Page 1

Nemzetközi folyóirat a bibliai próféciákról

Éjféli Kiáltás www.ejfelikialtas.hu ■ 2014. május – 05. szám

Hogyan ragadja magához az Antikrisztus a világuralmat? Góg és Magóg ma ] Az örökérvény kijelentések szó szerinti alkalmazása


1% 1%? Mi legyen vele? 2014-ben az Éjféli Kiáltás Misszió teljes erõvel az Evangélium terjesztésének szenteli minden erejét! Szeretnénk minél több embert elérni Isten Igéjével!

Segítsd az Úr munkáját!

Segíts nekünk ennek a nagy feladatnak az elvégzésében.

A Misszió adószáma:

WWW.EJF EJFELIKIALTAS FELIKIAL .HU

1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. EJFEL@T-ONLINE.HU (+36 1) 3500-343

19622897-2-41 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. 1Kor 15,58

Éjféli Kiáltás Misszió www.ejfelikialtas.hu


TARTALOM

ÜDVÖZLET

PETER MALGÓTÓL

FÓKUSZBAN A BIBLIA 4 8

Hogyan ragadja magához az Antikrisztus a világuralmat? Valóban így értelmezhetõ?

HÁZUNK TÁJA 12

Boldogok-e az irgalmasok mifelénk?

NÉZÕPONTBAN 14 19 21

Góg és Magóg ma Az internacionálé Washington Post: Jézus szocialista?

ÉJFÉLI KIÁLTÁS 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28

3 5 11 23 30 30

Jeruzsálem intenzív Holland ajándék-CD-k a futball világbajnokságon Új törvények és új meghívások Kis elõrelépések Levelek Kubából Nyomda teljes gõzzel Traktátus-projekt Kis dolog, nagy hatás Megtérés traktátusok által A szükség is megnyitja az ajtókat

Üdvözlet Ima témák Sorozat Megkérdeztük Ámen Impresszum

«Az Õiránta érzett szeretetbõl többet tenni, ez az, ami számít» Magasabb fizetésre van szükségem! A kívánságlistámon szerepel még több szabadidõ és természetesen a lehetõ legrugalmasabb munkaidõ-beosztás. Megmondjam a fõnökömnek, vagy ezzel talán veszélyeztetem az állásomat? Keresztyénként az ember hajlik arra, hogy ilyet inkább ne követeljen. De hogyan is kezeljük az ilyen titkos kívánságainkat? Május 1. munkásmozgalmi napnak számít. Távol álljon tõlünk, ebben részt venni. Inkább tegyük fel magunknak a kérdést, miként viselkedünk elöljáróinkkal szemben. Hogyan beszélünk a fõnökünkkel? Hallhatná-e mindazt, amit róla mondunk, vagy tudunk, amit róla gondolunk? A Biblia az Ef 6,5-7-ben egész világos irányvonalat kínál nekünk: «Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekbõl, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek». Az 1Kor 3,9-ben olvassuk azt, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Mi vagyunk Krisztus követei. Ez nemcsak a hivatásosokra vonatkozik, mint a lelkészekre, a prédikátorokra, a misszionáriusokra stb. Ezért, mint követeknek, ahhoz méltó módon is kell viselkednünk, és azt cselekednünk, amit az Úr ránk bízott. Õ teljesen odaadó szolgálatot követel meg tõlünk. Ha úgyis vélnénk, hogy mindenben megtettük a kötelességünket, akkor is tartsuk szem elõtt, az Úr Jézus kijelentését: «Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt» (Lk 17,10). Pál ugynezt írja más szavakkal a korinthusiakhoz: «Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejébõl volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezõleg, a mi alkalmasságunk az Istentõl van»

(2Kor 3,5). És egy másik helyen: «…mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl» (2.Kor 10,18). Nos, semmiképpen sincs szó arról, hogy a mi munkánk, szolgálatunk semmibe lenne véve. Az Úr ezzel sokkal inkább meg akarja mutatni, hogy az, amit mi kötelességünkön felül teszünk Õérte, az az Õ számára különleges jelentõségû. Pontosan ez különbözteti meg a keresztyénnek az Úrért végzett szolgálatát egy alkalmazott tevékenységétõl. Mert ha mi eleget teszünk kötelességünknek, betartva a megszabott idõt, elvégezzük a kiszabott feladatunkat, akkor az az Úr szemében haszontalan. A mi Urunk mindenesetre többet vár el tõlünk, akár teljes munkaidõben, akár önkéntesként szolgálunk Néki. Az Õiránta érzett szeretetbõl többet tenni, ez az, ami számít. Ez a valódi szolgálat. Mindig újra tudatosulnia kell bennünk, hogy Istennek nem alkalmazottai, hanem munkatársai vagyunk. A keresztyénség szóhasználatába is egyre inkább behatolnak olyan modern fogalmak, mint a túlóra-kompenzáció vagy a munkaidõ-menedzsment. Ilyesmit nem találunk a Bibliában. Az Úr Jézus mondta arról az asszonyról, aki Õt megkente olajjal: «Õ megtette, ami tõle tellett» (Mk 14,8). Vajon elmondhatja ezt mirólunk is: «Megtetted, ami tõled tellett»? Megdicsérhet-e minket? Véssük újfent a szívünkbe: Mi Isten munkatársai vagyunk! Amikor újjászült bennünket egy új életre, azzal egyben a szolgálatra hívott el. Ott indult a mi szolgálati idõnk. Kihasználjuk mi ezt? A Róm 12,11 így figyelmeztet: «A buzgóságban ne lankadjatok.» Ezt az Úrnak való töretlen szolgálatot megtaláljuk a Jelenések könyvében is: «… és szolgálnak neki éjjel és nappal» (Jel 7,15). Szívélyes üdvözlettel

Éjféli Kiáltás 2014. 05.

3


BIBLIAI ÜZENET

Hogyan ragadja magához az Antikrisztus a világuralmat?

4

Éjféli Kiáltás 2014.05.


IMA TÉMÁK

A Biblia kijelentette, hogy egy antikrisztusi világuralkodó fog hatalomra kerülni. Hogyan lehetséges ez egy «felvilágosult» világban?

z az egyik legérdekfeszítõbb kérdés, amelyre az Antikrisztussal kapcsolatban választ kellene találni. Hogyan kerül hatalomra egy olyan férfi , mint õ? Hogy történhet meg, hogy képzett, nagy tudású emberek egy olyan vezetõhöz csatlakozzanak, mint az Antikrisztus? És végsõ soron istenként imádják? E kérdések kapcsán természetesen el kell gondolkodnunk azon, hogy pár évtizeddel ezelõtt egy egész nemzet került egy szörnyû, gyilkos õrült, Adolf Hitler igézete alá. Tehát tudunk már hasonló esetrõl a közelmúlt történelmében. Még ha felemelkedésének pontos részleteit nem is tudja senki, az azonban mindenki elõtt világos, hogy világunk ma kétségbeesetten erõskezû vezetõ után kutat. A z egyre növekvõ nemzetközi válságokra való tekintettel a világ egy karizmával, vezetõi kvalitásokkal, értelemmel felruházott személyiséget keres, aki felnõtt a hatalmas kihívásokhoz. A világ egyik krónikus problémája a már régóta húzódó közel-keleti válság, ami láthatóan soha nem ér véget, az e témában folytatott tárgyalásokat pedig elég helytelenül «békefolyamatnak» nevezték. A közel-keleti válság megoldása kétségkívül a nemzetközi diplomácia legóhajtottabb célja. A világ békéért kiált. Minden vezetõ szeretné ezt a gyõzelmet a zászlajára tûzni, és a Biblia azt mondja, hogy ezt az Antikrisztus el fogja érni. Elsõ fellépése a világszínpadon tulajdonképpen egy egyezmény vagy szerzõdés lesz, amit Izrael népével fog megkötni. A Dá n 9,27-ben ta lá lunk errõ l részleteket: «Erõs szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget

E

vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.» Milyen jellegû lesz ez a szövetség, melyet az Antikrisztus Izraellel fog kötni? Noha az említett igeszakasz nem nevezi meg ennek a szövetségnek valódi természetét, könnyen ki lehet olvasni azt a sorok közül. Charles Dyer, tekintélyes prófécia-magyarázó, és szerzõ, ezt írja: «Miben áll ez a «szövetség», melyet az Antikrisztus Izraellel fog kötni? Dániel nem ad meg közelebbi adatokat, de utal arra, hogy hét évre szól. Ez idõszak elsõ felében Izrael békében és biztonságban fog élni, ami azt jelenti, hogy a szövetség egyfajta garancia lesz Izrael nemzeti biztonsága szempontjából. Nagy valószínûséggel biztosítja majd a békét Izrael arab szomszédaival is. A szerzõdés egyik következménye, hogy Izrael újra fel fogja építeni a Templomot Jeruzsálemben. Ennek a világuralkodónak sikere lesz ott, ahol Kissinger, Carter, Reagan, Bush és más vezetõ személyiségek kudarcot vallottak. A béke embereként fog ismertté válni!» Arról hogy a végidõkben lesz egy békés idõszak, legalábbis átmenetileg, az Ez 38,8.11.14 is beszél: «Egy idõ múlva rendelkezést kapsz, évek múltán behatolsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi népek közül gyûltek össze Izráel hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam õket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan. ... Ezt gondolod: Fölvonu lok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs!› ... Azért prófétálj, emberfia, és mondd meg Gógnak: Így szól az én Uram, az ÚR: Azon a napon, amikor megtudod, hogy népem, Izráel, biztonságban él?»

Aki mûködésének terét önkényesen kiválogatja, nem igazi szolgája az Úrnak. - Dolgozz és tevékenykedj ott és úgy, ahogy és ahol a te Urad és Mestered akarja. (Spurgeon)

Kedves Testvéreim! Hálatelt szívvel köszönöm meg az eddigi imatámogatásokat, amelyeket az Éjféli Kiáltás Misszió munkájáért mondtatok. Egy missziós állomás, nem élhet, nem létezhet, és nem dolgozhat élõhitû, Istennek odaszánt imádkozó testvérek nélkül. Nekünk, Ti vagytok a mi imaalapunk. Olyan menedék, olyan erõs sziklavár, amelyet az Úr adott nekünk. Ezért is szeretnénk most az Õ nevében is Neked személy szerint és minden kedves Testvérünknek, Missziós Baráti Tagunknak köszönetet mondani. Sokat vállalunk magunkra az elkövetkezõ idõkben, de tesszük örömmel, mert tudjuk, hogy az Úrnak szüksége van a Ti és a mi munkánkra. A legnagyobb bánatunk, hogy a munkánkhoz szükség lenne egy kis buszra, amit elloptak április elején tõlünk. A felhívásra eddig 150.000,-Ft jött össze. Sajnos ez még nagyon kevés ahhoz, hogy egy újabb használt kis buszt vehessünk. Imádkozunk nagyon azért, hogy az Úr indítsa a Testvéreket adakozásra, mert csak ilyen autóval tudjuk a segélyeket szállítani a rászorultaknak. Táborozni vinni a gyerekeket. Csak ilyen buszszal tudunk eljutni a gyülekezetekhez, ahová beférnek a munkatársak, a könyveink és minden ami egy-egy evangelizációhoz szükséges. A munkánk szinte megbénult! Bízunk abban, hogy az Úr megerõsíti a Testvéreket és meghallja segélykérõ imánkat és lesz, aki bátran mer adakozni! NAGY ERZSÉBET

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Zsolt 84,6

Éjféli Kiáltás 2014. 05.

5


BIBLIAI ÜZENET

A világ békéért kiált. Minden vezetõ szeretné ezt a gyõzelmet a zászlajára tûzni, és a Biblia azt mondja, hogy ezt az Antikrisztus el fogja érni. Más igehelyek is szólnak arról, hogy a nagy nyomorúság kezdetén az Antikrisztus által létrehozott békés idõszak köszönt a világra: Az 1Thessz 5,1-3: «Az idõpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végsõ romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni.» A Jel 6,1-2: «És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsõt, és hallottam, hogy a négy élõlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: „Jöjj!” És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülõnek íja volt, és korona adatott neki, és gyõzelmesen vonult ki, hogy újra gyõzzön.» Világos, hogy az elsõ pecsét feltörése békét hoz, a második pecsét a zonban, amikor a tûz vörös ló elõjön lovasával, már e béke végét jelenti, a Jel 6,3-4 ír errõl: «Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élõlény szól: „Jöjj!” És kijött eg y másik ló, egy tûzvörös, és a rajta ülõnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földrõl, sõt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.» A tûzvörös ló lovasa nyilvánvalóan meg fogja szüntetni a békét a földön, ha még egyáltalán addig létezni fog. Az Antikrisztus, a fehér lovon ülõ lovas, azt hozza el a világnak, amit oly régóta óhajtott. W.A. Criswell, a First Baptist Church of Dallas egykori pásztora, erre a napra tekint elõre: «Forradalmak idején, a káosz idején, a vihar és harag idején fog eljönni ez a nagy és utolsó uralkodó. Ez a Jel 6-ban leírt elsõ pecsét

6

Éjféli Kiáltás 2014.05.

felnyitását jelenti. Az elsõ pecsét felnyitásával összhangban a 17. fejezet az apokalipszisrõl beszél, amikor az egy akaraton lévõ tíz király a fenevadnak önként átengedi a hatalmat és uralkodást. Amikor az elsõ pecsét felnyílik, megjelenik ez az utolsó Antikrisztus. Fehér lovon fog ülni, íja lesz, de nyílveszszõje nem. Gyõztesként érkezik azért, hogy gyõzzön, de hódítása vér nélkül fog lezajlani. Nem lesz háború, sem csata, sem ellenállás. A káosz és kétségbeesés közepette a föld királyai és uralkodói önként behódolnak neki, és úgy ünneplik, mint az emberiség megmentõjét. Ezt mondják majd: ‹Ez az a férfi, aki vezetni tud bennünket; ez az a férfi, aki válaszolni tud a kérdéseinkre; ez az a férfi, aki az emberiségnek békét és jólétet hozhat. Dicsõítse õt mindenki!› Vonzani fogja az embereket, és csodálatuk imádattá válik. Ez lesz a föld legnagyobb és utolsó uralkodója.» A z A ntik risztus a béke nag y embereként kerül hatalomra. Nem tudom, ti hogyan képzelitek el az Antikrisztust, de a legtöbb ember eg y õrült, ördögi fanatikusként képzeli el – eg y szemérmet len nagyzási mániásként. Ezek az elképzelések helyesek, de egyik sem tükrözi vissza, hogy milyen is lesz õ valójában, amikor a világ az elsõ benyomást megkapja róla. Karrierje elején, mint népszerû béketeremtõ hívja fel magára a figyelmet. Mint sikeres problémamegoldó. Mint kitûnõ diplomata. Egy olajággal a kezében lép majd a világszínpadra. John MacArthur találóan írja le a világ helyzetét, amely elõsegíti majd az Antikrisztus felemelkedését: «A bizonytalan, nyugtalan és kaotikus napokban, melyek a nagy nyomorúság idején a népekre kö-

szöntenek, a világ egy megbízható vezér után vág yik. Az emberek kétségbeesetten reménykednek egy erõs, hatalmas és befolyásos emberben, aki a világ szétszórt államait egyesíti; valakiben, aki megadja nekik a biztonság érzetét a félelmekkel és szorongattatásokkal teli idõben. Az emberek kétségbeesetten kiáltanak egy erõs, karizmatikus és megbízható vezetõ után, aki visszarántja a világot a katasztrófa szélérõl. Ez a vágy be fog teljesedni. Az erõs és hatalmas vezetõ, akit az emberek óhajtanak, el fog jönni, és egyesíti a világot uralma alatt. Kezdetben olyannak fog tûnni, amilyenre az emberek vágytak. Rövid idõre békét és jólétet fog teremteni. Ám hamarosan sokkal több derül ki róla, mint amennyit az emberek vártak. Sokkal szörnyûbb és hatalmasabb diktátorrá válik, mint amilyet addig a világ történelme során megismert. Ez a férfi , akit Antikrisztusnak neveznek majd, az önjelölt hódítók és diktátorok hosszú sorának csúcspontja lesz. Amirõl olyan nagyemberek, mint Nagy Sándor és a római császárok a z ókorban, valamint Hitler és Sztálin az újkorban csak álmodtak, azt az Antikrisztus valóban el fogja érni – az egész világon uralkodni fog, és az emberek imádni fogják.» A világszínpad már készen áll a fogadására. Minden jel arra mutat, hogy meg is jelenik rajta a nem is olyan távoli jövõben. MARK HITCHCOCK

Részlet a Ki az Antikrisztus?címû könyvbõl, Mark Hitchcock, 101-106. old.


Wim Malgo

Mi az elragadtatás – mindent tudsz róla? Az elragadtatás a Biblia egyik titka, amirõl nem számol be nekünk teljes részletességgel. Wim Malgo ezt a titkot járja körül Pál apostolnak az 1Kor 15-ben, valamint az 1Thessz 4-ben írott igeversei alapján. És felteszi a kérdést: Ki alkalmas arra, hogy találkozzék az Úr Jézussal? Egyszerû a felelet: aki várja Õt! Könyv, 28 old

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU • 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. • EJFEL@T-ONLINE.HU • (+36 1) 3500-343

Ára: 550,-Ft +POSTAKÖLTSÉG

Éjféli Kiáltás

Maranatha Rádió

www.radio.evangeliumi.tv

Prédikációk, igehírdetések,

keresztyén zenék, Esti mese gyerekeknek Válogatás az archívumból Napindító gondolatok Éjféli Kiáltás 2014. 05.

7


BIBLIAI ÜZENET

Valóban így értelmezhetõ?

Kik azok a «más juhaim», akikrõl az Úr Jézus a Jn 10,16-ban beszél? Sok bibliamagyarázó ebben a Gyülekezetre tett utalást lát. Ez valóban így értelmezhetõ?

Jn 10,1-16-ban így beszél az Úr Jézus: «Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelõl hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóõr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, elõttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tõle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de õk nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelõttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy

A

8

Éjféli Kiáltás 2014.05.

be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelõre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben éljenek.” „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétszéleszti õket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törõdik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.» Ebben a szövegrészben különbözõ fogalmak jelennek meg úgy, mint: – Egy ajtó – Tolvajok és rablók – Egy pásztor – Ajtóõr – Juhok

– Egy béres – Más juhok A z ajtó. A m ikor a z Úr elsõ alkalommal eljött Izráelbe, «hivatalosan» az ajtón át érkezett. Nem belopakodott, vagy nem választott kerülõ utat; nem, Õ azon az úton érkezett, a melyet a próféták a Szentlélek által megjövendöltek. Õ volt az a Dávid házából származó, megígért Messiás, akinek Betlehemben kellett egy szûztõl megszületnie. A Mt 1 és a Lk 3 nemzetségtáblája világosan mutatja ezt az utat. Õ az, Akirõl Mózes ezt mondja: «Prófétát tá maszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, mint én, õreá hallgassatok!» (5Móz 18,15). Mózesnek ezt a kijelentését késõbb Péter és István is idézte, és az Úr Jézusra vonatkoztatták (ApCsel 3,22; 7,37). Az Úr Jézus pedig az Ószövetségre utalt, amikor megjeg yezte: «… azok rólam tesznek bizonyságot» (Jn 5,39). Mindez világosan utal arra, hogy az Úr Jézus hivatalosan az ajtón át érkezett, és nem valami mellékbejáraton osont be.


A tolvajok és rablók. Jézus kijelentette: «Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelõl hatol be, az tolvaj és rabló.» És: «Aki énelõttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.» Annak a kornak a fõpapsága nem a hivatalos ajtón érkezett; tulajdonképpen a mellékajtókon osontak be, és valóban tolvajoknak és rablóknak bizonyultak, akik a népet keményen elnyomták, és becsapták. A fõpapság Nagy Heródes kormányzása idején már nem volt öröklõdõ, egy életen át tartó hivatal. Már rég nem felelt meg Isten eredeti elhívásának. Elõször a haszmoniták, majd késõbb bármely, hatalmon lévõ személy – akár Heródes-párti, akár római helytartó – ezt a hivatalt politikai mérce szerint osztotta. Everett Ferguson írt errõl a Backgrounds of Early Christianity (A korai keresztyénség háttere) címû könyvében: «Az Ószövetség szerint a fõpapságot örökölték, de a hellén kor királyai ahhoz szoktak hozzá, hogy politikai meggondolásokból õk neveztek ki és távolítottak el fõpapokat, vagy megvesztegetés következtében (amint azt a szeleukidák tették Jeruzsálemben a Makkabeus felkelés elõestéjén). Nagy Heródes és római utódai rendszeresen cserélgették a fõpapokat – Heródestõl Kr. u. 70-ig összesen 24 volt. Annás családja különben (aki Kr. u. 6 és 15 között volt fõpap) az elsõ évszázadban nyolc fõpapot adott.» Dr. Jörg Sieger Jézus korának fõpapjaival kapcsolatban ezt írta honlapján: «A nép körében a korabeli fõpapi kaszt, amely a hivatalt pénzen vásárolta meg, aztán arra törekedett, hogy a saját nemzetségében maradjon, népszerûtlenné vált, nem is igen tisztelték, sõt gyûlölték õket. Igencsak tanulságos egy, a Talmudban fennmaradt népének, egyfajta sláger, amely a papi arisztokrácia mesterkedéseivel szembeni nemtetszést és ellenérzést fejezte ki: ‹Jaj, nekem a fõpap háza miatt: jaj, nekem a buzogánya miatt! Jaj,

nekem Annás háza miatt: jaj, nekem a feljelentéseik miatt! … Mert õk fõpapok, a fi aik kincstárnokok, a mostoha fiaik vagyonkezelõk, a szolgáik pedig botokkal verik a népet›». A pásztor. A Pásztor kétségkívül az Úr Jézus, amint azt a 11. és 14. versben Önmagáról kétszer is kijelenti. Az Ószövetségben Jahwe, a Mindenható, Izráel Pásztorának nevezi Magát (Zsolt 23,1; 80,2; 95,7; Ézs 40,10-11; Ez 34,12). Amikor tehát Jézus Önmagáról azt mondja, hogy Õ a jó Pásztor, akkor Istennel egy szintre állítja saját Magát, és értésünkre adja, hogy Istennel egylényegû. Az ajtóõr. Mivel az Úr a hivatalos úton jött, az ajtóõr kinyitotta neki az ajtót. Véleményem szerint ez az ajtóõr Keresztelõ János volt. Õ volt az, aki az Úr Jézus számára készítette az utat, aki elõtte járt (Lk 1,17.76). Amikor az Úr Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, János rámutatott, és így kiáltott: «Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bûnét!» (Jn 1,29.36). Ugyanakkor bizonyságot is tett az Úrról: «Õ volt az, akirõl megmondtam: Aki utánam jön, megelõz engem, mert elõbb volt, mint én» (Jn 1,15). Isten pedig ezt mondta neki: «Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, õ az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia» (Jn 1,3334). Nyilvánvalóan János nyitotta ki az ajtót az Úrnak, és bevezette Izráelbe. A juhok. A juhok Izráel népét jelentik, valószínûleg a Jézusban hívõket, akik hallgattak az Õ hangjára, értették szavát, hittek Benne és követték Õt. «…a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, elõttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. (…) ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.» Az Úr Jézus a jó Pásztor és Maga az ajtó is a juhok számára. A téli

hónapokban a juhokat éjszakára behajtották egy udvarra vagy karámba, amelyet fallal vettek körül és bozóttal fedtek be. Egyetlen nyíláson juthattak a juhok a karámba. Az Úr Jézus ezt mondta: «Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.» És: «Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelõre talál.» Jézus Krisztus az az ajtó, amely Isten országába vezet. A béres. A béres vagy béresek a vallásos felsõ réteget, fõleg a farizeusokat jelentik. «Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétszéleszti õket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törõdik a juhokkal.» A farizeusok valójában nem törõdtek a néppel, sokkal inkább saját tekintélyükkel, elismerésükkel és a pénzzel voltak elfoglalva (Mt 17,24; Lk 11,39-49.46; 16,14). Más juhok. De kik azok a «más juhok»? «Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.» A bibliaoktatók általános véleménye, hogy az Úr Jézus itt a nemzetekbõl álló Gyülekezetre utalt. De vajon valóban így van-e? Én úgy gondolom, hogy az Úrnak, amíg a földön volt, nem volt annyira látókörében a nemzetekbõl alakult Gyülekezet. Ez csak feltámadása és mennybemenetele után változott. Mint felmagasztalt Úr a mennyei Atya jobbján, kiválasztotta Pál apostolt, és adott neki kinyilatkoztatásokat a Gyülekezettel kapcsolatban, amely addig nem is volt ismert. Tágabb értelemben valószínûleg azok is ideértendõek, akik a pogány világból csatlakoztak a Gyülekezethez, de akkor az Úr Jézus közvetlenül Izráel népére gondolt. Jézus hangsúlyozta, hogy Õ Izráel házának elveszett juhaiért jött (Mt 15,24). Tanítványai kiküldésekor, amikor Õ is a földön szolgált, ilyen

Éjféli Kiáltás 2014. 05.

9


Wim Malgo

BIBLIAI ÜZENET

Túláradó kegyelem utasítást adott: «Pogányokhozz vezetõ útra ne térjetek le, samaritánusok ánusok városába ne menjetek be» (Mtt 10,5). Kire utalt hát akkor a «máss juhokat» említve? Nagyon is lehetséges, tséges, hogy ezzel «másokra ugyanabból abból a fajtából» gondolt, tehát izráelitákra, litákra, és nem idegen népekre. Az Elberfelder-fordítás szómagyarázatában atában a «más» szó helyett az ógörög ög «allos» szó áll, amelynek a jelentése lentése «további, kiegészítve», ellentétben ntétben a «heteros» szóval, amelynek k jelentése egy «minõségileg más, idegen» degen» (a 241. megjegyzés, 703. old). E tekintetben figyelemreméltó, ó, hogy egy fejezettel késõbb ezt olvassuk: vassuk: «Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel fõpap volt abban bban az esztendõben, megjövendölte, e, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért zért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit mekeit egybegyûjtse» (Jn 11,51-52). Innen következtethetünk arra, hogyy olyan bárányoknak (izráelitáknak) kellett még csatlakozniuk, akik a szétszórtétszórtságban éltek, tehát nemcsak k Izráel juhainak. És ez aztán így is történt. Az Apostolok cselekedete beszámol számol arról, hogyan tértek meg zsidók sidók a világ minden tájáról, és csatlakozatlakoztak a Gyülekezethez. Aztán n jöttek a pogányok is, ami csak késõbb bb vált nyilvánvalóvá (ApCsel 10). Hasonló témával foglalkozik k az Úr Jézusnak a szõlõsgazdáról mondott példázata is, ahol kijelenti: «Ezért mondom nektek, hog y elvétetik vétetik tõletek az Isten országa, éss olyan népnek adatik, amely megtermi gtermi annak gyümölcsét» (Mt 21,43). 3). Itt is «ugyanannak a fajtának más egyedeirõl» van szó, azaz más izráelitákról, itákról, ill. más szõlõsgazdákról (41.. v). A Jézus idejében élõ izráelitáktól, tól, ill. szõlõsgazdáktól elvétetett Isten ten országa, de ha az Úr Jézus visszajön, szajön, az izráeliták egy másik generációja erációjaa kapja meg az országot, akik k majd megtermik gyümölcsüket (Ézs zs 27,16). Hisszük-e tehát, hogy Izraelnek raelnek k van még jövõje? NORBERT ERT LIETH

10 Éjféli Kiáltás 2014.05.

«Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élõ jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelõ munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bõségesen» (1Pt 1,1-2).

Ára: 650,- Ft + postaköltség

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU • 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. • EJFEL@T-ONLINE.HU • (061) 3500-343


SOROZAT

AHOGYAN AZ ÚJSZÖVETSÉG AZ ÓSZÖVETSÉGET HASZNÁLJA. 8. RÉSZ

Az örökérvényû kijelentések szó szerinti alkalmazása gy további lehetõsége annak, hogy az Újszövetség az Ószövetséget idézze, «az örökérvényû erkölcsi és teológiai igazságok szó szerinti alkalmazása». Ez történik, amikor egy eg újszövetségi szerzõ vagy egy személy az Újszövetségben egy ószövetségi erkölcsi vagy teológiai ve igazságot a mára alkalmaz. Az alábbiakban néhány iga példát sorolunk fel ennek az új alkalmazási módnak a pé szemléltetésére. sze Máté 4,4-10 és 5Mózes 8,3; 6,16; 6,13. Jézus a pusztában megkísértése alkalmával háromszor idézi pu az Ószövetséget, hogy visszaverje a Sátán támadását, amirõl a Zsolt 91,11-12 beszámol. Jézus az 5Móz 8,3am at alkalmazza, hogy rámutasson, nemcsak kenyérrel él azt ember. Aztán idézi az 5Móz 6,16-ot, hogy figyelmeztessen, ne kísértsük Urunkat, Istenünket, g amint am azt Izráel Masszában tette. Jézus ezt az elvet saját saj helyzetére alkalmazza. Hivatkozik az 5Móz 6,13-ra és/vagy az 5Móz 10,20-ra, hogy rámutasson 6,1 arra arr a törvényre, amely kimondja, hogy egyedül Istent ten kell imádni. Jézus az Ószövetséget szövegösszefüggésében használja, hogy a Sátánt az örök elvekkel füg és törvényekkel visszaverje. Máté 9,13 és Hóseás 6,6. Jézus, amikor a farizeusok szemére vetették, hogy a vámszedõkkel és bûnösökkel ült egy asztalhoz, a Hós 6,6 elvét idézte, hogy sök rámutasson, Isten sokkal nagyobb súlyt fektet arra, rám mi lakozik az ember szívében, mint a rituálékra. Máté 11,29 és Jeremiás 6,16. Jézus a Jer 6,16ban olvasható idõtlen alapelvet használta fel. A Jer 6 ba Jeruzsálemnek a jövõbeli pusztulásáról beszél. Az Úr Jer felszólítja népét: «Kérdezõsködjetek az õsi ösvények fel után», és ha ezt teszik, megnyugvást találnak lelkükutá ben. Ugyanígy Jézus hallgatói is megnyugvást találbe hatnak lelkükben, ha Õhozzá fordulnak. ha Máté 22,37-39 és 5Móz 6,5; 3Móz 19,18. Jézus az 5Móz 6,5-öt és 3Móz 19,18-at idézi, hogy aláhúzza az örök és idõtlen alapelvet, amit Isten az emberektõl elvár, mégpedig hogy Õt teljes szívükbõl szeressék. elv Róm 3,10-18 és a különbözõ zsoltárok. Pál egész idézetgyûjteményt használt, fõleg a zsoltárokból – idé

E

Zsolt 14,1-3; 5,9; 140,3; 10,7; Ézs 59,7; Zsolt 36,1 –, hogy azt az alapvetõ és fontos teológiai igazságot megalapozza, miszerint minden ember bûnös. Róm 4,3 és 1Móz 15,6. A Róm 4-ben Pál amellett érvel, hogy a megigazulás hit által történik, és nem cselekedetek által. Ez érvényes úgy az Ószövetség korára, mint az Újszövetségére. Annak bizonyítására, hogy a megigazulás hit által történik, az 1Móz 15,6ot idézi, amelyben Ábrahám pátriárka egyedül hite által nyert megigazulást Isten elõtt. 1Kor 1,31 és Jer 9,22-23. A Jer 9,22-23-ban az Úr kijelenti, hogy a bölcs nem a saját bölcsességével vagy erejével kell dicsekedjék, hanem az Úréval. Az 1Kor 1 kontextusa hasonló, ahol Pál elmagyarázza, hogy az Úrban kell dicsekedni, és nem az emberi bölcsességgel. Ennek megfelelõen Pálnak a Jer 9,22-23-ból vett idézete egy örökérvényû erkölcsi alapelvnek a szövegösszefüggés alapján történõ felhasználása. 1Kor 6,16 és 1Móz 2,24. Pál az 1Móz 2,24-et, a teremtéstörténet egy fejezetét használja fel, hogy rámutasson arra az egységre, amely akkor keletkezik, ha két ember között pszichikai kapcsolat jön létre. Ez egy erkölcsi figyelmeztetés az erkölcstelen szexuális magatartással szemben. Gal 3,11 és Habakuk 2,4. Pál a Habakuk 2,4-et kontextusában idézi, hogy rámutasson, az Isten iránti helyes magatartás mindig a hiten alapszik. 1. Pt 1,16 és 3Móz 11,44; 19,2. Ez a 3Móz 11,44; 19,2-ból vett idézet. Itt annak az örök alapelvnek szó szerinti alkalmazásáról van szó, hogy Isten népének szentnek kell lennie, mert Isten is szent. Amint a fenti igehelyek mutatják, mindig elõfordul, hogy az újszövetségi szerzõk az Ószövetséget a szövegösszefüggést figyelembe véve használják fel, hogy egy örökérvényû erkölcsi vagy teológiai igazságot a jelenre alkalmazzanak. DR. MICHAEL VLACH

Elõször megjelent: theologicalstudies.org; részlet: «NT Use of OT Part 8: Literal Application of Timeless Moral or Theological Point».

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 11


HÁZUNK TÁJA

Boldogok-e az irgalmasok mifelénk?

i jut eszünkbe manapság az irgalmasságról? Az, hogy irgalmatlan pénzügyi, politikai, gazdasági, morális világban élünk? Ez is. Van helye még Jézus Igéjének ebben a világban: „Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek?” (Mt 5,7). Gyengeségnek, erõtlenségnek, önfeladásnak tartjuk az irgalmat, idejétmúlt szónak és magatartásformának? És Jézus tanítványai, egyházai, gyülekezetei, papjai, püspökei, hívei gyakorolják-e ezt a Jézus szemében oly’ értékes keresztyén erényt, mintegy alternatívá-

M

12 Éjféli Kiáltás 2014.05.

jaként oly’ sok minden másnak? Kik és hogyan képviselik a templomon kívül, a családban, az iskolában, a politikában, a gazdaságban, a kórházban, a börtönben, a hadseregben? S hogy néz ez akkor ki? Hogyan kellene fogalmaznunk, hogy egyértelmûen megértsük, mirõl van szó? Jellemzõ, és elgondolkodtató, hogy régi korok emberei rögtön tudták, mirõl van szó. Nem csak az irgalmas samaritánus példázata okán, vagy a tékozló fiú példázata nyomán nyílt ki szívükben az irgalom kultúrája Jézus követésében. Hanem eleve

úgy szocializálódtak templomban és otthon, iskolában, hogy mindennapi életük szerves része volt az irgalom. Az egész középkort áthatotta a Mt 25 szellemisége, s azok a cselekedetek, amiket az irgalmasság mûvének neveztek (éhezõk, szomjúhozók megelégítése, menekültek befogadása, szegények felruházása, betegek és foglyok meglátogatása – Mt 25,35kk. Ennek mesteri és sûrített megjelenítése a mellékelt kép). A reformátorok, a hugenották sorsán érlelõdött az irgalmasság Kálvin szívében és teológiájában, a menekülõk ezreinek


befogadása közben Genfben, hogy legalább 500 éves példát említsek. De kimagasló erkölcsi példát mutatott az árpád-házi hercegnõ, Thüringiai Erzsébet is karitatív, együttérõ szívének rózsákat kenyérré változtató erejérõl. Vagy Bodelschwingh német földön a hatalmas árvaházi szociális mozgalomról, Ábrahám Lincoln A meriká ba n elnök ként, aki a demokrácia tengelyévé tette már kétszáz éve az irgalmasságot. És Albert Schweitzer, aki az afrikai õserdõben emelte fel a leprából az irgalom erejével a halálraítélteket… Mit láttak meg eleink ebben a cselekvésformában? Az Úr tetteinek folyatását, meg az igazságosság gyakorlásának legszebb és leghitelesebb formáját. Kezdettõl fogva azok a teológusok, akik hitünk titkait próbálták megfogalmazni, egybekapcsolták az irgalmasságot az igazságossággal. Ez az a fogalom, ami mára lefordíthatja a misericordia értelmét. A napjainkban 900 éve elhunyt Canterbury Anselmus szerint az irgalom Isten alapvetõ és rejtett jósága, ami még ítéleteit is átjárja. Isten irgalmasságát igazságosságából is megismerhetjük: nem csak megítéli a bûnt, hanem irgalmaz is a bûnösön. Viszont már Barth Károly és mások is rámutattak: az igazságosság irgalom nélkül kegyetlenség, az irgalom igazságosság nélkül érzelgõsség, vagy éppen naivitás. Napjaink irgalmatlan világában a heidelbergi református professzor, Michael Welker az, aki újra megvizsgálta és értelmezte számunkra is az irgalmasság mára lefordítható üzenetét. S amire jutott, az bizony kemény, embert próbáló kihívás hívõknek és nem hívõknek egyaránt. Szerinte öszszefüggés van jog(osság)-irgalom-istenismeret között. Már a korai történelmi idõkben megjelent az izráeli törvényben az irgalmasság (2Móz 20,22-23,19). Megtanulta a választott nép, hogy az irgalom Isten törvényébõl következik, nem pedig egyesek véleményébõl, humanizmusából, együtt érzõ szívébõl, jótékonykodó

lelkületébõl. Az irgalom szociális mintává lett Izráelben (idegenek befogadása, rabszolgák felszabadítása). Az a jogalkotó, és az a jogrend, aki és amely nem vette állandóan tekintetbe az elesettek és hátrányos helyzetûek ügyét, s nem igyekezett a megbillent jogi és szociális egyensúlyt helyreállítani, az nem érdemelte meg az igazságos megjelölést. Ahol pedig az irgalmasság hiányzik, ott a törvény többi eleme, az istenismeret és a jog is csorbát szenved. Ez az egész közösség erkölcsi megromlásához, majd széteséséhez vezet. Az igazságtalanságban tobzódó nép vagy vezetõk ugyanis megrontják a kultuszt, elveszejtik az istenismeretet is. Elképesztõ, igaz összefüggés! Az irgalom tehát: „Fogékonyság nem csak mások szenvedésére, hanem fogékonyság a társadalomban megvalósuló rendszeres hátratételre, igazságtalan megkülönböztetésre, diszkriminációra, s eltökélt küzdelem ellene”. Pozitív megfogalmazásban: az irgalomra berendezkedett közösségben, társadalomban törekszenek az állandó megújulásra, az önkritikus gondolkodásra, az irgalom és a jog összekapcsolásával a konfl iktuskezelés árnyalt formáinak és gyakorlatának kialakítására. Az a nép ugyanis, amelyik az irgalmasság törvényét feladja, az a kultuszt is megrontja és a jogot is. Az irgalom kultúrájának kialakításában igen fontos a mentális reformáció, azaz: az irgalmatlan önérvényesítéstõl való elfordulás, s az odafordulás a másokat is tekintetbe vevõ önkéntes önkorlátozás felé. Nevezhetjük ezt „posztmodern purit a nizmusna k” is. Veszélyes lehet, amikor a törvény kijátszása országos méreteket kezd ölteni, mert cinkos és cinikus egyetértés ütheti fel a fejét, de az is veszélyes, amikor az önigazultság a törvény betûjére kezd hivatkozni, hogy leplezze az eltorzult önzést és gátlástalanságot, és a mögéje búvó, törvényt kijátszó, ármányos emberi csoportokat. Isten jóságos törvénye ettõl a magatartástól olyan messze van, mint a föld az

égtõl, Makó Jeruzsálemtõl. Könnyen válhat ugyanis a jó törvény a visszaélõk kezében a szépítgetés és gazságuk elleplezése eszközévé, a hazug és másokat meghazudtoló önáltatás manírjává. Így fordul át a törvény a bûn erejévé, az igazságosság látszatának hatalmas hazugság-gépezetévé, látszat-irgalmassággá, a jól rendezett és szoros Isten-kapcsolat látszatává. Ez a látszat pedig megkötözhet egy egész korszakot, valamint egész kultúrákat is. Borzasztó kemény, de igaz megállapítások. Csak ez a kristálytiszta (biblikus) gondolkodás és fogalmazás képes az irgalmasság vasárnapját azzá tenni, amire rendeltetett. Azaz igazságos, együtt érzõ, szociálisan cselekvõ, emberközpontú, mert Istenbõl táplálkozó ünnepi pillanattá, irgalmatlanságot leleplezõ, fájdalmasan gyógyító beavatkozássá. Csak így vihetünk magunkkal irgalmatlan hétköznapjainkba némi elkötelezettséget, irgalmat, (társadalmi) igazságosságot, (szociális) érzékenységet és felelõsséget, reményt és távlatosságot. Erre pedig a mára kialakult válság, labilitás, visszásságok, társadalmi méretû szolidaritásvesztés álarcos színjátékában mindennél nagyobb szükségünk van és lesz! Azt gondolom, nem csak németföldön igazak Eberhard Chedron speyeri protestáns egyházelnök szavai: „A keresztyén egyházak mindig is következetesen felléptek az irgalom kultúrájáért. Hiszen szá munk ra igazságosság és irgalom nem létezik egymás nélkül. Hiába bármennyi eltökélt törekvés társadalmunkban az igazságosságra, nem lehet kártétel nélkül megkerülni az irgalmasság szempontjait. S az egyházaknak erre minduntalan emlékeztetni kell a társadalmat és a hatalmon lévõket!”. Bizony, errõl is szól az irgalmasság vasárnapja, meg arról, hogy így gondolkodva és cselekedve igenis lehet nek boldogok a z irga lmas szívûek, az irgalmas szavúak és az irgalmas tettûek mifelénk is! DR. BÉKEFY LAJOS

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 13


NÉZÕPONTBAN

Rosch Magog

Mesech, Tubal, Gomer Persien Put

Kusch

Israel

KORTÖRTÉNET

Góg és Magóg ma Oroszország úgyszólván annektálta a Krím-félszigetet. Sok megfigyelõ szerint egy újabb hidegháborútól kell tartanunk. Mit tanítanak nekünk ezek az események?

em szeretnénk spekulációkba bonyolódni, de az Oroszországban, a Krím-szélszigeten, Iránban történt eseményeken el kell gondolkodnunk. Azt nem tudjuk elõre megmondani, mi fog történni, de világosan látjuk, milyen gyorsan, és hirtelen változhat meg a politikai, társadalmi vagy szellemi széljárás. Reggel mikor felébredünk tapasztalhatjuk a bibliai próféciák szó szerinti beteljesedését. A vég még nem jött el – és senki sem tudja, meddig lesz még az Úr hosszútûrõ velünk –, de azt gondolni, hogy «az én Uram még sokáig nem fog eljönni», az aktuális események fényében éppen olyan balgatag hozzá-

N

14 Éjféli Kiáltás 2014.05.

állás, mint az elsietett spekulációk. Ma még el lehet mondani, hogy ennek vagy annak a bibliai próféciának szószerinti beteljesedése messze van, vagy egyáltalán nem lehetséges, de a következõ pillanatban a világpolitikai helyzet megváltozik, teljesen másként nézhet ki – és kész lehet a végidõkbeli háborúkhoz, melyekrõl a Biblia prófétál. A nagy Oroszország «elfoglalta» tehát magának a Krím-félszigetet. Az EU és az USA is felháborodott szavakkal reagált, elhangzott pár fenyegetés, de csak gyenge tettek követték. A szankcióknak meg kellett volna szelídíteniük a nagy orosz medvét, de az megingathatatlannak és szívósnak bizonyult. A maga részérõl Oroszország a meghirdetett szankciók miatt azzal válaszolt, hogy esetleg megváltoztathatja álláspontját a vitatott iráni atomprogrammal kapcsolatban. Megtörténhet, hangoztatta a helyettes orosz

külügyminiszter, Szergej Ryabkov, Iránnal kapcsolatban, «hogy bizonyos intézkedésekkel reagálunk, végsõ soron ugyanis annak történelmi jelentõsége, ami az utóbbi napokban Oroszország és a Krím újraegyesítésével kapcsolatban történt, eltörpülhet annak jelentõsége mellett, amit mi Irán tekintetében teszünk». Nemrég Egyiptom is Oroszországhoz fordult, hogy egy nagyobb fegyvervásárlást meggyorsítson, és katonai felszereléseket vásároljon, miután Amerika korlátozta az Egyiptomba irányuló fegyverszállítmányait. Nyugodtan kijelenthetjük: Az Ez 38 és 39 visszaköszön. Góg végidõkbeli koalícióját Izrael ellen számos bibliaoktató magyarázata szerint Oroszország (Rós), Közép-Ázsia (Magóg), Törökország (Mesek, Tubal, Gómer, Togarma), Irán (Perzsia), Szudán (Etiópia, Kús) és Líbia (Put) alkotja majd. Eltekintve Oroszországtól (orosz-ortodox/kommunista) az összes többi nemzet és országrész iszlám hitvallású. Emlékezzünk arra, hogy Líbia diktátora bukása után nem lett különösebben békés vagy Izrael-barát; nem is beszélve Szudánról. Vajon korunk történései véletlenek-e, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Izrael 1948 óta újra szuverén állam? Egyetértünk Mark Hitchcock felhívásával, melyet az Israel & Iran címû könyvében olvashatunk – és ez a felhívás Európára vagy Oroszországra is érvényes: «Rendszeresen imádkoznunk kell Izraelért és a Közel-Kelet lakosaiért. Egy hamis vallás és egy brutális diktatúra szorításában élnek, melyek elnyomják és kihasználják õket. Ez eggyel több ok a Gyülekezet számára, hogy a Közel-Kelet embereit Jézus Krisztus evangéliumával elérjék, mielõtt túl késõ lenne. Imádkozzatok hûségesen ezeknek az államoknak lakosaiért.» NORBERT LIETH


Wim Malgo MINDEN KÖNYV

350,- Ft +POSTAKÖLTSÉG

Illés titka Sámson Sámson életének kezdete ígéretes. A bûn azonban erejét vesztetté tette. De volt számára visszatérés: a bûnbánata után. Feladott életével láttatja a haldokló Bárányt, aki minden ellenségét legyõzte önmaga halálba adásával. Füzet, 12 old.

Illés, Istennek szent embere volt, gyengeségeivel, botlásaival, hiányosságaival, azokkal a tulajdonságokkal, amilyenekkel mi is rendelkezünk. Mégis használni tudta Õt az Úr. Ezt a titkot Wim Malgonak ebbõl a munkájából tudhatjuk meg. Füzet, 26 old.

Illés A közbenjáró köntöse imádság ereje

Ha valaki a közbenjáró imádkozás szolgálatára készül, annak le kell tennie bûneit, «igen»-t kell mondania Jézusra, és a megszentelõdéshez vezetõ útra. A minden részletében figyelemreméltó könyv maradandó és gyakorlati eligazításokat ad.

A könyv arra ösztönöz, hogy életünk belsõ szellemi valóságának legyenek külsõ, látható jelei. Illés prófétai valóságát különös köntöse jelezte, ami Elizeuson is megmutatta Istentõl nyert prófétasága szellemi hatalmát. Füzet, 25 old.

Füzet, 33 old.

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU • 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. • EJFEL@T-ONLINE.HU • (061) 3500-343

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 15


Wim Malgo A bibliai keresztség A keresztyén egyházakon és felekezeteken belül köztudottan sok az eltérõ értelmezés és magyarázat a Biblia eseményei, kijelentései és tanításai vonatkozásában. Ezek egyik igen lényeges pontja a keresztség kérdése. Erre kíván választ keresni és adni a szerzõ, Wim Malgo a Biblia alapján. Füzet, 16 old.

Ára: 350,- Ft

Az Isten Báránya

Keresztelõ János hirdette az embereknek, hogy bánják meg bûneiket. Hirtelen megállt, majd valakire rámutatott a tömegben. Mindenki odanézett és úgy hallgatták János szavát: «Ímé, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûnét!» Nem az a döntõ kérdés az életedben, hogy melyik egyházhoz tartozol – hanem az, hogy a Bárányhoz-e? Füzet, 20 old.

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU • 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. • EJFEL@T-ONLINE.HU • (+36 1) 3500-343

Ára: 350,- Ft


Wim Malgo

144 000 + 2 tanú Kik azok? Kényes té Ké témát témá á érint a kön könyv v szer szerzõje, mivel mi m ivell ig igen gen n na nagy a ttudatlanság udatlanság e kérdés körül. k örül. Egy Eg gy vil világot átfogó á tfog tfogó gó közism közismert közis ö i szekta s zekta is e tté tévtanítás egyik e gyik hirdetõ hirdetõje. Wim W im Malgo go a Bibliát hívja h ívja ja segítsé segítségül a féreértése fféreértések éreértése eloszlatására. eloszlatására e loszlatására

Ára: 1250,-Ft + postakölts postaköltség

Megrendelhetõ www.ejfelikialtas.hu 1135 Budapest, Palóc utca 2. ejfel@t-online.hu (061) 3500-343


Az Ószövetségben aligha találunk még egy olyan személyiséget személyiséget, aki oly csodálatos módon mutathatná be Jézus Krisztust és az Õ földi életét, mint József, Jákob fia.A szerzõ úgy próbálja meg továbbadni József történetét, hogy az olvasó érezheti a Jézussal meglévõ párhuzamokat, mert ahogyan Pál mondja, minden igehirdetés célja: «... hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.» (Kol 1,28)

Ára: 1450,- Ft +POSTAKÖLTSÉG


TÁRSADALOM

Az internacionálé Mi áll Május 1. ünnepe mögött? Miért fordul elõ éppen ezen a napon olyan sok erõszakos megmozdulás? Egy válasz a sok közül.

1889 volt a z a z év, a m ikor május elsejét elsõ a lka lomma l nyilvánították «a munkásosztály harci napjává». Ez lett a «világ proletáriátusának ünnepnapja». Ezzel az «ünnepnappal» többek között hangsúlyozni akarták a munkásosztály olyan követeléseit, mint a nyolc órás munkaidõ, nagyobb szociális igazságosság, béke és egyenlõség minden ember között. Érdekes azonban, hogy a rendezõk oly nemes törekvései ezen a napon törést szenvednek. Alig hogy elhangzanak az ünnepi beszédek, már törnek is az ablaküvegek, felszedett betondarabok és Molotov-koktélok röpködnek a levegõben, sõt autók lobbannak lángra, és nem ritkán emberek is áldozatul esnek. Felvetõdik tehát a kérdés: Miért történik mindez? Miért végzõdik egy rendezvény, a mely zászlajára a z iga zságosságot, a békét, és a z emberek közti egyenlõséget írta, mindig a mértéktelen gyûlölet és erõszak megnyilvánulásával? A feleletet

a követ kezõ szomor ú tényben ta lá ljuk: Ezen a z úg y nevezett «munkásosztály harci napjá n» Istent tudatosan kizárták az eseményekbõl. Egy ökölbe szorított kezet mutattak fel Neki, amelyrõl Vladimir Iljics Lenin 1913-ban ezt mondta: «Egyetlen rendõrségi fortély sem akadályozhatja meg, hogy a világ minden nagy városában, minden munkástelepülésen, a földmûvesek kunyhóiban egyre gyakrabban egyöntetûen felhangozzék a bérmunka rabságából való szabadulást hirdetõ proletár ének.» Ennek az éneknek, amelyet «az Internacionálé» címen ismerünk, ilyen strófái vannak:«Föl, föl, ti rabjai a földnek, Föl, föl, te éhes proletár! A gyõzelem napjai jönnek, Rabságodnak vége már. A múltat végképp eltörölni, Rabszolga-had, indulj velünk! A Föld fog sarkából kidõlni, Semmik vagyunk, s minden leszünk!» Refrain: «Ez a harc lesz a végsõ! Csak összefogni hát! És nemzetközivé lesz holnapra a világ.» És: «Védelmezõ nincsen felettünk, se isten nem véd, sem király. A közjó alkotói lettünk, hát vesszen el, aki ellenáll!

Ga zda gok na k kénye-kedve erõnkbõl szívja ki a vért. Csaló az államok törvénye, mert minden bajt szegényre mért. Kínlódás most a munka bére, de már ebbõl elég, elég! Szerszámot hát az úri kézbe, s ide a jognak felét!» A május elseji ünnepségek alkalmával a proletáriátus testvériségét hirdetik, szociális igazságosságot követelnek, és sok szónoklatban a béke utáni vágyat hangoztatják, majd az ég felé tartott ököllel éneklik: «Védelmezõ nincsen felettünk, se isten nem véd, sem király. A közjó alkotói lettünk, hát vesszen el, aki ellenáll!» De alig hangzanak el a versszakok, elszabadul a hihetetlen rombolás és pusztítás dühe. Noha a békéért szálltak síkra, a béke Fejedelmét, Jézus Krisztust mégsem fogadták el. Hirdették a «kapitalizmus láncaiból» való szabadulást, de a saját tulajdon vagy a saját vágyaik és ösztöneik rabjai voltak. Ha Istent kizárjuk, nem kell azon csodálkozni, hogy a dolgok odáig fajulnak, amint leírtuk. A szocializmus jelszavai különben – igazságosság, béke, egyenlõség – olyan fogalmak, melyeket a keresztyén szókincsbõl

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 19


Wim Malgo

Egyedül Jézus

NÉZÕPONTBAN

«Mennyit dicsekszenek az emberek – sajnos sokszor hívõk is – ÉN, én úgy gondoltam, ez az én véleményem, én tudom, én átéltem, én képes vagyok, stb. Pedig ez elhomályosítja elõtted Jézust, «én» és Jézus nem férünk össze; egyedül Jézus legyen az életedben – tanácsolja a szerzõ.

NÉZÕPONTBAN

Füzet, 21 old.

Ára: 350,-Ft

Wim Malgo

Jézus az Ószövetség öt áldozatában Jézus Krisztus tökéletes égõáldozatként jött hozzánk. Azután ábrázolta a földön szent életével az ételáldozatot, a dicsérõ és a hálaáldozatban pedig tündöklik, mint a Bárány. Mint bûnért való bûntelen áldozat, lett bûnné értünk a kereszten és végül Õ lett a vétekért való áldozat is, mert mindenféle bûnünket elvette. Könyv, 50 old.

Ára: 350,-Ft

20 Éjféli Kiáltás 2014.05.

kölcsönöztek. Azonban ne felejtsük el, hogy ezek a fogalmak nem választhatóak el attól, Aki ezeknek igazi jelentésüket adta. Isten határozta meg az igazságosság, a béke, egyenlõség fogalmát; és ezeket Õ kötötte össze elválaszthatatlanul a golgotai kereszten történtekkel. Így igazságosság csak a jóvátett, meg bocsátott vétek követ keztében jöhet létre, amikor Isten kiengesztelõdött, és megszûnt az Isten iránti ellenségeskedés. Az emberek közti egyenlõség is akkor valósulhat meg, ha megbocsátást nyerünk az Úr Jézus által, és ezt a megbocsátást másokkal is megismertetjük. Aki különben úgy hiszi: «Védelmezõ nincsen felettünk», az egyértelmûen megtagadja Isten létezését, és hiába törekszik arra, hogy önmagát megváltsa, hogy maga teremtsen békét vagy igazságosságot, és az emberek egyesítését megvalósítsa. Nem kell azon csodálkozni, hogy kitör a káosz! Már a zsoltáros is megfigyelte az istentelen emberek viselkedését és ezt írta: «Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összeg y ûlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!» (Zsolt 2,1-3). De Isten nem hagyja Magát megcsúfolni. Így volt ez az Ószövetség idején, és így van ez ma is. Az embereknek erre az esztelen viselkedésére Isten a következõ választ adja: «A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja õket» (Zsolt 2,4). Igen, Isten egy lépéssel még tovább is ment: «Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg õket» (Zsolt 2,5). Az egykori szocialista NDK-ban 1975-ben ezt a jelszót adták ki: «Isten nélkül, napfény nélkül a termésünk szépen készül!» – az újságok beszámolója szerint –, Isten valóban meghallgatta ezt az «imát». Olyan száraz nyár követ-

kezett, hogy a földmûvelõk abban az évben aratták a leggyengébb termést. Csak keveseknek volt akkor bátorságuk ezzel az árral szembeszállni. Az egyik közülük Osk a r Br üsew it z eva ngélikus lelkész volt. Amikor az NDK ezt a jelszót kihirdette, befogta lovas kocsiját, és nagy betûkkel ezt írta rá: «Isten nélkül, esõ nélkül az ország csõdbe kerül!» Amint az egykori NDK, úgy a mai Internacionálét éneklõ «elvtársak» is, egyetlen dolgot nem akarnak: Nem akarják elfogadni Isten fennhatóságát. Õk is azt vallják, mint Karl Marx (akit tulajdonképpen így hívnak: Moses Mordecai Marx Levi), õ Isten elleni lázadását egy tragikus imában foglalta össze: «Tán egy Isten mindent elragadott tõlem, / Tán csak a sors átka és igája osztályrészem, / Kerek e világot, minden örömét nélkülözöm! / Mi maradt hát? Csak egy: a bosszú…» («A kétségbeesett imája»). Az Isten elleni lázadás mindig káoszba n vég zõdik. Leg yenek b á r a kom mu n i z mu s e sz méi olyannyira humánusak, a célok, amelyeket követ, olyan «nemesek» és jók is, a Biblia Istene és Jézus Krisztus nélkül ezek csak a sötétségbe vezethetnek. Isten nélkül csak a romlás és pusztítás a végeredmény. Jézus Krisztus nélkül pedig az örök kárhozat vár mindenk ire. Jézus Krisztussa l azonban megélhetjük, hogy béke és igazságosság lesz, hogy létrejön a testvériség. Válasszuk ezért az életet! Válasszuk Jézus Krisztust! Róla írja a zsoltáros: «Mert közel van a szabadulás az istenfélõkhöz, hogy dicsõsége lakozzék földünkön. Szeretet és hûség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint le a mennybõl. Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár elõtte, az készít utat lépteinek» (Zsolt 85,10-14). SAMUEL RINDLISBACHER


KERESZTYÉNSÉG

Washington Post:

«Jézus szocialista?»

Ha felvetõdik a kérdés: «Szocialista-e Jézus?», azonnal jön az egyértelmû válasz: «Természetesen, nem!» Ennek ellenére mégis vannak, akiknek ez a véleményük. Íme a válasz.

emrég Gregory Paul a The Washington Post lapjain amellett érvelt, hogy Jézus szocialista volt. Az Apostolok cselekedete elsõ fejezete alapján megpróbált egyfajta bibliai szocializmus mellett érvelni. Paul állításai nem újak. Valószínûleg a hazánkban (USA) folytatott, a szocializmusról és a szabad piacgazdaságról szóló vitákból vette õket. Obama elnök és hívei szocializmust akarnak, míg Amerika többi része a kormány ellenõrzése alól kiszabadulva a gazdaság felé nyitna. Elõször is meg kell találnunk a szocializmus helyes meghatározását. A The Oxford English Dictionary a következõképpen fogalmazza meg: a szocializmus «a szociális rendért létrehozott politikai és gazdasági elmélet, amely biztosítja, hogy a közösség birtokolja és szabályozza a termelést, a forgalmat és árucserét». Mivel ez egy politikai és gazdasági elmélet, a valóságban mindig arról van szó, hogy a kormány az, amely a gazdaságot birtokolja és szabályozza. És ha a kormány szabályoz, de nem birtokolja a termelést, akkor azt fasizmusnak nevezik, mint a náci Németországban. És ha a kormány a termelést birtokolja és szabályozza is, akkor az kommunizmus, mint a régi Szovjetunióban. Mindkét verzió befér a szocializmus bõ köpenye alá. Nos, hol tanít a Biblia ilyen politikai és gazdasági elméletet? Gregory Paul szerint ez az Apostolok cselekedetének elsõ fejezeteiben bontakozik ki. Paul úgy véli, hogy az ApCsel 2 és 4 a szocializmust vázolja fel. Így ír

N

errõl: «Nos, emberek, ez tiszta szocializmus, mégpedig abból a fajtából, ahogyan azt évezredekkel késõbb Marx leírta – aki az általános ötletet az evangéliumokból vette.» Paul ezenkívül kijelenti: «A Bibliában találjuk a szocializmus elsõ leírását a történelemben.» De ezzel még nem elégedett meg. Miután az ApCsel 2-ben és 4-ben olvasható Isten igéjét ily módon lemészárolta, Paul az ApCsel 5 felé fordult: «Az 5. fejezet azt mondja el, hogyan esett össze és halt meg egy gyülekezeti tag, mert nem adta oda teljes vagyonát a gyülekezetnek, és késõbb, amikor a felesége is ugyanezt tette, õ is összeesett és meghalt.» Paul õrületes állítását még a következõ kijelentéssel fokozta: «Kedves olvasó, nem úgy hangzik ez, mint a terrorral kierõszakolt kommunizmus, végrehajt va eg y olyan Istentõl, aki azt gondolja, hogy azok a keresztyének, akik nem csatlakoznak a közösséghez, méltók a halálra? Nemcsak a szocializmus keresztyén találmány, hanem annak szélsõséges kommunista változata is. Sok keresztyén feltételezése, hogy Krisztus gyûlölte a szocializmust, valótlan, miközben a Biblia egyetlen leírást sem tartalmaz a kapitalizmusról – ami nem meglepõ, hiszen akkor ez még nem is létezett.» A z Apostolok cselekedeteiben még eg y leheletnyi szocializmus sincs. Lássunk néhá ny indokot, melyek ezt alátámasztják. Elõször is, ha az Apostolok cselekedeteiben szocia lizmus lenne, a k kor nem létezhetett volna abban az idõben magántulajdon. A szocializmus lényege ugyanis az, hogy a kormány rendelkezik a tulajdon felett. Hol avatkozik be a kormány az Apostolok cselekedeteiben, hogy az evangé-

lium hirdetését megakadályozza? Itt nem kormá ny t iszt viselõ k rõ l van szó, akik a korai gyülekezettel foglalkoztak volna, hanem az apostolokról. Mivel az Ószövetség Istene ug ya na z, mint a z Újszövetségé, bármelyik témában folytonosság kell legyen a «kettõ» között. Wayne Grudem a Politics According to the Bible (Politika a Biblia szerint) címû könyvében megfi gyelte: «A Biblia rendszeresen felállít egy rendszert, és meg is erõsíti azt, amelyben a tulajdon az egyedekhez tartozik, és nem a kormányhoz, vagy a társadalomhoz, mint egészhez.» Grudem ezenkívül megállapítja, hogy a magán- tulajdonjogok a nyolcadik és ti-

INFOBOX

Az Antikrisztus szocialista? Az a magyarázat, hogy az Antikrisztus szocialistaként léphet fel, a Jel 13,16-17-re alapoz: «És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma» (Jel 13,16-17). Hogy ilyen körülményeket megvalósítson, szüksége lesz egy olyan politikai rendszerre, amely a kormányellenõrzést és a szinkronizálást hirdeti és meg is valósítja; ez csak a szocializmusban válhat valóra. rem

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 21


NÉZÕPONTBAN

zedik parancsolatban is szerepelnek, és hogy az egész Törvény, amelyet Mózes kapott, ezt feltételezi. Hogyan lehetne a felebarátunk tulajdonát ellopni, vagy megkívánni, ha nem lenne magántulajdon? És hogyan lehetett volna a saját tulajdont eladni az Apostolok cselekedeteiben, és a pénzt az apostoloknak adni, ha nem lett volna saját tulajdon? Ha nem lett volna magántulajdon, a kormány birtokolt volna mindent, és senkinek nem lett volna mit eladnia. És ha az apostolok valamilyen módon a társadalom vezetõ rétegéhez tartoztak volna, ellenõrzésük alatt tarthatták volna az egyének tulajdonát, amivel aztán az egyének nem rendelkezhettek volna, nem adhatták volna el. Másodsorban Gregory Paul az ApCsel 2,44-45 lévõ kijelentések alapján érvel a szocializmus mellett, ahol ez olvasható: «Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.» Hogyan lehetne itt, bármilyen formában is szocializmusról beszélni? A szövegösszefüggés egyértelmû. A közös hit alapján, amely a Jézushoz

Ez a kijelentés, hogy a hívõknek «mindenük közös volt», azt jelenti, hogy a magántulajdonukat adták oda, hogy a gyülekezetet támogassák.

megtérteket összekötötte (l. 41-43. v), egyek voltak ezek az emberek, egy közös céljuk volt, hogy új hitüket az emberek között hirdessék, terjeszszék. Különben, amint azt az elõzõ szövegrészben is láttuk (2,5-11), sok újonnan megtért jött Jeruzsálembe más országokból; ezért, hogy a külsõsök szükségleteit kielégíthessék, amíg õket új hitükben tanították, az egész gyülekezetnek hozzá kellett járulnia a költségekhez. Ez a kijelentés, hogy a hívõknek «mindenük közös volt», azt jelenti, hogy a magántulajdonukat adták oda, hogy a gyülekezetet támogassák. Ez a megjegyzés a Szellem termését mutatja az életükben, hiszen önkéntesen adtak anyagi javaikból, amint azt sok hívõ ma is megteszi. Harmadsorban Gregory Paul úgy véli, hog y a Szentlélek ölte meg Anániást és Safi rát az ApCsel 5-ben, mert vonakodtak attól, hogy tulajdonukat átadják a vezetõknek, mivel a g yülekezetnek kellett mindent

Wim Malgo

Az Ezeréves birodalom – utópia? Az Ezeréves birodalom igazi valóság lesz, vagy csupán szellemileg értendõ? Egyeseknek az Ezeréves birodalom csupán utópia, mások számára egy titokzatos valami, amivel nem is igen mernek foglakozni. Az Ezeréves birodalom igazi valóság lesz, vagy csupán szellemileg értendõ? A Biblia alapján megfogalmazott választ e könyvében adja meg az olvasónak Wim Malgo.

22

Ára: 750 Ft,-Ft +POSTAKÖLTSÉG

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU • 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. • EJFEL@T-ONLINE.HU • Éjféli Kiáltás 2014.05. (+36 1) 3500-343

birtokolnia. A szövegösszefüggés szerint egy ilyen állítás teljességgel abszurd! Paul figyelmen kívül hagyja a 4. verset, ahol Péter ezt mondja: «Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miutá n eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával?» Péternek ezek a kijelentései egyáltalán nem támasztják alá Paul elméletét, hogy Anániást és Safi rát megölték, mivel nem bizonyultak jó szocialistáknak. Péter kijelentésébõl sokkal inkább az derül ki, hogy a házaspár telke a saját tulajdona volt, és a pénz is, amit azért kaptak. Anániás és Safi ra problémája az volt, hogy hazudtak a jövedelem nagyságát illetõen. Úgy tettek, mintha az egész bevételt elhozták volna az eladás után, pedig annak egy részét maguknak tartották vissza. Az ilyen csalás nem a Szentlélek gyümölcse volt, és az Úr kezdettõl fogva világosan értésükre adta, hogy Isten Szelleme közöttük van, így Anániásnak és Safirának tudniuk kellett volna, hogy az apostolokat becsapják. Hogy Jézus szocialista, valótlan állítás. Ilyen és hasonló elméletek gyakran elõfordultak az utóbbi 150 év vallásos liberálisai körében. A vallásos liberálisok nem hiszik, hogy a Biblia Isten által ihletett tévedhetetlen Szentírás. Azon fáradoznak, hogy az Újszövetség történelmi részeinek jelentését (Mt; Mk; Lk; Jn; ApCsel) manipulálják, hogy a saját elõre gyártott nézeteiket alátámaszszák. Láthatóan azt gondolják, hogy az ilyen megközelítési mód azoknak felel meg a gyülekezetben, akik nézeteiket elvetették. De amikor Jézus a szegényekrõl és a gazdagokról beszél, nem a szövegösszefüggés alapján értelmezik azt, amelyben az Úr kijelentéseit teszi. Ehelyett elõjönnek szocialista elképzeléseikkel az osztályharcról, mintha a szegények és gazdagok nem lennének egyaránt


MEGKÉRDEZTÜK

Ellen Steiger Mitarbeiterin in der Verwaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf in Porto Alegre, Brasilien

bûnösök, és Krisztus kegyelmére rászorultak. Napjainkban láthatjuk, milyen sokan vesznek át liberális (azaz nem biblikus) nézeteket az evangéliumi keresztyénség köreiben, különösen a politikai és szociális területen. A vallásos liberálisok sokszor kiragadnak szavakat, kijelentéseket szövegösszefüggésükbõl (és nem õk az egyetlenek, akik ezt teszik), és behelyezik õket saját gondolatrendszerükbe. (Ezt mutatja Gregory Paul cikke.) Jézus egyes kijelentéseit gyakran szembeállítják a Biblia többi részével, és olyan képet festenek Urunkról, amely nem is szerepel a Bibliában. Szeretik hangoztatni az olyan bibliai kifejezéseket, mint «igazságosság». Ezt belekényszerítik a saját igazságosságról alkotott mércéjükbe ahelyett, hog y Isten mércéjét vennék figyelembe. Függetlenül attól, hogyan hangzanak elméleteik vagy, hogy azok honnan származnak, egy biztos: forrásuk nem Isten Szava. A valóságban az ilyen elméletek forrása egyértelmûen sátáni. A bibliai próféciák szerint a világ felkészül egy olyan idõszakra, amelyben valóban a szocializmus uralja majd a világot, az Antikrisztus fennhatósága alatt. Így tehát nem Jézus Krisztus az, aki szocialista, hanem az Antikrisztus lesz az, amikor majd, mint a világosság angyala jelenik meg. Õ a szocializmust eszközként használja, hogy átmenetileg olyan idõszakot teremtsen, amelyben a kormány világszerte megpróbál minden tulajdont birtokolni, még az emberi szíveket is. Nem, Jézus Krisztus nem volt, nem is lesz soha szocialista. A Biblia sokkal inkább arról beszél, hogy az Úr Jézus az örökkévalóságot arra fogja használni, hogy az Õ mérhetetlen áldásait és végtelen gazdagságát a hívõknek átadja. DR. THOMAS ICE

Elõször megjelent: pre-trib.org; Részlet a «Is Jesus Socialist?» címû könyvbõl.

«Szívesen lennék az, akirõl Pál azt írhatná, hogy általa üdülnek fel a szívek ...» Hogyan jutott hitre Jézus Krisztusban? A nagynéném által, amikor 19 éves voltam. Õ mindig vidám volt és magabiztos, amit én jellemvonásának tekintettem. De egyszer meghallottam, amint egy kislány a vidámságáról kérdezte, a nagynéném pedig azt felelte, azért olyan vidám, mert az Úr Jézushoz tartozik. Késõbb tudni akartam, mit is ért õ ezen. Õ elmagyarázta nekem az üdvösséghez vezetõ utat, és adott pár könyvet. Nem sokkal ezután döntöttem az Úr mellett. Melyik a három kedvenc könyve a Biblián kívül? Bevezetés a tanítványságba William MacDonaldtól. Aztán A legyõzött gyermekei Eva Rechlintõl, amely öt testvérrõl szól, akik a háború utáni idõt ellentétesen dolgozták fel. Gyerekkorom kedvence A vörös Zora, amely sokáig elkísért. A Biblia melyik könyvét olvassa a legszívesebben és miért? Már régóta a Filemonhoz írott levél a kedvencem. Pál is hallott az õ nagy hitérõl, és ezt írja neki a 7. versben: «... mert a szentek szívei felüdültek te

általad ...». Ez olyan fantasztikus – és egyben provokatív! Szívesen lennék olyan, mint Filemon, hogy rólam is azt lehetne írni, én általam üdültek fel a szívek...

A keresztyénség melyik történelmi személyiségét értékeli nagyra és miért? A bibliai személyeken kívül? C.H. Spurgeon és William MacDonald. Mindketten olyan egyszerûen, gyakorlati útmutatással és meggyõzõen beszélnek. Mi jut eszébe, ha Jézus ígéretét hallja: «Bizony, hamar eljövök»? A férjem felelete erre a kérdésre (l. következõ számunkat): Öröm és felelõsség. Mire gondol, ha az «apokalipszis» fogalmát hallja? A Hallelujára! Mert ha megtörténik, akkor az Úrnál leszek! És a szomorúságra, mert az emberek nem vették komolyan erre a szörnyû idõre való figyelmeztetést. Ha egy dolgot megváltoztathatna a világban, mi lenne az? Hogy Ádám és Éva álljanak ellen a kígyónak!

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 23


ÉJFÉLI KIÁLTÁS

Jeruzsálem intenzív PETER MALGO

vájc/Izrael. «Jeruzsálem intenzív» …, valóban az volt a 9 napos izraeli utazás. Az idén február 9-én újra a Ben-Gurion repülõtéren landoltunk Svájcból és Németországból érkezve. Egy utastársunk Finnországból jött. A csoport összetétele már nem is lehetett volna különbözõbb. Egy fiatal házaspár, a feleség már 7 hónapos terhes, épp olyan lelkesedéssel vett részt, mint egy 78 éves nyugdíjas. A Dávid-citadella tornyához vezetõ lépcsõk megmászása sem fogott ki rajtuk. Amit a Zsolt 48,13-15-ben olvashatunk, szó szerint végrehajtottuk: «Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait! Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövõ nemzedéknek. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, õ vezet minket mindhalálig.» Sétáltunk a földi Jeruzsálem városfalán, ami egyedülálló volt. Mennyi-

S

24 Éjféli Kiáltás 2014.05.

Idegenvezetõnk Fredi Winkler mindig szakszerûen tárta fel a részleteket is. Kép: Templomhegy

vel csodálatosabb lesz majd egykor, amikor a mennyei Jeruzsálem falaira léphetünk fel! A gyakran ideutazó Izrael-barátokat is nagyon sok újdonság várta. Jeruzsálem az a város, ahol a múlt élõ valósággá válik. Rendkívül izgalmas Ezékiás király nyomában Dávidvárostól egész addig a helyig vándorolni, ahol egykor a Templom állt. Oda megérkez ve a második Templom korabeli lépcsõivel találjuk szemben magunkat. Mélyen meghatva lépünk ezekre széles lépcsõfokokra tudva, hogy a mi Urunk, Jézus is itt ment fel a Templomhoz. Bibliával a kézben meglátogatni ezeket a helyeket, ahol Isten a történelmet írta, és elolvasni az idevo-

natkozó igehelyeket, feledhetetlen élményt nyújt. Itt nemcsak a múlt válik élõvé, hanem a jövõ is, amely itt a szívet megérintõ körvonalakat ölt. Edi, eg yik utastársunk, aki elõször járt Izraelben, elmondta, hogy ez az utazás feledhetetlen lesz a számára. És Markus, a barátja, újra vissza akar ide térni. Ezek a napok olyanok voltak számára, mint valami kinyilatkoztatás. Ami ennek az utazásnak még egy különleges tartalmat adott, az Fredi Winkler hozzáértõ idegenvezetése volt. Az utazás befejezéseként az utolsó napon Galileát néztük meg, és csónakáztunk a Genezáreti tavon. www.beth-shalom.co.il; www.mnr.ch


Holland ajándék-CD-k a futball világbajnokságon RAPHAEL ROOS

oorn, Hollandia. Már nem sok van a brazíliai futball világbajnokság kezdetéig. Minden bizonnyal ez alkalommal is rendkívül izgalmas és drámai meccsek zajlanak majd. És a különbözõ országok rajongói õrült öltözetekben együtt égnek lázban nemzeti csapatuk kal. Holla ndia is ilyen lelkes futball-rajongó, sok bolondos kedvû szurkolóval. De a futball egyáltalán nem a legfontosabb dolog az életben! Sokkal fontosabb, talán a legfontosabb kérdés az, hogy

D

a jó hírt, az evangéliumot elfogadta-e vagy sem, és ennek megfelelõen hol tölti majd az örökkévalóságot. Ezért a futball világbajnokságra készített ingyenes CD-ket itt Hollandiában is kiadjuk. A Het doelpunt van je leven a holland verziója az Életed kapuja címû evangelizáció CD-nek, melyet jól lehet terjeszteni. A CD tartalma futball-eseményeket mutat be, és elvezet Jézus Krisztushoz, Aki életünk telitalálata.

www.middernachtsroep.nl

Új törvények és új meghívások NAGY ERZSÉBET

udapest, Magyarország. Mi itt Magyarországon nagyon sok új törvényt kaptunk, a Magyar Közlönynek tavaly 225 száma jelent meg, és ezek 90 344 oldalon tartalmazzák az új törvényeket, kormányrendeletet

B

Wim Malgo Az újjászületett ember hét jellemzõje

Ár: 350,- Ft

és jogszabályt. Természetesen itt nemcsak vallásügyi törvényekrõl van szó, vannak itt pénzügyi, gazdasági, stb. törvények is. Ám ezek közül nagyon sok érinti a mi egyesületünket. Meg kell újítanunk közhasznú státuszunkat. Ez nagyon sok munkát, ügyvédekkel, állami szakemberekkel folytatott megbeszéléseket jelent. De mi nem hátrálunk meg a problémák elõtt, hanem küzdünk tovább. Így idõt fordítunk arra is, hogy eleget tegyünk más gyülekezetek meghívásainak is. Jelenleg több is beérkezett, aminek nagyon örülünk. Az Európa-hajón rendezendõ Izrael-nap elõkészületei is teljes gõzzel folynak. Már sok barátunk jelentkezett különbözõ országokból. Egy házaspárt is várunk Izraelbõl. De a rádiós munkánkat is folytatjuk, amihez különbözõ prédikációkat használunk fel az elragadtatásról és más profetikus üzenetekrõl, ezzel olyan embereket is elérünk, akik nem tudnak részt venni a rendezvényeinken.

Kis elõrelépések MATIAS STEIGER

Columbia, USA. Lassan, de biztosan halad elõre a munkánk. Folyóiratunk Olvasóinak száma már 400 (80-nal kezdtünk), és 4-5 felhívást kapunk hetente, és 1-2 megrendelést naponta. Nagyon bátorító volt, hogy egy amerikai testvér a gyülekezetében folytatott nagyszabású spanyol és mexikói munkájukhoz 1.500 könyvet rendelt (öt könyvet, egyenként 300 példányban). Ezt a mennyiséget elõször ki kellett nyomtassuk. Küldtünk sok spanyolnyelvû Éjféli Kiáltás számot is. Jó kapcsolatokra számítunk az Expolit könyvvásáron is, amelyet május elején rendeznek meg.

www.llamadausa.com

www.ejfelikialtas.hu

+POSTAKÖLTSÉG

MEGRENDELHETÕ: WWW.EJFELIKIALTAS.HU 1135 BUDAPEST, PALÓC UTCA 2. EJFEL@T-ONLINE.HU • TEL.: (+36 1) 3500-343

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 25


ÉJFÉLI KIÁLTÁS

Levelek Kubából ANDRÉ BEITZE

Guatemala City, Guatemala. Évente párszor, elég rendszertelenül kapunk levelet Kubából. Legutóbb márciusban kaptunk egy küldeményt levelet, melyek 2013 augusztusától decemberéig gyûltek össze (!). Részben ugyanazoknak a személyeknek voltak a levelei, mivel nem kaptak választ tõlünk, egy-két hónap után újra írtak. Legtöbben köszönetet mondta a kapott irodalomért, és anyagot kértek. Kubában nincsenek keresztyén könyvesboltok, ugyanakkor az emberek többsége csak minimális fizetést kap, ami épphogy az ételre elég. Így nem marad könyvvásárlásra. Ezek a hátrányos helyzetû keresztyének reménykedve fordulnak hozzánk, mi pedig küldünk nekik könyveinkbõl, újságjainkból, traktátusainkból, melyeket «farkaséhesen felfalnak - mohó szomjúsággal olvasnak», majd más testvéreknek is továbbadnak. Egyesek közülük levelezõ bibliaiskolában is részt vesznek, írásaikat mi kijavítjuk. Azért imádkozunk mindig, hogy a csomagok rendben megérkezzenek, ne kobozzák el õket. A legtöbb hívõ számára mi vagyunk az egyetlen forrás, ahonnan keresztyén irodalomhoz juthatnak.

26 Éjféli Kiáltás 2014.05.

ÉKM nyomda Porto Alegreben

Nyomda teljes gõzzel MARKUS STEIGER

orto Alegre, Brazília. Jelenleg nagyon sok a munkánk a nyomdában. Különbözõ könyveket és traktátusokat kell újranyomnunk, amelyekhez még 16 új kiadvány is jön. Az új projektek közül szeretném megemlíteni a Kommentár az Újszövetséghez címû könyvet William McDonaldtól. Sok lelkipásztornak nyújt majd ez a könyv nagy segítséget. De kiemelném az olyan könyveket is, mint Jeruzsálem – a világbéke akadálya? Dr. Roger Liebitõl és Ki lesz az Antikrisztus? Marck Hitchcocktól. Ezek a könyvek a bibliai próféciák jobb megértését segítik elõ. Felismerhetik általuk, mi rejlik a világban végbemenõ események mögött. Sajnos a behelyettesítõ teológiába vetett hit jelentõsen megnövekedett a gyülekezetek körében, és ezzel a közvetett antiszemitizmus is, ez a szemlélet azt vallja, hogy Izra-

P

elnek már nincs jövõje. Norbert Lieth és Johannes Pflaum könyve e témában (Behelyettesítõ teológia – Izrael jövõje már a múlté?) értékes felvilágosítást nyújt. Reméljük, és imádkozunk azért, hogy sokak szeme megnyíljon, és meglássa Isten tervét az Õ népével, és megértse a vele kötött örök szövetséget. Misszióként nagy öröm számunkra, hogy ilyen irodalmat forgalmazhatunk. Adja az Úr, hogy minél szélesebb körben terjeszthessük ezeket a kiadványokat, és sok gyümölcsöt teremjenek Isten dicsõségére! December óta új nyomdászunk van, Alessandro. Hamar beilleszkedett a csapatba, és hálásak vagyunk kitûnõ munkájáért. Õ még sajnos nem keresztyén, ezért a mi imakérésünk az, hogy az evangéliumot ne csak nyomtassa, hanem meg is ismerje. www.chamada.com.br


Wim Malgo Remény a búskomorságban

Traktátus-projekt ROBERT BRASIL

ontevideo, Uruguay. Jóllehet traktátusaink túlnyomó része nagyon kedvelt, ám ezeket már 30 éve használjuk. Ezért sürgõsen szükség van aktualizálásukra, és új formában való megjelentetésükre. Ezenkívül új traktátusokat is szeretnénk kiadni. Itt Uruguayban, mint más latin-amerikai államban is, az Éjféli Kiáltás traktátusai nagyon tetszenek az embereknek. Olyan idõket élünk, amikor a bibliai üzenet a keresztyén irodalmi kiadványokban igencsak felhígított változatban jelenik meg. A keresztyén piacon traktátusok százai érhetõk el, amelyeknek tartalma nem sokat mond. Szomorú ezt látni. Tartok tõle, hogy egyik kontinenst sem kerüli el ez a fejlemény. Ezért látjuk szükségszerûnek új traktátusok elõállítását, amelyek megfelelnek annak a kornak, amelyben élünk, és világos bibliai

M

üzenetet is hordoznak, azonkívül az itteni emberek igényeit elégítik ki, egyszerûek, könnyen olvashatóak. 2013 végén elõször nyomtattunk nég y szí n ben öt új cí met . A köny vkereskedések és a közönség általában élénken reagált erre. Sokan kérdezték, hogy nem tudnánk-e a többi címet is ilyen színesen kinyomtatni. Ezt a négy traktátust rövid idõ alatt el k apko dt á k . A 2014 - es f ut ba l l világbajnokság alkalmából kiadtuk a Ki lesz világbajnok? címû traktátust is. Úgy elfogytak, mint a friss zsemlék. Ugyanez történt a halloweenrõl szóló kiadványunkkal is. Ezért most 10 új íráson dolgozunk, amelyeket négy színben adunk ki. Olyan speciális témákra gondolunk, mint az abortusz, családon belüli erõszak, a drog – olyan problémák, amelyek sajnos napjainkban mindennapossá váltak. www.llamadaweb.com

Kis dolog, nagy hatás ALEXANDER UND MARIA MÜLLER

uenos Aires, Argentína. Mielõtt márciusban Németországból Argentínába utaztunk volna, 12 csomagot a legszükségesebb használati tárgyakkal elõreküldtünk. Az egyik csomag egy hét múlva visszajött. Az ok az volt, hogy állítólag egy robbanékony tárgy is van a csomagban, ezért nem lehet továbbküldeni. Hosszú keresés után megtaláltuk az okot: egy kis öngyújtó tévedt véletlenül a csomagba. Sok veszõdséggel újra becsomagoltuk, és elvittük a postára. Kis dolog, de nagy hatású! Ez a tapasztalat még buzgóbb imára ösztönzött bennünket. Az 1Pt 5,7 elve szerint gondjaink

B

csomagját az Úrra bíztuk. Kitartóan imádkoztunk a bõröndünkért, mert már megtörtént velünk, hogy egy hónapig kellett várnunk az egyik bõröndünkre. Mennyire örültünk, amikor a Buenos Aires-i repülõtérre minden csomagunk megérkezett. És egy hét után minden csomagunkat megkaptunk a vámhivataltól. Az argentin viszonyokat figyelembe véve rendkívül szokatlan volt, hogy minden zökkenõmentesen zajlott le. Testvéreink imatámogatása nagy bátorítást jelentett számunkra, és bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten áldásos keze õrködött felettünk.

Ez egy olyan füzet, mely az ember testi, lelki, szellemi problémáival foglalkozik, melyre a modern orvostudomány sem tud választ adni, mert a válasz nem ott keresendõ. Mi, Jézus Krisztusban hívõk tudjuk a megoldást, mint ahogy Pál apostol azt megmondta: „Szánjátok oda a ti testeteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul.” (Róm 12,1) Füzet, 22 old.

llamadaweb.org.ar

Ára: 350,-Ft Éjféli Kiáltás 2014. 05. 27 +POSTAKÖLTSÉG


ÉJFÉLI KIÁLTÁS

A szükség is megnyitja az ajtókat

llamadaweb.org.ar

28 Éjféli Kiáltás 2014.05.

k

www.llamada-de-medianoche.com

un

i bera lt a, Bolívia. Bolívia észak-keleti része és a vele határos területek februártól áprilisig súlyos áradásoknak voltak kitéve, ezek nagyrészt a Madéra folyón Porto Velho/Brazília közelében épített vízi erõmûre vezethetõek vissza. Riberaltán is kiléptek a folyók medrükbõl. A víz épületeket lepett el, és utcák álltak víz alatt. Családok százait szállásolták el iskolákban, úgyhogy a tanítás is szünetelt. Kevés kivétellel szinte minden gyermeket egy hónapra haza kellett küldenünk a bentlakásból az elrendelt iskolaszünet miatt. Az itt maradó gyerekeket természetesen el kellett látni. Feltettük a kérdést: «Mit csináljunk ebben az idõszakban?» Az Úr azt a gondolatot adta, hogy tartsunk gyermek-evangelizációt. Az elsõ próbálkozásokat Runia, Leider, Ethel csoportvezetõk és én tartottuk a szomszédság gyerekeivel. Meghívókat osztottunk szét, aztán kisebb játékokat szerveztünk, énekeltünk és bibliai történeteket meséltünk. A bibliaórákat aztán kiterjesztettük más városrészekre is. A gyerekek szépen megmosakodva és felöltözve jöttek. Néhány anyuka is figyelmesen hallgatta a bibliai történeteket. A gyerekek lelkesen vettek részt ezeken a foglalkozásokon. Áldás volt ez mindnyájunk számára. Az Úr mûködött Szava által, és sok gyermek fogadta el az Úr Jézust személyes megváltójának. Ezek után az Úr más ajtókat is megnyitott a gyermek-evangelizáció elõtt: Mivel az áradások miatt sok ember gyûlt össze az iskolákban, itt is lehetõséget láttunk, hogy a gyerekeknek továbbadjuk az örömhírt. Amikor biztosítottak arról, hogy szívesen látnak bennünket, áldásos munkát végezhettünk ott is. Hálát adunk

R

DV la D t

Buenos Aires, Argentína. Liliana, a vasárnapi iskola tanárnõje, az egyik órán spontán bizonyságtételét a «traktátus» végszóval zárta. Õ szigorú katolikus családból származik, ahol tilos Bibliát tartani és az Úr Jézusról beszélni. Egyik napon a levélszekrényben egy traktárust talált. Elolvasta és elrejtette az anyja elõl. A következõ hetekben rendszeresen érkeztek további evangéliumi iratok a levélszekrénybe, Liliana összegyûjtötte és elrejtette õket. Este aztán titokban olvasta a rövid üzeneteket, melyek számára teljesen újak és csodálatosak voltak. Ezen az úton értesült Liliana Isten szeretetérõl, arról, hogy az Úr Jézus az õ bûneiért is meghalt a kereszten, és hogy Õ kegyelembõl neki is megváltást és örök életet akar adni. Így jött el a nap, amikor leborult az Úr Jézus elõtt, és átadta neki életét, Akit most már teljes szívvel követ és szolgál. – Bizonyságtétele végén Liliana megemlítette, hogy minden traktátus a Llamada de Medianoche-tõl (Éjféli Kiáltástól) volt, amelyeket jól lehetet továbbadni, hogy minél több ember megtalálhassa a megváltás útját. Mennyire örültünk mi ennek! Az Úr olyan kegyelmes volt, hogy engedett betekinteni az Õ munkájába, és így bátorítást nyújtott további munkánkhoz. Érdemes minden nehézségben kitartani, például a nyomtatás gyakorlatában, amikor a papír gyakran nedves, amikor a leszorító hengeres nyomtató vagy a szegõgép minden papírfajtára másképpen reagál, mint várnánk. Isten Szava nem tér vissza dolgavégezetlen!

az Úrnak ezekért a nyitott ajtókért, melyeket adott, hogy a gyerekeket elérhessük az evangéliummal. Õ a szükségbõl is tud áldást fakasztani, és azért imádkozunk, hogy ez maradandó gyümölcsöt teremjen. Amikor egyik délután csoportunk három munkatársnõje papírok nélkül motorkerékpáron hazafelé tartott, a rendõrség megállította õket. Kínos helyzet állt elõ, mert Deborahnak, akié a motorkerékpár volt, büntetést kellett fi zetnie, de pénz nem volt nála. Így a motort a rendõrségen kellett hagynia. Egy óra elteltével Deborah elõvette Bibliáját, valamint a gyermek-bibliaóra anyagát, és elkezdte az alkalmazottaknak az evangéliumot magyarázni. Ez a rendõrnek kezdett kellemetlenné válni, és amikor befejezte bizonyságtételét, elengedte õt a motorbiciklijével együtt!

án

TONNIE DE JONG

ERICH UND JUTTA SCHÄFER

aj

Megtérés traktátusok által

t F , 9 9 7 : a Ár SÉG ÖLT AK OST P +

Tízparancsolat The Ten Commandments amerikai animációs film (magyar szinkronnal) Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu 1135 Budapest, Palóc utca 2. ejfel@t-online.hu; (061) 3500-343


s +po

,-Ft 350 Ára: ö tak

g ltsé

keõ v í t, h külsõ r é t meg k olyan l való k i k e e ál, a ezhetn Istenn l látja n k yiun jelentk ezítik náccsa stenn n h a inda gyunk, gne ámos t en az I odt e m m e t ug bb va sz Szin yének melyek zerzõ hogy e lelõ ny s t , e a resz tások, nkat. A alapján a megf a beh tartásu a Biblia vehesse s l t lépé olvasó sban fe ld. o el az aló járá et, 21 v z hetõ u nel ót. Fü ndel ialtas.h e r g p e k i l M tem .ejfe apest, d www . 5 Bu 113 utca 2 .hu c e ó n l i l a P t-on -343 @ l ejfe ) 3500 (061

Éjféli Kiáltás 2014. 05. 29


HÁZUNK ÁMEN TÁJA Éjféli Kiáltás Misszió In memoriam: Wim Malgo, alapító

Húsvéti konferencia. Hálásak vagyunk az Úrnak a Svájcban megrendezett nemzetközi Húsvéti Konferenciáért. Az az imakérésünk, hogy igazi gyümölcsöket hozzon. Sindelfingen. Egyik imakérésünk a német Éjféli Kiáltás-barátok találkozója pünkösdkor, ahol Norbert Lieth és Dr. Joachim Cochlovius hirdetik Isten igéjét. Az a vágyunk, hogy ezzel a találkozóval is építsük Krisztus Gyülekezetét. Új weboldal. Német nyelvû weboldalunk új verziója az ellenõrzés utolsó fázisában van. Ez nagy kihívás számunkra. Svájc. Szívünkön viseljük infrastruktúránk, gyülekezeti házunk, a Zionshalle (1978 óta áll fenn), az idõsek központja (1988 óta), az Éjféli Kiáltás és a Maranatha-Ház (2005 óta) épületeinek állapotát. Ezeket az épületeket tatarozni és gondozni kell. A tetõkön két felirat hirdeti: «Isten keres téged». Az egész infrastruktúrának a Missziót kell szolgálnia. Hollandia. Reméljük, hogy a Futball Világbajnokságon szétosztandó holland nyelvû CD-k visszhangra találnak sok ember szívében, és általuk megváltoznak, ill. megtérnek. Magyarország. Az a kérésünk, hogy találjunk adományozókat, akik folyóiratunk elõfi zetését át tudják vállalni azok helyett, akik ezt nem tudják kifi zetni. Románia. Folyóirataink Romániában is kaphatóak. Imádkozunk, hogy ott is sok embert vezessenek az Úrhoz, és hitre jussanak. Kamerun. Imádkozunk azért, hogy a Kamerunba küldött könyvadományunk szerencsésen megérkezzen, hogy a megfelelõ kezekbe jusson, és munkatársaink kapják meg az

30 Éjféli Kiáltás 2014.05.

anyagi eszközöket ahhoz, hogy munkájukat végezhessék.

1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2

Izrael. Az a kérésünk, hogy a BethShalom munkánk által Izraelben is tanúság tevõk és áldáshozók lehessünk, hogy sok zsidó és arab ember felismerje Izrael igazi Messiását.

E-MAIL: ejfel@t-online.hu http://www.ejfelikialtas.hu

TEL.: (00-36-1) 236-08-96 Fax: 786-2641

MEGJELENIK: angol, francia, holland, olasz, koreai, portugál, román, spanyol, német, cseh és magyar nyelven. SZÖVEGSZERKESZTÕ: Conno Malgo FORDÍTOTTA: Dálnoki László, Miklós Margit

USA. Imádkozunk spanyol nyelvû munkánk fellendüléséért és utánpótlás munkatársakért a munka nagyobb, angol nyelvû részében, Columbiában. Guatemala. Imádkozunk, hogy a Kubába küldött ingyenes irodalom eljusson a címzettekhez, és gyümölcsöt teremjen. Brazília. A nyomda kis csapatának szüksége van imatámogatásunkra (Pacheco, Danilo, Alessandro, Ebenezer és Dona Érica). Imádkozunk, hogy új nyomdászunk, Alessandro az Úr mellett döntsön, hogy a 16 új kiadványunk idõben elkészüljön, és nagy áldást jelentsen az olvasók számára, valamint a posta sztrájkfenyegetései ne akadályozzák munkánkat. Uruguay. Munkatársunknak, Robert Brasilnak kreativitásra és új ötletekre van szüksége a gyermek-hangjátékok elkészítéséhez, valamint a 10 új traktátus megírásához és grafi kai kivitelezéséhez. Bolívia. Imádkozunk az áradások megszûnéséért, az internetes gyermek- és bibliaórákért, a könyvkereskedésben folytatott szolgálatért, és a két rádióadóért, valamint a gyülekezeti munkásokért és az OANSA bibliaklubért. Argentína. Imakérésünk a Maranatha-Latino-Mobillal végzett szolgálatunk, és új misszionáriusaink, Alexander és Maria Müller létfeltételeinek kialakulása (nyelvtanulás, a megfelelõ lakás megtalálása).

TÖRDELÉS: ÉKM KÉPSZERKESZTÕ: Elishevah Malgo KIADJA: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Az újság ára: 350,-Ft+postaköltség ÉVES ELÕFIZETÉS DÍJA: 4200,-FT A lap megrendelése az írásos lemondásig érvényben marad! Határon túli országokba postaköltséggel 37 EUR Tengerentúli országokba 40 EUR FORINT SZÁMLASZÁM: 10918001-00000040-71680019 UniCredit Bank Hungary ZRT. 1054 Bp, Szabadság tér 5-6. EURO számlaszám: 10918001-00000040-71680002 UniCredit Bank Hungary ZRT. 1054 Bp, Szabadság tér 5-6. KIADÁSÉRT FELEL: a Misszió elnöke LELKIGONDOZÓI KÉRDÉSEKBEN ÍRJON A FENTI CÍMÜNKRE. BETH-SHALOM IZRAELI UTAZÁS: Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 TEL.: (00-36-1) 35-00-343 E-Mail: ejfel@t-online.hu

ISSN: 0866-0425

MINDEN VASÁRNAP 17.00 ÓRAKOR MISSZIÓS ISTENTISZTELETET TARTUNK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT. 1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2.; TEL.: (1) 2360896

FIGYELEM! Missziónk hétfõtõl péntekig 9-tól 16.30 óráig fogad telefonhívásokat.

Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.


IV. Nemzetközi Izrael konferencia

Budapesten a Dunán

2014.07.12 Igeszolgálat: Norbert Lieth

Zenei szolgálat: Folk Iván és mások

a részvétel regisztrációhoz kötött

Regisztrálj már most! limitált férõhely Regisztrációs lehetõségek: Levélben: 1135 Bp, Palóc u. 2. E-mailben: ejfel@t-online.hu Interneten: www.ejfelikialtas.hu Telefonon: (061) 3500-343 A rendezvény szervezõje az Éjféli Kiáltás Misszió


1050 Euro +repjegy

2015. február 8-15.

Ára: 350,-Ft

Már most foglaljon helyet tavaszváró kedvezményes utunkra!

Éjféli Kiáltás 2014 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you