Page 1


2: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :3


4: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :5


22 Cover Story

26 People

contents: March 2014 Vol.10 No.113

News 10 Cover Story 22 People 26 Feel Food 32 Recipe 38

22 Cover Story

15 ปีสำ� หรับสถานบันเทิงถือว่าไม่ธรรมดา กว่าจะผ่านร้อนผ่าหนาวมาจนถึงขนาดนี้ Warm Up Café ท�ำอย่างไรถึงได้กลายเป็น ร้านในดวงใจใครต่อใครที่เชียงใหม่ (และ ทีอ่ นื่ ๆ) และหลังจากนีส้ ถานบันเทิงชือ่ ดัง แห่ ง นี้ จ ะก้ า วเดิ น ไปในทิ ศ ทางไหน... บอกได้เลยว่าต้องอ่าน 6: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

32 Feel Food

26 People

ฉบับนีม้ าพร้อมกับ 3 สาว 3 สไตล์ กับ ความสุขในสิ่งที่พวกเธอท�ำ คนแรกท�ำ กิจกรรมเพือ่ สังคม หวังชักชวนให้ตระหนัก ถึงปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง คนทีส่ อง ขยายความชอบในศิลปะของตนเองไปสู่ อาชีพนักภาพวาดประกอบ ส่วนคนสุดท้าย ฝึกฝนตนเองจนก้าวสูก่ ารเป็นดีไซเนอร์

32 Feel Food

Feel Food ฉบับนี้จัดมาครบเอาใจทุก ภาคส่วนจริงๆ เพราะมีตงั้ แต่อาหารเพือ่ สุขภาพ สารพัดร้านรสอร่อย ของหวาน สุดน่ากิน เมนูระดับอลังการงานสร้าง ร้านบรรยากาศแจ่มๆ และทีเ่ ทีย่ วสุดหรรษา ส่วนใครจะชอบแบบไหนอยากกินอะไร ขอเชิญไปทัศนาและเลือกสรรกันข้างใน

38 Recipe

38 Recipe

เมนูทำ� ง่ายอร่อยด้วยจากคอลัมน์ Recipe ในเดือนนี้น�้ำพริกตาแดงและปลาแห้ง (ปลาย่าง) ซึง่ เป็นทัง้ อาหารและเป็นส่วน ประกอบของอาหารเหนือที่อร่อยมาก มาดัดแปลงให้กลายเป็นเมนูลูกชิ้นข้าว และสปาเก็ตตี้ใส่ผกั ขีห้ ด ู เป็นฟิวชัน ่ ฟูด ้ ทีน่ า่ ลองท�ำรับประทาน


All around the world at Prom รวมตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมายในเดือนมีนาคมที่พรอมเมนาดา ไดเลือกสรรสุดยอดความบันเทิงจากทุกมุมโลก เพ�่อมอบความสุขให กับทุกคนในครอบครัว ร�่นเร�งกับงานเทศกาลศิลปะวัฒนธรรม และ ดนตร�นานาชาติในงาน “เช�ยงใหมเฟสต 2014” อิ�มอรอยกับอาหารและ เคร�่องดื่มรสเลิศหลากหลายในงาน รวมเปนกําลังใจในการแขงขันเตน สไตลบบี อย “เดอะ แบทเทิล แอนด แดนซ แจม 2014 บาย ฮัก อะคาเดมี”่ ชอปสินคานําเขาจากประเทศแคนาดาในงาน “เทสต ออฟ แคนาดา” และ พบกับสินคาแบรนดดงั มากมายในราคาพ�เศษในงาน “สปอรตเว�ลด เซลล” ใหพรอมเมนาดาเปนศูนยรวมแหงความสุขของคุณและครอบครัว ในการ มอบกิจกรรมความบันเทิงครบครัน พรอมวัฒนธรรมนานาประเทศที่ คัดสรรโดยเฉพาะใหคณ ุ ไดสมั ผัสทุกเดือน

ขอมูลเพ�่มเติมที่ www.promenadachiangmai.com www.facebook.com/promenadachiangmai


editor

March 2014 Vol.10 No.113

*Launceston / Hobart, Tasmania, 2014

...ฤดู หนาวจากไปแลว้ ฤดู รอ้ นก�ำลังมาถึง... สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง คงพัดผ่านมาถึงในอีกไม่นาน สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ

HIP CREW:

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

ที่ปรึกษา

ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง

บรรณาธิการ

สมชาย ขันอาษา

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ

ฝ่ายศิลป์

วิศววิท เตพา

ช่างภาพ

ศมนภรณ์ สุ่นศิริ

8: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

หัวหน้ากองบรรณาธิการ ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี

ชลธิดา พระเมเด

กองบรรณาธิการ

ระพินทรนาถ บรรณจักร์

นักเขียนประจำ�ฉบับ

นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา จิราพร หนูสง พชรพร พุ่มเผย

ช่างภาพประจำ�ฉบับ

นภพ อรุณพันธ์ รัตนพล นิลภูมิ ภีศเดช คัมภิรานนท์ ชิษณุพงศ์ นามมูลนา

ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา

ฝ่ายโฆษณา

พรหมกนกภรณ์ สวัสดี pukboong1217@gmail.com 08-5616-8096

HIP Event

ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ อัญชนา หอมนาน

ติดต่อ:

กองบรรณาธิการ Mail: chontida.hip@gmail.com โทร. 08-9821-9354 การตลาด Mail: sirinun.hip@gmail.com โทร. 08-5029-9008

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

www.hipthailand.net


NEWS

Concert Soul After Six อบอวลความสุ ข ไปกั บ เสี ย งเพลงเพราะๆ จากวงดนตรีขวัญใจหลายๆ คนอย่าง Soul After Six คราวนี้มาเล่นให้ลูกค้าของ The Good View ได้อิ่มเอม ไปกับเสียงดนตรีของพวกเขา เพราะนำ�ทั้งเพลงฮิต ในอดีตและปัจจุบันมาฝากชาวเชียงใหม่ให้เพลิดเพลิน อย่างเต็มอิ่ม

กิจกรรมจาก TOYOTA ควันหลงปีใหม่กบ ั บรรยากาศความสนุกสนาน และอบอุ่ น จากงานเลี้ ย งเฉลิ ม ฉลองปี ใ หม่ ข อง ครอบครัว โตโยต้า เชียงใหม่ ในธีม Colorful Night Party Happy New Year 2014 ณ ลานหน้าศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำ�กัด ต่อด้วยการเปิดตัว รถยนต์ All New Corolla Altis So Excited ยนตรกรรม ซีดานโฉมสปอร์ตใหม่ทงั้ คัน ให้ชาวเชียงใหม่ได้ยลโฉม สุดโฉบเฉี่ยวด้วยรูปลักษณ์แบบสปอร์ต พร้อมทั้ง ทดลองขับเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพการขับขีด่ ว้ ยตัวเอง ณ โชว์รูมโตโยต้า เชียงใหม่ 10: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


NEWS

สนุกกับเสียงดนตรีพร้อมฉลองเทศกาลแห่งความรัก ณ CentralFestival Chiangmai เริ่ ม ด้ ว ยความสนุ ก จากการแข่ ง ขั น GBOB World Final 2014 การประชันดนตรีระดับโลกที่จัดขึ้น ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ชนะจาก 15 ประเทศ เดินทางมาขึ้นเวทีประกวด ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าฯ ต่อจากความสนุกก็มาฉลองเทศกาลแห่ง ความรักตลอดสัปดาห์กบ ั งาน Why Valentine Festival ทีจ่ ะช่วยหานิยามของความรักให้กบ ั ตัวคุณเอง สนุกกับ กิจกรรมหวานๆ ทัว่ ศูนย์การค้าฯ ชมมินค ิ อนเสิรต ์ จาก เบน ชลาทิศ และร่วมมอบตุก๊ ตาหมี 300 ตัวแสดงความรัก แด่น้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่

มันเนื้อเหนือ เทศกาลดนตรีทห่ี ลายคนบ่นคิดถึงกลับมาอีกครัง้ ในชื่อ ‘มันเนื้อเหนือ’ โดยยังคงคอนเส็ปท์สนุกสุดมัน กับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ Ten To Twelve, Scrubb, Desktop Error, Greasy Cafe, จีน กษิดิศ, Sqweez Animal, Knock The Knock, Tattoo Colour, โยคีเพลย์บอย, เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ แอนด์ เดอะ ปีศาจแบนด์ ฯลฯ รวมทั้งการแสดงศิลปะจาก วิชญ พิมพ์กาญจนพงศ์ พร้อมขึน ้ ดอยย้ง จุดชมวิวสูงสุด เห็นชัดทั่วทั้งงาน ณ ประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) 12: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


NEWS

แถลงข่าวจัดงาน เชียงใหม่ เฟสต์ 2014 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, บริษทั เอิรท์ วินด์ แอนด์ ไฟร์ จำ�กัด และพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์การค้าสไตล์รสี อร์ทระดับภูมภ ิ าคแห่งแรก ในประเทศไทย และพันธมิตร ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน ‘เชียงใหม่เฟสต์ 2014’ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรม และ ดนตรีนานาชาติ พร้อมการแสดงดนตรี อ็องซอมเบิล แบนด์ จาก โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ การแสดง ดนตรีสดจากวงซุปเปอร์ริททาร์ด ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 1 - 2 มีนาคมนี้ ณ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

จับรางวัล 1 Bill Fly Free บินฟรี กับแอร์เอเชีย หลั ง สายการบิ น แอร์ เ อเชี ย จั ด โปรโมท เส้ น ทางบิ น ตรงจากเชี ย งใหม่ สู่ 3 เส้ น ทางบิ น ทั้ง เชียงใหม่ - ฮ่องกง, เชียงใหม่ - หางโจว และ เชียงใหม่ - กระบี่ ในแคมเปญ ‘1 Bill Fly Free บินฟรี กับแอร์เอเชีย’ ซึ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยได้ ร วบรวมคู ป องจาก 25 ร้ า นค้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม รายการ มาจับสลากหาผู้โชคดีรับรางวัลตั๋วบินฟรี ถึง 15 รางวัล ณ ร้าน Blar Blar Bar นิมมานเหมินท์ ซอย 7 โดยงานนีม ้ สี อื่ มวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อย่างคึกคัก 14: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


คอนเสิร์ตสมัยนิยม รอเธอมาชมอยู่ตรงนี้ ร้ า นรออยู่ ต รงนี้ จั ด คอนเสิ ร์ ต ‘สมั ย นิ ย ม รอเธอมาชมอยูต ่ รงนี’้ เอาใจคอเพลงเก่ากับคอนเสิรต ์ รวมวงดนตรีเชียงใหม่อย่าง ชาร์ ฮาร์โมนิกา ซันไรส์, สุนทราพาเพลิน, ปอ นอร์ทเกท, รออยู่ตรงนี้แบนด์, ต้ น ว่ า จะใด และศุ ภ กานต์ สมบั ติ จ รั ล มาร่ ว ม บรรเลงเพลงไทยลูกทุง่ และเพลงสากลให้ฟงั กันอย่าง สนุกสนาน ในบรรยากาศอบอุ่น

Art Thesis Exhibition 2014 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556 ของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและ ประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตภาคพายัพ จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อเดือนที่ผ่านมา


NEWS

Triumph จัดทริปทัวร์หลวงพะบาง รวมพลคนขี่ Triumph จั ด ทริ ป เที่ ย ว หลวงพระบาง นำ�ทีมโดยกลุม ่ Moonsoon ประเทศไทย กับมอเตอร์ไซค์คลาสสิค ทัง้ Triumph และแบรนด์อน ่ื ๆ กว่า 20 คัน โดยมีเวียร์ ศุกลวัฒน์ ร่วมขบวนไปมัน กับชาวแก๊งค์ดว้ ย งานนีถ้ งึ แม้หนทางจะโหดขนาดไหน แต่ ช าวคลาสสิ ค ก็ ไ ม่ ห วั่ น หนทางไกลจากน่ า น ประเทศไทย ไปเมืองอุดมชัย ประเทศลาว และต่อไปยัง หลวงพะบาง รวมระยะทางไป-กลับ กว่า 2,500 กิโลเมตร จบทริปแบบแฮปปี้กันถ้วนหน้า

Rush Bar Party Rush Bar ในโครงการ The Area นิมมานเหมินท์ ซอย 9 จัดกิจกรรมชวนเพ้อสุดๆ กับ Wednesday Angels @ RUSH BAR นำ�กิ จ กรรมชวนเพ้ อ จาก เหล่านางฟ้ากลับมาอีกครัง้ ทุกคืนวันพุธ และจัดต่อเนือ่ ง ไปทั้งเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อมอบความสนุก และสร้างสีสันให้บรรยากาศร้านคึกคักยิ่งขึ้น 16: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

CHIVAS First Class Party CHIVAS มอบความสนุ ก แก่ ช าวเชี ย งใหม่ กั บ ปาร์ ตี้ เ หนื อ ระดั บ CHIVAS First Class Party ซึง่ เดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับเฟิรส์ คลาสมาแล้ว ในผับดังทั่วประเทศ และในเดือนที่ผ่านมาเป็นคิวของ ร้าน Fine Thanks เชียงใหม่ นอกจากจะมีสาวสุดเซ็กซี่ จาก CHIVAS มาสร้างสีสันในงานแล้ว ยังมีไฮไลท์ เป็ น การเดิ น แบบจากนางแบบและโชว์ เ สี ย งเพราะๆ จาก หญิง - รฐา โพธิ์งาม นักแสดงสาวสุดฮอตที่ บินขึ้นเหนือมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ


ท่าช้างแบล็ควาเลนไทน์ ครั้งที่ 6 ก่อนคืนวาเลนไทน์ ที่ ผ่ านมา ท่ าช้ าง คาเฟ่ ก็จด ั งานฉลองเทศกาลนีเ้ หมือนกัน แต่เป็นธีม แบล็ค วาเลนไทน์ ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 6 แล้ว งานนี้รับแต่ คนโสดหรือมนุษย์อกหัก ส่วนใครมีคู่ไปแล้วอาจจะ ไม่อน ิ ด้วย เพราะเขาเชิญ เล็ก Greasy Cafe มาบรรเลง เดี่ยวเปียโนคลอเพลงเศร้า พร้อมให้แง่คิดเกี่ยวกับ ความรักทั้งให้กำ�ลังใจและเรียกสติคืนกลับมา

Grand Opening Next Bar เปิ ด ร้ า น Next Bar อย่ า งเป็ น ทางการไป เมื่ อ เดื อ นที่ ผ่ า นมา งานนี้ น อกจากจะจั ด เต็ ม กั บ การบริ ก ารพร้ อ มสรรพจากพนั ก งานและสาวๆ พีอาร์ร้านแล้ว ยังมีดนตรีมันๆ จากผู้ร่วมประกวด จากเวที The Voice มามอบความสนุ ก ให้ แ ขก ผู้ มี เ กี ย รติ และลู ก ค้ า ที่ ม าอุ ด หนุ น กั น ในวั น เปิ ด ให้เพลิดเพลินไปกับดนตรีดีๆ และอาหารอร่อยจาก ทางร้านอย่างเต็มอิ่ม


NEWS

คอนเสิร์ตสุดมันที่ Warm Up Cafe Warm Up Cafe เอาใจขาแดนซ์กน ั กับคอนเสิรต ์ จาก จีน กษิดิศ นำ�เพลงสนุกมาชวนชาววอร์มปาร์ตี้ เต้นรำ�กันอย่างสุดเหวีย่ ง งานนีจ้ ดั เต็มทัง้ เพลงและพร็อพ แบบไม่ยอมให้เสียชือ่ เจ้าแม่ปาร์ต้ี ต่อความสนุกกันอีกงาน กับคอนเสิร์ตแบบปัจจุบันทันด่วน จาก Doctor Victor วงดนตรีจากสาธารณรัฐเชค ที่ได้รับรางวัลอันดับ สองจากเวทีประกวด GBOB World 2014 ซึ่งปีนี้มา จัดกันที่เชียงใหม่ และเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวที่อุตส่าห์เดิน ทางมาจากสาธารณรัฐเชค หลังประกวดเสร็จก็เลยมา โชว์ ฝี ไ ม้ ล ายมื อ การแสดงดนตรี ส ดของพวกเขาให้ ชาววอร์มอัพชมกันอีกรอบ

สวรรค์บางกอก ‘สวรรค์ บ างกอก Bangkok Paradise’ งานปาร์ ตี้ สุ ด คู ล แห่ ง ยุ ค จาก สุ ด แรงม้ า เรคคอร์ ด ชวนชาวเชี ย งใหม่ พั ก ความอิ น เตอร์ ไ ว้ บ้ า งแล้ ว มา เซิ้งกันให้ม่วนงันสนั่นฟลอร์ กับเพลงพื้นบ้านอย่าง หมอลำ� หรือไทยฟัง๊ ค์ นำ�ทีมความสนุกโดย DJ MAFT SAI และ DJ PUAL ANGLO ร่วมด้วย Rubber Killer เมื่อเดือนที่ผ่านมา ณ Lounge by Warm Up Cafe 18: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

Star Roadshow by Major Cineplex เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สุ ด ยอดเมื อ งหนั ง และ ศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก ชวนหลอนสุดเฮี้ยน กับกิจกรรม Star Roadshow นำ�ทีมดารานักแสดงจาก ภาพยนตร์เรือ่ ง ตายโหง ตายเฮีย้ น มามีทแอนด์กรีด ๊ กับแฟนหนังแบบใกล้ชด ิ สุดๆ พร้อมทัง้ กิจกรรมเล่นเกม รับของรางวัลมากมาย ณ Major Cineplex


ลุ้นรับรถยนต์ ซูซูกิ สวิฟท์ จาก พาราโน่ คอนโด คุ ณ ศุ ภ มิ ต ร กิ จ จ า พิ พั ฒ น์ เ จ้ า ข อ ง และกรรมการผู้ จั ด การโครงการพาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ จัดงานลุ้นรับรถยนต์ ซูซูกิ สวิฟท์ อย่ า งเป็ น ทางการ เพื่ อ มอบโชคแก่ ลู ก ค้ า ที่ จ อง และทำ�สั ญ ญา ภายในวั น ที่ 31 มกราคม 2557 โดยมี ลู ก ค้ า และสื่ อ มวลชนมาร่ ว มลุ้ น พร้ อ มเป็ น สั ก ขี พ ยานอย่ า งคั บ คั่ ง และผู้ โ ชคดี ใ นครั้ ง นี้ คือ คุณนิบูลย์ อินทรไชยวงศ์ ชาวจังหวัดลำ�พูน ณ สำ�นั ก งานขายโครงการพาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ (ตรงข้าม พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์)

CentralFestival Chiangmai Press Visit คุณสุชาติ ไชยมงคล ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำ�กัด เปิ ด ตั ว ห้ อ งพรี เ มี ย ร์ เ ล้ า จน์ แ ก่ สื่ อ มวลชนเชี ย งใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนให้บริการสำ�หรับลูกค้า บัตรเซ็นทรัลเครดิตคาร์ด พร้อมทั้งพาชมโฉมเดนิม จากแบรนด์ ชั้ น นำ�ของโลกที่ ม าเปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายใน ศูนย์การค้า อาทิ Levi’s, Wrangler, Mc. Jeans, Lee Coper, Hara, Armani Jeans, Versace Jeans, Evisu, Gas และ G-Star Raw พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นไฮไลท์ ของแต่ละแบรนด์ผ่านโมเดลโพส


NEWS

Riverside ฉลองครบรอบ 30 ปี ฉลองครบรอบ 30 ปีไปอย่างอบอุ่น สำ�หรับ ผับชือ่ ดังของเชียงใหม่ The Riverside Bar & Restaurant งานนีล้ กู ค้าทัง้ หน้าเก่าหน้าใหม่มาร่วมฉลองกันอย่าง แน่นขนัด และเพื่อให้สมชื่อร้านผับแอนด์เรสทัวรองค์ ที่ มี ด นตรี ส ดยอดเยี่ ย ม ทางร้ า นเลยจั ด คอนเสิ ร์ ต จากวง T-Bone มาเป็นของกำ�นัลแก่ลูกค้าในโอกาส ครบรอบวันเกิดในปีนี้

Activity at CentralPlaza Chiangmai งานแสดงสิ น ค้ า ฮาลาลนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ (Chiang Mai Halal International Fair: CHIF 2014) โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ อาศิ ส พิ ทั ก ษ์ คุ ม พล จุฬาราชมนตรี และ คุณนิวฒ ั น์ธำ�รง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธเี ปิดงาน ณ เชียงใหม่ฮอลล์ พร้อมทั้งนิทรรศการ Eco Lanna Furniture and Design 2014 แสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ณ ชั้น 2 หน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 20: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

วงคูเมือง เปิดตัวอัลบั้ม ใต้ฟ้าสีคราม อยู่ในวงการเพลงอินดี้เชียงใหม่มานาน ปีนี้ วงคู เ มื อ ง (Crew Murng) วงดนตรี คุ ณ ภาพจาก ค่ า ยเมดอิ น เชี ย งใหม่ ได้ ฤ กษ์ ดี ค ลอดอั ล บั้ ม แรก เป็นของตัวเองในชือ่ อัลบัม้ ‘ใต้ฟา้ สีคราม’ ซึง่ ภายในงาน นอกจากจะมีอัลบั้มจากคูเมืองแล้ว ยังมีอัลบั้มรวม ศิลปิน Made in New Year ในงานนอกจากมีผลงาน ทั้ง 2 อัลบั้มมาให้อุดหนุนแล้ว ยังมีดชว์ดนตรีสด จากวงคูเมือง และ สบาย สายกลาง มาให้ชมกันด้วย ณ Think Park ถนนนิมมานเหมินท์


SHOW

CINDERELLA & PRINCE

OF THE GOLDEN CONCH SHELL 2014 ร้อง เล่น เต้นระบ�ำ การกุศล ครั้งที่ 12 เรื่อง: ชลธิดา คล้ายเป็นงานประจ�ำปีของสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ไปแล้ว กับกิจกรรม ‘การแสดงร้อง เล่น เต้นระบ�ำ การกุศล’ ซึ่งอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 12 แล้ว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนของสถาบันฯ ได้แสดงความสามารถบนเวทีในระดับมาตรฐานสากล ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมั่นใจต่อตนเอง รวมทั้งรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อต้องรับผิดชอบการแสดงบนเวทีต่อหน้าคนหมู่มาก เหนือสิ่งอื่นใดรายได้จากการจัดงาน ยังน�ำไปร่วมท�ำการกุศล โดยมอบสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ซึง่ หม่อมหลวงปรียาพรรณ ศรีธวัช เจ้าของรางวัลผู ้หญิงตัวอย่าง ด้านสร้างสรรค์ศลิ ปะแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จากประเทศสิงคโปร์ รวมทัง้ เป็ นผูอ้ ำ� นวยการแสดง กล่าวถึงจุดประสงค์สำ� คัญของงานนี้ ว่าจัดขึ้นเพือ่ เป็ นการสร้างความดีร่วมกัน สร้างอุปนิสยั การเป็ นผูใ้ ห้ ในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมทัง้ เป็ นการน�ำ วรรณคดีไทยอย่างเรื่องสังข์ทองมาประยุกต์เข้ากับการแสดงบัลเล่ต ์ เรือ่ งซินเดอเรลล่า เพือ่ รักษาวรรณกรรมไทยให้คงอยูผ่ า่ นวิธกี ารน�ำเสนอ อย่างร่วมสมัย “ดิฉนั มีความห่วงใยในวัฒนธรรมด้านวรรณคดีจงึ หาโอกาส น�ำเสนอให้เยาวชนได้รู ้ ได้เข้าใจ และได้สัมผัสในแต่ละปี ผ่านการแสดง และการชมการแสดงทีโ่ รงละครขนาดใหญ่จคุ นดูได้ถงึ 1,600 คน ต่อรอบ การน�ำเอาบัลเล่ตผ์ สานกับร�ำไทยจึงเป็ นความท้าทายให้แก่ ครูผูอ้ อกแบบท่าเต้นและนักเต้น ว่าท�ำอย่างไรคนดูจะไม่รูส้ กึ ขัดตา และเพลิดเพลินยอมรับได้ ขณะเดียวกันผูช้ มที่คุน้ เคยกับร�ำไทย ก็จะได้มีมุมมองที่แปลกตาขึ้น และในปี น้ ีก็ได้นำ� วรรณคดีไทย เรื่องสังข์ทอง มาผสมผสานกับนิยายแฟนตาซีเรื่องซินเดอเรลล่า ซึง่ ทัง้ สองเรื่องมีความน่าสนใจเหมือนกันตรงทีช่ ่วยสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ จากรูปกายภายนอกของซินเดอเรลล่าทีซ่ อ่ มซ่อ หรือของสังข์ทองในรูปเงาะป่ าทีด่ ูอปั ลักษณ์ แต่ทงั้ คู่ต่างก็เป็ นคนดี จึง ท�ำ ให้มีมนต์วิเศษช่ ว ยเนรมิต ให้ม องเห็นความงดงามที่ซ่ อน อยูภ่ ายใน เป็ นการสอนให้รูว้ า่ อย่ามองคนจากแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ให้มองลึกถึงอุปนิสยั และคุณความดีภายในของเขา” เพือ่ ให้การแสดงออกมาสมบูรณ์แบบ และประทับใจผูช้ ม กระบวนการคัดเลือกนักแสดงจึงมีความส�ำคัญมากเช่นเดียวกัน โดยทางสมาคมครู ผูป้ กครองโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล ในฐานะผูจ้ ดั ได้เชิญบุคคลภายนอกอย่าง ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ผู ม้ ีประสบการณ์ชมการแสดงระดับโลก

มามากมาย ตลอดจนผู จ้ ดั การแสดงระดับ นานาชาติ อย่ า ง คุณโองการ ไชยองค์การ มาร่วมคัดตัวนักแสดงร่วมกับคณาจารย์ ของสมาคมฯ โดยค�ำนึงความโดดเด่นของเทคนิคการเต้นถึง 80% เนือ่ งจากส่วนนี้ต ้องอาศัยพรสวรรค์และการฝึกฝนมามากกว่า 10 ปีขน้ ึ ไป นอกเหนือจากนัน้ จะเป็นเรือ่ งการแสดงอารมณ์ของนักแสดง ซึง่ การแสดง ครัง้ นี้ นอกจากจะมีนกั แสดงในเชียงใหม่แล ้ว ยังมีนกั แสดงตัวเอก รับเชิญคือ ดร.พีระ พันลูกท้าว นักเต้นบัลเล่ตช์ ายชาวไทยคนแรก ทีไ่ ด้รบั ปริญญาเอกจากอังกฤษ ด้านการแสดงและออกแบบท่าเต้น รวมทัง้ ลูกศิษย์นกั ศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์วชิ าเอกบัลเล่ต ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาร่วมสร้างความมหัศจรรย์บนเวที “ประเทศไทยมักถูกมองว่ามีความด้อยกว่าประเทศพัฒนาแล ้ว ในเรื่องศิ ลปะตะวันตก ดังนัน้ ในจิตวิญญานความเป็ นครู แลว้ ดิฉนั คิดอยู่เสมอว่า ท�ำอย่างไรให้ลูกหลานเราในประเทศไทยได้รบั การยอมรับจากนานาสากลประเทศ ซึ่งขณะนี้ดิฉนั ดีใจว่าท�ำได้ มาจนถึง จุด นัน้ แล ว้ แต่ ย งั อยากท�ำ ให้เ ยาวชนไทยไปสู่ ส ากล เพิ่มได้อีกเรื่อยๆ ดังพันธสัญญาของโรงเรียนที่มีต่อเยาวชนว่า ‘สร้างบุคลิกดี มีมาตรฐาน การแสดงเด่น เน้นคุณธรรม น�ำสู่สากล’ INFORMATION การแสดงร้อง เล่น เต้นระบ�ำ การกุศล ครั้งที่ 12 ‘ซินเดอเรลล่า และสังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ 2014’ จัดแสดง ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม จ�ำนวน 2 รอบใน เวลา 13.30 และ 19.00 น โดยการสนับสนุนของ บมจ.การบินไทย บมจ.ปตท และส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บัตรราคา 1,000 / 800 / 500 / 300 และ 200 บาท มีจำ� หน่ายแล้ว ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้นกราวด์ กาดสวนแก้ว และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ โทร. 0-5330-6358, 0-5326-0373 และ 08-9635-2586 และขอเชิ ญ ชวนแต่ ง กายในโทนสี ท องเพื่ อ ร่ ว มรั บ รางวั ล ผู ้ แ ต่ ง กายสวยสุ ด หล่ อ สุ ด ในงาน นอกจากนี้ มี จั บ รางวั ล หางบั ต ร ลุ้นรับบัตรโดยสารเครื่องบิน การบินไทย และ นกแอร์


COVER STORY

(จากซ้ายไปขวา) อี๋ – ศิระภัทร สุริยะศักดิ์, หลุยส์ – ประภาส มรกตวิจิตรการ, บอล – นฤพนธ์ โชติสาร, เหน่ง – ฉัตรชัย ปัทมสุคนธ์ และ ปุ๊ – วุฒิชัย ใจสมัคร

FIFTEEN ANNIVERSARY WARM UP CAFE เพื่อน ดนตรี และเชียงใหม่ เรื่อง: ชลธิดา

5 อภินิหาร อันประกอบด้วย อี๋ – ศิระภัทร สุริยะศักดิ์, หลุยส์ – ประภาส มรกตวิจิตรการ, บอล – นฤพนธ์ โชติสาร, เหน่ง – ฉัตรชัย ปัทมสุคนธ์ และ ปุ๊ – วุฒิชัย ใจสมัคร ผู้ก่อเกิดต�ำนาน วอร์มอัพ คาเฟ่ ผับชื่อดังของเชียงใหม่ที่อยู่คู่เมืองนี้มาครบ 15 ปีแล้วในเดือนนี้

อยู่เชียงใหม่ตอ้ งเคยได้ยนิ ชื่อ วอร์มอัพ คาเฟ่ ผับแห่งนี้ ว่ากันว่าเป็ นแหล่งรวมวัยรุ่นเด็กแนว ล�ำ่ ลือกันถึงขนาดว่าใครมาเชียงใหม่ แล ้วไม่ได้มาวอร์มฯ ก็เหมือนมาไม่ถงึ เชียงใหม่ พอเอ่ยถึงประเด็นนี้ อี๋ หนึง่ ในหุนส่ ้ วนร้านออกตัวว่าให้เกียรติกนั เกินไป เริม่ เครียด!!! เขาบอกว่าผับแห่งนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากทีอ่ น่ื มากมายนัก แต่สง่ิ ทีว่ อร์มอัพ คาเฟ่ ‘ท�ำ’ และ ‘มี’ มาตลอดคือมิตรภาพระหว่างเพือ่ น ซึง่ กลายมาเป็ นหุนส่ ้ วนร่วมหัวจมท้าย เปิ ดผับแห่งนี้มาตัง้ แต่ปี 1999 จากร้านเล็กๆ เติบใหญ่กลายเป็ น วอร์มอัพ คาเฟ่ จนถึงทุกวันนี้ ก็ด ้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของหุนส่ ้ วนทุกคน ในฉายา 5 อภินหิ าร สิง่ ทีย่ ดึ โยงพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็ น วอร์มอัพ คาเฟ่ ขึน้ คือ ค�ำว่า ‘เพือ่ น’ และมิตรภาพระหว่างกันนัน้ ก็สง่ ต่อไปยังลูกค้าด้วย หลายคนก็มาได้เพือ่ นใหม่ทน่ี ่ี และก็มบี ้างทีม่ าได้แฟนทีน่ เ่ี ช่นกัน วอร์มอัพ คาเฟ่ คือ ความง่ายและสนุก แต่ในความเรียบง่ายเป็ นกันเองนัน้ พวกเขาก็มมุ านะจริงจัง และวางแบบแผนร้านอย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยน�ำกลิน่ อาย ของเชียงใหม่มาปรุงแต่งให้บรรยากาศของร้าน ไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่ง ความเป็ นเพือ่ น เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง และอาจจะเพราะพวกเขาทัง้ 5 คนล ้วนเป็ นคนเชียงใหม่ ถ้าใครได้ลองเข้ามาผับแห่งนี้ แม้จะไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าตรงไหน คือ ‘เชียงใหม่’ บ้าง แต่ทกุ อย่างทีร่ วมอยู่ในนี้ให้อารมณ์ทค่ี ุณจะสัมผัสได้ในทุกครัง้ ทีเ่ ข้ามาเทีย่ ว 22: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

ความส�ำคัญของ วอร์มอัพ คาเฟ่ นอกจากให้น�ำ้ หนักไปกับมิตรภาพระหว่างกัน ยังทุ่มเทไปกับภาค ‘ดนตรี’ ทัง้ ดนตรีสด และเพลงจากดีเจ หลายปี มานี้ดนตรีท่ี วอร์มอัพ คาเฟ่ น�ำมาเสนอแก่นกั เทีย่ วเป็ นไปในแนวทางเฉพาะตัวมากขึ้น มีเวที ส�ำหรับมอบความบันเทิงทัง้ ด้านนอก และด้านใน ในแต่ละเดือนมักจะมีวงอินดี้ ทัง้ จากเชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ตา่ งประเทศ แวะเวียนมาขึน้ เวทีโชว์ความสามารถ เป็ นประจ�ำ ยังไม่รวมวงดนตรีชอ่ื ดังของประเทศทีม่ าเล่นกันอยูแ่ ล ้ว และหากสังเกตดู จะเห็นว่า วอร์มอัพ คาเฟ่ จัดสรรร้านให้เป็ นพื้นทีท่ างศิลปะ จัดแสดงผลงานของ นักศึกษาและศิลปิ นเชียงใหม่ และเร็วๆ นี้กำ� ลังส่งเทียบเชิญไปยังศิลปิ นชื่อดังใน กรุงเทพฯ มาแสดงผลงานทีน่ ่ดี ว้ ย พวกเขาเคยให้สัมภาษณ์กบั HIP ว่า “วอร์มอัพเป็นโปรดัคท์หนึง่ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งทีไ่ ม่เคยลืมความเป็ นเชียงใหม่ ความเป็ นตัวของตัวเอง อย่างโลโก้ วอร์มอัพก็เขียนว่า ‘เชียงใหม่ ไทยแลนด์’ อยากให้คนอื่นรู ว้ ่าร้านที่สร้างความ สนุกสนานบันเทิงแห่งนี้ เป็ นร้านของจังหวัดเชียงใหม่” ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของ วอร์มอัพ คาเฟ่ เรามาถามพวกเขาอีกครัง้ ถึงทิศทาง และจุดยืนของ วอร์มอัพ คาเฟ่ โดยมี อี๋ เป็ นตัวแทนเพือ่ นๆ มาตอบ เขาบอกเราว่า ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะท�ำผับนี้มาได้ยาวนานขนาดนี้ ในระหว่างทางยัง ต้องเจอมรสุมรุมเร้าอยูต่ ลอด แต่เพราะความถ้อยทีถ ้อยอาศัยระหว่างหุนส่ ้ วนด้วยกัน และการสนับสนุนด้วยดีมาตลอดของลูกค้า ก็ทำ� ให้ วอร์มอัพ คาเฟ่ เดินมาจนถึงจุดนี้


1. เคยคิดมั้ยว่าจะท�ำร้านมาได้นานถึงขนาดนี้ ไม่เคยคิดนะ แต่เราก็สนุกกับมันมาตลอด ตัง้ แต่ทำ� ร้านแรก ร้านทีส่ อง สาม สี่ จนย้ายร้านมาอยูต่ รงนี้ ก็พยายาม แก้อะไรที่ลูกค้าเขาคอมเพลนมา หรือแม้แต่ การปรับตัว ให้เข้ากับระเบียบของกฎหมายบ้านเมือง พอมาจนถึงจุดนี้ คิด ว่า ก็ ค งต้อ งเรีย นรู ้ และปรับ ปรุ ง กัน ต่ อ ไปอีก เรื่อ ยๆ เพือ่ ให้ลูกค้าทีม่ าเขาประทับใจ 2. สิ่งที่ วอร์มอัพ ‘มี’ และ ‘เป็น’ มาตลอด ความจริงใจที่เรามีให้ลูกค้า เราไม่เอาเปรียบเขา ไม่ว่าจะเป็ นความบันเทิงทีม่ ใี ห้เต็มที่ ใช้เครื่องเสียงอย่างดี รายละเอียดในร้านอย่างบรรยากาศก็มใี ห้เลือกหลายแบบ แล ว้ แต่ ใ ครจะชอบนัง่ ตรงไหน และถ้า สัง เกตจะเห็น ว่า ต่อเดือนนีพ่ นักงานเราเก็บโทรศัพท์ อ่ะ…พูดง่ายๆ อย่างไอโฟน เก็บได้เดือนละหลายเครือ่ ง แล ้วเราก็สง่ คืนตลอด ถึงกับมีตโชว์ ู้ ส�ำหรับใส่ของทีล่ กู ค้าท�ำหายเอาไว้ด้วย บางชิ้นก็อยูม่ านานแล ้ว ยังไม่มใี ครมาแสดงตัวเป็ นเจ้าของรับกลับไปสักที 3. วอร์มอัพ ต้องการน�ำเสนออะไรแก่ผู้มาเที่ยว บรรยากาศของดนตรี หรือการตกแต่ง อาจจะไม่ตา่ งกัน กับทีอ่ น่ื แต่ผมก็คดิ ว่าตลอดเวลาทีเ่ ราปรับปรุงร้านมาก็คอ่ นข้าง ลงตัวแล ้ว ในหลายๆ พื้นทีอ่ ย่างบาร์หมีทอ่ี ยูด่ า้ นหน้า โซนนัง่ แบบโอเพ่นแอร์ด ้านนอก หรือแม้แต่ด ้านในร้าน เพือ่ ให้ออกมาสวย และนัง่ สบาย ตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆ ความชอบ ของคนหลายๆ วัย ถ้าเป็ นเรื่องดนตรีเราก็ยงั มีความเป็ น ตัวของตัวเองสูงอยู่เหมือนเดิม เรามีสเตจดนตรีสดสองสเตจ เรามีห ้องเล ้าจ์น คนทีม่ าเสพก็มที างเลือกหลากหลาย 4. นอกจากความบันเทิงแล้ว อะไรในวอร์มอัพที่ คุณให้ความส�ำคัญอยู่เสมอ ก็คงเป็ นเรือ่ งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทีล่ ูกค้าอาจจะ ไม่ ไ ด้ร อ้ งขอ แต่ เ ราก็ อ ยากมอบให้ อย่ า งเครื่ อ งดื่ม ที่ บาร์ Absolut เราให้บาร์เทนเดอร์ไปเทรนกับ Drink Academy ซึง่ เป็ นสถาบันทีอ่ ยู่อนั ดับต้นๆ ของประเทศ เพราะอยากให้ เครื่องดืม่ ของเรามีความพิเศษ และเฉพาะตัว แล ้วก็คงเป็ น ห้องน�ำ้ ห้องท่า อยากท�ำให้สวย สะอาด เครื่องไม้เครื่องมือ ในห้องน�ำ้ ก็ทนั สมัยขึ้น เป็ นระบบออโตเมติก หน้าหนาวเรา ก็ มีฮีท เตอร์ก ล า้ งแจ้ง ตัง้ ไว้เ ป็ น จุด ๆ สร้า งความอบอุ่น ให้ลูกค้า หน้าร้อนมีพดั ลมไอน�ำ ้ ก็พยายามจะให้ลูกค้าทีม่ า สะดวกสบายมากทีส่ ุด 5. ช่วยจ�ำกัดความให้ วอร์มอัพ คงเป็ นค�ำว่าเพือ่ นนะ อย่างแรกก็เป็ นมิตรภาพหุนส่ ้ วน มีให้หนุ ้ ส่วน ท�ำให้เรามีกนั และกันมาตลอด 15 ปี แล ้วก็ใน แง่มมุ ของลูกค้า ความอบอุ่นของกลุม่ เพือ่ น ซึง่ หลายคนมา รวมกลุม่ เป็ นเพือ่ นกันทีน่ ่ี การสร้างสังคมของลูกค้าทีเ่ กิดขึ้น ตลอดเวลา และความผูกพันระหว่างวอร์มอัพกับลูกค้าก็ ไม่ได้จบแค่วา่ คุณเคยมาตอนยังเรียนอยูเ่ ชียงใหม่ แต่หลายคน ทีจ่ บไปแลว้ ท�ำงานอยู่ต่างจังหวัด เขากลับมาเชียงใหม่เขาก็ ยังมาหาเราอยู่ หรือใครต้องการความช่วยเหลือ เราก็ยนิ ดี สนับสนุนในโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :23


9. นอกจากดนตรีแล้ว เห็นว่า วอร์มอัพ ยังมี พื้นที่ส�ำหรับศิลปะด้วย ตัวผมเองไม่เก่งศิลปะเลย และก็ไม่เก่งเรื่อง ดนตรีดว้ ย แต่ผมชอบ (หัวเราะ) และก็มหี ลายๆ อย่าง อยูภ่ ายในนี้เป็นงานอาร์ตจากศิลปินเชียงใหม่ ไม่วา่ จะเป็น เคสมือถือ, งานปัน้ , งานเพ้นท์ผนัง ก็เป็ นฝี มอื ของ นัก ศึ ก ษาและศิ ล ปิ น ในเชีย งใหม่ ผมคิด ว่า ดนตรี กับศิลปะต้องเดินไปด้วยกันนะ ถึงจะเกิดความรืน่ รมย์ และไม่ได้คิดว่าต้องเอามาไว้ดว้ ยกัน แต่เป็ นอะไรที่ อยูค่ กู่ นั อยูแ่ ล ้ว และเราก็ได้น�ำมากลมกลืนให้เข้ากับร้าน ตอนนี้สง่ิ ทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่คือร้านขายสินค้าของวอร์มอัพ ตัง้ ชื่อแบรนด์วา่ วอร์ม เพลย์ (Warm Play) เพราะ ตอนนี้เราเริ่มมีสนิ ค้าหลายอย่างที่เป็ นงานออกแบบ ของเราเอง ในเมื่อเรามีศิลปะเข้ามาแลว้ มีศิลปิ น มีทรัพยากรในจังหวัด ก็พยายามจะส่งเสริมแบรนด์ ให้มคี วามเป็ นเชียงใหม่เข้าไปในนัน้ อย่างเวลาลูกค้า มาจัดงานวันเกิด เราก็จะถ่ายรู ปใส่กรอบให้ลูกค้า เป็ น ที่ร ะลึก กรอบรู ป ที่ใ ช้ก็ เ ป็ น กระดาษสาจาก สันก�ำแพง แต่วา่ ดีไซน์ให้ทนั สมัยขึ้น

6. ดูเหมือนว่าหลายปีมานี้ วอร์มอัพ พยายาม น�ำเสนอดนตรีที่คนเชียงใหม่อาจจะไม่คุ้นเคย อะไรท�ำให้คณ ุ เสีย่ งทีจ่ ะเปิดโอกาสกับวงเหล่านี้ คือก่อนจะเลือกวงไหนมาเล่น เราท�ำการบ้าน แต่ละครัง้ ทีจ่ ดั เรามีตน้ ทุน เพราะฉะนัน้ จะต้องคิดว่า เอามาเล่นแล ้วน่าจะได้ฟีดแบคทีด่ หี รือเปล่า ลูกค้าจะ ชืน่ ชอบมัย้ หรือว่่ามาท�ำอะไรประหลาดๆ มาปล่อยของ แล ้วจะท�ำให้ลูกค้าของเราทีม่ าคืนนัน้ มลายหายไปรึเปล่า ซึง่ เราต้องมันใจจริ ่ งๆ ไม่อย่างนัน้ เราก็ไม่กล ้าเลือกเข้ามา เหมือนกัน อย่างวง Doctor Victor จากสาธารณรัฐเชค ซึง่ ประกวดได้ทีส่ องจากงาน GBOB World Final 2014 เขาก็ติดต่ อมาว่าอยากเล่นที่วอร์มอัพ แลว้ ก็คุยกัน อยู่สองวัน กว่าทีเ่ ราจะตัดสินใจ แลว้ วันทีเ่ ขามาเล่น ทุกคนก็อ้งึ เพราะว่าเขาเป็นวงทีม่ ฝี ี มอื จริงๆ คือจะบอกว่า เรากล ้าเสีย่ ง แต่ตอ้ งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ จากการท�ำการบ้านมาอย่างดี ไม่ได้กล ้าเหมือนเล่นการพนัน (หัวเราะ) อย่างห้องเล ้าจ์นเราก็เชือ่ ว่ามีกลุม่ คนทีช่ อบแนวนี้ เราเชิญศิลปินมาน�ำเสนอในพื้นทีน่ ้ ี เราก็ตอ้ งเชือ่ ว่า เฮ้ย... จะต้องมีคนมาดู เขาแน่ ๆ ก็เป็ นการเปิ ดกว้างให้กบั แนวความคิดทีแ่ ตกต่าง หรือว่าสิง่ ทีค่ นเชียงใหม่ไม่คนเคย ุ้ พยายามอยากให้สนุกกับการน�ำเสนอทีแ่ ปลกใหม่ ซึง่ เป็ น แบบฉบับของวอร์มอัพในการเลือกวงดนตรีมาสือ่ สาร กับคนดู ตอนนี้กส็ นับสนุนกลุม่ นักดนตรีจาก No Signal Input ด้วย ก็เป็ นสปอร์นเซอร์หลักของเขาเลย ถ้าย้อน กลับไปอย่างงานไจว์ฟ ก็มเี ชียงใหม่สเตจ ซึง่ ก็อาจจะ 24: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

ไม่ใช่ทป่ี ล่อยของซะทีเดียว แต่เป็ นการแสดงฝี มอื ของ ศิลปิ นเชียงใหม่ ซึ่งเราก็คดั กรองมาแลว้ เหมือนกัน ตรงนี้กย็ งั เปิ ดกว้างให้คนทีม่ คี วามสามารถมาแสดงฝี มอื เรามีเวที เขามีฝีมอื เราก็ให้โอกาสซึง่ กันและกัน 7. กับค�ำพูดที่ว่า มาเชียงใหม่ ต้องมวอร์มอัพ ไม่อย่างนั้นก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ คุณมอง ประโยคนี้อย่างไรในฐานะคนท�ำธุรกิจ ว่าเขาให้เกียรติเกินไป บอกตรงๆ ว่ารูส้ กึ เครียด (หัวเราะ) อยากจะบอกแค่วา่ ถ้ามีโอกาสก็มาเทีย่ วนะครับ ไม่ตอ้ งดิ้นรนถึงขัน้ นัน้ แต่ถา้ ไม่ได้มาคุณอาจจะลืม เรื่องราวต่ างๆ ที่คุณได้ไปและได้สมั ผัสที่เชียงใหม่ (หัวเราะ) 8. คุณมีวธิ กี ารกลมกลืนความเป็นผับทีท่ นั สมัย และความเป็นเชียงใหม่อย่างไร ถ้าจะมีผบั ๆ นึงในอิตาลี อยากท�ำออกมาให้เป็ น สไตล์จนี ก็คงจะไม่ค่อยจีนเท่าไหร่นะ คือเรามีทนุ เดิม ในการเป็ นเชียงใหม่ ไทยแลนด์อยู่แลว้ และเราเป็ น หนึ่งในกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่หยุดหาสิง่ ใหม่อยู่เสมอ ถ้า มีโ อกาสไปกรุ ง เทพหรือ เดิน ทางไปต่ า งประเทศ เราจะต้องไปสถานทีห่ รือผับทีเ่ ขาบอกว่าก�ำลังอินเทรนด์นะ เป็ น การไปเก็ บ เกี่ย วความน�ำ สมัย จากที่อ่ืน มาปรุ ง เข้ากับความเป็ นเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รสอร่ อยที่เป็ น รูปแบบเฉพาะของวอร์มอัพ

10. คุณมองเห็นความเป็นไปได้อะไรจากการ ท�ำพื้นที่อย่าง Lounge ขึ้นมา เราอาจจะไม่ต ้องปลูกมะนาว เพือ่ เอามะนาวเนอะ ตอนทีป่ เขาริ ุ๊ เริ่มท�ำ Lounge ขึ้นมา ซึง่ เขาเป็ นคนที่ ชอบเพลงแนวนี้จริงๆ ก็อย่างทีบ่ อกว่าเมือ่ ก่อนคนก็ไม่ได้ มีอนิ เนอร์กบั เพลงแบบนี้หรอก ก็ต่างจากเปิ ดคอมพ์ มานิดนึง ได้เห็นหน้าดีเจ แล ้วมาถึงตอนนี้กเ็ ป็ นทีน่ ยิ ม ก็ถอื ว่าเป็นการน�ำเสนออีกพืน้ ทีน่ งึ ให้คนทีช่ อบเพลงแนวนี้ ไม่เคว้างคว้าง เหมือนกับเขาไม่ชอบฟังดนตรีสด แต่ก็ ต้องมาทนฟัง เพราะไม่มดี เี จให้ฟงั ก็ดใี จทีม่ คี นชอบ 11. นอกจากร้านอย่าง วอร์มอัพ แล้วคุณยัง จัดเทศกาลดนตรี Jive Garden ต่อเนือ่ งมาถึง 8 ปีด้วยกัน ให้ความส�ำคัญกับงานนี้อย่างไร งานไจว์ฟก็มกี ารเดินทางที่ละม้ายคลา้ ยคลึง กับวอร์มอัพ คือจากขนาดเล็กแลว้ ก็ใหญ่ข้ นึ เรื่อยๆ ก็มาจากความสนใจนัน่ ล่ะ ว่าอยากจะไปเทีย่ วทีอ่ ่นื เปลีย่ นบรรยากาศการฟังเพลงบ้าง แต่ตอนนี้เราต้องซีเรียส กับการจัดการมากขึ้น หลายคนเคยถามว่าไจว์ฟเป็ น มิวสิคเฟสติวลั ทีม่ คี นมาร่วมงานเยอะมาก ถือว่าเป็ นงาน ที่มชี ่ือเสียงของภาคเหนือ แลว้ มีวธิ ีการจัดการยังไง ก็ ค งต้อ งขอบอกว่ า งานนี้ ใ นรายละเอีย ดทุก อย่ า ง เราท�ำกันเองหมด ไม่ได้จ้างออร์แกไนเซอร์ ก็คงอารมณ์ เหมือนเราท�ำร้านในปี แรกคือท�ำเองหมด เหนื่อยมาก แต่ พอขึ้นไปพูดบนเวทีในฐานะผู จ้ ดั ก็หายเหนื่อย เป็ นปลิดทิ้ง ซึ่งงานนี้ถา้ จะมองก็ไม่ได้แตกต่างจาก ความเป็ นวอร์มอัพเลย มีหลายเวที มีความใส่ใจ มีความละเอียดละออในหลายๆ รูปแบบ อย่างแฮนด์บคุ๊ ส�ำหรับแจกคนมางานทีบ่ อกว่าปายมีอะไรน่าสนใจบ้าง มีเ บอร์ติ ด ต่ อ เวลาฉุ ก เฉิ น มีเ ช็ ค รถระหว่ า งทาง มีบริการน�ำ้ ดืม่ ซึง่ เรามีการเตรียมการจัดการทัง้ ก่อนงาน ระหว่างจัดงาน และหลังงาน ให้เกิดปัญหาน้อยทีส่ ุด ไม่อยากจะบอกนะว่าปีน้ขี าดทุนเป็นล ้าน แต่ปีหน้าก็จดั อีก (หัวเราะ)


12. ในงาน Jive Garden ยังมีกิจกรรมคืนสู่ สังคมด้วย วัตถุประสงค์ของการคืนสูส่ งั คมของ วอร์มอัพ คืออะไร เราก็รูส้ กึ ว่าการจัดงานครัง้ นี้กท็ ำ� ให้หลายๆ ส่วน ได้รบั สิ่งดีๆ คืนกลับไป ไม่ว่าจะเป็ นการบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชน์ ทัง้ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลปาย เพือ่ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัด Work Shop ให้นักเรียนในร.ร.ปายวิทยาคาร บิก๊ คลีนนิง่ ให้สถานทีส่ ำ� คัญ และสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เมือ่ งานทีเ่ รา จัดสามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ เราก็ไม่ควร จะหยุดในการท�ำดี จริงๆ แล ้วเราท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม มานานแล ้วนะ แค่ไม่ได้ป่าวประกาศว่าเราท�ำอะไรบ้าง 13. คุณคิดว่า ‘อะไร’ หรือ ‘ท�ำไม’ Warm Up ถึง ‘คิดและท�ำ’ ได้ก่อนคนอื่น? ที่จริงเราไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็ นลีดเดอร์ไป ซะทุกอย่างเนอะ มีหลายอย่างทีค่ ดิ แล ้วแต่ยงั ไม่ได้ทำ � ผมเคยพูดในงานแถลงข่าวงานไจว์ฟว่า เราเคยไปดูงาน เทศกาลดนตรีใหญ่ๆ อย่าง Big Mountain ทีเ่ ขาใหญ่ หรืองาน Muse on The Beach มาตลอด ก็อยากจะ

หลุย หุนส่ ้ วนอีกคนทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลการจัดงานครบรอบในปี น้ ี ฝากมาบอกชาววอร์มถึงรายละเอียดปาร์ต้งี านครบรอบ 15 ปี ของวอร์มอัพ คาเฟ่ ในวันอาทิตย์ท่ี 23 มีนาคมนี้ ด้วยว่าในส่วนของกิจกรรมจะเริ่มตัง้ แต่หกโมงเย็น ลานกิจกรรมด้านหน้าจะมีบริการทัง้ ซุม้ อาหาร และเครือ่ งดืม่ ฟรีบาร์ และมีดนตรีสนุกๆ จาก จุย๋ จุย๋ ส์ มาเล่น ส่วนเวทีนอกร้านก็จะเป็นดนตรีมนั ๆ จากวงไทเดินเล่น ส่วนเวทีในร้านมีไฮไลท์เป็น Slot Matchine ส�ำหรับคอเพลงตื้ด เตรียมมันสุดๆ กับดีเจคิงคอง ในห้อง Lounge และตลอดทัง้ ปีจะมีศลิ ปินกรุงเทพฯ มาจัดนิทรรศการใน Lounge ประเดิมด้วยผลงานของ รักกิจ (รักกิจ ควรหาเวช) เป็นคนแรก และวอร์มอัพมีแผนว่าจะน�ำผลงานของ ศิลปินสตรีทอาร์ท ท่านอื่นๆ มาแสดง และอาจจะมีเสื้อยืดลายผลงานของ ศิลปิ นสตรีทอาร์ทท่านนัน้ ในเวอร์ชนั ่ ของวอร์มอัพ ออกมาให้แฟนๆ ได้ตดิ ตามกัน

ให้ค วามสนุ ก แบบนั้น ก่ อ เกิ ด กับ กลุ่ ม คนของเรา ในเชียงใหม่บ ้าง ก็อยากให้ชาวเชียงใหม่ได้รบั อะไรเจ๋งๆ อย่างทีอ่ น่ื เขาเหมือนกัน ก็ถอื ว่าเป็ นหน้าเป็ นตาน่ะนะ ถ้าเรามีงานใดงานนึงทีด่ ขี องจังหวัดเชียงใหม่ ก็น่าจะ เป็ นผลดีต่อภาพรวมของจังหวัด ก็คงมาจากความ ปรารถนาดีทเ่ี รามีต่อลูกค้านัน่ ล่ะ ว่าอยากให้เขาได้รบั ความสุขและความสนุกสนานกลับไปมากทีส่ ุด 14. ส�ำหรับงานครบรอบ 15 ปีที่ก�ำลังจะถึงนี้ มีกิจกรรมอะไรบ้าง ปีน้กี จ็ ดั ในธีม Pop Up นะครับ ก็เป็นการรวมกัน ของ Pop Art กับ Warm Up ออกมาเป็ น Pop Up ก็อยากให้ดูมสี สี นั และความตืน่ เต้น เพราะตัว Pop Up โดยธรรมชาติก็เป็ นอะไรทีน่ ่าตื่นเต้นอยู่แลว้ และเรา อยากสือ่ ด้วยว่าวอร์มอัพก็ยงั คงจะมีอะไรทีน่ ่าตื่นเต้น มีสีส นั ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่อ งดนตรีห รือ งานศิ ล ปะดีๆ มาฝากชาวเชียงใหม่ด ้วย ปีน้กี ไ็ ด้ รักกิจ (รักกิจ ควรหาเวช) มาออกแบบโลโก้ 15 ปี พร้อมทัง้ ออกแบบลายเสื้อยืด และเคสไอโฟน ให้ชาววอร์มสะสมกันไปเป็ นทีร่ ะลึก 15. อยากบอกอะไรกับลูกค้าของคุณ อยากบอกว่า วอร์มอัพ รักคุณนะ ทุกวันนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นตัว ผมเองหรื อ หุ น้ ส่ ว นทุ ก คน ก็ ย งั สนุกสนานกับงาน เห็นลูกค้าเข้ามาวอร์มอัพแลว้ ชอบ กับสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจ มันก็เป็ นพลังขับเคลือ่ นให้เรามีแรง ที่จะสร้างสรรค์ความสนุ กและกิจกรรมดีๆ ให้คุณ ตลอดไป HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :25


PEOPLE

26: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


VOICE OF WOMEN ผู้หญิงกู่ร้องให้ก้องโลก พิชญาภัค เลียงสมบัติ

นักแปล/ผูป้ ระสานงานกลุม่ V-Day Chiangmai เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ศมนภรณ์

ภาพผู ้หญิงจ�ำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ) ซึง่ ร่วมกันเต้น ไปตามจังหวะเสียงเพลง Break The Chain ทีบ่ ริเวณข่วงประตูท่าแพ ในช่วงเย็นของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา อาจจะดูแปลกตาส�ำหรับหลายคน ที่ผ่านไปแถวนัน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่อกี หลายคนคงสงสัยว่า ผู ้หญิงเหล่านี้มารวมตัวกันเพราะอะไร? ค�ำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวก็คือ นี่คือกิจกรรมที่มี ชื่อเรียกว่า 1 Billion Rising (ปี น้ ีจดั ขึ้นเป็ นปี ท่ี 2) ซึง่ ไม่ได้จดั ขึ้น แต่ทเ่ี ชียงใหม่หรือในประเทศไทยเท่านัน้ หากแต่จดั ขึ้นทัว่ โลก ภายใต้ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบของแฟลชม็อบ ทีม่ วี ัตถุประสงค์สำ� คัญ คือการแสดงออกเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิง โดยกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่นนั้ มีกลุม่ V-Day Chiangmai เป็ นผูด้ ำ� เนินการ และหนึ่งในทีมงานที่มสี ่วนร่วมจนท�ำให้กิจกรรมนี้ สามารถเกิดขึน้ ได้ ก็คอื บ๊วย - พิชญาภัค เลียงสมบัติ ซึง่ เป็นผู ้ประสานงาน ของกิจกรรมดังกล่าว “ตอนแรกทีเ่ ห็นประกาศว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ข้นึ มา พอรูว้ า่ เป็ นการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเกี่ยวกับสตรีก็ตงั้ ใจว่าจะต้อง เข้ามามีสว่ นร่วมให้ได้ตอนไปร่วมประชุมกับทีมงาน แอบแปลกใจนิดหน่อย ว่าคนทีม่ าเป็ นชาวต่างชาติหมดเลย แต่กไ็ ม่ได้คิดอะไรมาก นึกแค่วา่ เดีย๋ ว จะไปประกาศต่อให้เพือ่ นๆ ทีอ่ ยูเ่ ชียงใหม่มาช่วยกันท�ำงานด้วย แต่ทกุ คน ไม่วา่ งหรือไม่กม็ ธี รุ ะกันหมด สุดท้ายเลยมีแค่บว๊ ยกับเพือ่ นแค่ 2 คนทีเ่ ป็ น คนไทย ก็เลยกลายเป็ นตัวกลางช่วยติดต่อประสานงานกับองค์กรไทย อืน่ ๆ ให้กบั ทีมงาน กับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับงาน เป็ นภาษาไทยค่ะ” ก่อนหน้าที่จะเข้ามาช่วยงานกับทางกลุ่ม V-Day พิชญาภัค ได้รูจ้ กั กับ APWLD หรือ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ซึง่ เป็ นองค์กรทีเ่ ธอบอกว่า “ชอบมากและอยาก ไปท�ำ งานด้ว ย” ดัง นัน้ เมื่อ รู ว้ ่ า องค์ก รดัง กล่า วซึ่ง มีส ำ� นัก งานอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่กำ� ลังประกาศหาอาสาสมัครเพือ่ จัดกิจกรรมในนาม กลุ่ ม V-Day เธอจึง ตัด สิน ใจเข้า ร่ ว มโดยไม่ รี ร อ เพราะเชื่อ ว่ า ประสบการณ์ทเ่ี คยจัดกิจกรรมในลักษณะของแฟลชม็อบ การเต้นและ

การรณรงค์ต่างๆ น่าจะเป็ นประโยชน์ต่องานดังกล่าว “แต่เอาเข้าจริง การจัดกิจกรรม 1 Billion Rising เกิดขึ้นรวดเร็วมาก ตัง้ แต่เริ่มชุมนุม จนถึงวันงานจริงๆ ใช่เวลาแค่ประมาณ 2 สัปดาห์เท่านัน้ เป็ นงานทีท่ กุ คน เหนื่อยแต่สนุกสุดๆ ทัง้ การตัง้ เฟซบุค๊ เพือ่ กระจายข่าวให้คนได้ทราบ ขณะทีแ่ ต่ละคนก็พยายามติดต่อเพื่อนหรือคนที่ตวั เองรู จ้ กั เพื่อชวน มาร่วมกิจกรรม ไหนจะต้องนัดวันเวลาเพือ่ รวมตัวกันซ้อม อย่างบ๊วยเอง ก็ตอ้ งไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพือ่ หาสถานทีแ่ ละขออนุ ญาตจัดงาน ซึง่ บางครัง้ ก็เป็ นไปด้วยดี บางครัง้ ก็มปี ญั หาให้ตอ้ งแก้ไข แต่ทา้ ยทีส่ ุด แล ้วเราก็สามารถจัดงานให้เกิดขึ้นจนได้” พิชญาภัคหวังว่าการรวมตัวกันของผูห้ ญิงทัง้ ไทยและเทศทีอ่ ยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมนี้ จะสือ่ สารให้คนทัว่ ไปได้ตระหนักถึง ความรุนแรงของปัญหาการท�ำร้ายผูห้ ญิง “1 ใน 3 ของผูห้ ญิงบนโลกนี้ ถูกท�ำร้ายและถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในรู ปแบบต่ างๆ ดังนัน้ เรือ่ งดังกล่าวจึงเป็ นปัญหาทีท่ กุ ๆ คนควรจะตระหนักและช่วยกันหาทาง แก้ไข เพราะสิทธิสตรีไม่ได้เป็ นแค่เรือ่ งของผู ้หญิงเท่านัน้ แต่วา่ หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนด้วย” นอกจากนี้เธอยังอยากให้ งานดังกล่าวเป็ นตัวอย่างทีแ่ สดงให้คนอื่นๆ ได้เห็นว่า เราสามารถใช้ ความคิดสร้างสรรค์หาวิธีนำ� เสนอความคิดทีแ่ ตกต่างให้สงั คมได้รบั รู ้ และเข้าใจ โดยไม่จำ� เป็ นต้องอาศัยความก้าวร้าวรุนแรงเหมือนทีเ่ ห็น อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ส่วนเป้ าหมายในล�ำดับต่ อไป พิชญาภัคบอกว่า เธออยาก พยายามมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสังคม และผู ้หญิงต่อไปเรือ่ ยๆ เพราะเธอเชือ่ ว่าสังคมซึง่ ยังมีทศั นคติบางอย่าง ที่ลา้ หลังต่ อผู ห้ ญิง หรือมองความรุนแรงต่อเพศหญิงที่ปรากฏผ่าน สือ่ ต่างๆ ว่าเป็ นเรื่องปกติ ควรจะต้องเกิดการเปลีย่ นแปลง “อยากให้ ผู ้หญิงมองตัวเองในแง่มมุ ใหม่ๆ อยากให้เขาศรัทธาในตัวเอง โดยไม่ต ้อง ยึดติดกับอุดมคติเรือ่ งความสวยงามทีส่ งั คมประดิษฐ์ข้นึ หรือปล่อยให้ ข้อจ�ำกัดทางสังคมบอกว่าต้องด�ำเนินชีวติ อย่างไร เพีย งเพราะเรา เป็ นเพศหญิง เพราะเมื่อวันหนึ่งเราศรัทธาในศักยภาพของเราแลว้ นอกจากจะท�ำให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัดแล ้ว ยังจะท�ำให้ เรายอมรับความแตกต่ างของคนรอบข้างได้มากขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่ ความเข้าใจกันของคนทุกเพศ โดยไม่ตอ้ งจ�ำกัดว่าฉันหรือเธอเป็ นอะไร เหมือนทีเ่ คยเป็ นมาอีก” About HER หลังจบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พิชญาภัคท�ำงานในสถานบ�ำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสุรา ของชาวต่างชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ งานที่ท�ำให้ “เจอคนมากมาย หลายแบบ” นั้นเปิดโอกาสให้เธอได้ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ถนัด รวมถึง การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมให้กับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนบทบาทมาสู่การเป็นพนักงานแบบ ไม่เต็มเวลาควบคู่ไปกับการสอนพิเศษ หลังจากตัดสินใจเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท “แต่ตอนนี้พักเรื่องเรียนไปแล้ว เพราะพบว่าตัวเองสนใจเรื่อง ทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิงมากกว่า เพราะฉะนัน้ ก็จะหาทางท�ำสิง่ ทีต่ รงกับความสนใจ ของเราให้มากขึ้น”

HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :27


PEOPLE

LIFE LONG LEARNING การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ชลธิชา สุจริตพินิจ นักวาดภาพประกอบ facebook.com/turquoiseting เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์

บางครัง้ การค้นหาสิง่ ทีช่ อบและใช่สำ� หรับตัวเอง อาจไม่ได้มาจาก การเรียนรูใ้ นห้องเรียนเสมอไป การฝึ กฝน และตัง้ ค�ำถาม อาจน�ำพาไปสู่ ทางทีถ่ นัดมากกว่า เช่นเดียวกันกับ ถิง - ชลธิดา สุจริตพินิจ ก่อนจะ มาเป็ นนักวาดภาพประกอบ เธอเริ่มฝึ กวาดรูปจากการจับผิดสัดส่วน ของตัวละครในหนังสือการ์ตูน เมือ่ เห็นว่าผิดสเกลรูปร่างทีค่ วรจะเป็ น ก็อยากจะวาดให้ออกมาถูกต้องตามหลักอะนาโตมี่ (Human Anatomy) บวกกับต้องย้ายทีเ่ รียนอยู่บอ่ ยๆ ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง แต่เมือ่ ยังคงต้องเรียนในระบบ เธอจึงหาทางออกให้ตวั เองด้วยการวาดรูป และ ใช้ทกั ษะของภาษาอังกฤษทีด่ ี ช่วยให้เอาตัวรอดทางการการเรียนมาได้ จนกระทัง่ เอนทรานส์เข้าคณะสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ตอนแรกอยู่ไต้หวันแลว้ ก็ยา้ ยมาอยู่กรุงเทพ ก็เข้าโรงเรียน นานาชาติ 5 ปี พอเปลีย่ นโรงเรียนระบบก็เปลีย่ นไปหมด จากนัน้ ก็ไป อยู่ประเทศจีน ความรูส้ กึ ตอนนัน้ Culture Shock มาก จากนัน้ ก็กลับ มาไทยอีก เริม่ เรียนภาษาไทยตอนอยูม่ .2 แล ้วเราก็ต ้องปรับตัวใหม่ทกุ ครัง้ ทีย่ า้ ยโรงเรียน ท�ำให้ความทรงจ�ำต่อการเรียนของตัวเองแย่มาก เพราะ ไม่เคยเรียนทันเพือ่ นเลย แต่กไ็ ด้เรือ่ งวาดรูปกับภาษาอังกฤษนีล่ ะ่ ช่วยไว้ ได้มาก ท�ำให้เอาตัวรอดเรียนมาจนจบม. 6 ตอนทีเ่ ราเครียดจริงๆ เกิด ความรู ส้ กึ ที่ไม่รูว้ ่ามาเรียนหนังสือท�ำไม ก็เริ่มวาดรู ปตัง้ แต่ตอนนัน้ เพราะเป็ นการสือ่ สารของตัวเองทีม่ ใี ห้ตัวเองทีด่ ที ส่ี ดุ แล ้ว แต่กไ็ ม่เคยคิดว่า จบมาอีกหน่อยฉันจะต้องเป็ นศิลปิ นหรือนักวาดการ์ตูน” ถิง เริม่ ต้นวาดภาพประกอบด้วยโปรแกรม Illustratator ผลงาน ของเธอมักจะใช้สัตว์เป็นตัวเล่าเรือ่ ง เพราะสามารถแสดงท่าทางและอารมณ์ ได้งา่ ยกว่า นัน่ ท�ำให้มงี านลักษณะนี้มาให้เธอท�ำอยู่เรื่อยๆ ถิงบอกว่า นัน่ คืองานที่ใช้เลี้ยงชีพ แต่ท่เี ธอสนใจอยู่ในตอนนี้คืองานวาดภาพ จากหมึกและพูก่ นั จีน ซึง่ ถิงเองมีพ้นื ฐานการใช้พกู่ นั จีนมาบ้างตัง้ แต่เด็ก แต่ไม่ถนัดนักในตอนแรก แต่เมือ่ เธอได้รบั ช่วงต่อชุดพูก่ นั จีนของคุณป้ า ทีเ่ สียไปแล ้ว เธอจึงกลับมาสนใจและจริงใจอีกครัง้ และเมือ่ ยิง่ ฝึ กฝน ไปเรือ่ ยๆ ความช�ำนาญก่อให้เกิดความหลงใหล หนังสือทีถ่ งิ วาดภาพประกอบ เป็ นลายเส้นจากพูก่ นั จีน อาทิ หนังสือเรือ่ ง ‘พ่อ แม่ เต้า เต๋อ จิง’ (Parent’s Tao Te Ching: Ancient Advice for Modern Parents) ของส�ำนักพิมพ์ ปลากระโดด ซึง่ เธอได้ร่วมแปลด้วย “ป้ าทีเ่ สียไปนานแล ้วเขาทิ้งของเอาไว้ให้แต่ละคน สิง่ ทีเ่ ขาให้เรา ก็คอื หมึกจีน คงรูว่้ าเราชอบศิลปะ เราก็ฝึกวาด แม่บอกว่าก็ลองเอาไปใช้ดูสิ แต่กไ็ ม่ได้คิดว่าจะใช้จริงจัง เพราะยังกลัวอยู่ ตอนเด็กๆ เคยเรียนหมึกจีน กับครู แล ้วครูกบ็ อกว่าเส้นปัดของเธออ่อนไป หรือเธอต้องท�ำอย่างนัน้ อย่างนี้สิ ซึง่ หมึกจีนก็มคี วามเฉพาะตัวของตัวเองอยู่ พอเราท�ำไม่ได้ ก็เครียดสิ แต่พอโตมาก็ลกั ไก่ทำ� เท่าทีท่ ำ� ได้ เพือ่ มาอะแด๊ป (Adapt) กับการ์ตนู ทีเ่ ราวาดอยูแ่ ล ้ว ก็เริม่ สนุก และก็กลายเป็ นงานแนวนี้ออกมา”

28: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

ถึงแม้ว่าถิงจะได้ท�ำในสิง่ ทีช่ อบ เป็นงานทีเ่ ธอถนัด และหาเลีย้ งชีพ ได้จากงานนี้ โดยยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่ แต่สำ� หรับเธอแล ้วการเรียนรู ้ ยังไม่ส้นิ สุด เพราะยังมีอกี หลายอย่างทีเ่ ธอสนใจ และอยากลองท�ำดู ถิงบอกว่าเธอสนใจเรื่องผึ้ง และอยากท�ำฟาร์มผึ้ง เธอบอกว่านอกจาก การเลี้ยงผึ้งจะท�ำให้มรี ายได้แลว้ แมลงชนิดนี้ยงั มีอทิ ธิพลส�ำคัญต่อ ห่วงโซ่อาหาร ถ้าผึ้งลดจ�ำนวนลงจนกระทัง่ หายไป อาหารส�ำหรับเลี้ยง ประชากรโลก ก็จะหายไปด้วยเช่นกัน เพราะขาดจุดเชื่อมโยงส�ำคัญ ให้พชื สามารถออกดอกออกผล “เคยคิดนะว่าเฮ้ย...เรามาถึงจุดทีเ่ คยคิดอยากจะเป็ นตัง้ แต่เด็ก แลว้ นี่ สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์กบั การวาดรู ป แลว้ ก็เป็ นการวาดที่เราไม่ตอ้ งไปเอาใจใคร หมายถึงต้องยอมข่มขืน ขูดรีดตัวเอง เพือ่ จะให้คนจ้างเขาแฮปปี้ ถ้าเขาชอบสไตล์งานแบบเรา เขาก็จา้ ง ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็ นไร แต่พอมาถึงจุดนี้จริงๆ บวกกับได้เจอ อะไรใหม่ๆ เจอคนหลายแบบ มีโลกที่กว้างขึ้น ก็มาคิดว่าการเป็ น นักวาดภาพประกอบอาจจะไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้ายของชีวติ สิง่ ทีเ่ ราคิดจะ ท�ำต่ อไปก็คือฟาร์มผึ้ง เพราะผึ้งมีส่วนส�ำคัญกับระบบนิเวศน์มาก ถ้าผึ้งหายไป คนอาจจะอยูไ่ ม่ได้เลย เพราะไม่มใี ครมาผสมเกสรดอกไม้ ให้ตน้ ไม้เจริญพันธุต์ ่อไป แต่ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการศึกษาอยู่ ท�ำให้รูส้ กึ ว่าการทีเ่ ราเกิดมา และอยู่ตรงจุดนี้เป็ นแค่ทางผ่านของช่วงชีวติ เท่านัน้ ก็ทำ� ให้ดี ใช้ชีวติ ให้เพลิน ให้เต็มทีเ่ ลยนะ พอตายไปก็เหมือนกับการรีสตาร์ท เพือ่ เริ่มใหม่กบั อะไรบางอย่าง” About HER เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไต้หวัน ถิงจึงต้องเรียนรูห้ ลายภาษามาตัง้ แต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นจีน ไทย หรือภาษาอังกฤษ แม้จะไม่ค่อยชอบระบบในห้องเรียน เท่าไหร่ แต่เธอก็พยายามจนจบคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะไปท�ำงานเขียน Story Broad ในกองถ่ายหนังอยูพ ่ กั หนึง่ และออกมา วาดภาพประกอบเป็นอาชีพ ผลงานที่ตีพิมพ์แล้วของเธอนอกจากเรื่อง ‘พ่อ แม่ เต้า เต๋อ จิง’ แล้ว ยังมีงานภาพประกอบในหนังสือของ เรียวตะ ซูซูกิ นักเขียนชาวญี่ปุ่น และภาพหน้าปกของนิยายเรื่อง ความรักและปีศาจ ตัวอืน่ ๆ (of Love and Other Demons) ของการ์เบียล การ์เซีย มาร์เกซ ฉบับพิมพ์ล่าสุดโดยส�ำนักพิมพ์บทจร นอกจากงานวาดภาพประกอบแล้ว เธอยังท�ำสินค้าแฮนด์เมดอย่างเครื่องประดับเซรามิกออกจ�ำหน่าย รวมทั้ง เป็นผู้ดูแล 31st Century Museum of Contemporary Spirit


PEOPLE

About HER ลูกสาวคนกลางของครอบครัว แม้ทบี่ า้ นจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้านเชือ้ เพลิง ขนาดใหญ่ แต่ดว้ ยความชอบด้านแฟชัน่ มาตัง้ แต่เด็ก ประกอบกับคุณแม่เป็น ดีไซเนอร์ ท�ำให้แพรได้เชือ้ ด้านแฟชัน่ มาเต็มตัว เมือ่ เรียนจบปริญญาตรี ด้านบัญชี แพรไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการจัดการที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะกลับมาลุยกับความฝันของตัวเองดูสกั ตัง้ กับการท�ำแบรนด์เสือ้ ผ้า ของตัวเองชือ่ Supanan ซึง่ ก็มาจากชือ่ ของเธอนัน่ เอง

30: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


DREAM OF LIFE จับใจมาใส่ฝัน ศุภานัน กัลยาณจารี

เจ้าของแบรนด์ Supanan www.supananbrand.com เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์

แน่ นอนทุกคนมีความฝัน แต่ส่งิ ส�ำคัญคือจะจัดการกับฝันของตัวเอง อย่างไร และเพือ่ ให้ไปถึงในสิง่ ทีต่ วั เองหวังไว้ แพร - ศุภานัน กัลยาณจารี เจ้าของ แบรนด์ Supanan เริ่มทดสอบตัวเองด้วยการเข้าคอร์สตัดผ้าตัง้ แต่ เรียน มหาวิทยาลัยปี 1 ค่อยๆ เก็บทักษะ และประสบการณ์ ฝึ กฝนเพือ่ พัฒนาฝี มอื ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่ ตอนจบปริญญาโทไม่เพียงสร้างความฝันให้เป็ นรู ปร่ าง แต่เหนือไปกว่านัน้ คือการพิสูจน์ตวั เองต่อครอบครัว ว่านี่คอื สิง่ ทีเ่ ธออยากจริงจัง และขอโอกาสลองท�ำดูสกั ตัง้ จุดเริ่มต้นของ แพร ก็เหมือนกับหลายๆ คน คือมีทม่ี าจากความชอบ การได้ใส่เสื้อผ้าทีต่ วั เองตัดเย็บเอง คือความภูมใิ จ และแน่นอนว่าถูกใจ ไม่วา่ จะ เป็ นแบบ หรือขนาดที่พอดีตวั เธอเล่าว่าเป็ นเพราะรู ว้ ่ารู ปร่ างของตัวเองมี จุดบกพร่องตรงส่วนไหน ก็อยากให้เสื้อผ้าช่วยอ�ำพราง ทีส่ ำ� คัญแบบต้องสวย และการตัดเย็บออกมาเนี้ยบในทุกรายละเอียด “เสือ้ ผ้าทีแ่ พรออกแบบจะเป็นแนวทีเ่ ป็นผู ้หญิงมากๆ จะไม่ใช่สไตล์เท่ๆ แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่หวานจนเลีย่ นนะ ต้องใส่ได้ทงั้ กลางวันและใส่ไปออกงานกลางคืนได้ เพราะว่าเรารับตัดชุดไปงานด้วย ซึง่ ก็อาจจะต้องปรับแบบไปตามความต้องการ ของลูกค้าอีกที แต่ถ ้าชุดส�ำเร็จรูปแบบพร้อมขายในเว็บก็จะมีสไตล์ความชอบของแพร อยู่ส่วนหนึ่ง อย่างกางเกงขาสัน้ ทีเ่ ป็ นซิกเนเจอร์ของร้าน ก็จะออกแบบให้เป็ น กางเกงกึ่งกระโปรง เพือ่ ช่วยปิ ดต้นขาซึง่ เป็ นข้อบกพร่องของผูห้ ญิงส่วนมาก” แพรบอกว่าตลาดเสื้อผ้าใส่ออกงานของผูห้ ญิงน่ าสนใจมากส�ำหรับเธอ ด้วยความต้องการทีม่ ตี ลอดทัง้ ปี และไม่ค่อยมีใครใส่ชดุ ซ�ำ้ กันออกงาน ท�ำให้ยังมี ทีท่ างอีกมากส�ำหรับการลงทุน ส�ำหรับแพรแล ้วนอกจากอยากท�ำชุดออกมาให้สวย น่าใส่ และมีคณ ุ ภาพสูงแล ้ว สิง่ หนึ่งทีเ่ ธอตัง้ เป้ าไว้คือประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ อาจไม่ถงึ ขัน้ ต้องไปอยูบ่ นรันเวย์ใหญ่ๆ หรือลงนิตยสารแฟชันชื ่ อ่ ดัง แค่ลกู ค้าของเธอ พึงพอใจก็เพียงพอแล ้ว “นิยามค�ำว่าดีไซเนอร์ของแพรที่เรียนรูจ้ ากแม่ คือการออกแบบเสื้อผ้า มาให้สวยเพือ่ โชว์บนเวที จะใส่ในชีวติ จริงไม่คอ่ ยได้ แต่ถ ้าเราออกแบบโดยค�ำนึงถึง คนทีใ่ ช้เป็ นหลัก ก็จะเป็ นอะไรทีใ่ ช้ได้จบั ต้องได้มากกว่า เคยมีคนบอกว่าแพร ค่อนข้างโชคดีทไ่ี ด้ท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองฝัน แพรก็อยากท�ำให้ความฝันนัน้ อยูใ่ นความจริง และประสบความส�ำเร็จทัง้ ธุรกิจด้วย ไม่ใช่แค่วา่ ได้ทำ� แล ้วก็จะจบ” ความตัง้ ใจของแพรในการท�ำแบรนด์ Supanan คือไม่มหี น้าร้านขายของ แต่จะสร้างเว็บไซต์ให้เป็ นหน้าร้าน แพรมองว่าในยุคนี้ผูค้ นช้อปปิ้ งทางออนไลน์ มากขึ้น และจากประสบการณ์ของตัวเองทีก่ ช็ อบซื้อของออนไลน์ เธอคิดว่าการ ท�ำร้านให้ครบวงจรและสะดวกต่อลูกค้าทีจ่ ะเข้ามาชมหรือสังซื ่ ้อสินค้าทางเว็บไซต์ คือเรื่องส�ำคัญ “ไม่อยากมีหน้าร้าน เพราะว่าเป็นคนท�ำงานไม่เป็นเวลา แต่ถ ้าเราขายผ่านเว็บไซต์ ทุกคนก็จะสามารถเข้าไปดูเสื้อผ้าของเราได้ตลอด เว็บไซต์กเ็ ป็ นอีกทางเลือกทีจ่ ะ ช่วยแพรได้ เพราะแพรท�ำคนเดียว ตัง้ แต่การเลือกผ้า และตัดเย็บทุกขัน้ ตอน ถ่ายรูปส�ำหรับลงเว็บไซต์เอง ห่อแพ็คเกจไปส่งเอง คือทุกอย่างเราท�ำด้วยตัวเอง ฉะนัน้ การทีเ่ รามีเทคโนโลยีเข้ามาก็ช่วยได้มาก อย่างเว็บของแพร ก็จะมีระบบ หลากหลายซึง่ จะเป็ นสต๊อกสินค้า สามารถท�ำโปรโมชัน่ ลดราคาได้ ลูกค้าสามารถ เข้าไปเช็คว่าสินค้าส่งไปแล ้วหรือยัง พัสดุถงึ ไหนแล ้ว รวมทัง้ การจ่ายเงินโอนเงิน ทีม่ คี วามปลอดภัย”


FEEL FOOD

YOU ARE

WHAT YOU EAT กินอย่างไรได้อย่างนั้น เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์ สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรับประทานอาหาร เพราะอยากให้ชาวฮิพกินอย่างมีคุณภาพ ฉบับนี้จึง พาไปชิมอาหารหลากหลายรูปแบบ แต่ครบคุณค่าทั้ง ส า ร อ า ห า ร แ ล ะ ร ส ช า ติ พ ร ้ อ ม ไ ม ่ พ ล า ด เ ก็ บ ร้านบรรยากาศดีมาฝากให้สำ� หรับเยียวยาจิตใจโดยเฉพาะ

32: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


SAY YES TO HEALTH มื้อสุขภาพด่วนทันใจ

เรื่อง: จิราพร หนูสง

Note : ทีเด็ดของสลัดผักออร์แกนิค สดกรอบอยูท่ นี่ ำ�้ สลัดสามรส สุดแซ่บ จีด ๊ จ๊าดโดนใจสาวๆ แถมไม่อ้วนด้วย

เขยญวน

อยากชวนไปชิม แม้รา้ นนี้จะบอกเป็ นนัยๆ ว่าขายอาหารญวน แต่ อย่าเพิ่งคาดหวังว่ามาถึงแลว้ จะสัง่ แหนมเนือง เพราะความตัง้ ใจอยากให้เป็ นเมนู ทำ� ง่ายส�ำหรับเวลา เร่งรีบอย่างช่วงมือ้ กลางวัน เลยเน้นเป็นอาหารจานเดียว ครึง่ ไทยครึง่ ญวนอย่างก๋วยเตีย๋ วไก่, ข้าวผัด, ก๋วยจั ๊บญวน, ปอเปี ย๊ ะทอด, บะหมีห่ มูอบ, ก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่ ส่วนช่วง เย็นราวๆ ห้าโมงเป็ นต้นไปจะเริม่ มีอาหารอีสานรสแซบ อย่างลาบเป็ ดสูตรอุบล, ลาบปลาดุกกรอบ, เสือร้องไห้ (โคขุน) บริการพร้อมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เอาเป็ นว่า ถ้าอยากกินข้าวให้อม่ิ และอร่อยแบบเร็วๆ ควรมาตอน กลางวัน แต่ถ ้าหากเย็นวันไหนครึ้มอกครึ้มใจ อยากหา ร้านนัง่ ดื่มแกลม้ อาหารไปด้วย อยากชวนให้ลองมา ร้านนี้ Location : ถ. นันทาราม (เลยข้าวมันไก่นนั ทาราม

มาประมาณ 500 เมตร) เชียงใหม่ Open : 10.00 – 22.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) Contact : 08-9635-2829 Facebook : ร้านเขยญวน เชียงใหม่ Khoei Yuan

มนุษย์ออฟฟิ ศมักจะมีปญั หาเหมือนกันอย่างหนึง่ คือ ไม่รู จ้ ะกิน อะไรเป็ น มื้อ เที่ย งดีใ นเวลาน้อ ยนิ ด แถมบางวันยังติดพันการงาน รูต้ วั อีกทีก็บ่าย ไม่วาย ต้องพึง่ พาร้านสะดวกซื้อหรืออาหารง่ายๆ ให้จบๆ ไป แต่ ตอนนี้มที างเลือกใหม่มาน�ำเสนอเพื่อชีวติ ที่ดีข้ นึ กับบริการส่งอาหารถึงมือคุณกับ Say Yes To Health จัดส่งอาหารสุขภาพให้อ่มิ กันทัง้ สามมื้อ มื้อเช้าเบาๆ ด้วยเมนูประเภทซีเรียล-โยเกิรต์ แซนด์วชิ มือ้ เทีย่ งจัดหนัก กับอาหารจานเดียวอย่าง ข้าวมันไก่, แกงฮังเล เสิรฟ์ พร้อม ข้าวกล ้อง และมื้อเย็นลดแคลเลอรีล่ งกับอาหารประเภท สลัดผักออร์แกนิค เพียงโทรสังก็ ่ จะมีเมนูอร่อยไม่ซำ�้ กัน ในแต่ละวันรอเสิรฟ์ แบบไม่ตอ้ งคิดให้ปวดหัว Open : 06.30 – 08.30 น. Contact : 082-3851199 Facebook : Sayyestohealth


FEEL FOOD

เจียงใหม่ไข่คอนเนอร์ อาหารจานไข่

ตอนเด็กๆ ก่อนจะไปโรงเรียนอาหารเช้าทีม่ กั จะได้กิน คือเมนู ไข่ในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าท�ำง่าย กินง่าย และ อร่อยง่าย เป็ นเมนู เพลนๆ จ�ำพวกไข่เจียว ไข่ดาว กินเสร็จ หิ้วกระเป๋ าเข้าโรงเรียน พอได้มาท�ำคอลัมน์ทร่ี า้ นเจียงใหม่ ไข่คอนเนอร์ บรรยากาศมื้อเช้าทีห่ อมเมนู ไข่จงึ หวนกลับมา ในความทรงจ�ำ อี ก ครั้ง แต่ ค ราวนี้ ค นท�ำ คื อ คุ ณ พ่ อ ผู ้มีลกู ชายวัยก�ำลังซน เพราะต้องตืน่ ไปส่งลูกตอนเช้าทุกวัน เขาก็เลยเปิ ดร้านขายเมนู อาหารจ�ำพวกไข่ข้ นึ มาซะเลย โดยเพิ่มความน่ าตื่นเต้นด้านรสชาติดว้ ยการใส่ชีสลงไป ในบางเมนู ดว้ ย ร้านนี้มที งั้ ไข่กระทะ, เบอร์เกอร์ไข่ชสี และ ทีเด็ดคือไข่เอเลีย่ น อาจจะดูวา่ เมนูธรรมดา แต่เมือ่ ท�ำขึ้นมา ด้วยความรักและเอาใจใส่ของคุณพ่อ ท�ำให้อาหารจานไข่งา่ ยๆ ทัง้ อร่อยและอบอุ่น Location : ถ. มูลเมือง (ก่อนถึงแจ่งศรีภม ู )ิ เชียงใหม่ Open : 06.30 – 15.00 น. Contact : 08-5106-2116 Facebook : เจียงใหม่ไข่คอนเนอร์

Note : กลางวั น ขายอาหารจานไข่ ส่ ว นกลางคื น แปลงร่ า งเป็ น ร้านนั่งดื่มส�ำหรับผู้ใหญ่

NIMMO HOUSE ปาร์ตี้ริมนำ�้

เดินทางออกนอกเมืองเชียงใหม่ไปบนเส้นทาง มุง่ หน้าสูอ่ ำ� เภอพร้าว ไกลออกจากม.แม่โจ้ไปประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าซอยลัดเลาะไปตามทางราว 600 เมตรก็ จะพบกับรัว้ ไม้สูง ภายหลังรัว้ นัน่ ล่ะคือร้านนี้ท่ีเรา ตามหา และก็ไม่ผดิ หวัง ซึง่ สวยสมการดัน้ ด้นมาเยือน และก็นงสบายจนไม่ ั่ อยากกลับ หลายคนคงอยากรูว้ า่ ทีน่ ่ี มีอะไรดี ท�ำไมโต๊ะถึงจองเต็มเกือบทุกวัน (แถมยังไม่รบั Walk In) แต่กย็ งั มีลกู ค้าหน้าใหม่ตามมาเรือ่ ยๆ แม้จะมี เมนูให้เลือกแค่สองอย่างคือชาบูและปิ้งย่าง และเครือ่ งดืม่ ก็มซี อฟท์ดริ้งค์กบั เบียร์นอกบรรจุขวดให้เลือกดืม่ แค่ 40 กว่าชนิดเท่านัน้ เอง ก็คงต้องบอกว่าบรรยากาศที่ ให้ความสบายใจและกายเหมือนมาปาร์ต้บี ้านเพือ่ นนีล่ ะ่ ท�ำให้ใครต่อใครมาแล ้วก็อยากมาอีก Location : ถ. เชียงใหม่-พร้าว (เข้าซอยทางซ้ายมือ ติดโรงงงานสันติภาพ) ต. สันทราย เชียงใหม่ Open : 16.00 – 23.00 น. Contact : 09-2380-3000 (จองโต๊ะก่อน) Facebook : Nimmohouse 34: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014


MAGNOLIA CAFE BY PINN FOOD SOCIETY อาหารยุโรปรสละมุน

ถ้าชอบอาหารยุโรปอยากแนะน�ำให้มาลองรับประทานอาหาร ร้านนี้ แล ้วคุณจะต้องปลื้มตัง้ แต่หน้าตาอาหารทีจ่ ดั มาอย่างสวยงาม ด้วยองค์ประกอบของสีสนั และจะยิ่งหลงใหลมากยิ่งขึ้น เมือ่ ได้ ลิ้มรสชาติอ าหารอัน ละมุน ละไม มาพร้อ มกลิ่นหอมเฉพาะตัว จากวัตถุดบิ ที่คดั สรรมาอย่างดี และถ้ารูว้ ่าใครดีไซน์เมนู คุณอาจ ไม่แปลกใจถ้าจะรักอาหารของ Magnolia Cafe เพราะทุกเมนู รังสรรค์ข้นึ จากฝี มอื ของเชฟเอียน จากรายการเชฟกระทะเหล็ก และ นี่คอื ตัวอย่างของความพิถพี ถิ นั อาทิ Cinnamon Duck Breast With Foie Gras อกเป็ ดทอดเสิรฟ์ เคียงมากับ Spinack Saute ในจานเดี ย วกัน ยัง มีฟ รัว การ์ชุ่ ม ฉ� ่ำ ราดด้ว ยซอสราสเบอร์ร่ี ทีท่ งั้ นุ่มละมุนและสดชื่นในค�ำเดียว (จานนี้ราคา 560 บาทเท่านัน้ ) ส่วนของหวานมีมาแนะน�ำ 2 เมนู คือ เครปซูเซ็ต (Crêpes Suzette) รับ ประทานคู่ ก บั โฮมเมดไอศครีม รสวานิ ล ลา และอีก เมนู คือ พานาค็อตต้าสดรสวานิลลารับประทานคูก่ บั ผลไม้นอกจากอาหารยุโรป ในช่วงเย็นแลว้ มื้อกลางวันยังบริการอาหารไทยจานเดียวง่ายๆ หรืออยากหามุมส่วนตัวจิบกาแฟและชารสดีย่หี อ้ JING รวมทัง้ ไอศครีมโฮมเมดเข้มข้นของร้านก็มาใช้บริการได้ตงั้ แต่เช้า ถ. รัตนโกสินทร์ (ติดกับสนามฟุตบอล เชียงใหม่ยูไนเต็ด) ต.ช้างม่อย เชียงใหม่ Open : 08.00 – 22.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร) Contact : 0-5387-2395 Facebook : Magnolia Cafe’ by Pinn Food Society Location :


FEEL FOOD

CAFE DE MUSEAM ชิมขนมชมมิวเซียม

พื้นที่ดา้ นข้างของพิพธิ ภัณฑ์พ้ นื ถิ่นลา้ นนา (ศาลแขวง เมืองเชียงใหม่) เพิง่ ปรับปรุงให้กลายเป็ นร้านอาหารทีม่ เี ครือ่ งดืม่ และเบเกอรี่ให้บริการ ด้วยโลเคชัน่ ทีอ่ ยู่ทา่ มกลางสถาปัตยกรรม ทีส่ ำ� คัญของเมืองเชียงใหม่ ทัง้ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หอศิลป์ สามกษัตริย)์ หอประวัตศิ าสตร์ และพิพธิ ภัณฑ์พ้นื ถิน่ ล ้านนา ร้านนี้จงึ เหมือนเป็ นศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม ล ้านนา ด้วยการน�ำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ท ้องถิน่ มาใช้ ไม่วา่ จะเป็น จานชาม, ช้อนส้อม หรือจะเป็ นภายในร้านทีน่ ำ� เอาผลงานของ ศิลปินเชียงใหม่มาตกแต่ง รวมไปถึงวัตถุดบิ ในเมนูกน็ ำ� ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษมาจากแหล่งเพาะปลูกในท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนผลงาน และเป็ นการเผยแพร่ของดีเชียงใหม่แก่ผูม้ าเยือน ควบคู่ไปกับ บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายกลางเวียงเชียงใหม่ Location : ภายในพิพิธ ภัณ ฑ์พ้ ืน ถิ่น ล า้ นนา (ตรงข้า ม อนุสาวรียส์ ามกษัตริย)์ เชียงใหม่ Open : 09.00 – 21.00 น. (ปิ ดวันจันทร์) Contact : 0-5332-6557, 08-1754-1154 Facebook : Cafe’De Museum

KASALONG DESSERT BUFFET BY DHARA DHEVI CAKE SHOP บุฟเฟ่ต์ขนมหวาน

เค้กเลิฟเวอร์น่าจะหลงรักกับโปรโมชัน่ นี้ ของ กาสะลอง เค้กช็อป ภายในโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เพราะรวมเค้กและขนมนานาชนิด จากทุกห้องอาหารของโรงแรม อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง, ม้าฮ่อ จากห้องอาหาร เลอ กรอง ลานนา, อาหารว่าง อย่าง Cauliflower and Salmon Mousse, Chicken Liver Pate จากห้องอาหารฝรัง่ เศส, พายหมูแดง และขนมงาทอดไส้ครีม จากห้องอาหาร ฟูเจี้ยน รวมทัง้ มาการองอันเลือ่ งชื่อของดาราเทวี เค้กช็อป ก็มบี ริการแบบไม่อนั้ ด้วย เปิ ดให้บริการ ทุ ก บ่ า ยวัน เสาร์แ ละอาทิต ย์ ในราคาสุ ด คุ ม้ เพียง 425++/ท่าน เสิรฟ์ พร้อมชาหรือกาแฟร้อน หอมกรุ่น ให้เลือกนัง่ ในบรรยากกาศสบายภายใต้ ร่มเงาของต้นกาสะลองส่งกลิน่ หอมสดชื่น หรือ เลือกนังในห้องแอร์ ่ เย็นฉ�ำ่ พลางละเลียดขนมไปด้วย ก็สบายอารมณ์ดี

Note : ม้าฮ่อ เป็นของว่างแบบไทยๆ รสชาติคล้ายไส้สาคู รับประทานคูผ ่ ลไม้รสเปรีย้ ว นิยมท�ำในเทศกาลงานบุญ โดยเฉพาะในชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ เชื่อว่ามี ต้ น ก� ำ เนิ ด ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช ดาลที่ 2 มี ห ลั ก ฐานจาก โคลงกลอนของสุนทรภู่ที่เขียนถึงอาหารชนิดนี้ 36: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

Location : กาสะลอง เค้กช็อป โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ถ. เชียงใหม่ - สันก�ำแพง ต. ท่าศาลา อ. เมือง เชียงใหม่ Open : 13.0 – 18.00 น. (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) Contact : 0-5388-8888 Facebook : Dhara Dhevi Cake Shop


NEXT BAR ไอเลิฟดริ้งค์

ใครผ่านบนถนนมหิดล ก่อนจะขึ้นสะพานสูงข้ามแยกแอร์พอร์ต อาจรูส้ กึ สะดุดตา กับร้านที่มรี ู ปปัน้ มือชูแก้วตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่ดา้ นหน้า ร้านนี้ช่ือ Next Bar เป็ นผับ กึง่ ร้านอาหารทีค่ รบครันทุกองค์ประกอบ ทัง้ อาหารดี ดนตรีไพเราะ บรรยากาศน่ารื่นรมย์ รวมทัง้ บริการดู แลอย่างทัว่ ถึงจากพนักงานและบรรดาพีอาร์สาว แม้เพิ่งเปิ ดบริการ เมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา แต่ดว้ ยการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ท�ำให้การมาเยือนน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ นทีจ่ อดรถกว้างขวาง การต้อนรับอย่างอบอุ่น อาหารรสจัดจ้านโดนใจนักดืม่ รวมทัง้ มีเครื่องดืม่ ให้เลือกหลายชนิด อาทิ เบียร์สดนุ่มละมุน และค็อกเทลรสเข้มข้น นัง่ สบายในบรรยากาศเปิ ดโล่ง และทีด่ เี ด่นคือดนตรีของร้าน ในช่วงหัวค�ำ่ พบกับเพลง อะคูสติกจากข้าวฟ่ างและมิลค์ คู่หูดูโอ จากเวที The Voice 2013 หลังจากนัน้ จะเป็ น ดนตรีสดจาก Opposite วงดนตรี House Band ของร้าน ปิดท้ายด้วยเพลงคึกคักจากดีเจ และทุกเดือนยังมีคอนเสิรต์ จากศิลปิ นชือ่ ดังพร้อมทัง้ ปาร์ต้สี ดุ มัน ทีจ่ ะมาเติมเต็มความสุข ให้คุณสนุกยิง่ ขึ้น Location : ถ.มหิดล (200 เมตรก่อนขึ้นสะพานสูงข้ามแยกแอร์พอร์ต) เชียงใหม่ Open : 17.30 – 02.00 น. Contact : 0-5327-5118-9 Facebook : Next Bar Chiang Mai HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :37


RECIPE

SMELL OF

NORTHERN SPIRIT

กรุ่นกลิ่นเมียงเหนีย

น�้ ำ พริ ก ตาแดงและปลาแห้ ง (ปลาย่ า ง) คื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ อ ยู ่ ใ นใจและตั้ ง ใจ น�ำมาเป็นวัตถุดิบหลักในคราวนี้ (ตั้งโจทย์ให้ตัวเองยากไปหรือเปล่า...ฮา!!!) เพราะวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ทั้ ง สองตั ว นี้ เ ป็ น ทั้ ง อาหารและเป็ น ส่ ว นประกอบ ของอาหารเหนือที่อร่อยมาก จึงเป็นหน้าที่ของอิฉันที่จะออกแบบเมนูใหม่ๆ เสนอให้คุณผู้อ่าน HIP Magazine โดยเฉพาะเลยเน้อเจ้าาาาา.

เรื่อง/ภาพ: วัฒนาวรรณ ขันอาษา

ลูกชิ้นข้าว

(Stuffed Rice Ball) การไปท่องเที่ยว คือการได้ไปเห็นโลก ได้รบั รูแ้ ละได้สมั ผัสรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส อารมณ์ จิตใจ และวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละ ประเทศ และเมนู น้ กี เ็ กิดจากการไปเทีย่ วมาล่าสุด ทีเ่ มือง Hobart (Tasmania) ได้ลองเมนู หน้าตา คล ้ายแบบนี้ในร้านอาหารสเปน-อิตาเลีย่ น ชือ่ เมนู คือ Arancini (ข้าวปัน้ ทอด ต้นก�ำเนิดจากเมือง Sicily ประเทศอิตาลี) ...ในเมือ่ เขามีขา้ วปัน้ ทอด ส่วนเราก็มขี า้ วจี่ จึงเกิดการดีไซน์เมนู น้ ีข้ นึ มา เพราะมีปลาแห้ง (ปลาย่าง) และน�ำ้ พริกตาแดง เป็ นโจทย์ บิดไปมาอยูส่ องสามรอบ ก็เสร็จอิฉนั !!! ได้อารมณ์และรสชาติทย่ี งั กรุ่นกลิน่ เมียงๆ อยูม่ าก *สูตรนี้ปนั้ ได้ 4 ลูก (ลูกขนาด 2 นิ้ว)

ส่วนผสม ข้าวญีป่ ่ นุ หุงแล ้ว 1 ถ้วยข้าวต้ม ปลาแห้ง (ปลาย่าง) บดละเอียด 1 ช้อนโต๊ะพูน น�ำ้ พริกตาแดง 1 ½ ช้อนชาพูน ฟักทองบด 2 ช้อนโต๊ะพูน เกลือป่ น 1/3 ช้อนชา ไข่ไก่ 1 ฟอง แหนมตัดลูกเต๋าขนาด 2 เซนติเมตร 2 ชิ้น ชีสตัดขนาด 2 เซนติเมตร 2 ชิ้น เกล็ดขนมปัง ผักแกล ้ม : ผักชี ต้นหอม ขิง 38: A SIDE

HIP MAGAZINE MARCH 2014

วิธีท�ำ ข้าวที่หุงแลว้ น�ำมาคลุกกับปลาแห้ง น�ำ้ พริกตาแดง ฟักทอง และเกลือป่ น คลุกเคล ้าให้เข้ากันชิมอย่าให้เค็มมาก จึงน�ำข้าวมาปัน้ ยัดใส้ดว้ ย ชีสและแหนม อย่างละ 2 ลูก ปัน้ ให้กลมและแน่น น�ำมาชุบไข่และเกล็ดขนมปัง ลงทอดในน�ำ้ มันทีร่ อ้ นปานกลางถึงอ่อน ทอดให้สเี หลืองทอง ก็เป็ นอันเสร็จ เสิรฟ์ กับผักแกล ้มหรือจะเพิม่ แหนมและชีส ตกแต่งเพิม่ ไปบนจานอีกก็ได้

TIP -เมนูนี้จะเผ็ดหรือเค็มขึ้นอยู่กับน�้ำพริกตาแดงนะจ๊ะ -ชีส จะใช้ชนิดไหนแล้วแต่ชอบ


สปาเก็ตตี้ผักขี้หูดปลาแห้ง (Northern Style Spaghetti) เมนู จานนี้ไม่ธรรมดา เป็ นส่วนผสมที่ ไม่ธรรมดา...ผักขีห้ ดู ซะอย่าง!! วัยรุน่ รูจั้ กกันไหม? ...แต่ถ ้าถามวัยรุน่ ‘เมียงเหนีย’ ส่วนใหญ่น่าจะรูจ้ กั เพราะคงต้อ งเคยกิ น แกงผัก ขี้หู ด ,แกงแค หรือผักขีห้ ดู ต้มจิ้มกับน�ำ้ พริกตาแดงกันบ้างแล ้ว... และน�ำ้ พริกตาแดงกับปลาแห้ง (ปลาย่าง) ก็เป็ น ส่วนประกอบของอาหารเหนือ ดังนัน้ เมนูน้ แี ปลก และไม่เหมือนใครแน่นอน ทีส่ ำ� คัญต้องอร่อยด้วย *สูตรนี้สำ� หรับ 2 จาน กินได้ 2 - 3 คน

ส่วนผสม กระเทียมจีนสับ หอมแดงซอยบาง ผักคาวตอง (พลูคาว) สับหยาบ ปลาแห้งบดละเอียด ผักขี้หูด น�ำ้ พริกตาแดง ออริกาโน่ กุง้ แช่แข็ง เกลือป่ น น�ำ้ ตาลทราย เนยก้อนขนาด 10 กรัม น�ำ้ มันมะกอก พริกไทยด�ำบดหยาบ พริกแห้งเม็ดเล็กทอด เส้นสปาเก็ตตี้ลวกแล ้ว ส�ำหรับกิน 2 - 3 คน

2 กลีบ 2 หัว 10 - 15 ใบ 2 ช้อนโต๊ะพูน 30 ฝัก 1 ช้อนชาพูน 1 ช้อนชาพูน 8 - 10 ตัว 1 ช้อนชา 1 ช้อนชา 2 ก้อน 3 ช้อนโต๊ะ ½ ช้อนโต๊ะ 1 - 2 เม็ด

วิธีท�ำ ผักขี้หูดแบ่งมาซอยพอหยาบประมาณ 10 ฝัก พัก เอาไว้ก่ อ น...เอากระทะตัง้ ไฟปานกลาง ใส่ น�ำ้ มัน มะกอกและเนย ให้เ นยละลายจึง ใส่กระเทียมสับและหอมแดงซอย ผัดจนหอม ตามด้วยผักคาวตอง, ผักขี้หูดทัง้ ทีซ่ อยพอหยาบ และผักขี้หูดทีไ่ ม่ได้ซอย ผัดต่ออีกหน่อยก็ใส่กงุ ้ ผัดจนกุง้ เกือบสุกจึงใส่นำ�้ พริกตาแดง ผัดทัง้ หมด ให้เข้ากัน ตามด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ปลาป่ น เกลือ น�ำ้ ตาล ออริกาโน่ พริกไทยด�ำ ผัดทัง้ หมดให้เข้ากัน และชิมให้ได้รสชาติกลมกล่อม จึงตัดพริกแห้งเล็ก ใส่ลงไป คลุกเคล ้ากันอีกทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

TIP **ปลาแห้ง (ปลาย่าง) จะใช้ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน หรือปลากดก็ได้นะจ๊ะ โดยน�ำปลาแห้งไปปิ้งไฟหรือ อบให้กรอบ แกะเอาแต่เนื้อ น�ำไปต�ำให้ละเอียด

HIP MAGAZINE MARCH 2014

A SIDE :39

HIP MAGAZINE ISSUE 113 : MARCH 2014 (SECTION A)  
HIP MAGAZINE ISSUE 113 : MARCH 2014 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement