Page 1

Моїй любій матусі Валентині Анатоліївні з вдячністю присвячую


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

ЕЛІТА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ СПИСКИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ 60-х років XVІІІ століття

Харків 2007


УДК 94 (477.54/62) “18” ББК 63.3 (2Ук) 513 Е51

Е51

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років XVIII століття / Упорядн. С. Потапенко. – Харків, 2007. – 496 с. ISBN 966-02-4132-1

До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. XVIII ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше. Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України та історією власного роду. УДК 94 (477.54/62) “18” ББК 63.3 (2Ук) 513

Упорядник Світлана Потапенко Редакційна колегія: П. Сохань (голова), А. Бойко, В. Брехуненко (відповідальний редактор), Д. Бурім, О. Маврін, В. Маслійчук, о. Ю. Мицик Затверджено до друку рішенням Ученої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ISBN 966-02-4132-1

© Cвітлана Потапенко, передмова, упорядкування, 2007


зміст Передмова ........................................................................................................................................................................................................................7 Археографічна передмова ............................................................................................................................................................................................40 Фрагменти списків із колекції В. Данилевича ...........................................................................................................................................................41 “Щорічні списки” Сумського, Острогозького, Охтирського, Харківського та Ізюмського козацьких полків і супровідна документація до них ..........................................................................................................................................................................47 Супровідна документація до “Щорічного списку” Сумського полку 1763 р. та “Щорічний список” Сумського полку 1764 р. з супровідною документацією.............................................................................................146 “Іменні списки” слобідських козацьких полків........................................................................................................................................................164 “Генеалогічні відомості–1” козацької старшини Слобожанщини...........................................................................................................................291 “Генеалогічні відомості–2” козацької старшини Слобожанщини...........................................................................................................................345 Список документів.......................................................................................................................................................................................................453 Список слів під знаком титла......................................................................................................................................................................................457 Список скорочень.........................................................................................................................................................................................................457 Індекс.............................................................................................................................................................................................................................458


Передмова 60-і рр. XVIII ст. – переломний період в історії Слобідської Украї­ ни. Саме на цей час припало скасування традиційного полково-сотенного устрою краю та запровадження загальноімперських адміністративно-територіального поділу й відповідних ­органів місцевої влади. На основі козацьких полків – Острогозького, Сумського, Харківського, Охтирського та Ізюмського – було сформовано п’ять гусарських полків. Усім цим закладалися передумови для глибокої інтеграції Слобожанщини до політичного тіла Російської імперії. Суто подієва канва слобідської історії 60-х рр. XVIIІ ст. здавна приковувала увагу дослідників і загалом відтворена доволі докладно. Однак більшість вузлових проблем соціальної історії краю ще потребує ретельного дослідження. З-поміж них слід особливо виокремити комплекс питань, пов’язаних зі слобідською козацькою старшиною – елітою Слобожанщини. Без ґрунтовного з’ясування соціального обличчя старшини напередодні докорінних змін 60-х рр. XVIII ст. (від персонального складу до стереотипів мислення та повсякденного життя) неможливо підступитися до прояснення особливостей освоєння нею накинутих Петербургом нових правил гри, до спроб реконструювати наслідки трансформаційних процесів на Слобожанщині та долю колишньої місцевої еліти. У перших розвідках з історії Слобідської України, підготовлених ще в кінці XVIIІ – першій половині XIX ст., заходи російської влади, спрямовані на зміни традиційного устрою слобідських полків, подаються як ланцюг логічних (з імперської точки зору) прогресивних кроків-перетворень1. Характерно, що в цих працях ­існування “вищого стану народонаселення” (“шляхетства” та “простих панів” і серед перших – “дворянських фамилій” Квіток, Шидловських, Захаржевських, Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела // Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій // Ред. кол. П. С. Сохань /відп. ред./ та ін. – Київ, 1991. – С. 24; Квитка И. И. Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 г. – Харьков, 1883 (уперше опубліковано 1812 р.). – С. 20; Квітка-Основ’яненко Г. Ф. О слободских полках // Зібрання творів у семи томах. – Київ, 1981. – Т. 7. – С. 48–50; Cрезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию. – Харьков, 1883. (уперше опубліковано 1839 р.). – С. 21–22. 1 

Кондратьєвих, Лесевицьких) поряд із “простим народом” констатується ще в найраніших хвилях переселенців2. Водночас, уже перші дослідники вказували на зловживання місцевої старшини в переддень реформ 60-х рр. XVІІІ ст. – надмірне збільшення кількості підданих, використання козаків у приватних інтересах, привласнення полкових грошей, що, врешті, додало аргументів до остаточної ліквідації “безпорядочности казачьего бытья Слободской Украины”3. Наголосимо, що дуже солідний матеріал до генеалогічних студій з історії козацької слобідської старшини представлено в п’яти томах фундаментальної праці архієпископа протягом 1857–1859 рр. (з 1848 р. – єпископа) Харківського й Охтирського Філарета (Дмитра Григоровича Гумілевського) “Историко-статистическое описание Харьковской епархии”4, археографічна цінність якої вже неодноразово відзначалася істориками5. 2  Cрезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины… – С. 5, 7; Гербель Н. Изюмский слободской казачий полк: 1651–1765. – Санкт-Петербург, 1852. – С. 28–29; Филарет (Гумилевский). Отделение І. Краткий обзор епархии и монастырей // Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Москва, 1859. – С. 6. 3  Cрезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины… – С. 21. 4  Филарет (Гумилевский). Отделение І. Краткий обзор епархии и монастырей // Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Харьков, 1859. – 322 с.; Його ж. Отделение ІІ. Уезды Харьковский и Валковский // Його ж. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Москва, 1857. – 335 с.; Його ж. Отделение ІІІ. Уезды Ахтырский и Богодуховский, Сумский и Лебединский. – Москва, 1857. – 606 с.; Його ж. Отделение ІV. Чугуевские округи военного поселения; уезды Змиевский и Волчанский // Його ж. Историкостатистическое описание Харьковской епархии. – Харьков, 1857. – 336 с.; Його ж. Отделение V. Изюмский, Купянский и Старобельский уезды; Купянские и Старобельские округи военного поселения // Його ж. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Харьков, 1858. – 450 с. 5 Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків, 1990. – С. 226–227; Пар­щик О.В. Архієпископ Філарет і його “Історико-статистичний опис Харківської єпархії” // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / Збірник наукових праць. – Харків, 2000. – С. 199–204; Тарасенко О. Ф. Архієпископ Філарет (Гумілевський) та його внесок у розвиток історичних студій в Україні в середині ХІХ століття / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Чернігів, 2001. – 205 с.; Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – Харків, 2003. – С. 7–8.

7


Зловживання старшини відзначається і в працях 60–80-х рр. ХІХ ст. Зокрема, досить гостро про старшину слобідських полків незадовго до їхнього розформування висловлювався П. Головинський: “...слобідські полковники й старшини забули про свою батьківщину”, були “зовсім байдужі до народних інтересів...” і дбали лише, аби “з дійсного свого становища здобути... власні користі”, тому й втратили колишню повагу до себе. За запропонованою автором схемою, на 1743–1765 рр. припадав період, коли було поновлено права слобідського козацтва, втрачені оcтаннім під час реформ князя Олексія Шаховського, а на 1765–1774 рр. – час, коли “Слободская Украина перестает быть Украиной”6. Цікаві міркування про період від реформ 30-х рр. ХVІІІ ст. до часу розформування полків навів у своїй праці А. Шиманов, цитуючи, при цьому, статтю з “Памятной книжечки Воронежской губернии на 1865–1866 г.” (виданої у м. Воронежі Статистичним комітетом 1867 р.)7. Дослідник оцінив реформи князя Олексія Шаховського як катастрофу “в житті народу”, що підготувала добрий ґрунт “для завершальних заходів” Катерини ІІ8. Однією з причин “насилля і захоплень із боку сильних у сфері поземельних володінь” А. Шиманов слушно вважав відсутність чіткого юридичного регулювання дрібного землеволодіння9. Лише з початком ґрунтовної наукової розробки історії Слобожанщини (80-і рр. ХІХ ст.) академіком Д. Багалієм, його колегами та учнями10 побачила світ перша розвідка, безпосередньо присвячена проблемі ліквідації полково-сотенного устрою краю, – стаття І. Теліченка “Протест слободской старшины против реформы 1765 г.”11 Крім усього, у цій статті було вперше використано лист та дві “цідулки”, надіслані з Петербурга 1764 р. полковником Ізюмського полку Федором Краснокутським до слобідської козацької ­старшини12.  Головинский П. А. Слободские казачьи полки. – Санкт-Петербург, 1864. – С. 188, 200.  Шиманов А. Л. Главнейшие моменты в истории землевладения Харьковской губернии. – Киев, 1883. – С. 41–45. 8 Там само. 9 Там само. – С. 48. 10 Ширше про це див.: Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – С. 11. 11 Теличенко И. Протест слободской старшины против реформы 1765 г. // Киевская старина. – Киев, 1880. – № 2. – С. 244–270. 12 Там само. – С. 252–255. 6 7

8

­ гадані документи дозволяють зауважити, що ставлення старшини З до змін могло бути неоднозначним. Сам Д. Багалій, виходячи з позицій народницької школи, взагалі заперечував шляхетське походження місцевих старшинських родів (відомим є його твердження – “Дворянство сих фамилій – се вигадки”13). На погляд ученого, слобідська старшина, з одного боку, була “зневажена” і “незадоволена” реформою (щоправда, її протест був “дуже скромний”), адже вона втрачала своє колишнє “політичне значення” і, таким чином, “незмірно більші права”. Проте, з іншого боку, тільки козацька старшина й виграла від ліквідації автономії краю, бо “могла втішатися набуттям нових прав дворянських”14. За нових соціальних умов вона намагалася “міцною стіною” відгородити себе від колишніх соратників, з якими тепер не мала жодних спільних інтересів15. Надзвичайно важливим внеском у з’ясування реакції слобідської старшини “перехідного стану”16 і бачення нею тільки-но проведених реформ стали ­статті Д. Багалія, присвячені аналізу депутатських наказів від дворян Слобідсько-Української губернії до Комісії Нового Уложення17. Вчений наголошував, що колишнє слобідське полкове керівництво “на ґрунті лояльності, яскраво вираженого патріотизму” намагалося зберегти за собою давніші особливі привілеї та здобути нові. Але, при цьому, відповідні прагнення все одно лишалися спробами “втілення старих станових ідеалів”18. Слід зауважити, що серед інших дослідників минулого краю на початку ХХ ст. становищем слобідської козацької старшини напередодні ліквідації полків цікавився В. Данилевич: саме серед ­рукописних матеріалів його фонду (що зберігаються в Інституті Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків, 1990. – С. 109.  Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования. – Харьков, 1905. – Т. 1. – С. 97; Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – С. 87, 110. 15  Багалей Д. И. Наказы Харьковского дворянства в Екатерининскую Комиссию 1767 года // Украинская старина (очерки, заметки, материалы из стародавнего Харьковского быта и ­культуры). – Харьков, 1898. – Вып. 1. – С. 19. 16 Там само. – С. 114. 17 Окрім вищеназваної праці, також: Багалей Д. И. К истории Екатерининской Комиссии для составления проекта Нового Уложения // Киевская старина. – Киев, 1885. – Т. 13. – С. 1–30; Його ж. Очерки из русской истории. – Харьков, 1913. – Т. 2. – С. 104–162; Його ж. Історія Слобідської України. – С. 112–127. 18 Багалей Д. И. Наказы Харьковского дворянства в Екатерининскую Комиссию 1767 года. – С. 37–38. 13 14


рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) відклалися копії документів з цієї проблеми, – атестати на полковництво й надання старшинських “чинів”, чолобитні про відставку, матеріали про відсторонення старшин від командування полками й, нарешті, фрагменти списків, ідентифікованих нами як “Щорічні” за 1760–1761 рр. та 1763–1764 рр.19 Учень Д. Багалія – В. Барвінський – у своєму короткому нарисі історії Харківської губернії повторив думку вчителя про те, що від реформ виграла лише козацька старшина20. А Є. Овчаренко у ґрунтовній розвідці, присвяченій проблемі землеволодіння краю, розглядаючи матеріали 40-х рр. ХVІІІ ст., згадував і про документи щодо “зловживань” у сфері поземельних відносин з боку козацької старшини та “російських панів”21. Слушну думку про причини ймовірної байдужості полковників до того, що “робилося в їхніх полках” (у досліджуваний період), висловив у 90-х рр. ХІХ ст. Є. Альбовський: керівництво полків втратило реальну владу над ними й потрапило в повну залежність від російського командування, конкурувати з яким було “не під силу”22. Радянський історик А. Ковалівський у своїй розвідці з історії міста Харкова, яка побачила світ на початку 30-х рр. ХХ ст., пов’язував втрату слобідськими полками їхньої автономії зі змінами напрямку торговельних шляхів у Російській імперії23. У загалом докладному дослідженні А. Слюсарського, присвяченому соціально-економічній історії Слобожанщини ХVІІ–­ХVІІІ ст.24, мотив зловживань слобідської старшини було гіперболізовано (зі зрозумілих причин). Старшину зображено визискувачами, проти яких у Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [далі: ІРНБУВ]. – Ф. ХХІХ. – Спр. 8. – Арк. 4–5 зв., 33–40, 44–44 зв., 154–158; Спр. 9. – Арк. 28, 32–40, 54. 20 Барвинский В. А. Исторический очерк Харьковской губернии. – Харьков, 1918. – С. 21. 21 Овчаренко Є. Земельна власність у Слобідській Україні в ХVІІ–ХVІІІ в., її походження і форми // Записки історико-філологічного відділу УАН. Праці історичної секції. – Київ, 1927. – Кн. ХІ. – С. 95. 22  Альбовский Е. История Харьковского слободского казачьего полка (1651– 1765 гг.). – Харьков, 1894. – С. 190. 23  Ковалівський А. П. Харків (культурно-історичний нарис). – Харків, 1930. – С. 26, 35–36. 24  Слюсарский А. Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины ХVІІ– ­ХVІІІ вв. – Харьков, 1964. – С. 143–180, 252–308, 366–370, 421–430. 19

часі загострення “класової боротьби в середині ХVІІІ ст.” і до ліквідації козацького устрою краю нижчі верстви місцевого населення боролися шляхом подання “скарг і прохань” (пасивна форма “протесту”), масових втеч (нерідко перетворювались на “збройні сутички з кріпосниками”), нарешті, через відмову “підкорятися”25. Водночас, у праці містяться дуже цінні кількісні дані про землеволодіння найвідоміших слобідських родів, також доволі докладно висвітлено розвиток торгівлі, промислів регіону протягом ХVІІ–­ХVІІІ ст.26 Що ж до “перетворення” самих полків, то на думку дослідника, цим місцеву старшину було урівняно в правах з російським дворянством27. Наприкінці ХVІІІ ст. серед привілейованого стану саме “дворяни-україн­ці” на території колишніх Сумського, Охтирського, Харківського та Ізюмського слобідських козацьких полків переважали (і володіли основною частиною земель), тоді як на Острогожчині більшість була за росіянами28. З другої половини 90-х рр. ХХ ст. соціальна історія Слобожанщини, зокрема історія козацької старшини слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст., стала об’єктом досліджень В. Маслійчука. У двох монографіях вченого докладно висвітлено процес формування старшинського прошарку козацьких полків Слобожанщини та трансформації його в окремий стан земле­власників, а також з’ясовано низку рис свідомості тогочасної “еліти реґіону”29. Продуктивним є запропонований дослідником підхід до вивчення старшинського прошарку (і Слобожанщини, і Гетьманщини) як до “родини” чи, швидше, “клану”, відносини в рамках якого розглядаються як “безпосередньо сімейні функції”30. Одну зі своїх статей дослідник присвятив біографії Там само. – С. 421–430. Там само. – С. 176. 27 Там само. – С. 366–370, 421–430. 28 Там само. – С. 174–176. 29 Маслійчук В. Л. Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654–1706 рр. – Харків, 1999. – 124 с.; Його ж. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – Харків, 2003. – 252 с. 30 Його ж. Козацька старшина слобідських полків ХVІІ–ХVІІІ ст.: “родинний клан” та досягнення соціального статусу // Київська старовина. – Київ, 2003. – № 1. – С. 42–59. Слід назвати також статті дослідника: Його ж. “Шляхетність” слобідсько-української козацької старшини другої половини XVII–XVIII століть (ономастика, геральдика, генеалогія) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2000. – Т. CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 236–246; Його ж. Радикальна реформа та “старий звичай” (Князь Олексій Шаховський і реформування слобідських полків 1733–1735 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський державний педагогічний університет; Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2004. – Т. 10 (Нова серія). – С. 15–42. 25 26

9


“­ непересічної для місцевої історії людини” – ізюмського полковника Федора Хомича Краснокутського. Власне, ця стаття є другою (після праці І. Теліченка) спеціальною спробою наблизитися до позиції чи, точніше, “опозиційності старшини реформі 1765 р.”31 В останній час суттєві кроки зроблено в напрямку геральдичних студій з історії Слобідської України та вивчення військової справи в козацьких полках краю. Зокрема, О. Однороженком підготовлено цінну статтю про родовий герб Донців-Захаржевських, у якій автор переконливо довів, що для козацької слобідської старшини другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. власні герби були “одним з голов­ них зовнішніх атрибутів соціальної ідентифікації”32. Д. Журавльов у дисертаційному дослідженні слушно наголосив на тому, що заходи російського уряду щодо регуляризації та уніфікації також стали чинником, який провокував ліквідацію козацького устрою Слобідської України. Як привід було використано виснаження слобідських полків унаслідок участі у війнах та закордонних походах російської армії першої половини ХVІІІ ст. та поступове й неухильне зниження боєздатності цих полків, занепад козацьких господарств та спроби старшини й заможних козаків відкупитися від участі в кампаніях33. Слід констатувати, що історія слобідської старшини доби реформ 60-х рр. XVІІІ ст. так і не стала об’єктом спеціальних студій. Украй вузькою є джерельна база, якою оперували дослідники і на основі якої вибудувано історіографічний наратив слобідської історії 60-х рр. ХVІІІ ст. Переважно використовувалися лише законодавчі акти та джерела про зловживання старшини. Тож цілком ­очевидною є потреба суттєвого розширення актуалізованої джерельної бази дослідження. Зокрема, значний інформаційний потенціал ­мають обліково-­статистичні джерела, які до сьогодні фактично не ­використовувалися. Йдеться про “Щорічні списки” (1760–1764 рр.),  Його ж. Федір Хомич Краснокутський – представник старшинського прошарку слобідських полків XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / Збірник наукових праць. – Харків, 2000. – С. 178–183. 32  Однороженко О. А. Родовий герб Донців-Захаржевських як відображення процесів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький період // Матеріали п’ятої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції (20–21 листопада 2003 р.). Ч. ІІ. Історія Сумщини з найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Новітня історія Сумщини. – Суми, 2003. – С. 71–75. 33  Журавльов Д. В. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2003. – С. 173–174. 31

10

“Іменні списки” (1765 р.) та “Генеалогічні відомості” (1765–1767 рр.), які й стали об’єктом цієї археографічної публікації. Жоден зі списків козацької старшини 60-х рр. XVIII ст. не був уведений до наукового вжитку. З деякими “Щорічними списками”, як уже згадувалося, мав справу В. Данилевич34. Працюючи в Московському відділенні Загального архіву Головного Штабу в 1905 р.35, учений переглядав документи, що його зацікавили, й робив виписки. На таку думку наштовхують зовнішні особливості скопійованих фрагментів, а саме той факт, що ці фрагменти розкреслено від руки, а назви рубрик у більшості випадків відсутні (проте зроблено відповідні поклики) і, як правило, виписано лише перші дані. Саме з огляду на таку специфіку матеріалів “фрагменти Данилевича” в нашій археографічній публікації представлено окремо. Наголосимо також, що названі виписки було ідентифіковано саме як уривки “Щорічних списків” Острогозького полку 1760 р., Сумського та Харківського – 1761 р., усіх п’яти полків – 1763 р. та Ізюмського – 1764 р. Це зроблено на підставі зіставлення виписок з повними “Щорічними” списками п’яти полків 1762 р. і Сумського – 1764 р.

Списки слобідської козацької старшини 60-х рр. ХVІІІ ст. як історичне джерело

1. Канцелярські установи Слобожанщини Списки слобідської старшини 60-х рр. ХVІІІ ст. були органічним продуктом діловодства канцелярських установ Слобожанщини. До останніх у першій половині десятиліття належали сотенні ратуші, п’ять полкових канцелярій та Бригадна канцелярія слобідських полків, а в другій – комісарські правління, чотири провінційні та губернська канцелярії36. ІРНБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 9. – Арк. 28, 33, 35–40. Там само. – Спр. 8. – Арк. 1–2 зв. 36 Страница из истории благоустройства города Харькова (1760–1765) // Харьковский зборник. Литературное приложение к “Харьковскому календарю” на 1887 г. – Харьков, 1887. – Вып. 1. – С. 182–183; Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний) в XVI–XVIII столетиях. – Харьков, 1890. – Т. 2. – С. 295–296; Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова… – Т. 1. – С. 95; Посохов С. И., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы. – Харьков, 1997. – С. 7–8. 34 35


Полкові ратуші було перетворено на полкові канцелярії під час реформ, проведених “в армійському дусі”37 на Слобожанщині в 1733–1734 рр. князем Олексієм Шаховським. Ці установи було урівняно з провінційними канцеляріями, й у своїй діяльності вони мали ­керуватися Генеральним Регламентом Петра І. Судочинство повинно було здійснюватися за “Уложенням” та указами, а для урегулювання поземельних відносин при канцеляріях влаштовувалися кріпосні контори. Очолював полкову канцелярію полковник, а “присутствовали” полкові старшини – обозний, суддя, ротмістр, осавул та полкові писарі. Якщо полк виходив у похід, лишався тільки суддя з п ­ исарями38. Як видно з документів, підготовлених у канцеляріях у першій половині 60-х рр. ХVІІІ ст., безпосередньо технічну процедуру виконували штатні особи, які, мовою джерел, перебували “у письменных находящихся по полковой канцелярии и по дистрикту дел”39. Про осіб, які працювали в Сумській полковій канцелярії, пощастило з’ясувати окремі біографічні та просопографічні дані. Спершу, вивчаючи документи, довелося виділяти окремі ­почерки*. До уваги бралася висота, ширина літер, їхня заокругленість чи Основними працями, використаними під час палеографічного аналізу, були такі: Беляев И. С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей ХV–ХVІІІ столетий со снимками: устава и полуустава, азбуки, отдельных слов и целых букв, вязи и белорусского письма.– Москва, 1907. – С. 4–31; Введенський А., Дяченко В., Стрельський В. Основи палеографії // Введенський А., Дяченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. – Київ, 1963. – С. 68–103; Іваницька І. О. Розвиток письма на Слобожанщині в кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. – Київ, 1968. – С. 181–186; Її ж. Палеография архивных документов местных административных учреждений Слободской Украины в ХVІІІ в. // Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. – Київ, 1965. – С. 231–238; Колесников И. Палеография документальной /архивной/ письменности // Архивное дело. – Москва, 1939. – Вып. 4/52. – С. 15–35; Тихомиров М. Н., Муравьев А. В. Русская палеография. – Москва, 1982. – С. 3–4, 11, 23–36, 41–43, 182–191; Черепнин Л. В. Русская палеография. – Москва, 1956. – С. 3–25, 427–483. * 

Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова... – Т. 1. – С. 94.  Cрезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины… – С. 16; Полное собрание законов Российской империи [далі: ПСЗ]. – Т. ІХ. – С. 78, 403–404. 39  Центральний державний історичний архів України в м. Києві [далі: ЦДІАУК]. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 71 зв. 37 38

г­ оструватість, нахил, просте чи “кучеряве” написання, характерні накреслення окремих літер та їхніх елементів (зокрема, петельки на подовжених частинах, хвильки, гачечки, особливо, якщо це не було технічною необхідністю). Саме подібні риси і маркують писаний певною особою текст, виявляють індивідуальність її підходу, а значить, і вирізняють її почерк серед інших почерків. Далі, спираючись на виділені таким чином палеографічні особливості, порівнювалися окремі тексти, слова і, безумовно, літери. Спершу почерки нумерувались, а потім відповідно до характерних рис кожного з’явилися й робочі назви. Відтак точно було виділено шість почерків, які належали різним особам. Чотири з них ідентифіковано. Перелік виділених почерків і осіб, яким вони належали, має такий вигляд: ▪ № 1 “кучерявий” – “подканцеляристъ Михаила фон Θилерсъ”; ▪ № 2 ?! (виділено не точно); ▪ № 3 “гострий”; ▪ № 4 “квадратний” – “подканцеляристъ Яковъ Коровкинъ”; ▪  № 5 “кучерявий”, “прямий”– “сумской житель Михайло Железняковъ”; ▪ № 6 “тоненький” – “сумской житель Степанъ ­ Быковцовъ”; ▪ № 7 “кругленький”40. Окремі з названих осіб працювали в Сумській полковій канцелярії не один рік – підготовлені ними документи зустрічаємо за 1762 і 1764 рр. (№ 1, № 4). Михайло фон Філерс був другим сином Кіндрата Івановича фон Філерса і на зламі 1765–1766 рр. мав 17 ­років41. Його старший брат Іван почав служити, як і інші діти старшин (“з сотничих детей”), підпрапорним 1762 р. і після сформування 1765 р. гусарського полку (на основі Сумського козацького) продовжив у ньому службу вахмістром42. Сам Михайло далі служив у тому ж полку капралом, так і не встигнувши здобути “подпрапорнический чин”43. Третій брат Андрій на зламі 1765–1766 рр. навчався “в ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 19–19 зв.; Спр. 84. – Арк. 30, 50–50 зв., 69 (№ 1); Спр. 17. – Арк. 20–20 зв., 31 (№ 2), 27 (№ 3); Спр. 83. – Арк. 49–49 зв., 66–66 зв.; Спр. 84. – Арк. 40 (№ 4); Спр. 83. – Арк. 7, 37–39 зв., 46–46 зв., 57–57 зв. (№ 5), 71–74 зв. (№ 6), 75 (№ 7?). 41 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 5. 42 Там само. – Спр. 62. – Арк. 31 зв.; Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 83 зв.–84; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 5. 43 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 5. 40

11


у­ чилищах”44. Брати були нащадками Івана Борисовича фон Філерса, вихідця з Голландії, який прапорщиком почав служити в російській армії і “за понесенныя раны” в ході її виконання пішов у відставку прем’єр-майором45. Тож його син Кіндрат вступив до Сумського полку “с маеорских детей… в подпрапорные” 1740 р., був рік на ординації у бригадира Олексія Лесевицького, “во многих от полковой канцелярии посилках… у збору в Сумском полку таможенных и прот­ чих денег… зборщиком”, а з 1747 р. – сотником Новоменської сотні того ж таки полку46. Він брав участь, як і багато інших слобідських старшин, у Прусському поході 1756–1757 рр., а під час ліквідації полково-сотенного устрою на Слобожанщині звинувачувався “в завладении грунтов, в лихоимстве, во употреблении в насильственные работизны... и в протчем”, з приводу чого проводилося слідство47. Станом на 1767 р. він значиться відставним поручиком у списках дворян Сумської провінції48. Як бачимо, окремі представники вищої соціальної верстви Слобожанщини – старшинської – починали службу саме в полковій канцелярії. Проте були й суто “канцелярські” родини. Данило та Степан Биковцови, як і їхній батько Євстафій Федорович, перебували на “канцелярській службі” “издавна” (причому, саме молодший син готував батькову чолобитну 1763 р.)49. Сам Євстафій почав служити в Сумській полковій канцелярії “у письменных дел” з 1730 р. і більше ніж тридцять років (відповідно до його чолобитної) добре служив, виконуючи найрізноманітніші завдання, до того ж не лише в згаданій полковій установі. Він брав участь у проведенні перепису жителів слобідських полків майором Михайлом Хрущовим 1732 р. (“у сочинения и отправления” відповідних “відомостей”), у збиранні консистенських зборів для розквартированих на зимові квартири полків, “в высилки в разные места посполитых казаков... и у протчих дел и посылках, а особливо того у письменных нахоТам само. Там само. – Арк. 5; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 67. 46 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 21. 47 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 8 зв. 48 Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта... – Т. 1. – С. 337; Т. 2. – С. 187. 49 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 71–75 (далі відомості про цю особу подаються також за цим документом, тому знову на нього покликатися не будемо). 44 45

12

дящихся по полковой канцелярии и по дистрикту [Сумському. – С. П.] дел же...”. Два роки (1741–1743 рр.) Євстафій служив копії­ стом в “Комиссии учреждения слободских полков”. У 1743 р. його підвищили до канцеляриста. За час служби він був у Ревізійній колегії в Москві, пізніше – “для исправления письменных дел” у князя Костянтина Кантемира. 1758 р. його “напрасно и неправильно”, арештованого і “скованного руками и ногами” відправили до Москви. Повернувшись, Євстафій продовжував служити в полковій канцелярії, неодноразово виконуючи обов’язки полкового писаря. 1763 р. Євстафій Биковцов подав чолобитну з проханням про призначення “ко внутренним делам”, бо за станом здоров’я “всегдашней канцелярской службы” продовжувати не міг. Водночас, він нагадував про двох своїх синів, які так само служили в цій установі. Саме прізвище його старшого сина Данила відкриває список канцеляристів Сумського полку 1764 р.50 Характерно, що служба в полковій канцелярії була способом потрапити на керівні посади в полку для вихідців з нестаршинського середовища. Це особливо добре прослідковується за просопографічними відомостями старших та молодших писарів слобідських полків періоду ліквідації останніх. Зокрема, старший полковий писар Острогозького полку Іван Тимошенков починав службу 1741 р. “при полковой канцелярии” і лише 1745 р. став підканцеляристом, ще за два роки – канцеляристом. За цей час він був “для письма” копіїстом під час перепису 1743 р. та в Бригадній канцелярії (п’ять років) “для исправления письменных дел”, у справах якої їздив до Москви та Петербурга. До уряду старшого полкового писаря він дослужився 1759 р. Канцелярським писарем був спершу й молодший полковий писар Ізюмського полку Яків Таранухін, “канцелярским служителем” – старший полковий писар Охтирського Климент Филипович, “писцом” – молодший полковий писар Острогозького Федір Тимошенков. “Канцеляристом” (з 1719 р., брав участь у переписі 1722 р.) був і молодший полковий осавул Острогозького полку Микита Бутков. А Ізюмський полковий суддя Семен Любашевський починав сотенним писарем у 1731 р., до 1741 р. був “в писарском и канцелярском звании”, потім одержав підвищення до молодшого, а в 1746 р. – старшого 50

Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 24 зв.; Спр. 84. – Арк. 6, 71–75.


полкового писаря. У 1755 р. йому було надано уряд полкового судді51. Можливо (за ономастичними даними), родинні зв’язки були й між підканцеляристом Сумської полкової канцелярії Яковом Коровкіним та канцелярським писарем Харківської – Іваном Єрофейовичем Коровкіним52. Уже після сформування Сумського гусарського полку продовжував у ньому служити писарем з “чином” унтер-офіцера й Михайло Желєзняков53. Ситуація в полкових канцеляріях змінилася з початком діяльності “Комиссии о слободских полках” на чолі з Євдокимом Щербініним, зорганізованої для розслідування скарг на зловживання слобідської старшини (“чем и от кого казаки и обыватели тягость чувствуют”) і ревізування фінансово-фіскальної діяльності керівних полкових установ загалом (у чому й виявилися “непорядки”)54. За результатами її роботи сенаторами Яковом Шаховським, Петром Паніним та Адамом Олсуф’євим було підготовлено й представлено 16 грудня 1764 р. імператриці Катерині ІІ “доклад”, який нею було затверджено. У документі йшлося про негаразди в тогочасних слобідських полках. Тож з метою “пресечения закостенелых порядков и установления лучших” пропонувалося “правление канцелярий слободских полков совсем уничтожить” і “учредить особливую губернию... Слободско-Украинскую” з центром у тому полку, який найзручніше розташований (ним став Харківський), а інші чотири полкових міста перетворити на повітові; замість же “совсем непрочных и неспособных” козацьких полків, сформувати п’ять гусарських. Нарешті, Євдоким Щербінін до призначення губернатора мав перебувати в краю і по-новому облаштовувати його “с властию губернаторскою”. “О существе надобности и пользе” усіх змін було повідомлено спеціально підготовленим Маніфестом ­імператриці від 28 липня 1765 р., який 26 серпня того ж року раТам само. – Спр. 3. – Арк. 4 зв., 10–11 зв.  Там само. – Спр. 17. – Арк. 5; Спр. 83. – Арк. 49–49 зв., 66–66 зв.; Спр. 84. – Арк. 40. 53 Там само. – Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 142. – Арк. 30. 54 ПСЗ. – Т. ХVІ. – С. 173–174; також про діяльність Комісії: Там само. – С. 156– 157, 302–303, 577–578; Альбовский Е. История Харьковского слободского казачьего полка (1651–1765 гг.). – С. 205–207; Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – С. 85–86. 51 52

зом із “Інструкцією” Слобідсько-Українському губернаторові (від 6 липня) було розіслано55. Втілити в життя затверджені у “докладі” зміни мала “Комиссия для преобразования слободских полков в особливую губернию” на чолі з тим же Євдокимом Щербініним. Вона була створена відповідно до сенатського указу від 28 лютого 1765 р. До її складу увійшли п’ять обер- та унтер-офіцерів і вісім солдат; дозволялося також залучати (“употреблять”) представників служилої слобідської полкової та сотенної старшини56. Нарешті, 3 березня було затверджено “доклад” “Об учреждении из слободских полков 5 полевых гусарских, о комплектовании и содержании оных”57, а 20 травня з’явилася “Высочайшая резолюция” на черговий “доклад” уже згаданих трьох сенаторів, за яким передбачалося “по состоянию в слободских полках немалого числа душ и нынешних в полковых канцеляриях дел” улаштувати ці установи “не уездными, но провинциальными воеводскими канцеляриями”58. Отже, колишніх чотири полкові канцелярії тепер мали іменуватися провінційними (Ізюмська, Острогозька, Охтирська та Сумська), а Харківська ставала губернською – Слобідсько-Українською. Крім того, кожна з п’яти провінцій поділялася на шість комісарств з центрами в колишніх сотенних містечках. Як бачимо, процес законодавчого оформлення ліквідації традиційного (козацького) та введення нового (загальноімперського) устрою Слобожанщини не був одномоментним актом і розтягнувся більше ніж на півроку. Зрозуміло, що на виконання розпоряджень верховної влади витрачалося ще більше часу. Так, за даними “Іменних списків” (І, ІІ) попри те, що “козачья служба” була “в силу Высочайшей конфирмации [на “доклад” від 16 грудня 1764 р. – С. П.] переформирована на другое, регулярное, состояние” (із “докладу” від 20 травня 1765 р.)59 і 3 березня 1765 р. затверджено рішення про формування гусарських полків, 3 (!), 6 і 13 березня, ба навіть 7 квітня (!!!), того ж таки року в козацькі слобідські полки було призначено нових підпрапорних60. ПСЗ. – Т. ХVІІ. – С. 181–189, 194–195. Там само. – Т. ХVІІ. – С. 74–75. 57 Там само. – С. 77. 58 Там само. – С. 133–136. 59 Там само. – С. 134. 60 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 64–64 зв. 55 56

13


Повертаючись до ще не зреформованого Євдокимом Щербініним устрою Слобожанщини в першій половині 60-х рр. ХVІІІ ст., нагадає­ мо, що п’ять козацьких полків очолював бригадир. 1762 р. ним був Дмитро Антонович ­Банческул61, 1763–1764 рр. – Микита Васильович Поскочин62 (але 1763 р. відповідні обов’язки виконував полковник Охтирського полку Михайло Боярський63), а з 1764 р. до 3 березня 1765 р. – Вілим Іванович Бринк64. При бригадирові діяла канцелярія. Наступним в ієрархії був командир Української дивізії. З 1762 р. ним був Петро Іванович Оліц65. Нарешті, з 1726 р. слобідські козацькі полки перебували в підпорядкуванні Воєнної колегії. Зокрема, за грамотою імператриці Єлисавети від 22 листопада 1743 р., якою поверталися скасовані внаслідок реформ князя Олексія Шаховського жалувані їм привілеї, зауважувалося перебування полків “в ведении по военным делам и в произведении в чины в Военной коллегии, а судными и разыскными делами – по-прежнему в Белегороде у губернатора”66. *** Результати філігранологічного аналізу не стосуються процедури укладання документів безпосередньо, проте дозволяють зробити певні висновки щодо сортів паперу, який використовувався у канцелярському обігові відповідних установ Слобожанщини в 60-х рр. ХVІІІ ст. Можна стверджувати, що його виготовляли, принаймні, на двох російських фабриках. Перша була заснована 1722 р. у с. Спаському Мединського повіту Калузької губернії Тимофієм Філатовим Карамишевим, а з 1732 р. перейшла в повну власність Афанасія Абрамовича Гончарова67. Для паперу, виготовленого на цій фабриці, були характерними кілька філіграней. Зокрема, в одній з них використовувалися ініціали власника – літери “А” та “Г”. Як літерну частину, їх було виявлено й Там само. – Спр. 17. – Арк. 35. Гербель Н. Изюмский слободской полк... – С. 150. 63 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 2. 64 Гербель Н. Изюмский слободской полк... – С. 150. 65 Там само. – С. 149. 66 Сборник судебных решений, состязательных бумаг, грамот, указов и других документов, относящихся к вопросу о старозаимочном землевладении в местности бывшей Слободской Украины // Сост. Гуров В. В., Бродский Е. К. – Харьков, 1884. – С. 532. 67  Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. – Москва, 1959. – С. 152. 61 62

14

­ ами68. Складнішою була контрамарка відповідного водяного знака н у вигляді монограми з тих самих букв. За час використання відбулася своєрідна еволюція монограми69: зразки 1740-х рр. мали дві перекладинки, що нагадували про літеру “А”, проте пізніші, зокрема й ті, з якими познайомилися ми, таких “маркерів” уже не мали. Навіть Миколі Лихачову не вдалося розшифрувати цей вензель, тому він називав його в своїх каталогах “валютою”70. Але саме в цих, дуже добре підготовлених працях, пощастило відшукати два зразки: № 3567 і № 356871 (мал. 1 а). Ліва та права частини виялених філіграней є ідентичними до останніх. Проте знак майстра зареєстрований тільки як елемент однієї з філіграней, до того ж приблизно вдвічі менший72. Для паперу фабрики Афанасія Гончарова характерними були й різноманітні варіанти малюнка “Pro Patria” (“За Батьківщину”). Прототипом останнього стало зображення на гербі Нідерландів: дівчина у фрігійському ковпаку (як уособлення цієї держави) зі списом у руці сидить за загорожею і направляє лева, який тримає в одній лапі меч, а в другій – сім дротиків. Тому другою назвою відповідного емблематичного зображення було “Garden of Holland”. Водяні знаки з ним були популярними в Західній Європі з кінця ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. З 1740-х рр. іноземні філіграні почали використовувати у виробництві паперу на російських фабриках. При цьому філіграні видозмінювали – опускали одні елементи й додавали інші74. Зокрема, у виявлених варіантах схематично зображено не спис, а жезл, герба й лева немає, натомість проставлено літери – ініціали власника папірні75. До речі, у даному випадку результати філігранологічного аналізу підтверджуЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 26, 28, 32–33 й інші; Спр. 83. – Арк. 37, 39, 45 й інші; Спр. 84. – Арк. 74–75, 78. 69 Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля... – С. 13–14. 70 Лихачев Н. П. Часть ІІ: Предметный и хронологический показатель // Палео­ графическое значение водяных знаков. – Санкт-Петербург, 1899. – С. 241–242. 71 Лихачев Н. П. Часть ІІІ: Альбом снимков // Палеографическое значение водяных знаков. – Санкт-Петербург, 1899. – С. СDLXXXII. 72 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 15–16, 22, 36–36 зв., 42–42 зв., 45; Спр. 84. – Арк. 23–23 зв. 73 Лихачев Н. П. Часть ІІІ: Альбом снимков // Палеографическое значение водяных знаков. – С. СDLXXXII. 74 Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля ... – С. 15, 20, 26–28, 37–39. 75 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83, 62–62 зв., 79–79 зв.; Спр. 84. – Арк. 33–33 зв. 68


ють датування документів: саме 1762–1763 рр. вказано С. Клепіковим до зразка практично тотожного до виявленого (мал. 1 б)76. Більше того, папір, закуплений ще в першій половині 60-х рр. ХVІІІ ст., використовували й у другій половині десятиліття: зображення “Pro Patria”, ідентичне до опублікованого в альбомі згаданого вище дослідника (мал. 1 б)77, проглядається на папері документів цих років (“Генеалогічні відомості – 1, 2”78). Те ж саме можна сказати й про другий сорт паперу. Його виготовляли на фабриці Олексія Івановича Затрапезного, яка з 1764 р. перейшла у власність Сави Собакіна-Яковлєва80. Для цього сорту характерною була філігрань із зображенням ведмедя з сокирою – елемента герба міста Ярославля (мал. 1 в)81. При цьому обрамлення навколо фантастичної фігури може бути своєрідним хронологічним індикатором цього водяного ­знака83. У нашому випадку, щоправда, це не підтвердилося.Натомість,вдалосячіткопрочитати літерну частину філіграні – “ЯМАЗ” (“Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного”, для ­документів 1763– ­1764 рр.84) та “ЯМСЯ” (“Ярославская мануфактура Савы Яковлева”, для документів 1766–1767 рр.85).

*** Таким чином, 60-і рр. ХVІІІ ст. були завершальним етапом функціонування сотенних ратуш, п’яти полкових і Бригадної канцелярій Слобожанщини та початковим – комісарських правлінь, чотирьох провінційних і губернської канцелярій. Схоже, на цей час їхня діловодна практика мало чим відрізнялася від діловодства інших адміністративних установ Російської імперії. Загалом, це логічно, адже канцелярії Слобожанщини функціонували з останніми в одній системі. Найперше, це виявляється в різновидах документів, які перебували в обігові: “ордери” – для кореспонденції вищих установ з нижчими (від Бригадної канцелярії – до полкових канцелярій, від полкових канцелярій – до сотенних ратуш), “рапорти” – для кореспонденції в зворотному напрямку, “донесення”, “чолобитні”, “списки”, “відомості”. Діловодна ж мова підготовлених у слобідських канцеляріях документів, так само, має дві визначальні риси, що добре прослідковується за такими формалізованими, як наші, джерелами: по-перше, використання лексики й граматичних конструкцій російської мови; по-друге, тексти документів є суцільними потоками канцелярських формул. 76 Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля... – С. 162. Опрацьовуючи їх, постійно доводиться 77 Там само. натрапляти в різних документах на ті 78 ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. ж самі усталені вирази, на зразок: “...в 36–36 зв.; Спр. 116. – Арк. 39–39 зв., 79–79 зв. 79 службу вступил... и... находился... поКлепиков С. А. Филиграни и штемпеля... – С. 162. 80 Мал. 1 а. Філіграні паперу виробництва фабрики ступал добропорядочно и исправно... Там само. – С. 30. 81 А. Гончарова73 Черепнин. Л. В. Русская палеография. – Москва, за которые ево ­продолжаемые верные и 1956. – С. 462. усердные ­службы...”86. Тому й виникає 82 Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля... – С. 239. 83 Клепиков С. А. Филиграни и штемпеля... – С. 30; Щепкин В. Н. Русская палео- логічне запитання: що насправді приховане за цими штампами. графия. – Москва, 1999. – С. 116. 84  ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 39а – 39а зв.; Ф. 1817. – Спр. 83. – Арк. 70–70 зв.; Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства ХVІІІ – начала ХХ века. – Москва, 1978. – С. 61. 85  ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 36–36 зв.; Спр. 116. – Арк. 39–39 зв., 79–79 зв.

86

Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 56.

15


2. “Щорічні списки” 1760–1764 рр. та комплекс ­супровідних документів до них 2. 1. Особливості укладання

Мал. 1 б. “Pro Patria” – філігрань паперу виробництва фабрики А. Гончарова79

“Щорічні списки” (“Годовые списки” або “Единовременные списки”87) – обліково-статистичні виконавчі документальні джерела звітного характеру, які щорічно з комплексом супровідних матеріалів до них укладали в кожній з п’яти полкових канцелярій слобідських полків і потім надсилали до Бригадної. Вперше їх було підготовлено 1758 р. відповідно до ордеру бригадира князя Дмитра Кантемира від 31 липня 1757 р. “для порядочного в слободских полках в чины произвождения”88. На жаль, списків 1758–1759 рр. виявити не вдалося. Запропонована назва досліджуваних документів є умовною. Заголовки списків, підготовлених у п’яти полкових канцеляріях, відрізняються між собою. Уточнення “годовой” зустрічається тільки в списку Ізюмського полку, тоді як у матеріалах Охтирського та Харківського використовується поняття “именной”, Острогозького – “коликое число”, Сумського – “Список... полку...”89. Проте саме назва “Щорічний список” є ідентифікативною та найприйнятнішою за своєю стислістю для цього різновиду обліково-статистичних джерел, оскільки в ній відображається найяскравіша відмінність їх від двох інших різновидів таких джерел (“Іменних списків” та “Генеалогічних відомостей”) – щорічна підготовка. Одним з найповніших Наприклад: “Ведомост убылих и перемененних чинамї послѣ отправленного в прошлом 1761-м году единовременного годового списка Сумского полку чинах...” (Там само. – Арк. 28); також: “…Харковского полку о полковнику, полковой ї сотенной старшинѣ, подпрапорныхъ ї канцеляристах нынешнего [1]762 году едино­ временные списки… полковая канцелярия представляетъ...” (з рапорту Харківської полкової канцелярії 1762 р. – Там само. – Арк. 76); “Списокъ годовой ω состоящихъ в слободскомъ Изюмскомъ полку комплектних полковыхъ и сотеннихъ старшинахъ, подпрапорнихъ и канцеляристахъ...” (Там само. – Арк. 91); нарешті: “До установления о посилки всех слободских […], в том числе ї Изюмского, полковъ о полковниках, полкових ї сотенних старшинах и подпрапорних единовременних погодно списковъ порядка, сотники счисляемї были в комплекте по старшинству со вступленїя в настоящия чини... Въ [1]757 году июля 31 дня... оние единовременние списки для порядочного в слободских полках в чини произвождения присилат велено...” (з екстракту Ізюмської полкової канцелярії 1762 р. – Там само. – Арк. 111). 88 Там само. – Арк. 111. 89 Там само. – Арк. 21, 38, 52, 77, 91. 87

Мал. 1 в. “Ведмідь із сокирою” – елемент філіграней паперу виробниц­тва фабрики  С. Собакіна-Яковлєва 16


варіантів автентичної назви, який зустрівся в джерелах, є такий: “Списокъ слободского Сумского полку о полковнику, полковой и сотенной старшинѣ, тож подпрапорнимъ ї канцеляристамъ: кто с которого году, мц̃а и числа в службу вступили, ї действително состоятъ в настоящих чинах, кто в штрафах ї пороках былъ, ї к повишению достоинъ, и кто не достоинъ, и за какими пороками. 1762 году”90. Два етапи первинної підготовки “Щорічних списків” відбувалися у кожній з п’яти полкових канцелярій. На першому – список укладали по “формам” “каким образомъ оные списки присылать”, надісланих разом зі згаданим ордером від 31 липня 1757 р.91 За документами Ізюм­ ської полкової канцелярії, “Щорічний список” був написаний уже на другу половину серпня92. На наступному етапі відбувалося ознайом­ лення старшин зі списками й засвідчення його кожним із них. Джерела, на основі яких у полкових канцеляріях укладали списки та супровідні матеріали до них, виявити не вдалося. Схоже, ними виступали документи, які мали в своєму розпорядженні полкові канцелярії, та свідчення самих старшин, адже згадки про це вміщують джерела двох інших різновидів93. Загалом, текстовий (а значить, і генетичний) зв’язок “Щорічних” та “Іменних списків” є очевидним (детальніше про це нижче). Цілком імовірно, що “Щорічні списки” на поточний рік укладались на основі підготовлених за попередні, з внесенням необхідних змін. Відштовхуючись від останніх, “фіксувалося” місце кожного старшини. Необхідність змінювати дані, вміщені у визначений набір, виникала лише щодо окремих осіб (це зумовлювалося характером представленої інформації). Як свідчать документи Ізюмської полкової канцелярії, до кінця вересня в полкових канцеляріях тривала процедура засвідчення підготовленого списку – другий (і останній) етап його підготовки. Вона полягала в тому, що кожний полковий і сотенний старшина мав ознайомитись з укладеним на поточний рік списком та засвідчити особистим підписом свою згоду із запропонованим порядком “чинів”. До кожного із старшин полкова канцелярія надсилала окремий Там само. – Арк. 21. Там само. – Арк. 111. 92 Там само. – Арк. 100, 106–110 зв. 93 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 39–39 зв. 90

о­ рдер, в якому було “велено... для подписания о старшинах и других чинов единовременного годового списка” приїхати зі своєї сотні до полкового міста. Вся старшина не збиралася одночасно. По мірі того, як її представники з’являлися в полковій канцелярії, їм зачитували “сочиненной список”, який вони мали підписати94. Ця, на перший погляд, досить звична діловодна процедура насправді означала, що кожен старшина погоджувався зі списком, а звідси – з визначеними йому та іншим старшинам місцями в ньому та можливостями кар’єрного просування. Водночас, підпис підтверджував, що представлені в списку дані про службу кожного відповідали дійсності. Порядок розміщення підписів на документах не був випадковим: щодо нього діяв принцип “старшинства” “чинів”, тобто, починаючи від полковника, до “наймолодшого” сотника. Лише в атестатах полкової та сотенної старшини підписи розміщувалися у зворотному порядку. Хоча цей принцип іноді порушувався стосовно деяких “чинів”, в цілому він витримувався. До того ж, на окремих документах зустрічаються значні проміжки між сусідніми підписами95. Складається враження, що за відсутності відповідної особи для її засвідчення залишали вільне місце. Як було сказано вище, час подання матеріалів до Бригадної канцелярії не був чітко визначеним. З кожного полку їх надсилали протягом вересня – листопада поточного року. Проте комплектність досягалася лише на початку наступного, оскільки документи мог­ли повертати до полкових канцелярій “ко исправлению”. Подібне трапилося з документами Харківського полку за 1762 р., а матеріа­ли Сумського й Ізюмського поверталися двічі. До негараздів, на які звертали увагу в Бригадній канцелярії, належали: порушення встановлених діловодних норм (оформлення чолобитних на звичайному, а не “гербовому” папері), відсутність деяких обов’язкових документів, ситуація, коли атестовані до відставки не з’являлися в цій установі одночасно з надходженням щорічних матеріалів. Зверталася увага й на зміст надісланих документів. Приміром, у тому ж таки 1762 р. Сумська полкова канцелярія “противно установленному порядку” одних неграмотних старшин представила “достойными”, а інших “недостойными” підвищення, про що було наголошено Бригадною

91

94 95

Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 106–110 зв. Там само. – Арк. 74.

17


канцелярією у відповідному ордері. Ізюмська канцелярія мала викласти в окремому екстракті причини, які завадили всій старшині полку підписати “Щорічний список”96. Отже, в Бригадній канцелярії досить уважно ставилися до одержаних документів. Надіслані “Щорічні списки” тут копіювали. Ці копії й осіли в архіві установи, й на сьогодні стан їхньої збереженості є добрим. Якість виконання копій була високою. Виняток становлять тільки матеріали Харківського полку. Вони скопійовані недбало. До того ж, коли аркуші підшивали в “дело”, переплутали їхні місця. Це дещо ускладнює опрацювання джерела. Водночас, розбірливим, добре читабельним почерком виконано копії з матеріалів Сумського та Острогозького полків. Як видно з відповідної скріпи, їх “свѣ//ди// тел//ство//валъ// сло//бодъ//ского Їзюм//скогω// полку// козак// Михаилъ// Северинов”97. Безпосередню роботу з переписування документів виконували в Бригадній канцелярії кілька осіб. Оригіналів самих “Щорічних списків” поки що не виявлено. Очевидно, їх відсилали до Воєнної колегії. У той же час, супровідні документи осіли як в оригіналах, так і в копіях. Це дало можливість перевірити якість виконання останніх. Одночасно зі згаданим вище ордером бригадира Дмитра Кантемира від 31 липня 1757 р. до полкових канцелярій було надіслано “каким образом оные списки присылать формы”. В одній із них було вказано порядок розміщення прізвищ представників особового складу старшинського корпусу кожного полку: “...писать адин за адним по нумеру, против того есаулов старшаго и младшаго, и прот­чих старшин, тож и подпрапорных, о каждом звании особливыми номерами разбирая по старшинству”98. Саме принцип “старшинства” був визначальним. Відповідно до нього “чини” в списку мали бути розміщені в чіткому порядку: поперше, від найвищого по низхідній до найнижчого – полковник, полкові старшини (обозний; суддя; старший та молодший осавули; ротмістр; старший, молодший полкові писарі; хорунжий), сотенні старшини (сотники, поручики або прапорщики), підпрапорні, канцеляристи; по-друге, в межах групи носіїв одного “чину” – “по стар-

шинству вступления в настоящей чин”99, тобто починаючи з тих, хто одержав його найраніше (“старшие”), почергово до тих, хто найпізніше (“моложе... вступлением в службу”). Відповідно список завершували дані про новоприбулих до складу полку від часу відправлення матеріалів за попередній рік. При цьому до уваги брали не лише рік, а й місяць і навіть число здобуття “дійсного чину”. Майбутні перспективи піднятися “вгору” загалом визначалися зафіксованим місцем особи в списку на поточний рік. У такий спосіб проводилася своєрідна “линия”100, вздовж якої мав просуватися кожен з особового складу старшинського корпусу полку та “нижчих чинів” (підпрапорних і канцеляристів), а також встановлювався чіткий порядок “чинів” і претендентів на них у всіх п’яти полках. Внесення до списку означало документальне підвердження факту включення до складу цього полку й навпаки. Зокрема, підпрапорних Охтирського полку Якова, Гаврила та Саву Ольховських ордером бригадира було “велено... в список причислить”. А про сотника Харківського полку Григорія Ровнєва зазначалося: “Поже подписания списков и за отъездом старшин к камандам умре и за тем ис списка н[ы]не не исключен”101. З огляду на все це, зрозумілим стає пильний контроль з боку старшини полку за підготовленими на поточний рік “Щорічними списками” й за визначеним кожному місцем у них.

2. 2. Інформативні можливості Своєрідною оболонкою, в межах якої діяв механізм “старшинства”, була точна кількість полкових “чинів” – “комплект”. Кожен із слобідських полків, окрім полковника, мав однакову кількість полкових старшин “по штату” (8 осіб). Сотників же мало бути не більше двох у кожній сотні102. Початково ті, хто за часом одержання “чину” не потрапляв до “комплекту”, залишалися у “сверхкомплектных”. Дія­ло правило, поки всі вони не будуть переведені до останнього, “никого не атестовать и к произвождению не представлять, дабы оние сверхкомплектные за невмещением проживать без службы праздно и тем Там само. – Арк. 115 зв. Там само. – Спр. 83. – Арк. 47 зв., 49 зв. 101 Там само. – Спр. 17. – Арк. 69, 78 зв. 102 Там само. – Арк. 112. Про сотників див. також: Головинский П. А. Слободские козачьи полки. – С. 21. 99

100

Там само. – Арк. 19–20, 35–35 зв., 76–76 зв., 123–124 зв.; Спр. 83. – Арк. 1, 7. Там само. – Арк. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49–49 зв. 98 Там само. – Арк. 111. 96 97

18


у служащих действително старшинства отнемать не ­могли”103. Однак на практиці ця настанова, бувало, порушувалася. Зокрема, суддя Сумського полку Олександр Парафіївський одержав цей “чин” ще 1756 р., але був переведений до “комплекту” лише в 1760 р.104 Саме категорія “сверх комплекта” була резервом для заповнення місць у складі полку, що звільнялися внаслідок “просування“ осіб по висхідній списку. Можливість одержати посади в “комплекті” полку виникала при виходах певних старшин у відставку, переході до інших полків чи у випадку смерті. У рамках “сверх комплекта” діяли ті ж самі принципи “старшинства” і “первенства” –“ежели какия чины при слободских полках сверх комплекта состоят, то оних по их званиям на будущия ваканции по старшинству поместить, смотря при том накрепко, дабы младший прежде старшего помещен не был”105. Проте самі ж командири їх і порушували. Дуже “скандальна” ситуація виникла в 1762 р. в Ізюмському ­полку106. Кілька сотенних старшин, частина з яких була “сверх комплекта”, прослухавши укладений у полковій канцелярії на поточний (1762) рік “Щорічний список”, відмовились його підписати. Цим вони висловили свій протест проти порушення, на їхній погляд, названих вище принципів укладання документа, “дабы многие старшины напрасно не оставались в обиде”. Справа в тому, що після відправлення списка за попередній рік “за силу... повеления главнокамандующаго генералетета”, “в комлект” було вміщено сотником № 4 (!) “ис подпрапорных” Петра Сребдолського, а також “с архиерейских служителей” підпрапорним № 3 (!) Марка Соболя. Старшини, які не засвідчили список, своє бачення цієї ситуації виклали в особистих рапортах. Вони наголошували, що Петро Сребдолський “написан старшим и вмещен в комплект” “пред протчимы гаразда заслуженее и старее его более десяти лет сотниками”. Окрім того, “чин” він здобув “без данного ему от Изюмского полку от полковых и сотенных старшин атестата”. Подібні звинувачення були висловлені й на адресу новопризначеного підпрапорного. Водночас, що дуже важливо, обом закидали невідповідне походження: “из неслужащих ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 112. Там само. – Арк. 21; Спр. 83. – Арк. 2. 105 Там само. – Спр. 17. – Арк. 113. 106 Там само. – Арк. 94–118 зв.

людей поповских детей” та “с мужицких детей” “пред протчимы старшинскими и заслуженными детьми”. Як бачимо, старшину обурив факт порушення їхніх законних прав (“вмещены в крайную обиду и в противность прав”). Важливо, що складовою цих “прав” було й старшинське походження “ображених”. Полковій же канцелярії довелося підготувати спеціальний пояснювальний екстракт. У Бригадній його назвали “Кому, по мнению полковой канцелярии, надлежит быть сотниками в комплекте и сверх оного”. Саме цей екстракт і дозволив з’ясувати питання, коли на Слобожанщині розпочали укладати “Щорічні списки” й на яких засадах107. Рубрикація “Щорічних списків” за характером представленої однорідної інформації формує вертикальну структуру документів. Набір рубрик, загалом, відображено в повних назвах документів 1762 р. Він був однаковим для всіх полків, адже мета підготовки списків полягала в тому, щоб подати визначений блок даних, необхідних і достатніх, аби показати “достоинство” кожного служилого старшини на підвищення. Пагінація виносилася в першу рубрику. Очевидно, окремо нумерувати кожну групу “чинів” не було обов’язковим правилом. Проте в більшості випадків цього дотримувалися, зокрема, щодо таких великих груп, як сотенна старшина, підпрапорні та канцеляристи. Водночас, у списку Сумського полку 1762 р. в окрему групу, поряд із сотниками, виділено двох поручиків, “состоящих при сотенных камандах”108. У матеріалах цього ж полку 1764 р. нумерацію, почату з полковника (Романа Романова), продовжено на сотенну старшину – всього 33 особи. До того ж, окремий порядковий номер (№ 1) присвоєно капітанові й полковому обозному Маркові Кислову109. Після нумерації записано по порядку “старшинства” перелік “чинів” та імен і прізвищ. Ця інформація оформлювалась, звичайно, другою рубрикою “Чины и имена”. Причому, назви “чинів”, яким відповідало тільки одне місце в штаті полку, вказувалися поряд з іменем і прізвищем відповідної особи. Якщо ж перераховувалася однорідна, але кількісно велика група осіб (сотенних старшин або тільки сотників, також підпрапорних і канцеляристів), то писався спільний для

103 104

Там само. – Арк. 111–115 зв. Там само. – Арк. 22 зв. 109 Там само. – Спр. 83. – Арк. 2–3 зв. 107 108

19


всіх заголовок. Приміром, у “Щорічному списку” Сумського полку 1762 р. читаємо: “Сотники”, “Cостоящие при сотенных камандах порутчики”, “Подпрапорные”, “Канцеляристы”110. Із загальної схеми випадає перелік сотників у списку Охтирського полку того ж року111. Окрім загальника “Сотенная старшина”, в кожному конкретному випадку вказано не лише назву сотні, а й її половину, як-от: “Второй Котелевской сотни первой половины сотник Иван Матюшинский”. У цьому ж переліку двічі названо старшин розформованого Слобідського драгунського полку – поручика Івана Лесевицького та прапорщика і сотника Пилипа (“Θилипъ”) Поклонського. Нетиповою є інформація щодо кожного з двох підпрапорних цього полку – братів Георгія та Михайла Зашаловських: “...з братомъ его [відповідне ім’я. – С. П.] в силу командующаго генералитета предложения в одной службе”112. У списку підпрапорних Острогозького полку стосовно осіб, вписаних після відправлення документа за попередній рік, представлено важливу інформацію іншого характеру. По-перше, вказується ким саме надано цей “чин” (бригадиром Дмитром Кантемиром, полковою канцелярією). По-друге, зазначається походження: у трьох випадках – “из старшинских детей” (Іван Подколзин, Данило та Іван Шапочки), в одному – “ис поповских” (Олексій Сребдолський), а також – “из малоросиян” (!) (Микита Алексєєв)113. Характерно, що подібне виокремлення Гетьманщини та її мешканців зустрічається і в інших документах, підготовлених у Слобідській Україні, зокрема, в “Іменних списках” та “Генеалогічних відомостях”. У разі збігу комбінацій імені та прізвища в межах групи рівних “чинів”, одна з них могла фіксуватися через формулу “сын”. Утім, цього правила дотримувалися не завжди. Зокрема, в Сумському полку служили два сотники Федори Алферови (причому, в списку 1762 р. вони займали близькі місця: № 1 і № 7 відповідно114). Розрізнити їх вдалося, лише залучивши “Генеалогічні відомості – 2” (про це ­джерело далі). Виявилося, що “старший” з них, вступивши на службу підпрапорним 5 червня 1730 р., певний час (з 1733 р.) був вахмістром драгунського полку, брав участь у Кримських 1735, 1738, 1739 рр. Там само. – Спр. 17. – Арк. 21 зв.–24 зв. Там само. – Арк. 60–63. 112 Там само. – Арк. 69 зв., 70 зв. 113 Там само. – Арк. 42 зв. 114 Там само. – Арк. 21 зв. 110 111

20

та Дністровському 1738 р. походах і, прослуживши з 8 грудня 1737 р. сотником Сумського полку, у 1763 р. вийшов у відставку з нагородженням “чину” полкового осавула115. Він був сином сотника “из старшинских детей” Якова Марковича, який служив у цьому ж полку й отримав “пофалную за службы жалованную грамоту..., почему он [Федір Якович Алферов. – С. П.] старшиною исчисляется”116. А Федір Осипович Алферов почав служити козаком 9 липня 1732 р. і “чин” підпрапорного одержав 1739 р., так само був у походах (Кримському, Прусському), з 1747 р. служив сотником, а 1766 р. вийшов у відставку поручиком. Батько його теж був “из старшинских детей”117. У тому ж “Щорічному списку” Сумського полку під номером № 21 значиться підпрапорний “Андрей Федоров сын Алферов”. Очевидно, що цієї інформації замало для точної ідентифікації особи. Цього разу також зарадили “Генеалогічні відомості – 2”. Виявилося, що згаданий Алферов був сином Федора Осиповича й після сформування 1765 р. Сумського гусарського полку на основі козацького, продов­жував у ньому службу квартирмейстером118. Через формулу “сын” розрізняються представники знаного полковницького й дворянського роду Сумщини – підпрапорні Якови Кондратьєви (№ 4 та № 11). Зокрема, вказано, що другий “Иванов сын”. З ідентифікацією цієї особи виникли певні проблеми. Проте перший напевно був сином Дмитра Григоровича, полкового ­судді119. Так само збігались імена та прізвища сотника й підпрапорного Іванів Красовських (№ 2 та № 8 у відповідних групах), тому в другому випадку було додано “Тимофеев сын”. Сотник Іван Михайлович почав служити 7 грудня 1740 р. підпрапорним і трохи більше ніж за півтора року (19 липня 1741 р.) дістав уряд сотника. У 1743 р. і 1744 р. він був полковим комісаром при Новгородському полку, а з вересня 1756 р. до грудня 1757 р. брав участь у ­Прусському  Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 4а зв.; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 2 зв.–3. 116 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 4а зв. 117 Там само. – Спр. 62. – Арк. 21 зв.; Спр. 116. – Арк. 5 зв.; Ф. 1817. – Спр. 3. – Арк. 20; Спр. 83. – Арк. 3. 118 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 30; Спр. 116. – Арк. 5 зв.; Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 89–90; Спр. 17. – Арк. 81 зв.–82; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 49; Спр. 83. – Арк. 4 зв. 119 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 3–3 зв. 115


­ оході120. Його батько служив “в малоросийском Черниговском п полку сотником, а потом – полковым есаулом, почему он [Іван Михайлович. – С. П.] и старшинского звания исчислялся”121. Так само по батькові було ще одного підпрапорного Сумського полку – Андрія Тимофійовича Красовського122. У двох наступних рубриках – “Время вступления в службу” та “Действительно в настоящих чинах состоят” – як окремі підрубрики або суцільним текстом вказувалися відповідні числа, місяці й роки. Про причини й важливість подібної деталізації сказано вище. Тут же зауважимо, що за цими даними добре прослідковується порядок “старшинства” й “надлежащей линии”123. Як видно з інформації наступної рубрики – “Грамоты и писать умеют, или кто не умеет”, за дуже незначними винятками, всі слобідські козацькі старшини були грамотними124. Внесення таких даних про кожну особу не було випадковим. Грамотність на вісімнадцяте – “Просвічене” – століття входила до набору характеристик, що визначали “достоинство” особи бути підвищеною по службі. Безграмотність була підставою для висновку – “к повишению не удостоиваетца”. Недаремно ж ця рубрика представлена й у списках підпрапорних 1765 р.125, і в “Генеалогічних відомостях – 1, 2” 1765–1767 рр.126 Часом цікаві дані поряд з формулою “не бывал” можна зустріти й у рубриці, один із варіантів назви якої – “Кто в каких штрафах и пороках был или нет”. Така інформація теж була складовою поняття “достоинство”, а значить, впливала на можливість підвищення. Зокрема, в “Щорічному списку” Ізюмського полку щодо ­полковника Федора Краснокутського та окремих старшин (обозного Андрія Самборського, старшого полкового осавула Федора Богуславського, ротмістра Корнилія Капустянського, сотника Герасима ­Тимошенкова) вміщено статті про слідство над згаданим полковником, за яким цих Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 20 зв. Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 6 зв. 122 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 23 зв.; Спр. 83. – Арк. 4 зв. 123 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 21 зв.–24, 60–63 й інші. 124 Там само. – Арк. 21–25, 36–43, 65–71 зв., 77–82, 91–100 зв. 125 Там само. – Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 1–116 зв. 126 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 59–64 зв.; Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 80–86. 120 121

осіб було відсторонено від посад127. А сотник № 2 цього ж полку Федір Самборський “за дачу во взяток Главной провиантской канцелярии присудствующим и протчим” з полкових грошей за провіант і фураж “приговорен был к лишению чина и к публичному наказанию”, але пізніше все ж “прощен”128. В Острогозькому ж полку “под следствием” перебували “за самоволную отлучку от каманды” та зав­ дані обивателям “обиды”129. Нарешті, останньою, підсумковою, рубрикою в “Щорічних списках” була “Кто к повишению достоин или за чем не достоин”. У списках за 1762 р. “недостойних” чи таких, справа про “достоинство” яких передавалося на розгляд командування, загалом небагато. Підставами для зарахування до “недостойних” були, як правило, неграмотність та перебування під слідством. Проте зустрічаються й причини на зразок “за ослушание многих полковой канцелярии ордерам”130. Чи не найоригінальнішою була така: “К повишению не означивается за тем, что сам собою отлучился, а куда – неизвестно” (щодо підпрапорного Острогозького полку Федора Красовського)131. Згідно зі “Щорічними списками” Сумського полку 1764 р. усі старшини цього полку – полковник, сім полкових старшин, сотник на посаді молодшого осавула, 23 сотники й поручик “за разние неуказные расходы, и сборы, и за протчия непорядки” були відсторонені від їхніх посад. Те ж саме стосувалося і “сверх комплекта” полкового судді Олексія Савича та сотника Романа Кондратьєва132. Дані, вміщені в останній рубриці списків, дозволяють поглянути на самі документи під кутом відповідності наведених у них переліків тій кількості старшин, яка справді служила. За списком підпрапорних добре прослідковується, що невідповідність серед цього “чину” була типовим явищем. До списку були внесені особи, які взагалі в полку не служили, одержавши відповідний “чин” у 2–3 або Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 91–93, 94–95, 101–102. Про це слідство детальніше: Головинський П. Слободские казачьи полки. – С. 181–182; Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків ХVІІ – ХVІІІ ст.: “родинний клан” та досягнення соціального статусу. – С. 52; Його ж. Федір Хомич Краснокутський – представник старшинського прошарку слобідських полків XVIII ст. – С. 178–183. 128 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 94–94 зв. 129 Там само. – Арк. 39–43 зв. 130 Там само. – Арк. 42. 131 Там само. 132 Там само. – Спр. 83. – Арк. 2–3 зв., 6. 127

21


в ­“солідні” – 5–6, 9 років. Причому, про це відверто повідомлялося Бригадній канцелярії і командуванню. Зокрема, в Охтирському полку біля прізвищ десяти (!) підпрапорних із п’ятдесяти одного зазначено: “По малолетству их находятся во обучении славенском, а когда службу отправлять имеют, то о достоинстве представлено ­будет”. При цьому названо навіть вік окремих із них: 5–8, 13, 14 років. Як видно з прізвищ, серед них були брати: Олексій та Іван Лесевицькі; Петро, Андрій та Василь (!) “Капнистовъ”, Ларіон та Семен Кобеляцькі133. Отже, дітей старшини записували в підпрапорні, аби, підростаючи, навчаючись, і при цьому “віртуально” перебуваючи у складі полку, вони піднімалися до вищого “чину”. Проте найяскравіше невідповідність між переліком підпрапорних у списку та тими з них, які дійсно служили, віддзеркалив у своєму донесенні до Бригадної канцелярії від 5 вересня 1764 р.134 колезький асесор Степан Савицький (який у зв’язку з відстороненням старшин був тоді в Сумському полку “за полковника”135). Як писав С. Савицький, хоча в цьому полку “подпрапорных по списку состоит сорок пять человек, однако таких, которые действительно служат, находится токмо тридцать семь.” З тих, які не служать, одні – “малолетние” – № 11 за “Щорічним списком” полку за 1764 р. Іван Данилович Іванов (син відставного судді, 17 років), № 17, згаданий вище, Андрій Тимофійович Красовський (син ротмістра, 15 років), № 26 Василь Каневцов (очевидно, син сотника Якова Каневцова, 15 років). Інші, “хотя и возрастные”, так само, безпосередньо в полку не служили: полковничі Павло та Олексій Романовичі Романови (№ 39, 20 років та № 40, 15 років, відповідно) були “в училещах”; Тимо­фій Бобовников (№ 13, 37 років) “сам собою приняв якобы общественного от города Суджи стряпчего имя, службы в полку ­никакой вовсе не отправляет”. Тому про них автор донесення і говорить як про “титулярных”. Врешті, за його підрахунками, “наличных”, крім двадцяти, які командували сотнями, та ще двох на ординації, виявилося тільки тринадцять, з яких один перебував “в отпуску” у Санкт-Петербурзі, а другий – “при полковой канцелярии в казначеях”. Таким чином, “для всех камандираций остается токмо одиннадцать”. Там само. – Спр. 17. – Арк. 68–71. Там само. – Спр. 84. – Арк. 20 зв.–23. 135 Там само. – Спр. 83. – Арк. 1, 9 зв., 11 зв. й інші. 133

Правду кажучи, до “Щорічного списку” Сумського полку вписано не 45, а 44 підпрапорних. До того ж, дві особи, названі Степаном Савицьким, у списку не значаться136. Підрахунки колезького асесора пояснити складно. Необхідно враховувати його можливу мотивацію, що випливала із завдань комісії Євдокима Щербініна, й тодішнє становище в полку, коли старшини були відсторонені від посад. Але все одно можна зробити наступні висновки: по-перше, в “Щорічних списках” подавалися відомості про тих, хто перебував під слідством, а значить, і під забороною нести службу; по-друге, записувалися дані осіб, місцеперебування яких взагалі не було відоме полковій канцелярії. Нарешті, частково “віртуальним”, більшою мірою ніж інші документи, був список підпрапорних. *** Отже, інформативна цінність “Щорічних списків” полягає насамперед в тому, що вміщені в них дані персоналізують ту частину слобідської козацької старшини, яка на конкретний рік мала служити в п’яти полках (принаймні, значилась у відповідних переліках). Ця інформація може бути використана для дослідження кількісних характеристик штату слобідського старшинського корпусу. До того ж, чітко виписаний перелік “чинів” відображає їхню структуру напередодні ліквідації полків, а представлені в списках дати початку служби та одержання “дійсного чину”, грамотності, можливе попереднє чи поточне перебування під слідством є нехай короткими, проте важливими, а інколи єдиними біографічними довідками про всіх старшин, підпрапорних та канцеляристів полків. Водночас, “Щорічні списки” вміщують і значний пласт “прихованої” інформації. Йдеться про вже згадані ономастичні дані: родинні зв’язки між особами, представленими в списках старшинського корпусу та ­підпрапорних, виглядають дуже ймовірними навіть після “простого” перечитування прізвищ (проте, як було показано на прикладі документів Сумського полку, робота з такими переліками вимагає особливої уваги та обов’язкового залучення інших джерел). До того ж, наявні у списках особові дані є надзвичайно важливими для деконструкції одного із центральних тогочасних ціннісних понять, якими оперувала козацька старшина, – “достоинство” (саме в контексті служби).

134

22

136

Там само. – Арк. 4–5. 


2. 3. Комплекс супровідних документів “Щорічні списки”, безумовно, мають досліджуватися разом із комплексом супровідних матеріалів. Усі документи, які його складають, доцільно об’єднати у дві великі групи – типові та нетипові. Критерієм для такого поділу є чинник обов’язковості/необов’язковості укладання того чи іншого ­документа. Першу підгрупу типових матеріалів наповнюють такі документи: списки “...состоящим в… полку сверхкомплектных старшинах” та “відомості” “...о находящихся в слободском... полку сверхкомплектных полковых и сотенных старшинах...”137. Очевидно, що дані цих документів є невіддільними від вміщених у “Щорічних списках” (з огляду на принцип поділу старшин кожного полку на “комплектных” і “сверх комлекта”). Вертикальна та горизонтальна структури списків так само збігаються. Тож списки “сверх комплекта” можна вважати рівноцінною частиною зі списками “комплектных”. До другої підгрупи віднесемо такі докумети, як “Ведомость... какие именно того полку чини после отправленних за... год ­единовременных списков прибыли, убыли и званием ­переменены...”138. Як видно, вони представляли інформацію про зміни в особовому складі всього полку, в тому числі й у “комплекті” козаків. З досить одноманітних даних виділяється інформація 1762 р. про підпрапорного Сумського полку Федора Левенцова: він був “за способность имеющихся в него в Малоросии грунтов написан в войсковую Генералную канцелярию в ­канцеляристы”139. У третю підгрупу об’єднано супровідні рапорти полкових канцелярій та “відомості” “...кто именно слободского… полку полковая и сотенная старшина за чемъ учиненних единовременных списков за... год не подписали”. Інформація, вміщена в цих джерелах, стосується більшою мірою обставин підготовки щорічних обліково-статистичних полкових документів. Тому їх можна назвати процедурними.

Супровідними рапортами відкриваються документи кожного полку (крім Охтирського за 1762 р.), згадки про них знаходимо й у “фрагментах Данилевича”. У документах за 1763 р. і 1764 р. супровідні рапорти представлено лише в матеріалах Сумського полку. Адресатом у рапорті значилася відповідна установа – “В Брегадную слободских полков канцелярию”140. Проте його могли надсилати й безпосередньо на ім’я бригадира або особи, яка виконувала ці обов’язки (з відповідним титулуванням). Так, документи Острогозького полку за 1762 р. адресовані “высокородному и высокопочтеннейшему г[ос]п[о]д[и]ну [..] брегадиру Дмитрию Антоновичу Банческулу”141, а Харківського та Ізюмського – полковникові Охтирського полку Михайлові Івановичу Боярському142 (він, нагадаємо, 1763 р. “у командирования слободскими полками за брегадира находился”143). Адресантом зазначалася відповідна полкова канцелярія. Основний текст джерела, як правило, починався преамбулою з покликом на підставу підготовки матеріалів, як-от: “Во исполнение насланных от камандующаго генералетета в Сумскую полковую канцелярию предложений...”144 Далі міг наводитися перелік документів, що надсилалися, також перелічувалися особи, атестовані до відставки. Вони мали з’явитися в Бригадній канцелярії одночасно з надходженням “Щорічного списку” та необхідних документів – “…об отставке... доношении, а о неспособностях – лекарские свидительства и список, и сами оные... при сем в Брегадную слободских полков канцелярию посылаются”145. Якщо хтось не міг цього зробити, вказувалася причина, найчастіше – “по болезни”. Також слід було пояснити обставини, які завадили всій старшині полку підписати список. При цьому наводився перелік відповідних осіб. Рапорт засвідчував полковник, хтось із полкової старшини, полковий писар та канцелярист. Дату підготовки документа проставляли під підписами в нижній частині його останнього аркуша, а дату надходження до Бригадної канцелярії – зверху першого. Якщо полкові матеріали надсилалися повторно, вони так само супроводжувалися рапортом. У такому випадку в Там само. – Арк. 19–20 зв. Там само. – Арк. 35–35 зв. 142 Там само. – Арк. 76–76 зв., 89–89 зв., 90–90 зв., 118–118 зв. 143 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 60. 144 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 30. 145 Там само. – Арк. 20. 140 141

Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 25 зв.–26, 28 зв.–30, 48 зв.–49 зв., 65–66, 82 зв., 101–102 зв.; Спр. 83. – Арк. 6–6 зв. 138 Там само. – Спр. 17. – Арк. 28, 46–47, 64–64 зв., 84, 105 зв. 139 Там само. – Арк. 28. 137

23


ньому вказувалися причини повернення, тобто що саме було підготовлено “противно установленному порядку”146. Таким чином, цінність рапортів як необхідної складової комлексу супровідних матеріалів визначається кількома обставинами. Поперше, представлена в них інформація дозволяє окреслити коло документів, що типово надсилалися разом із “Щорічними списками”. По-друге, вони вміщують важливі дані для реконструкції процедури укладання досліджуваних джерел та її порушень. Нарешті, аналіз датування рапортів допомагає уточнити час підготовки документів і надходження їх до Бригадної канцелярії. Що ж до “відомостей” про старшин полку, які “...учиненних единовременных списков... не подписали”147, то необхідність подання такої інформації є зрозумілою з огляду на значення процедури субскрипції цих документів усією, полковою та сотенною, старшиною кожного полку. Нагадаємо, що таким чином засвідчувалася особиста згода кожного із визначеним на поточний рік йому й іншим місцями в загальному перелікові. Четверту (останню) підгрупу типових супровідних матеріалів становлять чолобитні, атестати, “відомості”. Серед документів цієї підгрупи слід у першу чергу виділити чолобитні. Оригінали цих джерел, підготовлені в Сумській полковій канцелярії в 1763 р., компактно представлено у справі № 83 фонду Бригадної канцелярії слобідських полків, а копії з окремих чолобитних, що укладалися в інших полкових канцеляріях, зберігаються серед матеріалів справи № 17 того ж фонду148. У досліджуваний період підготовка чолобитних була звичною діловодною практикою установ Слобідської України. Як складові досліджуваного комплексу вони подавалися з приводу: а) прохання про відставку від військової та цивільної служби (або ж лише першої – “ка внутренним делам”); б) нагородження “чином”; в) надання уряду в іншій сотні (як у випадку сотника Якова Донця-Захаржевського – “по способности грунтов”)149. Там само. – Арк. 19 зв. Там само. – Арк. 27. 148 Там само. – Арк. 4 зв.–5, 7 зв.–9, 11–12, 15–15 зв., 150–152 й інші; Спр. 83. – Арк. 46–46 зв., 55–55 зв., 58–59 зв., 63–64 зв., 67–68, 71–74 зв., 77–77 зв. 149 Там само. 146 147

24

Текст чолобитних укладали в полковій канцелярії. Сам “чолобитчик” лише підтверджував висловлене прохання та засвідчував інформацію документа формулою “К сей челобитной руку приложил...”, але власноруч його не писав. Це виконували відповідні особи з апарату полкової канцелярії. Засвідчував документ особисто полковий писар, що доводить особливе місце цих документів серед інших у діловодному обігу згаданих полкових установ. Полковий писар також проставляв дату подання вгорі лицьової сторони першого аркуша – “Подана... дня... году”. Формули, використовувані в чолобитних, є найвірнопідданішими з усіх, які зустрічаються в “Щорічних списках” і супровідних матеріалах. Зокрема, в початковому протоколі всі слова інскрипції писалися великими літерами: “Всепресветлейшая, державнейшая, великая императрица Екатерина Алексеевна, самодержца всероссийская, государыня всемилостивейшая”. Адресант використовував формулу “бъетъ челом...”, яку продовжувало “а в чем мое прошение, тому следуют пункты”. У кількох окремих “пунктах” (як правило, трьох-чотирьох абзацах) викладалися обставини справи: інформація про “службу” й підстави прохання. Назвавши його, “чолобитчик” просив “учинить милостивое разсмотрение”. У наступній формулі прохання про це знову повторювалося: “Всемилостивейшая государыня, прошу Вашего императорского величества о сем моем челобите решение учинить”. Особливістю кінцевого протоколу цього різновиду документів було обов’язкове зазначення того, хто його писав. Отже, після формули “К поданию надлежит в Сумской полковой канцелярии” вказувалося – “Челобитную писал...”. Саме завдяки цьому вдалося ідентифікувати три й підтвердити четвертий почерки осіб, які писали документи в Сумській полковій канцелярії. В цілому ж, серед інших документів оригінали чолобитних вирізняються каліграфічним письмом, майже відсутністю виправлень, доброю прописаністю слів, а значить, і читабельністю. Як правило, зміст викладався на одному-двох половинних аркушах, як на лицьовому, так і зворотному боці. Своїм обсягом вирізняється чолобитна, подана згаданим вище канцеляристом Євстафієм Биковцовим: її текст викладено на чотирьох аркушах (!)150. Опрацьовані ­документи Там само. – Арк. 71–74 зв.

150 


відповідають прийнятим у діловодстві Російської імперії вимогам щодо оформлення чолобитних151. Ці документи підготовлено на спеціальному сорті паперу – “гербовому” (на світлі на папері проглядається відповідна філігрань із зображенням двоголового орла та літерним написом “гербовая бумага”), лицьовий бік кожного половинного аркуша в правому верхньому куточку проштемпельовано зразком штемпеля 1757 р.152 Атестатами полкова й сотенна старшина представляла старшин полку до надання вищого “чину” або ж до відставки “с награждением ним”153. Атестати Сумського полку154 починалися формулою: “Мы, нижеподписавшиеся слободского Сумского полку полковник, полковая и сотенная старшина, будучи в Сумской полковой канцелярии в собрании, свидетельствуем, что...”. При цьому точне місце, де відбувалася атестація, вказано тільки в одному такому документі155. Схоже, що такий початок документа був лише даниною канцелярській формулі, й на атестації не було повного складу старшини полку. На користь цієї думки свідчить той факт, що на всіх таких документах Сумського полку за відповідний рік (окрім однієї копії, виконаної в Бригадній канцелярії156) вказано дату “«24» октября 1763 году”. У більшості випадків її проставлено одним почерком і чорнилом, до всього не тими, якими підготовлено решту тексту джерел. Виявлено також документ з пропущеним для проставлення числа місцем, яке так і залишилося незаповненим157. До того ж, кольори чорнил, якими різні атестати підписували ті ж самі особи, відрізнються між собою. Тож, імовірно, атестати полкової і сотенної старшини писалися не в один день, а старшини полку засвідчували їх пізніше, по мірі появи в полковій канцелярії. Відтак атестації могли відбуватися не при повному складі старшини полку, а тільки за присутності полкової і окремих представників сотенної. Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства... – С. 28, 30. ­Черепнин Л. В. Русская палеография. – С. 462. 152 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 55–55 зв., 58–59, 60–60 зв. 153 Про атестацію детальніше див.: ПСЗ. – Т. ІХ. – С. 159; Маслійчук В. Л. ­Радикальна реформа та “старий звичай” (Князь Олексій Шаховський і реформування слобідських полків 1733–1735 рр.). – С. 34–36. 154 ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 13–13 зв., 35–36, 43 зв.–44, 47–52, 57 зв., 62–62 зв., 66–66 зв., 70–70 зв., 76–76 зв., 79–79 зв. 155 Там само. – Арк. 13–13 зв. 156 Там само. – Арк. 35 зв. 157 Там само. – Арк. 35. 151

Після преамбули основний текст документа продовжував блок даних про “службу” особи. Закінчувався основний текст традиційними формулами про сумлінне несення служби, на зразок “...и чрез все его бытие в службе поступал добропорядочно и поручаемые дела исправлял без малейшего порока...”. Якщо атестували “к произвождению” (до підвищення), то продовженням, зазвичай, було формулювання “... за которые его продолжительные рачительные, верные и безпорочные службы, к которым он и впредь надежен, и за доброе его состояние достоин на имеющуюся... ваканцию...”, або ж “на место атестованного [кого саме. – С. П.]... к прозвождению...”. При цьому, ще двох “достойних” з коротким блоком даних про їхню “службу” (дати початку служби та одержання “дійсного чину”) представляли “в кандидаты”. Як і в “Щорічних списках”, атестації і представлення “в кандидаты” мали відповідати порядку “старшинства”, а значить і “первенства”. У протилежному випадку послуговувалися формулами: “...а что по надлежащей линии старшей его... вступлением в службу... в тот чин не атестован, оное учинилось по нежеланию...”. Можливим був також варіант “по неспособности жительства и грунтов”. Якщо представляли до відставки, то вказували підставу (як правило, – “по болезни”) і пропонований “чин” (наступний після “дійсного”). Закінчувався атестат усталеними канцелярськими виразами на зразок “яко желающего... и достойного в чин... атестуем” чи “в чем и подписуемся” та датою. Порядок субскрипції документів цього різновиду був протилежним до представленого в усіх інших супровідних матеріалах, а значить, і в самих “Щорічних списках”: першим підписувався “наймолодший” сотник, а останнім – п ­ олковник. В цілому, це витримувалося. Представлення особи до відставки за станом здоров’я і віком обов’язково мало бути підтверджене лікарем. Висновки останнього оформлювалися атестатами158. Як видно з аналізу почерків, такі атестати писалися в полковій канцелярії від імені лікаря, який засвідчував документи ­особистим підписом (“Лекарь Иоаннъ Гиортъ” у Сумському полку). Дата вказувалася на початку документа. Далі робився поклик на підставу огляду – “...по силе присланного ко мне из Сумской полковой канцелярии ордеру...” і називався атестований. Після формули “...имеющееся болезни осматривал и по осмотру моему явилось...” наводився перелік 158

Там само. – Арк. 28, 31 зв., 43, 48–48 зв., 56, 65, 69, 75, 78.

25


медичних показань (треба сказати, досить натуралістичний, вивчення якого вимагає спеціальних знань; він є добрим джерелом з історії хвороб). Нарешті, завершував документ висновок – “за которыми болезньми впредь он... военной службы служить не может” – із можливим продовженням – “також и для осмотру генералитетского по нынешним его состоянию ехать невозможно”. Кінцевий протокол таких супровідних документів дещо змінився в 1764 р.: після підпису лікаря з’явилася формула: “Сие свидетельство чинено в Сумской полковой канцелярии сего 1764 году октября [число] дня”. Її скріплювали підписи: “За полковника коллежской ассесоръ Степанъ Савицкий” та “В должности полкового порутчика Якавъ Оноθриевъ”159. Очевидно, формула впроваджувалася для того, щоб підкреслити правдивість інформації документа та реальність проведення огляду в полковій канцелярії. Відомості. У порівнянні з “Щорічними списками”, “відомості” представлених до відставки мали більший набір рубрик160, зокрема додаткові чотири: “Сколко от роду лет”; “В бытность их в службе кто в походах и при каких именно акциях были ль” (дослівно наводилася частина статті про основні виконані службові завдання з відповідного атестату, складеного старшиною полку); “За какими болезньми и старостию более в службе быть не способен”, як правило, у складі двох підрубрик: “По свидетельству лекарскому” (наводився перелік медичних показань, який дослівно повторював представлений у відповідному “лікарському атестаті”) та “По осмотру полковых и сотенных старшин” (фіксувалася традиційна формула на підтвердження його – “Тож, что и по лекарскому свидетельству оказалось точно” або “По тем же болезням и неспособностям”); нарешті, “Кто где жительство имеет” (з можливим додатком “и по отставки жить желают” – зазначалася назва міста, містечка або села, досить часто з формулою “при своем доме”). Схоже, “відомості” про представлених до відставки укладалися вже після огляду лікаря на основі виданих ним та полковою і сотенною старшиною атестатів. Характерно, що рубрикація цих супровідних матеріалів теж змінилася в 1764 р.: у “відомості” Сумського полку замість рубрики зі свідченнями лікаря, потвердженими старшиною полку, вміщено таку: “В Камисии

о слободских полках в причинении обид прозьбы последовали”, – з інформацією про можливі слідства. У “відомості” атестованих “на порожние ваканции к произвождению” вміщувалися дані про “заслуги” особи, що дуже нагадують дані, представлені у відповідних атестатах. У цих “відомостях” повторюються ті самі формули стосовно “рачительных трудов” і сумлінного ставлення до служби та називається “место”, на яке особу атестовано161. Отже, “відомості” про представлених до відставки та до одержання вищого “чину” були частково вторинними (зведеними) документами. Інформація, представлена в них, є взаємодоповнюваною і в достатній мірі її потенціал може бути розкритий тільки за умови комплексного опрацювання. При цьому обов’язковим є залучення самих “Щорічних списків” – організованого за порядком “старшинства” переліку особового складу старшинського корпусу полку й двох груп нижніх “чинів” (підпрапорних і канцеляристів) – та списку ”сверх комплекта”. У такий спосіб з’являється можливість пересвідчитися, що шляхом атестації до відставки та до одержання вищого “чину” в кожному полку щороку вибудовувався своєрідний “ланцюжок” з “місць” та претендентів на них. Порушення хоча б однієї ланки викликало б руйнування всієї конструкції: не затвердження командуванням слобідськими полками атестації однієї особи до відставки означало б, що її місце не звільнялося, і його не міг зайняти інший атестований. За таких обставин, представлення на певне “місце”, крім атестованого, ще двох кандидатів, виглядає великою мірою формальністю. До групи нетипових супровідних матеріалів, по-перше, зараховуємо “списки”, складені на окремих осіб. Такий документ, здається, виявлено тільки один – укладений на відставного капітана ­Ємандія162. По-друге, до цієї групи винесено особисті рапорти представників сотенної старшини Ізюмського полку, які 1762 р. не підписали “Щорічний список”, а також уже згаданий “Экстракт кому, по мнению полковой канцелярии, надлежит быть сотниками в комплекте и сверх оного”163. Там само. – Арк. 45–45 зв., 83. Там само. – Арк. 103–103 зв. 163 Там само. – Арк. 111–116 зв.  161

Там само. – Арк. 11 зв., 15, 16, 17, 18, 19–19 зв., 20, 21, 22, 23. 160 Там само. – Спр. 17. – Арк. 36–38, 44–44 зв., 72. 159

26

162


*** Загалом, залучення до дослідження типових і нетипових супровідних документів дає можливість уточнити кількісні показники старшинського корпусу полків (у межах “сверх комплекта”) та з’ясувати окремі зміни в загальній чисельності полку від часу попереднього звітування. Також аналіз документів третьої типової підгрупи (супровідних рапортів полкових канцелярій та “відомостей” про старшин, які не підписали підготовленого на поточний рік списку) дозволяє з’ясувати ряд питань щодо процедури укладання та засвідчення щорічних обліково-статистичних полкових матеріалів. Комплексне ж вивчення документів останньої типової підгрупи дає можливість побачити механізм дії принципів “первенства” та “старшинства” на практиці. Що ж до нетипових документів, то результати проведеного текстологічного аналізу даних про відставного капітана Ємандія допомогли з’ясувати генетичні зв’язки між “Щорічними” та “Іменними” списками, а на значенні рапортів сотенної старшини Ізюмського полку та екстракту відповідної канцелярії 1762 р. стосовно історії та засад укладання списків уже не раз наголошувалося вище. Дуже важливо й те, що на основі цих матеріалів і при залученні інформації з інших різновидів обліково-статистичних документів можна спробувати з’ясувати семантику окремих понять, якими оперувала тогочасна козацька слобідська старшина. Серед таких “закодованих” слів найчастіше зустрічаються “старшинство”, “первенство” (які можна було “отнять”), “обида” (“обиженные старшины”164), “младший”, “старший” (“старее”, “написан старшим”165), “достоинство”, “братья”. Якщо перші з них вже вдалося деконструювати, то питання змісту решти є не менш цікавим. Отже, чітко перелічити складові поняття “достоинство” досить складно, оскільки в різних обліково-статистичних джерелах комбінації їх дещо відрізняються. Схоже, це залежало від мети підготовки документа. Якщо в “Щорічних списках”, які фіксували поточний перелік старшинських “чинів”, підпрапорних та канцеляристів кожного полку, достатньо було інформації про дати початку служби й одержання “дійсного чину” (які визначали ­“старшинство”), 164 165

Там само. – Арк.108 зв. Там само. – Арк.107 зв.

в­ міння грамоти та можливе перебування під слідством кожної особи166, то вже документи на представлення до відставки (зазвичай, із вищим “чином”) уміщували обов’язково й дані про участь у походах, “и на баталиях, и акциях”, ще й можливих “камандирациях” (це складало “заслугу” особи) та її вік167. При цьому, як і в атестатах до надання вищого “чину” (“от старшин о удостоинстве”168), підкреслювалося сумлінне ставлення до служби. Проте, як видно зі списку Сумського гусарського полку “о достоинстве подпрапорных” від 31 серпня 1765 р.169, важливу роль відігравало й віросповідання особи та, особливо, її походження. Що ж до останнього, до уваги бралися як соціальний, так і етнічний аспекти. Варто нагадати й про “первенство по достоинству” та “cтаршинство” “действительно служащих” (“комплектных”) перед “без службы” (“сверх комплекта”). До речі, можна було бути “достойнее и заслуженнее”, так само, як і “хуже достоинством” (із рапортів старшин Ізюмського полку 1762 р.)170. Поняття ж “братья”, очевидно, було збірним – під ним розуміли групу осіб, що мали один “чин” і визнавали (усвідомлювали) себе членами своєрідної корпорації: про “меня и других моих братьев” писали сотенні старшини Ізюмського полку 1762 р., а канцелярист Євстафій Биковцов згадував про “протчих братьи моей з детьми”171.

Там само. – Арк. 21–25, 36–43, 65–71 зв., 77–82, 91–100 зв. Там само. – Арк. 36–38, 44–44 зв., 72–73. 168 Там само. – Арк. 106 зв. 169 Там само. – Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 79 зв.–86 зв. 170 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 107. 171 Там само. – Арк. 107 зв.; Спр. 83. – Арк. 74 зв. 166 167

27


3. “Списки іменні” 1765 року 3. 1. Особливості укладання В архівних фондах двох установ – Слобідсько-Української губернської канцелярії (ф. 1710) та Бригадної канцелярії cлобідських полків (ф. 1817) – було виявлено два обліково-статистичних документальних джерела172, генетичний зв’язок між якими, а також обох – із “Щорічними списками” – є ­очевидним. Автентична назва одного з них – “Списокъ їмянной ­слободскихъ полковъ полковникам, полковым старшинамъ и сотникам да подпрапорнымъ: по полкамъ”173 (далі “Іменний список” (І)). На титульному аркуші документа вказано, що він був “учинен в силе указа Камиссии о учреждении Украинской Слободской губернии 1765 году июня 20 д[ня]” (мал. 3 а). Швидше за все, ця дата є кінцевою: її було проставлено, коли список уже підготували. Для встановлення часу написання списку варто скористатися тим же методом, що й у випадку зі “Щорічними списками”. Найпізніше призначення підпрапорних, згадане в джерелі, – 7 квітня 1765 р. (Антон Ламтєв, Острогозький полк174). Отже, документ не могли укласти раніше за 7 квітня та пізніше за 20 червня 1765 р. Місцем його підготовки, очевидно, була колишня Бригадна канцелярія cлобідських полків. На таку думку наштовхує ­аналіз іншого обліково-статистичного документального джерела, виявленого в фонді цієї установи й умовно названого “Іменний список” (ІІ)176. Як видно, документ було реставровано архівістами – підклеєно пошкоджені частини аркушів і оформлено окремою справою – “Журнал исходящей информации”. Проте титульний аркуш відсутній, частково пошкоджено текст – втрачено окремі його фрагменти, зокрема й початок тексту першого аркуша. Незаперечним є факт, що обидва “Іменних списки” було написано в одній канцелярській установі тими самими особами. Це доводять відображені в таблиці результати палеографічного аналізу почерків (табл. 1 а). Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1–71; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–64 зв. 173 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1–71. 174 Там само. – Арк. 16 зв. 175 Там само. – Арк. титул. 176 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–64 зв. 172

28

Отже, виділені почерки належать двом писарям, які безпосередньо писали досліджувані документи. У підготовці “Іменного списку” (І) брали участь ще дві особи. Почерк № 1 найбільше з чотирьох схожий до російського скоропису: прямий, рівний, літери розміщені одна окремо від одної, з’єднані напиМал. 3 а. “Іменний список” (І), титульний сання не зустрічаються; характерно – “квадратаркуш, почерк № 4175 не” “в”, “д” – “трикутником” із двома “ніжками”, буквосполучення “ск” – трьома майже паралельними короткими рисочками, написання першого сладу слова “детей” через “е”; ­читається найкраще (мал. 3 б). Почерк № 2 ближчий до українського скоропису: літери розміщені окремо, досить дрібні, “кучерявіші” за попереМал. 3 б. “Іменний список” (І), почерк № 1177 дні, ледь нахилені вправо; з’єднані написання зустрічаються зрідка, зазвичай із виносними на кінці слів (“ах”, “ых”, “ях”); характерно “в” – “калачиком”, “д” – “двійкою”, слово “дѣтей” через “ѣ”; добре читається (мал. 3 в). Почерк № 3 має такі характерні ознаки: літери витягнені в довжину, нахилені вправо; “в” – “калачиком”, “д”, частіше, – “петелькою” 177

Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1.


з “хвостиком” догори; читається добре, але гірше за два попередні (мал. 3 г). Нарешті, для почерку № 4 характерні такі особ­ ливості: літери дещо нахилені вправо, розміщені окремо, проте зустрічається і з’єднане написання; “в” – “калачиком”, “д” – у кількох варіантах, виділяється велике Мал. 3 в. “Іменний список” (І), почерк № 2178 “С”; читається добре (мал. 3 а, д). Почерком № 4, що характерно, написано автентичну назву “Іменного списку” (І), відповідні дані на титульному аркуші, підсумкові кількісні дані по кожному полку в кінці відповідних частин та в кінці документа по всіх п’яти полках. Список засвідчено особистим підписом лейбгвардії капітана Петра Гринєва (мал. 3 д). Очевидно, він був одним із членів “Камиссии о учреждении Украинской Слободской губернии”, за розпорядженням якої в колишній Бригадній канцелярії і було укладено “Іменний список” (І) (пізніше – 1767 р. – Петро Гринєв відомий на посаді губернаторського товариша Слобідсько-Української губернії181). Другий же документ, як сказано вище, писало тільки дві особи. Ні підсумкових даних, ні засвідчення в ньому не представлено. Це головні палеографічні відмінності двох джерел. Скріпи обох “Іменних списків” є ідентичними за почерком, особливостями розміщення на документі (у нижньому правому куточку лицьового боку кожного аркуша) та змістом. Тож, можемо говорити про одну скріпу (табл. 1 б). Вона повторюється визначеним набором складових через кожні сім лицьових аркушів кожного з двох документів. Там само. – Арк. 33. Там само. – Арк. 54. 180 Там само. – Арк. 71. 181  Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова… – С. 95; П. Гринєвим підписано також ряд документів 1767 р., дотичних до “Генеалогічних відомостей – 2”: ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 105, 115, 118 зв., 121 зв., 128.

У значній частині лицьових аркушів “Іменного списку” (І) втрачено нижній правий куточок. Тому довелося щоразу відраховувати сім аркушів і зіставляти елементи літер, що збереглися. Оскільки різночитання двох списків відзначено у підтекстових примітках до археографічної публікації, назвеМал. 3 г. “Іменний список” (І), почерк № 3179 мо тільки основні з них. По-перше, списки відрізняються за деякими кількісними показниками. В “Іменному списку” (І) значаться 112 сотників, тоді як за загальним переліком “Іменного списку” (ІІ) – 113 осіб183. Проте цю розбіжність можна пояснити: у першому з документів дані сотника Івана Подолського подаються після інформації про старшого осавула під № 2 (тобто серед полкових старшин), а в другому – їх включено до частини про сотників (№ 8)184. Також відрізняються переліки підпрапорних (256 та 247 осіб відповідно)185. При цьому очевидними є Мал. 3 д. “Іменний список” (І), почерк № 4180 різночитання по списку Охтирського полку. В “Іменному списку” (ІІ) дані про ­підпрапорних

178 179

Там само. – Арк. 26, 27, 28, 29, 20, 31, 32, 33; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 183 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 71; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 35. 184 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1, 12, 17, 18, 26 зв., 30, 51, 60; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–13, 34а зв.–35 зв. 185 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 71; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Акр. 64 зв. 182

29


Табл. 1 а. Палеографічний аналіз “Іменних списків” (І, ІІ) (почерки) Почерк № 1 Почерк № 2

Списки “Іменний список” (І) (ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62) “Іменний список” (ІІ) (ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3)

“Іменний список” (І) Скріпа “Іменний список” (ІІ)

арк. 26 «Канъ арк. 8

27 це 9

Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 71. Там само. – Арк. 50 зв. 188 Там само. – Арк. 55, 67. 189 Там само. – Арк. 55; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 17 зв.–18. 190 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1, 33, 51, 60. 191 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. –Арк. 1. 187

30

арк. 51–60

арк. 1–17 зв.; 47 зв.–64 зв.

арк. 18–47

Табл. 1 б. Палеографічний аналіз “Іменних списків” (І, ІІ) (скріпа)182 33 29 30 31 32 ловъ» ристъ Ма ξимъ Пав 15 11 12 13 14

28 ля 10

цього полку, записаних в “Іменному списку” (І) під номерами 51–59 (Михайла Лесевицького, Миколу, Петра, Андрія та Василя Капністів, Івана, Ларіона та Семена Кобеляцьких, Івана Боярського), ­відсутні186. До того ж, в “Іменному списку” (ІІ) відсутні дані про ­колишнього ­полковника Ізюмського полку Михайла Милорадовича, представлені в “Іменному списку” (І)187. Те ж саме можна сказати про інформацію стосовно відсторонення старшин Харківського та Охтирського полків від командування188. Власне, саме тому як основ­ний у публікації було використано “Іменний список” (І) (хоча в “Іменному списку” (ІІ) значно ширшою є стаття про “пороки” Григорія Мосцевого189). Характерно, що кожна частина “Іменного списку” (І) присвячена окремому полку й відкривається заголовком “По показанию... [наприклад, Сумской. – С. П.] канцелярии”190. У другому ж документі хоч і втрачено частину першого аркуша, можна здогадатися, що його укладено “По показанию слобо[дских полковых канцелярий] [наша реконструкція. – С. П.]”191. Отже, джерелами для обох списків стали матеріали, які надійшли з полкових канцелярій. Тобто досліджувані документи є зведеними. 186

арк. 1–32 зв.; 60 зв.–71

Як було сказано вище, текстовий зв’язок “Щорічних” та “Іменних” списків є очевидним. Це не викликає подиву, адже обліковостатистичні джерела обох різновидів вміщували дані про тих самих осіб і укладали їх в одних канцелярських установах. До того ж, вміщена в документах інформація частково накладається. Останнє стосується даних щодо початку служби й одержання дійсного “чину”, грамотності та можливого перебування під слідством. У документах обох різновидів той факт, що необхідні відомості не подано, пояснювався “в… полковой канцелярии неизвестно” або “справки учинить не ис чого, и в полковой канцелярии известия не имеется” (як у “Щорічному списку” та супровідних документах Острогозького полку 1762 р.)192. При цьому використовувалися й свідчення самих старшин, згадки про що вміщують джерела. Приміром, у статті про сотника Ізюмського полку Адріяна Подколзина в “Іменному списку” (І) зазначено: “... Кем в подпрапорные опреде­ лен, за разбитием в полковой канцерии прошлих годов дел справиться невозможно, да и в сотники кем же произведен, занеже он в тот чин произойшол и тем чином службу продолжал в Острогожском полку, а в Изюмской полк за способность его грунтов переведен тем же чином, неизвестно, и за отлучкою его о том, тож в каких он походах и камандирациях бывал, справки взять не от кого [все підкреслено нами. – С. П.]”193. 192 193

Там само. – Арк. 40 зв., 48 зв. Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 39–39 зв.


Більше того, кілька фрагментів тексту “Щорічних списків” дослівно (або з дуже незначними змінами) повторено в “Іменних”. Насамперед йдеться про статтю з приводу “пороків” сотника Острогозького полку Прокопа Каневецького. В “Іменному списку” (І) практично дослівно повторено текст, уміщений в “Щорічному списку” полку 1762 р. (про порушення сотником військової дисципліни під час Прусського походу, про вчинення ним утисків козакам і обивателям Толучіївської сотні, про втечу з-під слідства й повернення вже “под караулом”), і лише додано інформацію, що сотник на той час (1765 р.) ще був арештований194. Скорочений варіант статті про “пороки” ваканс-судді Ізюмського полку Івана Капустянського, наведений у “Щорічному списку” полку 1762 р.195, представлено в “Іменних списках” 1765 р. Зокрема, в другому випадку опущено інформацію про звинувачення І. Капустянського “в смертном убивстве никоего запорозца” “в забрании казенного сена” та про участь у слідстві над полковником Ф. Краснокутським196. Окремої уваги заслуговує поданий Ізюмською полковою канцелярією в 1762 р. разом зі “Щорічним списком” полку “Список годовой о присланном в Изюмской полк… капитане Емандии...”197. В документі мав бути вміщений традиційний блок даних (про службу, одержання “дійсного чину”, можливе перебування під слідством чи “в штрафах”, ставлення до виконання покладених обов’язків). Проте “справки” (інформації) про це в полковій канцелярії не було, адже капітан раніше не служив в Ізюмському полку. Нібито не було “в полковой канцелярии никакова известия” й про можливі негаразди в командуванні П. Ємандієм сотнею. Водночас, зазначалося чимало “непорядочных и указом противних“ дій капітана, що врешті й зумовили його арешт та відсторонення від командування сотнею. Зокрема, крім нехтування службовими обов’язками (“при обучении полку в строях никогда не бывал”), він був “усмотрен весма пьян” під час огляду полку князем Костянтином Кантемиром і, “будучи пьяной, некоторые непочтительние слова употреблял”. Як довід-

уємося з “Іменного списку” (І)198, на 1765 р. дані полкової канцелярії про службу П. Ємандія не розширилися, адже “какими чинами и кем [он. – С. П.] производим, тож в каких походах и камандирациях бывал” полковій канцелярії все одно було “неизвестно”. Та головне, що в статті про “прослуги” капітана було представлено розширений і доповнений новими даними в порівнянні зі зразком 1762 р. текст. Зокрема, уточнювалося, що Костянтин Кантемир на той час командував полками й П. Ємандій саме “некоторие непочтителные чести его, г[ос]п[о]д[и]на генерал-лейтнанта, слова употреблял”.

194

Там само. – Арк. 10–10 зв.; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 48 зв. Там само. – Арк. 101–101 зв. 196 Там само. – Спр. 3. – Арк. 3–3 зв.; Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 42, 48 зв. 197 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 103–103 зв.

198

195

199

3. 2. Інформативні можливості Головна відмінність структури текстів двох документів полягає в тому, що в “Іменному списку” (І) інформація про всі “чини” подається по кожному з п’яти полків окремо, а в “Іменному списку” (ІІ) – по окремих групах однакових “чинів” усіх полків. При цьому в обох документах, як і в “Щорічних списках”, зберігається “старшинство” “чинів” та носіїв рівних “чинів” у межах однорідної групи. Отже, “Іменний список” (І) має п’ять окремих частин із відповідними даними по кожному полку, починаючи від полковника й завершуючи підпрапорними199, а в “Іменному списку” (ІІ) спершу наводиться інформація про всіх слобідських полковників (крім полковника Ізюмського полку, що було пов’язано зі згаданим вище слідством над Федором Краснокутським), потім про – обозних, суддів, старших полкових осавулів, молодших полкових осавулів, ротмістрів, старших полкових писарів, молодших полкових писарів, полкових хорунжих, сотників, обер-офіцерів (які командували сотнями), підпрапорних200. У першому документі дані старшин “сверх комплекта” наводяться окремо, під відповідним заголовком у кожному полку. В “Іменному списку” (ІІ) всіх старшин, не розрізняючи їх на “комплектных” і “сверх комплекта”, представлено в одному спільному переліку. Розглянута специфіка обох документів зумовила відмінності їхніх вертикальних структур. В “Іменному списку” (І) зберігається Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 42–42 зв. Там само. – Арк. 1–16 зв. (Острогозький полк), 17–32 зв. (Сумський), 33–50 зв. (Ізюмський), 51–59 зв. (Харківський), 60–71 (Охтирський). 200 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–2, 2–13, 13–55, 35–36 зв., 36 зв.–64 зв.

31


р­ убрикація матеріалів, укладених в полкових канцеляріях, тобто кількість рубрик та їхні назви відрізняються по полках201. Зокрема, дані Острогозького організовано так: “Которых полков”, “Звание чинов”, “Кто с которого году в службе происходил чинами, по чьим определениям и за какие заслуги”, “Кто старшинский сын или з других нацей”, “Не бывал ли кто в каких прослугах”, “Не подлежит ли с кого быть взисканию казенных денег”. У матеріалах по Сумському полку перші дві рубрики такі самі, а дві наступні об’єднано в одну “Время вступления в службу и с каких чинов и какими чинами и по чьим определениям происходили”. Дві завершальні рубрики вміщують інформацію такого самого характеру, тільки другу названо коротше: “На ком какое взискание подлежит”. У п’яти рубриках представлено й дані з Ізюмської полкової канцелярії, назви яких теж дещо інакше сформульовано, зокрема другої та третьої: “Чины и имена” та “Кто с которого году в службе происходил чинами, и по чьим определениям, и с каких детей; кто в каких походах, командирациях и протчих посилках находился”. Аж сім рубрик вміщує перелік Харківського полку: в другій, окрім власне “Чины, имена”, зазначено й походження особи та ким надано перший “чин”; окремо винесено дату одержання “дійсного чину” (“Какими чинами происходили и которых годов, м[еся]цей и чисел”), а також інформацію “Где в походах и командирациях были”. Таку саму кількість рубрик уміщує остання частина “Іменного списку” (І) із даними Охтирського полку, але їхні назви сформульовано ще інакше, зокрема: “В настоящих чинах” та “Ис каких чинов и по чьим определениям, будучи в службе, происходили чинами”. Загалом, по всіх полках представлено однаковий набір даних, організований з невеликими відмінностями по кожному з них. Увесь текст “Іменного списку” (ІІ) однаково рубриковано на п’ять частин, які вміщують інформацію про полк, посаду та ім’я з прізвищем особи; час початку служби й одержання “дійсного чину” “... ис каких званей и по чьим определениям”, також “за какие заслуги какими происходили чинами и где в посылках находились”; нарешті, про “прослуги” і можливе “казенное взыскание”. Попри це, в статтях, що стосуються представників одного полку, зберігаються особливості їхньої побудови, а також канцелярської мови відповідної полкової канцелярії. Зокрема, схема статей, підготовлених у ОхтирТам само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1–16 зв. (Острогозький полк), 17–32 зв. (Сумський), 33–50 зв. (Ізюмський), 51–59 зв. (Харківський), 60–71 (Охтирський). 201

32

ській канцелярії, з даними про сотників, як правило, така: “В службу вступил [дата], в настоящий чин [дата], [походження] сын, [перша дата] в подпрапорные [ким], [друга дата] в сотники [ким], [коротка інформація про участь у походах] и других командирациях”202. Взагалі, статті, підготовлені в цій канцелярії, вирізняються з-поміж інших визначеним коротким набором даних. Головна інформативна цінність аналізованих списків визначається трьома видами даних, представлених, за одиничними винятками, щодо кожної о­ соби: а) ономастичні дані; б) інформація про походження; в) основні відомості про “службу” (дата вступу, одержання “чинів”, виконані завдання). Можна стверджувати, що напередодні ліквідації п’яти козацьких слобідських полків серед їхніх старшин та підпрапорних були представники різних соціальних груп. Так само, як і в “Щорічних списках”, за ономастичними даними дуже ймовірними виглядають родинні зв’язки між особами, записаними в переліках груп різних “чинів”: ті самі прізвища зустрічаються як в матеріалах одного полку, так і різних, дуже часто в комбінаціях “сотник + підпрапорний”, також “полковник + сотник” або “полковник + підпрапорний”. Але саме в “Іменних списках” уточнити родинні зв’язки допомагають вже описані автентичні формули. Більшість керівного складу слобідських полків становили представники “родинних кланів” – власне старшинського середовища Слобожанщини. Серед вихідців з інших соціальних груп за походженням переважають козаки. Як показано вище, чи не в більшості випадків до керівних посад у полку вони діставалися через службу у відповідній полковій канцелярії, поступово піднімаючись угору від найнижчих “сходинок” (так би мовити, робили ­типову “канцелярську кар’єру”). Служили в слобідських полках на час переформування їх у регулярні одиниці російської армії й вихідці з духівництва. Взагалі, такий соціальний зв’язок був для Слобожанщини традиційним203. Більшість Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 14 а, 22 зв., 24, 25 зв., 31–33, 34 зв., 34 а. Багалей Д. И. Очерки из русской истории. – Харьков, 1911. – Т. 1. – С. 18–22, 456–457; Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – С. 79. 202

203


таких вихідців була дітьми священиків. Щодо таких зазначали “ис поповских детей” або ж “священической сын”. Синами священиків були полковник Охтирського полку Михайло Боярський та молодший осавул того ж полку Юхим Зашаловський; серед сотників – Андрій Кувичинський (Ізюмський); Осип Острозький, Дорофій Павлинський, Федір Лофицький (Острогозький), Василь Ямпольський (Сумський), Василь Андрієвський (Охтирський); підпрапорними ж служили Степан Тамозький (“Таможскїй”), Василь та Яків Бєлозерови, Степан Соколовський, Іван Трутовський (Харківський), Кирило Рудинський (Ізюмський), Дмитро Лофицький (Острогозький), Тимофій Бобовников (Сумський полки). Сотник Петро Сребдолський походив “ис протопопских детей” (на чому, нагадаємо, наголошували старшини Ізюмського полку 1762 р.). Дітьми церковнослужителів були ротмістр Харківського полку Іван Нестеров (він почав службу ще 1729 р.) та підпрапорний – Микита Авдєєв204. Двоє підпрапорних Острогозького полку – Іван Торопов та Іван менший Рєбинін походили “ис купечества”: 1 липня 1747 р. вони були записані до козаків цього полку205. Серед слобідської полкової старшини був і представник інтелігенції: молодший полковий писар Харківського полку Іван Романовський 1745 р. почав служити канцеляристом у полковій канцелярії “из учителей Харковской коллегии”206. Дітьми поручиків та прапорщиків розформованого 1743 р. Слобідського драгунського полку названо Костянтина Чупринова, Григорія Лесевицького та Романа Поклонського в Охтирському, Михайла Гаєвського – Харківському полку207. Зустрічаються також ­формули “з секунд-маеорских детей” (підпрапорні Сумського полку Яків Іванович Кондратьєв та Олексій Надаржинський) чи “квартермистрских” – Василь Заїкін, також “дозорческих” (сотник Охтирського полку Василь Ольховський) і “отставного вахмистра сын” (підпрапорний цього ж полку Іван Дмитрієв)208. Сином канцеляриста був підпрапорний Харківського полку Степан Шишкін209. Там само. – Арк. 1 зв., 21, 24, 30 зв., 32 зв., 34, 34а зв., 44, 45–46 зв., 61 зв. Там само. – Арк. 41–41 зв.; про них також: Слюсарський А. Г. Социально-экономическое развитие... – С. 274. 206 Там само. – Арк. 10 зв. 207 Там само. – Арк. 49 зв., 55 зв., 57 зв. 208 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 22 зв., 44, 45 зв., 50, 55, 56. 209 Там само. – Арк. 44 зв. 204 205

У кількох статтях знаходимо відомості про зв’язки старшинського середовища Слобожанщини та Гетьманщини. Зокрема, сотник Ізюм­ ського полку Андрій Кувичинський походив із середовища духівництва (“ис поповских детей”) і спершу, 11 січня 1724 р., був “определен... в малоросийской Полтавской полк в значковые товарищи”, а 1732 р. – “в подпрапорные и с того Полтавского прислан в Изюмской полк”, де й отримав 1737 р. сотницький уряд210. А сотник Іван Лисаневич (“из старшинских детей”), почавши службу 5 жовтня 1745 р. в Ізюмській полковій канцелярії “канцелярским писарем”, за три роки (1748 р.) дістав “чин” підпрапорного, а “по отбитии ево в Малороссию написан в [1]750-м Генералною войсковою канцеляриею в Миргородской полк значковым товарищем”. 8 жовтня 1751 р. він був “пожалован в слободские полки сотником”211. Інформація обох статей є дуже важливою, адже вона підтверджує, що звання підпрапорних слобідських полків відповідало званню значкових товаришів Гетьманщини, а значить і виконувало такі ж функції – початкового для дітей старшини, резерву для заміщення посад у керівному складі полку та виконання різних розпоряджень полковника212. Серед слобідських сотників були вихідці як з козацького, так і з старшинського середовища Гетьманщини. Зокрема, в Охтирському полку “з малороссиян козачих детей” походив Петро Верценський213, а Іван Огронович був “малороссиянских полков полкового обозного ­сын”214, так само, як і підпрапорний Дмитро Биковський (“с Малороссии полкового обозного сын”)215. Деякі відомості містяться й щодо етнічного складу старшинського корпусу слобідських полків. Зокрема, в Острогозькому полку “из российских дворян” походили полковник Степан, сотник Володимир та підпрапорний Іван Тев’яшови216. Із “великороссиян” був сотник Іван Горлов217. Таке ж етнічне походження (за ономастичними та Там само. – Арк. 15. Там само. – Арк. 21. 212 Детальніше див.: Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. – К., 1968. – С. 38–39; Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – С. 106–109; Його ж. Козацька старшина слобідських полків ХVІІ–ХVІІІ ст.: “родинний клан” та досягнення соціального статусу. – С. 49. 213 Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 31. 214 Там само. – Арк. 34 зв., 48 зв. 215 Там само. – Арк. 69. 216 Там само. – Арк. 1, 22, 60 зв. 217 Там само. – Арк. 32. 210 211

33


­ іографічними даними) мали і поручик Сумського полку Яків Переб пелкін та підпрапорний Острогозького полку Василь ­Дубровський218. Охрещеним євреєм був підпрапорний Ізюмського полку Андрій ­Меєр219. Сотник же Острогозького полку Петро Пушковський та підпрапорний Охтирського Михайло Греков були, як легко здогадатися з прізвища останнього, греками (“греческой нации” та “греческой сын” відповідно)220. Найнеочікуванішим же було пояснення навпроти даних підпрапорного Харківського полку Василя Персиянінова – “ис персидской нации”221. Невідомо, чи відповідало воно дійсності, чи було написане навмання, відштовхуючись від прізвища. *** Загалом, в “Іменних списках”, як і в “Щорічних”, надзвичайно важлива інформація представлена в переліках імен та прізвищ представників старшинського корпусу та групи підпрапорних п’яти слобідських полків. Проте якраз у випадку “Іменних списків” ця інформація має особливу цінність, адже вміщені переліки персоналізують особовий склад служилої слобідської старшини та підпрапорних на час розформування козацьких полків. Так само інформативнішими є вміщені в “Іменних списках” статті про службу записаних до них осіб. Ці відомості є дуже цінними для просопографічних досліджень. Можна прослідкувати типові кар’єри та “казуси” в середовищі носіїв однакових “чинів”. При цьому варто зосередити увагу на походженні, порядку одержаних “чинів” (початковий, наступні – до “дійсного”), ким їх було надано, можливій службі в регулярних військових формуваннях Слобожанщини (у регулярних ротах при кожному з полків та в Слобідському драгунському (1733–1743 рр.) і гусарському (1757–1765 рр.) полках). Особливо цікавим було б виконання такого дослідження щодо групи підпрапорних, адже докладне вивчення її історії розпочато лише нещодавно222. Саме в “Іменних списках” знаходимо відомості про Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 20; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 61 зв. Там само. – Арк. 39. 220 Там само. – Арк. 27 зв., 61 зв. 221 Там само. – Арк. 46. 222 Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – С. 106–109; Його ж. Козацька старшина слобідських полків ХVІІ–ХVІІІ ст.: “родинний клан” та досягнення соціального статусу. – С. 49.

одні з найраніших надань цього “чину”: якщо вміщена інформація відповідала дійсності, то ізюмський обозний Андрій Самборський “в службу вступил в [1]708 году майя 10 числа из старшинских детей – определен полковыми командиры в подпрапорные”, а вже 20 червня 1712 р. він одержав сотницький уряд (при цьому, 1709 р. майбутній слобідський обозний брав участь у Полтавській битві)223. Нагадаємо, що в “Экстракте о слободских полках” (1732 р.) з цього приводу говориться, що “подпрапорные учреждены в разных годех с 714 году из старшинских детей, которые наперед сего назывались полковыми ­казаками”224. Як показано вище, особливо цінними для підготовки просопографічних та генеалогічних розвідок є вміщені в “Іменних списках” відомості про походження представників служилої слобідської старшини та підпрапорних. Інформація такого характеру дозволяє визначити основні джерела поповнення старшинської верстви й групи підпрапорних, з’ясувати можливості доступу сюди вихідців з інших соціальних середовищ (до речі, й роль самого підпрапорницького “чину”), тобто дослідити ряд аспектів висхідної соціальної мобільності в слобідському суспільстві, особливо періоду від “реформ” князя Олексія Шаховського (30-х рр. ХVІІІ ст.) до часу ліквідації полків. Відомості про етнічне походження представлених у списках осіб є дуже важливими у світлі подальшого формування гусарських полків і залучення до їхнього складу ескадронів Молдавського, Чорного та Грузинського гусарських полків225. Наплив іноетнічних елементів, що при цьому відбувся, можна прослідкувати, навіть обмежившись переглядом “Формулярных и именных списков...” новостворених одиниць російської армії226.

218

219

34

223 224

ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 33; Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 2. Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта... – Т. 2. – С. 150.


4. “Генеалогічні відомості” 1765–1767 рр. 4. 1. Особливості укладання “Генеалогічні відомості” козацької старшини слобідських полків було виявлено у фонді 1710 Слобідсько-Української губернської канцелярії Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. Ці документи було підготовлено невдовзі після скасування козацьких полків, тому вони й носять на собі відбиток “перехідного стану”227, коли частина старшини вже продовжувала службу в гусарських полках (особливо молодь), дехто вважався “не пожелавшими в гусарскую службу”, а решта перебувала на цивільній службі (при канцеляріях) або ж вийшла у відставку. Як видно з чергової умовної назви, головна й найцінніша особливість матеріалів – генеалогічні дані, тобто інформація про старшин та їхніх дітей із зазначенням віку (“Генеалогічні відомості – 1”) та даними про походження, предків, та “службу” представлених осіб (“Генеалогічні відомості – 2”). Суттєво, що в порівнянні зі “Щорічними” та “Іменними” списками, перелік записаних осіб є значно ширшим: він охоплює не лише ще донедавна (на першу половину 60-х рр.) служилу старшину, а й усіх, кого вважали її представниками на час підготовки документів. Таким чином у цих документах знаходимо відомості про старшин, відсутні в “Щорічних” та “Іменних” списках. “Генеалогічні відомості – 1” було підготовлено відповідно до указу Слобідсько-Української губернської канцелярії від 23 листопада 1765 року, який за кілька днів по тому (26 листопада) розіслали в чотири провінційні канцелярії (Сумську, Ізюмську, Охтирську та Острогозьку) й шість комісарських правлінь (Харківське, Липецьке, Салтівське, Вільшанське, Мереф’янське й Валківське). За інформацією рапортів, близько двох місяців – з середини грудня 1765 до середини лютого 1766 рр. – дані збирали “на місцях” і (в середині лютого) надсилали до губернської канцелярії. Тут на основі одержаних матеріалів уклали два зведені переліки: “Ведомость: сколко Слободской Украинской Головинский П. А. Слободские казачьи полки. – С. 203–204. ЦДІАУК. – Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 127–145 зв., 152, 155, 156, 159. 227  Багалей Д. И. Наказы Харьковского дворянства в Екатерининскую Комиссию 1767 года. – С. 114. 225

226 

губернїи в Сумской, Изюмской, Ахтырской ї Острогожской правинцїяхъ старшинскихъ дѣтей состоитъ” та “Ведомость: сколко Харковского уезду в шести камисарствах ­старшинскихъ дѣтей состоит”228. При цьому матеріали зазнавали редагування: опускали ту інформацію, якої не вимагалося. Це добре видно з “відомостей” Острогозької канцелярії: до загального облікового документа не ввійшли дані про походження, колишню й поточну службу, участь у походах і надання “дійсного чину” представлених осіб229. Більше того, опускалась також частина даних про старшинських дітей. Загалом, мета підготовки документів полягала в тому, щоб зібрати (“не пропустя ни одного”!) інформацію про всіх “отставных и неотставных всякаго звания старшин мужеска полу о детях”, які мешкали в Слобідсько-Українській губернії й “в оклад к платежу податей прежде [...] не полагались”. Як здається, йшлося про оподаткування старшинських дітей. Набір даних про кожного був досить компактним: хто й ким був батько (“чьи они дети”), імена та вік самих дітей, грамотність чи знання “інших наук”, нарешті, можливі каліцтва. Відповідною була й рубрикація “відомостей”: “Звание имен” та “От рождения лет, кто чему обучены или нет, кто чем изувечен”. Вважаємо, що саме з інформацією про вік та ймовірним оподаткуванням пов’язані загадкові “плюсики” біля імен дітей, віком від п’ятнадцяти років, проставлені на лівому березі двох зведених переліків. Взагалі, це питання ще потребує дальших студій. У “Генеалогічних відомостях – 2” знаходимо поклики на розпорядження СлобідськоУкраїнської губернської канцелярії від 5 грудня 1765 р. (якраз періоду підготовки “Генеалогічих ведомостей – 1”) про звільнення від стягнення подушного (“окладу”) тих дітей, менших п’ятнадцяти років, батьки яких – відставні підпрапорні – продовжували цивільну службу230. За рік після появи “Генеалогічних відомостей – 1” було підготовлено “Генеалогічні відомості – 2”, вже значно ширшого “формату”, відповідно до указу Катерини ІІ, розісланого з Слобідсько-Української губернської канцелярії. У Сумській провінційній канцелярії його отримали на самому початку жовтня 1766 р. й на кінець січня наступного – 1767 – року “відомості” було підготовлено231. ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 59–80, 83–89. Там само. – Арк. 39–53. 230 Там само. – Спр. 116. – Арк. 17, 18, 19 зв. 231 Там само. – Арк. 1. 228

229

35


­ чевидно, так само протягом жовтня 1766 – першої половини січня О 1767 рр. матеріали збирали й укладали в Острогозькій ­канцелярії232. З Мереф’янського комісарства облікові документи до губернської канцелярії відіслали наприкінці лютого 1767 р.233, а з Харківського – лише в другій половині березня того ж року234. Нарешті, тільки в кінці січня 1767 р. указ отримали в Охтирській канцелярії, а укладені матеріали надіслали за кілька місяців (в кінці червня)235. Як бачимо, підготовка “Генеалогічних відомостей – 2” тривала більше ніж на півроку. Одразу зауважимо кілька суттєвих відмінностей між двома комплектами “Генеалогічних відомостей”. По-перше, у другому випадку матеріали, що надійшли з провінційних канцелярій та комісарств, не було зведено в загальну “відомість”: вони збереглися відповідними групами “по приложенным при том указе формам”236. Власне, таких “форм” (зразків) було чотири. Відповідно до них члени тогочасного слобідського старшинського прошарку були поділені залежно від походження й способу входження в старшинське середовище. Першу й вищу категорію наповнювали нащадки знаних слобідських старшинських родів – представники “фамилий”, чиї предки були старшинами під час перепису 1732 р. й до указу 1733 р. “о определении подпрапорных из старшинских детей”237. У даному випадку мова йде про указ імператриці Єлизавети від 10 квітня 1733 р., виданий за донесеннями князя Олексія Шаховського від 17 березня того ж року. Відповідно до цього указу кожний полк мав бути укомплектований визначеним числом козаків, причому “достойних” (Охтирський полк – 1000 осіб, реш­та чотири – по 800 осіб). Крім того, до полків мало бути вибрано “из старшинських детей подпрапорных, сколько надлежит”238. До другої категорії за “Генеалогічними відомостями – 2” зараховували нащадків старшин, вихідців з нестаршинського середовища (“из разночинцов, а не из старшинских детей”), які під час перепису майора Михайла Хрущова й до згаданого указу були підпрапорними та канцеТам само. – Арк. 34. Там само. – Арк. 106. 234 Там само. – Арк. 101. 235 Там само. – Арк. 33–35. 236 Там само. – Арк. 34. 237 Там само. – Арк. 1. 238 ПСЗ. – Т. ІХ. – С. 78. 232 233

36

лярськими служителями “и в ту перепись в оклад не положены”, а потім “по настоящей [сл]ужбе” (“кар’єристи”?) дісталися старшинських “чинів”239. Нарешті, дві останні категорії об’єднували вихідців “из разночинцов”, які (“по 3-й форме”) служили підпрапорними та канцелярськими чинами вже після указу 1733 р. й самотужки “доросли” до старшинських “чинів” або ж були нагороджені ними за утримання “подпомогою” виборних козаків (і раніше не платили подушного), а “по 4-й форме” – ті з сотників і підпрапорних, які були “в те чины произведены,... не быв ни в какой службе”240. Тож підготовка документів за цими формами є другою особливостю “Генеалогічних відомостей – 2”. Крім того, рубрикація останніх є значно ширшою: представлено три додаткові рубрики – “Когда в службу вступили и какими нижними чинами происходили”, “В бытность в службе в походах и комендирациях были” та “Когда произведены в старшинские чины и кем”. Що стосується джерел, які були використані при укладанні “Генеалогічних відомостей”, то таких налічується два види: документи (“дела”), які зберігалися в провінційних канцеляріях і комісарських правліннях та свідчення старшин. Стосовно першого, показовою є замітка про росіянина сотника Івана Васильовича Горлова, дід якого “по показанию от камисарства” був записаний “вряд з дворянами и верстан денежным окладом”, а батько “служыл в бывшем Ахтырском полку козачую службу”, проте “по делам же в здешней правинциальной канцелярии никакова о том вида не ­отыскалось”241. Що ж до другого, найбільш яскравим є фрагмент про предків судді Острогозького полку Федора Татарчукова, дід якого “ис черкес горских вступил в росийскую службу тому назад лет с полтораста... [формулювання часового відрізку, без сумніву, записане з усної розповіді. – С. П.] и служил з самого начала как он, так и сын... многие года в слободских полках старшинами, а сколко хто лет имянно, того он, судя, знать не может, потому что по смерти их остался он от отца в тре, а от деда – в шести лет [усе підкреслено нами. – С. П.]”242. Нарешті, можна назвати такі палеографічні особливості документів. Із комплекту “Генеалогічних відомостей – 1” зведений перелік по чотирьох провінціях виконано двома почерками: № 1 – літери прямі, ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 1, 33. Там само. – Арк. 1, 31. 241 Там само. – Арк. 48 зв. 242 Там само. – Арк. 64 зв. 239 240


загострені, нез’єднані, незначна кількість виносних (арк. 59–64 зв.); № 2 – літери менші, закруглені, більше виносних літер і декоративних елементів (арк. 65–80). У комплекті “Генеалогічних відомостей – 2” рапорт і “відомості” Сумської провінційної канцелярії написано одним почерком (рівний, прямий, порівняно незначна кількість виносних; виправлення й описки зустрічаються зрідка; добре читається) й чорнилом, але необхідні уточнення виконано почерком секретаря Андрія Яковлєва й темнішим чорнилом. Скріпи на документах: “Канъ//це//ля// ри//стъ// Петръ// Хрисъ//тенковъ//” (у лівому нижньому куточку лицьового боку аркуша) та “Секре//таръ// Ан//дрей// Якω//в// левъ//” (посередині аркуша)243; “В дωлжности// регистратора// канцеляристъ// Василей// Надточеевъ” (“відомість” за Третьою “формою”). Одним почерком (літери невеликі, дещо закруглені, без декоративних “доважків”, характерне написання “н” як “N”; незначна кількість виправлень; читається добре) й чорнилом оформлено документи Охтирської канцелярії, але окремі примітки (як “з [1]766 – во исправления поручаемых гражданских ­дел”244) виконано тим самим почерком і світлішим чорнилом. Скріпи на документах: “В должности се//кре//та//ря// пол//ко//вой// пи//сарь// Кли// ментъ// Θи//ли//по//вичъ” (ближче до правого краю посередині аркуша) та Канцеляристъ// Павел// Савенков//” (по нижньому краю аркуша)245. Матеріали Острогозької канцелярії написано одним почерком (літери закруглені, середньої величини, помірна кількість виносних, майже відсутні декоративні елементи, характерне велике “С”, написання “н” як “N”; невелика кількість виправлень; добре ­читається) й чорнилом, але окремі записи і виправлення виконано тим самим почерком і світлішим чорнилом. Скріпи на документах: “Секре//тарь// Θе//дор// Матъ//вѣев” (ближче до правого краю посередині аркуша) та “Канъ//це//ля//ристъ// Павелъ// Железников (по нижньому краю аркуша)246. “Відомості” Харківського комісарства написано одним почерком (літери дещо закруглені, ледь нахилені вліво; добре читається) й чорнилом (світло-коричневим). Скріпи на документах: Там само. – Арк. 1–31. Там само. – Арк. 56 зв. 245 Там само. – Арк. 35–62 зв. 246 Там само. – Арк. 34, 63–85 зв. 243 244

“В должности// секретаря// полковой писар Яковъ Таранухин//” (ближче до лівого краю посередині аркуша) та “Канцелярской// писарь// Яковъ// Сисоевъ//” (по нижньому краю ­аркуша)247.

4. 2. Інформативні можливості “Генеалогічні відомості”, найперше, можуть бути використані при підготовці генеалогічних, історико-демографічних та просопографічних досліджень з історії старшинського прошарку ­Слобожанщини. Саме джерелом до таких студій можуть виступити “Генеалогічні відомості – 1” з огляду на вміщені в них переліки старшин та їхніх синів (з інформацією про вік кожної названої особи). Так само цікавими є інші дані, насамперед, про грамотність і освіту старшинських дітей загалом. Зокрема, дізнаємося, що Василь – син полкового судді колишнього Сумського полку Івана Пустовойтова (добре “знайомого” з “Щорічних” та “Іменних” списків) – навчався в Московському університеті248; а Григорій і Петро Афанасійовичі Карпови (діти полкового ротмістра колишнього Охтирського полку), Іван, Яків та Петро Петровичі Гнедичі (діти сотника), Іван Юхимович Лофицький (син сотника того ж таки полку), Микола Олексійович Краснокутський (син відставного сотника Харківського полку), Микола й Петро Івановичі Ковалевські (діти полкового осавула), Олексій Федорович Савицький (син полкового писаря), Андрій Григорович та Григорій і Іван Яковичі Квітки (сини сотників), Іван Васильович Земборський (син відставного підпрапорного того ж полку) – в Харківському колегіумі249. У той же час Степан Олексійович Кобеляцький (син полкового судді колишнього Охтирського полку) був “по имянному ея императорскаго величества указу с придворных певчих в Шляхетским кадецким корпусе”250, а його брат Іван служив у Охтирській провінційній канцелярії копіїстом. Дияконом служив син полкового писаря названого полку Іван Петрович Кардашевський251, а Степан Семенович Антонов вчився іконописній майстерності252. Там само. – Арк. 86–102. Там само. – Арк. 59. 249 Там само. – Спр. 17. – Арк. 10 зв., 70 зв., 73 зв., 76 зв., 81 зв., 83, 84 зв., 85–85 зв. 250 Там само. – Арк. 31–31 зв. 251 Там само. – Спр. 116. – Арк. 31 зв. 252 Там само. – Спр. 17. – Арк. 80 зв.–81; про іконопис Слобожанщини див.: Паньок Г. В. Стильова еволюція в іконописі Слобожанщини XVII – початку XІХ ст. / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2005. – 204 с. 247 248

37


Більшим інформаційним потенціалом вирізняються “Генеалогічні відомості – 2”. По-перше, представлені в них переліки старшин та їхніх дітей охоплюють ширше коло осіб. По-друге, надзвичайно важливою є інформація про походження й предків старшин (хоча використання таких “екскурсів у минуле”, без сумніву, потребує певних застережень та обов’язкової перевірки іншими джерелами). Загалом, прізвища більшості старшин із переліків “Генеалогічних відомостей – 2” зустрічаємо ще в “Щорічних” та “Іменних” списках, але в обліково-статистичних документах цього різновиду вони постають в іншому світлі – в одній із чотирьох категорій, залежно від походження й способу здобуття старшинського чи підпрапорницького “чину”. Отже, “найпрестижнішою” (за складом) була перша категорія: до переліків, підготовлених у провінціях та комісарствах “по 1-й форме”, було вписано нащадків найвідоміших слобідських старшинських родів. Зокрема, вагому частину “відомості” Сумської провінції становить інформація про представників сумського полковничого роду Кондратьєвих, причому наголошується надання дворянства його засновнику осадчому міста Сум Герасиму ­Кондратьєву253. З того ж документу довідуємося про предків ­сотників Федорів ­(Яковича й Осиповича) та підпрапорного Андрія Олексійовича Алферових та братів Івана (відставного полкового судді) й Леонтія (відставного сотника) Степановичів ­Пустовойтових254. З матеріалів Острогозької провінції, серед інших, дізнаємося про предків і родину полкового обозного Максима Івановича Куколевського та судді Федора Євстафійовича Татарчукова255. Нарешті, не викликають подиву й згадки про засновників двох відомих слобідських старшинських родів – вільшанського сотника 1680-1681 рр. Семена Григоровича Ковалевського256 та наказного ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 2–4, 10, 11 зв. Про дворянство Герасима Кондратьєва також: Відділ стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Первое отделение, содержащее гербы родов княжеских, графских, баронских и дворянских Российской империи // Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797-м году. – Санкт-Петербург, 1797. – Часть 5. – С. 118; Филарет (Гумилевский). Отделение ІІІ. Уезды Ахтырский и Богодуховский, Сумский и Лебединский // Його ж. Историкостатистическое описание Харьковской епархии. – С. 324. 254 ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 4а–5, 7, 10. 255 Там само. – Арк. 63 зв. 256 Маслійчук В. Л. Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654– 1706 рр. – С. 83. 253

38

х­ арківського полковника 80-х рр. XVII ст. Семена Опанасовича Квітки (Опанасіва)257 – у статтях про їхніх правнуків – полкового обозного Івана Григоровича Ковалевського й відставних ротмістрів Григорія та Іллі Івановичів Квіток у відповідній “відомості” Харківського комісарства258. Що ж до Охтирської провінції, то хоча в рапорті йдеться про нібито підготовку такого переліку, проте відшукати вдалося тільки два наступні (четвертий не було підготовлено, бо в провінції “не бывших ни в какой службе чинов в производстве не оказалось”)259. Добре “знайомими” є більшість осіб, прізвища яких записано у “відомостях” “по 2-й форме”: у Сумській провінції – відставний полковий суддя Іван Несторович Рубанов, полковий писар Роман Матвійович Косовцов та підпрапорний (син капітана й полкового судді) Данило Олександрович Парафіївський; в Охтирській – підполковник (полковник колишнього козацького полку) Михайло Іванович Боярський, відставний поручик (колишній молодший полковий осавул, за джерелом – брат згаданого полковника) Юхим Іванович Зашаловський та “ис подпрапорных к штатским делам вахмистром” Марко Миронович Сумець260; в Острогозькій – підпрапорні Михайло Григорович Жидков та Кирило Романович ­Подолський261; у ­Харківському комісарстві – полковий писар Кирило Лук’янович Острозький та відставний сотник Олексій Єрофійович ­Краснокутський262. З козацького середовища була більшість осіб (підпрапорних), представлених у “відомостях” “по 3-й форме”. Попри це, батько підпрапорного Антона Васильовича Антонова походив із духівництва, а відставного підпрапорного Івана Яковича П’ятниченка – із селян (“был в подданстве в селе Михайловка за бунчуковым товарищем Андреем Полуботком”), батько ж Михайла Мартиновича Шеремета служив канцеляристом, а відставного сотника Григорія Васильовича Крамарева “до [1]733 году был в малоросийском Лубенском полку значковым товарищем” (у Сумській провінції)263; відставний сотник Василь Іванович Андрієвський був “из священеческих”, а полковий Там само. – С. 60. ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116. – Арк. 87 зв., 88 зв. 259 Там само. – Арк. 33–33 зв. 260 Там само. – Арк. 36 зв.–37, 38 зв. 261 Там само. – Арк. 69 зв.–70. 262 Там само. – Арк. 93–93 зв. 263 Там само. – Арк. 21, 22 зв., 24 зв.–25 зв. 257 258


хорунжий Павло Іванович Новосельський – “из протопопских детей” (у Охтирській провінції)264; представники родини Лофицьких – підпрапорні Григорій Іванович, Дмитро Гаврилович, Олексій Семенович, сотник Іван Федорович – усі були “ис поповских”, а відставні сот­ ники Юхим та Іван Лазаровичі – “ис протопопских детей”, із селян (“из подданных малоросиян”) – сотник Семен Олексійович Арбузовський (у Острогозькій)265; і знову ж із середовища духівництва – сот­ ник Пантелеймон Максимович Попов та з міщанства – відставний сотник Павло Якович Гуковський (у Харківському комісарстві)266. Нарешті, дещо урізноманітнює інформацію про соціальне походження старшин “відомість” “по 4-й форме” Острогозького полку. Виявляється, з купців був нагороджений підпрапорницьким “чином” Петро Антонович Мединцов, а із селян (“из подданных малоросиян”) – Олексій Прокопович Сурмін, сотницький же “чин” отримав, прослуживши 25 років міським отаманом, Петро Синельников (1722–1747 рр.), а потім – його син Дмитро (на тій же посаді – в 1747–1761 рр.)267. Водночас, “Генеалогічні відомості – 2” додають інформації про етнічне походження старшин. Знаходимо тут підтвердження того, що сотник Петро Пушковський був греком (“из греческой природы”), так само, як і сотник Юрій Дмитрович Башнаков268 та підпрапорний Федір Анастасійович Анастасьєв269; сином охрещеного єврея був відставний підпрапорний Михайло Костянтинович Білопольський (його батько “по восприятии из еврейской породы Греческого исповедания находился во услужении в белополского сотника Федора Куколя-­Яснополского”)270. З’ясовуємо й деякі генеалогічні дані про підпрапорного Харківського полку росіянина Микиту Федоровича Авдєєва271. Окремої уваги заслуговують вже згадані “екскурси в минуле”: вони дозволяють придивитися, у якій формі через більше ніж століття поставали для нащадків спогади про прихід предків на Слобожанщину. Тож, для них Правобережна Україна була вже “Полшею“ (“по выхоТам само. – Арк. 49, 50 зв. Там само. – Арк. 73 зв.–74 зв., 75 зв., 76 зв., 78. 266 Там само. – Арк. 95, 96 зв. 267 Там само. – Арк. 80 зв.–81. 268 Там само. – Арк. 103 зв. 269 Там само. – Арк. 102. 270 Там само. – Арк. 25. 271 Там само. – Арк. 109. 264 265

де ис Полши”)272, а Лівобережна – “Малоросиею”273. Цікаво це прослідковується в статті про відставного підпрапорного Петра Яковича Краснокутського, дід якого Ярема 1707 р. “с Полши вишел в Малоросию шляхтичем, а отец ево Яков был значковым товари­щем”274. Не менш показовою є заувага щодо полкового осавула Харківського полку Максима Трохимовича Горленського, предки якого “вишли с Полской области из Минского повету - дед Самойло служил в Малороссии в Черниговском полку значковым товарищем, а отец – в Полтавском полку сотником”275. Врешті, “вышел ис Полщи из города Лвова в [1]722-м году”, а в 1737 р. почав служити “волунтером” у Харківському, а потім в Острогозькому полках відставний полковий писар Олексій Савицький276 [усе підкреслено нами. – С. П.]. *** Отже, головну інформативну цінність аналізованих обліково-статистичних документів мають представлені в них дані до генеалогічних студій з історії козацької старшини Слобожанщини. Обидва комплекти “Генеалогічних відомостей” заповнюють ті ланки, яких не вистачало, аби прослідкувати родинні зв’язки між представниками полкової і сотенної старшини та підпрапорними, які здавалися очевидними в “Щорічних” та “Іменних” списках (та ще й з “доважком” інформації про їхніх предків). Так само важливими є кількісні показники щодо слобідського старшинського прошарку в перші роки після ліквідації козацьких полків, що формують добру основу для історико-демографічних студій. Цінною є інформація про вік представлених осіб. Як і списки, “Генеалогічні відомості” можуть бути використані при підготовці просопографічних досліджень, присвячених слобідській козацькій старшині. Ще опукліше, ніж в “Іменних списках”, за статтями про “службу” можна прослідкувати типові кар’єри, способи входження до старшинського прошарку представників різних соціальних груп. Крім того, “Генеалогічні відомості – 2” значно розширюють коло даних про етнічне та соціальне походження як самих старшин, так і наближеної до них групи підпрапорних, та додають інформації про зв’язки старшинського середовища Слобожанщини з Гетьманщиною. Нарешті, важливою є можливість взаємної перевірки та доповнення обох комплектів джерел. Там само. – Арк. 63 зв. Там само. – Арк. 103 зв. 274 Там само. – Арк. 92. 275 Там само. – Арк. 88. 276  Там само. – Арк. 94. 272 273

39


АРХЕОГРАФІЧНА Передмова Історичні джерела, що увійшли до цієї археографічної публікації, зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві (ф. 1817 “Бригадна канцелярія слобідських полків” та ф. 1710 “Слобідсько-Українська губернська канцелярія”) та фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ф. ХХІХ “Данилевич Василь Юхимович”). Видання було підготовлено на основі “Правил передачі текстів кириличних документів дипломатичним та науково-критичним методом” У. Єдлінської і В. Страшка277 та “Методичних рекомендацій по підготовці до видання “Архіву Коша Нової Запорозь­кої Січі” Л. Гісцової278. Необхідно вказати на ряд авторських втручань у текст джерел. В оригіналах назви рубрик повторюються щоразу на лицьовому та зворотному боці аркуша. Тому, аби уникнути зайвих повторів, назви рубрик представлено тільки на початку кожного документа, далі це спеціально не оговорюється. Кожен запис, який стосується кількох осіб подано в одній спільній для цих осіб рубриці (як-от: “умѣют” чи “не бывали”). Натомість, не відтворювані частини тексту позначено трьома крапками в квадратних дужках – [...], а пошкоджені, які вдалося реконструювати, лише взято в квадратні дужки. Текст розбито на абзаци та речення; знаки пунктуації проставлено відповідно до норм сучасного правопису. Очевидні описки, особливо щодо написання прізвищ та імен, а також виявлені неузгодженості стосовно особових даних позначено Там само. – Арк. 94. Єдлінська У., Страшко В. Правила передачі текстів кириличних документів дипломатичним та науково-критичним методом // Методичні рекомендації до передачі текстів документів XVІ–XVІІІ ст. / Ред. кол. Німчук В. В. (відп. ред.), Шандра В. С. (науковий редактор), Боряк Г. В. й інші. – Київ, 1990. – С. 13–25. 278 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання “Архіву Коша Нової Запорозької Січі”. – Київ: Інститут української археографії, 1992. – 42 с.

знаком оклику в квадратних дужках – [!]. З метою зручнішого використання тексту в усіх випадках до тризначного написання року додано [1] (наприклад, [1]765) чи – [7] ([7]181), якщо в джерелі подана дата від створення світу. При передачі тексту зберігаються літери ї, ω, ѣ, ξ, θ. Виносні літери позначаються курсивом, знак титла над скороченнями та скорочення без титлового позначення зберігаються (розшифрування їх представлено у Списку скорочень та Списку слів під знаком титла). При публікації “Іменних списків” (І), (ІІ) основним обрано текст документа “Списокъ їмянной слободскихъ полковъ полковникам, полковым старшинамъ и сотникам да подпрапорнымъ: по полкамъ” від 20 червня 1765 року279. При цьому, випадки суттєвих різночитань з “Іменним списком” (ІІ)280 оговорюються спеціально в підтекстових примітках. Так само подано додаткові дані, представлені у документах, що надійшли від відповідних провінційних канцелярій та комісарських правлінь до Слобідсько-Української губернської канцелярії, але відсутні у зведених на основі їх “відомостях” “...сколко Слободской Украинской губернїи в Сумской, Изюмской, Ахтырской ї Острогожской правинцїяхъ старшинскихъ дѣтей состоитъ” та “...сколко Харковского уѣзду в шести камисарствах старшинскихъ дѣтей состоит”281. Виняток зроблено для обліково-статистичних документів, надісланих з Острогозької провінції282 та Липецького комісарства Харківського повіту283. З огляду на те, що в губернській та провінційній канцеляріях ці документів зазнали препарації, їх опубліковано окремо.

276 277

40

ЦДІАУК. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 1–71. Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1–64 зв. 281 Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 59–80. 282 Там само. – Арк. 39–45, 46–47, 48–52, 53–54 зв. 283 Там само. – Арк. 15–16. 279 280


Фрагменти списків із колекції В. Данилевича №1 1760, вересня 17. – Список старшини Острогозького полку при рапорті від 17 вересня 1760 р. Оп. 25, св. 3221 (толстая книга) Списокъ Остр. полк. старшины4 при репортѣ 17 /ІХ/ 1760 г.

№ 1192 Л. 2 о.–3 л.3 1. Полковникъ Степанъ Тевяшовъ5 [...]6

327

[1]743 году апреля съ 25 числа, із росиского дворянства8

[1]756 году октября съ 16 числа9

Умѣетъ10

Холостъ

// 33

В Санкт-Питербургѣ для испрошения о изнеможенияхъ слободскихъ полков резолюции прошлого [1]759 году іюня съ 8.

Не бывал11

№2 1761, березня 15. – Список старшини Сумського полку при рапорті від 15 березня 1761 р.

Л. 34213 1. Полковникъ Сорока Роман дву16 15 Романов

Оп. 25, св. 31312 Списки Сум. полк. cтаршины14 при репортѣ от 15 /ІІІ/ 1761 г. Зъ [1]730 году марта 30 Зъ [1]760 году дня, з старшинских детей17 июля 2818

Умеетъ19

Женат и дети: Павелъ – двенатцати, Алексѣй – одинатцати, Михаїло – семи лет, в училищахъ.

// 28 При полку

Не бывалъ20

 “Оп[ись] 25, св[язка] 322”. Очевидно, номер справи. 3 “Л[ист] 2 о[борот]–3 л[ицевая сторона]”. 4 “Список Остр[огожского] полк[у] старшины…” 5 У скопійованих В. Данилевичем фрагментах назви рубрик відсутні, тому тут і нижче ці назви реконструйовано за “Щорічним списком” відповідного полку 1762 р. Стосовно Острогозького полку дана рубрика мала бути “Чини и имена” (ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 38). 6 Дописано: “Ср[авнить] оп[ись] 25, св[язку] 313, л[ист] 359 о[борот]–360 л[ицевая]”. 7 Вказано вік. 8 Рубрика “Время вступъления в службу” (Там само), також походження. 9 Рубрика “Действително въ настоящем чину состоят” (Там само). 10 Рубрика “Кто писат умеет или не умеет” (Там само). 11 Рубрика “Кто в шътрафах и пороках бил” (Там само). 12 “Оп[ись] 25, св[язка] 313”. 13 “Л[ист] 342”. 14 “Списки Сум[ского] полк[у] старшины...” 15 Стосовно Сумського полку дана рубрика мала бути “Звание чиновъ ї именъ” (Там само. – Арк. 21). 16 Вказано вік. 17 Рубрика “Время вступления в службу” (Там само), також походження. 18 Рубрика “Действително в настоящих чинах состоятъ” (Там само). 19 Рубрика “Грамоты и писат умѣют, или кто не умеетъ” (Там само). 20 Рубрика “Кто в каких штрафах и пороках билъ или нѣт” (Там само). 1 2

41


№3 1761, квітня 30. – Список старшини Харківського полку // 35

№ 8671 Л. 23 о.–24 л. 21

1. Полковник Матвей Куликовский24

Тоже о Харк. полку23 30 /ІV/ 1761 г.

22

5025

[1]731 июля 3, ис полковничих детей26

Ис подполковников – [1]756 генваря 1127

Умѣетъ28

Женат і детей имѣет: Николаи – 20, служит в Харковском полку подпрапорним и находится у гпдна29 брегадира Банческула на ординарциі декабря съ 1 числа [1]760 году; Дмитриі – 16, в ландмилицком корпусѣ вахмистром; Михаила – 3 лѣтъ.

Пры полку

№4 1763. – Списки про старшинство полкової та сотенної старшини слобідських полків та рапорти про становище людей і коней Оп. 25, св. 32430 // 35 зв.

Списки о старшинстве полковой и сотенной старшины [1]763 и репорты о состояніи людей и лошадей Ср. вѣдомость за 1763 г. (о штрафах – “не были”, о пороках – “достойны”), ср. сент. 1763 г., ср. 2 окт. 1762 г., ср. данние за майскую треть 1763 г. (ср. окт.)31 №5 1763. – “Відомість” про старшину Охтирського полку […]32 Вѣдомость из Ахтырской полковой канцеляріи [1]763 году

// 36

Л. 3 л. о.33 Чины и имена

От роду летъ

Кто женат или нетъ и Гдѣ В службѣ ис каких В нынешнемъ Грамоты чину умеетъ или детей мужеска полу обрѣтаютца чинов не умѣетъ імеетъ

Кто былъ в штрафах и наказанияхъ

Какимъ случаемъ убыли

Очевидно, номер справи. “Л[ист] 23 о[борот]–24 л[ицевая]”. 23 “Тоже о Харк[овском] полку…” 24 Стосовно Харківського полку дана рубрика мала бути “Чины ї имена” (Там само. – Арк. 77). 25 Вказано вік. 26 Рубрика “Время вступления в службу” (Там само), також походження. 27 Рубрика “Действително въ настоящих чинахъ” (Там само). 28 Рубрика “Грамоти и писать умеютъ или не умеют” (Там само). 29 Очевидно, мало бути гп̃дна. 30 “Оп[ись] 25, св[язка] 324”. 31 “Ср[авнить] вѣдомость за 1763 г. (о штрафах – “не были”, о пороках – “достойны”), ср[авнить] сент[ябрьскую], 2 окт[ябрьские?] 1762 г., ср[авнить] данние за майскую треть 1763 г. (ср[авнить] окт[ябрьские?]).” 32 Повторено “Оп. 25, св. 324”. 33 “Л[ист] 3 л[ицевая–] о[борот]”. 21 22

42


1.

Михаило Боярскии

Полковая старшина 2.

Обозной Василей Боярский

50

49

[1]730 декабря зъ [1]759 генваря 23, священических зъ 29 дѣтей

34

У м е е т [1]735 июня зъ 17, [1]761 августа ъ из старшинских зъ 15 дѣтей

Женатъ, детей35: В отрешеніи Іванъ – 26, в о36 полку и карабинеръскомъ должностей полку карнетомъ; Лука – 20, по отпуске зъ Московского университета до сискания службы при домѣ; Сергей – 6 летъ; Максимъ – полгода. Удов, дети: Иванъ – 21; Григореи – 19, служитъ в том же полку подпрапорнымъ.

Не были

38

[...]37

№6 1763. – Список старшини Сумського полку Список слободского Сумского полку... на [1]763 годъ Рубрики ср. Харьк. полк. 1763 г.39

Л. 140 1. Полковникъ Романъ Романовъ

[1]730 марта 30

[1]760 іюля 28

Умеетъ

Не бывалъ

// 37

Достоинъ

Закреслено “умѣетъ”. Так у тексті. 36 от полку. 37 Дописано “См[отреть] оборотъ.” 38 Тут і нижче рубрику не заповнено. 39 “Рубрики ср[авнить] Харьк[овского] полк[у] 1763 г[оду].” 40 “Л[ист] 1”. 34 35

43


№7 1763. – Список старшини Ізюмського полку // 38

Л. 2 об.43 1. Полковникъ 62 Федоръ Краснокутский

// 38 зв.

[…]41 Изюм. полк. 1763 г.42 Рубрики тѣ же, что в Ахт. п.44

[1]718 сентября зъ [1]751 году марта Грамоты 5 числа, с козачих зъ 9 числа умеетъ дѣтей

Женатъ, дѣтей При полку мужеска полу нетъ

В штрафахъ и наказаниях не бывал, а нне45 по учиненным на Краснокутского от полковника Милорадовича і���������������������������� Изюмскаго �������������������������� полку от некоторых старшин протестам состоит въ силѣ Правителствующаго Сената указовъ под военным слѣдствиемъ и в отрѣшении от команды.

Ср.46 тоже самое на генварскую треть 1761 г. Л. 2 об.47 Ср.48 тоже на 1763 г. В 5-й рубрикѣ: “Грамоти и писать умеютъ”. Въ 8-й рубрикѣ: “В штрафах и подозрениях не бывалъ, а н�������������������������������������������������������������������������� ы������������������������������������������������������������������������� не по учиненным на него, полковника Краснокутского, од полковника Милорадовича и Изюмского полку от некоторыхъ старшинъ протестам состоітъ в силѣ Правителствующаго Сената указовъ под военнымъ следствиемъ і в отрѣшеніи от команди. Оние следственние дела начались въ [1]754 году и в томъ году производились гсдом49 генералом-аншефом, что нине генералъ-фелтъмаршалъ, и ковалеромъ Петром Семеновичем Салтиковимъ и брегадиромъ Ушаковимъ, а въ [1]759 году – в учрежденнои в местечке Печенеге следственнои Камисиі под ведомством полковника князя Килдишева. Послѣ ж того оние следственние дела разсматривать повелено гсдну50 генералу-аншефу и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А въ [1]761 году февраля 24 дня в присланном в Изюмскую полковую канцелярию из военнои Походнои его, гсдна51 генерала-аншефа, канцеляриі указѣ по представлению онои полковои канцеляриі предложено, что об онихъ делахъ ис Правителствующаго Сената в некоторихъ обстоятелстъвах требуется резолюции, а до ­получения-де онои бившие при ныхъ присудствие52 распущени к полкам, и те дела состоятъ за ихъ судеискими печатми, и какое по тому делу производство било, справитца не можно, и где нине точно находитца, и за чем не окончены, полковои канцеляриі неизвестно. Повторено “Оп. 25, св. 324”. “Изюм[ского] полк[у] 1763 г[оду]”. 43 “Л[ист] 2 об[орот]” 44 “…в Ахт[ырском] п[олку].” 45 Очевидно, мало бути нн̃е. 46 “Ср[авнить]...” 47 “Л[ист] 2 об[орот]”. 48 “Ср[авнить]...”. 49 Очевидно, мало бути гсд̃ном. 50 гсд̃ну. 51 гсд̃на. 52 присудствующие. 41 42

44


1. Обозній Андрей Самборскій. Въ 6 рубрикѣ: “По делу бившего Изюмского полку полковника Горяистова въ [1]729-м году написанъ билъ из сотниковъ в рядовие козаки, а по милостивим указом прощен и послѣ того в обозничеи чинъ дошелъ, а нинѣ по учиненним от него с протчими на полковника Краснокутского протестамъ состоитъ под оним же в силѣ Правителствующаго Сената указовъ военним ­следствиемъ”. №8 1763. – Список старшини Харківського полку […]53 Рубрики см. Острогож. полк. 1763 г.54 Харк. полк. 1763 г.55

Л. 156 1. Полковникъ Матвей Куликовский

1731 июля 3 [1]757 генваря 11 Умеетъ

// 39

По ордеру гспна57 генералъ-маиора Поскочина в силу ор- В разсмотрение дера высокамандующаго генералѣтета за найденнемъ58 командующаго учрежденною о слободских полках Камисиею в разних генералѣтета. неуказних расходах и зборах и по другимъ деламъ подозрениям отрешены от команды 1763 году ноября 19 дня.

1) Эти слова59 относятся и к протчей старшинѣ полка в числѣ 6 человѣкъ. №9 1763, жовтня 30. – Список полкової і сотенної старшини, підпрапорних та канцеляристів Острогозького полку

Л. 1160

Списокъ, коликое число в Острогожском полку полковыхъ и сотенныхъ старшинъ, подпрапорных и протчихъ чиновъ... 1763 году октября 30 дня

61

Кто в штрафах и пороках былъ

// 40

Кто к повышению достоинъ, и кто недостоинъ, и за какими пороками

Повторено “Оп. 25, св. 324”. “Рубрики см[отреть] Острогожского полк[у] 1763 г[оду].” 55 “Харк[овского] полк[у] 1763 г[оду]” (очевидно, мало бути Харь[ковского]). 56 “Л[ист] 1”. 57 гсп̃на. 58 за найдениемъ. 59 Тобто стаття в п’ятій рубриці (від слів “По ордеру...”). 60 “Л[ист] 11”. 61 У цій і наступній трьох рубриках назви не вказано. 53 54

45


1. Полковникъ Степанъ Тевяшовъ

[1]743 году апреля съ 25 числа

[1]756 году октября съ 16 Умѣетъ

По производившемуся следствию за оказавшиеся обстоятелства учрежденною о слободских полках именною Комисиею отрешенъ от команды, за тем и о достоинстве ево предается на разсмотрение главной команди.

№ 10 1764, травень. – Список старшини Ізюмського полку Изюм. полк. на маискую треть 1764 г.62 Рубрики, что и в протчих

Л. 2 об.63 1. За полковника примеръ-маеоръ Алексей Черкасовъ

46

[1]737 году В примеръ-маеоры – [1]759 году марта 19 числа, генваря съ 1, при нынешней из дворянъ должности – въ [1]763 году ноября съ 10 числа.

Умеетъ

Женатъ, дѣти у не64: Алексей и Павелъ – 3 летъ с половиною; Федоръ – полтора году.

При полку

Под следствиемъ и в штрафах не бивалъ.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Ф. ХХІХ “Данилевич Василь Юхимович”. – Спр. 9 “Заметки Данилевича В. Е. по поводу переписки документов по истории Слободской Украины”. – Арк. 28, 33, 35–40 (копії). “Изюм[ского] полк[у]...” “Л[ист] 2 об[орот]” 64 “у не[го]”. 62 63

46


“Щорічні списки” Сумського, Острогозького, Охтирського, Харківського та Ізюмського козацьких полків і супровідна документація до них № 11 1762, жовтня 24. – Рапорт Сумської полкової канцелярії до Бригадної канцелярії слобідських полків про надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів № 2591 В Брегадную слободскихъ полковъ канцелярию Из Сумскωй пωлковωй канцелярии

Полученъ ноября 12 д 1762 году2

// 20

Репортъ Во исполнение насланнихъ ωт камандующаго генералѣтета в Сумскую полковую канцелярию предложений Сумскогω пωлку ω полковнику, полковой ї сотенной старшинѣ, подпрапорныхъ и протчихъ нижнихъ чинахъ единовременныя, и ω сверхъкомплектнихъ старшинах, и о убилихъ чинахъ списки, тож в Сумской полковωй канцелярии поданние ωт подпрапорныхъ Великорода, Подлесного, Даценкова и Шапочникова ωб отставке ихъ доношениї, а о неспосωбностяхъ лекарские свѣдителства, и список, и самы оные подпрапорние Великородъ, Даценковъ и Шапочниковъ, кромѣ Пωдлесногω, которого по имеющейся у него жестокой болѣзны, чтω и с постелы не сходитъ, отправить било не можнω, при семъ в Брегадную слободскихъ пωлковъ канцелярию пωсилаются. Полковникъ Романъ Романовъ Полковой судїя Алеξѣй Савичъ Полковой писарь Романъ Косовцов Ωктября 24-го3 дня 1762 году № 3554 Канцелярист Григорей Христенков № 12 1762, листопада 30. – Рапорт Сумської полкової канцелярії до Бригадної канцелярії слобідських полків про повторне надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів № 358-м5 Полученъ декабря 18 дня 1762 году6 В Брегадную слободскихъ полковъ канцелярию Їз Сумскωй пωлковωй канцелярии Репωртъ Ωрдеръ из онωй Брегадной слободских полковъ канцеляриї сего ноября ωт 14 пωд нумеромъ 252-м, при каторωмъ и отосланние ωт Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортах справи. Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа. 3 Число виконано світлішим чорнилом. 4 Виконано світлішим чорнилом 5 Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа. 1 2

47

// 19


// 19 зв.

// 21

полку Сумскωгω единωвременние ω пωлкωвнику, полкових ї сотенних старшинах списки присланы ωбратнω, между каторими ω представленних к ωтставки пωдпрапωрних списка не явилос; в каторωмъ ωрдере упомянутω, чтω якω назначенные к ωтставке подпрапорные Великород и Шапочниковъ, кромѣ Даценкωва, в Брегаднωй канцелярии не явились, надлежащих об них атестатов не прилωженω и доношении ω7 них – Великорода, Даценкова и Шапочникова – на простой бумаги, а не челобитъние, да и в общемъ-де ω служащих старшинах с­ писке не умеющыя грамоты иния к повишению удостоены, а другие темъ обойдены, и для тωгω ω присилке ωних списковъ с исправностию, причемъ и назначенних в ωтставку подпрапорних Подлесногω, Великорода и Шапочникова, сегω жъ течения 22 числъ в Сумской полковωй канцелярии полученъ. На которой ордеръ Сумская полковая канцелярия8 доноситъ: упомяненные подпрапорные, в полкωвой канцелярии явясь, скаскою обявили, что-де оне в Брегаднωй канцелярии находилис сегω ноября съ 18 тωгω жъ течения пω 20-е числω, и ежеденно являлис, ї 20 числа пωлковим писаремъ Θилиповичемъ ωтпущены в домы9; что ж об оних подпрапорних атестатовъ к повишению чинами не приложенω, тω потому не приложенω, чтω оне сами пωвишения не искали – ωб отъставних списокъ надлежащимъ порядкωмъ против θормы учиненъ и ωтправленъ былъ, а нинѣ в силѣ предложения Брегадной канцелярии поданныя ωт Великорода ���������������������� ї��������������������� Шапочникова челобитные, тожъ учиненние ω подпрапорних, ищущих ωтставки, атестати ї список при семъ посилаютца; а что пред симъ в отъправленном списке не умеющия грамоти одне к повишению удостоены, а другие тем обойдены, тω что таковое показание с начала отправления списков по каманде следовало, для тωгω полковая канцелярия отменить того не смела, а нинѣ в силѣ повеления Брегадной канцелярии, ежели тω оказиваетца противно установленному порядку, по исправлению и при семъ все подлежащие списки и подпрапорные Великород и Шапочниковъ посилаются, а за Подлесним нарочно посланной по инструкции по возвращениї доезднимъ доношениемъ обявил, что оной Подлеснωй не токмо ехать, но избы перейтит безъ помощи самъ не можетъ. Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимоθѣй Красовский Полковой писарь Роман Косовцов Ноября 30-го10 дня 1762 году Канцелярист Григорей Христенковъ11 № 13 1762. – Список старшини, підпрапорних і канцеляристів Сумського полку Списокъ слободского Сумского полку о полковнику, полковой и сотенной старшинѣ, тож подпрапорнимъ ї канцеляристамъ: кто с которого году, мц̃а и числа в службу вступили, ї действително состоятъ в настоящих чинах, кто в штрафах ї пороках былъ, ї к повишению достоинъ, и кто не достоинъ, и за какими пороками. 1762 году №-ом Звание чиновъ ї именъ

Время вступления в службу Годи, мц̃а и числа

Действително в настоящих чинах состоятъ Годы, мц̃а и числа

Грамоты12 и писат умѣют, или кто не умеетъ

Кто в каких Кто к повишению достоинъ штрафах13 и или за чем не достоин пороках билъ или нѣт

Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортах справи. Очевидно, мало бути: ωт. 8 Останні дві літери кожного слова виправлено з “Сумской полковой канцелярии”. 9 Наведено світлішим чорнилом. 10 Світлішим чорнилом. 11 Особисті підписи. 12 “ы” виправлено з іншої літери. 13 Другу “а” правлено. 6  7

48


1 1 1 1 2

1 1 2 1 1 2 3 4 5 14

Полковникъ Роман Романовъ [1]730 марта 30 Абозной Тимофей [1]725 октября 5 Красовский Судя Алеξандръ [1]729 генваря 9 Парафѣевский

[1]760 июля 28 [1]741 июля 19

Умеютъ.

Не бывалы.

Достойны.

Не бывалы.

Достойны.

В нинѣшнем чине – [1]756, а в комплектъ вмещен [1]760 апреля 16 [1]759 марта 22

Старшей есаулъ Андрей Кандратевъ В должности младшего есаула сотникъ Иван Подолский

[1]752 марта 17

Ротмистръ Михайла ДонецъЗахаржевскиї Старшей полковой писарь Романъ Косовцовъ Младшей полковой писарь Михайла Варатановский Хорунжий Їгнат Митюринъ Сотникы Федоръ Алферовъ Иванъ Красовский Иванъ Кукол-Яснополский Иванъ Давидов Кондрат фон Филерсъ

[1]752 июня 10

В сотничем чине – [1]738 ноября 4, которой въ [1]759-м году сентября 2814 дня полковою и сотенною старшиною атестован в младшие есаули и при списках к произвождению по команде представленъ, токмо о произвождении в тот чин резолюциї еще не получено, а к должности есаулской определенъ по ордеру его светлости гп̃дна генераллейтнанта князя Константина Антиоховича Кантемира [1]760 ноября 26 за отправлением за [1]760 год единовременних списковъ. [1]757 майя 30 Умѣютъ.

[1]733 апреля 12

[1]757 майя 30

[1]745 августа 18

[1]757 майя 30

[1]729 майя 1

[1]747 сентября 18

[1]730 июня 5 [1]740 декабря 7 [1]740 марта 28 [1]728 сентября 16 [1]740 августа 8

[1]737 декабря 8 [1]741 июля 19 [1]745 апреля 7 [1]746 августа 18 [1]747 сентября 18

[1]733 марта 6

// 21 зв.

“8” виправлено з “9”.

49


// 22

// 22 зв.

// 23

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Василий Богаевский Федоръ Алферов Яковъ Канѣвцовъ Василий Кандратев Семенъ Савичъ Петръ Апостол-Кигичъ Иванъ Масловъ Степан Селеховский Федоръ Куколь-Яснополский Василий Ямполский Павелъ Штепинъ Петръ Куколь-Яснополский Їванъ Романовъ Иванъ Пустовойтовъ Иванъ Кондратев Иванъ Варавкинъ Тимофей Стишевский Герасимъ Власовъский Семенъ Кардашев

1

Cостоящие18 при сотенних камандах порутчикы Павелъ Свѣтайлов [1]735 октября 10

2

Яковъ Перепелкин

[1]746 октября 15 [1]732 июля 9 [1]734 марта 5 [1]744 генваря 26 [1]749 июля 12 [1]743 октября 6 [1]733 ноября 16 [1]752 февраля 26 [1]745 генваря 7 [1]747 марта 10 [1]747 марта 10 [1]750 апреля 5 [1]741 майя 11 [1]750 майя 5 [1]744 майя 5 [1]748 декабря 15 [1]748 апреля 18 [1]748 июля 8[!]16 [1]746 майя17 23

[1]758 июля19 2

[1]747 сентября 18 [1]747 сентября 18 [1]748 апреля 7 [1]748 августа 25 [1]753 апреля 17 [1]753 июня 30 [1]75315 октября 22 [1]754 декабря 5 [1]755 ноября 27 [1]756 майя 30 [1]756 октября 28 [1]757 июля 18 [1]757 июля 18 [1]757 ноября 23 [1]758 ноября 28 [1]759 марта 22 [1]759 марта 22 [1]759 марта 22 [1]760 ноября 11, в комплектъ вмещен за отправлением на [1]761 год единовременних списковъ.

Умѣютъ.

Не бывали.

Достойны.

Умѣютъ.

Не бывали.

Достойны.

[1]742 июня 1, а к каманде сотенной определен [1]747 сентября 18 Того ж году, мц̃а ї числа

“3” виправлено з “7”. У “Щорічному списку” Сумського полку 1764 р. (ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 3 зв.) та “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 25): 8 червня. 17 Виправлено з “марта”. 18 Другу “с” правлено. 19 “л” виправлено з “н”. 15 16

50


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Подпрапорние Василий Сонжаровский20 Федоръ Яценковъ Яковъ Бондаренков Яковъ Кондратьевъ Прокофий Гевличъ Василий Косовцовъ Федоръ Романов Иванъ Тимофеев синъ Красовский Федоръ Донцовъ

[1]735 июня 20 [1]740 октября 16 [1]740 августа 9 [1]742 июля 15 [1]751 генваря 19 [1]752 апреля 9 [1]752 июня 12 [1]753 майя 15

С тѣх же годовъ, мц̃ей и чиселъ Умеютъ.

[1]753 майя 15

Не умеетъ.

Роман Кондратевъ Яковъ Иванов син Кандратевъ Иванъ Ивановъ Козма Брахнов

[1]753 сентября 18 [1]753 октября 15

Умеютъ.

[1]754 июня 12 [1]750 марта 15

[1]755 марта 20

Не умеет.

Тимофей Бобовниковъ21 Кирило Степановъ Иванъ Куколь-Яснополский Данило Парафѣевский Андрей Тимофѣев син Красовский Григорий Давидовъ Матвѣй Заводовский22 Андрей Федоров синъ Алферов Павелъ Кондратевъ Алеξей Надаржинский Демянъ Даценковъ

[1]755 майя 12 [1]754 октября 2 [1]755 декабря 21 [1]755 декабря 21 [1]756 сентября 30

С того ж числа [1]756 февраля 3 [1]756 майя 12 [1]756 майя 12 С того ж числа

Умеютъ.

[1]754 сентября 18 [1]753 июля 8 [1]754 генваря 21

[1]756 октября 9 [1]757 майя 2 [1]758 апреля 6

[1]758 апреля 23 [1]758 декабря 31 [1]759 февраля 13

С техъ же годов, мц̃ей и чисел

Не бывалы.

Достойны.

За неумением грамоти к повишению не удостоїваетца. Достойны.

За неумениемъ грамоти к повишению не удостоивается. Не бывали.

// 23 зв.

Достойны.

Так у тексті; в “Генеалогічних відомостях – 2” (Там само. – Спр. 116. – Арк. 16): “Василий Лаврентьевъ сн̃ъ Санжаровскωй”; в “Іменному списку” (І) (Там само. – Спр. 62. – Арк. 32) також: “Маξимъ Санжаровскии” (підпрапорний). 21 Першу “о” виправлено з “а”. 22 “а” та першу “о” виправлено з інших літер. 20

51


// 24

// 24 зв.

2523

Антонъ Лифинъ

[1]759 марта 16

26 27 28 29 30 31 32 33 [...]25 34 35

Антонъ Антоновъ Иванъ Иляшенковъ Василий Канѣвцовъ Иванъ Пустовойтов Данило Штепинъ Василий Заикинъ Яковъ Калининъ Иванъ Рубановъ

[1]754 декабря 17 [1]760 ноября 28 [1]760 декабря 18 [1]761 марта 27 [1]761 июня 1 [1]761 июня 1 [1]761 июня 14 [1]761 июля 9 [1]761 августа 20 [1]762 февраля 27

36 37 38 39 40 41 42 43

Василий Давидовъ Иванъ Степанов синъ Гевлѣчъ Романъ Подолский Їоакимъ Кардашевъ Семенъ Жебуневъ Иванъ фон Филерсъ Тимофей Надоржинский Павелъ Романовъ Алеξей Романовъ Титъ Подлѣсний

1 2

Канцеляристы Евстафий Биковцов Тимофей Крупниковъ

3

Семенъ Романенков

Не умеет.

За неимением[!]24 грамоти к повишению не удостаїваетца. Достойны.

[1]759 марта 17 С того ж числа С техъ же годов, мц̃ей и чисел

Умеютъ. Умеютъ.

Не бывали.

Достойны.

[1]744 августа 10 [1]746 июня 17

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

[1]762 марта 2 [1]762 майя 3 [1]762 июня 12 [1]762 июня 18 [1]762 июля 2826 [1]762 августа 9 [1]762 августа 9 [1]762 августа 31

[1]730 генваря 1 [1]732 сентября с первих чиселъ[!]27 [1]736 генваря 13

[1]746 августа 17

“5” виправлено з іншої цифри. неумением. 25 Щодо підпрапорних, записаних під номерами 34–43, зліва від рубрики зазначено: “Оние подпрапорние произведени за отправлением на [1]761 год единовременних списков.” 26 “8”виправлено з “2”. 27 У “Щорічному списку” полку 1764 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 5 зв.): з 1 вересня. 23 24

52


В подлинномъ подписано тако: Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимофей Красовский Полковой судя Алеξѣй Савичъ Ротмистръ Михайла Донецъ-Захаржевский Порутчикъ Павелъ Свѣтайловъ Полковой хорунжий Їгнатъ Митюринъ Порутчикъ Яковъ Перепелкинъ Полковой писарь Михаила Варатановскиї Полковой писарь Романъ Косовцовъ Сотникъ Федоръ Алферовъ Сотникъ Їванъ Красовский Сотникъ Куколь-Яснополский28 Сотникъ Кандратъ фон Филерсъ Сотникъ Федоръ Алферов Сотникъ Василий Кондратевъ Сотникъ Семенъ Савичъ Сотникъ Иванъ Масловъ Сотникъ Степанъ Селеховский Сотникъ Василий Богаевский Сотникъ Василий Ямполский29 Сотникъ Павелъ Штепинъ Сотникъ Їванъ Кондратевъ Сотникъ Їванъ Пустовойтовъ Сотникъ Иванъ Варавкинъ Сотникъ Яковъ Подолский

// 25

№ 14 1762. – Список понадкомплектної старшини Сумського полку Списокъ состоящимъ в Сумскомъ полку сверхкомплектныхъ старшинахъ30 1762 году №ом

Звание чиновъ и именъ

Время вступления Действително в Грамоти и писать Кто в штрафах и в службу настоящем чину состоитъ умеютъ или не умеют пороках былъ

// 25 зв.

Кто к повишению достоїн или за чем не достоїн

Тобто сотник Іван Куколь-Яснопольський.. “м” виправлено з іншої літери. 30 Так у тексті. 28 29

53


1 1 1 2 3

// 26

Полковой судя Алеξей Савичъ Полковой писарь Петръ Горленский Сотники Яковъ ДонецъЗахаржевский Тимофей Новомлинский Яковъ Подолскїй

[1]750 августа 10

[1]761 августа 8

[1]758 марта 11

[1]761 генваря 23

[1]752 июня 10

[1]757 майя 30

[1]755 сентября 9 [1]752 марта 17

[1]759 декабря 21 [1]760 ноября 11

В подлинном подписано тако: Полковник Романъ Романовъ Полковой обозной Тимофей Красовский Полковой судя Алеξей Савичъ Полковой хорунжий Игнат Митюрин Полковой писарь Романъ Косовцов Порутчикъ Павел Свѣтайлов Ротмистръ Михайла Дон-Захаржевский31 Порутчикъ Яков Переполкинъ Сотник Семенъ Савичъ Сотникъ Кондратъ фон Филерсъ Сотникъ Иванъ Красовский Сотникъ Иван Кукол-Яснополский Сотникъ Василий Кондратьевъ Сотникъ Иванъ Масловъ Сотникъ Федоръ Алферовъ Сотникъ Василий Янполский32 Сотник Павел Штепинъ Сотникъ Иван Кандратевъ Сотник Василий Богаевский Сотник Яковъ Подолский Сотникъ Θедоръ Алферовъ Сотникъ Степан Селеховский Сотникъ Їванъ Пустовойтов Сотникъ Їванъ Варавкинъ 31 32

Михайло Донець-Захаржевський. Очевидно, мало бути: Ямполский.

54

Умѣютъ.

Не были.

Достойны.


№ 15 1762. – “Відомість” про старшин Сумського полку, які не підписали “Щорічний список” Ведомость, учиненная в Сумской полковой канцелярії: кто именно слободского Сумского полку полковая и сотенная старшина за чемъ учиненних единовременных списковъ за 1762 год не подписали Судя Алеξандръ Парафѣевский – за отлучкою в Санктъ-Питербургъ; старшей полковой есаул Андрей Кандратьевъ – по отправълению от полку Су���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ мского в Москву для принесения ея императорск������� о������ му величеству33 о возшествиї на всероссїйской императорский престол всеподданнѣйшего рабского поздравления; в должности младшего есаула сотникъ Иван Подолский – за приключившеюсь ему болезнию; сотникы: Петръ Куколь-Яснополский, Герасим Власовский да Семен Кардашевъ – на Украинской линиї; Їван Давыдовъ, Яковъ ­Каневцовъ, Петръ Апостол-Кигичъ, Θедор Куколь-Яснопольский, Тимофей Стишевский да Иван Романов – за приключившимися имъ болезнми. Полковникъ Романъ Романовъ Полковой писарь Роман Косовцов Канцелярист Григорей Христенковъ34 № 16 1762 . – “Відомість” про старшину й підпрапорних Сумського полку, які вибули зі складу полку або змінили уряд

// 27

Ведомост убылих и перемененних чинамї послѣ отправленного в прошлом 1761-м году единовременного годового списка Сумского полку чинах 1762 году Сотник Ефим Глуховцов умре; подпрапорний Иван Красовский умре; подпрапорний Федоръ Ключинский его высокопревосходителством гд̃ном генерал-аншефом и ковалеромъ Петром Ївановичем Стрешневим от службы отставлен с награждением сотничего чина; подпрапорние Григорий Глуховцов, Василий Федоров безвестно бежали; Θедоръ Левенцовъ за способност имеющихся въ него в Малоросиї грунтов написан в войсковую Генералную канцелярию в канцеляристи; Яков Глуховцов самоволно отлучился в голштинскую службу, и з сверхкомплектних сотников Семенъ Кардашев вмещенъ. В пωдлинном подписано тако: Полковник Роман Романов Полковой обозной Тимофей Красовский Полковой судя Алеξей Савичъ Полковой писарь Роман Косовцов Канцеляристъ Григорей Христенкωв

// 28

33 34

“ея императорскому величеству” написано більшими літерами. Особисті підписи.

55


№ 17 1762. – “Відомість” про понадкомплектну старшину Сумського полку // 29

// 30 // 29 зв.

Ведомость ω находящихъся в слободскомъ Сумскомъ полку сверхъкомплектнихъ полковихъ и сотеннихъ старшинахъ: ктω ωне именно, в каковихъ состояли службахъ, и кемъ произведени – значитъ под симъ. 1762 году Полковой судья Алеξей Савичъ в службу вступилъ з старшинскихъ детей въ [1]750-м гωду апреля 10 дня и билъ в гп̃дна брегадира Капнистова на ардинарции и в Прускомъ походе, а в прωшломъ [1]761-м году августа 8 дня в присланном из Гд̃рственнωй военной коллегии в Сумскую полковую канцелярию указе ωбявленω, что блаженныя и вечно достойныя памяты великая государыня императрица35 Елисаветъ Петрωвна всемилостивѣйше пожаловать соизволила евω, Савича, в Сумской полкъ полковимъ судьею вторимъ дω ваканции. Пωлковой писарь Петръ Гωрленский из старшинскихъ детей определенъ в канцеляристи въ [1]758-м году марта 11 дня и в тωмъ канцелярискомъ звании билъ из Сумскимъ полкомъ въ [1]758-м году в походе в Изюмскомъ полку на речке Комишовахе, а въ [1]761-м году генваря 23 дня его высокопревосходителствомъ гп̃дномъ генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ивановичемъ Стрешневымъ прωизведенъ в Сумской полк на ваканцию в пωлковие писарѣ. Сωтникы: Яковъ Донецъ-Захаржевский в службу вступилъ въ [1]752-м году июня 10 дня с полковничихъ детей и билъ подпрапорнымъ по [1]757-й годъ, а в томъ [1]757-м году майя 30 числа по атестату Сумского полку полковой и сотенной старшины пожалованъ Гд̃рственною военнωю коллегиею в сотникы; Тимофей Новомлинский с козачихъ детей ωпределенъ в пωдпрапорние въ [1]755-м году сентября 9 дня и билъ в Прускомъ походе, а в [1]759-м году – у его светлости князя Кантемира на ардинарции, а тогω [1]759 гωду декабря 21 по ордеру его высокопревосходителства гп̃дна фелтмаршала и разних ординовъ кавалера Алеξандръ Борисовича Бутурлина произведенъ в Сумской полкъ на ваканцию в сотники; Яковъ Подолский з старшинскихъ детей в прошломъ [1]752 гωду марта 17 дня написанъ во Вторую Суджанскую сотню хорунжимъ, а в [1]757-м году ωктября 22 дня определенъ в подпрапорние, в [1]758-м году билъ в Сумскомъ дистриктѣ камисаромъ, а въ [1]760-м гωду ноября 11 дня его высокопревосходителствомъ гп̃дномъ генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ївановичемъ Стрешневымъ произведенъ в сотникы. Полковникъ Роман Романовъ Полковой обозной Тимофей Красовский Полковой судїя Алеξей Савичъ Полковой писарь Роман Косовцов Канцеляристъ Григорей Христенков36. № 18 1762. – Список підпрапорних Сумського полку, атестованих до відставки Списокъ, учиненной в Сумской полковой канцелярии: кто Сумского полку за болезнми болѣе в службѣ быть не способенъ. 1762 году

// 31 №ом

35 36

Чини, имена

Сколко от роду лет

Время вступления в Грамоти службу и писать годи мц̃и числа умеютъ, или кто не умеютъ

Кто в каких штрафах и пороках билъ или нѣт

Кто гдѣ в походахъ на баталиях и акъциях былъ

“блаженныя и вечно достойныя памяты великая государыня императрица” написано більшими літерами. Особисті підписи.

56

За какими болезнми и старостию более в службе быт не способен По осмотру По свѣдытелству полкових лекарскому и сотенних старшин

Кто гдѣ жителство имѣетъ


1

Подпрапорной Федωр Великород

48

[1]732

августа 20

Не умеет.

2

Подпрапорной Василий Подлесний

43

[1]737

июня

Умеетъ.

37

10

Не бивал. В Очаковском приступе в кордерезервѣ, на линиї во время неприятелского нападения, в Днестровском – при многих неприятелских сраженияхъ и при дѣланиї против турецкого лагиря шанцов, у речки Белозерки на баталиї, на линиї, в Молдавской компаниї у Ставучин и при взятиї Хотѣна, в Бучаку за Прутом и Великих Ясехъ, тож в Пруском и в других походах и камандированиях. Не бывал. В Кримских и Лифляндскомъ походехъ, в разних камандирациях и неоднократно на Украинской линиї у содержания карауловъ и розъездов и в протчих посилках и, будучи в той подпрапорничей должности, поступал без всякаго порока.

Старинная ценготная, от чего на ноге раны, груде болен и великой кашел, всем корпусомъ слаб, за которою впред службы продолжат не можетъ.

Тож, чтω и по лѣкарскому свѣдителству оказалось точно.

Жителство имѣетъ Сумского полку в местечке Межириче в собственном своем домѣ.

Ценготная, лом в ногах, что временем и пухнутъ, в ротѣ от отой болезни все ясли37 попухли, и зубы некоторые выпадали, а послѣдние шатаются, за которою болѣе службы продолжат не можетъ.

Тож, чтω и по лѣкарскому свѣдителству оказалось точно.

Жителство имеет Сумского уезду в селѣ Подлѣсновке в собственном своемъ дωмѣ.

Так у тексті.

57


// 31 зв.

3

Подпрапорной Василий Даценков

38

[1]744

октября 1

4

Подпрапорной Петръ Шапочников

39

[1]744

августа

38 39

Так у тексті. Так у тексті.

58

18

Умеет.

Не бывал.

Умѣет.

Не бывал.

Неоднократно по фарпостам, якото на Украинской линиї, в Бахмуте, Барвенчиной Стенки у караулов и розъездовъ, тож в камандующагω над слободскими полками генералѣтета у содержания ардинарций; въ [1]757 году – в Пруском походе, где поступал добропорядочно без малейшаго порока. Многажды на Украинской линиї, в Бахмутѣ, в Барвенчиной Стенки у караулов и розъездов, въ [1]757-м году – в Пруском походѣ и при сражениї с неприятелем, и во многих от полковой канцелярии употреблениях, и у камандующаго слободскими полками генералѣтета на ардинарции, и чрез все в службе бытие должность свою исправлял добропорядочно без малейшаго порока.

Гипокодрижедский38 бол в животѣ, от чего в головѣ лом и шум, утеснение у грудѣ, и всем корпусом слаб, за которою впред служби продолжат не может.

Тож, что и по лѣкарскому свѣдителству оказалось точно.

Жителство имеетъ Сумского уезду в слободе Даценковке в собственном своем домѣ.

Животом болен и в головѣ лом такъ, что оморокъ часто случается; такъже лом в пояснице, от чего правою ногою временами с нуждою волдат39 можетъ; за которою болезнию вперд воинской службы продолжать не может.

Тож, что и по лѣкарскому свѣдителству оказалось точно.

Жителство имѣетъ Сумского полку в местечке Межириче в собственном своемъ домѣ.


Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимоθей Красовский Полковой судїя Алеξѣй Савичъ Сотникъ Михайла Донецъ-Захаржевский Полковой писарь Михаила Варатановский Полковой хоренъжий Їгнат Митюринъ Полковой писарь Романъ Косовцовъ Порутчикъ Павел Свѣтайловъ Порутчикъ Яковъ Переполкинъ Сотникъ Кондрат θон Θилерсъ Сотникъ Їванъ Красовский Сотник Семенъ Савичъ Сотникъ Їванъ Куколь-Яснопольский Сотникъ Федор Алферовъ Сотникъ Василий Кондратевъ Сотникъ Василий Ямполский Сотникъ Їванъ Масловъ Сотник Василей Богаевский Сотникъ Θедор Алферовъ Сотникъ Павелъ Штепинъ Сотникъ Степанъ Селеховский Сотникъ Їванъ Кондратевъ Сотникъ Їванъ Пустовойтов Сотникъ Яковъ Подолский Сотник Їванъ Варавкинъ40

// 34

№ 19 1762, вересень. – Рапорт Острогозької полкової канцелярії до бригадира Д. А. Банческула про надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів № [??]1-м41 Полученъ сентября 2442 дня 1762 году43 Высокородному ї высокопочьтеннѣйшему гп̃дну [...]44 брегадиру Дмитрию Антоновичу Банческулу Из Острогожской полковой канцелярии

// 35

Особисті підписи. Схоже, заклеєно дві цифри. 42 Число написано світлішим чорнилом. 43 Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортах справи. 44 Повторено “гп̃дну”. 45 Далі наведено оригінальну нумерацію документа. 40 41

59


// 35 зв.

Репортъ Надлежащие годовые единовременные списки при семъ к Вашему высокородию ωтправлены45: 1. Острогожского полку ω полкових и сотенных старшинах, подпрапорных и протчих чинахъ с показаниемъ время46 вступления в ­службу, и в настоящемъ чину, ї о протчемъ; 2. ω сверхъкомплектныхъ; 3. ω атестованныхъ к произвождению; 4. ω слѣдующихъ к отставки и при томъ подпрапорного Пушкарева желателная к отставки челобитная; 5. семь атестатовъ; 6. кто їменно послѣ ωтправленныхъ в прошломъ [1]761-м году единовременныхъ списковъ прибыли в комплектъ; 7. ω получивших уже ωтставку ї о протчемъ. Для высилки ж назначенных к отставки подпрапорных Ївана Лофицкого, Лаврентия Пушкарева, Степана Голованева к Вашему высоко­родию прямо посланы нарочьные; о подпрапорных же Лофицкомъ, Голованеву и козаку Свѣтличному об отставкѣ ихъ прошенїи – при единовремен������������ ныхъ спискахъ в отсилкѣ в прошломъ [1]761-м году; есаулъ Бутковъ за болѣзнию ево (о которой обстоятелно явствуетъ съ учиненного ωб немъ атестата) не высланъ, а козака Светличного по крайней ево скудности и по слабому ωт жестокой раны здоровью ωрдеромъ его свѣтлости гп̃дна генералъ-лейтнанта князя Константина Антиоховича Кантемира высилать не велено. Упомянутие жъ списки всею старшиною не подписаны за разъными случаи, яко-то: гп̃днъ полковникъ Тевяшовъ находится за полковыми делами в Санкт-Питербурге; полковые есаулы старшей – в Саратовѣ в ведомствѣ Низовой соляной канторы, младшей, какъ више значитъ, – болѣнъ; сотники Шапочка ї Острожской – под слѣдствиемъ; Владимеръ Тевяшовъ – в Москве для ево нуждъ; Тихонъ Лисаневичъ ωтправлен в Санкт-Питербургъ к гп̃дну полковнику; Николай Бедряга, Θедоръ Лофицкой – в Санкт-Петербурге для своих нужд; Їванъ Куколевской, Иванъ Турчениновъ – в Киевѣ для богомолия; Андрей Куколевской – в отездѣ к главной камандѣ; Прокофей Канѣвецкой состоит в камисїи подь арестомъ. Обозный Иванъ Голубинъ Судья Θедор Татарчуковъ Полковой писарь Їван Тимошенков [Канцеляристъ Θедор Колтуновъ]47 № 20 1762, серпня 17. – Список підпрапорних Острогозького полку, атестованих до відставки

// 36

Список: кто именно Острогожского полку подпрапорные и протчие чины назначены к отставки, и сколко кому от роду летъ, в которыхъ годехъ, мц̃ехъ и числехъ во оние чины произведены, и писать умеютъ, и в бытности ихъ в службе кто в походахъ и при какихъ именно акцияхъ былъ, и кто из ныхъ под судомъ были в какихъ штраθахъ, тожъ за какими неспособностьми продолжат службы не в состоянїи, и по отставки где именно жить пожелаютъ – значитъ под симъ. Августа 1748 дня 1762 году Звание Звание Сколко В которых Кто За какими болезнми, старостию По отставке В бытность ихъ в службе Не был чиновъ именъ отъ роду годех, мц̃ех писат кто в походахъ и при каких ли кто по и другими случаи быт не гдѣ именно летъ умеетъ и числах во именно акцияхъ были л ордерамъ способны (за неимением лекара жить или не по свидѣтелству полковыхъ и оные чины в каких пожелаютъ произведены умеетъ штраθахъ сотенныхъ старшинъ) Так у тексті. По нижньому краю аркуша помітно фрагменти літер кінцевого протоколу документа. Очевидно, нижню частину аркуша з текстом було відрізано. 48 Світлішим чорнилом. 46 47

60


П ω д п р а п о р н ы е

П ω д п р а п о р н ы е

Иван Лофицкой

41

[1]744 сентября Умеетъ. съ 2

Лаврентий Пушкаревъ

37

[1]745 майя 17

Умеетъ.

Степанъ Голованевъ

39

[1]749 году ноября съ 30

Умеетъ.

[...]49

49

Былъ неоднократно в Бахмуте, в Изюме и в Тору у содержания карауловъ и розъездовъ, тож и при Брегадной слободскихъ полковъ канцеляриї на ординарциї.

Под судом и ни в какихъ штраθахъ не былъ.

Въ [1]746-м былъ у высилки недоимки в разных уезъдах, въ [1]751-м – по секретнимъ ордерамъ в Зимнемъ походе в Изюме, въ [1]755-м – в Бахмуте у содержания караулов и розездовъ, въ [1]760-м и [1]761-м годехъ – при камандующему генералитету на ординарциї, тож в другихъ поручаемих ему дѣлах должность свою исправлял ревностно и безпорочно. Въ [1]751-м былъ по секретънымъ оръдерамъ в Зимнемъ походе в Изюме, въ [1]758-м – с полкомъ на крымской степѣ в компаментѣ у закрития украинских городов, въ [1]759-м – в Бахъмуте у содеръжания караулов и розездов, и в другихъ камандирациях, и при полковых движенияхъ, тожъ и в поручаемихъ камисияхъ должность свою исправлял ревностно.

Под судом и ни в какихъ штраθахъ не был.

Подъ судомъ и ни в какихъ штраθахъ не былъ.

За имѣющимися внутренною и головною болѣзнми, и в правой руки, а в левой ноге – ломомъ болѣе продолжать службы не в состоянїи и за тем въ [1]761-м году атестованъ к отставке с показаниемъ, что онъ за долговременные верные и безпорочные ево службы награждения сотничего чина достоинъ, которой атестатъ по командѣ представленъ и нн̃ѣ такой же учиненъ. За приключившеюсь внутренною жестокою болѣзнию болѣе конной службы продолжат не можетъ и за темъ атестованъ нн̃е к отставки с награждениемъ, что онъ за долговременные вѣрные и безпорочные ево службы сотничего чина достоинъ.

Находится имеетъ жителством при своемъ домѣ в местечке Короче.

За приключивъшеюся ломотною болѣзнию, от которой бываютъ временем и раны, и безъмерною от того головною болезнию конной службы болѣе продолжат не можетъ и по ордеру камандующаго генералитета велено об отставки ево от службы представить, почему онъ въ [1]761-м году атестованъ к отъставки съ показаниемъ, что онъ за долговременные и безпорочные ево службы награждения сотничего чина достоинъ, которой атестат по каманде представлен, и нн̃е такой же учиненъ.

Находится имеетъ жительствомъ при своем доме в городе Острогожске.

Находится имеетъ жителством при своемъ домѣ в слободе Талахъ.

// 36 зв.

// 37

Далі вміщено дані козака Івана Світличного.

61


// 37 зв.

// 38

Обозный Їванъ Голубинъ Суддя Θедор Татарчуковъ Ротмистръ Николай Остафьев Полковой писарь Їванъ Тимошенковъ Полковой писарь Θедоръ Тимошенкωв Сотникъ Якимъ Емановъ Сотникъ Адрианъ Подколзинъ Сотникъ Їванъ Лисаневичъ Сотникъ Андрей Тевяшовъ Сотникъ Гаврила Вѣнѣцкїй Сотникъ Савва Рахминъ Прапорщикъ и сотник Їванъ Москаленков Прапорщикъ и сотник Їванъ Урсулъ Сотникъ Михайла Косенковъ Сотникъ Дмитрий Голодолинской Сотникъ Левъ Сиверской Сотникъ Адрианъ Жидковъ Сотникъ Василий Синелниковъ Сотникъ Дороθей Павлинской Сотникъ Андрей Головинской Сотникъ Петръ Пушковской № 21 1762, серпня 17. – Список старшини, підпрапорних і канцеляристів Острогозького полку

// 38

Списокъ: коликое число в Острогожскомъ полку полковых и сотенных старшин, подпрапорных и протчих чиновъ, и кто с которого году вступил в службу, и нинѣ в настоящемъ чинѣ состоят, и кто к повишению достоїн, и кто не достоїн, и за какимы пороками. 1762 году августа 17 дня №- Чини и имена Время вступъления в Кто к повишению Действително въ Кто писат Кто в шътрафах и пороках бил ом службу достоин, и кто настоящем чину умеет или не не достоин, состоят умеет и за какымы пороками Полковныкъ К повышению 1 Степанъ Тевяшовъ [1]743 году апреля съ 25 [1]756 году октября съ 16 Умеетъ. Не бил. достойны. Полковие старшини Обявленние чини ны в каких 1 Обозний Иван Голубин [1]722 году марта съ 5 [1]760 году декабря съ Умеетъ. штрафахъ 21 62


1 1 1

Судя Θедоръ Татарчуков Старший есаул Гаврила Зайцов Ротмистръ Николай Астафевъ

1 2

Сотенние старшини Сотники Аким Емановъ Андрей Подколзин

3

Їван Шапочка

4

[1]732 году июля съ 9 [1]735 году марта съ 15 [1]746 году июня съ 16

[1]760 году декабря съ 21 [1]757 году октября съ 21 [1]760 году декабря съ 21

Умеетъ. Умеетъ. Умеетъ.

// 39 зв. [1]728 году июля съ 4 [1]741 году июня съ 28 [1]728 году октября съ 10 [1]746 году октября съ 23 50 [1]741 году августа съ 3 [1]747 году сентября съ 23

Умеетъ. Умеетъ.

и пороках не состояли.

Умеетъ.

Осипъ Острожский

[1]734 году августа съ 10 [1]749 году февраля съ 14

Умеетъ.

5

Їван Лисаневичъ

[1]745 году октября съ 5

Умеетъ.

6

Андрей Тевяшов

[1]738 году июня съ 16

За самоволную отлучку от каманди и за протчое состоит по ордерам генералѣтетским под слѣдствиемъ. За причинымия слоновъским обивателям обиды и въ преслушаниї каманди по ордерам генералѣтетским отрешен от сотни и состоит под слѣдствиемъ. Ωбявленние К повышению достойны.

7

Гаврила Вѣнецкий

8 9 10 11 12 50

[1]751 году октября съ 8 [1]753 году апреля съ 30

[1]751 году генваря съ 10 [1]753 году августа съ 11 [1]745 году марта съ 7 [1]754 году марта съ 31 Савва Рахмин Иван Москаленковъ [1]744 году генваря съ 7 [1]756 году февраля съ 2 Иван Урсулъ [1]739 году марта съ 10 [1]756 году сентября съ 30 [1]756 году октября съ Мыхайло Косенковъ [1]737 году апреля съ 9 24 [1]756 году октября съ Дмитрей Голодолинской [1]754 году майя съ 26 26

Писать не умеет, кроме при обички одного своего имени. Умеет. Умеет. Умеет.

чины ны в каких штрафахъ

К повышению достойны.

К повышению достойны.

// 40

Умеет. Умеет. Умеет.

“3” написано на місці витертого “23”.

63


13 14 15 // 40 зв.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

// 41 1 2 3

[1]75751 году октября Умеет. съ 6 [1]757 году октября Иван Куколевской [1]753 году июня съ 22 Умеет. съ 6 [1]757 году октября Андриан Жыдковъ [1]755 году марта съ 2 Умеет. съ 6 ї порокахъ не состоялы. [1]740 году генваря съ 10 [1]758 году апреля съ К повышению Василей Синелников Умеет. 27 достойны. Дорофей52 Павлинской [1]753 году генваря съ 4 [1]759 году марта съ 22 Умеет. [1]759 году ноября съ Андрей Головинской [1]745 году майя съ 7 Умеет. 19 Петръ Пушковский [1]752 году сентября съ [1]760 году февраля Умеет. съ 10 17 Иван Турчениновъ [1]744 году майя съ 17 [1]760 году сентября Умеет. съ 17 Тихон Лисаневичъ [1]753 году генваря съ 8 [1]760 году сентября Умеет. съ 17 Владимеръ Тевяшов [1]752 году генваря съ 13 [1]760 году сентября Умеет. съ 19 Андрей Куколевской [1]748 году ноября съ 10 [1]760 году cентября Умеет. съ 19 Николай Бедряга [1]75053 году окътября [1]760 году декабря съ Умеет. съ 12 21 Городовой лекарь Петръ Шмаль определен в полкъ Острогожский по указу Государственной военной коллегиї ис Танбовского54 пехотного полку, и что он еще к полку не явился, затемъ вступъление ево в службу и в настоящем чину о годах, мц̃их и числех и о протчем в Острогожской полковой канцелярїи неизвестно. Подпрапорние Илия Тертичников [1]738 году сентября съ 4 [1]740 году декабря съ Умеет. Ни в каких штрафах не К повышению 20 состоялы. достойны. Семен Чехурский [1]745 году майя съ 8 Того ж году, мц̃я и Умеет. числа Петръ Могилевцов Того ж году, мц̃я и Умеет. [1]745 году июня съ 9 числа Левъ Сиверский

[1]745 году майя съ 17

“57” написано на місці витертого. Початок слова написано на місці витертого. 53 “5” виправлено з “6”. 54 Тамбовского. 51 52

64


4

Дмитрей Еманов

5

Степан Подолский

6

Илия Куколевский

7

Петръ Антонов

8

Иван Тевяшов

9

Логин Головинской

10

Степан Турченинов

11

Савва Бурляевской

12

Мыхайло Савелевъ

13

Петръ Лофицкой

14

Петръ Вишневской

15

Иван Остафев

Того ж году, мц̃я и числа [1]747 году июля съ 4 Того ж году, мц̃я и числа [1]750 году генваря съ 22 Того ж году, мц̃я и числа [1]748 году генваря съ 1 [1]751 году майя 1

Умеет.

[1]752 году генваря съ 13 Того жъ году, мц̃я и числа [1]752 году февраля съ Того ж году, мц̃я и 29 числа [1]752 году марта съ 4 Того ж году, мц̃я и числа [1]752 году марта съ 12 Того ж году, мц̃я и числа [1]752 году июля съ 13 Того ж году, мц̃я и числа [1]753 году майя съ 29 Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

[1]745 году июня съ 2755

[1]748 году сентября съ 10 [1]754 году июня съ 15

[1]754 году апреля съ 2057 Того ж году, мц̃я и числа

Умеет. Умеет. Умеет.

Умеет.

По бывшей в городе Волуйках о выключенных из волуйских аднадворцовъ и ис купечества в Изюмской полкъ в козачую службу камисиї находитца в Белагородской губернской канцеляриї под слѣдствїемъ [1]750 году сентября съ 3 числа, которой и по нине при полку Острогожском не явился, и по многопосланним ис полковой канцеляриї ордерам чинится ослушен, за тем почитается он к повишению не достоїн. К повышению Ни в каких штрафах не достойны. состоялы.

Умеет. Умеет. Умеет. Умеет. Умеет. Умеет.

За малолетством, яко оной никакой служи56 не несетъ ї несть еще не в состояниї, к повишению не означается. К повышению Ни в каких штрафах достойны.

“июня съ 27” написано на місці витертого. служби. 57 “апреля съ 20” написано на місці витертого. 55 56

65

// 41 зв.


// 42

// 42 зв.

[1]755 году генваря съ 27 Того ж году, мц̃я и числа [1]755 году декабря съ 5 Того ж году, мц̃я и числа [1]755 году декабря съ 8 Того ж году, мц̃я и числа [1]756 году генваря съ Того ж году, мц̃я и 1258 числа Того ж году, мц̃я и [1]758 году майя съ 20 числа

Умеет.

Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

16

Степан Жидковъ

17

Андрей Кулыковский

18

Василей Зайцов

19

Иван Пушкарев

20

Матвей Корнѣев

21

Θедоръ Могилевцов

[1]759 году апреля съ 29

22

[1]744 году февраля съ 29

23

Їван Середин – оной подпрапорной числился в козачем комплекти, а нине написанъ в списокъ. Павелъ Подколзинъ

24

Θедор Красовский

25

Иван Бедряга

26

Григорей Бедряга

27

Иван Протопопов

28

Петръ Куколевский

59

66

Умеет.

и пороках не состояли.

Умеет. Умеет.

К повышению достойны.

К повишению не означаетца за ослушание многих полковой канцелярии ордерам в командовании к содержанию карауловъ и розъездов в Тор и Бахмут и за самоволную от полку отлучку, за что и арестованъ билъ. Не бывали. К повышению достойны.

59

Того ж году, мц̃я и числа [1]760 году генваря съ 10 Того ж году, мц̃я и числа [1]760 году августа съ 2 Того ж году, мц̃я и числа [1]760 году августа съ 2 Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

[1]761 году февраля съ 8 Того ж году, мц̃я и числа [1]761 году апреля съ 28 Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

[1]759 году августа съ 3

“генваря съ 12” написано на місці витертого. Цю й наступну рубрики стосовно Івана Середина не заповнено. 60 “ї” виправлено з “е”. 58

Умеет.

Умеет. В обучениї60 поросъсийски писат.

Умеет.

К повишению не означивается за темъ, что самъ собою отлучился, а куда – неизвѣстно. За малолетством, яко оние ныкакой служби не несутъ и несть еще не в состояниї, к повишению не означаются. Ни в каких штрафах не состояли.

К повышению достойны.


29

Василий Ковалевский

30

Данило Ковалевской

31

Иван Острожский

32

Иван Подколзин произведен его светлостию гп̃дном генерал-лейтнантом князь Константином Антиоховичемъ Кантемиром из старшинских дѣтей. Никита Алеξѣевъ произведен его ж светлостию из малоросиян. Данило Шапочка произведен евω высокородием гп̃дном брегадиром Дмитрием Антоновичем Банческулом из старшинских дѣтей. Иван Шапочка – его ж высокородием из старшинских дѣтей. Алеξей Сребдолскїй произведен Острогожскою полковою канцеляриею ис поповъских дѣтей.

33

34

35 36

[1]750 году по61 справке сентября съ 10 [1]758 году по справке октября съ 20 [1]761 году июля съ 12

[1]76162 году майя съ 20 Умеет. [1]761 году майя съ 20

Умеет.

Того ж году, мц̃я и числа [1]761 году октября съ 10 Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

[1]761 декабря съ 26

Того ж году, мц̃я и числа

Умеет.

[1]756 году сентября съ 17

[1]762 году генваря съ 16

Умеет.

[1]762 году генваря съ 16 Того ж году, мц̃я и числа. [1]746 году по справке генаря63 съ 2

За малолѣтством, яко оные ныкакой служби не несутъ и несть еще не в состоянии, к повишению не означаются.

Умеет.

Умеет.

[1]762 году генваря съ 18 Умеет.

Не билы.

К повышению достойни.

За малолѣтствием, яко оной ныкакой служби не несетъ ї несть еще не въ состояниї, к повишению не означается. К повышению Ни в каких достойны.

Напис правлено. “1” виправлено з “0”. 63 Описка: генваря. 61 62

67


1 2

Канцелярские служители в комплекте Канцеляристы Семен Путилин Герасим Кастирский

[1]738 году апреля съ 20 [1]746 году апреля съ 25

3

Θедоръ Колтунов

[1]757 году июня съ 2

// 43

// 43

В подлинном подписано тако: Обозный Їван Голубин Судя Федоръ Татарчуков Ротмистръ Николай Остафев Полковой писарь Иван Тымошенков Полковой пысарь Θедоръ Тимошенков Сотникъ Якымъ Емановъ Сотныкъ Адриан Подколзин Сотныкъ Иван Лысаневычъ Сотныкъ Андрей Тевяшовъ Сотныкъ Гаврила Вѣнецкий Сотныкъ Савва Рахмин Прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ Сотник Иванъ Урсул Сотникъ Михайла Косенков Сотникъ Дмитрей Голодолинский Сотникъ Левъ Сиверской Сотникъ Адриан Жидковъ Сотникъ Василий Синелников Сотникъ Дорофей Павлинской Сотникъ Андрей Головинской Сотныкъ Петръ Пушковской

68

[1]747 году генваря съ 1 Умеет. [1]758 году августа съ Умеет. 15 [1]758 году августа съ Умеет. 15

штрафах не состояли.

К повышению достойны.


№ 22 1762, серпня17. – Список полкових старшин Острогозького полку, атестованих до відставки // 44

Список: кто именно Острогожского полку полковыя старшина подлежит к отставке, и сколко от роду летъ, и с которого году в службу вступилъ, и где бил в походахъ на баталияхъ и протчихъ камандирациях, и нине за какими случаї служит болѣе не в состояниї. [1]762 году августа 17 дня Звание Сколко Время вступления Писат Где в походах на баталиях, За какымы болѣзнми, старостию ї другими случаї быть не способны именъ от роду в службу умеетъ акциях и протчих лет или не камандирацияхъ бивалъ умеетъ

Младшей полковой асаул Никита Бутков

61

годи

мц̃и, числа

[1]719

генваря 15

За неимениемъ лекара по свидѣтелству полкових и сотенных старшин Умеет

Въ [1]722 году – для писма в перепись всякого чина людей при генералу Мякинину, в [1]726-м – при капитану Стремилову, въ [1]728-м – в набору в Дербенской поход по полку Острогожскомъ козаковъ, въ [1]732-м – при переписѣ маеора Хрущова малоросїян, въ [1]735-м – в Кримском походе, въ [1]736м, [1]768-м[!]64 и [1]739-м – во исправлениї всехъ воїнских обрядовъ ї висилки в Кримские походи козаковъ и их сродъственников, в [1]744м –при Генералной ревизиї вѣдомсътва гп̃дна генерала Шипова, а въ [1]760 году находился у произвождения над бившими въ [1]759 у пятисотной команде других полков старшинамї, кто в заготовлениї сѣна съпособное время пропусътил, слѣдствия65 добропорядочно и исъправно.

За крайнею старостию, и дряхлостию, и за неисцелною ножною храмотою, от чего в тажких66 болезнях продолжат служби не в состояниї, что всеми вѣдоемъ и по осмотру нарочных полкових и сотенних старшин заподлинно явилось, хотя ж въ [1]761-м году требевано от него подачи желателной ко отставке челобитной, токмо он не подал, не для чего болшъ представляя резони, какъ во убѣжание могущих произойти ему при отставке волокит и убитковъ, почему в том же [1]761 году в битность в Острогожске его светлосты гп̃дна генерал-лейтнанта князь Константына Антыоховыча Кантемыра для смотру полку представълено било о томъ его светлости, и в полученномъ на оное ордерѣ изображено, что даннымъ от его светлосты Сумского полку полковому асаулу Кондратеву ордером за способность битности ево, Кондратева, в Острогожске велено реченного есаула Буткова, подлинно л он темы болезнми одержим и к службе бит не способен, подлежащим порядком освѣдителствоват и, ежели можно, к персоналному его светлости смотру его, Буткова, представит, и о томъ репортовать. На что-де он, есаулъ Кондратевъ, в репортѣ къ его светлости написал: помянутой-де Бутковъ обявленною храмотною и другимї болезнми такъ страждетъ, что на велику мочь может на костелях перейти избу, и за тем к службе воїнской вовсе не способен. И темъ его светлости ордером Острогожской полковой канцелярїї велено помянутому есаулу Буткову к отставке, а на место ево к произвождениию, кому из старшин линия следует, учинит атестаты немедленно. И для того, он, Бутков, к отставке от нас в том году атестован с показанием, что он за долговременние ево вѣрние служби и безпорочния труди достоїн при отставкѣ награждения судейского [...]67 чина, которой атестат по каманде представлен, и нине паки такой учинен.

Описка: [1]738-м. В “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62 – Арк. 2) цей фрагмент так: ... а въ [1]760 находился у произвожденїя над бившими старшинамы, кто в заготовленїи сена способное времья пропустилъ, следствия...”. 66 тяжких. 67 Повторено “судейского”. 64 65

69

// 44 зв.


У подлинного подписано тако: Обозний Їван Голубин Судя Θедоръ Татарчуковъ Ротмистръ Николай Астафев68 Полковой писарь Иван Тымошенков Полковой пысарь Федоръ Тимошенков Сотникъ Якимъ Емановъ Сотникъ Адриан Подколзин Сотникъ Иван Лисаневычъ Сотникъ Андрей Тевяшовъ Сотныкъ Гаврило Вѣнецкой Сотныкъ Савва Рахминъ Прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ Сотник Иванъ Урсул Сотникъ Михайла Косенковъ Сотникъ Дмитрей Голодолинской Сотникъ Левъ Сиверской Сотникъ Адриан Жидковъ Сотникъ Василий Синелников Сотникъ Дорофей Павлинской Сотникъ Андрей Головинской Сотныкъ Петръ Пушковской № 23 1762, серпня 17. – Атестат до відставки молодшого полкового осавула Острогозького полку М. Буткова // 50

Атестатъ Слободского Острогожского полку полковая и сотенная старшина свидителствуемъ, что того ж полку младшей полковой есаул Никита Бутковъ служитъ съ [1]719 году и, будучи канцелярским писарем, былъ въ [1]722 для писма в переписи всякаго чина людей при генералу Мякинину, въ [1]726-м – при капитану Стремилову, въ [1]728-м – у набору в Дербенской поход по полку Острогожскомъ козаковъ, въ [1]732м году определенъ полковою канцеляриею канцеляристом и в том году находился при переписи маеора Хрущова малоросїянъ, въ [1]736-м, [1]738-м ї [1]739-м – во исправлениї всехъ воїнских обрядовъ ї висилки в Кримские походи козаковъ и их сродъственников, въ [1]741-м по указу Министерской канцелярии пожалован в младшие полковие писари, въ [1]744-м – при Генералной ревизии ведомства гп̃дна генерала Шипова, въ [1]758-м его високографским сиятелством гп̃дном генерал-θелтмаршалом, сенатором и разних ординов кавалером Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлиним произведенъ старшим полковим писарем, въ [1]759-м году марта 22 – его жъ высокографским сиятелством в младшие полковие есаули, а въ [1]760-м находился у произвождения над бывшими въ [1]759-м году у пятисотной команде других полковъ старшинами, кто в заготовленїи сена способное время пропустил, следствия. 68

Першу літеру прізвища правлено.

70


Но за крайнею его старостию, и дряхлостию, и за неисцелною ножною храмотою, от чого в тяжких болезняхъ более службы ­продолжат не в состоянии, что всѣми заподленно вѣдоемъ, ї, особливо, въ [1]761 году в бытность гп̃на генерал-лейтнанта князь Константина Антиоховича Кантемира для смотру полку Острогожского полковим есауломъ Кондратевим свидителствованъ ї явился обявленною хромотною и другими болезнми такъ страждетъ, что на велику мочь можетъ на костелях перейтит и избу, ї за темъ к службѣ вовсе не надеженъ; для того в обявленном [1]761 году атестованъ к отставки с показаниемъ, что он, Бутков, за помянутие долговременние ево верные службы и безпорочные труди достоин при отставке награждения судейского чина, которой атестат по командѣ представленъ, ї нн̃ѣ к той же ево, Буткова, отставке атестуемъ. Августа 17 дня 176269 году. В подлинномъ тако: Служащей сотникъ Петръ Пушковский Служащей сотникъ Андрей Головинской Служащей сотникъ Дорофей Павлинской Состоящей в службѣ сотникъ Василий Синелников Состоящей в службе сотникъ Адриан Жидковъ Состоящей в службе жъ сотникъ Левъ Сиверской Состоящей в службе жъ сотникъ Дмитрий Голодолинский Состоящей в службѣ сотникъ Михайла Косенков Служащей сотникъ Їванъ Урсул Служащей при Бѣрючанской сотни прапорщикъ ї сотникъ Їван Москаленковъ Действително служащей сотникъ Савва Рахмин Действително служащей сотникъ Гаврила Вѣнецкий Служащей сотникъ Андрей Тевяшовъ Дѣйствително служащей сотникъ Їванъ Лисаневичъ Служащей сотникъ Адриан Подколзинъ Служащей сотникъ Яким Емановъ Служащей полковой писар Θедоръ Тимошенков Ротмистръ Николай Астафѣев, действително служащей Состоящей въ службе судя Федоръ Татарчуков Служащей полковой обозний Їванъ Голубинъ № 24 1762, серпня 17. – Список полкової старшини й підпрапорних Острогозького полку, атестованих на вищі уряди Чинъ и фамилия Старший полковой писарь Иван Тимошенковъ

69 70

Списокъ атестованнымъ Острогожскогω полку на порожые ваканциї к произвождению 1762 году августа 17 дня С которого году […]70 в службу вступили и какую продолжали На какие именно ваканциї атестовани Зъ [1]741 генваря съ 1, а в нинешнемъ чину – [1]759 году марта съ 22 числа и билъ у По усердной его службе и исправносты атестован исправления пысменных дел зъ [1]745 при бившей Генералной ревизиї чрезъ четире года, въ [1]761 году в младшие полковые есаулы на зъ [1]751 – при Брегадной канцеляриї пять лѣт и в посилках за брегадними деламы в место атестованного за старостию, дряхлостию и Москвѣ – пять, в Санк-Петербурге – одинадцать мц̃овъ, въ [1]757-м – в Прускомъ походе, неисцѣлною хромотою в отсътавку младъшего есаула и в знатных партиях, посилках и камандирацыях, и августа 19 протывъ неприятеля в Никиты Буткова, которой атесътатъ по команде представлен и нине паки учынен. действителномъ сражениї не щадя живота своего, но какъ вѣрному рабу принадлежит,

Таке датування в тексті. У тексті: “/в службу/”.

71

// 50 зв.

// 45


// 45 зв.

и у провожденїя военнопленних поступал добропорядочно и исправно, въ [1]758 – с полкомъ Острогожским на кримской степѣ у закритыя украинскихъ городовъ, въ [1]760-м году в силѣ Правителствующаго Сената и Белагородской губернской канцеляриї указов находился у сочинения геограθических известий и службу продолжал безпорочно. Младший полковой Зъ [1]737 апреля съ 1, а в настоящемъ чину состоїт [1]759 году марта зъ 22, и во время писарь военних с турки эξтръ, и после того обретался во многихъ камандирацыях и каммисиях, Θедор Тимошенковъ и порученные ему71 разние интересные дела исправлялъ с понесениемъ при томъ рачителних ево трудовъ, добропорядочно, и под часъ неприятелскаго на Изюмской полкъ нападения билъ противу оногω с тем полкомъ в отпоре, и службу продолжалъ безпорочно. Состоящей в Зъ [1]738 году генваря съ 2 – в бившемъ регулярном Слободскомъ драгунском полку городныческой вахмистромъ и в полку Острогожском подпрапорнымъ вѣрно и добропорядочно, нинѣ ж должности исъ несетъ должность полкового городнычего, и бивалъ в разних камандирациях и посилках, подпрапорних и всякие поручаемые ему73 дела исправляетъ радетелно и добропорядочно. 72 Матвѣй Лебединской

В подлинном подписано тако: Обозний Їван Голубин Судя Федоръ Татарчуков Ротмистръ Николай Остафев Сотникъ Яким Емановъ Сотникъ Адриан Подколзин Сотникъ Гаврила Вѣнецкой Сотникъ Сава Рахминъ Прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ Сотник Иванъ Урсулъ Сотникъ Михайла Косенков Сотникъ Дмитрей Голодолинской

“е” правлено. “й” виправлено з іншої літери. 73 Виправлено з “его”. 74 “н” виправлено з “в”. 75 “нн” виправлено з інших літер. 71 72

72

По усердной ево службе и исправности рекомендован ко вмѣщению на место атесътованного к произвождению въ мъладшие полковие есаули старшего полкового писаря Ивана Тимошенкова. По усердной его службе и исправности атестован въ [1]758-м и [1]759 годѣх в Острогожской полкъ в полковие хорунжие на место атестованного в отставку полкового хорунжого Андрея Куколевского, которому Куколевскому по указу Государстъвенной военной коллегїи бившему на Українѣ гп̃дну генерал-аншефу и ковалеру Стрешневу велено и отставку учиныть, а на74 ево место к произвождению атестоват, для чего и нн̃е75 к тому произвождению атестован он же, Лебединской.


Сотникъ Левъ Северской Сотникъ Адриан Жидковъ Сотникъ Василий Синелников Сотникъ Дорофей Павлинской Сотникъ Андрей Головинской Сотныкъ Петръ Пушковской

№ 25 1762, серпня 17. – Атестат до відставки старшого полкового писаря Острогозького полку І. Тимошенкова

Атестатъ // 56 Слободского Острогожского полку полковая и сотенная старшина свидителствуемъ, что полку Острогожского старшей полковой писарь Иванъ Тимошенковъ в службу вступилъ зъ [1]741 году и въ [1]745-м отправленъ капеистомъ для писма к бившей Генералной ревизии, гдѣ состоял чрезъ четире года и в той отлучке произведенъ въ [1]745-м же году подканцеляристом, а въ [1]747-м – канцеляристом, въ­ [1]751-м по отправлении для исправления писменних дѣлъ былъ при Брегадной слободских полковъ канцелярии пят лѣтъ и в посилках за брегадними делами в Москве – пять, в Санктъ-Питербурге – одинадцат мц̃овъ, въ [1]757 Государствѣнною военною колегиею пожалован в младшие полковие писарѣ и въ том же году находился в Пруском походе, и в знатних партїях и камандирацыях, и августа 19 противъ неприя­ теля в действителномъ сражениї не щадя живота своего, но какъ вѣрному рабу принадлежит, без всякаго порока, також и у провождения военнопленних поступал добропорядочно ї исправно, въ [1]758-м – с полкомъ Острогожским на кримской степе у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м году марта 22 его высокографским сиятелством гп̃дномъ генерал-θелтмаршалом, сенатором и ковалером Алеξандръ Борисовичем Бутурлинимъ произведенъ їз младших в старшие полковие писарѣ и въ [1]760-м году в силѣ Правителствующаго Сената и Белагородской губернской канцелярїи указовъ находился у сочинения географических известий. За которие ево продолжаемие вѣрние и усердние службы и безпорочние во всехъ поручаемих ему делах прилежние труди, кои он исправлял с немалою [...]76 ревностию, добропорядочно, да и по линии старшинства его ї достоинства въ [1]761-м году атестованъ в Острогожской полкъ в младшие полковые есаули на место атестованого за старостию, и дряхлостию, и неисцелною хромотою в отставку младшего // 52 зв. полкового есаула Никити Буткова, которой чинъ онъ, Тимошенковъ, снести ї исправыть можетъ, и впред на него служба надежна. И оной атестатъ по камандѣ представленъ, для чего и нн̃е ево к тому произвождению атестуемъ. На место жъ оного, атестованного въ есаули, старшего полкового писаря следуетъ ко вмѣщению младшей полковой писар Федоръ Тимошенков, и в кандидаты атестованному в есаули представляемъ обявленного младшего полкового писаря Θедора Тимошенкова да сотника Ївана Лисаневича. Августа 17 д 176277 году. В подлинномъ подписано тако: Служащей сотникъ Петръ Пушковский Служащей сотникъ Андрей Головинской Состоящей в службе сотникъ Дорофей Павлинской Состоящей в службѣ сотникъ Василей Синелников Состоящей в службе сотникъ Адрианъ Жидковъ 76 77

Повторено “/с немалою/”. Таке датування в тексті.

73


Состоящей в службе сотникъ Левъ Сиверской Состоящей в службѣ сотникъ Дмитрей Голодолинской Состоящей в службѣ сотникъ Михаило Косенков Служащей сотникъ Иванъ Урсул Служащей при Бирючанской сотни прапорщикъ и сотникъ Їван Москаленков Действително служащей сотникъ Савва Рахминъ Действително служащей сотникъ Гаврило Венецкий Служащей сотникъ Андрей Тевяшов Служащей сотникъ Адриянъ Подколзинъ Служащей сотникъ Яким Еманов Ротмистръ Николай Астфѣев, действително служащей Состоящей въ службе судя Федор Татарчуков Служащей полковой обозной [Їванъ Голубинъ]78 № 26 1762, серпня 17. – Атестат підпрапорного М. Лебединського на уряд полкового хорунжого Острогозького полку

// 57

// 57 зв.

Копия Атестатъ По указу Гд̃рственной военной коллегии и по ордеру высококамандующаго генералѣтета велено на место Острогожского полку полкового хорунжого Андрея Куколевского, которой за старостию, и болѣзнми, и что по свѣдителству дивизионных доктора и штапъ-лѣкаря явился к продолжению впред служби не способним, атестоват к произвождению другого. И понеже в прошлих [1]758-м и [1]759-м годех на место обявленного хорунжого Куколевского атестован в тот чин Острогожского полку состоящей в должности полкового городъничего подпрапорной Матвей Лебединской, и оние атестаты при единовременных спысках отправлени к главной командѣ, того ради, будучи ми в полковой канцелярїи в собрании, и нн̃ѣ атестуемъ в полковые хорунжие его ж, Лебединского, яко он зъ [1]738 году в бившемъ Слободскомъ драгунскомъ полку вахмистромъ и в полку Острогожскомъ подпрапорнымъ служил вѣрно и радѣтелно и поручаемие ему дѣла исправлял безпорочно, а въ [1]748 году и в должности полкового городнычего находился в разных камандирацыях и посилках добропорядочно. В указние ему, Лебединському, кондаты[!]79 представляемъ подпрапорных Илю Тертичникова да Иллю Куколевского. Августа 17 д 176280 году. У подлинного подписано тако: Служащей сотникъ Петръ Пушковской Служащей сотникъ Андрей Головинской Служащей сотникъ Дорофей Павлинской Состоящей в службѣ сотныкъ Василей Синелников Состоящей в службе сотникъ Адриан Жидковъ Відрізано частину аркуша по нижньому краю. Описка: кандидаты. 80 Таке датування в тексті. 78 79

74


Состоящей в службе сотникъ Левъ Сиверский Сотникъ Дмитрей Голодолинской, состоящей в службе Состоящей в службѣ сотникъ Михаило Косенков Служащей сотникъ Иванъ Урсулъ Служащей при Бирючанской сотнѣ прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ Действително служащей сотникъ Сава Рахмин Действително служащей сотникъ Гаврило Вѣнецкой Служащей сотникъ Андрей Тевяшовъ Состоящей в службе сотникъ Иван Лысаневычъ Служащей сотникъ Адриянъ Подколзинъ Служащей сотникъ Яким Емманов81 Служащей полковой писарь Θедоръ Тимошенков Служащей полковой писарь Иван Тимошенков Ротмистръ Николай Остафевъ, действително сълужащей Состоящей въ службе судя Θедоръ82 Татарчуков Служащей полковой обозной Иванъ Голубин № 27 1762, серпня 17. – Список старшини й підпрапорних Острогозького полку, вибулих із його складу Списокъ именной полку Острогожского полковой и сотенной старшинѣ и подпрапорнимъ: кто с которого83 году сколко служилъ, и за какими неспособностми послѣ отправленних в прошлом [1]761-м году единовременних списковъ по каким указом отставлени от службы, и другими случаї убыли. Августа 17 дня [1]762 году Полковой Служилъ [1]732 году марта зъ 10 подпрапорнимъ и был въ [1]736-м, [1]737-м и [1]738-м в Кримских походах, въ [1]740 генваря 20 – полковим хорунжий Андрей хорунжим, въ [1]751-м – по секретнимъ ордерам находился в Ызюмском полку, [1]757-м году – в Прускомъ походе, а въ [1]761-м октября 16 Куколевской84 по указу Государственной военной коллегиї за старостию и болѣзнмы отставленъ от службы и исключенъ с полку прошедшаго θевраля 26 числа, токмо по учиненнымъ от полку въ [1]758-м ї [1]759-м годех атестатам судейским чином еще не награжденъ, а покупних у казаковъ и подпомощиковъ земель и грунтовъ за собою не имеетъ. Сверхъкомплектной Служил [1]740 году марта съ 5 подпрапорнимъ, а [1]749 апреля съ 2 – сотником и в том году былъ на линиї, въ [1]751-м, [1]754-м – в сотникъ Семенъ Бахмуте у содержания корауловъ и розъездовъ временно, въ [1]757-м – в Пруском походе, въ [1]758-м – с полком на кримской степѣ в Тушкановской компаментѣ у закрития украинских городовъ, а в нинешнем [1]762-м году июля 16 дня по указу Государственной военной коллегиї его высокопревосходителству гп̃дну генералъ-аншефу, ковалеру и Киевскому генералъ-губернатору Ивану Федоровичу Глебову велено ево, Тушканского[!]85, за имеющеюсь падучею болѣзнию отставить от службы, почему сего августа 17 и выключенъ с полку, токмо по учиненному от полку въ [1]759-м году атестату есаулским чиномъ еще не награжденъ, а покупних у козаковъ и подпомощниковъ земель и грунтовъ за собою не имѣетъ. Так у тексті. “въ службе судя Θедоръ” написано на місці витертого. 83 “р” виправлено з іншої літери. 84 Виправлено з “Куликовской”. 85 Описка: Тушкановского. 81 82

75

// 46

// 46 зв.


// 47

Подпрапорние Служил [1]756-м году генваря зъ 22 и былъ въ [1]757-м в Пруском походе, въ [1]759-м – в Тору у содержания корауловъ и розездовъ, въ [1]760-м Михайло Розмазнинъ – у прикрития Славеносербиї, а в нинешнем [1]762-м θевраля 4 его высокопревосходителством гп̃дном генералъ-аншеθом, ковалеромъ Петромъ Ивановичем Стрешневим за имеющимися у него падучею и головною болѣзнмы с награждениемъ сотничего чина вовсе от службы отставленъ. Петръ Никитин Служилъ [1]758 декабря зъ 21 и былъ въ [1]759-м при Брегадной слободских полковъ канцеляриї на ардинарциї, [1]760 июля съ 11 [1]761 июня по 1 число – у прикрития Славеносербиї и того [1]761 – при его ж высокопревосходителству на ардинарциї, а в нинешнем [1]762-м апреля 29 по указу Государственной военной коллегиї за внутренною и в ногах ломотною болѣзнимы с награждением сотничего чина вовсе от службы отставленъ. Кондратъ По ордерам от главних камандъ переведенъ с Ахтирского полку прошлого [1]761 в апрелѣ мц̃е, и что он при полку не явился, за тем и о службах Канѣвецкий ево в Острогожской полковой канцеляриї было неизвестно, но в том же году августа 15 числа он, Канѣвецкий, умре. Петръ Сребдолский Служилъ зъ [1]746 при Полтавском духовном правлениї канцеляристом и при Белагородской духовной кансисториї протоколистом, а [1]762 генваря съ 18 – подпрапорнимъ и в том же году марта 28 обявленним гп̃дном генералъ-аншефомъ ї ковалером произведенъ Изюмского полку в местечко Каменку сотникомъ.

В подлинномъ подписано тако: Ωбозний Иванъ Голубинъ Судья Θедор Татарчуковъ Полковой писар Иванъ Тимошенков Канцеляристъ Θедор Колтуновъ № 28 1762, серпня 17. – Список сотенної старшини й підпрапорних Острогозького полку, призначених до його складу // 47 зв.

Списокъ: кто именно послѣ отправленних в прошлом [1]761-м году единовременних списковъ полку Острогожского сверхъ комплекта сотники причислены в комплектъ и, особливо, подпрапорние, кемъ произведены и о протчемъ. Августа 17 дня [1]762 году Прибыло в комплектъ Число людей По указу Государственной военной коллегиї и по ордеру высококамандующаго генералѣтета из сверхъкомплектних сотниковъ Петръ Пушковской – при Тωлучѣевской86 сотнѣ Їванъ Турчаниновъ – при Ливенской Тихон Лисаневичъ – при градской Третей сотни Владимеръ Тевяшовъ числится в местечку Ливнях Андрей Куколевской87 – в слободе Усерце Nиколай88 Бедряга – оного указом Государственной военной коллегиї определит велено в градскую Третью сотню и вышеписанного Лисаневича перевесть в Талецъ. 86 87

“ω” виправлено з “у”. Виправлено з “Куликовской”.

76

1 1 1 1 1 1 Итогω 6


Їванъ Подколзин Николай Алеξѣевъ Данила Шапочка Їванъ Шапочка

Произведены в подпрапорние Его свѣтлостию гд̃ном генералъ-лейтнантомъ князь Константином Антиоховичем Кантемиром

Его высокородиемъ гп̃дном брегадиремъ Дмитриемъ Антоновичем Банческулом

Ωстрогожскою полковою канцеляриею Алеξей Сребдолской Подпрапорной Їванъ Середин числился в козачем комплектѣ, а нинѣ причисленъ в списокъ.

1 1 // 48

1 1

89

1 1 Їтого, подпрапорнихъ 6

В подленномъ подписано тако: Абозной Їванъ Голубинъ Судья Θедор Татарчуковъ Полковой писар Їванъ Тимошенковъ Канцеляристъ Θедор Колтуновъ № 29 1762, серпня 17. – Список понадкомплектної старшини Острогозького полку Списокъ состоящим в Острогожскомъ полку сверхъ комплекта: с которого году вступили в службу и нинѣ действително в настоящем чину состоятъ, кто писать умеет ли, в какихъ штрафах и пороках былъ, и кто к повишению достоин, и кто не достоїнъ, и за какими пороками. 1762 году августа 17 дня Время Кто писать Кто к повышению Звание їмен Действително в Кто в каких штрафах и пороках былъ, и кто не былъ вступления в настоящемъ чину умеетъ или не достоин, и кто не службу умеетъ достоїн, и за какимї состоятъ пороками Сотники 90 Прокофѣй Зъ [1]749 году Не умеетъ. По оному резону Когда был в Пруском походе, оставя при неприятелской границе опредѣленной ему постъ, самоволно съехалъ, за что следовалъ по Канѣвецкий к повишению не воїнским правам указному истязанию, но для благополучного взятя рекомендуетца. города Мемеля разсмотрением генералететским то переменено на легчей штрафъ; и, сверхъ того, по ордерам его свѣтлости гд̃на генералъ-лейтнанта князь Константина Антиоховича Кантемира в прошлом [1]758-м году августа 4 и отъ его высокородия гп̃дна брегадира Дмитрия Антоновича Банческула велено над ним, Канѣвецким, в пречинениї им Толучѣевской сотни козакамъ и обывателям обид, разорений и грабытелствъ, определя пристойное число старшинъ, на коїх с обоїх сторонъ подозрения не было, 88 89

Так у тексті. “ю” виправлено з “е”.

77

// 48 зв.


// 49

// 49 зв.

Θедор Лохвыцкой

[1]744 году августа съ 2

[1]761 году генваря съ 3

В подленномъ подписано тако: Обозний Їванъ Голубин Судья Θедоръ Татарчуковъ Ротмистръ Николай Остаθьев Полковой писарь Иванъ Тимошенковъ Полковой пысарь Θедоръ Тимошенковъ Сотникъ Яким Емановъ Сотникъ Адрианъ Подколзин Сотникъ Їванъ Лисаневичъ Сотникъ Гаврила Вѣнецкий Сотникъ Сава Рахманъ Прапорщикъ и сотникъ Иван Москаленковъ Сотникъ Їванъ Урсулъ Сотникъ Михайло Косенковъ Сотникъ Дмитрий Голодолинский Сотникъ Левъ Сиверской Сотникъ Адрианъ Жидковъ Сотникъ Василий Синелников Сотникъ Дорофей Павлинской Сотникъ Андрей Головинской Сотныкъ Петръ Пушковский 90 91

Рубрику не заповнено. Очевидно, мало бути: и в полковой.

78

Умеет.

произвесть следствие; токмо за выступлением тогда ж всего полку за город Бахмутъ в компаментъ, оного следствия производить было некому, а в декабре мц̃е того ж году в сказиваниї за некоторими людми важного по второму пункту дѣла отправлен он былъ к главной каманде и тамо подверженъ следствию, от которого бежалъ в Санкт-Питербургъ, а оттоль по доносам ево присланъ под корауломъ в производившуюс каммисию, гдѣ и нинѣ состоит под арестом; за чем, в котором году вступление ево в службу и с которого числа в настоящем чину, справки учинит не ис чего и полковой91 канцеляриї известия не имеется по резону, что он и произвождение имѣл не в Острогожском полку, но переведенъ в Острогожскїй въ [1]755 году з других полковъ. Не бывалъ. К повышению достоїнъ.


№ 30 1762, серпня 17. – Атестат до відставки підпрапорного Острогозького полку І. Лофицького

Копия Атестатъ Слободского Острогожского полку полковая ї сотенная старшина свидѣтелствуемъ, что того полку подпрапорной Їванъ Лоθицкой служит [1]744 году сентября зъ 21 дня и, будучи в томъ чину, находился неоднократно в Бахмутѣ, в Изюмѣ и в Тору у содержания карауловъ и розъѣздовъ, тожъ ї при Брегадной слободскихъ полковъ канцелярии на ординарции исправлял должность свою порядочнω, без всякого подозрения, и что за имѣющимися внутренною ї головною болѣзнми и в правой руке, а в левой ноге ломомъ болѣе продолжать службы не в состоянии. За темъ в [1]761-м году атестован к отставки с показаниемъ, что он за долговременные верные и безпорочние ево службы награждения сотничего чина достоин, которой атестатъ по камандѣ представленъ, для того ї нинѣ ево, Лоθицкого, к тому ж атестуем. 176292 году августа 1793 дня. Служащей сотникъ Петръ Пушковской Служащей сотникъ Андрей Головинской Состоящей в службѣ сотникъ Дороθей Павлинской Состоящей в службе сотникъ Василий Синелников Состоящей в службе сотникъ Адрианъ Жидковъ Состоящей в службе сотникъ Левъ Сиверской Состоящей в службе сотникъ Дмитрей Голодолинский Состоящей в службе сотникъ Михаило Косенковъ Служащей сотникъ Їванъ Урсулъ Служащий при Бирючанской сотни прапорщикъ Їван Москаленков Действително служащей сотникъ Савва Рахминъ Действително служащей сотникъ Гаврило Венецкий Служащей сотникъ Андрей Тевяшов Дѣйствително служащей сотникъ Їванъ Лисаневичъ Служащей сотникъ Адриянъ Подколзинъ Служащей сотникъ Яким Емановъ Служащей полковой писар Θедоръ Тимошенков Служащей полковой писар Їванъ Тимошенковъ Ротмистръ Николай Астафѣев, действително служащей Состоящей в службе судья Θедор Татарчуков Служащей полковой обозной Їванъ Голубинъ

92 93

Таке датування в тексті. Число написано світлішим чорнилом.

79

// 51

// 51 зв.


№ 31 1762, жовтень. – Список старшини Охтирського полку // 52

// 52 зв.

Списокъ именной Ахтырского полку о полковнику, полковой и сотенной старшине: с которих годовъ в службѣ и действително в настоящих чинах, грамоты и писать умеют, или кто не умеютъ, в штрафах и пороках были л, и к повишению достойны, либо кто л за чемъ94 не достойни – явствуетъ ниже. Сего октября дня [?]95 1762 году96 №- Чини и имена Время вступъления Действително въ настоящих чинахъ Грамоти Кто к Кто в шътрафах и пороках былъ ом в службу и пїсать повишению97 умеют, достойны или Годи, мц̃и и числа Годи, мц̃и и числа или кто не за чемъ не умеютъ достоины Полковникъ Михайло Боярский 1 [1]730 декабря зъ 9 [1]759 генваря зъ 29 Умеютъ. Не были. Дωстойны. Полковая старшина Абозный 2 [1]735 июня зъ 17 [1]761 августа съ 15 Василей Боярскїй 3 По указу Гд̃рственной военной Судя Алеξей Кωбеляцкий [1]723 генваря съ 1 [1]754 майя зъ 25 коллегии по ссорѣ между капитаном Станкевичемъ и Илиним в доме его, Кобеляцкого, за непрекращением оной [1]760 году декабря 13-го велено было написать на полъгода в сотники, а того ж декабря [?]-го98 по указу оной же Военной коллегиї в разсуждении ево, суди, служби, и чтω онъ напредъ ни в каких штрафах не билъ, отъданъ ему полкового суди чин по-прежнему. 4 Старший полковий асаулъ [1]741 июня съ 5 [1]762 Умеютъ. Не были. Дωстойны. Послѣ отправления Андрей Смаковский генваря съ 23 за [1]761 год списков по удостоению отъ 5 Младший полковой асаулъ [1]730 апреля съ 4 [1]762 полку произведени Ефим Зашаловский генваря съ 23 Смаковский – с младших асаулов, а Зашаловский – зъ сотъниковъ. “мъ” правлено. Пропущено місце. 96 У цій справі супровідного рапорту до списків Охтирської полкової канцелярії не представлено. 97 “к по” дописано над рядком. 98 Число в тексті пропущено; в “Іменному списку” (І): “декабря 23” (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 61). 94 95

80


6 7 8 9

1 2

3 4

5

6

Полковой ротмистръ Афонасей99 Карпωв Старший полковой писар Петръ Кардашевский Младшей полковой писарь Климентъ Θилиповичъ Полковой хорунжий Михайло Линѣцкий Сотенная старшина Кириковской сотнѣ сотник Михаила Боярской Алешанской сотнѣ сотникъ Стефанъ Линѣцкий Рублевской сотнѣ сотникъ Федоръ Богаевский Ахтырской Второй полковой101 сотнѣ сотник Иван Боярский Второй Котелевской сотнѣ первой половини сотникъ Иванъ Матюшинский103 Ахтырской Первой полковой первой половины105 сотнѣ сотникъ Петръ Парафѣевский

[1]747 апреля зъ 17

[1]759 марта съ 22

[1]722 генваря съ 10 [1]747 июля съ 13 [1]746 генваря съ 31 [1]754 октября съ 6 [1]749 генваря зъ 28 [1]759 марта съ 22

[1]739 марта зъ 16

[1]741 февряля100 зъ 27

[1]736 февраля съ 15

[1]741 марта съ 7

[1]739 марта зъ 16

[1]745 июля зъ 17

Умеютъ.

Не были.

Дωстойны.

Умеютъ.

Не были.

Дωсътойны.

// 60

[1]739 марта зъ 16102 [1]747 июля съ 13

[1]722 октября зъ 22104

[1]747 июля съ 13

[1]739 марта з 16

[1]747 июля съ 13

// 60 зв.

Афанасей. февраля. 101 “в” правлено. 102 “6” виправлено з “7”. 103 “Иванъ Матюшинский” написано на місці витертого. 104 “[1]722 октября зъ 22” написано на місці витертого. 105 “первой половины” дописано над рядком. 99

100

81


7

8

// 61

9

10 11

12

Скасованного Слободского [1]733 апреля съ 14 [1]753 марта зъ 17 драгунского полку порутчик, камандующий Первою Боровенскою сотнею, Иванъ Лесевицкий Мураховской сотнѣ сотник [1]742 генваря съ 17 [1]753 июля съ 30 Василий Олховский

Скасованного Слободского драгунского полку прапорщикъ и сотникъ Θилипъ ПоклωNский, камандующий в Коломацкой сотнѣ Краснокутской сотнѣ сотник Василий Корнѣевъ Городнянской сотнѣ сотникъ Еθимъ Кременецкий Nикитовской сотнѣ сотник Їванъ Поготовка

“м” виправлено з “н”. “1” виправлено з іншої цифри. 108 “3” виправлено з іншої цифри. 106 107

82

[1]727 февраля зъ 7

[1]754 майя зъ 6

[1]748 июня зъ 29

[1]756 июля съ 31

[1]754 октября зъ 29 [1]757 июня зъ 18107

[1]734108 майя зъ 8

[1]757 ноября зъ 21

Умеютъ.

В силе камандующаго генералитета ордеров велено Изюмской полковой канцелярїи над нем, Олховским, якобы в неприлагании по требованїю состоящого при конском заводе прапорщика, кой нн̃е пωрутчикъ, Бирдина в сиске и поимке воровской партии и гайдамак106 старания и о протчемъ изследоват, которое генваря зъ 20 числа [1]761 году и начато, токмо не окωнчено за неприбитием к дωказателству реченного подпорутчика Бирдина и капитана Скрипицина. Не были.

Дωстойны.


13

14 15 16 17 18 19

Второй Котелевской сотнѣ второ109 половини сотникъ Петръ Верцѣнский ЯмеNской110 сотнѣ сотник Θедоръ Карповъ КолоNтаевской сотнѣ сωтник Федоръ Чуприновъ Сеннянской сотнѣ сотник Алеξей Карповъ Второй Боровенской сотнѣ сотникъ Θилип Карповъ БелчаNской сотнѣ сотник Левъ Карповъ Первой Богодуховской сотнѣ сотникъ Роман Еθимьевъ

20

Второй Богодуховской сотнѣ сотникъ Ωсипъ112 Ионинъ

21

Ахтырской Первой сотнѣ второй половины сотникъ ЇваN113 Горловъ Жигайловской сотнѣ сотникъ Θилипъ Власов

22

[1]725 генваря зъ 10 [1]759 марта зъ 22

Умеютъ.

Не были.

Дωстойны.

// 61 зв.

[1]759 марта зъ 24 по определению и по Умеютъ. ордерам камандующаго генералитета по производстве его велено пред младшими дать ему старшинство. [1]759 ноября съ 15 по определению [1]741 майя съ 1 и по ордерам висококамандующаго генералитета пω производству его во оной чин велено ему пред младшимї дать старшинство. [1]742 августа зъ 30 [1]759 ноября зъ 18

Не были.

Дωсътойны.

// 62

Умеютъ.

Не были.

Дωсътойны.

[1]744 апреля з 26

[1]759 марта зъ 22

[1]754 марта 14

[1]759 марта зъ 22

[1]754 августа зъ 17 [1]759 марта зъ 22 [1]754 ноября зъ 10

[1]759 марта зъ 22

[1]754 ноября111 зъ 10 [1]749 октября съ 15

[1]759 марта зъ 22

[1]754 сентября зъ 18

[1]760 сентября зъ 30

// 62 зв.

Послѣ отъправления за [1]761 годъ списковъ помещенние

второй. “ск” написано на місці витертого. 111 “н” виправлено з іншої літери. 112 “Ω” правлено. 113 Очевидно, ім’я було пропущено й тому вписано меншими літерами. 109 110

83


// 63

// 63 зв.

23

Ахтырской Второй полковой сотнѣ второй половины сотникъ Василий Новоселский

24

Первой Котелевской сотнѣ [1]750 апреля зъ 10 первой половины сотникъ Маξим Павловъ Первой Котелевской сотнѣ [1]748 июля зъ 10 первой половины сотникъ Ωсипъ Карповъ

25

[1]754 декабря съ 15

В подлинном подписано тако: Полковой судья Алеξей Кобеляцкой Полковой асаулъ Андрей Смаковский Полковой ротмистръ Афанасей Карповъ Полковой писарь Петръ Кардашевский Полковой писарь Климентъ Θилиповичъ Сотник Михайло Боярский Сотникъ Θедор Богаевский Сотникъ Иван Боярский Сотникъ Петръ Парафѣевский Сотникъ Їванъ Матюшинский Порутчикъ Їванъ Лесевицкий Прапорщик и сотникъ Θилипъ Поклонский Сотникъ Василий Ωлховский Сотникъ Еθим Кременецкий Сотникъ Василий Корнѣевъ Сотникъ Иванъ Поготовка Сотникъ Петръ Верцѣнский Сотникъ Θедоръ Карпωв 114

“6” виправлено з іншої цифри.

84

[1]761 генваря зъ 18 – в сверхъкомплектних сотниках, а майя съ 17 [1]762 – в силѣ его светлости гп̃дна генерал-лейтнанта князя Кантемира ордера на место умершаго сотника Негребецкогω в помещении при командѣ. [1]762 генваря зъ 23

[1]762114 году майя зъ 7 числа по ордерамъ висококамандующаго генералитета по производству его в настоящий чинъ велено пред младше ево произведенними иметь ему, Карпову, старшинство.

Умеетъ.

Nе былъ.

Достоинъ.


Сотникъ Θиллипъ Карповъ Сотникъ Левъ Карповъ Сотникъ Роман Ефимевъ Сотникъ Осипъ Ионинъ Сотникъ Иван Горловъ Сотникъ Θилипъ Власов Сотникъ Василий Новоселский Сотникъ Маξимъ Павловъ № 32 1762, жовтень. – Список підпрапорних Охтирського полку Списокъ Ахтырского полку подпрапорнимъ: с которих годωв в службе, и действително в настоящих чинах, грамоти и писать умеют, или кто не умеетъ, в штрафах и пороках были ль, и к повишению достойны, либо за чем кто жъ не достойний – явствуетъ ниже. Сего октября дня [?]115 1762 году №- Чини ї имена Время Грамоти и Кто въ Кто к повишению достоинъ или за чемъ не Действително въ ом вступъления в писат умеют, штрафах достоинъ настоящих чинахъ службу или кто не и пороках умеет былъ Годи, мц̃и и числа Годи, мц̃и ї числа 1

Сава Яцюкъ

[1]740 июня зъ 1

2

Иван Ковтуновский

3

ИваN Бужинский

[1]740 апреля зъ 16 [1]741 майя зъ 1

4

Петръ Якубинский

5

Никита Лесевицкиї

6

ИваN Богаевский

7

Иванъ Гнилосировъ

115 116

С того ж году, мц̃а и числа С того ж году, мц̃а и числа С того жъ году, мц̃а и числа

[1]745 майя зъ 22 С того ж году, мц̃а и числа [1]749 сентября С того ж году, мц̃а и зъ 25 числа [1]752 майя зъ С того ж году, мц̃а и 2[?]116 числа [1]752 августа С того ж году, мц̃а и зъ 23 числа

Умеютъ.

Nе были. Достойны.

Не умѣетъ.

Что грамоти ї писат недостаточен, о повышениї предается на разсмотрение команды За неумѣнием грамоти повышением предается на разсмотрение команды. Достоин.

Умеютъ.

Достойны.

Не умѣетъ.

// 67 зв.

// 68

Пропущено місце. Напис правлено; не виключено “23”.

85


8

ИваN Боярский

9

Григорий Боярский

10

РомаN Перекрестωв

11

13

Алеξей Лесевицкий 14 летъ Иван Лесевицкий 13118 Василий Кодинецъ

14

Иванъ Власовъ

15

Дмитрий Биковский

12

// 68 зв.

16 17 18 19 20 21

22

[1]753 сентября зъ 16 [1]753 сентября зъ 16 [1]754 генваря зъ 23 [1]754 февраля зъ 24 [1]754 февраля зъ 24 [1]754 сентября зъ 3 [1]754 сентября зъ 18

С того ж году, мц̃а и числа С тогω ж году, мц̃а и числа С тогω ж году, мц̃а и числа С того ж году, мц̃а и числа С того ж году, мц̃а и числа С того ж году, мц̃а и числа С того ж году, мц̃а и числа

[1]755 октября С того ж году, мц̃а и зъ 12 числа Осипъ Стороженко [1]756 майя зъ 12 С тогω ж году, мц̃а и числа Марко Сумецъ119 [1]756 сентября С того ж году, мц̃а и [?]120 числа Тимофѣй Рѣжкевичъ [1]748 ноября с 26 [1]756 сентября с 20 [1]754 октября з 24 [1]757 июня съ 2 Иванъ Перекрестωв [1]757 августа Петръ Попов С того ж году, мц̃а и зъ 28 числа Михайло Лесевицкий [1]757 декабря С того ж году, мц̃а и з 23 числа Їлия Казминъ

[1]758 марта з 13

Умеютъ.

По несовершенным лѣтам находятца в научени латинском117, а когда службу с протчими отправълят станут, тогда о достоинстве их представитца. Достоинъ. По несовершенним летам находится в научении славенского писма, а когда службу отправлят будет, то о достоинстве его имѣет быт показано. Достоинъ. Умеет. Не умеетъ. Умеютъ.

С того ж году, мц̃а и числа

“а” виправлено з іншої літери. Тобто 13 років. 119 “м” виправлено з “н”. 120 Число в тексті не вказано; в “Іменному списку” (І): 15 вересня 1756 р. (Там само. – Арк. 69). 117  118

86

Не былы. Достойны.

Nе билы. Достоинъ. За неумениемъ грамоти повышением отдаетца на разсмотрение команды. Достойны.

По малолетству состоитъ в научении славенском и латинскомъ, а когда службу отправлят имеет, то о достоинстве его показано будетъ. Достоинъ.


23 24 25

27 28

29

Семен Ковалевский

30

Николай Капнїстов 8 летъ Петръ Капнїстωв 7 летъ Андрей Капнїстωв 6 летъ Василий Капнїстωв 5 летъ

31 32 33

121

Умеютъ.

Nе были. Достойны.

// 69

Изобучаются.

В означенном годе, мц̃е и числе смотрением умершаго полковника Георгия Лесевицкого в пωдпрапорния произведини, и по малолетству ихъ повелено ль будетъ в комплектъ причислить, с требованием резолюции [1]759 году февраля от 8 представлено было от полковой канцелярии к гп̃дну брегадиру Банческулу, на что в резолюцию ордером велено до послѣдования на учиненное по команде представление ж резолюции причислением в комплектъ обождат, и за тем ония без причисления состояли. А сего [1]762 году июля 29 числа полученним от него, гп̃дна брегадира, ордером между протчим велено оних Олховских в список причислит, почему и причислени, токмо по малолетству их находятца в научении славенском и латинском, а когда службу отправлят имут, то о достоинстве их представитца. Не были. Дωстоинъ.

// 69 зв.

Послѣ отправления единовременних списковъ причислены.

26

[1]756 сентября [1]758 майя зъ18 зъ 16 КонстантиN Чупринωв [1]758 июля зъ 10 С тωго ж году, мц̃а и числа Θедωр Краснокутский [1]756 октября [1]758 сентября съ 10 з 16 Яковъ Ωлховский [1]758 сентября С того ж съ 5 времены121 Гаврило Ωлховский [1]758 сентября съ 12 Сава Ωлховский [1]758 сентября съ 12 Михайло Сливѣцкий

[1]758 ноября зъ 17 [1]759 февраля з7 [1]759 февраля с7 [1]759 февраля с7 [1]759 февраля с7

С того жъ году, мц̃а и числа С того ж времени С того ж времени

По малолетству ихъ находятся во обучении славенскомъ, а когда службу отправлять їмеютъ, то о достоинстве представлено будетъ.

С того ж времени С того ж времени

Запис стосується підпрапорних, записаних під номерами 26–28; запис виконано на місці витертого.

87


34

// 70

35 36 37 38 39

// 70 зв.

40

41 42 43

Георгий Зашаловский, [1]759 апреля съ 3 кой з братом его Михайлом в силу командующаго генералитета предложения в одной службе Андрей Чаговецъ Зъ [1]742 июля зъ 6 Корнилий Курский Зъ [1]760 майя съ 4 Иванъ Кобеляцкий [1]759 майя зъ 12 Андрианъ Зъ [1]749 ноября Лесевицкий зъ 27 Иванъ Парафиевский Зъ [1]755 июля зъ 11 Зъ [1]760 декабря Михайло съ 18 Зашаловский, в силѣ командующаго генералѣтета предложения з братом его Георгиемъ в одной службе. Григорей Їонинъ Зъ [1]760 декабря зъ 30 Романъ Поклонский Зъ [1]750 сентября зъ 18 Игнатъ Филиповичъ [1]760 июля 19123

Виправлено з “мц̃я”, прочитано неточно. Дату правлено. 124 Третю літеру з початку слова правлено.

122

123

88

С того ж году июля[?]122 съ 29

Умеетъ.

Достωинъ.

[1]759 сентября с 5

Умеютъ.

Не были. Достойны.

Умеютъ.

Не были. Достойны.

С того ж году, мц̃а и числа [1]760 сентября съ 5 [1]760 сентября зъ 5 Зъ [1]760 ноября зъ 25 С того ж году, мц̃а и числа

С того жъ году, мц̃а и числа [1]761 июля зъ 20 [1]761 июня124 зъ 28


Иванъ Дмитриевъ

[1]759 генъваря 21 [1]761 декабря зъ 26 [1]761 декабря з 26127 [1]761 декабря з 26

[1]761 ноября125 зъ 30 С того ж времени С того ж времени128 С того ж времени

45

Иванъ Кобеляцкий

46

Ларионъ Кобеляцкий

47

Семенъ Кобеляцкий

48

Иванъ Боярский

[1]761 декабря з 26 [1]755 июня 5

С того ж времени [1]762 февраля зъ 28 [1]762 майя зъ 30 Того ж году129 сентября з 20

49

Ефим Ефимиевъ

50

Григорей Лесевицкий [1]759 майя зъ 4

51

Лукянъ Миюсовъ

[1]762 февраля зъ 16

Пωсле отъправления за [1]761 год единовременних списковъ причислены.

44

Во обучении.

По малолетству находятца в научении славенскомъ, Не были. а когда службу отправлят имеют, то о достоинстве ихъ представитца126.

Умеетъ.

Достоинъ.

Умеютъ.

Достойны.

// 71

В подлинном подписано тако: Полковой судя Алеξей Кобеляцкий Полковой асаулъ Андрей Смаковский Полковой ротмистръ Афанасей Карпов Полковой писарь Петръ Кардашевский Полковой писарь Климент Филиповичъ Сотник Михаило Боярский Сотникъ Федоръ Богаевский Сотникъ Иванъ Боярский Сотникъ Їванъ Матюшинский Сотникъ Петръ Парафѣевский Порутчикъ Їванъ Лесевицкий Сотникъ Василей Олховский

// 71 зв.

Написано на місці витертого Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 45–48. 127 “[1]761 декабря з 26” написано на місці витертого. 128 “С того ж времени” написано на місці витертого. 129 Виправлано з “времени”. 125 126

89


Прапоршикъ130 и сотникъ Филипъ Поклонский Сотникъ Василей Корнеевъ Сотник Ефимъ Кременецкий Сотникъ Їванъ Поготовка Сотникъ Петръ Верцѣнский Сотникъ Федоръ Карповъ Сотникъ Федоръ Чуприновъ Сотникъ Алеξей Карповъ Сотникъ Филлипъ Карповъ Сотникъ Левъ Карповъ Сотникъ Романъ Ефимиевъ Сотникъ Осипъ Їонинъ Сотникъ Иванъ Горловъ Сотникъ Филипъ Власов Сотникъ Василий Новоселский Сотникъ Маξимъ Павловъ № 33 1762, жовтень. – Список канцеляристів Охтирського полку // 66 зв.

Списокъ: кто именно Ахтырского полку канцелярские служители, с которого году в службе, и в настоящих чинах, в штрафахъ и пороках были ль, и к повышению чина достойны или за чемъ не достойни – значитъ под симъ. Октября дня [?]131 1762 году №- Чини и имена Время вступления в Грамоти и писать Кто в Кто к повишению Действително въ настоящих ом службу умеют, иль кто штрафах достоин или за чем чинах не умеет и пороках не достоин Годи, мц̃и и числа Годи, мц̃и и числа был Канцеляристи Петръ Перебиносовъ 1 [1]744 февраля съ 23 [1]750 генваря зъ 23 Умеютъ. Не были. Достойны. 2 [1]744 ноября съ 25 [1]750 декабря съ 17 Алеξандръ Ефимевъ 3 [1]759 июля съ 1 числа Андрей Кардашевский С того ж времены

В подлинномъ подписано такω: Полковой судя Алеξей Кобеляцкий Полковой асаулъ Андрей Смаковский Полковой ротмистръ Афанасей Карпов Полковой писарь Петръ Кардашевский 130 131

90

прапорщикъ. Пропущено місце.


Полковой писарь Климентъ Θилиповичъ Сотник Михайло Боярский Сотникъ Θедоръ Богаевский Сотникъ Иванъ Боярский Сотникъ Їванъ Матюшинский Сотникъ Петръ Парафѣевский Порутчикъ Їванъ Лесевицкий Прапорщик и сотникъ Θилипъ Поклонский Сотникъ Василий Корнѣевъ Сотникъ Ефимъ Кременецкий Сотникъ Иванъ Поготовка Сотникъ Петръ Верцѣнский Сотникъ Θедоръ Карпωв Сотникъ Алеξей Карповъ Сотникъ Θиллипъ Карповъ Сотникъ Левъ Карповъ Сотникъ Роман Ефимьевъ Сотникъ Осипъ Ионинъ Сотникъ Иван Горловъ Сотникъ Θилипъ Власов Сотникъ Василий Новоселский Сотникъ Маξимъ Павловъ

// 67

№ 34 1762. – “Відомість” про прибулих і вибулих старшин і підпрапорних Охтирського полку Вѣдомость отъ Ахтырской полковой канцелярии: какие имеNно того полку чини послѣ отъправленних за [1]761 годъ единовременних списковъ прибыли, убыли и званиемъ переменени – значитъ ниже Прибылω Число людей Его светлостию гд̃ном генералъ-лейтнаNтомъ князь Константиномъ Антиоховичемъ Кантемиромъ в силе имянныхъ указовъ из старшинских 4 дѣтей произведено в подпрапорние: Иван, Лариωн и Семен Кобеляцкие132 да Иванъ Боярский. Особо жъ произведенние в прошломъ [1]758-м году Ахтырского полку умершимъ полковником Георгиемъ Лесевицкимъ сотничий сын Яковъ133 Олховский да бившаго Слободского гусарского полку каптенармуса Василия Олховского дети Гаврило и Сава Олховские жъ за последовавшимъ в малолетстве ихъ представлением без причисления находилис, а в нинешнемъ [1]762 году в силе ордера его высокородия 3 гп̃дна брегадира Банческула в полкъ причислены. 132 133

“б” виправлено з “п”. “Яковъ” написано на місці витертого.

91

// 64


// 64 зв.

Убылω Котелевской сотникъ Петръ Гнѣдичъ да Ахтырской Второй полковой сотнѣ Иван Негребецкий умерли. Переменено чинами По удостоянию отъ полку его высокопревосходителствомъ гп̃дном генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ивановичем Стрешневимъ з младших асаулъ в старшие – Андрей Смаковский, з сотникωв в младшие – Ефимъ Зашаловский произведени. С подпрапорних в сотникы – Маξим Павлωв в Котелевскую сотню на место подвишенного в младшие асаулы сотника Зашаловского; Осипъ Карпов – на место умершаго Котелевскогω сотника Петра Гнѣдича его ж высокопревосходителствомъ гп̃дном генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Стрешневимъ произведены. Переменено чинами 134 З сверхъкомплектних сотниковъ Василий Новоселский на место умершаго сотника Ивана Негребецкого по ордеру его светлости гп̃дна генералъ-лейтнанта князя Кантемира помещенъ. С казаковъ старшинских дѣтей в силѣ именних указовъ произведено в подпрапорние: Ефимъ Ефимевъ, состоящей в должносты сотеNного урядника; Григорий Лесевицкий; да особо его ж светлостию гд̃номъ генералъ-лейтнантомъ князь Константиномъ Кантемиром с козаковъ: Їванъ Дмитриевъ; Лукьянъ Миюсовъ. Їтого

2 2

2 1 1 1 1 1 4

В подлинной подписано такω: Полковой судя Алеξей Кобеляцкий Полковой писарь Петръ Кардашевский Канцелярской писарь Василий Каноплинъ № 35 1762, жовтень. – Список понадкомплектної старшини Охтирського полку // 65

Списокъ имянной о состоящихъ в Ахтырскомъ полку сверхъкωмплектних старшинах: кто с которого году в службѣ и действителнω в настоящих чинах, грамоти и писать умеютъ, или кто не умеетъ, в штрафах и пороках былъ, и к повишению чина достойны либо за чемъ не достойны – значитъ ниже. Октября [?]135 дня 1762 году №- Чины, їмена Время вступления в Действително в Грамоти и пїсать Кто в штраθахъ и порокахъ былъ Ктω к ом службу повишению настоящих чинах умеютъ, или кто достоен или за Годы, мц̃ы и числа Годы, мц̃ы и числа не умеет чем не достоен 134 135

92

Дописано над рядком. Пропущено місце.


1

Полковой абозной СтепаN Лесевицкий произведенъ послѣ отправления за [1]761 годъ единовременних списковъ

3

Сотники Василий Андрѣевский Nиколай Nахимωв

4

ИваN Огроновичъ

2

[1]749 июня зъ 20

[1]760 окътября съ 26

[1]753 декабря съ 11 [1]759 марта съ 6

[1]760 марта съ 4

[1]760 сентября съ 20 [1]759 ноября зъ 25 [1]761 генваря зъ 10

Умеютъ.

Достойны. [1]761 году по указу Гд̃рственной военной коллегиї велено ему, Лесевицкому, исъ полкових абозних по-прежнему быт сотником, а сего [1]762 году июля 30-го в полученном из онной же Гд̃рственной военной коллегиї указе написано: для многолѣтногω ея императорскагω и высочайшей ея величества136 фамилиї здравия и благополучного государствования, и что онъ, Лесевицкий, служил безпорочно, прежней полкового абозного чин отдат. Nе былъ.

Умеютъ.

Nе были.

Достойны.

// 65 зв.

В подлинномъ подписано тако: Полковой судя Алеξей Кобеляцкой Полковой асаулъ Андрей Смаковский Полковой ротмистръ Афанасей Карпов Полковой писарь Петръ Кардашевский Полковой писарь Климентъ Θилиповичъ Сотникъ Михайло Боярский Сотникъ Θедор Богаевский Сотникъ Їванъ Боярский Сотникъ Иван МатюшиNский Сотникъ Петръ Парафѣевский Порутчикъ Иванъ Лесевицкий Сотникъ Василий Олховский Сотникъ Ефимъ Кременецкий Сотникъ Василий Корнеевъ Прапорщикъ и сотникъ Θилипъ ПоклоNский 136

“императорскагω и высочайшей ея величества” написано більшими літерами.

93


Сотникъ Їванъ Поготовка Сотникъ Петръ Верцѣнский Сотникъ Федоръ Карпωв Сотникъ Федоръ Чуприновъ Сотникъ Алеξей Карповъ Сотникъ Θиллипъ Карповъ Сотникъ Левъ Карповъ Сотникъ Роман Ефимевъ Сотникъ Осипъ Ионин Сотникъ Їван Горловъ Сотникъ Θилипъ Власовъ Сотникъ Василий Новоселский Сотникъ Маξимъ Павловъ № 36 1762, жовтень. – Список підпрапорних Охтирського полку, атестованих до відставки // 72

Списокъ: кто именно Ахтырского полку подпрапорние к отставке назначени, и сколко имъ от роду летъ, с которого времени в службѣ ї в настоящих чинах, гдѣ были в походах на баталияхъ и протчих командирацияхъ, и кто с них по судам и в штрафах находились, и нине за какими болезнми служить не в состоянии, и гдѣ жителство имеютъ, и по отставки жить желаютъ – значит ниже. Октября дня [?]137 1762 году №-мъ Звание именъ Сколко Время Действително Кто гдѣ в походахъ По судам Кто за какими болезнми и Ахтырского от роду вступления в в настоящихъ на баталиях и и в каких старостию болѣе в службе быти не полку в нилетъ службу чинахъ штрафах способенъ. жеписанних командирацияхъ находились По свѣдителству местахъ былъ нине жителГоды, мц̃ы и Годы, мц̃ы и городового от полкових и числа числа лекаря сотенних старшин ство имеютъ и по отставки жит желаютъ

137

94

Пропущено місце.


1

Яковъ Пирлинъ

48

2

Иванъ Вараница

48

Не были. С того ж году, Въ [1]734-м и мц̃а и числа [1]735-м – в Полском, въ [1]736 – в Кримском, въ [1]738-м – Днестровском, въ [1]739-м – на Молочних Водах, въ [1]748-м – в Лифляндском, въ [1]756 и [1]757 годех – в Прускомъ походах, на Украинской линиї, в Барвенчанском фарпосте с козачою командою и в протчих по наряду от полку командирацыяхъ и поручаемих делах. [1]740 генваря С того ж году, Въ [1]757-м, зъ 7 мц̃а и числа [1]758-м – на Українскωй линии, въ [1]759 годехъ – в Барвенчанском фарпосте и в протчих командирациях. [1]734 апреля съ 20

За содержимою По тем же в костях болѣзнямъ и ломотною, и неспособностямъ. что в грудях от фистулних ранъ имеет тягость, военной служби исправлят не может.

Ахтырского полку в местечке Коломаке.

За имеющеюся болезнию – вихождением в проходе кишки – и за ломотною в спине военной служби исправлят не может.

Ахтыръского полку в местечке Коломаке.

95


// 72 зв.

[3]138

Григорей Перекрестов

37

[1]742 апреля зъ 25

[1]745 июня съ 1

[4]

Осипъ Корнѣевъ

45

[1]745 июня зъ 29

С того ж году, Въ [1]745-м ї мц̃а и числа [1]748-м – на Украинской линии у содержания карауловъ и розъездов, въ [1]751 – в доволствия провиантом и фуражем квартерующих полковъ камысарем, въ [1]758-м годех – в Барвенчанском фарпосте и в протчих по наряду от полку командырациях и поручаемих делахъ.

138

96

Не были. Въ [1]748-м – в Лифляндском, въ [1]753 годех – в Барвенчанском фарпосте, на Україн­ской линиї и в протчих командырацияхъ.

Тут і далі в цьому документі в квадратні дужки взято фрагменти тексту, які на аркуші заклеєно.

За содержимою По тем же болѣзнию – в болѣзнямъ и печене затверж- неспособностямъ. дением ������� – ����� и головною болезнию, також по костяхъ в ногах ломом военной служби исправлят не может. За имеющеюся францускою болезнию военной службы исправлят не может.

Ахтырского полку в деревнѣ Буймеровке.

Того жъ полку в местечке Горωднωм.


[5]

Алеξей Ларионовъ

46

6

43 Михайло Жаботинский

[1]751 С того ж году, Въ [1]756-м ї февраля съ 15 мц̃я и числа [1]757-м – в Пруском походе и против неприятеля на баталиї, в [1]758 – в Барвенчанском фарпосте, у прикрытия Тору и Бахмута ї на Украинской линиї с козачею командою, и в протчїх по наряду от полку командирациях и поручаемих делахъ. [1]751 апреля С того ж году, Въ [1]756 ї съ 18 [1]757-м – в мц̃я и числа Пруском походе и на баталии, в [1]759-м – в Барвенченскомъ фарпосте и в других разних командирациях.

За имеющеюся в грудяхъ гризью и в костяхъ ломом воїнской службы отправлят не в состояниї.

Того жъ полку в местечке Красномъ Куте.

За имеющеюсь животною болезнию, от которой биваетъ поносъ с кровю, и от цинготной нечести имеетъ высопку на головѣ и в протчихъ местахъ, за темъ воїнской службы исправлять не можетъ.

Ахтырскогω полку в местечке Коломаке.

97

// 73


// 73 зв.

// 75

7

Маξимъ Гречъка

42

[1]752 июня съ 22

С того ж году, Въ [1]752-м и мц̃а и числа [1]754-м – на Украинской линии, въ [1]756-м, [1]757-м годехъ – в Прускомъ походе и в других порученних дωлжностяхъ.

[8]

[С]еменъ Даценков

30

[1]754 майя съ 13

Не былъ. С того ж году, Въ [1]754-м – на мц̃а и числа Украинской линии, въ [1]756-м – по виступлении в заграничной Пруской походъ в Полще при могазейнах, в [1]759-м – в Барвенчанскомъ фарпωсте и в других по нарядωм командырациях.

Полковой судя Алеξей Кобеляцкий Полковой асаулъ Андрей Смаковский Полковой ротмистръ Афанасїй Карпов Полковой писар Петръ Кардашевский Полковой писарь Климентъ Θилиповичъ Сотникъ Михаило Боярский Сотникъ Θедоръ Богаевский Сотникъ Їванъ Боярский Сотникъ Їванъ МатюшиNский Сотникъ Петръ Парафѣевский Порутчикъ Їванъ Лесевицкий Сотникъ Василий Олховский Прапорщикъ ї сотникъ Θилипъ Поклонский 98

За имеющеюся у него животною болѣзнию при частих временних поносах с кровию воинской службы несть не можетъ. За имеющеюсь По тем же головною болѣзням и болѣзнию, неспособностямъ. от чего в глазахъ зраки повреждени, и за тем мало можетъ видѣть, воинской службы нест не в состоянии.

Ахтырскогω полку в местечке Коломаке.

Сумъскогω пωлку в селѣ Ворожбѣ.


Сотникъ Василий Корнеевъ Сотникъ Ефимъ Кременецкий Сотникъ Їванъ Поготовка Сотникъ Петръ Верцѣнский Сотникъ Θедоръ Карпωв Сотникъ Θедоръ Чупринов Сотник Алеξей Карпов Сотник Θиллипъ Карпов Сотникъ Левъ Карпов Сотникъ Роман Ефимевъ Сотникъ Осипъ Їонин Сотникъ Їванъ Горлов Сотникъ Θилипъ Власовъ Сотникъ Василий Nовоселский Сотникъ Маξимъ Павлов139 № 37 1762, грудня 31. – Рапорт Харківської полкової канцелярії до полковника Харківського полку М. І. Боярського про надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів № 36-м Полученъ генваря 13 дня 1763 году140 Высокородному гп̃дну Высокопочтеннѣйшему гп̃дну полковнику Михаиле Ївановичу Боярскому Їс Харковской полковой канцелярїи Репортъ Во исполнение Вашего высокородия ордеровъ Харковского полку о полковнику, полковой ї сотенной старшинѣ, подпрапорныхъ ї канцеляристах нынешнего [1]762 году единовременные списки с подлежащимы от инфалидωв челобитнимы, старшинскимъ атестатомъ и лекарскымї свидителствы, а об отлучных старшинах – кто где находится – вѣдомость141, також и наличные, за чемъ тех списковъ не подписалы, поданные репорты в орегинале при сем к Вашему высокородию в покорносты полковая канцелярия представляетъ. Что же оные спискы отправлениемъ укосненны, то послѣдовало за отлучкамы старъшинъ, також и за прибытиемъ в Харковъ исъ порученнωй Измайловского полку гп̃дну секундъ-маеору Щербинину о слободских полкахъ Камъмысїи для освѣдителствованыя денежой казны лейбгвардїи Измайловского полку гп̃дна порутчика Раевского, по требованиямъ которого разние нужные ї скоротребуемие справкы в силѣ присланного їс той же Камисїи ея їмператорского величества142 указу отправлялись. А дабы назначенные в отставку їнфалїды – подпрапорные Гетопановъ ї Скряга – немедленно у Вашого высокородия явились, в томъ къ нымъ їс полковой канцелярии предложено. Особисті підписи. Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортах справи. 141 Дописано на березі аркуша. 142 “ея їмператорского величества” написано більшими літерами. 139 140

99

// 76 зв.


Декабря 31 дня 1762 году

Обозний Їван Ковалевскїй Ротмистръ Їванъ Нестеровъ Полковой писарь Їван Романовский Канцелярской писар Маξим Дехтярев143

№ 38 1763, січня 31. – Рапорт Харківської полкової канцелярії до полковника Харківського полку М. І. Боярського про повторне надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів // 89

// 89 зв.

№ [?]144 Полученъ θевраля 5 дня 1763 году145 Высокородному гп̃дну Высокопочтеннѣйшему гп̃дну полковнику Михаиле Ївановичу Боярскому Ис Харковской полковой канцелярїи Репортъ Во исполнение Вашего высокородия ордера Харковского полку о полковнику, полковой ї сотенной старшинѣ, подпрапорныхъ и канцеляристахъ единовременние списки по исправлении за подписаниемъ собранныхъ из отлучекъ старшин при семъ Вашему высокородию полковая канцелярия представляетъ. Токмо из оных, почитавшихся в отлучкахъ, старшин сотники Павелъ Ковалевской по требованию от находящагося при кирасирском конском заводе майора Ашанина не отпущенъ, и промемориею от него показано, что бытности егω, Ковалевского, при томъ заводе за камисара отпустит невозможно; Григорий Черноглазовъ находится в крайней болезны; а сотники Яковъ Кветка и Константинъ Ковалевский за чемъ оныхъ спиков не подписалы, поданные о146 ныхъ репорты при спискахъ приложены147; соченитель же техъ списков – канцелярской писарь Маξимъ Дехтяревъ – при писменныхъ делахъ у присланного ис порученной от ея императорскаго величества148 лейб-гвардии Измайловского полку гп̃дну секундъ-майору Щербинину о слободскихъ полкахъ Каммисїи лейб-гвардии Измайловского полку гп̃дна порутчика Раевского, от которого въ отпускъ его, Дехътярева, хотя и требовано, токмо на тω сообщено, яко он, Дехтяревъ, находится при немъ ї отправляетъ149 репортовъ, у описи книгъ и изъ оныхъ потребныхъ выписокъ, за темъ ево отлучить невозможно; назначенной же в отставку подпрапорной Гетопановъ при семъ посилается. Обозний Їван Ковалевскїй Асаулъ Їванъ Земборский Полковой писарь Їван Романовский Генваря 31 дня 1763 году Особисті підписи. Не пронумеровано. 145 Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортах справи. 146 от. 147 У цій справі згаданих рапортів не представлено. 148 “ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 149 у отправления. 143 144

100


№ 39 1762. – Список полкової і сотенної старшини, підпрапорних і канцеляристів Харківського полку Список именной Харковского полку о полковнику, полковой и сотенной старшине, тож подпрапорних и канцеляристах: кто с которого году, мц̃а и числа в службу вступили, и действително состоят в настоящих чинах, кто в штрафах и пороках150, и к повишению достоин, и кто не достоїн, и за какимї пороками – за 1762-й год №- Чины ї имена Время Грамоти Действително въ настоящих Въ штрафах и пороках был, и кто К повишению достоїн, ом вступления в чинахъ и писать не бил и кто не достоїн, и за службу умеютъ какимї пороками или не умеют 1 [1]731 июля [1]757 генваря 11 Умеютъ. Не были. Достойны. Полковникъ Матвей 3 Куликовский 1 [1]729 Обозный Иван [1]759 февраля 13 генваря 1 Ковалевский 1 Старшей асаул Маξим [1]729 [1]750 декабря 7 сентября 17 Горленский 2 Младшей асаул Иван [1]731 [1]752 октября 6 сентября 27 Земборский 1 [1]729 июня [1]754 майя 18 Ротмистръ Иван 23 Нестеров 1 Старшей полковой [1]725 майя [1]756 октября 6 По окончанному151 по указу В разсмотрение писарь Кирило 12 Гд̃рственной военной коллегиї в главнокамандующаго Ωстрожской учрежденной в городе Харкове генералѣтета. следственной камїсиї следствие в починке и подписке под именем сотника Протопопова арестов[?]152 и от ведомости по оной камїсиї арестован, и в колодке прислан, и содержится под караулом153.

Очевидно, далі пропущено былъ. оконченному. 152 Прочитано неточно. 153 Найбільш імовірне прочиння статті. 150 151

101

// 77


// 77 зв.

2

1 2 3 4 5 6

// 78

7 8 9 10 11 12 13 14 15

102

Младшей полковой писар Иван Романовский Сотники Павел Ковалевский

[1]745 февраля 15

[1]754 майя 18

[1]725 майя 10 [1]734 июня Иван Ковалевский 7 [1]735 Иванъ Квѣтка октября 3 Григорий Черноглазов [1]738 апреля 5 [1]748 Павелъ Черняков декабря 8 [1]734 июля Семен Антонов 10

[1]731 декабря 20

[1]743 апреля 5 [1]746 марта Яков Бородаевский 7 [1]743 марта Петръ Турченинов 3 [1]741 Яков Дробыцкий сентября 3 [1]742 Кωнстантин декабря 24 Протопопов Григорѣй Назаренковъ [1]754 августа 31 Григорѣй Ковалевский [1]740 марта 2 Захарий Жуков [1]742 майя 16 [1]746 Їван Авξентьевъ апреля 5

[1]754 июня 28

Їлия Черноглазов

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

В разсмотрение главнокамандующаго генералѣтета.

Умеютъ.

Под следствием в забраниї казенних крепостной сумми денегъ на свої партикулярние надобносты. Не были.

За преслушение каманди и в протчем под следствиемъ. Не былъ.

В разсмотрение главной каманды. Достоинъ.

Не были.

Достойны.

[1]738 майя 30 [1]742 сентября 29 [1]744 июля 5 [1]752 октября 3 [1]753 октября 12

Достойны.

[1]756 сентября 12 [1]757 апреля 18 [1]757 июля 5 [1]758 июля 2 [1]758 июня 18 [1]759 марта 22 [1]759 марта 22 [1]759 марта 22

Умеютъ.


16

17

Григорѣй Ровневъ после подписания списков и за отездом старшинъ к камандам умре, за тѣмъ и їз списковъ нн̃е не исключенъ. Герасим Буцкой

[1]748 генваря 30

[1]759 марта 22

[1]748 [1]760 майя 16 ноября 16 Время вступления в службу [1]747 марта 31

6

Подпрапорние Константин Черноглазов Савва Штанский Федоръ Петровский Василий Ковалевский Степан Кигичъ, оной причислен в силе от каманди повеления в нн̃ешнем [1]762-м году за отправлением въ [1]761-м году единовременного годового списка. Иван Чернякъ

7 8 9 10 11

Алеξандръ Щербына Андрей Пащинский Григорѣй Жуков Гаврило Сухомлинъ Яковъ Ковалев

[1]748 июня 4 [1]748 августа 3 [1]748 сентября 10 [1]750 генваря 10 [1]750 апреля 10

12 13 14 15

Николай Куликовский Иван Квѣтка Григорѣй Квѣтка Костантин Краснокутский

[1]750 ноября 27 [1]750 декабря 3 [1]750 декабря 3 [1]751 ноября 28

1 2 3 4 5

154

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

[1]748 генваря 27

За укривателство от службы место штрафа бил отправленъ в пятисотную команду на годовой термын.

Не удостоевается.

Не были.

Достойны.

Штрафован за ослушаност154 и неприбитие к смотру генералѣтетскому. Не были.

Не удостоевается.

// 79

[1]747 майя 7 [1]747 июля 8 [1]747 ноября 6 [1]747 декабря 12

Умеютъ.

// 79 зв.

Достойны.

Так у тексті.

103


16 17

// 80

// 80 зв.

// 81

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

155

Алеξей Липский Алеξей Краснокутский Степан Таможский Степан Шишкин Пантелимон Поповъ Михайло Смородский Василий Бѣлозеровъ Николай Молчанов Данило Донецъ Иванъ Сысоевъ Иван Ковалевский Иван Милитинский Ωсипъ Фесенко Степанъ Соколовский Петръ Черноглазовъ Павел Черноглазовъ Иван Горленский Василий Квѣтка Никита Авдеевъ Иван Трутовский Григорий Шедокирский Михайло Гаевской Илия Квѣтка Василий Жуковъ Василий Авξентьев Иван Антоновъ Прокопъ Панкратьевъ Николай Авξентьевъ Їван Севдецкий Трифон Малѣевъ Романъ Картовой155

Картавой.

104

[1]751 декабря 18 [1]751 декабря 31 [1]752 сентября 6 [1]752 декабря 13 [1]752 декабря 18 [1]753 марта 9 [1]754 генваря 14 [1]754 марта 23 [1]754 апреля 29 [1]754 апреля 29 [1]754 майя 16 [1]754 июля 22 [1]754 августа 28 [1]754 октября 4 [1]754 ноября 17 [1]754 ноября 17 [1]755 генваря 5 [1]755 генваря 10 [1]755 марта 9 [1]755 майя 18 [1]755 декабря 15 [1]756 февраля 14 [1]756 июля 10 [1]757 генваря 1 [1]758 ноября 6 [1]759 апреля 3 [1]760 июня 10 [1]760 июля 6 [1]760 июля 29 [1]760 июля 30 [1]760 августа 16

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

Умеютъ.

За укривателство от службы Не были.

не удостоевается. Достойны.


47 48 49

Їлия Ковалевский Михайло Черноглазов Василий Трухманов

[1]761 февраля 14 [1]761 майя 30 [1]761 июня 9

50

Иванъ Щербина

51

Петръ Нестеровъ

52 53

Їван Куликовской Данило Гужвинский

[1]762 генваря 5 [1]762 марта 12 [1]762 майя 3 [1]762 майя 10

Канцеляристы

Время вступления в службу

1

Семен Шафоростов156

[1]744 июня 16

2

Дмитрий Вѣнецкий

[1]744 ноября 18

3

Иван Ващенковъ

[1]752 сентября 16

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

// 81 зв.

Оние за отправлением в прошлом [1]761 году годового единовременного списка вновь произведены.

Действително в настоящих чинахъ

[1]752 сентября 28 [1]753 августа 3 [1]757 декабря 22

Оние за отправлением в прошлом [1]761 году годового единовременного списка причислени

// 82

Умеютъ.

Не были.

Достойны.

На подлинном подписанном подписано тако: Сотник Θедоръ Квѣтка Сотникъ Їванъ Авξентевъ Сотник Захарий Жуковъ Сотникъ Григорий Мосьцѣвий Сотникъ Яковъ Дробицкий Сотникъ Яков Бородаевский Сотник Илия Черноглазовъ 156

Не виключено “Шафоройстов”.

105


№ 40 1762. – Список понадкомплектних сотників Харківського полку // 82 зв.

2

Список именной Харковского полку о сверхъкомплектних сотниках, состоящих при сотенних камандах и бес командъ Чины, їмена Время вступления в Действително въ Грамоти и писать В штрафах и К повишению достоїн, и службу настоящих чинахъ умеютъ, или кто не пороках был, и кто кто не достоїн, и за какимї умеют не бил пороками [1]740 апреля 5 [1]751 ноября 14157 Умеютъ. Не были. Достойны. Григорий Квѣтка, правящей должност полкового хорунжого [1]759 марта 22 Григорѣй Мосъцѣвий158 [1]740 марта 28

3

Θедоръ Квѣтка

4

Костантинъ Ковалевский [1]746 апреля 5

№ом 1

[1]743 декабря 28

[1]760 ноября 11 [1]760 ноября 11

На подлинном подписанном подписано тако: Сотник Федоръ Квѣтка Сотникъ Иван Авξентьев Сотник Захарий Жуковъ Сотникъ Григорий Мосьцѣвий Сотникъ Григорий Назаренков Сотникъ Яковъ Дробицкий Сотникъ Яков Бородаевский Сотник Илия Черноглазовъ Сотникъ Павелъ Чернякъ № 41 1762. – “Відомість” про полкових старшин Харківського полку, атестованих на вищі уряди в 1759 р. // 83

Ведомост атестованних в прошлом [1]759 году при отправлениї единовременних списков къ произвождению в чины В полковые хорунжие – сотникъ Григорий Кветка; об ономъ надлежащей на тот чин атестатъ в том же [1]759 году при отправлениї единовременних списков по командѣ отправлен. 157 158

Виправлено з інших цифр. Не виключено “Мосьцѣвий”.

106


В подлинной подписано тако: Пωлковой асаул Иван Земборский Ротмистръ Иван Нестеровъ Обозний Їван Ковалевский Полковой писар Иван Романовский № 42 1762. – Список підпрапорних Харківського полку, атестованих до відставки в 1760 й 1761 рр. Списокъ именной Харковского полку подпрапорним, к отставке представленним в прошлих [1]760 и [1]761 годех при отправлениї единовременних списковъ, о коих резолюциї еще не получено Въ [1]760-м: Василий Мелниковъ. Въ [1]761-м: Федоръ Луценко, Θедоръ Голуховичъ.

// 83 зв.

На подлинном подписано тако: Полковой асаул Иван Земборский Ротмистръ Їван Нестеровъ Обозний Їванъ Ковалевский Полковой писарь Иван Романовский № 43 1762, листопад. – Список підпрапорних Харківського полку, атестованих до відставки Списокъ: кто именно Харковского полку подпрапорние, в которих годех, мц̃ах и числахъ в службу вступили, и в бытност их в той службѣ кто в походах и под судами в каких штрафах были, и нине за болезнми в службѣ быт не способни, а по отставки жит желаютъ – значит ниже. Ноября дня [?]159 1762 году 160

160

Звание именъ

Сколко от роду лет

159

Звание чиновъ

№м

Время вступленїя в службу

годи

мц̃и

числа

Кто где в // походах на бата//лиях и акциях бы//валъ

Под Кто за какими болезнми в службе По отставке судомъ и в более быт не способны жит штрафахъ желают По осмотру полкових и сотенних старшинъ

По свидетелству городового лекаря

Пропущено місце. Текст документа розміщено на двох аркушах.

107

// 86 // 86 зв. – // 87


Подпрапорние

1

2

Иванъ Гетопанов

47

[1]755

марта

9

Иванъ Скряга, 30 челобитная об отставке ево прислана при ордере от его светлости гп̃дна генераллейтнанта княз Константина Антиоховича Кантемира въ [1]762-м году марта 28 д.

[1]755

октября

4

Сотник Федоръ Квѣтка Сотникъ Иван Авξентьев Сотник Захарий Жуковъ Сотникъ Григорий Мосъцѣвий161 Сотникъ Яковъ Дробицкий Сотник Петръ Турченинов Сотникъ Яков Бородаевский Сотник Илия Черноглазовъ Полковой писар Їван Романовский Полковой асаулъ Їванъ Земборскїй Ротмистръ Їван Нестеров Обозний Їванъ Ковалевский 162

161 162

Не виключено “Мосьцѣвий”. Особисті підписи.

108

Не былъ. В Пруском походе в пар//тиях, и при сражениї // с неприятелем при городе // Эгерз-дорфе, и в протчих // многих командировани//ях, и при главнокомандующему // генералитету на орди// нарциях. Не былъ. В разныхъ полков//их командирацияхъ // и у прикрития С//лавеносербыї у караулов.

За переломлением лошадю левой ноги, и выбытием правой руки, и за ломотною болезныю.

За вивихнутием в падениї с лошады ноги левой и за гризью в правой руке.

В местечке Валках Харковского полку.

За приключившимись в головѣ, в животѣ и в костях болезнми.

За цефалатгиам, и въ глазах за инθламационесом, и долоресъ ахтуму адефтисинин климансъ.

Ахтирского полку в селе Белкахъ.


№ 44 1762, жовтня 28. – Рапорт Ізюмської полкової канцелярії до полковника Харківського полку М. І. Боярського про повторне надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів № 214 Полученъ ноября 7 дня 1762 году163 Высокородному и высокопочтителному гп̃дну полковнику Михайлу Ївановичу Боярскому Изъ Ызюмской полковой канцеляриї Репортъ Сего октября 12 дня в ордерѣ от Вашего высокородия во оную полковую канцелярию предложено: їс[?]164 ωной-де полковой канцеляриї репортъ на имя гп̃дна полковника Куликовского с приложением прежде отправленного къ его высокородию гп̃дну брегадиру Банчесъкулу репорта ж и при оном учиненныя о состоящих в Изюмском полку в комплекте и сверхъ оного полкових и сотенних старшинах, подпрапорных и канцеляристах единовременные за [1]762 год списки, тожъ поданние от старшинъ, причитая себѣ вмещение новопроизведенних сотниковъ Соболя да Сребдолского в комплектъ за обыду, о неподписаниї техъ списков орегиналние репорти Вашимъ высокородием получени, а о назначенних-де к отставке подпрапорних и козаку подлежащаго в силѣ от команди повелѣния по формам за подписаниемъ и свѣдителством всех полковых и сотенних старшин и лекарским списка, кромѣ адного краткаго имянного, и атестатовъ, тож поданних от них прошений, и их самих, хотя о посилке в репортѣ и упомянуто, не имеется; к тому же-де с репорта Изюмской полковой канцеляриї усмотрено, что ордером от его высокородия гд̃на брегадира Дмитрия Антоновича Банческула с обратною посилкою техъ списков велено отправить к реченному гп̃дну полковнику Куликовскому, выправяс при том по канцеляриї о обявленних новопроизведенных сотниках Соболю и Сребдолскому за показуемыми в означенъних приложенних при техъ списках старшин к ихъ репортам резонами, за чемъ и списки ными не подписаны, дабыде старшие их произведенние старшини взятьемъ ωнымы старшинства и вмещением в комплектъ не имели обиды, равно же и наблюдение узаконенного порядка оставалос в своей силѣ, для донесения главной каманде оному гд̃ну полковнику165 Куликовскому представит в подлежащемъ обстоятелствѣ – кому ис них слѣдует быт в комплекте и пред коїми сотниками дат старшинство – и со внесением в ту справку и послѣдовавшего въ [1]758-м году из Гд̃рственной военной коллегиї о произведенних в Пруском походе сотниках, токмо-де такова обстоятелства, кромѣ прописания одного Гд̃рственной военной коллегиї указа, в том репортѣ не значитца; и для того означенние полученние списки обратно при том Вашего высокородия ордере присланы, и велено о представлениї оних, и назначенных166 к отставке подпрапорних и козаку подлежащих по формѣ, не пропущая ни малѣйше ничего, списковъ и атестатов за подписомъ и свѣдителством старшинским и лекарским, такожъ поданних от них прошений орегиналних, и самих их к свѣдителству, а особливо предписанного повеленногω от каманды о новопроизведенних сотниках Соболе и Сребдолскому изъяснения во обстоятелствѣ для представления главной камандѣ учинит действителное їсполнение на основаниї прежних повелѣний неотменно и без продолжения времени. И по силѣ оного Вашего высокородия ордера о показанних вновь произведенних сотниках Соболю да Сребдолскому учиненной с происканних в полковой канцеляриї обстоятелствъ – кому, по мнению полковой канцеляриї, надлежит бит сотником в комплѣктѣ и сверхъ комплекта – эξтрактъ и присланной при оном же Вашего высокородия ордере Изюмского полку о полковихъ и сотенних комплектних и сверхъкомплектних старшинах, подпрапорних и канцеляристах единовременние, а о назначенних к отставки полку Изюмского чинах и убылих – краткие именные списки с прежде отправленним къ его высокородию гд̃ну брегадиру репортомъ и с поданними от них, старшин, репортами ж при семъ к Вашему высокородию на разсмотрение посилаются. Что ж принадлежит об них же, назначенних к отставки Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа, але тими самими, що в усіх рапортів справи. Прочитано неточно. 165 “полковнику” написано на місці витертого. 166 Дописано на березі аркуша. 163 164

109

// 90

// 90 зв.

// 118


// 118 зв.

чинах, до списка по θорме, тож атестатов и поданних от них прошений, оние при показанних единовременних списках купно с ними, назначенними к отставке, отправлени были къ его высокородию гд̃ну брегадиру, ис коихъ означенние о действително служащих списки присланы обратно, а о назначенних к отставки списка атестатов и прошений не явилос. Посланной же с теми списками нарочний канцелярской писар Герасимъ Котляров сказкою показал, что упомяненние назначенные к отставки чины при учиненномъ в Брегадной канцеляриї списке с представлениемъ отправлени къ его свѣтлости гд̃ну генералу-лейтнанту князю Константину Антиоховичу Кантемиру, и при том дано имъ особое къ его высокопревосходителству гд̃ну генералу-аншефу, кавалеру и Киевскому генерал-губернатору Ївану Θедоровичу Глебову представление потому, что они с тѣми списками и с представлением в случай его свѣтлости до прибытия из отлучности в Москву явилис у его высокопревосходителства, а то къ его свѣтлости представление за возвращением тѣх чинов в домы представыли в Брегадной канцеляриї, почему, упователно, оние прямо къ его высокопревосходителству и отправилис. Полковой обозний Василий Боярский Полковой судья Семенъ Любашевск[ий]167 Полковой писар Яков Таранухинъ Ωктября 28 дня 1762 году Канцеляристъ Андрей Сумецъ168 № 45 1762. – Список старшини, підпрапорних і канцеляристів Ізюмського полку

// 91

Списокъ годовой ω состоящихъ в слободскомъ Изюмскомъ полку комплектних полковыхъ и сотеннихъ старшинахъ, подпрапорнихъ и канцеляристахъ: ктω в которомъ году, мц̃ѣ и числе в службу вступил, и в настоящемъ чинѣ состоит, и грамоти, и писат умеетъ или кто не умеетъ, и кто былъ в штраθахъ и подозренияхъ, и кто к повишению достоинъ, и не достоинъ, и за какимы пороками. 1762 году №- Чыны и имена Время вступления Дейстъвително Грамоти Ктω в каких штрафахъ и подозренияхъ былъ Кто к повышению ом в сълужбу и писать достоинъ, и кто в настоящемъ не достоинъ, и за умеют, чинѣ состоитъ какими пороками Годи, мц̃ы и числа Годы, мц̃и и числа или кто не умеютъ

167 168

Дві останні літери напису заклеєно. Особисті підписи.

110


1

1

169

Полковникъ Θедоръ Краснокутской [1]718 сентября съ 5

Полковая старшина Обозний Андрей Самборский

[1]708 майя съ 10

[1]751 марта съ 9

[1]751 апреля съ 14

Грамоти и писать умеетъ.

Грамоты

В штрафах и подозренияхъ не бывалъ, а нн̃е по учиненнимъ на него, полковника Краснокутского, от полковъника Милорадовича и Изюмского полку от некоторих старшинъ протестам состоит в силѣ Правителствующаго Сената указовъ под военним следствиемъ и в отрешениї от каманды. Оние следстъвенные дела начались съ [1]754 году и в томъ году производились гп̃дномъ генералъ-аншефомъ, что нн̃е генерал-фелтмаршалъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковимъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенѣге следственной каммисии под ведомством гп̃дна полковника князя Килдишева. После жъ того оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генераллейтнанту, кой нине генералъ-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указе из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляриї написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторихъ обстоятелстъвахъ требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при нихъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоятъ за ихъ судебскими169 печатми.

До оконъчания прописанного следствия ω достоинстве егω предаетца на разсмотърение кωманде.

По делу бывшаго Изюмскогω полку полковника Гаряистова въ [1]729-м году написанъ былъ из сотниковъ в рядовие козаки, а по милостивим указомъ прощенъ и послѣ того в обозничей чинъ дошелъ, а нн̃е по учиненним от него с протчими на полковника Краснокутского протестамъ состоит пωд онимъ же в силѣ Правителствующаго Сената указовъ военнимъ следствиемъ, и по определению камандовавъшаго Украинскимъ корпусомъ гп̃дна генерал-аншефа и ковалера Петра

До окончания прописанного следствия о достоинстве егω знат невозможно.

// 91 зв.

суддейскими.

111


// 92

1 1

// 92 зв.

112

Судья Семен Любашевской Старшей полковой есаул Федор Богуславской, а что в отправленном за [1]761 год единовременном списке показанъ былъ онъ, Богуславской, младшимъ асаулом, то нн̃е Гд̃рственною военною коллегиїею произведенъ в старшие.

[1]731 году декабря съ 15 [1]728 апреля съ 12

[1]755 июня зъ 13 В порутчиском чину – [1]741 июля съ 9, в нинешнемъ – [1]762 марта съ 19

и писать

Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения онихъ следственнихъ делъ каманди не препоручено и на место ево к произвождению атестоват никого не повелено. Оние следственные дела начались съ [1]754 году и в томъ году производились гп̃дномъ генералъ-аншефом, что нн̃е генералъ-фелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенѣге следственной камъмисии под ведомствомъ полковника князя Килдишева. После же того оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генерал-лейтънанту, кой нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной походной его, гп̃дина генерала-­аншефа, канцеляриї написано, что об оних делахъ ис Правителствующаго Сената в некоторихъ ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при нихъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми. Не бывалъ. К повишению достоинъ. До окончания В штрафахъ и подозренияхъ не бывал, а прописанного нн̃е в силѣ вышеписанныхъ сенатскихъ следствия ω указовъ состоит под упомянутимъ военним достоинстве егω следствиемъ, и по определению гп̃дина знат невозможно. генерал-аншефа и ковалера Петра Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения оних следственних делъ каманди не препоручено и на место его к произвождению атестоват никого не повелено. Оние следственные дела начались въ [1]754 году и в томъ году производились гп̃дномъ


2

1

170

Младший полковой асаулъ Осипъ Сошальской, а что в прошломъ году показан былъ в должности старшаго асаула, то нн̃е за произведениемъ Богуславского в старшие остался при своей долъжности. Рωтмистръ Корнилий Капусътянской

[1]746 апъреля съ 16, а службу веленω щитат за понесенние ним в обучениї славенолатинского и нѣмецкого язиков труда, какъ он в школу реторику вступил зъ [1]741 году. [1]741 θевраля зъ 24, а служъбу велено щитать по определению полковой канцелярии съ [1]738 году

[1]757 июля зъ 26

умеютъ.

[1]752 октября зъ 29

Грамоты

генераломъ-аншефом, что нн̃е генералъфелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичем Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенегахъ следственной каммисии под ведомством полковника князя Кильдишева. После жъ тогω оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генерал-аншефу Девиеру. А в прошлом [1]761-м году θевраля 24 дня в указе из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляриї написано, что об оних делахъ ис Правителствующаго Сената в некоторихъ обстоятелстъвахъ требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми. Не бивалъ. К повишению достоинъ.

В штрафах и подозрениях не бивалъ, а нн̃е в силу тех же сенатских указовъ состоит под объявленным военним следствиемъ, и по определению гп̃дина генерала-аншефа и кавалера Петра Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения оныхъ следственнихъ делъ каманди не препоручено и на место ево к произвождению атестовать никого не повелено. Оние […]170 следственние дела началис съ [1]754 году и в томъ

До окончания прописанного следствия ω достоинстве егω знат невозможно.

Повторено “оные”.

113

// 93


году производились г̃дномъ генералъ-аншефом, что нине генералъ-θелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759м году – в учрежъденной в местечке Печенѣге следственной камисии под ведомствомъ полковника князя Килъдишева. После же того оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генерал-лейтънанту, кой нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляриї написано, что об оних делахъ ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при нихъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми.

1

114

Старшей полковой писарь Алеξандеръ Любицкий

[1]737 генваря съ 1

[1]756 ноябъря съ 19

Не бивалъ.

К повишению достоинъ.


2

Младшей полковой писар Яковъ Таранухинъ

[1]739 генъваря съ 4

[1]756 ноября зъ 19

1

Хорунжей Степанъ Адамов Сотенная старшина Сотники Андрей Кувичинский

[1]739 маръта зъ 20

[1]757 июля зъ 26

Не бивалъ.

[1]724 генъваря зъ 1

[1]737 маръта зъ 23

В штрафахъ и подозренияхъ не бывал, а нн̃е в силѣ оныхъ сенатскихъ указовъ состоит под упомянутимъ военним следствиемъ, и по определению гп̃дна генералъ-аншефа и кавалера Петра Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения ωныхъ

1

171

и писать

Не бивалъ.

К повишению достоинъ и въ [1]760 году на место старшего полкового писаря Алеξандри171 ­Любицкого, которой просил о вмещениї егω за н ­ еимениемъ вышъшегω полковогω старшинского места в сотники, о чемъ и главънокомандую­ щему генералитету чрез команди последовало проше­ние, атестованъ въ старшие полковие писарѣ, и обо немъ предсталенω при ���������� единовъременныхъ того году спискахъ по команде. К повишению достоинъ. До окончания прописанного следствия ω достоинстве егω знат невозможно.

Так у тексті.

115

// 93 зв.


// 94

2172 Θедоръ Самборский

// 94 зв.

[1]732 июля зъ 24 [1]740 апреля съ 11

умеютъ.

следственнихъ делъ каманди не препоручено и на место его к произвождению атесътоват никого не велено. Оние следственные дела началис съ [1]754 году и в томъ году производилис гп̃дномъ генерал-аншефом, что нн̃е генералъ-θелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759м году – в учрежъденной в местечке Печенеге следственной камисии под ведомствомъ полковника князя Килдишева. После же того оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генерал-лейтънанту, кой нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляриї написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми. За дачу во взятокъ Главной провиантской канцелярии присудствующимъ и протчимъ изъ виданной в Ызюмской полкъ за поставленной в прошлехъ годехъ в могазейни провиантъ и овесъ денегъ приговоренъ билъ к лишению чина и к публичному наказанию, но по всемилостивѣйшему ея императорскаго величества указу173 прощенъ и каманда поручена ему была по-прежнему, о чем в присланномъ ис Правителствующаго Сената от 8 θевраля 1748 году в Ызюмскую полковую канцелярию ея императорскаго величества174 указе явствуетъ именно.

Виправлено з “1”. “всемилостивѣйшему ея императорскаго величества указу” написано більшими літерами. 174 “ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 172 173

116

К повышению достоинъ.


3

Герасимъ Тимошенковъ [1]729 генъваря съ 1

[1]740 ноября съ 1

4

Маркω Соболь, [1]735 сентября произведенъ ис подпра- зъ 9 порныхъ по отпъравлении за [1]761 год г������ одового списка, в комплектъ же вмещенъ и старшинство пред нижеписаннимы моложе егω, Соболя, вступлениемъ в службу сотниками дано за силу главнокомандующаго генералѣтета повеления.

[1]762 майя зъ 25

Грамоти

и писать

В штрафахъ и подозренияхъ не бывал, а нн̃е в силе вышеписанних сенатскихъ указовъ по протестам на полковника Краснокутского и некоторыхъ обывателей на него, Тимошенкова, где упомянаетца и смертное убывство, состоит подъ озъначеннимъ военнимъ следствиемъ, и по определению гп̃ ���������������������������� дна ��������������������� генералъ-аншефа и кавалера Петра Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения онихъ следственнихъ делъ каманди не препоручено и на место его к про­ извождению атесътоват никого не велено. Оние следственъные дела началис съ [1]754 году и в том году производилис гп̃дномъ генерал-аншефом, что нн̃е генералъ-фелтмаршаломъ��������� , ������� и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежъденной в местечке Печенеге следственной камисии под ведомством гп̃дна полковника князя Килдишева. После же того оние следственние дела разсматриват повелено гп̃дну генерал-лейтънанту, кой нн̃е генераланшефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляриї написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми. Не бывалы.

До окончания прописанного следствия ω достоинстве егω знат невозможно.

Дωстωйны.

// 95

117


5

Елисей Лисаневичъ

[1]739 марта зъ 3

6

Семенъ Кишинской

[1]741 θевъраля зъ 19

7

Григорей[!]176 Капустянской Василей Богуславской

[1]741 генъваря съ 18 [1]748 сентября зъ 12

// 95 зв.

8 9 10 11

[1]741 маръта зъ 21 [1]739 генваря зъ 10 Алеξандръ Двигубской [1]739 апреля съ 15 [1]738 генваря Дмитрей Купчиновъ съ 10 Семенъ Капустянской [1]751 апреля177 зъ 15

умеютъ. [1]752 майя зъ 13 [1]752 сентября зъ 2 [1]757 марта зъ 9

В штрафахъ и подозренияхъ не бывал, а нн̃е в силѣ вышеозначенныхъ сенатских указов состоитъ под показаннимъ военнимъ следствиемъ и в отрешениї от каманды и по определению гп̃дна генералъ-аншефа и кавалера Петра Ивановича Стрешнева до окончания и разсмотрения ωныхъ следственних делъ команди не препоручено и на место ево к про­извождению атестовать никого не велено. Оние следственные дела началис съ [1]755[!]175 году и в томъ году производилис гп̃дномъ генерал-аншефом, что нн̃е генералъθелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенеге следственной каммисии под ведомствомъ полковника князя Килдишева. После жъ того оние следственние дела разсматривать повелено гп̃дну генерал-лейтнанту, что нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцеляри������� и������ написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми. Не бывали.

До окончания прописанного следствия ω достоинстве егω знат невозможно.

Достойны.

[1]757 июня зъ 26 [1]757 сентября зъ 22

Описка: [1]754. Очевидно, в тексті описка, адже в “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 39 зв.), також у “Генеалогічних відомостях – 1” (Там само. – Спр. 17. – Арк. 27): Георгій. 177 “е” виправлено з “я”. 175 176

118


12

13

1

1

Андрей Сумецъ, послѣ отправления за [1]761 год годового списка причисленъ изъ сверхъкомплектних вместо умершаго комъплектногω сотника Петръ Сребдолской, послѣ отправления за [1]761 год единовременного списка произведенъ внов ис приказныхъ служителей и в комплектъ вмещенъ за силу генералѣтетскаго повеления. Правящей сотенною кωмандою прапорщикъ Иван Моренковъ

Пωдпрапорные Алеξандръ Волковской

[1]733 августа съ 9

[1]757 декабря съ 31

Гърамоты

[1]745 сенътября зъ 24

[1]762 марта зъ 28

Со вступления егω в службу в Ызюмской полкъ К повишению достоинъ. в штрафахъ и подозрениях не бывал.

[1]737 маръта съ 30

В прапорщичем чину – [1]740 генваря зъ 19, при нинешъней должности – [1]753 марта зъ 24

Со вступления егω в службу в Ызюмской полкъ К повишению в штраθах и подозрениях не бывал. достоинъ.

[1]739 θевъраля съ 5

[1]740 августа съ 31

и писать умеютъ.

Не бывалъ.

В штрафахъ и подозренияхъ не бывалъ.

К повишению достоинъ.

// 96

// 96 зв.

К повишению достоинъ.

119


2

Матвей Кωбыленковъ

3 4

Кωндратъ Данилевской [1]745 сентября съ 3 Иванъ Лисенковъ [1]746 июля зъ 9

5

Андрей Мейеръ

[1]750 марта зъ 9

[1]750 сенътября зъ 6

6

Андрей Пешътичъ

[1]750 ноября зъ 17

Того жъ

178

[1]742 июля зъ 20 Тогω жъ178

Тут і нижче такий запис виконано в тексті.

120

В штрафахъ и подозренияхъ не бывалъ, а нн̃е за дачу нымъ, Кобыленковим, будучи при правлениї Сенковскою командою по требованию от состоящей в той команде на винтеръ-квартере Слободского гусарского полку осмой роти о продаже провианта писменних неправїлних против настоящей цены – в несколко кратъ выше – справокъ и о чинении по команде немалых в противъность указовъ непорядковъ состоит под следствиемъ. Оное следствие начато въ [1]761 году и производитца в Ызюмской полковой канцелярии, токмо остановку имеет за виступлениемъ Слободского гусарского полку в поход, ибо оттуда надлежит взискат о техъ справках изяснение. Не бывалъ.

Того жъ Тогω жъ

Гърамоты

Не бивалъ.

За состояниемъ под следствиемъ о достоинстве его знат невозможнω.

К повишению достоинъ. К повишению достоинъ. За состояниемъ под следствиемъ о достоинъстве егω знатъ невозъможънω.

В штрафах и подозрениях не бывал, а нн̃е за дачу нымъ, Мейеромъ, будучи при правлениї Савинъскою командою по требованию от состоящей в той каманде на винтеръ-квартере Слободского гусарского полку первой роти о продаже провианта и фуража писменних неправилныхъ противъ торговой цены справокъ и в чинениї по команде в противность указовъ непорядковъ состоит под следствиемъ. Оное следствие начато въ [1]761 году и произвесть велено в местечке Купенке сотникамъ Самборскому, Совенкову да подпрапорному Волковскому, токмω остановку имеетъ за уволнениемъ (какъ с ордера его светълости гп̃дина генерал-лейтнанта князя Константина Антиоховича Кантемира выдно) его, Мейера, в Санктъ-Питербургъ и за побегомъ касающегось по тому следсътвию бывшаго савинского писаря Суходолова. Не бивалъ. К повишению достоинъ.


7

Трофимъ Василенковъ

8

Михайло Башинской

9 10

Иванъ Ивановъ сынъ Богуславский Федоръ Кувѣчынский

11

Василей Любашевской

12

Иванъ Норецъ

13

Иванъ Лященкω

14 15

Иванъ Гуковской Їванъ Тороповъ

16

Иванъ Меншой Ребынинъ

[1]747 июля зъ 1

17

Иван Мирωновъ сынъ Ребынинъ Степанъ Грековъ Θедоръ Любицкий

[1]747 июля зъ 1

18 19

179 180

[1]751 генваря съ 15 [1]751 апреля съ 15 [1]751 апреля съ 15 [?]179 [1]751 апреля съ 23 [1]751 апреля зъ 23 [1]751 апреля зъ 23 [1]751 апреля зъ 23 [1]751 майя съ 3 [1]747 июля съ 1

Того жъ Того жъ

и писать умеютъ.

Не былы.

Достойны.

// 97 зв.

Гърамоты

В штрафахъ и подозрениях не бывали, а за содержаниемъ селѣтерныхъ заводовъ поданнимъ имъ ис канцелярии Главной артилерии и фортификации указомъ от службы уволнены и за темъ оние той службы не отправляютъ. Не былы.

За неотправлениемъ службы пред служащимы повишение иметь не должны.

// 98

Не бывалъ.

К повишению достоин и в прош­ ломъ [1]760-м году на местω атестωванного в старъшие полковие писарѣ младшего полкового писаря Якова Таранухина атесътованъ въ младшие полковые писарѣ, о чемъ при едино­ въременныхъ того году спискахъ по команде ­представълено.

Тогω жъ Тогω жъ Тогω жъ Тогω жъ Тогω жъ Тогω жъ [1]751 июля зъ 19 [1]751 июля зъ 19

[1]751 июля зъ 19 [1]751 июля зъ 25 Того жъ [1]740 генваря [1]751 сенътября зъ 5 8

Достойны180.

Число прочитано неточно. Навпроти даних підпрапорного, записаного під номером 17, у цій рубриці було витерто якийсь текст.

121


// 98 зв.

// 99

20

Кωндрат Фесенковъ

21

Прокопъ Ващенко

22 23 24 25

Алеξей Катрухинъ Андрей Лихопекин Григорей Сумецъ Кирилω Рудинской

26 27

Иванъ Михайловъ сн̃ъ Богуславской Григорей Катрухинъ

28 29

Иванъ Диский Матвей Лисаневичъ

30 31

Елисей Заецъ Ωсипъ Корочанский

122

[1]752 маръта зъ 12 [1]752 майя зъ 29

Того ж

и писать умеютъ.

[1]752 апреля зъ 16 [1]752 июня зъ 25 Того ж [1]752 июня зъ 25 Того ж [1]752 июня зъ 25 Того ж [1]752 августа Того ж зъ 28 [1]752 ноября съ Того ж 11 [1]748 сентября [1]753 майя съ 8 зъ 22 [1]753 июля зъ 3 Того жъ [1]753 августа Грамоти и Того ж зъ 11 писать [1]754 марта съ 30 Того ж [1]751 майя зъ 20 [1]755 октября зъ 30

Не бывали.

Дωстойны.

Не бывалы.

Достойны.


32

Георгий Сошалской

[1]756 сентября зъ 3

[1]756 сентября умеютъ. зъ 3, а службою за понесенной имъ во ученыи славенолатинъского язика труд велено щитат зъ [1]751 году

Не бывалъ.

33

Николай Шидловской

[1]756 сентября зъ 11

Тогω жъ

Грамоти и писат не умеет.

Не бывалъ.

34

Яковъ Веръбецкий

Того ж

Умеетъ.

Не бывалъ.

35

Дмитрей Двигубской

[1]756 сентября зъ 12 [1]756 октября съ 1

Того ж

Грамоти

Не бывалъ.

181 182

К повишению достоин, а что в отправленъномъ за [1]761 год единовременном списке показано за оторванием181 от ружья левой руки пястов воїнской служби182, кромѣ штатской, служить не может, то нн̃е ордеромъ камандующего генералѣтета веленω ево, Сошалскогω, что он от той болезны совершеннω виздоровел, попрежнему почитать военной службы.

От роду ему девят летъ; по вступълениї в совершенные лета по разсмотрению достоинства его к повишению представленъ быт имеетъ. К повишению достоинъ. Достоинъ.

“о” виправлено з іншої літери. “воїнской служби” дописано над рядком.

123

// 99 зв.


// 100

36

Андрей Мазанъ

[1]756 июня зъ 10 [1]758 θевъраля зъ 23

и писат

37 38 39

Илия Двигубской Николай Данилевской Игнат Уманцовъ

[1]758 марта зъ 3 [1]758 майя зъ 15 [1]758 июня зъ 26184

Того жъ Того жъ Того жъ

умеютъ.

40

Антонъ Ельдинъ

185

41

Андрей Белокопитовъ

Грамоти и писат умеютъ.

42 43 44 45 46

Андрей Собол Василей Любицкий Алеξей Сошалской Николай Терътичниковъ Павел Молчанов

[1]758 декабря зъ 23 [1]759 окътября зъ 30 [1]760 марта зъ 8 [1]760 майя зъ 15 [1]760 июня зъ 29 [1]760 июля зъ 17 [1]756 генъваря зъ 6

[1]760 июля зъ 26

47

Иванъ Сошалской

48

Николай Самборской

184

124

Грамоти и писать не умеетъ.

О повишениї за неумениемъ грамоти предается в разсмотрение главной команде.

Не бывали.

К повишению достоинъ. Достойны.

Того жъ Того жъ Того жъ Того жъ

Того жъ [1]760 августа съ 14 [1]761 марта зъ 14 Того жъ

“м” правлено. “6” виправлено з іншої цифри. 185 Рубрику не заповнено; очевидно, мало бути того жъ. 183

Того жъ

Дωстоинъ. В штрафахъ и подозренияхъ не бил, а нн̃е за разобранием183 обсервационного корпуса салдата Рябова построенной в местечке Тору женою ево Анною избы и за бой ее и матере ее Анастасыи состоит под следствиемъ. Оное начато зъ [1]760 году и производитца за силу ордера гп̃дна брегадира Банческула в местечке Тору полковим хорунжим Адамовымъ, которой репортуетъ, что то следствие остановку имеетъ за неподачею законного от салдатки Рябовой о неудоволствиї имъ, Адамовим, подозрения. Не бывалы. Достойны.

Не умеетъ.

Умеютъ.

Їз старшинских дѣтей, а за неумѣнием грамоти о повишениї предается в разсмотрение главной команды.

Достойны.


49

Данила Молчановъ

[1]761 октября зъ 10

Тогω жъ

50

Алеξандръ Квѣтка

Того жъ

51

1

Григорей 187 Богуславкий Петръ Пештичъ Иванъ Кувѣчынской Канцелярские служители Канцеляристи Михайло Оружинский

[1]761 октября зъ 18 [1]761 декабря зъ 14 [1]762 июня зъ 10 [1]762 июня зъ 18

2

Маξимъ Таранухинъ

3

Андрей Голѣковъ

[1]742 декабря зъ 15 [1]751 генваря зъ 10 [1]752 генваря зъ 4

[1]756 марта зъ 13 [1]758 θевраля зъ 27 [1]758 ноября зъ 14

52 53

Умеютъ.

Оние произведени вновь за отправлениемъ в прошломъ [1]761186 году единовременного списка.

Не бывалы.

Дωстойны.

Того жъ Того жъ Того жъ

// 101 зв. Умеютъ.

Не бывали.

Достойны.

В пωдлинномъ пωдписано такω: Полковой судия Семенъ Любашевъ188 Полковой писар Яковъ Таранухынъ Сотникъ Марко Соболь

№ 46 1762. – Список понадкомплектної старшини Ізюмського полку

Списокъ годовой189 о состоящих в слободскомъ Изюмском полку сверхъ комплекта полковых и сотенних старшинах: кто в котором году, мц̃ѣ и числѣ в службу вступил, и в настоящем чине состоитъ, и грамоти, и писать умеетъ, или кто не умеетъ, и кто были в штрафах и подозрениях, и кто к повышению достойны, и не достойны, и за какимы пороками. 1762 году №Чыны и имена Время Грамоти Действително в Ктω в каких штрафахъ и подозренияхъ былъ Кто к повишению достоинъ, ом вступления в настоящемъ чинѣ и писат и кто не достослужбу умеютъ, состоятъ инъ, и за каки190 или кто не Годи, мц̃ы и ми порокамы умеютъ числа

“6” виправлено з “7”. Богуславский. Любашевъский. 189 “годовой” написано на місці витертого. 190 Не заповнено; очевидно, мало бути: Годы, мц̃и и числа. 186 187 188

125


1

191 192

Вакансъ-судя Иван Капустянский

Очевидно, мало бути: на него. Так у тексті.

126

[1]734 сенътября съ 1

[1]749 октября зъ 28

Умеетъ.

Въ [1]745-м году кричалъ ковать себя и Изюмского полку полкового асаула, кой нн̃е полковникъ, Федора Краснокутского, а никакой важности по взятьї под караулъ не обявыл и показалъ писменно, что те слова произносыл, будучи в безїмерном шумъстве, напрасно – снятием саблѣ и держанием на пушки штрафован; а нине в силе Правытельствующаго Сената указов по протестам на полковника Красънокутского с протчими старшинами, також от него, полковника, и маеора Зарудного с протчими и на него191, Капустянского, в смертном убивстве никоего192 запорозца, в забрании казенного сена состоит под военним следствием, кое началось зъ [1]754 году и в том году производилось гп̃дномъ генералом-аншефом, что нн̃е генерал-фелтмаршал, и ковалером Петромъ Семеновичем Салтиковимъ и гп̃дномъ брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенеге следственной каммисии под ведомствомъ полковника князя Килдишева. После же того оние следственние дела разсматривать повелено гп̃дну генерал-лейтнанту, что нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцелярии написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми.

До окончания прописанного следствия ω достоїнстве ево знат невозможно.


1

193 194

Сотники Тимофей Тертичников, после отправления за [1]761 год единовременного списка ис комплекта въ сверхъкомплектние за вмѣщением в компълектъ внов произведенного в сотники Сребдолского и протчих за силу генералитета повеленей193

[1]710194 марта зъ 10

[1]730 августа зъ 18

Грамоти и писат не умеет.

В штрафах и подозрениях не билъ, а нн̃е в силе тех же сенатских указов состоїт под показанным военним следствиемъ, и по определению его высокопревосходителства гпд̃на генерала-аншефа и ковалера Петра Ївановича Стрешнева до окончания и разсмотрения онихъ следственних делъ каманди не препоручено и на место его к произвождению атестовать нѣкого не велено. Оние следственные дела началис съ [1]754 году и в томъ году производилис гп̃дном генерал-аншефом, что нн̃е генералъθелтмаршаломъ, и ковалером Петромъ Семеновичемъ Салтиковымъ и гп̃дном брегадиремъ Ушаковимъ, а въ [1]759-м году – в учрежденной в местечке Печенеге следственной каммисии под ведомствомъ полковника князя Килдишева. После жъ того оние следственние дела разсматривать повелено гп̃дну генерал-лейтнанту, что нн̃е генерал-аншефъ, и ковалеру графу Петру Антоновичу Девиеру. А в прошлом [1]761 году θевраля 24 дня в указѣ из военной Походной его, гп̃дина генерала-аншефа, канцелярии написано, что об оних делах ис Правителствующаго Сената в некоторих ωбстоятелстъвах требуетца резолюции, а до получения оной бывшия при ныхъ присудствующия распущени к полкамъ, и те дела состоят за ихъ судейскими печатми.

До окончания прописанного следствия ω достоїнстве ево знат невозможно.

// 101 зв.

// 102

повелений. “1” виправлено з іншої цифри.

127


// 102 зв.

2

Лукян Совенков

3

Алеξей Бистрицкий

4

Петръ Жуковъ

5

Иулиян Биковский

[1]739 генваря съ 1 [1]739 марта зъ 9 [1]751 генваря съ 30 [1]755 октября съ 5

[1]758 апреля зъ 28 [1]759 марта зъ 22 [1]759 марта зъ 22 [1]761 февраля зъ 23

Умеютъ.

Не бывали.

Дωстωйны.

В подписанном подписано: Полковой судя Семен Любашевский Полковой писар Яковъ Таранухин Сотник Марко Собол

№ 47 1762. – Список про відставного капітана Молдавського гусарського полку П. Ємандія // 103

Список годовой о присланном в Ызюмской полкъ ко определению для прописания к правлению сотенною командою отставного з Молдавского гусарского полку капитане Емандиї: в котором году, мц̃ѣ и числѣ в службу вступил, и в настоящемъ чине состоитъ, и грамоти, и писать умеет или не умеетъ, и бил в штрафах и подозрениях, и каманду свою исправляет порядочно или в неисправности, и к повышению достоин или не достоин, и за какими порокамї. 1762 году №Звание Время Грамоти К повышению Кто в каких штрафахъ и Исправляет Действително в ом чиновъ вступления в и писат достоинъ или не подозренияхъ были свою команду настоящем чине службу умеетъ, достоинъ и за порядочно илы в состоитъ или кто не какими порокамы неисправности Годи, мц̃ы и Годы, мц̃и и числа умеетъ числа

128


1

Капитан Павнатий195 Емандиї

[1]739 году, а с которого мц̃а и числа, справки в полковой канцеляриї не имеется

[1]756196 февраля зъ 16

Умеетъ.

В прошлом [1]756197 году при смотре его свѣтлостию гп̃дном генералом-лейтнантом князем Константином Антиоховичем Кантемиром полку Изюмского онъ, капитанъ Емандиї, по сиску чрез нарочного усмотренъ весма пянъ, за что, а паче, что онъ при обучениї полку в строях никогда не бивалъ и, сверхъ того, будучи пяной, некоторїе непочтительние слова употреблялъ, его свѣтлостию арестован, причемъ, Изюмского полку полковой камандиръ о починимих ним, капитаном Емандиею, каманди Двурѣчанской козакамъ многих обидах ї протчих непорядочних и указом протывних поступках его свѣтлосты представлялъ, и потому онъ содержанъ при полковой канцелярии под арестомъ, и от командования сотънею отказано198 было.

Чтоб каковы непорядкы нимъ, капитаномъ Емандиею, будучи при правлениї Змиевскою командою, починены, о томъ в полковой канцелярїи никакова известия не имеется.

При отставке награжденъ капитанскимъ чиномъ и для пропитания ко определению к сотенной команде присланъ в Изюмской полкъ.

// 103 зв.

В подписанномъ подписано тако: Сотникъ Марко Соболь Сотникъ Лукянъ Совенковъ Сотникъ Петръ Жуковъ Сотникъ Алеξей Быстрицкой Сотникъ Семенъ Капустянской Сотникъ Елисей Лисаневичъ Сотникъ Андрей Сумецъ Прапорщикъ Иванъ Моренковъ Полковой хорунжей Степанъ Адамовъ Полковой писарь Яковъ Таранухинъ Полковой судья Семенъ Любашевский Так у тексті. “5” виправлено з “3”; першу цифру числа правлено. 197 “5” виправлено з “3”. 198 Буквосполучення “от” виправлено з інших літер. 195 196

129


№ 48 1762, серпня 31. – Список сотенної старшини, підпрапорних та козака Ізюмського полку, призначених до відставки // 104

Списокъ о назначеннихъ к отставки въ [1]758-м и в нинѣшнем [1]762-м годѣх слободского Изюмского полку о старшинах и протчих чинах, о коїхъ поданные прошениї и учиненние от полку атестати при повеленних по формѣ списках по команде в тѣх же годѣхъ отправлено, токмω об отставки ихъ резолюциї еще не получено. Августа 31 дня 1762 году Въ [1]758-м году Об отставке оного Кишѣнского в том же [1]758 году поданное от Сотникъ Степан Кишѣнский до сего счислялся в комплекте, а нине из него прошение и протчее при единовременномъ списке по командѣ оного исключенъ въ сверхъкомплектние за вмещением в комплектъ представлено, токмо резолюциї еще не получено. вновь произведенного Сребдолского и протчих за силу командующаго генералѣтета повелѣния. В нинешнем [1]762-м году Подпрапорние Пры семъ посилаються. Динис Купчинов Дмитрий Саржевский Павелъ Щербына Марко Заецъ Θедоръ Шмуличъ Григорий Лютий Действителной козакъ Андрей Илишенко

Полковой судя Семенъ Любашевский Полковой писар Яков Таранухин199 № 49 1762, серпня 31. – Список вибулих зі складу Ізюмського полку Списокъ убылихъ послѣ отправленного в прошлом [1]761-м году единовременного годового списка слободского Изюмского полку чинах. Августа 31 дня 1762 году З состоящих в комплекте:

// 105 зв.

померлы: сотник Иванъ Богуславской, подпрапорной Данило Любыцкой; ωт службы отставлены: подпрапорние Василей Черняковской, Яковъ Бужинский, Иванъ Квѣтка; сотенной урядникъ Иван Готовицкий; действителной козакъ Василей Чабаний. Подпрапорние: ωтчисленъ в Астраханской драгунской полкъ в гранодеры Илья Мечниковъ; с поданного сего августа 12 дня полковника Милорадовича от служителя Кирила Завидовского в полковую канцелярию доношения видно: произведенъ из Шляхетного кадецкого корпуса, где находился для обучения разних наукъ, лейб-гвардиї в Семеновской полкъ прапорщикомъ Михайло Милорадовичъ. 199

Особисті підписи.

130


подпрапорной Марко Соболь.

Произведены в сотники:

Да сверхъкомплектних убыло: померло: бившей при правлениї в Изюмском полку сотенною командою отставной з Молдавского гусарского полку капитан Константинъ Григоросулди, сотник Григорей Двигубский, которой за отправлением прошлого году единовременних списков причислен был в комплектъ. В подлинномъ подписано тако: Сотникъ Петръ Жуковъ Сотникъ Лукянъ Совенковъ Сотникъ Алеξей Быстрицкой Сотникъ Семенъ Капустянский Сотникъ Елисей Лисаневичъ Сотникъ Андрей Сумецъ Прапорщикъ Иванъ Моренковъ Полковой хорунжей Степанъ Адамов Полковой писарь Яковъ Таранухинъ Полковой судья Семенъ Любашевский № 50 1762, серпня 21. – Рапорт прапорщика Ізюмського полку І. Моренкова про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” Копия №-м 2488 Поданъ августа 22 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ Пω полученному мною с оной полковой канцелярии ωрдеру для подписания годового единовременного списка я сего августа 18 прибыл и при слушании в той канцелярии з бывшими в собрании гп̃дами старшинами ωбъявленних списковъ усмотрелъ сотниковъ Соболя, что онъ пред всемы гараздо заслуженнѣйшими сотниками происками его сискалъ первенство, и, что какъ онъ, такъ и другой с нимъ – из неслужащих архиерейских служителей Петръ Сребдовской200 – в обыду четырехъ сотниковъ, паче же Алеξея Быстрицкого и Лукяна Совенкова, в комплектъ вмѣщены, пред которымї не токмо всѣ, кромѣ Θедора Самборского, гп̃да сотники, но и подпрапорные от Сребдовского201 осталис в обыде. Того рады означенного списка мнѣ подписат, пока в подлежащихъ месътахъ всѣ вписаны не будутъ, не следуетъ. В подлиномъ202 подписано такω: Прапорщикъ Иванъ Моренковъ Августа 21 дня 1762 года

Сребдолской. Сребдолского. 202 Тут і нижче таке написання слова в тексті. 200 201

131

// 106


№ 51 1762, серпня 22. – Рапорт сотника Ізюмського полку Г. Захар’яшевича-Капустянського про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” // 106 зв.

№-м 2489-м

Подано августа 22 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ Пω ордеру Изюмской полковой канцелярии велено мне для подписания о старшинах и других чыновъ единовременного годового списка прибыт в Изюмъ, куда я сего августа 19 дня и прибылъ, и учиненной списокъ мне с некоторыми старшинамы для подписания объявленъ. Но понеже во ономъ списке произведенному ис подпрапорних в сотникы Марку Соболю, которой с мужицкихъ дѣтей, и малослужащей, и щитался подпрапорнимъ без определения, по одной поданной от него челобытной, предо мною и другими его старее сотникамы написанъ старшимъ, в каторой обыде и челобытная от меня в Изюмскую полковую канцелярию подана, другой – Сребдолской – из архиерейскихъ служителей без всякой заслуги и, не имея Изюмъского полку от старшинъ о удостоинствѣ обыкновенного в силѣ указовъ атестата, произведенъ в сотники, каторой и пред гараздо достойнейшими ево сотникамы вмещенъ в комплект, почему мне учиненного в203 старшинах и других чиновъ списка подписат не можна, в чемъ Изюмской полковой канцеляриї репортую 1762 году августа 22 дня. В подлиномъ подписано такω: Сотникъ Георгий Захарашевичъ-Капустянской № 52 1762, серпня 21. – Рапорт сотника Ізюмського полку В. Богуславського про обставини, які завадили підписати “Щорічний список”

// 107

№-м 2490-м

Поданω августа 22 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ В присланномъ ко мне сего августа 13 числа с оной полковой канцелярии ордере велено для подписания годового единовременного списка ехат в Ызюмъ и в полковой канцелярии явитца, по которому ордеру я в Изюмъ прибыл и в полковой канцелярии явился, где сего нижеписанного числа тотъ списокъ с протчимы, будучи тамо, старшинамы мне обявленъ, в которомъ я усмотрелъ, чтω младшей меня гаразда и хуже достоинствомъ мужичий сынъ вновь пожалованной сотникъ Марко Собол взял предо мною и протчимы достойнее и заслуженѣе ево старшинамы первенство и вмещенъ в комплектъ не в сходоство законовъ, какъ выдно, проискамы своимы в крайнюю мне и протчим моимъ братьямъ обиду; тожъ вновь же пожалованной сотникъ Петръ Сребдолской204, которой, какъ в томъ списку значит, с архиерейских служителей, нигде не сълужащей, пред протчимы старшинамы, заслуженъными детми, произведенними гараздо прежде ево, вмещенъ в комплектъ, а оные старшини, заслуженъные205 пред нимъ, Сребдолскимъ, остаютца в крайней обиде. И пока настояще по техъ обыженних старшин заслугамъ в комплектъ оны вмещены не будут, а другимъ первенство по достоинству, яко Соболя не достойно сущу, от него отнято, а мне с протчими206, достойнѣе ево, Соболя, отдано не будет, по техъ поръ списка подписат не в состояниї, о чемъ в покорносты моей доношу. Очевидно, мало бути: о. “л” виправлено з “в”. 205 Не виключено: заслуженънее[?]. 206 Буквосполучення “тч” виправлено з інших літер. 203 204

132


Августа 21 дня 1762 году

В подлиномъ подписано тако: Сотникъ Василей Богуславский

№ 53 1762, серпня 21. – Рапорт сотника Ізюмського полку О. Бистрицького про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” №-м 2491

Подано августа 22 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ В силѣ насланного ко мнѣ из оной полковой канцелярии ордера для подписания годового единовременногω Изюмского полку о старшинахъ и подпрапорних на [1]762 год списка я, сего нижеписанного чысла в оной канцелярыи с протчими старшинамы явясь, оной список – в какихъ хто службе обстоятелствахъ написанъ – слушавъ, и по выслушании усмотрелъ, что недавно произведенной в сотники Марко Собол во оном списку предо мною и пред протчимы гаразда заслуженѣе и старѣе егω более десяти летъ сотникамы написанъ старшим и вмещенъ в комплектъ в обыду других и мою, о чемъ в полковую канцелярию и пространною челобытною прошедшаго июня 12 дня от меня показано; да, что из неслужащих людей поповскихъ детей а207 из архиерейских служителей без данного от полку атестата вновь произведенный в сотникы Петръ Сребдолской в том же списку старшимъ меня и других моихъ братьевъ написанъ же и в комплектъ вмещен в крайнюю мою обыду жъ, в противность Гд̃рственной военной коллегиї указу и генералѣтетских повеленей, которымы велено, пока сверхъкомплектние старшины вмещены не будут в комплектъ, нѣкого не атестоват и к произвождению не представлять, дабы оные сверхъкомплектние за невмещениемъ проживат без службы праздно и тѣмъ у служащих действително старшинства отънѣмать не моглы; о коей моей обиде по команде и просит имею, за чемъ и помянутого списка мнѣ подписать не следуетъ. В подлинномъ тако: Сотник Алеξей Быстрицкой Августа 21 дня 1762 году

// 107 зв.

№ 54 1762, серпня 21. – Рапорт сотника Ізюмського полку С. Капустянського про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” №-м 2492

Поданъ августа 22 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ Сего августа 21 дня сочыненной во оной полковой канцелярии годовой единовременной списокъ с протчими старшинамы я слушалъ и, что в ономъ поставлены вновь произведенные в сотникы Соболь и Сребдовской208 пред многими старшинскими и заслуженнѣйшими 207 208

Очевидно мало бути: и. Сребдолской.

133

// 108


ихъ детмы [...]209, а упомянутий Соболь и пред мною старшинствомъ и в комплектъ, минуя многых напред ихъ произведенных, к тому жъ и состоящих нн̃е сверхъ комплекта, коих до вмещения атестовать и к произвождению представлят никого указомъ не велено, включены в крайную обыду и в противность правъ, что и во ономъ списке указъ о произвождениї на место ωтрешенных до оконъчания следствия в старшины прописанъ; кроме жъ того, яко оные Собол – из мужичих детей и, за ложъное ево рапортомъ въ [1]758-м году марта от 9 дня якобы вступленые ево в писарскую и козачую службу зъ [1]735 году марта 8 числа показание в списке штрафъ ему был плетми бит положен, стал подозрителним, Сребдолской же – ис поповских детей и из не служащих в полку, кроме что з архиерейских приказних, коего яко о службѣ и достоинствѣ по ново[му]210 определению ево в полкъ неизвестно, кроме ж того, что с такових поповских детей с некωторыхъ полковъ з сотниковъ и других воинских чиновъ по указу в духовние каманди и забрато, подписать не[!]211 не следуетъ. В подлинномъ тако: Сотник Семенъ Капустянский 1762 году августа 21 дня № 55 1762, серпня 21. – Донесення сотника Ізюмського полку Є. Лисаневича про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” // 108 зв.

№-м 2493

Пωданъ августа 29 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Доношение Сего числа будучи в полковой канцелярии, сочиненной в той полковой канцелярыи к отправлению к главной команде о всехъ полку Ызюмского полковых и сотенных старшинах и протчих чинахъ годовой единовременной212 списокъ с протчимы старшинамы слышал, в которомъ я усмотрелъ, что недавнѣ произведенной ис подпрапорних сотникъ Марко Соболь показанъ предо мною и протчими достойнѣе и заслуженнѣе ево старшинамы, что последовало, какъ видно, по проискамъ ево в крайнюю мнѣ, яко я в сотничемъ чине нахожусь [1]741 году генваря съ 18 числа и в томъ уже звании нахожусь двадцат второй год, такωжъ и протчимъ моимъ брытьямъ обыда213; да и другой – вновь же пожалованной сотникъ Петръ Сребдолской – которой, какъ в томъ списку значит, с архиерейских служителей, нигде не служащих, пред протчимы старшинскими ї заслуженнимы детми, произведеннимы гаразда прежде евω, вмещенъ в комплектъ, а оние старшини, заслуженные пред нимъ, Сребдолскимъ, остаются в последней обиде. За чемъ я, пока настояще обыженние старшини по заслугамъ214 в комплектъ вмещены не будут, а мнѣ и другимъ первенствω по215 достоинству пред Соболемъ отдано не будет, до техъ поръ списка подписат не долженъ. В подлиномъ тако: Сотникъ Елисей Лисаневичъ Августа 28 дня 1762 году /Сотникы/ (очевидно, мало бути опущено). Текст пошкоджено (відрізано частину аркуша). 211 Очевидно, мало бути: мне. 212 Другу “е“ виправлено з іншої літери. 213 Очевидно, мало бути: в обыду. 214 “мъ” наведено. 215 Наведено.

209

210

134


№ 56 1762, серпня 21. – Рапорт полкового хорунжого Ізюмського полку С. Адамова про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” Копия Поданъ августа 29 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию Репортъ В присланному ко мне сего августа 15 числа из оной полковой канцелярыи ωрдере велено для подписания годового единовременного списка явитца в полковой канцелярии, по котωрому ордеру я в полковой канцелярии и явился, гдѣ тотъ списокъ мнѣ обявленъ, в которомъ я усмотрелъ, чтω в нн̃ешнемъ году вновь пожалованной сотникъ Маркω Соболь написанъ в первенство и вмещенъ в комплектъ, а […]216 протчие достойнѣе и заслуженѣе его старшина, которые прежде его многимы годы пожалованы и служилы в Прускомъ походе сотничимы чынами, поставлены млажимы в крайнюю темъ сотникамъ обыду; да вновь же пожалованной сотникъ Петръ Сребдолской, которой, какъ в томъ списку значитъ, из архиерейских служителей, нѣгде не служащей, вмещен же в комплектъ, а другие многие годы служащие и прежде егω пожалованние сотники остаютца за комплектомъ в крайнюю имъ обиду; за каковими обстоятелстви и ωного списка, дабы многие старшины напрасно не оставались в обиде, подписать нельзя. В подлинномъ такω: Полковой хорунжей Степанъ Адамовъ Августа 21 дня 1762 году №-м 2494

// 109

№ 57 1762, серпня 21. – Рапорт сотника Ізюмського полку Л. Совенкова про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” №-м 2495 От сотника Совенкова

Поданъ августа 28 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярию

Копия

Репортъ За силу полученногω мною сего августа 15 числа из оной полковой канцелярыи ордера для подписания повелѣваемогω в силѣ генералѣтетских предложений о старшинах за сей [1]762 год единовременного годовогω списка я в Изюмъ прибылъ и в той полковой канцелярыи явился, которой списокъ мне для подписки обявленъ, гдѣ усмотрено мною, что произведенные в нн̃ешнемъ году в сотникы ис подпрапорних – Марко Соболь да из архиерейских служекъ – Петръ Сребдолской вмещены в комплектъ, а я, какъ произведенной еще прошедшаго [1]758 году апреля 28 дня его высокопревосходителствомъ гп̃дном генерал-θелтмаршаломъ, сенаторомъ и ковалером Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ (хотя по ордеру его высокопревосходителства тогда жъ велено меня в комплектъ вместит)217, в крайнюю мне 216 217

“а” повторено. Дужки в тексті.

135

// 109 зв.


обыду остаюсь сверхъ комплекту, в которой причиненной мне от ныхъ, вновь произведенних сотниковъ Соболя и Сребдолского, крайней обиде по перемене меня от нынешней полторисотной состоящей при Изюме и Тору218 камандырации219 гдѣ надлежитъ по команде быть челомъ буду, и за темъ мне показаного единовременного списка подписать не можно. Августа 21 дня 1762 году. В подлинномъ тако: Сотникъ Лукянъ Совенковъ № 58 1762, вересня 2. – Рапорт сотника Ізюмського полку А. Сумця про обставини, які завадили підписати “Щорічний список” // 110

№-м 2496

Копия

Поданъ сентября 2 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярїю Репортъ В силѣ насланного из оной полковой канцелярии ордера для подписания годового единовременного Изюмского полку о старшинах и протчыхъ чинахъ на нн̃ешней [1]762 год списка сегω чысла во оной же канцелярыи явился и оной список выслушал, усмотрелъ, что в нн̃ешнемъ году произведенъ в сотники Марко Собол и в комплектъ умещенъ, но, сверхъ того, и первенство происками своими неправилно сискал; такожъ Петръ Сребдолской из неслужащих людей, поповской сн̃ъ, бивший в служках архиерейских, не имѣя от полку, какъ Государственной военной коллегиы указы и генералѣтетские ордеры повелеваютъ, атесътата происками своимы сискал220 сотничей чинъ и в комплектъ же вмещенъ; о коихъ Соболя – за первенство и оного Сребдолского – за умещение в комплектъ оказалась многим старшинамъ, но и мнѣ, немалая обыда, и за тем мнѣ оного списка подписат не следуетъ. В подлинномъ тако: Сотникъ Андрей Сумецъ Сентября 2 дня 1762 году № 59 1762, вересня 2. – Рапорт сотника Ізюмського полку П. Жукова про обставини, які завадили підписати “Щорічний список”

// 110 зв.

Копия Поданъ сентября 2 дня 1762 году В Ызюмскую полковую канцелярїю Репортъ Прошедшаго августа 31 числа в прибытие мое во исполнение повелений под город Изюмъ в компаментъ во время бытности в полковой канцеляриї обявленъ был годовой единовременной Изюмскогω полку о старшинах и подпрапорных на нн̃ешней [1]762 годъ для подписания с протчимы Изюмского полку старшинамы списокъ, с каторого я усмотрет могъ, что вновь произведенние Марко Собол да из неслужащих №-м 2497

“р” виправлено з іншої літери. “ы” наведено. 220 Далі витерто “в”. 218 219

136


поповских детей Петръ Сребъдолской без данного ену[!]221 от Изюмского полку от полъкових и сотенних старшинъ атестата в сотники в том же списку в крайнюю мою и других моих братьевъ обыду вмещены в комплектъ, почему нн̃е предписанного списка, яко я произведенъ в прошломъ [1]759 году в сотникы и по нн̃е в комплектъ не вмещенъ, подписат не следственно. Сентября 2 дня 1762 году. В подлинном тако: Сотникъ Петръ Жуковъ № 60 1762. – Екстракт Ізюмської полкової канцелярії про сотників Ізюмського полку, які мають бути в комплекті полку й понад комплект Эξтрактъ, учиненной в Ызюмской полковой канцелярии за силу от команди повѣления в нижеслѣдующих обстоятелствах. 1762 году октября 28 дня До установления о посилки всех слободских […]222, в том числе ї Изюмского, полковъ о полковниках, полкових ї сотенних старшинах и подпрапорних единовременних погодно списковъ порядка сотники счисляемї были в комплекте по старшинству со вступленїя в настоящия чини, а моложе оставалис в сверхъкомплектних. Въ [1]757 году июля 31 дня при ордерѣ ево свѣтлости гп̃дна генерал-лейтнанта князя Константина Антиоховича Кантемира, коим ї оние единовременние списки для порядочного в слободских полках в чини произвождения присилат велено, приложени с присланних к его свѣтлостї от его высокографского сиятелства гп̃дна генерала-аншефа, кой нн̃ѣ генерал-фелтмаршал, и ковалера Петра Семеновича Салтикова, а к нему – от его высокопревосходытелства гп̃дна генерала-фелтъмаршала, сенатора и ковалера Алеξандръ Борисовича Бутурлина с указу Государственной военной колегии с эξтракта, коимї повелено в слободских полках в старшини и в протчие чины произвождение чинит его высокопревосходителству, копии, а каким образом оние списки присилать – θорми, їс коих в одной форме между протчим во окончании изображено писат адин за аднимъ по нумеру, противъ того есауловъ старшаго и младшаго, и протчих старшин, тож ї подпрапорних, о каждом звании особливимы номерамї разбырая по старшинству. Почему при учинениї въ [1]758 году оного списка и показани сотники на прописаннимъ порядке по старшинству, кромѣ что сверхъ комплекта Алеξандръ223 Двыгубской да на ваканции переведенной в Острогожской полкъ Їванъ Москаленковъ. В комплекте щислялис: Їван Богуславский Тїмофей Тертичниковъ Грыгорий Ївановъ син Двигубский Федоръ Самборский Андрей Кувѣчинский Герасим Тїмошенковъ Степан Кишѣнский Елисей Лисаневичъ Семенъ Кишѣнский Кирило Лихопекинъ Григорий Капустянский Василий Богуславский224 Григорий Михайловъ син Двигубский Андрей Сумецъ да правящий сотенною командою прапорщикъ Їванъ Моренковъ, їс коих за отправлениемъ оного списка Грыгорий Ївановъ син Двигубский и Кирило Лихопекинъ померли, а Степан Кышѣнский атестован в отставку, аднакъ счислялся в комплекте по нинешней год. Описка: ему. Далі у тексті “/полковъ/” (очевидно, мало бути опущено). 223 “ъ” виправлено з “а”. 224 Тут і нижче збережено оригінальне розміщення прізвищ. 221 222

137

// 111

// 111 зв.


// 112

// 112 зв.

// 113

[1]759 году їюля 18 дня насланним в ту полковую канцелярию от его свѣтлостї ордером между протчимъ велено по разобранию ево свѣтлостїю с остающих в Ызюмском полку сверхъкомплектних и вновь произведенних сотниковъ старшинства счислят сверхъкомплекнимї: Григория Михайлова сина Двигубского Якова Донца-Захаржевского Семена Капустянского Лукяна Совенкова Алеξея Быстрицкого ї Петра Жукова. Ї чтоб ония, оставшиес за комплектомъ, при первобудущемъ произвождениї помещени былї, для того на имѣющие тогда в полку полковые старшинские ваканции ежели їз сотниковъ удостоены будутъ, то за темъ и другими убилими на остающие порочжими сотничимя225 места ко вмещению в опредѣленное время представит тех оставшїхся за комплектом, а доколе оние помѣщени не будутъ, до тех поръ других чиновъ никого не атестовать и к произвождению не представлять, дабы оние сверхъкомплектние за невмещениемъ проживать без службы праздно и тем у служащих действително старшинства отнѣмать не могли. Буде же до того и когда кому ис подпрапорних и других чиновъ в сотникы атестати ї учинены, оние отобравъ, содержать при полкових канцеляриях, пока за вмещением сверхъкомплектних всех сотников порожие места для них очистится могутъ. А иногда, ежели оние атестаты по старшинству и достоинству учинени, представить їх к произвождению ї впред полковому камандыру накрепко того смотреть, чтоб в полкъ сверх положенного по штату числа какъ полкових старшин, такъ ωсобливо сотниковъ не противъ положенного числа козаковъ, тоесть чтоб при каждом сте не болѣе двух, содержано и к произвождению їзлишних представлено не было. Ї по тому его свѣтлости повелѣнїю за причислениемъ вместо показаннихъ убылих двух сотников ис произведенних в Пруским походе – Алеξандра Двигубского да Дмитрия Купчинова – обявленние Григорий Двигубской с протчимї сверхъ комплекта при сочинениї за оной годъ списка ї показанї, кромѣ что їз оних камандовавъшїй тогда Изюмским полкомъ полковникъ Милорадовичъ приписал в комплектъ Семена Капустянского, а з оного вместо его їсключил в сверхъкомплектъние Андрея Сумца. На каковом порядке оние сотникї даже до нинешнего году в списках, комплектние и сверхъ комплекта состоящие, исчисляемї били, кромѣ что в [1]761 году з сверхъ комплекта Захаржевской переведенъ по-прежнему в Сумской полкъ да Григорий Двигубский умре, а в то место прибил вновь произведенной Иулиянъ Быковский. А в указѣ ея императорскаго величества226 из Государственной военной коллегиї [1]758 ноября от 28, а по учиненному в полковой канцелярии – [1]759 годов генваря 12 числъ между протчим велено написанним в том указѣ слободских полков отставним ї произведенним покойнымъ гп̃дом генерал-θелтмаршалом ї ковалером Степаном Федоровичемъ Апраξиним в Пруском походѣ полковим старшинам ї сотникам, в коем числе ї вишеобявленние полка Їзюмского Алеξандръ Двїгубской, Дмитрий Купъчиновъ да Семен Капустянский, означени бить в тех чинах, и отставних їс полковъ виключить, а произведенних на их места причислить ї какъ отставних, такъ и произведенних в тех чинах счислять с того временї, какъ они отставку и чини получили. Да въ [1]761 году апреля 18 дня в присланной при ордере гп̃дна брегадира Банческула [...]227 полученной ним от его свѣтлости, а его свѣтлостию – от командующаго до сего Украинским корпусом гп̃дна генерала-аншефа и ковалера Петра Ївановича Стрешнева с указу Государственной военной коллегии, послѣдовавшего оного ж году генваря от 16, копии между протчимъ въ 4-м пункте написано: ежели какия чини при слободских полках сверхъ комплекта состоят, то оних по их званиям на будущия ваканцыи по старшинству поместить, смотря при томъ накрепко, дабы младший прежде старшего помещенъ не был, и в том никто б обид и впред прошения їмет не могъ. Не виключено “сотничимї”. “ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 227 У тексті так: “/в полученной/ при ордере/” (очевидно, мало бути опущено).

225 226

138


В нинешнем году присланними о вновь произведеннихъ сотниках Марку Соболю да Петру Сребдолскому от каманды ордерамї за силу такова ж повелѣнїя главнокамандующаго генералѣтета предложено: ω Соболѣ, что он произведен в сотнїки и пред младше до сего произведеннїми дано ему, Соболю, старшинство, а пред кем именно, того в том ордере не изъяснено ї велено его в комплектъ вместить; а Сребдолскому, что и он произведенъ же в сотники, ї велено его, Сребдолского, на ваканцию умершаго сотника Григорыя Двїгубского в комплектъ причислить; тожъ исчисляющихся до сего сверхъ комплекту сотников на ваканциях в комплектъ причислит же, а сверхъ комплекту не счислять и, сверхъ того, сотниковъ Тертичникова и Кишѣнского, что они состоят под следствием и от команди отрешенї, как-де ї по спискам показиваютца, ис комплекта виключить ї счислять сверхъ комплекту, а егда-де по следствию виновними не окажутца, тогда по усмотрению их способности либо по-прежнему к сотням определени будутъ, или к отставке в надлежащее место отправлени быть имеютъ. По которому повелѣнию оние Соболь и Сребдолской на прописанном основании и в списках комплектними означени, из них Соболю стариншинство[!]228 пред нижеозначенними в том списке моложе его, Соболя, вступлением в службу сотниками дано. За отправлением же оних, нинешнего году, единовременних списковъ двумя насланнимї от его свѣтлости в полковую канцелярию ордерами велено ж: первым (сентября 9 числа) – переведенного с Острогожского в Изюмской полкъ сотника Андриана Подколзина причислит въ Ызюмском полку в комплектъ; вторым (августа 31 числа) – по содержанию Государственной военной коллегии указу, послѣдовавшего сего году їюля от 16, коим-де повелено в Острогожским полку состоящих сверхъ указного комплекта сотников вместить в комплектъ в те места, кои по представлению Острогожского полку полковника Тевяшова для нихъ назначени, затем же щислять сверхкомплектнїмї сотниковъ – под следствием находящагос Канѣвецкого да к отставке представленного, коего место заступилъ уже сотникъ Урсуль, Тушъкановского; а яко же в Изюмском полку нинѣ сверхъкомплектних сотниковъ состоит шесть чл̃вкъ, но всель оние такъ, какъ Жуковъ, при командах, неизвестно, для того б к отставке представленного сотника Степана Кишѣнского с комплекта исключить, а вместо ево нинѣ при командѣ Мохчанской229 находящагос сотника Петра Жукова и протчих того полку сверхъкомплектних сотниковъ, кои при тех камандах состоятъ, где ї пред ними были таковые сотники, которые не по следствию, нинѣ с полковником Краснокутским производъному, от командъ отрѣшенї, по другим случаям убыли, всехъ в комплектъ вместить, а затем почитать сверхъкомплектними тех, кои на места по следствию с полковником Краснокутским отрешенних определени, равно и сотника Степана Кишѣнского, пока отставку получит, означиват їщущим оной; о чемде от его свѣтлости к его высокопревосходителству гп̃дну генерал-аншефу, ковалеру и Киевскому генералу-губернатору Ївану Федоровичу Глебову представлено. Їзюмского ж полку сотники находятца под следствїемъ: нине счисляющийся, какъ ї више значитъ230, по231 ордеру от команди сверхъ комплекта савинской – Тимофей Тертичниковъ да счисляющиеся в комплекте двурѣчанский – Андрей Кувѣчинский, каменский – Герасим Тїмошенков, сватолуцкий – Семен Кишѣнский. Оними камандамї правятъ сотникы: Савинскою – сверхъкомплектний Иулиян Быковский, Двуречанскою – вмещенной в комплектъ Петръ Сребдолской, Каменскою – переведенной з Острогожского полку Андриан Подколзин, при Сватолуцкой же у правления находытца подпрапорной Їванъ Лещенковъ. И понеже, какъ више значит, что адинъ толко комплектной сотникъ – при томъ местечке, где сотникъ под слѣдствиемъ состоит, то хотя во исполнение оного его свѣтлостї ордера и исключит с комплекта означенного сотника Сребдолского, точию и Жукову в комплекте бить не слѣдственно, ибо старшие его могутъ остатца за комплектом; особливо232 же и вишепрописанние233 Государственной военной коллегиї [1]761 году генваря от 16 указом, какъ ї више значитъ, Описка: старшинство. Тобто Мохначанской. 230 Дописано над рядком. 231 “п” випралено з іншої літери. 232 Першу “о” правлено. 233 Очевидно, мало бути: вишепрописаннымъ. 228 229

139

// 113 зв.

// 114

// 114 зв.


// 115

// 115 зв.

// 116

повелѣваетца на будущия ваканцыи по старшинству поместить, смотря при томъ накрепко, дабы младшей прежде старшего помещенъ не бил и в томъ никто б обыды ї впред прошения їмет не могъ, к тому ж и о состоящих под следствиями старшинах определением камандующаго до сего Украинскимъ корпусом гп̃дна генерала-аншефа и ковалера Петра Ївановича Стрешнева до окончания и разсмотрения оних следственних делъ, хотя їмъ каманды и не препоручено, но на место их к произвождению атестовать никого не велено. Да в указѣ его їмператорскаго величества блаженный и вечной славы достойныя памяти государя234 їмператора235 Петра Второго 1728 году февраля 26 дня написано: его їмператорскою[!]236 величества237 действителним тайним советникам, которие присудствуютъ в Верховним Тайном Совѣтѣ, темъ пред полними генералами їмеет[!]238 первенство по жизнь свою, а протчим действителним тайним советникам239 їмет место к пресѣданию с генерали240 польними по старшинству, також ї всем какъ воинским сухопутним и морским, такъ штатским и придворним чинам, кто с кемъ в адномъ класѣ обрѣтаютца, тем между собою места ї предсѣдание241 їмѣть по примеру других государствъ по старшинству со времяни вступления каждого в чинъ, ї о томъ публиковать, дабы все верные242 подданние, обрѣтающиес в службѣ его величества, о томъ ведали и поступалї по оному указу (дан в Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ). Ї в сходство прописанних Государственной военной коллегиї указовъ и генералѣтетских повѣлений, а особливо оного его їмператорскагω величества243 указов, к тому ж, какъ-то оно ї до установления еще единовременних списковъ бывало, по мнению Їзюмской полковой канцелярии, следственно быт Изюмского полку сотникам в комплекте по старшинству вступления в настоящей чин, в коемъ числѣ адин толко їмѣет быт состоящий при правлении Каменской команды, которой сотникъ отрешен и состоитъ под слѣдствием, Подколзинъ, а протчие оставатца їмѣютъ за комплектом, а кто їменно и когда в службу вступил, и в настоящемъ чинѣ состоятъ, ї какимы местами камандуютъ, явъствуетъ подъ симъ. В комплекте состоят должны Время вступления в службу 1. Тимафей Тертичниковъ [1]710 году марта зъ 10 числа

В настоящемъ чинѣ [1]730 году августа зъ 18 числа

2. Андрей Кувѣчинский

[1]724 году генваря зъ 1 числа

[1]737 году марта зъ 23 числа

3. Федор Самборский

[1]712 году июля зъ 24 числа

[1]737 году апреля съ 11 числа

“я” виправлено з “ынї”. Від слів “его їмператорскаго...” написано більшими літерами. 236 Так у тексті, їмператорскаго. 237 “его їмператорскою величества” написано більшими літерами. 238 Описка: їметь. 239 “а” виправлено з іншої літери. 240 Так у тексті. 241 пресѣдание. 242 Уписано меншими літерами. 243 “его їмператорскагω величества” написано більшими літерами.

234 235

140

Камандуетъ местамї Камандовал местечьком Савинцамї и нн̃ѣ состоит под следствием ї в отрешении от каманды. Камандовал местечком Двурѣчною, Олховаткою и Козинкою, нинѣ состоит под слѣдствиемъ и в отрешении от команды. Камандует местечком Цариборисовом и Радковкою.


4. Герасим Тїмошенковъ

[1]729 году генваря съ 1 числа

[1]740 году ноября зъ 7 числа

5. Елисей Лисаневичъ 6. Андриян Подколзинъ

[1]739 году марта зъ 3 числа [1]728 году генваря зъ 10 числа

[1]741 году генваря зъ 18 числа [1]746 году октября съ 1 числа

7. Семен Кишѣнский

[1]741 году февраля зъ 19 числа

[1]748 году сентября зъ 12 числа

8. Георгий Капустянский

[1]741 году марта зъ 21 числа

[1]752 году майя съ 13 числа

9. Їван[!]245 Богуславский

[1]739 году генваря зъ 10 числа

[1]752 году сентября съ 24 [?]246 числа

10. Алеξандръ Двигубской

[1]739 году апреля съ 15 числа

[1]757 году марта зъ 9 числа

11. Дмитрий Купчиновъ

[1]738 году генваря зъ 10 числа

[1]757 году їюня зъ 26 числа

12. Семен Капустянский 13. Андрей Сумецъ 14. Правящий сотенною камандою прапорщикъ Їванъ Моренковъ

[1]751 году зъ 15 числа248 [1]733 году зъ 8 числа [1]737 году марта зъ 30249 числа

[1]757 году сентября зъ 22 числа [1]757 году декабря зъ 31 числа В прапорничемъ чину – [1]740 году генваря зъ 19, а при нинешней должности – [1]753 году марта съ 24 числа

[1]726 году майя зъ 16 числа

[1]740 году ноября зъ 10 числа

Сверхъ комплекта 1. Степанъ Кишѣнской

Камандовал местечком Каменкою244, селамї Тополямї и Двулучную и Волуйскою командою, нинѣ состоит под следствием ї в отрѣшениї от команды. Каманъдуетъ местечком Болаклиею. Камандует за отрѣшенним состоящаго под следствием сотника Тимошенкова Каменскою командою. Камандовал местечкомъ Сватовою Лучкою, селамы Кабанемъ ї Моховаткою, нинѣ состоит под следствїем ї в отрѣшениї от команды. Камандует в местечке Печенегах половинною комадою. Камандуетъ месътечкамы Лиманом и Бишкѣнем. Камандует местечком Генеевкою и селомъ Шелудковкою247. Камандуетъ городом Изюмом, селамї Левковкою, Спеваковкою и Спеваковскими заводами. Камандуетъ местечком Ямполем. Камандуетъ местечком Андреевъкою. Камандуетъ в местечке Печенегах половинною командою.

Камандовалъ местечком Мохначем и Малиновою, а въ [1]758 году по поданной от него челобитной представленъ к отставки, токмо указу не получено.

“м” виправлено з іншої літери. Нижче, а також в “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 40): “Василїй”. 246 Другу цифру прочитано неточно; в “Іменному списку” (І) (Там само): “сентября 2 числа”. 247 “Генеевкою и селомъ Шелудковкою” написано на місці витертого. 248 Тут і нижче так у тексті. 249 Першу цифру правлено. 244 245

141

// 116 зв.

// 117


// 117 зв.

2. Лукиянъ Совенковъ

[1]739 году генваря зъ 1 числа

[1]758 году априля250 зъ 28 числа

3. Алеξѣй Бистрицкий

[1]739 году марта зъ 9 числа

[1]759 году марта зъ 22251 числа

4. Петръ Жуковъ

[1]751 году генваря зъ 30 числа

[1]759 году марта зъ 22 числа

5. Иулиян Быковский

[1]755 году октября зъ 5 числа

[1]761 году февраля зъ 23 числа

6. Марко Соболь

[1]735 году сентября зъ 8 числа

[1]762 году майя зъ 25 числа

7. Петръ Сребдолский

[1]745 году сентября съ 24 числа

[1]762 году марта зъ 28 числа

Аднака оное все прописанное више предается на разъсмотрение главной каманды. В подлинним тако: Полковой обозний Василий Боярский Полковой судья Семен Любашевский Полковой писарь Яковъ Таранухинъ Канцелярист Андрей Сумецъ.

Камандует местечком Торомъ, Мояками и селом Райгородским. Камандует местечками Гороховаткою ї Сенковим. Камандуетъ за представлением к отставки сотника Степана Кишѣнъского местечками Моххначем252 ї Малиновою. Камандует за отрѣшением состоящаго под следствием сотника Терътичникова местечкомъ Савинцами. Камандуетъ местечкомъ Купенкою ї селом Пристенем. Камандуетъ за отрѣшениемъ состоящаго под следствием сотника Кувѣчинского Двурѣчанскою командою.

№ 61 1762. – Список про понадкомплектного канцеляриста Ізюмського полку П. Аврамова, атестованого до відставки // 149 №ом

Звание чина

Так у тексті. Дату правлено. 252 Описка: Мохначем. 250 251

142

Їз Изюмской полковой канцеляриї о состоящемъ в Ызюмскомъ полку сверхъ комплекта канцеляристе к получению отставки списокъ 1762 году Сколко Время вступления в службу Кто гдѣ в походах Под судом и в За какымы болѣзнми, старостию ї от роду штрафах на баталиях и другими случаї быть не способенъ лет годы мц̃ы числа акцияхъ бивалъ По свѣдителству городового полкових и сотенних лекаря старшин

По отставке жить желаетъ


1.

Канцеляристъ 24 Петръ Аврамовъ

[1]757

сентября

Сотникъ Петръ Жуковъ Сотникъ Алеξандръ Двигубский Сотникъ Елисей Лисаневичъ Сотнїкъ Андрей Сумецъ Сотникъ Алеξѣй Быстрицкий Сотникъ Θедор Смоковской Полковой писар Яков Таранухинъ Капитан Павнатъ Ямандї253 Полковой судя Семен Любашевский Полковой обозний Василий Боярский254

28

Не находился. В походах на баталиях и акциях не бивал, а находился зъ [1]757 по нинешней год при Походной камандующаго слободскими полками гд̃на генералалейтнанта кн̃зя Кантемира канцеляриї добропорядочно.

За неимениемъ в Изюмскомъ полку городового лекара не учинено.

За приключившеюсь в голове и в грудях болезнию и за нагризом на правой руке сустава более службы продолжать не может, а за добропорядочную и безпорочную его службу пры отставке к повышению достоїнъ.

Жителство имет желает Изюмского полку в местечке Генеевке, где и нине живетъ.

// 149 зв.

№ 62 1763, лютого 18. – Опис cписків старшини, підпрапорних і канцеляристів слобідських полків та супровідної документації до них за 1762 р., які надійшли до Бригадної канцелярії Ωпись: которыхъ годовъ, мц̃ей и числъ ωт нижеписанныхъ полковъ ω полковникахъ, полковихъ и сотенных старшинахъ и протчихъ чынахъ на [1]762 годъ единовременныя списки, и при оныхъ ведомости, и другия обстояльства получены и посилаютца – значитъ ниже. Θевраля 18 дня 1763 году255 Ωт Сумского пωлку [1]762 году ноября 12 первоначально получены, но по оказавшимся некоторымъ несходствам по обратной ко Так у тексті. Особисті підписи. 255 “θевраля 18 дня 1763 году” написано почерком полковника Харківського полку Михайла Боярського. 253 254

143

// 123


// 123 зв.

// 124

исъправлению отсилке в полкъ вторично присланы декабря 18 числа, токмо и затемъ по недополнениямъ за отсїлкою же в полкъ получени мною генваря 3 дня 1763 году256: – списокъ257 полковнику, полковой и сотенной старшине, подпрапорнымъ и канцеляристам, в комплекте состоящим; – списокъ сверхъкомплектним старшинамъ; – ведомость, кто за чемъ техъ списковъ не подписали; – ведомость убылимъ и пременнымъ чинам после отправленныхъ въ [1]761-м году единовременных списковъ. Отъ Ахтырского полку получены ноября 11 д [1]762 году: – состоящимъ в комплекте: ● списокъ полковнику, полковой и сотенной старшине, ● списокъ канцеляристам, ● списокъ подпрапорнимъ; – списокъ сверхъкомплектним полковим и сотенным старшинамъ; – ведомость прибылим, убылим и перемененним после отправленныхъ за [1]761 гωд единовременнихе списковъ чынамъ. Ωт Харковского пωлку первоначалнω получены [1]763 году генваря 13, но по некоторим несходствам и недополненыямъ по отсилке обратно ко исправленыю в полкъ вторично присланы θевраля 5 числа: – списокъ полковнику, полковой и сотенной старшине, подпрапорним и канцелярским служителям, в комплекте состоящим; – списокъ сверхъкомплектним сотникам; – ведомость атестованним въ [1]759-м году к произвождению в чыни; – списокъ подпрапорнимъ, к отставке представленнымъ въ [1]760 и [1]761-м годехъ; – ведомость убылимъ против отправленного въ [1]761-м году единовременного списка чинамъ; – ведомость, за чемъ кто списковъ при первой присилке не подписалы; – репорти от полковыхъ абозного Ковалевского, есаула Ивана Земборского, ротмистра Ивана Нестерева, писаря Ивана Романовского, сотниковъ Константина Протопопова, Якова Кветки и Константина Ковалевского о неподписаниї имы техъ списковъ за прописанними обстоятелствы; – с репорта Харковской канъцелярии копия со вторичною присилкою по исправлениї объявленных списковъ, в котором значитца, кто еще за чемъ внутрь состоящия в отлучке старшина списковъ не подписали ж. От Изюмского полку первоначално присланы были [1]762 году сентября 8 дня к гп̃дну брегадиру Банческулу, но по оказавшимся в не в258 сходствω с обстоятелствам259 по отсилке обратно к подлежащему изъяснению в полкъ присланныя на имя полковника Куликовского по порученыи мне бригадного правления мною октября 5 числъ получены, и по тому ж по неизъяснению повеленного в полкъ обратно отосланы были, и мною ноября 7 получены: – списокъ полковнику, полковой и сотенной старшине, подпрапорним и канцеляристам, в комплекте состоящим; – списокъ сверхъкомплектним полковим и сотенным старшинамъ; – списокъ отставному капитану Емандии; Від слів “...токмо и затемъ” до “...3 дня 1763 году” написано почерком полковника Харківського полку Михайла Боярського. Тут і нижче зберігаються оригінальні особливості розміщення тексту. 257 Далі затерто “ω”. 258 Так у тексті, тобто не в сходствω. 259 Очевидно, мало бути обстоятелствами.

256

144


– списокъ убылимъ после отправленного [1]761-м году единовременногое списка разнымъ чинамъ; – репорти полкового хорунжего Степана Адамова, прапорщика Ивана Моренкова, сотниковъ Георгия Захарашевича-Капустянского, Василия Богуславского, Алѣξея Бистрицкого, Семена Капустянского, Елисея Лисаневича, Лукяна Совенкова, Андрея Сумца и Петра Жукова о неподписании имы, причитая себѣ вмещение новωпроизведенныхъ сотниковъ Соболя да Сребдолского в комплектъ за обыду, означенных списковъ; – дωношеные Изюмской полковой канцеляриї на имя гп̃дна брегадира Банческула с посилкою первоначално техъ списковъ и о протчемъ в оригинале; – с репорта той же канцелярыи на имя мое с присилкою оныхъ списковъ копия. Ωтт260 Острогожского полку получены [1]762 году сентября 24 числа: – списокъ полковнику, полковой и сотенной старшине, подпрапорним и канцеляристам комплектнымъ; – списокъ сверхъкомплектным сотникам; – списокъ назначенному к отставке полковому есаулу Буткову с атестатом полковым; – списокъ атестованным на порозжие ваканцыи к произвождению полковым старшинам и при оном полковых писарей Тимошенковых в полковие есаули и подпрапорного Лебединского в хорунжия два атестата; – списокъ полковим и сотенним старшинам и подпрапорнимъ, отставленнымъ после отправленных въ [1]761-м году единовременных списковъ от службы; – списокъ прибылим после отправленных въ [1]761-м году единовременных списковъ разним чинамъ; – два полковыя атестата назначенним к отставке подпрапорному Ивану Лофицкому и козаку Ивану Свѣтличному, кои у меня при спискахъ и по особливымъ предложеныямъ не явились261; – с репорта на имя гп̃дна брегадира Банческула с присилкою техъ списковъ копия, в котором значатца и другие обстоятелства. Полковник Михайло Боярский262 Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 1817 “Бригадна канцелярія слобідських полків”.  – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 19–20 (оригінали), 21–25 зв. (копії), 27 (оригінал), 28 (копія), 29–31 зв. (оригінали), 34 (оригінал), 35–37 (оригінали), 38–50 зв. (копії), 51–51 зв. (оригінал), 52–52 зв. (копія), 56–57 зв. (копії), 60–71 зв. (копії), 72–73 зв. (оригінал), 75 (оригінал), 76–76 зв. (оригінал), 77–83 зв. (копії), 86–87 (оригінал), 89–89 зв. (оригінали), 90–90 зв. (оригінал), 91–103 зв. (копія), 104 (оригінал), 105 зв. (оригінал), 106–110 зв. (копії), 111–117 зв. (копія), 118 (оригінал), 123–124 зв. (оригінал), 149 (оригінал).

Описка: Ωт. Від слів “два полковия...” до “...не явились” закреслеєно. 262 Особистий підпис. 260 261

145

// 124 зв.


супровідна документація до “щорічного списку” сумського полку 1763 р. та “щорічний список” сумського полку 1764 р. з супровідною документацією № 63 1763, листопада 12. – Рапорт Сумської полкової канцелярії до бригадира М. В. Поскочина про надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів №-ом 284 Высокородному гп̃дну превосходителному гп̃дну генералъ-маеору Никите Васильевичу Поскочину Їз Сумской полковой канцелярии

// 30

Поданъ ноября 15 дня 1763 году1

Репортъ2 Во исполнение насланних ωт камандующаго генералѣтета в Сумскую полковую канцелярию предложений Сумского полку ω полковнику, полковой и сотенной старшине, подпрапорних и протчих нижних чинах единовременные, тож о сверхъкомплектных старшинах и о убылих чинах списки, такожъ ї поданные от разных чиновъ ωб отставке их прошений3, а о неспособностях лекарские свѣдетелства, и списокъ, ї сами оные, ищущие отставки – правящей младшего полкового есаула должность сотникъ Подолский, полковой писарь Косовцовъ, полковой хорунжей Митюрин, сотникъ фон Филерсъ, подпрапорной Санжаровский и канцеляристъ Буймеровъ, – и поданная от сотника Якова ДонцаЗахаржевского челобитная, и прочьеи4 при семъ к Вашему превосходителству посилаютца. Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимофей Красовский Полковой судїя Алеξѣй Савичъ Полковой писарь Петръ Горленский Ноября5 12 дня Канцеляристъ Григорїй Христенковъ 1763 году № 9526

Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа. Назву документа та число підготовки написано іншим чорнилом, ніж основний текст документа. 3 Очевидно, мало бути: прошения. 4 Від слів “...и подання” до “...челобитная” дописано на березі аркуша світлішим чорнилом, “и прочьеи” – ще іншим чорнилом. 5 Написано на місці витертого “октября”. 6 Написано чорнилом канцеляриста Григорія Христенкова. 1 2

146


№ 64 1763. – Список старшин Сумського полку, атестованих до відставки Списокъ, учиненной в Сумской полковой канцелярии: кто именно Сумского полку полковая ї сотенная старшина и протчие нижние чини за имевшимися в них болезнми в службе бити не способни – значитъ под симъ. [1]763 году №- Чини ї имена Сколко Время вступления в Грамоти Кто в Кто где в Кто где За какимї болезнмї и старостию ом от роду службу и писать какихъ походе на более в службе бит не способенъ жителство летъ имеетъ годи мц̃и числа умеютъ, штрафахъ баталиях и По свидетелству По осмотру иль и порокахъ акъцияхъ былъ лекарскому полковихъ кто не билъ или и сотенних умеетъ нѣтъ старшинъ 1 49 [1]733 марта 6 В должности Умеет. Не бивал. Билъ в походах Болезнь головная, Тож, что и по Жителство полкового во время од чего повсякъден лекарскому имеет младшего есаула Турецкой дѣлаются омроки, свидѣтелству Сумского сотникъ войни в Кодаке притом же в оказалось полку СудИванъ и в Устьживоте великая точнω. жанского Подолской Самаре под бол, которая уезду в днепровским дѣлается от селе Курипорогом и в приключившейся7 ловке. протчих разних ему в правом командирациях боку вихождения и посилкахъ. внутренних тѣлес, за которимї болезнми впред воинской служби продолжат не может. 2

7 8

Старшей 44 полковой писаръ Роман Косовцов

[1]733

апреля

12

Умеет.

Не бил.

Билъ при разних камисиях в камандирациях, посилках и у дѣлъ у исправления писменних дѣл8.

Головою болен, от чего и глазами мало видитъ, а особливо при светле, в правомъ боку затвержение печенки, и трясение в руках, и за темъ болѣе служби продолжат не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городѣ Сумах.

Очевидно, мало бути: приключившегося. Так у тексті.

147

// 37


3

// 37 зв.

Хорунжий Игънат Митюринъ

 Тобто: Хотѣна.  Тобто: Прегеле.

9

10

148

51

[1]729

майя

1

Умеет.

Не бивал.

Бил в походех Саратовском – на фарпостах над рекою Волгою, при зачатии Украинской линии у розъездов и карауловъ, при разъбитии Нагайской орди, при взяте городовъ Перекопа, Козлова, Бакцисарая, Очакова, Днѣстровском – на Ставунской баталии, при взяте Хотмѣна9, на Украинской линии, в Пруском – при реке Перегене10 и в разных по полку камандирацыях и посилкахъ.

Болезнь цинготная, от чего ноги безпрестанно пухнутъ и з синими пятнами, також у оних же болних ногах частая рожа приключаетца, и всемъ корпусомъ дряхлъ, за которою болезнию он, Митюрин, болѣе служби продолжать не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ Сумского полку в селе Ворожбе Сумской.


4

Сотникъ Кондратъ фон Филерсъ

39

[1]740

августа

8

Умеет.

Не бивал.

5

Подпрапорной Василий Санжаровской

58

[1]733

июня

20

Умеет.

Не бивал.

12

Канцеляристы Евстафий 54 Биковцов

[1]730

генваря

1

Умеет.

Не бивал.

Бил в походе Пруском и во многих камандирациях, посилках и у дѣл.

Болезнь животная, от которой часто так страждетъ, что толко смерт упователно, також и у ногах лом, от чего временами оные опухают, за которою болезнию более служби продолжат не может. Левая нога з Бил в походах сустава вибита, от Крымских, на чего временемъ Украинской пухнет да и за линии, в нуждою ходить Бахмуте, в Тору, в Изюме, может[!]11, в Барвенчиной притом же стар и дряхлъ, за Стенке и чемъ уже служби в многих камандирациях продолжать не можетъ. и посилках.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городѣ Сумах.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ Сумского полку в селе Ворожбе Сумской.

Болезнь ценготная, от чего в ногах лом з сѣними пятнами и зуби иние випали, а иние шатаютца, також теснота в рудях13 и застарелой кашел, за которими болѣзнми болѣе служби канцелярской продолжат не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городѣ Сумах.

Билъ в разних посилках и камандирациях и у делъ у исправления писменних делъ.

Очевидно, мало бути: не может. Далі список не пронумеровано. 13 Описка: грудях. 11

12

149

// 37 зв.


// 38 зв.

150

Семенъ Романенковъ

44

[1]736

генваря

13

Умеет.

Не бивал.

Бил по разним многим каммисиямъ и камандирациям у исправления писменних делъ.

Болезнъ ценготная, от чего в голове шум, а в ногах по костямъ лом непристанно и на тѣлѣ от ран многия по ногам знаки, за чемъ канцелярской служби более продолжат не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городѣ Сумах.

Федоръ Даниловъ

32

[1]748

августа

10

Умеет.

Не бивал.

Бил по разних камандирациях и посилках у исправления писменних делъ.

Головою болен, в руках и в ногах лом, тожъ и животом, от чего временемъ великие резь и колка бивают, за чемъ болѣе служби продолжать не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городѣ Сумах.

Андрей Буймеров

32

[1]749

сентября

12

Умеет.

Не бивал.

Бил в разних камандирациях и посилках у исправления писменних делъ.

Болезнь животная, от чего повсидни рвоти биваютъ, временемъ кривавие, и в ногахъ лом, и головою боленъ, от чего глазами мало видитъ, за чемъ болѣе служби продолжать не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ Сумского уезду в селе Луке.


Левъ Косовцовъ

29

[1]749

генваря

1

Умеет.

Не бивал.

Бил в разних камандирациях и посилках у исправления писменних делъ.

Животомъ боленъ, от чего и частия рвоти бивают, тѣснота в грудѣ, и временемъ и кровохаркание, и корпусомъ слаб, тожъ и с малолѣтства течение из ушей гною, и ушима мало слишитъ, сверхъ же того, на правой руке средней палецъ на суставе простреленъ, и за таковими его болезнми болѣе служби продолжать не можетъ.

Тож, что и по лекарскому свидѣтелству оказалось точнω.

Жителство имеетъ в городе Сумах.

Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимоθѣй Красовский Полковой судья Алеξѣй Савичъ Пωлковой асаулъ Андрей Кондратевъ Полковой писарь Петръ Горленскїй Сотникъ Їванъ Красовский Сотникъ Їванъ Куколь-Яснопольскїй Сотникъ Василий Богаевский Сотникъ Яковъ Канѣвцовъ Сотникъ Василий Кондратевъ Сотникъ Семенъ Савичъ Сотникъ Степанъ Селеховский Сотникъ Василий Ямполский Сотникъ Їванъ Масловъ Сотникъ Павелъ Штепинъ

// 39 зв.

151


Сотникъ Якав Донець-Захаржевской Сотникъ Петръ Куколь-Яснополский14 Сотникъ Їванъ Кондратевъ15 Сотникъ Герасим Власовский Сотникъ Тимофѣй Новомлинский16 № 65 1763, жовтня 24. – Список старшин і підпрапорних Сумського полку, атестованих на вищі уряди // 40

Сумского полку

Списокъ именной атестованнимъ слободского Сумского полку нижеписаннымъ чинам на порозжие ваканции к произвождению октября 2417 дня 1763 году Чины ї фамилиї Кто с которого году в службу вступилъ и какую продолжалъ От полку на какую именно ваканцию атестованъ По добропорядочной ево службе и исправносты Сотникъ Иванъ Кукол- Зъ [1]740 г марта 28, а въ нинешнем чину – зъ [1]745 годовъ апреля 7 числъ; былъ в походах Лифляндскомъ и в Прускомъ, и в тот же Сумской полкъ на место сотника Яснополский неоднократно для прикрития пограничных местъ по фарпостамъ на Ивана Подолского, кой правитъ должность линиї, в Бахмуте, в Тору, в Барвенчиной Стенки, и во многих разных младшего полкового эсаула, в младшие камандирацияхъ, посылках, и у делъ службу продолжалъ безпорочно. полковые есаулы. Младшей полковой Зъ [1]758 марта 11, а в нинешнемъ чине – зъ [1]761 генваря 23 числъ; По добропорядочной ево службе и исправносты писар Петр Горленский был в камандирациях, и посылках, и у исправления писменных в тот же Сумской полкъ на место старшего делъ при генералїтету, и службу продолжалъ безподозрително, а по полкового писаря Романа Косовцова в старшие наукамъ щисляется зъ [1]739 году в службѣ. полковие писарѣ. Канцеляристъ Зъ [1]746 году декабря 21, а в нинешнем чину – зъ [1]753 годов ноября По добропорядочной ево службе и исправносПетръ Лесевичъ 30 числъ; бил во многихъ от полку посылках и камандирациях ї в ты в тот же Сумской полкъ на место младшего Прускомъ походе. полкового писаря Петра Горленского в младшие полковие писарѣ. Сотникъ Василей Зъ [1]744 генваря 26, а в настоящем чине – зъ [1]748 годов августа 23 По добропорядочной ево службе и исправносты Кандратьевъ числъ; былъ в Їзюме на редутах, на Украинской линиї при фарпостах, в тот же Сумской полкъ на место полкового и во внутренных по полку посылках, и в Пруском походе службу про- хорунжего Игната Митюрина в полковие должал безпорочно. хорунжие.

// 40 зв.

Далі пропущено місце на два-три підписи. Далі пропущено місце на один підпис. 16 Особисті підписи. 17 Число написано світлішим чорнилом. 14 15

152


Подпрапорные Яков Бондаренков

Яков Кандратевъ Васылей Косовцов Їван Красовский

Зъ [1]741 году августа 9 числа; был неоднократно на Украинской линиї, в Барвенчиной Стенки, ї в протчих камандирациях, и в Прускомъ походе, и у делъ службу продолжалъ безпорочно. Зъ [1]742 году июля съ 15; был неоднократно на Украинской линиї, в Бахмуте, в Барвенчиной Стенки при фарпостах ї в протчих камандирациях, посылках и у делъ службу продолжалъ безпорочно. Зъ [1]752 году апреля зъ 9 числа; был неоднократно по фарпостам на Українской линиї, в Бахмуте, и во многих внутренных по полку посылках, и у разных дел службу продолжалъ безпорочно. Зъ [1]753 году майя съ 5 дня служил добропорядочно и впред продолжать службу по ево доброму состоянию надеженъ, и отец ево – полковой абозной Тимофѣй Красовский – в том же полку долговременно верно и безпорочно службу продолжаетъ.

По добропорядочной ево службе и исправности в тот же Сумской полкъ на место сотника Ивана Куколь-Яснополского в Белополскую сотню в сотники. По добропорядочной ево службе и исправносты в тот же Сумской полкъ на место сотника Кандрата фон Θилерса в Новоменскую сотню в сотники. По добропорядочной ево службе и исправносты в тот же Сумской полкъ на место сотника Василия Кандратева в Недригайловскую сотню в сотники. По добропорядочной ево службе и исправносты в тот же Сумской полкъ на место умершаго порутчика Павла Свѣтайлова в Лебединскую Вторую сотню в сотники.

Полковникъ Романъ Романовъ Полковой обозной Тимофей Красовскиї Полковой судя Алеξей Савичъ Полковой асаулъ Андрей Кандратевъ Полковой писарь Романъ Косовцовъ Порутчикъ Яковъ Переполкинъ Сотникъ Їванъ Красовский Сотникъ Василий Богаевский Сотникъ Яковъ Канѣвцовъ Сотникъ Їванъ Масловъ Сотникъ Степанъ Селеховский Сотникъ Василиї Ямполский Сотникъ Павелъ Штепинъ Сотникъ Яковъ Донецъ-Захаржевский Сотникъ Петръ Куколь-Яснополский Сотникъ Семенъ Савичъ Сотникъ Іванъ Кондратевъ Сотникъ Тимофей Стишевский Сотникъ Герасимъ Власовский Сотникъ Тимофей Новомлинский18 ЦДІАУК. – Ф. 1817 “Бригадна канцелярія слобідських полків”. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 30, 37–39 зв., 40–42 зв. (оригінали).

18

Особисті підписи.

153

// 41

// 42 зв.


№ 66 1764, жовтня 22. – Рапорт Сумської полкової канцелярії до бригадира В. І. Бринка про надсилання списку старшини, підпрапорних і канцеляристів // 7

№-ом 685 Поданъ октября 27 д 1764 году1 Высокородному гп̃дну превосходителному гп̃дну генералъ-маеору Вилиму Ивановичу Бринку Слободского Сумскогω полку ис полковой канцелярии Репортъ Во исполнение Вашего превосходителства ордера учиненние в Сумской полковой канцелярии о старшинах, подпрапорних, канцеляристах и протчих нижних чинах списки с лекарскими атестатами при семъ отправлени; а чтобъ назначенние к отставке въ [1]763-м году старшины и протчие чини, кромѣ хорунжего Митюрина, которой на посланное к нему предложение репортом представляетъ, чтω за болезнию ехать не можетъ, у Вашего превосходителства явилис, о томъ к нимъ ордерами предложено, сотникъ же Иван Подолской нн̃ѣ находится на Украинской линии, а атестати их в прошлом [1]763-м году при такових же списках отправлени к командовавшему слободскими полками гп̃дну генерал-майору Никитѣ Василевичу Поскочину; ї при том значащейся в приложенном при семъ спискѣ представленной к отставкѣ атаман Свѣтличной, какъ оной за многими от полковой канцелярии посилками в той канцелярии по отправлению ево с протчимы не явился, нн̃ѣ не отправлен, а какъ скоро другими посилными сисканъ будет, то с подлежащимъ атестатом к Вашему превосходителству в самой скорости прислан быть имеетъ. За полковника колежской ассесоръ Степанъ Савицкий В должности полкового суди порутчик Якав Оноθриев В должности полкового писаря канцеляристъ Їван Панамаревъ Ωктября 22 дня 1764 году Канцеляристъ Петръ Христенковъ2 №-ом 280-мъ № 67 1764, жовтня 29. – Рапорт Сумської полкової канцелярії до бригадира В. І. Бринка про відсилання до нього отамана Світличного №-ом 684 Высокородному гп̃дну превосходителному гп̃дну генерал-маеору Вилиму Ивановичу Бринку Їз Сумской полковой канцелярии Репортъ Пред симъ в силѣ Вашего превосходителства повеления назначенние к отставке при единовременних списках с лекарскими о болѣзняхъ

// 1

1 2

Написано почерком і чорнилом, відмінними від тих, якими виконано текст документа. Особисті підписи.

154


их свѣдителстви отправлени к Вашему превосходителству, в коемъ числе и Лебединской сотнѣ козачего атамана Светличногω, кой показан в тех же списках к отставке, отправить было подлежало; но что оной по двукратним в Лебединскую ратушь предложениям не прибыл, за темъ при отправлении тех списковъ и не отправлен. А нине онъ, атаманъ Светличной, в полковой канцелярии явился, и каковъ о болезнях ево учиненъ атестатъ, оной, тож и реченьной атаманъ Светличной при семъ к Вашему превосходителству посилаютца. За полковника колежской ассесоръ Степанъ Савицкїй В должности полкового суди порутчик Якав Оноθриев В должности полкового писаря канцеляристъ Григорѣй Христенковъ Ωктября 29 дня 1764 году Канцеляристъ Петръ Христенковъ3 №-ом 287-мъ № 68 1764, грудня 11. – Список старшини, підпрапорних і канцеляристів Сумського полку Списокъ слободского Сумского полку о полковникѣ, полк[овой и соте]нной4 старшинѣ, подпрапорних и канцеляристах: кто с которого [году], мц̃а и числа в службу вступилъ, и действително в настоящемъ чинѣ состоитъ, грамоти и писать умеютъ или не умеютъ, в штрафах были или не были, и к повишению достойни либо за чем не достойни – явствуетъ ниже. Сего декабря 11 числа 1764 году №ом

Чини и имена

1 2

Полковникъ Роман Романовъ 46 45 Судя Алеξандръ Парафѣевский Полковые есаули Старший Андрей 35 Кондратьевъ

3

Сколко от роду лет

Время Действително в настоящих чинах въступления в состоят сълужбу Годи, мц̃а и числа Годи, мц̃а и числа [1]730 марта 30 [1]729 генваря 9

[1]760 июля 26 [1]7565, а в компълектъ вмѣщен [1]760 апреля 16

[1]752 марта 17

[1]759 марта 22

Грамоти и писат умеютъ или не умеютъ Умеютъ.

Кто в каких штърафах и пороках бил Не бывали.

Кто к повишению достоинъ или за чем не достоинъ Хотя означенные полковые и сотенные старшини в прошлом [1]763-м году по отправленнымъ

Особисті підписи. Аркуш пошкоджено, тому в назві документа втрачено фрагменти тексту. 5 Так у тексті. 3 4

155

// 2


// 2 зв.

4

В должности полкового есаула сотникъ Иванъ Подолский

50

[1]733 марта 6

5

Ротмистръ Михайла ДонецъЗахаржевский Полковие писарѣ Старшей – Романъ Косовцовъ Младшей – Петръ Горленской

28

[1]752 июня 10

В сотничем чине – [1]738 ноября 4, а в [1]759 сентября 28 полковою и сотенною старшиною атестованъ в младшие асаули и при списке к произвождению по каманде представленъ, токмо о произвождениї в тотъ чинъ резолюциї не учинено, а к должности есаулской определенъ по ордеру камандовавшего слободскими полками гп̃дна генерал-лейтнанта князя Кантемира [1]760 году ноября 26. Умеютъ. [1]757 майя 30

45

[1]733 апреля 12

[1]757 марта 30

30

[1]758 марта 11

52

[1]729 майя 1

9

Полковой хорунжий Їгнатъ7 Митюрин Сотенные старшини Сотникы Иванъ Красовский

[1]751 генваря 23, в комплектъ вмещен по ордеру камандовавшего слободскими полками гп̃дна генералъ-маеора Никити Василевича Поскочина августа 21 [1]763 году. [1]747 сентября 18

47

[1]740 декабря 7

[1]741 июля 19

10 11 12

Иванъ Кукол-Яснопольский Кондратъ Θилерсъ Василий Богаевский

38 408 37

[1]745 апреля 7 [1]740 марта 28 [1]740 августа 8 [1]747 сентября 18 [1]746 октября 15 [1]747 сентября 18

6 7

8

“ея императорского величества” написано більшими літерами. Виправлено з “Иванъ”. 8 “0” виправлено з іншої цифри. 6 7

156

Не бывали.

единовременным спискам к повишению одобрены, но по имянному ея императорского величества6


9

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Θедоръ Алферовъ Яковъ Канѣвцовъ Василий Кондратевъ Семенъ Савичъ Петръ Апостолъ-Кигичъ Иванъ Масловъ Степанъ Селеховъский Василий Ямполский Павелъ Штепинъ Яковъ Донецъ-Захаржевский

40 40 37 33 37 47 37 37 38 25

[1]732 июля 9 [1]734 марта 5 [1]744 генваря 26 [1]749 июля 12 [1]743 окътября 6 [1]733 ноября 16 [1]752 θевраля 26 [1]747 марта 10 [1]747 марта 10 [1]752 июня 10

23 24 25

Петръ Кукол-Яснополский Иванъ Романовъ Иванъ Пустовойтовъ

32 43 30

[1]750 апреля 5 [1]741 майя10 11 [1]750 майя 5

26 27

Їванъ Кондратевъ Иванъ Варавкин

38 30

[1]758 ноября 28 [1]744 майя 5 [1]748 декабря 15 [1]759 марта 22

28 29

Тимофей Стишевский Герасимъ Власовский

33 27

[1]748 апреля 18 [1]748 июня 8

[1]747 сентября 18 [1]748 апреля 7 [1]748 августа 259 [1]753 апреля 17 [1]753 июня 30 [1]753 окътября 22 [1]754 декабря 5 [1]756 майя 30 [1]756 окътября 28 [1]757 майя 30, в компълектъ вмещенъ по ордеру камандующего слободскими полками гп̃дна полковника Боярского марта 10 дня [1]763 из сверхъкомплектних. [1]757 июля 18 [1]757 июля 18 [1]757 ноября 23

Умеютъ.

Не бывали.

указу, состоявшемуся того ж году декабря 31 дня, и во исполнение оного по генералѣтетским повелениям за найденние учрежденною о слободских

// 3

Умеютъ.

Не бывали.

полках Камисиею и по поданному от их извинению за разние неуказные расходы и сбори и за протчия непорядки от ихъ местъ отрешени, и за темъ о достоинстве предается на разсмотрение главной каманды.

// 3 зв.

[1]759 марта 22 [1]759 марта 22

“5” наведено темнішим чорнилом. Виправлено з “марта”.

10

157


// 4

30

Тимофей Новомлинский

35

31 32 33

Семенъ Кардашевъ Яковъ Подолский Порутчикъ Яковъ Перепелкин Капитанъ и полковой обозной Марко Кисловъ

30 26 51

1

// 4 зв.

47

[1]735 θевраля 11 Капитаномъ – [1]764 августа 31, а в обозние определенъ [1]764 октября 20.

Умеетъ.

Не бывал.

К произвождению достоїнъ.

53 40 33 40 27 33 20 55 23

[1]740 октября 16 С тех же годовъ, мц̃ей и числъ [1]741 августа 9 [1]742 июля 15 [1]751 генваря 19 [1]752 апреля 9 [1]752 июня 12 [1]753 майя 15 [1]753 майя 15 [1]753 окътября 15 [1]754 апреля 12 [1]754 июля[!]11 15 [1]750 марта 15 [1]755 марта 20

Умеютъ.

Не бывали.

В произвождение достойни.

Не умеетъ.

Не бывалъ.

Умеютъ.

Не бывали.

За неграмотствомъ достоїнства не показуется. К произвождению достойни.

10 11

Подпрапорние Θедор Яценковъ Яковъ Бондаренков Яковъ Кондратевъ Прокофѣй Гевличъ Василий Косовцовъ Θедор Романовъ Їванъ Красовский Θедор Донцовъ Яковъ Иванов син Кондратьевъ Григорий Глуховцовъ Иванъ Ивановъ

12

Козма Брахновъ

33

13 14

Тимофей Бобовников Кирило Степановъ

37 34

15 16

Иванъ Кукол-Яснополский Данило Парафѣевский

25 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[1]755 сентября 9 [1]759 декабря 21, в комплектъ вмещенъ по ордеру камандовавшего слободскими полками гп̃дна генералъ-маеора Никити Василевича Поскочина майя 25 [1]763 году з сверхъкомплектнихъ. [1]746 майя 23 [1]760 ноября 11 [1]760 ноября 11 [1]752 марта 17 [1]758 июля 23 Того ж году

25 17

[1]755 майя 12 [1]754 октября 12[!]13 [1]755 декабря 21 [1]755 декабря 21

Того ж12 [1]756 θевраля 3 [1]756 майя 12 [1]756 майя 12

У “Щорічному списку” полку 1762 р. (ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 23) та “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 28 зв.): 12 червня. Так у тексті. 13 У “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 23 зв.) та “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 28 зв.): 2 жовтня. 11

12

158


17

Того ж

Андрей Тимофеев сынъ Красовский Григорий Давидовъ

15

30 20

21 22 23

Матвей Заводовский Андрей Федоров сын Алферовъ Павелъ Кондратевъ Алеξей Надаржинский Антонъ Лифинъ

[1]756 сентября 30 [1]754 сентября 18 [1]753 июня[!]14 8 [1]754 генваря 21

32 20 23

[1]758 апреля 23 С того ж году, мц̃а и числъ [1]758 декабря 31 [1]759 марта 16

24 25 26 27 28

Антонъ Антонов Иванъ Иляшенковъ Василий Канѣвцовъ Иванъ Пустовойтовъ Данило Штепинъ

30 33 15 25

29 30

Василий Зайкинъ[!]15 Яковъ Калининъ

31 32 33 34

Їванъ Рубановъ Василий Давидовъ Андрей Кандратевъ Иванъ Степанов синъ Гевличъ Романъ Подолский Акимъ Кардашев Семенъ Жебуневъ Иванъ Θилерсъ Павелъ Романовъ Алеξей Романовъ

[1]754 декабря 17 [1]759 марта 17 [1]760 ноября 28 С тех же годовъ, мц̃ей и числъ [1]760 декабря 18 [1]761 марта 27 С тех же годовъ, мц̃ей и числъ [1]761 июня 1 [1]761 июня 1 [1]761 августа 20[!]16 [1]761 июля 9 [1]761 августа 20 [1]761 августа 20 [1]762 февраля 27

18 19 20

35 36 37 38 39 40

23

20 21 20 20 22 20 17 24 22 22 22 20 15

[1]756 окътября 9 [1]757 майя 2 [1]758 апреля 6

Не умеетъ.

Не бывалъ.

Умеютъ.

Не бывали.

За безграмотствомъ к производству не удостоївается. К произвождению достойни.

Умеютъ.

Не бывали.

К произвождению достойни.

// 5

[1]762 марта 2 [1]762 майя 3 [1]762 июня 12 [1]762 июня 18

{[1]762 августа 9

У “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 23 зв.) та “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 30): 8 липня. 15 У “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 24):“Заикинъ”; у “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 31): “Заикин”. 16 У “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 24) та “Іменному списку” (І) (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62. – Арк. 31): 14 червня. 14

159


// 5 зв.

41 42 43

Тит Подлесний Петръ Ключинский Маξимъ Санжаровской

19 27 23

44

35

1

Михайло Демяненко Канцеляристи Тимофей Крупников

2 3 4 5 6

Петръ Лесевычъ Григорий Христенковъ Иванъ Панамаревъ Трофимъ Нестеровъ Василий Надточеев

32 38 33 38 32

43

[1]762 августа 31 [1]763 генваря 10 [1]763 сентября 17 [1]764 генваря 14 [1]732 сентября 1[!]17 [1]746 декабря 21 [1]746 декабря 21 [1]749 генваря 27 [1]738 ноября 25 [1]748 в декабре мц̃е

[1]746 июня 17

Умеютъ.

[1]753 ноября 30 [1]757 августа 28 [1]757 июля 24 [1]756 декабря 20 [1]760 майя 24

Не бывали.

К произвождению достойни.

У подлѣнномъ тако: Капитанъ и полковой обозний Марко Кисловъ В должности полкових писарей канцеляристи Петръ Лесевичъ18 Иванъ Панамаревъ № 69 1764, грудня 11. – Список понадкомплектних старшин і канцеляристів Сумського полку // 6 №ом

17 18

У “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 24 зв.): “сентября с первих чиселъ”. У тексті фігурна дужка стосується двох прізвищ.

160

Копия

Списокъ о состоящихъ в Сумскомъ полъку сверхъкомплектныхъ старшинахъ и канцеляристахъ значитъ под симъ. Декабря 11 дня 1764 году Чини ї имена Грамоти Кто въ Кто к повишению достоинъ їли за чемъ не Сколко Время въступления Действительно и писат штрафахъ достоинъ от роду в сълужбу въ настоящихъ умеютъ и порокахъ лет чинахъ состоятъ былъ Годы, мц̃ы и числа Годи, мц̃ы и числа или не умеютъ


1 2

30 Полъковой судья Алеξѣй Савичъ Сотникъ 27 Романъ Кондратьевъ

[1]750 апреля 10

[1]761 августа 8

Умеетъ.

Не былъ.

[1]753 сентября 18

[1]762 октября 2

Умеет.

Не былъ.

25 26 25 27 20 25

[1]754 ноября 3 [1]749 февраля 19 [1]75122 [1]751 їюня 6 [1]760 сентября 30 [1]753 майя 12

[1]759 сентября 5 [1]760 августа 31 [1]76023 [1]751 генваря 2 [1]762 октября 12 [1]762 октября 12

Умеютъ.

Не бивали. Достойны.

20

[1]759 августа 15

[1]764 марта 26

26

[1]75224

[1]764 октября съ 5 Того жъ году, мц̃а и числа [1]764 ноября 2

8

Канцеляристы Данила Быковцовъ Петръ Христенковъ Иванъ Гордѣенковъ Маξимъ Дробной Иванъ Косовцовъ Никифор Светличной Дмитрей Ахременковъ Їванъ Копейченковъ

9

Їванъ Стрѣлченков

25

[1]762 апреля 3

Антонъ Крамаревъ

20

[1]759 апреля 15

1 2 3 4 5 6 7

10

У подлинномъ подписано тако: Капитанъ ї полковой обозний Марко Кисловъ В должности полкового писаря канцеляристъ Петръ Лесевичъ В должности полкового писаря канцеляристъ Їванъ Понамарев

Хотя означенные полковой судья и сотникъ в прошлом [1]763-м году по отправленным единовременным спискамъ к повышению одо­ брены, но по именному ея императорскагω величества19 указу, состоявшемуся того жъ году декабря 3120 дня, и во исполненїе оного по генералѣтетскимъ повелѣниямъ за найденныя учрежденною о слободскихъ полкахъ Камисиею и по поданному о21 ихъ извиненїю за разние неуказные расходы и зборы и за протчия непорядки от ихъ мѣстъ отрешены, и за тѣм о достоинстве предается на разсмотрение главной командѣ. // 6 зв.

По рекомендацыи лейб-гвардиї поручика Дмитрия Мамонова по указу учрежденной о слободскихъ полкахъ Камисїи полковою канцеляриею произведены и впредь к производству достойны.

“ея императорскагω величества” написано більшими літерами. Число написано світлішим чорнилом. 21 Описка: от. 22 Так у тексті. 23 Так у тексті. 24 Так у тексті. 19 20

161


№ 70 1764. – Список старшин, підпрапорних і канцеляристів Сумського полку, атестованих до відставки // 8

// 8 зв.

Списокъ, учиненной в Сумской полковой канцелярии: ктω именно Сумского полку полковая и сотенная старшина и протчие нижние чини въ [1]763 году за имевшимис в них болезнми к отставки назначени – значитъ ниже. [1]764 году25 Сколко Время вступления в службу В Камисии о слободских полках в причинении Где кто жителство имеетъ №-ом Чини ї имена от роду годи мц̃ы числа обыдъ прозбы последовали лет 1

50 В должности полкового младшего есаула сотникъ Иван Подолский

[1]733

марта

6

2

Старшей полковой писарь 45 Романъ Косовцов

[1]733

апреля

12

3

Хорунжий Игнатъ Митюринъ

52

[1]729

майя

1

4

Сотникъ Кондрат Филерсъ

40

[1]740

августа

8

5

Подпрапорной Василий Санжаровский

50

[1]733

июня

20

От Суджанской сотни в насилной работизне, в отнятии грунтовъ и в протчем следствие не начато за состоянием ево на Украинъской линии при пятисотной козачей команде26. От села Вищей Сироватки и полковой сотнѣ в завладении земел и в грабеже пожитков слѣдствие не начато за поручением ему взискания по Сумскому уезду недоимокъ. От Ворожбы Сумской и Перекопской сотенъ в завладѣнии земел, в держании козачей службы людей за собою, во укривателстве и о протчемъ слѣдствие не начато за всегдашними от него представленними болезнию отговорками. Новоменской, полковой сотенъ в завладении грунтов, в лихоимстве, во употреблении в насильстъвенние работизни, в немилосерднихъ побоях, во взятию собранного на кирасирской конской заводъ себе в користь сена и овса и в протчемъ, о чемъ следствие произведено, и подлежащее с него взискание чинится. Никаких прозбъ не имеется27.

“[1]764 году” написано світлішим чорнилом. Тут і нижче у двох статтях від слів “...следствие не начато…” до кінця статті записи виконано світлішим чорнилом. 27 Запис виконано світлішим чорнилом. 25 26

162

Жителство имеетъ Сумского полку Суджанского уезду в селе Куриловки. Жителство їмеет в городе Сумах. Жителство имеетъ в селе Сумской Ворожбе.

Жителство имеетъ в городѣ Сумахъ.

Жителство имеетъ в селе Сумъской Ворожбе.


// 9

Канцеляристы 6

Евстафий Биковцов

55

[1]730

генваря

1

28

7

Семенъ Романенков

45

[1]736

генваря

13

8

Федоръ Данилов

33

[1]748

августа

10

9

Левъ Косовцовъ

30

[1]749

генваря

1

К производству в отставку по евω прежним29 в канцелярии трудам быт достоин. Яко он состоял во крестянстве и после того, когда исключенъ, никакой службы при полку не несъ, о достоинстве ево предается на разсмотрение главной каманди. По ево слабому состоянию и что онъ никогда при Жителство имеетъ в полковой канцеляриї никакихъ трудов не несъ, догородѣ Сумах. стоинства не представляется, ї касается к следствию по оговору воровъ в приеме поворованих умершаго полковника Андрея Кандратева с пасеки пчелъ, которие у нево били и опознаны.

За полковника колежской ассесоръ Степанъ Савицкїй В должности полкового суди порутчик Якав Оноθриевъ

Жителство имеетъ в городѣ Сумах, однакъ к производству за похищениемъ денежной казни не предвидится. Жителство имеетъ в городѣ Сумах. Жителство имеетъ в городѣ Сумах. // 9 зв.

№ 71 1764. – Список козаків Сумського полку, атестованих до відставки

Списокъ, учиненной в Сумской полковой канцелярии: кто именно Сумского полку козаки за имевшимись в ныхъ болѣзнми болѣе в службѣ быть не способни – значитъ под симъ. [1]764 году30 Время Кто к повышению №-ом Чини и имена Сколко Кто гдѣ в походах на баталиях и акцияхъ былъ Кто гдѣ жителство вступления в достоинъ или за чем їмѣетъ от роду службу не достоинъ лет 1. Атаманъ Филипъ 55 [1]735 гωду О награждении Жителство имеетъ Былъ во многих походах, яко-то в прошедшую Свѣтличной ихъ в отставку Сумского полку в Турецкую войну во всѣхъ походах и Пруском, […]31 чинамы предается городѣ Лебединѣ. також на Украинской линии и в протчих на разсмотрение камандирациях. главной каманды.

ЦДІАУК. – Ф. 1817 “Бригадна канцелярія слобідських полків”.  – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 1 (оригінал), 2–6 зв. (копії), 7 (оригінал), 8–9 зв. (оригінали).

У рубриці замість тексту проставлено знаки, схожі на три прочерки. На місці витертого. 30 “[1]764 году” написано світлішим чорнилом. 31 Нижче представлено дані козаків. 28 29

163


“ІМЕННІ СПИСКИ” СЛОБІДСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ № 72 1765, червня 20 . – “Іменний список” (І) Острогозького, Сумського, Ізюмського, Харківського та Охтирського слобідських козацьких полків Списокъ Їмянной слободскихъ полковъ полковникам, полковым старшинамъ и сотникам да подпрапорнымъ: по полкамъ

// титул.

Учиненъ в силѣ указа Камисїи о учрежденїи Українской Слободской губернїи 1765 году июня 20 д1 По показанїю Острогожской канцелярїи2

// 1 Которых полковъ О с т р о г о ж с к о г о п о л к у 1 2

Званые чиновъ

Состоявшїе в комплектѣ 1. Полковникъ Степанъ Тевяшовъ

Кто с которого году в службе происходил чинами, по чьимъ определениям и за какие заслуги

Кто старшинский Не бивал ли кто в какихъ синъ или з другихъ прослугахъ нацей

[1]743 году апреля 25 произведенъ брегадиромъ Изъ россїйсъкихъ Алеξеемъ Лесевицким подпрапорнимъ, въ дворянъ. [1]751-м находился по секретнимъ ордерамъ в Зимънем походе, въ [1]752-м – указомъ Государственной военной коллегїи ротмистромъ, а въ [1]756 октября 16 пожалованъ оною ж Гд̃рственною военною коллегиею в полковники и былъ въ [1]757-м с полкомъ Острогожскимъ в Прускомъ походе, въ [1]758-м – на кримской степе у закрития украинскихъ городовъ, в содержанїи в отдаленныхъ степнихъ местах карауловъ, и розъездовъ, и партїй, [1]759 июля съ 8 находился в Санкт-Питербурге для испрошенїя о изнеможенїяхъ слободскихъ полковъ милостивой резолюцїи.

Не бывалъ.

Титульний лист оформлено почерком № 4. Від заголовку “По показанїю Острогожской канцелярїи” і далі текст на арк. 1–32 зв. виконано почерком № 1.

164

Не подлежит ли с кого быть взисканию казеннихъ денегъ Не подлежитъ.


Полковые старшины 1. Судя Федоръ Татарчукωвъ

О с т р о г о ж с к о г ω

[1]732 году июля 9 по указу канцелярїи Камисїи учреждения слободскихъ полковъ определенъ подпрапорним, въ [1]739-м написан в бившеи Слободской драгунской полкъ капраломъ и производимъ былъ каптенармусомъ, ротнимъ квартермистромъ и вахмистромъ по [1]744 годъ; по скасованїи жъ оного полку указомъ Гд̃рственнои военнои коллегїи в прошлом [1]746-м марта 24 из Сумского произведенъ в Острогожской полкъ младшимъ [п]олковимъ3 писаремъ и от Острогожской полковой канцелярїи камандированъ билъ в Питербургъ, гдѣ обретался чрезъ целой годъ, въ [1]747-м маия 17 оною коллегиею4 пожалованъ из младшихъ в старшие полковие писарѣ, въ [1]758-м – по указу оной колегїи в ротмистри и въ [1]759-м июля съ 8 [1]761 году генваря по 27 число находился в Санкт-Питербурге по деламъ слободскихъ полковъ, а въ [1]760-м году декабря 21 тою жъ Военною коллегиею пожалованъ в полковие судьи. 1. Старшеи [1]735 году марта съ 15 – в Изюмском полку полковой асаулъ козакомъ, въ [1]737 написанъ в бившей Слободской Гаврила Заицовъ драгунской полкъ драгуном и билъ ундеръафицеромъ и полковимъ писаремъ, въ [1]740 произведенъ Гд̃рственною военною коллегиею прапорщиком и находился в разнихъ походахъ и при взятьи городовъ6, въ [1]747-м – оной же Гд̃рственнои военной коллегїи указомъ в Острогожской полкъ в сотники, [1]748 – в Лифляндском7, въ [1]750-м – в Бахмуте, въ [1]757 – в Пруском походе и в том году октября 6 тою Военною колегиею – асауломъ, а въ [1]758-м году ноября 26 Правителствующим Сенатомъ пожалованъ порутчиком, въ [1]759-м году февраля зъ 20 в силе Правителствующаго Сената указу состоялъ в городе Саратове у определения в Низовомъ солянномъ правленїи к разнимъ деламъ, а въ [1]764-м году – по секретним обстоятелствамъ с полком Острогожским под городом Изюмомъ.

Изъ старшинсъкихъ детеи.

За упущенїе при Острогожской полковой канцелярїи интереса по указу бывшей5 о слободъскихъ полкахъ Каммисїи и, сверхъ того, по принесенному извиненїю за разные непорядки

Не подлежитъ.

// 1 зв.

именным указомъ от места отрѣшенъ.

Ис козачих детеи.

Не бывалъ.

Не подлежитъ.

Напис пошкоджено (втрачено частину аркуша по нижньому краю). Другу “е” виправлено з іншої літери. 5 Очевидно, далі пропущено учрежденной. 6 “городовъ” написано на місці витертого. 7 “[1]748 – в Лифляндском” дописано на березі аркуша. 3 4

165


О с т р о г о ж с к о г ω

О с т р о г о ж с к о г ω

// 2 зв.

Производимъ билъ полковою канцеляриею [1]719 Ис козачих детей. 2. Младшей полковой есаулъ году генваря 15 канцелярским писаремъ и бил Никита Бутковъ въ [1]722 для писма у переписи всякаго чина людей при генералу Мьякинину, въ [1]726-м – при капитану Стремилову, въ [1]7288 – у набору в Дербенской походъ по полку Острогожскомъ козаковъ, въ [1]732-м – канцеляристом и в томъ году находился при переписѣ маеора Хрущова малоросїянъ, въ [1]735-м – в Кримскомъ походе, въ [1]736-м, [1]738-м, [1]739-м – у исправления всехъ воинскихъ обрядовъ и въ высилки в Кримския походи козаковъ и ихъ сродников, въ [1]741-м – по указу Министерской канцелярїи младшимъ полковимъ писаремъ, въ [1]744-м – при Генералной ревизїи ведомства господина генерала Шипова, въ [1]758 – его високографскимъ сиятелством гп̃дномъ генералъ-фелтмаршалом, сенатороромъ[!]9 и разнихъ ординов кавалеромъ Алеξандръ Борисовичем Бутурлинымъ старшимъ полковим писаремъ, въ [1]759-м марта 22 – оним же генералъ-фелтмаршалом в мъладшие полковие есаули, а въ [1]760 находился у произвожденїя10 над бившими старшинамы, кто в заготовленїи сена способное11 времья пропустилъ, следствия. 1. Ротмистръ [1]746 году июня съ 16 – по определенїю полковой Из старшинских Николай канцелярїи подпрапорным и билъ въ [1]749-м детей. Астафьевъ в Изюме, [1]750-м – в Бахмуте у розъездовъ, въ [1]752 апреля 15 указомъ Государственнои военной колегїи произведенъ сотникомъ и находился въ Бахмуте, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758 – c полкомъ на кримской степе у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]760 – для содержания карауловъ и розъездовъ в Тору и в том же году декабря 21 оною жъ Военною коллегиею пожалованъ ротмистромъ.

“7” виправлено з іншої цифри. У тексті зроблено описку: сенаторомъ. 10 “я” виправлено з “а”. 11 “е” виправлено з“ї”. 8 9

166

Не былъ.

Не подлежитъ.

Не подлежитъ. По слѣдствию учрежденной о слободскихъ полкахъ Каммисїи ї по принесенному извиненїю имянным указомъ за разние непорядки от каманди отърешенъ.

// 2


1. Старшей полковой писарь Иван Тимошенковъ

О с т р о г о ж с к о г ω

Ис козачихъ детей. [1]741 году генваря съ 1 – в Изюмском полку при полковой канцелярїи, въ [1]745 году отправленъ билъ капеистомъ для писма к бившей Генералной ревизїи и находился чрезъ четире года и в той отлучке произведенъ въ [1]745 же году подканцеляристомъ, а въ [1]747-м12 – канцеляристомъ, въ [1]751 по отправленїи состоял для исправления писменних делъ при Брегадной слободскихъ полковъ канцелярїи пять лет и билъ в посилкы за брегадними делами в Москве пять, в Санктъ-Питербурге – адинатцать мц̃овъ, въ [1]757 Государственною военною коллегиею пожалованъ в Острогожской полкъ в младшїе полковие писарѣ и в том же году находился в Прускомъ походе, въ [1]758 – с полкомъ Острогожскимъ на кримской степе у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м году марта зъ 22 его высокографскимъ сиятелствомъ господиномъ генералъ-фелтмаршаломъ и ковалером Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ произведенъ из младшихъ в старшие полковые писари, а въ [1]760 году в силе Правителствующаго Сената и Белагородскои губернской канцелярїи указовъ находился у описи географическихъ известеи. Ис козачихъ детей. 2. Младшей [1]737 апреля съ 1 – в Ызюмской14 полковой полковои писарь канцелярии писцомъ, въ [1]741-м генваря Федоръ 22 – канцеляристомъ и во времья военнихъ с Тимошенковъ турки эξтръ и после того обреталъся во многихъ командирацияхъ и камисїяхъ, и порученние ему разние интереснїе дела исправлялъ с понесениемъ при том рачителнихъ ево трудовъ, добропорядочно, и под часъ неприятелскаго на Изюмский полкъ нападения былъ противу оного с темъ полкомъ в отпоре, а въ [1]759-м году марта 22 его ж высокографскимъ сиятелствомъ господином генералъ-фелтмаршаломъ произведенъ в Острогожской полкъ в младшие полковие писари.

За упущение при полковωи Не подълежитъ. канъцелярїи интереса по указу упоминаемой Камисїи, також и по принесенному13 извинению за

разние непорядки именным указом отъ месъта отрешенъ.

// 3

Не подлежитъ. За упущение при полковой канцелярїи интереса по указу упоминаемой Камїсїи и по принесеному извинению за разние непорядки от места отрешенъ.

Другу “7” виправлено з іншої цифри. “о” виправлено з “и”, “у” – з “ъ”. 14 “ы” випралено з “ѣ”. 12 13

167


Сотенние старшини в комплекте Сотники 1. Акимъ Еманωвъ

// 3 зв.

О с т р о г о ж с к о г ω

// 4

2. Иванъ Шапочка

3. Осипъ Острожской

[1]728 июля съ 4 – подпрапорным и билъ въ [1]730-м под Изюмомъ, [1]732-м, [1]733-м, [1]734-м – в Полше, [1]736, [1]737, [1]738 – в Кримскихъ походехъ, въ [1]741 июня 28 Министерскою канцеляриею пожалованъ в сотники, въ [1]746, [1]747, [1]75115, [1]753 – временно на линїи и в Бахмуте у розъездовъ, въ [1]757-м – в Полше при учрежденнихъ могазеинахъ, въ [1]758-м – в Прускомъ походе, въ [1]761 – у прикритыя Славеносербїи, тож находился у содержанїя карауловъ и розъезъдовъ между реками Дономъ и Айдарью16 в откритой степе, гдѣ и государевъ конской заводъ17. [1]741 августа съ 3 – подпрапорнимъ и в томъ году билъ временно в Бахмуте, въ [1]747-м сентября 23 указомъ Гд̃рственной военнои коллегїи пожалованъ сотникомъ и находился въ [1]748-м в Лифляндскомъ, въ [1]754-м – в Бахмуте, въ [1]757 – в Прускомъ походехъ, въ [1]758-м – с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]761-м находился в Бахмуте у содержания18 карауловъ и розъезъдовъ. Въ [1]734 году августа 10 – в Харковскомъ полку подпрапорнимъ и бивалъ в Кримскихъ походахъ и в разнихъ камандирацияхъ и камисияхъ, въ [1]749 году февраля 14 указомъ Государственной военной коллегїи произведенъ в полкъ Острогожскои сотникомъ, въ [1]750-м – в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ, а въ [1]757-м году – в Пруcком походе, [1]759 – у закрития Тору и Бахмута, а въ [1]760 году для розъездовъ находился в Тору.

Из старшинских детей.

По следствию

Из старшинскихъ детей.

По следствїю реченной Камисїи и по принесенному извиненїю за разние непорядки именним указом от каманди отрешенъ да, сверх того, за самоволную отлучку от каманды и за протчое, також за чинимие им19, будучи в Острогожской полковой канцелярїи в задержанїи, на часового обнаженною20 саблею угрозы21, чтоб ево заколот, под следъствием находитца.

Ис поповских детей.

учрежденной о слободских полкахъ Камїсїи и по принесеному извинению за разние непорядки именним указомъ от каманди отрешенъ.

По слѣдствию учрежъденъной о слободских полкахъ Камисїи и по принесенъному изъвиненїю за разъные непорядъки отъ камандъ отрешены23.

“5” написано на місці витертого. На початку слова витерто “Г”. 17 В “Іменному списку” (ІІ) так: “кирасирской конской заводъ” (ЦДІАУК. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 14 зв.). 18 “у содержания” написано на місці витертого. 19 “и” наведено. 20 Буквосполучення “жен” написано на місці витертого. 21 “ы” наведено. 22 В “Іменному списку” (ІІ) так: “Казенного взысканїя не имѣетца” (Там само. – Арк. 20). 23 Стаття стосується сотників, записаних під номерами 3–9; запис виконано на місці витертого. 24 В “Іменному списку” (ІІ) так: “На немъ, Острогожскому[!], и Лисаневичу казенных денегъ не состоїтъ” (Там само. – Арк. 21). 15 16

168

Не подлежитъ.

Не подлежитъ22.

Не подлежит24.


О с т р о г о ж с к о г ω

4. Иванъ Лисаневич

5. Андрей Тевяшовъ

О с т р о г о ж с к о г ω 25

6. Гаврило Венецкїи

[1]745 октября съ 5 – при полковой Изюмской канцелярїи канцелярскимъ писаремъ, въ [1]748-м определенъ в подпрапорние и по отбитїи ево в М ­ алоросиїю написанъ въ [1]750-м Генералною ­воисковою канцеляриею в Миргородской полкъ значковим товарищемъ, въ [1]751-м октября 8 по височаишему ея императорского25 величества имянному указу пожалованъ в слободские полки сотникомъ, а въ [1]753-м Государственною военною коллегиею вмещен в Острогожской полкъ и былъ для хождения в Москве за полковими делами адинъ годъ и пять мц̃овъ, въ [1]757-м году – в Прускомъ поход������������������������������������������� е,����������������������������������������� в��������������������������������������� ���������������������������������������� ъ [1]760 отправленъ билъ от его высокопревосходите������������������������������������� л������������������������������������ ства гп̃ ������������������������������� дн�������������������������� а генералъ-анъшефа и ковалера Петра Ивановича Стрешнева с нужнѣйшимы писмамы в Москву и находился в Государственной военнои колегїи в канторе, а въ [1]761-м году – в Бахмуте у содержанїя карауловъ и розъезъдовъ. [1]738 июня съ 16 – по определению полковой канцелярїи подпрапорнимъ и билъ в том же и [1]739-м в Кримскихъ походахъ и в разнихъ ­камандирацияхъ, въ [1]753-мъ апреля 30 указомъ Гд̃рственнои военной колег����������������������� ї���������������������� и произведенъ в сотники, въ [1]754-м находился в Бахмуте, въ [1]758-м – с полком на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759 и [1]761 в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ временнω находился, въ [1]763 году – в Бахмуте жъ для карауловъ. [1]751 году генваря зъ 10������������������������ –���������������������� ����������������������� по определению полко��������������������� вой канцелярїи подпрапорнимъ, въ [1]753 августа 11 указомъ Государственной военной колегїи произ­ веденъ в сотники и билъ в Воронежской губернской канцелярїи по полковимъ деламъ, въ [1]758 – с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]760-м – в Бахмуте для содержания карауловъ и розъездовъ чрезъ три мц̃а, а въ [1]761 – в силе главной каманди повеления в Ливенской воеводской канцелярїи по корчемним деламъ депутатом, въ [1]762 году – в Бахмуте.

Из старшинскихъ дѣтей.

Не подлежит.

Из старшинскихъ детей.

Не подлежит. // 4 зв.

Ис козачихъ детей.

Не подлежитъ.

“ея императорского” написано більшими літерами.

169


7. Савъва Рахманъ

// 5

О с т р о г о ж с к о г ω

8. Иванъ Москаленковъ

[1]745 марта съ 7 – по определенїю полковой Из старшинских канцелярїи подпрапорнымъ и билъ въ [1]746 в дѣтей. Ѣзюме26, въ [1]751 – по секретным ордерамъ в Зимнемъ походе в Ѣзюмскомъ27 полку, въ [1]752-м – в Бахмуте, въ [1]754 марта 31 указом Государственной военной коллегїи произведен в сотники и находился в Бахмуте, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]760-м – в Бахмуте ж для содержания карауловъ и розездов, въ [1]762-м – у прикрития Славеносербиї. [1]744 году генваря с 7 – сотенним писарем Ис козачихъ детей. в Ѣзюмскомъ полку, въ [1]745-м – билъ при следствїи о падеже скота для писма и в том же году отправленъ в чинимую Генералную мужеска полу душъ ревизию, гдѣ находился три года, в [1]748-м – подканцеляристомъ и посиланъ при старшине для описи и смети у обивателей хлеба, въ [1]751 – во исправленїи в бившей о слободскихъ полкахъ Камїсїи писменнихъ делъ полгода, а по смене другимъ посиланъ от полку з деламї в СанктПитербургъ и находился около года времени, въ [1]752-м произведенъ в подпрапорние и билъ в Брегаднои канцелярїи для писма два года, въ [1]755мъ вторично посиланъ в Санкт-Питербургъ, где пробилъ по полковим деламъ целой годъ, въ [1]756 февраля 2 именнимъ указомъ всемилостивѣйшей жалованъ сотникомъ з рангомъ аръмеиского прапорщика, на которой чинъ и патентъ имѣетъ, и за силу ордера брегадира Банческула въ [1]758 году причисленъ в Острогожской полкъ и в томъ году находился у свѣдѣлства и описи некоторой полковой земли, також с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинских городовъ, для писменнихъ делъ при Брегадной канцелярїи, а въ [1]760 году – в Бахмуте у содержания карауловъ и розездовъ чрезъ три мц̃а, въ [1]761-м находился в Москве у хождения по28 Каморъ-колегїи за полковими делами.

“Ѣ” виправлено з іншої літери. “Ѣ” виправлено з іншої літери. 28 Уписано меншими літерами. 26 27

170

Не подлежит.

Не подлежит.


О с т р о г о ж с к о г ω

9. Иван Урсулъ

О с т р о г о ж с к о г ω

10. Михайло Косенковъ

29

Не подлежитъ. [1]739 марта 10 – по определению Харковскои полИз старшинcких ковой канцелярїи подпрапорнимъ и билъ в том году детей. в Кримскомъ походе������������������������������� ,������������������������������ в���������������������������� ����������������������������� ъ [1]740�������������������� ������������������� –������������������ в разнихъ по Хар����������������� ковскому полку интереснихъ посилкахъ, въ [1]741 и [1]742-м – при следственной о малоросїянехъ ревизїи у писменнихъ делъ, въ [1]743, [1]744 по сентябрь мц̃ъ – в бившей канцелярїи Камисїи учреждения слободскихъ полковъ у приходу и расходу денежной казны камисаром, въ [1]745-м – на Українской лїниї, въ [1]746-м, [1]747-м �������������������������������� –������������������������������� в������������������������������ разнихъ по тому полку камандирацияхъ, въ [1]748, [1]749 – в Санкт-Питербурге и в Москве для полковихъ делъ, въ [1]750-м, [1]751-м, [1]752-м, [1]753-м, [1]754-м, [1]755-м – по полку во многихъ камандирациїяхъ временно, въ [1]756-м – в Санкт-Питербурге для полковихъ делъ, где того ж году сентября 30 Государственною военно������� ю������ колегиею произведенъ сотникомъ и въ [1]757 по ордеру господина генералъ-леитнанта князя Кантемира переведенъ в Острогожскои полкъ и того году находился на Украинской линїи при пятисотной каманде за полкового старшину по сентябрь мѣсяцъ, въ [1]759 – в разнихъ по полку Острогожскомъ интересных исправленияхъ, въ [1]760 при произвожденїи над сотникомъ Канѣвецкимъ в причинимих обидахъ и в протчемъ следствия находился депутатомъ, а въ [1]761 году по ордеру его жъ светлости господина генералъ-леитнанта князя Кантемира находился в Санкт-Питербурге вместо бившаго тамо полкового судьи Татарчукова для полковихъ делъ. [1]737 апреля съ 9 – козакомъ и в томъ году, тожъ Ис козачихъ детей. По следствїю о слободских полках Не подлежит. [1]738 и [1]739 билъ в Кримскыхъ походах, въ Камисїи за непорядки отъ камандъ [1]752 по определению полковой канцелярїи отрешены29. ­произведенъ подпрапорнимъ������������������������ ,����������������������� ���������������������� а��������������������� въ [1]756 году октября 24 числа указомъ Государственной в­ оенной коллегїи пожалованъ сотникомъ и вь [1]758 чрезъ целой годъ находился полковимъ камисаром у збору денежной казни, въ [1]761 состоялъ в Бахмуте у содержания карауловъ и розъезъдовъ.

Стаття стосується сотників, записаних під номерами 10–19.

171

// 5 зв.

// 7


11. Дмитрей Голодолинскои

12. Левъ Сиверскои // 7 зв.

О с т р о г о ж с к о г ω 30 31

13. Їванъ Куколевской

[1]754 году маия зъ 26 – по определению полковои канцелярїи подпрапорным и в томъ году билъ в Бахмуте, въ [1]756-м году октября 26 указомъ Государственной военной коллегїи произведенъ сотникомъ и находился въ [1]758 с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м – у закрития Тору, а въ [1]760 ноября съ 14 [1]761 году апреля по 10 число – в Бахмуте и того ж году у содержания карауловъ и розъездовъ между Дономъ и Айдарью30 в откритой степе, где и государевъ кирасирской конской заводъ, въ [1]764-м – в Бахмуте ж у прикрития Славеносербїи для карауловъ и розъезъдовъ. [1]745 маия съ 17 – по определению Остърогожской полковои канцелярїи подпрапорнимъ и билъ въ [1]746 на линїи, в [1]749 – в Бахмуте, въ [1]757 – в Пруском походе и в томъ году октября 6 произведенъ его ж высокографскимъ сиятелствомъ господином генералъ-фелтмаршаломъ в сотники, въ [1]758 – с полком на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, а въ [1]760-м и [1]761 годехъ находился для прикрития Славеносербїи и того ж году у содержания караулов и розездовъ в вишеобявленнои же откритой степе. [1]753 июня зъ 22 – по определению полковои канцелярїи подпрапорнимъ, въ [1]757 октября 6 произведенъ его высокографскимъ сиятелством гп̃дномъ генераломъ-фелтмаршаломъ Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ в сотники и билъ въ [1]758-м с полкомъ на кримской степе у закрития украинъскихъ городовъ, въ [1]759-м, [1]760-м, [1]761-м и [1]763-м31 – в Бахмуте для содержания карауловъ и розездовъ.

На початку слова витерто “Г”. ”63” виправлено з інших літер.

172

Изъ старшинских детей.

Не подлежит.

Из старшинскихъ детей.

Не подлежит.

Из старшинскихъ детей.

Не подлежит.


14. Василїй Синелниковъ

О с т р о г о ж с к о г ω

[1]740 генваря зъ 10 – при полковой канцелярїи Из старшинских канцелярскимъ писаремъ, въ [1]748-м произведенъ дѣтей. в подпрапорние и билъ въ [1]754-м в Бахмуте для карауловъ и розездовъ и при конскомъ кирасирскомъ заводе два года камисаромъ, въ [1]758-м апреля 27 пр���������������������������������� о��������������������������������� изведенъ его высокопревосходителствомъ гп̃дномъ генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ивановичемъ Стрешневимъ в сотники и в томъ году состоялъ с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинских городовъ, въ [1]760 – в силе Правителствующаго Сената и Низовой солянной канторы указов для осмотру и описи от Изюма до Новогригоревской и Качалинской станицъ водянихъ и сухопутнихъ трактовъ, въ [1]761-м �������������������������������������� –������������������������������������� у прикрития Славеносербїи и у содер������������������������������������ жания караулов и розездовъ въ вышеобявленнои же откритой степе.

Не подлежит.

15. Дорофей Павлинской

[1]753 декабря съ 4 произъведенъ брегадиромъ Ис поповских Банческуломъ подпрапорнимъ и билъ въ [1]757 в детей. Бахмуте у розездовъ, въ [1]757����������������� –��������������� ���������������� в Прускомъ по�������������� ходе, [1]759 марта 22 его высокографскимъ с������ и����� ятелствомъ господиномъ генералъ-фелтмаршаломъ и ковалером Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ произведенъ в сотники и въ [1]760-м, [1]761-м годехъ находился в Бахмуте у прикрития Славено­ сербїи������������������������������������������ ,����������������������������������������� у содержания карауловъ и розездовъ в вишеобъявленнои же откритой степе.

Не подлежит.

16. Андрей Головинской

[1]745 маия съ 7 – по определению Острогожской полковой канцелярїи подпрапорнимъ и билъ въ [1]747-м на линїи, въ [1]750, [1]752 – в Бахмуте у розездовъ временно, въ [1]757-м – в Пруcкомъ походе, а въ [1]759 ноября 19 его ж высокографскимъ сиятелством произведенъ в сотники и находился въ [1]762-м в Бахмуте и у прикрития Славеносербїи для розъездовъ.

Не подлежит.

Из старшинских детей.

// 8

173


// 8 зв.

О с т р о г о ж с к о г ω

17. Петръ Пужковский

[1]752 году сентября 16 определенъ гп̃дномъ брегадиромъ Капнистом в Харковской полкъ подпрапорнимъ и билъ от того полку в разнихъ посилкахъ и командирациях, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758 его високографскимъ сиятелством гп̃дномъ генералъ-фелтмаршаломъ и ковалеромъ Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ пожалованъ сотникомъ, а въ [1]760 году его ж високографскимъ сиятелством определенъ в Острогожской полкъ.

18. Иван Турченинов

Въ [1]744 году маия 17 определенъ Острогожскою 32 полковою канцеляриею подпрапорнимъ и билъ въ [1]750 в Бахмуте у содержания розъездовъ, въ [1]751 – по секретнимъ ордерамъ в Изюмскомъ полку в Зимнемъ походе, [1]757����������������� ���������������� –��������������� �������������� в Прускомъ походе, въ [1]759 – в Бахмуте ж, въ [1]760-м сентября 17 его жъ высокографскимъ сиятелствомъ гп̃дном генералъ-фелтмаршаломъ произведенъ в сотники, [1]761 находился при его высокопревосходителству господину генералъ-аншефу и ковалеру Петру Ивано­вичу Стрешневу на ардинарцїи, також у описи по Короченскому тракту географическихъ известей. [1]753 генваря 8 пожалованъ гп̃дномъ брегадиромъ Капнистомъ подпрапорнимъ и билъ въ [1]754 у сиску и поимки появившихся в Харковскомъ полку около местечокъ Огулцовъ и Олшаной воров и того ж году ноября съ 1 [1]755 по 30-е числω октября – при немъ же�������������������������������������� ,������������������������������������� брегадиру��������������������������� ,�������������������������� на ардинарцїи безпеременно, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758 – по делу бичковских обивателей о сисканной����������� ,���������� якоби не- Из старшинских указной, соли находился в Павловской гарнизонной детей. канцелярїи депутатомъ и в том же году с полкомъ на кримской степе в компаменте у з­ акрития украинских городовъ, [1]759 июля съ 8 [1]760 по декабрь – в Санкт-Питербурге за полковими делами и того ж году сентября 17 пожалованъ его ж высоко­ графскимъ сиятелствомъ упоминаемимъ гп̃дномъ генералъ-фелтмаршаломъ в сотники.

19. Тихон Лисаневичъ

// 9

32 33

Из греческой нацїи.

Рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ) зазначено: “из старшинских дѣтей” (Там само. – Арк. 32 зв.). Рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ) зазначено: “Казенного взисканїя на Турченинову не имѣется” (Там само).

174

Не подлежит.

33

Не подлежит.


О с т р о г о ж с к о г ω

20. Владимеръ Тевяшовъ

О с т р о г о ж с к о г ω

22. Николай Бедряга

34 35

21. Андрей Куколевскиї

[1]752 генваря 13 пожалованъ брегадиремъ Капнистомъ в Харковскои полкъ подпрапорнимъ, а въ [1]760-м сентября 19 произведенъ его ж высокографскимъ сиятелствомъ объявленним господиномъ генералъ-фелтмаршалом в Острогожской полкъ в сотники. [1]748 году ноября съ 10 – козакомъ, [1]754 генваря съ 23 – по определению Острогожской полковои канцелярїи подпрапорнимъ и билъ въ [1]758-м c полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м и [1]760-м – временно в Ахтирке при генералномъ слободскихъ полковъ дежурстве на ардинарцїи, а въ [1]760 году cентября 19 произведенъ его высокографскимъ сиятелствомъ гп̃дномъ генералъфелтмаршаломъ Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлиним в сотники.

Из росииских дворянъ.

Не бивал.

Не подлежит.

Из старшинскихъ детей.

По следъстъвию и пω принесенъному изви[нению]34 за разние непорядки отъ камандъ отърешены35.

Не подлежит.

[1]750 октября съ 12 – козакомъ, [1]753 марта 7 определенъ Острогожскою полковою канцеляриею подпрапорнимъ и билъ въ [1]758 в Тору у содержания караулов и розъездовъ, въ [1]759 – при Брегадной канцелярїи на ардинарцїи, а въ [1]760 году декабря 21 произведенъ Гд̃рственною военною колегиею сотникомъ и въ [1]761-м находился в Бахмуте для розъездовъ.

Из старшинских детей.

Не подлежит.

// 9 зв.

Частину напису заклеєно. Стаття стосується сотників, записаних під номерами 21–23.

175


// 10

36 37

23. Иванъ Астафьев36

Зъ [1]752 году – козакомъ, [1]754 году июня съ Из старшинскихъ 15 – по определению Острогожской полковой детеи. канцелярїи подпрапорнимъ и в томъ году билъ в Бахмуте у розъездовъ, въ [1]757-м – в Прускомъ походе, въ [1]758 – на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]760-м и [1]761 – в Ахтирке при генералномъ слободскихъ полковъ дежурстве временно на ардинарцїи, а въ [1]762 году августа 26 дня господиномъ генералъ-леитнантомъ княземъ Кантемиромъ произведенъ сотником и в томъ году билъ в Бахмуте для карауловъ.

24. Илья Тертичниковъ

Из старшинскихъ [1]738 сентября съ 4 – по определению Изюмской детеи. полковой канцелярїи писцомъ и в томъ году при нападенїи кримского хана с ордою на Изюмской полкъ билъ в отпоре и поимке, въ [1]740 находился в ревизїи мужеска полу душь чрезъ целой37 годъ и в томъ году декабря 20 произведенъ оною ж канцеляриею в подпрапорние, въ [1]756 состоялъ на кримской откритои степе при двусотнои каманде для карауловъ и розездовъ, въ [1]758 по ордеру брегадира Банческула переведенъ в Острогожскои полкъ ї находился въ [1]759-м у закрития Тору и Бахмута, въ [1]761-м – у прикрития главнокомандующему генералѣтету и на штапъ для лошадей рационовъ камисаромъ, а въ [1]763 гп̃дном генераломъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ивановичемъ Олицомъ пожалованъ сотникомъ и билъ въ [1]764-м с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ.

Можливе прочитання “Астафевъ”. “ц” виправлено з “ч”.

176

Не подлежит.

Не билъ.

Не подлежит.


Сверхъ комплекта Сотники 25. Прокофеи Канѣвецкїй38

Въ [1]749 году Гд̃рственною военною коллегиею переведенъ ис Харьковского в Острогожской полкъ сотником и билъ въ [1]757-м в Пруском походе; в котором же году вступление ево в службу и с которого числа в настоящемъ чине, справки учинить не ис чого, потому что онъ не в Острогожском полку произъвождение имелъ.

Ис козачих детей.

[...]39

Когда бил онъ в Прускомъ походе, Не подлежитъ. оставя при неприятелскои границе определенной ему пост, самоволно съехалъ, за что следовалъ по воинским правамъ указному истязанию, но для благополучного взятья города Мемеля разсмотрением генералѣтетскихъ40 то переменено на легшей штрафъ41; и, сверхъ того, по ордерам ��������������������������� господина ����������������� генералъ-леитнанта князя Кантемира в прошломъ [1]758 августа 4 и бригадира Банческула[!]42 велено над нимъ, Канѣвецким��������� ъ,������� в причиненїи имъ Толуч������������������� и������������������ евской сотни козакамъ и обивателямъ обидъ, разоренїй и грабителствъ, определя пристойное число старшин, на ко����������������� и���������������� х��������������� ъ�������������� с обо�������� и������� х������ ъ����� сторонъ подозрения не было, произвесть следствие, токмо за виступлением тогда ж всегω полку за город Бахмут в компаментъ, оного следствия производить было нѣкому; а в декабре мц̃е того ж году в сказиванїи за некоторими людми важного по второму пункту дела отправленъ онъ былъ к главной каманде и тамо подверженъ следствию ж, от которого бежал в Санкт-Питербургъ, а оттол [1]762 году в43 мае месяце прислан билъ под карауломъ во особливую камисию, учрежденную в Острогожскомъ полку по ево доносамъ, но и с той камисїи с-под ареста бежал же и после состоялъ во учрежденной о слободскихъ полкахъ Камисїи; а нине содержится в СанктПитербурге при Сенате под карауломъ.

В “Іменному списку” (ІІ) дані про Прокопа Каневецького відсутні. Повторено “ис козачих детей”. 40 “хъ” виправлено з інших літер; очевидно, мало бути генеральтетскимъ. 41 “ъ” виправлено з “а”. 42 Очевидно, мало бути: по ордерам господина генералъ-леитнанта князя Кантемира и бригадира Банческула в прошломъ [1]758 августа 4 велено... 43 Наведено. 38 39

177

// 10 зв.


// 11

// 11 зв.

О с т р о г о ж с к о г о

О с т р о г о ж с к о г ω

44

26. Андрианъ Жидковъ

[1]755 марта съ 2 – по определению Острогожской Из старшинских полковой канцелярїи подпрапорнимъ, въ детей. [1]757 октября 6 числа произведенъ указомъ Государственной военной колегиї сотникомъ, [1]758 находился с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759 – в Бахмуте, въ [1]761-м и [1]763-м находился у прикрития Славеносербїи и в Бахмуте для карауловъ и розъездовъ.

27. Федоръ Лофицкїй

[1]744 августа съ 2 – казакомъ, въ [1]745-м маия 25 по определению полковои канцелярїи подпрапорнимъ и былъ въ [1]751-м в Зимнемъ походе в Изюме, в [1]761-м году генваря 3 произведенъ его високопревосходителствомъ господином генералъ-аншефомъ и ковалеромъ Петромъ Ивановичемъ Стрешневымъ в сотники.

Ис поповских детеи.

Подпрапорние 1. Матвей [1]738 генваря съ 2 – в бившемъ Слободскомъ Ис козачих детей. Лебединскои драгунскомъ полку вахмистромъ и в полку Острогожскомъ по определению Острогожской полковой канцелярїи подпрапорним, а въ [1]748-м году августа съ 1 находился в должности полкового городничего и бивалъ в разнихъ камандирацияхъ и посилкахъ. 2. Семенъ [1]745 маия съ 8 – по определению Острогожской Из старшинскихъ Чехурской детеи. полковои канцелярїи и билъ въ [1]746-м на линїи и в Изюме у розъездовъ, въ [1]748 – в Бахмуте, въ [1]761-м[!]44 – по секретнимъ ордерамъ в Зимнемъ Изюмскомъ, въ [1]757 – в Пруском походехъ, въ [1]758 – с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городов, а въ [1]760 и [1]761 годехъ – у генералѣтета на ардинарциї, въ [1]764 году марта зъ 10 августа по 24-е число – в Бахмуте ж у содержания карауловъ и розездовъ.

У даті зроблено описку: [1]751-м. Саме цю дату вказано в “Іменному списку” (ІІ) (Там само. – Арк. 37 зв.).

178

По следствию учрежденной о слободских полкахъ Камисїи и по принесенному извинению за разные непорядки именним указом от каманд отрешени.

Не подлежит

Не подлежит

Не бивал.

Не подлежит.

Не бивалъ.

Не подлежит.


3. Дмитрей Емановъ

4. Федоръ Масленниковъ

5. Степанъ Подолской

О с т р о г о ж с к о г ω

6. Петръ Антонов

[1]745 июня зъ 27 – по определению Острогожской полковои канцелярїи и билъ в том же году в Изюме, в крепости Белевской, на УcтьСамарѣ и на линїи у розъездовъ, въ [1]751-м – в Бахмуте, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758-м – с полкомъ на кримской степе в компаменте у прикрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м, [1]760-м, [1]761-м и [1]764-м – в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ и с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]745 году зъ июня 9 числа – по определению Острогожской полковой канцеляриї и билъ неоднократно на караулахъ и розъездахъ в Бахмуте и в протчихъ командирацияхъ, а въ [1]764-м45 – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]747 июля съ 4 – по определению Сумской полковой канцелярїи и билъ от того полку во многихъ камандирацияхъ и посилках, а въ [1]759 по ордеру гп̃дна брегадира Банческула переведенъ в Острогожской полкъ, въ [1]761-м и [1]762-м годехъ находился в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ, въ [1]764-м – при полковой канцелярїи чрезъ целои годъ казначеемъ. Въ [1]748-м году генваря съ 1 – козакомъ, [1]751 маия 1 числа произведенъ Изюмскою полковою канцеляриею подпрапорнимъ, а въ [1]757 c того полку переведенъ в Острогожской полкъ по ордеру господина генералъ-леитнанта князя Кантемира.

Из старшинских детей.

Не бивал.

Не подлежит.

Ис козачих детей.

Не бивал.

Не подлежит46.

Ис подпрапорничих детей.

Не бивалъ.

Из козачих детей.

По бившеи в городе Волуикахъ о виключеннихъ из аднадворцовъ и ис купечества в Изюмской полкъ в козачую службу камисїи находится в Белагородской губернской канцелярїи под следствиемъ, да, сверхъ того, и по многопосланнимъ ис полковой канцелярїи ордерамъ чинился ослушнимъ.

Не подлежит47.

“4” виправлено з “3”. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 4 й 5. 47 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 6 і 7. 45 46

179

// 12


7. Григорїй Лофицкиї

8. Иванъ Тевяшовъ

9. Логвинъ Головинскои

// 12 зв.

О с т р о г о ж с к о г ω

10. Степан Турчениновъ

[1]751 году июня зъ 23 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и бил неоднократно на караулахъ и розъезъдахъ в Бахмуте, въ [1]757-м – в Прускомъ походе, а въ [1]764 – по секретнимъ обстоятелствамъ с полкомъ под городомъ Изюмомъ. [1]752 генваря 13 произведенъ господиномъ брегадиром Капнистомъ и въ [1]760 году по ордерамъ от главнихъ камандъ переведенъ с Харковского в Острогожской полкъ, въ [1]763 и [1]764 находился при учрежденной о слободскихъ полках Камисїи для камандирацїй. [1]752 февраля 29 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и билъ въ [1]759 в Бахъмуте у содержания карауловъ и розъездовъ, въ [1]760 и [1]761-м – при Брегадной канцелярїи на ардинарцїи, въ [1]763-м – при кирасирскомъ конскомъ заводе камисаром, въ [1]764 – у прикрития Славиносербїи49 и ис полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]752 марта съ 4 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и в томъ, и [1]75350 билъ в Бахмуте у розъезъдовъ, въ [1]758 – с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759, [1]760 и [1]764-м – в Бахмуте для карауловъ и розезъдовъ и у генералѣтета на ардинарцїи.

Из старшинскихъ детей.

Не бивалъ.

Из росийских дворян.

Не бывалы48.

Из старшинских дѣтей.

Из старъшинскихъ Не бивал. детей.

Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записнаих під номерами 8 і 9. Очевидно, мало бути Славяносербїи. 50 “5” виправлено з “6”. 51 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 10 й 11. 48 49

180

Не подлежит.

Не подлежит51.


11. Савва Бурляевскои

12. Михаило Даниловъ синъ Савельевъ

13. Петръ Лофицкои

14. Дмитрей Лофицкой

[1]752 марта съ 12 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и находился по полку и в протчихъ камандирацияхъ, а въ [1]758 – c полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759-м, [1]760-м52 и [1]761-м – в Бахмуте у содержания карауловъ и розездовъ, а въ [1]764-м – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ и при камандующему генералѣтету на карауле. [1]752 июня съ 13 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и билъ въ [1]754-м в Бахмуте у розъездовъ, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758 – на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]759 – в Бахмуте, въ [1]760-м и [1]761-м – при генералѣтету на ардинарцїи, въ [1]762-м и [1]764-м годехъ – в Бахмуте и у прикрития Бахмутского гусарского и Луганского пикинерного полковъ, також с полкомъ по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ. [1]753 году маия зъ 29 – господиномъ брегадиром Капнистомъ и находился в Харкове в обученїи латинского язика, въ [1]764 году – в Бахмуте для карауловъ и розездовъ.

Ис козачих детей.

Не бывал.

Из старшинских детей.

Не билъ.

З старшинских детей.

За передерживание в доме своемъ бежавшего сотника Каневецкого находитца под следствием, за чинимые им оной полковой канцелярїи под караулом непристоиности наказанъ палками. Не билъ. Не подлежит54.

Съ [1]744 году – козакомъ, [1]753 июня съ 1 – по Ис поповскихъ определению Острогожской полковой канцелярїи детей. подпрапорним и билъ неоднократно на караулахъ и розездахъ в Бахмуте и въ [1]757 году в Прускомъ походе при сражениї с неприятелемъ, а въ [1]764 – с полком по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ.

Не подлежит53.

“[1]760-м” дописано над рядком. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 12 і 13. 54 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 14 і 15. 52 53

181


// 13

О с т р о г о ж с к о г ω

15. Петръ Вишневской

16. Андрей Щербинин

17. Андрей Куликовской

18. Федор Могилевцовъ // 13 зв.

55 56

[1]748 сентября съ 10 – сотеннимъ писаремъ, въ [1]754-м апреля 20 определенъ Острогожскою полковою канцеляриею подпрапорнимъ и билъ в Москве и в Питербурге по полковимъ деламъ семь мц̃овъ, въ [1]757 – в Прускомъ походе, въ [1]758 – с полкомъ на кримской степе в компаменте у закрития украинскихъ городовъ, въ [1]761 – в Санкт-Питербурге при полковнику Тевяшову за полковими делами, а въ [1]763-м55 – в Бахмуте для карауловъ и розезъдовъ, а въ [1]764 – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ и при командующему генералѣтету на ардинарцїи. [1]753 году маия зъ 20 – козакомъ, зъ [1]755 году ноября 13 произведенъ Острогожскою полковою канцеляриею подпрапорним и билъ въ [1]757 в Прускомъ походе, [1]764 – по секретнимъ обстоятелствамъ с полкомъ под городомъ Изюмомъ, а сего [1]765 году – у прикрития Бахмутского гусарского и Луганского пикинерного полковъ. [1]755 декабря съ 5 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и билъ въ [1]757 в Прускомъ походе, въ [1]759-м – в Бахмуте у содержанїя карауловъ и розъездовъ, въ [1]760-м, [1]761-м – у прикъритїя Славеносербїи, въ [1]763-м, [1]764 – в Бахмуте ж и с полкомъ по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ, а сего [1]765 году – у висилки в Ызюмскои дистриктъ с разнихъ местъ недоимки. [1]759 апреля зъ 29 – по определению Острогожской полковой канцелярїи и в томъ году былъ в Тору у розъездовъ, въ [1]760, [1]761 и [1]763 – в Бахмуте для содержания карауловъ, а въ [1]764 – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмωм.

“63” написано на місці витертого. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 16 і 17.

182

Ис козачихъ детей. Не билъ.

Ис козачих детей.

Не билъ.

Из старшинскихъ детеи.

Не билъ.

Из козачих детей.

Не билъ.

Не подлежит56.

Не подлежитъ.


О с т р о г о ж с к о г ω

19. Иванъ Серединъ

[1]744 году – в Изюмскомъ полку57 по определению Ис козачих детеи. полковой канцелярїи в Каменской сотни сотеннимъ писаремъ и билъ в ревизїи слободскихъ Изюмского и Острогожского полкахъ58 для писма чрезъ два года, въ [1]747-м – при камисарскихъ делах у доволствия Їнгермоландского драгунского полку, въ [1]748 и [1]749 – у описи по Изюмскому полку во времья великого недорода хлеба, а потомъ полковникомъ Краснокутским определенъ билъ в Камянскои же сотни городничимъ и, в томъ званїи по [1]755 годъ находясь, с повеления59 господина брегадира Капнѣста переведенъ с Изюмского в Острогожской полкъ, в которомъ, состоя козаком, бивалъ в разнихъ указнихъ камандирациях и посилкахъ, въ [1]757 – с полкомъ в походе в Полше, въ [1]759 году маия 11 дня Острогожскою полковою канцеляриею произведенъ подпрапорнимъ и в томъ чине находился при кирасиръском конскомъ заводе полковимъ камисаромъ и на учрежденнихъ пωграничнихъ60 от Кримской сторони, состоящихъ за городомъ Бахмутомъ, караулахъ и розъездахъ, въ [1]763-м году посиланъ от бившей над слободскимї полками Камисїи для произвождения въ Ендовинъской сотни щетовъ и в поверки подданнихъ, в Острогожскомъ полку состоящих за разними чинами, малоросианъ, [1]764 – по секретнимъ обстоятельствамъ подъ городомъ Изюмомъ с полкомъ, у прикърития Бахмутского гусарского и Луганского пикинернихъ61 полковъ.

Не билъ.

Не подлежит.

“у”наведено. Очевидно, мало бути полковъ. 59 “с” та “п” наведено. 60 Буквосполучення “ωг” наведено. 61 У тексті описка: пикинерного. 57 58

183


// 14

О с т р о г о ж с к о г ω

20. Павелъ Подколзин

[1]759 августа съ 30 – по определению Из старшинскихъ Острогожской полковой канцелярїи и билъ въ детей. [1]760 при Брегадной канцелярїи на ардинарцїи и при кирасирском конскомъ заводе камисаромъ, въ [1]764 – при оном же кирасирском заводе годовимъ камисаромъ.

Не билъ.

Не подлежит.

21. Иванъ Бедряга 22. Григорїй Бедряга 23. Михаило Лукьяновъ синъ Савельевъ64

Въ [1]760-м августа 2 числа произведени господиномъ брегадиромъ Банческуломъ62.

Не били.

Не подлежит63.

24. Степан Тароватов

[1]753 году декабря съ 18 – козакомъ и билъ въ [1]757 в Прускомъ походе и на сраженїи с неприятелямъ65, [1]758 – с полкомъ Острогожскимъ у прикрития украинскихъ городов Тору и Бахмута, а въ [1]760 году ноября 11 д произведенъ по определению Острогожской полковой канцелярїи подпрапорнимъ и билъ для полковихъ делъ в Питербурхе и в Бахмуте для розъездовъ, въ [1]763-м посиланъ от Камисїи для переписи черкасъ в Воиско Донское и в протчих по полку камандирацияхъ.

Изъ старшинских детей.

[1]753 декабря съ 18 – козакомъ и билъ въ [1]757 в Ис козачихъ детей. Не билъ. Прускомъ походе и на сраженїи с неприятелемъ, въ [1]758 – с полкомъ Острогожскимъ у прикрития украинскихъ городовъ Тору и Бахмута, въ [1]760, [1]761 и [1]762 – для нужнихъ полковихъ делъ в Санкт-Питербурге и в томъ [1]760 году сентября 25 произведенъ полковником Степаномъ Тевяшовимъ подпрапорним, а въ [1]763-м посиланъ билъ от бившей над слободъскими полками Камисїи для произвождения в Калитовской сотни щетовъ, въ [1]764-м – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ. Ис козачихъ детей. Не билъ.

Статті в цій та двох наступних рубриках спільні для підпрапорних, записаних під номерами 21 і 22 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 21–24. 64 Можливе прочитання “Савелевъ”. 65 У тексті описка: неприятелемъ. 62 63

184


О с т р о г о ж с к о г ω

25. Иван Протопоповъ

26. Петръ Куколевскиї

27. Василиї Ковалевскиї

28. Данило Ковалевскои

// 15

О с т р о г о ж с к о г ω

29. Иванъ Острожской

[1]761 февраля съ 8 – по определению Остърогожской полковой канцелярїи и билъ въ [1]761 году при Брегадной слободскихъ полковъ канцелярїи на ардинарцїи, в [1]764 – при главнокамандующему шефу66 на ардинарцїи ж и с полком по секретнимъ обстоятельствамъ под городомъ Изюмом, а в нинѣшнемъ [1]765 – в Бахмуте у содержания ­караулов и розездовъ. [1]761 году априля зъ 28������������������������ –���������������������� ����������������������� по определению Остро��������������������� гожской полковой канцелярїи и билъ въ [1]763-м68 и [1]764-м в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ и с полкомъ по секретнимъ обстоятельствамъ под городомъ Изюмомъ. Зъ [1]750 году находился в обученїи латинского язика, а въ [1]761-м году маия 20 произведенъ господиномъ генералъ-леитнантомъ княземъ Кантемиром в полкъ Острогожской подпрапорнимъ и состоялъ при немъ на ардинарцїи, въ [1]763 – в Бахмуте для содержания карауловъ и розъездовъ, въ [1]764 – при камандующему генералѣтету на ардинарцїи и с полком по секретнимъ обстоятельствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]758 году находился в обученїи латинского язика, въ [1]761-м году маия 20 оним же княземъ Кантемиром произведенъ в полкъ Острогожской подпрапорнимъ и билъ въ [1]764 году у прикрития Сланосербїи[!]69. [1]761 году июля съ 12 произведенъ господином брегадиромъ Банческулом и находился в Харкове в обученїи латинского язика.

Из старшинскихъ детей.

Не бил.

Из старшинских детей.

Не билъ.

Из старшинских детей.

Не билъ.

Из старшинских детей.

Не билъ.

Из старъшинских детей.

Не билъ.

Не подлежит67.

Не подлежит70.

Так у тексті. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 25–27. 68 “[1]763-м” написано на місці витертого. 69 У тексті описка: Славеносербїи. 70 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 28–30. 66 67

185

// 14 зв.


30. Иванъ Подколзин 31. Данило Шапочка

[1]761 году октября 10 произведенъ господиномъ генералъ-леитнантом княземъ Кантемиром. [1]756 году – козаком, а въ [1]762 генваря 16 произведенъ господиномъ брегадиром Банческулом подпрапорнимъ и в том же году билъ в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ, а въ [1]764 – с полкомъ по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ.

Їз старшинских детей. Из старшинскихъ детеи.

32. Иванъ Шапочка 33. Василїй Поповъ

[1]762 генваря 16 произведенъ оним же брегадиромъ Банческуломъ. [1]757 году – козакомъ, а въ [1]763 февраля 14 по определению полковой канцелярїи произведенъ подпрапорнимъ и бил въ [1]763 у прикрития Бахмутского гусарского и Луганского пикенерного полковъ, а въ [1]764 – по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]764 апреля зъ 29 в силѣ генералѣтетского повеления произведенъ полковим камандиромъ и в томъ году былъ с полкомъ под городомъ74 Изюмомъ, а сего [1]765 году – при командующему генералѣтету на ардинарцїи. [1]764 году апреля зъ 29 в силѣ ж генералѣтетского повеления произведенъ полковимъ камандиром и билъ с полкомъ по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмомъ. [1]764 году апреля зъ 29 в силе генералѣтетского повеления произведенъ полковымъ командиромъ и билъ у прикрития Славеносербїи и с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ.

Из старшинских детей. Ис козачих детей.

34. Иванъ Куколевской

// 15 зв.

О с т р о г о ж с к о г ω

35. Сава Кореневъ

36. Андрей Куколевской

Не билъ. 72 За непорядочние поступки, и драки, и за несмиренство, також за безчеловѣчной побой Тростянской сотни писаря штрафованъ арестом и отрешением от командования71 тою сотнею; нине находитца под следствиемъ. Не билъ. Не подълежитъ73.

Не билъ.

Из старшинскихъ детей.

Не билъ.

Ис козачих детей.

Не билъ.

Из старшинскихъ детеи.

Не бил.

Буквосполучення “ва” правлено. Рубрику не заповнено, натомість, проставлено вертикальний прочерк. В “Іменному списку” (ІІ) зазначено: “Казенного взискания не имеется” (Там само. – Арк. 56 зв.). 73 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 32–36. 74 Третю літеру “о” правлено. 71 72

186


37. Андрей Заицовъ 38. Аврамъ Чмиховъ 39. Василїи Тевяшов

40. Петръ Савельевъ

41. Иванъ Бутковъ

42. Николай Могилевцовъ О с т р о г о ж с к о г ω

43. Петръ Могилевцов

[1]764 году апреля 29 в силе генералѣтетского повеления произведенъ полковымъ камандиромъ. [1]76476 году апреля съ 29 в силе оного ж повеления произведен полковимъ камандиромъ и билъ в нинешнемъ [1]765 году при командующему генералѣтету на ардинарцїи. [1]764 году апреля зъ 29 произведенъ подпрапорнимъ в силе генералѣтетского повеления полковимъ камандиромъ и в томъ году былъ в Бахмуте для содержания карауловъ и розъездовъ и с полком по секретнимъ обстоятелствам под городомъ Изюмωм. [1]764 году апреля зъ 29 произведенъ в силе генералѣтетского повеления полковимъ камандиром и в томъ году находиъся в Бахмуте для ­карауловъ и розъездовъ и с полкомъ по секретънимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмом. Въ [1]757 году июня 16 – козакомъ, а въ [1]764 году июня 17 произведенъ в силе генералѣтетского повеления полковимъ камандиромъ подпрапорнимъ и находился с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]764 году июня съ 17 произведенъ в силѣ генералѣтетского повеления полковимъ камандиромъ и в томъ году находился в Бахмуте у содержания карауловъ и розъездовъ. [1]764 году июня 17 произведенъ в силе оного ж повеления полковимъ камандиромъ и билъ у прикрития Бахмутского гусарского и Луганского пикинерного полковъ.

Из старшинскихъ Не бил. детей. Из старъшинскихъ Не билъ. детей. Из старшинских детей.

Не бил.

Из старшинских детеи.

Не билъ.

Из старшинскихъ детей.

Не билъ.

Из старшинскихъ детеи.

Не билъ.

Из старшинскихъ детей.

Не билъ.

Не подълежитъ75.

Не подълежит77.

Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 37–41. “7” наведено. 77 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 42–46. 75 76

187

// 16


44. Федор Рахманъ[!]78 45. Петръ Запорожцов

46. Василїи Дубровскои

47. Прокофей Качелихинъ 48. Алеξей Тевяшов 49. Андрей Куколевской 50. Данило Косенковъ 51. Данило Степановъ

[1]764 году июня съ 17 произведенъ в силе оного ж повеления полковимъ камандиромъ и в нинѣшнемъ году находился в Бахмуте для карауловъ и розъездов. [1]763 году февраля зъ 27 – козакомъ, а [1]764 году июня 17 произведенъ полковимъ командиромъ в силе ж генералѣтетского повеления подпрапорнимъ и в томъ году билъ у прикрития Бахмутского гусарского и Луганского пикинерного полковъ и с полком по секретнимъ обстоятелствамъ под городомъ Изюмомъ. [1]76379 году ноября 28 определенъ в Острогожской полкъ гп̃дномъ генералълеитнантомъ княземъ Кантемиромъ козакомъ, а [1]764 году сентября 17 полковимъ камандиромъ по усмотрению ево достоинства произведенъ подпрапорнимъ и в томъ году билъ с полкомъ по секретнимъ обстоятелствамъ под городом Изюмомъ, а сего [1]765 году – у командующаго генералѣтета на ардинарцїи. [1]765 году генваря съ 21 произведенъ в подпрапорние по определению полковой канцелярїи. [1]765 году февраля съ 8 произведенъ в силе генералѣтетского повеления полковимъ камандиром. [1]765 году февраля 20 произведенъ онимъ же полковимъ камандиромъ. [1]765 году февраля 20 произведенъ в силе генералѣтетского повеления полковимъ же командиром. [1]765 году февраля 20 произведенъ полковимъ командиромъ.

Из старшинскихъ детей.

Не билъ.

Ис подпрапорничихъ детей.

Не билъ.

По уволнению из дворових людеи.

Не билъ.

Из старшинских детей.

Не билъ.

Ис подпрапорничихъ детей. Из старшинскихъ детей. Из старшинских детей.

Не билъ.

Ис подпрапорничих детей.

Не билъ.

Не подълежитъ80.

Не билъ. Не билъ.

У “Генеалогічних відомостях – 1” (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 40) та “Генеалогічних відомостях – 2” (Там само. – Спр. 116. – Арк. 66): “Рахминъ”. В “Іменному списку” (ІІ) ця стаття починається так: “По уволнению [1]763 году...” (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 61 зв.). 80 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 47–51. 78 79

188


О с т р о г о ж с к ω

52. Тимофей Коренев

[1]765 году февраля 20 произведенъ полковимъ камандиромъ из действително служащихъ сотенних хорунжихъ.

53. Антон Ламтевъ

Из козачихъ детей. Не билъ. [1]759 году сентября 12 – козакомъ и билъ [1]764 году с полкомъ по секретнимъ обстоятельствамъ под городомъ Изюмомъ, а сего [1]765 апреля 7 числа по усмотрению ево достоинства произведенъ полковимъ командиром в подпрапорние.

Из козачих детей.

Не билъ.

Не подлежитъ81.

// 16 зв.

Итого, в Острогожском полку: полковникъ – 1, полковыхъ старшинъ – 6, сотенных старшинъ в комплекте и сверхъ комплекта – 27, подпрапорных – 5382.

По показанию Сумскои канцеляриї Которих полковъ

Звание чиновъ

Времья вступление[!]83 в службу и с каких чиновъ какими чинами и по чьим определениямъ происходили

// 17 Кто в какихъ прослугахъ бывалъ

На комъ какое взискание подлежит

Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 52 й 53. Запис виконано почерком № 4, в “Іменному списку” (ІІ) він відсутній. 83 У тексті описка: вступления. 81 82

189


С у м с к о г о

1. Полковникъ Романъ Романовъ

С у м с к о г о

1. Капитан и Сумского полку полковой судя Алеξандръ Парафѣевский

[1]730 году марта 30 дня – из старшинскихъ детей и в то ж время произведенъ подпрапорнимъ, которимъ состоялъ по [1]743 годъ, а того году сентября 6 произведенъ в Сумскую регулярную роту порутчикомъ и билъ в линеинихъ командирацияхъ, а потом в Кримскихъ походахъ, а въ [1]737 году пожалованъ от господина генералъфелдмаршала фон Миниха капитаномъ и продолжалъ в том же походѣ в разние места камандирацїи, а по окончанїи воини употребляемъ былъ в разния84 внутрения исправления, а въ [1]744 году маия 15 отставленъ на ево пропитание с награждениемъ секундъ-маеорского чина, а въ [1]757 году определенъ билъ в присудствие в Сумскую полковую канцелярию на мѣсто отставного судьи Кондратева, а въ [1]760 году июля 28 дня произведенъ Государственною военною коллегиею в полковники. Сверхъ85 сего, въ списке от Сумской канцелярїи прописано судьи Парафѣевского прежде учиненное на оного Романова доношенїе, которое служитъ ко опроверженїю службы ево, Романова, ж. Но поелику то доношенїе никакими канцелярскими справками и протчими утвердителними обстоятелствами, ис чего б признавать за правилное, не объяснено86, для того признавается, что означенное доношенїе произошло по какимъ-либо междоусобним неспокоиствиям. А особливо во оном же списке показаны пороки отца и брата ево ж, Романова, к нарушению чести ево, полковника, не почитаемия, о чем Сумской канцеляриї въ спискахъ писать и темъ излишнего в делахъ затруднения чинить било не подлежало. В таком случае, не изясняя онихъ непринадлежащихъ показанїй в сихъ спискахъ, предается о томъ на главное разсмотрение. Вступилъ в службу въ [1]729-м генваря съ 9 из старшинских дѣтей и генераломфелтмаршаломъ княземъ Галициним пожалованъ в подпрапорнїе и в ономъ чину въ [1]731 билъ при закритиї от кримскихъ татаръ во времья делания Украинской линиї; въ [1]733-м87 и [1]734-м годех�������������������������������������������� ъ������������������������������������������� –����������������������������������������� ������������������������������������������ в Полскомъ походе на баталиї под местечком Гневомъ, при штурме города Гданска, при атакованїи в Герскомъ острове, в Еξелмидской крепости и нападения тамо на шаморшанце, на баталиї под местечкомъ Петриковимъ и во многихъ тамо партияхъ чрезъ два года; въ [1]735-м – въ Кримском походе при разбитиї Нагаиской орди, в партїи на речке Белозерки чрезъ четире мц̃а, въ [1]736 – на баталияхъ у Черной Долини, у Коновчика, на приступе у Перекопу, на баталии ж у Солянного озера [...]88, у нападения ночью неприятелской армиї на главной лагирь, у Самарчика при отпоре противъ неприятеля, во время закрития водопою на речке Булганаке, при взятїи Козлова, Банцисарая и тамо силно учиненной с неприятелемъ баталиї, при реке Алме во времья отакования неприятелемъ89 слободскихъ полковъ лагиря и при многих бив���������������� ъ��������������� шихъ тамо всегдашнихъ баталияхъ и осадахъ чрезъ шесть месяцовъ; въ [1]737 за вишеписанние служби по атестату от полку гп̃дномъ генералом и ковалером Румянцовимъ произъведенъ в сотники февраля 3 дня и оного ж мц̃а, когда по имянному блаженныя и вечно достоиныя памяти великия государыни императрицы Анны90

Особливыхъ прослугъ, кромѣ вышеписанного, не показано.

На немъ, полковникѣ Романовѣ, казеннихъ денегъ, ко взисканию подлежащихъ, числом сто шестдесятъ восем рублевъ состоитъ.

Никакихъ прослугъ не показано91.

За содержание им, Парафѣевскимъ, чрезъ многие года на откупу конской площадки и по нинѣ еще взискиваетца на92 немъ в Белагородскую губернскую канцелярию недоимки 83993 рублевъ 6994 копеекъ.

“я” наведено. У тексті речення починається з нового рядка. 86 Наведено на місці витертого. 87 “7” наведено. 88 Повторено “на баталии у Солянного озера на баталии”. 89 Другу “е” виправлено з “я”. 90 “государыни императрицы Анны” написано більшими літерами. 91 Стаття стосується Олександра Парафіївського, Андрія Кондратьєва, Івана Подолського, Михайла Донця-Захаржевського та Романа Косовцова. 92 На місці витертого. 93 “39” наведено. 94 Першу цифру правлено. 84 85

190


Иоанновны указу велено к бившимъ пяти регулярнимъ ротамъ вновь прибавить еще пять ротъ регулярства и к онимъ прибавочнимъ в ­оберъафицерские должности из достоиныхъ и способныхъ к регулярной службе старшинъ определить, тогда ево, Парафѣевского, и определено к роте за порутчика и во ономъ году билъ в Очаковскомъ походе на приступе к городу Очакову и во время нападения на квартермистровъ под командою гп̃дна генерала-квартермистра Фермера в отаке от силного от турковъ и татаръ нападения и, между темъ, от зажжения неприятелемъ вкругъ той малой каманды болшой трави огнемъ ему левая щека и левой глазъ повреждени, и за вышеписанние заслуги бывшимъ генераломъ-­фелтмаръшаломъ графомъ Минихомъ полковимъ квартермистромъ августа 11-го произведенъ и во ономъ походе обретался чрезъ шесть мц̃овъ; и въ [1]738 – в кордерезерве на линиї во время неприятелского нападения на линию чрезъ два мц̃а, в Днестровъскомъ походе при многихъ с ­неприятелемъ сраженияхъ и при деланїи противъ турецкого лагира шанцовъ над рекою Днестромъ чрезъ шесть мц̃ов; въ [1]739 – в кордерезерфе ж на линїи, Молдавской компаниї на баталиї за рекою Днестромъ, на генералной баталиї у Ставучинъ, при взятье Хотѣна, в походе к Бучаку за Прутомъ; за вышеписаннїе служби произведенъ в капитани въ [1]741-м в июле мц̃е и в оном чину по указу сенатскому былъ с ротою у содержания розъездовъ от Изюма до Тору чрезъ три мц̃а; а чрезъ два года в летния мц̃и – в компаментахъ и инспекторских смотрахъ под местечком Коломакомъ и Полтавою, по секретному ордеру в походе к Днепру; въ [1]743-м сенътября 28 по раскасованїи Слободского драгунского полку по указу Гд̃рственнои военной колегїи определенъ на место старшего полкового асаула в Сумской полкъ в старшие асаули и [1]753 билъ в Бахмутской провинциї у произвождения следствия в силе указу Гд̃рственной военной коллегїи Изюмского полку между казакамї и Бахмутской правинцїи аднадворцами о спорных земляхъ, где пробилъ мц̃ей с три; въ [1]756-м апреля съ 6-го по виступленїи в Пруской походъ пожалованъ гп̃дном генераломъфелтмаршалом, сенатором Степаном Федоровичемъ Апраξинимъ в Сумской полкъ в полковие судьи.

// 17 зв.

// 18

191


С у м с к о г о

// 18 зв.

С у м с к о г ω

192

1. Старъшей полковой асаул Андрей Кондратьевъ

З старшинскихъ детей в подпрапорническую службу вступилъ въ [1]752, и употребляемъ былъ от Сумъской полковой канцелярїи к разнимъ деламъ и в посилки, и находился у брегадира Капниста на ардинарцїи, въ [1]756 по указу Гд̃рственной военной коллегїи произведенъ в Бишкинскую сотню в сотники, и з того [1]756 по [1]762 годъ находился у господина генералъ-леитнанта князя Кантемира на аръдинарцїи, а въ [1]759 году марта 22 господином генералом-фелтмаршаломъ Алеξандръ Борисовичем Бутурлинимъ произведенъ в полковие есаули.

На нем казеннихъ 36 рублевъ 25 копѣек; да оной есаулъ находился в Сумском дистриктѣ камисаром, ї не окажется л на немъ каких казенних денегъ, за многими справками прежде времени узнат не можно.

2. В должности младшего полкового есаула сотникъ Иванъ Подолскиї

В службу вступилъ из старшинскиїх детей въ [1]733 марта 6 – покоинимъ господиномъ генераломъ-аншефомъ княземъ Шаховскимъ написанъ подпрапорнимъ, въ [1]738 ноября 4-го господиномъ генералом-аншефом и ковалером графомъ Румянцовимъ произведенъ в сотники и в том [1]738 году февраля 13 во времья Турецкой воини от полку Сумского камандированъ онъ билъ с командою в Кадакъ и в УстьСамаръ ко Днепрскимъ порогамъ, где пробилъ с того числа [1]740-го генваря по 10-е безωтлучно, а после того – неоднократно для прикрития пограничних мест на линеиние и бахмутские фарпости и определен билъ от полковой канцелярїи к разним делам статским.

Казенного взысканїя на немъ не показано.

1. Полковой ротмистръ Михаило ДонецъЗахаржевскїи

С полковничихъ детей в службу подпрапорническую произведенъ господиномъ генералъ-аншефомъ и ковалером Салтиковимъ по показанию ево въ [1]752 июня 10-го, а по справке в полковой канцеляриї, какъ и с ордера оного господина генералъ-аншефа и ковалера оказалось, – въ [1]755 году и билъ подпрапорним по [1]757, а в томъ [1]757 году маия 30 по атестату полковой и сотенной старшини пожалованъ Гд̃рственною военною коллегиею в Сумской полкъ в полковие ротмистры.

На отцѣ ево, умершемъ полковникѣ Захаржевскомъ, казенних разного звания сумъ, ко взисканию подлежащих, оказалось 253 рубли, которїе, яко он, ротмистръ, с братями – наслѣдникъ, заплатит долженъ, и на немъ самом состоит 21 рубль.


1. Старъшеи полковои писарь Романъ Косовцовъ

Вступилъ ис козачихъ детеи в канцелярскую службу въ [1]733 апреля 12 и въ [1]738 чрез целой годъ былъ при полковнику95 и войскового Генералного суда члену Пасеку для записки производимой за взятие у обивателей на армию воли заплати, въ [1]739 – при маеоре Мелентьеву96 в тои же записке, в том же году – при маеоре Боклановскому для писма допросовъ виведеннихъ ис Полщи беглихъ расколниковъ, в которомъ году произведенъ канцеляристом, а зъ [1]742-го по [1]748 год былъ у крепостнихъ делъ надсмотрщикомъ в зборе с крепостей пошлинныхъ дн̃гъ и за добропорядочние поступки въ [1]749-м маия 15 по атестату полковника, полковой и сотенной старшини в силе Гд̃рственной военной колегїи указу произведенъ в полкъ Сумской полковимъ писаремъ, въ [1]752 октября по генварь мц̃ъ [1]753 обретался при канцелярїи брегадира Капниста и97 исправленїя делъ, а в томъ [1]753 при произвожденїи с капитаном и судьею Парафѣевскимъ в Бахмуцкои правинцїи о спорнїх между казаками и аднадворцами землях следствия билъ три мц̃а, въ [1]756 – при виступленїи в Пруской поход полку при лагире болѣе трех мц̃овъ, въ [1]757 маия 30 в силе Военной колегїи указа произведен в старшие полковие писари.

На немъ казенных денегъ 18 рублевъ 59 копѣек сωстоитъ.

// 19

Останню літеру правлено. “у” виправлено з “е”. 97 У тексті описка: у. 95 96

193


С у м с к о г о

// 19 зв.

2. Младшей полковой писар Петръ Горленскиї

В службу вступилъ въ [1]758 марта 11-го з старшинскихъ детей и тогда ж по поданному от него в Сумской полковой канцелярїи доношению за битности еще умершаго полковника Захаржевского, у которого онъ находился у обучения детей, в домѣ и жителство имелъ, определенъ канцеляристомъ; однако ж, какъ из дела, имеющегося в полковой канцелярїи, явственно показалось, что онъ с определения ево в канцеляристи не токмо в полковой канцеляриї при повитъе, но и ни при какихъ делахъ, канцеляристамъ принадлежащихъ, не находился и в канцелярїи не бивалъ, а въ [1]761 году генваря 2898 проискомъ и старанием ученика ево – полкового ротмистра Михаила Захаржевского, – минуя полковую канцелярию и тогдашнихъ камандировъ, таинимъ образомъ по учиненному от него неправилному представленїю и не в сходность указовъ оной Горленской получилъ чинъ полкового писаря, в которой произведенъ господиномъ генералъаншефом и ковалером Стрешневимъ; и хотя о такомъ противозаконномъ выисканїи чрезъ ложние представленїи чина, какъ на оного ротмистра, такъ и на ево, Горленского, от Сумской полковой канцеляриї с прописанїем всехъ обстоятелствъ, не минуя и того, что онъ, Горленской, по незнанїю канцелярскихъ порядковъ, к которым не навикъ, и при правленїи онихъ не бывал, и исправлять ония не можетъ, да и от полковихъ старшинъ, кроме отставного от ротмистра Захаржевского, представления никакого99 об немъ, удостоения и желателства ни кемъ не подписано, и о протчемъ представлено било по каманде к командовавшему тогда слободскими полками брегадиру Банческулу, и о небытиї ему, Горленскому, за предписанними резони при Сумском полку и дистрикте полковимъ писаремъ требовано резолюцїи, между жъ темъ, в дистриктъ к правлению делъ ево, Горленъского, определениемъ канцелярским допущать не велено, и по тому определению от него, брегадира Банческула, взнесено по каманде; однако, видно, чрезъ происки ево, Горленского, и другихъ ево помощнїковъ100 по-прежнему без подлежащаго представленнихъ от канцелярїи обстоятелствахъ разсмотрения определенъ в полковую канцелярию к исправленїю по званїю ево должности въ [1]761-м году.

“8” виправлено з “2”. “ка” дописано над рядком. 100 Другу “о” та “нї” наведено. 101 Очевидно, мало бути приправкахъ. 98 99

194

Казенного По учрежденнои о взисканїя на немъ слободских полках не показанω. Камисїи в производствѣ, неуказныхъ расходовъ и в запущенїи щетовъ, тож и в подозрителномъ чищенїи и приправкамъ101 казенних приходнихъ и расходнихъ книгъ, и в оставливанїи под статьями многихъ бѣлыхъ мѣстъ изобличился, и на то от учрежденной Камисиї еще об нем никакова рѣшения не учинено.


С у м с к о г о

1. Полковой хорунъжей Игнатъ Митюринъ

С у м с к о г о

1. Порутчикъ Яковъ Перепелкинъ

В службу вступилъ [1]729 маия 1-го с козачих детей и командированъ былъ от Сумской полковой канцелярїи на фарпости и розъезди от Кримской сторони промеж Изюмомъ и Тором с маия по сентябрь мц̃ъ102, въ [1]731-мъ – при зачатїи Украинской линїи на фарпостахъ же маия съ 1-го октября по 21-е число, въ [1]732 вибранъ в регулярние роти в драгуни, где103 служилъ драгуномъ, капралом, ротнимъ квартеръмистромъ и вахмистромъ по [1]744, а в [1]745-м билъ при разбитиї Нагайской орди, въ [1]736-м – при взятье кримской крепости под Козловом и Бакцесараемъ, въ [1]737 – в Очаковском, въ [1]738 – в Днестровскомъ, въ [1]739-м104 – Хотѣнском и на Ставучанской баталії, въ [1]740 – для встречи и опроважения турецкого посла и за вышеписанние ево службы въ [1]747 сентября 18 произведенъ Государственною военною колегиею в полковїе хорунжие в Сумской полкъ и в том году билъ на Украинской линїи при пятисотной каманде восемь мц̃овъ, в [1]750-м – на оной же линїи восемь мц̃овъ, ­[1]751-м – при виступленїи в поход Ахтирского полку в местечке Котелве при полку, въ [1]753-м камандированъ в разние Сумского полку сотенние места для комплектования козаковъ, въ [1]754-м – при свѣдѣтелстве и переписѣ малоросиянъ болѣе года, въ [1]756-м при виступленїи в поход слободскихъ полковъ находился при полку, въ [1]757-м марта съ 16 – в Пруском походе декабря по 6-е число и бивалъ в камандирацияхъ и партияхъ, встречу господина генералъ Фермана в партїи и при сраженїи на баталиї.

На немъ, Митюрину, казеннихъ денегъ 35 рублевъ 75 копѣекъ состоитъ.

Двора ея императорскаго106 величества из кухеръ-шренберовъ107 въ [1]758-м июля 23 по указу Государственной военной колегиї и по генералѣтетскимъ предложениям причислен в Сумской полкъ к правлению Мижирицкой команди.

Под слѣдствиемъ о заборе108 имъ, Перепелкинимъ, подпомощичьего и казачего зборовъ по ордеру господина генералъ-лейтнанта князя Кантемира съ [1]762 году по нинѣ.

// 20

Прослугъ не показано105.

Подлежитъ с него ко взисканию казеннихъ разного звания суми денегъ 39 рублевъ 48 копѣики.

В “Іменному списку” (ІІ) далі так: “...пробыл въ [1]730 в Волче и Саратове на фарпостахъ с апреля по октябрь мц̃ъ, въ [1]732 – при зачатии Украинской линии на фарпостахъ также маїя съ 1 октября по 21 число, въ [1]732 выбранъ в регулярние роти квартермистром ї вахмистром по [1]744...” (“квартермистром ї вахмистром по [1]744” написано на місці витертого. – Там само. – Арк. 12). 103 “е” виправлено з “и”. 104 “9” виправлено з “7”. 105 Очевидно, цей запис мав бути в останній рубриці. 106 “ея императорскаго” написано більшими літерами. 107 В “Іменному списку” (ІІ): “кухеръ-шрейберовъ” (Там само. – Арк. 14 зв.). 108 “з” виправлено з іншої літери. 102

195


// 20 зв.

С у м с к о г о

Сотники 1. Иванъ Красовскїй

В службу подпрапорническую вступилъ въ [1]740 декабря 7-го из старшинскихъ детеи и бивалъ от бившей канцелярїи Камисїи учреждения слободскихъ полковъ, також и от полковой канцелярии в разнихъ исправленияхъ, посилкахъ и командирацияхъ, а въ [1]741-м июля 19 произведенъ в сотники господиномъ генераломъ-аншефомъ и ковалером Михаиломъ [...]109 Ивановычемъ Леонтьевимъ и въ [1]742-м определенъ от канцелярїи Камисїи в Ахтирскои полкъ для набору ко двору ея императорскаго110 величества в гаидуки великорослыхъ людей, в том же году былъ на Украинской линїи у содержания карауловъ и розъездовъ, въ [1]743-м и [1]744-м – при Новгородскомъ драгунскомъ полку111 полковымъ камисаром, въ [1]746-м и [1]749-м – на Украинской линїи и за городомъ Изюмомъ на речке Торце при урочище Барвенченои Стенки, въ [1]754-м и [1]756-м на Украинской же линїи находился по три и по четире мц̃а, в Прускомъ походе [1]756-го сентября отъ 28 [1]757-го по 4-е декабря находился.

2. Иванъ Куколь- В подпрапорническую службу вступилъ изъ старшинскихъ детей Яснополскиї въ [1]740-м марта 28-го, и находился от бившей канцелярїи Камисїи учреждения слободских полков и от Сумской полковой канцелярїи в посылкахъ, и служилъ в подпрапорнихъ по [1]745 годъ, и билъ в Бахмуте с командою для розъездовъ, а въ [1]745-м году апреля 7-го по атестату Сумского полку полковой и сотенной старшини Гд̃рственною военною колегиею произведенъ в сотники, и бивалъ с командами для розъездовъ в Барвенченой Стенке и на Українской линїи, въ [1]746 – в Лифляндскомъ, въ [1]756-м и [1]757-м годехъ – в Пруском походехъ и в других разних камандирациях.

В похищенїи разнихъ казеннихъ зборовъ и въ фалшивих в употреблениї о нихъ репортахъ подъ слѣдствием112.

На нем, Красовъскомъ, разного звания сумъ113 казеннихъ денегъ, подлежащихъ ко взисканию, 401114 рубль 75 копѣекъ взискивается.

Прослугъ не показанω.

Казенного взисканїя не написано.

Повторено “Михаиломъ”. “ея императорскаго” написано більшими літерами. 111 “у” виправлено з “ъ”. 112 В “Іменному списку” (ІІ) так: “В похищениї разнихъ казеннихъ зборовъ и употреблениї о нихъ репортах под слѣдствиемъ находится” (Там само). 113 “ъ” виправлено з “и”. 114 “0” виправлено з іншої цифри. 109 110

196


С у м с к о г о

3. Кондратъ фон Филерсъ

4. Василий Богаевскїи

С у м с к о г о

5. Федор Алферовъ

В службу вступилъ въ [1]740 августа 8-го и в томъ году господином генералъ-аншефомъ и ковалером Кеитомъ, которой в то время имелъ над слободскими полкамї главную каманду, с маеорскихъ детей пожалованъ в подпрапорние, въ [1]741-м былъ при брегадиру Лесевицкому на карауле целой годъ, въ [1]742-м – при канцелярїи Камисїи на ардинарцїи чрезъ ввесь годъ, въ [1]743-м и [1]744-м – во многихъ от полковой канцеляриї посилкахъ да в том же [1]744-м – во115 определенїи от Сумской полковой канцеляр������������������������������������������������ и����������������������������������������������� ї у збору в Сумскомъ полку таможеннихъ и пъротчихъ денегъ въ [1]745-м и [1]746-м зборщикомъ, въ [1]747 – в Бахмуте с козачею командою и в том же году116 сентября 18 дня по атестату Сумского полку полковн������������������������������������������������� и������������������������������������������������ ка, полковой и сотен���������������������������� н��������������������������� ой старшины в силе Государственнои военной колегїи указу произведенъ в сотники в Новоменскую сотню и, будучи сотникомъ, билъ опредѣляемъ к разнимъ деламъ, а въ [1]749-м, [1]750-м, [1]752 и [1]754 годехъ бил же на Украинской линиї, въ [1]756-м и [1]757-м – в Прускомъ походе, где по вибору брегадира Капниста от гп̃дна генерала Зибина употребляемъ в куриери съ секретными писмами и бил при сраженїи с неприятелем на баталїи. Вступилъ в подпрапорническую службу [1]746-го октября 15, а въ [1]747-м сентября 18 по удостоению полковой и сотенной старшини в силе Государственной военной колегии указу произведенъ в Мирополскую сотню сотником и с начала вступления в службу былъ во многихъ камандирацияхъ, яко-то у содержания по Украинской линїи карауловъ, на Бахмутскихъ118 фарпостахъ, Барвенчиной Стенки и в протчихъ посилкахъ, въ [1]757-м годе – в Прускомъ походе. В службу вступилъ въ [1]732-м июня 9 и с того года по [1]739 билъ козаком, а въ томъ [1]739 покоиним полковником Дмитр��������������� и�������������� емъ Кондратьевимъ произведенъ в подпрапорние и того году билъ с отправленними за армиею волами и провианътомъ в Кримской походъ при городе Изюме, пока те воли определенними от статского советника Пассека афицерами приняти, болѣе дву мц̃овъ, въ [1]741-м – чрезъ целои год при полковой канцеляриї казначеем, въ [1]745-м – у содержания в городе Изюме ­патрулей полтретя мц̃а, въ [1]747 сентября 18 по атестату полковника и полковой старшини в силе ������������������������������������������ Гд̃рственной военной ��������������������� колег���������������� ї��������������� и указу пожалованъ сотникомъ, въ [1]748-м – з генваря в Лифляндском походе того году ноября по 10-е, въ [1]751-м марта съ 1-го – на Украинской линиї маия по 20-е [1]753 году, въ [1]757-м – в Прускомъ походе.

117

На нем, фон Филерсу, казеннихъ денегъ взискуемыхъ 46 рублевъ 25 копѣек состоитъ.

Прослугъ не показано.

Казенного взисканїя не написано.

Приличнимъ состоитъ в смертномъ убивстъве трехъ неповиннихъ душъ, почему въ [1]752-м году чрезъ адинатцать мц̃ей отрѣшенъ от каманди находился; да нинѣ по общественнымъ119 обивателских обидахъ прозбам под следствием, которого за сопротивлениемъ ево окончать по нн̃ѣ невозможно.

// 21

// 21 зв.

На немъ казенних денегъ 16 рублевъ дватцать пят копѣекъ состоит, да, кромѣ того, о нездачѣ по казночейству щетовъ состоит под следствием, к призводству которихъ разними ябеднычествами и противностми полковой канцелярїи не допущаетъ и по нинѣ.

“в” виправлено з “п”. “году” дописано над рядком. 117 Рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ): “Не былъ” (Там само. – Арк. 19 зв.). 118 “хъ” наведено. 119 У тексті описка: общественныхъ. 115 116

197


6. Яковъ Каневцов // 22

Прослугъ не показанω. В службу козачую вступилъ с козачихъ детей въ [1]734-м марта 5 и билъ в походех въ [1]738-м – в Днестровском, въ [1]739 – в Кримском, въ [1]740-м произведенъ полковником Дмитрием Кондратевим в подпрапорние, въ [1]742-м былъ у розездахъ на Украинской120 линїи и в полку во внутреннихъ камандирацїях, въ [1]748 апреля 7 по указу Гд̃рственнои военной колегїи произведенъ в сотники, в том же году билъ в Лифляндскомъ походе, въ [1]749-м – на Украинской линиї, въ [1]750 – у Кременчуцкого фарпоста для искоренения гаидамацкихъ партей за Днепром, въ [1]751-м – с командированною малоросиїского Полтавского полку двусотною камандою въ местечке Соколье, в том же году – у строения государевого кирасирского конюшенного двора, въ [1]753-м – для розездовъ в Барвенчаной Стенке, въ [1]754-м – у свѣдѣтелства в Путивскомъ, Рилскомъ, Севскомъ, Трубчевскомъ121, Брянском и Курскомъ уиздахъ малоросиянъ, въ [1]755-м – на Украинской линии, [1]756-м и [1]757-м – в Прускомъ походе.

“о” виправлено з “и”; “й” написано на місці витертого. Буквосполучення “чев” написано на місці витертого. 122 Повторено “на сотенную”.

120

121

198

На немъ, Канѣвцове, казенних денегъ взискуется 59 рублевъ; да слѣдуется в неуказном и сотенном употребленїи зборнихъ без указов с народа денегъ, в озарническом нападанїи на сотенную […]122 Речанскую ратуш, в опроверженїи на землю Государственного Зерцала и в тиранском бою и увечье сотенных урядниковъ не токмω руками своими и ево служителей, но и обнаженною саблею, и о протчемъ.


С у м с к о г о

7. Василиї Кондратьевъ

В подпрапорническую службу вступил въ [1]744-м генваря 26 и в томъ Прослугъ не показанω123. чинѣ служилъ по [1]748, а в томъ году августа 25 д Гд̃рственнои военной колегиї указомъ произведенъ в сотники и бивалъ многократно на Українской линїи и в другихъ от полковой канцелярїи посилкахъ, також въ [1]757 году – в Прускомъ походе.

8. Семенъ Савичъ

В подпрапорническую службу вступилъ з старшинских детей [1]749 июля 10 и билъ при Сумскомъ дистрикте камисаром, а въ [1]753-м апреля 17 по указу Гд̃рственной военной колегиї произведенъ в сотники и былъ124 для розездовъ на Украинской линиї и в Барвенченой Стенки, въ [1]757 – в Прускомъ походе.

9. Петръ АпостолъКигичъ

В службу подпрапорническую вступилъ въ [1]743-м октября 6-го из старшинскихъ детей – в слобоцской Харковской полкъ произведенъ в подпрапорние покоинимъ генераломъ-леитнантом Бибыковимъ, въ [1]744-м былъ на линиї для карауловъ шесть мц̃овъ и в томъ полку находился в службе по [1]747, а в томъ году апреля 8 по прошению125 ево по способности грунтовъ, состоящихъ в Сумскомъ полку, оною подпрапорническою службою переведенъ в Сумской полкъ и билъ употребляем от Сумскои полковой канцелярїи в разние камандирациї и посилки, а въ [1]753-м июня 30 по указу Государственной военной колегїи произведенъ в сотники, и билъ на Украинской линїи, и в Барвенченой Стенке, и к разнымъ деламъ определенъ, въ [1]756 cентября от 16-го [1]757 октября по 10-е число – в Пруском походе.

Под слѣдствиемъ о нахалномъ порабощенїи ис козаковъ в подданство, однако за противлением от него, Кигича, полковой камандѣ следствия не учинено.

В числѣ другихъ старшинъ и на нем, Кондратевѣ, по канцелярскому расписанїю казенныхъ денегъ 42 рубли 75 копѣекъ состоитъ. Подлежит с него ко взисканїю казенних дн̃гъ 48 рублевъ 75 копѣекъ; да оной Савич въ ­ [1]753-м году находился в Сумском дистрикте камисаромъ, и не окажется л на нем какихъ начетних денегъ, за многими справками прежде времени узнат невозможно. Надлежитъ с него ко взисканию дн̃гъ казеннихъ 46 рублевъ 25 копѣекъ.

Стаття стосується сотників, записаних під номерами 7 і 8. “ы” виправлено з іншої літери. 125 “ю” виправлено з “е”. 123 124

199

// 22 зв.


// 23

С у м с к о г о

10. Иван Маслωв

С у м с к о г о

11. Степанъ Селеховскии

12. Василїй Ямпольской

В службу вступилъ с козачихъ детеи въ [1]733-м ноября 16 и билъ козакомъ Прослугъ не показано. в Полском походе на дву баталияхъ, въ [1]740-м октября 16 пожалованъ от бившеи канцеляриї Камисїи учреждения слободскихъ полковъ подпрапорнимъ и былъ какъ от оной Камисїи в разънихъ посилкахъ, такъ и от Сумскои полковой канцелярїи [1]743 по възисканїи с Лебединского и Краснополского уиздовъ доимочних дн̃гъ, въ [1]744-м – для126 исканїя в Государственной военной колегїи в Сумской полкъ дву пушекъ, в том же году билъ в Москвѣ годъ и чет����������������������������������������������� и���������������������������������������������� ре мц̃а для требования от Провианской канцелярїи на Сумской полкъ заплати за взятои проходящими полками провиантъ и фураж, въ [1]747-м – в отвозке к провиант-мейстру Суворову в местечко127 Решетиловку от Сумского дистрикта дн̃гъ шести тисяч рублевъ, въ [1]748-м – на линїи, въ [1]752 – при дистърикте камисаром, въ [1]753-м октября 22 пожалованъ от Государственной военной колегїи сотникомъ, въ [1]755-м былъ на линиї четире мц̃а, въ [1]756-м и [1]757 – в Пруском походе.

Прослугъ не показано130. Ис козачихъ детей произведенъ в подпрапорническую службу въ [1]752-м февраля 26 брегадиремъ Капнистом и с того мц̃а маия по 24-е билъ при немъ, брегадиремъ128, на ардинарцїи, а потомъ посланъ от него ж, брегадира, с нужними писмами в Санкт-Петербургъ в Гд̃рственную военную колегию и былъ тамо того году декабря по 6-е число, въ [1]754-м декабря 5 по указу Гд̃рственнои военнои колегїи произведенъ сотником, въ [1]755-м августа съ 6 билъ в Барвенченои Стенки у содержания карауловъ того году ноября по 30-е, въ [1]756129 и [1]757 годехъ – въ Пруском походе. Ис поповскихъ детей подпрапорническую службу служилъ в Острогожском полку, а въ [1]756-м майя 30 по указу Гд̃рственной военной колегїи произведенъ в Краснополскую сотню в сотники и въ [1]757-м бил в Прускомъ походе.

13. Павел Штепинъ В службу козачую определенъ [1]747 марта 10 з старшинскихъ детей полковимъ обознымъ Красовскимъ и билъ во многихъ камандирацияхъ и в выступленїи Ахтирского полку в местечке Котелвѣ, а въ [1]751-м году пожалованъ подпрапорнимъ и билъ во укомплекътованїи козачихъ своиственников и подпомощиковъ ружьемъ, у свѣдѣтелства и переписѣ в Сумскомъ полку мужеска полу душъ, на Украинской линїи у карауловъ и розездовъ дважди, въ [1]753-м и [1]756-м – на онои же линиї и у господина генералъ-лейтнанта князя Кантемира на ардинарциї, въ [1]756-м октября 28 (по справки в полковой канцелярїи оказалось) по указу Гд̃рственнои военной колегїи произведенъ в Лебединскую сотню в сотники, а не въ [1]757 году (по ево показанїю), а томъ году билъ и в Пруском походе.

// 23 зв.

“я” виправлено з “и”. “о” виправлено з “е”. 128 У тексті описка: бригадире. 129 “6” виправлено з “7”. 130 Стаття стосується сотників, записаних під номерами 11–13. 126 127

200

Подлежитъ с него ко взисканию казеннихъ денегъ 46 рублевъ 25 копѣекъ; да оной Масловъ въ [1]752 году находился в Сумском дистрикте камисаром, ї не окажется ль на немъ начетнихъ денегъ, за многими справками прежде времени узнать невозможно. Казенного взисканїя не написано.

Подлежит с него ко взисканию казеннихъ дн̃гъ 16 рублевъ 25 копѣекъ. Подлежитъ с него ко взисканию казеннихъ денег 46 рублевъ 25 копѣекъ.


С у м с к о г о

131 132

14. Якωвъ ДонецъЗахаржевскиї

Прослугъ не показнω131. В службу вступилъ в одномъ году з братом ево полковимъ ротмистромъ Михаиломъ Захаржевскимъ с полковничихъ детей и былъ подпрапорнимъ по [1]757 годъ, а в томъ году маия 30 по атестату от полку в силе Гд̃рственной военной колегїи указу произведенъ в сотники.

Подлежитъ с него ко взисканию казенних дн̃гъ, кромѣ взискуемыхъ с отца ево – умершаго полковника Захаржевского, – написанного противъ ротмистра Захаржевского числа 2 рубли.

15. Петръ КукольЯснополскиї

Из старшинскихъ детей в службу вступилъ [1]750 апреля 5-го и былъ в Барвенченой Стенке и у брегадира Капниста на ардинарцїи, въ [1]756132 – в Пруском походе, а въ [1]757 июля 18 гп̃дномъ генералъфелтмаршалом и разнихъ ординовъ кавалером Степаном Федоровичемъ Апраξинимъ произведенъ в сотники.

Подлежитъ с него взисканїю казенних денегъ 36 рублевъ.

16. Иванъ Романовъ

Ис полковничих детей в службу вступил въ [1]741-м маия 11, былъ на линїи два раза, въ [1]756-м – в Пруском походе, а въ [1]757-м июля 18 господином генералъ-фелтмаршалом и разнихъ ординовъ ковалеромъ Степаном Федоровичем Апраξинымъ произведенъ в сотники.

Подлежит съ него ко взисканїю казеннихъ денегъ 12 рублевъ 75 копѣекъ.

17. Иванъ Пустовоитовъ

Из старшинских детей в службу вступил съ [1]750 маия 5 сотеннымъ хорунжимъ, и билъ на Украинской линїи дважди, в Барвенченой Стенки – адинъ разъ и в протчих посилкахъ, и въ [1]756-м сентября 18 брегадиром Капнистом и произведенъ подпрапорнимъ, и бил же в Прускомъ походе, а въ [1]757 ноября 23 господином генералъфелтмаршалом и разних ординовъ ковалером Степаномъ Федоровичемъ Апраξиним произведенъ в сотники.

Казенного взисканїя не показано.

// 24

Стаття стосується сотників, записаних під номерами 14–17. “6” виправлено з “7”.

201


С у м с к о г о

// 24 зв.

18. Иван Кондратьевъ

Из старшинских детей в службу вступилъ въ [1]744 маия 5 и билъ на Украинской линїи три мц̃а, у брегадира Капниста на ардинарцїи – два мц̃а, у генерал-леитнанта князя Кантемира на ардинарцїи – целой год, а въ [1]758-м133 году ноября 28 по атестату полковника, полковой и сотеннои старшини в силе Гд̃рственнои военной колегїи указу произведенъ в Лебединскую сотню в сотники.

Прослугъ не показанω.

Подлежитъ с него взисканию казенних денегъ 36 рублевъ.

19. Иван Варавкинъ

В службу вступилъ ис козачихъ детей съ [1]748 декабря 15 – Сумскою полковою канцеляриею определенъ козакомъ, а въ [1]755-м в сентябре мц̃е командующимъ над слободскими полками господином брегадиромъ Ушаковимъ произведенъ134 в135 сотенние хорунжие, въ [1]757 марта 23 господином брегадиромъ Капнистомъ в подпрапорние определенъ, а с начала вступления в службу прописанными званиями былъ въ [1]749 на Украинской линиї у содержания карауловъ и розъездов, въ [1]750 – по секретному тогда повелению при командированной от слободскихъ полковъ пятисотной каманде Кременчуцкого фарпоста, въ [1]751 – при движенїи слободскихъ полковъ в откамандированной к днепровским местамъ, яко-то к Переволочне и Саколки, Сумского и Ахтирского полковъ четиресотной каманде, а по возвращенїи – у смотрения работниковъ при строющемся в Сумскомъ полку кирасирскомъ конюшенном дворе, въ [1]753 – в Барвенченой Стенки у содержания карауловъ и розъездовъ, въ [1]755-м – в канцелярїи брегадира Ушакова для писма з генваря по октябрь мц̃ъ, а въ [1]752 и [1]754, [1]756-м и [1]757-м годехъ – в канцелярїи брегадира Капниста для писма, в томъ числе чрезъ [1]756 и [1]757 августа по 19-е – действително в должности брегадного писаря и былъ в Прускωм походе, въ [1]758 з генваря мц̃а – при военной Походной генералъ-леитнанта князя Кантемира канцеляриї, а въ [1]759 марта 22 господиномъ генералъ-фелтмаршаломъ Алеξандръ Борисовичем Бутурлинимъ произведенъ в Бѣшкѣнскую сотню в сотники.

В смертном убивстве приличился и за противностию и отбивателством136 разними коварничествами слѣдствие о томъ по нине без производства продолжает.

Подлежитъ с него взисканию казенних денегъ 18 рублевъ 75 копѣекъ.

“8” наведено. Буквосполучення “нъ” виправлено з інших літер. 135 Виправлено з іншої літери. 136 Буквосполучення “ст” виправлено з інших літер. 133 134

202


С у м с к о г о

С у м с к о г о

20. Тимωфеї Стишевскиї

21. Герасимъ Власовъскиї

Из старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]748-м апреля 18 и служил Прωслугъ никаки[хъ]137 в в писарской должности, а въ [1]750 году билъ во учрежденной о слободканцелярїи не показано138. скихъ полкахъ следственной Камисїи для писма восемъ мц̃овъ; въ [1]751 марта 26 Сумскою полковою канцеляриею по атестату той Камисиї штапъ- и оберъ-афицеровъ произъведенъ канцеляристом и, будучи в той должности, порученние ему дела исправлялъ добропорядочно; въ [1]755 определенъ к сумскимъ крепоснимъ деламъ в надсмотрщики к збору с������������������� крепостей ����������������� пошлиннихъ денегъ, при которой должности билъ два года; въ [1]756-м cентября съ 11 [1]757 годовъ по декабрь мц̃ъ за виступлениемъ старшинъ в поход в силе ордера господина генералъ-леитънанта князя Кантемира командовалъ Сумскими сотнями болѣе года и под городом Сумами чрезъ реку Пселъ болшой новой мостъ в том же [1]757-м году чрез одно летн���������������� е��������������� е времья строениемъ во окончание привел, також в доволствиї следующихъ чрезъ городъ Суми в ­армию и с армиї донскихъ и протчихъ команд, тож при наборе вновъ учреждающеися Слободской гусарской полкъ Новгородского драгунского полку с капитаномъ Шатовимъ гусаръ и под ных лошадей, в комплектованїи одноконних козаковъ и во исправлениї деиствителнихъ присилаемих в то время ис полку козаков же всеми воинскими обряди, во взисканїи доимочнихъ денегъ находился; въ [1]758 – за городомъ Изюмом на реке Комишовахе в компаменте; а въ [1]759-м году марта 22 его превосходительствомъ господином генералъ-фелтмаршалом, сенаторомъ и ковалером Алеξандръ Борисовичомъ Бутурлинимъ произведенъ в Пенскую сотню в сотники и билъ на линїи и внутрь полку в разнихъ посилкахъ. В службу вступилъ из старшинских детеи съ [1]748 июня 8 и билъ при Сумской полковой канцеляриї у писменних делъ по [1]754���������������������� , а во ������������������ ономъ году полковимъ есауломъ Парафѣевскимъ написанъ в сотенние хорунжие, въ [1]756 маия от 9-го находился при полку во время виступления в походъ всехъ слободскихъ полковъ по августъ мц̃ъ и того ж году сентября от 12 былъ в Прускомъ походе чрезъ всю битность при Походной брегадной слободскихъ полъковъ канцеляриї у писменних делъ в том же походе [1]757 августа по 22-е, где брегадиром Капнѣстомъ пожалован в подпрапорние; того ж году августа 23 – ис Походной господина генералъ-ма����������������������� и���������������������� ора Костюрина канцеляриї для препроваждения мертвихъ тѣлъ гп̃дъ генераловъ-аншефа Лопухина и лейтнанта Зибина до города Тилзи октября съ 2 по 10-е число и находился Сумского полку при отпущеной от армиї шестисотной каманде, також и Рижского гарнизона полку Езелского господина полковника фон Резенталя при Походной канцеляриї у исправленїя писменних делъ, а въ [1]759-м году марта 22 произведенъ гп̃дном генералъ-фелтмаршалом и ковалером Алеξандръ Борисовичемъ Бутурлинимъ в сотники.

Подлежит с него взисканию казеннихъ разного званїя сумъ денегъ 108 рублеъ 47 копѣекъ.

// 25

Подлежитъ с него взисканию за отца ево – умершаго ротмистра Власовского – казеннихъ денегъ 10 рублевъ 25 копѣекъ да с самого его – 48 рублевъ 75 копѣекъ.

Заклеєно частину напису. Стаття стосується сотників, записаних під номерами 20–24, а також полкового судді Олексія Савича й понадкомплектного сотника (під номером 25) Романа Кондратьєва. 137 138

203

// 25 зв.


22. Тимофеи Новомлинъскои 23. Семенъ Кардашевъ // 26

// 26 зв.

С у м с к о г о

24. Яковъ Подолскои

С у м с к о г о

Сверхъ комплекта 1. Полковой судья Алеξѣи Савичъ

25. Сотникъ Романъ Кондратьевъ

С козачихъ детей в подпрапорническую службу вступилъ въ [1]755 сенътября 9 и былъ въ [1]756, [1]757 годехъ въ Прускомъ походе, а въ [1]759-м декабря 21 произведенъ вышеобявленнимъ гп̃дном генералъфелтмаршаломъ Бутурлинимъ сверхъ комлекта в сотники. Из старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]746 году маия 23 и служилъ при Сумской полковой канцеляриї канцелярскимъ писаремъ, а въ [1]753-м ноября 29 определенъ подпрапорнимъ и въ [1]754-м отправленъ билъ от Сумскогω дистрикта в город Ахтирку з денежною казною в камисию оберъ-провиантъ-мейстра Смецкого140, въ [1]755 – в Трубчевском, Брянском и Невском[!]141 уиздахъ для висилки к конюшенному двору косцовъ, въ [1]756 и [1]757 годехъ – в Прускомъ походѣ, а въ [1]760 ноября 11 произведенъ господином генераломъаншефомъ и ковалером Петромъ Ивановичемъ Стрешневимъ в сотники. Из старшинскихъ детеи в службу вступилъ въ [1]752 марта 17 – в сотенние хорунжие в Судженскую сотню написанъ Сумского полку капитаном и есауломъ Парафѣевскимъ, при которой сотни всякие сотенние потребности исправлял, а въ [1]757-м году октября 22 д Сумскою полковою канцеляриею написанъ в подпрапорние и билъ в Сумском дистрикте камисаром, а въ [1]760 ноября 11 упомянутим гп̃дномъ генералъ-аншефом и ковалером Стрешневим произведенъ в сотники.

139

В службу вступилъ из старшинских дѣтеи въ [1]750 апреля 10, былъ у брегадира Капнистова въ Прускомъ походе, въ [1]757 маия 30 по атестату полковой и сотенной старшины Гд̃рственною военною колегиею произведенъ в сотники, а въ [1]761-м году августа 8 по имянному ея императорскаго величества142 указу Гд̃рственнωю военною колегиею пожалованъ в сверхъкомплектние полковие суди. З старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]753 сентября 18 – Сумскою полковою канцеляриею в подпрапорние произведенъ, а въ [1]762-м октября 2 – господиномъ генераломъ-аншефом и ковалеромъ Стрешневим в сверхъкомплектние сотники.

143

Въ [1]758-м году находился в Сумском дистрикте камисаромъ, а не окажется ль на немъ начетныхъ денегъ, за многими справками прежде времени узнать невозможно.

Въ [1]759-м году находился в Сумскомъ дистрикте камисарем, и не окажется л на немъ начету, за многими справкамї узнать невозможно.

Щодо сотників Тимофія Новомлинського та Семена Кардашева рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ) в цій рубриці так: “Не имѣется” (стосовно Тимофія Новомлинського; Там само. – Арк. 33 зв.) та “Казенного взысканїя не имеѣтся” (стосовно Семена Кардашева; Там само. – Арк. 32 зв.). 140 “е” виправлено з іншої літери. 141 У тексті описка: Севском. 142 “по имянному ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 143 Рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ) необхідної інформації не подано (Там само. – Арк. 5 зв.). 139

204


С у м с к о г о

Подпрапорние 1. Яковъ Бондаревъ

2. Яковъ Кондратевъ

3. Прокофий Гевличъ

С подпрапорничихъ детей в службу вступил въ [1]741 году августа 9 дня и был на Украинской линиї, в Барвѣнчинои Стѣнки и в протчихъ камандїрацїяхъ и посилках, а въ [1]756-м году сентября 16 дня камандированъ в Пруской походъ, в коемъ находился [1]757 году октября по 15 число, а чрезъ [1]759, [1]750[!]144, [1]761, [1]762, [1]763 и [1]764 годы былъ на линии по три мц̃а. С полковничихъ детей в службу вступил въ [1]742-м году июля 15 дня и билъ в Сумскомъ дїстриктѣ камисаромъ, в полковой канцеляриї казначеемъ, в Киеве при господїну генералъ-аншефу и ковалеру Петру Ивановичу Стрешневу на ардїнарцїи.

Не бил145.

Не подлежит146.

В битность ево у правления сотенною камандою за необучение козаковъ эξерцициї фуктилями, а за самоволную с лагеря отлучку и ослушносты арестом штрафованъ былъ.

Подпрапорнимъ произведенъ Сумскою полковою канцеляриею въ [1]751-м году генъваря 19 дня с козачихъ детей, того жъ году былъ Сумского полку с полковою147 и сотенною старшиною Ахтирского полку в местечкѣ Котелвѣ, въ [1]752-м посланъ бил от Сумского дистрикта в Бѣлагородскую губернскую канцелярию для запечативания книгъ, в том же году – у покоиного гд̃на брегадира Капнистова на ардинарции три мц̃а, того жъ году октября съ 30 в доволствии Санкт-Питербургского драгунского полку гранодерской роти камисаром билъ по [1]753 годъ октября по 16 число, въ [1]754 году июня съ 3 дня находился при гп̃дну полковому хорунжему Митюрину для учинения вновь свѣдѣтелства малоросияномъ в разнихъ уездахъ по [1]755 маия 24-е и в томъ [1]755 году июня 30 дня – у висилки з доимочними денгами в Сумскои дистриктъ з города Суджи и Суджанского уезду августа по 23 число, а въ [1]756 году апреля 15 дня камандированъ в Барвѣнчину Стѣнку и от тои Барвѣнчиной Стѣнки отправленъ для прикрития Славеносербиї и находился в шанцахъ Сребранскомъ при его превосходителству гп̃дну генералъ-маїору Райку Депрерадовичу148 июля по 28 число, а съ [1]756 году сентября 16 дня [1]757 году декабря по 17 число находился в Пруском походѣ и въ [1]764-м годехъ на линиї.

По следствию приличился в упуске воровъ, и во взятьи пчелъ, и в ложномъ репортованїи149 и нинѣ состоитъ под слѣдствиемъ.

Въ [1]762 году находился въ Сумскомъ дистрѣктѣ камисаром, и не окажется ль на нем начету, за запущениемъ щетовъ узнать невозможно. Не подлежитъ150.

// 27

// 27 зв.

Очевидно, описка (та сама описка в “Іменному списку” (ІІ); Там само. – Арк. 37) і мало бути [1]760 (уточнено за: Там само. – Ф. 1815. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 80). Написано почерком № 2. 146 Написано почерком № 2. 147 Першу “о” наведено. 148 В “Іменному списку” (І1): “Прерадовичу” (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 40). 149 В “Іменному списку” (І1) так: “...в ложномъ о выступленїи по наряду на Українскую линїю репортованїи...” (Там само. – Арк. 39). 150 Написано почерком № 2. 144 145

205


С у м с к о г о

4. Василеи Косовцовъ

5. Федоръ Романовъ // 28

С у м с к о г о

6. Федоръ Донцовъ

З старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]752-м году апреля 9 дня и бывалъ от полковой канцеляриї в посилках и в дистриктѣ у збору съ владѣлческихъ поданнихъ малоросїянъ за порциї и рациї денежной казни камисаромъ и при Сумской полковой канцеляриї на [1]758 годъ казночеемъ у збору жъ подпомощичей и казачей сумми, а въ [1]763-м – у гд̃на генералъ-маїора Поскочина в ардинарцах, а въ [1]764-м годехъ – на линиї полгода.

Не подлежитъ151. В силѣ ордера гд̃на генералъ-маїора Поскочина за то, что он, Касавцовъ, будучи въ конвое прї его превосходїтелству, команду брося, от оной проч и скривался, камандированъ вместо штрафу на Украинскую линию на полгода, и, как сменитца, то чрез мц̃ъ еще без очереди велено на полгода камандироват, и, сверхъ того, при пришедшеи ево линиї в сотники адинъ разъ абоитит и не атестоват; однак по ордеру ево ж, гд̃на генерал-маїора, прощенъ. З старшинскихъ детей произведенъ Сумскою полковою канцеляриею въ Не былъ152. [1]752-м году июня 12 дня, в том же году определен к доволствию СанкПитербурского драгунского полку камисаром и от полковой канцеляриї употребляемъ былъ в разние посилки и камандирацїи, а въ [1]757-м году посиланъ былъ отъ его высокопревосходителства господїна генералъаншефа и ковалера Петра Семеновича Салтикова з самонужнѣишими писмами в Санк-Питербургъ, где находился с проездомъ шесть мц̃овъ, въ [1]759-м году – при гп̃дну генерал-аншефу и ковалеру Стрешневу на ардинарциї, въ [1]764-м году – на линиї три мц̃а. Не были154. Не подлежитъ. С подпрапорничихъ дѣтей в службу вступилъ въ [1]753 году маия съ 15 числа – в чинъ подпрапорнической определенъ Сумскою полковою канцеляриею и въ [1]754-м году отправленъ былъ в город Краснополье и в Краснополской уездъ для высилки в Сумской дистриктъ з доимочнимї денгами неплателщїковъ, где находился четире мц̃а, и того жъ году – в препровождении Пермского драгунского полку камисаромъ адинъ мц̃ъ, въ [1]755 году от оного жъ дистрикта находился для взискания с поданнихъ малоросиянъ доимочнихъ денегъ с Рилского153 уезду пять мц̃овъ, въ [1]756-м году – у карауловъ и розъездовъ на Украинской линиї четире мц̃а, а въ [1]757 году маия съ 16 д того жъ году декабря по 15 число находился в Прускомъ походѣ, а с того году по нинѣшней [1]765 годъ былъ многажды на Украинскои линии.

Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 4 й 5. Написано почерком № 2. 153 “л” виправлено з “м”. 154 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 6 і 7. 151 152

206


С у м с к о г о

7. Иванъ Тимофѣев синъ Красовскии

З старшинскихъ детей в службу вступил въ [1]753-м году маия съ 15 числа – в чинъ подпрапорнической определенъ умершимъ гд̃ном брегадиромъ Капнистовимъ и билъ у его высокопревосходителства гп̃дна генералъ-аншефа и ковалера Петра Ивановича Олица, тожъ и господина генерал-маиора Бринка на ардинарцияхъ, о чем и полковои канцеляриї извѣстно.

8. Яковъ Ивановъ синъ Кондратьевъ 9. Иванъ Ивановъ

З секундъ-маїорскихъ дѣтеи в службу вступилъ въ [1]753-м году октября Не были155. съ 15 дня, былъ неоднократно на Украинъской линии у карауловъ и розъездовъ. С козачихъ детей в службу вступил въ [1]754-м году июня съ 12 числа и с определения ево находитца во обучении писма. С козачихъ детей вступилъ в службу козачую въ [1]750 году марта 15, а в подпрапорние определенъ въ [1]755 году маия 20 дня и билъ в Барвѣнческои Стенкии[!]157 и на Украинской линиї многажди, а въ [1]756 году по выступлениї в Пруской походъ находился в томъ Прускомъ походѣ при закритиї могазейновъ по [1]763 годъ, а въ [1]764158 году – на линиї. С поповских детей в службу вступилъ въ [1]755 году маия съ 12 дня и Служби за отлучкою ево в находился для полковыхъ нуждъ в Санк-Питербургѣ. одвокати чрез девять летъ не несъ ї нинѣ обявляетъ себя за болѣзнию к службе не способнимъ. Вступилъ в козачую службу въ [1]754 году октября съ 2 числа з Не былъ. старшинскихъ детей, в котором званиї находился по [1]756 годъ и в томъ году февраля 3 покойнымъ гп̃дномъ брегадиремъ Капнистомъ159 произведенъ в подпрапорние и, служа казакомъ и в нинешнемъ чинѣ, бивалъ в разнихъ от полковой канцеляриї по инструкциямъ и ордерам посилкахъ и камандирацияхъ, а въ [1]757 году октября съ 1 – у его свѣтлости господина генералъ-леитнанта князь Кантемира на ординарциї и на Украинской линиї у карауловъ и розездовъ многажди.

10. Козма Брахновъ

11. Тимофей Бобовниковъ

12. Кирило Степановъ

Подлежит с него ко взисканию за отца его – умершаго полкового обозного Тимофѣя Красовского – казенних денегъ сорок адин рубль. Не подлежитъ156.

// 28 зв.

// 29

Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 8–10. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 8–12. 157 У тексті зроблено описку: Стенки. 158 “4” наведено. 159 В “Іменному списку” (ІІ) так: “Капнѣстовым” (Там само. – Арк. 47). 155 156

207


С у м с к о г о

// 29 зв.

// 30

С у м с к о г о

13. Иванъ КукольЯснополской

З старшинскихъ детеи в службу вступилъ въ [1]755 году декабря 21 дня Не были162. и по ордеру гп̃дна брегадира Капнистова определенъ в Перекопскую сотню сотеннимъ хорунжимъ и по тои сотни во исправление козаковъ воинскими обряди прилагал неусипное старание, а [1]756 году маия 12 при слѣдованиї в повеленои Прускои походъ за добропорядочние ево поступки и исправности помянутымъ брегадиремъ Капнистовимъ произведен в Сумской полкъ в подпрапорние и во ономъ Прускомъ походѣ находился при тои же сотеннои командѣ и былъ противу неприятеля при реки Прегели160 на баталии жъ, тажъ161 посиланъ в партиї и на одводние караули и был неоднократно на Украинской линиї для карауловъ и розъездовъ. 14. Данило В службу вступилъ въ [1]755 году декабря 21 дня из старшинскихъ Парафѣевскии детей и по ордеру покойного163 гп̃дна брегадира Капнистова определенъ в полковую сотню сотеннимъ хорунжим и по тои сотнѣ во исправлениї козаков воинскими обряди прилагалъ неусипное старание, а въ [1]756 году маия 12 при слѣдованиї в повеленой Прускои поход за добропорядочние ево поступки и исправности помянутим гп̃дном брегадиромъ Капнистовимъ произведенъ в Сумской полкъ164 в подпрапорние, и во ономъ Прускомъ походе находился при тои же камандѣ, и билъ противу неприятеля на баталиї, також посиланъ в партиї и на отводние караули, и былъ на линиї неодиножди. 15. Андреи З старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]756 году сентября 30 дня Не были165. Тимофѣевъ синъ – в чинъ подпрапорничей определенъ его свѣтлостию гп̃дномъ генералъКрасовский лейтнантомъ князь Кантемиромъ и со определения ево находитца во обучениї славено-латинского язика.

Не подлежитъ.

16. Григорей Давидовъ

С оного Давидова подлежитъ за отца ево ко взїсканию в казну денегъ шестнатцать рублевъ дватцать пят копѣекъ.

Зъ старшинскихъ детей в службу вступилъ въ [1]754 году сентября 18 дня – Сумского полку умершим полковникомъ Михаиломъ ДонцемЗахаржевскимъ определенъ в Суджанскую Первую сотню хорунжим и былъ въ [1]755 и [1]756 годехъ на Украинской линии у карауловъ и розъездовъ болѣе пяти мц̃овъ, и в том же [1]756 году окътября 9 дня его свѣтлостию гп̃дном генералъ-леитнантомъ князем Кантемиромъ произведенъ в подпрапорние и билъ во многихъ от полковои канцеляриї посилкахъ и камандирацияхъ ї в надсматриваниї учрежденнихъ от Ахтирки до Курска почтъ.

Першу “е” правлено. “жъ” виправлено з “к”; слід читати “тожъ”. 162 Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 13 і 14. 163 В “Іменному списку” (ІІ) так: “по ордеру гп̃дна” (Там само). 164 “ъ” виправлено з іншої літери. 165 Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 15 і 16. 160 161

208

Не подлежит.


С у м с к о г о

С у м с к о г о

17. Матвѣи Заводовъскии

В службу козачую вступилъ въ [1]753-м году июля съ 8 и оную продолжал в Мирополской сотни по [1]757 годъ и билъ во многихъ камандирацияхъ и посылкахъ, а в [1]757 году мая 2 дня умершимъ гп̃дном брегадиремъ Капънистовимъ произведенъ в Сумской полкъ подпрапорнимъ и находился в Прускомъ походе того году апреля съ 1 декабря по 15 число, въ [1]759-м году при учрежденной от Ахтирки до Києва[!]166 почтѣ и на линїи неоднократно находился.

18. Андрей Федоров синъ Алферовъ

Зъ старшинскихъ детеи в козачую службу вступилъ в [1]754-м году генваря 21 дня и в тои должности находился по [1]758 годъ при Сумскои полковой канцелярии, а въ [1]758 году апреля 6 числа по определению Сумскои полковои канцеляриї произведенъ подпрапорнимъ и былъ при гп̃дну генералъ-леитнанту князю Кантемиру на ординарции.

19. Павелъ Кондратевъ

Штрафованъ в силѣ ордера господина генералъ-маїора Поскочина.

Не подлежитъ167.

До несколко крат арестом и наказаниемъ штрафованъ за168 занятие ночью чужїхъ лошадей к отцу своему на дворъ посланними козаками, за нескорое в лагерь с командою прибитїе и за неявку для получения ко обучению полку от камандира приказу; и под слѣдствиемъ въ причиненних бишкинским обивателямъ взятках, и в принуждениях козаков в . партикулярние работизны, и в командированиї козаков не по очередї на караулъ, и в протчих подозрениях, за чемъ от каманди отрешенъ. З старшинскихъ детеи в службу вступилъ въ [1]758 году апреля 23 дня и Не были169. Не подлежитъ. былъ на Украинскои линиї неоднократно.

// 30 зв

У тексті описка: Курска. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 17 і 18. 168 Дописано над рядком. 169 Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 19–23. 166 167

209


20. Алеξей Надержинскои

21. Антон Лифинъ 22. Антон Антоновъ

23. Иванъ Иляшенковъ С

// 31

у м с к о г о

24. Василеи Канѣвцовъ 25. Иванъ Пустотовъ[!]172 26. Данило Штепинъ 27. Василеи Заикинъ

28. Яковъ Калининъ

З детей секундъ-маїорскихъ прошлого [1]758 году декабря 31 дня присланнимъ отъ командовавшаго пред симъ слободъскими полками гп̃дна брегадира Банческула ордеромъ велено в силѣ предложения отъ его свѣлости гп̃дна генералъ-леитнанта князя Кантемира в Сумскои полкъ причислить в подпрапорние, почему и причисленъ. С подпрапорничихъ детеи в службу вступилъ въ [1]759 году марта 16 дня, ї во оной чинъ определенъ по определению Сумъской полковой канцеляриї, и билъ у закрития Тору и Бахмута при пятисотной командѣ и на Украинскои линии. С подпрапорничихъ детей в службу вступил въ [1]754 году декабря 17 дня, и билъ сотенним хоружимъ, и, в томъ званиї будучи, находился на Украинскои линѣи и в Барвѣнчиной Стѣнки, а въ [1]759 году марта 17 числа по ордеру камандующаго пред симъ слободъскими[!]170 гп̃дна брегадира Банческула в чинъ подпрапорничей определенъ, и былъ неоднократно на Украинской линиї для караулов и розездовъ и в протчихъ камандирацїях. С козачихъ детей в службу вступилъ въ [1]760-м году ноября 28 числа, в силѣ указов Государственной военной коллегїи и Главной артилериї и фортификационной канцеляреи почитается при селитерном заводѣ. З сотничихъ детеи в службу вступилъ въ [1]760 году декабря 18 числа и с определения его находитца во обучения писма. С подпрапорничихъ детей в службу173 вступилъ въ [1]761-м году марта 27 числа и бил на линии неодиножды. С подпрапорничихъ детей в службу вступил въ [1]761 году июня 1 числа, билъ на линѣи неоднократно и в протчихъ камандирацїях. С квартермистрскихъ детей в службу вступилъ [1]761 году июня 1 числа, билъ на линии и у господина генералъ-маїора Вилима Ивановича Бринка в ардинарцахъ.

З сотничихъ детеи в службу вступилъ въ [1]761 году июня 14 числа, билъ при Сумском дистриктѣ чрезъ годъ камисаром и на линии.

Не были171.

Не подлежитъ.

Под слѣдствием по поданному на него села Олшаного от жителей Глянка с товарищї во взяте у нихъ на домашние ево обиходи сестнихъ припасовъ и во употреблениї собствених ихъ лошадей под себя в поездки. Въ [1]763-м году находился в Сумском дїстрикте камисаром, и не окажется л на нем начету, за запущениемъ щетовъ узнат невозможно175.

174

Далі пропущено “полками”. Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 24–26. 172 У тексті описка: Пустовойтовъ. 173 Другу “у” виправлено з іншої літери. 174 Рубрику не заповнено; в “Іменному списку” (ІІ) необхідної інформації також не подано (Там само. – Арк. 55). 175 Очевидно, запис вміщено до цієї рубрики помилково, в “Іменному списку” (ІІ) його вміщено в наступній рубриці (Там само). 176 Рубрику не заповнено. 170 171

210

176


29. Иванъ Рубанъ 30. Василеи Давидовъ 31. Андреи Кондратьевъ 32. Иванъ Степановъ синъ Гевличъ С у м с к о г о

С у м с к о г о

33. Роман Подолский 34. Иоаким Кардашевъ 35. Семенъ Жебуневъ 36. Иван фон Филерсъ 37. Павел Романовъ 38. Алеξеи Романовъ 39. Титъ Подлѣснии

С козачихъ детей в службу вступил въ [1]761177 году июля 9 числа, неоднократно былъ на линии. З старшинскихъ детей в службу вступилъ [1]761 году августа 20 числа, бил на Украинской линии неоднократно и в протчихъ камандирацияхъ. З старшинскихъ детей в службу вступил въ [1]761-м году ноября 29 числа, былъ на линии и у господина генералъ-маїора Бринка в ардинарцахъ. С подпрапорщичьихъ179 дѣтеи в службу вступилъ [1]762 году февраля 27 числа и обретался в училищахъ по [1]764 год, а в томъ году билъ у господина генерал-маїора Бринка, в ардинарцах, в нинѣшънем же [1]765 году по отпускѣ ево капитаномъ и Сумского полку полковымъ180 обознимъ Маркомъ Кисловимъ181 находитца в Москвѣ. С подпрапорничихъ детей в службу всътупилъ въ [1]762 году марта 2 числа, былъ на Украинской линии и в протчихъ камандїрацїяхъ неоднократно. З старшинскихъ детей в службу вступил въ [1]762-м году маия 3 числа, билъ на линии и в ардинарцахъ у гп̃дна брегадира Банческула и у господїна генералъ-маїора Бринка в разнихъ многихъ камандированияхъ и посилкахъ. С казачїхъ детеи в службу вступил въ [1]762-м году июня 12 числа, билъ на линии и у гп̃дна генералъ-маїора Поскочина на караулѣ и в протчихъ посилкахъ. З сотничихъ детей в службу вступил въ [1]762 году июня 18 числа, билъ на линии и в протчихъ посилкахъ. С полковничихъ детей в службу вступил въ [1]762 году августа 9 числа, со вступъления ево в службу и по нине находитца в училищахъ латинского язика. С полковничихъ детей в службу вступил въ [1]762 году августа 9 числа������������� ,������������ ����������� с���������� о вступления ево в службу и по нине находитца в училищах латинского язика. З старшинскихъ детеи в службу вступилъ въ [1]762 году августа 31 числа, бил на линии, у гп̃дна генералъ-маиора Поскочина на караулѣ и в протчихъ камандирацїяхъ и посилкахъ.

Не были178.

Не подлежитъ.

// 31 зв.

Не были182.

Не подлежатъ.

Под слѣдствиемъ в силѣ ордера гд̃на генерал-маїора Поскочина в причинениї им во время слѣдования на Украинскую линию вѣдомства Бѣлагородскои кансисториї слободи Гаиворона подданним разних обидъ.

Не подлежат[ъ]183.

// 32

“6” виправлено з іншої цифри. Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 29–32. 179 Так у тексті; в “Іменному списку” (ІІ): “подпрапорничьихъ” (Там само. – Арк. 57). 180 Буквосполучення “вымъ” написано на місці витертого. 181 Першу “и” правлено. 182 Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 34–38. 183 Останню літеру заклеєно. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 39–45. 177 178

211


40. Петръ Ключинъский 41. Григорий Глуховцовъ

// 32 зв.

С у м с к о г о

З сотничих детей в службу вступилъ въ [1]763 году генваря 10 числа и билъ Не были184. на линии и в протчихъ камандирацияхъ неодиножди. Из старшинскихъ дѣтей в службу вступилъ [1]763 году июля 26 дня, билъ на линии, и у господъ генералъ-маеоровъ Поскочина и Бринка в ардинарцахъ, и на Генералнои почтѣ. 42. Маξимъ По определению Сумской полковой канцеляриї с казачихъ детей в Санжаровскии службу вступил въ [1]763 году октября 17 д, былъ на линии и в протчихъ неоднократнихъ посилкахъ. 43. Михайло По определению Сумской полковой канцелярии с козачихъ детей в Демяненковъ службу вступилъ въ [1]764-м году генваря 14, былъ при Сумской полковой канцелярии в приемѣ разнихъ сумъ чрезъ цѣлой годъ казначеемъ. 44. Андреи По определению Сумскои полковой канцеляриї с казачихъ детей в службу Кисловъ вступилъ въ [1]765 году генваря 13 числа. 45. Иванъ С подпрапорничихъ дѣтей в службу вступилъ по определению Сумской Яценков полковой канцеляриї въ [1]765185 году генваря 13 числа, у гп̃дна генералъмаїора Бринка в ардинарцахъ. 46. Андреянъ Не были187. С подпрапорничихъ детей в службу вступилъ по определению Сумской 186 Шпетинъ[!] полковой канцеляриї въ [1]765 году генваря 20 числа. 47. Осипъ З сотничихъ детей в службу вступил по определению Сумской полковой Глуховцовъ канцелярии въ [1]765 году февраля 9 числа, былъ на генералитетской почтѣ. 48. Василеи З сотничихъ детей в службу вступил по определению Сумской188 полковой Подолский канцеляриї въ [1]765 году февраля 10 числа. 49. Емелянъ З старшинских детей в службу вступилъ по определению Сумской полковой Кондратевъ канцеляриї въ [1]765 году февраля 21 числа. 50. Осипъ З старшинскихъ детей в службу вступилъ по определению Сумскои Кондратевъ полковой канцеляриї въ [1]765 году февраля 21 дня. 51. Иванъ Карпов З старшинских детей произведенъ гп̃дином генералъ-маїоромъ Бринком въ [1]765 году марта 6 дня. 52. Яковъ Карповъ З старшинскихъ детей произведенъ гп̃дном генералъ-маїором Бринкомъ въ [1]765 году марта 6 дня. С козачихъ детей произведенъ господиномъ генералъ-маїоромъ Брынкомъ 53. Иван въ [1]765 году марта 13 числа, употребляемъ былъ в неоднократние по Гордиенковъ полку посилки.

Не подлежатъ.

[Все]го в Сумском полку: полковникъ – 1, в комплекте и сверх ком[плекта по]лковых старшинъ – 6, порутчикъ – 1, сотниковъ – 25, подпрапорних – 53189. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 40–45. “6” виправлено з “5”. 186 У тексті описка. В “Іменному списку” (ІІ) “Штепинъ” (Там само. – Арк. 63 зв.). 187 Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 46–53. 188 “у” виправлено з “о”. 189 “[Все]го... 53” написано почерком № 4. “6” виправлено з “7”; текст пошкоджено (втрачено нижній лівий куточок аркуша). Цей запис в “Іменному списку” (ІІ) відсутній. 184 185

212


По показанїю Изюмской канцелярїи190 С которых полковъ

И з ю м с к ω г ω

Чины ї имена

Полковие старшины Обозный Андрей Самборский

// 33

Кто с которого году в службѣ происходил чинами и по чиїм опредѣлениям и с каких дѣтей; кто в каких походах, камандирациях и протчих посылках находился

Кто в какихъ прослугах бывалъ

С кого подлежит быть взысканию казенныхъ дн̃гъ

В службу вступил въ [1]708 году майя 10 числа из старшинских дѣтей – опредѣленъ полковимї командири в подпрапорные, въ [1]712 году июня 20 де[!]191 – в сотники, въ [1]740-м году марта 8 числа бывшим гп̃дном генералом-аншефом и ковалером Алеξандрь Ивановичем Румянцовым произведен в полковые обозные на ваканцыю, а въ [1]751 году апреля 14 гп̃дномъ генералъ-маиором Фроловымъ-Багрѣевымъ опредѣлен настояще в комплектные и, будучи в тѣх чинах, бывал [...]192 въ [1]708м году против бывших изменников булавинцов на баталиї на Кривой Луке в приход их под Тором, въ [1]709-м – под Полтавою на баталїи ж, въ [1]710 – при взятии мѣстечка Волного и Кочережокъ, въ [1]711 – о193 обращениї протывъ Кримской орды, въ [1]713 – противъ Кубанской орды Бахти-Герея с атаманом донским Ромазаном на акцыї, зъ [1]713 по [1]717 – в разних парътиях и акцыях против измѣнника и вора Алистрата, въ [1]718 и [1]719 – на Цариценской линиї в походѣ и партиї з бывшим донским атаманомъ Яковом Хонженковым, въ [1]723 – в приход к Азову Кубанской орды Бахти-Герея-дери-салтана, въ [1]733, [1]734 и [1]735 – в Полском походѣ и под городом Вилнею на акцыї, въ [1]736 – з бывшим брегадирем Лесевыцким у Днѣпра, въ [1]738 послан на реку Самаръ к Самарской крѣпости для провѣдования про обращение Кримской орды и противъ оной орды, перешедши чрезъ рѣку Донецъ, под Спѣваковскими заводами на акцыї и в том же году – в Кримскомъ походѣ при штурмѣ и взятии Перекопа и на трех акцыях, въ [1]739 – паки в Кримскомъ же походе, також и в протчих камандирациях находился.

По дѣлу бывшаго Изюмъского полку полковника Горяистова въ [1]729 году написанъ былъ изъ сотниковъ в рядовие козаки, а по милостивим указомъ прощенъ и послѣ того уже во обозничей чинъ дошелъ; а нн̃ѣ по учиненнымъ от него с протчими на бывшаго полковника194 Краснокутского протестамъ, а в какой оние сылѣ, в полковой канцеляриї неизвѣстно, в сылѣ Правителствующаго Сената и Государственной военной коллегиї указов состоитъ под военънымъ слѣдствиемъ ї в отрѣшениї от каманды.

На ономъ Самборскомъ казенныхъ дн̃гъ ко взысканию не состоитъ.

// 33 зв.

Заголовок “По показанїю Изюмской канцелярїи” виконано почерком № 1; далі текст на арк. 33–50 зв. написано почерком № 2. У тексті описка: “д”. 192 У тексті написано “а” (очевидно, описка). 193 Очевидно, мало бути во. 194 “на бывшаго полковника” написано на місці витертого. 190 191

213


И з ю м с к ω г ω

// 34

И з ю м с к ω г ω

1. Судя Семенъ Любашевскїй

В службу вступилъ въ [1]731 году декабря 15 числа ис козачихъ дѣтей – опредѣлен полковыми камандирами в сотенные писари, и находился в писарскомъ и канцелярском званиї по [1]741 год, и произведенъ Гд̃рственною военъною кольлегиею в младшие, въ [1]746-м году – въ старшие полковие писари, а въ [1]755 году июня 13 числа – в судьи и бывал въ [1]731 году, находяс в писарском и канцелярском званиї, їз Ызюмской полковой канцеляриї многократно камандирован в разные камисиї, в коих и во оной полковой канцеляриї всякие поручаемие, паче же в самое военное с турки время, самонужнѣйшие интересние писменные дѣла їсправлял и195 неусыпным рачением, добропорядочно, и во въремя приходу под Изюмской полкъ и нападения кримского хана съ многолюдным числом кримских ї протчих ордъ был с протчими против оного в отпорѣ, и в других камандирациях находился. 1. Старшей полковой В службу вступилъ въ [1]728 году апреля 12 числа из старшинъскихъ дѣтей – опредѣленъ был сначала196 Харковского асаулъ Θедоръ полку бывъшим полковником Квѣткою в Харковскую таможню Богуславский писарем, а потом Изюмского полку в Сенковской сотнѣ былъ писаремъ же по ево желанию, а въ [1]733 году Изюмского полку бывшим полковником Шидловскимъ опредѣлен в подпрапорные и потом служил в бывшем Слободском драгунском полку капралом, ундер-афицером, полковым аудитором и порутчиком, а по раскасованиї того драгунского полку опредѣлен Государственною военною коллегиею паки в Ызюмской полкъ въ [1]751 в младшие, а въ [1]762 году – в старшие асаули ї бывал в походехъ въ [1]735 при разбитии на Конскихъ Водахъ Нагайской орди, въ [1]736 – при взятьи Перекопа и в отаке при рѣчке Булгананѣ197, въ [1]737 – в Очаковскомъ при взятии того города, въ [1]738 – во время приходу кримского хана с ордою к мѣстечку Спѣваковки и учиненного в разных мѣстах в российской границы нападения, в погонѣ за онимъ неприятелемъ в партиї, въ [1]739 годехъ – в Хотѣнъскомъ при Стаучанской баталиї и при взятии города Хотѣна и в других внутренных по полку камандирацыяхъ находился.

За сылу именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 д, за наиденные бывшею учрежденною о слободскихъ полкахъ Камъмисиею по поданному от него с протчими извынению разные непорядки отрешенъ от каманды.

На немъ, Любашевъскомъ, казенныхъ дн̃гъ ко взысканию не состоитъ.

В прослугахъ не бывал, а нн̃ѣ в сылѣ Правителствующаго Сената и Гд̃рственной военной коллегиї указов в разных на него з бывъшим полковъником Краснокутскимъ протестах, а в каких198 оние сылѣ, в полковой канцеляриї неизвѣстно, состоит под военнымъ следствиемъ199 и в отрѣшениї от каманды.

На означенъном Богуславском нн̃ѣ казенных дн̃гъ ко взысканию не состоит, а впред слѣдоват имет ли казенное взыскание, занеже бытности ево при Ингермоланскомъ драгунскомъ полку камисаромъ щета не чиненω, знать невозможнω.

У тексті описка: с. В “Іменному списку” (ІІ): “з” (Там само. – Арк. 4). Буквосполучення “на” виправлено з інших літер. 197 В “Іменному списку” (ІІ): “Булганаке” (Там само. – Арк. 7). 198 У тексті описка. В “Іменному списку” (ІІ): “в какой” (Там само). 199 В “Іменному списку” (ІІ) в цій статті так: “...состоитъ под прописанимъ под именемъ оного полъковника Краснокутского военномъ следствиемъ...” (Там само). 195 196

214


И з ю м с к ω г ω

2. Младшей полковой Службу ево велено щитат за понесенные имъ во обучениї асаулъ Осипъ славено-латинского и нѣмецкого языков труда, какъ он в Сошалский школу реторику вступилъ [1]741 году сентября съ 7200 числа, а дѣйствително в службу вступил въ [1]746 году апреля 16 числа – опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею подпрапорнымъ, въ [1]748 сентября201 18 Гд̃рственъною военъною кольлегиею произведенъ полковымъ хорунжим202, [1]757 году июля 26 дня гп̃дномъ генерал-θелтмаршалом Бутурлином произъведенъ в младшие асаули; в походах не бывал, а бывал токмо в партиї203 для поиску воровъ и разбойниковъ, в полковие посылки и протчие камандирацыї употреблялся, а особливо находился в Ахтырки при камандовавъшему слободскими полками гп̃дну генералулейтнанту князю Кантемиру при опредѣленной ему должности зъ [1]756 году по [1]760 годы. 1. Ротмистръ Службу его велено щитать по опредѣлению Изюмской полковой Корнилий канцеляриї за бытие его при той канцеляриї зъ [1]738 году, а Капустянский дѣйствително онъ в службу вступилъ въ [1]741 году θевраля 24 числа з старшинскихъ дѣтей – опредѣленъ оною полковою канцеляриею подпрапорним, а потом произведен Государственною военною коллегиею въ [1]745 полковым писаремъ, а въ [1]753 году октября 29 дня – ротмистром, в походах не бывал, а бывал при полковой канцеляриї у писменних дѣл и въ военъные эξтри для исправления разных интересних и полковых дѣл употребляемъ былъ.

За сылу имянного указу, состоявшаго[!]204 [1]763 году декабря 31 дня, за найденные бывшею учрежденною о слободскихъ полках Каммисиею и по данному от негω с протчими изъвынению разные непорядки отрѣшенъ от каманди.

На обявленному Сошалскому нн̃ѣ казенъных дн̃гъ ко взысканию не205 состоитъ, а впред слѣдоват имет ли с него казенное взыскание, занеже бытности ево при Изюмскомъ дистриктѣ камисарем щетовъ не учинено, знать невозможнω.

В сылѣ Правителствующаго Сената и Государственной военной кольлегиї указов в разных от негω на ­бывшаго206 полковника Краснокутского протестах, а в какой оние сылѣ, в полковой канцеляриї неизвестно, состоит под военным слѣдствием207 и в отрѣшениї от команди; а и нн̃ѣ за сылу имянъного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за наиденные бывшею учрежъденною о слободских полках Камъмисиею и по поданному от него с протчими извинению раъные непорядки состоит в отрѣшениї ж от каманди.

На оному Капустянскому казенныхъ дн̃гъ нн̃ѣ ко взысканию не состоитъ, а впред следоват имет ли с него казенное взыскание, занеже бытъности егω при Ингеръмоланскомъ драгунском полку камисаромъ щетовъ не учинено, знат невозможнω.

“7” виправлено з “5”. Першу “я” виправлено з “е”. 202 “о” виправлено з іншої літери. 203 Виправлено з “партїх”. 204 Тобто “состоявшагося”. 205 Випралено з інших літер. 206 “бывшаго” написано на місці витертого. 207 В “Іменному списку” (ІІ) в цій статті так: “...состоит под прописаним под именем оного полковника Краснокутского военним следствием...” (Там само. – Арк. 8 зв.). 200 201

215

// 34 зв.

// 35


И з ю м с к ω г ω

1. Старшей полковой В службу вступилъ въ [1]737 году генваря съ 1 числа из старшинских дѣтей – определенъ полковою канцеляриею в писар Алеξандръ канцелярские писари, въ [1]740 – в канцеляристи, въ [1]753 Любицкой произведенъ Гд̃рственною военною кольлегиею в младшие и въ [1]756 году ноября 19 числа – в старшие полъковие писари и, будучи в техъ чинахъ, былъ въ [1]738 въ военъное время при разных камъмисыях и в ысправлениї по полковой канцеляриї разных писменных дѣлъ, въ [1]739 – в Кримскомъ походѣ в должности полковаго писаря, от [1]740 по [1]745 – в разных камандирацыях и при слѣдсътвияхъ, въ [1]746 и [1]747 – в доволствиї Ингермоланского драгунского полку подчиненным камисаремъ, а потом находился у исправления писменных делъ въ [1]750 – при производившейся в сылѣ указа Гд̃рственъной военъной коллегиї слѣдственъной камъмисиї, а съ [1]752 по [1]756 году – при Брегадной слободских полковъ канцеляриї, въ [1]757 году – при военъной Походной гп̃дна генерал-леитнанта князя Кантемира канцеляриї три мц̃а, зъ [1]758 по [1]763 год – при Брегадной камандовавшаго слободскими полками покойного брегадира208 Банъческула канъцеляриї ж, въ томъ [1]763 в ыюнѣ и июле мц̃ах – в Бахмутѣ при порученной леиб-гвардиї подпорутчику Раевскому камисиї и тогω июля съ 30 марта по 1 – при находившемусь в Ызюмѣ лейб-гвардиї подпорутчику Полуехтову, с оного ж марта мц̃а по нн̃ѣ находится при Изюмской полъковой канцеляриї у разбору прежних годов дѣлъ и при производимом Острогожского полку над сотником Шапочкою слѣдствиї.

За сылу именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за найденные бывшею учрежденною о слободских полка[х]209 Камъмисиею и по поданному от оных с протчими їзвынению разные непорядки отрѣшены от каманды210.

Написано на місці витертого. Текст пошкоджено (втрачено нижній правий куточок аркуша). 210 Статті в цій та наступній рубриках стосуються Олександра Любицького, Якова Таранухіна й Степана Адамова.

208 209

216

На оныхъ Любицкому, Таранухину ї Адамову казенныхъ денегъ ко взысканию не состоитъ.


И з ю м с к ω г ω

211 212

2. Младшей полковой Въ службу вступилъ въ [1]739 году генваря 4 числа ис козачихъ писар Яковъ дѣтей – опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею в Таранухин канцелярские писари, въ [1]741 – канцеляристом, въ [1]756 году ноября 19 числа произведенъ Гд̃рственною военною кольлегиею в мъладшие полковие писари, в походах не бывалъ, а бывалъ въ [1]743 и [1]744 годехъ крѣпосних дѣл надсмотрщиком и других неокладних доходовъ приходчикомъ, зъ [1]745 [1]747 годовъ по мартъ мц̃ъ – при бывшей канцеляриї Генералной ревызыї Бѣлагородской губерниї, въ [1]751 – при производившейся в сылѣ указу Гд̃рственъной военной кольлегиї слѣдственъной камъмисиї, зъ [1]754 по [1]756 годъ – в правлениї за полковаго писаря и, сверхъ того, зъ [1]753 по [1]757 годъ – крѣпосних дѣлъ надсмотрщиком и в других неокладных доходов приходчикомъ, въ [1]758 году – между Торомъ и Бахмутомъ с полкомъ Изюмским в компаменътѣ для закрития лѣвого крила линиї и в других камандирацыях бывалъ, а по отрѣшениї от каманды зъ [1]764 по нн̃ѣ находится при Изюмской полковой канцеляриї у разбору прежнихъ годовъ по архивѣ дѣлъ. 1. Хорунжей Въ службу вступилъ въ [1]739-м году марта 20 числа из Степанъ Адамовъ старшинских дѣтей – опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею въ подпрапорные, а въ [1]757 году июля 26 числа гп̃дномъ генерал-фелтмаршалом и ковалером графом Александром Борисовичем Бутурлиномъ произведен хорунжимъ и былъ въ [1]739 году в Кримскомъ походѣ, а потомъ с командированною от Изюмъского полку камандою находился болѣе году у охранения Торской и Бахмутской крепостей, гдѣ въ ежечасних розъѣздах и партиях у содержания около города Изюма и в других степныхъ причинных мѣстах караулов и розѣздов – болѣе полтора года, к тому ж, в поимке и поиске211 воровъ и разбоиников, по самонужному полковому дѣлу в Москвѣ – девят мц̃ов, у исправленїя многих порученных ему от полковой канцеляриї дѣл по полугоду и болѣе обретался, въ [1]757 году – по дѣлу всѣх слободских полков в Санкт-Питербургѣ шесть мц̃ов, въ [1]758 году – между Тором и Бахмутом с полком Изюмским в комплектѣ212 для закрития лѣвого крила линиї, також въ Воронѣжѣ в губернской канцеляриї для хождения о выводе населенных в Ызюмском полку аднодворцов и в протчих камандирацыях находился.

// 35 зв.

В “Іменному списку” (ІІ): “в поиске и поимке” (Там само. – Арк. 12 зв.). У тексті описка. В “Іменному списку” (ІІ): “комъпаментѣ” (Там само. – Арк. 13).

217


// 36

И з ю м с к ω г ω

// 36 зв.

Сотенныя старшина Сотники 1. Тимофей Въ службу вступил [1]710 марта зъ 10 числа ис козачих дѣтей – Тертичников написанъ в козаки, въ [1]717 – сотенъным хорунжим, въ [1]723 – подпрапорнимъ, а въ [1]730 году августа 18 числа произведен в сотники, а кемъ в те чины производимъ, в полковой канцеляриї за разбытием прошлих годов дѣлъ справится невозможно; и бывал всегда в партиях и поисках многих воровъ ї измѣнниковъ, и их воровские зборищные ватаги разорял, и побывалъ своеручно, и языков приводил; въ [1]731 и [1]732 – по многимъ генералѣтетским ордером употребляем былъ для добычи диких звѣров ко двору ея императорского величества213; зъ [1]733 по пограничности кримской находился в мѣстечке Тору и ежечастно в проведиваниї о обращениї неприятелском; и по состоящимъ зъ [1]736 с туркомъ войнамъ с неприятелемъ сражение имелъ, бралъ языки, и чинил поиски, и многих плѣнниковъ с пожитки214 отбывалъ, и посыланъ былъ для отвозу в Кримъ на армию ея императорскаго величества провианта, а по отдаче того провианта в городѣ Бахмутѣ какъ скоро возвратился, того ж числа по извѣстию о слѣдованиї к российскимъ границамъ орди от генералъ-аншефа и ковалера князя Борятинскогω посыланъ с пятью чл̃вкъ козаками для провѣдования на Чорную Долину, ї подлинное увѣдомъление привезъ, яко оная орда в близости и въ великой сылѣ состоит, ї по возвращениї армиї ис походу того ж году ноября 29 числа командирован паки в партию на кримъскую степь для провѣдования о неприятелскомъ обращениї; въ [1]738 году по извѣстию о неприятелском обращениї к росийским границамъ посылан былъ для провѣдования ж и, заподлинно освидомляс215, что хан кримской идетъ со многою ордою, далъ знат, почему и во всю армию обявлено и от оного нападения били в предосторожности, ї какъ неприятел напалъ на Изюмской полкъ, тогда былъ против того неприятеля при Спеваковских

В силѣ Правителствующаго Сената и Гд̃рственной военной коллегиї указов в разных от ных, Тертичникова и Кувѣчинского, на бывшаго на полковника Краснокутского протестах, а в какой оние силѣ, в полковой канцеляриї неизвѣстно, состоят под военным слѣдствием216 ї в отрѣшениї от камандъ; а и нн̃ѣ за силу именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за найденные бывшею учрежденною о слободских полках Каммисиею и по поданному от ныхъ, Тертичнокова217 и Кувѣчинского, с протчимї їзвинению разные непорядки состоятъ в отрѣшениї ж от камандъ218.

На оныхъ Теричъникову ї Кувѣчинъсъкому ко възыс[канию]219 казенныхъ денегъ не сосътоитъ.

Тут і нижче в статті фразу “ея императорского величества” написано більшими літерами. В “Іменному списку” (ІІ): “с пожитий” (Там само. – Арк. 13 зв.). 215 “о” виправлено з “ѣ”. 216 В “Іменному списку” (ІІ) в цій статті стосовно сотника Тимофія Тертичникова так: “...состоит // под прописанымъ под именемъ его, Краснокутского, военним следствием...” (Там само. – Арк. 13–13 зв.). 217 У тексті описка: Тертичникова. 218 Статті в цій та наступній рубриках стосуються Тимофія Тертичникова й Андрія Кувичинського. 219 Слово не дописано. 213 214

218


И з ю м с к ω г ω

2. Андрей Кувѣчинской

заводах при сражениях, и убылъ своеручно до дватцати человѣкъ, и двухъ живых взял, которие и отданы генералу-лейтнанту Дуклесу и генерал-маиору фон Шпигелю, и по прогнаниї оного посылан былъ вслѣд за ониымъ примѣчат, куда ретыровался, где достал еще адного языка; и з обстоятелною вѣдомостью возвратился к помянутому генералу Дуклесу; во ономъ же году в декабрѣ и въ [1]739 году в февралѣ мц̃ах по сылѣ ордеров генерала-θелтмаршала и ковалера графа фон Лесиї двоекратно посыланъ былъ в степь для провѣдования о неприятелских обращенияхъ и для поимки языка на рѣчку Самар и Волчью, за что от генералѣтета и денежное жалованье получалъ, и в камандирацыях находился на Украинской линиї; въ [1]748 году – в Лифлянском походѣ; въ [1]750 году – в командѣ гп̃дна генерал-маеора Лунина для осмотру мѣстъ к построению вновь Украинской линїи и крѣпостей, в Барвѣнчаной Стѣнки и во многих разных камандирацыях и посылках находился жъ. Въ службу вступилъ въ [1]724220 году генваря 1 числа ис ­поповских дѣтей – опредѣленъ бывшим на Украинѣ гп̃дномъ генералом-аншефомъ и ковалером графомъ фон Вейзбахом въ малоросийской Полътавской полкъ въ значковие товарищи, въ [1]732 нымъ же гп̃дномъ генералом-аншефом опредѣленъ в подпрапорные и ис того Полтавскаго присланъ в Ызюмской полкъ от оного гп̃дна генералъ-аншефа при указѣ, а въ [1]737 году марта зъ 23 числа произведенъ сотником (а кем произведенъ, в полковой канцеляриї за разбытием прошлих годовъ дѣлъ справится невозможно) и бывалъ въ [1]733 году в Кримском походѣ, опредѣлен былъ221 на все слободские полки на пять ротъ выбранных тогда с козаковъ в регулярные штапъ-квартермистром, которую должность правилъ до окончания того походу; въ [1]737 – для высылки Изюмского дистрикта с приписныхъ владѣлческих поселений на Украинскую линию пятимѣсячного козакам провианта, гдѣ пробыл мц̃ъ у заготовления з десятотисячного тресаженного да десято­ тысячного четыресаженного возовъ тесу с тисячу человѣкъ работники шесть мц̃ов, в мѣстечкѣ Тору на заставѣ от приятеля[!]222 и для розъездовъ с камандою четырѣ мц̃а; въ [1]738 – в Кримском походѣ под Перекопом в командѣ его сиятелства ре�������������� й������������� съграфа генерала-фелтмаршала и разных ординов кавалера Петра Петровича фон Лесия и в том походѣ посылан в разние партиї, а от

// 37

“въ [1]724” написано на місці витертого. В “Іменному списку” (ІІ) так: “...в том походе определенъ былъ...” (Там само. – Арк. 15). 222 У тексті описка: неприятеля. 220 221

219


Молочных Вод при ордерѣ его ж графского сиятелства с камандою отправлен былъ к Азовскому морю к вице-адмиралу Бридалю, которой былъ тогда при росписной[!]223 флотилїї, ї при нем, адмиралѣ, у той флотилиї росийской турецкие морем прибыли корабли, то командирован онъ с козаки ї драгуны по Федотѣтеевой прозываемой косе224 для провѣдования других турецких кораблей от трижементу в пятдесятъ верстъ даже до Золотого прозываемого колодязя – велено ему, какъ скорω возможно, по проведованиї к трежименту обратно быть и репортовать вицъ-адмирала; в томъ же походѣ, егда все полки командированы от Сываша для взятя города Перекопу, то с Ызюмскым полком камандирован и онъ, и какъ начато оную крѣпость штурмоват, то командированно жъ его с командою в шанцы, в которых двое сутки былъ ї из оных шанецъ каманди его с козаки и из донскими козаками и на приступъ ходилъ, ї по взятии оного Перекопу чрезъ все время на всехъ акцыях былъ же безотступно, а в прибитие с походу – на заставѣ от неприятеля в селѣ Изюмцѣ с командою с козаки всего полку три мц̃ы; въ [1]739 – у содержания по реке Донце патрулей, у смотърения в заготовлениї на армию сѣна четыре мц̃ы, в отводѣ в Ахтирку казенных четырехъ тысячь семисотъ семидесытъ четырехъ волов три мц̃а; въ [1]740 – в Сумах з денежною казною два мц̃и и Изюмского дистрикта в разных владѣлческих поселениях Дербенского полку с афицером для высылки того Дербенского полку на полковых лошадей и верблюдовъ θуража мц̃ъ; въ [1]741 – в ревызыї для слѣдования ї переписи малоросиян мужеска полу душъ всего Изюмского дистрикта в разных владѣлческихъ поселенияхъ росїйских уѣздах225 Севского лантмилицкого полку с прапорщиком Кузминымъ шесть мц̃ов; въ [1]743 году – на Украинской линиї в крѣпости Святаго Петра с командою у розѣздов пять мц̃ов; въ [1]744 году – в Сумах для отдачи амъмуничных вещей два мц̃а, на Украинской линиї с командою три мц̃а; а въ [1]746 – на той же линиї три мц̃а и имелъ за отлучкою бывшаго Харковского полку полкового есаула Височина над всѣми слободских полков козаками, состоящими по крѣпостям, команду; въ [1]747 – по инструкцыї

// 37 зв.

У тексті описка. В Іменному списку” (ІІ): “росїйской” (Там само. – Арк. 15 зв.). Уточнення “по Федотѣтеевой прозываемой косе” в“Іменному списку” (ІІ) відсутнє (Там само). 225 В Іменному списку” (ІІ) так: “и великоросїйскихъ уездахъ” (Там само. – Арк. 16). 226 “ъ” виправлено з іншої літери. 223 224

220


И з ю м с к ω г ω

3. Θедоръ Самборской

въ Яблуновском, Салтовскомъ, Чугуевскомъ, Хотмижскомъ и Бѣлагородскомъ уѣздахъ для высилки с владѣльческих слободъ с подданныхъ малоросиянъ доимочныхъ дн̃гъ с плателщики два мц̃а; въ [1]748 – в смотрѣния о укрѣплениї в полковых и во владѣлческих слободах и селах городковъ и крѣпостей и о дѣланиї внов три мц̃ы; въ [1]749 – в городѣ Бахмутѣ для содержания розъѣздов и карауловъ три мц̃а; въ [1]750 – за городом Изюмом у содержания розъѣздовъ и карауловъ мц̃ъ226; въ [1]751 – у смотрѣния в починки Изюмской городовой крѣпости рабочих людей все летние мц̃ы; въ [1]752 – в городе Черкаске для провѣдовния[!]227 о появывшейся тамо опасной болѣзны два мц̃а; въ [1]753 годехъ – на рѣчке Торце в Барвѣнъчаной Стѣнке у содержания караулов и розѣздов пят мц̃овъ ї имелъ над стоящими тогда сотенною старшиною, подпрапорными и треми сотами козаками команду. В службу вступил въ [1]732 году июля 24 числа из старшинских дѣтей – опредѣлен бывшим Изюмского полку полковником Шидловским в подпрапорные, а въ [1]737 году апреля 11 числа произведен сотником, а кем произведен, в полковой канцелярии за разобранием прошлих годов дѣл справится невозможно, ї бывалъ по нарядомъ бывшей слободскихъ полковъ канцеляриї Камъмисиї и Изюмской полковой кацеляри��������� ї�������� по разнимъ интересним дѣламъ посыланъ в городъ Острогожскъ и Бахмут для ревизыї і в протчие великоросийские уѣзди, на линию в Царицанку для отправления в Кримской походъ сухарей, для переводу хуторовъ и пасѣкъ с Кримской сторони внутрь228, в Кримскомъ походѣ в партиї для розвѣдования въ вылазке неприятеля с турецкого флоту на сухой пут, во время приступу неприятелского флоту на флотилии, в мѣстечкѣ Тору с командированными казаками у розѣздов, близъ Украинской ­линиї на фарпостѣ с командою разных малоросїйскихъ полков на бродах и перелазахъ даже до Луганѣ содержалъ фарпости, при генералѣ-маиорѣ ­Дмитрию Θедоровичу Ерапнину с командированною сотенною камандою, при четырехъ пѣхотных – Кабародинском229, Низовскомъ, Дербенском, Апширонском – полках содержал от Кримской стороны партиї и розѣзди, от урочища Голой Долины до Желѣзной Балки с набранною с дистрикта козачею камандою у розѣздов и в препровождения к армиї и от армиї куриеровъ, з сотною козачею камандою Дербенского пѣхотного полку при полковникѣ Гинзелѣ у розѣздовъ, в походѣ за Озовом в камандѣ князя Василия Никитича Рѣпнина, у сыску и искоренения воровъ, у переписѣ мужеска полу душъ, на Украинской линиї у розъѣздовъ, в походѣ во ­время высочайшаго ея императорскагω величества230

За дачу во взятокъ Главной провианской канцеляриї присутствующим

На немъ,

ї протчим из выданных в Ызюм- Самборскому, казенныхъ ской полкъ за поставленной дн̃гъ ко взысканию не в прошлих годѣхъ в могазесостоитъ. ины провиантъ и овесъ дн̃гъ ­приговоренъ былъ к лишению чина и к публичному наказанию, но по всемилостивѣшему232 ея императорскаго величества233 указу прощенъ,�������������� ������������� и каманда поручена была ему по-прежнему; а нн̃ѣ за сылу именногω указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за найденные бывъшею учрежденною о слободскихъ полках Камъмисыею ї������� �������� по поданному от него с протъчими извынению разъные непорядъки находитъся в отрешениї от команды.

У тексті описка: провѣдования. “ь” наведено. 229 У тексті описка. В “Іменному списку” (ІІ): “Кабардинском” (Там само. – Арк. 16 зв.). 230 “ея императорскагω величества” написано більшими літерами. 231 путешествия. 232 всемилостивѣйшему 233 “ея императорскаго величества ” написано більшими літерами. 227 228

221

//38


// 38 зв.

// 39

И з ю м с к ω г ω

4. Герасимъ Тимченков[!]234

И з ю м с к ω г ω

5. Елисей Лисаневычъ

путьшествия231 в Киевъ, под городом Севском, за городом Бахмутом, в степѣ у Глухих Бойраках у содержания секретных партий, в отдаленныхъ степных мѣстах – розѣздов секретных же, в ­Пруском походѣ, въ [1]758 году – между Тором и Бахмутомъ с полком Изюмским в компаментѣ для закрития лѣвого крила линѣи и в других камандирацыях находился. В службу вступилъ въ [1]729 году генваря 1 числа ис козаков – опредѣленъ к Изюмской полковой сотнѣ к правлению писменных и камисарских дѣлъ, зъ [1]732 году – в Ызюмской полковой канцеляриї в должности писарской канцеляристомъ ї полковим писаремъ, а въ [1]740 году ноября 7 числа произведенъ сотникомъ, а кемъ в обявленъные чины производимъ, за разбитием прошлих годовъ дѣлъ справится невозможно, и бывалъ в Кримскомъ под Карасубазаремъ235 при армиї в походѣ, въ [1]742-м – у искания всевысочашихъ[!]236 ея императорскаго величества237 жалованных на всѣ слободские полки грамотъ в Правителствующемъ Сенатѣ и с начала вступления в службу чрезъ всѣ года – по всегдашних полковихъ разных, яко-то по Генералной ревызиї с начала и до окончания оной, и в других многихъ камандирацыях бывал, а и нн̃ѣ камандирован в Казанскую губернию для взыскания доимочных дн̃гъ. Въ службу вступил въ [1]739 году марта 3 числа из старшинских дѣтей – опредѣленъ бывшим гп̃дном генерал-аншефом и ковалеромъ Румянцовымъ в подпрапорные, въ [1]741 году генваря 18 числа гп̃дномъ генералом-анъшефомъ Кейтом произведен ­сотникомъ и бывалъ в Кримском походѣ, гдѣ камандированъ на ардинарцыю к гп̃дну генерал-маеору Аракчееву, при котором чрезъ въвесь поход находился и с оным же гп̃дномъ генералъ-маиоромъ къ Казыкермину[!]240 и к усть Сываша к морю для провѣдования неприятеля в двухъ партыях, въ том же году – по ордерам Изюмской полковой канцеляриї по донецких мѣстах на имѣющихся от опасной болѣзны караулах, въ [1]747 году – при командированной Изюмского полку розѣздной каманди[!]241 на Украинской

Въ сылѣ Правителствующаго Сената и Гд̃рственной военной коллегиї указов по протестам на бывшаго полковника238 Краснокутского, а в какой оные сылѣ, в полковой канцеляриї неизвѣстно, состоит под военнымъ слѣдствиемъ239 и в отрѣшениї от каманди; а и нн̃ѣ за сылу генералѣтетского повелѣния, послѣдовавшаго по именному указу, состоявшемуся [1]763 году декабря 31 дня, за наиденъные учрежденною о слободских полках ­Камъмисыею разъные непорядки состоитъ в отрѣшениї от каманды.

За сылу именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за найденъные бывшею учрежденною о слободских полках Камъмисиею и по поданому от него с протчими изъвынению разные непорядки отрѣшен от каманды.

На нем, Тимошенкову, казеннихъ дн̃гъ ко взисканию не состоитъ.

На немъ, Лисаневычу, казенных дн̃гъ нн̃ѣ ко взысканию не ­состоитъ, а впредь слѣдоват иметъ ли с него казенное взыскание, занеже бытности его при Молдавскомъ гусарском полку камисаремъ щетов не242 учиненω, знать ­невозъможно.

У тексті описка. В “Іменному списку” (ІІ) (Там само. – Арк. 17), у “Щорічному списку” Ізюмського полку 1762 р. (Там само. – Спр. 17. – Арк. 94 зв.): “Тимошенковъ”. Буквосполучення “ру” виправлено з інших літер. 236 У тексті описка: “всевысочайшихъ”. 237 “ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 238 “на бывшаго полковника” написано меншими літерами на місці витертого. 239 В “Іменному списку” (ІІ) в цій статті стосовно сотника Герасима Тимошенкова так: “...состоит под прописанним под именем его, Краснокутского, следствием...” (Там само. – Спр. 3. – Арк. 17). 240 У тексті описка: Казыкермену. 241 У тексті описка: каманде. 242 “е” виправлено з іншої літери. 234 235

222


6. Адриан[!]243 Подколзин

И з ю м с к ω г ω

7. Семенъ Кишинской

линиї в крѣпости Святаго Петра и по ордеру гп̃дна генерал-лейтнанта и ковалера Филозофова над командами слободских полков правление имѣлъ за полков������������������������������������ а����������������������������������� го старшину������������������������ ,����������������������� в��������������������� ���������������������� ъ [1]748������������� –����������� ������������ с команди���������� рованною от Изюмкого полку командою в Бахмутской крѣпости у розъѣздов, а оттуда отправлен былъ с командами Изюмского и Острогожского полков в степь на фарпост��������������������� и�������������������� в урочище, называемые Глухие Бойраки, в том же году – во искоренения имѣющейся в разных Изюмского полку мѣстах саранчѣ, въ [1]751 году – в Бахмутской правинцыї для освидѣтелствования в сылѣ Правыте�� лствующаго Сената указу отведенных Бахмутскою провинциалною канцеляриею к казенъным солянымъ заводамъ Изюмского полку лѣсных дачь������������������������������������������������������ ,����������������������������������������������������� в��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ъ [1]752, [1]753 и [1]754�������������������������� –������������������������ ������������������������� у доволствия Молдавско����������������������� го гусарского полку провиантомъ и фуражемъ полковымъ камисаром, в Барвѣнчанской Стѣнке у розѣздной каманди, въ [1]755 – в верхъдонецких и осколских камандах и по Волуйскому уѣзду для укомплектования козаков, въ [1]756 году – в бывшем Прускомъ походѣ, въ [1]758 году – между Торомъ и Бахмутомъ с полком Изюмским в компаментѣ для закрития лѣвого крила линѣи и в протчих командирацыях бывалъ. Въ службу вступилъ въ [1]728 году генваря зъ 10 числа из старшинских дѣтей подпрапорным, [1]746 году октября 1 числа произведенъ сотникомъ, а кемъ в подпрапорные опредѣлен, за разбытиемъ въ полковой канцеляриї прошлих годов делъ справится невозможно, да и в сотники кем же произведен, занеже он в тотъ чинъ произойшол и темъ чином службу продолжал в Острогожском полку, а в Ызюмской полкъ за способность его грунтов переведенъ темъ же чиномъ, – неизвестно, и за отлучкою его о томъ, тож въ каких онъ походах ї камандирацыях бывал, справки взять нѣ от когω. Въ службу вступилъ въ [1]741 году февраля 19 числа ис подпрапорничих дѣтей – опредѣлен Изюмского полку бывшимъ полковником Данилевскимъ в Ызюмскую полковую канцелярию къ писменнымъ дѣламъ, въ [1]744 году опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею в подпрапорные, а въ [1]748 году сентября 12 числа Гд̃рственною военъною коллегиею произведенъ сотникомъ и бывал въ [1]745 году при полковой канцеляриї козночеемъ, въ [1]748 – въ Лифлянскомъ походѣ ї в протчих по полку камандирацыях и партыях находился.

За сылу означенного именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 дня, за найденные бывшею учрежденною ω слободскихъ полкахъ Камъмысиею ї по поданному отъ ныхъ с протчими извынению разъные непорядки отърѣшены отъ командъ244.

На нем, Подколзину, нн̃ѣ ко взысканию казенных дн̃гъ не ­состоит, а впред слѣдоват имет ли с него казенное взискание, занеже бытности его при Изюмской полковой канцеляриї козначеемъ щетовъ не учинено, знать невозможно. На оному Кишинскому нн̃ѣ казенных дн̃гъ ко взысканию не состоїт, а впредь слѣдоват имет ли с него казенное ­взыскание, занеже бытности его при Изюмской полковой канцеляриї козночеем щетов не учинено, знат невозможнω.

В “Іменному списку” (ІІ): “Андрїан” (Там само. – Арк. 18 зв.); у “Щорічному списку” Острогозького полку 1762 р.: “Андрей” (Там само. – Спр. 17. – Арк. 39 зв.), але особистий підпис сотника зустрічається як “Адрианъ” (Там само. – Арк. 38, 43, 44 зв., 45 зв., 49) та “Адриянъ” (Там само. – Арк. 51 зв., 52 зв., 57 зв.). 244 Стаття стосується сотників, записаних під номерами 6–13. 243

223

// 39 зв.


8. Георгиї[!]245 Капустянский

// 40

Въ службу вступил въ [1]741 году марта зъ 21 числа изъ старшинских дѣтей – опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею в подпрапорные, а въ [1]752 году маия 13 числа произведенъ Гд̃рственною военною кольлегиею сотником и бывал въ [1]741 – у выбору великантов, въ [1]742 – по инструкцыї для высылки на Бахмутские соляные заводы Изюмского дистрикта с уѣздовъ и под перевозъ на линию провианта с Волуиского ї Изюмского могазейновъ подводъ, во оной же дистриктъ – доимочных дн̃гъ, въ [1]743 – в Барвѣнчаной Стѣнкѣ и в Нурулчеиной Долинѣ на караулѣ чрезъ три мц̃ы и о непропуске ї в содержаниї в корантинѣ по тогдашнимъ в Турецъкой области опасной болѣзны извѣстиямъ проѣзжающих с Кримской стороны разных чиновъ, въ [1]745 – на Украинской линиї при дву, Донецкой и Танбовской, крѣпостях при розъѣздной Изюмского и Ахтырского полков сотенной камандѣ чрезъ три мц̃а. въ [1]749 – в Бѣлагородской губернской канцеляриї из денежною казъною, въ [1]751 – в камандированной по сылѣ Гд̃рственной военной коллегиї указу и генералѣтетских ордеровъ по секретным тогда извѣстиямъ для розъѣздовъ камандѣ чрезъ три мц̃а, въ [1]754 – при опредѣленъномъ для произвождения за сылу Военной же коллегиї указовъ и генералѣтетских ордеровъ якобы о причиненных Изюмского полку старшинами и казаками Бахмутской провинцыї аднадворцамъ обыдах и разорениях и о населившихся в дачах Изюмского полку Бахмутской провинцыї слобод (Краснянской и Райгородской) аднадворцовъ и Бахмутского полку козаковъ хуторами, в чъих оние дачахъ, слѣдствиях депутатомъ два мц̃а, въ [1]755 – в Барвенченскомъ фарпостѣ болѣе дву мц̃въ, въ [1]756 сентября съ 14 [1]757 году декабря по 20 число – въ Прускомъ походѣ, въ [1]758 году – между Торомъ и Бахмутомъ с полкомъ в компаментѣ и в протчих камандирацыяхъ.

На оному Капустянскому казенныхъ дн̃гъ нн̃ѣ ко взысканию не состоит, а въпред слѣдоват имет ли с него казенное взыскание, занеже бытности ево при кирасирскомъ конскомъ заводѣ камисаремъ щетовъ не учинено, знат невозможно.

В “Іменному списку” (ІІ) (Там само. – Арк. 21 зв.) та “Щорічному списку” полку 1762 р. (Там само. – Спр. 17. – Арк. 95 зв.) подано ім’я “Григорій”; у “Генеалогічних відомостях – 1” (Там само. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 17. – Арк. 27) стосовно цієї особи записано так: “Георгия Капустянского дети: Григорий – 12, обучаетца славенолатинской грамоты...” 245

224


И з ю м с к ω г ω

246

9. Василиї Богуславской

Въ службу въступил въ [1]739 году генваря 10 числа из старшинских дѣтей – опредѣленъ бывшем Изюмъского полку полковникомъ Данилевским в подпрапорные, а въ [1]752 году сентября 2 числа произъведенъ Гд̃рственною военною кольлегиею сотником ї былъ въ [1]739 в Кримскомъ походѣ посылан по инъструкцыї для высилки наряженных въ поход пѣшихъ козаковъ, в выбору на армию по Ызюмскому полку волов, въ высылки в Ызюмъ подводъ къ перевозки с Изюмского могазеина в Торъ и Бахмутъ на Аръхангелогородской драгунской полки246 провианта и фуража; въ [1]740 – в Москвѣ в Манѣфактурколлегиї зъ собираемими за гербовую бумагу денгами; [1]747 по [1]750 правилъ сотничую должность; въ [1]748 – в Полтавской полковой канцеляриї с арестанътами; въ [1]749 – за Днѣпромъ въ Ненаситскомъ ретринжаментѣ для перевозки с низу днѣпровскихъ ретринжаментов артилерыї, при Молдавскомъ гусарскомъ, Новгородском драгунскомъ полках полковымъ камисаремъ; в Пруском походѣ; а въ [1]758 году – между Тором и Бахмутомъ с полком Изюмским в компаментѣ и в других по полку камандирацыях находился.

На оному Богуславскому казенных дн̃гъ нн̃ѣ ко взысканию не состоитъ, а впредь слѣдоват имет лї с него казенное взыскание, занеже бытъности его при Молъдавскомъ гусарском полку камисаремъ щетов не учиненω, знат невозможно.

10. Дмитрий Купчиновъ

Въ службу въступилъ въ [1]738 году генваря 10 числа изъ старшинских дѣтей – опредѣленъ предписанънымъ полковником Данильевским в подпрапорные, а въ [1]757 году июня 26 дня произведенъ Гд̃рственъною военною коллегиею сотникомъ и былъ зъ [1]738 по [1]741 при полковой канцеляриї в писменныхъ делъ, въ [1]742 – для общих всехъ полковъ дѣлъ в Москвѣ год, въ [1]746 – у збору подпомощечей и свойственнычей суммы при полковой канцеляриї за казначея, въ [1]751 – по секретънымъ эξстростямъ с полком в мѣстечкѣ Мояках, въ [1]753 – вторично для полковых же дѣлъ в Москвѣ, въ [1]756 – при выступлениї всехъ слободских полковъ по указу Гд̃рственной военной коллегиї въ Сумскомъ полку, того ж [1]756 зъ сентября мц̃а [1]757 декабря по 20 число – в Пруском походѣ и в протчих многих по полку камандирацыях находился.

На оному Купъчинову казенных дн̃гъ нн̃ѣ ко взысканїю не состоит, а впред слѣдоват имет ли с негω казенное взыскание, занеже бытности его при Изюмъской полъковой канъцеляриї казночеем щетовъ не учинено, знать невозможнω.

В “ Іменному списку” (ІІ) так: “Аръхангелогородской и Ныжегородской драгунскїе полки” (Там само. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 22).

225

// 40 зв.


И з ю м с к ω г ω

// 48

11. Андрей Сумецъ

Въ службу вступилъ въ [1]733 году августа 8 числа с козачих детей247 – опредѣлен бывшим Изюмского полку полковникомъ Шидловским въ подпрапорные, а [1]757 году декабря 31 числа произведенъ Государственною военною кольлегиею сотником и былъ въ [1]734 в поимке колъмиков и Нагайской орды, въ [1]735 – при собраниї полку по рѣчке Орелѣ в Кримскомъ походе, въ [1]737 – в набору у помѣщичих маетностей козаковъ, в отводу к Днѣпру въ Переволочнѣ плотниковъ и пилщиков, въ [1]738 – в приемѣ и отдачѣ при бывшей канцеляриї Каммисиї учреждения слободских полковъ присылаемой от всѣхъ полковъ ї протчих мѣстъ денежнои казны камисаремъ, въ [1]740 – в приемѣ и отдачѣ во владѣлческие248 слободи присланныхъ с армиї гд̃ревыхъ лошадей, и в смотрѣниї онихъ, и паки во отдачѣ в полки, въ [1]741 – при Псковскомъ драгунскомъ полку подчиненънымъ камисаремъ; въ [1]742 – в ревїзиї мужеска полу душь при порутчику Корцову, въ [1]743 – на Украинской линиї въ содержаниї фарпостовъ и розъѣздов, въ [1]744 – во время путешествия ея императорскаго величества блаженъныя и вѣчно достойныя памяти государыни императрицы Елисаветъ Петровны в Киевъ въстречи, въ [1]745 – на Украинской же линѣи у содержания карауловъ и розѣздов, [1]746 – в отвозѣ в Бѣлагородскую губернскую канцелярию денежной казны, въ [1]749 – в провѣдования неприятелских партий и в поиску воровъ и разбойниковъ, въ [1]751 – при Спѣваковских соляных заводах для содержания карауловъ, въ [1]752 – в партиї в кримском степѣ для провѣдования ж неприятелских обращений ї поиску воровъ и разбойников, с того ж году состоялъ при правлениї в мѣстечкѣ Андрѣевки сотничей должности по [1]757 год и, будучи при томъ правлениї, с командою находился въ [1]756 при собраниї всехъ пяти полковъ з брегадиремъ Капнистовим в Сумском полку, в Барвѣнчиной Стѣнки у содержания розѣздов, въ [1]758 году – между Торомъ и Бахмутомъ с полкомъ Изюмъскимъ в компаментѣ для закритїя лѣвого крила линиї, въ [1]761 году – у отводу до Починсковской волости гд̃ревыхъ лошадей, а по возвращениї оттуда – в разных по полку камандирациях, какъ и по нн̃ѣ находитца у высилки в Ызюмской дистриктъ с малоросиянъ денегъ.

“детей” вписано меншими літерами. Другу “е” виправлено з “и”. 249 Текст пошкоджено (втрачено нижній правий куточок аркуша). Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 11–13. 247 248

226

На оныхъ Сумъцу, Сωвенъкову и Бисътрицкому казенныхъ дн̃гъ ко взыскани[ю не состоитъ]249.


[И з ю м с к]250 ω г ω

12. Лукянъ Совенков Въ службу вступилъ въ [1]739 году генваря 1 числа ис козачих дѣтей – опредѣленъ бывшимъ Изюмского полку полковникомъ Данилевскимъ в Ызюмскую полковую канцелярїю писцомъ, а потомъ – канцелярским писарем и канцеляристомъ, а въ [1]758 году апреля 28 числа гп̃дномъ генераломъ-фелтмаршалом и кавалеромъ Бутурлиним произведенъ сотникомъ, в походах не бывалъ, а в камандирацыях находился во время бывшей Турецкой воины при маиоре Гебаворѣ у описи ї отправления на армию волов и погонщиковъ, Бѣлагородского гарнизона при капитанѣ Арзамасцовѣ, в силѣ Правителствующаго Сената указу у слѣдствия по Изюмскому полку о падежѣ скота при порутчику Лопирову и в других афицерах251 у сыску и искоренения воров и разбойников, при полковниках Дурову и Булскому у слѣдственной над слободскими полками Камисиї, при Изюмской крѣпосной канторѣ четырѣ года в надсмотрщиках, а послѣ того при командырованной от Изюмского полку розъѣздной каманды и в других полку посылках бывалъ. 13. Алеξѣй Бистрицъкой

В службу вступилъ въ [1]739 году марта 9 числа из старъшинских дѣтей – опредѣленъ бывшим гп̃дномъ генерал-анъшефомъ и кавалером Румянцовым в подпрапорные, а въ [1]759 году марта 22 дня произведенъ гп̃дном генерал-фелтмаршалом, сенаторомъ и кавалером Алеξандром Борисовичем Бутурлинымъ в сотники и былъ для высылки Изюмского дистрикта зъ владѣлческих слобод в тисячное число полку Изюмского козаковъ для отправления их в Кримской поход, у содержанїя от Кримской стороны понад рѣчкою Донцемъ патрулингов252 и для заготовления на армїию сѣна чрезъ все лѣто, въ [1]744 – при полковой канцеляриї у денежных зборовъ казночеемъ, въ [1]749 – за городом Бахмутомъ от Кримской стороны для караулов и розъѣздовъ с пятьюдесятью чл̃вкъ козаков командою, въ [1]752 – в партыї для искорененїя в сылѣ указов тогда появывшихся воровъ и разбоиников, въ [1]754 – при Молдавскомъ гусарскомъ полку полковымъ камисарем, въ [1]755 – в Питербургѣ для полковой надобности пят мц̃овъ, въ [1]758 – с полкомъ Изюмскимъ между Торомъ и Бахмутомъ в компементѣ и в протчих многих камандирацях находился.

// 48 зв.

Частину напису заклеєно. В “Іменному списку” (ІІ) так: “оберъ-афицерах” (Там само. – Арк. 27). 252 Буквосполучення “ин” правлено. 250 251

227


И з ю м с к о г ω

1. Правящей нн̃ѣ сотенною камандою раскасованного Слободского драгунского полъку прапорщик Їван Моренъковъ

И з ю м с к о г ω

[...]254 Состоящие сверхъ комплекта 1. Судя Иван Капустянский

// 42

В прослугахъ не былъ. Въ службу вступилъ въ [1]737 году марта 30 числа с козаков в означенной драгунской полкъ подпрапорщикомъ ї производимъ в том же году в ротные квартермистри, въ [1]738 – въ вахмистри, въ [1]740 году генваря 19 числа – въ прапорщики, а въ [1]752 году марта 1 числа Гд̃рственною военною кольлегиею опредѣленъ в Ызюмской полкъ к правлению сотенной команды ї былъ в походах въ [1]737 под городом Очаковом, въ [1]738 – въ Днѣпровском[!]253 и Хотѣнском, въ [1]757 – в Прускомъ, а по приходѣ оттуда в разные по полку командирацыї употреблялся.

Въ службу въступилъ [1]734 году сентября 1 числа изъ старшинских дѣтеи подпрапорным, въ [1]739 году – сотником, а въ [1]749 году октября 28 числъ произведенъ Гд̃рственною военною кольлегиею въ судьи, в подпрапорные ж и сотники кемъ произъводимъ, за разбытиемъ прежних годовъ дѣлъ справится невозможно, и былъ въ [1]735 в бывшей над слободскими полками канцеляриї Камъмисиї учреж 255 слободских полковъ для отдачи пятнатцати тысячь рублевъ дистриктовой сумъми ї потомъ посылан былъ къ состоящему на реке Орели при собраниї армиї с полком Изюмъскимъ полковому обозному Андрею256 Двигубскому с разъными писми, въ [1]736 и [1]737 – в Кримских походах и в отаке города Перекопу и разорениї городовъ Бакцысарая и Карасева, въ [1]738 посиланъ былъ же с писмами от его регисграфского сыятелства гп̃дна генерал-фелтмаръшала и ковалера фон Лесиї в Азовъ к гп̃дну генералъ-аншефу Левашову, в том же году – у збору подпомощичей и свойственичей денежных сумъ казначеем и, какъ ворвалис неприятелския Кримския орды в границы ея императорскаго величества257, былъ посылан для

Въ [1]745 году кричал коват себя и бывшаго полковника Красънокутского260, а на какой важности, по взятьї под караул не обявил и показал письменно, что те слова произносылъ, будучи в безмѣрном шумствѣ, ­напрасно, снятиемъ саблѣ и держаниемъ на пушки штрафован; а нн̃ѣ в сылѣ Правительствующаго Сената и Гд̃рственнои военной ­коллегиї указов по протестам на означенъного бывшаго261 полковника Краснокутского с протчими старшинамї, а в какой оние сылѣ, в ­полковой канцеляриї неизвѣстно, состоитъ под военънымъ слѣдствиемъ262.

У тексті описка: Днѣстровском. У тексті проставлено “1.”. 255 Слово не дописано: учреж[дения]. 256 “н” виправлено з іншої літери. 260 В “Іменному списку” (ІІ) так: “...и Изюмского полку полкового асаула, кои нынѣ полковникъ, Краснокутского...” (Там само. – Арк. 3). 261 Дописано над рядком. 262 В “Іменному списку” (ІІ) так:”...ї в отрѣшениї от каманды...” (Там само. – Арк. 3 зв.). 253 254

228

На нем, Моренкову, нн̃ѣ казенных дн̃гъ ко взисканию не состоитъ, а впред слѣдоват имет ли с него казенное взыскание, занеже бытносты ево при кирасирском конскомъ заводѣ камисаремъ щетов не учинено, знат невозможно. На оному Капустянъскому нн̃ѣ казенных денегъ ко взысканию не состоитъ, а впред слѣдоват имет ли с него казенъное взыскание, занеже бытности его при кирасирскомъ конском заводѣ камисаремъ и при Изюмской полковой канцеляриї казначеем щетов не учинено, знат невозможно.


И з ю м с к ω г ω

происку ихъ многократно да и самъ з данною Изюмского полку пятдесятъ чл̃вкъ козаков командою атакован былъ и штурмованъ от сылного неприятеля на перелазѣ близъ деревнѣ Левковки на реке Донце на плотынѣ и оного неприятеля внутрь не перепустилъ и, сверхъ того, ранилъ и многих убылъ, въ [1]739 – в Кримском же походѣ и по возвращениї с того походу посыланъ былъ въ самую глубокую зѣму с подполковником Сушковымъ в Кримъ к хану258 с отзывателнымъ о заключениї с Портою Атаманскою и Россїйскою империею вѣчного мира писмом со обнадеживаниемъ по возвращениї благополучномъ ея императорскаго величества259 высочайшей милости и награждения и по заключениї уже с Портою Атаманскою Вѣчного мира былъ в надзыраниї гд̃рва конского заводу два года, въ [1]743 – у высилки бѣглых из слободских полковъ казаков и з великоросїйских помѣщичьих слободъ на прежния жилища с пятдесять чл̃вкъ козаковъ командою шесть мц̃овъ, въ [1]745, [1]746 и [1]747 – на Украинской линиї у крѣпости Святаго Петра при камандированной с Ызюмъского полку козачей каманде на постах всякаго года по два и по три мц̃ы и сменялся того полку старшиною по очереди, зъ [1]749 по [1]752 год – у правления въ мѣстечкѣ Печенегахъ сотенною камандою и в протчих по полку камандирацыях находился, а нн̃ѣ камандирован в город Орелъ для взыскания доимочных в Ызюмской дистриктъ дн̃гъ. 1. Правящей пред В службу вступил въ [1]739 году из волоского шляхества, а в симъ сотенною Ызюмской полкъ къ правлению команды опредѣленъ [1]756 году камандою отставной февраля 16 числа по указу Государъственной военной кольлегїи з Молдавского до отставки ж; какими чинами и кемъ производимъ, тожъ в гусарского полку какихъ походахъ и камандирацыях бывалъ, в полковой канцеляриї капитан неизвѣстно, а по опредѣлению ево в Ызюмской полкъ былъ въ Памнатий Емандий [1]758 году между Торомъ и Бахъмутомъ въ компаментѣ у закритїя лѣвого крила линѣи.

В прошлом [1]756 году при смотрѣ командующимъ тогда слободскимї полкамї гп̃дном генераломлейтнантом князем Кантемиром полку Изюмского он, капитан Емандий, по сыску чрезъ нарочного усмотрен весма пян, за что, а паче, что он при обучениї полку в строях никогда не бывал и, сверхъ

На означенных Емандыї, Жукову, Биковскому и Сребдолскому казенъныхъ дн̃гъ ко взисканию не состоитъ263.

// 42 зв.

“ея императорскаго величества” написано більшими літерами. В “Іменному списку” (ІІ) так: “к хану кримскому” (Там само. – Арк. 3 зв.). 259 “ея императорскаго величества” написано більшими літерами. 263 Стаття стосується Памнатія Ємандія, Петра Жукова, Юліана Биковського та Петра Сребдолського. 257 258

229


Сотники 14. Петръ Жуковъ

264

того, будучи пян, некоторие непочтителние чести его, гп̃дна генерал-лейтнанта, слова употреблял, ним, гп̃дном генерал-лейтнантом, арестован. Причем, Изюмского полку полковой камандир о починимих ним, капитаном Емандиею, каманды Двурѣчанской козакам многих обидах и протчих непорядочных и указом противних поступках ему, гп̃дну ­генерал-лейтнанту, представлял, и потому он содержан в полковой канцеляриї под арестом. А нн̃е онъ, ­Емандїй, за сылу именного указу, состоявшагося [1]763 году декабря 31 числа, за найденные бившею учрежденною о слободских полках Каммисиею и по поданному от него с протчими изъвинению разные непорядки находитца в отрѣшенїи от каманди. Въ службу вступил въ [1]751 году генваря 30 числа їз старшинских дѣтей подпрапорным, а въ [1]759 году марта 22 числа гп̃дномъ генералъ-фелтмаршалом, сенаторомъ и кавалером Алеξандромъ Борисовечемъ Бутурлиным произведенъ в Ызюмской полкъ сотникомъ; подпрапорним же кемъ произведенъ и, будучи в томъ подпрапорничемъ чину, в какихъ походахъ и камандирацияхъ находился, занеже онъ темъ чиномъ службу продолжалъ в Харковскомъ полку, неизвѣстно; а по опредѣлениї в Ызюмъской полкъ сотникомъ находился при камандовавшему слободскими полками гп̃дну генерал-лейтнанту князю Кантемиру у порученного ему дѣла, при камандированной от Изюмского полку розъѣздной камандѣ в Ахтирском дистриктѣ у повѣрки черкасъ, в Бѣлагородѣ з денежной казною и в протчих камандирациях.

Стаття стосується сотників, записаних під номерами 14–16.

230

За силу именного указу, cостоявшагося [1]763 году декабря 31 д, за найденные бывшею учрежденною о слободских полках Каммисиею и по поданному от ныхъ с протчимы їзвиненїю за разные непорядки отрешены264.


И з ю м с к ω г ω

15. Иулиян Быковской

16. Петръ Сребдолской

И з ю м с к ω г ω

265 266

Въ службу въступилъ въ [1]755 году октября 5 числа из старшинских дѣтей в Ахтырской полкъ подпрапорным, а въ [1]761 году произведенъ гп̃дномъ генералъ-аншефомъ и ковалером Петром Ївановичемъ Стрешневымъ в Ызюмской полкъ сотъныком; подпрапорним кемъ произведенъ и, будучи в томъ подпрапорничемъ чинѣ, в каких походах и камандирацїях бывал, занеже онъ тѣмъ чином службу продолжалъ в Ахтырском полку, неизвестно; а по опредѣлению в Ызюмской полкъ сотныкомъ бывалъ при командированной от Изюмского полку розъѣздной каманде, при находившемусь в Ызюмѣ лейб-гвардїи подпорутчике Полуехтове и в другихъ по полку посылках. Въ службу вступилъ въ [1]745 году сентября 15 числа ис протопопских дѣтей, а въ [1]762 году произведенъ гп̃дном генералъ-аншефомъ и ковалером Стрешневым в сотники, а до произвождения в сотники службу продолжалъ в Бѣлагородской духовной консисторїи и в Полатовском духовномъ правлениї протоколистомъ; кемъ же в протоколисти произвѣден и, будучи в том чинѣ, в каких походах и камандирацыяхъ бывал, неизвестно; а по опредѣлениї в Ызюмской полкъ сотныком бывал при командированной от Изюмского полку розѣздовъ камандѣ ї в протчих по полку посылках, а нн̃ѣ камандирован для высылки в Ызюмскои дистриктъ с малоросыян дн̃гъ.

Подпрапорные 1. Алеξандръ Въ службу въступил [1]739 году февраля 5 числа ис козачих дѣтей В прослугах не бивалъ. Волковской козаком, а въ [1]740-м году августа 31 числа опредѣлен бывшим в Ызюмском полку полковником Данильевским в подпрапорные, въ [1]751 – в пятысотной по секретным обстоятелствам для розъѣздов в незакрытных265 линиею мѣстах командѣ, въ [1]752 – за городом Изюмом въ степных мѣстах въ сыску и поимки появившихся под мѣстечкомъ Торомъ воровъ и разбойников, в Барвѣнчанском фарпостѣ, въ [1]756 и [1]757 – в Прускомъ походѣ, въ [1]758 году – с полком Изюмскимъ между Торомъ и Бахмутомъ в компаментѣ у закрития лѣваго крила линѣи и в протчие камандирацыї употреблялся, а в нынѣшнем году состоял при командированной от Изюмского и Харковского полков для предосторожности от имѣющихся266 в кримских мѣстах опасной болѣзны командѣ за старшину.

// 43

На нем ко взисканию казенных дн̃гъ не состоитъ.

Очевидно, мало бути незакритых. Очевидно, мало бути имѣющейся.

231


2. Матвѣй Кобыленковъ // 43 зв.

И з ю м с к ω г ω

3. Кондратъ Данилевской

Въ службу въступилъ въ [1]742 году июля 20 числа ис козачих дѣтей – опредѣлен означенным полковныком Данильевским в подпрапорные и былъ при полковой канцеляриї у писъменныхъ дѣлъ шест лѣтъ, въ [1]744 – во время путешествия ея їмператорскаго величества267 блаженныя и вѣчно достойныя памяти государыни императрицы Елисаветъ Петровны в Киевъ въстрече, въ [1]745 – при розъездах на линиї и при Торских соляных заводахъ, въ [1]751 – по секретным тогда извѣстиям при команде въ Мояках и в протчих мѣстахъ, въ [1]753 – в Москвѣ за полковыми дѣлами, въ [1]754 – при Молдавском гусарскомъ полку за полковагω п ­ исаря и многократно в поимки воровъ и разъбойников запорожцовъ в партиях, въ [1]758 году – с полкомъ Изюмскимъ между Торомъ и Бахъмутомъ в компаментѣ у закрития лѣвого крила линѣи, а послѣ того в разных камандирацыях бывалъ, а и нн̃ѣ находится при командированной от Изюмского и Харковского полковъ для предосторожности от имеющейся в кримских мѣстах опасной болѣзни камандѣ за старшину. Въ cлужбу вступилъ въ [1]745 cентября 3 числа из старшинских дѣтей – опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею в подпрапорние и бывал въ [1]747 для содержанїя в Ызюмѣ караулов и розѣздов, в высилки к строенїю на содержание полковой артилерыї ї протчих амъмуничных вещей въновь амбаря подводъ с подводчики, для починки Изюмской городовой крѣпости – плотничих работъ плотников, въ [1]750 – въ Шпаковой и Заводской могили и при крѣпости заводской для содержания от начавшейся вновь тогда в Криму в Бакцысарае, також ї появывшейся в Константинополѣ повѣтренной болѣзни караулов и розъѣздовъ, въ [1]752 – на речке Торцѣ в Барвѣнчаной Стѣнке в содержаниї карауловъ и розъѣздов и в поимке воровъ и разбойников, а с оного году по [1]756 – при доволствиї Третьего кирасирского полку конского заводу лошадей и заводских служителей камисарем, а потом – при командовавших слободскими полкамї генералѣтетах в ардинарцах посменъно и в другихъ268 по полку камандирацыї употреблялся, а и нн̃ѣ паки состоит при вышеписанном конском заводѣ комисарем же.

“ея їмператорскаго величества” написано більшими літерами. Очевидно, мало бути другие. 269 Так у тексті. 270 Другу “е” виправлено з іншої літери. 271 Першу “о” виправлено з “з”. 267 268

232

В прослугах не былъ.

Въ [1]763 году в маи269 мц̃ѣ по ордеру камандовавшего слободскимї полками гп̃дна генерал-маеора Поскочина за нескорое270 его, гп̃дна генерал-маиора, повелѣния исполнение написан былъ їс подпрапорних в козаки, а въ том же мц̃ѣ по ордеру его ж, гп̃дна генерал-маиора, по-прежнему причисленъ в подпрапорные.

На оному Кобиленкову ко взисканию казенних денегъ не состоитъ, а впред слѣдоват имет ли с него казенное взискание, занеже бытности его при Молдавскомъ гусарскомъ полку камисаромъ щетовъ не учинено, знать не можнω.

Нн̃ѣ на нем ко взисканию казенних дн̃гъ не состот, а вред слѣдоват имет ли с него какое казенное взыскание, занеже бытъности его при кирасирскомъ конъскомъ заводѣ камисаремъ щетовъ не учинено, знат невозможнω271.


И з ю м с к ω г ω

4. Андрей Мейеръ

В прослугахъ не бывали273. Въ службу въступил въ [1]750 году марта 9 числа из жидовъ, толко нн̃ѣ находится в Християнском законѣ, в Сумской полкъ ї опредѣленъ Сумскою полковою канцеляриею козаком, а того ж году сентября 6 числа – подпрапорным и по прозбѣ его переведен зъ Сумского въ Ызюмской полкъ ї бывал по отправлению от Сумской полковой канцеляриї при покойном брегадирѣ Капнистѣ два года да при брегадирѣ Ушаковѣ – четырѣ мц̃ѣ на ардинарцыї, при полковых знаменах272 неодънократно да при полковой Сумской канцеляриї и дистриктѣ в надсмотриваниї денежной казны и в содержаниї полковой почты немалое время, а по переводѣ в Ызюмской полкъ былъ при покойному брегадиру Банческулу в ардинарцах чрезъ три года, а въ [1]764-м году – при его высокопревосходителствѣ гп̃дну генералу-анъшефу и ковалеру Петру Ивановичу Олицу на ардинарцїи адин мц̃ъ и в других по полку посылках находился.

Въ присланных изъ бывшей учрежденной о слободских полках Камъмисиї для окончания по указом дѣлахъ значит, что по мнѣнию той Камъмиси�������� ї,������ положено на его, Мейера, и бывшаго брегадира Банческула за учиненную ним, Меиером, оному Банческулу хутора и шинкового двора продажу некрѣпосним порядком безъ взятя пошлин взискат штрафа из сорока рублев третую часть, аднакъ об оном ис той Каммисиї предано на разсмотрение Правителствующему Сенату, токмо за неполучением на то указу те дн̃ги не взысканы.

5. Андрей Пештичъ

Въ службу вступилъ въ [1]750 году ноября 17 числа ис подпрапорничих дѣтей – опрѣделен Изюмскою полковою канцеляриею в подпрапорние и былъ въ Прускомъ походѣ, за городомъ Изюмомъ в розѣздов и при Ростовском драгунском полку за полкового камисара, при командовавших слободскими полками генералѣтета274 и в других камандирацыях находился. Въ службу въступилъ въ [1]751 году апреля 15 числа изъ старшинских дѣтей – опредѣленъ гп̃дъном генералъ-майором ФроловимъБагрѣевым в подпрапорные, в походах не бывал, а билъ въ [1]752 году в партиї для поиску и поимки воровъ и разъбоиниковъ, въ [1]754 и [1]755 – при полковой канцеляриї у приему с козачихъ свойственников и подпомощиков денежной казны казъночеемъ, между Торомъ и Бахмутомъ въ компаментѣ у закрития лѣвого ­крила линиї, а послѣ того – при командовавших слободскими полкамы генералѣтетах на ардинарцыї, при розъездной каманде посменно неоднократно и при находившемусь в Ызюмѣ лейб-гвардиї подпорутчику Полуехтову для посылокъ и в протчих камандирацыяхъ.

На немъ нынѣ ко взысканию казенных дн̃гъ не состоитъ.

6. Михаило Башинской

На нем нн̃ѣ ко ­взисканию казенных дн̃гъ не состоиъ, а въпредь следоват имет ли с него казенное взыскание, занеже бытности его при Изюмъской полковой канцеляри���������� ї��������� к������� о������ зночеемъ щетовъ не учинено, знат невозможно.

“знаменах” написано на місці витертого. Стаття стосується підпрапорних, записаних під номерами 4–6. 274 Тобто: “генералѣтета[х]”. 272 273

233

// 44


// 44 зв.

И з ю м с к ω г ω

275 276

7. Θедоръ Кувѣчинской

В прослугахъ не бывали275. Въ службу въступилъ въ [1]751 году апреля 23 дня изъ старшинских дѣтей – опредѣленъ означеннымъ гп̃дномъ генераломъ-маиоромъ Фроловымъ-Багрѣевымъ въ подпрапоръные и былъ в томъ году за городомъ Изюмомъ в Заводах у содержания карауловъ и розъѣздовъ два мц̃а, въ [1]752 и [1]753 – по инструкцыї Изюмского дистрикта во владѣлческих маетностях для высылки с подушними денгами плателщиков три мц̃а с половиною, въ [1]754 – по инструкцыї ж в полковых мѣстах ї владѣлческих маетностях для описи хлѣба три мц̃а, а въ [1]755 – в Барвѣнчаной Стѣнке у содержания карауловъ и розъѣздовъ два мц̃а, Изюмского дистрикта в полковых мѣстах ї во владѣлческих маетностях ї великоросиїских уѣздах для высилки в Ызюмской дистриктъ зъ доимочними деньгами плателщиков полтора мц̃а, въ [1]756 и [1]757 годехъ – въ Пруском походѣ, а по прибитиї оттуда – при командовавших слободскими полками генералѣтетах и в других разних камандирацыях находился.

8. Василий Любашевской

Въ службу въступилъ въ [1]752 году апреля 23 числа из старшинских дѣтей – опредѣленъ ным, гп̃дномъ генераломъмаиоромъ Фроловымъ-Багрѣевымъ, въ подпрапорные, в походах не был, а был по [1]758 год при Изюмской полковой канцелярїи для писма, в том [1]758 году – с полком Изюмскимъ между Тором и Бахмутомъ въ компаменте у закрития лѣвого крила линиї, а после того – паки при полковой канцелярїи для писма ж и при розъзѣздной камандѣ, при гп̃дну генерал-маиору Поскочину на караулѣ и в других по полку посылках находился.

9. Їванъ Норецъ

Въ службу въступилъ въ [1]751 году апреля 23 числа изъ старшинских дѣтей – опредѣленъ подпрапорнымъ гп̃дномъ генераломъ-маеоромъ Фроловым-Багрѣевымъ въ подпрапорные276, в походахъ не бывалъ, а находился между Торомъ и Бахмутомъ въ комъпаментѣ у закрития лѣвого крила линиї, такожъ при разныхъ генералѣтетахъ на ардинарнарцыї, при розъѣздной камандѣ неоднократно ї въ протчих камандирацыяхъ.

На ныхъ – Кувѣчинскому, Любашевскому и Норцову – ко взисканию казенных дн̃гъ не состоитъ.

Статті в цій та наступній рубриках стосуються підпрапорних, записаних під номерами 7–9. В “Іменному списку” (ІІ) так: “...опредѣлен предписанным гп̃дномъ генераломъ-маеоромъ Фроловым-Багрѣевым в подпрапорнїе” (Там само. – Арк. 40 зв.).

234


И з ю м с ω г ω

277 278

10. Їванъ Гуковской

Въ службу въступил въ [1]751 году маия 3 числа изъ старшинских Въ прωслугахъ не были278. дѣтей – опредѣлен Изюмскою полковою канцеляриею въ подпрапорные и былъ по [1]756 год при Изюмской полковой канцеляриї для писма, а в том [1]756 году – в Барвѣнчанской Стѣнке на заставѣ въ степных парътыяхъ неоднократно, при камъмисиях брегадира Ушакова и при камандовавшему слободскими полками гп̃дну генералу-леитнанту князю Кантемиру на рдинарцыї277, въ [1]758 году – с полкомъ Изюмскимъ между Тором и Бахмутомъ в компаментѣ и послѣ того бывалъ же неоднократно при камандированной от Изюмского полку розъѣздной камандѣ посменно ї в протчих разных посылках находился.

11. Иванъ Торопов

Въ службу въступилъ въ [1]747 году июля 1 числа – в сылѣ указу Правителствующаго Сената выключенъ в козачую службу в Ызюмской полкъ ис купечества, а въ [1]751 году июля 19 числа опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею въ подпрапорные; въ походах, в камандырацыях и ни в каких посылкахъ не бывал за отбывателством чрезъ содержание селѣтерного заводу, о чемъ с требованиемъ резолюцыї, не повелѣно ль будетъ ево зъ списка исключить, хотя неоднократно к командѣ представлено, токмо оной не получено.

12. Їванъ меншой Ребининъ

Въ службу въступилъ [1]747 году июля съ 1 числа – въ сылѣ указу Правителствующаго Сената выключенъ въ козачую службу в Ызюмской полкъ ис купечества, а въ [1]751 году июля 19 числа опредѣленъ Изюмскою полковою канцеляриею в подпрапорные; въ походах, камандырацыяхъ и нѣ в какихъ посылкахъ не бывалъ за отбывателствомъ чрезъ содержание селѣтерного заводу, о чемъ с требованиемъ резолюцыї, не повелено ль будетъ ево зъ списка исключить, хотя неоднократно къ командѣ представлено, то