Page 1


0002  
0002  

2. Ukrainian correspondence (Випуски: № 2 за 10.10.1962; № 3 за 13.10.1962; № 4 за 15.10.1962). 20 арк. (оцифровано).