Page 1


contents: Vol.09 No.103 May 2013

28 Recipe กลับมาอีกครั้งกับสูตรการทำ�อาหารในแบบฉบับ HIP HIP เมนูทที่ �ำ มีสว่ นประกอบหลัก จากผลมัลเบอร์รหี่ รือลูกหม่อน ให้ผอู้ า่ นได้ลองเข้าครัวทำ�ตาม สูตรพิเศษจาก คุณปู - วัฒนาวรรณ ขันอาษา เจ้าของหนังสือ HIP Cook Book

24 People

36 Cover Story

เรือ่ งผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีห่ ลงไหลในงานกราฟิกดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบป้ายโฆษณา การทำ�ภาพประกอบ จนทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจทีอ่ ยากออกแบบตัวอักษรเป็นของ ตัวเอง ต่อด้วยชายหนุ่มสถาปนิกผู้ที่รักในการปั่นจักรยาน ใช้ความรู้ที่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมบวกกับความชอบ ประดิษฐ์จักรยานไม้ไผ่ขึ้นเอง ในแบรนด์ Brown Bike

News People Recipe Eat & Drink Cover Story

08 24 28 30 36

ฉบับนีพ ้ าไปหาคำ�ตอบว่าทีท่ างจักรยานควรอยูต่ รงไหน เชียงใหม่น่าถีบหรือไม่ และจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะถีบเชียงใหม่ ให้กลายเป็นเมืองน่าถีบสำ�หรับทุกคน กับความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ ใช้จักรยาน, กลุ่มเชียงใหม่น่าถีบ, ร้านขายจักรยาน รวมทั้งภาครัฐอย่าง เทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ และกองกำ � กั บ การตำ � รวจจราจร เชียงใหม่


editor:

Vol.09 No.103 May 2013

เงิน เงิน เงิน

ส�ำหรับคนท�ำ Free Copy ค�ำถามทีน่ ่าจะเจอบ่อยๆ เหมือนกันคือ เอาเงินมาจากไหน? ค�ำตอบทีอ่ อกมาก็จะคลา้ ยๆ กัน คือ สปอนเซอร์ แล ้วค�ำถามต่อมาทีผ่ ูส้ งสัยอยากรูค้ อื ต่อเดือนมีผูย้ นิ ดีจ่ายค่าโฆษณาให้มากขนาดนัน้ เชียวหรือ? ส�ำหรับข้อนี้คำ� ตอบก็จะต่างกันออกไป ตามความสามารถในการ ‘ขาย’ โฆษณา บางเล่มก็ขายดีมกี ำ� ไร บางเล่มเท่าทุน บางเล่มขาดทุน แต่สง่ิ ทีเ่ หมือนๆ กันคือ จะท�ำอย่างไรให้หนังสือของตัวเองอยู่ได้ตลอดรอดฝัง่ อันนัน้ ก็อยู่ในเรื่องของเทคนิควิธกี ารเฉพาะบุคคลไป หลักๆ ของการหารายได้ของ Free Copy ก็จะมีประมาณนี้ ส่วนเรื่องรองๆ คือท�ำอย่างไรให้มี ‘แฟน’ เพิม่ ขึ้น เพราะการทีม่ คี นติดตามหมายความถึงการมีคนรอเห็นสิง่ ทีอ่ ยู่ในหน้าหนังสือ

สิง่ ทีย่ ากของการท�ำนิตยสารแจกฟรี ให้อยู่ได้ ไม่ใช่แค่คุณต้องมีลูกค้า แต่คุณต้องมี ‘คนอ่าน’ ยิง่ อ่านมาก หนังสือก็แข็งแรงมาก และเหล่านัน้ น�ำมาสู่สง่ิ ทีย่ ากขึ้นไปอีก คือ ท�ำอย่างไรให้มแี ฟนหนังสือกลุม่ ใหม่ๆ เพิม่ ขึ้น โดยไม่เสียแฟนเก่าๆ ไป คนท�ำหนังสือเลยจ�ำต้องปฏิบตั ติ วั คล ้ายคนหลายใจ เอาใจทางนัน้ ที เอาใจทางนี้ที โดยไม่ลมื เอาแต่ใจตัวเองบ้าง เพือ่ แสดงจุดยืนในบางครัง้ การบาลานซ์ระหว่างเรื่องหาเงิน เดาใจคนอ่าน และตามใจตัว เป็ นศาสตร์ทค่ี นท�ำนิตยสารต้องเรียนรู ้ และจัดการอย่างมีศิลปะ

อีกค�ำถามทีม่ กั จะเจอก็คอื ขายอะไรบ้าง ขายปกมัย้ ขายเนื้อหาหรือเปล่า - ตอบตามตรงว่าขาย เราเป็ นหนังสือ ‘แจกฟรี‘ เรามีตน้ ทุน เรามีค่าใช้จ่าย และเราไม่ได้กนิ ความรักแล ้วอิม่ แต่กข็ อเรียนตามตรงว่า สิง่ ทีเ่ ราจะขายนัน้ ต้องตัง้ อยู่บนสิง่ ทีเ่ ราคิด เชื่อว่าดีสำ� หรับทุกฝ่ าย และต้องเป็ นการขายแบบตรงไปตรงมา ประเภทว่าเอาเงินใส่ซองยัดใส่กระเป๋ านัน้ - ขอเสียมารยาททีจ่ ะบอกว่า ‘ไม่รบั ’

ชลธิดา พระเมเด หัวหน้ากองบรรณาธิการ

หมายเหตุ: เดือนนี้ บ.ก.พีโ่ หน่งไม่อยู่ เลยขออนุญาตท�ำหน้าทีแ่ ทน...และได้รบั อนุญาตแล ้ว

เพราะเราไม่ได้จน และเราก็หยิง่ (ถ้าเงินไม่ถงึ 555)

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด

กองบรรณาธิการ กฤตัชญ์ ไชยนนท์ สุธามาศ ธงซิว นักเขียนประจำ�ฉบับ นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ระพินทรนาถ บรรณจักร์ ช่างภาพประจำ�ฉบับ รังสิมันต์ สิทธิพงษ์ ภีศเดช คัมภิรานนท์ ชิษณุพงศ์ นามมูลนาค

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา การตลาด พรหมกนกภรณ์ สวัสดี นักศึกษาฝึกงาน พงศ์สุดา กาศยปนันท์ ศุภมาศ วงศ์สระหลวง อัคคณัฏฐ์ อินทรพรอุดม ธาวิต พรหมมินทร์ ณัฐธิดา จำ�มา

HIP Event ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ ณัฐกานต์ โอชาวัฒน์ อัญชนา หอมนาน

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

www.hipthailand.net


Warm Up Cafe The Lucky Fourteen ทุกวันคือวันดีๆ ที่ วอร์มอัพ คาเฟ่ พาวัยรุน่ ผ่านความมันกันทุกค�ำ่ คืนมายาวนานถึง 14 ปีแล ้ว แต่ Warm Up Cafe ยังมีแรงส่งก�ำลังความสนุกให้เพิม่ ขึ้นไป ไม่รูจ้ บ โดยเฉพาะในงานฉลองครบรอบ 14 ปี ทผ่ี า่ นมาชวนสาวก วอร์มอัพมาเต็มทีก่ บั ชีวติ ด้วยพลังแห่งร็อค!!! ในธีม The Lucky Fourteen กับกิจกรรมหนุ กหนานตัง้ แต่ ตะวันยังไม่ตกดิน ในรูปแบบอเมริกนั สไตล์ ทัง้ ฟรีบาร์แบบจัดเต็มทัง้ อาหารเครือ่ งดืม่ จากผู ม้ อี ุปการคุณหลายท่านที่ขนมาให้ด่ืมกินกันเพียบ อาทิ อเมริกนั ซู ชิ, เบอร์เกอร์ และไส้กรอก พร้อมด้วยการแสดง ดนตรี, แดนเซอร์สุดเซ็กซี่ และดีเจสุ ดตื้ดที่น�ำเพลงสนุ กๆ


มาเรียกน�ำ้ ย่อยกันก่อนจะปล่อยให้เข้าไปสนุ กต่อกันด้านใน กับมินคิ อนเสิรต์ จากหลายศิลปินชือ่ ดังทีจ่ ดั มาเอาใจชาววอร์มฯ ให้มนั สะใจกันตลอดทัง้ คืน เริ่มด้วยเวทีนอกทีน่ อกจากจะมีศิลปิ นเชียงใหม่ อาทิ อุษาสวาท มาสร้างความคึกคักแล ้ว คืนนัน้ ยังมีไฮไลท์พเิ ศษ ที่ดึงดู ดใจให้หลายคนไม่ยอมพลาดมาร่ วมสนุ ก ด้วยการ อัญเชิญ ‘บร๊ะเจ้าโจ๊ก’ หรือ โจ๊ก So Cool และวงของเขา มาจัดเพลงแหล่มๆ เอาใจสาวกกันเต็มเหนีย่ ว พร้อมกันนัน้ เวที ด้านในก็มนั ไม่แพ้กนั ด้วยคอนเสิรต์ สุดพิเศษของศิลปิ นจาก เวที The Voice ทัง้ เก่ง, คิง, เหน่ง แทคทีมกันมาจัดเพลงร็อค เน้นๆ เพือ่ โชว์พลังเสียงแบบตัวจริงเสียงจริงให้ชาวเชียงใหม่ ได้สนุกกันเต็มที่ ด้าน Lounge by Warm Up Cafe ก็ไม่ยอม น้อยหน้าเพราะขนทีมดีเจ Super Zaap มาจัดเพลงแดนซ์ ให้คนชอบเต้นได้ด้นิ กันสนัน่ ฟลอร์ งานนี้ไม่เพียงเป็ นการน�ำความสนุ กมาก�ำนัลลู กค้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของผับชือ่ ดังของเมืองเชียงใหม่ แห่งนี้เท่านัน้ ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้ผูร้ ่วมงานได้ทำ� บุญร่วม กัน ด้ว ยการน�ำ เสื้อ ยืด และเคสไอโฟนสกรี น ลายสุ ด เท่ ท่ี ออกแบบมาเพือ่ งานนี้โดยเฉพาะมาจ�ำหน่ายในงาน เพือ่ น�ำ รายได้ทงั้ หมดโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายมอบแก่หอผูป้ ่ วยกึ่งวิกฤต แผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) น�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ รักษาผู ้ป่ วยต่อไป ใครที่ ม าร่ ว มฉลองเบิร ์ธ เดย์ว อร์ม อัพ ในคื น นั้น นอกจากจะพกความมัน สุ ด ๆ กลับ บ้า นแล ว้ ยัง ได้บุญ ติดกระเป๋ าไปด้วย


NEWS

BE_HAPPY BE_MORE ม่วนกั๋นหน้ากาด กับ ส.บ.ม. ปาร์ตี้ ตอน ยิ่งสุข ยิ่งสาด สาดความสุขรับวันสงกรานต์กนั ให้ช่มุ ฉ�ำ่ เมืองเชียงใหม่กบั ส.บ.ม. ปาร์ต้ ี ตอน ‘ยิง่ สุขยิง่ สาด’ โดยเนรมิตเวทีใหญ่ บิก๊ จัดคอนเสิรต์ จากศิลปิ นชือ่ ดังทัวฟ้ ่ าเมืองไทยมาจัดเต็มความสนุกมาเอาใจชาวเชียงใหม่กนั อย่างเต็มทีต่ ลอด 3 วัน บริเวณ หน้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว วันแรกประเดิมด้วยคอนเสิรต์ จากสาวเสียงใส Lula ทีน่ ำ� เพลงชิลล์ๆ สไตล์บอสซาโนวามากล่อมแฟนเพลงให้คลายร้อน จากนัน้ เพิม่ จังหวะให้คกึ คักขึ้นกับ Superbaker และปิ ดท้ายวันแรกด้วยเพลงมันๆ จาก Paradox ทีข่ นเพลงฮิตมาเพิม่ องศา ความร้อนให้ระอุไปด้วยความสุข วันถัดมาเติมจังหวะชีวติ ให้คกึ คักขึ้นด้วยวงดนตรีขวัญใจเด็กแนวอย่าง Playground ต่อด้วยเพลงเพราะๆ จาก Lipta และส่งท้ายความสนุกด้วยเพลงร็อคแน่นๆ จาก Big Ass เป็ นการปิ ดแมทช์ความมันในวันทีส่ องอย่างเต็มสุข ปิ ดมหกรรม ‘ยิง่ สุข ยิง่ สาด’ ในวันสุดท้ายท่ามกลางสายน�ำ้ ทีโ่ ปรยมาสร้างความเย็นกันตลอดวัน แต่ไม่วา่ จะฉ�ำ่ แค่ไหน ก็หยุดความฮอตของคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ไม่ได้ เพราะ ส.บ.ม. จัดอีก 3 วงดนตรีชวนกรีด๊ อย่าง Slot Machine, Jetset’er และ Tattoo Colour มาสาดอารมณ์สขุ ให้ชาวเชียงใหม่ช่มุ ฉ�ำ่ ความมัน เปี ยกปอนความสนุกกันเต็มอิม่ ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองทีผ่ ่านมา facebook.com/sorbormore


NEWS

เปล่งประกายความสนุกสุดแซ่บ ในแบบฉบับ EVAlicious Party เป็ นค�ำ่ คืนแซ่บเวอร์ทส่ี าวๆ (และไม่สาว) มารวมตัวกันประชันความเลิศในงาน ‘EVAlicious Party’ EPISODE 1 What Women Want? งานนี้เครื่องดืม่ เอว่า (EVA) สปาร์คกลิ้งไวน์พร้อมดืม่ (Sparkling Wine RTD) จัดเต็มความสนุกเอาใจสาวๆ กันสุดฤทธิก์ บั ปาร์ต้เี ก๋ๆ ในธีม Sparkling White ให้สาวๆ มาเปล่งประกาย ความสวยดุจราชินีบนสนามหญ้าริมน�ำ้ ปิ งของร้าน The Good View Bar & Restaurant Chiang Mai ที่ไม่เพียงชักชวนสาวๆ มาอวดโฉมในแบบฉบับของตัวเองแลว้ ยังร่วมด้วยดาราและเซเลบริต้ ีจากทัว่ ฟ้ า เมืองเชียงใหม่ตบเท้ามาเพิม่ ดีกรีความเจิดจรัสกันอย่างคับคัง่ น�ำทีมโดยสาวแซ่บตัวแม่ โอปอล์ - ปาณิสรา พิมพ์ปรุ ควงคู่มากับเพือ่ นซี้ทม่ี ดี กี รีความแซ่บไม่แพ้กนั อย่าง อ๊อฟ - ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ และเซเลบริต้ สี ุด เซอร์ไพร์ส กุบ๊ กิบ๊ - สุมณทิพย์ เหลืองอุทยั ทีแ่ ทคทีมมาร่วมสร้างสีสนั ไม่เพียงเท่านัน้ อ๊อฟ - ปองศักดิ์ ยัง ขนเพลงฮอตฮิตมาฝากชาวเชียงใหม่เพียบ พร้อมด้วยไฮไลท์เด็ดของค�ำ่ คืนจะท�ำให้แก๊งค์สาวๆ ภาคเหนือได้ สนุกและอบอุ่นไปกับ อ้วน - รังสิต สิรนานนท์ ทีบ่ นิ มามอบอ้อมกอดแก่สาวแซ่บในปาร์ต้ นี ้ โี ดยเฉพาะ ติดตามความสนุกสุดแซ่บแบบฉบับสาวเอว่าได้ท่ี www.facebook.com/evathailand


NEWS ข่วงละอ่อนเจียงใหม่ สืบสานป๋าเวณี ปีใ๋ หม่เมือง อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ แสนสิริ ได้จดั ให้เราชาวเชียงใหม่ได้รบั ชม และร่ วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม อย่างประเพณี ปีใหม่ไทย ในแบบล ้านนาดัง้ เดิม ณ ศูนย์สถาปัตยกรรม ล ้านนา บริเวณสีแ่ ยกกลางเวียง ซึง่ ภายในงานได้มกี าร แห่ขบวนพิธีรดน�ำ้ ด�ำหัวผู ใ้ หญ่ ท่ีเป็ นที่เคารพของ ชาวเชียงใหม่ อาทิ ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรี เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้รบั เกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็ นประธาน ในพิธเี ปิ ดอีกด้วย

AirAsia Splash Terminal 2013 จบลงไปอย่ า งสนุ ก สนานกับ Splash Terminal 2013 โดย AirAsia ณ ข่วงประตูทา่ แพ ที่มผี ูม้ าร่ วมเล่นน�ำ้ ฉลองวันสงกรานต์กนั อย่าง คึกคัก และได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจาก นักท่องเที่ยว โดยงานนี้ได้ 2 หนุ่ มนักแสดง แท็ค - ภรัณยู และนิว - ชัยพล มาร่วมเล่นน�ำ้ และ เรียกเสียงกรีด๊ จากชาวเชียงใหม่อกี ด้วย


Unlock Chiang Rai 2013 : Discover A New Perpspective โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดทริปเชิญสือ่ มวลชนมาร่วมค้นพบประสบการณ์ ใหม่แห่งการท่องเทีย่ วและพักผ่อนอย่างมีสไตล์ท่ี จังหวัดเชียงราย โดยจัดงาน Exclusive Wine Tasting 2013 ซึ่งน�ำเข้าไวน์ชนั้ ดีจากฝรัง่ เศส ถึง 5 ชนิด พร้อมพบปะพูดคุยกับ มร.สตีเฟน โมราฮาน ผู จ้ ดั การคนใหม่ เกี่ยวกับเป้ าหมาย และแนวทางใหม่ๆ ของโรงแรม รวมถึงศักยภาพ ของเชียงรายในฐานะประตู สู่ภูมิภาคลุ่มน�ำ้ โขง ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นและเป็ นกันเอง

การแสดงร้อง เล่น เต้นระบ�ำ การกุศลครัง้ ที่ 11 โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล สถาบัน เชียงใหม่บลั เล่ต ์ จัดการแสดงร้อง เล่น เต้นระบ�ำ การกุศล ครัง้ ที่ 11 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในชุดการแสดงเรื่อง มัทนะพาธา และเงือกน้อยผจญภัย อ�ำนวยการแสดง โดยหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช การแสดงในครัง้ นี้ สุดประทับใจ สามารถเรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้ม ให้กบั ผูช้ มได้ตลอดทัง้ 3 ชัว่ โมง งานนี้รายได้หลัง หักค่าใช้จ่าย ถวายเป็ นพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิ อาสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย


NEWS เทศกาลนิทานในสวน จังหวัดล�ำปาง เมือ่ ต้นเดือนทีผ่ ่านมา ‘นิทานในสวน’ โดย มูล นิ ธิ SCG บริ ษ ทั ปู น ซีเ มนต์ไ ทย ได้ส ญ ั จร ไปมอบความสุขให้กบั ชาวล�ำปาง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใ๋ หม่ เมืองนครล�ำปาง ณ ส�ำนักงานเทศบาล นครล�ำ ปาง (ห้า แยกหอนาฬิก า) ภายในงานมี การเล่านิทาน อ่านหนังสือ พร้อมกิจกรรมส�ำหรับ ครอบครัวอีกมากมาย เรียกได้วา่ นอกจากจะสร้าง ความเพลิดเพลิน เรียกจินตนาการแล ้ว ยังสร้างนิสยั รักการอ่านให้เด็กๆ อีกด้วย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เปิ ดบริการแลว้ ส�ำหรับห้องสมุดเฉพาะด้าน การออกแบบ TCDC Resource Center และ ห้อ งสมุ ด วัส ดุ เ พื่ อ การออกแบบ Material ConneXion Chiang Mai ตัง้ แต่ตน้ เดือนทีผ่ า่ นมา โดยทาง TCDC หวังให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางความ รูด้ า้ นการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ครบวงจรแห่งแรกในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนบน ผู ้สนใจ สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกวัน (หยุดวันจันทร์) ตัง้ แต่ 10.30 – 18.00 น. ณ TCDC เชียงใหม่ ตัง้ อยู่ หลังตลาดเมืองใหม่ ถนนเมืองสมุทร ต�ำบลช้างม่อย เชียงใหม่

ครบรอบ 7 ปี รติล้านนา คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็ น ประธานในงานฉลองครบรอบ 7 ปี โรงแรมรติล ้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยภายในงาน มีลูกค้าและแขกผูม้ เี กียรติมาร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยงั มีมนิ คิ อนเสิรต์ จาก พลพล พลกองเส็ง มาร้องเพลงเพราะๆให้ผูร้ ่วมงานได้ฟงั กันอีกด้วย


งานแข่ง CNXBMX The Local Battle ครัง้ ที่ 2 จบไปแลว้ กับการแข่งขัน CNXBMX The Local Battle ครัง้ ที่ 2 ณ สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่ ภายในงานได้มกี ารจัดแข่งขันแบ่งเป็ น ประเภทต่างๆ อาทิ รุ่น AM, รุ่น Pro และ High Bunny Hop เป็นต้น สร้างความสนุกสนานแก่ผู ้ทีส่ นใจ กีฬาชนิดนี้เป็ นอย่างมาก

The Harbour Thailand Top Model 2013 ต้อ งขอแสดงความยิ น ดี ก ับ หนุ่ ม สาว หน้าตาดีทจ่ี ะมาเป็ น Brand Ambassador ให้กบั โครงการ The Harbour กับกิจกรรมการประกวด Thailand Top Model 2013 ภายในงานมีแขก ผูม้ เี กียรติ พร้อมสปอนเซอร์สนุนงานครัง้ นี้ อย่าง Sky Tea เข้าร่ วมให้กำ� ลังใจแก่ ผูป้ ระกวด ณ โครงการ The Harbour


NEWS Full Moon Party Monkey On The Beach ฉลองครบรอบ 13 ปี ของ Monkey Club งานนี้ชวนผูท้ ม่ี าร่วมงาน แต่งตัวกันแบบชิลล์ๆ สไตล์ Full Moon Party ริมทะเล เหมือนยกชายหาด มาให้ชาวเชียงใหม่ได้สมั ผัสกันถึงที่เลยทีเดียว งานนี้ยงั ได้เสียงร้องเพราะๆ จาก บุรนิ ทร์ บุญวิสุทธิ์ มาบรรเลงให้ฟงั พร้อมปาร์ต้ โี ฟมและกิจกรรมอื่นๆ ให้ได้ร่วมสนุกกันภายใน ต่อด้วยอีกหนึง่ ความมันในเดือนทีผ่ า่ นมากับงาน ‘หนีหน้ากาดมาสาดมังกี้’ โดยทางร้านจัดสถานทีใ่ ห้สาดน�ำ้ กันแบบสุดเหวีย่ ง เรียกได้วา่ ถึงเปี ยกขนาดไหน ก็ ย งั ไม่เ ลิก ง่า ยๆ สนุ ก กัน ลืม วัน ลืม คืน กัน ไปเลย ซึ่ง บอกได้เ ลยว่า งานนี้ ใครไม่ได้มา คุณพลาดแล ้ว

มหกรรมบ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด ในเครืออรสิริน กรุ๊ป มหกรรมบ้า น อาคารพาณิ ช ย์ คอนโด ในเครืออรสิริน กรุป๊ จัดโปรโมชัน่ ‘รับลมร้อน’ จองพร้อมท�ำสัญญารับ iPad Mini 1 เครื่อง ให้ผูท้ ส่ี นใจสามารถจองพร้อมท�ำสัญญาได้ภายใน งานกับโครงการในเครืออรสิรนิ กรุป๊ ทุกโครงการ พร้อมรับเงือ่ นไขสุดพิเศษ ณ ลานกิจกรรม ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สงกรานต์ฟันเฟส ครั้งที่ 2 เทศกาลแห่งความสุขทั้งครอบครัว เมื่อ วัน สงกรานต์ท่ีผ่ า นมา ศู น ย์ก ารค้า เซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์พ อร์ต จัด งาน สงกรานต์ฟนั เฟส ภายในเชียงใหม่ฮอลล์ โดยได้ รับ เกี ย รติจ าก ดร.เจ้า ดวงเดือ น ณ เชีย งใหม่ ประธานสภาวัฒ นธรรม จัง หวัด เชีย งใหม่ เป็ น ประธานในพิธี พร้อมกับการรดน�ำ้ ด�ำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสรงน�ำ้ พระ และจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม อาหาร ให้เลือกซื้ออีกมากมาย


NEWS ครบรอบ 6 ปี Vision ร้าน Vision จัดงาน Summer Paradise Day ฉลองครบรอบ 6 ปี ทีม่ าในธีมฮาวาย ให้ผู ้ ที่มาร่วมงานได้แต่งกายสีสนั สดใสแบบชายหาด งานนี้ทางร้านใจป�้ ำเปิ ดฟรีบาร์ในช่วง 6 โมงเย็น ยัน 2 ทุม่ พร้อมได้โยกย้ายกับบทเพลงสไตล์เร้กเก้ งานนี้หนุ่มสาวชาวเชียงใหม่ไปร่วมงานกันเพียบ

Cool Summer Party ผ่านไปแลว้ กับคอนเสิรต์ แบบเย็นๆ Cool Summer Party ท�ำเอาเหล่าบรรดาสาวๆ รวมถึงเหล่า แฟนคลับ ทัง้ ปลื้ม ทัง้ สนุกสนานกับบทเพลงเพราะ จาก ETC ทีน่ ำ� มาขับกล่อมในคืนนัน้ ต่อด้วยความ ครื้นเครงกับเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมาปาร์ต้ ีงาน สงกรานต์ ในบรรยากาศริมน�ำ้ ปิ ง พร้อมมินคิ อนเสิรต์ ของ ตี๋ The Voice เรียกได้ว่าสาดน�ำ้ กันเสร็จ ก็มาสาด ความมันกันเลยทีเดียว ณ ร้าน The Good View

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ Tipple Black งานแสดงศิลปะภาพพิมพ์ของ 3 ศิลปิ น กับ 3 เทคนิค ณ ห้องแสดงงาน ศูนย์ศลิ ปะบ้านตึก ตรงข้ามพุทธสถาน เชียงใหม่ ภายในงานนอกจาก จะได้เห็นผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิ นแลว้ ยังได้ เห็นอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคในการท�ำภาพพิมพ์ ของศิลปิ นอีกด้วย

My Dream Land by Lu Min นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะของ ‘Lu Min’ ศิ ลปิ นชาวพม่าที่สะท้อนความงาม ของสถาปัต ยกรรมวัด แบบชาวพม่า ออกมาใน รูปแบบของภาพเขียนกว่า 10 ชิ้น จัดแสดง ณ หอนิ ท รรศการศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย เชียงใหม่ เมือ่ ต้นเดือนทีผ่ ่านมา


Songkran Night ดับร้อนรับสงกรานต์ไปกับความสนุ กสุด มันที่ Rush Bar พร้อมฟังดนตรีสดสนุกๆ จาก ทางร้าน และยังมีปาร์ต้ ีโฟมแบบมินิให้ได้ลงไป เกลือกกลิ้งเล่นทีห่ น้างานอีกด้วย บอกได้เลยว่า ทัง้ สนุกทัง้ เปี ยกลืมร้อนกันเลยทีเดียว

Differ Concert จัดเต็มกันไปทัง้ 2 วงเลยทีเดียวที่ Differ เดือนทีผ่ ่านมา กับวง Cocktail ทีม่ าพร้อมกับเพลง เพราะๆ สไตล์เอกลักษณ์เฉพาะวง ทีพ่ วกเขาเรียกกัน ว่า คลาสสิคร็อค ต่อด้วยคอนเสิรต์ ปิ ดท้ายเดือนกับ วงน้องใหม่ไฟแรงอย่าง คาวบอย ทีพ่ กเพลงขวัญใจ เด็กแนวอย่าง ‘เจ็บจุงเบย’ มาด้วย งานนี้สนุกสนาน ไปตามๆ กัน


AG Gas หนึ่งเดียวเรื่องความมั่นใจ กลับมาตอกย�ำ้ ความมัน่ ใจให้กบั ผู ใ้ ช้บริการ ติดตัง้ แก๊สรถยนต์อกี ครัง้ เมือ่ AG Gas (AG Auto-Gas Centrum Thailand) ผู ้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายชุดหัวฉีด แก๊สรถยนต์คณ ุ ภาพสูงจากประเทศโปแลนด์มากว่า 8 ปี ซึง่ AG Gas นับว่าเป็ นเจ้าแรกๆ ทีน่ ำ� เทคโนโลยีแก๊ส รถยนต์เ ข้า มาสู่ ป ระเทศไทย ด้ว ยคุ ณ ภาพของ ชุดติดตัง้ ทีท่ งั้ สะดวกและมันใจได้ ่ วา ่ ‘ติดแล ้วจบ’ หมด ปัญหาจุกจิกภายหลัง ประกอบกับค�ำแนะน�ำจากอู่ บริการติดตัง้ ที่การันตีคุณภาพอุปกรณ์อีกแรงหนึ่ง ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของ AG Gas ได้รบั ความนิยมใน หมูผ่ ูใ้ ช้แก๊สรถยนต์มาโดยตลอด และมาในปี น้ ี AG Gas ไม่ เ พีย งกลับ มา ท�ำการตลาดเชิงรุ กเพื่อสานสัมพันธ์ก บั อู่ ให้บริการ ติดตัง้ แก๊ส ยังเป็ นการแนะน�ำตัวกับผูบ้ ริโภคโดยตรง น�ำทีมโดย คุณเตชทัต ตันอ�ำไพ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สินทรัพย์กิจ จ�ำกัด หรือที่อู่บริการรูจ้ กั กันดี ในนาม คุณเล็ก-อ�ำไพ ซึง่ งานนี้นอกจากจะขึ้นมาดูแล ตลาดด้วยตัวเองแล ้วยังแทคทีมมากับผูบ้ ริหารรุ่นใหม่ ไฟแรงอย่างคุณดีด-ี ศุภดี ศุภเมธีสริ ิ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ของ AG Gas เธอผู น้ ้ ี ยัง ป็ นหลานสาวแท้ๆ ของคุณเล็ก-อ�ำไพ ฉะนัน้ หายห่วงได้ทัง้ เรือ่ งการบริหารงาน

และการบริการแก่ลูกค้า เพราะลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้น นอกจากนี้ยงั มีคณ ุ เศรษฐศาสร์ เศรษฐโกมุท ต�ำแหน่ง Strategy Manager มาร่ ว มผนึ ก ก� ำ ลัง ดู แ ล ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอีกแรงหนึ่ง ซึ่งน�ำร่องที่เชียงใหม่เป็ นจังหวัดแรก ก่อนจะ เดิ น สายไปยัง จัง หวัด อื่ น ๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อ น�ำ เทคโนโลยีอจั ฉริยะใหม่ล่าสุดของ AG Gas อย่าง Zenit Pro OBD และรุน่ อืน่ ๆ อย่างชุดแก๊สรุน่ Compact มาให้ผูบ้ ริโภคและช่ างเครื่องยนต์ในอู่บริการต่ างๆ ได้สมั ผัสถึงเทคโนโลยีทใ่ี ห้ทงั้ ความปลอดภัย และเป็ น หนึ่งเดียวเรือ่ งความมันใจในแง่ ่ ของคุณภาพเครือ่ งยนต์ ใช้แลว้ เครื่องไม่พงั แถมยังประหยัดเงินในกระเป๋ า โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ ใ หม่ เ มือ ง ที่ผ่านมา AG Gas ชักชวนเจ้าของอู่บริการน�ำรถ ติดชุดผลิตภัณฑ์แก๊สรถยนต์ของ AG Gas มาทดสอบ ความมัน่ ใจเรื่ อ งคุ ณ ภาพและความประหยัด ด้ว ย คาราวานรถกระบะเล่นน�ำ้ รอบคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมสีสนั จาก AG Pretty Dance สุดเร้าใจ และสาวเซ็กซีม่ าดมัน่ ตลอดกาลอย่าง บุม๋ - ปนัดดา วงศ์ผูด้ ี พรีเซ็นเตอร์ คนล่าสุดทีม่ าร่วมทดสอบความมันใจในครั ่ ง้ นี้ดว้ ย


PEOPLE

“เราว่าการท�ำงานกราฟิกสนุก เพราะเราได้ท�ำหน้าที่ เหมือนกับเป็นคนแปลสารที่จับต้องไม่ได้ ให้เกิดเป็นภาพ ถ้าจะท�ำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานขึน้ มาชิน้ หนึง่ คนมอบหมาย งานเขาพูดออกมาเป็นเสียง แต่เราต้องเอาสิ่งที่เขาคิดและ ต้องการ ท�ำออกมาให้เป็นภาพ ซึ่งก็สนุกและท้าทายด้วย”

PASSIONATE GRAPHIC DESIGNER หลงใหลในเส้น ศิรินาถ กันคล้อย กราฟิ กดีไซน์เนอร์

เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: รังสิมันต์

ขวัญ - ศิรนิ าถ กันคล ้อย (หรือทีเ่ ธอมักใช้แทนตัวเองว่า ศิรนิ (าถ) เพราะอ่านได้ทงั้ ศิรนิ และ ศิรนิ าถ) เป็ นอีกหนึ่งคนทีส่ นใจในงานกราฟิ ก ปัจจุบนั ขวัญท�ำงานกราฟิ กดีไซน์เนอร์ให้กับ Kristie France สถาบันลดน�ำ้ หนัก และความงาม ทัง้ ยังเป็ นฟรีแลนซ์ประจ�ำ Rabbithood Studio ดูแลงาน กราฟิ ก และภาพประกอบอีกด้วย เมือ่ ไม่นานมานี้ ขวัญจัดแสดงนิทรรศการ ทีช่ ่อื ว่า Symmetry Processing ซึง่ เป็ นผลงานการออกแบบตัวอักษรไทย ในชื่อฟอนต์ SYMMETHAI โดยใช้ทฤษฎีสมมาตร (Symmetry Theory) เข้ามาเป็ นหลักในการออกแบบ และติดตัง้ ให้ผูส้ นใจเข้าชม ณ Minimal Gallery ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินท์


“ตัวงานชุดนี้ต่อยอดมาจากศิลปนิพนธ์ ส่วนตัวแลว้ ชอบเรื่อง ทฤษฎีท่สี ามารถอธิบายอะไรได้กว้างๆ แลว้ เราก็ชอบธรรมชาติดว้ ย เลยหาทฤษฎีท่สี ามารถอธิบายธรรมชาติได้ดีมาใช้ทำ� งาน คือทฤษฎี สมมาตร การเท่ากันทัง้ ด้านซ้ายและขวา ซึง่ ตรงนี้ถา้ มองเชิงสือ่ สารอาจ จะเข้าใจยาก เลยลองเอามาท�ำงานร่วมกับภาพประกอบ ท�ำให้เข้าใจงาน ชิ้นนี้งา่ ยขึ้น จริงๆ แล ้วภาษาอังกฤษแบ่งครึง่ ได้งา่ ยกว่าแน่ๆ เพราะเวลา เราท�ำงานกราฟิ ก ภาษาอังกฤษจะจัดวางองค์ประกอบง่ายกว่า แต่กค็ ดิ ว่า น่ าจะสร้างฟอร์มหรือว่าความเป็ นไปได้ใหม่ๆ ให้กบั ตัวอักษรไทย มากกว่า เลยลองน�ำฟอนต์ตวั อักษรไทยแบบต่างๆ มาแบ่งครึ่งตาม ทฤษฎีสมมาตรดู และสุดท้ายก็กลายมาเป็ นฟอนต์ภาษาไทยของตัวเอง ทีม่ คี วามสมมาตรกันทัง้ แนวดิง่ และแนวราบ” นอกเหนือจากการอยากสร้างรูปแบบใหม่ๆ ให้กบั อักษรไทยแล ้ว ขวัญ บอกถึงเหตุผลส�ำคัญอีกประการที่ทำ� ให้เธอเลือกท�ำฟอนต์ไทย มากกว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษทีแ่ ม้จะง่ายกว่าก็ตาม เพราะเธอคิดว่า ในเมือ่ เราเป็ นคนไทย ก็ควรจะใช้ตวั อักษรของเราเอง “กราฟิ กคือการสร้างวัตถุข้ ึนมาเพื่อใช้ในการสื่อสารสิ่งที่เรา ต้องการจะเล่าเรือ่ ง หรือสือ่ ออกมาเป็ นภาพ การท�ำงานทุกครัง้ จะเลือกใช้ ตัวอักษรไทย อาจจะเพราะความรัก ความผูกพัน และรูส้ กึ ว่ามีคุณค่า กับตัวเรา ยิง่ เราเป็ นคนไทย ควรจะใช้ตวั อักษรของเรา” ปัจจุบนั ขวัญรับทัง้ งานฟรีแลนซ์และท�ำงานออฟฟิ ศควบคูก่ นั ไปด้วย ส�ำหรับเธอการท�ำงานทัง้ 2 แบบนี้แม้จะมีกระบวนการแตกต่างกันอยู่ บ้าง แต่สง่ิ ทีเ่ หมือนกันคือช่วยเปิ ดมุมมองต่อการท�ำงานของเธอให้กว้าง ขึ้น โดยเฉพาะการท�ำงานในองค์กรทีต่ อ้ งวางแผนการตลาดควบคู่ไปด้วย “ฟรีแลนซ์ระบบการท�ำงานก็จะคล ้ายๆ กับตอนเรียน คือการมุง่ มัน่ อยู่กบั งานตรงหน้า และท�ำให้เสร็จ เงือ่ นไขการท�ำงานจะไม่กว้างมาก ท�ำงานเสร็จก็คอื จบ แต่พอมาท�ำงานทีเ่ ป็ นโครงสร้างใหญ่ๆ เช่นองค์กร หรือบริษทั มีการพบปะผูค้ นเยอะขึ้น จะเริ่มเห็นว่าเราไม่ได้รบั ผิดชอบ อยู่แค่ตวั งาน เช่น การท�ำงานกราฟิ กออกแบบงานโปสเตอร์แผ่นหนึ่ง แต่ตอ้ งคิดให้เยอะขึ้น และยังต้องมีการวางแผนการตลาดไปพร้อมกับ งานด้วย มุมมองของการท�ำงานก็เลยต้องกว้างขึ้น ในบางครัง้ เรายังได้ใช้ ความเป็ น ตัว ของตัว เองเข้า มาช่ ว ยในงานด้ว ย อย่ า งเช่ น การใช้ ประสบการณ์ทเ่ี รารูม้ าแก้ หรือตัดสินปัญหา” ความสุขของการเลือกท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองชอบนัน้ ท�ำให้ขวัญเต็มที่ กับงานทัง้ ยังสนุ กกับสิ่งที่ทำ� และนัน่ เป็ นที่มาของการสร้างฟอนต์ SYMMETHAI ขึ้นเพือ่ น�ำความรูแ้ ละความสนใจทีม่ สี ร้างออกมาเป็ น ผลงานทีจ่ บั ต้องได้ และสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง “ในการท�ำงานต่อไปในอนาคตทีค่ ดิ ไว้ก็คงจะเป็ นเรือ่ งของฟอนต์ แต่กท็ ำ� กราฟิ ก หรือว่าออกแบบโปสเตอร์ควบคู่ไปด้วย ตราบใดทีเ่ รายัง ต้อ งการอะไรแปลกใหม่ ไ ปเรื่อ ยๆ โดยเฉพาะทางด้า นการตลาด ทีต่ อ้ งการความแตกต่างจากคนอืน่ ทีท่ างของตัวอักษรในรูปแบบใหม่ก็ ยังคงมีอยู่ ส�ำหรับฟอนต์ SYMMETHAI ตอนนี้ยงั ไม่มใี ห้ดาวน์โหลด ไปใช้ เพราะยังมีความเฉพาะตัวอยู่มาก ถ้าสนใจจริงๆ เข้าไปดู ใน เว็บไซต์ก่อนได้ค่ะ” เข้าไปชมฟอนต์ SYMMETHAI และงานกราฟิ กดีไซน์โดยขวัญ ได้ท่ี www.facebook.com/Symmethai และ http://symmethai. tumblr.com/ หรือ www.rabbithood.net และ Facebook: rabbithood


PEOPLE

BROWN BIKE RIDER จากนักปั่นสู่ผู้สร้าง ธงชัย จันทร์สมัคร

สถาปนิก/เจ้าของจักรยานแบรนด์ Brown Bike www.facebook.com/brownbikecm เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภีศเดช

“ผมไม่ได้ปั่นเป็นแฟชั่น ปั่นเอาสวย คือปั่นใช้งานจริงๆ แล้วพอใช้ จักรยานสักพักก็อยากได้คนั ทีด่ ขี นึ้ ไปเรือ่ ยๆ ก็เป็นธรรมดา ทีบ่ า้ นผมตอนนีม้ ี จักรยานอยู่ 2 - 3 คัน เลยรู้สึกว่าเราจะไปตามแบรนด์เรื่อยๆ ก็คงไม่ทัน คือเราไม่มตี งั ค์ดว้ ย เลยคิดว่าท�ำเองดีกว่า น่าจะง่ายและถูกใจกว่าตามกระแส”


ความสนใจด้านจักรยานของ โอ๊ต - ธงชัย จันทร์สมัคร เริ่มมาจากเป็ น ผูใ้ ช้งาน สมัยยังเป็ นนักศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เขาไปไหนมาไหนโดยจักรยาน เพราะความสะดวก น�ำ้ หนักเบา และ ราคาไม่แพง จึงตอบโจทย์กบั ชีวติ ช่วงนัน้ มากกว่าอย่างอืน่ กระทังเรี ่ ยนจบและ ท�ำงานก็ยงั คงเลือกจักรยานเป็ นยานพาหนะหลักอยู่ แม้จะสามารถซื้อความ สะดวกสบายอย่างอืน่ ได้แล ้ว แต่ โอ๊ต ก็ยงั ไม่เปลีย่ นใจ “เริ่ ม จากสมัย เรี ย นแล ว้ ครับ ผมปัน่ จัก รยาน เพราะว่ า ไม่ มีร ถ มอเตอร์ไซค์ใช้ แล ้วระยะทางจากหอพักไปเรียนก็ใกล ้ๆ พอจบออกมาท�ำงาน ได้เงินก้อนแรกก็ซ้อื จักรยานมือสองทีค่ ุณภาพโอเคหน่อยมาใช้ ก็ปนั ่ ไปเทีย่ ว ไปเชียงราย ไปออบขาน ไปแม่รมิ ปัน่ ไปกับเพือ่ น แล ้วก็ปนั ่ ท�ำงานด้วย ก็ยงั ใช้จกั รยานอยู่ แล ้วก็ช่วงหลังๆ ต้องเดินทางไกลเยอะขึ้น ก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์ เข้ามา คือเลือกจักรยานมาใช้งานมากกว่า ผมไม่ได้ปนั ่ เป็ นแฟชัน่ ปัน่ เอาสวย คือปัน่ ใช้งานจริงๆ แล ้วพอใช้จกั รยานสักพักก็อยากได้คนั ทีด่ ขี ้นึ ไปเรื่อยๆ ก็ เป็ นธรรมดา ทีบ่ า้ นผมตอนนี้มจี กั รยานอยู่ 2 - 3 คัน เลยรูส้ กึ ว่าเราจะไปตาม แบรนด์เรื่อยๆ ก็คงไม่ทนั คือเราไม่มตี งั ค์ดว้ ย เลยคิดว่าท�ำเองดีกว่า น่าจะง่าย และถูกใจกว่าตามกระแส ผมไม่ได้ทำ� แค่จกั รยาน ผมท�ำกระเป๋ า ท�ำหมวก ท�ำรองเท้าใช้เอง กระเป๋ าอยากได้แบบนี้ ก็เย็บใช้เอง จะไปซื้อของทีเ่ ขาขายกันอยู่ ก็ไม่ได้ดไี ซน์มาตรงกับทีเ่ ราใช้งานจริง ฉะนัน้ ท�ำเองง่ายกว่า” ไม่ใช่เพียงแค่ชอบปันจั ่ กรยาน แต่ โอ๊ต ยังชอบประดิษฐ์ของใช้ด้วยตัวเอง เขาให้เหตุผลว่าเพราะของทีม่ อี ยู่ตามท้องตลาดยังไม่ตอบสนองความต้องการ ในเรือ่ งของดีไซน์ รวมถึงฟังก์ชนการใช้งาน ั่ ฉะนัน้ ท�ำขึน้ มาใช้เอง ง่ายและถูกใจกว่า นันจึ ่ งเป็นทีม่ าของการประดิษฐ์จกั รยานจากไม้ไผ่ขน้ ึ มาใช้งาน โดยใช้องค์ความรูด้้ าน สถาปัตยกรรมทีร่ ำ� ่ เรียนมาบวกกับความสนใจส่วนตัว กลายมาเป็ นจักรยาน แบรนด์ Brown Bike ทีม่ สี ่วนประกอบหลักท�ำจากไม้ไผ่ “ไม้ไผ่มคี วามสามารถในการรับแรงมากพอทีจ่ ะใช้ทำ� จักรยาน เพราะ ขนาดบ้านชาวเขาสร้างจากไม้ไผ่ยงั อยูไ่ ด้หลายสิบปี เพียงแค่เราหาวิธกี ารจัดการ ให้เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการรมควันให้เนื้อไม้แห้งเพือ่ ป้ องกันแมลง หรือการ เลือกชนิดไม้ไผ่ให้เหมาะสมกับการรับแรงในแต่ละส่วนของเฟรมจักรยาน เพราะว่าจักรยานส่วนต่าง ๆ ความสามารถในการรับแรงต่างกัน ซึง่ มีทงั้ แรงดึง กับแรงกด และไม้ไผ่กม็ คี วามสามารถเยอะพอ ถ้าเป็ นไม้อย่างอืน่ เช่นไม้มะค่า หรือไม้ประดู่ ยังแข็งแรงไม่พอ สูไ้ ม้ไผ่ไม่ได้ เพราะไม้เนื้อแข็งเสี้ยนจะยาว ประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร แต่ไม้ไผ่มเี สี้ยนยาวตัง้ แต่รากถึงปลายเลย ท�ำให้ มีความยืดหยุ่นสูงกว่าไม้ชนิดอืน่ ” หากใครสนใจอยากครอบครองจักรยาน Brown Bike สักคัน โอ๊ต บอก ว่ารับออร์เดอร์สนิ ค้าบ้าง แต่ตอ้ งใช้เวลาพอสมควรส�ำหรับจักรยานแต่ละคัน ทัง้ ตัวเขาเองยังคงท�ำงานเป็ นสถาปนิกประจ�ำที่ หจก.วงศ์เวียง ฉะนัน้ จึงไม่ สามารถทุ่มเวลาให้กบั การท�ำจักรยานอย่างเต็มที่ แต่สำ� หรับใครทีส่ นใจและ อยากแลกเปลีย่ นข้อมูล หรือแม้กระทังอยากลองสร้ ่ างจักรยานของตัวเองขึ้นมา เขาก็ยนิ ดีให้คำ� ปรึกษา “ตอนเริ่มแรกคืออยากท�ำ ก็ทำ� จักรยานคันแรกทีผ่ มท�ำขึ้นมาเมือ่ 3 ปี ทีแ่ ลว้ ตอนนี้ก็ยงั ใช้งานได้ดอี ยู่ เหมือนเราประกาศตัวไปแลว้ ว่าท�ำจักรยาน ไม้ไผ่ ใครสนใจก็มาเรียนรูไ้ ด้ เป็ นการเผยแพร่พาหนะอย่างหนึ่งในการเดินทาง ผมว่ากระบวนการผลิตทัง้ จักรยานไม้ไผ่ คาร์บอน ไฟเบอร์ กระบวนการผลิต ไม่ตา่ งกันมาก การใช้งานก็ไม่ตา่ ง เพียงแต่พอเป็ นจักรยานไม้ไผ่ จะได้ภาพลักษณ์ ทีต่ ่างจากคนอืน่ เหมือนเราซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่ง บางคนอาจจะใส่คู่ดๆี แพงๆ แต่น่ีเป็ นรองเท้าที่เราท�ำเอง แลว้ ก็โชว์คนอื่นได้ว่า เฮ้ย!...นี่มอี นั เดียวนะ มีคนั เดียวนะ ผมว่าจักรยานเหมือนกันทุกคัน แค่ให้ได้ใช้จกั รยานก็โอเคแล ้ว เพราะดีตอ่ สุขภาพเราด้วย ดีตอ่ คนข้างถนนด้วย ดีตอ่ ทุกๆ อย่าง ส่วนจะเป็ นแบรนด์ อะไร ก็แล ้วแต่คนชอบ”

a side / :27


RECIPE

อกเป็ดซอสมัลเบอร์รี่

(Duck With Mulberry Sauce) ‘มัลเบอร์ร่หี รือลูกหม่อน’ เป็ นผลไม้ทม่ี ปี ระโยชน์มาก โจทย์เดือนนี้คอื ต้องเอามา ท�ำเป็ นอาหารคาวหนึ่งเมนู - หวานหนึ่งเมนู ได้เลย...ได้แล ้ว...และได้ออกมาเป็ น ‘ลูกหม่อน สายรุง้ ’ และเมนู น้ ี ‘อกเป็ ดซอสมัลเบอร์ร่’ี ขอใช้ช่อื เป็ นแบบไทยและแบบฝรัง่ ทัง้ สองเมนู เลยละกัน หลายๆ คนรูจ้ กั เมนู ‘อกเป็ ดซอสส้ม’ แล ้ว เพราะเป็ นอาหารฝรัง่ เศสทีข่ ้นึ ชื่อซึง่ อร่อยทีเดียว ในเมือ่ มีซอสส้มได้ในโลก ท�ำไมจะมีซอสมัลเบอร์ร่อี กี ไม่ได้

ส่วนผสมซอสมัลเบอรี่ มัลเบอร์ร่ ี หอมแดงสับ ไวน์แดง น�ำ้ สต๊อคไก่ ซุปไก่กอ้ น Red Wine Vinegar น�ำ้ ตาลทรายแดง เนยเค็ม พริกไทยด�ำบดหยาบ น�ำ้ ผึ้ง น�ำ้ มันจากการย่างอกเป็ ด ใบไทม์หยิบมือ

วิธีท�ำ อกเป็ ดน�ำมาบัง้ หนัง และหมักด้วยเกลือและพริกไทยด�ำพักไว้ น�ำมัลเบอร์รม่ี าขย�ำด้วยมือให้แหลก พักไว้ ตัง้ กระทะไฟแรงจนควันขึ้นปุ๊ ป หรีไ่ ฟให้อ่อน เอาอกเป็ ดด้านหนังลงไปย่างก่อนประมาณ 10-12 นาที แล ้วค่อยกลับด้าน และย่างต่อไปอีก 10-12 นาที ระหว่างนี้จะมีนำ�้ มันเป็ ดออกมา ตักน�ำ้ มันเป็ ดใส่ใน กระทะอีกใบ ตัง้ ไฟอ่อน ใส่หอมแดงสับคัว่ ให้หอม ตามด้วยไวน์แดง และ Red Wine Vinegar เคี่ยวต่อจนเหลือจ�ำนวนน�ำ้ ทีเ่ ห็นซักครึ่งนึง แล ้วจึงใส่มลั เบอร์ร่ี เคี่ยวต่ออีกแป๊ ป ตามด้วยน�ำ้ สต๊อคไก่ ซุปไก่กอ้ น น�ำ้ ตาลทรายแดง และใบไทม์ เคีย่ วต่อไปอีกจนเริม่ เหนียว แล ้วจึงใส่เนย น�ำ้ ผึ้ง และพริกไทยด�ำ เคี่ยวต่ออีกนิด ชิมรสให้ได้หวานน�ำ เปรี้ยวตาม เค็มตลบท้าย :28 / a side

ส่วนผสมอกเป็ดย่าง อกเป็ ด เกลือเล็กน้อย พริกไทยด�ำบดหยาบเล็กน้อย


เรื่อง/สูตรอาหาร/ฟู้ดสไตลิสต์/ภาพ: วัฒนาวรรณ ขันอาษา

ลูกหม่อนสายรุ้ง

(Rainbow Mulberry) ช่วงนี้ลูกหม่อนออกมากันมาก ขนาดทีโ่ รงเก็บของ ของ HIP เรายังออกลูก มาเต็มเลย นี่ตอ้ งเรียกว่า ‘เทวดาเลี้ยงของแท้’ เพราะไม่เคยไปดูแลเลย แต่ผลผลิต ออกมาเกินคาด ด้วยความทีเ่ ป็ นผลไม้ทม่ี ปี ระโยชน์มาก และเป็ นช่วงออกผลดก เมนู ‘ลูกหม่อนสายรุง้ ’ จึงป็ นเมนู ของหวานทีน่ ำ� เสนอ เพราะท�ำง่ายมากๆ ขึ้นอยู่ กับความขยันในการท�ำสายรุง้ นัน่ เอง ส่วนผสม ผงท�ำเยลลี่ น�ำ้ ลูกหม่อนปัน่ ลูกหม่อนบด น�ำ้ ตาลทรายขาว กรดมะนาว สีและกลิน่ ผสมอาหารตามชอบ วิปปิ้ งครีม ไอศกรีม วิธีท�ำ น�ำผงท�ำเยลลีต่ ม้ กับน�ำ้ ตาลและน�ำ้ จนใส แลว้ แบ่งออกเป็ น หลายๆ ส่วน แยกใส่นำ�้ ลูกหม่อน หรือสีและกลิน่ ผสมอาหารหรือกรด มะนาวตามชอบใจได้เลย แต่ละชัน้ ของเยลลีก่ เ็ พิม่ ใส่ลูกหม่อนเป็ นลูกๆ หรือสลับใส่ลูกหม่อนทีบ่ ดแล ้วบ้าง หรือบางชัน้ ก็เป็ นเยลลีอ่ ย่างเดียว สลับกันหนาบางตามสัดส่วนทีพ่ อใจ แค่น้ กี จ็ ะได้ลูกหม่อนสายรุง้ เย็นๆ และก่อนเสิรฟ์ ก็โปะด้วยวิปปิ้ งครีม แต่งหน้าด้วยลูกหม่อนเยอะๆ หรือ จะกินเยลลีล่ ูกหม่อนคู่กบั ไอศกรีมก็ได้ หวานเย็นชุ่มฉ�ำ่ แถมมีประโยชน์ ในหน้าร้อนนี้เลยละจ้า

มั ล เ บ อ ร ์ รี่ อุ ด ม ไ ป ด ้ ว ย วิตามินและแร่ธาตุ โดยเฉพาะ กรดโฟลิก รวมทั้งสารต้าน อนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไช ยานิน เควอซิติน ช่วยลด ความเสี่ ย งในการเกิ ด โรค มะเร็ง ต�ำรับยาโบราณมีการ ใช้ ผ ลหม่ อ นต้ ม บริ โ ภคทั้ ง เนื้ อ และน�้ ำ แก้ โ รคไขข้ อ อักเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ

แก้ไขส่วนผสมน�ำ้ สลัดในเมนู ‘สลัดผักเฮือด’ คอลัมน์ Cover Story ฉบับเดือนเมษายน หน้า 33 A-Side จาก ‘น�ำ้ ส้มสายชู’ เป็ น ‘Vinegar’


EAT & DRINK

Beer Republic สวรรค์ของคอเบียร์

Info: ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 17.00 – 24.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ โทร. 08-1531-9161, 08-1531-4765 Facebook: Beer Republic www.beerrepublicchiangmai.com ราตรีน้ ียงั อีกยาวไกล จึงอยากชวนหาที่จิบ เครื่องดื่มเย็นๆ ผ่อนคลายอารมณ์รอ้ นรุ่มกันดีกว่า โดยเฉพาะคอเบียร์ไม่ควรพลาดมาลองร้านนี้ เพราะมี เบียร์นอกให้เลือกดืม่ ไม่ตำ� ่ กว่า 15 ชนิด แต่ถา้ ไม่รูว้ า่ เลือกดืม่ แบบไหน ทางร้านก็จดั โปรโมชัน่ ไว้ให้ทดสอบ ความชอบกันก่อน แต่ถ ้าคอไม่แข็งจริงระวังจะพับก่อน เทสต์เบียร์ครบทุกชนิด ร้านนี้ไม่ได้มแี ค่เบียร์เพียง อย่างเดียว ยังมีอาหารที่รสชาติอร่อยเด็ดไม่แพ้กนั อาทิ ไส้ก รอกเยอรมัน , มอซซาเรลล่ า ทอด, แซลม่อนห่มขาว แต่ถา้ ชอบรสแซ่บๆ หน่อยแนะน�ำ ย�ำคอหมูคะน้า, พล่าแซลม่อน หรือจะเป็ นส้มต�ำ ยอดมะพร้าวอ่อนซีโ่ ครงหมูยา่ ง และตัง้ แต่วนั นี้เป็นต้นไป ทางร้านเปิ ดชัน้ 2 ให้บริการแล ้ว ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งห่วงว่า ไปแล ้วจะไม่มที น่ี งั ่

กาแฟตราแพะ

กรุ่นกลิ่นกาแฟฉบับแพะๆ Info: โครงการ The Area ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 09.00 – 19.00 น. โทร. 0-5389-5095 Facebook: goatcoffee www.goatcoffeethai.com อากาศร้อนๆ ชวนให้หาอะไรเย็นๆ ดืม่ แก้รอ้ น ยิง่ ถ้าได้ตากแอร์ฉำ� ่ ๆ อ่านหนังสือ เล่นเน็ตคงสบายตัว สบายใจไม่ น อ้ ย เชี ย งใหม่ ก็ มีอ ยู่ ห ลายร้า นที่มี บรรยากาศแบบนี้ และในฉบับนี้เราก็มมี าน�ำเสนอ ผูอ้ ่านกันอีกหนึ่งร้าน ซึ่งเป็ นสาขาล่าสุดของกาแฟ ตราแพะที่โดดเด่นด้านรสชาติเข้มข้นและกลิน่ หอม เฉพาะตัว เพิ่งเปิ ดให้บริการกันในโครงการ The Area ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ สะดวกทัง้ ทีจ่ อดรถ และสามารถใช้เวลาส่วนตัวได้ทงั้ วัน


เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: รังสิมันต์

ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน รสดีสีสวย

Info: ซอย 7 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 09.00 - 17.00 น. โทร. 08-4949-2828 Facebook: ก๋วยเตีย๋ วอัญชัน เมนู กนิ ง่ายสังง่่ ายอย่างก๋วยเตีย๋ ว แต่พเิ ศษด้วยการเติม สีสนั น�ำ้ เงินอมม่วงของดอกอัญชัญเข้าไปก็กลายเป็ นมื้อเทีย่ งที่ สนุกขึ้น และไม่เพียงหน้าตาดูดเี ท่านัน้ รสชาติยงั กลมกล่อม โดยเฉพาะหมูนุ่มชิ้นโตทีเ่ สิรฟ์ มาพร้อมก๋วยเตีย๋ วนัน้ ก็หนานุ่ม สมชื่อ ถ้าแค่ในชามยังกินไม่สะใจแนะน�ำให้สงั ่ เฉพาะเนื้อหมู มาเลย เขาจะมีนำ�้ จิ้มรสเด็ดเคียงมาด้วย ให้ความอร่อยอีกแบบ และไม่เพียงเมนู กว๋ ยเตีย๋ วร้านนี้ยงั มีขา้ วให้เลือกรับประทาน โดยเฉพาะข้าวอัญชัญหมูกรอบทีเ่ สิรฟ์ ข้าวสวยสีสดมาพร้อม หมูกรอบชิ้นโตที่ทงั้ กรอบและนุ่ ม ราดด้วยน�ำ้ ซอสสู ตรของ ทางร้าน ตามด้วยซุปกระดูกชามโตได้รสชาติของน�ำ้ ซุปเข้มข้น ถ้าใครอยากทานแต่ไม่มเี วลาไป ทางร้านเขามีบริการส่งฟรี เฉพาะเขตนิมมานเหมินท์ดว้ ย


EAT & DRINK

Papa’s Meals

อร่อยสไตล์ลิตาเลี่ยน Info: โครงการ เดอะ ชิลล์ ปาร์ค ถนนวงแหวนรอบสอง ตรงข้ามบิก๊ ซี – โฮมโปร เชียงใหม่ เปิ ด 09.00 - 17.00 น. โทร. 08-1950-9552, 08-15308537 Facebook: Papas Meals Chiangmai Thailand

Recomme nded

Coffee Villa Chiang Mai บ้านนี้มีแต่ของอร่อย

Info: โครงการ เดอะ ชิลล์ ปาร์ค ถนนวงแหวน รอบสอง ตรงข้ามบิก๊ ซี – โฮมโปร เชียงใหม่ เปิ ด 07.00 - 20.00 น. โทร. 0-5344-7620 Facebook: CoffeeVillachiangmai ร้านนี้เขาเปิดบริการเช้า และตกแต่งได้อย่างน่ารัก มีมมุ ให้ดาราหน้ากล ้องได้ลนชั ั ่ ตเตอร์เก็บรูปสวยๆ กัน ทัวบริ ่ เวณ ส่วนเครื่องดืม่ มีมาให้เลือกทัง้ แบบร้อนและ เย็นตามสไตล์รา้ นกาแฟทัว่ ไป แต่ทเ่ี ห็นว่าพิเศษและ ไม่ ค วรพลาดเป็ น อย่ า งยิ่ง คื อ ‘ช็ อ คโกแลตลาวา’ เค้กเนื้อนุ่มละมุนลิ้นเข้มข้นด้วยไส้ช็อคโกแลตสุดฉ�ำ่ เสิรฟ์ มาคู่กบั ไอศกรีมรสวานิลลาและวิปปิ้ งครีม และ ถ้าท้องยังรับไหวขอแนะน�ำให้ทาน ‘เครปเค้กสตรอเบอร์ร’่ี เติมความหวานอมเปรี้ยวให้ร่างกายกันอีกสักก้อน

:32 / a side

ถ้าชอบกินอาหารอิตาเลียนจ�ำพวกพาสต้า, สปาเก็ตตี้ อยากให้มาลองชิมรสชาติทร่ี า้ นนี้ดู คุณจะได้อารมณ์เหมือน กินข้าวที่บา้ น ในบรรยากาศสบาย ด้วยการตกแต่งเน้นโทน สีขาว ท�ำให้ดูโล่ง และสะอาดตา ส่วนห้องครัวก็จดั เป็ นครัวเปิ ด ข้อดีคอื ระหว่างรออาหารจะได้เพลิดเพลินกับการชมกิจกรรม ภายในห้องครัว แต่กจ็ ะถูกยัวด้ ่ วยกลิน่ อาหารไปพร้อมกันด้วย ยิง่ ท�ำให้หวิ ไปใหญ่ (ฮ่าๆ) ถ้ามาแล ้วต้องลองสังเมนู ่ ฮติ อย่าง ‘พาสต้าแฮมอบชีส’ ต่อด้วย ‘สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า’ แล ้วค่อย ลา้ งปากด้วยของหวานอย่าง ‘ฮันนี่โทส’ กรอบนอกนุ่ มใน ราดน�ำ้ ผึ้งชุ่มฉ�ำ่ แล ้วค่อยปิ ดท้ายด้วย ‘ทีรามิสุ’ นุ่มเนียนแทบ ละลายในปาก มื้อนี้บอกได้คำ� เดียวว่าฟิ น


เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: รังสิมันต์/ภีศเดช

CMBC

คืนนี้ยังอีกยาว Info: ถนนมูลเมือง (ติดกับธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสมเพชร) เปิ ด 10.00 – 24.00 น. โทร. 08-3204-8481, 08-8431-4142 Facebook: Café CMBC อีกหนึ่งร้านที่มถี งึ 2 ทางเลือก ที่เอาใจทัง้ คอกาแฟและ นักดื่ม ร้านออกแบบให้เป็ นสองโซน ด้านในจะเป็ นในส่วนของบาร์ จิบเครื่องดื่มไปฟังเพลงไป ส่วนด้านนอกก็จะได้สมั ผัสบรรยากาศ คูเมืองเชียงใหม่ยามค�ำ่ คืน ในช่วงกลางวันร้านจะเป็ นร้านกาแฟให้ได้ นัง่ ชิลล์ แต่พอถึงช่วงแดดร่มลมตกเข้าสูร่ าตรี ร้านก็จะถูกสร้างจังหวะ ครึก ครื้น ด้ว ยเสีย งเพลงจากเหล่า ดีเ จรับ เชิญ จากเชีย งใหม่แ ละ กรุงเทพฯ ทีจ่ ะมาสลับผลัดเปลีย่ นเปิ ดเพลงจังหวะมันๆ ให้ได้ฟงั กัน ทุกคืน สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของดีเจทีจ่ ะมาเปิ ดเพลงได้ ทาง Facebook ในเรื่องของอาหารก็มไี ม่ตอ้ งห่วงถ้ามาตอนหิวลอง สังเมนู ่ อย่าง ‘ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ’ มารับประทานดูรบั รองว่าโดน


EAT & DRINK

ร้านอาหารหลังเที่ยงคืน by HIP

เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: รังสิมันต์

ดึกๆ เกือบเช้าแบบนี้ บางคนกลับจากทีเ่ ทีย่ ว บ้างก็ตนื่ ขึน้ มาหิวกลางดึก จะเข้า 7-11 ก็เบือ่ จะต้มมาม่าก็ขเี้ กียจ เอาไงดีละ่ ทีนี้ ลองมาดูรา้ นที่ HIP จะแนะน�ำต่อไปนีด้ มี ยั้ เอาไว้เป็น ตัวช่วยอีกหนึ่งทางเลือก เวลาเปิดร้านไม่แน่ใจ แต่ถ้าไปหลังเที่ยงคืนได้กินชัวร์

1.

2.

3.

4.

1

ร้านของคุณป้า

2

หมูจุ่มซุ้ม 2 สาขา 2

3

ร้านข้าวต้มคนสุพรรณ

4

ร้านเนตรดวงดาว

5

ร้านลาบบังเกอร์

6

ร้านข้าวแกงดรสดี

Info: ในตลาดช้างเผือก เปิ ด 04.00 – 08.00 น. เมนู แนะน�ำ ข้าวราดแกงอร่อย มีให้เลือก หลากหลายเมนู อย่างกะเพราไก่ ไข่ดาว ผัดผักรวม ทีส่ ำ� คัญราคาถูกอีกด้วย Info: อยู่ตดิ ถนนก�ำแพงดิน ข้างร้านไก่ทอดเทีย่ งคืน เปิ ด 17.00- 03.00 น. เมนู แนะน�ำ อย่าลืมมาลอง ไส้ทอดกรอบ ไก่ทอดน�ำ้ พริกหนุ่ม ข้าวเหนียว อร่อยเด็ด

:34 / a side

Info: ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอยก่อนถึงกาดเชิงดอย เยื้องกับ หอพัก ภูสรวง เปิ ด 18.00 - 03.00 น. เมนู แนะน� ำ อร่ อยทุ ก อย่ า ง โดยเฉพาะน�ำ้ จิ้มทีน่ ่เี ขาเด็ดจริง Info: ริมน�ำ้ ปิ ง เลยค่ายกาวิละ เปิ ด 00:00 น. - 09:00 น. เมนู แนะน�ำ แอ๊บกุง้ อ่อมเนื้อ

Info: ถนนเชียงใหม่ – ล�ำปาง สามแยกไฟแดงเจ็ดยอด เปิ ด 18.00 – 03.00 น. เมนู แ นะน� ำ ไส้พ ะโล ท้ อดกรอบ กระเพาะปลาผัดแห้ง สามชัน้ ทอดกระเทียม อร่อยมาก Info: ถนนนิมมานเหมินท์ ตรงข้ามร้าน Salad Concept เปิ ด 04.00 – 12.00 น. เมนู แนะน�ำ เมนู ขา้ วราดแกง อย่าลืม ลองสังแกงขนุ ่ นมาทานกัน


5.

6.

7.

8.

9.

10.

7

9

ร้านข้าวแกงลุงดวน

Info: วงเวียนห้าแยกสันติธรรม เปิ ดประมาณ 21.00 – 02.00 น. เมนู แนะน�ำ ต้องอาหารรสแซ่บอย่าง ผัดเผ็ดปลาดุก กับคัว่ กลิ้ง

ร้านข้าวมันไก่นครศรีธรรมราช

Info: ตลาดช้างเผือก เปิ ด 09.00-05.00 น. หยุดวันพุธ เมนูแนะน�ำ นอกจากจะมีข ้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่แล ้ว ยังมีเมนู หมีเ่ บตง ทีอ่ ร่อยไม่แพ้กนั ให้เลือกทานด้วย

8

ร้ า น MIKE’S Original Burger Info: ถนนช้างม่อย ทางไปกาดหลวง เปิ ด 08.00-03.00 น. เมนู แนะน�ำ Chicken Cheese Burger เพิม่ เบคอน และ Milk Shake

10

ร้านขนมจีนสันป่าข่อย

Info: ตลาดสันป่ าข่อย เปิ ด 18.00 – 05.00 น. เมนู แนะน�ำ นอกจากเมนู ขนมจีนแล ้ว ถ้ามากิน อย่าลืมลองสังเมนู ่ ข ้าวราดแกงเผ็ดเนื้อ ทีอ่ ร่อยไม่แพ้กัน a side / :35


COVER STORY

CHIANG MAI, COME TAKE A RIDE เชี ยงใหม่น่าถีบ...มั้ย? เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชลธิดา/ชิษณุพงศ์

หลายคนเห็นเชียงใหม่เป็นสวรรค์ของนักปัน่ ด้วยว่ามีเส้นทางทีล่ ดั เลาะไปตามภูเขาและไหล่เขาอันมีความสูงชันลดหลัน่ กันไป แม้กระทัง่ ใน ตัวเมืองเชียงใหม่เอง ก็มภี าพของความชิลล์ บรรยากาศเย็นสบาย ผูค้ นเป็นมิตร รวมถึงร้านค้าระหว่างทางเก๋ ไก๋หลายแบบให้แวะพักไปได้เรือ่ ยๆ สิ่งที่เอ่ยถึงเหล่านี้มักปรากฎภาพออกมาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้านิตยสารหรือตามโฆษณาทีวี เราไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของภาพท�ำนองนัน้ ในเชียงใหม่ แต่ก็ไม่อยากให้ นัก ท่ อ งเที่ย วหรือ คนที่ไ ม่เ คยมาลองปัน่ ใช้ง านจริง จะหลงคิ ด ว่ า วิถีชีวิต ของ ชาวเชียงใหม่นนั้ ช่างชิลล์เสียเหลือเกิน จะไปไหนก็ใกล ้ สะดวก เย็นสบาย รถไม่ตดิ โนๆๆๆๆ กรุณาลืมภาพโฆษณาพาฝันไปก่อน แล ้วกลับมาสูโ่ ลกความจริงกันสักทีวา ่ เชียงใหม่นนั้ เวลากลางวันร้อนตับแล่บ ช่วงสงกรานต์ทผ่ี า่ นมาอุณภูมทิ ะลุข้นึ ไปหลักสี่ รถราก็ขวักไขว่ ขับหลบซ้ายก็มอเตอร์ไซค์ หักออกขวาก็อาจประสานงากันฝัง่ ตรงข้าม ทีพ่ งุ่ คร่อมเลนมาเหมือนกัน ชีวติ ไร้ความปลอดภัยบนท้องถนนขนาดนี้ อย่าว่าแต่ จักรยานเลย คนเดินเท้าก็อาจจะถูกเฉี่ยวชนเอาได้ ถ้าคุณเดินไม่รูต้ าม้าตาเรือ ตามสถิตขิ องต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ระบุวา่ ปี พ.ศ. 2553 มีอบุ ตั เิ หตุจาก จักรยานเกิดขึ้น 70 ราย ในปี พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 64 ราย และในปี พ.ศ. 2555 เกิดอุบตั เิ หตุ 62 ราย ในขณะทีอ่ บุ ตั เิ หตุของมอเตอร์ไซค์ในปี พ.ศ. 2555 อยู่ท่ี 3,891 ราย และรถยนต์นงั ่ ในปี พ.ศ. 2555 อยู่ท่ี 1,434 ราย นัน่ หมายความว่าชีวติ แบบ Slow Life และ Slow Ride อารมณ์แม่ญงิ ขีร่ ถถีบ กางจ้องในเชียงใหม่นนั้ เป็ นเพียงภาพในอดีตเมือ่ หลายสิบปี มาแลว้ เพราะปัจจุบนั เขาใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็ นพาหนะหลักในชีวติ พูดอย่างนี้เดีย๋ วจะกลายเป็ นฟันธงว่า เชียงใหม่-ไม่น่าถีบ เพราะอันทีจ่ ริงจาก การส�ำรวจด้วยล�ำแข้งของตัวเองก็พบว่าพอจะปัน่ อย่างสบายได้บา้ ง แต่ตอ้ งเลือก ท�ำเลสักหน่ อย เช่น นอกเมือง อย่างเส้นแม่เหียะใน หรือห้วยตึงเฒ่า หรือไม่ก็ พืชสวนโลก ก็พอจะชิลล์และอันตรายน้อยกว่าในเมือง เพราะรถราไม่มาก และเป็ น เส้นทางทีน่ กั ปัน่ เขาไปกันเป็ นประจ�ำอยู่แล ้ว

หรือในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เองก็พอจะปัน่ ได้ เช่ นย่านนิมมานเหมินท์ ก็ปนั ่ ได้พอเพลิน เพียงแต่เลือกเวลาหน่อย ช่วงเย็นๆ น่าจะเหมาะมาใช้ชวี ติ แบบ ไม่เร่งรีบ เข้าซอยนัน้ ออกซอยนี้ แวะกินกาแฟบ้าง แวะแกลเลอรี่บา้ ง แต่ไม่เหมาะ ปัน่ ยามค�ำ่ คืน เพราะเส้นนี้ได้ช่ือว่าเป็ นแหล่งรวมความบันเทิง ฉะนัน้ ถ้าจะให้ ปลอดภัยก็จงเดินดีกว่า ส่วนเขตเมืองเก่า นักปัน่ หลายคนบอกว่าด้านในคูเมืองยังปัน่ ดี แต่เส้นคูเมือง ด้านในจะตัดออกสู่คูเมืองด้านนอก อันตราย เพราะเดินรถทางเดียว แถมยังขับกัน อย่างพาหวาดเสียว โดยเฉพาะตอนจะตัดข้ามถนน ค�ำแนะน�ำคือ จูงได้ก็จูงเถิด แม้จะมีเลนจักรยานให้เห็นอย่างเลือนลาง แต่นนั ่ ไม่ได้ช่วยให้ชวี ติ นักปัน่ ดีข้นึ เพราะ ถูกจับจองโดยรถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ไปแลว้ ส่วนบนฟุตปาธก็สงวนส�ำหรับ คนเดินเท้า และพ่อค้าแม่ขายไปเสียแล ้ว ทีท่ างของจักรยานจึงดูเหมือนว่าเป็นลูกเมียน้อย อยู่กลายๆ จะอยู่บนถนนก็เชื่องช้าเกินไป จะอยู่บนฟุธปาธก็ไม่ได้ แล ้วจักรยานควรอยู่ตรงไหน เชียงใหม่น่าถีบหรือไม่ และจะเป็ นไปได้ไหมที่ เราจะถีบเชียงใหม่ ให้กลายเป็ นเมืองน่าถีบส�ำหรับทุกคน กับความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนทัง้ ผูใ้ ช้จกั รยาน, กลุม่ เชียงใหม่น่าถีบ, ร้านขายจักรยาน รวมทัง้ ภาครัฐอย่างเทศบาลเมืองเชียงใหม่ และกองก�ำกับการต�ำรวจ จราจรเชียงใหม่ HIP ฉบับนี้พาคุณไปหาค�ำตอบ - ก่อนถีบ


เชียงใหม่น่าถีบ “เชียงใหม่ยงั น่าถีบ” เสียงยืนยันจากอาจารย์หนุ่ม-นที ทองศิริ แอดมินเพจ ‘เชียงใหม่น่าถีบ’ ส�ำหรับอาจารย์หนุ่ มแลว้ นอกจากจะเปิ ดเพจเพื่อชักชวนให้ คนเชียงใหม่ออกมาปัน่ เมืองกันทุกคืนวันศุกร์ ตัวเขาเองยังใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน “ถ้าไปไหนในละแวกนี้ ก็ปนจั ั ่ กรยานไป อย่างวันนี้กป็ นมาจากบ้าน” ั่ เขาหมายถึง วันทีเ่ รานักสัมภาษณ์กนั ทีส่ ำ� นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ก่อนจะเล่าให้ฟงั ถึง ความผูกพันระหว่างเขากับจักรยาน จนกระทัง่ กลายมาเป็ นจุดเริ่มต้นของการก่อตัง้ เพจนี้ข้นึ มาบนเฟซบุค๊ “อาจจะเริม่ มาจากพื้นฐานขีจ่ กั รยานแข็งตัง้ แต่เด็ก คือปล่อยสองมือ โลดโผน โจนทะยานกับ BMX หน้าแข้งก็ถลอกปอกเปิ ก เลยรูส้ กึ ว่าการใช้จกั รยานเป็ นเรือ่ งปกติ ใช้จกั รยานไปโรงเรียน พอโตขึ้นมาหน่อย เพือ่ นก็ขม่ี อเตอร์ไซค์ เราก็ยงั ขีจ่ กั รยานอยู่ ผมมองถึงตัวเองอย่างนัน้ นะ ว่าเราเริ่มจากจักรยานรึเปล่า แลว้ ในเชียงใหม่ก็ยงั น่าถีบอยู่ จริงๆ อาจจะไม่น่าถีบแล ้วล่ะ แต่ถา้ ปล่อยให้เป็ นแบบนี้ต่อไป ก็จะกลับมา ใช้จกั ยานยากขึ้นเรือ่ ยๆ กลัวว่าจะเป็ นประวัตศิ าสตร์ซำ�้ รอยเหมือนสามล ้อถีบทีค่ ่อยๆ หายไป” นอกไปจากการกลัวว่าวิถชี วี ติ บนอานจะเลือนหายไปแลว้ อาจารย์หนุ่มยัง เปิ ดเผยให้เห็นความส�ำคัญของการถีบเชียงใหม่ทส่ี ำ� คัญกว่าการปัน่ เพือ่ ออกก�ำลัง หรือเพือ่ ลดมลภาวะสิ่งแวดลอ้ ม กระทัง่ แก้ไขปัญหารถติด คือ การปัน่ จักรยาน จะก่ อ ให้เ กิ ด การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบที่เ หมาะสมกับ วิถีชีวิต และ สภาพแวดล ้อมของเชียงใหม่ “ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราหันมาขีจ่ กั รยานมากขึ้น หรือใช้รถยนต์ให้นอ้ ยลง เป็ นผลดีทางเศรษฐกิจ คือช่วงนี้กข็ ้าวยากหมากแพง ทุกคนก็ตอ้ งท�ำมาหากิน ปัจจัยสี่ ก็น่าจะเป็ นจุดแรกทีน่ ่าจะคิดถึง เราไม่ใช่ประเทศทีเ่ จริญแล ้ว เราไม่ถงึ ขนาดจะต้อง มองข้ามปัจจัยสีไ่ ปได้ แล ้วเริ่มมองหาสิง่ แวดล ้อมหรือมองหาอะไรทีส่ ูงขึ้นไป อย่าง การเริ่มท�ำเพือ่ ส่วนรวมหรือเริ่มท�ำเพือ่ อะไร เราก็อาจจะยังไม่ถงึ ตรงนัน้ ปัจจัยสี่ ยังไม่ครบเลย เรายังมีปญั หาเรือ่ งสามสิบบาท ปัญหาเรือ่ งการรักษาพยาบาล เรือ่ งยา เรื่องอะไรกันอยู่ ก็ตอ้ งกลับมามองว่าอาจต้องเอาจุดนี้ (เศรษฐกิจ) มาผลักดันท�ำให้ เกิดขึ้นได้ เพราะจริงๆ แลว้ ถ้าลองมองดูว่าเราใช้รถยนต์เราก็น่าจะขาดดุลการค้า ข้าวประกันราคาได้หมืน่ แปดต่อตัน ถามว่ามีนากี่ไร่ ถึงจะได้รถยนต์คนั หนึ่ง ท�ำนา ทัง้ ปี ไปอีกกี่ปีจะได้รถยนต์มาคันหนึ่ง แต่ถา้ จักรยาน เราเดินทางแค่น้ ีก็ใช้ได้แลว้ น�ำ้ มันก็ไม่ตอ้ งซื้อ ไม่ตอ้ งมีปญั หากันเรือ่ งค่าใช้จ่าย แล ้วก็มลภาวะอะไรอีกเยอะแยะ น�ำ้ มันเครื่องเอย ยางรถเอย สารเคมีทงั้ หลายที่มากับรถยนต์ ถ้าเราไม่ไปมอง เรื่องสิง่ แวดล ้อม มองแค่การควักกระเป๋ าจ่ายเงินของพวกเรา เอาปัจจัยสีข่ องเราไป แลกของพวกไม่จำ� เป็ นมา เพื่อความสบาย ซึ่งถามว่าเราพร้อมที่จะสบายรึยงั ก็อาจจะไม่พร้อมก็ได้” โดยเขายกทฤษฎีทน่ี งั ่ ในโรงหนังขึ้นมาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เมือ่ เราถูกคน ด้านหน้าบัง แล ้วแก้ปญั หาด้วยการยืดตัวสูงขึ้น สิง่ ทีต่ ามมาคือคนด้านหลังเราเขาก็ จะยืดตัวกันต่อไปเป็ นทอดๆ สุดท้ายแลว้ คนทัง้ โรงหนังอาจจะต้องลุกขึ้นยืนกัน ทัง้ โรง เพือ่ ให้ตวั เองเห็นได้ชดั แต่เราก็ยงั โดนคนด้านหน้าบังอยู่ดี แถมยังเมือ่ ยอีก ต่างหาก ฉะนัน้ หาทุกคนยอมล�ำบากคนละนิดๆ หน่อยๆ อย่างการปัน่ จักรยานให้ มากขึ้นในระยะทางทีต่ วั เองพอจะปัน่ ไหว และลดการใช้รถยนต์ลงบ้าง เชียงใหม่ก็ จะค่อยๆ กลายเป็ นเมืองน่าถีบขึ้นมาได้จริงๆ “ตอนนี้เราเกิดปัญหาอะไรบ้าง หนึ่งไม่มที จ่ี อดรถ ป้ าย ‘กรุณาอย่าจอดรถ ขวางประตูบ ้าน’ ‘กรุณาอย่าจอดรถขวางมีรถเข้าออกตลอดเวลา’ ติดเต็มไปหมด แล ้ว ก็ตอ้ งมาทะเลาะกัน ก็ตอ้ งเอากรวยมาตัง้ เฉพาะลูกค้าเท่านัน้ บ้าง พอคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ ลูกค้ามาจอด แต่จอดไม่ได้ เขาก็โวยสิวา ่ ‘ผมก็เสียภาษีเหมือนกัน’ ทะเลาะกันฝัง่ นี้เสร็จ อีก วัน ก็ ท ะเลาะอีก ฝัง่ วัน ไหนมีป้ ายห้า มจอดตลอดเวลามา วัน นัน้ ชีวิต ก็ จ บ อย่างถนนห้วยแก้ว ก็เคยมีหลายอาคารทีเ่ คยเป็ นห้างร้านเป็ นบริษทั อะไรอยู่ ตกแต่ง ร้านเรียบร้อย วันหนึ่งก็มปี ้ ายห้ามจอดหกโมงถึงเก้าโมง แลว้ ก็บ่ายสามถึงหกโมง เอ้า!...ไม่เป็ นไรมาจอดรถก่อนบ่ายสาม เจ้าของร้านบอกว่าตรงนัน้ จะโดนล็อกลอ้ จอดตรงนัน้ มัย้ บนฟุตปาธ แล ้วอีกวันหนึ่งก็เปลีย่ นมาเป็ นป้ ายห้ามจอดตลอดเวลา

นที ทองศิริ

จบ! ธุรกิจก็เรียบร้อย ตึกแถวก็รา้ ง แล ้วก็จะมีแต่ตกึ ๆๆๆๆ แล ้วก็จะถูกกว้านซื้อไป โดยอะไรใหญ่ๆ ทีเดียว ใครจะท�ำธุรกิจก็ตอ้ งซื้อทีจ่ อดรถเผือ่ ไว้ด้วย สิง่ เหล่านี้เกิดขึ้น เพราะอะไร ก็น่ีไงทุกคนสบายดี มีรถยนต์ใช้ ถ้าไม่มถี นน ธุรกิจของคุณก็หายไป อยู่ด”ี นอกจากเรื่องอยากให้กลับมาใช้จกั รยานให้มากขึ้นแลว้ เขามองว่าต้อง กระจายความน่าเดิน น่านัง่ น่าเทีย่ วเข้าไปเพิม่ ในทุกจุดของเมือง อย่างการปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่น รวมทัง้ น�ำสิง่ ดีๆ ทีเ่ ชียงใหม่มอี ยู่มาพัฒนาให้กลับมาเป็ นจุดขายที่ แข็งแรงอีกครัง้ อย่างเช่นทางเดินรอบคูเมืองเชียงใหม่ “สมมุตถิ า้ รถยนต์เราน้อยลง คนเดินมากขึ้น คนใช้จกั รยานมากขึ้น ร้านค้า บนถนนช้างม่อยท�ำไมจะไม่กลับมา หรือโซนประตูท่าแพท�ำไมจะไม่กลับมาคึกคัก อีกครัง้ ในเมืองก็จะกลายเป็นร้านค้าอยูต่ ดิ ๆ เดินร้านนี้เข้าร้านนัน้ สะดวกและสนุกกว่า เราก็ยงั มีทว่ี า่ งๆ ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ซึง่ เศรษฐกิจก็ซบเซาลง เหมือนกับเมืองไม่ เต็มจริง แล ้วก็มวี ดั เก่าๆ ทีน่ ่าดูอกี เยอะ ซึง่ ถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ เมืองก็จะน่าอยู่ ใส่ตน้ ไม้เข้าไปให้เยอะขึ้น อย่างเรือ่ งคูเมือง นักท่องเทีย่ วก็บอกเหมือนกันว่า ยูโชคดี มากนะที่มวี อเทอร์ฟีเจอร์ เราไม่จำ� เป็ นต้องไปขุดบ่อน�ำ้ สร้างสวนสาธารณะขึ้นมา เพราะเรามีอยู่แล ้วเป็ นของแถมมากับก�ำแพงเมือง ก็แค่รกั ษาให้สะอาด นักท่องเทีย่ ว ก็ชอบ นัง่ ริมคูเมืองได้ ใส่ตน้ ไม้เพิม่ เข้าไปก็น่าจะดีข้นึ ในเมืองก็เหมือนกัน ถ้ารณรงค์ ท�ำเชียงใหม่ให้ร่มรื่น ผมว่าเมืองจะไม่ได้น่าถีบอย่างเดียว แต่จะน่ าเดินช้อปปิ้ ง น่าเดินกินกาแฟ เพราะเชียงใหม่ยงั เดินได้อยู่ ร้านค้าก็จะอยู่ได้ ถ้าเราคิดเหมือน ถนนคนเดิน และจะไม่ใช่แค่ถนนคนเดิน แต่จะกลายเป็ นเมืองคนเดิน แทนทีจ่ ะเป็ น แค่ถนนเส้นเดียว แล ้วสิง่ เหล่านี้จะดีกบั คนทัง้ เมือง กาดประตูชา้ งเผือกซึง่ เป็ นร้าน อาหารตอนกลางคืนอยูแ่ ล ้วก็ได้ประโยชน์ กาดประตูเชียงใหม่กไ็ ด้ขาย จะออกไปไหน ก็ไปได้หมด แล ้วก็จดั การระบบขนส่งให้ดี ให้มจี ดุ รถขนส่งสาธารณะทัง้ สีม่ มุ เมือง จะเดินหรือปัน่ จักรยานก็จกั รยานไปได้หมดเลย ถ้าทุกคนมองได้แบบนี้แล ้วเราผลักดัน ไปทางเดียวกันก็คงจะเกิด ถ้าเชียงใหม่น่าถีบ แล ้วเชียงใหม่ได้อะไร ลองเอาโมเดล ของถนนคนเดินมาเป็ นโมเดลหลักของเมืองก็ได้ น่าเดินแล ้วได้อะไร แค่คณ ุ มีตกึ แถว บนถนนเส้นนัน้ คุณก็รวยแล ้ว แล ้วถ้าทัง้ เชียงใหม่เป็ นแบบนัน้ ล่ะ จะดีมยั้ ”


อาภาพรรณ ปลังสิ ่ รสิ ุนทร

ดอนชาย มนัสพรหม

สมาชิกกลุม่ Lazy Sunday

ถีบได้ แต่ต้องระวัง ในมุมของผู ใ้ ช้จกั รยานเห็นใกลเ้ คียงกันว่าถนนเชียงใหม่ รถเยอะ อันตราย อากาศร้อน โดยเฉพาะช่วงทีเ่ ชียงใหม่มปี ญั หา หมอกควัน ท�ำให้ไม่ค่อยอยากปัน่ และเส้นทางทีเ่ หมาะสมน่าจะเป็ น นอกเมืองมากกว่าในเมือง “เมือ่ ก่อนก็รวมกันปัน่ นะ สนุ กไง เดีย๋ วนี้คือใครว่างก็ปนั ่ กันเอง อย่างน้องคนนึงชือ่ ไอ้จ๊อบ บ้านอยูส่ ารภี ก็เคยปันไปกลั ่ บทุกวัน แต่เดีย๋ วนี้นอ้ งมันก็ไม่ทำ� อย่างนัน้ แลว้ อันตราย ก็เอารถยนต์มาดี กว่า แล ้วฝากจักรยานไว้ทน่ี ่ี หรือร้านอืน่ บ้างทีเ่ รารูจ้ กั กันว่าชอบปัน่ เหมือนกัน ก็เหมือนเป็ นชุมชนเล็กๆ แต่ไม่มใี ครใช้จริงๆ นอกจากมี ความจ�ำเป็ น เช่น ไม่มมี อเตอร์ไซค์กต็ อ้ งปัน่ แต่ถา้ จะไปกาดหลวง ถ้ามีมอ’ไซค์กใ็ ช้มอ’ไซค์ เพราะว่าเร็วและปลอดภัยกว่า แล ้วค่อยออกไป หาทีป่ นั ่ ออกก�ำลังกายเป็ นโซนๆ ไปอย่าห้วยตึงเฒ่าหรือพืชสวนโลก อย่างในเมืองนี่อนั ตรายมากนะโดยเฉพาะกลางคืน มีนอ้ งคนนึง ชื่อแจ้เพิง่ โดนเฉี่ยวไป คงโดนกระจกนิดหน่ อยแหละ แต่ว่าก็ลม้ เจ็บตัว รถยนต์ก็ขบั ไปเลย คือกลางคืนนี่ไม่ปลอดภัยจริงๆ นะ แม้จะมีไฟติดท้ายรถแล ้วก็ตาม” โอ๊ต Lazy Sunday เล่าให้ฟงั ถึง ประสบการณ์ปนั ่ ของคนใกลต้ วั แม้พวกเขาจะมีทริปสัน้ ๆ ออกไป ปัน่ นอกเมืองบ้าง แต่การปัน่ ในเมืองก็ยงั อันตราย ฉะนัน้ การคาดหวัง ให้เชียงใหม่เป็ นเมืองจักรยานนัน้ เห็นจะยาก “เพราะว่าคนจะชอบมองว่าจักรยานเป็ นรถทีไ่ ม่ควรเอาออกมา ข้างนอกไง เราต้องแก้ทท่ี ศั นคติของคนทีใ่ ช้รถของเมืองนี้ก่อน ว่า เฮ้ย! จักรยานคือรถคันนึงนะเว้ย ต้องมีราวจอดให้ ต้องมีทางให้บา้ ง มีนำ�้ ใจให้กัน แต่ทกุ วันนี้ขบั รถแล ้วคือจักรยานปัน่ อยู่ ก็จะคิดว่าเดีย๋ ว มัน ก็ ห ลบให้เ ราน่ ะ การท�ำ ให้เ ชีย งใหม่ เ ป็ น เมือ งจัก รยานเลย ค่อนข้างยาก เพราะคนมีตงั ค์เขาก็เลือกทีจ่ ะมีรถยนต์ด ้วย มีจกั รยานด้วย เพือ่ เอาใส่รถยนต์ไปปันชิ ่ ลล์ๆ ปันออกก� ่ ำลังกาย แล ้วก็เอาใส่รถยนต์กลับ แต่คนทัว่ ไปเขาก็ใช้รถอืน่ เหมือนคนเก๋ๆ ไปออกก�ำลังกาย ก็ตอ้ ง ซื้อชุดว่ายน�ำ้ สวยๆ ชุดนี้เข้ากับรองเท้า การปัน่ จักรยานในเมืองนี้เลย เหมือนเป็ นอิมเมจ ดูเป็ นคนคูลๆ” โอ๊ต Lazy Sunday กล่าวเสริม อีกเสียงหนึ่งจากผูใ้ ช้ บอกว่าแม้จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ ในการปัน่ แต่สำ� หรับ แจ็ซซ์ - อาภาพรรณ ปลังสิ ่ รสิ ุนทร เจ้าหน้าที่

ประจ�ำ 31st Century Museum of Contemporary Spirit ในซอยวัดอุโมงค์ บอกว่าไม่เป็ นปัญหา เพราะเธอยังสามารถปัน่ จักรยานจากหอพักย่านนิมมานเหมินท์ไปท�ำงานได้ทุกวัน ยกเว้น วันอากาศร้อน หรือต้องเดินทางไปไหนไกลๆ “คิดว่าใช้ได้นะ แต่ก็ ขึ้นอยูก่ บั วิถชี วี ติ ด้วยว่า เราต้องไปไหนไกลมัย้ ถ้าเราไปท�ำงานแล ้ว ทีท่ ำ� งานไม่ได้แบบไกลเวอร์ ก็ขไ่ี ปเถอะ แต่ทเ่ี ขาไม่ค่อยขีก่ นั ก็อาจ จะเป็ นเพราะเหนื่อยมัง้ อากาศร้อนแบบนี้ดว้ ย แต่ สำ� หรับเราก็ ไม่เป็ นไรนะ เหนื่อยแป๊ บเดียว เดีย๋ วก็หาย ส่วนจะอันตรายหรือ ไม่อนั ตราย คือเราขีร่ ะวังอยู่แล ้ว ไม่มใี ครอยากเจ็บตัวหรอก คนขี่ จักรยานก็ไม่ได้อยากล ้ม แต่เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เราระวังตัวคนเดียว เวลาอยูบ่ นถนนก็ไม่รูว้ า่ เขาระวังเราหรือเปล่า ให้ทางจักรยานบ้างมัย้ บางทีก็รูส้ กึ ว่าจักรยานเป็ นชนชัน้ ล่างมากๆ น่ะ หรือแม้แต่คนทีเ่ ดิน ใช้ถนนในการเดิน หรือข้ามถนน บางทีรถก็แบบ เออ…กูจะรีบไปอะไร อย่างนี้ ก็ไม่ค่อยแคร์กนั น่ะ แต่รถบางคันก็ด”ี ผูใ้ ช้จกั รยานอีกคนหนึ่งทีป่ นั ่ มาตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย อย่าง ดอน - ดอนชาย มนัสพรหม บอกว่าเรือ่ งปัน่ จักรยาน ผูใ้ ช้ตอ้ ง ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็ นส�ำคัญ โดยเฉพาะอุปกรณ์ เซฟตี้อย่างหมวกกันน็อก, ไฟกระพริบ เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ หากเกิดอุบตั เิ หตุ เขาเสริมด้วยว่าเชียงใหม่นนั้ เป็ นเมืองทีเ่ หมาะแก่ การปัน่ จัก รยาน เนื่ อ งจากแปลนผัง เมือ งที่เ อื้อ ต่ อ การเดิน ทาง ในรูปแบบนี้ “ถ้าเปรียบเทียบเชียงใหม่กบั จังหวัดอืน่ ๆ ผมว่า เชียงใหม่มี ข้อดีอย่างนึง คือแปลนผังเมืองค่อนข้างชัดเจน เรามีคเู มืองอยูต่ รงกลาง เรามีเส้นทีช่ ดั เจน อย่างเช่นเส้นคันคลองอันนึง แล ้วก็เส้นแม่นำ�้ ท�ำให้ ไม่สบั สนเวลาเดินทาง จังหวัดอืน่ ทีเ่ คยไปปัน่ มา ไม่มี Land Mark ชัดเจนเหมือนเชียงใหม่ ถ้าถามว่าเหมาะจะเป็ นเมืองจักรยานมัย้ ผมว่าเหมาะ เพราะอย่างเรือ่ งประเพณีเราก็มถี นนคนเดิน ถนนวัวลาย ซึง่ สอดคล ้องกับการใช้คนเดิน หรือว่าการเคลือ่ นช้าไปเรื่อยๆ ผมว่า เชียงใหม่ได้เปรียบตรงนี้ ตรงเส้นสายการเดินหรือการอนุรกั ษ์ตลาด หรือว่าผังเมืองที่เป็ นวงกลม แบบลอ้ มรอบศู นย์กลาง เชียงใหม่ น่าจะได้เปรียบแล ้วก็เหมาะมากทีจ่ ะเป็ นเมืองจักรยานครับ”


จักรยานก็ยังขายได้ ในแง่ของผูจ้ ำ� หน่ายจักรยานมายาวนานตัง้ แต่รุ่นคุณพ่อกับ ร้าน ซ้ง จักรยาน บริเวณริมคูเมือง จนกระทัง่ คุณท้อ - อัศม์เดช ลิขติ ชีวนั แยกออกมาเปิ ดร้านจักรยานของตัวเองในชื่อ Bike Mall บนนถนนศรีดอนไชย บอกว่าจักรยานยังขายดีอยู่ โดยเฉพาะ จักรยานราคาสูงคุณภาพดี มียอดขายมากกว่าจักรยานราคาไม่ก่พี นั เสียอีก และลูกค้ากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเขา ซื้อจักรยานไปปัน่ เพือ่ ใช้ งานจริง ซึง่ เขามองว่าสิง่ นี้สะท้อนถึงความสนใจปัน่ ของคนเชียงใหม่ และมองว่าเป็ นเรื่องดีท่ชี าวเชียงใหม่หนั มาใช้จกั รยานกันมากขึ้น ซึง่ ในข้อนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ความรูส้ กึ ดีในแง่ของรายได้ แต่ดว้ ยความที่ เขารักการปัน่ และอยากให้เชียงใหม่น่าปัน่ อยู่แล ้ว “สิง่ ทีผ่ มคาดหวังมาจากอุดมการณ์มากกว่า เพราะจริงๆ แล ้ว ผมก็มงี านอืน่ รองรับอยูท่ ก่ี รุงเทพฯ ไม่จำ� เป็ นต้องมาเปิ ดร้านจักรยาน

ก�ำไรไม่ก่ีบาทก็ได้ แต่ทำ� ไมผมถึงกลับมาท�ำ เพราะหนึ่งอยากให้ คนเชียงใหม่กลับมาใช้จกั รยานให้มากขึ้น เพราะการปัน่ จักรยานช่วย โลกใบนี้ได้เยอะมากๆ ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล ้อม เรือ่ งสุขภาพของคนทีใ่ ช้เอง และก็จะท�ำให้ระบบ Economic ทุกอย่างลงตัวนะ คนใช้จกั รยาน ไม่ฟ้ งุ เฟ้ อมาก ค่าใช้จ่ายก็ลดลง การทีเ่ ราจะไปเสียเงินกับค่าน�ำ้ มัน อะไรพวกนัน้ ก็ลดน้อยลง หรือการที่จะไปเสียค่าแพทย์ ค่าหมอ ก็นอ้ ยลง การน�ำเข้ายาเข้ามาของพวกเวชภัณฑ์เอย น�ำ้ มันก็นอ้ ยลง ผมว่าดีกบั ทุกระบบของประเทศ” ในฐานะทีป่ นั ่ จักรยานด้วย คุณท้อ ให้ความเห็นว่าการทีถ่ นน หนทางขรุขระอาจจะไม่เหมาะกับการปัน่ ส�ำหรับเขาไม่ใช่ปญั หา แต่ การไม่มที างส�ำหรับจักรยานโดยเฉพาะ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรต้องกลับมา ทบทวนเรื่องนี้ได้แลว้ เพราะถ้าผูใ้ ช้ถนนหันมาถีบจักรยานมากขึ้น นอกจากจะลดมลพิษลง ถนหนทางก็จะไม่พงั และต้องซ่อมกันบ่อยๆ เป็ นการประหยัดงบประมาณบ�ำรุงท้องทีล่ งไป เขายังเสนอด้วยว่า ภาครัฐควรก�ำหนดนโยบายเพื่อจูงใจให้คนออกมาปัน่ กันมากขึ้น เช่นการลดภาษีให้กบั ผูใ้ ช้จกั รยาน เพราะถือว่าเป็ นผูไ้ ม่ก่อมลภาวะ รวมทัง้ ช่วยลดรายจ่ายในด้านต่างๆ ของภาครัฐลง

“ลู กค้าผมที่ปนั ่ ใช้งานทุกวัน มีเยอะเลย ไม่ได้เพื่อการ ออกก�ำลังด้วยนะ ใช้เป็ นยานพาหนะนี่ละ่ มีทงั้ Fixed Gear และ Touring ซึง่ กลุม่ นี้เขาจะใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันของเขาด้วยอยูแ่ ล ้ว เพราะไม่อย่ างนัน้ ถ้าเขาจะไปขี่เป็ นพันกิโลเมตรตอนออกทัวร์ ร่างกายก็จะไม่ไหว ก็เหมือนเป็ นการซ้อมไปในตัว ผมคิดว่าเกิน ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าผมทีใ่ ช้เป็ นยานพาหนะจริงๆ เพียงแต่วา่ โดยทัว่ ไปยังไม่นิยม และสิง่ แวดล ้อมในเมืองเรายังไม่พาให้ทกุ คน มาขีส่ ำ� หรับผมนะ ถนนเป็ นยังไงก็ปนั ่ ได้หมดล่ะ ถนนขรุขระคุณก็ เข็นได้ ยกข้ามได้ ท�ำอะไรได้หมด ฉะนัน้ ถนนหนทางไม่น่าเกี่ยว แต่ถา้ หมายถึงว่ารถเยอะแล ้วคนเลยไม่ค่อยออกมาขีก่ นั ก็จะไปสู่ ประเด็นทีว่ า่ ในแง่ของเลนจักรยาน ถ้าเกิดตรงนัน้ ได้ อะไรหลายๆ อย่าง ก็จะตามมา และต้องจริงจังด้วยนะ ไม่ใช่แค่ระบบเส้นจักรยานไง

อัศม์เดช ลิขติ ชีวนั

หรือแค่เอาสีไปป้ ายๆ พื้นถนน คือคุณต้องมีอะไรกลับคืนให้สำ� หรับ คนทีเ่ ขาปัน่ เป็ นยานพาหนะ อาจจะเป็ นการลดหย่อนภาษี หรืออะไร อย่างอื่น คุณต้องมีให้เขาสิ ในเมือ่ เขาท�ำเพือ่ จังหวัด เขาช่วยให้ ประเทศลดการน�ำเข้า เขาช่ วยทุกๆ คน ช่ วยเรื่องการสู ญเสีย การซ่อมถนน ฉะนัน้ คุณควรจะมีอะไรตอบแทนเขาหรือเปล่า ผมมองในแง่นโยบายเลยว่าถ้าปัน่ จักรยานแล ้วรัฐจะตอบแทนกลับ อย่างไรได้บา้ ง ถ้าสามารถออกนโยบายอย่างนี้ได้จริง คนอาจจะลด การใช้รถยนต์ลง ปัญหาทีว่ ่ารถติด หรือรถเยอะแลว้ จะอันตราย ก็จะลดน้อยลงไปอีก”


ใครใคร่ปั่น ปั่น ด้านผูบ้ ริหารเมือง อย่างเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ โดย คุณณัฐฐ์ชูเดช วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้ความเห็นต่ างออกไปในแง่มุมของการเป็ นเรื่องเฉพาะบุคคล ท�ำนองใครใคร่ปนั ่ ปัน่ และคงจะไปบังคับใครไม่ได้ แม้ทางเทศบาล จะเคยท�ำเส้นทางจักรยานให้แล ้ว แต่กไ็ ร้ผล เพราะชาวเชียงใหม่เอง ไม่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้ ผูใ้ ช้จกั รยานในเมืองจึงเป็ น นักท่องเทีย่ วต่างชาติ และคนทีป่ นั ่ เป็ นประจ�ำอยู่แล ้ว “โอเค ปัน่ จักรยานน่ะ ดีทงั้ ตัวเราเอง ทัง้ ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อมลภาวะ ดีไปหมดล่ะ แต่ประเด็นคือเราจะท�ำยังไงให้คน ตระหนักถึงเรือ่ งพวกนี้ เชือ่ มัย้ ยิง่ ตอนนี้ ยิง่ หนักเข้าไปอีก อากาศร้อน คนก็ไม่อยากปัน่ เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ สุดท้ายผมว่าก็อยูท่ ต่ี วั คนล่ะ ว่าจะออกมาปันกั ่ นรึเปล่า จริงๆ ถนนจะแคบจะใหญ่ยงั ไง ถ้าคนจะปัน่ ก็ปนั ่ น่ะ ไปบังคับก็ไม่ได้วา ่ เฮ้ย…ต้องปัน่ นะ กูไม่ปนั ่ หรอก มันร้อน หน้าด�ำ ตกกระ คือก็อา้ งไปเรือ่ ยน่ะ สุดท้ายก็บอกว่า กลัวรถเฉี่ยวบ้าง กลัวนัน่ บ้างนี่บา้ ง ก็คนมันไม่อยากปัน่ นักท่องเที่ยวจีนยังเห็น ปัน่ กันเต็มไปหมด ไม่เห็นมีใครไปทับ ก็ถงึ ต้องท�ำป้ ายเตือนว่าให้ ระวัง นัก ท่ อ งเที่ย วด้ว ย เตือ นคนของเราที่ขบั รถให้ระมัดระวัง กันหน่อย ส�ำหรับทางเทศบาลหรือทางต�ำรวจ เราอยากจะอ�ำนวย ความสะดวกให้เต็มที่ล่ะ ท�ำยังไงปัน่ แลว้ จะปลอดภัย ผมเองก็ ปัน่ จักรยาน บางทีกก็ ลัวเหมือนกันเนอะ ทุกวันนี้เวลาปัน่ พูดง่ายๆ ก็จะชิดซ้ายให้มากทีส่ ดุ แล ้วก็ต ้องติดไฟแว้บๆ ท้ายรถ หมวกก็ต ้องใส่ เพือ่ ความปลอดภัย” คุณณัฐฐ์ชูเดช ยังอัพเดทโครงการเส้นทางจักรยานรอบ คูเมืองทีท่ างเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก World Bank โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการท�ำให้ ถนนรอบคูเมือง และในคูเมืองสามารถปัน่ จักรยานได้สะดวก และ

เป็ นพื้นทีเ่ อื้อส�ำหรับการปัน่ “World Bank ให้งบประมาณมาก้อนนึงเพือ่ พัฒนาภายใน เขตคู เมืองเชียงใหม่ และหนึ่งในนัน้ ก็เป็ นเรื่องของทางจักรยาน รอบคูเมือง ตอนนี้อาจารย์คณะสถาปัตย์ มช. ก�ำลังออกแบบอยู่ ซึ่ง โครงการนี้ เ ป็ น ความร่ ว มมือ ระหว่ า ง World Bank กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล ้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโครงการ ทีค่ นเชียงใหม่กอ็ ยากจะได้อยู่แล ้ว เมือ่ ได้เงินมาแล ้วก็ตอ้ งใช้ให้คุม้ ค่าแล ้วก็มปี ระโยชน์กบั เมืองเชียงใหม่มากทีส่ ุด ทีป่ ระชุมกันไว้กค็ อื จะท�ำบริเวณลานสามกษัตริย ์ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ แล ้วก็จะปลูกต้นไม้ มากขึ้น และจะไม่ให้รถวิง่ ผ่านแล ้วนะ เอาลานสามกษัตริยเ์ ชื่อมกัน อาคารศาลแขวงเชียงใหม่เดิม จะมีเหล็กเสียบกัน้ อยู่ ถ้ากรณี มี เทศกาลใหญ่ๆ เราอาจจะเปิ ดช่อง ถ้าไม่มเี ราก็เอาเหล็กเสียบเสียบไม่ ให้รถผ่าน ให้ขับอ้อมไป ตอนนี้ทำ� ประชาพิจารณ์กนั อยูว่ า่ จะเอายังไงดี”

ณัฐฐ์ชูเดช วิรยิ ดิลกธรรม


พ.ต.อ.สิทธิชยั ธนันไชย

รักษากฏ ช่วยลดอุบัติเหตุ ส่วนผูด้ ูแลการจราจรอย่าง พ.ต.อ.สิทธิชยั ธนันไชย ผูก้ ำ� กับ การจราจรเชียงใหม่ ก็ว่ากันไปตามกฏหมาย หากจะปัน่ ก็ตอ้ ง ระมัดระวัง ทัง้ ระวังตนเอง และระวังผูอ้ น่ื เพราะหากเกิดอุบตั เิ หตุ ขึ้นมา จักรยานมักจะเจ็บหนักกว่า “โดยความเห็นส่วนตัวนะครับ เชียงใหม่มคี วามเสีย่ งในการ ท่องเทีย่ วโดยจักรยานอยู่ เพราะว่าอันแรกคือปัญหาผังเมือง สอง คือปริมาณการจราจรทีเ่ ริม่ หนาแน่นขึ้น สามคือการสร้างทางจักรยาน แบบเป็ นมาตรฐานยังไม่มนี ะครับ อาจจะมีการตีเส้นแบ่งไว้ แต่เป็ น

ลักษณะสมมุตมิ ากกว่าจะสามารถป้ องกันอุบตั เิ หตุได้ ตอนนี้ในเมือง เชียงใหม่เริม่ มีการขยับขยาย แล ้วก็สนใจเรือ่ งนี้มากขึ้น ซึง่ น่าจะเป็ น ทิศทางทีด่ ใี นระยะยาว แล ้วทุกๆ ท่านทีเ่ ป็ นชาวเชียงใหม่ คงจะเป็ น เสียงหรือว่าพลังผลักดันให้เชียงใหม่เกิดเส้นทางจักรยานขึ้น แล ้วก็ จะท�ำให้ผูร้ บั ผิดชอบนโยบาย ช่วยน�ำไปเป็ นนโยบายส�ำคัญของการ พัฒนาเมือง ก็จะเป็ นทิศทางทีด่ ”ี แม้ตอนนี้จะยังไม่มกี ฏหมายออกมารองรับหรือบังคับใช้ เกี่ยวกับจักรยาน แต่เมือ่ เป็ นยานพาหนะทีอ่ ยู่บนท้องถนน หน้าที่ ของต�ำรวจจราจรก็ตอ้ งดู แลความปลอดภัยเฉกเช่ นรถชนิดอื่น แต่จกั รยานก็ตอ้ งรักษากฏระเบียบจราจรเช่นกัน “เรื่อง พ.ร.บ. จราจร นะครับ หรือว่าเรื่องกฎจราจรจะมี ยืดหยุน่ อยูพ่ อสมควร เพราะว่ามีตงั้ แต่การใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาแต่ละเคส และในตอนนี้มมุ มองของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ก็จะด�ำเนินการอยู่สองเรื่องคือ การท�ำอย่างไรให้เกิดการจราจรที่ เบาบางลงหรือคล่องตัวขึ้นนะครับ การปรับเปลีย่ นรถยนต์มาใช้ จักรยานก็จะเป็ นแนวทางทีล่ ดปัญหาการจราจรได้ เพราะว่ารถจักรยาน ใช้พ้นื ทีผ่ วิ การจราจรน้อย แล ้วมลภาวะก็จะลดลงด้วย นี่เป็ นข้อเด่น แต่วา่ ตอนนี้เนือ่ งจากเราไม่มที างของจักรยานเฉพาะ ก็มผี ลกระทบต่อ สภาพคล่องพอสมควร เพราะใช้ผวิ ทางร่วมกัน แลว้ ผังเมืองใน เชียงใหม่ค่อนข้างจะคับแคบ บางทีกไ็ ม่สามารถแซงกันได้ ท�ำให้บางที จักรยานก็ถกู กดดันทีป่ นั ่ ท�ำความเร็วมากไม่ได้ ก็น่าเห็นใจเหมือนกัน นะครับ ปัญหาทีส่ องทีต่ ำ� รวจจราจรให้ความสนใจเป็ นพิเศษก็คือ ไม่อยากให้เกิดอุบตั เิ หตุจราจร เพราะว่าเวลาเกิดก็จะเป็ นห่วง ไม่วา่ จะเป็ นความเสียหายต่อทรัพย์สนิ หรือว่าบาดเจ็บร่างกาย ก็จะเป็ นสิง่ ที่ เราตระหนักว่าจะท�ำยังไงให้เกิดอุบตั เิ หตุนอ้ ยลง” … หลายเสียงเหล่านี้ แม้จะต่ างกันออกไปตามบทบาทและ ความรับผิดชอบ แต่เห็นคลา้ ยกันว่า การที่เชียงใหม่จะเป็ นเมือง จักรยานนัน้ - ไม่งา่ ย คงต้องใช้การร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง และต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เป็ นฤดูกาล หรือเป็ นกิจกรรม รณรงค์ชวั ่ ครัง้ คราว จึงจะพอใกล ้ความจริงขึ้นมาบ้าง แต่สง่ิ ส�ำคัญกว่านัน้ ไม่วา่ คุณจะใช้รถอะไร หรือเดินทางด้วย วิธีไหน การมีนำ�้ ใจกับเพื่อนร่ วมถนน และมีสติอยู่เสมอตลอด การเดินทาง น่าจะท�ำให้ทกุ คนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย


คุณคิดว่าเชียงใหม่น่าถีบมั้ย? กับการสุ่มสอบถามความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยใน เชียงใหม่ถึงประเด็นน่าถีบ...หรือไม่ หลายคนให้ค�ำตอบดังนี้ ชื่อ: พรหมธร พิพฒั นเสาวภาค (ปังปอนด์) อายุ 22 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: เมือ่ ก่อนปัน่ ครับ เดีย๋ วนี้ไม่มจี กั รยานแล ้ว เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: เหมาะอยู่ครับ เพราะอากาศมัน สบาย ถ้าขับรถมันเพิม่ มลพิษ ท�ำให้โลกร้อนขึ้นๆ

ชื่อ: จิรพัฒน์ ด�ำรงหาญวิทย์ (นิว) อายุ 27 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ไม่ปนั ่ ครับ ไม่ค่อยมีเวลาครับ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: เหมาะครับ

ชื่อ: โยทะกา ชัยพนัส (แหวน) อายุ 21 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ อยู่บา้ น บริเวณบ้านค่ะ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: ไม่เหมาะค่ะ ไม่มที ป่ี นั ่ ฟุตปาธของขายเต็มหมดแล ้ว

ชื่อ: คงกฤช ศรีสว่าง (อาร์ม) อายุ 26 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ครับ ปัน่ มา 6-7 ปี มีจกั รยาน 7-8 คัน ผมปัน่ แข่งเป็ นส่วนใหญ่ แล ้วก็ปนั ่ ในชีวติ ประจ�ำวันด้วย เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: เหมาะนะครับ โดยเฉพาะหน้าหนาว ในเมืองก็ตอ้ งใช้ทกั ษะและความช�ำนาญเป็ นพิเศษ ชื่อ: สิตานัน เพียรวานิช (เบลล์) อายุ 19 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ชอบค่ะ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: ไม่เหมาะ รถเยอะค่ะ มอ’ไซค์เยอะไป ชื่อ: พรพิมล แก้วฟอง (แพนด้า) อายุ 23 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ออกก�ำลังกายค่ะ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: ไม่เหมาะค่ะ รถติด อากาศไม่บริสุทธิ์


ชื่อ: ปฐมพงศ์ สุนทรศรีพนิ ิจ (ไมล์) อายุ 25 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ครับ ปัน่ ตามน้อง เชี ย งใหม่ น่ า ถีบ หรื อ เปล่ า ?: เหมาะอยู่ ค รับ ผมก็ ป ัน่ ไป หลายทีแ่ ล ้วนะในเชียงใหม่ ชื่อ: อชิรวิทย์ สุทธิ (ปั ๊บสา) อายุ 18 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ครับ ปัน่ นานแล ้วครับ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: เหมาะนะครับ เพราะมีววิ สวยงามเยอะแยะ ชื่อ: โชติกา จ�ำเดิมเผด็จศึก (ใบเตย) อายุ 21 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ออกก�ำลังกายค่ะ เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: มันแล ้วแต่อากาศ หน้านี้ไม่เหมาะ แต่หน้าหนาวโอเค

ชื่อ: พีรวิชญ์ จารุกติ ติพงศ์ (เป่ า) อายุ 19 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ ครับ ปัน่ Fixed Gear เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: เหมาะครับ มีทเ่ี ล่น หลายที่

ชื่อ: นวคุณ แก้วทันใจ (จุน) อายุ 27 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ปัน่ บ้างค่ะ ไม่ได้ปนั ่ บ่อย เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: ไม่เหมาะค่ะ เพราะคนขี่ มอ’ไซค์เยอะ ไม่มชี ่องทางให้จกั รยานปัน่ การปัน่ ไม่ ปลอดภัยพอ

ชื่อ: พิชญานรี ปันสีมา (พัทตี้) อายุ 23 ปี คุณปัน่ จักรยานมัย้ ?: ไม่ปนั ่ ค่ะ ปัน่ ไม่ค่อยเป็ น เชียงใหม่น่าถีบหรือเปล่า?: น่าจะเหมาะ เพราะการจราจรติดขัดอยู่แล ้ว

HIP MAGAZINE ISSUE 103 : MAY 2013 (SECTION A)  
HIP MAGAZINE ISSUE 103 : MAY 2013 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement