Page 1


contents: July 2013 Vol.09 No.105

HOT ISSUE B SIDE 06 DECOR

พาไปพบกับ Ramrimna โรงแรมทีอ่ อกถูกแบบมาเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของ ธรรมชาติ ด้วยโลเคชัน่ ทีล่ อ้ มรอบด้วยแผ่นฟ้า ผืนน้�ำ ทุง่ นา และขุนเขา เพื่อสัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

14 MUSIC SCOOP

ในโลกวงการบันเทิงของอเมริกา อุดมไปด้วยนักร้องนักแสดงมากมาย แม้ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีน่ กั ร้องจะผันตัวไปเป็นดารา หรือดาราอยากจะเป็น นักร้อง แต่ใครบ้างจะก้าวสู่จุดสูงสุด และใครบ้างจะแป๊กอย่างไม่เป็นท่า

24 PEOPLE

Place 04 Decor 06 Trip 12 Music Scoop 14 Classic Album 18 Music 20 Siam Music 22 Film 24 Book 28 Gadget 30 Calendar 32

38 TRAVEL HOT ISSUE A SIDE 24 PEOPLE พบกับนักธุรกิจหนุ่มวิสัยทัศน์ ไกล ผู้คร่ำ�หวอดอยู่ ในธุรกิจโรงแรม เจ้าของรีสอร์ทใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทีเ่ น้นพืน้ ทีส่ เี ขียวและความร่มรืน่ ควบคู่ไปกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว

38 TRAVEL ทริปเดินทางสุดพิเศษกับแอร์เอเชีย พาไปตะลุยหาดใหญ่ กิน เทีย่ ว เล่น

พักผ่อน และดื่มด่ำ�ไปกับเมืองศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ที่รอให้คุณ ออกไปเปิดโลกแห่งประสบการณ์

New 08 Beauty 22 People 24 Eat&Drink 26 Recipe 32 Cover Story 34 Trip 38

06 Decor

14

MUSIC SCOOP


editor:

July 2013 Vol.09 No.105

...ฤดูฝน ปลายเดือนมิถนุ ายน ในช่ วงเวลาที่กำ� ลังปิ ดเล่ม HIP Magazine ฉบับนี้ ฝนโปรยปรายที่ เมืองเชียงใหม่แทบจะทุกวัน บางเวลาตกหนัก บางเวลาแค่โปรยบางเบา ตกๆ หยุดๆ สลับกันไปมา (แม้แต่ในเวลาทีก่ ำ� ลังพิมพ์ตน้ ฉบับหน้านี้อยู่กไ็ ม่เว้น) และก็ไม่รูเ้ หมือนกันว่าท�ำไมทีจ่ ู่ๆ ผมก็เกิดหลงรักฤดูฝนขึ้นมาซะอย่างนัน้ ... ส�ำหรับผมแล ้ว สายฝนสร้างความชุ่มฉ�ำ่ ให้ความรูส้ กึ เบิกบาน ฤดูฝนสร้างความเขียวชอุ่มให้ตน้ ไม้ รวมทัง้ บรรยากาศสองข้างทางของถนน และภูเขาที่มองเห็นอยู่ ทุกวัน บางคนชอบหน้าฝน เพราะอากาศเย็นสบายสดชืน่ ในขณะทีบ่ างคนชอบหน้าฝน เพราะท�ำให้ไม่ตอ้ งรดน�ำ้ ต้นไม้ (ขี้เกียจ รดน�ำ้ ต้นไม้วา่ อย่างนัน้ เถอะ!) แต่กใ็ ช่วา่ หลายๆ คนจะชอบฤดูฝน (เหมือนผม) เสมอไป เพราะบางคนกลับรูส้ กึ ว่า ฤดูฝน เฉอะแฉะ ฝนท�ำให้เปี ยกปอน เป็ นหวัด ไม่สบาย และบางคนที่ทำ� การค้า เปิ ดร้านขายของ ร้านอาหาร อาจรูส้ กึ ได้วา่ ฝนท�ำให้จำ� นวนลูกค้าลดลง รายได้ลดลง บางคนแถวออฟฟิ ศ HIP บ่นด้วยซ�ำ้ ไปว่า เบือ่ ฝนตก ท�ำให้อดรดน�ำ้ ต้นไม้ (อ้าว!) คนบางคนร้องเพลงท่ามกลางสายฝน บางคนร้องห่มร้องไห้เศร้าเสียใจกับสายฝน จ�ำได้วา่ ช่วงหนึ่ง มิวสิควิดโี อเพลงไทยก็จะต้องเดินตากฝนกันตลอด (ไม่รูท้ ำ� ไม) แต่ไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรกับกับฤดูฝน หรือรูส้ กึ อย่างไร ฤดูฝนก็ยงั คงวนเวียนมาหาเราอยู่ทกุ ปี บางปี มาก บางปี นอ้ ย แต่กไ็ ม่เคยขาดหายไปไหน ผมเองยังคงชมชอบกับวลีเก่าๆ จากเพลงลูกทุ่งของ ศรคีรี ศรีประจวบ ทีไ่ ด้ยนิ มาตัง้ แต่เด็กๆ ว่า ‘อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝน...’ ครับ ผมเองก็คดิ อย่างนัน้ มาตลอด ...และถึงบรรทัดนี้ ก็ยงั คงบอกไม่ได้วา่ ท�ำไมตัวผมเองถึงชมชอบฤดูฝนนักหนา? สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ somchai.khanasa@gmail.com

DON’T MISS

English Rain / Gabrielle Apin

บ่ อ ยครัง้ ที่ไ ด้เ ห็ น แค่ เ ห็ น ปกอัล บัม้ ก็ ท �ำ ให้รู ส้ ึก อยากฟัง เพลงที่อ ยู่ ข า้ งใน และอัลบัม้ ชุดนี้ก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแต่อย่างประการใด ด้วยดนตรีป็อป ฟังสบายๆ ทีฟ่ งั แล ้วรูส้ กึ ได้วา่ ‘มีของ’ กับเสียงร้องไพเราะ ใส กังวาน ยิง่ เปิ ดฟัง ในเวลาทีส่ ายฝนโปรย ยิง่ ให้รูสึ้ กชุม่ ฉ�ำ่ ชืน่ ใจ ฟังแล ้วชวนให้อยากจิบกาแฟในยามเช้า หรือไม่กต็ อ้ งแจ็คออนเดอะร็อคในยามเย็นก่อนมืดค�ำ่ ...

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ สุธามาศ ธงซิว อรอุษา สุขจันทร์ ฝ่ายศิลป์ วิศววิท เตพา นักเขียนประจำ�ฉบับ นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ระพินทรนาถ บรรณจักร์ ช่างภาพประจำ�ฉบับ ภูมิ นริศชาติ ภีศเดช คัมภิรานนท์ ชิษณุพงศ์ นามมูลนาค ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา การตลาด พรหมกนกภรณ์ สวัสดี HIP Event ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ อัญชนา หอมนาน

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

www.hipthailand.net


NEWS

Soft Opening Promenada Resort Mall เปิ ดตัวเฟสแรกกันไปแล ้วส�ำหรับ Promenada Resort Mall ศู น ย์ก ารค้า สไตล์รี ส อร์ท แห่ ง แรก ของประเทศไทย งานนี้ นอกจากจะมี แ ฟชัน่ โชว์ สุดเก๋จากเสื้อผ้าอินเตอร์แบรนด์แลว้ ยังมีกิจกรรม มี ท แอนด์ก รี ๊ด พรี เ ซ็ น เตอร์แ บรนด์ยู นิ โ คล่ อ ย่ า ง โดม ปกรณ์ และ ญาญ่า อุรสั ยา พร้อมทัง้ แฟชัน่ โชว์จาก ยูนโิ คล่ และมินคิ อนเสิรต์ จาก เจ เจตริน มามอบความ บันเทิงแก่ ชาวเชียงใหม่ท่ีมาร่ วมสัมผัสประสบการณ์ มากกว่าการช้อปปิ้ ง จากพรอมเมนาดาอย่างยิ่งใหญ่ สมการรอคอย

LifeWear by UNIQLO @ Promenada ในทีส่ ดุ สาวกยูนโิ คล่แบรนด์เสื้อผ้าสุดชิคจาก ญี่ป่ นุ ก็ได้สมั ผัสเครื่องแต่งกายทีอ่ อกแบบภายใต้ ปรัชญา LifeWear กันเสียทีหลังจากรอคอยมานาน โดยช็อปแรกของภาคเหนือนี้ตงั้ อยูภ่ ายใน Promenada Resort Mall และในวันแรกนอกจากจะมีชาวเชียงใหม่ ร่วมใจไปช้อปอย่างล ้นร้านแล ้ว ยังมีพรีเซ็นเตอร์หลัก ของแบรนด์อย่าง โดม ปกรณ์ และ ญาญ่า อุรสั ยา มาท�ำกิจกรรมร่วมกับสาวกยูนโิ คล่อย่างอบอุน่


NEWS European Union Film Festival 2013 งานนี้ โ ดนใจ Movie Lover ไปเต็ ม ๆ กับ เทศกาลภาพยนตร์ ส หภาพยุ โ รป 2013 ที่ค ณะผู แ้ ทนสหภาพยุ โ รปประจ�ำ ประเทศไทย ร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF คัดสรรภาพยนตร์ คุณภาพจากกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปมาให้คอหนัง เลือกชมอย่างจุใจถึง 18 เรือ่ ง ณ SF Cinema City, Promenada Resort Mall

Nano Together สวทช. เปิ ด ตัว นวัต กรรมใหม่ ผ้า นาโน เทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กับสิง่ ทอพื้นถิน่ ของไทย งานนี้นอกจากการแสดงบนเวทีและแฟชัน่ โชว์เสื้อผ้า นวัตกรรมนาโนสวยๆ แล ้ว ยังมี โป๊ ป ธนวรรธน์ พระเอกสุดหล่อ มาร่วมสร้างสีสนั ภายในงาน


NEWS

Potato Live Concert ระเบิดความมันกันไปแล ้ว กับ Potato Live Concert at Infinity Club คอนเสิรต์ มันๆ จาก วงร็อคขวัญใจใครหลายๆ คน งานนี้ Potata ก็ไม่ทำ� ให้แฟนเพลงผิดหวังด้วยการขนเพลงฮิตมาเอาใจ ชาวเชียงใหม่กนั อย่างเต็มอิ่มและสุดเหวี่ยงตลอด ทัง้ คืน เรียกว่าได้เหงือ่ กลับไปทุกคน!

23 ปี เชียงใหม่นิวส์ ก้า วสู่ ปี ที่ 23 แล ว้ กับ หนั ง สื อ พิ ม พ์ คุณภาพคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ อย่างเชียงใหม่นิวส์ ที่ง านนี้ ส่ือ มวลชนจากหลายส�ำ นัก พร้อ มแขก ผู ม้ ีเ กี ย รติ ต่ า งตบเท้า เข้า ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กันอย่างคับคัง่ บรรยากาศภายในงานเป็ นไปด้วย ความอบอุ่ น จากมิต รไมตรี ท่ีอ ยู่ เ คี ย งข้า งกัน มา กว่า 23 ปี ณ ห้องบ้านลา้ นตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว


NEWS

Jam Session at Brasserie Pub นิตยสาร Overdrive น�ำนักดนตรีรุ่นใหญ่ อย่าง มาโนช พุฒตาล และ โอ้ โอฬาร (ดิ โอฬาร โปรเจ็ ค ท์) รวมทัง้ นัก ดนตรี อี ก หลายชี วิต ขึ้น มา จัดกิจกรรมกันทีห่ อศิลป์ มช. และก่อนทีจ่ ะไปเวิรค์ ช็อป พวกเขาได้ไปเปิ ดคอนเสิรต์ เล็กๆ ทีร่ า้ น Brasserie Pub ย่านตลาดสมเพชร ให้ชาวเชียงใหม่ได้ต่นื เต้น กันกับฝีมอื ลีดส์กตี าร์ขนั้ เทพของ โอ้ โอฬาร และเรือ่ งเล่า ฟังเพลินจาก มาโนช พุฒตาล ทีห่ าชมได้ยาก และที่ น่าประทับใจมากคือการเล่นบนเวทีร่วมกันของ มาโนช พุฒตาล, โอ้ โอฬาร และตุก๊ บราสเซอรี่ เป็ นอีกค�ำ่ คืน ทีจ่ ะประทับอยู่ในใจคอดนตรีไปอีกนาน

วิชั่นจัดคอนเสิร์ตเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง งานนี้ ได้ท ั้ง บุ ญ และความสนุ ก กับ คอนเสิรต์ การกุ ศ ลเพื่อ น�ำ รายได้ไ ปช่ ว ยเหลือ ผู ป้ ่ วยโรคมะเร็ ง จัด ความมัน กัน ที่ ร า้ นวิช นั ่ ถนนเลี ย บคัน คลองฯ โดยงานนี้ มี ผู ใ้ จบุ ญ เข้าร่วมงานและร่วมท�ำบุญอย่างอบอุ่น บรรยากาศ ภายในงานสนุ กสนานไปกับวงสนิมหยก และอีก หลายวงดนตรีท่ียกขบวนมามอบความสนุ กกัน อย่างเต็มที่


ดวงเดือนแห่งล้านนา กาล่ า ดิ น เนอร์ ก ารกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาส 7 รอบนักษัตร 84 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แขกคนส�ำคัญและลู ก หลานชาวล า้ นนาต่ า งมาร่ ว ม อวยพรแด่เจ้ายายกันอย่างคับคัง่ ท่ามกลางบรรยากาศ แสนอบอุน่ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทัง้ หมด มอบให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

A Moment of Love โรงแรมศิรปิ นั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จัดงานเอาใจคู่รกั ทีก่ ำ� ลังมองหาธีมเก๋ๆ ใน การจัดงานแต่งงาน กับไอเดียงานวิวาห์หลากสไตล์ ทัง้ ไทย จีน และล ้านนา ภายในบรรยากาศโรแมนติก ของศิ ริป นั นา งานนี้ ย งั ได้ร่ ว มพู ด คุ ย แลกเปลี่ย น ประสบการณ์กบั ช่างภาพงานแต่งงานชือ่ ดัง ท่ามกลาง บรรยากาศทีอ่ บอวลไปด้วยความหวาน


NEWS Live Concert @ Warm Up โดนใจสาวกวอร์มอัพไปเต็มๆ กับเพลงสนุกๆ จากวง Yes’Sir Days ทีง่ านนี้ขนเพลงดังมาฝากชาว เชียงใหม่กนั เพียบ โดยเฉพาะใครทีก่ ำ� ลังแอบรักอยู่ ข้างเดียวแล ้วมาเจอเพลงฮิตอย่าง ‘อยากให้เธอได้ยนิ หัวใจ’ เข้าไป บอกได้คำ� เดียวว่าจีด๊ ! และอีกวงดนตรี ขวัญใจชาวเชียงใหม่ทก่ี ำ� ลังมีเพลงฮิตติดหูมากทีส่ ุด วงหนึ่งตอนนี้คอื Musketeers ก็ขนเพลงฮิตมาเล่น ให้ชาววอร์มอัพได้โยกตามกันอย่างเต็มที่

Summer Disc Meeting ปาร์ต้แี ถลงข่าวและขอบคุณสือ่ มวลชนของ ค่ายเพลงอิสระ Summer Disc ทีร่ า้ น ณ เชียงใหม่ งานนี้ ขนเอาศิ ล ปิ นในค่ า ยและแขกรับ เชิ ญ มาจัด เต็ม ความสนุ ก แทนค�ำ ขอบคุ ณ กัน เต็ม ที่ ทัง้ Jean Dalin, Counterclockwise, ElectronicPlasticInChiangmai (EPCM), Together, Chocolate-t Raccoon’s Party และ แขกรับเชิญ วงอินธนู และพูถ่ งุ เท้า จาก Minimal Records

The Gatsby Pool Party เย็ น ฉ� ำ่ โดนใจกัน ไปถ้ว นหน้า กับ ปาร์ต้ ี เพลงร็ อ คริม สระน�ำ้ ที่เ หมือ นหลุด เข้า ไปอยู่ ใ น ฉากของหนัง เรื่ อ ง The Great Gatsby กระโดดโลดเต้นไปกับจังหวะเร้าใจจากวงดนตรี อินดี้เลือดเชียงใหม่ อย่าง วงหรอย, Recap, โขกดิน, Counter Clock Wise, สิริพรไฟกิ่ง และ Heaven Night ในบรรยากาศคึกครื้นสไตล์ วินเทจ ณ ร้าน Chocolate love ถนนเลียบ คันคลองชลประทาน


Done and Not Done Yet งานแสดงศิลปะของ ธีระวัฒน์ มุลวิไล หรือ ที่รูจ้ กั กันในชื่อ ‘คาเงะ(ชิโยะ)’ ที่ได้แรงบันดาลใจ จากการโลดแล่ น อยู่ ใ นวงการละครเวทีม ากว่ า 10 ปี ภายในงานจัดแสดงผลงานศิลปะและการแสดง ภายใต้แนวคิดสะท้อนสังคมและความหลากหลาย โดยมีมติ รรักและผูส้ นใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่ ณ โป่ งน้อยคอมมูนิต้ ี อาร์ต สเปซ

นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้ง ที่ 3 สัญ จรภาคเหนื อ เนื่ อ งในโอกาส พระราชพิธี ม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยภายในงานจัดแสดง ผลงานจากศิลปิ นชาวไทยและชาวต่ างชาติจาก 60 ประเทศทัว่ โลก ณ หอนิ ท รรศการศิ ล ป วัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


NEWS งานวัดเรตติ้ง ไม่สนั้ เสมอหูงานนี้อดเข้านะจ๊ะ กับคอนเสิรต์ ลูกทุ่งจากสาวใบเตย อาร์สยาม ให้สาวๆ เจียงใหม่ มาเช็คเรตติ้งกับท่าแน่นอกสุดฮิตจน Monkey Club ฮอตฉ่ าแทบจะระเบิด ในปาร์ต้ ีบรรยากาศงานวัด สุดสนุ ก หนุ่มๆ สาวๆ เซิ้งท่าแน่นอกต้องยกออก จนลืมเวลาร้านปิ ดกันเลยทีเดียว

‘พี่ชาย’ โรดโชว์ นัก แสดงน�ำ จากภาพยนตร์เ รื่ อ ง ‘พี่ช าย My Bromance’ โดยวายุฟิลม์ โปรดักชัน่ เดินสาย สร้างสีสนั และความสนุกในกิจกรรมโปรโมท ‘พารา ไดซ์คลินคิ ’ ซึง่ เป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการ ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ในร้านชื่อดังของเชียงใหม่ อย่างท่าช้าง คาเฟ่

แถลงข่าว Chiang Mai Mid Year Motor Show 2013 ชมรมผู ค้ า้ ยานยนต์จ ัง หวัด เชี ย งใหม่ ร่วมกับกระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม กันจัดงาน Chiangmai MID YEAR Motor Show 2013 โดยจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน กันก่อนณ Kantary Hill เชียงใหม่ ก่อนทีน่ กั ซิง่ ทัง้ หลายจะพบกับงานจริงระหว่างวันที่ 21-30 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ณ บิก๊ ซี ซู ปเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ (ดอนจัน่ )


ปาร์ตี้สุดซ่ากับโซดาสิงห์ เดินสายมาจัด Road Show กันถึงเชียงใหม่ กับแคมเปญ ‘สิงห์ซ่าถึง F1 ปาร์ต้ มี นั ส์ถงึ สิงคโปร์ 2013’ ปาร์ต้ สี ุดมันทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผูโ้ ชคดีได้สมั ผัส ประสบการณ์การแข่งฟอร์มลู า่ วัน ‘F1 Night Race’ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ภายในงานมีกจิ กรรมให้ร่วมสนุก กับพริ้ตตี้สาวสวยมากมายในบรรยากาศเป็ นกันเอง ณ ร้าน Fabric

เดี่ยว 10 กลับมาเรียกเสียงหัวเราะให้กบั ชาวเชียงใหม่ อีกครัง้ กับ One Stand Up Comedy ที่ทุกคน คุนเคยอย่ ้ าง ‘เดีย่ วไมโครโฟน‘ จากโน้ส-อุดม แต้พานิช คราวนี้จดั มาเป็ นครัง้ ที่ 10 แล ้วนะ ไม่เพียงแค่หวั เราะ กันจนปวดกรามเท่ า นัน้ หน้า งานยัง มีกิจ กรรมให้ ร่วมสนุกและซุม้ ขายของทีร่ ะลึกน่ารักๆ อีกมากมาย ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว


NEWS

Rock Rider Live Concert ร็อคกันให้มนั สุดติ่ง กับ Rock Rider Live Concert การรวมตัวกันของศิลปิ นร็อคตัวพ่ออย่าง แด็ก Big Ass, Silly Fools และ Air Ball ทีย่ กขบวน มาสาดความมันให้กบั ชาวร็อคเชียงใหม่ได้สนุ กกัน สุดเหวีย่ ง ณ ร้าน Differ ย่านสันติธรรม

งานฉายภาพยนตร์เรื่อง No Book Re:public และปันยามูฟวี่คลับ จัดงานฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘No’ หนังการเมือง คุ ณ ภาพจากชิ ลี ที่ ไ ด้เ ข้า ชิ ง รางวัล ออสการ์ สาขาหนังภาษาต่างประเทศปี ล่าสุด งานนี้ได้ทงั้ ดูหนัง จิบกาแฟ และร่วมเสวนาหลังหนังจบกับ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ จากคณะสังคมศาสตร์ มช. และภัค วดี วีร ะภาสพงษ์ นัก เขีย นและ นักแปลอิสระ

นิทรรศการ 137 ปีหุ่นวังหน้า เมื่อ เดื อ นที่ ผ่ า นมาโรงแรมแชงกรี - ลา เชียงใหม่ และคณะหุ่นช่างฟ้ อนโจหน่ า ร่วมกัน จัด แสดงละครหุ่ น วัง หน้า เพื่ อ สื บ สานศิ ล ป วัฒ นธรรมไทย ณ บริเวณล็อบบี้เลานจ์ ชัน้ 2 ของโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ งานนี้มผี ูส้ นใจ เข้าร่วมศิลปะการแสดงหาชมยากนี้อย่างคึกคัก


Triangle Circular Art Exhibition นิทรรศการศิลปะโดย มรกต เกษเกล ้า, สุดศิริ ปุยอ๊อก และจิรชั ยา พริบไหว เป็ นการรวมตัวกันของ 3 ศิลปิ นหญิงทีต่ ่างบทบาทและหน้าที่ มาถ่ายทอด ตัว ตนผ่ า นงานศิ ล ปะในสไตล์แ ละเทคนิ ค ที่ แตกต่าง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแนวคิดของ แต่ ล ะคน สะท้อ นแต่ ล ะด้า นของสามเหลี่ย ม ณ Gallery Seescape ซอย17 ถนนนิมมานเหมินท์

Flower Admirer นิทรรศการแสดงผลงานศิ ลปะภาพวาด สีนำ�้ มันของ ณัธ โพธศรีลา ถ่ายทอดความเป็ น ตัวตนลงบนผ้าใบผืนใหญ่ ความละเอียดอ่ อน ของทุกฝี แปรง แสดงถึงแนวคิดของตัวศิ ลปิ น งานนี้ได้รับความสนใจจากทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าชมมากมาย ณ 137 Pillars House


BEAUTY

BEAUTY IS FROM THE INSIDE ความงามที่คุณสัมผัสได้ เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ภีศเดช

‘ผูห้ ญิงอย่าหยุดสวย’ ประโยคคลาสสิกที่ใครๆ ก็ตอ้ งเคยได้ยนิ ยิง่ ในยุคปัจจุบนั ด้วยแล้ว มีตัวเลือกและวิธีการแสนจะมากมายที่จะท�ำให้สาวๆ สวยขึ้นได้ ในพริบตา จะด้ วยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวั ต ถุดิบ ทั่วทุก มุม โลก หรือเทคโนโลยีล�้ำยุคใดๆ ก็ตามแต่ เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว ค�ำว่า ‘สวยจากภายใน’ น่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุด ด้วยความทีเ่ ป็ นคนดูแลตัวเองและเลือกสรรสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้กับตัวเองเสมอ คุณเต็ม-นันท์ธดิ า ผาทอง Managing Director แห่ง House of Beauty หรือที่ใครๆ คุน้ ตากันในชื่อ H.O.B สถานดูแล ความงามครบวงจรบนถนนนิมมานเหมินท์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวของความงามและผลิตภัณฑ์ท่เี ธอ ได้สมั ผัสกับผลลัพธ์แห่งความมหัศจรรย์ดว้ ยตัวเอง “เป็ นคนทีม่ ผี วิ ค่อนข้างแพ้งา่ ย มีปญั หาในการใช้เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์ความงามมาตลอด แต่พอได้มาพบกับ Dermalogica ปัญหาทุกอย่างทีเ่ คยเจอมา จบทันที หลังจากได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตวั นี้ อยู่ประมาณหนึ่งปี จนตอนนี้กลายเป็ นสาวกไปแลว้ เลยคิดว่าอยากให้ชาวเชียงใหม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทด่ี ี และมีคุณภาพแบบนี้บา้ ง” มาท�ำความรูจ้ กั กับ Dermalogica กันหน่อย ผลิตภัณฑ์คุณภาพชัน้ น�ำจากสหรัฐอเมริกาเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล ด้วยทุกผลิตภัณฑ์ปราศจากการปนเปื้ อนของสารโลหะโครเมียม และนีโอไดเมียม 100% ท�ำให้คุณวางใจในความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวคุณอย่างแน่นอน ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ คุณภาพจากธรรมชาติเท่านัน้ แต่ H.O.B ยังน�ำศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผวิ หน้า (Face Mapping) ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Dermalogica มาปรนนิบตั ผิ วิ คุณ เพือ่ ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดอีกด้วย “Face Mapping คือวิธกี ารวิเคราะห์ผวิ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็ นซิกเนเจอร์ของ Dermalogica เราจะ สามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ปัญหาเกี่ยวกับสภาพผิวหน้าคุณ และแก้ปญั หาได้อย่างตรงจุดด้วยผลิตภัณฑ์ และวิธกี ารทีเ่ หมาะสม” คุณเต็มยังคงเล่าถึงความมหัศจรรย์ท่ี H.O.B น�ำมาให้ชาวเชียงใหม่ได้รูจ้ กั ในวันทีต่ ลาดความงาม ผุดขึ้นมากมาย พร้อมๆ กับการแข่งขันทางการตลาดทีส่ ูงเหลือเกิน แต่ H.O.B กลับพิเศษ และแตกต่าง จากคลินิกความงามทัว่ ไป :22 / a side


“ทุกวันนี้ตวั เลือกของตลาดความงามเยอะมาก แทบจะเรียกได้ว่า 80% นัน้ เป็ นการสวยแบบทางลัด น้อยมากที่จะมีการท�ำทรีตเม้นท์แบบบ�ำรุงมาจากภายใน เพราะคนสมัยใหม่นิยมความรวดเร็วแบบเห็นผลทันตา เราเลยเห็นถึงช่องว่างตรงนี้ H.O.B จึงมีการเทรนเทอราพิสท์ของเราให้มีความเชี่ยวชาญทัง้ ในตัวผลิตภัณฑ์ และวิธีการปรนนิบตั ผิ วิ ขณะก�ำลังให้บริการลูกค้าจะต้องสามารถให้ความรูเ้ กี่ยวกับ ตัวผลิตภัณฑ์และวิธีการดู แลตนเองที่ถูกต้อง โดยขัน้ ตอนในการดู แลผิวคุณของ H.O.B นัน้ เราเน้นการนวดใบหน้าด้วยนิ้วทัง้ สิบตามการวิเคราะห์จาก Face Mapping โดยปราศจากเครื่อ งมือ ใดๆ ทัง้ สิ้น ควบคู่ ไ ปกับการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Dermalogica ที่ต รงกับ สภาพปัญ หาของผิว คุ ณ ผลลัพ ธ์อ าจจะไม่เ ห็น ทัน ตา เหมือนการท�ำเลเซอร์หรือโบท็อกซ์ แต่รบั ประกันได้ถงึ ความปลอดภัยและการบ�ำรุงผิว จากภายในอย่างล�ำ้ ลึก เพือ่ ผลลัพธ์ความงามทีจ่ ะอยู่กบั คุณในระยะยาว” ในยุคนี้การดูแลตัวเองไม่เป็ นเรื่องเฉพาะผูห้ ญิงส�ำหรับผูห้ ญิงเท่านัน้ ผูช้ ายยัง หันมารักษารูปร่างและผิวหน้าให้ดูสุขภาพดีดว้ ย และ H.O.B ก็มบี ริการส�ำหรับหนุ่มๆ เช่นเดียวกัน ด้วยบริการเครื่องอบตัวจากแสงอินฟาเรดหลายเฉดสี ซึง่ มีคุณสมบัติ ในการบ�ำบัดแตกต่างกัน ช่วยในการดีทอ็ กซ์ของเสียและไขมันสะสมออกจากร่างกาย ทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ ระบบหมุนเวียนของเลือดให้สมดุลอีกด้วย เพราะการเข้าไปอบแสง อินฟาเรดเพียง 35 นาที เทียบเท่าการวิง่ 5 กิโลเมตรเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มี Body Treatment ไว้บริการเพือ่ ดูสุขภาพผิวและความงามให้เปล่งประกายจากภายใน คุณเต็มยังกล่าวอีกว่า การรักษามาตรฐานในการบริการและคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์คอื สิง่ ที่ H.O.B ให้ความส�ำคัญมาก “เทอราพิสท์ของเรานัน้ ได้รบั การเทรน อย่างเข้มข้นจาก Senoir Supervisor จากกรุงเทพฯ ทีข่ ้นึ มาอบรมให้ถงึ เชียงใหม่ เพือ่ ให้เชี่ยวชาญทัง้ เรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วิธกี ารวิเคราะห์ผวิ หน้า รวมถึง ปัญหาที่ต่างกันของแต่ ละสภาพผิว ท�ำให้สามารถควบคุ มมาตรฐานเทอราพิสท์ ของเราได้ เพือ่ ให้การบริการอย่างดีทส่ี ุดต่อลูกค้า เพราะความพึงพอใจและผลตอบรับ จากผูใ้ ช้บริการคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ุดส�ำหรับเรา” เชื่อได้เลยว่าใครที่รกั การดู แลตัวเอง และไม่ยอมให้ปจั จัยภายนอกใดๆ มาหยุดยัง้ ความงามแล ้วล่ะก็ H.O.B คือตัวเลือกทีต่ อบโจทย์ความต้องการของคุณได้ อย่างตรงจุด วางใจให้ H.O.B ดูแลคุณเพือ่ ความงามทีย่ งั ่ ยืนจากภายใน นอกจาก บริการดีๆ ยังมีโปรโมชัน่ อีกมากมายรอให้คุณมาสัมผัสที่ H.O.B House of Beauty บนถนนนิมมานเหมินท์ เปิ ดทุกวัน 10.00 น. – 20.00 น. หรือโทร. 08-2188-8462 facebook: HOB House of Beauty


PEOPLE

:24 / a side


BACK TO NATURE กลับสู่ธรรมชาติ ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์

Managing Director ศิรปิ นั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภีศเดช

“ทุกเมืองนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้ โลกเป็นโลกาภิวัตน์ไปหมดแล้ว การแข่งขัน เป็น แบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก เมืองเชียงใหม่เองหลายๆ ท่านเห็นว่ามี ศักยภาพในการโต แต่สว่ นนึงคนทีอ่ ยู่ในเมืองเองก็ตอ้ งยอมรับในการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ เกิดขึ้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับความงามของเมือง” แม้ คุณเอก-ศุภมิตร กิจจาพิพฒั น์ จะเติบโตมาในครอบครัวนักธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ แต่ ส่วนตัวเขาเองกลับมีความสนใจธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า เมื่อ มีโ อกาสในการลงทุน ท�ำ ธุ ร กิจ ของตนเอง เชีย งใหม่เ ป็ น หมุด หมายแรกที่ คุณเอกเลือก ด้วยการก่อตัง้ ศิรปิ นั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ รีสอร์ท กลางเมืองในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นของต้นไม้ และทุ่งนา ให้บริการ นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติมากว่าสองปี แล ้ว จากประสบการณ์การท�ำ ธุรกิจโรงแรม คุณเอกน�ำมาต่อยอดไปยังธุรกิจทีพ่ กั อาศัยแบบถาวร อย่างคอนโดมิเนียม เพือ่ รองรับความต้องการของคนรุน่ ใหม่ รวมทัง้ เป็ นการเตรียมพร้อมสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต “เชียงใหม่เป็ นเมืองที่มศี กั ยภาพในการเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวเมืองเองก็มเี รื่องราวต่างๆ ตัง้ แต่อดีตกว่าเจ็ดร้อยปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ แฟคซิลติ ้ ี ต่างๆ ก็เอื้อทีจ่ ะท�ำให้เมืองโตกว่านี้ เจริญกว่านี้ได้อกี ค่อนข้างเยอะนะครับ ส�ำหรับ ผมเชียงใหม่ก็มที งั้ มุมทีน่ ่ารัก สวยงาม แล ้วก็มบี างมุมทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลง ก็เลยมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็ นอย่างนึงทีค่ ่อนข้างน่าสนใจในการลงทุน แต่ก็ตอ้ งขึ้นอยู่กบั โลเคชัน่ ของสถานทีน่ นั้ ๆ และก็ข้นึ อยู่กบั ว่าโลเคชัน่ ตรงนี้เราจะ ท�ำอะไรดี เพือ่ ตอบโจทย์ของลูกค้าให้มากทีส่ ุด และมองถึงศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ของโลเคชัน่ นัน้ ๆ ควบคู่กนั ไปด้วย” ซึง่ การบริหารงาน ศิรปิ นั นา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณเอกใช้แนวคิด ที่อยากสร้างสถานที่พกั ผ่อนอย่างแท้จริงแก่ ผูเ้ ข้าพัก โดยเลือกท�ำเลที่สามารถ เดินทางได้อย่างสะดวก และให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล ้อมโดยรอบ ด้วยการปลูก ต้นไม้นานาพันธุเ์ พือ่ สร้างความร่มรื่น และคงต้นไม้ขนาดใหญ่ซง่ึ มีอยู่เดิมในพื้นที่ เอาไว้ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิน่ ควบคู่กนั ไปด้วย “อย่างศิริปนั นาฯ ทัง้ การดีไซน์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรม ทุกวันนี้ถา้ มาศิรปิ นั นาฯ ก็เพือ่ พักผ่อน เราต้องยอมรับว่าวิถชี วี ติ ในเมืองทัง้ ชาวไทย และต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็ นที่กรุงเทพฯ เอง หรือเป็ นเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศ ก็มแี ต่ความยุ่งวุน่ วาย แขกทีม่ าเข้าพักคือเขาต้องการมาพักผ่อนจริงๆ เราจะท�ำยังไง ให้เ ขาได้ร บั สิ่ง นัน้ ส่ ว นนึ ง ก็คือ สิ่ง อ�ำนวยความสะดวกในห้องที่สะดวกสบาย และอีกส่วนนึงก็ตอ้ งกลับคืนสูธ่ รรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นต้นไม้ เป็ นทุง่ นา มีเสียงนกร้อง

คือพวกนี้ตอ้ งมาจากธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ผมเลยพยายามจะคงตรงนี้ เอาไว้ให้ได้มากทีส่ ุด” ในความเห็นของผูบ้ ริหารโรงแรมในเมืองซึง่ มีศกั ยภาพในการเติบโตด้านการ ท่องเทีย่ วค่อนข้างสูงอย่างเชียงใหม่ บอกว่าสิง่ ส�ำคัญทีส่ ุดในการบริหารงานของเขา คือการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ให้ได้ การบริการของศิรปิ นั นาฯ จึงไม่ได้รองรับเพียงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าพัก แต่ยงั มีแกลเลอรีแ่ สดงงานของศิลปินล ้านนา รวมทัง้ ห้อ งอาหารให้บ ริ ก ารแก่ ค นในพื้น ที่ แม้ก ระทัง่ โปรเจ็ ค ท์ต่ อ ไปอย่ า ง คอนโดมิเนียม ก็สร้างภายใต้โจทย์ของความสะดวกสบายในการเดินทาง และรองรับ วิถชี วี ติ ของคนรุ่นใหม่ในเมือง รวมถึงผูท้ อ่ี ยากมีไว้เพือ่ การลงทุนในอนาคต ฉะนัน้ ไม่เพียงแต่ ตอ้ งค�ำนึงถึงความต้องการของลู กค้าเท่านัน้ แต่ ตอ้ งรู เ้ ท่าทันความ เปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของเมืองแห่งนี้ “ทุกเมืองนะครับต้องมีการเปลีย่ นแปลง ณ วันนี้ โลกเป็ นโลกาภิวตั น์ไปหมด แล ้ว การแข่งขันเป็ นแบบปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก เมืองเชียงใหม่เองหลายๆ ท่านเห็นว่า มีศกั ยภาพในการโต แต่สว่ นนึงคนทีอ่ ยูใ่ นเมืองเองก็ตอ้ งยอมรับในการเปลีย่ นแปลง ที่จะเกิดขึ้น แต่จะต้องเปลีย่ นแปลงไปควบคู่กบั ความงามของเมือง จุดเด่นของ เชียงใหม่ก็คือประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการ เปลีย่ นแปลงต้องสอดคล ้องกับสิง่ เหล่านี้ดว้ ย ผมยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างนักท่องเทีย่ ว เข้ามาเชียงใหม่นะครับ ถามว่าท�ำไมเราไม่ทำ� เชียงใหม่เป็ นเมืองทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ ว ในทุกฤดูกาล ถ้านักท่องเทีย่ วมาในปริมาณน้อยๆ ในช่วงโลว์ซซี นั ่ ก็ตอ้ นรับขับสู ้กันดี แต่พอเป็ นไฮซีซนั ่ คนเยอะขึ้นก็ไม่ค่อยดูแลดีเหมือนเดิม เป็ นเพราะอะไร คือเรา ต้องหาวิธีการว่าท�ำยังไงจะท�ำให้เชียงใหม่เป็ นไฮซีซนั ่ ทัง้ ปี ผมว่าสามารถท�ำได้นะ ด้วยศักยภาพทีเ่ มืองมี แต่ทกุ อย่างต้องแลก ต้องยอมลงทุน อาจจะเสียความสะดวกสบาย ไปบ้าง แต่เราก็ตอ้ งยอมรับในการเปลีย่ นแปลงใช่มยั้ ครับ นักท่องเที่ยวมากขึ้น รถอาจจะติดมากขึ้น แต่ ถา้ เราลองใช้ส่ิงที่เรามีอยู่ อย่างรถแดงก็เป็ นส่วนหนึ่ง ของเชียงใหม่ เป็ นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ ท�ำอย่างไรให้รถแดงเป็ นจุดขาย แทนที่ จะไปสร้างโน่นสร้างนี่ น�ำจุดเด่นของเรามาพัฒนา ผมมองว่าอะไรทีอ่ ยู่มาก่อนการ เปลีย่ นแปลง เราต้องรักษาเอาไว้ และท�ำให้เติบโตไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ตรงนี้คอื สิง่ ส�ำคัญ”

a side / :25


PEOPLE

BADMINTON MANIA บินไปกับลูกขนไก่

จักรพันธ์ ธนธีรธรรม และ รุจิพร หิรัญตระกูล เจ้าของกิจการสนามแบดมินตัน CNX Badminton Center เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ชิษณุพงศ์

‘กีฬา’ ท�ำให้เขาและเธอมาพบกัน เมื่อหนึ่งคือนักกีฬาแบดมินตัน ทีมชาติไทย และอีกหนึ่งคือนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ต่อ - จักรพันธ์ ธนธีรธรรม และ มด - รุจพ ิ ร หิรญ ั ตระกูล จึงโคจรมาพบกันจากการแนะน�ำของรุ่นพี่ ในวงการกีฬา และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของความรักของคู่รักนักกีฬาที่หันมาจับธุรกิจเปิดสนาม แบดมินตัน CNX Badminton Center สนามแบดมินตันมาตรฐานที่มีให้ บริการอยู่ 7 คอร์ทด้วยกัน ไม่ใช่แค่กลยุทธทางธุรกิจเท่านัน้ ทีเ่ ขาและเธอ ใช้บริหารสนามแบดมินตันแห่งนี้ หากแต่เป็นความรักและความผูกพัน ที่ทั้งคู่มีให้กัน กระทั่งเผื่อแผ่ไปถึงสนามแห่งนี้ด้วย

คุณต่อ อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ถึงแม้วา่ เขาจะเลิกเล่น แบดมินตันในสายอาชีพแล ้ว แต่ยงั คงมีใจรักในกีฬาแบดมินตันไม่เสือ่ มคลาย เพราะเขาบอกว่า ‘เกิดมาเพือ่ สิง่ นี้’ “ผมเป็ นคนเชียงใหม่ ตีแบดฯ มาตัง้ แต่ 8 ขวบ และก็ตอี ย่างจริงจัง ในฐานะนักแบดฯ เยาวชนเรื่อยมา จนมาติดทีมชาติไทยตอนอายุ 17 ปี แต่พออายุ 25 ปี กเ็ ลิกเล่นไป และหันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับสนามแบดมินตัน แทน เพราะผมอยู่กบั สิง่ นี้มาตลอด และคิดว่าชีวติ นี้กค็ งท�ำอย่างอืน่ ไม่เป็ น นอกจากอะไรทีเ่ กีย่ วกับแบดมินตัน และเราโตมาในเชียงใหม่ สถานทีบ่ ม่ เพาะ ความรักในแบดมินตันให้กบั เรา และสร้างเรามา เลยอยากกลับมาพัฒนา วงการแบดมินตันให้กบั เชียงใหม่ อย่างน้อยก็ยงั มีสนามแบดฯ ดีๆ สักแห่ง ไว้ให้คนทีร่ กั ในกีฬาชนิดนี้ได้มารวมตัวเล่นกัน” ส่ ว นคุ ณ มดที่ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ อ ดีต นัก บาสเกตบอลของมหาวิท ยาลัย ภายหลังเรียนจบเธอยังเคยท�ำงานเป็ นแอร์โฮสเตสอีกด้วย แต่ในวันนี้เธอ เลือกหันมาท�ำธุรกิจสนามแบดมินตันร่วมกับคนรัก “สมัยเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาทีจ่ ฬุ าฯ เคยเป็ นนักบาสเกตบอล ของมหาวิทยาลัย แต่พอเรียนจบก็ไปเป็ นแอร์โฮสเตสสายการบิน Japan Airline อยู่ 4 ปี ก่อนจะลาออกมาท�ำสนามแบดมินตันจนถึงปัจจุบนั ” ความเป็ นนักกีฬาของเขาและเธอ คือแรงบันดาลใจที่ทำ� ให้คู่รกั นักกีฬาหันมาท�ำสนามแบดมินตัน แม้จะเป็ นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ทงั้ ชีวติ ขลุกอยู่แต่สนามแบดฯ และมีเพือ่ นเป็ นไม้แบดฯ กับลูกขนไก่ แต่เชือ่ หรือไม่วา่ ทุกวันนี้ คุณต่อยังคงตีแบดฯ ทุกวันอย่างไม่รเู ้ บือ่ ส่วนคุณมด เธอคือคนทีด่ ูแลจัดการบริหารงานสนามแบดฯ ทัง้ หมด แม้ตวั เธอจะไม่ได้ ฝี มอื การตีลูกขนไก่เก่งกาจเช่นเดียวกับคนรัก แต่ตอนนี้ สนามแบดมินตัน แห่งนี้ กลายเป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างของเขาและเธอไปแล ้ว

“ในส่วนของสนามแบดฯ มดจะรับหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการทัง้ หมด ส่วนต่อจะคอยดูแลในเรื่องของการฝึ กสอนเด็กๆ เราจะแบ่งหน้าทีก่ นั ชัดเจน ถึงแม้ตัวมดเองจะไม่ใช่คนทีต่ แี บดฯ อย่างเอาจริงเอาจัง แต่การท�ำสนามในทุกวันนี้ ก็ทำ� ให้เรามีความสุขเมือ่ เห็นมีเด็กๆ สนใจมาเรียนกีฬาชนิดนี้กนั มากขึ้น” ด้ว ยความที่คุ ณ ต่ อ เป็ น นัก กีฬ าแบดมิน ตัน ทีม ชาติม าก่ อ น ท�ำ ให้ ผู ป้ กครองที่อยากจะฝึ กฝนบุตรหลานให้หนั มาเอาดีทางด้านกีฬา มัน่ ใจ ในศักยภาพและส่งลูกหลานมาเรียนอย่างไม่ขาดสาย “ผมถูกปลูกฝังให้อยู่กบั กีฬาชนิดนี้มาตัง้ แต่เด็ก ก็เลยอยู่ในสายเลือด และผมก็ยงั คงตีแบดฯ อยู่ทกุ วัน เลยอยากแบ่งปันตรงนี้ไปสอนให้เด็กๆ หรือ ใครทีม่ ใี จรักได้ประโยชน์ดๆี จากกีฬาชนิดนี้บา้ ง โดยการสอนก็จะเป็ นไปใน สไตล์ของผม เพราะแต่ละคนมีสไตล์การตีแบดฯ ไม่เหมือนกันอยูแ่ ล ้ว ตัง้ แต่เด็ก ผมก็ตีแบบนี้ ตอนเป็ นทีมชาติหรือแม้กระทัง่ ปัจจุบนั ก็ยงั คงตีในแบบที่ ผมถนัดอยู่ ฉะนัน้ เด็กๆ หรือผูส้ นใจมาเรียนกับผม ก็จะได้สไตล์ในการตี ในแบบของผมกลับไป” คุณมดเสริมด้วยว่า เด็กๆ ทีม่ าเรียนส่วนใหญ่เป็ นนักกีฬาระดับโรงเรียน แทบทัง้ นัน้ และหลายๆ คนที่มาเรียนกับครู ต่อ ก็คว้ารางวัลการแข่งขัน แบดมินตันในหลายๆ รายการมาแลว้ นัน่ ยิ่งกลายเป็ นความภูมใิ จ และ แรงบันดาลใจให้ทงั้ คู่พฒั นาสนามแบดมินตันแห่งนี้ให้ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้ผูม้ ี ใจรักในกีฬาชนิดนี้ได้มสี นามคุณภาพดีไว้ฝึกฝนฝี มอื กัน “มดอยากให้ชาวเชียงใหม่ หันมาออกก�ำลังกายกันมากขึ้น จริงๆ แล ้ว กีฬาแบดมินตันเป็ นอะไรทีเ่ ริ่มต้นได้ไม่ยากเลย แค่มไี ม้แบดฯ กับลูกขนไก่ ก็สามารถออกก�ำลังกายได้แลว้ และเราก็มสี นามแบดฯ คุณภาพมาตรฐาน เตรียมไว้ให้ เพราะเราอยากเห็นวงการแบดมินตันเชียงใหม่เติบโตกว่านี้ มีคนสนใจหันมาตีแบดฯ กันมากขึ้น”


a side / :27


EAT&DRINK คางสนั่น

ปิ้งย่างยามเย็น Info: ถนนวงแหวนรอบสอง (ก่อนถึงแยกศรีบวั เงิน) ต�ำบลท่าศาลา เชียงใหม่ เปิ ด 17.00-23.00 น. โทร. 08-0503-7818 facebook: คางสนัน่ ใครก�ำลังหาร้านนัง่ ชิลล์ตอนเย็นหลังเลิกงาน ทีบ่ รรยากาศดี อาหารและเครื่องดืม่ ไม่แพง ร้านน่ารัก สไตล์ลูกทุ่งแห่งนี้ถอื เป็ นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียว ด้วยเมนู ป้ ิ งย่างร้อนๆ จากเตา โดยเฉพาะคางย่าง สู ตรพิเศษพระเอกของร้านจิ้มน�ำ้ จิ้มรสแซ่บ คือที่มา ของชื่อคางสนัน่ แต่ไม่ได้สนัน่ แค่คางย่างเท่านัน้ นะ ยังมีเมนู อาหารพื้นเมืองชวนน�ำ้ ลายสออีกมากมาย ทัง้ ไส้ย่าง, คอหมูย่าง ให้ได้เลือกอร่อยแกลม้ เบียร์ เคลา้ เสียงเพลงเบาๆ ในช่ วงเวลาสังสรรค์ของคุณ รวมทัง้ โปรโมชัน่ เครื่องดืม่ แก้คอแห้งทีส่ ลับสับเปลีย่ น มาให้ดับกระหายกัน และพิเศษสุดส�ำหรับสาวๆ ทุกวันพุธ 18.00 – 21.00 น. หากมากันครบ 4 คน รับไปเลย เบียร์โปรโมชัน่ ฟรี 1 โปร! ร้านเก๋ อาหารอร่อยแบบนี้ ไม่แวะไม่ได้แล ้ว

Sleepless

อร่อยกับเครปหลากรส Info: ซอย 9 ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ เชียงใหม่ เปิ ด 09.00-20.00 น. โทร.08-1595-4281 facebook: Sleepless คนที่ช อบทานเครปต้อ งไม่พ ลาดร้า น Sleepless แต่ก่อนจะพาไปสู่เมนู แนะน�ำ อยากเอ่ยถึงบรรยากาศของร้าน กันก่อน ทีน่ ่มี หี ลายมุมให้เลือกนัง่ จะนัง่ ร่มๆ ใต้เงาไม้ หรือ อยากเย็นสบายในห้องแอร์กเ็ ลือกนัง่ ได้ตามสะดวก ส่วนเมนู อาหารก็น่าสนใจไม่นอ้ ย อย่าง เบคอนโรล แต่ถา้ ใครชอบชีส แนะน�ำให้ลองเมนู ผักโขมชีสเครปโรล อร่อยด้วยแป้ งเครป ทีถ่ กู ทอดจนกรอบ แต่พอกัดเข้าไปจะพบว่ามีความนุ่มซ่อนอยู่ ด้านใน เมือ่ บวกกับรสชาติจากผักขมและชีส ยิง่ ให้รสชาติท่ี เข้ากันได้ดี ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมี เครปเบอร์เกอร์ มาน�ำเสนอให้ลองชิมดู เมนู น้ เี ขาจะน�ำแป้ งเครปห่อเบอร์เกอร์ หมูไว้ดา้ นใน เสิรฟ์ เคียงข้างมากับชีส มะเขือเทศ และผัก ราดด้วยซอสพริก มายองเนส ใครทีช่ อบทานเบอร์เกอร์ลอง เปลี่ย นมาทานแบบนี้ ดู อาจจะโดนใจจนต้อ งเมมไว้เ ป็ น เมนู โปรด ปิ ดท้ายด้วยของหวาน อย่าง เครปแมงโก้สวีท ลองสังมากิ ่ นกันให้หวานฉ�ำ่ กันไปเลย :28 / a side


เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ภีศเดช

ครัวคุณแพท

เสิร์ฟเมนูไทย-ยูนนาน Info: ถนนวงแหวนรอบสอง แม่เหียะ เชียงใหม่ (ตรงข้าม ไฮโซหมูกระทะ) เปิ ด 17.00-24.00น. โทร. 08-8261-6563 หากก�ำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศครอบครัวไว้เป็ น ช้อยส์สำ� หรับมื้อเย็นอยูล่ ะ่ ก็ ขอแนะน�ำให้มาทีร่ า้ นครัวคุณแพท บนถนนวงแหวนรอบสองใกล ้ตลาดแม่เหียะ ร้านนี้มดี ที อ่ี าหาร อร่อยทัง้ อาหารไทยและอาหารยู นนาน ซึ่งหารับประทานได้ ค่อนข้างยากในเชียงใหม่ เมนู ทอ่ี ยากให้ลองสังคื ่ อ ปลาทับทิม ไร้กา้ งทอดสมุนไพร เนื้อปลาทอดกรอบนอกนุ่มใน แยกเนื้อ ออกจากก้างมาเรียบร้อย ท�ำให้รับประทานง่ายขึน้ ต่อด้วยเมนูเด็ด ของร้าน อย่าง หมูกรอบผัดพริก ซึง่ เป็ นหมูกรอบทีก่ รอบมาก เพราะเขาหัน่ มาเป็ นชิ้นบางๆ แล ้วจึงน�ำไปคลุกเคล ้ากับเครื่อง ปรุงสูตรเฉพาะของทางร้าน จะกินคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ หรือจะ เป็ นกับแกล ้มก็ใช้ได้ ปิ ดท้ายด้วยอาหารยูนนานอย่าง ขาหมู หมัน่ โถว ที่ตุน๋ จนเปื่ อย กินคู่กบั หมัน่ โถวแบบทอดหรือนึ่ง ก็อร่อยเข้ากัน ไม่เพียงอาหารเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ม้อื เย็นของคุณ น่าสนใจ ร้านนี้ยงั มีดนตรีโฟล์คซองค์มาเล่นให้เสริมบรรยากาศ การรับประทานทุกค�ำ่ คืน


EAT&DRINK

บ้านหอมหวาน สดชื่นรับวันใหม่

Info: ถนนเชียงใหม่–ดอยสะเก็ด ต�ำบลสันพระเนตร อ�ำเภอสันทราย เชียงใหม่ เปิ ด 09.00–21.30น. โทร. 08-9635-5126, 08-8267-8770 facebook: Bannhomwann อีก หนึ่ ง ร้า นที่ใ ครผ่ า นไปผ่ า นมาบนทางไปดอยสะเก็ ด ต้องสะดุดตากับบ้านหลังใหญ่สเี หลืองสดใส ทีย่ งั ความกลิน่ อาย ของบ้านในสมัยก่อนอายุกว่า 70 ปี บรรยากาศโดยรอบถูกจัดให้ เป็ นสวนรอบๆ ร้าน ดู แลว้ สบายตาไม่นอ้ ย ส่วนภายในร้าน ถูกตกแต่ งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่ าเกือบทัง้ หมด เน้นสไตล์วนิ เทจ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งแยกส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการความเป็ นส่วนตัว ส่วนเมนู ก็มใี ห้เลือกทัง้ คาวหวาน แต่ละเมนู ของร้านนี้เขาตกแต่ง ได้อลังการ และทีอ่ ยากน�ำเสนอให้ลองชิมกันคือเมนู หวานๆ อย่าง Strawberry Waffle เสิรฟ์ คู่กบั ไอศครีม แต่งด้วยวิปปิ้ งครีม ผลไม้สด มีน�ำ้ ผึ้งแยกมาให้ราดเพิ่มความหวานได้ตามใจชอบ แต่ถา้ ใครเลิฟรสชาติชอ็ กโกแลตต้องลอง Choco Banana Waffle วาฟเฟิ ล ช็อ กโกแลต เสิร ์ฟ คู่ ก บั ไอศครีม แต่ ง ด้ว ยวิป ปิ้ งครีม และกล ้วยหอมสด เป็ นวาฟเฟิ ลสองรสชาติทอ่ี ร่อยไม่แพ้กนั

Infusion

ค็อกเทลหลากสี Info: ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 18.00–24.00 น. โทร. 08-1881-9031 ร้านเล็กๆ บรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง สไตล์อซี ล่ี สิ เทนนิ่งเปิ ดคลออยูต่ ลอดทัง้ คืน ย้อมให้บรรยากาศ การดืม่ ด�ำ่ ค็อกเทลแก้วโปรดน่าหลงใหลยิง่ ขึ้นไปอีก นอกจาก ค็อกเทลสีสนั สดที่ตกแต่งมาอย่างน่ าดื่มแลว้ ขอแนะน�ำว่า ห้ามพลาดค็อกเทลแบบบั ๊กเก็ตเพราะสิง่ นี้เรียกว่าเป็ นจุดขาย ของร้านเลยก็ว่าได้ โดยมีให้เลือกด้วยกันถึง 4 รสชาติ ให้ความเข้มข้นแก่ดกี รีต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ น Red Sunset ตัวนี้จะมีเข้มข้นสุด แต่ถา้ ชอบรสเบาๆ ดืม่ ง่ายแบบน�ำ้ ผลไม้ ต้องลอง Gold Moonlight และถ้าชอบความสดชื่น เย็นๆ ต้อง Blue Marine เพราะมีส่วนผสมของใบสะระแหน่ดว้ ย ปิ ดท้ายด้วย Old Rose in Garden กลิน่ ลิ้นจี่ รสชาติหวานๆ หอมๆ รับรองว่าความหอมหวานในสีสนั สดสวยจะยัว่ ยวนใจ ให้คำ� ่ คืนนี้ของคุณรื่นรมย์มากขึ้น :30 / a side


เรื่อง: สุธามาศ/อรอุษา ภาพ: ภีศเดช

Ocean Delicious Drinks หวานมันกำ�ลังดี

Info: ถนนศรีปิงเมือง เชียงใหม่ เปิ ด 08.30 – 20.00 น. โทร. 08-8405-9929 facebook: OceanDeliciousDrinks อีกหนึ่งร้านทีเ่ น้นบรรยากาศ การตกแต่งให้เหมือนกับ นัง่ อยูใ่ นสวนหลังบ้านสุดชิลล์ ลมพัดเย็นๆ จิบกาแฟดูสวนสวยๆ ก็เพลินตาแล ้ว ทีน่ ่มี เี ค้กให้เลือกหลากหลายมาก มาแล ้วก็อยาก จะชิมให้หมดทัง้ ตู ้ แต่ท่สี ะดุดตาเห็นจะเป็ นเครปเค้กเรนโบว์ สีสนั น่ ารัก น่ าทาน แถมยังมีเดรสซิ่งถึง 4 รส ไม่ว่าจะเป็ น สตรอเบอร์ร่ี บูลเบอร์ร่ี กีว่ี และบูลเลม่อน ให้เลือกตามใจชอบ ซึง่ เข้ากันได้ดกี บั เครปเค้กรสหอมหวานมัน หรือจะเป็ นลองชิม เค้กโรลแฟนซีหน้าตาน่ารักทีม่ ใี ห้เลือกหลายรส กินคู่กบั กาแฟ สักแก้ว ก็อยูท่ ้องดีเหมือนกัน นอกจากจะมีเครือ่ งดืม่ และเค้กแล ้ว ทีน่ ย่ี งั มีอาหารอาหารจานเดียวง่ายๆ อย่างข้าวไข่เจียวพริกขี้หนูสด ทรงเครือ่ ง, ข้าวหมูคำ� หวาน และข้าวผัดกระเพราหมู ให้เลือกอิม่ ในชัว่ โมงเร่งรีบ


RECIPE

‘เต้าหู้’ เรื่อง/ภาพ: วัฒนาวรรณ

ถ้าจะกินมากจนถูกเรียกว่า ‘หน้าเต้าหู้’ ก็ยอม โดยเฉพาะกับ หญิงสาวเหลือน้อย น้อยลง น้อยลงแล้ว ยิง่ ต้องกินเต้าหูก้ นั มากขึน้ มากขึ้นและบ่อยขึ้น บ่อยขึ้น เพราะเต้าหู้มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสารทีเ่ ป็นประโยชน์ นัน่ ก็คอื ฮอร์โมนจากพืช ซึ่งช่วยป้องกันมะเร็ง และดีตอ่ ผูห้ ญิงวัยทองเป็นอย่างยิง่ แต่วยั รุน่ ก็กนิ กันได้ กินเสริมไว้ แต่ต้นๆ พอแก่มาจะได้ดูอ่อนกว่าวัยนะจะบอกให้

ลาบเต้าหู้-แฮม เป็ นเมนู ลาบที่ดีไซน์หน้าตาใหม่ และเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ แต่ รสชาติยงั คงเป็ นลาบอีสานแท้ๆ เพียงแค่เปลีย่ นจากหมู, ไก่ หรือปลา มาเป็ นเต้าหู ้ (โจทย์) และแฮม หรือถ้าอยากให้เป็ นมังสวิรตั กิ ใ็ ช้แต่เต้าหู ้ อย่างเดียว เหมาะส�ำหรับเป็ นอาหารกินเล่นหรือเป็ นกับแกลม้ สามารถแกลม้ กับผักที่กินกับลาบได้ทงั้ นัน้ เลยเจ้าคะ * สูตรนี้กนิ ได้ 4 - 6 คน ส่วนผสม เต้าหูแ้ ข็ง 2 ก้อน แฮมทรงสีเ่ หลีย่ ม 4 แผ่น ต้นหอมซอยละเอียด 1 ต้น หอมหัวแดงซอยละเอียด 2 หัว งาขาว 1 ช้อนโต๊ะพูน ข้าวคัว่ 3 ช้อนโต๊ะพูน พริกป่ น (ตามชอบ) หรือ 1 ช้อนชา เกลือป่ น 1/4 ช้อนชา น�ำ้ ตาลทราย 1 ช้อนชา น�ำ้ ปลา 2 ช้อนโต๊ะ มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ น�ำ้ ร้อน 3 ช้อนโต๊ะ ผักชีฝรัง่ –สะระแหน่-กะหล�ำ่ ปลีมว่ ง ถัวฝั ่ กยาว-ผักกาดขาว-แตงกวา ฯลฯ

วิธีท�ำ ตัดแบ่งเต้าหู ้ 1 ก้อนออกเป็ น 4 ส่วน และตัดแต่ละส่วนให้ได้ 4 ชิ้น จะได้เต้าหูเ้ ป็ นแผ่นบางๆ ขนาดประมาณ 1นิ้ว x 1นิ้ว น�ำไปทอดให้เหลือง พักไว้...น�ำแฮมแต่ละแผ่น มาตัดเป็ น 9 ส่วน จะได้ขนาดประมาณ 1นิ้ว x 1นิ้ว เช่นกัน น�ำไปทอดสักครู่ พักไว้...น�ำเกลือและน�ำ้ ตาลมาละลาย กับน�ำ้ ร้อน ผสมด้วยน�ำ้ ปลา มะนาว พริกป่ น งาขาว และข้าวคัว่ คลุกเคล ้าให้เข้ากัน ตามด้วย ต้นหอมและหอมหัวแดงซอย ก็จะได้นำ�้ ลาบแล ้วนะเจ้าคะ วิธีกิน น�ำกะหล�ำ่ ปลีมว่ งวางด้านล่างสุด ตามด้วยเต้าหู ้ แฮม ผักชีฝรัง่ และสะระแหน่ ปักด้วยไม้จ้ มิ ฟัน ให้ได้เป็ นค�ำๆ จัดใส่จานพร้อมกับน�ำ้ ลาบ เวลากินก็ตกั น�ำ้ ลาบหยอดเป็ นค�ำๆ และเอาเข้าปาก เท่านี้แหละเจ้าค่ะ


สเต็กเต้าหู้ซอสเห็ด

(Tofu Steak With Mushroom Sauce) เป็ นเมนู มงั สวิรตั ิท่ีเปลี่ยนอารมณ์การกินเต้าหู ไ้ ด้ดีทีเดียว แถมอร่ อยมากแต่ ระวังอ้วน หน่อยนะเจ้าคะ เพราะเป็ นเมนู สไตล์ฝรัง่ และซอสเห็ดสูตรนี้จะผสมวิปปิ้ งครีมด้วย * สูตรนี้กนิ ได้ 2 – 3 คน ส่วนผสมเต้าหู้ เต้าหูแ้ ข็ง (ยีห่ อ้ โมเมนสีเขียว) เนยเค็ม เกลือป่ นหยิบมือ พริกไทยด�ำบดหยาบหยิบมือ

2 ก้อน 1 ช้อนชา

วิธีท�ำ ตัดแบ่งเต้าหูด้ า้ นความหนาออกครึ่งหนึ่ง โรยเกลือ และพริกไทยด�ำเล็กน้อยทัง้ สองด้าน แล ้วจึงน�ำไปย่าง บนกระทะที่ล ะลายเนยไว้แ ล ว้ ย่ า งจนเหลือ งสวย และจัดใส่จานเตรียมไว้ ส่วนผสมซอสเห็ด เห็ดแชมปิ ญอง หอมหัวใหญ่ (ขนาดเล็ก) สับละเอียด กระเทียมจีนสับละเอียด พริกไทยด�ำบดหยาบ ทาร์รากอนแห้ง (Tarragon) พาสเล่หส์ ดสับหยาบ เนยเค็มก้อนขนาด 10 กรัม น�ำ้ มันมะกอก มัสตาร์ด (Mustard) วิปปิ้ งครีมขนาด 250 มิลลิลติ ร บรัน่ ดี น�ำ้ ร้อน ซุปเห็ดก้อน

วิธีท�ำซอสเห็ด หัน่ เห็ ด แชมปิ ญองบางๆ พัก ไว้. ..ละลาย ซุปเห็ดก้อนกับน�ำ้ ร้อน พักไว้...ตัง้ กระทะใส่เนย และน�ำ้ มันมะกอก ผัดด้วยกระเทียมและหอม หัวใหญ่ ตามด้วยพาสเล่หแ์ ละเห็ด ผัดจนเห็ดสุก ต่อด้วยน�ำน�ำ้ สต๊อกเห็ด มัสตาร์ด พริกไทยด�ำ ทาร์รากอน วิปปิ้ งครีม มาใส่ลงไปแล ้วคนให้เข้ากัน ตบท้ายด้วยบรัน่ ดี เคี่ยวอีกสักครู่ก็เป็ นอันเสร็จ แล ้วจึงน�ำไปราดกับเต้าหูท้ ย่ี ่างเตรียมไว้

200 กรัม 1 ลูก 2 กลีบ 1 ช้อนชา 1/2 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะพูน 2 ก้อน 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา 1 กล่อง 1 ช้อนโต๊ะ 1 ถ้วยตวง 1 ก้อน


LIFESTYLE

Design to You Good Life ม่วนใจ๋ สไตล์คนเมือง เชียงใหม่กเ็ ป็นเมืองหนึง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมเดินทางมาพักผ่อน ไม่วา่ จะเป็นนักท่องเทีย่ วในประเทศ หรือต่างประเทศ ด้วยความพร้อม ทัง้ การเดินทางทีไ่ ปไหนมาไหนสะดวก และมีครบครันทัง้ แหล่งท่องเทีย่ ว ตามธรรมชาติใกล้ตัวเมือง และย่านช้อปปิ้งในตัวเมือง ซึ่งก็มีอีก หลายย่าน หลากบรรยากาศ แต่ทฮี่ อตฮิตสุดฮิพก็คงหนีไม่พน้ ถนน นิมมานเหมินท์ที่เป็นศูนย์รวมของร้านค้าหน้าตาเก๋ ไก๋ ร้านกาแฟ บรรยากาศน่ารัก ร้านอาหารอร่อยหลายประเภท รวมทัง้ สถานบันเทิง น้อยใหญ่ ทีม่ ีให้เลือกใช้ชวี ติ Night Life อย่างมีสสี นั

:34 / a side

ด้วยความทีน่ ิมมานเหมินท์เป็ นถนนเส้นไม่ยาว มีเพียงสองเลน และมีซอย แยกย่อยออกไปทัง้ สองฟาก ท�ำให้รา้ นค้ามักมาเปิ ดให้บริการในย่านนี้ เพราะเดินเล่น กินเทีย่ วได้สะดวก จะไปไหนก็ใกล ้พอเดินถึง ท�ำให้ใครมาเชียงใหม่กต็ อ้ งมาทีโ่ ซนนี้ กันสักวัน หรื อ ถ้า ชอบธรรมชาติ ก็ อ อกนอกเมือ งไปเพีย งสิบ นาที คุ ณ จะพบกับ บรรยากาศของขุนเขา และป่ าไม้ร่มรื่น อยากจะเล่นน�ำ้ ตก ล่องแพ ขีช่ า้ ง ปัน่ จักรยาน หรือแค่ ขบั รถเล่นกินลมชมวิวไปเรื่อยๆ ก็เพลิดเพลิดอารมณ์กนั ได้แบบง่ายๆ และใช้เวลาไม่นาน ถือเป็ นก�ำไรของผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ในเมืองนี้ ทีส่ ามารถใช้ชวี ติ ได้ ทัง้ แบบคนในเมือง และชีวติ แบบ Slow Life ส่วนคอศิลปะก็คงเลิฟเชียงใหม่เช่นกัน เพราะอุดมไปด้วยศิลปิ นหลายแขนง ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะพื้นบ้าน, จิตรกรรม, ประติมากรรม ศิลปะแบบล ้านนา, ศิลปิ นสาย โมเดิรน์ อาร์ต กระทัง่ นักเขียน หรือนักดนตรี ก็มาแฝงตัวท�ำงานกันที่เชียงใหม่ จนได้ช่ือว่าเป็ นเมืองของศิลปะ อาจเพราะบรรยากาศ และอากาศที่เอื้ออ�ำนวย


ให้ความคิดสร้างสรรค์บรรเจิด อีกทัง้ ค่าครองชีพทีไ่ ม่สูง และการเดินทาง สะดวก ไปไหนมาไหนง่าย ท�ำให้มีคนท�ำงานสายอาร์ตมาอยูก่ นั มาก ส่งผลให้ ความถี่ของการแสดงงานนิทรรศการมีอยู่ทุกสัปดาห์ตามแกลเลอรี่ต่างๆ ทีอ่ ยู่ทวั ่ เมืองเชียงใหม่ ไม่เพียงเท่านัน้ เชียงใหม่ยงั โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล ้านนาในอดีต จึงยังคงเอกลักษณ์สวยงามของวัฒนธรรมเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี สะท้อนผ่าน เทศกาลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเทศกาลยีเ่ ป็ ง, เทศกาลปี๋ใหม่เมือง และเทศกาล ย่อยๆ ของชนเผ่า ความสวยงามของวัฒนธรรมเหล่านี้ถา่ ยทอดสืบต่อกัน มาหลายร้อยปี และได้รบั การอนุรกั ษ์ให้คงไว้เป็ นความภาคภูมใิ จของเมือง สะท้อนให้เห็นถึงรากเหงา้ ความเป็ นมาของอาณาจักรลา้ นนาที่มอี ายุกว่า เจ็ดร้อยปี เชียงใหม่ในวันนี้จงึ เป็ นเหมือนจุดหมายทีใ่ ครหลายคนอยากมาเยือน สักครัง้ และมีบา้ งที่มาเยือนแลว้ ก็อยากมาอยู่ เพราะเมืองนี้ มีทุก สิ่ง ให้เลือกสรร สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนได้ทกุ กลุม่ การเดินทางมา ก็ง่าย ด้วยเป็ นศู นย์กลางการขนส่ง จะนัง่ เครื่องบินมาเที่ยวเชียงใหม่ แล ้วต่อจากเชียงใหม่ไปทีอ่ น่ื ก็มสี ายการบินนานาชาติหลายเส้นทางให้เลือก บินไปเทีย่ ว หรือจะขับรถมาเอง แลว้ ขับรถเทีย่ วในเมืองต่อ ก็ไปสะดวก เพราะถนนตัดถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญๆ หมด หรือถ้ามีเวลาก็นงรถไฟชิ ั่ ลล์ๆ มาสูดอากาศสดชื่น และดืม่ ด�ำ่ กับความสนุกและสงบของเมืองกลางหุบเขา แห่งนี้ ก็จะท�ำให้ชวี ติ คุณม่วนใจ๋ได้งา่ ยๆ หรือ ถ้า อยากม่ว นใจ๋ม ากกว่า นัน้ ก็ เ ก็ บ กระเป๋ า ย้า ยเข้า มาเป็ น ประชากรชาวเชียงใหม่เลย จะได้ใช้ชวี ติ สไตล์เมืองๆ อย่างเต็มที่ และเป็ นชีวติ เมืองๆ ในเมืองทีอ่ ากาศยังสบาย มีกจิ กรรมสันทนาการ ให้ท �ำ เยอะแยะตามแต่ อ ารมณ์ ใ ครจะเลือ กอย่ า งไหน มีส่ิง อ�ำ นวย ความสะดวกและสาธารณู ปโภคพร้อมสรรพ ส่งผลให้ชวี ติ ในเมืองแห่งนี้ มีทงั้ ความสุข และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี a side / :35


เพราะการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนา โดยเฉพาะผูท้ อ่ี าศัย ในเมืองใหญ่ย่อมเผชิญภาวะเครียดจากชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ รถราขวักไขว่ การจราจรติดขัด มลภาวะเป็ นพิษจากอากาศเสีย และฝุ่นละออง แม้วา่ เราจะไม่อาจหลีกเลีย่ งจากการ เผชิญหน้ากับสิง่ เหล่านี้ได้ แต่เรายังสามารถดีไซน์การใช้ชวี ติ ให้อยูส่ บาย และสะดวก ในสภาพแวดล ้อมรอบตัว ระหว่างการดีไซน์ชีวติ ให้เข้ากับสภาพแวดลอ้ ม กับดีไซน์สภาพแวดลอ้ ม ให้เข้ากับวิถชี วี ติ เป็ นโจทย์สำ� คัญของชีวติ ยุคใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่าจะใกลเ้ คียงกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะการดีไซน์ชวี ติ ให้เข้ากับสภาพแวดล ้อม หมายถึง คุณต้องปรับตัวตามสภาพ หากรถติดก็อาจจะต้องตื่นเช้ามากเพือ่ เผือ่ เวลาไปท�ำงาน แต่การดีไซน์สภาพแวดล ้อมให้เข้ากับชีวติ อาจหมายถึงการเลือกพาตัวเองไปอยู่ใน ที่ท่เี หมาะสมกับตัวเอง เช่นถ้าคุณมีไลฟ์ สไตล์แบบเก๋ๆ ชิคๆ คู ลๆ ชอบแสงสี และความทันสมัย อาจต้องเลือกทีพ่ กั ย่านกลางเมือง เพือ่ ความสะดวกต่อการเดินทาง

:36 / a side

และแม้ว่าจะไม่สามารถเลือกพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ทกุ วีว่ นั ด้วยข้อจ�ำกัดของการงาน และวิถชี วี ติ แต่เราก็ยงั สามารถดีไซน์ชวี ติ ดีๆ ด้วยตัวเองได้ การเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัยจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ชีวติ คนเมืองด�ำเนินไป อย่างมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ากขึ้น เชียงใหม่เองก็ไม่ต่างจากเมืองใหญ่ทวโลก ั ่ ด้วยการพัฒนาเมืองทีม่ งุ่ ไปสูก่ าร เป็ นศูนย์กลางทุกด้านของภาคเหนือ ไม่วา่ จะเป็ นภาคขนส่งทัง้ ทางบกและทางอากาศ เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเทีย่ ว ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของเมืองในอีก 4 ปี ข ้างหน้า ที่ตอ้ งการให้เชียงใหม่เป็ นเมืองที่ให้ความสุ ขและชีวิตที่มีคุณค่ าแก่ ผูอ้ ยู่ อาศัย และผูม้ าเยือน ในฐานะเมืองน่าอยู่และน่าท่องเทีย่ วในระดับโลก พร้อมทัง้ เป็ นประตู การค้าการลงทุนสู่สากล ด้วยวิสยั ทัศน์น้ สี ่งผลให้หลายปี ทผ่ี ่านมา เชียงใหม่เติบโต อย่างรวดเร็ว นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท�ำกิจการหลากหลาย ทัง้ ในรูปแบบของธุรกิจบริการ และอสังหาริมทรัพย์ โครงการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่


ระดับพันลา้ น เหล่านี้ก็สบื เนื่องมาจากความพร้อมทีเ่ ชียงใหม่มี และการมองเห็น ช่องทางของการพัฒนาทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นัน่ ท�ำให้เชียงใหม่มที างเลือกมากขึ้นส�ำหรับผูท้ ่ตี อ้ งการอยู่อาศัยในเมืองนี้ และผูท้ ค่ี ดิ ว่าจะมาอยู่ ทัง้ แบบชัว่ คราวและถาวร แต่สง่ิ ส�ำคัญของทีอ่ ยู่อาศัย ไม่ใช่ เพียงราคา และคุณภาพของอาคารเท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อการเลือก แต่ทำ� เลก็เป็ นเรือ่ งส�ำคัญ อย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผู ้อยู่ ได้รับความสะดวกต่อการด�ำเนินชีวติ ไม่วา่ จะเป็นการเดินทาง เชื่อมต่อสู่ทุกจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในเมืองและนอกเมือง ครบครันด้วย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีต่ อบสนองกับไลฟ์ สไตล์ ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ สามารถให้คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ในราคาคุม้ ค่าทัง้ เพือ่ การอยู่อาศัย และการลงทุน การมีชวี ติ ดีตอ้ งควบคู่กบั สุขภาพกายและใจทีด่ ี แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการสามารถเลือกดีไซน์จงั หวะชีวติ ให้เป็ นไปอย่างที่ ใจคุณต้องการ

ดีคอนโด ซายน์ จาก แสนสิริ

คอนโดมิเนียมแต่งครบ ให้คุณได้ใช้ชีวิตติดเมือง ตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ ไฮเวย์ (เชียงใหม่–ล�ำปาง) ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เริ่ม 1.45 ล้านบาท ผ่อนเริ่ม 2,999 บาท/เดือน*

Pre-Sale 1 สิงหาคม นี้

พิเศษ จองในงานรับฟรี Gift Voucher เครื่องใช้ ไฟฟ้า มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท* เปิดให้ชม Sales Gallery 15 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด a side / :37


TRAVEL

MOMENTS OF HAPPINESS หาดใหญ่ ไม่ไปไม่รู้ เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ชลธิดา

กลางเดื อ นที่ แ ล้ ว มี โ อกาสเดิ น ทางออกจากเ หนื อ ไปเ ที่ ย วใต้ ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน แอร์เอเชียเปิดบินตรง เชียงใหม่ - หาดใหญ่ ถึงวันละ 2 ไฟล์ท งานนี้ HIP เลยไม่ยอมพลาด ขอไป ส�ำรวจกันหน่อยว่า หาดใหญ่มีอะไรน่าสนใจบ้าง ไก่ทอดหาดใหญ่ที่มีขาย ทุกหนทุกแห่งในเชียงใหม่ ไปถึงที่โน่นจะมีมั้ย รสชาติอาหารใต้จะเผ็ดถึงใจ หรือเปล่า ยิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ ไป ต้องเตรียมหาข้อมูลให้พร้อม อย่าว่าแต่ หาดใหญ่เลย ภาคใต้ก็ยังไม่เคยไปสักจังหวัด สาวเหนื อ อย่ า งเราเลยชั ก หนาวๆ เพราะไม่ ใ ช่ แ ค่ ค รั้ ง แรกสู ่ ภ าคใต้ แต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ขึ้นเครื่องบิน!!!

:38 / a side


วันแรกของการเดินทาง ไปถึงสนามบินท�ำการโหลดกระเป๋ าเสร็จ ก็ตรงดิง่ ไปขึ้นเครือ่ งทันที ใช้เวลาเดินทางเพียงสองชัว่ โมงก็ถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่แล ้ว เร็วมาก!!! และก่อนจะเริม่ ลุยหาดใหญ่ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เลยหาอะไรง่ายๆ กินรองท้องทีร่ า้ น Airport Kopi Tiam บริเวณ ชัน้ 1 สังเมนู ่ ทด่ี ูไม่ค่อยเข้ากับ การมาหาดใหญ่เท่าไหร่นกั คือชาเย็นกับบะหมีแ่ ห้งลูกชิ้นปลา ง่ายจริงๆ นัง่ กินข้าวไปก็วางแผนไปว่าวันนี้จะเที่ยวไหนบ้าง สรุปว่าโปรแกรมแรก ของวันนี้จะมุง่ หน้าไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ก่อน แต่จะไปยังไง...? หันไปเห็น พนักงานร้านเดินอยู่ นี่ไงตัวช่วย!!! พอบอกจุดหมายทีอ่ ยากไป พนักงานก็น่ารัก ช่วยบอกทางให้เสร็จสรรพว่าพอออกจากสนามบินให้เดินผ่านลานจอดรถไปแล ้ว จะเจอกับรถหลังคาสู งจอดอยู่ แลว้ ให้นงั ่ รถคันนัน้ ไปลงที่หอนาฬกิ า แลว้ ต่อ รถอีกสายไปสวนฯ เอ่อ...รถหลังคาสูงๆ ทีว่ า่ เขาหมายถึงรถสองแถวนัน่ เอง สนามบินตัง้ อยู่นอกเมืองระหว่างนัง่ รถมายัง หอนาฬกิ าก็เลยได้ชมวิว สองข้างทางไปเพลินๆ รถจอดรับผูโ้ ดยสารเป็ นระยะ ใครจะขึ้นก็แค่มารอข้างทาง หรืออยากลงตรงไหนก็แค่กดออด สะดวกจริงๆ พอมาถึงหอนาฬกิ าทีเ่ ป็ นเหมือน ศูนย์กลางของท่ารถส�ำหรับนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่คนแถวนัน้ มาต่อรถกันที่น่ี เพือ่ เดินทางไปจุดต่างๆ ทัง้ ในหาดใหญ่และสงขลา รถสองแถวจะมีเส้นทางประจ�ำ ของตัวเองเหมือนรถเมล์ และก็จะมีรถอีกแบบทีค่ นทีน่ ่เี รียกว่าตุก๊ ตุก๊ แต่หน้าตา ไม่เ หมือ นตุ๊ก ตุ๊ก ที่เ รารู จ้ กั เป็ น รถกะป๊ อคัน เล็ก ๆ มีท่ีน งั ่ สองแถว ดู แ ล ว้ เป็ นเอกลักษณ์ของทีน่ ่ีดี ส่วนค่าเดินทางนัน้ รถตุก๊ ตุก๊ จะแพงกว่าเพราะเขาไปส่ง เราถึงที่ ซึง่ ก็ไม่ต่างจากรถแดงบ้านเรา โดยจะมีราคาระบุอย่างชัดเจนตามระยะ ความไกล แต่ถา้ เรียกหลังสามทุ่มก็แล ้วแต่จะตกลงกัน สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัง้ อยู่เชิงเขาคอหงส์ บนภูเขา นอกจากจะมีกระเช้าลอยฟ้ าที่เป็ นเหมือนไฮไลท์แลว้ ยังมีเทวรู ป และรู ปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ รวมทัง้ พระพุทธมงคลมหาราช สิ่งศักสิทธิ์คู่เมือง หาดใหญ่ พอเรานัง่ รถมาถึงสวนฯ ก็ไปซื้อตัวรถรางที ๋ ซ่ มขายตั ุ้ ว๋ เพือ่ ไปขึน้ กระเช้า ลอยฟ้ าบนเขาคอหงส์ รถรางเปิดให้บริการเวลา 10.00-17.00 น. คิดค่าบริการไป-กลับ คนละ 50 บาท รถออกทุกๆ ชัว่ โมง บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นเพราะอยูบ่ นภูเขา และฝนก็ทำ� ท่าจะตก ท�ำให้ยิง่ เย็นสบายด้วยลมทีพ่ ดั มาปะทะเบาๆ ระหว่างนังรถราง ่ ให้อารมณ์เหมือนขึน้ ไปเทีย่ วดอยสุเทพเลย อาจเพราะมีต ้นไม้เขียวขจีอยูส่ องข้างทาง เหมือนกัน และมีเพือ่ นร่วมทางในรถคันนัน้ เป็ นชาวเชียงใหม่ อูเ้ มืองกันม่ ๋ วนเลยเจ้า

พอมาถึงยังจุดนัง่ กระเช้า ก็เริ่มกลัวๆ กล ้าๆ เพราะว่ากลัวความสูง แต่ไหนๆ มาแล ้วก็ตอ้ งนัง่ กับเขาสักหน่อย ค่าตัวคนละ ๋ 100 บาท แต่รบั รองว่าคุม้ เพราะคุณ จะได้เห็นหาดใหญ่ แบบ 360 องศา เปิ ดให้บริการเวลา 09.00-19.00น. ปิ ดบริการ ทุกวันจันทร์ จุดที่รถมาส่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราชที่ประทับยืน บนยอดเขาและหัน หน้า สู่ เ มือ งหาดใหญ่ ร าวกับ ก�ำ ลัง ท�ำ หน้า ที่ป กปัก ษ์ร กั ษา ให้ชาวหาดใหญ่อยู่อย่างร่มเย็น ซื้อตัวเสร็ ๋ จก็เข้าไปต่อคิวขึ้นกระเช้าเพือ่ ข้ามเขาไป อีกฝัง่ เสียงประทัดลอยมากับสายลมให้ได้ยินเป็ นระยะ พอก้าวเท้าขึ้นกระเช้าตอนแรก ก็หวันๆ ่ แต่นงั ่ ไปสักพักก็ผอ่ นคลายขึ้น เพราะวิวหาดใหญ่ทม่ี องจากกระเช้าเห็นไปไกล สุดสายตา และมองได้รอบ 360 องศา ท�ำให้เราลืมความกลัวไปชัว่ ขณะ และกระเช้า ก็ เ คลื่อ นไหวได้น่ิ ง มาก แป๊ บเดีย วก็ พ อข้า มาถึง อีก ฝัง่ ที่เ หมือ นหลุ ด ออกมา อยูต่ ่างประเทศ เพราะนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ทข่ี ้ามแดน มาเทีย่ วหาดใหญ่ในวันหยุด นอกจากนักท่องเทีย่ วนิยมมาสักการะท้าวมหาพรหมแล ้ว ยังนิยมจุดประทัด เพือ่ ความเป็ นศิรมิ งคล เมือ่ ประทัดหมดตับ และสิ้นเสียงระเบิดครัง้ สุดท้าย จะมี ธงสีแดงปลิวลงมา ผู ้จุดจะน�ำไปผูกกับเทวรูปทีเ่ รียงรายอยูท่ วบริ ั ่ เวณ ทริกค์ของการผูก คือให้สูงเข้าไว้จะได้โชคดีมากๆ เป็ นความเชื่อว่าจะได้มคี วามอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น ในชีวติ นัง่ ชมหาดใหญ่ในมุมสูงสมใจแล ้วก็ไปยังจุดหมายต่อไป คือ หาดใหญ่ไอซ์โดม เปิ ดให้บริการเวลา 10.00 – 18.00น. ส�ำหรับใครทีน่ งั ่ สายการบินแอร์เอเชียรับสิทธิ์ พิเศษสุดๆ เพราะคุณจะได้เข้าชมความสวยงามแบบเย็นสุดขัว้ ภายในหาดใหญ่ไอซ์ โดมฟรี!!! แต่ตอ้ งรักษาตัวหรื ๋ อบอร์ดดิ้งพาสของคุณไว้ให้ดีนะ ถ้าท�ำหายหรือ ไม่มไี ปแสดงทีเ่ คาเตอร์ก่อนเข้าชมล่ะก็ ต้องเสียค่าเข้าคนละ 200 บาทนะ ก่ อนเข้าไปชมก็ตอ้ งรับเสื้อกันหนาวพร้อมถุงมือมาสวมเตรียมพร้อมใน ห้อ งปรับ อุณ หภูมิก่ อ น เพราะในนัน้ อุณ หภูมิติด ลบ 15 องศา ภายในจะได้ พบกับประติมากรรมน�ำ้ แข็งของกลุ่มประเทศอาเซียน และก้อนน�ำ้ แข็งสลักเป็ น เรือ่ งราวใต้ทอ้ งทะเล รวมทัง้ โลกดึกด�ำบรรพ์ทจ่ี ดั แสงสีได้อย่างสวยงาม แบบไม่ตอ้ ง ไปชมไกลถึงเมืองฮาร์บ้นิ ประเทศจีน ในไทยก็มใี ห้ชมทีน่ ่ที เ่ี ดียวเท่านัน้ พอออกมา จากไอซ์โดมก็นงั ่ รถสองแถวกลับเมือง เช็คอินเข้าห้องพักราวๆ บ่ายสี่โมงพอเข้า ห้องพักได้ก็ขอเอนตัวลงเตียงนุ่ มนิ่มให้หายเหนื่อยสักหน่ อย อาบน�ำ้ ให้สดชื่น ก่อนออกลุยต่อในค�ำ่ คืนนี้ a side / :39


หกโมงกว่าท้องก็เริม่ ร้อง คงถึงเวลาต้องออกไปหาอะไรกินแล ้วสินะ ตอนแรก ตัง้ ใจจะไปกินไก่ทอดราชาตามทีด่ เี จซีด๊ -นรเศรษฐ หมัดคง ย�ำ้ นักหนาว่าต้องไปชิม ให้ได้ แต่ตกุ๊ ตุก๊ เขาไม่รจัู ้ ก ก็เลยเปลีย่ นแผนไปกินร้านข้าวต้มนายยาว แทน ร้านตัง้ อยู่ บนถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ 3 ไม่ไกลจากตัวโรงแรม เดินแป๊ บเดียวถึง ขอบอกเลยว่าร้านนี้ คนเยอะมาก เพราะเป็ นร้านดังทีท่ งั้ นักท่องเทีย่ วและคนท้องถิน่ เขาไปกินกัน แนะน�ำว่า มาหาดใหญ่แล ้วต้องลองแวะไป ถ้ากลัวว่าไปแล ้วร้านจะปิ ด โทรไปสอบถามได้ท่ี เบอร์ 0-7424-6208 เมนู ทน่ี ่ีก็มใี ห้เลือกเยอะแยะ แต่เราขอเลือกเมนู ทเ่ี ชียงใหม่ ไม่มใี ห้กนิ อย่างผัดผักน�ำ้ เบตง ทีห่ น้าตาคล ้ายผักบุง้ แต่รสชาติคล ้ายๆ ผักกวางตุง้ อร่อยดีเหมือนกัน กับอีกหนึ่งเมนู ท่แี ซ่บขึ้นมาอีกหน่ อยอย่างแกงป่ าปลากะพง ซดน�ำ้ แลว้ ก็คล่องคอแกมซีด๊ ซ๊าดด้วยรสชาติเผ็ดร้อนของเครื่องเทศแบบจัดเต็ม อ้อ...ทีร่ า้ นนี้มากินแลว้ เหมือนคนรวยเลย จ่ายเงินกันทีเสียค่าอาหารเป็ นหมืน่ ๆ แต่หน่วยเป็ นสตางค์นะคะ ซึง่ นับเป็ นอีกหนึ่งสีสนั ของร้านนี้เลย อิม่ ท้องแล ้วก็ออกเดินทางไปตลาดนัดอาเชียนเทรด อยูบ่ นถนนกาญจนวนิช เปิ ดให้บริการวันพุธ-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 17.00 – 22.00น. ขายเสื้อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่น และอาหารง่ายๆ ให้เลือกซื้อกลับบ้านหรือจะทานทีร่ า้ นก็มโี ต๊ะเก้าอี้ให้นงั ่ อิม่ แล ้ว จะได้เดินช้อปปิ้ งกันต่อ อยู่ตลาดนี้สกั พักก็หาทีไ่ ปเดินเล่นกันอีกสักหน่อย ก่อนจะ ไปไนท์ไลฟ์ สายตาเหลือบไปเห็นกลุ่มนักศึกษาก�ำลังเดินไปไหนสักแห่งก็เลย ลองเดินตามไปดู เผื่อจะเจออะไรดีๆ ปรากฏว่าก็เป็ นไปตามคาด เพราะเหล่า นักศึกษาเขาเดินมาช้อปกันต่อทีต่ ลาด Greenway ซึง่ อยู่ไม่ใกลไ้ ม่ไกลกันเลย เปิ ดให้บริการวันพุธ-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 17.00 – 22.00 น เช่นกัน ตลาดนี้ขาย :40 / a side

ทัง้ เสื้อผ้าแฟชัน่ และสินค้ามือสองมีทงั้ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องใช้ไฟฟ้ า กระทัง่ สุ นขั และแมวก็มีมาขาย เดินสะดวกไม่ตอ้ งกลัวเปี ยกเพราะมีหลังคา คลุมตลอดพื้นที่ทำ� ให้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเพลิดเพลินจนลืมไปว่านี่เราอยู่หาดใหญ่นะ ไม่ใช่เชียงใหม่ แล ้วจะขนกลับกันยังไงล่ะนี่! เวลาใกล ้สามทุ่มเต็มทีจ่ ำ� ต้องบังคับตัวเองให้กลับได้แล ้ว เพราะคืนนี้มนี ดั กับเจ้าถิน่ เป็ นชาวหาดใหญ่อย่างคุณกอล์ฟและคุณกุง้ ซึง่ ได้รบั การฝากฝังมาจาก ดีเจซีด๊ อีกทีว่าให้พาสองสาวเหนือไปชมไนท์ไลฟ์ สไตล์คนหาดใหญ่หน่อย และก็ ไม่ ผิ ด หวัง คื น นั้น คุ ณ กุ ง้ ส่ ง ลู ก ชายเป็ น ตัว แทนพาเราไปเที่ย วย่ า นวัย รุ่ น ที่ขา้ งประตู 108 หน้าม.อ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ไปถึงถนนสายนัน้ ผูน้ ำ� ทางก็พาขับรถชมแสงสียามราตรีก่อนหนึ่งรอบ แต่ละร้านทีข่ บั รถผ่าน คนเยอะ ทุกร้าน จนเลือกไม่ถกู เลยว่าจะนัง่ ร้านไหน เลยต้องให้เจ้าถิน่ เขาแนะน�ำ และเราก็ มาทีร่ า้ น Circus Music Circle ซอยแสงจันทร์ ถนนปุณณกัณฑ์ ร้านนี้เรียกได้วา่ เป็ นศูนย์รวมวัยรุ่นเลยล่ะ มีวงดนตรีสดสลับเพลงสไตล์ชลิ ล์เอ้าท์ ลักษณะร้าน เป็ นกระโจมวงกลม คลา้ ยโรงละครสัตว์ เดินเข้าไปแลว้ ก็มแี ต่ความสนุ กสนาน หากสนใจก็สามารถสอบถามได้ท่ีโทร. 08-6814-0939 นัง่ ดื่มกันจนร้านปิ ด และเมือ่ เริ่มเสียการทรงตัวก็ทำ� ให้การตัดสินใจไปต่อง่ายขึ้น ค�ำ่ คืนอีกยาวไกล รีบนอนไปไยยังใช้ได้ตลอด โดยเฉพาะเวลาเครื่องก�ำลังติด ปิ ดค�ำ่ คืนแห่งแสงสี อย่างสวยงามที่ Nectar Pub ผับขนาดใหญ่อยู่บริเวณชัน้ 1 โรงแรมหรรษา เจบี ถนนจุติอนุ สรณ์ ร้านนี้ก็มดี นตรีสดสลับเพลงเช่ นกัน แต่ เพิ่มระดับความตื้ด ขึ้นมาจากร้านแรกอีกมากโข ใครชอบแดนซ์ขอให้ไปลอง


วันทีส่ องกว่าจะตืน่ กันก็แปดโมงกว่า เนื่องจากฤทธิ์ของความสนุกจากเมือ่ คืน ตื่นมาก็ยงั คงเหลืออาการนัน้ อยู่ ออกไปหาอะไรร้อนๆ กินน่าจะช่วยได้เยอะ เช้านี้ เราเลือกร้านโชคดีแต่เตี้ยม เป็ นมื้อแรก ร้านตัง้ อยู่ ซอยละม้ายสงเคราะห์ 1 เปิดทุกวันแบ่งเป็ น 2 ช่วง เริม่ ตัง้ แต่ 06.00-11.00 น. และเปิดอีกทีตอน 17.00-23.00 น. คนเยอะสุดๆ ถึงกับต้องยืนถือบัตรคิวรอโต๊ะว่าง เขาจะเขียนหมายเลขโต๊ะให้ เพือ่ ตอนไปเลือกติม่ ซ�ำก็ให้เอากระดาษเขียนชือ่ โต๊ะให้พนักงานแนบกับเข่งติม่ ซ�ำสด ที่ยงั ไม่น่ึงไปด้วย เวลาเสิรฟ์ จะได้ส่งถูกโต๊ะ บรรยากาศเช้านี้เริ่มต้นอย่างคึกคัก เลือกติม่ ซ�ำเสร็จ ก็สงั เกตรอบๆ ทุกโต๊ะต้องมีเมนู บักกุดเต๋ และมีหรือทีเ่ ราจะพลาด สัง่ ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เลือกติ่มซ�ำเลยค่ะ ก็เป็ นครัง้ แรกอีกเช่นเคยทีไ่ ด้ลองชิมบักกุดเต๋ เมนู น้ ีก็คือซี่โครงหมูตุน๋ กับเครื่องยาจีน ใส่ฟองเต้าหู ้ และเห็ดเข็มทองมาด้วย น�ำ้ ซุปกลมกล่อมออกรสขมนิดๆ แต่ซดแล ้วชืน่ ใจหายแฮ้งค์เป็ นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะ เมื่ออิ่มท้องพร้อมออกเดินทางแลว้ วันนี้เราจะนัง่ รถไปเที่ยวสงขลากัน เริ่มจากไปตัง้ หลักที่หอนาฬกิ าก่ อน จากนัน้ ก็ต่อรถตูไ้ ปสงขลา ไปหาดสมิหลา ไปดูนางเงือกทอง ระยะทางจากหาดใหญ่เข้าตัวเมืองสงขลาก็ประมาณ 20 กว่ากิโลฯ ค่าบริการรถตูค้ นละ 28 บาท ทีน่ เ่ี ขาคิดค่าบริการโดยจะมีตะกร้าใส่เงินเล็กๆ ให้ทุกคน เอาเงินใส่ลงไป พอถึงที่หมายก็ลงรถได้เลย ไม่ตอ้ งเสียเวลาจอดรอเพือ่ จ่ายเงิน แต่ตอ้ งอาศัยความซื่อสัตย์จากผูโ้ ดยสารทุกคนด้วยนะงานนี้ ไปถึงที่โน่ นพี่รถตู ้ เขาก็ใจดีพาไปส่งถึงหาดสมิหลา แถมยังก�ำชับแบบแซวๆ ด้วยว่า มาถึงหาดสมิหลา แล ้วอย่าลืมจับนมนางเงือกล่ะ ฮ่าๆๆ ที่หาดสมิหลาคนเยอะมาก ส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติทงั้ นัน้ ที่มาพักผ่อน ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เห็นเขาไปต่อคิวกันถ่ายรูปคู่นางเงือก เราก็เลยเอาบ้างจะได้ ไปอวดได้วา่ มาถึงสมิหลาแล ้วนะ วันนัน้ ฟ้ าครึ้ม ไม่ค่อยมีแดด เราก็เลยถ่ายรูปสนุก แถมคลืน่ ยังสงบมากด้วย ลมก็โชยมาแผ่วๆ ให้บรรยากาศเย็นสบาย แบบสงบเงียบ สัญ ลัก ษณ์ อีก อย่ า งของหาดนี้ คื อ ต้น สนเรี ย งรายเป็ น ทิว แถวตลอดชายหาด และรู ปปัน้ แมวกับหนู เพราะในทะเลที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลเป็ นที่ตงั้ ของเกาะหนู เกาะแมวซึ่งมีท่ีมาจากต�ำนานเกาะแก่ ของพื้นถิ่นย่านนี้ ถึงความเป็ นมาว่าท�ำไม แมวจะต้องล่าหนู และหนู ทำ� ไมต้องกลัวแมว ใครอยากรู เ้ นื้อเรื่องเต็มๆ ก็ลอง หาข้อมูลกันดูนะคะ เดินเทีย่ วเล่นกันสักพัก ก็โบกตุก๊ ตุก๊ ให้ไปส่งทีส่ วนสองทะเล เป็ นจุดบรรจบกัน ของทะเลหลวงทางด้านตะวันออก และทะเลใน อีกชือ่ ของทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ทางด้านตะวันตก มีประติมากรรมพญานาคพ่นน�ำ้ อยู่ ตรงริมอ่าวปากทะเลสาบ และใกล ้ๆ กันเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ยผูเ้ ป็ นทีเ่ คารพของชาวเรือ

a side / :41


:42 / a side


ตัง้ ใจว่าตอนเย็นจะไปเดินถนนคนเดินสงขลา แต่ตอ้ งหากิจกรรมคัน่ เวลา จึงเลือกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่า อย่าง ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็ นถนน 3 สาย ที่ยงั คงเอกลักษณ์ดงั้ เดิมเอาไว้ ทัง้ สถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ ชิโนโปรตุกสี ผสมผสานไปกับห้องแถวไม้แบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนในอดีต ราว 200 ปี ก่อน อยู่ปะปนกันทัง้ สองฟาก ฝัง่ ถนน แต่ก็ยงั มีหลายหลังทีม่ กี าร ปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของอาคาร อาคารเก่าเหล่านี้ สะท้อนภาพการเป็ นเมืองส�ำคัญด้านการปกครอง และเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของภาคใต้ เป็ นเครื่องบ่งชี้ถงึ ความรุ่งเรืองในอดีต และวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนกันมา อย่างแนบแน่นยาวนาน แต่เดิมย่านนี้มถี นนเพียงสองสายคือ ถนนนครนอก เป็ นถนนเส้นนอก ติดกับทะเลสาบ และถนนนครใน เป็ นถนนเส้นในเมือง ต่อมามีการตัดถนน สายทีส่ ามเรียกว่าถนนเก้าห้องหรือย่านเก้าห้อง เพือ่ งานสมโภชณ์เสาหลักเมือง นัง่ รถจากสวนสองทะเลมา ก็ถงึ ย่านนี้กเ็ ลยแวะนัง่ ทีร่ า้ น E.P’s Artisan Bakery เปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 09.00-21.00 น. มีเค้กให้เลือกหลากหลายมาก เราเลือกช็อกโกแล็ตร้อน กับเค้กโฮมเมดเพือ่ อบอุน่ ร่างกายรอฝนหยุดตก ระหว่างนัน้ ก็ได้คยุ กับพนักงานในร้าน สอบถามเรือ่ งเส้นทาง แล ้วก็พบว่ารถตูห้ าดใหญ่-สงขลา เทีย่ วสุดท้ายหมดเวลาหนึ่งทุ่ม และตอนนี้ก็กำ� ลังจะห้าโมงเย็นแลว้ ถ้ามัวแต่ชา้ ต้องตกรถแน่ ค�ำเตือนเลยนะคะว่าอย่ามัวแต่ถ่ายรูปเพลิน จนลืมดูรถทีข่ บั ขีผ่ ่านไปมา อาจเกิดอุบตั เิ หตุได้ ระหว่างทีถ่ า่ ยรูปอยู่นนั้ ก็ได้แวะร้านของช�ำแถวนัน้ ถามทางไป ร้านไอติมโอ่ง เจ้าของร้านเขาก็บอกทางอย่างละเอียด แต่ก่อนจะไปเขาถามว่าไป โรงสีแดงมาหรือยัง โชคดีของเราเลย เพราะยังไม่ได้ไป ถามเรือ่ งทางเสร็จก็เลยลอง แวะไปดู โรงสีแดงก่ อน เดีย๋ วจะหาว่ามาไม่ถึง โรงสีแดงหรือโรงสีหบั โห้ห้ ิน เป็ นภาษาจีนฮกเกี้ยน แปลว่า เอกภาพ ความกลมกลืน และความเจริญรุ่งเรือง โรงสีน้ ีแห่งนี้ตงั้ มานานแลว้ โดดเด่นเป็ นสง่าเพราะตัวอาคารทาสีแดงแรงฤทธิ์ ทัง้ ยังคงความขลังอย่างคลาสสิคบนถนนนครนอก ในอดีตโรงสีน้ ีทำ� หน้าที่รบั ข้าวเปลือกมาจากระโนด สีเสร็จก็ส่งไปขายในจังหวัดทัว่ ภาคใต้ ทัง้ นราธิวาส ตรังกานู มาเลเซีย แต่ปิดกิจการไปตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ปัจจุบนั กลายเป็น ท่าเรือรับส่งของ และเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วส�ำคัญให้แวะเวียนมาชม และเก็บภาพ เป็ นทีร่ ะลึก ภายในนัน้ ยังคงสภาพความเก่าแก่เหมือนเดิมเกือบทุกอย่าง ถ้าเป็ น ยุคสมัยก่อนทีน่ ่คี งรุ่งเรืองมาก ด้วยขนาดทีใ่ หญ่โต บวกกับการก่อสร้างทีเ่ รียกว่า ล�ำ้ มาก โดยเฉพาะโครงสร้างอาคารแบบไร้เสา แต่ใช้คานแบบหนีบเพือ่ พยุงอาคาร ออกจากโรงสีหบั โห้ห้นิ แล ้วก็ตามหาไอติมโอ่งกันต่อ ถ้าจะมาให้กนิ ให้ถกู ที่ ต้องมาร้านบันหลีเฮง ไอศครีมโอ่ง ตรงข้ามกับศาลเจ้า ร้านนี้เขาเป็ นต้นต�ำรับ ไอศครีมโอ่ง อยูบ่ นถนนางงาม เปิ ดตัง้ แต่เวลา 12.00 - 20.00น. ถ้าไปแล ้วอย่าลืม สัง่ เมนู ไอศครีมถัวเขี ่ ยว รับรองว่าหวานฉ�ำ่ ชื่นใจ ก่อนขึ้นรถยังพอมีเวลาเดินเล่นถนนคนเดินแป๊ บนึง ชื่อเต็มๆ ของถนน คนเดินสงขลา ชื่อถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ตัง้ อยู่บริเวณถนนหน้าพิพธิ ภัณฑ์ พธ�ำมรงค์ ถนนจะนะ มีทกุ วัน ศุกร์-เสาร์ ขายของกินของใช้ทัวๆ ่ ไป เดินเล่นจนทัวแล ่ ้ว ก็มาแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่, กัง้ ย่าง และปลาหมึกย่างหอมกรุน่ ติดไม้ติดมือ มากินทีโ่ รงแรมก่อนจะออกไปเทีย่ วส่งท้ายทริปหาดใหญ่

เข้าโรงแรมได้กแ็ กะอาหารก่อนเลย กินไปดูทวี ไี ป แอร์กเ็ ย็นสบาย จนเกือบ ลืมเวลานัดของค�ำ่ คืนนี้ ดีทค่ี ณ ุ กุง้ โทรมาเตือนว่าก�ำลังจะออกมารับไปปิ ดท้ายค�ำ่ คืน ทีห่ าดใหญ่ เริ่มต้นกันทีร่ า้ น Post Laser Disc ถนนธรรมนู ญวิถี ซึง่ อยู่ไม่ไกล จากโรงแรม เดินมายังได้ ส�ำหรับร้านนี้เขาจะเล่นเพลงหลายสไตล์มที งั้ เพลงสากล ยุค 80’s เพลงเพือ่ ชีวติ แม้กระทัง่ เพลงลูกทุ่งยอดฮิต นักร้องก็มหี ลายคนผลัดกัน ร้องคนละแนวเพลงตามถนัดอย่างสนุ กสนาน นัง่ ได้ชวั ่ โมงนิดๆ ก็ยา้ ยไปต่อที่ ร้าน The Pubb Bar&Restaurant ซึง่ อยู่ใกล ้ๆ กัน เล่นเพลงสากลล ้วนๆ เพราะ ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติเสียส่วนใหญ่ ร้านตัง้ อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าโอเดียน ถนนธรรมนู ญวิถี จบค�ำ่ คืนของหาดใหญ่กนั ทีร่ า้ นนี้ก่อนนัดแนะเวลาในวันรุ่งขึ้น ไปชิมของอร่อยที่ตลาดวันอาทิตย์ และซื้อของฝากที่ตลาดกิมหยงก่อนเดินทาง กลับเชียงใหม่ วันสุดท้ายของการเดินทาง พอจัดการเรื่องเช็คเอาท์เสร็จก็เริ่มออกเดินทาง ตัง้ แต่เก้าโมงกว่าๆ โดยมีคณ ุ กอล์ฟและคุณกุง้ เป็ นไกด์พาไปตลาดนัดหาดใหญ่ใน เป็ นตลาดเช้าขายของกินท้องถิน่ และเสื้อผ้า รองเท้ามือสองในราคาถูกมากๆ ถ้าไป ทีน่ ่จี ะได้สมั ผัสถึงวิถชี วี ติ ของชาวบ้านแถวนัน้ การค้าขายของชาวหาดใหญ่ เดินลัด เข้าไปในตลาด เพือ่ ผ่านไปหาอะไรรองท้องกันก่อน ไก่ทอดหาดใหญ่กไ็ ด้ลองแล ้ว ผัดผักน�ำ้ เบตงก็กนิ แล ้ว บักกุดเต๋กโ็ ดนมาแล ้ว เหลือก็แค่โรตีทย่ี งั ไม่ได้ชมิ พีเ่ ขาเลย พาเราไปร้านเดชโอชา ทีน่ ่ขี ายโรตี มะตะบะ ข้าวราดแกง ร้านจะหยุดช่วงถือศีลอด เปิดตัง้ แต่ 07.00 – 21.00 น. มาถึงก็สงเมนู ั ่ ตามใจเจ้าของร้าน ท�ำให้เราได้ลองเมนู โรตีเหลืองกรอบ กินคู่กบั แกงเนื้อ และแกงถัว่ เขียว พร้อมมีโรตีใส่ไข่เสิรฟ์ คู่กนั มาด้วย แต่ทต่ี อ้ งยกให้เป็ นหนึ่งในดวงใจคือชาเย็นใส่นมไม่หวานมาก ที่ยงั ติดใจ จนอยากกลับไปกินอีก รองท้องเสร็จก็กลับไปเดินในตลาดต่อ คราวนี้ไปลุยกันทีโ่ ซนขายของมือสอง และก็ได้เสื้อผ้าติดไม้ติดมือกันมาทุกคน ก่อนจะไปต่อด้วยอีกหนึ่งตลาดดังของ หาดใหญ่ อย่างตลาดกิมหยง ครัง้ นี้ซ้ ือของฝากไปฝากคนที่เชียงใหม่กนั บ้าง ส่วนใหญ่หมดไปกับขนมและถัวนานาชนิ ่ ด บรรยากาศของตลาดคล ้ายกับกาดหลวง บ้านเรา มีสองชัน้ แต่ชนั้ บนจะขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ า ส่วนด้านล่างเป็ นของกิน โดยเฉพาะผลไม้ทม่ี ใี ห้เลือกซื้อเยอะมาก และราคาก็ไม่แพงด้วย ซื้อของเสร็จแล ้ว ก็ถงึ เวลาทานข้าวเทีย่ งพอดี คุณกอล์ฟกับคุณกุง้ ก็ใจดีพาไปกินข้าวทีร่ า้ นอาหารปักษ์ใต้ ขึ้นชื่อของหาดใหญ่ ชื่อร้านดอนญ่า คอฟฟี่ อยู่ทางไปสนามบินพอดี ร้านนี้ตงั้ อยู่ ภายในหมูบ่ า้ นฉัตรแก้ว เปิ ดตัง้ แต่ 09.00 - 21.00 น. หยุดทุกวันที่ 10 - 11 ถ้ามา กินร้านนี้ตอ้ งสัง่ แกงส้มปลากด, ปลาดุกร้า, ผักเหลียงผัดไข่ ซึง่ เป็ นผักท้องถิน่ ของที่น่ี ให้รสชาติหวานมัน คลา้ ยๆ ผักหวานอยู่เหมือนกัน แต่ท่ลี มื ไม่ได้คือ ต้องชิมขนมจีนเส้นสด อร่อยด้วยเส้นขนมจีนท�ำเอง เสิรฟ์ คูก่ บั น�ำ้ ยานานาชนิด อาทิ น�ำ้ ยากระทิ, น�ำ้ ยาป่ า, แกงเขียวหวาน, แกงไตปลา ต่อด้วยของหวานล ้างปาก อย่าง รากบัวเชือ่ ม ราดน�ำ้ กะทิ หวานเย็นชืน่ ใจ ปิดท้ายทริปเชียงใหม่สูห่ าดใหญ่อย่างสวยงาม เหลือบมองนาฬกิ าก็บ่ายสามโมงแลว้ ต้องรีบขอตัวลาไปขึ้นเครื่องกลับ พร้อมประสบการณ์ดๆี ที่ประทับใจจนอยากกลับไปสัมผัสอีกครัง้ การเดินทาง ยังมีเสน่ หอ์ ยู่เสมอ ในโลกที่เราไม่คุน้ เคย ในเมืองที่เราไม่คุน้ ชิน บางอย่างอาจ น่ าตื่นเต้นกว่าที่คิด และบางครัง้ ก็สนุ กเหนือความคาดหมาย โดยเฉพาะทริปนี้ ถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกนะ - หาดใหญ่

บินหาดใหญ่กับแอร์เอเชีย อร่อยสุดคุ้มกับ 8 ร้านดังลดสูงสุด 20% วันนี้ – 31 สิงหาคม 2556 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ก๋วยเตี๋ยวปลาแป๊ะตี๋ รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านเท่านั้น ภัตตาคารต่อฮวด รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านเท่านั้น เฮียไก่ซีฟู้ด ช�ำระด้วยเงินสด รับส่วนลด 10% ช�ำระด้วยบัตรเคดิต รับส่วนลด 7% ส�ำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านเท่านั้น ไก่ทอดเดชา รับส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 500 บาทขึ้นไป ส�ำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านเท่านั้น (เฉพาะสาขาถนนชีอุทิศ) อาม่าติ๋มซ�ำ รับส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 200 บาทขึ้นไป ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น พี่เล็ก 59 รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านเท่านั้น ไอศครีม ไทย-ไท รับ 6 ท็อปปิ้ง เมื่อรับประทาน ไอศครีมชุด 25 บาท (ปกติ 4 ท็อปปิ้ง) dot รับส่วนลด 20 % ส�ำหรับค่าเครื่องดื่ม

ร ร ม ใน เดื อ น อี ก ห นึ่ ง กิ จ ลกื ม ติ ด ต า ม ท า ง อย่า ก ร ก ฎ า ค ม นี้จของ HIP Magazine เพ น แฟ หน้า มาให้ร่วมสนุก เรามีกิจกรรม

งบินไปกลับ ลุ้นรับตั๋วเคร่ –ื่อ หาดใหญ่ เชียงใหม

ฟรี!!!

ประหยัดสุดๆ ที่ airasia.com หรือ 02-515-9999

ส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ Facebook: HIP Magazine

a side / :43

HIP MAGAZINE ISSUE 105 : JULY 2013 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you