Page 1


2: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :3


contents: May 2014 Vol.10 No.115

20 People

32 Cover Story News People Feel Food Recipe Cover Story

20 People

คนเราล้วนแต่มเี รือ่ งทีร่ กั ทีช่ อบ แต่มไี ม่กค ี่ น เท่ า นั้ น ที่ เ อาจริ ง เอาจั ง กั บ มั น แบบสุ ด ๆ People ฉบับนี้พาไปคุยกับคนในแบบที่ว่า ทั้ ง หญิ ง สาวที่ ต กหลุ ม รั ก การชงกาแฟ คูห่ หู นุม ่ สาวทีห่ ยิบของชอบอย่างเสือ้ ฮาวาย มาสร้างสรรค์เป็นหมวกสวยๆ และหนุม่ นักร้อง จากเวที เ อเอฟกั บ การตามหาความฝั น ด้วยบทเพลงจากฝีมือของเขาเอง

4: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

32 Recipe

ช่ ว งนี้ ม องไปทางไหนก็ เ จอแต่ ม ะม่ ว ง ครั้ น จะกิ น กั น แบบเดิ ม ๆ เหมื อ นทุ ก ปี ก็ ซ�้ำซากน่าเบื่อ ว่าแล้ว Recipe เลยจัดการ เปลี่ยนเมนูมะม่วงแบบเดิมๆ ให้กลายเป็น ข้าวตังหน้ามะม่วงกุง้ สด และสลัดมะม่วงไก่ยา่ ง สองเมนูจากวัฒนาวรรณ ขันอาษา ทีน่ อกจาก จะครีเอทสุดๆ แล้ว พอเห็นหน้าตายังต้อง ขอบอกว่าน่ากินมาก!

08 20 26 32 34

34 Cover Story

เพราะเชียงใหม่ร้อนมาก ท�ำให้ บก. HIP สมชาย ขันอาษา คิดถึง Sorrento เมือง ชายทะเลทางตอนใต้ของอิตาลี ทีม ่ โี อกาส ได้ ไ ปเที่ ย วมาเมื่ อ หลายเดื อ นก่ อ น ทั้งอาหาร ไวน์ และบรรยากาศชายทะเล ของเมืองนี้ช่างชวนให้ประทับใจและอยาก กลับไปอีก จึงขอถือโอกาสเชิญแฟนๆ HIP มาร่วมอ่านและดูภาพคลายร้อนกันเพลินๆ


HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :5


editor May 2014 Vol.10 No.115

เป็นเรื่องบ้าง ไม่เป็นเรื่องบ้าง (อีกแล้ว) อยากบอกว่าช่วงนี้ รูส้ กึ ดีใจนะครับ ที่ได้เห็นคนที่อยู่รายรอบตัวของผมหลายๆ คนต่างก็มี ‘ความฝัน’ และได้เห็นพวกเขา (หรือเธอ) เริ่มลงมือสานฝันของตัวเองกันบ้างแล ้ว ผมเองก็ได้แต่เอาใจช่วยอยู่ห่างๆ โดยเชื่อว่า ‘ฝัน’ นัน้ ของพวกเขาอยู่ไม่ไกล เกินเอื้อมแน่นอน... ทีแ่ น่ๆ คือ ความฝัน ไม่ได้จำ� กัดกับช่วงวัย และความฝันของคนเราในแต่ละช่วงวัยก็แตกต่างกันออกไป ทุกวันนี้, ผมก็ยงั มีความฝันนะครับ บางอย่างฝันไว้หลายปี แล ้ว และเพิง่ จะมาเป็ นความจริงในอีกไม่ก่วี นั ข้างหน้า (ขออนุญาต ไม่บอกว่าอะไร!) แล ้วตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างฝันอันใหม่ โดยตัง้ ใจว่าจะก่อร่างสร้างสานฝันให้สำ� เร็จให้ได้ภายในปี หน้า คนเรานี่ พอได้มคี วามฝัน ก็เริ่มรูส้ กึ สนุกทีจ่ ะท�ำตามความฝันให้สำ� เร็จ คุณล่ะครับ, ตอนนี้มคี วามฝันทีจ่ ะท�ำอะไร และได้เริ่มลงมือสานฝันหรือยัง และเมือ่ เริ่มฝันแล ้ว ก็อย่าทีจ่ ะหยุดฝันนะครับ ...ก็ไม่รูส้ นิ ะ! ทีพ่ ดู ถึงข้างบนนัน้ มันเป็ นเรื่องหรือไม่เป็ นเรื่อง? บนโลกออนไลน์โซเชียลเน็ ตเวิรค์ ท�ำให้เราได้เห็นความคิดและวิธคี ดิ ของผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ย ทัง้ คนทีเ่ ป็ นเพือ่ น เป็ นพี่ เป็ นน้อง เป็ นเพือ่ นของเพือ่ น เป็ นเพือ่ นของพี่ เป็ นเพือ่ นของน้อง รวมทัง้ คนทีด่ ูคล ้ายๆ เพือ่ น หรือจะว่าไปก็แค่คนรูจ้ กั กัน พอได้เห็นวิธคี ดิ ของคนเหล่านัน้ แล ้ว ส่วนใหญ่เราก็พอจะรูไ้ ด้วา่ เขาหรือเธอคิดอะไร เป็ นยังไง สนใจอะไร แต่กม็ บี าง ครัง้ ทีผ่ มดันเกิดค�ำถามกับตัวเองว่า สิง่ ทีพ่ วกเขา ‘คิด’ แล ้วน�ำเสนอผ่านการพิมพ์บนโซเชียลนัน้ น่ะ มันใช่ตวั เขาจริงๆ หรือ? หรือว่าอาจจะใช่ตวั เขา แต่ใช่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า หรือใช่แค่หกสิบ-เจ็ดสิบ-แปดสิบเปอร์เซ็นต์? พวกเขาเหล่านัน้ คิด-ท�ำ-และเป็ น อย่างนัน้ จริงๆ หรือ? บางคนอาจจะคิดสงสัยในตัวผมว่า ‘นี่คุณมึงว่างมากนัก ถึงขนาดมาตัง้ ค�ำถามกับตัวเองแบบนัน้ หรือ’ ครับ-เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ แล ้วก็ไม่ได้วา่ งมากด้วย แต่มนั ดันเกิดค�ำถาม และบ่อยครัง้ กับบางคน ผมก็ให้คำ� ตอบกับตัวเอง ด้วยว่า... ‘เฮ้ย ไอ้คนนี้ไม่ได้เป็ นแบบนัน้ มัง้ ?’ ตัง้ ค�ำถามเอง หาค�ำตอบเอง - หรือคนเรามักจะเป็ นแบบนี้? ยอมรับว่าบางทีการทีอ่ ยู่บนโลกโซเชียลเน็ตเวิรค์ มากไป ได้เห็นวิธคี ดิ ของคนบางคนบ่อยครัง้ เกินไป ท�ำให้ผมต้องย้อนกลับมา เตือนตัวเองอยู่เนืองๆ ว่า ‘อย่าดักดาน’ …ก็ไม่รูส้ นิ ะ! บอกแล ้วไง, เป็ นเรื่องบ้าง ไม่เป็ นเรื่องบ้าง! สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ somchai.khanasa@gmail.com

บนรถไฟท้องถิน่ Circumvesuviana ทีว่ ง่ิ ระหว่าง Sorrento - Naples

HIP CREW:

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

นักเขียนประจำ�ฉบับ

ระพินทรนาถ บรรณจักร์

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา

ฝ่ายศิลป์

ช่างภาพประจำ�ฉบับ

วชิรดล ไชยภูมิ วิศววิท เตพา

ช่างภาพ

ศมนภรณ์ สุ่นศิริ

HIP MAGAZINE MAY 2014

ชลธิดา พระเมเด

ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง สมชาย ขันอาษา

6: A SIDE

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นภพ อรุณพันธ์ ภีศเดช คัมภิรานนท์ ชิษณุพงศ์ นามมูลนา

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา

ฝ่ายโฆษณา

พรหมกนกภรณ์ สวัสดี pukboong1217@gmail.com 08-5616-8096

HIP Event

ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ อัญชนา หอมนาน

นักศึกษาฝึกงาน

ธนานันท์ อิลาซาญ ธวัชชัย อินใจ ปิยเทพ นารีคำ�

ติดต่อ:

กองบรรณาธิการ Mail: chontida.hip@gmail.com โทร. 08-9821-9354 การตลาด Mail: sirinun.hip@gmail.com โทร. 08-5029-9008

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

www.hipthailand.net


NEWS

AirAsia Battle Terminal

สายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรม AirAsia Battle Terminal ‘สาดสนุก สุขทุกเที่ยว เฟี้ยว ทุกฟลอร์’ รับเทศกาลสงกรานต์อันชุ่มฉ�่ำของ เชี ย งใหม่ โดยยึ ด หั ว หาดเดิ ม เหมื อ นทุ ก ปี คื อ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ในปีนี้ก็จัดเต็มความสนุก สุดมันมาสาดให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ได้สนุกไปกับเพลงสุดเฟีย้ วจากเหล่าดีเจ และพริตตี้ สาวสวยที่มามอบความสุขสดชื่นกันตลอดวัน

Promenada Resort Mall

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ‘ลาซัลซ่าบีช (La Salsa Beach)’ เนรมิตสวนสวยให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรัก หาดทราย สายลม และแสงแดด ภายใต้ธีมซัลซ่า เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ยาวไป จนถึง 11 พฤษภาคม 2557 ร่วมสนุกสนานกับ สระว่ายน�ำ้ ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการแสดงเต้นระบ�ำซัลซ่า และซุมบ้า และชมภาพยนตร์บนจอขนาดยักษ์ พร้อมกิจกรรมรับซัมเมอร์อีกมากมาย 8: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


NEWS

The Good View Happy Festival

ก่ อ นหน้ า จะเข้ า สู ่ เ ทศกาลสงกรานต์ ร้าน The Good View จัดคอนเสิรต ์ สนุกๆ ให้สาวก เจ้าพ่อเพลงแร็พอย่าง โจอี้ บอย ได้มนั กันสุดเหวีย่ ง พอเข้ า สู ่ เ ทศกาลสงกรานต์ แ ล้ ว ความมั น ก็ ยิ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น เพราะจั ด เต็ ม กั น ตลอด 3 วั น กั บ คอนเสิ ร ์ ต จากศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง ที่ ต บเท้ า มาร่ ว ม ส่งมอบความสุขแก่ชาวเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมดีๆ ให้ลูกค้าร่วมสนุกอย่างคึกคัก

เปิดร้านกะสันบาร์

อี ก หนึ่ ง สถานบั น เทิ ง สุ ด ชิ ล ล์ ที่ เ พิ่ ง เปิ ด ให้บริการแก่ชาวเชียงใหม่ไปหมาดๆ เมื่อต้นเดือน เมษายนที่ผ่านมากับร้านกะสันบาร์ ด้านหน้า โครงการฮาร์เบอร์ ถ.ห้วยแก้ว นอกจากจะมีเครือ่ งดืม่ ราคาพิเศษมาเอาใจนักดื่มกันตลอดทั้งคืนแล้ว ในวันเปิดร้านยังจัดคอนเสิรต ์ มันส์นมุ่ น�ำวง BB Sky มาโชว์เพลงสกานุ่มๆ ให้ลูกค้าฟังกันเพลินๆ 10: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

โตโยต้า เชียงใหม่ ฉลองเปิดสาขาจอมทอง

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ�ำกัด จัดงาน ฉลองเปิดตัวสาขาล่าสุดที่ อ.จอมทอง โดยมี คุณกฤตธี จินดาศิลป์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษทั ฯ ขึน้ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีทงั้ กิจกรรม สนุกๆ และไฮไลท์พเิ ศษทัง้ จับแจกสร้อยคอทองค�ำ และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า กระทบไหล่ ด าราดั ง อย่ า ง จุย๋ วรัทยา และ ท๊อป จรณ ปิดท้ายด้วยคอนเสิรต ์ จาก นิว-จิ๋ว ดูโอสาวสวยเสียงดี


NEWS

Bangkok Airways Splash Station

สายการบิ น บางกอกแอร์ เ วย์ ส ต้ อ นรั บ เทศกาลสงกรานต์ ใ นหลายพื้ น ที่ ทั้ ง เชี ย งใหม่ ล�ำปาง และอุดรธานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และร่วมสร้างสีสัน กับกิจกรรม Bangkok Airways Splash Station 2014 สร้างความสดชื่นเย็นฉ�่ำตลอดวัน รวมทั้งมอบ ของที่ระลึกทั้งกันร้อนและกันน�้ำ อย่างหมวกยาง และซองใส่โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งของรางวัล อีกมากมาย

Rush Bar Songkran Night Party

สงกรานต์ที่ผ่านมา Rush Bar ก็ไม่พลาด จั ด ความสนุ ก สุ ด มั น มาให้ ช าวเชี ย งใหม่ แ ละ นักท่องเทีย่ วได้สนุกกันเช่นทุกปี ปีนเี้ ริม ่ กันตัง้ แต่ เย็นย�่ำกับแสงสีเสียงและปาร์ตี้โฟม พร้อมด้วย ไฮไลท์พิเศษกับ CLUB DJ SEXY GIRL และวง FINALEZ ปะทะ Hiphop/SKA Bands และ Party Dancing Girls ตลอด 3 วันเต็ม

12: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

Joy#1 Soi 9

ร้านค้าและสถานบันเทิงในซอย 9 นิมมานฯ ร่วมใจกันจอยความสนุกในเทศกาลสงกรานต์ กั บ งาน Joy #1 Soi 9 Songkran Festivel ปิ ด ซอย 9 เล่ น น�้ ำ ฟั ง เพลงสุ ด มั น จากดี เ จ และศิลปินนักร้องหลากหลายแนวเพลง อาทิ New Old Stock, Rouster และ The Drink สนุกกันทั้งซอยตั้งแต่สี่โมงเย็นยันสี่ทุ่ม


NEWS

Offline Market#3 at Chiang Mai

กิจกรรมเอาใจนักเล่นโดยกลุม่ SuperrZaaap! x Asahi ร่วมกับ HIP Magazine และ Cheeze Snack Team ในชื่อ SUPERRZAAAP! - Offline Market #3 “On Holiday” at Chiangmai เมื่อร้านค้าออนไลน์จากกรุงเทพฯ พร้อมใจกัน หิ้วกระเป๋าขึ้นเหนือมาเปิดร้านแบบออฟไลน์ให้ ชาวเชียงใหม่มาชม ช้อป และฟังเพลงจากกรุ ของนั ก เล่ น แผ่ น เสี ย งทั้ ง จากในเชี ย งใหม่ แ ละ กรุงเทพฯ เสวนากับนักเล่นอย่างดีเจหนู สมเกียรติ, เอ กาเบ้อ และจ่อย สเริงค์รงค์ พร้อมทั้งปาร์ตี้ ฟังเพลงสนุกๆ หลังปิดตลาดที่ร้าน Minimal งานนี้จัดกันสองวันติดในบ่ายสบายๆ ของต้น เดือนเมษายน ณ Gallery Seescape

ประมูลงานศิลป์ประจ�ำปี 2557

โรงแรมศิรป ิ น ั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับกลุม ่ ศิลปินล้านนาจัดการประมูลงานศิลป์ ประจ�ำปี 2557 ซึง่ จัดขึน ้ เป็นครัง้ ที่ 4 มีศลิ ปินจาก กลุม่ ศิลปินล้านนา พร้อมด้วยศิลปินจากภูมภิ าคอืน่ ๆ และศิลปินชื่อดังระดับประเทศน�ำผลงานเข้าร่วม การประมูลกันอย่างคับคั่ง รายได้ทั้งหมดโดย ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยมอบให้กบ ั โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัด ล�ำพูน เพื่ อสนั บสนุ นการ ด�ำเนินการของโรงเรียนต่อไป 14: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

สปริงแอร์ไลน์เปิดเส้นทางเชียงใหม่-เซีย่ งไฮ้

สปริงแอร์ไลน์ สายการบินราคาประหยัด สายการบินแรกของจีน เปิดเส้นทางเชียงใหม่-เซีย่ งไฮ้ พร้อมทั้งน�ำเครื่องบิน Airbus รุ่น A320 มาให้ บริการในเส้นทางดังกล่าว ทุกวันอังคารพฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ โดยผู้บริหารของสายการบิน และตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวเส้นทางดังกล่าว ต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา


NEWS

CentralFestival Summer Festival

ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล เชี ย งใหม่ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ในงาน Midnight Foam & Fun Festival 2014 @ CentralFestival Chiangmai จัดเต็มตลอด 3 วัน 3 คืน กับปาร์ตโี้ ฟมและคอนเสิรต ์ จากศิลปินชื่อดัง อาทิ B King, โดม ปกรณ์ ลัม และ Jetsetter รวมทัง้ กิจกรรม Central Summer Fest. Roadshow 2014 เปิดรันเวย์อัพเดตเทรนด์แฟชั่น เสือ้ ผ้า บุรษ ุ -สตรี ต้อนรับลมร้อน พร้อมคอนเสิรต ์ ฮัท เดอะสตาร์ 8

ฉลองครบรอบ 4 ปีร้านโต่ง

งานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 4 ปี ร้านโต่ง ถ.คันคลองชลประทาน ในปีนจี้ ด ั กันอย่างม่วนซืน ่ สนุกสนานกับธีม ลูกทุ่งสกา วาไรตี้ พบความมัน จากทั้งดีเจและเอ็มซีสุดฮา พร้อมด้วยวงดนตรี ลูกทุ่งกับเพลงสามช่ามันๆ ประชันวงดนตรีสกา กับเพลงสนุกชวนโยกย้ายร่างกายตามเสียงเพลง พร้อมกิจกรรมพิเศษแจกของพรีเมี่ยมและมอบ ของที่ระลึกจากทางร้านแก่ลูกค้าผู้โชคดี 16: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


หนีหน้ากาดมาสาดมังกี้ปี 2

เปียกตั้งแต่หัววันยันค�่ำคืนกับกิจกรรม ‘หนีหน้ากาดมาสาดมังกีป้ ี 2’ โดยร้าน Monkey Club จัดความสนุกแบบชุ่มฉ�่ำมาเอาใจชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ตลอดเทศกาล ก่อนทีช่ ว่ งกลางคืนจะไปมันกันต่อกับกิจกรรมดีๆ ภายในร้านทีม่ มี ามอบให้ชาวมังกีไ้ ด้สนุกกันเช่นเคย

Songkran Rock Festival

เทศกาลสงกรานต์ทรี่ า้ น Next Bar ไม่เพียง มี โ ปรโมชั่ น เครื่ อ งดื่ ม สุ ด พิ เ ศษเอาใจลู ก ค้ า พร้ อ มบริ ก ารประทั บ ใจจากพี อ าร์ ส าวสวย ให้ ค ลายร้ อ นกั น อย่ า งถ้ ว นหน้ า แล้ ว ยั ง จั ด คอนเสิร์ตรวมศิลปินร็อคจากเวที The Voice น�ำทีมโดย สงกรานต์ แชมป์ The Voice ปีล่าสุด ร่วมด้วย เหน่ง และ คิง มากระแทกความมัน รับวันสงกรานต์ให้สนุกสนานกันเต็มที่


NEWS

Think Market Festival ตอนสงกรานต์ไทยยามค�่ำคืน

ชืน่ มืน่ รับความสดชืน่ ของเทศกาลสงกรานต์ กันไปถ้วนทั่ว โครงการ Think Park นอกจากจะมี กิจกรรมสนุกทั้งตลาดขายสินค้าแสนเก๋ไก๋, ยังมี เกมชิ ง รางวั ล อย่ า งสอยดาว และดนตรี ใ ห้ ฟ ั ง กันเพลินๆ ระหว่างเล่นน�้ำให้เย็นใจในช่วงเย็นย�่ำ แถมยังมีรางวัลพิเศษจาก ตัน ภาสกรนที มาแจก ให้ผู้ร่วมงานกันถึงที่ พร้อมน�ำรถปอร์เช่ที่เป็น ของรางวั ล ไฮไลต์ จ ากการส่ ง รหั ส ชิ ง โชคใต้ ฝ า มาจอดยั่วน�้ำลายชาวเชียงใหม่ด้วย

Triumph Trip

Triumph ช่วนเพื่อนกลุ่มบิ๊กไบค์ต่างค่าย กว่า 20 คัน รวมตัวจัดทริปเล็กๆ เที่ยวสวนสน บ่อแก้ว อ�ำเภอฮอด เชียงใหม่ นอกจากนีส้ มาชิก Triumph ยังรวมตัวกันท�ำกิจกรรมดีๆ โครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด�ำริ ดอยค�ำ ทริปนี้ได้ทั้งขี่สนุกกับเส้นทางโหดๆ และอิ่มใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

18: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


ร้อง เล่น เต้น ระบ�ำการกุศลครั้งที่ 12

โรงเรี ย นเชี ย งใหม่ น าฏยศิ ล ป์ ส ากล (เชียงใหม่บัลเล่ต์) จัดการแสดงร้อง เล่น เต้น ระบ�ำการกุศล ครั้งที่ 12 เรื่อง ซินเดอเรลล่า และ สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ อ�ำนวยการสร้าง โดย ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช นอกจากจะเป็น การแสดงเพือ่ เชิดชูวรรณคดีไทยผ่านการแสดง ร่วมสมัยอย่างบัลเล่ตแ์ ล้ว รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ย สมทบทุนมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมทั้งจับรางวัลหางบัตร มอบตั๋ ว เครื่ อ งบิ น แก่ ผู ้ โ ชคดี และมอบบั ต ร ก� ำ นั ล แก่ ผู ้ แ ต่ ง กายสวยงาม ณ โรงละคร กาดเธียร์เตอร์

Zodiac in the House of Element

นิทรรศการนักษัตรในเรือนธาตุ ‘Zodiac in the House of Element’ แนวคิดทางศิลปะของ กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยใช้นกั ษัตรในเรือนธาตุมาตีความเป็น ผลงานศิลปะ โดยระหว่างการจัดแสดงงานยังมี กิจกรรมพิเศษมินิคอนเสิร์ตจาก พราย ปฐมพร มาแสดงให้ชม ณ โป่งน้อย อาร์ต สเปซ


PEOPLE

TASTE OF LOVE เราแค่อยากชงกาแฟ อสมา วิชัยดิษฐ์

บาริสต้า/เจ้าของร้าน ASAMA เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์

แม้จะมีรา้ นกาแฟเป็ นของตัวเอง แต่รา้ นนี้ไม่ได้ มาจากความฝัน แต่เป็ นเพียงผลพลอยได้จากความชอบ ในศาสตร์การชงกาแฟของ มุก - อสมา วิชยั ดิษฐ์ บาริสต้าสาวเจ้าของร้านกาแฟ ASAMA จุดเริ่มต้นของความชอบของมุกเกิดขึ้นอย่าง เรียบง่ายจากชีวติ ประจ�ำวัน สมัยยังเรียนเป็ นนักศึกษา เธอมักยึดเอาร้านกาแฟ Starbucks เป็ นที่หลบมุม อ่ า นหนัง สือ นอกเหนื อ จากรสชาติ ข องกาแฟแล ว้ บรรยากาศอบอุ่นของร้าน บวกกับความเป็ นกันเอง ของบาริ ส ต้า สะกิ ด ให้เ ธอเริ่ ม สนใจในอาชี พ นี้ จากนักดืม่ ตัวยง มุกก้าวสูม่ อื ชงระดับอาชีพ หลังเรียนจบ เธอกลับมาอยู่เชียงใหม่ โดยใช้เวลาว่างจากงานประจ�ำ เข้าคอร์สเรียนชงกาแฟ เมือ่ ได้ลองก้าวเข้าสูโ่ ลกของนักชง มุกก็คน้ พบว่าตัวเองหลงรักศาสตร์น้ เี ข้าอย่างจัง “เรียนไปเรียนมาก็รูส้ กึ ว่า เฮ้ย…เราชอบ ยิง่ เรียน ยิง่ คุยกับบาริสต้าทีม่ าเทรนไปเรื่อยๆ ก็รูส้ กึ ว่าเรายิง่ มี ค�ำถามเกีย่ วกับศาสตร์น้ มี ากขึ้นเรือ่ ยๆ ทัง้ ทีเ่ รียนจบแล ้ว แต่กเ็ หมือนไม่จบ ท�ำให้เราต้องมาทดลองท�ำและหาค�ำตอบ ด้ว ยการปฏิบ ตั ิ ด ว้ ยตัว เอง เช่ น ท�ำ ไมกาแฟตัว นี้ ชงแบบนนี้ได้รสชาติแบบนี้ ชงอีกแบบก็ได้รสชาติท่ี แตกต่างออกไป คือเราแค่ อยากรู ้ และอยากลองท�ำ เพือ่ ตอบค�ำถามทีเ่ ราสงสัย ไม่ได้ฝนั ว่าอยากมีรา้ นกาแฟ เป็ นของตัวเอง เราแค่อยากชงกาแฟ” มุกมุง่ มันอย่ ่ างจริงจังกับการเรียนรูถ้ งึ ขัน้ สมัคร ท�ำพาร์ทไทม์ท่ีรา้ นกาแฟแห่งหนึ่ง ก่ อนจะตัดสินใจ ลาออกจากงานประจ�ำ และยึดอาชีพบาริสต้าอย่างเต็มตัว เป็ นธรรมดาที่ความฝันมักขัดแย้งกับความเป็ นจริง เมือ่ ทางบ้านรูว้ า่ เธอลาออกจากงาน เพือ่ ไปเป็ นบาริสต้า มุกจึงต้องพิสูจน์ตวั เองอย่างหนักหน่ วงเพื่อให้ทุกคน ยอมรับว่านี่คอื ทางทีเ่ ธอต้องการเดินจริงๆ

“ตอนนัน้ คุ ณ ย่ า และทุก คนที่บ า้ นเเอนตี้ม าก มุกท�ำอะไรอยู่รูต้ วั รึเปล่าอะไรแบบนี้ ซึง่ เราก็ยนื ยันว่า มุกชอบจริงๆ นะ คืออยากชงกาเเฟจริงๆ และเราก็ ไม่ได้อยากมีรา้ น จนกระทัง่ ได้รางวัลจากหลายๆ สนาม คุณย่าก็เริ่มยอมรับมากขึ้นว่าสงสัยมันจะเอาจริงเว้ย (หัวเราะ) บวกกับร้านครัวย่าไม่มใี ครดูแล ก็เลยต้องมา ช่วยทางบ้านอย่างเต็มตัว และเปิ ดร้านกาแฟของตัวเอง ขึ้นมาในบริเวณเดียวกัน โดยคุณย่ าสนับสนุ นเรื่อง งบประมาณให้เรามาบริหารจัดการเอาเอง” ความสุขของคนชงกาแฟ ไม่เพียงได้ทำ� กาแฟ หอมกรุ่นรสขมละมุนละไมให้ใครต่อใครดื่มแลว้ สิง่ ที่ การชงกาแฟให้กับมุกคือความน่าตืน่ เต้น เธอบอกว่ายิง่ ท�ำ ยิง่ ได้เรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ เกี่ยวกับกาแฟเพิม่ ขึ้นทุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นความแตกต่ างเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟแต่ ละชนิด ปลูกในพื้นที่ต่างภูมภิ าค วิธีการชง การเบลนด์เมล็ด กาแฟแตกต่างพันธุ ใ์ ห้เข้ากันอย่างลงตัวจนกลายเป็ น สูตรกาแฟใหม่ๆ คอยเสิรฟ์ ให้ลูกค้าได้ล้มิ ลอง “ในเมืองไทยการดืม่ กาแฟไม่ใช่วฒั นธรรมอะไร ขนาดนัน้ ต้องตื่นมาแล ้วดืม่ กาแฟ แต่ยงั ดืม่ เหมือนเป็ น ของหวานหลังอาหารอะไรแบบนี้ บวกกับบ้านเราเป็ น เมือ งร้อ น กาแฟเย็น เลยได้ร บั ความนิ ย มมากกว่ า และส่วนมากก็จะชอบรสชาติเข้มข้นหวานมัน ซึง่ ก็เป็ น เรื่องปกติ แต่ว่าเราก็อยากน�ำเสนอด้วยว่ากาแฟยังมี อีกหลากหลายนะ อย่างกาแฟร้อน ดื่มแบบเพียวๆ เพื่อ ให้ไ ด้ด่ื ม ด�ำ่ กับ รสชาติ แ ท้จ ริ ง ที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นนั้น ซึ่ง เมล็ด แต่ ล ะแบบก็ ใ ห้ก ลิ่น และรสต่ า งกัน ออกไป นัน่ คือความสนุกและน่าตื่นเต้นของกาแฟ”

About HER มุกจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังเรียนจบ เธอกลับมาท�ำงานประจ�ำที่เชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบาริสต้าให้ได้ พาให้เธอขวนขวายหาประสบการณ์เกี่ยวกับการชงกาแฟในทุกรูปแบบ จนกระทั่ ง ชนะเลิ ศ การประกวดหลายเวที และการเป็ น แชมป์ ร ายการ Thailand Indy Barista Championship 2012 ก็เป็นเหมือนใบเบิกทาง ให้มกุ ได้สานความฝันการเป็นบาริสต้า จนกลายมาเป็นร้านกาแฟ ASAMA 20: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


PEOPLE

ณัทฏ์ เด่นดวง แพรวไพลิ น กาศโอสถ

22: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


CHIANGMAI HATTER คู่หูหมวกฮาวาย ณัทฎ์ เด่นดวง / แพรวไพลิน กาศโอสถ เจ้าของแบรนด์ Dee Mhee

เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ศมนภรณ์

หลายคนอาจเคยพบเจอ ‘เบนซ์’ ณัทฏ์ เด่นดวง ทีร่ า้ นกาแฟของเขาย่านเจ็ดยอด หรือในฐานะนักดนตรี ตามสถานบันเทิงย่านนิมมานเหมินท์ ขณะทีอ่ กี หลายคน คงจะคุ น้ เคยกับ ‘สบาย’ แพรวไพลิน กาศโอสถ ในบทบาทของนักร้องที่มผี ลงานทัง้ ในฐานะสมาชิก วงดนตรีและศิลปิ นเดีย่ วกันมาบ้างแล ้ว แต่ในวันนี้พวกเขาทัง้ คูม่ อี กี บทบาทหนึง่ ทีเ่ พิม่ ขึ้น นัน่ คือในฐานะเจ้าของแบรนด์ Dee Mhee แบรนด์เล็กๆ ทีเ่ ริ่มเป็ นทีร่ ูจ้ กั มากขึ้นเรื่อยๆ จากความคิดสร้างสรรค์ ในการน�ำเสื้อฮาวายมือสองมาตัดเย็บเป็ นหมวก ซึง่ ทีม่ า ของผลงานดังกล่าวเกิดจากความชื่นชอบโดยส่วนตัว ของเบนซ์ท่ีมีให้กบั เสื้อฮาวายและหมวกแบบต่ างๆ “เป็ นคนชอบใส่เสื้อฮาวาย แลว้ ก็ชอบใส่หมวกด้วย ทีน้ ีอยากจะได้หมวกลายทีต่ วั เองชอบ แต่ว่าไม่มใี คร เขาท�ำ ขายกัน เลยคิ ด ว่ า ถ้า เราลองเอาเสื้อ ตัว ที่มี ลายสวยๆ มาท�ำเป็ นหมวกไว้ใส่กน็ ่าจะดี” หลังจากหมวกลายฮาวายจากไอเดียของทัง้ คู่ ส�ำเร็จออกมาเป็ นรูปร่าง ก็เริ่มมีเสียงถามไถ่จากคนที่ เห็นเบนซ์ใส่หมวกลายฮาวายดังกล่าวว่าได้มาจากไหน และเมือ่ รูว้ ่าเป็ นหมวกที่พวกเขาผลิตเอง ท�ำให้เสียง สอบถามในตอนเริ่ม แรกกลายมาเป็ น ความสนใจ ติดตามและการสัง่ ซื้อในทีส่ ุด และจากจุดนัน้ เบนซ์จงึ ตัดสินใจน�ำชื่อ Dee Mhee มาใช้เป็ นชื่อแบรนด์ “อยากได้ช่ือที่ฟงั ดู เป็ นไทยๆ หน่ อยน่ ะครับ อีกอย่างเวลาท�ำงานออกแบบกับงานเพนท์ผมจะใช้ ชื่อนี้อยู่แล ้ว เลยเอามาใช้เป็ นชื่อแบรนด์ดว้ ยเลย” แน่ นอนว่าการท�ำงานร่ วมกันของทัง้ คู่ ย่อมมี ช่วงเวลาที่คิดเห็นแตกต่างกัน สบายบอกว่าเบนซ์จะ เป็ นคนใจร้อน คิดเร็วท�ำเร็ว ขณะทีเ่ บนซ์มองว่าสบาย ยังมีความเป็ นเด็กและชอบเถียง แต่ในการท�ำงานพวกเขา จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและค่ อยช่ วยเหลือ ซึง่ กันและกัน

โดยเบนซ์บอกว่าการที่สบายเรียนมาทางด้าน การออกแบบและตัดเย็บนัน้ มีส่วนส�ำคัญมากในการ ดูเรื่องแพทเทิรน์ และพูดคุยกับช่างในขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ เป็ นเรื่องละเอียดอ่อนทีเ่ ขาอาจจะไม่สนั ทัด ขณะที่ สบายกล่าวว่าเธอจะรับฟังสิง่ ทีเ่ บนซ์คดิ ขึ้นมา จากนัน้ จะพิจารณาตามขัน้ ตอนความเป็ นจริงและบอกกับ เบนซ์ว่าสิ่งที่คิดไว้นนั้ จะเป็ นไปได้มากน้อยแค่ ไหน และมีขอ้ จ�ำกัดอะไรบ้างก่อนทีจ่ ะลงมือท�ำ เบนซ์กบั สบายกล่าวว่า ปัจจุบนั Dee Mhee ยังอาศัยการบอกต่อแบบปากต่อปาก บวกกับการใช้ เฟซบุค๊ เป็ นศู นย์กลางให้คนที่สนใจเข้ามาดู ตวั อย่าง สินค้าและสัง่ ซื้อ รวมทัง้ น�ำสินค้าบางส่วนไปฝากขาย ตามร้านของคนที่รูจ้ กั คุน้ เคยกัน ซึ่งจากการตอบรับ ที่ได้ก็ทำ� ให้พวกเขาทัง้ คู่ รูส้ กึ ยินดีและมีกำ� ลังใจที่จะ ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเขามองว่า สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ุดในตอนนี้ คือท�ำงานอย่างทีต่ วั เองชอบ ให้เต็มที่และท�ำออกมาดีท่ีสุด ส่วนเรื่องธุ รกิจนัน้ ก็ อยากจะให้เติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไปจะดีกว่า ส�ำหรับก้าวต่อไปของ Dee Mhee นัน้ เบนซ์ และสบายมีแผนที่จะผลิตสินค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตัง้ แต่หมวก กระเป๋า ไปจนถึงเครือ่ งแต่งกาย ส่วนเป้ าหมาย ในอนาคต นอกจากทัง้ คู่จะคาดหวังว่าการท�ำแบรนด์ Dee Mhee จะสามารถเป็นอาชีพหลักได้อย่างจริงจังแล ้ว ยังอยากให้แบรนด์น้ เี ป็ นทีร่ ูจ้ กั ของคนทัวไปว่ ่ าผลิตมา จากเชียงใหม่อกี ด้วย โดยสบายบอกว่า “อยากให้คนเชียงใหม่รูจ้ กั สินค้าของเราและใช้กนั เยอะๆ แล ้วก็อยากให้คนทีอ่ น่ื ๆ ได้ใช้ดว้ ย” ส่วนเบนซ์นนั้ ฝันว่า “ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง ส่งสินค้าไปขายทีญ ่ ป่ี ่ นุ ดูแล ้วทีโ่ น่นตลาดค่อนข้างกว้าง แล ้วก็น่าจะมีคนทีช่ อบงานในแบบของเราเยอะครับ” About him &HER

ทุกวันนี้นอกจากการเล่นดนตรี เบนซ์และสบายยังคงเสาะหาเสื้อฮาวาย ลายสวยๆ เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการท�ำหมวกอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ อัพเดต เสื้ อ ลวดลายใหม่ ๆ ที่ พ ร้ อ มจะน� ำ ไปท� ำ เป็ น หมวกผ่ า นทางเฟซบุ ๊ ค อย่างสม�ำ่ เสมอ ใครทีส่ นใจอยากพูดคุยกับพวกเขา หรืออยากได้หมวกสวยๆ ในรูปแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ สามารถเข้าไปติดตามความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของ แบรนด์ Dee Mhee กันได้ที่ www.facebook.com/deemheeshop HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :23


PEOPLE

24: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


THE ROAD TO MY DREAM เดินหน้าหาฝัน เสกรัก ชัยศรศรายุทธ นักร้อง / นักแสดง / พิธกี ร

เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ธวัชชัย

คอนเสิร ์ต ต่ า งๆ ที่ผ่ า นมา ถึง จะมีค นดู ม ากมาย มีคนชื่นชอบ แต่สำ� หรับผมแล ้วยังไม่ใช่คำ� ตอบ เพราะ ยังไม่ใช่เพลงของเราจริงๆ” และด้วยเหตุผลดังกล่าว จึง เป็ น ที่ม าของเพลง ‘เธอท�ำ ให้ฉัน อ่ อ นแอ’ และ วันที่ ซันนี่ - เสกรัก ชัยศรศรายุทธ พร้อมกับเพือ่ นๆ ‘ให้ทัง้ โลกอิจฉา’ ผลงานเพลงทีซ่ นั นีม่ สี ว่ นร่วมในการผลิต ในวง White Chocolate ขึ้นไปเล่นดนตรีบนเวที ทุก ขัน้ ตอน ไม่ว่า จะเป็ น การแต่ ง เนื้ อ ร้อ ง ท�ำ นอง ต่อหน้านักเรียนมัธยมรุน่ ราวคราวเดียวกันในงานหนึง่ นัน้ หรือแม้กระทัง่ ลงมือก�ำกับมิวสิควิดโี อด้วยตัวเอง คงไม่มใี ครล่วงรูว้ า่ เด็กนักเรียนทีเ่ ป็ นนักร้องน�ำของวง ซันนี่บอกว่า การท�ำงานเพลงด้วยตัวเองของเขา จะยังก้าวเดินไปตามเส้นทางดนตรี จนกระทังกลายมาเป็ ่ น ครัง้ นี้ เป็ นความพยายามทีจ่ ะขยับเข้าไปให้ถงึ ความฝัน ‘ซัน นี่ เอเอฟ 9’ ที่มีค นรู จ้ กั และติ ด ตามผลงาน ที่เขาตัง้ ใจไว้ “ตลอดเส้นทางตัง้ แต่ เริ่มตัง้ วงดนตรี อย่างมากมายในปัจจุบนั กับเพือ่ นๆ จนมาถึงวันนี้ ผมถือว่าเรามาได้ครึง่ ทางแล ้ว เส้น ทางชีวิต ของซัน นี่ ก า้ วผ่ า นช่ ว งเวลาการ ส่ ว นเป้ าหมายที่เ ราหวัง ไว้ก็ ต อ้ งตามหากัน ต่ อ ไป เป็ นนักเรียนมาสู่นกั ศึกษา พร้อมทัง้ เส้นทางดนตรีท่ี ผมอาจจะไปถึงเป้ าหมายตอนอายุมากๆ หรืออาจจะไป เปลีย่ นบทบาทมาสู่การเป็ นนักร้องน�ำของวง ‘หรอย’ ไม่ถงึ เลยก็ได้ แต่ผมบอกตัวเองไว้เสมอว่าจะยังคง ซึ่ง สร้า งชื่อ จนเป็ น ที่รู จ้ กั ในแวดวงดนตรีอิน ดี้ข อง ท�ำงานดนตรีต่อไป เพราะว่านี่เป็ นสิง่ ทีผ่ มรัก ถ้ามัวแต่ เชียงใหม่อยูไ่ ม่น ้อย อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลหลายประการ กลัวอุปสรรคแลว้ ยอมแพ้ วันหนึ่งเราก็จะกลายเป็ น บทบาทนัน้ ได้ยุตลิ ง และโชคชะตาได้นำ� เขาไปสูส่ ง่ิ ใหม่ มนุษย์ทไ่ี ม่มวี ญิ ญาณ แล ้วมาส�ำนึกได้ทหี ลังว่าไม่ได้ทำ� ทีเ่ ปลีย่ นแปลงชีวติ ของเขาไป อะไรหลายๆ อย่าง ผมถึงพยายามท�ำทุกอย่างให้เต็มที่ “ไม่เคยคิดว่าจะไปขึน้ เวทีประกวดมาก่อนเลยครับ เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง” คิดไปเองว่าชาวร็อคอย่างเราคงไม่มเี หมาะกับอะไรแบบนัน้ ” ขณะทีเ่ ป้ าหมายในการท�ำเพลงของเขานัน้ ไม่ได้ ซันนี่กล่าวถึงการเข้าร่วมประกวดในเวที ทรู อคาเดมี อยูท่ เ่ี งินทอง หากแต่อยากจะเป็ นทีร่ จัู ้ กและเป็นทีย่ อมรับ แฟนเทเชีย ซีซนั ่ 9 ซึ่งท�ำให้คนมากมายได้รูจ้ กั เขา ว่าเป็ นคนท�ำงานทีม่ คี ุณภาพมากกว่า ในนามของ ‘ซันนี่ เอเอฟ 9’ “แต่พอได้เข้าไปออดิชนั ่ “ผมอยากให้ใครๆ ทีร่ ูจ้ กั ซันนี่ เอเอฟ 9 รูจ้ กั ว่า ผ่านการคัดเลือกจนได้เข้าบ้านเอเอฟและได้ขึ้นเวทีแสดง คนนี้ทำ� งานดีนะ แล ้วในฐานะนักดนตรี ความต้องการ ทุกๆ สัปดาห์ ก็เปลีย่ นทัศนคติของผมที่เคยคิดว่า ของผม คืออยากให้เพลงของเรามีคนฟัง ขอเพียงแค่ เอเอฟเป็ นรายการที่ไร้สาระไปเลย อยู่ในบ้านเอเอฟ มีคนชอบเพลงของผม มีคนมาให้กำ� ลังใจ แค่นนั้ ก็ ท�ำให้เราได้เรียนกับครูทเ่ี ก่งๆ มากมาย อีกทัง้ ยังท�ำให้ เพียงพอแล ้ว” ได้รูจ้ กั ศิลปะอีกหลายๆ แขนงที่เมื่อก่ อนเราไม่เคย เปิ ดใจรับด้วย” หลังจากจบบทบาทในฐานะผูเ้ ข้าแข่งขัน ซันนี่ เริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะศิลปิ นพร้อมกับการท�ำงาน ในหลากหลายรู ปแบบ ทัง้ การเป็ นนักแสดง พิธีกร การออกงานตามอีเวนท์ต่างๆ รวมไปถึงการร้องเพลง About him ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายหลักมาตัง้ แต่ครัง้ เยาว์วยั อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ซันนี่อาจจะต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ แม้จะได้รอ้ งเพลงต่อหน้าคนมากมายก็จริง แต่ซนั นี่ยงั กับเชียงใหม่บ่อยเป็นพิเศษ เพราะอัลบั้มแรกในชีวิต รู ส้ ึ ก ว่ า นี่ ไ ม่ ใ ช่ เ ส้น ชัย ของสิ่ ง ที่ เ ขาใฝ่ ฝัน เอาไว้ ของเขา ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทุกที โดยเขา อย่างแท้จริง บอกกับเราว่า ภายในปีนี้จะได้ฟังผลงานเพลงร็อค “ผมฝั น ว่ า อยากจะมี โ อกาสร้อ งเพลงใน ที่ เ ขามี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ ทุ ก ขั้ น ตอน อย่างแน่นอน ส่วนใครที่อยากรู้ความเคลื่อนไหว คอนเสิรต์ ใหญ่ๆ ต่อหน้าคนจ�ำนวนมากๆ แล ้วก็ได้ร้องเพลง หรือฟังเพลงจากฝีมอื ของหนุม่ คนนี้ ติดตามกันได้ทาง ที่เราท�ำเองแต่งเอง รวมทัง้ ได้เห็นแฟนๆ ที่มาดู เรา www.facebook.com/sunnyandthesun ร้อ งเพลงของเราด้ว ย การร้อ งเพลงในงานหรื อ และ www.facebook.com/SunnyAF9 HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :25


FEEL FOOD

COOKING AND DINING อิ่มกายสบายอารมณ์ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์ พาไปหาของอร่อยกินนอกบ้านกับร้านที่เด่น ทั้ ง บรรยากาศและดี ทั้ ง รสชาติ ม าฝากกั น เช่ น เคย ฉบับนี้, มีร้านไวน์รสดีที่มีอาหารรสชาติเข้ากันมาให้ เลือกเป็นมือ้ เย็น ร้านในแมกไม้ทเี่ ห็นแล้วอาจจะไม่อยาก เชือ่ ว่ามีอยูจ่ ริงกลางนิมมานเหมินท์ และร้านบุฟเฟ่ตอ์ มิ่ คุม้ หรื อ จะเป็ น ร้ า นนอกเมื อ งชิ ล ล์ ๆ ร้ า นชาหอมกรุ ่ น ร้านอาหารญี่ปุ่นเสิร์ฟปลาสดเนื้อหวานสารพัดเมนู และร้านนั่งเพลินริมน�้ำให้เลือกดื่มด�่ำ

26: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


WINE CONNECTION เพราะเราคู่กัน

Wine Connection Deli & Bistro นอกจากจะมีไวน์รสชาติดหี ลายราคาให้เลือกดืม่ ด�ำ่ กัน แล ว้ ยัง มีอ าหารบริ ก ารอย่ า งหลากหลาย ทัง้ มื้อ กลางวัน และมื้อ เย็น และคราวนี้ เ ราก็ มี ไวน์นอ้ งใหม่ล่าสุ ดในราคาย่ อมเยา แต่ รสชาติ กลมกล่อมเกินราคาอย่ าง JUMP มาน�ำเสนอ จะลองชิมแบบเป็ นแก้วดูก่อนก็ราคาเพียง 100 บาท ต่อแก้ว ทัง้ ไวน์ขาวและแดง ส่วนตัวอย่างเมนู ท่ี ลองหยิ บ มาคู่ ก ัน พอเป็ น ตัว อย่ า งของมื้อ เย็ น ในค�ำ่ นี้คอื สเต็กแซลมอนคูก่ บั ไวน์ขาว หรือหากชอบ ไวน์แดง เมนูสเต็กซีโ่ ครงแกะก็นุ่มลืน่ อย่างเข้ากันดี Location : ชัน้ 1 CentralFestival Chiangmai Open : 11:00 - 22:00 น. Contact : 0-5328-8842

www.wineconnection.co.th

THE BUFFET

อิ่มคุ้มกับบุฟเฟ่ต์ชาบู คอชาบู จ ะต้อ งถู ก ใจกับ บรรดา รายการอาหารจากร้านนี้ เพราะมีเนื้อหมู สารพันรูปแบบ, เนื้อวัว, ผักสด, เห็ดนานาชนิด น�ำ้ จิ้มหลากรส รวมทัง้ อาหารว่างนับสิบเมนู ส่ ว นแตกต่ า งของร้า นบุ ฟ เฟ่ ต์แ ห่ ง นี้ ก บั ร้านอืน่ ๆ น่าจะเป็ นเรือ่ งของเครือ่ งดืม่ ทีม่ ใี ห้ เลือกเยอะมากทัง้ น�ำ้ ผลไม้, น�ำ้ อัดลม และ น�ำ้ เปล่าที่รวมไปในราคาแลว้ เรียกว่าจ่าย ครัง้ เดียวจบ อีกเรื่องทีค่ อชาบูอาจจะกังวล คือความสะอาดของร้าน และอากาศร้อน อบอ้าวของร้านประเภทนี้ ขอบอกว่าหายห่วง เรือ่ งความสะอาด และร้านก็ตดิ แอร์เย็นสบาย รับประทานกันชิลล์ๆ ในเวลา 3 ชัว่ โมงเต็ม Location : ถ.สิโรรส (แยกโรงพยาบาลประสาท) เชียงใหม่ Open : 17:00 - 20:00 (รอบแรก) และ 20:00 - 23:00 น. (รอบสอง) Contact : 0-5208-9568, 09-5789-0078 Facebook : The Buffet HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :27


FEEL FOOD

KOLAND CAFE

หิมพานต์กลางนิมมานฯ นอกจากของตกแต่ ง ดี ไ ซน์ป ราณี ต เครือ่ งเรือนหรูหรา โคมไฟระย้า และสัตว์สตัฟฟ์ นานาชนิดทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนเดินหลงเข้าไป ในป่ าหิมพานต์กลางนิมมานเหมินท์แลว้ ยังมี เมนูอาหารและเครือ่ งดืม่ เน้นวัตถุดบิ เพือ่ สุขภาพ ผสานการปรุงทีพ่ ลิกแพลงไปจากเดิมในรูปแบบ โฮมคิทเช่น ทีเ่ จ้าของร้านคิดสูตรและคัดเลือก วัตถุดบิ มาปรุงแต่งด้วยตัวเอง อาทิ ย�ำส้มโอโบราณ, สลัดผักออแกนิกส์, สเต็กเต้าหู ้ หรือถ้าชอบ ของหวาน ก็มขี นมหารับประทานยาก อย่าง เปลือกส้มโอเชื่อมน�ำ้ ตาล, ขนมตุบ๊ ตั ๊บโฮมเมด, มะยงชิดลอยแก้ว ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ เด่นๆ ก็จะมี น�ำ้ บ๊วยโซดาซากุระ, สมูทตี้ผลไม้สดตามฤดูกาล, ชาสมุนไพร, ชา Mariage Freres รวมทัง้ Armani และ Dolci ให้เลือกดืม่ Location : ซ. 1 ถ.นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ Open : 10:00 - 21:00 น. Contact : 08-544-42124 Facebook : Koland Cafe

RUSTIC & BLUE อวลกลิ่นชา

ปกติจะคุน้ เคยกันกับรสและกลิ่นของชา ที่ได้จากใบชาหลายสายพันธุ ์ แต่รา้ นนี้ทำ� ให้โลก ของการดืม่ ชาของเรากว้างขวางขึน้ เพราะเขาน�ำสมุนไพร และดอกไม้ รวมทัง้ เครื่องเทศมาเบลนด์รวมกัน ให้กลายเป็ นชาสมุนไพรกว่า 40 ชนิดที่ให้กลิ่น และรสชาติแตกต่างออกไป นอกจากนี้ยงั มีสรรพคุณ ทางยาเป็ นผลพลอยได้อกี ด้วย และไม่เพียงมีแต่ชา ให้ด่ืมที่น่ียงั มีของว่างอย่ าง Cheese Scones น�ำสโคนชีสนุ่มๆ มาเสิรฟ์ คู่ Herb Butter และ Jalapeno Jam รวมทัง้ Warm Brie Plate จานนี้ น�ำรสชาติของ Brie Cheese มาผสมผสานกับ ผลไม้รสเปรี้ยวอย่างแอ๊ปเปิ้ ล เพิ่มความมันด้วย แอ๊ปริคอท, เฮเซลนัท รับประทานคู่ขนมปัง

Location : ชัน้ 2 โครงการ De Marche ซ. 5 ถ.นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ Open : 10:30 - 21:00 น. Contact : 08-6654-7178 Facebook : Rustic and Blue Chiang Mai 28: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


SNOWBUFF COFFEE ชิลล์กลางทุ่ง

พาออกไปชมท้องทุง่ และขุนเขาทีแ่ ม่รมิ กันบ้าง ร้านนี้ตงั้ อยู่บริเวณเดียวกันกับ จีรงั เฮลธ์ วิลเลจ ให้บรรยากาศเหมือนฟาร์มปศุสตั ว์ขนาดเล็กที่มี สัตว์นอ้ ยใหญ่นานาชนิดให้สมั ผัสในระยะใกลช้ ดิ ทัง้ สู่สุขและสู่ขวัญ ควายตัวผูแ้ ละตัวเมียไอคอน ของร้าน, ฝูงแกะ, ม้าแคระ, ครอบครัวเป็ ด และ กระต่าย นอกจากจะมีเครื่องดื่มจ�ำพวกชากาแฟ รวมทัง้ เบเกอรี่ให้บริการแล ้ว ยังมีอาหารจานเดียว รสชาติด,ี สเต็ก และของว่างเบาๆ พร้อมเสิรฟ์ ให้คุณใช้เวลาผ่อนคลายได้ทงั้ วัน

Location : อ.แม่รมิ เชียงใหม่ Open : 09:30 - 18:30 น. Contact : 09-1856-5675 Facebook : Snowbuff Coffee


FEEL FOOD

COOK WITH LOVE SUSHI & BAKERY ปรุงด้วยรัก

ร้านอาหารญี่ป่ ุนขนาดเล็กภายในบ้านชัน้ เดียวแห่งนี้ เกิดจากการร่วมมือกันท�ำในสิง่ ทีร่ กั ของเชฟ 5 คน ซึง่ แต่ละคน ก็มดี กี รีไม่ธรรมดาเพราะผ่านการเป็ นเชฟประจ�ำห้องอาหาร ของโรงแรมใหญ่ๆ ในเชียงใหม่มาแลว้ ทัง้ สิ้น เปิ ดบริการทัง้ มื้อกลางวันและมื้อเย็นทีร่ องรับได้เพียงครัง้ ละ 8 คนเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ต้องโทรจองก่อน โดยแบ่งเป็ นชุดเล็กส�ำหรับ 4 ที่ ราคา 2,500 บาท และส�ำหรับ 8 ทีร่ าคา 4,500 บาท แม้ราคา อาจจะฟัง ดู สู ง ไปสัก หน่ อ ย แต่ ถ า้ คุ ณ ได้ล องชิ ม อาหาร ทีร่ งั สรรค์จากปลาแซลมอนสดๆ ทัง้ ตัวทีน่ ำ� มาแล่ให้เห็นกันจะๆ ก่อนจะปรุงออกมาเป็ นอาหารกว่าสิบเมนู ในสไตล์ญ่ปี ่ นุ แท้ๆ คุณจะรูส้ กึ เหมือนเราว่าราคาเท่านี้ไม่แพงเลย Location : 57/4 ซ. 4 ถ.ราษฎ์อทุ ศิ ต.วัดเกต เชียงใหม่ Open : 12:00 - 15:00 น. (รอบแรก) และ 18:00 - 22:00 น. (รอบสอง) Contact : 08-5616-3966 Facebook : Cook With Love Sushi & Bakery

TIDDIN2013 ชมตะวันริมน้ำ�ปิง

ถ้าชอบบรรยากาศสุ ดชิลล์ริมน�ำ้ ปิ ง นัง่ มองฟ้ ามองน�ำ้ และแสงสีทผ่ี ดุ พรายตลอด สองฟากฝัง่ ของแม่นำ�้ สายหลักของเมืองแห่งนี้ เรามีอกี ร้านน่านัง่ มาน�ำเสนอ เป็ นร้านเล็กๆ ที่ ติดดินสมชื่อ ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆ โดยยัง คงความเรียบง่ายของบรรยากาศใต้เงาไม้ และมีย กพื้น เตี้ ย ๆ ตัง้ โต๊ะ และหมอนอิ ง ให้เอนกายพักผ่อนกับเครื่องดื่มนานาชนิด ทัง้ มีแ ละไม่ มีแ อลกอฮอล์ รวมทัง้ อาหาร และกับแกล ้มรสจัดจ้านอีกหลายเมนู ให้เลือก มาเพิม่ ความรื่นรมย์ Location : ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต เชียงใหม่ (ติดกับค�ำดารา) Open : 10:00 - 22:00 น. Contact : 08-5720-5851 Facebook : Tiddin2013 ติดดิน 30: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


MAEWMOTH CAT CAFE คาเฟ่คนรักแมว

หลายคนคงเคยได้ยนิ รวมทัง้ สัมผัสกับ คาเฟ่ แมวในเมืองกรุงทีม่ นี อ้ งเหมียวเดินเฉิดฉาย ไปมาให้เราได้สมั ผัสกับความน่ารัก และมีเสน่ห ์ ของสัตว์สายพันธุน์ ้ กี นั แบบใกล ้ชิด เชียงใหม่กม็ ี กับ เขาบ้า งแล ว้ เปิ ด เอาใจทัง้ คนเลี้ย งแมว และรักแมว แต่ ไม่อยากเลี้ยง ให้มาเล่นและ ใช้เวลากับน้องเหมียวกันให้เพลินกับบรรดาแมว หลายสายพันธุก์ ว่าสิบชีวติ พร้อมบริการเครือ่ งดืม่ และขนมอีกหลายเมนู ให้เลือกในบรรยากาศ โปร่งโล่ง แต่เย็นฉ�ำ่ และไร้ซง่ึ กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ ท�ำให้รา้ นนี้น่านัง่ มากยิ่งขึ้น แม้ว่าเจ้าเหมียวจะ น่ารักน่ากอดขนาดไหน ก็ขอให้ยงั้ ใจไว้อย่างท�ำ รุนแรงกับแมวและปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบอย่าง เคร่งครัดนะจ๊ะ Location : ซ.วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ Open : 10:00 - 20:00 น. (ปิ ดวันอังคาร) Contact : 09-5446-8141 Facebook : Maewmoth Cat Cafe


RECIPE

MANGO LOVERS มนุษย์หน้ามะม่วง เรื่อง/ภาพ: วัฒนาวรรณ ขันอาษา

หน้าร้อนของทุกปี มะม่วงออกผลเยอะแยะมากมาย หันไปทางไหนก็ เจอแต่มะม่วง มะม่วง มะม่วง มะม่วง จนตาลาย เห็นหน้าคน เป็นหน้ามะม่วงไปหมด บรือ๋ ออ... ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ขอเป็นมนุษย์ หน้ามะม่วงที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวสวยงาม สะท้านความร้อน ให้ถงึ ทีส่ ด ุ สุดๆ ไปเลยนะ

ข้าวตังหน้ามะม่วงกุ้งสด

(Rice Cracker Topped With Green Mango And Shrimp In Coconut Cream)

ส่วนผสมหน้ามะม่วง มะม่วงดิบเปรี้ยวเล็กน้อยสับหยาบ ถัวลิ ่ สงบดหยาบ ข้าวตังหน้าตัง้ เป็ นอาหารว่างของคนไทยตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึงเดีย๋ วนี้... แต่อฉิ นั ไม่ค่อยปลื้มกับหมูสบั กุง้ แห้งต�ำพอละเอียด ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของข้าวตังหน้าตัง้ และรสชาติหวานมันไปหน่อย อิฉนั จึงต้องปรับให้ได้รสชาติทต่ี วั เองชอบ... หอมแดงซอย และแล ้วก็ถงึ เวลาทีน่ างเอกแห่งฤดูกาลนี้คอื น้องมะม่วง จะได้เข้ามาเสียบแทนหมูและแถมได้รสเปรี้ยวเล็กๆ กะทิกระป๋ องขนาด 160 ml. ให้ได้กลมกล่อมในแบบ ‘ข้าวตังหน้ามะม่วงกุง้ สด’ น�ำ้ ปลา *สูตรนี้ทานได้ประมาณ 25-30 ค�ำ น�ำ้ ตาลปี บ๊

½ ลูก 5 ช้อนโต๊ะพูน 2 ช้อนโต๊ะพูน 3 หัว 1 กระป๋ อง 2-3 ช้อนโต๊ะ 1½ ช้อนโต๊ะพูน

วิธีท�ำหน้ามะม่วง น�ำกะทิใส่หม้อตัง้ ไฟให้รอ้ น ตามด้วยถัว่ ลิสง หอมแดง น�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาล คนให้เข้ากันชิมรสให้ได้เค็มและหวานเท่าๆกัน ตามด้วยกุง้ แห้งและปิ ดไฟ ใส่มะม่วงตามลงไป คลุกเคลา้ ให้เข้ากัน พักไว้ ส่วนผสมกุ้ง-ข้าวตังและผักแต่งหน้า กุง้ แบบแช่แข็งขนาดเล็ก-กลาง 25 ตัว ข้าวตังดิบขนาด 1 ½ นิ้ว 25 ชิ้น หัวกะทิเล็กน้อย ผักชีเด็ดใบ ดอกอัญชันเด็ดกลีบ พริกขี้หนู แดงใหญ่ซอยยาว น�ำ้ มันมะกอกเล็กน้อย น�ำ้ มันพืชส�ำหรับทอด วิธีท�ำ น�ำกุง้ ออกมาจากตูเ้ ย็นให้นำ�้ แข็งละลายก่อน แล ้วน�ำไปคลุก กับหัวกะทิ...ตัง้ กระทะเคลือบใส่นำ�้ มันมะกอกเล็กน้อยใช้ไฟกลาง จนน�ำ้ มันร้อนจึงน�ำกุง้ ลงไปย่างให้สุกเหลืองสวย พักไว้ ส่วนข้าวตังน�ำไปทอดในน�ำ้ มันพืชให้เหลืองอมน�ำ้ ตาล พักไว้ วิธีกิน ข้า วตัง ที่ท อดแล ว้ ราดด้ว ยหน้า มะม่ว ง ตามด้ว ยผัก ชี กลีบดอกอัญชัน กุง้ ย่าง และแต่งหน้ากุง้ ด้วยพริก ก็จะได้ ข้าวตังหน้ามะม่วงกุง้ สด สวยงามพอดีคำ� เป๊ ะ !!

TIP ท�ำไม ‘ข้าวตัง ต้อง หน้าตั้ง’ ต�ำนานเขาเล่ามาว่า เพราะข้าวตังเป็นของอร่อยที่ใครๆ ก็อยากกิน ท�ำให้ต้องวิ่งหน้าตั้งอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้กิน ‘ข้าวตังหน้าตัง้ ’ 32: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


สลัดมะม่วงไก่ย่าง

(Mango Salad With Grilled Chicken (Mexican- Indian Style)

ช้อนชา = ช้อนทีส่ ำ� หรับชา กาแฟทัว่ ไป ช้อนโต๊ะ = ช้อนส้อมทีใ่ ช้กนิ ข้าวทัว่ ไป ทัพพี = ทัพพีเมลามีนตักข้าวทัว่ ไป

เมนู น้ เี ป็ นเมนู ลูกผสม Mexican+Indian โดยใช้ทงั้ มะม่วงดิบและมะม่วงสุก... มะม่วงดิบต้องใช้มะม่วงทีไ่ ม่เปรี้ยวคือมะม่วงเขียวเสวยจะใส่ในส่วนของสลัด และ มะม่วงสุกคือมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้จะน�ำมาท�ำซอส เป็ นเมนู เรียกน�ำ้ ย่อย หรือจะกินคู่ กับโรตี / ขนมปัง / แผ่นแป้ งตอร์ตยี า หรือถ้าใครเคยกินข้าวกับมะม่วงแบบคน โบราณ เมนู น้ ใี ช้ได้เลย * สูตรนี้ทำ� ได้ 1 จาน กินได้ 1-2 คน ส่วนผสมซอส มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้สุกสับพอละเอียด หอมหัวใหญ่ขนาดกลางสับละเอียด กระเทียมจีนสับละเอียด ขิงสับละเอียด ผงมาซาล่า เกลือป่ น น�ำ้ มันมะกอก White Wine Vinegar เนยก้อนขนาด 10 กรัม น�ำ้ มะนาว น�ำ้ เปล่า

1 ½ 1 2 ½ 1 3 2 1 2 1

ลูก ลูก กลีบ ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ก้อน ช้อนชา ทัพพี

วิธีท�ำซอส ตัง้ กระทะใส่นำ�้ มันมะกอก ร้อนแล ้วตามด้วยหอมหัวใหญ่ผดั ให้หอม ต่อด้วย กระเทียมผัดให้หอม ใส่มะม่วง ขิงสับ ผงมาซาล่า เกลือ เนย Vinegar และ น�ำ้ เปล่า คนให้เข้ากันเคี่ยวต่อให้งวดลงไปเล็กน้อย เติมมะนาว ชิมรสให้ได้ หวานน�ำ เค็มตาม เปรี้ยวน้อย เป็ นอันเสร็จ พักไว้

ส่วนผสมสลัด มะม่วงเขียวเสวยซอยเป็ นเส้น มะเขือเทศหัน่ ลูกเต๋า ซูกนิ ่หี นั ่ ลูกเต๋า พริกหวานเหลืองซอยยาว หอมแขกซอยบาง กระเทียมจีนสับละเอียด ผักชีสบั หยาบ เกลือป่ น น�ำ้ ตาลทรายแดง น�ำ้ มะนาว พริกป่ น น�ำ้ มันมะกอก ผงยีห่ ร่าปลายช้อนชา

½ 3 1/3 ½ ½ 1 1 ½ ½ 3-4 ½ 2

ลูก ลูก ลูก ลูก หัว หัว ทัพพี ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำสลัด ผสมทุกอย่างคลุกเคลา้ ให้เข้ากันยกเว้นผักชี ชิมให้ได้รสเปรี้ยวน�ำ เค็มตาม ได้ทีแ่ ล ้วจึงใส่ผกั ชีคลุกเคล ้าหลังสุด จัดใส่จานเอาเข้าตูเ้ ย็นพักไว้ แล ้วไปย่างไก่ตอ่ ส่วนผสมไก่ ไก่ส่วนอกขนาด 200 กรัม น�ำ้ มันมะกอก โรสแมรี่สด เกลือและพริกไทยด�ำบดหยาบเล็กน้อย

1 1 2 - 4

ชิ้น ช้อนโต๊ะ ช่อ

วิธีท�ำ แบ่งเนื้อไก่ออกเป็นชิ้นยาว ให้ได้3 - 4 ชิ้น น�ำไปหมักกับเกลือและพริกไทยด�ำบดหยาบ ทิ้งไว้ 15 นาที จึงน�ำไปย่างในกระทะเคลือบทีใ่ ส่นำ�้ มันมะกอก วางโรสแมรี่รอบๆ เนื้อไก่ หาฝาครอบปิ ดอบเอาไว้ ย่างข้างละประมาณ 4 - 5 นาที ให้สุกเกรียมหอม เรียบร้อยแลว้ น�ำมาตัดเป็ นท่อนเล็กๆ แลว้ น�ำไปวางบนจานสลัดที่เตรียมไว้ ราดด้วยน�ำ้ ซอสแต่งหน้าด้วยมะม่วงให้สวยงาม เสร็จเรียบร้อย เราจะได้ความหวาน จากซอส ตัดกับรสเปรี้ยวของสลัดและได้ความหอมของไก่ย่าง HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :33


COVER STORY

34: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014


SORRENTO

บทบันทึกถึงเมืองในความทรงจ�ำ เรื่อง: สมชาย ภาพ: สมชาย/วัฒนาวรรณ

*ปลายเดือนกันยายน 2556 จากเมือง Chiusi ที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ อิ ต าลี เราโดยสารรถไฟสายหลั ก มุ ่ ง หน้ า ลงใต้ ผ่ า นโรม โดยไม่แวะพักหรือเปลีย่ นขบวนรถ เพราะจุดหมายปลายทาง ในวั น นี้ ข องเราอยู ่ ที่ เ มื อ งชายทะเลทางใต้ ที่ ชื่ อ Sorrento ซึ่งขบวนรถไฟสายหลักจะไปส่งเราที่เมือง Naples และจากสถานีรถไฟเมือง Naples เราต้องไปต่อรถไฟ ท้องถิ่นที่ชื่อ Circumvesuviana สาย Naples – Sorrento ทีม่ สี ถานีตามรายทางให้จอดแวะมากกว่า 30 สถานี และใช้เวลา ในการเดินทางมากกว่าหนึ่งชั่วโมง

โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีหลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น

HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :35


1

2 การเดินทางท่องโลกในยุคปัจจุบนั โลกของอินเทอร์เน็ต ช่วยย่นระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล การเดินทางและเสาะหาทีพ่ กั ให้เราได้มากมาย เราใช้ www.booking.com จองโรงแรมทีพ่ กั ไว้ ล่วงหน้า โดยเลือกพักที่ Hotel Mignon ด้วยเหตุผลหลัก 2-3 ข้อ นัน่ คือ หนึ่ง-ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ และแหล่งท่องเที่ยวในเมือง แบบทีส่ ามารถเดินลากกระเป๋ าไปได้สบายๆ สอง-สนนราคา 3 คืน 318 ยู โร พร้อมอาหารเช้า ส�ำหรับสองคน และสาม-คะแนน ความพึงพอใจทีผ่ ูเ้ ข้าพักก่อนหน้าได้รวี วิ รายงานเอาไว้ Sorrento เป็ นเมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ชายทะเล ทีน่ กั เทีย่ ว เอาไว้เป็ นจุดพักส�ำหรับทีจ่ ะเดินทางต่อไปยัง Amalfi Coast และ Capri ซึ่งมีเสียงร�ำ่ ลือกันนักหนาว่าทะเลที่นนั ่ สวยงามมากมาย 36: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

แต่สำ� หรับเรายอมรับว่าพอได้มาเห็น Sorrento และมีเวลาเพียงไม่ก่ีวนั ก็เลยขอสัมผัสซึบซับกับบรรยากาศและอารมณ์ของ Sorrento ให้เต็มอิม่ และเหมือนพยายามบอกกับตัวเองว่า คงจะได้กลับมาแถวๆ นี้อกี ครัง้ , ครัง้ หน้าค่อยไป Amalfi และ Capri ก็ได้เนอะ รถไฟท้องถิน่ จาก Naples ไป Sorrento มีคนใช้บริการแน่นมาก ในช่ ว งบ่า ยวัน ที่เ ราเดิน ทาง ด้ว ยที่ว่า รถไฟขบวนนี้ น อกจากคนอิต าลี ในละแวกนัน้ แล ้ว นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะไป Pompeii ก็จะใช้บริการรถไฟขบวนนี้ ด้วยเหมือนกัน เพราะ Pompeii นัน้ อยู่ระหว่างทางที่จะไป Sorrento ดังนัน้ หลังจากทีก่ ระเหรีย่ งชาวไทยสองคน เบียดเอาตัวเองและกระเป๋ าเดินทาง ใบใหญ่ ข้ นึ รถไฟไปได้แลว้ เรายังต้องคอยระแวดระวังกระเป๋ าสะพาย กระเป๋ าสตางค์จากบรรดาคนอิตาเลีย่ นและคุณพีม่ ดื อีกกลุม่ ด้วยทีว่ า่ ใครๆ


3 1. ย่าน Marina Grande เป็นท่าเรือและชุมชนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง Sorrento เท่าไรนัก สามารถเดินเล่นได้สบาย มีร้านอาหารจากสมาคมชาวประมง และมี บรรยากาศทีด่ ใี นการนัง่ ดืม่ ไวน์รมิ ทะเลในมือ้ เทีย่ ง เป็นย่านทีต่ ดิ ใจขนาดไปถึงสองรอบ 2. ที่จอดเรือประมง ที่ท�ำเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับคนที่อยากนอนอาบแดดติดทะเล 3. เป็นอีกมุมของ Sorrento ทีผ่ มชืน่ ชอบและประทับใจในไอเดียในการจัดการสถานที่ พักผ่อน ร้านอาหาร ที่อาบแดด และสระว่ายน�้ำธรรมชาติ 4. ความที่ Sorrento เป็นเมืองทีม่ ภี มู ปิ ระเทศทัง้ เขาและทะเล เราจึงได้เห็นวิวของอิตาลี ทางใต้ในแบบนี้ด้วย

4

ต่างก็เตือนกันตลอดว่าเทีย่ วทีอ่ ติ าลีนนั้ โจรและนักล ้วงกระเป๋ าชุมยิง่ กว่าอะไร แต่จะว่าไปแลว้ ตลอดเวลาสองอาทิตย์ทอ่ี ยู่ในอิตาลี ทัง้ ในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก กระเป๋ าสะพาย และกระเป๋ าสตางค์เราก็ปลอดภัยเป็ นอย่างดี ไม่รูว้ า่ เป็ นเพราะเราพยายามแต่งตัวโทรมๆ หรือว่าฝรัง่ นักท่องเทีย่ วยุโรปและอเมริกา ก็อาจจะกลัวเรา แบบทีเ่ รากลัวโจรอิตาเลีย่ นเหมือนกัน! จากโรงแรมทีพ่ กั เราเดินข้ามถนนและทะลุตรอกซอกซอยสักพักก็จะ ถึงชายทะเล แลว้ เดินเลียบทะเลบนถนนไปทางซ้ายมืออีกสักพัก ก็จะไปถึง ย่าน Marina Grande ทีน่ ่ีรา้ นอาหารและร้านดื่มทีเ่ ปิ ดขายตัง้ แต่กลางวัน เราเองถึงกับติดใจในรสชาติและบรรยากาศของร้านอาหารที่บริหารจัดการ โดยสมาคมชาวประมง ทีน่ ำ� เอา ปลา กุง้ หอย ปลาหมึก ทีจ่ บั มาได้ในแต่ละวัน มาท�ำอาหารให้นักท่องเทีย่ วได้ชิม ซึง่ ไม่รูว้ า่ เป็ นเพราะอุปทานหรือเปล่า แต่ทแ่ี น่ๆ อาหารอิตาเลียนแนวซีฟ้ ูดกับโต๊ะที่ตงั้ ริมทะเล และเฮ้าส์ไวน์ขาวของร้านนี้ ก็สามารถสะกดให้เราต้องย้อนกลับมาอีกรอบ HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :37


5

6

7 38: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

ช่วงทีเ่ ราไปเทีย่ วอิตาลีในปลายเดือนกันยายน เป็ นช่วงทีอ่ ากาศ ทางใต้ของอิตาลีออกจะดีมากๆ ดังนัน้ Sorrento จึงมีคนไปเทีย่ วไม่นอ้ ย นอกจากนัก ท่ อ งเที่ย วจากหลายๆ มุม ของโลกแล ว้ ยัง มีท งั้ คน ปัน่ จักรยาน และกลุม่ นักบิดมอเตอร์ไซค์ฮาร์เล่ยจ์ ากนาโปลี เรียกได้วา่ ในเมืองนัน้ คึกคักกันตัง้ แต่บา่ ยๆ เลยทีเดียว ความทีเ่ ป็ นเมืองท่องเทีย่ ว Sorrento ก็ยงั มีกจิ กรรมหลากหลาย ให้ได้ดูชม ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงดนตรีดๆี ทีม่ ตี งั้ แต่คอนเสิรต์ แบบต้อง ซื้อบัตรเข้าชมโดยเฉพาะแจ็ซซ์ แต่ถา้ อยากสัมผัสกับดนตรีอติ าเลีย่ น มิวสิค ขอแนะน�ำให้นงั ่ ดื่มกินตามร้านอาหารริมทะเล สัก พัก จะมี นักดนตรีท ้องถิน่ กับแอ็คคอร์เดี้ยนและกีตาร์ มาขับกล่อมตามโต๊ะอาหาร ถ้าพึงพอใจก็ค่อยให้เงิน และถ้าติดใจมากแบบเรา ก็สามารถซื้อซีดี ผลงานเพลงทีพ่ วกเขาบันทึกเสียงกลับมาฟังต่อทีบ่ า้ นด้วยก็ยงั ได้ พู ด ถึง นัก ดนตรี ท อ้ งถิ่น ที่ Sorrento ในช่ ว งเวลาที่ร ถไฟ คนไม่เยอะมากนัก คุณก็จะได้เห็นวงดนตรีอะคูสติกทัง้ วง หอบกีตาร์ แอ็คคอร์เดี้ยน ดับเบิ้ลเบสส์ และเครือ่ งเป่ า ขึ้นมาร้องสดๆ ให้คุณได้ฟงั บนโบกี้รถไฟเลยทีเดียว พวกเขาขึ้นสถานีนนั้ ลงสถานีน้ ีสลับกันไป ในวันหยุด บรรเลงดนตรีอะคูสติก ร้องสดๆ แลกกับเงินทีค่ นฟังพอใจ จะหยิบยืน่ หย่อนลงในกล่องให้ และค�ำ่ คืนหนึง่ บนถนนปากซอยโรงแรมทีเ่ ราพัก ก็ได้เห็นเด็กวัยรุน่ ชายหญิงกลุม่ หนึง่ เปิ ดซีดเี พลงแด๊นซ์จากเครือ่ งเล่นกระเป๋ าหิ้ว และพากัน โชว์ลลี าท่าทางโชว์สเต็ปเต้นกลางถนน โดยมีนกั ท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ รวมทัง้ เราคอยปรบมือส่งเสียงเชียร์ เด็กๆ เต้นกันเต็มที่ คนดูก็สนุ ก และให้สตางค์กนั ตามสมควร


8

9

10

12

11

5. กลางเมือง Sorrento ในวันหยุดที่แดดดีและมีนักปั่นจักรยานให้ได้เห็นจ�ำนวนไม่น้อย 6. Fiat รถอิตาเลี่ยนที่หลายคน(เคย)หลงรัก 7. รถพานักท่องเที่ยวชมเมือง 8-9. ชุมนุมฮาร์เล่ย์-เดวิดสัน 10. วันหยุดสุดสัปดาห์รถราไม่ค่อยมี คนเดินกันเป็นส่วนใหญ่ 11. รถเก่า กับ รถใหม่ 12. อีกบรรยากาศของบ้านในเมืองนี้ HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :39


14

13

16 40: A SIDE

HIP MAGAZINE MAY 2014

15

และเป็ นโชคดีท่ชี ่วงไปเที่ยวอยู่ใน Sorrento มีงานแสดงผลงานของ ศิลปิ นดังชาวสเปน Salvador Dali (1904-1989) ชุด THE DALI UNIVERSE ให้ได้ดูได้ชมกันอีกด้วย กลับมาจากเดินทางคราวนัน้ เคยถามตัวเองอยูเ่ หมือนกันว่า ท�ำไม ถึงชอบเมืองนี้นกั หนา อาจจะเป็ นเพราะบ้านเมืองทีด่ ูเหมือนฉากบางฉาก ในหนังบางเรื่องทีเ่ คยดู อาจจะด้วยผูค้ นทีด่ ูเรียบง่าย บ้านๆ ไม่เหยียด ไม่หยิ่ง อาจจะเป็ นเพราะอาหารการกินที่ถูกปาก อย่างปลาหมึกย่าง ทาน�ำ้ มันมะกอกบีบมะนาว หรือแค่ สปาเก็ตตี้ริมทะเลมื้อกลางวันที่ ร้านริมทะเลทีต่ อนเสิรฟ์ มาดูเหมือนจะไม่มอี ะไร แต่เมือ่ ได้ล้มิ รสชาติแล ้ว จึงรูว้ า่ ไม่ธรรมดาเลย เรื่องบางเรื่องก็เหมือนจะหาเหตุผลให้กบั มันไม่ได้เหมือนกันว่า ท�ำไม? รูแ้ ต่วา่ ถ้ามีคนถามถึงอิตาลีทเ่ี ราได้มโี อกาสไปเทีย่ วมาหลายเมือง แต่เมืองแรกสุดทีผ่ มนึกถึงมักจะเป็ น Sorrento อยู่ทกุ ครัง้ ถึงขนาดเปรยๆ ว่าอยากจะกลับไปทีน่ นั ่ อีกสักครัง้ ในชีวติ นี้.


18

17 20

19

21

13. มุมมองจาก Piazza Tasso ในตัวเมืองมองเห็นทะเลอยู่ไม่ไกล 14-15. บางมุมที่สามารถเห็นได้ใน Sorrento 16. ไปเจอศิลปินดัง Dali โดยไม่ได้นัดหมาย 17. Inn Bufalito หนึ่งในร้านอาหารดังของเมืองนี้ 18. เมนูแนะน�ำของ Inn Bufalito คงเดากันได้วา่ เป็น Buffalo Meat Carpaccio 19.บรรยากาศร้านอาหารบ้านๆ ของสมาคมชาวประมง 20-21. อาหารง่ายๆ กับเฮ้าส์ไวน์ขาวร้านชาวประมง HIP MAGAZINE MAY 2014

A SIDE :41

Hip may 14 section a  

Free copy for Chiang mai HIP Society.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you