Page 1


CONTENTS:

Photo:

OCTOBER 2012 VOL.08 No.96

Pannawat Muangmoon

32

COVER STORY / MUSIC IS MY LIFE

A Side News 08 People 20 New Place 26 Recommend 28 Designเน้อ 30 Cover Story 32 Travel 44 Film 48 Calendar 50

COVER by HIP Team


editor: ฉบับที่ 96 มันเป็นยามสายของวันอาทิตย์ที่บรรยากาศขมุกขมัวครึ้มฟ้าครึ้มฝน แต่ด้วยความตั้งใจที่อยากจะปั่นจักรยาน (แบบกึ่ง ออกกำ�ลังกายกึ่งเที่ยวดูโน่นนี่) ทำ�ให้ผมไม่รั้งรอที่จะปั่นออกจากบ้านย่านแม่เหียะ จุดหมายของเส้นทางในเช้าวันนั้น ก็เหมือน อย่างเช่นทุกวัน (ทีป่ นั่ ) คือไม่ได้ตงั้ ไว้ตายตัว แต่เป็นด้วยความเคยชิน เมือ่ ออกจากบ้านก็วงิ่ ไปถนนเลียบคลองชลประทาน แล้ว ปัน่ ย้อนกลับเข้าเมือง บางครัง้ ก็ใช้ถนนใหญ่ปนั่ ไปจนถึงสีแ่ ยกตลาดต้นพยอม บางครัง้ ก็ลดั เลาะเข้าทางซอยแถววัดโป่งน้อย ปัน่ ไปออกปากซอยวัดอุโมงค์ และก็ค่อยคิดว่าจะปั่นเข้าไปเที่ยวเล่นในมอชอต่อดีหรือว่าอย่างไร... แต่เช้าวันอาทิตย์นั้นดูเหมือนฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไรนัก ปั่นมายังไม่ทันจะผ่านหน้าคณะเกษตรฯ ฝนก็เริ่มโปรยปราย ลงมา ดีทว่ี นั นัน้ ติดหมวกแก๊ปมาด้วย แว่บหนึง่ ใจคิดว่าจะวกรถจักรยานกลับบ้านดีมย้ั แต่ในใจก็บอกกับตัวเองว่าไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เนือ้ ตัวร่างกายไม่ได้ตากฝนมานาน ลองปั่นจักรยานตากฝนดูบ้างจะเป็นไรไป ก็สมใจสมชายล่ะครับ-เพราะฝนหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆ เปียกปอนอย่างกับถ่ายมิวสิควิดีโอสมัยก่อนยังไงยังงั้น ปั่นจักรยานตากฝนเม็ดโตๆ มาราว 3 - 4 ก.ม. จะว่าสนุกก็สนุกนะครับ หรือจะเป็นเพราะบนถนนเส้นคันคลองช่วงนั้น ไม่มีที่ให้หลบฝนเอาซะเลย, เลยได้ปั่นปะทะสายฝนจนหนำ�ใจ จนมาถึงปากซอยขันโตกตรงข้ามร้านสองสลึงเก่าละครับ ถึงพอจะมีทใี่ ห้พกั หลบฝนอยูบ่ า้ ง จอดรถเช็คของในกระเป๋าสะพาย (กันน้�ำ ) ว่าน้�ำ ไม่เข้าแน่ๆ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็จอดอยูแ่ ป๊บเดียว เพราะเปียกมาซะขนาดนั้นแล้ว ยังไงก็ป่ันไปต่อดีกว่า ถึงตอนนั้นคิดได้แล้วว่า วันนี้ขอแค่ถึงสี่แยกตลาดต้นพยอมก็พอ ยูเทิรน์ กลับแล้วก็จะแวะร้านข้าวแกงปักษ์ใต้พัทลุง ซื้อแกงใต้ร้านเจ้าประจำ� ใส่กระเป๋า Messenger กลับไปฝากเจ๊ที่บ้านดีกว่า ฝนซาลงไปเยอะแล้ว ตอนทีผ่ มยืนตัวเปียก มีน�ำ้ หยดลงบนพืน้ เลือกซือ้ แกงร้านปักษ์ใต้พทั ลุง แถมคนทีน่ ง่ั กินข้าวอยูใ่ นร้าน ยังส่งสายตาเป็นคำ�ถามว่า ฝนตกๆ นีย่ งั อุตส่าห์ปน่ั จักรยานมาซือ้ แกงใต้กลับไปกินทีบ่ า้ นอีกเรอะ (บ้าหรือเปล่านี?่ ) แต่ถงึ ตอนนัน้ ใคร จะคิดยังไงผมไม่ทราบ รู้แต่ว่าถึงฝนจะไม่หยุดตก ผมก็จะปั่นจักรยานตากฝนกลับบ้าน ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ไม่นานสัก เท่าไหร่ ก็จะได้กินข้าวสวยกับแกงใต้รสจัดถูกปากแล้ว ออกจากร้านข้าวแกงมาได้สัก 2 ก.ม. เห็นจะได้ ฝนก็ขาดเม็ด พื้นถนนเส้นเลียบคลองชลประทานเฉอะแฉะ น้ำ�ฝน ปนน้ำ�โคลนดีดขึ้นมาเลอะทั้งรถทั้งคนและกระเป๋าเต็มไปหมด แต่เรี่ยวแรงก็ยังไม่หมด แถมดูเหมือนจะออกแรงเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะความหิวที่เริ่มรู้สึกได้เป็นระยะ จำ�ได้ว่าอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงสามแยกตลาดแม่เหียะแล้วครับ ขณะที่ปั่นมาด้วยความเร็วพอประมาณ พลันสายตาที่ มองไปบนถนนเบื้องหน้า ก็เห็นงูตัวเล็กตัวหนึ่งเลื้อยคดเคี้ยวออกมาจากข้างทางมุ่งหน้าเข้าสู่ถนน ถึงแม้ว่างูตัวที่เห็นจะไม่ได้ ตัวใหญ่อะไรมากนัก แต่ยังไงมันก็เป็นงูนะครับ จะเบรคจักรยานก็ไม่ทันแล้ว จะหลบก็คงไม่พ้น สัญชาตญาณมีเพียงยกเท้า ทั้งสองข้างให้ลอยอยู่เหนือพื้นถนนมากที่สุด เสี้ยววินาทีนั้นเองที่รถจักรยานกำ�ลังจะถึงงูตัวนั้น ปรากฏว่างูตกใจรถจักรยาน มากกว่า เลยเลื้อยลดเลี้ยวกลับเข้าไปในพงหญ้าอย่างรวดเร็ว เฮ้อ-นี่เรากลัวแม้กระทั่งงูตัวเล็กๆ หรือนี่, หรือว่าจริงๆ แล้วงูกลัวคนตัวโตๆ ที่อยู่บนจักรยานมากกว่ากันแน่... เมื่อกลับถึงบ้านวันนั้น ผมรีบอาบน้ำ� เช็ดเนื้อตัวที่เปียกให้แห้ง เพราะความเชื่อที่ว่ากลัวจะเป็นหวัด ก่อนกินข้าวแกงปักษ์ใต้ ด้วยความเอร็ดอร่อย ตบด้วยกาแฟสด ดูทีวี บ่ายๆ ก็ฟังเพลงจากแผ่นเสียงที่เก็บสะสมเอาไว้ เป็นวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันที่ผม รูส้ กึ ได้ถงึ ความปลอดโปร่งของชีวติ เพราะอย่างน้อยก็ท�ำ ให้ตวั ผมเองได้รบั รูว้ า่ การตัง้ ใจทำ�สิง่ ทีอ่ ยากทำ� แม้วา่ ระหว่างทางอาจจะ ไม่ได้สะดวกสบายนัก แต่ว่าในที่สุดแล้ว เราก็รู้ว่าจุดหมายของเราอยู่ที่ไหน... และเราก็จะไปให้ถึงให้ได้... สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ วรวรรณ พัฒนารังษี สุธามาศ ธงซิว

นักเขียนประจำ�ฉบับ ปรัชญา คัมภิรานนท์ ช่างภาพ อัจฉรี ถาวรประเสริฐ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ชัยพร โสดาบรรลุ ประสิทธิ์ คำ�มะโน ปานวัตร เมืองมูล Play Hard Team

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา ฝ่ายกิจกรรม ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ นิภาพร หัวนะราษฏร์ พาวิน กะวัง

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com

www.hipthailand.net


news

ม่วนม่วน ใจ๋กลางเวียง กับ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท เก็บตกภาพบรรยากาศ Pre-Sale วันแรก ของ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ทันสมัยเชิงดอยสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก แสนสิริ เพียงวันแรกก็มชี าวเชียงใหม่สนใจ เข้าชมห้องตัวอย่าง และจับจองเป็ นเจ้าของตัง้ แต่ เช้าตรู่ เพือ่ ต้อนรับจ�ำนวนผูส้ นใจทีม่ าอย่างคับคัง่ แสนสิริ ก็เตรียมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยอาหาร เครื่องดืม่ จากหลายร้านดังทัวเชี ่ ยงใหม่ อาทิ Cafe de Nimman, ก๋วยเตีย๋ วเรือคุณหมอ, Librarista, 9th Street Cafe, Baking Mania และสลัดคุณนาย ให้อ่มิ อร่อยกันอย่างเต็มที่ พร้อมผ่อนคลายกับ สปามือและแขน รวมทัง้ เพลงสนุ กๆ เพิม่ ความ คึกคักจากดีเจ และกิจกรรมสุดเก๋อย่างบริการ วาดรูปจาก iPad ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่ และ ทุกวันก็เป็ นวันดีๆ ได้ท่ี ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท

08 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


EXPRESS MAINTENANCE


news

มหั ศ จรรย์ ร อยเสด็ จ ฯ ทุ ก หย่ อ มหญ้ า ใต้ฟ้าพระบารมี ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จัด คอนเสิ ร ์ ต เทิ ด พระเกี ย รติ ใ นโครงการ มหัศ จรรย์ร อยเสด็ จ ฯ ทุ ก หย่ อ มหญ้า ใต้ฟ้ า พระบารมี ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการปี มหัศจรรย์ เมือ งไทย เฉลิม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศู นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โตโยต้า ระเบิดศึกวีโก้แชมป์ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จัดมหกรรม ศึกวีโก้แชมป์ ฉลอง 50 ปี โตโยต้า และคาราวาน ซีพเี อฟ เพื่อตอกย�ำ้ ถึง นโยบายการส่งเสริมและอนุ รกั ษ์ศิลปะมวยไทย โดยเปิ ดตัวนักมวยไทยมาราธอน 8 คน และ วันเฮง ไก่ยา่ งห้าดาวยิม ผูท้ า้ ชิงจากศึกการป้ องกัน ต�ำแหน่งแชมป์โลก รุน่ สตรอร์เวต ของสภามวยโลก WBC INTER ณ ห้องล ้านนา โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

Rising Star Challenge by WETV ปี 5 WETV เคเบิล เชียงใหม่ จัดงาน Rising Star Challenge by WETV ปี 5 ชิงถ้วยรางวัล จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล มูลค่ากว่า 100,000 บาท ณ ชัน้ 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมรับความสนุ กกับมินิคอนเสิรต์ จาก แคน เดอะสตาร์ 8 รุน่ พีจ่ ากเวที Rising Star Challenge by WETV งานนี้ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าชม และแฟนคลับเป็ นอย่างมาก 10 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


news

งานเปิดตัวหนังสือ Fine Dae เปิ ด ตัว กัน ไปอย่ า งเป็ น ทางการแล ว้ กับ หนังสือ Fine Dae ฟรีกอ้ ปปี้ เล่มใหม่ประจ�ำ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คอนเส็ปท์ ‘สุขนิยม’ ที่ จะออกวางแผงมาสร้า งความสุ ข ให้คุ ณ ผู อ้ ่ า น ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ โดยจัดงานเปิ ดตัวอย่างน่าตืน่ ตา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ งานนี้แขกผูม้ ี เกียรติและเซเลบลิต้ คี นดัง ต่างตบเท้าเข้าร่วมงาน เพือ่ แสดงความยินดีกนั ถ้วนหน้า

คลิ๊กครองเมือง สนุ ก กัน อี ก รอบกับ ปาร์ต้ ี ค ลิ ก๊ กัน เอง ครัง้ ที่ 3 จัดขึ้น คราวนี้ยกขบวนไปมอบความ คลิกกั ๊ นถึงร้านวินเทจ บาร์ ในชือ่ ตอน คลิกครองเมื ๊ อง กับ คลิก๊ เรดิโอ เอ็ฟเอ็ม 102.5 เชียงใหม่ ทีม่ าใน คอนเส็ปท์ย ้อนยุค 2499 อันธพาลครองเมือง งานนี้ บรรดาแฟนๆ คลืน่ วิทยุ พร้อมทัง้ เหล่าดีเจ และ ดาราสุดคลิก๊ ต่างพร้อมใจกันแปลงโฉมให้เข้ากับ ธีมงานในสไตล์ยอ้ นยุคสร้างสีสนั ให้งานนี้สนุกขึ้น อีกหลายขีด 12 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


ทรูมูฟเอช 3G+ บุกเชียงใหม่ ทรู มูฟ เอช ผู ใ้ ห้บ ริก ารเครือ ข่า ย 3G+ จัด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตัว โทรศัพ ท์ Go Live ในราคาเพีย ง 990 บาท และมอบความสนุ ก แก่ ชาวเชี ย งใหม่ ก ั น เต็ ม ที่ ก ั บ คอนเสิ ร ์ ต ‘ซุ ป ตาร์ช วนเปลี่ย นเป็ น ทรู มูฟ เอช 3G+ แรง ทัว่ ไทย’ งานนี้ นอกจากจะมี ศิ ล ปิ นมาเรี ย ก เสีย งกรีด๊ เพีย บแล ว้ ยัง แจกรางวัล แก่ ผู โ้ ชคดี ยิ้มรับความสุขจาก ทรูมฟู เอช 3G+ ไปก่อนใคร ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กินเส้น กินยิก กินเยอะ 2012 กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมประลองความเร็ว ในการกินจากร้านกินเส้น คราวนี้จดั เมนู ‘สปาเก็ต ตี้เห็ดหอมน�ำ้ แดงไก่’ มาท้าคนกินเยอะ งานนี้สนุก ตรงที่จดั แชมป์ เก่ามาท้าประลองกับทีมสือ่ มวลชน ผลปรากฏว่าแชมป์เก่ายังคงรักษาต�ำแหน่งเอาไว้ได้ เป็ นการอุน่ เครือ่ งกันเบาๆ ก่อนแข่งจริงกับกิจกรรม ‘กินเส้น กินยิก กินเยอะ ซีซนั 4’ ในเดือนตุลาคมนี้


news

GU INDY มังกี้ คลับ จัดคอนเสิรต์ เอาใจคอเพลง อินดี้เชียงใหม่ Monkey Music Fest Project 2012 งานนี้มวี งดนตรีคลืน่ ลูกใหม่มาร่วมโชว์พลัง ความสามารถในงาน อาทิ Daily Day, See Also, Nap A Lean และ Smile Groove ส่วนชาวอินดี้ และแฟนคลับก็ไม่พลาดตามไปให้ก�ำลงั ใจกันอย่าง สนุกสนานจนแน่นร้านเลยทีเดียว

Central Denim Live The Duel ศู น ย์ ก ารค้า เซ็ น ทรัล กาดสวนแก้ว จัดกิจกรรมเอาใจคนรักยีนส์ โดยจัดโปรโมชัน่ ลดกระหน�ำ่ แบบพิเศษสุด พร้อมด้วยการประชัน แฟชัน่ โชว์จากหลายแบรนด์ดงั น�ำขบวนโดย ฮัน่ , เนส และ แอมป์ เดอะสตาร์ พร้อมทัง้ นายแบบ จาก Central Y Club Model Search และเหล่า เซเลบริต้ เี ชียงใหม่มาร่วมกันโชว์แฟชัน่ ยีนส์สวยๆ ก่ อนจะปิ ดท้ายกิจกรรมด้วยมินิคอนเสิรต์ จาก ฮัน่ เดอะสตาร์

Signature Wedding 2012 โรงแรมแชงกรี - ลา เชี ย งใหม่ เนรมิต ห้อ งจัด เลี้ย งให้ก ลายเป็ น สถานที่จ ดั งานวิว าห์ สุดหรู ในงาน Signature Wedding 2012 พิเศษ สุดกับแฟชัน่ โชว์จาก Make up Idol Studio โดยมิส ไทยแลนด์เ วิล ด์น�ำโดย หนู สิ – สิริ รัตน์ เรืองศรี, จูล่ี – พัชริดา รอดคงคา และ ณฉัตร วัลเณซ่า เมืองโคตร พร้อมด้วยแฟชัน่ โชว์ ชุดแต่งงานจาก 6 สตูดโิ อชื่อดัง

14 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


Big Applause Party ชมรมผู บ้ ริหารงานอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมภาคเหนือ ชมรมพ่อครัว-แม่ครัว เชียงใหม่ ร่วมกับโรงแรมดุสติ ดีทู และโรงแรมรอยัลปริน๊ เซส เชียงใหม่ จัดงาน Big Applause Party เพือ่ เป็ น การขอบคุณทีมบาร์เทนเดอร์ และพ่อครัว-แม่ครัว ที่เ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน การประกอบอาหารและ สร้างสรรค์เครือ่ งดืม่ ในเวทีระดับประเทศ และได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึง่ เป็ นการสร้างชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ดุสติ ดีทู

จากล้านนาสู่พุทธคยา โรงแรมศิรปิ นั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ร่วมกับกลุม่ ศิลปิ นล ้านนา จัดงานประมูล ผลงานจากศิลปิ นชื่อดัง ณ เฮือนศิลปะสล่า เพือ่ น�ำ รายได้สมทบทุนสร้างวัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย งานนี้ได้รบั เกียรติจาก คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย คุณชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เป็ นประธานเปิ ดงานในพิธี


news คอนเสิร์ตสุดมันที่ Warm Up มินิ ค อนเสิ ร ์ต สุ ด มัน ของสองศิ ล ปิ น จากเชียงใหม่ วงคูเมือง และ วง Harmonica Sunrise ท�ำเอาพื้นที่ของเวทีดา้ นนอกแน่ นไป ด้วยเหล่าบรรดาแฟนเพลงที่มาโยกย้ายกันเต็ม หน้าเวที ต่อด้วย คอนเสิรต์ Crazy Sunday Rock Party ครัง้ ที่ 3 สาวกเพลงร็ อ ค ไม่ ยอมพลาดมาร่ วมกระโดดกันให้มนั สุ ดเหวี่ยง แน่นเวทีนอก Warm Up Cafe

Dream Exhibition นิ ท รรศการศิ ล ปะบวกภาพประกอบ โดย วัน เอก จัน ทรทิพ ย์ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว แห่ ง ความฝัน ออกมาอย่ า งสวยงาม เติม เต็ ม จินตนาการไม่รูจ้ บ เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนทีผ่ ่านมา และยังคงจัดแสดงให้ชมถึงวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ณ The Meeting Room Art Cafe ตรงข้าม วัดเกตการาม

Miss Teen การแข่งขันหาสาววัยทีนมากความสามารถ กล า้ แสดงออก เพื่อ แจ้ง เกิ ด ในวงการบัน เทิง กับการประกวด Miss Teen Thailand 2012 by Maxim Contact Lens โดยสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ณ ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

16 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


ศึกพูล ที่ Rush Bar ศึ ก การแข่ ง ขัน พู ล กลับ มาอี ก ครั้ง ที่ Rush Bar นิมมานเหมินท์ ซอย 9 งานนี้มผี ูส้ นใจ เข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก นอกจากจะจัดแข่งพูล ให้เป็ นทีบ่ นั เทิงใจแล ้ว ยังมีพริตตี้สาวสวยมาสร้าง สีสนั ความสนุกให้ผูเ้ ข้าแข่งขันมีก �ำลังใจขึ้น

2 ปี Neighborhood ในงานครบรอบ 2 ปี Neighborhood ร้านดื่มกินขวัญใจเด็กแนวย่ านนิมมานเหมินท์ ก็จดั กันไปอย่างสนุกและเรียบง่าย แต่ไม่ขาดสีสนั เพราะได้ ชฮม. และผองเพื่อน มาร่วมบรรเลง ดนตรีจงั หวะคึกคักให้ผูท้ ่ีไปร่ วมยินดีในคืนนัน้ สนุกกันสุดคืน


news

Happy Birthday Art Exhibition เปิ ดงานแสดงนิทรรศการศิลปะ Happy Birthday Art Exhibition สร้างสรรค์โดย บริษทั ย้อนแยงสุนทรียะ และสหาย ทีแ่ ม้จะย้าย ไปเอาดีดา้ นการท�ำศิลปะกินได้ทเ่ี มืองกรุง แต่เมือ่ สบโอกาสก็หาเรื่องมาชวนชาวเชียงใหม่เล่นสนุ ก กับศิลปะสไตล์ยอ้ นแยงอีกจนได้ ณ โป่ งน้อย อาร์ต สเปซ

In Sight Out: Eyedropper Fill Retrospective In Sight Out: Eyedropper Fill Retrospective งานฉายหนังของกลุม่ Eyedropper Fill กลุ่มนักสร้างภาพเคลือ่ นไหวจากกรุงเทพ ซึง่ ประกอบไปด้วย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย, นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล, ปณพันธ์ ตัง้ สมบูรณ์ และกิตติคุณ กิตติโสวรรณ หอบหนังสัน้ ของ พวกเขา มาฉายโชว์ให้ชมฟรีในเดือนที่ผ่านมา ณ แสงดี แกลเลอรี่ ซอย 5 ศิรมิ งั คลาจารย์

Dreaming Notebook by Yusuke Shimura ผ ล ง า น จ า ก ศิ ล ปิ น ช า ว ญี่ ปุ่ น ยู สุ เ ก ะ ชิ มุ ร ะ D R E A M I N G N O T E B O O K กั บ แ น ว คิ ด ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต ั ว การ์ตู น ที่ส ร้า งแรงบัน ดาลใจให้ศิ ล ปิ น อยาก ถ่า ยทอด ‘ซู เปอร์ฮีโร่ ในความทรงจ�ำของเขา งานนี้นอกจากจะมาจัดแสดงให้ชมที่ เลา้ แกล เลอรี่ซสี เคป ซอย 17 นิมมานเหมินท์ แลว้ ยัง มีก �ำหนดการแสดงอีก หลายแห่ ง ทัง้ ที่โ ตเกี ย ว สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ 18 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


report

HOW TO SUCCESSFULLY BRAND YOUR PRODUCT? แบรนด์นั้นสำ�คัญไฉน?

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชัยพร

กระบวนการส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จและเป็นทีจ่ ดจ�ำของผูบ้ ริโภค นอกเหนือ จากเรื่องของคุณภาพ และราคาแล้ว คือการสร้างแบรนด์ (Branding) ก็ส�ำคัญไม่แพ้อย่างอื่น หากเราจะเลือกสินค้าสักชิ้นหนึ่ง โดยทั่วไปเรามักเลือกสินค้าแบรนด์คุ้นเคย เคยใช้มาก่อน เมื่อใช้ แล้วดี ก็จะเกิดความเชื่อถือขึ้น หากต้องการสินค้าประเภทนั้นๆ อีก ก็มักจะซื้อจากเจ้าเดิม อะไรท�ำให้ เราไม่เปลี่ยนใจไปลองแบรนด์อื่นบ้าง อาจเพราะไม่อยากเสี่ยง หรือไม่ก็เพราะเชื่อมั่นและวางใจใน ตัวผลิตภัณฑ์ ไปแล้ว จนไม่อยากเปลี่ยนใจ

ธนบดี อาร์ต แอนด์ เซรามิค คือหนึ่งตัวอย่างส�ำคัญของการสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริโภค กว่า 20 ปี ท่ี คุณพนาสิน ธนบดีสกุล เจ้าของ และผูก้ ่อตัง้ บริษทั ได้ผลิตผลงานการออกแบบเซรามิคคุณภาพสูงออกป้ อน ตลาดสินค้าตกแต่งบ้าน ด้วยผลประกอบการที่โตกว่าปี ละ 400% ความ ต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท�ำให้ พนาสิน ต้องตัง้ อีกบริษทั คือ ธนบดีเดคอร์เซรามิค เพือ่ รองรับการผลิตสินค้า ของตกแต่งบ้านจากเซรามิคส�ำหรับการส่งออกโดยเฉพาะ ถึงปัจจุบนั สินค้า จากแบรนด์ ธนบดี (Dhanabadee) ส่งไปขายยัง 98 ประเทศทัว่ โลก ทัง้ ในเอเชีย อเมริกา และยุโรป “การออกสู่ตลาดต่างประเทศของ ธนบดี เริ่มมาจากการออกงานบิก๊ ที่ กรุงเทพ (Thailand BIG+BIH งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้า ของใช้ภายในบ้าน จัดโดยกรมส่งเสริมความส่งออก) จากนัน้ ก็ไปออกงาน แสดงสินค้ายังประเทศเยอรมันกับกรมส่งเสริมการส่งออก ก็ได้รบั ผลตอบรับ ดีมากๆ ก็เลยกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แล ้วก็ออกงานเป็ นประจ�ำ ที่เยอรมันสองครัง้ ต่ อปี ที่ฮ่องกงสองครัง้ ต่ อปี แลว้ ก็ท่ีกรุงเทพสองครัง้ หลังจากนัน้ พอเราได้ฐานลูกค้ามากขึ้นเรือ่ ยๆ แล ้วก็เริม่ ลดออกงานแฟร์ ตอนนี้ เหลือแค่สามครัง้ ต่อปี พอแล ้ว ทีก่ รุงเทพสองครัง้ ทีฮ่ ่องกงครัง้ เดียวพอแล ้ว นอกนัน้ ลูกค้าก็จะมาดีลตรงทีโ่ รงงานเอง” ความส�ำเร็จเหล่านี้ไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่เป็นผลมาจากหลักคิดน่าสนใจ ในการท�ำธุรกิจของคุณพนาสิน ดังค�ำขวัญของบริษทั ที่ว่า ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่ หาสังคม ส�ำหรับเขา Customer is Friend ไม่ใช่ Customer is King สร้างความไว้ใจและน่าเชือ่ ถือให้แบรนด์ ธนบดี ครองใจลูกค้า นอกเหนือไปจาก เรื่องของคุณภาพสินค้า และการดีไซน์ท่มี ใี ห้เลือกหลากหลาย และพัฒนา รูปแบบเทคนิควิธกี ารผลิตไปไกลจนเรียกได้วา่ ล�ำ้ สมัยด้วยซ�ำ้ “เราใช้ตรรกะในการติดต่อกับลูกค้าอยู่สองข้อคือ Customer is Friend เราจะคบกันเป็ นเพือ่ น คุยกันตรงไปตรงมา ตัวไหนขายไม่ค่อยดี เรารูส้ กึ ว่าไม่ค่อยเวิรค์ ใช้แล ้วไม่ดี ต้องบอกลูกค้าว่าอย่าซื้อ เราจะไม่หลอกเขา เพราะเราอยากค้าขายกันไปนานๆ ก็เลยเป็ นค�ำตอบว่าท�ำไมในช่วงเศรษฐกิจ

ไม่ดอี ย่างนี้ เรามีปญั หาตรงข้าม คือเราผลิตไม่ทนั อีกตรรกะหนึ่งก็คอื เราเน้น เรือ่ งคุณภาพ สินค้าของเราคุณภาพจะเรียกว่าเวอร์น่ะ คือเกินความคาดหมาย ของลูกค้า อย่างแจกันใช้ดนิ อะไรก็ได้ เผาไฟไม่สูงนักก็ได้ เพราะว่าไม่ได้ใช้ ใส่อาหาร แต่เราเลือกใช้เนื้อดินพอร์ซเลน (Porcelain) ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพสูง ทีส่ ุด เผาไฟอุณหภูมสิ ูง เพือ่ ให้เนื้อดินแกร่ง ตรงนี้ก็เลยเป็ นจุดขายของเรา ในยามเศรษฐกิจโลกไม่ดี คนจะซื้อน้อยลง ถามว่าแล ้วคนจะเลือกซื้อจากใคร เขาก็ตอ้ งเลือกคนทีเ่ ขามันใจทั ่ ง้ เรื่องคุณภาพ ทัง้ เรื่องดีไซน์” ความซื่อสัตย์ จริงใจ ประกอบกับคุณภาพสินค้าอันเป็ นที่ยอมรับ ระดับสากล สร้างให้แบรนด์ธนบดีมดั ใจลูกค้าได้อย่างอยู่หมัด ซึง่ สิง่ เหล่านี้ คุณพนาสินบอกว่าไม่ได้เกิดจากความต้องการให้ธนบดีเป็ น แบรนด์ เพือ่ อยาก แข่งขันทางการตลาดกับผูผ้ ลิตเจ้าอืน่ หรือสร้างภาพจ�ำต่อแบรนด์ของสินค้า สิง่ ทีเ่ ขาให้ความส�ำคญั มากกว่า คือความรูส้ กึ ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของธนบดี “ตอนสร้า งแบรนด์ธ นบดีข้ ึน มาก็ เ หมือ นมีลู ก คนนึ ง ต้อ งตัง้ ชื่อ ให้ เพือ่ ให้เกิดความง่ายในการซื้อขาย ก็เป็ นความเข้าใจผิดมาตลอดยีส่ บิ กว่าปี ว่าเราพยายามสร้างแบรนด์ธนบดีให้ตดิ ตลาด แต่จริงๆ แบรนด์ส �ำหรับเราก็ คือความรู ส้ กึ ของลูกค้าต่อตัวเราเอง เหมือนแค่หลับตาแลว้ บอกได้เลยว่า ธนบดีคอื อะไร แบรนด์ก็คอื ภาพทีเ่ ราสือ่ สารออกไป สินค้าเราไม่ได้ขายตรง ให้เอ็นยู สเซอร์ การสร้างแบรนด์ของเราคือการสร้างความมัน่ ใจต่อผูท้ ่มี า ซื้อของเราไปขายต่อ ดังนัน้ ส่วนใหญ่แล ้วเขาก็จะไม่เอาแบรนด์ของเราเข้าไปติด เพราะตัวเขาก็ตอ้ งสร้างแบรนด์ต่อลูกค้าอีกทอดนึง การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ความรับผิดชอบทีด่ กี บั อิมพอร์ตเตอร์ กับโฮลเซลเลอร์ สิง่ นี้ส �ำคัญมากกว่า ฉะนัน้ สิ่งที่เราท�ำได้คือเวลามีคนก๊อปปี้ เราไปออกงานแฟร์แลว้ มีคนบอกว่า เอ๊ะ…เหมือนของธนบดีเลย นี่คือเราท�ำส�ำเร็จแลว้ ไม่เสียใจเลยถ้าจะมีคน มาก๊อปปี้ เพราะคุณก�ำลังก๊อปอดีตฉัน แรกๆ ก็โกรธนะทีล่ ูกค้าเราไปซื้อของ คู่แข่งเรา หรือมีคนมาท�ำอะไรคลา้ ยๆ เรา ตอนนี้ก็ไม่เป็ นไร ก็ไม่คิดแค้น ก็ให้อภัยเขาซะ สุดท้ายเราก็เดินไปข้างหน้าดีกว่า วิง่ แข่งน่ะ วิง่ คนเดียวจะไป สนุกอะไรล่ะ ต้องมีคนมาวิง่ จี้ตูดสิ ถึงจะไปได้อย่างสง่าผ่าเผย” กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

19


people

20 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


LANGUAGES OF MIND สื่อภาษาจากหัวใจ นิศารัตน์ ปงรังษี

เจ้าของกิจการศูนย์ภาษาไทยญีป่ ่ นุ เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

นิศารัตน์ ปงรังษี หรือครูหญิง เจ้าของกิจการศูนย์ภาษาไทยญี่ปุ่น เธอเป็นนิสิตเก่าจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาจากเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ แม้ศูนย์ภาษาแห่งนี้จะเพิ่งเปิดมาได้ ไม่นาน แต่ด้วยประสบการณ์การสอนมาหลายปี เริ่มจากรับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวตามร้านกาแฟ ในเชียงใหม่ โดยลงประกาศรับสมัครนักเรียนในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นของเชียงใหม่ ท�ำให้มีคนญี่ปุ่นทะยอยกันเข้ามาสมัครอยู่เรื่อยๆ กระทั่งต้องเปิดโรงเรียน สอนอย่างเป็นกิจลักษณะในที่สุด “หญิงเคยไปเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นทีฮ่ โิ รซากิ ประเทศญีป่ ่ นุ มาหนึง่ ปีคะ่ การได้เจอคนญีป่ ่ นุ เยอะ และฝึ กภาษาญีป่ ่ นุ ไปด้วย เลยท�ำให้รูส้ กึ ว่าเราชอบที่ จะพูดคุยกับคนญีป่ ่ นุ ชอบพูดภาษาญีป่ ่ นุ และเราเองก็เป็ นคนช่างพูดช่างคุย อยูแ่ ล ้ว พอมีโอกาสก็เลยตัดสินใจสอนภาษาไทยให้คนญีป่ ่ นุ ดีกว่า อีกเหตุผลหนึง่ ก็เพราะว่าจากทีเ่ คยไปเรียนทีญ ่ ่ปี ่ นุ มา เราก็จะรูว้ ่าการใช้ชวี ติ ทีน่ นั ่ ล�ำบากมาก เวลาพูดภาษาของเขาไม่ได้ เลยคิดว่าถ้าเราสอนภาษาไทยให้กบั คนญีป่ ่ นุ ได้เล่า เกี่ยวกับเมืองไทย เกี่ยวกับเชียงใหม่ คนญี่ป่ นุ ทีน่ ่ีก็คงจะใช้ชวี ติ อย่างสบาย มากขึ้นในบ้านเมืองของเรา แลว้ คนญี่ป่ นุ ทีร่ ูจ้ กั กันส่วนใหญ่คือมาเชียงใหม่ ก็เพราะชอบ ทีน่ ่ียงั ไม่วุ่นวายเท่ากับกรุงเทพ และก็ไม่ชนบทมากนัก แลว้ ก็ เชียงใหม่ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะ” ครู หญิงจะรับสอนแบบตัวต่อตัวเท่านัน้ และเธอจะเป็ นผูส้ อนหลัก นอกจากภาษาไทยแลว้ ยังเพิม่ คอร์สสอนภาษาอังกฤษให้กบั คนญี่ป่ ุนด้วย แน่ นอนว่าอุปสรรคในการสอนนัน้ มีอยู่มาก ทัง้ เรื่องความแตกต่างทางด้าน ภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรมและการใช้ชวี ติ แต่ครูหญิงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ ทัง้ พัฒนาเทคนิคการสอนและการสือ่ สารโต้ตอบกับผูเ้ รียน “จริงๆ แล ้วภาษาไทยเรายากค่ะ เลยค่อนข้างยากทีจ่ ะอธิบายการใช้ภาษา ทีถ่ ูกต้องให้งา่ ยต่อความเข้าใจของคนญี่ป่ นุ และความยากอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาสอนต้องใช้ภาษาญีป่ ่ นุ อธิบายภาษาไทย บางทีเราเองก็จะติดขัดเรื่องของ ภาษาอยู่บา้ ง ก็ตอ้ งหาความรู เ้ พิ่มเติมในส่วนภาษาไทยที่จะต้องสอนเขา ไปพร้อมกับการพัฒนาภาษาญีป่ ่ นุ ของเราด้วย โชคดีทม่ี กั จะเจอนักเรียนน่ารัก เลยท�ำให้สอนสนุก แต่กจ็ ะมีบางค�ำถามทีเ่ ราเองก็ไม่เคยหาค�ำตอบมาก่อนอย่าง ค�ำว่า ห้องสมุด ท�ำไมภาษาไทยจึงไม่เรียกว่าห้องหนังสือ หรือนอกจากเรือ่ ง เรียนก็จะมีค�ำถามเช่น อาหารไทยเผ็ดไหม ท�ำมาจากอะไร วันสงกรานต์ท �ำอะไร วันลอยกระทงท�ำอะไรกันบ้าง แล ้วก็มเี รือ่ งรอบตัวเราด้วย อย่างเช่นปีกอ่ นน�ำ้ ท่วม เขาก็จะถามกันว่าแล ้วปี น้นี ำ�้ จะท่วมอีกไหม ประเทศไทยท�ำอะไรไปบ้างหรือยัง แบบนี้เป็ นต้น ซึง่ ถ้าเราไม่รู ้ ก็ตอ้ งศึกษาเพิม่ เติมความรูใ้ ห้รอบด้าน เพือ่ น�ำมา

ตอบค�ำถามและอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจได้ค่ะ ก็เหมือนเราได้เรียนรู ก้ นั และกันด้วย เราก็ได้เรียนภาษาญี่ป่ นุ จากเขา รวมถึงวัฒนธรรมญี่ป่ นุ ทีบ่ างที เขาก็จะเล่าให้เราฟังด้วยค่ะ” นัก เรีย นส่ ว นใหญ่ ข องครู ห ญิง มัก จะเป็ น คนญี่ป่ ุนที่ม าพัก แบบ ลองสเตย์หลังเกษียณอายุราชการ รวมไปถึงพนักงานบริษทั และนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ศูนย์ภาษาแห่งนี้กม็ ใี ห้เลือกเรียนทัง้ คอร์สระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ การ ปรับแบบเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ซึง่ ครูหญิงมองว่าการสอน ภาษาไทยให้กบั คนญี่ป่ นุ ก็เหมือนกับช่วยให้คนญี่ป่ นุ สามารถใช้ชวี ติ ในบ้าน เราอย่างสะดวกมากขึ้น “การท�ำงานของเราสนุกนะ เรารูสึ้ กว่านีไ่ ม่ใช่แค่การสอนหนังสือ เหมือนกับ เราได้บอกเล่าวัฒนธรรมของเราให้เขาเข้าใจอีกทางหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็เหมือนเรา ได้ช่วยเหลือเขา อย่างบางทีนกั เรียนทีเ่ รียนกับเราแค่อาทิตย์ละวัน แต่อกี หกวัน ทีเ่ หลือ เขาก็ไปใช้ชวี ติ ด้วยตัวเองมา แล ้วก็จะจดค�ำถามต่างๆ ของทัง้ อาทิตย์นนั้ มาถามเรา มาปรึกษากับเรา อย่างเช่นเขาจะซื้อนมให้ลูก แต่อา่ นฉลากไม่ออกว่า ต้องซื้อแบบไหน เขาก็มาถามเรา เราก็ฉุกคิดว่าถ้าไม่มเี รา เขาจะไปถามใคร หรือว่าเขาอาจะไปซื้ออะไรผิดๆ มา จากซอสอาจจะกลายเป็ นน�ำ้ ปลา บางที ก็รูส้ กึ ว่าการท�ำงานของเรานัน้ เป็ นประโยชน์นะ อย่างน้อยก็มปี ระโยชน์ส �ำหรับ นักเรียนของเรา และจะยิ่งดีใจมากถ้าวันนึงเขาพูดภาษาไทยได้ สื่อสารกับ คนอืน่ ได้ ก็รูส้ กึ ดีใจเพราะสิง่ ทีเ่ ราสอนไปนัน้ เขาสามารถน�ำไปใช้ได้จริงๆ ค่ะ” ส�ำหรับผูท้ ส่ี นใจภาษาญีป่ ่ นุ ในอนาคตศูนย์ภาษาไทยญีป่ ่ นุ แห่งนี้จะเปิด คอร์สแลกเปลีย่ นภาษาญีป่ ่ นุ ส�ำหรับเด็กไทยเพิม่ ขึ้นอีกด้วย ด้วยประสบการณ์ ตรงจากทีค่ รูหญิงได้รบั มาจากตอนไปเรียนยังประเทศญีป่ ่ นุ เธอจึงอยากจะให้ เด็กไทยมีโอกาสไปสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจริงจากประเทศญี่ป่ นุ เหมือน อย่างตนบ้าง หากใครสนใจติดตามความเคลือ่ นไหวของศูนย์ภาษาไทยญี่ป่ นุ ของครูหญิงได้ท่ี jinx.in/thaigolesson

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

21


people

22 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


LIFE IS NOT A BAD OF ROSES ทางธุรกิจที่ ไม่ ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ณยศพนธ์ เตชะวิมุตติธรรม

นักธุรกิจเจ้าของร้าน Marble Arch และ Acme Overseas Education เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ประสิทธิ์

หลายคนรู้จักและคุ้นหน้า เก่ง - ณยศพนธ์ เตชะวิมุตติธรรม ในฐานะเจ้าของ ร้าน Marble Arch หนึ่งในร้านกาแฟยอดนิยมบนถนนนิมมานเหมินท์ และผู้บริหาร Acme Overseas Education สถาบันเรียนต่อต่างประเทศที่ไม่ตอ้ งพีอาร์อะไรมาก แต่มีผู้ใช้บริการอย่างคึกคักเพราะเขาแนะน�ำกันปากต่อปาก นอกจากนี้เขายังท�ำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวไปพร้อมกัน นักธุรกิจหนุ่มคนนี้แม้จะเรียกได้ว่าเกิดมาใน ครอบครัวชาวจีนฐานะร ำ� ่ รวย เป็ นเจ้าของกิจการ ค้า ขายระหว่า งประเทศ แต่ ใ นฐานะลู ก ชายคนโต เขาไม่เ คยได้ส มั ผัส ชีวิต แบบลู ก คุ ณ หนู ต ามสไตล์ คนมีตงั ค์ทวั ่ ไป ตัง้ แต่เล็กคุณพ่อของ เก่ง จะสอนให้ เรียนรูก้ ระบวนการท�ำงานทุกอย่างของธุรกิจครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นดู แลสวนผลไม้ การค้าขายข้าว และ เคมีภณั ฑ์เพือ่ การเกษตร การท�ำงานหนักตัง้ แต่เด็ก ท�ำให้เ ก่ ง มีค วามคิ ด อ่ า นเป็ น ผู ใ้ หญ่ ก ว่ า คนในวัย เดียวกัน เมือ่ รวมกับการปลูกฝังเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ แวดล ้อมด้วยบรรยากาศของการค้าขายในตลาดคนจีน มาตัง้ แต่ จ �ำความได้ สิ่งเหล่านัน้ แทรกซึมเขามาใน ตัวเขาทีละน้อยโดยไม่รูต้ วั แม้ในตอนแรกเขาคิดฝัน ว่าอยากจะเรียนให้จบปริญญาเอก แต่เมือ่ เกิดจุดพลิกผัน ในชีวติ ท�ำให้ เก่ง เบนสูฝ่ นั อีกอย่างทีเ่ ขาบอกว่าถนัดกว่า คือการเป็ นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ “ผมถูกเลี้ยงมาอย่างล�ำบากมากเลยนะ ทีบ่ า้ น จะให้ท �ำงานหนักมากตัง้ แต่เด็ก อย่างวันหยุดเสาร์ อาทิตย์คนอืน่ เขาจะได้ไปเล่นกันใช่มยั้ แต่ผมตืน่ เช้ามา ก็ตอ้ งไปท�ำงานที่สวน โตขึ้นมาหน่ อยก็ล่องเรือไป ค้าข้าว ไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา โตขึ้นมาอีกก็จะ ต้องไปท�ำธุ รกรรม ติดต่ อธนาคาร คือท�ำทุกอย่าง เพราะอาเตียพ่อผมน่ะครับ สอนว่า ‘อย่างน้อยถ้าไม่มี คนอืน่ เราต้องท�ำด้วยตัวเองได้’ อย่างท�ำสวนมะม่วง พ่อผมก็บอกว่าหัดปลูกไว้ ถ้าวันไหนอาเตียตายไป อย่างน้อยก็ยงั ปลูกมะม่วงเป็ น มีมะม่วงกินประทัง ชีวติ ไปได้ สิง่ เหล่านี้กเ็ ลยหล่อหลอมให้ผมรูจ้ กั ท�ำงาน ตัง้ แต่เด็ก แล ้วก็สูช้ วี ติ มาก” ภายหลังจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เก่ง เลือกเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากเรือ่ งเรียนอันโดดเด่นแล ้ว เขายังมักได้เป็ นตัวแทนไปบรรยายและให้สมั ภาษณ์ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อยู่เนืองๆ แม้ภายหลังเรียนจบ ปริญญาโทแลว้ จะได้รบั การทาบทามให้เป็ นอาจารย์ มหาวิทยาลัย แต่ เก่ ง รู ส้ ึกว่าตัวเองไม่ถนัดสอน หนังสือ ประกอบกับจุดมุง่ หมายทีต่ งั้ ไว้วา่ จะต้องจบ

ปริญญาเอกภายในอายุ 27 ปี แต่ก่อนหน้าจะเดินทาง ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ตามทีต่ งั้ ใจไว้ เก่ง ท�ำงานหา ประสบการณ์อยูร่ ะยะหนึ่ง แต่เพียงไม่นานเขาก็ลาออก ด้วยเหตุผลของระบบทีเ่ ขารูส้ กึ ว่าไม่สามารถท�ำให้เขา พัฒ นาศัก ยภาพของตนเองได้ แต่ ใ นมุม มองของ ครอบครัวเขากลับถูกสบประมาท การพิสูจน์ตวั เองให้ เป็ นทีย่ อมรับก็เริ่มขึ้น “หลังจากลาออก พ่อแม่ผมห้ามเข้าบ้านเลยนะ อายเขา เขาบอกว่ามีลูกเรียนเก่ง แต่ไม่ภมู ใิ จเลย เพราะ เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ผมก็จะเลยคิดว่าท�ำยงั ไงดี กลับบ้าน ก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเลยแล ้วกัน ก็บนิ ไปทีอ่ งั กฤษไปเรียน ภาษา เพื่อปูว่าเราจะเรียนอะไรต่อ เรียนอยู่เกือบปี ก็ตดั สินใจแลว้ ว่าจะเรียนต่อด็อกเตอร์แลว้ เลยบิน กลับมาขอเร็คคอมเม้นต์อาจารย์ทค่ี ณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนด็อกเตอร์ท่เี บอร์ม่งิ แฮม แต่ปรากฏว่า ระหว่างทีอ่ ยู่องั กฤษก็คดิ บางอย่างขึ้นมาได้ เพราะผม อยู่ท่ีนนั ่ ก็ท �ำงานร้านอาหารไทยด้วย ก็จะเห็นอะไร หลายอย่างท�ำให้รูส้ กึ ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามอย่างทีค่ ดิ ก็กลับมาถามตัวเองว่าเราอยากเป็ นด็อกเตอร์จริงเหรอ หรือว่าอะไร ก็ได้ค�ำตอบให้กบั ตัวเองว่าเราอยากเป็ น นักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จตัง้ แต่อายุยงั น้อย” นัน่ จึงเป็ นทีม่ าของการเข้ามาท�ำธุรกิจ Acme Overseas Education ซึ่งเป็ นการลงทุนท�ำธุ รกิจ ครัง้ แรกของเขา แต่หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะในขณะเดียวกับทีเ่ ขาเปิ ดกิจการแรกของตัวเอง ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน ในฐานะลูกชายคนโต เขาต้องรับผิดชอบหนี้สนิ จ�ำนวน 20 ล ้านเอาไว้ ความท้อ ในตอนแรกเกือบท�ำให้เขาฆ่าตัวตายเพือ่ หนีปญั หา “จังหวะที่ผมติดลบยี่สบิ ลา้ น คือจังหวะที่ผม กลับ มาจากอังกฤษพอดี แล ว้ สุ ด ท้า ยผมเอาเงิน ที่ ผมเหลือก้อนนึง ประมาณเจ็ดหมื่นบาท มาเช่าตึก ในเชียงใหม่เปิ ด แอ็คมี่ โอเวอร์ซสี ์ เดือนละหมืน่ บาท แล ้วต้องทะยอยหาเงินไปใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ พ่อผมมีบตั ร เครดิตอยูส่ ามแสน ผมก็เอาไปให้เจ้าหนี้รูด ผมก็ท �ำงาน หาเงินไปใช้หนี้ธนาคารไป ตอนนัน้ พอมีปญั หาเยอะ ถู ก กดดัน เยอะ คนพอขาดสติก็ เ ริ่ม คิ ด สัน้ แล ว้ ไง แลว้ ผมก็ไม่มที ุน กิจการเริ่มต้นใหม่กูแ้ บงค์ก็ไม่ได้ แต่ก็ผ่านมาได้เพราะความช่วยเหลือจากเพือ่ นบางคน ที่พอเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึนก็ช่วยพิสูจน์แลว้ ว่าเขาคือ เพือ่ นแท้ ทุกวันนี้กย็ งั ช่วยเหลือกันอยู่ เราไม่เคยคิดเลย ว่าราชสีหอ์ ย่างเขา มาช่วยหนู อย่างเรา แล ้ววันหนึ่งเรา ก็ได้กลับไปช่วยราชสีหอ์ ย่างเขา คิดดูสวิ ่าโลกนี้ไม่มี ความแน่นอนขนาดไหน ผมยึดศาสนา ปฏิบตั ธิ รรม เจริญสติกรรมฐาน ปล่อยวาง คือทีผ่ มผ่านวิกฤติการณ์ มาได้คงมีบางอย่างทีเ่ รามองไม่เห็นมาช่วยให้ผ่านพ้น ทุกวันนี้ผมใช้หนี้ให้พ่อแม่ผมหมดแลว้ นะ พ่อแม่ผม ออกสังคมได้ แล ้วตอนนี้เขาก็มคี วามสุขมาก ผมเชือ่ มัน่ อยู่อย่างหนึ่งว่าการท�ำธุรกิจของผมคือต้องมีคุณธรรม ต้องกตัญญูรูค้ ณ ุ คน ทุกวันนี้เมือ่ มีปญั หาเกิดขึ้นว่าเรา ท�ำดีแล ้วหรือยัง ถ้าท�ำดีแล ้วก็ท �ำต่อไป ถึงใครไม่เห็น ผมเชื่อว่าฟ้ าก็ตอ้ งเห็น” HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

23


people

Iหวานฉ� LIKE ICE CREAM ่ำชื่นใจ ณัฐพร แก้วขัติ

เจ้าของร้าน I Like Ice Cream เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

เรื่องราวของร้านไอศครีมสุดฮอตของนักศึกษาและคนชอบ รสหวานเย็นชื่นใจอย่าง I Like Ice Cream เริ่มต้นจากความคิด ที่อยากมีธุรกิจเล็กๆ สักร้าน ในย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงท�ำให้ นัท - ณัฐพร แก้วขัติ เริ่มต้นท�ำธุรกิจไอศครีมโฮมเมดของ ตัวเอง จากร้านเล็กๆ มีนั่งเพียงไม่กี่โต๊ะ มีไอศครีมให้เลือกไม่กี่รส ก็ขยับขยายเป็นร้านขนาดกว้างขวางขึ้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ ด้วย แต่กว่าจะมีวนั นี้ได้ นัท ต้องผ่าน บททดสอบมาไม่น้อยเลยทีเดียว “เรือ่ งก็มอี ยูว่ า่ นัทกับแฟน อยากท�ำธุรกิจหรืออะไรสักอย่างทีส่ ามารถ ท�ำร่วมกันตอนกลางวันได้ เพราะตัวนัทเองก็ท �ำงานประจ�ำ ส่วนแฟนก็มี ร้านอาหารที่ช่วยกันดูแลตอนกลางคืน สิ่งที่จุดประกายและเหมือนเป็ น แรงบันดาลใจในตอนนัน้ คือ เราเคยไปเจอร้านขายเฉาก๊วยเล็กๆ ทีต่ อนนี้ เขาก็ขยายไปอีกหลายสาขา แลว้ เจ้าของเขานัง่ ท�ำเอง ขายเองทุกอย่าง และก็มคี นต่อคิวซื้อกันเยอะมาก เราก็สนใจว่า เอ๊…ร้านเล็กๆ แค่น้ เี ขาดูแล ได้ยงั ไง แลว้ ก็คิดว่าถ้าเขาท�ำได้ เราก็คงท�ำได้ ก็น่าจะลองท�ำร้านสักร้าน จากนัน้ ก็เลยปรึกษากับพ่อของแฟนว่าอยากท�ำรา้ นเฉาก๊วย แต่พอ่ เขาก็เสนอ มาว่า ไม่ตอ้ งท�ำร้านเฉาก๊วยหรอก ท�ำไอศครีมดีกว่า เพราะพ่อแฟนเขาอยู่ ในวงการไอศครีมมานานกว่าสามสิบปีคะ่ และเป็ นนักวิชาการเกีย่ วกับนมด้วย เพราะฉะนัน้ เขาจะมีความรูเ้ รื่องสูตรการท�ำไอศครีมอยู่ดว้ ย” พอเริม่ มีการวางแผนว่าจะท�ำอะไร การจัดการเกีย่ วกับร้านจึงเริม่ ต้นขึน้ โดยนัทเป็ นผู ้รับผิดชอบด้านการตกแต่งร้าน ด้วยพื้นฐานของเธอทีจ่ บมาทาง ด้านสถาปัตย์ อยากจะให้รา้ นออกมาโทนไหน ใช้สอี ะไร รวมทัง้ การตกแต่ง บรรยากาศให้น่ารักด้วยลวดลายและสีสนั สดใส อย่างงานเพ้นท์ หรือโลโก้ ร้าน เธอสามารถคุมโทนได้สมใจ โดยมีแฟนหนุ่มดูแลเรื่องการจัดการและ บัญชีรา้ น แต่ ส่ิงส�ำคัญไม่แพ้บรรยากาศและการจัดการคือรสชาติของ ไอสครีมทีต่ อ้ งถูกปากคนกินด้วย ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวใจหลักของธุรกิจก็วา่ ได้ “ตอนแรกก็หาข้อมูลเครื่องปัน่ ไอศครีมจากในอินเตอร์เน็ตมาหลาย ทีม่ าก เพราะเหมือนว่าเราเริ่มนับศูนย์ใหม่เลย เราไม่รูอ้ ะไรสักอย่าง แล ้ว ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ได้ปรึกษาใคร ก็คดิ เองว่าอยากได้เครื่องเล็กๆ ไปดูมา ก็พบ ว่าราคาเครื่องปัน่ ไอศครีมสูงมากประมาณสามถึงสีห่ มืน่ บาท เราก็คดิ ว่าแค่

24 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

เครื่องปัน่ ตัวเดียวกับการท�ำรา้ นเล็กๆ ของเรา ต้องใช้เครื่องราคาแพงขนาด นัน้ เลยเหรอ เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับพ่อของแฟน พ่อเลยบอกว่าไม่ตอ้ ง ห่วงเรื่องเครื่องปัน่ เขาก็แนะน�ำให้ใช้เครื่องปัน่ ในอุตสาหกรรมแบบที่ใช้ โรงงานเลย พอทุกอย่างถูกเตรียมไว้เรียบร้อยหมด พร้อมเปิ ดตูแ้ ช่แล ้ว ขาด แค่ไอศครีมในตูท้ ย่ี งั ไม่ม”ี นัท เล่าว่างานนี้เลยต้องพึง่ พาทางพ่อของแฟนให้ช่วยบินตรงมาจาก กรุงเทพ เพือ่ สอนท�ำไอศครีมแบบอัดแน่นตลอดสามวันสามคืน จนออกมา เป็ นไอศครีมกว่าสามสิบรสชาติ โดยเฉพาะไอศครีมรสชีสหนึ่งในรสยอด นิยมของ I like Ice Cream แม้จะเหนื่อยและท้อบ้าง แต่กไ็ ม่ได้ท �ำให้นทั เลิกล ้มสิง่ ทีเ่ ธอตัง้ ใจไว้ “มีช่วงสองสามเดือนแรก ท�ำไอศครีมไม่ทนั รูส้ กึ ว่าตัวเองท�ำไม่ไหว แล ้ว ตอนนัน้ จะปิ ดร้านบ่อยมากเพราะมีปญั หาเรื่องเวลา ช่วงแรกท้อมาก เกือบทิ้งร้านนี้ไปแล ้วด้วยซ�ำ้ เราเปิ ดร้านประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่ม หลังจากนัน้ ก็กนิ ข้าว เสร็จแล ้วก็เริ่มท�ำไอศครีมต่อ กว่าจะเสร็จก็ประมาณ เทีย่ งคืน หรือบางทีกต็ สี ามตีส่ี ยิง่ ช่วงปิ ดเทอมเราไม่รูล้ กั ษณะการขายของ หลังมอว่าเป็ นยังไง ก็แก้ปญั หาคนเข้าร้านน้อยด้วยการจัดโปรโมชัน่ จาก นัน้ กระแสตอบรับดีมาก มีคนมาซื้อบัตรเยอะมาก แลว้ ก็มลี ูกค้ากลับมา เพียบเลย ปัญหาก็จะมีบา้ ง และยิง่ ช่วงนัน้ เรายังไม่ได้จา้ งพนักงานด้วย แต่ ก็มขี อ้ ดีคอื ท�ำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละคนได้ดี รูว้ า่ ลูกค้าแต่ละคนชอบ รสไหน ถ้าเขาแนะน�ำมาแล ้วเราพอจะท�ำได้ก็จะท�ำออกมา หรือรสนี้ลูกค้า บอกว่าเปรี้ยวไป เราก็จะลดความเปรี้ยวลง การดูแลร้านเองท�ำให้มโี อกาส ได้รบั ฟังทุกความคิดเห็น ก็มานัง่ นึกว่าถ้าเราจ้างพนักงานตัง้ แต่วนั แรก ทุกวันนี้คงไม่มคี �ำว่า I Like Ice Cream” อยากรูว้ า่ ท�ำไมหลายๆ คนถึงติดใจ I Like Ice Cream ก็ลองแวะ เวียนมาชิมกันได้นะคะ นอกจากนี้ยงั สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวอย่าง มีไอศครีมรสชาติไหนออกมาใหม่บา้ ง หรือทางร้านมีโปรโมชัน่ อะไรใหม่ๆ ทีอ่ าจโดนใจคุณทาง Fanpage Facebook: I Like Ice Cream


HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

25


new place

ร้านโต่ง

สนุกสุดโต่ง ขอต้อนรับคุณผูอ้ ่านทุกท่านเข้าสูร่ า้ นโต่งแห่งใหม่ ถึงแม้ จะเปลีย่ นโลเคชัน่ แต่ทางร้านก็ยงั คงคอนเส็ปท์เดิมไว้อย่าง เหนียวแน่ น บรรยากาศร้านยังคงคุกรุ่นไปด้วยกลิน่ อายของ สะสมสไตล์วนิ เทจทีต่ กแต่งไว้อย่างลงตัว หากใครชอบฟังดนตรี สดให้รีบมาจับจองโต๊ะกันได้ตงั้ แต่หวั คำ� ่ ของทุกวัน เริ่มเวลา 19.45 น. เป็ นต้นไป ส่วนวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ แนวดนตรี จะเน้นไปทางเพลงร็อคไทยยุค 80’s และวันอาทิตย์นนั้ เป็ นสไตล์ ร็อคอังกฤษ ส�ำหรับเมนู แนะน�ำทีท่ กุ ท่านไม่ควรพลาดได้แก่ ต้ม ซูเปอร์ (น�ำ้ ข้น), หมูจ่มุ , กุง้ ทอดครีมวาซาบิ, ปลาสองใจ และพบ กับเมนู เครื่องดืม่ ราคาพิเศษก่อนเวลา 5 ทุม่ ของทุกวัน และสิทธิ พิเศษส�ำหรับวันเกิดของลูกค้าทุกท่านรับไปเลยส่วนลดมิกเซอร์ และอาหาร 10% Info:

Doodle

ดื่มกลางดาว หากใครก�ำลงั มองหาสถานทีแ่ ฮงค์เอาท์เล็กๆ ให้ความเป็ นส่วนตัว นัง่ สบายเหมือนไปเที่ยวบ้านเพื่อน แถมยังอยู่ใจกลางย่านนิมมานฯ แนะน�ำให้มา Doodle ร้านนี้ตกแต่งด้วยสไตล์เรียบง่าย แต่เพิม่ ความ เก๋ไก๋ด ้วยแสงไฟร�ำไรจากกลุม่ ดาวต่างๆ บนผนัง คล ้ายก�ำลงั ดืม่ ท่ามกลาง ดวงดาว บรรยากาศเหมาะแก่การนัง่ คุยกันสบายๆ ตามประสาเพือ่ นฝูง สลับกับจิบเครื่องเย็นๆ คลอเพลงทีช่ อบ จะเลือกนัง่ ด้านในกับห้องแอร์ เย็นฉ�ำ่ หรือจะนัง่ ชิลล์ดา้ นนอกก็ให้อารมณ์เหมือนนัง่ เล่นสวนหน้าบ้าน พิเศษด้วยคืนวันศุกร์และเสาร์เพิม่ ดีกรีความสนุกด้วยดนตรีโฟล์คซอง เบาๆ เริม่ เวลา 21.00 น. โดยประมาณ ซึง่ เจ้าของร้านแอบกระซิบมาบอก ว่าดนตรี ทีน่ ่ไี ม่เหมือนทีอ่ น่ื แน่นอน ถ้าอยากรูว้ า่ ไม่เหมือนใครอย่างไร หรือจะสนุกแบบไหนนัน้ ต้องลองมาฟังด้วยตัวเอง Info:

ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 18.00 - 01.00 น. โทร. 08-3092-2521

26 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฝัง่ ขาออกจากสีแ่ ยกรินค�ำ) ก่อนถึงโรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่ เปิ ด 17.00 - 01.00 น. โทร. 08-1882-3011 facebook: ร้านโต่ง ซุปเปอร์ไฮย์เวย์


เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

www.nimman-soi9.com

monocafe

หอมขนมกรุ่นกลิ่นกาแฟ เมือ่ แรกก้าวเข้าไปใน monocafe ก็ได้กลิน่ ขนมหอมละมุนอบอวลไปทัง้ ร้าน และกรุ่น กลิน่ กาแฟโชยเข้าจมูก พาให้ทอ้ งไส้คร�ำ่ ครวญเรียกร้องให้สงขนมหวานมาโดยพลั ั่ น ส�ำหรับ ชิ้นทีต่ อ้ งท้าให้ลองนัน้ คือ เค้กช็อคโกแลต อร่อยจนขาประจ�ำตัง้ สมญานามให้เป็ นช็อคโกแลต แซบเว่อร์ทไ่ี ม่ควรพลาด ชิ้นต่อมาขอแนะน�ำชูครีมเนื้อแน่นนุ่มนวล นอกจากนี้ยงั มีชสี เค้กแบบ ญีป่ ่ นุ , บลูเบอร์ร่ชี สี เค้ก, เค้กผลไม้, ชิฟฟอน, เค้กลูกตาล, เค้กกล ้วยหอม ฯลฯ ขายเป็ นเซ็ต เลือกได้ 3 ชิ้น จากเมนู ขนมซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ความน่ารักของร้านนี้คอื หากสัง่ เครือ่ งดืม่ รับประทานในร้านจะได้ขนมอย่างบราวนี่, มาการอง หรือคุก้ กี้ เคียงมาให้รบั ประทาน กันไปเลยฟรีๆ เป็ นอีกร้านทีค่ นรักขนมไม่ควรพลาดจ้า Info:

ซอยสุขเกษม (ตรงข้ามร้านไก่ย่างเชิงดอย) ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 10.00 - 18.00 น. (หยุดวันจันทร์) โทร. 08-9778-8351 facebook: monocafe.chiangmai


recommend

YUMMY SPICY SALAD ว่าด้วยเรื่องของย�ำ เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

พอนึกถึงอาหารรสชาติ เปรี้ยวๆ เผ็ดๆ ที ไร ก็ ช วนให้ น�้ ำ ลายสอทุ ก ที HIP ฉบั บ นี้ ข อพาไปชิ ม ย�ำจานเด็ดรสแซ่บจากหลายร้านอร่อยทัั่วเชียงใหม่ ใครอยู่ใกล้ร้านไหนก็ ไปแซ่บได้ที่ร้านนั้น จะกินกับข้าว เพิ่มอรรถรสให้มื้ออาหารก็ ได้ หรืออยากกินแกล้ม กับเครื่องดื่มก็เข้าทีนะคะ

ยำ�เนื้อเค็มสด

ห้องอาหาร The Canal เนื้อน่องลายผ่านการหมักจนเข้าทีด่ ว้ ยสูตรลับเฉพาะของทางโรงแรม ให้ความลงตัว ของรสชาติเค็มไม่มาก แต่เหนียวนุ่ม ก่อนน�ำมาหันบางๆ ่ พอดีค�ำ คลุกเคล ้ากับน�ำ้ ย�ำรสชาติแซ่บ จัดจ้าน เพียงแค่ได้กลิน่ ก็ยวั ่ น�ำ้ ลายใช่ย่อยยิง่ ถ้าได้เปิ บกับข้าวสวยร้อนๆ แล ้ว อิม่ สบายท้อง กันเลยทีเดียว พูดแล ้วจะหาว่าโม้ตอ้ งไปลิ้มลองด้วยตัวเอง รับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ Info:

The Rim Resort Chiangmai 51/2 ถนนอารักษ์ ต�ำบลพระสิงห์ เชียงใหม่ เปิ ด 11.00 - 22.00 น. โทร. 0-5390-3999

ยำ�ปูอัดแฮม กินเส้น

ยำ�เบคอนกรอบ Cafe de Nimman

เบคอนหันเป็ ่ นชิ้นเล็กๆ ทอดจนกรอบ คลุกเคล ้ากับนำ�้ ย�ำเปรี้ยวน�ำ เผ็ดนิดๆ เค็มหน่อยๆ หวานก�ำลังดี สร้างสีสนั ด้วย พริกหยวก สีเขียว สีเหลือง และสีแดงของมะเขือเทศ หันเป็ ่ นสีเ่ หลีย่ มลูกเต๋า เพิม่ ความน่าทาน ให้อาหารจานนี้ได้ดเี ลยทีเดียว จะกินเบาๆ แบบไดเอ็ทหรือจะกินหนักๆ เป็ นกับข้าวก็อร่ อยเหาะได้เหมือนกันทัง้ คู่ นะคะ หากไปลองเมื่อไหร่ เป็ นต้องได้เมมชื่อเมนู น้ ไี ว้เป็ นอาหารจานหลักทีโ่ ดนใจเป็ นแน่ Info:

โครงการ Rooms ถนนนิมมานเหมินท์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง เปิ ด 11.00 - 23.00 น. โทร.0-5321-8405

28 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

ดูจากชือ่ เมนูแล ้ว อาจจะคิดว่า ธรรมดา แต่ขอบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดา นะคะ เพราะจานนี้อดุ มด้วยปูอดั ค�ำโต และแฮมชิ้นใหญ่ มารวมตัวกันอยู่ใน นำ�้ ย�ำสามรสได้อย่างลงตัว ครบรส เปรี้ยว เค็ม เผ็ด นอกจากเมนูน้ ี กินเส้น ยังมีเมนู เส้นให้เลือกอีกหลากหลายที่ คนรักอาหารเส้นไม่ควรพลาดแวะเวียน ไปลิ้มลองด้วยตัวเอง Info:

สาขา 1 ชัน้ G กาดสวนแก้ว ติดธนาคารไทยพาณิชย์ เปิ ด 10.00 - 21.00 น. โทร. 0-5322-4550 สาขา 2 หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เยื้องประตูทางเข้ามช.) เปิ ด 11.00 - 22.00 น. โทร.0-5321-7306


ยำ�สาว Good View

The Good View Bar & Restaurant Chiangmai เมนู แซ่บๆ เหมาะเหลือเกินกับเครื่องดืม่ เย็นๆ ในบรรยากาศชิลล์ๆ ฟังเพลง ไปจิบเครื่องดื่มไปตักอาหารเข้าปากแกลม้ ไปด้วย หากมีโอกาสแวะเวียนไปร้าน Good View อย่าลืมสังเมนู ่ แซ่บๆ รสเด็ดของร้านกับ ‘ย�ำสาว Good View’ แค่ช่อื ก็ชวนให้อยากเห็นหน้าตาของอาหารแล ้วว่าจะสวยแซ่บขนาดไหน ย�ำจานนี้อดั แน่น ไปด้วยเนื้อปลา กุง้ ตัวโต และไส้กรอก คลุกเคลา้ มาในนำ�้ ย�ำสู ตรพิเศษของร้าน แค่เห็นก็ยวั ่ น�ำ้ ลายแล ้ว ส่วนรสชาติบอกได้เลยว่าชิมไปยกนิ้วไปอย่างแน่นอน Info:

ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง เปิ ด 18.00 - 01.00 น. โทร.0-5330-2764

ยำ�เห็ดเข็มทองเต้าหู้ Rush Rush Bar

กุง้ ตัวโตๆ วางบนเต้าหูป้ ลานุ่มเนียนลิ้น ล ้อมด้วยย�ำเห็ดเข็มทองรสจัดจ้าน จัดวางออกมาได้อย่างน่าทานและสวยงามมาก กับ ‘ย�ำเห็ดเข็มทองเต้าหู ้ Rush’ เมนู ย �ำทีใ่ ห้รสชาติของความเปรี้ยวจิด๊ แซ่บเวอร์ค่ะ โดยเฉพาะกุง้ ตัวโตกับเต้าหูป้ ลา ตัดรสจัดจ้านของย�ำเห็ดเข็มทองได้ดที เี ดียว ถ้าก�ำลังคิดหาเมนู ซ้ ดี ซ้าดแต่รูจ้ ะไป ร้านไหนดี ขอแนะน�ำเมนู น้ ที ่ี Rush Bar เลยแล ้วกัน ลองแล ้วจะติดใจค่ะ Info:

โครงการ The Area ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง เปิ ด 18.00 - 01.00 น. โทร. 0-5389-5095

หมี่ยำ�

Warm Up Cafe หลายคนอาจไม่ทราบว่าที่ วอร์มอัพ คาเฟ่ มีเมนู น้ ดี ว้ ยเหรอ ชื่อเมนู อาจเห็น ว่าไม่มอี ะไรพิเศษ แต่ถา้ ว่าด้วยเรื่องของรสชาติแล ้ว ถ้าท�ำธรรมดาคงไม่ชวนให้ไป ลองชิม เส้นหมีข่ าวๆ บวกกับน�ำ้ ย�ำรสจัดจ้านก�ำลังดี แต่ถา้ อยากรับความเปรี้ยวจีด๊ ให้สะใจกว่านัน้ ก็ให้บีบมะนาวเติมไปอีกนิด รับรองว่าแซ่บถึงทรวงอย่างแน่นอน เมนูน้ ี สัง่ มาทานแก้หวิ ก็ได้ สัง่ มาทานเป็ นกับแกล ้มก็เข้ากันดีนะคะ ใครชื่นชอบหมีย่ �ำมา วอร์มอัพเมือ่ ไหร่ตอ้ งสังมาลองให้ ่ ได้นะคะ Info:

ถนนนิมมานเหมินท์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง เปิ ด 19.00 - 01.00 น. โทร. 0-5340-0677 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

29


JOHN MAEDA กับกฏแห่งความเรียบง่าย*

*เรียบเรียงและใส่ไข่ (เยอะมาก) จากหนังสือ The Laws of Simplicity by John Maeda เรื่อง: ลัทธิปลาวาฬ | whalism@gmail.com

โอ๊ย!!! ท�ำไมมันยุ่งเหยิงเหลือเกินครับคุณผู้อ่าน แถมพอถามใครๆ เขาก็ว่ายุ่งๆๆๆ เหมือนกันหมด ผมล่ะ งงจริงๆ ครับ ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง คุณผู้อ่านลองนึกภาพธรรมชาติอันแสนสมดุลเป็นตาชั่งขนาดเขื่องอันหนึ่ง มันไม่มที างทีพ ่ วกเราจะไปกระจุกตัวอยูฝ่ ง่ั ‘คนยุง่ ๆ’ กันหมด มันจะต้องมี ‘คนว่างๆ’ เพือ่ ให้ตาชัง่ ทัง้ สองฝัง่ เท่าเทียม กันสิครับถึงจะถูก ไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับ พอมันเอียงไปมากเข้า เดี๋ยวก็ ได้เทกระจาดกัน หมดพอดี หรือโลกมันจะแตกอย่างที่เขาว่า เพราะพวกเรายุ่งเกินไปก็เป็นได้นะครับ เฮ้อ บ่นๆๆๆ ครับบ่น

ตัวอย่างผลงานของ คุณจอห์นมาเอดะ (มีงานทีเ่ ป็ นเว็บอีกเยอะมาลองเสิรช์ ดูนะครับ) โอเค หายใจเข้าลึกๆ แล ้วลองมาหาสาเหตุความ ยุ่งกัน คุณผูอ้ ่านพอจะมีไอเดียดีๆ เกี่ยวกับทีม่ าแห่ง ความยุ่งของมวลมนุ ษยชาติในปัจจุบนั มาแจ้งผมเป็ น วิทยาทานบ้างไหมครับ ส่วนผมวิเคราะห์เองเออเอง ว่าหลักๆ น่าจะมาจากเทคโนโลยีน่แี หละครับทีม่ นั ‘ลำ�้ ’ เกินไป โดยเฉพาะ ‘คอมพิวเตอร์’ และ ‘อินเทอร์เน็ต’ ทีม่ นั เก่งเกินความสามารถผมไปพอสมควร ท�ำงานด้วยกัน ทีไรเหนีอ๊ ยเหนื่อยทุก้ ทุกที คุณผูอ้ ่านพอจะเห็นด้วย ไหมครับ? งัน้ ‘ดไี ซน์เน้อ’ ฉบับนี้ผมขอพาท่านไปรุมประนาม ชายผูอ้ ยู่เบื้องหลังความวุน่ วายทัง้ หมดนี้กนั ดีกว่าครับ ชายผูน้ ้ ีมชี ่อื ว่า John Maeda ครับ (ซึง่ ต่อไปผมจะ เขียนว่า ‘คุณจอห์นมาเอดะ’ แบบติดกันนะครับ) แลว้ คุณจอห์นมาเอดะ เขากลายมาเป็ นคนที่ สมควรถูกผมประนามได้อย่างไร เรื่องมันมีทม่ี าทีไ่ ป อย่างนี้ครับ คุณผูอ้ ่านลองหลับตาแล ้วนึกย้อนกลับไป ถึงอดีตอันไกลโพ้นในความรูสึ้ ก แต่จริงๆ ก็แค่ไม่กส่ี บิ ปี สมัยที่คอมพิวเตอร์ยงั เป็ นกล่องทื่อๆ ที่ทงั้ หนักและ 30 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

ไร้ค่า (เพราะคนทัวไปไม่ ่ รูจ้ ะแบกไปท�ำอะไร) บนหน้าจอ ก็มแี ต่ภาษาต่างดาวแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบ ต้องใช้พวก มนุษย์นิยมต่างดาว (Geek) มาสือ่ สาร มาให้มนั ช่วย ทอผ้าเร็ว เจาะกระดาษเร็ว คิดเลขเร็ว ฯลฯ อะไรพรรค์นนั้ น่ะครับ และถ้าทุกอย่างมันหยุดอยูแ่ ค่นนั้ ผมก็คงต้อง ไม่มานัง่ บ่นเรื่องความยุ่งเสียยืดยาวหรอกครับ เพราะ โลกได้สร้างมนุษย์อย่าง คุณจอห์นมาเอดะ ขึน้ มาน่ะสิครับ ผมก็ไม่รูว้ ่าแกคิดอะไรของแกไม่ทราบ แต่แกก็ถอื ว่า เป็ นมนุษย์พวกแรกทีด่ นั ไปท�ำให้คอมพิวเตอร์ มันดัน ‘กราฟฟิ ค’ ขึ้นมา แปลว่า มันเริ่มจะสือ่ สารกับชาวบ้าน อย่างเราๆ รูเ้ รื่องเสียแล ้ว ทีน้ หี ายนะก็บงั เกิดขึ้นอย่าง รัง้ ไม่หยุดฉุดไม่อยู่กนั เลยทีเดียวครับ เพราะ กูเกิ้ลก็ ถือก�ำเนิดขึ้นมา ยูทวิ บ์กม็ า เฟสบุค๊ ก็มา โปรแกรมอะไร ต่อมิอะไรก็ตามมา ซึง่ ผมเหมาเอาว่าเจ้าพวกนี้แหละครับ เป็ นสาเหตุแห่งความยุง่ เหยิงในทุกวันนี้ของผม สมควร ไหมล่ะครับที่ผมจะต้องประนาม คุณจอห์นมาเอดะ เขาน่ะครับ แต่ดูเหมือนชาวโลกส่วนใหญ่เขาจะไม่เห็นด้วย

กับผมนะครับ เพราะนิตยสารชื่อดังอย่าง ‘Esquire’ ดันไปยกย่อง คุณจอห์นมาเอดะ ให้เป็ นหนึ่งใน 21 บุคคลทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ุดในศตวรรษที่ 21 ยังไม่พอ คุณจอห์นมาเอดะ แกยังกวาดรางวัลระดับชาติอเมริกา และญีป่ ่ นุ (แกเป็ นลูกครึ่งญีป่ ่ นุ - อเมริกนั ) และระดับ นานาชาติมาเกือบหมดโลกเลยครับ ไม่เข้าใจจริงๆ แถมปัจ จุบ นั แกยัง ด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น ประธานของ โรงเรียนศิลปะชื่อก้องอย่าง RISD (Rhode Island School of Design) ต่อเนื่องจากการเป็ นหัวหน้า แล็ปมีเดีย ของสถาบันเทคโนโลยีมหากาฬเปลีย่ นโลก ทีช่ อ่ื MIT (Massachusetts Institute of Technology) อีกด้วยสิครับ ยังไงวันนี้ผมจะไม่เขียนถึงประวัติแกแล ้วกันนะครับ เดีย๋ วผมจะยิง่ หงุดหงิด (ไม่ได้อูน้ ะครับ แฮะๆ) ยังไง คุณผูอ้ ่านลองเอาชื่อแกไปเสิรช์ ดู เองแลว้ กันนะครับ มีประมาณแค่ล ้านกว่าลิงค์เอง - เขียนถึงตรงนี้ชกั มันมือ เลยลองเอาชื่ อ ผมไปเสิร ์ช ดู บ า้ ง ปรากฎว่ า ได้ต งั้ แปดร้อยกว่าลิงค์เหมือนกันนับว่าไม่เลวนะครับเนี่ย


เอาล่ะ ทีน้ พี อ คุณจอห์นมาเอดะ แกตะบี้ตะบัน สร้างความหยุ่งเหยิงให้กบั โลกเรามาซักพักหนึ่ง โดย เป็ นทัง้ กราฟฟิ คดีไซน์เน้อ (graphic designer) ศิลปิ น สร้างภาพ (visual artist) และนักคอมพิวเตอร์วทิ ยา (computer scientist) ผมว่าแกคงเริม่ รูส้ กึ ผิดเลยออก หนังสือออกมาแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองขึ้นมา เล่มหนึ่งชือ่ ว่า The Laws of Simplicity หรือ กฏแห่ง ความเรียบง่าย ครับคุณผูอ้ ่าน ซึง่ ‘ดีไซน์เน้อ’ ฉบับนี้ ก็จะขอไถ่บาปให้กบั คุณจอห์นมาเอดะ ด้วยการช่วย แกเผยแพร่หนังสือขายดีเล่มนี้ให้คณ ุ ผูอ้ ่านได้ลองอ่าน กันพอข�ำๆ แบบจบในฉบับ ซึง่ หากมันจะช่วยให้คุณ ผูอ้ า่ นยุง่ น้อยลง คุณจอห์นมาเอดะ แกอาจจะรูส้ กึ ดีข้นึ มาบ้างครับ หนังสือ The Laws of Simplicity มีขนาด ครึ่งเอสี่จ �ำนวนหนึ่งร้อยหน้าแป๊ ะไม่รวมบทน�ำและ บทส่งท้าย แบ่งกฎแห่งความเรียบง่ายออกเป็ น 10 บท อ่านบทไหนก่อนก็ได้แกว่างัน้ แต่ผมขอเขียนแค่สาม บทพอ เพราะ คุณจอห์นมาเอดะ แกบอกเองว่าอ่านแค่ สามบทแรกกับบทสุดท้ายก็พอ เพือ่ เป็ นการประหยัด เวลาตามกฏข้อสามของแก ผมเลยขอต่อยอดความคิด แกด้วยการตัดบทสุดท้ายออกด้วย ให้เหลือแค่สามบท ไปเลย สรุปว่าผมตัง้ ใจจะจบแค่สามบทในฉบับ ไม่ใช่ ว่าเขียนได้แค่น้ ีแลว้ หน้ากระดาษหมดต้องไปต่อฉบับ หน้าเหมือนทีแ่ ล ้วมานะครับ

The Laws of Simplicity by John Maeda โอเค เพื่อ ไม่ ใ ห้เ ป็ น การเสีย เวลาและหน้า กระดาษ (ตอนเขียนประโยคนี้ ความรูส้ กึ เดียวกับไป เทีย่ วบ้านเพือ่ นแลว้ บอกลาเพือ่ นตอนตีสามว่า “กลับ กันเถอะ เพือ่ นเราจะได้พกั ผ่อน” เลยครับ)

กฏข้อที่ 1 ลดทอน (Reduce) “วิธที ง่ี า่ ยทีส่ ุดทีจ่ ะบรรลุความเรียบง่ายคือการ ลดทอนอย่างมีสติ” คุณจอห์นมาเอดะ แกว่าเมือ่ ท่าน พบกับความยุง่ ยากให้ตัดส่วนทีท่ า่ นไม่มนใจออกไปโลด ั่ ในวงเล็บว่าด้วยความระมัดระวังนะครับ แล ้วชีวติ ท่าน จะง่ายขึ้นเยอะ ทีน้ ปี ญั หาต่อมาคือ แล ้วเราจะรูไ้ ด้ยงั ไง ว่าอันไหนตัดแล ้ว ‘ง่าย’ อันไหนตัดแล ้ว ‘ยุ่ง’ กว่าเดิม กันล่ะครับ คุณจอห์นมาเอดะ แกว่าใจเย็นๆ ลองใช้วธิ ี SHE: Shrink, Hide, Embody ของแกดูครับ - Shrink คือ ลดขนาดมันลงซะ ไปเทีย่ วแบก กระเป๋ าใบใหญ่กล็ ดขนาดกระเป๋ าโลดแล ้วชีวติ จะง่ายขึ้น - Hide คือ เอามันไปซ่อนซะ ถ้าของมันรกนักก็ เก็บใส่ตูป้ ิ ดประตู ห้องก็จะโล่ง ชีวติ ก็งา่ ยขึ้น - สุดท้าย Embody คือหลังจากทีท่ ่านหดและ ซ่อนความยุ่งเหยิงไปแล ้ว ก็ถงึ เวลาท�ำให้อะไรก็ตามที่ เหลืออยู่มนั ชัดเจนขึ้นมา อธิบายล�ำบาก ยกตัวอย่าง ด้วยช่องสีเ่ หลีย่ มของกูเกิ้ลแล ้วกันนะครับ ว่ามันทรง พลังหาอะไรก็เจอขนาดไหน นัน้ ล่ะ Embody ล่ะครับ บททีห่ นึ่ง ศาสตร์แห่งการลดทอนเพือ่ ความเรียบง่าย ด้วยวิธี SHE จบแบบเนียนๆ แล ้วครับ กฏข้อที่ 2 จัดหมวดหมู่ (Organize) “การจัดหมวดหมูท่ �ำให้ขนั้ ตอนลดลง” คุณจอห์นมาเอดะ แกมีค�ำย่อมาให้ส �ำหรับการ จัดหมวดหมูอ่ กี แล ้วครับ คราวนี้คอื ค�ำว่า SLIP: Sort, Label, Integrate, Prioritize ผมขอยกตัวอย่างด้วย การพับผ้านี่แหละครับชัดเจนและตรงกับชีวติ ผมทีส่ ุด แล ้ว คือเวลาผมถูกผู ้ทีม่ อี �ำนาจเหนือกว่าสังให้พั ่ บผ้าทีไร ความยุ่งระดับปรมาณูกบ็ งั เกิดขึ้นทุกครัง้ จะพับอะไร ก่อนหลัง แล ้วจะไปใส่กองไหน จะเอาใส่ตยู ้ งั ไง มันควร จะอยูด่ ้วยกันหรือไม่ พับแล ้วพับใหม่อยูน่ นยุ ั ่ ง่ มากเลยครับ แต่พอผม - Sort คือ จ�ำแนก คือผมต้องรูก้ ่อนว่าเสื้อผ้า ทัง้ หมดมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร - ต่อมา Label คือ ตัง้ ชื่อกลุม่ ให้มนั ซะว่าอันนี้ เสื้อ นี่ถงุ เท้า นี่กางเกง นี่กางเกงใน นี่ผา้ เช็ดตัว - ต่อด้วย Integrate มีกลุม่ ไหนอยู่ดว้ ยกันได้ ไหม เช่ น เสื้อ กล า้ มอยู่ ก บั เสื้อ ยืด เสื้อ แขนยาวได้ กางเกงธรรมดาอยู่กบั กางเกงในได้ - สุดท้าย Prioritize ก็จดั ล�ำดบั ความส�ำคัญซะ ว่าจะพับอะไรก่อนหลัง เช่น พับผ้าเช็ดตัวก่อนแล ้วค่อย พับกางเกงแล ้วไปพับเสื้ออยู่ขา้ งบน เวลายกไปใส่ตูจ้ ะ ได้เอาเสื้อเข้าก่อน ทีน้ ีการพับผ้าของผมก็เป็ นไปด้วย ความเรียบง่ายสบายใจจังเลยครับ พอคุณผู ้อ่านพับผ้าเสร็จแล ้ว เรากลับมาวิชาการ กันต่อนะครับ ซึง่ จริงๆ แค่อยากจะบอกว่า ‘การจัด หมวดหมู’่ ในโรงเรียนออกแบบทัว่ ไปเค้าก็สอนกันอยู่ แลว้ โดยใช้ช่อื ว่า ‘Mind Map’ ทีผ่ มเคยเขียนไว้ใน ฉบับแรกๆ นัน่ เองครับ ทีน้ ีมาถึงตัวอย่างของการ พัฒนาผลิตภัณท์ท่ใี ช้หลักการจัดหมวดหมู่มาใช้ได้ดี อย่างเหลือเชือ่ เรียกว่าจัดกันจนไม่เหลืออะไรเลยครับ นัน่ คือ ปุ่มของเครื่องไอพอดตามรูปนะครับ ตอนดูรูป ผมขนลุกเลยนะครับคุณผูอ้ ่าน

กฏข้อที่ 3 เวลา (Time) “การประหยัดเวลาท�ำให้รูส้ กึ ถึงความเรียบง่าย” คุณจอห์นมาเอดะ แกว่าคนทัวไปใช้ ่ เวลาในการ ‘รอคอย’ อย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมงต่อวันเชียวนะครับ ไม่ ว่าจะรอน�ำ้ เดือด รอไข่ลวก รอคอมเปิ ด รอโปรแกรม โหลด รอรถติด โห พอผมยกตัวอย่างแล ้วผมว่าวันนึง ผมต้อง ‘รอ’ เกินหนึ่งชัว่ โมงชัวร์เลยครับ นัน่ ไงครับ คุณจอห์นมาเอดะ แกว่าเรารออะไรก็ตามเราจะรูส้ กึ ยุ่ง ขึ้น มาอย่ า งช่ ว ยไม่ไ ด้ และแค่ เ ราลดเวลาแห่ ง การ รอคอยนี้ไปได้ เราจะรูส้ กึ เรียบง่ายขึ้นมาเอง ซึง่ หากลด ไม่ได้ ก็ขอให้ทราบว่าการรอคอยนัน้ มันจะสิ้นสุดเมือ่ ไหร่กจ็ ะท�ำให้เรารูส้ กึ ว่ามันเร็วขึ้นมาได้ครับ เขียนเสร็จ ปุ๊ บผมนึกถึงไฟแดงทีม่ ตี วั เลขนับถอยหลังขึ้นมาทันที เลยครับ รอนานเท่าเดิมแต่มคี วามสุขมากกว่าเดิมเยอะ นี่ละ่ ครับกฏข้อที่ 3 ของคุณจอห์นมาเอดะ เค้าล่ะ สรุปเราจบ ‘ดีไซน์เน้อ’ ฉบับกฎสามข้อ ลดทอน, จัดหมวดหมู่ และเวลา จากหนังสือ The Laws of Simplicity by John Maeda กัน แล ว้ นะครับ ใครสนใจน�ำไปใช้แลว้ ชีวติ ยุ่งน้อยลงได้จริงก็กลับมา แชร์กนั บ้างนะครับ หรือใครสนใจซื้อหนังสือหรือตัว คุณจอห์นมาเอดะ ก็เอาชื่อไปเสิรช์ ในแถบสี่เหลีย่ ม เรียบง่ายทรงพลังของกูเกิ้ลได้เลย (อย่าลืมเข้าเว็บไซต์ แกดูนะครับ) ฉบับนี้ลาไปก่อน ...อาาาาา...การท�ำงาน เสร็จไปหนึ่งอย่างก็ท �ำให้รูส้ ึกว่าชีวติ เรียบง่ายขึ้นมา เหมือนกันนะครับ ox=

ตัวอย่างหนังสือของคุณจอห์นมาเอดะ HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

31


cover story

ี ร ต น ด ย ว ้ ด น อ ่ ื ล ค บั เ

ข ่ ี ท ต ิ ชีว เรื่อง:

32 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

นวัต าพ: ปา ภ า ด ิ ชลธ


บุคคลเหล่านี้, เราสามารถเรียกเขาได้อย่างเต็มปากว่า ‘คนดนตรี’ เพราะอะไรนัน้ หรือ? เหตุผลมาจากสิง่ ทีพ่ วกเขาเลือกท�ำ และรักทีจ่ ะท�ำ และเป็ นเหตุผลเดียวกันนันคื ่ อ ‘ดนตรี’ บุคคลทัง้ 5 นี้ ดูเหมือนพวกเขาจะไม่เคยท�ำอย่างอืน่ เลยนอกจากดนตรี และดูเหมือนว่าจะไม่อยากท�ำอย่างอืน่ เสียด้วยสิ เอ่ยชือ่ ออกไปหลายคนคงร้องอ๋อ... แต่ถ ้าไม่รจัู ้ กมาก่อน คุณก็จะได้รูจ้ กั กันใน HIP ฉบับนี้ ชีวติ ทีม่ ดี นตรีคอยขับเคลือ่ น...ฟังดูโรแมนติกดีนะ ในขณะเดียวกันอาจต้องแลกกับบางสิง่ บางอย่างทีย่ ากเช่นกัน เพือ่ ให้ตัวเองสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้กับสิง่ ที่ ‘เลือก’ พยายามแปรความฝันให้กลายเป็นความจริง ซึง่ น้อยคนนักจะท�ำได้ แล ้วพวกเขาท�ำสง่ิ นัน้ เพือ่ อะไร ทุม่ เทเพือ่ ใคร เพือ่ ดนตรี หรือเพือ่ ตัวเอง ขอเชิญพบกับ 5 คนดนตรีท่ี HIP ภูมใิ จเสนอ...กับหลากหลายเรือ่ งราวในชีวติ ทีผ่ า่ นมา และก�ำลงั จะด�ำเนินต่อไปบน เส้นทางทีม่ เี สียงดนตรีขบั กล่อม ผู ้แรก อาจารย์เต๊ะ - อิทธินนั ท์ อินทรนันท์ นักดนตรีแจ็ซซ์ผู ้คิดหวังว่าจะปลูกต้นแจ็ซซ์ให้เกิดขึน้ ในเชียงใหม่ให้จงได้ จนกลายมาเป็ นโรงเรียนดนตรีวรนันท์ทผ่ี ลิตทายาททางดนตรีออกมานับสิบรุน่ แล ้ว ต่อมาคือ ศักดิ์ - สมศักดิ์ แก้วทิตย์ อดีตมือกลองวงดอนผีบนิ วงดนตรีเมทัลยุคแรกของไทย และผู ้ก่อตัง้ ค่ายเพลง Day One Records ผลิตศิลปินร็อคเมทัลออกมาประดับวงการเพลงหลายวง แม้ปัจจุบนั จะปิดค่ายไปแล ้ว แต่เขาก็ยงั คงวนเวียน อยูก่ บั ดนตรี ด้วยการเปิดร้าน Maximum Sound ขายและให้เช่าเครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์เกีย่ วกับการแสดงดนตรีทกุ ชนิด อีกคนคือ บอย - ธีระศักดิ์ ก้อนจันเทศ ในวงการเพลงรูจั้ กในนาม บอย บลูส ์ เรียนจบทางดนตรีมาโดยตรงแล ้วก็หนั มา เอาดีทางนักดนตรีเลย ปัจจุบนั เขาเล่นดนตรีบลูสม์ านับสิบปีแล ้ว และก็คงจะเล่นต่อไปอย่างไม่มกี �ำหนด แม้คนฟังเพลงสไตล์น้ ี ในเชียงใหม่จะมีกลุม่ ไม่ใหญ่นกั ทีท่ างส�ำหรับเผยแพร่กน็ อ้ ย เขาจึงเปิ ดผับบลูสเ์ ล็กๆ ของตัวเองขึ้นมาบนย่านไนท์บาซาร์ ความสุขของเขาไม่ใช่การเล่นให้ใครฟัง แต่คอื การเล่นให้ตัวเองฟังต่างหาก คนต่อมาคือ กานต์ - ศุภกานต์ มุทมุ ล นักร้องน�ำวงฮัม วงดนตรีอนิ ดี้รนุ่ แรกๆ ของเชียงใหม่ หลังจากไปใช้ชีวติ ฐานะ นักดนตรีสงั กัดค่ายใหญ่ในเมืองหลวงมาหลายปี เขากลับมาอยูเ่ ชียงใหม่ และร่วมกับเพือ่ นๆ เปิดบ้านฮัมขึ้น เพือ่ ใช้เป็ นพื้นที่ พบปะสังสรรค์ทางดนตรี รวมทัง้ เปิดช็อปท�ำกตี าร์แฮนด์เมดชือ่ ว่า สติ (STI Guitar) รับท�ำและสอนท�ำกตี าร์ให้กับผู ้สนใจ สุดท้ายคือ หลุยส์ - กานต์ เศรษฐกร ชายคนนี้จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่รกั ดนตรี และ ความรักดนตรีนนั้ เมือ่ เกิดขึน้ มาแล ้ว ก็คงด�ำเนินไปเฉกเช่นเดียวกับความรักในรูปแบบอืน่ ๆ คือรักแล ้วก็ถอนตัวไม่ขน้ ึ ต้องสัมผัส ต้องใกล ้ชิด กระทังใช้ชี ่ วติ ร่วมกัน เมือ่ หลุยพบดนตรีแล ้ว เขาไม่คดิ ว่าจะเป็นอย่างอืน่ อีกเลยนอกจาก นักดนตรี อะไรท�ำให้ชีวติ ของบุคคลเหล่านี้ต ้องมีดนตรีอยู่ และดนตรีขบั เคลือ่ นชีวติ พวกเขาอย่างไร ขอเชิญหาค�ำตอบจากบทสัมภาษณ์ในหน้าถัดไป อ่านแล ้วคุณอาจจะ ‘พบรัก’ เช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านี้

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

33


“ดนตรีคือศิลปะของความเงียบ และเสียงประกอบกัน”

34 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

อิทธินนั ท์ อินทรนันท์


www.facebook.com/tehittinan.intaranan

อิทธินนั ท์ อินทรนันท์

นักดนตรีแจ็ซซ์ / เจ้าของโรงเรียนดนตรีวรนันท์

ด้วยความทีค่ ณ ุ พ่อเป็ นนักดนตรี ท�ำให้เสียงเพลงซึมอยูใ่ นตัวของอาจารย์เต๊ะ ตัง้ แต่จ �ำความได้ และอยู่กบั เขามาตลอด เขาเริ่มเล่นดนตรีตงั้ แต่อยู่มธั ยมปลาย กระทัง่ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็ยงั ไม่ท้ งิ และจุดเปลีย่ นของชีวติ มาถึงเมือ่ เขา จะต้องเลือกระหว่างไปเรียนต่อปริญญาโทด้านภาษาฝรัง่ เศสตามสาขาวิชาทีเ่ รียนมา หรือจะหันหน้าไปหาดนตรีอย่างที่ใจต้องการ ที่สุดแลว้ เขาก็ตดั สินใจไปเรียนต่อ ด้านดนตรียงั วิทยาลัยดนตรีเบิรก์ ลีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบกลับมา เมืองไทย เขาท�ำงานเป็ นโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงให้กับค่ายเพลงใหญ่ในกรุงเทพฯ อยูร่ ะยะหนึง่ ในปี 1990 อาจารย์เต๊ะกลับมาอยูเ่ ชียงใหม่ และน�ำดนตรีแจ็ซซ์กลับมาด้วย จากนัน้ ก็เริม่ สอนดนตรีให้กับผู ้สนใจ และเป็ นอาจารย์พเิ ศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนัน้ เขาก็ตงั้ วงดนตรีแจ็ซซ์ ของตัวเองขึ้นมา เพือ่ เล่นท่วงท�ำนองทีต่ วั เองรัก และเผยแพร่แจ็ซซ์สู่เชียงใหม่ “ตอนผมมาอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆ ก็ท �ำวงดนตรีแจ็ซซ์ จ�ำได้ดเี ลยว่าตอนนัน้ มีคนบอกว่าเพลงอาจารย์เต๊ะนี่ตอ้ งปี นตึกฟัง เขาว่าเขาฟังไม่ค่อยรูเ้ รื่องน่ะนะ ผมก็ เอ๊...ยังไงดี ทัง้ ทีต่ อนนัน้ ยังไม่ใช่แจ็ซซ์ถงึ ขนาดทุกวันนี้ดว้ ยนะ ยังมีแนวป๊ อปอยู่บา้ ง แต่ตอนนัน้ คือประมาณยี่สบิ ปี มาแลว้ น่ ะ เชียงใหม่ยงั ไม่มใี ครรู จ้ กั แจ็ซซ์เลยนะ แต่ ความโชคดีของผมอย่ างนึงคือมีคนอุดหนุ นคำ�้ จุนอยู่เสมอ ก็คือภรรยาผม (ครูเบลล่า - นลี อินทรนันท์) ก็เป็ นคนทีใ่ ห้ก �ำลังใจมาตลอด ในทีส่ ุดก็ไม่ใช่ดนตรี เปลีย่ นชีวติ ผมอย่างเดียวนะ ผมก็เปลีย่ นชีวติ ภรรยาผมด้วย ทุกวันนี้เขาก็เป็ น นักดนตรี จนกลายมาเป็ นนักร้อง เป็ นครูสอนดนตรี แล ้วสอนร้องด้วย แล ้วตอนนี้ เขาก็เอาดนตรีเข้าไปทีส่ ถานพินิจฯ และโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ผมก็เป็ น เหมือนผู ส้ นับสนุ นอยู่ เบื้องหลัง ถ้าภรรยาผมอยากให้ช่วยเรียบเรียงเพลงให้ อย่างเรียบเรียงเพลงนี้เพือ่ ไปสอนนักเรียนตาบอดเป่ าขลุย่ นะ ผมก็จะช่วยท�ำให้” อาจารย์เต๊ะบอกว่าการเล่นดนตรีตอ้ งผ่านการฝึ กฝนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ ถ้าปลูกฝังมาตัง้ แต่เด็กจะดีกว่ามาศึกษาในตอนโต การเล่นดนตรีได้ดนี นั้ ไม่ใช่แค่ เรื่องฝี มอื หรือเทคนิคอันเยี่ยมยอด แต่ การเรียนรู ต้ อ้ งควบคู่ กบั พรสวรรค์ดว้ ย จึงจะสามารถท�ำให้นกั ดนตรีเล่นท่วงท�ำนองอันลึกซึ้งจับจิตจับใจคนฟัง และไม่ใช่ ทุกคนทีจ่ ะได้รบั ความสามารถนี้ “พอมาอยู่เชียงใหม่เราก็เริ่มสอนดนตรี และตอนนัน้ ล่ะขณะทีเ่ ราพัฒนาด้าน เทคนิคการสอน ก็เริ่มรูจ้ กั ความแตกต่างของแต่ละคนทีจ่ ะรับดนตรีได้มากแค่ไหน บางคนก็ได้แค่ระดับหนึง่ รูเ้ ลยว่าพระเจ้าให้มาแค่น้ ี ได้เท่านี้แหละ แม้ว่าเขาจะซ้อมหนัก ขนาดไหน บางทีพระเจ้าก็ไม่ค่อยยุตธิ รรมสักเท่าไหร่ ของเหล่านี้เป็ นพหุปญั ญาเนอะ บางทีบางคนเขาเล่นได้ดที ุกอย่าง แต่ท �ำไมเขาเล่นแลว้ มาไม่ถงึ ตรงนี้ (ชี้ท่หี วั ใจ) ตรงความรูส้ กึ ของเรา หรือบางคนก็จะลงลึกซึ้ง แม้จะไม่ได้เรียนมามาก ไม่ได้ซ ้อมมาก แต่ดนตรีมคี วามหมายกับเขามากเลย เหมือนว่าเขาจะเล่นดนตรีเป็ นครัง้ สุดท้าย ในชีวติ ของเขา” ประสบการณ์การสอนดนตรีกว่า 20 ปี ท่ผี ่านมาของอาจารย์เต๊ะ ได้สร้าง นักดนตรีและครูสอนดนตรีมาประดับวงการเพลงเชียงใหม่รุ่นแล ้วรุ่นเล่า ด้วยความ สามารถทางการเล่นและความเอาใจใส่ต่อการสอน ท�ำให้นกั เรียนดนตรีหลาย ต่อหลายคนใฝ่ ฝนั ว่าอยากจะฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์เต๊ะสักคอร์ส หน้าทีข่ องครู

ในมุมมองของเขานอกจากจะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นกั เรียนเหล่านัน้ แลว้ ความ รับผิดชอบหนึ่งที่อาจารย์เต๊ะให้ความส�ำคัญและถือว่าเป็ นหน้าที่หลักนอกจาก ให้ความรู แ้ ละทักษะทางการเล่น นัน่ คือ การให้ทศั นคติ และวิธีคิดต่อการเป็ น นักดนตรีทด่ี แี ก่นกั เรียน “เด็กทีม่ าเรียนกับเรา เขาก็ยนิ ดีจา่ ยเงินเพือ่ จะเรียน และเต็มไปด้วยความหวัง ทีจ่ ะเรียน ดังนัน้ ผมจะต้องระวังเป็ นพิเศษเวลาสอนเขา ผมสอนดนตรีในเชียงใหม่ มายีส่ บิ สองปี ฉะนัน้ ส่วนใหญ่นกั เรียนทีม่ าเขาก็จะมีความคาดหวังสูง ถ้าเราให้อะไรไป เขาก็จะรับไปหมดเลย เพราะฉะนัน้ ในสิง่ ทีเ่ ราจะให้เขา ไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ แนวทาง วิธีการคิด ก็ตอ้ งรับผิดชอบสิง่ เหล่านัน้ ด้วย อย่างถ้านักเรียนถามว่าเล่นดีหรือยัง หรือก๊อปปี้ ไลน์คนนัน้ มาดีมยั้ ถ้าเราบอกว่าดีแลว้ เขาก็จะท�ำต่อไปเรื่อยๆ เพราะ อาจารย์เต๊ะบอกว่าดี การฝึ กฝนให้เป็ นนักดนตรีแจ็ซซ์จะแบ่งออกเป็ นสามระดับ ยุคแรกคือการฝึ กเทคนิคต่างๆ จนเล่นเก่งมีความแน่นอนแม่นย�ำ ยุคทีส่ องคือการ ฟังของคนอืน่ เพราะการเล่นแจ็ซซ์ตอ้ งฟังคนอืน่ เยอะๆ ฟังคนทีเ่ ล่นเก่งๆ ศิลปิ น ระดับโลกตัง้ ยุค 1920 เป็ นต้นมา ฟังไลน์ ฟังท�ำนอง เริ่มหาไอเดียต่างๆ เข้ามาใช้ บางคนก็จะก๊อปปี้ คนนัน้ คนนี้มา เขาก็จะสนุกมากเพราะว่าก๊อปปี้ มา มีคนเป็ นหมืน่ เป็ นแสนอยูใ่ นระดับนี้ แต่วา่ ระดับสามคือระดับทีต่ อ้ งลืมทุกอย่างทีม่ อี ยูแ่ ล ้วให้หมด และคิดเอง หาตัวเองให้เจอ แต่ส่วนใหญ่จะหาไม่ค่อยเจอหรอก” การถางทางเพือ่ ปลูกเมล็ดพันธุแ์ จ็ซซ์ให้โตขึน้ ในเชียงใหม่ แม้จะยาก และท้อบ้าง แต่ดว้ ยก�ำลังใจจากครอบครัว บวกกับความสุขทีเ่ ห็นลูกศิษย์ประสบความส�ำเร็จ ในเส้นทางดนตรีของเขาเอง นี่อาจเป็ นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญทีท่ �ำให้อาจารย์เต๊ะยังคง รักและเล่นดนตรีอยู่จนถึงทุกวันนี้ “ดนตรีแจ็ซซ์ เป็ นดนตรีทท่ี �ำให้เรารูจ้ กั ตัวเอง นี่คอื จุดส�ำคัญ เวลาเห็นใคร เล่นแจ็ซซ์สามารถรูไ้ ด้เลยว่าคนนี้เป็ นคนประเภทไหน รสนิยมยังไง ไม่ว่าคุณจะ พยายามเล่นให้เหมือนคนนัน้ คนนี้ แต่สุดท้ายคุณก็จะเจอตัวเองอยู่ดี สิง่ ทีท่ �ำให้ผม มีความสุขกับดนตรีแจ็ซซ์คอื แม้ตอนแรกจะมีกฏเกณฑ์บางอย่างในการเล่น แต่พอ ถึงจุดหนึ่งเราก็จะบิดได้ อยู่เหนือกฏเกณฑ์แบบนัน้ ได้ แต่ตอ้ งเข้าใจพื้นฐานของ กระบวนการเข้าถึงก่อน คือแจ็ซซ์น่จี ะเล่นด้วยการใช้หู ใช้โสตประสาทสัมผัส ไม่ได้ ใช้มอื เล่น เพราะฉะนัน้ การเข้าถึงเนื้อหาเพลงจริงๆ จึงส�ำคัญมาก “จุดขับเคลือ่ นทีส่ �ำคญั ทางดนตรีของผม เพราะมีก �ำลงั ใจ มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ ทุกวันนี้เวลาสงกรานต์เขาเริ่มมาด�ำหัวผมแลว้ นะ มีขนั ดอกไม้มากันเต็มเลย ทัง้ ครูทอ่ี อกจากนี่ไปสอนทีอ่ ่นื เขาก็นดั กันมา ผมถึงกับต้องไปหัดสวดให้พรภาษา บาลีเลย (หัวเราะ) ท�ำให้ชีวติ มีความสุขที่ได้เห็นการเติบโตของสังคมดนตรีท่นี ่ี แลว้ ก็คือทุกวันนี้ก็มสี ่งิ ให้เอ็นจอยทุกวันนะ อย่างทุกวันนี้ผมก็ท �ำอย่างอื่นด้วย ก็พยายามจะบาลานซ์ ผมจะปัน่ จักรยานขึ้นดอยสุเทพเกือบทุกวันนะ ไปแคมปิ้ งบ้าง ไปทีไ่ หนไกลๆ บ้าง แต่กจ็ ะมีกระดาษโน๊ตดินสอติดตัวไปด้วยทุกครัง้ กีตาร์ไม่ตอ้ ง เวลานึกอะไรออกก็เขียนเป็ นตัวโน๊ต บางทีทเ่ี ราคิดว่าเหงาน่ะ ก็ไม่เหงาหรอก ถ้าเรา คิดจะแต่งเพลงขึ้นมา ทุกวันนี้ก็ยงั แต่งอยู่ คือได้ประโยชน์ทงั้ เรื่องของนามธรรม และรูปธรรมเลย เหมือนการท�ำสมาธินะ เพราะเวลาแต่งเพลงเราไม่คดิ อย่างอืน่ เลย คิดถึงแต่ดนตรีอย่างเดียว”

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

35


www.facebook.com/maximumsound.cm

สมศักดิ์ แก้วทิตย์

อดีตมือกลองวงดอนผีบนิ / ผู ้ก่อตัง้ ค่ายเพลง Day One Records / เจ้าของร้าน Maximum Sound

สมศักดิ์ แก้วทิตย์ คืออดีตมือกลองวงดอนผีบนิ เส้นทางดนตรีของเขาเริม่ มา ตัง้ แต่สมัยมัธยม แต่เป็ นทางทีส่ มศักดิบ์ อกว่า กว่าจะรูต้ วั ก็เกือบสายไปแล ้ว ด้วยความ เป็ นเด็กต่างจังหวัด โอกาสการเข้าถึงดนตรีไม่ได้มมี ากเหมือนเด็กในเมือง หรือสมัย ปัจจุบนั เขาเริ่มด้วยการตีกลองให้วงดนตรีของหมูบ่ า้ นในตอนมัธยมร่วมกับพีน่ อ้ ง ลุงป้ าน้าอาในหมูบ่ า้ น พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นดนตรีกบั เพือ่ นๆ บ้าง กระทัง่ เรียนจบ สมศักดิ์ เข้าท�ำงานในบริษทั เอกชนเกี่ยวกับการเกษตรที่เขาเรียนจบมา ควบคู่กบั การเล่นดนตรีกบั เพือ่ นฝูงบ้าง และเล่นตามผับบ้าง แต่กห็ ยุดเล่นไป กระทัง่ กลับมารวมตัวกับ สมบัติ และ สมคิด พีช่ ายและน้องชายของเขาร่วมกันก่อตัง้ วงดอนผีบนิ วงดนตรีเมทัลยุคแรกของไทย หลังท�ำผลงานเพลงใต้ดนิ มาหลายชุด พวกเขาก็ข้นึ มาสู่บนดิน และสังกัดค่ายใหญ่อยู่หลายปี แต่เมือ่ ถึงจุดต้องแยกย้าย สมศักดิ์ เดินทางกลับมาเชียงใหม่ และท�ำงานเพลงเดี่ยวของตัวเองออกมาในชื่อ ชุด Doomed Day ซึง่ เป็ นจุดเริ่มต้นของค่ายเพลง Day One Records เพือ่ เพาะ เมล็ดพันธุด์ นตรีเมทัลให้เจริญงอกงามบนดินแดนนี้ ด้วยความเปลีย่ นแปลงของ ยุคสมัยและวงการเพลงท�ำให้ Day One Records ต้องปิ ดตัวลง แต่ สมศักดิ์ ก็ยงั ไม่ท้งิ ดนตรีไปไหน หลายปี มานี้เขาเปิ ดกิจการขายและให้เช่าเครือ่ งและอุปกรณ์ดนตรี ชือ่ ว่า Maximum Sound บนถนนช้างคลาน รวมทัง้ มีสตูดโิ ออัดเสียงให้บริการด้วย “ตอนที่ผ มเรีย นก็ เ ล่น เพลงร็อ คอยู่ แ ล ว้ ก็ฟ งั เพลงป๊ อปบ้า งเหมือ นกัน แต่ถา้ จะเล่นดนตรีกค็ ดิ ว่าตัวเองถนัดสายนี้มากกว่า ซึง่ แต่ก่อนยังไม่มกี ารแบ่งสาย ว่าเป็ นเมทัลหรือว่าเป็ นอะไร เหมือนจังหวะดนตรีและเนื้อหาพาเราไปในทางนี้ ก็ท �ำเพลง ของตัวเองมาเรื่อยๆ ควบคู่ ไปกับการท�ำงานประจ�ำด้วย แต่ พอออกอัลบัม้ สอง ชุด ‘เส้นทางสายมรณะ’ แล ้วขายได้เว้ย ผมก็ลาออกจากงานประจ�ำเลย หนีออกมา ท�ำดนตรีเลย กระโดดออกมาท�ำสายดนตรีโดยเฉพาะเลย ก็เดินเส้นทางสายนี้ มาจนถึงทุกวันนี้ แต่วา่ ก็ขลุกขลักอยู่พอสมควร ท�ำห้องอัด ท�ำค่ายเพลงบ้าง เอ๊…เรา จะอยูก่ บั ดนตรียงั ไง แต่ทนี ้ เี ราจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไง ตรงนี้กเ็ ป็ นเรือ่ งส�ำคญั เหมือนกัน พอเราท�ำค่ายเดย์วนั เรคคอร์ดมาถึงจุดหนึ่งทีก่ ารขายอัลบัม้ เกิดดิง่ ลง ในทีส่ ุดสิง่ ที่ เราท�ำอยู่กข็ ายไม่ได้แล ้ว ธุรกิจทีต่ อ้ งอาศัยยอดขายซีดกี อ็ ยู่ไม่ได้แล ้ว ก็เลยต้องปิ ด ค่ ายเพลงลง ก็ยงั มีเว็บไซต์อยู่ แต่การเคลือ่ นไหวที่จะผลิตศิลปิ นก็เลิกท�ำแลว้ แต่กย็ งั มีเด็กๆ รุ่นใหม่ทอ่ี ยากมีผลงานของตัวเองไปอัดเสียงท�ำเพลงกันอยู”่

36 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

แม้ สมศักดิ์ จะไม่ได้ท �ำงานเพลง แต่ผนั ตัวมาอยู่เบื้องหลัง คอยซัพพอร์ต ในแง่ของค�ำปรึกษาแก่นกั ดนตรีรุ่นน้องอยู่ห่างๆ เขาก็ยงั คงสนใจความเคลือ่ นไหว ในแวดวงดนตรีในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ ในมุมมองของเขาความรักดนตรี และอยู่กบั ดนตรี ไม่จ �ำเป็ นต้องอยู่ในฐานะของผูผ้ ลิตผลงานเพลงเท่านัน้ ไม่วา่ จะคลุกคลีใน รูปแบบใด ก็ยงั คงสร้างความสุขให้คนรักดนตรีได้ “ถ้าเราพูดถึงว่าคนชอบดนตรี อยูก่ บั ดนตรี ก็ไม่จ �ำเป็ นต้องผลิตผลงานดนตรี ผมเองก็เคยออกอัลบัม้ มาก จ็ ะเห็นหมดว่าวงการเพลงเป็ นยังไง แล ้วเราจะยึดตรงนัน้ เป็ นอาชีพได้มยั้ ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นแวดวงดนตรีกจ็ ะบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า ยึดไม่ค่อย ได้หรอก วงการนี้เป็ นเรือ่ งมายา ใครดังหน่อยก็กอบโกยไป จะว่าไร้สาระก็ไร้สาระนะ ไม่รูจ้ ะดังกันไปท�ำไม ยิง่ สมัยนี้นะดังแล ้วจะได้อะไรขึ้นมา ไปไหนแล ้วอ๋อ...มีคนรูจ้ กั แค่นนั้ ผมคิดว่าการอยู่กบั ดนตรี น่าจะเป็ นเรื่องสร้างผลงานแล ้วมีความสุข แล ้วให้ คนอืน่ ได้ฟงั ก็แค่นนั้ แต่ก่อนยังมีผลพลอยได้จากการขายซีดี แต่เดีย๋ วนี้ซดี กี ็ขาย ไม่ได้แลว้ ก็หวังต่อว่าพอดังแลว้ มีคนจ้างไปออกคอนเสิรต์ ซึง่ ค่อนข้างยากถ้าไม่ สังกัดค่ายใหญ่ ส่วนค่ายเล็กๆ ก็ไปได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยากเหมือนกัน หืดขึ้นคอ อีกส่วนนึงคือผมคิดว่าการทีค่ นชอบดนตรี อยู่กบั ดนตรีมาทัง้ ชีวติ อาจจะไม่ตอ้ ง ออกผลงานดนตรีกไ็ ด้ ยกตัวอย่างตุก๊ (ตุก๊ บราสซารี่) เขาก็เล่นดนตรี อยู่กบั ดนตรี ทุกคำ� ่ คืน ออกรายการทีวี มีช่อื เสียงโด่งดัง แต่ก็ไม่จ �ำเป็ นต้องออกอัลบัม้ ฉะนัน้ ผมมองว่าการออกงานเพลง เป็ นเรื่องการสร้างงานสักอย่างให้คนฟังมากกว่า” เดินทางสายดนตรีผา่ นทัง้ ความส�ำเร็จ ชือ่ เสียง มาจนถึงจุดนี้ สมศักดิ์ บอกว่า ความสุขทีไ่ ด้รบั จากดนตรีคอื แรงขับเคลือ่ นส�ำคญั บนเส้นทางสายนี้ ส�ำหรับเขาดนตรี คือยาชูใจให้ความผ่อนคลาย มากกว่าจะมองว่าดนตรีคอื ชีวติ “พอดนตรีเป็ นความชอบของเรา ก็เหมือนกับว่าดนตรีท �ำให้เรามีความสุข ถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้คงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ทุกวันนี้ผมไม่ได้ออกงานเพลงแล ้ว แต่ผมก็ยงั มีความสุขอยู่ เหมือนว่าดนตรีคอื เรือ่ งรวมๆ ไม่ได้หมายถึงแค่เรือ่ งออกอัลบัม้ หรือว่าสร้างงานเพลง เพราะฉะนัน้ ผมรูส้ กึ ว่าการทีเ่ ราได้อยูก่ บั ดนตรี จะอยูใ่ นรูปแบบ ไหนก็ได้ เหมือนว่านีล่ ะ่ ดนตรีขบั เคลือ่ นเรา เป็นก�ำลงั ใจให้เรา ช่วยผ่อนคลายให้ความสุข มากกว่าไปเป็ นชีวติ ของเรา เพราะการเป็ นชีวติ ของเรามีปจั จัยหลายอย่าง ก็เลยมองว่า ดนตรีกน็ ่าจะเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่คู่กบั คนชอบดนตรี และขับเคลือ่ นชีวติ เราไปจนตายนัน่ ล่ะ”


“ผมคิดว่าการอยู่กับดนตรี น่าจะเป็นเรื่องสร้างผลงาน แล้วมีความสุข แล้วให้คนอื่นได้ฟังก็แค่นั้น”

สมศักดิ์ แก้วทิตย์

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

37


“บางครั้งผมเล่นดนตรีจนหุบยิ้มไม่ลง เพราะมาจากใจเราไง”

38 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

บอย บลูส ์


www.facebook.com/boy.bluesbar

ธีระศักดิ์ ก้อนจันเทศ

นักดนตรีบลูส ์ / เจ้าของร้าน Boy Blues Bar

นักดนตรีคนนี้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในนาม ‘บอย บลูส’์ บอย คือชื่อเล่น ส่วนบลูสค์ อื ดนตรีทเ่ี ขาเล่น และเล่นมาตลอด 22 ปี ตัง้ แต่ครัง้ ได้ยนิ เสียงเพลงบูลส์ในภาพยนตร์ เรื่อ งหนึ่ ง ท่ ว งท�ำนองบลู ส ก์ ็ไ ม่เคยจากหายไปจากชีวิตเขา หลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัย บอย - ธีระศักดิ์ ก้อนจันเทศ ปวารณาตัวเข้าเป็ นศิษย์กน้ กุฏขิ อง ตุก๊ บราสซารี่ นอกจากจะเป็ นครูศิษย์กนั แลว้ ทัง้ คู่ยงั มีศกั ดิ์เป็ นอาหลานกันด้วย หรือเรื่องดนตรีจะสามารถส่งต่อกันได้ทางสายเลือด? จะเป็ นเพราะเหตุน้ หี รือไม่นนั้ ไม่ส �ำคัญเท่ากับ บอย รักในเสียงดนตรีท �ำนองนี้ และยินดีถ่ายทอดเพลงจากหัวใจ ถึงคนฟังอยู่ทกุ ค�ำ่ คืนภายใน Boy Blues Bar บาร์เล็กๆ ของเขาย่านไนท์บาซาร์ “เล่นกีตาร์มาตัง้ แต่อายุสบิ สี่ เล่นเพราะความรัก เล่นเพราะชอบเสียงของ กีตาร์น่ะ ไม่ได้อยากจะเท่อะไรเลย้ ตอนเป็ นเด็กที่ขา้ งตลาดแถวบ้านผมจะมี ห้องซ้อมดนตรี ผมชอบซ้อนจักรยานแม่ไปซื้อกับข้าว ก็จะบอกแม่วา่ ซื้อเสร็จแล ้วก็ คุยกับเพือ่ นไปเลย ไม่ตอ้ งรีบมา จะยืนดูเขาซ้อมดนตรี แล ้วพีค่ นนึงเขาโซโล่กตี าร์ เก่งมาก ผมก็ยนื อินอยูข่ ้างตูกี้ ตาร์ รูส้ กึ แหม…เสียงกีตาร์ชา่ งเข้าไปในจิตใจเราจริงๆ เลย อีกสองปี หลังจากนัน้ ก็เริ่มเล่น แต่ผมไม่มกี ตี าร์ของตัวเองหรอก พอดีครูทโ่ี รงเรียน ให้ยืม ตอนนัน้ ทีโ่ รงเรียนเล่นกีตาร์กนั หลายคน แล ้วกีตาร์ตวั นึงก็รมุ กันเล่นเป็ นสิบคน แล ้วอยูๆ่ ครูกบ็ อกว่าให้ธีระศักดิ์ยมื พอเล่นเป็ นไม่ทนั ถึงปี ดี ก็ท �ำวงเล่นกับเพือ่ นเลย ร้อนวิชา (หัวเราะ) ตอนนัน้ การเรียนแย่ไปเลยนะ แต่กม็ าเริม่ ตัง้ ต้นเรียนใหม่ มาได้ยนิ เพลงบูลส์ครัง้ แรกตอนอายุสบิ เจ็ด ได้ยนิ แล ้วผมก็แบบ...ชอบดนตรีแบบนี้จงั เลยเว้ย ตอนนัน้ ได้ยนิ จากหนังด้วยซ�ำ้ ในหนังเอลวิสเดินเข้าไปหาเพือ่ นในบาร์คนด�ำ แล ้วมี ดนตรีแบบนี้เล่นอยู่ ตอนนัน้ ไม่รด้วยซ� ู ้ ำ้ ว่าเป็นบลูส ์ พอหนังจบปุ๊ บก็ขน้ ึ รถเข้าในเมืองเลย ไปซื้อเทปเอลวิสมา แต่พอเปิ ดฟังก็ไม่ใช่เพลงแบบทีเ่ ราได้ยนิ ในหนังไง ก็เลยเก็บ ค�ำถามอยู่ในใจเกือบสองปี จนมาหาอาตุก๊ ทีเ่ ชียงใหม่แลว้ เขาเปิ ดเพลงแบบนี้ทร่ี า้ น ก็เลยถามว่าเพลงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร อาตุก๊ ก็บอกว่าเพลงบลูส”์ ความคลังไคล ่ ้ในบลูสถ์ กู จุดขึ้นมาในตัว บอย ตัง้ แต่วนั นัน้ และดูจะมีปริมาณ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ การขวนขวายหามาฟัง และฝึ กฝนเล่นดนตรีไปด้วย จนกระทัง่ ตุก๊ บราสซารี่ ยืน่ ค�ำขาดว่าต้องเรียนให้จบก่อน ถึงจะยอมให้มาเล่นดนตรีดว้ ยกัน นัน่ เหมือนเป็ นแรงฮึดที่ท �ำให้ บอย รีบกลับไปเรียนให้จบ และก้าวมาสู่การเป็ น นักดนตรีบลูสอ์ ย่างเต็มตัว “พอเรียนจบแลว้ ผมไม่ได้สนใจจะท�ำงานอย่างอื่นเลย อยากจะเล่นดนตรี ก็เอาเงินจากการเล่นดนตรีนนั ่ ล่ะมาเลี้ยงตัวเราด้วย เลี้ยงน้องเราด้วย แรกๆ รายได้ ก็ไม่ดหี รอก แต่เรารักแล ้วก็ไม่อยากไปท�ำอย่างอืน่ แล ้วก็ไม่ได้คดิ ว่าจะต้องกอบโกย หรือว่าได้เงินเยอะจากตรงนัน้ บางครัง้ ผมเล่นดนตรีจนหุบยิ้มไม่ลง เพราะมาจากใจเราไง ผมเคยไปสอนทีโ่ รงเรียนมัธยมเหมือนกันนะ แต่สอนอยู่เทอมเดียวก็ลาออก เพราะ ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ราต้องการ ผมเองก็รูว้ า่ การเป็ นนักดนตรีกไ็ ม่ใช่จะราบรื่นหรอก แต่เรารัก

ไปแล ้วน่ะ อย่างเวลาผมขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าว เพลงบางเพลงเราร้องอยูท่ กุ วัน ก็ยงั ร้องอยู่ได้ (เสียงสูง) ร้องตอนขีร่ ถไปซื้อกับข้าว (หัวเราะ) ยิง่ ตอนเริ่มจริงจัง กับกีตาร์แบบจริงๆ เรียนอย่างเอาเป็ นเอาตาย ฝึ กกับอาตุก๊ กลับบ้านนอนยังได้ยนิ เสียงกีตาร์ในหัวอยู่เลย” กว่าจะมาเป็ นนักดนตรีบลูสอ์ ย่างทุกวันนี้ได้ บอย บอกว่าต้องแลกมาด้วย ความเจ็บปวด เพราะการจะเล่นบลูสไ์ ด้ดี จะต้องเข้าใจขัน้ ตอนการถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ ผ่านทางเสียงดนตรีเสียก่อน เสียงดนตรีถงึ จะสามารถสือ่ สารเข้าไปถึงหัวใจ คนฟัง และพูดความรูส้ กึ ภายในของผูเ้ ล่นออกไปได้ โดยใช้เสียงเพลงแทนค�ำพูด “ดนตรีอย่างบลูสน์ ่ีนะ เราต้องเข้าใจวิธีการถ่ายทอดก่อน เหมือนการใช้ เครื่องดนตรีพดู แทนเรา ฉะนัน้ ต้องรูว้ า่ เราจะพูดอะไร ต้องรูว้ า่ เราพูดตรงนี้แล ้วจะดี หรือตรงนี้น่าจะหยุดดีกว่า การเล่นดนตรีกเ็ หมือนกัน เฮ้ย! เราเล่นมากเกินไปแล ้วนะ ก็ตอ้ งท�ำให้เกิดความพอดี หรือว่าเฮ้ย! เราพูดน้อยไปแล ้วนะเนี่ย แต่กว่าทีเ่ ราจะเข้าใจ สิง่ เหล่านัน้ ได้ ก็แลกมาด้วยความยากล�ำบาก แต่ก็ยอมเพราะรักนัน่ ล่ะ บลูสเ์ ป็ น ดนตรีทเ่ี พียว เป็ นดนตรีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ และมาจากความรูส้ กึ ถ้าเรารูส้ กึ เจ็บปวด เล่นบลูสแ์ ล ้วก็เหมือนมีเพือ่ นเจ็บปวดไปด้วย หรือบางเสียงก็ช่วยเยียวยาจิตใจเรา” บอย เปรียบเทียบดนตรี เหมือนการท�ำอาหาร เมือ่ เขาได้กินอาหารอร่อย ก็อยากให้คนอื่นได้กินบ้าง แต่กว่าจะท�ำอาหารให้อร่อย จนน�ำเสนอกับคนกินได้ ไม่ใช่ เรื่องง่าย บอย บอกว่าสิ่งที่คอยขับเคลื่อนให้เขายังคงเล่นดนตรีบลู สอ์ ยู่ นอกเหนือไปจากความรักแล ้ว เวลามีใครมากินอาหารทีเ่ ขาปรุงแล ้วชอบ นัน่ ล่ะคือ ความสุข “ก็ยงั มีใจที่ม่งุ จะท�ำดนตรีต่อไปนะ ท�ำแลว้ รูส้ กึ ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทมาทัง้ หมด เวลามองเห็นผลแลว้ รู ส้ ึกดี เหมือนเราท�ำอาหารที่เรารู ว้ ่าอร่ อย แลว้ มีคนกิน มีคนตามมากิน ชวนกันมากิน รูส้ กึ ว่านัน่ คือผล ถ้าเราท�ำอาหารห่วยๆ แล ้วจะมีใคร มากิน (หัวเราะ) ร้านของผมก็เหมือนเป็ นการรวมกลุม่ ก้อนของคนชอบกินอาหาร แบบเดียวกัน หรือเขาอาจไปกินอาหารร้านอื่นมาแลว้ เบือ่ ๆ เออวันนี้ไปกินร้านนี้ ดีกว่าเว้ย ไปฟังร้านนี้ดกี ว่า คือทัง้ หมดทัง้ มวลทีท่ �ำร้านของตัวเอง ก็เป็ นผลพวง มาจากการเล่นดนตรี ถ้าเราไม่ท �ำร้าน แลว้ จะไปเล่นดนตรีท่ไี หน ก็เลยต้องท�ำ ส่วนอนาคตข้างหน้าก็ยงั ไม่รู ้ แต่คิดว่ายังไม่ท้ งิ ดนตรีนะ เบื่อแลว้ อาจจะไปบวช แต่ดูท่าแล ้วน่าจะไกลนะ (หัวเราะ) ก็ยงั คงเล่นดนตรีบลูสอ์ ยู่ละ่ เพราะว่ารัก และ อยากเป็ นทางเลือกให้คนฟัง แล ้วถ้าเนื้อหาเพลงทีเ่ ราแต่งให้แนวคิดทีเ่ ป็ นประโยชน์ กับคนฟังด้วยก็ดใี ช่มยั้ ล่ะ เรื่องรายได้ทเ่ี ข้ามาก็เป็ นอีกเรื่องนึง เรื่องความรักก็เป็ น อีกเรื่องนึง ถ้าไปด้วยกันได้ก็ดี แต่จริงๆ ท�ำร้านนี้ก็พออยู่ได้นะ ถ้าไม่คิดว่าต้อง ท�ำก�ำไรหรือได้เงินมากๆ คิดอย่างนัน้ ก็ไม่สนุกแล ้วน่ะ เล่นดนตรีไม่สนุก เพราะใจ ไม่ได้อยู่ทเ่ี สียงดนตรีแล ้วไง”

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

39


www.facebook.com/karn.hum

ศุภกานต์ มุทมุ ล

นักร้องน�ำวงฮัม / เจ้าของ STI Guitar

ถ้าพูดถึงวงการเพลงอินดี้ของเชียงใหม่ในยุคแรก จะต้องปรากฏชื่อ ‘วงฮัม’ ขึ้นมาในลิสต์ศิลปิ นเบอร์ตน้ ๆ ที่สร้างผลงานเพลงของตนเองออกมาแลว้ ได้รบั ความนิยมในวงกว้าง จนกระทัง่ มีโอกาสเข้าเซ็นสัญญาสังกัดค่ายใหญ่ในเมืองกรุง และ กานต์ - ศุภกานต์ มุทุมล ผูเ้ ปรียบเหมือนหัวเรือใหญ่ของวงฮัม ในฐานะ นักร้อง มือกีตาร์ และนักแต่งเพลง หลังไปเล่นดนตรีอยู่เมืองหลวงมาหลายปี เขาเดินทางกลับมาอยู่เชียงใหม่ แล ้วตัง้ ‘บ้านฮัม’ ร่วมกับเพือ่ นๆ ขึ้นมา เพือ่ เป็ น พื้นทีแ่ ลกเปลีย่ นทางดนตรี ในขณะเดียวกันก็เริ่มต้นบนสายดนตรีอกี ครัง้ หลังจาก วงฮัมแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคน แต่คราวนี้เขาเปลีย่ นบทบาทจาก ผู ้เล่นดนตรี มาเป็ นผู ้ผลิตเครือ่ งดนตรีแทน กานต์ เปิ ดสตูดโิ อเล็กๆ ของตัวเองขึ้นมา ใช้ช่อื ว่า ‘สติ (STI Guitar)’ รับท�ำกีตาร์และสอนกีตาร์แก่ผูส้ นใจ ส�ำหรับเขาแล ้วการ อยู่กบั ดนตรี อาจไม่จ �ำเป็ นต้องเล่นก็ได้ “ผมคิดว่าการเล่นดนตรีแบบเป็ นทีศ่ ลิ ปิ นอยูห่ น้าฉาก เมือ่ ถึงเวลานึงก็จะซาไป ตอนนัน้ ก็เริ่มถามตัวเองว่าเราจะท�ำอะไรที่จะสามารถอยู่กบั เราได้ มีความสุขกับ สิง่ นัน้ ได้ทกุ วัน ตื่นขึ้นมามีแรงบันดาลใจทีจ่ ะเจอหน้าได้ทกุ เช้า อยู่กบั มันได้จนแก่ ก็ถามตัวเองตลอด จนท้ายสุดมาพบค�ำตอบว่าเราชอบกีตาร์นะ แต่พอกีตาร์เรา มีปญั หาขึ้นมาปุ๊ บ เรายังไม่สามารถแก้ปญั หาได้เลย เหมือนคนทีช่ อบรถน่ะ เวลาเขา ขีม่ อเตอร์ไซค์ไปไหนไกลๆ แลว้ รถเขาเสีย เขาก็ยงั แก้ไขให้ขต่ี ่อไปได้ แต่พอเรา ขับกีตาร์มา กีตาร์เราเสียปุ๊ บ เราก็ตอ้ งโทรเรียกคนให้มารับกีตาร์เรา เฮ้ย! แสดงว่า เรายังไม่รูจ้ กั กีตาร์เพียงพอนี่หว่า ก็เริ่มค้นหา เกิดค�ำถามอีกแลว้ ว่า ท�ำไมเรา ท�ำไม่ได้วะ่ ก็เลยไปเรียนท�ำกีตาร์” กว่าจะท�ำกตี าร์ออกมาได้แต่ละตัว นอกจากเรือ่ งของฝี มอื แล ้ว ต้องมีสว่ นผสม อีกหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นความอดทน การมีสมาธิ การผสานองค์ความรูท้ งั้ งานช่าง และศิลปะเข้าด้วยกัน รวมทัง้ ทักษะด้านดนตรีดว้ ย กีตาร์ท่อี อกมาจึงจะทัง้ สวย และเสียงดี งานฝี มอื ทีม่ รี ายละเอียดเยอะเช่นนี้ แค่ความรักอาจจะไม่พอ กานต์ บอกว่า คนท�ำต้องมีลูกบ้าอยู่ในตัวด้วย “ความส�ำคญั ก็คอื ว่า คุณจะเจอหรือเปล่าว่าอะไรคือสิง่ ทีม่ คี วามหมายกับคุณ

40 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

ทุกๆ เช้าได้ขนาดนัน้ บางคนหามาทัง้ ชีวติ ผมว่าผมโชคดีท่ไี ด้เจอในช่วงอายุน้ ี งานกีตาร์เป็ นทัง้ ส่วนของงานศิลปะกับเครื่องดนตรี เพราะฉะนัน้ ไม่ได้แค่ สวย หรือว่าแค่เสียงดี ผมไม่ได้มพี ้นื ฐานของงานไม้หรืองานประดิษฐ์อะไรเลย ตัดกระดาษ ยังไม่ตรงเลยน่ะ ไม่มสี กิลล์ดา้ นนี้เลย แต่มาท�ำกีตาร์ได้เป็ นตัว เพราะว่าเรามุง่ มัน่ จะท�ำจริงๆ ผมเป็ นคนใจร้อน แต่พอมาท�ำกีตาร์ปบท�ำให้ ุ๊ เรารูว้ า่ การใจร้อนทัง้ หลาย ไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย ต้องดาวน์อารมณ์ตวั เองลงมา ท�ำให้เรามีสติมากขึ้น มีสมาธิ มากขึ้น แล ้วเราก็รูส้ กึ ดีข้นึ มาเรื่อยๆ แต่แฮปปี้ สุดๆ เลยคือท�ำเสร็จแล ้วเอามาเล่น แล ้วกีตาร์ออกมาเสียงดี ยิง่ ถ้าเราท�ำกตี าร์ให้คนอืน่ เล่น แล ้วเขาแฮปปี้ นะ นัน่ ช่วยต่อ ชีวติ ผมไปได้อกี นานเลย สนุกดีนะท�ำกตี าร์ ท�ำแล ้วเพลิน ท�ำแล ้วไม่ค่อยอยากจะวาง นอกจากจะหมดแรงไปซะก่ อน อาจารย์ผมยังบอกเลยว่าคุณชอบอย่างเดียวน่ ะ ไม่ใช่หรอก คุณต้องบ้า พวกท�ำกีตาร์ได้น่ไี ม่ใช่แค่รกั นะ แต่ตอ้ งบ้าด้วย คือชอบมาก (เสียงสูง) เพราะว่าการท�ำกีตาร์ตอ้ งใช้ความอดทนสูง เป็ นงานแฮนด์เมด เครื่องมือ ทีม่ ใี นสตูดโิ อใช้ในการท�ำงานไม้เท่านัน้ เอง นอกจากนัน้ ต้องใช้มอื หมดเลย อย่างการ ประกอบ หรือการขัดเงากีตาร์ กว่าจะท�ำออกมาได้กต็ อ้ งอาศัยระยะเวลา ความเข้าใจ ของแต่ละคน และต้องเข้าใจหลักการของเสียงด้วย เพราะไม่ใช่แค่งานศิลปะ แต่เป็ น เครื่องดนตรี” เมือ่ หาหนทางของตัวเองได้แล ้ว ก็จงเดินต่อไป กานต์ คงอยากจะบอกเช่นนัน้ แต่การจะหาเส้นทางของความชอบนัน้ ไม่งา่ ย อาจจะต้องเริ่มจากค�ำว่าขาด ลองถาม ตัวเองว่าในชีวติ คุณไม่สามารถขาดอะไรได้บา้ ง สิ่งใดที่จะท�ำให้คุณรู ส้ กึ ว่าอยาก ตื่นขึ้นมาเจอในทุกๆ เช้า นัน่ อาจจะเป็ นสิง่ ทีค่ ุณต้องการจะอยู่ดว้ ยไปตลอดชีวติ และเป็ นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญให้คุณอยากเดินต่อ “คุณว่าอะไรจะส�ำคญั กว่าความสุขล่ะ สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ป็ นได้ทกุ อย่างในชีวติ คุณ เป็ นทัง้ อาหารเช้า เป็ นทัง้ เพือ่ น เป็ นกระจกเงา หรือเป็ นแรงบันดาลใจ ถ้าคุณหาเจอแล ้ว ก็เก็บรักษาไว้กบั คุณให้นานทีส่ ุด แม้จะมีอปุ สรรคใดทีท่ �ำให้สง่ิ นัน้ เดินจากคุณไป ก็จงอดทน อย่าทอดทิ้งมัน ง ้อมันหน่อย เพราะนัน่ แหละคือแรงขับเคลือ่ นให้ชีวติ คุณ ด�ำเนินได้ต่อไป”


“พวกท�ำกีตาร์ได้นี่ไม่ใช่แค่รักนะ แต่ต้องบ้าด้วย” กานต์ วงฮัม

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

41


“ถ้าเราท�ำงานอย่างมีความสุขน่ะ ทุกอย่างก็จะตามมาเอง” หลุย เศรษฐกร

42 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


กานต์ เศรษฐกร

นักดนตรี / ครูสอนดนตรี

www.facebook.com/luis.sethakorn

นับแต่รูต้ วั ว่ารักดนตรีเข้าให้แล ้ว หลุย - กานต์ เศรษฐกร ก็ไม่อาจเปลีย่ นใจไปท�ำอย่างอืน่ ได้อกี เลย แม้ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาเขาคิดว่าตัวเองน่าจะเป็ นวิศวกรมาตลอด แต่สดุ ท้ายแล ้วก็ได้พบว่า สิง่ นัน้ ไม่ใช่ทางทีเ่ ขาอยากเดินเลย ขณะเป็ นนักศึกษาปี 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลุย เริม่ เข้าสู่ โลกดนตรีอย่างจริงจัง จบออกมาก็ยงั คงมุง่ มันเล่ ่ นดนตรีต่อไป จากเป็ นนักดนตรีธรรมดา ก็เริ่มท�ำ วงดนตรีกบั เพือ่ น กระทัง่ เป็ นครูสอนดนตรี หากถามเขาว่าอยากท�ำอย่างอื่นบ้างไหม ค�ำตอบที่ ได้รบั กลับมาก็คงเป็ นค�ำว่า ‘ไม่’ “ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดถึงอย่างอืน่ นอกจากการเป็ นนักดนตรีเลยครับ แต่พอโตขึ้นมาก็จะ คิดบ้าง แต่กจ็ ะเป็ นอย่างอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อย่างเขียนหนังสือก็คดิ ๆ ไว้เหมือนกันว่าอยากจะลองท�ำ เป็ นเหมือนบันทึก ถ่ายทอดความคิดของเรา แต่หลักๆ ก็จะมีแต่เรื่องดนตรีจริงๆ ตัง้ แต่เราค้นพบ ตัวเองเจอแล ้ว เราก็มองไม่เห็นตัวเองท�ำอย่างอืน่ เลย หรือดิ้นรนท�ำธุรกิจเพือ่ หาเงินเยอะๆ เพราะว่า ไม่ได้เห็นความส�ำคัญกับตรงนัน้ เราแค่รูส้ กึ ว่าถ้าเราได้ท �ำอะไรที่มคี วามสุขแลว้ ท�ำไมเงินถึงจะ ไม่ตามมาล่ะ เป็ นไปไม่ได้ทเ่ี ราจะขาดแคลน โดยเฉพาะในเรื่องดนตรีถา้ เราชอบจริงๆ ชอบถูกวิธี ด้วยนะ ก็เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มคี นจ้างเรา พอค้นพบตัวเองเจอปุ๊ บเราตัง้ เป้ าหมายไว้เลยว่า ท�ำไมเราจะเก่งเหมือนฝรัง่ ไม่ได้ ผมคิดว่าถ้าเราตัง้ ใจจริงแล ้ว เราก็คนเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นฝรัง่ หรือเอเชียก็มศี กั ยภาพ อวัยวะครบสามสิบสองเหมือนกัน อยู่ท่วี ธิ ีคิดมากกว่า อยู่ท่คี วามเชื่อ และผมเชื่อว่าเราก็สามารถเก่งได้เท่าๆ คนอื่นเหมือนกัน และเผอิญสิง่ ทีเ่ ราอยากเก่งนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราท�ำแล ้วเพลิดเพลิน อยู่ดว้ ยได้นานมากๆ ไม่ตอ้ งบังคับตัวเองมากเลย กับตรงนี้พอได้ท �ำแล ้ว รูส้ กึ ว่าให้ทงั้ ความสงบ และเติมพลังให้กบั เรา” บนความรัก มักมีความขัดแย้งอยู่เสมอ และหลายคนมักประสบปัญหาของการต้องท�ำ ในสิง่ ทีไ่ ม่อยากเลือก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่ หลุย คิดต่างออกไป เขาเชื่อว่าหากเราท�ำงาน ด้วยความสุขแล ้ว สิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเงินทอง หรือความส�ำเร็จจะตามมาเอง “ตอนนี้ก็สอนดนตรี รับเล่นงานนอกอย่างพวกอีเว้นท์ แลว้ ก็เล่นตามร้านบ้าง ที่ผ่านมา แทบจะไม่ได้คดิ เลยว่าวันนี้เล่นกีช่ วโมงแล ั่ ้ว ได้เงินกีบ่ าทแล ้ว ซึง่ เป็ นตรรกกะทีด่ ูแปลกๆ ไปหน่อยว่า เอ้า...ท�ำมาหากินแล ้วท�ำไมไม่คดิ เรือ่ งตังค์ แต่ถา้ คิดเรือ่ งตังค์มากผมจะท�ำงานอย่างไม่มคี วามสุขน่ะ แต่ถา้ เราท�ำงานอย่างมีความสุขแล ้ว เงินก็จะตามมาเอง ถ้าเราท�ำงานอย่างมีความสุขนะ ทุกอย่างก็ จะตามมาเอง และก็ตามมาจริงๆ ซึง่ เราต้องเชื่อว่าพอเรามีความสุขกับงานทีท่ �ำ รายได้กต็ อ้ งตามมา เป็ นสัจธรรมน่ ะครับ เราเองก็มคี วามสุขด้วย และถ้าความสุขของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย ก็ยง่ิ ดี ตรงนี้ก็ส �ำคัญ เมือ่ สีห่ า้ ปี ก่อนนี่ถอื ว่าผมยังเด็กมาก บางทีท �ำงานลวกๆ บ้างก็มเี หมือนกัน แต่งานนอกอย่างอีเว้นท์ต่างๆ ก็ช่วยสอนให้ผมก็รูจ้ กั มีความรับผิดชอบ ถ้าเราท�ำงานลวกๆ ปุ๊ บ แล ้วงานออกมาไม่ดี เขาก็พดู กันไปปากต่อปาก ถ้ามีงานครัง้ ต่อไปใครล่ะจะจ้างเรา” ความใฝ่ ฝนั ในวัยนี้ของหลุย อาจไม่มสี สี นั ฉู ดฉาดโลนโผนเหมือนหลายปี ก่อน แต่ไม่ว่า เขาจะก�ำหนดหรือตัง้ เป้ าหมายในอนาคตไว้อย่างไร สิง่ เหล่านัน้ ก็หนีไม่พน้ เรื่องดนตรี “ผมไม่เคยเปลีย่ นใจเกี่ยวกับเรื่องคนไทยเปรียบเทียบกับคนอืน่ ๆ ในโลกนี้ ผมก็อยากไป แสดงดนตรีท่อี ่ืนบ้างนอกจากในเมืองไทย โอกาสก็มนี ะถ้าเราท�ำ อย่างน้อยก็ตอ้ งฝึ กฝนก่อน แล ้วก็สง่ โปรไฟล์ไปหาทีเ่ ล่น แต่เป้ าหมายแรกสุดคือตอนนี้เราก�ำลังจะมีงานเชียงใหม่แจ็ซซ์เฟสติวลั ครัง้ ที่สอง ที่ไนท์ซาฟารี ก็เลยมีจุดมุ่งหมายแลว้ ตอนนี้ งานนัน้ ตัง้ ใจว่าจะไม่เล่นคัฟเวอร์เพลง คนอืน่ แล ้ว จะเล่นเพลงตัวเองบ้าง ผมคิดว่านักดนตรีควรจะมีลายเซ็นของตัวเอง ถ้าหวังว่าจะอยู่ ไปให้ตลอดรอดฝัง่ ถ้าไม่มกี ็อยู่ได้ไม่นานน่ะครับ เพราะถ้าเราแก่ไปเรื่อยๆ ก็จะอยากพักผ่อน ให้มากขึ้น ท�ำงานให้นอ้ ยลงบ้าง ซึง่ จริงๆ เรื่องดนตรีนอกจากเรื่องเล่นก็ยงั ท�ำอะไรได้อกี หลายอย่าง เหมือนกัน ทัง้ เรือ่ งแต่งเพลง แกะเพลง ท�ำต �ำราออกมาแจกจ่ายให้คนอืน่ ไปศึกษาดูบ ้าง ความรูจ้ ะได้ ไม่หายไป” เมือ่ ตัดสินใจแล ้ว สิง่ ต่อมาคือมุง่ มันท�ำต่ ่ อไป หลุย บอกว่าเมือ่ เขาค้นพบเส้นทางของตัวเอง ก็ไม่คดิ ว่าจะไปสู่ทางสายอืน่ และจะดีกว่าไหม ถ้าเราได้ท �ำในสิง่ ทีร่ กั บนหนทางทีเ่ ราเป็ นผูเ้ ลือก “เพลงทีม่ คี ุณค่าต่อการศึกษา ก็ไม่จ �ำเป็ นจะต้องเป็ นเพลงฮิต แต่อยู่ทใ่ี จเราว่าสิง่ ทีเ่ ราผลิต ออกมา มีคุณค่าทางจิตใจต่อเราจริงมัย้ ถ้าจริงแลว้ เราท�ำประโยชน์ต่อคนอื่นได้จริงมัย้ ถ้าได้ สิง่ นัน้ ก็จะคงอยู่ต่อไป ผมรูส้ กึ ว่าดนตรีเป็ นส่วนหนึ่งของผม ประมาณว่าถ้าผมไม่ท �ำอันนี้ปบผมจะ ุ๊ กลายเป็ นใครไม่รูเ้ ลย ผมจะไปไม่เป็ นเลย เพราะผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะท�ำอย่างอืน่ หลังจากที่ ผมตัดสินใจแล ้ว ส่วนจะขับเคลือ่ นชีวติ ไปยังไง ผมก็ไม่รูล้ ะ่ แต่วา่ ผมขาดมันไม่ได้” HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

43


travel

BETWEEN INDONESIA แตกต่างอย่างลงตัวที่อินโดนีเซีย เรื่อง/ภาพ:: วรวรรณ

หลังจากไปร่วมงานเปิดบ้านของโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Meridien Chiang Rai Resort) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แล้วโชคก็หล่นตุ๊บ ใส่ตกั จับรางวัลได้หอ้ งพักทีโ่ รงแรมเชอราตัน สุราบายา (Sheraton Surabaya Hotel & Towers) เกาะชวา อินโดนีเซีย หัวใจก็พองโตดีใจไปกับโชคครั้งนี้ ก็แหม..นานๆ ทีจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้าง ฟ้าอุตส่าห์ประทานห้องพักฟรี มาแล้วก็ต้องไปล่ะนะ เริ่มด้วยวางแผนจองตั๋วเครื่องบินกับแอร์เอเชียไว้ แต่เนิน่ ๆ ท�ำให้ได้ตวั๋ เครือ่ งบินราคาสบายกระเป๋า บินไปกลับจากเชียงใหม่ถงึ อินโดนีเซียราคาไม่ถึง 8,000 บาท คุ้มสุดๆ จะตรงดิ่ ง ไปสุ ร าบายาเลยก็ ใ ช่ ท่ี ก็ เ ลยเลือ กไปนอน กินบรรยากาศของเกาะบาหลีก่อน 3 คืน จากนัน้ ค่อยเดินทางไป เทีย่ วสุราบายาอีกสัก 2 คืน แล ้วถึงกลับเชียงใหม่บ ้านเรา ไปเมืองนอก ทัง้ ทีกต็ อ้ งเทีย่ วให้คมุ ้ สิเนอะ คงต้องเล่าให้ฟงั ก่อนว่าทัง้ บาหลีและ สุราบายามีบรรยากาศต่างกันอย่างสิ้นเชิง ส�ำหรับบาหลีนนั้ หลายคน คงคุน้ เคยอยู่วา่ เป็ นเมืองแห่งธรรมชาติ เต็มไปด้วยทุ่งนาขัน้ บันได มีวดั น้อยใหญ่ คลุงไปด้วยกลิ ้ น่ อายของวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ ส่วนสุราบายานัน้ เป็ นเมืองแห่งธุรกิจ เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านขายของ และโรงแรมระดับ 5 ดาว ให้อารมณ์แตกต่างกันแต่ก็ น่าสนใจไม่แพ้กนั เลยล่ะ งัน้ เริ่มทีบ่ าหลีก่อนแล ้วกัน... 44HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

01


03

02

วันแรกในบาหลี, เมืองเดนปาซาร์ (Denpasar) เกาะบาหลี พอลงเครือ่ งทีส่ นามบินนานาชาติ Ngurah Rai เมืองเดนปาซาร์ เราก็เรียกแท็กซีใ่ ห้ไปส่งแถวหาดกูตา้ (Kuta) ซึง่ เป็ นย่านนักท่องเทีย่ ว มีทงั้ ห้างใหญ่ ตลาดขายของ และทีพ่ กั ราคาไม่แพง คืนนี้เราได้หอ้ งพัก ราคาย่อมเยา เป็ นเกสต์เฮาส์เล็กๆ ในซอยเล็กทีเ่ ดินออกมาหน่อยเดียว ก็เจอกับห้าง Discovery Shopping Mall ริมหาดกูตา้ กันเลย เก็บข้าว ของเสร็จ ตกเย็นก็ออกมาเดินเล่นหาข้าวกิน บริเวณนี้จะมีแต่รา้ นอาหาร หน้าตาหรูหรา บรรยากาศดีเว่อร์ ซึง่ แน่นอนว่าราคาก็สูงตามไปด้วย แม้อาจไม่ค่อยเหมาะกับจ�ำนวนเงินในกระเป๋ าเท่าไหร่ แต่กค็ งต้องฝาก ท้องไว้ก่อนจะเป็ นลมเพราะความหิวโหยด้วยยังไม่มอี ะไรตกถึงท้อง ตัง้ แต่ลงเครื่อง เติมพลังกันจนหนังท้องตึงแล ้วก็ออกเดินต่อ เราเลือก ลัดไปทางด้านหลังของห้างใหญ่ ทะลุออกมาก็จะพบกับหาดกูตา้ ที่มี หาดทรายยาวเป็ นเวิ้งกว้าง มีนกั ท่องเทีย่ วเดินเล่นริมชายหาดละลานตา มองไปทางไหนก็จะเจอผู ้ชายกล ้ามใหญ่ผวิ สีแทนคมเข้มเดินถือเซิรฟ์ บอร์ด วิง่ ลงทะเล เหมือนเด็กชายตัวน้อยพบของเล่นถูกใจ (น่าเอ็นดูเป็นอย่างยิง่ !) ส่วนมากแล ้วนักท่องเทีย่ วนิยมเล่นเซิรฟ์ จะมาโต้คลืน่ กันทีน่ ่ี ด้วยเพราะ เป็ นชายหาดยาวเหยียดไร้เกาะแก่งก�ำบัง คลืน่ ของทีน่ ่ีจงึ ลูกใหญ่มาก ความสนุกของคนเล่นเซิรฟ์ คือท�ำอย่างไรให้สามารถทรงตัวบนบอร์ดได้ โดยไม่เสียท่าลม้ ควำ� ่ ขม�ำหงายลงมาให้เสียหน้าเวลามีคลืน่ ใหญ่เข้ามา กระแทก ซึง่ ต้องอาศัยการฝึ กฝนและเทคนิควิธกี ารส่วนบุคคล รวมทัง้ การเข้าใจธรรมชาติของคลืน่ แต่ละลูกทีเ่ ข้ามาปะทะ ส่วนความสุขของ คนดู คือได้เห็นความมุ่งมัน่ ที่ฉายชัดอยู่ บนมัดกลา้ มและผิวสีแทน เคลือบแดดกร้านอย่างไม่ยห่ี ระต่อน�ำ้ ทะเลและคลืน่ ลม อ่าห์...ฟิ นจัง >< ตกค�ำ่ หน่อยก็เป็ นเวลาของแสงสีและเสียงเพลง ผับบาร์รมิ หาด ก็ เ ริ่ม คึก คัก ขึ้น มาทัน ตา แต่ ล ะร้า นจัด แต่ ง ให้โ ปร่ ง โล่ง เย็น สบาย รับลมทะเล ชอบบรรยากาศร้านไหนก็เดินเข้าร้านนัน้ เพราะราคาไม่ต่าง

01. บรรยากาศงานบุญที่วิหารตานาห์ ล็อต 02. คุณยายในชุดพืน้ เมือง เดินผ่านไปอย่างคล่องแคล่ว ถึงแม้จะมึของชิ้นโตเทินไว้บนศรีษะ 03. แกลลอรี่สุดอาร์ตในเมืองอูบุด

กันมาก นอกเสียจากคุณจะเลือกเข้าผับขนาดใหญ่เพื่อไปแดนซ์ให้ สุดเหวีย่ ง และบาหลียงั มีทางเลือกอย่างหลากหลายส�ำหรับใครทีไ่ ม่ใคร่ อยากจิบความมึนเมา ก็มาเอ็นจอยกับกิจกรรมหลากหลายของห้างฯ ได้ อย่างโซนชายหาดเขาจะมีฉายหนังกลางแปลงให้ชมกันฟรี ส่วนบริเวณ บันไดหน้าห้างฯ ก็จะมีดนตรีสดมาเล่นให้ชมเพิม่ ความสนุกให้กบั นัก ท่องราตรียามค�ำ่ คืนทีย่ งั เลือกไม่ถกู หรือไม่อยากเลือกนัง่ ร้านไหนให้เสีย ดริ้งก์แพงๆ ซื้อเครือ่ งดืม่ มาบริการตนเองได้เต็มทีแ่ บบไม่เสียค่าเปิด 2 คืนต่อมา, อูบดุ (Ubud) เกาะบาหลี ในเช้าวันถัดมาหลังพักผ่อนทีเ่ ดนปาซาร์หนึ่งคืน เราก็นงั ่ รถตู ้ เพือ่ เดินทางเข้าสู่ย่านชนบทของบาหลี ไปยังเมืองอูบุดที่ข้ นึ ชื่อลือชา เรื่องความเป็ นธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาขัน้ บันได และวัดวา อารามเก่าแก่ มาถึงอูบดุ รถตูจ้ อดส่งเราลงบริเวณปลายถนนด้านหนึ่ง ของ Monkey Street ถนนสายหลักของอูบดุ ทีร่ วบรวมร้านขายของฝาก ร้านอาหาร และโรงแรมเอาไว้อย่ างครบครัน และเพื่อไม่เป็ นการ เสียเวลาระหว่างเดินเท้าเข้าสูใ่ จกลางของเมืองไปยังทีพ่ กั ก็เลยถือโอกาส แวะเข้าร้านนัน้ ออกร้านนี้ทเ่ี รียงรายอยู่ตามรายทางคดเคี้ยวขึ้นลงเนิน เป็ นระยะๆ แม้จะมีระยะทางไกลอยูส่ กั หน่อยแต่กเ็ พลินตาด้วยร้านรวง สองข้างทางทีข่ ายของฝากกระจุม๋ กระจิม๋ ให้เลือกซื้อหา รวมทัง้ เสื้อผ้า บาติกลวดลายสีสดใส เดินลงเนินมาก็จะถึงสวนลิง Monkey Forest อีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วขึ้นชื่อของอูบดุ ภายในอุดมไปด้วยลิงทัง้ ตัว เล็กตัวใหญ่สมชื่อ Monkey Forest อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ บ้าง ออกมา ทักทายนักท่องเทีย่ วด้วยการกระโดดเข้ามาหาหวังขอของกินบ้าง ภายในนี้ ยังมีวดั เก่าแก่อยู่ดา้ นในให้เดินเข้าไปเทีย่ วชมด้วย

HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

45


04

05

08

06

พ้นจาก Monkey Forest ออกมาอีกหน่อยก็จะเข้าสู่โซนร้าน อาหารบาหลีประยุกต์ ให้อารมณ์โมเดิรน์ แต่คุมโทนสีสไตล์วนิ เทจ แทรกเป็ นระยะๆ ด้วยซุม้ ประตูผ่าซีกทีม่ รี ูปปัน้ หินตัง้ ประดับอยู่หน้า ประตูทางเข้า ให้ความกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมความเป็ นอยู่แบบ ดัง้ เดิมของชุมชนชาวบาหลี และความเจริญของเมืองในฐานะแหล่งท่อง เทีย่ ว พร้อมกันนัน้ ก็ยงั คงมีความเคารพในศาสนาและประกอบพิธกี รรม ตามความเชื่ออย่างเคร่งครัด ด้วยเวลาอันจ�ำกัดเพียงแค่สองวันเห็นจะ ไม่พอต่อการท่องไปในอูบดุ ให้ครบทุกแห่งทีต่ อ้ งไปอ่ะนะ (ส่วนตัวไม่ ชอบอารมณ์แบบทัวริสต์แบบพอเท้าถึงพื้นปุ๊ บก็ตอ้ งกระโดดขึ้นรถไป ต่อแทบจะทันที) เราจึงเลือกซึมซับบรรยากาศสบายๆ ของเมืองนี้ โดย วิธกี ารเดินเล่นในตัวเมือง ชื่นชมสถาปัตยกรรมอย่างวัดวาอารามบ้าน เรือนสไตล์บาหลี (ทีน่ ิยมในเมืองไทยเราอยู่พกั หนึ่ง) นอกจากเดินชม แล ้ว ก็ชมิ อาหารพื้นเมืองไปด้วย แต่ตอ้ งช่างเลือกกันหน่อยนะส�ำหรับ ใครทีท่ อ้ งไส้อ่อนแอแสลงของแปลกง่าย ส�ำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชมวัดดังของบาหลี เราเลือกใช้ บริการจากส�ำนกั งานการท่องเทีย่ วของเมืองอูบดุ ทีน่ ่มี เี จ้าหน้าทีค่ อยให้ บริการตัง้ แต่เช้าจรดค�ำ่ จะไปเทีย่ วไหนหรืออยากชมการแสดงระบ�ำท ้องถิน่ ก็สามารถซื้อตัวและซื ๋ ้อทัวร์ได้ทน่ี ่ี บริการกันอย่างครบวงจร แถมยังถูก กว่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขบั ไปเทีย่ วกันเองเสียอีก ทีส่ �ำคัญคือหายห่วง เรื่องโดนโก่งราคาเกินจริง ซึง่ ส�ำนักงานการท่องเทีย่ วแห่งนี้กห็ าไม่ยาก อยูใ่ จกลางตัวเมืองอูบดุ เลย เพียงแค่เดินไปต้นสายของถนนมังกี้ สตรีท ก็จะเจอออฟฟิ ศอยู่ตรงหัวมุมถนนนัน่ เอง ทริปนี้ถอื ว่าโชคดีมาก เพราะเรามาประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่ 46 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

07

04. หน้ากากปีศาจ จากร้านของฝาก 05. เครื่องเซ่นไว้วางอยู่ตามพื้นของหน้าบ้านทุกหลัง 06. ท่าเรือกิลิ มานุก 07. ข้าวราดแกงราคาย่อมเยา 08. วิหารหลวงตาบัน อายุน หรือวิหารเม็งวี 09. พระอาทิตย์ตกที่วิหารตานาห์ ล็อต

เกาะบาหลีมเี ทศกาลเฉลิมฉลองทางศาสนาพอดี ซึ่งเริ่มตัง้ แต่ปลาย เดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน เราเลยได้ชมและสัมผัสวิถชี วี ติ ทีม่ ศี รัทธาความเชือ่ ทางศาสนาอย่างแรงกล ้า หน้าบ้านทุกหลังทัวทั ่ ง้ เกาะ บาหลีจะประดับเสาไม้ไผ่สูงชะลูดขึ้นฟ้ า ตกแต่งด้วยใบมะพร้าว และ ดอกไม้นานาชนิด ศาลเจ้าประจ�ำบ้านก็จะตกแต่งสวยงามใช้ผา้ สีทอง หรือลายตารางหมากรุกพันโดยรอบ ส่วนชาวบ้านทัง้ หญิงชายก็จะแต่ง กายด้วยชุดพื้นเมือง ผูช้ ายนุ่งโสร่งทับเสื้อผ้าฝ้ ายสีขาว ส่วนผูห้ ญิงก็จะ สวมเสื้อ แขนยาวทรงกระบอกและนุ่ ง ผ้า ถุง สีส นั สดใสไปท�ำบุ ญ ทีว่ ดั ในตอนเช้า และปฏิบตั กิ จิ ตามความเชื่อภายในบ้าน ส่วนตอนบ่าย นัน้ ดู เหมือนจะเป็ นเวลาของครอบครัวที่แต่ละบ้านจะพากันออกมา พักผ่อนและปิ คนิคตามสวนสาธารณะ หรือลานสนามหญ้าของวัด แม้บาหลีจะมีวดั เยอะมากแต่ใช่ว่านักท่องเที่ยวอย่างเราๆ จะเข้าได้ ทุกวัดนะคะ เพราะบางวัดเขาสงวนไว้ส �ำหรับคนในหมูบ่ า้ นหรือคนใน ตระกูลเท่านัน้ สุ่มสีส่ ุ่มห้าเดินเขาไประวังโดนไล่ออกมานะเออ เรื่องตื่นเต้นส่งท้ายการเทีย่ วในบาหลีคอื แก็งค์มอเตอร์ไซค์ของ เด็กวัยรุ่นทีอ่ อกมารวมพลฉลองส่งท้ายวันหยุดกันค่ะ ตื่นเต้นด้วยว่า เขามากันเป็ นขบวนใหญ่ประมาณสิบถึงสามสิบคัน และมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุม่ ก็มธี งและเสื้อแสดงสัญลักษณ์ของตัวเอง ทีส่ �ำคัญเขาสวม หมวกกันน็อกทุกคนด้วยแน่ะ เราในฐานะนักท่องเทีย่ วทีพ่ บเห็นเรื่อง ท�ำนองนี้แถวบ้านอยู่เนืองๆ ก็เสียววาบกลัวจะเขาจะยกพวกต่อยตีกนั แต่ก็เปล่า ผ่านมาเจอกันแลว้ ก็จากไปอย่างสงบ สรุปว่าเทีย่ วในอูบดุ ก็ผ่านไปด้วยดี พร้อมได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มาเก็บไว้ในความทรงจ�ำ อีกเพียบ เรียกว่าประทับใจแบบลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว


จะดีเพียงไหนถ้าเราจะได้เล่นน�ำ้ ทะเลพลางชมวิวทุง่ นาไปด้วย หรือ วิง่ เล่นตามคันนาแล้วมีววิ ชายทะเลอยูเ่ บือ้ งหน้า มองไปก็เพลิดเพลิน จนอยากตะโกนบอกรถโดยสารให้จอดลงเสียตรงนี้ ไม่อยากจะไปไหน ต่ออีกแล้ว แต่ก็ได้เพียงแค่คิด เพราะเป้าหมายของทริปนี้อยู่ที่ สุราบายา

2 คืนสุดท้าย, สุราบายา เกาะชวา ออกจากบาหลีแล ้วก็ไปเทีย่ วต่อทีเ่ มืองแห่งธุรกิจอย่างสุราบายา จากบาหลีไปเป็ นระยะทางร่วม 500 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบาย ไม่วา่ จะขับรถไปเอง หรือโดยสารรถประจ�ำทาง แต่ถา้ ง่ายและเร็วทีส่ ุด ก็คอื นัง่ เครือ่ งบินไปใช้เวลาแค่ 45 นาทีกถ็ งึ ตัวเมืองสุราบายา ยิง่ ถ้าจอง ตัวเครื ๋ ่องบินล่วงหน้าก็ยง่ิ ได้ราคาถูก เพียงเทีย่ วละไม่ถงึ 1,000 บาท เสียด้วยซ�ำ้ แต่! หากนัง่ เครื่องคงจะสะดวกสบายเกินไป ทริปนี้เราจึง เลือกโดยสารรถประจ�ำทางออกจากท่ารถเดนปาซาร์ตอนสายๆ ใช้ระยะ เวลาเดินทาง 12 ชัว่ โมงโดยประมาณ ก็จะถึงท่ารถทีเ่ มืองสุราบายา เรียก ว่านัง่ รถข้ามเกาะกันเลยทีเดียว บางคราวความล�ำบากก็น�ำมาซึ่งความสวยงามที่ความสะดวก สบายให้ไม่ได้ ระหว่างนัง่ ขาแข็งไปบนรถประจ�ำทาง เราได้ความสวยงาม ของวิวทิวทัศน์สองข้างทางมาทดแทน เห็นวิถชี วี ติ ของชาวบ้านเกือบทัว่ ทัง้ เกาะ ตัง้ แต่แหล่งท่องเทีย่ ว ออกสู่ชานเมือง และเข้าเขตชนบท จาก สายตาทีเ่ ลือ่ นไหลไปตามความเร็วของรถโดยสาร ก็พบว่ามีเมืองหนึ่งที่ สวยงามยิง่ กว่าอูบดุ หลายเท่า นัน่ คือช่วงระหว่างเมือง Negara และ Melaya สองข้างทางเป็ นทุง่ นาขัน้ บันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา แต่ทบ่ี อกว่า สวยกว่าอูบดุ คือทีน่ ่เี ป็ นเมืองติดทะเล เพราะฉะนัน้ หากมองไปยังทุง่ นา ทางฝัง่ ซ้ายมือไปจนสุดคันนาก็จะเห็นชายหาดทอดตัวอยู่อย่างสงบ จะดีเพียงไหนถ้าเราจะได้เล่นนำ�้ ทะเลพลางชมวิวทุง่ นาไปด้วย หรือวิง่ เล่น ตามคันนาแล ้วมีววิ ชายทะเลอยู่เบื้องหน้า มองไปก็เพลิดเพลินจนอยาก ตะโกนบอกรถโดยสารให้จอดลงเสียตรงนี้ ไม่อยากจะไปไหนต่ออีกแล ้ว แต่กไ็ ด้เพียงแค่คดิ เพราะเป้ าหมายของทริปนี้อยู่ทส่ี ุราบายา เลยได้แต่ ท�ำเครื่องหมายปักหมุดไว้ในใจ โอกาสหน้ามาใหม่ค่อยว่ากันอีกที มองวิวเสียเพลินจนกระทังมาถึ ่ งท่าเรือข้ามเกาะ รถโดยสารทีเ่ รา นัง่ มาก็ขบั ไปจอดแน่น่งิ อยู่บนเรือเฟอร์รล่ี �ำมโหฬารเตรียมข้ามจากเกาะ บาหลีสู่เกาะชวา อันเป็ นที่ตงั้ ของเมืองสุราบายา เมือ่ เรือข้ามฟากมา จนถึงเกาะชวา ความรู ส้ กึ นัน้ ต่างกันมาก รู ส้ กึ ได้ถงึ ความเป็ นเมือง อุตสาหกรรม ทีม่ ที งั้ โรงงาน โรงไฟฟ้ า และบ้านเรือนอยู่ตดิ กันจนไม่มี พื้นที่ให้ว่งิ เล่น แต่ก็พอมีทวิ ทัศน์ระหว่างทางที่น่าสนใจอยู่บา้ ง คือ ไร่ยาสูบกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ไม่วา่ จะขับรถผ่านไปนานสักเท่าไรก็ มองเห็นแต่ไร่ยาสูบ ในไร่กจ็ ะมีชาวไร่ก �ำลังเก็บใบยาอยู่บา้ ง นัง่ พักตาม ห้างร้านในไร่บา้ ง หรือก็ช่วยกันหัน่ ใบยาสูบสีเขียวสดก�ำใหญ่ให้กลาย เป็ นฝอย ก่อนน�ำไปผึง่ แดดให้แห้ง กลายเป็ นยาเส้นสีนำ�้ ตาลแก่ แล ้ว จึงรวมเป็ นก�ำๆ ก่อนน�ำไปใส่กระสอบเตรียมส่งขายต่อไป บนเกาะชวา นัน้ จะโด่งดังในเรื่องของยาสูบ อาจเพราะในอินโดนีเซียนัน้ เป็ นแหล่ง ผลิตบุหรี่ขนาดใหญ่ การมีไร่ยาสูบกว้างใหญ่ขนาดนี้จงึ จ�ำเป็ นต่อระบบ ทีม่ กี �ำลังการผลิตสูงมาก หากใครอยากลองมวนยาในแหล่งต้นก�ำเนิด ของยาเส้นละก็ไม่ยากเลย เพราะมีเอเจนซีท่ วั ร์คอยให้บริการอยู่ทวั ่ ไป หรือจะเดินดุ่มๆ เข้าไปถามก็คงได้ แต่เราก็ไม่ได้ลองเสียด้วยสิ หลังจากนัง่ รถมาครึ่งวันประหนึ่งนัง่ รถจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพ ก็เข้าสูส่ รุ าบายาเสียที แต่ทน่ี ่นี กั ท่องเทีย่ วต่างชาตินนั้ น้อยมากๆ จึงท�ำให้ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่สนั ทัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นกั จะพอพึง่ พาได้บา้ งก็

09 08

คือพนักงานในโรงแรม เขาพูดกันคล่องมาก แต่ส �ำเนียงจะค่อนไปทาง ภาษาอินโดนีเซีย จึงอาจจะท�ำให้สอ่ื สารกันยากหน่อย ข้อดีของเมือง ทีก่ ารท่องเทีย่ วยังไม่บูมมากนัน้ อย่างแรกก็คอื ข้าวของเครื่องใช้ โดย เฉพาะของฝากราคาถูกกว่าบาหลีเกือบ 3 เท่าตัว แม้วา่ จะซื้อจากใน ห้างใหญ่ๆ ก็ตาม ส่วนคนทีน่ ่กี น็ ่ารักและมีนำ�้ ใจดี อาจเพราะการสือ่ สาร ทีค่ ่อนข้างล�ำบากกับนักท่องเทีย่ ว เวลาถามทางไปไหนสักแห่ง พวกเขา ก็จะพาเราเดินไปส่งจนถึงทีห่ มาย แต่ข ้อเสียก็มบี ้างเพราะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว แต่ละแห่งจะห่างกันมากหน่อย หากไม่ได้ซ้อื ทัวร์กต็ อ้ งนัง่ แท็กซีไ่ ปเอง หรือใครอยากจะชิลล์จะนัง่ สามล ้อถีบก็ได้ แต่ไม่แนะน�ำเพราะเมืองนี้ มีแต่รถคันใหญ่ และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ซึง่ อัตราการเหยียบคันเร่ง นัน้ เร็วมาก ถึงมากทีส่ ุด! การเดินทางอันยาวนานจากบาหลีสูส่ ุราบายาได้สูบเอาเรีย่ วแรง และพลังงานจากร่างกายไปหลายขีด พาให้ไม่อยากออกไปผจญภัย มากนัก ได้แต่ดผู า่ นๆ จากการนังรถ ่ และเทีย่ วเล่นอยูใ่ นบริเวณของโรงแรม จะพูดว่าอย่างนัน้ ก็ไม่ผดิ นัก เพราะในโรงแรมมีหา้ งสรรพสินค้าตัง้ อยู่ ในบริเวณเดียวกัน ถ้าเทียบความเจริญของห้างฯ ในบ้านเราเป็ นระดับ 3 ทีส่ ุราบายาก็มรี ะดับความเจริญเต็ม 10 เพียงแค่ในล็อบบี้ของโรงแรม ยังมีชอ็ ปสินค้าแบรนด์ดงั อย่างหลุยส์ วิตตอง ให้ท่านช้อป แลว้ นับ ประสาอะไรกับในห้างสรรพสินค้าทีท่ กุ ร้านค้ามีขนาดใหญ่กว้างขวาง เดินกันได้ทงั้ วันไม่มเี บื่อ พอออกจากห้างนี้ก็ยงั มีหา้ งโน้นห้างนัน้ ให้เดินเล่นเย็นๆ อีกเพียบ เอาเป็ นว่ามาจบทริปอินโดนีเซียกันอย่าง หรูหรากับย่านช้อปปิ้งกลางเมืองสุราบายาก่อนบินกลับเมืองไทยพร้อมกับ หอบของฝากจากอินโดนีเซียไปฝากเพือ่ นพีน่ อ้ งอีกเพียบ! HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

47


film

เรื่อง: สุธามาศ

Melancholia (2011) รักนิรันดร์ วันโลกดับ Director: Lars von Trier Genre: Drama

ถ้าดูจากชื่อเรื่องทีถ่ กู แปลเป็ นเป็ นภาษาไทยแล ้ว หลายคนอาจจะงงนิดๆ ว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็ นแนวไหน จะหวานซึ้งโรแมนติกเลยหรือเปล่า หรือจะเศร้าหดหู่ กระทัง่ ถึงวันโลกดับ Melancholia ก�ำกบั การแสดงโดย ลาร์ส วอน ทรีเยร์ (Lars von Trier) ได้รับ เลือกให้เป็ นภาพยนตร์ยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2011 จากสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ แห่งสหรัฐอเมริกา (The National Society of Film Critics) และจากการแสดง อันถึงบทบาทส่งให้ เคิรส์ เตน ดันสท์ (Kirsten Dunst) ได้รบั รางวัลนักแสดงน�ำหญิง ยอดเยีย่ มจากสถาบันเดียวกัน ลาร์ส วอน ทรีเยร์ นัน้ ขึ้นชื่อว่าเป็ นผูก้ �ำกับสายดาร์ก เรื่องราวทีเ่ ขาถ่ายทอด ในหนังเรื่องนี้จงึ ด�ำเนินไปโดยใช้ความนิ่งเงียบเป็ นส่วนผสมหลัก บทสนทนาน้อย เน้นใช้การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์มากกว่าตามสไตล์หนังดราม่า เนื้อเรื่อง ของ Melancholia จึงออกไปทางหนังอาร์ต ท�ำให้อาจจะดูยากสักนิด และน่าเบือ่ ชวนหลับคาโรงส�ำหรับใครทีห่ วังว่าจะเข้าไปชมฉากตื่นเต้นเต็มไปด้วยเทคนิคสุดลำ�้ อย่างที่หนังโลกดับทัว่ ไปมักใช้กนั อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จดั อยู่ในประเภทดราม่า เพราะฉะนัน้ คอดราม่าเตรียมทิ้งอารมณ์ให้ด่งิ ลึกไปกับเรื่องราวชวนหดหู่ในหนัง ได้เลย ด้วยการถ่ายท�ำทีเ่ หมือนจะใช้กล ้องแค่ตวั เดียว นักแสดงในเรื่องจึงก็มเี พียง ไม่กค่ี นเท่านัน้ มาถ่ายทอดเนื้อหาหลักว่าด้วยจุดจบของโลกผ่านมุมกล ้องอันสวยงาม เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของ จัสติน และ แคลร์ สองสาวพีน่ อ้ งทัง้ คู่มชี วี ติ อยู่ ท่ามกลางการรับรูว้ า่ โลกจะสิ้นสลายแล ้ว โดย จัสติน คนน้องผูด้ ูเหมือนว่าจะผ่าน ประสบการณ์ในชีวติ มามากกว่า แคลร์ ผูเ้ ป็ นพีส่ าว จัสติน เพิง่ จะเข้าพิธแี ต่งงาน ไปหมาดๆ และ แคลร์ พอรูว้ า่ โลกก�ำลงั จะถูกดาว Melancholia พุง่ ชนในไม่กว่ี นั นี้ บวกกับปัญหาครอบครัวและปัญหาทีเ่ ธอมีกบั แม่ดว้ ย แคลร์ ก็เริ่มสติแตก ส่วนตัว 48 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

จัสติน ผู น้ อ้ งก็ดูเหมือนจะยอมรับสถานการณ์เลวร้ายของมนุ ษยชาติได้ดีกว่า เหล่านัน้ จึงเป็ นทีม่ าของเรื่องราวอันชวนระทึกขวัญมากมายของหนังเรื่องนี้ เนื้อหาในหนังแบ่งเป็ นสองตอน ช่วงแรกจะเป็ นเรื่องราวของน้องสาวจัสติน ทีเ่ ริ่มด้วยการแต่งงาน แต่เป็ นงานแต่งงานอันแสนจะน่าเบือ่ ผูก้ �ำกับเองพยายามจะ สือ่ ให้คนดูได้เห็นถึงความไม่แน่นอน และความลังเลของมนุษย์ ผ่านตัวละครอย่าง จัสติน อาทิฉากช่ วงเวลาที่ทุกคนก�ำลังมีความสุข เธอก็หลบออกมานอนหลับ พฤติกรรมลังเลไม่แน่นอนของจัสตินนัน้ ท�ำให้แฟนหนุ่มของเธอรับไม่ได้ และกลาย เป็ นบทสรุปของชีวติ คู่ทย่ี งั ไม่เริ่ม จบลงตัง้ แต่วนั แต่งงาน เจ้าบ่าวหิ้วกระเป๋ าจากไป ปล่อยให้ จัสติน อยู่กบั โลกอันไม่มคี วามแน่นอนของเธอต่อไป หนังในช่วงทีส่ องเล่าเรื่องราวของ แคลร์ เธอเป็ นพีส่ าวทีร่ กั น้องมาก ทัง้ ยัง ช่วยจัดการเรื่องงานแต่งของ จัสติน อย่างแข็งขัน พร้อมกับ จอห์น สามีของเธอ แต่ ทุกอย่างเริม่ เปลีย่ นไป เมือ่ มีขา่ วว่าดาวเคราะห์ทช่ี อ่ื ว่า Melancholia ก�ำลังโคจรใกล ้ โลกเข้ามาทุกที แคลร์ เริ่มมีอาการวิตกจริตควบคุมความรูส้ กึ เอาไว้ไม่ได้ เธอหาทุก วิถที างทีจ่ ะหนีออกไปจากโลก แม้ในส่วนลึกแล ้วจะรูว้ า่ ไม่อาจหนีพน้ ส่วน จัสติน หลังจากการแต่งงานอันล ้มเหลวเธอเข้าสูภ่ าวะโรคซึมเศร้า ไม่วติ กอะไรกับเหตุการณ์ เลวร้ายทีก่ �ำลังใกล ้เข้ามา ราวกับพร้อมยอมรับทุกชะตากรรมทีจ่ ะเกิดขึ้น ส่วน จอห์น เขารับสภาพความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึ้นไม่ได้ เพราะตัวเขาเองเป็ นนักวิทยาศาสตร์แต่ดนั ค�ำนวณวงโคจรของ Melancholia ผิดพลาด ขณะทีด่ าวเคราะห์ก�ำลังมุง่ หน้าตรงมา สู่โลกทุกขณะ จอห์น ตัดสินใจหนีความรูส้ กึ ผิดโดยการกินยาพิษฆ่าตัวตาย และทิ้ง ลูกเมียให้เผชิญปัญหาตามล�ำพงั น่ าสนใจว่าเมือ่ เรารูว้ ่าจะตายวันไหน สิ่งสุดท้ายที่เราจะท�ำในชีวติ คืออะไร จะเอาตัวรอดให้ถงึ ทีส่ ุด หรือว่ายอมรับความเป็ นจริงว่าทีส่ ุดแลว้ เราทุกคนก็ลว้ น หนีความตายไปไม่พน้ เพียงแต่จะเกิดขึ้นตอนไหนเท่านัน้ เอง


Coming Soon filmSPACE on October House at the End of the Street Director: Mark Tonderai Genre: Horror

หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของ ซาร่า (Sarah) ผูเ้ ป็ นแม่ และ เอลิสซ่า (Elissa) ลูกสาว ทัง้ คู่ยา้ ยมาอยู่บา้ นหลังใหม่ใน เมืองแห่งหนึ่ง ชีวติ ที่ก �ำลังเริ่มต้นด้วย ความสุขกลับเปลีย่ นแปลงไป เมือ่ เอลิสซ่า ได้รูจ้ กั กับ ไรอัน (Ryan) เด็กหนุ่มข้างบ้านผูร้ อดชีวติ เพียงคนเดียวจากเหตุการณ์ ฆาตรกรรมโหดพ่อแม่ของเขาทีเ่ กิดขึ้นจากฝี มอื น้องสาวของเขาเอง เมือ่ เอลิสซ่าได้ รูจ้ กั และผูกมิตรกับไรอันจนกลายเป็ นคู่รกั กัน ความจริงบางอย่างถูกเปิ ดเผยออกมา จากปากไรอัน แลว้ เหตุการณ์สยองขวัญก็เริ่มขึ้นอีกครัง้ เมือ่ เธอได้รูถ้ งึ ความลับ บางอย่างของบ้านหลังนี้

The Month of Gangster

พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งผูม้ อี ทิ ธิพล ที่มที งั้ ความรุนแรง น่ ากลัว โหดเหี้ยม แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยเรื่องของความจงรักภักดีต่อเพือ่ นพ้อง ติดตามชมกันได้ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ท่ี filmSPACE ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้อง เลคเชอร์ ชัน้ 2 ตึก Media Art and Design หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 08-4172-6800

ParaNorman

Director: Sam Fell, Chris Butler Genre: Animation ภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชัน่ ใน รูปแบบ 3D เอาใจทัง้ เด็กและผู ้ใหญ่ เรือ่ งราว ของ ParaNorman เมืองเล็กๆ ทีก่ �ำลังถูก เหล่าซอมบี้โจมตี ชาวเมืองก็ไม่รูจ้ ะหันหน้า ไปพึ่งใคร สุดท้ายแลว้ หน้าที่น้ ีก็ตกเป็ น ภาระของ นอร์แมน เด็กชายผูส้ ามารถคุย กับคนตายรูเ้ รื่อง นอกจากจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจรับมือกับพวกซอมบี้แล ้ว เขายังต้อง เผชิญกับทัง้ ผี แม่มด แต่ทแ่ี ย่ทส่ี ุดคือพวกผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่ยอมเข้าใจอะไรเอาซะเลย แล ้ว นอร์แมน จะป้ องกันเมืองให้รอดพ้นจากค�ำสาปทีม่ มี านานหลายร้อยปี น้ อี ย่างไร

Les Miserables

Director: Tom Hooper Genre: Drama ภาพยนตร์ ดราม่าเรื่อง Les Miserables หรื อ ชื่ อ ไทยว่ า เหยื่ อ อธรรม ดัด แปลงมาจาก วรรณกรรมชื่อดังของ วิคเตอร์ ฮูโก นักเขียนชาว ฝรัง่ เศส เล่า ถึง ชีวิต ของฌอง วอลฌอง (Jean Valjean) นักโทษแหกคุกผูเ้ คยขโมยขนมปังเพียง ก้อนเดียว ในเวลาต่อมาเขาได้พบกับสาธุคณ ุ ผู ้เชือ่ มัน่ ต่อความดีในตัวเขา วอลฌอง จึงยอมกลับใจ และใช้ความศรัทธานัน้ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อตัวเองจนสามารถสร้างฐานะเป็ นพ่อค้าวานิชผูร้ ำ� ่ รวย และอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือ เพือ่ นมนุษย์ แต่ขณะเดียวกับสารวัตรสอบสวนชื่อว่า ฌาแวร์ ผูเ้ คร่งครัดต่อหน้าที่ และไม่เชื่อว่าคนร้ายจะกลับตัวได้ พยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อน�ำตัว วอลฌอง กลับมาลงโทษให้ได้ เป็ นภาพยนตร์ท่ีตีแผ่ ธรรมชาติของมนุ ษย์ท่ีมีทงั้ ความดี ความชัว่ ร้ายอยู่ในตัวเองได้อย่างน่าสนใจ

6 ตุลาคม 2555 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) ก�ำกับ: Guy Ritchie

13 ตุลาคม 2555 This is England (2006) ก�ำกับ: Shane Meadows

20 ตุลาคม 2555 Scarface (1983) ก�ำกับ: Brian De Palma

The Perks of Being a Wallflower Director: Stephen Chbosky Genre: Drama

ภาพยนตร์โรแมนติก-ดราม่า สร้างจาก วรรณกรรมเยาวชนติดอันดับหนึ่งในสิบเล่ม ควรอ่านของ American Library Association เล่าเรื่องราวการเปลีย่ นผ่านชีวติ วัยรุ่นของ ชาร์ลี เด็กหนุ่มวัย 15 ทีต่ อ้ ง เผชิญเรื่องราวมากมายในชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นความรักครัง้ แรกกับ แซม เหตุการณ์ ฆ่าตัวตายของเพือ่ นสนิท ความขัดแย้งและสับสนประดังเข้ามาให้หนุ่มน้อยอย่างเขา ต้องเรียนรู ้ และก้าวผ่านไปสูก่ ารเติบโตเป็ นผู ้ใหญ่

27 ตุลาคม 2555 Yojimbo (1961) ก�ำกับ: Akira Kurosawa HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

49


calendar 4 พฤศจิกายน 2555 Jazz for better day by Teh Intaranan and Woranan Music School คอนเสิรต์ แจ็ซซ์การกุศลจัดโดยโรงเรียนวรนันท์น �ำโดย อ.เต๊ะ อิทธินนั ท์ อินทรนันท์ ครูเบลล่า อินทรนันท์ และลูกศิษย์ซง่ึ หลายๆ คนเป็ นนักดนตรีอาชีพ ฝี มอื เยีย่ มของเชียงใหม่ รวมตัวกันจัดคอนเสิรต์ แจ็ซซ์ เพือ่ รวบรวมรายได้ส �ำหรับ ตัง้ กองทุนจัดหาครูสอนดนตรีและเครื่องดนตรีให้แก่เยาวชนในสถานพินิจและ คุม้ ครองเด็ก เพือ่ ให้เยาวชนเหล่านัน้ มีโอกาสใช้ดนตรีเป็ นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ ให้มสี ติ เพือ่ จะได้เลือกทางเดินชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ต่อไปในวันหน้า

คอนเสิรต์ Jazz for Better day จัดทีโ่ รงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ เริ่มแสดงเวลา 15.00 น. บัตรราคา 500 และ 300 บาท ซื้อบัตรได้ทโ่ี รงเรียนดนตรีวรนันท์ ถนนสุเทพ เชียงใหม่ โทร. 0-5332-8387, 08-5598-8029 www.facebook.com/woranan.school.of.music, www.worananmusic.com

Music 10 ตุลาคม 2555 Greasy Cafe Live at Warm Up Cafe วอร์ม อัพ คาเฟ่ ฉลองเปิ ดโซนเวทีนอกอย่างเป็ นทางการ พบกับมินคิ อนเสิรต์ จาก Greasy Cafe รับรองว่างานนี้พลาดไม่ได้ หากใครยังไม่มโี ต๊ะให้รบี ตบเท้ากัน มาให้ไว จะได้ฟงั เพลงอย่างใกล ้ชิดจนซึ้งใจกันไปเลย 14 ตุลาคม 2555 MIC IDOL 4 สุดยอดการเฟ้ นหานักร้องที่ม่งุ เน้นคุณภาพเสียง การันตีดว้ ยการแจ้งเกิด สุดยอดนักร้องคุณภาพตัวจริง เพือ่ เป็ นตัวแทนภาคเหนือ และก้าวสู่การเป็ น IDOL คนใหม่ คว้ารถยนต์ Nissan March พร้อมออกซิงเกิ้ลแรก กับจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ณ ชัน้ G แฟชัน่ พลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ติดตาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.gmm-tv.com 26 ตุลาคม 2555 Infinity Free Concert มาร่วมลุนกั ้ นว่าใครจะได้เป็ นเจ้าของ New Honda Civic 2012 แบบ Full Option พร้อมสนุกไปกับฟรีคอนเสิรต์ จาก ตุก๊ กี้ ชิงร้อยชิงล ้าน และวงรูม 3.50 บาท กันที่ Infinity Club สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-5340-0085

12 - 31 ตุลาคม 2555 ARTiculate น�ำเสนอ ARTiculate นิทรรศการสะท้อนความ เป็ นจริงในมุมมองของผู ด้ อ้ ยโอกาสในสังคม มาช่ วย เป็ นกระบอกเสียงของพวกเขาในการให้สงั คมได้รบั รูผ้ ่าน ผลงานศิลปะทีไ่ ด้ท �ำขึ้นร่วมกับองค์กร Art Relief International ณ The Meeting Room Art Cafe ถนน เจริญราษฏร์ (หน้าวัดเกต) เปิ ดนิทรรศการวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 18.00 - 22.00 น. เข้าชมงานฟรี สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 08-9835-5524 www.artrelief.net, www.culturalcanvas.com 13 - 27 ตุลาคม 2555 ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าล้านนา 2530 – 2555 การแสดงผลงานเดีย่ วของพรชัย ใจมา Fifth Step to Lanna Artist Way A Retrospective exhibition 1987 – 2012 เปิ ดงานนิทรรศการวันเสาร์ท่ี 13 ตุลาคม 2555 เวลา 15.55 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Art

14 ตุลาคม 2555 เสวนา ละครกายกรรม เครือ่ งมือมหัศจรรย์ในการเปลีย่ นแปลงเยาวชนชายขอบ มูลนิธิสอ่ื ชาวบ้าน (มะขามป้ อม) เชียงดาว เปิ ดตัว โครงการ ‘นักละครกายกรรมเยาวชนชาติพนั ธุเ์ ชียงดาว’ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละแสวงหาความร่วมมือใน ท้องถิ่น พร้อมทัง้ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลีย่ นหลักสู ตรละคร-กายกรรม เพือ่ การเปลีย่ นแปลงเยาวชนในระดับนานาชาติ และเป็ นทางเลือกในการปรับใช้เพือ่ พัฒนาเยาวชนในสังคมไทยต่อไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เวลา 15.00 – 16.00 น. และบริเวณลานอนุสาวรียส์ ามกษัตริย ์ เวลา 16.00 – 21.00 น.

วันนี้ - 7 ตุลาคม 2555 madiFESTO2012 BLEND ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการศิลปะ madiFESTO2012 BLEND โครงการแสดงผลงานทาง ศิลปะ-วัฒนธรรม จัดโดยนักศึกษาสาขาสือ่ ศิลปะและออกแบบสือ่ (Media Arts and Design) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.madiFESTO.org

15 - 26 ตุลาคม 2555 นิทรรศการ Snail Clock Art Thesis Exhibition เชิญร่วมงานเปิ ดนิทรรศการศิลปะ ของนักศึกษาคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กับนิทรรศการ Snail Clock Art Thesis Exhibition จัดแสดงผลงาน พร้อมกันสองที่ ณ บ้านตึกแกลลอรี่ ส่วนพิธีเปิ ดจัดที่ ห้องแสดงนิทรรศการ คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป

วันนี้ - 15 ตุลาคม 2555 Chiang Mai Digital Crafts นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจอุตสาหกรรมหัตถกรรมขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสือ่ ดิจติ อลรูปแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์ และการ ประยุกต์ทร่ี ่วมสมัย เพือ่ เพิม่ ช่องทางตลาดให้ชาวเชียงใหม่มากขึ้น จัดแสดง ณ ชัน้ 2 นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-2635-1111 หรือ www.centralplaza.co.th

18 -19 ตุลาคม 2555 ร�ำ่ เปิงกระบอกเสียงสถาน เปิ ดงานนิทรรศการศิลปะจากน�ำ้ แข็ง โดย ผศ.ศุภชัย ศาสตร์สาระ ผลงาน Installation ทีท่ �ำจากน�ำ้ แข็ง หมายความว่าอยู่ให้ชมเพียงคืนเดียวเท่านัน้ ก่อนจะ ละลายหายไป ใครไม่อยากพลาดขอเชิญไปพร้อมกันในเวลา 18.00 น. ตามสถานที่ เหล่านี้ ร�ำ่ เปิ งกระบอกเสียงสถาน, วัดร�ำ่ เปิ ง, วัดโป่ งน้อย และวัดอุโมงค์ ติดตาม รายละเอียด www.facebook.com/rumpueng.artspace โทร. 08-1681-2767

50 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012


27 - 30 ตุลาคม 2555 80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และ พระปรีชาสามารถในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทีพ่ ระราชทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริกว่า 890 โครงการ และรับชมพระราชประวัติ ผ่านภาพพระราชกรณียกิจ ในรูปแบบภาพยนตร์จ �ำลอง และนิทรรศการด้านการ อนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ การศึกษาและสาธารณสุข ฯลฯ ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2635-1111 หรือ www.centralplaza.co.th วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2555 ‘รักษ์น�้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลก’ เทศกาลสีน�้ำครั้งที่ 2 หอศิลป์ 116 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวาระที่ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา หัวข้อ ‘รักษ์นำ�้ รักษ์ป่า รักษ์โลก’ โดยจัดแสดงผลงานจิตรกรรมสีนำ�้ ร่วม 60 ชิ้น พร้อมกันนัน้ ยัง จัดกิจกรรมเวิรค์ ช็อปส�ำหรับผูม้ ใี จรักสีนำ�้ กับศิลปิ นฝี มอื ชัน้ ครูทม่ี ชี อ่ื เสียง สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-5330-2111

Etc. วันนี้เป็นต้นไป Promotion The New Queen of Oasis พบกับเทคนิคการนวดผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบกับการบ�ำบัดแบบสวีดชิ , อโรมาเทอราปี และการบ�ำบดั ด้วยหินร้อน ทีผ่ สมผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพือ่ คืนความสมดุลและช่ วยฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจให้คืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครัง้ ที่โ อเอซิส สปา ทุ ก สาขา สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม โทร. 0-2262-2122 และรับส่วนลดพิเศษเมือ่ จองผ่านเว็บไซต์ www.oasisspa.net วันนีเ้ ป็นต้นไป Wedding Promotion Photo Mania ถนนช้างคลาน เอาใจคู่บา่ วสาวด้วยชุดแต่งงานคอลเลคชัน่ ใหม่จากต่างประเทศกว่า 100 ชุด พร้อมให้บริการเช่า หรือเป็ นเจ้าของได้ในราคา สบาย เริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท พิเศษ! รับส่วนลดในการเช่าหรือซื้อชุดเมือ่ เปิ ด แพ็คเกจถ่ายภาพกับทางร้าน ติดต่อสอบถามโทร. 0-5381-8571 (หยุดวันจันทร์) วันนี้ - 7 ตุลาคม 2555 Oktoberfest Promotion Sausage & Beer ร่วมเพลิดเพลินกับไส้กรอกเยอรมันนานาชนิดไม่วา่ จะเป็ น ไส้กรอก Weisswurst, Bratwurst, Bockwurst และพิเศษสุดกับเมนู Oktoberfest Platter for Two ทีร่ วบรวมไส้กรอกชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เสิรฟ์ คู่กบั มัสตาร์ด ผักกาดดอง ซาวร์เคราต์และขนมปังบาวาเรียนเพรสเซล ณ ห้องอาหารกาดคาเฟ่ และล๊อบบี้เลาจน์ ชัน้ 2 โรงแรมเชงกรี-ลา เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-5325-3888 หรืออีเมลล์ restaurants.slcm@shangrila.com

4 - 8 ตุลาคม 2555 เทศกาลอาหารทะเลฝรั่งเศส เชฟฟิ ลปิ ป์ เบลลี่ จะน�ำเมนูจากทะเลมาเสิรฟ์ ถึงห้องอาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริล ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ส�ำหรับเทศกาลอาหารทะเลทีท่ งั้ สด ใหม่ ในสไตล์ฝรัง่ เศสแบบบุฟเฟต์ เริ่มบริการตัง้ แต่เวลา 18.30 - 22.00 น. เพียงท่านละ 590 บาท++ เท่านัน้ เด็กอายุตำ� ่ กว่า 12 ปี รับส่วนลด 50% สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมและส�ำรองทีน่ งั ่ ได้ท่ี 0-5322-2111, 0-5340-0877 หรือ www.kantarycollection.com 5 - 14 ตุลาคม 2555 Chiang Mai Motor Expo 2012 พบกับมหกรรมยานยนต์เพือ่ คนรักรถ The BEST CARS For The BEST WORLD สุดยอดนวัตกรรมยานยนตร์ เพือ่ คน เพือ่ โลก ทีส่ ร้างสรรค์ข้นึ มาเพือ่ คน รักรถทัว่ ภาคเหนือ พิเศษสุด...เพียงลงทะเบียนเข้างานมีสิทธิ์ลุน้ รับของรางวัล มากมาย และส�ำหรับผูท้ จ่ี องรถภายในงาน ลุนรั ้ บ iPhone 5 ก่อนใคร ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศู นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมโทร. 0-2635-1111 หรือ www.centralplaza.co.th 11 - 15 ตุลาคม 2555 Nikon Day 2012 พบกล ้อง Nikon ครบทุกรุ่น ตอบสนองทุกความต้องการไม่วา่ จะเป็ นกล ้อง DSLR ส�ำหรับการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ กลอ้ ง Nikon J1 ที่เหมาะกับทุก ไลฟ์สไตล์ทนั สมัย และกล ้อง Nikon COOLPIX ใช้งา่ ย สะดวกทุกการใช้งาน พร้อม ฟังเคล็ดลับและประสบการณ์ถ่ายภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมร่วม กิจกรรมสนุกๆ และรับข้อเสนอสุดคุม้ ภายในงาน ณ ชัน้ 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-26351111 หรือ www.centralplaza.co.th 13 - 14 ตุลาคม 2555 Oriental Princess ครัง้ แรกของเครื่องส�ำอางค์ Oriental Princess ทีจ่ ะเปิ ดเผยความงามสู่ สายตาชาวเชียงใหม่ดว้ ย Reflection Limited Edition สีสนั สดใส ครบเซ็ตทัง้ สีตาโฉบเฉี่ยว สีแก้มสดใส และสีปากสุดเร้าใจ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย ณ ชัน้ 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-2635-1111 หรือ www.centralplaza.co.th 15 ตุลาคม 2555 U.S University Fair The Academy for EducationUSA ต้อนรับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย Admission จาก 4 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา เชิญชวนผูท้ ส่ี นใจ เข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการ ศึกษาต่ างในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา พร้อมรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ณ ห้อง Convention โรงแรม เลอ เมอริเดียน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป

20 - 21 ตุลาคม 2555 Future Career Future Education วันนี้ - 31 ตุลาคม 2555 พบเทคนิคการเลือกคณะสาขา เส้นทางสู่อุดมศึกษาที่หลากหลาย โดย Promotion Princess Varieties วิทยากรชื่อดัง คณาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพ นักศึกษารุ่นพี่ทุกคณะ พบกับหลากหลายเมนู พเิ ศษจากโรงแรมรอยัลปริน๊ เซส เชียงใหม่ ตลอดเดือน มหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศกว่า 200 สถาบัน พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ตุลาคมนี้ อาทิ All you Can Choose เต็มอิม่ กับเมนู จานเด็ดกว่า 80 รายการ ให้ กับพีๆ่ ศิลปิ นดาราและของรางวัลในงานอีกมากมาย ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้า คุณเลือกสัง่ ได้ทุกจานแบบไม่จ �ำกัด, Mint Flavored Frosting กับเครื่องดื่ม เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามเพิม่ เติมได้ทอ่ี เี มล webmaster@ ค็อกเทลสูตรพิเศษ หอมกลิน่ สะระแหน่จาก Crème de Menthe ทีผ่ สมผสานจน eduzones.com หรือ http://expo.eduzones.com ได้คอ็ กเทลรสเปรี้ยวอมหวาน, Easy Breath ดืม่ ด�ำ่ ยามค�ำ่ คืนกับค็อกเทล ม็อกเทล และเบียร์ และอิม่ อร่อยกับบาร์บคี วิ และย�ำรสแซ่บ ในเมนู อซี ่ี บรีธ และ One Dish, One Drink พบความอร่อยกับคลับแซนด์วชิ หรือเบอร์เกอร์ทค่ี ุณชื่นชอบ พร้อมรับ เครือ่ งดืม่ ซอฟท์ดริ้งก์เย็นชืน่ ใจหนึง่ แก้ว สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและส�ำรองทีน่ งั ่ ได้ท่ี 0-5325-3900 ต่อ 2728 HIP MAGAZINE OCTOBER 2012

51

HIP MAGAZINE ISSUE 96 : OCTOBER 2012 (SECTION A)  
HIP MAGAZINE ISSUE 96 : OCTOBER 2012 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement