Page 1

Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â Õðåñòîìàò³ÿ ç ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè â Óêðà¿í³. 2001-2004

“„ßêùî “Òåìíèêè” ³ ìàëè ì³ñöå, ìåí³ ïðî íèõ í³÷îãî íå â³äîìî. ß ãîòîâèé âèáà÷èòèñÿ ïåðåä âñ³ìà æóðíàë³ñòàìè ³ ðåäàêòîðàìè, ÿêùî çíàéäåòüñÿ õî÷ îäíà ëþäèíà, ÿêà ï³äòâåðäèòü ³ñíóâàííÿ öèõ ñàìèõ „”Òåìíèê³â”. Íó ïîäèâ³òüñÿ ìåí³ â î÷³, õ³áà ÿ ìîæó áðåõàòè!" (27 ñ³÷íÿ 2005 ð.) “„ÑÄÏÓ(î) ð³øó÷å çàñóäæóº òèñê íà Ç̲, âèìàãຠðåòåëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ êîæíîãî âèïàäêó âòðó÷àííÿ ïîë³òèê³â ³ ÷èíîâíèê³â ó ä³ÿëüí³ñòü Ç̲" (2 êâ³òíÿ 2005 ð.) ³êòîð Ìåäâåä÷óê, ãëàâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó 2002-2004 ðð.

2005


Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â Õðåñòîìàò³ÿ ç ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè â Óêðà¿í³. 2001-2004 Óïîðÿäíèê Âàõòàíã ʳï³àí³ Äèçàéí, âåðñòêà Ãàííà Ãðèöåíêî Õóäîæíèê ßðîñëàâ Çåíü

Ó çá³ðíèêó âïåðøå ïîäàºòüñÿ ÷èìàëèé ìàñèâ óí³êàëüíèõ çà ñâîºþ áåçæàëüíîþ â³äâåðò³ñòþ äîêóìåíò³â ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè óêðà¿íñüêèõ ìåä³à - ò.çâ. “Òåìíèê³â”. Àíîí³ìí³ ³íñòðóêö³¿ â³ä êëåðê³â âèáîð÷èõ øòàá³â ÑÄÏÓ(î) ³ ÷èíîâíèê³â ïðåçèäåíòñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèÿâèëèñü, ó ïåâíèé ïåð³îä, ñèëüí³øèìè çà Êîíñòèòóö³þ òà çàêîíè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Ùîïðàâäà, öåé ³íñòðóìåíò ïðèáîðêàííÿ ìàñìåä³à ³ çíèùåííÿ ïàðîñòê³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âèêîðèñòîâóâàâñÿ ó êîìïëåêñ³ ³ç òèñêîì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñïåöñëóæá, ïîäàò-ê³âö³â, êðèì³íàë³òåòó òîùî. „”Òåìíèêè” º âèíàõîäîì ãðóïè ðîñ³éñüêèõ ïîë³òòåõíîëîã³â, ÿê³ ïðàöþâàëè â Óêðà¿í³ ó âèáîð÷èõ êàìïàí³ÿõ 1998, 2002 òà 2004 ðð. Öåé ôåíîìåí âèìàãຠïîäàëüøîãî êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ. Ðîçðàõîâàíî íà æóðíàë³ñò³â, ìåä³à-åêñïåðò³â, ïîë³òîëîã³â, óñ³õ, õòî äèâèâñÿ óêðà¿íñüêå òåëåáà÷åííÿ ó 2001-2004 ðð. Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà ñïðèÿííÿ ³íòåðíåò-ãàçåòè “Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” (http://www.pravda.com.ua), Õàðê³âñüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè (http://www.khpg.org) òà Äàòñüêîãî ³íñòèòóòó ç ïðàâ ëþäèíè (http://www.humanrights.dk). Äëÿ íåêîìåðö³éíîãî ðîçïîâñþäæåííÿ. Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â. Õðåñòîìàò³ÿ ç ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè â Óêðà¿í³. 2001-2004 / Öèòóâàííÿ, ïåðåäðóê, ³íøå ðîçïîâñþäæåííÿ ìàòåð³àë³â êíèãè – ïîâíå àáî ÷àñòêîâå – íà ïàïåð³ ÷è öèôðîâèõ íîñ³ÿõ – íå çàáîðîíÿºòüñÿ. Ïðîõàííÿ ëèøå âêàçóâàòè íà ïåðøîäæåðåëî.


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Çì³ñò Íåîáõ³äí³ ïîÿñíåííÿ òà ñêîðî÷åííÿ ³ä óïîðÿäíèêà Îðèã³íàëüí³ Òåìíèêè Òåìû íåäåëè. 30.09-06.10.2001 Òåìû íåäåëè. 07-13.10.2001 Äîïîëíåíèÿ ê Òåìíèêó 14-20.10.2001 Îò÷åò ïî âûïîëíåíèþ Òåìíèêîâ Òåìíèê 8 (18-24.11.2001) Òåìíèê 9 (25.11-01.12.2001) Òåìíèê 12 (16-22.12.2001) Ïðèëîæåíèå ê òåìå ¹ 1 Îò÷åò êîððåñïîíäåíòîâ “„Íàøåé ãàçåòû+” (04.01.2002) Îò÷åò êîððåñïîíäåíòîâ “Íàøåé ãàçåòû+” (12.01.2002) Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà. 08-14.12.2002 Óâàãà. 22.03.2003 Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà. 13.04.2003 Ïðèëîæåíèå 1 Äîïîëíåíèå ê Àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå 16-22.11.2003 Òåìè, ÿê³ íà äóìêó àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó...18.11.03 Òåìè, ÿê³ íà äóìêó àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó...19.11.03 Òåìè, ÿê³ íå â ïîâíîìó îáñÿç³... Äîïîëíåíèå ê Àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå 16.12.2003. 9.00 Áåç íàçâè. 18.12.2003 Ñïðàâêà î äåÿòåëüíîñòè... 23-27.02.2004 Äî ïåðåäà÷³ „”Ïàðëàìåíòñüêèé â³ñíèê”. (28.02.2004) Îñíîâíûå òåìû íîâîñòåé. 3-12.03.2004 Àíàë³òè÷íà çàïèñêà. 22-28.02.2004 Áåç íàçâè. 24.03.2004 Øàíîâí³ êîëåãè! 26.03. 2004 Óâàãà. 29.03.2004.17.20 Áåç íàçâè. 31.03.2003 Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà. 02.07.2004. 9.00 Óâàãà. 04.07.2004.16.30 Óâàãà. 07.07.2004.13.00 Óâàãà. 11.09.2004.17.15 Óâàãà. 16.09.2004.13.30

5 6 7 8 20 32 33 34 45 60 73 76 78 81 97 111 114 115 118 121 123 124 128 129 156 158 177 181 185 187 188 190 199 202 204 206

3


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ðàçìåùåíèå ¹ 3 Ýôèðíàÿ ñïðàâêà. Î òðàíñëÿöèè... Áåç íàçâè. 31.10.2004 Ãðàô³ê âèõîäó ïðîâîêàö³éíèõ â³äåîìàòåð³àë³â. 17-19.11.2004 Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ïðåñè... 07.12.2004 Óâàãà. 24.09.2004.17.40 Îô³ö³éí³ ïðåñ-ðåë³çè ÀÏ Ïðîåêò “Íîâèíè ç Óêðà¿íè”. 17-23.11.2003 Ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ Ç̲. 02.04.04 Ïîëåì³êà íàâêîëî àâòîðñòâà Òåìíèê³â Ôàáðèêà òåìíèê³â Ðåòåëüí³øå, ïàíîâå, ðåòåëüí³øå Ôàáðèêà òåìíèê³â-2... Íàéêðàùå ç Òåìíèê³â 2001 ð³ê 2002 ð³ê 2003 ð³ê 2004 ð³ê “Òåìíèê” ïåðåäâèáîð÷îãî øòàáó êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè Ë.Ä. Êó÷ìè (1999 ð³ê) Ðåãèîíû Óêðàèíû íàêàíóíå âûáîðîâ Ïîêàæ÷èêè ²ìåííèé Äåðæàâí³ îðãàíè òà óñòàíîâè Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, âèáîð÷³ áëîêè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà àíàë³òè÷í³ öåíòðè ̳æíàðîäí³ òà ³íîçåìí³ äåðæàâí³ îðãàíè, ïàðò³¿, îðãàí³çàö³¿ òà óñòàíîâè Ìàñ-ìåä³à òà æóðíàë³ñòñüê³ îá’ºäíàííÿ ²íòåðíåò-âèäàííÿ òà ñàéòè Ãåîãðàô³÷í³ íàçâè Summary Beschreibung

4

207 210 211 214 215 216 219 220 224 227 228 242 244 253 254 255 256 257

283 284 289 290 295 296 297 298 299 299 302 302


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Íåîáõ³äí³ ïîÿñíåííÿ òà ñêîðî÷åííÿ Àíàë³òèêè – ãðóïà îñ³á, ÿê³ º àâòîðàìè Òåìíèê³â ³ êîíòðîëåðàìè ¿õíüîãî âèêîíàííÿ ÀÏ – Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÑÄÏÓ(î) – Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðàíè (îá’ºäíàíà) “Ïðîñüáà èãíîðèðîâàòü” – çàñòàð³ëà ôîðìà çàáîðîíè ïåâíèõ îñ³á àáî ïîä³é ó Òåìíèêàõ 2001-2002 ðð. “Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ” – ³íôîðìàö³ÿ (íîâèíà, ïîä³ÿ) º îáîâ’ÿçêîâîþ äî âèñâ³òëåííÿ, ³íîä³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ò.çâ. “„ëîã³êî-³íôîðìàö³éíîþ ðàìêîþ” “Òåìà àêòóàëüíàÿ” – ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ ðåäàêòîðè (ìåíåäæåðè) Ç̲ ìîæóòü ðîçïîðÿäæàòèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä “Òåìà íå àêòóàëüíàÿ” – ³íôîðìàö³ÿ íå íàäòî áàæàíà, àëå é íå çàáîðîíåíà “Êîììåíòàðèé îòñóòñòâóåò” – ³íôîðìàö³þ íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó öåé äåíü “Êîììåíòàðèé îòñóòñòâóåò êî âñåé èíôîðìàöèè ïî äàííîé òåìå” – ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà âçàãàë³ “„Êîììåíòàðèé áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïîëíèòåëüíî” – äëÿ âèñâ³òëåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äîäàòêîâèõ ³íñòðóêö³é – àáî óñíèõ, àáî ó âèãëÿä³ Òåìíèêà “Ëîãèêî-èíôîðìàöèîííàÿ ðàìêà” – îáîâ’ÿçêîâà äëÿ âèêîíàííÿ ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäåííÿ ìàòåð³àëó ó âåðñòö³ âèïóñê³â òåëåâ³ç³éíèõ íîâèí àáî ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ ãàçåòíèõ ñòàòåé „“Ñþæåòû â ýôèð – ïî îòäåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ” – âèùèé ñòóï³íü öåíçóðè Ìîâó, ãðàìàòèêó, ñòèë³ñòèêó òà ïóíêòóàö³þ Òåìíèê³â çáåðåæåíî

5


³ä óïîðÿäíèêà Ó öüîìó çá³ðíèêó ç³áðàíî áëèçüêî ï³âñîòí³ Òåìíèê³â 2001-2004 ðð. Öå îðèã³íàëüí³ çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì „”ïîðàäè” ðåäàêòîðàì ³ ìåíåäæåðàì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê âèñâ³òëþâàòè ³ êîìåíòóâàòè ò³ ÷è ³íø³ ïî䳿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³. ² õî÷à öåíçóðè â Óêðà¿í³ í³áèòî íå ³ñíóº, ö³ ïàï³ðö³ – ³ º äîêàçîì ³ñíóâàííÿ âëàäíî¿ öåíçóðè ïðåñè, „”áåññìûñëåííîé è áåñïîùàäíîé”. Öå íàéÿñêðàâ³øèé äîêàç íåñâîáîäè óêðà¿íñüêèõ ìàñ-ìåä³à ³ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ â íèõ ïðàöþþòü. Ãëèáîêèé ³ âñåá³÷íèé àíàë³ç öèõ òà ñîòåíü ³íøèõ äîêóìåíò³â ùå ïîïåðåäó. “Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ”, ùî ïðîêîòèëàñÿ Óêðà¿íîþ ï³ñëÿ ñôàëüñèô³êîâàíîãî âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ äðóãîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãîí³â ñòàëà ïî÷àòêîì ê³íöÿ òåõíîëî㳿 Òåìíèê³â. Âëàñíèêè, ðåäàêòîðè òà æóðíàë³ñòè åëåêòðîííèõ ìåä³à âçÿëè íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ á³ëüøå íå âèêîíóâàòè íåçàêîíí³ âêàç³âêè ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Êó÷ìè. Ìè ñòàºìî ñâ³äêàìè, ïî ñóò³, äðóãîãî íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ æóðíàë³ñòèêè. Âàõòàíã ʳï³àí³ http://ki piani.org


Îðèã³íàëüí³ Òåìíèêè


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

2001 Òåìû íåäåëè (30.09 — 06.10.01) Òåìà íåäåëè: 1. Ïîäïèñàíèå èëè íåïîäïèñàíèå Ïðåçèäåíòîì “Çàêîíà î âûáîðàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ”. Ïîñëåäíèé äåíü äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ - 4 îêòÿáðÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ãîðàçäî âàæíåå ÷åì ñðîêè, î êîòîðûõ âñå ãîâîðÿò, òî, êàê â íîâîì çàêîíå áóäóò ñîîòíåñåíû ìåñòíûå âûáîðû è âûáîðû â ïàðëàìåíò. Âî-ïåðâûõ, ïóñòü áóäóò îäíîâðåìåííî (äåíüãè ñýêîíîìèì äëÿ Óêðàèíû, àäìèíðåñóðñ áóäåò òðóäíî èñïîëüçîâàòü) âî âòîðûõ íàäî çàïðåòèòü ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ â ïàðëàìåíò è îäíîâðåìåííî â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè. Ýòî ïîçâîëèò ñìÿã÷èòü íåãàòèâ îò êîìïðîìèññíîé ïîçèöèè ÑÄÏÓ(î) ïî ïðåîäîëåíèþ âåòî. ÒÓÍÄÐÀ ëîááèðóåò âåòèðîâàíèå Ïðåçèäåíòîì Çàêîíà î âûáîðàõ, ïîñêîëüêó õî÷åò óçàêîíèòü àäìèíðåñóðñ. Ó íèõ íè÷åãî êðîìå àäìèíðåñóðñà íåò. Áûòü èëè íå áûòü çàêîíó î âûáîðàõ îçíà÷àåò áûòü èëè íå áûòü àäìèíðåñóðñó. Îñíîâíûå òåìû íåäåëè: 2. Ðåàêöèÿ ðîññèéñêèõ ïîëèòèêîâ íà çàÿâëåíèå Ìåäâåä÷óêà îá Óêðàèíñêîì âåùàíèè â Ðîññèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: Áóðíàÿ ðåàêöèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî Ìåäâåä÷óê ïîïàë â òî÷êó. Öèòèðóåì âûñêàçûâàíèÿ Ñëèçêè (Ñëèñêà – Ðåä.) (âèöå-ñïèêåð Ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà), Ëåñèíà (ìèíèñòð ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ) è äðóãèõ ñì. ïðèëîæåíèå. Óêðàèíà óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè 12 ìëí. ðîññèÿí óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â îñâåùåíèè ñîáûòèé ñ “èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû”. 8


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óêðàèíñêèå òåëåêàíàëû íà÷èíàþò çàðàáàòûâàòü â Ðîññèè (òàì, êñòàòè, è ðåêëàìà â 10 ðàç äîðîæå). Óêðàèíà ïîëó÷àåò øàíñ ðåàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî âëèÿíèÿ íà ãðàæäàí Ðîññèè. Ïîäãîòîâêà Ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà “âåùàíèå 1+1 è ÈÍÒÅÐÀ” â ðóññêîé ñåòè — êàê ïåðâîãî ýòàïà (ñ îäíîé ñòîðîíû — ÌåäèàÑîþç, ñ äðóãîé — Çèí÷åíêî, Ðîäíÿíñêèé).  íåéòðàëüíûõ è âðàæåñêèõ ÑÌÈ ðàçâåðíóòü äèñêóññèþ: ïî÷åìó òîëüêî 2 êàíàëà, à íå îñòàëüíûå ÑÌÈ. Òàì æå ñåðèþ èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé, â êîòîðûõ ïîçèöèîíèðîâàòü ÑÄÏÓ(î) â ñâÿçè ñ ýòèì êàê ÿâíî ïðîðîññèéñêóþ ïàðòèþ. 3. Âîçìîæíî, ÑØÀ íà÷íåò îïåðàöèþ âîçìåçäèÿ. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæ.Áóø ïðèçâàë àìåðèêàíöåâ çàòÿíóòü ïîòóæå ïîÿñà è ïîäãîòîâèòüñÿ ê äîëãîé âîéíå, â êîòîðîé “íå áóäåò ïëàöäàðìîâ è ëèíèè ôðîíòà”. Èíòåðïðåòàöèè: Ìèðíàÿ ñèëà — ñëîâà Â.Ìåäâåä÷óêà íå ïîäâåðæåíû âñåîáùåé èñòåðèè. “...Ôàêòè÷åñêè ðå÷ü èäåò î òðåòüåé ìèðîâîé âîéíå. Óêðàèíà äîëæíà íàéòè ñâîå ìåñòî. Íàøà ïîçèöèÿ íå ìîæåò áûòü èäåíòè÷íîé ïîçèöèè ÑØÀ èëè Ðîññèè. Ïîíÿòíî, ÷òî îíè - áîëüøèå ÿäåðíûå äåðæàâû, äëÿ êîòîðûõ òåððîðèçì ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé íà ñîáñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ. Îäíàêî, èìååò ñìûñë âñïîìíèòü î òîé ðîëè, êîòîðóþ ñûãðàëà íåéòðàëüíàÿ Øâåéöàðèÿ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Ñêîëüêî æèçíåé áûëî ñïàñåíî, íàñêîëüêî êîðî÷å áûëà âîéíà, ÷åì ýòî ìîãëî áû áûòü, è âñå ïîòîìó, ÷òî áûëà ñòðàíà, ñîõðàíÿâøàÿ íåéòðàëèòåò. Ðå÷ü, êîíå÷íî, íå èäåò î íåéòðàëèòåòå ïî îòíîøåíèþ ê òåððîðèñòàì. Íè â êîåì ñëó÷àå. Íî Óêðàèíà ìîãëà áû èíèöèèðîâàòü äèñêóññèþ, ñòàòü íåéòðàëüíîé ïëîùàäêîé, ãäå îáñóæäàëèñü áû óñëîâèÿ “ìèðà”. Óêðàèíà äîëæíà ïðåä-

9


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëîæèòü ñåáÿ ìèðó â êà÷åñòâå ïëîùàäêè, íà êîòîðîé çäîðîâûå ñèëû ìóñóëüìàíñêîãî è õðèñòèàíñêîãî ìèðà ìîãëè áû îáñóäèòü âîïðîñû áóäóùåãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ, õëàäíîêðîâíî âûñëóøàòü òî÷êè çðåíèÿ äðóã äðóãà, âåñòè ïåðåãîâîðû î ìèðå. È äëÿ íà÷àëà ìû, ñîöèàëäåìîêðàòû, ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, â êîòîðîé áû ïðèíÿëè ó÷àñòèå èíòåëëåêòóàëû Åâðîïû, Àçèè, Àìåðèêè”. 4. Âèçèò ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ì.Êàñüÿíîâà íà Óêðàèíó, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîéäåò âñòðå÷à ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Óêðàèíû À. Êèíàõîì. Íà ïåðåãîâîðàõ áóäåò îáñóæäàòüñÿ âîïðîñ óðåãóëèðîâàíèÿ äîëãà Óêðàèíû ïåðåä Ðîññèåé çà ãàç ïóòåì ýìèññèè åâðîáîíäîâ. Èíòåðïðåòàöèè: Êèíàõ îòâå÷àåò çà “ãðåõè” Ëàçàðåíêî è Òèìîøåíêî. Þùåíêî ñàì êàê èçâåñòíî íè÷åãî íå ðåøàë. Îí ïåðåêëþ÷èë âñå íà Òèìîøåíêî, à ó íåå ñâîé èíòåðåñ. Îíà åãî îòñòàèâàëà, à íå èíòåðåñ Óêðàèíû. Äîêàçàòåëüñòâî — ïðîñòûå öèôðû: Òèìîøåíêî äîãîâîðèëàñü íà 2 ìëðä.äîë., Êèíàõ — 1,4. Ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé ðåýêñïîðòà ãàçà. 5. Äî 1 îêòÿáðÿ â Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ äîëæåí ïîñòóïèòü ïðîåêò Ïðîãðàììû ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè Óêðàèíû. Äî 1 îêòÿáðÿ Êàáèíåò ìèíèñòðîâ äîëæåí óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå íà 2002-2010 ãîäû. Èíòåðïðåòàöèè: Âîçìîæíûé íàåçä íà ïðîãðàììó ñ ðåçêîé êðèòèêîé, ïîñêîëüêó îíà íå çàòðàãèâàåò ñèñòåìó ñëîæèâøèõñÿ îòíîøåíèé. Ýòî õîðîøèé ïîâîä äëÿ Ìåäâåä÷óêà è Çèí÷åíêî íà÷àòü ðàçãîâîð î íàäâèãàþùåìñÿ íà Óêðàèíó êðèçèñå 2005 ãîäà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðîåêò “êðèçèñ 2005 ãîäà” çàïóñêàåòñÿ è îñâåùàåòñÿ êàê âàæíåéøèé ïðîåêò. 10


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -6. Ñ 1 îêòÿáðÿ íàëîãîâûå îðãàíû ïîëó÷àò ïðàâî íà àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò àêòèâîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà ñ îäíîâðåìåííîé îñòàíîâêîé àêòèâíûõ îïåðàöèé íà ñ÷åòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Çàêîíà Óêðàèíû “Î ïîðÿäêå ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïåðåä áþäæåòàìè è ãîñóäàðñòâåííûìè öåëåâûìè ôîíäàìè”. <...> Èíòåðïðåòàöèè: Ýòîò çàêîí äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü àäìèíðåñóðñ ðóêîâîäèòåëÿì íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè. Ïîñòàâèòü âîïðîñ ïåðåä îáùåñòâîì, ìîæåò ëè íàëîãîâèê áûòü ïîëèòèêîì. Êîíå÷íî íåò, êàê è ïðîêóðîð, êîíñòèòóöèîííûé ñóäüÿ. Âñÿêèé ó êîãî â ðóêàõ êàðàþùèé ìå÷ äîëæåí áûòü âíå êîíêóðåíòíîé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû. Èíà÷å ñîáëàçí ïîñàäèòü, àðåñòîâàòü èìóùåñòâî (èëè øàíòàæèðîâàòü ýòèì) ïîáåäèò çäðàâûé ñìûñë. Ñïðîñèòü ó “èçâåñòíûõ” áîãàòûõ ëþäåé îò, ðàçëè÷íûõ ïàðòèé — ñêîëüêî îíè ïðîäåêëàðèðîâàëè äîõîäîâ. Îò ÑÄÏÓ(î) — òîëüêî Ñóðêèñ. Íî äîëæíû áûòü âñå áîãà÷è, è îò êîììóíèñòîâ è îò Ðóõà. 7. Íà÷àëî âñåïàðòèéíîãî àíêåòèðîâàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÄÏÓ(î). Èíòåðïðåòàöèè: Òåìà äëÿ âðàæåñêèõ ÑÌÈ. Èç èñòî÷íèêîâ áëèçêèõ ê ðóêîâîäñòâó ÑÄÏÓ(î) ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî, ãîòîâÿñü ê èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, Èñïîëêîì ïàðòèè ðàññûëàåò 300 òûñÿ÷ àíêåò âî âñå ðåãèîíû Óêðàèíû. Öåëüþ ýòîãî øèðîêîìàñøòàáíîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîòåíöèàëà êàäðîâîãî ðåñóðñà â ðåãèîíàõ, êîòîðûé äîëæåí áóäåò ïðîÿâèòü ñåáÿ íà âûáîðàõ 2002 ã. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, îáúåäèíåííûå ñîöèàëäåìîêðàòû óæå ïðîâåëè ñåðèþ òðåíèíãîâ ðóêîâîäèòåëåé îáëàñòíûõ èçáèðàòåëüíûõ øòàáîâ, íà êîòîðûõ êîíñóëüòàíòàìè âûñòóïàëè ñïåöèàëèñòû èç Ïîëüøè.

11


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êàê óòâåðæäàåò èñòî÷íèê, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè àíàëîãè÷íûå òðåíèíãè âî âñåõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû. ÑÄÏÓ(î) íà÷àëà øèðîêîìàñøòàáíóþ ïîäãîòîâêó ê èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Îíè îïÿòü íà øàã âïåðåäè âñåõ. Ïðèåõàëî ìíîãî òåõíîëîãîâ èç Ïîëüøè. Ïðåâðàùàþò ïàðòèþ â ïîëèòè÷åñêóþ ìàøèíó. 8.  Õàðüêîâñêîé îáëàñòè íà 26-28% ïîâûñÿòñÿ òàðèôû íà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷óþ âîäó.  íîâûõ òàðèôàõ íà òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó çàëîæåí 5%-ûé óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ “Õàðüêîâñêèå òåïëîâûå ñåòè”. Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà À. Çèí÷åíêî â ã. Õàðüêîâ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 5-ëåòèÿ äåÿòåëüíîñòè òåëåêàíàëà “Èíòåð”. Âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è Õàðüêîâñêîãî èíñòèòóòà ðàäèîýëåêòðîíèêè (ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ). Èíòåðïðåòàöèè: Ñâåñòè ñóòü äèñêóññèè ê òîìó, ÷òî ïîâûøåíèå òàðèôîâ èíèöèèðîâàíî ïðàâèòåëüñòâîì Þùåíêî, êîòîðûé îáåùàë çàðóáåæíûì èíâåñòîðàì ïîâûøàòü èõ ïðàêòè÷åñêè äî áåñêîíå÷íîñòè. Ïîäîáíûå îáÿçàòåëüñòâà ìîãóò ïðèâåñòè ê ýêîíîìè÷åñêîìó êîëëàïñó, ÷òî óæå èìåëî ìåñòî â Êàçàõñòàíå. Ñîáûòèÿ â Õàðüêîâå òîëüêî íà÷àëî ïðîöåññà ðàçâàëà. Ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ïîçèöèåé Êèíàõà è Äóáèíû. Ïîäãîòîâèòü Çèí÷åíêî ïî ýòîìó âîïðîñó. Ïðîëîíãèðîâàííûå òåìû: 9. Ïîáåäà ñîþçà ëåâûõ äåìîêðàòîâ (ÑËÄ) íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ â Ïîëüøå. Èíòåðïðåòàöèè: Êðóïíûå ôîðìàòû: àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè. Ñðàâíèâàòü ñîöèàë-äåìîêðàòîâ Ïîëüøè è Óêðàèíû (â âèäå òàáëè÷êè), à âûâîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîçèöèåé ãàçåòû.

12


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â - íàøèõ ÑÌÈ âûâîä î òîì, ÷òî â Ïîëüøå è Óêðàèíå åñòü ñîöèàë-äåìîêðàòû, à â Ðîññèè - íåò. Ïîýòîìó Óêðàèíà — ýòî Åâðîïà, à Ðîññèÿ — “Åâðàçèÿ”. Èíòåðåñíî ÷òî âñå îñòàëüíûå ïàðòèè — ýòî êëîíû ðîññèéñêèõ: ßáëóêî — ßáëîêî, ÍÄÏ — ÄÂÐ, Òóíäðà — Íàø Äîì Ðîññèÿ (×åðíîìûðäèí), Íàøà Óêðàèíà — Âñÿ Ðîññèÿ (Ïðèìàêîâ), Îìåëü÷åíêî — Ëóæîê (Ëóæêîâ – Ðåä.). Ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ óëè÷íûõ îïðîñîâ â Êèåâå. 10. Äèàëîã Òèìîøåíêî-Þùåíêî. Èíòåðïðåòàöèè: Ëèáî ýòó òåìó ïðåêðàòèòü, ëèáî ñäåëàòü àêöåíò íà áåñïðèíöèïíîì ñîþçå ìíèìîãî ñîöèàëèñòà Ìîðîçà ñ ëèáåðàëêîé-ìèëëèîíåðøåé Òèìîøåíêî. ”„ ...Íàáëþäàÿ çà âÿëîé ðåàêöèåé áåñõðåáåòíîãî Þùåíêî ïðîïóñòèëè ñàìîå èíòåðåñíîå — ñãîâîð ìåæäó ëèáåðàëêîé-ìèëëèîíåðøåé è ñîöèàëèñòîì-Áîðöîì ñ áîãà÷àìè — ñîñòîÿëñÿ. Ñãîâîð ðàäè ÷åãî? Ðàäè ÷åãî ïîñòóïèëñÿ ïðèíöèïàìè Ìîðîç? Ðàäè æåëàíèÿ îòîìñòèòü Êó÷ìå çà ôèàñêî íà ïðåçèäåíòñêèõ? Ðàäè äåíåã? Èç ñòðàõà íå ïðîéòè â ïàðëàìåíò?” 11. Çàÿâëåíèå ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) ïî çàùèòå îáùåñòâåííîé ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè íà îòå÷åñòâåííîì òåëåâèäåíèè, â ñèñòåìå âèäåî è êèíîïðîêàòà. Èíòåðïðåòàöèè: Âîîáùå-òî òåìà íåïðîñòàÿ. Íà Èíòåðå áîåâèêè ïðîäîëæàþòñÿ è äèñêðåäèòèðóþò Çèí÷åíêî — ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè. Çèí÷åíêî íà Èíòåðå: ââîäèò ïåðåä ôèëüìàìè ïðåäóïðåæäåíèÿ î âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ íà êèíîïðîäóêöèþ (ìèíè-ðîëèêè íà 3-5 ñåêóíä) è ê ñëåäóþùåé íåäåëå ïîäóìàòü î ñïåöèàëüíîé ïèàð-ïðîãðàììå.

13


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -12. Èòîãè ðàáî÷åé ïîåçäêè Â. Ìåäâåä÷óêà â Çàêàðïàòüå. Èíòåðïðåòàöèè: Îñâåùàåò Èíòåð, ÒÅÒ. 13. Êðîëë: Óâû íè÷åãî íîâîãî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî áûëî â êíèãå “Îïåðàöèÿ “Ñâîáîäà Ñëîâà”. Ïîïûòêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà â Óêðàèíå” (Ñîñò. Ò.Ï. Ãóìåíþê) èçä-âà “2000” — íåò (òî åñòü ôàêòè÷åñêè ìû ïðîñòî ïèàðèì êíèãó — è ýòî âàæíî). Ïîêàçûâàòü îáëîæêè. Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

01 îêòÿáðÿ 2001, ïîíåäåëüíèê 14. Îôèöèàëüíûé âèçèò íà Óêðàèíó ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçíîãî ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèÿ Äðàãèøè Ïåøè÷à. Ïðåäóñìîòðåíû âñòðå÷è Ä.Ïåøè÷à ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì À. Êèíàõîì, ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû È. Ïëþùîì è ïåðåãîâîðû ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë À.Çëåíêî (30.09.2001 - 03.10.2001) Èíòåðïðåòàöèè: Ïîêàçûâàòü ôîòîãðàôèè Ìåäâåä÷óêà è Þãîñëàâñêîãî ëèäåðà. Ìàíêèðîâàòü îñòàëüíûìè (êðîìå Êó÷ìû). Çàôèêñèðîâàòü, ÷òî Äðàãèø Ïåøè÷ — ÷åðíîãîðñêèé ñîöèàë-äåìîêðàò. 15.  îêòÿáðå-íîÿáðå íà Óêðàèíå ïðîõîäèò î÷åðåäíîé ïðèçûâ ãðàæäàí Óêðàèíû íà ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó 2001 ãîäà. Èíòåðïðåòàöèè: Ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íå òîëüêî íà ïðèçûâíèêàõ, íî è íà äåìáåëÿõ, âîçâðàùàþùèõñÿ èç àðìèè. Îáñóäèòü èõ äàëüíåéøóþ àäàïòàöèþ â îáùåñòâå. Âîçìîæíî, âñòðåòèòü èõ ïèñüìîì è ïðåäëîæåíèåì ïîìîùè (ïðàâîâîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé — ïîäóìàòü, ÷òî åùå).

14


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -16. Íà Óêðàèíå ïîâûøàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íà 100%, êîìàíäíîìó ñîñòàâó - íà 50%. Ðåøåíèå ïðèíÿòî ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ äèñïðîïîðöèè â îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âåäîìñòâ è îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïåíñàöèè çà çíà÷èòåëüíûé ðîñò íàãðóçêè íà îðãàíû è ïîäðàçäåëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë â óñëîâèÿõ îäíîâðåìåííîãî ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè èõ ëè÷íîãî ñîñòàâà Íóæíà äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. 17.  Êèåâå ïðîéäåò çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó “ÑÌÈ è ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû: åâðîïåéñêèé êîíòåêñò”. Îðãàíèçàòîð - Ôîíä “Åâðîïà XXI”. Èíòåðïðåòàöèè: Ïîñëàòü ñâîèõ ëþäåé è âûÿñíèòü äåòàëè. 18. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ÷ëåíîâ Ïîñòîÿííîé äåëåãàöèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â ÏÀÑÅ. Èíòåðïðåòàöèè: Ïîêàçûâàòü Êîñòèöêîãî Â. Â. 19. Ôîíä “Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû” è îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà çà ÷åñòíûå âûáîðû “Òâîé ãîëîñ” ïðîâîäÿò “êðóãëûé ñòîë” íà òåìó: “Îáùåñòâåííîå ìíåíèå â Óêðàèíå - ñåíòÿáðü 2001 ã.”. Ïîñëàòü íà ìåðîïðèÿòèå æóðíàëèñòà. 20.  Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ “Áîðüáà ñ îòìûâàíèåì äåíåã: Óêðàèíà â êîíòåêñòå ìåæäóíàðîäíûõ óñèëèé”. Èíòåðïðåòàöèè: (âîçìîæíû óòî÷íåíèÿ) Ñïðîñèòü, êàê îòíîñÿòñÿ ê çàêîíîäàòåëüíûì èíèöèàòèâàì Ìåäâåä÷óêà. Îíè ïðîçâó÷àëè íà âñòðå÷å ñ ïîñëàìè Ïîëüøè è ÑØÀ. 15


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -21. Ôîíä “Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû” ïðîâîäèò êðóãëûé ñòîë íà òåìó: “Îáùåñòâåííîå ìíåíèå â Óêðàèíå: ñåíòÿáðü 2001 ãîäà”. Áóäóò îáíàðîäîâàíû äàííûå ïîñëåäíåãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Ôîíäîì “Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû” è ôèðìîé “ÑÎÖÈÑ”. Îòïðàâèòü æóðíàëèñòà. Âîçìîæíîå ñîáûòèå 22. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Êðàâ÷óêà ïî ïîâîäó ïðîåêòà “Êàäðîâûé ðåçåðâ— íîâàÿ ñèëà”. Ñìîòðè ïðèëîæåíèå.

02 îêòÿáðÿ 2001, âòîðíèê 23. Ñîñòîèòñÿ áðèôèíã ïî âíåøíåïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì Óêðàèíû (ÌÈÄ). Èíòåðïðåòàöèÿ: ïîäãîòîâèòü âîïðîñû îá èíèöèàòèâå Â. Ìåäâåä÷óêà î Íîâîé ðóññêîé ïîëèòèêå. 24. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü ïðîåêò Æèëèùíîãî êîäåêñà Óêðàèíû è ïðîåêò çàêîíà “Îá îáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè”. Èíòåðïðåòàöèè:  ïîíåäåëüíèê êóðüåðîì áóäåò ïëàí îñâåùåíèÿ ðàáîòû ïàðëàìåíòà. 25.  Êèåâå â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà íà Óêðàèíó ìèññèè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ñîñòîèòñÿ îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ïðîåêòà òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Óêðàèíîé è ÌÎÒ “Óêðàèíà: ñîäåéñòâèå îñíîâíûì ïðèíöèïàì è ïðàâàì â ñôåðå òðóäà”. Ïðîåêòíûé äîêóìåíò ïîäïèøóò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ìåæäóíà-

16


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà Êàðè Òàïèîëà è ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Èâàí Ñàõàíü. <...> Âñòðå÷à Â. Ìåäâåä÷óêà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà. Èíòåðïðåòàöèè: Â. Ìåäâåä÷óê äåëàåò çàÿâëåíèå, ÷òî õîðîøèé òðóäîâîé êîäåêñ íå áóäåò äåéñòâîâàòü áåç ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîñðåäíèêîâ (ïðîôñîþçîâ). Áåäà â òîì, ÷òî â Óêðàèíå íåò íàñòîÿùèõ ïðîôñîþçîâ, òàê êàê òå, ÷òî åñòü çàíÿòû ïîëèòèêîé, à íå ðåãóëèðîâàíèåì òðóäîâîé ïîëèòèêè. Ïðàâèòåëüñòâî, íàëîãîâèêè è ïðîôñîþçû äîëæíû áûòü âíå ïîëèòèêè! 26. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Â. Êðåìåíÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ïðåäñòîÿùåìó ñúåçäó ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. Èíòåðïðåòàöèè: Ñäåëàòü ýòîò äåíü — äíåì Êðåìåíÿ. Ïîêàçàòü íà âñåõ êàíàëàõ. Ïîêàçûâàòü â äåíü ó÷èòåëÿ. Îí ïîçäðàâëÿåò. Îí çàáîòèòñÿ.

03 îêòÿáðÿ 2001, ñðåäà 27. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â Çàêàðïàòñêóþ îáëàñòü. Óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ. Åñëè áóäåò Ìåäâåä÷óê, áóäåò 2-ro îòäåëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ. 28. Çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà (Êèíàõ-Ìåäâåä÷óê). Èíòåðïðåòàöèè: Óòî÷íèòü ó Ìåäâåä÷óêà, ñîçäàíà ëè ðàáî÷àÿ ãðóïïà äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì è îòìûâàíèåì òåíåâûõ êàïèòàëîâ.

17


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -29.  Êèåâå ïðîéäåò ñåññèÿ Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü ôàêòû êîððóïöèè, èìåþùåé ìåñòî â îðãàíàõ âëàñòè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Èíòåðïðåòàöèè: Ñòîëêíóòü Ìîðîçà è Îìåëü÷åíêî, âûâåñòè íà ñâåò öèôðû, çàòðà÷åííûå íà ïðîåêòû Îìåëü÷åíêî. Îòñíÿòü èíòåðâüþ âûñòóïëåíèÿ Îìåëü÷åíêî è ïî âîçìîæíîñòè âñòàâëÿòü êîììåíòàðèé Ìîðîçà. Îðãàíèçîâàòü ñúåìêè ñòðîåê Îìåëü÷åíêî. À òàêæå ïèêåòû. Ñïðîñèòü ó Ìîðîçà: çíàåò ëè îí îá èñòèííûõ èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ïî÷åìó èõ ïûòàþòñÿ çàìàñêèðîâàòü.

04 îêòÿáðÿ 2001, ÷åòâåðã 30.  Ðèâíîì íà áàçå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àññîöèàöèè ãîðîäîâ Óêðàèíû ïðîéäåò II ôîðóì ïàðòíåðñêèõ ãîðîäîâ “Óêðàèíà è Ïîëüøà: øàãè ê äåìîêðàòèçàöèè îáùåñòâà”. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû À. Êèíàõà (04. 10.2001 - 05.10.2001). Èíòåðïðåòàöèè: Äàòü êàðòèíêó íà òåëåêàíàëàõ àêòèâèñòû ÑÄÏÓ(î) ïîçäðàâëÿþò ñîöèàë-äåìîêðàòîâ Ïîëüøè ñ óáåäèòåëüíîé ïîáåäîé. Êðóïíûì ïëàíîì ïëàêàò: Ñ „ îöèàë-Äåìîêðàòû: ñåãîäíÿ – Ïîëüøà, çàâòðà — Óêðàèíà”. 31.  Êèåâå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé ýòàï ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà “Êèåâñêèå äåëîâûå âñòðå÷è” íà òåìó “Ðàçâèòèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Óêðàèíû ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè”. Ôîðóì ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå ïðÿìûõ ïåðåãîâîðîâ ðóêîâîäèòåëåé óêðàèíñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñ ïðåä-

18


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñòàâèòåëÿìè ïîñîëüñòâ è èíîñòðàííûõ òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò íà Óêðàèíå (Êèåâñêàÿ ãîðàäìèíèñòðàöèÿ). Èíòåðïðåòàöèè: Íå ïîêàçûâàòü â ÑÌÈ.

05 îêòÿáðÿ 2001, ïÿòíèöà 32. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Çàêîíà “Î ãîñóäàðñòâåííîì (ôèíàíñîâîì) êîíòðîëå çà äåêëàðèðîâàíèåì äîõîäîâ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà èñïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, è èõ ðàñõîäàìè” (ïðîåêò íàðäåïà Â. Ìåäâåä÷óêà).

06 îêòÿáðÿ 2001, ñóááîòà 33. Ó÷àñòèå À. Çèí÷åíêî â ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà ×åðíîâöû.

19


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìû íåäåëè (07.10 – 13.10.01) ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß Òåìà íåäåëè: 1. Êàòàñòðîôà íàä ×åðíûì ìîðåì ðîññèéñêîãî ñàìîëåòà. Èíòåðïðåòàöèè: Îêîí÷àòåëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äàííîé òåìû áóäåò ÿñíà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ïðè÷èíàõ êàòàñòðîôû. Âìåñòå ñ òåì, îáÿçàòåëüíî âûòàñêèâàòü Þùåíêî ñ êîììåíòàðèÿìè íà äàííóþ òåìó. Êîììåíòàðèåâ íàøèõ ëèäåðîâ íå áðàòü.  ðåäàêöèîííûõ êîììåíòàðèÿõ óêàçûâàòü íà òî, ÷òî â ñîâðåìåííîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå, ïîñëå ñîáûòèé 11 ñåíòÿáðÿ â ÑØÀ, äàæå òåðàêòû âîñïðèíèìàþòñÿ ÑÌÈ äîñòàòî÷íî îáûäåííî. (Íèêòî íå õî÷åò ðàñïðîñòðàíÿòü îáûäåííûå íîâîñòè). Ýòî áûëî îäíîé èç ïðè÷èí, â ñèëó êîòîðûõ ñèòóàöèÿ ñ ñàìîëåòîì ñòàëà ìèðîâîé èíôîðìàöèîííîé ñåíñàöèåé èìåííî èç-çà åå íåîáû÷íîñòè (“óêðàèíñêàÿ ðàêåòà ñáèâàåò ðóññêèé ãðàæäàíñêèé ñàìîëåò ñ ãðàæäàíàìè Èçðàèëÿ íà áîðòó”). Îñíîâíûå òåìû íåäåëè: 2. Âîçìîæíî, ÑØÀ íà÷íåò îïåðàöèþ âîçìåçäèÿ. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæ.Áóø ïðèçâàë àìåðèêàíöåâ çàòÿíóòü ïîòóæå ïîÿñà è ïîäãîòîâèòüñÿ ê äîëãîé âîéíå, â êîòîðîé “íå áóäåò ïëàöäàðìîâ è ëèíèè ôðîíòà”. Èíòåðïðåòàöèè: Îêîí÷àòåëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ áóäåò äàíà ïîçäíåå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âî âðåìÿ ñåìèíàðà ÎÁÑÅ â Êèåâå Â.Ìåäâåä÷óê ñäåëàåò çàÿâëåíèå “Óêðàèíà â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå”. <...>Òàêæå Ìåäâåä÷óê ìîæåò

20


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -çàÿâèòü î òîì, ÷òî íîâûå ðåàëèè, ïîÿâèâøèåñÿ ïîñëå òåðàêòîâ 11 ñåíòÿáðÿ, äîëæíû âûçâàòü äèñêóññèþ ïî ðåôîðìå ñàìîé ÎÁÑÅ.  ñëó÷àå, åñëè ïîçèöèÿ Ìåäâåä÷óêà áóäåò îçâó÷åíà íà ñåìèíàðå, íåîáõîäèìî âçÿòü êîììåíòàðèé Ïîãðåáèíñêîãî. 3. Âñòðå÷à äåïóòàòñêîé ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì À.Êèíàõîì è ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ È.Ìèòþêîâûì ïî âîïðîñó ñîâìåñòíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãîñáþäæåòà – 2002, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 9 îêòÿáðÿ. Èíòåðïðåòàöèè: Ïî èòîãàì âñòðå÷è Çèí÷åíêî äåëàåò çàÿâëåíèå ïî òåìå “êðèçèñ 2005 ãîäà”. Íåîáõîäèìà ïîäà÷à äàííîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçêå ñ íåâíÿòíîé ïîçèöèåé Êèíàõà ïî ïëàíèðîâàíèþ ãîñáþäæåòà-2002. Òî÷íàÿ èíòåðïðåòàöèÿ áóäåò äàíà äîïîëíèòåëüíî, â ïðèëîæåíèè. 4. Âåòî Ïðåçèäåíòà íà “Çàêîí î âûáîðàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ”, íàëîæåííîå 4 îêòÿáðÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Íà÷èíàÿ ñ âîñêðåñíûõ àíàëèòè÷åñêèõ òåëåïðîãðàìì è â ïðåññå ñ íà÷àëà íåäåëè âñÿ÷åñêè ïîäîãðåâàòü ñèòóàöèþ, ãîâîðÿ î òîì, ÷òî îíà ñòàíîâèòñÿ êðèçèñíîé. Íåïîíÿòíî, ïî êàêîìó çàêîíó áóäóò ïðîõîäèòü âûáîðû â ïàðëàìåíò. Ïî ñòàðîìó çàêîíó èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ íà÷èíàåòñÿ 12 îêòÿáðÿ. Ìåæäó òåì, ïðåçèäåíò íàñòàèâàåò íà ñîêðàùåíèè ñðîêîâ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè è òðåáóåò, ÷òîáû ýòî áûëî ïðîïèñàíî â íîâîì çàêîíå. Òàêèì îáðàçîì, ñ 12 îêòÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ “æèçíü íå ïî ïðàâèëàì”. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ âûñòóïàåò Ìåäâåä÷óê â ðîëè “ìèðîòâîðöà”. Îí ãîâîðèò î òîì, ÷òî “ìèð ëó÷øå âîéíû”, ïðèçûâàåò ê ñîãëàñèòåëüíîìó äèàëîãó, êîòîðûé â èòîãå äîëæåí ïðèâåñòè ê ïðèíÿòèþ êîìïðîìèññíîãî âàðèàíòà çàêîíà. Ïîä÷åðêèâàòü ìèðîòâîð÷åñêóþ ðîëü Ìåäâåä÷óêà â ñîãëàñèòåëüíîì ïðîöåññå.

21


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -5. Õîä êàìïàíèè. Ïðåîáðàçîâàíèå ÒÓÍÄÐû â “Çàåäèíùèêîâ”. Çàÿâëåíèÿ Òèìîøåíêî, ïîèñê åé âîçìîæíûõ ñîþçíèêîâ. Àêöèè ÊÏÓ. Þùåíêî ãîòîâèòñÿ çàÿâèòü îá îêîí÷àòåëüíîé êîíôèãóðàöèè ñâîåãî áëîêà. Èíòåðïðåòàöèÿ: ÒÓÍÄÐà, ñîçäàííàÿ êàê “áëîê áîëüøèõ íà÷àëüíèêîâ”, áëîê èçíà÷àëüíî íå èìåþùèé èäåîëîãèè, íàõîäèòñÿ â ïåðèîäå ïîñòîÿííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïåðåñòðîéêè. Ïðîòèâîïîñòàâèòü ÑÄÏÓ(î), êàê ïàðòèþ ïîñòîÿííî ñóùåñòâóþùóþ, èìåþùóþ ñâîþ èäåîëîãèþ åâðîïåéñêîé îðèåíòàöèè, ÒÓÍÄÐå êàê î÷åðåäíîé, íàñïåõ ñîçäàâàåìîé ïàðòèè âëàñòè, íåïîïóëÿðíîé è èìåþùåé øàíñû íà ïîáåäó òîëüêî áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà. Çàÿâëåíèÿ Òèìîøåíêî, âûñòàâëÿåìûå åþ óëüòèìàòóìû âîçìîæíûì ñîþçíèêàì (â ïåðâóþ î÷åðåäü, Þùåíêî) ñâèäåòåëüñòâóþò îá îòñóòñòâèè åäèíñòâà ñðåäè “àíòèêó÷ìèñòîâ”, î òîì, ÷òî êðîìå ëîçóíãà “Óêðàèíà áåç Êó÷ìû” ó íèõ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íåò, íåò ñâîåãî “ïðîåêòà áóäóùåãî” äëÿ Óêðàèíû. ( òî âðåìÿ, êàê ó ÑÄÏÓ(Î) îí åñòü) Àêöèè ÊÏÓ (âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ) ÿâëÿþò ñîáîé íå áîëåå, ÷åì ïðèâû÷íûå ðèòóàëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ “àíòèíàðîäíîãî ðåæèìà”, è îðèåíòèðîâàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñâîé ýëåêòîðàò. Èõ íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðèâû÷íûå äëÿ êîììóíèñòîâ àêöèè. Îæèäàåìîå çàÿâëåíèå Þùåíêî îá îêîí÷àòåëüíîé êîíôèãóðàöèè ñâîåãî áëîêà, ïî âñåé âèäèìîñòè, îêîí÷àòåëüíî ïîçèöèîíèðóåò åãî â êðàéíå ïðàâîé ÷àñòè ñïåêòðà ó÷àñòíèêîâ âûáîðîâ, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ïîõîðîíèò åãî øàíñû íà îáùåíàöèîíàëüíîå ëèäåðñòâî. Î÷åâèäíî, ÷òî Òèìîøåíêî ïîéäåò íà âûáîðû îòäåëüíî îò Þùåíêî, ÷òî îêîí÷àòåëüíî ñòàâèò òî÷êó íà åäèíñòâå “àíòèêó÷ìèñòîâ”.

22


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -6.  Óêðàèíå ïðîéäåò àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ äåéñòâèé âëàñòåé ïî ïîâûøåíèþ òàðèôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, ýëåêòðîýíåðãèþ, óñëóãè òðàíñïîðòà è ñâÿçè. Îðãàíèçàòîð - Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Óêðàèíû (12.10.2001 - 13.10. 2001). ÑÏÓ íàìåðåíà íà÷àòü ñ 17 îêòÿáðÿ Âñåóêðàèíñêóþ àêöèþ ïðîòåñòà ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Âñÿ÷åñêè ðàñêðó÷èâàòü òåçèñ î òîì, ÷òî “çåëåíûé ñâåò” ïîâûøåíèþ òàðèôîâ äàëî ïðàâèòåëüñòâî Þùåíêî, èíèöèèðîâàâøåå ðÿä ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, “ïîïðàâîê Þùåíêî”. Âíåäðÿòü äàííûé òåðìèí â îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå. Áðàòü èíòåðâüþ íà ýòó òåìó. Çàòåì ñïðàøèâàòü îá ýòîì ñàìîãî Þùåíêî. Ïîçèöèÿ ÑÄÏÓ(î) ñîñòîèò â òîì, ÷òî, ïðåæäå ÷åì ïîâûøàòü òàðèôû, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ïîâûñèòü çàðïëàòû äî óðîâíÿ 500-600$ â ìåñÿö. Ïðîâåñòè ñåðüåçíûå æóðíàëèñòñêèå èññëåäîâàíèÿ íà òåìó òîãî, à íå çàâûøåíû ëè äåéñòâóþùèå òàðèôû. Ïðîâåñòè ïàðàëëåëè ñ åâðîïåéñêèì îïûòîì. Áðàòü êîììåíòàðèè ó Âàëåíòèíû Ãîøîâñêîé – ïðåäñåäàòåëÿ “ñîöèàëüíîãî êîìèòåòà” ÂÐ. Òàêæå ðàñêðó÷èâàòü òåçèñ ñâÿçè Ìîðîçà è Òèìîøåíêî: Ìîðîç, êîòîðûé ïðîòåñòóåò ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ, ÿâëÿåòñÿ ñîþçíèêîì Òèìîøåíêî, êîòîðàÿ, áóäó÷è â ïðàâèòåëüñòâå Þùåíêî êóðàòîðîì òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ñïîñîáñòâîâàëà ïîâûøåíèþ òàðèôîâ. Ïðîëîíãèðîâàííûå òåìû: <...> (Òåçè áóëè çàô³êñîâàí³ ó ïîïåðåäíüîìó Òåìíèêó - Ðåä.) 11. Èíèöèàòèâà Êðàâ÷óêà ïî ïîâîäó ïðîåêòà “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. 23


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: Ìàêñèìàëüíî øèðîêî îñâåùàòü èíèöèàòèâó (ñì. ïðèëîæåíèå). Áðàòü êîììåíòàðèè, ãîòîâèòü øèðîêîôîðìàòíûå ñòàòüè. Ñâÿçàòü èäåîëîãè÷åñêè òî, ÷òî “ïàòðèàðõ” Êðàâ÷óê, îòíîñÿùèéñÿ ê òîìó æå ïîêîëåíèþ ïîëèòèêîâ, ÷òî è Êó÷ìà, óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü âîñïèòàíèÿ ìîëîäûõ êàäðîâ. Çàáðîñèòü â ÑÌÈ èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî íà Êðàâ÷óêà ðàáîòàþò èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ïîëèòòåõíîëîãè Ùåäðîâèöêèé, Îñòðîâñêèé è Ãåëüìàí, êîòîðûå ãîòîâèëè àíàëîãè÷íûé ïðîåêò äëÿ ëèäåðà ÑÏÑ Êèðèåíêî. 12. ÏÓÍÊÒ ÑÍßÒ Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

07 îêòÿáðÿ 2001, âîñêðåñåíüå 13. Îáùåãîðîäñêàÿ âûñòàâêà “Ñòîëè÷íîå îáðàçîâàíèå”. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå ìýðà À.Îìåëü÷åíêî. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ À.Îìåëü÷åíêî. Èíòåðïðåòàöèè: ÍÅ ÄÀÂÀÒÜ!

08 îêòÿáðÿ 2001, ïîíåäåëüíèê 14.  Óêðàèíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü þðèñòà. Ñúåçä þðèñòîâ Óêðàèíû. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå Â.Ìåäâåä÷óêà. Èíòåðïðåòàöèè: Èñïîëüçîâàòü äàííûé èíôîðìàöèîííûé ïîâîä äëÿ äèñêóññèè î òîì, êàêîé ïðîôåññèåé äîëæåí îáëàäàòü ñîâðåìåííûé óêðàèíñêèé ïîëèòèê. Íàâåðíîå, ïðèäóò âðåìåíà, êîãäà âûäàþùèìèñÿ ïîëèòèêàìè áóäóò ñòàíîâèòüñÿ èçâåñòíûå àêòåðû, æóðíàëèñòû è ò.ä., íî ñåé÷àñ ñòðàíå íåîáõîäèìû ïðîôåññèîíàëû – çíàþùèå þðèñòû, ýêîíîìèñòû.

24


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -15. Óêðàèíó ïîñåòèò ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðóìûíèè Ìèð÷è Äæåîàíå (Äæèîàíå – Ðåä.), êîòîðûé êàê äåéñòâóþùèé ïðåäñåäàòåëü ÎÁÑÅ ïðèìåò ó÷àñòèå â ñåìèíàðå “Ïðåâåíòèâíûå ôóíêöèè ÎÁÑÅ: îïûò, âîçìîæíîñòè, çàäà÷è” (Êèåâ).  êà÷åñòâå ãëàâû ÌÈÄ Ðóìûíèè Ìèð÷è Äæåîàíå áóäåò ïðèíÿò ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé, ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû È. Ïëþùîì, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì À. Êèíàõîì, ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë À. Çëåíêî (08. 10.2001 - 09.10.2001). Èíòåðïðåòàöèè: Ïîêàçàòü â íîâîñòÿõ, ñâÿçàòü ñ òåìîé 16 16. Óêðàèíó ïîñåòèò ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÁÑÅ ßí Êóáèø, êîòîðûé ïðèìåò ó÷àñòèå â ñåìèíàðå “Ïðåâåíòèâíûå ôóíêöèè ÎÁÑÅ: îïûò, âîçìîæíîñòè, çàäà÷è” (Êèåâ). ßí Êóáèø áóäåò ïðèíÿò ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé, ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû È. Ïëþùîì, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì À. Êèíàõîì, ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë À. Çëåíêî. Èíòåðïðåòàöèè: ñâÿçàòü ñ òåìîé 17. 17.  Êèåâå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð “Ïðåâåíòèâíûå ôóíêöèè ÎÁÑÅ: îïûò, âîçìîæíîñòè, çàäà÷è” (08.10.2001 - 09.10.2001) <...> Èíòåðïðåòàöèè:  ñëó÷àå åñëè íà ñåìèíàðå âûñòóïèò Ìåäâåä÷óê, ñì. òåìó ¹2 18.  Êèåâå ïðîéäåò Âñåóêðàèíñêèé ñúåçä ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, íà êîòîðîì áóäóò îáñóæäàòüñÿ ïðîáëåìû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, è áóäåò âûðàáîòàíà íàöèîíàëüíàÿ äîêòðèíà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà Óêðàèíå â ÕÕ² âåêå (08.10. 2001 - 09.10.2001).

25


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèè: Îñâåòèòü â íîâîñòÿõ, ïîêàçûâàòü Êðåìåíÿ è Ãîøîâñêóþ. 19.  Äóøàíáå ïðîéäåò âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîìèòåòà ñåêðåòàðåé Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàí ÑÍà /ÄÊÁ/ â ñâÿçè ñî ñêëàäûâàþùåéñÿ îáñòàíîâêîé â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Áóäóò ðàññìîòðåíû íåîòëîæíûå ìåðû ïî áîðüáå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì è èíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ýêñòðåìèçìà. <...> Èíòåðïðåòàöèè: Âêëþ÷èòü äàííîå ìåðîïðèÿòèå â êîíòåêñò ìåìîðàíäóìà ÑÄÏÓ(î) “Óêðàèíà â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå”. Ïðåäñòàâèòåëü ÑÄÏÓ(î) íà ìåðîïðèÿòèè – Áîðèñ Àíäðåñþê. Îñâåùåíèå åãî âûñòóïëåíèÿ ïî îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì Ìåìîðàíäóìà (ñì. îñíîâíûå òåìû). 20.  Îòòàâå (Êàíàäà) ïðîéäåò îñåííÿÿ ñåññèÿ Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè HÀÒÎ. Ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü ïðîáëåìó òåððîðèçìà è âîçìîæíûõ îòâåòîâ íà ýòî ÿâëåíèå ñî ñòîðîíû åâðîàòëàíòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ïðèíÿòü äåêëàðàöèþ “Áîðüáà ñ òåððîðèçìîì” (06.10.2001 - 09.10.2001). Óêðàèíó, êàê ãîñóäàðñòâî ñ àññîöèèðîâàííûì ñòàòóñîì, íà ñåññèè ÏÀ ÍÀÒÎ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Âåðõîâíîé Ðàäû ïî èíîñòðàííûì äåëàì, ïðåäñåäàòåëåì ïîñòîÿííîé äåëåãàöèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â ÏÀ ÍÀÒÎ Î.Çàðóáèíñêèì. Èíòåðïðåòàöèè: Îñâåùåíèå ýòîãî ïðîåêòà â êîíòåêñòå ìåìîðàíäóìà ïàðòèè “Óêðàèíà â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå” (ñì. îñíîâíûå òåìû). Óïîìèíàíèå â ñâÿçêå ñ òåìîé 18.

26


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -09 îêòÿáðÿ 2001, âòîðíèê 21. Îæèäàåòñÿ âñòðå÷à Â.Ìåäâåä÷óêà ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðóìûíèè, êîòîðûé ïðåäñåäàòåëüñòâóåò â ÎÁÑÅ. Èíòåðïðåòàöèè: èíôîðìèðîâàíèå î ñîáûòèè â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.  çàâèñèìîñòè îò ïîâåñòêè äíÿ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 22.  Âåðõîâíîé ðàäå Óêðàèíû íà Äíå ïðàâèòåëüñòâà áóäåò çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ î ñèòóàöèè ñ çàíÿòîñòüþ è áåçðàáîòèöåé íà ðûíêå òðóäà â Óêðàèíå. Èíòåðïðåòàöèè: îïðåäåëèòü ïîçèöèþ ôðàêöèè ïî òåìå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Îñâåùåíèå âûñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) â êîíòåêñòå ïðîåêòà “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû” êàê ïðîãðàììû, ñïîñîáíîé ïîâëèÿòü íà çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Îòîáðàííûå â êàäðîâûé ðåçåðâ ìîëîäûå ðóêîâîäèòåëè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êàê äåéñòâóþùèõ, òàê è íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, è ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 23. Âñòðå÷à äåïóòàòñêîé ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì À.Êèíàõîì è ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ È.Ìèòþêîâûì ïî âîïðîñó ñîâìåñòíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãîñáþäæåòà – 2002. Èíòåðïðåòàöèè: Ïî èòîãàì âñòðå÷è Çèí÷åíêî äåëàåò çàÿâëåíèå ïî òåìå “êðèçèñ – 2005 ãîäà” (ñì. îñíîâíûå òåìû). Íåîáõîäèìà ïîäà÷à äàííîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçêå ñ íåâíÿòíîé ïîçèöèåé Êèíàõà ïî ïëàíèðîâàíèþ ãîñáþäæåòà 2002. 24. Äëÿ ëîááèðîâàíèÿ èíòåðåñîâ Ëóãàíñêîé îáëàñòè è îáîñíîâàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ â îáëàñòè âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ Êàáìèíà (ã. Áðÿí-

27


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -êà, óãëåðåñòðóêòóðèçàöèÿ, áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ) îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ îðãàíèçóåò ïîåçäêó â îáëàñòü ãðóïïû æóðíàëèñòîâ ïðåäñòàâèòåëåé îáùåãîñóäàðñòâåííûõ ÑÌÈ. Îôèöèàëüíûé ïîâîä – ðàññìîòðåíèå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ óãîëüíîé îòðàñëè îáëàñòè. Èíòåðïðåòàöèè: ÍÅ ÄÀÂÀÒÜ! 25. Âèçèò À.Çèí÷åíêî â Îäåññó â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 5-ëåòèÿ òåëåêàíàëà “Èíòåð”. Âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè ÎÃÓ. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ. Èíòåðïðåòàöèè: îñâåùåíèå âûñòóïëåíèÿ Çèí÷åíêî ïî ïðîåêòó “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. Ïîä÷åðêèâàíèå âàæíîñòè è àêòóàëüíîñòè ïðîåêòà (ñì. òåìó 10).

10 îêòÿáðÿ 2001, ñðåäà 26. Ñúåçä ïàðòèè “Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ Óêðàèíû”. Íà íåì âîçìîæíà íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà ïðîåêò ÑÄÏÓ(î) “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. Èíòåðïðåòàöèè: Ïðè îñâåùåíèè èíòåãðèðîâàòü “Íîâóþ ãåíåðàöèþ” ñ ïðîåêòîì “Êàäðîâûé ðåçåðâ”. Ãîâîðèòü î òîì, ÷òî “Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ” - ýòî ëþäè, êîòîðûì íóæåí ðîñò êàê óïðàâëåíöåâ, ìåíåäæåðîâ, à “Êàäðîâûé ðåçåðâ” êàê ðàç è ïðåäîñòàâèò èì òàêèå âîçìîæíîñòè. Ïðîâåñòè îïðîñ ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèÿ íà ïðåäìåò èõ îòíîøåíèÿ ê ïðîåêòó “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. (ñì. òåìó 10). 27.  Óêðàèíå ïðîéäåò çàñåäàíèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, íà êîòîðîì áóäóò ðàññìîòðåíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè-

28


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðàíå, ïðîåêò Óêàçà ãëàâû ãîñóäàðñòâà îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû íà 2001-2004 ãã. Èíòåðïðåòàöèè: Äàííîå çàñåäàíèå, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåò ó÷èòûâàòü òåìó êðèçèñà 2005 ãîäà è äîëæíî áûòü ïîäâåðãíóòî êðèòèêå ïî ýòîìó ïîâîäó. Áåç ïðåäñòàâëåíèÿ î ãðÿäóùåì êðèçèñå íåâîçìîæíî ñåðüåçíîå ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû (èíèöèèðîâàíèå âîïðîñîâ íà ýòó òåìó ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ). Áðàòü êîììåíòàðèè Çèí÷åíêî. 28.  Óæãîðîäå ïðîéäåò ïëåíàðíîå çàñåäàíèå î÷åðåäíîé ñåññèè îáëñîâåòà. Èíòåðïðåòàöèè: îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå.

11 îêòÿáðÿ 2001, ÷åòâåðã 29.  Ìîñêâå ïðîéäåò ïåðâûé Êîíãðåññ ðîññèéñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì. Íà ñúåçäå, êàê îæèäàåòñÿ, âûñòóïèò ïðåçèäåíò ÐÔ Â. Ïóòèí. Ïëàíèðóåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Å.Ñòðîåâà, ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Ã. Ñåëåçíåâà, Ïàòðèàðõà âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ Ï, ìýðà Ìîñêâû Þ. Ëóæêîâà. Ïðèãëàøåíû: ïèñàòåëü À. Ñîëæåíèöûí è ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ëîìîíîñîâà Â.Ñàäîâíè÷èé (11.10.2001 - 12.10. 2001). <...> Èíòåðïðåòàöèè: ñîãëàñèå ñ ïîçèöèåé Ïóòèíà è ïóáëèêàöèÿ îáðàùåíèÿ ñåêðåòàðåé îáêîìîâ ÑÄÏÓ(î) âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû ê ñîîòå÷åñòâåííèêàì çà ðóáåæîì. Óïîìèíàíèå áîëüøîé ÷èñëåííîñòè ðóññêîãî íàñåëåíèÿ â ðÿäàõ ÑÄÏÓ(î).

29


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -30.  Ãåðìàíèè â Çåìåëüíîì ñóäå ãîðîäà Õèëüäåñõàéì ñîñòîèòñÿ ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî îáúåäèíåííûì óãîëîâíûì äåëàì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû, áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ “Ãðàäîáàíêà” Â. Æåðäèöêîãî è îäíîãî èç áûâøèõ ðóêîâîäèòåëåé ÍÀÊ “Íåôòåãàç Óêðàèíû” È. Äèäåíêî. Â.Æåðäèöêèé áûë àðåñòîâàí â Ãàííîâåðå (ÔÐÃ) 11 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà ïî îáâèíåíèþ â ìîøåííè÷åñòâå è çëîóïîòðåáëåíèè äîâåðèåì ïî ñòñò.263 è 266 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÔÐÃ. Ïî ñîîáùåíèþ íåìåöêèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, Â.Æåðäèöêèé îðãàíèçîâàë ïåðåâîä â áàíêè òðåòüèõ ñòðàí 86 ìëí. íåìåöêèõ ìàðîê, âûäåëåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Ãåðìàíèè â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììû ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèé æåðòâàì íàöèçìà. È.Äèäåíêî áûë çàäåðæàí â èþëå ñ.ã. âî Ôðàíêôóðòå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ó÷àñòêîâîãî ñóäà Ãàííîâåðà ïî óãîëîâíîìó äåëó Â.Æåðäèöêîãî. Íà Óêðàèíå È.Äèäåíêî ïðîõîäèò êàê îáâèíÿåìûé ïî óãîëîâíîì äåëó î õèùåíèè âàëþòíûõ ñðåäñòâ â ñóììå 4 ìëí. íåìåöêèõ ìàðîê èç “Ãðàäîáàíêà”, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñòàðáàéòåðîâ. Èíòåðïðåòàöèè: îñâåùåíèå ñîáûòèÿ ñ ïðèâÿçêîé ê ïàðòèè “Ðåôîðìû è ïîðÿäîê” (óïîìèíàíèå äåÿòåëüíîñòè Æåðäèöêîãî âî ôðàêöèè “Ðåôîðìû-Êîíãðåññ”). 31. Ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëÿ ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) â òåìàòè÷åñêîé åæåíåäåëüíîé ðàäèîïåðåäà÷å íà êàíàëå ÓÐ-1, ïîñâÿùåííîé àêòóàëüíûì âîïðîñàì ÂÐÓ. (Ïðåäïîëàãàåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé äåï.ãðóïï “Ðåãèîíû Óêðàèíû” è “Ðåôîðìû-Êîíãðåññ”). Èíòåðïðåòàöèè: Îäíà èç âåðîÿòíûõ òåì îáñóæäåíèÿ – Çàêîí î âûáîðàõ.  ðàìêàõ äèñêóññèè íåîáõîäèìî çàÿâèòü ïîçèöèþ ïàðòèè ïî ïðèíÿòèþ ýòîãî çàêîíà (ñì. îñíîâíûå òåìû). Ïðåäñòàâèòåëü ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) íà ïåðåäà÷å - Â.Êîñòèöêèé.

30


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -32. Ó÷àñòèå Ïðåçèäåíòà ÔÔÓ Ã.Ñóðêèñà â Êîíãðåññå ÓÅÔÀ (Ïðàãà). Èíòåðïðåòàöèè: îñâåùåíèå â ðàáî÷åì ïîðÿäêå. 33. Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà À.Çèí÷åíêî â ×åðíîâèöêóþ îáëàñòü â ñîñòàâå äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ Ïðåçèäåíòîì Ë.Êó÷ìîé. Èíòåðïðåòàöèè: îñâåùåíèå â ðàáî÷åì ïîðÿäêå. 34. Ïîåçäêà äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î) íà ñúåçä Ïàðòèè “Âñåãðå÷åñêîå ñîöèàëèñòè÷åñêîå äâèæåíèå”. (11.10-14.10.01). Èíòåðïðåòàöèè: èíôîðìèðîâàíèå â áëîêå êîðîòêèõ íîâîñòåé. Ðåøåíèå î áîëåå ïîäðîáíîì îñâåùåíèè áóäåò ïðèíÿòî ïî âîçâðàùåíèè äåëåãàöèè.

12 îêòÿáðÿ 2001, ïÿòíèöà 35. Õåðñîíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåóêðàèíñêîé ×åðíîáûëüñêîé Íàðîäíîé ïàðòèè ïðîâîäèò Âñåóêðàèíñêèé ìèòèíã ïðîòåñòà ÷åðíîáûëüöåâ ïðîòèâ äèñêðèìèíàöèè ïðàâ, õðîíè÷åñêèõ íåâûïëàò è ñîêðàùåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Èíòåðïðåòàöèè: ÍÅ ÄÀÂÀÒÜ!

13 îêòÿáðÿ 2001, ñóááîòà 36. Ñúåçä ïàðòèè “Ðåôîðìû è ïîðÿäîê”. Èíòåðïðåòàöèè: Îñâåùåíèå ðàáîòû ñúåçäà ïàðòèè â ñâÿçêå ñ òåìîé ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïî îáúåäèíåííûì óãîëîâíûì äåëàì Â.Æåðäèöêîãî è È.Äèäåíêî (ñì. òåìó 29).

31


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Âíèìàíèå! Äîïîëíåíèÿ ê “òåìíèêó” 14.10-20.10.01 ï. 42 – ïåðåâåñòè â îñíîâíûå òåìû íåäåëè. 19 îêòÿáðÿ íå ïðîñòî îñâåùàòü, à ê ÷åòâåðãó ïîäãîòîâèòü âûñòóïëåíèå. (Ðàéòåðàì íàïèñàòü òåêñòû). ï. 47 – ïåðåâåñòè â îñíîâíûå òåìû íåäåëè. (Ðàéòåðàì íàïèñàòü òåêñòû). ï. 2 – ïðèâÿçàòü ïðîáëåìó ê êðèçèñó-2005 (ðåôîðìà Âîîðóæåííûõ ñèë çàïàçäûâàåò è âìåñòå ñ èíôðàñòðóêòóðíûì êðèçèñîì 2005 ãîäà ìîæåò ïðèâåñòè ê êàòàñòðîôå). ï.3 – êðóïíîôîðìàòíûé òåêñò Ïîãðåáèíñêîãî î ßëòèíñêîé êîíôåðåíöèè è âîçìîæíîì äèàëîãå, â “øàïêå” êîòîðîãî íàïèñàíî, ÷òî ñîçäàíà ïðîåêòíàÿ ãðóïïà “ßëòà-2002” ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìåäâåä÷óêà, Ïîãðåáèíñêèé — åãî çàìåñòèòåëü. ï. 5 – àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà óæå âûðàáîòàííîé ïîçèöèè: “âíà÷àëå ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè, ïîòîì ïîâûøåíèå êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ, åñëè â ýòîì åñòü íåîáõîäèìîñòü”. Êîììåíòàðèé êîãî-òî èç ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î). ï. 19 – îáÿçàòåëüíî ïðèâÿçàòü ê “Èíòåëëåêòóàëàì XXI âåêà” ïðîåêò “Êàäðîâûé ðåçåðâ”. Îò èìåíè îðãêîìèòåòà (à èìåííî Êðàâ÷óêà) ñîñòàâèòü ïðèâåòñòâåííîå ïèñüìî – ÷åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé (ïðåññ-ñåêðåòàðþ Ë. Êðàâ÷óêà Ïîëèùóêó Å.È. ïîäãîòîâèòü ïèñüìî). ï. 27 – ïðîêîíòðîëèðîâàòü çâîíêè.

32


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ó÷èòûâàÿ ñðîêè ïîäãîòîâêè ñâîäíîãî îò÷åòà ïî òåìíèêó, íàñòîÿòåëüíàÿ ïðîñüáà åæåíåäåëüíî, â ïÿòíèöó äî 13.00, îò÷èòûâàòüñÿ î âûïîëíåíèè çàäàíèé òåìíèêà çà íåäåëþ (ñóááîòà – âêëþ÷èòåëüíî!)  ãðàôå “Ïðèìå÷àíèÿ” óêàçûâàòü íàçâàíèå ìàòåðèàëà èëè ñòàòüè, ñîáëþäåíà èëè íåò èíòåðïðåòàöèÿ, ïðè÷èíû íåâûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, ïåðåíîñ òåìû íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ è ò.ä. Îïåðàòèâíûå ìàòåðèàëû âíîñÿòñÿ â òàáëè÷êó ïî òàêîé æå ôîðìå. Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ôîðìó îò÷åòà. Îò÷åòû îòïðàâëÿòü ïî àäðåñó: lorik@alternatv.kiev.ua

ôàêñ 228-14-12, 228-83-35 Ñ óâàæåíèåì, êîîðäèíàöèîííàÿ ãðóïïà Ñ...* Ëàðèñà Ê...* Îêñàíà P.S. Ïî ïîëó÷åíèè ýòîãî ïèñüìà óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ñâÿçàòüñÿ ñ Ê... Îêñàíîé. *Ïð³çâèùà êîíêðåòíèõ âèêîíàâö³â âèëó÷åíî óïîðÿäíèêîì ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü.

33


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìíèê 8 (18.11-24.11.01) Òåìà íåäåëè: 1. Õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. À) Äåÿòåëüíîñòü ïðåäâûáîðíûõ áëîêîâ. Â.Ëèòâèí âîçãëàâèë áëîê “Çà ÅäÓ”. Î÷åâèäíî, â Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ïîÿâèòñÿ íîâûé å¸ ãëàâà. Èíòåðïðåòàöèÿ: Êó÷ìà ïîâòîðÿåò îøèáêè Åëüöèíà 95-ãî ãîäà. Òîãäà Åëüöèí ñîçäàë áëîê Ðûáêèíà è áëîê ×åðíîìûðäèíà, äóìàÿ, ÷òî îíè ñîâìåñòíî âîçüìóò äî 40%, íî ïðîåêò ïîòåðïåë êðàõ. Îðãàíèçàòîðû ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ ïóòàþò öåíòðèñòñêèé ýëåêòîðàò ñ ïðîâëàñòíûì. Î÷åâèäíî, ÷òî Êó÷ìà íå äîâåðÿåò Êèíàõó è âîîáùå ðåñóðñ äîâåðåííûõ ëèö Ïðåçèäåíòà óæå èñ÷åðïàí. Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî Ëèòâèí íå ñìîæåò ñîâìåùàòü äîëæíîñòü â ÀÏ ñî ñòàòóñîì ëèäåðà áëîêà. Ëèòâèí âî ãëàâå áëîêà òàêæå îçíà÷àåò, ÷òî ðàçðóøåíà ïîïûòêà ïðåâðàòèòü âûáîðû â áîðüáó èìåííûõ áëîêîâ. Ëèòâèí – íåïóáëè÷íûé ïîëèòèê, ýòî “÷åëîâåê-çíàê”, à íå “÷åëîâåê-èìÿ”. ×òî êàñàåòñÿ Þùåíêî, òî îí, ïåðåìåùàÿñü â ñòîðîíó öåíòðà, ñòàë òåðÿòü ïðàâûé ýëåêòîðàò. Òåïåðü îí ïîòåðÿåò ãîëîñà è â öåíòðå èç-çà óñèëåíèÿ àäìèíðåñóðñà “Çà ÅäÓ”. Òàêæå î÷åâèäåí êîíôëèêò ìåæäó 4-ìÿ îðãàíèçàòîðàìè “Òóíäðû”, êîòîðûå íå ñìîãëè âûäâèíóòü ëèäåðà èç ñâîåé ñðåäû. Êðàõ Ïóñòîâîéòåíêî. Êðîìå òîãî, Ëèòâèí âî ãëàâå áëîêà – ýòî êðàõ ïðîåêòà “Îìåëü÷åíêî”. Òåïåðü ãëàâíàÿ èíòðèãà – ïîçèöèÿ Êèíàõà, êîòîðûé íå õîòåë îïðåäåëÿòüñÿ. Òåïåðü åãî èíòåðåñû òàê èëè èíà÷å ñîâïàäàþò ñ èíòåðåñàìè ÑÄÏÓ(î). Åñëè âûèãðûâàåò ÑÄÏÓ(î), Êèíàõ îñòàåòñÿ ïðåìüåðîì, åñëè “ÍÓ” - ïðåìüåðîì ñòàíîâèòñÿ Þùåíêî, åñëè “Çà ÅäÓ” - Ëèòâèí. Äëÿ ÑÄÏÓ(î) – ýòî òÿæåëàÿ, íî ïîçèòèâíàÿ ñèòóàöèÿ. Ñíÿòà äâóñìûñëåííîñòü. Ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî íà ïàð34


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òèþ íå áóäåò ðàáîòàòü àäìèíðåñóðñ, íî ïðîòèâíèêè ÑÄÏÓ(î) ïîòåðÿëè ïîâîäû äëÿ îáâèíåíèé â “ïðîâëàñòíîñòè” ïàðòèè. À â óêðàèíñêîé ïîëèòèêå òåïåðü âçàìåí ôåíîìåíà “íàåìíûõ ìåíåäæåðîâ” ïîÿâèëñÿ ôåíîìåí “íàåìíûõ ëèäåðîâ”. Ïðèìåðû: Ãîðáóëèí, Ëèòâèí - “ëèäåðû â àðåíäó”. Á) Äåÿòåëüíîñòü ÑÄÏÓ(î). Èíòåðïðåòàöèÿ: ïàðòèåé ñîáðàíî 100.000 ïîäïèñåé â Êðûìó è ðÿäå äðóãèõ ðåãèîíîâ çà ïðèíÿòèå Çàêîíà “Î ðàòèôèêàöèè åâðîïåéñêîé õàðòèè ðåãèîíàëüíûõ ÿçûêîâ è ÿçûêîâûõ ìåíüøèíñòâ 1992ã.”. Îíè áóäóò ïåðåäàíû â Âåðõîâíóþ Ðàäó äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî äîêóìåíòà. Â) Ðåàêöèÿ ïîëèòèêóìà íà èíôîðìàöèþ î âñòðå÷å â ÑØÀ Â.Þùåíêî ñ ìàéîðîì Ìåëüíè÷åíêî. Èíòåðïðåòàöèÿ: Êó÷ìà íàñòîëüêî ñëàá, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òàêèå êîíòàêòû, ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü Þùåíêî. È âîîáùå, îêàçûâàåòñÿ, Þùåíêî åõàë â Àìåðèêó íå äëÿ âñòðå÷è ñ ×åéíè, à ñ Ìåëüíè÷åíêî. (Òåìà äëÿ íåéòðàëüíûõ ÑÌÈ è âîñêðåñíûõ òåëåïðîãðàìì). Ïðîäîëæàåì ññîðèòü Êó÷ìó ñ Þùåíêî. Ã) Îòðàáîòêà ïàêåòà ìàòåðèàëîâ èç ðîññèéñêèõ ÑÌÈ î áèçíåñ- è ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Þ.Òèìîøåíêî. Èíòåðïðåòàöèÿ: Òåìà äîëãîèãðàþùàÿ. Ìàòåðèàëû èñïîëüçîâàòü â àíòèòèìîøåíêîâñêîé êàìïàíèè. Îòáèâàòü ó íå¸ íàø ýëåêòîðàò. Òèìîøåíêî – íå “ãàçîâàÿ ïðèíöåññà” è íå “ëåäè Þ”. Ó íå¸ íåò ðîìàíòè÷åñêîãî îáðàçà, îíà ïðèìèòèâíàÿ âîðîâêà, îëèãàðõ è áîãà÷êà. Óêðàëà äåíüãè, ðîñêîøåñòâóåò çà íàøè ñ âàìè êðîâíûå. Ó íå¸ ìíîãî íåäâèæèìîñòè, åçäèò íà äîðîãèõ ìàøèíàõ, ëåòàåò íà ñîáñòâåííûõ ñàìîëåòàõ – îáíàãëåëà. Âûçâàòü çàâèñòü ê å¸ áîãàòñòâó.

35


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ä) À.Ìîðîç âûäâèíóë è ïðîïàãàíäèðóåò ïðåäâûáîðíóþ êîíöåïöèþ ÑÏÓ: “Áîðüáà íå ìåæäó ëåâûìè è ïðàâûìè, à ìåæäó îëèãàðõàìè è ÷åñòíûìè ëþäüìè”. Èíòåðïðåòàöèÿ: ßêîâåíêî (ÊÏÐÑ) ãîâîðèò íà ïðåññêîíôåðåíöèè: “Ìîðîç æèâåò íà àìåðèêàíñêèå äåíüãè. Îí ïîëüçóåò áóðæóàçíûå ïîäà÷êè. Ïîýòîìó ìû íå âìåñòå ñ Ìîðîçîì”. Å) Ïðîõîäèò àêöèÿ ÎÓÍ - “Óêðàèíà áåç Ìîðîçà è Òèìîøåíêî” (éäåòüñÿ ïðî ìàðã³íàëüíó ïîë³òè÷íó ïàðò³þ “Îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â Óêðà¿í³”, ÿêà íå ìຠí³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ³ñòîðè÷íîþ ÎÓÍ - Ðåä.) Èíòåðïðåòàöèÿ: èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå àêöèè. Æ) Þùåíêî-òàðèôû. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ïðîäîëæàåì òåìó ñ ïðîøëîé íåäåëè.  äàííîé “ïüåñå” èãðàþò Þùåíêî, Êèíàõ, Ìåäâåä÷óê, Ìîðîç. Ìîðîçà, íàìåêàÿ íà Þùåíêî, ñïðàøèâàòü – ïî÷åìó âû ïèêåòèðóåòå ïðàâèòåëüñòâî Êèíàõà? Íåóæåëè íåïîíÿòíî, êòî ïîäíÿë òàðèôû? Ìóññèðîâàòü òåìó, êòî áóäåò ïðåìüåðîì ïîñëå âûáîðîâ – Þùåíêî èëè Êèíàõ? Åñëè ñòàíåò ïðåìüåðîì Þùåíêî, áîãàòûå ñòàíóò áîãà÷å, à áåäíûå áåäíåå. Ïèñàòü êðóïíûå ôîðìàòû. Òåìà äëÿ îáëàñòåé Çàïàäíîé Óêðàèíû. Îñíîâíûå òåìû íåäåëè: 2. Ïðîåêò “Êðèçèñ-2005”. 21 íîÿáðÿ âîçìîæíî ïðîéäåò Ó÷ðåäèòåëüíîå çàñåäàíèå “Êîìèòåòà2005”. Ïî îêîí÷àíèè – ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå. Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ êîìèòåòà – ñì. ïðèëîæåíèå. Ïîäãîòîâèòü ïðåññðåëèç (îòâåòñòâåííûé – Þ.Áåëîâ).  ÑÌÈ òèòðîâàòü âíà÷àëå êàê ÷ëåíîâ êîìèòåòà, à ïîòîì óæå äàâàòü îñòàëüíûå ðåãàëèè. 36


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -3. Áþäæåòíûé ïðîöåññ. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðè îñâåùåíèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà ðàññìàòðèâàòü åãî ñ ïîçèöèé “Êðèçèñà-2005”. 4. Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÑÄÏÓ(î). À) Ïîåçäêà äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î) â ÔÐà íà ñúåçä ÑÄÏà (ðóêîâîäèòåëü Ã.Øðåäåð), êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 18-23 íîÿáðÿ. Ñîñòàâ äåëåãàöèè: Â.Åâäîêèìîâ, Þ.Çàãîðîäíèé. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêî îñâåùàòü. Ïîêàçàòü ïîðòðåò ñðåäíåãî åâðîïåéñêîãî ñîöèàë-äåìîêðàòà. Íàïîìèíàòü î “Íîâîé ßëòèíñêîé êîíôåðåíöèè”. Á) Ñîñòîèòñÿ îáúåäèíèòåëüíûé ñúåçä 5 ðîññèéñêèõ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î): À.Çèí÷åíêî, À.Íîñåíêî, Â.Øåïåòèí (Õàðüêîâ), Þ.Çàãîðîäíèé. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðåäìåò ãîðäîñòè óêðàèíöåâ â òîì, ÷òî â Ðîññèè, âñëåä çà Óêðàèíîé, ñîöèàë-äåìîêðàòû ñòàëè îáúåäèíÿòüñÿ: “óêðàèíñêèé ïóòü ðîññèéñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòèè”. Ìû íà÷àëè â 95-ì, à â Ðîññèè – â 2001 ã. Ýòî äîêàçûâàåò åùå ðàç, ÷òî èìåííî Óêðàèíà – ýòî Åâðîïà. È Óêðàèíà ìîæåò ïîìî÷ü Ðîññèè âîéòè â Åâðîïó. Çèí÷åíêî ïðåäëîæèò ñîçäàòü êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû. 5. Ðåãèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ÑÄÏÓ(î) – ïîäãîòîâêà ê ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Íà÷èíàþòñÿ îáëàñòíûå êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ(î). Îáû÷íî îíè ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíûì ñîáûòèåì â ðåãèîíå (ïàðòêîíôåðåíöèÿ èçâåñòíîé ïàðòèè + âûñòóïëåíèå ãîñòåé – êèåâñêèõ äåïóòàòîâ è ìåñòíûõ ðóêîâîäèòåëåé, ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå êîíêóðåíòîâ è ò. ï.). Ïëàí ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíûõ êîíôåðåíöèé ÑÄÏÓ(î) â íîÿáðå: 17.11 – Äîíåöê; 21.11 – Ëóöê; 23.11 – Âèííèöà;

37


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -24.11 – Çàïîðîæüå (Á.Àíäðåñþê), Õìåëüíèöêèé; 30.11 – ×åðêàññû, Òåðíîïîëü. Ñ 12 íîÿáðÿ ïðîâîäÿòñÿ ðåãèîíàëüíûå ñåìèíàðû â êàæäîé îáëàñòè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáëàñòíûõ, îêðóæíûõ è ðàéîííûõ øòàáîâ. Íà ñëåäóþùåé íåäåëå ïëàíèðóþòñÿ ñîâåùàíèÿ: 19.11 - Òåðíîïîëü, 20.11 - Õìåëüíèöêèé, 21.11 - Âèííèöà, 23.11 - Óæãîðîä. Èíòåðïðåòàöèÿ: èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ ïðåäâûáîðíûõ ñïèñêîâ, îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòîâ ïî ìàæîðèòàðêå. ÑÄÏÓ(î) – åäèíñòâåííàÿ èç ïàðòèé “âûñøåé ëèãè”, â êîòîðîé ïîëíîöåííî ïðåäñòàâëåíû ðåãèîíû.  ïåðâîé äåñÿòêå ñïèñêà ÑÄÏÓ(î) – 3 ðåãèîíàëà, â ïðîõîäíîé ÷àñòè ñïèñêà – 17 ðåãèîíàëîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýôôåêòèâíî ðåãèîíàëüíûå ñòðóêòóðû áóäóò ðàáîòàòü òîëüêî ó ÑÄÏÓ(î), ïîñêîëüêó èõ ìåñòíûå ëèäåðû íàâåðíÿêà ïðîõîäÿò â ïàðëàìåíò. Ïðîëîíãèðîâàííûå òåìû: 6. Ïðîåêò “Çåìåëüíûé êîäåêñ”. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èòîãîâûõ ïðîãðàììàõ êîììåíòèðîâàòü ïîäïèñàíèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà, íàïîìèíàòü èñòîðèþ ïðèíÿòèÿ, êàæäîìó âîçäàòü ïî-çàñëóãàì. Îòìåòèòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÑÄÏÓ(î), êîòîðàÿ ÷åðåç ìåäèà-ïðîåêò “Ïðàâîâîé âñåîáó÷” íà÷èíàåò ïðåäìåòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí î ðåàëèçàöèè èõ ïðàâ íà çåìëþ. Öèòèðîâàòü ProUA, ÷òî ÑÄÏÓ(î) ó Þùåíêî íà Çàïàäå îòîáðàëè 2% (áëàãîäàðÿ ïðèíÿòèþ Çåìåëüíîãî êîäåêñà). 7. Ïðîåêò “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. Ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð àíêåò. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ïðîäîëæàòü îñâåùåíèå. Óæå íàéäåíû ïåðâûå 30 ðàáî÷èõ ìåñò (ñì. ïðèëîæåíèå).

38


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -8. Ïðîåêò “Äåìáåëü”. Íà áàçå îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ ÑÄÏÓ(î) ïðîâîäÿòñÿ þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè “äåìáåëåé” ïî âîïðîñàì èõ ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé àäàïòàöèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïîêàçàòü êîíêðåòíûå ïðèìåðû èç ðåãèîíîâ. “Ïîëåìèêà” 9. Ñàéò “ÏðîÓÀ” îïóáëèêîâàë ìàòåðèàë “Ìåäâåä÷óê ïðîòèâ Þùåíêî”. Ïî âåðñèè èçäàíèÿ, ÑÄÏÓ (î) ïûòàåòñÿ çàõâàòèòü íàöèîíàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ íèøó â çàïàäíîé Óêðàèíå, òàê êàê øèðîêîìàñøòàáíîå ñîöèññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò èëëþçîðíîñòü íàäåæä íà ïðåîäîëåíèå 4-õ ïðîöåíòíîãî áàðüåðà. Èíòåðïðåòàöèÿ: Äåéñòâèòåëüíî, âåäóùåé ðîëüþ Ìåäâåä÷óêà â ïðèíÿòèè Çåìåëüíîãî êîäåêñà ïàðó ïðîöåíòîâ íà Çàïàäå ó Þùåíêî ýñäåêè óæå îòîáðàëè. Èçìåíåíèÿ íà Çàïàäíîé Óêðàèíå íå ñèòóàòèâíû. Íà ñàìîì äåëå îíè ãëóáèííûå. Çàïàä – óæå íå âîò÷èíà Þùåíêî. (Òåìû çà Ïîãðåáèíñêèì). Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

19 íîÿáðÿ 2001, ïîíåäåëüíèê 10. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Â.Ìåäâåä÷óêà äëÿ ïàðëàìåíòñêèõ êîððåñïîíäåíòîâ. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå öèòàò ïî çíà÷èìûì ïðîáëåìàì. Ïîäãîòîâèòü âîïðîñû î íîâîé ðîëè Ëèòâèíà. 11.  Êèåâå ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ â ñâÿçè ñ êàòàñòðîôîé íà Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, ãäå âûøëî èç ñòðîÿ óñòàðåâ-

39


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -øåå îáîðóäîâàíèå. Òàêæå áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñû äîíîðñòâà è ïðîáëåì ëþäåé, áîëüíûõ ãåìîôèëèåé. Äëÿ ó÷àñòèÿ ïðèãëàøåíû ïðåçèäåíò Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà æåíùèí, ìàòåðåé, èíâàëèäîâ ãåìîôèëèè Ë.×åðíè, ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ã. Êèåâà Ë.Çàíåâñêàÿ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Êèåâà Ð.Ìàêîìåëà. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðèâÿçàòü ê òåìå “Êðèçèñà-2005”. 12. Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè (ÏÐÓÏ) Óêðàèíû â ðàìêàõ îòðàñëåâîé âñåóêðàèíñêîé àêöèè ïðîòåñòà ïðåêðàòèò ïîñòàâêè òîïëèâà íà 5 èç 14 ýëåêòðîñòàíöèé (Çàïîðîæñêóþ, Ñòàðîáåøåâñêóþ, Áóðøòûíñêóþ, Óãëåãîðñêóþ è Òðèïîëüñêóþ), à òàêæå âñåì ïîòðåáèòåëÿì, êîòîðûå íå ðàññ÷èòûâàþòñÿ çà óãîëü. <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: ïîâòîðÿòü òåçèñ Ìåäâåä÷óêà: ðàçíûìè ïóòÿìè ëîááèðóþòñÿ èíòåðåñû â íîâîì áþäæåòå. Íî áþäæåò íå äîëæåí áûòü çàëîæíèêîì ïðåäâûáîðíûõ èãð. 13.  Ñòðàñáóðãå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì ïî ïðîáëåìàì ðèñêîâ òåõíîãåííûõ è ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô, ïîä ýãèäîé Ñîâåòà Åâðîïû (19.11.2001 - 20.11.2001).  ôîðóìå ïëàíèðóåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ Óêðàèíû, êîòîðàÿ áóäåò ïûòàòüñÿ ïðèâëå÷ü åâðîïåéñêèå ñòðàíû ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå “Êàðïàòñêèé ðåãèîí” ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàâîäíåíèé è áîðüáå ñ èõ ïîñëåäñòâèÿìè, â êîòîðîì ïîêà ó÷àñòâóþò Óêðàèíà è ÍÀÒÎ. Ïåðâàÿ ôàçà ïðîåêòà - èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ñòîèìîñòüþ $209 òûñ. íà÷àëèñü â îêòÿáðå è ïðîäëÿòñÿ äî ìàÿ 2002 ã. Âòîðàÿ ôàçà ïðîåêòà ïðîäëèòñÿ äî 2003 ã. (óñòàíîâëåíèå ãèäðîìåòåîðîëîè÷åñêèõ ïîñòîâ íà ðð. Òèñà, Óæ, Ëàòîðèöà). Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðèâÿçûâàòü ê “Êðèçèñó-2005”.

40


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -13À. 19-20 íîÿáðÿ â Äîíåöêå ïîáûâàåò Ðèõàðä Çàëåâñêè, ðóêîâîäèòåëü òóáåðêóëåçíîãî Þíèòà Åâðîïåéñêîãî áþðî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îí ïðîâåäåò â øàõòåðñêîì ãîðîäå ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìàì áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì è ðåàëèçàöèè â Äîíåöêîé îáëàñòè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîé ïðîãðàììû ÂÎÇ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Âñïîìèíàåì ïðèåçä äåëåãàöèè ÎÎÍ â Äîíåöêóþ îáëàñòü 06.11-07.11.01. Åù¸ ðàç àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà òîì, ÷òî â Äîíåöêå ñëîæèëàñü íàñòîëüêî ïëîõàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî íåþ óæå àêòèâíî èíòåðåñóþòñÿ âñåìèðíûå îðãàíèçàöèè (ÑÏÈÄ, òóáåðêóëåç).

20 íîÿáðÿ 2001, âòîðíèê 14. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Èíäèè Îìàð Àáäóëëà ñîâåðøèò âèçèò íà Óêðàèíó (18.11.2001 - 21.11.2001). Ïëàíèðóåòñÿ âñòðå÷à ñ Â.Ìåäâåä÷óêîì. Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. Ñïðîñèòü ó Îìàðà î åãî îòíîøåíèè ê èíèöèàòèâå Ìåäâåä÷óêà – “Íîâàÿ ÿëòèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ”. 15. Ñîñòîèòñÿ êðóãëûé ñòîë íà òåìó: “Ñîöèàëüíûå îïðîñû â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè: êàê èçáåæàòü äèëåòàíòèçìà è ôàëüñèôèêàöèè”. Ïðîâîäèò ôîíä “Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû” è Ñîöèîëîãè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ Óêðàèíû (ñì. ïðèëîæåíèå). Èíòåðïðåòàöèÿ: çàäàòü âîïðîñ ñ ïðîñüáîé ïðîêîììåíòèðîâàòü èõ æå èòîãè îïðîñà æóðíàëèñòîâ, ïî êîòîðîìó îïðåäåëåíû íàèáîëåå óäà÷ëèâûå ïîëèòèêè (Ìåäâåä÷óê, Êèíàõ, Ãîðáóëèí) è íàèáîëåå íåóäà÷ëèâûå (Êó÷ìà, Êóçüìóê, Þùåíêî). Îñâåòèòü îòâåò. Ïî èòîãàì êðóãëîãî ïîðàçìûñëèòü î äîñòîâåðíîñòè ïðåäâûáîðíûõ èññëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñòåïåíè èõ íåçààíãàæèðîâàííîñòè.

41


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -16.  ×åðêàññàõ ïðîéäåò àêöèÿ ïðîòåñòà. Ãîñóäàðñòâî íå âûïëà÷èâàåò ÐÝÓ ã. ×åðêàññ êîìïåíñàöèè ïî ñóáñèäèÿì, äîëã ïî íèì äîñòèã 1,9 ìëí. ãðí. Èç-çà ýòîãî íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íàñ÷èòûâàåò ÐÝÓ ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãîâ, à “Îáëýíåðãî” íà÷àëî îòêëþ÷àòü ÐÝÓ çà äîëãè ïî ýëåêòðîýíåðãèè Èíòåðïðåòàöèÿ: âñïîìèíàòü î ðàñïîðÿæåíèè Êàáìèíà, ïîäïèñàííîå Þùåíêî, äàþùåå ïðàâî íà îòêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà áåç âåäîìà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è ïîâûøåíèè òàðèôîâ íà æèëêîìóñëóãè.

21 íîÿáðÿ 2001, ñðåäà 17. Âîçìîæíî ñîñòîèòñÿ Ó÷ðåäèòåëüíîå çàñåäàíèå “Êîìèòåòà-2005”. Ïî îêîí÷àíèè – ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñì. îñíîâíûå òåìû.

22 íîÿáðÿ 2001, ÷åòâåðã 18.  Ñëàâóòè÷å ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Àññàìáëåè ñòðàí-äîíîðîâ ×åðíîáûëüñêîãî ôîíäà “Óêðûòèå” ïðè ó÷àñòèè Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ). ×åðíîáûëüñêèé ôîíä “Óêðûòèå” ñîçäàí 26 ñòðàíàìè. Ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ ñòàáèëèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé íà ×ÀÝÑ ðàññ÷èòàíà äî 2007 ãîäà. Èíòåðïðåòàöèÿ: Æåëàòåëüíî âûçâàòü áûâøåãî äèðåêòîðà ×ÀÝÑ Ïàðàøèíà (÷ëåí “Êîìèòåòà-2005”) íà àññîöèàòèâíûé îòâåò ñ óïîìèíàíèåì ïðîåêòà “Êðèçèñ2005”.

23 íîÿáðÿ 2001, ïÿòíèöà 19. Àññîöèàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ Óêðàèíû. Âûñòóïëåíèå Â.Ìåäâåä÷óêà, Ï.Ñèìîíåíêî, Á.Áîéêî.

42


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü â ïîëíîì îáúåìå. 20. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñúåçäà Ðîññèéñêîé îáúåäèíåííîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè (Ì. Ãîðáà÷åâ). Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. îñíîâíûå òåìû. 21.  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò î÷åðåäíîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍà (23.11.2001 - 24.11.2001). <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: äî ñðåäû óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ, ïîñëå ÷åãî ïðèíÿòü ðåøåíèå îá èíòåðïðåòàöèè.

24 íîÿáðÿ 2001, ñóááîòà 22. Ñîñòîèòñÿ îáúåäèíèòåëüíûé ñúåçä 5 ðîññèéñêèõ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î): À.Çèí÷åíêî, À.Íîñåíêî, Â.Øåïåòèí (Õàðüêîâ), Þ.Çàãîðîäíèé. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñì. îñíîâíûå òåìû. Ïåðñïåêòèâíûå òåìû:

23. 1 äåêàáðÿ – 10-ëåòèå ðåôåðåíäóìà î íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. ×åðåç íåäåëþ, 8 äåêàáðÿ, áûëè ïîäïèñàíû “Áåëîâåæñêèå ñîãëàøåíèÿ”. 24. 29 íîÿáðÿ îáúÿâëÿåòñÿ “Ãîä Óêðàèíû â Ðîññèè”, êîòîðûé ïðîéäåò âî âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ. Ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Ïóòèíà. 25. Ïëàíèðóåòñÿ âèçèò Â.Þùåíêî â Ðîññèþ. 26. 6 äåêàáðÿ – Äåíü óêðàèíñêîé àðìèè. Êðîìå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ÑÄÏÓ(î) ïëàíèðóåò âðó÷èòü 43


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -êàæäîìó Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà -ãðàæäàíèíó Óêðàèíû ïî 1000 ãðèâåí.  çàïàäíîé Óêðàèíå â ýòîò äåíü ïëàíèðóåòñÿ âðó÷åíèå ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè âîèíàì ÎÓÍ-ÓÏÀ. 27. 8 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ Ïåðâûé Âñåðîññèéñêèé ñúåçä âûõîäöåâ èç Óêðàèíû â Ìîñêâå. 28. 8-9 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñúåçäà Áåëîðóññêîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè “Íàðîäíà ãðîìàäà” (“Íàðîäíà ãðàìàäà” - Ðåä.). Îïïîçèöèîííàÿ ðåæèìó Ëóêàøåíêî ïàðòèÿ ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì ó åâðîïåéñêèõ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ. Áåëîðóñû îáåùàþò çàùèùàòü èíòåðåñû ÑÄÏÓ(î) â Ñîöèíòåðíå. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î): Â.Åâäîêèìîâ, Ì.Øåâ÷åíêî, Êðèâèöêèé (Âîëûíü). 29. 14 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ ñúåçä “Ïàðòèè ðåãèîíîâ Óêðàèíû”.

44


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìíèê 9 (25.11-01.12.01) Òåìà íåäåëè: 1. 10-ëåòèå Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà, ïîäòâåðäèâøåãî Àêò íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, ïðèíÿòûé Âåðõîâíîé Ðàäîé 24 àâãóñòà 1991 ãîäà. Èçáðàíèå Ë.Êðàâ÷óêà 1 äåêàáðÿ 1991 ãîäà ïåðâûì Ïðåçèäåíòîì íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñäåëàòü Êðàâ÷óêà ãåðîåì. Òî, ÷òî Ðîññèÿ îáúÿâèëà ãîä Óêðàèíû â Ðîññèè, îçíà÷àåò, ÷òî Ðîññèÿ îêîí÷àòåëüíî ïðèçíàëà íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû. Íå òîëüêî äå-þðå, íî è äå-ôàêòî. Ê Óêðàèíå òåïåðü îòíîñÿòñÿ êàê ê ñòðàíå, à íå êàê ê áûâøåé ãóáåðíèè. Âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàòü ëèíèþ – “Êðàâ÷óê – ïåðâûé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû. Íå Ãðóøåâñêèé”. Âçÿòü èíòåðâüþ ó èñòîðèêà, êîòîðûé ýòî ðàññêàæåò.  êîììåíòàðèÿõ ïî ñîáûòèÿì 91-ãî ãîäà Êðàâ÷óê âñåãäà ãîâîðèò î Ìåäâåä÷óêå. “Òîãäà áûëî îäíî âðåìÿ, íî ñåé÷àñ – äðóãîå âðåìÿ, âðåìÿ òàêèõ, êàê Ìåäâåä÷óê”. Íàáðàòü ñïèñîê ïðîñòûõ ïîçèòèâíûõ äîâîäîâ, ïî÷åìó ýòî õîðîøî: - íàøè ïàöàíû íå ó÷àñòâîâàëè íè â ×å÷íå, íè â Êàðàáàõå, íè â Âèëüíþñå. -  Åâðîïó èíòåãðèðîâàòüñÿ ëåã÷å. - ×òî åùå? Îñíîâíûå òåìû íåäåëè: 2. Õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. À) Äåÿòåëüíîñòü ÑÄÏÓ(î). Èíòåðïðåòàöèÿ: Õîðîøî ýñäåêàì, ó íèõ íåò ïðîáëåì íàåìíûõ ëèäåðîâ, ñïèñêîâ è ãðûçíè ìåæäó ðåãèîíàëàìè, êòî âîçãëàâèò ìåñòíûé øòàá. Îñíîâíûå ñîáûòèÿ â ïàðòèè: 1)  êèåâñêîé ãîðîäñêîé

45


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -îðãàíèçàöèè òåïåðü òðè ñîïðåäñåäàòåëÿ – Ñóðêèñ, Øàëèìîâ è Àíäðåñþê (èíôîðìàöèÿ èç ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè). 2) Ïàðòèÿ ïðîäîëæàåò ñáîð ïîäïèñåé çà ïðèíÿòèå íîâîãî “Çàêîíà î ÿçûêàõ”. Êî âòîðíèêó ïîäïèñè ïðèâåçóò èç ðåãèîíîâ, îíè áóäóò ïåðåäàíû ðóêîâîäñòâó ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î). 3) Çèí÷åíêî îáúÿâèë â Ìîñêâå î ñîçäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ñ.-ä. ïàðòèé ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Á) Ëèòâèí îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèëñÿ êàê ëèäåð áëîêà “Çà ÅäÓ”. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ïðèõîä Ëèòâèíà ïîëíîñòüþ ïîõîðîíèë ïîïûòêó âûñòðîèòü âìåñòî ïàðòèé ñèñòåìó èìåííûõ áëîêîâ. Íè Ëèòâèí, íè Ãîðáóëèí ïîä ýòó ñèñòåìó íå ïîäõîäÿò. Ýòî ñêîðåå íàåìíûå ëèäåðû (îáû÷íî íàîáîðîò, ëèäåðû íàíèìàþò ìåíåäæåðîâ è ïîëèòòåõíîëîãîâ, à òóò ïî ñîâåòó èìèäæìåéêåðîâ íàíèìàþòñÿ ëèäåðû) Ñòàëî ïîíÿòíûì, ÷òî “Çà ÅäÓ” íå áóäåò ïóáëè÷íûì îïïîíåíòîì “Íàøåé Óêðàèíå”. Òàêèì îáðàçîì, Ìåäâåä÷óê è Þùåíêî ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûìè ïóáëè÷íûìè îïïîíåíòàìè íà âûáîðàõ. Þùåíêî íå óïóñêàåò ñëó÷àÿ “âûçâàòü Ìåäâåä÷óêà íà áîé”: òî â èíòåðâüþ Ðàäèî “Ñâîáîäà” íàçûâàåò åãî ïðîðóññêèì, òî æàëóåòñÿ íà ÑÌÈ, òî îáâèíÿåò â ïîïóëèçìå â âîïðîñàõ î òàðèôàõ. Ìåäâåä÷óê ìîë÷èò, äåðæèò ïàóçó. Íî ñòîëêíîâåíèÿ íå èçáåæàòü. Êðîìå òîãî, Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ îêàçàëàñü èñêëþ÷åííîé èç ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â “Çà ÅäÓ”. Îíè íå ìîãóò áûòü àêòèâíûìè èãðîêàìè â “Çà ÅäÓ”, ïîñêîëüêó Ëèòâèí – íå çà ñèëüíûå ðåãèîíû, à ýòî – êîíôëèêò èäåé. Òàê èëè èíà÷å, ýòî ïîäòàëêèâàåò Àçàðîâà ê äèàëîãó ñ Ìåäâåä÷óêîì. Â) Ñúåçä ÍÐÓ(å). Èíòåðïðåòàöèÿ: íå èðîíèçèðóåì ïî äàííîìó âîïðîñó. Íå íàçûâàåì ýòî “ïðîåêòîì”. Îíè íåäîâîëüíû, êàê ïîâåðíóëàñü ñèòóàöèÿ ñ äðóãèìè Ðóõàìè, ó íèõ åñòü ñâîè ðåçîíû, îíè èùóò âûõîä, õîòÿò ñîõðàíèòü Ðóõ. 46


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Áðàòü èíòåðâüþ, ïîêàçûâàòü. Íå àêöåíòèðîâàòü íà ñïÿùèõ äåëåãàòàõ è ò.ï. Òîëåðàíòíîå îñâåùåíèå. Ðåêîìåíäóåìûé çàãîëîâîê â ãàçåòàõ – “Ðóõ – å!” Ïîâûøàòü ñòàâêè ÍÐÓ(å), äàâàÿ ïðîãíîçíûå îöåíêè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîöåíòîâ, êîòîðûå îíè íàáåðóò íà âûáîðàõ. Ïîä÷åðêèâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó ÍÐÓ(å). Ã) Äåÿòåëüíîñòü Þùåíêî. Èíòåðïðåòàöèÿ: Þùåíêî ïîäðàæàåò Ìåäâåä÷óêó. Áîëåå òîãî, õî÷åò “ñòàòü Ìåäâåä÷óêîì”. Ïîñòîÿííî êðèòèêóåò åãî (ïî÷òè ïî Ôðåéäó). Åçäèë â Ãåðìàíèþ íà ñ.ä. ôîðóì ÑÄÏÃ, ïûòàåòñÿ ïðèñâîèòü ñåáå ëàâðû ïðèíÿòèÿ Çåìåëüíîãî êîäåêñà, ñîáèðàåòñÿ åõàòü â Ðîññèþ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàâ “çåëåíûé ñâåò” ïîâûøåíèþ òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ è ðàçðåøèâ îòêëþ÷åíèÿ çà íåóïëàòó, ðàññûëàåò ïèñüìà ïî ñåëàì, â êîòîðûõ îáâèíÿåò “ñïåêóëÿíòîâ îò ýíåðãåòèêè” â îòêëþ÷åíèÿõ ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðèâåñòè öèòàòû èç ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáìèíà ïîäïèñàííîãî Þùåíêî, è åãî ïèñüìà. 3. Îæèäàåòñÿ âåòî Ïðåçèäåíòà íà Çàêîí î âûáîðàõ â ìåñòíûå ñîâåòû (îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – ïðåäëîæåííàÿ ñìåøàííàÿ ñèñòåìà). Èíòåðïðåòàöèÿ: ñòðàíà ñîñòîèòñÿ, åñëè âñÿ ñèñòåìà âûáîðîâ áóäåò áàçèðîâàòüñÿ íà ïàðòèÿõ. Íî, òàê êàê ïàðòèéíàÿ ñèñòåìà åùå íå âûñòðîåíà, òî åñòü ñëîæíîñòè, íî åñëè çàêîí áóäåò ïðèíÿò â ðåäàêöèè ÂÐ, ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ãàðìîíèçàöèè äåéñòâèé âñåõ âåòâåé âëàñòè. (Ïðèëîæåíèå – ðàñøèôðîâêà îòâåòà Ìåäâåä÷óêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé âîïðîñ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ). 4. Ïðîåêò “Êðèçèñ-2005”. 29 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ êðóãëûé ñòîë “Âûçîâ âðåìåíè â ëèöå “Êðèçèñà-2005”: ïðîáëåìà àäåêâàòíîñòè îòâåòà”. 47


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü â ïîëíîé ìåðå. Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ – ñì. ïðèëîæåíèå. Ó÷åíûå âñåðüåç îòíåñëèñü ê èíèöèàòèâå ïîëèòèêà. Ýòî áûâàåò ðåäêî. Ó íèõ ìîæåò áûòü èíèöèàòèâà ñîçäàòü ïðè êîìèòåòå òî ëè ó÷åíûé ñîâåò, òî ëè îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå. 5. Áþäæåòíûé ïðîöåññ. Èíòåðïðåòàöèÿ: “Áþäæåòíûé ïðîöåññ íå äîëæåí áûòü çàëîæíèêîì ïðåäâûáîðíîé áîðüáû” (òåçèñ Ìåäâåä÷óêà). 6.  Óæãîðîäå ñîñòîèòñÿ îáëêîíôåðåíöèÿ ÑÄÏÓ (î), íà êîòîðîé Â.Ìåäâåä÷óê âïåðâûå îçâó÷èò ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó ÑÄÏÓ(î). Ðåãèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ÑÄÏÓ(î) ïðîäîëæàþò ïîäãîòîâêó ê ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Ïðîäîëæàþòñÿ îáëàñòíûå êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ (î): 30.11 – ×åðêàññû, Òåðíîïîëü; 01.12 – Óæãîðîä, ×åðíèãîâ, Ëóãàíñê. Ïðîâîäÿòñÿ ðåãèîíàëüíûå ñåìèíàðû â êàæäîé îáëàñòè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáëàñòíûõ, îêðóæíûõ è ðàéîííûõ øòàáîâ: 26.11 - Ïîëòàâà, 27.11 Õàðüêîâ, 28.11 - Ëóãàíñê, 29.11 – Äîíåöê, 30.11 – Äíåïðîïåòðîâñê, 01.12 - Çàïîðîæüå. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêî îñâåùàòü. Êîíòàêòû ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé – ó Í.Áîðöà. Ïðîëîíãèðîâàííûå òåìû: 7. Ïðîåêò “Çåìåëüíûé êîäåêñ”. 28 íîáðÿ â Ïîëòàâå ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ äëÿ æóðíàëèñòîâ öåíòðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà “Çåìåëüíûé êîäåêñ” Âëàäèìèðà Ãîëóáà. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðîäîëæàòü îñâåùåíèå ïðîåêòà. 8. Ïðîåêò “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. Ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð àíêåò. 48


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðîäîëæàòü îñâåùåíèå ïðîåêòà. 9. Ïðîåêò “Äåìáåëü”. Íà áàçå îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ ÑÄÏÓ(î) ïðîâîäÿòñÿ þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè “äåìáåëåé” ïî âîïðîñàì èõ ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé àäàïòàöèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðîäîëæàòü îñâåùåíèå ïðîåêòà. “Ïîëåìèêà” 10. Ñàéò Êîððåñïîíäåíò.net: ãàçåòà “Õðåùàòèê” ïóáëèêóåò èíòåðâüþ Â.Þùåíêî, â êîòîðîì òîò óòâåðæäàåò: “ÑÄÏÓ(î) çàñîðèëî ÑÌÈ”. Ïî ìíåíèþ Þùåíêî, ïàðòèÿ ñîìíèòåëüíûìè ìåòîäàìè óñòàíîâèëà êîíòðîëü íàä ðÿäîì ÑÌÈ è òåïåðü èñïîëüçóåò èõ ïðîòèâ áëîêà ÍÓ. “Èíôîðìàöèîííûé ïðîñòîð çàñîðåí îäíîáîêîé èåçóèòñêîé ïðîïàãàíäîé”. Èíòåðïðåòàöèÿ: ãîòîâèòñÿ ðåïëèêà-îòâåò (ãîòîâèò Ì.Ïîãðåáèíñêèé). Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

25 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíèå 11. Â Êèðîâîãðàäå âñåóêðàèíñêîå ìîëîäåæíîå îáúåäèíåíèå “Ìîëîäåæü – íàäåæäà Óêðàèíû” ïðîâîäèò “Ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû íà Ìàéäàíå”. Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü ðåçóëüòàòû.

26 íîÿáðÿ 2001, ïîíåäåëüíèê 12. Ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ è ôðàêöèé.

49


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: Â.Ìåäâåä÷óê ïîääåðæèâàåò èíèöèàòèâó î âíåñåíèè â ïîâåñòêó äíÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè íîâîãî “Çàêîíà î ÿçûêàõ”. Æóðíàëèñòàì ïî îêîí÷àíèþ çàñåäàíèÿ ñïðàøèâàòü ïîëèòèêîâ, îñîáåííî ïðàâûõ (Þùåíêî, Êîñòåíêî, Óäîâåíêî, Áîéêî, Ïèíçåíèê) îá èõ îòíîøåíèè ê èíèöèàòèâå, öèòèðîâàòü. Â.Ìåäâåä÷óê ãîâîðèò: “Ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè îòêëàäûâàòü ýòîò âîïðîñ.  ðåãèîíàõ ñîáèðàþòñÿ ïîäïèñè. Äàâàéòå íå ïîëèòèçèðîâàòü âîïðîñ. Åãî íàäî ðåøèòü, ýòî âîïðîñ ïðàâ ÷åëîâåêà. Íå ðåøèâ åãî, ìû áóäåì ïîñòîÿííî âîñïðîèçâîäèòü êîíôëèêò, è óæ òî÷íî â Åâðîïó íå ïóñòÿò”. 13. Ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ðóêîâîäñòâà Âåðõîâíîé Ðàäû (È.Ïëþùà). Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà óñòíî. 14. Ë.Êðàâ÷óê äàåò èíòåðâüþ äàòñêîé ãàçåòå “Èëëàíäñ Ïîñòîí” (190 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ åæåíåäåëüíî è 250 òûñ. â âîñêðåñåíüå). Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. îñíîâíûå òåìû. Êðàâ÷óê: “Òåïåðü âðåìÿ òàêèõ, êàê Ìåäâåä÷óê”. 15.  Êèåâå ïðîéäåò ïðåçåíòàöèÿ Ðîñìåäèàöåíòðà. Áóäóò Ëþáèìîâ, Ïàâëîâñêèé, ×åðíîìûðäèí. Ïðåçèäåíò Öåíòðà - æóðíàëèñò À.Êîëîäèé (“Èíòåð”). Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå. Óæå âåùàåò óêðàèíñêîå òåëåâèäåíèå â ðîññèéñêîì èíòåðíåòå, ïðåäñòîèò “Ãîä Óêðàèíû â Ðîññèè”. Çàäà÷à Ðîñìåäèàöåíòðà – ðàñïðîñòðàíåíèå îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè îá Óêðàèíå â Ðîññèè, ïîìîùü ðîññèéñêèì æóðíàëèñòàì, ïðèåçæàþùèì â Óêðàèíó. Çàäàâàòü âîïðîñ Êîëîäèþ: “Ïî÷åìó óêðàèíñêèé æóðíàëèñò ïðèíÿë ðåøåíèå âîçãëàâèòü Ðîñìåäèàöåíòð?” ( ïðèëîæåíèè – êîíêðåòèêà ïî “Ãîäó Óêðàèíû â Ðîññèè” - îòâåòñòâåííûé Þ.Áåëîâ).

50


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -16.  Õàðüêîâå áóäåò ïðîõîäèòü “Íåäåëÿ ÍÄÏ”, êîòîðàÿ çàâåðøèòñÿ ïåðâûì ýòàïîì ïàðòèéíîãî ñúåçäà áëîêà “Çà åäèíóþ Óêðàèíó!” (25.11.2001 - 01.12.2001) Èíòåðïðåòàöèÿ: “Ïàðòèÿ âëàñòè” ñîáèðàåòñÿ òàì, ãäå åé êîìôîðòíî. Î÷åâèäíî, èõ êàìïàíèÿ áóäåò ïîñòðîåíà íà ñúåçäàõ, ïðîâîäÿùèõñÿ â ðåãèîíàõ, ãäå èì óäîáíî, ãäå åñòü àäìèíðåñóðñ. Ïîääàòüñÿ Ïóñòîâîéòåíêî: “ßñíî, ÷òî “Çà ÅäÓ” - ýòî, ôàêòè÷åñêè, ÍÄÏ”. Ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÍÄÏ âõîäèò â “„Åäó” ðåéòèíãîì, Àçàðîâ – äåíüãàìè, Ïèí÷óê – êàíàëîì. Ïóñòü ññîðÿòñÿ. 17.  Õàðüêîâå ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè æóðíàëèñòîâ “Õàðòèÿ-4” (Ì.Âåðåñåíü, Ò.Êóçüìîâ, Ñ.Ðàõìàíèí è È.Ñîëäàòåíêî) ïëàíèðóþò ïðîâåñòè âñòðå÷è ñ ãëàâîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Å.Êóøíàðåâûì, ãîðîäñêèì ïðåäñåäàòåëåì Ì.Ïèëèï÷óêîì, ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî ñóäà Â.Áðèíöåâûìè, ïðîêóðîðîì îáëàñòè Â.Êðèâîáîêîì. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðèâÿçàòü ê “Íåäåëå ÍÄÏ”. Ïî ïðèãëàøåíèþ Ïóñòîâîéòåíêî ãðóïïà îïïîçèöèîííûõ æóðíàëèñòîâ ïðèåçæàåò â Õàðüêîâ äëÿ âñòðå÷è ñ Êóøíàðåâûì. Î÷åâèäíî (èëè âîçìîæíî) “Õàðòèÿ-4” áóäåò ðàáîòàòü íà “Çà ÅäÓ”. Îáûãðàòü “÷åòâåðêè”: “Çà ÅäÓ” – Ïàðòèÿ–4, Âåðåñåíü – Õàðòèÿ-4. Çà ðóáåæîì 18.  Âåíå (Àâñòðèÿ) ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì ïî âîïðîñàì áèçíåñà, èíâåñòèöèé è ïðèâàòèçàöèè “Óêðàèíà è Åâðîïåéñêèé ñîþç: âìåñòå â XXI âåêå”. Ïëàíèðóåòñÿ ó÷àñòèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû À.Êèíàõà (26.11.2001 - 27.11. 2001).  ñîñòàâå óêðàèíñêîé äåëåãàöèè: ìèíèñòð ýêî-

51


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íîìèêè À.Øëàïàê, ìèíèñòð òðàíñïîðòà Â.Ïóñòîâîéòåíêî, ìèíèñòð ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè Â.Ãóðååâ, ìèíèñòð àãðàðíîé ïîëèòèêè È.Êèðèëåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ôîíäà ãîñèìóùåñòâà À.Áîíäàðü, ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ñâÿçè è èíôîðìàòèçàöèè Ñ.Äîâãèé. Èíòåðïðåòàöèÿ: èíôîðìàöèîííûé ðåæèì. 19.  Ñòðàñáóðãå ïðîéäåò ñîâåùàíèå ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (25.11.2001 - 26.11.2001). <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: èíôîðìàöèîííûé ðåæèì. 20.  Ëîíäîíå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé Ôîðóì ïî ïðîáëåìàì áîðüáû ñ ëåãàëèçàöèåé ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ è îòìûâàíèåì äåíåã (26.11.2001 01.12.2001). <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: èíôîðìàöèîííûé ðåæèì

27 íîÿáðÿ 2001, âòîðíèê 21. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì áóäóò ðàññìîòðåíû: ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óêðàèíû íà 2002 ã. (âíåñåíà Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ), äâà çàêîíîïðîåêòà “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ”. Îæèäàåòñÿ âûõîä íà ðàáîòó ñïèêåðà ÂÐ È.Ïëþùà. 26 îêòÿáðÿ åìó ïðîâåëè îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ òðîìáà â ïðàâîì áåäðå. Ïðîéäåò çàñåäàíèå Âðåìåííîé ñïåöèàëüíîé êîìèññèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî ðàçðàáîòêå íîâûõ ïðîåêòîâ Ãðàæäàíñêîãî è Õîçÿéñòâåííîãî (êîììåð÷åñêîãî) êîäåêñîâ Óêðàèíû. Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Õîçÿéñòâåííîãî êîäåêñà Âðåìåííîé êîìèññèè À.Þùèê ñ÷èòàåò, ÷òî êîäåêñû äîëæíû áûòü ïðèíÿòû îäíîâðåìåííî, ò.ê. ïðèíÿòèå Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà áåç Õîçÿéñòâåííîãî âíåñåò õàîñ â çàêîíî-

52


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äàòåëüñòâî. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî îáà êîäåêñà ÂÐ ðàññìîòðèò 29 íîÿáðÿ. Òàêæå áóäåò ðàññìîòðåíî ïîñòàíîâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâ ãðàæäàí íà èíôîðìàöèþ (îòâåòñòâåííûé À.Çèí÷åíêî). Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå 22. Ë.Êðàâ÷óê äàåò èíòåðâüþ ïîëüñêîé ãàçåòå “Æå÷ Ïîñïîëèòà”. Èíòåðïðåòàöèÿ: îòñëåäèòü ïóáëèêàöèþ è èñïîëüçîâàòü â íàøèõ ÑÌÈ. 23.  Ñëàâóòè÷å ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 15-ëåòèþ ñàðêîôàãà (îáúåêòà “Óêðûòèå”), ñîîðóæåííîãî íàä ÷åòâåðòûì (àâàðèéíûì) áëîêîì ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.  ÷àñòíîñòè, áóäåò îáñóæäàòüñÿ êîîðäèíàöèÿ óñèëèé ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà äëÿ ïðåâðàùåíèÿ åãî â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ ñèñòåìó (27.11. 2001 - 29.11.2001).  1998 ã. çàïàäíûå ñòðàíû ñîãëàñèëèñü âûäåëèòü íà ýòî $768 ìëí. Îáúåêò “Óêðûòèå” áûë ïîñòðîåí çà ïîëãîäà è 30 íîÿáðÿ 1986 ã. ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ ÑÑÑÐ ïðèíÿëà åãî â ýêñïëóàòàöèþ. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïîä ðóáðèêîé “Êðèçèñ-2005” èíòåðâüþèðîâàòü ÷ëåíà àíòèêðèçèñíîãî êîìèòåòà Ïàðàøèíà.

28 íîÿáðÿ 2001, ñðåäà 24. Ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) â Êîíñóëüòàòèâíîì Ñîâåòå ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà Êàáìèíà è Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïî çàâåðøåíèþ – êîììåíòàðèè Çèí÷åíêî è Êèíàõà. Çèí÷åíêî: “Õîðîøèé ãëàâà Êàáìèíà. Âíèê, ðàçîáðàëñÿ. Íå äàé Áîã, îí ïîääàñòñÿ è ïîéäåò â ïîëèòèêó, çàéìåòñÿ âûáîðàìè. Íåëüçÿ ýòîãî äîïóñòèòü”. Âàæíî.

53


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -25. Çàñåäàíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, íà êîòîðîì áóäåò ðàññìîòðåíà Íàöèîíàëüíàÿ äîêòðèíà îáðàçîâàíèÿ Èíòåðïðåòàöèÿ: ïîêàçûâàòü Êðåìåíÿ. 26. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì áóäåò ðàññìîòðåí â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò “Î Âîåííîé Ñëóæáå ïðàâîïîðÿäêà â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Óêðàèíû”, ïîäãîòîâëåííûé Êàáìèíîì Óêðàèíû (îòâåòñòâåííûé Á.Àíäðåñþê). Òàêæå ïàðëàìåíòàðèè áóäóò ðàáîòàòü â ôðàêöèÿõ, êîìèòåòàõ, ãðóïïàõ Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü. Âçÿòü êîììåíòàðèé Àíäðåñþêà.

29 íîÿáðÿ 2001, ÷åòâåðã 27. Çàñåäàíèå äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé ÊÏÓ, ÑÄÏÓ (î), ÍÄÏ ïî îïðåäåëåíèþ ïîçèöèè ôðàêöèè îòíîñèòåëüíî ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà ïëåíàðíîå çàñåäàíèå (9.00-10.00). Èíòåðïðåòàöèÿ: îáúåêòèâíî îñâåòèòü, çàäàòü âîïðîñû ïî îòíîøåíèþ ê áþäæåòó è çàêîíó î ÿçûêàõ. 28. Ïðîéäåò ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêòû ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2002 ã. è íîâîãî Íàëîãîâîãî êîäåêñà, â òðåòüåì ÷òåíèè ïðîåêò Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà è çàêîí î ââåäåíèè åãî â äåéñòâèå (îòâåòñòâåííûé Â.Ìåäâåä÷óê), ïðîåêò Çàêîíà î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëåé ÍÒÊÓ è ÍÐÊÓ (îòâåòñòâåííûé À.Çèí÷åíêî), çàêîí “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí “Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè âîåííîñëóæàùèõ è ëèö êîìàíäíîãî è ðÿäîâîãî ñîñòàâà îðãàíîâ âíóò-

54


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ðåííèõ äåë” (îòâåòñòâåííûé Á.Àíäðåñþê), èçìåíåíèÿ ê Çàêîíó î ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé çàùèòå âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé (îòâåòñòâåííûé Á.Àíäðåñþê), ïðîåêò Ïîñòàíîâëåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèÿ Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå (îòâåòñòâåííûé Á.Àíäðåñþê), ïðîåêò Ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðàçäíîâàíèè 150-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ôðàíêî (îòâåòñòâåííûé À.Çèí÷åíêî). Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü, áðàòü êîììåíòàðèè ëèäåðîâ ïàðòèè. 29. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïðèáûâàåò â Ðîññèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â Þáèëåéíîì ñàììèòå ÑÍà (30 íîÿáðÿ).  ýòîò æå äåíü ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à Ë.Êó÷ìû ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Â.Ïóòèíûì. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. íèæå 30. Ó÷àñòèå Ë.Êðàâ÷óêà â ïðîãðàììå Äìèòðèÿ Êèñåëåâà (Ìîñêâà). Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. âûøå. Çà ðóáåæîì 31.  Ìîñêâå ïðîéäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-÷ëåíîâ ÑÍÃ, íà êîòîðîì áóäóò îáñóæäàòüñÿ: àíàëèòè÷åñêèé äîêëàä “Èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÑÍà çà 10 ëåò è çàäà÷è íà ïåðñïåêòèâó”, ñîâìåñòíûå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ÑÍÃ, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðàõ êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ, ïðàçäíîâàíèå 60-é ãîäîâùèíû ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã. <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. íèæå.

55


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -30 íîÿáðÿ 2001, ïÿòíèöà 32. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðîéäåò þáèëåéíîì ñàììèòå Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ “10 ëåò Ñîäðóæåñòâà”, êîòîðîå ïðîéäåò â Ìîñêâå. Áóäóò îáñóæäàòüñÿ ñîâìåñòíûå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ìåðû íà òåððèòîðèè ÑÍÃ, ñèòóàöèþ íà þæíûõ ðóáåæàõ ÑÍÃ, ðåãèîíàëüíûå “ãîðÿ÷èå òî÷êè” - Àôãàíèñòàí, Áëèæíèé Âîñòîê, Áàëêàíû. Âîçìîæíî, â ñâÿçè ñ þáèëååì ãëàâû ãîñóäàðñòâ âûñòóïÿò ñî ñïåöèàëüíûì çàÿâëåíèåì.  ñàììèòå ïðèìåò ó÷àñòèå ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ý.Øåâàðäíàäçå. <...> Èíòåðïðåòàöèÿ: Ìåäâåä÷óê êîììåíòèðóåò: “ÑÍÃ, ê ñîæàëåíèþ, ðàáîòàëî ïëîõî. “Êîíòðîëüíûé ïàêåò” â ÑÍà ïðèíäàëåæàë Ðîññèè, ïîýòîì ó÷àñòèå îñòàëüíûõ áûëî ôîðìàëüíûì”. Áðàòü èíòåðâüþ ó ðàçíûõ ïîëèòèêîâ ïî òîìó, êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ÑÍÃ. Ìåäâåä÷óê ãîâîðèò, ÷òî ÑÍà íåýôôåêòèâíî, è ïîýòîìó âîïðîñ ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèé íàäî ðåøàòü íå â ðàìêàõ ÑÍÃ. Íîâàÿ ðóññêàÿ ïîëèòèêà. 33. Ïî èíèöèàòèâå Âñåóêðàèíñêîãî ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîìó îáùåíèþ “Óêðàèíñêîå íàðîäíîå ïîñîëüñòâî” (ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü Ë.Êðàâ÷óê) ïðîâîäèòñÿ äðóæåñòâåííàÿ âñòðå÷à â ÷åñòü 10-ëåòèÿ Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà. Ïðèãëàøåíû áûâøèå ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, áûâøèå ïîñëû Óêðàèíû, ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè (ßâîðèâñêèé, Äðà÷). Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - Äîì Ó÷èòåëÿ, 15.00. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. âûøå. 34.  ñåëå Êàðàïèøè (Êèåâñêàÿ îáëàñòü, Óêðàèíà) âèöå-ïðåìüåð Óêðàèíû Ë.Êîçà÷åíêî âðó÷èò êðåñòüÿíàì ãîñóäàðñòâåííûå àêòû íà ïðàâî ÷àñò-

56


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Èíòåðïðåòàöèÿ: Íàïîìíèòü, êàê ïðèíèìàëè çåìåëüíûé êîäåêñ. Ïðèâÿçàòü ê äàííîìó ñþæåòó ñþæåò îá îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ ÑÄÏÓ(î), â êîòîðûõ ðàçúÿñíÿþò, êàê ïðèìåíÿòü ïîëîæåíèÿ êîäåêñà íà ïðàêòèêå. 35. Ïðîéäåò çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì áóäåò ðàññìîòðåí ïðîåêò çàêîíà “Îá óòâåðæäåíèè îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû”. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå

01 äåêàáðÿ 2001, ñóááîòà 36.  Êèåâå ïåðâûé ýòàï î÷åðåäíîãî, III ñúåçäà Âñåóêðàèíñêîé ïàðòèè “Åäèíñòâî” (“Åäíèñòü”), íà êîòîðîì áóäóò ïðèíÿòû îáíîâëåííûå óñòàâ è ïðîãðàììà ïàðòèè, áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ôîðìèðîâàíèè åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî áëàêà íà âûáîðàõ Âåðõîâíîé Ðàäû â 2002 ãîäó, à òàêæå áóäåò ñôîðìèðîâàí Èçáèðàòåëüíûé øòàá ïàðòèè “Åäíèñòü”. Îæèäàåòñÿ, ÷òî íà ñúåçäå è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè “Åäíèñòü”, ìýð Êèåâà Àëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî, íàìåðåâàþùèéñÿ áàëëîòèðîâàòüñÿ íà ýòîò ïîñò íà íîâûé ñðîê, áóäåò îôèöèàëüíî èçáðàí ëèäåðîì ïàðòèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: ïðîäîëæàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ àäìèíðåñóðñà. Â÷åðà â Õàðüêîâå – ÍÄÏ, ñåãîäíÿ â Êèåâå – “Åäíèñòü”, çàâòðà â Äíåïðîïåòðîâñêå – “ÒÓ” (“Òðóäîâà Óêðà¿íà” – Ðåä.). 37.  Êèåâå Íàðîäíûé Ðóõ Óêðàèíû ïðîâåäåò çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñóäà ïî îöåíêå ïðåñòóïëåíèé êîììóíèçìà “Ñóä íàä êîììóíèñòàìè: “Íþðíáåðã-2”. Èíòåðïðåòàöèÿ: Çàãîëîâêè: “Þùåíêî ïðîâîäèò çà-

57


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñåäàíèå ñóäà”. Âîîáùå ãîâîðÿ, îíè – àðõàè÷íû, èùóò “îáðàç âðàãà”. ×òî ïðàâûå, ÷òî ëåâûå – ÷óìà íà îáà âàøèõ äîìà.  òî æå âðåìÿ, ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ äëÿ Óêðàèíû – “çîëîòàÿ ñåðåäèíà”. 38.  Óêðàèíå ïðîéäåò ñúåçä áëîêà “Çà åäèíóþ Óêðàèíó!”, íà êîòîðîì áóäóò óòâåðæäåíû ñïèñêè ïàðòèé äëÿ âõîæäåíèÿ â áëîê, à òàêæå ñïèñêè ìàæîðèòàðíûõ äåïóòàòîâ. Áóäåò ðåøåí âîïðîñ ëèäåðñòâà â èçáèðàòåëüíîì áëîêå “Çà åäèíóþ Óêðàèíó!”. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. âûøå. 39.  Õàðüêîâå ñîñòîèòñÿ I ýòàï ñúåçä Íàðîäíîäåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè (ÍÄÏ). 2 ýòàï ñúåçäà ÍÄÏ ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ ìåæïàðòèéíîãî ñúåçäà ïàðòèé, êîòîðûå âõîäÿò â áëîê “Çà åäèíóþ Óêðàèíó”(12 äåêàáðÿ).  áëîê “Çà åäèíóþ Óêðàèíó!” âõîäÿò ÍÄÏ (ëèäåð - Âàëåðèé Ïóñòîâîéòåíêî), “Òðóäîâàÿ Óêðàèíà”, Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ, Àãðàðíàÿ ïàðòèÿ Óêðàèíû. Áëîê âîçãëàâèò ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âëàäèìèð Ëèòâèí, êîòîðûé, êàê îæèäàåòñÿ, ïðèìåò ó÷àñòèå â ñúåçäå. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. âûøå. Ïàìÿòíûå äàòû 40. 10 ëåò íàçàä (1991) â Óêðàèíå ñîñòîÿëèñü âûáîðû ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè è ðåôåðåíäóì, áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ êîòîðîãî âûñêàçàëèñü â ïîääåðæêó íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. âûøå Ïåðñïåêòèâíûå òåìû: 41. 8 äåêàáðÿ, áûëè ïîäïèñàíû “Áåëîâåæñêèå

58


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñîãëàøåíèÿ”. 42. Ïëàíèðóåòñÿ âèçèò Â.Þùåíêî â Ðîññèþ. 43. 6 äåêàáðÿ – Äåíü óêðàèíñêîé àðìèè. Êðîìå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ÑÄÏÓ(î) ïëàíèðóåò âðó÷èòü êàæäîìó Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà - ãðàæäàíèíó Óêðàèíû ïî 1000 ãðèâåí.  çàïàäíîé Óêðàèíå â ýòîò äåíü ïëàíèðóåòñÿ âðó÷åíèå ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè âîèíàì ÎÓÍÓÏÀ. 44. 8 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ Ïåðâûé Âñåðîññèéñêèé ñúåçä âûõîäöåâ èç Óêðàèíû â Ìîñêâå. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå Ìåäâåä÷óêà è åãî âñòðå÷à ñ Ñåëåçíåâûì. 45. 8-9 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñúåçäà Áåëîðóññêîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè “Íàðîäíà ãðîìàäà”. Îïïîçèöèîííàÿ ðåæèìó Ëóêàøåíêî ïàðòèÿ ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì ó åâðîïåéñêèõ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ. Áåëîðóñû îáåùàþò çàùèùàòü èíòåðåñû ÑÄÏÓ (î) â Ñîöèíòåðíå. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ äåëåãàöèè ÑÄÏÓ(î): Â.Åâäîêèìîâ, Ì.Øåâ÷åíêî, Êðèâèöêèé (Âîëûíü). 46. 14 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ ñúåçä “Ïàðòèè ðåãèîíîâ Óêðàèíû”.

59


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìíèê 12 (16.12-22.12.01) Òåìà íåäåëè: 1. Îòñòàâêà Â.Ìåäâåä÷óêà ñ ïîñòà ïåðâîãî âèöåñïèêåðà ÂÐ. Ðÿä ïàðòèé è îòäåëüíûõ ïîëèòèêîâ ðàñöåíèëè ýòî ñîáûòèå êàê “ñèëüíûé ïèàðîâñêèé õîä ÑÄÏÓ (î)”. Âûñêàçûâàåòñÿ âåðñèÿ, ÷òî ïåðåä ïàðòèåé îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè å¸ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: Âî âñåõ êîììåíòàðèÿõ âàæíî ïîä÷åðêèâàòü, ÷òî, åñëè áû Ìåäâåä÷óê ñàì íå ôîðñèðîâàë ãîëîñîâàíèå, òî ñ î÷åíü áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî îòñòàâêà áû íå ñîñòîÿëîñü. Åñëè áû Ìåäâåä÷óê âçÿë ïîëîæåíûå ïî ðåãëàìåíòó 5 äíåé ìåæäó âûíåñåíèåì âîïðîñà è ãîëîñîâàíèåì, òî îòñòàâêà áû íàâåðíÿêà íå ñîñòîÿëîñü. Òåì áîëåå, ÷òî Ìåäâåä÷óê çíàë î ãîòîâÿùåéñÿ ïðîòèâ íåãî àêöèè. Òî, ÷òî ïðîèçîøëî 13 äåêàáðÿ, - ýòî áûë èìïóëüñèâíûé ïîðûâ ãîðäîãî ÷åëîâåêà: “Âû ìíå íå äîâåðÿåòå? Òîãäà ãîëîñóéòå”. Âîîáùå ãîâîðÿ, ýòî ñòàëî âîçìîæíûì â ñèòóàöèè, êîãäà ñóùåñòâóåò íåâíÿòíàÿ ïîçèöèÿ âëàñòè ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâîìó êðàþ, êîãäà íåïîíÿòíî, êòî òàêîé Þùåíêî – ñîþçíèê âëàñòè èëè ïðàâûé?  èòîãå ïîëó÷èëè ìàëîóïðàâëÿåìûé è ìàëîñîäåðæàòåëüíûé ïàðëàìåíò íà áëèæàéøèå 3 ìåñÿöà. Ïðè ãîëîñîâàíèè îáúåäèíèëèñü íàöèîíàëèñòû è êîììóíèñòû äëÿ óäàðà ïî öåíòðó. Ýòî î÷åíü òðåâîæíûé ñèìïòîì. Íå÷òî ïîäîáíîå óæå áûëî â Ðîññèè, êîãäà îáúåäèíèëèñü êîììóíèñòû è íàöèîíàëïàòðèîòû. Òåïåðü íîâîÿâëåííûé àëüÿíñ, ïî÷óâñòâîâàâ “çàïàõ êðîâè”, áóäåò ïðîáîâàòü ðåøàòü åùå êàêèå-òî çàäà÷è, îñòàâèâ “ðàçáîðêè” ìåæäó ñîáîé íà ïîòîì. Îíè áóäóò íàíîñèòü íîâûå è íîâûå óäàðû ïî öåíòðèñòñêèì

60


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñèëàì – “Çà åäÓ”, “Äåìñîþçó” è ò.ï. Ýòîò àëüÿíñ ìîæåò ñòàòü ðàçðóøèòåëüíîé ñèëîé, äåéñòâèå êîòîðîé ïðèâåäåò ê íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîìèìî òîãî, ÷òî ðàçðóøåíî êîíñòðóêòèâíîå áîëüøèíñòâî â ÂÐ, ïðèíÿâøåå ðÿä ýôôåêòèâíûõ çàêîíîâ, ñòðàíà ðèñêóåò ïîëó÷èòü ðàñêîë â îáùåñòâå. Ïðàâûå è ëåâûå ïðîâåðÿþò íà ïðî÷íîñòü âëàñòü. Âîîáùå ãîâîðÿ, ýòî áûëà ðåïåòèöèÿ èìïè÷ìåíòà Ïðåçèäåíòà â íîâîì ñîñòàâå ïàðëàìåíòà (âåðñèÿ äëÿ íåéòðàëüíûõ ÑÌÈ). Ïåðåä ëèöîì ýòîé óãðîçû âàæíî ïîíÿòü, ÷òî Ìåäâåä÷óê – åäèíñòâåííûé ïîëèòèê, êîòîðûé ìîæåò ñòàòü ëèäåðîì öåíòðèñòñêèõ ñèë, ñïëîòèòü èõ âîêðóã ñåáÿ. Ïî ñëîâàì Êðàâ÷óêà, “òåïåðü âñåì ÿñíî, êòî èñòèííûé öåíòðèñòñêèé ëèäåð â ñòðàíå”. Îí òåïåðü íå ïðîñòî ëèäåð ÑÄÏÓ(î), åãî ìàñøòàá ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî øèðå. ×åì áûñòðåå êîíñòðóêòèâíûå ñèëû îñîçíàþò ýòî è ïðèìóò ëèäåðñòâî Ìåäâåä÷óêà, òåì áûñòðåå è ýôôåêòèâíåå îíè ñìîãóò äàòü îòïîð íàâèñøåé óãðîçå.  âîñêðåñåíüå íà ðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ(î) â Õàðüêîâå ñåêðåòàðü îáêîìà ãîâîðèò îá óãðîçå. Îçâó÷èâàåòñÿ çàÿâëåíèå ïàðòèè ê öåíòðèñòñêèì ñèëàì îáúåäèíèòüñÿ è íå äîïóñòèòü àëüÿíñà íàöèîíàëèñòîâ è êîììóíèñòîâ. Ëèäåð ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) À.Çèí÷åíêî çàÿâëÿåò âî âòîðíèê ÂÐ: “Âàæíî, ÷òîáû ñèòóàòèâíûé àëüÿíñ íàöèîíàëèñòîâ è êîììóíèñòîâ â ïàðëàìåíòå íå ñòàë ïîñòîÿííûì. Ýòî î÷åíü îïàñíûé, ðàçðóøèòåëüíûé àëüÿíñ. ×òî êàñàåòñÿ ÑÄÏÓ(î) – òî ýòî îòâåòñòâåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà, êîòîðàÿ áóäåò ïðîäîëæàòü ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü. Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî ïðèíÿòü áþäæåò è íàëîãîâûé êîäåêñ”. Ïðè îñâåùåíèè òåõíîëîãèè îòñòàâêè Ìåäâåä÷óêà ìîæíî óïîìèíàòü, ÷òî äåïóòàò Áîíäàðåíêî âî âðåìÿ ñåññèè ñêàçàë íå â ìèêðîôîí, ìîë, 5 ôðàêöèé äîãîâîðèëèñü îá îòñòàâêå, êîììóíèñòû ïîääåðæàò, è áðîñèë Ïëþùó:

61


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -“ñ âàìè òîæå äîãîâîðèëèñü”. Ñðàâíèâàòü ñ ïîñëåäóþùèìè ñëîâàìè Ïëþùà, êîòîðûé ãîâîðèë, ÷òî “áûë íå â êóðñå”. Êðîìå òîãî, àêöåíòèðîâàòü, ÷òî ðåøàþùóþ ðîëü ïðè ãîëîñîâàíèè ñûãðàëà “Ñîëèäàðíîñòü” Ïîðîøåíêî, áåç ãîëîñîâ êîòîðîé îòñòàâêà íå ñîñòîÿëàñü áû. Îòäåëüíàÿ ëèíèÿ äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ – îò èñòî÷íèêà â ÀÏ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî îòñòàâêà Ìåäâåä÷óêà áûëà ðàçðàáîòàíà Áàíêîâîé äëÿ òîãî, ÷òîáû çàìåíèòü Ìåäâåä÷óêîì Êèíàõà íà ïîñòó ïðåìüåðà. Ìåäâåä÷óê äëÿ Ïåðâîãî, â îòëè÷èå îò Êèíàõà, – ñâîé. Òî-òî Êèíàõ òàêîé ïåðåïóãàííûé. Ìåäâåä÷óê ñåé÷àñ ðàçäóìûâàåò, íî, ñóäÿ ïî âñåìó, âðÿä ëè ñîãëàñèòñÿ. Åìó ýòî íåâûãîäíî, ó íåãî òîãäà áóäóò ñâÿçàíû ðóêè. Äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ – ëèíèÿ “ïðîÿâè ìóæåñòâî, ãîëîñóé çà Ìåäâåä÷óêà”. Äëÿ âñåõ ÑÌÈ – øèðîêèå ôîðìàòû “Êòî òàêîé Ìåäâåä÷óê?”. Èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûé ïîâîä îòñòàâêè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü åãî íå òîëüêî, êàê ïîëèòèêà, íî è êàê Ëè÷íîñòü. Äàâàòü ïîðòðåòíûå ìàòåðèàëû, îöåíêè Ìåäâåä÷óêà áëèçêèìè åìó ëþäüìè. Íà÷àòü àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà èçìåíèÿõ â ïîâåäåíèè Ìåäâåä÷óêà. Ïîÿâèëñÿ áåç ãàëñòóêà, â ãîëüôå, ñìåíèë öâåò êîñòþìà, ìíîãî óëûáàåòñÿ, øóòèò. ×åëîâåê ìåíÿåòñÿ. Ïîñòîÿííî àíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ïàðëàìåíòà ïîñëå óõîäà Ìåäâåä÷óêà. (íà êîëèáðîâî÷íîì ðåñóðñå ìîæíî áðàòü öèòàòû èç ìåãà-èíòåðâüþ Ìåäâåä÷óêà). Îñíîâíûå òåìû íåäåëè: 2.Õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè: À) Äåÿòåëüíîñòü ÑÄÏÓ(î). 18-19 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ çàñåäàíèå Ïîëèòñîâåòà ÑÄÏÓ(î). Áóäóò

62


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ðàññìàòðèâàòüñÿ îïðîñû ïîäãîòîâêè ê ÕVI ñúåçäó ÑÄÏÓ(î) è âûáîðàì 2002 ã. Ñîñòîÿòñÿ ðåãèîíàëüíûå êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ(î): 16.12 – Õàðüêîâ, 22.12 – Óæãîðîä (?), Êèåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ (?). Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêî îñâåùàòü, ïî ïîëíîé ïðîãðàììå, ñ èíòåðâüþ. Ãëàâíûé àêöåíò – íà “Õàðüêîâñêîé èíèöèàòèâå” (òàêæå ñì. òåìû íåäåëè). Ïîêàçàòü áîåâîé äóõ. Ïàðòèÿ óâåðåíà â áóäóùåì. Á) Ñìåíà ëèäåðîâ â áëîêå “Çà ÅäÓ”. Í.Àçàðîâ óøåë ñ ïîñòà ëèäåðà Ïàðòèè Ðåãèîíîâ, êîòîðóþ òåïåðü âîçãëàâèë Â.Ñåìèíîæåíêî. Èíòåðïðåòàöèÿ: õîðîøèé ñèëüíûé ïîëèòè÷åñêèé ëèäåð âîëåþ íåïîíÿòíûõ äëÿ íàñ îáñòîÿòåëüñòâ óøåë â ñàìûé îòâåòñòâåííûé äëÿ ïàðòèè ìîìåíò. Î÷åâèäíî, ÷òî â íîìåíêëàòóðíûõ ïàðòèÿõ íåò íàñòîÿùèõ ëèäåðîâ. Îíè áîÿòñÿ âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíóþ ëèíèþ. Òîò æå Ëèòâèí, “íàçíà÷åííûé” ëèäåðîì â “Çà ÅäÓ”, áîèòñÿ âûñòóïàòü ñ îòäåëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèåé, ïîòîìó ÷òî áîèòñÿ Ïåðâîãî. Ëèòâèí-àïïàðàò÷èê ïîáåäèë Ëèòâèíàëèäåðà. Â) Îïðåäåëèëàñü ïåðâàÿ ïÿòåðêà ÏÐÏ: Â.Ïèíçåíûê, Ñ.Ñîáîëåâ, Á.Òàðàñþê, Í.Òîìåíêî, Â.Ôèëåíêî. Èíòåðïðåòàöèÿ: Íåïîíÿòíî, ãîòîâ Ïèíçåíèê èäòè ïî ìàæîðèòàðêå èëè îí âñå-òàêè ïåðâûé â ñïèñêå? Êîãäà öèòèðóåì êîììåíòàðèè Òîìåíêî ïî ðàçíûì ïîâîäàì, ïîä÷åðêèâàåì, ÷òî îí - ÷åòâåðòûé íîìåð â ñïèñêå ÏÐÏ. Òåïåðü ïîíÿòíà öåíà âñåõ åãî ïðîãíîçîâ – ýòî âñåãî ëèøü ïëîõî çàìàñêèðîâàííîå îçâó÷èâàíèå ïîçèöèé ÏÐÏ è “ÍÓ”. 3. Áþäæåòíûé ïðîöåññ. Èíòåðïðåòàöèÿ: ãîòîâèòñÿ çàÿâëåíèå ôðàêöèè ïî áþäæåòó. Îòâåòñòâåííûé – ßáëîíñêèé.

63


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -4. ÂÐ ïðèíÿëà çàêîí “Î âûáîðàõ â ìåñòíûå ñîâåòû”. Èíòåðïðåòàöèÿ: ìû ïîääåðæèâàåì çàêîí. 5. 20 äåêàáðÿ â Ìèíñêå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà Âîñòî÷íîåâðîïåéñêîãî ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîãî Ôîðóìà (ÂÅÑÄÔ). Íà ýòîì çàñåäàíèè ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòèå ÑÄÏÓ(î) â ÷ëåíû ÂÅÑÄÔ. Âîçìîæíà ïîåçäêà íà Ôîðóì Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÄÏÓ(î) Â.Ìåäâåä÷óêà. Èíòåðïðåòàöèÿ: äàâàòü ðàçâåðíóòûå ìàòåðèàëû, ðàññêàçûâàòü ïîäðîáíî î ÂÅÑÄÔ. Áóäåò ðîçäàíà Ñïðàâêà î ÂÅÑÄÔ (îòâåòñòâåííûé – Áîðåö). Ïðîëîíãèðîâàííûå òåìû: 6. Ïðîåêò “Êðèçèñ-2005”. Çàñåäàíèå “êîìèòåòà-2005” íà òåìó: “Ñòàðåíèå êîíñòðóêöèé ìåòàëëà è áåòîíà”. Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. Ïðîåêòíîìó îòäåëó – çàìå÷àíèå – ïðîåêò â ïîëíîì ïðîâàëå. Íóæíû ñðî÷íûå ðåàíèìàöèîííûå ìåðû. 7. Ïðîåêò “Çåìåëüíûé êîäåêñ”. Èíòåðïðåòàöèÿ: êàíàëàì è ãàçåòàì – êàê ìèíèìóì ðàç â íåäåëþ äàâàòü ìàòåðèàë ïî çåìëå. Ïðîåêòíîìó îòäåëó – äàòü ìåäèéùèêàì êîíêðåòíûå àäðåñà â ðåãèîíàõ. Îòäåëüíîå çàäàíèå äëÿ “ÍÃ+” („Íàøà ãàçåòà+” – îô³ö³éíèé îðãàí îá’ºäíàíèõ ñîö³àë-äåìîêðàò³â – Ðåä.). Ñäåëàòü âêëàäêó, ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåííóþ Çåìåëüíîìó êîäåêñó. Äàâàòü òàì öèòàòû, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî Ìåäâåä÷óêà îòïðàâèëè â îòñòàâêó èç-çà Çåìåëüíîãî êîäåêñà. Ïîëèòèñïîëêîìó – øèðîêî ðàñïðîñòðàíèòü. 8. Ïðîåêò “Êàäðîâûé ðåçåðâ – “Íîâàÿ ñèëà Óêðàèíû”. 64


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. 9. Ïðîåêò “Äåìáåëü”. Íà áàçå îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ ÑÄÏÓ(î) ïðîâîäÿòñÿ þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè “äåìáåëåé” ïî âîïðîñàì èõ ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé àäàïòàöèè. Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. “„Ïîëåìèêà”: 10. Îáñóæäåíèå íåãàòèâà ïî ÑÄÏÓ(î) â ìàññìåäèà. Èíòåðïðåòàöèÿ: íà ñàéòå ÑÄÏÓ(î) ñäåëàòü ññûëêó íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû laet@sdpuo.idet.ua Òàêóþ æå ðóáðèêó ââåñòè â “„ÍÃ+”, ïå÷àòàòü â íåé âðàæåñêèå öèòàòû. 10à.  “Çåðêàëå íåäåëè” îò 15.12.01 âûøëà ñòàòüÿ Þ.Ìîñòîâîé “Ãðîçäüÿ ãíåâà”, ïîñâÿùåííàÿ îòñòàâêå Ìåäâåä÷óêà.  êîíöå ìàòåðèàëà ïîñòàâëåí ðÿä îñòðûõ âîïðîñîâ íà ïðåäìåò òîãî, êàêèå ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ âûçîâåò äàííîå ñîáûòèå. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ì.Ïîãðåáèíñêîìó – ãîòîâèòü ìàòåðèàë, â êîòîðîì äàþòñÿ îòâåòû íà âñå âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå â ñòàòüå. Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

15 äåêàáðÿ, ñóááîòà 11. Ó÷ðåäèòåëüíûé ñúåçä “Áëîê óêðàèíñêîé ìîëîäåæè”. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå. Ðàñêðó÷èâàòü.  ïðèëîæåíèè – ðàñøèôðîâêà âûñòóïëåíèÿ Ðÿáèêè (ôîòî Ðÿáèêè ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ê... Îêñàíû). 65


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -16 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå 12. Ñîñòîèòñÿ ôîðóì “Ìîëîä¸æü çà èçáèðàòåëüíûé áëîê “Íàðîäíûé Ðóõ Óêðàèíû”. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå. Ðàñêðó÷èâàòü. “Ýòî – íàñòîÿùèé Ðóõ”. “Ìîëîäûå ðóõîâöû óõîäÿò â áëîê “Íàðîäíûé ÐÓÕ”. Ðóõ. Ïîëèòè÷åñêèå ïåíñèîíåðû – îñòàëèñü ñ Þùåíêî. 13. Ñîñòîèòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ÑÄÏÓ (î) â Õàðüêîâå. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå

17 äåêàáðÿ 2001, ïîíåäåëüíèê 14. Ñîãëàñèòåëüíûé Ñîâåò ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé è ÷ëåíîâ ïðîôèëüíûõ ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. Àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà äåéñòâèÿõ ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î). 15. Ïå÷åðñêèé ìåñòíûé ñóä Êèåâà ðàññìîòðèò èñê Þ.Òèìîøåíêî îá îáæàëîâàíèè ôîðìóëèðîâêè åå óâîëüíåíèÿ ñ ïîñòà âèöå-ïðåìüåðà. Îñíîâàíèåì äëÿ óâîëüíåíèè Þ.Òèìîøåíêî ñ äîëæíîñòè ñòàëî ïîñòàíîâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû î ïðèâëå÷åíèè åå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Þ.Òèìîøåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò óêàç ïðåçèäåíòà â ÷àñòè ïðè÷èíû óâîëüíåíèÿ ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. (ïåðåíåñåíî ñ 22 íîÿáðÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå ÿâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè ïðåçèäåíòà). Èíòåðïðåòàöèÿ: ÏÐÎÑÜÁÀ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ. 16. Íà âñåõ øàõòàõ Óêðàèíû ïðåêðàòèòñÿ äîáû÷à è îòãðóçêà óãëÿ. <...> 66


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 17.  Êèåâå ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Ïîëèòè÷åñêîãî äèñêóññèîííîãî êëóáà “Âûáîðû 2002 - íîâûå ïîëèòè÷åñêèå ðåàëèè” ïðè “Ýëèòàðíîé ãîðíèöå” Êèåâñêîãî äîìà ó÷èòåëÿ. Òåìà - “Óêðàèíà â êîíòåêñòå ãëîáàëèçàöèè”.  çàñåäàíèè ïðèìåò ó÷àñòèå ãëàâà Ïàðòèè çåëåíûõ Óêðàèíû Âèòàëèé Êîíîíîâ (Äîì ó÷èòåëÿ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 57, 2-é ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë, òåëåôîíû: 221-67-51, 224-63-87). Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 18.  Êèåâå ïðîéäåò ñåìèíàð äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ.  ïðîãðàììå: âûñòóïëåíèå ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âëàäèìèðà Ëèòâèíà íà òåìó: “Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â ðåàëèçàöèè êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé” (Ïðåçèäåíò-îòåëü “Êèåâñêèé”, óë, Ãîñïèòàëüíàÿ, 12); âñòðå÷à Âëàäèìèðà Ëèòâèíà ñî ñïîíñîðàìè ñåìèíàðà (“Áèçíåñ-öåíòð”); ñåêöèîííàÿ ðàáîòà; âûñòóïëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óêðàèíû Ìèõàèëà Ðÿáöà íà òåìó: “Âîïðîñ âûáîðîâ â Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû”; 18-00 - íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà “Ýêîíîìèêà ãëàçàìè æóðíàëèñòà”. Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñïðàøèâàòü Ëèòâèíà î òîì, ÷òî îí äóìàåò ïî ïîâîäó íîâîÿâëåííîãî àëüÿíñà íàöèîíàëèñòîâ è êîììóíèñòîâ. Íå áîèòñÿ ëè îí, ÷òî òåïåðü, ïîñëå îòñòàâêè Ìåäâåä÷óêà, ìèøåíüþ ñòíîâèòñÿ áëîê “Çà åäÓ”? Òàêæå ñïðîñèòü, â êàêîé ðîëè îí ïðèñóòñâóåò íà ìåðîïðèÿòèè – ãëàâû ÀÏ èëè ëèäåðà “Çà åäÓ”?  çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà îòâåòà, îïåðàòèâíî ïðèíÿòü ðåøåíèå î åãî öèòèðîâàíèè. 19.  Êèåâå ñîñòîèòñÿ “êðóãëûé ñòîë” íà òåìó: “Ñîöèàëüíûé ôàêòîð è åãî èñïîëüçîâàíèå â ïðåä67


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âûáîðíîé êàìïàíèè 2002 ãîäà”. Îðãàíèçàòîð Êîìèòåò èçáèðàòåëåé Óêðàèíû (ãîñòèíèöà “Êèåâ”, óë. Ãðóøåâñêîãî, 16/1, 2-é ýòàæ, çàë ¹1). Òåëåôîí: 49061-34. Èíòåðïðåòàöèÿ: ÏÐÎÑÜÁÀ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ.

18 äåêàáðÿ 2001, âòîðíèê 20. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì áóäåò ðàññìîòðåí îò÷åò Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ çà 2001 ãîä. Èíòåðïðåòàöèÿ: áðàòü êîììåíòàðèè Çèí÷åíêî. 21. Íà÷èíàåò ðàáîòó äâóõäíåâíîå çàñåäàíèå Ïîëèòñîâåòà ÑÄÏÓ(î). Áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñû ïîäãîòîâêè ê ÕVI ñúåçäó ÑÄÏÓ(î) è âûáîðàì 2002 ã. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. îñíîâíûå òåìû. 22. Ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ èçáèðàòåëüíîãî áëîêà “Íàðîäíûé Ðóõ Óêðàèíû”. 12.00, îòåëü “Íàöèîíàëüíûé”. Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêîå îñâåùåíèå. Âàæíî. Ýòî íàñòîÿùèé Ðóõ. 23. Î÷åðåäíîé ìåòîäîëîãè÷åñêèé ñåìèíàð íà òåìó: “Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà â Óêðàèíå: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû”. Îðãàíèçàòîð – Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÍÀÍ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ó÷àñòèå Ë. Êðàâ÷óêà. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 24.  ñåìèíàðå æóðíàëèñòîâ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ïðèìåò ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà, à òàêæå âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Â.Ñåìèíîæåíêî. 68


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñïðàøèâàòü Ñåìèíîæåíêî òîì, ÷òî îí äóìàåò ïî ïîâîäó íîâîÿâëåííîãî àëüÿíñà íàöèîíàëèñòîâ è êîììóíèñòîâ. Íå áîèòñÿ ëè îí, ÷òî òåïåðü, ïîñëå îòñòàâêè Ìåäâåä÷óêà, ìèøåíüþ ñòíîâèòñÿ áëîê “Çà åäÓ”? Òàêæå ñïðîñèòü, â êàêîé ðîëè îí ïðèñóòñâóåò íà ìåðîïðèÿòèè – âèöå-ïðåìüåðà èëè ëèäåðà Ïàðòèè Ðåãèîíîâ? Ýòîò æå âîïðîñ çàäàâàòü Ë.Êó÷ìå.

19 äåêàáðÿ 2001, ñðåäà 25. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 26. Ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÑÄÏÓ(î) â ÂÐ À.Çèí÷åíêî â Êîíñóëüòàòèâíîì Ñîâåòå ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà ÊÌ è ÂÐ. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 27.  Êèåâå ñîñòîèòñÿ “êðóãëûé ñòîë” íà òåìó: “Ýêîíîìèêà Óêðàèíû â 2001 ãîäó: äîñòèæåíèÿ è ïîòåðè”. Îðãàíèçàòîðû - Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è Öåíòð àíòèêðèçèñíûõ èññëåäîâàíèé (óë. Ïèðîãîâà, 7-à, òåëåôîí: 235-21-38) Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåòèòü ïîä ðóáðèêîé “Êðèçèñ2005”. Âçÿòü èíòåðâüþ ó äèðåêòîðà Öåíòðà Æàëèëî. 28. Êðûìñêèé ïàðëàìåíò ïðèìåò ðåøåíèå î íà÷àëå ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè â Âåðõîâíóþ Ðàäó ÀÐÊ. Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ â ÂÐ ÀÐÊ äîëæíà íà÷èíàòüñÿ çà 120 äíåé äî âûáîðîâ, ò.å. ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî îíà ñòàðòóåò 2 äåêàáðÿ. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. Íèêîãî íå ïîääåðæèâàåì, íèêîãî íå äèñêðåäèòèðóåì.

69


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -20 äåêàáðÿ 2001, ÷åòâåðã 29. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü â òðåòüåì ÷òåíèè ïðîåêò áþäæåòà íà 2002 ãîä. Ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü Íàëîãîâûé êîäåêñ Óêðàèíû, ðàññìîòðåòü çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà, ýêñïîðòà, èìïîðòà äèñêîâ äëÿ ëàçåðíûõ ñèñòåì ñ÷èòûâàíèÿ (ïåðåíåñåíî ñ 13 äåêàáðÿ). Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. Îòâåòñòâåííûé – Êîøèê. 30.  Ìèíñêå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà Âîñòî÷íî-åâðîïåéñêîãî ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîãî Ôîðóìà (ÂÅÑÄÔ). Íà ýòîì çàñåäàíèè ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòèå ÑÄÏÓ(î) â ÷ëåíû ÂÅÑÄÔ. Âîçìîæíà ïîåçäêà íà Ôîðóì Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÄÏÓ(î) Â.Ìåäâåä÷óêà. Èíòåðïðåòàöèÿ: ñì. îñíîâíûå òåìû.

21 äåêàáðÿ 2001, ïÿòíèöà 31. Çàñåäàíèå ÂÐ. Èíòåðïðåòàöèÿ: â èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå. 32.  Ñåâåðîäîíåöêå (Ëóãàíñêàÿ îáë.) ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìèòèíãà ìåñòíîé îðãàíèçàöèåé ÊÏÓ â ÷åñòü 121-îé ãîäîâùèíû ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ñòàëèíà. Çàÿâëåíî 1000 ó÷àñòíèêîâ. Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåòèòü ñîáûòèå êàê ôàêò.

22 äåêàáðÿ 2001, ñóááîòà 33. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ(î) â Óæãîðîäå.

70


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. Ìåðîïðèÿòèå ïîêà ïîä âîïðîñîì. 34. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå Êèåâñêîé ãîðîäñêîé êîíôåðåíöèè ÑÄÏÓ(î). Èíòåðïðåòàöèÿ: îñâåùàòü ðàáîòó â êèåâñêèõ ÑÌÈ. 35. Ïðîéäåò âòîðîé ýòàï III âíåî÷åðåäíîãî ñúåçäà Óêðàèíñêîé ïàðòèè “Åäèíñòâî”. Ïðàâëåíèå “Åäèíñòâà” ïðèíÿëî ðåêîìåíäàöèè îòíîñèòåëüíî ñîçäàíèÿ ïðåäâûáîðíîãî áëîêà ïîä îäíîèìåííûì íàçâàíèåì.  ñîñòàâ áëîêà âîéäóò ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè “Ñîþç ×åðíîáûëü Óêðàèíà”, Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèé ñîþç, “Ìîëîäàÿ Óêðàèíà”. Èíòåðïðåòàöèÿ: äàòü èíôîðìàöèþ î ñúåçäå â îäíîì ñþæåòå ñî ñúåçäîì ëþáîé èç ìåëêèõ ïàðòèé. Ïîêàçàòü, ÷òî èìåííî òàê áóäóò îñâåùàòüñÿ ïðåäâûáîðíûå äåáàòû, åñëè ïðèíÿòü çàêîí î ïîëèòè÷åñêèõ äåáàòàõ íà ÒÂ. Êòî è ñ êåì áóäåò äåáàòèðîâàòü? 36. Ñúåçä Ïàðòèè “ÂÎ “Áàòüêèâùèíà”. Èíòåðïðåòàöèÿ: äàòü èíôîðìàöèþ î ñúåçäå â îäíîì ñþæåòå ñî ñúåçäîì ëþáîé èç ìåëêèõ ïàðòèé. Ïîêàçàòü, ÷òî èìåííî òàê áóäóò îñâåùàòüñÿ ïðåäâûáîðíûå äåáàòû, åñëè ïðèíÿòü çàêîí î ïîëèòè÷åñêèõ äåáàòàõ íà ÒÂ. Êòî è ñ êåì áóäåò äåáàòèðîâàòü? 37. Ñúåçä Ïàðòèè Ìèðà è Åäèíñòâà Ñúåçä Ïàðòèè ÂÏÎ “ªäèíà ðîäèíà” Ñúåçä Ïàðòèè “Äåìîêðàòè÷åñêèé Ñîþç” Ñúåçä Ïàðòèè “Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ Óêðàèíû” Ñúåçä ÏÐÏ Ñúåçä Ñîö.-Äåì. Ñîþçà Ñúåçä Ïàòðèîòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû

71


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ñúåçä ÐÕÏ Ñúåçä ÓÍÏ, Ñúåçä ÓÐÏ “Ñîáîð” Ñúåçä ÓÐÏ Ñúåçä ÓÑÄÏ Ñúåçä ÂÎË “Ñïðàâåäëèâîñòü” Ñúåçä ÕÍÑ Èíòåðïðåòàöèÿ: âñå ñúåçäû - èíôîðìàöèîííüé ðåæèì.

72


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïðèëîæåíèå ê òåìå ¹ 1 Äèñêóññèÿ: ïàðòèè èëè áëîêè ïàðòèé Íåîáõîäèìî íà÷àòü íà òåëåâèäåíèè äèñêóññèþ, ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè (íàïðèìåð, Êîìèòåòà èçáèðàòåëåé Óêðàèíû) èëè ïðîñòî ðÿäîâûõ èçáèðàòåëåé, êîòîðûå çàïóòàëèñü â íàçâàíèÿõ ïàðòèéíûõ áëîêîâ, ïî òåìå: ÷òî ïîäõîäèò ëó÷øå äëÿ Óêðàèíû — ïàðòèè èëè áëîêè ïàðòèé.  ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïàðòèéíîå áëîêîñòðîèòåëüñòâî â íàøèõ óñëîâèÿõ ïðåâðàòèëîñü â äîëãîèãðàþùèé ñåðèàë, ê ýòîìó ïðîöåññó ïðèêîâàíî âíèìàíèå èçáèðàòåëåé, òåì ñàìûì, âîëüíî èëè íåâîëüíî, ïîâûøàþòñÿ ðåéòèíãè áëîêîâ. Ýòè ðåéòèíãè íåîáõîäèìî îïóñòèòü. Äëÿ çàòðàâêè äèñêóññèè ìîæíî ñïðîñèòü íà óëèöå êàê îòíîñèòñÿ ê ýòîé ïðîáëåìå ðÿäîâîé èçáèðàòåëü (ãîëîñ íàðîäà): — Îäíè áåçðàçëè÷íî èëè ïîääåðæàò áëîêè; — Äðóãèå âûñòóïÿò ðåçêî ïðîòèâ ïàðòèéíûõ áëîêîâ è ïåðå÷èñëÿò âñå íèæå ïðèâåäåííûå àðãóìåíòû, òåì ñàìûì ìû î÷åðòèì ïðîáëåìó è çàñòàâèì èçáèðàòåëÿ çàäóìàòüñÿ. Íåêîòîðûå àðãóìåíòû ïðîòèâ ïàðòèéíûõ áëîêîâ: 1. Ïåðåä êàæäûìè íîâûìè âûáîðàìè — íîâûå áëîêè. À ãäå îíè áûëè ðàíüøå? Çíà÷èò, îíè ñîçäàþòñÿ òîëüêî äëÿ âûáîðîâ. 2. Ñåãîäíÿ îäíè ïàðòèéíûå áëîêè ñîçäàþòñÿ, à ïåðåä ïðîøëûìè ïàðëàìåíòñêèìè âûáîðàìè (98 ã.) — äðóãèå è ãäå îíè òåïåðü? Äàâíûì-äàâíî óæå ðàñïàëèñü! 3. Ïàðòèéíîå áëîêîñòðîèòåëüñòâî â íàøèõ óñëîâèÿõ — î÷åðåäíîé îáìàí èçáèðàòåëåé. Ëèäåðû òà-

73


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -êèõ ïàðòèé äóìàþò, ÷òî åñëè îíè ñïðÿ÷óòñÿ çà êðàñèâîå è ãðîìêîå íàçâàíèå î÷åðåäíîãî áëîêà (â èìåíè êîòîðîãî åñòü èëè “Óêðàèíà” èëè “ñïàñåíèå”, èëè åùå ÷òî-òî ïðèâëåêàòåëüíîå), òî èçáèðàòåëè è íå âñïîìíÿò î òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà ýòè ïàðòèè íè÷åãî äëÿ íèõ íå ñäåëàëè! Ýòî íàïîìèíàåò ïîâåäåíèå ìóæà-àëèìåíòùèêà, êîòîðûé ïîñëå î÷åðåäíîãî ðàçâîäà, ñòàðàåòñÿ ïîìåíÿòü ñâîþ ôàìèëèþ, ÷òîáû çàìåñòè ñëåäû, à ïåðåä íîâîé æåíîé ÿâèòñÿ ñ ÷èñòûì ïàñïîðòîì. 4.  ïàðòèéíîì áëîêîñòðîèòåëüñòâå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå, â îñíîâíîì, áåñïåðñïåêòèâíûå èëè íåóâåðåííûå â ñâîèõ ñèëàõ ïàðòèè, êîòîðûå, òåì ñàìèì, ñòàðàþòñÿ ñïðÿòàòüñÿ çà ðàñêðó÷åííûì èìåíåì ëèäåðà áëîêà èëè çà ãðîìêèì íàçâàíèåì ñàìîãî áëîêà. À íåñêîëüêî ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé ýòèõ ïàðòèé, òàêèì îáðàçîì, íàäåþòñÿ ïîïàñòü â ïàðëàìåíò. 5. Òå, êòî ôîðìèðóþò ñåãîäíÿ ïàðòèéíûå áëîêè, — íà÷èíàþò óæå ñåé÷àñ ïîäãîòîâêó ê ïðåçèäåíòñêîé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2004 ã. Äëÿ íèõ ïàðòèè âàæíû êàê ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ ñâîåé öåëè, à íå êàê èíñòðóìåíò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Óêðàèíå (öåëü îïðàâäûâàåò èñïîëüçîâàíèå ëþáûõ ñðåäñòâ). 6. Ðÿäîâîé èçáèðàòåëü ñåãîäíÿ íå â ñîñòîÿíèè ñêàçàòü, êàêîâà èäåîëîãèÿ òîãî èëè èíîãî áëîêà èëè ïåðå÷èñëèòü õîòÿ áû ïîëîâèíó ïàðòèé, êîòîðûå âîøëè â êàêîé-òî áëîê (íàïðèìåð, â áëîê “Çà åäÓ”). Ïî ñóòè, åìó ïðåäëàãàþò “êóïèòü êîòà â ìåøêå”, íî çàòî â êðàñèâîé óïàêîâêå. 7. Åñëè ñïðîñèòü ó ëèäåðà áëîêà è ó ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèé, ñîñòàâëÿþùèõ ýòîò ïàðòèéíûé áëîê, îá èõ èäåîëîãèè, òî îòâåòû, î÷åíü ÷àñòî, áóäóò ðàçíûå. 8. Ïîñëå âûáîðîâ áëîêè ðàñïàäóòñÿ, è òîãäà ê êîìó ìîæåò ïðåäúÿâèòü ñâîè ïðåòåíçèè èçáèðàòåëü, îòäàâøèé ñâîé ãîëîñ çà òîò èëè èíîé ïàðòèéíûé áëîê? Êòî áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ðàñïàä áëîêîâ,

74


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âåäü ïàðòèè ïðîñòî áóäóò îòêàëûâàòüñÿ îò áëîêà? À òàêèå áëîêè òî÷íî ðàñïàäóòñÿ, âåäü â íèõ âõîäÿò ñîâåðøåííî ðàçíûå ïàðòèè — ñ ðàçíîé èäåîëîãèåé. Îíè âîéäóò â ïàðëàìåíò, âûïîëíÿò òåì ñàìûì ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó, è ïóñòÿòñÿ â ñâîáîäíîå ïëàâàíèå (êàê ýòî ñäåëàëè, íàïðèìåð, àãðàðèè (éäåòüñÿ ïðî ÷ëåí³â Ñåëÿíñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè – Ðåä.) è ñîöèàëèñòû). 9. Íåìèíóåìûé ðàñïàä áëîêîâ ïîñëå âûáîðîâ — ýòî, ïî ñâîåé ñóòè, ðåâèçèÿ èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ. À ðàçâå ýòî çàêîííî?  Óêðàèíå ñóùåñòâóåò òîëüêî íåñêîëüêî ïàðòèé (ÑÄÏÓ (î), ÊÏÓ), êîòîðûå áûëè â 1998 ã., åñòü ñåé÷àñ è áóäóò ïîñëå 2002 ã. Îíè íå ïðÿ÷óòñÿ çà êðàñèâûå íàçâàíèÿ íîâîîáðàçîâàíûõ áëîêîâ. Íî ÊÏÓ — ïàðòèÿ ïðîøëîãî, íå èìåþùàÿ ÷åòêîé, ñîâðåìåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñòðàíû, åå ðåöåïòû ïðèãîäíû òîëüêî äëÿ òîòàëèòàðíûõ ðåæèìîâ. ÑÄÏÓ(î) — ïàðòèÿ áóäóùåãî, îíà íå áîèòñÿ áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå â ñòðàíå è çíàåò êàê ïîñòðîèòü åäèíóþ, ïðîöâåòàþùóþ Óêðàèíó. Âåäü òå ìåòîäû, êîòîðûå ÑÄÏÓ(î) ïðåäëàãàåò, óæå àïðîáèðîâàíû è äàëè ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû, ãäå ñîöèàë-äåìîêðàòû íàõîäÿòñÿ ó âëàñòè.

75


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

2002 Îò÷åòû êîððåñïîíäåíòîâ “Íàøåé ãàçåòû +” 04 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà Âå÷åð ïàìÿòè Ñòåïàíà Áàíäåðû

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Öåíòð íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ èìåíè Ñ.Áàíäåðû, Áðàòñòâî âîèíîâ ÎÓÍ-ÓÏÀ, Ìîëîäåæíûé íàöèîíàëèñòè÷åñêèé êîíãðåññ. Ðàññ÷èòàííûé íà 60 ÷åëîâåê çàë íà ßðîñëàâîâîì Âàëó, 9 áûë ïîëîí. Ïðèñóòñòâîâàëî íåñêîëüêî æóðíàëèñòîâ, áûëà è òåëåêàìåðà. Ñîáðàâøèåñÿ íå ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå ìàðãèíàëîâ, áûëî äîâîëüíî ìíîãî ìîëîäûõ ëèö, î÷åâèäíî èç óíèâåðñèòåòñêîé ñðåäû. Ó÷àñòíèêè áûëè ïðèëè÷íî îäåòû. Ïðåçèäèóì óêðàøàëè ïîðòðåò Ñ.Áàíäåðû, ñèíå-æåëòûé è êðàñíî-÷åðíûé ôëàãè. Äåñÿòîê ìîëîäûõ ëþäåé, ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî êîíãðåññà, áûëè îäåòû â ïîäîáèå óíèôîðìû — òåìíûå áðþêè, ðóáàøêà õàêè ñ øåâðîíîì. Íàïîìèíàëè îíè ïðè ýòîì íå øòóðìîâèêîâ, à áîéñêàóòîâ. Îñóùåñòâëÿëàñü ïðîäàæà ëèòåðàòóðû, â òîì ÷èñëå — òðóäîâ ñàìîãî Ñ.Áàíäåðû. Ïåðâûì âçÿë ñëîâî âåòåðàí ÓÏÀ, ïðîôåññîð Èâàí Âåñåëîâñêèé. Ñìûñë åãî âûñòóïëåíèÿ ìîæíî ñâåñòè ê ôîðìóëå “Ñòåïàí Áàíäåðà — âûäàþùèéñÿ òåîðåòèê è ïðàêòèê óêðàèíñêîãî îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ”. Ñîáðàâøèìñÿ áûë ïðåäúÿâëåí ñòàíäàðòíûé íàáîð íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ èäåîëîãåì è ìèôîëîãåì, ïåðåñêàçû-âàòü êîòîðûå íå èìååò ñìûñëà. Âòîðûì âûñòóïàþùèì áûë ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî êîíãðåññà Âèêòîð Ðîã. Åãî âûñòóïëåíèå áûëî ïîñâÿùåíî òåìå “Òåîðåòè÷åñêîå íàñ-

76


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëåäèå Áàíäåðû è ñîâðåìåííîñòü”. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ñîäåðæàíèþ ýòî áûë äåéñòâèòåëüíî âå÷åð ïàìÿòè. Ó÷àñòíèêè ïîä÷åðêíóòî îñòîðîæíî êîììåíòèðîâàëè ñèòóàöèþ â Óêðàèíå, òåìû âûáîðîâ íå êîñíóëñÿ íèêòî èç âûñòóïàâøèõ. Îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè, áûëè ëèøü îáùèå îöåíêè — Ðîññèÿ õî÷åò âîññòàíîâèòü èìïåðèþ, âîñïðåïÿòñòâîâàòü âòÿãèâàíèþ â íåå Óêðàèíû äîëæíû óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû, äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû áûòü ñèëüíûìè è ïîïóëÿðíûìè. Çàòî âûñòóïàë çàñëóæåííûé àðòèñò Óêðàèíû Àíàòîëèé Íàâðîöêèé, ñ àâòîðñêîé ïåñíåé è ñòèõîòâîðåíèåì î Áàíäåðå, èãðàë íà êîáçå êîáçàðü.  öåëîì, îáñòàíîâêà áûëà ìèðíàÿ è ñïîêîéíàÿ — íå áûëî íè õàðàêòåðíîãî äëÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ñîáðàíèé íàêàëà ñòðàñòåé, íè ïðÿìûõ êñåíîôîáñêî-ðàñèñòñêèõ ïðèçûâîâ, íè ñòåíàíèé î ðèäíîé ìîâå. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî áûëî ïî÷òè ñåìåéíîå òîðæåñòâî ñïëî÷åííîé ãðóïïû íåãëóïûõ è ñîñòîÿâøèõñÿ åäèíîìûøëåííèêîâ. Êîðð. “ÍÃ+” Îëåã ÄÎËÆÅÍÊÎÂ

77


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -12.01. 2002 Îò÷åòû êîððåñïîíäåíòîâ “Íàøåé ãàçåòû +” Ìåæïàðòèéíûé ñúåçä Ïàòðèîòè÷åñêîé ïàðòèè è Ïàðòèè Ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà Ñúåçä ñîñòîÿëñÿ â Äîìå àðõèòåêòîðîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì íàðîäíîãî äåïóòàòà Íèêîëàÿ Ãàáåðà, ãëàâû Ïàòðèîòè÷åñêîé ïàðòèè, â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëÿ ÖÂÊ ßðîñëàâà Äàâèäîâè÷à. Ïðèñóòñòâîâàëè 220 äåëåãàòîâ, ñðåäè íèõ — ìíîãî ÿâíûõ ñòóäåíòîâ. Ïîäñëóøàâ ðàçãîâîð îõðàííèêîâ, ÿ âûÿñíèë, ÷òî ñòóäåíòàìè îíè è ÿâëÿëèñü, è êòî-òî (ôàìèëèþ íå ðàññëûøàë) èõ ïðèâåë. Áûëî çàÿâëåíî, ÷òî â àäðåñ ñúåçäà ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî ïðèâåòñòâèé, çà÷èòàëè ëèøü îäíî – îò Àëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêî. Âûñòóïèë è çàðóáåæíûé ãîñòü îò Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Êóðäèñòàíà, ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Êóðäèñòàíà â Èðàêå Áàáàêåð Õàøèâè. Ïîÿâëåíèå ýòîãî ïåðñîíàæà òðóäíî áûëî îáúÿñíèòü. Îí ÷òî-òî ãîâîðèë î äðóæáå, íî êà÷åñòâî îçâó÷èâàíèÿ çàëà îêàçàëîñü íèæå âñÿêîé êðèòèêè. Ïåðâûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ áûëî íàçâàíèå áëîêà. Ðåøèëè íàçâàòü åãî “Ïðîòè BC²Õ”. Òóò â çàëå ñëó÷èëñÿ èíöèäåíò — èçâåñòíàÿ âñåì æóðíàëèñòàì Êèåâà øèçîôðåíè÷êà Çîÿ Ã. (ïð³çâèùå âèëó÷åíå óïîðÿäíèêîì ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü – Ðåä.) íà÷àëà áóðíî ïðîòåñòîâàòü ïðîòèâ íàçâàíèÿ. Ê âåëè÷àéøåìó íàøåìó óäèâëåíèþ, ýòà îáèæåííàÿ Áîãîì æåíùèíà îêàçàëàñü ÷ëåíîì ïàðòèè!  êóëóàðàõ ýòà òåìà ïîëó÷èëà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå: äåñêàòü, íå ïîä ñòàòü ëè ýòîìó ÷ëåíó âñå îñòàëüíûå? Âòîðûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ áûëà ïðîãðàììà áëîêà. Êàê îáúÿâèë Íèêîëàé Ãàáåð, ýòà ïðîãðàììà — ïëîä çàêëþ÷åííîãî 29 äåêàáðÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó äâóìÿ ïàðòèÿìè. Äðóãèõ ñîþçíèêîâ, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ó íèõ íåò. 78


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Îí òàêæå îáúÿñíèë ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ áëîêà. Îíè âèäÿò ñâîé ýëåêòîðàò ñðåäè òåõ, êòî ïî òðàäèöèè ãîëîñóåò ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ èëè âîîáùå íå õîäèò íà âûáîðû. Ïîçæå â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè äåïóòàò óòî÷íèë, ÷òî òðàäèöèîííî “îòêàçíèêè” ñîñòàâëÿþò 812% èçáèðàòåëåé. Ïîòîìó áëîê ðàññ÷èòûâàåò íå ìåíåå ÷åì íà 5%. Èäåîëîãèÿ ïàðòèè — “îáùåñòâåííûé ïàòðèîòèçì”, çàäà÷à — ñîçäàíèå “ñðåäíåãî êëàññà”. Áëîê ïðîòèâ ãîëîäíîé ñòàðîñòè, áåñïðèçîðíîãî äåòñòâà, ãðÿçíûõ ïîëèòèêîâ, öåíçóðû ÑÌÈ è ò.ä. Áëîê çà êîìïåòåíòíóþ, ïðîôåññèîíàëüíóþ âëàñòü, ñèëüíóþ íåçàâèñèìóþ äåðæàâó, ÷èñòóþ ïîëèòèêó, ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïàòðèîòèçì, ïîääåðæêó ñèëîâûõ ñòðóêòóð, âîññòàíîâëåíèå ïîíÿòèÿ îôèöåðñêîé ÷åñòè è ò.ä. Èäåàëû áëîêà — âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ò.ä. Áûë çà÷èòàí è áðýíä (î÷åâèäíî, ìàºòüñÿ íà óâàç³ ñëîãàí, ãàñëî áëîêó – Ðåä.) áëîêà: “Ãîëîñóé ïðîòè âñix, áî ïðîãðàºø!”. ×òåíèå ýòîãî ãðàíäèîçíîãî äîêóìåíòà íà îäíîé ñòðàíèöå çàíÿëî ïÿòü ìèíóò âìåñòî çàÿâëåííûõ 30. Ýòîò äîêóìåíò ñòàë ïëîäîì òâîð÷åñòâà êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà áëîêà.  îáñóæäåíèÿõ âûñòóïèë îò Ïàðòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà Ìèõàèë Ìàóëèí. Îí çàÿâèë, ÷òî êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ ïðîòèâ âñåõ ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò. Âûñòóïàâøèé ïðèçâàë èõ íå äåëàòü ñëåïîé âûáîð, à ïîääåðæàòü áëîê. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà Ðîâåíñêîé îáëàñòè íå ñêàçàëà ïî ñóòè íè÷åãî, áîëüøå æåëàþùèõ íå áûëî. Âîîáùå âûñòóïëåíèé áûëî êðàéíå ìàëî, êîòîðûå áûëè - î÷åíü êîðîòêèå, áîëüøàÿ ÷àñòü âðåìåíè óøëà íà ïðèíÿòèå ïðîòîêîëîâ ìàíäàòíîé, ðåâèçèîííîé, ñ÷åòíîé è ïðî÷èõ êîìèññèé. Ñúåçäà, êîòîðûé áûë áû îðãàíèçîâàí åùå õóæå, ìíå âèäåòü íå ïðèõîäèëîñü. Åäèí-

79


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñòâåííîå, ÷òî áûëî íà âûñîòå, - ýòî îõðàíà. Ïîñëåäíèì ïóíêòîì ïîâåñòêè äíÿ áûëî óòâåðæäåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ îò áëîêà ïî ìíîãîìàíäàòíûì îêðóãàì — âñåãî 225 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå îò Ïàòðèîòè÷åñêîé ïàðòèè — 180, îò ìàëûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 45. Íà÷èíàë ñïèñîê, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, Íèêîëàé Ãàáåð. Íàøå âíèìàíèå ïðèâëåêëè íåêîòîðûå äðóãèå ôàìèëèè: Äìèòðèé Êîð÷èíñêèé (¹ 2 â ñïèñêå), Âàëåíòèí Õàëåöêèé, Èãîðü è Ëèäèÿ Ãàáåðû, à òàêæå ïðåññ-ñåêðåòàðü Íèêîëàÿ Ãàáåðà Âàíäà Îðëîâà. Åå ïîÿâëåíèå â ñïèñêå òðóäíî îáúÿñíèòü (ïðàâäà, æåíùèíà êðàñèâàÿ è ðàçâåäåííàÿ). Ñðàçó ïî ïðî÷òåíèè ñïèñêà íà÷àëèñü óòî÷íåíèÿ, äîïîëíåíèÿ è çàìåíû â òàêîì êîëè÷åñòâå, ÷òî íàø êîððåñïîíäåíò ñ òðóäîì ïðåîäîëåë èñêóøåíèå â ñóìàòîõå âíåñòè â ñïèñîê ñåáÿ. Íèêîëàé Ãàáåð ïðåäëîæèë äëÿ ðåøåíèÿ òåêóùèõ âîïðîñîâ íå ñ÷èòàòü ñúåçä çàêðûòûì, à ëèøü çàâåðøèòü åãî ïåðâûé ýòàï, ïðîäëèòü ïîëíîìî÷èÿ äåëåãàòîâ äî 1 àïðåëÿ. Ïðåäëîæåíèå áûëî ïðèíÿòî. ÑÌÈ ñîáûòèå íå æàëîâàëè. Äî êîíöà ñúåçäà îñòàëèñü äâà ãàçåòíûõ æóðíàëèñòà è îäíà êàìåðà îò ICTV (ïðàâäà, ñ èçâåñòíîé Þëèåé Ñàâîñòèíîé). Áûëà è åùå îäíà êàìåðà, íî èñ÷åçëà âñêîðå ïîñëå íà÷àëà, ïîòîìó åå ïðèíàäëåæíîñòü óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. Ïî ýòîé ïðè÷èíå çàÿâëåííàÿ èòîãîâàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íå ñîñòîÿëàñü.

80


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 08 - 14.12.02 ã. Òåìû äëÿ îñâåùåíèÿ â èòîãîâûõ àíàëèòè÷åñêèõ òåëåïåðåäà÷àõ: 1. Ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé è àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðì, èíèöèèðîâàííûõ Ïðåçèäåíòîì Ë.Êó÷ìîé.  Óêðàèíå îêîí÷àòåëüíî îôîðìëåíî ïåðâîå â åå èñòîðèè êîàëèöèîííîå ïðàâèòåëüñòâî íà îñíîâå ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ: - 7 äåêàáðÿ â 12.00 â Ìàðèèíñêîì äâîðöå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà Ë.Êó÷ìû ñ íîâûì ïðàâèòåëüñòâîì è ïàðëàìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì. Áûëî ïîäïèñàíî ïîëèòè÷åñêîå ñîãëàøåíèå î ñîëèäàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ìåæäó Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ è ïàðëàìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà çàÿâèë íà âñòðå÷å, ÷òî ñ÷èòàåò ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ñîëèäàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðàâèòåëüñòâà è ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà ýòàïíûì â íàëàæèâàíèè íîâîé ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íèìè è îòðàáîòêå íîâîé óïðàâëåí÷åñêîé ìîäåëè.  ýòîé ñâÿçè îí îòìåòèë, ÷òî íà ïàðëàìåíòñêîì áîëüøèíñòâå è êîàëèöèîííîì ïðàâèòåëüñòâå “ëåæèò äâîéíàÿ îòâåòñòâåííîñòü: ñ îäíîé ñòîðîíû, çà ñîñòîÿíèå äåë â ñòðàíå, ñ äðóãîé, çà ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ íîâîé ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ëèíèè “ïðàâèòåëüñòâî-ïàðëàìåíò”. Ë.Êó÷ìà çàâåðèë, ÷òî íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå îò ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. “ ðóêàõ ïðåçèäåíòà è âëàñòü, è áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Îäíàêî âìåøàòåëüñòâî ïðåçèäåíòà äîëæíî áûòü íå íîðìîé, à èñêëþ÷åíèåì, òåì

81


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -áîëåå, ñåé÷àñ, êîãäà çàëîæåíû íîâûå îñíîâû îòíîøåíèé ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà è ñôîðìèðîâàííîãî èì ïðàâèòåëüñòâà”, - ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Îí òàêæå çàÿâèë, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ïðàâèòåëüñòâà “äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî îòêðûòà è ïðîçðà÷íà”. “Äåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû áûòü ïîíÿòíûìè è ïðîãíîçèðîâàííûìè”, - ïîä÷åðêíóë Ë.Êó÷ìà. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îñîáî îòìåòèë, ÷òî ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî äîëæíî âçÿòü íà ñåáÿ âñþ ïîëíîòó îòâåòñòâåííîñòè çà äåÿòåëüíîñòü ïàðëàìåíòà, â òîì ÷èñëå çà ðàáîòó ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ. “Íå îòâåòñòâåííîñòü ðàäè åå ñàìîé, à äëÿ ðåàëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ êàæäîãî øàãà ïðàâèòåëüñòâà”, - ïîä÷åðêíóë îí.  ñâîþ î÷åðåäü, ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà, íîâîå ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ñòàòü “åäèíîé êîìàíäîé, êîòîðàÿ áóäåò îòâåòñòâåííî ñîòðóäíè÷àòü ñ áîëüøèíñòâîì”. 6 äåêàáðÿ ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî ñîãëàñîâàëî ïîñòû ãëàâ êîìèòåòîâ Âåðõîâíîé Ðàäû è èõ ïåðâûõ çàìåñòèòåëåé è ïîäãîòîâèëî ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ âûíåñòè íà ãîëîñîâàíèå 12 äåêàáðÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ñïðàâêà. 16 íîÿáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïîäïèñàë óêàç îá îòñòàâêå ïðàâèòåëüñòâà, âîçãëàâëÿåìîãî À.Êèíàõîì. 21 íîÿáðÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû äàëà ñîãëàñèå íàçíà÷èòü Â.ßíóêîâè÷à íà äîëæíîñòü ïðåìüåðìèíèñòðà Óêðàèíû. 26 íîÿáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïîäïèñàë óêàç, êîòîðûì íàçíà÷èë âèöåïðåìüåð-ìèíèñòðîâ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. 30 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïîäïèñàë óêàç, êîòîðûì íàçíà÷èë ìèíèñòðîâ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. - 2 äåêàáðÿ èçäàíî ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, ñîãëàñíî êîòîðîãî ðóêîâîäèòåëè Êàáìèíà çàêðåïëåíû çà äåïóòàòñêèìè ôðàêöèÿìè (ãðóï82


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïàìè) è êîìèòåòàìè Âåðõîâíîé Ðàäû, à ìèíèñòåðñòâà è äðóãèå öåíòðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûìè åäèíèöàì. Ýòî ñäåëàíî ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà ñ ïàðëàìåíòîì, ìåñòíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. - 3 äåêàáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â. ßíóêîâè÷ è êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà ïîäïèñàëè ïðîòîêîë î çàêðåïëåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ äîëæíîñòåé â Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ. Ïî ñëîâàì Â.ßíóêîâè÷à, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü ïîëèòè÷åñêîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è Âåðõîâíîé Ðàäîé, êîòîðîå áóäåò ïðåäïîëàãàòü ñîâìåñòíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïðàâèòåëüñòâà è ïàðëàìåíòà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì. Ïðåìüåð ñ÷èòàåò, ÷òî ïîäïèñàíèå âñåìè ôðàêöèÿìè ïðîòîêîëà îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà íå îñòàëîñü íåäîâîëüíûõ ôðàêöèé. - 4 äåêàáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷ íà çàñåäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ çàÿâèë, ÷òî ïðîãðàììà äåéñòâèé íîâîãî êîàëèöèîííîãî ïðàâèòåëüñòâà áóäåò ðàçðàáîòàíà ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíîâ, ðóêîâîäèòåëåé îòðàñëåé è íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. 5 äåêàáðÿ ìèíèñòð ýêîíîìèêè è ïî âîïðîñàì åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè Â.Õîðîøêîâñêèé íà âñòðå÷å ñ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà Ìèðîâîãî áàíêà ïî Óêðàèíå, Ìîëäîâå è Áåëîðóññèè Ë.Áàðáîíå çàÿâèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî âíåñåò íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäû ïðîãðàììó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íå ïîçæå ôåâðàëÿ 2003 ãîäà. - 6 äåêàáðÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà áûâøèé ìèíèñòð ÌÂÄ Þ.Êðàâ÷åíêî íàçíà÷åí ãëàâîé Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Ïðîöåäóðà ôîðìèðîâàíèÿ ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà è ïðàâèòåëüñòâà â Óêðàèíå ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêèì òðàäè83


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -öèÿì.  áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí èìåííî ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî ôîðìèðóåò ðóêîâîäñòâî ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ. Íîâûå ìèíèñòðû ñòàíîâÿòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè èãðîêàìè. Ãîññåêðåòàðè è àïïàðàò ìèíèñòåðñòâ îñòàþòñÿ ÷èíîâíèêàìè. Êàê ñ÷èòàþò àíàëèòèêè, ÑÌÈ áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ïîëèòè÷åñêèå ïîðòðåòû íîâûõ ìèíèñòðîâ è ðóêîâîäèòåëåé êîìèòåòîâ ÂÐ.  ïðàâèòåëüñòâå è ðóêîâîäñòâå ïàðëàìåíòà ïîÿâèëèñü íîâûå ïåðñïåêòèâíûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïîëèòèêè. Ìèíèñòðû ñòàíîâÿòñÿ ïîëèòèêàìè, êîòîðûå íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä âûäâèíóâøèìè èõ ôðàêöèÿìè. Îíè äîëæíû îáúÿñíÿòü ñâîè ïðîãðàììû, âûñòóïàòü, óáåæäàòü, îòâå÷àòü íà âîïðîñû, ÷åãî îíè áóäóò äîáèâàòüñÿ â ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, ñîöèàëüíîé ñôåðå. Ñïèêåð Â.Ëèòâèí âûñòóïèë ïðîòèâ ïåðåäåëà êîìèòåòîâ, íî íå ñìîã åãî ïðåäîòâðàòèòü. Ïðè âñåì ýòîì îí ñîõðàíÿåò ñâîþ äîëæíîñòü è îñòàåòñÿ çíà÷èìûì ïîëèòèêîì. Îí îðèåíòèðóåòñÿ íå òîëüêî íà áîëüøèíñòâî, íî è íà íåêîòîðûå ñèëû, íå âîøåäøèå â åãî ñîñòàâ. Ïðè ýòîì Â.Ëèòâèí ïîäïèñàë äîãîâîð ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è ïàðëàìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì. Íàçíà÷åíèå Þ.Êðàâ÷åíêî íà ïîñò ãëàâû ÃÍÀÓ ïðîèçîøëî íå ïî êîàëèöèîííîìó ïðèíöèïó. Äîëæíîñòü áûëà âûíåñåíà çà ðàìêè ïàðëàìåíòñêèõ òîðãîâ. Íàçíà÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé ñèëîâûõ è ôèñêàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ÿâëÿåòñÿ ïðåðîãàòèâîé Ïðåçèäåíòà. Èìåííî ãëàâà ãîñóäàðñòâà áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó ÃÍÀÓ. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî êîíòðîëü çà íàëîãîâûì âåäîìñòâîì íå áûë ïåðåäàí íè îäíîé èç áèçíåñ-ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï. Òàêîé æå ïîäõîä Ïðåçèäåíòà – è ê ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ. Ýòî ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîä, ïðèçâàííûé îñâîáîäèòü êëþ÷åâóþ äëÿ ãîñóäàðñòâà ñôåðó ôèíàíñîâ îò ïîëèòè÷åñêèõ è êëàíîâûõ èãð. Íåêóþ èíòðèãó ïðîèñõîäÿùåìó ïðèäàåò òî, ÷òî â ïàðëàìåíòå ïðîõîäèò “ìûëüíàÿ îïåðà áîëüøèíñòâà”. Ðóêî84


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âîäèòåëü äåïóòàòñêîé ãðóïïû “Íàðîäíûé âûáîð” Í.Ãàïî÷êà ñïîðèò ñ ãëàâîé ãðóïïû “Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû” Ñ.Ãàâðèøåì, áûâøèé ãóáåðíàòîð è íàëîãîâèê Í.Êðóãëîâ ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ãëàâîé ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñâîáîäû ñëîâà, êîììóíàëüùèê Ñ.Ñòàøåâñêèé ìîæåò ñòàòü ãëàâîé êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì. Ýòî íåêîòîðûå èçäåðæêè ïðè÷óäëèâûõ êàäðîâûõ êîìïðîìèññîâ ìåæäó ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè. 5 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà âûñòóïèë íà ó÷ðåäèòåëüíîé ñåññèè Êîíãðåññà ìåñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé Óêðàèíû. -  ñâîåì âûñòóïëåíèè Ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî îí “íàäååòñÿ íà äèíàìè÷íûé ñòàðò ìóíèöèïàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Óêðàèíå” ïðè íîâîì ïðåìüåð-ìèíèñòðå, êîòîðûé çàíÿë ýòî êðåñëî ñ äîëæíîñòè ðåãèîíàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä÷åðêíóë: “Âñå ïðåîáðàçîâàíèÿ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ äëÿ ëþäåé, à íå çà ñ÷åò ëþäåé”. Ïðåçèäåíò çàÿâèë â ýòîé ñâÿçè î íåäîïóñòèìîñòè ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè è öåí íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðèîðèòåòàìè áóäóùåãî ïðàâèòåëüñòâà áóäóò ñîöèàëüíûå âîïðîñû. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ñëîâà Ïðåçèäåíòà. 2. Âòîðîé íîìåð èçáèðàòåëüíîãî ñïèñêà áëîêà “Íàøà Óêðàèíà”, ïðåäñåäàòåëü ÔÏÓ À.Ñòîÿí âûøåë èç ñîñòàâà ôðàêöèè ÍÓ è ïåðåøåë â ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî. - 6 äåêàáðÿ ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è ïðåäñåäàòåëÿ ÔÏÓ À.Ñòîÿíà ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé è ïðåìüåðìèíèñòðîì Â.ßíóêîâè÷åì. - 6 äåêàáðÿ íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, ïðåäñåäàòåëü ÔÏÓ À.Ñòîÿí ñîîáùèë, î íàìåðåíèè ïåðåéòè èç ôðàêöèè “Íàøà Óêðàèíà” â ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî. “ß 85


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íå äîëæåí áûòü â îïïîçèöèè ê íîâîìó ïðàâèòåëüñòâó, à äîëæåí ðàáîòàòü ñ íèì”, - çàÿâèë îí íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ïÿòíèöó â Êèåâå ïåðåä ïîäïèñàíèåì ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ è Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû (ÔÏÓ). Ïî ñëîâàì À.Ñòîÿíà, îí çà âðåìÿ ðàáîòû â ïàðëàìåíòå ïîäãîòîâèë 12 çàêîíîïðîåêòîâ, îäíàêî ôðàêöèÿ “ÍÓ” îòêàçûâàåòñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. Ãëàâíûé èòîã – â Þùåíêî ðàçî÷àðîâûâàþòñÿ åãî áëèçêèå ñòîðîííèêè, âêëþ÷àÿ âòîðîãî íîìåðà èçáèðàòåëüíîãî ñïèñêà. Ñòîÿí íåäîâîëåí òåì, ÷òî ôðàêöèÿ íå ãîëîñóåò äàæå çà ïîäãîòîâëåííûå èì 12 çàêîíîïðîåêòîâ. Çà Ñòîÿíîì íàâåðíÿêà ïîñëåäóþò è äðóãèå. Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî Ñòîÿí ìîæåò äàòü ïîäðîáíûå êîììåíòàðèè ÑÌÈ î ïðè÷èíàõ ñâîåãî ðàçî÷àðîâàíèÿ â Þùåíêî. 3. Èòîãè îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Óêðàèíó Ïðåçèäåíòà Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè Ð.Øóñòåðà (1 – 3 äåêàáðÿ). - 1-3 äåêàáðÿ â Óêðàèíå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì ïðåáûâàë Ïðåçèäåíò Ñëîâàöêîé ðåñïóáëèêè Ð.Øóñòåð.  õîäå âèçèòà ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è ñëîâàöêîãî ïðåçèäåíòà ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé, ïðåìüåðìèíèñòðîì Â.ßíóêîâè÷åì, Ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû Â.Ëèòâèíîì. Ïî èòîãàì óêðàèíñêî-ñëîâàöêèõ ïåðåãîâîðîâ ïîäïèñàíî ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå î íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå è ïëàí êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äî 2006 ãîäà. - 2 äåêàáðÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ Ïðåçèäåíòîì Ñëîâàêèè Ð.Øóñòåðîì Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà îòìåòèë, ÷òî óêðàèíñêî-ñëîâàöêèå ïåðåãîâîðû êîíñòàòèðîâàëè îòñóòñòâèå ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì â ñîòðóäíè÷åñòâå äâóõ ñòðàí. Ïðåçèäåíò òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ó Óêðàèíû è Ñëîâàêèè îäèíàêîâûå âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ïðèîðèòåòû, ñòðåìëåíèÿ èí86


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òåãðèðîâàòüñÿ â Åâðîïåéñêèé Ñîþç è åâðîòëàíòè÷åñêèå ñòðóêòóðû. Ë.Êó÷ìà ñîîáùèë, ÷òî â áóäóùåì ãîäó óêðàèíñêî-ñëîâàöêàÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íàìåðåíà ðåøèòü âîïðîñ ñîãëàñîâàíèÿ äîãîâîðíî-ïðàâîâîé áàçû äâóñòîðîííèõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì Ñëîâàêèè â ÅÑ. - 2 äåêàáðÿ Ð.Øóñòåð íà âñòðå÷å ñ Ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîé Ðàäû Â.Ëèòâèíîì çàÿâèë, ÷òî Ñëîâàêèÿ áóäåò ïîääåðæèâàòü Óêðàèíó â ïðîöåññå èíòåãðàöèè â åâðîïåéñêèå ñòðóêòóðû. Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî áåç Óêðàèíû, êàê è áåç Ðîññèè, îáúåäèíåííîé Åâðîïû íå ìîæåò áûòü. - 2 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà, âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè óêðàèíñêî-ñëîâàöêîãî áèçíåñ-ôîðóìà, çàâèë, ÷òî Óêðàèíà çàèíòåðåñîâàíà â àêòèâèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñî Ñëîâàêèåé è îïòèìèñòè÷åñêè ñìîòðèò íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòðàí. - 3 äåêàáðÿ ïðåçèäåíòû äâóõ ñòðàí ïîñåòèëè Äíåïðîïåòðîâñê, ãäå îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé ÏÎ “Þæíûé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä”. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 4.  Óêðàèíå ïðîøëè ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ “Îáùåñòâî, ÑÌÈ, âëàñòü: ñâîáîäà ñëîâà è öåíçóðà â Óêðàèíå”. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 5. ÊÏÓ, ÑÏÓ è ÁÞÒè çàÿâèëè î íà÷àëå íîâîãî ýòàïà âñåóêðàèíñêîé àêöèè îáùåñòâåííîãî ïðîòåñòà “Âîññòàíü, Óêðàèíà!”. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò.

87


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìà íåäåëè: 6. 9 äåêàáðÿ, êàê îæèäàåòñÿ, Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà ïîñåòèò ñ âèçèòîì Ìîñêâó. Âèçèò ïîñâÿùåí ïîäâåäåíèþ èòîãîâ Ãîäà Óêðàèíû â Ðîññèè è îáñóæäåíèþ âîïðîñà ïðîâåäåíèÿ Ãîäà Ðîññèè â Óêðàèíå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ñîñòàâå óêðàèíñêîé äåëåãàöèè Ìîñêâó ïîñåòèò ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Â.Ìåäâåä÷óê. - 9 äåêàáðÿ â Ìîñêâå ïðîéäóò òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ çàâåðøåíèÿ Ãîäà Óêðàèíû â Ðîññèè, êàê îæèäàåòñÿ, â òîðæåñòâàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåçèäåíòû îáîèõ ãîñóäàðñòâ. 9 äåêàáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷, êàê îæèäàåòñÿ, ïîñåòèò ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé Ìîñêâó. Ïëàíèðóåòñÿ,÷òî â õîäå âèçèòà â Ìîñêâó Â.ßíóêîâè÷ âñòðåòèòñÿ ñ ïðåìüåðîì ÐÔ Ì.Êàñüÿíîâûì.  õîäå âñòðå÷è áóäóò îáñóæäàòüñÿ âîïðîñû òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, òðàíñïîðòà. Êàê îæèäàåòñÿ, 10 äåêàáðÿ ãëàâà ÀÏ Â.Ìåäâåä÷óê ìîæåò äàòü êîììåíòàðèé î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ãîäà Óêðàèíû â Ðîññèè. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ.  ðàìêàõ Ãîäà Óêðàèíû â Ðîññèè ðîññèéñêàÿ ïóáëèêà óâèäåëà ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé (âûñòóïëåíèÿ êðóïíåéøèõ óêðàèíñêèõ òàíöåâàëüíûõ è âîêàëüíûõ àíñàìáëåé â ðàìêàõ Ôåñòèâàëÿ Óêðàèíû â Ðîññèè óâèäåëè ìîñêâè÷è, ñàíêòïåòåðáóðæöû, æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ, Êóáàíè, Ïîâîëæüÿ, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà; óêðàèíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû â Íîâîñèáèðñêå; ïðîøëè âûñòàâêè ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà â Öåíòðàëüíîì Äîìå õóäîæíèêà â Ìîñêâå è âûñòàâêà íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà Óêðàèíû â ÑàíêòÏåòåðáóðãå, à òàêæå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ “Ðîññèÿ è Óêðàèíà â åâðîïåéñêîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàí-

88


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñòâå” ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ó÷åíûõ-êóëüòóðîëîãîâ äâóõ ñòðàí). Åñëè â ïðîõîäÿùåì ãîäó Óêðàèíà ñêîðåå ðåàãèðîâàëà íà èíèöèàòèâû ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà, òî â 2003 ãîäó ìû ñàìè èíèöèèðóåì ãîä Ðîññèè â Óêðàèíå, ñîâìåñòíî ïëàíèðóåì è îðãàíèçóåì ó ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ. Îñíîâíûå òåìû: 7. 12 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ îêîí÷àòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ðóêîâîäÿùèõ ïîñòîâ â êîìèòåòàõ ÂÐ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà è ãîëîñîâàíèå ïî ïîñòó ãëàâû ÍÁÓ. Ñïðàâêà.  õîäå ôîðìèðîâàíèÿ êîàëèöèîííîãî ïðàâèòåëüñòâà äåïóòàòñêèìè ôðàêöèÿìè, âõîäÿùèìè â ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî, áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïîñòîâ ïðåäñåäàòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ. 28 íîÿáðÿ íà ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû ýòîò âîïðîñ íå âûíîñèëñÿ. Êàê îæèäàåòñÿ, îí áóäåò âûíåñåí íà ðàññìîòðåíèå 12 äåêàáðÿ. Âåðîÿòíåå âñåãî, â ýòîò æå äåíü íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåíòà åùå ðàç áóäåò âûíåñåí è âîïðîñ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ãëàâû ÍÁÓ Â.Ñòåëüìàõà è íàçíà÷åíèè íà ýòó äîëæíîñòü Ñ.Òèãèïêî. 28 íîÿáðÿ ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó íå áûëî ïðèíÿòî. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Ñì. Òåìû äëÿ îñâåùåíèÿ â èòîãîâûõ àíàëèòè÷åñêèõ ïåðåäà÷àõ. 8. Ïðîäîëæàåòñÿ áþäæåòíûé ïðîöåññ. - 12 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ ðàññìîòðåíèå â òðåòüåì ÷òåíèè îòëîæåííîãî 28 äåêàáðÿ ïðîåêòà Çàêîíà î Ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå Óêðàèíû íà 2003 ãîä. 4 äåêàáðÿ ïðåìüåðìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷ â èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì ñîîáùèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ñäåëàåò âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû áþäæåò íà 2003 ãîä áûë ðåàëü-

89


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íûì è ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûì. 4 äåêàáðÿ Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Óêðàèíû íàïðàâèëî â Êîíñòèòóöèîííûé ñóä Óêðàèíû ïèñüìî, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ íà íàðóøåíèÿ ðÿäà ñòàòåé Áþäæåòíîãî êîäåêñà ïðè ïðèíÿòèè ÂÐ ïðîåêòà áþäæåòà íà 2003 ãîä âî âòîðîì ÷òåíèè (21 íîÿáðÿ). 5 äåêàáðÿ ìèíèñòð ýêîíîìèêè Óêðàèíû Â.Õîðîøêîâñêèé â èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì çàÿâèë, ÷òî áþäæåò – 2003 çàâûøåí íà 5 – 7 ìëðä. ãðí. 6 äåêàáðÿ íà ïðåññêîíôåðåíöèè â Êèåâå ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæèò Âåðõîâíîé Ðàäå âåðíóòü ãîñáþäæåò íà 2003 ãîä, ïðèíÿòûé âî âòîðîì ÷òåíèè, íà äîðàáîòêó â Êàáèíåò ìèíèñòðîâ, ïîñëå ÷åãî âíîâü ðàññìîòðåòü åãî âî âòîðîì ÷òåíèè. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Êîàëèöèîííîå ïðàâèòåëüñòâî áîðåòñÿ çà ðåàëüíûé, ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûé è ñáàëàíñèðîâàííûé áþäæåò. Êàê çàÿâèë 7 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà, òîëüêî òàêîé áþäæåò îí óòâåðäèò è ïîäïèøåò. Áþäæåò íóæíî ìåíÿòü, îäíàêî ñóùåñòâóåò ÷èñòî þðèäè÷åñêàÿ êîëëèçèÿ, ïîñêîëüêó ïðîåêò äîøåë äî òðåòüåãî ÷òåíèÿ. Ïðåöåäåíò âîçâðàòà ïðîåêòà çàêîíà íà âòîðîå ÷òåíèå îòñóòñòâóåò. 9. Ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ â ïðåääâåðèè âòîðîé ãîäîâùèíû çàêðûòèÿ ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ 15 äåêàáðÿ. 10 äåêàáðÿ â 15.00 â èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå “Èíòåðôàêñ-Óêðàèíà” íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ âîïðîñàì çàêðûòèÿ ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.  ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå: äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ “×åðíîáûëüñêàÿ ÀÝÑ” Þ.Íåðåòèí, ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà Óêðàèíû íà ×ÀÝÑ À.Àíòðîïîâ, ãëàâíûé èíæåíåð ïðîåêòà ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòàöèè ×ÀÝÑ Â.Ñàëèé, ãëàâíûé èíæåíåð ïðîåêòà, ñîäèðåêòîð ãðóïïû óïðàâëåíèÿ ïðîåêòîì ïëàíà îñóùåñòâëåíèÿ ìåð íà îáúåêòå “Óêðûòèå” Â.Êóëèøåíêî (óë. Ðåéòàðñêàÿ, 8/5à). 10 äåêàáðÿ â 18.30 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå ïîäêîìèòåòà 90


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïî âîïðîñàì ÿäåðíîé ïîëèòèêè è ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ÿäåðíîé ïîëèòèêè è ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè (óë. Ëèïñêàÿ, 3, áîëüøîé çàë çàñåäàíèé). 12 äåêàáðÿ â 11.00 â Ìèíòîïýíåðãî ïðîéäåò ïðåññêîíôåðåíöèÿ ïî òåìå “Êîìïëåêñíîå ðåøåíèÿ ïðîáëåì ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ” (óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 4). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 16 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ìàññîâàÿ äåìîíñòðàöèÿ íà Åâðîïåéñêîé ïëîùàäè ïîä ëîçóíãàìè, ñîäåðæàùèìè òðåáîâàíèÿ ê Çàïàäó âûïîëíèòü âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ôèíàíñèðîâàíèþ äîñòðîéêè áëîêîâ íà Õìåëüíèöêîé è Ðèâíåíñêîé ÀÝÑ. Äîïîëíèòåëüíûå òåìû:

8 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå 10.  Çàïîðîæñêîé îáëàñòè â îäíîìàíäàòíîì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹ 82 ñîñòîÿòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå âûáîðû íàðîäíîãî äåïóòàòà.  Çàïîðîæüå â 11.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ðóêîâîäñòâà Êîìèòåòà èçáèðàòåëåé Óêðàèíû íà òåìó: “Àíàëèç è îöåíêà ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðîâ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû â èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹ 82” (ãîñòèíèöà “Èíòóðèñò”). Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî âûáîðû îäíîãî èç 450-òè äåïóòàòîâ íå ÿâëÿþòñÿ ñòîëü óæ âàæíûì ñîáûòèåì è áóäóò ïîäàíû ÑÌÈ â ÷èñòî èíôîðìàöèîííîì ðåæèìå, áåç äåòàëåé. Êîììåíòàðèé ê ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðóêîâîäñòâà ÊÈÓ îòñóòñòâóåò.

9 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê 11. Ïðåçèäåíòû Óêðàèíû è Ðîññèè Ë.Êó÷ìà è Â.Ïóòèí âñòðåòÿòñÿ â Ìîñêâå. Ïðåìüåð-ìèíèñòð

91


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Â.ßíóêîâè÷ ïîñåòèò ñ îäíîäíåâíîé ðàáî÷åé ïîåçäêîé Ìîñêâó. Ïëàíèðóåòñÿ,÷òî â õîäå âèçèòà óêðàèíñêèé ïðåìüåð âñòðåòèòñÿ ñî ñâîèì ðîññèéñêèì êîëëåãîé Ì.Êàñüÿíîâûì. Òàêæå â ýòîò äåíü â Ìîñêâå ïðîéäóò òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ çàâåðøåíèÿ Ãîäà Óêðàèíû â Ðîññèè. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. Ñì. Òåìó íåäåëè. 12.  11.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ ôðàêöèé, ãðóïï è êîìèòåòîâ Âåðõîâíîé Ðàäû (óë. Ãðóøåâñêîãî, 18/2, ê. 11). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå àêòóàëüíîå. Ðóêîâîäèòåëè ôðàêöèé áîëüøèíñòâà Ð.Áîãàòûðåâà, Å.Âàùóê, Í.Ãàïî÷êà, Ë.Êðàâ÷óê, Ñ.Òèãèïêî ìîãóò îòâåòèòü íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:  êàêîé ìåðå îôîðìëåííîå â ñóááîòó äå-þðå ïîëèòè÷åñêîå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå è ñîëèäàðíîé îòâåòñòâåííîñòè Êàáìèíà è ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ íîâîé ñèñòåìû âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè “Êàáìèí-áîëüøèíñòâî”?  ÷åì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áóäåò ñîñòîÿòü ýòà íîâèçíà? 13.  15.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó: “Ìàëûé áèçíåñ – ñîñòàâëÿþùàÿ ñîöèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ”. Îðãàíèçàòîðû – Îáùåñòâåííûé ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî ïðîáëåìàì çàêîíîäàòåëüñòâà è Íàöèîíàëüíàÿ êîàëèöèÿ ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÑÏ (óë. Ãðóøåâñêîãî, 18/2, ê. 12). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå àêòóàëüíîå â àñïåêòå ñòðàòåãèè ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, çàäàííîé Ïðåçèäåíòîì Ë.Êó÷ìîé. Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ “êðóãëîãî ñòîëà” ìîãóò îòâåòèòü íà âîïðîñ: Êàê áû âû ìîãëè îöåíèòü, â êàêîé ìåðå ïîâëèÿëè íà îòíîøåíèå ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ê ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà óâîëüíåíèå Ïðåçèäåíòîì ðÿäà 92


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ãóáåðíàòîðîâ è âûíåñåíèå âûãîâîðîâ íåêîòîðûì ÷èíîâíèêàì çà óïóùåíèÿ â åãî ðàçâèòèè? 14.  15.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãëàâû ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì àãðàðíîé ïîëèòèêè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì È.Òîìè÷à (óë. Êðåùàòèê, 34, 4-é ýòàæ). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò.

10 äåêàáðÿ, âòîðíèê 15.  10.00 íà÷íåòñÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Áóäåò çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû î äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà ïî ðàçðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè âîçðîæäåíèÿ è ïîääåðæêè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ðàçâèòèÿ âûñîêèõ íàóêîåìêèõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ òåõíîëîãèé (îòâ. Þ.Åõàíóðîâ, Ã.Êðþ÷êîâ, Ñ.Ãóðåíêî). Ñðåäè ïðîåêòîâ çàêîíîâ áóäóò ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå: “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Óêðàèíû (îòíîñèòåëüíî ñîãëàñîâàíèÿ íîðì áàçîâûõ çàêîíîâ î ïðèâàòèçàöèè ñ íîðìàìè Çàêîíà Óêðàèíû “Î Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè”, “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 21 Çàêîíà Óêðàèíû “Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà” (îòâ. Ñ.Ãóðåíêî). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå àêòóàëüíîå. 16.  14.00 ïàðëàìåíòñêèé êîìèòåò ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóïöèåé ïðîâîäèò “êðóãëûé ñòîë” íà òåìó: “Óñîâåðøåíñòâîâàíèå óêðàèíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðîòèâîäåéñòâèè òîðãîâëå ëþäüìè” (óë. Ãðóøåâñêîãî, 18/2, ê. 12).  16.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ “êðóãëîãî ñòîëà”. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò.

93


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -11 äåêàáðÿ, ñðåäà 17.  10.00 íà÷íåòñÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå óêðàèíñêîãî ïàðëàìåíòà.  Âåðõîâíîé Ðàäå ïðîéäóò ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ “Óêðàèíñêàÿ êóëüòóðà: ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ”. Ñ äîêëàäàìè âûñòóïÿò: ãëàâà ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì êóëüòóðû è äóõîâíîñòè Ë.Òàíþê, âèöå-ïðåìüåð Ä.Òàáà÷íèê, ìèíèñòð êóëüòóðû è èñêóññòâ Þ.Áîãóöêèé. Ñðåäè ïðîåêòîâ çàêîíîâ áóäóò ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå: “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Óêðàèíû “Î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ è ñîãëàøåíèÿõ” (îòâ. Â.Õàðà); “Î òåëåêîììóíèêàöèÿõ” (îòâ. Â.Ïóñòîâîéòåíêî); “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Óêðàèíû “Î ñâîáîäå ñëîâà è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèÿõ” (îòâ. Ë.Òàíþê). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå àêòóàëüíîå. 18.  10.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó: “Èíôîðìàòèçàöèÿ è îòêðûòîñòü âëàñòè êàê ñðåäñòâà äåìîêðàòèçàöèè îáùåñòâà”. Îðãàíèçàòîð – Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè ïîääåðæêå ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ, Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè, òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ Óêðàèíû, Àêàäåìèè ïðàâîâûõ íàóê, ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà “Âîçðîæäåíèå” (ÍÈÑÈ, óë. Ïèðîãîâà, 7-à). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå â àñïåêòå ëèíèè íà îòêðûòîñòü è ïðîçðà÷íîñòü âëàñòè, çàäàííîé Ïðåçèäåíòîì Ë.Êó÷ìîé.

12 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã 19.  10.00 íà÷íåòñÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Ïëàíèðóåòñÿ ãîëîñîâàíèå ïî ïîñòàíîâ94


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëåíèþ î ðàñïðåäåëåíèè ïîñòîâ ïðåäñåäàòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ è èõ ïåðâûõ çàìåñòèòåëåé, ïîäãîòîâëåííîìó 6 äåêàáðÿ áîëüøèíñòâîì ÂÐ. Ñîñòîèòñÿ ðàññìîòðåíèå â òðåòüåì ÷òåíèè îòëîæåííîãî 28 íîÿáðÿ ïðîåêòà Çàêîíà î Ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå Óêðàèíû íà 2003 ãîä. Áóäåò ðàññìîòðåí ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé “Ïîñëåäñòâèÿ è ïåðñïåêòèâû ïðèâàòèçàöèè â Óêðàèíå” (ïðîåêò Â.Ñåìåíþê, îòâ. Ñ.Ãóðåíêî). Ñðåäè ïðîåêòîâ çàêîíîâ áóäóò ðàññìîòðåíû òàêæå ñëåäóþùèå: “Î ãîñóäàðñòâåííîì (ôèíàíñîâîì êîíòðîëå çà äåêëàðèðîâàíèåì äîõîäîâ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà èñïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, è èõ òðàòàìè” (âòîðîå ÷òåíèå, îòâ. Â.Ñòðåòîâè÷); “Î êîíòððàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè” (âòîðîå ÷òåíèå, îòâ. Ã.Êðþ÷êîâ). Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. Ñì. Îñíîâíûå òåìû íåäåëè. 20.  Íàöèîíàëüíîì äâîðöå “Óêðàèíà” ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ 11-é ãîäîâùèíû Ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Êàê îæèäàåòñÿ, â ñîâåùàíèè ïðèìåò ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå

13 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà 21. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà, êàê îæèäàåòñÿ, ïîñåòèò ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé Õàðüêîâ. Îí ïðèìåò ó÷àñòèå â îòêðûòèè ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà æåðòâàì íàöèçìà â Äðîáèöêîì ßðó. Êðîìå òîãî, Ë.Êó÷ìà ïðîâåäåò ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â îáëàñòíîé ãîñàäìèíèñòðàöèè è îñìîòðèò õîä ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ Ãîñïðîìà - èñòîðè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ, â êîòîðîì â ñâîå âðåìÿ ðàçìåùàëîñü ïðàâèòåëüñòâî Ñîâåòñêîé Óêðàèíû (äî ïåðååçäà

95


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. 22. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñîñòîèòñÿ ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü. Êàê îæèäàåòñÿ, â ñîâåùàíèè ïðèìåò ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. 23.  Âåðõîâíîé Ðàäå, êàê îæèäàåòñÿ, ñîñòîèòñÿ çàêðûòîå çàñåäàíèå, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá èñïîëíåíèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè çàêîíà î ñòàòóñå íàðîäíîãî äåïóòàòà. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå àêòóàëüíîå. 24.  13.00 íà÷íåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ IFES îáùåíàöèîíàëüíîãî îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 2002 ãîäà: “Îòíîøåíèå îáùåñòâåííîñòè ê ñîöèàëüíîïîëèòè÷åñêèì ïðîáëåìàì”, êîòîðûå ïðîéäóò 13 äåêàáðÿ. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà IFES Ðàêåøà Øàðìà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà TNS-Óêðàèíà Í.×óðèëîâà, ðóêîâîäèòåëÿ ïðîãðàìì IFES äëÿ Óêðàèíû è çàïàäíîãî ðåãèîíà ÑÍà Ìàéêëà Ñâåòëèêà (Ãîñòèíèöà “Äíåïð”, çàë “Âèçàíòèÿ”, 2-é ýòàæ). Êîììåíòàðèé. Áóäåò ðîçäàí äîïîëíèòåëüíî.

96


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

2004 Óâàãà 22.03.03 ð. ²íôîðìàö³ÿ ïðî øèðîêå âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè, ïðåäñòàâëåíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìîþ Âîëèíñüêà îáëàñòü 19-21 áåðåçíÿ ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè” áóëî îáãîâîðåíî ³ ñõâàëåíî íà 22 ñåñ³ÿõ ñ³ëüñüêèõ ðàä Ëþáîìëüñüêîãî ðàéîíó. 20 áåðåçíÿ ó Âîëèíñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ïîë³òîëîã³÷íîãî êëóáó íà òåìó “Ïîë³òè÷íà ðåôîðìà â Óêðà¿í³: ïîãëÿä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ë³äåðè ìîëîä³æíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ÂÄÓ.  õîä³ çàñ³äàííÿ çàçíà÷àëîñÿ, ùî äàí³ ïðîïîçèö³¿ âèêëèêàëè øèðîêó äèñêóñ³þ â ñóñï³ëüñòâ³. Âêàçóâàëîñü íà òå, ùî Óêðà¿íà ïîòðåáóº ïîë³òè÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè âëàäè, ï³äòðèìóâàëèñÿ ïîëîæåííÿ ùîäî ââåäåííÿ ïðîïîðö³éíî¿ ñèñòåìè âèáîð³â, ïåðåõîäó äî ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêî¿ ìîäåë³ äåðæàâíîãî óñòðîþ, ³íø³ ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó. Äîíåöüêà îáëàñòü 21 áåðåçíÿ ó Äîíåöüêó ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ À.Áëèçíþêîì ïðîâåäåíî çàñ³äàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êîíñóëüòàòèâíî¿ ðàäè (51 ÷îë.). Ðîçãëÿíóòî ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. ˳äåðàìè îáëàñíèõ îñåðåäê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â³äçíà÷åíî îñîáëèâó âàãîì³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ ïåðåòâîðåíü ó äåðæàâ³. Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî îñåðåäê³â ïîë³òè÷íèõ

97


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü âçÿòè ó÷àñòü ó îáãîâîðåíí³ îñíîâíèõ ïîëîæåíü êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ïîë³òðàäè ç ïèòàíü ñïðèÿííÿ ïîë³òè÷í³é ðåôîðì³. Òàêîæ ïðèéíÿòî çâåðíåííÿ äî ìåøêàíö³â îáëàñò³, â ÿêîìó çîêðåìà ãîâîðèòüñÿ: “Íå çàëèøàéòåñÿ íà óçá³÷÷³ ñó÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â! Àêòèâíà ó÷àñòü ó îáãîâîðåíí³ îñíîâíèõ çàñàä êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, âíåñåííÿ ñâî¿õ ïðîïîçèö³é – ðåàëüíå âò³ëåííÿ ìåõàí³çìó íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ, ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ðåôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè, ïîäàëüøî¿ äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà”. Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü 21 áåðåçíÿ ó âèñòóï³ ïî îáëàñíîìó ðàä³î çàñòóïíèê ãîëîâè, êåð³âíèê àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ì.Îïà÷êî ïîçèòèâíî îö³íèâ ïðîâåäåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè â êðà¿í³ é íàãîëîñèâ, ùî “ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïåðåõ³ä äî äåìîêðàòè÷íèõ ôîðì ïðàâë³ííÿ ãîñòðî ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ, àäæå êàäðè – öå îáëè÷÷ÿ âëàäè é â³ä ðåçóëüòàò³â ¿õ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè îðãàí³â âëàäè”. ³í ïî³íôîðìóâàâ ñëóõà÷³â ïðî îñíîâí³ íàïðÿìè ðîáîòè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ï³äáîðó, ï³äãîòîâêè òà ðîçñòàíîâêè êàäð³â, ï³äâèùåííÿ ¿õ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ñâ ðîáîòè. 20 áåðåçíÿ ó âå÷³ðí³é ïðîãðàì³ çàêàðïàòñüêîãî òåëåáà÷åííÿ âèñòóïèâ äåïóòàò îáëðàäè, äåêàí ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ÓæÍÓ Â.Ðóñèí é â³äì³òèâ ñâîº÷àñí³ñòü òà àêòóàëüí³ñòü ³í³ö³àòèâ Ãëàâè äåðæàâè ùîäî ïðîâåäåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè, ÿêà “ïðèçâåäå äî äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ðîñòó â³äïîâ³äàëüíîñò³ ã³ëîê âëàäè ïåðåä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì” é çàêëèêàâ çàêàðïàòö³â ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü 98


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïðàö³âíèêè ÇÀÒ “Òåêñòèëüòîðã”, îçíàéîìèâøèñü ç ïðîåêòîì Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”, çàÿâèëè, ùî ïîë³òè÷íà ðåôîðìà â Óêðà¿í³ ïîòð³áíà, îñê³ëüêè âîíà “ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè ñèëüíó àâòîðèòåòíó âëàäó â äåðæàâ³”. 20 áåðåçíÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Íàäâ³ðíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â.Ñâÿãëà îçíàéîìèâ ïðàö³âíèê³â ðàéâ³ää³ëó ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ç ïðîåêòîì Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. 20 áåðåçíÿ â 16 òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ Ãàëèöüêîãî ðàéîíó â³äáóëîñÿ îçíàéîìëåííÿ òà îáãîâîðåííÿ ïðåçèäåíòñüêîãî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè ”Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Ñüîãîäí³ â ðàìêàõ ºäèíîãî äíÿ ïîë³òè÷íîãî ³íôîðìóâàííÿ â 22 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Âåðõîâèíñüêîãî ðàéîíó â³äáóëèñÿ çàõîäè â òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ïî îçíàéîìëåííþ òà îáãîâîðåííþ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè â äåðæàâ³. Êè¿âñüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ ïðîéøëè çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ðàéîííîãî áóäèíêó êóëüòóðè, çàâ³äóþ÷èõ ñ³ëüñüêèìè êëóáàìè òà á³áë³îòåêàð³â Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîíó. Ïåðåä ïðèñóòí³ìè âèñòóïèëè ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñ.Âàõí³é, íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ À.Òèòàðåíêî, íà÷àëüíèê ðàéîííîãî â³ää³ëó êóëüòóðè Ì.Êëèìóê, çàâ³äóþ÷à ðàéîííîþ á³áë³îòåêîþ Ë.dzí÷åíêî. Ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè” àêöåíòóâàëè óâàãó ïðèñóòí³õ íà ï³äòðèìö³ ³äå¿ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â âñ³õ ð³âí³â ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó, ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî øëÿõ³â çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè ³ çàêëèêàëè ãðîìàäÿí áóòè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè îáãîâîðåííÿ. 19 áåðåçíÿ ãîëîâà Ìàêàð³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ À.Ãåðáóò äàâ ³íòåðâ’þ ì³ñöåâ³é òåëåðàä³îêîìïàí³¿ “Àâ³ñ” 99


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ùîäî îáãîâîðåííÿ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè â äåðæàâ³. Ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóâñÿ äî âñ³õ æèòåë³â ðàéîíó âçÿòè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Ç ìåòîþ íàäàííÿ äîïîìîãè ïî ðîç’ÿñíåííþ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó, â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðàöþº ùîäåííî ç 8 äî 17 ãîäèíè ðîáî÷à ãðóïà. Òåëåôîí, çà ÿêèì ñïåö³àë³ñòè ãîòîâ³ íàäàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïîñòàâëåí³ ãðîìàäÿíàìè ðàéîíó òà ÷àñè ÷åðãóâàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè îïðèëþäíåí³ ó ïðåñ³. Ëüâ³âñüêà îáëàñòü  Äðîãîáèöüêîìó ðàéîí³ ðîçïî÷àëîñÿ àêòèâíå îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Çáîðè ç îáãîâîðåííÿ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî ïåðåðîçïîä³ëó êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, Âåðõîâíîþ Ðàäîþ òà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ë³ îñâ³òè, óïðàâë³íí³ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, Äðîãîáèöüêîìó ðàéîííîìó òåðèòîð³àëüíîìó ìåäè÷íîìó îá’ºäíàíí³. Öå ïèòàííÿ âèíåñåíå íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîì³â ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ðàä. Ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ ï³äòðèìóþòü ïåðåõ³ä â³ä ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêî¿ äî ïàðëàìåíòñüêîïðåçèäåíòñüêî¿ ñèñòåìè. Çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ ôîðìóþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ äî çàïðîïîíîâàíîãî çàêîíîïðîåêòó. 19 áåðåçíÿ íàðîäíèé äåïóòàò ².Îñòàø âèñòóïèâ â åô³ð³ Æèäà÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ðàä³îìîâëåííÿ. ³í, çîêðåìà, âèñëîâèâñÿ ùîäî çàêîíîïðîåêòó “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”, çàçíà÷èâøè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ôðàêö³ÿ áëîêó “Íàøà Óêðà¿íà” âèêëàäå âëàñíó ïîçèö³þ ç öüîãî ïðèâîäó. Ïðè öüîìó â³í çàóâàæèâ, ùî äåÿê³ ç ïðîïîíîâàíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ º ñëóøíèìè, àëå ÿê ñèñòåìà çàõîä³â âîíè íå ìîæóòü áóòè ï³äòðèìàí³. Îñîáëèâî íåñïðèéíÿòíèì º çàïðîâàäæåííÿ äâîïàëàò100


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íîãî ïàðëàìåíòó. ².Îñòàø ïîä³ëÿº äóìêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ãóáåðíàòîð³â âèáîðöÿìè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â íà 10 ðîê³â. Ïîëòàâñüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ª.Òîì³í ó õîä³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ äëÿ öåíòðàëüíèõ, ðåã³îíàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ Ç̲ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ ðîç’ÿñíèâ ïðèñóòí³ì ñóòí³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìîþ ðåôîðìè, ìåõàí³çìè îðãàí³çàö³¿ ¿¿ îáãîâîðåííÿ â îáëàñò³, çàïðîñèâ äî ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ íà ö³é íèâ³. 20 áåðåçíÿ òðóäîâèé êîëåêòèâ Ìèðãîðîäñüêîãî äåðæàâíîãî ë³ñîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà, ï³äòðèìàâ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â âñ³õ ³íñòèòóö³é âëàäè â îäèí ð³ê òà çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ìàéáóòíüîìó ïàðëàìåíò³. 20 áåðåçíÿ â õîä³ òåìàòè÷íîãî íàâ÷àííÿ àêòèâó Âåëèêîáàãà÷àíñüêîãî ðàéîíó (80 îñ³á) â îñíîâíîìó ñõâàëåíî ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó. Âîäíî÷àñ âèñëîâëåíî ñóìí³â ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïàðëàìåíòñüêî¿ äâîïàëàòíîñò³, îñê³ëüêè öå ³ìîâ³ðíî ïðèçâåäå äî äîäàòêîâèõ áþäæåòíèõ âèòðàò. 20 áåðåçíÿ ó Ìèõàéë³âñüê³é òà Áàëàêë³éñüê³é ñ³ëüñüêèõ ðàäàõ Âåëèêîáàãà÷àíñüêîãî ðàéîíó (ïîíàä 500 îñ³á) çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà Âåëèêîáàãà÷àíñüêî¿ ÐÄÀ â³äáóëîñÿ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Ó÷àñíèêàìè ç³áðàííÿ ñõâàëüíî ñïðèéíÿòî ïîëîæåííÿ ïðî äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò, çìåíøåííÿ éîãî ÷èñåëüíîñò³ äî 300 äåïóòàò³â. 20 áåðåçíÿ ó Ãðåá³íê³âñüêîìó ðàéîí³ íà íàðàä³ – ñåì³íàð³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â óïðàâë³íü òà â³ää³ë³â ÐÄÀ, ï³äïðèºìñòâ òà àãðîôîðìóâàíü ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, äèðåêòîð³â îñâ³òí³õ çàêëàä³â (ïîíàä 170 îñ³á) ðîçãëÿíóòî ³í³ö³éîâàíèé Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìîþ ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “„Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Îêðåñëåíî øëÿõè îðãàí³çàö³¿ îáãîâîðåííÿ ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ. 101


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -20 áåðåçíÿ ãîëîâà Ìàø³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ô.Ïàëàòàé âèñòóïèâ ó ì³ñöåâ³é ãàçåò³ “Ïðîì³íü” ³ç ñòàòòåþ “Øëÿõ äî äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà”, â ÿê³é íàâ³â äîêëàäí³ ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìè. гâíåíñüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ â³ää³ëîì âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Äóáåíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ñåðåä êóëüòïðàö³âíèê³â ðàéîíó, ñåðåä ÿêèõ 28% º ÷ëåíàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, 72% - ïîçàïàðò³éí³. - ϳäòðèìóþòü ³äåþ ñòâîðåííÿ ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè?” 61% îïèòàíèõ, 39% âèñëîâèëèñü ïðîòè. - 95% ðåñïîíäåíò³â ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ùîäî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ äåïóòàò³â ó ïàðëàìåíò³. - 50% îïèòàíèõ âèñòóïèëè çà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèáîð³â Ïðåçèäåíòà âïðîäîâæ îäíîãî ðîêó, 50% - ïðîòè òàêîãî êðîêó. - 45% îïèòàíèõ ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ùîäî îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â òåðì³íîì íà 5 ðîê³â, 55% - íå ïîãîäæóþòüñÿ ç ö³ºþ ïðîïîçèö³ºþ. - Çà ñòâîðåííÿ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó âèñëîâèëèñü 39% ðåñïîíäåíò³â, çà ñòâîðåííÿ Ïàëàòè Ðåã³îí³â – 28%. - Çà îáðàííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â çà ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè âèñòóïèëè 11% ãðîìàäÿí, ïðîòè – 89%. - 67% ï³äòðèìàëè ³äåþ ôîðìóâàííÿ Óðÿäó ïàðëàìåíòîì. - Íà äóìêó 72% îïèòàíèõ, îáðàííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà Óðÿäó ïðèçâåäå äî ïîêðàùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³. - 61% îïèòàíèõ ïîçèòèâíî îö³íèëè ³äåþ âèíåñåííÿ ïèòàííÿ âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ. 21 áåðåçíÿ îáëàñíà ãàçåòà “Â³ëüíå ñëîâî” îïóáë³êóâàëà ³íòåðâ’þ ç ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ì.Ñîðî102


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -êîþ, â ÿêîìó â³í ðîç’ÿñíèâ ñóòü ïîë³òè÷íèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, â³äì³òèâ íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè “çàðàäè çáàëàíñîâàíîñò³ â³äíîñèí ì³æ óñ³ìà ã³ëêàìè âëàäè”, íàãîëîñèâøè, ùî “çàïðîïîíîâàíèé Ãëàâîþ äåðæàâè ìåõàí³çì... äàñòü ïîòóæíèé ïîøòîâõ ó íàïðÿìêó ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³”. Ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóâñÿ äî ìåøêàíö³â îáëàñò³ ïðîÿâèòè àêòèâí³ñòü òà âçÿòè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè, çâàæàþ÷è íà òå, ùî öå ïèòàííÿ áåçïîñåðåäíüî òîðêàºòüñÿ êîæíîãî. 20 áåðåçíÿ ëåêö³éíîþ ãðóïîþ Äåìèä³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç³ ñêëàäó ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿, éîãî çàñòóïíèê³â, êåð³âíèêà àïàðàòó, íà÷àëüíèê³â óïðàâë³íü òà â³ää³ë³â, ãîëîâè ðàéðàäè ïðîâåäåíî îáãîâîðåííÿ Çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî íàðîäó â 7-ìè òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ: ÒΠ“Äåìèä³âñüêèé ìîëîêîçàâîä”, Äóáëÿíñüêå ë³ñíèöòâî, ãàçîâà ä³ëüíèöÿ, Äåìèä³âñüêèé â³ää³ë Ìëèí³âñüêî¿ ÐÅÌ ,ÂÏÓ-25, ñàíàòîð³é “Õð³ííèêè”, Äåìèä³âñüêèé РÓÌÂÑ, à òàêîæ íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó Âåðáåíñüêî¿ ñ/ðàäè. Îáãîâîðåííÿì áóëî îõîïëåíî 280 ÷îë. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âèñòóïàþ÷èõ âèñëîâèëèñü ó ï³äòðèìêó çàïðîïîíîâàíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè çì³í äî Êîíñòèòóö³¿, íàãîëîñèâøè, ùî ïåðåõ³ä äî ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ º êðîêîì óïåðåä â óòâåðäæåíí³ Óêðà¿íè ÿê äåìîêðàòè÷íî¿, ïðàâîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè. Ñóìñüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ â ïðÿìîìó åô³ð³ íà îáëàñíîìó òåëåáà÷åíí³ âèñòóïèëè Ã.Ïàíîê, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ ².Êà÷àí, äîöåíò êàôåäðè ïîë³òîëî㳿 Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíè ðîç’ÿñíþâàëè, äîâîäèëè äî ñëóõà÷³â ñóòí³ñòü çì³í ó ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ âëàäè çàïðîïîíîâàíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.

103


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -21 áåðåçíÿ â îáëàñí³é ãàçåò³ “„Ñóìùèíà” ñâî¿ìè äóìêàìè ñòîñîâíî âèíåñåíîãî ãîëîâîþ äåðæàâè íà îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè” ä³ëÿòüñÿ Â.ϳäë³ñíèé, äèðåêòîð îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ³ Ì.Ëàïîíîã, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. Â.ϳäë³ñíèé, ââàæàº, ùî „çàïðîïîíîâàíèé âàð³àíò ïåðåðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Ïðåçèäåíòà ³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ï³äâèùèòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü öèõ ã³ëîê âëàäè çà ñòàí ó äåðæàâ³. Öå ñïðèÿòèìå, ó òîìó ÷èñë³, ³ âèð³øåííþ ïðîáëåìè áåçðîá³òòÿ.” 21 áåðåçíÿ ðàéîííà ãàçåòà “„Òðîñòÿíåöüêèé â³ñíèê” ïîäຠïðîïîçèö³¿ ïðåäñòàâíèê³â òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåíü, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ðàéîí³. Âèêëàäåí³ äóìêè Â.Äðîíîâà, äèðåêòîðà ÂÀÒ “ÀÒÏ15949”; ².Êðàñí³êîâà, ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ͳöàõè, Â.Ëîãâèíåíêî, çàâôåðìîþ ñ. Íîâîóêðà¿íêà; Â.ϳäîïðèãîðè, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â. Íàãîëîøóºòüñÿ íà äîö³ëüíîñò³ òîãî, ùî “äåïóòàò íå ìîæå çì³íþâàòè ñâîþ ïàðò³éíó ôðàêö³þ, àäæå öå ïîñèëèòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïàðò³é ïåðåä âèáîðöÿìè”. Óñüîãî 21 áåðåçíÿ â³äáóëîñü îáãîâîðåííÿ Çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â 17 ñ³ëüðàäàõ, 6 ï³äïðèºìñòâàõ, 10 íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âñ³õ ðàéîí³â îáëàñò³. Ïðèáëèçíà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â - 10000 ÷îë. Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü ³äáóëèñÿ ñõîäè ñåëÿí â ñ.Êóäðèíö³, Ëîñÿ÷ òà Áîðäÿê³âö³ (áëèçüêî 400 ÷îë.) Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó ïî îáãîâîðåííþ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Ñåëÿíè â ö³ëîìó ñõâàëèòè ïðîïîçèö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî ïîë³òè÷íó ðåôîðìó â Óêðà¿í³, àëå ââàæàþòü, ùî íå âàðòî íàäòî çìåíøóâàòè ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà. 21 áåðåçíÿ â³äáóëèñÿ çáîðè â òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ Áó÷àöüêîãî ðàéîíó ïî îáãîâîðåííþ ïðîåêòó Çàêîíó 104


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”: ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Ïðàö³âíèêè â³ää³ëó îñâ³òè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ - âèñëîâèëè ïðîïîçèö³þ â ö³ëîìó ñõâàëèòè ïðîïîçèö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî ïîë³òè÷íó ðåôîðìó â Óêðà¿í³, àëå ââàæàþòü, ùî ïàðëàìåíò ïîâèíåí áóòè îäíîïàëàòíèé. 21 áåðåçíÿ ç ³í³ö³àòèâè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ “êðóãëîãî ñòîëó”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâè òà àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ³íâàë³ä³â îáëàñò³. Îáãîâîðåíî çàêîíîïðîåêò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Âèð³øåíî çàñ³äàííÿ “êðóãëîãî ñòîëó” ïðîâåñòè. ˳äåðè ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ï³äòðèìàëè çãàäàíèé çàêîíîïðîåêò, ïðîòå çðîáèëè çàóâàãó, ùî â çàêîíîïðîåêò³ íå âêàçàíî, ÿêèì ÷èíîì ìຠîáèðàòèñü âåðõíÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòó. Íà çáîðàõ â êîëåêòèâàõ Ëàíîâåöüêî¿ ô³ë³¿ Çáàðàçüêîãî ÏÒÓ- 25 (47 ÷îë.), ÌÏ “Òîïàç”, óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ (38 ÷îë.), ë³ñíèöòâà (15 ÷îë.), ÊÐÓ (6 ÷îë.), ÌÐÄϲ (18 ÷îë.), ì³ñüê³é ðàä³ (21 ÷îë.), äåðæêàçíà÷åéñòâà (18 ÷îë.), â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ñòðàõîâî¿ êîìåðö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ (15 ÷îë.), ñåëàõ Êðàñíîëóêà (40 ÷îë.), Â.Êóñê³âö³ (56 ÷îë.) âèñóâàëèñü íàñòóïí³ ïðîïîçèö³¿: Ïàëàòó ðåã³îí³â ôîðìóâàòè íà îñíîâ³ ïðÿìèõ âèáîð³â, çàïðîâàäèòè çâ³ò óðÿäó ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, çàáåçïå÷èòè â³äêðèò³ñòü ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ âëàäíèõ ñòðóêòóð, çàïðîâàäèòè ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ âñ³õ ã³ëîê âëàäè, ïîçáàâèòè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè íàäì³ðíèõ ï³ëüã òà íåäîòîðêàíîñò³, áþäæåò ôîðìóâàòè çíèçó äî âåðõó, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó ðåã³îí³â.  ö³ëîìó ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà ïðî çàïðîâàäæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè ï³äòðèìóºòüñÿ, ñõâàëþºòüñÿ ïåðåõ³ä äî ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ. 105


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Õìåëüíèöüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ ó Âîëî÷èñüêó â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ãîëîâàìè ì³ñüêî¿, ñåëèùíèõ ³ ñ³ëüñüêèõ ðàä çà ó÷àñòþ ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Â.Ñóëòàíà, íà ÿê³é ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-âàííÿ òà âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü ãîëîâàìè ì³ñöåâèõ ðàä â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðèñóòí³ îäíîñòàéíî ï³äòðèìàëè Çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìè òà îáãîâîðèëè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó ñòîñîâíî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿. Âíåñåíî ïðîïîçèö³þ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ îáðàííÿ ãîë³â îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é íà âñåíàðîäíèõ âèáîðàõ, à íå øëÿõîì ¿õ ïðèçíà÷åííÿ Ïðåçèäåíòîì. Â.Ñóëòàí çâåðíóâñÿ äî ãîë³â ì³ñöåâèõ ðàä ðîç’ÿñíþâàòè æèòåëÿì ðàéîíó çì³ñò Çâåðíåííÿ Ïðåçèäåíòà ç íàãîäè ï³äïèñàííÿ Óêàçó ïðî âèíåñåííÿ íà âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî çàêîíîïðîåêòó, çàëó÷àòè ¿õ äî éîãî àêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ òà âíåñåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîïîçèö³é. 20 áåðåçíÿ ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³ Ñëàâóòñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â çà ó÷àñòþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ë.Êîì³ñè ³ áóõãàëòåð³â ì³ñöåâèõ ðàä ïðîéøëî îáãîâîðåííÿ çàêîíîïðîåêòó ùîäî âíåñåí-íÿ Êîíñòèòóö³éíèõ çì³í. Ïðèñóòí³ â îñíîâíîìó ï³äòðèìà-ëè ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìè ùîäî ôîðìóâàííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ á³ëüøîñò³, â³äïîâ³äàëüíîãî óðÿäó, ïðÿìî¿ ä³¿ ð³øåíü Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó. Âîäíî÷àñ, ï³äêðåñëåíî íåîáõ³äí³ñòü ³ñíóâàííÿ çì³øàíî¿ ñèñòåìè âèáîð³â, à òàêîæ ïðàâà Ïðåçèäåíòà ïðèçíà÷àòè ãîë³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè äåïóòàòàìè Ïàëàòè Ðåã³îí³â, à ³íø³ 2 ïðåäñòàâíèêè â³ä îáëàñò³ îáèðàþòüñÿ ïî áàãàòîìàíäàòíîìó îêðóãó â ìåæàõ îáëàñò³. 20 áåðåçíÿ ï³ä ÷àñ ç³áðàííÿ ïðàö³âíèê³â ³íüêîâåöüêîãî ðàéâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ çà ó÷àñòþ çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ².Êîõàíà âèñëîâëåíî

106


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñõâàëüí³ â³äãóêè ñòîñîâíî ðåôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè äåðæàâè òà âíåñåíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî çá³ëüøåííÿ Ïàëàòè Ðåã³îí³â ç 3-õ äî 4-õ ïðåäñòàâíèê³â çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ñêëàäó Äåðæàâíèõ Çáîð³â. 21 áåðåçíÿ â³äáóâñÿ ºäèíèé äåíü ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ îáëàñò³ íà òåìó “Ïðî ðåôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè”. ×åðêàñüêà îáëàñòü  ì.Óìàíü â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ “êðóãëîãî ñòîëó” íà òåìó “Îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè” çà ó÷àñòþ äåïóòàò³â îáëàñíî¿, ì³ñüêî¿ ðàä, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêâèêîíêîìó, íàóêîâö³â, ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ Ç̲ (70 îñ³á). Ïðèñóòí³ ó âèñòóïàõ çàçíà÷èëè, ùî íåîáõ³äí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè â Óêðà¿í³ íàçð³ëà. ³äáóâñÿ îáì³í äóìêàìè ùîäî îêðåìèõ ïîëîæåíü ïðîåêòó. ×åðí³âåöüêà îáëàñòü 20 áåðåçíÿ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ò.Áàóåð, âèñòóïàþ÷è â ïåðåäà÷³ îáëäåðæòåëåðàä³îêîìïàí³¿ “³äêðèòèé ì³êðîôîí”, çàçíà÷èâ, ùî ³í³ö³àòèâè, âíåñåí³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè â äåðæàâ³, âèêëèêàëè çíà÷íèé ðåçîíàíñ ñåðåä íàñåëåííÿ Áóêîâèíè. Ò.Áàóåð çàêëèêàâ ãðîìàäñüê³ñòü êðàþ, íàóêîâö³â, ìîëîäü òà ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí äîëó÷èòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ÇÓ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”, çâåðòàòèñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè òà çàóâàæåííÿìè, âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè ÷åðåç Ç̲ òà çà òåëåôîíàìè “ïðÿìèõ ë³í³é”. 20 áåðåçíÿ â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ç êåð³âíèêàìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³. Ðåêòîð³â âóç³â ïî³íôîðìîâàíî ïðî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó ÇÓ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè” ³ ðåêîìåíäîâàíî îðãàí³çóâàòè îáãî-

107


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âîðåííÿ çàêîíîïðîåêòó ñåðåä âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó òà ñòóäåíò³â îñâ³òí³õ óñòàíîâ. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ë.Òàðàíãóë âèñòóïèëà ó âèïóñêó íîâèí îáëäåðæòåëåðàä³îêîìïàí³¿, äå ïîâ³äîìèëà, ùî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè áóäóòü ðîç’ÿñíåí³ â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³ òà â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâàõ. Ðîáî÷à ãðóïà Íîâîñåëèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âèñòóïèëà ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ðàéâ³ää³ëåííÿ Ïåíñ³éíîãî Ôîíäó Óêðà¿íè òà ÏÌÊ-154. Ïðèñóòí³õ îçíàéîìëåíî ç ïðîåêòîì ÇÓ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”. Ó÷àñíèêè ç³áðàíü âèñëîâèëè ïðîïîçèö³¿: ïðèéíÿòè çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ øëÿõîì ðåôåðåíäóìó; îá’ºäíàòè â ÷àñ³ âèáîðè äî ÂÐÓ òà ì³ñöåâèõ ðàä ç ìåòîþ åêîíî쳿 êîøò³â; ñêîðîòèòè ÷èñåëüí³ñòü äåïóòàò³â ÂÐÓ (ó äâîõ ïàëàòàõ íå á³ëüøå 300 ÷îë.). Öüîãî æ äíÿ ÷ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè âèñòóïèëè ïåðåä ó÷àñíèêàìè çáîð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ ïðàö³âíèêà êóëüòóðè. ³äáóëèñÿ çáîðè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â Âèæíèöüêîãî ðàéöåíòðó çàéíÿòîñò³, íàðàäà ç ï³äïðèºìöÿìè ðàéîíó, íà ÿêèõ îáãîâîðåíî ïðîåêò ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Âèñëîâëåíî íèçêó ïðîïîçèö³é, çîêðåìà çàïðîâàäèòè ïðèéíÿòòÿ íàéâàæëèâ³øèõ çàêîí³â, øëÿõîì âñåíàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ áåç çàñòîñóâàííÿ ïðàâà âåòî; îáèðàòè ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é. Ó âñ³õ ðàéîííèõ ãàçåòàõ â³äêðèòî ðóáðèêè “Îáãîâîðþºìî ïðîåêò ÇÓ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”, îïóáë³êîâàíî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â ×åðí³âåöüêî¿ îáëðàäè íà ï³äòðèìêó êóðñó ðåôîðì â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ äåðæàâ³, çàïðîïîíîâàíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ðîçïî÷àòî îïóáë³êóâàííÿ â³äãóê³â òà ïðîïîçèö³é ãðîìàäÿí. Òàê, çàñòàâí³âñüêà ðàéîííà ãàçåòà “Ãîëîñ êðàþ” íàäðóêóâàëà çàì³òêè íà ï³äòðèìêó ïðîåêòó ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îñâ³òè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ì.Ìàòåé÷óêà òà ìåäñåñòðè ðàéë³êàðí³ ª.Ãóëüêî, â ÿêèõ ïîçèòèâíî îö³íåíî çàïðîïîíîâàí³ íîâîââå-

108


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äåííÿ ùîäî ðîáîòè òà ñòðóêòóðè ïàðëàìåíòó. Ñòîðîæèíåöüêèé ÷àñîïèñ “гäíèé êðàé” ïîäàâ ìàòåð³àë âåòå-ðàíà â³éíè Ì.Êîëüøàòñüêîãî “Ìè – çà ºäí³ñòü âëàäè ç îïîçèö³ºþ”, ó õîòèíñüêîìó ðàéîííîìó ÷àñîïèñ³ íàäðóêîâàíî êîìåíòàð ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Î.Òþòþííèêà, íà äóìêó ÿêîãî çàïðîïîíîâàí³ Ïðåçèäåíòîì ïîë³òè÷í³ çì³íè çàáåçïå÷àòü çàõèñò ³íòåðåñ³â óñ³õ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ äåðæàâè. ̳ñòî Êè¿â 20 áåðåçíÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Î.Îìåëü÷åíêî íà íàðàä³ ç îáãîâîðåííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî êîíñòèòóö³éíó ðåôîðìó â Óêðà¿í³” âí³ñ ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî öüîãî çàêîíîïðîåêòó. Çîêðåìà, ìåð Êèºâà çàïðîïîíóâàâ çàòâåðäèòè ïåðøî÷åðãîâ³ñòü îáðàííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Î.Îìåëü÷åíêî ï³äòðèìàâ ïðîïîçèö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðîâîäèòè âèáîðè íà âñ³õ ð³âíÿõ âïðîäîâæ îäíîãî ðîêó òà íà îäèí òåðì³í - 5 ðîê³â. Ðàçîì ç öèì, ïåðåêîíàíèé â³í, “ñïåðøó - â îñòàííþ íåä³ëþ áåðåçíÿ - äîö³ëüí³øå ïðîâîäèòè âèáîðè äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè”. Âèáîðè äî ö³º¿ ëàíêè âëàäè, ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ìàþòü ïðîõîäèòè íà ìàæîðèòàðí³é îñíîâ³. ϳñëÿ ôîðìóâàííÿ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïîâèíí³ â³äáóâàòèñÿ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Äî Âåðõíüî¿ ïàëàòè íà ìàæîðèòàðí³é îñíîâ³, äî Íèæíüî¿ - íà ïðîïîðö³éí³é. Äàòó îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà çàïðîïîíîâàíó â çàêîíîïðîåêò³ - ïåðøà íåä³ëÿ ãðóäíÿ - Î.Îìåëü÷åíêî ï³äòðèìàâ.

̳ñòî Ñåâàñòîïîëü 20 áåðåçíÿ íà Ñåâàñòîïîëüñüê³é ÐÄÒÐÊ ïðîéøëà äèñêóñ³ÿ ó ïðÿìîìó åô³ð³ êåð³âíèê³â ì³ñüêîðãàí³çàö³é ÏÐÓ Î.Øèëîâöºâà òà ÑÏÓ Ñ.²âàíîâà ç ïðèâîäó çàïðîïîíîâàíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìîþ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿. Íà äóìêó Î.Øèëîâöºâà, ïîë³òèêà äåðæàâè âèçíà÷èëàñü, ÿê ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíà, ñóñï³ëüñòâî ïîë³òè÷109


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íî ñòðóêòóðóâàëîñü ³ ïðèéøîâ ÷àñ äî çì³í ó ñèñòåì³ âëàäè. Ñ.²âàíîâ àáñîëþòíî íå ï³äòðèìàâ ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà, çà éîãî ñëîâàìè, ³äå¿ îïîçèö³¿ ïåðåõîïëåíî äëÿ òîãî, ùîá ¿õ äèñêðåäèòóâàòè, ó Ë.Êó÷ìè áóëî äîñòàòíüî ïîâíîâàæåíü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿. 21 áåðåçíÿ ãàçåòà ì³ñüêîðãàí³çàö³¿ “Çëàãîäà” “Ïàíîðàìà Ñåâàñòîïîëÿ” íàäðóêóâàëà ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè”, ñòàòòþ ç êîìåíòàðåì ãîëîâè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ “Ë.Æóíüêî: “Êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà äîçâîëèòü çì³öíèòè ïîðÿäîê ó ñóñï³ëüñòâ³”. Ãàçåòà “Ñëàâà Ñåâàñòîïîëÿ” çàñíóâàëà ïîñò³éíó ðóáðèêó “Êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà”, ó ÿê³é äðóêóº ìàòåð³àëè îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè, ïðîåêò âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ îáãîâîðåíî ó 142 òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ. Äî ïðîåêòó âíåñåíî òàê³ ïðîïîçèö³¿: âèáîðè äî Äåðæàâíèõ çáîð³â ïðîâîäèòè ïî çì³øàí³é ñèñòåì³, â Ïàëàòó ðåã³îí³â â³ä çàãàëüíèõ çáîð³â äåïóòàò³â âñ³õ ð³âí³â ðåã³îíó; ïðîäîâæèòè ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà íà 2 ðîêè ³ ïðîâåñòè âñ³ âèáîðè ó 2006 ðîö³; ç ìåòîþ åêîíî쳿 êîøò³â âèáîðè ïðîâîäèòè â îäèí äåíü. Íàéá³ëüø â³äâåðòî îáãîâîðåíî ïðîåêò çì³í ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³ ÇÀÒ “Øâåéíà ôàáðèêà ³ì.Í.Îí³ëîâîé”: “Ìû â ýòèõ èçìåíåíèÿõ íå âñ¸ äî êîíöà ïîíèìàåì, íî ÷óâñòâóåì, ÷òî ïðåäëàãàþòñÿ õîðîøèå èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû. Ìû èõ ïîääåðæèâàåì, ïîòîìó ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ ñòàáèëüíîñòè â æèçíè è ãîñóäàðñòâå”. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà òà àêòóàëüíà. Äàíó ³íôîðìàö³þ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðè âèñâ³òëåíí³ âñåíàðîäíîãî îáãîâîðåííÿ ïðåçèäåíòñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè.

110


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 13.04.03 ã. 9.00

13.04.03 ã. 1.  Êèåâå ñîñòîèòñÿ VII ñîáðàíèå Êîíãðåññà óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ (Äîì ó÷èòåëÿ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 57). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 14.04.03 ã. 1.  Óêðàèíå ïðîäîëæàåòñÿ âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå ïðåçèäåíòñêîé Êîíñòèòóöèîííîé ðåôîðìû. - 14-18 àïðåëÿ ñîñòîÿòñÿ ñåññèè ñåëüñêèõ è ïîñåëêîâûõ ñîâåòîâ Êîâåëüñêîãî ðàéîíà (Âîëûíñêàÿ îáëàñòü) ïî âîïðîñàì îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Çàêîíà Óêðàèíû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû”. - 14-18 àïðåëÿ ñîñòîÿòñÿ ñåññèè ñåëüñêèõ è ïîñåëêîâûõ ñîâåòîâ Êîâåëüñêîãî ðàéîíà (Âîëûíñêàÿ îáëàñòü) ïî âîïðîñàì îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Çàêîíà Óêðàèíû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû”. Ïðåñññëóæáà Âîëûíñêîé ÎÃÀ, òåë.: (0332) 72-90-61. - 14-18 àïðåëÿ ñîñòîÿòñÿ ñîáðàíèÿ â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, ñõîäû ãðàæäàí â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ìàíåâè÷ñêîãî ðàéîíà (Âîëûíñêàÿ îáëàñòü) ïî âîïðîñàì îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Çàêîíà Óêðàèíû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû”. Ïðåññ-ñëóæáà Âîëûíñêîé ÎÃÀ, òåë.: (0332) 72-90-61. -  ã. Çàïîðîæüå ñîñòîèòñÿ “êðóãëûé ñòîë”: “Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåôîðìà ãëàçàìè ñîöèîëîãîâ”. Ïðåññ-ñëóæáà Çàïîðîæñêîé ÎÃÀ, òåë.: (061) 224-66-33.

111


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --  Ðåøåòèëîâñêîì ðàéîíå (Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü) ñîñòîèòñÿ èçó÷åíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è îáñóæäåíèå ïðîåêòà Çàêîíà Óêðàèíû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû”. Ïðåññ-ñëóæáà Ïîëòàâñêîé ÎÃÀ, òåë.: (05322) 7-28-67. - 14-18 àïðåëÿ â ã. Õàðüêîâ ïðîéäåò íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ “Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåôîðìà êàê ñðåäñòâî äåìîêðàòèçàöèè óêðàèíñêîãî îáùåñòâà” ñîâìåñòíî ñ Õàðüêîâñêèì ðåãèîíàëüíûì èíñòèòóòîì ÓÀÃÓ ïðè Ïðåçèäåíòå Óêðàèíû. Ïðåññ-ñëóæáà Õàðüêîâñêîé ÎÃÀ, òåë.: (0572) 47-12-70, 47-17-49. - 14-18 àïðåëÿ â ×åðêàññêîé îáëàñòè ïðîéäåò ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà Çàêîíà Óêðàèíû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû”. Ïðåññ-ñëóæáà ×åðêàññêîé ÎÃÀ, òåë.: (0472) 4735-09. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 2.  11.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ ôðàêöèé, ãðóïï è êîìèòåòîâ (óë. Ãðóøåâñêîãî, 18/2, ê. 11). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Ðóêîâîäèòåëè ôðàêöèé áîëüøèíñòâà ìîãóò îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÷åãî îíè îæèäàþò îò åæåãîäíîãî ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ïàðëàìåíòó. 3.  13.30 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Â.Ëèòâèíà (óë. Ãðóøåâñêîãî, 18/2, ê.12). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Â.Ëèòâèí ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÷åãî îí îæèäàåò îò åæåãîäíîãî ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ïàðëàìåíòó. 4.  11.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïîñâÿùåííàÿ ðàññìîòðåíèþ â Ïå÷åðñêîì ðàéîííîì

112


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñóäå Êèåâà äåëà “Ãðàæäàíå ïðîòèâ “Ýíåðãîàòîìà”, ãäå èñòöû-ñòóäåíòû òðåáóþò ïðåêðàùåíèÿ äîñòðîéêè âòîðîãî ýíåðãîáëîêà Õìåëüíèöêîé è ÷åòâåðòîãî áëîêà Ðîâåíñêîé ÀÝÑ.  õîäå ïðåññêîíôåðåíöèè òàêæå áóäåò îáñóæäàòüñÿ âîïðîñ î “äàâëåíèè, îêàçûâàåìîì íà èñòöîâ” (Íàöèîíàëüíûé ìóçåé “×åðíîáûëü”, ïåðåóë. Õîðåâîé, 1). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 5.  11.30 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: “ïðîçðà÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå âûáîðîâ â Óêðàèíå: êîíòåêñò ïðåçèäåíòñêîé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè 2004 ãîäà. Îðãàíèçàòîð – Êîàëèöèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Óêðàèíû “Ñâîáîäà âûáîðà” (ÓÍÈÀÍ, óë. Êðåùàòèê, 4). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 6.  14.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãëàâû ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñâîáîäû ñëîâà è èíôîðìàöèè, äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïîëèòèêè Í.Òîìåíêî íà òåìó: “Îáåñïå÷åíèå ñâîáîäû ñëîâà â óñëîâèÿõ íûíåøíåé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Óêðàèíå” (ÓÍÈÀÍ, óë. Êðåùàòèê, 4). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò.

113


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïðèëîæåíèå 1 Ãðàôèê îñâåùåíèÿ òåëåêàíàëàìè âàæíåéøèõ ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïî èòîãàì âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ èíèöèèðîâàííîé Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìû Òåìà 1. Îòíîøåíèå ê ïðÿìîìó äåéñòâèþ âñåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà. Òåìà 2. Îòíîøåíèå ê íàçíà÷åíèþ Ïðåçèäåíòîì ñèëîâûõ ìèíèñòðîâ. Òåìà 3. Îòíîøåíèå ê äâóõïàëàòíîìó ïàðëàìåíòó. Òåìà 4. Îòíîøåíèå ê ïðàâó ïàðëàìåíòà íàçíà÷àòü ïî÷òè âñå ïðàâèòåëüñòâî. Òåìà 5. Ìíåíèå î òîì, ÷òî âûáîðû íóæíî ïðîâîäèòü â îäèí ãîä – à èìåííî, â 2004 ãîäó. Òåìà 6. Ïîêàçàòåëè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ âî âñåíàðîäíîì îáñóæäåíèè.

114


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Äîïîëíåíèå ê Àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå 16-22 íîÿáðÿ 16 íîÿáðÿ â Ñèìôåðîïîëå ñîñòîÿëñÿ Ôîðóì äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ëèäåð áëîêà “Íàøà Óêðàèíà” Âèêòîð Þùåíêî. - 16 íîÿáðÿ ëèäåð áëîêà “Íàøà Óêðàèíà” Âèêòîð Þùåíêî ïðèáûë â àýðîïîðò Ñèìôåðîïîëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîðóìå äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèï. Åãî ñàìîëåò ïðèëåòåë íà ïîëòîðà ÷àñà ïîçæå çàïëàíèðîâàííîãî ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî àýðîïîðò áûë ïåðåãðóæåí. Â. Þùåíêî âñòðå÷àëè îêîëî 300 ñòîðîííèêîâ, ïðèáëèçèòåëüíî ïîëîâèíó èç íèõ ñîñòàâëÿëè êðûìñêèå òàòàðû. Ñðåäè íèõ áûë ëè÷íî ëèäåð ìåäæëèñà êðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäà Ìóñòàôà Äæåìèëåâ, êîòîðîãî Â. Þùåíêî ïîçäðàâèë ñ 60-ëåòèåì (èñïîëíèïîñü 13 íîÿáðÿ). Ó âñòðå÷àþùèõ áûëè êðûìñêî-òàòàðñêèå ôëàãè, íàöèîíàëüíûå ôëàãè Óêðàèíû, ïëàêàòû: “Äà Þùåíêî!”, “Êðûì ýòî Íàøà Óêðàèíà”. Ëèäåð “Íàøåé Óêðàèíû” ïðîøåë ïî ïåðèìåòðó îãðàæäåíèÿ, ïðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ. Îíè â îòâåò ãðîìêî ñêàíäèðîâàëè: “Þùåíêî - íàø ïðåçèäåíò”. Èãðàë êðûìñêî-òàòàðñêèé îðêåñòð. - Çà ñòîðîííèêàìè “Íàøåé Óêðàèíû” ðàñïîëîæèëèñü ïðåäñòàâèòåëè ÑÄÏÓ (î) è ÍÄÏ. Îêîëî ñòà ÷åëîâåê ñîáðàëèñü ïîä ëîçóíãàìè: “Êðûì - íå Ëüâîâ, íàøèçì íå ïðîéäåò”, “Ñûòûé íàøèñò êðûì÷àíèíó íå òîâàðèù”. Èõ ñâèñò ïîëíîñòüþ çàãëóøàëñÿ ïðèâåòñòâåííûìè êðèêàìè ñòîðîííèêîâ Â. Þùåíêî. Íåâäàëåêå íàõîäèëñÿ åùå îäèí ïèêåò, ïåðåêðûâøèé äîðîãó èç àýðîïîðòà. Çäåñü ñòîÿëè ïðåäñòàâèòåëè ÑÄÏÓ (î), êàçàêè. Ó íèõ áûëè ïëàêàòû - “Þùåíêî - âîí èç Êðûìà”, “Þùåíêî àãåíò ÖÐÓ”, “Íàøèñòû íå ïðîéäóò”, “Þùåíêî - ÷åðíàÿ ÷óìà”. Ëèäåð “Íàøåé Óêðàèíû” íàïðàâèïñÿ ê íèì. Îí

115


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïðèçâàë èõ íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè, îáñóæäàòü ïðîáëåìû, äàâàòü äðóã äðóãó âûñêàçàòüñÿ. Ñî ñòîðîíû ïèêåò÷èêîâ áûëè ïîïûòêè íå ïðîïóñòèòü Â. Þùåíêî, îäíàêî åãî ñòîðîííèêè, à òàêæå ìèëèöèÿ îáåñïå÷èëè ïðîõîä. Â. Þùåíêî ñåë â ìàøèíó è îòïðàâèïñÿ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà. - Ìèëèöèÿ çàäåðæàëà íåñêîëüêèõ ëèö, êîòîðûå ïûòàëèñü ïðîéòè íà ôîðóì “Íàøåé Óêðàèíû” ñ ïåòàðäàìè è êðàñêîé. - Óòðîì íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ñèìôåðîïîëÿ - ïëîùàäè Ëåíèíà - ïðîøåë ìèòèíã, îðãàíèçîâàííûé ÑÄÏÓ(î), ÍÄÏ, Àãðàðíîé ïàðòèåé, Ïàðòèåé ðåãèîíîâ â ïîääåðæêó ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìû Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû. Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ìèòèíãà âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÀÐ Êðûì Ñ.Êóíèöûí. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, íà ýòîì ìèòèíãå íå áûëî àíòèþùåíêîâñêèõ ëîçóíãîâ, îäíàêî åãî ó÷àñòíèêîâ ïðèçûâàëè ïðîéòè ê ÄÊ ïðîôñîþçîâ è ïèêåòèðîâàòü ôîðóì “Íàøåé Óêðàèíû”. Âñåãî íà ýòó àêöèþ ñîáðàëîñü îêîëî ÷åòûðåõ òèñÿ÷ ÷åëîâåê (áîëåå ÷åì â ÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì ñòîðîííèêîâ Þùåíêî). Êîììåíòàðèé. Ôîðóì, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 750 ÷åëîâåê, ïðîøåë â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. Ó÷èòûâàÿ ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ íåäåëü è äíåé â Äîíåöêå, Ñóìàõ, Ëüâîâå, à òàêæå ðåøåíèå Òåðíîïîëüñêîãî ãîðñîâåòà î ïåðåèìåíîâàíèè óëèöû Äîâãîé â óëèöó “Âîÿê³â äèâ³ç³¿ Ãàëè÷èíà”, ìíîãèå îïàñàëèñü ñòîëêíîâåíèé â õîäå ôîðóìà “Íàøåé Óêðàèíû” â Ñèìôåðîïîëå, ãîðîäå, â êîòîðîì òðàäèöèîííî ñèëüíû ïðîðîññèéñêèå è àíòèíàöèîíàëèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ, è íåò íèêàêîé ëþáâè ê áîéöàì ÑÑ-Ãàëè÷èíà. Ââèäó âûøåèçëîæåííîãî, ó÷àñòíèêè ñîáûòèé ñòàðàëèñü íå íàãíåòàòü îáñòàíîâêó: ñòîðîííèêè Þùåíêî, ïðåèìóùåñòâåííî êðûìñêèå òàòàðû, âñòðåòèëè ïðåäñòàâèòåëåé “Íàøåé Óêðàèíû” â àýðîïîðòó, â ðóêàõ îíè

116


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äåðæàëè òàòàðñêèå ôëàãè; îïïîíåíòû “Íàøåé Óêðàèíû” òàêæå ñìîãëè îðãàíèçîâàòü ïèêåò â àýðîïîðòó è âûðàçèòü ñâîå îòíîøåíèå â ïðîâîäèìîìó ìåðîïðèÿòèþ, â ðóêàõ îíè äåðæàëè àíòèþùåíêîâñêèå òðàíñïàðàíòû è ñîöèàëüíûå ëîçóíãè, ìèòèíã ïðîòèâíèêîâ Þùåíêî òàêæå ñîñòîÿëñÿ è ó ñòåí ñèìôåðîïîëüñêîãî äâîðöà ïðîôñîþçîâ. Ê ñ÷àñòüþ, âëàñòè óäàëîñü íå äîïóñòèòü ñòîëêíîâåíèé. Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè íå ïðåïÿòñòâîâàëè ïðîâåäåíèþ ôîðóìà: íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå óñëîâèÿ, ñàìîëåò Â. Þùåíêî áûë ïîñàæåí â àýðîïîðòó, ó÷àñòíèêàì ôîðóìà áûëî âûäåëåíî ïîìåùåíèå è îðãàíèçîâàíà òðàíñëÿöèÿ ôîðóìà íà óëèöó. Ïåðåä íà÷àëîì ôîðóìà Â. Þùåíêî âûñòóïèë ñ áàëêîíà Äâîðöà êóëüòóðû ïðîôñîþçîâ ïåðåä ñâîèìè ñòîðîííèêàìè. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ïðè îñâåùåíèè äàííîãî ñîáûòèÿ ÑÌÈ íå áóäóò èñïîëüçîâàòü âèäåî ñ èçîáðàæåíèåì Â. Þùåíêî, à òàêæå öèòèðîâàòü ëèäåðà áëîêà “Íàøà Óêðàèíà” è äðóãèõ åãî ïðåäñòàâèòåëåé, îäíàêî ïîêàæóò êðûìñêîòàòàðñêèå ëîçóíãè â ïîääåðæêó Þùåíêî.

117


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìè, ÿê³ íà äóìêó àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ³íôîðìàö³éíèõ âèïóñêàõ ó â³âòîðîê 18.11.03. 1. Äî 19 íîÿáðÿ â Óêðàèíå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì íàõîäèòñÿ äåëåãàöèÿ Ñåéìà Ïîëüøè âî ãëàâå ñ ìàðøàëêîì (ñïèêåðîì) Ìàðåêîì Áîðîâñêèì. Ïðîãðàììîé âèçèòà ïðåäóñìîòðåíû åãî âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ë.Êó÷ìîé, ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ê.Ãðèùåíêî. Ì.Áîðîâñêèé è ÷ëåíû äåëåãàöèè âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ôðàêöèé è ãðóïï óêðàèíñêîãî ïàðëàìåíòà, ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëüñêîé äèàñïîðû, ïîñåòÿò Ëüâîâ. 2. Äî 20 íîÿáðÿ ìèíèñòð òðàíñïîðòà Óêðàèíû Ã.Êèðïà íàõîäèòñÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Èðàíå. 3. 18-20 íîÿáðÿ âî Ëüâîâå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ “Õîëîêîñò â Óêðàèíå â ìåæíàöèîíàëüíîì è îáùå÷åëîâå÷åñêîì èçìåðåíèè” (60 ëåò òðàãåäèè ßíèâñêîãî êîíöëàãåðÿ) (Ëüâîâ, óë. Áåíäåðû (éäåòüñÿ ïðî âóë. Áàíäåðè – Ðåä.), 12. Ò. 216-25-21, ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû). Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ìîãóò ïðîêîììåíòèðîâàòü íåäàâíåå ðåøåíèå Òåðíîïîëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà î ïåðåèìåíîâàíèè îäíîé èç óëèö â óëèöó “Âîèíîâ äèâèçèè ÑÑ Ãàëè÷èíà”, à òàêæå íàöèîíàëèñòè÷åñêèå è àíòèñåìèòñêèå çàÿâëåíèÿ ðÿäà äåïóòàòîâ ôðàêöèè “Íàøà Óêðàèíà”, â ÷àñòíîñòè ß. Êåíäç¸ðà. 4.  10.00 íà÷íåòñÿ ñåññèîííîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Êîììåíòàðèé. Äåïóòàòû öåíòðèñòñêèõ ôðàêöèé ìîãóò ïðîêîììåíòèðîâàòü âîñêðåñíûå ñîáûòèÿ â Ñèìôå118


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ðîïîëå. Áóäåò ëè ðàçáëîêèðîâàíà ðàáîòà ïàðëàìåíòà? Áóäåò ëè äàíî ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå Ã.Âàñèëüåâà Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Óêðàèíû? 5.  10.00 íà÷íåòñÿ ôîðóì ýòíîñîâ Óêðàèíû – Àññàìáëåÿ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ Óêðàèíû, íà êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, áóäóò ðàññìîòðåíû àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èíòåðåñîâ íàöìåíüøèíñòâ Óêðàèíû, óñëîâèÿ ñáåðåæåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Óêðàèíû. Îðãàíèçàòîðû: Ãîñêîìèòåò ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è ìèãðàöèè, Àññîöèàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ Óêðàèíû. Ïðèãëàøåíû ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà, ïðåìüåðìèíèñòð Â. ßíóêîâè÷, ñïèêåð Âåðõîâíîé Ðàäû Â.Ëèòâèí, ïðåäñòàâèòåëè ïîñîëüñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. (Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð êóëüòóðû è èñêóññòâ, óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 1). Àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë. 229-0520. 9.00 - íà÷àëî ðåãèñòðàöèè. 17.00 - npecc-êîíôåðåíöèÿ. 6.  10.00 ñîñòîèòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ “Ôîðìû è ìåòîäû ïðåäîòâðàùåíèÿ òðóäîâûõ ñïîðîâ è ìåòîäû èõ ðàçðåøåíèÿ” (Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ npè Ïðåçèäåíòå Óêðàèíû, Óë. Ý.Ïîòüå, 20). Òåìè, ÿê³ íå â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äàþòü ôîðìàòó ÒÊ “IHTEP”: 1.  10.00 âîçëå Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû è îäíîâðåìåííî â ã. ×åðíèãîâå âîçëå ×åðíèãîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè íà÷íåòñÿ êðóãëîñóòî÷íîå ãîëîäàíèå (éäåòüñÿ ïðî ãîëîäóâàííÿ – Ðåä.) ïðåäïðèíèìàòåëåé ðûíêà “Íèâà” ã. ×åðíèãîâà â çàùèòó ñâîèõ ïðàâ.

119


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -2.  12.00 ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðåññêëóáà “Ðûíî÷íûõ ðåôîðì” íà òåìó: “Îòâå÷àåò ëè íàöèîíàëüíîå áèçíåñ-îáðàçîâàíèå òðåáîâàíèÿì îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà?”. 3.  12.00 â ã. Ëüâîâ ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëüâîâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè ÓÍÏ Þ. Êóæåëþêà ïî ïîâîäó Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ëüâîâà íà 2004 ãîä. 4.  14.00 íà÷íåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ Áåëîé êíèãè ïîëòàâñêîé æóðíàëèñòèêè – ñáîðíèêà îá óùåìëåíèè ñâîáîäû ñëîâà â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè. 5. 18-20 íîÿáðÿ â Êèåâå ïðîéäåò ñåìèíàð ïî ìåæäóíàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ, îðãàíèçîâàííûé îôèñîì Fulbright â Óêðàèíå.

120


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìè, ÿê³ íà äóìêó àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó, ìîæóòü áóòè âèçíà÷àëüíèìè ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ âèïóñê³â ó ñåðåäó 19.11.03ð. 1.  10.00 íà÷íåòñÿ ñåññèîííîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî òåëåêàíàëû ñäåëàþò àêöåíò íà ïîëîæèòåëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ðàçáëîêèðîâàíèÿ ðàáîòû ïàðëàìåíòà óñèëèÿìè ôðàêöèé “Ðåãèîíû Óêðàèíû” è ÑÄÏÓ(î), ïðèíÿòèè ðÿäà âàæíûõ çàêîíîâ, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùèå ñèíõðîíû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. 2.  15.00 â ñåññèîííîì çàëå íà÷íóòñÿ ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ íà òåìó “Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Óêðàèíû êàê èíñòðóìåíò îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà: äîñòèæåíèÿ, ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû”. 3.  10.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.  15.00 ïðåìüåð Â. ßíóêîâè÷ ïðîâåäåò çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ “ãîëîäîìîðà”. 4.  12.00 íà÷íåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå êîëëåêòèâó Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû íîâîíàçíà÷åííîãî Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ã.Âàñèëüåâà. 5.  12.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ðàáî÷èõ è ñåëÿí. 6.  14.30 íà÷íåòñÿ “êðóãëûé ñòîë” íà òåìó: “Îòíîøåíèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì”.

121


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -7.  ×åðíîáûëå ñîñòîèòñÿ îñâÿùåíèå êðåñòîâ îòðåñòàâðèðîâàííîãî Ñâÿòî-Èëüèíñêîãî õðàìà. 8. 19 ëèñòîïàäà àêàäåì³ê Î.Âîç³àíîâ ïîâ³äîìèâ, ñüîãîäí³ ñòàí çäîðîâ’ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè, ÿêèé ç 17 ëèñòîïàäà ïåðåáóâຠó êë³í³÷í³é ë³êàðí³ “Ôåîôàí³ÿ” çàäîâ³ëüíèé. Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, çðàíêó ãëàâà äåðæàâè ïðàöþâàâ ç äîêóìåíòàìè, ÷èòàâ, ìàâ ê³ëüêà òåëåôîííèõ ðîçìîâ òà â³äâ³äóâà÷³â, õî÷à ë³êàð³ ðàäÿòü éîìó äîòðèìóâàòèñÿ á³ëüø ñïîê³éíîãî ðåæèìó. 9. 19 íîÿáðÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà, íàõîäÿùèéñÿ íà ëå÷åíèè ïîñëå ïåðåíåñåííîé â ïîíåäåëüíèê îïåðàöèè â êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå “Ôåîôàíèÿ”, ãîâîðèë ïî òåëåôîíó ñ Ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè Â. Ïóòèíûì è Àçåðáàéäæàíà È. Àëèåâûì. Ëèäåðû Ðîññèè è Àçåðáàéäæàíà èíòåðåñîâàëèñü çäîðîâüåì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, à òàêæå êîñíóëèñü âîïðîñîâ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíû ñ èõ ñòðàíàìè. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ñþæåò ïî òåìå áóäåò ïðîèëëþñòðèðîâàí ôîòîãðàôèÿìè ïðåçèäåíòîâ Óêðàèíû è ÐÔ.

122


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìè, ÿê³ íå â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äàþòü ôîðìàòó ÒÊ “„²ÍÒÅД: 1. Äî 20 íîÿáðÿ â Êèåâå ïðîõîäèò ñåìèíàð ïî ìåæäóíàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ, îðãàíèçîâàííûé îôèñîì Fulbright â Óêðàèíå. 2.  10.00 – íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó: “Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ”. 3. 19 ëèñòîïàäà îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ôðàêö³¿ ÊÏÓ, ÑÏÓ, ÁÞÒ ³ “ÍÓ” ï³äïèñàëè ñï³ëüíèé ìåìîðàíäóì òà ïðîâîäÿòü êîíñóëüòàö³¿. 4. 19 ëèñòîïàäà îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî Êè¿âñüêà íåçàëåæíà ìåä³à-ïðîôñï³ëêà çàïðîâàäæóº þðèäè÷íó “ãàðÿ÷ó ë³í³þ” äëÿ æóðíàë³ñò³â. 5. 19 ëèñòîïàäà îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ó Ëüâîâ³ ïî÷àâñÿ ðîçãëÿä ïîçîâó “Ëüâ³âñüêî¿ ãàçåòè” äî Ñ. Ìåäâåä÷óêà. 6. 19 ëèñòîïàäà ó ÂÐ Óêðà¿íè îïðèëþäíåíî çàïèòè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Â. ßâîð³âñüêîãî òà Þ. Ïàâëåíêà äî ñèëîâèõ ñòðóêòóð. Ïåðåë³ê îñîá òà ïîë³òè÷íèõ óãðóïîâàíü, ÿê³ íå çàâæäè ïðîäóìàíèìè çàÿâàìè íàìàãàþòüñÿ ï³äâèùèòè âëàñíèé ðåéòèíã: Íàðäåï Î. Ìîðîç. Íàðäåï Ñ.ͳêîëàºíêî. Íàðäåï Þ. Êîñòåíêî. Íàðäåï Â. Àñàä÷åâ. Íàðäåï Î. Ðèáà÷óê. Çàÿâà ÓÐÏ “„Ñîáîð”. Çàÿâà ÓÍÏ Çàÿâà ôðàêö³¿ “Íàøà Óêðà¿íà”.

123


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Äîïîëíåíèå ê àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå 16.12.03 9.00 Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî òåëåêàíàëû áóäóò áðàòü êîììåíòàðèè ïî òåìå “Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåôîðìà” ó ëèäåðà ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà Ñ.Ãàâðèøà 1.  Óæãîðîäå èäåò ñëåäñòâèå ïî äåëó î íàïàäåíèè íà ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè îõðàíû íàðîäíîãî äåïóòàòà Ñ.Ðàòóøíÿêà. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ.  15.00 îæèäàåòñÿ ïåðåãîí âèäåî íà ÓÒ-1. 2.  11.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãëàâû ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóïöèåé Â.Ñòðåòîâè÷à íà òåìó: “Êîìèòåò óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü…” (óë. Áàíêîâñêàÿ, 6-8, êèíîçàë). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 3.  Êèåâå ïðîõîäèò ñåìèíàð äëÿ æóðíàëèñòîâ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ (“Ïðåçèäåíò-îòåëü “Êèåâñêèé”, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, 12).  9.15 íà÷íåòñÿ âñòðå÷à ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Óêðàèíû À.Øèòðåé.  10.00 íà÷íåòñÿ âñòðå÷à ñ ìèíèñòðîì òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Ì.Ïàïèåâûì.  11.15 íà÷íåòñÿ âñòðå÷à ñ ìèíèñòðîì îõðàíû çäîðîâüÿ À.Ïèäàåâûì. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî òåëåêàíàëû àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ó÷àñòèè â ìåðîïðèÿòèè ìèíèñòðà Ì.Ïàïèåâà.

124


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -4.  10.00 ïðîäîëæèò ðàáîòó ñåìèíàð “Ðàñøèðåíèå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è íîâàÿ ðîëü Óêðàèíû”. Îðãàíèçàòîð – Óêðàèíñêèé èíñòèòóò ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñåìèíàð ðàññ÷èòàí íà æóðíàëèñòîâ ñ îïû-òîì íå ìåíåå 3-õ ëåò ïîñòîÿííîé ðàáîòû â ìàññìåäèà. Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå ôðàíöóçñêîãî ñïåöèàëèñòà Æàêà Ñòóôëå (ÍÑÆÓ, óë. Êðåùàòèê, 25-à, 2-é ýòàæ). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 5.  11-00 Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä ãîðîäà Êèåâà ïðîäîëæèò ðàññìîòðåíèå óãîëîâíîãî äåëà, êîòîðîå áûëî âîçáóæäåíî ïðîòèâ áûâøåãî âèöåïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ÀÏÊ Ëåîíèäà Êîçà÷åíêî (óë. Êðåùàòèê, 42). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 6.  12-00 â ÓÍÈÀÍ ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: “Áîðüáà ñ ýïèäåìèåé ôàëüñèôèêàòà - ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ãîëîãðàôè÷åñêîé çàùèòû”.  ðàáîòå ïðèìóò ó÷àñòèå - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ “Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå “Ãîëîãðàôèÿ” Ô.Ïèâåíü, äèðåêòîð ïî ðåæèìó ÎÎÎ “Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå “Ãîëîãðàôèÿ” À.Êî-ëîìèé÷óê (óë. Êðåùàòèê, 4, êîíôåðåíö-çàë). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 7.  12.00 â ãàçåòå “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà” íà÷íåòñÿ “ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ” ñ ïðåäñåäàòåëåì Âûñøåãî ñîâåòà þñòèöèè Óêðàèíû Ñ.Êèâàëîâûì. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 8.  14.00 íà÷íóòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ íà òåìû: “Ãîä äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà: îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû”, “Ïðîåêò ïî125


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñòàíîâëåíèÿ Êàáìèíà “Îá îáåñïå÷åíèè ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè öåíòðàëüíûìè è ìåñòíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè”. Ñ äîêëàäàìè âûñòóïÿò - ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Í.Àçàðîâ, ìèíèñòð Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ À.Òîëñòîóõîâ (“Óêðàèíñêèé äîì”, óë. Êðåùàòèê, 2). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Í.Àçàðîâ è À.Òîëñòîóõîâ ìîãóò îòâåòèòü íà âîïðîñ î ñâîåì îòíîøåíèè ê òîìó, ÷òî â÷åðà â Óæãîðîäå â õîäå ðåøåíèÿ õîçÿéñòâåííîãî ñïîðà ëè÷íàÿ îõðàíà íàðîäíîãî äåïóòàòà Ñ.Ðàòóøíÿêà íàïàëà íà íàðÿä ìèëèöèè è íàíåñëà ìèëèöèîíåðàì òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. 9.  15.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó: “Çàêîí Óêðàèíû “Î ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ” – âîçìîæíû ïðîáëåìû äëÿ äåÿòåëüíîñòè íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïåðñïåêòèâû èõ ðåøåíèÿ”. Îðãàíèçàòîðû – Èíñòèòóò êîíêóðåíòíîãî îáùåñòâà, Àññîöèàöèÿ ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ “Êîâ÷åã” (ãîñòèíèöà “Ýêñïðåññ”, á-ð Øåâ÷åíêî, 38/40). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 12.  15.00 íà÷íåòñÿ ÷àò-êîíôåðåíöèÿ ñ ÷ëåíîì Íàöñîâåòà ïî âîïðîñàì òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ Ò.Ëåáåäåâîé íà òåìó “Ïîñëåäíèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ òåëåðàäèîèíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû. Âëèÿíèå Íàöñîâåòà íà óêðàèíñêèõ ìåäèàèãðîêîâ” (ñàéò “Òåëåêðèòèêà”, www. telekritika.kiev.ua). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 13.  18.00 íà÷íåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Ð.Êîâàëÿ “Ðåíåññàíñ íàêàíóíå òðàãåäèè” è êíèãè 126


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Â.Ðîãà “Æèçíü äëÿ Óêðàèíû”. Îðãàíèçàòîðû – èñòîðè÷åñêèé êëóá “Õîëîäíûé ÿð”, Ìîëîäåæíûé íàöèîíàëèñòè÷åñêèé êîíãðåññ (Äîì ó÷èòåëÿ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 57). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò.

127


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

2004 Òåìíèê áåç íàçâè 1. 18 ãðóäíÿ îïðèëþäíåíî ï³äñóìêè ïðîåêòó “Ëþäèíà ðîêó”, â ðàìêàõ ÿêîãî æóðíàë “Êîððåñïîíäåíò” âèçíà÷ຠëþäåé, ÿê³ ñïðàâèëè íàéá³ëüøèé âïëèâ íà æèòòÿ Óêðà¿íè òà áóëè íàéá³ëüøèìè íüþçìåéêåðàìè ïðîòÿãîì ðîêó. Êîìåíòàð. Óòî÷íåíèÿ (ïðîõàííÿ âèêîðèñòîâóâàòè âèêëþ÷íî öþ âåðñ³þ). Òåìà âàæëèâà i àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ 3MI äîòðèìóâàòèìóòüñÿ íàñòóïíî¿ ëîã³êî-³íôîðìàö³éíî¿ ðàìêè: 1. Ïîë³òèêîì 2003 ðîêó â Óêðà¿íi çà âåðñ³ºþ æóðíàëó “Êîððåñïîíäåíò” ñòàâ ñï³êåð Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà îäíà ç ðåäàêòîð³â æóðíàëó Îëüãà Êðèæàí³âñüêà. 2. Ëþäüìè 2003 ðîêó çà âåðñ³ºþ æóðíàëó “Êîððåñïîíäåíò” âèçíàí³ Ãëàâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà, ë³äåð ïàðò³¿ ÑÄÏÓ(î) ³êòîð Ìåäâåä÷óê i ë³äåð “Haøî¿ Óêðà¿íè” Â³êòîð Þùåíêî. “Óâåñü 2003 p³ê ïðîéøîâ ï³ä çíàêîì ïðîòèñòîÿííÿ òà ñóïåðíèöòâà öèõ äâîõ ïîë³òèê³â. Æîäíà çíà÷íà ïîä³ÿ â Óêðà¿í³ íå îá³éøëàñÿ áåç ç³òêíåííÿ ¿õí³õ ³íòåðåñ³â”, — ñêàçàâ ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó ³òàë³é Ñè÷. Ïðîàíàë³çóâàâøè âñ³ öi ïî䳿, ðåäàêöèÿ æóðíàëó ä³éøëà âèñíîâêó, ùî “ñîö³àë-äåìîêðàòè çàâäàëè çíà÷íî á³ëüøå óäàð³â, òîä³ ÿê “Íàøà Óêðà¿íà” ïåðåâàæíî çàõèùàëàñÿ”. 3. 3MI íå çãàäóâàòèìóòü ïðî òå, ùî “Ëþäèíîþ 2002 ðîêó” æóðíàë “Êîððåñïîíäåíò” âèçíàâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìó.

128


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐÀ È ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ 23-27 ÔÅÂÐÀËß (ïîäãîòîâëåíà ïðàâèòåëüñòâåííûìè ýêñïåðòàìè) ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÌÛ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ “ÎÄÅÑÑÀ-ÁÐÎÄÛ” 23 ôåâðàëÿ íà âñòðå÷å ìåæäó ïîñëîì Êàçàõñòàíà â Óêðàèíå Àìàíãåëüäè Æóìàáàåâûì è ïðåìüåðîì Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì êàçàõñêàÿ ñòîðîíà âûðàçèëà æåëàíèå ïðè ñëó÷àå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåì ñòðàíàì, êîòîðûå â áóäóùåì âîéäóò â êîíñîðöèóì, êîòîðûé áóäåò ðóêîâîäèòü ñàìèì íåôòåïðîâîäîì è òåðìèíàëîì “Þæíûé”. Ïî ìíåíèþ ïîñëà Êàçàõñòàíà â Óêðàèíå, Êàçàõñòàí óâåëè÷èâàåò îáúåìû äîáû÷è íåôòè, à ïîòîìó çàèíòåðåñîâàí â åå ïîñòàâêàõ íåôòåòðàíñïîðòíûìè ìàãèñòðàëÿìè Óêðàèíû â Åâðîïó. Êàçàõñòàí - âòîðîå ãîñóäàðñòâî Ïðèêàñïèéñêîãî ðåãèîíà, êîòîðîå âûðàçèëî æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òðàíñïîðòèðîâàíèè íåôòè ïî óêðàèíñêîìó òðóáîïðîâîäó “Îäåññà-Áðîäû”. Ðàíüøå òàêîå æåëàíèå óæå âûðàçèë Àçåðáàéäæàí. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû ïîääåðæàë ïîçèöèþ Êàçàõñòàíà è âûñêàçàëñÿ â ïîëüçó íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíèòü óñèëèÿ â ýíåðãåòè÷åñêèõ âîïðîñàõ. Â.ßíóêîâè÷ òàêæå ïîä÷åðêíóë øèðîêèå âîçìîæíîñòè íåôòåòðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé Óêðàèíû è Þæíîãî òåðìèíàëà â Îäåññå, ñîîáùàåò Ìèíòîïýíåðãî Óêðàèíû. 25 ôåâðàëÿ Êàáèíåò ìèíèñòðîâ è êëþ÷åâûå èãðîêè ðûíêà íåôòåïðîäóêòîâ ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïðàâèòåëüñòâî áóäåò îòñëåæèâàòü òîïëèâíûå öåíû äëÿ êðåñòüÿí, ïðåäóïðåæäàòü ïîïûòêè ìîíîïî-

129


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëèçàöèè è ïîïûòàåòñÿ ñîçäàòü ñòðàòåãè÷åñêèé çàïàñ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Êîìïàíèè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîîáåùàëè îáåñïå÷èòü çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé è ïðè ýòîì óâåëè÷èòü ýêñïîðò. Íà èõ ñîâåñòè òàêæå ñòàáèëüíûå öåíû äëÿ âñåãî ðûíêà è ïðèåìëåìûå äëÿ ñåëÿí. 25 ôåâðàëÿ âîïðîñû ñîâìåñòíîãî ó÷àñòèÿ â äîñòðîéêå íåôòåïðîâîäà “Îäåññà-Áðîäû” áûëè â öåíòðå âíèìàíèÿ íà âñòðå÷å ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à ñ ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà Àçåéðáàéäæàíà Àðòóðîì Òàèð îãëû Ðàñèçàäå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Óêðàèíå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì. Â. ßíóêîâè÷ ïîñëå âñòðå÷è îòìåòèë, ÷òî ó äâóõ ñòðàí, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñïåøíî ðàçâèâàþò òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, åñòü êîëîññàëüíûé ïîòåíöèàë ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàíû êàê Óêðàèíà, òàê è Àçåðáàéäæàí. “Ñåãîäíÿ âîïðîñ ïîñòàâêè àçåðáàéäæàíñêîé êàñïèéñêîé íåôòè ïî íåôòåïðîâîäó “Îäåññà-Áðîäû” ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì äëÿ íàøèõ ãîñóäàðñòâ”, - ñêàçàë óêðàèíñêèé ïðåìüåð. 25 ôåâðàëÿ Òóðöèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò “Îäåññà-Áðîäû” êàê êîíêóðåíòà ïðîåêòó “Áàêó-Òáèëèñè-Äæåéõàí”. Îá ýòîì çàÿâèë ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Òóðöèè â Óêðàèíå Àëè Áèëüãå Äæàíêîðåëü. “Ìû íå ðàññìàòðèâàåì ïðîåêò “Îäåññà-Áðîäû” êàê êîíêóðåíòà íàïðàâëåíèþ “Áàêó-Äæåéõàí”. Ìû ñ÷èòàåì ýòîò ïðîåêò âàæíûì äëÿ Óêðàèíû è áûëè áû ðàäû âèäåòü åãî çàâåðøåííûì, - çàÿâèë äèïëîìàò. - Äëÿ íàñ â ïðîåêòå “Îäåññà-Áðîäû” âàæíû 2 âåùè. Ïåðâîå – îí íå äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ â ðåâåðñèâíîì íàïðàâëåíèè, ïîñêîëüêó òóðåöêèå ïðîëèâû Áîñôîð è Äàðäàíåëëû óæå äîñòèãëè ìàêñèìàëüíîãî îáúåìà íàãðóçêè, è íå âûäåðæàëè áû äîïîëíèòåëüíûõ îáúåìîâ íåôòè. Âòîðîé âàæíûé ìîìåíò — äèâåðñèôèêàöèÿ ïîñòàâîê íåôòÿíûõ ðåñóðñîâ Óêðàèíû â åâðîïåéñêîì íàïðàâëåíèè”. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà âî âðåìÿ ñâîåãî

130


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âèçèòà â Òóðöèþ ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë î òîì, ÷òî òóðåöêàÿ ñòîðîíà âûðàçèëà æåëàíèå ïîó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå “Îäåññà-Áðîäû”. Âìåñòå ñ òåì, íà âîïðîñ “ÄÍ” îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè ñêîðîãî ïðèñîåäèíåíèÿ òóðåöêèõ êîìïàíèé ê ðàáîòå íàä ïðîåêòîì “Îäåññà-Áðîäû”, â ÷àñòíîñòè, ê äîñòðîéêå âåòêè íåôòåïðîâîäà äî ïîëüñêîãî ãîðîäà Ïëîöêà, Àëè Áèëüãå Äæàíêîðåëü îòâåòèë îòðèöàòåëüíî. “Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ÷àñòíûì òóðåöêèì êîìïàíèÿì ïîêà íå áûëè ïðåäëîæåíû ðåàëüíûå êîíòðàêòû”, - îòìåòèë îí. · Óêàçàòü íà òî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ïîñòîÿííî ïðîÿâëÿåò çàáîòó î Åâðî-Àçèàòñêîì íåôòåòðàíñïîðòíîì êîðèäîðå. Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâî îá îòêàçå îò èñïîëüçîâàíèÿ íåôòåïðîâîäà Îäåññà-Áðîäû â ðåâåðñíîì ðåæèìå ñòàâèò ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì çàäà÷ó â êðàò÷àéøèå ñðîêè íàéòè ïàðòí¸ðîâ, êîòîðûå áû ïîìîãëè íàïîëíèòü íåôòåïðîâîä êàñïèéñêîé íåôòüþ. Çàèíòåðåñîâàííîñòü â íåôòåïðîâîäå íå òîëüêî àçåðáàéäæàíñêîé, íî è êàçàõñêîé ñòîðîíû äåëàåò ñàì íåôòåïðîâîä áîëåå ÷åì ïåðñïåêòèâíûì. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíûå ðàñ÷åòû ïðàâèòåëüñòâà îêàçàëèñü ïðàâèëüíûìè, è Óêðàèíà åù¸ â íûíåøíåì ãîäó ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â êðóïíîãî òðàíñïîðò¸ðà íåôòè íà åâðîïåéñêèå ðûíêè. ÖÅÍÛ ÍÀ ÆÈËÜÅ È ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ 20 ôåâðàëÿ îòêðûòèå â Êèåâå ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñó ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðîå ïðîøëî ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ, íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ. 25 ôåâðàëÿ Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ñäåðæèâàòü ñòðåìèòåëüíî ðàñòóùèå öåíû íà æèëüå: Ïðåìüåð-ìè-

131


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ñäåðæèâàòü öåíû íà æèëüå. Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ ýòîãî íóæíî âûðàáîòàòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Íî ïðè ýòîì òðåáóåòñÿ òàêæå íàðàùèâàòü òåìïû ñòðîèòåëüñòâà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè áóäåò íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ â ãîñóäàðñòâå è ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ îíî áóäåò äîñòóïíûì äëÿ âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîðó÷èë Âèöå-ïðåìüåðó Àíäðåþ Êëþåâó îòðàáîòàòü âìåñòå ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ñòðîèòåëÿìè ñáàëàíñèðîâàííóþ öåíîâóþ ïîëèòèêó ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà öåí íà æèëüå. Â. ßíóêîâè÷ îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé ïîëèòèêè, ÷òîáû èçûñêàòü âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ëþäåé ñ íèçêèìè äîõîäàìè. Ïî ñëîâàì Ïðåìüåð-ìèíèñòðà, òàêèõ â Óêðàèíå îêîëî 300 òûñÿ÷ ñåìåé.  ÷àñòíîñòè, Â. ßíóêîâè÷ îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êðåäèòîâàíèÿ æèëüÿ è ââåäåíèÿ ìåõàíèçìîâ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. - 23 ôåâðàëÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíñêîé Íàöèîíàëüíîé èïîòå÷íîé àññîöèàöèè (ÓÍÈÀ) Èãîðü Þøêî â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ â ïðîåêòå “Ë²ÃÀ:Òðèáóíà” çàÿâèë, ÷òî óâåðåí, ÷òî ïîñëå âíåäðåíèÿ â æèçíü Çàêîíà Óêðàèíû “Îá èïîòåêå” èçìåíÿòñÿ ñðîêè êðåäèòîâàíèÿ è ñòîèìîñòü êðåäèòîâ íà æèëüå. Ïî åãî ñëîâàì, ñðîêè êðåäèòîâ áóäóò óäëèíÿòüñÿ, à ñòàâêè – óìåíüøàòüñÿ ïî ìåðå óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà. “Îäíàêî íàäî ïîìíèòü, ÷òî ýòî ïðîöåññ, êîòîðûé çàíèìàåò ãîäû”, - äîáàâèë îí. Äëÿ âíåäðåíèÿ Çàêîíà Óêðàèíû “Îá èïîòåêå” â æèçíü íåîáõîäèìî îêîëî ãîäà. Ïðè ýòîì È.Þøêî âûñêàçàë óâåðåííîñòü, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 2006 ãîäà Óêðàèíà èìååò øàíñ ïîëó÷èòü “ïîëíîöåííûé ðûíîê æèëüÿ, ïîäêðåïëåííûé âîçìîæíîñòÿìè

132


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà”. Äî êîíöà 2004 ãîäà Óêðàèíñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ èïîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ ïëàíèðóåò óòâåðäèòü ñòàíäàðòû èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî: ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ çàëîãîâ â åäèíîì ðååñòðå, îáÿçàòåëüíàÿ îöåíêà ñòîèìîñòè æèëüÿ íåçàâèñèìûìè îöåíùèêàìè, ñîçäàþòñÿ ïðàâèëà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ áàíêîâ, ðàáîòàþùèõ íà ðûíêå èïîòåêè. “Âñå ýòè ôàêòîðû âìåñòå âçÿòûå äåëàþò êðåäèòîâàíèå ïîä çàëîã æèëüÿ áîëåå ïðîçðà÷íûì è ïðèâëåêàòåëüíûì êàê äëÿ áàíêîâ, òàê è äëÿ íàñåëåíèÿ”, – ñêàçàë È.Þøêî. - Ðàíåå, 18 ôåâðàëÿ ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî ïðîåêò çàêîíà îá èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàãàõ. Îá ýòîì çàÿâèë íà çàñåäàíèè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ãëàâà Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî öåííûì áóìàãàì è ôîíäîâîìó ðûíêó Îëåã Ìîçãîâîé. Ïî åãî ñëîâàì, öåëü äàííîãî ïðîåêòà – ïðèâëå÷ü â ýêîíîìèêó äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ÷åðåç èíñòðóìåíòû ôîíäîâîãî ðûíêà è ðàçâèòèå ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà. “Åñëè Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèìåò ýòîò çàêîíîïðîåêò, òî íà ðûíêå öåííûõ áóìàã Óêðàèíû ïîÿâÿòñÿ çàùèùåííûå è íàïîëíåííûå öåííûå áóìàãè – èïîòå÷íûå îáëèãàöèè”, - ñêàçàë Î.Ìîçãîâîé. · Ïîä÷åðêíóòü âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà ê æèëèùíîé ïðîáëåìå â Óêðàèíå · Ñâÿçàòü ðîñò ÂÂÏ ñ ïîâûøåíèåì äîõîäîâ ãðàæäàí, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ñïðîñó íà ðûíêå æèëüÿ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÓÊÐÀÈÍÛ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÍÀÄ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌÈ ÎÏÅÐÀÖÈßÌÈ - 23 ôåâðàëÿ Êîìèòåò Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóïöèåé íà ñâîåì çàñåäàíèè ðàññìîòðåë ïðîåêò

133


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -çàêîíà î ãîñóäàðñòâåííîì ôèíàíñîâîì êîíòðîëå, âíåñåííûé íàðîäíûì äåïóòàòîì Óêðàèíû Âàëåðèåì Êîíîâàëþêîì. Ïðè îáñóæäåíèè çàêîíîïðîåêòà ÷ëåíû Êîìèòåòà ïîääåðæàëè ïîçèöèþ àâòîðà îòíîñèòåëüíî îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñòè â óðåãóëèðîâàíèè ñôåðû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîñêîëüêó â Óêðàèíå ñîçäàíû òîëüêî îòäåëüíûå åãî ýëåìåíòû, êîòîðûå íå îáúåäèíåíû îáùèìè ïðèíöèïàìè. Ýòî. â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê íåñîãëàñîâàíèþ â äåéñòâèÿõ êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ è ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â öåëîì. Âìåñòå ñ òåì, íàðîäíûå äåïóòàòû âûñêàçàëè ïðèíöèïèàëüíîå çàìå÷àíèå ê çàêîíîïðîåêòó îòíîñèòåëüíî íåàðãóìåíòèðîâàííîãî èñêëþ÷åíèÿ èç ñôåðû äåÿòåëüíîñòè çàêîíà îáúåêòîâ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè è ëüãîò. 25 ôåâðàëÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà îòïðàâèëà íà ïîâòîðíîå âòîðîå ÷òåíèå çàêîíîïðîåêò “Î ãîñóäàðñòâåííîì (ôèíàíñîâîì) êîíòðîëå çà äåêëàðèðîâàíèåì äîõîäîâ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà èñïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, è èõ ðàñõîäàìè”. Çàêîíîïðîåêò ðåãóëèðóåò ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî (ôèíàíñîâîãî) êîíòðîëÿ çà äåêëàðèðîâàíèåì äîõîäîâ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà èñïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, è èõ çàòðàòàìè; îïðåäåëÿåò ôîðìû åãî ïðîâåäåíèÿ; êîìïåòåíöèþ îðãàíîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò òàêîé êîíòðîëü; óñòàíàâëèâàåò þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î äåêëàðèðîâàíèè äîõîäîâ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, ñ öåëüþ óñèëåíèÿ áîðüáû ñ óòàèâàíèåì äîõîäîâ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ìàñêèðîâêîé íåçàêîííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ äîõîäîâ è ñ öåëüþ áîðüáû ñ êîððóïöèåé. 30 àâãóñòà 2002 ã. Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû âíåñ íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäîé Óêðàèíû ïðîåêò Çàêîíà Óêðàèíû “Ïðî ôèíàíñîâûé êîíòðîëü” N1131134


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -1. Ïðîåêòîì Çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îïðåäåëèòü ïîíÿòèÿ, îáùèå ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. - 23 ôåâðàëÿ Íàöèîíàëüíûé áàíê Óêðàèíû îáÿçàë ïóíêòû îáìåíà âàëþò â 5-äíåâíûé ñðîê âûâåñèòü èíôîðìàöèþ î ïðèçíàêàõ ïëàòåæíîñòè áàíêíîò èíîñòðàííûõ âàëþò, à òàêæå íå îòêàçûâàòü êëèåíòàì â îáìåíå íåçíà÷èòåëüíî èçíîøåííûõ áàíêíîò. Êàê ñîîáùàåò ÍÁÓ, òàêèå òðåáîâàíèÿ âûçâàíû ó÷àñòèâøèìèñÿ æàëîáàìè ãðàæäàí îá îòêàçå êàññèðàìè îáìåííûõ ïóíêòîâ ïîêóïàòü áàíêíîòû èíîñòðàííûõ âàëþò ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ïîâðåæäåíèÿìè. ÍÁÓ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî îñíîâíûì êðèòåðèåì ïëàòåæíîñòè èíîñòðàííûõ áàíêíîò ÿâëÿåòñÿ åå ïîäëèííîñòü, ïîýòîìó “îáìåíêàì” çàïðåùåíî îòêàçûâàòü êëèåíòàì â ïðèåìå áàíêíîò ñ ïîòåðòîñòÿìè; ñ íåáîëüøèìè ìàñëÿíûìè è äðóãèìè ïÿòíàìè, íàäïèñÿìè, îòòèñêàìè øòàìïîâ (êðîìå øòàìïîâ î íåïëàòåæíîñòè), êîòîðûå ïåðåêðûâàþò ïðèçíàêè ïîäëèííîñòè íå áîëåå ÷åì íà 20%; ñ íàäðûâàìè è íàäðåçàìè, â òîì ÷èñëå ñêëååííûìè, äëèíîé äî 15 ìì; ñ ïðîêîëàìè è îòâåðñòèÿìè äèàìåòðîì äî 0,5 ìì. Êðîìå òîãî, áàíêàì è “îáìåíêàì” ïðè ïðîâåäåíèè âàëþòîîáìåííûõ îïåðàöèé çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü îãðàíè÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî ãîäà âûïóñêà èëè íîìèíàëà äåíåæíûõ çíàêîâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. · Îòìåòèòü ñòðåìëåíèå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè óðåãóëèðîâàòü ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó Óêðàèíû · Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ñòàáèëèçàöèÿ ôèíàíñîâîãî è âàëþòíîãî ðûíêîâ âûãîäíû íå òîëüêî ýêîíîìèêå Óêðàèíû, íî è äëÿ êàæäîãî óêðàèíöà â îòäåëüíîñòè. FATF - 24 ôåâðàëÿ â Ïàðèæå îòêðûëàñü êîíôåðåíöèÿ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïî áîðüáå ñ ôèíàíñîâûìè 135


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïðåñòóïëåíèÿìè (FATF), ïîñâÿùåííàÿ âîïðîñàì áîðüáû ñ ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà.  òî æå âðåìÿ êîíôåðåíöèÿ ïðåäøåñòâóåò çàïëàíèðîâàííîìó íà 25-27 ôåâðàëÿ ïëåíàðíîìó çàñåäàíèþ FATF, íà êîòîðîì áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîãðåññ, äîñòèãíóòûé ñòðàíàìè â áîðüáå ñ “îòìûâàíèåì” äåíåã. 25 ôåâðàëÿ Êèåâ íàêàíóíå ñåññèè FATF îïòèìèñòè÷åí. Ïðåìüåð ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî Óêðàèíó âû÷åðêíóò èç ÷åðíîãî ñïèñêà ñòðàí, ïîòâîðñòâóþùèõ ãðÿçíûì äåíüãàì. 25 ôåâðàëÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ãðóïïà ïî áîðüáå ñ îòìûâàíèåì “ãðÿçíûõ” äåíåã (FATF) èñêëþ÷èëà Óêðàèíó èç “÷åðíîãî” ñïèñêà ñòðàí, íå ïðîòèâîäåéñòâóþùèõ ëåãàëèçàöèè òåíåâûõ êàïèòàëîâ, î ÷åì 25 ôåâðàëÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå ñîîáùèë ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà. “Ìíå òîëüêî ÷òî ïåðåäàëè çàïèñêó î òîì, ÷òî ïëåíóì FATF åäèíîãëàñíî ïðèíÿë ðåøåíèå îá èñêëþ÷åíèè Óêðàèíû èç “÷åðíîãî ñïèñêà”, - ñêàçàë ïðåçèäåíò. 25 ôåâðàëÿ ãëàâà Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Âèêòîð ßíóêîâè÷ â Íèêîëàåâå â õîäå ïîåçäêè â Íèêîëàåâñêóþ îáëàñòü çàÿâèë, ÷òî Óêðàèíà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ FATF ïðîäîëæèò ðàáîòó ïî áîðüáå ñ îòìûâàíèåì “ãðÿçíûõ äåíåã”. Ïðåìüåð âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå ðåøåíèåì FATF îá èñêëþ÷åíèè Óêðàèíû èç “÷åðíîãî ñïèñêà” ýòîé îðãàíèçàöèè, îòìåòèâ, ÷òî ïîêà ïðàâèòåëüñòâî íå ïîëó÷èëî îôèöèàëüíîãî äîêóìåíòà ïî ýòîìó ïîâîäó. “Êîãäà ìû ïîëó÷èì ðåøåíèå FATF, ìû áóäåì èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìóëèðîâêè è òðåáîâàíèÿ FATF, êîòîðûå áóäóò ó÷òåíû ïðàâèòåëüñòâîì. Óêðàèíà ïðîäîëæèò ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ïî äàëüíåéøåé áîðüáå ñ îòìûâàíèåì “ãðÿçíûõ” äåíåã. Òà ðàáîòà, êîòîðàÿ áûëà ïðîâåäåíà â Óêðàèíå åå óâèäåëè ýêñïåðòû ÔÀÒÔ, âî âðåìÿ ïîñëåäíåé ðàáîòû â Óêðàèíå. Âñòðå÷à ìîÿ ñ ýêñïåðòàìè äàåò âîçìîæíîñòü íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ðåøåíèå áóäåò ïîçèòèâíûì”.

136


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -· Îòìåòèòü äîñòèæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà â ñôåðå ñòàáèëèçàöèè îòíîøåíèé ñ ìèðîâûìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè · Ïîêàçàòü ðåòðîñïåêòèâó ïðîáëåìû âíåñåíèÿ Óêðàèíû â “÷åðíûé ñïèñîê” ÔÀÒÔ ÷åðåç ïðèçìó äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà. ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 25 ôåâðàëÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ïðåçèäåíò Ëåîíèä Êó÷ìà çàÿâèë î òîì, ÷òî Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ áóäåò îñòàâàòüñÿ Âèêòîð ßíóêîâè÷. Ïðåçèäåíò çàÿâèë, ÷òî ó íåãî íåò íèêàêèõ îïàñåíèé ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî â àïðåëå âî âðåìÿ îò÷åòà ïðàâèòåëüñòâà â ïàðëàìåíòå ìîæåò âîçíèêíóòü âîïðîñ îòíîñèòåëüíî îòñòàâêè ïðàâèòåëüñòâà, ò.ê. “ïðàâèòåëüñòâî ßíóêîâè÷à èìååò ñàìûå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû çà âñå âðåìÿ íåçàâèñèìîñòè”. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Ïðåçèäåíòà, ïðàâèòåëüñòâî ßíóêîâè÷à èìååò ïîääåðæêó â ïàðëàìåíòå. Ïðåçèäåíò òàêæå ñîîáùèë, ÷òî ó íåãî íåò íèêàêèõ ìûñëåé ïî ïîâîäó äðóãîãî ïðåìüåðà. Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ Óêðàèíû ñåé÷àñ ñàìîå ãëàâíîå - ýòî ñòàáèëüíîñòü. Ïðåçèäåíò òàêæå ñîîáùèë, ÷òî ñíèæåíèå åäèíîé ñòàâêè íàëîãîîáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 40 äî 13% ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà áþäæåò îò ýòîãî íàëîãà ïîëó÷èë íà 115 ìëí ãðèâåí áîëüøå, ÷åì â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà. 25 ôåâðàëÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà ñ÷èòàåò, ÷òî íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ãîâîðèòü îá îòñòàâêå ïðàâèòåëüñòâà ßíóêîâè÷à. Îá ýòîì îí çàÿâèë íà ñåãîäíÿøíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè. “Ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò ÂÂÏ. Ýòî íàì äîáàâëÿåò íàñòðîåíèÿ”, - ñêàçàë Êó÷ìà. Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî íûíåøíèé ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà äîáèëñÿ íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû.

137


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ïðåçèäåíò çàòðîíóë íåìàëî âàæíûõ âîïðîñîâ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.  ÷àñòíîñòè, î âûõîäå Óêðàèíû èç “÷åðíîãî ñïèñêà” ÔÀÒÔ è ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû. · Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòü íà òî, ÷òî Ïðåçèäåíò çàÿâèë: “Íûíåøíåå ïðàâèòåëüñòâî áóäåò ðàáîòàòü äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ. Åñëè íè÷åãî íå ñëó÷èòñÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ßíóêîâè÷à ïðîäåìîíñòðèðîâàëî ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè çà âñå ãîäû íåçàâèñèìîñòè”. · Ïðè ïîäãîòîâêå ñþæåòà æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü öèôðû ðîñòà ÂÂÏ è çàðàáîòíûõ ïëàò. ÊÎÍÔËÈÊÒ ÈÑÄ È ÏÎËÜØÈ 26 ôåâðàëÿ ïîëüñêèå âëàñòè îáúÿâèëè, ÷òî ïðè ïðèâàòèçàöèè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà îòäàäóò ïðåäïî÷òåíèå LNM ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì, à íå “ÈÑÄ”, êîòîðûé èìååò ïðåèìóùåñòâî ïî ýêîíîìè÷åñêèì. 26 ôåâðàëÿ ñèòóàöèÿ âîêðóã ïîëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà Huta Czestochova S.A. áåñïîêîèò óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâî, òàê êàê çäåñü âîçìîæíà äèñêðèìèíàöèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Óêðàèíû, ñ÷èòàåò ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷. Îá ýòîì îí ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Íèêîëàåâå â ñðåäó. Ïî åãî ñëîâàì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êàáèíåò ìèíèñòðîâ èçó÷àåò ñèòóàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ ïðèâàòèçàöèåé ìåòêîìáèíàòà Huta Czestochova S.A., ñ òåì, ÷òîáû “äî êîíöà ïîíÿòü, ÷òî ïðîèçîøëî”. Âìåñòå ñ òåì Â.ßíóêîâè÷ ïðåäïîëîæèë, ÷òî â Ïîëüøå íàáëþäàåòñÿ äèñêðèìèíàöèÿ èíòåðåñîâ óêðàèíñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ïðè ïðèâàòèçàöèè ïîëüñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ. “Äëÿ ïðàâèòåëüñòâà, â öåëîì äëÿ âëàñòè, äëÿ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ýòî âîïðîñ î÷åíü ïðèíöèïèàëüíûé, òàê êàê ýòî íàøè íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû”, - ñêàçàë îí è ïðåäïîëîæèë

138


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âîçìîæíîñòü íàðóøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë è çàêîíîâ (ïðèâàòèçàöèè – ÈÔ) ïðè ïðèâàòèçàöèîííîì ïðîöåññå. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïðåçèäåíò Ëåîíèä Êó÷ìà îòðåàãèðîâàë íà ýòîò ôàêò ñ ñàìîãî íà÷àëà è äàë ïîðó÷åíèå ÌÈÄ è ëè÷íî ïðåìüåðó. 27 ôåâðàëÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ââàæàº, ùî ïðèâàòèçàö³ÿ Huta Czestochowa äèñêðèì³íóâàëà Óêðà¿íó. “Ñèòóàö³ÿ íàâêîëî ïîëüñüêîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó Huta Czestochova S.A. íåïîêî¿òü óêðà¿íñüêèé óðÿä, îñê³ëüêè òóò ìîæëèâà äèñêðèì³íàö³ÿ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè”, – çàÿâèâ ïðåì’ºð. Çà éîãî ñëîâàìè, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â âèâ÷ຠñèòóàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç ïðèâàòèçàö³ºþ ìåòêîìá³íàòó Huta Czestochova S.A., ùîá “äî ê³íöÿ çðîçóì³òè, ùî ñòàëîñÿ”. ÈÑÒÎÐÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÀ: 20 ôåâðàëÿ Ìèíèñòåðñòâî ãîñèìóùåñòâà Ïîëüøè îáúÿâèëî, ÷òî ïîáåäèòåëåì â òåíäåðå íà ïîêóïêó ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà “Ãóòà ×åíñòîõîâà” ñòàëî èíäèéñêîå ïðåäïðèÿòèå LNM, à íå ïðåäëîæèâøèé áîëåå âûãîäíûå óñëîâèÿ óêðàèíñêèé Èíäóñòðèàëüíûé ñîþç Äîíáàññà. Ðåøåíèå âûçâàëî íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ â Óêðàèíå è â ìèðå Èíäóñòðèàëüíûé ñîþç Äîíáàññà â êîíöå èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà ðåøèë ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáúÿâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Ïîëüøè êîíêóðñå ïî ïðîäàæå àêòèâîâ “Ãóòû ×åíñòîõîâà”. Îá ýòîì íåìàëî ïèñàëîñü êàê â óêðàèíñêîé, òàê è ïîëüñêîé ïå÷àòè. Ïðè ýòîì óæå ëåòîì ìèíóâøåãî ãîäà ïåðñïåêòèâû óêðàèíñêîé êîìïàíèè ïîëüñêèå ýêñïåðòû îöåíèâàëè êàê ñóùåñòâåííûå. Êàê ðåçóëüòàò – ïîñëå òðåõ ýòàïîâ êîíêóðñà, 9 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà, Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà îáúÿâèëî, ÷òî îñíîâíàÿ áîðüáà ðàçâåðíåòñÿ ìåæäó äâóìÿ îñíîâíûìè ïðåòåíäåíòàìè – êîðïîðàöèåé ÈÑÄ

139


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -è ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïîé LNM (åùå äâà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïðåêðàòèëè ñâîå ó÷àñòèå). Ãðóïïà LNM èìååò ïðîïèñêó â Èíäèè, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîâîëüíî àêòèâíî äåéñòâóåò íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Ñêàæåì, ïîä êîíòðîëåì LNM íàõîäèòñÿ Êàðàãàíäèíñêèé ìåòêîìáèíàò â Êàçàõñòàíå è ò.ï. Òåíäåðíàÿ êîìèññèÿ îáðàòèëàñü è ê ÈÑÄ, è ê LNM ñ ïðåäëîæåíèåì ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå îôåðòû. Ñíà÷àëà èñòî÷íèêè èç òåíäåðíîé êîìèññèè, à òàêæå ðóêîâîäñòâî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ “Ãóòà ×åíñòîõîâà” â áåñåäàõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÈÑÄ ñîîáùèëè, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ ÈÑÄ ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèÿòèÿ ãîðàçäî áîëåå ïðèâëåêàòåëüíû, ÷åì ó èíäèéñêîé ñòîðîíû. 5 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî òåíäåðíàÿ êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëà çà ïðèçíàíèå ïîáåäû çà ÈÑÄ.  ïðîöåññå îôèöèàëüíûõ ïåðåãîâîðîâ ÈÑÄ áûëî çàÿâëåíî, ÷òî äî 13 ôåâðàëÿ äîëæíû áûòü îáúÿâëåíû ðåçóëüòàòû êîíêóðñà, óòâåðæäåííûå Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà. Ñ ýòîãî âðåìåíè è íà÷àëè ïðîèñõîäèòü íåïîíÿòíûå âåùè äëÿ âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå è ñëåäèë çà êîíêóðñîì. 9 ôåâðàëÿ â ïîëüñêèå ÑÌÈ ïðîíèêàåò èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî êîìïàíèÿ LNM íàïðàâèëà â Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà âíå ðàìîê êîíêóðñà (òî åñòü, ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ) èñïðàâëåííóþ îôåðòó. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçìîæíîñòè óòå÷êè èíôîðìàöèè î ñîäåðæàíèè îôåðòû ÈÑÄ, à òàêæå î íàðóøåíèè ïðàâèë òåíäåðà â ïîëüçó îäíîãî èç ïðåòåíäåíòîâ.  íà÷àëå ôåâðàëÿ 2004 ãîäà çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Ïîëüøè Àíäæåé Øàðàâàðñêèé, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ îòíîñèòåëüíî çàòÿãèâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî “Ãóòå ×åíñòîõîâà”, çàÿâèë î òîì, ÷òî ïðèíÿòèå äàííîãî ðåøåíèÿ ïåðåøëî íà óðîâåíü ïðåìüåð-ìèíèñòðà è ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà.

140


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â - êîíöå êîíöîâ, 20 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà, â 22 ÷àñà 30 ìèíóò ÏÀÏ ðàñïðîñòðàíèë çàÿâëåíèå ìèíèñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Çáèãíåâà Êàíåâñêîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïî ïðîäàæå àêòèâîâ “Ãóòû ×åíñòîõîâà” áûëà ïðèçíàíà LNM. Íà ñëåäóþùèé äåíü Àíæåé Øàðàâàðñêèé, îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè, î÷åíü ñâîåîáðàçíî îáúÿñíèë ðåøåíèå ìèíèñòåðñòâà: “Ìû õîòèì èìåòü äåëî ñ èãðîêàìè âûñøåé ëèãè, à íå ñî ñëó÷àéíûìè èíâåñòîðàìè”. Ýòî çàÿâëåíèå âûçâàëî è óäèâëåíèå, è íåãîäîâàíèå. Óäèâëåíèå ïîòîìó, ÷òî èíäèéöàì áåçîñíîâàòåëüíî è âîïðåêè âûâîäàì òåíäåðíîé êîìèññèè îòäàëèëè êîìáèíàò (îáîðîò ÈÑÄ ñîñòàâëÿåò äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, è ñëó÷àéíûìè èõ èíâåñòèöèè íèêàê íå íàçîâåøü). Íàèáîëåå âëèÿòåëüíàÿ ïîëüñêàÿ åæåäíåâíàÿ ãàçåòà Gazeta Wyborcza íàçâàëà “àâàíòþðîé” òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî âîêðóã ïðèâàòèçàöèè Huty Stali Czestochova.  ñòàòüå îò 24 ôåâðàëÿ ïîä íàçâàíèåì “Ñóä íàä ãóòîé” àâòîðèòåòíîå èçäàíèå ãîâîðèò î òîì, ÷òî íåÿñíîñòü âîêðóã ðåøåíèÿ ïîëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ, íàìåêàÿ íà òðåõñòðàíè÷íîå ïèñüìî ãëàâû LNM Ëàêøìè Ìèòòàëà ïîëüñêîìó âèöå-ïðåìüåðó Åæè Ãàóñíåðó, êîòîðîå ïîÿâèëîñü óæå ïîñëå ïîäà÷è îôåðò LNM è ÈÑÄ. “ ïèñüìå ïîëüñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ïðåäëàãàëèñü íîâûå ôèíàíñîâûå ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïîêóïêè ïàêåòà àêöèé ãóòû” - ñîîáùàåò “Ãàçåòà”. Âòîðàÿ âåäóùàÿ ãàçåòà ñòðàíû Rzeczpospolita â ñòàòüå “Äåëî ïîëèòèêè, à íå áèçíåñà” öèòèðóåò ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè ÈÑÄ â Ïîëüøå Êîíñòàíòèíà Ëèòâèíîâà: “Ðåøåíèå ìèíèñòåðñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ñ÷èòàåì äèñêðèìèíàöèîííûì ïî îòíîøåíèþ ê Óêðàèíå. Ïî íàøåìó ìíåíèþ ÈÑÄ âûèãðàëî êîíêóðñ. Ìû ïðåäëîæèëè ëó÷øóþ îôåðòó. Áóäåì áîðîòüñÿ çà òî, ÷òîáû â êîíöå êîíöîâ ïîáåäèëî ïðàâî.  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìû îáðàòèìñÿ â ñóä. Îäíàêî ìû âñå òàêè íàäååìñÿ,

141


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -÷òî ýòî íå ïîíàäîáèòñÿ, ïîñêîëüêó ðåøåíèå ïî ïðèâàòèçàöèè áóäåò èçìåíåíî. … ðåøåíèè î ïðèçíàíèè ïîáåäèòåëåì LNM íåò íè îäíîãî ëîãè÷íîãî îáúÿñíåíèÿ”. Ãí Ëèòâèíîâ äîáàâèë, ÷òî â èãðó âìåøàëèñü ïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû, íà êîòîðûå ÈÑÄ íå èìååò âëèÿíèÿ”. Ãàçåòà Trybuna öèòèðóåò ïðåäñòàâèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, êîòîðûé â îòâåò íà àðãóìåíòû Ìèíèñòåðñòâà ãîñèìóùåñòâà î òîì, ÷òî â ñëó÷àå ïîêóïêè êîìáèíàòà óêðàèíñêèì èíâåñòîðîì, ñíèæàòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïðèøëîñü áû äðóãèì ìåòçàâîäàì, çàÿâèë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: “Huty Czestoñhowa íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñîãëàøåíèÿì ïî îãðàíè÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà ñòàëè è ñóáñèäèÿì ñî ñòîðîíû ÅÑ. Ïîýòîìó ÷àñòíûé èíâåñòîð, êóïèâ çàâîä, ìîæåò äåëàòü ñ íèì âñå ÷òî çàáëàãîðàññóäèòñÿ, â ðàìêàõ çàêîíà, â òîì ÷èñëå è óâåëè÷èâàòü ïðîèçâîäñòâî”. · Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ðåøåíèè ïðîáëåìû â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå, à íå â ðàìêàõ ñïîðà äâóõ ïðåäïðèÿòèé · Ïîä÷åðêíóòü çíà÷åíèå ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ðîñòà ÂÂÏ ñòðàíû è íàïîëíåíèÿ áþäæåòà · Äàòü ñèíõðîí – ñëîâà ïðåìüåð-ìèíèñòðà, êîòîðûé ðåçêî îñóæäàåò ïîçèöèþ Ïîëüøè è ãîâîðèò î ãîòîâíîñòè çàùèùàòü ïðàâà óêðàèíñêîãî áèçíåñà è óêðàèíñêèõ èíâåñòîðîâ. Êàê ïîëîæèòåëüíûé ïðèìåð ó÷àñòèÿ Óêðàèíû â èíâåñòèðîâàíèè åâðîïåéñêèõ ïðîåêòîâ – ïîêàçàòü ñîñòîÿâøóþñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå ïîêóïêó ÈÑÄ ïàêåòà àêöèé âåíãåðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà “Äþôåðêî” ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÁÞÄÆÅÒÀ È ÏÐÎÃÍÎÇÛ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÉ Ç.Ï. 21 ôåâðàëÿ â Êèåâå ïðîøëà ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ “Óêðàèíà â ÕXI âåêå”, íà êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, 142


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -âûñòóïèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû. Âàæíîñòü êîíôåðåíöèè îïðåäåëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèñóòñòâèåì íà íåé âûñîêèõ çàðóáåæíûõ ãîñòåé – ýêñ-Ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ Ìàäëåí Îëáðàéò, øåôà áþðî áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà Ìàðåêà Ñèâåöà, äèïëîìàòîâ, ïîëèòèêîâ. Êîíôåðåíöèÿ áûëà ïðèçâàíà äàòü îòâåò íà âîïðîñ: èìååò ëè Óêðàèíà ñòðàòåãè÷åñêîå âèäåíèå ïóòåé ðàçâèòèÿ ñâîåãî ãîñóäàðñòâà? 23 ôåâðàëÿ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñâåäåííîãî áþäæåòà Ìèíôèíà Ñåðãåé Ðûáàê â õîäå áðèôèíãà ñîîáùèë, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Óêðàèíû ðàáîòàåò íàä ïîäãîòîâêîé ïðîåêòà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2005 ãîä. “Ðàáîòà íà÷àëàñü î÷åíü ïëîäîòâîðíî”. Íà ñåãîäíÿ ñîçäàíî 6 ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà Áþäæåòà-2005. “Ðå÷ü èäåò î òåîðåòè÷åñêîì è ôóíäàìåíòàëüíîì îáîñíîâàíèè òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê ïåðåðàñïðåäåëåíèå ÂÂÏ ÷åðåç áþäæåò, ñóììà äîëãà”, ñêàçàë Ðûáàê. Ðàíåå ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîðó÷èë ïåðâîìó âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðó - ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Íèêîëàþ Àçàðîâó íà÷àòü ðàáîòó íàä ïðîåêòîì Ãîñáþäæåòà-2005. Áþäæåò íà 2004 ãîä óòâåðæäåí ñ äîõîäàìè 60 702,4 ìëí. ãðí., ðàñõîäàìè – 64192,2 ìëí.  òîì ÷èñëå äîõîäû îáùåãî ôîíäà – 47925,5 ìëí., ðàñõîäû – 51626,7 ìëí. ãðí. - 23 ôåâðàëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîñëå âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîôñîþçîâ è îðãàíèçàöèé ðàáîòîäàòåëåé. Àëåêñàíäðîì Ñòîÿíîì, çàÿâèë, ÷òî ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Óêðàèíû ñðàâíÿåòñÿ ñ ïðîæèòî÷íûì ìèíèìóìîì ê 2007 ãîäó. “Ðåàëüíî - 2007 ãîä”. À.Ñòîÿí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäòâåðäèë, ÷òî 100% ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó, îòìåòèâ âìåñòå ñ òåì, ÷òî ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â 2007 ãîäó òàêæå ïîâûñèòñÿ. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ïðîôñîþçîâ, ïðèáëèæåíèå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ê óðîâíþ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó143


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîýòàïíî è ïðåäïîëàãàòü ðîñò ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû â 2005 ãîäó äî 70% îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, â 2006 - äî 80%, â 2007 - äî 100%. Âèêòîð ßíóêîâè÷ â ñâîþ î÷åðåäü ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî “ïðàêòè÷åñêè ïîäãîòîâèëî” çàêîíîïðîåêò “Î ïîýòàïíîì ïîâûøåíèè ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû”, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåò óñêîðåíèå ïðèáëèæåíèÿ ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó. · Îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî áþäæåò ñòðàíû ôîðìèðóåòñÿ íå â êîíöå ãîäà, à â íà÷àëå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòðåìëåíèè ïðàâèòåëüñòâà ðàáîòàòü ýôôåêòèâíî, ñòàáèëüíî, ñîãëàñíî íàìå÷åííûì ïëàíàì. · Àêöåíòèðîâàòü ñëåäóþùèå ñëîâà ïðåìüåðà èç âûñòóïëåíèÿ íà êîíôåðåíöèè 21.02: “Ìè âïðàâ³ ïèøàòèñÿ íàøèìè åêîíîì³÷íèìè äîñÿãíåííÿìè. Òåìïè öüîãîð³÷íîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ äîçâîëÿþòü çðîáèòè òâåðäèé ³ íåäâîçíà÷íèé âèñíîâîê: åêîíîì³êà êðà¿íè ïîñòóïîâî íàáèðຠîáîðîòè. Òîð³ê ó ïðîìèñëîâîñò³ ñïîñòåð³ãàëîñÿ áóðõëèâå çðîñòàííÿ - ìàéæå 16 % ïðèðîñòó. Òåìïè ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè âèã³äíî âèä³ëÿþòü íàñ íà òë³ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ÿê ó ïîñòðàäÿíñüêèõ, òàê ³ á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í.” · Æåëàòåëüíî íå óïîìèíàòü ìîìåíòû êðèòèêè â àäðåñ îïïîçèöèè ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÓÊÐÀÈÍÛ - 23 ôåâðàëÿ ïðåññ-ñëóæáà Àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ñîîáùèëà, ÷òî Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò Óêðàèíû ïðîäîëæàåò ðàáîòó îòíîñèòåëüíî âûÿâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ íàðóøåíèé êîíêóðåíòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà ðåãèîíàëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ.

144


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â - Õåðñîíñêîé îáëàñòè ïðåêðàùåíû àíòèêîíêóðåíòíûå ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ÄÏ “Íîâîòðîèöêèé ýëåâàòîð” è ÄÏ “Óêððåçåðâ” (Êèåâ). Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ îòïóñêàëè ìóêó Ãîñðåçåðâà, óìûøëåííî çàâûøàÿ öåíû. Ìîòèâèðîâàëîñü ýòî íåîáõîäèìîñòüþ ïîêðûòèÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò ÄÏ “Óêððåçåðâ”, õîòÿ îáîñíîâàíèå îòíîñèòåëüíî ñóòè ýòèõ çàòðàò íå áûëî ïðåäîñòàâëåíî. Íà íàðóøèòåëåé íàëîæåíû øòðàôû.  Çàïîðîæñêîé îáëàñòè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ÎÀÎ “Ãóëÿéïîëüñêèé ýëåâàòîð” è ÎÀÎ “Âåñåëîâñêèé ýëåâàòîð”. Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ çëîóïîòðåáëÿëè ñâîèì ìîíîïîëüíûì ïîëîæåíèåì, çàâûøàÿ öåíû íà óñëóãè ïî îòãðóçêå çåðíà Ãîñðåçåðâà. Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà Êîìèòåòà íàðóøåíèÿ ïðåêðàùåíû, à íàðóøèòåëåé îáÿçàëè âîçìåñòèòü ïîòðåáèòåëÿì íåïðàâîìåðíî âçûñêàííûå ñðåäñòâà. Ïðåäñåäàòåëü Àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà Àëåêñåé Êîñòóñåâ, êîììåíòèðóÿ ðàññìîòðåíèå ýòèõ äåë, îòìåòèë: “Ìóêà è çåðíî èç Ãîñðåçåðâà èìåþò äëÿ ñòðàíû îãðîìíîå çíà÷åíèå. Îíè äîëæíû îáåñïå÷èòü äîñòóïíûå öåíû íà õëåá è ãàðàíòèðîâàòü ñòàáèëüíîñòü âñåõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêîâ. Ëþáûå ñïåêóëÿöèè ñ ýòèìè ðåñóðñàìè - ýòî íå ïðîñòî íàðóøåíèå çàêîíà, à òÿæåëûé óäàð ïî æèçíåííûì èíòåðåñàì ìèëëèîíîâ ëþäåé. - 23 ôåâðàëÿ èíôîðìàöèîííûé ñåðâåð Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Óêðàèíû ñîîáùèë, ÷òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ áûëî â íàëè÷èè 63,2 òûñ.ò äèçåëüíîãî òîïëèâà (íà 9,6% ìåíüøå, ÷åì 1 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà) è 16,2 òûñ.ò áåíçèíà (íà 11,1% ìåíüøå). Õóæå îñòàëüíûõ îáåñïå÷åíû äèçåëüíûì òîïëèâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé (íà 41,0% ìåíüøå, ÷åì áûëî íà 1 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà), Çàïîðîæñêîé (íà 40,7%), áåíçèíîì - Íèêîëàåâñêîé (íà 45,9%) è Äíåïðîïåòðîâñêîé (íà 42,7% ìåíüøå) îáëàñòåé.

145


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -- 24 ôåâðàëÿ ˲ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì ñîîáùèëà, ÷òî íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå çåðíà íà ïðîøëîé íåäåëå öåíû íà ïøåíèöó èçìåíèëèñü íåçíà÷èòåëüíî. Ôóðàæíàÿ ïøåíèöà äîðîæàëà, ïøåíèöà æå ïðîäîâîëüñòâåííàÿ 5-ãî êëàññà, íàïðîòèâ, íåñêîëüêî ñíèçèëàñü â öåíå. - 24 ôåâðàëÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ êîðïîðàöèè “Èíòåðïàéï”, èçáðàíûé ïðåäñåäàòåëåì Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ “Õåðñîíñêèå êîìáàéíû”, Ìàêñèì Áàñîâ, ÷òî êîðïîðàöèÿ “Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ãðóïïà “Èíòåðïàéï”, ÿâëÿþùàÿñÿ àêöèîíåðîì ÎÀÎ “ËÊ “Óêðàãðîìàøèíâåñò”, ïðèñòóïèëà ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ â Óêðàèíå. Ïî ñëîâàì Ì.Áàñîâà, êîðïîðàöèÿ “Èíòåðïàéï” îòíîñèò ðàçâèòèå ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ â Óêðàèíå ê ñòðàòåãè÷åñêèì ïðèîðèòåòàì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. “Óêðàèíà – ñòðàíà ñ òðàäèöèîííî ìîùíûì àãðîïðîìûøëåííûì ñåêòîðîì, – îòìåòèë îí, – ïîýòîìó ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèå ÿâëÿåòñÿ äëÿ Óêðàèíû îäíèì èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ èíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ”. “Ïîòåíöèàë îòðàñëè îãðîìåí, – ñêàçàë Ì.Áàñîâ, – â òî æå âðåìÿ, îíà ñåãîäíÿ íóæäàåòñÿ â ìîùíîì ïðîìûøëåííîì èíâåñòîðå. - 24 ôåâðàëÿ Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ Ìèíèñòðîì àãðàðíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Âèêòîðîì Ñëàóòîé.  õîäå âñòðå÷è áûëè îáñóæäåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ÀÏÊ Óêðàèíû.  ÷àñòíîñòè, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñîñðåäîòî÷èë âíèìàíèå Â.Ñëàóòû íà âîïðîñå ðàçâèòèÿ ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ â Óêðàèíå. Ë.Êó÷ìà îòìåòèë, ÷òî âîçëàãàåò íàäåæäû íà ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìàì ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ â Óêðàèíå, êîòîðîå ïðîéäåò 2 ìàðòà â Õàðüêîâå: “Î÷åíü íàäåþñü íà ñîâåùàíèå â Õàðüêîâå.  êàêîì ñîñòîÿíèè òåõíèêà, - ìû âñå õîðîøî çíàåì. Ñåãîäíÿ óáîðî÷íûå çàâîäû âñå ïðàêòè÷åñêè ñòîÿò, îïÿòü çà ãðàíèöåé ïîêóïàòü âñå âòðèäîðîãà, òàê èëè íåò? Ëüãîòû 146


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -èì ñîçäàâàòü. À äëÿ ñâîèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íè÷åãî íå äåëàåì. Íè òðàêòîðîâ, íè êîìáàéíîâ... Íèêòî æå íè÷åãî íå äåëàåò! Õîòÿ áû ðàçîáðàëèñü ñ ïðîìûøëåííîñòüþ ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ - ÷òî îíà åñòü, íà ÷òî îíà ðàáîòàåò”. Âî âðåìÿ áåñåäû áûë îáñóæäåí òàêæå âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ õëåáîì. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà íåäîïóùåíèè ïîâòîðåíèÿ ïðîøëîãîäíåé ñèòóàöèè íà ðûíêå çåðíà â Óêðàèíå.  ñâîþ î÷åðåäü Â.Ñëàóòà îòìåòèë, ÷òî Ìèíèñòåðñòâîì àãðàðíîé ïîëèòèêè ñòàâèòñÿ öåëü, ÷òîáû â 2004 ãîäó â ñòðóêòóðå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé áûëî 50-52% çåðíîâûõ êóëüòóð. “Ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâî õëåáîì, à æèâîòíîâîäñòâî - êîðìàìè”, - ïîä÷åðêíóë îí.  õîäå âñòðå÷è àêöåíòèðîâàëîñü âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ñêîðåéøåãî ïðèíÿòèÿ áàçîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ â ÀÏÊ äëÿ ðåàëèçàöèè â áëèæàéøèå 5-10 ëåò îñíîâíûõ çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä îòðàñëüþ. - 25 ôåâðàëÿ ÀÏÊ Èíôîðì ñîîáùèëà î òîì, ÷òî â 2003 ãîäó Óêðàèíà ñîáðàëà ðåêîðäíî íèçêèé óðîæàé çåðíà. Ñáîð çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð â 2003 ãîäó ñîñòàâèë 20,22 ìëí. òîíí â âåñå ïîñëå äîðàáîòêè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íèçêèì ïîêàçàòåëåì â èñòîðèè íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Ýòî ïî÷òè â 2 ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, êîãäà áûëî ñîáðàíî 38,8 ìëí. òîíí. Ñòîëü íèçêèé óðîæàé áûë îáóñëîâëåí â ïåðâóþ î÷åðåäü çíà÷èòåëüíîé ïîòåðåé ïîñåâîâ îçèìûõ êóëüòóð, îñíîâó êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ïøåíèöà, èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé çèìîé 2002-2003 ãã. Òàê îáùàÿ óáîðî÷íàÿ ïëîùàäü ïøåíèöû ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ãîäîì ñîêðàòèëàñü â 2,75 ðàçà, à óðîæàéíîñòü - â 2,1 ðàçà.  ðåçóëüòàòå áûë ïîëó÷åí ðåêîðäíî íèçêèé âàëîâîé ñáîð ïøåíèöû, ñîñòàâèâøèé 3,6 ìëí. òîíí. Ýòî â 5,7 ðàç ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ãîäîì. · Ïîä÷åðêíóòü äåÿòåëüíîñòü ïðàâèòåëüñòâà íàä îáåñïå÷åíèåì ñòàáèëüíîñòè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà â Óêðàèíå 147


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -· Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà âíåäðåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß 24 ôåâðàëÿ â ÑÌÈ îïóáëèêîâàí àíîíñ î òîì, ÷òî 26-29 ôåâðàëÿ íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî êîìïëåêñà “Ýêñïîöåíòð Óêðàèíû” (ïàâèëüîí ¹1) ñîñòîèòñÿ “Âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ Ïîëòàâñêîé îáëàñòè” è ïðåçåíòàöèÿ Íàöèîíàëüíîé Ñîðî÷èíñêîé ÿðìàðêè â Êèåâå. Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Âèêòîðà ßíóêîâè÷à â òå÷åíèå 2004 ãîäà íà òåððèòîðèè Íàöèîíàëüíîãî êîìïëåêñà “Ýêñïîöåíòð Óêðàèíû” áóäóò ïðîâîäèòüñÿ âûñòàâêå-ïðåçåíòàöèè îáëàñòåé è ðåãèîíîâ Óêðàèíû, öåëü êîòîðûõ – äåìîíñòðàöèÿ ðåàëüíûõ äîñòèæåíèé îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé âî âñåõ îáëàñòÿõ ýêîíîìèêè. 25 ôåâðàëÿ óêðàèíñêèå ïåâöû, ìóçûêàíòû, àâòîðû è ïðåäïðèíèìàòåëè øîó-áèçíåñà îáðàòèëèñü ñ îòêðûòûì ïèñüìîì ê ïðåìüåð-ìèíèñòðó.  ïèñüìå îíè òðåáóþò “îáðàòèòü âíèìàíèå è ÷åòêî îòðåàãèðîâàòü íà ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû íàðóøåíèÿ óêðàèíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà òåëåðàäèîîðãàíèçàöèÿìè Óêðàèíû”. Íà ñåãîäíÿ ïîä ýòèì äîêóìåíòîì ïîäïèñàëñÿ ïîäïèñàëñÿ 51 ÷åëîâåê. Ýòî ïèñüìî áûëî îáíàðîäîâàíî 5 ôåâðàëÿ. Ñ òåõ ïîð, ïî ñëîâàì À.ÇÛÐÈÍÀ, ïðèñóòñòâèå óêðàèíñêèõ èñïîëíèòåëåé â ýôèðå óâåëè÷èëîñü íà 20%. · Ïîä÷åðêíóòü ïðèâåðæåííîñòü ïðåìüåðà ê îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðå è åãî ñòðåìëåíèå ìàêñèìàëüíî ñîäåéñòâîâàòü åå ðàçâèòèþ · Æåëàòåëüíî ðàçìåñòèòü êîììåíòàðèé ïðåäñòàâèòåëÿ øîó-áèçíåñà, àðãóìåíòèðóþùåãî ïðîáëåìó è äåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà â äàííîì íàïðàâëåíèè

148


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÏÎÅÇÄÊÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ Ïîåçäêà ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû Â. ßíóêîâè÷à â ðåãèîíû: Íèêîëàåâñêóþ, Õåðñîíñêóþ, Çàïîðîæñêóþ îáëàñòè. 25 ôåâðàëÿ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû îòïðàâèòñÿ ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â ðåãèîíû. Ïðåìüåð ïîñåòèò Íèêîëàåâñêóþ, Õåðñîíñêóþ è Çàïîðîæñêóþ îáëàñòè.  ïîåçäêå ïðåìüåð áóäåò íàõîäèòüñÿ äî 27 ôåâðàëÿ. Íåîäíîêðàòíî â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ïðåìüåð-ìèíèñòð îáðàùàë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü áîëåå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà öåíòðàëüíîé è ìåñòíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. 25 ôåâðàëÿ â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïîëîæèòåëüíîé ðàáîòû ÑÝÇ Â. ßíóêîâè÷ îòìå÷àåò îïûò ðàáîòû ÑÝÇ “Íèêîëàåâ”. Ïðàâèòåëüñòâî âûñòóïàåò çà ïðîäëåíèå äåéñòâèÿ çàêîíà “Î ðàçâèòèè ñóäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â Óêðàèíå”. Â. ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî íåîáõîäèìî íàðàáàòûâàòü ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà óêðàèíñêîãî ôëîòà. 25 ôåâðàëÿ ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæèâàåò ñòðîèòåëüñòâî çàïîðîæñêèõ ìîñòîâ óòâåðæäåíî ÒÝÎ, ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå, çàâåðøàþòñÿ ïðîåêòíûå ðàáîòû. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 27 ôåâðàëÿ, âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ 65-îé ãîäîâùèíû ñî äíÿ îñíîâàíèÿ çàïîðîæñêîé îáëàñòè, Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàëîæèò ñèìâîëè÷íûé êàìåíü íà ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ìîñòîâ. Íàïîìíèì, ÷òî ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà íà÷àëàñü ìàñøòàáíàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà ãðàíèòíûõ ïîðîä ïîä îïîðû áóäóùèõ ìîñòîâ. Ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüíûå ðàáîòû âûïîëíåíû óæå íà 80%. Ïðè ïîääåðæêå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà ãðàíäèîçíàÿ ñòðîéêà ìîæåò íà÷àòüñÿ óæå â ýòîì ãîäó, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè. 26 ôåâðàëÿ  ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Çàïîð³ææÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à îáëàñòü

149


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -â³äâ³äàâ ³ ãîëîâà Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñ³é Êîñòóñºâ, ÿêèé º êóðàòîðîì ðåã³îíó ïî ë³í³¿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â. “ õîä³ ï³äãîòîâêè òà çä³éñíåííÿ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à áóëà ïðîâåäåíà âåëèêà ðîáîòà ç ïðåäñòàâíèêàìè äåðæàâíèõ óñòàíîâ - ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ̳í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ̳í³ñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó â ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, ̳í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Âèð³øåíî ðÿä êîíêðåòíèõ ïèòàíü. Ïðåäñòàâíèêè Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó ïðîâåëè ïðèéîì ãðîìàäÿí. Çà ðåçóëüòàòàìè ïî¿çäêè ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò äîðó÷åííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, âèêîíàííÿ ÿêîãî ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ ³ñíóþ÷èõ æèòòºâî âàæëèâèõ äëÿ ðåã³îíó ïðîáëåì”. 26 ôåâðàëÿ Â. ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî “âîïðîñ äîñòðîéêè êðåéñåðà “Óêðàèíà” áóäåò ðàññìîòðåí â áëèæàéøåå âðåìÿ êàê íà óðîâíå ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî ðåôîðìèðîâàíèþ Âîîðóæåííûõ Ñèë, òàê è íà óðîâíå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî “óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî äàííîìó âîïðîñó áóäåò ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå”. Ãîâîðÿ î ïðîáëåìàõ ñ êðåéñåðîì “Óêðàèíà”, Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò âîïðîñ î÷åíü áîëåçíåííûé, îí âîëíóåò è ïðàâèòåëüñòâî, è Ïðåçèäåíòà. ×òîáû äîñòðîèòü êðåéñåð â Óêðàèíå, ïî ñëîâàì ïðåìüåðà, íóæíî íàéòè ïîêóïàòåëÿ. “Âîîðóæåíèå êðåéñåðà ïî÷òè íà 100 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêîå, è ìû ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå ñ ðîññèÿíàìè, êîòîðîå äàåò íàì âîçìîæíîñòü íàéòè ïîêóïàòåëÿ è âìåñòå çàâåðøèòü ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà”, - îòìåòèë Âèêòîð ßíóêîâè÷, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ðàáîòàåò íàä ýòèì âîïðîñîì. 26 ôåâðàëÿ ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ â³äâ³äàâ ì³ñòî Öþðóïèíñüê,

150


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äå îçíàéîìèâñÿ ç ðîáîòîþ äèòÿ÷îãî áóäèíêó-³íòåðíàòó òà çàâîäó, ùî íàëåæèòü ÒΠ“Ñï³âäðóæí³ñòü ³í³ö³àòèâíèõ, ïðàöåçäàòíèõ ³íâàë³ä³â” (Ѳϲ). Ó áóäèíêó-³íòåðíàò³ Ãëàâà Óðÿäó âðó÷èâ ä³òÿì òåëåâ³çîðè òà êîìï’þòåðíó òåõí³êó, à â ÒΠ“Ѳϲ” îçíàéîìèâñÿ ç âèðîáíèöòâîì, íà ÿêîìó 50 â³äñîòê³â ïðàöþþ÷èõ º ³íâàë³äàìè. ³í òàêîæ âðó÷èâ êëþ÷³ â³ä ï’ÿòè àâòîìîá³ë³â “Òàâð³ÿ” òà òðüîõ êâàðòèð ³íâàë³äàì. Öþðóïèíñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ îäåðæàëà äâ³ “Ãàçåë³” “øâèäêî¿ äîïîìîãè”. Ãëàâà Óðÿäó òàêîæ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáì³íó “Ïðî íàäàííÿ ÒΠ“Ѳϲ” â³äñòðî÷êè íà óìîâàõ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ó ñïëàò³ ÏÄÂ, àêöèçíîãî çáîðó òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ³ç çàñòîñóâàííÿì íóëüîâî¿ ñòàâêè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì òåðì³íîì äî ê³íöÿ 2006 ðîêó”. ϳñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç âèðîáíèöòâîì íà õë³áîêîìá³íàò³ ÒΠ“Ѳϲ” ³êòîð ßíóêîâè÷ íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ â êîæíîìó ðåã³îí³ òàêî¿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ³íâàë³ä³â, ÿêà ñòâîðåíà â Öþðóïèíñüêó. “Ìè ââàæàºìî, ùî öå íàø îáîâ’ÿçîê ³ ìè ïîâèíí³ òóò îá’ºäíàòèñÿ, ðàçîì âèêîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä ³ ìîæëèâîñò³”. ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³äêðåñëèâ, ùî öÿ ñïðàâà ñï³ëüíà äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ôîíä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ì³ñöåâèõ âëàä, óðÿäó òà ïàðëàìåíòó. 27 ôåâðàëÿ ñâ³é â³çèò äî Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ ³êòîð ßíóêîâè÷ çàê³í÷èâ íàðàäîþ ç ãîñïîäàð÷èì àêòèâîì îáëàñò³. ϳä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ì³ñöåâèì ÷èíîâíèöòâîì ïðåì’ºð-ì³í³ñòð áóâ “ïî-øàõòàðñüêè” â³äâåðòèì. ³í ðîçêðèòèêóâàâ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³þ çà áåçä³ÿëüí³ñòü. ³êòîð ßíóêîâè÷ â³äçíà÷èâ, ùî “ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ ã³ðøå ïîëîæåííÿ, ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñóñ³äíüîþ Ìèêîëà¿âñüêîþ îáëàñòþ, ³ ì³ñöåâ³ âëàäè íå ðîáëÿòü çóñèëü äëÿ âèïðàâëåííÿ ñèòóàö³¿”, äîäàâøè, ùî ÿêùî í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, âëàäà “âòðàòèòü îáëè÷÷ÿ”. Ïðè öüîìó ßíóêîâè÷ ï³äêðåñëèâ íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáèòè êîíêðåòíó ïðîãðàìó äëÿ òîãî, ùîá ùî-íåáóäü çì³íèëîñÿ.

151


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -27 ôåâðàëÿ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë â Õåðñîíå, ÷òî “ó Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà íåò äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ ê Óêðàèíå êàñàòåëüíî ïðåäîñòàâëåíèÿ åé ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Ïî åãî ñëîâàì, íåäàâíî Óêðàèíà ïîëó÷èëà ïèñüìî îò êîìèññàðà ÅÑ ïî òîðãîâëå, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî Åâðîñîþç áîëüøå íå èìååò ê Óêðàèíå âîïðîñîâ ïî ýòîé ïðîáëåìå.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî æäåò ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ÅÑ, îòìåòèë ßíóêîâè÷. Ïðåìüåð ñîîáùèë, ÷òî ñåé÷àñ ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû Óêðàèíû ñ ÅÑ ïî âîïðîñàì ìèíèìèçàöèè ïîñëåäñòâèé ðàñøèðåíèÿ Åâðîñîþçà. “Íàñ âîëíóåò, ÷òîáû îáúåìû íàøèõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé è ïîñòàâîê íå óìåíüøàëèñü, à óâåëè÷èâàëèñü, è íå áûëî áàðüåðîâ íà ýòîì ïóòè”, - ñêàçàë îí, îòìåòèâ, ÷òî ýòîò âîïðîñ âîëíóåò íå òîëüêî Óêðàèíó, íî è òå 10 ñòðàí, êîòîðûå ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà âîéäóò â ñîñòàâ ÅÑ. Êàê ñîîáùàëîñü, âî âòîðîé ïîëîâèíå 2003 ãîäà Óêðàèíà ïîëó÷èëà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå èç Åâðîêîìèññèè ñ ïðîñüáîé ïîäòâåðäèòü âûïîëíåíèå íåêîòîðûõ âîïðîñîâ, ÿâëÿâøèõñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Òîãäà æå ïðåìüåð çàÿâèë, ÷òî ýòè âîïðîñû óæå ðåøåíû. · Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ïðåìüåð ïðîôåññèîíàëüíî ïîäõîäèò ê äåëó, ïîñåùàÿ ýêîíîìè÷åñêè çíà÷èìûå äëÿ ñòðàíû îáúåêòû. · Îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäñòâà êîìáàéíîâ â Óêðàèíå, â ðàìêàõ àíòèêðèçèñíîé êàìïàíèè ïðàâèòåëüñòâà â ñâÿçè ñ çåðíîâûì êðèçèñîì. Ïîä÷åðêíóòü âíèìàíèå ïðåìüåðà ê ïðîèçâîäñòâó îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè · Ïîêàçàòü ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû â ïîåçäêå ïî Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè – âûñòóïëåíèå ïåðåä êîðàáåëàìè, âûñîêóþ îöåíêó äåÿòåëüíîñòè íèêîëàåâñêèõ âëàñòåé. Äàòü ñëîâà ïðåìüåðà: “Ïðîãðà-

152


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìó äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè áóä³âíèöòâà óêðà¿íñüêîãî ôëîòó íàì òðåáà íàïðàöüîâóâàòè ³ ïåðåäáà÷èòè â í³é óñ³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ íà ñüîãîäí³ ³ñíóþòü”, “ íàñ º ìîæëèâ³ñòü çàëó÷èòè äî ðîáîòè ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâó êîàë³ö³þ, ÿêà ïîâèííà âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³, ïðèéìàþ÷è â³äïîâ³äí³ çàêîíè”. ·  ïðîòèâîâåñ Íèêîëàåâñêîé ïîêàçàòü Õåðñîíñêóþ îáëàñòü, ãäå ïðåìüåð âûñêàçàë íåäîâîëüñòâî â àäðåñ îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà. Îáëàñòü íàõîäèòñÿ íà ïîñëåäíåì ìåñòå â Óêðàèíå ïî êîëè÷åñòâó èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, è Â.ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî åñëè ñèòóàöèÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ íå áóäåò èñïðàâëåíà, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñåðü¸çíûå êàäðîâûå âûâîäû. Óêàçàòü íà òî, ÷òî Â.ßíóêîâè÷ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåò èìåííî ïðîáëåìàì èíâåñòèöèé â óêðàèíñêóþ ýêîíîìèêó ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÓÊÐÀÈÍÛ Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÃÎÑÄÓÌÛ ÐÎÑÑÈÈ Á.ÃÐÛÇËÎÂÛÌ. 25 ôåâðàëÿ ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Ðîññèè Áîðèñ Ãðûçëîâ âñòðåòèëñÿ ñ ïåðâûìè ëèöàìè Óêðàèíû. Ðîññèéñêèé ñïèêåð èíèöèèðîâàë â Êèåâå óêðàèíñêî-ðîññèéñêóþ ìåæïàðëàìåíòñêóþ ãðóïïó äëÿ ðàçâèòèÿ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (ÅÝÏ). 25 ôåâðàëÿ â õîäå ñâîåãî âèçèòà â Êèåâ ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Áîðèñ Ãðûçëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îò ÷åòêîé è ñëàæåíîé ðàáîòû ðîññèéñêèõ è óêðàèíñêèõ èíæåíåðîâ-ïðîåêòèðîâùèêîâ çàâèñèò “áóäóùåå è ïðåñòèæ ÑÍÔ. Àí-70, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ÿâëÿåòñÿ “ïðîåêòîì íîâîé ýïîõè”. Ïî çàìûñëó ñîçäàòåëåé, ëàéíåð ñìîæåò âçÿòü íà áîðò áîëåå 400 ÷åëîâåê, à â ìîäèôèöèðîâàííîì âàðèàíòå - áîëåå 20 åäèíèö áðîíåòåõíèêè. Ïîäîáíûå

153


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìàøèíû ìîãóò îêàçàòü íåîöåíèìóþ ïîìîùü ïðè ïðîâåäåíèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ îïåðàöèé. Íà âñòðå÷å äóìñêîãî ïðåäñåäàòåëÿ ñ óêðàèíñêèì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì áûë îáñóæäåí “øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé”. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà â î÷åðåäíîé ðàç ïîä÷åðêíóë íåèçìåííóþ ïîçèöèþ Óêðàèíû îòíîñèòåëüíî ñîçäàíèÿ çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Ïî ìíåíèþ ßíóêîâè÷à, ýòî äîëæíî ñòàòü ïåðâûì ýòàïîì íà ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (ÅÝÏ). Ïðè ýòîì âûñîêèå ñòîðîíû çàÿâèëè, ÷òî ñîçäàäóò âñå óñëîâèÿ äëÿ ðàòèôèêàöèè äîãîâîðîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå, î ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè Àçîâñêîãî ìîðÿ è Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà, à òàêæå Ñîãëàøåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè ÅÝÏ. 25 ôåâðàëÿ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ îòìå÷àåò íåèçìåííîñòü ïîçèöèè Óêðàèíû îòíîñèòåëüíî ñîçäàíèÿ çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè êàê ïåðâîãî ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïðè ýòîì áûëî îòìå÷åíî, ÷òî è óêðàèíñêàÿ, è ðîññèéñêàÿ ñòîðîíû ñîçäàþò âñå óñëîâèÿ äëÿ ñèíõðîííîé ðàòèôèêàöèè Äîãîâîðîâ îá óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöå, î ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè Àçîâñêîãî ìîðÿ è Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà, à òàêæå Ñîãëàøåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè ÅÝÏ. Òîâàðîîáîðîò ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé çà ÿíâàðü 2004 ãîäà ñîñòàâèë $880,4 ìëí. Óêðàèíîé èìïîðòèðîâàíî èç Ðîññèè òîâàðîâ íà $592,6 ìëí., ýêñïîðòèðîâàíî â Ðîññèþ íà $287,8 ìëí. Îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî ñîñòàâèëî $304,9 ìëí. · Ïîä÷åðêíóòü êîíòàêòû ïðåìüåð-ìèíñòðà Óêðàèíû ñ ïåðâûìè ëèöàìè Ðîññèè · Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçÿõ ñ Ðîññèåé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ïðàâèòåëüñòâà íàä èõ óêðåïëåíèåì

154


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÏÎÅÇÄÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÂÎ ËÜÂÎÂÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ 26 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû âî Ëüâîâñêóþ îáëàñòü. Âî âðåìÿ ïîåçäêè Ïðåçèäåíò ïîñåòèë óêðàèíñêî-íåìåöêîå ïðåäïðèÿòèå “Ëåîíè Âàýðèíã Ñèñòåìñ” - êðóïíåéøóþ íåìåöêóþ èíâåñòèöèþ â Óêðàèíå. Ïîåçäêà ÿâèëàñü ñâîåîáðàçíûì ïðîäîëæåíèåì âñòðå÷è Ë.Êó÷ìû ñ êàíöëåðîì ÔÐà Ã.Øð¸äåðîì. Òàêæå Ïðåçèäåíò ïîñåòèë íîâûé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð, îòêðûòûé íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà. · Îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî ïðåäïðèÿòèå “Ëåîíè Âàýðèíã Ñèñòåìñ” ñòàëî ñâîåîáðàçíûì ïîñëåäñòâèåì ïðîøëîãîäíèõ ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ïðåìüåðîì Â.ßíóêîâè÷åì è êàíöëåðîì Ã.Øð¸äåðîì. Óêàçàòü íà òî, ÷òî ïîëèòèêà Â.ßíóêîâè÷à íàïðàâëåíà íà îòêàç îò êðåäèòîâ è íà ïîèñê èìåííî èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû.

155


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Äî ïåðåäà÷³ “Ïàðëàìåíòñüêèé â³ñíèê” â³ä 28 ëþòîãî 1. 28 ëþòîãî â³äáóäåòüñÿ ï³äñóìêîâå çàñ³äàííÿ óðÿäó. Ñ.Ãàâðèøó: Îö³í³òü, áóäü ëàñêà, ó äåíü ï³äñóìêîâîãî çàñ³äàííÿ Êàáì³íó ï³äñóìêè ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³ òà äåëåãîâàíèõ íåþ ÷ëåí³â óðÿäó. ßê³ ïåðñïåêòèâè ó öüîìó ïëàí³ â³äêðèâຠï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâî¿ êîàë³ö³¿? ßê âïëèíå íà ñï³ëüíó ðîáîòó á³ëüøîñò³ ÂÐ òà óðÿäó î÷³êóâàíå ïðèéíÿòòÿ ïîë³òðåôîðìè? Â.Êîíîâàëþêó, Ð.Áîãàòèðüîâ³é: Ïðîêîìåíòóéòå ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó ³ îñîáèñòî éîãî ãëàâè – âèñóâàíöÿ âàøî¿ ôðàêö³¿. 2. Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ äðóãîãî åòàïó ïîë³òðåôîðìè: ¿¿ ïîøèðåííÿ íà ð³âåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ×ëåíàì ïðîô³ëüíîãî êîì³òåòó (“„ïðàâèëüíèì” – Þ.Éîôôå, Ã.Äàøóò³í, À.Ðàõàíñüêèé); äåïóòàòàì á³ëüøîñò³-þðèñòàì (Ì.Îí³ùóê, Ì.Ãàïî÷êà, Â.Êîíîâàëþê, À.Çàäîðîæí³é): ×îìó ãëàâà äåðæàâè ïðèä³ëÿº òàêó óâàãó ðåôîðìóâàííþ òà ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ? ×è áóäå ïîâíîö³ííîþ ïîë³òðåôîðìà, ÿêùî âîíà çä³éñíèòüñÿ ëèøå íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³? ßêîþ ìຠáóòè ñõåìà âèáîð³â äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ âèáîðíèõ îðãàí³â? ßêîþ ì³ðîþ òóò ïîòð³áåí ïðîïîðö³éíèé åëåìåíò? Ö³ æ ïèòàííÿ ìîæíà ñïðîáóâàòè ïîñòàâèòè Ì.Ðóäüêîâñüêîìó (ÑÏÓ), À.Ìàðòèíþêó (ÊÏÓ). Ïîò³ì ïî÷èñòèòè â³äïîâ³ä³ â³ä àíòèâëàäíî¿ ðèòîðèêè. 3. Óêðà¿íó âèêëþ÷èëè ç òàê çâàíîãî “÷îðíîãî ñïèñêó” FATF.

156


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ñ.Áóðÿêó, Á.Ãóáñüêîìó, Ñ.Îñèö³, Ä.Ñâÿòàøó, Â.Ô³àëêîâñüêîìó, Ô.Øïèãó: ßê³ ïîçèòèâí³ äëÿ Óêðà¿íè íàñë³äêè ìàòèìå âèêëþ÷åííÿ ç “„÷îðíîãî ñïèñêó” FATF? Íàñê³ëüêè åôåêòèâí³øèì ñòàíå êîíòðîëü íàä ò³íüîâèìè ãðîøîâèìè ïîòîêàìè? ×îìó â ãðóäí³ 2002 ðîêó “Íàøà Óêðà¿íà” ç³ðâàëà ãîëîñóâàííÿ ïî çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ, ÿê³ ïðîñèëà ïðèéíÿòè FATF? 4. ̳í³ñòð äåðæìàéíà Ïîëüù³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðîäàæ êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é êîìá³íàòó “„Ãóòà ×åíñòîõîâà” áðèòàíñüêî-³íä³éñüêîìó êîíñîðö³óìó, õî÷à òåíäåðíèé êîì³òåò îäíîñòàéíî ïðîãîëîñóâàâ íà êîðèñòü ²íäóñòð³àëüíîãî ñîþçó Äîíáàñó. Äåïóòàòàì ç “Ðåã³îí³â Óêðà¿íè” (Þ.Éîôôå, Ð.Áîãàòèðüîâà, Â.Êîíîâàëîê, Þ.Çâÿã³ëüñüêèé): ßê âè îö³íþºòå òàêå ð³øåííÿ ïîëüñüêîãî ì³í³ñòðà? ×îìó òàêèé ï³äõ³ä äî óêðà¿íñüêîãî ³íâåñòîðà? 5. Þ.Òèìîøåíêî çàêëèêàëà äî ïðîâåäåííÿ ó áåðåçí³ ìàñîâèõ àêö³é ïðîòåñòó, ïðèóðî÷åíèõ äî ïðèéíÿòòÿ ïîë³òðåôîðìè. Äåïóòàòàì á³ëüøîñò³ (áàæàíî Î.Áàíäóðö³ ÿê ãåíåðàëó ì³ë³ö³¿): ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ïîä³áíèõ àêö³é? ßêîþ ì³ðîþ âîíè çàãðîæóþòü ãðîìàäÿíñüêîìó ñïîêîþ ³ ïîðÿäêó?

157


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÌÛ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÓÊÐÀÈÍÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 3 ìàðòà Êàáìèí âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà îáñóäèëè âîïðîñû îò÷åòà ïðàâèòåëüñòâà ïåðåä ïàðëàìåíòîì î âûïîëíåíèè ïðåäûäóùåé ïðîãðàììû “Äåéñòâåííîñòü, îòêðûòîñòü, ðåçóëüòàòèâíîñòü”, à òàêæå âîïðîñ öåëåñîîáðàçíîñòè âûíåñåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäû íîâîé ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè Êàáìèíà. 9 ìàðòà äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Àëåêñåé Ïëîòíèêîâ îòìå÷àåò, ÷òî “ïðàâèòåëüñòâî Þùåíêî ñðåäè øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ äåéñòâèòåëüíî àññîöèèðóåòñÿ ñ íà÷àëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, îäíàêî ñïåöèàëèñòû ïîíèìàþò, ÷òî ýòî íå òàê. Ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, èìåííî ïðàâèòåëüñòâî Â. ßíóêîâè÷à ñåé÷àñ èìååò ðåàëüíûå ðû÷àãè ïîçèòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó”.  êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ ýêñïåðò ïðèâîäèò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè; “ïðàâèòåëüñòâî ðàáîòàåò óæå áîëüøå ãîäà è ôàêòè÷åñêè èçáàâèëîñü îò íåãàòèâíîãî “íàñëåäèÿ ïðîøëîãî”; ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî óïðàâëÿòü òàêèì ðîñòîì, íî è ñòèìóëèðîâàòü åãî, òàê êàê â äàííîì ñëó÷àå âîçíèêàåò äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ íå òîëüêî äëÿ ðàáîòû êîíêðåòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, íî è äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû â öåëîì. Ôàçà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, êîòîðàÿ èìååò âñå îñíîâàíèÿ ïðîäîëæàòüñÿ åùå äîñòàòî÷íî äîëãî, ñîâïàäàåò ñ äåéñòâèÿìè ïðàâèòåëüñòâà, íàïðàâëåííûìè íà òî, ÷òîáû íå òîëüêî ñîõðàíèòü òàêîé ðîñò, íî è óïðî÷èòü åãî, è ñòèìóëèðîâàòü”. 10 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî â ñðåäó ïðàâèòåëüñòâî íàïðàâèëî

158


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íà ðàññìîòðåíèå â Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû ïðîåêò ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû íà 2004 ãîä, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ýôôåêòèâíîñòü Îòâåòñòâåííîñòü”. Ïî ñëîâàì ïðåìüåðà, ïðîåêò ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ïîäàííûõ â õîäå îáñóæäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà â 2003 ãîäó. Êàáìèí íàìåðåí óòâåðäèòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2005 ãîä, à òàêæå ðàññìîòðèò öåëåñîîáðàçíîñòü ïîäãîòîâêè ñîâìåñòíîãî ñ Åâðîïåéñêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ ïðîåêò ðåìîíòà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Êèåâ-×îï. Â. ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî “ýòà ïðîãðàììà áóäåò ïðåäìåòîì øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ. Ñåãîäíÿ ìû îòïðàâèëè åå â ïàðëàìåíò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âî ôðàêöèÿõ è êîìèòåòàõ, à ïîòîì ïðîãðàììà áóäåò îáñóæäàòüñÿ ñ ïðåçèäèóìîì Àêàäåìèè íàóê”. Ïî ìíåíèþ ïðåìüåðà, êîíñóëüòàöèè ýêñïåðòîâ ïîçâîëÿò ïðàâèòåëüñòâó óëó÷øèòü ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â 2004 ãîäó. 10 ìàðòà Êàáèíåò ìèíèñòðîâ íà çàñåäàíèè îäîáðèë ïðîãðàììó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà 2004 ãîä ïîä íàçâàíèåì “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü”. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ â çàâåðøåíèå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû Êàáìèíà ïðåäëîæèë åå ïðèíÿòü ñ ó÷åòîì âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïðèãëàøåííûìè íà çàñåäàíèå äåïóòàòàìè Âåðõîâíîé Ðàäû. ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû Êàáìèíà íà 2004 ãîä ñòàëà ñîçíàòåëüíûì øàãîì ïðàâèòåëüñòâà ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è êîíñòàòàöèè âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû íà 2003 ãîä, à òàêæå ñîîáùèë, ÷òî ïðîãðàììà óæå ïåðåäàíà íà ðàññìîòðåíèå â Âåðõîâíóþ Ðàäó. 10 ìàðòà Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ëèòâèí ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ëåîíèäà Êó÷ìû î ñòàáèëüíîé ðàáîòå

159


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà Êàáìèíà äî êîíöà 2004 ãîäà è âûñòóïàåò çà ñòàáèëüíîñòü Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Âèêòîðà ßíóêîâè÷à äî 2005 ãîäà. Âî âðåìÿ êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñïèêåð çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè “ïðàâèòåëüñòâó äàòü êàðòáëàíø íà ãîä”. Ïðè ýòîì Ëèòâèí îòìåòèë, ÷òî Óêðàèíà êðàéíå íóæäàåòñÿ â ñòàáèëüíîì ïðàâèòåëüñòâå, ïîñêîëüêó â ñòðàíå ñëèøêîì ÷àñòî ìåíÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî Êàáìèíà. Âìåñòå ñ òåì îí ïîäâåðã êðèòèêå äåÿòåëüíîñòü Êàáìèíà çà ÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå çàÿâëåíèÿìè î ñâîèõ óñïåõàõ. 11 ìàðòà îòêðûâàÿ â Êèåâå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïðîåêò ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà áóäåò ðàññìîòðåí íà íûíåøíåì çàñåäàíèè Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, ïîñëå ÷åãî äîêóìåíò áóäåò îáñóæäàòüñÿ â Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê è â øèðîêèõ îáùåñòâåííûõ êðóãàõ. 12 ìàðòà Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïðèìåò ó÷àñòèå â ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê. Ãëàâíûé âîïðîñ, êîòîðûé îáñóäÿò ñåãîäíÿ — íàó÷íîå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà. Ïî ïðîãðàììå “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü” ïðàâèòåëüñòâî ßíóêîâè÷à îáåùàåò ïîâûñèòü ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó â áþäæåòíîé ñôåðå íà 25%, à âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò óâåëè÷èòü íà 9,5%. Ïîâûøåíèå çàðïëàòû 10 ìàðòà íà çàñåäàíèè Êàáìèíà Â.ßíóêîâè÷ ïîñòàâèë öåëüþ â 2004 ãîäó ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó â áþäæåòíîé ñôåðå ìèíèìóì íà 25%, à â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå îáåñïå÷èòü åå ðîñò íà óðîâíå íå íèæå ïðîøëîãî ãîäà (23%). Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ñðåäó â Êèåâå ïðåìüåð îòìåòèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî â ïðîãðàììå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèáëèçèëî ñðîê ïîâûøå160


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íèÿ ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû äî 237 ãðí. íà 1 ñåíòÿáðÿ âìåñòî 1 íîÿáðÿ. Ïî åãî ñëîâàì, ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ áþäæåòà â ïåðâîì ïîëóãîäèè ýòîò ñðîê ìîæåò áûòü åùå óñêîðåí. Âûñòóïàÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, Â.ßíóêîâè÷ òàêæå íàïîìíèë î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíûõ ïåíñèé ñ 1 ÿíâàðÿ íà 12%. Â. ßíóêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî “äàëåå, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî êâàðòàëà, ïîñìîòðèì íà ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû, è áóäåì ñîîáùàòü, êàê áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ (ïîâûøåíèå ïåíñèé)”. 10 ìàðòà ìèíèñòð òðóäà Ìèõàèë Ïàïèåâ íà çàñåäàíèè Êàáìèíà ñîîáùèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ñòàâèò çàäà÷ó ââåäåíèÿ ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû â 237 ãðí. íå ñ 1 íîÿáðÿ, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì î ãîñáþäæåòå íà 2004 ãîäó, à ñ 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà. Ýòî ïîâûøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîãðàììîé äåÿòåëüíîñòè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû íà 2004 ãîä “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ýôôåêòèâíîñòü. Îòâåòñòâåííîñòü”. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò óãëóáëåíèå ñòðóêòóðíûõ è èíâåñòèöèîííûõ ðåôîðì, óñêîðåíèå ïîýòàïíîãî ïðèáëèæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó, ïîñòåïåííîå äîâåäåíèå ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â 2007 ãîäó åå ðàçìåðà äî 100 % îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ìèíèñòð òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ââåäåíèå åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè çàïëàíèðîâàíî ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ áþäæåòà çà ïåðâîå ïîëó-ãîäèå: “ñåé÷àñ ìû ðàçðàáàòûâàåì ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, ñ ïðîôñîþçàìè, ðàáîòîäàòåëÿìè âîçìîæíîñòè ââåäåíèÿ åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè, à òàêæå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïåðâîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà”. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà äîëæíà ïîâûñèòüñÿ äî 262 ãðí. Ñ 1 ìàðòà 2004 ãîäà áóäóò âîçîáíîâëåíû ìåæäîëæíîñòíûå (ìåæêâàëèôèêàöèîííûå) ñîîòíîøåíèÿ â îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, èñõîäÿ èç ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû 205 ãðí. â ìåñÿö. Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ñòàâèò öåëüþ â 2004 161


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ãîäó ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó â áþäæåòíîé ñôåðå ìèíèìóì íà 25%, à â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå. îáåñïå÷èòü åå ðîñò íà óðîâíå íå íèæå ïðîøëîãî ãîäà (23%). Â.ßíóêîâè÷ íàçâàë ïðèîðèòåòîì Êàáìèíà â 2004 ãîäó ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí. Êàáìèí ïëàíèðóåò ïîâûñèòü óðîâåíü ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ñ 205 äî 237 ãðèâåí â ìåñÿö ñ ñåíòÿáðÿ, à íå ñ íîÿáðÿ, êàê ïëàíèðîâàëîñü ðàíåå. Êàáìèí òàêæå ïëàíèðóåò â 2004 ãîäó ïîâûñèòü çàðïëàòó ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû íå ìåíåå ÷åì íà 25%. Óâåëè÷åíèå ÂÂÏ 10 ìàðòà Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ íà çàñåäàíèè îäîáðèë ïðîãðàììó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà 2004 ãîä ïîä íàçâàíèåì “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü”.  ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû Êàáìèí íàìåðåí îáåñïå÷èòü ðîñò ÂÂÏ â 2004 ãîäó íà óðîâíå 9,5%, ðîñò ðåàëüíîé çàðïëàòû íå ìåíåå, ÷åì íà 15%, îáåñïå÷èòü ïðèðîñò âàëîâîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäóêöèè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè íå ìåíåå, ÷åì íà 12-15% è îáåñïå÷èòü â 2004 ãîäó óðîæàé çåðíà íà óðîâíå 32-35 ìèëëèîíîâ òîíí. Êàáìèí òàêæå ïëàíèðóåò â 2004 ãîäó ïðèðîñò ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé íà óðîâíå 1,3-1,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Â.ßíóêîâè÷ íàçâàë ïðèîðèòåòîì Êàáìèíà â 2004 ãîäó ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí. Êàáìèí ïëàíèðóåò ïîâûñèòü óðîâåíü ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ñ 205 äî 237 ãðèâåí â ìåñÿö ñ ñåíòÿáðÿ, à íå ñ íîÿáðÿ, êàê ïëàíèðîâàëîñü ðàíåå. Êàáìèí òàêæå ïëàíèðóåò â 2004 ãîäó ïîâûñèòü çàðïëàòó ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû íå ìåíåå, ÷åì íà 25%. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë: “ìû áåðåì íà ñåáÿ î÷åíü ðèñêîâàííûå îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîâûøåíèþ ÂÂÏ íà 9,5%. Ýòî î÷åíü ñëîæíàÿ çàäà÷à, íî ìû áóäåì íàä íåé ðàáîòàòü. Ìû òàêæå áåðåì îáÿçàòåëüñòâà ïðèáëèçèòü ñðîê ïîâû162


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -øåíèÿ ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû. Ýòî - óðîâåíü 237 ãðèâåíü, è ýòî çàäàíèå ìû ñòàâèì íà ñåíòÿáðü ìåñÿö. Åñëè ìû ïî ïåðâîìó ïîëóãîäèþ, ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ áþäæåòà ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ óâèäèì âîçìîæíîñòè ïðèáëèæåíèÿ ýòîãî ñðîêà åùå ðàíüøå, ìû îáÿçàòåëüíî ýòî áóäåì äåëàòü. Íî âûâîä ìû ìîæåì ñäåëàòü íå ðàíüøå èþíÿ, ïîñëå òîãî, êàê ìû îòðàáîòàåì àïðåëü è ìàé.  èþíå ìû ñïðîãíîçèðóåì ñèòóàöèþ íà II ïîëóãîäèå”. 10 ìàðòà ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Óêðàèíû Ñåðãåÿ Òèãèïêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå âûðàçèë ðàäîñòü â òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ñåãîäíÿ îïòèìèñòè÷åñêè íàñòðîåíî îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè ðîñòà ÂÂÏ äî 9,5%. Îäíàêî îí ñ÷èòàåò, ÷òî çàäàíèå â 9,5%, áåçóñëîâíî, ïîòðåáóåò îò Íàöáàíêà è Êàáìèíà îòäåëüíîé ïðîãðàììû ïî ñäåðæèâàíèþ öåí. Ãëàâà Íàöáàíêà ñ÷èòàåò, ÷òî “òàêîé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áóäåò ñòèìóëèðîâàòü ðîñò öåí è íàìè äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû ñïåöèàëüíûå äåéñòâèÿ, ÷òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî”. Ïðè ýòîì îí äîáàâèë, ÷òî âîïðîñ îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè òàêèõ äåéñòâèé óæå îáãîâàðèâàëñÿ ÍÁÓ íà âñòðå÷å ñ Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Óêðàèíû Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì. Â.ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî “îñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðîñòà ÂÂÏ â 2004 ãîäó íà óðîâíå 9,5%, ðîñòà ðåàëüíîé çàðïëàòû íå ìåíåå ÷åì íà 15%, ïðèðîñòà âàëîâîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäóêöèè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè íå ìåíåå ÷åì íà 12-15%, óðîæàÿ çåðíà íà óðîâíå 32-35 ìëí. òîíí”. Êàáìèí òàêæå ïëàíèðóåò â 2004 ãîäó ïðèðîñò ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé íà óðîâíå 1,31,5 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå 11 ìàðòà íà çàñåäàíèè Êàáìèíà ìèíèñòð òðóäà Ìèõàèë Ïàïèåâ ñîîáùèë, ÷òî ïðîãðàììîé ïðàâèòåëüñòâà 163


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íà 2004 ãîä ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåñòè ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ââåäåíèå ñàìîóïðàâëåíèÿ âñåõ ôîíäîâ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è Ïåíñèîííîãî. Ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ ëüãîò Ïðîãðàììà ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò íà÷àòü ñ îêòÿáðÿ ñîçäàíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ëüãîòû. Ìèíèñòð òðóäà îòìåòèë, ÷òî “íåîáõîäèìî ââåäåíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà çàñòðàõîâàííûõ ëèö, à òàêæå ïåðåõîä íà åäèíûé ñîöèàëüíûé, óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ôîíä îïëàòû òðóäà. Ñ ýòîé öåëüþ ïðàâèòåëüñòâîì ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå âçíîñîâ íà ïàðèòåòíûõ îñíîâàõ ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè è íàåìíûìè ðàáîòíèêàìè”. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Â.ßíóêîâè÷, ãîâîðÿ î ïåíñèîííîé ðåôîðìå ïîä÷åðêíóë, ÷òî åå âíåäðåíèå òðåáóåò íå îäíîãî ãîäà: “ãëàâíàÿ öåëü ñåé÷àñ — ýòî ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíûõ ïåíñèé. Ñ 1 ÿíâàðÿ áóäåò ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé íà óðîâíå 12%, äàëüøå, ïîñëå òîãî, êàê ïðîéäåò I-é êâàðòàë, ìû ïîñìîòðèì, êàê áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà è ñîîòâåòñòâóþùåå íàïîëíåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Íî öåëü - îáÿçàòåëüíîå ïîâûøåíèå â òå÷åíèå 2004 ãîäà”. Ïîâûøåíèå êðåäèòíîãî ðåéòèíãà 12 ìàðòà Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë ñåãîäíÿ íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì è ãëàâíûì èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì êîðïîðàöèè èíîñòðàííûõ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé ÑØÀ “Îïèê” Ïèòåðîì Âàòñîíîì î òîì, ÷òî â òå÷åíèå ýòîãî ãîäà Óêðàèíà äîëæíà äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåãî êðåäèòíîãî ðåéòèíãà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè àãåíòñòâàìè, åùå íà îäèí ïóíêò. Âèêòîð ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî åìêîñòü èíâåñòèöèîííîãî ðûíêà î÷åíü âûñîêà è íà ñåãîäíÿ óæå ñîçäàíà

164


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -èíôðàñòðóêòóðà ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. Ñåé÷àñ Ìèíýêîíîìèêè îòäåëüíî çàíèìàåòñÿ âîïðîñîì óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèé è îçíàêîìëåíèåì èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ ñ óêðàèíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü. • Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà íàçâàíèè ïðîãðàììû “Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü” • Îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà 2004 ãîä ïðîçðà÷íà è îòêðûòà äëÿ êîððåêòèâ êàê ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäà, òàê è ó÷åíûõ. • Îòìåòèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîãðàììû óæå ñåé÷àñ íà ïðèìåðå ïîâûøåíèÿ ïåíñèé, ïðåäñòîÿùåãî ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Æåëàòåëüíî êîììåíòàðèé “îò íàðîäà” î ñïðàâåäëèâîì ïîõîäå ïðàâèòåëüñòâà ê âîïðîñó î ïåíñèÿõ. • Ñâÿçàòü ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è äåÿòåëüíîñòü ïðàâèòåëüñòâà ñ ïîâûøåíèåì êðåäèòíîãî ðåéòèíãà Óêðàèíû. ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 190-ËÅÒÍÅÃÎ ÞÁÈËÅß Ò. ØÅÂ×ÅÍÊÎ 9 ìàðòà Óêðàèíà îòìå÷àåò 190-ëåòíèé þáèëåé ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêî. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ è ãëàâà Âåðõîâíîé Ðàäû Âëàäèìèð Ëèòâèí ïðèíÿëè ó÷àñòèå â öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó Òàðàñó Øåâ÷åíêî â Êèåâå ïî ñëó÷àþ 190-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ óêðàèíñêîãî ïîýòà. Ïî ñëîâàì Â.ßíóêîâè÷à, ê 190-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêî çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ãîñáþäæåòà ïðîôèíàíñèðîâàí ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî Øåâ÷åíêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà â Êàíåâå, Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â Êèåâå, èçäàíû ïåðâûå òîìà ïîëíîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ïðîèçâåäåíèé Ò.Øåâ÷åíêî.

165


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Â.ßíóêîâè÷ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî “åùå áîëüøå ðàáîòû âïåðåäè. Ïîêà ìû óâàæàåì, ñëóøàåì è ñëûøèì ñâîåãî ïðîðîêà, äî òåõ ïîð ìû ñîçíàåì ñåáÿ êàê íàðîä”. Â.ßíóêîâè÷ îñîáî îòìåòèë âêëàä Ò.Øåâ÷åíêî: “Ò.Øåâ÷åíêî ñâîèì, ñëîâîì è äóõîì óòâåðäèë íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå è èìåííî ïîýòîìó ñòàë ãåíèåì âíå âðåìåíè. Ãåíèé Êîáçàðÿ - íàðîäíûé, à íå õðåñòîìàòèéíûé, è íàèáîëüøèì ïðåäîñòåðåæåíèåì äîëæíî ñòàòü íåäîïóùåíèå ïðåîáðàçîâàíèÿ åãî â àáñòðàêòíîãî èäîëà èëè èñïîëüçîâàòü äëÿ îñâÿùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû”. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû îòíåñ Ò.Øåâ÷åíêî ê òèòàíàì, “ïîçíàâàòü êîòîðûõ íåîáõîäèìî âñåãäà: “îí áûë æèâûì ÷åëîâåêîì ñâîåé ýïîõè è îäíîâðåìåííî ïðåäâåñòíèêîì äëÿ âñåãî íàðîäà, êîòîðûé ñâîèì ñëîâîì è äóõîì óòâåðäèë íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå è èìåííî ïîýòîìó ñòàë ãåíèåì âíå âðåìåíè”. 9 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ è Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Âëàäèìèð Ëèòâèí ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì âå÷åðå ïî ñëó÷àþ 190-é ãîäîâùèíû ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêî, êîòîðûé ïðîõîäèò â Íàöèîíàëüíîé îïåðå â Êèåâå. 9 ìàðòà â Êèåâå ïðîõîäèëà àêöèÿ îïïîçèöèîííîé òðîéêè â çàùèòó ñâîáîäû ñëîâà, ïðèóðî÷åííàÿ ê 190ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêî. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ îò Ñîôèéñêîé ïëîùàäè ê ïàìÿòíèêó Øåâ÷åíêî â ïàðêå èì. Øåâ÷åíêî êîëîíû îïïîçèöèè ïåðåãîðîäèëè äâèæåíèå ïî óëèöå Âëàäèìèðñêîé. Êàê ñëåäñòâèå, â öåíòðå Êèåâà îáðàçîâàëàñü ïðîáêà. Â.ßíóêîâè÷ çà÷èòàë ïðèâåòñòâèå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ëåîíèäà Êó÷ìû è âðó÷èë Øåâ÷åíêîâñêèå ïðåìèè ïÿòè óêðàèíñêèì äåÿòåëÿì êóëüòóðû.  ýòîì ãîäó íàãðàäû, ðàçìåð êîòîðûõ ýêâèâàëåíòåí 100 òûñ. ãðí, ïîëó÷èëè ëèòåðàòóðîâåä Þðèé Áàðàáàø, êèíîðåæèññåð Ñåðãåé Áóêîâñêèé, ñîëèñòêà Íàöèîíàëüíîé îïåðû Ëþäìèëà

166


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Þð÷åíêî, õóäîæíèê Ñåðãåé ßêóòîâè÷ è ïîýò Âàñèëèé Ñëàï÷óê. • Æåëàòåëüíî öèòèðîâàòü îáðàùåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ñ îöåíêàìè Ò.Ã.Øåâ÷åíêî è åãî ðîëè äëÿ óêðàèíñêîé è ìèðîâîé êóëüòóð. • Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ñòðåìëåíèè ê åäèíåíèþ íàöèîíàëüíîãî ïîýòà è õóäîæíèêà,åãî âêëàäå â ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ óêðàèíöåâ. • Óêàçàòü íà òî, ÷òî Ò.Ã.Øåâ÷åíêî ìå÷òàë î åäèíåíèè óêðàèíñêîé íàöèè. À îïïîçèöèÿ, âûáðàâ ïîâîäîì åãî äåíü ðîæäåíèÿ, èñïîëüçóåò åãî â öåëÿõ äàëüíåéøåé ðàçäðîáëåííîñòè, è äåìîíñòðèðóåò íåãîòîâíîñòü ê êîìïðîìèññàì ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÂÛÁÎÐÛ • Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ê îñâåùåíèþ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÃÓÒÀ ×ÅÑÒÎÕÎÂÀ* Íà ïðîøëîé íåäåëå Â.ßíóêîâè÷ íàïðàâèë ïèñüìî ïîëüñêîìó ïðåìüåðó Ëåøåêó Ìèëëåðó, â êîòîðîì, â ÷àñòíîñòè, íàçûâàåò äèñêðèìèíàöèîííûì ðåøåíèå îá îòêàçå êîðïîðàöèè ÈÑÄ â ïðèâàòèçàöèè ïîëüñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, 9 ìàðòà äåïóòàò ïîëüñüêîãî ñåéìà ßí Áûðà îáðàòèëñÿ ê ìèíèñòðó Ãîñèìóùåñòâà Ïîëüøè ñ îôèöèàëüíûì çàïðîñîì, â êîòîðîì ïðîñèò äàòü îòâåò íà âîïðîñ, êàêèìè ìîãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòîãî ìèíèñòåðñòâîì ãîñèìóùåñòâà ðåøåíèÿ ïî ïðèâàòèçàöèè ìåòêîìáèíàòà Huta Czestochowa. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî “ïðèõîä óêðàèíñêîé êîìïàíèè íà Huta Czestochowa ðàññìàòðèâàëñÿ êàê îäèí èç ýëåìåíòîâ óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî” Ïîëüøè è Óêðàèíû”.

167


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -10 ìàðòà êîðïîðàöèÿ “Èíäóñòðèàëüíûé ñîþç Äîíáàññà” îïðîâåðãàåò ðÿä çàÿâëåíèé âèöå-ìèíèñòðà ãîñèìóùåñòâà Ïîëüøè Àíäæåÿ Øàðàâàðñêîãî î ñóùåñòâîâàíèè îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí äëÿ îòêàçà ïðèçíàòü ÈÑÄ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïîëüñêîãî ìåòêîìáèíàòà Huta Czestochowa êàê íåïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ. • Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ðåøåíèè ïðîáëåìû â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå, à íå â ðàìêàõ ñïîðà äâóõ ïðåäïðèÿòèé. Ó÷àñòèå äåïóòàòîâ ïîëüñêîãî ñåéìà â ðàçðåøåíèè êîíôëèêòà ïîä÷åðêèâàåò ñåðüåçíîñòü ïðîáëåìû è ñòðåìëåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ïîëüñêîãî íàðîäà ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Óêðàèíîé. • Ïîä÷åðêíóòü çíà÷åíèå ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ðîñòà ÂÂÏ ñòðàíû è íàïîëíåíèÿ áþäæåòà. *Òóò ³ äàë³, ïðàâèëüíî: ×åíñòîõîâà – Ðåä. ÀÃÐÀÐÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 9 ìàðòà â Ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå êóëüòóðû è èñêóññòâ ïðîøëî òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå ïî ñëó÷àþ Äíÿ çåìëåóñòðîèòåëÿ. Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû È. Êèðèëåíêî çà÷èòàë ïîçäðàâëåíèå îò Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû Â. ßíóêîâè÷à.  îáðàùåíèè Â. ßíóêîâè÷ çàÿâèë: “óâåðåí, ÷òî âû è äàëüøå áóäåòå èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå âîçëîæåíû íà âàøè ïëå÷è”. Ëó÷øèå ðàáîòíèêè îòìå÷åíû ïî÷åòíûìè íàãðàäàìè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ. 9 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë Ïîñòàíîâëåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 4 ìàðòà 2004 ã. ¹ 254 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå Ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû”. Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ïðîäëèë äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ã. äåéñòâèå Ïîðÿäêà íà÷èñëåíèÿ, âûïëàò è èñïîëüçîâàíèÿ

168


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ äëÿ âûïëàòû äîòàöèé ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì çà ïðîäàííûå èìè ïåðåðàáàòûâàþùèì ïðåäïðèÿòèÿì ìîëîêî è ìÿñî â æèâîì âåñå. Äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ã. ïðîäëåíî äåéñòâèå ëüãîò ïî ÍÄÑ äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, äåéñòâîâàâøèõ ñîãëàñíî ïîðÿäêó àêêóìóëÿöèè è èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, íà÷èñëÿåìûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè-ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ îòíîñèòåëüíî îïåðàöèé ïî ïðîäàæå òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âêëþ÷àÿ ïðîäóêöèþ, èçãîòîâëåííóþ íà äàâàëü÷åñêèõ óñëîâèÿõ èç ñîáñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ. Ïîñòàíîâëåíèå ïðèíÿòî â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Çàêîíà Óêðàèíû “Ïðî ïðîäîëæåíèå äåéñòâèÿ íåêîòîðûõ íîðì Çàêîíà Óêðàèíû “Ïðî ÍÄÑ”. 11 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Â.ßíóêîâè÷ ïîäïèñàë Ðàñïîðÿæåíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 9 ìàðòà 2004 ã. ¹ 130-ð “Îá èçìåíåíèè ñîñòàâà êîëëåãèè Ìèíàãðîïîëèòèêè”. Äàííûì äîêóìåíòîì ÊÌÓ óòâåðäèë Å. Âàùóê ÷ëåíîì êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñ ñîãëàñèÿ). Ïðè ýòîì îñâîáîæäåíû îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà êîëëåãèè Ï. Ìèõååâ è Ï. Øåéêî. 4 ìàðòà Ïîñòàíîâëåíèå Êàáìèíà ¹ 254 “Ïðî âíåñåíèå èçìåíåíèé ê íåêîòîðûì Ïîñòàíîâëåíèÿì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû”. • Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ñòðåìëåíèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íàëàäèòü ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå. • Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðàâèòåëüñòâîì ñ ïîìîùüþ ëüãîò è äîòàöèé. ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÒÎÏËÈÂÀ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ Ñ. ÅÐÌÈËÎÂÀ Òåìó æåëàòåëüíî íå îñâåùàòü âîîáùå!

169


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ 10 ìàðòà Â. ßíóêîâè÷ íà çàñåäàíèè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ïðèíÿë ðàñïîðÿæåíèå, êîòîðûì ñôîðìèðîâàë îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå óêðàèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ ê ó÷àñòèþ â Ìåæäóíàðîäíîé ýñòàôåòå Îëèìïèéñêîãî îãíÿ 6 èþëÿ 2004 ãîäà â Êèåâå. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëü Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî.  ìåñÿ÷íûé ñðîê êîìèòåò äîëæåí óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå óêðàèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ. Âìåñòå ñ òåì, ðàñïîðÿæåíèåì ïîðó÷åíî ÊÃÃÀ è Ãîñêîìñïîðòó ïðè ñîäåéñòâèè Íàöèîíàëüíîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Óêðàèíû, ïðèíÿòü ìåðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ýñòàôåòû íà âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå. Âñòðå÷à ïî áîêñó 11 ìàðòà 27 ìàðòà â Ëóãàíñêå ñîñòîèòñÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à ìåæäó ëó÷øèìè áîêñåðàìè Ðîññèè è Óêðàèíû. Ìàò÷ ïðîâîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, Ëóãàíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ëóãàíñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè, îáëàñòíîé ôåäåðàöèè áîêñà, äèðåêöèè ÄÞÑØ ¹ 3. • Ïîä÷åðêíóòü çíà÷åíèå ñïîðòà íå òîëüêî äëÿ êóëüòóðíîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàöèè, íî è äëÿ çàâîåâàíèÿ ïîçèöèé íà ìèðîâîé àðåíå. Êàê ïðèìåð ìîæíî ïðèâîäèòü äîñòèæåíèÿ óêðàèíöåâ â ôóòáîëå, ãèìíàñòèêå, áîêñå, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò Óêðàèíó â ìèðå è ñïîñîáñòâóþò îïòèìèçàöèè åå èìèäæà.

170


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÂÍÅØÍÅÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ • Æåëàòåëüíî ïîäàâàòü èíôîðìàöèè â ðàâíûõ äîëÿõ êàê ïî ðîññèéñêîìó, òàê è ïî åâðîïåéñêîìó âåêòîðó ðàçâèòèÿ âçàèìîîòíîøåíèé. Ðàòèôèêàöèÿ äîãîâîðà ïî ÏÎ ÅÝÏ 3 ìàðòà Êàáìèí îäîáðèë çàêîíîïðîåêò î ðàòèôèêàöèè ñîãëàøåíèÿ ïî ÅÝÏ. 11 ìàðòà Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ïðåäëàãàåò Âåðõîâíîé Ðàäå ðàòèôèöèðîâàòü ïîäïèñàííîå ïðåçèäåíòàìè Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëàðóñè è Êàçàõñòàíà â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ñîãëàøåíèå î ôîðìèðîâàíèè Åäèíîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî Ïðîñòðàíñòâà. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà Íèêîëàÿ Àçàðîâà, íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè ãðóïïû âûñîêîãî óðîâíÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâ ÷åòûðåõ ñòðàí ÅÝÏ ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î ðàòèôèêàöèè ïàðëàìåíòàìè ñîãëàøåíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2004 äëÿ ââåäåíèÿ åãî â ñèëó. Ðîññèéñêèå ÑÌÈ ñîîáùèëè, ÷òî ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí óæå ïåðåäàë ñîãëàøåíèå î ôîðìèðîâàíèè ÅÝÏ íà ðàòèôèêàöèþ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà. Âìåñòå ñ òåì Âåðõîâíàÿ Ðàäà è Ãîñäóìà Ðîññèè õîòÿò äîãîâîðèòüñÿ îá îäíîâðåìåííîé ðàòèôèêàöèè äîãîâîðà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå, äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå â Àçîâñêîì ìîðå è Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå è ñîãëàøåíèÿ î ÅÝÏ. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî “ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî â ýòîì ãîäó Ðîññèÿ ðàòèôèöèðóåò Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå, è ýòî ñóùåñòâåííî óëó÷øèò òîâàðîîáîðîò ìåæäó ñòðàíàìè”.

171


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Âñòðå÷à ñ ïîñëàìè ÅÑ Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Â.ßíóêîâè÷ âûñòóïàåò ñ êðèòèêîé ÅÑ çà çàòÿãèâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Óêðàèíå ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. 11 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû âñòðå÷àåòñÿ ñ ïîñëàìè ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.  õîäå ïåðåãîâîðîâ îáñóæäàþòñÿ ïåðñïåêòèâû áîëåå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíû ñ ÅÑ è ðàçðåøåíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ðàñøèðåíèåì Ñîþçà. 11 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå Óêðàèíå Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé ìîæåò óìåíüøèòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà îò ðàñøèðåíèÿ Åâðîñîþçà. Â.ßíóêîâè÷ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî “ñàìûì àêòóàëüíûì âîïðîñîì ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ Óêðàèíû êàê ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Ïðåäîñòàâëåíèå Óêðàèíå òàêîãî ñòàòóñà ñòàëî áû çàêîíîìåðíûì ïðèçíàíèåì ðåçóëüòàòîâ ñèñòåìíîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè Óêðàèíû, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò”. Ïðåìüåð ñîîáùèë, ÷òî 10 ìàðòà ïîëó÷èë îò ÅÑ çàâåðåíèÿ â òîì, ÷òî íèêàêèõ âîïðîñîâ ê Óêðàèíå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì åé ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé íå ñóùåñòâóåò.  òî æå âðåìÿ åâðîïåéñêèå äåïóòàòû çàÿâèëè î òîì, ÷òî, â èçâåñòíîé ñòåïåíè, ïðèçíàíèå íàñ ñòðàíîé ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé óæå ñîñòîÿëîñü, ïîñëå òîãî êàê Óêðàèíà è ÅÑ ïîäïèñàëè Ïðîòîêîë î âçàèìíîì äîñòóïå íà ðûíêè òîâàðîâ è óñëóã. 11 ìàðòà Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî ïëàí äåéñòâèé Óêðàèíà Åâðîïåéñêèé Ñîþç ïëàíèðóåòñÿ óòâåðäèòü 18 ìàÿ â Áðþññåëå âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñîâåòà ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíà-ÅÑ. Ðåçóëüòàòîì åãî âûïîëíåíèÿ ñòàíåò ñîçäàíèå çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè Óêðàèíà-ÅÑ. 172


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïðåìüåð íàïîìíèë, “÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ïëàíà äåéñòâèé, êîòîðûé ñòàíåò îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ñîòðóäíè÷åñòâà íà ñëåäóþùèå 2-3 ãîäà. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ ïëàíà äåéñòâèé äîëæíî ñòàòü ñîçäàíèå çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè è íà÷àëî ïåðåãîâîðîâ î ïîäïèñàíèè Åâðîïåéñêîãî ñîãëàøåíèÿ îá Àññîöèàöèè ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ. Äðóãèì âàæíûì âîïðîñîì â îòíîøåíèÿõ Óêðàèíà-ÅÑ ãëàâà óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íàçâàë ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëà î ïðèñîåäèíåíèè íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ê ñîãëàøåíèþ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî “ïîñëåäíèå ïåðåãîâîðû, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü ìåæäó íàøèìè äåëåãàöèÿìè, ïîêàçàëè, ÷òî ðàçíîãëàñèÿ â ïîäõîäàõ ñòîðîí áëèçêè ê êîìïðîìèññíîìó ðåøåíèþ. Õîòåëîñü, ÷òî áû ýòîò âîïðîñ ðåøàëñÿ êîìïëåêñíî ñ ó÷åòîì îáîñíîâàííîé îçàáî÷åííîñòè Óêðàèíû â ñâÿçè ñ ïîñëåäñòâèÿìè ðàñøèðåíèÿ Åâðîñîþçà. Óêðàèíà íå íàìåðåíà çàòîðìàæèâàòü ïðîöåññ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèñîåäèíåíèè íîâûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ ê ñîãëàøåíèþ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ è õîòåëà áû ïîäïèñàòü ýòîò äîêóìåíò äî 1 àïðåëÿ íûíåøíåãî ãîäà”. Âñòóïëåíèå Óêðàèíû â ÂÒÎ 11 ìàðòà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè óêðàèíñêèé ïðåìüåðìèíèñòð Âèêòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî Óêðàèíà â íûíåøíåì ãîäó ïëàíèðóåò ïîëó÷èòü ñòàòóñ ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé è ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ). Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷åíèå ñòàòóñà ãîñóäàðñòâà ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Ýòî áóäåò ñîäåéñòâîâàòü ðåøåíèþ ìíîãèõ âîïðîñîâ, ñîçäàíèþ óñëîâèé óêðàèíñêîìó òîâàðîïðîèçâîäèòåëþ â ðàìêàõ àíòèäåìïèíãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå ñåãîäíÿ 173


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïðèìåíÿåòñÿ ê íàøèì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì. Ïî ñëîâàì Â.ßíóêîâè÷à, ïðàâèòåëüñòâî “áóäåò äåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëîñü âñòóïëåíèå Óêðàèíû âî Âñåìèðíóþ òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ýòî î÷åíü âàæíîå çàäàíèå, î÷åíü áîëåçíåííîå è çàïîëèòèçèðîâàííîå, íî ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî Óêðàèíà, èìåþùàÿ òàêîé ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë, äðóãîãî ïóòè íå èìååò”. 11 ìàðòà Â.ßíóêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî ïðîñèò ñòðàíû ÅÑ õîäàòàéñòâîâàòü î ñîäåéñòâèè ïðîöåññó âñòóïëåíèÿ Óêðàèíû â ÂÒÎ. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî Óêðàèíà íàõîäèòñÿ íà çàâåðøàþùåì ýòàïå âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ, è Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ, â ñâîåé ïðîãðàììå äåéñòâèé íà 2004 ãîä ïðåäóñìîòðåë çàâåðøåíèå âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ è ñ÷èòàåò, ÷òî â ýòîì ãîäó åñòü âñå îñíîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî Óêðàèíà ñäåëàåò ýòîò âàæíûé øàã”. Ïðåìüåð ïðèçâàë ñòðàíû ÅÑ óñêîðèòü ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè Óêðàèíå ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Â.ßíóêîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïðèíÿòèå ÅÑ òàêîãî ðåøåíèÿ ïîçâîëèò Óêðàèíå ïðåîäîëåòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íàøåé ñòðàíû, ïîñëå ðàñøèðåíèÿ ÅÑ, à òàêæå ïîçâîëèò àêòèâèçèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû â Óêðàèíå è ñ÷èòàåò, ÷òî íåò ïðåïÿòñòâèé â ïðåäîñòàâëåíèè Óêðàèíå ñòàòóñà ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. • Îòìåòèòü ñòðåìëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Óêðàèíû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, ÷åòêèå óñòàíîâêè íà îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå Óêðàèíû êàê ñòðàíû ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. • Ñîïðîâîæäàòü ñþæåòû èíôîðìàöèåé î âûõîäå Óêðàèíû èç “÷åðíîãî ñïèñêà” FATF, èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñòðàí-ïàðòíåðîâ, óâåëè÷èâàþùåìñÿ òîâàðîîáîðîòå. • Ïðè îñâåùåíèè ñîáûòèé øèðîêî èñïîëüçîâàòü àðõèâíûå êàäðû ïîåçäîê ïðåìüåð-ìèíèñòðà êàê â Ðîññèþ, òàê è â Ãåðìàíèþ, Âåëèêîáðèòàíèþ, Ôðàíöèþ, Ãðåöèþ, Ïîëüøó. 174


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅÊÐÅÒΠË.Ä. ÊÓ×ÌÛ 11 ìàðòà Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Âëàäèìèð Ëèòâèí îáðàòèëñÿ ê ïðåìüåð-ìèíèñòðó Âèêòîðó ßíóêîâè÷ó ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá àêòóàëüíîñòè äåéñòâèÿ ðÿäà äåêðåòîâ ïðàâèòåëüñòâà, ïðèíÿòûõ â 1992-1993 ãîäàõ.  ïèñüìå Â. Ëèòâèí ñîîáùàåò, ÷òî â Âåðõîâíîé Ðàäå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû äåêðåòû Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ, ïðèíÿòûå â 1992-1993 ãîäàõ ïðàâèòåëüñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäîñòàâëåííûìè åìó Êîíñòèòóöèåé ïîëíîìî÷èÿìè ïðèíèìàòü äåêðåòû ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì, êîòîðûå èìåþò ñèëó çàêîíà. Ñïèêåð ïàðëàìåíòà ïðåäëàãàåò óïðîñòèòü 55 äåêðåòîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ óòðàòèëî àêòóàëüíîñòü. Â. Ëèòâèí ïðîñèò Â.ßíóêîâè÷à âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ. • Òåìà íå ðåêîìåíäóåòñÿ ê îñâåùåíèþ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎÑÒΠ11 ìàðòà Â. ßíóêîâè÷ çàÿâèë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî ìîñòîâ â Êèåâå, Íèêîëàåâå è Çàïîðîæüå - îäèí èç ïðèîðèòåòîâ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà”. Ïðåìüåð-ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî íà âîçâåäåíèå çàïîðîæñêèõ ìîñòîâ â áþäæåò “Óêðàâòîäîðà” â 2004 ãîäó çàëîæåíî 80 ìèëëèîíîâ ãðèâåí. Ïî ñëîâàì ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ïîìîãëà ñäâèíóòü ñ “ìåðòâîé òî÷êè” íàáîëåâøóþ ïðîáëåìó òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê. Ïîñêîëüêó ãîðîäñêàÿ êàçíà íå â ñîñòîÿíèè ôèíàíñèðîâàòü òàêîå êðóïíîå ñòðîèòåëüñòâî, ìåñòíûå âëàñòè ïîïðîñèëè ïî-ìîùè ó ãîñóäàðñòâà.  2003 ãîäó èç ãîñáþäæåòà áûëî âûäåëåíî 14 ìèëëèîíîâ ãðèâåí è ïðàâèòåëüñòâî è â äàëüíåéøåì îáåùàåò ïîìîãàòü ãîðîäó, Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ çàïîðîæñêèõ 175


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìîñòîâ ïðåâûøàåò ïîëòîðà ìèëëèàðäà ãðèâåí. Ìåñòíûå âëàñòè ïîíèìàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå â ñîñòîÿíèè âçÿòü íà ñåáÿ âñå ðàñõîäû, ïîýòîìó ðåøåíî ïðèâëå÷ü ê ñîòðóäíè÷åñòâó îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâûå ìîñòû ïîÿâÿòñÿ â Çàïîðîæüå ïðèìåðíî ÷åðåç øåñòü ëåò. Âèêòîð ßíóêîâè÷, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû îòìåòèë: “ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â òàêèõ êðóïíûõ ïðîåêòàõ îáÿçàòåëüíî. Ìû ïðîôèíàíñèðîâàëè ïðîåêòíûå ðàáîòû â ïðîøëîì ãîäó, è, íàäåþñü, â ýòîì ãîäó çàêîí÷èì. È âêëþ÷èëè 80 ìèëëèîíîâ â ïëàí “Óêðàâòîäîðà” äëÿ íà÷àëà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò”. • Îòìåòèòü âîçðîæäåíèå â Óêðàèíå êðóïíîìàñøòàáíûõ îáúåêòîâ íàöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ • Àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ðîëè ïðàâèòåëüñòâà â ðàçðåøåíèè èçâå÷íîé ïðîáëåìû êà÷åñòâà äîðîã.

176


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàë³òè÷íà çàïèñêà 22 – 28 ëþòîãî Äîïîâíåííÿ Äåÿê³ ïðèêëàäè ãîñòðèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ùî âèìàãàþòü ðîçñë³äóâàííÿ òà âèñâ³òëåííÿ â Ç̲. 1. Ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè: â³äñóòí³ñòü åíåðãî-, òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ íàñåëåííÿ òà óñòàíîâ, çðîñòàííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, êðèòè÷íèé ñòàí ÆÊÃ. ÀÐ Êðèì: - “Âîåííûé ãîðîäîê â ñ. Ïåðåâàëüíîì îñòàåòñÿ áåç òåïëà â ñâÿçè ñ ïëîõîé ðàáîòîé êîòåëüíîé è íåèñïðàâíîñòüþ òåïëîñåòåé. Æèòåëè âûðàæàþò ñâîå âîçìóùåíèå è áåñïîìîùíîñòü” (ÃÒÐÊ “Êðûì”, 16. 02.04). Çàïîð³çüêà îáëàñòü: - “Çàïîðîæüåîáëýíåðãî” íà÷àëî ïðåäóïðåæäàþùèå îòêëþ÷åíèÿ äîëæíèêîâ îò ïîñòàâîê ýëåêòðîýíåðãèè. Ïåðâûì ïîñòðàäàë Çàïîðîæñêèé âîäîêàíàë” (ÒÐÊ “Óêðàèíà”, 16.02.04). Ñóìñüêà îáëàñòü: - “ Ñóìàõ, 12-13.02.04 íàáëþäàëîñü ïàäåíèå íàïîðà â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå Çàðå÷íîãî ðàéîíà è íèçêîå êà÷åñòâî âîäû, íà ÷òî ïîñòóïèëè æàëîáû. Ïðîáëåìû ñâÿçàíû ñ íåïîëàäêàìè íà âîäîçàáîðàõ” (ÒÐÊ „”³ä³êîí”, 16.02.04). 2. Çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîã³ðøåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà ãðîìàäÿí.

177


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ñóìñüêà îáëàñòü: - “Àãðîïðåäïðèÿòèÿ Ñóìñêîé îáëàñòè çàäîëæàëè ðàáîòíèêàì áîëåå 8 ìëí. ãðí.  ñðåäíåì çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ àãðîïðåäïðèÿòèé îáëàñòè ìåíüøå óñòàíîâëåííîé ÊÌ è ñîñòàâëÿåò 194 ãðí. â ìåñÿö. Îäíàêî, ýòè íåáîëüøèå äåíüãè ðàáîòíèêè ïîëó÷àþò íåðåãóëÿðíî. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ÿíâàðå 2004 ãîäà çàðïëàòà âûïëà÷åíà íà 96%, â Áåëîïîëüñêîì, Ïóòèâëüñêîì, Ñóìñêîì ðàéîíàõ Ñóìñêîé îáëàñòè çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå çíà÷èòåëüíî âûðîñëà” (ðàä³î “Âñåñâ³ò”, 18.02.04). ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü: - “9 ëþòîãî ã³ðíèêè øàõòè “²íãóëüñüêà” â³äìîâèëèñÿ ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè. Íå îïóñòèëèñÿ â øàõòó ³ íàñòóïíîãî äíÿ. Ïðè÷èíà ïðîòåñòó: äâîì³ñÿ÷íèé áîðã ³ç çàðïëàòè. Äåðæàâà çàáîðãóâàëà ïðàö³âíèêàì øàõòè 12,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. ̳íåíåðãîàòîì îá³öÿâ ðîçðàõóâàòèñü ç ëþäüìè (à öå 1450 ÷îëîâ³ê), àëå ãðîø³ íå íàä³éøëè…” (“Íàðîäíå ñëîâî”, 14.02.04, òèðàæ 38,5 òûñ.). 3. Ïðîáëåìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ. Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü: - “гâåíü áåçðîá³òòÿ ó Âèíîãðàä³âñüêîìó ðàéîí³ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ñòàíîâèòü 4,2%, îäíàê íåçàä³ÿíèì çàëèøàºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ ðàéîíó. Íåãàòèâíèì ÿâèùåì º âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìàëèõ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ìàëî ïðàö³âíèê³â, ³ íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ âñ³õ áàæàþ÷èõ” (ÒÊ “Ì-ñòóä³î”, 19.02.04). 4. Àêö³¿ ïðîòåñòó ãðîìàäÿí ïðîòè ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) ì³ñöåâî¿ âëàäè.

178


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÀÐ Êðèì: - “16 ôåâðàëÿ ðàáîòíèêè ßëòèíñêîãî áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé íà÷àëè áåññðî÷íóþ ãîëîäîâêó, ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ âûñåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðåâîäà ïðèíàäëåæàùåãî åìó çäàíèÿ â êîììóíàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.  ãîëîäîâêå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 15 ÷åëîâåê. Ýòî ãîëîäîâêà ïðîòèâ ïðîèçâîëà âëàñòåé ßëòû â çàùèòó ñâîèõ êîíñòèòóöèîííûõ, ãðàæäàíñêèõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, â òîì ÷èñëå ïðàâà âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîåé êîëëåêòèâíîé ñîáñòâåííîñòüþ - çäàíèåì áþðî ïî àäðåñó “óëèöà Åêàòåðèíèíñêàÿ, 3”, - çàÿâèëè îðãàíèçàòîðû àêöèè. Ïî èõ ñëîâàì, ïîëãîäà íàçàä íà çàêðûòîé ñåññèè ãîðñîâåòà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá ýêñïðîïðèàöèè ñîáñòâåííîñòè Êîëëåêòèâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðîôñîþçîâ “ßëòèíñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé” - îäíîãî èç ëó÷øèõ çäàíèé â öåíòðå ßëòû.  íîÿáðå Õîçÿéñòâåííûé ñóä ÀÐÊ îòìåíèë ðåøåíèå ñåññèè ãîðñîâåòà, îäíàêî 27 ÿíâàðÿ Ñåâàñòîïîëüñêèé àïåëëÿöèîííûé õîçÿéñòâåííûé ñóä ðàññìîòðåë àïåëëÿöèþ âëàñòåé ßëòû è ïðèçíàë ðåøåíèå ñåññèè äåéñòâèòåëüíûì” (“Òðàíñ-Ì-Ðàäèî”, 17.02.04). 5. Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ. Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü: - “Íà äóìêó ë³êàð³â-åï³äåì³îëîã³â, íà Òåðíîï³ëüùèí³ ïèòíà âîäà - îäíà ç íàéã³ðøèõ â Óêðà¿í³. Ó ×îðòê³âñüêîìó, Áîðù³âñüêîìó òà Êðåìåíåöüêîìó ðàéîíàõ âîíà çà áàêòåð³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè íå â³äïîâ³äຠíîðìàì íà 50 â³äñîòê³â. Ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ íà îáë³êó ïåðåáóâຠ438 âîäîãîí³â, ç íèõ 66, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî

179


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ë³êàðÿ îáëàñò³, íå â³äïîâ³äàþòü åëåìåíòàðíèì ñàí³òàðíèì âèìîãàì, à îäíà òðåòÿ óñ³õ âîäîãîí³â îáëàñò³ ïåðåáóâຠâ àâàð³éíîìó ñòàí³. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Òåðíîïîëÿ Ñòåïàíà Äí³ñòðÿíà, Òåðíîï³ëüùèíà - îäíà ç íåáàãàòüîõ îáëàñòåé, ÿêà áåðå âîäó ç àðòåç³àíñüêèõ äæåðåë: “Âîäà º îäíà ç íàé÷èñò³øèõ, à ìè ïîäàºìî íàñåëåííþ âîäó îäíó ç íàéã³ðøèõ” (ÒÊ “TV-4”, 19.02.04). Êîìåíòàð. Òåìè âàæëèâ³ òà àêòóàëüí³. Ç̲ ìîæóòü áðàòè îäíó-äâ³ òåìè ³ç çàïðîïîíîâàíèõ íà âèá³ð, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè ¿õ âèñâ³òëåíí³ âèùåíàâåäåí³ ³íôîðìàö³éí³ ïðèâîäè.

180


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -24.03.2004 1. 24 áåðåçíÿ ó ì. Óæãîðîä â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà íåçàëåæíî¿ îáëàñíî¿ ãàçåòè “„³ñò³ òèæíÿ ïëþñ”, ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Öåíòð æóðíàë³ñòñüêèõ äîñë³äæåíü” Îëåãà Ëàäèæåöÿ, ÿêèé çàÿâèâ ïðî êðè÷óù³ ôàêòè ïîðóøåííÿ ïðàâ æóðíàë³ñò³â íà Çàêàðïàòò³ òà ïðî áàéäóæ³ñòü äî öüîãî ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿ ³ éîãî ãîëîâè Ìèêîëè Òîìåíêà. “2003 ðîêó ðåäàêö³¿ ãàçåò “³ñò³ òèæíÿ” òà “Â³ñò³” îòðèìàëè 17 ñóäîâèõ ïîçîâ³â â³ä ïðåäñòàâíèê³â âëàäíèõ ñòðóêòóð. Íàéá³ëüø ïë³äíèì ïîçèâà÷åì äî íåçàëåæíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âèÿâèâñÿ êîëèøí³é ãóáåðíàòîð Çàêàðïàòòÿ, äâ³÷³ ìåð ì³ñòà Ìóêà÷åâà, à íèí³ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ³êòîð Áàëîãà. Íå â³äñòຠâ³ä íüîãî é áîðæíèê òà ä³ëîâèé ïàðòíåð ïàíà Áàëîãè, êîëèøí³é ìåð Óæãîðîä, òåïåð³øí³é íàðäåï Ñåðã³é Ðàòóøíÿê, â³ä ÿêîãî âæå íèí³øíüîãî ðîêó ãàçåòà “Â³ñò³ òèæíÿ ïëþñ” ìຠäâà ñóäîâèõ ïîçîâè. Íåùîäàâí³é ìåð Ìóêà÷åâà, äâîþð³äíèé áðàò íàðäåïà Â. Áàëîãè, Âàñèëü Ïåòüîâêà ïîêàçóº â ñâî¿õ ïîçîâíèõ çàÿâàõ äî ñóäó, ùî êðèòèêà ç áîêó æóðíàë³ñò³â íà éîãî àäðåñó – òàêîæ íå ïðèïóñòèìà”, ñêàçàíî ó ïðåñ-ðåë³ç³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. „Íà ï³äñòàâ³ àáñóðäíèõ ïîçîâ³â ãàçåòà “„³ñò³ òèæíÿ” áóëà çàêðèòà 18 áåðåçíÿ 2003 ðîêó. Îñêàðæèòè ð³øåííÿ ðåäàêö³ÿ íå ìîãëà, îñê³ëüêè ñóääÿ Î. Öèöàê, ÷èÿ ìàòè íåâäîâç³ ñòàëà çàñòóïíèêîì ìåðà Ìóêà÷åâà Â. Ïåòüîâêè, ïðèçíà÷èâ íåãàéíå âèêîíàííÿ ñâ óõâàëè. À ãàçåòó “„Â³ñò³” êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ çìóøåíèé áóâ çàêðèòè, îñê³ëüêè ñóäîâà òÿãàíèíà òà ïîãðîçè çàëÿêàëè ñï³âçàñíîâíèê³â âèäàííÿ”, éäåòüñÿ ó ðîçäàíîìó æóðíàë³ñòàì ïðåñ-ðåë³ç³. Êîìåíòóþ÷è ñòàí ç³ ñâîáîäîþ ñëîâà íà Çàêàðïàòò³, Î. Ëàäèæåöü ïîÿñíèâ, ùî â öüîìó ðåã³îí³ “„ïåðåòèíàþòü-

181


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñÿ ³íòåðåñè äóæå áàãàòüîõ êëàí³â, ³ êîëè íàø³ ïóáë³êàö³¿ ïåðåñ³êàþòüñÿ ç ³íòåðåñàìè öèõ êëàí³â, òî ùîðàçó ó íàñ ïî÷èíàëèñü íåïðèºìíîñò³. Íàçîâí³ öå âèãëÿäàëî ÿê ïîë³òè÷íà áîðîòüáà, àëå íàñïðàâä³ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè çà öèì íå áóëî í³ÿêî¿”. Ìîâà éäå ïðî òå ùî êîëè öÿ ñ³ì’ÿ, ÿêó ìîæíà ðîçóì³òè ÿê çà ô³ëüìîì „”Õðåùåíèé áàòüêî”, ïðèéøëà äî âëàäè â Ìóêà÷åâîìó, òî âîíà ïðèáðàëà äî ðóê ïðàêòè÷íî âñå. Ìóêà÷åâå – öå ¿õí³é îñòð³â ñêàðá³â. Òîìó çðîçóì³ëî, ùî ¿ì º çà ùî òàì áîðîòèñÿ. Àëå äî ÷îãî òóò ïîë³òèêà? Ìîâà éäå ïðî øêóðí³ ³íòåðåñè íàøèõ íîâèõ ïàí³â”. “„ß ïðîñòî íå ðîçóì³þ ³êòîðà Þùåíêà. Ó íàñ â îáëàñò³ áëîê „”Íàøà Óêðà¿íà” – öå Áàëîãà, Ïåòüîâêà, ²âàí÷î. Ùî öå, êð³ì ÷èñòî çâîðîòíî¿ ðåàêö³¿, äàñòü ³êòîðó Àíäð³éîâè÷ó ³ éîãî áëîêó, ÿ íå ðîçóì³þ?”, íàãîëîñèâ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “„Öåíòð æóðíàë³ñòñüêèõ äîñë³äæåíü”. Î. Ëàäèæåöü òàêîæ ðîçïîâ³â ïðî ³ñòîð³þ ç³ çâåðíåííÿì äî ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿. „”Êîëè çàêðèâàëè íàøó ãàçåòó, ÿ ³ äåïóòàò ²øòâàí Ãàéäîø çâåðòàëèñÿ äî Ìèêîëè Òîìåíêà. ̳ñÿö³â ÷åðåç äâà íà ³ì’ÿ ².Ãàéäîøà ïðèéøëà â³äïîâ³äü, ï³äïèñàíà ñàìèì Òîìåíêîì, ùî öå íå êîìïåòåíö³ÿ êîì³òåòó, õàé ñóä âèð³øóº. Îöå òàêà ïîçèö³ÿ êîì³òåòó – âîíè çàõèùàþòü, êîëè ¿ì âèã³äíî”. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. 2. 24 áåðåçíÿ ó ÂÐ Óêðà¿íè ç íîâîþ ñèëîþ ñïàëàõíóëà ñëîâåñíà äóåëü ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ôðàêö³¿ ÊÏÓ òà ÍÓ. Çîêðåìà, íàðîäíèé äåïóòàò Þ.Ñîëîìàò³í (ÊÏÓ) çàÿâèâ: „”Øàíîâí³ êîëåãè, ñüîãîäí³ ìè ç âàìè º ñâ³äêàìè âåëèêîãî ïðîòèñòîÿííÿ, ç îäíîãî áîêó Óêðà¿íà ÿê íåçàëåæíà óêðà¿íñüêà äåðæàâà, ÿêà ìຠâèð³øóâàòè âëàñí³ çàâäàííÿ ç óðàõóâàííÿì ñâ òèñÿ÷îë³òíüî¿ ³ñòî𳿠³ òðàäèö³é, ç óðàõóâàííÿì ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ³ ç äðóãîãî áîêó, ñèëè, ÿê³ º ï’ÿ182


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òîþ êîëîíîþ, òàê çâàí³ ºâðîïðîõîäèìö³, âíó÷êè â³ä Áçåæèíñüêîãî (Áæåç³íñüêîãî - Ðåä.) ³ áàáóëüêè Îëáðàéò. Òîìó äàâàéòå áóäåìî ùèðèìè ³ â³äâåðòèìè, õòî ìè º? Àáî ìè º ãðîìàäÿíàìè ³ ïàòð³îòàìè Óêðà¿íè, àáî ìè º ï’ÿòîþ êîëîíîþ, íà “5 êàíàë³” ³ çà “5 êîï³éîê”. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî Ç̲ ïîâí³ñòþ ïðèâåäóòü ñèíõðîíîì ñëîâà Þ.Ñîëîìàò³íà. 3. Ñîõðàíÿåòñÿ íàïðÿæåííîñòü â Àäæàðèè. Òàê, 24 ìàðòà Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àäæàðñêîé àâòîíîìèè Äæåìàë Ãîãèòèäçå ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî óñèëåíèþ ðåæèìà áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Àäæàðèè. “Èñõîäÿ èç ðàçâèòèÿ ñîáûòèé â Àäæàðèè, ââåäåííûé (15 ìàðòà - ÈÔ) ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ òîëüêî óñèëèëñÿ. Äóìàþ, åãî íåîáõîäèìî óæåñòî÷àòü è äàëüøå”, - çàÿâèë â ñðåäó Ä.Ãîãèòèäçå â òåëåôîííîì èíòåðâüþ “Èíòåðôàêñó”. Ðóêîâîäñòâî Ãðóçèè òðåáóåò â ïðåääâåðèè âûáîðîâ íàöèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà, çàïëàíèðîâàííûõ íà 28 ìàðòà, îòìåíèòü ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå â Àäæàðñêîé àâòîíîìèè. Ñ òàêèì çàÿâëåíèåì âûñòóïèë íàêàíóíå â Áàòóìè ãîñìèíèñòð Ãðóçèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé Ãðèãîðèé (Ãåîðã³é – Ðåä.) Õàèíäðàâà. Îáîñíîâûâàÿ íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ ðåæèìà, Ä.Ãîãèòèäçå ñêàçàë: “Ïî èìåþùèìñÿ îïåðàòèâíûì äàííûì, íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ öåíòðîì òîëüêî óñèëèâàåòñÿ, îïàñíîñòü êðîâàâûõ ñîáûòèé ñîõðàíÿåòñÿ. Ïðè÷åì íà÷àòüñÿ ýòî ìîæåò òîëüêî ïî âèíå öåíòðàëüíîé âëàñòè Ãðóçèè”. Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè îæèäàþò, ÷òî â ñëó÷àå åå îñâåùåíèÿ ÑÌÈ ñòðîãî îãðàíè÷àòñÿ âûøåïðèâåäåííîé êëþ÷åâîé èíôîðìàöèåé.

183


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -4. Òðèâຠ³íôîðìàö³éíèé ðåçîíàíñ íàâêîëî ñèòóàö³¿ â ì. Òåðíîï³ëü. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 5. 24 áåðåçíÿ îïðèëþäíåíî íèçêó çàÿâ ïðåäñòàâíèê³â øòàá-êâàðòèðè ÍÀÒÎ â Áðþññåë³ ùîäî Óêðà¿íè. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 6. 24 áåðåçíÿ îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî 25 áåðåçíÿ íèçêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðîâåäå ï³êåòóâàííÿ ÂÐ Óêðà¿íè. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 7. 24 áåðåçíÿ îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî 27 áåðåçíÿ â ì. Îäåñà íèçêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðîâåäå àêö³¿ ïðîòåñòó. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 8. 24 áåðåçíÿ îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íèçêà íàðîäíèõ äåïóòàò³â çâåðíóëèñÿ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ç âèìîãîþ çàêðèòè íèçêó ÔÌ-ðàä³îñòàíö³é. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè.

184


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²ß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍί ÏÎ˲ÒÈÊÈ

26.03.04 ¹17-11/123

Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðàì Äåðæàâíî¿ òåëåêîìïàí³¿ „Êðèì", îáëàñíèõ äåðæàâíèõ òåëåðàä³îêîìïàí³é Øàíîâí³ êîëåãè! 26 áåðåçíÿ ö.ð. âàì áóäå íàïðàâëåíî êàñåòó, ùî âì³ùóº: 1. ³äåîñþæåò ïðî çóñòð³÷ 24 áåðåçíÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè ç Ãîëîâîþ Êîîðäèíàö³éíîãî êîì³òåòó ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ Òåòÿíîþ Êîðíÿêîâîþ ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì äîðó÷åíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà ðåçóëüòàòàìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàðàäè ç ïèòàíü áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ (4'). 2. ³äåîñþæåò ïðî çóñòð³÷ 24 áåðåçíÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè ç Ãîëîâîþ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè ²âàíîì ×èæåì, ÿêèé ïî³íôîðìóâàâ Ãëàâó äåðæàâè ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè êîì³òåòó ó 2003 ð. (2'04''). 3. ³äåîñþæåò òåëåêàíàëó „²íòåð" â³ä 23 áåðåçíÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ì³æíàðîäíîãî ô³íàíñèñòà Äæîðäæà Ñîðîñà (3'). 185


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -4. ³äåîçàïèñ ïðîãðàìè „Ñàìå òîé" çà ó÷àñòþ Ñåðã³ÿ ʳâàëîâà, Ãîëîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿêà âèéøëà â åô³ð 24 áåðåçíÿ (20'). Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ðåã³îíàëüíîìó òåëåðàä³îåô³ð³. 27 áåðåçíÿ âàì íåîáõ³äíî çóñòð³òè â³äåîêàñåòó, íàïðàâëåíó ç Êèºâà âå÷³ðí³ìè ïî¿çäàìè òà àâòîáóñàìè “Àâòîëþêñ". Ïðîñèìî îïåðàòèâíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî îòðèìàííÿ â³äåîìàòåð³àëó. Ç ïîâàãîþ Êåð³âíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè

186

Ñ. Âàñèëüºâ


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 29.03.2004 17.20 1. ³ä ñüîãîäí³ 29 áåðåçíÿ äî 2 êâ³òíÿ ó íîâîñò³éíèõ ïåðåäà÷àõ òåëåêàíàë³â çàïðîâàäæóºòüñÿ ðóáðèêà “Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäÿíñüêèé ôîðóì íà ï³äòðèìêó êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè”. Ãðîìàäÿíñüê³ ôîðóìè íà ï³äòðèìêó êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè â³äáóëèñü ó 27 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Çàãàëîì, ó ðåã³îíàëüíèõ ôîðóìàõ âçÿëî ó÷àñòü 15 òèñÿ÷ äåëåãàò³â, ùî ïðåäñòàâèëè øèðîê³ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Íà öèõ ôîðóìàõ áóëî îáðàíî 3100 äåëåãàò³â íà Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäÿíñüêèé ôîðóì. ϳä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ðåã³îíàëüíèõ ôîðóì³â â³äáóëîñü 1259 ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ãðîìàäÿíñüêèõ ôîðóì³â òà ôîðóì³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ, ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ïåðâèííèõ îñåðåäêàõ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî áëèçüêî 40 òèñÿ÷ çáîð³â, ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 3 ì³ëüéîíè ãðîìàäÿí. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â çáîð³â ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³¿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ çì³í. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ó ñüîãîäí³øí³õ âèïóñêàõ íîâèí Ç̲ îáîâ’ÿçêîâî ïðîöèòóþòü ôðàãìåíòè, âèä³ëåí³ ï/æ, çîêðåìà, âñ³ íàâåäåí³ öèôðè. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî Ç̲ äî 2 êâ³òíÿ âêëþ÷íî ùîäíÿ ãîòóâàòèìóòü ñþæåòè íà òåìó ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ ôîðóìó, äî ÿêèõ âêëþ÷àòü ³íòåðâ’þ ç äåëåãàòàìè Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ôîðóìó íà ï³äòðèìêó êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè. Ñþæåòè â åô³ð çà îêðåìèì óçãîäæåííÿì.

187


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Áåç íàçâè 31.03.2004 ð. 1. 31 áåðåçíÿ â Êèºâ³ â³äáóëàñÿ íèçêà ïîë³òè÷íèõ ïîä³é. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ñòðîãî äîòðèìóâàòèìóòüñÿ íàñòóïíî¿ ëîã³êî-³íôîðìàö³éíî¿ ðàìêè: 1. ³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ÊÌÓ. 2. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çóñòð³âñÿ ç Äæ.Ñîðîñîì. 3. Äæ.Ñîðîñà íà ôîðóì³ ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì îáëèëè âîäîþ ³ êëåºì, “„Áðàòñòâî” çðîáèëî çàÿâó ç öüîãî ïðèâîäó. 4. “„Íàøà Óêðà¿íà” ç³áðàëà, çà äàíèìè ïðàâîîõîðîíö³â, 5 òèñ. ì³òèíãóþ÷èõ ï³ä Êàáì³íîì ç ºäèíîþ âèìîãîþ – çá³ëüøåííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó (êîìåíòàð äî âñ³õ âèñòóï³â, çàãàëüíèõ ïëàí³â ì³òèíãó – â³äñóòí³é). 5. Àêö³¿ “ÍÓ” ïðîêîìåíòóâàâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ä.Òàáà÷íèê: “Âèöå-ïðåìüåð Óêðàèíû Äìèòðèé Òàáà÷íèê íàçâàë àêöèþ, êîòîðóþ ïðîâîäèò áëîê “Íàøà Óêðàèíà” ïîä ñòåíàìè Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, “ôàëüñòàðòîì â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè”. “Ìíå î÷åíü æàëü Âèêòîðà Àíäðååâè÷à Þùåíêî, êîòîðûé ðàíüøå ïîäíèìàëñÿ íà òðèáóíû âñåíàðîäíûõ ôîðóìîâ, à ñåãîäíÿ âûíóæäåí â ïî÷òè ïèâíûå ïàëàòêè âûâîäèòü ñâîèõ ñòîðîííèêîâ âìåñòî âñåíàðîäíûõ ôîðóìîâ”, - çàÿâèë Ä.Òàáà÷íèê â èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì âî âòîðíèê â Êèåâå. Îí íàçâàë “ñòðàøíûì” çàÿâëåíèÿ îïïîçèöèîííûõ ñèë î òîì, ÷òî â áþäæåòå “ðåàëüíî ñïðÿòàíî” 10 ìëðä. ãðí. “Âî-ïåðâûõ, åñëè ëþäè ýòî ãîâîðÿò ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, ñòðàøíî îò óðîâíÿ èõ ýêîíîìè÷åñêîé áåçãðàìîòíîñòè. À ïîñêîëüêó â ñîñòàâå “Íàøåé Óêðàèíû” íåìàëî áûâøèõ ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà, òî âåðñèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé

188


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íåãðàìîòíîñòè âðÿä ëè âîçìîæíà. Âî-âòîðûõ, åñëè îíè ýòî ãîâîðÿò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàêîé-òî ñîìíèòåëüíîé ïîïóëÿðíîñòè, ýòî åùå áîëåå ñòðàøíî, êîãäà ëþäè îáðàùàþòñÿ ê òàêîìó óðîâíþ îáìàíà îáùåñòâà è îáùåñòâåííîé äåìàãîãèè, àáñîëþòíî áåçîñíîâàòåëüíîé”, - ñêàçàë Ä.Òàáà÷íèê. Ïî åãî ìíåíèþ, â öèâèëèçîâàííîì ìèðå ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà íå ìîæåò ñòðîèòüñÿ íà ïðèíöèïå “öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâî” (öèòóºòüñÿ çà ²íòåðôàêñÓêðà¿íà, 30. 03.2004). 6. Äåÿê³ ó÷àñíèêè ì³òèíãó çàÿâèëè, ùî ¿õ ó÷àñòü â àêö³¿ îïëà÷óâàëàñÿ. 7. Ñþæåòè â åô³ð – ñòðîãî çà îêðåìèì óçãîäæåííÿì.

189


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 2.07.04 ã. 9.00 1.  Ìîñêâå ïðîéäåò 10-å, þáèëåéíîå, çàñåäàíèå ñìåøàííîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó. Óêðàèíñêóþ äåëåãàöèþ íà ïåðåãîâîðàõ âîçãëàâëÿåò ïðåìüåð-ìèíèñòð Â.ßíóêîâè÷. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 2. 2-7 èþëÿ ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Êîíñòàíòèí Ãðèùåíêî ïîñåòèò ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì Êèòàé.  õîäå âèçèòà çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è Ê.Ãðèùåíêî ñ ïðåìüåðîì ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Âåíü Öçÿáàî, ìèíèñòðîì îáîðîíû Öçàî Ãàí÷åàíåì (Cao Gangchuan), èñïîëíèòåëüíûì ñåêðåòàðåì Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà ×æàí Äåãóàíîì è äðóãèìè âûñîêèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Êèòàÿ. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 3.  10.00 íà÷íåòñÿ çàêëþ÷èòåëüíîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû 5-é ñåññèè.  11.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Â.Ëèòâèíà ïî èòîãàì 5-é ñåññèè ïàðëàìåíòà 4-ãî ñîçäûâà (óë. Ãðóøåâñêîãî, 5, êîíôåðåíö-çàë). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñâîèõ ìàòåðèàëàõ ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ìåññåäæàõ äåïóòàòîâ îòíîñèòåëüíî íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîøåäøåé ñåññèè, äèñêðåäèòàöèè ïàðëàìåíòà íåäîñòîéíûì ïîâåäåíèåì ôðàêöèé ÍÓ è ÁÞÒ, ìíîãî÷èñëåííûõ ñðûâîâ ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé ÂÐ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî òåëåêàíàëû èñïîëüçóþò àðõèâíîå âèäåî ñî ñöåíàìè áåñ÷èíñòâ ÍÓ è ÁÞÒ.

190


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÒÊ (òåëåêîìïàí³¿ – Ðåä.) âîçüìóò êîììåíòàðèè ëèäåðà ÊÏÓ Ï.Ñèìîíåíêî ïî ïîâîäó ðîëè Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÅ (ðîñ., Ðàäè ªâðîïè – Ðåä.) è åå Ìîíèòîðèíãîâîãî êîìèòåòà â ðàçâèòèè âíóòðèïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â Óêðàèíå è ôîðìèðîâàíèè ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà íàøåé ñòðàíû. 4.  10.00 íà÷íåòñÿ ñåìèíàð íà òåìó “Áàçîâàÿ èíôëÿöèÿ – îöåíêè äëÿ Óêðàèíû è ïîëüñêèé îïûò”, îðãàíèçîâàííûé Èíñòèòóòîì ðåôîðì ïðè ó÷àñòèè Íàöáàíêà Óêðàèíû (Äîì ó÷èòåëÿ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 57). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 5.  10.00 íà÷íóòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ íà òåìó “Äåòåíèçàöèÿ ëè÷íûõ äîõîäîâ ãðàæäàí”, îðãàíèçîâàííûå Ìåæäóíàðîäíûì öåíòðîì ïåðñïåêòèâíûõ èññëåäîâàíèé ïðè ïîääåðæêå Êàíàäñêîãî áþðî ïî ìåæäóíàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ.  15.00 íà÷íóòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ íà òåìó “Ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ëüãîò” (óë. Ïèìîíåíêî, 13-à). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 6.  10.00 Àïåëëÿöèîííûé ñóä ã. Êèåâà íà÷íåò ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè àâòîðà êíèãè “Íàðöèññ” Ä.×îáîòà íà ðåøåíèå Ïå÷åðñêîãî ðàéñóäà ã. Êèåâà. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò êî âñåé èíôîðìàöèè ïî äàííîé òåìå. 7.  11.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ïî çàùèòå ïðàâ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Öåíòðàëüíîé Àçèè íà òåìó “Ïðîçðà÷íîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâ – áþäæåò ãëàçàìè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ”. Ó÷àñòâóþò ðóêîâî-

191


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äèòåëè àññîöèàöèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ Ýñòîíèè, Ëàòâèè, Ëèòâû, Âåíãðèè è Ñëîâàêèè, Àññîöèàöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ Óêðàèíû, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà ÒÀѲS “Àóäèò ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâ”, ïðåäñòàâèòåëè Ñ÷åòíûõ ïàëàò Óêðàèíû è Ãåðìàíèè, Ìèíôèíà Óêðàèíû (ÓÍÈÀÍ, óë. Êðåùàòèê, 4, êîíôåðåíö-çàë). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 8.  12.00 íà÷íåòñÿ åæåíåäåëüíûé áðèôèíã çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà – ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâíîãî àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Â.Áàçèâà (ïðåññ-öåíòð àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, óë. Áàíêîâñêàÿ, 11, 3-é ïîäúåçä). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 9.  12.00 íà÷íåòñÿ öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êîàëèöèè ñ öåëüþ ó÷àñòèÿ â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ ìåæäó áëîêàìè “Íàøà Óêðàèíà” è ÁÞÒ (óë. Áîðû÷èâ Òîê, 22-à). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò êî âñåé èíôîðìàöèè ïî äàííîé òåìå. 10.  12.00 â êëóáå “Áàáóèí” ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè “Þùåíêî: èñòîðèÿ áîëåçíè” (óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 39; ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì, â ò.÷. îðãàíèçàöèè èíòåðâüþ è êîììåíòàðèåâ àâòîðîâ è èçäàòåëÿ, îáðàùàòüñÿ ïî òåë. (050) 596-39-72, Òèìóð). Àâòîð êíèãè – Àëåêñåé Ëàíü, äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñîòðóäíèê íàëîãîâîé ìèëèöèè Óêðàèíû. Èçäàòåëü – Ä.Ïîíàìàð÷óê, äî 1999 ã. – ïðåññ-ñåêðåòàðü Â.×îðíîâîëà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïðåçèäåíò ôîíäà ñâîáîäíûõ æóðíàëèñòîâ èì. Â.×îðíîâèëà. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ìàòåðèàëàõ î ïðåçåíòàöèè áóäåò ðå-

192


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òðàíñëèðîâàíî ñîäåðæàíèå êíèãè (öèòàòû + äîêóìåíòû). Íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ðåòðàíñëÿöèè ñîáûòèÿ è äîêóìåíòû èç ïåðâîé ãëàâû êíèãè. Íàïðèìåð, äîêóìåíò ñî ñòðàíèöû 23 – “Àãðîïðîìáàíê ñîîáùàåò, ÷òî 2 ìèëëèàðäà ðóáëåé ðàçáëîêèðóþòñÿ â ïîëüçó D&P Sovgroup áåç âñÿêèõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé. Þùåíêî”. Âîêðóã ýòîãî èëè äðóãîãî äîêóìåíòà èç êíèãè ñòðîèòñÿ çàêîíñïåêòèðîâàííîå îïèñàíèå ñõåìû, âûñòðîèâ êîòîðóþ, Þùåíêî óêðàë äåíüãè. Èíòåðïðåòàöèè ñîáûòèÿ è äåòàëè äëÿ ïîä÷åðêèâàíèÿ: - ôàêòû, èçëîæåííûå â êíèãå, óáèéñòâåííû. Íà ïðåçèäåíòñêèõ àìáèöèÿõ Þùåíêî ìîæíî ñìåëî ñòàâèòü êðåñò. Óëè÷åííûé ëæåö è âîð ìîã ñòàòü, íî òåïåðü íå ñòàíåò ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû. - ïîðàçèòåëåí îòêðûâøèéñÿ öèíèçì Þùåíêî. Ìíîãî ëåò îí ñòðîèë ñâîé èìèäæ íà ïðîïîâåäÿõ î ÷åñòíîñòè è ìîðàëè. À â ïåðåðûâàõ ìåæäó ïðîïîâåäÿìè âîðîâàë ó ïàñòâû. - ôàêòû, ïîäêðåïëåííûå äîêóìåíòàìè, - áåññïîðíû.  ýòî íåïðîñòî ïîâåðèòü, íî Þùåíêî äåéñòâèòåëüíî óêðàë ìèëëèîíû äîëëàðîâ. 2 ìèëëèàðäà ñîâåòñêèõ ðóáëåé áûëè êîíâåðòèðîâàíû â $31.100.000, 15 ìèëëèàðäîâ – â $232.500.000 (!) è ïåðåâåäåíû íà ñ÷åòà àìåðèêàíñêèõ áàíêîâ ñ êðàñèâûìè íàçâàíèÿìè (Taylor Bank of Chikago, Illinois; Wells Fargo Bank San Francisco). - ýòè äåíüãè áûëè óêðàäåíû èç áþäæåòà ñòðàíû – òî åñòü ó êàæäîãî óêðàèíöà. Êðàæà ñîñòîÿëàñü â 1991 – 1992 ãîäàõ. Êàæäûé ìîæåò âñïîìíèòü ýòî âðåìÿ – áåäíîñòü, ïóñòûå ïðèëàâêè. Òîëüêî íà îïåðàöèÿõ, îïèñàííûõ â ïåðâîé ãëàâå êíèãè, áóäóùèé “ìåññèÿ” â ýòî íèùåå âðåìÿ óêðàë ïî 5 äîëëàðîâ ó êàæäîãî óêðàèíöà. - èìåÿ òàêîé ñòàðòîâûé êàïèòàë, ìîæíî ñîçäàòü ëþáóþ ïàðòèþ, ïîáåæäàòü íà ëþáûõ âûáîðàõ, çàíèìàòü ëþáûå ïîñòû. Íà ýòè äåíüãè ìîæíî áåñêîíå÷íî äîëãî îáìàíûâàòü ëþäåé, âûñòàâëÿÿ ñåáÿ õîòü ìåññèåé, õîòü

193


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ãðå÷åñêèì áîãîì. Òåïåðü ñòàëî ÿñíî, íà êàêîé ôèíàíñîâîé îñíîâå äåðæèòñÿ ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå è ðåéòèíã Þùåíêî, çà ñ÷åò ÷åãî îïëà÷èâàåòñÿ åãî ïðîïàãàíäà. - èñòîðèÿ ñ ìèëëèîíàìè (1 ãëàâà) – óáîéíàÿ, íî íå åäèíñòâåííàÿ.  êíèãå ïðåäñòàâëåí öåëüíûé ïîðòðåò Þùåíêî, îòêðûòà ïðàâäà îòíîñèòåëüíî âñåõ ïóíêòîâ åãî áèîãðàôèè. Îòêðûâøàÿñÿ íàñòîÿùàÿ “÷åñòíîñòü ïîÞùåíêîâñêè” - ýòî íå òîëüêî êðàæè. Ýòî è èñêóññòâåííîå çàíèæåíèå êóðñà ãðèâíû â ïåðèîä ðóêîâîäñòâà Íàöáàíêîì (2 ãëàâà), è íàçíà÷åíèå ñâîåãî áàíùèêà ñîâåòíèêîì ïðåìüåð-ìèíèñòðà, è ïîäàðîê ïîíðàâèâøåéñÿ æåíùèíå-ïðåäïðèíèìàòåëþ â âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò, è îáó÷åíèå ñâîåé äî÷åðè â ïëàòíîì ÂÓÇå çà ñ÷åò âêëàä÷èêîâ áàíêà “Óêðàèíà” (5 ãëàâà). Ýòî ïðèêðûòîå òåðìèíîì “ïàíóêðàèíñòâî” ñòðåìëåíèå ïðîäàòü ñòðàíó àìåðèêàíñêîìó êàïèòàëó è ñäåëàòü åå àãåíòîì àìåðèêàíñêîãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ (4 ãëàâà), ñòèìóëèðóåìîå æåíîé – àãåíòîì àìåðèêàíñêèõ ñïåöñëóæá (3 ãëàâà). Ýòîò àãåíò, êñòàòè, - âòîðàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé Þùåíêî ñòàë ïîïóëÿðíûì ïîëèòèêîì, ïîñëå ïåðâîé – óêðàäåííûõ ìèëëèîíîâ. Ïîðòðåò ÷åñòíîãî ïîëèòèêà äîïîëíÿþò ðîñêîøíàÿ êâàðòèðà íà Èíñòèòóòñêîé óëèöå, îòðåìîíòèðîâàííàÿ çà ñ÷åò áàíêà, êîòîðûé ÷åðåç äîðîãó. È äîðîãèå àâòîìîáèëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà ÷ëåíîâ ñåìüè, ÷òîáû íå ðàçðóøàòü îáðàç “ïàðíÿ èç íàðîäà” (5 ãëàâà). È ìíîãîå äðóãîå – âñå â êíèãå. - èíòåðåñíà èñòîðèÿ àâòîðà: ðóêîâîäèòåëü ñðåäíåãî çâåíà â íàëîãîâîé ìèëèöèè äíåì ðàáîòàë ñ äîêóìåíòàìè, à âå÷åðîì ñìîòðåë íîâîñòè ïî òåëåâèçîðó. Ëîæü Þùåíêî èçìåíèëà âñþ åãî æèçíü: óøåë ñî ñëóæáû, ðåøèë íàïèñàòü êíèãó, äîæäàëñÿ ñâîåãî çâåçäíîãî ÷àñà. Àëåêñåé Ëàíü – åäèíñòâåííûé óêðàèíåö, êîòîðîìó Þùåíêî ïðèíåñ ïîëüçó “íå ñëîâîì, à äåëîì”. - Ïðè ýòîì àâòîð – íè â êîåé ìåðå íå ïîëèòèê, â ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ íå ðàçáèðàåòñÿ è â ïîëèòèêó íå

194


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëåçåò. Ïðîôåññèîíàë ïî àíàëèçó äåë è ôàêòîâ ïðîñòî ñäåëàë ñâîå äåëî – ñîáðàë, èññëåäîâàë è îáîáùèë äåëà è ôàêòû. Åãî êíèãà – íå ïîëèòè÷åñêèé êîìïðîìàò, à îáûêíîâåííîå ðàññëåäîâàíèå. Íî ðåçóëüòàò ýòîãî ðàññëåäîâàíèÿ äëÿ Þùåíêî ãîðàçäî õóæå ëþáîãî êîìïðîìàòà. - Äëÿ ñîçäàíèÿ îáðàçà àâòîðà óäîáíî èñïîëüçîâàòü åãî ôðàçó: “ß ïðèâûê çàäàâàòü âîïðîñû, à íå îòâå÷àòü íà íèõ” (ïðîèçíåñåò íà ïðåçåíòàöèè). - Äîæäàëñÿ ñâîåãî çâåçäíîãî ÷àñà è äàâíèé ïîëèòè÷åñêèé ñîïåðíèê Þùåíêî - Äìèòðî Ïîíàìàð÷óê.  ðåçóëüòàòå ïîÿâëåíèÿ êíèãè îí ïðåäñòàë ïåðåä ïóáëèêîé íå òîëüêî êàê ïîëèòèê-ïîáåäèòåëü, íî è êàê óäà÷ëèâûé áèçíåñìåí. Âûïóñòèòü êíèãó íàêàíóíå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè – ãðàìîòíîå áèçíåñ-ðåøåíèå. Èíòåðåñ ê êíèãå ñ ïåðâîãî äíÿ ïðåâîñõîäèò îæèäàíèÿ. Òàêîãî àæèîòàæà çà ïîñëåäíèå ãîäû â Óêðàèíå íå âûçûâàëà íè îäíà êíèãà. - Íà âîëíå óñïåõà àâòîð è èçäàòåëü ïëàíèðóþò ñîâåðøèòü ðåêëàìíûé òóð êíèãè ïî âñåé ñòðàíå. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî èì íè÷åãî íå ãðîçèò. Íî ñëîæíî – óáèòûé çâåðü îïàñåí âòðîéíå. Æåëàòåëüíûå âîïðîñû ê àâòîðó è èçäàòåëþ íà ïðåçåíòàöèè: 1) Îáúÿñíèòå ïî÷åìó Âû âûáðàëè â êà÷åñòâå îáúåêòà ðàññëåäîâàíèÿ èìåííî Þùåíêî, ïî÷åìó Âû ðåøèëè èçäàòü åå èìåííî ñåé÷àñ, â íà÷àëå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè? 2) Íàçâàíèå êíèãè íîñèò êàêîé-òî ìåäèöèíñêèé õàðàêòåð. Âû õîòèòå ñêàçàòü ñêàçàòü, ÷òî ïðåòåíäåíò íà ïîñò ïðåçèäåíòà Óêðàèíû áîëåí? 3)  ñâîåé êíèãå âû îáâèíÿåòå Þùåíêî â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé? Åñëè äà, òî íàçîâèòå êàêèõ. 4) Ðàññêàæèòå î Âàøèõ èñòî÷íèêàõ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ.

195


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -5) Ìîæíî óçíàòü ïîïîäðîáíåå îá èñòîðèè ïàïêè Áîé÷èøèíà è ×îðíîâèëà? 6) Âû ïîëó÷èëè ãîíîðàð çà íàïèñàíèå êíèãè? 7) Äóìàëè ëè Âû, ÷òî ñòàíåò ñ âàìè, åñëè ïðåçèäåíòîì ñòàíåò Þùåíêî? Îòñóòñòâóåò êîììåíòàðèé ê ïèêåòèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèÿ ðÿäîì íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ñèë. 11.  14.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà Ïàðòèè ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, íà êîòîðîì áóäóò îáñóæäàòüñÿ âîïðîñû ñîçäàíèÿ áëîêà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðîãðàììà ïàðòèè è õîä ïîäãîòîâêè ê 2-ìó ýòàïó 3-ãî ñúåçäà ÏÏÏÓ (Óêðàèíñêèé äîì, óë. Êðåùàòèê, 2, 5-é ýò., çàë ïðåçåíòàöèé). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò êî âñåé èíôîðìàöèè ïî äàííîé òåìå. 12.  14.00 íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó “Ïðåçèäåíòñêèé çàêîíîïðîåêò ñïàñ âèíîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ Óêðàèíû” (Óêðèíôîðì, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 8/16). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. 13.  14.00 áóäåò âðåìåííî ñâåðíóò ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê “â çàùèòó Êîíñòèòóöèè” ñ ó÷àñòèåì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Å.Æîâòÿêà, À.Øêèëÿ è äð. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 14.  14.30 íà÷íåòñÿ âèäåîïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïîìîùíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ÑØÀ ïî äåëàì Åâðîïû è Åâðàçèè Ñòèâåíà Ïàéôåðà, ïîñâÿùåííàÿ ñàììèòó ÍÀÒÎ â Ñòàìáóëå è óêðàèíñêî-àìåðèêàíñêèì âçàèìîîòíîøåíèÿì (óë. Ãëûáî÷èöêàÿ, 4, 4 ýòàæ). Êîììåíòàðèé. Áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïîëíèòåëüíî. 196


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -15.  16.00 íà÷íåòñÿ çàñåäàíèå “êðóãëîãî ñòîëà” íà òåìó “Ðàçâèòèå óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîääåðæêà óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, ñíèæåíèå öåí íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è ó÷àñòèå óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ” (Óêðèíôîðì, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 8/16). Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñëó÷àå åå îñâåùåíèÿ ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà óñïåøíîì âûïîëíåíèè ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ë.Êó÷ìû îòíîñèòåëüíî óäåøåâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 16.  17.00 íà÷íåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Åâãåíèÿ Ñòàõîâà (ªâãåíà Ñòàõ³âà – Ðåä.) (Íüþ-Éîðê) “Ïîñëåäíèé ìîëîäîãâàðäååö”, îðãàíèçîâàííàÿ îáùåñòâîì “Óêðàèíà - ìèð”, Êîíãðåññîì óêðàèíñêîé èíòåëëèãåíöèè, ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé “Æåíñêîå îáùåñòâî” („Ƴíî÷à ãðîìàäà” – Ðåä.), Ñîþçîì ïèñàòåëåé Óêðàèíû (Äîì ïèñàòåëåé, óë. Áàíêîâñêàÿ, 2). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 17. 2-13 èþëÿ â Ôîðîñå (Êðûì) ïðîéäåò 7-é Ìåæäóíàðîäíûé ïîëèòè÷åñêèé ôîðóì “ÔÎÐÎÑ” - âñòðå÷à ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà Ðîññèè è Óêðàèíû”. Îðãàíèçàòîðû ôîðóìà: Íàöèîíàëüíûé ãðàæäàíñêèé ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì, íåçàâèñèìàÿ îðãàíèçàöèÿ “Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî”, ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ è ôàêóëüòåò ïîëèòîëîãèè ÌÃÈÌÎ. Òåìû ôîðóìà: “Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû, ïðîôåññèîíàëà, êîðïîðàöèè è ïðîåêòà”; “Âûáîðû â Óêðàèíå”.  Ôîðóìå ïðèìóò ó÷àñòèå êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå è óêðàèíñêèå ýêñïåðòû: ïîëèòîëîãè è ïîëèòòåõíîëîãè. Êîììåíòàðèé. Áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïîëíèòåëüíî.

197


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -18.  11.00 â ã. Êåð÷ü âîçëå ïðîõîäíîé çàâîäà “Çàëèâ” íà÷íåòñÿ àêöèÿ ïðîòåñòà ðàáîòíèêîâ çàâîäà è àêòèâèñòîâ ÁÐÀÒÑÒÂÀ ïðîòèâ íåâûïëàòû çàðïëàòû íà çàâîäå. Êîíò. ëèöà: Þðèé Óìàíñêèé 8 (050) 469-67-01 Ñåðåäþê Àëåêñåé 8 (067) 502-31-97 Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ëîçóíãàõ àêöèè, ñèìâîëèêå ÁÐÀÒÑÒÂÀ (âèäåîðÿä), êîìïîçèöèè àêöèè (ñòðàòåãè÷åñêèé äëÿ Êåð÷è ìîñò, áàððèêàäà, ðàáîòíèêè çàâîäà, ïðèêîâàííûå ê êîðàáåëüíîé öåïè è ò.ï.). 19.  13.00 â ÓÍÈÀÍ íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: “Èòîãè ïðîâåäåíèÿ ïàðàäà â ÷åñòü 14-é ãîäîâùèíû ÓÍÀ-ÓÍÑΔ ïðè ó÷àñòèè ëèäåðà ÓÍÀ Ý.Êîâàëåíêî. Êîììåíòàðèé. Òåìà ïðèîáðåòåò âàæíîñòü è àêòóàëüíîñòü, åñëè Ý.Êîâàëåíêî îñòðî è óáåäèòåëüíî îáúÿñíèò, ïî÷åìó óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû ïîääåðæèâàþò êàíäèäàòóðó Â.Þùåíêî.

198


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 04.07.2004 16.30 1. 4 ëèïíÿ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëîñÿ âèñóíåííÿ êàíäèäàò³â â ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ñóâîðî äîòðèìóâàòèìåòüñÿ íàñòóïíî¿ ëîã³êî-³íôîðìàö³éíî¿ ðàìêè: 1. Ïîäàäóòü âèùåíàâåäåíó ³íôîðìàö³þ. 2. Ç’¿çä Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â Óêðà¿íè â Çàïîð³ææ³ âèñóíóâ êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòè ä³þ÷îãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â.ßíóêîâè÷à.  ðîáîò³ ç’¿çäó âçÿëè ó÷àñòü äåëåãàòè ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ³ ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ïàðò³é, çîêðåìà, ë³äåð ôðàêö³¿ ÑÄÏÓ(î) Ë.Êðàâ÷óê ³ ë³äåð ïàðò³¿ “„Òðóäîâà Óêðà¿íà” Ñ.Ò³ã³ïêî, ÿêèé î÷îëèâ ïåðåäâèáîð÷èé øòàá Â.ßíóêîâè÷à. Íà ç’¿çä³ áóëî çà÷èòàíå ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Êó÷ìè, â ÿêîìó çîêðåìà ñêàçàíî: “Âàøà ïàðò³ÿ çàéíÿëà îäíå ³ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü ñåðåä íàéâïëèâîâ³øèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ó äåðæàâ³”. Ë.Êó÷ìà ó ñâîºìó ïðèâ³òàíí³ òàêîæ âèñëîâèâ óïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç âàãîìèõ ÷èííèê³â ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³. Âèñòóïàþ÷è íà ç’¿çä³, Â.ßíóêîâè÷, çîêðåìà, çàÿâèâ, ùî çàðïëàòè â Óêðà¿í³ ìîæíà ï³äíÿòè â 2-3 ðàçè âïðîäîâæ 2-3 ðîê³â, à ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ º íåäîñêîíàëîþ. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð çàçíà÷èâ, ùî íå çáèðàºòüñÿ ìèðèòèñÿ ç ñèòóàö³ºþ, êîëè “êðàùèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â º ïðåäñòàâíèêè íàéá³äí³øèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, à âåëèê³ ô³ðìè, áàíêè çàì³íþþòü ïîäàòêè õàáàðàìè, ÿê³ ðîçäàþòü óðÿäîâöÿì ³ òàêèì ÷èíîì îäåðæóþòü êàí³êóëè â³ä ïîäàòê³â”. “ß íå ò³ëüêè ¿ì ñêàñóþ êàí³êóëè, àëå é ïðèìóøó â³äïðàöþâàòè âñ³ ïðîïóùåí³ óðîêè”, çàÿâèâ Â.ßíóêîâè÷.

199


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Â. ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, ùî íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèñòóïàòèìå çà ïåðåõ³ä äî ³íâåñòèö³éíî-³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè, çá³ëüøèòü àñèãíóâàííÿ íà îñâ³òó ³ ìåäèöèíó, çîñåðåäèòüñÿ íà áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, çàâåðøèòü çåìåëüíó, â³éñüêîâó ³ ðåã³îíàëüíó ðåôîðìè, íå ïñóâàòèìå â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ: “Ðîñ³ÿ áóëà, º ³ áóäå äëÿ íàñ êðà¿íîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç íàìè êðîâíèìè óçàìè ³ñòîðè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ ³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. ² ö³ â³äíîñèíè ìè í³êîëè íå çðàäèìî!”. ³í ï³äêðåñëèâ, ùî íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ñõ³äíîãî ñóñ³äà ëèøå ÿê ãîëîâíå äæåðåëî åíåðãîíîñ³¿â àáî ïðîñòî íàéâàæëèâ³øîãî ä³ëîâîãî ïàðòíåðà. Â.ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ íàì³ð ïåðåìîãòè íà âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ó ïåðøîìó òóð³. Ïðî öå â³í çàÿâèâ íà ïðåñêîíôåðåíö³¿ ó Çàïîð³ææ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ VI ç’¿çäó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, íà ÿêîìó éîãî áóëî âèñóíóòî êàíäèäàòîì ó ïðåçèäåíòè. “Áóäåìî íàìàãàòèñÿ öå çðîáèòè”, - ñêàçàâ â³í. Â.ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ óïåâíåí³ñòü ó ñâî¿é ïåðåìîç³ íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ, îñê³ëüêè, çà éîãî ñëîâàìè, çíàº, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè äëÿ çì³íè æèòòÿ â Óêðà¿í³ íà êðàùå. Êîìåíòàð äî êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè íà ïî÷àòêó ç’¿çäó Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â — â³äñóòí³é. 3. Êèºâ³ â³äáóëèñÿ ç’¿çäè ë³âèõ ïàðò³é - ÊÏÓ, ÑÏÓ ³ ÏÑÏÓ, ÿê³ âèñóíóëè êàíäèäàòàìè â ïðåçèäåíòè ñâî¿õ ë³äåð³â Ï.Ñèìîíåíêà, Î.Ìîðîçà ³ Í.³òðåíêî. 4.Ïåðøèìè äîêóìåíòè íà ðåºñòðàö³þ â ÖÂÊ ïîäàëè âèñóíåí³ Ñëîâ’ÿíñüêîþ ïàðò³ºþ Î.Áàçèëþê òà ïîë³òè÷íèì îá’ºäíàííÿì „”ªäèíà ðîäèíà” Î.Ðæàâñüêèé. 5. ˳äåð áëîêó „”Íàøà Óêðà¿íà” Â.Þùåíêî âèð³øèâ ³òè íà âèáîðè ñàìîâèñóâàíöåì. 6.  õîä³ âèñóíåííÿ Â.Þùåíêà íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ó Êèºâ³ çàô³êñîâàí³ ÷èñëåíí³ âèïàäêè ïèÿöòâà òà òîðã³âë³ 200


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ãîð³ëêîþ. (Ïðè âèñâ³òëåíí³ íå ïîäàâàòè çàãàëüíèõ ïëàí³â àêö³¿, âèäó íàòîâïó, ïîêàçóâàòè âèêëþ÷íî ãðóïè íåòâåðåçèõ ëþäåé ç àñîö³àëüíîþ, äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ). 7.Â.Þùåíêî ïðèáóâ íà ì³òèíã óæå ï³ñëÿ çäà÷³ äîêóìåíò³â äî ÖÂÊ, âî÷åâèäü, ïîáîþþ÷èñü íåêîíòðîëüîâàíî¿ ïîâåä³íêè âëàñíèõ ïðèõèëüíèê³â. 8.Ñèìïàòèêè Â.Þùåíêà á³ëÿ “„Óêðà¿íñüêîãî äîìó”, äå ïðîõîäèâ ç’¿çä ÊÏÓ, áðóòàëüíî îáðàæàëè êîìóí³ñò³â, à ïîò³ì ðîçôàðáóâàëè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó íà Õðåùàòèêó. 9.Òîãî æ äíÿ âèñóíåííÿ Â.Þùåíêà ï³äòðèìàâ ç’¿çä ðàäèêàëüíèõ íàö³îíàë³ñò³â - ÂÎ “„Ñâîáîäà” (äîíåäàâíà - Ñîö³àë-Íàö³îíàëüíà Ïàðò³ÿ Óêðà¿íè). 10. Êîìåíòàð äî àêö³¿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³, ïîõîäó ïðèõèëüíèê³â Â.Þùåíêà äî ÖÂÊ òà ì³òèíãó òàì, àáñîëþòíî âñ³õ çàÿâ, âèñòóï³â, êîìåíòàð³â, ïî¿çäîê Â.Þùåíêà, äî áóäü-ÿêîãî â³äåî ³ çãàäóâàíü, êð³ì âèêëàäåíîãî â ï.5, 6, - ñóâîðî â³äñóòí³é.

201


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 07.07.2004 13.00 1. Îïðèëþäíåíî íèçêó çàÿâ íàðîäíîãî äåïóòàòà ³êòîðà Þùåíêà. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 2. Îïðèëþäíåíî íèçêó çàÿâ íàðîäíîãî äåïóòàòà Ìèêîëè Òîìåíêà. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 3. Òðèâຠ³íôîðìàö³éíèé ðåçîíàíñ äîâêîëà ëèñò³âêè â³ä ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà, â ÿê³é ³êòîðà Þùåíêà íàçâàíî “çðàäíèêîì” ³ çàõèñíèêîì “ðîñ³éñüêîãî êàï³òàëó”. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 4. Ó í³÷ íà ²âàíà Êóïàëà ³êòîð Þùåíêî â³äâ³äàâ ç ðîäèíîþ ñåëî-ìóçåé Ïèðîãîâå. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 5. Òðèâຠ³íôîðìàö³éíèé ðåçîíàíñ äîâêîëà ò.çâ. íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà íà çàõèñò Êîíñòèòóö³¿. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 6. Ó ÂÐ çàðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò ïðî ãàðàíò³¿ Ïðåçèäåíòó, ùî ïðèïèíèâ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 7. Áëîê „“Íàøà Óêðà¿íà” âèìàãຠâ³ä ÑÁÓ òà ÐÍÁÎÓ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî í³áèòî ðîçïàëþâàííÿ òåëåêàíàëàìè ì³æíàö³îíàëüíî¿ âîðîæíå÷³. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè.

202


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -8. Ðåãëàìåíòíèé êîì³òåò ÂÐ ðåêîìåíäóâàâ Ãîëîâ³ ÂÐ Â.Ëèòâèíó ïîâåðíóòè ïîäàííÿ íà Þ.Òèìîøåíêî äî ÃÏÓ áåç ðîçãëÿäó ó ñåñ³éí³é çàë³. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 9. 6 ëèïíÿ ³êòîð Þùåíêî ï³äïèñàâ Äåêëàðàö³þ ïðî ÷åñí³ âèáîðè. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 10. 8 ëèïíÿ îá 11.00 â ³íôîðìàö³éíîìó àãåíòñòâ³ ÓͲÀÍ â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïàðò³¿ ÂÎ “Áàòüê³âùèíà” Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. 11. Ïîøèðåíî ìàòåð³àë DW („”Deutsche Welle”, ðàä³îñòàíö³ÿ “„ͳìåöüêà õâèëÿ” – Ðåä.) „“ªÑ – Óêðà¿íà: â Áðþññåë³ ñïîä³âàþòüñÿ íà ïåðåìîãó Þùåíêà”. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè.

203


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 11.09.2004 17.15 1. 11 ñåíòÿáðÿ ïðåçèäåíò ôîíäà ñâîáîäíûõ æóðíàëèñòîâ Äìèòðèé Ïîíàìàð÷óê îáúÿâèë î íàìåðåíèè ïðîâåñòè æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå è âûÿñíèòü ñóäüáó 250 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, êîòîðûå áûëè ïåðåâåäåíû Âèêòîðîì Þùåíêî â àìåðèêàíñêèå áàíêè â 1992-1993 ãîäàõ. Ýòà àôåðà îïèñàíà â ïåðâîé ãëàâå êíèãè Àëåêñåÿ Ëàíÿ “Þùåíêî: èñòîðèÿ áîëåçíè”. Ñåãîäíÿ äíåì Ä. Ïîíàìàð÷óê âûëåòåë èç Êèåâà â ÍüþÉîðê, â òå÷åíèå íåäåëè îí òàêæå ïîñåòèò Âàøèíãòîí è Êàëèôîðíèþ. Ïî ñëîâàì æóðíàëèñòà, “ïîÿâèëèñü íîâûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè è ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ïðîñëåäèòü ñóäüáó óêðàäåííûõ äåíåã äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè”.  ÑØÀ Ïîíàìàð÷óê âñòðåòèòñÿ ñ ðÿäîì ëèö, èìåâøèõ íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê èñòîðèè, îïèñàííîé Ëàíåì. Ïî âîçâðàùåíèè â Êèåâ àâòîð ðàññëåäîâàíèÿ äàñò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. “Êàðòèíà ïîëó÷àåòñÿ êðàéíå ëþáîïûòíàÿ. Ïîêà åùå ðàíî ãîâîðèòü, íî åñëè ïîåçäêà ïîäòâåðäèò ìîè ñâåäåíèÿ è ïðåäïîëîæåíèÿ – æäèòå ñåíñàöèè” - çàÿâèë Ïîíàìàð÷óê. Êðîìå òîãî, 13 - 14 ñåíòÿáðÿ â Âàøèíãòîíå ïðîéäåò V åæåãîäíûé “êðóãëûé ñòîë” “Ïóòü Óêðàèíû ê çðåëîé íàöèîíàëüíîé äåðæàâíîñòè”.  ðàáîòå “êðóãëîãî ñòîëà” ïðèìóò ó÷àñòèå Ê. Ðàéñ, Ä. Õåðáñò, Ð. Õîëáðóê, Ñ. Ïàéôåð, ðÿä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Óêðàèíû. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ó÷àñòíèêîâ “êðóãëîãî ñòîëà” ñ óêðàèíñêîé ñòîðîíû - ÷ëåíû ôðàêöèè “Íàøà Óêðàèíà” è ñòîðîííèêè êàíäèäàòà íà ïîñò ïðåçèäåíòà ñòðàíû Â. Þùåíêî. Ñðåäè íèõ - À. Ìàòâèåíêî, Î. Ðûáà÷óê, Í. Òîìåíêî.

204


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â - ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà ïðîéäóò ïðåçåíòàöèè òðåõ êíèã, èçäàííûõ ôîíäîì ñâîáîäíûõ æóðíàëèñòîâ èì. Â. ×åðíîâîëà: “Þùåíêî: èñòîðèÿ áîëåçíè”, “Ôàêò Þ” è “Æóðíàëèñò ïðîòèâ ìåññèè: ôðàãìåíòû íåâîñïðèÿòèÿ”. Ïîñëåäíþþ ïðåäñòàâèò ñàì àâòîð - Âëàäèìèð Ñêà÷êî. Ïåðâûå äâå - èçäàòåëü Äìèòðèé Ïîíàìàð÷óê, îòïðàâèâøèéñÿ â ÑØÀ â ñâÿçè ñ æóðíàëèñòñêèì ðàññëåäîâàíèåì î ñóäüáå 250.000.000 äîëëàðîâ, óêðàäåííûõ Âèêòîðîì Þùåíêî â 1992-1993 ãîäàõ. “Ó÷èòûâàÿ ìåñòî ïðîâåäåíèÿ è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ, ôîðìàò ïðåçåíòàöèé çàðàíåå íå îïðåäåëåí. Íî ìû ïðåäñòàâèì è ïîäàðèì êíèãè ñ ïðàâäîé î Þùåíêî âñåì ñîáðàâøèìñÿ äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè áóäóò ïðÿòàòüñÿ îò ýòîé ïðàâäû ïîä ñòîëàìè” - çàÿâèë Ä.Ïîíàìàð÷óê. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî Ç̲ íå âèêîðèñòîâóâàòèìóòü â ñþæåòàõ â³äåî ñàìîãî Ä.Ïîíàìàð÷óêà.

205


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 16.09.04 13.30 ÇÂÅÐÍÅÍÍß Î˲ÌϲÉֲ ÄÎ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ñïîðò – öå ïðåäñòàâíèöòâî äåðæàâè â ñâ³ò³. Âèõîäÿ÷è íà ñòàðò, ìè â³ä÷óâàëè, ùî º ïîñëàíöÿìè ì³ëüéîí³â ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. ϳäí³ìàþ÷èñü íà âèùó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó, ìè ùèðî ðàä³ëè çà Áàòüê³âùèíó. Öüîãî ðîêó íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Àô³íàõ íàì âäàëîñÿ äîâåñòè: Óêðà¿íà – öå êðà¿íà ç³ ñëàâíèìè îë³ìï³éñüêèìè òðàäèö³ÿìè òà çíà÷íèì ñïîðòèâíèì ñüîãîäåííÿì. Ìè çàéíÿëè ã³äíå ì³ñöå â åë³ò³ ñâ³òîâîãî ñïîðòèâíîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Íàøà ìàéñòåðí³ñòü ôîðìóâàëàñü â óìîâàõ ìîëîäî¿ íåçàëåæíî¿ êðà¿íè. Àëå ò³ëüêè ñüîãîäí³ ìè êàæåìî – ïðîôåñ³éíèé ñïîðò, ³ ìàºìî íà óâàç³ ïðîôåñ³éíå ñòàâëåííÿ äî íàñ. Ñüîãîäí³ ìè íàáëèçèëèñÿ äî óìîâ, ó ÿêèõ âåäóòü ï³äãîòîâêó íàø³ îñíîâí³ ñóïåðíèêè – áåç çáî¿â òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó òà ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ. Òîìó ä³éñíî – ”íàøå ç „ îëîòî” íàëåæèòü Óêðà¿í³. Ìè âïåðøå â³ä÷óâàºìî ïðîôåñ³îíàë³çì Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ÿê³é î÷îëþº Ïðåì’ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷. Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè XXVIII íàñïðàâä³ òðåáà ââàæàòè ñï³ëüíîþ ïåðåìîãîþ. Ìè ùèðî ïåðåêîíàí³, ùî ïðîôåñ³îíàë³çì ³êòîðà ßíóêîâè÷à ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå ñïîðòó. Öÿ ëþäèíà – ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë, ÿêîìó ìîæíà äîâ³ðèòè ìàéáóòíº óêðà¿íñüêîãî ñïîðòó, ÿêîìó òðåáà äîâ³ðèòè ìàéáóòíº íàøî¿ äåðæàâè. ×åìï³îíè ²ãîð XXVII Îë³ìï³àäè: ß.Êëî÷êîâà, Þ.Á³ëîíîã, Â.Ãîí÷àðîâ, Ñ.Êîñòåâè÷, Í.Ñêàêóí, Þ.ͳê³ò³í, ².Ìåðëåí³, Å.Òåäåºâ Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà é àêòóàëüíà.

206


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ðàçìåùåíèå ¹ 3 Áåçêîøòîâíèé ñèð àìåðèêàíñüêîãî êîíãðåñó Öüîãî ðîêó ÑØÀ âèä³ëèëè Ãðó糿 íà âîºíí³ ïðîãðàìè ïîíàä 200 ìëí. äîëàð³â. Ãðóç³ÿ ïðàêòè÷íî ïåðåáóâຠíà ïîðîç³ â³éíè ç Ðîñ³ºþ. Óêðà¿íà ïîêè ùî îòðèìóº 7 ìëí. äîëàð³â ç òîãî æ ôîíäó. Ùîð³÷íî â àìåðèêàíñüêîìó Êîíãðåñ³ âåäóòüñÿ ïîæâàâëåí³ äåáàòè ç ïðèâîäó ðîçì³ðó êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ÿê âîºííà äîïîìîãà çàêîðäîííèì äåðæàâàì. Ç öèõ êîøò³â ñòâîðþºòüñÿ ôîíä, ãðîø³ ÿêîãî ñïðÿìîâóþòüñÿ ó ð³çí³ êðà¿íè.  ìèíóëîìó, 2003 ðîö³, ðîçì³ð öüîãî ôîíäó ñêëàâ 6 ì³ëüÿðä³â 572 ì³ëüéîíè äîëàð³â ÑØÀ. Öå ìàéæå ïîëîâèíà áþäæåòó Óêðà¿íè. Ïðè÷îìó íà ïðîãðàìó “ì³æíàðîäíî¿ â³éñüêîâî¿ îñâ³òè ³ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè” ï³äå âñüîãî 91,7 ì³ëüéîíà äîëàð³â. Òîáòî âñüîãî 1,4% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè. Âñ³ ³íø³ êîøòè éäóòü, çà ñëîâàìè àìåðèêàíö³â, íà “ðîççáðîºííÿ” ³ “ï³äòðèìêó ìèðó ó âñüîìó ñâ³ò³”. Ðîçãëÿíåìî íà ïðèêëàä³ Ãðó糿, ùî êðèºòüñÿ çà öèìè ôîðìóëþâàííÿìè. ͳ÷îãî äèâíîãî íåìà ó òîìó, ùî ñåðåä ïîñòðàäÿíñüêèõ äåðæàâ ðåêîðäñìåíîì ç îáñÿã³â ô³íàíñîâî¿ âîºííî¿ äîïîìîãè ñòàëà Ãðóç³ÿ. Âîíà îòðèìຠäëÿ ñâî¿õ âîºííèõ ïîòðåá 21% â³ä óñ³õ êîøò³â, âèä³ëåíèõ ÑØÀ êîëèøí³ì ðåñïóáë³êàì ÑÐÑÐ. Öå íà 74% á³ëüøå, í³æ áóëî âèä³ëåíî â 2003 ðîö³. ×îìó æ â³äáóëîñÿ òàêå ð³çêå çðîñòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ Ãðó糿? Ó öüîìó ðîö³ â Ãðó糿 çì³íèâñÿ ïðåçèäåíò, íèì ñòàâ àìåðèêàíñüêèé ñòàâëåíèê Ìèõàéëî Ñààêàøâ³ë³. Çà ï³âðîêó ïåðåáóâàííÿ íà ïðåçèäåíòñüêîìó ïîñòó â³í ôàêòè÷íî ðîçâ’ÿçàâ â³éíó ç Ðîñ³ºþ. Âåðõîì íàõàáñòâà ñòàëà çàÿâà Ñààêàøâ³ë³ ïðî òå, ùî â³í â³ääàâ íàêàç òîïèòè á³ëÿ áåðåã³â Àáõà糿 êàòåðè ç ðîñ³éñüêèìè òóðèñòàìè.

207


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ñòຠÿñíî, ï³ä ÿêèé ïðîåêò ³ äëÿ ÷îãî áóëè âèä³ëåí³ êîøòè ç áþäæåòó ÑØÀ. À îñîáëèâî ö³êàâèé òîé ôàêò, ùî âèäàòêè â áþäæåò³ ÑØÀ ïëàíóâàëèñÿ ùå â 2003 ðîö³, êîëè Ñààêàøâ³ë³ ïðè âëàä³ íå áóâ, à òå ùî â³í ñòàâ ïðåçèäåíòîì Ãðó糿 - íå âèïàäêîâ³ñòü, à ðåòåëüíî ñïëàíîâàíèé ïðîåêò ÑØÀ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè âñ³ çàñîáè õîðîø³, ùî é äîâåëè ïðàãìàòè÷í³ àìåðèêàíö³, çá³ëüøèâøè (ïðàêòè÷íî âäâ³÷³) ô³íàíñîâó “äîïîìîãó” ìàëåíüê³é Ãðó糿. Òðîõè ï³çí³øå ÑØÀ âèä³ëÿþòü íà ñâ³é ïðîåêò ùå 200 ìëí. äîëàð³â. Ç öüîãî ïðèâîäó Ñààêàøâ³ë³ âèñëîâèâñÿ: “Òåïåð ãîëîâíå - ïðàâèëüíî âèêîðèñòàòè öþ äîïîìîãó”. Ïðàâèëüíî, çíà÷èòü çã³äíî ç³ ñöåíàð³ºì ÄåðæÄåïó ÑØÀ - ïîñò³éíî çàãîñòðþâàòè îáñòàíîâêó íà êîðäîí³ ç Ðîñ³ºþ. Ôàêòè÷íî Ãðóç³ÿ ñòàëà ÷åðãîâîþ êîëîí³ºþ ÑØÀ ³ âæå “ï³äñ³ëà” íà àìåðèêàíñüêèé áþäæåò, ïîâí³ñòþ çàëåæà÷è â³ä ³íñòðóêö³é ç Âàøèíãòîíà. Íå çàëèøèëè áåç óâàãè êîíãðåñìåíè é Óêðà¿íó. Âèä³ëèâøè ¿é êîøò³â íå òàê áàãàòî, ÿê Ãðó糿 (òðåáà ùå äîâåñòè ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî àìåðèêàíñüêèõ ö³ííîñòåé), àëå âñå æ á³ëüøå, í³æ òîð³ê, íà 11%. Âîíî ³ ÿñíî. Àäæå â Óêðà¿í³ ñêîðî âèáîðè ïðåçèäåíòà, à îäèí ç êàíäèäàò³â - öå ³êòîð Þùåíêî, ÿêèé òðèìàºòüñÿ çàõ³äíî¿ îð³ºíòàö³¿. ³í äîêëàäຠóñ³õ çóñèëü äëÿ ïîã³ðøåííÿ ³ì³äæó Óêðà¿íè â î÷àõ çàõ³äíîãî ñâ³òó, ïîñò³éíî êðèòèêóþ÷è âëàäó, äàþ÷è íåãàòèâí³ îö³íêè ñüîãîäí³øíüîìó åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó (öå ïðè íàéâèùîìó çðîñòàíí³ ÂÂÏ â ªâðîï³), ìàñàæóþ÷è (ìàºòüñÿ íà óâàç³ “ìóñóþ÷è” – Ðåä.) óëþáëåíó òåìó ïðî íåïðàâèëüí³ñòü ãåîïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ ïðî äîâãå ðîçãîéäóâàííÿ ç³ âñòóïîì êðà¿íè äî ÍÀÒÎ ³ ªÑ. Ïðèêëàä êîëèøí³õ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê íàî÷íî äåìîíñòðóº, ùî ìîæå ïðèíåñòè Óêðà¿í³ âñòóï äî ÍÀÒÎ. ÑØÀ âæå ìàþòü âîºíí³ áàçè â Öåíòðàëüí³é À糿.  òàêèõ êðà¿íàõ ÿê Êàçàõñòàí, Òóðêìåí³ñòàí, Óçáåêèñòàí, ùî ìàþòü ïî-

208


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òóæí³ çàïàñè íàôòè é ãàçó, ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî òðóáîïðîâîä³â - ³ ïîðÿä ç’ÿâëÿþòüñÿ àìåðèêàíñüê³ âîºíí³ áàçè. Êàðòèíà ñòàíå ùå ïîâí³øîþ, ÿêùî íàãàäàòè ïðî ïëàí ðîçì³ùåííÿ àìåðèêàíñüêèõ áàç ó Ïîëüù³, ùå îäíîìó ñòðàòåã³÷íîìó ïàðòíåð³ ÑØÀ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³. Òàì ¿õ ðîçì³ùåííÿ íàì³÷àºòüñÿ ïî ïåðèìåòðó êîðäîí³â ç Á³ëîðóññþ, íà ïåðåòèí³ íàôòîâèõ ³ ãàçîâèõ ïîòîê³â ç Ðîñ³¿ äî ªâðîïè. Òîìó äîñèòü ëîã³÷íèì, ç ö³º¿ òî÷êè çîðó, áóäå ïîÿâà àìåðèêàíñüêèõ áàç ³ áàç ÍÀÒÎ â Àçåðáàéäæàí³ é Ãðó糿. Ç ¿õ äîïîìîãîþ ³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ êîíòðîëü çà íàôòîïðîâîäîì Áàêó-Äæåéõàí, à òàêîæ ó êðà¿íàõ Áàëò³¿ - êîíòðîëü çà íàôòîâèìè ïîòîêàìè ÷åðåç Áàëò³éñüêó òðóáîïðîâ³äíó ñèñòåìó ³ áàëò³éñüê³ ïîðòè. ÍÀÒÎ ïîâ³ëüíî, àëå â³ðíî ïðîñóâàºòüñÿ äî êîðäîí³â Ðîñ³¿; ñïî÷àòêó ô³íàíñóþ÷è àðì³þ ñóñ³äí³õ ç íåþ äåðæàâ, à ïîò³ì ³ ï³äêîðþþ÷è ö³ äåðæàâè ñîá³. Êîðäîíè àëüÿíñó âïðèòóë ³ îñòàòî÷íî ï³ä³éøëè äî çàõ³äíèõ êîðäîí³â “êîíòèíåíòàëüíî¿” Ðîñ³¿. Ïðè öüîìó Ðîñ³þ îáïëóòóþòü âîºííèìè áàçàìè, ÿê íà ϳâí³÷íîìó Çàõîä³, ³ íà ϳâäí³. Ùîð³÷íî âæå çàðàç ïðîâîäÿòüñÿ íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³ – ÍÀÒÎ âèâ÷ຠñâîþ ìàéáóòíþ òåðèòîð³þ.

209


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ýôèðíàÿ ñïðàâêà Î òðàíñëÿöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà …ðàäèî  ïåðèîä ñ … ïî … 2004 ãîäà

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà! Îòñûëàéòå, ïîæàëóéñòà, ýôèðíûå ñïðàâêè íå ïîçäíåå 16.00 ÷åòâåðãà òåêóùåé íåäåëè. Çàðàíåå áëàãîäàðþ, Èðèíà.

210


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Áåç íàçâè 31.10. 2004 ð. 31 îêòÿáðÿ – 1 íîÿáðÿ öåíòðàëüíûìè òåëåêàíàëàìè áóäóò ïðîâåäåíû âêëþ÷åíèÿ èç ðåãèîíîâ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ øòàáîâ Â.ßíóêîâè÷à, äåïóòàòîâ ðàçíûõ óðîâíåé è ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé. Îáðàùàåì âíèìàíèå îðãàíèçàòîðîâ âêëþ÷åíèé íà ñëåäóþùèå êëþ÷åâûå ìîìåíòû: 1. Îáùèå ðåêîìåíäàöèè. Èíòåðâüþèðóåìûå äîëæíû áûòü ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãîòîâëåíû, õîðîøî çíàòü ñèòóàöèþ â îêðóãå è ðåãèîíå âîîáùå è õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè â ÷àñòíîñòè, äåðæàòüñÿ ïåðåä òåëåêàìåðîé ñâîáîäíî, ôîðìóëèðîâàòü ìûñëè ÷åòêî è ïî âîçìîæíîñòè ëàêîíè÷íî. 2. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ çàïàäíûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû (Âîëûíñêàÿ, Çàêàðïàòñêàÿ, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ, Ëüâîâñêàÿ, Ðèâíåíñêàÿ, Òåðíîïîëüñêàÿ, ×åðíîâèöêàÿ îáëàñòè). Èíòåðâüþèðóåìûå äîëæíû íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ïîêàçàòü, ÷òî â ðåãèîíå ïðîèñõîäÿò ìàññîâûå íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îðãàíèçîâàííûå ñòîðîííèêàìè Â.Þùåíêî, êîòîðûå ÿâíî âëèÿþò íà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ: ãîëîñîâàíèå çà äðóãèõ ëèö, â ò.÷. ñ ïà÷êàìè ïàñïîðòîâ, àãèòàöèÿ â äåíü âûáîðîâ, â ò.÷. ïðè ó÷àñòèè ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è íàáëþäàòåëåé (â ò.÷. ìåæäóíàðîäíûõ), íàðóøåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ýêçèò-ïîëëîâ, â ò.÷. èñïîëüçîâàíèå åãî êàê ñðåäñòâà àãèòàöèè, íàõîæäåíèå âîçëå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëèö ñ ñèìâîëèêîé Þùåíêî è ò.ä. Îíè äîëæíû çàÿâèòü, ÷òî øòàáû Â.ßíóêîâè÷à ñîáèðàþòñÿ îáæàëîâàòü â ñóäàõ òàêèå äåéñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

211


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Þùåíêî è ðÿäà èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, à òàêæå ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ. Ïîñëå íà÷àëà îáíàðîäîâàíèÿ äàííûõ ýêçèò-ïîëëîâ è ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ – ãîâîðèòü î òîì, ÷òî Þùåíêî íåñêîëüêî îïåðåæàåò ßíóêîâè÷à, íî âñå ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûøåóêàçàííûìè ìàññîâûìè íàðóøåíèÿìè. 3. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ öåíòðàëüíûõ è ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû (Âèííèöêàÿ, Æèòîìèðñêàÿ, Êèåâñêàÿ, Êèðîâîãðàäñêàÿ, Ïîëòàâñêàÿ, Õìåëüíèöêàÿ, ×åðêàññêàÿ, ×åðíèãîâñêàÿ îáëàñòè). Èíòåðâüþèðóåìûå äîëæíû íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ïîêàçàòü, ÷òî ãîëîñîâàíèå â ðåãèîíå ïðîõîäèò â îñíîâíîì ñïîêîéíî, íî ïðè ýòîì íàáëþäàþòñÿ íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îðãàíèçîâàííûå ñòîðîííèêàìè Â.Þùåíêî (âîçìîæíûé ïåðå÷åíü ñì. â ïðåäûäóùåì ïóíêòå), íî îíè ïðè ýòîì ñóùåñòâåííî íå âëèÿþò íà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ. Ïîñëå íà÷àëà îáíàðîäîâàíèÿ äàííûõ ýêçèòïîëëîâ è ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ – ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ßíóêîâè÷ íåñêîëüêî îïåðåæàåò Þùåíêî. 4. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ þæíûõ è âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû (ÀÐ Êðûì è Ñåâàñòîïîëü, Äîíåöêàÿ, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ, Çàïîðîæñêàÿ, Ëóãàíñêàÿ, Íèêîëàåâñêàÿ, Îäåññêàÿ, Ñóìñêàÿ, Õàðüêîâñêàÿ, Õåðñîíñêàÿ îáëàñòè). Èíòåðâüþèðóåìûå äîëæíû çàÿâèòü, ÷òî ãîëîñîâàíèå â ðåãèîíå ïðîõîäèò ñïîêîéíî, íàáëþäàåòñÿ íåáûâàëî âûñîêàÿ ÿâêà èçáèðàòåëåé, åñòü íåçíà÷èòåëüíûå íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íå ñìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ (íàðóøåíèÿ – ÷èñòî òåõíè-

212


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -÷åñêèå: îøèáêè â ñïèñêàõ èçáèðàòåëåé, íåñîãëàñîâàííîñòè ñ îòêðåïèòåëüíûìè òàëîíàìè è ò.ï.). Ïîñëå íà÷àëà îáíàðîäîâàíèÿ äàííûõ ýêçèòïîëëîâ è ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ – ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ßíóêîâè÷ çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò Þùåíêî íà âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ. 5. Òåëåêàíàëû äîëæíû çàêàçàòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êîëè÷åñòâî ïåðåãîíîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ, îòêóäà åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ âèäåîèíôîðìàöèè.  ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ âèäåî, ïîëó÷àòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ â òåëåôîííîì ðåæèìå (“õðèïóøêó”). 6. Ðåãèîíàëüíûå êîððåñïîíäåíòû òåëåêàíàëîâ äîëæíû â òå÷åíèå ñóááîòû óñòàíîâèòü îïåðàòèâíóþ ñâÿçü ñ ðàáîòíèêàìè øòàáà, äåïóòàòàìè è ìåæäóíàðîäíûìè íàáëþäàòåëÿìè, çàêðåïëåííûìè çà äàííûìè ðåãèîíàìè (ñïèñêè ïðèëàãàþòñÿ). 7. Òåëåêàíàëàì â òå÷åíèå ñóááîòû áóäåò äîïîëíèòåëüíî ðîçäàí ñïèñîê äåïóòàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðåãèîíàõ è ãîòîâûõ êîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ.

213


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ãðàô³ê âèõîäó ïðîâîêàö³éíèõ â³äåîìàòåð³àë³â ïðîòè ³êòîðà Þùåíêà

214


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

215


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 24.09.2004 17.40 1. 24 âåðåñíÿ ó ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê çä³éñíåíî íàïàä íà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à. ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ãàííà Ãåðìàí, ãëàâà Óðÿäó ïðîêîìåíòóâàâ ³íöèäåíò, ùî ñòàâñÿ ñüîãîäí³ ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. “Ó ìåíå âèíèêຠîäíå ïèòàííÿ: êîëè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ¿äå â ðåã³îí âèêîíóâàòè ñâî¿ áåçïîñåðåäí³ îáîâ’ÿçêè, â ðåã³îí ó ÿêîãî ïðîáëåìè, êîòð³ òðåáà âèð³øóâàòè, ÷è º ïðè öüîìó õî÷ áóäü-ÿê³ ï³äñòàâè äëÿ òàêî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó áóäü-ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. ß äóìàþ, æîäíèõ ï³äñòàâ íåìàº. ß, ÿê ïîë³òèê, çà âåñü ÷àñ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ íå ñêàçàâ íà àäðåñó ìî¿õ îïîíåíò³â æîäíîãî îáðàçëèâîãî ñëîâà. Çàðàç ÿ çðîçóì³â: íàö³îíàë³çì - öå õâîðîáà. ² ìåí³ äóæå ïðèêðî öå ñòâåðäæóâàòè. Ìåí³ øêîäà òèõ ìîëîäèõ ëþäåé, ùî òàê ç³ ìíîþ â÷èíèëè. Àëå äî íèõ ó ìåíå íåìຠïèòàíü. Íàòîì³ñòü º ïèòàííÿ äî âîæä³â, äî îòî÷åííÿ Þùåíêà, ÿêå ï³äøòîâõíóëî ìîëîäèõ ëþäåé äî öüîãî. ß ¿õàâ íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèíó ç â³äêðèòèì ñåðöåì, â³äêðèòîþ äóøåþ. Õîò³â ïîáà÷èòè ëþäåé, ïîãîâîðèòè ç íèìè, çàïèòàòè ùî ¿õ õâèëþº,÷èì äîïîìîãòè. ß õîò³â ñïèòàòè â íèõ ïðî ¿õ ïîãëÿäè íà òå, ùî 䳺òüñÿ â Óêðà¿í³, àëå íå çì³ã - ìåí³ íå äàëè öå çðîáèòè. Òåïåð ïèòàííÿ äî òèõ, õòî öå çðîáèâ: ùî öå âàøà ïîë³òèêà? Öå âàøà ïîë³òèêà ñòîñîâíî äî ³êòîðà Þùåíêà, ÿêîìó ÿ òåæ ñï³â÷óâàþ, ùî âè éîãî õâîðîãî ïðèâåçëè â Óêðà¿íó? Õ³áà öå ïî-ëþäñüêè? Õàé íà öå äàäóòü â³äïîâ³äü, ëþäè, õàé íà öå äàäóòü â³äïîâ³äü óêðà¿íö³, õàé íà öå äàäóòü â³äïîâ³äü ïîë³òèêè, ÿ ïî÷åêàþ”, - éäåòüñÿ ó çàÿâ³ Ãëàâè Óðÿäó. Êîìåíòàð. Óòî÷íåííÿ. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ðîçãîðíóòèé ñþæåò ïðî íå¿ 216


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -áóäå â³äêðèâàòè âñ³ âèïóñêè íîâèí. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ÒÊ ì³í³ì³çóþòü ïîêàç íåäóæîãî Â.ßíóêîâè÷à, ïîäàäóòü ñèíõðîíîì ëèøå ï³äêðåñëåí³ âèùå ñëîâà, âñ³ ðåøòà ñëîâà êîìåíòàðþ ïîäàäóòü ïîâí³ñòþ íà÷èòêîþ. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåò³â, êèíóòèõ ó Â.ßíóêîâè÷à, áóäå âèêîðèñòàíà âèêëþ÷íî òåðì³íîëîã³ÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â (“„òâåðä³ ïðåäìåòè”), ïðè öüîìó áóäå âèêëþ÷åíî ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ çãàäóâàííÿ ïðî òå, ùî ó ïðåì’ºðà ìîãëè êèäàòè ÿéöÿìè. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî â ñþæåò³ ç òåìè áó-äóòü ïîäàí³ ðîçãîðíóò³ ñèíõðîíè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Êîëîí³àð³ ³ Øóðìè, à òàêîæ íàãîëîøåíî íà òîìó, ôàê-ò³, ùî çà äàíèìè ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ çàòðèìàíèé çëîâìèñ-íèê º ÷ëåíîì Ñîþçó ìîëîäèõ íàö³îíàë³ñò³â.

217


Îô³ö³éí³ ïðåñ-ðåë³çè ÀÏ


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïðîåêò “„Íîâèíè ç Óêðà¿íè” 17-23 ëèñòîïàäà 2003 17 ëèñòîïàäà, ïîíåä³ëîê - ̳æíàðîäíèé äåíü ñòóäåíò³â. Çàñíîâàíî íà Âñåñâ³òíüîìó êîíãðåñ³ ñòóäåíò³â â Ïðàç³ ó 1946 ðîö³.  Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà (¹659/99, âiä 16 ÷åðâíÿ 1999 ð.). -  ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê ïðîéäå IV Âñåóêðà¿íñüêèé êîí-êóðñ êðàñè “Mic Óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè – 2003”. Ïðåñ-ñëóæáà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0342) 5522-51. - Ó ì. Îäåñà ðîçïî÷íóòüñÿ ñâÿòêîâ³ çàõîäè ç íàãîäè 90-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ Îäåñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ì. À.Íåæäàíîâî¿. Óðî÷èñòîñò³ òðèâàòèìóòü äî 20 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Îäåñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0482) 22-53-79. 18 ëèñòîïàäà, â³âòîðîê - Ó ì. Piâíå ðîçïî÷íåòüñÿ ÷åìïþíàò Óêðà¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó ñåðåä ³íâàë³ä³â-ñïîðòñìåí³â ç âàäàìè çîðó. ×åìï³îíàò òðèâàòèìå äî 20 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà гâíåíñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0362) 69-53-14, 26-74-74. - Ó ì. Òåðíîï³ëü ðîçïî÷íåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè. Typíi p òðèâàòèìå äî 20 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0352) 22-3380. - Ó ì. Õàðê³â â³äáóäåòüñÿ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â òà îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó ç ïðîåêòóâàííÿ ìóçåþ “Õàðê³âùèíà ó Âåëèê³é ³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1941-1945 poê³â íà Ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñ³ “Âèñîòà ìàðøàëà I.Ñ.Êîíåâà”. Ïðåñ-ñëóæáà Õàðê³âñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0572) 47-12-70, 47-17-49. 220


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -- Ó ì. Ëüâ³â ðîçïî÷íåòüñÿ ̳æíàðîäíà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Ãîëîêîñò â Óêðà¿í³ ó ì³æíàö³îíàëüíîìó ³ çàãàëüíîëþäñüêîìó âèìi pi” (60 ðîê³â òðàãå䳿 ßí³âñüêîãî êîíöòàáîðó). Êîíôåðåíö³ÿ òðèâàòèìå äî 20 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Miíicòepcòâa ocâimu i íàóêè Óêðà¿íè, òåë.: 216-25-21. 19 ëèñòîïàäà, ñåðåäà - Ó ì. Êè¿â â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè ãðàô³êè “ªâðîãðàô³ê: ì³ñò ³íòåãðàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè”. Ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ, òåë.: 221-24-44, 22945-83. - Ó ì. Ëüâ³â â³äáóäåòüñÿ çàêðèòòÿ III ̳æíàðîäíîãî êîíêóðñó îïåðíèõ ñï³âàê³â ³ìåí³ Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿. Ïðåñ-ñëóæáà Miíicòepcòâa êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, òåë.: 224-49-97. 20 ëèñòîïàäà, ÷åòâåð - Âñåñâ³òí³é äåíü ä³òåé. Ó 1954 ðîö³ Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ ðåêîìåíäóâàëà äåðæàâàì çàïðîâàäèòè Âñåñâ³òí³é äåíü ä³òåé ³ â³äçíà÷àòè éîãî â áóäü-ÿêèé äåíü ðîêó íà câié ðîçñóä. 20 ëèñòîïàäà 1959 ðîêó Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ ñõâàëèëà Äåêëàðàö³þ ïðàâ äèòèíè. - ̳æíàðîäíèé äåíü â³äìîâè â³ä ïàë³ííÿ. ³äçíà÷àºòüñÿ â òpeòié ÷åòâåð ëèñòîïàäà. - Ó ì. Çàïîð³ææÿ ïðîéäóòü óðî÷èñò³ çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ 70-ð³÷÷þ ÂÀÒ “Çàïîð³çüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò Ç „ à-ïîð³æñòàëü”. Ïðåñ-ñëóæáà Çàïîð³çüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (061) 224-66-33. - Ó ì. Êè¿â ïðîéäå ñâÿòêîâèé âå÷³ð ç íàãîäè 105-¿ ð³÷íèö³ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè “Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò”. Ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ, òåë.: 221-24-44, 229-45-83. 221


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -- Ó ì. Ëóãàíñüê ðîçïî÷íåòüñÿ ̳æíàðîäíà íàóêîâîïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ “„̳ñöå òà ðîëü Âîëîäèìèðà Äàëÿ â ñëîâ’ÿíñüê³é êóëüòóð³”. Êîíôåðåíö³ÿ òðèâàòèìå äî 22 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Miíicòepcòâa ocâiòè i íàóêè Óêðà¿íè, òåë.: 216-25-21. 21 ëèñòîïàäà, ï’ÿòíèöÿ - Âñåñâ³òí³é äåíü òåëåáà÷åííÿ. Ïðîãîëîøåíî Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ 17 ãðóäíÿ 1996 ðîêó. - Âñåñâ³òí³é äåíü ïðèâ³òàíü. ³äçíà÷àºòüñÿ ç 1973 ðîêó. ²äåÿ ïðîâåäåííÿ öüîãî äíÿ âèíèêëà ó áðàò³â Ìàéêëà òà Áðàéÿíà Ìàêêîðìàê ç àìåðèêàíñüêîãî øòàòó Íåáðàñêà ÿê ðåàêö³ÿ íà ïîñèëåííÿ ì³æíàðîäíî¿ íàïðóæåíîñò³. - Ó ì. Êóçíåöîâñüê (гâíåíñüêà îáë.) ðîçïî÷íåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè “Çàïîð³çüêà ѳ÷”. Typíi p òðèâàòèìå äî 23 ëèñòîïàäà. Ïðåññ-ñëóæáà гâíåíñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0362) 69-5314, 26-74-74. - Ó ì. Òåðíîï³ëü ðîçïî÷íåòüñÿ ̳æíàðîäíèé òóðí³ð ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè. Typíi p òðèâàòèìå äî 23 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0352) 22-3380. - Ó ì. Òåðíîï³ëü ðîçïî÷íåòüñÿ â³äêðèòèé ôåñòèâàëü ìîëîä³æíèõ òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â “Îâàë”. Ôåñòèâàëü òðèâàòèìå äî 22 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³; òåë.: 22911-93, 228-55-40. - Ó ì. Êè¿â ðîçïî÷íåòüñÿ ̳æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ “Ñîö³àë-äåìîêðàò³ÿ i ñîö³àëüíà ïîë³òèêà: ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä i óêðà¿íñüê³ ïåðñïåêòèâè”. Êîíôåðåíö³ÿ òðèâàòèìå äî 22 ëèñòîïàäà. Ïðåñ-ñëóæáà ̳í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, òåë.: 220-05-37. 222


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -- Ó ì. ³ííèöÿ ðîçïî÷íåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêå ñâÿòî êîáçàðñüêîãî ìèñòåöòâà “Ñòðóíè â³÷íîñò³”. Ïðåñ-ñëóæáà ̳í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, òåë.: 22449-97. 22 ëèñòîïàäà, ñóáîòà - Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó. ³äçíà÷àºòüñÿ â Óêðà¿í³ çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà (¹ 1310/98, âiä 26. 11.98 ð.) ó ÷åòâåðòó ñóáîòó ëèñòîïàäà.  ycix ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ïðîéäóòü ì³òèíãè-ðåê⳺ìè ç ö³º¿ íàãîäè. - Ó ì. гâíå ðîçïî÷íåòüñÿ ÕIII ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ñòóäåíòñüêèõ òåàòð³â åñòðàäíèõ ì³í³àòþð “Øàëàíòóõ2003”. Ôåñòèâàëü òðèâàòèìå äî 24 ëèñòîïàäà. Ïðåññëóæáà гâíåíñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0362) 69-53-14, 2674-74. 23 ëèñòîïàäà, íåä³ëÿ - Ó ì. Òåðíîï³ëü â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿. Ïðåñ-ñëóæáà Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ, òåë.: (0352) 22-33-80.

223


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²ß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍί ÏÎ˲ÒÈÊÈ

Ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ Ç̲ 2.04.04¹73 ÃËÀÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÓÐßÄÓ ÇÓÑÒвÂÑß Â ÌÎÑʲ Ç ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀÌÈ “ÇÅÌËßÖÒÂÀ ÄÎÍÁÀѲÂֲ” Ìîñêâà. 1 êâ³òíÿ. Ãëàâà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó ³êòîð ßíóêîâè÷, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó Ìîñêâ³ ç ðîáî÷èì â³çèòîì, çóñòð³âñÿ ó Ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè â ÐÔ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè “Çåìëÿöòâà äîíáàñ³âö³â”. ³í ïåðåäàâ ¿ì â³òàííÿ òà íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè. Íåçâàæàþ÷è íà áàãàòî ê³ëîìåòð³â, ÿê³ íàñ ðîçä³ëÿþòü, ìè çàâæäè ðàçîì, ñêàçàâ ³êòîð ßíóêîâè÷. ³í îñîáëèâî â³äçíà÷èâ ðîëü âèõ³äö³â ç óêðà¿íñüêî¿ çåìë³ äëÿ çì³öíåííÿ äðóæáè ³ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³ºþ. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ñòèñëî ðîçïîâ³â ïðî îñíîâí³ ï³äñóìêè ìèíóëîãî 2003 ðîêó, íàçâàíîãî àíàë³òèêàìè, íàéóñï³øí³øèì çà îñòàíí³é ÷àñ. Äèíàì³êà íèí³øíüîãî ðîêó íå çìåíøóºòüñÿ, ï³äêðåñëèâ â³í. Ãëàâà óðÿäó ïî³íôîðìóâàâ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîäàòêîâî¿ ³ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðì, îçíàéîìèâ ç îñîáëèâîñòÿìè êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè. Ãîâîðÿ÷è ïðî ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â ð³ê âèáîð³â ïðåçèäåíòà, ³êòîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî âîíà áóäå ãîñòðîþ. Îñòàíí³ ä³¿ îïîçèö³¿, çà éîãî ñëîâàìè, ñâ³ä÷àòü, ùî âîíà ìຠíàì³ð çàõîïèòè âëàäó áóäü-ÿêèìè

224


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -çàñîáàìè. Íà ¿õíþ ïîë³òèêó óðÿä â³äïîâ³äàòèìå ñïðàâàìè, çàÿâèâ ³êòîð ßíóêîâè÷. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè âðó÷èâ îðäåí “Çà çàñëóãè” òðåòüîãî ñòóïåíÿ Íàðîäíîìó àðòèñòó ÑÐÑÐ ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Âàñèëþ Ëàíîâîìó òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ³íøèì ïðåäñòàâíèêàì “Çåìëÿöòâà äîíáàñ³âö³â”, ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî â³äîìèõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ â Ðîñ³¿ ëþäåé.

225


Ïîëåì³êà íàâêîëî àâòîðñòâà Òåìíèê³â


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ôàáðèêà òåìíèê³â Íåñòîð Ï. Ѻâåðîâ, äëÿ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè” (3 ÷åðâíÿ 2004 ð.) Íîâà ôîðìà ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè, ùî ïðîöâ³òຠâ óêðà¿íñüêîìó ìåä³àïðîñòîð³, íåïîì³òíî ñòàëà òàêîþ æ â³çèòíîþ êàðòêîþ êðà¿íè, ÿê ×îðíîáèëü, êîðóïö³ÿ ³ “Äèíàìî” (Êè¿â). Ñëîâî “òåìíèê” íå ïåðåêëàäàþòü íà ³íîçåìí³ ìîâè, ³ òåïåð íàö³îíàëüíó ãàíüáó – íå ïðèõîâàºø çà ô³ãîâèì ëèñòêîì ì³ðêóâàíü ïðî â³äñóòí³ñòü “öåíçîð³â” ³ ïðî ñïåöèô³êó “ðåäàêö³éíî¿ ïîë³òèêè”. Âèâ÷èâøè ìàñèâ òåìíèê³â, ïåðåäàíèõ íàì êîìïåòåíòíèì äæåðåëîì, ìè ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî öÿ ãàíüáà ùîäíÿ ãåíåðóºòüñÿ çà â³äîìà é ó÷àñò³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïîë³òîëîãà. Ó ÷èñë³ îñíîâíèõ òåìíèêîòâîðö³â – ðîñ³éñüêèé ï³ääàíèé, ÿêèé îáñëóãîâóº àäì³í³ñòðàö³þ ïðåçèäåíòà í³áèòî íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Ïåðåä âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 2002 ðîêó íà ïðåçåíòàö³¿ îíîâëåíîãî ñàéòó ÑÄÏÓ(î) ïàðò³éö³ â³äêðèòî ïîîá³öÿëè ñòâîðèòè çàãàëüíèé “ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé” ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð. Íàñòóïí³ äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè ñòàëè ðåàë³çàö³ºþ öüîãî àìá³òíîãî ïëàíó – Óêðà¿íà ïîçíà228


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -éîìèëàñÿ ç óí³âåðñàëüíèì çàñîáîì öåíçóðè ï³ä íàçâîþ “òåìíèêè” ³ ³íòåðíåò-ïðîåêòàìè, ùî ¿õ â³äìèâàþòü. Çà ìåæàìè äîñòóïíîãî øèðîêèì ìàñàì ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòüñÿ âñ³ ò³, õòî íå â³äïîâ³äຠñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèì ñòàíäàðòàì. Óñå öå íå ðàç ñòàâàëî ïðåäìåòîì äèñêóñ³é ó ñóñï³ëüñòâ³ â ö³ëîìó, ³ íà ñòîð³íêàõ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè” çîêðåìà. Îäíàê áóðõëèâ³ ïðèñòðàñò³ íàñïðàâä³ äóæå ìàëî âïëèâàþòü íà ïðîöåñ åñäåï³çàö³¿ ³íôîðìïðîñòîðó êðà¿íè. Õ³áà ùî ïîë³òèêà ïîøèðåííÿ òåìíèê³â ñòàëà çà öåé ÷àñ á³ëüø îáåðåæíîþ ³ âèâ³ðåíîþ. ¯õí³ìè îäåðæóâà÷àìè ñòàþòü ò³ëüêè “ïåðåâ³ðåí³ êàäðè”, ðåäàêòîðñüêà âåðõ³âêà Ç̲, òîáòî ò³ ëþäè, ÿê³ òî÷íî íå äîïóñòÿòü íåñàíêö³îíîâàíîãî âèòîêó “òåìíèê³â” ó íåáàæàí³ ðóêè. Ó ï³äñóìêó, ÿê ðîçïîâ³äàþòü îá³çíàí³ ëþäè, ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç æóðíàë³ñòàìè ³ ôîðìóâàíí³ ðåäàêö³éíî¿ ïîë³òèêè ðåäàêòîðàì àáî äîâîäèòüñÿ ïîêëàäàòèñÿ íà âëàñíó ïàì’ ÿòü, ïåðåêàçóþ÷è òåìíèêè, àáî øìàòêóâàòè îòðèìàí³ ðåêîìåíäàö³¿ òàê, ùîá í³õòî íå ì³ã ñêëàñòè ¿õ ó ºäèíå ö³ëå. Ïðî çì³ñò ãîðåçâ³ñíèõ òåìíèê³â çäîãàäàòèñÿ íåñêëàäíî: äîñèòü âêëþ÷èòè äåê³ëüêà âèïóñê³â íîâèí ïðîâ³äíèõ ÒÁêàíàë³â êðà¿íè – ³ çîâñ³ì íåîáîâ’ÿçêîâî áà÷èòè ïåðåä ñîáîþ âîðä³âñüêèé äîêóìåíò ³ç ïîçíà÷êàìè “Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà” ³ “Êîìåíòàð â³äñóòí³é äî âñ³º¿ òåìè”. À îò ïèòàííÿ àâòîðñòâà öèõ äîêóìåíò³â íå íàñò³ëüêè ïðîçîðå. “Òàê áè ìîâèòè” âñ³ òî÷íî çíàþòü, ùî äî ¿õíüî¿ ïîÿâè ïðè÷åòí³ Áàíêîâà, ³êòîð Ìåäâåä÷óê, Ìàðàò Ãåëüìàí, Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé, Ñåðã³é Âàñèëüºâ ³ – íåùîäàâíî çðèíóâ ó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³ Óêðà¿íè – ÿêèéñü ²ãîð Øóâàëîâ. Îäíàê âàæêî óÿâèòè, ùî öÿ “åë³òíà” êîìàíäà äîáó áåçïåðåðâíî äëóáàºòüñÿ íàä äåñÿòêàìè ùîäåííèõ âèïóñê³â òåìíèê³â ³ ³íøèõ åëåìåíò³â ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè (î), ÷è íå ïðàâäà? À öå çíà÷èòü, ùî ñîö³àë-äåìîêðàòè÷-

229


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íèé ³íôîðìïðîñò³ð ôîðìóþòü ³ áàãàòî ³íøèõ ëþäåé, à ñàìà ³íôîðìàö³ÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ íåìàòåð³àëüíó ïðèðîäó, çàëèøຠäîñèòü â³ä÷óòí³ ñë³äè. Îçáðî¿âøèñü ïðèíöèïàìè “Êè¿â – âåëèêå ñåëî”, à “³íòåðíåò – ñåëî ãëîáàëüíå”, ìè ïðîâåëè íåâåëèêå äîñë³äæåííÿ, ÿêå, ñïîä³âàºìîñü, äîïîìîæå ïðîÿñíèòè äåÿê³ ìåõàí³çìè ³íôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó íàø³é êðà¿í³ ³ ðîëü, ÿêó ó ¿õíüîìó çä³éñíåíí³ ãðàþòü ð³çíîãî ðîäó “àíàë³òèêè” (ò³ ñàì³, ÿê³ “äóìàþòü”). ÖÅÏ â³äáèâàéëî Ïðî ³ñíóâàííÿ ïðàêòè÷íî ñòîâ³äñîòêîâîãî òåçêè çíàìåíèòîãî ôîíäó Ãë³áà Ïàâëîâñüêîãî â Óêðà¿í³ â³äîìî íåáàãàòüîì. ϳäïèñ “Öåíòð åôåêòèâíî¿ ïîë³òèêè” (áåç çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó) ìîæíà çíàéòè ñåðåä ðîçðîáíèê³â îíîâëåíîãî â 2002 ðîö³ ³íòåðíåò-ïðåäñòàâíèöòâà ïðåçèäåíòà, à òàêîæ ñàéòó analitik.org.ua – òàê áè ìîâèòè, ³íòåðíåòïðåäñòàâíèöòâà â³äîìîãî ïîë³òîëîãà Ìèõàéëà Ïîãðåáèíñüêîãî ³ éîãî Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïîë³òîëî㳿 ³ êîíôë³êòîëî㳿 (éäåòüñÿ ïðî Êè¿âñüêèé öåíòð ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ êîíôë³êòîëî㳿 - Ðåä.). Êð³ì òîãî, ó ðîçïàë âèáîð÷î¿ êàìïàí³³ 2001-2002 ñòàòò³ åêñïåðòà ÖÅÏ, ÿêîãîñü Ìàêñèìà Õèëüêà, ê³ëüêà ðàç³â ïóáë³êóâàëèñÿ íà ñòîð³íêàõ ãàçåò “Äåíü” ³ ïàðò³éíîãî ðóïîðà ÑÄÏÓ(î) “Íàøà ãàçåòà +”. Ùå îäíå íåéòðàëüíå çãàäóâàííÿ ïðî ä³ÿëüíîñò³ öåíòðó íàì âäàëîñÿ çíàéòè íà ñòîð³íêàõ “Ëüâ³âñüêî¿ ãàçåòè” ó ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é “ïåðåãèíàì” ó âñåíàðîäíîìó îáãîâîðåíí³ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè òîð³ê. Ó íåôîðìàëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ìîæíà òàêîæ ïî÷óòè, ùî ñàìå ÖÅÏ “çâîçèòü” ðîñ³éñüêèõ ïîë³òòåõíîëîã³â ³ âåðõ³âêó ÑÄÏÓ(î). Òàêèì ÷èíîì, êîíòåêñò çãàäóâàíü ïðî öåíòð, ÿê âèäíî, ïðÿìî âêàçóº íà éîãî áëèçüê³ñòü äî ñîö³àëäåìîêðàò³â.

230


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -³äîìî, ùî âëàñíèêîì ÖÅÏó º Ïîãðåáèíñüêèé. “Öåíòð åôåêòèâíî¿ ïîë³òèêè – öå êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà, ïðèâàòíà ô³ðìà, ÿêîþ âîëîä³þ ÿ”, - ïîâ³äîìèâ ïîë³òîëîã ÓÏ ó ëþòîìó öüîãî ðîêó. “ÖÅÏ çàéìàºòüñÿ ïîë³òè÷íèì êîíñóëüòóâàííÿì”. Ðàí³øå Ïîãðåáèíñüêèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî ÖÅÏ íå º ñòðóêòóðîþ, ùî ìຠâ³äíîøåííÿ äî ìîñêîâñüêîãî ÔÅÏó (öå ñêîðî÷åííÿ â³ä “Ôîíä ýôôåêòèâíîé ïîëèòèêè” - Ðåä.). Íà â³äì³íó â³ä ïóáë³÷íîãî ³ íåêîìåðö³éíîãî Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ êîíôë³êòîëî㳿, ä³ÿëüí³ñòü ÖÅÏ íå àô³øóºòüñÿ. ³äîìî ëèøå ïðî îäèí âåëèêèé ïðîåêò ÖÅÏ – ò³º¿ ñàìî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñàéòó ïðåçèäåíòà çà 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü ó 2002 ðîö³. Íåùîäàâíî ç’ÿâèëèñÿ ïðèïóùåííÿ, ùî ñàìå öÿ – “ò³íüîâà” – ñòðóêòóðà Ïîãðåáèíñüêîãî çàáåçïå÷óº ³íòåëåêòóàëüíèé ñóïðîâ³ä ³ ïîøèðåííÿ òåìíèê³â. ×è òàê öå ³ ÿê öå ìîæíà ïåðåâ³ðèòè íà îô³ö³éíîìó ð³âí³? Ìè çâåðíóëèñÿ äî ïåðøîäæåðåëà. Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé ó êîìåíòàð³ ÓÏ çàÿâèâ: “Ó ÖÅÏ íå ãîòóþòüñÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîòî÷íèõ ïîä³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè ³íòåðïðåòîâàí³ ÿê òåìíèêè”. Ïåðåêîíëèâî? Ùîá îñòàòî÷íî óïåâíèòèñÿ ³ çíÿòè âñ³ ñóìí³âè, ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè “öèôðîâèé ñë³ä”. Ñë³ä ïåðøèé: Âîðä í³÷îãî íå õîâàº Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÓÏ º äîñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü “òåìíèê³â”, ïåðåäàíèõ íàì ó ð³çíèé ÷àñ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ Ç̲, ëþäüìè, ÿêèì ìè äîâ³ðÿºìî. Òåìíèêè, íàãàäàºìî, ÿâëÿþòü ñîáîþ âîðä³âñüê³ ôàéëè ðîñ³éñüêîþ àáî óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Çàçâè÷àé, âîíè çáåðåæåí³ ó ôîðìàò³ rtf – òàêèé ñïîñ³á ãàðàíòóº ÷èòàáåëüí³ñòü äîêóìåíòà ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêèìè âåðñ³ÿìè ïðîãðàìè Word. Ò³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïðèéíÿòî ââàæàòè òåìíèêàìè, çâè÷àéíî áóâàþòü äåê³ëüêîõ òèï³â: íàïðèêëàä, âîíè ìîæóòü

231


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -³ìåíóâàòèñÿ “àíàë³òè÷íèìè çàïèñêàìè” àáî âèãëÿäàòè ÿê “áëèñêàâêè” (ïî÷èíàþòüñÿ ç³ ñëîâà “ÓÂÀÃÀ!”). ²íîä³ íà äîäàòîê äî íèõ äîäàºòüñÿ äîâ³äêîâèé ìàòåð³àë ùîäî ÿêîãîñü àêòóàëüíîãî ïèòàííÿ àáî ñòàòò³, ùî ðåêîìåíäóþòüñÿ äëÿ ÷èòàííÿ/ðîçì³ùåííÿ. Áóäü-ÿêèé âîðä³âñüêèé ôàéë çáåð³ãຠâ ñîá³ ³ñòîð³þ âèïðàâëåíü, à òàêîæ ³íôîðìàö³þ ïðî ³ì’ÿ êîìï’þòåðà (“àâòîðà”), íà ÿêîìó â³í ñòâîðþâàâñÿ. Íàãàäàºìî, ùî áóäü-ÿêèé ñó÷àñíèé êîìï’þòåð çâè÷àéíî ìຠõî÷ ÿêóíåáóäü “íàçâó” – íåõàé íàâ³òü ïðåäñòàâëåíó ó âèãëÿä³ áåçãëóçäîãî íàáîðó ñèìâîë³â. ßê ïðàâèëî, òàê³ íàçâè êîìï’þòåðàì ïðèâëàñíþþòüñÿ çà ³ì’ÿì êîðèñòóâà÷à, ÿêèé íà íüîìó íàé÷àñò³øå ïðàöþº. Êð³ì òîãî, ñåðéîçí³ ñòðóêòóðè çâè÷àéíî âêàçóþòü íå ò³ëüêè ³ì’ÿ êîðèñòóâà÷à, àëå ³ íàçâó ñâ îðãàí³çàö³¿ – öå òàêà ñîá³ ñâîºð³äíà â³çèò³âêà àáî ì³òêà óñ³õ âèõ³äíèõ äîêóìåíò³â. Äîâ³äàòèñÿ ïðî öþ ³íôîðìàö³þ ìîæíà, â³äêðèâøè îïö³þ “Âëàñòèâîñò³” àáî “Properties” ó âîðä³âñüêîìó ï³äìåíþ File. ßêó äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ íåñóòü ôàéëè ç òåìíèêàìè? ßê âèÿâèëîñÿ - äóæå ö³êàâó: ñõîæå, ùî ö³ äîêóìåíòè ñòâîðþþòüñÿ íà äåê³ëüêîõ ìàøèíàõ, íàé÷àñò³øå ïèøóòüñÿ “ïîâåðõ” ïîïåðåäí³õ àíàë³òè÷íèõ çàïèñîê. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ôàéëè ìàêñèìàëüíî “àíîí³ìí³”: àâòîð ³ íàçâà êîìïàí³¿ êîäóþòüñÿ çíàêàìè “-” ³ “=”. Îäíàê ïîñë³äîâíèé ïåðåãëÿä ôàéë³â âèíàãîðîäèâ íàø³ çóñèëëÿ - ó äåÿêèõ ç íèõ ÿê àâòîð ô³ãóðóº ÿêèéñü “Olexandr”, à êîìïàí³ÿ... “CEP.UA”. Ñë³ä äðóãèé: ãîëîâíå çíàòè, äå øóêàòè Äðóãèé ñë³ä âèÿâèâñÿ âëàñíå â åëåêòðîíí³é àäðåñ³, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ ðîçñèëêè òåìíèêà. ³äïðàâíèê – Îëåíà Ìîñòèöüêà - íå âèêîðèñòîâóº ÿêèé-íåáóäü â³ò÷èçíÿíèé ³ çàêîðäîííèé ôð³ìåéë. Àæ í³ÿê. ¯¿ àäðåñà çàê³í-

232


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -÷óºòüñÿ íà í³÷îãî íå çíà÷óùå äëÿ íåïîñâÿ÷åíîãî @cep. org.ua. Ïðî òå, ùî àäðåñà ³ ëþäèíà íå âèãàäàí³, ìè çìîãëè ïåðåêîíàòèñÿ çàâäÿêè àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà: Îëåíà Ìîñòèöüêà, ÿê ³ ïðîâ³äí³ ñâ³òîâ³ é óêðà¿íñüê³ ³íôîðìàö³éí³ àãåíòñòâà, à òàêîæ äåÿê³ ³íòåðíåò-âèäàííÿ º îäåðæóâà÷åì íîâèí ç “Ïðèéìàëüí³ Îëåíè Ãðîìíèöüêî¿” – òîáòî ïîâ³äîìëåíü ïðåñ-ñëóæáè ïðåçèäåíòà. Îòæå, ìàºìî ÿêóñü çàãàäêîâó îðãàí³çàö³þ çà íàçâîþ CEP. Çâè÷àéíî, òàêà àáðåâ³àòóðà ï³äîçð³ëî íàãàäóº ëàòèíñüêó âåðñ³þ ÖÅÏ, àëå æ öå ùå íå àðãóìåíò, ÷è íå òàê? WWW-càéò cep.org.ua íå ³ñíóº, òîìó äîâåëîñÿ ä³ÿòè äàë³. Ùîá óòî÷íèòè – ùî æ òàêå CEP – ìè çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî ³íøîãî àâòîðèòåòíîãî äæåðåëà – â³äêðèòîãî ñõîâèùà äàíèõ ïðî âñ³ çàðåºñòðîâàí³ â ³íòåðíåò-çîí³ .ua (òîáòî â Óêðà¿í³) äîìåíí³ ³ìåíà. Íå ìຠæîäíîãî çíà÷åííÿ, ÷è º âåá-ñòîð³íêà ç òàêèì ³ì’ÿì, àáî æ âîíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè â ïîøòîâèõ ïîòðåáàõ: ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, õòî éîãî ðåºñòðóâàâ (ôàêòè÷íî, ïðàâîâëàñíèê), áóäå â³äêðèòà âñ³ì áàæàþ÷èì. Whois.com.ua íàì â³äïîâ³â, ùî äîìåííå ³ì’ÿ “cep.org. ua” íàëåæèòü Centre Effective Politic – îðãàí³çàö³¿, ðîçòàøîâàí³é â Êèºâ³ çà ö³ëêîì êîíêðåòíîþ àäðåñîþ ³ ç ö³ëêîì êîíêðåòíèì òåëåôîíîì. Ùî æ âèõîäèòü: ÷è òî Ïîãðåáèíñüêèé íå â êóðñ³, ÷èì çàéìàºòüñÿ éîãî êîíòîðà, ÷è òî çîâñ³ì ³íøèé Öåíòð? Àáî, ìîæëèâî, ä³éñíî øàíîâíèé àâòîð ïðîãðàìè “Íàãîëîñ” çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì íàö³îíàëüíî¿ ãàíüáè? Ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó, ùî öå ä³éñíî òîé ñàìèé ÖÅÏ, íàì çíîâó äîïîì³ã ïðåçèäåíò. Ïðîïóñòèâøè ÷åðåç Whois. com.ua éîãî îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî, ìè äîâ³äàëèñÿ: 1. Àäì³íîì ñàéòó ÷èñëèòüñÿ Helena Markosyan. Íå çîâñ³ì íîâèíà, ç ö³ºþ ïàí³, ÿêà êóðóº ñàéò ãàðàíòà, óñ³ çìîãëè ïîçíàéîìèòèñÿ ï³ä ÷àñ ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ Êó÷ìè äåê³ëüêà ðîê³â òîìó.

233


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -2. Çà òåõí³÷íîþ ñòîðîíîþ ñïðàâè ñòåæèòü ñïåö³àëüíèé ï³äðîçä³ë ÑÁÓ (â³í æå îõîðîíÿº ñàéò ïðåçèäåíòà â³ä íàëüîò³â ö³êàâèõ – “ïðîï³íãóâàòè” ïðåäñòàâíèöòâî íàì òàê ³ íå âäàëîñÿ...). Öå òåæ çðîçóì³ëî, òîìó ùî âñåòàêè ìîâà éäå ïðî ñàéò ïðåçèäåíòà, ìàëî ÿêîìó þíîìó õàêåðó ïðèéäå â ãîëîâó éîãî çëàìàòè. 3. À ùå çà òåõí³÷íîþ ï³äòðèìêîþ ñàéòó íàãëÿäຠÿêàñü Tatyana Klimenko ç àäðåñîþ âñå ò³ºþ æ: @cep.org.ua. Íàâðÿä ÷è ìຠñåíñ âèñóâàòè ã³ïîòåçó, ùî äî ïðåçèäåíòñüêîãî ñàéòó ïðè÷åòí³ â³äðàçó äâà Öåíòðè åôåêòèâíî¿

ïîë³òèêè. Êð³ì òîãî, ïîá³æíèé ïîãëÿä íà äàí³ ñàéòó - â³çóàëüíîãî

234


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äâ³éíèêà “ïðåäñòàâíèöòâà ïðåçèäåíòà” - reforma.org.ua (íà ÿêîìó, ÿê ³ ðàí³øå, áóðõëèâî îáãîâîðþºòüñÿ êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà), ïîêàçàâ, ùî öåé ðåñóðñ ö³ëêîâèòî íàëåæèòü äî çîíè â³äàííÿ ÖÅÏ... Îòæå, ÑÅÐ, ÿêèé ô³ãóðóº ó “âëàñòèâîñòÿõ” òåìíèê³â, âèÿâèâñÿ òèì ñàìèì ÖÅÏîì. ×è îçíà÷ຠöå, ùî Ïîãðåáèíñüêèé âñå-òàêè íå çíàº, ÷èì çàéìàºòüñÿ ô³ðìà, ùî íàëåæèòü éîìó? ×è â³äîìèé ïîë³òîëîã ëóêàâèòü? ² ÿê òîä³ ñòàâèòèñÿ äî ³íøèõ éîãî çàÿâ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÖÅÏ? Äî öüîãî ïîâåðíåìîñÿ òðîõè íèæ÷å, à çàðàç - ê³ëüêà êîìåíòàð³â ç ïðèâîäó ä³ÿëüíîñò³ ïóáë³÷íî¿ êîíòîðè Ïîãðåáèíñüêîãî - Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïîë³òîëî㳿 ³ êîíôë³êòîëî㳿. dz ñë³â ¿¿ êåð³âíèêà, ñàìå ÊÖÏ²Ê ãîòóº “³íòåðïðåòàö³¿ ïîòî÷íèõ ïîä³é, ÿê³ ìè âèñòàâëÿºìî íà ñàéò³”. Êð³ì òîãî, ïîë³òîëîã âèçíàâ, ùî “òàêîæ ìè ãîòóºìî ³íòåðïðåòàö³¿, ÿê³ ìè íå âèñòàâëÿºìî íà ñàéò”. Çàìîâíèê³â ³íòåðïðåòàö³é Ïîãðåáèíñüêèé íàçèâàòè â³äìîâèâñÿ. Êóäè æ ³äóòü ðåçóëüòàòè ðîáîòè ïóáë³÷íîãî ÊÖϲÊ? Çâè÷àéíî æ, áåç çãîäè ê볺íòà æîäíà ñåðéîçíà êîíòîðà íå ðîçãîëîøóâàòèìå éîãî ³ì’ÿ. Ìè ëèøå ìîæåìî ïðèïóñêàòè. Íàïðèêëàä, âèõîäÿ÷è ç òîãî ôàêòó, ùî ³ ñàéò Ïîãðåáèíñüêîãî, ³ â³äîìèé ñâîºþ îä³îçí³ñòþ ñàéò “Òåìíèê” (“Òèæäåíü”) ìàþòü îäíàêîâó IP-àäðåñó (213.186.192. 167)... Òîáòî ô³çè÷íî çíàõîäÿòüñÿ íà îäíîìó é òîìó æ ñåðâåð³. Ö³êàâå ñóñ³äñòâî, ïðàâäà æ? Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ñòàòò³ ç “Òåìíèêà” ïåð³îäè÷íî “ñïëèâàþòü” ÿê ìàòåð³àëè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â òåìíèêàõ ñïðàâæí³õ. Ïðî ëþáîâ ãàðàíòà äî öüîãî âèäàííÿ é ãîâîðèòè íå âàðòî. Òàì æå, íà ö³é æå IP-àäðåñ³ ïåðåáóâຠ³ ìàëîðîçêðó÷åíèé, àëå àíàëîã³÷íèé çà òåìàòèêîþ ñàéò “Ñîðîêà”, êîòðèé ÿâíî â³äîáðàæຠâèêëþ÷íî ñîö³àë-äåìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³. Îñü òàê³ âîíè - îñíîâí³ ñòîâïè ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó.

235


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Who is Mr. Shuvalov? ² õî÷ ââàæàºòüñÿ, ùî òåìíèêè â Óêðà¿íó çàâ³ç â³äîìèé ëþáèòåëü ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Ìàðàò Ãåëüìàí (êîòðèé çàðàç âæå íå îñîáëèâî çàïåðå÷óº âëàñíå çíàéîìñòâî ç ö³ºþ òåõíîëî㳺þ), îñòàíí³ì ÷àñîì ïîøèðþþòüñÿ äóìêè, ùî ðîçêâ³ò òåìíèêîòâîð÷îñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç ³ì’ÿì ³íøîãî ðîñ³éñüêîãî òåõíîëîãà, ÿêèé ïðàöþº, äî ðå÷³, â Óêðà¿í³ íå îäèí ð³ê - ç ³ì’ÿì ²ãîðÿ Øóâàëîâà. Êóëóàðíî ñàìå éîìó ïðèïèñóþòü êóðàòîðñòâî öüîãî íàïðÿìó â ³íôîðìïîë³òèö³, õî÷ î÷åâèäíî, ùî òåìíèêè - öå äàëåêî íå âñå. Îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ÷èì çàéìàºòüñÿ ãðîìàäÿíèí Ðîñ³¿ ²ãîð Þð³éîâè÷ Øóâàëîâ â Óêðà¿í³, äóæå ìàëî: íàïðèêëàä, âñå â òèõ æå ðîçñèëêàõ “Ïðèéìàëüí³ Îëåíè Ãðîìíèöüêî¿” ô³ãóðóº ÿêèéñü ñîá³ “²ãîð Øóâàëîâ” ç åëåêòðîííîþ ñêðèíüêîþ íà âñå òîìó æ …@cep.org.ua, ùî íàëåæèòü Ïîãðåáèíñüêîìó. ϳä ÷àñ ñâ íåñïîä³âàíî¿ ç’ÿâè â åô³ð³ “Ãðîìàäñüêîãî ðàä³î” Øóâàëîâ â³äêðèòî âèçíàâ, ùî ñï³âðîá³òíè÷ຠç ÑÄÏÓ(î) (õî÷, ïðèðîäíî, “ïîë³òòåõíîëîãîì” ñåáå íå ââàæàº. Íàïåâíî, â³í - “ïîë³òè÷íèé õóäîæíèê”?). Ó ï³ñëÿåô³ðíîìó êîìåíòàð³ “Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³” Øóâàëîâ ïîâ³äîìèâ, ùî íå º ñï³âðîá³òíèêîì ÖÅÏ (ùî ï³äòâåðäæóº ³ Ïîãðåáèíñüêèé: “Ó ÖÅÏ íå ïðàöþº ²ãîð Øóâàëîâ” - îñü ò³ëüêè ÷è â³ðèòè â öå ç óðàõóâàííÿì âñüîãî, âèêëàäåíîãî âèùå?). Ç ïðèâîäó âëàñíî¿ åëåêòðîííî¿ àäðåñè íà ñåðâåð³ ÖÅÏ Øóâàëîâ ñêàçàâ “ÓÏ” äîñèòü îðèã³íàëüíó ôðàçó: “Õ³áà ìàëî áóâຠ²ãîð³â Øóâàëîâèõ? Òàê, ÷àñòèíà ì êîðåñïîíäåíö³¿ íàäõîäèòü ìî¿ì çíàéîìèì, äðóçÿì, çà ùî ÿ ¿ì âäÿ÷íèé – ÿ ÷àñòî áóâàþ â Óêðà¿í³... Âçàãàë³ æ ì³é îñîáèñòèé ÿùèê ïåðåáóâຠíà narod.ru”. ×è ìຠâ³í ñòîñóíîê äî òåìíèê³â? Ñàì Øóâàëîâ, êàæó÷è ïðî ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî íèõ, â³ääຠïåðåâàãó çâè÷àéí³é äëÿ ðîñ³éñüêèõ òåõíîëîã³â ñëîâåñí³é åêâ³ë³áðèñòèö³: âäàºòüñÿ äî ì³ðêóâàíü ïðî “ðåäàêö³éíó ïîë³òèêó” àáî êèäຠ236


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íà÷åáòî àôîðèçìè - “ìåíå â òåìíèêàõ íåìດ. ×è ñë³ä öå ðîçóì³òè, âèõîäÿ÷è ç ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé Øóâàëîâà, ùî êîëè “Â” òåìíèêàõ éîãî íåìàº, òî “ÍÀÂÊÎËΔ òåìíèê³â â³í ÿêðàç º?  êîìåíòàð³ “Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³” Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé òàêîæ íå çì³ã âíåñòè ÿñíîñò³ â öå ïèòàííÿ: “×è ïèøå â³í (Øóâàëîâ) òåìíèêè ÿ íå çíàþ”. Ó äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ ïðèïóùåííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü Øóâàëîâà äî òåìíèê³â áóëè îçâó÷åí³ íà ñòîð³íêàõ “Òåëåêðèòèêè” (àíàë³òè÷íà äîâ³äêà ïðî ³íôîðìïðîñò³ð ñîö³àëäåìîêðàò³â, ñêëàäåíà Ñåð㳺ì ×åðíåíêîì). Êð³ì òîãî, â îäíîìó ç ëèñòîïàäîâèõ (2003 ð. – Ðåä.) íîìåð³â “Äçåðêàëà òèæíÿ” â ìàòåð³àë³ ªãîðà Ñîáîëºâà, ïðèñâÿ÷åíîìó âñåá³÷íîìó “íàñòóïó” åñäåê³â, Øóâàëîâ çãàäóºòüñÿ ÿê ðîñ³éñüêèé ôàõ³âåöü ç íå çîâñ³ì ÷èñòèõ òåõíîëîã³é, ùî ïðàöþº â îòî÷åíí³ Ìåäâåä÷óêà ³ âèêëèêຠñâî¿ìè ìåòîäàìè ðîáîòè íåâäîâîëåííÿ ó íèçêè ïàðò³éö³â. Íà ñàéò³ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè” Øóâàëîâà óïåðøå áóëî çãàäàíî â çâ’ÿçêó ç õóë³ãàíñüêèì íàïàäîì íà ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Ðîñ³éñüêà êíèãà” ó Ëüâîâ³ âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó: ³ñíóº ïðèïóùåííÿ, ùî ñàìå Øóâàëîâó íàñïðàâä³ íàëåæèòü íèçêà ìàãàçèí³â ö³º¿ ìåðåæ³. (Ïîçà)øòàòíèé ñï³âðîá³òíèê ÀÏ Â ðîñ³éñüêèõ Ç̲ íàì âäàëîñÿ çíàéòè ê³ëüêà ïîâ³äîìëåíü, ÿê³ äîçâîëèëè ðîçñòàâèòè àêöåíòè íà ïðåäìåò òîãî, ÷èì çàéìàºòüñÿ ïàí Øóâàëîâ â Óêðà¿í³. Òàê, çà ïîâ³äîìëåííÿìè ðîñ³éñüêîãî Ìåä³àÑîþçó, ùî îá’ºäíóº íèçêó ïðîâ³äíèõ (äåðæàâíèõ ³ äîâêîëàäåðæàâíèõ) Ç̲ Ðîñ³¿ (ÎÐÒ, òåëåêàíàë “Ðîññèÿ” ³ ò.ä.), Øóâàëîâ ó 2003 ðîö³ áóâ îô³ö³éíèì êóðàòîðîì êîíêóðñó “Çîëîòîé ãëàãîë” â Óêðà¿í³. Ìåòà êîíêóðñó - ñòèìóëþâàòè é íàãîðîäèòè ³íîçåìíèõ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ äîáðå ïèøóòü ïðî Ðîñ³þ... Âæå â öüîìó ðîö³ íà ñòîð³íêàõ ðîñ³éñüêîãî ìåðåæåâîãî ïîë³òè÷íîãî âèäàííÿ “Polit.Ru” ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè êî237


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìåíòàð öüîãî ïàíà ïðî ðåàêö³þ ÏÀЪ íà êîíñòèòóö³éí³ ïðîöåñè â Óêðà¿í³. Ñàìîãî Øóâàëîâà áóëî íàçâàíî òàê: “ðîñ³éñüêèé åêñïåðò â àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè”. Âæå ö³êàâî, ÷è íå ïðàâäà? Ïð³çâèùå “Øóâàëîâ” â³äñóòíº ñåðåä ïåðåë³÷åíèõ ñï³âðîá³òíèê³â ÀÏ íà ñàéò³ ïðåçèäåíòà. ², ñõîæå, í³õòî íå ÷óâ ïðî êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíñ³¿ åêñïåðòà íà Áàíêîâ³é, ÿêèé áè âèãðàâ öåé ñïåö³àë³ñò. Âî÷åâèäü, ðîñ³éñüêå âèäàííÿ ïðàâå: ìîæëèâî, äåþðå, Øóâàëîâ ÿêîñü îô³ö³éíî (çà ïàïåðàìè) ñï³âðîá³òíè÷ຠç ÑÄÏÓ(î), äå-ôàêòî æ ðîñ³éñüêèé åêñïåðò ä³éñíî ïðàöþº íà Áàíêîâó, ÿêà, ñõîæå, äàâíî âæå íå ðîçð³çíÿº ³íòåðåñè ïàðò³¿ òà äåðæàâè. Ïîäåéêóþòü, ùî íàâ³òü òåðèòîð³àëüíî ðîáî÷å ì³ñöå ðîñ³éñüêîãî âàðÿãà íèí³ çíàõîäèòüñÿ â ÀÏ ÷è â ñóñ³äí³é áóä³âë³. Âò³ì, Øóâàëîâó òàêà áëèçüê³ñòü äî âåðõ³âêè óêðà¿íñüêî¿ âëàäè - íå íîâèíà. Çäàâàëîñÿ á, ïîë³òòåõíîëîã ñîá³ ³ ïîë³òòåõíîëîã - õ³áà ìàëî ¿õ îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿íó ïðè¿æäæàëî? Ò³ëüêè íà îô³ö³éíîìó ð³âí³ â³äîìî, ùî êîìàíäè ðîñ³ÿí ïðàöþâàëè íà ïðîåêò “Êó÷ìà-99 “, åñäåê³â ³ Êîìàíäó îçèìîãî ïîêîë³ííÿ ó 2002 ðîö³. Åôåêò â³äîìèé: íàâðÿä ÷è ïðè ñïðàâåäëèâîìó ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â Ëåîí³ä Äàíèëîâè÷ áóâ áè çàðàç íà ñâîºìó ì³ñö³. Ñï³ââ³äíîøåííÿ âèòðàò ³ åëåêòîðàëüíîãî åôåêòó ó 2002 òàêîæ ñêîð³øå ïðèãí³÷óº. Îäíàê, ç óðàõóâàííÿì çàãîñòðåíîãî ³íòåðåñó ãðîìàäñüêîñò³ äî ³íîçåìíîãî âïëèâó íà âèáîð÷ó êàìïàí³þ â êðà¿í³, âî÷åâèäü, êèâàòè âàðòî íå ò³ëüêè íà Çàõ³ä. Õòî òàêèé öåé ðîñ³éñüêèé ãðîìàäÿíèí, ùî ïðàöþº íà ÀÏ? ² ÿê³ éîãî ñïðàâæí³ ³íòåðåñè â ö³é ïðåçèäåíòñüê³é êàìïàí³¿? Ò³ëüêè îäíîãî åô³ðó íà “Ãðîìàäñüêîìó ðàä³î” âèÿâèëîñÿ äîñèòü, ùîá ïî÷óòè (íå âãðóçøè ó âèò³þâàò³é ìîâ³): ðîñ³éñüê³ ïîë³òòåõíîëîãè ïîáîþþòüñÿ ïðèõîäó äî âëàäè Þùåíêà, òîìó ùî â³äíîñèíè Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿íè ï³äóòü “íå òóäè”. ×è íå º öå âæå ïèòàííÿì ð³âíÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â êðà¿íè?

238


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ëþäè, ùî çíàþòü Øóâàëîâà ñüîãîäí³ é ðàí³øå, ãîâîðÿòü ïðî íàøîãî ãåðîÿ íåîõî÷å. Òðåáà âèçíàòè, ùî ê³ëüêà îñ³á, äî ÿêèõ ìè çâåðòàëèñÿ ç ïðîõàííÿìè, ðàïòîâî çàìîâêàëè ³ ïåðåñòàâàëè âèõîäèòè íà êîíòàêò. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî òàêà íåòîâàðèñüê³ñòü ïîâ’ÿçàíà ò³ëüêè ç ïðîñòèì íåáàæàííÿì ãîâîðèòè íà öþ òåìó, ³ àæ í³ÿê íå ïåðåäáà÷àº, ùî ìîæëèâå ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî öüîãî ïàíà ìàëî äëÿ íèõ íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Îòæå, ùî âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ çà äîïîìîãîþ íåîô³ö³éíèõ êàíàë³â. ²íôîðìàö³ÿ ñêîð³øå óðèâ÷àñòà ³ íåïîñë³äîâíà, àëå é âîíà äîïîìàãຠñêëàñòè ïåâíó êàðòèíêó. Ó ìîëîäîñò³ ²ãîð Øóâàëîâ, ÿê êàæóòü, òðóäèâñÿ íà ê³íîñòó䳿 “Ìîñô³ëüì” ñöåíàðèñòîì. Áëèæ÷å äî ê³íöÿ äåâ’ÿíîñòèõ â³í ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî âèáîð÷èõ êàìïàí³é. Íåâ³äîìî òî÷íî, ÷è ïðàöþâàâ â³í ðàçîì ç êîìàíäîþ ðîñ³éñüêèõ ïîë³òòåõíîëîã³â, ùî ñóïðîâîäæóâàëè âèáîðè ðÿäó íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó 1998 ðîö³ (íàïðèêëàä, ³êòîðà ϳí÷óêà). Ó 1999 ðîö³ Øóâàëîâ ïðàöþº â øòàá³ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿ - ÿêùî áóòè òî÷íèì, ó øòàá³, îðãàí³çîâàíîìó ϳí÷óêîì. Êðåàòèâíèé öåíòð øòàáó - ëþäè ç ìåòîäîëîã³÷íîãî êîëà Ãåîðã³ÿ Ùåäðîâèöüêîãî (ó÷í³ â³äîìîãî ìîñêîâñüêîãî ô³ëîñîôà). Çà íåï³äòâåðäæåíèìè äàíèìè, ä³ëÿíêà ðîáîòè Øóâàëîâà - îðãàí³çàö³éí³ ³ ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ ñóïðîâîäó ð³çíèõ ïðîåêò³â ³ ðîçðîáîê öüîãî øòàáó. Ïîäåéêóþòü, ùî “ìîñô³ëüì³âñüê³ äèðåêòîðè”, ÿê³ ïîñòà÷àëèñÿ â ðåã³îíàëüí³ øòàáè ñàìå Øóâàëîâèì, ³ç á³ëüø í³æ ÷àñòî ðåãóëÿðí³ñòþ “ãîð³ëè” íà ðîáîò³ ³ ç³ ñêàíäàëîì âèë³òàëè çà íåïåðåäáà÷åí³ ðîçòðàòè... Ïðèáëèçíî ó òîé æå ÷àñ â³äáóâàþòüñÿ ïåðø³ â³äîì³ êîíòàêòè Øóâàëîâà ç åñäåêàìè: íàâåñí³ 1999 ðîêó, ÿê â³äîìî, ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ ìåðà ì³ñòà Êèºâà Îëåêñàíäðó Îìåëü÷åíêîâ³ ïðîòèñòîÿâ Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ.  îñòàíí³ òèæí³ ïåðåä âèáîðàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè ê³ëüêà òåõíîëîã³÷íèõ çàäóìîê ç³ øòàáó ϳí÷óêà áóëè ðåàë³çîâàí³ ç

239


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ìåòîþ îáêàòêè ³ â ÿêîñò³ äîïîìîãè Ñóðê³ñó (ðåçóëüòàò â³äîìèé, çàòå Îìåëü÷åíêî íàäîâãî çíåíàâèä³â “Âóëè÷íå òåëåáà÷åííÿ”). Ó 2001-2002, ÿê êàæóòü äæåðåëà, Øóâàëîâ ñï³âðîá³òíè÷ຠç ÊÎÏàìè, ÷èþ êàìïàí³þ îðãàí³çîâóþòü âñ³ ò³ æ ìåòîäîëîã³÷í³ ñèëè, õî÷ ³ äåùî ³íøà êîìàíäà - ñèí Ùåäðîâèöüêîãî Ïåòðî ³ éîãî êîëåãè. Åôåêòèâí³ñòü ñòðàòå㳿, âèáðàíî¿ öèìè ïîë³òòåõíîëîãàìè, òàêîæ â³äîìà – 2,02%... Àëå ÿêùî Ùåäðîâèöüêèé-ìîëîäøèé çàëèøèâ êðà¿íó, òî Øóâàëîâ - çàëèøèâñÿ. Ó õîä³ åô³ðó íà “Ãðîìàäñüêîìó ðàä³î” ìîæíà áóëî “âëîâèòè” ñòàâëåííÿ íèí³øí³õ ïîë³òòåõíîëîã³â äî òèõ, õòî ïî¿õàâ: áóäü-ÿêèé óâàæíèé ñëóõà÷ ì³ã ðîçøèôðóâàòè îáì³í ðåïë³êàìè ì³æ Âåðåñíåì (åêñîçèìèé), Øóâàëîâèì (ÿêîãî âåäó÷èé “äàâíî çíດ) ³ Ãåëüìàíîì: Ìèêîëà Âåðåñåíü: ß ìàâ äîñâ³ä 2002-ãî ðîêó, ïðàöþâàâ ç ðîñ³éñüêèìè ïîë³òòåõíîëîãàìè. ²ãîð áóâ òàì, òàê áè ìîâèòè, ñâ³äêîì öüîãî. ² òå, ùî ÿ äëÿ ñåáå çðîáèâ, ÿ çðîçóì³â îäíå, ùî ëþäè, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü ç Ðîñ³¿, çíàºòå, ÿ ñêàæó äóæå íåçðîçóì³ëî ³ åìîö³éíî, âîíè ïðîñòî íå â³ä÷óâàþòü êðà¿íè. Âîíè â³ä÷óâàþòü êðà¿íó, äå âîíè çâèêëè æèòè, âîíà íàçèâàºòüñÿ Ðîñ³ÿ. ² äàé ¿ì, Áîæå, çäîðîâ’ÿ. À òóò ÿ áà÷èâ, ùî âîíè ïëàâàþòü â ð³çíèõ òàêèõ îáñòàâèíàõ, ÿê³ äëÿ ìåíå º çðîçóì³ëèìè, áî ÿ òóò íàðîäèâñÿ ³ æèâó. Ìàðàò Ãåëüìàí: Òå ëþäè, ñ êîòîðûìè òû ðàáîòàë, îíè è â Ðîññèè ïëàâàþò è òî÷íî òàê æå íå ïîíèìàþò Ðîññèþ. ²ãîð Øóâàëîâ: Ïîýòîìó ó òåáÿ ïðîñòî óíèêàëüíûé îïûò. Ó ïðèíöèï³, åôåêòèâí³ñòü ³ àäåêâàòí³ñòü êîìàíäè Ãåëüìàíà î÷åâèäíà: 6,27% ÑÄÏÓ(î) ïðîòè 2,02% ÊÎϳâ, íàïåâíî, àðãóìåíò. Ïëþñ, çâè÷àéíî, áëèçüê³ñòü äî âåðõ³â. Ïðî òå, ùî öå òàêîæ àðãóìåíò - ì³æ ðÿäê³â ìîæíà

240


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ïðî÷èòàòè â ñòàòò³ ñï³âðîá³òíèö³ ÀÏ Îëåíè Ìàðêîñÿí, ïðèñâÿ÷åíî¿ Â³êòîðó ϳí÷óêó, ÿêîìó, íà äóìêó ïàí³-àäì³íà ñàéòó Êó÷ìè, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îðãàí³çàö³ÿ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ç áîêó âëàäè íå ñâ³òèòü... ̳æ âèáîðàìè, êàæóòü, Øóâàëîâ ìàâ ñòîñóíîê äî äåÿêèõ ïðîåêò³â ÎÐÒ â Óêðà¿í³ (íå ò³ëüêè äî “Çîëîòîãî ãëàãîëà”), áà÷èëè éîãî, íàïðèêëàä, ³ íà ïðåçåíòàö³¿ “Ïåðøî¿ êîëåêö³¿” (ñï³ëüíèé õóäîæí³é ïðîåêò ϳí÷óêà-Ãåëüìàíà). Òåïåð â³í â ÀÏ. Ó ïðèâàòíèõ áåñ³äàõ, çíîâó æ ïîäåéêóþòü, Øóâàëîâ íàçèâຠñåáå íå ïîë³òòåõíîëîãîì, à “ïðîåêòóâàëüíèêîì”. Ïðîåêòóâàëüíèê ÷îãî? Ìàéáóòíüîãî ö³º¿ êðà¿íè? ×îìó ñàìå â³í? Òà é ÷è çìîæå? ² ÷è ïîòð³áíå ö³é êðà¿í³ ìàéáóòíº by Øóâàëîâ? Ïèòàííÿ, âò³ì, ðèòîðè÷í³. ² íå òàê óæå é âàæëèâî ó ö³é ñèòóàö³¿, ç êèì ñàìå óêëàäåíî êîíòðàêò ó ïàíà Øóâàëîâà... *** Íåâåëèêèé åêñêóðñ ó ïðèõîâàí³ â³ä ïðîñòîãî ñïîñòåð³ãà÷à íþàíñè ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó çàê³í÷åíî. ²íôîðìàö³éí³ ïîòîêè ñàì³ ïî ñîá³ äîñèòü “áàëàêó÷³”, ³ ÷îðíå, íàçâàíå á³ëèì, âñå îäíî âèÿâëÿºòüñÿ ÷îðíèì. Ó êîìåíòàð³ “Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³” Ïîãðåáèíñüêèé ïîîá³öÿâ: “Êîëè çàê³í÷èòüñÿ öèêë, ìè íàïèøåìî ìåìóàðè”. Íó ùî æ, ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ìàéáóòíº Óêðà¿íè âêëþ÷àòèìå â ñîá³ ì³ñöå äëÿ òàêî¿ êíèãè, äå â³í çìîæå â³äêðèòî ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, ÿê ðîáèòüñÿ óêðà¿íñüêà ïîë³òèêà íà ïî÷àòêó 2000-õ. Ñõîæå, ùîïðàâäà, ùî ïðè íèí³øí³õ ê볺íòàõ ïîë³òîëîãà ³ êîëåãàõ â äóñ³ Øóâàëîâà òàêîãî ìàéáóòíüîãî â Óêðà¿íè íå áóäå.

241


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ðåòåëüí³øå, ïàíîâå, ðåòåëüí³øå Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé, äëÿ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè” (9 ÷åðâíÿ 2004 ð.) ³äïîâ³äü íà ïóáë³êàö³þ “Ôàáðèêà òåìíèê³â”, ðîçì³ùåíó íà “Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³” 3 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Ó ÷åòâåðòîìó ñòîë³òò³ âèäàòíèé ðàííüîõðèñòèÿíñüêèé ô³ëîñîô Ãðèãîð³é ͳññüêèé ïèñàâ: “Ïðîòè íåäîâåäåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ìîâ÷àííÿ º êðàùèé çàõèñò”. ßê ïðàâèëî, ÿ ñòàðàþñÿ ñë³äóâàòè ö³é ìóäð³é ïîðàä³ îäíîãî ç Îòö³â Öåðêâè. Ïðè÷èíà, ÷åðåç ÿêó, íà öåé ðàç, ðîáëþ âèíÿòîê - íàäçâè÷àéíî ïðîñòà. “Óêðà¿íñüêó ïðàâäó” ÷èòàþòü íå ëèøå äîñâ³ä÷åí³ â ³íòåðíåò-òåõíîëîã³ÿõ åêñïåðòè. Äëÿ åêñïåðò³â “íåäîâåäåí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ” î÷åâèäíà. Äëÿ ³íøèõ æå ïîÿñíþ, ÿê íà “êóõí³ ÓÏ” ãîòóºòüñÿ ôàëüøèâêà. Îòæå, ïîñòàâëåíå ïåðåä “êóõàðåì” çàâäàííÿ âèãëÿäຠïðèáëèçíî òàê: ïðèâ’ÿçàòè Ïîãðåáèíñüêîãî äî âèãîòîâëåííÿ ãîðåçâ³ñíèõ òåìíèê³â (÷óòêè-òî õîäÿòü, à äîêàç³â - íåìàº!). Çàâäàííÿ ïîñòàâëåíî - òðåáà âèêîíóâàòè. Áëàãî äîâãî øóêàòè âèêîíàâö³â íåìຠíåîáõ³äíîñò³. Íà öåé âèïàäîê º àâòîð íà ³ì’ÿ (à ìîæå - öå ïñåâäî?) òàêèé ñîá³ Íåñòîð Ï. Ѻâåðîâ. Ùî ðîáèòü ï. Ѻâåðîâ? Ðåöåïò ïðîñòèé ³

242


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñêëàäàºòüñÿ óñüîãî ç äâîõ ïóíêò³â. Ïóíêò ïåðøèé: “ðîçêðèòè” çâ’ÿçîê ïî ë³í³¿ ÖÅÏ - Ïîãðåáèíñüêèé - Ïðåçèäåíòñüêèé ñàéò - ñàéò ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè. Âñÿ òåõí³÷íà ³íôîðìàö³ÿ áåðåòüñÿ ç â³äêðèòèõ äæåðåë ³… ö³ëêîâèòî â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³. Âëàñíå, í³õòî ç öüîãî ñåêðåòó ³ íå ðîáèâ. ßê í³õòî íå ðîáèòü ñåêðåòó ç òîãî, ùî ÿ º ïîë³òè÷íèì ðàäíèêîì àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà. Ïóíêò äðóãèé. Áåðåòüñÿ ôàéë (öå éîãî çîáðàæåíî â ïóáë³êàö³¿ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè”). Òóäè âñòàâëÿºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðè÷îìó ç ïîìèëêîþ (!) - íå cep.org.ua (äî öüîãî ³ìåí³ ÿ ä³éñíî ìàþ â³äíîøåííÿ), à CEP.UA (âçàãàë³ íåâ³äîìî, ùî öå òàêå, í³ ³ìåí³ òàêîãî íåìàº, í³ îðãàí³çàö³¿!). ϳñëÿ ÷îãî ðîáèòüñÿ âèñíîâîê: Ïîãðåáèíñüêèé ðîçðîáëÿº òåìíèêè. Òàê ³ õî÷åòüñÿ íàãàäàòè ìóäð³ñòü âæå ö³ëêîì ñó÷àñíó: ðåòåëüí³øå, ïàíîâå, ðåòåëüí³øå…... P.S. À ìîæå, “ÓÏ” òóò í³ ïðè ÷îìó? Ìîæëèâî, “ï³äñòóïíèé” Íåñòîð Ï. Ѻâåðîâ ïðîñòî ñêîðèñòàâñÿ äîâ³ðëèâ³ñòþ ðåäàêö³¿? Õîò³ëîñÿ á äóìàòè ñàìå òàê. ²íàêøå âàæêî çðîçóì³òè òîé ³íòåðåñ, ÿêèé ðåãóëÿðíî âèÿâëÿº ðåäàêö³ÿ “ÓÏ” äî ì äóìêè - ÷èòàéòå òåìíèêè...…

243


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ôàáðèêà òåìíèê³â-2: ñïåö³àëüíî äëÿ Ìèõàéëà Ïîãðåáèíñüêîãî Íåñòîð Ï.Ѻâºðîâ, äëÿ “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè” (11 ÷åðâíÿ 2004 ð.) Ïðîäîâæåííÿ äèñêóñ³¿, âèêëèêàíî¿ ìàòåð³àëàìè „”Ôàáðèêà òåìíèê³â”, „”Ðåòåëüí³øå, äîáðî䳿, ðåòåëüí³øå...” ßêùî ÷åñíî, “Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” íå ïëàíóâàëà ïîâåðòàòèñÿ äî òåìè “ÖÅÏ ³ òåìíèêè”, îñê³ëüêè íàø ïîïåðåäí³é ìàòåð³àë, ÿê íàì çäàâàëîñÿ, äîñèòü ïîâíî ðîçêðèâ öå ïèòàííÿ. Ó ïðèíöèï³, ó÷àñòü ðîñ³ÿíèíà Øóâàëîâà â ïîÿâ³ òåõíîëî㳿 òåìíèê³â óçàãàë³ äîâîäèòè íå òðåáà. Öå âèçíàâ éîãî “â÷èòåëü” Ìàðàò Ãåëüìàí â åô³ð³ “Ãðîìàäñüêîãî ðàä³î” îäí³ºþ-ºäèíîþ ôðàçîþ: “Òåìíèêè, äî ÿêèõ ïðè÷åòíèé Øóâàëîâ, á³ëüø åôåêòèâí³...” À îäèí ³ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â ïîïåðåäíüî¿ ïóáë³êàö³¿ “Ôàáðèêà òåìíèê³â” Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé ïðèâñåëþäíî ï³äòâåðäèâ, ùî äîìåííå ³ì’ÿ cep.org.ua, ç ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ðîçñèëêà òåìíèê³â, ìຠäî íüîãî áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ. ×îãî æ ùå áàæàòè? Îäíàê, ï³ñëÿ óâàæíîãî âèâ÷åííÿ ïîñëàííÿ ïîë³òè÷íîãî ðàäíèêà àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà, â àâòîðà ö³º¿ ñòàòò³ çàâ³âñÿ ÷åðâ’ÿ÷îê ñóìí³âó. Ïî-ïåðøå, ÷îìó Ïîãðåáèíñüêèé, çàõèùàþ÷èñü ³ íàïàäàþ÷è íà “Óêðà¿íñüêó ïðàâäó”, âêàçóº íà í³áèòî ïîìèëêîâå íàïèñàííÿ â íàø³é ñòàòò³ “CEP.UA” ó âîðä³âñüêèõ “âëàñòèâîñòÿõ” ôàéë³â-òåìíèê³â? Àäæå ò³ëüêè çîâñ³ì íåäîñâ³ä÷åí³ â êîìï’þòåðàõ ëþäè ìîæóòü äóìàòè, ùî ÿê íàçâà êîìïàí³¿ òóäè ââîäèòüñÿ ¿¿ äîìåííå ³ì’ÿ. Çàçâè÷àé â ðÿäêó “îðãàí³çàö³ÿ”/”company” ïðîïèñóºòüñÿ ïîâíå ³ì’ÿ (àáî àáðåâ³àòóðà) ò³º¿ ñòðóêòóðè, ó ÿê³é êîìï’þòåð çíàõîäèòüñÿ. Òîìó ôîðìóëþâàííÿ êëþ÷îâîãî àðãóìåíòó øàíîâíîãî ïîë³òîëîãà âèãëÿäàº, ì’ÿêî êàæó÷è, áåçãëóçäî, ÿêùî íå ñêàçàòè – íåêîìïåòåíòíî. 244


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïî-äðóãå, ÷îìó Ïîãðåáèíñüêèé, âèçíàþ÷è äîìåííå ³ì’ÿ cep.org.ua, íå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä òîãî ôàêòó, ùî ñàìå ç ÖÅϳâñüêî¿ àäðåñè â³äáóâàºòüñÿ ðîçñèëêà òåìíèê³â? Ïî-òðåòº, ÷îìó æ íàñ ïðîñÿòü ïðàöþâàòè “ðåòåëüí³øå”? ªäèíèé âèñíîâîê, ÿêèé âèíèêຠï³ñëÿ òðèâàëîãî ðîçì³ðêîâóâàííÿ, - Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ ³ ÿâíî, ³ íàòÿêàìè çàÿâëÿº: “Õëîïö³, âè ïðîïóñòèëè äóæå âàæëèâ³ äåòàë³!”. Äîâåëîñÿ çíîâó çàíóðþâàòèñÿ ó “âîðä³âñüê³” íåòð³. ßê âèÿâèëîñÿ – íåäàðåìíî, çâåðíåííÿ Ïîãðåáèíñüêîãî ìè çðîçóì³ëè â³ðíî. Íåâèäèì³ á³éö³ âèäèìîãî ôðîíòó Îòæå, íàãàäàºìî, ùî îäíèì ³ç ñë³ä³â, ÿêèé ïðèâ³â íàñ ï³ä ÷àñ ïîøóêó òåìíèê³â äî Öåíòðó åôåêòèâíî¿ ïîë³òèêè Ïîãðåáèíñüêîãî, áóëà íàÿâí³ñòü àáðåâ³àòóðè CEP. UA ó âîðä³âñüêèõ “âëàñòèâîñòÿõ” äåê³ëüêîõ “òåìíèê³âñüêèõ” ôàéë³â. Ñàìà ïî ñîá³ öÿ àáðåâ³àòóðà í³÷îãî íå êàæå, àëå ç óðàõóâàííÿì òîãî ôàêòó, ùî ö³ ôàéëè ïîøèðþþòüñÿ ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè íà @cep.org.ua – ñèòóàö³ÿ ñòຠäîñèòü ö³êàâîþ. Ùå ðàç íàãàäàºìî, ùî ïîë³òîëîã-ðàäíèê Ìåäâåä÷óêà Ìèõàéëî Ïîãðåáèíñüêèé âèçíàâ, ùî äîìåííå ³ì’ÿ “cep. org.ua” íàëåæèòü éîìó. Á³ëüø³ñòü “âîðä³âñüêèõ” äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ ð³çí³ òèïè òåìíèê³â, ðåòåëüíî çà÷èùåí³ – ó íèõ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, õòî ³ äå ñòâîðþâàâ ö³ ôàéëè. Îäíàê óâàæíèé ïåðåá³ð äåñÿòê³â äîêóìåíò³â áóëî âèíàãîðîäæåíî: ó äåê³ëüêîõ ôàéëàõ ïðèñóòí³ é ³ìåíà “àâòîð³â”, ³ âèùåçãàäàíà àáðåâ³àòóðà ÑÅÐ.UA ó ðÿäêó “îðãàí³çàö³ÿ”. Òàê, ÷àñ â³ä ÷àñó â ÿêîñò³ “àâòîð³â” òåìíèê³â âèñòóïàþòü ê³ëüêà ëþäåé: Olexandr, Masha ³ Îëåíà. Óñ³ òðîº “ïðàöþþòü” ó CEP.UA. 245


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òîáòî, ìè ö³ëêîì ðåçîííî ïðèïóñòèëè, ùî CEP.UA – íå âèïàäêîâå ñïîëó÷åííÿ áóêâ, à ñêîðî÷åíà íàçâà ñòðóêòóðè, ùî ³ñíóº íàñïðàâä³. Íà öüîìó ìè çóïèíèëèñÿ, âèð³øèâøè, ùî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íàì äîñèòü. Òåïåð æå çìóøåí³ âèçíàòè – ìè ä³éñíî íåäîãëåä³ëè, à Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ áóâ ïðàâèé: íåçà÷èùåí³ ôàéëè ä³éñíî ì³ñòÿòü áàãàòî ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿. ßêà ó ñâ³òë³ ñòàòò³-â³äïîâ³ä³ Ïîãðåáèíñüêîãî âçàãàë³ çí³ìຠáóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü éîãî ÖÅÏó äî ñòâîðåííÿ é ðîçñèëêè òåìíèê³â. Á³ëüø òîãî, íîâ³ â³äêðèòòÿ äàþòü â³äïîâ³äü íà áàãàòî ïèòàíü: õòî æ óñå-òàêè êîæí³ ê³ëüêà ãîäèí êëåïຠö³, ç óñ³õ áîê³â âèçíà÷í³, äîêóìåíòè... Ìîæëèâî, öå äàëåêî íå âñ³ ãåðî¿ íàøîãî ÷àñó. Òîæ ñïîä³âàºìîñÿ, ùî Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ íàì ùå äîïîìîæå é ï³äêèíå êîðèñí³ ³äå¿. Òàêîæ ìè á õîò³ëè ïîäÿêóâàòè ó÷àñíèêàì ôîðóìó “Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè”, ÿê³ âèñóíóëè ³äå¿, ùî äóæå äîïîìîãëè íàì ïðè íàïèñàíí³ öüîãî ìàòåð³àëó. Ãåðîé ¹ 1: Olexandr Ôàéëè ç òåìíèêàìè àâòîðñòâà ÿêîãîñü “Îëåêñàíäðà” âèÿâèëèñÿ ñïðàâä³ äæåðåëîì êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿ – äëÿ öüîãî áóëî äîñèòü êë³êíóòè íà îäí³é ³ç çàêëàäîê “âîðä³âñüêîãî” ï³äìåíþ “Âëàñòèâîñò³”/”Properties”. Òóò âèñâ³÷óºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ á³ëüø çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêà ñòîñóºòüñÿ äîë³ öüîãî ôàéëó. Ó öüîìó â³êîíö³ ìè áà÷èìî íàñòóïíå: Îñîáëèâî âðàæຠïðîñòîäóøí³ñòü â³äïðàâíèê³â: îñü ³ ñïðàâæíº ³ì’ÿ “Îëåêñàíäðà”, îò ³ éîãî åëåêòðîííà àäðåñà íà cep.org.ua, ³ íàâ³òü òåìà (çàçíà÷åíà â åëåêòðîíí³é ïîøò³), ï³ä ÿêîþ ðîçõîäèâñÿ öåé ôàéë: “Ðîçñèëêà”. Íàïåâíî, äëÿ ä³ëîâîäñòâà é îáë³êó ðîç³ñëàíèõ òåìíèê³â äóæå çðó÷íî... Ïðî âñÿê âèïàäîê íàâîäèìî ùå îäèí ïîðòðåò öüîãî ôàéëó, çðîáëåíèé çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè AVSearch, 246


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

ùî äîçâîëÿº ïðî÷èòàòè ñëóæáîâó ³íôîðìàö³þ, “çàøèòó” ó âîðä³âñüêèé ôàéë. Òóò äîáðå âèäíî, ùî íàçâà êîìïàí³¿ CEP.UA ³ åëåêòðîííà àäðåñà íà @cep.org.ua – ä³éñíî ô³ãóðóþòü â îäíîìó ôàéë³. Ïîãðåáèíñüêèé ïðàâèé – òàê ñïðàâä³ çðîçóì³ë³øå, í³æ ÿêàñü àáðåâ³àòóðà CEP.UA. 247


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

Õòî òàêèé Îëåêñàíäð Êà÷óðà, ÿêèé ô³ãóðóº â “âëàñòèâîñòÿõ” ôàéë³â-òåìíèê³â? Ìè íå çíàºìî. Íåâåëèêèé ïîøóê â ²íòåðíåò³ âèäàâ, ùî òåçêîþ ö³º¿ ëþäèíè º, íàïðèêëàä, íèí³øí³é äèðåêòîð çàâîäó “Àðòåì” ó Êèºâ³. Òàêå æ ³ì’ÿ íîñèòü æóðíàë³ñò, ñòàòò³ ÿêîãî äðóêóâàëèñÿ â ãàçåòàõ “Ñåãîäíÿ”, “Êèåâñêèå âåäîìîñòè”, “Óêðà¿íà é ñâ³ò ñüîãîäí³”. Îäíå ç íåäàâí³õ òâîð³íü íàøîãî êîëåãè ç òàêèì ³ì’ÿì – â ³íòåðíåò-âèäàíí³ “Òåìíèê” (â³í æå “Òèæäåíü”)... Ìè íå áåðåìîñÿ ñòâåðäæóâàòè, ùî õòî-íåáóäü ç öèõ ïóáë³÷íèõ ëþäåé çàðàç òðóäèòüñÿ àáî òðóäèâñÿ íàä ñòâîðåííÿì ³ ïîøèðåííÿì òåìíèê³â. Ìîæëèâî, öå õòîñü òðåò³é, õòî-çíà? Äëÿ äîâ³äêè: ²ãîð Øóâàëîâ, ÿêèé çãàäóâàâñÿ â ïîïåðåäí³é ñòàòò³, îäåðæóº ðîçñèëêó ç “ïðèéìàëüí³ Îëåíè Ãðîìíèöüêî¿” ñàìå íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó – olexandr@ cep.org.ua.

248


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ãåðîé ¹ 2: Masha Êîìï’þòåð ç òàêèì ³ì’ÿì êîðèñòóâà÷à ïåð³îäè÷íî çàä³þºòüñÿ ó ñòâîðåíí³ òåìíèê³â ó âå÷³ðí³é ÷àñ - ï³ñëÿ 1800. Ïðîâîäèìî àíàëîã³÷íó ïðîöåäóðó é îäåðæóºìî ùå îäíîãî ãåðîÿ: Ìàð³ÿ ϳí÷óê. Åëåêòðîííà àäðåñà Ìà𳿠M_Pinchuk@cep.org.ua òàêîæ ÿêîñü íåäâîçíà÷íî âêàçóº íà ïðè÷åòí³ñòü ö³º¿ ïàí³ äî êîìïàí³¿ ÖÅÏ. Ãåðîé ¹ 3: Îëåíà Ùå îäèí ïîñò³éíèé “àâòîð” òåìíèê³â – ÿêàñü Îëåíà. Íà â³äì³íó â³ä äâîõ ³íøèõ ïåðñîíàæ³â, ¿¿ ôàéëè ÷èñò³ – ó íèõ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîâíå ³ì’ÿ àáî åëåêòðîííó àäðåñó. Îäèí ç ôàéë³â àâòîðñòâà “Îëåíè” ìຠäîñèòü ö³êàâèé çàãîëîâîê: “Øàíîâíèé Ñåðã³þ Ëåîí³äîâè÷ó, ïðîñèìî Âàñ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü âèñâ³òëåííÿ â íîâèíàõ öåíòðàëüíèõ òåëåêàíàë³â íàñòóïíî¿ ïî䳿”.

Òåõí³÷íî öåé ïàðàìåòð “âëàñòèâîñòåé” çàïîâíþºòüñÿ ï³ñëÿ ïåðøîãî çáåðåæåííÿ ôàéëó. Òóò ô³êñóºòüñÿ ïåðøèé ðÿäîê âîðä³âñüêîãî ôàéëó. ³í çàëèøàºòüñÿ â çàãîëîâêó, íàâ³òü ÿêùî ñàìà ôðàçà â äîêóìåíò³ â³äñóòíÿ. Çà áàæàííÿì àâòîðà ¿¿ ìîæíà âèäàëèòè, çì³íèòè ³ ò.ä. Ñë³ä, íàïåâíî, ïðèïóñòèòè, ùî çâåðòàííÿ äî “Ñåðã³ÿ Ëåîí³äîâè÷à” ïåðåäóâàëî òåêñòó “òåìíèêà”, à ïîò³ì áóëî 249


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

âèëó÷åíî, àáî äîêóìåíò ³ç öèì çâåðòàííÿì ïîò³ì áóâ ïåðåðîáëåíèé ï³ä òåìíèê. Ïðî òå, õòî òàêèé “Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷”, ñóäèòè ñêëàäíî. Ó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³ â íàñ íàéá³ëüø â³äîì³ äâà òàêèõ ÷îëîâ³êè: 1) ãîëîâíèé áàíê³ð êðà¿íè – Ñåðã³é Òèãèïêî – ëþäèíà, äîñèòü äàëåêà â³ä òåìíèê³â; 2) ³, ÿê öå íå

250


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -áàíàëüíî, ãîëîâíèé ïî ³íôîðìàö³éí³é ïîë³òèö³ â àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà – Ñåðã³é Âàñèëüºâ... Ïîä³ÿ, ïðî ÿêó éäå ìîâà – íàñòóïíà: “ ðàìêàõ ïðîãðàììû “Ìû î Âàñ ïîìíèì” 27 ìàðòà 2004 ã. â 15.00 â Äíåïðîïåòðîâñêîì ýêîíîìè÷åñêîì òåõíèêóìå (ïð. Ïåòðîâñêîãî) ñîñòîèòñÿ âðó÷åíèå ïåðâûõ äâóõ àâòîìîáèëåé “Òàâðèÿ” Ãåðîÿì ÑÑÑÐ. Âðó÷åíèå ïðèóðî÷åíî ê 60-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ïÿòíàäöàòü âåòåðàíîâ - Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïðîæèâàþùèõ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ ïîä ïîñòîÿííîé îïåêîé îáêîìà ÑÄÏÓ(î). Âîñåìü èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÑÄÏÓ (î). Êîíòàêòíîå ëèöî: (ïðåññ-ñåêðåòàðü Ã.Ãâîçäåâà) Àííà Ëåâóí Ò. 8-067-õõõõõõõ Êîììåíòàðèé: òåìà âàæíàÿ è àêòóëüíàÿ äëÿ ÍÒÊÓ, ÍÐÊÓ, Èíòåð, 1+1".

251


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ö³êàâî é ³íøå – äóæå áàãàòî áåç³ìåííèõ ôàéë³â, ó ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ òåìíèêè, ìàþòü ïîçíà÷êó: Last saved by Îëåíà (îñòàíí³é ðàç çáåðåæåíèé êîðèñòóâà÷åì “Îëåíà”). Öå îçíà÷àº, ùî ïðè ñòâîðåíí³ òàêèõ ôàéë³â çà÷èùàºòüñÿ âèõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî àâòîð³â, îäíàê äàí³ ïðî òå, õòî öåé ôàéë ðåäàãóâàâ çãîäîì, í³êóäè íå çíèêàþòü. ×è éäå ìîâà ïðî îäíó é òó ñàìó ëþäèíó â ïåðøîìó é äðóãîìó âèïàäêó – ñêàçàòè ñêëàäíî, àäæå “Îëåíà” äîñèòü ðîçïîâñþäæåíå ³ì’ÿ. Ìè ìîæåìî ò³ëüêè ïðèïóñêàòè, ÷è º ö³ Îëåíè îäí³ºþ ëþäèíîþ, ùî é Îëåíà Ìîñòèöüêà (ç åëåêòðîííî¿ àäðåñè lenmost@cep.org.ua ðîçñèëàþòüñÿ òåìíèêè). ªäèíèé àðãóìåíò “çà” – óñå-òàêè äîñèòü âåëèêà ³ìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ëþäèíà, ÿêà îñòàííüîþ ðåäàãóº ôàéëè é ëþäèíà, ùî ¿õ ðîçñèëàº, - öå îäíà é òà ñàìà îñîáà... Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âèêîíàëè ñîö³àëüíå çàìîâëåííÿ Ìèõàéëà Ïîãðåáèíñüêîãî. Ìè, ÿê ³ ðàí³øå, ÷åêàºìî íà ÷åðãîâ³ íàòÿêè ðàäíèêà àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà ³ ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñâî¿ìè ä³ÿìè íàáëèæàºìî òîé äåíü, êîëè Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ çìîæå â³ëüíî ðîçïîâ³ñòè, ÿê óñå áóëî íàñïðàâä³.

252


Íàéêðàùå ç Òåìíèê³â


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -2001 ð³ê Òåìíèê 6 (04.11-10.11.01) ...23. Äåëåãàöèÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ñîâåðøèò âèçèò â Äîíåöêóþ îáëàñòü, ãäå îáñóäèò âûïîëíåíèå ïðîãðàìì, ïîääåðæèâàåìûõ àãåíòñòâàìè ÎÎÍ â îáëàñòè, à òàêæå ðàçâèòèå äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà (06.11.2001 07.11.2001). Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñèòóàöèÿ â Äîíåöêå íàñòîëüêî ïëîõà, ÷òî åé óæå çàèíòåðåñîâàëèñü â ÎÎÍ.  Äîíåöêå ÑÏÈÄ, òóáåðêóëåç è ìýð Ðûáàê. Òåìíèê 7 (11.11-17.11.01) ...4. Íàëîãîâèêè çàÿâèëè î òîì, ÷òî ñîáèðàþòñÿ ââåñòè êîíòðîëü çà ñäåëêàìè ïî ïðîäàæå ôóòáîëèñòîâ è âçèìàòü ñ íèõ íàëîãè. (Ïîñëåäñòâèÿ ïèñüìà Òîìåíêî â ÃÍÀÓ). Èíòåðïðåòàöèÿ: ÏÐÎÑÜÁÀ ÏÐÎÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ. ...19.  Êèåâå Âñåóêðàèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ “Òðèçóá” èì. Ñ.Áàíäåðû ïðîâåäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ íà òåìó: “Îïïîçèöèîííîñòü èëè òåððîðèçì?”... Ó÷àñòâóþò ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäà ÂÎ “Òðèçóá” Å.Ôèëü è åãî ïåðâûé çàì Â.×îáîòàð (ÓÍÈÀÍ, óë. Êðåùàòèê, 4, êîíôåðåíö-çàë, íà÷àëî â 12:00) Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. Îòâåòñòâåííûé – Âàñèëüåâ.

254


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Òåìíèê 10 (02.12-08.12.01) ...5. Îæèäàåòñÿ âåòî Ïðåçèäåíòà íà Çàêîí î âûáîðàõ â ìåñòíûå ñîâåòû (îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – ïðåäëîæåííàÿ ñìåøàííàÿ ñèñòåìà). Èíòåðïðåòàöèÿ: áóäåò ðîçäàíà äîïîëíèòåëüíî. Èçâåñòíî, ÷òî òóò ïîçèöèÿ Ìåäâåä÷óêà è Êó÷ìû ðàñõîäÿòñÿ. Òåìíèê 11 (09.12-15.12.01) ...19. Çàñåäàíèå Öåíòðèçáèðêîìà è ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ (â 11.00). Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñïðîñèòü, ÷òî Ðÿáåö äóìàåò ïî ïîâîäó Ëèòâèíà è Êèíàõà â “ÇàåäÓ”. Åñëè îíè íå óéäóò â îòñòàâêó, îçíà÷àåò ëè ýòî ðàâåíñòâî âîçìîæíîñòåé íà âûáîðàõ? Àäìèíðåñóðñ â äåéñòâèè? Åñëè Êèíàõ è Ëèòâèí íå àäìèíðåñóðñ, òî ÷òî òîãäà àäìèíðåñóðñ?

2002 ð³ê Òåìíèê 24 17-23.03. 2002 ...18 ìàðòà ïðîéäåò î÷åðåäíîé ïèêåò âêëàä÷èêîâ áàíêà “Óêðàèíà” âîçëå èçáèðàòåëüíîãî øòàáà áëîêà “Íàøà Óêðàèíà” (13.00, óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 34). Èíòåðïðåòàöèÿ: øèðîêî îñâåùàòü. Ðàçîðèâøèåñÿ âêëàä÷èêè òðåáóþò ó Þùåíêî äåíüãè íà îïëàòó ó÷åáû ñâîèõ äåòåé. “Âñå, êòî ïîòåðÿë äåíüãè â áàíêå “Óêðàèíà”, ïðèõîäèòå â øòàáû “Íàøåé Óêðàèíû”. Äî âûáîðîâ åùå åñòü øàíñ ïîëó÷èòü äåíüãè, ïîñëå – óæå íèêîãäà”.

255


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 15-21 äåêàáðÿ 2002 ã. ...Î÷åíü âàæíî! – âêëþ÷åíèå â èòîãîâûå ïðîãðàììû ñèíõðîíîâ À.Çàäîðîæíîãî, À.Äåðêà÷à, Ë.Êðàâ÷óêà è Í.Øóôðè÷à. Ïðîñüáà ê òåëåêàíàëàì îðãàíèçîâàòü îáìåí èìåþùèìèñÿ ñèíõðîíàìè ñ òåì, ÷òîáû áûëè ïðîöèòèðîâàíû âñå óêàçàííûå ïîëèòèêè.

2003 ð³ê Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 02-08.03.03 ã. ...28. Èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Èîñèôà Ñòàëèíà. Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 27 àïðåëÿ-3 ìàÿ 2003 ã. 1. 27 àïðåëÿ ïðàâîñëàâíûå è ãðåêî-êàòîëèêè Óêðàèíû îòìå÷àþò ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíüÿ (Ïàñõó). -  íî÷ü ñ 26 íà 27 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî Âñåíîùíîì ïàñõàëüíîì áîãîñëóæåíèè â Ñâÿòî-Âëàäèìèðñêîì ñîáîðå Ñåâàñòîïîëÿ. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Âèäåîçàïèñü ó÷àñòèÿ Ïðåçèäåíòà â ïàñõàëüíîì áîãîñëóæåíèè ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü ÓÒ-1... Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ äíåé òåëåêàíàëû íå áóäóò ïîêàçûâàòü íèêîãî èç îïïîçèöèîííûõ ïîëèòèêîâ.

256


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 22 – 28 èþíÿ 2003 ãîäà

...6. 21 èþíÿ â Ëîñ-Àíäæåëåñå (ÑØÀ) ñîñòîèòñÿ ïîåäèíîê ìåæäó óêðàèíöåì Âèòàëèåì Êëè÷êî è áðèòàíöåì Ëåííîêñîì Ëüþèñîì çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ.

2004 ð³ê Óâàãà 26.02.2004 16.00 ...3. 26 ëþòîãî îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íèçêà ï³äêîíòðîëüíèõ ÍÓ òà Â.Þùåíêîâ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îãîëîñèëè íèçêó êîíêóðñ³â òà ïðîãðàì äëÿ æóðíàë³ñò³â. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè íàçàâæäè. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 29 ôåâðàëÿ-7 ìàðòà 2004 ãîäà 1. Ðåàëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìû, èíèöèèðîâàííîé Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Ëåîíèäîì Êó÷ìîé. …Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÓÒ-1 â ïîëíîì îáúåìå ïåðåäàäóò îòâåò Ïðåçèäåíòà Ë.Êó÷ìû íà âîïðîñ î ïðè÷èíå ðåçêîãî ðîñòà åãî ðåéòèíãà.

257


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 28-29.03.04 ã. 9.00 ...3.  Ãðóçèè ïðîéäóò âíåî÷åðåäíûå âûáîðû â ïàðëàìåíò ñòðàíû. Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñëó÷àå åå îñâåùåíèÿ òåëåêàíàëû àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ïðèìåðàõ íàðóøåíèé èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîíôëèêòàõ è ò.ï. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 8.04.04 ã. 9.00 ...5.  12.00 îêîëî ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðàèíå ðÿä îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðîâåäóò àêöèþ ïàìÿòè æóðíàëèñòà Òàðàñà Ïðîöþêà, ïîãèáøåãî ãîä íàçàä â Áàãäàäå (óë.Êîöþáèíñêîãî, 10). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Ñþæåòû â ýôèð – ïî îòäåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ. 6.  12.00 íà÷íåòñÿ àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè À.Êðèâåíêî è Ò.Ïðîöþêà. Îðãàíèçàòîðû – ÍÑÆÓ, ÊÍÌÏ, ñîþç “Æóðíàëèñòñêàÿ ñîëèäàðíîñòü” (ÍÑÆÓ, óë. Êðåùàòèê, 27-À). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 15.04.04 ã. 1 ...7. 15 êâ³òíÿ îïðèëþäíåíî íèçêó çàÿâ ïðåçèäåíòà Á³ëîðóñ³ À.Ëóêàøåíê³ ùîäî ÑÍÄ, ªÅÏ òà ðîë³ Óêðà¿íè â öèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè.

258


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -22.04.04 ã. ...8. Â14.00 ïîñîëüñòâî ÑØÀ â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ Çåìëè ïðîâîäèò àêöèþ óáîðêè ìóñîðà â ïàðêå â Áàáüåì ßðó, â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå øêîëüíèêè êèåâñêèõ øêîë, ñîòðóäíèêè Óêðàèíñêîãî öåíòðà ìåíåäæìåíòà, çåìëè è ðåñóðñîâ. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. 28.04.04 ã. 1 ...45. 28 êâ³òíÿ â ²ðàêó çàãèíóëè óêðà¿íñüê³ ìèðîòâîðö³. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ¿¿ áóäå âèñâ³òëåíî â ³íôîðìàö³éíîìó ðåæèì³, ºäèíèì êîìåíòàòîðîì òåìè ìîæå áóòè ̳í³ñòåðñòâî îáîðîíè, ñþæåò íå ì³ñòèòèìå áåêãðàóíäó (³ñòîð³ÿ ââåäåííÿ ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó, âèìîã éîãî âèâåäåííÿ ³ ò.³í.) òà êàäð³â âáèòèõ ãîðåì ìàòåð³â (áàòüê³â, ðîäè÷³â, îäíîñåëüö³â ³ ò. ³í.) ìèðîòâîðö³â. 46. Â÷èòåëüêà ç ñ. Ìîðèíö³ ñïðîñòóâàëà ñëîâà íàðîäíîãî äåïóòàòà Â.Þùåíêà ïðî òå, ùî ó ñåë³ íå âèêëàäàëàñÿ óêðà¿íñüêà ìîâà, áî â÷èòåëüêà ç öüîãî ïðåäìåòó âè¿õàëà íà çàðîá³òêè â Ïîðòóãàë³þ. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà (29 êâ³òíÿ). Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî â ïðîì³æêó ì³æ ñèíõðîíàìè Â.Þùåíêà òà â÷èòåëüêè âåäó÷èé ÷³òêî îõàðàêòåðèçóº ñëîâà Â.Þùåíêà ñëîâîì “íåïðàâäà”. 02.06.04 ã. ...5. 2 ÷åðâíÿ î 17.00 ó Äåðæàâíîìó öåíòð³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ì. Ëåñÿ Êóðáàñà ó Êèºâ³ â³ä-

259


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -áóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ äèñêó: “Æèâèé ãîëîñ Âàñèëÿ Ñòóñà”. Äèñê âèïóùåíî çà ñïðèÿííÿ ³êòîðà ³ Êàòåðèíè Þùåíê³â. Ó çàõîä³ â³çüìå ó÷àñòü Â.Þùåíêî. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Óâàãà 02.07.2004 17.45 1. 2 ëèïíÿ ãîëîâà ÂÐ Óêðà¿íè Â.Ëèòâèí çðîáèâ íèçêó çàÿâ. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é àáñîëþòíî äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Â.Ëèòâèí â æîäí³é ôîðì³ (â³äåî, ñèíõðîí, çãàäóâàííÿ êð³ì ³íôîðìàö³¿ ïðî çàêðèòòÿ ñåñ³¿ ÂÐ) íå ìîæå áóòè ïðèñóòí³é â æîäíîìó ñþæåò³ æîäíîãî âèïóñêó íîâèí 2 ëèïíÿ. Óâàãà 05.07.2004 17.20 ...4.  ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ ç’ÿâèëàñü ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÑÏÓ òà ¿¿ ë³äåðà Îëåêñàíäðà Ìîðîçà. Çîêðåìà, ñüîãîäí³ óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä ÑÏÓ Îëåêñàíäðà Ìîðîçà Éîñèï ³íñüêèé ïîäàâ äî ÖÂÊ äîêóìåíòè ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÑÏÓ òà Î.Ìîðîçà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî Ç̲ óíèêàòèìóòü æîäíèõ çãàäîê (ñèíõðîíè, êîìåíòàð³, ôîòî àáî â³äåî) ïðî Î.Ìîðîçà òà ÑÏÓ äî îêðåìîãî êîìåíòàðÿ.

260


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 07.07.2004 15.30 1. Òðèâຠîïðèëþäíåííÿ îö³íîê õîäó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ â Óêðà¿í³, çðîáëåíèõ çàõ³äíèìè àíàë³òèêàìè, ïîë³òîëîãàìè, ïîë³òèêàìè, ð³çíîìàí³òíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà Ç̲, à òàêîæ ¿õí³ìè óêðà¿íñüêèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè òà ³íøèìè “„ãðàíòî¿äñüêèìè” ñòðóêòóðàìè òà îñîáàìè. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é àáñîëþòíî äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Óâàãà 10.07.2004 13.30 1. 10 ëèïíÿ ç’¿çä ÏÏÏÓ âèñóíóâ À.ʳíàõà êàíäèäàòîì â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè. Ïðîòå çíà÷íà ÷àñòèíà äåëåãàò³â ç’¿çäó áóëà ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ñóâîðî äîòðèìóâàòèìóòüñÿ íàñòóïíî¿ ëîã³êî-³íôîðìàö³éíî¿ ðàìêè: 1. Ïîäàäóòü âèêëþ÷íî âèùåíàâåäåíó ³íôîðìàö³þ áåç â³äåî À.ʳíàõà. 2. Ïîäàäóòü ðîçãîðíóòå ³íòåðâ’þ îäíîãî ç êåð³âíèê³â ÓÑÏÏ Â.Äçîíÿ. 3. Ïîäàäóòü ³íòåðâ’þ ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ï³äòðèìóþòü êàíäèäàòóðó Â.ßíóêîâè÷à (äèâ. Àíàë³òè÷íó çàïèñêó íà 10.07). 4. Ñþæåòè â åô³ð – ñóâîðî çà äîäàòêîâèì óçãîäæåííÿì.

261


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 16.07.2004 15.20 ...2. 17 ëèïíÿ î 12.30 â ñ. Ëèïà Äîëèíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ð³äíèé áðàò Â.Þùåíêà, íàðîäíèé äåïóòàò, ÷ëåí ôðàêö³¿ ÍÓ Ï.Þùåíêî ç ãðóïîþ òîâàðèø³â ïîêëàäå êâ³òè íà ìîãèëó êîìàíäèðà ÓÏÀ Êëèìà Ñàâóðà íà ãîð³ ßâîðèíà ³ âèãîëîñèòü ïðîìîâó. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî â ñþæåòàõ ç òåìè áóäå ïîäàíî ðîçãîðíóòèé áåêãðàóíä ùîäî îñîáè Ê.Ñàâóðà. Óâàãà 16.07.2004 16.00 ...2. 16 ëèïíÿ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ãðåö³¿ â Óêðà¿í³ Ïàíàéîò³ñ Ãóìàñ íàä³ñëàâ ëèñòè ç ñëîâàìè ïîäÿêè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷ó òà Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Î. Îìåëü÷åíêó çà âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³éñüêî¿ ôàêåëüíî¿ åñòàôåòè â Êèºâ³. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî âèùåíàâåäåíó ³íôîðìàö³þ áóäå ïîäàíî íà ôîí³ â³äåî Â.ßíóêîâè÷à ç îë³ìï³éñüêèì ôàêåëîì ó ðóêàõ. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 08-09.08.04 ã. 9.00 ...5.  14.00 íà÷íåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîé êíèãè Â.Ñêà÷êî “Æóðíàëèñò ïðîòèâ “ìåññèè”. Ôðàãìåíòû íåïðèÿòèÿ”, îðãàíèçîâàííàÿ Ôîíäîì ñâîáîä262


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íûõ æóðíàëèñòîâ èì. Â.×îðíîâîëà (Âîçäóõîôëîòñêèé ïð., 15, êàôå “Ñòàðûé Áàêó”). Òåë. 251-16-77. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Óâàãà 13.08.2004 14.40 1. 13 ñåðïíÿ ïîòåðï³ëèé Ë.². Àâåð³í, ÿêîãî ïîáèëè ñóïðîâîäæóþ÷³ Â.Þùåíêà îñîáè, â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ ïðàâîîõîðîíö³â, ùî çàô³êñîâàíî íà â³äåî. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà äëÿ ÒÊ. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ï³äãîòîâö³ ñþæåò³â áóäå îáîâ’ÿçêîâî íàâåäåíî íàñòóïí³ ÷àñòèíè â³äåî: 1. Ïîòåðï³ëèé ðîçïîâ³äàº, ÿê éîãî çà íîãè âèòÿãóâàëè ç êàá³íè òà áðóòàëüíî áèëè. 2. Ñëîâà ïîòåðï³ëîãî â³ä “„ÿ ñòîþ, êðîâ’þ ïëþþ, òóò ÷óþ: òè ÷îãî íà äåïóòàò³â ïîë³ç” äî “„òà ç öèìè ïàíàìè çàâ’ÿæåøñÿ,... à ó ìåíå ñ³ì’ÿ...”. 3. Êðóïíèé ïëàí ïîòåðï³ëîãî ç³ ñë³äàìè ïîáî¿â. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 29 àâãóñòà – 4 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ...6. Íîðìàëèçàöèÿ ñèòóàöèè âîêðóã Òðîåùèíñêîãî ðûíêà â Êèåâå. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ôàêòå ïðèíàäëåæíîñòè îáâèíÿåìûõ ê ÓÍÏ, ïîêàæóò óäîñòîâåðåíèå îäíîãî èç îáâèíÿåìûõ, åãî ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ (íå çàáûâàòü ðàçìûòü ïðè ïîêàçå ëèöà îáâèíÿåìûõ!), èñêëþ÷àò âåðñèþ êðèìèíàëüíûõ ðàçáîðîê, ëþáûå óïîìèíàíèÿ î êðèìèíàëüíîì àâòîðèòåòå Ïðûùå. Ýòî íå ïåðâûé ïðèìåð ýêñòðåìèçìà ìîëîäûõ ÷ëåíîâ ÓÍÏ.  2000 ãîäó èìåííî îíè îñóùåñòâèëè ñèëîâîé 263


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -çàõâàò îôèñà ÊÏÓ. Ñîâåòíèê òîãäàøíåãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà Â.Þùåíêî Â.Öèáóëüêî, äåïóòàòû-ðóõîâöû Å.Æîâòÿê (íûíå ÷ëåí ÓÍÏ), Ï.Ìîâ÷àí òîãäà âûçâîëÿëè èç òþðüìû âèíîâíûõ â õóëèãàíñêîì çàõâàòå îôèñà êîììóíèñòîâ. Çàñòóïèëñÿ çà “øòóðìîâèêîâ” è ëè÷íî Â.Þùåíêî. Ñíèñõîäèòåëüíîå îòíîøåíèå Þùåíêî è ïîëèòèêîâ èç åãî ëàãåðÿ ê ýêñòðåìèçìó ìîëîäåæè, åñëè ýòîò ýêñòðåìèçì íàïðàâëåí ïðîòèâ âëàñòè è êîììóíèñòîâ, âèäèìî, ïîîùðèë è ñòèìóëèðîâàë íûíåøíèå äåéñòâèÿ ìîëîäûõ ðàäèêàëîâ. Ïðèìåðîì äëÿ íèõ ìîãëè ñëóæèòü òàêæå “ñòàðøèå òîâàðèùè”, èçáèâàâøèå âåòåðàíîâ âî Ëüâîâå, â ÷àñòíîñòè, Î.Òÿãíûáîê, à òàêæå Â.×åðâîíèé (ðåãóëÿðíî èçáèâàåò æóðíàëèñòîâ, âûòÿãèâàë çà áîðîäó èç õðàìà ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà). Ýòà ñíèñõîäèòåëüíîñòü è ýòè ïðèìåðû äåÿòåëüíîñòè ñîçäàåò àòìîñôåðó “âñå äîçâîëåíî, åñëè íàïðàâëåíî ïðîòèâ âðàãîâ íåçàëåæíîñòè”. À îïðåäåëÿòü, êòî âðàãè è êòî äðóçüÿ, áóäóò ñàìè ìîëîäûå ýêñòðåìèñòû (èëè èõ ñòàðøèå íàñòàâíèêè). Çàêàí÷èâàåòñÿ ýòî òåðàêòîì íà ðûíêå ñ ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâàìè. Êñòàòè, èìåííî ìîëîäûå ÷ëåíû ÓÍÏ ñèëîé çàõâàòèëè íå ïîíðàâèâøåãîñÿ èì îïåðàòîðà ÒÐÊ “Àëüòåðíàòèâà”. Äàâàòü ýìîöèîíàëüíûå âûñêàçûâàíèÿ ïðîäàâöîâ íà ðûíêå î òîì, êàêîâû áûëè èõ ÷óâñòâà âî âðåìÿ âçðûâà. Íà ïåðñïåêòèâó – ïîêàçûâàòü, íàñêîëüêî æåñòêî âëàñòè åâðîïåéñêèõ ñòðàí è ÑØÀ ïðîòèâîäåéñòâóþò ðàäèêàëàì è ýêñòðåìèñòàì. 31.08.04 ã. ...4. Òðèâຠ³íôîðìàö³éíèé ðåçîíàíñ íàâêîëî ò.çâ. “ñïðàâè Ãîíãàäçå”. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè âêëþ÷íî ³ç çàÿâàìè àãåíòñòâà “„Êðîëë” òà Ãåíïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè.

264


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 01.09.04 ã. 9.00 ...9.  12.00 íà÷íåòñÿ áðèôèíã ïîñëà Ïîëüøè â Óêðàèíå Ì.Çþëêîâñêîãî (óë. ßðîñëàâîâ Âàë, 12). Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñëó÷àå åå îñâåùåíèÿ ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå èñêëþ÷èòåëüíî íà ìåññèäæàõ Ì.Çþëêîâñêîãî, íîñÿùèõ ïîçèòèâíûé õàðàêòåð ïî îòíîøåíèþ ê Óêðàèíå è óêðàèíñêî-ïîëüñêèì îòíîøåíèÿì. Óâàãà 02.09.2004 15.40 ...2. 2 ñåíòÿáðÿ â öåíòðå îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ñòîëè÷íîãî ãëàâêà ÑÁÓ ñîîáùèëè, ÷òî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó âçðûâîâ íà ðûíêå Òðîåùèíà ïåðåäàíî èç ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Óêðàèíû â Êèåâå â Ñëóæáó áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû. Ïðè÷èíû ïåðåäà÷è ìàòåðèàëîâ â ÖÎÑ êîììåíòèðîâàòü îòêàçàëèñü... Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ïîäàäóòü ðîçãîðíóòèé áåêãðàóíä, çîêðåìà, ïðî âèëó÷åí³ ó îáâèíóâà÷åíèõ ÷ëåíñüêèõ êâèòêè ÓÍÏ, ïðè öüîìó â æîäí³é ôîðì³ íå ïîäàâàòèìóòü êîìåíòàð³â ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³¿. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 5 – 11 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ...3.  Ðîññèè ñîâåðøåí ðÿä òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ... Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Ìèð èçìåíèëñÿ. Ìåæäóíàðîäíûé òåððîðèçì ñòàë ìèðîâîé ïðîá265


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ëåìîé, êîòîðóþ íè îäíà ñòðàíà â îäèíî÷êó ðåøèòü íå ñìîæåò. Ðîññèÿ âïåðâûå îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê ìåæäóíàðîäíîìó ñîîáùåñòâó. Ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî Êðåìëü äîëæåí áîðîòüñÿ íûíå íå ñòîëüêî ñ “÷å÷åíñêèì ñåïàðàòèçìîì”, ñêîëüêî ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïû... Ïóòèí î÷åíü æåñòêî çàÿâèë, ÷òî áóäåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïîñîáíèêîâ òåððîðèñòîâ òåõ, êòî ïîääàñòñÿ íà ïðîâîêàöèè. Êëþ÷åâîé ìîìåíò: Â.Ïóòèí îñîáî îòìåòèë, ÷òî íå áûëî äàíî ñàíêöèè íà ñèëîâûå äåéñòâèÿ, íà øòóðì øêîëû ñèëàìè ñïåöíàçà... Íåêîòîðûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû â Óêðàèíå òàêæå ïîääåðæèâàëè è ïîääåðæèâàþò ÷å÷åíñêèõ òåððîðèñòîâ (àðõèâ: ÷ëåíû ôðàêöèè ÍÓ Ý.Ãóðâèö, Ì.Äæåìèëåâ, ÓÍÀÓÍÑÎ, âõîäÿùàÿ â ÁÞÒ). Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ïî ìåíüøåé ìåðå ïîëèòè÷åñêîé íåçðåëîñòè. Êîììåíòàðèè è àíàëèç äåéñòâèé ðîññèéñêèõ ñïåöñëóæá è òðåáîâàíèé, âûäâèíóòûõ òåððîðèñòàìè, îòñóòñòâóþò. Çàÿâëåíèå íà÷àëüíèêà èçáèðàòåëüíîãî øòàáà Â.Þùåíêî Ð.Áåçñìåðòíîãî ïî ïîâîäó òåðàêòîâ â Ðîññèè – âàæíîå è àêòóàëüíîå. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Â.Ïóòèíûì ñîîáùèë, ÷òî Óêðàèíà ïðèãëàøàåò íà îòäûõ â “Àðòåê” 300 äåòåé, ïîñòðàäàâøèõ âñëåäñòâèå òåðàêòà. Óâàãà 08.09.2004 11.25 1. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ïðîõîäèòü ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ÒÊ òà ðàä³î âèñâ³òëþâàòèìóòü ¿¿ â ³íôîðìàö³éíîìó ðåæèì³ 266


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -áåç æîäíèõ ñèíõðîí³â òà çàêàäðîâîãî öèòóâàííÿ ñï³êåðà ïàðëàìåíòó Â.Ëèòâèíà. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 12 – 18 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ...8.  Êðûìó ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ 150-ëåòèÿ Êðûìñêîé âîéíû Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ îáÿçàòåëüíî óïîìÿíóò â ñâîèõ ìàòåðèàëàõ î òîì, ÷òî ïðàçäíîâàíèå ïðîõîäèëî ñîãëàñíî óêàçó Ïðåçèäåíòà Ë.Êó÷ìû, à åãî îðãàíèçàöþ êóðèðîâàë ãëàâà ÀÏ Â.Ìåäâåä÷óê. Âíèìàíèå 16.09.04 ã. 14.00 Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäà ñî äíÿ èñ÷åçíîâåíèÿ óêðàèíñêîãî æóðíàëèñòà Ãåîðãèÿ Ãîíãàäçå. Êîììåíòàðèé. Òåìà àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñëó÷àå åå îñâåùåíèÿ ÑÌÈ ïîëíîñòüþ äåïîëèòèçèðóþò äàííóþ òåìó, èñêëþ÷àò êîììåíòàðèè ïðåäñòàâèòåëåé îïïîçèöèè, ëþáûå óïîìèíàíèÿ î “êàññåòíîì ñêàíäàëå”, ïîêàç ìàññîâûõ àêöèé îïïîçèöèè, ïðèóðî÷åííûõ ê äàííîìó äíþ. Óêðàèíñêèå æóðíàëèñòû ãëóáîêî ñîæàëåþò îá èñ÷åçíîâåíèè ìîëîäîãî, òàëàíòëèâîãî êîëëåãè, ÷òÿò ïàìÿòü î íåì (ìîæíî ïîêàçûâàòü ïàíèõèäó â Òàðàùàíñêîì ëåñó). Ïðàâäà î òîì, êòî è êàê îðãàíèçîâàë ýòî ïðåñòóïëåíèå, äîëæíà ñòàòü íàêîíåö äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè. Ñþæåòû â ýôèð – ñòðîãî ïî îòäåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ.

267


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 18.09.04 ã. 9.00 ...11.  17.00 âî Ëüâîâå â ðàìêàõ 11 ôîðóìà èçäàòåëåé ïðîéäåò ïðåçåíòàöèÿ êíèãè èçâåñòíîé ðîññèéñêîé æóðíàëèñòêè Àííû Ïîëèòêîâñêîé “Âòîðàÿ ÷å÷åíñêàÿ”. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. Óòî÷íåíèå ê àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå 21.09.04 ã. 9.00 ...2.  10.00 íà÷íóòñÿ ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû (ñåññèîííûé çàë ïàðëàìåíòà, óë. Ãðóøåâñêîãî, 5). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ìàòåðèàëàõ ÑÌÈ äåïóòàòû áîëüøèíñòâà è êîììóíèñòû ïîäâåðãíóò îñòðîé è ïðèíöèïèàëüíîé êðèòèêå ãëàâó áþäæåòíîãî êîìèòåòà ÂÐ Ï.Ïîðîøåíêî, êîòîðûé ôàêòè÷åñêè âûñòóïèë ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ çàðïëàò è ïåíñèé, îñóùåñòâëÿåìîãî ïðàâèòåëüñòâîì. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ñþæåò ñ êðèòèêîé Ï.Ïîðîøåíêî áóäåò îñíîâíûì â âûïóñêàõ íîâîñòåé (â ïåðâîé òðîéêå ñþæåòîâ).

26.09-2.10.2004 ...Ïðîäîëæàåòñÿ ðÿä ñêàíäàëîâ âîêðóã êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Âèêòîðà Þùåíêî: Þùåíêî – íå î÷åíü çäîðîâûé ÷åëîâåê.  òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10-òè ëåò îí ñòðàäàåò ðÿäîì æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèé, õðîíè÷åñêèì ïàíêðåàòèòîì. Èçáèðà-

268


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -òåëüíàÿ êàìïàíèÿ áåçóìíî òÿæåëà äëÿ íåãî, ïîñêîëüêó ñòðîèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà Þùåíêî ëè÷íî. Ñ óòðà äî âå÷åðà îêðóæåíèå âîçèò åãî ñ ìèòèíãà íà ìèòèíã; â òàêèõ óñëîâèÿõ ñâåðõíàïðÿæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñèë ñïðîâîöèðîâàòü ïðèñòóï ìîãëî âûïèòîå áåç çàêóñêè ñïèðòíîå â äîìå ãð-íà Øóðà â ×åðíèãîâå (ñèíõðîí Øóðà, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò, ÷òî “Þùåíêî ïðèãóáèë êîíüÿêà”). Ïî çàñëóæèâàþùåé äîâåðèÿ èíôîðìàöèè, êàíäèäàòà ïûòàëñÿ ëå÷èòü ëè÷íûé âðà÷, íî Þùåíêî íå âûïîëíÿë åãî ïðåäïèñàíèé; çàòåì À.Çèí÷åíêî âûçâàë ñïåöèàëèñòà ïî èãëîóêàëûâàíèþ, íî ïîñëå ñåàíñà ñîñòîÿíèå åùå áîëåå óõóäøèëîñü; Þùåíêî âûâåçëè â Àâñòðèþ. Âàæíûì è àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñèíõðîí ãåíïðîêóðîðà Ã.Âàñèëüåâà ñ ïåðå÷èñëåíèåì ñúåäåííîãî è âûïèòîãî Þùåíêî (ýòîò ïåðå÷åíü óêàçàí â èñòîðèè áîëåçíè). Îò òàêîãî ìåíþ ìîãëî ñòàòü ïëîõî è ÷åëîâåêó ñ èäåàëüíûì æåëóäêîì è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé...  ñëó÷àå öèòèðîâàíèÿ âûñòóïëåíèÿ Â.Þùåíêî â ïàðëàìåíòå àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà êðèòèêå â àäðåñ âëàñòè è êðèòèêå â àäðåñ À.Ìîðîçà, à òàêæå íà ðåçêîì îòâåòå À.Ìîðîçà. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 26, 27.09.04 ã. 9.00 26 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå ...5.  ðåãèîíàõ Óêðàèíû ñîñòîÿòñÿ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ ìåòîäîâ äåéñòâèé ñòîðîííèêîâ Â.Þùåíêî: Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Öàðè÷àíêà, ñòàäèîí, 16.00; Äîíåöêàÿ îáëàñòü, ã. Àðòåìîâñê, Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü, 15.00;

269


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Çàêàðïàòñêàÿ îáëàñòü, Ìóêà÷åâî, ïë. Ôåäîðîâà, 13.00; Ã. Óæãîðîä, ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 13.00; Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêèé, ãîðîäñêàÿ ïëîùàäü, 15.00. Êèðîâîãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâîãðàä, ïë. Õìåëüíèöêîãî, 11.00; Õìåëüíèöêàÿ ã. Èçÿñëàâ, ïëîùèäü âîpëå ðàéàäìèíèñòðàöèè, 12.00; ×åðíîâèöêàÿ îáë., ã. ×åðíîâöû, ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 14.00; ×åðíèãîâñêàÿ, ã. ×åðíèãîâ, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 18.00. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî áóäóò îñâåùåíû ìåðîïðèÿòèÿ, êàê ìèíèìóì, èç äâóõ ãîðîäîâ. Ïðè ýòîì îñâåùåíèå àêöèè â ã. Èçÿñëàâ Õìåëüíèöêîé îáëàñòè îáÿçàòåëüíî. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 28.09.04 ã. 9.00 ...2. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ë.Êó÷ìà, êàê îæèäàåòñÿ, ïîçäðàâèò ñ 75-ëåòèåì èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî ïîýòà Äìèòðèÿ Ïàâëû÷êî. Êîììåíòàðèé. Ñîáûòèå âàæíîå è àêòóàëüíîå. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ñþæåòàõ íà äàííóþ òåìó ÑÌÈ èñïîëüçóþò âèäåî ïîçäðàâëåíèÿ Ä.Ïàâëû÷êà çàìåñòèòåëåì ãëàâû ÀÏ Þ.Çàãîðîäíèì îò èìåíè ãëàâû ãîñóäàðñòâà íà þáèëåéíîì âå÷åðå 27 ñåíòÿáðÿ (âèäåî íà ÓÒ1). Ê ó÷àñòèþ â âå÷åðå Â.Þùåíêî êîììåíòàðèé – îòñóòñòâóåò. Óâàãà 29.09.2004 11.20 1. Îïðèëþäíåíî ³íòåðâ’þ åêñ-ì³í³ñòðà îáîðîíè ªâãåíà Ìàð÷óêà 5-ìó êàíàëó. 270


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Óâàãà 29.09.2004 12.10 1. Îïðèëþäíåíî çàÿâó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè ÑØÀ Äæîíà Êåðð³ ùîäî ïîë³òèêè Äæ.Áóøà ñòîñîâíî Óêðà¿íè. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 01.10.04 ã. 9.00 ...9.  14.00 íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè íà÷íåòñÿ àêöèÿ “Ìåíþ Þùåíêî” ïðè ó÷àñòèè êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Ä.Êîð÷èíñêîãî. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. ...15.  Ñèìôåðîïîëå (Êðûì) â 11.00 íà÷íåòñÿ îòêðûòèå Ôåñòèâàëÿ ñàëà, à òàêæå òîðæåñòâåííîå ðàçðåçàíèå è ïîåäàíèå ãèãàíòñêîãî áóòåðáðîäà (Ãîðîäñêîé ñàä ó êèíîòåàòðà “Ñèìôåðîïîëü”). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Óâàãà 02.10.2004 17.00 1. Ïðåäñòàâíèêè ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðîêîìåíòóâàëè õàðàêòåð óøêîäæåíü, çàâäàíèõ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷ó â ²âàíîÔðàíê³âñüêó. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. ³äåî ðîçäàºòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî. 271


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 03 – 09 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà … ...2. Ïðîäîëæàåòñÿ èíôîðìàöèîííûé ðåçîíàíñ âîêðóã ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Â.Þùåíêî. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Â.Þùåíêî äåéñòâèòåëüíî áîëåí öåëûì áóêåòîì òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè åãî ìåäèöèíñêîé êàðòî÷êè, êîòîðûå äîêóìåíòàëüíî îïðîâåðãàþò óòâåðæäåíèÿ ñàìîãî Þùåíêî îá îòñóòñòâèè ó íåãî õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Î÷åâèäíî, ÷òî íà çäîðîâüå è ñàìî÷óâñòâèå Þùåíêî ïëîõî äåéñòâóåò îáèëüíàÿ æèðíàÿ ïèùà.  èñòîðèè áîëåçíè ïðèâîäÿòñÿ äâà ïðèìåðà òÿæåëîãî íåäîìîãàíèÿ ïîñëå îáèëüíûõ òðàïåç (íà äíå ðîæäåíèÿ áðàòà â 1996 ãîäó è íàðóøåíèå äèåòû â 2001, êîãäà Þùåíêî ïîåë áîðùà ñî ñìåòàíîé). Âàæíûì ìîìåíòîì â ðàçâèòèè èñòîðèè ñ çàáîëåâàíèåì Þùåíêî ñòàëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êëèíèêè “Ðóäîëüôèíåðõàóç” Ì.Öèìïôåðà. Îí îïðîâåðã âåðñèþ îòðàâëåíèÿ Â.Þùåíêî, ôàêòè÷åñêè óëè÷èâ åãî âî ëæè. Ìèðîâàÿ ïðåññà ïîñëå ýòîãî òàêæå âûñêàçàëà íåäîâåðèå âåðñèè îòðàâëåíèÿ (àâñòðèéñêèå “Øòàíäàðò”, “Äè Ïðåññå”, ôðàíöóçñêàÿ “Ëèáåðàñüîí”). Ôàêòè÷åñêè Öèìïôåð ÿñíî äàë ïîíÿòü, ÷òî æóðíàëèñòàì ñëåäóåò äîâåðÿòü òîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ îôèöèàëüíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ðóêîâîäñòâîì êëèíèêè, à íå îçâó÷èâàåòñÿ îòäåëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ìåæäó òåì, èçâåñòíî, ÷òî âðà÷ Í.Êîðïàí, êîòîðûé ïîääåðæèâàë âåðñèþ îòðàâëåíèÿ, íàõîäèòñÿ â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ñåìüåé è îêðóæåíèåì Þùåíêî. Èìåííî îí óñòðàèâàë æåíó Þùåíêî ðîæàòü â Àâñòðèè. Ïî-ïðåæíåìó îêðóæåíèå êàíäèäàòà ñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î òîì, êàê ëå÷èëñÿ Â.Þùåíêî â ïðîìåæóòêå ìåæäó ïåðâûìè ïðèçíàêàìè îòðàâëåíèÿ è îòúåçäîì â Àâñòðèþ, è ëå÷èëñÿ ëè âîîáùå. ×òî îí óïîòðåáëÿë â ïèùó 272


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -â ýòîò ïåðèîä? Êàêèå ñïåöèàëèñòû ñ íèì ðàáîòàëè? Áûëè ëè ñðåäè íèõ ïðåäñòàâèòåëè íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû? Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî òåëåêàíàëû îáÿçàòåëüíî äàäóò ñèíõðîíîì îôèöèàëüíûé êîììåíòàðèé ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíçäðàâà (ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 01.10.04). Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ ïî äàííîé òåìå âûñòóïÿò ïðåäåëüíî îñòðî è íåëèöåïðèÿòíî. Óâàãà 5.10.2004 14.00 1. 5 îêòÿáðÿ îáíàðîäîâàíû ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Êèåâñêèì ìåæäóíàðîäíûì èíñòèòóòîì ñîöèîëîãèè (ÊÌÈÑ) è Öåíòðîì ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÑÎÖÈÑ, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ðåéòèíãè Â.Þùåíêî è Â.ßíóêîâè÷à ñðàâíÿëèñü. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ñóâîðî îáìåæàòüñÿ âèùåíàâåäåíîþ êëþ÷îâîþ ³íôîðìàö³ºþ (íàéâàæëèâ³øèé ìîìåíò – äàí³ îïèòóâàííÿ ïîäàí³ ç òî÷í³ñòþ äî ö³ëèõ â³äñîòê³â). Àíàë³òèêè ââàæàþòü òàêîæ, ùî Ç̲ âèêëþ÷àòü ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ çãàäóâàííÿ ïðî ó÷àñòü ÊÖÏ³Ê â ï³äãîòîâö³ îïèòóâàëüíèêà ³ â æîäíîìó ðàç³ íå ïîäàâàòèìóòü ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ç òî÷í³ñòþ äî äåñÿòèõ ÷àñòèí â³äñîòê³â. Ñþæåòè â åô³ð – çà îêðåìèì óçãîäæåííÿì. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 06.10.04 ã. 9.00 ...2.  10.00 íà÷íåòñÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû. 273


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ â àñïåêòå êîììåíòàðèåâ äåïóòàòîâ áîëüøèíñòâà ïî ïîâîäó äàííûõ ìåäèöèíñêîé êàðòû êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Â.Þùåíêî ( êàêîé ìåðå åãî íûíåøíåå íåäîìîãàíèå ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ îáîñòðåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé? Íàñêîëüêî ìîðàëüíî äëÿ êîìàíäû Þùåíêî òàñêàòü ïî âñåì ðåãèîíàì Óêðàèíû òÿæåëîáîëüíîãî êàíäèäàòà? ...3. 9.30 íà÷íåòñÿ áðèôèíã íà÷àëüíèêà èçáèðàòåëüíîãî øòàáà Â.ßíóêîâè÷à Ñ.Òèãèïêî (êîìïëåêñ “Çîðÿíûé”). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà êîììåíòàðèè Ñ.Òèãèïêî ïî ïîâîäó ìîðàëüíîñòè äåéñòâèé Â.Þùåíêî è åãî êîìàíäû â èñòîðèè ñ ëæåîòðàâëåíèåì. Óâàãà 06.10.2004 13.00 ...12.Æóðíàë³ñò òåëåêàíàëó “5 êàíàë” Âîëîäèìèð Àð`ºâ âèñëîâèâ äóìêó, ùî “ñòåæåííÿ” çà Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè Ãåííà䳺ì Âàñèëüºâèì áóëî ðîáîòîþ çí³ìàëüíî¿ ãðóïè òåëåêàíàëó. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè.

Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 09.10.04 ã. 9.00 ...9.  11.00 â Óêðèíôîðì (Õìåëüíèöêîãî, 8/16) ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Ð.Êîçàêà (òóäà ÷ëåíû ïàðòèè ñ 10.30 ïðîéäóò èç îôèñà, Øåëêîâè÷íàÿ, 13/2, ñ ôëàãàìè è ïàðòèéíîé 274


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ñèìâîëèêîé, óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû ïîääåðæèâàþò Þùåíêî). Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Óâàãà 9.10.2004 14.30 1. 9 îêòÿáðÿ îáíàðîäîâàíà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî â àìåðèêàíñêèé ïàðëàìåíò âíåñåí ïðîåêò çàêîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ñàíêöèè è çàïðåò íà âûäà÷ó âúåçäíûõ âèç â ÑØÀ äëÿ ÷ëåíîâ óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòîÿùèå 31 îêòÿáðÿ â Óêðàèíå ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû “íå áóäóò ñâîáîäíûìè è ÷åñòíûìè”. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é àáñîëþòíî äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 10 – 16 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà 1. Èíôîðìàöèîííûé ðåçîíàíñ âîêðóã çàáîëåâàíèÿ êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Â.Þùåíêî. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî â ÑÌÈ ïðîçâó÷àò îáøèðíûå ôðàãìåíòû ñèíõðîíîâ Â.Ñèâêîâè÷à, âûñòóïàþùåãî 7.10 ñ îò÷åòîì ïàðëàìåíòñêîé ñïåöêîìèññèè (ñîîáùàåò, ÷òî íåò îñíîâàíèé ãîâîðèòü îá îòðàâëåíèè, ïîäàåò õðîíîëîãèþ ñîáûòèé, æàëóåòñÿ íà íåäîñòàòî÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî äåïóòàòîâ “Íàøåé Óêðàèíû” ñî ñïåöêîìèññèåé, ãîâîðèò î òîì, ÷òî êëèíèêà “Ðóäîëüôèíåðõàóç” âåäåò ñåáÿ ñòðàííî, ïîñòîÿííî ìåíÿåò ñâîè ïîçèöèè)... Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ ïðîöèòèðóþò òðåáîâàíèå Â.Ñèâêîâè÷à ê Ï.Ïîðîøåíêî èçâèíèòüñÿ çà “ãðÿçíóþ ëîæü” â ýôèðå 5-ãî êàíàëà.

275


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî öåëåñîîáðàçíåå èðîíèçèðîâàòü íå íàä Þùåíêî, à íàä Çèí÷åíêî. Þùåíêî áîëåí, è åãî òÿæåëóþ áîëåçíü âîâñþ èñïîëüçóåò îêðóæåíèå. Îò áåçîòâåòñòâåííûõ è íè÷åì íå ïîäêðåïëåííûõ îáâèíåíèé ñòðàäàåò èìèäæ Óêðàèíû. Êîãäà âûñîêîå äîëæíîñòíîå ëèöî, âèöå-ñïèêåð ïàðëàìåíòà óòâåðæäàåò, ÷òî ïðîòèâ Þùåíêî áûëî èñïîëüçîâàíî áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå, êîòîðîå äå-þðå íå ïðîèçâîäèòñÿ è îòñóòñòâóåò íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ñåðüåçíåéøèé ìåæäóíàðîäíûé ñêàíäàë... Ïðîãíîç äàëüíåéøèõ ñîáûòèé. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, äëÿ ïðîâåðêè àíàëèçîâ Þùåíêî áóäóò çàäåéñòâîâàíû àìåðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû, è òîãäà âîçìîæíû “èðàêñêèå” âàðèàíòû. Íåëüçÿ ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü, ÷òî òàê æå, êàê àìåðèêàíöû “íàøëè” áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå â Èðàêå, îíè “íàéäóò” åãî è â Óêðàèíå. Ïîõîæå, ÷òî ñïåöîïåðàöèÿ ñ “Ðóäîëüôèíåðõàóñ” çàêîí÷èëàñü ïðîâàëîì, è òåïåðü ìîæåò íà÷àòüñÿ ñëåäóþùàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà òîì, ÷òî Þùåíêî íà÷àë îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ ñëîâ “âëàñòü – óáèéöà”. Åãî ïîñëåäíåå çàÿâëåíèå - “ÿ íèêîãî íå ñïåøó îáâèíÿòü”. Óâàãà 13.10.2004 15.15 1. 13 îêòÿáðÿ îáíàðîäîâàíû ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî Ôîíäîì “Îáùåñòâåííîå ìíåíèå”, ñîãëàñíî êîòîðûì Â.ßíóêîâè÷ íàáèðàåò áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ êàê â ïåðâîì, òàê è âî âòîðîì òóðàõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, ïðè ýòîì ïî÷òè ïîëîâèíà èçáèðàòåëåé óæå ñåãîäíÿ óâåðåíà â åãî ïîáåäå. Êîìåíòàð. Óòî÷íåííÿ. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ â æîäí³é 276


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -ôîðì³ íå çãàäóâàòèìóòü ïðî òå, ùî îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà çàìîâëåííÿ “Ðîñ³éñüêîãî êëóáó”. Óâàãà 13.10.2004 16.00 1. 13 îêòÿáðÿ Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë â ïîääåðæêó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à çàÿâèë î òîì, ÷òî â íî÷ü íà 1 íîÿáðÿ îïïîçèöèÿ ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ïîëóìèëëèîííûé ìèòèíã âîçëå Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, à, â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíûõ äëÿ íåå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ - íà÷àòü ïåðâóþ ôàçó òàê íàçûâàåìîãî “êàøòàíîâîãî ïåðåâîðîòà”. Êîìåíòàð. Óòî÷íåííÿ. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà äëÿ ÒÊ. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ðîçãîðíóòèé ñþæåò ç òåìè (â ò.÷. øèðîêå öèòóâàííÿ çàÿâ Êîîðäðàäè äåìñèë òà Â.Ïóñòîâîéòåíêà îñîáèñòî) áóäå â ïåðø³é ïîëîâèí³ âèïóñê³â íîâèí. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 15.10.04 ã. 9.00 ...4. Íà ðÿäå èíòåðíåò-ñàéòîâ ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèêè â ìåäèöèíñêèõ êðóãàõ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî òîëüêî â òå÷åíèå 9 ìåñÿöåâ 2002 ãîäà ëèäåð áëîêà “Íàøà Óêðàèíà” Âèêòîð Þùåíêî 65 ðàç îáðàùàëñÿ â áîëüíèöó çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Èñòî÷íèê óòâåðæäàåò, ÷òî â ýòîò ïåðèîä åìó áûëî äèàãíîñòèðîâàíî 20 õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ ïîëó÷àò ïîäòâåðæäåíèå ýòèõ ôàêòîâ â ïðåññ-ñëóæáå Ãåíïðîêóðàòóðû è îáíàðîäóþò èõ. 277


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Óâàãà 15.10.2004 11.25 ...6. Òðèâຠ³íôîðìàö³éíèé ðåçîíàíñ ùîäî ïåðåäâèáîð÷îãî àã³òàö³éíîãî âèñòóïó ó Ïàâëîãðàä³ Áåäðîñà ʳðêîðîâà. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Óâàãà 15.10.2004 14.45 ...3. 15 îêòÿáðÿ – ïîñëåäíèé äåíü, êîãäà ðàçðåøåíî îáíàðîäîâàíèå ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ î ðåéòèíãàõ êàíäèäàòîâ â Ïðåçèäåíòû Óêðàèíû.  ýòîò äåíü óìåñòíî ñêàçàòü íå òîëüêî î íûíåøíèõ ðåéòèíãàõ îñíîâíûõ êàíäèäàòîâ, íî è îá èõ äèíàìèêå ñ ÿíâàðÿ 2004 ãîäà. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðè ¿¿ âèñâ³òëåíí³ Ç̲ ñóâîðî îáìåæàòüñÿ âèùåíàâåäåíîþ êëþ÷îâîþ ³íôîðìàö³ºþ òà äîòðèìóâàòèìóòüñÿ âèùåíàâåäåíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ¿¿ ïîäàííÿ. Ôîðìà ïîäàííÿ ÷èñëîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåéòèíãè íà åêðàí³ – ñòîâï÷èêîâà ä³àãðàìà, ïðè öüîìó ñòîâï÷èê, ÿêèé õàðàêòåðèçóº ðåéòèíã Â.ßíóêîâè÷à – ñïðàâà ³ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Â.Þùåíêà – çë³âà â³ä íüîãî, ñèíüîãî êîëüîðó. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 16.10.04 ã. 9.00 ...2.  10.00 â Ìèíçäðàâå (Ãðóøåâñêîãî, 7, ê. 130) çàììèíèñòðà À.Îðäà ïðîêîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ ñ ëå÷åíèåì êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Â.Þùåíêî (ò. 8-050-333-66-58). 278


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 17 – 23 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà Çàÿâëåíèÿ î ïðîâîêàöèÿõ â õîäå âûáîðîâ: ...15 îêòÿáðÿ â îôèñå ò.íàç. ãðàæäàíñêîé êàìïàíèè “Ïîðà”, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà óë. Ïî÷àéíèíñêàÿ, 35, â ã. Êèåâå, âîîðóæåííûå ïðàâîîõðàíèòåëè ïðîâåëè îáûñê è íàøëè âçðûâ÷àòêó, ýêâèâàëåíòíóþ äâóì òàêèì çàðÿäàì, êîòîðûå áûëè ïîäîðâàíû â Äàðíèöêîì ðàéîííîì ñóäå ñòîëèöû â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. Âåñ âçðûâ÷àòêè - 2,4 êã. Ãðàæäàíñêàÿ êàìïàíèÿ “Ïîðà” çàÿâëÿëà î ìàññîâûõ àêöèÿõ íåïîâèíîâåíèÿ “â ñëó÷àå ôàëüñèôèêàöèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû”. - 16 îêòÿáðÿ ïðîêóðîð Êèåâà âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüÿì “òåðàêò” è “ñîçäàíèå íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé” â îòíîøåíèè çàäåðæàííûõ â îôèñå îðãàíèçàöèè “Ïîðà” ãðàæäàí, êîòîðûå áûëè âïîñëåäñòâèè îòïóùåíû. Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Óêðàèíû âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì ïðàâîîõðàíèòåëÿìè, êîòîðûå “áåçîñíîâàòåëüíî îñâîáîäèëè” çàäåðæàííûõ... Ìàòåðèàëû äîñëåäñòâåííîé ïðîâåðêè “äîñòîâåðíî ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîçäàíèè ðÿäîì ëèö, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Óêðàèíû âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé - òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïï, çàäàíèåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíèå òåðàêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà äåñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè â ñòðàíå, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèå âçðûâîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê ìàññîâîé ãèáåëè ëþäåé, ðàçðóøåíèþ çäàíèé”, - ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ãåíïðîêóðàòóðû. Êîììåíòàðèé. Òåìà âàæíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ÑÌÈ íå áóäóò ñîçäàâàòü âïå÷àòëåíèÿ î âîçìîæíîñòè ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ â Óêðàèíå (èçáåãàòü ñàìîãî ñëîâà “êîíôëèêò”). 279


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Âëàñòü ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåò ñèòóàöèþ, îïåðàòèâíî ðåàãèðóåò íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, îïàñàþùèõñÿ çà ñâîþ áåçîïàñíîñòü. Ýòî èëëþñòðèðóþò ñîáûòèÿ â îôèñå îðãàíèçàöèè “Ïîðà” â íî÷ü ñ 15 íà 16 îêòÿáðÿ. Âëàñòü, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû æåñòêî ïðåñåêàþò ëþáûå ïîïûòêè íåçàêîííîãî õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. Êðîìå òîãî, äàííûå ñîáûòèÿ äîêàçûâàþò, ÷òî ðîäèòåëè äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, çàùèùàòü èõ îò âëèÿíèÿ “ñòàðøèõ òîâàðèùåé”, ïûòàþùèõñÿ âòÿíóòü èõ â äåÿòåëüíîñòü ñîìíèòåëüíûõ ñòðóêòóð. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, êàê áûñòðî äåïóòàòû “Íàøåé Óêðàèíû” ïðèáûëè çàùèùàòü ñâîèõ “ïîäîïå÷íûõ” èç ýêñòðåìèñòñêîé îðãàíèçàöèè. Èçâåñòíî, ÷òî “Ïîðà” îáúåäèíÿåò ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûõ ñïåöèàëüíî ãîòîâÿò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ, èñïîëüçóÿ þíîøåñêèå ïðîòåñòíûå íàñòðîåíèÿ, ñòðàñòü ê “ïåðåñòðîéêå ìèðà”, ñòðåìëåíèå ê “âîåíèçèðîâàííûì èãðàì â “Çàðíèöó”, “êîíñïèðîëîãèè”. Ãîòîâÿò èõ îïûòíûå çàðóáåæíûå èíñòðóêòîðû, êîòîðûå óæå îðãàíèçîâàëè ìàññîâûå áåñïîðÿäêè â Ñåðáèè è Ãðóçèè (ñì. ñëåäóþùóþ ïîäòåìó). Áåçóñëîâíî, ìîëîäåæü èìååò ïðàâî íà ôðîíäåðñêèå äåéñòâèÿ. Îäíàêî, åñëè îíè ïåðåõîäÿò ãðàíü çàêîíà, êàê ýòî èìåëî ìåñòî â îôèñå “Ïîðû”, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïðåäïðèíèìàþò àäåêâàòíûå çàêîííûå äåéñòâèÿ. Âíèìàíèå 17.10.2004 17.50 ...2. Íà Ìàéäàíå Íåçàâèñèìîñòè ïðîøëà àêöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îïïîçèöèè (àêö³þ íàñïðàâä³ ïðîâîäèëà ãðîìàäÿíñüêà ³í³ö³àòèâà “„Ïîðà” – Ðåä.), ó÷àñòíèêè êîòîðîé ïåðåîäåâàëèñü â îäåæäó “çåêîâ”. Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò êî âñåé èíôîðìàöèè ïî 280


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -äàííîé òåìå. Óâàãà 18.10.2004 11.30 ...8. Îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ùîäî â³äêðèòòÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Ìèêîëîþ Òîìåíêîì òà ë³äåðîì ãóðòó “„Â” Îëåãîì Ñêðèïêîþ ïðåñ-êëóáó Þùåíêà “Òàê!”. Êîìåíòàð. ³äñóòí³é äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ç äàíî¿ òåìè. Óâàãà 18.10.2004 13.00 1. 1.1 Íà ðèíêàõ êðà¿íè ªÑ âñòàíîâèëèñü âèñîê³ ö³íè, çîêðåìà ÷åðåç çðîñòàííÿ ö³í íà íàôòó. 1.2 Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïîëÿê³â, ÷åõ³â, óãîðö³â, ðóìóí³â ¿äóòü ó ïðèêîðäîíí³ îáëàñò³ çàõîäó Óêðà¿íè ³ ìàñîâî ñêóïîâóþòü äåøåâ³ óêðà¿íñüê³ òîâàðè. 1.3 Öèì ñàìèì âîíè âèêëèêàþòü ï³äâèùåííÿ ö³í â Óêðà¿í³. Êîìåíòàð. Ïîä³ÿ âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ïðîòÿãîì òèæíÿ Ç̲ ï³äãîòóþòü ïî 2 ìàòåð³àëè ³ç çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Àíàë³òèêè ââàæàþòü, ùî ìàòåð³àëè áóäóòü ï³äãîòîâëåí³ ³ç ñóâîðèì äîòðèìàííÿì âèùå íàâåäåíî¿ ëîã³êî-³íôîðìàö³éíî¿ ðàìêè. Àíàëèòè÷åñêàÿ çàïèñêà 20.10.04 ã. 9.00 ...28.  21.00 â ïðÿìîì ýôèðå “5 êàíàëà” íà÷íåòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: “5 êàíàë” – áîðüáà çà æèçíü” (óë. Ýëåêòðèêîâ, 26. Ïðîõîäíàÿ 281


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -çàâîäà “Ëåíèíñêàÿ êóçíÿ”). Êîììåíòàðèé. Îòñóòñòâóåò. Óâàãà 20.10.2004 13.40 ...2. 20 æîâòíÿ àêòèâ³ñòè ÊÏÐÔ âèéøëè íà ì³òèíã á³ëÿ ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè ç ïëàêàòîì, íà ÿêîìó çîáðàæåíèé Þùåíêî â ñïîðòèâíîìó êîñòþì³ ç íàïèñîì USA*. Ðîñ³éñüê³ êîìóí³ñòè ç³áðàëèñÿ â ñåðåäó íà ì³òèíã á³ëÿ áóä³âë³ óêðà¿íñüêîãî ïîñîëüñòâà äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä Êîìïàðò³¿ Ïåòðà Ñèìîíåíêà, ïîâ³äîìëÿº “Ýõî Ìîñêâû”. Äåìîíñòðàíòè òðèìàëè â ðóêàõ ÷åðâîí³ ïðàïîðè ³ ïëàêàòè ç ãàñëàìè â ï³äòðèìêó êàíäèäàòà Ïåòðà Ñèìîíåíêà ³ ïðîòè éîãî ñóïåðíèêà ³êòîðà Þùåíêà. Êð³ì öüîãî âîíè ïðèíåñëè êàðèêàòóðè íà Þùåíêà, äå òîé áóâ çîáðàæåíèé â ñïîðòèâíîìó êîñòþì³ ç íàïèñîì USA ³ ç ñóìêàìè äîëàð³â. Ó÷àñíèêè ì³òèíãó ãîëîñíî ñêàíäóâàëè ñâî¿ ãàñëà. Ïåðåä äåìîíñòðàíòàìè âèñòóïàëè êîìóí³ñòè - ÷ëåíè ÊÏÐÔ. Äåïóòàò Äåðæäóìè Ëþáîâ Øâåöü, íàïðèêëàä, ïîâ³äîìèëà ïðèñóòí³ì, ùî âîíà ñàìà ç Óêðà¿íè ³ ùî ³êòîð Þùåíêî íå ìîæå ³ íå ïîâèíåí ñòàòè ïðåçèäåíòîì êðà¿íè, îñê³ëüêè â³í ïîãàíî ñîá³ óÿâëÿº, ùî öå çà íàðîä â í³é æèâå. Êîìåíòàð. Òåìà âàæëèâà ³ àêòóàëüíà. * Äíåì ðàí³øå òåìíèê àíîíñóâàâ ïîä³þ ³ íàäàâàâ êîíòàêòè – Ùåðáàêîâ Ïàâëî, 8-10-7-916-631-12-65; Ïîñòîëåíêî ²ðèíà, 8-050-358-58-66. “„Î ïåðåãîíå âèäåî äîãîâàðèâàòüñÿ ñ ÐÒД.

282


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

“Òåìíèê” ïåðåäâèáîð÷îãî øòàáó êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè Ë.Ä. Êó÷ìè (1999 ð³ê)

283


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

Ðåãèîíû Óêðàèíû íàêàíóíå âûáîðîâ Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê âûõîäèò åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðåñåíüÿ 14 îêòÿáðÿ 1999 ÷åòâåðã ÂÍÈÌÀÍÈÅ: òî÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå òåêñòîâ íå ðåêîìåíäóåòñÿ, èíòåðïðåòàöèÿ íèæåñëåäóþùèõ ñîîáùåíèé äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè ÑÌÈ. Ë.ÊÓ×ÌÀ 14.10.99. Êèåâ. Ñîöèîëîãè íà îñíîâàíèè îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðîâåäåííîãî â íà÷àëå îêòÿáðÿ, ïðîãíîçèðóþò ïîáåäó äåéñòâóþùåãî Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ëåîíèäà Êó÷ìû âî âòîðîì òóðå âûáîðîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñ ðåçóëüòàòîì îò 43% äî 52% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. Ñîãëàñíî äàííûì îêòÿáðüñêèõ îïðîñîâ, ïðîâåäåííûõ Óêðàèíñêèì èíñòèòóòîì ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé è öåíòðîì “Ñîöèàëüíûé ìîíèòîðèíã”, ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû â Óêðàèíå ïðîéäóò â äâà òóðà, ïîñêîëüêó íè îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ íå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå áîëåå 50% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé â ïåðâîì òóðå. Äàííûå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî Ë.Êó÷ìà èìååò çíà÷èòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä äðóãèìè êàíäèäàòàìè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ïåðâîì òóðå îí ïîëó÷èò îò 28% äî 36% ãîëîñîâ. Âìåñòå ñ òåì, ïîëó÷åííûå äàííûå íå ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñòüþ îïðåäåëèòü âòîðîãî êàíäèäàòà, êîòîðûé âûéäåò âî âòîðîé òóð. “Ðåàëüíûìè êàíäèäàòàìè íà âòîðîå ìåñòî” ñîöèîëîãè íàçûâàþò ëèäåðîâ Ïðîãðåññèâíîé ñîöïàðòèè Íàòàëüþ Âèòðåíêî è Êîìïàðòèè Ïåòðà Ñèìîíåíêî.

284


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ñîãëàñíî ñîöèîëîãè÷åñêîìó ïðîãíîçó, â ïåðâîì òóðå ëèäåð ÏÑÏÓ ñìîæåò íàáðàòü îò 12% äî 18%, ëèäåð ÊÏÓ – îò 11% äî 17%. Ñîöèîëîãè îáðàùàþò âíèìàíèå, ÷òî ïðîãíîç îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ ïåðâîé äåêàäû îêòÿáðÿ, ïîýòîìó ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ òðåõ íåäåëü ïåðåä âûáîðàìè ìîãóò â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïîâëèÿòü íà óðîâåíü ïîääåðæêè íåêîòîðûõ êàíäèäàòîâ.  îïðîñå, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ 1-8 îêòÿáðÿ, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 3076 ðåñïîíäåíòîâ âî âñåõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû, â Êðûìó è â Êèåâå. Ñòàíäàðòíûå îòêëîíåíèÿ ïðè äîñòîâåðíûõ 95% ñîñòàâëÿþò 1,1– 1,8%. Í.ÂÈÒÐÅÍÊÎ 12.10.99. Õåðñîíñêàÿ îáëàñòü. Íà äíÿõ â Íîâîâîðîíöîâêå âûñòóïèëè àãèòàòîðû Íàòàëüè Âèòðåíêî. È íå çðÿ – äåíü áûë áàçàðíûé, êîãäà íà ðûíîê ïðèáûëî ìíîãî ëþäåé ñî âñåé îêðóãè. Òàê ÷òî ìåãàôîí è ïëàêàòû îêàçàëèñü î÷åíü êñòàòè. Íî, êàê ãîâîðÿò íà Óêðàèíå, “òóò ïåðåäàëè êóò³ ìåäó”, âûñêàçàâ âî âñåóñëûøàíüå îäíî èç áóäóùèõ íàìåðåíèé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû çàêðûòü âñå ðûíêè, ÷òîáû ëþäè ïîêóïàëè òîëüêî îòå÷åñòâåííîå, à íå äåøåâûå èìïîðòíûå òîâàðû. Ìîæíî òîëüêî ïðåäñòàâèòü, êàêîå íåãîäîâàíèå âûçâàëè ýòè ñëîâà âèòðåíêîâöåâ ó òîðãîâöåâ è ïîêóïàòåëåé…... 14.10.99. Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü. Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, íåñîìíåííî, ïîìíÿò âïå÷àòëÿþùóþ êàðòèíó, íà êîòîðîé èçîáðàæåíà æåíùèíà ñ ïðèïîäíÿòîé ëåâîé ðóêîé è ïðèçûâ “Ðîäèíà-ìàòü çîâåò!”. Èìåííî ýòó ÿðêóþ êàðòèíó è ðåøèëà èñïîëüçîâàòü, âèäîèçìåíèâ â ñâîèõ èíòåðåñàõ, ëèäåð ÏÑÏÓ Íàòàëüÿ Âèòðåíêî â èçäàííîé ëèñòîâêå. Åå ïîðòðåò çàìåíèë ëèöî ñèìâîëè÷åñêîé ìàòåðè. Íà ëèñòêå, êîòîðûé îíà äåðæèò âûòÿíóòîé ïðàâîé ðóêîé, ïðèçûâ: “Ñïàñè Óêðàèíó!”, à âíèçó

285


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -íàäïèñü: “Çà Ðîäèíó, çà âàøó è íàøó Íàòàøó!”. Ïðî÷èòàâ ýòîò âîèíñòâóþùèé ëèñòîê, òàê è õî÷åòñÿ ñðàçó æå ðèíóòüñÿ â áîé. Íî ïðîòèâ êîãî? Îòâåò ñîäåðæèòñÿ íà îáðàòíîé ñòîðîíå ëèñòîâêè. Îêàçûâàåòñÿ, ïðîãðåññèâíàÿ ñîöèàëèñòêà îáúÿâëÿåò “âîéíó” ìóæ÷èíàì: À, ìóæ÷èíû, íó ÷òî âû íàòâîðèëè, ×òî ñäåëàëè âû ñ Ðîäèíîé ñâîåé! Ìóæ÷èíû, âñòàíüòå è ñíèìèòå øëÿïû – Âåäü ýòî äî÷ü çà ìàòü èäåò íà áîé. Ìû, ïðîñòûå ñìåðòíûå, îêàçûâàåòñÿ, è íå çíàëè, ÷òî ó Âèòðåíêî â ñåðäöå íåò ïîêîÿ. Êàê âå÷íàÿ è ëþáÿùàÿ äî÷ü, Îíà ñ÷èòàåò ñàìîå ñâÿòîå – Ñåãîäíÿ íàøåé Ðîäèíå ïîìî÷ü. Äàëåå â ëèñòîâêå íå ãîâîðèòñÿ, óïîëíîìà÷èâàëà ëè ýòà Ðîäèíà, î êîòîðîé òàê áåñïîêîèòñÿ Âèòðåíêî, âûñòóïèòü îò åå èìåíè, à òàêæå êòî æå çäåñü ñàìà ëèäåð ÏÑÏÓ – ìàòü èëè äî÷ü? Ï.ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ 12.10.99. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü.  ïîñëåäíèå äíè ãîðîä Êðèâîé Ðîã îêàçàëñÿ îáêëååííûì ïëàêàòàìè “Ñèìîíåíêî – âîæäü ëåâûõ!”, ãäå îí èçîáðàæåí â ïåðüÿõ è îäåæäå èíäåéöà. À.ÒÊÀ×ÅÍÊÎ 14.10.99. Êèåâ. Íà äíÿõ æèòåëè Òðîåùèíû îáíàðóæèëè â ñâîèõ ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ áåñïëàòíûé “ïîäàðîê” – íåêèé “áîåâîé ëèñòîê” íà ÷åòûðåõ ñòðàíèöàõ ñ ëèêîì

286


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòû Àëåêñàíäðà Òêà÷åíêî. Âïå÷àòëÿåò òèðàæ “ëèñòêà” – ìèëëèîí ýêçåìïëÿðîâ! Îäíàêî ýòó öèôðó, íàïå÷àòàííóþ áîëåå ÷åì ñêðîìíûì, ìèêðîñêîïè÷åñêèì øðèôòîì, ìîæíî îòûñêàòü ðàçâå ÷òî ñ ëóïîé. Êàê è óêàçàíèå íà òî, ÷òî îòïå÷àòàíà ãàçåòà çà ñ÷åò ëè÷íîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Òêà÷åíêî. Ëèñòîê ïåñòðåë îðôîãðàôè÷åñêèìè îøèáêàìè, ïîðòðåòàìè Òêà÷åíêî è åãî ðîäíè, à òàêæå ôîòîãðàôèåé “õàòûíêè” íà ðîäèíå ñïèêåðà. ×åòûðå ñòðàíèöû ùåäðî ñäîáðåíû äóøåùèïàòåëüíûìè èñòîðèÿìè î òîì, êàê ñïèêåð â äåòñòâå ñïàñàë êîòîâ, ìå÷òàë ñòàòü ìèíèñòðîì ê 30 ãîäàì è õîäèòü ñ ïîðòôåëåì. “Ëèñòêîâ” íå æàëåëè – íàáèëè èìè ïî÷òîâûé ÿùèê â ðàñ÷åòå íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, íàðóøèâ òåì ñàìûì çàïðåò ãîðîäñêîãî ãîëîâû ðàñïðîñòðàíÿòü ðåêëàìíûå ëèñòêè ÷åðåç ïî÷òîâûå ÿùèêè êèåâëÿí. Âåðîÿòíî, î÷åíü áîëüøèå äåíüãè ïîòðàòèëè íà ýòó àãèòêó. Íî, îêàçàëîñü, çðÿ: â òîò æå äåíü âñå ïîëó÷èâøèå “áîåâîé ëèñòîê” óçíàëè èç ÓÒ-1, ÷òî Òêà÷åíêî îòêàçàëñÿ îò ïðåäâûáîðíîé áîðüáû â ïîëüçó Ìîðîçà.

287


Ïîêàæ÷èêè


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -²ìåííèé ïîêàæ÷èê Àáäóëëà Îìàð 42 Àâåð³í Ëåîí³ä 263 Àçàðîâ Ìèêîëà 46, 51, 63, 126, 127, 144 Àëåêñ³é II 29 À볺⠲ëüõàì 122 Àíäðåñþê Áîðèñ 26, 38, 46, 54, 55 Àíòðîïîâ Îëåêñàíäð 90 Àð'ºâ Âîëîäèìèð 274 Àñàä÷åâ Âàëåð³é 123 Áàçèëþê Îëåêñàíäð 193 Áàç³â Âàñèëü 190 Áàëîãà ³êòîð 181, 182 Áàíäåðà Ñòåïàí 76, 77, 254 Áàíäóðêà Îëåêñàíäð 130 Áàðàáàø Þð³é 166 Áàðáîíå Ëóêà 83 Áàñîâ Ìàêñèì 148 Áàóåð Òåîô³ë 107 Áåçñìåðòíèé Ðîìàí 266 Áåëîâ Þð³é 36, 50 Áæåç³íñüêèé Çá³ãíºâ 183 Áèðà ßí 167 Á³ëîíîã Þð³é 204 Áëèçíþê Àíàòîë³é 97 Áîãàòèðüîâà Ðà¿ñà 91, 129, 130 Áîãóöüêèé Þð³é 94 Áîéêî Áîãäàí 42, 50 Áîé÷èøèí Ìèõàéëî 194 Áîíäàð Îëåêñàíäð 52 Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð 61 Áîðåöü Ìèêîëà 13, 48, 64 Áîðîâñüêèé Ìàðåê 118 Áðèíöåâ Âàñèëü 51 Áóêîâñüêèé Ñåðã³é 166 Áóðÿê Ñåðã³é 130 Áóø Äæîðäæ 9, 20, 271 Âàñèëüºâ Ãåííàä³é 119, 121, 269, 274 Âàñèëüºâ Ñåðã³é 227, 249, 254 Âàòñîí ϳòåð 164 Âàõí³é Ñåðã³é 99 Âàùóê Êàòåðèíà 92, 169 Âåðåñåíü Ìèêîëà 51, 238, 239

290

Âåñåëîâñüêèé ²âàí 76 ³íñüêèé Éîñèï 260 ³òðåíêî Íàòàë³ÿ 198, 284-286 Âîç³àíîâ Îëåêñàíäð 122 Ãàáåð ²ãîð 80 Ãàáåð ˳ä³ÿ 80 Ãàáåð Ìèêîëà 78, 80 Ãàâðèø Ñòåïàí 85, 125, 129 Ãàéäîø ²øòâàí 182 Ãàí÷åàíü Öçàî 188 Ãàïî÷êà Ìèêîëà 85, 92, 129 Ãàóñíåð ªæè 143 Ãâîçäºâ Ãåííàä³é 250 Ãåëüìàí Ìàðàò 24, 227, 234, 239, 243 Ãåðáóò Àíàòîë³é 99 Ãåðìàí Ãàííà 220 Ãîã³ò³äçå Äæåìàë 183 Ãîëóá Âîëîäèìèð 48, Ãîíãàäçå Ãåîðã³é 264, 267 Ãîí÷àðîâ Âàëåð³é 204 Ãîðáà÷îâ Ìèõàéëî 43, Ãîðáóë³í Âîëîäèìèð 35, 41, 46 Ãîøîâñüêà Âàëåíòèíà 23, 26 Ãðèçëîâ Áîðèñ 155 Ãðèùåíêî Êîñòÿíòèí 118, 188 Ãðîìíèöüêà Îëåíà 231, 234, 247 Ãðóøåâñüêèé Ìèõàéëî 45 Ãóáñüêèé Áîãäàí 130 Ãóëüêî ª. 108 Ãóìàñ Ïàíàéîò³ñ 262 Ãóìåíþê Òàìàðà 14 Ãóðâ³ö Åäóàðä 266 Ãóðåºâ Âàñèëü 52, Ãóðåíêî Ñòàí³ñëàâ 93, 95 Äàâèäîâè÷ ßðîñëàâ 78 Äàëü Âîëîäèìèð 215 Äàøóò³í Ãðèãîð³é 129 Äåãóàí ×æàí 188 Äåðêà÷ Àíäð³é 256 Äæàíêîðåëü Àë³ Á³ëüãå 132, 133 Äæåì³ëåâ Ìóñòàôà 115, 266 Äæèîàíå Ìèð÷à 25, Äçîíü Âàëåíòèí 261 ijäåíêî ²ãîð 30, 31


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Äí³ñòðÿí Ñòåïàí 180 Äîâãèé Ñòàí³ñëàâ 52 Äîëæåíêîâ Îëåã 77 Äðà÷ ²âàí 56 Äðîíîâ Â. 104 Äóáèíà Îëåã 12 ªâäîê³ìîâ ³êòîð 37, 44, 59 ªëüöèí Áîðèñ 34 ªðì³ëîâ Ñåðã³é 169 ªõàíóðîâ Þð³é 93 Æàë³ëî ßðîñëàâ 69 Æåðäèöüêèé ³êòîð 30, 31 Æîâòÿê ªâãåí 194, 264 Æóëèíñüêèé Ìèêîëà 222 Æóìàáàºâ Àìàíãåëüäè 131 Æóíüêî Ëåîí³ä 110 Çàãîðîäí³é Þð³é 37, 43, 270 Çàäîðîæíèé Îëåêñàíäð 129, 256 Çàëåâñüê³ Ð³õàðä 41 Çàíåâñüêà Ëþäìèëà 40 Çàðóá³íñüêèé Îëåã 26 Çâÿã³ëüñüêèé Þõèì 130 Çèð³í Îëåêñàíäð 150 dzí÷åíêî Ë. 99 dzí÷åíêî Îëåêñàíäð 9, 10, 12, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 37, 43, 46, 53, 54, 55, 61, 68, 69, 269, 276 Çëåíêî Àíàòîë³é 14, 25 Çþëêîâñüêè Ìàðåê 265 ²âàíîâ Ñåðã³é 109, 110 ²âàí÷î ²âàí 182 Éîôôå Þë³é 129, 130 Êàíºâñüêèé Çá³ãíºâ 143 Êàñüÿíîâ Ìèõàéëî 88, 92 Êà÷àí ². 103 Êà÷óðà Îëåêñàíäð 246 Êåíäçüîð ßðîñëàâ 118 Êåðð³ Äæîí 271 Êèðèëåíêî ²âàí 52, 168 Êèðïà Ãåîðã³é 118 Êèñåëüîâ Äìèòðî 55 ʳâàëîâ Ñåðã³é 126 ʳíàõ Àíàòîë³é 10, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 34, 36, 41, 51, 53, 62, 82, 255, 261 ʳð³ºíêî Ñåðã³é 24 ʳðêîðîâ Áåäðîñ 278

Êëèìåíêî Òåòÿíà 233 Êëèìóê Ìèêîëà 99 Êëè÷êî ³òàë³é 257 Êëî÷êîâà ßíà 204 Êëþºâ Àíäð³é 134 Êîáçîí Éîñèï 222 Êîâàëåíêî Åäóàðä 196, 222 Êîâàëü Ðîìàí 130 Êîçàê Ðîìàí 274 Êîçà÷åíêî Ëåîí³ä 56, 126 Êîëîä³é Îëåêñàíäð 50 Êîëîì³é÷óê Îëåêñàíäð 126 Êîëîí³àð³ Îëåêñàíäð- 221 Êîëüøàòñüêèé Ì. 109 Êîì³ñà Ëþäìèëà 106 Êîíºâ ²âàí 214 Êîíîâàëþê Âàëåð³é 129, 130 Êîíîíîâ ³òàë³é 67 Êîðíÿêîâà Òåòÿíà Êîðïàí Ìèêîëà 272 Êîð÷èíñüêèé Äìèòðî 80, 271 Êîñòåâè÷ Îëåíà 204 Êîñòåíêî Þð³é 50, 123 Êîñòèöüêèé Âàñèëü 15, 30 Êîñòóñºâ Îëåêñ³é 147, 152 Êîõàí ²ðèíà 106 Êîøèê Îëåêñàíäð 70 Êðàâ÷åíêî Þð³é 83, 84 Êðàâ÷óê Ëåîí³ä 16, 23, 24, 32, 45, 50, 53, 55, 56, 61, 68, 92, 197, 223, 256 Êðàñí³êîâ ². 104 Êðåìåíü Âàñèëü 17, 26, 54 Êðèâåíêî Îëåêñàíäð 258 Êðèâèöüêèé Àíòîí 44, 59 Êðèâîáîê Âîëîäèìèð 51 Êðèâîðó÷êî Þð³é 222 Êðèæàí³âñüêà Îëüãà 128 Êðóãëîâ Ìèêîëà 85 Êðóøåëüíèöüêà Ñîëîì³ÿ 215 Êðþ÷êîâ Ãåîðã³é 93, 95 Êóá³ø ßí 25 Êóæåëþê Þð³é 120 Êóçüìîâ Òàðàñ 51 Êóçüìóê Îëåêñàíäð 41 Êóë³øåíêî Âàëåð³é 90 Êóí³öèí Ñåðã³é 126 Êóðáàñ Ëåñü 259

291


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Êó÷ìà Ëåîí³ä 13, 14, 22, 24, 25, 31, 34, 35, 41, 55, 56, 68, 69, 81, 82, 86- 88, 90-92, 94-97, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 118, 119, 122, 128, 139, 148, 157, 197, 237, 239, 255-257, 266, 267, 270, 284 Êóøíàðüîâ ªâãåí 51 Ëàäèæåöü Îëåã 181, 182 Ëàíîâèé Âàñèëü 219 Ëàíü Îëåêñ³é 190, 192, 202 Ëàïîíîã Ì. 104 Ëåáåäºâà Òåòÿíà 127 Ëåâóí Ãàííà 250 Ëåí³í Âîëîäèìèð 199 Ëåñ³í Ìèõàéëî- 8 Ëèòâèí Âîëîäèìèð 34, 35, 39, 46, 58, 63, 67, 84, 86, 87, 112, 119, 128, 159, 161, 165, 166, 175, 188, 201, 255, 260, 267 ˳òâ³íîâ Êîñòÿíòèí 143, 144 Ëîãâèíåíêî Â. 104 Ëóæêîâ Þð³é 13, 29 Ëóêàøåíêî Îëåêñàíäð 44, 59, 258 Ëüþ¿ñ Ëåííîêñ 257 Ëþá³ìîâ Îëåêñàíäð 50 Ìàêêîðìàê Ìàéêë ³ Áðàéÿí 216 Ìàêîìåëà Ðîìàí 40 Ìàðêîñÿí Îëåíà 233, 239 Ìàðòèíþê Àäàì 129 Ìàð÷óê ªâãåí 270 Ìàò⳺íêî Àíàòîë³é 202 Ìàòåé÷óê Ì. 108 Ìàóë³í Ìèõàéëî 79 Ìåäâåä÷óê ³êòîð 8-10, 14-21, 2427, 32, 36, 39, 40-42, 45-48, 50, 54, 56, 59-62, 64, 65, 67, 69, 70, 88, 128, 227, 255, 267 Ìåäâåä÷óê Ñåðã³é 123 Ìåëüíè÷åíêî Ìèêîëà 35 Ìåðëåí³ ²ðèíà 204 ̳ëëåð Ëåøåê 167 ̳òòàë Ëàêøì³ 143 ̳òþêîâ ²ãîð 21, 27 ̳õåºâ Ïåòðî 169 Ìîâ÷àí Ïàâëî 264 Ìîçãîâîé Îëåã 135 Ìîëîòêîâ Ìèêîëà 222

292

Ìîðîç Îëåêñàíäð 13, 18, 23, 36, 123, 198, 200, 260, 269, 287 Ìîñòèöüêà Îëåíà 231, 251 Ìîñòîâà Þë³ÿ 65 Íàâðîöüêèé Àíàòîë³é 77 Íåðåò³í Þð³é 90 ͳê³ò³í Þð³é 204 ͳêîëàºíêî Ñòàí³ñëàâ 123 ͳññüêèé Ãðèãîð³é 241 Íîñåíêî Àíäð³é 37, 43 Îëáðàéò Ìàäëåí 144, 183 Îìåëü÷åíêî Îëåêñàíäð 13, 18, 24, 57, 78, 109, 170, 238, 262 Îí³ùóê Ìèêîëà 192 Îïà÷êî Ì. 98 Îðäà Îëåêñàíäð 278 Îðëîâà Âàíäà 80 Îñèêà Ñåðã³é 130 Îñòàø ²ãîð 100 Îñòðîâñüêèé Þõèì 24 Ïàâëåíêî Þð³é 123 Ïàâëè÷êî Äìèòðî 270 Ïàâëîâñüêèé Ãë³á 50, 228 Ïàéôåð Ñò³âåí 194, 202 Ïàëàòàé Ôåä³ð 102 Ïàíîê Ãåííàä³é 103 Ïàﳺâ Ìèõàéëî 125, 161, 163 Ïàðàøèí Ñåðã³é 42, 53 Ïåòüîâêà Âàñèëü 181, 182 Ïåøè÷ Äðàã³ø 14 Ïèëèï÷óê Ìèõàéëî 51 Ïèíçåíèê ³êòîð 50, 63 ϳâåíü Ôåä³ð 126 ϳäàºâ Àíäð³é 125 ϳäë³ñíèé Âîëîäèìèð 104 ϳäîïðèãîðà Â. 104 ϳí÷óê ³êòîð 51, 238, 239 ϳí÷óê Ìàð³ÿ 248 Ïëîòí³êîâ Îëåêñ³é 158 Ïëþù ²âàí 14, 25, 50, 52, 61, 62, 223 Ïîãðåáèíñüêèé Ìèõàéëî 32, 39, 49, 65, 227-229, 233-235, 240245, 246, 251 Ïîë³òêîâñüêà Àííà 268 Ïîë³ùóê ªâãåí 32 Ïîíàìàð÷óê Äìèòðî 190, 193, 202, 203


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïîðîøåíêî Ïåòðî 62, 222, 268, 275 Ïîñòîëåíêî ²ðèíà 282 Ïðèìàêîâ ªâãåí 13 Ïðîöþê Òàðàñ 258 Ïóñòîâîéòåíêî Âàëåð³é 34, 51, 52, 58, 94, 277 Ïóò³í Âîëîäèìèð 29, 43, 55, 91, 171, 266 Ðàéñ Êîíäîë³çà 202 Ðàñ³çàäå Àðòóð Òà³ð îãëè 132 Ðàòóøíÿê Ñåðã³é 125, 127, 181 Ðàõàíñüêèé Àíàòîë³é 129 Ðàõìàí³í Ñåðã³é 51 Ðæàâñüêèé Îëåêñàíäð 198 Ðèáàê Âîëîäèìèð 254 Ðèáàê Ñåðã³é 144 Ðèáà÷óê Îëåã 123, 202 Ðèáê³í ²âàí 34 Ðîã ³êòîð 76, 127 Ðîäíÿíñüêèé Îëåêñàíäð 9 Ðóäüêîâñüêèé Ìèêîëà 129 Ðóñèí Âàñèëü 98 Ðÿáåöü Ìèõàéëî 67, 255 Ðÿá³êà Âîëîäèìèð 65 Ñààêàøâ³ë³ Ìèõà¿ë 205, 206 Ñàâîñò³íà Þë³ÿ 80 Ñàâóð Êëèì 262 Ñàäîâíè÷èé Â. 29 Ñàë³é Âàëåð³é 90 Ñàõàíü ²âàí 17 Ñâåòëèê Ìàéêë 96 Ñâÿãëà Âîëîäèìèð 99 Ñâÿòàø Äìèòðî 130 Ñåëåçíüîâ Ãåííàä³é 29, 59 Ñåìåíþê Âàëåíòèíà 95 Ñåìèíîæåíêî Âîëîäèìèð 63, 68, 69 Ñåðåäþê Îëåêñ³é 196 Ѻâåðîâ Ï. Íåñòîð 226, 241-243 Ñèìîíåíêî Ïåòðî 42, 189, 198, 282, 284, 286 Ñè÷ ³òàë³é 128 ѳâºö Ìàðåê 144 ѳâêîâè÷ Âîëîäèìèð 275 Ñêàêóí Íàòàë³ÿ 204 Ñêà÷êî Âîëîäèìèð 262 Ñêðèïêà Îëåã 281

Ñëàï÷óê Âàñèëü 167 Ñëàóòà ³êòîð 148 Ñë³ñêà Ëþáîâ 8 Ñîáîëºâ ªãîð 235 Ñîáîëºâ Ñåðã³é 63 Ñîëäàòåíêî ²ãîð 51 Ñîëæåí³öèí Îëåêñàíäð 29 Ñîëîìàò³í Þð³é 182, 183 Ñîðîêà Ìèêîëà 102 Ñîðîñ Äæîðäæ 186 Ñòàë³í Éîñèï 70, 256 Ñòàõ³â ªâãåí 195 Ñòàøåâñüêèé Ñòàí³ñëàâ 85 Ñòåëüìàõ Âîëîäèìèð 89 Ñòîÿí Îëåêñàíäð 85, 86, 144 Ñòðåòîâè÷ Âîëîäèìèð 95, 125 Ñòðîºâ ªãîð 29 Ñòóñ Âàñèëü 260 Ñòóôëå Æàê 126 Ñóëòàí ³êòîð 106 Ñóðê³ñ Ãðèãîð³é 11, 31, 46, 238 Òàáà÷íèê Äìèòðî 94, 186, 187 Òàíþê Ëåñü 94 Òàï³îëà Êàð³ 17 Òàðàíãóë Ëþáîâ 108 Òàðàñþê Áîðèñ 63 Òåäåºâ Åëüáðóñ 204 Òèãèïêî Ñåðã³é 89, 92, 163, 197, 274 Òèìîøåíêî Þë³ÿ 10, 13, 22, 23, 35, 36, 66, 130, 201, 222 Òèòàðåíêî Àíàòîë³é 99 Òêà÷åíêî Îëåêñàíäð 287 Òîëñòîóõîâ Àíàòîë³é 126, 127 Òîìåíêî Ìèêîëà 63, 113, 181, 182, 200, 202, 254, 281 Òîìè÷ ²âàí 93 Òîì³í ªâãåí 101 Òóð÷èíîâ Îëåêñàíäð 201 Òþòþííèê Îëåêñàíäð 109 Òÿãíèáîê Îëåã 222, 264 Óäîâåíêî Ãåííàä³é 50 Óìàíñüêèé Þð³é 196 Ô³àëêîâñüêèé Âîëîäèìèð 130 Ô³ëåíêî Âîëîäèìèð 63 Ô³ëü ªâãåí 254 Ôðàíêî ²âàí 55 Ôðåéä dzãìóíä 47

293


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Õà³íäðàâà Ãåîðã³é 183 Õàëåöüêèé Âàëåíòèí 80 Õàðà Âàñèëü 94 Õàøèâè Áàáàêåð 78 Õåðáñò Äæîí 202 Õèëüêî Ìàêñèì 229 Õîëáðóê г÷àðä 202 Õîðîøêîâñüêèé Âàëåð³é 83, 90 Öçÿáàî Âåíü 188 Öèáóëüêî Âîëîäèìèð 264 Öèìïôåð ̳õàåëü 272 Öèöàê Î. 181 ×åéí³ Ä³ê 35 ×åðâîíåíêî ªâãåí 222 ×åðâîí³é Âàñèëü 222, 264 ×åðíåíêî Ñåðã³é 235 ×åðí³ Ëþäìèëà 40 ×èæ ²âàí ×îá³ò Äìèòðî 189 ×îáîòàð Âàëåð³é 254 ×îðíîâ³ë Â'ÿ÷åñëàâ 190, 194, 263 ×îðíîìèðä³í ³êòîð 13, 34 ×óðèëîâ Ìèêîëà 96 Øàë³ìîâ Ñåðã³é 46 Øàðàâàðñüêèé Àíäæåé 142, 163, 168 Øàðìà Ðàêåø 96 Øâåöü Ëþáîâ 282 Øåâàðäíàäçå Åäóàðä 56 Øåâ÷åíêî Òàðàñ 165-167 Øåâ÷åíêî Ìèêîëà 44, 59 Øåéêî Ïåòðî 169 Øåïåò³í Âîëîäèìèð 37, 43 Øèëîâöåâ Îåëêñàíäð 109 Øèòðÿ Îëåêñ³é 125 Øê³ëü Àíäð³é 194, 196

294

Øëàïàê Îëåêñàíäð 52 Øïèã Ôåä³ð 130 Øðåäåð Ã¥åðãàðä 37, 157 Øóâàëîâ ²ãîð 227, 234-240, 243, 247 Øóð Âàëåíòèí 269 Øóðìà ²ãîð 221 Øóñòåð Ðóäîëüô 86, 87 Øóôðè÷ Íåñòîð 256 Ùåðáàêîâ Ïàâëî 283 Ùåäðîâèöüêèé Ãåîðã³é 238 Ùåäðîâèöüêèé Ïåòðî 24, 238 Þð÷åíêî Ëþäìèëà 167 Þøêî ²ãîð -134, 135 Þùåíêî ³êòîð 10, 12, 13, 20, 22, 23, 34-36, 38, 39, 41-43, 46, 47, 49, 50, 57, 59, 60, 66, 86, 115-117, 128, 182, 186, 190-194, 196, 198-203, 206, 209-211, 223, 255, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282 Þùåíêî Ïåòðî 262 Þùåíêî (×óìà÷åíêî) Êàòåðèíà 260 Þùèê Îëåêñ³é 52 ßáëîíñüêèé 63 ßâîð³âñüêèé Âîëîäèìèð 56, 123 ßêîâåíêî Îëåêñàíäð 36 ßêóòîâè÷ Ñåðã³é 167 ßíóêîâè÷ ³êòîð 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 119, 121, 131134, 139-141, 144, 146, 150-176, 188, 197, 198, 204, 209-211, 218, 220, 221, 261, 262, 271, 273, 274, 276-278


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Äåðæàâí³ îðãàíè òà óñòàíîâè Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 62, 67, 88, 94, 96, 119, 128, 190, 236, 237, 239, 242, 267, 270 Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè 146, 147, 152 Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì 69 Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè 14, 16, 17, 23, 27, 47, 50, 52-54, 57, 60, 61, 64, 68-70, 82-84, 86, 89, 90, 9296, 104, 108, 109, 112, 118, 119, 121, 123, 129, 135, 136, 158, 159, 166, 171, 175, 182, 184, 188, 200, 201, 226, 260, 266, 268, 273 Âèùà ðàäà þñòèö³¿ 126 Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè 121, 184, 201, 277, 279 Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà 279 Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 95 Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó 135 Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè 15, 83, 84, 125, 254 Äåðæàâíèé êîì³òåò ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè 94, 223 Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 170 Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé òà ì³ãðàö³¿ 119 Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ 216 Äåðæàâíèé öåíòð òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ì. Ëåñÿ Êóðáàñà 259 Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 10, 17, 27, 42, 47, 52-54, 69, 81-83, 9294, 104, 121, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 152, 158-163, 168171, 175, 186, 219 Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 18, 170, 215 Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 18 Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Óêðà¿íè 90 Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò ïî áîðîòüá³

ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ïðè Ïðåçèäåíò³ Óêðà¿íè ̳í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè 83, 265 ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè 16 ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè 216 ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 215, 216 ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 271, 273, 278 ̳í³ñòåðñòâî ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè 91, 131, 147 ̳í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 216 ̳í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè 145 ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè 90 Íàö³îíàëüíà ðàäà Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ 68, 127 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè 89, 137, 163, 189 Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü 69 Íàö³îíàëüíèé îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò Óêðà¿íè 170, 204 Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè 108 Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà 66, 126, 189 Ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ 218 Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 8, 14, 17, 21, 25, 31, 34, 47, 55, 68, 81, 82, 85-88, 91, 92, 95-109, 112, 114, 118, 119, 122, 128, 129, 138, 139, 148, 149, 156, 157, 159, 166, 197, 198, 214, 217, 231, 256, 267, 270, 278, 282, 284, 287 Ðàäà ̳í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì 116 Ðàäà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà îáîðîíè Óêðà¿íè 200 Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè 200, 233, 265 Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ Óêðà¿íè 67, 78, 198, 255, 260, 277

295


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, âèáîð÷³ áëîêè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà àíàë³òè÷í³ öåíòðè Àãðàðíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 58, 116 Àñîö³àö³ÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè 119 Àñîö³àö³ÿ ï³äòðèìêè ñóñï³ëüíèõ ³í³ö³àòèâ “Êîâ÷åã" 127 Áëîê óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ 65 Áëîê Þ볿 Òèìîøåíêî 86, 123, 188, 190, 266 "Áðàòñòâî" 186, 196 Âñåóêðà¿íñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Òðèçóá" ³ì. Ñòåïàíà Áàíäåðè 254 Âñåóêðà¿íñüêà ×îðíîáèëüñüêà íàðîäíà ïàðò³ÿ 31 Âñåóêðà¿íñüêå Áðàòñòâî âîÿê³â ÎÓÍ-ÓÏÀ ³ì. Òàðàñà ×óïðèíêè 76 Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ “„Áàòüê³âùèíà" 71, 201 Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ “ªäèíà ðîäèíà" 71, 198 Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ “„Ñâîáîäà" 199 Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ ë³âèõ “Ñïðàâåäëèâ³ñòü" 72 “Äåìîêðàòè÷íèé ñîþç" 61, 71 “„Ƴíî÷à ãðîìàäà" 195 “„Çà ªäèíó Óêðà¿íó" 34, 46, 51, 58, 61, 63, 67, 69, 74, 255 “„Çëàãîäà" 110 ²íñòèòóò êîíêóðåíòíîãî ñóñï³ëüñòâà 127 ²íñòèòóò ïîë³òèêè 113 ²íñòèòóò ðåôîðì 189 ²ñòîðè÷íèé êëóá „Õîëîäíèé ÿð" 127 Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóò ñîö³îëî㳿 273 Êè¿âñüêèé öåíòð ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ êîíôë³êòîëî㳿 228, 233, 234, 273 “„Êîìàíäà îçèìîãî ïîêîë³ííÿ" 238, 239 Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè 91 Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ðîá³òíèê³â ³ ñåëÿí 34, 121 Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 22,

296

23, 54, 70, 75, 86, 123, 129, 182, 189, 198, 199, 264, 282, 284, 285 Êîíãðåñ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 111 Êîíãðåñ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ 195 Ìåäæë³ñ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó 115 ̳æíàðîäíèé ôîíä “Â³äðîäæåííÿ” 94 ̳æíàðîäíèé öåíòð ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü “„Ìîëîäà Óêðà¿íà" 71 Ìîëîä³æíèé íàö³îíàë³ñòè÷íèé êîíãðåñ 76, 127 “„Ìîëîäü - íàä³ÿ Óêðà¿íè" 49 Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè 11, 57 Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè çà ºäí³ñòü 46, 47, 66, 68 Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ 13, 51, 54, 58, 115, 116 “„Íàøà Óêðà¿íà" 13, 34, 49, 63, 85, 86, 115-117, 123, 124, 128, 130, 182, 186, 188, 190, 200, 202, 255, 257, 266, 275, 277 “Íîâà ãåíåðàö³ÿ Óêðà¿íè" 71 “Îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â â Óêðà¿í³” 36 Ïàðò³ÿ çåëåíèõ Óêðà¿íè 67 Ïàðò³ÿ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó 79 Ïàðò³ÿ ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè 194, 261 Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè 44, 46, 63, 69, 109, 116, 195 Ïàðò³ÿ “Ðåôîðìè òà ïîðÿäîê” 30, 31, 63, 71 Ïàòð³îòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 71, 78, 80 “Ïîðà", ãðîìàäÿíñüêà êàìïàí³ÿ 279, 280 Ïðîãðåñèâíà ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 198, 284-286


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -“Ïðîòè âñ³õ" 78 Ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè 40 Ðåñïóáë³êàíñüêà õðèñòèÿíñüêà ïàðò³ÿ 71 „”Ðîñ³éñüêèé êëóá" 277 Ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 75 “Ñâîáîäà âèáîðó” 113 Ñëîâ'ÿíñüêà ïàðò³ÿ 198 Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè (îá'ºäíàíà) 8, 9, 11-13, 18, 21-23, 26-32, 34, 35, 37-39, 43-46, 48, 49, 53, 54, 57, 5966, 68-71, 75, 115, 116, 121, 128, 195, 226, 228, 235, 236, 239, 250 Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé ñîþç 71 Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 23, 34, 86, 123, 129, 198, 260 Ñîö³àë-íàö³îíàëüíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 199 Ñîþç “×îðíîáèëü Óêðà¿íè” 71 Òîâàðèñòâî “Óêðà¿íà-ñâ³ò” 195 “Òðóäîâà Óêðà¿íà” 57, 58, 195 Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ïàðò³ÿ 120, 124, 263, 264, 265 Óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ³ïîòå÷íà àñîö³àö³ÿ 134, 135 Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ “„ªäí³ñòü” 57, 71 Óêðà¿íñüêà ñï³ëêà ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè 261 Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíèõ

äîñë³äæåíü 284 Óêðà¿íñüêèé öåíòð ìåíåäæìåíòó, çåìë³ òà ðåñóðñ³â 259 ÓÍÀ-ÓÍÑÎ (ë³äåð - Åäóàðä Êîâàëåíêî) 196 ÓÍÀ-ÓÍÑÎ (ë³äåð - Àíäð³é Øê³ëü) 266 Óêðà¿íñüêà ðåñïóáë³êàíñüêà ïàðò³ÿ “Ñîáîð" 72, 124 Óêðà¿íñüêà ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ 72 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè 85, 86 Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè 31 Ôîíä "Ãðîìàäñüêà äóìêà" 276 Ôîíä "Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè" 15, 16 Ôîíä “ªâðîïà ÕÕI” 15 Õðèñòèÿíñüêî-íàðîäíèé ñîþç 72 Öåíòð àíòèêðèçîâèõ äîñë³äæåíü 69 Öåíòð åôåêòèâíî¿ ïîë³òèêè 228, 229, 231, 233, 235, 242-245, 248 Öåíòð íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ ³ì. Ñòåïàíà Áàíäåðè 76 Öåíòð “Ñîö³àëüíèé ìîí³òîðèíã” 284 Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “Ñîöèñ" 16, 273 "ßáëóêî" 13 “TNS-Óêðà¿íà" 96

̳æíàðîäí³ òà ³íîçåìí³ äåðæàâí³ îðãàíè, ïàðò³¿, îðãàí³çàö³¿ òà óñòàíîâè Áþðî áåçïåêè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà 145 Âñåãðåöüêèé ñîö³àë³ñòè÷íèé ðóõ 31 Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 41, 42 “Âñÿ Ðîññèÿ” 13 “„Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî” 195 “„Äåìîêðàòè÷åñêèé âûáîð Ðîññèè” 13 Äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Êóðäèñòàíó 78 Äåðæàâíà Äóìà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ 86, 29, 155, 171

Äåðæàâíèé äåïàðòàìåíò ÑØÀ 20 ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó 42 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç 52, 86, 154, 172-174, 201, 206, 281 Êàíàäñüêå áþðî ç ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òè 189 Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ 282 Êîíãðåñ ÑØÀ 205 “Êðîëë” 264 ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³ 16, 17

297


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -̳í³ñòåðñòâî äåðæàâíîãî ìàéíà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà 141, 142 ÍÀÒÎ 25, 184, 194, 206, 207 “Íàðîäíà ãðàìàäà" 44 Íàöèîíàëüíûé ãðàæäàíñêèé ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 195 “Íàø äîì Ðîññèÿ” 13 Îðãàí³çàö³ÿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é 41, 215, 216, 254 Îðãàí³çàö³ÿ ç áåçïåêè òà ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³ 20, 21, 25, 27 Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ Ðàäè ªâðîïè 15, 189, 236 Ðàäà Ôåäåðàö³¿ Ðîñ³¿ 29 Ðîñ³éñüêà îá'ºäíàíà ñîö³àëäåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ 43 Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ 173, 174 Ñâ³òîâèé áàíê 83

Ñåéì Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà 118 Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ ͳìå÷÷èíè 37, 47 “„Ñîþç ëºâ³öè äåìîêðàòè÷íºé" 12 ÑÍÄ 26, 43, 55, 56, 96, 258 Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé ñîö³àëäåìîêðàòè÷íèé ôîðóì 64, 70 ÓªÔÀ 31 Ôîíä “Îáùåñòâåííîå ìíåíèå” 276 Ôîíä ýôôåêòèâíîé ïîëèòèêè 228, 229 ÖÐÓ 115 "ßáëîêî" 13 IFES 96 FATF 129, 130, 137-139, 174 “Fulbright” 120, 123 “Rudolfinerhaus” 272, 275, 276 TACIS 190 “WBC” 257

Ìàñ-ìåä³à òà æóðíàë³ñòñüê³ îá’ºäíàííÿ Àñîö³àö³ÿ ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ Óêðà¿íè 42 “Àâ³ñ", ÒÐÊ (Ìàêàð³â) 99 “„Àëüòåðíàòèâà", ÒÐÊ 264 “„ÀÏʳíôîðì" 149 "Âå÷åðíèé Íèêîëàåâ" 223 “„³ä³êîí", ÒÐÊ (Ñóìè) 177 “„³ëüíå ñëîâî" (гâíå) 102 “„³ñò³" (Óæãîðîä) 181 “„³ñò³ òèæíÿ ïëþñ" (Óæãîðîä) 181 "Âñåñâ³ò", ðàä³î 178 “„Âóëè÷íå òåëåáà÷åííÿ" 238 “„Ãîëîñ êðàþ" (Çàñòàâíà) 108 “„Ãðîìàäñüêå ðàä³î" 237, 238, 243 “„Äåíü" 228 “„Äçåðêàëî òèæíÿ" 65, 235 “„Æóðíàë³ñòñüêà ñîë³äàðí³ñòü" 258 “²íñòèòóò ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 125 “„Èíòåðôàêñ" (Ðîñ³ÿ) 183 “„ ² íòåð" 8, 12, 13, 14, 27, 50, 123, 250 “„²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà" 90, 183, 187 "Êèåâñêèå âåäîìîñòè" 247 Êè¿âñüêà íåçàëåæíà ìåä³àïðîôñï³ëêà 123, 258

298

“„Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà â Óêðàèíå" 126 “„Êîððåñïîíäåíò" 128 “„Êðèì", ÄÒÐÊ (ѳìôåðîïîëü) 177 “„˲ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì" 148 “„Ëüâ³âñüêà ãàçåòà" 123, 228 “„ÌåäèàÑîþç" (Ðîñ³ÿ) 9, 236 “„Ì-Ñòóä³î", ÒÐÊ (Óæãîðîä) 178 “„Íàøà ãàçåòà+" 64, 76, 77, 228 “Íàðîäíå ñëîâî" (ʳðîâîãðàä) 178 Íàö³îíàëüíà ðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè 30, 54, 250 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè 126, 258 Íàö³îíàëüíà òåëåêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè (ÓÒ-1) 54, 125, 250, 256, 257, 287 ÎÐÒ (Ðîñ³ÿ) 235, 239 “Ïàíîðàìà Ñåâàñòîïîëÿ" 109 Ïðåñ-êëóá ³êòîðà Þùåíêà “„Òàê!" 281 “„Ïðîì³íü", ãàçåòà (Ìàø³âêà) 102 “„5 êàíàë" 183, 274, 275, 281 “„гäíèé êðàé" (Ñòîðîæèíåöü) 109 “Ðàä³î „Âñåñâ³ò" (Ñóìè) 178


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -“„Ðîñìåä³àöåíòð" (Êè¿â) 50 "Ðîñ³ÿ", òåëåêàíàë 236 ÐÒÐ (Ðîñ³ÿ), òåëåêàíàë 236 282 “Ñàìå Òîé”, òåëåïðîãðàìà Ñåâàñòîïîëüñüêà ÐÄÒÐÊ 109 "Ñåãîäíÿ" 247 “„Ñëàâà Ñåâàñòîïîëÿ" 109 “„Ñòóä³ÿ 1+1" 8, 250 “„Ñóìùèíà" (Ñóìè) 104 “„ÒÅÒ" 14 “„Òðàíñ-Ì-Ðàäèî" (Êðèì) 179 “„Òðîñòÿíåöüêèé â³ñíèê" (Òðîñòÿíåöü) 104 “„Óêðà¿íà", ÒÐÊ (Äîíåöüê) 177 "Óêðà¿íà ³ ñâ³ò ñüîãîäí³" 247 “„Óêð³íôîðì" 194, 195, 274 ÓͲÀÍ 126, 190, 196, 201, 254 Ôîíä â³ëüíèõ æóðíàë³ñò³â ³ì.

Â.×îðíîâîëà 190, 202, 203, 262 “„Õàðò³ÿ-4" 51 “„Õðåùàòèê" 49 Öåíòð æóðíàë³ñòñüêèõ äîñë³äæåíü (Óæãîðîä) 181, 182 ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ 107 “Gazeta Wyborcza" (Ïîëüùà) 143 “„Der Standard" (Àâñòð³ÿ) 272 “„Deutsche Welle" (ͳìå÷÷èíà) 201 "Die Presse" (Àâñòð³ÿ) 272 ICTV 80 “Illands Poston" (Äàí³ÿ) 50 “„Liberation" (Ôðàíö³ÿ) 272 “„Rzeczpospolita"(Ïîëüùà) 53, 143 “„Trybuna" (Ïîëüùà) 144 “„TV-4", ÒÐÊ (Òåðíîï³ëü) 180 “„Ýõî Ìîñêâû" (Ðîñ³ÿ) 282 “2000”, ùîòèæíåâèê 223

²íòåðíåò-âèäàííÿ òà ñàéòè “Àíàë³òèê” (www.analitik.org.ua) 228 Ïîëèò.Ðó (www.polit.ru) 236 ÏðîÓÀ (www.pro-ua.com) 38, 39 “Êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà” (www.reforma.org.ua) 233 “Êîððåñïîíäåíò” (www.korrespondent.net) 49 Ïåðñîíàëüíèé ñàéò æóðíàë³ñòà Âàõòàíãà ʳï³àí³ (http://ki piani.org) 6

“Ñîðîêà” (www.40a.kiev.ua) 234 “Òåëåêðèòèêà” (www.telekritika.kiev.ua) 127, 235 “Òèæäåíü” (www.temnik.com.ua) 234, 247 “Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” (www.pravda.com.ua) 226, 229, 235, 240-243

Ãåîãðàô³÷í³ íàçâè Àâñòð³ÿ 272 ³äåíü 53 Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì 69, 116, 177, 179, 210, 267 Àçîâñüêå ìîðå 156, 171 Êåð÷ 196 Êåð÷åíñüêà ïðîòîêà 156, 171 Ïåðåâàëüíå 177 Ñåâàñòîïîëü 109, 110, 179, 210, 256 ѳìôåðîïîëü 115, 271 Ôîðîñ 195 ßëòà 179 Àçåðáàéäæàí 122, 131, 206 Áàêó 132, 206 Àôãàí³ñòàí 57

Á³ëîðóñü 45, 60, 171, 258 ̳íñüê 64, 70 Áëèçüêèé Ñõ³ä 57 Áðþññåëü 172, 184, 201 Âåëèêà Áðèòàí³ÿ 174 Ëîíäîí 53 ³ííèöüêà îáë. 210 ³ííèöÿ 39, 216 Âîëèíñüêà îáë. 97, 111, 209 Ëóöüê 39 Êîâåëüñüêèé ð-îí 111 Ëþáîìëüñüêèé ð-îí 97 Ìàíåâèöüêèé ð-îí 111 Ãðåö³ÿ 174, 262 Àô³íè 204 Ãðóç³ÿ 57, 183, 205-207, 258,

299


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -280 Àáõàç³ÿ 205 Àäæàð³ÿ 183 Áàòóì³ 183 Òá³ë³ñ³ 132 Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. 210, 250, 286 Äí³ïðîïåòðîâñüê 49, 87, 269 Êðèâèé гã 286 Ïàâëîãðàä 278 Öàðè÷àíêà 269 Äîíåöüêà îáë. 97, 210, 254, 269 Äîíåöüê 39, 42, 49, 97, 116, 254 Àðòåì³âñüê 269 Äóøàíáå 26 Åñòîí³ÿ 190 Æèòîìèðñüêà îáë. 210 Çàêàðïàòñüêà îáë. 14, 18, 98, 178, 209, 270 Óæãîðîä 29, 39, 49, 63, 70, 125, 127, 181, 270 Âèíîãðàä³âñüêèé ð-îí 178 Ìóêà÷åâî 181, 182, 270 ×îï 158 Çàïîð³çüêà îáë. 91, 147, 151, 177, 210 Çàïîð³ææÿ 39, 49, 111, 175, 177, 197, 198, 215 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë. 98, 209 ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 214, 220, 271 Ãàëèöüêèé ð-îí 99 Ëèïà 262 Íàäâ³ðíÿíñüêèé ð-îí 99 ßâîðèíà 262 ²íä³ÿ 42, 142 ²ðàê 259 ²ðàí 118 Êàçàõñòàí 131, 142, 171, 205 Êè¿â 18-20, 24, 41, 51, 59, 63, 66, 67, 71, 109, 111, 113, 120, 123, 126, 133, 138, 144, 158, 160, 163, 164, 166, 170, 175, 186, 189, 215, 216, 223, 226, 228, 232, 238, 247, 254, 259, 262, 263, 265, 278, 284, 286 Áàáèí ßð 259 Êè¿âñüêà îáë. 99, 210, 270 Á³ëîöåðêîâñüêèé ð-îí 99

300

Êàðàï³øè, ñåëî 58 Ìàêàð³âñüêèé ð-îí 99 Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé 270 Ñëàâóòè÷ 43, 54 Òàðàùàíñüêèé ð-îí 267 ×îðíîáèëü 122 Êèòàé 188 ʳðîâîãðàäñüêà îáë. 178, 210, 270 ʳðîâîãðàä 50, 270 Ëàòâ³ÿ 190 Ëèòâà 190 Ëóãàíñüêà îáë. 28, 210 Ëóãàíñüê 49, 170, 215 Ѻâºðîäîíåöüê 70 Ëüâ³âñüêà îáë. 100, 209 Ëüâ³â 116, 118, 120, 123, 214, 215, 268 Äðîãîáèöüêèé ð-îí 100 Æèäà÷³âñüêèé ð-îí 100 Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 138, 151, 155, 210 Ìèêîëà¿â 138, 140, 175, 223 Îäåñüêà îáë. 210 Îäåñà 131, 184, 214 Îòòàâà 26 Ïàðèæ 137 Ïîëòàâñüêà îáë. 101, 112, 120, 210, 285 Ïîëòàâà 49, 50 Âåëèêîáàãà÷àíñüêèé ð-îí 101 Ãðåá³íê³âñüêèé ðàéîí 101 Ìàø³âñüêèé ð-îí 102 Ìèðãîðîäñüêèé ð-îí 101 Ðåøåòèë³âñüêèé ð-îí 112 Ïîëüùà 12, 13, 16, 18, 118, 130, 140-145, 167, 168, 174, 206, 265 Ïëîöüê 133 Ïîðòóãàë³ÿ 259 Ïðàãà 214 гâíåíñüêà îáë. 79, 102, 209 гâíå 214, 217 Êóçíåöîâñüê 216 Äåìèä³âñüêèé ð-îí 103 Äóáíåíñüêèé ð-îí 102 Ðîñ³ÿ 8, 9, 10, 60, 88, 92, 122, 155, 156, 171, 198, 205, 206,


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -218, 219, 234, 236, 237, 239, 265 Äàëåêèé Ñõ³ä 88 Êóáàíü 88 Ìîñêâà 29, 45, 56, 57, 59, 88, 91, 92, 188, 218 Íîâîñèá³ðñüê Ïîâîëæÿ 88 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 44, 88 Ñèá³ð 88 Ñòàâðîï³ëëÿ 88 Ðóìóí³ÿ 25 Ñåðá³ÿ 280 Ñëîâà÷÷èíà 86, 87, 190 Ñîþçíà ðåñïóáë³êà Þãîñëàâ³ÿ 14 ÑØÀ 9, 16, 20, 145, 163, 204206, 223, 264, 271, 275 Âàøèíãòîí 202, 205 Êàë³ôîðí³ÿ 202 Ëîñ-Àíäæåëåñ 257 Íüþ-Éîðê 195, 202 Ñóìñüêà îáë. 103, 177, 178, 210 Ñóìè 116, 177 Á³ëîï³ëüñüêèé ð-îí 178 Ïóòèâëüñüêèé ð-îí 178 Ñóìñüêèé ð-îí 178 Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 104, 209 Òåðíîï³ëü 39, 49, 180, 184, 214, 216, 217 Áîðäÿê³âö³, ñåëî 104 Áîðù³âñüêèé ð-îí 104, 179 Áó÷àöüêèé ð-îí 104 Çáàðàæ 105 Êðåìåíåöüêèé ð-îí 179 Êóäðèíö³, ñåëî 104 Ëàíîâåöü 105 Ëîñÿ÷, ñåëî 104 ×îðòê³âñüêèé ð-îí 179 Òóðå÷÷èíà 132, 133 Äæåéõàí 132, 206

Ñòàìáóë 194 Òóðêìåíèñòàí 205 Óãîðùèíà 190 Óçáåêèñòàí 205 Ôðàíö³ÿ 174 Ñòðàñáóðã 41, 53 Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà ͳìå÷÷èíà 38, 157, 174 Õ³ëüäåñãàéì 30 Õàðê³âñüêà îáë. 12, 210 Õàðê³â 49, 52, 59, 61, 63, 66, 95, 112, 214 Õåðñîíñüêà îáë. 147, 151, 152, 155, 210 Õåðñîí 31, 152, 285 Íîâîâîðîíöîâêà 285 Öþðóïèíñüê 152 Õìåëüíèöüêà îáë. 106, 210, 270 Õìåëüíèöüêèé 39 ³íüêîâåöüêèé ð-îí 106 Âîëî÷èñüê 106 ²çÿñëàâ 270 Ñëàâóòñüêèé ð-îí 106 ×åðêàñüêà îáë. 107, 112, 210 ×åðêàñè 39, 43, 49 Ìîðèíö³ 259 Óìàíü 107 ×åðí³âåöüêà îáë. 31, 107, 209, 270 ×åðí³âö³ 19, 270 Âèæíèöüêèé ð-îí 108 Çàñòàâíà 108 Íîâîñåëèöüêèé ð-îí 108 Ñòîðîæèíåöüêèé ð-îí ×åðí³ã³âñüêà îáë. 210, 270 ×åðí³ã³â 49, 119, 270 ×îðíå ìîðå 20 Øàìáàëà 223

301


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â -SUMMARY This never published before collection contains a consi-derable number of notorious for their unique cynism docu-ments (so called „Temnyky”) of political censorshi p of Ukrai-nian media. Such anonimous instructions from clerks of electoral headquarters of Social-Democratic Party of Ukraine (united) and Administration of President of Ukraine for a certain period of time appeared to be more powerful than the Constitutions and laws of Ukrainian state. Actually, this instrument of curbing the mass-media and elimination of first sprouts of civil society was used in combination with pressure from the side of law enforcement authorities, special services, tax administration, criminal circles, etc. “Temnyky” were an invention of a group of Russian political technologists who worked in Ukraine during 1998, 2002 and 2004 election campaigns. This phenomenon ought to become a subject for a further complex study. The book is designed for journalists, experts in media and politics and all those who watched Ukrainian television in 2001-2004. BESCHREIBUNG Im vorliegenden Buch werden zum ersten Mal zahlreiche Beispiele der vom Zynismus her einzigartigen Dokumenten der politischen Zensur in den ukrainischen Medien – sogenannter “Temnyky” – aufgefuehrt. Anonyme Anweisungen, von Mitarbeitern des Wahlstabes der Partei SDPU(o) und des Praesidialamtes stammend, haben sich in bestimmter Zeitperiode als solche erwiesen, die hoehere Kraft als ukrainische Verfassung und Gesaetze haben. Dieses Mittel der Baendigung von Medien und der Vernichtung von Ansaetzen der Zivilgesellschaft wurde zugleich mit dem Druck von der Seite der Miliz, des Geheimdienstes, des Finanzamtes und der Kriminalitaet eingesetzt. “Temnyky” wurden von der Gruppe der russischen “Polittechnologen”, die waehrend der Wahlkampagnen von Jahren 1998, 2002 und 2004 in der Ukraine arbeiteten, erfunden. Dieses Thema sollte nach unserer Meinung weiter erforscht werden. Das Buch sollte fuer Journalisten, Medienexperten, Politologen und fuer alle, die die Ereignisse im ukrainischen Fernsehen in den Jahren 2001-2004 verfolgten, interessant sein. 302


-- Âëàäà Òüìè ³ Òåìíèê³â --

303


temnyk_maket1  

Вахтанг Кіпіані. Влада тьми і темників

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you