Page 1


Learning by flying

ปริญญาชีวิต ตองบินออกไปเรียนรู แอรเอเชีย พาคุณบินสูโลกกวาง ไปสัมผัสประสบการณชีวิตใหมๆ ที่หาไมไดในหองเรียน

บินตรงจากกรุงเทพฯ / เชียงใหม / ภูเก็ต สูปลายทางการเรียนรูทั้ง จีน พมา เวียดนาม กัมพูชา และอีกหลากหลายวิทยาเขตทั่วเอเชีย รวมเปดมุมมองใหมใหชีวิต ชิงทุนในฝน “บินฟรี 12 ทริปสุดทาทาย” ที่ี www.airasia-sorporchor.com สแกนเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น

AirAsia Travel Buddy iOS 2: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

Android


HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :3


contents: June 2014 Vol.10 No.116

18 People

22 Feel Food

28 Recipe

30 Cover Story

News 08 People 18 Feel Food 22 Recipe 28 Cover Story 30

18 People

การเริม ่ ต้นอะไรสักอย่างส�ำหรับบางคนแล้ว อาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าตั้งใจก็จะประสบ ความส� ำ เร็ จ อย่ า งที่ ห วั ง ไว้ เช่ น เดี ย วกั บ หนึง่ สาวและหนึง่ หนุม ่ ทีเ่ ราพาให้รจ้ ู กั ในฉบับนี้ ทั้งสาวนักแข่งที่ ค วบต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การ เหมืองแร่ด้วย และนักดนตรีผู้มีอีกบทบาท คือหุน้ ส่วนร้านกางเกงยีนส์แบรนด์ไทยชือ่ ดัง

4: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

28 Recipe

กระแสลดโลกร้อนก�ำลังมา แต่ใช่วา่ จะลดแค่ การใช้พลังงาน อาหารการกินก็เป็นส่วนหนึง่ ที่ท�ำให้โลกร้อนได้เหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่า Recipe จะมีเมนูอะไรมาช่วยลดโลกร้อน ติดตามอ่านกันได้ข้างใน รับรองว่าต้อง ถู ก อกถู ก ใจส� ำ หรั บ ใครๆ ที่ ช อบกิ น ผั ก อย่างแน่นอน

30 Cover Story

ชี วิ ต คนเรามี อ ะไรมากมายหลายอย่ า ง ให้เลือกท�ำ แต่สิ่งส�ำคัญคือท�ำแล้วเรามี ความสุข! และฉบับนี้เราจึงอยากน�ำเสนอ เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีดีกรี เป็นถึงผู้บริหารบริษัท บริทไบค์ เชียงใหม่ และยังเป็นผูอ้ ป ุ ถัมภ์สน ุ ขั จรจัดหลายชีวต ิ ซึ่งล้วนสร้างความสุขให้กับชีวิตเธอ


HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :5


editor June 2014 Vol.10 No.116

คุ้มค่าที่เฝ้ารอ *อดทนเวลาทีฝ่ นพร�ำ อย่างน้อยก็ทำ� ให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง เมือ่ วันเวลาทีฝ่ นจาง ฟ้ าก็คงสว่างและท�ำให้เราได้เข้าใจ ว่ามันคุม้ ค่าแค่ไหนทีเ่ ฝ้ ารอ เมื่อเช้าตอนทีป่ นั ่ จักรยานออกจากบ้านแถวแม่เหียะมุง่ หน้าไปยังสีแ่ ยกสะเมิงบนถนนเลียบคลองชลประทาน จูๆ่ ผมก็นึกถึงเพลงนี้ ข้ นึ มา อย่างไม่มปี ่ี ไม่มขี ลุย่ ทัง้ ๆ ทีแ่ ดดเช้านี้ออกจะเปรี้ยง ไม่มฝี นพร�ำลงมาอย่างเนื้อหาของเพลงสักนิดเลย ปกติแล ้ว ผมมักจะติดการปัน่ จักรยานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านัน้ และก็เป็ นการปัน่ แบบ ‘ปัน่ บ้าง ไม่ปนั ่ บ้าง’ ตามการหาเหตุผล ข้ออ้างมาให้กบั ตัวเอง จนมาช่วง 3-4 เดือนมานี้แหละ ทีผ่ มตกลงกับตัวเองว่าถึงเวลาทีจ่ ะสม�ำ่ เสมอกับการปัน่ จักรยานของตัวเองสักที (แค่สม�ำ่ เสมอนะครับ ไม่ใช่จริงจัง!) ซึง่ เหตุผลหลักไม่ใช่เพราะผมอยากจะโหนกระแส ‘จักรยานฟี เว่อร์’ กับคนอืน่ เขาหรอกนะครับ แต่เป็ น เพราะระบบเตือนภัยสุขภาพของร่างกาย เป็ นตัวบ่งบอกให้ผมต้องออกก�ำลังกายบ้าง และกีฬาทีท่ ำ� คนเดียว เล่นคนเดียว ไม่ตอ้ งไปหาสนาม ก็เห็นจะมีการปัน่ จักรยานนี่แหละครับ ผมจึงคิดว่าคงถึงเวลาแลว้ ทีเ่ ราจะต้องปัน่ ในวันกลางสัปดาห์บา้ ง ไม่ใช่แค่เสาร์-อาทิตย์ ประมาณว่าเกิดความรูส้ กึ กับตัวเองว่า แค่เสาร์-อาทิตย์คงไม่พอ... ระหว่างที่กำ� ลังนัง่ เขียนหน้าบทบรรณาธิการหน้านี้ ผมใช้เวลาดูข่าวไปพลาง ปิ ดเสียงทีวบี า้ ง เปิ ดเพลงฟังแผ่นเสียงไปพลาง อ่านปรูฟ๊ งานไปพลาง และหิวข้าวไปพลาง (ฮา) แล ้วจู่ๆ ข้างนอกห้องท�ำงานก็เกิดลมพายุโหมกระหน�ำ่ อยู่พกั ใหญ่ ตามมาด้วยฝนตกหนักถึงหนักมาก แล ้วก็ค่อยๆ ซาลง... (ต่อเรื่องปัน่ จักรยานดีกว่า) และสิง่ ทีผ่ มรูส้ กึ ว่า ‘ได้’ จากการปัน่ จักรยาน นอกจากการออกก�ำลังกายแล ้ว ก็คอื ผมชื่นชอบกับการได้เห็นอะไรต่างๆ ข้างทาง ตามรายทาง ระหว่างปัน่ มีเวลาสังเกตเห็นอะไรมากขึ้น และสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์สำ� หรับตัวผมเองอย่างมากเห็นจะเป็ นที่ ผมใช้เวลาขณะ ปัน่ จักรยานคิดเรือ่ งโน่นเรือ่ งนี้ได้มากขึ้น มีเวลาไตร่ตรองอะไรมากขึ้น และดันสนุกทีไ่ ด้คดิ อะไรเยอะขึ้นด้วย บอกเลยว่าไอเดียหรือแนวคิด ในการท�ำงานและวางแผนชีวติ ช่วงหลังๆ มานี้กม็ าจากตอนทีป่ นั ่ จักรยานนัน่ แหละ วันนี้เป็ นวันอังคารปลายเดือน ผมออกไปปัน่ จักรยาน ก่อนทีจ่ ะเข้ามาทีอ่ อฟฟิ ศในวันปิ ดเล่ม, บ่ายแก่ๆ วันนี้ปรูฟ๊ ดิจติ ลั จากโรงพิมพ์ ทีก่ รุงเทพจะถูกส่งมาในทีม HIP Magazine ได้ตรวจในช่วงบ่าย และวันนี้ผมควรจะต้องเขียนหน้าบทบรรณาธิการให้เสร็จก่อนเย็น นอกหน้าต่างห้องท�ำงาน ฝนซาลงไปเยอะแล ้ว แต่ก็ยงั คงตกอยู่พร�ำๆ ช่างให้ความรูส้ กึ เหมือนกับเนื้อเพลงทีผ่ มนึกถึงและฮัม เมือ่ ตอนปัน่ จักรยานเมือ่ เช้าวันนี้เลยล่ะครับ ผมเชื่อว่าอีกสักครู่... ฟ้ าก็คงสว่าง และคุม้ ค่าทีเ่ ฝ้ ารอ. สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ บ่ายวันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557 *จากท่อนหนึ่งของเพลง ‘ฤดูทแ่ี ตกต่าง’ ของ บอย โกสิยพงษ์ (ถือโอกาสขออนุญาตไว้ตรงนี้ดว้ ยครับ)

HIP CREW:

เจ้าของ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง

บรรณาธิการ

สมชาย ขันอาษา

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ

ฝ่ายศิลป์

วิศววิท เตพา

ช่างภาพ

ศมนภรณ์ สุ่นศิริ

6: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

ชลธิดา พระเมเด

ระพินทรนาถ บรรณจักร์ พิจิตรา สีมี่

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายโฆษณา

พรหมกนกภรณ์ สวัสดี pukboong1217@gmail.com 08-5616-8096

HIP Event

นักเขียนประจำ�ฉบับ

ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ อัญชนา หอมนาน

ช่างภาพประจำ�ฉบับ

นักศึกษาฝึกงาน

ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา

นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ภีศเดช คัมภิรานนท์ เอกลักษณ์ ตาปวน รัตนพล นิลภูมิ สุภีระ บัวเมือง

ธนานันท์ อิลาซาญ ปิยเทพ นารีคำ� รัฐศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ศุกรีย์ อาปรีชา

ติดต่อ:

กองบรรณาธิการ Mail: chontida.hip@gmail.com โทร. 08-9821-9354 การตลาด Mail: sirinun.hip@gmail.com โทร. 08-5029-9008

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

www.hipthailand.net


NEWS

Potato Live at The Good View Chiang Mai

คอนเสิร์ตสุดมันจากวงหัวมันพันธุ์ร็อค อย่าง Potato ที่ The Good View จัดเอาใจ ชาวร็อคเชียงใหม่ ให้ได้โยกกันสุดมันกับเพลง ฮอตฮิ ต จากพวกเขาที่ น� ำ มาฝากกั น เต็ ม ที่ ทั้ ง เพลงเร็ ว ให้ เ ต้ น กั น สุ ด เหวี่ ย ง หรื อ จะเป็ น เพลงช้าสุดซึ้งก็จัดมาบิวท์กันเต็มที่

Movies: A Global Passion

สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ร่ ว มกั บ โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA MAYA เชียงใหม่ จัด กิจกรรม Movies – A Global Passion ดูหนังโรง โชว์เรื่อง Like เนื่องในวัน ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) รณรงค์ ใ ช้ สิ น ค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกาประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในกิจกรรม ร่วมด้วยคุณไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละผู ้ ส นใจร่ ว มงาน อย่างคึกคัก 8: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

Fashion Destination by L’Officiel Thailand

เนื่ อ งในโอกาสก้ า วเข้ า สู ่ ป ี ที่ 3 ปี ข อง นิตยสารแฟชั่นระดับไฮเอนด์จากฝรั่งเศสอย่าง L’Officiel Thailand จึงเหินฟ้ามาจัดงานฉลอง อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ที่ โ รงแรมดาราเทวี เชี ย งใหม่ โดยมีแฟชั่นสุดพิเศษจาก Chai Gold Label มาน�ำเสนอในคอนเส็ปท์ Fashion Destination ในบรรยากาศไทยล้านนา ให้เซเลบริตท ี้ งั้ เชียงใหม่ และกรุงเทพที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้ ตื่ น ตาตื่ น ใจ โดยเฉพาะชุ ด ฟิ น าเล่ ที่ ไ ด้ พลอย เฌอมาลย์ นักแสดงสาวสวย มาปิดฉาก อย่างอลังการ


NEWS

Lomosonic Live @Warm Up Cafe

Warm Up Café จัดคอนเสิร์ตสุดมันจาก Lomosonic ให้เหล่าขาแดนซ์ทั้งหลายได้โยกย้าย กันอย่างสุดเหวี่ยง มีทั้งเพลงสนุกปนเพลงซึ้ง ที่ ข นมาฝากแฟนเพลงชาวเชี ย งใหม่ กั น เต็ ม ที่ ทั้ ง เพลง ‘ขอ’ ซิ ง เกิ ล ล่ า สุ ด ของวงที่ ฮ อตฮิ ต ติดกระแส หรือจะเป็นเพลง ‘ความรู้สึกของวันนี้’ ก็มีมาฝากเช่นกัน

Triumph ตะลุย 14 วัน 4 ประเทศ 1 ปี Gangbang

ครบรอบ 1 ปีของแกงแบงปาร์ตี้ ปาร์ตี้ใน แนวเพลงที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ระแสหลั ก ของเหล่ า ดี เ จ และนักดนตรี ภายใต้ธีมงาน ‘ช่างแม่ง’ จัดเต็ม ความมันแบบครบทีมจาก Dj. Shockko, Dj. Fafi, Dj. Pop, The Laurier และ Khokdin Dj Set เพราะเป็นธีมช่าง ในงานเราเลยได้เห็นสารพัดช่าง ทั้งช่างไฟ ช่างไม้ ช่างยนต์ ช่างกล และช่างแอร์ มาสนุกกันเต็มที่ ภายใน Lounge by Warm Up Cafe 10: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

ครั้ ง แรกของกลุ ่ ม MoonSoon กั บ การ น�ำรถ Triumph ตะลุยข้าม 4 ประเทศ ตามเส้นทาง ไทย-ลาว-จีน-และเวียดนาม ตลอด 14 วันของ ทริ ป นี้ ไ ฮไลท์ อ ยู ่ ที่ ก ารแวะเยี่ ย มชมสถานที่ ท่องเทีย่ วขึน ้ ชือ่ ในแต่ละประเทศ อาทิ นาขัน ้ บันได ที่เมืองหยวนหยาง, เมืองเก่าเจี้ยนชุ่ย, ตลาดนัด วั น อาทิ ต ย์ บั ค ฮา, สุ ด ยอดวิ ว แถบฮาเกี๋ ย น, ‘เต๋อเทียน’ น�้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน, และ ซาปา-เดี ย นเบี ย นฟู ถื อ เป็ น ทริ ป ที่ ทั้ ง ท้ า ทาย และคุ้มค่าสุดๆ


NEWS

Summer Fashion 2014 ‘Burning Beach’

เซ็นทรัล เฟสติวัล เปลี่ยนลานด้านหน้า ศูนย์การค้าให้กลายเป็นรันเวย์แฟชัน ่ ริมชายหาด ในงาน Summer Fashion 2014 ‘Burning Beach’ โดยระดมเครื่องเล่น สุดมัน ทั้ ง เป็ นผาเป่ า ลม จ�ำลอง สไลด์เดอร์น�้ำ ให้ชาวเชียงใหม่ได้สัมผัส ความท้ า ทาย ภายใต้ ค อนเส็ ป ท์ X!! Beach Exclusive Party พร้อมด้วยแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ สุดเซ็กซี่และดีเจในแบบ Full Mum Full Moon Party แถมงานนี้สายการบินซิลค์แอร์ยังใจดี แจกตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ – สิงคโปร์ ให้ผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมงานได้ลนุ้ กันอีกด้วย

ซุปตาร์ เวิร์คช็อป กับ โค้ช ไอดอล Stamp Live at Chiq Bar

เป็นประจ�ำกับร้าน Chiqbar ที่จะมีเหล่าศิลปิน ชื่ อ ดั ง แวะเวี ย นมาเยี่ ย มเยื อ น พร้ อ มทั้ ง จั ด คอนเสิ ร ์ ต มอบความสุ ข และความสนุ ก ให้ กั บ ชาวเชียงใหม่ ล่าสุดกับศิลปินอารมณ์ดีอย่าง แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หอบเอาทั้งเพลง เพราะๆ สนุกๆ และมุขฮากระจาย มาเอาใจแฟนคลับ กันอย่างเต็มที่ 12: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ จัดกิจกรรมซุปตาร์ เวิรค ์ ช็อป กับ โค้ช ไอดอล @ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ พร้ อ มกั น นี้ คุ ณ ชั ญ ญ์ ญ าณ์ ธ� ำ รงวิ นิ จ ฉั ย ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยการตลาด บริ ษั ท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ�ำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงาน Skate Chiangmai 2014 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา ไอซ์สเก็ตระดับนานาชาติ ในวันที่ 6-8 มิถน ุ ายนนี้ ทีซ่ บ ั ซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ชัน ้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่


NEWS

Dark Moon Party Monkey On The Beach #5

ควันหลงส่ง ท้ายเทศกาลสงกรานต์ กั บ ปาร์ตี้ชายหาด Dark Moon Party Monkey On The Beach #5 ที่ Monkey Club เนรมิต หาดทราย ของจริงมาไว้กลางร้าน และจัดคอนเสิร์ตสนุกๆ จาก โจอี้ บอย, สิงห์เหนือ-เสือใต้, บุดด้าเบลส ต่อด้วยความมันสุดเหวีย่ งจาก ดีเจ สไปด้า มังกี้ จัดเต็มความสนุกให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องราตรี ออกมาเต้นร�ำในคืนเดือนมืด

แถลงข่าว Rock Around Live in Chiang Mai

Rock Around Live in Chiang Mai คอนเสิรต ์ เอาใจขาร็อค จัดแถลงข่าวไปเมือ่ เร็วๆ นี้ ทีพ ่ รอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ นอกจากจะมีการ แจ้งข่าวคอนเสิร์ตที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังจัด Meet&Greet ร่วม กับ Lomosonic อย่างใกล้ชดิ สนใจซือ้ บัตรเข้าชม คอนเสิรต ์ สามารถติดตามรายละเอียดทีห่ น้าเพจ www.facebook.com/rockaroundliveinchiangmai 14: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

Dialogue of an Unsound Mind

นิทรรศการ Dialogue of an Unsound Mind การแสดงงานเดีย่ วของ Voraprada V. ทีม ่ งุ่ บ�ำบัด ความคิดของตัวเองผ่านงานศิลปะ โดยถ่ายทอด ความคิดผ่านศิลปะแนวนามธรรม และอาศัย เส้นด้ายทีผ ่ กู โยงไปมาอย่างไร้ระเบียบ เพือ่ จ�ำลอง ถึ ง ความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น เปิ ด ให้ ช มตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 14 มิ ถุ น ายน 2557 เวลา 18.30 - 21.00 ณ แกลเลอรี่ ซีสเคป ซอย 17 นิมมานเหมินท์


Triple Nine & More Grand Opening

จัดงานเปิดช็อปอย่างเป็นทางการไปแล้ว ส�ำหรับ Triple Nine & More ซอย 11 นิมมานเหมินท์ หลังจากเปิดชิมลางให้ชาวเชียงใหม่ทชี่ น ื่ ชอบยีนส์ แบรนด์ไทยอย่าง Triple Nine มาชมและครอบครอง เป็นเจ้าของกันแล้วก่อนหน้านี้ งานนี้ท�ำเอาถนน ในซอย 11 แคบลงไปทันตา เพราะบรรดาสิงห์นกั บิด ต่างน�ำรถบิ๊กไบค์มาร่วมอวยพรให้ร้านขายดิบ ขายดีกันอย่างเนืองแน่น

‘น้อย นิ่ง งาม’ Minimal Records

‘น้อย นิ่ง งาม’ คอนเสิร์ตเปิดตัวอย่าง เป็นทางการครั้งแรกของ Minimal Records ค่ายเพลงเล็กๆ แต่เปี่ยมคุณภาพของเชียงใหม่ จัดขึ้นที่ร้าน มัลดีฟ รีสอร์ท บาร์ เชียงใหม่ โครงการประเสริ ฐ แลนด์ เพื่ อ ให้ ส มกั บ งาน เปิดตัวค่าย งานนี้จึงเชิญทั้งศิลปินนอกค่าย และในค่ า ยมาโชว์ ฝ ี ไ ม้ ล ายมื อ ในเเบบฉบั บ ของตั ว เองกั น อย่ า งเต็ ม ที่ อาทิ ว ง Dada’, สภาพสุภาพ, อินธนูและพู่ถุงเท้า, Solitude Is Bliss และ Migrate to the Ocean


NEWS

Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เปิ ด ตั ว นิ ท รรศการ ‘Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร’ โดย งานนี้รวบรวมผลงานออกแบบต่างๆ กว่า 60 ชิ้นที่จะสะท้อนถึงปัจจัยที่ควรค�ำนึงถึงเพื่อให้ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ ้ ริโภคในอนาคต รวมทั้งแนวโน้มรูปแบบการบริโภคที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ครบรอบ 20 ปี สายการบิน SilkAir

สายการบิน SilkAir จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี โดยได้รบั เกียรติจากคุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็นประธาน ในงานนีส้ ายการบิน SilkAir ได้เปิดตัว เครื่องบินโบอิ้ง 737 ที่จะให้บริการในเส้นทาง เชี ย งใหม่ - สิ ง คโปร์ พร้ อ มทั้ ง จั ด กิ จ กรรม จับรางวัลลุ้นโชค อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชี ย งใหม่ - สิ ง คโปร์ , ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ เชียงใหม่-อินโดนีเชีย และของทีร่ ะลึกอีกมากมาย ณ โรงแรม ดิ เอมเพรส โฮเตล เชียงใหม่ 16: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

Art is a Journey

นิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่าย ‘Art is a Journey : ศิลปะคือการเดินทาง’ ผลงานของ สาวิ ต รี สุ ว รรณสถิ ต ย์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ ธาริ น ทร์ นิ ม มานเหมิ น ท์ อดี ต รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ, คุณอะคิฮิโกะ ฟุ จิ อิ กงสุ ล ใหญ่ ญี่ ปุ ่ น ณ นครเชี ย งใหม่ และรองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดี ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป ์ ใ ห ้ เ กี ย ร ติ เ ข ้ า ช ม ง า น พร้อมผูส้ นใจอย่างคับคัง่ ณ หอนิทรรศการศิลป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Malaysia Airlines Road Show Agent Seminar

สายการบิ น มาเลเซี ย แอร์ ไ ลน์ ร ่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วมาเลเซี ย จั ด สั ม มนาแนะน� ำ การท่ อ งเที่ ย ว โดยงานนี้ น อกจากจะถื อ เป็ น การเปิ ด ตั ว สายการบิ น มาเลเซี ย แอร์ ไ ลน์ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียกับกลุ่มเอเจนซี่ เพื่อตอบโจทย์ที่จะผลักดันให้มาเลเซียกลายเป็น เมื อ งแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วอั น ดั บ หนึ่ ง ของ ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Siripanna Art Auction for Children 2014

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ โดยคุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้ า ของและกรรมการผู ้ จั ด การ พร้ อ มด้ ว ย อาจารย์พรชัย ใจมา ตัวแทนกลุม ่ ศิลปินล้านนา และตั ว แทนคณะผู ้ จั ด งานประมู ล งานศิ ล ป์ น� ำ รายได้ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 1,566,934 บาท มอบสมทบทุ น แก่ โ รงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ 48 พรรษา จังหวัดล�ำพูน โดยมีคุณสายสม วงศาสุ ลั กษณ์ ผู ้ รั บใบอนุญาตและประธาน อ�ำนวยการโรงเรียน และอาจารย์คฑา ชินบัญชร ประธานหาทุนมูลนิธิร่วมน�้ ำใจต้านภัยเอดส์ และผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ


PEOPLE

*ขอขอบคุณสถานที:่ Chiangmai SpeedKart สนามโกคาร์ท ถนนราชพฤกษ์ (ใกล ้สีแ่ ยกพืชสวนโลก ตรงข้ามร้านอาหารเฮือนเพ็ญ2) ต.แม่เหียะ เชียงใหม่ โทร. 09-0473-5733 www.facebook.com/ChiangmaiSpeedkart 18: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


WOMAN RIDER บิดสู้ฝัน พัชชุดาญ์ ยองจา

นักแข่งมอเตอร์ไซค์ ทีม H2Shop Sangchai Turakit Kawasaki Racing Team (เชียงใหม่) /Personal Secretary Sapphire Miners Cyangugu (S.M.C.) co. Ltd. company, Rwanda

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์

ซีอวิ ๊ - พัชชุดาญ์ ยองจา หญิงสาวคนนี้มชี วี ติ ทีโ่ ลดโผนและเต็มไปด้วย สีสนั เธอไม่เพียงเป็ นที่รูจ้ กั ในฐานะนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ สังกัดทีม H2Shop Sangchai Turakit Kawasaki Racing Team (เชียงใหม่) ทีล่ ยุ มาแล ้วหลายสนาม ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้าง แต่เธอก็ไม่ได้ซเี รียส เพราะชอบความเร็วเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล ้ว และให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์ แปลกใหม่มากกว่า ส่วนอีกบทบาททีน่ อ้ ยคนจะรูค้ อื เธอมีตำ� แหน่งหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การเหมืองแร่ไพลิน (Blue Sapphire) ทีป่ ระเทศห่างไกลในทวีป แอฟริกาอย่างรวันดา ในการรับรูข้ องคนทัว่ ไปรวันดาเป็ นประเทศทีย่ งั มี ปัญหาการเมืองอยูเ่ นืองๆ และดูไม่ค่อยมีขา่ วคราวต่อสาธารณะมากเท่าไหร่ แต่สำ� หรับซีอิว๊ รวันดาคือที่ทำ� งานและส�ำหรับเธอประเทศนี้ไม่น่ากลัว อย่างทีห่ ลายคนคิด “อากาศดีค่ ะ เพราะว่า อยู่ สู ง กว่า ระดับ น�ำ้ ทะเลถึง สองพัน ฟุต อิว๊ เดินทางไปท�ำงาน บินไปบินมาเมืองไทยกับรวันดาก็ราวๆ ห้าปี แล ้ว” เธอเล่าให้ฟงั ว่าตอนแรกที่ได้ท ำ� งาน เจ้านายเธอซึ่งกลายเป็ น พ่อบุญธรรมด้วยยังไม่ได้สมั ปทานเหมืองแห่ งนี้ เพียงแต่ เป็ นพ่อค้า คนกลางรับพลอยมาขายทีเ่ มืองไทย เธอจึงท�ำหน้าทีเ่ หมือนเป็ นเลขานุการ ส่วนตัว พร้อมทัง้ ล่ามภาษาอังกฤษ แต่เมือ่ ได้สมั ปทานเหมืองมาและเริ่ม ส�ำรวจเพือ่ สร้างเหมือง เธอจึงต้องรับหน้าทีผ่ ูจ้ ดั การไปในตัว “ก็คอื ท�ำทุกอย่าง (หัวเราะ) ตัง้ แต่ดูแลบัญชี อ่านและแปลเอกสาร สัญญาซื้อขาย รวมทัง้ ติดต่อกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ไปจนกระทัง่ งานบ้าน ท�ำ กับ ข้า ว ดู แ ลคนงาน และเป็ น พยาบาลส่ ว นตัว ของเจ้า นายด้ว ย เพราะท่านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง” กว่าจะมาถึงจุดนี้ ซีอวิ ๊ บอกว่าไม่งา่ ยเลย ด้วยความชอบด้านภาษา จึงมุมานะไปเรียนเพิม่ เติม ก่อนจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเหมือนโชคชะตา ให้เธอต้องมารับงานนี้ ท�ำให้ไม่เพียงต้องใช้ภาษาสื่อสารเท่านัน้ เธอยัง ต้องหาความรูเ้ พิม่ เติมด้านกฎหมาย และเอกสารทางการอีกหลายอย่าง เพือ่ ให้พร้อมในการท�ำงานมากทีส่ ดุ ตลอด 5 ปี ของการท�ำงาน ซีอวิ ๊ บอกว่า เป็ นประสบการณ์ทค่ี มุ ้ ค่า ท�ำให้เธอเป็ นคนกล ้าคิด กล ้าตัดสินใจ ใช้ชวี ติ รอบคอบมากขึ้น และที่สำ� คัญคือไม่กลัว แม้จะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวติ เธอก็สามารถรับมือได้หมด “อิว๊ เป็ นคนไม่ชอบท�ำอะไรซ�ำ้ ซากจ�ำเจ ไม่วา่ จะมีอะไรรออยูข่ ้างหน้า ให้เดินไปก่อน พ่อสอนมาว่าอย่ากลัว คนเราจะอยู่ทไ่ี หนก็ตายได้ เมือ่ มี โอกาสตรงนี้เข้ามา เราจะไม่เอาเหรอ ถ้าพลาดไปจะไปตามหาอีกไม่ได้แล ้วนะ เวลาออกไปสูโ่ ลกกว้าง ประสบการณ์จะสอนเราว่า เฮ้ย… เราตัวนิดเดียวเองนะ เป็ นเศษส่วนหนึง่ ของโลกเท่านัน้ เอง อย่าส�ำคัญตัวมาก อย่าให้คนอืน่ มามีค่า หรือว่ามีอำ� นาจในการก�ำหนดชีวติ เลยไม่เคยเสียใจอะไรนานๆ ไม่ได้ก็ชา่ งมัน เริม่ ใหม่ ก็จะคิดแบบนี้กบั ทุกเรือ่ ง แม้กระทังความรั ่ ก (ยิ้ม) ยิง่ ท�ำงานตรงนี้ มีค่าความเสีย่ งสูงกว่าอาชีพอืน่ มาก พยายามใช้ชวี ติ ให้คุม้ เพราะไม่รูว้ า่ จะ เป็ นอะไรไปเมือ่ ไหร่ แต่หา้ มลืมคนข้างหลัง ครอบครัวต้องมาก่อน” About HER เรียนจบคณะ Food Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ล�ำปาง แต่ชอบภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าถ้ามีความรู้ด้าน ภาษาติดตัว จะท�ำให้เธอมีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะออกไปหาประสบการณ์ในโลกกว้าง ตามทีฝ ่ นั เอาไว้ ส่วนเรือ่ งการเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ มาจากความชอบส่วนตัว ที่เกิดจากความเร้าใจเวลาได้ขับขี่ เสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์คือความอิสระ และนั่นล่ะที่เธอชอบ


PEOPLE

20: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


LOVE OF MY LIFE สุขที่ได้รัก สุขที่ได้ท�ำ เหมือนพี่ จีร สุวรรณกาศ หุน้ ส่วนร้าน Triple Nine & More เรื่อง: ระพินทรนาถ ภาพ: ศมนภรณ์

ถ้าดูจากงานต่างๆ ที่ จุย๊ – เหมือนพี่ จิร สุวรรณกาศ ท�ำอยู่ในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นงานประจ�ำเกีย่ วกับการดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ให้บริษทั ระหว่างประเทศ ชือ่ ดัง การท�ำแบรนด์เสื้อผ้าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ฮาเลย์-เดวิดสันในชือ่ Fuck!Stock รวมไปถึงงานทีเ่ ขาเรียกว่าเป็ นงานอดิเรกอย่างต�ำแหน่งนักร้องน�ำของวง Sustainer ทีแ่ ฟนเพลงชาวเชียงใหม่หลายคนน่าจะคุน้ เคยกันดี หลายคนคงสงสัยว่าชายหนุ่มคนนี้ จัดสรรเวลาให้กบั งานแต่ละอย่างได้อย่างไร “งานแต่ ละอย่ างก็จะมีเวลาที่ไม่ตรงกันครับ ช่ วงเวลาท�ำงานก็จะให้กบั งานประจ�ำเป็ นหลัก แต่ระหว่างนัน้ บางทีเราก็สามารถเจียดเวลาไปท�ำงานอื่นๆ ได้ หรือไม่กท็ ำ� ในเวลาทีน่ อกเหนือจากเสร็จจากงานประจ�ำแล ้ว ส่วนงานดนตรีถ ้ามีเวลาว่าง เดีย๋ วงานก็เข้ามาเองครับ” ชายหนุ่มอธิบาย ล่าสุดหนุ่มคนนี้จบั มือกับหุน้ ส่วน เปิ ดร้าน Triple Nine & More เพือ่ เป็ น สถานทีจ่ ำ� หน่ายยีนส์แบรนด์ Triple Nine ยีนส์สญั ชาติไทยคุณภาพเยีย่ ม รวมถึง สินค้าของ Fuck!Stock และสินค้าอืน่ ๆ ในสไตล์วนิ เทจทีเ่ กีย่ วข้องกับรถมอเตอร์ไซค์ ฮาเลย์-เดวิดสัน ซึง่ ทีม่ าของร้านแห่งนี้เกิดจากความต้องการทีล่ งตัวของแต่ละฝ่ าย “หุน้ ส่วนของผมท�ำแบรนด์ Triple Nine มาก่อนแลว้ และอยากจะมีรา้ น เป็ นของตัวเองทีเ่ ชียงใหม่ ส่วนผมเองก็ชอบยีนส์ของเขามานาน รวมทัง้ รูจั้ กสนิทสนมกัน จากการขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ดว้ ย ก็เลยตกลงกันว่าเราจะหุน้ กันเปิ ดร้านนี้ข้นึ มา” จุย๊ บอกว่ายีนส์เป็ นเครื่องแต่งกายทีไ่ ม่ว่าจะชอบแฟชัน่ สไตล์ไหนก็สามารถ หยิบมาใส่ได้โดยไม่รูส้ กึ ขัดเขิน “เมือ่ ก่อนผมอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องสไตล์ชดั เจน มากนัก แต่ พอเริ่มหันมาขี่มอเตอร์ไซค์ นอกจากจะได้รูจ้ กั กับเพื่อนใหม่ๆ ที่มี ความสนใจคลา้ ยๆ กันแลว้ ยังได้รบั ค�ำแนะน�ำต่างๆ ซึง่ ท�ำให้เราเกิดความสนใจ ในเรื่องของสไตล์วนิ เทจ และต่อยอดจนกลายมาเป็ นแนวทีเ่ ราชอบไปในทีส่ ุด” นอกจากนัน้ ความชอบในสไตล์วนิ เทจยังต่อยอดไปสูธ่ ุรกิจโดยไม่รูต้ วั “ข้าวของ ทีท่ ำ� ขึ้นมาตอนแรกก็ไม่ได้ตงั้ ใจว่าจะขายนะครับ ท�ำเพราะเราอยากได้แต่ไม่มใี คร เขาท�ำมากกว่า ทีน้ ีเพือ่ นฝูงบอกว่า ไหนๆ ขีร่ ถก็ตอ้ งจ่ายค่าน�ำ้ มันอยู่แลว้ ท�ำไม ไม่ท ำ� ขายซะเลย ก็ เ ลยพัฒ นาจนกลายมาเป็ น สิน ค้า แล ว้ ก็ ต่ อ ยอดจนกลาย มาเป็ นร้านอย่างทีเ่ ห็นในปัจจุบนั ” ถึงจะมีสถานะเป็ นเจ้าของธุรกิจ แต่จยุ๊ บอกว่าเขาไม่ได้คดิ ถึงเรือ่ งก�ำไรขาดทุน เท่าใดนัก หากแต่มองในมุมของผูบ้ ริโภคว่าตัวเองจะเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวหรือไม่ มากกว่า “ผมจะคิดก่อนว่าถ้าเป็ นตัวเราเองเราจะชอบไหม อย่างยีนส์ Triple Nine ก็เป็ นแบรนด์ทค่ี ุณภาพดี แลว้ ราคาก็จบั ต้องได้ คือของทีเ่ ราท�ำผมคิดว่าตัวเราเอง ต้องชอบก่อน ไม่ใช่คิดแต่เรื่องจะขายของอย่างเดียว เพราะฉะนัน้ ก็เลยเลือกท�ำ ในสิง่ ทีเ่ ราชอบเป็ นหลัก เพราะผมเชื่อว่า เมือ่ เราต้องเป็ นตัวของตัวเองแล ้ว วันหนึ่ง จะดึงดูดคนทีช่ อบอะไรแบบเดียวกับเราให้เข้ามาเอง” เมือ่ ถามถึงเป้ าหมายต่อไปในอนาคต จุย๊ กล่าวว่าเขายังไม่คาดหวังอะไรไปไกล หากแต่ตงั้ ใจว่าจะท�ำงานต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบอยูใ่ นเวลานี้ให้ดีทส่ี ดุ เสียก่อน “ผมคิดว่า ตัวเองโชคดีทร่ี ูจ้ กั เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือและให้คำ� แนะน�ำต่างๆ ที่เ ป็ น ประโยชน์ก บั ผม รวมทัง้ ได้ท �ำ ในสิง ที่ช อบแล ว้ มัน เกิ ด รายได้ต ามมา ขณะทีต่ วั เราเองก็มคี วามสุขกับมันด้วย ในตอนนี้ผมตัง้ เป้ าหมายแค่วา่ ท�ำทุกอย่าง ให้ดีท่ีสุด ซึ่งก็ยงั ไม่รูห้ รอกว่าค�ำตอบของค�ำว่าดีท่ีสุดอยู่ท่ีตรงไหน แต่ ท่ีแน่ ๆ ตราบเท่าทีย่ งั รูส้ กึ ว่าท�ำแล ้วมีความสุข ผมก็จะท�ำต่อไปเรื่อยๆ” About HIM ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนนีบ้ อกว่า ถ้าเปรียบเทียบ ตัวเองเป็นยีนส์สกั ตัว ยีนส์ตวั นั้นน่าจะเป็นยีนส์ที่สมบุกสมบันและลุยไปตามที่ต่างๆ มาแล้วไม่นอ้ ย ส่วนในชีวติ จริง นอกเหนือจากหน้าทีก่ ารงานต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบแล้ว ลูกชายในวัยก�ำลังน่ารักก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทุ่มเทเวลาให้ด้วยเช่นกัน และส�ำหรับ แฟนๆ วง Sustainer นักร้องน�ำของวงคนนีฝ ้ ากบอกว่า เตรียมตัวรอพบอัลบัม้ ของพวกเขาในปีนี้กันได้เลย


FEEL FOOD

EAT WHAT YOU LOVE LOVE WHAT YOU EAT เลือกลิ้ม ชิมรส เรื่อง: ชลธิดา/พิจิตรา ภาพ: ศมนภรณ์ การกินอาหารที่เราชอบและอยากกิน เป็นสีสัน ที่ ท� ำ ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเพลิ ด เพลิ น ในการ เลือกสรรอาหารในแต่ละวัน ฉบับนี้เราจึงพาไปลองชิม อาหารที่มีความต่างทั้งรสชาติและหลากหลายประเภท รวมทั้งผ่อนคลายกับบรรยากาศสบายๆ ของแต่ละร้าน

22: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


DHARADHEVI SUNDAY BRUNCH

ฟินเวอร์กับบุฟเฟ่ต์สุดอลัง ขึ้น ชื่ อ ลือ ชาเรื่ อ งความคุ ม้ ค่ า อยู่ แ ล ว้ ส�ำ หรับ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ยิ่งในตอนนี้จดั โปรโมชัน่ สุดพิเศษกับเมนู ม้อื เทีย่ งแบบบุฟเฟ่ ตเ์ ฉพาะวันอาทิตย์ ที่ร วมเอาอาหารขึ้น ชื่อ ของทุก ห้อ งอาหารในโรงแรม มาจัดรวมกันให้นกั กินได้เข้าไปลองลิ้ม อาทิ บาร์อาหาร ซีฟ้ ูดที่รบั รองว่าทัง้ สดและมีเติมไม่อนั้ ทัง้ กัง้ กระดอง, กุง้ ก้ามกราม, กุง้ ลายเสือ, ปูมา้ , หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และทีเด็ดอย่ างปู อลาสก้า อีกบาร์ท่ีโดดเด่ นมากคือ เคาน์เตอร์อาหารญีป่ ่ นุ สุดอลังการ ทัง้ แซลมอน, ปลาโอ, ปลาทูน่า, หอยเม่น, เนื้อมัตซึซากะ ฯลฯ ใครชอบอาหาร โซนยุ โ รปก็ มีท งั้ ฟัว กราส์, พาสต้า , พิซ ซ่ า และชีส นานาชนิดให้เลือกรับประทาน ถ้าชอบปิ้ งย่างก็มบี าร์บคี วิ และสเต็กย่ างใหม่ๆ หอมๆ เสิรฟ์ ตลอด ซึ่งตลอด มื้ออาหารสามชัว่ โมงเต็ม มีซอฟท์ดริ้งค์ทงั้ น�ำ้ อัดลม, น�ำ้ ผลไม้สดๆ, ชา, กาแฟ มาบริการแบบไม่ให้ขาดตก บกพร่องสมกับเป็ นโรงแรมชัน้ น�ำ ความอลังการพร้อม บริ ก ารเยี่ย มๆ แบบนี้ จ่ า ยท่ า นละ 1,500 บาท++ หลายคนอาจจะร้องอุย๊ ..สูงไปหรือเปล่า แต่ถา้ ลองคิดว่า เเค่อาหารทะเลนี่กค็ มุ ้ สุดคุม้ แล ้ว ไหนจะปลาดิบ ไหนจะ อาหารอืน่ ๆ อีก ราคานี้กบั อาหารแบบนี้หาทีไ่ หนไม่ได้แล ้ว Location : โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ Open 12:00 - 15:00 น. (เฉพาะวันอาทิตย์) Contact : 0-5388-8888 Facebook : DharaDheviCNX

KAFE’ ROUBAIX กาแฟ&ปั่น

NOTE! ปั่นจักรยานมาใช้บริการ รับส่วนลดไปเลยแก้วละ 10 บาท

ร้านกาแฟน้องใหม่ย่านนิมมานฯ ที่มี เอกลัก ษณ์ ท ั้ง ชื่ อ และการตกแต่ ง อย่ า ง Kafe’Roubaix เกิ ด จากการรวมตัว กัน ของสามหนุ่ ม ที่ ช่ื น ชอบการปั น่ จัก รยาน และหลงใหลการดื่ ม กาแฟ ภายในร้า น จึงรายล ้อมด้วยจักรยาน ชุดนักปัน่ ระดับโลก รองเท้านักปัน่ และภาพสนามปัน่ จักรยาน ทีน่ ำ� มาตกแต่ งเพื่อเล่าถึงสตอรี่ของจักรยานและ ที่มาของชื่อร้าน เมนู กาแฟส่วนใหญ่ของที่น่ี จะไม่ขมมาก จะเป็ นรสชาตินุ่มนวล กลมกล่อม ตามความชอบของเจ้าของร้าน อาทิ ลาเต้รอ้ น คาราเมลมัค คิ อ าโต้ ถ้า ชอบการดื่ ม และ รักการปัน่ น่าจะถูกใจร้านนี้ Location : ซอย 5 ถ.นิมมานเหมินท์ Open : 09:00 - 19:00 น. ทุกวัน Contact : 09-6004-4332, 09-6004-4112 Facebook : Kafe.Roubaix HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :23


FEEL FOOD

KHAGEE

ขนมปังโฮมเมดเบรด ใครที่ ผ่ า นไปผ่ า นมาบนถนนสาย เชียงใหม่-ล�ำพูน อาจเคยเห็นตึกไม้สีขาวทีเ่ ดิมที เป็ นโรงค้าไม้ฝรัง่ เศส และรีโนเวทใหม่ให้กลาย เป็ นร้านกาแฟสไตล์ซมิ เปิ้ ล ทีม่ คี วามเรียบง่าย ทัง้ ภายในและภายนอก การตกแต่งร้านเต็มไป ด้ว ยของสะสมจากเจ้า ของร้า น ที่เ มื่อ น�ำ มา ประกอบเข้าด้วยกันแลว้ ดู สบายตาและลงตัว เรื่ อ งของกาแฟก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น รองแต่ อ ย่ า งใด มีความชัดเจนของรสชาติและฝี มอื ชง เมือ่ จิบคูก่ บั ขนมปังโฮมเมดจากยีสต์ธรรมชาติทท่ี งั้ สดใหม่ และมีให้เลือกหลายชนิด โดยเฉพาะ Berry Banana Bread ทัง้ หอมและนุ่มจนอยากชวน ให้ไปลอง Location : ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน (วัดเกต) Open : 10:00 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์และอังคาร) Contact : 08-2975-7774 Facebook : khageecafe

BAKE ME อบ&อวล

เมือ่ เปิ ดประตูเข้าไปยังร้านเบเกอรี่น่ารักๆ สไตล์โฮมเมดแห่งนี้ ก็ได้กลิ่นหอมของขนมอบอวลไปทัว่ ร้าน เมนู ของร้านเน้นเบเกอรี่ และเครื่อ งดื่ม น�ำ้ ผลไม้เ พื่อ สุ ข ภาพรับ กับ ซีซ นั ่ ให้เ ลือ กรับ ประทาน อย่างจุใจ ร้านนี้ตงั้ อยู่บนถนนสุขเกษม เป็ นร้านเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดา เพราะแต่ละเมนู เจ้าของร้านลงมือท�ำด้วยตัวเอง จึงใส่ใจทุกกระบวนการ เพือ่ ให้ลูกค้าได้กนิ ของดีมคี ุณภาพ อาทิ ชีสเค้กมะม่วง น�ำ้ มะม่วงปัน่ รสชาติหอมหวานชื่นใจ ใครลองแล ้วต้องกลับไปอีกแน่นอน Location : ซ.สุขเกษม (ใต้อาคารภูสยาม) ถ.นิมมานเหมินท์ Open : 09:00 - 21:00 น. Contact : 08-1530-8017 Facebook : Bake Me Homemade Bakery IG : Bake_Me_Homemadebakery 24: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


NOTE! รั บ ประทานพิ ซ ซ่ า ครบ 10 ถาด รับฟรีอกี 1 ถาด

PIZZERIA GIOTTO

อาหารหลากหลายสไตล์อิตาเลี่ยน หากท่านใดชื่นชอบอาหารอิตาเลีย่ นอยาก แนะน�ำ ให้ม ารับ ประทานอาหารร้า นนี้ แล ว้ จะ ประทับใจทัง้ หน้าตาอาหารทีร่ งั สรรค์มาอย่างน่ากิน และเมื่ อ ได้ล องแล ว้ จะต้อ งติ ด ใจในรสชาติ กลมกล่ อ ม บวกกับ กลิ่ น หอมอบอวลของ เครื่ อ งเทศที่น�ำ มาปรุ ง ให้เ ข้า กับ วัต ถุดิ บ อื่น ๆ ที่เจ้าของร้านคัดสรรมาอย่างดี และท�ำสดใหม่ ทุกวัน เมนู แนะน�ำให้ลองคือ สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ รสชาติเข้มข้นเนื้อเน้นๆ เส้นต้มได้สุกพอดีไม่แข็ง หรืออ่อนจนเกินไป, สตูวเ์ นื้อวัว ทีแ่ ทบละลายใน ปาก รับประทานคู่กบั ขนมปังยิง่ อร่อยเลิศ Location : มีโชคพลาซ่า ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด Open : 10:00 - 21:00 น.(หยุดทุกวันอังคาร) Contact : 08-3582-1551 Facebook : PizzeriaGiotto HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :25


FEEL FOOD

ส้มตำ�ปูจ๋า

ตำ�แหลก อร่อยลืม ร้านส้มต�ำที่เริ่มจากสู ตรส้มต�ำปูมา้ รสแซ่ บ จนกลายมาเป็ นชื่ อ ร้า น เพื่อ ให้ สอดคล อ้ งและจ�ำ ง่ า ย ร้า นนี้ น่ า จะถู ก ใจ คอส้มต�ำและผู ช้ ่ืนชอบอาหารรสจัด เพราะ นอกจากส้มต�ำปูมา้ สดๆ เมนู ข้นึ ชือ่ แล ้ว ยังมี เมนูยำ� ย่าง ต้ม ไว้ให้เป็ นตัวเลือกด้วย ส่วนใคร ที่ชอบอาหารจานเดียวก็มีไว้บริการ และที่ อยากแนะน�ำให้ลองคือเมนูฟิวชัน่ ระหว่างอีสาน และญีป่ ่ นุ อย่างต�ำซามูไร ทีน่ ำ� ปลาดิบ วาซาบิ และปลาร้า มาคลุ ก เคล า้ เข้า กัน อย่างลงตัว ถ้ายังไม่สะใจต้องสัง่ ต�ำใหญ่ใส่สารพัด ทีก่ ระหน�ำ่ วัตถุดบิ มาแบบจัดเต็มทัง้ กุง้ หอย ไข่เยีย่ วม้า ไข่ เ ค็ ม ไข่ ต ม้ ยางมะตู ม หมู ย อ แคบหมู เน้นความอิม่ คุม้ แซ่บลืมกันเลยทีเดียว Location : ถ.เชียงใหม่ – แม่ออน (แยกศรีบวั เงิน) Open : 10:00 - 22:00 น.(หยุดทุกวันอาทิตย์) Contact : 08-0588-6438 Facebook : Somtumpuja2012

NOTE! มีบริการเดลิเวอรี่ ในระยะ 5 กิโลเมตร

PIZZA N PASTA CHIANG MAI

อลังการกับพิซซ่าถาดยักษ์ ร้านอาหารสไตล์นิวยอร์กเสิรฟ์ มาในไซส์ ใหญ่ยกั ษ์ จุดเด่นของพิซซ่าและพาสต้าของร้านนี้ คื อ นอกจากจะเป็ นสู ต รสไตล์นิ ว ยอร์ก แล ว้ ยังประยุกต์รสชาติให้จดั จ้านถูกปากคนไทยด้วย ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของพิซซ่า อยากกินแป้ ง หนานุ่มหรือบางกรอบ เลือกซอสทีช่ อบ รวมถึงชีส และท็อปปิ้ งได้ตามใจ อีกทัง้ มีแบบชิ้นเดียวบริการ ส�ำหรับมื้อกลางวันอันเร่งรีบ เมนู พเิ ศษของทีน่ ่คี อื Steven’s Special ประกอบด้วย Salami, Ham, Sausage, Onion, Mushroom และ Olives ซึง่ มีทม่ี าจากชือ่ เจ้าของร้านและความชอบส่วนตัว ของเขานัน่ เอง Location : ถ.สมโภช 700 ปี ต.แม่เหียะ Open : รอบแรก 11:00 - 14.00 น.

รอบสอง 17.00 - 22.00 น. Contact : 08-1883-8977 Facebook : Pizza-n-Pasta-Chiang-Mai 26: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


NOTE! French Toast หนานุม่ ชุม่ ลิน้ เข้ากันอย่างดีเยีย่ มกับผลไม้ รสเปรี้ยวอมหวานที่ใส่มา แบบจัดเต็ม

THE LARDER CAFE AND BAR อาหารฝรั่งตามสั่ง

หากอยากลองเปลี่ย นฟี ล ลิ่ง ของ มื้อเช้าบ้าง แนะน�ำว่าให้ลองแวะมาร้านนี้ คุณจะได้บรรยากาศแตกต่างทัง้ อาหารและ ผู ค้ น เพราะลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชาวต่ า งชาติ ท่ี ม าเริ่ ม มื้ อ เช้า ด้ว ยเมนู จานเดียวง่ายๆ อย่างสลัด, เฟรนช์โทส หรือจะเป็ นขนมปังแฮมชีส พร้อมกาแฟ และชารสชาติดี แต่ใช่วา่ จะมีเมนู เพียงแค่น้ ี เพราะคุณสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์เมนู ทีอ่ ยากรับประทานลงไปในจานเดียว เช่น สลัดคู่กบั ขนมปังปิ้ งเพิม่ ไข่ดาวอีกสักฟอง สองฟอง อารมณ์เหมือนไปร้านอาหารตามสัง่ แล ว้ ให้เ ขาเพิ่ ม ไข่ ด าวหรื อ วัต ถุ ดิ บ อื่ น ทีอ่ ยากกินลงไปนันล่ ่ ะ ทุกเมนูจะประกอบด้วย ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ซึง่ จะสับเปลีย่ น หมุนเวียนไปไม่มซี ำ�้ ซึง่ ก็ต่นื เต้นดีเพราะมี เมนู ใหม่ๆ มาให้ลองชิมอยู่ตลอด Location : ซ.สุขเกษม ถ.นิมมานเหมินท์ Open : 08.30 - 15:00 น.(หยุดวันอังคารและพุธ) Contact : 08-8021-2382 Facebook : Larder.cm HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :27


RECIPE

EAT VEG :SAVE EARTH กินผัก รักษ์โลก เรื่อง/ภาพ: วัฒนาวรรณ ขันอาษา

World Environment Day หรือวันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี...สงสัยกันไหมว่ามาเกี่ยวข้องกับคอลัมน์อาหารได้อย่างไร? อธิบายสั้นๆ ก็คือการกินเนื้อสัตว์ท�ำให้โลกร้อน อธิบายยาวๆก็คือการที่คนเราบริโภคเนื้อสัตว์ จะไปเป็นตัวกระตุ้นท�ำให้เกิดก๊าซมีเทนมากขึ้น เพราะในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทนขึ้ น สู ่ ชั้ น บรรยากาศมากกว่ า กระบวนการเพาะปลู ก (หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.vegetweb.com) ดั ง นั้ น มางดกิ น เนื้ อ สั ต ว์ และกินอาหารแบบ Raw Food (อาหารทีไ่ ม่ผา่ นการปรุงแต่งทางเคมี เพือ่ รักษาวิตามิน แร่ธาตุและเอนไซม์ต่างๆในตัวอาหารให้มากที่สุด เน้นไปที่ผัก ผลไม้สด ต้นอ่อน ของพื ช และถั่ ว ต่ า งๆ หรื อ ถ้ า จะปรุ ง ให้ สุ ก ก็ ต ้ อ งใช้ ค วามร้ อ นไม่ เ กิ น 40-46 องศาเซลเซียส) การกินอาหารแบบนีน ้ อกจากท�ำให้เราได้ชว่ ยโลกแล้ว ก็ยงั เป็นผลดีตอ่ ร่างกาย ของเรา จะได้แข็งแรง เพื่อจะได้มีแรง Dance กันต่อไป

ย�ำข้าวโอ๊ตคลุกลูกเดือย

(Oatmeal Mix Coix Seed Salad)

เมนู น้ ีได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวย�ำปักษ์ใต้แต่เปลีย่ นจากข้าวมาเป็ นข้าวโอ๊ตและลูกเดือย เพราะมีลกั ษณะคล ้ายข้าว (ของมีประโยชน์และอร่อยกินเข้าไปเถอะ) และน�ำ้ บูดูกห็ ากินยาก เราก็มาท�ำน�ำ้ ย�ำแบบง่ายๆกัน ส่วนผสมน�้ำย�ำ กระเทียมกลีบใหญ่ หอมแดง ข่าขนาดปลายนิ้วก้อย ตะไคร้ กะปิ น�ำ้ เปล่า น�ำ้ ตาลปึ ก น�ำ้ ตาลทรายแดง น�ำ้ มะกรูด น�ำ้ มะขามเปี ยก น�ำ้ ปลา เกลือป่ น

* น�ำ้ ย�ำราดได้ประมาณ 4- 6 จาน

28: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

2 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1

กลีบ หัว ก้อน ต้น ช้อนโต๊ะ ทัพพี ช้อนโต๊ะพูน ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนชาพูน

ส่วนผสมเครื่องย�ำ ข้าวโอ๊ต ลูกเดือยต้ม งาด�ำคัว่ มะพร้าวคัว่ พริกป่ น ถัวฝั ่ กยาวซอย ใบชะพลูซอย ตะไคร้และใบมะกรูดซอยละเอียด ถัวงอก ่ ส้มโอ หรือผักตามชอบอืน่ ๆ อีกมากมาย วิธีท�ำ ต�ำกระเทียม หอมแดง ข่า ตะไคร้ กะปิ น�ำ้ ตาลปึ กให้ละเอียด น�ำน�ำ้ เปล่าตัง้ ไฟใส่ส่วนผสมที่เหลือที่หมด และส่วนที่เราต�ำไว้ ผสมให้เข้ากัน ต้มให้รอ้ นเล็กน้อยก็พอ เสร็จแล ้วพักไว้ รสชาติหวานเค็ม เปรี้ยวเล็กน้อย วิธีกิน จัดเครื่องย�ำใส่จานให้สวยงาม แยกน�ำ้ ย�ำเอาไว้ดว้ ย พอจะกิน ก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากัน


กระชายย�ำซอสถั่ว

(Finger Root With Peanut Sauce Spicy Salad)

กระชาย ได้ช่อื ว่าเป็ นสมุนไพรทีม่ คี ุณสมบัติ คลา้ ยคลึงกับโสมเลยทีเดียว จึงมีอีกชื่อว่า ‘โสมไทย’ นอกจากจะน�ำ มาใช้ใ ส่ ใ นแกง หรือเป็ นส่วนประกอบของพริกแกง หรือน�ำ ไปดอง หรือน�ำไปคัน้ เอาน�ำ้ แลว้ กระชาย ยังเป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ่าจะน�ำมาเป็ นส่วนประกอบ ของอาหารแบบอืน่ ๆได้ และอิฉนั ขอน�ำเสนอ ‘กระชายย�ำซอสถัว’่ ส่วนผสมซอสถั่ว ถัวลิ ่ สงบด 2 พริกชี้ฟ้าแดง 2 พริกขี้หนู แดง 3 หอมแดง 2 กระเทียมใหญ่ 1 รากผักชี 2 น�ำ้ ร้อน 1 หัวกะทิ 3 น�ำ้ ตาลปึ ก 1 น�ำ้ มะขามเปี ยก 2-3 เกลือป่ น 1

* ส่วนผสมซอสถัวคลุ ่ กได้ 2 จาน

ช้อนโต๊ะพูน เม็ด เม็ด หัว กลีบ ราก ทัพพี ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนชา

วิธีท�ำซอสถั่ว ละลายเกลือกับน�ำ้ ร้อน แลว้ เติมหัวกะทิ และ น�ำ้ มะขามเปียก คนให้เข้ากัน พักไว้ต�ำพริกชี้ฟ้าแดง พริกขี้หนู หอมแดง กระเทียม และรากผักชี ให้ละเอียด ตามด้วยน�ำ้ ตาลปึ ก ต�ำให้เข้ากัน แล ว้ จึ ง น� ำ ไปผสมกั บ น�้ ำ กะทิ ท่ี เ ตรี ย มไว้ เติมถัว่ ลิสงบด คลุกเคลา้ ให้เข้ากัน รสชาติของ ซอสถัว่ จะต้องสามรส หวาน เค็ม เปรี้ยวเท่าๆ กัน

ส่วนผสมเครื่องย�ำ กระชายซอยบางตามขวาง ตะไคร้ซอยละเอียด หอมแดงซอยละเอียด ต้นหอมซอย ใบมะกรูดซอยละเอียด งาขาว-ด�ำคัว่ ข้าวโพดหวานตามชอบ สะระแหน่เด็ดใบเล็กน้อย บีทรูทหัน่ บางเล็กน้อย กะหล�ำ่ ปลีซอย แครอทซอย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามชอบ

10 1 2 2 3 2

แง่ง ต้น หัว ต้น ใบ ช้อนโต๊ะ

* ส่วนผสมนี้ทำ� ได้ 1 จาน

วิธีท�ำ ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกันและแต่งหน้าด้วยบีทรูท แยกซอสถัวเอาไว้ ่ เวลากินค่อยราดและคลุกเคล ้าให้ทวั ่

TIP

**กระชายที่ น� ำ มาใช้ ต ้ อ งเลื อ กแง่ ง ที่ อ ้ ว นสั้ น จะกรอบกว่าแง่งทีผ ่ อมยาว และต้องตัดเอาส่วนโคน ของแง่งออกเพราะแกนกลางตรงส่วนโคนจะแข็ง และเหนียว ไม่สามารถเคี้ยวให้ละเอียดได้


COVER STORY

WOMEN BIKER’S DIARY หนึ่งวันบนหลังอาน เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ศมนภรณ์

ในชีวิตไม่เคยชอบความเร็ว ยิ่งเป็นความแรงบนมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้ว ยิ่งขอบาย แต่ส�ำหรับทริปนี้ เห็นทีจะปฏิเสธไม่ได้ เราเลือกวันหยุดพิเศษหนึ่งวัน จากหลายๆ วันของเดือนที่ผ่านมา นัดออกทริปกับ ผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีจ่ ะว่าไปก็รจู้ กั กันมาตัง้ แต่เกือบแปดปีทแี่ ล้ว ในสายตาเราเธอคือผูห้ ญิงเท่ มั่นใจ แถมยังเปรี้ยวเข้าขั้น ชนิดที่ยกต�ำแหน่ง ‘ขุ่นเเม่’ ให้สบายๆ (วีรกรรมร่วมกันครั้งหนึ่ง คือขึ้นไปเต้นบนบูธดีเจในปาร์ตี้!!!) นอกจากพบปะกันตามสถานบันเทิงยามค�ำ่ คืน เรารู จ้ กั เธอในนาม ผู ้บริหารบริษทั บริทไบค์ เชียงใหม่ จ�ำหน่ายและรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ Triumph อย่างเป็ นทางการเจ้าเดียวในภาคเหนือ รับรูม้ าคร่าวๆ ว่าเธอเป็ นทัง้ ผูบ้ ริหาร และไบค์เกอร์ คือไม่ได้ขายอย่างเดียว แต่ตวั เธอเองก็เป็ นนักขี่ และเมือ่ ไม่ก่เี ดือนมานี้ เธอแนะน�ำให้เรารูจ้ กั กับบ้านรับเลี้ยงสุนขั จรจัด The Ark Chiangmai ทีเ่ ธอเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์ ช่วยเหลือเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยของสุนขั เหล่านัน้ ซึง่ เพิง่ จดทะเบียนเป็ นมูลนิธอิ ย่างเป็ นทางการเมือ่ เร็วๆ นี้ ถ้าเอ่ยชือ่ ผูห้ ญิงคนนี้ หลายคนคงร้องอ๋อ... และบางคนอาจเดาออกแล ้ว ผูห้ ญิงทีเ่ รานัดด้วยคราวนี้ ชื่อ ปู (ไม่ค่อยมีใครรูน้ กั ว่าชื่อจริงของเธอ คือ ฐิรฎั ฐ์ พนมเศรษฐ์) แต่คนทัว่ ไปโดยเฉพาะในวงการบิก๊ ไบค์ จะรูจ้ กั เธอ ในนาม ‘เจ๊ปู ไทรอัมพ์’ ผู ช้ ่ืนชอบบิก๊ ไบค์เป็ นชีวติ และรักความตื่นเต้นเป็ นจิตใจ คลุกคลี อยู่ในวงการบิก๊ ไบค์มาร่วม 20 ปี เป็ นคนทีท่ ำ� ให้เราเห็นอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมว่า ผูห้ ญิงกับความเร็ว ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น และนี่คอื บันทึกหนึ่งวันกับการประสบการณ์บนหลังอานบิก๊ ไบค์ครัง้ แรก ในชีวติ ของเรา กับผูห้ ญิงเก่งและแกร่งคนนี้

ก่อนออกเดินทาง :

เรานัดกันที่ บริทไบค์ เชียงใหม่ ของพีป่ ู ราวๆ เทีย่ งวัน แดดก�ำลังดี อุณหภูมกิ ลางแจ้งตอนนัน้ น่าจะเกือบสีส่ บิ องศาเซลเซียส แต่ก็ยงั ดีกว่าฝนตกล่ะน่า... เดีย๋ วทริปล่ม ไปถึงร้านพีป่ ู และทีม ทีจ่ ะไปออกทริปด้วยกัน ก�ำลังเตรียมตัว หน้าร้านมีทงั้ หมวกกันน็อค แจ็คเก็ตหนัง และผ้าบัฟ (Buff) วางเตรียมไว้ให้แล ้ว “อ่ะ… ลองดูวา่ ใส่ได้มยั้ อากาศร้อนหน่อยนะ ระวังเป็ นลม” เธอยืน่ เสื้อแจ็กเก็ตให้ใส่ เป็นเสื้อหนังบุด ้านในเป็นอย่างดีด ้วยวัสดุแข็ง เพือ่ ป้ องกันการกระแทก (นัน่ ล่ะตัวท�ำให้รอ้ นเลย) ส่วนทีแ่ ขนเสื้อ ก็มีซิปและสายรัดเพิ่มความกระชับ อีกชิ้นที่ไม่เคยใส่มาก่ อน 30: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

คือผ้าบัฟ ชิ้นนี้ใช้สวมคอแล ้วดึงขึ้นมาปิ ดปากกับจมูก เพือ่ ป้ องกัน ฝุ่นละอองยามขับขี่ (ซึง่ มารูป้ ระโยชน์ทหี ลังอีกอย่างว่าช่วยกันลม ปะทะหน้าได้ดีมาก ตอนทีร่ ถเร่งเครือ่ งท�ำความเร็ว) และหมวกกันน็อค ใบโต เพือ่ การปกป้ องเป็ นพิเศษ และต้องดึงสายรัดคางให้กระชับด้วย ไม่อย่างนัน้ อาจมีปลิวหลุดจากหัวแน่ๆ การออกทริปพี่ปูบอกว่าสิ่งส�ำคัญที่สุดคือความปลอดภัย อุปกรณ์ ร่างกาย และรถต้องพร้อม ทุกอย่างต้องเช็คให้ละเอียด ถึง จะออกทริป ได้ อีก อย่ า งคือ ต้อ งไปกัน เป็ น ทีม เผื่อ มีอ ะไร ฉุกเฉินกลางทางจะได้ช่วยเหลือกัน


ทริ ป ที่ เ ราจะไปกัน วัน นี้ คื อ มุ่ ง หน้า สู่ เ ส้น ทางขึ้ น สะเมิ ง เส้น ทางนี้ ไ ม่ โ หดมาก คดเคี้ ย วพอสมควร แต่ ไ ม่ ถึง กับ ลาดชัน พอขีก่ นั ได้สบายๆ ไม่หวาดเสียว และเป็ นที่นิยมของนักขับขีอ่ ยู่แลว้ เพราะวิวสองข้างทางยังมีมคี วามเป็ นธรรมชาติ รายลอ้ มด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และขุนเขา ถนนเส้นเล็กเพียงแค่สองเลน ทัง้ ยังอยูใ่ กล ้ตัวเมือง ทางสายนี้จงึ เหมาะส�ำหรับการออกทริประยะสัน้ ของเราในวันนี้ “พีย่ งั ไม่เคยเอาใครซ้อนเลยนะ” เธอบอก แถมยังส�ำทับด้วยว่า “กล ้าเสีย่ งเหรอ?” “ถ้าพีก่ ล ้าขี่ หนู กบ็ า้ ซ้อน เอ๊ย… กล ้าซ้อนค่ะ” ตอบไปอย่างมันใจ ่

แต่ในใจก็หวัน่ ๆ บิก๊ ไบค์เป็ นอะไรที่ไกลตัวคนขับรถยนต์แค่ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงอย่างเรา ด้วยความแรง แถมยังขุมพลังความเร็ว หลายร้อยแรงม้าอีก ถ้าไม่จำ� เป็ นจะขอนัง่ ชมอยู่ห่างๆ ดีกว่า แต่งานนี้ไม่ลองไม่ได้ ไม่งนั้ จะเอาอะไรมาเขียน ถอนหายใจ หนึ่งเฮือก แล ้วก็สวมวิญญาณสก๊อยหนึ่งวันกระโดดขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ ขยับแว่นกันแดดให้กระชับกับหน้า สองมือก็เกาะเอวคนขับไว้ให้แน่น เพราะยัง ไม่ อ ยากสัม ผัส ประสบการณ์ ร่ ว งหล่ น จากมอเตอร์ไ ซค์ เป็ นของแถม!!!


มุ่งหน้าสู่ดอย :

เมือ่ ทุกคนพร้อมแล ้ว เสียงค�ำรามของมอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ ก็กระหึม่ ขึ้น เสียงทุมแน่ ้ นของเครือ่ งยนต์เรียกขวัญและก�ำลังใจให้ รู ส้ ึก ฮึก เหิม ขึ้น มานิ ด หน่ อ ย ตอนออกตัว วิ่ง ไปตามท้อ งถนน ริมคูเมืองเชียงใหม่กไ็ ม่ได้หวาดเสียวอย่างทีค่ ดิ ให้อารมณ์เหมือน ขี่มอเตอร์ไซค์ตามปกติ เพียงแต่ จะพริ้วไหว และนุ่ มนวลกว่า อาจเป็ นเพราะคนขับเชีย่ วชาญ และรถค่อนข้างติด การท�ำความเร็ว ในเมืองแบบนี้จงึ ค่อนข้างล�ำบาก และอันตรายพอควร เรานัด ไปพัก รถ และเช็ ค เครื่ อ งให้เ รี ย บร้อ ยอี ก ครั้ง ทีป่ ั ๊มน�ำ้ มันระหว่างทาง จังหวะจากแยกกาดพยอมจะเข้าปั ๊มนัน่ ล่ะ ที่ไ ด้ล องสัม ผัส ศัก ยภาพของรถบิก๊ ไบค์ย่ีห อ้ นี้ ปกติก ารที่ร ถ จะท�ำความเร็วได้ ต้องเป็ นเส้นทางตรงยาว และรถค่อนข้างโล่ง ซึง่ จังหวะทีเ่ ราเลี้ยวออกจากแยกกาดพยอมมีช่วงถนนทีเ่ อื้ออ�ำนวย พอดี จากเข็มไมล์ท่ีบอกความเร็วราว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ถูกเร่งให้เพิ่มเป็ นเกือบร้อยกิโลเมตรต่อชัว่ โมงโดยใช้เวลาเพียง เสี้ยววินาที แขนทีก่ ระชับอยู่แล ้วยิง่ เกาะแน่นยิง่ ขึ้น กระแสลมร้อน ตีหน้าจนชาไปวูบหนึ่ง แม้จะเพียงแค่ไม่ก่วี นิ าทีเท่านัน้ ทีไ่ ด้สมั ผัส พลัง ที่ ซ่ อ นอยู่ ข องรถ แต่ แ ค่ น ั้น ก็ เ พี ย งพอแล ว้ ที่ จ ะท�ำ ให้ 32: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014

เลือดสูบฉีด ปลุกวิญญาณไบค์เกอร์ทไ่ี ม่เคยคิดว่ามีอยูใ่ นตัวมาก่อน ให้ต่นื ขึ้น ออกเดินทางกันต่อไปบนถนนเลียบคันคลองชลประทาน ในขบวนรถที่อ อกทริ ป จะต้อ งมีห วั ขบวนที่เ ป็ น ผู น้ �ำ ทางคอย ให้สญั ญาณว่าแยกไหนจะเลี้ยว หรือจะจอดกันตรงไหน และมี รถปิ ดขบวนทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็ นช่างเครื่องประจ�ำทริป หากรถคันไหน มีปญั หาก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที โชคดีทบ่ี า่ ยนัน้ อากาศดี และยังไม่มวี เ่ี เววว่าฝนจะมาเยือน หนทางทีเ่ ราขีว่ นั นี้จงึ ค่อนข้างราบลืน่ และเรียบโล่ง รถราไม่มากนัก เพราะเป็ นวันหยุดที่รอ้ นระอุ คงไม่มใี ครอยากออกมาขีร่ ถชมวิว ในอุณหภูมแิ บบนี้สกั เท่าไหร่ แม้วา่ ถนนจะโล่งและเรียบก็มขี อ้ ควร ระวังอยู่เหมือนกัน นัน่ คือทราย เป็ นอุปสรรคทีท่ ำ� ให้รถเสียหลัก กัน ได้ง่ า ยๆ ถ้า เจอแล ว้ ต้อ งเลี่ย ง ถ้า เลี่ย งไม่ ไ ด้ต อ้ งใช้ก าร ลดความเร็วเข้าช่วย เทคนิคเหล่านี้จะว่าไปแล ้วถ้าไม่ได้ลองขับขีด่ ู อาจจะไม่รู ้ ทุก เส้น ทาง ทุก โค้ง บนถนน ไม่เ พีย งสร้า งความ เพลิดเพลินให้นกั บิด แต่การต้องแก้ปญั หาเฉพาะหน้าไปทุกโค้ง ทุกสภาพทางนี่ละ่ ทีเ่ ป็ นเสน่หท์ ำ� ให้หลายคนติดใจ เราขึ้นไปจนถึงกฤษดาดอย แล ้วก็กลับลงมาตามเส้นทางเดิม เพราะอยากแวะพักกันสักหน่ อยก่อนกลับเข้าสู่ตวั เมือง เราเลย ตัดสินใจแวะร้านเสพศิลป์ กลิน่ กาแฟบ้านนอก ซึง่ อยู่ระหว่างทาง ร้านนี้กำ� ลังฮอตฮิตในหมูน่ กั ดืม่ ผูช้ อบบรรยากาศสบายๆ ริมสายน�ำ้ ฉะนั้น บ่ า ยวัน นั้น คนจึง ล น้ หลาม เพราะใครๆ ก็ อ อกมากิ น บรรยากาศเย็นๆ คลายร้อน และก็ยงั ถือว่าเป็ นโชคดีท่ยี งั พอมี ทีน่ งั ่ ว่างให้กลุม่ ของเรา ทีร่ วมแล ้วก็นบั สิบคนได้หลบร้อน


ชีวิตโลดโผนของผู้หญิงชื่อปู :

ที่นงั ่ ของเราอยู่ในบ้านไม้เปิ ดโล่งด้านข้างของร้าน ที่มฟี ูก ให้เอกเขนก และโต๊ะเตี้ยๆ ให้วางของ มีนอ้ งหมาสีขาวตัวน้อยขนฟู นอนตากพัดลมอยู่ก่อนแลว้ พีป่ ูและพีป่ ้ ุยน้องสาวเข้าไปทักทาย หมาน้อยตัวนัน้ อย่างรักใคร่ จากอาการทีแ่ สดงออกไม่ตอ้ งบอกก็รูว้ า่ เธอรักหมามาก บวกกับข้อมูลที่ทราบมาก่ อนหน้านี้ว่าเธอเป็ น ผูอ้ ปุ ถัมภ์มลู นิธชิ ่วยเหลือสุนขั จรจัด และเป็ นเจ้าของหมาอีก 4 ตัว ทีเ่ ธอบอกว่ารักเหมือนลูก “ทีบ่ า้ นพีเ่ ลี้ยงไว้สต่ี วั นอนด้วยกันทุกวัน ก่อนนอนก็ตอ้ ง เช็ดตัวให้ อาบน�ำ้ ให้เอง ให้อาหารเอง อยากดูแลเขาเอง เพราะเรา รักเขามาก” เธอเล่าให้ฟงั เมือ่ ถามถึงบรรดาหมา 4 ตัวทีด่ ูแลอยู่ และเจ้าสัตว์ 4 ขาเหล่านี้น่ีเองที่มาเปลีย่ นไลฟ์ สไตล์ของพี่ปูไป โดยสิ้นเชิง ความรัก ความผูกพันระหว่างเธอกับสัตว์เลี้ยง ท�ำให้เธอ เริ่มลด ละ เลิกปาร์ต้ ไี ปโดยปริยาย “ทีพ่ เ่ี ลิกเทีย่ วกลางคืน จริงๆ ก็เป็ นเพราะหมาด้วย เริ่มมา จากลูกสาวพี่ น้องฟ่ างนี่ละ ไปเมืองนอก พีก่ ็เลยเอาหมามาเลี้ยง เพราะว่าเราเหงา พอเลี้ยงหมาปุ๊ บ ถ้าเราไม่อยู่กบั เขา แล ้วเขาจะอยู่ ได้มยั้ อย่างลูกนี่เรายังบอกเขาได้วา่ แม่ไม่อยูน่ ะ แม่ไปหลายวันนะ เเต่ หมานี่จะรอเราอยู่ตลอดเลย ท�ำให้เราไม่ค่อยอยากไปไหน เพื่อนมาหานี่ถา้ ไม่สำ� คัญจริงนะ ก็ไม่ไป พอเอามาเลี้ยงตัวนึง แล ้วก็ไปเอามาเลี้ยงอีก เพราะกลัวหมาจะเหงา ก็เลยท�ำให้มเี ยอะ และเราก็ไม่อยากไปไหนแล ้ว เป็ นห่วง อยากจะกลับบ้าน จะเรียกว่า หมาเปลีย่ นชีวติ ก็ได้ ท�ำให้พีไ่ ม่เทีย่ ว ไม่ไปงานสังคม เลิกปาร์ต้ไี ปเลย” พี่ปูเล่าให้ฟงั ว่าเมื่อก่อนออกไปเที่ยวกลางคืนบ่อย ชนิด ทีเ่ รียกได้วา่ สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน แต่เธอไปเจ็ดวันครึ่ง ตัง้ แต่หวั ค�ำ่ ไปยันเช้า แต่นนั ่ เป็ นเพียงอดีต เธอลาวงการปาร์ต้ มี าร่วม 6 ปี แล ้ว ส่วนหนึ่งก็เป็ นเพราะสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่าง ‘สุนขั ’ ที่ทำ� ให้เธอ ผูกพันจนไม่อยากออกไปไหน รวมทัง้ อายุทม่ี ากขึ้น และบรรยากาศ แสงสียามค�ำ่ คืนทีพ่ ป่ี ูบอกว่าไม่ค่อยสนุกเหมือนเมือ่ ก่อน ท�ำให้เธอ เพลาเรื่องเทีย่ วลง “แต่ก่อนนี่ไปแทบทุกงาน เดีย๋ วนี้ไม่เเล ้ว ถ้าไม่จำ� เป็ นก็ไม่ไป ด้ว ยความเบื่อ ด้ว ยร่ า งกายเราที่ไ ม่ไ หว ง่ว ง เย็น มาตาก็ ไ ม่ เปล่งประกายเหมือนเมือ่ ก่อน ถ้าได้เข้าบ้านเเล ้ว จะไม่อยากออกไปไหน ฟี ล เที่ย วเมื่อ ซัก เกื อ บสิบ ปี ท่ีแ ล ว้ ส�ำหรับพีด่ กี ว่าเดีย๋ วนี้เยอะ ไปตอนนี้ ก็ไม่สนุก ทัง้ เพลง ทัง้ คน ทัง้ สารพัด อาจจะด้วยเด็กสมัยนี้สมั มาคารวะ น้อยไปหน่อย เลยหงุดหงิดหัวใจนิดนึง ก็อ่ะ ตัดปัญหาไม่ไปดีกว่า ก็นนั ่ ล่ะ หนึ่งด้วยวัย สองก็เบือ่ เจอคนเยอะ หรือว่าหนู ไม่เบือ่ พีน่ ะโคตรเบือ่ เลย” เธอหัวเราะร่วน ก่อนจะให้ เหตุผลอีกหน่ อยว่าการขับรถตอน กลางคืนเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแลว้ สายตาก็ ไ ม่ ดีไ ปตามวัย คนขับ ขี่ บนท้อ งถนนก็ เ ดาใจกัน ไม่ ถู ก ว่าพอถึงแยกไฟแดงแลว้ จะมีใคร ฝ่ าออกมามัย้ ท�ำให้นอยเพิม่ ไปอีก แต่ สุ ด ท้า ยก็ ส รุ ป เหตุ ผ ลสั้น ๆ ได้ใจความถึงอาการเบื่อปาร์ต้ ีของ สาวใหญ่วยั 48 กะรัต “พีว่ า่ เกิดจาก แก่น่ีล่ะ” แลว้ เธอก็หวั เราะเสียงใส ส�ำทับอีกรอบ

DID YOU KNOW

รู้ไหมว่ารถมอเตอร์ ไซค์ที่มีผู้ใช้มาก ทีส่ ดุ ในโลกคือ Honda C50 Cup 1958 ด้วยยอดจขายทั่วโลกมากกว่า 60 ล้านคัน ด้วยดีไซน์โดดเด่น มีเครือ่ งยนต์ 4 จังหวะ 50 ซี.ซี. ท�ำความเร็วสูงสุด เพียง 75 กิโลเมตร/ชัว่ โมง โครงรถต�ำ่ ก้ า วขึ้ น ลงสะดวก และใช้ ง านได้ ใ น ทุกพื้นที่ของโลก ท�ำให้มอเตอร์ ไซค์ รุ ่ น นี้ ค รองใจผู ้ ใ ช้ ง านมายาวนาน และยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย

ระหว่างทีเ่ รานัง่ คุยกัน หลายคนในทีมสัง่ เบียร์เย็นๆ เป็ นเครื่องดืม่ แต่พป่ี ูเลือกกาแฟ ด้วยลุคเปรี้ยวซ่าแบบเธอ เราเลยแซวว่าเบียร์เข้ากับบรรยากาศกว่านะพี่ พีป่ กู ต็ อบกลับมา แบบชวนอึ้งว่า ทุกครัง้ ที่ไปปาร์ต้ ีเธอไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ “เชื่อไหมพีเ่ ป็ นคนไม่ดม่ื แอลกอฮอล์ทกุ ชนิดเลย ตัง้ เเต่ไหน เเต่ไรเเล ้ว เเล ้วไม่มใี ครเชือ่ เลย เพราะพีเ่ ป็ นคนเเพ้แอลกอฮอล์ อย่างรุนเเรง เเพ้ถึงขัน้ ตายได้ เคยพยายามจะลองนะ แต่ไม่ไหว ร่างกายไม่รบั แต่เราเป็ นคนชอบปาร์ต้ ไี ง ก็เลยต้องกินน�ำ้ เปล่า สุดคืน ไม่งนั้ ก็นำ�้ ส้มดูฟรุง้ ฟริ้ง (หัวเราะ)” นี่อาจะเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ ำ� ให้เธอดูอ่อนกว่าวัยมาก ถ้าไม่บอกว่าอายุเกือบ 50 ปี จะคิดว่าเพิง่ จะ 40 ต้นๆ นอกจาก แอลกอฮอล์จะไม่มโี อกาสมาท�ำลายสุขภาพได้แลว้ เคล็ดลับ การดูแลรูปร่างผิวพรรณของเธอ คือการออกก�ำลังกาย บวกกับ การกินวิตามิน อาหารเสริม และบ�ำรุงผิวพรรณ ทัง้ ทาครีมให้ ครบตามสูตร นวดหน้า พอกหน้า ซึง่ ทัง้ หมดนี้เธอนิยมท�ำเอง ไม่ชอบเข้าร้านเสริมสวย “ตอนนี้พก่ี ำ� ลังเข้าคอร์สเลิกบุหรี่ดว้ ย” เธอบอกว่าถึง ตอนนี้กเ็ ข้าสู่เดือนทีส่ องแล ้ว ต้องกินยาควบคู่กนั ไป แต่กย็ งั เลิกไม่ได้ซะทีเดียวก็มีอดใจไม่ได้บา้ ง แต่ ก็เบาลงไปกว่า แต่ก่อนมาก พีป่ เู ริม่ สูบตัง้ แต่อายุ 22 ปี ถึงตอนนี้คดิ ว่าสมควร แก่เวลาที่ตอ้ งเลิกอย่างเด็ดขาดได้แลว้ เพราะการสูบส่งผล กับสุขภาพอย่างมาก ยิ่งอายุมากขึ้น ท�ำให้เหนื่อยง่ายเวลา ออกก�ำลังกาย หรือท�ำกิจกรรมโลดโผนทีเ่ ธอชื่นชอบอยู่แล ้ว เป็ นทุนเดิม “เริม่ ส่งผลต่อร่างกายนะ หายใจก็ไม่ทวท้อง ั ่ เเก่ข้นึ แล ้ว เริ่มรู ส้ ึกว่าผิวเเห้ง มีกลิ่นบุหรี่ติดตัว อะไรหลายๆ อย่าง ทุกคนล่ะทีส่ ูบบุหรี่ ถามว่าอยากเลิกไหม เมือ่ ถึงเวลาทุกคน อยากเลิกหมด แต่ เลิกยากที่สุดเลยนะ ถ้าใจไม่เ เข็งพอ ตอนพี่รูว้ ่าท้องปุ๊ ปเลิกได้ทนั ทีเลย อาจเพราะมีเเรงจู งใจ เเต่ตอนนี้อยากเลิกด้วยตัวเอง ด้วยความที่เราอายุมากขึ้น ก็ ก ลัว ว่ า จะเป็ นมะเร็ ง ตายไหม ไปไหนมาไหนตอนนี้ ก็ สู บ บุห รี่ล ำ� บาก คนรัง เกีย จก็ เ ยอะนะ เลยไม่สู บ ดีก ว่า

HIP MAGAZINE JUNE 2014

A SIDE :33


ถ้าท�ำได้นะ (หัวเราะ) ก็พยายามอยู่ เเลว้ ตอนนี้มอี กี อย่างที่กำ� ลัง พยายามท�ำให้ได้คือจะเลิกเนื้อสัตว์ใหญ่ พี่ไม่กินเนื้อวัวมาก็ราวๆ สามถึงสีป่ ี แล ้วนะ ส่วนเนื้อหมูนเ่ี ข้าอาทิตย์ทส่ี อง มาจริงจังเอาตอนนี้ละ่ เพราะหลายอย่างเอื้ออ�ำนวย ถ้าเป็ นเมือ่ ก่อนอาจจะรูส้ กึ ว่าเราเป็ น ภาระคนอื่นมากไปมัย้ ถ้าจะเลือกกินหรือไม่กินอะไร แต่ตอนนี้ไป ร้านไหนก็มปี ลา มีกงุ ้ มีไก่ ให้เลือก ก็ลองเปลีย่ นดู ร่างกายก็โอเค ขึ้นนะ ย่อยง่าย ระบบขับถ่ายก็ดดี ว้ ย” ผลพวงของการเลิกสูบ เลิกปาร์ต้ ี ส่งผลให้หน้าใสขึ้น ผิวแห้ง น้อยลง และหายใจได้โล่งกว่าเดิม เวลาไปออกก�ำลังกายทีต่ อ้ งใช้แรง อย่างการขีม่ า้ กิจกรรมล่าสุดทีพ่ ป่ี ูหนั มาเอาจริงเอาจัง ถึงขัน้ ต้องไปขี่ เกือบทุกเย็นมาราวๆ 3 ปี แลว้ เธอเล่าว่าชอบกิจกรรมโลดโผน มาตัง้ แต่เด็ก เพราะเป็ นคนไม่ชอบอยู่น่ิงๆ พอโตเป็ นสาวก็หนั มาขี่ บิก๊ ไบค์ อย่างเรื่องออกทริปนี่จะปลื้มมาก เพราะได้ขม่ี อเตอร์ไซค์ ท่องเทีย่ วกับกลุม่ เพือ่ นๆ แต่ตอนนี้เมือ่ อายุมากขึ้น ไปออกทริปไกลๆ ไม่ค่อยไหวแล ้ว เลยหันมาขีม่ ้าแทน จากการชักชวนของพีป่ ้ ยุ น้องสาว ของเธอทีข่ ม่ี า้ มานับสิบปี แล ้ว “ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้ลองขีม่ า้ ก็หลงรักเลย ถึงวันนี้กส็ ามปี แล ้ว มีความรูส้ กึ ว่าท้าทายกว่ามอเตอร์ไซค์เยอะ เพราะว่าเราไม่สามารถ จะหยัง่ รูไ้ ด้เลยว่าวันนี้เราจะขีม่ า้ ได้ดไี หม ม้ากับเราจะจูนกันได้ไหม อย่ า งมอเตอร์ไ ซค์ข้ ึน สตาร์ท ปุ๊ ป มีน�้ำ มัน แค่ บิด ก็ ไ ปอย่ า งที่ ใจเราต้องการ ฟี ลเดิม ทักษะเดิม เเต่การขีม่ ้าจะเเบบวันนี้ขด่ี ี แต่ทำ� ไม วัน นี้ ท�ำ ไม่ ไ ด้ วัน นี้ ท�ำ ไมม้า หงุ ด หงิด วัน นี้ ท�ำ ไมเราตัว เเข็ ง คือไม่เหมือนกันสักวัน เพราะฉะนัน้ คนที่เขาเรียนขี่มา้ ถึงจะต้อง เรียนตลอดชีวติ และพีเ่ ป็ นคนรักสัตว์ดว้ ย ก�ำลังเเบบอารมณ์ดาวน์ๆ วันนี้ไปกอดม้า ท�ำให้เรารูส้ กึ มีพลังขึ้นมา ไปมองตาเขา ไปใช้เวลา อยู่ดว้ ยกัน ดู แลให้อาหาร อาบน�ำ้ เหมือนเป็ นเพื่อนกัน เออ… ก็มคี วามสุขดี” ตลอดการคุยกันพีป่ ดู ผู อ่ นคลาย ไม่เหลือคราบนักธุรกิจสุดเฮี้ยบ อย่างทีเ่ คยแอบเกรงมาก่อน “ก่อนจะมานังคุ ่ ยกันแบบนี้ หนูกแ็ อบกลัวพี่ อยู่เหมือนกันนะ หน้าพีด่ ุน่ะ” พีป่ ูหวั เราะ แล ้วบอกว่าไม่เลย แต่อาจ เพราะแววตา และความเป็ นคนเนี้ยบทีท่ ำ� ให้หลายคนกลัว เธอบอกว่า ตัวเองบ่อน�ำ้ ตาตื้นมาก ยิง่ ถ้าเป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับสัตว์ เด็กๆ หรือคนแก่ ทีเ่ ขาล�ำบากกว่าเรา จะยิง่ อ่อนไหวมาก เห็นไม่ได้เลย น�ำ้ ตาจะไหล 34: A SIDE

HIP MAGAZINE JUNE 2014


“พี่จ ะเป็ น คนไม่ ค่ อ ยคิ ด มากนะ หมายถึง เรื่อ งตัว เองนะ จะคิดมากเรื่องคนอืน่ (หัวเราะ) อย่างมีใครมาปรึกษาปัญหานะ เราก็ เก็บมาคิ้ดคิด (เสียงสูง) ส่วนใครจะมองเรายังไงนี่ไม่เคยสนใจเลย แต่ถา้ เป็ นเรื่องปัญหาในชีวติ ก็จะค่อยๆ คิดว่าจะแก้ยงั ไง มีสติ และ ถ้าเป็ นเรื่องของจิตใจ นี่จะอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง อย่างเช่นหมา คนเเก่ เด็ก อะไรอย่างนี้ ก็พยายามที่จะไม่ค่อยรับรู ้ เเต่ ตอนขี่ มอเตอร์ไซค์กนั อยู่สายตาดันเหลือบไปเห็นคุณยายคนนึงเขาเดินๆ อยู่ขา้ งถนนพอดีเลย เราก็จกุ ขึ้นมาบนอกแล ้ว สงสารคุณยายจังเลย หรือว่าฝนก�ำลังตกกลางสีเ่ เยก เด็กวิง่ มาขายพวงมาลัย ทัง้ ทีเ่ ราขีร่ ถอยู่ ก�ำลังจะกลับบ้าน เราก็จะเริ่มคิดแล ้วว่าเขาจะกลับยังไง เเต่ถา้ ไม่เห็น ก็เเลว้ ไป กับหมาเหมือนกัน ก็พยายามจะไม่มอง เพราะเราจะรูส้ กึ อดสงสารไม่ได้” ให้พ่ีปู เ ล่า ถึง ความเนี้ ยบที่ใ ครๆ ก็รูส้ ึกว่า เธอเฮี้ยบให้ฟงั พอเป็ นน�ำ้ จิ้ม เธอก็เผยแพร่อย่างข�ำๆ ว่าเป็ นคนชอบท�ำอะไรเอง เพราะให้ใครท�ำก็ไม่ถูกใจ ไม่ว่าจะซักผ้า ถูบา้ น รีดผ้า กระทัง่ ่ นกลางคืน ร้องไห้กลางดึก ล ้างห้องน�ำ้ เรือ่ งรีดผ้านีห่ นักเลย รีดทัง้ ชุดนอน ผ้าปูทน่ี อน ถ้าชุดชัน้ ใน DID YOU KNOW ไม่เคยปิดบังอะไรเลย เคยเเม้กระทังกอดกั เพราะว่าผิดหวังเราก็ตอ้ งอยู่ปลอบใจ อยู่ขา้ งๆ เขา มีเหมือนกันนะ รีดได้ เธอคงจัดการรีดไปแล ้ว ทีบ่ างทีเราก็อ้งึ ๆ เนอะ เวลาลูกโทรกลับมาบ้าน แล ้วบอกว่าเเม่วนั นี้ “เขาถึงบอกว่าผู ห้ ญิงอย่าหัดท�ำอะไรเองให้เป็ นตัง้ เเต่ เเรก เมานะ ไม่กลับ เดีย๋ วจะนอนบ้านเพือ่ น เราก็มสี ะอึกนิดนึง แต่กท็ ำ� ใจว่า จ�ำไว้เลยนะ ไม่งนั้ ได้ทำ� เองหมด เขาจะคิดว่าเราท�ำได้ ดูแลตัวเองได้ เออ...ก็ ย งั ดีก ว่ า ปล่อ ยให้ม นั เมาแล ว้ ขับ หรือ ว่ า กลัว เราดุ ด่ า แลว้ สุดท้ายก็จะปล่อยให้เราดูแลตัวเอง (หัวเราะ) แต่ก่อนนะพีจ่ ะ จนไม่กล ้าพูดความจริงกัน พีจ่ ะเลี้ยงลูกเหมือนเพือ่ น บอกได้หมด สตริกค์กบั ทุกอย่างมาก หน้านี่จะนิ่วคิ้วขมวดเลย เวลาใครท�ำอะไร ทุกอย่าง แม่รบั ได้ แต่ขออย่างเดียว อย่าโกหก” ไม่ได้ดงั ่ ใจ เดีย๋ วนี้ก็ อ่ะ… เสื้อยืดเก่าๆ ใส่อยู่บา้ น ไม่เห็นต้องรีดเลย เมือ่ ตะวันเริ่มรอน ก็ถงึ เวลาต้องกลับกันแลว้ เพราะพีป่ ูมี แค่พบั ก็ใช้ได้แล ้ว ไม่เห็นต้องรีดเลย พออายุมากขึ้น ก็เริ่มปล่อยวาง นั ด ไปขี ่ม า้ ต่ อ เราเลยจบค�ำ ถามสุ ด ท้า ยกับ ผู ห้ ญิง แกร่ ง คนนี้ หลายๆ อย่าง ชีวติ ก็สบายขึ้น” ตอนแรกก็สงสัยว่าหรือเธอจะเข้าวัดฟังธรรมอย่างทีห่ ลายๆ คนใน รู้ไหมว่ารถมอเตอร์ ไซค์เร็วที่สุด ถึง ชี วิต ของเธอในปัจ จุ บ นั และแพลนที่ว างไว้ส ำ� หรับ ตัว เอง รุ่นนี้นยิ มกัน แต่พป่ี ูบอกว่าเธอใช้วธิ เี รียนรูจ้ ากตัวเอง เมือ่ เครียดมาก ในโลก คื อ MTT Turbine ในอนาคต เมือ่ เลิกปาร์ต้ แี ลว้ เลิกเป็ นคนเจ้าระเบียบแลว้ และดู จะส่งผลต่ออารมณ์และชีวติ บางวันรองเท้าเปื้ อนโคลนมา ถ้าไม่เช็ด Superbike หรืออีกชื่อ Y2K Jet เหมือนชีวติ จะปล่อยวางมากขึ้น จนเหลือสิง่ ส�ำคัญในชีวติ แค่ไม่กอ่ี ย่าง 2008 ใช้ เ ครื่ อ งยนต์ เธอมองชีวติ ข้างหน้าของตัวเองอย่างไร จะถึงกับนอนไม่หลับ ต้องลุกมาจัดการให้เรียบร้อย จนเธอเริ่มถาม Engine Rolls-Royce Allison Gas “ยังอยากเดินทางนะ อันนัน้ คือสิง่ ทีช่ อบ แต่ตดิ ทีว่ า่ เลี้ยงหมา ตัวเองว่าเครียดไปมัย้ เจ้าระเบียบเกินไปรึเปล่า Turbine Turboshaft 500P นี ่ ล ะ ่ เลยท� ำให้ไปไหนไม่ได้ เดีย๋ วพอหมดชุดนี้แล ้ว ก็คงจะเลิกเลี้ยง แบบเดี ย วกั บ เฮลิ ค อปเตอร์ ข อง “คือเนี้ยบมากๆ ก็หงุดหงิดไง อย่างรองเท้านี่แต่ก่อนใส่วนั ละ ทหาร เป็นมอเตอร์ ไซค์คันแรก แต่กว่าจะหมดรุน่ นี้ ก็อาจจะไปไหนไม่ไหวแล ้ว (หัวเราะ) ยังคิดอยูเ่ ลย สองคู่ ของลูกด้วยอะไรด้วย สามคู่สค่ี ู่ ต้องเช็ดทุกวัน เรียบร้อยแล ้ว ของโลกที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบ ถึงจะนอน ถ้าลองไม่ทำ� คืนนี้สิ นอนไม่หลับ ก็เริ่มถามตัวเองว่า กังหันไอพ่น สร้างโดยวิศวกร ว่าหาเรื่องใส่ตวั จริงๆ ตอนนี้ลูกเต้าก็โตหมดแล ้ว ไม่มพี นั ธะอะไร เหนื่อยไปมัย้ เยอะไปมัย้ ก็ลองดู เก็บเข้าตูเ้ ลยไม่เช็ด ก็อดทน เครื่องกลชื่อ Ted McIntyre ทุกวันนี้กใ็ ช้ชีวติ อยูก่ บั หมา ดูแลร้าน ไปขีม่ ้า วนอยูเ่ ท่านี้ ส่วนเรือ่ งอืน่ ษั ท Marine Turbine นี่ตดั ไปหมด ถ้าได้เดินทางอยากไปแอฟริกา อยากไปไอร์แลนด์ เช้ามาอีกวัน ก็เออ ไม่เช็ดมันก็ใส่ได้น่ี ไม่เห็นเป็ นไรเลย เราก็เริ่ม จากบริ Technologies Inc ถูกบันทึก ไปแถวสแกนดิเนเวีย ไปดูธรรมชาติ เดีย๋ วนี้ไม่อยากช้อปปิ้ งแล ้ว เบือ่ ฝึ กตัวเองมาเรื่อยๆ ค่อยๆ ลดความเยอะแบบนี้ลง จนไม่ทำ� เลยก็ได้ ในสถิติโลกด้วยความเร็วสูงสุด คือเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองว่าจะอยู่ยงั ไงแล ้วชีวติ ถึงจะเบา แล ้วมีความสุข 227 ไมล์/ชั่วโมง (ประมาณ 365 แต่ก่อนก็ไม่เคยรูส้ กึ ชอบธรรมชาตินะ มาชอบเอาตอนนี้ บางวันเย็นๆ พออายุมากขึ้น ก็ข้เี กียจมากขึ้นด้วย อันนี้เรื่องจริง อยากจะนอน ก.ม./ช.ม.) ท�ำความเร็ว 0-200 ไม่มอี ะไรท�ำแล ้ว ถ้าไม่ขม่ี ้าก็ขบั รถขึ้นดอย ขับรถไปคนเดียว แค่ได้ 12 วินาที และท�ำความเร็ว ขึ้นไปเห็นสีเขียวๆ ของต้นไม้ ลงมาก็มพ ี ลังแล ้ว ความเงียบๆ นิ่งเย็น เอกเขนกอยู่เฉยๆ อยากนัง่ ชิลล์ๆ อยู่น่ิงๆ มากขึ้น ทัง้ ทีแ่ ต่ก่อนนี่ ในเวลา สูงสุดในเวลา 23 วินาที ของบรรยากาศ ส่ ง ผลให้ เ ราสบายใจ สบายตัว ผ่อนคลายได้หมด จะอยู่น่ไี ม่ได้เลย เล่นกีฬาก็ตอ้ งโลดโผน โยคะนี่ไม่ใช่ทางเลย ดูหนัง ไม่ ว า ่ จะเป็ น อารมณ์ ท ก ่ ี ำ � ลั ง บู ด หรื อ ปั ญ หาที เ่ ราก�ำลังครุน่ คิด เหมือนได้ ในโรงยังไม่ได้ เพราะรูส้ กึ ว่าต้องนัง่ นิ่งๆ นานเกินไป (หัวเราะ)” ไปรีเฟรชร่างกายจิตใจตัวเอง แค่ได้ไปขับรถเล่น ก็มคี วามสุขเเล ้วล่ะ” แม้จะเติบโตมาในบ้านทีเ่ ป็ นนักธุรกิจ ทัง้ ยังเป็ นลูกสาวคนโต บ๊ายบายบิ๊กไบค์ : แต่เธอก�ำหนดทางเดินชีวติ ให้ตวั เองมาตลอด พีป่ ูเชื่อว่าคนเราควร ตอนลงเขามาได้ทดลองประสบการณ์เข้าโค้งด้วยความเร็ว จะมีอิสระที่จะเลือกท�ำในสิ่งที่เราอยากท�ำ ไม่ใช่ เพราะโชคชะตา ร้ อ ยกิ โ ลเมตรต่ อชัว่ โมง แต่นนั ่ ยังไม่สะใจเท่ากับการออกตัวแซง หรือว่าให้ใครเป็ นคนก�ำหนดแลว้ จะต้องทนทุกข์กบั สิง่ ทีต่ วั เองไม่ได้ ด้ ว ยความเร็ ว ถึ ง 140 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หมวกกันน็อกทีร่ ดั ไว้ ชอบไปตลอดชีวติ เธอบอกว่าเธอไม่เอา ฉะนัน้ ในฐานะคุณแม่ลูกสอง ไม่แ น่ น นัก แทบปลิว ไปตามแรงลม ดีว่า ยัง พอจะมีเ วลาจับ ไว้ เธอจึงใช้แนวคิดของการเลี้ยงลูกแบบให้อสิ ระ คิดเอง ตัดสินใจเอง ให้กระชับได้ทนั เป็ นประสบการณ์สนั้ ๆ แต่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้เข้าใจ โดยมีเ ธอเป็ น เหมือ นเพื่อ นที่ค อยให้ค�ำ ปรึก ษา และแม้ก ระทัง่ ได้ว่า ท�ำ ไมหลายคนถึงติดใจความรู ส้ ึกบนหลังบิก๊ ไบค์ เพราะ ปลอบใจอยู่ขา้ งๆ ทัง้ กระตุน้ ให้เลือดลมสูบฉีด และกระชากใจให้รูส้ กึ หวิวๆ ราวกับจะ “อย่างร้านนี้ (บริษทั บริทไบค์ เชียงใหม่) เราสร้างขึ้นมานะ ปลิดปลิวไปตามแรงลม ลู กทัง้ สองคนไม่มีใครคิดอยากจะท�ำต่ อเลย (หัวเราะ) แต่ ก็อ่ะ (ปล. พอมาถึงร้านไทรอัมพ์ถงึ กับต้องบอกพีป่ ูวา่ ถ้ามีทริปหน้าอีก หนู ขอติดไป ไม่เป็ นไร ให้เขาเลือกทีเ่ ขาอยากท�ำเอง ไม่บงั คับ เพราะขนาดเราเอง ด้วยคนน๊าาา~) พ่อแม่ยงั บังคับไม่ได้เลย พีเ่ ป็ นคนดื้อเงียบ ถ้าไม่คือไม่ อาจจะไม่ ปฏิเสธ แต่ไม่ทำ� หัวอกคนเป็ นแม่น่ะนะ ใครๆ ก็อยากให้ลูกมีงานการดีๆ มัน่ คงท�ำ อยากเลือกให้ลูกเป็ นหมอ อยากเลือกให้ลูกเป็ นนักบิน ขอบคุณ : เป็ นวิศวะฯ แต่เขาอาจจะท�ำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ชอบแบบนัน้ เราก็ - ทีมงาน บริทไบค์ เชียงใหม่ ส�ำหรับการออกทริปสัน้ ๆ แต่มนั ถึงใจ รวมทัง้ การดูแลความปลอดภัย และอุปกรณ์เซฟตี้ ต้องยอม แต่พก่ี ็จะคอยให้กำ� ลังใจอยู่ตลอด ลูกทุกคนเวลาผิดหวัง - ร้านเสพศิลป์ กลิน่ กาแฟบ้านนอก ส�ำหรับสถานทีน่ งั ่ เล่นและถ่ายรูปสวยๆ โทร. 08-8251-7387 ไม่วา่ จะเรื่องเรียน เรื่องความรัก เรื่องเพือ่ น เขาจะมาปรึกษาตลอด

HIP MAGAZINE ISSUE 116 : JUNE 2014 (SECTION B)  

Download : www.hipthailand.net

HIP MAGAZINE ISSUE 116 : JUNE 2014 (SECTION B)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement