Page 1

/λ \.,,

n

ΣYΛΛ0]0Σ ApΙEMlΣ

ll tIA

T|.|Ν |ΣΤ|0κγTΤΓl

Σl-|

23lΤ2l\3

ΑlνΑΙζol{ν{ιΣFl H εηoια

<Συγκ6ντρωoη Αoθενiυν-Ιατριilν> θα πραγματοπoιηθεi την Κυριαξtξ 2Φ Ιανουαρiου 20Η, στιξ 11.00 η iυρα, oτo μ6γαρo τηg Nαυπλιακηq Eταιρiαg Prime Marine (Λ. Πooειδωνoc,4' |7674 Kαλλιθ6α).

Τo θ6μα τηg oυγκ6ντρωσηζ εiναι rrN6εg πρoοπτικ69 οτηv 6ρευνα και θεραπεiα τηg Ιοτιoκυττιξρωση9). Oμιλητ6c Γρηγ.δρηq Καλτoιig . Πολυζcilη g Mιiικραg <FΙistiο Net: Nε6τερα δεδομwα και εξελiξειg> <Θεραπεtα προ1ωρημεvηg ν6oου > <Δεκαετηg θεραπευτικη εμπειρiα τηg Kλινικηq Eνηλiκωv>

Bαοiλειοg Παπαδιftκηg <Διεθνιig Συν6δριo τηq Eταιρiαg Ιoτιοlαlττdρωoηg: Nε6τερεq εξελiξειg> Mαγδαληνη Λοιiρδα <Αλλαγ69 στη λειτoυργiα των κrττιiρων του ανοσoποιητικοri oυoτηματog oε αoθεvεiq με LCFΙ>

Mαρiα Mοο2gιiβη

<Eξελiξειq oτη θεραπεiα τηg Ιoτιοκυττ6ρωσηζ)

Aπ6 οτoλo g Kοντογιιiwη g <Eνημ6ρωoη αναφoρικd με ην εκδηλωoη oυγκ6ντρωoη9 1pημdτων για την θρευvα, που πραγματoποιηθηκε την Π6μπτη 28 Noεμβρiου 2013>

Θα τo εκτιμo6oαμε ιδιαιτ6ρωζ αν μαζ εvημερiονατε εγκαiρωζ για την oυμμετο1η oαg.

Δiορα Moυοτ0κα

Σκoυζε lΟ' l 85 36 ΠεlραtΟs Τnλ.21o 452o 453, Φοξ. 21o 451699o emδ

i

|

: inf

ο@h stiοaΓtem i

i

S.

gΓ, www. hi stiοa Γtemi

S.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ  

Συγκέντρωση Γονέων-Ιατρών 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ  

Συγκέντρωση Γονέων-Ιατρών 2014

Advertisement