Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

Tema 6: Os Espazos Industriais “A Industria e as Materias Primas” 1. Tipos de Materias Primas. 2. Problemas da Minería. “As Fontes de Enerxía” 1. Principais Fontes de Enerxía Primaria. 1.1. Carbón. 1.2. Petróleo. 1.3. Gas natural. 1.4. Enerxía Nuclear. 1.5. Enerxía Hidráulica. 1.6. Enerxías Renovables.

2. Produción e Consumo de Electricidade. 3. Os Problemas da Política Enerxética. “Os Recursos Enerxéticos de Galiza” 1. Sector Mineiro. 2. Potencial Enerxético. “A Industria Española entre 1855 e 1975” 1. Evolución Histórica. 1.1. Lento Inicio da Industrialización (1855-1900) 1.2. Crecemento do primeiro terzo do s. XX. 1.3. Estancamento na Guerra Civil e Posguerra. 1.4. Desenvolvemento Industrial (1960-1975)

2. Produción Industrial. 3. Estrutura Industrial. 4. Localización Industrial. 4.1. Factores Clásicos de Localización. 4.2. Tendencia á Concentración Industrial.

5. As Áreas Industriais. 5.1. As Primeiras Áreas Industriais. 5.2. Áreas Industriais entre 1900 e 1975.

6. Política Industrial. 6.1. O Marco e os Obxectivos da Política Industrial. 6.2. Promoción e Desconxestionamento Industrial.

Profesor: Diego Xesús López González.


IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

“A Crise e Reestruturación Industrial: 1975-1985” 1. Crise Industrial. 1.1. Causas da Crise. 1.2. Consecuencias.

2. A Reestruturación Industrial. 2.1. Reconversión Industrial. 2.2. Reindustrialización.

“A Industria Española na Actualidade” 1. Recuperación da Industria 1985-2007. 1.1. Incorporación á Unión Europea. 1.2. Cambios da Terceira Revolución Industrial. 1.2.1. Produción. 1.2.2. Estrutura Industrial. 1.2.3. Localización. 1.2.4. Recuperación.

2. Produción Industrial Actual. 2.1. Sectores Maduros. 2.2. Sectores Dinámicos. 2.3. Sectores Punteiros.

3. Estrutura Actual da Industria. 4. Localización Industrial Actual. 4.1. Factores Actuais. 4.2. Tendencias Actuais: Difusión e Concentración.

5. Áreas Industriais Actuais. 5.1. Áreas Industriais Desenvolvidas. 5.2. Áreas e Eixes Industriais en Expansión. 5.3. Áreas e Eixes Industriais en Declive. 5.4. Áreas de Industrialización Inducida e Escasa.

6. A Política Industrial Actual. 6.1. O Marco e os Obxectivos. 6.2. Política Sectorial. 6.3. Política Estrutural. 6.4. Política Territorial. 6.4.1. Política de Promoción Industrial. 6.4.2. Política de Desenvolvemento Endóxeno.

6.5. Política Ambiental da Industria. 6.5.1. Loita contra os Problemas Ambientais. 6.5.2. Protección do Patrimonio Industrial. Profesor: Diego Xesús López González.


IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

“A Industria en Galiza” 1.Proceso de Industrialización da Galiza. 2. Estrutura e Áreas Industriais. 2.1. Construción Naval. 2.2. Industria Automobilística. 2.3. Industria Alimentaria. 2.4. Industria Madeireira. 2.5. Industria Téxtil.

Profesor: Diego Xesús López González.

Esquema Tema 6  

Esquema Tema 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you