04-,+/64+</W!!!!!+#$NFW$'3DEG%RD'

% !"#$%&'`'


C",0,"?3%D5%+"6,"71"0%8994% '

</b*V'34*34'!"U'\(LB8d(Y8L^' 3/)'P-942=21)' 0'P52A;+*0;,<-'A;' /.5;,2)*0'3;)/42c3*'0*5*'

0'14/0*,132'35;<2,2' \P#GRC[#JG^' '

' '

(B>7'

CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC'

(L77'

!:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC'

'

I#U'PG"G#'c"[CHZS' -,</.!-,</.12,!%28L=2/./V'1FbE/<4:.1<'

'

'

=G#R:G%F'HG:!RF'MTD#'?D#%J$'9F!"#FW$' ' '

! !

(Y77'

<D]GZ'3EGRE'!"U'\(LB8d(Y8L^' RD"'H[TEFWF!"':'H#FM$IG:$%J['M$' De#$%F"G:'R$"DEFKRG':G#G' :'1ED:G%!RF'R#$JF%F'\P#GRC[#JG^' O4;6!:,F,+/W!!!!!I#U'PG"G#'c"[CHZ! <8=68+.1!5+4O+/0W! 3+''9F!"#FW$' 04-,+/64+W!!!!'9#$%RD'0[QRD'

!

22U' *4O=,-!042!3!-/=2/:,!54I1=/!543-+/:,! 91?1F<1!-40/F42!1.!K,+<:1K1!H/+.42A! &L10/0!:!=[L,3.1!4L,>! 543/L16!:/2!;+K,!.,!:,A!!E,H+,.!AAA! !

222U' *4;=/=/!;1!;1.,!1.!9F,+1!:!6821.,>! 43./.2/24!:,+4>!<+[9!;=[?124!:,+.4A! G,!:!L+1-<4;61!.2[:4!;+K,>! 5/!:,.-/+!=,!L12,!3/!6,A!!E,H+,.!AAA! !

20U' S+,O4:2,>!-4=1.,!;=4:,.;<,!<+/21.,>! O4+1K,!+/:.1.,!;6,!0,.1!=[L=\.,A! $=4:,.;<,!;6,!3,0=2,!;12/2>! .,L,I<,!-4L+46,!01O=2/2A!!E,H+,.!AAA! !"#$%&'B'


6","?3%E95%+"6,"71"0%8994% '

(77d4*),2=;'

A;X*)3;'2A.;<;,<;'

3;4*,+;5;'15=;'<*A-c/0/?;' '

(B>7'

' '

' '

CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC'

(L77' !:G"$'C$K$'M'%$ND:D#DC' '

4DJMG'3DM$#S' -,</.!-,</.12,!%,.-/:/!

'

'

<["#$%JF'M:D%' '

(L8a' !:G"F'R#F]G:'HD"':'%$#$:F' ' '

2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19! '

4J[I!RD'HG"JG' ' '

(Y>7' ! ! !

3DCGCD#$WFJ$'H#F'!HDCG%FR[' <D]GZ['3EGRE['

<8=68+.1!5+4O+/0W' 3+')#%JGS'=G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' I#U'V#$%WG"$'=FN$%$'X#G%!D:WF' 04-,+/64+</W''''',$"$K$'.DMJ$%' DNEGI'ZFEC$' 6777' OGE'?FT!D%&'__3521)-1/0/')5P4<*,<*__'

% % % ,G!HD#%D'JGS'I$'JG'<D]GZ'3EGRE'!"U'%$J:GQ'!"D#FE' M$' D!:DTDIF"G:' P#GRC[#J$' HD' H#:F' !:G"D:%F' :DJ%FU' 9#GM' %JGN$' TF' H#GRC[#!RF' 1ED:G%WF' D!"$EF' M[%$J' CGJf' I$%$K%JG' 1ED:G%FJG' R$RD#' RD#DKRF' 1ED:G%WF' HD' H#:F' F%' I#[NF' !:G"D:%F' :DJ%FU' FG*2$%H"/?)3%I:'1"J"$%#)%K)L2%-$%#)7)*-$"3%EDA8M5'

% % % % !"#$%&'L'


+)1),23%EE5%+"6,"71"0%8994% '

P5234<-X2)*0'P5*3O-5<;' 3'14/0*,2<2'1*'<*'A;X*4;',;' +/4,<2'921)52=2' '

' '

(777' ((77'

MTF#$%JG'TDE%FRD:'F%'D!"$#GEFe' sveta m a!a'M'%$ND:D#DC' M$'TDE%FRG'F%'D!"$#GEG'

'

2:$%'3#$J%WS' ?85.1<!:!J+,.;4:K19!

'

'

4J[I!RD'HG"JG' ' '

' '

!R[H%D'#DC$%JG' (677' :'][H%FJ!RD'WG#RG:S'TE$ND!ED:' 2:$%'3#$J%WS' ' ?85.1<!:!J+,.;4:K19!

'

'

4J[I!RD'HG"JG' ' '

' OSREDNJA SLOVESNOST

' PRI KAPELI NA DOLNJI BISTRICI ' '

(B>7' (L77' '

MTF#$%JG' P#GRC[#!R$'NDIT$'9$RD:WF' !ED:G!%$'!:G"$'C$K$' !DC$KG:$%JG'

CD%!U'1"$%F!E$:'.DQG:$#S' L,4O+/2;<1!./-I<4H!

'

=G#R:G%F'HG:!RF'MTD#'?D#U'9F!"#FW$S' =G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' I#U'V#$%WG'=FN$%'X#G%!D:WFS' =G#R:G%F'CE$IF%!RF'HG:!RF'MTD#' -H$%JG'FM'9F!"#FW'

1ED:G!%$'$R$IGCFJ$' (Y77' DT'LadEG"%FWF'H#FREJ[QF":G' P#GRC[#J$'1ED:G%FJF' ;4-,=82,24W!!!!!!!!ND:D#%FRFS'

#GWF"$"D#JFS' HG:!RF'MTD#FS' ZDERED#%$'!R[HF%$'

/</-,0124!:4-1W!5DC$%'0[QRD! I#[]$T%D'!#GQ$%JG'DT'IDT#D"$e' EJ[IF'FM'+DE%JG'9F!"#FWG' !"#$%&'Y'


$"#"/:23%E85%+"6,"71"0%8994%

>20$)%60)NC"$:"%

'

34*34/0'/+O*0' 0')5*)<*')21/X4*)<*' '

7B77' CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC'

' '

7B>7' !ED:G!%$'H#DKQG%J!R$' !:G"$'C$K$'

'

'

#DJ$R'FM'Q#G%!D:!RG'][H%FJG' ' ' '

1"$#GJKF'WG#R:G%F'HG:!RF'MTD#' X#G%!D:WF' '

(777'

' '

CDEF"G:'H#GI',$J!:G"GJKFC'

!ED:G!%$'%$IKRDZD:$' (7>7' H#DKQG%J!R$'!:G"$'C$K$

'

'

'

CD%!U'1"$%F!E$:'.DQG:$#S' L,4O+/2;<1!./-I<4H' =G#R:G%F'HG:!RF'MTD#' I#U'V#$%WG'=FN$%'X#G%!D:WF' ' ' ' ' '

'

'

HD'C$KF!

H#DKQG%J!RD'H#FJ$"GEJ!RD'I#[]G%JG'

! ! ! ! !

! ! (3-/=W! &-O4:/+2/W' *+15+/:1=W'

A;0/+'10*)*'+5-b2,*'X5*,1/0=2' 2:$%'3#$J%WS'][H%FR'F%'IF#GR"D#'M$:DI$' /ITD#'M$'H#FH#$:D')GI%$'I[eD:%D!"F'F%'R[E"[#G'

'

)F!R&''CFQ[d"F!R'#$IND%$'

!

!"#$%&'(7'

!

TDK 2004  
TDK 2004  

Teden duhovnosti in kulture 2004

Advertisement