Page 1


3 เสนทางใหม

บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

บินตรงทุกวันจากเชียงใหม ประหยัดถูกใจ เครื่องใหม 100%

กระบี่ * หางโจว ฮองกง

*เริ่มบิน 21 กุมภาพันธนี้

ม  ุ ค ด ุ ส ด ั ย ห ะ ปร เกาะลันตา nsfer ง a r t d Islan มบริการรถและเรือรับส

รอ ง เที่ยวบินพ กสบายดวยการจอ สะดว ว ในครั้งเดีย

เขาตะปู

ประหยัดสุดๆ ที่

airasia.com

2: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

ฮอ ง ก ง


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :3


4: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :5


24 People

26 People

28 Feel Food 34 Recipe

36 Cover Story 40 Trip

contents: January 2014 Vol.10 No.111

News 10

Feel Food 28

Cover Story 36

People 24

Recipe 34

Trip 40

24 People

พบกั บ 2 คน 2 วั ย ทั้ ง เขาและเธอ ท�ำงานเพือ่ สิง่ ทีต ่ วั เองรัก คนหนึง่ เป็น นักเขียนนิยายที่เริ่มมาจากความชอบ จนกลายเป็ น อาชี พ และอี ก คนเป็ น นักสัตวบาลใจบุญ เขาท�ำงานช่วยเหลือ สุนัขจรจัดมาเกือบ 10 ปี เพราะหมา ก็คือเพื่อนร่วมโลกที่มีหัวใจ 6: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

28 Feel Food

ฉบับนีย้ งั คงตระเวนหาร้านอาหารเด็ด บรรยากาศแจ่ม มาให้คณ ุ ผูอ้ า่ นได้ลอง แวะไปชิ ม ทั้ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่พร้อมเสิร์ฟมากมาย

34 Recipe

อากาศเย็ น แบบนี้ เติ ม ความอบอุ ่ น เข้าสูร่ า่ งกายกันเถอะ ด้วย 2 เมนูกชู้ พ ี ยามหนาวเหน็บ (หรือแฮงค์!!!) อย่าง ข้าวต้ม HIP และซุปขิงแก่ เมนูง่ายๆ แต่ต้านภัยหนาวได้ชะงัด

36 Cover Story

มหกรรมดนตรีสด ุ อลังการแห่งปีจาก วอร์มอัพ คาเฟ่ กับงาน JIVE GARDEN ครัง้ ที่ 8 เตรียมขนทัพศิลปินมาโชว์ของ กั น อย่ า งคั บ คั่ ง มาเตรี ย มพร้ อ ม รั บ ความมั น กั น ก่ อ นไปเจอของจริ ง ในเดือนมกราคมนี้ ที่ อ.ปาย


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :7


editor

January 2014 Vol.10 No.111

...แล้วเวลาก็เดินหน้าผ่านพ้นไปอีกหนึ่ งปี เคยมีใครตัง้ ค�ำถามกับตัวเองบ้างมัย้ ครับว่า ทุกวันนี้ เราท�ำบางสิง่ บางอย่างลงไปเพือ่ อะไร เราท�ำมันไปเพือ่ ใคร หรือแม้กระทัง่ ว่า เราใช้ชวี ติ เรามีชวี ติ อยู่ทกุ วันนี้ไปเพือ่ อะไร... ปี ทผ่ี ่านมา, น่าจะเป็ นปี ทผ่ี มมีเวลาค้นหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามข้างบนนัน้ อย่างจริงๆ จังๆ หลังจากที่ไม่แน่ ใจในค�ำตอบของตัวเองอยู่หลายปี (ฮา) เมือ่ หาค�ำตอบให้กบั ตัวเองได้ ก็เดินหน้าท�ำในสิง่ ทีอ่ ยากจะท�ำ... ปี ท่ผี ่านมา, ยังเป็ นปี ท่ตี อ้ งพึง่ พาทัง้ ‘สติ’ ของตัวเอง และพึง่ พา ‘แรงกายและแรงใจ’ จากคนที่อยู่เคียงข้าง อย่างแรกนัน้ ส�ำหรับการใช้ชีวติ ในขณะที่อย่างหลังนัน้ ส�ำหรับ การท�ำงาน (ขอขอบคุณทุกๆ คนนะ) แต่โดยรวมแล ้ว ผมก็ถอื ว่าเป็ นปี ทด่ี อี กี ปี หนึ่งล่ะครับ... คุณล่ะครับ, ปี ทผ่ี า่ นมาเป็ นยังไงกันบ้าง ผมเชือ่ ว่าน่าจะเป็ นปี ทด่ี แี ละน่าจดจ�ำของหลายๆ คน แต่ถา้ หากว่าคุณมีปีทผ่ี ่านมาย�ำ่ แย่ ผมก็จะบอกกับคุณว่า ไม่มใี ครทีม่ นั จะเจอกับปี แย่ๆ ตลอดไปหรอกครับ เรามาเริ่มท�ำปี น้ ใี ห้เป็ นปี ทด่ี ขี ้นึ กว่าเดิมกันดีกว่า... สวัสดีปีใหม่ครับ. สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ somchai.khanasa@gmail.com

HIP CREW:

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

ที่ปรึกษา

อรอุษา สุขจันทร์ สิริกุล บวรเรืองฤทธิ์

บรรณาธิการ

นักเขียนประจำ�ฉบับ

สมชาย ขันอาษา

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

นพปฎล พลศิลป์ วัฒนาวรรณ ขันอาษา

วชิรดล ไชยภูมิ

ช่างภาพประจำ�ฉบับ

วิศววิท เตพา

ช่างภาพ

ศมนภรณ์ สุ่นศิริ HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

กองบรรณาธิการ

ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง

ฝ่ายศิลป์

8: A SIDE

หัวหน้ากองบรรณาธิการ ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี

ชลธิดา พระเมเด

เกริกวิชช์ พ่วงสำ�เภา ภีศเดช คัมภิรานนท์ ชิษณุพงศ์ นามมูลนา นภพ อรุณพันธ์ รัตนพบล นิลภูมิ

ติดต่อ:

HIP Event

กองบรรณาธิการ Mail: chontida.hip@gmail.com โทร. 08-9821-9354 การตลาด Mail: sirinun.hip@gmail.com โทร. 08-5029-9008

นักศึกษาฝึกงาน

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 hipthailand@windowslive.com facebook.com/hipthailand

ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา

ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ พาวิน กะวัง ปรัชญ์ ชุ่มจิตต์ อัญชนา หอมนาน ภูวดล อุนจะนำ� มนันชยา แจ้คำ�

www.hipthailand.net


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :9


NEWS

ก้าวสู่ปีที่ 10 กับ HIP Magazine อยู่คู่เชียงใหม่มา 9 ปีแล้วจ้า กับนิตยสาร HIP Magazine ของเรา และหลั ง จากว่ า งเว้ น การจัดงานครบรอบมาหลายปี ในปีนี้ฤกษ์ดีสะดวก จัดกันเสียที เราเลยร่อนการ์ดเชิญทั้งแบบจัดใส่ซอง สวยงาม และเชิ ญ ทางออนไลน์ ใ ห้ กั บ คุ ณ ลู ก ค้ า และผู ้ อ ่ า นมาร่ ว มสนุ ก กั บ ปาร์ ตี้ เ ล็ ก ๆ แต่ อ บอุ ่ น กับเรา พร้อมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ สื่อมวลชนจากหลาย แขนง เรียกได้วา่ รวมพลชาวฮิพกันอีกครัง้ และงานนี้ ไม่ ไ ด้ แ ค่ ม าสนุ ก เมาม่ ว นกั บ อาหารเครื่ อ งดื่ ม และ ดนตรีกน ั เท่านัน ้ เรายังชวนแขกร่วมงาน ‘งดกระเช้า ของขวัญ’ และเปลีย่ นเป็น ‘ข้าวของเครือ่ งใช้’ เพือ่ น�ำไป มอบให้กบ ั ‘สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง’ บ้านสันมหาพน อ.แม่ แ ตง จ.เชี ย งใหม่ และก็ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากแขกร่ ว มงานน� ำ ของบริ จ าคมาฮอมกั น อย่ า ง ล้นหลาม จนต้องน�ำใส่รถบรรทุกหกล้อขนจากสถานที่ จัดงานบริเวณลานริมน�ำ้ ร้านกูด ้ วิว เพือ่ ไปส่งทีบ ่ า้ น สั น มหาพนในเช้ า วั น ถั ด ไป สุ ด ท้ า ยนี้ ก็ ต ้ อ งขอ ขอบคุณอีกครั้งส�ำหรับการสนับสนุนจากทั้งลูกค้า และผู้อ่าน ที่รับนิตยสารเล็กๆ ฉบับนี้ไว้ในอ้อมใจ มาตลอด 9 ปี และอยากขอบคุณล่วงหน้าส�ำหรับ การสนับสนุนให้เราอยูค ่ เู่ ชียงใหม่ไปอีกนานน้านนน.. *ขอขอบคุณ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ค เลเบิ้ล / แสนสิริ / สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ / แอร์เอเชีย ทีร่ ว่ มสนับสนุนการจัดงานในครัง้ นี้

10: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013


HIP MAGAZINE JANUARY 2014

A SIDE :11


NEWS

SHOCK THE WORLD CHIANGMAI 2013

ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี ของ G-SHOCK นาฬิ ก าสปอร์ ต แฟชั่ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก กับปาร์ตี้ ‘SHOCK THE WORLD CHIANGMAI 2013’ ที่ ส ร้ า งความตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ บรรดา แฟนพันธุ์แท้ ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ โดยในงาน มีกิจกรรมสุดมันให้ร่วมสนุก อาทิ Exhibition จาก G-SHOCK ที่ น� ำ เอาคอลเล็ ก ชั่ น หายาก และรุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด มาให้ เ หล่ า สาวกได้ ย ลโฉม และร่วมสัมผัสความพิเศษของนาฬิกาแต่ละรุ่น โดยงานนี้ Mr. Ibe Father of G-SHOCK เดินทาง มาร่วมงานและแจกลายเซ็นให้กับบรรดาสาวก ของ G-SHOCK ด้วยตัวเองถึงเชียงใหม่ ณ ร้าน สุขเกษม ถ.ศิริมังคลาจารย์

12: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013


NEWS 5th Anniversary Kong View at Lao

ฉลองครบรอบปีที่ 5 ไปอย่างสวยงามกับ ร้าน Kong View เวียงจันทร์ อีกหนึง่ สาขาในเครือ The Good View Bar & Restaurant โดยวันงาน มี แ ขกผู ้ มี เ กี ย รติ แ ละลู ก ค้ า มาแสดงความยิ น ดี และร่วมสังสรรค์เนือ่ งในวันครบรอบกันอย่างอบอุน ่ พร้ อ มทั้ ง เพลิ ด เพลิ น กั บ บรรยากาศยามค�่ ำ คื น อาหารอร่อย และดนตรีดีๆ ริมแม่น�้ำโขง ณ ร้าน Kong View กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

เชือ่ มเสน่หท์ ะเลอ่าวไทย สูเ่ สน่หท์ ะเลหมอก

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยส� ำ นั ก งาน เชียงใหม่ จัดงาน ‘เชื่อมเสน่ห์ทะเลอ่าวไทย สู่เสน่ห์ ทะเลหมอก’ เพื่อส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการ ท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่และเกาะสมุยได้รว่ มเจรจา เปิ ด ทางธุ ร กิ จ อั น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ได้อีกต่อไป เนื่องในโอกาสที่สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เปิดเส้นทางการบินระหว่างเชียงใหม่-เกาะสมุย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

Special Events on December at Promenada Resort Mall

‘Classic Car Parade’ งานดีๆ ที่พาเหรด ขนนวัตกรรมยานยนต์รน ุ่ คลาสสิคมากกว่า 20 คัน ม า ร ว ม ตั ว กั น โ ด ย เ ริ่ ม เ ค ลื่ อ น พ ล จ า ก ห น ้ า หอศิลปฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังศูนย์การค้า พรอมเมนาดาฯ เพื่ อ อวดโฉม และตามมาด้ ว ย กิจกรรมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสสูงกว่า 40 ฟุต เพื่อฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี พร้อม ด้ ว ยขบวนพาเหรด การแสดงดอกไม้ ไ ฟ และ มินิคอนเสิร์ตสุดใกล้ชิดกับคู่จิ้น บอย-มาร์กี้ พร้อม กิจกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ณ ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ 14: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


NEWS 4th Anniversary Kabuki Grill

ฉ ล อ ง ค ร บ ร อ บ เ ป ็ น ป ี ที่ 4 แ ล ้ ว กั บ Kabuki Grill ร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต ์ ปิง้ ย่างสไตล์ญป ี่ น ุ่ ทีใ่ ห้ความอร่อยและอิม ่ เอม กับชาวเชียงใหม่เสมอมา นอกจากเนื้อย่าง แสนอร่อยแล้ว ยังมีเครือ่ งดืม่ เย็นๆ คอยให้บริการ อย่างถึงใจ ในท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ กั บ มื้ อ อร่ อ ยด้ ว ยเพลงที่ เ ล่ น ให้ ฟ ั ง กั น สดๆ ได้ความเพลิดเพลินใจและจะยังคงคุณภาพ ความอร่ อ ยต่ อ ไป ณ ร้ า น Kabuki Grill โครงการปันนาเพลส

บี พีระพัฒน์ Live at โต่ง คาเฟ่

ยั ง คงเสี ย งนุ ่ ม ลึ ก และทรงพลั ง ไ ม ่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง กั บ มิ นิ ค อ น เ สิ ร ์ ต ข อ ง ‘บี พีระพัฒน์’ ที่ขึ้นมาขับกล่อมเพลงเพราะ ให้ชาวเชียงใหม่ได้ฟังกันข้างๆ หู กับเจ้าของ เพลงซึ้ ง เพลงรั ก สุ ด ฮิ ต หลายเพลง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ‘ดิ น แดนแห่ ง ความรั ก , พู ด ตรงๆ’ และเพลงเศร้าเรียกน�้ำตาอย่าง ‘รู้’ การันตี ความสนุ ก ด้ ว ยจ� ำนวนผู ้ ช มเต็ ม พื้ น ที่ ณ ร้าน โต่ง คาเฟ่

Grand Opening We Valley Boutique Hotel

เปิดตัวบูตคิ โฮเทลน้องใหม่ ‘We Valley Boutique Hotel’ ทีเ่ น้นการตกแต่งให้ดเู รียบง่าย แต่มค ี วามน่ารักในสไตล์ผด ู้ อี งั กฤษ มีหอ้ งพัก Duluxe 3 แบบ ได้แก่ Santorini, Tuscany และ English Country ทีใ่ ช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง จากย่ า นนิ ม มานเหมิ น ท์ ไ ปทางแม่ ริ ม เพี ย ง 10 นาที ทัง้ สะดวกและไม่แออัด ณ We Valley Boutique Hotel ถ. คันคลองชลประทาน ทางไปสนามกีฬา 700 ปี 16: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


NEWS 7th Anniversary ThaChang Cafe

ฉลองครบรอบ 7 ปี อ ย่ า งยิ่ ง ใหญ่ และสนุกสนาน โดยงานนี้เหล่าสาวกท่าช้าง ต่ า งเข้ า มาร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั น อย่ า ง แน่ น ขนั ด สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศปาร์ ตี้ สุ ด เหวี่ ย งในสไตล์ ท ่ า ช้ า งที่ พิ เ ศษสุ ด เฉพาะ ในคื น แห่ ง การเฉลิ ม ฉลอง ไม่ เ พี ย งเท่ า นี้ ยั ง มี กิ จ กรรมอี ก มากมายให้ ไ ด้ ร ่ ว มสนุ ก แ ล ะ แ จ ก กั น จ ริ ง แ จ ก กั น ไ ป เ ล ย กั บ Absolut Vodka ณ ร้ า น ท่ า ช้ า ง คาเฟ่ เชียงใหม่

เปิดตัวอัลบั้ม Jazz Bacanus

‘Jazz Bacanus’ วงดนตรี แ จ็ ซ ซ์ สายเลื อ ดเชี ย งใหม่ เปิ ด ตั ว อั ล บั้ ม แรก ‘REALIZE’ ในสไตล์ Fusion Jazz โดยได้รับ ความสนใจจากคอเพลงแจ็ซซ์ และสือ่ มวลชน เข้ า ร่ ว มงานเปิ ด อั ล บั้ ม แรกของพวกเขา พร้ อ มกั น นี้ Jazzbacanus ยั ง แสดงฝี มื อ บรรเลงเพลงแจ็ซซ์แบบสดๆ ให้ผู้มาร่วมงาน ได้ฟังอย่างจุใจ ณ North Gate Jazz co-op ประตูช้างเผือก คูเมืองด้านใน

Press Thank You Party by Sansiri

แสนสิ ริ จั ด งาน ‘Press Thank You Party’ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ สื่ อ มวลชนใน การตอบรับและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ แสนสิรด ิ ว้ ยดี โดยมีสอื่ มวลชนจากหลายส�ำนัก เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก พร้อมทั้งมีกิจกรรม สร้างความสนุกมากมาย รวมถึงบรรยากาศ ของความสุ ข ร่ ว มกั น ระหว่ า งสื่ อ มวลชน กับแสนสิริ ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย ณ ศาลา ล้านนา เชียงใหม่ 18: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


‘JIANG MAI small JAO’ Music & Art Mini Fest.

Chiang Mai I Believe ร่วมกับ AIS 3G และค่ายเพลงสมอลล์รูม ชวนศิลปินดังอย่าง Tattoo Colour , The Richman Toy, Greasy Cafe, The Jukks, Lomosonic, Polycat และ Gene Kasidit ขึ้นเหนือมาระเบิดความสนุก ส่งท้ายปีกับคอนเสิร์ต ‘JIANG MAI small JAO’ Music & Art Mini Fest. คอนเสิร์ตใหญ่ตี้สุด จากค่ายเล็กตี้สุด อย่าง ‘สมอลล์รูม’ งานนี้ นอกจากจะจัดเต็มกับเพลงโดนๆ จากศิลปินแล้ว ยังมีบูธกิจกรรมมันๆ จาก AIS ให้ผู้ร่วมงาน มาสนุกกัน ณ ลานกิจกรรม หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อ ร่าง พราง ตน

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ‘ก่อ ร่าง พราง ตน’ โดย เปศล อัศวปรมิตชัย, สุทธิพงษ์ ค�ำหอม, อรรถวุฒิ บุญยวง และอาภาพรรณ ปลั่งสิริ สุ น ทร ถ่ า ยทอดความทรงจ� ำ อั น ส่ ง ผล ต่อตนเองและผู้อื่น จนกลายเป็นความสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านศิลปะสื่อผสม ณ ศูนย์ ศิลปะบ้านตึก

SUPERSUB Live at Lism Cafe

SUPERSUB หนึ่ ง ในวงดนตรี ข วั ญ ใจ เด็ ก แนว ศิ ล ปิ น จากค่ า ย Believe Record เจ้าของเพลง ‘สัญญา’ ในอัลบัม ้ ‘Therapy’ เดิน ทางขึ้นเหนือมามอบความสุขกับชาวเชียงใหม่ รั บ หน้ า หนาว โดยงานนี้ พ วกเขาก็ ไ ม่ พ ลาด ขนมาทั้ ง เพลงฮิ ต และเพลงมั น ๆ มาเล่ น ให้ แฟนเพลงฟังกันสดๆ ณ ร้าน Lism Cafe


NEWS

เทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่ ครั้งที่ 5

มาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรูผ ้ า่ น การอ่านกับ ‘เทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่’ ครั้งที่ 5 ทั้งกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ, ชมละครนิทาน และเสวนาตอบปัญหาจาก ผู้เชี่ยวชาญ และในเดือนนี้ยังมีอีกสองเสาร์ คือ เสาร์ที่ 4 มกราคม และเสาร์ที่ 11 มกราคม ให้คณ ุ พ่อคุณแม่และผูป้ กครองพาบุตรหลาน ไปร่ ว มสนุ ก กั บ หนั ง สื อ นิ ท านหลากหลาย ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

RUN & ROW Concert ปู พงษ์สทิ ธิ์ Live at Differ Chiang Mai

ไม่ท�ำให้ผิดหวังจริงๆ กับต�ำนานเพลง เพือ่ ชีวต ิ รุน ่ เก๋า ‘ปู พงษ์สทิ ธิ์ คัมภีร’์ นักแต่งเพลง และศิลปินอันดับต้นๆ ของเมืองไทยขึน ้ เหนือมา โชว์เพลงทั้งเศร้าซึ้งและสนุกสนานกระแทกใจ ในเดือนทีผ ่ า่ นมา ณ ร้าน Differ ย่านสันติธรรม 20: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

Tomorrow Group ร่วมกับ สะบายดี คาเฟ่ จัดคอนเสิร์ตสุดแนว ‘RUN & Row’ จากคนดนตรี เ ชี ย งใหม่ รุ ่ น ใหม่ ได้ แ ก่ Solitude Is Bliss, Recap, Counterclockwise, Ziriporn Fhiking (สิริพร ไฟกิ่ง), Kradook Project, Cascade และ Milky Way Lightning โดยมี ค ออิ น ดี้ เ ข้ า ร่ ว มมั น กั น อย่ า งคั บ คั่ ง ณ ร้าน สะบายดี คาเฟ่ เชียงใหม่


NEWS เดื อ นที่ ผ ่ า นมาของวอร์ ม อั พ คาเฟ่ มีกิจกรรมแน่นขนัดกันจริงๆ เริ่มจากดนตรี สุดมันจาก Southside วงฮิพฮอพสุดฮอตจาก ค่ายเพลงไทยเทเนีย่ ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ เจ้าของ เพลงกวนๆ อย่าง ‘แรงส์อะ่ ’ ยกขบวนความสนุก มาเสิ ร ์ ฟ ถึ ง ถิ่ น ต่ อ กั น ด้ ว ยเพลงร็ อ ค จากวง Zeal มาให้ชาววอร์มอัพได้อพ ั ยัวร์บอดี้ กั น อ ย ่ า ง คึ ก คั ก ต ล อ ด คื น พ ร ้ อ ม ทั้ ง งานแถลงข่าวการจัดเทศกาลดนตรีสด ุ หนาว ประจ�ำปี Jive Garden ครัง้ ที่ 8 ให้คอเพลงตื้ด และแฟนๆ ของเทศกาลดนตรีนี้เตรียมตัวไป มันกันถึงปายในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ปีนี้ยังจัดที่บุระล�ำปาย รีสอร์ท เช่นเคย

Realbiker Custom Show 2013

นิตยสารเรียลไบค์เกอร์จัดงาน ‘Realbiker Custom Show 2013’ ครัง้ ที่ 3 ณ สนามกีฬา สมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดย TRIUMPH เชียงใหม่ ก็ได้ไปออกบูธร่วมงานด้วย งานในครัง้ นี้ มีรถมอเตอร์ไซด์เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คัน จากทั้งในประเทศ และที่จะเดินทางมาจากญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไน การ์ ต ้ า และผู ้ ที่ รั ก ในการขั บ ขี่ อี ก หลายๆ กลุ ่ ม หลายๆ ประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Chiang Mai Jazz Festival ครั้งที่ 3

ได้ รั บ เสี ย งตอบรั บ จากคอเพลงแจ็ ซ ซ์ เป็นอย่างดีอีกครั้งกับคอนเสิร์ต ‘Chiang Mai Jazz Festival ครั้งที่ 3’ ที่ขนเอาเพลงเพราะจากศิลปิน ชั้นน�ำในวงการแจ็ซซ์มาขับกล่อมให้ชาวเชียงใหม่ และผูร้ ว่ มชมได้เคลิบ ้ เคลิม ้ อิม ่ เอมไปกับบรรยากาศ สุดชิลล์ของเชียงใหม่ ล้วนแต่ได้รับความประทับใจ กันไปตามๆ กัน ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้า นานาชาติ เชียงใหม่ 22: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


60 Miles Live at Rush Bar

เต็ ม อิ่ ม กั น กั บ เสี ย งเพลงและรอยยิ้ ม แห่งความสนุกกับ 5 หนุ่มนักดนตรีชาวเชียงใหม่ กับวง 60 Miles เจ้าของซิงเกิล้ ใหม่ ‘หากฉันตาย’ มาท� ำ ให้ ส าวๆ ใจละลาย และยั ง ขนเพลงฮิ ต อีกมากมายมากระตุน ้ ความมันให้กบ ั นักท่องราตรี มีแต่ความมัน ไม่มค ี ำ� ว่าผิดหวัง ณ ร้าน Rush Bar ในโครงการ The Area ย่านนิมมานเหมินท์

นัง่ ฟังเพลง ตอน หนุม่ นครนอนเชียงใหม่

งานดนตรีดีๆ ที่ชวนให้มานั่งฟังเพลง ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ และเพลงคุณภาพ จากนักดนตรี 5 หนุ่มผู้มาจาก 5 เมืองขึ้นต้น ด้วยค�ำว่านคร แต่สิ่งที่เหมือนกันของพวกเขา คื อ รั ก และติ ด ใจในเสน่ ห ์ ข องนครเชี ย งใหม่ ถึ ง ขั้ น ลงหลั ก ปั ก ฐานอยู ่ ที่ นี่ กั น เลย ในชื่ อ ตอนน่ า รั ก ‘หนุ ่ ม นครนอนฟั ง เพลง’ มี ทั้ ง ตุก๊ บราซเซอรี,่ ชา ฮาร์โมนิกา้ ซันไรส์, สายกลาง จินดาสุ, อ้น Sonnet & Alcohol และจุ๋ย จุ๋ยส์ ณ ร้าน Sit Up Café ซ. 9 นิมมานเหมินท์ HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :23


PEOPLE

24: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013


LOVE ME, LOVE MY DOG หมาก็มีหัวใจ บัณฑิต หมื่นเรือคำ�

นักสัตวบาล The ARK Chiang Mai Dog Rescue เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

‘Dog is a Man’s Best Friend’ คงไม่ใช่คำ� กล่าวเกินจริง ถ้าเปรียบ กับสิง่ ที่ บัณฑิต หมืน่ เรือค�ำ ท�ำมาตลอด 9 ปี ทผ่ี ่านมา กับการช่วยเหลือ สุนขั จรจัด ทัง้ เรื่องของทีอ่ ยู่อาศัย อาหาร การรักษา โดยไม่ได้หวังสิง่ ใด ตอบแทน สิง่ ทีบ่ ณั ฑิตต้องการมีเพียงให้สนุ ขั จรจัดเหล่านี้ได้รบั การช่วยเหลือ และการรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเท่านัน้ เอง “จุดเริ่มต้นทีไ่ ด้เข้ามาท�ำงานช่วยเหลือสุนขั จรจัด คือ มีเพือ่ นแนะน�ำ ให้รูจ้ กั กับ Mr. Grant Waldman ซึง่ เขาท�ำงานตรงนี้อยู่ก่อนแล ้ว และด้วย ความที่เราเป็ นคนรักสัตว์ เรียนจบสัตวศาสตร์มา เลยคิดว่ามาท�ำตรงนี้ น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า แต่พอหลังจากคุณ Grant เสีย เราเลยกลาย เป็ นหัวหอกหลัก สานต่ อเจตนารมณ์ของที่น่ีไปโดยปริยาย เพราะหาก เราไม่ทำ� ก็ไม่รูว้ า่ คนอืน่ เขาจะดูแลสุนขั พวกนี้เหมือนทีเ่ ราดูแลได้หรือเปล่า” The ARK Chiang Mai Dog Rescue คือกลุม่ คนทีค่ อยช่วยเหลือ สุนขั จรจัดทีไ่ ด้รบั แจ้งจากทางหน้าเพจเฟซบุค๊ ทัง้ การรักษาพยาบาล ให้ทพ่ี กั อาศัย และอาหาร โดยได้รบั เงินบริจาคจากผู ใ้ จบุญและเงินส่วนหนึ่ง จากทีค่ ุณ Grant ทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวติ แต่รายจ่ายของทีน่ ่ตี ่อเดือนส�ำหรับ สุนขั 115 ตัวก็หลักแสนเลยทีเดียว และดู จะเป็ นงานที่หนักไม่ใช่นอ้ ย ต้องอาศัยทัง้ แรงกายและแรงใจมากพอสมควร “งานพวกนี้ ไ ม่ มีว นั สิ้ น สุ ด ไม่ มีต อกบัต รเข้า งาน 8 โมงเช้า เลิกงาน 5 โมงเย็น ถ้าหมาตื่น เราก็ตอ้ งตื่น และต้องคอยดูแลให้ขา้ วให้นำ�้ จนกว่าเขาจะหลับ โดยเฉพาะตัวไหนที่ป่วย เรายิ่งต้องดู แลเป็ นพิเศษ หมาส่วนใหญ่ท่นี ่ีก็ถูกทิ้งมา พอป่ วย คนเลี้ยงก็คิดว่าจะเป็ นปัญหาใหญ่ อัน นี้ เ ราเข้า ใจว่ า ปัญ หาพวกนี้ ค่ อ นข้า งละเอี ย ดอ่ อ น แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า เรา จะสามารถรับภาระมาได้ทงั้ หมด ก็ตอ้ งขอความช่วยเหลือจากผูใ้ จบุญบ้าง ตรงนี้เราต้องให้ใจก่อนเลย เหมือนทีค่ นอืน่ ช่วยเหลือเรา เขาก็ให้ใจกับเรา” ปัญหาสุนขั จรจัดคงจะลดน้อยลงหากผูเ้ ลี้ยงมีจติ ส�ำนึกและรับรูว้ ่า หมาก็มหี วั ใจ มีความรู ส้ ึก เพียงแต่เอ่ยปากพูดออกมาไม่ได้เท่านัน้ เอง หากผูใ้ จบุญต้องการช่วยเหลือน้องหมาผูน้ ่าสงสารเหล่านี้ สามารถติดตาม รายละเอียดได้ท่ี facebook: The ARK Chiangmai About HIM บัณฑิต หมื่นเรือค�ำ เป็นคนจังหวัดหนองคายโดยก�ำเนิด เรียนจบ ปริ ญ ญาตรี ค ณะผลิ ต กรรมการเกษตร สาขาสั ต วศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ แรกเข้ า ท� ำ งานเป็ น สั ต วบาลและนั ก เกษตร ในพระองค์โครงการในพระราชด�ำริสมเด็จพระราชินี จากนัน้ ได้ลาออก และมาท�ำหน้าทีส่ ตั วบาลให้กบั The ARK Chiangmai Dog Rescue โดยยึดหลักในการท�ำงาน คือ เรื่องแบบนี้มันไม่ได้แลกกันด้วยเงิน ว่าฉันให้เงินเธอแล้วเธอต้องรักษา แต่แลกกันด้วย ‘ใจ’

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :25


PEOPLE

26: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013


STORY OF LOVE นิยายรักของคนรักนิยาย ภชรดา วรรณชัย

นักเขียนนิยายโรมานซ์ สังกัด ‘ส�ำนักพิมพ์ไลท์ออฟเลิฟ’ เรื่อง: สิริกุล ภาพ: ศมนภรณ์

ส�ำ หรับ นัก อ่ า นแนวนิ ย ายโรแมนติก คงน่ า พอจะคุ น้ กับ ชื่อ ‘ภชรดา’ และ ‘บุศรารินทร์’ หากจะพอคุน้ มากยิ่งขึ้น ก็คงทราบว่าทัง้ สองชื่อนี้เป็ น นามปากกาของนักเขียนคนเดียวกันของ ‘ภชรดา วรรณชัย’ หรือ ‘กานต์’ นักเขียนนิยายทีฝ่ ากผลงานนิยายโรมานซ์ไว้ถงึ 11 เรื่อง “ช่วงปี 4 เป็ นช่วงทีท่ ำ� ตัวจบ นอกจากอ่านหนังสือทีใ่ ช้สำ� หรับท�ำตัวจบแล ้ว พอมีเวลาว่างเลยหานิยายมาอ่าน แต่อ่านชนิดที่ว่าวันหนึ่งสามารถอ่านจบได้ 3 เล่ม จนไม่รจะอ่ ู ้ านอะไรแล ้ว รูสึ้ กว่าท�ำไมนิยายถึงออกช้า จึงเริม่ เขียนเองเล่นๆ ก่อน ลงในเว็บไซต์เด็กดี พอเรียนจบไม่ก่เี ดือน นิยายทีเ่ ราเขียนเล่นลงในเว็บไซต์ ก็มี ส�ำนักพิมพ์มาติดต่ อขอตีพมิ พ์ ‘พิษรักมาเฟี ย’ เป็ นเรื่องแรก” กานต์เล่าถึง จุดเริ่มต้นเส้นทางนักเขียนให้เราฟัง ด้วยความทีเ่ ป็ นนักอ่านนิยายมาก่อน ชนิดทีเ่ ล่มไหนๆ ก็น่าจะเคยผ่านตา มาแล ้ว จึงท�ำให้ซมึ ซับเรือ่ งราว จังหวะการวางเรือ่ ง รวมถึงการรังสรรค์บทสนทนา ด้วยการใช้ภาษาที่ออกแนวหวือหวา ตื่นเต้นลงไปในงานเขียน ที่ทำ� ให้นิยาย ของกานต์ ติด อัน ดับ ขายดีต ามแผงร้า นหนัง สือ อยู่ เ นื อ งๆ ถึง แม้ว่า นิ ย าย แนวพาฝันจะขายดีมากเพียงใด แต่กานต์เองก็ยงั คงพยายามพัฒนางานเขียน ของตัวเองอยู่เสมอ “ถ้าถามว่าพอใจในจุดทีต่ วั เองยืนอยู่ไหม ไม่เคยรูส้ กึ พอใจ คือ ทุกเล่ม ที่เ ขีย นจบเราจะรู ส้ ึก ว่ า ท�ำ ดีท่ีสุ ด แล ว้ แต่ ทุก ครัง้ ที่เ ราเริ่ ม เขีย นเรื่ อ งใหม่ เราจะรูส้ กึ ว่ายังไม่ดี มีคนเคยบอกว่า ถ้าสมมติเราคิดว่าสิง่ ทีท่ ำ� ดี(ทีส่ ุด)เมือ่ ไร เราก็จะไม่มพี ฒั นาการ” การมีจนิ ตนาการและน�ำภาพทีว่ าดอยู่ในหัวมาเล่าผ่านตัวหนังสือ อาจเป็ น ลักษณะส�ำคัญของการเป็ นนักเขียน แต่การเป็ นนักเขียนทีส่ ามารถเข้าไปอยู่ในใจ คนอ่าน และมีรายได้ทเ่ี รียกว่าอยู่ได้นนั้ กานต์มคี ำ� แนะน�ำมาฝาก “อย่างแรกคือ ต้องเป็ นคนชอบอ่านนิยายค่ะ เพราะอะไรทีเ่ ราชอบจะท�ำได้นาน แล ้วจะรูสึ้ กตัง้ ใจท�ำ ความจริ ง แล ว้ การเขีย นนิ ย าย ใครๆ ก็ เ ขีย นได้ แต่ ถ า้ จะเขีย นให้โ ดน นี่เขียนยากนะ เหมือนการวาดรู ป ต้องใช้เซ้นส์ ไม่ได้บอกว่าเราเซ้นส์ดีนะ แค่เราชอบอย่างนี้ อยากเขียนอย่างนี้ แลว้ เรารูว้ ่าตลาดต้องการแบบนี้ ไม่ใช่ สักแต่วา่ เขียนนะ ถ้าอย่างนัน้ คือศิลปิ นจริงๆ เลย แต่อย่างเรา ยังเป็ นนักเขียนที่ พอรูว้ า่ ตลาดต้องการอะไร ถ้าตลาดไม่ตอ้ งการ ต่อให้สำ� นักพิมพ์จ่ายค่าต้นฉบับ โอเคขายได้ แต่วา่ จะขายดีไหม ก็ตอ้ งค�ำนึงด้วยค่ะ” เชื่อว่าความฝันหนึ่งของนักเขียนนิยายทุกคน อยากให้ตวั ละครทีถ่ กู คิด และเรียงร้อยเรือ่ งราวจากตัวหนังสือกลายเป็ นตัวละครทีม่ ชี วี ติ โลดแล่นอยูบ่ นจอ แต่เส้นทางที่เราเดินไปนัน้ ย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ แต่ในเมือ่ ยังมีไฟ ยังมีแรง ยังมีพลังคิดฝัน น่าจะลองสู ้กันดูสกั ตัง้ HIP ขอเป็ นก�ำลังใจให้ทุกคนค่ะ About HER ‘ภชรดา วรรณชัย’ หรือ ‘กานต์’ อายุ 26 ปี ภูมลิ ำ� เนาจังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเป็น คนที่ชอบอ่านนิยายรักอย่างมาก จึงเริ่มลองเขียนนิยายลงในเว็บไซต์ จนได้ รั บ การติ ด ต่ อ ให้ ตี พิ ม พ์ เ รื่ อ ยมารวมแล้ ว จ� ำ นวน 11 เล่ ม ‘กรงพิศวาสนายเหมือง‘ คือ นิยายเด่นที่พร็อตเรื่องไม่ได้เลิศหรู แต่มีคาแร็กเตอร์ตัวละครของพระนาง บทสนทนาที่กลายเป็นจุดเด่น และเป็นเสน่ห์ของการเขียนนิยายของเธอ


MIYABI ปิ้งย่างกันป่ะ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภีศเดช

หนาวๆ อย่างนี้ ไปกินปิ้งย่างกันป่ะ...? แล้วจะ ไปกินที่ไหนดีที่มีเนื้อเต็มๆ ออพชั่นฟูลๆ ครบเครื่อง ทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ยันอาหารทะเล เอาแบบที่ราคาคุ้มๆ โปรโมชั่นโดนๆ จ่ายทีเดียวจบ ได้กินครบทั้งอาหาร คาวหวาน แถมเครื่องดื่มไม่อั้น คิดสิคิดๆๆ

28: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

งัน้ ไปมิยาบิป่ะล่ะ... ทีเ่ ชียงใหม่มที งั้ มิยาบิ และ มิยาบิไคเต็น ให้เลือกไปอร่อย ถ้าอยากกิน แบบนัง่ ชิลล์ๆ มีพนักงานเดินมาเสิรฟ์ ให้ทุกสิง่ อย่าง ก็ เ ชิ ญ ไปอิ่ม กับ เมนู ป้ ิ งย่ า งกัน ที่ มิย าบิ สาขา พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ ในราคาแค่ 369 บาท ไม่มบี วกเพิม่ หรือจะเอาแบบพรีเมีย่ มเซต ก็จดั เต็ม กันไปในราคาที่เพิ่มมาอีก 99 บาทรวมแลว้ แค่ 468 บาท ก็จะได้เมนู อาหารทะเลเพิม่ มาให้ฟินกัน สุดๆ ส�ำหรับใครที่อยากลองชิมเนื้อโกเบสุดนุ่ ม แทบละลายในปาก สังมาอร่ ่ อยกันได้ในราคาเพียง 399 บาทจาก 1,200 บาท ส่วนอีกสาขาที่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่

เป็ นแบบไคเต็น เลือกหยิบเองจากสายพานใกล ้มือคุณ หรืออยากกินซูชิ สลัดผัก เทมปุระ รวมทัง้ ไอศครีม และผลไม้ ก็ เ ดิ น ไปสรรหามาอิ่ ม อร่ อ ยกัน ได้ อย่างทันใจ ในราคาเพียง 339 บาทไม่มบี วกเพิม่ เช่นกัน ใครอยากอิม่ อร่อยแบบปิ้งย่างสดเนื้อๆ สุขเน้นๆ ก็ เ ชิ ญ ไปจั ด กั น ได้ท่ี ร ้า นมิ ย าบิ ใ กล บ้ า้ นท่ า น และในเดือนมกราคมนี้กจ็ ะเปิ ดบริการสาขาใหม่ลา่ สุด ที่ เมญ่า ชัน้ 4 เปิ ดบริการวันที่ 23 มกราคม 2557 พร้อมพบกับโปรโมชัน่ พิเศษ 23-24 มกราคม 2556 กับ โปรโมชัน่ โดนใจ ‘มา 1 ท่ า น ฟรี 1 ท่ า น’ และในวันที่ 25-29 มกราคม 2557 มีโปรโมชัน่ สุดคุม้ อย่าง ‘มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน’ คุม้ ป่ ะล่ะ!!!


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :29


FEEL FOOD เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

Must Try! Parma Ham Pizza พิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยน แท้ อบในเตาแบบพิเศษ และแฮมคุณภาพเยี่ยม ทานคู่กับไวน์แดง

VULCANO CAFE & RESTUARENT ดื่มด่ำ�สไตล์อิตาเลี่ยน

หาอาหารอิตาเลีย่ นอร่อยๆ ทานกันดีกว่า มาทีน่ ่ี รับ รองว่าไม่ผิดหวังแน่ นอน เพราะเมนู ท่ีน่ีอิมพอร์ต จากอิตาเลีย่ นแท้ๆ ด้วยวัตถุดบิ ชัน้ ดี รวมถึงสูตรอาหาร ถึงเครื่องอิตาเลีย่ นแบบดัง้ เดิม แนะน�ำให้นงั ่ ที่เทอเรซ ด้านนอก เพราะคุณจะได้ดม่ื ด�ำ่ กับอาหารและบรรยากาศ ได้ชิ ล ล์ก ว่ า จุ ด เด่ น ของที่น่ี อี ก อย่ า งคื อ เสิร ์ฟ ไวน์ ชัน้ ยอดหลากหลายแบรนด์จากทัว่ ทุกมุมโลก มีมาให้ คนรักไวน์ได้เลือกจิบกันแบบไม่อนั้ เคลา้ เสียงเพลง เพราะๆ จากวงดนตรีป็อปแจ็ซซ์ทกุ ค�ำ่ คืนวันศุกร์และเสาร์

Must Try!

DID YOU KNOW ?

เมื่อ 3,000 ปีก่อนชนเผ่ามายา (Maya) เป็นผูค้ น้ พบและน�ำเมล็ด กาเกา (Cacao) หรือเมล็ดโกโก้ มาท�ำเป็นเครื่องดื่มผสมกับแป้ง สาลี ต่อมาเมล็ดโกโก้ได้แพร่หลาย ไปยังชนเผ่าแอซแทค (Aztecs) ของเม็กซิโก มีการดัดแปลงเติม น�ำ้ ตาลลงไปในเครือ่ งดืม่ จากเมล็ด โกโก้ ท� ำ ให้ ไ ด้ ร สชาติ ที่ ดี่ ขึ้ น และ เรียกเป็นชื่อใหม่ว่า ‘ช็อกโกลาตส์ (xocolatl)’ แปลว่าน�้ำที่มีรสขม 30: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

Mint Leaf ตัวเด็ดขายดี ของทีน ่ ี่ ดาร์คช็อคโกแลต ผสมรสมินท์สอดไส้ด้วย ไ ว ท ์ ช็ อ ค โ ก แ ล ต เ บ ร ก ความขม แต่ ก ลั บ ให้ รสสัมผัสที่ลงตัว

Location : ถ.ศิรมิ งั คลาจารย์ ติดกับร้านไอเบอรี่ Open 8:00 – 24:00 น. Contact : 0-5322-3385 Facebook : Vulcano Hotel Chiang Mai

DUC DE PRASLIN BELGIUM หอมหวานรสช็อคโกแลต

ร้านช็อคโกแลตเก่าแก่ เสิรฟ์ ช็อคโกแลตแท้ คุณภาพจากเบลเยียม ส่วนผสมแปลกใหม่ เช่น ขิง มะขาม พริก ถูกดัดแปลงและพิถพี ถิ นั ปรุงแต่ง จนลงตัว กลายมาเป็ นช็อคโกแลตสูตรพิเศษหาทาน ได้เฉพาะที่น่ีเท่านัน้ ด้วยวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมา อย่างดี จึงรับประกันได้ถงึ คุณภาพอย่างแน่ นอน และยิ่งช่วงเทศกาลต่ างๆ ร้านนี้จะมีคอลเลคชัน่ ช็อคโกแลตสวยเก๋มาให้เลือกเป็ นของขวัญไปฝากกัน ไม่ใช่แค่ ขนมหวานเท่านัน้ ที่ข้ นึ ชื่อ เมนู เครื่องดื่ม ก็ เ ด็ด ไม่ แ พ้ก นั ต้อ งลองโกโก้ท งั้ ร้อ นและเย็น เพราะทีน่ เ่ี ขาใช้โกโก้แท้รสเข้มข้นมาเสิรฟ์ ให้ได้ลิม้ ลอง Location : ถ. บ�ำรุงราษฎร์ เยื้อง British Council Open : 09:00-18:00 น. หยุดวันอาทิตย์ Contact : 0-5324-4631 Facebook : Duc de Praslin Belgium Chiang Mai


Must Try! Sear Tuna ออเดิรฟ ์ ทีเ่ สิรฟ ์ มาให้ทานเล่นก่อนอาหาร ด้วยการท�ำให้เนื้อทูน่าสุก ในระดั บ Medium Rare ราดด้ ว ยซอสสู ต รเด็ ด เอาใจรสชาติแบบคนไทย

WINEDAY

Everyday is Wineday ไม่เพียงแต่มไี วน์ให้เลือกมากมายหลายสัญชาติ กว่า 200 ชนิด ทีส่ ามารถซื้อไวน์กลับบ้านในราคาไม่แพง ส่ ว นเมนู ท่ีถู ก ปรุ ง ขึ้น อย่ า งบรรจงให้เ คล า้ กัน ได้ดี ไปกับไวน์ ทัง้ แดงและขาว ส�ำหรับใครทีช่ น่ื ชอบไวน์แดง แล ้วล่ะก็ แนะน�ำให้ลอง ‘Rib Eye Steak’ มาทานคู่กนั หรือคอไวน์ขาวลองสัง่ ‘Salmon Teriyaki’ เมนู ปลา ที่รบั รสได้ดกี บั ไวน์ขาว นอกจากนี้บรรยากาศในร้าน ก็ตกแต่งด้วยโคมไฟทีท่ ำ� มาจากขวดไวน์ ดูเก๋เท่ไม่ซำ�้ ใคร กระซิบนิดนึงว่าร้านนี้เปิ ดเหล ้าไม่เสียตังด้วยนะจ๊ะ Location : ถ.ช้างคลาน ฝัง่ เดียวกับโรงแรมแชงกรีลา่ Open : 11:00 – 14:00 น. และ 17:00 – 24.00 น. Contact : 08-1783-1875 Facebook : wineday chiangmai HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :31


WINE CONNECTION

ไวน์เยี่ยม อาหาศเลิศ ในราคาเบาๆ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ภีศเดช

ส�ำหรับชาวเชียงใหม่แลว้ ถ้าเอ่ยชื่อ Wine Connection หลายคนคงรู จ้ กั กัน ดี ใ นฐานะ ร้านจ�ำหน่ายไวน์คณ ุ ภาพดี มีให้เลือกจากหลากหลาย แหล่งผลิตทัว่ โลก รวมทัง้ มีหลายราคาให้จบั จ่ าย เพือ่ ช่วงเวลาพิเศษของคุณ นอกจากจ�ำหน่ายไวน์แล ้ว Wine Connection ยังบริการอาหาร พร้อมทัง้ ชีส และเนื้ อ น�ำ เข้า คุ ณ ภาพสู ง ให้ค อไวน์เ ลื อ กไป รับประทานแกลม้ ไวน์กนั ให้เพลิดเพลิน และเมือ่ ไม่นานมานี้ Wine Connection มาเปิ ดบริการ ร้านอาหารในรูปแบบ Deli ที่ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ ขายไวน์พร้อมทัง้ อาหารเบาๆ อาทิ สลัด, พาสต้า, พิซซ่า รวมทัง้ ชีสและเนื้อ และสาขาล่าสุดกับรูปแบบ Deli & Bistro ที่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นสาขาทีเ่ ราจะมาแนะน�ำกันในฉบับนี้ พร้อมทัง้ น�ำ โปรโมชัน่ สุดคุม้ ในราคาเบาๆ มาเสนอแก่ผูอ้ ่านด้วย Wine Connection - Deli & Bistro สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ (อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 ตรงข้าม 32: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

ช็อป UNIQLO) เพียบพร้อมด้วยเมนู อาหารยุโรป ทัง้ สลัด, พาสต้า, พิซซ่า และสเต็ก รวมทัง้ เบเกอรี่ อบร้อนๆ จากเตา โดยยังคงมีเนื้อน�ำเข้าและชีส ให้เลือกซื้อหากันเช่นเคย ส่วนโปรโมชันที ่ เ่ ราไม่อยาก ให้คุณพลาดในเดือนนี้ ก็จะมีเมนู สำ� หรับมื้อเย็น อย่าง Australian Fresh Sirloin สเต็กเนื้อเซอลอยด์ หนานุ่มในราคาเพียง 249 บาท++ หรือจะเป็ นเมนู Spanish Style Prawns, Caesar Salad, Seafood Pasta และ Tomato & Mozzarella ทัง้ 4 เมนู น้ ี จ�ำหน่ายเพียงเมนู ละ 139 บาท++ เท่านัน้ เริม่ บริการ ตัง้ แต่ หา้ โมงเย็นเป็ นต้นไป ส่ ว นมื้อ กลางวัน ก็ มี เหมือนกันกับโปรโมชัน่ Pasta + Coke หรือ Pizza + Coke ในราคาแค่ 149 บาท++ ซึง่ ใช้ได้ตลอดทัง้ วัน ก่อนหกโมงเย็น หรื อ อยากเข้า ไปดู ร ายละเอี ย ดของร้า น และเมนู อาหาร รวมทัง้ โปรโมชัน่ สุดคุม้ กันก่อนได้ท่ี www.wineconnection.co.th


FEEL FOOD เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

Must Try! Sweet Mango Burger เบอเกอร์ เ นื้ อ ซิ ก เนเจอร์ ของร้าน ทานคูก่ บั มะม่วงสุก หวานอมเปรี้ยว ให้รสชาติ แตกต่างและอร่อยไปอีกแบบ

THE WHITE PLATE เอาใจ Meat Lover

ร้านนี้เอาใจคนรักเนื้อแบบเต็มๆ เพราะเมนู เบอเกอร์ของทีน่ ่ใี ช้เนื้อริบอายคัดพิเศษจากนิวซีแลนด์ มาเสิรฟ์ แต่ไม่ได้มแี ค่เบอเกอร์ท่เี ด็ด เมนู แซนด์วชิ สเต็ก พาสต้า สลัด เครป รวมถึงของหวานก็น่าโดน ไม่แพ้กนั เพราะทีน่ ่ีทกุ อย่างคือโฮมเมด เจ้าของร้าน ท�ำเองหมด ไม่ว่าจะเป็ นน�ำ้ สลัด แป้ งเครป บราวนี่ ช็อค-โกแลตลาวา สู ตรเฉพาะของร้าน แต่ ท่ีโดนใจ คื อ ทุก เมนู ไ ซส์ใ หญ่ ส ะใจ ใส่ ว ตั ถุดิบ แบบไม่ อ นั้ แถมยัง เป็ น สู ต รที่เ จ้า ของร้า นดัด แปลพลิก แพลง จนได้รสชาติเฉพาะตัว Location : โครงการจริงใจมาร์เก็ต ถ.อัษฎาธร Open : อังคาร – ศุกร์11:30 – 20:00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ 9:30 – 20:00 น. ปิ ดวันจันทร์

Contact : 08-8403-4003 Facebook : The White Plate Cafe

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :33


RECIPE

ซดร้อนๆ ท้องอุ่นๆ

เมนูส�ำหรับเดือนมกราคมนี้ เหมาะกับ หน้าหนาวตอนนี้เลยและเหมาะส�ำหรับคนรัก ปาร์ตี้ด้วย เพราะหน้าหนาวก็ต้องซดของ ร้อนๆ ส่วนคนรักปาร์ตี้ จะซดก่อนนอนให้ ท้องอุน่ ๆ หรือจะซดตอน Hang Over ก็เลือกเอา

เรื่อง/ภาพ: วัฒนาวรรณ ขันอาษา

DID YOU KNOW ? ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ของข้าวต้ม HIP คือปลาหมึกแห้ง กุง้ แห้งทอด หอมเจียวและน�้ำมันงา นะจ้ะ

ข้(Singapore าวต้ม HIP Style) ไปสิงคโปร์ทไี ร เรื่องกินยังเรื่องใหญ่อยู่เช่นเดิม ตามประสาคนชอบกิน ชอบชิม และชอบท�ำกับข้าว...และ ค�ำ่ คืนหนึ่งหลังจากกลับจากดูคอนเสิรต์ ก็ตอ้ งเสาะหา ของกิ น ก่ อ นนอน (พฤติก รรมไทยแท้ ดื่ม ก็ ต อ้ งมี กับแกลม้ (มื้อเย็นกินแลว้ ด้วย) ดึกก็ยงั จะหาอะไรกิน ก่อนนอนอีก...ฮา!!!) ได้ไปลองโจ๊กหมู รสชาติอร่อย ทีเดียว เขาจะโรยหอมเจียวแทนกระเทียมเจียวแบบทีเ่ รา คุน้ เคย แต่!!! กลิน่ ทีส่ ูดลึกเข้าไปถึงในปอดและรับรูไ้ ด้ คือ กลิน่ ของน�ำ้ มันงาและปลาหมึกแห้ง นึกถึงต้มจืด หน่ อไม้แบบโบราณที่เขาจะใส่ปลาหมึกแห้งกับกุง้ แห้ง อิฉนั จึงดัดแปลงจนได้สูตร ‘ข้าวต้ม HIP’ ขึ้นมา *สูตรนี้ทำ� ได้ 4 ชามแกงหรือ 8-10 ถ้วยข้าวต้ม ส่วนผสมเครื่องโรยหน้า หอมแดงซอยน�ำไปทอด 5 หัว กุง้ แห้งทอด 6 ช้อนโต๊ะพูน ต้นหอมซอย ขิงซอยละเอียด น�ำ้ มันงา ส่วนผสมและวิธีท�ำหมูสับ หมูสบั 250 กรัม ซีอ้วิ ขาว 1 ช้อนชา ตักเกลือ ปลายช้อนชา และพริกไทยเล็กน้อยผสมให้เข้ากัน พักไว้ สักครู่ แล ้วน�ำไปผัดกับน�ำ้ มัน ระหว่างผัดก็บ้ใี ห้หมูแตก ออกจากกันเป็ นชิ้นเล็กๆ ผัดจนสุก ตักใส่ถว้ ยเตรียมไว้ ส่วนผสมข้าวต้ม โครงไก่ขนาดใหญ่ น�ำ้ เปล่า ขิง ปลาหมึกแห้งซอยบาง ซุปไก่กอ้ น เกลือป่ น ซีอวิ ๊ ขาว ข้าวหุงสุกแล ้ว

1 2.5 4 6-8 1 1½ 3-4 4

ตัว ลิตร แว่น ตัว ก้อน ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ทัพพีพนู

วิธีท�ำ ต้มน�ำ้ เปล่าใส่โครงไก่ ตามด้วยขิง และเกลือป่ น ใช้ไฟปานกลาง - อ่อน ต้มไปประมาณ 1 ชัว่ โมง จึงใส่ปลาหมึกแห้ง และซุปไก่กอ้ น ต้มต่อด้วยไฟอ่อนไปอีก 1 ชัว่ โมง จนโครงไก่น่มิ กรองเอาแต่นำ�้ ซุปและใส่ขา้ ว ซีอวิ ๊ ขาว ต้มต่อจนข้าวนิ่ม ชิมอีกที หลังจากนี้ก็ถงึ ขัน้ ตอนการกิน...ตักข้าวต้มใส่ถว้ ย ใส่หมูสบั ผัดแลว้ ใส่เครื่องโรยหน้า และเหยาะน�ำ้ มันงาเล็กน้อยเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย กินร้อนๆ อุ่นท้องเลย 34: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


ซุปขิงแก่

ขึ้นชื่อว่าขิงแก่แลว้ จะต้องเผ็ดร้อนแน่นอน จึงได้มคี ำ� เปรียบเปรย ชายแก่ทม่ี คี วามสามารถ เก่ง ฉลาด หลักแหลมและเป็ นชายสมชายว่า ‘ขิงแก่’ นัน่ เอง ในเมือ่ ยังไม่แก่ ก็ลองขิงแก่ดูได้ หรือถ้าแก่แล ้วเพิม่ ขิงแก่เข้าไปอีก ยิง่ เพิม่ ความแก่...เอ๊ย!!!ไม่ใช่ เพิม่ ความเผ็ดร้อนให้กับวัยได้อนุ่ ๆ กันทีเดียว... ค�ำเตือน!!! ห้ามซดตอนอากาศร้อนนะจ้ะ *สูตรนี้ทำ� ได้ 10 ถ้วยข้าวต้ม

ส่วนผสม น�ำ้ เปล่า 2.5 ลิตร โครงไก่เลาะหนังออก 1 ตัว สันในไก่ลอกหนังออก 4 ชิ้น ขิงแก่หนั ่ แว่นทุบให้แตก 10 แว่น ใบเตย 1 ใบ หอมหัวใหญ่ขนาดกลาง 1 หัว กระเทียมจีนทุบให้แตก 2 กลีบ พริกไทยเม็ด 1 ช้อนโต๊ะพูน ซุปไก่กอ้ น 1 ก้อน เกลือป่ น 1 ½ ช้อนชา แป๊ ะก๊วย(หรือรากบัวต้ม) 30 เม็ด *เห็ดหูหนู ซอยบางหรือเห็ดเข็มทองเล็กน้อย เก๋ากี้เล็กน้อย หรือส่วนผสมพวกนี้ไม่ใส่กไ็ ด้* วิธีท�ำ ต้ม น�้ำ ใส่ โ ครงไก่ ขิ ง แก่ ใบเตย หอมหัวใหญ่หนหยาบ ั่ กระเทียม พริกไทยเม็ด ซุปไก่กอ้ น เกลือ ต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างต้มมันช้ ่ อนฟองและมันออก เมือ่ โครงไก่น่มิ แล ้ว กรองเอาแต่นำ�้ ซุป ต้มต่อ ใส่สนั ในไก่หนลู ั ่ กเต๋าเล็กๆ ต้มจนสุก ตามด้วย เห็ด หู ห นู แป๊ ะก๊ว ย และ เก๋า กี้ทีห ลัง สุ ด เป็ นอันเสร็จ ซดร้อนๆ เสิรฟ์ กบั ปาท่องโก๋ ช่างเริดสะแมนแตนทีเดียวเชียว

DID YOU KNOW ? ขิ ง คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ยา ช่ ว ยแก้ อาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด และปวดท้อง ทั้งแก้ไอ ขับเสมหะ ลดความดันโลหิต และอีกมากมาย

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :35


COVER STORY

WARM APPLICATION ของขวัญปีใหม่จากวอร์มอัพ คาเฟ่ ปีใหม่ทงั้ ทีผบั เด็กแนวประจ�ำนิมมานเหมินท์ อย่างวอร์มอัพ คาเฟ่ ก็มขี องขวัญรับโลกเทคโนโลยี ให้สาวกวอร์มอัพได้มาสนุกกัน กับแอพพลิเคชันสุ ่ ดจีด๊ ชือ่ Warm Up Cafe ให้โหลดมาใช้งานกันฟรี!!! อัพเดทความสนุ กทุกกิจกรรมจากวอร์มอัพคาเฟ่ ให้ได้ตามติดกันตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่ว่าจะเป็ น ปฏิทิน กิ จ กรรมให้คุ ณ รู ก้ ่ อ นใครว่ า เดือ นนัน้ ๆ วอร์มอัพเตรียมความมันอะไรมาก�ำนัลแฟนคลับบ้าง ทัง้ คอนเสิรต์ จากศิลปินดังทีม่ มี าให้ชมฟรี และกิจกรรม อืน่ ๆ จากวอร์มอัพก็มมี าให้อพั เดท รวมทัง้ เก็บตก ภาพบรรยากาศความสนุกของกิจกรรมในแต่ละครัง้ มาให้ชมกันทัง้ ภาพนิ่งและคลิปวิดโี อ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชัน่ เด็ด เพลงโดนๆ และเก๋ไก๋สไลเดอร์ กับแอพฯ สติก๊ เกอร์รวมประโยคโดนๆ มาให้คุณ แปะลงไปบนภาพถ่ายในมือถือแลว้ อัพโหลดบน โซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้ทนั ที ส่วนหน้าตาจะเป็ นยังไง มีอะไรให้ชาววอร์มฯ เล่นบ้างเราไปดูกนั เลย!!!

WE V.I.P โหมดนี้อยากแนะน�ำมากก... เพราะรวมเอาสิทธิประโยชน์ จากสิน ค้า และบริ ก ารจาก ร้านดังทัว่ เชียงใหม่มามอบ ให้ชาววอร์มกันถึงมือ รวม ร้านค้าไลฟ์ สไตล์ชคิ ๆ เก๋ๆ, ร้านอาหารอร่อย และโรงแรม ที่ พ ัก ฮิ พ ๆ หลากหลาย บรรยากาศ นอกจากเป็ นการ ให้สทิ ธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษแก่ชาววอร์มอัพแล ้ว ยังเป็ นการช่ วยกระตุน้ ธุ รกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้คกึ คักและเติบโตไปด้วยกัน

CAMERA อันนี้กห็ า้ มพลาดกับโหมดสติก๊ เกอร์เก๋ๆ กับข้อความ จีด๊ โดนใจทีช่ าววอร์มต้องชอบ ไม่เพียงให้ถ่ายรูปแล ้ว แปะสติก๊ เกอร์แ ล ว้ อัพ กัน ให้ส นุ ก เท่ า นัน้ เรายัง มี กิจกรรมมันๆ มาน�ำเสนอ เพียงคุณแปะสติก๊ เกอร์โลโก้ งาน JIVE GARDEN 8 ลงไปบนรูปภาพ เขียนค�ำ บรรยายแล ้วใส่ #jiveinthegarden ต่อท้าย จากนัน้ ก็ อ พั โหลดภาพขึ้น บน IG ของคุ ณ เพื่อ ลุ น้ รับ ของรางวัลในงาน JIVE GARDEN 8

36: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013

WARM HISTORY

CONTACT US

ส�ำหรับเพือ่ นใหม่ทอ่ี าจ จะยังไม่ทราบประวัติ ของผับสุ ดแนวแห่งนี้ ก็ เ ข้า ไปอ่ า นและชม ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง Warm Up ได้ทน่ี ่ี

ติดต่อกับ Warm Up ได้ทางไหนบ้างก็เข้ามา ดูกนั ในหน้านี้ ไม่วา่ จะ โทรจองโต๊ ะ อยาก สอบถามเรื่ อ งอื่ น ๆ หรื อ มี ข อ้ เสนอแนะ อะไรก็มาบอกกันได้

WARM EVENT

NOW GALLERY

อัพ เดทกิ จ กรรมทั้ง คอนเสิรต์ และอีเว้นท์ ที่ ก� ำ ลั ง จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ทีว่ อร์มอัพให้รูก้ ่อนใคร (จะได้จ องโต๊ ะ ทัน ไง ฮ่าๆ)

เก็บตกภาพบรรยากาศ แ ส น ส นุ ก ข อ ง ทุ ก กิ จ กรรมที่ ว อร์ม อัพ รวบรวมมาให้ชมกันที่ หน้านี้ รวมทัง้ มุมงามๆ ของทุกโซนภายในร้าน ให้ชมด้วย

แ ล ะ แ น่ น อ น กั บ ม ห ก ร ร ม ด น ต รี สุดอลังการแห่งปี จากวอร์มอัพอย่างงาน JIVE GARDEN ครัง้ ที่ 8 ก็มมี าให้อพั เดทความสนุก กันทุกดีเทล ทัง้ ลิสท์ศิลปิ นที่มาโชว์ความมัน กันสุดคืน ไฮไลท์ของงาน ตารางกิจกรรม และ ทุกสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องรูเ้ กี่ยวกับความสนุกทีว่ อร์มอัพ รอเสิรฟ์ ให้คณ ุ ไปเข้าร่วมกันในเดือนมกราคมนี้


LIVE EIGHT ตอน: ไจว์ฟก�ำบ๋อ!!! JIVE

กลับมาอีกครัง้ อย่างยิง่ ใหญ่สมการรอคอย กับเทศกาล ดนตรีและดีเจทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ สนุกทีส่ ดุ และหนาวทีส่ ดุ ของภาคเหนือ กับ JIVE GARDEN ครัง้ ที่ 8 ในวันเสาร์ท่ี 18 มกราคม 2557 งานนี้ขนทัพนักดนตรีและดีเจจากเชียงใหม่ ร่วมกับวงดนตรี และดีเจชือ่ ดังจากกรุงเทพฯ ขนทัพขึน้ มาสมทบอีกเพียบ รวมแล ้ว กว่า 29 ศิลปิ นที่พร้อมไประเบิดความมันท่ามกลางหุบเขา ของอ�ำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ยิ่ง ใหญ่ แ ค่ ไ หนก็ต อ้ งบอกว่า ปี น้ ี อ ลัง การงานสร้า ง ด้วย 4 เวทีใหญ่ ทัง้ Warm Up Stage น�ำโดย Choco Pafe, สิงโต น�ำโชค, ETC., BoomBoom Clash, DJ NengNoi, DJ Faasai และ DJ SunZone สนุกสุดมันเอาใจขาแดนซ์ กันเช่นเคยกับ Lounge Stage ในแนวดนตรี Electronic โดย DJ ชัน้ น�ำจากเชียงใหม่ ร่วมด้วย DJ Seed และกลุม่ SuperrZaaap! DJ’s พลาดไม่ได้กบั ศิลปิ นเชียงใหม่ทห่ี ลายคน ชืน่ ชอบบนเวที Chiang Mai Stage พวกเขาจะมาเขย่าความมัน ให้สาวกทัง้ แนว Rock, Alternative, Britpop, Garage Rock และวงอินดี้อย่าง Trick or Treat ให้ขาแดนซ์เต็มอิ่ม กันสุดคืน

นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย อย่าง การจัดให้มจี ุด Check Point เป็ นระยะระหว่างเส้นทาง จากเชียงใหม่ไปปาย แจกเครื่องดื่ม และเล่นเกมรับของ ที่ร ะลึก ตลอดจนซ่ อ มบ�ำ รุ ง พาหนะเพื่อ ความปลอดภัย ในการเดินทาง, การรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ภายในตัวอ�ำเภอปาย พร้อมกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ อย่างการ รณรงค์ทำ� ความสะอาดเมืองปาย กับ กรมป่ าไม้ อ�ำเภอปาย, ชมรมคนรักเมืองปาย ร่วมกับชมรมมอเตอร์ไซค์ ไทรอัมพ์ และชมรมเวสป้ า รวมทัง้ สนับสนุ นกิจกรรมของ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ด้วยการน�ำผลงาน ศิลปะจากฝี มอื ของเยาวชนเหล่านัน้ มาจัดแสดงภายในงาน JIVE GARDEN รวมทัง้ สกรีน ลงบนเสื้อ เพื่อ จ�ำ หน่ า ย แก่ผูส้ นใจด้วย โดยคณะผู จ้ ัด งานจะน� ำ รายได้ส่ ว นหนึ่ ง หลัง หัก ค่ า ใช้จ่ า ยมอบให้ก บั โรงพยาบาลปายจัด ซื้อ อุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผูป้ ่ วยผูย้ ากไร้ต่อไป จ�ำหน่ายบัตรแล ้ววันนี้ท่ี Warm Up Cafe ราคา 400 บาท ติดตามรายละเอียดทาง www.facebook.com/warmupcafe1999

HIP HIPMAGAZINE MAGAZINEDECEMBER JANUARY 2014 2013

A SIDE :37


20

TWENTY TO TELL YOU 20 สิ่งที่อยากบอกเกี่ยวกับ JIVE GARDEN

1

JIVE มาจากชื่ อ เรี ย กของจั ง หวะ

ดนตรีเต้นร�ำที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Rock’N Roll, Bogie และ Swing

2

JIVE อ่านว่า ไจว์ฟ

JIVE จัดครัง้ แรกทีบ ่ า้ นปิด ๊ ตะลิว และย้ายมา BeBop ในการจัดงาน ค รั้ ง ที่ 2 ก ่ อ น จ ะ ย ้ า ย อี ก ค รั้ ง ม า จั ด ที่ ล า น ริ ม น�้ ำ ป า ย ของบุระล�ำปาย รีสอร์ท ในการจัดงานครั้งที่ 4

ครั้งที่ 1 บ้านปิ๊ดตะลิว

ครัง้ ที่ 2,3 ร้าน BeBop

3 4

ครั้งที่ 4-ปัจจุบัน บุระล�ำปาย รีสอร์ท

5

JIVE คือมหกรรมทิง้ ตัวของสาวกงานปาร์ตี้

JIVE มาจากความคิ ด ของ DJ Shaky เขาแค่อยากไปแอ่ว น อ ก ส ถ า น ที่ กั บ เ พื่ อ น ฝู ง คอเดียวกันบ้าง และปายฤดูหนาว ก็ตอบโจทย์ทงั้ บรรยากาศหนาว สุดขั้ว รองรับความเมาสุดขีด และความมันถึงใจ 38: A SIDE

HIP MAGAZINE JANUARY DECEMBER2014 2013

6

JIVE ครั้งแรกมีอุปกรณ์เพียงล�ำโพงสองตัวและเทิร์น เทเบิล้ ขนไปปายด้วยรถกระบะมาสด้า พีอาร์ให้นกั ท่องเทีย่ ว มาร่วมงานด้วยการเดินแจกใบปลิวในตลาดเมืองปาย

7

JIVE ครั้งแรกขาย บัตรเข้างานราคา 60 บาท รองรั บ ผู ้ ร ่ ว มงานได้ แ ค่ หลักร้อย


*อย่าลืมถ่ายภาพสวยๆ แล้วอัพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คอวดเพื่อนๆ ที่อดไปสนุกกับพวกเรานะจ๊ะ *อย่าพลาดเช็คไลน์อัพการแสดงของศิลปินในแต่ละเวทีให้ดีๆ เดี๋ยวจะพลาดชมศิลปินในดวงใจ แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะ

811 ไป JIVE ให้ ไ ด้ ใ จต้ อ ง สวมวิญญาณ Biker

รีบจองทีพ ่ กั ตัง้ แต่ เนิ่นๆ ไม่งั้นอาจได้ นอนเหน็ บ หนาว อยู่ในเต้นท์

13

9

JIVE อาจจะท�ำให้น�้ำมันหมดปายได้ ขอให้ เตรียมน�้ำมันรถส�ำรองของตัวเองไปด้วย

10

กรุณาพกเงินสด ติ ด ตั ว ไปเยอะๆ และเก็บให้ดีๆ ใน งานไม่มีตู้เอทีเอ็ม แ ล ะ ไ ม ่ รั บ บั ต ร เครดิต

12

ไป JIVE เหมือนเที่ยววอร์มอัพ สาขาปาย

15

14 18

ก่อนงานหนาวมาก แต่ใน งานร้ อ นมาก แนะน�ำให้ สวมเสือ้ ไล่เลเยอร์จากหนา น้อยสุดไปจนหนามากสุด เพราะเดี๋ ย วก็ จ ะร้ อ นจน ต้องถอดทิ้งทีละชั้น

นอกจากเป็นเทศกาลชวนสนุกสุดมันแล้ว ผู้ร่วมงาน JIVE ยังได้ท�ำบุญกันทุกปี ผ่านการมอบเงินรายได้จากการจัด งานให้กับโรงพยาบาลปาย รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่ นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ป า ย วิ ท ย า ค า ร พ ร ้ อ ม กิ จ ก ร ร ม สาธารณประโยชน์อย่างการปลูกป่าและท�ำความสะอาด เมืองปายร่วมกัน

ก่อนเข้างานถ้าเจอทีจ่ อดรถ ให้ รี บ จอดเลย อย่ า รอน�้ ำ บ่ อ หน้ า ไม่ งั้ น มี เ ดิ น ไกล กว่าเดิม

ส้ น เข็ ม ส้ น สู ง ไม่ ต ้ อ ง ผ้าใบเท่านั้น ขอบอก!!!

อ ย า ก เ ห็ น แ ฟ ชั่ น หน้าหนาวของสาวเหนือ ให้ ไ ปงานนี้ รั บ รองว่ า เสือหนาวววว!!!

17 19

ด ้ ว ย ค ว า ม ที่ ผู ้ ร ่ ว ม ง า น ส ่ ว น ม า ก จ ะ ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ไ ป ปี ห ลั ง ๆ จึ ง เกิ ด กิ จ กรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ไปพร้อมกันด้วย Safety First มาสนุกแล้ว ก็อยากให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคน

16

ออกเดิ น ทางแต่ เ ช้ า จะไว้ แวะเที่ยวก่อนเข้างาน

จะให้ ดี ค วรนอน ต่ อ อี ก วั น นึ ง จะได้ ห า ย เ พ ลี ย จ า ก ความหนั ก หน่ ว ง ของงาน JIVE และ ก ลั บ บ ้ า น อ ย ่ า ง ปลอดภัย

20 HIP HIPMAGAZINE MAGAZINEDECEMBER JANUARY 2014 2013

A SIDE :39


TRIP

KRABI

กระบี ่ไร้เทียมทาน เรื่อง/ภาพ: ศมนภรณ์

‘กระบี’่ หลายคนพอได้ยนิ ชือ่ จังหวัดนี้ ก็ตอ้ งนึกถึงทะเล หาดทราย เกาะพีพี ปะการัง ด�ำน�้ำ ฝรั่ง บิกินี่ ฟูลมูนปาร์ตี้ บลา บลา บลา...แต่ใครจะรู้! จังหวัดกระบี่ ทีท ่ กุ คนรูจ้ กั ไม่ได้มค ี วามน่าสนใจแต่สงิ่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเท่านัน ้ แต่วถิ ชี วี ต ิ ของผูค ้ น หลายศาสนา หลายเชือ้ ชาติ และสถานทีท ่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติอกี หลายมุมมอง ที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสกันดังค�ำขวัญที่ว่า... แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

40: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


บ้านของชุมชนชาวเลและเรือหัวโทงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะลันตา

ธัน วาคม เดื อ นที่จ งั หวัด เชี ย งใหม่ ห นาว แบบจริงจัง เช็คอุณหภูมิอากาศวันนี้แถวกาดต้น พะยอมตอนเช้าวัดได้ประมาณ 12 องศาเซลเซียส หนาวสุดขัว้ เสื้อ กัน หนาวสองชัน้ ถุง เท้า ถุง มือ หมวกไหมพรม....แต่....วันนี้ตอ้ งไปกระบี!่ !! คิดแล ้วว่า แดดต้องร้อนชัวร์ ว่าแล ้วก็เช็คสภาพอากาศ จัดกระเป๋ า เดินทาง (ทีค่ นละขัว้ กับทีใ่ ส่อยูต่ อนนี้) ต้องรีบไปเช็คอิน ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทางคือ 12:35 พอถึงสนามบิน เข้าแถวรอเช็คอินทีบ่ ธู AirAsia นักท่องเทีย่ วทัง้ คนไทย และต่างชาติเยอะมากกกกกก คิดในใจว่า เอ่อ...เส้นทาง เชี ย งใหม่ - กระบี่ค นก็ ส นใจเยอะเหมือ นกัน แฮะ นี่ขนาดเชียงใหม่เป็ นช่วง High Season นะ ว่าแล ้ว ก็รบั ตัว๋ นัง่ รอขึ้นเครือ่ งกับคณะทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน พอล ้อเครือ่ งบินเตะพื้นสนามบินกระบี่ ก็เริม่ ต้น ออกเดิน ทางด้ว ยการนัง่ รถตู จ้ ากสนามบิน กระบี่

ไปจุดลงแพ เพือ่ ทีจ่ ะข้ามไปจุดหมายปลายทางท่าเรือ ศาลาด่านบนเกาะลันตา โดยสามารถน�ำยานพาหนะ รถยนต์ข า้ มฝัง่ ไปด้ว ยได้ ระยะเวลาก็ ไ ม่ น าน และในอนาคตก็จะมีสะพานข้ามเกาะแบบไม่ตอ้ งนัง่ เรือ ข้ามด้วย สุ ดยอด! (ตอนนี้กำ� ลังก่ อสร้างอยู่เลย) จากเป็นคนทีถ่ ้านึกถึงกระบี่ ก็จะนึกถึงน�ำ้ ทะเลสีฟ้าคราม เจอฝรัง่ สวยๆ หล่อเดินตามชายหาด ก็ตอ้ งเปลีย่ น ความคิดทันที ตลอดแนวชายฝัง่ ของจังหวัดกระบี่ อุดมสมบูรณ์ดว้ ยป่ าโกงกางนับแสนไร่ สิง่ แรกทีเ่ ห็น บนเกาะลัน ตาคื อ วิถีชีวิต ของชาวบ้า นที่อ ยู่ อ าศัย แบบเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำกาประมงชายฝัง่ เห็นชัดได้ จากการไปเยีย่ มชมชุมชนเมืองเก่าลันตา มีทว่ี า่ การอ�ำเภอ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น ซึง่ เป็ นชุมชนดัง้ เดิม และชุมชนชาวเลบ้านสังกะอู ้ มีชนพื้นเมืองทีย่ งั ยึดถือ วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีลอยเรือ

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :41


1

2

3

5 1 บ่อน�้ำผุด ต้นน�้ำสีฟ้าสดใสของสระมรกต 2 สาหร่ายเขากวาง ของแปลกหายากของเกาะกลาง 3 ลิงแสนรู้โชว์การแสดงเรียกเสียงหัวเราะให้นักท่องเที่ยว 4 ปูก้ามดาบ ก้ามข้างนึงเล็กข้างนึงโต เจอที่ชายฝั่งป่าชายเลน 5 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านทุ่งหยีเพ็ง 6-7 จุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกและประภาคารบนที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

4

6

42: A SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

7


ไปกระบี่ทงั้ ทีก็ตอ้ งไปด�ำน�ำ้ ดู ปะการัง นอกจากหมู่เกาะพีพีแลว้ ยังมีหมูเ่ กาะรอก ซึง่ ประกอบด้วยเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน เรียงคู่อยูค่ ู่กนั กลางทะเลทีน่ ำ�้ สวยใสบริสุทธิ์และมีหาดทรายขาวสะอาดท่ามกลางธรรมชาติ ทีง่ ดงาม แหล่งด�ำน�ำ้ ชมปะการังน�ำ้ ตื้นก็สวยมากๆ รูส้ กึ คุม้ และประทับใจมาก ทีด่ ำ� น�ำ้ เสร็จแล ้วเป็ นหวัด (แช่นำ�้ ด�ำน�ำ้ เยอะไปหน่อย) อีกพาร์ทนึงทีไ่ ม่มวี นั ลืม คือการเดินเข้าไปดูสระมรกตและบ่อน�ำ้ ผุด สองข้างทางเรียกว่าป่ าดิบชื้นก็ได้ ต้นไม้เยอะมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของจังหวัดกระบี่ ได้เป็ นอย่างดีและน�ำ้ ตกร้อน (ร้อนจริงๆ เหมือนน�ำ้ พุรอ้ นทีบ่ า้ นเรา) แช่นำ�้ ร้อนๆ ช่วยผ่อนคลายความเมือ่ ยล ้าได้เป็ นอย่างดี ขณะทีน่ งั ่ เรือหัวโทงลัดเลาะไปตามริมฝัง่ แม่นำ�้ กระบีเ่ พือ่ ไปเกาะกลาง จะสัง เกตเห็น เขาขนาบน�ำ้ อัน เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องเมือ งจ�ำ ลองภาพชีวิต ของคนโบราณของคนยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ไว้ในสถานทีจ่ ริง บริเวณเกาะกลาง เป็ นพื้นทีข่ องป่ าชายเลนนับแสนไร่ จนได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นทีช่ ่มุ น�ำ้ ทีส่ ำ� คัญของโลกอีกด้วย ชาวเชียงใหม่หรือคนทีส่ นใจอยากไป ตอนนี้แอร์เอเชีย มีบนิ ตรงเชียงใหม่-กระบีแ่ ลว้ นะ คิดแลว้ ว่าถ้าไปครัง้ หน้าจะพาครอบครัว ไปด้วยแน่นอน Unseen in Thailand ‘เทีย่ วเมืองไทย ไม่ไปไม่รู’้ สุดท้ายนี้กต็ ้องขอบอกความรูส้ กึ ว่าเด็กดอยไปแอ่วทะเลม่วนแต้ๆ เน้อ ขอขอบคุณ สายการบินแอร์เอเชีย บินตรง เชียงใหม่-กระบี่ โทร. 0-2515-9999 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกระบี่ โทร. 0-7562-2163 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ โทร. 0-5327-6140-2 HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

A SIDE :43

Hip january 2514 section a  

Free copy for Chiang mai HIP Society.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you