Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

TEMA 10: A ACTIVIDADE AGRARIA. 1. A Historia da agricultura. A Revolución Agrícola 2.A Agricultura na Actualidade. Diferenzas entre a agricultura dos países desenvolvidos (moderna), e subdesenvolvidos (tradicional). 3.Factores que condicionan o aproveitamento agrícola. Factores físicos: -Clima -Relevo -Solo Factores Humanos: -Volume de población -Técnicas -Destino da produción -Políticas agrarias 4. Os elementos que conforman as paisaxes agrarias: As leiras: -Polo peche: Abertas: Openfield Pechadas: Bocage -Tamaño: Minifundio Latifundio O grao de Aproveitamento das leiras ou rendemento: -Intensivo -Extensivo Os Sistemas de Rega: -Secaño -Regadío A Especie Cultivada: -Policultivo -Monocultivo O Hábitat e a Rede Viaria: -Casa campo: Casa bloque. Casa disociada. -Agrupamento: Concentrado Disperso 5. Países Desenvolvidos: unha agricultura de Mercado Como é a agricultura de Mercado? -A especialización da producción. -A mecanización dos labores do campo. -A aplicación de modernas técnicas de cultivo. Os Efectos da agricultura de mercado 6. Países subdesenvolvidos: a convivencia de plantacións e agricultura tradicional. Como é Agricultura de plantación A variedade da agricultura tradicional -Agricultura Itinerante: Rozas -Agricultura de sabana -Agricultura Irrigada Monzónica (do monzón).

Profesor: Diego Xesús López González.

Esquema tema 10  

Esquema Tema 10