Page 1

Uribe Kostako komunikazio taldea MEDIA KIT 2017


HIRUKA komunikazio taldea Uribe Kostan euskara hutsezko komunikazio talde bakarra da Hiruka. 2015ean sortu zen irabazi asmorik gabeko Kooperatiba gara, euskaldun eta ia-euskaldunen informazio beharrak asetzeko asmoz. Plurala eta kriterioduna.

Hiruka es el único grupo de comunicación íntegramente en euskera de Uribe Kosta. Nace en 2015 como Cooperativa sin ánimo de lucro, con el objetivo de responder a las necesidades informativas de euskaldunes y cuasi-euskaldunes. Plural y con criterio.

3 euskarri

3 soportes

10 herri

10 municipios

EUSKARAZ

en EUSKeRA

Astekaria paperean, agerkari digitala eta irratia.

Tokian tokiko berriak eta informazio soziokulturala: Getxo, Leioa, Erandio, Berango, Sopela, Barrika, Urduliz, Gorliz, Plentzia eta Lemoiz.

Uribe Kostako euskara hutsezko komunikazio talde bakarra gara.

Semanario en papel, diario digital y radio.

Noticias locales e información sociocultural de Getxo, Leioa, Erandio, Berango, Sopela, Barrika, Urduliz, Gorliz, Plentzia eta Lemoiz.

Único grupo de comunicación íntegramente en euskera de la comarca de Uribe Kosta.


10 herri municipios 8.000 ale ejemplares Hiruka erabiltzaileen profila? Emakumezkoak %45,85 Gizonezkoak %54,15 16-34 urte: irakurleen %49 35-49 urte: %31 50+ urte: %20 Euskaldunak edo ia-euskaldunak Bizkaiko eskuinaldean bizi direnak Goi-mailako ikasketak: %51

Uribe Kostako 10 herrietako berriak lantzen ditugu. Tratamos la actualidad de los 10 municipios de Uribe Kosta: BARRIKA BERANGO ERANDIO GETXO GORLIZ LEIOA LEMOIZ PLENTZIA SOPELA URDULIZ


PAPEREAN EN PAPEL

AGERKARIAN SARE SOZIALAK EN LA WEB EN REDES SOCIALES


ASTEKARIa PAPEREAN


8.000

ale astero ejemplares semanales

Uribe Kosta

10 herri 10 municipios de Uribe Kosta

13.000 irakurle lectores

Doakoa Gratuíto

400

banaketa-puntu puntos de distribución

24 orri kolorez Diseinu eta paper landua Diseño y papel cuidado

Bizkaiko euskarazko 2. tokiko hedabidea, Euskadiko 5. Eusko Jaurlaritzak 205ean burututako ikerketaren arabera.

2º medio de comunicación local en euskera de Bizkaia, 5º en Euskadi. Datos de la última encuesta realizada por Gobierno Vasco en 2015.


moduluen taula plantilla de módulos HIRUKAren orrialde bakoitza moduluetan banatuta dago. Zabaleran 4 modulu ditu, eta altueran, aldiz, 9. Publizitate neurriak moduluen arabera sailkatzen dira. Cada página de HIRUKA está compuesta por módulos, cuatro de ancho y 9 de alto. Los tamaños de las inserciones publicitarias se basan en estos módulos.

Mantxa inprimatua Mancha Impresa: 247,5 x 325,6 mm 1x1 modulua Módulo 1x1: 57,5 x 32 mm


moduluen neurria eta prezioa plantilla de medidas y precios Publizitatea egiteko aukera zabala duzu HIRUKAn. 2x2 neurritik hasita orrialde osora bitartean, faldoiak, orrialde erdiak, apurtzaileak zein zutabeak ditugu. Bezeroaren neurrira egokitutako publizitate proposamena eskaintzen dugu. HIRUKA te ofrece un amplio abaníco de posibilidades para que insertes tu publicidad. Desde un 2x2 hasta una página completa, pasando por los faldones, medias páginas, rompepáginas y columnas. Ofrecemos una propuesta publicitaria adaptada a las necesidades de nuestros clientes.


FORMATU OROKORRAK FORMATOS ESTÁNDAR

ORRIALDE OSOA PÁGINA COMPLETA

APURTZAILEA ROMPEPÁGINAS

ZUTABEA COLUMNA

ORRIALDE ERDIA MEDIA PÁGINA

FALDOIA FALDÓN


PUBLIERREPORTAJEA PUBLIRREPORTAJE HIRUKAko kazetari batek bezeroarekin adostutako testua idatziko du. Un redactor de HIRUKA escribirá el texto acordado con el cliente. Bezeroak aukeratutako publizitate faldoia sartzeko aukera izango du. El cliente tendrá posibilidad de insertar un faldón publicitario. PREZIOA Precio Orrialde 1: 800€ + BEZ 1 página 2 Orrialde: 1.500€ + BEZ 2 páginas


tartekoak encartes Neurriak eta orriaren lodiera: Min. 16 zm x 11 zm - max. 26 zm x 35 zm Lodiera: 70gr.tatik aurrera Materiala argitaratu behar den egunean baino 7 egun aurretik egon behar da HIRUKAko inprentan. Tartekoa euskara hutsean edo ele bitan izan daiteke. Ele bitako tartekoetan euskararen presentzia %50 izan behar da. Tamaño y gramaje del encarte: Min. 16 cm x 11 cm - Max. 26 cm x 35 cm Gramaje: a partir de 70gr. El material para el ancarte deberá estar 7 días antes en la imprenta de HIRUKA. El encarte puede ser en íntegramente en euskera o bilingue. En los encartes en bilingue, la presencia del euskera deberá ser del 50%. Tirada guztiaren prezioa (8.000 ale): Precio tirada completa: 800€ + BEZ


BEREZIak ESPECIALES

Txonbo egin, jaietan! Udako zenbaki berezia Uztailaren 7tik irailaren 7ra arte

Uda eta jaiak Uribe Kostako jai egitarau guztiak eta eskualdeko udako programazio osoa biltzen duen 48 orritik gorako publikazioa, aldizkari formatuan. Gabonak Uribe Kostako agenda soziokulturala, nagusi zein umeentzako opari proposamenak, gastronomia-gida, umeentzako atala... 48 orritik gorakoa, aldizkari formatuan.

Mantxa inprimatua Mancha Impresa: 184 x 252,2 mm 1x1 modulua Mรณdulo 1x1: 57,5 x 32 mm


BALDINTZak CONDICIONES Onartutako euskarriak Soportes admitidos CD. DVD. Pendrive.

Programak Programas Freehand Photoshop InDesing

Formatuak Formatos PDF JPG TIFF EPS.

Oharrak Notas

Kontratazio arauak Normas de contratación

Iragarki guztiak euskara hutsez edo elebidunak izan be- HIRUKAk bere gain hartzen du iragarkiak kaleratzeko eta leku arazoengatik atzeratzeko eskubidea. harko dira. HIRUKA se reserva el derecho de retrasar o alterar el emplazamiento de Los anuncios se publicarán íntegramente en euskara o se- las inserciones por falta de espacio. rán bilingues.

Iragarpen eskaerak HIRUKAren eskuetan egon beharko dira kaleratu baino 10 egun lehenago. Ez da fotolitorik onartuko. No se admitirán fotolitos. La orden de inserción deberá entregarse en HIRUKA, 10 días antes de su Eginda datorren iragarkia: iragarkiaren kopia inprimatu publicación. batekin batera, beharrezko argazki eta irudi guztiak ekarri Ostegun bakoitzerako iragarkia Hirukaren eskuetan egon behar da kalebeharko dira, baita erabilitako tipo guztiak ere. ratzen den asteko astearte eguerdia baino lehenago. Para los anuncios que lleguen hechos: junto con una prue- Los anuncios a publicar en la edición del jueves deben estar en manos de ba de impresión será imprescindible entregar todas las Hiruka antes del mediodia del martes de dicha semana. imágenes utilizadas en el anuncio junto con la tipografía empleada.

Prezio hauei BEZ-a gehitu behar zaie (%21). IVA no incluido. (21%)

Iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko da irten baino 48 ordu lehenago. Ezabaketa epez kanpo jasotzen badugu bezeroak iragarkiaren prezioaren %25 ordaindu beharko du. La anulación de cualquier inserción publicitaria deberá hacerse por escrito, como mínimo 48 horas antes de su publicación; si la anulación llega fuera de plazo el cliente tendrá que pagar el 25% del precio del anuncio. Iragarkiren batek, HIRUKAren erruz, gaizki argitaratzeagatik eraginkortasuna galduko balu, hurrengo ale batean, behar bezala argitaratuz konponduko da akatsa. Si por causas achacables a HIRUKA alguna inserción publicitaria perdiese efectividad, HIRUKA se compromete a repetir la inserción correctamente la semana siguiente. Publizitate tarifetan agertzen ez diren gehigarri berezietarako baldintzak ateratzen diren unean erabakiko dira. Las condiciones para los suplementos especiales no recogidas en las tarifas de publicidad, se decidirán en el momento de su publicación.


AGERKARI DIGITALA


www.hiruka.eus

Facebook 6.000 jarraitzaile Twitter 3.000 jarraitzaile Facebook 6.000 y Twitter 3.000 seguidores


bannerrak BANNERS Errotazio bidezko publizitate sistema: - Formatuen eta kokapenen arteko txandakatze sistema jarraia. - Orri guztietan. Sistema publicitario rotativo: - Sistema rotativo de formatos y ubicaciones. - En todas las páginas.

Formatu aukera anitza, neurri estandarrak: Amplia oferta de formatos, tamaño estándar: PCan / en PC: - Megabanner 728x90 (2 espazio) - 300x250 (2 espazio) - 300x600 (2 espazio) Mugikorrean / en el móvil: - Megabanner 728x90 (2 espazio) - 320x250 (2 espazio) - 300x250 (1 espazio)


tarifak tarifas “www.hiruka.eus” datu orokorrak: 12.792 erabiltzailetik gora hilean 23.198 ikusitako orrialde hilean Batazbesteko CTR: %1,08

Prezioa 1.000 agerraldiko: CPM6 1.000 agerraldi= 6€ Kreatibitateak: - Nahi beste kreatibitate formatu bakoitzeko. - Ekoizpena, egokitzapena eta euskaratzeko zerbitzua: *Banner finkoa: 50€ + BEZ *Banner dinamikoa: 75€ + BEZ Precio por 1.000 impresiones: CPM6 1.000 impresiones= 6€ Creatividades: - Creatividades ilimitadas por cada formato. - Servicio de creación, traducción y adaptación del euskera: *Banner fijo: 50€ + IVA *Banner dinámico: 75€ + IVA

Prezioa 1.000 agerraldiko Precio por mil impresiones Asteko prezio orientagarria

(astean 6.000 orrialde ikusiak)

Precio semanal orientativo

“www.hiruka.eus” datos generales: Más de 12.792 usuarios al mes 23.198 páginas visitadas al mes Media CTR: 1,08%

Megabannerra 728 x 90 px

ORRIALDE GUZTIETAN En todas las páginas Apurtzailea 300 x 250 px

Apurtzailea 300 x 600 px

MUGIKORRAK Móvil 300 x 250 px 320 x 50 px

CPM 6€

CPM 6€

CPM 6€

CPM 6€

36€/astean €/semana

36€/astean €/semana

36€/astean €/semana

36€/astean €/semana

(6.000 impresiones semanales)

Prezioei BEZa gehitu behar zaie (%21). IVA no incluido (21%).


Hemen nago!

gida komertziala online GUรA COMERCIAL online Hiruka.eus web guneak zure negozioaren berri on-line emateko aukera eskaintzen dizu. Erabiltzaileek zure negozioari buruzko informazioa eta harremanetarako datuak erraz topatuko dute. El diario digital www.hiruka.eus te ofrece la posibilidad de dar a conocer tu negocio on-line. Ademรกs, el usuario podrรก encontrar tus datos de contacto de forma muy sencilla.


Herriko jai-egitarauen diseinua, kudeaketa eta inprimaketa Diseño, gestión e impresión de programas festivos municipales Promozio bideoen diseinu eta produkzioa Diseño y producción de videos promocionales Itzulpen zerbitzuak Servicios de traducción Prentsa-gabinete zerbitzuak Servicios de Gabinete de prensa, comunicación... TARIFAK KONTSULTATU CONSULTAR TARIFAS

beste lanak

otros productos y servicios


HIRUKA Koop.elk. Martikoena 16, 2. solairua. 48992 GETXO (Bizkaia) Tel.: 944 911 337 - publi@hiruka.eus

www.hiruka.eus

Media kit HIRUKA 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you