Page 1

Német optikai konszern Izraelben • 11

A datolya óvja a szívet a betegségektõl • 16

IZRAELBÕL ISRAEL HÍREK IZRAELBÕL HÍREK

2013. július - 07. szám

www.hirekizraelbol.hu

Izrael

biztonsági szükségletei BETH-SHALOM


Norbert Lieth Miért éppen Izrael? Korunkat riasztó tudatlanság jellemzi Izrael üdvtörténeti pozícióját illetõen. Ezt fõként egy általános és egyre növekvõ antiszemita hozzáállás teszi egyértelmûvé. A zsidó népet inkább bûnbaknak, mint üdvhordozónak tekintik. Ennek már a múltban is végzetes következményei voltak. Ez a könyv azért íródott, hogy hasson az ilyen folyamatok ellen. A szerzõ finom módon mutatja be, miként vonul végig az egész Biblián egy prófétai, üdvtörténeti és evangelizáló jellegû vonal, amely Izraelen keresztül torkollik Jézus elsõ eljövetelébe, majd az Õ nagy hatalommal és dicsõségben való visszajövetelébe is.

Ár: 1 450 Ft

Dr. Nagy Antal Mihály

Örök szövettség A bibliai igazságok kimondása Isten akarata. Ez nem rokonszenv vagy ellenszenv, nem pártolás vagy ellenségeskedés kérdése. Mindnyájan érintettek vagyunk, s mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy az élet és a békesség útját megtaláljuk. Nem egyik vagy másik félnek adunk igazat, Istennek van igazsága, s ez elõtt kell minden érintettnek meghajolni, ha nem akar elveszni. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Olyan világban élünk, amikor az emberek és a népek semmibe veszik Isten akaratát és tanácsát, az önigazság útját járják. Olyan légkörben élünk és ez a légkör az évezredek során egyre jobban sûrûsödik-, amiben természetesnek tûnik az, hogy a zsidóknak valójában sohasem lehet igazuk, és az isteni igazságok kimondása valami alaptalan, gyanús pártolásnak minõsül.

Ár: 3 900 Ft

Norbert Lieth: A zsidó állam a világ botrányától a világ szükségszerûségéig Több mint 100 éve (1897-ben) született meg Herzl Tivadarnak «A zsidó állam» címû könyve. Ebben többek között ezt írta: «A zsidó állam a világ szükségszerûsége, és az elkövetkezõkben létre fog jönni.» 50 évvel késõbb valóban megalakult a zsidó állam. E könyv célja annak bizonyítása, hogy a zsidó állam létezése más és több, mint bármelyik államé! A könyv azt erõsíti meg, hogy a Biblia pontosan közli Izrael állam igazi valóságát.

Ár: 500 Ft

Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió;

Norbert Lieth Messiási fény Izrael sötétjében Tegye fel kérdését a termékrõl A Szentírás prófétai szavaiba való bepillantás egyben a jövõbe vetett pillantás is: Istennek Izraellel való munkálkodása cálirányos, a végsõ cél felé mutat, arra, ami Izraelre vár.

Ár: 500 Ft

1135 Bp. Palóc u. 2. Telefonon (061) 3500-343; ejfel@t-online.hu; www.ejfelikialtas.hu


ELÕSZÓ 3

Kedves Izrael-barátok! Netanjahu és a svájci népszavazás 9. oldal

A Tízparancsolat, amely alapját képezi annak a szövetségnek, amit Isten Izráel népével a Sínai-hegyen kötött, bizonyos módon minden állam törvényeinek általános alapjává és ezzel együtt az emberiség közkincsévé is vált. Azt azonban gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy Isten népével, amelyet mint saját tulajdonát kiválasztott, egy további szövetséget is kötött Moáb földjén, mielõtt az bevonult volna az Ígéret földjére (5.Móz 28,69). Ebben a pótlólagos szövetségben, amely a 26 - 31 fejezetekben található, az ország birtoklásáról van szó. Jóllehet Isten megígérte Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy utódaiknak adja Kánaán földjét, azonban az ország állandó birtoklása egyértelmû feltételekhez kötõdött, amint azt Isten Mózes által a legkomolyabb módon adta a nép tudtára a Moáb földjén kötött szövetségben. Különbözõ vélemények hangzanak el, ha feltesszük ezt a kérdést: Tulajdonképpen kinek a tulajdona az a sokat vitatott ország, amelyet Izraelnek vagy mások Palesztinának neveznek, míg a Bibliában úgy szerepel, mint Kánaán földje? Ott vannak azok, akik teljes meggyõzõdéssel állítják: Igen, természetesen az izraeli népé, hiszen Isten nekik ígérte! Bizonyára ez az igazság, és Izrael népének visszatérését hazájába joggal tekintik ennek bizonyítékaként azok, akik hisznek a Biblia igazságában és megbízhatóságában. Azonban érthetõ módon a Biblia nem szolgálhat alapkönyvként, ha az ország birtoklásáról van szó. Mózes ötödik könyvének említett fejezeteibõl kitûnik, hogy Isten nagyon magasra helyezte a mércét, amikor az ország maradandó birtoklásának feltételeit kiszabta. Ha a nevezett fejezeteket figyelmesen elolvassuk, világossá válik, hogy az ország birtoklása nem egy okos politikától vagy erõs hadseregtõl függ, hanem valami mástól, ami messze túlmutat ezeken, azaz az Isten parancsolatai iránti engedelmességtõl. Nos, érdekes az, hogy ezt a szövetséget a Kánaán földjére történõ bevonulás után tíz átokkal való fenyegetés pecsételi meg (5.Móz 27,12.26). Másfelõl azonban tíz áldás ígéretét is kapták, ha Isten parancsolatainak megfelelõen engedelmes életet élnek (5.Móz 28,1-14). Ezek az áldást jelentõ ígéretek olyan kiemelkedõen nagyok, hogy csak csodálkozni lehet. Ezekben csodálatos módon az ország és a nép biztonsága, Isten parancsolatai iránti engedelmességük következményeként lesz garantálva (7. v). Mindaz, amit Mózes gyakorlatilag, mint utolsó hagyatékot, népének átadott, természetesen elsõsorban Izráel népére érvényes. Azon túl azonban helytállóak minden más népre is határain belül, de személyesen minden emberre is. Az Isten parancsolatai iránti engedelmesség az áldás és jólét alapja, és az is marad minden ember számára. Sajnos az emberek az elmaradó jólét és az áldás hiányának okát minden másban keresik, csak nem az Isten parancsolatai iránti engedetlenségükben. Ebben a fejezetben azonban megnyitott Isten egy utat a mindent elsöprõ gyõzelem felé, amely mindenki elõtt nyitva áll, mindenekelõtt saját szövetséges népe, Izrael elõtt. Bár mindenki igénybe venné hit által Istennek ezt az ellenállhatatlan «titkos fegyverét», különösen az Õ népe, Izrael! Abban bízva, Aki által Isten hatalmas áldásai valósággá válnak, köszöntelek Benneteket szívélyes Shalommal Fredi Winkler

Magyarország miniszterelnöke az antiszemitizmussal kapcsolatos szemrehányásokról 10. oldal

Bibliai üzenet 3 Izrael biztonsági szükségletei 5 Izrael a nagyhatalmak frontjai közé került? 6 Útlezárások és ellenõrzõ pontok 7 Nyílt levél Steven Hawking professzorhoz

Háttérinformációk Izraelbõl 8 Rövid jelentések 9 Netanjahu és a svájci népszavazás 10 Magyarország miniszterelnöke az antiszemitizmussal kapcsolatos szemrehányásokról 11 Az izraeli titkosszolgálatok adattárolása 12 Izrael az emberiség javára munkálkodik, 1. rész 13 Izraeli navigációs alkalmazás rekord árra törekszik 14 Új chip, mely csökkenti a mobiltelefon kisugárzását 15 Izrael gyógyászati újításai 15 Immunrendszerünk befolyása 16 A datolya óvja a szívet a betegségektõl 17 Újfajta oltóanyag a Hepatitis B ellen 17 Német optikai konszern Izraelben 18 Az arab világ a Héber Egyetemen tanul 19 A holland királyt imával köszöntötték

Biblia és Izrael 20 Isten választott népe – 1. rész


4 BIBLIAI ÜZENET HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

E számunkhoz Hírek a hírek mögött: Errõl van szó ebben a számban. Éppen Izrael-barátokként kell többet tudnunk Izraelrõl a felületes érdeklõdõknél. Az segít, ha megsokszorozott erõvel állunk Izrael mögött, és Izrael mellett érvelünk. Hiszen Jézus Gyülekezetét és Izraelt elválaszthatatlan kötelék fûzi össze. E júliusi számunkban megpróbálunk eddig ismeretlen háttérinformációkkal szolgálni. Ezek segítenek jobban megérteni

Izrael

Izraelt. Van, sajnos sok keresztyén, akik nem fáradnak bele Izrael bírálatába. Teszik ezt könnyelmûen, mivel Izrael céljai és problémái elõtt homokba dugják fejüket. Ti is segíthettek az Izraelrõl szóló tényeket széles körben terjeszteni: Adjátok tovább ismerõseiteknek és rokonaitoknak a Hírek Izraelbõl újságot. Isten megáldja azokat, akik Izrael mellett állnak, ügyeiért kiállnak. Izraelnek szüksége van igaz barátokra. CM 

biztonsági szükségletei Jeruzsálem – A Jerusalem Center für Public Affairs (JCPA) német nyelvû képviselete, a Jeruzsálem Központ megjelentetett az interneten egy «Izraelnek létfontosságú biztonsági igénye a tartós béke» címû brosúrát. Ebben szót kapnak Izrael neves biztonsági szakértõi, többek között a volt vezérkari fõnök és a jelenlegi védelmi miniszter Moshe Yaalon altábornagy, a katonai hírszerzõ szolgálat egykori vezetõje, Aharon Ze’evi Farkash vezérõrnagy, Uzi Dayan vezérõrnagy, aki már mint vezérkari fõnök-helyettes és a kormány nemzetbiztonsági tanácsadója is mûködött, valamint Udi Dekel dandártábornok, aki Ehud Olmert miniszterelnök alatt a palesztinokkal folytatott tárgyalások fõnöke volt, elõzõleg pedig az izraeli védelmi erõk tervezési osztályát vezette. A nemrég megjelentetett brosúra sok olyan témával foglalkozik, amelyek Izrael számára létfontosságúak, amint az a címbõl is kitûnik. Már a bevezetésben a legégetõbb témák egyikét ragadja meg: «Minden változás el-

lenére a Közel-Keleten: A védelemre alkalmas határok fontosabbak most Izrael számára, mint valaha.» A biztonsági szakértõk az izraeli-szír és az izraeli-libanoni határon kialakuló, egyre kényesebbé váló helyzetnek szentelik magukat. Közben a kétszer olyan hos�szú izraeli-egyiptomi határra is vetnek egy pillantást. Az egyiptomi oldalon ugyanis jönnek azok a súlyos változások, amelyeket a Közel-Kelet 2010 tavasza óta átél, és amelyeknek a zsidó állam számára is vannak következményei. Következésképp megállapítható: «A nyomás, amelynek Izrael kitéve látszik, hogy beleegyezzen-e a teljes kivonulásba Ciszjordániából, és felvállalja-e a védekezésre alkalmas határok elvesztését, elfogadhatatlan kockázatot jelent a zsidó államnak. (...) Izrael polgárainak megvan az az el nem vitatható joga, hogy biztonságban éljen, és joga ahhoz a bizonyossághoz, hogy a múlt nem fog megismétlõdni. Egy a Gázai-övezethez hasonló, Ciszjordániából való teljes kivonulásnak nem kellene megismétlõdnie, mindenekelõtt

mindannak figyelembevételével nem, ami jelenleg a Közel-Keleten történik. Ezen okok alapján nem követelhetõ Izraeltõl, hogy feladja a védekezésre alkalmas határokhoz fûzõdõ jogát.» A brosúra további témaköröket is részletesen és mégis minden érdeklõdõ olvasó számára érthetõen bemutat. Többek között szerepel az egyik legfontosabb követelmény, amelyet Izraelnek a palesztinokkal folytatott, rövidesen bekövetkezõ tárgyalásokon szem elõtt kell tartania: egy demilitarizált Palesztina. Ezen kívül foglalkozik «A területi légtér ellenõrzésével» és nemzetközi békefenntartó egységek állomásoztatásának kérdésével Ciszjordániában, amelyet alapvetõen biztonsági kockázatként értékeltek. A brosúra továbbá a csatolt atlasznak köszönhetõen részletes bepillantást nyújt a helyi adottságokba, amit Izrael biztonságát illetõen feltétlenül figyelembe kell venni. A térképek megmutatják «Jeruzsálem stratégiai sebezhetõségét», «izraeli lakóközpontok rakéták általi fenyegetettségét», «Izra-


5 el sebezhetõségét a levegõbõl», a fegyverszüneti vonalakat és a «topográfiai sebezhetõséget egy jövõbeli palesztin államból érkezõ támadás esetén». A függelékben lehetõség van még egyszer konkrétan informálódni a fontos határozatokról és alapvetõ beszédekrõl, valamint egy hasznos áttekintés is található: «Kronológia Oslo 1993-tól». Összefoglalva megállapítja: «Ez a brosúra egy átfogó, értékes és szükséges gyûjteményt nyújt a stratégiai problémák és az új geopolitikai helyzet jobb megértéséhez. Úgy a szakértõknek, mint a nagy nyilvánosságnak új perspektívákat kínál a regionális biztonság égetõ kérdéseihez.» AN  A brosúra letölthetõ: http://www.jer-zentrum. org/ViewArticle.aspx?ArticleId=226

A szíriai harcok egyre közelebb kerülnek az izraeli határhoz. Egy kép a Golánról.

Izrael a nagyhatalmak frontjai közé került? Az utóbbi idõben tovább élezõdött a helyzet Szíriában. Jelenleg úgy tûnik, Izrael anélkül, hogy akarná, a frontvonalak közé szorult. Jeruzsálem – Izrael anélkül, hogy akarná, és minden bizonnyal nem jószántából, nyilvánvalóan belekeveredett valamibe. Itt nemcsak a Szíriában folyó harcokról van szó, amelyek egyre közelednek az izraeli határhoz, úgyhogy Izraelnek már mind gyakrabban kell sebesülteket ellátnia. És már nem csupán Izrael «véletlen, nem szándékos» bombázásáról van szó, vagy netán egy célzott támadásról, amint az meg is történt, egy izraeli határõrjárat katonái ellen. Még csak Asszad azon próbálkozásairól sem beszélünk, melyekkel a libanoni Hezbollah Milíciákat a legmodernebb fegyverekkel akarja ellátni. Nem, nyilvánvalóan úgy áll a helyzet, hogy Izrael a két nagyhatalom, az USA és Oroszország frontvonalai közé került. A felek mindenkori álláspontja ismert. Az USA és a nyugati államok a szír diktátor megdöntésében és egy szír koalíciós kormány felállításában érdekeltek, amelyet a lázadó csoportok alkotnának. Oroszország ellenben hosszútávon abban érdekelt, hogy szövetségese, Bashar al Asszad kormánya megõrizze pozícióját. Iránnak is ez az érdeke, mert az Jelenleg úgy tûnik, Izrael anélkül, hogy akarná, a frontvonalak közé szorult.

Asszad-rezsim az ajatollah-államnak elõretolt bázist jelent az izraeli határnál, és egyfajta hátvédje a Libanonban mûködõ Hezbollah Milíciáknak, melyeket Irán nagymértékben támogat. Mivel a fegyverek légi úton közvetlenül Damaszkuszba érkeznek, és onnan az országutakon a Hezbollahhoz Libanonba jutnak, a Hezbollah vezetõje, Hasszan Nazrallah sejk már arra kényszerült, hogy saját harcosait küldje Szíriába, hogy a harcban támo-

gassák Asszadot. Látszólag éppen a teheráni rezsim az, amely Asszadot arra szólította fel, hogy a hadfelszereléseket Libanonba, ill. a Hezbollah kezére juttassa. Itt a legmodernebb harci eszközökrõl van szó, ideértve a rakétákat is. Izrael gondban van, attól tart, hogy a Hezbollah kezére kémiai fegyverek is juthatnak. Mindezekkel a háttérben kell az izraeli légierõ támadását nézni egy Libanonba tartó szír fegyverszállítmány ellen.


6 BIBLIAI ÜZENET HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

Arra is kell gondolni, hogy teljesen elõreláthatatlan, mi történik Szíriában Asszad után, esetleg következtetni lehet arra, hogy Izrael a stabil helyzetet, amely elõzõleg uralkodott, alapvetõen elõnyben részesíti – még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy szörnyû diktátorral kell számolnia a régióban. Mivel azonban a történelem kerekét nem lehet visszafelé forgatni, most valami olyasmi uralkodik, amit héberül «slamasztikának» neveznek. Ugyanakkor ettõl még rosszabb is jön, hiszen, amint már említettük, ott vannak a nagyhatalmak, mindenekelõtt Oroszország, amely Szíriát a legmodernebb fegyverekkel látja el, és az országban csapatokat állomásoztat. Ebbõl az okból kifolyólag Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanjahu nemrég villámlátogatást tett Oroszországban Putyin elnöknél. Arra kérte

az orosz államfõt, hogy a már bejelentett, csúcstechnológiával rendelkezõ S-300-rakétaszállítmányt törölje, amit a szír hatalomnak szántak. Különben az amerikai külügyminiszter, John Kerry és a brit miniszterelnök, David Cameron is folytattak hasonló tartalmú megbeszéléseket Putyinnal, aki azonban kitartott a szállítmány engedélyezésénél. A szállítási szerzõdés, amelyet már néhány éve kötöttek, 900 millió dollár vételárat foglal magában, közölte a Kreml. Putyin a Netanjahuval folytatott beszélgetés alkalmával nem mulasztotta el, hogy nyomatékkal figyelmeztessen. Egy újabb Szíria elleni izraeli légitámadás háborút jelentene a régióban, adta tudtul félreérthetetlenül. Netanjahu a maga részérõl leszögezte, hogy Izrael semmilyen körülmények között sem nézheti el, hogy

legmodernebb fegyverrendszereket adjanak tovább a libanoni Heszbollah Milíciáknak, arról az esetrõl nem is beszélve, amikor nem konvencionális hardi anyagok cserélnek gazdát. Amikor ezeket a sorokat, röviddel lapzárta elõtt leírtam, megkezdõdtek a tárgyalások az amerikai kormány és az orosz vezetés között, ugyanis annak ellenére, hogy saját érdekeik homlokegyenest szemben állnak, egyiknek sem érdeke, hogy az egész régióban még nagyobb nyugtalanság legyen. Azt, hogy a késõbbiekben hogyan alakulnak a dolgok, még teljes homály fedi. Izraelben azonban mindenki számára világos, hogy az ország ezáltal hasonló helyzetbe került, mint 1967-ben a Hatnapos háború elõtt, azaz: az ország akaratlanul mások hatalmi harcának gyújtópontjában áll. ZL 

Útlezárások és ellenõrzõ pontok Izrael útellenõrzéseit Ciszjordániában úgy tünteti fel a média, mint a mozgásszabadság jogellenes korlátozását. És azt, hogy az ellenõrzéseknek nyomós okuk van, és hogy a helyi tényállás erõsen megváltozott, alig veszik figyelembe. Az izraeli véderõk (IGF) útlezárásai és ellenõrzõpontjai Ciszjordániában rendszeresen negatív visszhangot keltenek a nemzetközi sajtóban. Hogy a továbbiakban felvilágosítást nyújtson e témában, az IDF egy jelentést tett közzé, amelyet itt alapvonásaiban ismertetünk. Elõször a fogalmakat tisztázzuk. A checkpointok (ellenõrzõ pontok), amint az átjárók is, izraeli szemszögbõl biztonsági funkciót látnak el. «Az

átjárókat a palesztinok használják, hogy Júdeából és Samáriából Izrael más részeibe is eljussanak. A checkpointokat ellenben olyankor helyezik üzembe, amikor nagyobb a biztonsági kockázat, hogy megakadályozzák a terroristákat terveik végrehajtásában, hogy civileket sebesítsenek meg», írja a beszámoló. Továbbá az IDF fejtegetéseibõl kitûnik, hogy összesen 15 átjáró van, amelyek közül egyesek a személyforgalomra, mások az áruszállításra szolgálnak. Továbbá a nem helyi lakosok felvilágosítására a kiadvány közli, hogy Ciszjordániában az Oslói egyezmény következtében három zóna létezik: A, B és C. Az ún. A zónák palesztin fennhatóság alatt állnak. Izraeli állampolgároknak oda törvényileg tilos a beutazás, hogy a támadásokat vagy emberrablásokat abban a régióban elõre kizárják, ahol az izraeli hadsereg nem tud a segítségükre lenni. Az ellenkezõ irányba történõ utazás egészen másA checkpointok (ellenõrzõ pontok), amint az átjárók is, izraeli szemszögbõl biztonsági funkciót látnak el.

ként néz ki. A palesztinoknak, akik Izraelbe akarnak utazni – akár azért, hogy ott dolgozzanak vagy, hogy meglátogassák a rokonaikat –, ezt egyszerûen megtehetik a megfelelõ engedéllyel. Az ilyen beutazási kérelmeket, az IDF adatai szerint 24 órán belül feldolgozzák, és a palesztin hatóságokkal koordinálják. Ha egy palesztin aztán eljut egy ilyen átjáróhoz, következik «az ellenõrzés, mint a repülõtereken». Az ellenõrzések, amelyeket a külföldiek csak a repülõutakról ismernek, az izraeliek mindennapjaihoz tartoznak, õk ugyanis saját országukban alá vannak rendelve fémdetektorokkal történõ hasonló vizsgálatoknak és a táskák átkutatásának úgy a bevásárlóközpontok, mint a pályaudvarok bejáratánál. – Manapság ezeket a procedúrákat, magyarázza az IDF, hatékonyabban és a legmodernebb technológia segítségével végzik. Ilyen módon lehetõvé válik, mindkét fél javára, lecsökkenteni az izraeli katonákkal való érintkezést. Sajnos, nem kerülhetõ el, hogy néha sorok várakozzanak, mondja az IDF. A Kalandija átjárónál például minden reggel kb 15.000 palesztin halad át, akik fõleg dolgozni utaznak


7 Izraelbe. Éppen úgy, mint a repülõtereken, nem mindig kerülhetõk el csúcsidõben a hosszú, várakozó sorok. A visszautazás során csak a biometrikus kártyájukat kell elhúzniuk a palesztinoknak egy scanner elõtt. A checkpointok számát, amelyeket csak a megnövekedett biztonsági kockázat esetén használnak, tizenkettõre teszik. Ebben az összefüggésben különben rámutattak, hogy 2008-ban összesen 40 ilyen ellenõrzõ pont létezett. Ez tehát azt jelenti, hogy Izrael ezek számát drasztikusan csökkentette. Jelenleg Ciszjordániában egyetlen ellenõrzés nélkül el lehet utazni északon Dzsenintõl egészen a délen

lévõ Betlehemig. Ugyanakkor fontos a következõ aspektus is: Ciszjordániában külön utak vannak a palesztin és az izraeli helységekhez, úgyhogy a palesztin utakon, amelyek például nagyvárosokat kötnek össze, semmiféle izraeli biztonsági ellenõrzés sincs. Ezek az ellenõrzõ pontok rendkívül fontosak a terrorcselekmények megakadályozásában. Gyakran tanúsítják konkrét információk, hogy ezeken a gyorsan megszállható ellenõrzési pontokon, melyeken minden jármûvet ellenõriznek, a gyanúsítottakat átlagosan 30 perc alatt lekapcsolják. Utána minden gyorsan visszatér a rendes kerékvágásba, amint arról

az IDF a jelentésben beszámol. Mivel a mentõautókkal visszaélve, azokat gyakran illegális tevékenységre használják, ezekre az intézkedésekre mindenképpen szükség volt, hangsúlyozta az IDF. 2012-ben 475 fegyvercsempészési próbálkozást regisztráltak. Ezenkívül 1147 olyan esetet jegyeztek fel, amikor valaki hamisított igazolván�nyal akart Izraelbe beutazni. Ugyanakkor csupán a mûködõ átjárókon – tehát nem az idõszakosan használt ellenõrzési pontokon, veszély idején –, több tucat személyt fogtak el, akiknek testére robbanóanyag volt erõsítve. AN 

VENDÉGKOMMENTÁR

Nyílt levél Steven Hawking professzorhoz A svájci Bázelben született Carlo Strenger pszichológus és filozófus az 1980-as évek végén vándorolt ki Izraelbe. A «Haaretz» napilapban megjelent «Nyílt levelében» reagált a Tel Aviv Egyetem professzora Hawking Izrael elleni bojkottjára, aki nem akar részt venni a Simon Perez által évente megrendezett elnöki konferencián. Kedves Hawking professzor, sok megalapozott oka van annak, hogy Ön a világ vezetõ tudósainak egyike. Amint Ön is jól tudja, az Ön sikerének egyik oka az a képesség, amellyel meg tudta szellemének függetlenségét õrizni, és nem engedett a Mainstream nyomásának. Az újítás csak akkor lehetséges, ha egy ilyen nyomásra immunis marad az ember. Nagy tisztelõje vagyok az Ön sikeres pályafutásának, éppen ezért meglepett és elszomorított az az elhatározása, amelyrõl a Guardian számolt be, hogy lemondta részvételét az ez évi elnöki konferencián Jeruzsálemben, és azokhoz csatlakozik, akik Izrael akadémiai bojkottjára szólítanak fel. Azt vártam volna, hogy egy férfi az Ön pozíciójában és az Ön vívmányaival nem enged annak a nyomásnak, amely a beszámoló szerint Önt a részvétel lemondására késztette. Engedje meg mindenekelõtt elmondanom, hogy én a palesztin területek izraeli megszállását már évek óta elutasítom (...). Ezt kijelentve hangsúlyoznom kell azonban, hogy én erkölcsileg elvetendõnek és intellektuálisan tarthatatlannak érzem, hogy sok brit értelmiségi akadémiai bojkottra szólít fel Izrael ellen. Ez a felhívás egy kettõs mércén nyugszik, amit nem vártam volna egy olyan csoporttól, amelynek az a missziója, hogy az intellektuális integritást megõrizze. (...) A ciszjordániai esetek összehasonlítva azokkal, amelyeket más államok elkövetnek,

kezdve Irántól Oroszországon át egészen Kínáig, hogy csak néhány példát említsek, telesen elhanyagolhatóak. Irán évente több száz homoszexuálist akaszt fel; Kína évtizedek óta megszállva tartja Tibetet, és Ön is tud azokról a pusztításokról. amelyeket Oroszország Csecsenföldön elkövetett. Nem hallottam eddig sem Öntõl, sem azoktól a kollégáitól, akik az Izrael elleni akadémiai bojkottot támogatják, hogy ezen országok valamelyikét bojkottálták volna. De engedje meg, hogy egy lépéssel tovább menjek: Izraelt azzal vádolják, hogy palesztinokat bírósági végzés nélkül évekig fogva tart. Ugyanezt teszi az USA, amely mindmáig nem zárta be a Guantanamo-i fogolytábort. Izraelt azzal is vádolják, hogy azokat a palesztinokat szándékosan megöli, akik gyanúsak, vagy akik terrortámadásokban részt vettek. Amint arról az egész világon beszámolnak, az Egyesült Államok évek óta szándékosan megöli a terrorcselekménnyel gyanúsított személyeket. Az a kérdés, hogy ezek a letartóztatások és szándékos gyilkosságok jogosak-e, súlyos, és nincs rá egyszerû válasz. Én személyesen azt gondolom, hogy a terror elleni háborúban is a demokráciának minden eszközt be kell vetnie, hogy a jogállamiságot megõrizze, és az emberi jogok megsértését megakadályozza. Azonban azt se felejtsük el, hogy úgy Izrael, mint az USA nehéz helyzetben vannak. Izrael már közel állt egy palesztinokkal kötendõ

béke-megállapodáshoz, amikor a második intifáda kitört. Az öngyilkos merényletek naponta szaggattak darabokra ártatlan izraelieket, és az izraeli politikusoknak nagyon nehéz az izraelieket meggyõzni, hogy a béke érdekében vállalják a kockázatokat. (...) Prof. Hawking: Hogyan tudja Ön és az Ön kollégái, akik csatlakoztak az Izrael elleni akadémiai bojkotthoz, kettõs mércéjüket igazolni, amikor csak Izraelt támadják? Ön egyszerûen tagadja, hogy Izrael története legnagyobb részében egzisztenciális fenyegetettségben élt és él. Mind a mai napig a Hamasz arra szólítja fel Palesztina mindkét nagy pártját, hogy semmisítsék meg Izraelt, chartájuk pedig a leggyalázatosabb antiszemita nyelvezetet használja. Mindmáig alig telik el úgy hét, hogy Irán és vazallusa, a Hezbollah ne fenyegetne Izrael megsemmisítésével, noha semmilyen konkrét konfliktusuk nincs Izraellel. Izraelt egy akadémiai bojkott célpontjává tenni, úgy gondolom, a legsúlyosabb képmutatásnak számít. Ez azt jelenti, hogy semmi sem túl drága azért, hogy a világ igazságtalanságait újabbal szaporítsuk. Még mindig várok arra a brit értelmiségire, aki kijelenti, hogy nem mûködik együtt az amerikai intézetekkel addig, amíg létezik Guantanamo, amíg Amerika folytatja a szándékos gyilkosságok politikáját. (...) Izraelt lehet, mint bármely más államot, bírálni. Azonban ez a kritika ne a metszõ moralizáláson és a leegyszerûsített fekete-fe-


8 BIBLIAI ÜZENET HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

hér gondolkodásmódon nyugodjon – amit én a tudósoktól nem várok el. A valóságos világ, sajnos egy kaotikus, nehézségekkel teli hely. Ian McEwan szavait idézem, aki a Guardian-ban megjelent cikkben ezt írta: «Ha csak azokba az országokba utaznék, amelyek politikájával egyetértek, valószínûleg soha nem hagynám el az ágyam. [..] Nem jó, ha mindenki abbahagyja az egymással folytatott eszmecserét.» Ezt akkor mondta, amikor azért

bírálták, mert 2011-ben Izraelbe utazott, hogy átvegye az irodalmi tevékenységéért kapott Jeruzsálem-díjat. Ebben biztosan van valami. Egy tökéletlen világban az emberi jogok mércéje és a demokrácia eszméje szerint élni, nagyon nehéz. (...) Prof. Hawking, az Ön intellektusával felruházott embertõl elvártam volna, hogy felvállalja azt a nehéz feladatot, hogy szembesüljön ezekkel a kérdésekkel. Izraelt kipellengérezni,

ellene akadémiai bojkottra felszólítani, intellektuálisan egyszerûen nem illik Önhöz. Ha az Ön lemondása valóban nyomásra történt, és nincsenek egészségügyi okai, amint azt az Ön egyeteme a Guardian cikkében kijelentette, nagyra értékelném, ha elhatározását még egyszer átgondolná, és eljönne az elnöki konferenciára. Baráti üdvözlettel, Carlo Strenger  Feldolgozta: AN

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL

Rövid jelentések • A bostoni terrormerényletet követõen vált ismertté, hogy az amerikai város legnagyobb kórháza az izraeli segítségnek köszönhetõen sokkal jobban tudta az áldozatokat ellátni. Néhány évvel ezelõtt izraeli szakértõk segítettek a kórháznak egy katasztrófa-csoportot megszervezni. • Ebben az évben van 60 éve, hogy létrejött a Yad Vashem izraeli Holokauszt-emlékhely. 1963-ban, 10 évvel a megalapítás után, tüntették ki elõször a különbözõ nemzetekbõl származó megmentõket, úgyhogy a Yad Vashem ez évben két jelentõs évfordulót ünnepelhet. • Egy újabb palesztin letartóztatását követõen, akit a Gilad Shalit szabadon engedésének fejében elengedtek, a belföldi titkosszolgálat hírül adta: «Az utóbbi idõben emelkedett azon volt foglyok által elkövetett katonai mûveletek száma, akik a Shalit-csere útján kerültek szabadlábra.» • Nem ritka az, hogy a Jeruzsálemben végzett építkezések során mikvékbe (zsidó rituális fürdõkbe) botlanak. A legújabb lelet mégis kivételes, mivel ez alkalommal nemcsak egy komplett fürdõt találtak, hanem egy rafinált módon megépített vízvezeték-hálózatot is, amibõl kikövetkeztethetõ: az ókoriak körültekintõen és takarékos mó-

don jártak el az esõvízkészletek esetében. Az izraeli kormány elfogadta az ún. «Nyitott égbolt» megállapodást, amely liberalizálja az Izrael és az EU közötti légiközlekedést. Elsõsorban az utasok profitálhatnak majd az alacsony jegyárak miatt. Az izraeli EL AL, az Arkia és az Israir légitársaságok figyelmeztetõ sztrájkokkal reagáltak a hírre. Dr. Margret Chan az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének elsõ nõi fõigazgatója hivatalos látogatást tett Izraelben. Perez államelnök köszönetét fejezte ki, és elmondta: «Izrael Állam örül annak, ha fejlett technológiáját megoszthatja, és munkálkodhat a világ egészségéért, valamint sikeresen megfelelhet olyan kihívásoknak, mint az éhség, a mezõgazdasági fejlesztés és az egészséges táplálkozás.» Az izraeli Nemzeti Bank egy bizottsága elõterjesztette az izraeli bankjegyek újratervezését. Az izraeli kormány két tervezetet fogadott el, úgyhogy a régi 50es és 200-as bankjegyeket õsztõl cserélik le. Az új pénzeken a költõ Shaul Tchernichovsky (1875-1943) és Nathan Alterman (1910-1970) portréi jelennek meg. 2015 tavaszától a 20-as és a 100-as bankjegyek cseréjére kerül sor. Az OPKO Health Inc. multinaci-

onális gyógyszerészeti konszern 480 millió dollárért vásárolta meg az izraeli Prolor Biotech vállalatot, amely a már engedélyezett protein-terápiák egy hos�szan tartó hatású változatának fejlesztésére és forgalmazására specializálódott. Názáretben Perez elnök jelenlétében avattak fel egy Hightech-ipari parkot. A projekt izraeli kezdeményezõje és vállalkozója Stef Wertheimer úgy hiszi, hogy az elkövetkezõ évtizedben 1000 új munkahelyet teremthetnek Galilea lakossága számára, zsidóknak, muszlimoknak, keresztyéneknek és drúzoknak. Kielben nemrég átadták az izraeli haditengerészetnek az ötödik tengeralattjáróját is. Mind az öt Delfin osztályú tengeralattjáró német gyártmányú. A «Rahav» (Neptun) névre keresztelt hajó átadásán jelen voltak a magas rangú tisztek mellett kormánytisztviselõk is, valamint Izrael németországi nagykövete, Yakov Hadas-Handelsman. Az izraeli külügyminisztérium büszkén tekint egy jubileumra: 20 éve van jelen az interneten. Honlapjukat teljesen felújították, amely több nyelven elérhetõ. Israel Ganot izraeli üzletember «Gazelle.com» elnevezésû kezdeményezése lehetõséget nyújt régi telefonok eladására. Ajánlatuk az, hogy ha valaki elküldi nekik


9

a mobilját, egy héten belül megkapja érte a pénzét. A készülékeket vagy újra hasznosítják, vagy eladják. Izrael büszkén tekint vissza borpiacának 20 évvel ezelõtti forradalmasítására. 1995-ben az ország a hagyományos borászatok mellett csupán 7 designer-borászattal dicsekedhetett. Ma ezekbõl már 300 is van, köztük nagy presztízsû nemzetközi díjak tulajdonosai is. A svéd Jorgen Nillson gyalog indult el szülõvárosából, Lundból, és 4500 kilométeres, 6 hónapos zarándokútja után ért Jeruzsálembe. Az Üzbegisztánból származó Alexander Shatilov aranyérmet nyert a moszkvai tornász Európa-bajnokságon Izraelnek. Talajtornában a brit Max Whitlockkal osztozott a címen. Az Israel-Museum a New York-i Metropolitan Museum of Art-tal közösen szerezte meg a középkorból származó egyik legszebb illusztrált kéziratot. A 2,28 millió euróért megvásárolt dokumentum a zsidó tudományok standardmûve, melyet a híres Moses Maimonides (Rambam) rabbi alkotott. Premier Izraelben: Elõször tett érettségi vizsgát 20 izraeli kínai nyelvbõl. Összesen 818 tanuló

iratkozott be az ország 26 iskolájába erre az egzotikus nyelvre, mely sok biflázást követel, és majd két tucat tanár tanítja, akik szinológia (kínai tudományok) szakon végeztek. Azt, hogy a Gázai-övezetben sok különbözõ erõ mûködik, megmutatta a szalafistáknak (az iszlám egyik legszélsõségesebb ága) az ott uralkodó Hamasz általi letartóztatása. A Hamasz-vezetés okként azt nevezte meg, hogy a szalafisták az õ raktáraikból loptak el fegyvereket. A haifai illetõségû cég, a Sol Chip kifejlesztett egy chipet, ami a napenergiát kompakt és költségkímélõ módon változtatja elektromos energiává, és így minden egyes mozgatható elektromos berendezés közvetlenül a környezetbõl nyerheti energiáját. Ezért a céget a berlini IDTechEx konferencián díjjal jutalmazták. A Hezbollah Milíciák Dél-Libanonban egyértelmûen még több teret nyert, mivel a libanoni katonáknak egy része kivonult a régióból. Az elmúlt hónapok során gyakoribbá váltak az UNIFIL nemzetközi békefenntartó egységekkel vívott összetûzéseik. A Knesszet zsidó-keresztyén együttmûködési bizottságát, mely fontos fóruma az izraeli kormány

és a zsidó állam keresztyén barátai közötti kapcsolatoknak, a jövõben az eddigi elnök, David Rotem együttmûködésben vezeti Gila Gamliellel, akik mindketten a Likud-Israel Beteinu tagjai. Ezzel elõször került egy hölgy ebbe a pozícióba. • Sde Dov belföldi repterének közelében nemrég egy második világháborús bedöglött lövedéket találtak. A robbantás-vezetõ tûzszerész egy 250 kg-os bombának megfelelõ védõernyõt építtetett fel a környék lakóinak evakuálásához. Amint aztán kiderült, a bomba nem volt már éles. • Az egyiptomiak bejelentették, hogy a Gázai-övezet határán 276 csempészalagutat fedeztek fel. Mivel 28 ilyen alagutat lakóházak alatt ástak, nem lehetett azokat lerombolni, úgyhogy csak lezárták õket. 154 alagutat leromboltak. A maradékot is használhatatlanná kell tenni. • India legnagyobb vállalatcsoportja, a Tata Industries 5 millió dollárt fektetett be a Tel Aviv Egyetem alkalmazott kutatási cégébe, mely innovatív technológiákat forgalmaz. Elõször fordul elõ, hogy egy vállalatcsoport nem a kutatásba invesztál, hanem az újítások értékesítésébe, amit izraeli szakmai körökben «figyelemre méltónak» találtak. AN 

POLITIKA

Netanjahu és a svájci népszavazás 2013. május elején az izraeli sajtóban szinte ki nem érdemelt figyelem kísérte a svájci külügyminiszter, Didier Burkhalter látogatását, amikor is Netanjahu miniszterelnök felvetette a közvetlen demokrácia (népszavazás) témáját. Jeruzsálem – A svájci külügyminiszter, Didier Burkhalter öt napos, hivatalos izraeli látogatásának több különbözõ állomása volt. Ezek közé tartozott a Holokauszt- Emlékhely, a Yad Vashem megtekintése is. Természetesen ennek elõterében álltak az izraeli politikusokkal folytatott megbeszélések. Errõl többek között ezt olvashatjuk a Neuen Züricher Zeitung napilapban: «A látogatás során, a sajtóközlemény szerint a Svájc és Izrael közti

kétoldalú viszony elmélyítésérõl is szó volt, ami Burkhalter elõdjének, Calmy-Reynek kritikus állásfoglalásai miatt eddig meglehetõsen feszült volt. De a jó izraeli-svájci gazdasági kapcsolatok nem szenvedtek ettõl kárt; a kereskedelmi volumen állandó növekedést mutatott, és Izrael idõközben Svájc harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált a Közel-Keleten. A kutatási együttmûködés terén is történt egy s más.»

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu is találkozott a svájci külügyminiszterrel jeruzsálemi hivatalában. Rögtön a találkozás elején Netanjahu elmondta: «Nálunk Izraelben azt szokták mondani: Izrael nem Svájc. Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy Önöknél nyugodtabb és sokkal kevésbé kihívásokkal terhelt az élet. Ez mindenképpen így is van. Mégsem ismerek egyetlen izraelit sem, aki saját országát felcserélné egy másikkal.»


10 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

Amint Burkhalter megemlítette az egyhelyben toporgó békefolyamatot, Netanjahu felvetett egy kérdést, amit az izraeli sajtó emlegetni szokott: «van néhény dolog, amit eltanulhatnánk Önöktõl. Ezek közé tartozik a népszavazás is. Nem minden témában, nem a viták minden pontjáról», jelentette ki Netanjahu, «de egy kérdésrõl biztosan: Ha a palesztinokkal kötendõ békeszerzõdésrõl volna szó, akkor errõl szívesen rendeznék népszavazást. És a tapasztalatairól szeretnék is beszélni Önnel.» Izraelben állandóan ott lóg a levegõben a kérdés, hogy az ország mindenkori kormánya rendelkezik-e mandátummal arról, hogy békeszerzõdésrõl, ill. területek visszaadásáról döntsön. Beszélhetünk ugyan egy demokratikus választás útján vezetéshez jutott kormányról, ám Izraelben a mindenkori kormánypárt ritkán tud 30 mandátumnál többel kormányt alakítani. Ez azt jelenti, hogy egy izraeli kormánypárt kerek 50 - 60 százalékos választási részvétel mellett, soha nem jut a választók nagy szavazati többségéhez. Ez a

A svájci külügyminiszter, Didier Burkhalter öt napos, hivatalos izraeli látogatásának több különbözõ állomása volt. Ezek közé tartozott a Holokauszt- Emlékhely, a Yad Vashem megtekintése is.

bázis ugyan a koalíciós partnerekkel kiszélesedhet, de azzal sem felel meg a nép többségének. Egy békeszerzõdésnél, amely területekrõl való lemondással is járhat, így gondolják legalább is sokan, minden polgárnak meg kell adni a lehetõséget véleménye kifejezésére, éppen azért, mert itt a pártok felett álló döntés sorsdöntõ dimenziójáról van szó. Legutóbb e témát a Gázai-övezet határvidékének visszaadásával kapcsolatban vitatták meg, amit 2005 nyarán az akkori miniszterelnök, Ariel Sharon valósított meg. Burkhalter készséggel ment bele a Netanjahu által felvezetett témába. «Ha Ön eljönne Svájcba, ahol szívesen látjuk, megmutathatom Önnek, hogyan mûködik egy ilyen népszavazás, mivel nálunk szinte állandóan rendezünk ilyeneket. Tehát bármikor tiszteletét

teheti, amikor csak akarja – egy népszavazást akármikor átélhet nálunk.» Érdekes volt Burkhalter egy személyes megjegyzése, amit a Netanjahuval folytatott beszélgetés bevezetéseként héberül mondott el: «Shalom, nagyon örülök, hogy Izraelben lehetek.» Ezzel összefüggésben az izraeli polgárok azt is megtudhatták, hogy Burkhalter már 30 évvel ezelõtt egyszer járt az országban, amirõl «nagyon jó emlékei vannak.» AN 

POLITIKA

Magyarország miniszterelnöke az antiszemitizmussal kapcsolatos szemrehányásokról Miközben külföldön az antiszemitizmus magyarországi térhódításáról vitatkoznak, Magyarország miniszterelnöke nyilatkozott egy interjúban az egyik izraeli újságnak. Budapest – Ma Magyarország fõvárosában, Budapesten kereken 100.000 zsidó ember él. A városban áll Közép-Európa legnagyobb zsinagógája is. De itt lángolt fel állítólag jelentõs mértékben az antiszemitizmus is. Orbán Viktor nemzeti-konzervatív kormánya «egy veszélyes tévútra lépett», amint azt Ronald S. Lauder jellemezte, amikor mint a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke úgy döntött, hogy a szervezet közgyûlését Budapesten rendezik meg, amit a sajtóban «a világ zsidóságának figyelmeztetéseként» értékeltek a magyarországi antiszemitizmussal szemben.

Mintha igazolni akarták volna, amit sokan nem hajlandóak valóságként kezelni, a WJC megnyitó ülésével egy idõben a jobboldali radikális Jobbik párt «anticionista tüntetést» rendezett. Ez a párt volt az, amely a világon egyetlenként egy bizonyos törvényjavaslat kapcsán hallatott magáról. A felháborodás vihara folytán mindenesetre visszavonták azt. Magyarországon kívül ennek ellenére széleskörû vita indult e témakörben. Az ország politikai baloldala, amely jelenleg az ellenzéki padsorokat nyomja, kizárólag Orbán miniszterelnököt tartja mindezért felelõsnek. Szerintük õ adott a jobb-

oldali radikálisok alá lovat, mert azokat politikai szövetségeseinek akarta. Nos, ez a szövetséges önállósította magát. Magyarország miniszterelnökét, Orbánt bosszantják ezek a vádak; õ teljesen másként látja, és ennek nyilvánosan hangot is akart adni. Ezért az izraeli Yediot Acharonot napilapnak a WJC megnyitó ülésének elõestéjén interjút adott. Megkísérelte egy, a magyar kultúrában mélyen gyökerezõ antiszemitizmus gondolatát és az emiatti vádakat megcáfolni. «Mi nem vagyunk antiszemiták», jelentette ki nyomatékosan. «Az ilyen vádakat kategorikusan visszautasítom, és mindjárt sze-


11 retnék feltenni egy kérdést, hogy miért kívülrõl akarják az ilyen antiszemitizmussal kapcsolatos vádakat Magyarországra rákenni.» Orbán a fellángoló nyilvános felháborodást arra vezette vissza, hogy nemrég az egyik parlamenti képviselõ a közép-kelet-európai ország zsidó politikusainak listázását vetette fel. «Igen, parlamentünkben van egy radikális jobboldali párt. Néha a Jobbik tagjai mondanak dolgokat, amik egyszerûen nem akceptálhatók a részünkrõl. Még ha ez lenne is az õ meggyõzõdésük, mi Magyarországon olyan politikát folytatunk, amely a legkevésbé sem tûri meg az antiszemitizmust. Hívõ keresztyének alapvetõen nem támogathatnak olyan megmozdulásokat, amelyek olyan értékek ellen irányulnak, mint a szabadság, a méltóság és az emberi élet.» Bizonyos értelemben igaz is ez, mivel éppen Orbán hivatali ideje alatt tiltották meg a Jobbik pártnak, hogy félkatonai csoportokat tartson fenn, amelyeket a szociál-liberális elõdkormányok megtûrtek. Orbán kormánya idején fogadták el azt a törvényt, amely szerint egy vallási vagy etnikai csoport méltóságának megsértése büntetõjogilag szankciót von maga után. «Engem személy szerint azzal vádolnak, hogy antiszemita lennék, mivel én nemzeti érzelmû politikus vagyok. A nemzeti büsz-

Budapesten áll Európa legnagyobb zsinagógája

Viktor Orbán en Ronald S. Lauder

keség és a megélt kereszténység közti összefüggés számos zsidó ember számára, a Holokauszttal a háttérben, alapvetõen veszélyes kombinációként jelenik meg», mondta Orbán az interjúban. Jóllehet a magyar miniszterelnök a sok oldalról jövõ vádakat visszautasította, azonban mégsem vak, és be kell ismernie, hogy országában «itt-ott elgondolkodtató

akciók» játszódnak le. «Ezek rejtegetnek bizonyos veszélyeket, és ezt nem intézhetem el, kézlegyintéssel. Az ilyen tendenciák kétségkívül az európai gazdasági válsággal állnak összefüggésben, mivel éppen az ilyen idõkben tapasztalható egy erõs európai hajlam arra, hogy bûnbakokat keressenek. A zsidók számára ez nem megnyugtató újdonság. Én mindig azt próbálom az embereknek megmagyarázni, hogy nekünk nem szabad a zsidókat veszélyforrásnak tekintenünk, mivel õk az Isten ajándékai. Isten egy nagyon sokrétû magyar népet teremtett, amelybe a zsidók is beletartoznak.» ZL 

HADSEREG

Az izraeli titkosszolgálatok adattárolása Nemcsak a rakéták mondják ki a «döntõ szót», hiszen a modern harcmezõkön az információknak nem lebecsülendõ jelentõségük van. Jeruzsálem – Izrael mindennapjaihoz tartozik, hogy fülét-szemét nyitva tartsa. Ezen a téren az információk elcsípésétõl vagy célzott begyûjtésétõl és kiértékelésétõl kezdve minden beletartozik. Ez ma csakis modern elektronikai-digitális eszközökkel érhetõ el. Így az adatok begyûjtése mellett tárolásuk is rendkívüli jelentõséggel bír. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez minden modern hadsereg gerince. Az adatrögzítés és tárolás, valamint azok kezelése terén, mint

ahogyan más szektorokban is, Izrael jelentõs elõnnyel rendelkezik. Így nemrég ismertté vált, hogy az izraeli hadsereg adattárolói a legnagyobbak közé tartoznak a világon. Az izraeli véderõ (IDF) katonai hírszerzésének 8200-as egysége naponta több millió információt ment el. Ezek között szerepelnek telefonbeszélgetések, melyek száma naponta több százezer. Összehasonlításként érdemes felidézni, hogy az IDF ezen elitegysége az

1990-es években épphogy 480 telefonbeszélgetést volt képes naponta rögzíteni. A digitális tárolótér, ami a katonai hírszerzés rendelkezésére áll, több mint egymilliárd gigabyte-ra rúg. Ez nem mond Önnek semmit? Ez a tárhely két milliárd személyi számítógép kapacitásának felel meg, amilyenek a privát háztartásokban fellelhetõk. És még egy összehasonlítás: a Google és a Facebook internetes konszerneknek,


12 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

amelyeknek több milliárd felhasználói adatot kell kezelniük, azonos a digitális tárolókapacitásuk Izrael Állam katonai hírszerzéséivel. Ehhez nemcsak nagyteljesítményû számítógépek szükségesek, hanem a lehetõ legjobban képzett

kezelõszemélyzet is. De ennek az energiafelhasználása is óriási. Izrael katonai hírszerzésének éves 123 millió kilowattos fogyasztása egymillió villanyégõ 600 napi energiafelhasználásával egyezik meg. Ez teszi az IDF ezen egységét az iz-

raeli elektromos mûvek legnagyobb fizetõ üzletfelének. Ugyanakkor Izrael és mindenekelõtt állami és katonai létesítményei – következésképp a katonai hírszerzõ szolgálata is – az ellenséges kibertámadások legkeresettebb célpontjává vált. Egy ilyen támadásra ez év áprilisában került sor, amikor az Anonymous erre széles körben felhívást tett. Számtalan izraeli internetportál volt ebben érintve. Mindezekkel a háttérben Izrael nemrég úgy döntött, hogy egy 300 millió sékeles összeget (63 millió euró) a nemzeti kibervédelem kiépítésébe fektet be. Az IDF ezzel mindenesetre nem elégedett, hanem bejelentette, hogy egy saját pótlólagos kiber-ellenõrzõközpontot rendez be. Itt mindenekelõtt hivatásos katonák és megfelelõen kiképzett tartalékosok fognak szolgálatot teljesíteni, hogy bármilyen Izrael elleni digitális támadást képesek legyenek elhárítani. ZL 

TECHNOLÓGIA

Izrael az emberiség javára munkálkodik, 1. rész Izrael Állam 65. születésnapja alkalmából a tudományos internetportál, az Israel 21c egy listát állított össze röviden összefoglalva 65 izraeli újítást és fejlesztést, amelyekkel a zsidó állam az emberiség javát szolgálja az egész világon. Izraelt szívesen nevezik «Start-Upnemzetnek». Német nyelvterületen ezzel kapcsolatban olyan kifejezéseket használnak, mint «ötletkovács» és «innováció-barát». Két részben szeretnénk Olvasóinknak a legfontosabb projekteket bemutatni, amelyekkel Izrael

65. születésnapján rászolgált a világ tiszteletére. • A víznélküli toalett a Paulee CleanTech-tõl 30 másodperc alatt «minden belekerült dolgot» ideértve a toalettpapírt is steril, szagtalan trágyává változtat.

• A jeruzsálemi Héber Egyetem egy többéves projektjének kell biztosítania az afrikai Viktória-tó menti halászcsaládok létfenntartását az eltûnõ természetes halállomány ellenére. Ugyanakkor Uganda lakosságának legfontosabb táplálékforrását is ez biztosítaná. • A gabona tárolására szolgáló zsákok, amelyeket Izraelben fejlesztettek ki, és a GrainPro amerikai cég forgalmazza, a levegõt és a nedvességet is kizárják, úgyhogy megakadályozzák a penészedést. Egyszerûen, hatékonyan, ugyanakkor kedvezõ áron segít ez a tárolási rendszer mindenekelõtt a szegényebb országoknak az élelmiszerellátást megjavítani. • 2010-ben Izrael volt az elsõ a helyszínen, amikor Haitiben megmozdult a föld, és 300.000


13

ember vesztette életét. Sokáig emlegették és dicsérték Izraelt a szükséghelyzetben nyújtott és a hosszú távú segítségéért. A cseppöntözéses rendszer a Netafim-tól abban segít, hogy a mezõgazdaságban vizet tudjanak megtakarítani. A már évtizedek óta használt izraeli újítást, amely exportslágerré vált, állandóan a legújabb technológia szintjéhez igazítják. A Tal-Ya Water Technologies által kifejlesztett innovatív harmatvíz-gyûjtõ rendszer fõleg a száraz régiókban segít összegyûjteni, és a növényekhez visszavezetni a harmatot, ami által a gazdaság vízmegtakarítása 50 százalékos is lehet. A WaterSheer´s Sulis találmányának köszönhetõen a vizet – legyen az fertõzött vagy tengervíz – gyorsan és egyszerûen meg lehet tisztítani és ivóvízzé átalakítani, ami világszerte számtalan életet megment. Izrael segít Dél-Szudánnak a legfejlettebb mezõgazdaság kiépítésének érdekében egy modellfalut felépíteni, amely növeli a szegény parasztok túlélési esélyeit. A Seambiotic izraeli cég algák bevetésével alakítja át a kibocsátott széndioxidot üzemanyaggá. Ezt már Kínában, Olaszországban és Amerikában is alkalmazzák. Az izraeli Ofir Drori az elsõ aktivista, akinek sikerült úttörõ védõintézkedéseket foganatosítania Nyugat- és Közép-Afrika egyedülálló állatvilága érdekében.

• Izrael azok közé a kis létszámú országok közé tartozik, amelyek 27 évvel a csernobili atomkatasztrófa után is vállalják a sugárfertõzött gyerekek ellátását. • Izrael több akadémiai kutatólétesítménye fejlesztett ki mesterséges oázisokat a sivatagban, ahol a növények mostoha körülmények között is fejlõdnek, és így az állatvilág menedékéül is szolgálnak. • A Waze alkalmazást már sok díjjal kitüntették, de alig tudja valaki, hogy az amerikai kormány a Sandy tornádó alkalmával az izraeli fejlesztõ cégtõl kért navigációs segítséget, hogy New Jersey lakosságának ellátását zökkenõmentesen megoldhassa. • A Morflora terméke, a TraitUp forradalmasította a magok kezelését a mezõgazdaságban, mivel a károkozókat és betegségeket nem genetikai beavatkozással, de mégis hatékonyan hárítja el. • Az izraeli külügyminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelõs részlege, az Augen-OP-Camps már évtizedekkel ezelõtt legendás hírnévre tett szert, és a világ szegényebb országaiban, köztük a muszlim államokban is, számtalan embernek adta vissza a szeme világát. • A tengerek túlzott kihalászása a Grow Fish Anywhere izraeli újításnak köszönhetõen megállítható, mivel ennek segítségével a sósvízi halakat még a sivatagban is lehet tenyészteni. Így megvédik õket a

TECHNOLÓGIA

Izraeli navigációs alkalmazás rekord árra törekszik A Waze egy navigációs alkalmazás a mobiltelefonok modern generációja számára, amely rendkívül felhasználóbarát és ugyanakkor multifunkcionális, ennek köszönhetõen már több kitüntetést is kapott. Jelenleg a potenciális vásárlók sorban állnak érte. Tel Aviv – A Waze útvonalakat ad meg a felhasználói információk alapján, és egyúttal a vezetõ számára úgy mûködik, mint egyfajta online háló. Az autóvezetõk informálhatják egymást a dugókról, a balesetekrõl vagy a radarokról. A 2009-ben alapított izraeli cégnek, amelynek szék-

helye Ra’anana-ban, Tel Aviv térségében van, egyes adatok szerint 40 - 50 millió felhasználója van, ami gyorsan növekvõ tendenciát mutat. Ezt az alkalmazást legalább 110 országban használják, mivel a felhasználó aktív közremûködése által nagyon érdekes, aktuális és egyben precíz is. Az

kihalástól, ugyanakkor továbbra is fontos részét képezik majd étlapunknak. Egy nemzetközi segélyszervezet Afrikában egy kerekes székeket gyártó üzemet épített, mivel minden fogyatékkal élõ embernek segíteni szeretne, hogy a lehetõségekhez mérten megõrizze mozgásszabadságát. A különlegesség: A kerekes székek egy izraeli szabadalom alapján gyártott, újrahasznosított kartonpapírból készülnek. Izrael vezetõ helyen áll az innovatív szolár-technikában. Az ország cégeinek listája, melyek úttörõk ezen a téren, e szám kereteit mes�sze túllépné. Mindössze annyit említünk meg, hogy az izraeli háztartások már 1953 óta a vizet, David Ben-Gurion víziójának köszönhetõen, kizárólag napenergiával melegítik. Az izraeliek egy ókori nyelvet beszélnek, amely korábban kizárólag az imádságokban volt használatos, a mindennapokban azonban nem élt. Ez az izraeli tapasztalat segít a samiknak lappföldön és az aborigineknek Ausztráliában nyelvüket megõrizni. 2001-ben alapították az IsraAID csúcsszervezetet, amely 17 segély és mentõ szervezetbõl áll. 2004ben ez segített a pusztító cunami alkalmával a Távol-Kelen, de segítségével más természeti katasztrófával sújtott területeken is jelen van. AN 


14 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

az autóvezetõ, aki a Waze-t használja, az õ Waze-közösségével sokoldalú információkat oszthat meg. A Waze adatai szerint ennek az alkalmazásnak köszönhetõen 82 millió, volán mögött eltöltött értelmetlen órát lehetett megtakarítani. Ez ráadásul azt is jelenti, hogy a Waze-használók ös�szesen 1,6 milliárd eurót takarítottak meg, és a környezetet sem károsították olyan nagyon. A Waze alapítói és tulajdonosai már a fejlesztés korai szakaszában meg tudták gyõzni a külföldi beruházókat terveik felõl, és fontos pénzbeli támogatást szereztek fejlesztéseikhez. Hasonlóan folyt ez az eladások alkalmával is, mert a potenciális vevõk, nemcsak hogy sorban állnak, hanem megpróbálják egymást kiütni a nyeregbõl. A vásárlók között ott vannak többek között az Apple, a Google és a Face-

book is a versenyben, végül is úgy tûnik, a Facebook és a Google fej, fej mellett halad. Amikor kitudódott, hogy a Facebook egy milliárd dollárt (776 millió euró) kínált, kétség kívül egy rekord összeget, a Google ismét bekapcsolódott a tárgyalásokba. Röviddel lapzárta után érkezett a hír, hogy a Google elvitte a Facebook orra elõl a Navi Appot. Az izraeli gazdasági magazin több mint egymilliárdos eladási árról ír. A Google – éppúgy, mint korábban a Facebook is – beleegyezett abba, hogy a Waze feltétele szerint a cég Izraelben maradjon. Egy évvel ezelõtt a Facebook már kopogtatott a három izraeli Waze-alapító, Uri Levine, Ehud Shabtai és Amir Shinar ajtaján. Akkor egy 200 - 300 millió dolláros ajánlatot tettek le az asztalra, amelyre a három alapító részvényeseikkel együtt csak mosolygott. Egy másik ajánlatra,

amely az Apple-tõl jött 500 millió dolláros nagyságrendben, szintén «Nem, köszönöm» volt a válasz. Csak amikor egy milliárd dollár került szóba, lett hajlandó a Waze vezetése a tárgyalásra. Ugyanakkor a Waze azt is kikötötte, hogy egy feltételtõl semmilyen körülmények között nem hajlandó eltekinteni. Az izraeli cég vezetõsége azt követelte, hogy a cég önálló leányvállalatként és ráadásul izraeli cégként maradjon fenn. A Facebook eddig már sok céget megvásárolt, de még egyet sem önálló leányvállalatként, méghozzá úgy, hogy székhelye Amerikán kívül maradjon. Úgy tûnik, hogy a Waze ezt a feltételt a Facebookkal folytatott tárgyalások során alapvetõen érvényesíteni tudta, ami azt mutatja, hogy a cégnek milyen sok lehetõsége van, a felkínált rekordártól is eltekintve. ZL 

TECHNOLÓGIA

Új chip, mely csökkenti a mobiltelefon kisugárzását Egy izraeli fejlesztés az eddigieknél egyszerûbben és átfogóbban blokkolja a mobiltelefon- sugarakat. Miami – Az elmúlt évek során a mobiltelefon használói egyes tanulmányokból arról értesültek, hogy a készülék sugarai nem is olyan károsak. Aztán jöttek azok a tanulmányok, amelyek éppen az ellenkezõjét állították. Ha nincs is egyértelmûen kimutatva, mennyire széleskörûek és károsak ezek a sugarak, az mindenképpen tény, hogy a mobiltelefonok bocsátanak ki sugarakat. A biztonság kedvéért miért nem védekeznek ellene a lehetõ legjobban? Hiszen mindig felvetõdik az agydaganat, a csökkent nemzõképesség, valamint más betegségek és a mobiltelefon-használat közti kapcsolat kérdése. Már egy idõ óta irányvonalakat határoztak meg, amelyek a sugárterhelést szabályozzák. Ezzel azonban a sugárzás maximumát határozták csak meg. Legtöbb kereskedõ szerint különbözõ kiegészítõkkel és a legújabb készülékek generációjával el lehet érni a megfelelõ védelmet. Ám nemrég egy szabadalmazott új chip jelent meg a piacon, amelyet egy izraeli üzletember fejlesztett ki, és amely még átfogóbb védelmet kínál.

Haim Einhorn izraeli üzletember vezetésével, aki az amerikai Florida szövetségi államban él és dolgozik, egy tudományos team kifejlesztette az ún. Bodywell Chip-et, mely mindössze 30 dollárba kerül, már szabadalmaztatott, és a mobiltelefonok elektromágneses hullámait 80 százalékkal csökkenti. A chip az alapján a technológia alapján készült, amelyet a svájci EZ Technologies cég szabadalmaztatott. Az innovatív chipet amerikai laboratóriumokban az állami hatóságok szigorú felügyelete alatt tesztelték és bocsátották a piacra. Nos, a cég fontos célt tûzött maga elé: Úgy szeretné a chipet értékesíteni, hogy azt már a gyárakban építsék be a mobiltelefonokba. Így a felhasználó a legjobb védelmet kapja anélkül, hogy a piacon kellene eziránt érdeklõdnie. Einhorn korábban ingatlanügynökként tevékenykedett, azonban néhány éve «wellness-kedvtelésébõl» üzletet csinált. Megszerezte azt a céget, amely a Bodywell Chip újítását kidolgozta. «Amikor átvettem a céget, már készen volt

a széleskörû sugárzáscsökkentés koncepciója, ami egyáltalán nem zavarta a telefonok vételét, azonban hiányzott a tudományos biztosítás», mondta Einhorn az izraeli tudományos internetoldalnak, az Israel 21c-nek adott interjújában. Õ finanszírozta a szükséges tudományos kutatásokat, tanulmányokat, kiértékeléseket, melyek elvégzésére izraeli és amerikai tudósokat vont be. Érdekes, hogy ez a team egy soknemzetiségû csoport, mivel az izraeli Ariel Egyetem bio-elektronikus mérnökével, Prof. Moshe Einat-tal együtt dolgoznak akadémikusok, akik többek között Libanonból és Iránból származnak. Idõközben az izraeli születésû üzletember megpróbálta a nagy kon-


15 szerneket arról meggyõzni, hogy a megengedett sugárterhelés felsõ határa a felhasználók érdekében nem elég és nem megfelelõ, és hogy

ahelyett «biztosra» kellene menni. Mivel éppen Amerikában lángoltak fel újra ezek a viták, a felhasználók érdekében remélhetõ, hogy Einhorn

sikeres lesz, és egy további újítás, amelyben Izrael és izraeliek vettek részt, fogja az emberiség javát szolgálni. AN 

SAJÁT DOLGAINK

Izrael gyógyászati újításai Szeretnénk megköszönni Olvasóinknak azt a nagy érdeklõdést, amellyel az «Újdonságok térdfájás esetén» (2013. áprilisi szám, 27. old) címû cikkünket kísérték. Megpróbáltunk minden megkeresésre személyesen válaszolni, szeretnénk azonban ezzel kapcsolatban alapvetõ kérdésekre kitérni, amelyek állandóan felmerülnek az izraeli gyógyászati újításokról szóló cikkeink kapcsán. Mi olyan új izraeli készülékekrõl és terápiákról számolunk be, amelyek a fejlesztés különbözõ stádiumában vannak. Így tudósításunk idõpontjában gyakran nem tudjuk teljes biztonsággal megmondani, hogy végül is melyik országban kínálják majd valamelyik gyógyászati cikket, ill. terápiát. Az izraeli cé-

gek közzéteszik termékeiket, gyakran közlik, melyik egészségügyi hatósággal folytatnak tárgyalásokat, azonban jogi szempontok miatt nem tehetnek kezelési ajánlatokat egyes orvosoknak vagy klinikáknak. Ezért nincsenek nekünk sem pontos ismereteink arról, hogy hol és ki kínál újfajta, Izraelbõl származó terápiákat, és sajnos konkrét ajánlatokat sem tudunk tenni bizonyos kezelésekre orvosoknak, ill. klinikáknak. Konkrétan azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak háziorvosukkal vagy a kezelést végzõ szakorvossal, és informálódjanak az egészségpénztáraknál. Azonkívül lehetõség van arra is, hogy közvetlenül az izraeli cégeknél érdeklõdjenek. Tudjuk azt is, hogy nem

mindenki használja az internetet a kereséshez, mégis azt tanácsoljuk – esetleg mások segítségével –, használják ezt a keresési módot. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyon sokan közvetlen környezetünkben több sikerrel járnak a keresésben, mint mi a távolból, minden fáradozásunk ellenére. Létezik egy további lehetõség is, ez pedig a gyógyászati turizmus Izraelbe. Lehetõség van magánszemélyként gyógyászati beavatkozásokat végeztetni Izraelben. A nagy érdeklõdésre való tekintettel, szeretnénk még egyszer egy társaságra felhívni a figyelmet, amely ezeket a kezeléseket közvetíti. A következõ linken többet megtudnak az ajánlatokról, a repülõjáratról, az elszállásolásról és a kezelésekrõl: http:// med-international.com/. telefonon is érdeklõdhet: +972 3 9080570. Ha kérdései vannak, forduljon hozzánk bizalommal. 

GYÓGYÁSZAT

Immunrendszerünk befolyása Tudományos kutatások mutatták ki a csökkenõ kognitív (megismerõ) funkciók és az öregkori agymûködés, valamint az immunrendszer közti kapcsolatot. Rehovot – Ezek a felismerések elsõ pillantásra talán banálisnak tûnnek. Azonban egyáltalán nem azok! A rehovoti hírneves Weizmann Intézet egyik tudósa két, egymást követõ tanulmányban is bebizonyította, hogy a korral járó, csökkenõ kognitív funkciók, és ezáltal a romló emlékezõ képesség immunrendszerünkkel áll kapcsolatban. Pontosabban, mindkét tünet az immunrendszer öregedési folyamatára vezethetõ vissza. Ezek a felismerések a jövõben lehetõvé tehetik az immunrendszer erõsítését, hogy így elkerüljék a korral járó gyengülést. Ez aztán idõs korban javíthatná emlékezetünket, és jobb kognitív képességgel ajándékozna meg. A kutatásokat Prof. Michal Schwartz vezeti. A neurobioló-

gus professzorasszony több mint egy évtizede foglalkozik laboratóriumaiban azzal a kérdéssel, hogy az immunrendszer sejtjei, amelyek vérünkben találhatóak, milyen szerepet játszanak az agy gyógyulási folyamatában. Az izraeli tudósnõ sok kollégája vis�szautasította hipotézisét, sokan legjobb esetben kételyeiket fejezték ki iránta. Õk a tudomány eddigi állására hivatkoztak, amely szerint az immunrendszer sejtjei nem hatolnak el az agyig, azt ugyanis a «Blood-Brain-Barrier» (BBB) védi, tehát a vér és az agy közti zár, még akkor is, ha esetleg egy nemkívánatos, elõre nem látott támadás éri. Prof. Schwartz azonban bebizonyította kollégáinak, hogy alapfelfogásukkal téves úton

járnak. Kimutatta, hogy vannak olyan helyzetek – mint például az agy megsérülése –, amelyekben az immunrendszer sejtjei úgymond rendelést kapnak, hogy «a gyógyítási folyamat céljából teljesen hivatalosan az agyba nyomuljanak». A belépés a Plexus choroideus-on keresztül történik, ami egy fához hasonlóan elágazó érhálózat az agy üregrendszerében, közvetlenül az agy közpon-


16 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

ti idegrendszerében. Amint már említettük, az ilyen behatolást az orvosok eddig «határátlépésnek» tekintették. «Kutatásaim eredményei rámutatnak», magyarázta Prof. Schwartz, «hogy nem egy nemkívánatos vagy éppenséggel ellenséges behatolásról van szó. Mégis egy olyan kapu átlépését jelenti, amely szûrõként mûködik. Az immunrendszer sejtjei csak akkor mehetnek át ezen a kapun, ha egy szükséghelyzet áll elõ. Úgy is fogalmazhatnánk: Ezeknek a sejteknek igazolniuk kell magukat ennél a kapunál, és hihetõen kell bizonyítaniuk, hogy valóban szükséges a bemenetelük.»

Következõ tanulmányában Prof. Schwartz az elõbbivel kapcsolatos kérdésnek nézett utána: Az immunrendszer sejtjeinek milyen állapota tesz lehetõvé egy ilyen belépést az agyba? Rájött, hogy itt az ún. T-sejtekrõl van szó, amelyeknek éppen az a feladatuk, hogy a központi idegrendszerben tartózkodjanak. Ugyanakkor a tudósnõ felfedezte, hogy a Plexus choroideus mindig arra figyel, hogy az ilyen sejtek lehívásra készenlétben álljanak. A laboratóriumi egerekkel végzett kísérletsorozatai keretében bebizonyította, hogy ezeknek a speciális sejteknek öregedése esetén két kémiai anyag elveszti egyensúlyát. Ezek a kémiai anya-

gok, amelyeket a szakma világában il-4 és ifn-y néven ismernek, felelõsek az agy védelméért, és a gyulladásokat kell meggátolniuk. Ha elvesztik egyensúlyukat, az agy egy anyagot termel, amit CCL11 névvel láttak el, ez felelõs többek között a kognitív képességek csökkenéséért. Ezek a folyamatok, amelyeket Prof. Schwartz a kísérleti egerek agyában megfigyelt, ugyanúgy játszódnak le az emberi agyban is. Így egy további részletet fedezett fel, amely hozzásegít ahhoz, hogy a jövõben az öregedési folyamat egyes tüneteit jobban tudják kezelni, ugyanakkor azt sem téveszthetjük szem elõl, hogy addig még sokévi kutatómunkára van szükség. ZL 

GYÓGYÁSZAT

A datolya óvja a szívet a betegségektõl Januári számunkban már beszámoltunk az «Izraeli datolya diadalmenetérõl». Egy izraeli tanulmány bebizonyította, hogy a datolya fogyasztása megvédi szívünket a betegségektõl. Haifa – A datolyatermesztés Izraelben prosperáló iparág. 2005-ben az ország 180.000 termõ datolyapálmát számlált, ma már háromszor annyit tartanak nyilván. Más országokkal ellentétben, amelyek datolyatermelõknek számítanak, az izraeli fajták a jó és a kitûnõ minõsítésû fajták közé tartoznak, ezért nagy keresletnek örvendenek, fõleg Európában. Ezáltal prosperál és terjeszkedik ez az izraeli mezõgazdasági ág. Nos, ez a fejlõdés most újabb hátszelet kapott egy neves izraeli tudós részérõl, aki annak járt utána, hogy a datolya rendszeres fogyasztásának van-e az egészségre elõnyös hatása. A felelet egyértelmû: A napi datolyafogyasztással megelõzhetõ az érelmeszesedés, az egyik legjelentõsebb tényezõ, amely a szívinfarktusért felelõs. Az érelmeszesedés okozza a vérzsír lerakódását, a trombusok kialakulását és a kötõszöveteket a vérpályákban; ezek vezetnek a különbözõ szívbetegségekhez, mint az Angina pectoris, az infarktus, az agyvérzés vagy a hirtelen szívhalál. Prof. Michael Aviram biokémikus, és a hírneves Technionon,

valamint a Rambam-Kórházban tevékenykedik Haifán. Már 1995-ben hallatott magáról, amikor tudományosan bebizonyította, hogy a vörösbor a koleszterin oxidációt és így az érelmeszesedést meggátolja. Egy idõ óta a datolya tápértékével foglalkozik, amely a világ egyik legrégebben termesztett növénye. Ez az izraeli tudós nemrég közölte, hogy egy mindössze négyhetes rendszeres datolyafogyasztás a vér zsírszintjét lecsökkenti anélkül, hogy közben – a tudósok nagy csodálkozására – a vércukorszint megemelkedne. A datolya nagyon édes gyümölcs, azaz nagy a természetes cukortartalma, ezért is okozta a meglepetést. Az is pozitívum, hogy a datolya gazdag A és B vitaminban. Klinikai teszt­­sorozataihoz, amelyre a tesztszemélyek önkéntesen jelentkeztek, Prof. Aviram az Izraelben termesztett Hallawi datolyafajtát használta fel. A tesztszemélyek leletei, akik egy hónapon át napi 100 gramm datolyát fogyasztottak el, a trigliceridek 15 százalékos visszaesését és a vérben oxidálódott zsír 33 százalékos csökkenését mutatták. A szakemberek informálódhatnak

a pontosabb eredményekrõl online: Journal of Agriculture and Food Chemistry. Prof. Aviram az izraeli tudományos internetoldal, az Israel 21c közönségének elmondta, hogy nemcsak a koleszterinszint mennyisége, hanem minõsége is mérvadó. A minõség romlik, ha a koleszterin oxidálódik, és káros molekulákká alakul. Ez a jelentõs oka annak, amiért ez az izraeli biokémikus már évtizedek óta a természetes antioxidánsok keresésének szentelte idejét. Más élelmiszerek, amelyek éppúgy, mint a datolya, a szív egészségét segítik elõ, a gránátalma, amelynek leve, ha jó minõségû, hatékonyabb a paradicsomnál és a vörösbornál is. AN 


17 GYÓGYÁSZAT

Újfajta oltóanyag a Hepatitis B ellen Izrael olyan oltóanyagot hozott forgalomba, amely hatékonyabb védelmet nyújt a Hepatitis B ellen, mint az eddigi oltások. Rehovot – A Hepatitis B fertõzõ betegség, amely a beoltottak 90 százalékánál akut lefolyású, de krónikus változata is ismert. Világviszonylatban 350 millió krónikus beteget tartanak nyilván, ami azt mutatja, hogy ez a legszélesebb körben elterjedt vírusos betegség. A testnedvek által terjed. Egyes országokban a Hepatitis B elterjedését tekintve valóságos járványról lehet beszélni – noha világszerte arra törekszenek, hogy már születéskor beoltsák a csecsemõt ellene, amint azt a világ egészségügyi hatósága 1992-ben elrendelte. Az elsõ oltóanyag, ami akkor piacra került, nem csekély egészségügyi veszélyt rejtett magában. Ennek az oltóanyagnak második generációját, amely ezeket a kockázatokat a minimálisra redukálta, mind a mai napig világszerte alkalmazzák, azonban ez sem nyújt tökéletes védelmet, mivel a beoltott személyek 10 százalékánál nemkívánatos hatást vált ki. Ezen a ponton jut szerephez az Izraelben kifejlesztett újfajta oltóanyag. A szakmai körök az Izraelben kifejlesztett, Sci-B-Vac névvel ellátott oltóanyagot az oltóanyag harmadik generációjaként emlegetik. A 1992ben kiadott oltószérum a tulajdonképpeni vírus egy változatára épült. Az oltóanyag második generációjának szérumához e vírus legfonto-

sabb proteinjének genetikailag módosított változatát használták fel. A harmadik változatban már a modern biotechnológia is szóhoz jut. A biotechnológiai eljárások lehetõvé teszik a természetes folyamatok szimulálását. Ezáltal az oltóanyagot sokkal hatékonyabbá és biztosabbá lehet tenni, amint azt az izraeli fejlesztõ cég üzletvezetõnõje, Michal Ben-Attar, az izraeli tudományos internetoldalnak, az Israel 21c-nek nyilatkozta. Az újfajta oltóanyagot Izraelben már néhány éve használják. Ugyanakkor olyan országokban is engedélyezték, mint Hongkong, a Fülöp-szigetek, India, Vietnám, Grúzia és Közép-Afrika. Amerikában és az európai országokban, amint a cég közölte, az engedélyezés «a közeljövõben megtörténik». Mivel Izraelben már hosszabb ideje az oltószérum e harmadik generációjával dolgoznak, biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a védelem sokkal hatékonyabb. A SciGen Israel cég a rehovoti Weizmann Intézet neves tudósaival együttmûködve fejlesztette ki ezt az újfajta oltóanyagot. Ez fõleg a vírus három fontos proteinje ellen nyújt védelmet, ami több tényezõre vezethetõ vissza. Az oltóanyag második generációja esetében csak egy proteint vettek figyelembe, amit élesztõsejtekbõl nyertek. A SciGen Israel cég oltóanyaga egy sor hörcsög-

sejtre épül, amely sokkal jobban hasonlít az emberi sejthez. Ezért is, és mivel itt a három legfontosabb vírusproteint veszik figyelembe, sokkal átfogóbb védelmet érnek el általa. Ugyanakkor Ben-Attar hozzáfûzte, hogy a cég oltóanyaga olyan páciensek számára is hatékonyabb, akik a rizikó-csoporthoz tartoznak, közöttük a túlsúlyos és az immunbetegségekben szenvedõk esetében. Még a cukorbetegeknél is, akiknek a második generációjú oltóanyag nem használt, ez az oltóanyag jobb védelmet nyújthat a Hepatitis B ellen. Így ez a cég, amelyet csak 2005-ben alapítottak, és 50 alkalmazottat foglalkoztat, azzal dicsekedhet, hogy nagymértékben hozzájárult a világ egészségének megõrzéséhez. ZL 

GAZDASÁG

Német optikai konszern Izraelben Hogy világviszonylatban továbbra is versenyképes maradjon, a Carl Zeiss német optikai konszern immár Izrael felé tekint. Karmiel – A finommechanikai optikaipar hagyományokban gazdag német vállalata, a Carl Zeiss, melynek kezdetei a 19. század közepére nyúlnak vissza, nemrég bejelentette azt a szándékát, hogy Izraelben kutató- és

fejlesztési központot hoz létre. Ezzel a neves vállalat egy világszerte elterjedt trendhez csatlakozott, amely Izrael újító kedvét arra használja, hogy saját termékeit javítsa, a legmodernebb szinten tartsa, vagy újakat fejlesszen

ki. A nemzetközi konszernek az ilyen beruházásoktól jobb versenyképességet remélnek. A bejelentésre a Carl Zeiss cég kutató- és fejlesztési részlege helyettes vezetõjének, Dr. Markus Webernek,


18 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

A világ úgy ismeri a Zeisst, mint «az optika klasszikus termékeinek», gyártóját, ezek az objektívek, lencsék, szemüvegek.

izraeli látogatásakor került sor. Találkozott vezetõ izraeli hightech-cégek munkatársaival, izraeli tudósokkal, akik a haifai Technion és a rehovoti Weizmann Intézet munkatársai, valamint olyan cégek alapítóival, amelyek nem régóta mûködnek, és az ún. «Start-Up» úttörõ kutatások után érdeklõdnek, amelyek gyakran újfajta termékeket eredményeznek. «Még nincs végérvényesen eldöntve, de én kitartóan támogatom, hogy cégem Izraelben új kutatási és fejlesztési központot hozzon létre. Ebben az országban újító szellem és feltalálókedv uralkodik. Izraeli látogatásomat a Zeiss és Izrael furfangos koponyái közti szorosabb együttmûködés kiindulópontjának

szeretném tekinteni. Izraelben a tudósok a technológia elsõ vonalában kutatnak és fejlesztenek, úgyhogy az együttmûködésnek stratégiai jelentõsége lehet. A Carl Zeiss cég mindig megpróbált a világra kitekintõ konszernpolitikát folytatni.» A világ úgy ismeri a Zeisst, mint «az optika klasszikus termékeinek», gyártóját, ezek az objektívek, lencsék, szemüvegek, de a modern Zeiss-konszern a gyógyászati technikában is tevékenykedik (pl. megoldási rendszerek a szemgyógyászat számára), és további területeken. Ide tartozik az is, hogy a Carl Zeiss üzem a chip gyárak számára gyártó és vizsgáló technikát szállít – olyan terült, amely már jó ideje virul. Éppen ezzel kapcsolatban remél a Carl Zeiss cég Izraelben új

ösztönzést, hogy a piacon megõrizhesse versenyképességét. Ha a Zeiss valóban létrehozza Izraelben ezt a fejlesztési és kutatási központot, akkor ez a második nagy beruházása lenne e hagyományos német vállalatnak Izrael Államban. Öt évvel ezelõtt tett szert a Zeiss egy új alapítású izraeli cégre, név szerint a Pixer Technology-ra, amely az ország északi részében, Karmielban telepedett le, és a chipeknek lézeralapú javítására specializálódott. A cég 30 alkalmazottal továbbra is fennáll, ma azonban már a Zeiss alárendelt üzeme. A Zeiss 60 millió dollárt fektetett ebbe a vásárlásba. Egyedül a múlt évben rendszerei eladásából a cégnek hét millió euró bevétele volt. A Zeiss nagyon elégedett ezzel az eredménnyel, és örül, hogy az üzem nagyobb változtatások nélkül továbbra is fennállhat Izraelben. Dr. Weber visszatekintve ehhez hozzáfûzte, hogy az üzemet akkor nem helyezte át, mert ott magasan képzett szakemberek dolgoztak. Noha kedvezõbb termelõhelyeket is talált volna, mondta, de akkor nem számíthatott volna ilyen képzett munkatársakra. Ez a Carl Zeiss konszernnek különben nagyon fontos, mert mindig is a csúcsminõségre törekedett. ZL 

TÁRSADALOM

Az arab világ a Héber Egyetemen tanul Az internet lehetõvé tette, hogy a Héber Egyetem kurzust kínáljon a világ valamennyi egyetemistájának, azonban senki sem gondolta volna, hogy olyan sok diák iratkozik be az arab országokból. Jeruzsálem – Egyetemisták Libanonból, Iránból, Pakisztánból, Jemenbõl együtt tanulnak a Héber Egyetemen, ez már több mint, amit emberi ésszel fel lehet fogni. Nem, ez nem jövõbeli látomás, ez már a valóság. Ezek és sok más diák a legkülönbözõbb országokból a Coursera-án vesznek részt, egyfajta távegyetemen, amely mindenkinek meg szeretné adni a lehetõséget a tanulásra. A kezdeményezéshez, amely 2011-ben indult, és az izraeli születésû Prof. Daphne Koller az amerikai Stanford Egyetemrõl hívta életre, a világ neves fõiskolái mellett a jeruzsálemi Héber Egyetem is csatlakozott.

Ezt az internetes oktatást általában az akadémiai tanulmányok forradalmasításának tekintik. Itt az egyetemisták az interneten szinte mindent tanulmányozhatnak, a humán- és társadalomtudományoktól a gyógyászaton át biológiát, matematikát, számítástechnikát és közgazdaságtant. A kurzusokat, amelyek ingyenesek, hírneves docensek tartják, akik 6 különbözõ ország több mint 60 fõiskoláján tanítanak, többek között olyan híres akadémiai képzési központokban, mint Princeton, Stanford és a John Hopkins Egyetem. Az online beiratkozók száma megközelíti

a négy milliót, akik angolul, franciául, de spanyolul, olaszul és kínaiul is hallgathatják az elõadásokat, és részt vehetnek az interaktív szemináriumokon. Prof. Daphne Koller, aki a kezdeményesést elindította, számítástechnikai mérnökként él és kutat az Egyesült Államokban, jóllehet az érettségit és a mesterképzést a jeruzsálemi Héber Egyetemen végezte, mivel Izraelben született és ott is nõtt fel. Szabadjon megjegyezni, hogy e hölgy esetében egy «átlagon felüli emberrõl» van szó: 17 évesen érettségizett, a mesterképzést egy évvel késõbb be is


19 fejezte. Kétségkívül briliáns tudósnõ, aki szociális elkötelezettsége alapján egy másik vívmányt is elkönyvelhet. Õ a második izraeli – az újságíró és politikus Yair Lapid mellett – akit ebben az évben szociális tevékenységükért a Time magazin felvett listájára. Így Prof. Koller 2013-ban a világ 100 legbefolyásosabb személyiségei közé tartozik. Természetesen abban is érdekelt volt, hogy azt az egyetemet megnyerje népi egyetemének, amelyen akadémiai pályafutása kezdõdött. És a jeruzsálemi Héber Egyetem valóban csatlakozott ez év tavaszán ehhez a kezdeményezéshez. Prof. Idan Segev a Héber

Egyetem agykutató központjából felajánlott egy kurzust a «Szinapszisok, neuronok és az agy» témában. Erre a kurzusra, amely kilenc héten át alapismereteket nyújt az emberi agy mûködési struktúrájáról, írd és mondd 40.000 hallgató iratkozott fel. Olyan távoli országokból is jelentkeztek, mint Nepál és India, Ausztrália és Amerika. Ezzel számoltak is, mivel a Coursera végül is lehetõvé akarja tenni, hogy a legkülönbözõbb országok hallgatói vegyenek részt a kurzusokon, ami manapság az interneten probléma nélkül megoldható. Azzal azonban nem számoltak, hogy a Coursera által felkínált

kurzusok különösen sok hallgatót vonzanak a muszlim országokból, többek között Marokkóból, Pakisztánból, Libanonból, Szíriából, Szaúd-Arábiából és Iránból. Hirtelen nem tûnnek fontosnak a politikai, vallási, kulturális és nemzetiségi különbségek. «Arra kértük a hallgatókat, akik a kurzusainkra feliratkoztak», magyarázta Orna Koffman, «hogy egy világtérképen tüntessék fel, hol élnek. Hirtelen mindenütt kék pontokat láttunk, még Szaúd-Arábiában és Iránban is. Mindenesetre ez a legcsodálatosabb oldala a globalizációnak, amelyet az internet hozott számunkra.» ZL 

TÁRSADALOM

A holland királyt imával köszöntötték Antiszemita incidensek és a társadalom demográfiai átalakulása Hollandia zsidó közösségében kétségeket ébreszt jövõjüket illetõen. Azonban, mint minden holland, õk is örömmel köszöntötték új királyukat. Amsterdam – Hollandiában ma 30.000 zsidóember él. Ez a közösség változatos történelemre tekinthet vissza. A náci idõkben a holland zsidók nagyon nagy százaléka vesztette életét. Ezzel együtt Hollandia az az európai ország, amely zsidó polgárait a legátfogóbban segítette. Mind a mai napig Hollandia az olyan országok közé tartozik, amelyek lakossága együttérzéssel fordul Izrael felé, jóllehet a zsidó állam létjogosultságának megkérdõjelezése behatolt itt is úgy a politikába, mint a társadalomba. A Hollandiában élõ zsidóknak majdnem a fele Amsterdamban lakik. E közösség többségének askenázi, ill. kelet-európai gyökerei vannak, és különbözõ vallási irányzatokban élnek egymás mellett. A világra nyitott Hollandiában például egyáltalán nem ritka, hogy a nagyobb élelmiszerüzletekben kóser élelem is kapható. A zsidó közösség integrált része a multikulturális holland társadalomnak, amely néhány héttel ezelõtt nagy lelkesedéssel köszöntötte új királyát hivatalba lépése alkalmából. A zsidó közösség ugyancsak elhatározta, hogy Willem-Alexander megkoronázását különleges módon fogja megünnepelni. Az amsterdami

portugál zsinagógában a koronázás elõestéjén narancssárga gyertyákat gyújtottak, hogy ezzel a hagyományos színnel fejezzék ki a holland királyi család iránti elkötelezettségüket. A koronázás napján a zsidó közösség három meghívott tagja vett részt az ünnepélyes ceremónián, köztük a holland fõrabbi, Benjamin Jacobs és Amsterdam rabbija, Arieh Ralbag rabbi. Ezt követõen Jacobs fõrabbi, aki ugyanakkor Európa Rabbinikus Központjának is tagja, hangsúlyozta, hogy õt optimizmussal töltötték el az új király szavai. «Biztos vagyok abban, hogy azokat a szívélyes kapcsolatok, amelyeket a leköszönõ Beatrix királynõ országa zsidó közösségével ápolt, fia, Willem-Alexander király is folytatni fogja. Végül is a király beszéde során nyomatékosan hangsúlyozta, hogy õ és felesége, Maxima, Beatrix királynõ útját akarják követni.» Így a hollandiai zsidók a már évszázadokkal ezelõtt bevezetett hagyományt ezután is követni fogják, és a shabbati istentiszteletüket, mint mindig, külön a holland királyi család egészségéért mondott imával zárják. Csupán néhány bekezdésen kellett változtatni, mivel a Mindenhatónál való közbenjárás már nem csupán a

királynõért, hanem a királyért is történik. Az ima szövegének módosításába belefoglalták a király feleségét és közös gyermekeiket, azonban a hivatalától megváló Beatrix királynõ egészségéért is tovább fognak imádkozni. Ez a régi-új imádság, amelyet ünnepélyes keretek között a koronázás alkalmával átnyújtottak a királynak, minden zsinagógában megtalálható, úgy héber, mint holland nyelven, elegáns nyomtatásban az imádságos könyvhöz csatolva. AN 


20 BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

Isten választott népe Dave Hunt (1926-2013) «Nektek viszont megmondtam, hogy ti fogjátok örökölni földjüket, mert én adom azt nektek örökségül, a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, aki elkülönítettelek a népektõl… Legyetek elõttem szentek, mert én, az ÚR, szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a népektõl, hogy az enyéim legyetek» (3.Móz 20,24.26). Lehetnek mások más véleményen, azonban Isten Szava gyakran és egyértelmûen kijelenti, hogy Izrael az Õ választott népe, és hogy ezt a különleges státuszt soha nem fogja elveszíteni. Izrael egyedülálló rendeltetése, amelyet Isten saját akaratának beteljesedéseként az emberiség számára eltervezett, a bibliai próféciák uralkodó témája. A Messiásról szóló próféciák elválaszthatatlanul kapcsolódnak az Õ népéhez, Izraelhez, mivel a Messiásnak, Aki maga is zsidó volt, Izraelhez és Izrael által kellett az egész világ számára eljönnie. Ebbõl adódik, hogy az Izrael múltjával, jelenével és jövõjével kapcsolatos próféciák helyes megértése alapvetõ

jelentõségû Krisztus elsõ eljövetelének és az Õ megígért visszajövetelének ismeretében. Tehát, akár tetszik, akár nem, a zsidók Isten választott népe. Vajon ez a kiválasztottság azonban nem több nehézséget hozott-e, mint jót? Az Anatevka ismert musikalben Topol sok zsidó kétségbeesett kiáltását visszhangozza: «Nem tudtál volna valaki mást kiválasztani?» Ez a kérés azonban semmit sem változtat a tényeken. Nem hunyhatunk szemet Isten szándékai vagy a Biblia beszámolói elõtt. A szkeptikusok ugyanakkor vonakodnak attól, hogy a meggyõzõ bizonyítékokat hagyják magukért beszélni. Nem akarják elismerni, hogy olyasmi, mint a «kiválasztott nép» egyáltalán létezik. Az ateisták elvetik Isten létezését, Aki ezt a kiválasztást megvalósította. Ennek az elutasításnak ellenére a bibliai kijelentés az emberek figyelmét a zsidók felé fordította. Sok esetben a szkeptikusok gyûlölete üldözte a zsidókat, mintha õk maguk találták volna ki azt a gondolatot, hogy Isten az Õ különleges rokonszenvének tárgyává tette õket.

– 1 rész

Az iszlám követõi szintén erõsen ragaszkodnak ahhoz az állításhoz, hogy Isten nem Izsák, hanem Izmáel utódait választotta ki. A Kurajs-törzs, amelybõl Mohamed származott, eredetét Izmáelre vezette vissza, és így Izmáel atyjára, Ábrahámra. Ezért is állítják, hogy Izrael országa, amely a muszlimok szerint Izmáelnek ígértetett, az arabok tulajdona. Ez az állítás azonban minden alapot nélkülöz. A Biblia mást mond: Izrael országa Izsák utódainak tulajdona. A Koránból a legcsekélyebb utalás is hiányzik Jeruzsálemre, vagy Izrael bármely más részére, és ezzel az iszlám körök mai követelései meg is kapták a kegyelemdöfést. Izrael öt különleges ismertetõjele Lássuk tehát közelebbrõl ezt a «kiválasztott népet», ehhez a legjobb kiindulópont Mózes elsõ könyve. Ott találkozunk egy férfival, név szerint Ábrámmal, akit Isten kiválasztott, és késõbb Ábramámra változtatta nevét. Úgy az arabok (akik Izmáeltõl származnak), mint a zsidók (akik Izsáktól származnak) õt tartják õsatyjuknak. Különben


21 «és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag....»

semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy az arabok Izmáeltõl és így Ábrahámtól származnának. Robert Morey a The Islamic Invasion címû nagyszerû könyvében megjegyzi: «A híres Encyclopedia of Islam (Az iszlám enciklopédiája) kézikönyv nem Ábrahámra vezeti vissza az arabok eredetét.» Ezzel ellentétben helytállóan bizonyítható, hogy a zsidók Ábrahám utódai. Itt kezdõdik a történetük: «Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedrõl, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége» (1.Móz 12,1.3). «Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak» (5.Móz 7,6). Abban a szövetségben, amelyet Isten Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal (Izráel) kötött, öt egyértelmû ismertetõjel van, és ezek jelzik, hogy a zsidók eredete a Föld minden más népétõl különbözik: 1. Az ígéret, hogy a Messiás Izráel által jön el a világra; 2. egy bizonyos ország ígérete, amelyet Izráelnek örök tulajdonul meg kell kapnia; 3. a mózesi Törvény és a hozzátartozó szövetségek, melyek mind annak az ígéretnek részei, amely az Isten és Izráel közötti különleges kapcsolatot fémjelzi; 4. Isten látható jelenléte a nép között és 5. a Messiás uralkodásának ígérete, Aki Dávid trónján ülve Jeruzsálembõl fog uralkodni választott népén és az egész világon. Az idézett vers az 1.Móz 12-bõl az országról szóló ígéretet tartalmazza, amelyet Ábrám és utódai kell majd megkapjanak. E fejezet következõ versei Ábrám engedelmességérõl szólnak, amikor elhagyta Ur városát Kaszdimban, azt az országot, ahol született, és ahol családja sok éven át bálványimádásban élt a Bábel tornya építõinek szétszóratá-

sa után. E torony romjai körül épült fel Babilon városa, az elsõ világbirodalom fõvárosa, Izráel késõbbi fogságának helyszíne, amelynek nagy jelentõsége lesz Krisztus visszajövetele szempontjából. Ábrám hamar megérkezett «Kánaán földjére». Lakosait már akkor a «kánaániták» néven ismerték, ebben az idõben õk birtokolták azt az országot, amelyet Ábrámnak és utódainak Isten akarata szerint kb. 400 év múlva birtokba kellett venniük. Ez az «Ígéret földje» néven vált ismertté, és mindmáig így nevezik. Következzék most néhány, az erre az országra vonatkozó sok isteni ígéretbõl: «Az ÚR megjelent Abrámnak, és ezt mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!… Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre… Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet örökségül … Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják õket négyszáz évig. … Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig» (ezután a terület pontos leírása következik; 1.Móz 12,7; 13,15; 15,7.13.18). Allah a Holdisten neve volt, aki a legjelentõsebb bálványkép által a Kaaba szentélyben Mekkában testet öltött.

Ugyanezt az ígéretet kapta Izsák, Ábrahám fia, mégpedig nem is egyszer. Például így szólt az Úr: «Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat: parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat» (1.Móz 26,3-5). Az országra és a Messiásra vonatkozó kétszeres ígéretet Isten Jákóbnak is megerõsíti, akinek késõbb az Izráel nevet adja: «Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége» (1.Móz 28,13-14). Isten megismerteti Önmagát Amikor a Biblia Istene saját nevét az ígéretekhez köti, legalább tízszer is «Ábrahám Istenének, Izsák


22 IZRAELBÕL 22 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL

HÍREK IZRAELBÕL • 2013/07

Istenének és Jákób Istenének» nevezi Magát (2.Móz 3,15.16; 1.Krón 29,18; Mt 22,32; ApCsel 3,13 stb.). Az égõ csipkebokorban is kinyilatkoztatta Magát Mózesnek. Akkor megemlítette saját Jahwe nevét, aminek a jelentése «VAGYOK, AKI VAGYOK». Õ az Örökkévaló, Aki önmagában létezik, Akitõl azonban az egész teremtett világ függ. Amikor Jézus a feltámadás igazságát bizonyította, arra a tényre hivatkozott, hogy Jahwe «Ábrahám, Izsák és Jákób Istene»: «A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élõké» (Mt 22,3132). Az «Isten» szó nem név, hanem

egy fajfogalom, amelyet minden istenre lehet alkalmazni. Ezért adta tudtunkra Ábrahám, Izsák és Jákób Istene a saját nevét, ami «Jahwe». Ezáltal különböztette meg magát a világvallások isteneitõl. Különbözõ okok alapján Jahwe nem Allah, az iszlám istene. Így például kettõjük lénye teljesen ellentétes. A római katolikus egyház legfelsõbb vezetõsége azonban többek között a 2. vatikáni zsinat határozatában azt nyilatkozta, hogy a muszlimok Istene és a keresztyének Istene egy és ugyanaz. Sõt, evangéliumi keresztyének is megpróbálnak bizonyos toleranciát és ökumenikus tartást képviselni, amikor ugyancsak azt állítják, hogy a muszlimok és a keresztyének ugyanazt az Istent imádják. Azonban semmi sincs távolabb az igazságtól, mint az ilyen próbálkozások az ige értelmezésére! Izrael szerepének mélyebb megértése által ez a tényállás magyarázatot nyer. Allah nem «Ábrahám, Izsák és Jákób Isteneként» neveztetik, mert ezek ellen õ ellenségeskedést esküdött, és utódaik kiirtására törekedett. Az Allah egy tulajdonnév, amely már rég létezett, mielõtt Mohamed az Izraellel és a keresztyénséggel szembenálló iszlám vallást életre keltette. Allah a Holdisten neve volt, aki a legjelentõsebb bálványkép által a Kaaba szentélyben Mekkában testet öltött. Innen ered az is, hogy félhold a muszlimok jelképe. Noha az iszlám elveti a bálványimádás minden formáját, Allah maga mégis, mint pogány istenség, hosszú történetre néz vissza, amely az iszlám elõtti idõkig nyúlik vissza. Õ biztosan nem a Biblia Istene. A pogányok isteneit, amelyeket képekkel ábrázolnak, a Biblia szüntelenül ostorozza. Azokat, akik e képeket imádják, úgyszintén elítélik Jahwe prófétái. Sehol, a legcsekélyebb utalás sem található arra, hogy e pogány istenségek valamelyike Jahwe ábrázolása lenne. Pál is hangsúlyozza, hogy azok, akik a bálványképeket tisztelik, a valóságban a démonokat imádják, amelyek e képek mögött állnak. 

A Holdisten nevébõl ered a félhold, a muszlimok jelképe.

Beth-Shalom, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.: +361 236 08 96 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu, www.ejfelkialtas.hu

In memoriam Wim Malgo Kiadja Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Fõszerkesztõ Nagy Erzsébet Fordította Dálnoki László, Miklós Margit A «Hírek Izraelbõl» megjelenik: német, francia, angol, holland, spanyol, portugál, román és magyar nyelven. Bank Magyar Külkereskedelmi Bank; Budapest V., Szent István tér 15 Számlaszám HUF 10300002-20510628-00003285, EUR 501-0122-2100-4886 Svájc Beth-Shalom, Ringwiesenstrasse 12a 8600 Dübendorf Tel. 0041 (0)44 952 14 17, Fax 0041 (0)44 952 14 19 E-Mail: beth-shalom@mnr.ch Németország Mitternachtsruf Zweig Deutschland e.V., Abt. Beth-Shalom, Kaltenbrunnenstrasse 7, D-79807 Lottstetten Tel.: +49 7745 8001, Fax: +49 7745 20, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Románia Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii, O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad, Telefon: (+40) 257 206050, Fax: (+40) 257 256517 E-mail: smn@inext.ro, Konto: B.C.R. Arad RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001 Izraeli vendégház Beth-Shalom P.O.B. 6208, Hanassi Ave 110, Haifa-Carmel 31060 Israel, Tel.: +9724 837 7481, Fax: +9724 837 2443, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Beth-Shalom izraeli utazás Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.+361 236 08 96, 3399 490 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu Nyomda Éjféli Kiáltás Európa-Nyomda, 1135 Budapest, Palóc u. 2 ISSN száma 0866-0417 Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.

Minden vasárnap 17.00 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit. 1135 Budapest, Palóc u. 2 Telefon: (1) 236-0896

Figyelem!

Missziónk minden nap 9.30-tól 17 óráig fogad telefonhívásokat.

A SZERZÕK NEVEINEK KEZDÕBETÛI: ZL = Zwi Lidar; CM = Conno Malgo; AN = Antje Naujoks

Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára! Jer. 22.29


2013. november 1–10.

Jézus nyomán Izraelben 10 nap

1100 Euro +repjegy

Költségek:

1100,-Euró + repülõ költség

Az 1100.-Euró tartalmazza: a szállás reggeli és vacsorát, minden a programban szereplõ belépõjegyet, helyszinen való klímatizált busz költséget. Valamint az izraeli repülõtéri transzfer költségét. En Gevben az ebédet és a hajó költségét. Nem tartalmazza: Biztosításokat, borravalókat, italfogyasztást és a magyar repülõtéri transzfert. *Változtatás jogát a szervezõk fenntartják.

FONTOS: Az Éjféli Kiáltás Misszió Bibliatanulmányút szervezését a haifai Beth Shalom és Palex izraeli utazási irodával együttmûködve végzi. Úti célunk a Szentföldre: zarándokút és a Biblia helyszínen való jobb megismerése.

Jelentkezni lehet: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2. ; Tel: (1) 33 99 490; www.ejfelikialtas.hu

Hib 2013 07 web