Page 1


HISTORY OF FIRST STORE HIROSHIMA

FLAGSHIP STORE GINZA

SHANGHAI

MIRAMAR SHOPPING CENTER STORE HONGKONG

SINGAPORE

MALAYSIA

FIFTH AVENUE NEW YORK

PARIS FRANCE

OXFORD ENGLAND

CENTRALWORLD THAILAND

ยูนิโคลเปดตัวครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1984 และนับตั้งแต ป ค.ศ. 2001 เปนตนมา ยูนโิ คลไดขยายธุรกิจรานจําหนายสินคา แฟชั่นครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในสหราชอาณาจักร จีน ฮองกง เกาหลี ใต สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สิงคโปร รัสเซีย ไตหวัน มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย โดยภูมิภาคเอเชียถือเปนตลาดที่มี ศั ก ยภาพสู ง ในการขยายความเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ของยู นิ โ คล บริษัทฯ ยังวางแผนเปดตัวรานคาอีกหลายแหงทั่วภูมิภาค โดย เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2556 ที่ผานมา ยูนิโคลบริหารรานคา มากกวา 1,200 แหงในตลาด 13 แหง รวมถึงรานคาทัง้ 23 แหง ใน 4 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ในป นี้ ยู นิ โ คล นํ า เสื้ อ ผ า หลายคอลเลคชั่ น ที่ อ อกแบบ โดยกลุมศิลปนดีไซเนอรระดับโลก และผานกระบวนการผลิต อยางพิถีพิถันดวยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใตปรัชญา LifeWear มาใหคุณเลือกสวมใส และรูสึกไดตั้งแตสัมผัสแรกวาทั้งสบาย ทั้งใช ทั้งเปนตัวคุณ สามารถบอกเลาตัวตน และไปกับคุณ ไดทกุ ที่ ทุกโอกาส เปนเสือ้ ผาสําหรับชีวติ ดีๆ ของทุกคน และทุกวัน

นอกจากจะเปดตัวในกรุงเทพฯ แลวชาวเชียงใหมยงั จะไดพบ ความสบาย และใชตัวคุณผานเสื้อผาหลากหลายคอลเลคชั่น ภายใตปรัชญา LifeWear เชนกันที่ยูนิโคล สาขาพรอมเมนาดา รีสอรท มอลล เชียงใหม ชอปปงมอลลสไตลรีสอรทระดับ ภูมิภาคแหงแรกในประเทศไทย โดยยูนิโคล จะนําเสนอแฟชั่น เสือ้ ผาสําหรับผูบ ริโภค ทัง้ สุภาพบุรษุ สุภาพสตรี เด็ก และทารก ในบรรยากาศการตกแตงรานที่สวยงาม การจัดแสดงสินคา อั น น า ตื่ น ตาตื่ น ใจ และการบริการชั้น เลิศตามแบบฉบับญี่ปุน เพื่อใหลูกคาชาวเชียงใหมไดสัมผัสประสบการณการชอปปง ที่นาประทับใจและรูจักกับแบรนดยูนิโคล มากยิ่งขึ้น บนพื้นที่กวา 2,200 ตารางเมตรภายในหางพรอมเมนาดาฯ ซึง่ ถือเปนสาขาแรก ของเชี ย งใหม แ ละในภาคเหนื อ โดยจะเป น ร า นค า แฟชั่ น หลั ก ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ฝ   ง ป ก ขวาของอาคาร และเป ด ให บ ริ ก ารอย า ง เปนทางการในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ สาวกยู นิ โ คล ห  า มพลาด! เพราะภายในงานนอกจาก จะมี โ ปรโมชั่ น สุ ด พิ เ ศษสํ า หรั บ ลู ก ค า ทุ ก ท า นแล ว ยั ง มี ข อง สมนาคุณจํานวนจํากัด สําหรับลูกคาคนพิเศษเชนคุณ


PRODUCT

เพือ่ ตอนรับฤดูกาลแหงสีสนั ยูนโิ คล นําคอลเลคชัน่ Spring/Summer 2013 ที่ไดดีไซเนอรสุดคลูของโลกมารวมออกแบบ และเติมเต็มสีสันของซัมเมอรนี้ให นาสนใจยิง่ ขึน้ ดวยเสือ้ ผารับลมรอนหลากหลายทีส่ รางสรรคขนึ้ มาจากปรัชญา LifeWear ที่จะบอกเลาตัวตน และไปกับคุณในทุกที่ เสื้อผาของทุกคน และทุกวัน ณ รานยูนิโคลทุกสาขา

เสื้ อ ผ า อิ น เนอร แ วร ที่ ใ ห ค วามเบาสบาย เหมือนไมไดสวมใสสิ่งใด ดวยเสื้อชั้นในที่มีคุณสมบัติ ระบายเหงื่อความชื้น และความรอน ระงับกลิ่นกาย ใหความรูส กึ สบายและมัน่ ใจตลอดวัน เปนไอเท็มชิน้ เดน ที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ ไมวาจะรอนหรือหนาว ด ว ยเทคโนโลยี ล  า สุ ด จากญี่ ปุ  น ที่ คิ ด ค น ขึ้ น มา เพือ่ ปรับสภาพใหเหมาะสมกับทุกฤดูกาล (ราคาเริม่ ตน ที่ 290 บาท)

Polo

ค อ ล เ ล ค ชั่ น เ สื้ อ โ ป โ ล ดี ไ ซ น  และสีสันใหมสําหรับป 2013 ซึ่งไดนําเอา เสื้อโปโลสําหรับหนารอนดีไซนคลาสสิค มาเพิ่ ม สี สั น ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะ เสื้อโปโล Pique ที่เลือกใชเสนใยผาฝาย คุณภาพสูงในการผลิต ซึ่งมีจุดเดนอยูที่ สามารถนําเขาเครือ่ งซักผาไดโดยไมทาํ ให เสือ้ เสียทรง และเนือ้ สัมผัสนุม และเบาสบาย นอกจากนีย้ งั มีความพิเศษของ Deorant Function ที่จะชวยลดกลิ่น เหงื่อ ทําให รูสึกสะอาดและสดชื่น แมจะอยูทามกลาง อากาศรอนก็ตาม เหมาะกับการสวมใส ทํางาน และในวันพักผอน (ราคาเริ่มตนที่ 790 บาท)

Polo

การกลับมาอีกครัง้ ของกางเกงเลาจนแวร ยอดฮิตของยูนิโคล กางเกง Steteco สําหรับ สุภาพบุรษุ และกางเกง Relaco สําหรับสุภาพสตรี ดวยคุณสมบัติ Dry เนือ้ ผาระบายอากาศ พรอมทัง้ ความหลากหลายของดีไซน และสีสัน ที่จะทําให ซัมเมอรนี้ของคุณสนุกยิ่งขึ้น (ราคาเริ่มตนที่ 390 บาท)

Bottoms ตอนรับซัมเมอรดวยกางเกง ลายพรินทสีสันสดใสสําหรับสุภาพ สตรี ใหคุณมั่นใจทุกการสวมใสดวย รูปทรงขนาดพอดีตัว การตัดเย็บ สุดเนีย้ บ พรอมเนือ้ ผานุม ใสสบายกับ ทุกกิจกรรมของคุณ นอกจากนี้ยัง เหมาะกั บ ทุ ก สถานที่ ไ ม ว  า จะเป น ระหวางการทํางานหรืออยากเที่ยว เล น ในวั น พั ก ผ อ น ไอเท็ ม ชิ้ น นี้ ก็สามารถไปกับคุณไดทุกที่ ทุกเวลา

เสือ้ ยืด UT คอลเลคชัน่ ใหม ดวยลวดลายกราฟฟคจาก แอนิเมชัน่ คาแรคเตอร และแบรนดชอื่ ดัง อาทิ การตนู ฤทธิห์ มัด ดาวเหนือ, สตารวอรส, ทอย สตอรี่ และซานริโอ นอกจากนี้ ยังรวมงานกับแบรนดดีไซเนอรชั้นนําอยาง CABBAGES & ROSES, GreenGate, CELIA BIRTWELL และe.m. meets JAPAN เติมเต็มใหซซี นั นีข้ องคุณสนุกดวยสีสนั และลวดลายไมซาํ้ ใคร (ราคาเริ่มตนที่ 390 บาท)


editorial: Vol.09 No.104 June 2013

Wind of Change

สายลมแห่งการเปลีย่ นแปลงอาจพัดผ่านมาในทุกวินาที ขึ้นอยู่กบั ว่าคุณเตรียมพร้อมรับความผันแปรนัน้ หรือเปล่า? เดือนเดียวกันนี้ เมือ่ เจ็ดปี ทแ่ี ล ้ว, สายลมได้พดั พาให้ฉนั ตัดสินใจหอบหิ้วกระเป๋ าเดินทางขึ้นรถไฟสายเหนือมุง่ หน้าสู่เชียงใหม่ และสายลมยังเล่นตลกด้วยการพาพายุกระหน�ำ่ พร้อมน�ำ้ ป่ า ไหลหลากลงท่วมทางรถไฟ ขณะทีย่ งั โดยสารมาไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ระหว่างหนีนำ�้ มาบนรถสิบล ้อ น�ำมาสู่การตัดสินใจว่าจะเดินต่อ หรือถอยหลัง? ... บททดสอบต่อมา คือข้อเสนองานพนักงานเสิรฟ์ พร้อมโอกาสฝึ กงานนิตยสาร งานใหม่ทอ่ี ยากลองดูสกั ครัง้ สิง่ หนึ่งทีไ่ ม่ค่อยอยากบอกใคร คือก่อนหน้าจะมาอยู่ตรงนี้ เคยท�ำงานเป็ นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาก่อน สาเหตุทไ่ี ม่อยากพูดถึงก็เพราะด�ำรงอยู่ในฐานะนัน้ เพียงหนึ่งเดือน เป็ นหนึ่งเดือนทีถ่ า้ จะบอกว่าไม่ได้พสิ ูจน์อะไรในฐานะนักข่าวก็ย่อมได้ แต่ถา้ จะบอกว่าไม่ได้อะไรเลย ก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะอย่างน้อยก็ได้ลองท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองคิดฝันมาตลอด และก็ได้พบว่าเคมีของเราไม่ตรงกัน ธรรมชาติของการเป็ นนักข่าวหนังสือพิมพ์ตอ้ งรวดเร็ว กระชับ ฉับไว แต่เมือ่ เอาตัวเองไปอยู่ในภาวะนัน้ พลันพบว่าธรรมชาติของตัวเองกลับขัดแย้ง แล ้วอะไรล่ะทีจ่ ะเหมาะสมต่อจังหวะชีวติ ? ค�ำถามนัน้ ในตอนนัน้ ก็ยงั หาค�ำตอบอย่างยากเย็น ... แต่สง่ิ หนึ่งทีไ่ ด้เรียนรูห้ ลังจากลองท�ำดู ก็คอื แม้การเป็ นนักข่าวจะไม่ได้อะไร อย่างน้อยทีส่ ุดก็ให้ประสบการณ์กบั ตัวเอง บางครัง้ สิง่ ทีห่ วัง อาจคนละเรื่องกับความเป็ นจริง ความเจ็บปวดจากอาการอกหัก พัดพาให้อยากออกเดินทางระเหเร่ร่อน ‘ค้นหาตัวเอง’ คือค�ำตอบทีฉ่ นั ให้กบั ตัวเอง และใช้ตอบค�ำถามคนอืน่ ตอบในขณะทีก่ ย็ งั ไม่รูว้ า่ นัน่ ใช่คำ� ตอบหรือเปล่า? ตอบในขณะทีย่ งั มีแรงกายและไฟฝันทีอ่ ยากจะลองดูอกี สักตัง้ กับงานนิตยสาร แรงกดดันต่อค�ำปรามาสว่าจับจด ไม่มคี วามอดทน ส่งผลต่อการหาค�ำตอบ ว่าแล ้วอะไรล่ะที่ ‘ใช่’ ส�ำหรับตัวเอง เราจะรูว้ า่ อะไร ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ ไม่มที างใดนอกจาก ‘ลองดู’ ถ้าลองแล ้วชอบ อยู่ดว้ ยแล ้วไม่รูส้ กึ อึดอัดขัดเขิน ก็พอจะอนุมานได้วา่ นัน่ คือสิง่ ที่ ‘ใช่’ แล ้ว บางครัง้ สายลมก็มกั โชยมาแผ่วเบา บางคราวก็โหมมาอย่างเกรี้ยวกราด แต่ทกุ เมือ่ ทีส่ ายลมพัดผ่าน มักพาสิง่ หนึ่งสิง่ ใดมาให้เสมอ ส�ำคัญกว่าปรากฏการณ์ คือเรียนรู ้ และยอมรับ … หาจังหวะชีวติ ตัวเองให้เจอ แล ้วคุณจะสนุกกับการเต้นระบ�ำในสายลม

ชลธิดา พระเมเด หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Contents: Place 10 Decor 12 Art 18 Music Review 22 Siam Music 24 CLassic Album 26 Music Scoop 28 Book 31 Film 32 Calendar 34 :6 / b side

Cover : UNIQLO


มีจ�ำหน่ายแล้วที่ เชียงใหม่

ร้านกาแฟหลวงพะบาง หน้าวัดโป่งน้อย เข้าซอยวัดอุโมงค์ โทร 086-629-6362 ร้านเล่า ถนนนิมมานเหมินท์ ปากซอยนิมมานเหมินท์ 2 โทร. 053-214-888 ร้านหนังสือดวงกมล ถนนคชสาร (คูเมืองด้านนอก) โทร. 053-284-637 สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ ถนนศรีดอนไชย โทร. 053-281-052 ร้าน HAND ROOM ในเวิ้งมาลัย ซอยวัดอุโมงค์ 084-004-7844 HIP Magazine ถนนคันคลองชลประทาน เข้าซอยวัดร�่ำเปิง โทร. 053-329-420

อ�ำเภอปาย

ร้ า นกาแฟ Grooveyard ติ ด ร้ า น Be-Bop Bar โทร 089-560-8561,053-698-046

กรุงเทพ

ร้าน Happening ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร้านต้นหอม ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ร้าน 108 Shop *เฉพาะสาขา สุดซอยประชาราษฏร์บ�ำเพ็ญ 24* ห้วยขวาง

หัวหิน

ร้าน Rhythm & Books ถนนแนบเคหาสน์ เยื้องกับร้านบ้านใกล้วัง โทร. 081-472-9390

หรือติดต่อส่งทางไปรษณีย์โดยตรง ได้ที่ ปู 086-914-8251 Email : poo_wattanawan@hotmail. com Facebook : ปู wattanawan หนังสือราคา 280 บาท ค่าส่ง Free b side / :7


ADVERTORIAL

ALL YOU NEED IS HOME ครบเครื่องเรื่องบ้าน เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภีศเดช

หลายๆ คนก็คงฝันอยากมีบ้านสักหลัง คอนโดสักห้อง ไว้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว พั ก ผ่ อ นจากการงาน รวมทั้ ง สร้ า ง ครอบครัวเล็กๆ ของตัวเองขึ้นมา หรืออาคารพานิชย์ส�ำหรับ เปิดกิจการของตัวเอง แต่บา้ นสมัยนีก้ ไ็ ม่ใช่วา่ ใครจะมีกนั ได้งา่ ยๆ ทั้ ง เรื่ อ งของราคา ท� ำ เล และคุ ณ ภาพบ้ า นที่ ท� ำ ให้ ห ลายคน คิดหนัก จนท�ำให้การมีบ้านกลายเป็นเพียงฝันไป ด้วยการเล็งเห็นปัญหานี้ และความใส่ใจทีม่ ตี อ่ ผู ้ต้องการมีบ ้านของตัวเอง อรสิรนิ กรุป๊ บริษทั อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ จึงจัดโปรโมชัน่ ดีๆ เพือ่ คนมีฝนั เป็ นพิเศษ โดยน�ำบ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในเครือ อรสิรนิ ซึง่ มีทงั้ หมดกว่า 20 โครงการมาน�ำเสนอในราคาสุดพิเศษ พร้อมของ สมนาคุณกันอีกเพียบ ไม่วา่ จะเป็ น ส่วนลด หรืออัตราดอกเบี้ย 0% รวมทัง้ บริการด้านสินเชื่อเพือ่ ให้คนอยากมีบา้ นได้มฝี นั ทีเ่ ป็ นจริง โดยคุณเอ-กัญญณัช พันใจลือ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายขาย อรสิริน กรุป๊ ช่วยมาให้รายละเอียดในเรื่องของโปรโมชัน่ ดีๆ จากเครืออรสิรนิ ในวันที่ 1-15 มิถนุ ายน ที่ Big C Extra เชียงใหม่ และยังโรดโชว์นำ� โปรโมชัน่ นี้ไปน�ำเสนอ คนกรุงเทพฯ กันด้วย ระหว่างวันที่ 13-19 มิถนุ ายน ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว “จั ด โปรโมชั ่น มาเพื่ อ ขอบคุ ณ ลู กค้า ด้ว ยที่ ใ ห้ค วามมัน่ ใจ ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากโครงการ และไว้ใจให้เราบริการ จะเห็นว่า อรสิรนิ กรุป๊ มีการเติบโตเร็วมากตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ มาประมาณห้าปี กว่าๆ ตอนนี้เรามีโครงการ ในเครือกว่ายี่สบิ โครงการแลว้ เพราะฉะนัน้ สบายใจได้เรื่องของมาตรฐาน การก่อสร้างและการให้บริการ และเร็วๆ นี้เราก�ำลังจะจดทะเบียนเข้าเป็ นบริษทั มหาชน จึงหายห่วงเรื่องคุณภาพทีเ่ ราต้องพัฒนาให้น่าเชื่อถือส�ำหรับทุกคน” ส�ำหรับผูส้ นใจซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการจะได้รบั บัตรสมนาคุณราคา 30,000 บาท เพือ่ เลือกซื้อเฟอร์นเิ จอร์หรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า หรือหากสนใจทาวน์โฮม ในโครงการทีจ่ ดั โปรโมชันก็ ่ จะได้รับส่วนลดอีกห้องละ 200,000 บาท โดยบ้านเดีย่ ว ราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล ้านบาท และทาวน์โฮม ราคาเริ่มต้นห้องละ 2.39 ล ้านบาท ส่วนใครที่สนใจคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่าง The Astra Condominium ก็ยงั มีหอ้ งให้จบั จองอยู่ โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 2 ล ้านต้นๆ จนถึงห้องราคา 25 ล ้านบาท “ตอนนี้เรามีทมี งานด้านสินเชื่อเอง จะมีเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับแนะน�ำเรื่องนี้ โดยเฉพาะว่าลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ต้องท�ำยังไงถึงจะกูซ้ ้อื บ้านได้ เพราะเชือ่ ว่าลูกค้าหลายๆ คน บางทีคอื อยากได้บ ้าน ศักยภาพในการผ่อนโอเค แต่ไม่รูจ้ ะเตรียมเอกสารยังไง เราบริการติดต่ อกับธนาคารให้ทงั้ หมดเลย เพราะว่า อรสิรนิ กรุป๊ ก็คอื พูดได้เลยว่าคอนแท็คกับทุกๆ ธนาคารอยู่แลว้ และหากเป็ นลูกค้าในโครงการเรายังจะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษด้วย” ไม่เพียงใส่ใจให้บริการก่อนการขายเท่านัน้ บริการหลังการขายของ โครงการในเครืออรสิรนิ ยังรับประกันความพึงพอใจ ไม่วา่ จะเป็ นระบบรักษา ความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ยังมีบริการตรวจท้องทีจ่ ากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ รวมทัง้ บริก ารฝากบ้า นหากต้อ งเดิน ทางไปต่ า งจัง หวัด เป็ น เวลาหลายวัน นอกจากนี้หากระบบสาธารณู ปโภคภายในบ้านมีปญ ั หา ทางโครงการยังมี เจ้าหน้าทีบ่ ริการซ่อมบ�ำรุงคอยให้บริการ ผูส้ นใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด โปรโมชันจาก ่ อรสิรนิ กรุป๊ ได้ท่ี www.ornsirin.co.th หรือ โทร. 0-5333-3666 :8 / b side


b side / :9


PLACE

BACKPACK TO TRAVEL

เที่ยวสะพายเป้ ในวันสบายๆ เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ภีศเดช

ฉบับนีน้ ำ� เสนอทีพ ่ กั ราคาสบายกระเป๋าเอาใจนักแบกเป้ จะมาแบบเดีย่ ว แบบคู่ หรือจะมากันครบก๊วน ครัง้ นีม้ โี ปรโมชัน่ พิเศษ ส�ำหรับชาว HIP ได้เลือกกัน ถ้าพร้อมแล้วก็สะพายเป้แล้วออกไปลุยกันได้เลย

Our House Info: ถนนมูลเมือง ต�ำบลศรีภมู ิ เชียงใหม่ โทร. 0-5321-3819, 08-9433-5943, 08-9631-9073 www.ourhousecm.com เกสต์เฮาส์เล็กๆ ให้ความรูส้ กึ เหมือนได้พกั ผ่อน อยู่บา้ น มีดว้ ยกัน 5 ห้อง ชัน้ ล่างเปิ ดเป็ นร้านกาแฟ ให้บริการ ทัง้ ผู ้ทีม่ าเข้าพัก และผู ้ทีก่ ำ� ลังมองหาร้านกาแฟไว้นัง่ ผ่อนคลาย ในส่ ว นของห้อ งพัก เน้น ตกแต่ ง ในโทนสีค รีม เรีย บง่า ย แต่ดูดใี นราคาย่อมเยา นอกจากนี้ทพ่ี กั ยังอยูไ่ ม่ไกลจากตลาด สมเพชร หรือถ้าอยากจะเดินช้อปปิ้ งซื้อของฝากก็ห่างจาก ถนนคนเดินท่าแพโดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที สะดวกสบาย แบบที่ว่าไม่ตอ้ งพึง่ พารถ ก็เที่ยวเพลินกันได้ทงั้ ช้อป กิน เทีย่ ว ตัง้ แต่เช้ายันดึก ราคาเริ่มต้น 500 – 700 บาท (ช่วง Low Season) 600 – 800 บาท (ช่วง High Season) โปรโมชันพิ ่ เศษส�ำหรับผู ้ทีถ่ อื HIP ฉบับนี้ไปด้วย ลดทันที 10% ตัง้ แต่วนั นี้ถงึ สิ้นเดือนมิถนุ ายน 2556

FWD House Hostel Info: ถนนราชมรรคา ต�ำบลพระสิงห์ เชียงใหม่ โทร.08-2623-3349 facebook: Forwardhouse อีกหนึง่ โรงแรมทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ อยูไ่ ม่ไกล จากวัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร ทีพ่ กั เป็นลักษณะห้องพักรวม มีด ้วยกัน 10 เตียง ตัวเตียงจะถูกลอ้ มไว้ดว้ ยบ๊อคไม้เป็ นลักษณะของ ตัว U ในสไตล์ญป่ี ่ นุ พร้อมล็อกเกอร์ส่วนตัว เน้นการตกแต่ง เรียบง่ายเพือ่ สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ส�ำหรับผู ้ทีอ่ ยากเน้นเทีย่ ว มากกว่านอน น่าจะเหมาะไม่นอ้ ย ฟอร์เวิรด์ เฮ้าส์ ล ้อมรอบไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็ นวัด ถนนคนเดิน ร้านอาหารอร่อยๆ ของเชียงใหม่ เดินทางสะดวกไม่วา่ จะเป็ น รถส่วนตัว หรือจะโบกรถแดงก็แสนง่าย

:10 / b side

ราคาเริ่มต้นที่ 230 – 400 บาท โปรโมชันพิ ่ เศษส�ำหรับผู ้ทีถ่ อื HIP ฉบับนี้ไปด้วย พัก 2 คืนขึ้นไป ลดเหลือคืนละ 190 บาท (ต่อคน) ตัง้ แต่วนั นี้ถงึ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2556


Eco Resort Chiang Mai Info: ถนนบ�ำรุงราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต เชียงใหม่ โทร. 0-5324-7111 facebook : ecoresortchiangmai www.ecoresortchiangmai.com อีโค รีสอร์ท เชียงใหม่ หรือชื่อเดิมที่รูจ้ กั กัน อิม อีโค เชียงใหม่ กว้างขว้างด้วยพื้นทีก่ ว่า 7 ไร่ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ ์ เหมือนได้พกั อยู่ในสวน กลางเมือง ให้ผูท้ ม่ี าเข้าพักได้ใกล ้ชิดกับธรรมชาติ โดดเด่นด้วยบ้านโบราณในสไตล์ โคโลเนียล และสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้งขนาดใหญ่ให้บริการ ส�ำหรับผูท้ ่ไี ม่ได้เข้าพัก แต่ อ ยากว่า ยน�ำ้ สามารถมาใช้บ ริก ารได้ คิด ค่ า บริก ารเพีย ง 100 บาทต่ อ คน ภายในห้องพักตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย มีทงั้ แบบนอนรวม และแบบส่วนตัว กว่า 68 ห้อง แถมยังเดินทางสะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ราคาเริ่มต้น 406 – 2,000 บาท (รวมอาหารเช้า) โปรโมชัน่ พิเศษส�ำหรับผูท้ ถ่ี อื HIP ฉบับนี้ไปด้วย ราคาคืนละ 300 บาทต่อคน (เฉพาะ ห้องรวม) ตัง้ แต่วนั นี้ถงึ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 b side / :11


DECOR

พื้นที่สีเขียวกลางโรงแรมช่วยให้รู้สึกสดชื่นและอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน :12 / b side


THE ARTEL NIMMAN

Upcycled Design Hotel เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภูมิ นริศชาติ

ความทรงจ�ำในวัยเยาว์นึกย้อนกลับไปคราวใดก็ยังคงอบอุ่น หอมหวนด้วยบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา โดยเฉพาะบ้าน ตามต่ า งจั ง หวั ด ที่ มั ก อาศั ย เป็ น ครอบครั ว ใหญ่ การจั ด วางพื้ น ที่ มักเอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกคน ส่วนการออกแบบมักเน้นฟังก์ชั่น การใช้งาน มากกว่าความหรูหรา และทันสมัยแบบบ้านในเมือง

b side / :13


01

ใครก�ำลังนึกถึงอารมณ์แบบนัน้ และรูสึ้ กว่ายิง่ โตยิง่ คิดถึงกลิน่ อดีต อยากลองชวนมาพักยังโรงแรมขนาดกะทัดรัดทีช่ อ่ื ว่า The Artel Nimman แม้วา่ จะตัง้ อยู่บนย่านฮิพๆ อย่างนิมมานเหมินท์ แถมยังออกแบบโดย ศิลปิ นสุดเซอร์ช่อื ต่อลาภ ลาภเจริญสุข แต่การท�ำงานครัง้ นี้ของเขา เป็ นการน�ำวัตถุดบิ ทีเ่ คยสัมผัสเมือ่ เยาว์วยั มาดัดแปลง กระทัง่ ตีลงั กา ปรับเปลีย่ นฟังก์ชนั ่ การใช้งานเดิมสู่การตีความใหม่ท่ที นั สมัยมากขึ้น โดยยังไม่ท้งิ อารมณ์โหยหาอดีตให้รำ� ลึกถึงในบางซอกมุมของโรงแรม โดยเฉพาะซิกเนเจอร์อย่างสไลเดอร์ทใ่ี ครเห็นเป็ นต้องนึกถึงสมัยเด็กๆ ทีช่ วี ติ ยังหาความสุขได้งา่ ยๆ ไม่ซบั ซ้อน โรงแรมขนาด 13 ห้องแห่งนี้เป็ นการท�ำงานร่วมกันของนักธุรกิจ สาวด้านอสังหาริมทรัพย์ บุม๋ -ธัญลักษณ์ จิตอารี และศิลปินหนุ่มมาดเซอร์ เหิร-ต่อลาภ ลาภเจริญสุข โดย บุม๋ เป็ นผูร้ เิ ริม่ โปรเจ็คต์ ก่อนจะชักชวน เหิร มาร่ วมเป็ นพาร์ทเนอร์ช่วยดู แลทัง้ การออกแบบและดีไซน์ใน ทุกรายละเอียด เพือ่ ให้ได้โรงแรมทีม่ ที งั้ กลิน่ อายของอดีตแต่ให้อารมณ์ ร่วมสมัยสไตล์ต่อลาภ ความน่ าสนใจของโปรเจ็คต์น้ ีอยู่ท่ที งั้ คู่ช่วยกันรีโนเวทอาคาร หอพักเก่าสูง 2 ชัน้ ให้กลายออกมาเป็ นโรงแรม การทุบรื้อสร้างสิง่ ใหม่ อาจง่ายและประหยัดทัง้ เวลาและเงินทองมากกว่า แต่ การคงไว้ซ่ึง บางสิง่ บางอย่างให้ระลึกถึงบ้าง แล ้วค่อยๆ ปรับเปลีย่ นสิง่ นัน้ ให้มีคณ ุ ค่า เพิม่ ขึ้นโดยไม่สูญเสียตัวตนดัง้ เดิมไป เป็ นเรื่องท้าทายทีท่ งั้ คู่เห็นพ้อง ต้องกัน “เราผ่านซอยแถวนี้บอ่ ยมาก แล ้วก็สงั เกตว่าในย่านนี้เขาก็มกี าร รีโนเวทกันหมดแล ้ว เหลือแค่ตกึ นี้ทย่ี งั คงอยู่ ซึง่ เป็นหอพักทีอ่ ยูม่ านานมาก โครงสร้างตัวอาคารยังเป็ นการก่อสร้างแบบยุค 60’s - 70’s อยู่เลย ก็คดิ ว่าน่าสนใจดี พอได้คุยกับพีเ่ หิร แล ้วปรึกษาว่าถ้าจะท�ำเป็นโรงแรมเล็กๆ ดีมยั้ แล ้วให้เขาเป็ นคนออกแบบ เพราะว่าเราก็ตดิ ตามผลงานของพีเ่ ขา มานาน ชอบสไตล์งานของเขา และก็เห็นบ้านของเขาตามนิตยสารต่างๆ :14 / b side

02

01 มุมนั่งเล่นสว่างด้วยแสงธรรมชาติ 02 ชื่อห้องพักมาจากชื่อลายกระเบื้องที่ใช้ทำ�ประตู


อยู่แล ้ว ก็เลยคิดเล่นๆ ว่าถ้าให้เขาออกแบบโรงแรมนี้ให้เหมือนกับบ้าน ทีเ่ ขาอยู่ เหมือนกับยกบ้านของเขามาไว้ทน่ี ่ี มาเป็ นส่วนประกอบของ โรงแรม ก็น่าสนใจดี เพราะบ้านถ้าไม่ใช่คนพิเศษก็คงไม่มโี อกาสได้พกั แต่ถา้ เป็ นโรงแรม ใครๆ ก็มาพักได้ พอเสนอไอเดียนี้ไป พีเ่ หิรก็สนใจ ก็เลยได้ทำ� งานร่วมกัน” บุม๋ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจ็คต์ โดยศิลปิ นนักออกแบบอย่าง เหิร ช่วยเสริมถึงการตัดสินใจ มาร่วมโปรเจ็คต์ทน่ี ่าจะเป็ นอีกสายหนึ่งทีเ่ ขาไม่คุน้ เคย แต่เขาบอกว่า งานนี้มคี วามสนุก และท้าทายแนวความคิดของตัวเองอยูม่ ากเหมือนกัน และไม่ใช่เรือ่ งยากทีจ่ ะจัดการ เพราะเขาท�ำงานนี้โดยคิดว่าเป็นศิลปะชิ้นใหญ่ ก้อนหนึ่ง เพียงแต่มฟี งั ก์ชนั ่ ของการพักอาศัยได้จริง “ผมสนใจเกีย่ วกับการอยูอ่ าศัยของคนนะ เหมือนเป็นการท�ำงานศิลปะ แล ้วคิดเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของคนอืน่ กับศิลปะของเราด้วย การออกแบบ โรงแรมนี้กเ็ หมือนเป็ นงานชิ้นนึงทีอ่ ยู่ได้จริง เข้าพักได้จริง เป็ นคล ้ายๆ ศิลปะก้อนใหญ่หน่ อยที่เราใช้ฟงั ก์ชนั ่ ของความเป็ นอาร์ตมาบวกกับ ความสะดวกสบายของผูอ้ าศัย โดยไอเดียหลักทีผ่ มกับบุม๋ เห็นตรงกัน ก็คอื อยากให้มคี วามบ้านๆ ของสถานทีท่ เ่ี ราเคยจากมา เพราะผมเอง ก็เป็ นคนอยุธยา ตอนเด็กๆ ก็คุน้ เคยกับบ้านที่มรี ะเบียงลูกกรงแก้ว บ้านไม้ และกระเบื้องลายเชยๆ ทีเ่ ดีย๋ วนี้ไม่มใี ครใช้แล ้วน่ะ ก็เอาข้าวของ อารมณ์บา้ นๆ เหล่านี้มาตกแต่งให้อยู่กบั ความร่วมสมัยของปัจจุบนั โดยใช้สดั ส่วนของศิลปะเข้ามาจับ” ส่วนจะน�ำมาผสมผสานอย่างไรให้น่าสนใจ เหิร บอกว่าอาศัย ประสบการณ์จากการท�ำงานศิลปะทีผ่ า่ นมาของเขา บวกกับรสนิยมส่วนตัว ทีม่ กั เล่นสนุกกับการพลิกแพลงคุณสมบัตเิ ดิมของสิง่ นัน้ ๆ ให้ออกมา เป็ นสิง่ ทีใ่ ครก็คาดไม่ถงึ “อาจจะต้องเริ่มจากวิธีคิดต่อการท�ำงานศิลปะของผมที่สนใจ ในสิง่ ของและบรรยากาศทีร่ ูส้ กึ ผูกพันมาตัง้ แต่เด็ก โรงแรมนี้อาจจะใช้ ค�ำว่า Upcycled Design Hotel ก็ได้นะ คือการพลิกแพลงวัสดุทเ่ี รา เคยเห็น เอามาตีความกลับ แบบตีลงั กาฟังก์ชนั ่ เดิมเลย ส�ำหรับผมการ พลิกแพลงด้วยโจทย์แบบนี้น่าสนใจ และก็ทา้ ทายมาก” ด้าน บุม๋ ในฐานะเจ้าของและผู ้ลงทุน เธอมองว่าการเลือกโลเคชัน่ เป็ นหอพักเก่าแก่แห่งนี้ เหตุผลประการแรกคือ ชอบโครงสร้างของ อาคาร และด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่ มาก เธอจึงตัดสินใจเลือกพื้นที่น้ ี อีกประการหนึ่งที่สำ� คัญไม่แพ้กนั คือ ตึกแห่งนี้น่าจะช่ วยถ่ายทอด แนวคิดของเธอออกมาสู่ชมุ ชนได้ดี ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกดีไซเนอร์ผูม้ ี ความสามารถท�ำให้ของทีด่ ูเชย และไร้ประโยชน์สำ� หรับคนทัวไป ่ มาเพิม่ คุณค่ามากขึ้นด้วยการตีความใหม่ “พีเ่ หิรเขาแซวว่าเราเป็ นเจ้าของโรงแรมทีย่ ากจนทีส่ ุด (หัวเราะ) เราก็บอกโอเค ถ้าเราต้องสร้างบ้านก็น่าจะท�ำแบบพอตัวรึเปล่า เหมือน นกน้อยท�ำรังแต่พอตัว เรามีพ้นื ทีแ่ ค่น้ ี เรามีงบประมาณเท่านี้ ก็ทำ� ไป เท่าทีเ่ ราสามารถ และก็อยากให้คนอืน่ ได้มาสัมผัสถึงตรงนี้ดว้ ยว่า เรา ท�ำโรงแรมนะ แต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องใช้ของหรูหรา พยายามจะใช้ของไม่แพง แต่วา่ เพิม่ ไอเดียเข้าไปให้น่าสนใจขึ้น แล ้วด้วยโจทย์น้ ี พีเ่ หิรเขาก็เอาไป ตีความ เสร็จแลว้ ก็เอามาเบลนด์ร่วมกัน อาจจะเบรนสตรอมบ้าง ว่าเฮ้ย..พีแ่ บบอลังการมากไปนะ ดีไซน์เยอะเกินไปใช้จริงไม่ได้ เขาก็เอาไป แก้มาใหม่ เราเลยเหมือนเป็ นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างดีไซเนอร์

03

04

05 03 ภายในห้องมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานอย่างลงตัว และใช้พน้ื ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ สร้างให้ ห้องขนาดเล็กเพียง 25 ตารางวาดูกว้างขวางขึน้ 04 ห้องน้ำ�ทรงอวกาศปูกระเบือ้ งทัว่ บริเวณ โดยเจาะช่องแสงด้านบน ส่องสว่างตลอดวัน และยังทำ�ให้หอ้ งน้ำ�ดูไม่อบั ชืน้ 05 ดีไซเนอร์นำ�โคมไฟทรงดอกบัวตูมทีน่ ยิ มติดตัง้ เป็นหัวเสาไฟในสมัยก่อนมาดัดแปลง ให้เป็นโคมระย้าหน้าตาเก๋ ไก๋

b side / :15


งบประมาณ และการน�ำมาใช้งานจริง ให้สมดุลกัน และสุดท้ายก็ออกมา เป็ นโรงแรมทีค่ ่อนข้างได้อย่างใจนะ เพราะปกติเราไม่ได้เป็ นคนชอบ อะไรแบบไทยๆ มากๆ แต่สำ� หรับงานของพีเ่ หิรส่วนมากเขามักจะแปลง ให้ความเชย มาเป็ นความเท่ ซึง่ น่าสนใจมากเพราะต้องการให้ใช้วสั ดุ ในท้องถิน่ เป็ นหลัก และต้องกลมกลืนไปกับชุมชน” ถึงแม้วา่ พื้นทีใ่ นอาคารจะมีขนาดจ�ำกัด แต่กพ็ ยายามออกแบบ ให้หอ้ งพักมีความหลากหลาย คือมีถงึ 4 Room Types ไม่วา่ จะเป็ น The Balcony เป็ น ห้อ งที่มีร ะเบีย งส่ ว นตัว ไว้น ัง่ เล่ น ชมวิว ได้, The Terrace นอกจากจะมีเทอเรสซ์ส่วนตัวก็แอบมีอ่างแช่ขนาดใหญ่ และห้องชัน้ ล่างทุกห้องจะเป็น Garden Studio จะมีสวนหลังห้องส่วนตัว ซึง่ เหิรมีความคิดว่าเราควรดึงธรรมชาติให้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการ พักอาศัย เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลายให้อารมณ์พกั ผ่อนอย่างแท้จริง ส�ำหรับบุม๋ คิดว่า “ถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าท�ำไมเราต้องปฏิเสธอดีต หรือว่าปฏิเสธรากเหง ้าของเรา ส่วนมากคนจะมองไปข้างหน้า พัฒนานะ ศิวไิ ลซ์นะ แต่ว่ารากเหงา้ ของตัวเองเป็ นใคร มาจากไหน ส่วนมาก ไม่ค่อยรูไ้ ม่สนใจ ซึง่ จริงๆ แล ้วสิง่ เหล่านี้กม็ คี วามหมาย เพราะว่าช่วย ก่อให้เกิดเป็ นตัวตนของเราอย่างทุกวันนี้ ถ้าเราเข้าใจอดีต ก็อาจจะเข้าใจ ตัวเราเองในปัจจุบนั ด้วย เข้าใจคนอืน่ ด้วย ก็จะอยู่ร่วมกันแบบสบาย อีกอย่างคือตัง้ ใจให้คนทีผ่ ่านไปผ่านมา หรือแขกทีเ่ ข้ามาพักได้เห็นถึง ความตัง้ ใจตรงนี้ อยากให้ผูค้ นได้รบั รู ้ อยากให้ชมุ ชนรูว้ า่ เราตัง้ ใจนะ จากตึกเดิมทีโ่ ทรมๆ แล ้วมันสวยขึ้นมา แล ้วทุกอย่างทีเ่ ราท�ำคือตัง้ ใจ แม้แต่โคมไฟ โต๊ะ เก้าอี้ เราก็ไม่ได้ซ้อื แบบส�ำเร็จรูปมา เพราะอยากให้ เข้ากับไอเดียทีพ่ เ่ี หิรคิด และถ้าใครเห็นแลว้ สนใจอยากเอาไปท�ำบ้าน ตัวเองบ้าง ก็จะดีกบั ชุมชน เพราะถ้าในชุมชนมีบา้ นหลังนึงที่น่ารัก น่ าอยู่ มีตน้ ไม้ มีพ้ ืนที่สีเขียว แลว้ ถ้าเพิ่มขึ้นมาเป็ นหลายๆ หลัง เออ…ชุมชนนัน้ ก็จะน่าอยู่มากขึ้น” เหิร ในฐานะผู ้ออกแบบช่วยเสริมในประเด็นนี้ด ้วยว่าเขาอยากเก็บ ความงามของตึกเดิมเอาไว้ โดยเลือกคงบางพื้นทีใ่ ห้อยู่ในรูปแบบเดิม เช่น ผนังห้องทีม่ รี ่องรอยของการขีดเขียน หรือพื้นปาเก้ของหอพักเก่า แห่งนี้ เพราะเขามองว่าความทรงจ�ำบางอย่างไม่จำ� เป็ นต้องกลบหรือ ลบทิ้งไปทัง้ หมด การเหลือทิ้งไว้ให้ระลึกถึงบ้าง ก็ช่วยต่อเติมปัจจุบนั ให้มคี วามหมายขึ้น “จริงๆ เหมือนเป็นการท�ำให้หวนถึงบางสิง่ บางอย่างทีค่ ้างอยูใ่ นอดีต ของความทรงจ�ำ แต่ไม่ใช่การหวนแบบว่าเรายกมาทัง้ ก้อนนะ ถ้าเรายก 06

07

08 06 ท่อปูนหล่อซีเมนต์ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทัง้ ประตูหน้าต่างหรือจะนัง่ บริเวณขอบก็สบาย 07 ลูกกรงแก้วทีถ่ กู จับตีความใหม่ให้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของผนัง ให้อารมณ์เก่าแต่เก๋าอยู่ในที 08 ส่วนของล็อบบีแ้ ละคาเฟ่ รองรับทัง้ แขกทีเ่ ข้าพัก และผูค้ นทัว่ ไป


ทัง้ ก้อนมาก็ไม่ต่างอะไรกับเราย�ำ่ อยู่ท่เี ดิมน่ ะ แต่เป็ นการคงไว้โดยที่ เราก็มคี วามเข้าใจว่าเราก็ยอ้ นกลับไม่ได้แลว้ อย่างเหล็กดัดเก่า ผมก็ เอาไปฝังไว้เป็ นหัวเตียง ซึง่ ก็ไม่ได้ถูกใช้งานในฟังก์ชนั ่ เดิมทีเ่ คยเอาไว้ 09 กันขโมย แต่แค่ฝงั ไว้พอเห็นลางๆ ว่า อ๋อ…เราฝังสิง่ ทีเ่ ป็ นเราไว้รเึ ปล่า ถ้าคุณมาพักแลว้ ได้ยอ้ นคิดไปถึงตรงจุดนัน้ ก็พอแลว้ ขนาดชื่อห้องเรา ทัง้ 13 ห้องยังเอามาจากลายกระเบื้องทีเ่ อามาตัดท�ำประตูเลย ถ้าลองไป เดินดู ตามโฮมโปรจะเห็นเลยว่าแต่ ละลายมีช่ือเรีย กแตกต่ างกันไป กระเบื้องยุ คเก่ าๆ ก็จะมีช่ือเรียกแบบนึง ซึ่งตรงนี้สะท้อนยุ คสมัย เหมือนกันนะ ผมก็อยากให้คนเรามองเห็นตรงจุดนี้ดว้ ยครับ แล ้วเอาไป บาลานซ์กบั ชีวติ ตัวเอง ระหว่างสิ่งที่เราเคยเป็ นในอดีต กับปัจจุบนั และทางทีเ่ ราจะไปต่อ” แม้จะเป็ นโรงแรมทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ย้อนอดีต กลับไปสู่ช่วงวัยเด็ก อันหอมหวน แต่ องค์ประกอบโดยรวมทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นหน้าตา ภายนอก หรือแม้แต่ การตกแต่ งภายใน ออกจะโมเดิรน์ เสียด้วยซ�ำ ้ เหิร บอกว่าที่เขาตัง้ ใจให้ออกมามีรูปลักษณ์แบบนี้เพราะต้องการให้ เกิดความขัดแย้งอย่างลงตัว ระหว่างตัวตนในอดีตที่จากมากับสิ่งที่ ด�ำรงอยู่ในปัจจุบนั “เป็ น การขัด แย้ง ที่เ ราพยายามหาจุ ด ร่ ว มที่ล งตัว ที่สุ ด ครับ อดีตทีเ่ ราถ่ายทอดมาในการออกแบบเป็ นสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล ้ว และก็หวนคืน ไม่ไ ด้อีก ตอนนี้ เ ราก�ำ ลัง เรีย นรู ว้ ฒั นธรรมร่ ว มสมัย เพราะฉะนัน้ ก็พยายามคิดว่าเราควรจะหาจุดร่วมทีส่ มั พันธ์กนั แล ้วสร้างความสมดุล ของสิง่ เหล่านี้ให้ได้”

10 09 วิวจากดาดฟ้ามองเห็นดอยสุเทพแบบพาโนรามา 10 คุณเหิรและคุณบุม๋ ถ่ายภาพค่กบั สไลเดอร์ซกิ เนเจอร์ของ The Artel Nimman

The Artel Nimman (ดิ อาร์ทเทล นิมมาน) 40 ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินท์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทร. 08-1594-6233 email: theartel.nimman@gmail.com facebook/TheArtelNimman www.theartelnimman.com


ART

TRANSSTRUCTURITY ลอด ข้าม ผ่าน โครง ทัศนัย เศรษฐเสรี

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชิษณุพงศ์

“ความกลัวโดยธรรมชาติแล้วมิใช่สงิ่ ถาวร หากแต่เป็นจินตนากรรมทีเ่ กิดขึน้ จากเงือ่ นไข ทางสังคม การเมือง และวิกฤติทางอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน ความกลัวถูกท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ จนในบางครัง้ ความกลัวอยู่ใกล้กบั ชีวติ จนบุคคลมิทันได้สังเกต ยิ่งไปกว่านั้นความกลัวกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรม ทีซ่ งึ่ ปัจเจกบุคคลใช้ชวี ติ โดยสมยอมภายใต้วฒ ั นธรรมแห่งความกลัวดังกล่าว ความกลัว จึงเป็นประเภทหนึ่งของวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งมิได้มีความเป็นแก่นสาร (Essential) ในตัวของมันเอง” - เซอเรน เคียร์เคอกอร์ (Søren Kierkegaard)

นิทรรศการ ‘ลอด ข้าม ผ่าน โครง’ (Trans-Structurity) มีจดุ เริม่ ต้น ในปี 2011 ณ เมืองสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยการร่วมมือกันของ ทัศนัย เศรษฐเสรี กับกลุม่ ศิลปิ น Raketa และ Mute Mute Studio กลุม่ ศิลปิ นรุ่นใหม่ในเชียงใหม่ โดยในระหว่างที่ ทัศนัย พ�ำนักอยู่เมือง สต๊อกโฮล์มนัน้ เขาได้ทำ� การส�ำรวจและวิจยั วิถชี วี ติ ของประชาชนเกี่ยวกับ ความกลัว ในมิติต่ า งๆ และค้น พบว่า ความกัง วลอัน เนื่ อ งมาจากการ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล ้อม สุขภาพ ฯลฯ กระทังการเปิ ่ ดรับข้อมูลข่าวสารทีม่ อี ยูม่ ากมายและหลังไหลมาอย่ ่ างรวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ต เหล่านี้กอ่ ให้ผู ้คนมีวถิ ชี วี ติ ภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว อันส่งผลให้ไร้ซง่ึ เสรีภาพและแรงปรารถนาทีจ่ ะใช้ชวี ติ ตามความต้องการ ของตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ทัง้ อาหรับสปริง การปฏิวตั ใิ น อินโดนีเซีย ในเยเมน ในอียปิ ต์ แล ้วก็เรื่องอืน่ ๆ แม้กระทัง่ ปัญหาต่อเรื่อง ความกลัวของสถาบันศิลปะร่วมสมัย จากนัน้ เขาได้ขยายขอบเขตการวิจยั สูส่ งั คมร่วมสมัยผ่านการเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thestructureoffear.org โดยให้ผูส้ นใจจากทัว่ ทุกมุมโลกส่งความกลัวในมิติต่างๆ มาในเว็บไซต์ จากนัน้ จึงท�ำการถอดรหัสต้นฉบับ (Source Code) ออกมาในรูปแบบ 2 มิติ ก่ อนน�ำมาถอดโครงสร้างของเส้นสีให้กลายเป็ นผลงานศิ ลปะ ในรูปแบบ 3 มิต ิ “วิธกี ารของงานชิ้นนี้คอื ผมจะมีซอฟต์แวร์สองตัวส�ำหรับใช้ในการ แปลงข้อมูลดิจติ อลออกมา ตัวแรกจะ Render Source Code เหล่านี้ ออกมาเป็ นเส้น คือผมตัง้ ใจว่าจะให้เป็ นสถาปัตยกรรมของความกลัวที่ ถูกรื้อถอนแลว้ แต่ในที่สุดก็เอาไปสร้างไม่ได้ เพราะเป็ นเส้นสีท่เี ละเทะ ไปหมดเลย อันที่สองจะ Render ออกมาเป็ น แถบสี โดยได้ บงกช (บงกช ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ หนึ่งในสมาชิก Mute Mute Studio) ซึง่ เขามี ความสามารถด้า นการเขีย นโปรแกรมเป็ น คนเขีย นซอฟแวร์น้ ี ข้ ึน มา หลังจากแปลงข้อมูลออกมาได้แล ้วผมก็ให้อีกทีมงานนึง คือกลุม่ Supernormal Studio ทีก่ รุงเทพฯ สร้างขึ้นมาเป็ นโมเดลสามมิติ ซึง่ งาน Solo Exhibition :18 / b side


ทัศนัย เศรษฐเสรี ศิลปิ นและนักวิชาการ จบปริญญาโทสาขา Visual Arts จาก University of Chicago และปริญญาเอกจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจ จุ บ นั เป็ น อาจารย์ป ระจ�ำ ภาควิช า Media Arts and Design ทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ 338 OIDA ครัง้ นี้กจ็ ะเป็ นการน�ำเสนอโมเดล ไม่ใช่ผลงานจริง แต่เป็ น โมเดลทีผ่ ่านกระบวนการ ทัง้ การวิจยั ทางด้านวิถที างสังคม แล ้วก็แนวคิด ในเรื่อง Cyber Space ในเรื่องโลกออนไลน์ การวิจารณ์แนวคิดในเรื่อง ความเป็ นทวิลกั ษณ์ คณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของปรัชญาตะวันตก แลว้ ก็การท�ำให้คนมองเห็นถึงจินตนากรรมของความกลัวที่ถูกรื้อถอน ผ่านโมเดลทีว่ า่ นี้” ก่อนจะน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้พ้ นื ฐานของความสนใจ ปรัชญาเกี่ยวกับความกลัวและการก้าวข้ามผ่านความกลัวนัน้ จากนักคิด นักเขียนและปรัชญาเมธีผูม้ ชี ่ือเสียง 2 คน คือ ซอเรน เคียร์เคอกอร์ (Søren Kierkegaard) เป็ นนักปรัชญาชาวเดนมาร์กในสมัยคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 ซึง่ โดยทัว่ ไปถือกันว่าเขาเป็ นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมคนแรก และ ฌาร์ค แดร์รดิ า (Jacques Derrida) ปรัชญาเมธีชาวฝรัง่ เศสผูส้ ถาปนา พื้นฐานปรัชญาทีเ่ รียกว่า ‘ดีคอนสตรัคชัน (Decon-struction)’ มาช่วย ต่อยอดในการค้นหาค�ำตอบ จนกระทัง่ คลีค่ ลายกลายเป็ นแนวคิดหลัก ของผลงานชุดนี้ “พอได้ขอ้ มูลมาแล ้วเราก็จดั ประเภท แล ้วก็พบว่าอ๋อ...มนุษย์เรานี่ เผชิญหน้ากับความกลัวในระดับไหนบ้าง นัน่ คือจุดเริม่ ต้น แล ้วหลังจากนัน้ ผมก็พยายามจะอ่านเรื่องราว หรือวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับค�ำอธิบายถึง ความกลัวโดยธรรมชาติแล ้วมีลกั ษณะอย่างไร แล ้วก็มงี านเขียนทางปรัชญา ของนักปรัชญาสองคนที่สำ� คัญ ซึ่งท�ำให้ผมเอามาต่อยอด คนแรกก็คือ เซอเรน เคียร์เคอกอร์ และ ฌาร์ค แดร์รดิ า ซึง่ แดร์รดิ า พูดถึงเรื่อง Moment of Fear คือ ชัว่ ขณะของความกลัว ขณะทีเ่ ราเผชิญหน้ากับ ความกลัว โดยเฉพาะอาชีพของ แดร์รดิ า คือการสร้างปรัชญาเชิงวิจารณ์ ว่ามนุษย์มวี ธิ คี ดิ ทีเ่ ป็ นปัญหาอย่างไร ขณะทีเ่ ริ่มวิจารณ์ใคร โมเม้นต์หรือ วินาทีตรงนัน้ ตัวเขาเองก็เต็มไปด้วยความกลัว เต็มไปด้วยภัยอันตราย เขารูส้ กึ ว่าตัวเองโดยส�ำนึกแล ้ว เหมือนท่องเทีย่ วไปสูด่ นิ แดนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั มาก่อน เป็ นดินแดนทีไ่ ม่รูส้ กึ ว่าตัวเองปลอดภัยเลย แต่อย่างไรก็ตามเขา

ก็ตอ้ งไป เพราะจ�ำเป็ นในหน้าทีข่ องเขา และตรงนัน้ ท�ำให้เขา Over Come คือก้าวข้ามความกลัวพื้นฐานได้ เพราะฉะนัน้ ก็เป็ นความกลัวทีม่ คี วามจ�ำเป็ น ส่วน เซอเรน เคียร์เคอกอร์ บอกว่าความกลัวไม่ได้มแี ก่นสารในตัวเอง คือ Essential หมายความว่ามีความเป็ นทีส่ ้นิ สุด ความกลัวเป็ นจินตนาการที่ ถูกสร้างขึ้นในมิตทิ างสังคม เป็ นวาทกรรมทางการเมืองประเภทหนึ่ง และ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของความกลัวเหล่านัน้ ทัง้ ๆ ทีป่ จั เจกชน สามารถก้าวข้าม หรืออยูเ่ หนือความกลัวเหล่านัน้ ได้ ถ้าเราพร้อมเผชิญหน้า กับมัน ซึง่ ก็สอดคล ้องกับปรัชญาในพระพุทธศาสนา ว่าความกลัวนัน้ เป็ น ความกังวลใจประเภทหนึ่ง แต่เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ ราคิดว่าเป็ นสิง่ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ชีวติ เราก็จะเดินต่อไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ทางพุทธศาสนาถึงบอกว่า คุณต้อง หันไปมองความกลัว คุณต้องยืนเผชิญหน้ากับมัน เหมือนการยืนอยู่ บนขอบเหวที่ไม่รูว้ ่าข้างล่างมีความลึกเท่าไหร่ คุณก็ตอ้ งตัดสินใจว่าจะ ท�ำอย่างไรกับชีวติ ของคุณเอง ซึง่ ความกลัวโดยบรรทัดฐานแล ้วไม่ได้มสี าระ ในตัวเอง ก็จะค่อยๆ ถูกรื้อถอนเชิงจินตนาการก่อน ท�ำให้รูส้ กึ ผ่อนคลาย มากขึ้น เพราะเราเข้าใจมันมากขึ้น” การน�ำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความกลัวของผูค้ นจากทัว่ โลกทีส่ ่งมา ในเว็บไซต์ ซึง่ เป็ นรหัสทางดิจติ อล มาอ่านค่าด้วยโปรแกรมทีถ่ กู เขียนขึ้น เพื่อใช้ถอดรหัสนัน้ โดยเฉพาะ กระทัง่ ออกมาเป็ นโครงสร้างที่สามารถ มองเห็นได้ดว้ ยตา ก่อนน�ำมาสร้างให้เป็ นรูปแบบ 3 มิติ กระบวนการเหล่านี้ คล ้ายกับการรื้อถอนความกลัวในเชิงจินตนาการก่อน จากนัน้ ค่อยสร้างให้ เป็นรูปร่าง และมองเห็นความกลัวของตัวเองได้ โดย ทัศนัย อธิบายให้ฟังว่า การทีค่ นเรารูส้ กึ กลัว ก็เนื่องมาจากเราไม่รูจ้ กั สิง่ นัน้ ๆ สมัยโบราณเรายัง ไม่รูจ้ กั ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดเพราะอะไร ก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เป็ นผูบ้ นั ดาลขึ้น เมือ่ เกิดความกลัว ก็พยายามจัดการกับสิง่ เหล่านัน้ เช่นการศิโรราบต่ออ�ำนาจ หรือแม้กระทัง่ การเคารพนับถือ “ในสังคมบุพกาล มนุ ษย์ยงั ไม่รูว้ ่าความกลัวมีลกั ษณะอย่างไร


แถบสีและเส้นสีในรูปแบบ 2 มิตทิ ไ่ี ด้ออกมาภายหลังจากใช้โปรแกรมแปลงข้อมูลดิจติ อล

ก็จนิ ตนาการไปว่าเป็ นโองการของเทพ อย่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มนุ ษย์ก็อุปโลกขึ้นจากผลกระทบที่มตี ่อการด�ำรงอยู่ของตัวเอง ว่าเฮ้ย.. กูจะล่าสัตว์ยงั ไงวะ จะไปลบหลูเ่ ทพเจ้ารึเปล่า ถึงได้มกี ารสร้างอุปมาอุปไมย ของการล่าสัตว์บนผนังถ�ำ้ ขึ้นมา แลว้ ก็ซอ้ ม คือหยุดโลกที่เคลือ่ นไหว ให้อยู่บนผนังถ�ำ ้ เพราะมนุษย์เราต้องการจะคอนโทรล และรูจ้ กั ความกลัว ของตัวเองในทีส่ ดุ ในยุคต่างๆ เราก็จะเห็นร่องรอยต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด บนโลกปัจจุบนั ก็เหมือนกัน โอเค..อาจจะมีวธิ กี ารหรือรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นไปบ้าง แต่ลกึ ๆ แล ้วมนุษย์ก็ยงั ตะเกียกตะกาย ต้องดิ้นรนอยู่กบั สิง่ ทีต่ วั เองไม่รู ้ ซึง่ กลายเป็ นข้อจ�ำกัดของการมีชวี ติ บางคนสามารถก้าวข้ามไปได้ และท�ำให้ ข้อจ�ำกัดเหล่านัน้ หลวมลง ให้ชวี ติ เดินต่อได้ บางคนก็จมจ่อมอยู่กบั มัน นี่คอื บทบาทของศิลปะ คือต้องเป็ นตัวอย่างให้เห็นว่า เฮ้ย!..ศิลปิ นก็มปี ญั หา ในชีวติ เหมือนคนอืน่ ๆ ไม่ใช่เทวดาทีไ่ หน แล ้วต้องท�ำยังไงล่ะถ้าเราจะมองสังคม ไปด้วยกัน แล ้วก็เดินไปด้วยกัน ไม่ใช่การบรรลุ รูแ้ จ้งภายในของตนเองเท่านัน้ ก็พยายามจะน�ำเสนอว่าเห็นมัย้ ว่ามีปญ ั หาอยู่นะ เป็ นปัญหาของสังคม เป็ นปัญหาของฉัน เป็ นปัญหาของเธอด้วย ผมคิดอย่างนี้ แล ้วคุณคิดอย่างไร ดังนัน้ ศิลปะเป็ นเรื่องของสังคม “ความกลัวมันไม่มแี ก่นสารอยูแ่ ล ้ว คือเราต้องดึงออกมาให้คนทัวไป ่ ได้เห็น โดยสร้างอุปมาอุปไมยให้สามารถจับต้องได้ แต่การจับต้องได้นนั้ ก็เต็มไปด้วยยถากรรม ไม่สามารถควบคุมได้ ออกมาให้เห็นว่าอันนี้ คื อ ลัก ษณะของความกลัว เชิง จิน ตนาการที่เ รา Visualize ออกมา และก็ร้ อื ถอนในตัวมันเอง ถ้าคุณมองผลงานนานพอสมควร แล ้วพยายาม พิจารณาถึงแนวคิดที่ทำ� ให้เกิดโครงงานนี้ ก็จะส�ำนึกรู ด้ ว้ ยตัวเองได้ว่า อ้อ! เราก็สามารถทีจ่ ะรื้อถอนภาวะความกลัวทีแ่ ต่ละคนมีในเชิงจินตนาการ ได้เช่ นเดียวกัน แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปญ ั หาความกลัวได้นะ เช่ น บางคนมีค วามกลัว ทางด้า นเศรษฐกิ จ การแก้ป ัญ หาความกลัว เชิงจินตนาการไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเงินมากขึ้น แต่อยากน้อยก็รูส้ กึ ผ่อนคลายขึ้น และสามารถมองชีวติ ในมิติอ่นื ได้ว่าบางทีเงินทองก็ไม่ได้ จ�ำเป็ นเท่ าไหร่ น่ีหว่า ซึ่งตรงนี้ ก็เป็ นกลเม็ดในการน�ำเสนอผลงานเรา :20 / b side

เหมือนกับที่พระวิปสั สนาต้องไปปลงสังขารกับซากศพเพื่อให้เข้าใจถึง ความไม่เที่ยงของชีวติ งานนี้ก็คลา้ ยๆ กัน แต่เราเปลีย่ นกระบวนการ เป็ นการมองซากศพของความกลัว สาเหตุท่ี ทัศนัย เลือกวิธีการอันซับซ้อนอย่างการแปลงข้อมูล ดิจติ อลทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ให้ปรากฏเป็ นรูปร่างขึ้นมาเพือ่ ถ่ายทอดแนวความคิด ‘สถาปัตยกรรมแห่งความกลัว’ นัน่ เพราะโลกไซเบอร์มคี วามเกี่ยวข้องกับ ทุกมิตขิ องผูค้ น ไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคม วัฒนธรรม อีกทัง้ ยังมีรากฐาน มาตัง้ แต่ ยุ ค ประวัติศ าสตร์ก่ อ นที่จ ะถูก พัฒ นาโดยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ “คือในโลกวิชาการปัจจุบนั เวลานักวิจารณ์ทงั้ หลายจะเริม่ ต้นวิจารณ์ เกีย่ วกับอารยธรรมมนุษย์ ประวัตศิ าสตร์ความรูข้ องมนุษย์กว่าจะเดินทาง มาถึงปัจจุบนั มีปญั หาอย่างไรนี่ มักจะกลับไปเริ่มต้นที่ปรัชญากรีกก็ดี หรือปรัชญาสมัยใหม่ตงั้ แต่ ยุค เรอเน เดการ์ต (René Descartes นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรังเศส) ่ เป็นต้นมา และผมก็ถกู เทรนมา ไม่ใช่เป็ นศิลปิ นอย่างเดียว แต่ถกู เทรนมาทางปรัชญาและสังคมศาสตร์ดว้ ย เวลาผมมองปัญหาทางสังคมก็จะไม่ใช้ตวั เองเป็ นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากประสบการณ์ แต่เราก็มเี ครื่องมือทางทฤษฎี ทีจ่ ะช่วยอธิบายโดยกลับไปดูทป่ี ระวัตศิ าสตร์ความรูข้ องอารยธรรมตะวันตก แม้กระทังความเป็ ่ นทวิลกั ษณ์ของความรู ้ คู่สขี าวด�ำ หยินหยาง หรือรหัส 01 ซึง่ ตอนหลังมาถูกพัฒนามาเป็ นสูตรคณิตศาสตร์ จนกลายเป็ นโลกของการ เขียนรหัส โลกไซเบอร์ และโลกอินเตอร์เน็ตในทีส่ ดุ แล ้วการศึกษา Cyber Study จริงๆ แลว้ มีมติ ิท่ซี บั ซ้อนมากๆ เพราะมีการเข้าไปมีส่วนร่วม ของผูค้ น มีประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมเต็มไปหมดเลย ซึง่ เป็ นวิชาการ ที่ยงั ไม่ได้ถูกพัฒนามากนักในสังคมนี้ เพราะส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นการ ท�ำเว็บไซต์ อินเตอร์เฟด ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็ นโอกาสทีด่ ถี ้าผมเอาเรือ่ งนี้ มาพูดด้วย เพือ่ ให้เห็นว่าในโลกไซเบอร์เองนี่ไม่ใช่วา่ อยู่ดๆี จะเกิดขึ้นมา ได้ดว้ ยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ แต่มที ่มี าจากความคิดเชิงปรัชญา มาก่อนแล ้ว”


งานแสดงในครัง้ นี้ นอกจากจะคาดหวังให้ผู ้ชมงานได้เปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงการเผชิญหน้ากับความกลัว และตัง้ ค�ำถามต่อตัวเองเพือ่ ให้สามารถ ก้าวข้ามความกลัวของตนเองไปสู่สง่ิ อืน่ แลว้ นิทรรศการชุดนี้ยงั เป็ นการ ตัง้ ค�ำถามกับประเด็นการเมืองของศิลปะทีส่ ่งผลต่อวิธีคิด และรสนิยม รวมทัง้ การจัดล�ำดับชัน้ ในสังคม “ในงานของผมเล่นเรือ่ งการเมืองในศิลปะมาโดยตลอด คือเราต้อง เข้าใจค�ำว่า การเมืองในศิลปะมีความหมายแตกต่างกันสามอย่าง แบบแรก คือศิลปิ นเอาประเด็นทางการเมืองมาท�ำเป็ นผลงาน เช่น นักการเมืองชัว่ คอร์รปั ชัน่ ทุนนิยมเลว โลกาภิวตั น์ไม่ด ี สองคือการเมืองในวงการศิลปะ ก็คอื ในวงการศิลปะ ไม่ใช่วงการทีผ่ ูค้ นใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็ นคนทีร่ ูแ้ จ้ง เพราะว่าอยู่ใกลศ้ ิลปะแลว้ จะมีจติ ใจดีกว่าคนอืน่ แต่เต็มไปด้วยการเล่น การเมืองของผลประโยชน์เข้มข้นทีเดียว สามก็คือการเมืองแบบที่ผม ต้องการจะพูดถึง ก็คอื การเมืองของตัวศิลปะเองทีเ่ ข้าไปจัดการกับส�ำนึก ของผูค้ น เช่น ไปก�ำหนดกรอบให้ผูค้ นเห็นว่าอันนี้คอื แพทเทิรน์ และความ เป็นสากลของความงาม ซึง่ แพทเทิรน์ ตรงนัน้ ก็จะไปก�ำหนดกรอบ และวิถชี วี ติ ในด้านอืน่ ในเรือ่ งจริยธรรม การครองตน และในเรือ่ งของความดี ซึง่ ก็คอื ความจริงด้วย “และนีค่ อื สิง่ ประดิษฐ์ทผ่ี มก�ำลังจะบอกว่าเป็นสิง่ ประดิษฐ์ทางการเมือง ซึง่ ท�ำให้คนไม่ได้ใช้เหตุผลของการด�ำรงอยู่ดว้ ยตัวเขาเอง ทีบ่ อกว่าเป็ น การเมืองเพราะอะไร เพราะดันมีบทลงโทษด้วยไง ถ้าคุณไม่เห็นอย่างนี้ คุณคบกับใครไม่ได้ คุณไม่มรี สนิยมทีจ่ ะคุยกับใครได้ หรือว่าไร้รสนิยม สิ้นเชิงเลย ถ้าคุณไม่รูจ้ กั ศิลปะแบบทีไ่ ด้รางวัล หรือศิลปะทีถ่ กู ยอมรับจาก สังคม เพราะฉะนัน้ คุณอย่ามายืนคุยกับฉัน แล ้วก็ไม่มเี รือ่ งอืน่ ทีจ่ ะคุยด้วย เพราะเป็นคนละระดับกัน และโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่คอ่ ยอยูก่ บั ร่องกับรอย ของระเบียบเท่าไหร่ ตรงนัน้ ก็กลายเป็ นชีวติ ผม และผมก็ตอ้ งหาทางออก ทีจ่ ะอธิบาย หรือท�ำให้ชีวติ ของผมมีทอ่ี ยูท่ ย่ี นื ในสังคมนี้ดว้ ยตัวของผมเอง นัน่ คือจุดเริม่ ต้นทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่แบบอยูด่ ๆี ผมคิดแนวคิดขึ้นมาแล ้วก็ทำ� เป็นผลงาน แต่มาจากสิง่ ทีเ่ ป็นประสบการณ์ตรง และผมก็เห็นว่าความเจ็บปวด ของคนที่ถูกมองจากกรอบต่างๆ ที่เป็ นมาตรฐาน คุณต้องมีราคาจ่าย มากแค่ไหน ล�ำบากแค่ไหน และตัวเราเองก็ด้ นิ รนที่จะก้าวข้ามไปให้ได้ แล ้วสิง่ เหล่านี้กอ็ ยู่ในผลงานศิลปะของผมแทบทุกชิ้น คือเล่นกับการเมือง เล่นกับข้อจ�ำกัดของนิยามความหมายของชีวติ ของศิลปะ ของความดี ความจริง ความงาม ที่คนท่องบ่นกันไปโดยไม่เข้าใจอะไร และผมก็ พยายามท�ำให้คนเห็นว่า เฮ้ย…คุณสามารถคิดอะไรด้วยตัวของคุณเองได้ จะถูกผิดเป็ นอีกเรื่องนึง ถกเถียงกันได้ สิง่ ทีค่ ุณคิดอาจจะไปสร้างปัญหา ให้คนอืน่ ๆ กับสังคมในวงกว้าง ซึง่ ตรงนัน้ เราก็ตอ้ งไปดูกนั ทีข่ อ้ เท็จจริง ของเรื่องทีเ่ กิดขึ้นอีกทีนึง แต่ไม่ใช่หยุดคิด” ร่วมก้าวข้ามความกลัวไปด้วยกันกับ นิทรรศการ ‘ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-Structurity’ โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี ระหว่างวันที่ 7 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม 2556 (เปิดงานวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น.) ณ 338 OIDA Gallery อาคารพงษ์อมร ชัน้ 4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ (ประมาณ 30 เมตร จากรถไฟฟ้ าใต้ดนิ ด้านขวา, สถานีลมุ พินี ทางออก 1) โทร: 09-0198-8749 เปิ ด: วันพุธ-วันจันทร์ เวลา 13.00. - 17.00 น. (และตามนัดหมาย) www.oidaartbangkok.com / facebook: 338 OIDA Gallery Bangkok


MUSIC REVIEW

เดอะ สเปเชี่ยล ทอม เรื่อง: RB

จะว่าไปแล ้ว ทอม ยอร์ค มีบคุ ลิกหลายสิง่ หลายอย่างทีค่ ลับคล ้ายกับ โชเซ่ มูรนิ โญ่ ยอดกุนซือชาวโปรตุเกสทีโ่ ลกฟุตบอลรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีคนนัน้ ฉลาดหลักแหลม, ใจกล ้า และพร้อมรับความท้าทาย, เป็ นทีร่ กั ของผูร้ ่วมงาน และดึงดูดคนเก่งๆ ให้อยากมาท�ำงานด้วย, ไร้มารยาท และความปราณีต่อคนที่ ไม่ถกู ชะตา และสงวนความเป็ นส่วนตัวไม่ให้ใครล่วงล�ำ ้ คือบางสิง่ บางอย่างทีค่ นทัง้ คู่ มีคล ้ายกัน ถ้าจะมีอะไรทีต่ า่ งกันอยูบ่ ้างก็ตรงทีผ่ ู ้น�ำของ Radiohead ยังไม่คอ่ ยอวดโอ่ ถึงความเก่งกาจของตนเหมือนกุนซือมาดเท่ผู ้ขนานนามตนเองว่าเป็น The Special One สักเท่าไหร่ กระนัน้ สิ่งหนึ่งที่คนชังยังต้องยอมรับก็คือ ทัง้ สองต่างเป็ นบุคคลที่มี ผลงานชัน้ เลิศเป็ นเครื่องแสดงถึงความส�ำเร็จ รวมทัง้ เป็ นเสมือนเกราะทีค่ อยก�ำบัง พวกเขาจากการทิม่ แทงต่างๆ มาได้โดยตลอด เฉพาะผลงานในนามของ Radiohead ใครต่ อใครในวงการดนตรีก็ยอมรับในฝี มอื และความคิดสร้างสรรค์ของ ทอม ยอร์ค กัน อยู่แลว้ แต่ในเมือ่ เป็ นศิลปิ นทีม่ พี ลังลน้ เหลือ เฉพาะแค่งานของวงจึงดูจะไม่เพียงพอต่อการ สนองไอเดียของเขา นัน่ จึงเป็ นทีม่ าของการท�ำ อัลบัม้ เดีย่ ว (The Eraser ในปี 2006) รวมถึง งานในนามของ Atoms for Peace ทีเ่ ราก�ำลัง จะกล่าวถึงในทีน่ ้ ดี ว้ ย อันทีจ่ ริงทีม่ าของ Atoms for Peace นัน้ อาจเรียกได้วา่ เป็ นการต่อยอดมาจากงานเดีย่ ว ของทอม เพราะบรรดานักดนตรีทม่ี าร่วมงาน ต่างเริ่มต้นจากการมาร่วมบรรเลงเพลงจากงานชุดนัน้ แทบทัง้ สิ้น อย่างไรก็ตาม บรรดากองเชียร์คงไม่คาดหวังว่าการร่ วมแจมของนักดนตรีท่ีน�ำขบวนโดยฟลี (Red Hot Chili Peppers) และ ไนเจล ก็อดริช โปรดิวเซอร์ทท่ี ำ� งานกับ Radiohead มานานจะกลายเป็ นโปรเจ็คต์แบบจริงจังขึ้นมาได้ แต่ในที่สุดวงดนตรีเฉพาะกิจ ทีเ่ มือ่ ครัง้ เริม่ ต้นยังไม่มชี อ่ื วงด้วยซ�ำ้ ก็สร้าง Amok (XL) ผลงานชุดแรกของวงออกมา ให้ได้ยนิ ได้ฟงั กันในทีส่ ุด ในมุมหนึง่ Amok มีกลิน่ อายทีม่ าในแนวทางเดียวกับ The Eraser อยูไ่ ม่นอ้ ย จากการทีท่ ศิ ทางของเพลงส่วนใหญ่ในอัลบัม้ ขับเคลือ่ นด้วยดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นหลัก ซึง่ ก็คงไม่น่าแปลกใจอะไรนัก เพราะงานทัง้ สองชุดต่างก็มที อม (และไนเจล) เป็ นผูก้ ำ� หนดความเป็ นไปของภาคดนตรีอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม การได้ฟลีเข้ามา มีสว่ นร่วมในงานชุดนี้ทำ� ให้เสียงเบสส์เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญภายในแต่ละเพลง :22 / b side

นอกเหนือไปจากสารพัดซาวนด์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หลายทีถ่ ูกน�ำมาใช้ เช่นเดียวกับ การได้ เมาโร เรฟอสโค มือเพอร์คสั ชัน่ ชาวบราซิลทีอ่ อกทัวร์ร่วมกับ Red Hot Chili Peppers มาร่วมวง ซึง่ ช่วยให้จงั หวะจะโคนในงานชุดนี้ดูกระฉับกระเฉง และมีชวี ติ ชีวามากกว่าใน The Eraser ส่วนในอีกมุมหนึ่ง ถ้า The Eraser คือการท�ำงานของทอมกับบทเพลง ทัง้ หลายโดยมีเปี ยโนและกีตาร์เป็ นหลัก อาศัยซาวนด์อเิ ล็กทรอนิกส์สารพันมาช่วย เพิม่ สีสนั และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็ นงานทีท่ งั้ ซับซ้อนและหม่นมัวแล ้ว Amok ก็คอื การดึงเอาเสียงเครื่องดนตรีจากเพื่อนร่ วมวงคนอื่นๆ มาขับเคลื่อนแต่ ละเพลง โดยยังคงใช้ประโยชน์จากสุม้ เสียงสังเคราะห์ทงั้ หลายเช่นกัน หากแต่ในท้ายทีส่ ุด แม้ง านจะเต็ม ไปด้ว ยมิติข องสารพัด เสีย ง ทีซ่ ้อนทับกันอย่างน่าทึง่ เฉกเช่นกัน แต่ Amok ก็ดูหม่นมัวน้อยกว่า ทัง้ ยัง ‘ฟังง่าย’ กว่า The Eraser ด้วยอีกต่างหาก (แม้ว่าในความเป็ นจริง แล ้วงานของ ทอม ยอร์ค นัน้ ไม่น่าจะถือเป็ น งานจ�ำพวก ‘ฟังง่าย’ เท่าใดนักก็ตาม) หลายคนอาจมองว่า Amok เป็ นเสมือน งานอีกชิ้นหนึ่งของ Radiohead ขณะทีบ่ างคน อาจคิดว่านี่คอื งานเดีย่ วของ ทอม ยอร์ค ทีม่ ี นักดนตรีสนับสนุนเพิม่ มากขึ้นเฉยๆ แต่ไม่วา่ จะคิดเห็นอย่างไร สิง่ ทีต่ อ้ งยอมรับ (นอกเหนือ จากข้อที่ว่านี่ไม่ใช่งานจ�ำพวกฟังง่าย) ก็คือ หากพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพและความคิ ด สร้างสรรค์ทป่ี รากฏให้เห็นตลอดทัว่ ทัง้ งานแล ้ว คงไม่มใี ครเถียงว่า ทอม ยอร์ค นัน้ เก่งจริง และแม้งานของเขาจะไม่ใช่ของทีจ่ ะเสพหรือเข้าใจได้โดยง่าย (และอาจท�ำลาย สุนทรียะในการฟังด้วยซ�ำ้ หากไม่ซาบซึ้งพอ) แต่ก็ยงั มีคนอีกมากทีอ่ ยากทดลองว่า งานของเขานัน้ จะให้อรรถรสเป็ นเช่นไร เพราะอย่างทีบ่ อกเอาไว้ตัง้ แต่ตน้ ว่า ถึงเขาจะแสบ แต่คนเก่งๆ แบบนี้กไ็ ม่ใช่วา่ จะเจอกันได้งา่ ยๆ และบ่อยๆ ศิลปิ น : Atoms for Peace อัลบัม้ : Amok สังกัด : XL


MUSIC REVIEW Biffy Clyro Opposites (14th Floor Recordings)

กลับมาแบบน่าประทับใจ แฟนๆ ของ Suede คงดีใจไม่นอ้ ยเมือ่ ได้เห็น Bloodsports (INgrooves) ผลงานชุดล่าสุดของวง เพราะนอกจากพวกเขาจะไม่มงี านให้แฟนๆ ได้ฟงั มาร่วม 11 ปี แล ้ว หากดูจากการทีเ่ บร็ตต์ แอนเดอร์สนั ผูน้ ำ� ของวงหันไปเอาจริงเอาจังกับ การท�ำงานเดีย่ วของตัวเอง (ท�ำไปตัง้ 4 ชุดนัน้ ก็ถอื ว่าไม่น ้อยอยู)่ คงท�ำให้แฟนๆ หลายคน อดหวันใจไม่ ่ ได้วา่ วงอาจจะแตกแบบถาวร ยิง่ เมือ่ ได้รูว้ า่ กลับมาคราวนี้สมาชิกในวง อยู่กนั พร้อมหน้า แถมยังได้ เอ็ด บูลเลอร์ โปรดิวเซอร์ท่เี คยร่วมงานกันมาใน ยุคแรกๆ กลับมาท�ำงานด้วยอีกคน ก็ยง่ิ ชวนให้หวังเพิม่ ขึ้นไปอีกว่างานชุดใหม่ของ พวกเขาน่าจะย้อนกลับไปเหมือนเมือ่ ครัง้ ทีพ่ วกเขาเริ่มต้นสร้างชื่อในวงการดนตรี สิ่ง ที่ไ ด้ฟ งั ในงานชุด นี้ จ ะว่า ไปก็พ อจะเรีย กได้ว่า สมตามความคาดหวัง ของแฟนๆ อยู่ เพราะตลอดทัง้ อัลบัม้ ดนตรีของ Suede ดูจะกลับไปใกล ้เคียงกับงาน ในยุคแรกๆ ของพวกเขาจริงๆ แต่สง่ิ ทีเ่ ราชื่นชมกว่าคือแม้จะหายหน้ากันไปนาน แต่ดนตรีของพวกเขาก็ยงั คงมีพลังและคึกคักรวมทัง้ น่ าฟังด้วยท่วงท�ำนองชัน้ ดี (แม้วัยของสมาชิกจะไม่หนุ่มแล ้วก็ตาม) ส่วนคุณภาพของงานโดยรวมก็ออกมาดีเยีย่ ม ชนิดที่แฟนๆ พร้อมจะให้อภัยกับการหายหน้าหายตาไปนาน บางทีส่งิ ที่ เบร็ตต์ แอนเดอร์สนั น่ าจะได้เรียนรู จ้ ากงานชุดนี้ก็คือเพื่อนๆ ในวงนัน้ สามารถช่วยให้ งานของเขาออกมาเข้าท่าเข้าทางได้ และถึงจะไม่ดงั (สักที) ในอเมริกา แต่แค่ทำ� งาน ให้ได้ดแี บบนี้ คนในทีอ่ น่ื ๆ ของโลกก็พร้อมจะอ้าแขนต้อนรับอยู่แล ้ว

ภาคดนตรีหนักหน่วงใช้ได้แต่ก็ ไม่ถงึ กับเกินรับส�ำหรับงานชุดที่ 6 ของ วงดนตรีจากสก็อตแลนด์วงนี้ หลายเพลง ของวงฟังสนุกฟังง่าย แต่อกี หลายๆ เพลง ก็ ซ บั ซ้อ นระดับ น้อ งๆ โปรเกรสซีฟ เหมือนกัน ยิ่งเมือ่ ดูจากการที่พวกเขา เป็ น วงสามชิ้ น ด้ว ยแล ว้ ก็ ต อ้ งชมว่ า ผลงานของพวกเขานัน้ ดีจริง Sally Shapiro Somewhere Else (Paper Bag Records)

ถึงจะมีทม่ี าจากสวีเดน ทว่าเพลง ของ Sally Shapiro ไม่ใช่สวีดชิ ป๊ อป หากแต่เป็ นงานทีเ่ คลือ่ นไหวบนจังหวะ ของดิสโก้และแดนซ์มากกว่า ดนตรีใน งานชุดที่ 3 ของดู โอกลุ่มนี้อาจจะไม่ ตื่ น เต้น หวือ หวาแต่ ก็ ฟ ัง สนุ ก และมี ชีวติ ชีวาดี รวมทัง้ ยังเข้ากันกับเสียงร้อง สวยๆ ของ แซลลี ชาพิโร ด้วย Of Monsters and Men My Head Is an Animal (Universal Republic)

วงดนตรีจากไอซ์แลนด์วงนี้สร้างชือ่ จากเวทีประกวดจนได้เซ็นสัญญากับ ค่ายยักษ์ใหญ่ ซึง่ ก็ไม่น่าแปลกใจเมือ่ ดู จากฝี มือแลว้ เพลงของพวกเขาเป็ น อินดี้-โฟล์คร็อคทีด่ นตรีทำ� มาได้ไม่เลว แถมยัง อลัง การไม่ ใ ช่ เ ล่ น เสี ย ด้ว ย เป็นการเปิดตัวทีน่ อกจะเริม่ ต้นได้สวยแล ้ว ยังน่าติดตามกันต่ออีกต่างหาก

งานชุ ด แรกของวงอิ น ดี้ ป๊ อป จากสเปนมาพร้อมเสียงร้องน่ าฟังของ นักร้องสาวและภาคดนตรีทม่ี สี ่วนผสม จากเสียงกีตาร์ ซินธิไซเซอร์ และดรัมแมชีน รวมเข้า ด้ว ยกัน ทัง้ หมดอยู่ ภ ายใต้ จังหวะจะโคนทีร่ น่ื เริงและท่วงท�ำนองฟังง่าย ติ ด หู ที เ ดี ย ว ตัว งานโดยรวมถือ ว่ า คุณภาพใช้ได้สำ� หรับการเริ่มต้น

เพลงดีๆ จากวงแนวๆ ว่ากันว่า (ซึง่ ก็น่าคิดว่าแล ้วใครว่า) หากอยากจะเป็ นเด็กแนว (ซึง่ ก็ไม่รูอ้ กี ว่า แนวไหนและแนวยังไง) ควรจะลองฟังงานของ The Strokes ดู ซึง่ ถ้าให้เราลอง หาเหตุผลมาช่วยสนับสนุนความคิดทีว่ า่ แล ้ว อาจจะเป็ นเพราะพวกเขาเป็ นวงดนตรี จากนิวยอร์ก (เมืองเก๋) เป็ นวงอเมริกนั แต่ทำ� ดนตรีอนิ ดี้แบบวงอังกฤษ (ดูเท่ด)ี แถมสมาชิกในวงก็มาดดีและมีฝีมอื ใช้ได้อีกต่ างหาก (อันนี้เห็นด้วยเพราะงาน ไซด์โปรเจ็คต์ของสมาชิกในวงแต่ละคนออกมาดูดกี นั ทัง้ นัน้ ) การฟัง The Strokes นัน้ จะแนวจริงหรือไม่ เราไม่อาจรูไ้ ด้และไม่สนใจจะรูด้วย ้ แต่หากมองด้วยความคาดหวังว่างานของพวกเขานัน้ จะมาพร้อมกับอะไรทีโ่ ดนใจ วัยโจ๋แล ้ว Comedown Machine (RCA) งานชุดที่ 5 ของวงน่าจะตอบโจทย์ทว่ี า่ ได้โอเคอยู่ ตัวงานทีม่ อี นิ ดี้รอ็ คเป็ นพื้นฐานนัน้ หยิบเอาดนตรีหลากหลายแบบมาใช้ และปรุงแต่งให้อยูร่ ่วมกันอย่างลงตัว แถมทัง้ หมดยังออกมาสนุกคึกคักและมีสมเสี ุ ้ ยง ที่ใช้การได้แทบทัง้ สิ้น ดังนัน้ อัลบัม้ นี้จึงไม่น่าจะเป็ นแค่ บทเพลงที่บรรดาวัยรุ่น หรือเด็กแนวๆ (รวมไปถึงแฟนๆ ทีต่ ามกันมานาน) จะชื่นชอบเท่านัน้ หากแต่ดว้ ย คุณภาพทีด่ ขี องตัวงาน ก็น่าจะท�ำให้ผูฟ้ งั คนอืน่ ๆ ทีม่ องหางานเพลงสนุกๆ และดนตรี ทีเ่ ข้าที ชื่นชอบได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน

When Nalda Became Punk A Farewell to Youth (Shelflife)

Phoenix Bankrupt! (Glass Note)

เสียงจากซินธิไซเซอร์และซาวนด์ ยุค 80’s ทัง้ หลายเป็ นสิง่ ที่ Phoenix หยิ บ มาใช้ใ นงานของพวกเขาแล ว้ ให้ผลลัพธ์ออกมาดีทเี ดียว อัลบัม้ ชุดที่ 5 ของหนุ่มๆ ฝรัง่ เศสกลุม่ นี้นอกจากจะ ฟังสนุกเข้าท่าและน่าจะโดนใจแฟนๆ แล ้ว ยังเป็ นข้อพิสูจน์วา่ พวกเขาเลือกแนวทาง ให้กบั ตัวเองได้ถกู ต้อง b side / :23


SIAM MUSIC

เปลีย่ นแปลงไม่เปลี่ยนไป

เรื่อง: RB

เมื่อว่ากันถึงเรื่อง ‘ความเปลี่ยนแปลง’ ส�ำหรับวงดนตรีสักวงหนึ่ง สิ่งที่เราพอจะนึกถึงได้ก็คง มีตงั้ แต่เรือ่ งเล็กๆ อย่างการเปลีย่ นอุปกรณ์ที่ใช้ เปลีย่ นสไตล์การแต่งตัว ไปจนถึงทีเ่ ริม่ ใหญ่ขนึ้ อย่างการ เปลี่ยนต้นสังกัด เปลี่ยนแปลงสมาชิกในวง และเรื่องที่ใหญ่มากๆ อย่างการเปลี่ยนแนวทางดนตรี ซึ่งบรรดาความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้น ก็มีทั้งที่ท�ำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือท�ำแล้วกลับแย่ลงไปกว่าเดิม และ Better Weather ก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่เจอะเจอเข้ากับสถานการณ์ที่ว่า จากการเริ่มต้นด้วยสมาชิก 5 คนใน Better Than Looks งานชุดแรก ของพวกเขาในปี 2553 ในวันที่ Bitter Better Sweet (BEC Tero Music) ผลงานอัลบัม้ ชุดที่ 2 ของวงเริ่มออกเผยแพร่ 2 ใน 5 สมาชิกก็มเี หตุผลทีต่ อ้ งเลิกรา และอ�ำลาจากวงไป คงเหลือเพียง ดิว-ธนภัทร์ ธนากรกานต์ (ร้องน�ำ) ฟุ้ง-อัครชนช์ ราชปันดิ (กีตาร์) และ แจ็ค-พร้อมพงษ์ พรหมปัญโญ (เบสส์) ทีย่ งั เดินหน้าต่อ แน่ นอนว่าแม้จะไม่ได้ขดั แย้งกันรุนแรงอย่างเช่นที่หลายๆ วงดนตรีเคยประสบ แต่การที่สมาชิกขาดหายไปเช่นนี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพวกเขาบ้างไม่มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ช่วงเวลาทีส่ มาชิกบางคนอ�ำลาไปนัน้ คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ พวกเขาก�ำลังจะก้าวเดินต่อไปในงานชุดทีส่ อง ถึงกระนัน้ หากดูจากภาพรวมแลว้ การขาดหายไปของสมาชิกบางคนดูจะ ไม่สง่ ผลต่อทิศทางดนตรีในงานชุดใหม่ของ Better Weather มากนัก บทเพลงของ พวกเขายังคงเอกลักษณ์การเป็ นเพลงป๊ อปทีฟ่ งั เพราะฟังเพลิน ภายใต้ท่วงท�ำนอง ที่มีกลิ่นอายดนตรีแบบยุโรปเช่ นเดียวกับในงานชุดแรก เช่ นเดียวกับคุณภาพ การท�ำงานทีย่ งั ดีเสมอต้นเสมอปลาย ชนิดทีเ่ รียกว่าชือ่ ของพวกเขากลายเป็ นอีกชือ่ หนึง่ ทีพ่ อจะไว้วางใจได้ส�ำหรับใครก็ตามทีช่ อบเพลงป๊ อปดีๆ และแตกต่างไปจากเพลงป๊ อป ทีม่ อี ยู่มากมายในท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางคุณภาพทีน่ ่าชืน่ ชมของตัวงานและเพลงหลายๆ เพลง ทีพ่ ร้อมจะตามรอยความส�ำเร็จของ ‘Is This Love’ หรือ ‘ยังไม่รู’้ ทีส่ ร้างความ ประทับใจให้กบั หลายๆ คนในงานชุดแรก สิง่ หนึ่งทีถ่ อื เป็ นอีก “ความเปลีย่ นแปลง” ทีด่ ูเล็กน้อยจนบางคนอาจไม่ทนั สังเกตก็คือทิศทางของเรื่องราวทีป่ รากฏในแต่ละ บทเพลง ซึง่ เพิม่ ด้านของความไม่สมหวังมากขึ้นกว่าเดิม คนที่ประทับใจพวกเขาจาก Is This Love อาจมีภาพจ�ำว่าวงดนตรีวงนี้ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านมุมมองทีค่ ่อนข้างสวยงามและรื่นรมย์ แต่ในงานชุดใหม่ เนื้อหาทีพ่ วกเขาบอกเล่าผ่านบทเพลงเริ่มปรากฏแง่มมุ อืน่ ๆ นอกเหนือจากความสุข :24 / b side

ให้เห็นด้วย บทเพลงอย่าง ‘อากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย’ ‘เคียงข้าง’ หรือ ‘เก็บวันดีด’ี นัน้ เป็ นตัวแทนของภาคความสุขในอัลบัม้ อย่างชัดเจน ขณะที่ ‘ไม่ใช่ฉนั ’ และ ‘มีคน อกหักทุกวัน’ เป็ นเพลงเศร้าในแบบ Better Weather ทีแ่ ม้จะผิดหวังแต่ก็ยงั ดู ไม่ส้นิ หวังเท่าใดนัก หากแต่ ‘ท�ำไมต้องท�ำให้มนี ำ�้ ตา’ และ ‘เธอไม่เหมือนเดิม’ นัน้ ดู หม่นทึมกว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาเคยท�ำมาก่อนหน้านี้ ซึง่ ในมุมหนึ่งนี่อาจเป็ นความแตกต่าง ทีช่ วนให้บางคนรูส้ กึ ว่าผิดจากความคุน้ เคยเดิมๆ แต่ในขณะเดียวกัน นอกจากจะ เป็ นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่วงดนตรีทเ่ี อาแต่เล่าเรื่อง “โลกสวย” ได้เพียง อย่างเดียวแลว้ ยังน่ าสนใจด้วยว่าหากในอนาคตพวกเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องราว ในบทเพลงด้วยมุมมองของความไม่สมหวังให้มากขึ้นกว่านี้ หรือแม้แต่นำ� มาเป็ น แก่นแกนส�ำคัญในงานของพวกเขาแล ้ว มันจะมีหน้าตาออกมาแบบไหน สิง่ ทีแ่ ฟนๆ ทีช่ น่ื ชอบ Better weather สามารถวางใจได้กับผลงานชุดทีส่ องนี้ ก็คอื แม้สมาชิกจะขาดหาย แต่แนวทางและเอกลักษณ์ทางดนตรีของพวกเขายังคง ชัดเจนและไม่มสี ญั ญาณอะไรที่บ่งบอกว่าพวกเขาจะหันไปทดลองอะไรอย่างอื่น เช่ นเดียวกับคุณภาพของบทเพลงและความไพเราะที่สามารถเชื่อถือได้เช่ นกัน ส่วนคนทีม่ องหาอะไรใหม่ๆ ในงานชุดนี้ แม้จะไม่ได้ชดั เจนแจ่มแจ้ง แต่พวกเขาก็ น�ำเสนอเอาไว้ในงานของพวกเขาแล ้วว่า วงดนตรีวงนี้ไม่ได้มแี ต่ความสดใส หากแต่ ยังมีมมุ ทีห่ ม่นเศร้ารวมอยู่ดว้ ย

ศิลปิ น : Better Weather อัลบัม้ : Bitter Better Sweet สังกัด : BEC Tero Music


แจ็ซซ์แบบปั่น แฟนเพลิงมากมายน่าจะ คุนเคยกั ้ บ ปัน่ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ในฐานะนักร้อง ในสไตล์ Easy Listening กันมาเนิ่นนาน ซึง่ คงจะไม่มี ใครปฏิเสธว่าในบทบาททีว่ า่ ปัน่ ถือเป็ นหนึ่งในนักร้องที่ ท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างดีเยีย่ มใน บ้านเรา (แม้นอ้ งๆ ผูอ้ ่าน HIP หลายคนอาจจะไม่คนุ ้ เท่าบรรดาพีๆ่ หรือพ่อแม่กต็ ามที) อย่างไรก็ตาม เมือ่ วัน หนึ่งศิลปิ นรุ่นใหญ่คนนี้ประกาศตัวว่าจะท�ำงานเพลงแจ็ซซ์ เรื่องดังกล่าวก็กลายเป็ น สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับบรรดาแฟนเพลง โดยเฉพาะคนที่ตดิ ตามกันมานานในทันที ด้วยค�ำถามทีท่ กุ คนล ้วนอยากรู ้ ว่าเพลงแจ็ซซ์ในแบบของปันนั ่ น้ จะมีหน้าตา และสุมเสี ้ ยง ออกมาแบบไหน? หลังจากซุ่มเก็บตัวท�ำงานกับค่ายเพลงหน้าใหม่แต่บคุ ลากรและคุณภาพงาน ไม่ธรรมดาอย่าง Classy ในทีส่ ุด Jazz เดีย่ ว (Classy) ก็ออกมาให้ทกุ คนทีอ่ ยากรู ้ ค�ำตอบได้ลองฟังกัน งานเพลงที่มใี ห้เลือกฟังในหลายฟอร์แมต (ทัง้ ซีดธี รรมดา ซีดแี บบ Special Edition ไปจนถึงในแบบแผ่นเสียง) น�ำเสนอปัน่ ในบทบาทนักร้อง เพลงแจ็ซซ์ทม่ี ที มี นักดนตรีมากหน้าหลายตาท�ำหน้าทีส่ นับสนุน สิง่ ทีต่ ้องชมเป็นอย่างแรก ในงานชุดนี้คอื ภาคดนตรีทท่ี งั้ บรรเลงและเรียบเรียงมาเป็ นอย่างดี ขณะทีก่ ารท�ำหน้าที่ ของปัน่ ในรูปแบบดนตรีทต่ี า่ งออกไปจากเดิมนัน้ ก็ไม่ได้ชวนให้รูส้ กึ แปลกหูแต่อย่างใด หนุ่มใหญ่ผู ้นี้สามารถน�ำพาเสียงร้องของเขาเดินทางไปกับดนตรีแจ็ซซ์ (ทีย่ งั มีกลิน่ อาย ค่อนไปทางป๊ อปแจ็ซซ์พอสมควร) ได้อย่างกลมกลืน ถือเป็ นเส้นทางใหม่ทน่ี อกจาก จะน่าพึงพอใจแล ้ว ยังเป็ นการก้าวเดินทีน่ ่าชื่นชมอีกด้วย

SIAM MUSIC REVIEW

สหภาพดนตรี : Year One (สหภาพดนตรี)

งานเพลงจากค่ายสหภาพดนตรีท่รี วบรวมจากศิลปิ นในค่ายตลอดปี แรก ของการเริม่ ต้น ตัวงานหลากหลายดีดว้ ยดนตรีหลากแบบทัง้ จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ในกลุม่ ของคนทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่แล ้วนัน้ ต่างท�ำงานได้ดตี ามมาตรฐานของแต่ละคน และน่าจะถูกใจแฟนๆ ทีร่ อติดตาม ขณะทีใ่ นส่วนของผู ้มาใหม่นนั้ ก็นำ� เสนองานเพลง ที่ดูแลว้ ไม่เลวเลย แม้อาจจะยังบอกไม่ได้ว่างานของค่ายจะถูกใจตลาดแค่ไหน แต่อย่างน้อยๆ ก็ถอื ว่ายังน่าช่วยกันสนับสนุนอยู่

No Signal Input : 10th Anniversary (No Signal Input)

ออกมาฉลองครบรอบวาระ 10 ปี และการมีคอนเสิรต์ ใหญ่แบบยกค่าย ในช่วงต้นปี 11 เพลงจาก 11 วงกับ อีก 1 เพลงพิเศษจากการรวมกัน เฉพาะกิจในงานชุดนี้ แสดงให้เห็นถึง ความหลากหลายของแนวดนตรีและ ความสามารถของวงดนตรีแต่ละวง ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นความเพลิดเพลิน ของคนเชียงใหม่ทไ่ี ด้ฟงั เพลงจากบรรดาวงดนตรีคณ ุ ภาพดี ซึง่ ล ้วนแต่น่าติดตาม ทัง้ สิ้น ขณะเดียวกันก็น่าอิจฉาส�ำหรับคนที่อ่ืนที่ไม่มีงานดนตรีดีๆ แบบนี้ ให้ได้ฟงั กันบ้าง

นักร้องน้องใหม่ นอกจากเชียงใหม่จะมีวงดนตรีมากมายทีไ่ ด้ออกไปแสดงความสามารถให้ วงการดนตรีบา้ นเราได้เห็นแล ้ว นักร้องก็เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีเ่ ชียงใหม่สามารถคุยอวด ใครต่อใครได้วา่ มีดไี ม่แพ้ทอ่ี น่ื ๆ และ Steward หรือ สัจจวัชร ดวงเมือง ชายหนุ่ม ซึ่งหลายคนคงเคยเห็นหน้าค่ าตาของเขาใน HIP มาแลว้ ก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่ ขอน�ำเสนอผลงานของตนเองในฐานะนักร้องกับเขาบ้าง ใน My Music My Life (Opal Studio) ผลงานชุดแรกในชีวติ ของหนุ่มคนนี้ เดินมาในทิศทางของป๊ อปและอาร์แอนด์บชี ดั เจน และโดดเด่นด้วยการร้องของ Steward ซึง่ มีนำ�้ เสียงทีไ่ พเราะน่าฟังทีเดียว ส่วนภาคดนตรีและการแต่งเพลงทีไ่ ด้ โอปอลล์ ตันตยานุสรณ์ อดีตสมาชิก Acappella 7 เป็ นโปรดิวเซอร์ดูแลนัน้ ก็ถอื ว่า ท�ำมาได้น่าพอใจเช่นกัน ท�ำให้แม้งานชุดนี้จะมีเพียงแค่ 3 เพลง ซึง่ คงจะยังไม่สามารถ ตัดสินได้ว่าเส้นทางในฐานะนักร้องของ Steward นัน้ จะสวยหรูสกั แค่ไหน แต่ถ ้าดูจาก ความเพราะของบทเพลงทัง้ หมดแล ้ว การจะรับชายหนุ่มคนนี้ไว้พจิ ารณาอีกสักคน ก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด

รวมศิลปิน: ระบายอารมณ์ (ใบชาSong)

ร ะ ด ม ศิ ล ปิ น ทั้ ง ที่ ห น้ า คุ ้น และไม่ค่อยคุน้ ในค่ายมาท�ำงานภายใต้ คอนเส็ปต์ตามชือ่ อัลบัม้ บทเพลงว่ากัน ตัง้ แต่เรื่องเบาๆ อย่างสิ่งที่พบเห็นใน ชี วิต ทัว่ ไปจนถึง เรื่ อ งหนัก ๆ อย่ า ง การบ้า นการเมือ งหรื อ ปัญ หาสัง คม สิ่งที่ตอ้ งชมนอกเหนือจากภาคดนตรี หลากสไตล์ของค่ายนี้ ที่วางใจได้ในเรื่องคุณภาพกับการท�ำหน้าที่นกั ร้องของ แขกทีม่ าร่วมงานแล ้ว เนื้อหาทีเ่ ล่าได้แสบๆ คันๆ ก�ำลังดี ก็น่าจะช่วยระบายอารมณ์ แทนใครๆ หลายคนได้ดพี อสมควร b side / :25


CLASSIC ALBUM

สองทศวรรษ

GENERATION TERRORISTS เรื่อง: ลุงทอย

อัลบั้ม Generation Terrorists ฉบับครบรอบ 20 ปี ประกอบด้วยซีดี 2 แผ่น และดีวีดีอีก 1 แผ่น

ปี 1991 นิคกี้ ไวร์ มือเบสส์ของวงแมนิค สตรีท พรีเชอร์ส ที่ยังไม่มีอัลบั้มออกมาแม้แต่ชุดเดียว ให้สัมภาษณ์ถึงการท�ำงานของ พวกเขาเอาไว้ว่า “ไม่ว่าเราจะขายอัลบั้มได้เป็นล้านๆ ก๊อปปี้ หรือว่า ล้มเหลวโคตรๆ เราก็ยงั พูดทุกอย่างทีเ่ ราอยากบอกเป็นอัลบัม้ คูอ่ ยูด่ ”ี ฟังดูอาจจะเป็นค�ำพูดแบบไม่คดิ แถมพวกเขายังบอกอีกว่าจะแยกทางกัน หลังจากอัลบั้มออกมา แต่คำ� พูดทีว่ า่ ก็ทำ� ให้เด็กหนุ่มจากทางตอนใต้ของเวลส์ กลายเป็ นสมาชิกของ สังคมร็อคแอนด์โรลล์ในทันที ทัง้ ๆ ทีด่ ูขดั กับท่าทางขี้อาย และคล ้ายหนอนหนังสือ เกินกว่าจะแบกรับภาระ หรือกลา้ สละตัวเองให้กบั โลก แลว้ ก็ดูปราศจากแรงขับ ในแบบเดียวกับวงสีช่ ้ นิ จากเกาะอังกฤษวงอืน่ ๆ ในยุคหลังดนตรีพงั ค์เรืองรอง สี่ห นุ่ ม จากตอนใต้ข องเวลส์ม าถึง สถานี ร ถไฟแพดดิง ตัน ในเสื้อ เชิร ์ต พิมพ์ลายเองสกรีนค�ำว่า Clash และรองเท้าบูททหาร ออกเร่ขายไอเดียท�ำเพลงพังค์ เพียวๆ ทีด่ ูจะไม่เข้าเรื่องเข้าราวกับวงการเพลงในช่วงต้นยุค 90 แต่เดอะ แมนิคส์ ก็เปิ ดตัวได้สวยในปี 1991 ด้วยซิงเกิ้ลอย่าง Motown Junk และ You Love Us เพียงแค่นนั้ ก็ทำ� ให้อัลบัม้ ชุดแรกของพวกเขากลายเป็นงานทีบ่ รรดานักวิจารณ์เฝ้ ารอคอย ส่วนหนึ่งต้องยกให้ถ้อยค�ำจากสมาชิกของวง ทีบ่ อกว่า งานชุดแรกของพวกเขาจะเป็ น “อัลบัม้ ร็อคทีย่ อดเยี่ยมตลอดกาล” และจะท�ำยอดขายได้ 10 ลา้ นก๊อปปี้ ทวั ่ โลก ตัง้ แต่ “กรุงเทพฯ ไปถึงเซเนกัล” แต่เอาเข้าจริงๆ อัลบัม้ ท�ำยอดขายไปไม่ถงึ เท่าที่ ทางวงคาดไว้ เป็ น ยอดขายที่ม ากพอแค่ ท ำ� ให้ไ ด้แ ผ่ น เสีย งทองค�ำ ในอัง กฤษ และติดแค่ 100 อันดับแรกในชาร์ทของญีป่ ่ นุ เท่านัน้ แต่อกี สองทศวรรษต่อมา Generation Terrorists ก็ได้รบั การยกย่องจาก นิตยสารคิวให้เป็ น ‘อัลบัม้ คลาสสิค’ แมนิค สตรีท พรีเชอร์ส บันทึกเสียงอัลบัม้ ชุดนี้กนั ที่ แบล็ค บาร์น สตูดโิ อ ในริปลีย,์ เซอร์เรย์ และมีสตีฟ บราวน์ อดีตโปรดิวเซอร์ของ แวม! และ เดอะ คัลท์ เป็ นโปรดิวเซอร์ จากก�ำหนดการท�ำงาน 8 สัปดาห์ ยืดยาวเป็ น 24 สัปดาห์ ผลาญเงิน ของโซนี มิวสิค ต้นสังกัดไปร่วมๆ ครึ่งล ้านปอนด์ ส�ำหรับวงดนตรีทป่ี ระกาศตัวว่า จะขอเพียงโอกาสครัง้ เดียวในชีวิตแลว้ ก็จบกัน ไม่มีอะไรที่เป็ นเรื่องเล็กน้อย พวกเขาทุ่มให้กบั อัลบัม้ เดียวของตัวเองสุดตัว ผลลัพธ์ท่อี อกมาก็คือ อัลบัม้ ที่มี ความยาว 73 นาที Generation Terrorists บันทึกเสียงกันเป็ นแทร็คๆ โดยทางวงจะอัดเสียง เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแยกกัน มากกว่าจะเล่นร่วมกันในแบบแสดงสด จากนัน้ ก็มา อัดทับกันในภายหลัง และถึง ริชยี ์ เอ็ดเวิรด์ ส์ มือเขียนเพลงของวง จะมีเครดิตว่า เล่นกีตาร์ในอัลบัม้ แต่จริงๆ แล ้วเป็ นฝี มอื ของนักร้องน�ำ เจมส์ ดีน แบรดฟิ ลด์ :26 / b side

นอกจากเอ็ดเวิรด์ ส์ แมนิค สตรีท พรีเชอร์ส มี นิคกี้ ไวร์ มือเบสส์ของวงอีกคน เป็ นคนเขียนเนื้อเพลง ความชื่นชอบในบทกวีของไวร์และเอ็ดเวิรด์ ส์ มองเห็น ได้ชดั เจนในเนื้อเพลง นักวิจารณ์บางคนบอกว่า เนื้อร้องในงานของเดอะ แมนิคส์ เป็นสิง่ ทีแ่ รกเริม่ เดิมที ไม่ได้ตัง้ ใจเขียนขึ้นเพือ่ เป็นเนื้อเพลงด้วยซ�ำ้ ไป ส�ำหรับท�ำนองนัน้ เป็ นฝี มอื ของ แบรดฟิ ลด์ กับ ฌอน มัวร์ - มือกลอง ยกเว้น Damn Dog ซึง่ เป็ น เพลงเก่าของ เดอะ สลีซ ซิสเตอร์ส จากหนังเรื่อง Times Square เมือ่ ปี 1980 เนื้อหาในเพลงของพวกเขาจะเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการเมือง คล ้ายๆ กับงานของ เดอะ แคลช และพับลิค เอเนมี่ ทีว่ พิ ากษ์ทนุ นิยมอย่างจริงๆ จังๆ รวมทัง้ เล่าถึง ความสิ้นหวัง และการดิ้นรนของคนหนุ่ม-สาว ตัวอย่างของงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการเมืองก็เช่น เพลงเปิ ดหัว Slash ‘n’ Burn ทีพ่ ดู ถึงการฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศในโลกทีส่ าม ส่วน Repeat (Stars and Stripes) ก็คืองานแสดงความคิดต่อต้านระบอบกษัตริยข์ องอังกฤษจากทางวง และ Another Invented Disease ชื่อเพลงก็คอื การเล่นค�ำกับว่า AIDS แต่เนื้อหา เป็ นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิด ทีต่ งั้ ข้อสงสัยว่า ไวรัสตัวนี้น่าจะเป็ นอาวุธชีวภาพ จากนักวิทยาศาสตร์อเมริกนั

สมาชิกของแมนิค สตรีท พรีเชอร์ (จากซ้าย: เจมส์ ดีน แบรดฟิลด์, ริชีย์ เอ็ดเวิร์ดส์, นิคกี้ ไวร์ และฌอน มัวร์)


03

05

04

06

03. ปกหลังของอัลบั้ม Generation Terrorists 04. ปกอีพีชุด New Art Riot EP ซึ่งจะคล้ายๆ กับปกหลังของอัลบั้ม Generation Terrorists 05. สัญลักษณ์ชื่ออัลบั้ม Generation Terrorists ซึ่งดัดแปลงมาจากรอยสักของรีชีย์ เอ็ดเวิร์ดส์ 06. ภาพ Pisschrist ที่ตอนแรกถูกวางไว้เป็นภาพปกอัลบั้ม bjmb

เพลงอืน่ ๆ จะผสมผสานกันระหว่างธีมทีเ่ รื่องส่วนตัวและการเมือง มีเนื้อหา ที่เกี่ยวพันกันระหว่างเรื่องทุนนิยมกับการต่อสู ข้ องผูค้ น Nat West-BarclaysMidlands-Lloyds ว่าด้วยการวิพากษ์นโยบายให้เครดิตทางการเงินข้ามชาติ แต่ก็ มีความกังวลของ ริชยี ์ เอ็ดเวิรด์ ส์ ในเรือ่ งหนี้สะสมของธนาคาร และการปฏิเสธเงินกู ้ อยู่ดว้ ย โดยบางคนมองว่า เพลงนี้เป็ นการท�ำนายถึง ‘การล่มสลายของสภาวะ การเงินโลก’ ได้อย่างแม่นย�ำ และมันก็ส่งผลต่อชีวติ ประจ�ำวันของทุกๆ คน ซิงเกิ้ล Motorcycle Emptiness เป็นการชี้น้วิ ไปทีพ่ วกผู ้บริโภคทีม่ คี วามฝัน ‘ต้นื ๆ’ ซึง่ ท�ำให้ชวี ติ คนเราคิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์เพียงฝ่ ายเดียว และ Little Baby Nothing ทีแ่ บรดฟิ ลด์ ร้องคู่กบั ดาวยัว่ จากหนังเอ็กซ์ เทรซี่ ลอร์ดส์ คือ ‘ภาพการ ฉกฉวยความใสซือ่ ของหญิงสาวในแบบสแน็ปช็อต กับเรื่องราวทีม่ หี กั มุมพลิกผัน’ นี่คอื อัลบัม้ ทีเ่ นื้องานสมกับชือ่ ชุด และเรือ่ งราวต่างๆ ทีร่ ่าย เขียน ถูกถ่ายทอด ออกมาด้วยเสียงทีเ่ หมาะเจาะลงตัวของแบรดฟิ ลด์ ส�ำหรับภาพปกอัลบัม้ ทีแรก เดอะ แมนิคส์ ตัง้ ใจจะใช้ภาพ Pisschrist ของ แอนเดรส เซอร์ราโร ซึง่ เป็ นภาพพระเยซูอยู่ในแทงค์ทเ่ี ต็มไปด้วยเลือดและปัสสาวะ แต่โซนีตน้ สังกัดของวง ไม่อยากจะมีปญั หากับองค์กรศาสนา แต่บางแหล่งก็บอกว่า ภาพทีต่ อ้ งการใช้นนั้ ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แพงมาก เมือ่ ต้องหาภาพปกใหม่ ไอเดียต่างๆ ก็พรัง่ พรูออกมา ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ภาพถ่าย มาริลนี มอนโร ของเบิรท์ สเติรน์ หรือ ภาพวาดทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชือ่ ศรัทธา จนมาลงตัวกันที่ ภาพอกและแขนด้านซ้าย ของรีชยี ์ เอ็ดเวิรด์ ส์ โดยปกติแขนของเอ็ดเวิรด์ ส์จะมีรอยสักรูปดอกกุหลาบพร้อม ข้อความว่า ‘Useless Generation’ อยู่ทโ่ี คนดอก แต่พอเป็ นปกอัลบัม้ ข้อความที่ ว่าก็เปลีย่ นเป็ น ‘Generation Terrorists’ ในปกอัลบัม้ ฉบับแรกๆ สีผวิ ของเอ็ดเวิรด์ จะออกเป็ นสีชมพูสว่างๆ ซึง่ ตรงข้ามกับสีมสั ตาร์ดอย่างทีค่ ดิ เอาไว้ในทีแรก ขณะที่ ปกหลัง จะเป็ นภาพทีค่ ล ้ายๆ กับปกอีพชี ดุ New Art Riot EP ของพวกเขา ซึง่ เป็ น ภาพธงประชาคมยุโรป แต่มรี อยย่นและก�ำลังถูกเผา ในตอนทีก่ ำ� ลังท�ำงานกันนัน้ ชือ่ อัลบัม้ ชุดนี้ถกู ตัง้ เอาไว้ว่า Culture, Alienation, Boredom & Despair ซึง่ มีทม่ี าจากเนื้อร้องบางส่วนของเพลง Little Baby Nothing เมื่อออกวางตลาดเป็ นงานไวนีลแผ่นคู่ ในอังกฤษ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ Generation Terrorists ท�ำยอดขายได้ดมี ากพอทีจ่ ะติดอันดับ 1 ในชาร์ทเพลงร็อค ของอังกฤษ มีเพลงติดยีส่ บิ อันดับแรกของชาร์ท 3 เพลง และขายไปได้ราวๆ 250,000 ก๊อปปี้ ทวโลก ั ่ แต่ดว้ ยการวางจ�ำหน่ายทีไ่ ล่เลีย่ กับการประกาศผลรางวัลบริท อวอร์ดส์ ปี 1992 บรรดาอัลบัม้ ทีไ่ ด้รบั รางวัล ต่างกดอัลบัม้ ชุดนี้ให้ข้นึ อันดับสูงสุดในบ้านเกิด ได้แค่อนั ดับ 13

พอไปจ�ำหน่ายในอเมริกา ก็ต ้องมีการแก้เกม เริม่ จากอัลบัม้ ถูกตัดเป็นงานไวนีล แผ่นเดียว เรียงล�ำดับเพลงใหม่ และเพลงทีแ่ สดงเรื่องราวทางการเมืองจัดๆ ต้องถูก ยกออก เพลงอย่าง Democracy Coma ถูกใส่เข้ามา ซึง่ ต่อมาเพลงนี้ถกู น�ำมาใส่ เป็ นเพลงหน้าบีของซิงเกิ้ล Love’s Sweet Exile/Repeat ส่วน Slash ‘n’ Burn, Nat West–Barclays–Midlands–Lloyds, Little Baby Nothing กับ You Love Us ถูกน�ำไปมิกซ์ใหม่โดยไมเคิล บรอเออร์ ซึง่ มีการใส่กลองสดทีต่ โี ดยมือกลองอเมริกนั แซคารี อัลฟอร์ดเข้าไปทัง้ สีเ่ พลง แต่ถงึ จะพยายามกันขนาดนัน้ ตัวอัลบัม้ ก็ข้นึ ชาร์ท ทีอ่ เมริกาไม่สำ� เร็จ โดยขายไปได้แค่ 35,000 ก๊อปปี้ เนื่องจากโดนกระแสของงาน จากวงดนตรีอย่าง เนอร์วานา, เพิรล์ แจม และซาวนด์การ์เด้นกลบไปจนหมด แม้ยอดขายจะไปได้ไม่สวย ทัง้ ในบ้านเกิด และอเมริกา แต่อลั บัม้ กลับได้ใจ นักวิจารณ์จากนิตยสารเพลงร็อคหนักๆ อย่าง เคอร์แรง! และ รอว์ ขณะทีเ่ อ็นเอ็มอี ก็ยกให้ Generation Terrorists เป็นหนึง่ ในอัลบัม้ แห่งปี 1992 ถึงนักวิจารณ์จะพากัน ปลื้มอัลบัม้ ชุดนี้ แต่กม็ จี ดุ หนึ่งทีถ่ กู ต�ำหนิโดยพร้อมเพรียงกัน นัน่ ก็คอื ความยาว ของอัลบัม้ และการขาดการควบคุมคุณภาพของงาน ซึง่ รีชยี ์ เอ็ดเวิรด์ ส์ ออกมา ยอมรับว่า “ทุกๆ คนรูว้ า่ อัลบัม้ แรกน่าจะดีกว่านี้ ถ้าพวกเราทิ้งอะไระเละๆ เทะๆ ออกไปให้หมด” อย่างทีร่ ูก้ นั พวกเขาไม่ได้แยกวงหลังออกอัลบัม้ และ Generation Terrorists ก็คอื งานชุดส�ำคัญ ทีเ่ ต็มไปด้วยความกระตือรือร้นทางความคิด ความตื่นเต้น และ ศักยภาพในแบบป๊ อป และคงไม่มงี านอย่าง This Is My Truth Tell Me Yours ออกมาถ้า Generation Terrorists ไม่ได้เกิด ผ่านไป 2 ทศวรรษ อัลบัม้ ทีข่ ายไม่ได้ มากนัก กลับยืนหยัดผ่านกาลเวลามาได้ และการมองย้อนกลับไปถึงงานชุดนี้อกี ครัง้ ก็ย่งิ ตอกย�ำ้ คุณค่าของมันให้เด่นชัดยิ่งขึ้น นิตยสารเอ็นเอ็มอี จัด Generation Terrorists ให้เป็นอัลบัม้ ทีด่ ที ส่ี ดุ ในรอบ 50 ปีอนั ดับที่ 18 ขณะทีค่ นอ่านของนิตยสารคิว ก็เลือกให้อยู่ในอันดับที่ 77 ของ 250 อัลบัม้ ยอดเยีย่ มตลอดอายุของนิตยสารคิว ซึง่ เริ่มตัง้ แต่ปี 1986 จนถึงการจัดอันดับในปี 2011 นอกจากนี้ Generation Terrorists ยังได้รบั การยกย่องจากนิตยสารดนตรี หลายๆ ฉบับ นักวิจารณ์หลายๆ คน ให้เป็ นหนึ่งในอัลบัม้ เปิ ดตัวทีด่ ที ส่ี ุดชุดหนึ่ง ในยุค 90 จากค�ำยกย่องในภายหลัง บวกกับความส�ำเร็จของวงบนเวทีบริท อวอร์ดส์ ปี 1997 จากอัลบัม้ Everything Must Go ทีอ่ อกมาในปี 1996 ท�ำให้ยอดขายของ Generation Terrorists กระเตื้องขึ้นมา และขายไปได้อกี ถึง 110,000 ก๊อปปี้ และถึงแม้อัลบัม้ ชุดต่อๆ มาของ แมนิค สตรีท พรีเชอร์ส จะท�ำได้ดกี ว่าอัลบัม้ เปิ ดตัวของพวกเขาไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของงาน หรือว่ายอดขาย แต่ Generation Terrorists ก็ยงั คงความโดดเด่นในเรือ่ งของความทะเยอทะยาน, ความยโส, เรือ่ งราว ทีย่ ดื ยาว และไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆ ทีย่ ากจะหาอัลบัม้ ชุดใดเสมอเหมือน รวมไปถึงนี่คอื งานที่ ริชยี ์ เจมส์ กับ นิคกี้ ไวร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความคลังไคล ่ ้ ในวัยหนุ่ม-สาวออกมาอย่างชัดเจน และเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เลือนหายไปไหนตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ในวาระครบรอบ 20 ปี ของการออกอัลบัม้ ชุดนี้ โซนี่ มิวสิค ได้นำ� อัลบัม้ ชุดนี้ มาออกอีกหน เมือ่ 5 พฤศจิกายน 2012 โดยท�ำเป็ นอัลบัม้ Generation Terrorists ฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปี ซึง่ มีการท�ำอัลบัม้ ออกมาให้แฟนเพลง และนักสะสม เลือกซื้อกันหลายแบบ โดยในบ้านเราทางโซนี่ มิวสิคจะท�ำออกมา 2 แบบให้เลือกซื้อ คือ อัลบัม้ ซีดแี ผ่นเดียวเหมือนต้นฉบับ กับ อัลบัม้ แบบ 2 แผ่นซีดี ดีลกั ซ์ เอดิชนั ่ มีอลั บัม้ ต้นฉบับ-อัลบัม้ เดโม และดีวดี ี อีกหนึง่ แผ่น โดยในดีวดี ี จะมี สารคดีเบื้องหลัง การท�ำงานอัลบัม้ , รวมมิวสิค วิดโี อ, การแสดงสดของวงในรายการ ท็อป ออฟ เดอะ ป๊ อปส์ กับที่บบี ซี ,ี ภาพจากกลอ้ งซูเปอร์เอทส์ ที่เป็ นคลิปภาพการท�ำงาน การแสดงสด ในที่ต่างๆ ของวง ซึ่งเป็ นภาพหาดู ยากทัง้ นัน้ น่ าเสียดายที่ตวั สารคดีเบื้องหลัง การท�ำงาน ไม่มบี รรยายภาษาใดๆ มาให้เลย ALBUM PROFILE อัลบัม้ : Generation Terrorists ศิลปิ น: แมนิค สตรีท พรีเชอร์ส แนวเพลง: อัลเทอร์เนทีฟ ร็อค, ฮาร์ด ร็ อ ค, แกลม พัง ค์ ออกจ�ำ หน่ า ย: 10 กุมภาพันธ์ 1992 บันทึกเสียง: สิงหาคม – ธันวาคม 1991 ที่ แบล็คบาร์น สตูดโิ อ, ลอนดอน ความยาว ของอัลบัม้ : 73:11 สังกัด: โคลัมเบีย โปรดิวเซอร์: สตีฟ บราวน์ b side / :27


MUSIC SCOOP

เรื่องเล่าขานต�ำนาน LED ZEPPELIN เรื่อง: ฉัตรเกล้า

ว่ากันว่าในโลกของเสียงเพลงนั้น ยากจะหาวงดนตรีวงไหน ทีม่ เี รือ่ งเล่าขาน รวมไปถึงเรือ่ งตีความแบบผิดๆ เกิดขึน้ กับวงมากมาย เทียบเท่ากับ เลพ เซพเพลิน โดยเฉพาะโลกในอดีต ไม่ได้มอี ากู๋ (กูเกิ้ล) ให้ค้นหาเรื่องราว ไม่มีข่าวคราวที่เกิดขึ้นปุ๊บรู้กันปั๊บในเพียงชั่วไม่กี่ วินาที เหมือนยุคปัจจุบนั ทีก่ ารท�ำงานของอินเตอร์เน็ตท�ำให้ทกุ อย่าง คลีค่ ลายไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ในยุคนัน้ แฟนเพลงกลับช่วยกระพืขา่ วลือ เรื่ อ งเล่ า เพี้ ย นๆ ให้ ข จรขจายไปกั น ใหญ่ โดยเฉพาะเรื่ อ งร้ า ยๆ ที่ดูลึกลับ และนี่คือบางส่วนของเรื่องเล่าขาน ต�ำนาน เลด เซพเพลิน ที่เสริมความเข้มขลังมลังเมลืองของวงได้สุดๆ ในยุคอดีต

:28 / b side

01. สัญลักษณ์ทงั้ 4 แทนสมาชิกแต่ละคน จากอัลบั้มชุดที่ 4 ของวง

เรื่อ งเล่า เรื่อ งแรก เป็ น เรื่อ งที่ว่า ฤาษีท่ีป กในของแผ่ น เสีย งอัล บัม้ ชุด Led Zeppelin IV คือตัวละครจาก The Lord of the Rings จากทีร่ ูๆ้ กัน และไม่ใช่ความลับอะไร บรรดาสมาชิกของเลด เซพฯ ต่างก็รกั วรรณกรรมเรื่อง The Lord of the Ring ถึงขนาดมีคำ� ว่า มอร์ดอร์ และ กอลลัม อยู่ในเพลง Ramble On จากปี 1969 ดังนัน้ เมือ่ มีชายลึกลับใส่เสื้อคลุมถือตะเกียง ทีด่ ูราวกับ เดินทางมาจากมิดเดิล เอิรธ์ อยู่ทป่ี กด้านในอัลบัม้ ชุดที่ 4 ของวง แฟนก็เลยทึกทัก เอาว่า นี่ละตัวละครจากเรื่องของเจอาร์อาร์ โทลคีน แล ้วเรื่องจริงเป็ นยังไง ฤาษีคนทีว่ า่ จริงๆ แล ้วมีทม่ี าจากไพ่ทาโรท์ต่างหาก แถมจิมมี่ เพจ มือกีตาร์ของวง ที่แอบมาเมืองไทยบ่อยๆ ก็ยงั แสดงบทฤาษีใน ฉากแฟนตาซีของหนังเรื่อง The Song Remain the Same ทีอ่ อกฉายเมือ่ ปี 1976 ของทางวงด้วย เรือ่ งต่อมา เป็ นเรือ่ งของชือ่ เพลง D’yer Make’r ว่ามีทม่ี าจากมุขตลกเก่าแก่ เกี่ยวกับจาไมก้า ของพวกค็อคนีย ์ ขณะทีแ่ ฟนเพลงหลายๆ คนคิดว่าชื่อเพลงจาก อัลบัม้ Houses of the Holy เพลงนี้ อ่านว่า Dire Maker แต่หลายๆ คนก็พดู ออกเสียงจนฟังคล ้ายชื่อประเทศในแถบแคริบเบียน มาฟังความจริงกัน งานนี้ โรเบิรท์ แพลนท์ ถึงกับออกปากเล่าด้วยตัวเองว่า ชือ่ เพลง D’yer Make’r นัน้ จริงๆ แล ้วมาจากเรือ่ งข�ำขันทีเ่ ล่นกับส�ำเนียงการออกเสียง แบบค็อคนีย ์ ซึง่ มีอยู่วา่ หนุ่ ม ค็ อ คนี ย ค์ นแรกพู ด ขึ้น “My wife is going on holiday?” หนุ่มค็อคนียค์ นทีส่ อง ถามกลับว่า “D’yer Make’r” แต่ดว้ ยการออกเสียงทีเ่ ร็ว และเป็ นส�ำเนียงค็อคนีย ์ ท�ำให้เพี้ยนเป็ น จาไมก้า ทัง้ ทีจ่ ะถามกลับไปว่า Did you make her? หลังจากนัน้ ชายคนแรกก็ตอบ “No, She’s going on her own accord” ถือว่าการพาดพิงถึงจาไมก้าส�ำหรับเพลงนี้ เป็ นเรื่องถูกต้อง และอย่าลืมว่า เพลงนี้เป็ นเพลงจังหวะ เร็กเก้


เรื่องที่ 3 คือ ชื่ออัลบัม้ ชุดที่ 4 ของพวกเขาคือ โซโซ (Zoso) โดย 3 อัลบัม้ ก่อนหน้านัน้ ของวงใช้ช่อื ทีเ่ รียบง่าย คือ Led Zeppelin, Led Zeppelin II และ Led Zeppelin III แต่พออัลบัม้ ที่ 4 ออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี 1971 พวกเขา ตัดสินใจปลดเปลื้องทุกอย่างออกให้หมด ไม่ยอมให้พิมพ์คำ� อะไรลงไปบนปก กระทัง่ ชื่อวง งานนี้ถอื เป็ นการสร้างความสับสน ประชดประชันกับบรรดานักข่าวทีพ่ วกเขา ไม่ค่อยชอบหน้านัก “หลังจากทีพ่ วกเราประสบความส�ำเร็จ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่องไหน นักข่าวยังคงบอกว่าพวกเราเป็ นพวก สร้างกระแส” เพจ เล่า “นัน่ คือเหตุผลทีอ่ ลั บัม้ ชุดทีส่ ข่ี องเราไม่มชี ่อื ” ซึง่ โดยธรรมชาติ นี่คอื เรื่องทีส่ ร้างความสับสนได้ไม่ยาก และ ท�ำให้แอตแลนติค เรคอร์ดส์ ต้นสังกัดของพวกเขาปรีด๊ แตก สิง่ ทีท่ างวงใส่ลงไปบนปก มีเพียงสัญลักษณ์ 4 ตัว ซึง่ แต่ละตัวจะแทนสมาชิกในวงแต่ละคน สัญลักษณ์ของเพจ ดูเหมือนว่า น่าจะสะกดว่า Zoso งานนี้ เ พจยืน ยัน ว่า สัญ ลัก ษณ์พ วกนัน้ ไม่ใ ช่ ต วั อัก ษร แต่ ถึง กระนัน้ ก็ ไม่สามารถท�ำให้แฟนเพลงเลิกเรียกอัลบัม้ ชุดนี้วา่ โซโซ (แต่บางคนก็เรียกว่า Led Zeppelin IV) และโดยทางเทคนิคแล ้ว อัลบัม้ ชุดนี้ ไม่มชี ่อื ชุด เรือ่ งที่ 4 เป็ นเรือ่ งทีห่ วือหวาไม่นอ้ ย กับข่าวทีว่ า่ มีอยูห่ นหนึง่ ทีท่ างวงเล่นพิเรนทร์ กับกรุป๊ ปี้ สาวด้วยปลาฉลามหนู งานนี้จดั ว่าเป็ นเรื่องอื้อฉาวสุดๆ ในต�ำนานของ เลด เซพเพลิน ซึง่ เกิดขึ้นในตอนทีพ่ วกเขาไปเล่นในงานซีแอตเติล ป๊ อป เฟสติวลั เมือ่ 27 กรกฎาคม 1969 ต่อจากนัน้ ก็หลบมาที่ เอดจ์วอเตอร์ อินน์ ซึง่ แขกทีม่ าพัก สามารถตกปลาจากหน้าต่างห้องของพวกเขาได้ ในหนังสืออัตชีวประวัตขิ องวง Hammer of the Gods เมือ่ ปี 1985 ทีข่ ้อมูลในการเขียนส่วนใหญ่มาจากริชาร์ด โคล ผู ้จัดการทัวร์ ของวง บรรยายเหตุการณ์ในห้องหนึง่ เอาไว้เป็ นฉากๆ “กรุป๊ ปี้ ละอ่อนผมสีแดงนางหนึง่ ถูกเปลื้องผ้า และมัดอยู่บนเตียง” สตีเฟน เดวิส เขียน “จากนัน้ พวกเลด เซพเพลิน ก็จดั การเอาชิ้นส่วนของฉลาม ใส่เข้าไปในช่องคลอด และทวารหนักของเธอ” นี่เป็ นอีกเรื่องทีเ่ ต็มไปด้วยความน่าสงสัย และเรื่องราวทีแ่ ตกต่างออกไปของ เหตุการณ์กม็ โี คลเป็ นจ�ำเลย แล ้ววงดนตรีทช่ี อ่ื วานิลลา ฟัดจ์ ก็คอื พวกทีต่ ้องรับผิดชอบ กับเรื่องนี้ คาร์ไมน์ แอพพิซ มือกลองของวง เล่าว่า หญิงสาวเจ้าปัญหาเป็ นกรุป๊ ปี้ ทีเ่ ขาหนีบมาด้วย และมือคียบ์ อร์ดของวง มาร์ค สไตน์ ก็ถา่ ยหนังเหตุการณ์ทงั้ หมด เอาไว้ เซพเพลินแค่อยู่ในโรงแรมด้วยเท่านัน้ และมีเพียงแค่จอห์น บอนแฮม ทีอ่ ยู่ แถวๆ สถานทีเ่ กิดเหตุ ข้างนอกห้องเต็มไปด้วยหญิงสาวราวๆ 60 คน พวกเธออาจจะ ยืนยันเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึ้นทัง้ หมดได้ แต่มนั ยากทีจ่ ะนึกออกว่า พวกเธอคนไหนทีจ่ ะอาสา ต่อกันด้วยเรื่องฉาวๆ คราวนี้เป็ นเรื่องของจิมมี่ เพจที่ไปเดทกับเด็กสาว อายุ 14 ทีช่ ่อื ลอรี่ แมดด็อกซ์ ซึง่ อยู่ในกลุม่ กรุป๊ ปี้ สาวแอลเอ เรื่องมันเกิดในช่วงต้น ยุค 70 แมดด็อกซ์เล่าว่า เพจมาหลงเธอ และให้ทมี งานพาเธอขึ้นไปหาถึงห้องสูทของ โรงแรมแอลเอ ไฮแอท เฮาส์ ทีเ่ ขาพักอยู่ “เขาสวมหมวกบังมาถึงตา แล ้วก็ถอื ไม้เท้า” 02 และ “เขาดูเหมือนพวกแก๊งสเตอร์ มันเท่มากๆ” ทัง้ คูก่ ส็ านต่อเรือ่ งราวเร่าร้อนจนเผาไหม้ อีกหลายปี ต่อจากนัน้ เป็ นเรื่องทีน่ ่าทึง่ มากๆ ส�ำหรับอายุของแมดด็อกซ์ ตอนทีพ่ บกับเพจ เธออายุ 14 จริงๆ เพจจึงพยายามซ่อนความสัมพันธ์ของเขาและเธอเอาไว้ แม้ว่าจะเป็ นเรือ่ งราว ทีเ่ กิดขึ้นในยุค 70 ทีด่ ูจะฟรี อิสรเสรี แต่เรื่องแบบนี้ก็ทำ� ให้ใครบางคนเข้าคุกได้ แต่เมือ่ ไม่มหี นังสือก๊อสซิป และพวกรายการเม้าท์ดาราทัง้ หลาย เพจเลยรอดไป ท้ายทีส่ ุดเขาทิ้งแมดด็อกซ์ ไปหาเบ็บ บูเอลล์ ทีส่ ามารถมีความสัมพันธ์ได้โดยไม่ ผิดกฏหมาย เพจยังคงกลายเป็ นเรื่องเล่ามันปากต่อ หนนี้มคี วามลุม่ หลงของเพจทีม่ ตี ่อ อเลสเตอร์ ครอว์ลยี ์ ซึง่ เป็ นนักปรัชญา และพวกคลังเวทย์ ่ มนตร์ คาถา น�ำไปสู่เรื่อง ซุบซิบทีว่ า่ เขากับซาตานมีความผูกพันกัน แล ้วแค่นนั้ ยังไม่พอ ยังมีขา่ วอีกว่า บรรดา 03 04 สมาชิกของเลด เซพเพลินไปท�ำสัญญากับปี ศาจ เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้ประสบความส�ำเร็จ ไม่มหี ลักฐานว่าเพจเป็ นพวกบูชาซาตาน ถึงแม้เขาจะเชื่อปรัชญาที่ว่าด้วย ฤาษีที่อยู่ในปกด้านในของแผ่นเสียงอัลบั้มชุด Led Zeppelin IV อิสรภาพส่วนบุคคลของครอว์ลยี ์ เขายังเคยเอาค�ำแถลงของครอว์ลยี ์ ไปจารึกไว้ใน 02. 03. ลอรี่ แมดด็อกซ์ ที่เกือบท�ำให้เพจต้องร้องเพลง คุกๆๆ ร่องเสียงเปล่าๆ ของแผ่นไวนีลชุด Led Zeppelin III ฉบับดัง้ เดิมด้วย เพจเบีย่ งเบน 04. อเลสเตอร์ ครอว์ลีย์ ข่าวลือทีเ่ กิดขึ้นในช่วงทีอ่ ยู่ในวงเลด เซพเพลิน น้อยมาก บางทีอาจเป็ นเพราะรูส้ กึ ว่าเรือ่ งพวกนี้ มันดีต่อการสร้างชือ่ เสียงของวง “ผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ในเรื่องความเชือ่ ส่วนตัว หรือความเกี่ยวข้องกับเรื่องเวทย์มนตร์ของตัวเอง” เขาเคย ให้สัมภาษณ์เอาไว้ “ผมไม่สนใจทีจ่ ะเปลีย่ นความคิดใคร ถ้าพวกเขาอยากค้นหาค�ำตอบ พวกเขาก็ตอ้ งค้นหาด้วยตัวเอง” b side / :29


05

06

07 05 คีธ มูน 06 จอห์น บอนแฮม 07 จิมมี่ เพจ

:30 / b side

ไม่ใช่ว่าคนอื่นในวงจะไม่มเี รื่องเล่าขานอย่างจอห์น บอนแฮม มือกลองที่ เสียชีวติ ไปแลว้ ของวง ก็เคยมีข่าวว่าดื่มว้อดก้าไปถึง 40 ช็อตในคืนที่เสียชีวติ โดยร่างไร้ลมหายใจของบอนแฮมถูกพบในเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 1980 ทีบ่ า้ น ของเพจ ในวินด์เซอร์ เบิรค์ ไชร์ หลังจากดืม่ ไปซ้อมไปร่วมๆ หนึ่งวันเต็ม จากรายงานการชันสูตรศพ มือกลองของวงมีปริมาณว้อดก้าราวๆ 40 ช็อต อยูใ่ นร่างกาย โดยเขาฟาดว้อดก้าก่อนในช่วงเช้า และเมาเละจนตืน่ ไม่ไหว ในตอนที่ ร่างกายเริ่มขย้อนแอลกอฮอล์ออกมา เรือ่ งถัดมาก็คอื เรือ่ งทีเ่ ม้าท์กนั ว่า คีธ มูน มือกลองของเดอะ ฮูว ์ เป็ นคนตัง้ ชือ่ วง เลด เซพเพลิน ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 1966 มูน และมือเบสส์ของ เดอะ ฮูว-์ จอห์น เอนท์วสิ เซิล บันทึกเสียงเพลงบรรเลงทีช่ อ่ื Beck’s Bolero กับเพจ, จอห์น พอล โจนส์ และ เจฟฟ์ เบ็ค ตัวเพลงออกมาดี และพวกเขาก็คดิ ถึงเรือ่ งร่วมกัน ตัง้ วงใหม่ โดยมีการเล่าว่า มูนเป็ นคนที่พูดขึ้นมาว่า วงน่าจะลอยละล่องเหมือน บอลลูนตะกัว่ ซึง่ เพจจ�ำเรื่องนี้ได้ และในอีกสองปี ต่อมาเขาก็ตงั้ วงเลด เซพฯ เรื่องเป็ นอย่างทีเ่ ล่ากันมาอยู่หลายทศวรรษ จนในทีส่ ุด เอนท์วสิ เซิลก็ออกมา โวยว่าเป็ นเขาต่างหากทีพ่ ดู แต่ประวัตศิ าสตร์จดจ�ำไปแล ้วว่า มูน คือคนทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งนี้ ในวันนัน้ กลับมาทีเ่ พจอีก หนนี้เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวพันกับอเลสเตอร์ ครอว์ลยี ์ นักปรัชญา และผูน้ ำ� ในเรือ่ งมนต์ดำ� ในช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 ซึง่ มีขา่ วลือว่าเพจเคยเป็ นเจ้าของ บ้านของครอว์ลยี ์ ด้วยความทีเ่ ขาลุม่ หลงในตัวของนักปรัชญาคนนี้ ท�ำให้เขาพยายาม สะสมทรัพย์สนิ สิง่ ของต่างๆ ของครอว์ลยี ์ งานนี้เพจท�ำจริง เขาซื้อบ้านเก่าของครอว์ลยี ์ ทีล่ อค เนสส์ ในสก็อตต์แลนด์ เมือ่ ปี 1971 และต่อมาก็อา้ งว่าบ้านนี้มผี สี งิ แต่ไม่โทษครอว์ลยี ์ “มีเจ้าของก่อนหน้า ครอว์ลยี จ์ ะเข้ามาอยู่ 2-3 ราย” เพจ เล่า “มันยังมีโบสถ์ทถ่ี กู เผาจนเหลือแต่ซากบนพื้น เรื่องแปลกๆ ทีเ่ กิดขึ้นในบ้านหลังนัน้ ก็ไม่มอี ะไรทีเ่ กี่ยวกับครอว์ลยี ์ มีสง่ิ เลวร้าย อย่ทู น่ี นั ่ มีชายคนหนึง่ ถูกตัดหัว และบางครัง้ คุณก็ได้ยินเสียงหัวของเขากลิง้ ไปตามพื้น” แล ้วก็มาถึงเรือ่ งสุดท้าย ทีเ่ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับไสยศาสตร์คล ้ายๆ กับเรือ่ งก่อนหน้า ว่ากันว่า ถ้าเล่นเพลง Stairway to Heaven ย้อนกลับ จะได้ยนิ ข้อความทีซ่ าตาน ส่งมา เรื่องนี้ถกู เปิ ดเผยโดย พอล เคราช์ นักเผยแพร่คำ� สอนศาสนาทางโทรทัศน์ น�ำข้อกล่าวหาของเขามาสู่ความสนใจในปี 1982 โดยอ้างว่า หากเล่นย้อนกลับ ตรงท่อนทีว่ า่ Bustle in your hedegrow ในเพลงทีเ่ ป็ นลายเซ็นของวง ก็จะได้ยนิ เนื้อร้องว่า “Here’s to my sweet Satan/ The one whose little path would make me sad, whose power is Satan/ He will give those with him 666/ These was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan” เอาเข้าจริงๆ ท่อนที่ว่าในเพลง ก็ฟงั ใกลเ้ คียงกับที่เคราช์ตีความออกมา เมือ่ เล่นย้อนกลับ แต่มนั เป็ นความประหลาดทีเ่ กิดขึ้นพ้องกันโดยบังเอิญมากกว่า “คนไหนบนโลกใบนี้ทค่ี ดิ กันไปได้ขนาดนัน้ ?” โรเบิรท์ แพลนท์ กล่าว ถึงเรื่องนี้” พวกคุณน่าจะเอาเวลาทีม่ ไี ปคิดดูวา่ คนแบบไหนถึงจะท�ำอะไรแบบนัน้ ได้”


BOOK RELEASED อ่านเล่นจนเป็นเรื่อง

ทราย เจริญปุระ / ส�ำนักพิมพ์มติชน / 180 บาท ‘เพื่อ น’ ในความหมาย ทัว่ ไป อาจหมายถึงใครสักคนที่ เรารูจั้ ก คนทีเ่ ราไปไหนมาไหนด้วย อย่างสบายใจ หรือบ้างก็อาจจะ หมายถึงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนขั หรือ แมว เป็ นต้น แต่สำ� หรับ ทราย เจริญปุระ แล ้ว เธอบอกว่าหนังสือ ก็เปรียบเหมือนเพื่อนเราได้เช่น กัน ทัง้ พกพาง่าย และท�ำหน้าทีไ่ ด้ ดีไม่ต่างจากคนเลย เพราะว่าบาง ครัง้ หนังสือก็สามารถปลอบโยน เวลาที่เราอ่ อนแอ พร้อมทัง้ ให้ ก�ำลังใจให้เราลุกขึ้นสู ้ บางครัง้ ก็ ท�ำให้เรารูส้ กึ ข�ำขัน เฮฮาให้เราได้คลายเครียด หรือบ่อยครัง้ ทีห่ นังสือได้สอน และให้ ข้อคิดอะไรใหม่ๆ ให้เราได้เรียนรู ้ โดยภายในเล่มนี้เธอก็ได้นำ� เหล่าเพือ่ นๆ ของเธอมา แนะน�ำให้เราได้รูจ้ กั อยูห่ ลายต่อหลายเล่มด้วยกัน ซึง่ เพือ่ นของเธอแต่ละเล่มก็ต่างมี เสน่หแ์ ละความน่าสนใจทีแ่ ตกต่างกันออกไป และทราย เจริญปุระ ก็สามารถหยิบ เอาส่ ว นที่เ ป็ น เสน่ ห ข์ องหนัง สือ แต่ ล ะเล่ม มาน�ำ เสนอให้เ ราได้ท ำ� ความรู จ้ กั ได้เป็ นอย่ างดี ส่วนถ้าใครอ่ านแลว้ อยากรู จ้ กั เพื่อนของเธอเล่มไหนเป็ นพิเศษ ก็คงต้องไปติดตามท�ำความรูจ้ กั กันเอง - ศุภมาศ วงศ์สระหลวง

ประวั ติ ศ าสตร์ ป รั ช ญา ฉบับกะทัดรัด

ไนเจล วอร์เ บอร์ต ัน เขี ย น / ปราบดา หยุน่ และ รติพร ชัยปิยะพร แปล / ส�ำนักหนังสือไต้ฝุ่น / 320 บาท หลายคนคงเห็นว่า ค�ำกล่าว คมๆ เท่ ๆ หรื อ ประโยคที่ต อ้ ง ตีความ คือปรัชญา แม้ความเห็นนี้ จะถูกต้อง แต่กไ็ ม่ทงั้ หมด! ไนเจล วอร์ เ บอร์ ต ัน นัก ปรัช ญาและ อาจารย์ส อนปรัช ญาชาวอัง กฤษ ผู เ้ ขีย นหนัง สือ เล่ม นี้ ไ ด้น�ำ เสนอ ‘ปรัชญา’ ในอีกความหมายหนึ่ง นัน่ ก็คือแนวคิดหรือวิธีคิดของคน ซึ่งก็คือนักปรัชญานัน่ เอง โดยใน เล่ ม นี้ บ รรจุ ไ ปด้ว ยปรัช ญาจาก นักปรัชญาตะวันตกตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณไล่เรียงมาจนถึงสมัยใหม่ ซึ่งฟังดูแลว้ หนังสือเล่มนี้คงมีเนื้อหาเข้มข้นเทียบเท่าหนังสือเรียน! แต่ดว้ ยลีลาการเขียนของ ไนเจล ท�ำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายด้วยส�ำนวนภาษาอย่างไม่เป็ นวิชาการ และเนื้อหา แต่ละบททีก่ ล่าวถึงนักปรัชญาหนึ่งท่าน ผูเ้ ขียนใช้พ้นื ทีเ่ พียง 5 - 6 หน้าเท่านัน้ ฉะนัน้ ส�ำหรับใครที่ขณะนี้เกิดค�ำถามมากมายในชีวติ บางครัง้ ก็คิดเยอะ จนสับสน และสุดท้ายกลายเป็ นมืดแปดด้าน คิดอะไรไม่ออก ค�ำตอบไม่มี นักปรัชญา บางท่านในหนังสือเล่มนี้อาจเคยคิดในเรือ่ งทีค่ ณ ุ ก�ำลังคิดอยูก่ เ็ ป็ นได้ และแน่นอนว่า เขาเสนอค�ำตอบไว้ให้กบั โลกแลว้ คราวนี้ก็ข้นึ อยู่กบั คุณว่าอยากจะฟังค�ำตอบจาก พวกเขาหรือไม่ หรือส�ำหรับใครทีเ่ คยสงสัยว่านักปรัชญาชือ่ ดังทีใ่ ครๆ ต่างก็อ ้างประโยค เด็ดๆ โดนๆ ของเขา แต่ในรายละเอียดหรือทีม่ าของประโยคเหล่านัน้ เป็ นอย่างไรกัน หนังสือเล่มนี้สามารถให้คำ� ตอบกับคุณได้ - พงศ์สุดา กาศยปนันท์

ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน Steal Like an Artist

Austin Kleon เขียน / อาสยา ฐกัดกุล แปล / ส�ำนักพิมพ์ We Learn / 160 บาท “ไม่ มีส่ิ ง ใดที่ แ ปลกใหม่ อย่างแท้จริง” หนึ่งในสิง่ ทีห่ นังสือ เล่มนี้ได้กล่าวไว้ เพราะทุกสิง่ ล ้วน มีอยูแ่ ล ้ว เพียงแต่เราต่างหยิบไอเดีย จากสิง่ นัน้ มาผสมเข้ากับสิง่ นี้ แล ้ว สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานขึ้นมา ซึ่งการขโมยในที่น้ ี ผูเ้ ขียนไม่ได้หมายความว่า เราต้องไปขโมยผลงานจากผูอ้ ่นื แล ้วมาแอบอ้างเป็ นของตัวเอง แต่เป็ นการขโมยไอเดียจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล ้วน�ำมาสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดเป็ นไอเดียใหม่ๆ อีกทอดหนึ่ง พร้อมทัง้ ยังมีขอ้ แนะน�ำดีๆ อย่างการใช้อนิ เตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เพราะโลกของอินเตอร์เน็ต นัน้ กว้าง เราสามารถแสดงผลงานให้แก่คนทัง้ โลกได้ชมกันได้โดยง่าย นอกจากนัน้ เรายังสามารถรับฟังค�ำวิจารณ์จากคนทัว่ โลกทีม่ าชมผลงานเราได้อกี ด้วย ซึง่ ก็จะ ท�ำให้เราได้รบั ฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู ช้ ม และยังสามารถน�ำสิ่งเหล่านัน้ มาพัฒนาผลงานของเราต่อเนือ่ งไป ซึง่ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะเพียงแค่ผู ้ทีป่ ระกอบอาชีพ ในสายการออกแบบเท่านัน้ แต่บคุ คลทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ ๆ ก็สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่นเดียวกัน นับว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึง่ ทีน่ ่าสนใจเลยทีเดียว - ศุภมาศ วงศ์สระหลวง

ความเป็นโลก X ความเป็นเรา

Little Thought / ส�ำนักพิมพ์หา้ ง หุนส่ ้ วนจ�ำกัดภาพพิมพ์ / 225 บาท ผลจากการพัฒ นาการ ติด ต่ อ สื่อ สารและการคมนาคม ขนส่ง การเชื่อมโยงในแต่ละองศา ของโลก ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จึ ง เกิ ด ขึ้น หนัง สื อ เล่ ม นี้ ห ยิ บ หลากหลายเรือ่ งราวยุคโลกาภิวตั น์ มาเล่าให้เห็นถึงภาพความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นท้องถิน่ กับความ เป็ นสากล ผูเ้ ขียนเริ่มสร้างความ รูสึ้ กร่วมให้กับผู ้อ่านจากการเปิดเล่ม ด้วยเรือ่ งนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล จากนัน้ ก็ไล่เรียงเนื้อหาจากเรือ่ งเข้าใจได้งา่ ย ไปสู่เรื่องที่มคี วามซับซ้อนและความละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยเริ่มที่เรื่องตลาด ความสัมพันธ์ ปัญญา ความเร็ว ถิน่ ฐาน จิตวิญญาณ ความรับผิดชอบ คน สือ่ และนิยาม หนังสือเล่มนี้มเี นื้อหาค่อนข้างหนัก เนื่องด้วยตัวเรื่องและวิธกี ารเล่าของ ผูเ้ ขียนมักทิ้งท้ายด้วยค�ำถามให้ฉุกคิด ให้ตระหนัก และคลา้ ยว่าจะฝากให้ผูอ้ ่าน น�ำไปคิดเป็ นการบ้าน แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของเนื้อหา กลับท�ำให้เราวางไม่ลง เพราะเทคนิคทีน่ ่าทึง่ ยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื การใช้สำ� นวนภาษาเรียบง่าย ในแต่ละหัวข้อ ใช้พ้นื ทีเ่ พียงสองถึงสามหน้ากระดาษ นัน่ หมายความว่าผูเ้ ขียน เขียนได้อย่างกระชับ และได้ประเด็น ทัง้ นี้ทา่ มกลางการอ่านและคิดตามอย่างหนักหน่วง ผู ้เขียนยังสามารถ สอดแทรกพลัง บางอย่ า งผ่ า นตัว อัก ษรที่ท ำ� ให้ผู อ้ ่ า น ยิ่ง อ่ า นยิ่ง หัว ใจพองโต - พงศ์สุดา กาศยปนันท์ *ขอบคุณร้านเล่า ถนนนิ มมานเหมินท์ ส�ำหรับการเอื้อเฟื้ อหนังสือ b side / :31


FILM

จากตัวอักษรเป็นแผ่นฟิล์มจากหนังสือสู่จอหนัง เรื่อง: นพปฎล พลศิลป์

เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญ ส�ำหรับการน�ำเอานวนิยายดังๆ มาท�ำเป็นภาพยนตร์ ซึ่งถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เพราะกับ หนังสือดังๆ นั้น มันก็การันตีได้ไปก่อนหน้าแล้ว ว่าเรื่องราวเนื้อหานั้นน่าจะสนุก แถมยังได้กลุ่มแฟนหนังสือ ที่อาจจะอยากตามมาชมภาพยนตร์กันอีกต่อ แถมการเป็นหนังสือดัง มันก็ทำ� โปรโมทได้ไม่ยาก ชนิดทีว่ า่ พอรูว้ า่ ต้องท�ำการตลาดให้กบั หนังทีส่ ร้างจากนิยายดังๆ เรือ่ งไหน ฝ่ายมาร์เก็ตติง้ ก็อาจจะลูบปาก กันมันแผล็บเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสีย เพราะหากท�ำได้ไม่ดีอย่างที่แฟนหนังสือแซ่ซ้องสรรเสริญแล้วละก็ เตรียมตัวนอนในห้องดับจิต ปิดตัวเอง จากโลกภายนอกได้เลย เพราะจะต้องโดนกระหน�่ำซัมเมอร์เซลจากแฟนๆ ยับเยิน ซึ่งกับหนังที่หยิบเอาหนังสือมาตีความเป็นภาพยนตร์นั้น มันก็มีทั้งดี ทัง้ ร้าย และนีค่ อื ส่วนหนึง่ ทีห่ ยิบมาบอกเล่าเก้าสิบให้กนั ฟังว่า สอบผ่านคะแนนฉลุย คนอ่านอักษรไม่คอ่ นแคะภาพเคลือ่ นไหว และงานภาพยนตร์โดยตัวมันเอง ก็ออกมาเป็นงานที่ดีมีคุณค่ามากพอที่ควรจะท�ำความรู้จัก

1

Fight Club: ผลงานการก�ำกับของเดวิด ฟิ นเชอร์ ผูก้ ำ� กับจอมสร้าง บรรยากาศเรื่อ งนี้ สร้า งมาจากนิ ย ายชื่อ เดีย วกัน ในปี 1996 ของชัค พาลาห์เนียค โดยงานนี้ฟินเชอร์พาคนดูไปเป็ นหนอนในไส้ ของแจ็ค ทีเ่ ล่นโดย เอ็ดเวิรด์ นอร์ตนั ซึง่ เป็ นคนเล่าเรื่อง ทัง้ ทาง ร่ า งกายและจิต ใจ นี่ คื อ คนที่ชี วิต สุ ข สบายถู ก ดัน ไปสู่ ค วามเสี่ย ง โดยผูช้ ายแรงเหลืออย่าง ไทเลอร์ ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในบททีด่ ที ส่ี ุดในชีวติ ของ แบรด พิทท์ ทีม่ ายุให้แจ็คเปิ ดคลับราวี (Fight Club) หนังออกฉายในปี 1999 ทีถ่ อื ได้วา่ เหมาะเจาะกับเวลา และการน�ำเสนอทางด้านภาพก็ทำ� ให้คนดูเข้าถึง และเป็นส่วนหนึง่ ของแจ็คได้จริงๆ โดยมีงานดนตรีประกอบกระตุนต่ ้ อมอะดรีนาลีน ของเดอะ ดัสท์ บราเธอร์ส เป็ นแรงส่งส�ำคัญ

2

Clockwork Orange: งานอมตะของสแตนลีย ์ คูบริค ทีน่ ำ� เอาเลนส์ไวด์มาใช้เล่าเรื่องราวจากนิยาย ในปี 1962 ของแอนโธนี่ เบอร์เจสส์ เพือ่ ท�ำให้ภาพทีอ่ อกมามีอารมณ์แบบกึ่งๆ ฝัน และให้คนดูได้ขดุ ค้นอย่างละเอียดเข้าไปในความคิดฉ้อฉลของอเล็กซ์ เด็กหนุ่ม ต่อต้านสังคม ซึ่งรับบทโดย มัลคอล์ม แม็คโดเวลล์ และงานด้านภาพจาก หนัง เรื่อ งนี้ ก็ เ ยี่ย มถึง ขัน้ คว้า รางวัล ออสการ์ด า้ นการก�ำ กับ ภาพมาครอง แถมเจ้าของบทประพันธ์เองก็ยงั พึงพอใจอย่างมากกับการดัดแปลงเรื่องราว ของตัวเองขึน้ จอ “ผมสามารถบอกได้ว่า เรือ่ งราวในหนังสือ และในหนังต่างมี เหมือนซึง่ กันและกัน ทีส่ ุดแล ้วหากให้ผมคิดถึงหนังเรื่องอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ เก็ บ ความเจ็ บ ปวดได้ใ กล เ้ คี ย งกับ หนัง สือ ที่นึ ก ออกก็ มีแ ค่ เ รื่ อ ง Rosemary’s Baby ทีก่ ำ� กับโดยโรมัน โปลันสกี้เท่านัน้ เอง”

3

Psycho: หลายๆ คนอาจจะหลงๆ ลืมๆ ไปว่า งานคลาสสิคของผูก้ ำ� กับ ระดับต�ำนานของวงการภาพยนตร์ อัลเฟรด ฮิทช์คอ็ ค เมือ่ ปี 1960 เรือ่ งนี้ สร้างมาจากนิยายของโรเบิรท์ บล็อช ฮิทช์ค็อคคัดเลือกนักแสดงได้อย่าง ยอดเยีย่ ม ชนิดทีค่ อหนังสือไม่มขี ้อโต้แย้ง โดยเฉพาะแอนโธนี่ เพอร์คนิ ส์ ที่เ ล่น เป็ น นอร์แ มน เบทส์ ได้อ ย่ า งน่ า เห็น อกเห็น ใจ น่ า หวาดหวัน่ และน่าสะพรึงกลัวเมือ่ ความลับถูกเปิ ดเผย ขณะที่ฉากสังหารใต้ฝกั บัว ก็กลายเป็ นหนึ่งในฉากจากหนังที่รูจ้ กั กันดีทวั ่ โลก และยังหลอนผูค้ น ได้ทุกรุน่ ทุกสมัย หนังได้รับค�ำชืน่ ชมจากนักวิจารณ์ ขณะทีร่ ายได้ก็ไปได้สวย ไม่น่าแปลกใจที่ Psycho จะกลายเป็ นหนึ่งในหนังทีด่ ดั แปลงจากหนังสือ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดมาจนถึงทุกวันนี้ :32 / b side


4

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring: กับงานในแบบไตรภาค หากหนังภาคแรก ตอนแรกออกมาไม่ได้เยีย่ มยอด มันก็คอื หายนะ ของหนังในตอนต่อๆ ไป โชคดีทป่ี ี เตอร์ แจ็คสัน ท�ำได้ดี หนังเรื่องแรกทีบ่ อกเล่าเหตุการณ์ ในมัชฌิมโลก และท�ำให้อนาคตของหนังอีกสองเรื่องต่อมา และหากนับกันจริงๆ ก็ตอ้ ง เป็ นห้า ดูสดใส จากวรรณกรรมอมตะของ เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน เมือ่ ปี 1954 แจ็คสัน สามารถท�ำให้ภาพต่ างๆ ที่เคยเป็ นแค่ จินตนาการ ปรากฏบนจอได้อย่างถูกใจ แฟนหนังสือ และบรรดานักแสดงทัง้ หลาย ไม่ว่าจะเป็ นเอไลจาห์ วู้ด, เอียน แมคเคลแลน, ออร์แลนโด บลูม หรือว่า วิกโก มอร์เทนเซ่น ก็ราวกับแปลงร่าง จากตัวอักษรมาสู่จอกันเลยทีเดียว

5

Trainspotting: สร้างจากนิยายแนวๆ ฮิตแบบงานคัลท์ ของเออร์วงิ เวลช์ ที่ ผู ้ก�ำกับแดนนี่ บอยล์ สามารถสร้างภาพความเจ็บปวด และความพึงพอใจ ของพวกก๊วนขี้ยาให้ปรากฏบนจอได้อย่างเยีย่ มยอด ซึง่ ก็ตอ้ งยกเครดิตให้ บรรดานักแสดงอย่าง ยวน แม็คเกรเกอร์, เอฟเว่น เบรมเมอร์ และจอนนี่ ลี มิลเลอร์ ด้วยเช่ นกัน หนังออกฉายในปี 1996 โดยตลอดความยาว 90 นาทีของหนัง ดูเหมือนว่าบอยล์ และทีมนักแสดงของเขา ก�ำลังพยายามฉีดผงเข้าเส้นคนดูเลย ด้วยซ�ำ้

7

The Wizard of Oz: อย่าสับสนกับ Oz: The Great and Powerful ที่เพิง่ ออกฉาย เพราะนี่คอื งานทีส่ ร้าง จากนิยายคลาสสิคของคนอเมริกนั The Wonderful Wizard of Oz ประพันธ์โดย แอล แฟรงค์ บอม และนับตัง้ แต่ออกฉายในปี 1939 หนังก็ยงั เป็ นทีป่ ระทับใจ ของคนดู ไม่ว่าจะเด็กหรือผู ใ้ หญ่ จากรุ่นสู่รุ่น ที่ยงั คงชื่นชมกับเวทมนตร์ของ ทุ่งดอกป๊ อปปี้ และเสียงร้องเพลงจากมันชกินส์ ที่ย่งิ ไปกว่านัน้ นี่คืองานที่เป็ น ‘สัญลักษณ์’ แห่งศตวรรษ ไม่วา่ จะเป็ นรองเท้าแตะสีทบั ทิมของโดโรธี ค�ำพูดคมๆ และตัวละครทีก่ ลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊ อปแบบอเมริกนั แต่กบั บ้านเรา หากยังไม่รูส้ กึ ถึงความใกล ้ตัวของหนังเรือ่ งนี้ ลองฮัมเพลง Over the Rainbow ดูสิ

6

To Kill a Mockingbird: ขณะที่หนังสือระดับรางวัลทัง้ หลาย พอกลายเป็ นภาพยนตร์ก็มกั จะได้รบั ค�ำชื่นชมสรรญเสริญ แต่กบั To Kill a Mockingbird ความส�ำเร็จกลับอยู่ใน ระดับกลางๆ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือ หรือว่าหนัง ทัง้ ๆ ที่ในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะ ในเรื่ อ งการแสดงไม่ น่ า จะต�ำ่ กว่ า ค�ำ ว่ า ยอดเยีย่ ม เกรกอรี่ เป็ ค ท�ำให้คนดูตอ้ งทึง่ ไปกับบททนายที่รกั ครอบครัว และเป็ น นักแม่นปื นฝี มอื ฉกาจ – แอตติคสั ฟิ นช์ แต่หากมองดูเนื้อหาของหนังสือ และหนัง ก็ไม่น่าแปลกใจ ทีย่ ากจะมีใครรักเรื่องราว เกี่ยวกับผูบ้ ริสุทธิ์ในช่วงเวลา และสถานที่ ทีเ่ รือ่ งของการเหยียดสีผวิ ตึงเครียดถึงขีดสุด


8

The Shawshank Redemption: สร้างมาจากเรื่องสัน้ Rita Hayworth and Shawshank Redemption ในหนังสือรวมเรื่องสัน้ ของสตีเฟน คิง The Different Seasons หนังปี 1994 เรื่องนี้ ได้ทมิ ร็อบบินส์ และมอร์แกน ฟรีแมน มารับบทคู่หูคนคุกต่างวัย ทีต่ อนหลังก็กลายเป็ นเพือ่ นกันในโลกนอกกรงขัง แม้หนังจะท�ำเงินได้ในระดับ พอประมาณ แต่ นกั วิจารณ์ ‘รัก’ หนังเรื่องนี้กนั ถ้วนหน้า และท�ำให้หนัง ประสบความส�ำเร็จมากมายในตลาดโฮท เธียเตอร์ รวมไปถึงการน�ำออกฉายอีกหน ทีน่ ่าทึง่ ก็คอื หนังเปลีย่ นอะไรหลายๆ ไปจากเรือ่ งสัน้ มากมาย ซึง่ หนึ่งในนัน้ ก็คอื การเปลีย่ นตัวละคร ‘เรด’ จากคนไอริชผมแดงเพลิง มาเป็ นมอร์แกน ฟรีแมน เนื่องจากแฟรงค์ ดาราบอนท์ ผู ้ก�ำกับ มองไม่เห็นว่าใครจะรับบทนี้ได้ดไี ปกว่าเขา และผลลัพธ์ทอ่ี อกมา ก็ไม่มใี ครทีก่ ล ้าต�ำหนิการตัดสินใจในครัง้ นี้ นี่คอื นักแสดง ทีท่ ำ� หน้าทีไ่ ด้อย่างเยีย่ มยอด, นิ่ง, ดูดี และเป็ นคนทีท่ ำ� ให้หนังคลาสสิค

9

Atonement: หนังอาจจะมีอายุไม่มากนักเมือ่ ออกฉายใน ปี 2007 แต่ก็มคี ุณภาพมากพอส�ำหรับการเป็ นหนัง จากหนังสือที่ดีท่ีสุดเรื่องหนึ่ง เนื้อหาของหนังและ หนังสือ เป็ นการบอกเล่าเรื่องราวของพี่นอ้ งสองสาว ตระกูลทัลลิส กับร็อบบี้ เทอร์เนอร์ ลูกชายของพ่อบ้าน ซึง่ กินเวลายาวนานถึงกว่า 6 ทศวรรษ สาวทัลลิสคนโต รับบทโดย คีร่า ไนท์ลยี ์ ขณะทีค่ นเล็กเป็ นเซียซ่า โรแนน และผู ช้ ายที่อ ยู่ ก่ึง กลางของทัง้ สองเป็ น การแสดงของ เจมส์ แมคอะวอย ผลงานที่ดดั แปลงมาจากนิยายของ เอียน แม็คอีแวนเรือ่ งนี้ ได้ใจทัง้ นักวิจารณ์และคนดู รวมทัง้ ถูกยกให้เป็ นตัวอย่างของนิยายทีถ่ กู สร้างเป็ นหนังได้อย่างดี อีกเรื่องหนึ่งในทันที

10

Forrest Gump: ทอม แฮงค์ส คว้ารางวัลออสการ์ตวั ทีส่ องมาครอง จากบททีเ่ ป็ นทัง้ ชื่อหนังและเป็ นศูนย์กลางของเรื่อง นักกีฬาผูช้ น่ื ชอบช็อกโกแล็ต ทีต่ อนหลังกลายมาเป็ น เจ้า ของธุ ร กิ จ กุ ง้ นี่ คื อ งานมหากาพย์ห นัง ชี วิต เบาสมองเรื่องเยี่ยม ที่ทำ� ให้คนดู หวั เราะ ร้องไห้ และส่งเสียงเชียร์ไปกับการผจญภัย และความคิด ของผูช้ ายทีช่ ่อื ฟอร์เรสท์ กัมพ์ ถึงตัวหนังจะมีการ ปรับ เปลี่ย นจากหนัง สือ ไม่ ใ ช่ น อ้ ย และน�ำ ไปสู่ ความขัดแย้งระหว่าง โรเบิรท์ เซเมคคิส ผู ้ก�ำกับ และ วินสตัน กรูม เจ้าของบทประพันธ์ แต่ทา้ ยทีส่ ุดก็เป็ น ทีย่ อมรับกันว่า สิง่ ที่ เซเมคคิส ท�ำ คือการท�ำให้เรือ่ งราว ของหนังสือขึ้นจอได้อย่างน่าเชื่อถือ และทีส่ ำ� คัญเขา สามารถเก็บเอาอารมณ์ ความบันเทิง ความประทับใจ ทีค่ นอ่านเคยได้รบั จากหนังสือเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน กระบวนความ :34 / b side


11

No Country for Old Men: โทนหนังนัน้ ได้ช่อื ว่าสัตย์ซอ่ื กับนิยายจากปี 2005 ของคอร์แมค แม็คคาร์ธยี ์ เต็มที่ สองพีน่ อ้ งโคเอนน�ำเสนอเรื่องราวออกมาได้อย่างมีสสี นั โดยเฉพาะการสร้าง แคเร็คเตอร์ของ แอนทอน ชิเกอหร์ นักฆ่าเลือดเย็นทีร่ บั บทโดย ฮาเวียร์ บาร์เดม ซึง่ เป็ นนักฆ่าเจ้าของทรงผมทีอ่ ปั ลักษณ์ทส่ี ุดในโลก ทีช่ ่วยเสริมบุคลิกของตัวละคร ให้ดูหลอนๆ และน่าพรัน่ พรึงอย่างได้ผล ต้วหนังออกฉายหลังหนังสือเปิ ดตัวเพียง แค่ 2 ปี แต่คุณภาพของงานนัน้ ได้รบั การยกย่องว่า เป็ นงานที่สร้างผลกระทบ ต่อสังคมและคนดูอย่างสูง ซึง่ เป็ นเช่นเดียวกับทีห่ นังสือได้รับการยกย่อง ยิง่ ไปกว่านัน้ หนังยังรับรางวัลออสการ์หนังเยีย่ มมาครองอีกต่างหาก

12

Gone with the Wind: การได้รบั การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี 1940 ไม่ใช่แค่ ยนื ยันว่า ตัวหนังสามารถน�ำเสนอเรื่องราวจากหนังสือของมาร์กาเร็ท มิทเชลล์ออกมาได้ เป็ นอย่างดี แต่ Gone with the Wind ยังท�ำได้ดกี ว่านัน้ เมือ่ กวาดรางวัลไปทัง้ หมด ถึง 10 รางวัล โดยมี 2 รางวัล ทีเ่ ป็ นรางวัลเกียรติยศ หนังกลับบ้านโดยคว้าทัง้ รางวัล หนังยอดเยี่ยม และบทดัดแปลงยอดเยี่ยม ซึง่ น่าจะเป็ นการยืนยันถึงความเยี่ยม ของหนัง ทีท่ ำ� ได้พอๆ กับความยอดของหนังสือได้ดี

13

The Silence of the Lambs: แอนโธนี ฮอพคินส์คว้ารางวัลออสการ์ในฐานะดาราน�ำชายจากบทคนกินเนื้อคน ที่ชวนขนลุกขนพองเมือ่ ได้เห็น แม้จะมีเวลาอยู่ในหนังเพียงแค่ เอิ่ม... 16 นาที ซึง่ น่าจะพอได้ว่า เขาเล่นได้สุดๆ ขนาดไหน โจดี้ ฟอสเตอร์ กับเทด ลีไวน์ก็ได้ รับการยกย่องจากหนังเรื่องนี้เช่นกัน นี่คอื งานทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ ว่าเป็ น หนึ่งในหนังเขย่าขวัญทีด่ ที ส่ี ุด และเป็ นหนังซ่อนเงือ่ นทีเ่ ยีย่ มทีส่ ุดเรื่องหนึ่ง เช่นกัน ทีม่ าของหนังคือนิยายชือ่ เดียวกันจากปี 1988 ของโธมัส แฮร์รสิ ซึง่ เป็ นนิยาย เรื่องทีส่ องในชุด ทีเ่ ริ่มต้นด้วย Red Dragon ก่อนจะปิ ดท้ายด้วย Hannibal

14

The Godfather: The Godfather กลายเป็ นต�ำนานอีกหน้าหนึง่ ในโลกภาพยนตร์ เมือ่ ตัวหนังอยู่เหนืองานนิยายของ มาริโอ พูโซ และได้รบั การยกย่องว่า เป็ นงานทีถ่ า้ ไม่ดี ทีส่ ุด ก็คอื หนึ่งในงานทีด่ ที ส่ี ุดตลอดกาล และเป็ นงาน มาสเตอร์พซี อย่างไม่ตอ้ งสงสัย เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของ ครอบครัวอาชญากรคอร์ลโี อเน่ ที่สมาชิกคนหนึ่งของ ครอบครัวถูกกันให้เป็ นคนนอก แต่เขากลับค่อยๆ เข้ามา เป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจทีค่ นุ ้ เคยของบ้าน โดยวีโต้ คอร์ลโี อเน่ ผู ้อาวุโสของบ้านเป็ นการแสดงทีไ่ ร้ทต่ี ขิ อง มาร์ลอน แบรนโด ทีพ่ ่นประโยคอมตะในวงการภาพยนตร์ “ข้ามีขอ้ เสนอทีม่ นั ปฏิเสธไม่ได้” ออกมา หนังยังมีภาคต่อออกมาอีก 2 ภาค ซึง่ ได้รบั การยอมรับ และตอบรับเป็ นอย่างดี b side / :35


CALENDAR Etc. 5-10 มิถุนายน 2556 เทศกาลอาหารเม็กซิกัน พบกับ เทศกาลอาหารเม็กซิกนั ได้ทห่ี อ้ งอาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริลล์ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ ได้ทงั้ แบบบุฟเฟ่ ต์ และเมนู อาหารตามสัง่ ในบรรยากาศมื้อค�ำ่ แสนพิเศษ ส�ำหรับบุฟเฟ่ ตอ์ าหารมื้อค�ำ่ บริการเฉพาะวันที่ 5, 7 และ 10 มิถนุ ายน เวลา 18.00 น. – 22.00 น. เพียงท่านละ 590 บาท++ พิเศษ เด็กอายุตำ� ่ กว่า 12 ปี ได้รบั ส่วนลดถึง 50% สอบถามรายละเอียดโทร. 053-222-111, 053-400-877 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.kantarycollection.com 8 มิถุนายน 2556 งานฉายภาพยนตร์เรื่อง No Book Re:public และปันยามูฟวี่คลับ เชิญชวนผู ท้ ่ีสนใจ เข้าร่ วมชม ภาพยนตร์เรื่อง No หนังชิลแี นวการเมือง ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์หนังภาษาต่าง ประเทศปี ลา่ สุด ผลงานการก�ำกับของ Pablo Larraín และน�ำแสดงโดย Gael García Bernal พร้อมร่ วมเสวนากับวิทยากร ดร.เก่ งกิจ กิติเรียงลาภ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียนและนักแปล อิสระทีร่ า้ น Book Re:publicเวลา 15.30 น. งานนี้ชมฟรี 10 มิถุนายน 2556 จิบไวน์แกล้มอาหารฝรั่งเศสรสเลิศ น�ำเสนอเมนู อาหารฝรัง่ เศสมื้อค�ำ่ สุดพิเศษ โดยเชฟคาร์ลอส โกว์เดนซิโอ เชฟใหม่ประจ�ำห้องอาหารฝรัง่ เศส ด้วยการปรุงแต่งและคัดเลือกเมนู อาหารแต่ละ คอร์สให้เข้ากับไวน์ชนั้ เลิศแต่ละชนิดของไวน์ Cantina Terlano จากประเทศอิตาลี สัมผัสประสบการณ์สดุ โรแมนติกตัง้ แต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สนนราคา 2,800 บาท สุทธิ ต่อท่าน ณ ห้องอาหารฝรังเศส ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดโทร. ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี 053-888-888 ต่อ 8621 13–23 มิถุนายน 2556 เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2013 ส�ำนักคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทยร่ วมกับโรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ จัดเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2013 (European Union Film Festival 2013) ขึ้น ชมภาพยนตร์คุณภาพกว่า 18 เรื่องจาก 15 ประเทศ สหภาพ มาให้ชมฟรี ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ ี พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ส�ำหรับผูส้ นใจร่วมชมภาพยนตร์ในเทศกาลนี้สามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ ได้ทีบ่ ธู จัดงาน ก่อนเวลาฉาย 30 นาที คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.sfcinemacity.com และ www.facebook.com/EUinThailand 14 มิถุนายน 2556 วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 ขอเชิญชวนเข้าร่วมบริจาคโลหิต และกิจกรรมทีน่ ่าสนใจ เช่น การประกวด หนุ่ม-สาว Young Blood การแสดงความประทับใจของการเป็ นผูใ้ ห้ลงบนก�ำแพง แห่ ง มนุ ษ ยธรรม พิธีม อบประกาศเกีย รติคุ ณ ขอบคุ ณ ผู ส้ นับ สนุ น การจัด งาน การบริ จ าคโลหิต บริ จ าคดวงตา อวัย วะ การตรวจสุ ข ภาพผู บ้ ริ จ าคโลหิต ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 15 มิถุนายน 2556 KPN Audition 2013 การประกวด ‘KPN Award ครัง้ ที่ 23’ เปิ ดรับสมัครรอบ Audition ส�ำหรับ ภาคเหนือ โดยผูเ้ ข้าประกวดจะต้องทีม่ อี ายุระหว่างอายุ 15-25 ปี ทัง้ หญิงและชาย ทีม่ คี วามมันใจ ่ และความสามารถด้านการร้องเพลง มาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ ชัน้ 2 เชียงใหม่ฮอลล์ ศู นย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต :36 / b side

22 มิถุนายน 2556 Bangkok Bank Money Expo 2013 ห้ามพลาดกับมหกรรมทางการเงินครัง้ ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในภาคเหนือของธนาคาร กรุงเทพ พบกับ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ใหม่ลา่ สุดกับสินเชื่อ บัวหลวงสานฝัน นอกจากนี้คุณจะได้พบกับสินทรัพย์ของธนาคารฯ พร้อมขาย ท�ำเลดี ในราคาพิเศษสุดๆ พลาด พร้อมกับกิจกรรมสนุ กๆและรับของรางวัลฟรี ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 22-23 มิถุนายน 2556 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส�ำ นัก งาน ป.ป.ส.จัด กิ จ กรรมเพื่อ ป้ องกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในประเทศ ด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรูด้ ้านวิชาการ ถึงพิษภัยทีเ่ กิดจากยาเสพติด ประเภทต่างๆ พร้อมชมและให้กำ� ลังใจหนุ่ม-สาวทีเ่ ข้าร่วมประกวด Mr. & Miss ต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ณ ชัน้ 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Live at Warm Up 10 มิถุนายน 2556 เตรียมระเบิดความมัน กับวง Yes’SirDays เจ้าของบทเพลง ‘อยากให้ เธอได้ยนิ หัวใจ’ ทีจ่ ะตามมากกระชากใจชาวเชียงใหม่ 19 มิถุนายน 2556 ปิ ดท้ายกับอีกหนึ่งวงศิลปิ นจากเชียงใหม่ทก่ี ำ� ลังมีผลงานเพลงฮิตติดหู อยูใ่ นขณะนี้ อย่าง Musketeers อาทิเพลง ‘แด่คณ ุ ’ เตรียมเสียงกรีด๊ ไว้ให้พร้อม แล ้วไปพบกันทีร่ า้ นวอร์มอัพ คาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินท์ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5340-0677

Art 7-27 มิถุนายน 2556 นิทรรศการสัญจรการแสดงภาพพิมพ์ และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 3 ขอเชิญชวนผูส้ นใจเข้าชมนิทรรศการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้น นานาชาติ ครัง้ ที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยผลงานทีจ่ ดั แสดงในครัง้ นี้ มีผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัล 30 ชิ้น และผลงานร่วมแสดงอีก 216 ชิ้น ซึง่ ผูแ้ สดงงานดังกล่าวนี้เป็ นศิลปิ นทัง้ ชาว ไทยและชาวต่างชาติจาก 60 ประเทศพิธเี ปิ ด วันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 เวลา 18.00 น. งานนี้ เข้าชมฟรี ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/cmuartcenter.chiangmai


Music

Film Space on June

4 มิถุนายน 2556 Potato Live Concert at Infinity Club แฟนเพลงวงมันฝรัง่ (Potato) เตรียมพบกับ Potato Live Concert โดย Infinity Club กาดเชิงดอย เปิ ดรับจองโต๊ะแล ้ววันนี้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5340-0085 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/infinity. chiangmai

พบกับภาพยนตร์น่าสนใจที่มีมาให้ชมอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งเดือน มิถุนายนนี้ กับหนัง Animation สุดซาบซึ้งที่คุณต้องประทับใจ ชมฟรีทุกคืนวัน เสาร์ เวลา 19.00 น. ณ ห้องเลคเชอร์ชั้น 2 ตึก Media Arts and Design มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายในหอศิลป์ มช. ถนนนิมมานเหมินท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-9764-4109

5 มิถุนายน 2556 คอนเสิร์ตการกุศล สบทบทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือผู ้ป่ วยทีเ่ ป็นโรคมะเร็ง กับคอนเสิรต์ การกุศล พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายภายในงาน ณ Vision ถนนเลียบคันคลอง ชลประทาน สอบถามรายละเอียดโทร. 08-4480-4447 11 มิถุนายน 2556 ‘วัด...เรตติ้ง’ กับ ใบเตย อาร์สยาม แฟนๆ นักร้องลูกทุ่งสุดเซ็กซี่ ใบเตย อาร์สยาม เตรียมพบกับเธอได้ในงาน ‘วัด...เรตติ้ง’ ณ Monkey Club เปิ ดจองโต๊ะแลว้ วันนี้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5322-6997-8 ต่อ 11, 14 ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 17.00 น.(ทุกวัน) 21 มิถุนายน 2556 Rock Rider Live Differ พบกับความสนุกสุดมันเอาใจชาวร็อค อาทิ แด็ก Big Ass และ Silly Fools งานนี้เตรียมขนขบวนกันไปมันทีร่ า้ น Differ ย่านสันติธรรม สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9633-8520 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/DifferincChiangmai 23 มิถุนายน 2556 Overdrive Concert Workshop on Tour 2013 ห้ามพลาดกับงานคอนเสิรต์ เวิรค์ ช็อปอุปกรณ์ดนตรีและเทคนิคด้านดนตรี จากนิตยสาร Overdrive โดยจะพบกับ อ.ปราชญ์, มาโนช พุฒตาล, หนึ่ง จักรวาล, ติก๊ infinity, เมย์ และแชมป์ Rock Dream Team ป๊ อบ วรวิทย์ เจริญพลนภาชัย ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.00 น. ขายบัตรราคา 100 บาท สอบถามรายละเอียดโทร 0-2203-0423-5

08 มิถุนายน 2556 Summer Wars ปี 2009 ก�ำกับ: Mamoru Hosoda

15 มิถุนายน 2556 From Up on Poppy Hill ปี 2011 ก�ำกับ: Goro Miyazaki

21 มิถุนายน 2556 Eden of the east II : Paradise Lost ปี 2010 ก�ำกับ: Kenji Kamiyama

22 มิถุนายน 2556 Eden of the east I : The King of Eden ปี 2009 ก�ำกับ: Kenji Kamiyama

27 มิถุนายน 2556 Big Ass Live Concert @ Believe สาวก Big Ass เตรียมตัวไปมันกันให้สุดเหวีย่ งกับ Big Ass Live Concert ณ Believe แม่โจ้ เปิ ดจองบัตรแล ้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 0-5384-4101 28 มิถุนายน 2556 Single Reed Concert ส�ำหรับชาวเชียงใหม่ผูห้ ลงใหลในดนตรีคลาสสิค ห้ามพลาดกับงาน Single Reed Concert วงเครือ่ งเป่ าลมไม้ประเภทลิ้นเดีย่ ว โดย วงดนตรีซมิ โฟนีออร์เคสต้า จากจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ณ โรงละคร หอนิ ท รรศการศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 19.00 น. งานนี้เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียด โทร.0-5321-8280 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/cmuartcenter. chiangmai

b side / :37

HIP MAGAZINE ISSUE 104 : JUNE 2013 (SECTION B)  

Download : www.hipthailand.net