Page 1


28 scoop

JOURNEY TRIP เจอนั่นเจอนี่ทริป

นั่งรถไฟไปลำ�ปางหนา-บินมาสะบายดีหลวงพระบาง เปลี่ยนบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์กันบ้างดีมั้ย? อยากชวนไปนั่งรถไฟชิลล์ๆ เที่ยว นอกเชียงใหม่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลในเมืองเขลางค์ ลำ�ปางนคร จังหวัดที่ใครๆ หลายคนว่ากันว่า เป็นเมืองทางผ่าน แต่เราว่าเมืองเก่ากว่าเชียงใหม่แห่งนี้ มีดีอยู่ตั้งเยอะ ต่อด้วยขึ้นเครื่องบินตรงจากเชียงใหม่สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ใครยังไม่เคยมา หลวงพระบางอาจจะนึกเห็นภาพของวิถีชีวิตง่ายๆ งามๆ ริมน้ำ�โขง แต่!!! ให้ลืมสถานที่สุดฮิต ของนักท่องเที่ยวเอาไว้ก่อน เพราะเราจะพาคุณไปชมหลวงพระบางแบบ Unseen และ Night Life สไตล์หลวงพระบาง

contents: News 08 Place 22 Eat&Drink 26 Scoop 28


editor: Vol.09 No.99 January 2013

สวัสดีปีใหม่ 2556

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง

หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ สุธามาศ ธงซิว

ช่างภาพ อัจฉรี ถาวรประเสริฐ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ประสิทธิ์ คำ�มะโน

บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา

นักเขียนประจำ�ฉบับ ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา นพปฎล พลศิลป์ ระพินทรนาถ บรรณจักร์

ช่างภาพรับเชิญประจำ�ฉบับ ชัยพร โสดาบรรลุ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มช. (กลุ่ม Simply)

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา

ฝ่ายกิจกรรม ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ นิภาพร หัวนะราษฏร์ พาวิน กะวัง นักศึกษาฝึกงาน ภิญญา แสงทอง วิษณุ ซิงห์

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com

www.hipthailand.net


NEWS

Black Unseen by The Blacklist จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ก เลเบิ้ล ส่งซีร่สี ์ ปาร์ต้ รี ะดับเอ็กซ์คลูซฟี Black Unseen BY THE BLACKLIST สุ ด ยอดอาฟเตอร์ปาร์ต้ ีท่ีทุก คน รอคอย พร้อมความสนุ กแบบเอ็กคลูซฟี มาเสิรฟ์ ชาวเชียงใหม่ น�ำโดย บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ ตู่ ภพพร งานนี้ เ ซเลบริต้ ีท งั้ จากเชีย งใหม่ แ ละ กรุ ง เทพตบเท้า เข้า ร่ ว มงานอย่ า งคั บ คั ง่ ณ The Goodview Pub & Restaurant

Nimman Street Music Festival เทศกาลดนตรีดๆี ที่ HIP สร้างสรรขึ้น ร่ ว มกับ นัก ดนตรี เ ชี ย งใหม่ และคลื่น วิท ยุ Nimman Station ในช่ วงต้นเดือนธันวาคม จัดแสดงฝี ไม้ลายมือของศิลปิ นเชียงใหม่หลาย วงกับ 4 เวที กระจายตามพื้นทีน่ ิมมานเหมินท์ ทัง้ ในโครงการจิราวาสา, โครงการ The Ring, ร้านกาแฟ Impresso และ minimal gallery ให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้มาสนุ กกัน รับหน้าหนาว


EXPRESS MAINTENANCE


NEWS

ดีเวียง สันติธรรม บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั การแถลงข่าวเปิ ดตัวโครงการ ‘ดีเวียง สันติธรรม’ คอนโดมิเนียม แห่งใหม่ย่านใจกลางเมือง โดยมีคุณสุริยะ วรรณบุตร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารโครงการและ การตลาด เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ The Chedi Chiang Mai Hotel โดยโครงการดี เวียง สันติธรรมเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งทีส่ องของ บมจ.แสนสิริ ในเชียงใหม่ ตัง้ อยู่ย่านสันติธรรม ถนนหัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เป็ นคอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 2 อาคาร จ�ำนวน 264 ยูนิต มูลค่าการลงทุน 712 ล ้านบาท ออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมล ้านนาและความเป็ นโมเดิรน์ ลอฟต์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่ย่านใจกลางเมืองทีส่ ามารถเดินทางไปยังพื้นทีส่ ำ� คัญได้โดยสะดวก หลังแถลงข่าวกันไปตอนต้นเดือน ปลายเดือน แสนสิริ ยังจัดกิจกรรมให้ผูส้ นใจเปิ ดจองห้อง พร้อมชม ห้องตัวอย่าง ภายใน Sale Gallery บนถนนสุเทพ งานนี้มชี าวเชียงใหม่มารอร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทัง้ ยัง ให้การตอบรับโครงการล่าสุดจาก แสนสิริ อย่างอบอุ่นไม่แพ้โครงการแรก


NEWS

Stay Over Thank You Party ภายหลังปล่อยหนังสัน้ เรื่อง Stay Over ‘เดีย๋ วก็รู ้ อยู่หรือแต่ง’ มินิซรี ยี อ์ ารมณ์ดี ก�ำกับ โดย มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล อ�ำนวย การสร้างโดย หมู่บา้ นนนนนิภา และ หมู่บา้ น กรีนเนอร์ร่วี ลิ ล่า แม่โจ้ ออกมาให้ชมกันในเดือน พฤศจิก ายน และได้รบั การตอบรับ จากผู ช้ ม เป็ นอย่างดี ทางผูส้ ร้างจึงได้จดั งานปาร์ต้ ขี อบคุณ ผูส้ นับสนุนพร้อมทัง้ สือ่ มวลชน ในงานนอกจาก จะมอบรางวัล iPhone5 ให้แก่ผูโ้ ชคดีจากการ ร่ ว มกิจ กรรมในแฟนเพจของหนัง แล ว้ ยัง มี วงอุษาสวาท มาเล่นเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องนี้ให้ฟงั กันสดๆ ด้วย ณ Warm Up Cafe


NEWS

กาดหมัว้ งานศิลป์ สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา งาน ‘กาดหมัว้ งานศิลป์ สืบฮีต สานฮอย สล่าล ้านนา’ จัดโดยกลุม่ ศิลปิ นล ้านนา จากชมรม ส่งเสริมสล่าล ้านนา กับการน�ำผลงานจ�ำนวนกว่า 80 ชิ้น จากการสร้างสรรค์กว่า 40 ศิลปิ น มาจัด แสดงให้ชม โดยวันเปิดได้รับเกียรติจากเจ้าดารารัตน์ ณ ล�ำพูน เป็ นประธานในพิธี โดยจะจัดแสดงให้ ผูส้ นใจเข้าชมถึงวันที่ 15 ก.พ. 56 ณ หอศิลป์ 116

โหล โหล โหล นิ ท รรศการศิ ล ปะฝี มือ ศิ ษ ย์เ ก่ า รุ่ น 12 ของคณะวิจิ ต รศิ ล ป์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ รวมตัวกันจัดนิทรรศการนี้โดยเลือกวัน Lucky Twelves (12/12/12) เป็ นวันเปิ ดงาน จัดแสดง ผลงานศิลปะทัง้ ถาพถ่าย ถาพวาด ประติมากรรม ให้ผูส้ นใจเข้าชมในบรรยากาศอบอุ่น ณ ร�ำ่ เปิ ง กระบอกเสียงสถาน

TIMELESS นิทรรศการ ‘TIMELESS ไม่มจี ดุ เริ่มต้น และไม่มจี ุดสิ้นสุด’ จัดแสดงผลงานของ ปิ ยะ พงศ์ มาตพล ภายใต้แนวความคิดว่าทัง้ อดีต ปัจจุบนั และ อนาคต แท้จริงแล ้วอาจไม่มอี ยู่จริง จัดแสดงให้ชมถึงวันที่ 11 ม.ค. 56 คอศิลปะไป ชมกันได้ ณ โป่ งน้อยคอมมูนนิต้ ี อาร์ต สเปช


บิ๊กซ­ หางดง

หลังสนามบิน

เขาเมือง

ไปเซนทรัลแอรพอรต

คุณภาพ มาตราฐาน บริการ เหนือความคาดหมาย

สนามฟุตซอล ปม FC เช­ยงใหม เว„ลดแกส

ตึก KEY MAN โกลบอลเฮาส เจาแมกวนอิม

ไปหางดง

ตลาดแมเหียะ

ไปหางดง

ถนนวงแหวนรอบกลาง

โชวรูมชั่วคราว


NEWS

Warm Up Live Concert พอขึ้นเดือนใหม่ปบุ๊ Warm Up Cafe ก็ เอาใจบรรดาสาวกปั ๊บ ด้วยมินิคอนเสิรต์ จากวง 25 Hours วัยรุ่นวัยมันต่างเข้ามาจอยกันจนพื้นที่ ด้านหน้าเวทีท่ีว่าใหญ่ แลว้ คับแคบลงไปถนัดตา และงานนี้ พวกเขามาพร้อ มเพลงฮิ ต ที่ จ ะมา สร้า งสี ส นั ให้แ ฟนๆ ชาวเชี ย งใหม่ ไ ด้แ ฮปปี้ กันเช่นเคย ปลายเดือนก็มาสนุ กกันต่ อกับคอนเสิรต์ จาก 2 หนุ่ ม ขวัญ ใจชาวอิ น ดี้ วิน และ สิ ง ห์ แห่ ง Sqweez Animal พวกเขาห่ างจากการ มาโชว์ค อนเสิ ร ์ ต ที่ เ ชี ย งใหม่ ไ ปพอสมควร กลับ มาเจอกั น คราวนี้ เลยจัด เต็ ม ทั้ง เพลง และความสนุ ก แต่ ที่ เ รี ย กเสี ย งกรี ๊ ด คื อ มีเซอร์ไพร์สจาก คิว วงฟลัวร์ ทีข่ ้นึ มาแจมแบบ ไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้า

ครบรอบ 3 ปี Kabuki Grill Kabuki Grill & Sutato Sushi Bar เพิ่งจัดปาร์ต้ ีครบรอบ 3 ขวบไปหมาดๆ งานนี้ นอกจากจะเชิญแขกผู ม้ เี กียริและสื่อมวลชนไป ร่ ว มสนุ ก กัน อย่ า งคับ คัง่ แล ว้ ยัง จัด เมนู อ ร่ อ ย พร้อ มดนตรีเ พราะๆ จากวง Muse & the Gang (HalfBand) มาเสิรฟ์ ความสุขให้ผูร้ ่วมงาน ได้อม่ิ แบบอบอุ่นกันตลอดคืน


Hawaii Festival สถานทูตอเมริกาประจ�ำประเทศไทย ร่วม กับบ้านอูคูเลเล่ และโคอโลฮ่ าอูคูเลเล่ จัดงาน Hawaii Fest เชียงใหม่ เพือ่ เฉลิมฉลองความ สัมพันธ์ 180 ปี ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยจัดแสดงดนตรีอคู ูเลเล่จาก Daniel Ho ศิลปิ น รางวัลแกรมมี,่ ชา ฮาร์โมนิกา้ ซันไรซ์ รวมทัง้ การ แสดงจากทีมนักร้องนักเต้นฮูลา่ และผูท้ ำ� อูคูเลเล่ จากฮาวายมาร่วมงาน ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

NEW STREET TRIPLE R เปิดร้าน Y Lover เปิ ด ตัว ร้า น Y Lover จุด นัด พบแห่ ง ใหม่ ข องคอไวน์ ในโครงการจิ ร าวาสา ซอย 13 นิ ม มานเหมิ น ท์ โดยในวัด งานได้ร ับ เกี ย รติ จ ากคุ ณ ทัศ นัย บู ร ณุ ป กรณ์ นายก เทศมนตรี น ครเชี ย งใหม่ และคุ ณ เฉลิม ศัก ดิ์ สุรนันท์ มาร่วมยินดีดว้ ย นอกเหนือไปจากแขก เหรือ่ เพือ่ นฝูงทีม่ าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่


NEWS

The Chiang Mai Sparkle เมือ่ ชาวม้อดสุดเนี้ยบ และแก๊งค์รอ็ คเกอร์ สุดเข้ม พร้อมรถสองลอ้ คู่ ใจมาประจันหน้ากัน ที่รา้ นวินเทจบาร์ กลายเป็ นการเผชิญหน้าแห่ง ต�ำ นาน ณ เชีย งใหม่ งานนี้ ช าวม้อ ดและชาว ร็อคไม่มพี ลาดขีท่ งั้ สกูต๊ เตอร์และรถไทรอัมพ์มา ร่วมงานกันอย่างคับคังตั ่ ง้ แต่ชว่ งหัวค�ำ ่ งานนี้เรียกว่า ไม่มใี ครยอมใคร จัดเต็มกันมาทุกคนทัง้ เสื้อผ้า หน้าผม ตกดึกก็เริ่มสามัคคีโยกหน้าเวทีไปกับ เสียงเพลงสนุกจาก Trix ‘O’ Treat วงร็อคอะบิลลี่ หนึ่งเดียวของเมืองไทย งานนี้สนุ กมากจนได้ยนิ เสียงหลายคนเรียกร้องว่าให้จดั อีกเร็วๆ

ร้านฮอมครบรอบ 5 ปี เดินทางมาครบ 5 ปี แล ้วกับร้านนัง่ ดืม่ เล็กๆ แต่อบอุ่นมากอย่างร้านฮอม เจเจมาร์เก็ต งานนี้ นอกจากจะมีลูกค้าขาประจ�ำมาร่ วมแสดงความ ยินดีดว้ ยการดืม่ อย่างแน่นร้านแล ้ว ยังมีเพือ่ นฝูง และนักดนตรีหลายคนสมัครใจมาร่ วมกันเล่น ดนตรีให้ด้วยใจล ้วนๆ อาทิ ชา, กานต์ และ ไข่เจียว จาก ฮาร์โมนิกา้ ซันไรส์, วงชบา และบอย Imagine


คาราวานแชมป์เหนือชั้น กับโตโยต้า บริ ษ ทั โตโยต้า เชี ย งใหม่ จ�ำ กัด ร่ ว ม กับ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จัดคาราวานแชมป์ เหนือชัน้ กับไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้าพร้อม กิจกรรมความบันเทิงให้ชาวอ�ำเภอจอมทองได้ สนุกกันเต็มที่ ณ ลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ม่วนๆ สกู๊ตเตอร์ ปาร์ตี้ ปาร์ต้ ีสุดม่วน รวมพลคนรักสกู๊ตเตอร์ ทัง้ Vespa และ Lambretta งานนี้ได้รบั ความ สนใจจากชาวสกูต๊ เตอร์ทงั้ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และ รุ่นใหญ่ขร่ี ถมาร่วทงานอย่างคับคัง่ ภายในงานมี ทัง้ กิจกรรมประกวดความสวยงามของรถ และมีดี เจมาเปิ ดเพลงมันๆ สร้างบรรยากาศสังสรรค์ของ พลพรรครักสกูต๊ เตอร์ให้มว่ นๆ สมชือ่ งาน ณ ลาน b1 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว


NEWS

เซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง พร้อมให้บริการ บริษ ทั เซ็น ทรัล พัฒ นา จ�ำ กัด เปิ ด ตัว ศู นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง อย่ างเป็ น ทางการ ซึ่งเป็ นศู นย์การค้าแห่งล่าสุ ดในเครือ เซ็นทรัล อีกทัง้ ยังเปิ ดตัวโรงภาพยนตร์ในเครือ ของ SF Cinema เป็ นแห่งแรกในภาคเหนือด้วย ในวันเปิ ดนอกจากจะมีของขวัญพิเศษแก่ ลูกค้า เพื่อ ฉลองเปิ ด สาขาใหม่ แ ล ว้ ยัง สร้า งสีส นั ให้ วันเปิ ดตัวคึกคักไปกับทัพนักแสดงดัง อาทิ บอย ปกรณ์, ใหม่ ดาวิกา และนางแบบนายแบบชื่อดัง มาเดินแฟชัน่ โชว์ให้ชาวล�ำปางได้ชมกัน

ปาร์ตี้ย้อนยุค ครบ 2 ปี Rush Bar 2 ขวบแล ้วจ้า ส�ำหรับ Rush Bar ภายใน โครงการ The Area ซอย 9 นิมมานเหมินท์ จึ ง ถื อ โอกาสจัด งานเฉลิ ม ฉลองขึ้ น ในสไตล์ ย้อนยุค งานนี้ผูร้ ่วมงานเลยพร้อมใจกันหาเสื้อผ้า ย้อ นยุ ค สีส นั สดใสใส่ ม าร่ ว มงานกัน อย่ า งสนุ ก นอกจากจะเน้นตกแต่งบรรยากาศให้คล ้ายไปเทีย่ ว งานวัดสมัยก่ อนแลว้ ยังจัดกิจกรรมชวนนึกถึง วัยเยาว์อย่าง ‘สาวน้อยตกน�ำ้ ’ มาให้ผูร้ ่วมงานได้ ทดสอบความแม่นด้วย


รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ‘รักในหลวง’ ครั้งที่ 2 อ.รุ่ ง ศัก ดิ์ ดอกบัว จัด นิ ท รรศการชุด ‘รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ “รักในหลวง” (ครัง้ ที่2): Thailand The Land of Smiles’ โดยน�ำ พระบรมสาทิ ส ลัก ษณ์ ข องพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จากฝี มอื การถ่ายทอดของ อ.รุ่ ง ศัก ดิ์ เอง มาจัด แสดงให้ผู ส้ นใจชมกัน ณ Gallery Seescape ซอย 17 นิมมานเหมินท์

www.nimman-soi9.com

อิอิ คริคริ ชิ๊มิ๊ จิบิจิส ครุครุ จูบุจูบุ จุงเบย ด้วยได้เมอะอ่ะเคอะ นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้ชมงาน NAP แล ว้ คอศิ ล ปะยัง ได้คึก คัก ไปกับงานแสดงของ เหล่ า ศิ ล ปิ น รุ่ น ใหม่ ก ว่ า 20 คนที่ร วมตัว กัน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบ Conceptual Art ถ่ายทอดออกมาอย่างน่ ารักน่ าหยิก โดยวันเปิ ด มีดนตรีจากวง โยโย่ รีแขบ มาบรรเลงให้ฟงั ใน สวนด้านหลังของร้านชัน้ 1 คาเฟ่ แอนด์ เบด ซอย 1 นิมมานเหมินท์


PLACE

WARMUP CAFE CHIANGMAI Let’s Dance Dude!!! ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ Facebook: Warmupcafe Chaing Mai เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชัยพร

มาเชียงใหม่ไปไหนดี...

หลายคนคงโดนค�ำถามนี้บ่อยๆ จากเพื่อนฝูงที่ขึ้นมาเยี่ยม “จะเอาแบบไหน...?” หลายคนคงถามกลับ “อยากไปวอร์มฯ” นั่นไง...แล้วจะถามท�ำไมฟ่ะ ในเมื่อยูก็ร้องจะไปอยู่แล้วนี่!!! ถ้าอยากไปก็ไปกันเลยจ๊ะ เขาเปิดทุกวัน แถมยังมันทุกคืนด้วยนะตัวเธอ... “เอ๊า…ไปด้วยกันสิ!” เพื่อนชวนแกมบังคับ “เออ…ก็ไปซะทีสิ” ใจจริงก็รอค�ำนี้อยู่!!! อิอิ… มาเชียงใหม่ตอ้ งไปวอร์มฯ จะวอร์มก่อนท�ำไม ให้เสียเวลา ไม่ได้เล่นกีฬาซะหน่อย อ๊ะ! เล่นมุขเบาๆ ก่อนไปเคล ้าแสงสี ย่านนิมมานเหมินท์น้วี ยั รุน่ เขาเล่นกัน และถ้าจะให้ครบสูตรเด็กแนวต้องไปทีน่ ่ี ก็ไม่รูม้ อี ะไรดี แต่เห็นไปกันทุกวัน ฝนตกฟ้ าร้องจะร้อนหรือหนาว ก็ไม่เกี่ยง ความสนุ กสุดมันเกิดได้ทุกวันที่วอร์มอัพ

และความมัน แบบแน่ น หนึ บ ไม่ ย อมออกนี่ ล่ ะ มัง้ ทีด่ งึ ดูดให้ใครต่อใครต้องไปวอร์มฯ กันสักวันสองวัน หรือจะหลายวันก็ไม่มใี ครเขาว่า แต่ควรรีบอาบน�ำ้ แต่งตัว แล ้วบึง่ ไปกันแต่หวั วัน โดยเฉพาะศุกร์เสาร์ เดีย๋ วไม่มโี ต๊ะนัง่ อัน นี้ ก็ ช่ ว ยเหลือ ไม่ไ ด้ล ะนะ เพราะร้า นเขาฮอต!! หรือไม่เกีย่ งนังโต๊ ่ ะจะนังบาร์ ่ หรือยืนแดนซ์กต็ ามแต่สะดวก

หากคุณไม่เมือ่ ย!!! ยิง่ ตอนนี้รา้ นเขาเพิง่ ปรับปรุงใหม่ เพิม่ เคาเตอร์ บาร์ดา้ นหน้า (ทีน่ ่ีเรียกกันว่าบาร์หมี) ไซส์เบิ้มรองรับ นักเที่ยวให้ชิลล์รบั ลมเย็นๆ พร้อมด้วยเก้าอี้ทรงสู ง นัง่ กินลมชมสาวมองหนุ่มกันสบายๆ ไม่เบียด บริการ เครื่องดื่มตามใจคุณแบบรวดเร็วทันใจ สัง่ ปุ๊ บได้ป ั ๊บ


จ่ า ยตัง ค์เ ดีย๋ วนัน้ เลย ไม่ต อ้ งรอนาน น้อ งๆ เขาคอยบริก ารกัน อย่ า ง ขะมักเขม้น ขอให้บอกกกก ไม่อยากนัง่ เคาเตอร์ จะกินข้าวก็ขยับเข้าไปอีกหน่อย โซนด้านหน้าเวที ที่ขยับขยายให้กว้างขวางกว่าเดิม เพราะลงทุนถมบ่อปลาคาร์ฟด้านหน้า เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนของโต๊ะให้เยอะขึ้น มุงหลังคากันน�ำ้ ค้างและฝน นัง่ ชิลล์กว่าเดิม มีทงั้ โซฟานุ่มๆ และโต๊ะเก้าอี้นงั ่ สบายเหมาะแก่การเอนหลังฟังเพลงกินข้าว หรือสังสรรค์เฮฮาประสาเพื่อนฝูง ส่วนใครที่ยงั ชอบแบบโอเพ่นไร้หลังคา มาบดบังทัศนียภาพของท้องฟ้ าเบื้องบน ร้านเขาก็ยงั คงบรรยากาศแบบนี้ เอาไว้ให้เสพอยู่ นัง่ โซนนี้ทกุ โต๊ะเห็นเวทีหมด ใครเคยมาเมือ่ หลายเดือนก่อน น่ าจะเห็นความเปลีย่ นแปลงได้ชดั ทัง้ เวทีเล่นสดที่ยา้ ยมาอยู่ทางด้านขวา (หากเดินเข้าร้าน) เพิม่ ความสนุ กให้คนชอบแดนซ์ได้มที ่ที างวาดลวดลาย หน้าเวทีทก่ี ว้างขึน้ จะกระโดดโลดเต้นออกสเต็ปกระจุยแค่ไหนก็เอาเลยจ๊ะ เต็มที่ มาเรื่องดนตรีทางโซนด้านหน้ากันบ้าง จัดเต็มจัดหนักกับวงดนตรีสด ทุกค�ำ่ คืน สลับกับเพลงฟังสบายจากดีเจที่ยกบูธมาไว้หน้าเวทีให้เห็นดีเจ ตัวเป็ นๆ กันเลย อยากฟังเพลงอะไรนอกเหนือจากลิสท์ทเ่ี ปิ ดก็ลองเจรจา กับพีด่ เี จเขาดู แต่เราว่าทีเ่ ขาเปิ ดก็โออยูแ่ ล ้วล่ะ เป็ นเพลงสากลทีใ่ ห้บรรยากาศ คึกคักแต่ ไม่ต้ ืดมากพอฟังสนุ ก จบจากดีเจช่ วงหัวค�ำ ่ ดึกขึ้นมาหน่ อย

ราวๆ สีท่ มุ่ กว่าจะเป็ นเวลาของดนตรีสด มีหลายวงเวียน กันมาเล่นเพลงสากลร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่น ยิงยาวไปถึง ราวๆ เทีย่ งคืน นอกจากวันไหนมีโชว์พเิ ศษจากศิลปิ น นักร้องชื่อดังของไทยที่แวะมาแสดงดนตรีสดให้ชาว เชียงใหม่ได้สนุกกันทุกเดือน ไม่ใช่แค่อาหารอร่อย และดนตรีดี เครื่องดื่ม ก็เลิศค่ะ ปกติทว่ี อร์มอัพ คาเฟ่ ก็มเี ครื่องดืม่ ให้เลือก หลากหลายชนิดอยู่แลว้ ล่ะ แต่เขาเพิ่งเพิ่มเมนู ใหม่ น่าลองมาให้ดม่ื เป็ น Signature ของร้านสร้างสรรค์ โดย Absolut กันเลยเชียว ขออนุญาตยกมาแนะน�ำ แค่ ส องอย่ า ง (บอกหมดเดี๋ย วไม่ ต่ื น เต้น !!) คื อ Warm Up CNX ค็อกเทลสีสวยน่าดืม่ นี้เกิดจากการ แมทช์ของรสชาติหวานอมเปรี้ยวของส่วนผสมหลายชนิด แต่ทเ่ี ด็ดสุดคือเขาใส่สตรอเบอร์ร่ที งั้ ลูกบดผสมลงไป เวลาดื่มจะได้เคี้ยวเนื้อสตรอเบอร์ร่ฉี �ำ่ ๆ ตามไปด้วย ส่วนอีกเมนู ทค่ี วรลอง คือ Warm Up House Punch อันนี้ก็น่าโดน เป็ นพัน้ ซ์รสชาติพเิ ศษที่บาร์เทนเดอร์ คิดค้นมาส�ำหรับวอร์มอัพโดยเฉพาะ แถมยังมีให้เลือกดืม่ หลายไซส์ อยากแค่มนึ ๆ ก็สงไซส์ ั ่ S ชือ่ เก๋ไก๋วา่ ‘มอ่ นแจ่ม’ ถ้ายังไม่หน�ำใจให้สังไซส์ ่ M ชือ่ ‘ดอยสะเก็ด’ ขนาดใหญ่ ขึ้นตามชื่อเลยล่ะ ส่วนไซส์สุดท้ายเห็นแลว้ ต้องร้อง ว้าววววว... เพราะไซส์ L นี้มชี อ่ื ว่า ‘อนิ ทนนท์’ แค่ชอ่ื ก็ คงจะรูว้ ่ามันใหญ่มากกก!!! เสิรฟ์ มาในถังแก้วขนาด ห้าลิตร ดืม่ หมดนี่ไม่เมาขอกราบ!!!


DID YOU KNOW ถ้าไม่ใช่ผูห้ ญิง หรือเคยแอบเข้าไปดูมา คุณอาจจะไม่รูว้ า่ ห้องน�ำ้ หญิงในวอร์มอัพมีทงั้ ห้อ งโถเดี่ย ว, โถคู่ และโถยืน ให้บ ริก าร!!! จะสาวแท้ สาวเทย สาวทอม ก็สบายใจในการ ใช้ห อ้ งน�ำ้ จ้า แต่ อีก เรื่ อ งที่จ ะไม่ บ อกไม่ ไ ด้ คือหากอยากอาเจียนจนทนไม่ไหวให้รีบพุ่ง เข้าห้องน�ำ ้ เขามีโถอ้วกจัดให้เฉพาะ มิฉะนัน้ จะโดนกองละ 400 บาทเน่อ

อวดด้า นนอกแล ว้ ก็ ข อต้อ นรับ สู่ ค วามสนุ ก โซนด้านใน ที่มที งั้ โต๊ะนัง่ แบบสบายๆ เป็ นส่วนตัว ส�ำหรับใครทีไ่ ม่อยากอยู่บรรยากาศแดนซ์เบียดเสียด แต่ก็ยงั อยากเข้าไปมันกับเพลงและดนตรีสดด้านใน ให้เ ลือ กนัง่ ตรงนี้ ล่ ะ เหมาะสุ ด จะกิ น ข้า วก็ ส ะดวก จะเข้าห้องน�ำ้ ก็งา่ ย อยู่ตรงกลางระหว่างด้านนอกกับ ด้านใน เดินไปตรงไหนก็ใกล ้หมด

DID YOU KNOW

วอร์มอัพเปิ ดบริการ มาแล ้ว 13 ปี ทีต่ งั้ ปัจจุบนั บนถนนนิมมานเหมินท์ คือ วอร์มอัพ 4 ย้ายมาจากหน้า วัด เกตการามที่ เ รี ย กว่ า วอร์มอัพ 3 ส่วนวอร์มอัพ 2 อยู่ ส ะพานนครพิง ค์ และ วอร์มอัพแรกอยู่แถววัดท่า สะต๋อย ใกลๆ้ กับร้านจีจ้ ี ด้ว ยเงิน ลงทุน เพีย งคนละ 5,000 บาทของหุ น้ ส่ ว น 5 คนพวกเขาเลยได้ฉายามา ในภายหลังว่า 5 อภินหิ าร!!!

จะเล่ า เยอะก็ ดู เ หมือ นเอามะพร้า วห้า วไป ขายสวนนะ แต่ หลายคนที่ไม่เคยไปหรือว่าไปแลว้ แต่ยงั นัง่ ไม่ครบทุกโซน อาจจะอยากรู ว้ ่าด้านในก็มี ดนตรีและดีเจเหมือนด้านนอก แล ้วสองโซนนี้ต่างกัน อย่างไร ขอบอกว่าต่างกันในสไตล์ของดนตรีท่เี ปิ ด และเล่น ด้านในจะเน้นเพลงไทยฮอตฮิตอยู่ในกระแส ส�ำหรับดนตรีสด ส่วนดีเจก็ต้ ืดกันให้มนั ไปเลยจ๊ะ แถมยังบิวท์ให้ได้อารมณ์ข้ นึ ด้วยแสงสีจากเลเซอร์ ยิงกันให้พรึ่บช่วงดีเจเล่นเพลง ส่วนตอนวงดนตรีข้นึ ก็มไี ลท์ต้ งิ ค์สาดเบาๆ พอให้เห็นว่าอะไรเป็ นอะไร เน้น สร้างบรรยากาศให้ค�ำ่ คืนของคุณในวอร์มอัพสนุกสุดเหวีย่ ง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แม้ดา้ นในจะเปิ ดให้สนุก กันอย่างเต็มที่ แต่สำ� หรับบางคนที่รูส้ กึ ว่าค�ำ่ คืนนี้ยงั อีกยาวไกล ในคืนวันพฤหัสบดีถงึ คืนวันอาทิตย์ หาก คุณยังอารมณ์คา้ ง ให้ตรงมาต่อกันใน Lounge by Warm Up คลับดีเจอยูท่ างด้านซ้ายมือถ้าเดินเข้าประตู เปิ ดไม่ทุกวันแต่วนั ไหนเปิ ดสนุกแน่นอนคอนเฟิ รม์ !!! คลับดีเจแห่งนี้เอาใจคนชอบเพลงแดนซ์ มีทงั้ House, Electro, Break Beat, Drum&Bass คัดสรรค์โดย ดีเจคุณภาพทัง้ คนไทยและต่ างชาติ วันดีคืนดียงั มี ดีเจรับเชิญจากเมืองนอกมาเซอร์ไพร์สกันอยู่เนืองๆ ทัง้ ยังเป็ นพื้นทีแ่ สดงงานศิลปะให้คนมีของน�ำงานมาโชว์ ใครรูส้ กึ ว่าสนุกยังไม่สุด ขอเชิญใน Lounge เลยจ๊ะ


และเช่ นเคย เมื่ อ เวลาเดิ น ทางมาถึ ง เดือนมกราคมของทุกปีจะพบกับงาน Jive Garden ปี น้ จี ดั ต่อเนื่องมาเป็ นครัง้ ทีเ่ จ็ดแล ้ว ใครไม่เคยไปหรือ พลาดในปี ก่อนๆ ขอบอกว่าปี น้ ไี ม่ควรพลาดอย่างแรง เพราะเขาขนศิ ล ปิ น ฮอตมาให้ส นุ ก กัน เต็ ม อิ่ ม กับ 3 Stage ในบรรยากาศสนุ กท่ามกลางขุนเขา และ อากาศหนาวของอ�ำเภอปาย ณ บุระล�ำปาย รีสอร์ท เช่นเคย เวทีแรก Warm Up Stage พบกับ Gancore Boyz, 3 Baht 50, Stamp, MC Vandal One feat. DJ. Nangnoi, Del Ritmo, DJ. A.Y.E เวที Lounge Stage จัดเต็มกับดีเจชื่อ ดังประจ�ำ Lounge Warm Up อาทิ Andy Will,

Pope, DJ. Jobb, Dead Face, Shaky & Scoobydoo พร้อมด้วยดีเจรุ่นใหญ่จากกรุงเทพ DJ. Seed และ DJ SunZone และเวที Warm Up on the Rock กับวงดนตรีรอ็ คขวัญใจคุณ อาทิ Greasy Cafe, The Rooster, Polycat, Harmonica Sunrise, Chiang Mai Ca ความสนุ กของ Jive Garden #7

จะเกิดขึ้นในค�ำ่ คืนวันที่ 19 มกราคม 2556 บัตรราคา 300 บาท มันยัน พระอาทิตย์โผล่

งานนี้ไม่ได้เมาม่วนอย่างเดียวนะ ยังชวนคุณ ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมด้วย อาทิ ร่วมปลูกป่ าน�ำทีมโดย กลุ่มเวสป้ านิยมพานิช, ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ แพทย์แก่โรงพยาบาลปาย และเวิรค์ ช็อป สร้างสรรค์ ศิลปะ และเยาวชน โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ***

ค�ำเตือน: อย่าลืมจองที่พกั แต่หากอยากได้บรรยากาศ เต้นท์ริมน�้ ำปายมีให้เช่านะ แต่ขอบอกว่าหนาวมากกกก หากไม่ ได้พกใครมากอด และไม่ อยากหาเอาข้างหน้า ให้เตรียมเสื้อหนาๆ มาให้พร้อมมมม!!!


EAT&DRINK

Flowery Home

อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ Info: ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต เชียงใหม่ เปิ ด 10.00 – 19.00 น. โทร. 0-5324-7212 Facebook : theflowery.home เริ่มต้นบรรยากาศยามเช้าๆ กับอากาศหนาวเย็น สบาย นัง่ จิบชาฟลาเวอร์ซเี คร็ท อุ่นๆ สักแก้ว ถ้าใครที่ ชื่นชอบการดืม่ ชาถ้าไปร้านนี้ลองสัง่ ดู เพราะเป็ นชาพิเศษ ของทางร้าน มีส่วนผสมของ ชาเขียว ชาด�ำ และกลิน่ ของ ดอกไม้ พอดื่มผ่านล�ำคอ กลิ่นหอมของดอกไม้ก็หอม ขึ้นจมูกทันที สดชื่นไม่นอ้ ยส�ำหรับการเริ่มต้นวันใหม่และ ช่างเข้ากันดีกบั ร้านทีม่ ดี อกไม้นานาพันธุร์ ายล ้อมทัวทั ่ ง้ ร้าน ร้านนี้ตกแต่งด้วยสีพาสเทลในโทนสีฟ้าขาว น่ารักแบบวินเทจ มีมมุ ส่วนตัวเอาไว้ไปนัง่ แบบสองต่อสองให้ด้วย บรรยากาศ เหมือนอยูใ่ นสวนดอกไม้ยังไงยังงัน้ (น่ารักอ่ะ) มาดูในเรือ่ ง ของอาหารกันบ้าง ทีน่ ่มี ที งั้ อาหารคาวและหวาน แต่วนั นี้เรา ขอแนะน�ำของหวานแลว้ กันนะคะ เอาใจคนชอบชีสเค้ก มาร้านนี้ไม่มผี ดิ หวังค่ะ อย่างกีวค่ี ูลชีส ชีสเค้กก้อนบิก๊ เบิ้ม ตกแต่งหน้าด้วยกีวส่ี ด ฉ�ำ่ ด้วยรสเปรี้ยวอมหวาน เข้ากันดี กับชีสเค้กเนื้อเนียนนุ่ม ต่อด้วยเชอร์ร่มี าร์เบิ้ลชีส ส�ำหรับ คนทีช่ อบทานเชอร์ร่ี รับรองว่าโดนอีกเหมือนกัน มาร์เบิ้ล ชีสเค้กเนื้อแน่น รสชาติหวานมันก�ำลังดี เอ๊ะๆ อย่างมัวแต่ นัง่ จินตนาการภาพตามเลยค่ะ ไปพิสูจน์ทร่ี า้ นเลยกันดีกว่า นอกจากนี้ เ ขายัง รับ จัด ดอกไม้นอกสถานที่ดว้ ยนะคะ สังช่่ อเล็กๆ เป็ นของขวัญปี ใหม่ให้คนรูใ้ จก็น่ารักดีนะ

Monkey Chef

พิชซ่าโฮมเมด สักชิ้นมั้ยคะ? Info: ซอยแจ่มฟ้ าพลาซ่า หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ด 11.00 – 14.30 น. และ 17.00 – 22.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ โทร. 08-0505-1132 Facebook : monkeyskitchen ต่อกันด้วยมื้อหนักในช่วงกลางวันเลยแล ้วกัน อาหารอิตาเลียน สไตล์โฮมเมด ร้านนี้เขาเปิ ดสองเวลา ช่วงเย็นลูกค้าจะเยอะหน่อย ถ้าใครกลัวไปแล ้วจะไม่มที น่ี งั ่ เพราะ ร้านเขาเล็ก ก็โทรจองกันก่อนได้ หรือจะสังเมนู ่ อาหารไว้เลยก็ยงั ได้นะ ไปถึงปุ๊ บจะได้ ไม่ตอ้ งรอนาน รับประทานได้เลย ร้านจัดตกแต่งได้อย่างน่ารัก มีตกุ๊ ตาลิงน้อยตัวเล็ก ตัวใหญ่นบั ร้อยประดับอยู่เต็มร้าน พื้นร้านก็ถกู ปูดว้ ยหญ้าเทียม ให้ความรูส้ กึ เหมือน หลงเข้าไปอยู่ ในเมืองของลิงน้อย ตามมาดู อาหารกันดีกว่าถ้ามาที่น่ีจะสัง่ อะไรดี เชฟร้านนี้เขามีรางวัลการันตีรสมือด้วย เลยต้องของทดลองเมนู แนะน�ำซะหน่ อย ‘พิซซ่า 30,000’ พิซซ่าต้มย�ำกุง้ แป้ งสมุนไพร แป้ งบาง ส่วนเรื่องรสชาติ ไม่ตอ้ งห่วง เพราะเขาได้รบั รางวัล รองชนะเลิศจาก Global Pizza Challenge 2011 แล ้วก็ยงั มี ‘Tiger No Tears’ (เสือยิ้มกว้าง) ทานแล ้วยิ้มกว้างเหมือนเสือ เพราะความอร่อยของ เนื้อวัวส่วนสะโพก ย่างสุกก�ำลังดี เสิรฟ์ คู่กบั พริกหวานย่าง ราดด้วยน�ำ้ ซอสสุดจีด๊ ครบรส เผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวานและมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยสด รวมอยู่ดว้ ย นอกจากนี้ยงั มีเมนู อน่ื ๆ ให้เลือกอีกหลากหลาย ต้องลองไปดูกนั เองจะดีกว่านะคะ :26


เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ชัยพร

Penquin Ghetto

หอมกรุ่นกาแฟ ในสไตล์ที่เป็นคุณ Info: หมูบ่ า้ นเพนเกวิน ถนนเลียบคลองชลประทาน (ติดร้าน Fine Thanks) เปิ ด 10.00 – 20.00 น โทร. 08-9183-3224 Facebook: PenguinGhetto ยามเย็นแบบนี้หาทีพ่ กั คัน่ เวลารถติดไว้หรือยัง ถ้ายังขอแนะน�ำจุดหลบมุม หนีความวุน่ วายกับร้าน Penquin Ghetto ก่อนทีจ่ ะเข้าไปลิ้มลองรสชาติของเครือ่ งดืม่ ดู ความโดดเด่นของร้านเสียก่ อน ด้วยความที่เจ้าของร้านเป็ นสถาปนิก เขาเลย ออกแบบร้านได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว โครงสร้างหลักเป็ นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แบบเอียง เหมือนจะลม้ แต่ไม่ลม้ ค่ะ ใช้สขี าวตกแต่งร้านให้ดูเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น เป็ นอีกร้านทีม่ สี ไตล์เป็ นของตัวเองจริงๆ ส่วนเรื่องเครื่องดื่มก็มใี ห้เลือกสัง่ ตามใจ ชอบทัง้ ร้อนและเย็น จะโกโก้เย็น หรือจะกาแฟก็อร่อยชื่นใจ ทีน่ ่ียงั มีเค้กของร้าน Baking Mania ให้เลือกทานกันด้วย ลองแวะไปนัง่ ชิลล์กบั เพือ่ นๆ หรือจะไป นัง่ เล่นอ่านหนังสือผ่อนคลายในบรรยากาศเป็ นกันเองได้นะคะ


SCOOP

JOURNEY TRIP เจอนั่นเจอนี่ทริป นั่งรถไฟไปล�ำปางหนา-บินมาสะบายดีหลวงพระบาง เรื่อง/ภาพ: ชลธิดา

เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาชีพจรลงเท้าของดิฉันจริงๆ เลยค่ะ ต้นเดือนพอเคลียร์งานเรื่องคอนเท้นต์ฉบับต่อไปเสร็จ ก็มีอันต้อง หนีงานไปเที่ยวล�ำปาง แหม…ไม่ค่อยอยากเลยค่ะ ห่วงงานมากกก!!! เลยเลือกนั่งรถไฟไม่เอารถยนต์เพราะถึงเร็วไป อยากชิลล์ นี่รีบกลับ แล้วนะคะ ไปแค่สามวันสองคืนเอง พอถึงเชียงใหม่ปุ๊ปยังไม่ทันจะได้ เก็บเสือ้ ผ้าออกจากกระเป๋า ก็มอี นั ต้องบินไปหลวงพระบางอีก เฮ้อ… ไปเที่ยวนี่เหนื่อยนะคะ แต่ก็สมยอมค่ะ ฮ่าๆๆๆ ต้องรีบออกตัวก่อนว่างานการทั้งนั้นล่ะค่ะ ไม่ได้คิดถึงเรื่องท่ง เรื่องเที่ยวอะไรทั้งน้านน!!! ตอนแรกกะอยู่หลวงพระบางแค่สามคืน สีว่ นั แต่บรรยากาศพาให้อยูต่ อ่ อีกคืนจนได้ ก็แหม...กลัวจะเก็บข้อมูล ท่องเที่ยวฮิพๆ มาฝากผู้อ่านไม่หน�ำใจน่ะสิ “การเดินทางเป็นสายตาของนักเขียน” คุณ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ท่านเคยกล่าวไว้ ดิฉันขอยอมรับอย่างสุดหัวใจ ว่าโลกอันกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราไปพบอีกเยอะแยะมากมาย เพียงแค่ก้าวออกไปเจอค่ะ

นั่งรถไฟไปล�ำปางหนา

เปลีย่ นบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์กนั บ้างดีมยั้ ? อยากชวนไปนัง่ รถไฟ ชิลล์ๆ เทีย่ วนอกเชียงใหม่แบบไม่ใกล ้ไม่ไกล ในเมืองเขลางค์ ล�ำปางนคร จังหวัด ทีใ่ ครๆ หลายคนว่ากันว่าเป็ นเมืองทางผ่าน แต่เราว่าเมืองเก่ากว่าเชียงใหม่แห่งนี้ มีดอี ยู่ตงั้ เยอะ ทัง้ ความสงบเงียบไม่วุน่ วาย รถยังไม่ตดิ มาก อาหารก็อร่อย แถมยัง คงเอกลักษณ์ของความเก่า และใหม่เอาไว้ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน ล�ำปางทริปนี้จะพาไปชมเมืองเก่า เทีย่ วร้านฮิต และเดินเล่นเซ็นทรัลล�ำปาง กันให้เพลิน เผือ่ เสาร์อาทิตย์ใครเบือ่ เชียงใหม่ มานัง่ รถไปล�ำปางหนากันเนอะ :28


ฉึกกะฉัก ฉึกกะฉัก ปู๊นๆ… นั่ง ร.ฟ.ท. สบายใจไม่เสียสตางค์

ปกติไปล�ำปางก็จะเดินทางแค่ชวั ่ โมงกว่าหากเป็ นทางรถยนต์ แต่เราว่าไม่ค่อย ได้อารมณ์นะ ไหนๆ จะหนีเทีย่ วทัง้ ที เอาให้สุดเลยจ๊ะ ช่วงนี้อากาศก�ำลังดีทางรถไฟ นี่ละ่ เหมาะสุด นัง่ ริมหน้าต่าง ปล่อยให้ลมโกรกหน้า ใช้เวลาของวันหยุดแบบไม่เร่งรีบ กะฉึก กะฉัก ไปกับ ร.ฟ.ท. (รถไฟไทย) แสนคลาสสิคแบบถึงก็ช่าง ไม่ถงึ ก็ช่าง ก่อนจะมีรถไฟความเร็วสูงมาปาดหน้าในอีกไม่ก่ปี ี เมือ่ ตกลงใจแล ้วว่าสุดสัปดาห์น้ดี ฉิ นั จะหนีไปชาร์ตแบททีล่ ำ� ปาง ก็ชวนเพือ่ นสาว ร่วมออฟฟิ ศร่วมทริปไปด้วยกัน เธอผูไ้ ม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนก็ตอบรับอย่างตื่นเต้น ยินดีเก็บกระเป๋ าร่ วมเดินทางไปกับบริการรถไฟฟรี ที่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้กบั เขา เป็ นครัง้ แรก!!! ออกเดินทางจากทีพ่ กั โดยบังคับเพือ่ นไปส่งตอนเก้าโมงเช้า (ก่อนหน้านัน้ มีปล่อยไก่เบาๆ เพราะกลัวไม่มที น่ี งั ่ เลยจะไปจองตัวก่ ๋ อน แต่ลมื ไปว่ารถสายท้องถิน่ ไม่ตอ้ งจองก็ได้น่หี ว่า) มาถึงสถานีรถไฟก็รบี วิง่ ไปซื้อตัว๋ พอจะจ่ายตังค์พค่ี นขายตัว๋ เขาบอกขึ้นฟรีจะ๊ ดีจงั ไปล�ำปางฟรีไม่เสียตังค์ ขณะก�ำลังนึกดีใจอยู่นนั้ พีค่ นเดิมก็ บอกว่าให้รบี ไปขึ้นเดีย๋ วจะไม่มที น่ี งั ่ เพราะผูร้ ่วมขบวนกับเราเช้าวันนัน้ คือนักเรียน ชัน้ ประถมกว่าสามร้อยคนทีค่ ณ ุ ครูพาน�ำทีมขึ้นรถไฟไปทัศนศึกษาพอดี ผู ้ใหญ่อย่างเรา เลยรีบวิง่ แซงหน้าเด็กๆ ไปชิงทีน่ งั ่ ริมหน้าต่างก่อนเลยจ๊ะ (เป็ นคนดีฝดุ ๆ) จากการ ทีเ่ ราถูกปลูกฝังให้อยู่ในสังคมแห่งการแบ่งปันจากการเล่นเฟซบุค๊ ทุกวัน ก็เลยนัง่ ชิดๆ หน้าต่างเผือ่ ทีใ่ ห้นอ้ งๆ นักเรียนนัง่ กันได้เยอะขึ้น ปกติเบาะคู่นึงนัง่ หันหน้า เข้าหากันก็จะได้จำ� นวนผูใ้ หญ่สค่ี น แต่เรานัง่ กันได้ถงึ หกคนนะจะบอกให้ :D ระยะเวลาสามชัว่ โมงจากเชียงใหม่สูล่ ำ� ปาง ทิวทัศน์สองข้างทางเป็ นป่ าเขาสลับ กับชุมชน บ้านเรือนผูค้ นใกลท้ างรถไฟส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะบ้านแถบชานเมือง ด้วยแต่ก่อนการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าทุกวันนี้ รถไฟจึงเป็ นพาหนะทีน่ ยิ มกันมาก ในการโดยสารและขนถ่ายสินค้า ด้วยค่าโดยสารและขนส่งทีร่ าคาถูก จึงน�ำมาสู่การ ตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนบริเวณสถานีรถไฟ แม้ปัจจุบนั รถไฟจะลดความนิยมลงจากเดิม ไปมากแล ้ว เพราะมีถนนหนทางและการเดินทางด้วยวิธอี น่ื ทีร่ วดเร็วกว่า แต่รถไฟก็ ยังให้บริการอยู่ และตอบสนองคนทีต่ อ้ งการการเดินทางทีป่ ลอดภัย ราคาไม่แพง แต่คุณต้องมีเวลาเหลือเฟื อด้วยนะ ล�ำปางเองก็เป็ นจังหวัดหนึ่งทีม่ กี ารค้าขายคึกคักตัง้ แต่ในอดีต ด้วยว่ามีทงั้ การสัญจรทางน�ำ้ ที่สำ� คัญมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจะมีทางรถไฟ และถนน หนทางตามมา พ่อค้าแม่ขายจากทัว่ สารทิศก็มงุ่ มาเปิ ดร้านรวงทีเ่ มืองนี้ ท�ำให้ลำ� ปาง กลายเป็ นศูนย์กลางการค้าทีส่ ำ� คัญของภาคเหนือ เมือ่ มีผูค้ นเข้ามาอยู่อาศัยมากหน้า หลายเชื้อชาติ ก็นำ� พาศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถชี วี ติ อันหลากหลาย มารวมกันในเมืองแห่งนี้ดว้ ย

:29


Info.

ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง...มาล�ำปางต้องโดนหนา

ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง (นิยมโอชา) ที่ อ ยู ่ : หน้ า วั ด เมื อ งศาสน์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 0-5421-8251 เปิด: 10.30 - 17.00 น.

มาถึงล�ำปางอย่างหิวโหยเพราะตื่นเช้า วาดหวังว่าจะเจอ ไก่ย่างข้าวเหนียวขายตามสถานีขา้ งทางเหมือนทีเ่ คยพบตอนเด็กๆ แต่กไ็ ม่มี เลยต้องหิ้วท้องมาหาของกินเอาทีน่ ่ี เดินมาหน้าสถานีรถไฟ เรียกรถสองแถวสีเหลืองให้ไปส่งร้านก๋วยเตีย๋ วปู่โย่ง (จริงๆ ชื่อร้าน เขาคือ ‘นิยมโอชา’ นะ) ค่าโดยสารคนละ 20 บาทเท่านัน้ มาล�ำปาง ต้องโดนร้านนี้ มีดที ล่ี ูกชิ้นลูกใหญ่ๆ เนื้อแน่นๆ ให้เลือกทัง้ หมูและ เนื้อ ถ้ามาเร็วกว่านี้ไม่เกินเที่ยงจะได้เนื้อหมูและเนื้อวัวมาด้วย แต่เสียดายเราไปถึงก็บ่ายโมงกว่าแลว้ เหลือแต่เส้นสด (เล็กกว่า เส้นใหญ่ แต่ใหญ่กว่าเส้นเล็ก) และลูกชิ้น แต่หวิ ๆ แฮงค์ๆ ซดน�ำ้ ซุปใส ร้อนๆ มันสดชื่นนนหัวใจดีจริงๆ กินร้านนี้สงั ่ แค่หมูหรือเนื้อก็พอ เดีย๋ วเฮียเขาจัดให้มาในชามใหญ่ ราคาคุม้ ค่าแค่ 30 บาท แนะน�ำว่า ให้ชมิ ก่อนปรุง และใส่แค่นำ�้ ส้มดองก็พอ ชอบเข้มข้นมากก็ใส่ไปเลย เยอะๆ ไม่เผ็ด อิ่มจากของคาวแลว้ อยากต่ อด้วยของหวานอีก สักหน่อยละก็ อยากให้ลองกินกล ้วยทับราดน�ำ้ อ้อยของแผงขายฝัง่ ตรงข้าม มีดที น่ี ำ�้ อ้อยไม่หวานมาก กินกับกล ้วยปิ้งหอมๆ นุ่มๆ ขายใน ราคาแค่ 3 ลูก 10 บาทเท่านัน้ คุณจะลืมเบเกอรี่ราคาแพงไปเลยล่ะ

อาลัมภางค์...นอนบ้านเก่าริมน�้ำวัง

Info.

อาลัมภางค์ เกสท์เฮ้าส์ ที่อยู่: ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-1764-1497 08-1817-0899, 0-5422-5278 facebook: rlampang

:30

อิ่มแลว้ ก็ได้เวลาเข้าทีพ่ กั เอากระเป๋ าไปเก็บก่อน จะได้ออกมา เดิน เล่น ต่ อ อย่ า งสบายตัว คืน นี้ เ ราจอง อาลัม ภางค์ เกสท์เ ฮ้า ส์ (R-Lampang Guesthouse) เอาไว้ เช็คพิกดั กับคนท้องถิ่นแลว้ อยูไ่ ม่ไกลจากร้านก๋วยเตีย๋ วปู่โย่งเท่าไหร่ เดินได้สบายๆ เกสท์เฮ้าส์แห่งนี้ เพือ่ นคนล�ำปางแนะน�ำว่าเป็ นบ้านเก่า ตกแต่งได้น่ารัก ราคาไม่แพง ติดแม่นำ�้ วัง และอยู่ใกล ้กับกาดกองต้า เดินมาถึงแล ้วก็พบว่าน่านอน ตามค�ำบอกของเพือ่ นจริงๆ ด้วย เช็คอินเสร็จสรรพก็เอาของไปเก็บ และออกมานัง่ เล่นพักเหนื่อยกันสักหน่อย แม่นำ�้ วังไหลเอือ่ ย ลมก�ำลัง พัดเย็นสบาย พนักพิงเก้าอี้ไม้ก็องศาก�ำลังดี ถ่ายรูปชมวิวสักพัก หลับจ๊ะ!!! ตื่นมาอีกทีตอนเหน็บกินขาชาไปหมด เลยได้เดินกระย่องกระแย่งไป เรีย กเพื่อ นที่ก�ำ ลัง หลับ อยู่ ใ นห้อ งเหมือ นกัน ให้ต่ืน ไปปัน่ จัก รยาน ชมเมืองกันดีกว่า เช่าจักรยานของเกสท์เฮ้าส์ในราคาคันละ 50 บาทพร้อมขอแผนที่ กินเที่ยวล�ำปางมาเป็ นไกด์ดว้ ย เจ้าของเขาก็ใจดีให้แผนที่เส้นทาง ปัน่ จักรยานชมสถานทีน่ ่าสนใจของล�ำปางมาด้วย แต่ดูจากระยะทางแล ้ว รอบใหญ่คงไม่ไหวส�ำหรับคนออกก�ำลังกายน้อยถึงน้อยมากอย่างเรา ถ้าแค่หาร้านอร่อยกินใกล ้ๆ แถวนี้ละ่ ก็พอได้


Info. กินไอศครีมโฮมเมด...นั่งรถม้าชมล�ำปางตอนพลบค�่ำ

ขาเดินมาเห็นร้านไอศครีมน่านัง่ อยู่รา้ นนึง ชื่อ The Prink เปิ ดในตึกเก่า ริม ถนนของกาดกองต้า และด้า นบนของร้า นนี้ ก็เ ป็ น เกสท์เ ฮ้า ส์ท่ีเ ราจะมาพัก ในคืนถัดไป แวะเข้าไปส่องตูเ้ ห็นมีทงั้ รสทัว่ ไป อย่างสตรอเบอร์ร่ี, ช็อกโกแลต, มิ้นท์, ม็อคค่ า และรสพิเศษที่ทำ� เป็ นธีมงานวัด คุณจะได้ลองชิมขนมสายไหม ในรูปแบบของไอศครีมเย็นๆ หรือจะลองรสแปลกๆ อย่าง ‘ปาโป่ ง’ ก็สสี วยดี แต่ รสชาติน่เี รายังไม่ได้เทสต์ นอกจากไอศครีมแล ้วยังมีพซิ ซ่า และเครือ่ งดืม่ ทัง้ ชากาแฟ และแบบมีแอลกอฮอล์ให้บริการนะ ออกจากร้านก็มงุ่ หน้าต่อไปตามหาสถานีรถม้า มาถึงล�ำปางต้องนัง่ เสียหน่อย เดีย๋ วจะว่ามาไม่ถงึ รถม้าล�ำปางยังคงได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ เพราะตอนที่ไปเจอสถานีรถม้าคิวก็เต็มซะแลว้ ต้องรออีกประมาณหนึ่งชัว่ โมง ลุงคนขับเขาให้เราไปรอทีเ่ กสท์เฮ้าส์ได้เลย เดีย๋ วจะไปรับถึงที่ แหม…บริการดีจริงๆ สองสาวจากเชียงใหม่เลยปัน่ จักรยานเทีย่ วรอเวลาไปก่อน ถนนในล�ำปางปัน่ จักรยาน ได้แบบสบายๆ เพราะรถไม่เยอะ ถนนก็เป็ นวันเวย์ เดินรถทางเดียว ปัน่ เดีย๋ วเดียว ก็รอบแลว้ ความสะดวกของจักรยานอีกอย่างคือสามารถเข้าซอยเล็กซอยน้อย (รวมทัง้ ย้อนศร!!!) ได้อย่างง่ายดายตามใจฉัน ผ่านไปประมาณครึ่งชัว่ โมงลุงรถม้าก็โทรมาตามบอกว่ารออยู่แลว้ เราเลือก รอบใหญ่ราคา 300 บาท ส�ำหรับชมล�ำปางใช้เวลาราวๆ เกือบชัว่ โมง (มีรอบเล็กให้ ด้วยในราคา 200 บาท และรอบพิเศษทีค่ ดิ เป็ นชัว่ โมงละ 300 บาทส�ำหรับเทีย่ ววัด โดยเฉพาะ) ระหว่างนัง่ ไปผ่านบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโลเนียลทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี ผ่านย่านการค้าทีท่ ำ� กิจการตกทอดกันมาหลายช่วงอายุคน เลียบแม่นำ �้ ข้ามสะพาน ตลาด วัด โรงเรียน วงเวียนหอนาฬกิ า ฯลฯ ด้วยอัตราความเร็วของม้าวิง่ ไม่น่าเกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงท�ำให้เห็นล�ำปางได้อย่างเต็มตา และพบว่าเสน่หข์ องล�ำปางหนา นัน้ อยู่ท่กี ารคงวิถชี ีวติ แบบเรียบง่ายเอาไว้เป็ นอย่างดี สังเกตจากตึกรามบ้านช่อง กระทัง่ ร้านค้าที่ให้อารมณ์เหมือนตลาด คือด้านล่างขายของ ด้านบนเป็ นบ้าน และร้านของช�ำยังคงมีบทบาทอยู่มาก รวมทัง้ บรรดาร้านค้าเจ้าเก่าแก่ คนทีน่ ่ีก็ยงั นิยมอุดหนุนกัน

เดอะพริ้ง คาเฟ่ & โฮสเทล ทีอ่ ยู:่ ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-1666-8685 08-1594-1215 เปิด: 10.00 - 22.00 น.

:31


Central Plaza จุดนัดพบแห่งใหม่ของคนล�ำปาง

ปกติอยูเ่ ชียงใหม่กม็ ไี ปเดินเล่นซื้อของทีเ่ ซ็นทรัลพลาซ่าอยูแ่ ล ้ว พอรูว้ า่ ล�ำปาง ก็มเี ซ็นทรัลเหมือนกัน เพิ่งเปิ ดบริการไปตอนต้นเดือนธันวาคมนี่เอง ได้ยนิ ว่ามี น่าสนใจอยูห่ ลายร้านทีเ่ ชียงใหม่ไม่ม!ี ! อย่างแรกก็ SF Cinema แห่งแรกของภาคเหนือ ใครเป็ นคอหนังคงตืน่ เต้นทีไ่ ด้ยนิ อย่างนี้ เพราะหนังทีฉ่ ายในโรง SF มีหลายประเภท ทัง้ หนังฮอตในกระแสและหนังแบบทีถ่ ้าอยากดูตอ้ งถ่อรถลงไปถึงกรุงเทพ ก็มมี าให้ชม อยู่ใกล ้ๆ แค่น้ เี อง (เข้าไปดูโปรแกรมได้ท่ี www.sfcimemacity.com) เนื่องมาจาก คืนนี้เปลีย่ นที่นอน เลยไม่ได้เช่าจักรยานแลว้ เราจึงมาเซ็นทรัลด้วยรถสองแถว สีเหลืองและก็พบว่าไม่วา่ จะใกล ้หรือไกลค่าโดยสารก็ 20 บาท รถจอดส่งเราทางด้านหลัง ที่ตอ้ งเดินผ่านลานจอดรถก่อนจึงถึงตัวห้าง และดูเหมือนว่าคนล�ำปางเขาจะเห่อ ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเขากันมา เมือ่ วานนี้ได้ยนิ คุณยายถามหลานตัวน้อยๆ ว่าหลานจะแต่งตัวไปไหน จะไปเที่ยวเซ็นทรัลเหรอ และมาวันนี้ก็พบว่าที่จอดรถ มีทงั้ มอเตอร์ไซค์และรถยน์จอดอยู่เต็มพื้นทีเ่ ลยจ๊ะ จะเดินเข้าตัวห้างอยู่แลว้ ก็ตอ้ งมาสะดุดกับฟาร์มแกะเล็กๆ ก่อนถึงทางเข้า หลายคนคงเคยได้ยนิ ค�ำว่าล�ำปางหนาวมาก มีทม่ี าจากฟาร์มแกะ Hug U นี่ละ่ จ๊ะ ทีเ่ ขาขึ้นป้ ายหนังสือตัวใหญ่ให้ใครต่อใครถ่ายรูปตัวเองกับน้องแกะ และทีเ่ ซ็นทรัล ก็ยกฟาร์มแกะ Hug U มาให้ชมพร้อมแกะอ้วนๆ อีกนับสิบตัว เห็นแกะกินหญ้าแล ้วก็หวิ ...หิวข้าวนะคะ ไม่ใช่หวิ หญ้า เขาไปหาของอร่อยกิน ในห้างดีกว่า เข้าลิฟท์ขน้ ึ มาชัน้ หนึง่ เจอ Food Park ก่อนเลย อื้ม…น่าตาดี ตกแต่งสวย ตัง้ แต่ ท างเข้า และที่แ ลกคู ป องก็ ต งั้ โดดเด่ น เป็ น สง่า อยู่ ด า้ นหน้า ให้เ ห็น ชัด ๆ แลกคูปองแล ้วก็วนดูก่อนสักรอบสิ มีอะไรกินบ้าง ใน Food Park เขายกเอาอาหาร เจ้าเด่นรสเด็ดของล�ำปางมาให้ชมิ กันหลายร้าน ไม่ตอ้ งตระเวนเข้าซอยนัน้ ออกซอยนี้ เพื่อหาของอร่อยกินให้เหนื่อยแลว้ จ๊ะ นอกจากเรื่องอาหารแลว้ การตกแต่งของ Food Park ยังหยิบยกเอาบรรยากาศโดดเด่นของล�ำปางมาปรับใช้ได้อย่างน่าสนใจ อย่างการน�ำรูปโค้งประตูของตึกเก่าในกาดกองต้ามาติดบนผนัง ให้อารมณ์เหมือน นัง่ กินข้าวในย่านเก่าแก่ และโคมไฟติดรูปไก่สญั ญลักษณ์ของล�ำปาง

Info.

Central Plaza Lampang ที่อยู่: ถ.ไฮเวย์-ล�ำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 0-5401-0555 เปิด: จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 21.00 น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น. facebook: CentralPlazaLampang

:32


ออกจาก Food Park ก็มาหากาแฟดืม่ ชิลล์ๆ กันบ้าง เซ็นทรัล ล�ำปางเอาใจคอกาแฟด้วยร้าน Starbuck ความพิเศษของสาขานี้คือ เปิ ดบริการตัง้ แต่ 8 โมงเช้า ก่อนเข้างานแวะมาซื้อไปดืม่ ได้สบาย หรือ วันไหนตืน่ เช้าอยากดืม่ กาแฟรับอรุณก็เชิญทีน่ ่ไี ด้เลย เขามีโต๊ะเก้าอี้และ โซฟานุ่ มๆ ให้บริการอยู่หลายมุม และก็มขี นมให้เลือกหลายชนิด เพื่อ นที่เ ป็ น ลู ก ค้า ประจ�ำ กาแฟยี่ห อ้ นี้ บ อกว่า มีข นมเยอะกว่า สาขา ทีเ่ ชียงใหม่อกี แน่ะ ก�ำลังจะเดินขึ้นไปชมชัน้ สอง ผ่านร้าน McDonald’s เห็นมี คนเต็มเลย แวะซะหน่ อยดีกว่า สาขานี้มพี ้ นื ที่บริการกว้างขวางมาก ด้านในออกแบบให้กลิน่ อายของล�ำปาง และโต๊ะนัง่ สบาย เปิ ดประตู อีกด้านสู่ระเบียงก็มเี ก้าอี้สสี นั สดใสวางอยู่ ณ จุดนี้สามารถมองเห็น ลานเบีย ร์ห น้า ห้า งสรรพสิน ค้า ที่ป ระดับ ประดาไฟหลากสีต อ้ นรับ เทศกาลคริสตมาสและปี ใหม่ เป็ นอีกมุมทีน่ ่านัง่ ดีเหมือนกัน สาขานี้เปิ ด บริการก่ อนห้างเปิ ดหนึ่งชัว่ โมง และปิ ดหลังห้างหนึ่งชัว่ โมงเช่ นกัน ขยายเวลาบริการเพือ่ เพิม่ ความสุขให้ชาวล�ำปางอย่างเต็มที่ อีกร้านทีท่ ำ� ให้รูส้ กึ ว่าอิจฉาคนล�ำปางคือทีน่ ม่ี ี Sukishi Charcoal Grill ปิ้ งย่างบนเตาถ่าน (ท�ำไมเชียงใหม่ไม่มบี า้ ง!!) เราก็อยากกิน หมูกระทะแบบไม่มกี ลิน่ ติดตัวเหมือนกันนะ และก็เป็ นอีกร้านดังที่ ได้รบั ความนิ ยมมากเช่ นกัน ดู จากคิวยาวเหยียดที่ต่อแถวเฝ้ ารอ กินของอร่อย มีทงั้ คู่รกั มารับประทาน บ้างก็ยกกันมาทัง้ ครอบครัว คนรอเยอะขนาดนี้จะรอกินก็เห็นท่าว่าจะนาน คราวนี้คงต้องขอบายไปก่อน โอกาสหน้ามาใหม่ค่อยมาลองละกันเนอะ พาแวะ Daidomon กันหน่อย สาขานี้แบ่งเป็ นสองโซนคือด้านหนึ่งเป็ นสุก้ ีอกี ด้านเป็ นกลิลล์ อยาก รับประทานอะไรก็แจ้งพนักงานต้อนรับแล ้วเขาจะจัดทีใ่ ห้ สะดวกส�ำหรับ ใครทีม่ าด้วยกัน แต่อยากทานคนละแบบ นอกจากร้านอาหารนานาชาติช่ือดังเหล่านี้แลว้ ยังมีรา้ นของ คนล�ำปางมาเปิ ดให้บริการด้วย อย่าง Ice Cream (etc.) ขายไอศครีม ทีร่ สชาติเหมือนขนมและมีไอศครีมผัดให้ลองทานด้วย อีกร้านคือ Ichi Crepe by Salad Lovers ร้านเครปสไตล์ญป่ี ่ นุ หน้าตาน่ากิน ความโดดเด่นของเซ็นทรัลสาขาล�ำปางคือการตกแต่งที่นำ� เอา เอกลักษณ์ของเมือง อย่างชามตราไก่, สัญญลักษณ์รูปไก่ขาว ตึกเก่า สไตล์โคโลเนียล และรถม้ามาจัดแต่ งสร้างสรรค์ให้พ้ ืนที่หา้ งยังมี กลิน่ อายของล�ำปางผสานกับความทันสมัยครบครันทุกความต้องการ เหมือนเป็ นพื้นทีศ่ ูนย์รวมความสุขอีกแห่งของชาวล�ำปางในทุกๆ วันเลยล่ะ

:33


Info.

ข้าวต้มอร่อยบาทเดียว ที่อยู่: ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-9700-9444 เปิด: 16.00-24.00 น.

Info.

มาเมซอง (Mamaison) ที่อยู่: ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 0-5422-2399 เปิด: 11.00 - 24.00 น. facebook: mamaisongarden

ข้าวต้มบาทเดียว แต่กับหลายบาท และไนท์ไลฟ์ของฉัน

ใช้พลังงานมาอย่างหนักทัง้ วัน นัง่ รถม้าเสร็จก็หวิ โหยเลยค่ะ ได้ยนิ มาว่า ข้าวต้มบาทเดียว อร่อย และอยูใ่ กล ้ทีพ่ กั เลยต้องขอลองสักหน่อย ร้านนี้เขามีสองชัน้ ด้านล่างส่วนมากจะเป็ นคนล�ำปาง ด้านบนจะเป็ นนักท่องเที่ยวซะเยอะ นัยว่า กินอาหารก็ชมิ บรรยากาศไปด้วย สังกั ่ บไปสีอ่ ย่าง ข้าวสวยอีกสองถ้วย ว่าจะสังเยอะ ่ กว่านี้ก็กลัวจะกลายเป็ นปากใหญ่กว่าท้อง กินไม่หมดละจะเสียของเนอะ ดูในเมนู มีของน่ากินหลายอย่าง และเห็นกฏระเบียบการสัง่ อาหารก�ำกับไว้ดว้ ย เช่น ให้สงั ่ ในคราวเดียวเพือ่ ความรวดเร็ว, ถ้าเปลีย่ นโต๊ะให้แจ้งก่อน อะไรท�ำนองนี้ เราเลย กลัวว่าอาหารจะนาน แต่พอยื่นรายการอาหารไปให้พนักงาน ชัว่ ระยะเวลาบุหรี่ ยังไม่หมดตัว อาหารก็เสิรฟ์ ถึงโต๊ะเรียบร้อย รวดเร็วจริงๆ อิม่ แล ้วก็ถงึ เวลาปาร์ต้ ี ค�ำ่ คืนนี้อกี ยาวไกล จะรีบนอนไปไย ตอนแรกว่าจะไป ซิง่ ร้านก�ำลังฮอตของล�ำปางอย่าง ‘Sheวิตชีวา’ แต่ปนั ่ จักรยานไปดูแล ้ว หัวค�ำ่ คนยัง ไม่มากเท่าไหร่ เลยไปหาร้านอืน่ นัง่ ก่อน และในแผนทีก่ นิ เทีย่ วแนะน�ำว่ามีน่าสนใจ อยู่หลายร้าน จากต�ำแหน่งทีอ่ ยู่เราก็เลยตกลงใจเลือกร้านมาเมซอง (Mamaison) เป็ นจุดหมายแรก ทางเข้าร้านดูหรูหราอลังการก็แอบหวันว่ ่ าเงินในกระเป๋ าจะพอจ่าย หรือเปล่าหนอ... พอเห็นราคาในเมนู ก็พอใจชื้นสัง่ เบียร์สดดื่มได้หลายเหยือก สิง่ ทีช่ อบของร้านนี้ไม่ใช่ราคาและบรรยากาศ แต่เป็ นดนตรี เดินเข้าไปก็ตอ้ งประทับใจ กับเสียงเดีย่ วเปียโนของคุณพีน่ กั ดนตรีชายบนเวทีกลางร้าน เขาเล่นเพลงไทยสากลเก่าๆ :34

Info.

Sheวิตชีวา by Glimpse ที่อยู่: ตรงข้ามราชภัฎสวนดุสิต ถ.พหลโยธิน (Glimpse Cafe and Restaurant) ต.สวน ดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 0-5422-6908, 08-1666-8685 เปิด: 18.00 - 24.00 น. facebook: GlimpseLampang

ได้ไพเราะมาก เสียงก็ดดี ว้ ย เหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างเราทีไ่ ม่ค่อยไลค์อะไร ทีอ่ กึ ทึกคึกโครม เบียร์หมดไปหนึ่งเหยือกพีเ่ ขาก็จากไป ปล่อยเวทีให้เป็ นหน้าทีข่ อง นักดนตรีชายลว้ นหกคนขึ้นมาร้องและเล่นเพลงไทยที่เรียกได้ว่าโตมาด้วยกัน อย่างเพลงของค่ายเบเกอรี่ และแกรมมีใ่ นยุค 90s แต่กม็ เี พลงไทยสากลตามยุคสมัย มาเล่นสลับกันไป ดู เวลาเห็นว่าล่วงเลยมาถึงห้าทุ่มแลว้ จ�ำต้องอ�ำลามาเมซองค์ ไปเก็บบรรยากาศที่ Sheวิตชีวากันต่อ ก่อนทีร่ า้ นเขาจะปิ ดไปเสียก่อน สายไม่ค่อยปัน่ อย่างเราต้องรีบเร่งสปี ดเท้าไปให้เร็ว อากาศตอนกลางคืนไม่ช่วยให้เย็นขึ้นสักเท่าไร มาถึงร้านด้วยอาการเหงือ่ แตกซ่ก เหนื่อยหอบ ขาแทบหมดแรง แต่มาถึงที่แลว้ จะเหนื่อยยังไงใจก็สูจ้ ะ๊ บรรยากาศของ Sheวิตชีวา เป็ นร้านนัง่ ดื่มกินแบบเปิ ดโล่ง มีดนตรีสด แบบอะคูสติกเล่นเพลงไทยในกระแส เรียกว่าเป็ นศูนย์รวมวัยรุ่นล�ำปางเลยก็วา่ ได้ ยิง่ ดึกคนยิง่ เยอะ มาตอนนี้แทบไม่มที น่ี งั ่ ต่างจากตอนหัวค�ำ่ ลิบ เมือ่ เราเดินเข้ามา ในร้านก็เหมือนกับทุกคนจะรู ว้ ่ามาจากต่างถิ่น สอบถามเจ้าของร้านในภายหลัง จึงทราบว่าในล�ำปางเขารูจั้ กกันหมดว่าใครเป็นใคร ถึงไม่รจัู ้ กกันแต่กเ็ คยเห็นหน้ามาบ้าง พอเราซึง่ เป็ นคนแปลกหน้าเข้าไปก็เลยกลายเป็ นจุดสนใจ ก็คงคล ้ายๆ กับเชียงใหม่ ที่พออยู่ไปนานๆ จะพบว่าแคบมาก คนในย่านเดียวไลฟ์ สไตล์คลา้ ยกันก็จะมี บางอย่างดึงดูดให้มารูจ้ กั มักจี่ จนกลายเป็ นเพือ่ นกันในทีส่ ุด


กาดกองต้า ย่านการค้าเก่าแก่

ทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ดูเหมือนจะเป็ นเวลาทีช่ าวล�ำปางรอคอย มาเดินเล่นซื้อเสื้อผ้า ของกิน ของใช้กนั ทีก่ าดกองต้า ตลาดแห่งนี้เป็ น ย่านการค้าเก่าแก่ของชาวจีน จึงชื่อเรียกอีกอย่างว่าตลาดคนจีน อย่างที่ บอกไปตัง้ แต่ตอนต้นเรือ่ งว่าล�ำปางเป็นศูนย์กลางการค้าส�ำคัญของภาคเหนือ และการขนส่งสินค้าทางน�ำ้ ก็มาขึ้นท่ากันบริเวณนี้ดว้ ยติดกับแม่นำ�้ วัง แต่เมือ่ การขนส่งทางบกเข้ามามีบทบาท กาดกองต้าก็ซบเซาลง ก่อนจะ ถูกฟื้ นคืนชีพขึ้นมา และปรับรู ปแบบให้เป็ นถนนคนเดินยามค�ำ่ คืน สร้างให้ถนนสายนี้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ ไม่เพียงแค่มสี นิ ค้านานาชนิดมาตัง้ แผงขายกัน บ้านเรือนไม้ทรงเก่า ทีเ่ ห็นปิ ดเงียบตอนกลางวันก็ตดิ ไฟสว่างไสว คนในบ้านเอาของออกมาขาย อย่างคึกคัก สอบถามลุงคนขับรถม้าทราบว่าเขตกาดกองต้าถูกอนุรกั ษ์ เอาไว้เป็ นย่านเมืองเก่า เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในสไตล์ โคโลเนียล, บ้านใต้ถนุ สูงแบบไทย และเรือนไม้สองชัน้ ของชาวจีนตัง้ อยู่ สองฟากถนน ท่ า มกลางความเปลี่ย นแปลงของยุ ค สมัย ที่ก า้ วไป อย่างรวดเร็ว แต่เวลาของล�ำปางดูเหมือนจะเดินช้ากว่าเข็มนาฬกิ าของ เมืองอื่น ความสงบเรียบง่าย เป็ นตัวของตัวเอง แต่ก็ไม่ปฏิเสธการ หมุนไปของโลกนี่ละ่ มัง้ ทีเ่ ป็ นเสน่หด์ งึ ดูดให้อยากกลับไปอีกบ่อยๆ

Info.

หม่องโง่ยซิ่น ที่อยู่: ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-6728-6362 เปิด: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 – 21.30 น.

facebook: MoungNgweZin

Info.

บ้านอินถา ทีอ่ ยู:่ ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-2492-9745 เปิด: 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) facebook: Baan-In-Tha

Info.

Coffa Smart Coffee ที่อยู่: ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง โทร: 08-2888-7870 facebook: Coffa Smart Coffee

กาแฟยามบ่าย และโลกอีกใบในร้านหนังสือ

ตื่นมาตอนสายก็เลยไปโดนก๋วยเตีย๋ วปู่โย่งอีกสักรอบก่อนกลับ และก็ตาม แผนทีก่ นิ เทีย่ วไปนัง่ เล่นกินกาแฟทีร่ า้ น Coffa เป็ นร้านกาแฟในห้องแอร์ ตกแต่ง สไตล์โมเดิรน์ ตัง้ อยู่ในตึกเก่า กาแฟเขาก็ใช้ได้นะ มีไอศครีม และขนมให้ทานด้วย ออกจากร้านนี้ก็ไปเดินตามหาร้านหนังสือเอกาลิเต้ มีหลายคนแนะน�ำว่าถ้ามีเวลา ต้องแวะ ให้นอ้ งทีร่ า้ นกาแฟช่วยเขียนแผนทีใ่ ห้ ไม่ถงึ สิบนาทีกม็ าถึง ในร้านนี้มที งั้ บริการขายและเช่าหนังสือ ถามน้องคนขายเขาบอกว่าตอนแรกก็ขายอย่างเดียว แต่เหมือนรายได้จะน้อย ก็เลยเปิ ดเช่าการ์ตูนมาเสริมอีกทาง ฟังแล ้วก็น่าเห็นใจว่า ร้านหนังสือเล็กๆ นับวันแต่จะอยูย่ าก แข่งกับเจ้าใหญ่ๆ ไม่ค่อยได้เลย ถ้าร้านเหล่านี้ ไม่สามารถต้านทานพายุทางการตลาดของหนังสือได้ และล ้มหายตายจากไป เราคง อดอ่ านหนังสือดีๆ อย่างพวกวรรณกรรมหรือหนังสือจ�ำพวกวิเคราะห์วิจารณ์ แล ้วหันไปหานิยายประโลมโลกย์หน้าปกการ์ตูนทีเ่ ห็นขายกันเกลือ่ นแผง เมือ่ วานตอนปัน่ จักรยานมีกาแฟร้านนึงอยากไปลองนัง่ ดู ด้วยเห็นว่าร่มรื่นดี เป็ นร้านเล็กๆ ในสวนทีม่ รี ่มเงาของไม้ใหญ่ใบบัง ชื่อว่า บ้านอินถา ซึง่ ต้องเดินข้าม สะพานไปอีกฝัง่ ของแม่นำ�้ วัง มาถึงร้านก็เหนื่อยพอดี สังน� ่ ำ้ สตรอเบอร์ร่ปี นั ่ และเค้ก อีกสองชิ้นมาดับกระหาย (กาแฟเห็นจะไม่ไหวแล ้วนะ) ปกติไม่ค่อยชอบกินขนมหวาน เท่าไหร่ แต่ขอบอกเลยว่าเค้กร้านนี้อร่อยมาก โดยเฉพาะเค้กหน้านิ่ม เป็ นช็อกโกแลต ที่ไม่หวานมาก เนื้อนิ่มและราดหน้าช็อกโกแลตนิ่มๆ สมชื่อ อีกชิ้นชื่อบานอฟฟี่ ก็อร่อยดี ชอบตรงครีมทีไ่ ม่หวานมาก ไหนๆ ก็ไหนๆ จะต้องกลับกันบ่ายนี้แล ้ว พาไปชมร้านกาแฟน่ารักอีกสักร้าน ดีกว่า ตัง้ อยู่รมิ ถนนกาดกองต้าเลย เห็นเขียนด้านหน้าว่า ‘หม่องโง่ยซิน่ ’ อ่านประวัติ

Info.

เอกาลิเต้ ที่อยู่: ถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง เปิด: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 - 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 – 22.00 น. facebook: egalite.bookshop

ดูพบว่าบ้านนี้ในอดีตเป็ นของคหบดีชาวพม่าชื่อหม่องโง่ยซิน่ ทีม่ าท�ำการค้าขายทีน่ ่ี และบ้านนี้กเ็ ก่าแก่นบั ร้อยปี แล ้ว ปัจจุบนั ปรับปรุงให้เป็ นร้านกาแฟ โดยคงรูปแบบเดิม ของบ้านเอาไว้ โดยเฉพาะตัวบ้านทีส่ ร้างเป็ นเรือนขนมปังขิง หลังคาทรงมะนิลาทีม่ ี ความอ่อนช้อยสวยงามของลายฉลุ ผสานกับกระจกสีเหนือซุมโค้ ้ งประตู เรือนหลังนี้ งดงามถึงขนาดได้รบั ค�ำยกย่องจาก น. ณ ปากน�ำ ้ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ว่าเป็ นอาคารขนมปังขิงริมถนนทีง่ ดงามทีส่ ุดในประเทศไทย แล ้วก็ถงึ เวลาบ๊ายบายล�ำปาง โชคดีทข่ี ากลับมีเพือ่ นก�ำลังจะไปเชียงใหม่พอดี ขามาก็ฟรี ขากลับก็ไม่ตอ้ งจ่าย แหม…ความใกล ้กันของล�ำปางเชียงใหม่มนั ดีอย่างงี้!!! :35


SCOOP

JOURNEY TRIP เจอนั่นเจอนี่ทริป นั่งรถไฟไปล�ำปางหนา-บินมาสะบายดีหลวงพระบาง เรื่อง/ภาพ: ชลธิดา

บินมาสะบายดีหลวงพระบาง

กลับจากล�ำปางได้คืนเดียว วันต่อมาก็ต้องหิ้วกระเป๋าใบเดิม เพิ่มเสื้อกันหนาว ไปขึ้น เครื่องที่สนามบินมุ่งหน้าสู่เ มืองมรดกโลก ตอนแรกก็วา่ จะชิลล์ ไปถึงสักบ่ายแก่ๆ เดินเล่นริมน�ำ้ โขง แล้วก็ตอ่ ด้วย ไนท์ไลฟ์เบาๆ กลายเป็นว่าเครือ่ งบินดีเลย์ซะได้ กว่าจะถึงหลวงพระบาง ก็เกือบสองทุ่ม ทั้งที่ใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงเดียวจากเชียงใหม่ ยังดีที่ แอร์น่าร้ากกกกก เลยให้อภัยจ๊ะ ^^ :36

หลวงพระบางเมืองนี้วยั รุ่นเขาไปกัน!!! วัยไม่รุ่นไปได้มยั้ ? ได้สิ เขาไม่หา้ ม แต่ บ อกไว้ก่ อ นว่ า ที่ น่ี ไ ม่ ไ ด้ศิ วิ ไ ลซ์เ ซชัน่ เปี่ ยมความสะดวก 24 ชัว่ โมง เซเว่นไรงี้อย่าถาม!!! มีแต่รา้ นของช�ำโชห่วยอะไรท�ำนองนี้ แต่ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะ เพราะมีทุกสิ่งให้เลือกสรร จะของกินของใช้ ของดื่มของดูด เดินเข้าไปดู กนั ได้ ราคาไม่แพงด้วยนะเธอ ใครยังไม่เคยมาหลวงพระบางอาจจะนึกเห็นภาพของวิถชี ีวติ ง่ายๆ งามๆ ริมน�ำ้ โขง เช้าตรู่ใส่บาตรข้าวเหนียว สายหน่อยเดินตลาดท่าเรือ กลางวันเดินเล่น ชมวัดวาอารามในตัวเมือง หัวค�ำ่ ก็ไปช้อปปิ้ งตลาดมืด เป็ นความโรแมนติกของ ชีวติ ท่วงท�ำนองเนิบช้าทีห่ ลายคนฝันถึงว่าอยากไปชมสักครัง้ เราก็อยากไปเห็นกับตานะ แต่ตดิ ทีว่ ่าตื่นไม่เคยทันพระซักกะที ตลาดเช้า ก็ตงั้ ใจอยู่ว่าอยากไป นาฬกิ าก็ดนั ไม่ปลุกซะนี่ ก็เลยต้องปล่อยสถานทีส่ ุดฮิตของ นักท่องเทีย่ วเอาไว้ตรงนัน้ และหันไปหาอะไรๆ ทีค่ ุณอาจไม่เคยเห็น และไม่เคยรูว้ า่ หลวงพระบางมีสง่ิ เหล่านี้อยู่ดว้ ย ไปเปิดหูเปิดตาต่างบ้านต่างเมืองกับเขาทัง้ ที เดินตามทางทีใ่ ครๆ ก็รจู ้ กั หมดแล ้ว จะไปตื่นเต้นอะไร สู เ้ บี่ยงออกนอกเส้นทาง แลว้ ค้นหาโลกใบใหม่ไฉไลกว่าเดิม มาฝากกันดีกว่า


N E E S N U Unseen Luangprabang

วางโปรแกรมเที่ยวแบบทัวริสท์ลงก่ อนเลยจ๊ะ เราจะพาคุณข้ามน�ำ้ โขงสู่ เมืองจอมเพชร อยู่ฝงั ่ ตรงข้ามของหลวงพระบางทีน่ อ้ ยคนจะรูว้ า่ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว น่าสนใจอยู่หลายแห่ง วัดวาก็สวยไม่นอ้ ยกว่าฝัง่ กระโน้นเลย และยังบริสุทธิ์จาก นักท่องเที่ยวอยู่มาก ใครมาหลวงพระบางเพราะอยากมาชมวิถชี ีวติ ของชาวบ้าน ว่าเขาอยู่กนิ กันอย่างไร ขอให้ขา้ มมาฝัง่ นี้ Unseen กว่ากันเยอะ เนื่องด้วยเราไม่ได้พกั ในหลวงพระบาง แต่พกั อยู่เมืองจอมเพชร ที่ จันถวิล รีสอร์ท แอนด์ สปา ก็เลยออกเที่ยวฝัง่ นี้ได้สะดวก ไม่ตอ้ งข้ามแม่นำ�้ มาขึ้นฝัง่ เหมือนนักท่องเที่ยวทัว่ ไป โดยมีไกด์จำ� เป็ นนามว่า โดโด้ พนักงานต้อนรับของ จันถวิล รีสอร์ท พาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเทีย่ ว เหตุเพราะโดโด้เป็ นชาวบ้านเชียงแมน เขาจึงคุน้ เคยกับพื้นทีน่ ้ เี ป็ นอย่างดี ฉะนัน้ สบายใจหายห่วงเพราะเจ้าถิน่ พามาเอง *หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ธ.ค. 55) อยู่ท่ี 1 บาท = 260 กีบ

วัดเชียงแมนไชยเสดฐาราม

วัดเชียงแมนไชยเสดฐารามตัง้ อยู่บา้ นเชียงแมน คุณตาผูด้ ูแลเล่าให้ฟงั ว่า วัดเชียงแมนเก่าแก่กว่าวัดเชียงทองเสียอีก สร้างมา 600 กว่าปี แล ้วในสมัยพระไชย เชษฐาธิราช เจ้ามหาชีวติ ของชาวลาวในอดีต ปัจจุบนั มีพระสงฆ์จำ� พรรษาอยูต่ นเดียว (รูปเดียว) รอบบริเวณวัดประกอบด้วยกุฏเิ จ้าอาวาส, กุฏพิ ระลูกวัด และอุโบสถ (คนลาวเรีย กว่ า สิม ) ภายในประดิษ ฐานพระเจ้า องค์ห ลวง (พระประธาน) และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ให้พทุ ธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ เยีย่ มชม ความสวยงามโดดเด่นทีต่ า่ งจากวัดอืน่ ในหลวงพระบางคือ เป็นอุโบสถแห่งเดียว ทีม่ ซี มประตู ุ้ โค้งคล ้ายวัดของไทย ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปัน้ ประดับสีทองเหลืองอร่าม ด้านหน้าอุโบสถมีพระธาตุขนาดใหญ่สขี าวตัง้ อยู่ คุณตายังเล่าให้ฟงั อีกด้วยว่าวัดนี้ ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์อายุหลายร้อยปี เก็บรักษาไว้อยู่หลายองค์ แต่ไม่ได้นำ� ออกมาให้ชมเพราะกลัวถูกขโมยค่ะ ค่าเข้าชม 10,000 กีบ

:37


วัดจอมเพชร

ออกจากวัดเชียงแมนก็ข้ นึ มอเตอร์ไซค์ไปวัดจอมเพชรกันต่อ หนทาง เหมือนลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านป่ าโปร่ง และถนนสายเล็กขรุขระ ในใจก็คดิ ว่า ถ้าถนนหนทางดีกว่านี้ นักท่องเทีย่ วมาสะดวกขึ้น ความเจริญคงน�ำพายวดยาน พาหนะมาเพียบแน่ๆ แต่คิดอีกทีอาจจะไม่ก็ได้ เพราะหลวงพระบางเป็ นเมือง มรดกโลก หมายความว่าความเจริญใดๆ ที่จะเข้ามาท�ำให้สภาพบ้านเมือง เปลีย่ นแปลงหน้าตาไป เห็นจะยาก เพราะต้องผ่านขัน้ ตอบตรวจสอบอันเข้มข้น ของยู เนสโกเสียก่ อน มาถึงวัดจอมเพชรก็จ่ายค่ าเข้าชมให้ผูด้ ู แลตรงทางขึ้น ก่อนไต่บนั ไดอีกร้อยกว่าขัน้ สูงยอดเขาอันเป็ นทีต่ งั้ ของวัดจอมเพชร วัดแห่งนี้ โดโด้ เล่าให้ฟงั ว่าตอนเขายังเด็กๆ ทีน่ ่เี ป็ นวัดร้าง แต่ต่อมาก็ได้รบั การทะนุบำ� รุง ให้ดขี ้ นึ โดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ โดยเฉพาะอุโบสถอายุหลายร้อยปี ท่ตี งั้ เด่น เป็ นสง่ากลางยอดภู วัดแห่งนี้ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วในแง่ของการเป็ น จุดชมวิวอันสวยงาม มองตัวเมืองหลวงพระบางขนานกับแม่นำ�้ โขงโดยมีฉากหลัง เป็ นทิวเขาสลับซับซ้อนสุดตา และแม่นำ�้ คานทีไ่ หลลงมาบรรจบกันพอดี ค่าเข้าชม 10,000 กีบ

:38

UNSEEN


วัดล่องคูน และถ�้ำคูหาสักกะลิน

ตอนเดินขึ้นก็วา่ เหนื่อยแลว้ ขาลงยิง่ เมือ่ ยขา กว่าจะมาถึงขัน้ บันไดสุดท้าย ขาก็สนั ่ ไปหมด นี่ล่ะน้าา ผลของการไม่ออกก�ำลังกาย ความพลาดประการหนึ่ง ของวันนี้คือการแต่งกายค่ะ ด้วยตอนเช้าอากาศเย็นมาก เลยจัดเต็มเสื้อสองชัน้ แถมตัวนอกเป็ นคอเต่าเสียด้วย และกางเกงขายาวอีกสองชัน้ พร้อมรองเท้าผ้าใบ แรกๆ ทีข่ ม่ี อเตอร์ไซค์มาก็ยงั ชิลล์อยูห่ รอกเพราะลมมันเย็น แต่พอต้องเดินขึ้นลงเขา ก็เริ่มตระหนักแลว้ ว่าตัวเองคาดการณ์ผดิ แต่ชีวติ ต้องอดทน ยังดีท่วี ดั ล่องคู น ไม่ตอ้ งปี นป่ ายอะไร เดินชมบริเวณวัดได้สบายๆ บรรยากาศร่มรื่น จากฝัง่ นี้มองเห็น บันไดลงท่าน�ำ้ ของวัดเชียงทองด้วยล่ะ จุดเด่นของวัดนอกจากจะมีบริเวณกว้างใหญ่ ร่มรื่นแลว้ พระอุโบสถยังลงรักปิ ดทองอย่างสวยงาม ข้ามซุม้ ประตูมภี าพเขียนสี คล ้ายทหารจีนยืนเฝ้ าอยู่ทงั้ สองด้าน ส่วนภายในเป็ นภาพฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติ์ อันวิจติ รบรรจงประดับอยู่ทงั้ สามด้านของอุโบสถ ส่วนถ�ำ้ คูหาสักกะลินอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดล่องคูน ห่างจากพระอุโบสถ มาประมาณ 500 เมตร เป็ นทีต่ งั้ ของถ�ำ้ คูหาสักกะลิน สร้างโดยเจ้าชายสักกะลิน เจ้ามหาชีวติ ในอดีตพระองค์หนึ่ง ตามค�ำบอกเล่าบอกว่าถ�ำ้ นี้คน้ พบเมือ่ ไม่นานมานี้ โดยเจ้าอาวาสวัดทีอ่ ่านจากบันทึกเก่าแก่ซง่ึ ระบุวา่ ในวัดมีถำ�้ ขนาดใหญ่อยู่ จึงได้ออก ระดมก�ำลังกันค้นหา ตอนแรกเห็นเป็ นเพียงโพรงดินเล็กๆ แต่เมือ่ ขุดลงไปก็พบ ถ�ำ้ สักกะลินแห่งนี้เข้า จึงได้บูรณะให้สามารถเข้าไปชมได้ เล่ากันด้วยว่าตอนแรก ทีค่ น้ พบนัน้ ภายในถ�ำ้ มีพระพุทธรูปสร้อยสังวาลย์มากกว่าในถ�ำ้ ติง่ เสียอีก แต่ถกู โจร ขโมยไป จึงต้องน�ำพระพุทธรูปบางส่วนไปเก็บรักษาเอาไว้ยงั แผนกท่องเทีย่ วของ หลวงพระบาง (ข้อมูลบางส่วนจาก www.louangprabang.net) ความโดดเด่นของ ถ�ำ้ แห่งนี้คอื เป็ นถ�ำ้ ขนาดใหญ่มที งั้ หมด 5 ชัน้ ด้วยกัน ชัน้ แรกจะเป็ นทีต่ งั้ ของสถูป สีขาว เชือ่ กันว่าเป็ นสถูปของเจ้าชายสักกะริน ขอแนะน�ำว่าให้พกไฟฉายสว่างมากกก มาด้วย เพราะล�ำพังไฟฉายจากผู ด้ ู แลวัดสว่างไม่พอ และอาจพลาดลื่นลม้ ได้ จากชัน้ แรกต้องเดินลงบันไดชันสู่ชนั้ สอง และสามตามล�ำดับ ตลอดระยะทาง ลึกเข้าไปในถ�ำ้ จะพบหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาให้ชมกันตลอดทาง โดยมีไฮไลท์ อยูท่ ห่ี นิ งอกหินย้อยรูปนกอินทรีทอ่ี ยูใ่ นห้องสุดท้าย เมือ่ เดินเข้าไปเกือบสุดถ�ำ้ จะพบ แอ่งลึกทางด้านขวามือ โดโด้เล่าว่าถ้าช่วงไหนแม่นำ�้ โขงขึ้น ในถ�ำ้ นี้จะมีนำ�้ ขึ้นด้วย ซึง่ เป็ นเรื่องแปลกเพราะถ�ำ้ อยู่บนเขา และห่างจากแม่นำ�้ พอสมควร แต่กน็ นั ่ ล่ะใคร จะไปรูว้ า่ ด้านล่างของถ�ำ้ เชือ่ มต่อกับทีใ่ ดบ้าง กว่าจะเดินถึงห้องสุดท้าย แทบเป็ นลมค่ะ ด้วยอากาศที่นอ้ ยอยู่แลว้ ประกอบกับความเมื่อลา้ จากการเดินอย่างระมัดระวัง บวกกับกระเป๋ าและกล ้องอันพะรุงพะรัง พร้อมทัง้ เสื้อผ้าทัง้ หนาและแน่น เมือ่ ถึงคราว ที่ตอ้ งปี นโขดหินเพื่อขึ้นไปชมนกอินทรี เลยต้องพึ่งแรงโดโด้ช่วยดึงขึ้นหน่ อย ป้ าเดินไม่ไหว... ถ่ายรูปเสร็จเก็บกล ้อง ไม่ถา่ ยอะไรอีกแล ้ว อยากออกไปเจออากาศ ด้านนอกให้เร็วทีส่ ุด ก่อนจะเป็ นลมล ้มพับอยู่ในนี้ซะก่อน ค่าเข้าชม 10,000 กีบ

น�้ำตกตาดร้อยขัว

จบทริปวัดไปแล ้วค่ะ วันต่อมาทาง จันถวิล รีสอร์ท พาไปเปลีย่ นบรรยากาศชมธรรมชาติกนั บ้าง โดยออกมา ทางด้านหลังโรงแรม ขึ้นรถตู ้ แล ้วก็เลาะผ่านหมูบ่ ้านท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผา มุง่ หน้าสูน่ ำ�้ ตกตาดร้อยขัว ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป ราว 20 กิโลเมตร หนทางยังเป็ นลูกรังอยู่นะคะ แต่กำ� ลังมีโครงการจะสร้างถนนฝัง่ นี้ให้กว้างขวางขึ้นรองรับการ เติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตภายหลังเปิ ดการค้าเสรีอาเซียน เพือ่ เชื่อมต่อกับประเทศไทยและจีนค่ะ และถนน สายนี้ละ่ ทีเ่ ชือ่ มไทยกับหลวงพระบางเข้าด้วยกัน ใครอยากขับรถมาเทีย่ วหลวงพระบางตอนนี้สามารถท�ำได้แล ้วนะ จากเชียงใหม่มงุ่ หน้ามาทางจังหวัดน่าน และข้ามด่านมาได้เลย จากชายแดนมาถึงหลวงพระบางระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราวๆ 4 ชัว่ โมงค่ะ เพียงครึ่งชัว่ โมงเราก็เดินทางมาถึงน�ำ้ ตกตาดร้อยขัว ลงจากรถแล ้วก็ผลักรัว้ ไม้ไผ่เดินเข้ามาอีก 50 เมตร ก็จะพบน�ำ้ ตกขนาดไม่ใหญ่ มาก แต่ สูงมาก น�ำ้ ไหลจากมาจากยอดเขา ตกลดหลัน่ ลงมาสู่แอ่งลึกด้านล่าง น�ำ้ ทัง้ เย็นและใสแจ๋ว โดยเฉพาะน�ำ้ ในแอ่งลึกเวลากระทบแสงอาทิตย์จะสะท้อนสีเขียวมรกตออกมาสวยงามมาก สมแล ้วทีเ่ ป็ น Unseen ของด้านนี้ ความสวยงามของน�ำ้ ตก และต้นใหม่ใหญ่ทร่ี ายรอบยังบริสุทธิ์สะอาดอยู่มาก เพราะนักท่องเทีย่ วไม่ค่อยรูจ้ กั บวกกับทางค่อนข้างไกล เดินทางล�ำบาก หากไม่เช่ารถก็ตอ้ งปัน่ จักรยานมาเอง ท�ำให้นำ�้ ตกตาดร้อยขัวยังคงความใส สะอาด และสงบงาม (ค่าเข้าชม 5,000 กีบ) :39


NIGIFHET L หลวงพระบางไม่ได้มเี พียงธรรมชาติอนั สวยงาม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมน่าสนใจเท่านั้นนะ ด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะในหมู ่ แ บ็ ค แพ็ ค เกอร์ ผู ้ ช อบท่ อ งโลก และแสวงหา ประสบการณ์แปลกใหม่ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลวงพระบางจะมีร้าน อาหารหลากหลายสไตล์ไว้สนองความต้องการ เมือ่ จุดขายของเมืองนี้ คือความเก่าแก่ เรียบง่าย ไม่อกึ ทึกคึกโครม เป็นเสน่หด์ งึ ดูดส�ำคัญให้ หลายคนเดินทางมาที่นี่ ร้านรวงต่างๆ จึงตกแต่งให้มีความกลมกลืน ไปกับสภาพแวดล้อมโดยรวม บ้างก็ซกุ ตัวอยู่ในเรือนไม้ทรงโคโลเนียล บ้างก็ตั้งรับลมอยู่ริมแม่น�้ำ แล้วแต่ใครจะออกแบบให้ได้บรรยากาศ แบบไหน แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดของยูเนสโกคือสิง่ ก่อสร้างเหล่านัน้ ต้องคงกลิน่ อายของสถาปัตยกรรมดัง้ เดิมของหลวงพระบางเอาไว้ หากคุณเดินทางมายังเมืองนี้ กลางวันให้ใช้เวลาไปกับธรรมชาติสวยงาม กันให้เต็มอิ่ม พอเย็นย�ำ่ จะชวนมาฮัมเพลงเบาๆ ไปกับร้านที่เราพิสูจน์มาแลว้ ว่า ไม่ควรพลาด เป็ น HIP Program ทีภ่ มู ใิ จน�ำเสนอส�ำหรับคนชอบแสงสียามค�ำ่ คืน แบบไม่เหมือนใคร!!! :40

หัวค�่ำกินข้าวที่ Lao Lao Garden แล้วต่อด้วยไวน์ท้องถิ่น ที่ Lao Lao Bar

ร้านนี้ตงั้ อยู่ถนนหลังภูสี ถ้ากลัวหาไม่เจอให้ยึดตลาดดาราเป็ นหลักแลว้ เดินตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเจอค่ะ ฝัง่ ซ้ายเป็ นร้านอาหาร ส่วนฝัง่ ตรงข้ามก็เป็ นร้าน เดียวกัน แต่คนละบรรยากาศ เอาเป็ นว่ากินข้าวให้อิม่ ท้องก่อนแล ้วค่อยข้ามไปก็ไม่สาย Lao Lao Garden ได้รบั การแนะน�ำจาก Lonely Planet ไกด์บคุ๊ ทีเ่ ปรียบเสมือน คัมภีรข์ องแบ็คแพ็คเกอร์ว่าอาหารอร่อย อย่างงี้ก็คงต้องลองซะหน่อย แต่จะกิน อาหารธรรมดาก็ดูจะไม่ถงึ หลวงพระบาง ในเมนู เห็นมี Local Favorites อยู่กเ็ ลย เลือกมาหนึง่ อย่างชือ่ Orlahm (ออหล�ำ) ใส่เนื้อควายกินกับข้าวเหนียว อ่านรายละเอียด ในเมนู ก็งงว่าคืออะไร แต่พอเห็นหน้าตาถึงบางอ้อ...ทันทีค่ะ เมนู ช่อื เรียกยากนี้คอื แกงอ่อมบ้านเรานัน่ เอง เพียงแต่นำ�้ จะข้นกว่าและใส่ไม้ชนิดหนึ่งซึง่ มีรสเผ็ดร้อนลงไป เพือ่ เพิม่ รสชาติ ความเห็นส่วนตัวคิดว่าแกงอ่อมแบบอีสานถูกปากตัวเองมากกว่า ส่วนฝัง่ ตรงข้ามที่เป็ นผับนัน้ ให้มาตอนดึกจะคึกคักกว่า มีแคร่ ตวั กว้าง วางเบาะนุ่มและหมอนอิงเพิม่ ความสบาย และโต๊ะพูลให้ประลองความแม่น ถ้าเบือ่ เบียร์ลาวแลว้ ไวน์ทอ้ งถิน่ เขาก็อร่อย รสชาติเหมือนสาโทผสมเหลา้ หวาน สีสวย เหมือนน�ำ้ ทับทิม ดืม่ ง่าย แต่ไม่เมาง่าว ใครอยากแค่จบิ ๆ ล่ะก็ขอแนะน�ำ แต่ถ ้าอยากเมา สังอย่ ่ างอืน่ เถอะ


เย็นสบายบาร์

Mojo Cafe (facebook: MojoCafe LuangPrabang)

คอดนตรีตอ้ งหลงรักร้านนี้ เพราะเป็ นร้านเดียวในหลวงพระบางทีม่ ดี นตรีสด ให้ฟัง เล่นในสไตล์อะคูสติกเพลงสากลล ้วนโดยนักดนตรีหนุ่มทีช่ าวเชียงใหม่หลายคน คงคุน้ หน้าคุน้ ตาเขาดี คุณหนุ่ย แห่ง Pai Post เขาไปเปิ ดร้านตัง้ กิจการเกสท์เฮ้าส์ และผับเล็กๆ แห่งนี้ในหลวงพระบางมาร่วมปี แล ้ว ดนตรีจะเริ่มตอน 20.45 น. ถึง 22.30 น. (การนับเวลาทีน่ ่เี รียกว่าแปดโมงสีส่ บิ ห้าถึงสิบโมงสีส่ บิ ถ้างงให้ดูตามเลข บนเข็มนาฬกิ า) Mojo Cafe อยู่ใกล ้ๆ กับ Lao Lao Garden เดินมาประมาณ 20 เมตรก็ถงึ เปิ ดบริการตัง้ แต่ 8 โมง มีทงั้ เครื่องดืม่ แบบมีและไม่มแี อลกอฮอล์ ให้บริการ รวมทัง้ ห้องพักในราคาหลักร้อย และมีจกั รยานให้เช่าวันละ 10,000 กีบ

ดาวฟ้า

ขอต้อนรับสู่อคั รสถานแห่งความบันเทิงของชาวหลวงพระบาง วัยรุ่นเขามา รวมตัวกันทีน่ ่ี (ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนวอร์มอัพคาเฟ่ ) ดาวฟ้ าเป็ นผับทีอ่ ยูใ่ นโรงแรม ชือ่ เดียวกัน ตัง้ อยูน่ อกเมืองการเดินทางหากไม่มรี ถของตัวเอง จะเรียกสามล ้มเครือ่ ง มาส่งก็ได้ ไม่แนะน�ำให้เดินอาจจะถอดใจก่อนมาถึง ผับแห่งนี้เราไปโดนมาตัง้ แต่คนื แรก ทีไ่ ปถึงด้วยการแนะน�ำจากคนพื้นที่ และติดใจจนคืนสุดท้ายต้องไปซ�ำ้ อีกสักรอบ!!! บรรยากาศของแสงสีเสียงไม่หา่ งจากผับในเชียงใหม่เลย เขาจัดเพลงตื้ดให้คุณแดนซ์ กันอย่างเต็มทีด่ ว้ ยเพลงจากดีเจ และอย่าแปลกใจหากจะได้ยนิ เพลงไทยและสากล สุดฮิตกันทัง้ คืน ก็เรือ่ งของศิลปะทางดนตรีไม่มเี ส้นแบ่งพรมแดนอยูแ่ ล ้วนี่!!!

ถ้าไม่ใช่นกั ท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่มานาน หรือคนท้องถิน่ คุณไม่มที างรูจ้ กั ร้านนี้แน่ๆ เพราะเป็ นสถานที่สุด Exclusive ส�ำหรับเติมเต็มความสนุ กของค�ำ่ คืนให้คนที่ ไม่อยากกลับบ้านเร็วมาเทีย่ วต่อ บรรยากาศของร้านเหมือนห้องแถวเก่าทีด่ ดั แปลง ให้กลายเป็ นร้านนัง่ ดืม่ แบบโล่ง โปร่ง สบายสมชือ่ เลยล่ะ ความเก๋ของเย็นสบายบาร์ คือตามฝาผนังเขาแขวนภาพวาดแบบเรียลลิสติกเอาไว้ให้ชมอยู่หลายภาพ แต่นาที นัน้ การจะตัง้ สมาธิชมงานศิลปะ ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาล บวกกับแสงสลัว จากโคมกระดาษหลากสีแล ้ว คิดว่ากลับมานัง่ ทีโ่ ต๊ะจะโอเคกับสติมากกว่า ด้วยความที่ เป็ นร้านแบบบ้านๆ เครื่องดืม่ จึงจ�ำหน่ายในราคาไม่แพง แต่ทเ่ี ด็ดสุดคือกับแกลม้ ถ้าคุณทานเนื้อได้แนะน�ำให้สังหนั ่ งควายทอด แรกเคี้ยวอาจจะเหนียว แต่เผลอแป๊ บเดียว หมดจาน!!!

Don’t Miss!!!

พระอาทิตย์ตกบนภูสี

ก่ อนจะเดินชมตลาดมืด แนะน�ำให้เดินขึ้นภูสีเสียก่ อน บรรยากาศตอน พระอาทิตย์ตกบนยอดภูสสี วยงามมาก มองเห็นหลวงพระบางทัวทั ่ ง้ เมือง ทิวเขาและ แม่นำ�้ โขงถูกอาบด้วยสีทองของพระอาทิตย์ โดยเฉพาะหน้าหนาวจะเห็นหมอก โรยตัวเป็ นสายยาวตัดยอดภูเขาทีม่ องเห็นอยู่ไกลๆ เป็ นจุดชมวิวทีไ่ ด้รบั ความนิยม ทัง้ จากคนท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ ว

Dinner Buffet

ถ้าไปเดินตลาดมืดต้องลองบุฟเฟ่ ตอ์ าหารราคาประหยัด ตัง้ อยู่ในซอยเล็กๆ ข้าง Ancient Luang Prabang Hotel (ทางด้านซ้ายหากเดินเข้าจากต้นถนน) ราคาจานละ 10,000 กีบ ให้สทิ ธิ์ตกั แค่ครัง้ เดียว จะพูนจานอย่างไรก็ได้ เขาไม่วา่ อาหารมีให้เลือกหลายอย่าง ทัง้ ต้มผัดแกงทอด เมนู เส้น ของหวาน และผลไม้ คุม้ ค่าเกินราคาจริงๆ

:41


Info.

Chanthavinh Resort and Spa จันถวิล รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่อนคลายริมฝั่งโขง

จะมีอะไรดีไปกว่าการได้ไปพักผ่อนชาร์ตแบทให้ร่างกายอีกเล่า ยิง่ ได้ช่นื ชม ทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ ปล่อยใจให้ลอ่ งลอยไปกับสายน�ำ ้ พาให้สติกลับมา และหัวใจสงบขึ้น แม้ปกติจะชอบทะเลมากกว่าภูเขา แต่การมาหลวงพระบางคราวนี้ ให้เกิดหลงรักทิวเขาสู ง ความร่ มรื่น เงียบสงบของเมืองมรดกโลกแห่งนี้เข้าให้ เสียแล ้วสิ อาจเพราะบรรยากาศพาไป หรือ จันถวิล รีสอร์ท น�ำเรามาให้พบรัก... รีสอร์ทขนาดกลางท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นานาพันธุแ์ ห่งนี้ เป็ นสวนผลไม้เก่า ทีป่ รับปรุงให้เป็ นรีสอร์ทในภายหลัง และยังคงรักษาต้นไม้เอาไว้ให้เกิดความร่มรื่น วางตัวอยู่อย่างสงบริมแม่นำ�้ โขง เป็ นทีพ่ กั แห่งเดียวในหลวงพระบางทีอ่ ยู่ชดิ ติดน�ำ้ ขนาดนี้ นัน่ เป็ นเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ง แต่ท่เี ราคิดว่าสิ่งที่ทำ� ให้รีสอร์ทแห่งนี้ให้อารมณ์ ต่ างออกไปก็คือบรรยากาศของการน�ำบ้านไม้เก่ ามาตกแต่ งในสไตล์โคโลเนียล ให้ความรู ส้ ึก ผ่ อนคลายเหมือนเป็ นบ้านหลังที่สอง การบริก ารของพนักงานก็ เป็ นกันเองและดูแลดี โดยเฉพาะคุณตุย๋ GM ของโรงแรมทีเ่ อาใจใส่เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเรื่องห้องหับหรืออาหารการกิน ท�ำเอาปลื้มใจจนไม่อยากกลับ แต่ดว้ ยหน้าที่ การงานรออยู่เลยจ�ำต้องปิ ก๊ เจียงใหม่บา้ นเฮามาเสียก่อน คุณแสน เจ้าของเล่าให้ฟังว่าเดิมทีสวนผลไม้แห่งนี้ คุณจันถวิล คุณพ่อของเขา ใช้รบั รองเพือ่ นฝูงทีม่ กั มาเยีย่ มเยียนอยู่เสมอ เรือนไม้จำ� นวน 9 หลังในบริเวณสวน ก็คอื บ้านพักทีม่ อี ยูแ่ ล ้ว สร้างขึ้นตามแบบบ้านผูด้ เี ก่าของลาว เมือ่ ท�ำรีสอร์ทก็ตกแต่ง เพิม่ เติมเพือ่ ให้ผู ้เข้าพักสะดวกสบายมากขึ้น รวมทัง้ สร้างบ้านพักขึ้นใหม่อกี หลายหลัง เพือ่ รองรับนักท่องเที่ยวที่อยากพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอนั เงียบสงบสวยงาม ริมแม่นำ�้ โขง ห้องพักของทีน่ ่มี อี ยู่ 3 แบบ ถ้าอยากได้บรรยากาศแบบหลวงพระบางแท้ๆ ให้เลือกนอนเรือนไม้กลางสวนสวยทีม่ เี พียง 9 หลัง ด้วยการดัดแปลงจากบ้านเก่า ภายในตัวบ้านจึงกว้างขวาง มีมมุ พักผ่อนนัง่ สบายให้เลือกหลายมุม จะเอนตัว อ่านหนังสือบนเก้าอี้นวมหนานุ่ มตัวใหญ่ริมหน้าต่างก็เข้าที หรือจะออกมารับลม :42

Chanthavinh Resort and Spa จันถวิล รีสอร์ท แอนด์ สปา Luang Prabang, Lao PDR Hotline: 856-20-55772233 856-20-56831270 Email: reservations@chantha vinhresortandspa.com www.chantavinhresortandspa.com facebook: Chanthavinhresortandspa Luang Prabang Lao


บริเวณระเบียงก็เข้าท่า และยังเดินไป สระว่ายน�ำ้ สะดวกด้วย แต่ถา้ อยากได้ บรรยากาศอบอุน่ เห็นวิวแม่นำ�้ ต้องเลือก เรือนไม้ก่งึ ปูนสองชัน้ ทอดตัวเรียงราย ขนานกับ ล�ำ น�ำ้ โขง ห้อ งพัก แบ่ ง เป็ น สัดส่วนมีโซฟาตัวใหญ่ให้นงั ่ ผ่อนคลาย หรือจะออกมานัง่ ท�ำงานทีร่ ะเบียงพลาง จิบกาแฟไปด้วยก็เพลินค่ะ และมีห ้องพัก อีก ส่ ว นเป็ นตึกปู น หลัง คาไม้ใ ห้ค วาม รูส้ กึ ร่วมสมัย และอยู่สบายเช่นกัน เท่าทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ อยู่หลวงพระบาง มา 5 วันขอบอกเลยว่าอาหารที่ จันถวิล รีสอร์ต อร่อยถูกปากทีส่ ดุ แล ้ว อาจเพราะ เขาดัดแปลงสู ตรบางอย่างของอาหาร พื้นเมืองให้ถกู ปากคนไทย และด้วยการ ปรุงอย่างกลมกล่อมครบรส ไม่ตดิ หวาน เช่นร้านทัว่ ไปในเมือง ท�ำให้เราไม่ค่อย ออกไปกิ น อาหารที่อ่ื น ก็ ใ นรี ส อร์ท อร่อยกว่านี่ เมนู แนะน�ำทีต่ ดิ ใจมากจนต้องขอสองคือ ส้มต�ำหลวงพระบาง ความ แตกต่างทีท่ ำ� ให้รสชาติดกี ว่าทีไ่ หนๆ ก็คอื เคล็ดลับของเครื่องปรุงค่ะ ปกติเขาจะใช้ กะปิ และน�ำ้ ปลาร้าใส่ลงไปในครกแล ้วต�ำออกมาเลย แต่ท่ี จันถวิล รีสอร์ท น�ำกะปิ และน�ำ้ ปลาร้าไปเคี่ยวจนเป็ นเนื้อเดียวกัน แล ้วจึงน�ำมาใส่ในส้มต�ำ ท�ำให้ได้กลิน่ หอม และรสกลมกล่อมกว่า พูดแลว้ ก็นำ�้ ลายสอค่ะ เมนู ปลาของทีน่ ่ีก็อร่อยเหมือนกัน เพราะว่าอยู่รมิ น�ำ้ โขงจึงมีปลาให้เลือกหลายชนิด แต่ทต่ี ดิ ใจเห็นจะเป็ นต้มส้มปลา น�ำ้ โขง และปลาน�ำ้ โขงทอดกระเทีย ม แหม…จานหลัง นี่ แ กล ม้ กับ ไวน์ก็ เ ลิศ กินกับเบียร์กอ็ ร่อย ส�ำหรับใครทีก่ ลัวว่ารีสอร์ทอยู่อกี ฝัง่ แม่นำ�้ แลว้ จะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ สะดวก ขอบอกว่าไม่ตอ้ งกังวลค่ะ เพราะทีน่ ่ีจดั ทัง้ เรือข้ามฟากและรถตูใ้ ห้บริการ

พิเศษสุดๆ ส�ำห

รับผู้อ่าน

HIP

เพียงโทรไปจอ งห้องพักล่วง หยิบ HIP M หน้า แล้วอย่า a ก็จะได้สิทธิ์เgข้าaพzine ฉบับนี้ไปด้วย ลืม ักในราคาพิเศษ ต่อคืน พักโซน ไหนก็ได้ราคาเด ียว

2,000 บาท

กันตัง้ แต่เช้าตรู่ยนั ดึก (05.00-23.30 น.) อยากจะไปใส่บาตรตอนเช้าก็แจ้งพนักงาน ต้อนรับหน้าฟร้อนท์ไว้ได้เลย แล ้วเขาจะมอร์น่งิ คอลล์มาปลุก หรืออยากไปเดินเล่น ในเมืองก็แจ้งได้ เขาจะจัดเรือไว้คอยท่า ขึ้นฝัง่ ปุ๊ บก็มรี ถรอรับทันที อยากกลับตอนไหน ก็นดั หมายเวลาและจุดรอได้เลย แต่ถา้ อยากไปเปลีย่ นบรรยากาศแบบ Unseen ตามทีแ่ นะน�ำไว้ในตอนต้นเรื่อง ก็บอกพนักงานให้เขาพาไปได้อกี เช่นกัน ความสุขอยูร่ อบกายเราเพียงแค่กา้ วออกไปหา วันพักผ่อนนี้ถ ้ายังไม่รูจ้ ะไปไหน ลองเก็บกระเป๋ าแล ้วเอาความขมขืน่ ไปทิ้งแม่โขงกันดูนะคะ พอกลับมาจะรูส้ กึ ตัวเบา ขึ้นอีกเยอะ :43

HIP MAGAZINE ISSUE 99 : JANUARY 2013 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement