Page 1


CONTENTS:

SEPTEMBER 2012 VOL.08 No.95

A Side

32

LIFE STYLE

38

SCOOP

A Side News 08 People 22 New Place 28 Recommend 30 Life Style 32 Follow Me 36 Scoop 38 IT 42 Talk 44 Test 46 Product 48 Calendar 50

COVER by HIP Team


editor:

เพื่อน... คุณมีเพื่อนอยู่กี่คนครับ... เป็นแต่กอ่ น - ถ้าถามคำ�ถามนี้ หลายคนคงนัง่ อึง้ ตอบกันไม่ถกู เพราะไม่รจู้ ะ นับยังไง บางคนอาจมีเพื่อนมากมาย นับไม่ถ้วน ในขณะที่บางคนอาจนับแค่นิ้วมือ ก็เพียงพอแล้ว เพราะเขาหรือเธออาจนิยามคำ�ว่า ‘เพื่อน’ เอาไว้เป็นพิเศษ ไม่เอามา ปะปนกับคนรู้จัก หรือคนที่เป็นแค่ เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว เพื่อนร่วมงาน แต่ยุคสมัยนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน - ลองถามจำ�นวนเพื่อนกับใครๆ ก็คงตอบ กันได้หมด เพราะโลกสมัยใหม่ทกุ วันนี้ facebook นับให้เรียบร้อยว่ามี ‘เพือ่ น’ กีค่ น แถมบางคนยังให้ facebook นับให้ด้วยว่าในจำ�นวนนั้นมี ‘เพื่อนสนิท’ อยู่เท่าไหร่ ในขณะที่บางคน ก็ถูก facebook บอกด้วยว่า มี ‘เพื่อน’ จำ�นวนมากไปแล้ว นึกขึ้นมาแล้วคิดถึง ‘เพื่อน’ ในความหมายของคนในรุ่นก่อน, คนเราจะมี ‘เพื่อน’ สักกี่คนที่เป็นได้ถึงขนาดนี้ ...When you’re down and troubled And you need a helping hand And nothing, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night… (*จากเพลง You’re Got A Friend แต่งโดย Carole King)

ผมเองลองมานัง่ นึกถึง ‘เพือ่ น’ ในความหมายทีเ่ ป็น ‘เพือ่ นแท้’ แล้วก็ให้รสู้ กึ ว่า ชีวิตนี้อย่างน้อยก็น่าดีใจที่มาถึงตอนนี้ เราก็พอจะเหลือ ‘เพื่อน’ ที่พร้อมช่วยเหลือ อย่างเต็มใจ เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ ยังมีเพื่อนที่ร่วมยินดีอย่างจริงใจ เมื่อเราทำ�อะไรสำ�เร็จ... ว่าแต่คุณๆ ล่ะครับ - ทุกวันนี้มีคนที่คิดว่าเขาหรือเธอเป็น ‘เพื่อนจริง’ ของเราอยู่สักกี่คน ทีผ่ มเขียนถึง ‘เพือ่ น’ เพราะอีกไม่กว่ี นั ข้างหน้าจะลงไปกรุงเทพ ไปงานเลีย้ งรุน่ โรงเรียนเก่าสมัย ม.ศ. 1 เลยคิดถึง ‘เพื่อน’ และรู้สึกดีใจที่จะได้เจอเพื่อนเก่าๆ ที่รู้จักกันตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2519 และหลายๆ คนยังคงเป็น ‘เพื่อน’ ในความหมายของเพื่อนอย่างแท้จริง. สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ somchai.khanasa@gmail.com *หมายเหตุ: แจ้งข่าว dcondo campus resort ถนนสุเทพ หลังมช. ก่อนทางขึน้ ร้านกาแล เปิดให้ชมห้องตัวอย่างแล้วตั้งแต่วันนี้ และเปิดให้จองรอบพิเศษ 11 ก.ย. เป็นต้นไป Pre-Sale วันที่ 21 - 23 ก.ย. ดูรายละเอียดที่ www.sansiri.com

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง

นักเขียนประจำ�ฉบับ นรเศรษฐ หมัดคง ปรัชญา คัมภิรานนท์ โญลัลดา วงค์คม

บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ วรวรรณ พัฒนารังษี สุธามาศ ธงซิว

ช่างภาพ อัจฉรี ถาวรประเสริฐ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ชัยพร โสดาบรรลุ ประสิทธิ์ คำ�มะโน

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา ฝ่ายกิจกรรม ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ นิภาพร หัวนะราษฏร์ พาวิน กะวัง นักศึกษาฝึกงาน ภานุวัฒน์ ขาวสุวรรณ

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com

www.hipthailand.net


news

AirAsia Friday Night แจกกัน ไปอีก แล ว้ กับ ตัว๋ เครื่อ งไปกลับ เชียงใหม่ - มาเก๊า ทีท่ างสายการบินแอร์เอเชียจับมือ กับร้านค้าชื่อดังทัว่ เชียงใหม่ ได้แก่ ร้านเดอะสลัด คอนเส็ปท์, วอร์มอัพ คาเฟ่ และร้านเดอะกูด๊ วิว เพือ่ มอบโชคให้ผูโ้ ชคดีทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรม AirAsia Friday Night งานนี้ตอ้ งขอแสดงความยินดีกบั ผูโ้ ชคดีทุกท่าน ติดตามข่าวสารโปรโมชัน่ และ กิจกรรมดีๆ จากแอร์เอเชียได้ที่ www.airasia.com หรือ www.facebook.com/AirAsiaThailand

Greasy Cafe Acoustic Live เต็มอิ่มกันกับคอนเสิรต์ Greasy Café ในรู ปแบบอะคูสติก ณ ร้านท่าช้างคาเฟ่ งานนี้ เล็ก Greasy โชว์เดีย่ วพร้อมกีตาร์โปร่งท่ามกลาง แฟนเพลงหลายร้อ ยที่ต ามมาฟัง เขาเล่น สดใน คำ� ่ คืนนัน้ จนแน่นขนัดบริเวณร้านไปจนถึงริมถนน ฉะนัน้ เรื่องความฮอตของศิลปิ นหนุ่มคนนี้ไม่ตอ้ ง พูดถึง ดูรูปประกอบก็น่าจะวัดกันได้

08 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


EXPRESS MAINTENANCE


news

Ballentine’s Plan B Music Battle at Warm Up Cafe ผ่านไปแลว้ กับความสนุ กสุดมันของการ ประชันฝี มอื ระหว่าง แสตมป์ และ สครับ ใน คอนเสิรต์ Ballentine’s Plan B Music Battle ณ Warm Up Café งานนี้แฟนๆ ของทัง้ 2 ศิลปิ นเลยได้เต็มอิม่ กับบทเพลงสนุกและซึ้งกินใจ กันอย่างสนุ ก เพราะเป็ นคอนเสิรต์ ที่เรียกได้ว่า Battle เพลงกันมันหยดอย่างไม่มใี ครยอมใคร

The Spirit of BUDO เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ร่ วมกับ สถานกงสุ ล ใหญ่ ญ่ี ป่ ุ น ณ นครเชี ย งใหม่ จัดนิทรรศการ The Spirit of Budo : The History of Japan’s Martial Arts ‘จิตวิญญาณ แห่ ง การต่ อ สู ’้ ณ พิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เชียงใหม่ จัดแสดงศิลปะการต่อสู ข้ องชาวญี่ป่ ุน ตัง้ แต่สมัยโบราณ อาทิ หมวกนักรบ เสื้อเกราะ ดาบ ธนู จนถึงเทคนิคในกีฬาการต่อสูน้ านาชาติ ให้ผูส้ นใจเข้าชมประดับความรู ้

ครบรอบ 10 ปี วีซายน์ มีเดีย บริษทั วีซายน์ มีเดีย จ�ำกัด จัดงานเลี้ยง ฉลองครบรอบ 10 ปี บริษทั วีซายน์ มีเดีย จ�ำกัด ภายในงานมีกจิ กรรมความสนุกสนานแบบจัดเต็ม รวมไปถึงการมอบรางวัล V-Idol ซึง่ บรรยากาศ ภายในงานเต็ม ไปด้ว ยรอยยิ้ม จากชาววีซ ายน์ มีเดีย และเพือ่ นฝูงในวงการสือ่ ฯ ร่วมแสดงความ ยินดีอย่างชื่นมืน่

10 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


news

Bodyslam แสงสุดท้าย World Tour 2012 หลังเดินสายเล่นคอนเสิรต์ ปิ ดอัลบัม้ คราม ไปตามเมืองใหญ่ทวโลก ั ่ และมาปิ ดฉากความสนุก ในหลายจังหวัดทัว่ ไทย โดยการสนับสนุ นของ เครื่องดืม่ ช้าง เดือนทีผ่ ่านมาก็ถงึ คิวของเชียงใหม่ กันบ้าง งานนี้จดั ขึ้นที่ผบั สุดฮิตอย่าง Infinity และแน่ นอนว่าสาวก Bodyslam ก็ไม่พลาดมา ร่วมสนุกกับ ‘แสงสุดท้าย’ พร้อมเก็บเกี่ยวความ ประทับใจกันอย่างเต็มทีก่ ่อนจะพบกับอัลบัม้ ใหม่ ของพวกเขา

Bass Nigth at North Gate อีกหนึ่งการแสดงดนตรีดๆี ทีม่ อื เบสส์จะ ขอเป็ นพระเอกกับเขาบ้างกับค�ำ่ คืน Bass Night การรวมตัว กัน แสดงฝี มือ ของมือ เบสส์ร ะดับ ปรมาจารย์ 5 คน 5 สไตล์ ประกอบด้วย นเรศ อินทเนตร, สิรภพ สิทธิ์สน, กานต์ เศรษฐกร, ฮิโกะ เซจูโร่ และ สมเกียรติ บวรจิตพุฒกิ ลุ ณ North Gate Jazz Co-Op

Dorothy Perkins เปิดช็อปเอาใจขาช้อปเชียงใหม่ Dorothy Perkins เสื้อผ้าแบรนด์ดงั จาก ประเทศอังกฤษ เปิ ดช้อปแห่งใหม่ล่าสุดเอาใจ สาวๆ ทีอ่ ยากมีลุคส์สวยหวานสไตล์สาวอังกฤษ พร้อมเปิ ดตัวคอลเลคชัน่ Autumn/Winter 2012 ให้ชาวเชียงใหม่อพั เดทเสื้อผ้ารับลมหนาวก่อนใคร ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

12 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


news ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็ นประธาน ‘ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ’ ซึ่ง เป็ น กิจ กรรมการกุศ ล โดยทุก ปี คุ ณ ฮาเก้น เดิรก์ เซน และคุณวันเพ็ญ ศักดาทร จะชวนเพือ่ นพ้อง น้องพี่ มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกและเกี่ยวข้าวโดย วิธธี รรมชาติ บนผืนนาเนื้อที่ 8 ไร่ ของห้องอาหาร แสนค�ำเทอร์เรส ซึง่ ปี น้ ีด �ำเนินมาเป็ นปี ท่ี 6 แลว้ และผลผลิตข้าวอินทรียจ์ ะน�ำไปจ�ำหน่ าย เพื่อ มอบให้กบั องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในเชียงใหม่

Okinawa Thai-Exchange Arts Exhibition ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ และครบรอบ 25 ปี ของ Okinawa Prefectural University of Arts ประเทศญี่ป่ ุน ทัง้ 2 มหาวิท ยาลัย จึง ร่วมกันจัดนิทรรศการแลกเปลีย่ นไทย - โอกินาว่า โดยน�ำผลงานของคณาจารย์ท งั้ 2 สถาบัน มาจัด แสดงร่ ว มกัน ณ หอนิ ท รรศการศิ ล ป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

สิงหา สานรัก ลูกพาแม่เที่ยว การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน เชียงใหม่ ร่วมกับ เอไอเอส และบางกอกแอร์เวย์ จัดกิจกรรม ‘สงิ หา สานรัก ลูกพาแม่เทีย่ ว’ ชวนแม่ลกู จ�ำนวน 40 คู่มาสานความสัมพันธ์ร่วมกันในวันแม่ กับกิจกรรมดีๆ ตามสถานที่ต่างๆ ในเชียงใหม่ อาทิ แบ่งปันความรักของแม่ลูกให้กบั เด็กอ่อนบ้าน เวียงพิงค์ และแรลลีก่ ระชับรักแม่ลูกให้แนบแน่น ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ


news

คอนเสิร์ต พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ @Vision All For You ร้าน Vision All For You ร้านอาหาร และเครื่องดืม่ ในบรรยากาศสุดชิลล์ เอาใจคนรัก เสียงเพลงเพือ่ ชีวติ จัดคอนเสิรต์ พงษ์สทิ ธิ์ คัมภีร ์ อีกครัง้ ตามค�ำสญั ญา งานนี้เหล่าบรรดาผูห้ ลงใหล ในเสียงเพลงเพือ่ ชีวติ ไม่มพี ลาด ตบเท้าเข้าร่วมงาน อย่างคับคัง่

ชวนดูหนัง นั่งคุยกับนักเขียน สโมสรนัก เขีย นเชี ย งใหม่ จ ดั กิ จ กรรม ‘ชวนดูหนัง นัง่ คุยกับนักเขียน: Love Life Lust’ ณ ร้านรำ� ่ เปิ งกาแฟ นอกจากจะมีหนังให้ดูฟรีแล ้ว จบการฉายยังมีนกั เขียนชื่อดัง อาทิ อนุสรณ์ ติป ยานนท์, มหรรณพ โฉมเฉลา, ศักดิ์ชยั ลัคนาวิเชียร และรวิวาร โฉมเฉลา มาร่วมเสวนาเกี่ยว กับแง่มมุ และประเด็นต่างๆ ทีซ่ ุกซ่อนอยู่ในหนัง อย่างน่าสนใจ

ค้นหานางแบบกับ Guy Laroche บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) ร่ ว มกับ ห้า งสรรพสิน ค้า โรบิน สัน เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวด Guy Laroche Model Search ขึ้น ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ เพือ่ หา นางแบบตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมประกวด Guy Laroche Model Search ในระดับประเทศ พร้อมชมมินคิ อนเสิรต์ จาก เชน Nice to Meet U

16 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


ตุ๊กตุ่นตึ๋ง @ See Scape Gallery เปิ ด ตัว ไปแล ว้ กับ โปรเจ็ ค ท์ข องคุ ณ ตึ๋ง ที่ชวนคนดังจากหลายวงการมาเพ้นท์ตุ๊กตาไม้ ตุก๊ ตุ่นตึง๋ ร่ วมกัน ก่ อนน�ำมาจัดแสดง ณ See Scape Gallery โดยเปิ ดให้ผูส้ นใจเข้าชมและ จับจองเป็ นเจ้าของในราคาตัวละ 5,000 บาท ซึง่ รายได้ทงั้ หมดจากการขายจะน�ำไปมอบให้องค์กร เพือ่ การกุศลในโอกาสต่อไป

ร�่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน ร �ำ่ เปิ ง กระบอกเสีย งสถาน เปิ ด แสดง นิทรรศการศิ ลปะพร้อมเปิ ดตัวพื้นที่อย่ างเป็ น ทางการ ด้วยการเชิญศิลปิ นที่มชี ่ือเสียงจ�ำนวน 20 ชีวติ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่าง ไม่จ �ำกัดรู ปแบบและวิธีการ เป็ นอีกหนึ่งพื้นที่ ส�ำหรับรองรับการแสดงออกศิลปะอย่างอิสระ


news

Jetset’er @ Goodview Jetset’er วงดนตรี ข วัญ ใจคอเพลง ป๊ อปหวานๆ ฟังแลว้ อุ่นใจเดินทางขึ้นเหนือมา สร้างความสุขให้แฟนเพลง ณ ร้าน The Good View พร้อมทัง้ ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนเพลง กันอย่างเต็มอิม่ บรรยากาศคืนนัน้ จึงเป็ นไปด้วย ความสนุกสนานคึกคัก

ซีซนั มาร์เก็ต เปิดโฉมใหม่ รภัทกร สกุลภัทกรวงศ์ ผูช้ ่วยกรรมการ ผู ้จัดการ บจก.รีโนวา ลานนา ในฐานะผู ้บริหารซีซนั มาร์เก็ต แถลงข่าวปรับโฉมใหม่ของ ซีซนั มาร์เก็ต หรือ ซีซนั แฟชัน่ มอลล์ พร้อมพบกับ Tops และ ร้านค้าแบรนด์ดงั ทัง้ ร้านอาหาร สินค้า และบริการ ต่างๆ นอกจากนี้ซซี นั มาร์เก็ต ยังมี รางวัลลุน้ ตัวทั ๋ ง้ บินทัง้ ช้อปฟรี ประกอบด้วยตัวเครื ๋ ่องบิน ไป - กลับ 2 ทีน่ งั ่ พร้อมทีพ่ กั โรงแรมหรู ดุสติ ปริ้นเซส 2 วัน 1 คืน และผูโ้ ชคดีได้แก่ คุณปทิตตา อ่องสี

Afternoon Tea Bridal Show โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่จดั งาน Afternoon Tea Bridal Show ณ บริเวณล็อบบี้ เลาจน์ เอาใจคนรักการดื่มชา ภายในงานมีชา มาให้ทดลองชิมกว่า 100 ชนิดด้วยกัน ในงาน เดียวกันนี้ยงั เป็นการเปิดตัวนิตยสาร Wedsnazzy: Wedding Variety Magazine ฟรีก๊อปปี้ น�ำเสนอเกี่ย วกับ เรื่อ งเวดดิ้ง พร้อ มชมแฟชัน่ โชว์ชุด แต่ ง งานสวยๆ คอลเล็ค ชัน่ ล่า สุ ด จาก ห้องเสื้อ โคซิล่ี 18 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


แต่เพียงผู้เดียว เชียงใหม่ นอกจากกระแส ‘แต่เพียงผูเ้ ดียว’ หนังอินดี้เรื่องแรกของ คงเดช จาตุรนั ต์รศั มี ผูก้ �ำกับชื่อดังจะได้รบั การตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนหนัง เชียงใหม่แลว้ การขึ้นเหนือคราวนี้ยงั มีกิจกรรมดีๆ มาฝากอีกด้วย เริ่มที่ เสวนาเกี่ยวกับกระบวนการท�ำหนังอิสระ ก่อนจะไปดูหนังพร้อมกันรอบแรก ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในค ำ� ่ วันต่ อมา ก่ อนที่จะยกขบวนไป พูดคุยเรือ่ งหนัง พร้อมด้วยการแสดงไลฟ์เล็กๆ ของ เล็ก อภิชยั นักแสดงน�ำ ที่ minimal gallery ปิ ดท้าย ‘แต่เพียงผูเ้ ดียว เชียงใหม่’ ด้วยการร่วม พูดคุยกับ ผูก้ �ำกับ โปรดิวเซอร์ และนักแสดง เกี่ยวกับประเด็นหนังทีย่ งั ค้างคาใจผูช้ ม ณ ร้าน Librarista ในบรรยากาศเย็นชุ่มฉ�ำ่

Texus in July Live in Chiang Mai เอาใจสาวกเพลงเมทัลกันบ้าง เดือนที่ ผ่านมา Texus in July วงดนตรีเมทัลชื่อดัง จากอเมริกาเดินทางมาจัดคอนเสิรต์ ที่เชียงใหม่ งานนี้แฟนเพลงก็ไม่พลาดไปเขย่าความมันแน่น Bubble Club & Discotheque โรงแรมพรพิงค์ โดยมี Solidcorec และ Opportunity วงเมทัล ฉบับเชียงใหม่ มาเปิ ดความสนุ กเป็ นออร์เดิรฟ์ ให้ก่อน


news

The Travelling Soul ช�ำนิ ทิพย์มณี ศิลปิ นช่างภาพชัน้ น�ำอีก คนหนึ่งของไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ภาพถ่าย The Travelling Soul ตามหาจิตวิญญาณ ล ้านนาผ่านภาพถ่ายสีและขาว-ด�ำ โดยผลงาน แต่ละชิ้นเป็ นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางใน ภาคเหนืออันเป็ นดินแดนล ้านนาในอดีต ทุกภาพ ลว้ นสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามอ่อนช้อยของ วัฒนธรรมล ้านนาแบบดัง้ เดิมทีก่ �ำลังเลือนหายไป ณ โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่

ควายหลังฝน งานนิ ท รรศการแสดงผลงานเดี่ย วของ บรรฑิต พวงทอง ในชื่อ ความหลังฝน ถ่ายทอด แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การใช้ชี วิต ของศิ ล ปิ น ในต่ า งประเทศเป็ น เวลานานนับ สิบ ปี สื่อ ออก มาเป็ นผลงานจิตรกรรมผสมผสานระหว่างความ งามแบบไทยและความทันสมัยอย่ างลงตัว ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


report

URBAN FARM TO URBAN LIFE ผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวไทยสู่ครัวโลก เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ประสิทธิ์

Report ฉบับนี้จะพามาท�ำความรู้จักกับ สมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นิธฟ ิ ดู้ ส์ จ�ำกัด เขาคือหนึง่ ในสมาชิกของ กรมส่งเสริมการส่งออก ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการรุ่นสองที่เข้ามา รั บ ช่ ว งต่ อ จากครอบครั ว เพื่ อ ดู แ ลกิ จ การ นิ ธิ ฟู ้ ด ส์ บริ ษั ท รั บ แปรรู ป ผลิ ต ผลเกษตรอบแห้ ง เช่ น ผั ก กระเที ย ม พริ ก ป่ น น�้ำมันกระเทียมเจียว ฯลฯ ส่ ง ให้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต อาหารกึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป รายใหญ่ในประเทศ ด้วยศักยภาพของบริษทั ที่ด �ำเนินกิจการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรมาร่วมยีส่ บิ ปี เมือ่ ภาระหน้าทีใ่ นการบริหารส่งผ่าน มาถึงรุ่นเขา สมิต มองว่าฐานลูกค้าเดิมของบริษทั จ�ำกัดแค่ใน ประเทศ เป้ าหมายทีเ่ ขามองไว้คอื การขยายตลาดไปยังลูกค้าใน ต่างประเทศ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดด้านการขนส่ง เนื่องจาก นิธฟิ ้ ูดส์ ตัง้ อยู่ในเชียงใหม่ ห่างไกลจากท่าเรือส่งสินค้า การส่งออกสินค้า อย่างผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศ จึงมีค่าใช้จ่ายทีส่ ูง มาก โจทย์น้ เี ป็ นปัญหาส�ำคัญทีท่ �ำให้เขาต้องมาขบคิด ซึง่ น�ำมาสู่ การเพิม่ มูลค่าสินค้าให้มากขึ้น ด้วยไอเดียแตกต่างประกอบกับข้อมูลทีเ่ ขา สังสมมาจากการเข้าร่ ่ วมอบรมและศึกษาข้อมูลข่าวสารในฐานะสมาชิกของ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ท�ำให้เขามองเห็นหนทางทีจ่ ะ น�ำสนิ ค้าเดิมมาต่อยอดไปสูส่ นิ ค้ารูปแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์ ซอสผงปรุงข้าวอบภายใต้แบรนด์ Urban Farm จึงถือก�ำเนิดขึ้นมา ซึง่ เรียกได้วา่ เป็ นนวัตกรรมการปรุงอาหาร สามารถท�ำข ้าวผัดอย่างง่ายๆ โดย ไม่ตอ้ งผัด แค่ฉีกซองแลว้ หุงพร้อมข้าว ก็ได้ขา้ วรสต้มย�ำ, รสแกงเขียว หวาน, ข้าวกระเทียมเห็ดหอม หรือข้าวอบผงกะหรี่ แถมยังไม่ใช้ผงชูรส และวัตถุกนั เสียอีกด้วย เป็ นการน�ำพาผลผลิตไทยก้าวไกลสูค่ รัวในหลาย ประเทศทัว่ โลก “นิธิฟ้ ูดส์เริ่มต้นด้วยการเป็ นโรงงานผลิตสินค้าเกษตรจ�ำพวก เครื่องเทศขายให้ลูกค้าในประเทศเป็ นหลัก ผมรู ส้ ึกว่าการเป็ นผู ส้ ่ง ออกแบบอุตสาหกรรมน่ะ ตลาดไม่ได้จ �ำกัดอยู่แค่ในประเทศหรอก ต้อง มีส่งออกบ้าง ก็เลยสมัครเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งก็มหี ลายโครงการให้เราได้เข้าร่วม เราเป็ นโรงงานที่ได้มาตรฐานการ ส่งออกแล ้วนะ แต่ยงั ไม่ได้มกี ารส่งออกจริงๆ ก็เลยต้องเริม่ Pre Exporter List รับข้อมูลข่าวสารมาศึกษา พร้อมทัง้ เข้าฝึ กอบรม และร่วมกิจกรรม ต่างๆ อย่างไปดูงานมหกรรมสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศทีก่ รมส่งเสริมฯ จัด เช่นงาน THAIFEX (งานแสดงสินค้าอาหาร) ทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ ดูความ เป็ นไปได้ของตลาด เพราะเรายังไม่เคยท�ำธุรกิจส่งออกมาก่อน เรามีระบบ โรงงานมาสิบกว่าปี แลว้ แต่ เพิ่งมาท�ำสินค้าให้ถูกใจตลาดส่งออกราว สีป่ ี ก่อน ตอนแรกท�ำเป็ นพวกผักอบแห้ง แล ้วก็พฒั นามาเป็ นผลิตภัณฑ์ ซอสผงปรุงข้าวอบออกขายในปี 53 แต่เพิง่ ส่งออกในปี น้ ี “ก็เริ่มไปออกงานที่ต่างประเทศด้วยการชักชวนจากผูใ้ หญ่จาก กรมส่งเสริมฯ นี่ละให้ไปร่วมออกบูธ ครัง้ แรกไปทีก่ วางเจา ประเทศจีน เพิง่ เคยไปออกงานครัง้ แรก ไม่รูเ้ รื่องเลย จัดบูธก็งงไปหมด ตื่นเต้นด้วย ครัง้ นัน้ ก็เอาของไปโชว์เต็มเหนี่ยว คือจัดของไปโชว์เยอะ บูธสวยด้วยนะ

แต่เอาไปขายน้อย ก็เลยกลายเป็ นว่ามีแต่ของโชว์ ไม่มขี องขาย แล ้วสินค้า เราชาวจีนเขาสนใจมาก เพราะสินค้าเราสินค้าเราใหม่และน่าสนใจ เขาบอกว่า อาหารทีก่ วางโจวจานละ 60 บาท แต่เออร์เบิรน์ ฟาร์มเอาไปขาย กินได้ถงึ 3 ที่ เทียบกันแล ้วทัง้ อร่อย ทัง้ คุม้ ค่า เราก็ได้เรียนรูจ้ ากตรงนี้ดว้ ยว่า เพราะ สินค้าเราสะดวกในการปรุงด้วย และอร่อยด้วย แสดงว่าก็น่าจะมีโอกาส พอกลับมาจากกวางเจาก็สร้างลิสท์ข้นึ มาเลยว่าเราจะไปออกงานทีป่ ระเทศ ไหนบ้างโดยดูจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯ และทุกๆ ที่ท่เี ราไปก็ได้ การตอบรับคล ้ายๆ กัน ก็คอื คนชอบ เพราะสินค้าทีเ่ ราท�ำถูกใจเขา แม้แต่ ในญี่ป่ ุนประเทศที่มกี ฎหมายทางอาหารเข้มงวดสินค้าของเราก็ยงั เจาะ ตลาดเข้าไปได้” ด้วยประสบการณ์จากการท�ำธุรกิจส่งออกมาปีกว่า สมิต ให้ค�ำแนะน�ำ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการที่อยากเข้าสู่เส้นทางการท�ำธุ รกิจส่งออกไว้อย่าง น่าสนใจ คือสอบถามจากผูร้ ูโ้ ดยเฉพาะการแลกเปลีย่ นข้อมูลความรูจ้ าก เครือข่ายของกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีไ่ ปร่วมออกบูธด้วยกัน ประการต่อมา คือการหาคู่คา้ ทีเ่ หมาะสมกับขนาดธุรกิจของเรา การร่วมมือกันจึงจะเป็ นไป อย่างราบรืน่ เพราะคู่คา้ รายใหญ่ทส่ี ุดไม่ได้หมายความว่าเป็ นคู่คา้ ทีด่ ที ส่ี ุด อีกประการคือผูส้ ง่ ออกไม่ควรให้เครดิตกับคู่คา้ เด็ดขาด เพราะความเสีย่ ง ในการเก็บเงินไม่ได้จะเกิดขึ้นสูงมาก ถ้าไม่อยากเจ็บตัวจากการค้าก็ตอ้ ง ปกป้ องตัวเอง หรือปรึกษาธนาคารเพือ่ หาเทคนิค/วิธีการลดความเสีย่ ง เช่น ประกันความเสีย่ ง รวมถึงการลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวน ของอัตราแลกเปลีย่ นด้วย และเวลาไปออกร้านอย่าอยู่แต่ในบูธ ให้เดิน ออกไปดูตลาดพูดคุยท�ำความรูจั้ กกับผู ้ค้าคนอืน่ ด้วย เพือ่ หาช่องทางทางการค้า ยิง่ ตอนนี้ประเทศเราก�ำลังจะเปิ ดการค้าเสรีอาเซียน การมีทกั ษะด้านภาษา จึงจ�ำเป็ นในโลกการค้ายุคใหม่ทท่ี กุ คนหันมาพูดภาษาเดียวกัน กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์


people

22 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


ENJOY ACTING ละครให้มากกว่าการแสดง อรณิชชา เพ็ญวรรณ

นักการละครสร้างสรรค์

เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

อรณิชชา เพ็ญวรรณ หรือครูพีช ผู้ก่อตั้ง Chiang Mai Troupe หรือกลุ่มละครสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปะและการแสดงใน เชียงใหม่ พีช จบการศึกษาจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเกียรตินยิ มอันหนึ่ง ซึง่ น่าจะช่วยการันตีความสามารถของ เธอได้ดี ประกอบกับผลงานทีเ่ ธอมีโอกาสเข้าไปมีสว่ นร่วมและหลายๆ คนอาจเคยชมกันบ้างแล ้ว อย่างละครบ้านนี้มรี กั หรือละครเวทีแม่นาค พระโขนงเดอะมิวสิคลั รวมไปถึงรายการเรียลลิต้ โี ชว์ชอ่ื ดังอย่าง The Star ด้ว ยประสบการณ์ จ ากการท�ำละครเวที ท งั้ ในและนอก มหาวิทยาลัย ภายหลังเรียนจบ พีช มีโอกาสร่วมงานกับหลายบริษทั ชัน้ น�ำ อาทิ XACT, GMM Grammy นอกจากการแสดงแล ้วเธอยัง เคยท�ำงานในวงการบันเทิงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นพิธีกร, นักร้อง ไปจนถึงผูก้ �ำกับการแสดง ความสามารถอันหลากหลายของเธอเป็ นที่ สนใจของบริษทั ชื่อดังหลายค่ายอยากให้เธอเข้าร่วมงาน แต่เธอตอบ ปฏิเสธเพราะมีฝนั อยากตัง้ โรงเรียนการแสดงของตัวเอง ด้วยความชอบ ในบรรยากาศของเชียงใหม่เธอจึงเลือกเปิ ดสถาบันส่งเสริมศิลปะและ การแสดงขึ้นในเมืองนี้ “เป้ าหมายสูงสุดของพีชไม่ใช่การเป็ นศิลปิ นชื่อดัง ถ้าตอนนัน้ เลือกเป็นศิลปินวันนี้พชี ก็คงไม่ได้พาเด็กๆ ไปแสดงทีว่ ดั หรือถนนคนเดิน ชีวติ ก็คงต้องเป็ นอีกแบบหนึ่ง ก็รูส้ กึ เสียดายถ้าเราพลาดช่วงแบบนี้ไป เราก็จะไม่ได้มาอยู่กบั ชีวติ จริง แต่ไปอยู่ในโลกของความฝัน แต่พชี อยากอยู่กบั ชีวติ จริง อยากอยู่กบั สังคมจริงๆ ค่ะ ประสบการณ์ทเ่ี คย ผ่านเราก็เคยได้ท �ำมาจนถึงจุดอิม่ ตัวแล ้วด้วย ถึงตอนนี้กเ็ ลยมีความสุข มากค่ะ เพราะเราได้ท �ำในสิง่ ทีเ่ ราเลือกจริงๆ พีชคิดว่าถ้าไม่มคี รูทค่ี อย สอนเราในวันนี้ ก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้ ถ้าเราเก็บความรูไ้ ว้ทต่ี วั เองไม่ได้ ถ่ายทอดต่ อ แลว้ จะมีเด็กที่รูส้ ึกถึงความภูมิใจในตัวเองแบบเรา เพิม่ ขึ้นอีกมัย้ พีชก็เลยรูส้ กึ ว่าอยากให้คนอื่นต่อ อยากเห็นเขารูส้ กึ ภูมใิ จในตัวเอง เพราะว่าการทีเ่ ราให้ความรูก้ บั เขา เราไม่ได้ลดลงเลย แต่ท �ำให้ความรูข้ องเราเพิม่ ขึ้นด้วยซ�ำ้ ”

Chiang Mai Troupe เป็ นสถาบันเพือ่ ให้ผูส้ นใจการแสดงเข้ามาเรียนรู ้ และ สร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นการแสดงละครใบ้, ละครเวที, ละครเพลง ไปจนถึงเรียนรูก้ ารเขียนบท และการเป็ นผูก้ �ำกับการแสดง ด้วยเป้ าหมายทีอ่ ยากให้ ผู เ้ รียนเข้าใจถึงความหมายของการเรียนการแสดงมากกว่า มุ่งสร้างนักแสดง หน้าใหม่มาประดับวงการ แต่ตอ้ งการให้ผูเ้ รียนได้รูจ้ กั ตัวเอง และเข้าใจผูอ้ น่ื “การแสดงส�ำหรับพีช คือการเรียนรูช้ วี ติ มนุษย์ ผ่านกระบวนการระหว่างที่ เรารับบทบาทในการแสดงแต่ละครัง้ ซึง่ การจะเล่นเป็ นใครนัน้ จะต้องศึกษาตัวละคร ให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ การแสดงก็เหมือนกับเราต้อง เข้าใจคนคนหนึ่ง ว่าเป็ นยังไง คิดอะไร และละครทุกเรื่องยังให้คติแน่นอนไม่มาก ก็นอ้ ย อย่างท�ำดไี ด้ดที �ำชวั ่ ได้ชวั ่ ละครเรื่องล่าสุดทีไ่ ด้ท �ำเป็ นละครวันแม่ค่ะ ชือ่ เรื่อง ก่อนไม่มแี ม่ให้รกั เราก็น�ำเสนอว่าถ้าเด็กๆ ท�ำแบบนี้ แล ้วถ้าวันหนึ่งแม่เราไม่อยู่กบั เราแล ้วล่ะ จะท�ำยงั ไง เรื่องนี้กส็ ามารถเรียกนำ�้ ตาจากคนดูให้รูส้ กึ ถึงสิง่ ทีเ่ ราต้องการ น�ำเสนอออกไปได้ ความสุขของพีชอยูท่ เ่ี ด็กๆ และผูช้ มเขาได้เรียนรูผ้ า่ นการชมละคร บางทีสง่ิ ทีเ่ ขาได้ดูไปนัน้ คือการเรียนรูท้ จ่ี ะช่วยเปิ ดโสตประสาทในทุกส่วน และเอาไป ใช้ในชีวติ จริงได้ดว้ ย” นอกจากสอนการแสดงแลว้ ที่น่ียงั รับงานแสดงด้วย ปัจจุบนั พีชมีลูกศิษย์ ราว 40 คน นอกจากนัก เรีย นจะได้ฝึ ก ฝนในห้อ งเรีย นแล ว้ ยัง มีโ อกาสหา ประสบการณ์จริงบนเวทีต่างๆ ด้วย พีชยังฝากมาถึงผูท้ ่รี กั การแสดงหรืออยาก ทดลองเรียนรูศ้ าสตร์ดา้ นนี้ให้เข้ามาสมัครกันได้เลย ไม่ตอ้ งเขิน หรือกลัวว่าจะท�ำได้ ไม่ดี เพราะเธอเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู ้ เพียงแต่ตอ้ งไม่ปิดโอกาสตัวเอง “ความไม่กล ้าเป็ นสิง่ ทีท่ �ำให้หลายคนปิ ดโอกาสตัวเองทางอ้อม แล ้วก็เป็ นเรือ่ ง น่าเสียดายถ้าเราอยากท�ำอะไรแลว้ ไม่ยอมลงมือท�ำเพียงเพราะไม่กลา้ ด้วยเหตุผล ต่างๆ พีชอยากให้ทกุ คนสลัดความกลัวเหล่านัน้ ทิ้งไป เพราะถ้าเรามัวแต่กลัว เราก็ อาจพลาดโอกาสดีๆ ในชีวติ ไป เราทุกคนไม่รูห้ รอกว่าจะมีชีวติ อยู่ไปถึงเมือ่ ไหร่ ถ้าอยากท�ำอะไรก็ให้ลงมือท�ำเลยตัง้ แต่วนั นี้” ผูส้ นใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี www.facebook.com/Chiangmai.troupe และ www.chiangmaitroupe.com หรือโทรสอบถามกันได้ท่ี 08-3567-8032 ขอทิ้งท้ายอีกนิดในวันที่ 16 กันยายน 2555 นี้ทาง Chiang Mai Troupe เชิญ ธีรชาติ ธีราวิทยางกูร (พีอ่ ูด๊ เป็ นต่อ) มาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการแสดง ละครให้ผูส้ นใจเข้าฟังกัน งานนี้รบั จ�ำนวนจ�ำกัดนะคะ HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

23


people

24 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


LIVING IN SPIRIT เต็มที่กับชีวิต

ธนศิริ ขันตี

Jumbo Pedal Handmade Effect Guitar เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

เคยไหม? กับความรู้สึกอยากประสบความส�ำเร็จ ยืนหยัด อยู่ด้วยล�ำแข้งของตนเอง พร้อมกันนั้นก็ ได้ท�ำงานในสิ่งที่ชอบ และถนัด วันนี้มีชายอีกหนึ่งคนก�ำลังก้าวไปสู่จุดนั้นด้วยพลังของ ตัวเอง จัมโบ้ - ธนศิริ ขันตี นักดนตรีและเจ้าของแบรนด์ Jumbo Pedal แฮนด์เมดเอฟเฟ็คท์กีตาร์ที่ก�ำลังนิยมในแวดวงนักดนตรี ทั้งในเชียงใหม่ รวมถึงนักดนตรีในกรุงเทพ และไปไกลถึงต่าง ประเทศมาแล้ว

จัมโบ้เริ่มท�ำเอฟเฟ็ คท์กตี าร์ใช้เองมาตัง้ แต่ปี 2548 ด้วย เหตุเพราะเขาไม่มเี งินซื้อเอฟเฟ็ คท์แบรนด์เนมราคาสูง โดยอาศัย พื้นฐานด้านไฟฟ้ าและวงจรจากความรูส้ มัยเรียนมัธยมในวิชาเลือก เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้ า ประกอบกับประสบการณ์ตรงจาก การช่วยกิจการอู่ซ่อมรถของครอบครัว น�ำมาประยุกต์ท �ำเอ็ฟเฟ็ ค แอนด์เมดเป็ นของตนเอง “ตอนแรกยังไม่ได้เอามาใช้จริง ท�ำเล่นเองอยูท่ บ่ี ้าน ตอนหลัง เวลาเล่นดนตรีรูส้ กึ ว่าใช้มลั ติเอฟเฟ็ คท์แล ้ว เสียงไม่ค่อยสมจริง เท่าไหร่ ถึงแม้ว่าจะจ�ำลองเสียงอะนาล็อกมาแต่ก็ไม่ค่อยเหมือน แล ้วก็หนักและพกล�ำบากด้วย ก็เลยท�ำเองแล ้วเอามาเล่นทีร่ า้ นบ้าง พอท�ำใช้เองจนเริ่มเยอะเกินไปแล ้ว เลยเอาไปประกาศขายในเว็บ กีตาร์ไทย ก็มคี นสนใจ เพราะเราขายไม่แพง เอฟเฟ็ คท์กอ้ นนึงเรา ท�ำในราคาไม่เกินสองพันบาทเท่านัน้ คนไทยจะได้ไม่ตอ้ งไปซื้อ ของแพงมาก ส่วนเรื่องคุณภาพก็ตอ้ งบอกว่างานแฮนด์เมดนัน้ ก็มี ความผิดพลาดอยู่บา้ ง แต่ถา้ มองดูเรื่องของการใส่ใจในการผลิต ของเราก็น่าจะดีกว่าของจากโรงงาน ส�ำหรับตอนนี้ในไทยเราจะยัง ติดยีห่ อ้ กันอยู่ แต่อย่างของเมืองนอกเขาจะสนใจบูตคิ เอฟเฟ็ คท์ มากกว่า” จากนัน้ เมือ่ มีคนให้ความสนใจมากขึ้น เขาก็เริ่มหันมาท�ำ เอฟเฟ็ คท์อย่างจริงจัง แต่ในจังหวะเดียวกันจัมโบ้ก็ยงั คงเล่น ดนตรีในแบบทีช่ อบไปด้วย “ตอนนี้จมั โบ้พดี อลก็เป็ นยีห่ อ้ ของเราเลยครับ รับท�ำเสียง ตามแบบทีล่ กู ค้าชอบ หน้าตาก็จะมีพน่ สีสเปรย์ หรือท�ำตวั หนังสือบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นสีล ้วน ไม่มแี นะน�ำวิธกี ารใช้ทงั้ นัน้ ลูกค้าต้อง ไปเรียนรูว้ ธิ ีเอง ซึง่ ก็ไม่ยากนะ มีป่ มุ ปรับสองสามตัวเท่านัน้ เอง ใช้งานง่ายกว่าแบบมัลติทเ่ี ป็ นดิจติ อล แล ้วก็สะดวก คือเพียงก้อน เดียวก็สามารถให้เสียงทีเ่ ราชอบได้เลย ไม่ตอ้ งปรับมาก” ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดในทุกขัน้ ตอนของการเลือก วัตถุดิบและผลิตสินค้า ประกอบกับความเอาใจใส่ลูกค้าด้วย บริการหลังการขาย ท�ำให้จมั โบ้พดี อลกลายเป็ นทีร่ ูจ้ กั ในวงกว้าง และนักดนตรีหลายคนไว้วางใจสังสิ ่ นค้าไปใช้ “ช่ ว งเริ่ ม ท�ำใหม่ ๆ ยัง ไม่ ช �ำนาญ แต่ พ อหลัง ๆ ด้ว ย ประสบการณ์สอนเราให้เริ่มรูแ้ ล ้วว่าถ้าเสียงไม่ออกตรงนี้ เกิดจาก อะไร บางทีลูกค้าโทรมาบอกว่าเสียงไม่ออก เราก็ให้เขาส่งกลับมา ได้เลย แล ้วก็ซ่อมให้ ก็เทสท์ไปเล่นไป จนโอเคแล ้วถึงจะส่งคืน แต่ถา้ ยังไม่ดเี ราก็แก้ไปเรื่อยๆ หรือบางคนอยากจะเปลีย่ นเสียง หรือเพิม่ เสียงก็ท �ำให้หมด แลว้ เราก็พยายามเพิม่ เทคนิคพัฒนา เสียงเอฟเฟ็ คท์ให้มีมากขึ้นเรือ่ ยๆ เพราะนักดนตรีต่างก็คน้ หาเสียง ดนตรีแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนวัสดุส่วนมากใช้ของในไทย แต่ถ ้าชิ้นไหนไม่มจี ริงๆ เราก็จะสังจากเมื ่ องนอกเข้ามา ทุกรุน่ ทีเ่ ราท�ำ ใช้หลักการเดียวกันหมด จะไม่มกี ารแบ่งเกรดหรือราคา “ตอนนี้กม็ นี กั ดนตรีสงไปใช้ ั ่ กนั มากขึ้น ลูกค้าทีม่ าสัง่ ซื้อก็ รูจ้ กั จากปากต่อปากบ้าง เพือ่ นแนะน�ำบ้าง แลว้ บางคนก็ตามมา จากเว็บไซต์ บางทีกม็ พี วกชมรมดนตรีมาสังที ่ ละเยอะๆ เพือ่ เอา ไปไว้ใช้ในห้องซ้อมบ้าง หรือนักดนตรีดงั ๆ เขาก็มาสัง่ ไปแบบไม่ เปิ ดเผยชือ่ พอเขาเอาไปใช้กช็ ่วยเอาไปรีววิ ขึ้นเว็บบ้าง ว่าสังมาจาก ่ ที่ไหน ใช้แลว้ เป็ นยังไง ส่วนเมืองนอกก็มลี ูกค้าจากมาเลย์เซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน แต่ถา้ สังเยอะๆ ่ ผมก็ตอบปฎิเสธไป เพราะ เราผลิตได้ทลี ะไม่เยอะขนาดนัน้ “พอมีคนใช้ของๆ เรามากขึ้น เวลาเราไปเทีย่ วร้านอืน่ เจอ นักดนตรีวงอืน่ แล ้วได้ยนิ เสียงเอฟเฟ็ คท์ของเราก็จ �ำได้นะ เห็น คนอื่นเขาเอาไปใช้ในอาชีพของเขาอีกที ก็กลายเป็ นความภูมใิ จ อย่างหนึ่งเลยครับ” นักดนตรีท่านไหนสนใจเพิม่ สีสนั และอรรถรสให้กบั เสียง เพลงมากขึ้น ลองแวะเข้าไปดูแฮนด์เมดเอฟเฟ็ คท์กีตาร์ในแบบ ฉบับของจัมโบ้พดี อลได้ท่ี www.facebook.com/jumbopedal หรือจะลองไปฟังเสียงจริงเล่นให้ดูกนั สดๆ ได้เลยทีเ่ วทีนอก วอร์ม อัพ คาเฟ่ ทุกคืนวันอังคาร และ เสาร์ เวลาเทีย่ งคืนโดยประมาณ HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

25


people

NEW CREATION DESIGNER ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ศิริศักดิ์ ธรรมศิริ

Design Directer & Associate / None Other Than Design Studio (NOTDS) เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: unknown

หลายคนรูจ้ กั เขาคนนีใ้ นฐานะเจ้าของร้านกาแฟ ‘กรุน่ ’ อีกหลายคนรูจ้ กั เขาในฐานะเจ้าของร้านอาหารเมือง ชื่อ ‘ถึงเชียงใหม่’ และอีกหลายคนรู้จักเขาฐานะหนึ่งในหุ้นส่วนของ None Other Than Design Studio หรือ NOTDS บริษัทรับออกแบบที่ไม่ยึดติดสไตล์ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในผลงานของสตูดิโอแห่งนี้ คือการกล้าก้าวออกจากกรอบเดิม แต่หากจะถาม โต้ง - ศิรศิ กั ดิ์ ธรรมศิริ คงจะตอบเราว่าเขาเป็ นสถาปนิกทีช่ อบ ความท้าทาย นัน่ จึงเป็ นเหตุผลทีเ่ มือ่ เขาต้องออกแบบบ้านของตัวเอง เขาจึงเลือกทีจ่ ะ ‘เล่น’ อย่างเต็มที่ นี่จงึ เป็ นทีม่ าของบ้านเอียงรูปทรงสีเ่ หลีย่ มไร้เสาค�ำ้ จุน ตัวบ้านมีเพียงคานปูน ทอดยาวเป็ นมุมแทยงออกไปกว่า 8 เมตรจากฐานส�ำหรับรับนำ�้ หนัก บ้านหลังนี้จงึ ไม่เพียง ท้าทายความสามารถในการออกแบบของตัวเขาเอง แต่ยงั ท้าทายมาตรฐานเดิมของการ สร้างบ้านทีต่ อ้ งอาศัยเสาเป็ นหลักยึดและถ่ายเทน�ำ้ หนักให้บา้ นทรงตัวอยู่ได้ “ส่วนตัวผมชอบงานทีไ่ ม่ธรรมดาอยู่แล ้ว แล ้วโจทย์ทต่ี งั้ ไว้กค็ อื ผมกับแฟนอยาก ได้บ ้านโมเดิรน์ เพราะว่าเราเป็ นคนสมัยใหม่เพือ่ ให้เข้ากับยุคของเราเอง อาจจะผ่านไปสิบปี แล ้วเบือ่ หรือยังไม่เบือ่ ก็ยงั ไม่รูล้ ะ่ แต่ตอนนี้เราอยากได้ความเรียบง่าย ไม่อลังการ เพราะ เนื้อทีส่ �ำหรับสร้างบ้านมีแค่รอ้ ยตารางวา ผมก็เลยใช้ลกั ษณะของกล่องมาเป็ นหลักในการ ออกแบบ บวกกับส่วนตัวชอบท�ำงานเกี่ยวกับเส้นสายอยู่แล ้ว เวลาสเก็ตช์งานผมไม่ค่อย เขียนเส้นตรงเท่าไหร่ เพราะฉะนัน้ ก็เลยหยิบเอาเอกลักษณ์ของเราตรงนี้ ในอารมณ์ของ 26 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


ความไม่ตรง ไม่มไี ดเร็กชัน่ เอียงๆ ให้ความรูส้ กึ ประหลาดๆ ดี ผมชอบอารมณ์แบบ เอกเขนกด้วย ถ้าเราท�ำบ้านให้เอียงไปตามเส้นสกายไลน์ ให้ไปตามภูเขาทีม่ องเห็น อยู่ไกลๆ ทางหลังบ้าน ก็น่าจะสะท้อนความชอบของตัวเรามาใส่ในบ้านได้ดี ท�ำให้ เกิดวอลลุม่ แบบใหม่ ก็เลยตีโจทย์ออกมาเป็ นกล่องหนึ่งกล่อง ถ้าตัง้ ตรง น�ำ้ ก็จะขัง บริเวณหลังคา ก็เลยจับเอียงซะ เพือ่ ให้นำ�้ ไหลสะดวก และฟอลโล่กบั ความเอียง ความเอนทีเ่ ราอยากให้มใี นตอนแรก พอออกแบบบ้านให้อยูใ่ นลักษณะกึง่ ตัง้ กึง่ นอน แบบนี้ ทุกอย่างในตัวบ้านก็ตอ้ งผ่านการคิดใหม่หมด จากตอนแรกผนังท�ำหน้าทีเ่ ป็ น ผนังแค่อย่างเดียว ก็ตอ้ งกลายเป็ นหลังคาด้วย ในทางกลับกันหลังคาก็ตอ้ งกลายเป็ น ผนังด้วยเช่นกัน” ไม่เพียงบ้านของตัวเองเท่านัน้ ที่ โต้ง เอาใส่ใจทุกรายละเอียดให้ตามใจผูอ้ ยู่ มากทีส่ ุด กับบ้านลูกค้าเขาก็ท �ำเช่นเดียวกัน โดยยึดหลักใหญ่ๆ ในการออกแบบอยู่ 3 ข้อ คือต้องมีความใหม่, มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็ นไทย เขาบอกว่า สิง่ ทีย่ ากทีส่ ุดของการท�ำงานออกแบบคือ แรงบันดาลใจ เพือ่ ก�ำหนดไอเดียหลักของ งานให้ได้ก่อน ซึ่งในส่วนนี้ตอ้ งอาศัยจินตนาการเข้าช่ วย โดยเฉพาะถ้าหากมี ประสบการณ์ท �ำงานมาบ้างแลว้ การคิดต่อยอดไปจากเดิม ก็จะท�ำให้เห็นทิศทาง ต่อการสร้างสิง่ ใหม่ทไ่ี ม่ซำ�้ แบบเดิม ส่วนต่อมาคือนอกจากการออกแบบจะออกมา

ดูดแี ลว้ การมีความคิดสร้างสรรค์จะท�ำให้ผลงานตอบสนองทัง้ เรื่องของฟังก์ชนั ่ ความสวยงาม และความมีชีวติ ชีวา ส่วนสุดท้ายที่เขามักผสมกลมกลืนลงไปใน ผลงานการออกแบบคือความเป็ นไทย เน้นความเรียบง่าย สอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของ คนไทยซึง่ ไม่มคี วามซับซ้อน “หลักการออกแบบของผมหนึ่งคือต้องมีความใหม่ อาจจะเก่ามาท�ำใหม่หรือ อาจจะท�ำใหม่เลย ไม่มนี ิยาม แค่คยี เ์ วิรด์ คือจะต้องไม่ซำ�้ กับงานทีเ่ ราเคยท�ำ สองคือ ท�ำแลว้ นอกจากจะดู ดีตอ้ งสร้างสรรค์ดว้ ย ถ้าท�ำงานออกแบบมาแลว้ ไม่มีการ สร้างสรรค์ ไม่มกี ารครีเอท ก็ไม่เวิรค์ เป็ นแค่ออ็ พเจ็คต์ แต่ไม่มวี ญิ ญาณ อันทีส่ าม ก็คอื ความเป็ นไทย ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็ นลายกนก หรือพรีเซ้นต์วา่ เราเป็ น คนไทยนะ อยู่บา้ นทรงไทยนะอะไรแบบนี้ แต่ความเป็ นไทยของผม คืออารมณ์ คือกลิ่นอายความเป็ นไทยที่สงั ่ สมอยู่ในตัวเราทุกคนตัง้ แต่ เกิดแลว้ ถ้าคนนัน้ เกิดเมืองไทย เขาก็จะกินข้าวแบบไทย ใช้ชวี ติ แบบไทย คือความเรียบง่ายไม่ซบั ซ้อน ซึ่งเหล่านี้ล่ะที่ผมพยายามซ่อนอยู่ในการออกแบบ เพื่อให้ตอบสนองกับวิถชี ีวติ และภูมอิ ากาศของเมืองไทย” ติดตามผลงานการออกแบบของ โต้ง และ NOTDS ได้ที่ www.facebook.com/ noneotherthandesignstudio

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

27


new place

Vintage Bar

Info: 388 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลฟ้ าฮ่าม เชียงใหม่

เปิ ด 18.00 - 24.00 น. โทร. 0-5324-0123 Facebook: thachangvintage

แนะน�ำร้านนัง่ กลางวันมาพอหอมปากหอมคอ เอาใจ นักท่องราตรีกนั บ้างกับการกลับมาใหม่ไฉไลกว่าเดิมของ Vintage Bar (ท่าช้างวินเทจเดิมนัน่ เอง) รูปโฉมยังคงการ ตกแต่งสไตล์วนิ เทจ แต่เพิม่ ฟังก์ชนั ่ ความสนุกของวงดนตรี สดให้ฟังกันทุกคำ� ่ คืน โดยเน้นไปทีเ่ พลงไทยยุคเก่า ให้ดืม่ ดำ� ่ กับความไพเราะในอารมณ์ยอ้ นยุคสูว่ ยั เยาว์ ด้วยบรรยากาศ โล่งโปร่งสบายของโต๊ะและเก้าอี้โรงหนังทางด้านนอก หรือ จะขยับเข้ามาฟังเพลงเพราะในโซนห้องแอร์ดา้ นในของร้าน คุณก็จะมีความสุขกับเพือ่ นฝูงและอร่อยกับเมนู อาหารนานา ชนิดกันอย่างเต็มที่ มาแล ้วอย่าลืมสัง่ ขาหมูเยอรมัน ทอด จนหนังกรอบนอกเนื้อนุ่มใน หรือจะเป็ น ปลาช่อนทอดไร้กา้ ง ก็เข้าทีกนิ ได้เต็มทีไ่ ม่ตอ้ งกลัวก้างติดคอ

The Meeting Room Art Cafe Info: 89 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต เชียงใหม่

เปิ ด 08.00 - 21.00น. โทร. 08-0627-9219 Facebook: The Meeting Room Art Cafe

เอาใจคนรักงานศิลปะกับร้านกาแฟทีม่ แี กลเลอรีแ่ สดงงานศิลปะ รวมอยู่ดว้ ย แต่ถา้ ใครหิวๆ มาทางร้านก็ยงั มีสลัดผักและอาหารอืน่ ๆ ให้เลือกรับประทาน สลัดทีอ่ ยากแนะน�ำ คอื Mixed Grilled Vegetable Salad นอกจากนี้ก็ยงั มีไวน์รสชาติดีให้เลือกดื่มด้วย ที่น่ีขายกัน เป็ นแก้วนะคะ เพราะทางร้านไม่อยากให้เน้นดื่มเพือ่ ความเมา จิบๆ แต่ พองามค่ ะ บรรยากาศภายในร้านเหมือนอยู่ในห้องสมุดเล็กๆ ให้ค วามรู ส้ ึก ถึง ความเป็ น กัน เอง ดู อ บอุ่น เหมาะแก่ ก ารพบปะ เพื่อนฝูง รอบๆ ร้านตัง้ งานศิลปะให้ชม รวมทัง้ มีงานดีไซน์สวยๆ ให้เลือกซื้อ โดยแบ่งห้องเล็กๆ ทางด้านหน้าให้เป็ นห้องจัดนิทรรศการ หมุนเวียนจัดแสดงให้ชมกันทุกเดือน วันไหนโอกาสดีๆ ถ้าคุณแวะไป นัง่ ที่รา้ นนี้อาจได้พบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นทัศนคติกบั ศิลปิ นเจ้าของ ผลงานทีจ่ ดั แสดงอยู่กไ็ ด้นะคะ 28 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

Le Jitt Coffee & Restaurant Info: 184 ถนนราชมรรคา ต�ำบลพระสิงห์ เชียงใหม่

เปิ ด 07.00 - 21.00 น. โทร. 0-5381-4759 ต่อ 888, 08-1594-2672 Facebook: Le Jitt

หากก�ำลงั มองหาร้านอาหารอร่อยๆ คิดไม่ออกว่าจะไปร้านไหน ลองมาร้านนี้กนั นะคะ เพราะมีเมนู หลากหลายทัง้ อาหารไทยและฝรัง่ ให้คุณได้เลือกอร่อยกัน แล ้วต้องไม่พลาด กับเมนู ขายดีประจ�ำร้านเริ่มด้วยเมนู เรียกน�ำ้ ย่อยอย่าง ปอเปี ย๊ ะผักโขม ทอดจนกรอบนุ่ม ใน อร่อยไม่เลีย่ นจนเกินไป ต่อด้วยเมนู หนักๆ อย่าง ข้าวอบสับปะรด ทีม่ รี สชาติหวาน อมเปรี้ยวนิดๆ รับรองว่าใครทีช่ ่นื ชมเมนู น้ จี ะต้องเมมชื่อครัวเลอจิตต์ไว้ในดวงใจอีกหนึ่ง ร้านแน่นอน ต่อด้วย ต้มย�ำกุง้ มะพร้าวอ่อน มาพร้อมกับกุง้ ตัวโตๆ ซดกับน�ำ้ ต้มย�ำเข้มข้น ปิ ดท้ายด้วยเครื่องดืม่ ราสเบอร์ร่มี อคค่า เย็นชื่นใจกับรสหวานอมเปรี้ยว อ่านแล ้วก็ให้ ลองนึกภาพตามด้วยนะคะ เพิม่ ความหิว (ฮ่าๆ) ถ้าหิวแล ้วก็อย่ามัวช้าออกไปชิมกันดูวา่ อร่อยจริงอย่างทีบ่ อกหรือเปล่า

Zit Around Info: 322/20 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต เชียงใหม่

เปิ ด 09.00 - 22.00 น. โทร. 08-1829-3679 Facebook: zitaround

นี่ก็เป็ นอีกหนึ่งอีกหนึ่งร้านอยากแนะน�ำให้คุณทีผ่ ่านไปผ่านมา ย่านฟ้ าฮ่าม แวะเวียนเข้าไปนัง่ จิบกาแฟซักแก้วในบรรยากาศสบายๆ จะเลือกนัง่ ในห้องแอร์ หรือจะออกมานัง่ รับลมด้านนอก ทีม่ ที งั้ ดาดฟ้ า และสวนเล็กๆ ทางด้านหลัง ทีท่ างร้านเรียกว่าเป็ นโซนหลบงาน หาก คุณได้หลงเข้ามาในร้านนี้แลว้ แทบไม่อยากย้ายร้านไปต่อร้านไหนอีก นอกจากบรรยากาศแลว้ ยังมีขนมและอาหารรอบริการอย่างครบครัน กับหลากหลายเมนู ให้เลือกประทานแต่ทห่ี า้ มพลาดมาแลว้ อย่าลืมสัง่ เมนู น้ มี าลิ้มลองคือ สเต็กหมูพริกไทยด�ำ ส่วนเมนู อน่ื ก็อร่อยไม่แพ้กนั แต่ ให้มาทดลองด้วยตัวเองจะดีกว่าเดีย๋ วจะหาว่าโม้! พอตกเย็นๆ พระอาทิตย์ก �ำลังจะลาลับด้านนอกร้านจะมีบาร์เล็กๆ ส�ำหรับลูกค้าที่ ต้องการจิบเครื่องดื่มเย็นๆ อย่างค็อกเทลต่อ เป็ นยังไงกันบ้างค่ ะ บอกแล ้วว่ามาร้านนี้มคี รบทุกอย่างๆ ลองแวะเวียนมากันได้ บอกทาง ง่ายๆ มาทางถนนฟ้ าฮ่าม ร้านอยู่ใกล ้ๆ กับข้าวซอยล�ำดวนค่ะ

www.nimman-soi9.com


recommend

SPICY SOUP

ฉบับนีฮ้ พ ิ ขอเสิรฟ ์ เมนูซดน�ำ้ ร้อนๆ ต้อนรับอากาศเย็นฉ�ำ่ สายฝน ให้อบอุน่ ร่างกาย กันกับเมนูน�้ำท่วมรสเผ็ดร้อนจากหลายร้านทั่วเชียงใหม่ ที่เราการันตีความแซ่บสะท้าน ทรวง กินแล้วอุ่นแบบไม่ต้องพึ่งพาผ้าห่มขนานไหนๆ

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: วรวรรณ/ประสิทธิ์

หมูจุ่ม

น�้ำหอมจิ้มจุ่ม เมื่อหม้อดินร้อนๆ หอมฉุ ยกลิ่นโหระพาวางพร้อมอยู่ตรงหน้า มือที่ถือ ตะเกียบคอยท่าอยู่ก่อนแลว้ ก็ปฏิบตั กิ ารอย่างไม่รอช้า คีบบรรดากุง้ สด หมูสไลด์ หมูสาหร่าย เบคอน ปลาหมึก ตับ ผักบุง้ ผักกาดขาว ลงไปในหม้อซุปทันที ตอกไข่ ตามลงไปด้วยหนึ่งใบ ปิ ดฝาหม้อดินรอให้นำ�้ เดือดจัดอีกรอบก็ถงึ เวลารับประทาน ส่วนผสมระหว่างนำ�้ ซุปรสกลมกล่อมหอมเครื่องเทศ ประกอบกับนำ�้ จิ้มสุก้ คี รบรส เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด และนำ�้ จิ้มแบบซีฟ้ ูดส์รสจัดจ้าน ช่วยให้หมูจ่มุ มื้อนี้แซ่บเว่อร์ มาใช้บริการก่อนสองทุ่มอิ่มคุม้ เพราะทางร้านใจดีแถมฟรีเครื่องดื่มและของหวาน ตบท้ายมื้อเด็ดให้อม่ิ อร่อยพุงกางกลับบ้านกันถ้วนหน้า ซอยสุดใจ (ซอย 13 เหรียญเก่า เลยแยกเชียงใหม่ภคู �ำไปทางสนามกีฬา 700 ปี ) ถนนเลียบคันคลองชลประทาน เชียงใหม่ เปิ ด 17.00 - 22.00 น. โทร. 08-4041-4374, 08-1764-6732 Facebook: น�ำ้ หอมจิ้มจุ่ม

แกงอ่อมหมู

ครัวไชยศรี อีสานพันธุ์แท้ แกงอ่อมอีสานพันธุแ์ ท้จากครัวไชยศรี มีให้เลือกทัง้ อ่อมหมู, เนื้อ, ปลา หรือ ไก่ แลว้ แต่ ใครชอบกินแบบไหน ในที่น้ ีเราขอเลือกตามใจตัวเองสักหน่ อยกับ แกงอ่อมหมูทท่ี างร้านจัดหมูสบั มาให้เสียพูนชาม พร้อมด้วยผักกาดจ้อน หรือผัก กวางตุง้ ยอดอ่อน ก้านอวบ เสิรฟ์ ร้อนๆ ควันฉุยมาพร้อมกลิน่ หอมเด่นเตะจมูกของ ผักชีลาว ส่วนน�ำ้ แกงรสชาติกลมกล่อมออกรสเปรี้ยวนิดๆ ซดแล ้วแซ่บแบบพองาม ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็รเี ควสทางร้านได้เลยจ้า ถนนเลียบคันคลองชลประทาน (ติดกับร้านปักษ์ใต้พทั ลุง ก่อนถึงซอยช่างเคี่ยนอยู่เย็น) เชียงใหม่ เปิ ด 11.00 - 24.00 น. โทร. 08-0732-8755 / 08-0220-4949 / 08-3517-4338

ต้มโคล้งปลาช่อน ร้านน้องแนน

ต้มโคล ้งร้อนๆ เสิรฟ์ มาในหม้อไฟเดือดปุดๆ โชยกลิน่ หอมของปลาช่อนทอด ชิ้นโตลอยอยูเ่ ต็มหม้อคละคลุง้ ชวนนำ�้ ลายสอ ต้มโคล ้งของร้านนี้เขาจะเลือกแต่ปลาช่อน เนื้อแน่นก่อนหัน่ เป็ นชิ้นแล ้วน�ำไปทอดให้หนังเหลืองกรอบ แล ้วค่อยเอามาปรุงเป็ น ต้มโคล ้งสุดแซ่บใส่เห็ดออรินจิหนั ่ ลูกเต๋าเสิรฟ์ มาในหม้อไฟ สอบถามทางร้านได้ใจ ความว่าทุกเมนู ปลาทีร่ า้ นนี้ให้ปลาไปเลยเต็มๆ หนึ่งตัวไม่มอี นั้ ใครไม่ชอบปลาช่อน จะเปลีย่ นเป็ นปลาทับทิมก็ได้ เมนู น้ เี หมาะทัง้ สังทานเป็ ่ นกับข้าว หรือจะเป็ นกับแกล ้ม ก็แซ่บสะใจดีเหมือนกัน ร้านเบอร์ 13 ห้วยตึงเฒ่า (เลยด่านตรวจบัตรเข้าไปอยูร่ า้ นแรกด้านซ้ายมือ) เชียงใหม่ เปิ ด 07.00 - 18.00 น. โทร. 08-5706-2837 30 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


ต้มแซ่ครับวรัพิงกุลไข่2 ใครยังไม่เคยชิมเมนู น้ อี ย่าเพิง่ ตกใจกับชื่อ เพราะรังไข่ในทีน่ ้ หี มายถึง ไข่อ่อนในท้องแม่ไก่ก่อนออกมาเป็ นฟองอย่างทีเ่ ราๆ คุน้ ตา จัดเป็ นอาหารหา รับประทานยาก แต่รบั รองว่าใครได้กนิ จะต้องติดใจในความกลมกลืนระหว่าง ไข่อ่อนสีสม้ สดรสหวานมันและน�ำ้ ซุปรสจีด๊ จ๊าดตามแบบฉบับต้มแซ่บสู ตร อีสานแท้ของร้านนี้ ในชามประกอบด้วยพวงไข่ (หน้าตาคล ้ายไส้อ่อน) เหนียว นุ่มเคี้ยวหนึบ และเห็ดนางฟ้ า เป็ นเมนู รสจัดแต่อร่อยโดนใจ โดยเฉพาะเวลา แฮ้งค์ๆ กินเข้าไปถึงกับตาสว่าง เป็ นเมนู อารมณ์เอ็กซ์โซติกทีอ่ ยากแนะน�ำให้ สังมาเป็ ่ นชามส่วนตัวไปเลยจะได้ไม่ตอ้ งแย่งชิงของดีรสเด็ดกับใครให้มเี คือง ถนนเลียบคันคลองชลประทาน (ซ้ายมือก่อนถึงแยกพืชสวนโลก) เชียงใหม่ เปิ ด 10.00 - 22.00 น. โทร. 08-1980-5292

หัวปลาเผือกหม้อไฟ พ้งข้าวต้มปลา

เรื่องเมนู อาหารจีนต้นต�ำรับต้องยกให้รา้ นนี้เลยเพราะเขาขึ้นชื่อมากๆ โดย เฉพาะเมนู ซดน�ำ้ ร้อนๆ ให้คล่องคอไม่ควรพลาดหัวปลาเผือกหม้อไฟ ด้วยน�ำ้ ซุปรส กลมกล่อม พร้อมด้วยเผือกสีมว่ งอ่อนต้มจนนุ่มละมุนลิ้น และหัวปลาชิ้นโต อุดม เนื้อปลาเน้นๆ รสนวลลิ้นเต็มค�ำแบบไม่ตอ้ งแคะให้เมือ่ ย ราดน�ำ้ จิ้มเต้าเจี้ยวเข้าไป สักหน่อย อร่อยเหาะ! หรือใครชอบเผ็ดนิดๆ ก็เลือกสังเป็ ่ นแบบต้มย�ำได้ทงั้ น�ำ้ ข้น แ ล ะ น�้ ำ ใ ส รั บ ร อ ง ค ว า ม อ ร่ อ ย จ น ต้ อ ง อ ย า ก สั ่ ง ม า โ ด น อี ก สั กหม้อ ถนนอัษฎาธร (ใกล ้กับโรงแรมรอยัล เพนนินซูลา่ ก่อนถึงสีแ่ ยกไฟแดง) เชียงใหม่ เปิ ด 17.00 - 03.00 น. โทร. 08-3940-2195

ต้มแซ่บไข่ปลา

ร้านต้มไข่ปลา

ไข่ปลาสลิดสีเหลืองนวลเต็มๆ พวง ปรุงแบบต้มแซ่บรสเผ็ดจีด๊ จ๊าดถึงทรวง ซดนำ�้ ซุปเข้าไปเพียงช้อนแรกรับรองว่าคุณจะต้องตื่นเต็มตา เสิรฟ์ มาในหม้อดิน พร้อมเตาถ่านให้ความร้อนระอุ โรยหน้าน�ำ้ ซุปด้วยพริกแห้งส่งกลิ่นหอมหวน นอกจากไข่ปลาสลิดเต็มๆ หม้อแล ้ว ยังมีทงั้ เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้ าเบียดแน่นเคียง กับไข่ปลา แต่ถา้ ลองชิมแล ้วยังได้รสไม่ถงึ ใจ ทางร้านก็มมี ะนาวซีกมาให้เติมความ เปรียวปรีด๊ ถึงใจได้ตามต้องการ ถนนบ�ำรุงบุรี คูเมืองรอบใน ฝัง่ ตรงข้ามสยามทีวี เชียงใหม่ เปิ ด 17.00 - 22.00 น. โทร. 08-1023-9176 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

31


life style

HAVE A GOOD DAY ทุกวันคือวันดีดีที่เชียงใหม่ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชัยพร/ชลธิดา

มีหลายคนมักถามว่าท�ำไมมาอยู่เชียงใหม่... ค�ำที่มักจะตอบกลับไปก็คือมาเที่ยว แล้วชอบ เพราะมีทงั้ ภาคสนุกสนานของความบันเทิงยามค�่ำคืน และความสงบของธรรมชาติ ป่าเขาอยู่ใกล้เอื้อม เรื่องอาหารการกินก็มีหลายแบบหลากประเภทและเชื้อชาติให้เลือก อยากหลบหามุมส่วนตัวก็มุ่งหน้าสู่ร้านกาแฟโปรด หรือไม่ก็ขึ้นดอยกันไปเลย เชียงใหม่ เลยถูกจริตทั้งยามอยากสนุกสนาน และยามอยากหามุมสงบ

32 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


พอชอบแล ้วก็อยากมาอยู่ พอคิดว่าอยากมาอยูก่ เ็ ลยต้องหา อะไรท�ำให้สามารถอยู่ได้จริงๆ และเมืองอุดมความหลากหลาย อย่างเชียงใหม่ก็ท �ำให้ฝนั ของนักท่องเที่ยวอย่างฉันสามารถ หางานตรงใจได้ ทัง้ ยังได้พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู ค้ น มากมายไม่ว่าจะในแวดวงศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ หนังสือ วิถีชีวิต จึง วนเวีย นอยู่ ใ นตัว เมือ งเป็ น หลัก โดยเฉพาะย่ า น นิมมานเหมินท์ ศูนย์รวมความฮิพของชาวเชียงใหม่ และเป็ น ย่ านช้อปปิ้ งชิลล์เอ้าท์ท่ีนกั ท่องเที่ยวมักไม่พลาดมาเดินเล่น ใช้ชวี ติ อย่างง่ายๆ งามๆ แต่ยงั อินเทรนด์ตามไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ เพราะย่านนี้อดุ มไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ ทีม่ มี มุ สงบร่มรื่น ให้คุณสามารถใช้เวลาได้ทงั้ วัน ไม่วา่ จะอ่านหนังสือ นัง่ ท�ำงาน นัดเพือ่ นฝูงมาจอยกันเบาๆ ยามบ่าย หรือหาของอร่อยรับประทาน ก็มรี า้ นอาหารทัง้ ฟิ ว ชัน่ อาหารไทย อาหารฝรัง่ ญี่ป่ ุน จีน อาหารเพื่อสุ ขภาพฉบับมังสวิรตั ิ แม้กระทัง่ อาหารพื้นเมือง ให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ แกลเลอรี่แสดงงานศิลปะก็ ซุกซ่อนตัวอยู่ตามมุมต่างๆ ในย่านนี้เช่นกัน นี่ยงั ไม่รวมอีเว้นท์ พิเศษอย่างการแสดงดนตรีจากวงอินดี้ในเชียงใหม่ทม่ี กั รวมตัวกัน จัดไลฟ์ เล็กๆ ของพวกเขาให้แฟนเพลงได้ชมกันอยู่ เนืองๆ และคอนเสิรต์ จากหลายวงดนตรีช่อื ดังทีม่ กั แวะเวียนกันขึ้นมา เล่นให้ชาวเชียงใหม่ชมกันทุกเดือน ศูนย์กลางของชีวติ ก็กลายเป็ น

นิมมานเหมินท์ไปโดยปริยาย ไหนๆ ก็ไหนๆ แล ้วย้ายมาอยู่ท่ี ย่ า นนี้ ซ ะเลย เพราะอะไรก็ ใ กล ไ้ ปเสีย หมด จะไปหน้า มช. หลังมช. หรือช้อปปิ้ งเดินห้างก็แค่หา้ นาที อยากขึ้นไปชมวิวบน ดอยสุ เ ทพก็ แ ค่ ย่ีสิบ นาที หรือ วัน ไหนอยากเดิน เล่น ชิล ล์ๆ เข้าซอยโน้นออกซอยนี้กเ็ พลินดี มีรา้ นรวงเก๋ๆ รองรับทุกความ ต้องการไม่วา่ จะเรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องงาน แม้กระทังเรื ่ ่องปาร์ต้ ี ก็ไม่พลาด พอใช้ชวี ติ อยู่ในเชียงใหม่นานเข้า เพือ่ นฝูงก็มมี ากหน้า หลายตา แทบจะเรี ย กได้ว่ า ไปไหนก็ ม กั จะเจอคนรู จ้ กั ล่ ะ ความสนิทสนมนับถือกันอย่างพีน่ อ้ งอันเป็ นวัฒนธรรมน่ารักๆ ของเชียงใหม่ค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาจนท�ำให้ต วั เองรู ส้ ึก ว่า กลายเป็ นคนเชียงใหม่เข้าไปทุกที แถมยังติดใจบรรยากาศสบาย ของเมืองนี้ให้แล ้ว พอรูส้ กึ ว่าเชียงใหม่เป็ นบ้าน ก็เริ่มคิดถึงการ ก่ อร่ างสร้างรังของตัวเองอย่างจริงจังขึ้นมา คงจะดีกว่าที่จะ เริ่ม สร้า งเนื้ อ สร้า งตัว มีบ า้ นช่ อ งเป็ น ของตัว เองสัก ที ถึง แม้ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนจะท�ำให้ตอ้ งพลักพรากจากเชียงใหม่ แต่อย่างน้อยเก็บเอาไว้หลบมาพักตากอากาศยามคิดถึงก็ยงั คุม้ บ้านนับเป็ นหนึ่งปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวติ และในยุคนี้ นิ ย ามค�ำว่า บ้า นก็ ไ ม่ไ ด้จ �ำกัด อยู่ แ ค่ ส่ิง ก่ อ สร้า งบนที่ดิน แล ว้ แต่รวมไปถึงห้องพักบนอาคารสูงอย่างคอนโดทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

33


ของคนรุ่นใหม่ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเอื้อต่อการเดินทาง ความ ปลอดภัย สาธารณูปโภค และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก แต่จะเป็ นที่ไหนนี่ส.ิ ..อาจจะต้องกลับมาถามใจ เอ๊ย... ความต้องการของตัวเองก่อน ในแง่ของวิถชี วี ติ ชอบวนเวียนอยู่ในเมือง และการงานที่ ต้องติดต่อผูค้ นอยู่ตลอด การมีคอนโดสักห้องน่าจะสะดวกกว่า ทัง้ ในเรื่องของการเดินทาง แต่ตอ้ งไม่ไกลจากธรรมชาติดว้ ย โดยส่วนตัวชอบอารมณ์แบบตื่นขึ้นมาแลว้ เห็นวิวดอยสุเทพ เขียวขจีอยู่เบื้องหน้า พาให้จติ ใจสดชื่นตามไปด้วย เพราะจะว่า ไปแลว้ เสน่หข์ องเชียงใหม่อยู่ตรงทีเ่ ป็ นเมืองติดภูเขานี่ละ่ หรือ แม้กระทัง่ ความสวยงามของอาทิตย์ลบั เหลีย่ มเขาในยามเย็น วันหยุดที่ไม่อยากออกไปไหนก็ลงมาเอกเขนกอยู่ตามร่ มไม้ ปูเสือ่ นอนท�ำงาน พลางจิบกาแฟไปด้วย หรืออยากออกก�ำลงั กาย ก็จบั จักรยานปัน่ เทีย่ วเลาะเลี้ยวไปในซอยวัดอุโมงค์ ต่อมาก็เรือ่ ง การดูแลท�ำความสะอาดห้องหับให้เรียบร้อยซึง่ ต้องใช้เวลานานโข

34 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

ยิง่ สาวโสดตัวคนเดียวหาเวลาว่างยากอย่างฉันแล ้ว ขอห้องขนาด กะทัดรัดไม่กว้างมาก แต่ แบ่งสัดส่วนระหว่างห้องนอนและ พื้นที่ใช้สอยส่ วนกลาง พร้อมครัวเล็กๆ ไว้ท �ำอาหารง่ายๆ รับประทานก็น่าจะโอ ไหนจะเรื่องความปลอดภัยเวลาไม่อยู่หอ้ ง ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็น่าจะอุ่นใจได้ อาจจะเห็นว่าเรื่องเยอะอยู่สกั หน่ อย แต่ การหาพื้นที่ ส่วนตัวเพื่อให้ตวั เองมีช่วงเวลาดีๆ ในชีวติ หลังจากเสร็จสิ้น การงาน เห็นว่าเป็ นความจ�ำเป็ นจะต้องเลือกมากกันบ้าง และตอนนี้ ก็ เ ล็ง พื้น ที่ดีๆ เพื่อ ให้ทุ ก วัน ของชี วิต ใน เชียงใหม่กลายเป็ นช่ วงเวลาดีๆ ไว้บา้ งแลว้ ล่ะ เพราะมีอยู่ แห่งหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ขา้ งต้นได้อย่างครบถ้วน สนอง ไลฟ์ สไตล์ของชีวติ ทัง้ ด้านทีต่ อ้ งออกไปเจอะเจอพบปะกับผูค้ น หรือความต้องการพื้นทีส่ ่วนตัวในบางเวลาทีอ่ ยากนัง่ เหม่อมอง วิวสวยของภูเขาตัดกับท้องฟ้ า เพือ่ ให้ทกุ วันของฉันในเชียงใหม่ คือวันดีๆ กับทีน่ ่.ี ..ดีคอนโด


follow me

อร่อยเหมือนอยู่คันไซ

จะวันจันทร์หรือวันศุกร์ก็หนุกได้

good place great friend

อยู่คล้ายบ้าน

เลือกเกือกกัน

ทั้งเจียวทั้งดาวในกล่องเดียวกัน

@Fujiyama 55 สุขุมวิท39

@Smallroom

36 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

@Happy Monday

@unfasion ekkamai shoping mall

@minimal

@เจียวดาว หลังมช.


Follow Me ฉบับนี้ มาตามไปเทีย่ วกันกับหนุม่ น้อยรูปร่างอ้วนกลมหน้าตาน่ารัก ในนาม เพียว วาตานาเบะ มือเบสส์สดุ ฮอตประจ�ำวง Polycat ทีจ่ ะมาพาพวกเราไปเทีย่ วกันแบบฮิพๆ ในสไตล์ Puretopure ว่าเขาไปกิน ช้อป เทีย่ ว ที่ไหน ตามไปจนกระทัง่ สถานทีล่ บั ส�ำหรับแฮงเอาท์ กับเพื่อนของเพียวกันได้เลยที่นี่

Follow Me!

อาณาจักรเสียงต�่ำ

ซ้อมกันฮร๊าาฟว์

บะหมี่ยักษ์+หมูทั้งเล้า

หนังสือcool cool อาหารchic chic

ชิบูยา ราคา ล้านนา

อร่อยที่สุดในลาดพร้าว ลามไปถึงเอกมัย

@MIW ถนนช้างคลาน

@ประตูสีฟ้า

@Rex studio RCA

@มาลินพลาซ่า

@sendai ทองหล่อ

@ลูกชิ้นปลา นายโส่ย

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

37


scoop

MONEY IN THE AIR เพจนี้ดี ซื้อขายร�่ำรวย เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

เชื่ อ ว่ า เราทุ ก คนเดี๋ ย วนี้ ต ้ อ งเล่ น เพจ ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ อย่างน้อยๆ ก็เป็นต้องเปิดเช็คดูข่าวสาร ของเพื่อนๆ กันอย่างน้อยวันละหนล่ะนะ โลก ออนไลน์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา กันตั้งแต่เมื่อไหร่ ดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้สึกตัว พอนึ ก ได้ อี ก ที ก็ ก ลายมาเป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ที่พอไม่ ได้เปิดดูสักหนึ่งนาทีก็เกือบจะลงแดง กันเลยทีเดียว

แต่ว่าก็มอี ีกหลายคนที่จบั ทางน�ำเอาข้อดีของ กระแสออนไลน์ทง่ี า่ ย กว้างไกล และรวดเร็วฉับไว ให้ กลายมาเป็ นช่องทางการค้า เปิ ดทางเลือกใหม่ให้กบั การซื้อขายมากขึ้น ง่ายทีส่ ุดก็คอื การทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ ไม่ ต้องลงทุนเปิ ดหน้าร้านจริง ไม่ตอ้ งเสียค่าเช่าและไม่ ต้องดูแลท�ำความสะอาด สิง่ ทีต่ ามมาคือขายง่ายขายไว เพียงแค่อพั โหลดขึ้นหน้าเว็บปุ๊ บ ลูกค้าก็เห็นทันทีไม่ ต้องรอนาน และเมือ่ ต้นทุนลดลง สินค้าก็ไม่ตอ้ งขาย ในราคาแพง หากมองทางด้านลูกค้าบ้างก็ดูจะเข้าทาง เพราะไหนๆ ก็ท่องโลกออนไลน์อยู่แล ้ว เดีย๋ วนี้ไม่วา่ จะกินข้าว ซื้อของ ก็เพียงคลิก๊ ง่ายๆ เหมือนมีรา้ นค้า

- Frankie ขายแว่นตาวินเทจโดยเฉพาะ Facebook: Frankie.Shop “คือเรามีหน้าร้านอยู่แล ้ว แต่กจ็ ะได้แต่ลูกค้าประจ�ำ ขาจรก็มบี า้ งแต่เรา ก็จะได้แต่ลูกค้าในเชียงใหม่ทม่ี าเดินในตลาดหน้ามช. ก็เลยคิดว่าเราน่าจะท�ำ เพจ (ตอนนัน้ เพจยังไม่บูมขนาดนี้) ถ้าเราขายในเพจด้วยก็น่าจะได้ลูกค้าจาก ทีอ่ น่ื ด้วย ทีส่ �ำคัญคือไม่มคี ่าเช่าทีแ่ ล ้วก็เหมือนกับว่าร้านเปิ ด 24 ชม. ลูกค้า ว่างเมือ่ ไหร่กเ็ ข้ามาดูได้ ส่วนเราเองก็เรียกได้วา่ ถ้าเปิ ดคอมอยู่จะเปิ ดหน้าเพจ ทิ้งไว้ตลอด ตื่นมาก็จะเปิ ดคอมเช็คดูวา่ มีใครมาสังอะไรมั ่ ย้ ใครถามอะไรบ้าง “การซื้อบนเพจง่ายมากเลย หนึ่ง แจ้งว่าต้องการอะไร สอง โอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อทีอ่ ยู่ สาม รอรับของทีบ่ า้ นได้เลยครับ กฎการจองของแต่ละร้าน ไม่เหมือนกัน ร้านเราจะให้เวลา 2 วัน ถ้าหายไปเกินนัน้ ก็จะโพสลบจอง แล ้ว ก็ขายต่อปกติ แต่ปญั หาก็มบี า้ งคือร้านเราเป็ นของพร้อมส่ง จะต้องมีสนิ ค้าไว้ ทีต่ วั เองเยอะมาก เงินก็จะจม ถ้าขายไม่ดแี ล ้วแฟชัน่ เปลีย่ นไป ก็จะขายไม่ออก แลว้ ปัญหาทีส่ องก็คือ ของขาด คือ การขายแว่นวินเทจ ของไม่ได้มใี นท้อง ตลาดเยอะ แล ้วนับวันก็เริ่มหมดไปจากท้องตลาดแล ้วด้วย ต้นทุนก็จะเพิม่ ขึ้น ด้วยตามความหายาก ตามเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต ตอนนี้ก็ ไม่มเี หลือแล ้ว ต้องออกตามหาตามต่างจังหวัด “เพจของผมก็โชคดีท่มี หี น้าร้านมาก่อน ขายมานานก่อนที่จะขายบน เฟซบุค๊ ก็เลยมีฐานลูกค้าเดิมส่วนนึง พอเราท�ำเพจเราก็เลยโปรโมทให้ลูกค้าเก่า เข้าไปเยีย่ มชม จากนัน้ เขาก็คงจะบอกกันปากต่อปาก แล ้วสินค้าแบบเราก็ไม่ ได้มเี ยอะในเชียงใหม่ ใครนึกถึงแว่นวินเทจก็จะนึกถึงเรา ส่วนเทคนิคการขาย จริงๆ แล ้วไม่มอี ะไร แค่จริงใจกับลูกค้า แนะน�ำด้วยความจริงใจ ถึงไม่ได้ซ้อื แว่นกับเรา เราก็ซ่อมให้ฟรี ถ้าอยากได้สนิ ค้าทีเ่ ราไม่มี แต่ถา้ เรารูว้ า่ มีทไ่ี หนก็ จะแนะน�ำไป ไม่มกี ั ๊กครับ”

38 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

มาให้เลือกถึงหน้าบ้าน จะเลือกช้อปอะไรก็ไม่ตอ้ งขับ รถไกลให้เมือ่ ย แค่หยิบมือถือขึ้นมาดูกช็ อ้ ปกันได้แล ้ว ด้วยการทีซ่ ้อื ขายว่องไวปานกระพริบตา ท�ำให้ เกิดกระแสขายของออนไลน์ทท่ี วีคูณขึ้นทุกวัน เดีย๋ ว วันนี้พค่ี นนัน้ ก็เปิ ดร้านใหม่ อีกวันน้องคนนูน้ ก็ประกาศ ขายของ เอาเป็ นว่าแทบทุกคนที่รายลอ้ มเกือบจะมี สถานะเป็ นพ่อค้าแม่ขายซ่อนอยู่กนั ทุกผูท้ กุ คน และ ดูเหมือนกระแสนี้จะเยอะเพิม่ ขึ้นทุกวัน หากใครคิดจะเปิ ดดูบา้ งเป็ นงานอดิเรกแก้เหงา หรืออยากจะเพิม่ ช่องการเงินขึ้นมาอีกทาง ฉบับนี้เราจะ น�ำพาคุณผู อ้ ่านไปรู จ้ กั กับผู ม้ ากประสบการณ์ท่ีครำ� ่ หวอดในวงการขายของออนไลน์มาพอสมควร จะมา ชี้แนะถึงการขายออนไลน์ทไ่ี ม่งา่ ยเหมือนใจใครหลาย คนคิด บางทีอาจจะไม่ราบรื่นและโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่พวกเขามีเทคนิคส่วนตัวอย่างไรจนได้ใจลูกค้าไปครอง และขายดิบขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ ไปดูกนั !


- Needle BAG ขายประเป๋าผ้า กระเป๋าหนัง หมวก ทีค่ าดผม และสร้อยข้อมือแฮนด์เมด Facebook: Needle BAG Facebook: PHiNG-EiNG

- Obaron Aquatic Layout ขายไม้น�้ำ หินตกแต่ง รับจัดตู้ไม้น�้ำ และจัดวางภูมิทัศน์ Facebook: Obaron Aquatic Layout

“ตอนแรกขายอยู่ถนนคนเดินค่ะ แต่ขายแค่วนั อาทิตย์ ก็เลยคิดว่าจะ ไปขายทีไ่ หนดี ทีไ่ ด้ขายทุกวัน แต่เราเองก็ไม่มเี วลาว่างมาก เห็นเฟซบุค๊ ก็มคี น เล่นเยอะ สามารถสร้างเพจได้ เลยลองท�ำดู กระแสตอบรับก็ดคี ่ะ มีลูกค้า ประจ�ำเพิม่ ขึ้น ถ้าช่วงเทศกาลก็มลี ูกค้าจากกรุงเทพและต่างจังหวัดมาตามหา ร้านทีถ่ นนคนเดิน บอกว่าเห็นร้านเราจากเฟซบุค๊ หน้าเพจตอนแรกๆ ก็จะ เป็ นลูกค้าจากถนนคนเดินมากดไลค์ค่ะ แล ้วก็มกี ารบอกต่อๆ กัน จากนัน้ ก็ เริ่มมีลูกค้าใหม่ๆ ทยอยมา ส่วนมากตอนนี้ลูกค้าจะดู รูปสินค้าจากทาง เฟซบุ๊ค แล ว้ ไลน์ม าถามรายละเอีย ดอีก ทีค่ ะ เหมือ นขายผ่ า นทางไลน์ เพราะตอบได้รวดเร็วกว่า แต่กม็ หี น้าเพจไว้ให้อพั เดตสินค้า “ส่วนปัญหาของการขายผ่านออนไลน์กม็ บี า้ ง เช่น ลูกค้าคอนเฟิ รม์ ของ แล ้วไม่โอนเงินมา เราเก็บสินค้าไว้ให้ อยู่ๆ ก็หายเงียบไป เราก็หมดโอกาสขาย สินค้าตัวนัน้ ซึง่ อาจจะมีลูกค้าคนอื่นทีอ่ ยากได้เหมือนกันในตอนแรก หรือ บางทีกม็ ไี ปรษณียท์ �ำสนิ ค้าตกหล่นหรือของถึงลูกค้าช้า อันนี้เจอบ่อยแต่กต็ อ้ ง ท�ำใจค่ะ ส่วนการขายหน้าร้านนัน้ ดีตรงทีเ่ ราสามารถคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ทนั ที เหมือนมีปฏิสมั พันธ์กนั โอกาสในการขายก็เลยมีมากกว่า แต่ในเฟซบุค๊ ก็ดตี รง ทีเ่ ราอยู่ทไ่ี หนก็สามารถขายของได้ และลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา แล ้วก็ได้รูจ้ กั กับคนเยอะขึ้นด้วยค่ะ เคยไปกรุงเทพแล ้วมีคนมาทัก ถามว่าใช่ ร้าน Needle BAG มัย้ เขาเคยสัง่ ซื้อ อีกอย่างที่ส �ำคัญเลยก็ได้ท �ำอะไรที่ ตัวเองชอบค่ะ เห็นคนอืน่ ใช้ของทีเ่ ราท�ำแล ้วมีความสุข “ส่วนเรื่องสินค้า ก็เลือกใช้วสั ดุทม่ี คี ุณภาพ แล ้วมีการเก็บรายละเอียด ของงานให้เนี้ยบค่ะ ลูกค้าจะได้ใช้แล ้วประทับใจ อีกอย่างก็พดู คุยกับลูกค้าดีๆ บริการดีๆ ค่ะ เขาจะได้รูส้ กึ ดีแล ้วกลับมาอุดหนุนเราใหม่ หรือถ้าเขายังไม่ซ้อื ของเราแต่เขาประทับใจเรา วันนึงถ้าเขาต้องการของประเภทนี้ ก็จะได้นึกถึง ร้านเราค่ะ”

“ผมเริ่มขายของออนไลน์ตงั้ แต่เด็ก ตอนนัน้ สนใจจักรยาน BMX แต่ว่าอะไหล่ จักรยานแพงมาก ก็เลยเริ่มหาของอย่างอืน่ มาขายเพือ่ เอาเงินไปซื้อของแต่งจักรยาน ตอน แรกก็ขายหูฟงั ชุดละไม่ถงึ ร้อยบาท สังมาขายครั ่ ง้ แรกแค่ 6 กล่องเพราะกลัวของจะจม กลาย เป็ นว่าขายหมดภายในวันเดียว ตอนหลังก็เลยต้องสัง่ ทีละหนึ่งลัง 50 กล่อง พอเข้า มหาวิทยาลัยก็เปลีย่ นเป็ นขายงานแฮนด์เมดของตัวเองบ้าง โพสขายอยู่หลายเว็บ ตามกระทู ้ ต่างๆ ก็เปลีย่ นมาหลายอย่างแล ้วแต่โอกาสครับ อะไหล่จกั รยานบ้าง จักรยานฟิ กซ์เกียร์บา้ ง ล่าสุดนี่เป็ นไม้นำ�้ ครับ ตอนแรกก็เลี้ยงเล่นๆ พอศึกษามากขึ้น อย่างวิธกี ารส่งต้นไม้ท �ำยังไง ไม่ให้ตายระหว่างทางอะไรแบบนี้ จากนัน้ ก็เริ่มขาย “เทคนิคในการขายของผมคือ การบริการทีด่ ี และซือ่ ตรง ท�ำให้ลูกค้าเชื่อใจเรามาก ทีส่ ุด คือการยืนยันตัวตนทุกรูปแบบทีท่ างเว็บมีให้ เช่น การถ่ายบัตรประชาชนคู่ตวั จริง มีท่อี ยู่ชดั เจน มีพยานยืนยันว่าเรามีตวั ตนจริงๆ ในกรณี ของการขายต้นไม้นำ�้ ผ่านเน็ต ถ้าลูกค้าได้รบั แล ้วเกิดเสียหรือแตกหักขึ้นมา ผมก็สง่ ให้ใหม่ทนั ที หรือไม่กโ็ อนเงินกลับทันที ครับ และข้อสองก็คอื การพูดคุยกับลูกค้า ไม่วา่ การค้าขายแบบไหนการใช้วาจาในการค้าขาย เป็ นเรื่องส�ำคัญที่สุดครับ ก็เหมือนตอนเราไปซื้อของ ถ้าพ่อค้าพูดแบบห้วนๆ ไม่สุภาพ เป็ นผมๆ ก็จะเดินหนีเลย ก็แบบเดียวกันครับ เวลาลูกค้าโทรมาสอบถามสินค้า บางทีคุย ยาวเป็ นครึง่ ชัวโมง ่ แต่ไม่รวู ้ า่ จะได้ขายหรือเปล่า ยังไงเราก็ต ้องคุยกับเขา เพราะเขาเป็นลูกค้าเรา และอย่างสุดท้าย คือการบริการครับ การขายของในเน็ต การบริการส�ำคัญไม่แพ้อย่างอืน่ เลย เพราะ 100% ของคนทีซ่ ้อื ของในเน็ต ต้องอยากได้ของเร็วๆ กันทัง้ นัน้ แบบว่าสังแล ่ ้ว โอนเงินมาปั ๊บ ไปส่งให้เลย หรือไม่ก็ส่งให้วนั รุ่งขึ้นครับ แบบนี้ลูกค้าจะเห็นว่าเรามีความ รับผิดชอบ บริการดี ก็จะมาใช้บริการเรือ่ ยๆ หรือเรือ่ งของการถ่ายภาพสินค้าก็ส �ำคญั เหมือนกัน ถ่ายให้ดูน่าสนใจ ให้ดงึ ดูดลูกค้ามากทีส่ ุด ใช้มมุ มองแปลกๆ ช่วยกระตุน้ ความสนใจของ ลูกค้า อาจต้องมีการโชว์วา่ เรามีของทีด่ กี ว่าคนอืน่ นะ หรือมีจดุ ขายอะไรทีด่ งึ ดูดลูกค้าให้เข้า มาซื้อของเราได้ แต่กไ็ ม่งา่ ยเลย เพราะในเน็ตมีรา้ นขายนับไม่ถว้ น ถ้าเกิดลูกค้าเห็นร้านของ เราแล ้วไม่มจี ดุ ขายอะไร ลูกค้าก็แค่เปิ ดผ่าน มองผ่าน การขายจะเกิดหรือไม่นนั้ ขึ้นอยู่กบั เวลาเพียงไม่ก่วี นิ าทีเท่านัน้ ครับ”

ขอขอบคุณร้าน ไม้น�้ำ@เมล็ดกาแฟ ส�ำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

39


- Etoile Closet ขายสินค้าพรีออเดอร์ เสื้อผ้าและกระเป๋า Facebook: Etoile Closet “ทีร่ ้านมีทงั้ แบบพร้อมส่ง และพรี-ออเดอร์ แต่สว่ นใหญ่จะเน้นพรี-ออเดอร์ มากกว่า ถ้าสัง่ สินค้าพร้อมส่งมาเยอะนี่กลัวทุนจม เพราะเสื้อผ้าบางตัวตอนนี้ อยู่มาตัง้ แต่ตอนเปิ ดร้านเลยก็มนี ะคะ ส่วนปัญหาของพรี-ออเดอร์นนั้ บอกได้ เลยว่ามีเยอะมาก บางทีสงั ่ ของแล ้ว ส่งมาผิดสี ผิดไซส์ แล ้วเราก็เปลีย่ นไม่ได้ เพราะเลยก�ำหนดเวลา เปลีย่ นได้ภายในเจ็ดวันหลังจากร้านทีส่ งส่ ั ่ งของออกมา แต่กว่าจะถึงเราปาไปสองอาทิตย์ ของมาผิดยังไงก็ตอ้ งก้มหน้ารับทุนเอาไว้กับตัว หรือบางทีสงั ่ มาแล ้วของคุณภาพตํา่ กว่าทีเ่ ราคิด ก็ท �ำอะไรไม่ได้ เพราะเราเลือก ร้านเอง ก็เอามาใส่เองบ้าง ส่งให้เพือ่ นๆ ไปใช้บา้ ง แจกจ่ายกันไป ไม่อยากเอา ลงขายหน้าร้าน เพราะตอนนี้ทร่ี า้ นเน้นขายแต่ของแท้ ของแท้น่หี มายถึงสินค้า จริงตามรูปถ่าย นางแบบก็เป็ นนางแบบของร้านจริงๆ ถ้าเราเอาของเกรดตํา่ มาขาย แล ้วบอกว่าเหมือนรูป เดีย๋ วลูกค้าซื้อไปแล ้วจะเสียความรูส้ กึ เราก็เสีย ลูกค้ากันเปล่าๆ “จุดขายของร้านเราคือใช้ความจริงใจเข้าว่าค่ะ ตอบแมสเสจไวๆ ผิดเป็นผิด ไม่ข้โี กง หน้าเพจเราก็พยายามอัพเดทตลอด บางทีลูกค้าทีซ่ ้อื ของไปถ่ายรูปมา โพสต์หน้าร้านให้กม็ ี เห็นเขาได้ของแล ้วดีใจ เราก็ดใี จด้วย ส่วนใหญ่ลูกค้าของ ร้านจะเป็ นคนวัยท�ำงาน นัง่ ท�ำงานไป ก็ชอ้ ปไปด้วย ลูกค้าทีร่ า้ นนีม่ ที กุ ภาคเลยนะ ทัง้ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ บางทีลูกค้าอยูต่ ่างประเทศ ก็สงั ่ ให้เราส่งไปให้กม็ คี ่ะ “ขายของพรี-ออเดอร์กต็ ้องเอาใจใส่มากหน่อยค่ะ นังหน้ ่ าคอมฯ นานหน่อย รู จ้ กั เก็บข้อมูลเป็ นหลักฐาน มีการจัดการที่เป็ นระบบ ที่รา้ นเราจะลงข้อมูล ทุกอย่าง ทัง้ ออเดอร์ และข้อมูลลูกค้าเก็บไว้หมด อย่างเรือ่ งโอนเงินก็เซฟหน้าจอ เก็บไว้เป็ นหลักฐานตลอด ลูกค้าก็เบี้ยวไม่ได้ เราก็ยกเมฆไม่ได้ หลักฐานมีตลอด ขอขอบคุณร้าน กาแฟสถาน ส�ำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ ต้องละเอียด ยุ่งยากนิดหน่อย แต่กค็ มุ ้ ค่ะ” - Aloha Shop ขายเสื้อผ้ามือสอง Facebook: Aloha Shop “ผมขายผ่านเว็บ eBay ครับ ก็ขายไปตามระบบของเว็บเขาเลยครับ แต่ของผมจะเน้น ขายถูก ขายเร็วครับ ก�ำไรต่อชิ้นน้อย แต่เรามีของมาหมุนเวียนในร้านบ่อยขึ้น ทีส่ �ำคญั คือความ สุภาพและความอดทนครับ ต่อให้ลูกค้าเรือ่ งมากแค่ไหน ท�ำเราหงุดหงิดแค่ไหน เราก็ตอ้ งอดทน พูดกับเขาดีๆ ครับ แล ้วก็ลงของขายทุกวันครับ เพือ่ ให้รา้ นของเรามีอพั เดทขึ้นหน้าโฮมเพจ ของเว็บทุกวัน หากมีค�ำถามจากลูกค้า ก็จะตอบเขาให้เร็วทีส่ ุดครับ ยิง่ เราบริการเขาเร็วเท่าไหร่ เปอร์เซ็นต์ทจ่ี ะได้ขายก็มสี ูงครับ “การขายออนไลน์ทส่ี �ำคัญคือ ท�ำยังไงให้เขาเข้ามาดูของเรา เพราะผูข้ ายมีมากกว่าผูซ้ ้อื ตอนแรกผมก็ลงในเว็บทีเ่ ขาให้ลงฟรีหลายเว็บเลย แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ฉะนัน้ จ�ำเป็ นต้อง ลงขายในเว็บทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ และเป็ นทีน่ ิยม อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงขายบ้าง แต่ ถือว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนครับ “ปัญหาการขายส่วนมากก็คอื ลูกค้านี่ละ่ บางคนเพิง่ ส่งของไปไม่ถงึ 5 วัน ก็ตดิ ตามทวง ของแล ้ว ซึง่ ปกติส่งของไปต่างประเทศ ต้องใช้เวลาประมาณ 2 - 4 อาทิตย์ บางคนก็บอกว่า ของไม่ดอี ย่างทีเ่ ขาคิดไว้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็ยำ�้ แล ้วว่ากรุณาอ่านรายละเอียดและดูรูปให้ชดั เจนก่อน สังด้ ่ วย “อย่างร้านของผมนี่มที งั้ หน้าร้านจริงทีเ่ ปิ ดมานานแล ้ว และขายออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ข้อแตกต่างของการมีหน้าร้านกับขายออนไลน์ คือเราจะได้กลุม่ ลูกค้าทีไ่ ม่เหมือนกัน ขายหน้า ร้านก็จะได้ลูกค้าเป็ นคนเชียงใหม่หรือต่างจังหวัด แต่ขายออนไลน์จะได้ลูกค้าต่างประเทศ ซึง่ ทีเ่ ขามีก �ำลังซื้อมากกว่า จึงขายได้ราคามากกว่าครับ แต่การมีหน้าร้านนัน้ ก็ช่วยท�ำให้คนกล ้า ซื้อของออนไลน์ของเราด้วย เพราะเรามีทอ่ี ยู่ทแ่ี น่นอน มีความน่าเชื่อถือ หากมีปญั หาอะไรเขา สามารถติดต่อเราได้ ถือเป็ นส่วนส�ำคัญทีท่ �ำให้ลูกค้ากล ้าซื้อของออนไลน์จากผมครับ” จากประสบการณ์และเทคนิคของพ่อค้าแม่ขายทีเ่ ราชักชวนมาเล่าให้ฟงั ถึงอีกมุมของการขายของออนไลน์ทอ่ี าจจะไม่งา่ ยอย่างทีเ่ ราเคยคิด บางมุม เราเองยังนึกไม่ถงึ ด้วยซ�ำ ้ แต่อาจจะประเมินได้อย่างคร่าวๆ ว่าความส�ำเร็จในธุรกิจของพวกเขาทีท่ �ำให้สามารถเปิ ดการขายผ่านโลกออนไลน์ และมีลูกค้า เข้ามาเรื่อยๆ นัน้ ขึ้นอยู่กบั ความจริงใจในการขาย ความทุ่มเท และใส่ใจให้บริการของพวกเขาเป็ นส�ำคัญ ยุคข้าวของแพงค่าแรงถูกอย่างนี้ใครก�ำลังหา ช่องทางเพิม่ รายได้ผ่านการขายออนไลน์อย่างพวกเขาดูบา้ ง ก็คงต้องใช้วจิ ารณญาณในการลงทุนกันให้หนักสักหน่อย และคงต้องขอบอกว่า ‘การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ’ 40 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012


it

TELEMEDICINE การแพทย์ทางไกล เรื่อง: สุธามาศ

ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ขึ้ น มาใหม่ มากมาย ตามทันบ้างไม่ทันบ้าง แต่เทคโนโลยีทั้งหลายก็อยู่ รายรอบตัวเราเต็มไปหมด ถ้ารู้จักน�ำมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์ มหาศาล แต่ถ้าใช้แบบผิดๆ ก็โทษอนันต์เหมือนกัน

42 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

HIP ฉบับนี้ขอน�ำเสนอ Telemedicine การรักษาโรคแบบ ทางไกล โดยน�ำเทคโนโลยีหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพือ่ ให้ ขอบข่ายของการรักษาครอบคลุมพื้นทีห่ า่ งไกลทีก่ ารแพทย์อนั ทันสมัย อาจยังเข้าไปไม่ถงึ การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ซึง่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้วา่ เป็ นการจัดการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทีอ่ ยู่ห่างไกล ด้วยการ สื่อสารเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการรักษาผูป้ ่ วย รวมไปถึงการวินิจฉัยโรคต่างๆ เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลหรือ ทีเ่ รียกกันว่า Telemedicine เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทน่ี �ำเอาความ ทันสมัยของเทคโนโลยีไอทีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค โดยระบบ การท�ำงานผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น Wi-Fi หรือ 3G และส่งข้อมูล กลับมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลทีไ่ ด้คอื แพทย์ทอ่ี ยู่ตน้ ทางและ ปลายทาง สามารถติดต่อกันได้ผา่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ ภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ สามารถพูดคุยสนทนาและแลก เปลีย่ นข้อมูลการรักษาระหว่างกัน เพือ่ การย่นระยะทางให้สนั้ ลง จึงเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ าดแคลนแพทย์เฉพาะทาง อย่างในชนบทห่างไกล ยากแก่การเข้าถึง เพือ่ ให้แพทย์ในพื้นทีส่ ามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยและ


วินิจฉัยโรคได้ทนั ท่วงที นอกจากนี้ ย งั พบว่ า Telemedicine เป็ นระบบที่ มี ประสิทธิผลคุม้ ค่าแก่การลงทุน เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลโดยรวม และเพิม่ ประสิทธิผลในการรักษาโรค เพราะ ใช้บคุ ลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทัง้ ยังช่วย ย่นระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางมารักษาพยาบาล และช่วย ให้ผูป้ ่ วยลดระยะเวลานอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพราะไม่จ �ำเป็ น ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพือ่ รอดูอาการ ผูป้ ่ วยสามารถกลับ ไปพักทีบ่ า้ นได้ โดยมีแพทย์คอยเช็คอาการเป็ นระยะจากเครือข่าย ออนไลน์ของระบบการแพทย์ทางไกลนี้ นอกจากนี้ยงั เกิดประโยชน์ มากส�ำหรับการติดตามดูอาการของผูป้ ่ วย รวมทัง้ ผูส้ ูงวัยทีอ่ าศัยอยู่ คนเดียว ท�ำให้แพทย์เห็นความเคลือ่ นไหวและสามารถช่วยเหลือได้ ทันทีหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในปัจจุบนั ประเทศไทยในบางพื้นทีไ่ ด้ใช้เทคโนโลยีน้ อี ยูแ่ ล ้ว อย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าค และ โรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง แต่ขอ้ จ�ำกัดของเทคโนโลยีน้ กี ม็ เี ช่นกัน เพราะสามารถใช้ได้กบั พื้นที่ท่ีมบี ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสู ง เท่านัน้ ด้วยว่าต้องอาศัยการท�ำงานผ่านโลกออนไลน์ พื้นที่ไหน

ไร้เน็ตก็หมดสิทธิ์ ฉะนัน้ สิง่ ส�ำคัญกว่าอาจไม่ใช่เรื่องว่าเรามีความ ล�ำ้ สมัยแค่ไหน แต่เป็ นเรื่องของบริการขัน้ พื้นฐานทีต่ อ้ งครอบคลุม ทุกพื้นทีใ่ นประเทศอย่างเท่าเทียม

อ้างอิงจาก www.thaitelemedical.com/telemedicine และ www.it24hrs.com/2012/telemedicine-with-googlehangouts HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

43


talk

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

อานนท์ น้อยอ�่ำ

HOME SWEET HOME ความสุขเริ่มต้นได้ที่บ้าน เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชัยพร

กลางบ่ายร้อนริมถนนเจริญราษฎร์ ภายในร้าน The Meeting Room เรามีนัดกับสามหนุ่มเพื่อนซี้ มะเดี่ยว - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ำกับหนัง ชื่อดัง, มิน - วสิน เลิศเกียรติด�ำรงค์ ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ และ ฮู้ด - อานนท์ น้อยอ�่ำ ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านนนนิภา พวกเขารูจ้ กั กันมาตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมทีโ่ รงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังเรียนจบต่ างฝ่ ายก็แยกย้ายกันไปเรียนต่ อและท�ำธุ รกิจการงาน ของตัวเอง กระทังโคจรมาเจอกั ่ นอีกครัง้ เพือ่ ร่วมกันสร้างโปรเจ็คต์หนังสัน้ อารมณ์ดี ชื่อ ‘Stay Over เดีย๋ วก็รูอ้ ยู่หรือแต่ง’ น�ำเสนอความรักบนความขัดแย้งของคู่รกั ยุคใหม่ ทัง้ คู่อาศัยอยู่คนละหมูบ่ า้ น แต่ไปมาหาสู่กนั ฉันท์คนรักอยู่เสมอ และเมือ่ ความรักเดินมาถึงจุดทีต่ อ้ งเลือกว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรือ่ ยๆ หรือแต่งงานให้ถกู ต้อง ตามประเพณี น่าสนใจว่าพวกเขาจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร ในยุคทีก่ ารแต่งงาน อาจไม่ใช่เป้ าหมายของชีวติ คู่เสมอไป โดยมี มะเดีย่ ว รับหน้าทีเ่ ขียนบท, ก�ำกับ และแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ นอกจากนี้ยงั มี วงอุษาสวาท วงดนตรีอนิ ดี้ในเชียงใหม่ และ วงเสือโคร่ง นักดนตรี น้องใหม่มาแรงจากโรงเรียนมงฟอร์ต มาร่วมแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจากตัวผูก้ �ำกับทีเ่ ป็ นจุดดึงดูดส�ำคัญของหนังเรื่องนี้แลว้ 44HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

จุดเริ่มต้นของโปรเจ็คต์กน็ ่าสนใจไม่แพ้กนั เพราะนี่คอื การจับมือกันของเพือ่ นร่วม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเชียงใหม่ อย่าง มิน และ ฮูด้ เพือ่ สร้างหนังโฆษณา หมูบ่ ้านจัดสรรทีม่ ี ‘ความสุข’ เป็ นจุดขายมอบให้แก่ผู ้ชมผ่านหนังสัน้ ขนาด 6 ตอนจบ ซึง่ จะเริ่มฉายใน YouTube และ facebook fanpage ของทัง้ 2 หมูบ่ า้ นในเดือน ตุลาคมนี้ มิน ผูเ้ ริ่มต้นไอเดียในโปรเจ็คต์น้ ี เล่าว่า ตัวเขาเองชื่นชอบผลงานภาพยนตร์ ของมะเดีย่ วอยู่แล ้ว เมือ่ คิดว่าอยากท�ำโฆษณาโครงการขึ้นมาสักชิ้น เขาก็ไม่อยาก ท�ำในแบบฮาร์ดเซล จึงปรึกษากับเพือ่ นสนิทอย่าง ฮูด้ ว่าเราน่าจะจับมือกันท�ำหนังสัน้ สักเรื่อง เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้โครงการของทัง้ 2 หมูบ่ า้ นเป็ นทีร่ ูจ้ กั มากขึ้น แต่จะท�ำ อย่างไรให้ไม่ฮาร์ดเซล โจทย์นนั้ จึงตกมาอยู่ทก่ี ารเลือก มะเดีย่ ว เป็ นผูก้ �ำกับ เพราะ ทัง้ คู่มองว่าการท�ำงานร่วมกันระหว่างเพือ่ น น่าจะทัง้ สนุก และเกิดการสร้างสรรค์ สิง่ ใหม่ๆ ให้ผูช้ ม นอกเหนือไปจากการโฆษณา “ผมมองว่าการท�ำงานกับเพือ่ นสนุกกว่าท�ำคนเดียว อย่างทุกวันนี้งานผมเรียก ได้วา่ ยุ่งมาก แต่วนั นี้ได้มาเจอเพือ่ นๆ มานัง่ คุยกัน ท�ำให้ผมสนุกนะ นี่คอื ความสุข เพราะฉะนัน้ น่ าจะดีถา้ เราท�ำโปรเจ็คต์อะไรสักอย่าง แลว้ มีเพือ่ นๆ มาช่วยกันท�ำ อย่างบ้านนนนิภาของฮูด้ เอง ผมมองว่าเป็ นหมูบ่ า้ นต้นแบบของผมเลยก็วา่ ได้ คือ ไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียว แต่มคี วามใส่ใจ เขาใส่ความรักลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย


วิธคี ดิ เกีย่ วกับหนังเรือ่ งนีข้ องเราคือหยิบเอาชีวติ ของหนุม่ สาวสมัยนีม้ าตีโจทย์ว า่ การสร้างครอบครัว ก็เหมือนสร้างบ้าน ต้องมีรากฐานทีม่ นั่ คงก่อน มีระยะ เวลาในการก่อสร้างให้สมบูรณ์พร้อม แล้วถึงจะอยู่ ร่วมกันได้ มะเดีย่ ว - ชูเกียรติ ศักดิว์ รี ะกุล ผูก้ ำ� กับหนัง

วสิน เลิศเกียรติด�ำรงค์

ซึง่ พอคิดถึงโปรเจ็คต์น้ ี ผมก็คดิ ไว้แต่แรกเลยว่าบ้านนนนิภาคือนางเอก ก็เอาไอเดียนี้ มาคุยกับมะเดีย่ วให้เขาช่วยต่อยอดออกไป” ด้าน ฮูด้ ช่วยเสริมว่า เรา 3 คนเป็ นเพือ่ นกันมาตัง้ แต่เด็กแลว้ พอ มิน เอาไอเดียของโปรเจ็คต์น้ มี าน�ำเสนอ ก็สนใจมาก และยิง่ ได้ มะเดีย่ ว มาช่วยก�ำกับ ก็คดิ ว่าหนังเรือ่ งนี้น่าจะเป็ นหนังสัน้ ทีด่ ูสนุกอีกเรือ่ ง ด้วยไอเดียการน�ำเสนอทีพ่ วกเรา ต่างก็ไม่ชอบวิธกี ารขายแบบฮาร์ดเซลอยูแ่ ล ้ว จึงท�ำให้หนังเรือ่ งนี้มคี วามน่าสนใจของ เนื้อหามากกว่าอยากโฆษณาขายบ้าน “การท�ำโปรเจ็คต์น้ รี ่วมกันส�ำหรับผมแล ้วมีความสนุกสนานเกิดขึ้นระหว่างนี้ อยู่หลายเรื่อง หนึ่งคือแน่นอนว่าผมท�ำงานกับมิน ในอีกแง่หนึ่งผมก็เป็ นลูกค้าเขา ด้วยเหมือนกัน เพราะสังอุ่ ปกรณ์กอ่ สร้างจากเขามาใช้อยู่ (หัวเราะ) และเราเป็นเพือ่ นกัน มานาน ส่วนที่สองที่ผมคิดว่าเจ๋งมากคือ การร่วมมือกันระหว่างหมู่บา้ นหนึ่งกับ อีกหมูบ่ า้ นหนึ่ง โอเคจุดประสงค์หลักคือประชาสัมพันธ์หมูบ่ า้ น แต่จดุ ไฟนอลจริงๆ ไม่ได้อยู่ทว่ี า่ ใครจะได้หรือไม่ได้ลูกค้า แต่เราเอาสิง่ ทีน่ ่าจะขัดแย้งกัน อย่างการท�ำ ธุรกิจประเภทเดียวกันมารวมกัน แล ้วท�ำหนังขึ้นมาน�ำเสนอให้กบั ผูช้ ม โดยมีมะเดีย่ ว เป็ นผู ้ส่งสารออกไป คนอืน่ อาจจะงงว่าการทีเ่ ราท�ำแบบนี้แล ้วจะขายยังไง เพี้ยนรึเปล่า ผมว่าก็สนุกดี เพราะระหว่างผมกับมินเรารูก้ นั อยู่แลว้ ว่า สินค้าของเราคนละแบบ สไตล์บา้ นก็ไม่เหมือนกัน ของผมเป็ นบ้านสไตล์องิ ลิชคันทรี่ ส่วนของมินเป็ นสไตล์ ล ้านนาร่วมสมัย ลูกค้าของเราก็จะคนละกลุม่ กันอยูแ่ ล ้ว และเราอยากสะท้อนด้วยว่า ในสังคมทุกวันนี้การท�ำธุ รกิจในสายเดียวกันก็ไม่จ �ำเป็ นจะต้องแบบใครดีใครได้ หรือเอาชนะกัน” ในส่วนผูก้ �ำกับ มะเดีย่ ว บอกว่าโดยส่วนตัวเขารูส้ กึ ชื่นชมไอเดียของการท�ำ หนังสัน้ เรื่องนี้ เพราะเป็ นการเปลีย่ นมุมมองให้เห็นว่าในการท�ำธุรกิจก็ยงั มีเรื่องของ มิตรภาพอยู่ แต่เป็ นการท�ำงานร่วมกันระหว่างเพือ่ นๆ มากกว่าจะเป็ นการท�ำหนัง โฆษณาทัวไป ่ ฉะนัน้ กระบวนการทุกอย่างจึงเหมือนการท�ำหนังสัน้ เรือ่ งหนึ่ง เพียงแต่ ต้องแฝงจุดประสงค์หลักที่อยากน�ำเสนอ ความยากของหนังเรื่องนี้จึงอยู่ท่ีการ บาลานซ์บรรยากาศของทัง้ 2 หมูบ่ า้ นให้ออกมาลงตัว

“แรกสุดเราต้องรูว้ ่าทัง้ สองหมู่บา้ นต้องการจะขายใคร มีความแตกต่างกัน ยังไง จริงๆ ก็ยากอยูเ่ หมือนกันนะ เคยแต่ท �ำงานเพือ่ ขายสินค้าของเจ้าเดียว แต่เรือ่ งนี้ เป็ นสินค้าการน�ำเสนอสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละเจ้า ความยากจะอยู่ท่กี าร ท�ำยังไงให้คนดูไม่รูส้ กึ น�ำมาเปรียบเทียบกัน อะไรคือจุดร่วมหรือจุดต่างของสินค้า สองเจ้านี้ ก็ตอ้ งเอาโจทย์ไปตีให้แตก เรื่องราวก็เลยออกมาประมาณว่า พระเอก นางเอกนี่อาศัยอยู่คนละหมูบ่ า้ น ฝ่ ายชายอยู่หมูบ่ า้ นกรีนเนอรี่ ฝ่ ายหญิงอยู่หมูบ่ า้ น นนนิภา แต่พวกเขาใช้วธิ กี ารอยู่ดว้ ยกันแบบทีเ่ รียกว่าสเตย์โอเวอร์คอื การอยู่แบบ ไม่แต่ง ก็เป็ นความสัมพันธ์ทค่ี ่อนข้างแปลกใหม่ ซึง่ ในต่างประเทศเขาก็ท �ำกันเยอะ ทีน้ พี อเป็ นวัฒนธรรมแบบของบ้านเรา ผู ้ใหญ่ในบ้านก็จะถามว่าท�ำไมถึงไม่แต่งงานกัน ทัง้ ๆ ที่อยู่ในวัยสมควรแลว้ อะไรแบบนี้ คือฝ่ ายชายถูกผูใ้ หญ่บงั คับให้แต่งงาน แต่ผูห้ ญิงไม่พร้อมจะแต่ง ก็เลยต้องหาวิธวี า่ จะท�ำยงั ไงให้ผูห้ ญิงยอมแต่งงาน วิธคี ดิ เกี่ยวกับหนังเรือ่ งนี้ของเราคือหยิบเอาชีวติ ของหนุ่มสาวสมัยนี้มาตีโจทย์ว า่ การสร้าง ครอบครัวก็เหมือนสร้างบ้าน ต้องมีรากฐานทีม่ นคงก่ ั ่ อน มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้สมบูรณ์พร้อม แลว้ ถึงจะอยู่ร่วมกันได้ แต่ตอนจบของเรื่องจะเป็ นยังไงก็ให้ ติดตามในหนังกันเอาเอง เล่าไปเดีย๋ วจะไม่สนุก (หัวเราะ)” นอกจากเรื่องราวจะน่าติดตามว่าสุดท้ายแล ้วพระเอกนางเอกจะอยู่หรือแต่ง หนังเรื่องนี้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพดีๆ ทีย่ งั คงมีอยู่จริงของการท�ำธุรกิจทีไ่ ม่ได้ หวังแต่ยอดขาย หรือเอาชนะคะคานกันอย่างเดียว ยังมีกลุม่ คนเหล่านี้ทใ่ี ห้ความ ส�ำคัญกับความสุขอันเกิดจากมิตรภาพมากกว่าผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินทอง “ผมมองว่าธุรกิจของเชียงใหม่เป็ นเรื่องของมิตรภาพ มิตรภาพมาก่อนแลว้ ธุรกิจจะตามมาเอง อย่างหนังเรื่องนี้กเ็ ป็ นเหมือนตัวแทนของความรัก ความรูส้ กึ ดีๆ พอคนดู รูส้ ึกดีกบั โครงการเราแลว้ ในอนาคตเขาก็อาจจะมาเป็ นลู กค้าเราก็ได้ แต่ถงึ เขาจะไม่ได้มาซื้อบ้านของโครงการเรา แค่เขาชอบเรา ผมก็ถอื ว่าหนังประสบ ความส�ำเร็จแล ้ว โครงการนี้ของพวกเราก็จบแล ้ว ส่วนเขาจะไปบอกต่อหรือแนะน�ำ ต่อก็ถอื ว่าเกินเป้ าหมายที่เราวางไว้แลว้ ” มิน กล่าวส่งท้ายถึงความคาดหวังที่จะ ได้รบั จากการท�ำหนังเรื่องนี้ โดย ฮูด้ ช่วยเสริมด้วยว่า “ส�ำหรับโปรเจ็คต์น้ ผี มแฮปปี้ มีความสุขทีไ่ ด้ท�ำ เราไม่ได้หวังว่ายอดขายจะต้องทะลุเป้ าหรืออะไรแบบนัน้ แต่เราท�ำแล ้ว มีความสุข จริงๆ แลว้ ผมชอบอะไรทีแ่ ตกต่าง การทีส่ องธุรกิจในสายเดียวกันมา จับมือท�ำอะไรแบบนี้ร่วมกัน ส�ำหรับผมเป็ นเรื่องทีเ่ พี้ยนดี ผมชอบ แน่นอนว่าเรามี ต้นทุนทางธุรกิจ ก็ตอ้ งคิดว่าคุม้ ค่าหรือเปล่าทีจ่ ะท�ำ แต่พอเห็นว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมานัน้ คือการทีเ่ ราสามารถสร้างสิง่ ดีๆ ขึ้นมาได้ ในทีส่ ุดก็ไม่มกี ารขาดทุนแน่นอน” ‘Stay Over เดีย๋ วก็รูอ้ ยู่หรือแต่ง’ จะปล่อยให้ชมกันเป็ นตอนแรกในเดือนตุลาคม ผ่านทาง www.youtube.com และแฟนเพจของทัง้ 2 โครงการคือ www.facebook.com/greeneryvillafans และ www.facebook.com/BaanNonnipaFanpage หรือติดตามรายละเอียดของหนังผ่านเว็บไซต์ www.stayovermovie.com นอกจากจะมีหนังสนุกครบรสทัง้ สุขเศร้าเหงาซึ้งตามแบบฉบับของ มะเดีย่ วให้ชมแล ้ว ห้ามพลาดกับเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆ ทีม่ ใี ห้ฟงั และให้ดาวน์โหลดฟรี ส�ำหรับผูท้ เ่ี ข้าไปกดไลค์แฟนเพจด้วย

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

45


test

CANON POWER SHOT S100 MINI HERO จิ๋วแต่แจ๋ว

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์/วรวรรณ

ออกทริปทางไกลไปฮ่องกงครั้งล่าสุด พกอุปกรณ์ส�ำหรับถ่ายภาพ ท�ำคอลัมน์ ไปเพียงกล้องตัวจิ๋ว Canon PowerShot S100 จุดเด่นสัมผัสได้ตงั้ แต่ครัง้ แรกทีใ่ ช้งานคือขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะมือ พกพาสะดวกและน�้ำหนักเบา หยิบจับถนัดไม่หลุดลื่นด้วยบอดี้พลาสติก แบบด้าน ถึงแม้วา่ จะถอดกล่องหนังออก แล้วเก็บใส่กระเป๋าเดินทาง หรือยัดลง กระเป๋ากางเกงก็ ไม่ตอ้ งกลัวรอยขีดข่วนแม้แต่นอ้ ย ดีไซน์ภายนอกก็เรียบหรู มาพร้อมกล่องหนังสีน�้ำตาลอ่อนแนววินเทจ 46 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

เรือ่ งประสิทธิภาพการถ่ายภาพนัน้ เรียกได้วา่ ประทับใจเกินร้อย อย่างแรกคือ ใช้งา่ ยมาก เวลาเร่งรีบตามทัวร์แล ้วต้องถ่ายแบบสแน้ปช็อตในโหมดออโต้นนั้ ไม่ตอ้ ง กลัวพลาด จะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วย หรือจะวิง่ ถ่ายภาพก็ยงั ไม่เบลอ (เว่อร์ละ) แม้กระทัง่ การถ่ายภาพวิวด้านนอกตัวรถตอนนัง่ ซิต้ ที วั ร์ก็ได้ภาพชัดแจ๋วเลยทีเดียว นัน่ ก็เพราะความละเอียดภาพของกล ้องตัวนี้อยู่ท่ี 12.1 ล ้านพิกเซล สปี ดชัตเตอร์ 1/2000 วินาที เลนส์ซูมได้ถงึ 5 เท่า ส่วนค่า ISO ก็ดนั ได้ถงึ 6400 ใช้ระบบ ประมวลผลภาพแบบ Digic 5 ซึ่งเป็ นระบบใหม่ล่าสุ ดของ Canon โอ้ว... แค่คุณสมบัตคิ ร่าวๆ ทีว่ า่ มาแค่น้ กี ก็ นิ ขาด ใช้แทน DSLR ได้สบายๆ ในส่วนสีของภาพนัน้ ในโหมดออโต้จะปรับสีสว่างกว่าของจริงนิดหน่ อย แต่ทริปนี้เน้นถ่ายกลางวัน ออกแดดกลางแจ้งมีแสงตะวันส่องทุกทิศทาง เราก็เลย เลือกใช้โหมด P สีจะได้ไม่ขาวโอเว่อร์จนเกินไป ส่วนโลเคชัน่ ตรงไหนทีย่ อ้ นแสง หน่อย เจ้า S100 ตัวนี้กช็ ดเชยแสงได้ดเี กินคาด ส่วนตอนกลางคืนก็ยงั ใช้โหมด P ตะลอนๆ ถ่ายได้ทงั้ คืน (ออกแนวขี้เกียจปรับกล ้อง ใช้โหมดเดียวตลอดทริป แหะๆ) ต่อไปมาดู เรื่องสีของภาพ ออกมาเป็ นธรรมชาติมากๆ สีสวยสดอวบอิ่ม คุณภาพไฟล์กเ็ ยีย่ ม ขนาดไฟล์ไซส์ใหญ่สุดอยู่ท่ี 4000 x 3000 เลือกแบบ 4:3 หรือ จะใช้เ ป็ น ไฟล์ RAW ก็ ไ ด้ เอาเป็ น ว่า ตีพิม พ์ล งหนัง สือ ได้ส บาย สีไ ม่เ พี้ย น ภาพไม่แตก ไม่เบลอ ไม่มเี กร็นมาบดบังให้ร �ำคาญใจ ถ่ายการแสดงละครในเธียร์ เตอร์ระยะไกลจากทีน่ งั ่ ชัน้ บนสุด แถมนักแสดงก็ทงั้ วิง่ ทัง้ เต้นไปมาทัว่ เวที ก็ยงั จับ ได้ชอ็ ตเด็ดติดมือกลับบ้าน ร่ายมายาวอาจจะเข้าใจว่ามีแต่โหมด P จริงๆ แลว้ เจ้ากลอ้ งจิว๋ ตัวนี้เขามี หลากหลายฟังก์ชนั ่ แล ้วแต่วา่ ใครจะเลือกใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ มีทงั้ แบบแมนนวล ถ่ายกลางคืน พอร์ทเทรต แลนด์สเคป ถ่ายดอกไม้ไฟ ไปจนถึงถ่ายรูปใต้นำ �้ พร้อม ด้วยเอฟเฟ็ คท์แต่งเติมสีสนั และลูกเล่นให้รูปน่าสนใจมากขึ้น ด้วยฟิ ชอาย ทอยคาเมรา


และการปรับแต่งสีภาพเบื้องต้น แถมด้วยระบบ GPS ส�ำหรับระบุต �ำแหน่งภาพถ่าย ช่วยเตือนความจ�ำถึงสถานทีท่ เ่ี ราได้ไปถ่ายมาอีกด้วย ซึง่ มีประโยชน์มากต่อช่างภาพ แบบเราๆ ทีจ่ ะต้องบอกต�ำแหน่งภาพส�ำหรับใช้อา้ งอิงในภายหลัง เอาล่ะ... พูดถึงแต่ขอ้ ดี กล่าวชมมาก็มาก เปลีย่ นมาน�ำเสนอข้อด้อยกันบ้าง เดีย๋ วจะหาว่าสปอยด์เกินไป ด้วยความทีเ่ ป็ นกลอ้ งขนาดเล็ก แต่พกพาคุณสมบัติ เกินตัวส่งผลให้แบตเตอรีห่ มดไวมาก จึงไม่ค่อยเหมาะกับการเก็บภาพด้วยแบตเตอรี่ เพียงก้อนเดียวตลอดเช้าจรดเย็น กะระยะเวลาคร่าวๆ เพียงแค่ตอนสายๆ ถึงบ่าย แก่ๆ แบตก็หมดแล ้ว (ไม่แน่ใจว่าเป็ นเพราะระบบ GPS หรือเปล่าทีด่ งึ พลังงานไป ใช้ในการประมวลผลสถานทีแ่ บตถึงได้หมดเร็วนัก) แนะน�ำว่าหากใครต้องใช้งาน หนักมากจริงๆ (เหมือนทริปนี้ทเ่ี ราถ่ายเกือบทุกๆ นาที (ไม่ได้เว่อร์นะ)) ให้ส �ำรอง แบตไว้อกี สักก้อนน่าจะเซฟกว่า แต่ถา้ ออกทริปสัน้ ๆ ถ่ายกันเก๋ๆ ก็รบั รองว่าไม่มี ปัญหา และอีกหนึ่งปัญหานัน่ คือ! กล่องหนังด้านนอกทีอ่ อกแบบมาให้พอดิบพอดี กับตัวกล ้องนัน้ แลดูสวยงาม แต่เสียดายทีเ่ ปิ ดหน้ากล่องแล ้วถ่ายเลยไม่ได้ เพราะ ตัวกล ้องและกล่องหนังนัน้ ไม่มแี กนยึดซึง่ กันและกัน ฉะนัน้ ต้องถอดตัวกล ้องออก จากกล่องก่อนถึงจะถ่ายได้ เมือ่ ฟังก์ชนั ่ ไม่ได้มาคู่กบั ความงาม กล่องหนังสุดเก๋จงึ ต้องนอนรอเงียบๆ อยู่ในกระเป๋ า เพราะหากจะเก็บกล ้องใส่กล่อง เวลาจะถ่ายกว่า จะถอดออกได้ก็จะยุง่ ยากเสียเวลาเกินไป เห็นจะไม่ทนั การณ์หากเจอภาพสวยสะดุดตา มารออยู่ตรงหน้าเพียงแต่เสี้ยววินาที แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียสองอย่างนี้กอ็ าจเป็ นแค่เรื่องกระจิดริด เมือ่ เทียบ กับความสามารถทีล่ ำ�้ กว่าของกล ้องเล็กๆ ตัวนี้ ยิง่ เมือ่ เทียบกับรุ่นก่อนหน้า เราก็ตอ้ ง ขอเอ่ยปากตามความชอบส่วนตัวว่าให้คะแนนน�ำแบบแซงทางโค้งกันไปเลย หากใครยังมองหากล ้องคอมแพ็คเป็ นเพือ่ นเดินทางอยู่ละ่ ก็ ลองเข้าไปดูพลัง ของเจ้าตัวเล็ก Canon PowerShot S100 ตัวนี้ได้ท่ี www.canon.co.th


product

BAG TO BAG มากกว่ากระเป๋า เรื่อง: วรวรรณ

อีกไม่กเี่ ดือนก็จะถึงฤดูกาลแห่งการท่องเทีย่ วกันแล้ว งัน้ เรามาเตรียมตัว ก่อนออกเดินทางกันดีกว่า แต่ปัญหาใหญ่ส�ำหรับนักเดินทางหลายคนคือ กระเป๋าเดินทาง ทีท่ งั้ ใบใหญ่และหนัก เพราะนัน่ คือศูนย์รวมของประทังชีวติ ทุก อย่างยัดลงไปให้เหลือสัมภาระเพียงชิน้ เดียว แต่ปญ ั หานีจ้ ะหมดไป เพราะเรา ก�ำลังจะน�ำเสนอกระเป๋าเดินทางยุคใหม่ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตมิ ากกว่าแค่เก็บสมบัติ ทั้งยังแข็งแรง คงทน และใช้งานได้จริง! ไปดูกันเลยดีกว่าจ้า

OBAG MICRO LUGGAGE SCOOTCASE

เมือ่ บริษทั Micro เจ้าแห่งสกูต้ เตอร์จบั มือกับ บริษทั Samsonite ออกไอเดียเก๋ท �ำกระเป๋ าเดินทางที่ แปลงร่างเป็ นสกูต้ เตอร์ได้ในตัว โอ้ว...แม่เจ้า ทีน้ ีเรา จากเคยต้องทัง้ แบกทัง้ ลากจนปวดหลังปวดไหล่กลาย เป็ นมาขีก่ ระเป๋ าแทน (ฮ่าๆ) ประหยัดแรงและเวลา แล ้ว ยังได้ความสนุกเพิม่ ขึ้นอีกนะเนี่ย www.micro-step.nl

01 MOVE-ON

02

คอลเล็คชัน่ กระเป๋ าเดินทาง 3 ใบเถา ออกแบบ มาในรูปทรงโมเดิรน์ 3 แบบ 3 สไตล์ แบบแรกนัน้ เป็ น ได้ทงั้ กระเป๋ าลากและแปลงร่างเป็ นล ้อเลือ่ นส�ำหรับวาง ของ แถมยังปรับใช้เป็ นสกูต้ เตอร์ขนาดเล็กให้เด็กๆ ได้ สนุ ก เวลาเดิ น ทางมากขึ้น แบบที่ส อง นอกจาก ประโยชน์ส �ำหรับใส่ของแลว้ ยังกลายเป็ นที่นงั ่ พักพิง ยามเมือ่ ย แบบทีส่ าม เหมาะส�ำหรับคุณแม่นกั เดินทาง เพราะมีเบาะนัง่ ส�ำหรับคุณลูก จะได้ไม่ตอ้ งทัง้ อุม้ (ลูก) ทัง้ ลาก (กระเป๋ า) ตลอดทาง เบากายสบายบรือ๋ www.destroyafteruse.com

48 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

03

กระเป๋ าลากทรงกลม ออกแบบโดย Roozbeh Mousavi ท�ำให้กระเป๋ าทัง้ ใบกลายเป็ นล ้อเลือ่ นไปในตัว สามารถใส่สมั ภาระไว้ในช่องตรงกลาง ทีน้ จี ะลากหรือ กลิ้งไปทางไหนก็สะดวก เพราะกงล ้อขนาดใหญ่ยงั ไงก็ ไม่มที างตกหลุม หรือติดท่อน�ำ้ เวลาลากเดินไปมาแน่ๆ หรื อ จะกลิ้ง ขึ้น บัน ไดก็ ส บาย ไม่ ต อ้ งเสีย แรงยก ให้เหนื่อย แต่เสียดายทีใ่ ส่ของได้นอ้ ยไปนิด www.tuvie.com/obag-rolling-bag-design-fortravelers


CRAFTED FASHION LUGGAGE

กระเป๋ าเดินทางดีไซน์เก๋จาก Williams British Handmade เหมาะส�ำหรับผูช้ ่นื ชอบแฟชัน่ แม้ยาม ต้องเดินทางไกลก็ขอสวยเริด่ ไว้ก่อน กับกระเป๋ ารูปทรง แปลกตา สีสนั สวยโดนใจ แน่นอนว่าแข็งแรงทนทาน เพราะเป็ นงานแฮนด์เมดตัดเย็บด้วยมือ ช่องเก็บของ ด้านในก็เป็ นระเบียบสวยงาม ไม่วา่ จะไปเทีย่ วทีไ่ หนก็ เฉิดฉายทุกย่างก้าว www.williams-handmade.com

05

P0LO BACHPACK

04

กระเป๋ าแบ็คแพ็ครูปร่างประหลาดใบนี้ นอกจาก จะเป็ นเป้ สะพายหลังขนาดกระทัดรัดแล ้ว เวลาเหนื่อย จากการเดินทาง อยากจะขอพักสักงีบ หรือเกิดเหตุ ฉุกเฉินต้องนอนนอกสถานที่ กระเป๋ าใบนี้ช่วยท่านได้ เพราะส่วนบนของกระเป๋ าสามารถเปิ ดออกกลายเป็ น หมวกคลุมศีรษะ ทัง้ กันแมลง และสายตาคนรอบข้าง แถมตัวด้านบนของกระเป๋ ายังใช้วางศีรษะได้พอเหมาะ พอดีอกี ด้วย annaperugini.blogspot.com

2012 SPORTS BAG

06

กระเป๋ าลากจาก Live Luggage รุ่นนี้ ออกแบบ มาเอาใจคนออพชัน่ เยอะ เพราะในกระเป๋ าลากหนึ่งเซ็ต มีกระเป๋ าให้ถงึ 3 ใบ แถมยังสามารถประกอบเข้าเป็ น ใบเดียวกันเพื่อความสะดวกตอนเดินทาง หรือจะ แยกชิ้นออกมาส�ำหรับของส�ำคัญก็ยงั ได้ กระเป๋ าใบนี้ ยังติดตัง้ มอเตอร์ขบั เคลือ่ นเสริมเข้ามาเพือ่ ทุน่ แรงด้วย ทีน้ จี ะเข็นไปไกลแค่ไหนก็สบายจ๊ะ www.liveluggage.co.uk

HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

49


calendar Music

Etc.

26 กันยายน 2555 บอย พีชเมคเกอร์ @ Goodview เตรียมพบกับนักร้องหนุ่มเสียงดี บอย พีชเมคเกอร์ ทีจ่ ะมาร้องเพลงเพราะๆ ให้ชาวเชียงใหม่ได้ฟงั กัน ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ร้าน The Goodview Bar & Restaurant สอบถามรายละเอียดหรือส�ำรองจองโต๊ะโทร. 0-5324-1866

7 - 9 กันยายน 2555 ละครเวที ทารกจกเปรต นักศึกษา คณะการสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั แสดงละคร เวทีเรื่อง ‘ทารกจกเปรต’ ณ โรงละครเล็กชัน้ 7 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว บัตรราคา 100 บาท ส�ำรองบัตรได้ท่ี แอนนี่ 08-6195-0058 หรือแนน 08-3209-9802 และติดตามความเคลือ่ นไหวได้ท่ี www.facebook.com/tharok52

Art

13 - 16 กันยายน 2555 True Move H ชวนคนเชียงใหม่ เปลี่ยนเครื่องเป็น 3G+ แรงทั่วไทย True พร้อมเปลีย่ นชีวติ ให้ชาวเชียงใหม่ กับกิจกรรมเปลีย่ นชีวติ สู่ 3G+ โทรชัด เน็ตแรงกว่าเดิม พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน และพบกับซุปเปอร์สตาร์ อย่าง สมาร์ท กฤษฎา, ฝ้ าย ณิชานันท์ วันที่ 14 ก.ย. 55 / ป้ อง ณวัฒน์, เนย โชติกา วันที่ 15 ก.ย. 55 และ เต๋า AF8 วันที่ 16 ก.ย. 55 ณ ชัน้ 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

7 - 23 กันยายน 2555 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Closeness Magnet นิทรรศการจิตรกรรมสือ่ ผสม installation photo จ�ำนวน 24 ชิ้น โดย คมสัน หนูเขียว, นิธพิ ฒั น์ หอยสังข์ทอง, ชัชวาล นิลสกุล, Menno Aden, Mirian Noske, Julia Schwadron โดยมีแนวความคิด คือ เป็ นการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ระหว่าง ประเทศไทย อเมริกา และยุโรป ซึง่ น�ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสังคมเมือง เทคโนโลยี และเรื่ อ งราวของวัฒ นธรรม ที่มีทุ ก หนทุ ก แห่ ง ในสัง คมทุ ก วัน นี้ จัด แสดง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 - 30 กันยายน 2555 นิทรรศการศิลปะ Dream เชิญชมนิทรรศการศิลปะ Dream จัดแสดงผลงานศิลปะสีนำ�้ ในแนวทางของ ภาพประกอบล่าสุดของวันเอก จันทรทิพย์ ณ ร้านThe Meeting Room Art Café ถนนเจริญราษฎร์ ตรงข้ามวัดเกตุการาม ริมฝัง่ น�ำ้ ปิ ง ทุกวัน เวลา 9.00 - 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 08-0627-9219 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555 เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย madiFESTO 2012 เชิญชม นิทรรศการเทศกาลปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรมร่วมสมัย madiFESTO 2012 น�ำเสนอผลงานสือ่ ศิลปะ การออกแบบสือ่ สือ่ สารสนเทศ และปฏิบตั ิการ ในชี วิต ประจ�ำวัน ในฐานะสื่อ ผ่ า นปฏิบ ตั ิ ก ารและ เทคนิ ค ในรู ป แบบต่ า งๆ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธเี ปิ ด เวลา 18.00 น. ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 วันนี้ - 30 กันยายน 2555 มหัศจรรย์ พรรณไม้งาม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษามหาราชินี องค์การ สวนพฤกษศาตร์ ขอเชิญผูส้ นใจประกวดภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท ผูส้ นใจ สามารถลงทะเบียนช่างภาพและขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี งานประชาสัมพันธ์ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ โทร. 0-5384-1009, 0-5329-9754 หรือ www.qsbg.org วันนี้ – พฤศจิกายน 2555 Young Thai Artist Award 2012 มูลนิธเิ อสซีจี ขอเชิญชวนเยาวชนและผูท้ ส่ี นใจร่วมเข้าประกวดผลงานศิลปะ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.5 ลา้ นบาท ในในโครงการ Young Thai Artist Award 2012 เวทีการประกวดศิลปะส�ำหรับเยาวชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ ทีส่ ามารถ เข้าร่วมประกวดด้วยกันถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิต,ิ ศิลปะ 3 มิต,ิ ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรีโดยผลงานยอดเยี่ยม ติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.scgfoundation.org, www.facebook.com/YoungThaiArtistAward หรือโทร. 0-2586-5214

50 HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

14 กันยายน 2555 งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 21 พบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทัว่ ประเทศญี่ป่ ุน พร้อมร่ วมฟังการ บรรยายข้อมูลทุน Jasso, ทุนรัฐบาลญีป่ ่ นุ และเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ ทีจ่ บจากประเทศญีป่ ่ นุ และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ห้อง Grand Ballroom เวลา 9.30 - 17.00 น. ส�ำหรับผู ้ทีส่ นใจ เชิญเข้าร่วมงานฟรี 21 - 24 กันยายน 2555 Lanna Health Fair 2012 ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดีๆ ภายในงานเตรียมพบกับ การตรวจสุขภาพฟรี พร้อมจัดจ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ สุขภาพ การแสดงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมล ้านนา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป 22 - 23 กันยายน 2555 การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 11 หัวข้อ ‘โลกสวย...ด้วยการสื่อสาร’ สาขาการสือ่ สารดิจทิ ลั คณะสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ชัน้ 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศู นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป พร้อมเปิ ดโลกดิจติ อลให้ชาวเชียงใหม่ กับวิทยากรสุดพิเศษ พิง ล�ำพระเพลิง และ จุย๋ จุย๋ ส์ พร้อมชมมินคิ อนเสิรต์ จากศิลปิ น ทัง้ 2 ท่าน 29 - 30 กันยายน 2555 Siam Cat Show 2012 Siam Cat Fanciers’ Club ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการประกวดแมว ระดับ International สุดยิง่ ใหญ่อลังการกับครัง้ แรกของ 8 เวทีการประกวด ตัดสิน จากสมาคมแมวโลก CFA ตื่นตากับแมวสายพันธุต์ ่างๆ ทีบ่ ูธ และสินค้าคุณภาพ ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงมากมาย พร้อมพบผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการดูแลสัตว์ เลี้ยงแต่ละสายพันธุ ์ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต


Dog of the Month filmSPACE on September The Month of Body Distortion

พบกับภาพยนตร์สะเทือนจิตใจ หมิน่ เหม่ความคิดไปกับเรื่องราวของ ร่างกาย หัวใจ ความรัก และความหลงใหลทีผ่ ดิ เพี้ยน ติดตามชมได้ตลอดเดือน กันยายนนี้ท่ี filmSPACE ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องเลคเชอร์ ชัน้ 2 ตึก Media Art and Design หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 08-4172-6800 1 กันยายน 2555 The Skin I Live In (2011) ก�ำกับ: Pedro Almodovar

8 กันยายน 2555 The Human Centipede (First Sequence) (2009) ก�ำกับ: Tom Six

15 กันยายน 2555 Black Swan (2010) ก�ำกับ: Darren Aronofsky

22 กันยายน 2555 Air Doll (2009) ก�ำกับ: Hirokazu Koreeda

29 กันยายน 2555 หวานมันส์ฉนั คือเธอ (1987) ก�ำกับ: สักกะ จารุจินดา

เชือ่ ว่าหลายต่อหลายคนตัดสินใจเลี้ยงน้องหมาสักตัวเพราะความน่ารัก แต่ไม่เคยส�ำรวจว่าตัวเองพร้อมแล ้วหรือยังทีจ่ ะรับผิดชอบชีวติ สัตว์ตวั น้อยๆ นี้ ปัญหาของสัตว์เร่ร่อนถูกเจ้าของทอดทิ้งจึงเกิดขึ้นอยู่ทกุ วีว่ นั บ้างก็ปล่อยทิ้ง เฉยๆ บ้างก็เอาไปปล่อยวัดให้ล �ำบากพระเจ้าอีกแน่ะ หรือโหดกว่านัน้ ก็จบั ขาย ซะเลย บางตัวโชคดีมคี นไปพบก็เอาไปเลี้ยงดู หรือไม่กส็ ง่ เข้าสถานสงเคราะห์ สัตว์ แต่ปญั หาก็ตามมาอีกด้วยว่าจ�ำนวนสัตว์เหล่านี้เพิม่ ขึ้นจนสถานสงเคราะห์ ดูแลไม่ไหว ต้องสรรหาผูม้ คี วามพร้อมและอยากเลี้ยงรับเอาไปดูแลบ้าง เพราะ นอกจากจะช่วยให้สตั ว์เหล่านี้มบี ้านพ�ำนกั อาศัยแล ้ว อาจจะดีกว่าถ้าสัตว์เหล่า นี้จะได้รบั ความรักและเอาใจใส่จากคนทีร่ กั มันจริงๆ วันนี้เราลองหันมาฟังเสียงเล็กๆ ของน้องหมาทีไ่ ม่มเี จ้าของกันบ้าง? เผือ่ คุณจะพบเพือ่ นรักดีๆ เพิม่ ขึ้นอีกซักตัวนะ

หนู ช่อื : น้องเฟย์ (ศรัทธา) อายุ: 1 - 2 ปี ค่ะ นิสยั ของหนู : หนู เป็ นสาวเรียบร้อยนะคะ ท�ำหมันเรียบร้อยแล ้วด้วย หนู ชอบ อ้อนคนมากเลยค่ะ ไม่เห่าพร�ำ่ เพรือ่ ด้วยค่ะ หนู ไม่ค่อยสู ้ใครนะคะ ใจไม่นกั เลง หนู อาจจะโดนกัดได้ถา้ สุนขั อื่นมาเจอหนู หนู อยากมีเจ้าของแลว้ หนู จะรัก เจ้าของหนู มาก เพราะหนู ตอ้ งการความรัก ความเอาใจใส่ค่ะ เหมาะส�ำหรับ: บ้านทีไ่ ม่มสี ุนขั แล ้วอยากได้สุนขั เป็ นเพือ่ นคลายเหงา

ผมชื่อ: น้องฮัน่ อายุ: 1 - 2 ปี ครับ นิสยั ของผม: ผมเป็ นหนุ่มน้อยทีไ่ ม่ซน ฉลาด และขี้เล่นครับ ผมถูกเจ้าของ ทอดทิ้ง โชคดีทข่ี า้ งบ้านสงสารช่วยชีวติ ผมไว้ แต่โชคร้ายผมเข้ากับสุนขั ข้าง บ้านไม่ได้ เขาเลยส่งผมมาอยูท่ น่ี ่ี ผมอยากเจอเจ้าของทีร่ กั ผมพาผมไปอยูด่ ว้ ย ผมขอรับรองตัวเกียรติสนุ ขั ตัวน้อยๆ อย่างผมว่าจะรักและซือ่ สัตย์ ผมท�ำหมัน เรียบร้อยแล ้วนะครับ เหมาะส�ำหรับ: บ้านทีไ่ ม่มสี ุนขั แล ้วอยากได้สุนขั เป็ นเพือ่ นคลายเหงา ติดต่อได้ท:่ี Care for Dogs Fondation มูลนิธพิ ทิ กั ษ์รกั ษ์สตั ว์เพือ่ สังคม โทรศัพท์ 08-4752-5255 (English) และ 08-6913-8701 (ภาษาไทย) www.carefordogs.org HIP MAGAZINE SEPTEMBER 2012

51

HIP MAGAZINE ISSUE 95 : SEPTEMBER 2012 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net