Page 1

Hi t achiI DPasswor dManager

hi t achi i d. com

Ma na gi ngc r e de nt i a l sonpr e mi s ea ndi nt hec l oud. Wi t hover12mi l l i onuser swor l dwi de,Hi t achiI DPasswor dManageri st he l eadi ngcr edent i almanagementsol ut i on.I tl ower sI Tsuppor tcostandi mpr oves userser vi cebyel i mi nat i ngpr obl emsanddi ver t i ngr esol ut i ont osel f ser vi ce. Passwor dManageri ncl udespasswor dsynchr oni z at i on,si ngl esi gnonand sel f ser vi cepasswor dr eset .

P a s s wo r dSy nc hr o ni z a t i o n F e we rpa s s wor dsf orus e r st oma na gea ndr e me mbe r Tr anspar entpasswor dsynchr oni z at i on:Whenuser schangeonepasswor d,ot her sar eaut omat i cal l y sett ot hesameval ue.

Cha l l e ng e s Se c ur i t y User scopewi t hcompl exi t ybychoosi ngeasi l y guessedpasswor ds,wr i t i ngdownt hei r passwor dsorneverchangi ngt hei rpasswor ds.

Suppor tCos t Expi r edorf or got t enpasswor dsf or ceuser st ocal l t hehel pdeskf orassi st ance,account i ngf or30% ofcal lvol umeandcost i ng$25t o$35percal l .

Pr oduc t i v i t y Val uabl et i mei sl ostwhenuser swai tf ort hehel p deskt or esett hei rf or got t enorl ockedout passwor ds.

Re t ur no nI nv e s t me nt Or gani z at i onst hatdepl oyHi t achiI DPasswor d Managerel i mi nat e85% oft hepasswor dr el at ed hel pdeskwor kl oad.Peakcal lvol ume,af t er weekendsandhol i days,i sr educed. Or gani z at i onscanr eassi gnsuppor tst af ft omor e i mpor t antwor k.

Webbasedpasswor dsynchr oni z at i on:User sar er emi ndedt ochanget hei rpasswor dsbef or e expi r at i on.Theychooseasi ngl e,new passwor dwi t hawebuseri nt er f ace( UI )t hatexpl ai nspol i cy andt hesyst emst hatwi l lbeaf f ect ed.

Se l f Se r v i c eP a s s wo r da ndP i nRe s e t Us e r sc a nr e s ol v et he i rownl ogi npr obl e ms User swhof or gett hei rpasswor dort r i ggeral ockoutcanaccessPasswor dManagerf r om aweb br owser ,PCl ogi nscr een,smar tphoneorvoi cecal l .Theysi gni nusi ngsecur i t yquest i ons, bi omet r i cs,asmar tcar d,aonet i mepasswor dt okenormobi l ephoneaut hent i cat i onandcanr eset passwor dsorcl earl ockout swi t houtcal l i ngt hehel pdesk. RSASecur I Dt okenuser scanr esett hei rt okenPI N,r esynchr oni z ei t si nt er nalcl ockwi t ht heser veror getemer gencypasscodesusi ngabr owserort el ephone. Smar tcar duser scanr esett hei rPI Nf r om t hePCl ogi nscr eenorawebbr owser .

Di s kEnc r y p t i o nKe yRe c o v e r y Se l f s e r v i c ef orus e r swhoc a nnotbootWi ndows User swhosePCshavef ul ldi skencr ypt i onandwhohavef or got t ent hei rpr ebootpasswor dcan accessasel f ser vi cekeyr ecover ypr ocessvi at el ephone,el i mi nat i nghel pdeskcal l sanduser downt i me.

Al wa y sAv a i l a b l e Me e t i ngt hene e dsofmobi l eus e r s Hi t achiI DPasswor dManageri savai l abl ewher euser sneedi t :f r om af ul lsi z eorsmar tphoneweb br owser ,overat el ephone,f r om t hel ogi nscr eenofaPCconnect edt ot hecor por at enet wor kor evenf r om t hel ogi nscr eenofanof f l i nel apt opwi t hcachedcr edent i al s,usi ngat empor ar yVPN connect i on,vi aapubl i cWi Fihotspot .

As s i s t e dSe r v i c e Re duc ec a l ldur a t i ona tt hehe l pde s k Cal l st ot hehel pdeskar er esol vedqui ckl ybycombi ni nganal ystaut hent i cat i on,cal l er aut hent i cat i on,passwor dorPI Nr esetandi nci dentt r acki ngi nt oasi mpl ewebpor t al .

Š 2013Hi t achiI DSyst ems,I nc.Al lr i ght sr eser ved. Al lot hermar ks,symbol sandt r ademar ksar et hepr oper t yoft hei rr espect i veowner s.


Hi t achiI DPasswor dManager

2

Readt hi sbr ochur eonl i ne:

I nc l ud e dCo nne c t o r s Di r e c t o r y Wi ndows/ Act i veDi r ect or y,LDAP,eDi r ect or y,NDS

F i l e / P r i nt

Se c ur i t yP o l i c yEng i ne s Pa s s wor dc ompl e x i t y ,e x pi r y ,a ut he nt i c a t i ona ndde l e ga t e da dmi ni s t r a t i on •New passwor dsmustsat i sf ycompl exi t y,hi st or yanddi ct i onar ychecks. •User sar er emi ndedandcanbef or cedt ochangepasswor dsr egul ar l y. •Aut hent i cat i oni ssubj ectt ocont ext ualr ul es,suchas“ VPNuser smustuseat oken. ” •Ther i ghtt or esetanot heruser ’ spasswor dscanbebasedonr el at i onshi ps,suchas“ hel pdesk user si nFl or i dacanr esetADpasswor dsf oruser si nt heSout heast . ” •Robustsecur i t yquest i onssuppor t : -Mul t i pl eset sofmul t i pl equest i ons. -Random sampl i ng. -St andar danduser definedquest i ons. -Unl i mi t ednumberofquest i onsperuser . -Answercompl exi t ychecki ng. -Appr oxi mat eanswerataut hent i cat i ont i me.

Si ng l eSi g nOn Aut oma t i c a l l ys i gnus e r si nt oa ppl i c a t i ons Hi t achiI DLogi nManager( i ncl udedwi t hPasswor dManager )det ect sappst hatuset hesameI Dor passwor dasWi ndowsandaut omat i cal l yi nser t st hosecr edent i al s.User senj oysi ngl esi gnon wi t houthavi ngt omai nt ai napasswor dwal l etorbei ngf or cedt ouseanSSOequi ppedPC.

Wi ndows,Net War e,Samba,NASappl i ances

Da t a b a s e Or acl e,Sybase,SQLSer ver ,DB2/ UDB

Uni x Li nux,Sol ar i s,AI X,HPUXwi t hpasswd,shadow,TCB,Ker ber os, NI SorNI S+

Ma i nf r a me s / Mi ni z / OSwi t hRACF,TopSecr etorACF/ 2;i Ser i es;Scr i pt sf orVM/ ESA, Uni sys,Si emens,OpenVMS,Tandem

Ap p l i c a t i o n Or acl eeBi z ,Peopl eSof t ,SAPR/ 3,JDEandmor e

Ne t wo r k i ng Net wor kdevi cesandVPNsvi aAD,LDAP,SSH

F l e x i b l eAg e nt s API ,SSH,Webser vi ce,Br owseremul at i on,Tel net ,TN3270, TN5250,HTTP( S) ,SQLi nj ect i on,LDAPat t r i but esand commandl i ne

Cl o ud / Sa a S WebExConnect ,Googl eApps,Sal esf or ce. com,Ul t i Pr oHR, Of fice365,Cyber shi f t

Ra p i dDe p l o y me nt

F ul lDi s kEnc r y p t i o n

Qui c k l yi ns t a l l ,i nt e gr a t ea nde nr ol l

McAf eeEndpoi ntEncr ypt i on,CheckPoi ntFul lDi skEncr ypt i on, PGPWhol eDi skEncr ypt i on

I ncl udedconnect or sandbui l t i npr ocessesmi ni mi z edepl oymentef f or t . •Over100connect or st ocommonsyst emsandappl i cat i onsar ei ncl uded. •Bui l t i naut odi scover yconst r uct sandpopul at esuserpr ofil es. •Sel f ser vi ceandaut omat edl ogi nI Dmappi ngacr ossappl i cat i ons. •Bui l t i npr ocesst omanaget hepaceofenr ol l menti nvi t at i ons. •Si ngl esi gnont echnol ogyi si ncl udedandr equi r esmi ni malconfigur at i on. •Tel ephonyi nt egr at i oni si ncl udedandpr econfigur ed.

Aut he nt i c a t i o nT e c hno l o g y RSASecur I D,Act i vI dent i t yAct i vCl i ent

I nc i d e ntMa na g e me ntI nt e g r a t i o ns Aut omat i cal l ycr eat e,updat eandcl oset i cket son: •Axi osAssyst •BMC/ RemedyARS •BMCSDE •CAUni cent er •Cl ar i f yeFr ont Of fice •Fr ont RangeHEAT •HPSer vi ceManager •Numar aTr ackI T! •Symant ec/ Al t i r i s •Ti vol iSer vi ceDesk •Ser vi ceNow Addi t i onali nt egr at i onsvi aemai l ,ODBC,webser vi cesandweb f or msar eavai l abl e.

Hi t achiI DPasswor dManageri spar toft heHi t achiI D ManagementSui t e,whi chal soi ncl udes:I dent i t yManagerf oruser pr ovi si oni ngandPr i vi l egedAccessManagert osecur e admi ni st r at orandser vi ceaccount s. Formor ei nf or mat i on,pl easevi si t :ht t p: / / hi t achi i d. com/ orcal l :1. 403. 233. 0740 |1. 877. 386. 0372

© 2013Hi t achiI DSyst ems,I nc.Al lr i ght sr eser ved. Al lot hermar ks,symbol sandt r ademar ksar et hepr oper t yoft hei rr espect i veowner s.

Hitachi id password manager brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you