Page 1


รว่ มระเบดิ ความ ม นั สส ดุ โดย Greasy Café

Tattoo Colour / Sqweez Animal / Slot Mac สิงหเหนือ เสือใต/ กานคอคลับ-Joey Boy, Buddhine / Paradox , ดีเจ สไปดามังก ha bless ี้

w

16.00 เปดประตู เริ่มกิจกรรม on ground street performance 17.00 วงดนตรี เชียงใหม่ @ Mini Stage The Rooster / After Bluemoon / ฮาร์โมนิก้า ซันไรส์ 19.00 ประเดิมความแนวศาสตรกับ Greasy Caf Café @ Mini Stage 19.45 พริ้วศาสตรกับ Sqweez Animal 20.30 แรงศาสตรไปกับ Slot Machine 21.30 โยกแบบสนุกศาสตรกับ Paradox 22.30 มันสศาสตรเต็มรูปแบบ จาก Tattoo Colour 23.30 ปดทายสุดแนวจาก โจอี้บอย เทพศาสตร์ และ ก้านคอคลับ


editorial: Vol.09 No.99 January 2013

เก่าไป ใหม่มา หยุ ด ยาวปี ใหม่ ท่ี ผ่ า นมาไปเที่ ย วไหนกัน มาบ้า งค่ ะ หวังว่าคงจะสนุกและปลอดภัยกันทุกคนนะ :) ก่ อนจะออกมาเป็ น HIP ฉบับนี้ เราเลยต้องเร่งปิ ดเล่ม กันเร็วกว่าปกติ เพราะปี ใหม่หยุดยาวหลายวัน คงไม่มใี ครอยาก มานัง่ ท�ำงานในวันปี ใหม่หรอกจริงมัย้ ? เลยพาให้เห็นใจคนที่อด ใช้เ วลาแห่ ง การเฉลิม ฉลองของคนทัง้ โลกอยู่ ก ับ ครอบครัว หรือสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ เพราะติดภารกิจในช่วงเวลาเหล่านี้ HIP ฉบับมกราคมนี้ ก็เลยมีของขวัญปี ใหม่มาฝากกันค่ะ โดยเฉพาะคนทีไ่ ม่ได้ไปเทีย่ วทีไ่ หน เผือ่ ว่าหลังปี ใหม่วา่ งแล ้ว จะลอง ไปสัมผัสดูบา้ ง กับเนื้อหาพาเทีย่ วให้อ่านกันอย่างจุใจถึง 16 หน้า ทัง้ เที่ย วระยะใกล ใ้ นล�ำ ปาง และเที่ย วไกลถึง ต่ า งประเทศใน เมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบาง ให้หลบไปพักผ่อนแบบไม่ตอ้ ง แย่งกันกินแย่งกันใช้ในเวลานอกเทศกาลยังสถานที่เหล่านี้นะคะ (หน้า 28 / A Side) ของขวัญอีกชิ้นที่ HIP ซุ่มท�ำมาทัง้ ปี เพือ่ น�ำมาเสนอชาวฮิพ คือพ็อกเกตบุค๊ เล่มแรกจาก HIP ค่ะ ท�ำออกมาเป็ น Cook Book สอนท�ำอาหารหลากหลายเมนู อ่านแลว้ เข้าใจง่าย วัตถุดบิ ก็หาง่าย ที่สำ� คัญใครท�ำก็อร่ อย เขียนโดย เจ๊ปู - วัฒนาวรรณ ขันอาษา ภรรยาของบรรณาธิการนัน่ เอง (ฮ่ า ๆ) ขายในราคา 280 บาท ใครสนใจสัง่ ซื้อไปลองท�ำเมนู อร่อยรับประทานเอง หรือจะมอบเป็ น ของขวัญปีใหม่ให้ใครก็ได้ปลืม้ มม.... (ดูรายละเอียดสังซื ่ ้อหน้าถัดไป)

พอขึ้นปี ใหม่ทไี ร ค�ำทีม่ กั ได้ยนิ บ่อยๆ คือทิ้งความทุกข์ ความเศร้าให้หายไปกับปี เก่า ปี ใหม่เราจะได้มคี วามสุข... ฟังแล ้ว ก็ ใ ห้ส งสัย ว่ า ความทุ ก ข์ข องคนเราปลดเปลื้อ งได้ง่า ยดาย เพียงเพราะการเปลีย่ นผ่านของปี เท่านัน้ น่ะหรือ เหมือนหลับตา ตื่นมาเจอปี ใหม่ปบุ๊ ทุกข์กห็ ายไปปั ๊บ ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า ค� ำ ปลอบใจท� ำ นองนั้ น มี ผ ลแค่ ชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าวยามเราก�ำลังหลอกตัวเอง เพราะแท้จริงแล ้ว เรือ่ งของทุกข์และสุขนัน้ ขึ้นอยูท่ ใ่ี จ โดยมีการกระท�ำเป็ นตัวก�ำหนด มีพท่ี เ่ี คารพคนนึงให้ขอ้ คิดว่า “เราจะมีสุขได้ ก็ต่อเมือ่ ยอมรับสิง่ ทีเ่ กิดอยู่ตรงหน้าได้” ฉะนัน้ ไม่ต ้องรอให้ถึงปีใหม่ ทุกข์กผ็ า่ นพ้นไปได้ในทุกๆ วัน สวัสดีปีงเู ล็กนะคะ ปล.หลายคนเตือนดิฉนั ว่าปีน้เี ป็ นปีชง ให้ท�ำบุญเยอะๆ เพือ่ แก้เคล็ด อยากบอกเหลือเกินว่าไม่ตอ้ งปี น้ หี รอก ปี ทแ่ี ล ้วก็ชงทัง้ ปี แล ้วแต่วา่ จะผสมอะไร ส่วนเรื่องแก้เคล็ดนัน้ บางทีก็ใช้บริการหมอนวด แต่ถา้ ไม่มเี วลา ก็มกั จะพึง่ พาตัวเองค่ะ!!! ชลธิดา พระเมเด หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Contents: Horoscope 04 Book 10 People 12 Report 18 Gig 19 Music 20 Film 22 Classic Album 24 Sport 26 Art 28 Product 30 Calendar 32

Cover: Sangsom MOVEaBAR


มีจ�ำหน่ายแล้วที่ เชียงใหม่

กรุงเทพ

HIP Magazine ถนนคันคลองชลประทาน เข้าทางวัดร�่ำเปิง ต.สุเทพ โทร. 053-329-420, 086-914-8251

ร้านต้นหอม ซอยอารีย์ 5 โทร. 081-938-4245

ร้านกาแฟหลวงพระบาง หน้าวัดโป่งน้อย เข้าทาง อบต.สุเทพ โทร 086-629-6362

ร้านอาหารญี่ปุ่น ครัวคุณก้าน ของ บ.ย้อนแยงสุนทรียะ และสหาย ชั้ น 2 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร

หัวหิน

ร้านหนังสือ Rhythm & Books Huahin ถนนแนบเคหาสน์ เยื้องกับ ร้านบ้านใกล้วัง โทร. 081-472-9390

หรือติดต่อส่งทางไปรษณีย์โดยตรง ได้ที่ ปู 086-914-8251 / Email : poo_wattanawan@hotmail.com / Facebook : poo.wattanawan@facebook.com หนังสือราคา 280 บาท ค่าส่ง Free


HOROSCOPE

เปดไพทํานายภาพรวม เศรษฐกิจเมืองไทย

ป 2556

โดย ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา น้าขุน – ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา เปิดไพ่ยปิ ซี 10 ใบ วิเคราะห์ภาพรวม เศรษฐกิจของเมืองไทยปี 2556 ตามสไตล์หมอขุนทอง ใครจะคิดยังไง เชื่อหรือไม่ ก็แล้วแต่ – แต่ของพรรค์นี้ใครที่ก�าลังท�าธุรกิจอ่านเอาไว้บ้าง ก็น่าจะดี…


ใบที่ 1: The World

ใบที่ 2: Queen of Swords

ไพ่ เดอะ WORLD เป็ นไพ่ 1 ใน 4 ของไพ่ทโ่ี ชคดีทส่ี ุดในส�ารับ ถ้าคนทัว่ ไป ปี 2556 นี้ ผูห้ ญิงจะได้เข้ามามีอา� นาจในการปกครองบ้าน ปกครองเมือง ใครได้ไพ่ใบนี้ หมายถึงจะได้ไปซื้อบ้านอยู่, ในทางกลับกัน ส�าหรับประเทศไทย มากขึ้น อย่างเลือกตัง้ กอทอมอก็ระวังให้ด ี ผูว้ ่าฯ อาจจะเป็ นผูห้ ญิงก็ได้ บริษทั หนทางเดียวที่จะน�าเงินเข้าประเทศ คือ ปรับปรุงให้ต่างชาติได้มโี อกาสซื้อบ้าน ห้างร้านใหญ่ๆ ก็ไม่เว้น ผูห้ ญิงเป็ นใหญ่แน่นอน และทีด่ นิ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตอ้ งห่วงว่าเขาจะมายึดครองทีด่ นิ มันขุด เอาไปไม่ได้หรอก จะว่ากันไปทีด่ นิ ของคนไทยอีกมากมาย คุณก็ไม่มสี ทิ ธิเ์ ดินทะเร่อทะร่า เข้าไปในทีส่ ่วนตัวของเขาอยู่แล ้ว ถ้าไม่ได้เงินต่างชาติเข้ามาบ้านเราเจ๊งสนิท!


ใบที่ 3: The Devil

ใบที่ 4: Four of Coins

ใบที่ 5: Two of Cups

ใบที่ 6: Ace of Swords

The Devil หมายถึง อบายมุข แน่นอนว่าบ้านเราจะมี Casino ระดับ **** (4 ดาว) ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลก แถมยังมีทเ่ี ทีย่ วระดับธรรมชาติทไ่ี ม่มที ไ่ี หนเทียบได้ เลิก idiot ทีว่ า่ มีบอ่ นแล ้วคนไทยจะเล่นการพนันมากขึ้น ถ้าไม่แกล ้งไง่หรือหลอก ตัวเอง คนไทยระดับชาวบ้านเล่นกันทุกรู ปแบบ ตัง้ แต่ พนันบอล, พนันมวย, หวยใต้ดนิ , หวยจับยีก่ ่ ี ไปจนถึงหวยกระป๋ องทีอ่ อกกันทุกชัว่ โมง การพนันบ้านเรา มันอยู่ใน DNA มันเป็ นฝันของคนจน นี่บอ่ นวิง่ อีกมากมาย ก็รูๆ้ กันอยู่...

อย่างทีบ่ อกล่ะครับ ช่วงปลายปี กค็ งมีงานแต่งงานเยอะ

สภาวะเศรษฐกิจการเงินอยูใ่ นภาวะหยุดนิ่งชะลอตัว จะว่าไปแล ้วทีจ่ ริงหดตัว เสียด้วยซ�า้ ใครทีม่ ธี ุรกิจอยูแ่ ล ้ว ก็อย่าคิดเพิม่ ท�าอะไรใหม่ ประคองตัวไปก่อน ระดับ การเงินทีเ่ คยมี 100 เหลือแค่ 40 จะรอดได้ไง, ความจริงมันก็เจ๊งกันมาตัง้ แต่ตลุ าคมพฤศจิกายนแล ้ว (มัง้ )...ฮา แต่ 2 เดือนทีว่ า่ นัน้ ธุรกิจแต่งงานกลับคึกคักขึ้นมา

ทายได้เลยว่า ปี 2556 นี้ ทหารจะได้เป็ นใหญ่ แบ่งเหลืองแบ่งแดงกันดีนกั สุดท้ายจบปัญหาทัง้ สองฝ่ าย ให้ทหารเข้ามาจัดการจะได้ลา้ งกระดานกันไปเลย คุ ณ จะเชื่อ มัย้ ล่ะ ประชาธิ ป ตั ย์จ ะโดนยุ บ ผมไม่ ไ ด้เ ล่น การเมือ งและเรื่อ งนี้ มัน impossible แต่หมอขุนทองนี่แหละบอกคุณ


ใบที่ 7: 6 Six of Coins

ใบที่ 8: The Lovers

ใบที่ 9: Five of Wards

ใบที่ 10: Two of Coins

ตรุษจีนเป็ นตัววัดเศรษฐกิจ ปี น้ ีบรรดาเสีย่ 100 ลา้ น ไปเมืองจีนกันหมด อย่าตุนของไว้วนั ไหว้เลย เป็ นตรุษจีนที่เงียบที่สุด แม่คา้ พ่อค้าช่วยชีวติ เป็ ดไก่ ได้มหาศาล ใช้สม้ ไหว้เป็ นพอครับ... ทีส่ า� คัญ ปี น้ กี ารค้าขายไม่ด ี มีแต่เสมอตัว ทีจ่ ะท�าให้กา� ไรยากมาก มีแต่กูย้ มื เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยแพงโหด ร้านค้ารายย่อยปิ ดเซ้งกันเป็ นแถว ถ้าค้าขายไม่ด ี ก็เซ้งร้าน หรือไม่กป็ ิ ดร้านไปก่อนดีกว่า คาดว่าเดือนมีนาคม เศรษฐกิจ ยังไม่ขยับเลย

ปี ท่ีแ ล ว้ การแข่ ง ขัน ธุ ร กิ จ ทุ ก วงการดู ว่ า แย่ แ ล ว้ ไม่ ว่ า ในแวดวงไหน ขายตัดราคาแบบไม่มีกา� ไร แถมยังแย่งลู กค้ากันหน้าด้านๆ สรุปว่าไปไม่รอด มีแต่เจ๊ง ชนิดว่าถ้าไม่รบั เซ้ง ก็เจ๊งแน่... ส่วนพนักงานกินเงินเดือน ปลายปี ทแ่ี ล ้ว ถ้าไม่โดน Lay Off พวก Die Hard ก็ถงึ วาระกันอุตลุด สถานการณ์คนว่างงาน Serious มาก

ปี น้ เี ป็ นปี แห่งความรัก เป็ นปี ทม่ี กี ารแต่งงานมากเป็ นพิเศษ ชนิดว่าถ้าไม่แต่ง กันตัง้ แต่เมือ่ ปลายปี ทผ่ี ่านมา เดือนเมษา ’56 นี้ จัดเป็ นจังหวะทีด่ มี าก แต่คนทีม่ ี แฟนแล ้วหรือมีครอบครัวแล ้ว ระวังปัญหารักสามเส้า เรือ่ งงานใหญ่ๆ Mega Project ท�าท่าว่าจะแห้วก็เยอะ เพราะรัฐบาลบ่จ!ี ๊

ผมเห็นดวงปี หน้าแล ้ว จิตใจห่อเหีย่ วมาก ทุกข์ของคนเป็ นหนี้ Bank ปัญหา คือไม่มดี อกจะจ่ายแล ้ว หนี้เก่ายังใช้ไม่หมด แล ้วจะไปกูใ้ หม่ยงั ไง ดูภาพรวมปี หน้า 2556 ไปจนถึงกลางปี แล ้วก็ยงั ไม่รอด คงต้องรอกลางปี ไปแล ้ว...แต่ใครจะทนรอได้นานขนาดนัน้ ...เอวัง.


BOOK

นิราศเลยเถิด

(ลมบก / 169 บาท / แพรวส�ำนักพิมพ์) “... หนังสือเปรียบเสมือนคลังทีร่ วบรวมเรื่องราวความรูค้ วามคิดวิทยาการ ทุกด้านทุกอย่าง ซึง่ มนุ ษย์ได้เรียนรู ้ ได้คิดอ่าน และเพียรพยายามบันทึกไว้ดว้ ย ลายลักษณ์อกั ษรหนังสือแพร่ไปถึงทีใ่ ด ความรูค้ วามคิดก็แพร่ไปถึงทีน่ นั ่ หนังสือ จึงเป็ นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ท่จี ะประมาณมิได้ในแง่ท่เี ป็ นบ่อเกิดการเรียนรูข้ อง มนุษย์...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แต่จะมีหนังสือสักกี่เล่มที่จะสามารถสื่อเรื่องราว หรือความคิดที่น่าสนใจ เผยแผ่ออกไปให้คนอ่านได้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และเรียนรูส้ ่งิ ต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยไม่ยดึ ติดอยู่แค่ในกรอบ ทัง้ สามารถสร้างความสุข และรอยยิ้มบนใบหน้าให้แก่ ผูอ้ ่านได้ ถ้าคุณยังไม่ทราบว่าจะหาหนังสือแบบนี้ได้ทไ่ี หน ‘นิราศเลยเถิด’ อาจพา คุณไปพบค�ำตอบ นิราศเลยเถิด เป็ นหนังสือของผูเ้ ขียนทีใ่ ช้นามปากกาว่า ‘ลมบก’ เป็ นสารคดี ร่วมสมัยเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางของผูเ้ ขียนโดยมีจุดหมายเป็ นตัวขับเคลือ่ น แต่ทว่าสิง่ พบระหว่างทางนัน้ ก็เป็ นส�ำคัญจนมิอาจลืมเลือนได้ และสารคดีเรื่องนี้ยงั ได้เข้ารอบประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจ�ำปี 2555 ด้วย “การอ่านคือการเดินทางโดยไม่ตอ้ งเคลือ่ นที”่ ลมบกได้กล่าวไว้ยงั หน้าปก นัน่ จึงเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้หนังสือสารคดีบนั ทึกการเดินทางของคน ๆ หนึง่ น่าสนใจขึ้นมา เพราะไม่วา่ ผูเ้ ขียนจะพบเจอสิง่ ใด ผูเ้ ขียนก็จะดึงประเด็นทีค่ นอืน่ มองข้าม หยิบยก มาให้ผูอ้ ่านชวนคิด และติดตามไปทุกที การเดินทางของผู เ้ ขียน นัน้ คลา้ ยการย้อนรอยไปยังสถานที่ท่ีเคยสร้าง ความสุขและความประทับใจ โดยยังคงตรึงเขาไว้กับความทรงจ�ำเหล่านัน้ การเดินทาง เถลไถล สร้า งเรื่อ งราวมากมาย และผู เ้ ขียนเองก็ไ ด้เก็บเกี่ยวเอาสิ่งเหล่านัน้ มาถ่ายทอดเป็ นตัวหนังสือ ชวนให้ผูอ้ ่านหลงใหลไปกับสิ่งที่เขาเก็บมาเล่า ผ่าน กระบวนการถ่ายทอดทีน่ ่าสนใจ อย่างการใช้เพลงเพือ่ ชีวติ มาสือ่ ความหมาย และให้ ภาพตาม ราวกับเล่าเรื่องด้วยภาพจินตนาการ คลอเสียงเพลง ภาพประกอบขาวด�ำภายในเล่ม สื่อความหมายถึงการเดินทาง และความ ทรงจ�ำทีส่ ะท้อนออกมาผ่านภาพถ่าย พาให้ผู ้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับเรือ่ งราวเหล่านัน้ จนอาจลืมไปเลยว่าก�ำลังนัง่ อ่านอยู่บนเก้าอี้ ไม่ใช่กลางธรรมชาติ เมือ่ คุณได้เปิ ดอ่านการเดินทางของ ‘ลมบก‘ ผ่านหนังสือเล่มนี้ คุณอาจจะ ตกหลุมรัก กระทัง่ อยากเก็บไว้ตดิ ตัว เพือ่ จะหยิบมาอ่านได้ทกุ เวลา ยามนึกถึง

:10

De Science

(อาจวรงค์ จันทมาศ / 195 บาท / เดย์โพเอทส์) หนังสือ De Science หนังสือว่าด้วยเรื่องสิง่ ประดิษฐ์หลุดโลก บางชิ้นก็ พิลกึ กึกกือจนน่ าแปลกใจ บางชิ้นก็มไี อเดียที่เจ๋งสุดแนว ผลงานชิ้นล่าสุดของ อาจวรงค์ จันทมาศ หรือ Mister Tompkin คอลัมนิสต์ของนิตยสาร a day และสุดยอดแฟนพันธุแ์ ท้นกั วิทยาศาสตร์เอกของโลก แค่ดกี รีทม่ี อี ยู่ก็ชวนให้รูส้ กึ แล ้วว่าเนื้อหาภายในหนังสือ เจ๋งเป้ งแค่ไหน หนังสือเล่มนี้มคี อนเส็ปท์อยู่วา่ ‘สุดยอดสิง่ ประดิษฐ์ของโลก ซ่อนอัจฉริยะ ภาพของนักวิทยาศาสตร์ไว้เบื้องหลัง’ หลาย ๆ คนคงมีความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์คอื เรื่องราวทีต่ อ้ งพิสูจน์ได้จริง เป็ นทฤษฎี มีแบบแผน มัว่ ไม่ได้ ตัวเลขเยอะแยะผสมปนเปไปกับสู ตรสมการ ทีว่ ุน่ วาย นัน่ คือวิทยาศาสตร์ทค่ี ุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะจริงๆ แลว้ องค์ ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัย ‘จินตนาการ’ อย่างสุดขัว้ หนังสือเล่มนี้มเี นื้อหาเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐ์ทม่ี วี ทิ ยาศาสตร์มาเกีย่ วข้อง ดังนัน้ จินตนาการอันแสนบรรเจิด พ่วงไปกับความรูท้ วั ่ ไปทีค่ ุณรูไ้ ว้ก็ไม่เสียหาย คือสิง่ ที่ คุณจะได้รบั กลับไปจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ด้วยภาษาเรียบง่าย เล่าอย่างสนุก ในท่าทีสบายๆ ของผูเ้ ขียน จะท�ำให้คุณ เพลิดเพลินกับเรือ่ งวิทยาศาสตร์ทห่ี ลายคนส่ายหน้าบอกว่ายาก ได้อย่างไม่รูเ้ บือ่ และ อาจได้พบกับมุมมองใหม่ๆ ของอัจฉริยะนักประดิษฐ์ ที่จะท�ำให้คุณเข้าใจว่า ‘อัจฉริยะ’ กับ ‘บ้า’ ใกล ้กันนิดเดียว ใครชื่นชอบวิทยาศาสตร์ และเป็ นแฟนตัวยงของ อาจวรงค์ ไม่น่าพลาด หนังสือเล่มนี้ ส่วนใครทีไ่ ม่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มาก่อน ไม่รูจ้ ะสนุกกับเรื่องซับ ซ้อนอย่างนี้ได้อย่างไร ขอแนะน�ำให้คุณลองไปหา De Science มาอ่านดู ยังไม่ตอ้ ง ซื้อก็ได้ ขอร้านเขาเปิ ดอ่านก่อนสักตอนสองตอนเขาคงไม่วา่ แต่อย่าเผลออ่านจนจบ เล่มล่ะ เกรงใจร้านเขา และผูอ้ ่านทีด่ คี วรอุดหนุนนักเขียนมีฝีมอื เขาจะได้มกี ำ� ลังใจ ผลิตงานดีๆ มาให้อ่านกันต่อ


เรื่อง: วิษณุ ซิงค์

Long Trip

ผีสางคางแดง

การเดินทางข้ามทวีป จากเยอรมัน สู่เมืองไทย ด้วยรถไฟ 12 ขบวน เป็ นบันทึกการเดินทางทีช่ วนหลงไหล เนื่องจากประเด็น ของเรื่อง ไม่ได้อยู่ท่จี ุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุด แต่อยู่ท่รี ะหว่างทาง ต่ างหาก บันทึกการเดินทางเล่มนี้ จะน�ำพาคุณไปพบกับสิ่งต่ างๆ มากมายทีค่ ุณไม่อาจสามารถพบเจอได้ หรือไม่เคยรูม้ าก่อน เรื่องราว ของแต่ ละประเทศที่ผ่านจะถูกน�ำเสนอผ่านตัวหนังสือที่จะชวนให้ คุณรูส้ กึ ว่า เราก�ำลังเดินทางไปด้วยกัน

ถึงชื่อเรื่องจะดูน่ากลัวส�ำหรับคนกลัวผี แต่เนื้อหาภายในเล่ม จริงๆ แลว้ เหมาะส�ำหรับคนกลัวผีมากๆ เนื่องจากเนื้อหาภายใน ได้กล่าวถึงผีในรูปแบบต่าง ๆ หรือต�ำนานทีน่ ่ากลัวทัง้ หลาย ซึง่ จะท�ำให้ คุ ณ เข้า ใจในพลัง งานเหล่ า นั้น ได้ อี ก ทัง้ ยัง เชื่ อ มโยงเรื่ อ งของ บาปบุญคุณโทษเข้าไป ท�ำให้ผูอ้ า่ นได้รูว้ า่ ผีไม่ได้น่ากลัวอย่างทีค่ ดิ และ ต�ำนานผีๆ เหล่านี้มกั สอดแทรกคติความเชื่อเรื่องการท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ก็อาจตายไปกลายเป็ นผีดุรา้ ย

(เด็กหญิงดาวสุข / 195 บาท / ส�ำนักพิมพ์วงกลม)

(เสฐียรพงษ์ วรรณปก / 150 บาท / ส�ำนักพิมพ์มติชน)

MINK DIY

(มิ้งค์ & เบิรด์ / 295 บาท / OOM) DIY หรือ Do It by Yourself คือการใช้ไอเดียทีส่ ร้างสรรค์ หยิบจับสิง่ ของรอบกาย ก่อนจะเนรมิตให้ออกมา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องการ MINK DIY จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อปุ กรณ์ ตกแต่งบ้านสุดเก๋ ไม่ส้ นิ เปลืองทรัพยากร แต่ได้ขา้ วของเครื่องใช้ หน้า ตาน่ า รัก มาประดับ บ้า นในราคาย่ อ มเยา โดยใช้ว สั ดุ จ ากไม้ กระดาษ และผ้า สามารถหาได้งา่ ยๆ เมือ่ น�ำมาบวกไอเดียเก๋ๆ ของ MINK ที่เน้นท�ำง่าย และสวยด้วย เหมาะส�ำหรับสาวๆ ที่ตอ้ งการ ตกแต่งห้องด้วยตนเอง ในราคาประหยัด หรือประดิษฐ์ร่วมกันใน ครอบครัว ก็อบอุ่นดี เพลิดเพลินทัง้ คุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูก

สาระภาพ

(นิ้วกลม / 165 บาท / ส�ำนักพิมพ์ koob) เมือ่ พูดถึงนิ้วกลม ชื่อนี้คงการันตีถงึ ความน่าอ่านของหนังสือ เล่มนี้ได้ และ ‘สาระภาพ‘ ก็ไม่ได้เล่าเรื่องตามแบบปกติท่มี กั จะใช้ ตัวหนังสือร้อยเรียงกันออกมา แต่เล่มนี้ นิ้วกลม ได้นำ� ภาพถ่ายจาก ทัง้ ของตัวเอง และจากการพบปะในทีต่ า่ งๆ มาประกอบเข้ากับประโยคสัน้ ๆ ทีส่ ะท้อนมุมมองเรียบง่ายแต่เฉียบคมตามแบบฉบับของเขา :11


PEOPLE

JUST THE WAY YOU ARE เป็นอย่างที่คุณเลือก นิลวรรณ สุวรรณเสถียร

เจ้าของแบรนด์ Blue Bird Art Glass facebook: MODZILLA Art Studio เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ชัยพร

ด้วยความที่ ม้ง - นิลวรรณ สุวรรณเสถียร จบมา ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) สาขาทีร่ ำ� ่ เรียนมาเอื้อให้เธอท�ำได้หลายอาชีพ ทัง้ ผูจ้ ดั การ ประชุม ครูอนุ บาล ผูจ้ ดั การร้านอาหาร กระทัง่ เป็ นล่าม แต่ สุ ด ท้า ยแล ว้ สิ่ง เหล่า นัน้ ก็ ย งั ไม่ใ ช่ ง านที่เ ธออยากท�ำ ไปตลอด จนกระทัง่ มาพบงานอดิ เ รกท�ำ เครื่ อ งแก้ว ด้ว ยบรรยากาศเอื้ อ อ� ำ นวยของเมื อ งพอร์ ท แลนด์ สหรัฐอเมริกาทีเ่ ธออยูอ่ าศัยก่อนหน้าจะย้ายมาเชียงใหม่นนั้ เปรียบเหมือนเมืองหลวงของการท�ำเครื่องแก้วแบบอบ (Fused Glass) องค์ความรูจ้ งึ มีอยู่มากมายทัง้ เทคนิคและ กระบวนการให้แ ลกเปลี่ย น ม้ง ยอมรับ ว่า ตัว เองเป็ น คนขี้เบื่อ นัน่ เป็ นสาเหตุท่เี ธอเปลีย่ นมาแลว้ หลายอาชีพ แต่งานแก้วท�ำให้เธอสนุ กและท้าทายทุกครัง้ เมือ่ ลงมือท�ำ นัน่ เป็ น แรงดึง ดู ด ส�ำ คัญ ที่ท ำ� ให้ ม้ง ยัง คงสร้า งสรรค์ งานแก้วออกมาเกือบสิบปี แล ้ว “ไม่เคยท�ำอะไรแลว้ มีความสุขแบบนี้ งานทุกอย่าง ทีเ่ คยท�ำมาท้าทายหมดนะ แต่มาถึงจุดนึงก็รูส้ กึ ว่าเบือ่ แล ้ว ตอนท�ำ งานประชุ ม ยัง เรี ย นอยู่ เ ลย ก็ ไ ปท�ำ ยากนะ ต้องติดต่อกับคน เรายังไม่มปี ระสบการณ์ด ้วย เลยท้าทายมาก แต่ ถึงจุดๆ หนึ่ง มีคนมาติดต่ อให้ไปท�ำงานประชุมต่ อ เราก็ไม่ไหวแล ้ว เบือ่ เลยกลับไปเรียนต่อให้จบ ตอนเป็ นล่าม ก็เหมือนกัน ท้าทายมากเลย ไปท�ำงานแบบทีต่ ้องแปลเดีย๋ วนัน้ ในขณะทีค่ นนี้พดู เราต้องแปลให้คนนี้ฟงั ทันที เพราะฉะนัน้ ต้องตืน่ ตัวตลอดเวลา สมาธิสูงมาก ท้าทายมาก เหนื่อยมาก แต่กเ็ บือ่ เร็ว ไปท�ำโรงเรียนก็ท ้าทายอีก สนุกอีก มีอะไรใหม่ๆ

:12

มาตลอด เรามีความสุขแค่ตอนได้อยู่กบั เด็กๆ แต่พอถึง จุดๆ หนึ่งก็เบือ่ อีก มีอนั นี้ละ่ ค่ะทีท่ ำ� มาตัง้ นานแล ้วไม่เบือ่ ” ความท้ายทายของงานแก้วส�ำหรับ ม้ง คือผลลัพท์ อันแตกต่างทุกครัง้ ที่ทำ� ชิ้นงานออกมา นอกเหนือไปจาก ทักษะการเรียนรู แ้ ละทดลองมาหลายรู ปแบบ สิ่งส�ำคัญ ที่ช่วยให้งานออกมาอย่างใจคือจินตนาการ เธอเปรียบ ชิ้นงานเป็ นเหมือนการท�ำงานศิลปะ ดังนัน้ ความสุขจึงมาเป็ น อันดับแรก และน�ำความตัง้ ใจมาผลักดันให้ผลงานส�ำเร็จ ออกมา เครื่องแก้วของเธอจึงทัง้ ปราณี ต และมีให้เลือก หลายรูปแบบ เพราะเธออยากให้ผูใ้ ช้มคี วามสุขกับผลงาน ของเธอเช่นเดียวกัน “เวลาเราเปิ ดตูอ้ บก็ยงั มีเซอร์ไพร์สทุกครัง้ บางทีวา่ แม่นแลว้ นะว่าจะออกมาเป็ นสีน้ ี แต่พอออกมาจากเตาอบ อ้าว…ไปหยิบแก้วสีนนั้ ใส่เข้าไปตัง้ แต่ เมื่อไหร่ คือแก้ว เปลีย่ นสีไปตอนเจอความร้อน เหมือนท�ำการทดลองใหม่ อยู่ตลอด และลุน้ ทุกครัง้ ว่างานจะออกมายังไง โปรดัคท์ ที่ท ำ� อยู่ ต อนนี้ ก็ จ ะเป็ น พวกของโชว์ เป็ น ถ้ว ยจานชาม เครือ่ งประดับ มีทใ่ี ส่นามบัตรด้วย ก็พยายามคิดอะไรใหม่ๆ ออกมาที่แก้วสามารถท�ำได้ ก็อยากลองท�ำไปเรื่อยๆ เรา อยากท�ำทัง้ งานทีค่ นมองแล ้วเขาอยากได้ เป็ นอาร์ตเวิรค์ ที่ มีคุณค่าในตัวเอง แลว้ ก็เป็ นงานที่ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ด้วย แทนทีจ่ ะเป็ นจานธรรมดา ก็เป็ นจานสวยๆ บางทีทาน อาหารก็อาจจะอร่อยขึ้น (ยิ้ม) หรือมีท่ใี ส่นามบัตรสวยๆ บนโต๊ะท�ำงาน มองแล ้วก็ชน่ื ใจ เราก็พยายามคิดงานออกไป ส�ำหรับทุกๆ คน”


ก็อยากลองท�ำไปเรือ่ ยๆ เราอยากท�ำทัง้ งานทีค่ นมอง แล้วเขาอยากได้ เป็นอาร์ตเวิร์คที่มีคุณค่าในตัวเอง แล้วก็เป็นงานที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ด้วย

:13


PEOPLE

WE AREสุขHAPPINESS สุดโต่ง สัญศพล ทองดี นนทิวรรธน์ ทองดี เจ้าของร้านโต่ง facebook: tongnimman

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มช. (กลุ่ม Simply)

หลายคนคงเคยไปโต่ง หลายคนอาจจะแค่ได้ยิน บางคนยิ่งกว่าเคยไป แต่คุ้นกันดีราวกับคนในครอบครัว เพราะหากจะนับระยะเวลาตั้งแต่ เปิดโต่งร้านย่านช้างคลาน กระทั่งย้ายมาอยู่ฟ้าธานี และขยับขยายออกมาเป็นร้านโต่ง ซุปเปอร์ไฮเวย์ในปัจจุบัน ก็มีอายุร่วมสิบปี นับว่า ยืนระยะอยู่นานส�ำหรับกิจการประเภทนี้ แถมยังไม่ ใช่แค่นานธรรมดา แต่ยังเติบโตขึ้น เรื่อยๆ ร้านเหล้าแห่งนี้ดูแลกิจการโดยสองพี่น้อง เป๊ปซี่ - โคล่า (สัญศพล ทองดี และนนทิวรรธน์ ทองดี) ช่วยกันออกไอเดียตกแต่งจัดการให้ร้านโต่งออกมาสนุกสุดซ่าสมชื่อทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของบรรยากาศ ดนตรี และอาหาร แต่เคล็ดลับของร้านนี้นอกเหนือจากความเพลิดเพลินในการใช้บริการแล้ว พวกเขาบอกว่าคือ การท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ “ร้านเราจะนัง่ สบายๆ แลว้ ก็อาหารอร่อย ฟังเพลงชิลล์ๆ มีทงั้ เพลงอินดี้ ปนเพลงฮิตด้วย อยากให้ลูกค้ามานังสบายๆ ่ คุยกัน ส่วนราคาเครือ่ งดืม่ ก็ไม่ตงั้ แพงมาก จนลูกค้ากินไม่ได้ แต่กไ็ ม่ถกู เกินไป เดีย๋ วเราจะอยู่ไม่ได้ (หัวเราะ) ส�ำคัญสุดคือต้อง เข้าหาลูกค้า คนเชียงใหม่ชอบความรูส้ กึ VIP ทุกที่ แต่ไม่ใช่วา่ เสแสร้งนะ ต้องรูด้วยว่ ้ า แต่ละกลุม่ เขาชอบแนวไหน แต่สำ� คัญเลยคือคนจะเข้าไปทีไ่ หนก็ช่างให้เขารูส้ กึ ว่า VIP ตัง้ แต่การถูกทักทาย ท�ำให้เขารูส้ กึ มีความส�ำคัญ เขาจะภูมใิ จในตัวเองของเขา อยู่แล ้วส่วนหนึ่งนะครับ แต่วา่ เรื่องบริการก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ ผมก็จะบอกพนักงาน อยู่เสมอว่าพยายามจ�ำให้ได้วา่ คนทีม่ าใช้บริการบ่อยๆ เขาชอบดืม่ กินอะไร ประโยค คลาสสิคง่ายๆ เลยก็คอื พีค่ รับวันนี้เอาเหมือนเดิมไหมครับ เขาก็จะรูส้ กึ ว่าเราใส่ใจ ล่ะว่าเฮ้ย..จ�ำกูได้เว้ย” เป๊ ปซี่ ในฐานะผูด้ ูแลหน้าร้านบอกถึงทริคส�ำคัญทีเ่ ขาใช้ในการ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เปิ ดร้านเหล ้ามานับสิบปี เข้าร้านสัปดาห์ละหกวัน ดูแลเองแทบทุกอย่าง ก็ให้ สงสัยว่าอะไรทีท่ ำ� ให้สองพีน่ อ้ งคู่น้ ยี งั ไม่เหนื่อย เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีจ่ ะบริหาร จัดการให้รา้ นอยูไ่ ด้ ในการแข่งขันสูงกับร้านประเภทเดียวกันทีเ่ ปิ ดใหม่แทบทุกเดือน แถมยังขายแพงไม่ค่อยได้อกี ต่างหาก ค�ำตอบที่ได้จากคนทัง้ คู่คือความสุขที่เห็น ลูกค้ามาแล ้วสนุก และไม่ใช่แค่สนุกธรรมดา แต่เป็ นสนุกแบบสุดโต่ง “ถ้าส่วนตัวผมการเปิดร้านก็สนุกทีเ่ ห็นคนสนุกครับ เห็นลูกค้าสนุกก็ชอบมากเลย ถ้าเขาเต้นอย่างสนุกสนานแบบนี้นะครับ ผมชอบ รุงรังหน่อยไม่เป็ นไร เพราะผม คอยดูอยู่หน้างานตลอด ไม่ให้เขาไปรุงรังคนอืน่ ก็ชอบเห็นคนสนุก เห็นคนเมา คือ จริงๆ ไม่ตอ้ งเมาก็ได้นะ อย่างมีเพลงขึ้นมาเพลงนึงเขาอาจคุยกับเพือ่ นอยู่ แต่พอมี เพลงถูกใจเล่นแล ้วหันไปกรีด๊ ... อะไรแบบนี้ เจ้าของร้านอย่างเราก็ย้มิ แล ้ว เห็นลูกค้ายิ้ม ก็โอเคแล ้วครับ” เป๊ ปซี่ บอกถึงความสนุกของเขา ส่วน โคล่า ความสุขของเขาคือการทีร่ า้ นนี้กลายเป็ นสถานทีพ่ บปะของเพือ่ นฝูง “ได้เจอเพือ่ นๆ ครับ พอเราเปิ ดร้านอยู่อย่างนี้กจ็ ะมีเพือ่ นๆ มาหาตลอดเลย อย่างคนนี้ไปอยูก่ รุงเทพ คนโน้นไปอยูอ่ สี าน อีกคนไปอยูส่ มุย พอรวมตัวกันครบปุ๊ บ ก็จะมาทีน่ ่ีกนั บางคนก็หอบลูกมาด้วย เราก็เฮ้ย... มึงมีลูกแลว้ เหรอว่ะ บางคนก็ ถือโอกาสมาแจกการ์ดแต่งงาน เฮ้ย… กูแต่งงานนะ เหมือนร้านเราเป็ นทีช่ มุ นุมเพือ่ นฝูง และไม่ใช่แค่ร่นุ เรานะ อย่างรุ่นน้องนัดเจอทีไ่ หนดี ไปร้านพีโ่ คล่ามัย้ หรือรุ่นพีบ่ างคน

:14

จากเชียงรายจะเอาของมาฝากให้พ่อี ีกคน แต่ เขาไม่อยู่ ก็จะเอามาฝากไว้ท่ีเรา ผมเลยสนุกตรงนี้ ชอบทีไ่ ด้เจอพีๆ่ น้องๆ มาเฮฮากัน” อาจจะเพราะเป็ นร้านทีพ่ น่ี อ้ งมาท�ำธุรกิจด้วยกัน บรรยากาศจึงออกมาอบอุ่น เหมือนครอบครัว ก่อนหน้าจะมาจับมือกันสร้างโต่งอย่างทุกวันนี้ ทัง้ โคล่า และเป๊ ปซี ก็เคยท�ำธุรกิจร่วมกับคนอืน่ มาก่อน ทัง้ ประสบความส�ำเร็จบ้าง และบางครัง้ ก็ล ้มเหลว แต่พวกเขาก็ยงั ไม่หยุดท�ำร้าน กระทัง่ โอกาสเหมาะก็มาท�ำร้านสไตล์พ่ๆี น้องๆ ด้วยกันเสียเลย โดยใช้ประสบการณ์ก่อนหน้ามาเป็ นบทเรียนในการท�ำธุรกิจ “ก็เป็ นเหมือนดาบสองคมนะ พี่นอ้ งท�ำธุ รกิจด้วยกัน บางทีก็อาจจะไป ข้ามเส้นกันโดยทีไ่ ม่รูต้ วั แล ้วก็จะเป็ นปัญหา เพราะบางทีสนิทกันมาก เรื่องบางเรื่อง เลยจะยากกว่าการลงทุนร่วมกันโดยเม็ดเงิน ไม่วา่ จะเป็ นเพือ่ น บริษทั ทุนอะไรก็ตาม ผมถือหุน้ เยอะกว่ามีอำ� นาจมากกว่า ระบบแบบนี้ไม่สามารถใช้ท่นี ่ีได้ ต้องคุยกัน อย่างเดียว” เป๊ ปซี่ เล่าให้ฟงั ถึงปัญหาที่ก็ยอมรับว่ามีบา้ ง แม้จะท�ำธุรกิจกับพีน่ อ้ ง ตัวเองก็ตาม โดย โคล่า เสริมขึ้นมาด้วยว่าการท�ำธุรกิจกับพีน่ อ้ ง ไม่เหมือนท�ำกับ คนอื่น เป็ นความละเอียดอ่อนในแง่ของจิตใจ แต่ไม่วา่ จะทะเลาะกันยังไงสายเลือด ก็ยงั เข้มข้น “เคยท�ำกับคนอื่นเหมือนกัน ก็เคยทะเลาะกับเขา ไปท�ำที่อ่ืนแลว้ ก็เจ๊ง ด้วยความเป็ นหุน้ ส่วนก็อาจจะคุยกันไม่รูเ้ รื่อง แต่ดว้ ยความเป็ นพีเ่ ป็ นน้องเลือด สายเดียวกัน บางทีเราก็ยอมพีเ่ ป๊ ปซี่ บางทีพเ่ี ป๊ ปซีก่ ็ยอมเรา อาจมีทะเลาะกันบ้าง งอนไม่คุยกันเลยวันนึง แต่อกี วันเราก็ตอ้ งมาเจอทีบ่ า้ น เคยไม่คุยกันเลยสีห่ า้ วัน อาทิตย์นึงพ่อแม่ก็นดั กินข้าวกันที พอครบครอบครัวทีปุ๊บเราก็อ่ะ มาคุยกันใหม่ ถอยไปก่อนกันคนละก้าว แลว้ มาคุยกันใหม่ว่าเอาอย่างนี้ดมี ยั้ หรือว่าอย่างนัน้ ดี พอคุยกันแลว้ ก็กลับมาท�ำงานด้วยกันได้ แต่ถา้ เกิดไม่ใช่พน่ี อ้ งก็จะแบบว่า เฮ้ย… ไม่ได้นะ เราเป็ นคนแรง ก็ยอมรับเนอะ เคยทะเลาะกับหุน้ ส่วนร้านอืน่ ส่วนพีเ่ ป๊ ปซี่ ก็จะเป็ นแนวของเขา แต่ดว้ ยความเป็ นพีน่ อ้ งก็เลยท�ำให้เราประคับประคองกันมา ตลอด ร้านนี้มหี นุ ้ ส่วนอยู่ 5 คน มีผม มีพเ่ี ป๊ ปซี่ อีกคนก็แฟนเราเอง อีกคนก็เป็ น น้องทีบ่ วชเรียนกับพีเ่ ป๊ ปซีม่ า คนนี้กร็ กั เหมือนเป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เพราะรูจ้ กั กันมาตัง้ แต่ ร้านเก่า อีกคนเขาเพิง่ มาท�ำทีร่ า้ นนี้กเ็ ป็ นรุ่นน้องทีม่ หาวิทยาลัย ร้านนี้กเ็ ลยเป็ นเหมือน ครอบครัว ครัวครอบหนึ่ง มีพใ่ี หญ่เป็ นพีเ่ ป๊ ปซี่ ส่วนเราก็เป็ นพีร่ อง”


สัญศพล ทองดี

นนทิวรรธน์ ทองดี

“ก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะ พี่น้องท�ำธุรกิจด้วยกัน บางทีก็อาจจะ ไปข้ามเส้นกันโดยทีไ่ ม่รตู้ วั แล้วก็จะเป็นปัญหา เพราะบางทีสนิทกันมาก เรื่องบางเรื่องเลยจะยากกว่าการลงทุนร่วมกันโดยเม็ดเงิน ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อน บริษัททุนอะไรก็ตาม ผมถือหุ้นเยอะกว่ามีอ�ำนาจมากกว่า ระบบแบบนี้ไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ ต้องคุยกันอย่างเดียว”

:15


PEOPLE

ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับมุมมองธุรกิจ ต้องศึกษา ไม่ ใช่ อยูๆ่ โดดมาท�ำนะ แต่คดิ ได้แล้วก็ตอ้ งท�ำเลย ถ้าคิดแล้ว ไม่ท�ำ ปล่อยโอกาสทิ้งไป คนอื่น เขาก็ท�ำไปก่อนแล้ว เขาก็กา้ วไปก่อนเรา แต่ถา้ เขาท�ำช้า เราก็มโี อกาสมากขึน้

วรินทร์ธร ภูมิพาณิชย์

:16


WIND BENEATH OUR WINGS ธุรกิจมีชีวิตชีวา รดิภัทร์ หาญกิติวัธน์ วรินทร์ธร ภูมิพาณิชย์

Glimpse/Gump/Sheวิตชีวา/เดอะพริ้ง คาเฟ่ & โฮสเทล ล�าปาง facebook: GlimpseLampang เรื่อง/ภาพ:: ชลธิดา

ฉบับนี้นอกจากจะพาไปเทีย่ วล�าปางฉบับฮิพๆ แล ้ว เพือ่ ไม่ให้เสียเทีย่ ว ตอนไปเราจึงนัดสัมภาษณ์นกั ธุรกิจรุ่นใหม่ของทีน่ นั ่ ด้วย และจากการสืบข่าว ก็พบว่ามีรา้ นหนึ่งก�าลังโด่งดังในหมูน่ กั ดืม่ คือร้าน Sheวิตชีวา ด้วยความ อยากรูว้ า่ มีอะไรดี ก็เลยลองย่องไปดูบรรยากาศมาก่อน และพบว่าคนเยอะจริง ธุ รกิจใดจะประสบความส�าเร็จได้ มีปจั จัยหลายอย่างเป็ นส่วนประกอบ อาหารจะอร่อยหรือไม่อยู่ทค่ี นปรุง ร้านจะบูมหรือไม่อยู่ทค่ี นท�า นัน่ จึงเป็ น เหตุผลว่าท�าไมเราถึงต้องมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านนี้ เธอชือ่ แพร - รดิภทั ร์ หาญกิตวิ ธั น์ นอกจากร้าน Sheวิตชีวา แล ้ว แพร ยังท�าธุรกิจอีกหลายอย่าง ทัง้ บริหารกิจการครอบครัว และร้านของเธอเองอีก 3 แห่งคือ ร้าน Glimpse, ร้าน Gump และเดอะพริ้ง คาเฟ่ & โฮสเทล แม้วา่ เธอจะอยูใ่ นฐานะผู ้คิด และลงทุน แต่หากไม่ได้เพือ่ นซี้อย่าง บุม๋ - วรินทร์ธร ภูมพิ าณิชย์ ช่วยดูแล อีกแรง ความส�าเร็จก็อาจจะไม่เกิด เพือ่ นสาว 2 คนนี้จงึ เปรียบเหมือนลม ใต้ปีกของกันและกัน แพร อยู่ในฐานะผูส้ ร้างและคอยผลักดัน โดยมี บุม๋ รับช่วงด�าเนินงานต่อ ฉะนัน้ อย่าแปลกใจหากจะไม่เห็น แพร ในภาพประกอบ เพราะเธอปรากฏตัวอยูแ่ ล ้วในภาพเขียนบนผนัง ซึง่ ผลงานนัน้ เป็ นฝี มอื การ ถ่ายทอดของเธอเอง บ่งบอกถึงสถานะผู ้อยูเ่ บื้องหลังของทุกธุรกิจ “ประมาณห้าปี ทแ่ี ล ้วแพรเขาเริม่ ท�าร้าน Glimpse ก่อน เป็ นร้านกาแฟ แล ้วเราช่วยดูเรือ่ งตกแต่งร้าน แต่พอท�าเป็ นห้องกระจก ติดแอร์คนไม่ค่อยเข้า เพราะคิดว่าแพง เราก็ค่อยเพิม่ อาหารเข้ามา พอมีอาหารก็ตอ้ งมีเครื่องดืม่ พวกเหล า้ เบีย ร์ ตอนหลัง คนเริ่ม ติด ก็ เ ลยขยับ ขยายออกมาเป็ น โซน เอ้าท์ดอร์ และกลายเป็ น Sheวิตชีวา ตามมา เพราะลูกค้าของ Glimpes สีท่ ่มุ ก็กลับบ้านนอนแลว้ เราเลยเหมือนดึงเวลาให้ยาวขึ้น ขายกลุม่ วัยรุ่น มากขึ้น ราคาไม่แพงมาก เลยท�าเป็ นร้านเหล ้าไป เพราะแพรเขาชอบท�าพวก โครงสร้าง ก็ต่อเติมไปเรื่อยๆ ล่ะ เขาชอบท้าทายตัวเอง พอเพือ่ นท�าแล ้ว เราก็ช่วยเขาดู แลไป แต่ก่อนจะมีรา้ นนี้เราเปิ ดร้าน Gump มาก่ อนนะ อยู่ตดิ แม่นา�้ วัง เป็ นสไตล์นงั ่ ชิลล์ๆ” บุม๋ เล่าถึงแรกเริ่มการท�าธุรกิจร่วมกัน กับเพือ่ นสาว ในช่วงแรกไม่ได้งา่ ย และมีทที ่าว่าจะไม่รอดด้วยซ�า้ แต่ดว้ ย ความชอบคิดต่างของแพร ท�าให้เธอมองเห็นช่องทางธุรกิจทีค่ นอืน่ อาจจะ ไม่เห็น โดย แพร ช่วยเสริมมุมมองของเธอต่อการท�าธุรกิจด้วยว่า เกิดจาก การคิดไว ท�าไว เห็นโอกาสแล ้วก็รบี ลงมือเดีย๋ วนัน้ เลย “ล�าปางก็เหมือนทุกๆ จังหวัดนะ ก็มรี ะบบธุรกิจของตัวเอง แต่ละอย่าง ก็เป็ นไปตามมุมมองของคน ถ้าล�าปางในตอนนี้ เรามองว่าน�า้ ขึ้นก็ตอ้ งรีบตัก สมมุตวิ า่ อย่างมีเซ็นทรัลมาแบบนี้ก็ตอ้ งรีบท�า อาหารการกิน ยารักษาโรค

สินค้าทีค่ นเราต้องใช้ทกุ วัน อย่างเสื้อผ้านี่เรายังว่าทางเลือกเยอะนะ แต่เรือ่ ง การกิน หรือยารักษาโรค อย่างท�าร้าน Sheวิตชีวา นี่อารมณ์อย่างเดียวเลยค่ะ นัง่ กินเหลา้ มีเพือ่ นมานัง่ กินด้วย ชอบบรรยากาศแบบนัน้ ก็เลยขยายมา เรื่อยๆ เป็ นการต่อยอดธุรกิจ เพราะเราชอบคิด คิดแลว้ ก็ทา� ลงมือท�าเลย ความส�าเร็จของธุรกิจไม่สา� คัญเท่ากับได้ทา� นะ จะส�าเร็จหรือเปล่าอยู่ทค่ี ุณ มีทกั ษะหรือเปล่า แล ้วคุณฝึ กตัวเอง คุณมุง่ มัน แค่ ่ ไหน ทุกคนมีโอกาสเสมอ ถ้ามองเห็นแล ้วก็ควรจะจับไว้” ในฐานะผู ส้ านต่ อ บุม๋ บอกว่าความส�าเร็จของธุ รกิจที่พวกเธอ ช่วยกันดูแล อาจจะมาจากการมองเห็นช่องว่างทีล่ า� ปางยังไม่ม ี แล ้วรีบลงมือ ท�าก่อน โดยใช้ความชอบของพวกเธอน�าทาง “เหมือนเราไปเจอโน่นเจอนี่มา แลว้ ก็เอามาต่อยอด ไปกินอาหาร ร้านนัน้ แล ้วชอบ หรือเห็นการแต่งร้านแนวนี้ สวยดี ก็เอามาท�าบ้าง เหมือนเอา สิง่ ดีๆ ทีเ่ ราชอบ และล�าปางยังไม่ม ี มาใส่ในร้าน อย่างการแต่งร้านเราก็ ครีเอทให้ดูแปลกตา แต่ก่อนร้านทีต่ กแต่งสไตล์ขาวด�ายังไม่ม ี เราก็เออ... เอาแบบนี้ล่ะ ก็ออกมาเป็ นร้าน Glimpes จากตอนแรกที่โดนดู ถูกว่า ขายแพง ไม่มคี นเข้าหรอกร้านแบบนี้ แต่พอเราเอาข้อเสียทีค่ นอืน่ บอกมา ปรับปรุง มีอยูช่ ว่ งนึงทีล่ กู ค้าโจมตีวา่ อาหารช้า ก็ข้นึ กระดานเลยว่าถ้าอาหารช้า หรือพนักงานไม่สุภาพ ให้กนิ ฟรีเลย ก็ค่อยๆ ปรับมา แต่เราก็ไม่ใช่วา่ จะ เอาใจลูกค้าแบบลูกค้าคือพระเจ้านะ ให้สทิ ธิ์เท่าเทียมกันทุกคน จะเป็ นใคร มาจากไหนไม่รูล้ ะ่ เราให้บริการเหมือนกันหมด” ส�าหรับ แพร แล ้ว เธอบอกว่า การท�าธุรกิจทุกอย่างล ้วนมีความเสีย่ ง ยิง่ ต้องดูแลธุรกิจหลายอย่างในมือการศึกษาตลาด หาความรู ้ และตรวจสอบ ปัญหาอยู่เสมอ คือการป้ องกันทีด่ ที ส่ี ุด “ความเสีย่ งขึ้นอยูก่ บั มุมมองธุรกิจ ต้องศึกษา ไม่ใช่อยูๆ่ โดดมาท�านะ แต่คดิ ได้แล ้วก็ตอ้ งท�าเลย ถ้าคิดแล ้วไม่ทา� ปล่อยโอกาสทิ้งไป คนอืน่ เขาก็ ท�าไปก่อนแลว้ เขาก็กา้ วไปก่อนเรา แต่ถา้ เขาท�าช้า เราก็มโี อกาสมากขึ้น อาจจะเพราะว่าเราเรียนมาทางบริหารธุรกิจ และจากประสบการณ์ทา� งาน ทีผ่ ่านมา ท�าให้เรามองเห็นความเป็ นไปได้มากกว่าคนอืน่ ซึง่ เรื่องวิสยั ทัศน์ นี่กม็ าจากหลายๆ ทีน่ ะ เราเป็ นคนชอบอ่านมาก ก็อ่านหนังสือด้วย แล ้วก็ดู คนอืน่ ด้วย เราเป็ นคนทีเ่ ช็คตัวเองอยู่ตลอด เหมือนเช็คร่างกาย ถ้าตับพัง ก็รกั ษา ตรวจสอบสิ่งที่เราอยากท�าด้วยว่าเป็ นไปได้หรือเปล่า ฉะนัน้ การ ท�าธุรกิจให้สา� เร็จ เราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ”

:17


REPORT

STING: BACK TO BASS Live in Bangkok 12.12.2012 เรื่อง: บก. ภาพ: BEC-Tero

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามฟังผลงานเพลง ของคุณน้าสติงมายาวนาน ตั้งแต่สมัยที่คุณน้าเขายัง ท� ำ วง The Police ชนิ ด ที่ ว ่ า แต่ ก ่ อ นนั้ น ตามเก็ บ แผ่นเสียงของวงนี้กันทีเดียวเชียว

หลังจากหมดยุค เดอะ โพลิซ เข้าสู่การเป็ นศิลปิ นเดีย่ ว (และเป็ นดาราหนัง) คุณน้าสติงแกก็ ฉีกแนวดนตรีไปท�ำเพลงอีกหลากหลาย แต่เรียกว่าไม่วา่ จะท�ำอะไร จะแจ็ซซ์ จะป็ อป จะออร์เคสตร้า แฟนเพลงเจ้าประจ�ำก็ยงั ติดตามฟังกันอยู่อย่างสม�ำ่ เสมอ สติง เคยมาเปิ ดการแสดงสดทีเ่ มืองไทยมาก่อนหน้านี้แล ้วนะครับ แต่ผมเองไม่ได้ดู เพราะก็ อยู่ทเ่ี ชียงใหม่เป็ นหลัก แต่พอมาครัง้ นี้ ได้ข่าวคอนเสิรต์ ก็เลยคิดว่าอยากจะดู และก็ตอ้ งขอบคุณ น้องเจื้อย-อนงค์ สิริ พีอาร์ของทางบีอซี -ี เทโร ทีจ่ ดั บัตรคอนเสิรต์ ต�ำแหน่งทีน่ งั ่ ดีดเี ตรียมเอาไว้ให้... ส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้อยากดูคอนเสิรต์ ของสติงในครัง้ นี้ ก็เพราะทัวร์ครัง้ นี้ ถูกเรียกว่า BACK TO BASS นัน่ หมายถึงคุณน้าจะกลับไปสะพายเบสส์ เล่นเพลงร็อค และร้องน�ำ หลายๆ เพลงของ เดอะ โพลิซ ให้แฟนเพลงรุ่นเก่าให้ได้ฟงั กันด้วย ก่อนการแสดงของ สติง มีวงดนตรีเล่นอุน่ เครือ่ งอยูป่ ระมาณสักครึง่ ชัวโมง ่ ก็แบบเพลินๆ นะครับ ไม่ได้ถงึ กับไม่ดี แต่กไ็ ม่เรียกว่าโดดเด่น... วงแบ็คอัพของสติงในทัวร์คอนเสิรต์ ครัง้ นี้ เรียกได้วา่ เป็ นวงขนาดกะทัดรัด นอกจากตัวเขาเอง ทีร่ บั หน้าทีเ่ ล่นเบสส์และร้องน�ำแล ้ว ก็มี Dominic Miller กีตาร์, Vinnie Colaiuta กลอง, David Sancious คียบ์ อร์ด, Peter Tickell ฟี ดเดิ้ล, และ Jo Lawry ร้องประสาน ใช้นกั ดนตรีเท่านัน้ แต่คุณภาพดนตรีทอ่ี อกมาเยีย่ มเลยละครับ บนเวทีก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรหวือหวา จะมีการเล่นไลท์ต้ งิ อยู่บา้ ง แต่ก็ไม่มากนัก แต่ทเ่ี น้นกัน เห็นจะเป็ นเรือ่ งของซาวน์สเตจ เสียงดนตรีแต่ละชิ้น เสียงร้องทีอ่ อกมาสูค่ นฟัง บอกได้เลยว่ามีคณ ุ ภาพ สมกับราคาบัตร คุณน้าสติงในวัย 60 กว่าๆ ยังคงดูหนุ่มและแข็งแรง ยังแบกเบสส์รว่ มสองชัวโมงไหว ่ และพลังเสียง ยังใช้การได้ดอี ยู่ การจัดเพลงโชว์กเ็ รียกว่ามีครบทุกยุค ตัง้ แต่เพลงฮิตยุคเดอะ โพลิซ มาจนถึงสมัย ท�ำงานเดี่ยว ชนิดทีว่ ่างานนี้ถงึ ขนาดมีองั กอร์กนั 3 รอบ นับกันเป็ นเพลง คุณน้าแกก็โชว์มากกว่า 20 เพลง ทัง้ สมใจและสะใจคนดูเป็ นอย่างยิ่ง เอาเป็ นว่าเพลงท้ายๆ นี่นงั ่ ไม่ติดเก้าอี้เลยล่ะครับ อดไม่ได้ทจ่ี ะลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาตามไปกับจังหวะเพลง... เป็ นอีกคอนเสิรต์ หนึ่งทีป่ ระทับใจของผมในปี 2012 นะครับ ขอขอบคุณ: BEC-Tero

:18


GIG

GREASY CAFE

EXCLUSIVE LIVE ฟังเพลงท่ามกลางลมหนาว เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ภิญญา

ออกงานกันอีกแล้วนะคะ ครัง้ นีพ ้ ามารับลมหนาวกันทีอ่ ำ� เภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ กับคอนเสิร์ต Greasy Café Live in Mokloung ChiangDao งานนี้แม้เส้นทางไปจะตรงดิ่ง แต่เราก็แอบ มีหลงทางกันบ้าง กว่าจะมาถึงทีพ ่ กั เรียกได้วา่ หลงทางกันเกือบไปถึง อ�ำเภอฝางกันเลยทีเดียว (ฮ่าๆ) พอหาทีพ ่ กั เจอก็เข้าทีพ ่ กั เพือ่ เตรียมตัว รอเวลาหกโมงเย็น ขอบอกเลยว่าที่มาริสารีสอร์ท ที่เราจะพักกัน คืนนี้ชิลล์มากๆ เลยค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย รับรองว่าคืนนี้นอนสบายกันแน่ แต่ที่แน่ๆ เรายังไม่ทราบว่าตัวงาน เขาจัดตรงไหน แต่เอาเป็นว่า ณ เวลานีข้ อพักสักครูก่ อ่ น ใกล้ 6 โมงเย็น ค่อยว่ากันใหม่ นัง่ เล่นกันไปคุยกันไป ก็ถงึ เวลาแล ้วทีจ่ ะออกเดินทางไปหา พีเ่ ล็ก Greasy Café ก่อนออกจากรีสอร์ทก็ไม่ลมื ทีจ่ ะถามทางพีพ่ นักงานของ มาริสารีสอร์ท งานนี้ไม่มี หลงแน่ (หรือเปล่า?) ระหว่างทาง บังเอิญเจอพี่ เป๊ ปซี่ (เจ้าของร้านโต่ง) แอบคิด ในใจเอาไว้ก่อนว่าพีเ่ ขาต้องไปทางเดียวกับเราแน่ งานนี้เราแอบตามแบบทีพ่ เ่ี ขาไม่รูต้ วั แถมยังคิดในใจต่ออีกว่า คราวนี้ไม่หลงแน่ๆ ตู ขับตามไปเลย พีเ่ ขาต้องไปทีง่ าน แน่นอน ว่าแล ้วจะช้าอยู่ใย สองผูส้ อ่ื ข่าว HIP เหมือนพบทางสว่าง ขับตามสักพัก จนรูว้ า่ ทีแ่ ท้เรามาส่งพีเ่ ขามาเซเว่นหรือนี่ สุดท้ายก็ตอ้ งพูดกันสองคนว่า “เอาอีกแล ้ว... ฮ่ าๆ” ก่ อนที่จะตัง้ สติเริ่มใหม่ ครัง้ นี้ไปตามทางที่พ่พี นักงานของมาริสารีสอร์ท เขาบอกมาแล ้วกัน จนในทีส่ ุดเราก็มาถึง (จนได้!!!) บรรยากาศภายในงานตอนนี้ผูค้ นต่างสารทิศ เริ่มทยอยกันเข้ามาอย่างช้าๆ อากาศก็เย็นสบาย ส่วนการจัดสถานทีน่ นั้ ก็แบบเป็ นกันเอง ก่อนทีป่ ระตูงานจะเปิ ด

ให้ผูท้ ่ีมารอชมคอนเสิรต์ ได้เข้าไปจับจองที่นงั ่ กัน ส่วนเราพอได้บ ตั ร Staff คล ้องคอปุ๊ บ ก็รบี เดินไปหาเก้าอี้นงั ่ ทันที เลือกเอาทีเ่ ด่นๆ เห็นพีเ่ ล็กชัดๆ จะได้เก็บ ภาพสวยๆมาฝากคุณผูอ้ ่านไงค่ะ เมือ่ ผูค้ นทยอยเข้ามาได้สกั พักแลว้ ช่วงเวลาของ คอนเสิรต์ แบบ Exclusive ของ Greasy Café ก็เริ่มขึ้น แต่ก่อนจะเจอต้องชม วงดนตรีทท่ี างผูจ้ ดั เขาให้มาเรียกน�ำ้ ย่อยก่อน กับวงแรก Barihai เป็ นวงประจ�ำ ของร้าน Barihai Café ซอย 9 นิมมานเหมินท์น่เี อง มาร้องเพลงเพราะๆ ให้ฟงั หากใครไปทีง่ านแลว้ ติดใจวงนี้อยากฟังกันต่อก็แวะเวียนไปทีร่ า้ น Barihai Café กันได้นะคะ ระหว่างนัน้ ผูร้ ่วมงานก็เริ่มทยอยมาอย่างไม่ขาดสาย แล ้วก็มาโยกย้าย กันต่อ กับวงสกาแบนด์ อย่าง Croissant เรียกจังหวะ เพิม่ ความครึกครื้นให้ คลายหนาวกันซะหน่ อย บรรยากาศที่เริ่มจะหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ ปิ ดท้ายด้วย วง Harmonica Sunrise เหมือนมาเป็ นสัญญาณเตือนแล ้วว่า Greasy Café ใกล ้ จะขึ้นเวทีแล ้ว เวลานัน้ ทุกคนเริม่ นัง่ ไม่ตดิ ไม่รูว้ า่ เป็ นเพราะเครือ่ งดืม่ หรือว่าอากาศ กันแน่ (แซวเล่นนะคะ) คงเป็ นเพราะความสนุก และใกลถ้ งึ เวลาทีท่ กุ คนรอคอย และแล ้วเวลาทีท่ กุ คนรอคอยก็มาถึง รวมถึงสองผูส้ อ่ื ข่าวด้วยค่ะ กับ Greasy Café คอนเสิรต์ ครัง้ นี้มาในแบบอะคูสติก แค่เสียงดีดกีตาร์ของพีเ่ ล็กในเพลง ‘เงา ของฝน’ จากอัลบัม้ ชุดล่าสุด The Journey Without Maps ซึง่ ใช้เป็ นเพลงเปิ ด เวทีค นก็ ข้ ึน มาออกัน แน่ น เต็ม หน้า เวทีเ ลย เรีย กได้ว่า เป็ น บรรยากาศใกล ช้ ิด และเป็ นกันเองจริงๆ อาจจะด้วยเสียงกีตาร์ของพีเ่ ล็กทีท่ ำ� ให้รูส้ กึ ว่าคอนเสิรต์ นี้ถา้ ไม่มเี วทีกนั้ อยู่ละ่ ก็ จะเหมือนเราได้มาล ้อมวงร่วมร้องเพลงกับพีเ่ ล็กเลยล่ะ แม้แต่ ผูส้ ่อื ข่าวอย่างเราถึงยังอดใจไม่ไหวต้องวิง่ ไปเข้าไปร้องเพลงกับเขาด้วย (อินตาม มากค่ะ) ตามด้วยเพลง เผือ่ ไว้ก่อน, อุบตั เิ หตุ, ถ้าเพียงเธอปล่อย, ความบังเอิญ, แสงทอง, ฝื น, ฤดูรอ้ น, แสงของไฟ, ภายใต้ท ้องฟ้ าสีดำ� , และปิ ดท้ายด้วย สิง่ เหล่านี้ เพลงทีท่ ำ� ให้ใครหลายต่อหลายคนรูจ้ กั Greasy Café ท�ำเอาบรรยากาศหนาวเหน็บ อบอุ่นขึ้นมาทันที ประทับใจไปตามๆ กัน และคอนเสิรต์ ในค�ำ่ คืนนี้กย็ งั ไม่จบเพียง เท่านัน้ หลังจากที่พเ่ี ล็กลงเวทีไปแลว้ ก็มขี องแถมให้สำ� หรับคนที่ยงั อารมณ์คา้ ง ให้ไป ชิก กา ดิก ชิกกันต่อ กับวง Croissant สกาแบนด์ แต่ตอนนี้สองผูส้ อ่ื ข่าว เริ่มจะไม่ไหวกันแล ้ว คงถึงเวลาต้องกลับทีพ่ กั ก่อนจะเดินไม่ไหวแล ้วล่ะค่ะ คอนเสิรต์ ครัง้ นี้อาจไม่ย่ิงใหญ่ แต่ อบอุ่นมากค่ ะ งานนี้ตอ้ งขอขอบคุณ ร้านหมอกหลวงเชียงดาว และร้าน Barihai Café ซอย 9 นิมมานเหมินท์ ทีพ่ าเรามา ชมคอนเสิรต์ พร้อมทีพ่ กั สุดชิลล์ อย่างมาริสารีสอร์ท แล ้วพบกันใหม่นะคะ


MUSIC

ไตรภาคเด็กพังค์ ศิลปิน : Green Day อัลบั้ม : ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré! สังกัด : (Reprise) เมือ่ ครัง้ ที่ Green Day ส่ง Dookie (1994) ที่ ม าพร้อ มเพลงฮิ ต อย่ า ง Basket Case หรื อ When I Come Around ออกมาให้โลกดนตรีได้ฟงั กันนัน้ เชื่อว่าคงมีหลายคนทีแ่ อบปรามาสเอาไว้ก่อน แลว้ ว่า วงพังค์ท่เี ล่นดนตรีเอะอะโครมครามแบบนี้ จะไปได้ซกั กี่นำ �้ (ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ลงว่าเพลงของ สามหนุ่มกลุม่ นี้กฟ็ งั สนุกดีเหมือนกันก็เถอะ) ตลอดกว่า 20 ปี ท่ีโลดแล่นในวงการดนตรี Green Day ให้ค�ำ ตอบกับ ข้อ สงสัย ที่ว่ า ด้ว ยชื่ อ ความโด่งดังชนิดถล่มทลาย ปริมาณยอดขายทีศ่ ิลปิ น หลายคนอิจฉา และรางวัลที่กวาดมาหมดแลว้ แทบ จะทุกสถาบัน และแม้อาจจะมีคนแย้งว่า เป็ นวงพังค์ ทัง้ ทีมนั ต้องมีอะไรมันๆ ประเภทบูล๊ า้ งผลาญด้วยสิ ถึงจะถูกแนว จะมาเป็ นวงตลาดเอาใจชาวบ้านกันได้ยังไง ภาพข่ า วที่บิล ลี่ โจ อาร์ม สตรองจัด การพัง กี ต าร์ จนแหลกคามือพร้อมกับฝากค�ำบริภาษผูจ้ ดั คอนเสิรต์ (แถมยังเผื่อแผ่ไปถึงจัสติน บีเบอร์ดว้ ยอีกต่างหาก) ชนิดฟักแฟงแตงกวาว่อนจอในช่วงทีผ่ ่านมา ก็คงเป็ น สิ่ง ที่บ อกได้ช ดั แจ้ง แล ว้ ว่ า เวลาระห�ำ ่ พวกเขาก็ ไม่นอ้ ยหน้าใครเลยเช่นกัน หรือถ้ายังจะใครพยายามเปิ ดประเด็นว่า เล่นกัน แต่เพลงแบบเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ ไม่เป็ นจะมีอะไรตืน่ เต้นตรงไหน พวกเขาก็จดั การแก้ข ้อสงสัยนัน้ ด้วยการท�ำ American Idiot (2004) กับ 21st Century Breakdown (2009) :20

ให้อ อกมาในแนวโอเปร่ า มัน เสีย เลย ซึ่ง นอกจาก จะเป็ นการแสดงให้รูว้ า่ งานยากๆ ข้าก็ทำ� ได้นะ (ว้อย) แลว้ คนที่หมัน่ ไส้ตอ้ งก้มหน้าก้มตารับสภาพกันไป แต่โดยดี ว่าในยุคนี้สมัยนี้ ถ้าจะพูดถึงวงดนตรีพงั ค์อัลเตอร์เนทีฟทีฮ่ อตฮิตติดหูประชาชีแล ้ว Green Day เป็ นหนึ่งในนัน้ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย และเพือ่ ให้ระบือลือลันกั ่ นยิง่ ขึ้นไปอีก ผลงาน สามชุดล่าสุดของวง ¡Uno!, ¡Dos! และ ¡Tré! (ทยอย ออกวางแผงตามล�ำดับในปี 2012) จึงถูกรังสรรค์ ให้เป็ นอัลบัม้ ไตรภาคมันเสียเลย ซึง่ งานนี้นอกจากจะ เป็ น ก้า วย่ า งที่น่ า สนใจมากของวงดนตรีท่ีเ ดิน ทาง มาถึง 11 อัลบัม้ แล ้ว ยังเป็ นการแสดงให้เห็นด้วยว่า ทางวงยัง คงคึ ก คัก และมีไ ฟแห่ ง การสร้า งสรรค์ อย่างเหลือเฟื อ (เพราะถ้าไม่แน่ จริงไม่กลา้ ท�ำเพลง มาเยอะชนิดออกได้ทลี ะ 3 อัลบัม้ แน่ๆ) เอาเข้าจริงแลว้ ใครที่คิดว่างานไตรภาคของ Green Day จะเต็ ม ไปด้ว ยท่ ว งท�ำ นองดนตรี ที่ส ลับ ซับ ซ้อ นหรืออลังการงานสร้างนัน้ คงจะต้อง บอกให้ทิ้งความคิดดังกล่าวไปเสีย เพราะในงานทัง้ 3 ชุด สิง่ ทีเ่ ราจะได้ฟงั ก็คอื เพลงพังค์ทฟ่ี งั ง่าย มีทำ� นองสนุก ติดหู และดนตรีคึกคักแบบพองาม หากแต่ ไม่ได้ มีความเข้มข้นซับซ้อน หรือดนตรีทแ่ี ปลกใหม่และ ‘ล�ำ้ ’ จากงานก่อนๆ แต่อย่างใด ซึง่ หากมองด้วยสายตาแห่ง ความคาดหวังแลว้ นี่ถอื เป็ นประเด็นที่น่าคิดทีเดียว

เพราะแม้ว่าเพลงทัง้ หมดในแต่ละอัลบัม้ จะฟังสนุกและ คึกคักกระฉับกระเฉงดี แต่ในขณะเดียวกัน อารมณ์ ของความเป็ น ‘พังค์’ ทีค่ วรจะต้องออกมากราดเกรี้ยว หรือแสบซ่าก็ดจู ะผ่อนคลายลงไปเยอะ จนอดคิดไม่ได้ว่า ในวัยทีส่ มาชิกทุกคนมีเลข 4 น�ำหน้า การจะหวังให้ พวกเขามันสะเด่าเร้าใจในแบบเดิมได้ตลอดอาจจะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ถา้ มองจากอีกด้านหนึ่ง นี่คือการแสดงให้ เห็นว่าพวกเขาสามารถคุมงานของตัวเองให้ออกมา กลมกล่ อ มและพอเหมาะพอดีไ ด้ โดยไม่ จ �ำ เป็ น จะต้องเล่นแบบ ‘ใส่กนั ไม่ยงั้ ’ ลูกเดียวแต่อย่างใด เพลงของพวกเขายังคงอยู่บนพื้นฐานของพังค์ เพียงแต่ เพิ่มเติมความเป็ นป๊ อปให้เข้าถึงง่ายและฟังสบายขึ้น เท่านัน้ ซึง่ ท�ำให้เพลงในงานทัง้ 3 ชุด เป็ นเพลงทีจ่ ะฟัง เอาสนุกก็ใช้ได้ หรือจะเอามันก็ยงั ไหวอยู่ โดยทีว่ งเอง ก็ไม่เสียตัวตนไป ส่วนแฟนๆ ก็สามารถหยิบแผ่นของ Green Day กลับบ้าน และเปิ ดฟังได้โดยไม่ตอ้ งวิตกว่า คนข้างบ้านจะหนวกหูรำ� คาญแต่อย่างใด และถึงแม้งานทัง้ 3 ชุดนี้จะไม่ได้ออกมาเลิศเลอ หรื อ ยิ่ ง ใหญ่ จ นถึ ง ระดับ ที่ ต อ้ งยกให้เ ป็ นต�ำ นาน แต่ Green Day ก็มีเรื่องให้เล่าขานไปได้อีกนาน ว่าไอ้งานยากๆ ทัง้ หลายทีค่ นเขากลัวนักกลัวหนากันนัน้ พวกเขาลองท�ำมาหมดแล ้ว แถมผลลัพธ์กไ็ ม่ได้ออกมา ขี้ร้ วิ ขี้เหร่เท่าไหร่นกั เสียด้วย


เสียงใหม่ในเพลงเก่า

เอ่ยชื่อ Abel Tesfaye หลายคน คงส่ า ยหัว ก่ อ นจะถามกลับ ว่ า หมอนี่ เป็ นใครกัน หรื อ ต่ อ ให้บ อกว่ า หนุ่ ม แคนาเดียนคนนี้มชี ่ือในวงการว่า The Weeknd ก็ ค งยัง มีค นที่ไ ม่ รู อ้ ยู่ ดีว่ า เขาคนนี้คอื ใคร สิ่ ง ที่ ท � ำ ให้ห นุ่ มนั ก ร้อ งแนว อาร์แอนด์บชี าวแคนาดาคนนี้เป็นทีน่ า่ สนใจ ส�ำหรับนักฟังเพลงก็คือ การที่ผลงาน 3 ชุดแรกของเขา (House of Balloons, Thursday และ Echoes of Silence ทัง้ หมดออกในปี 2011) เป็ นงานมิกซ์เทป ทีเ่ จ้าตัวปล่อยให้ผู ้ฟังดาวน์โหลดไปฟังกัน ได้ฟ รี ๆ แม้อ าจจะดู เ ป็ นความคิ ด ที่ ไม่ ค่ อ ยเข้า ท่ า ในเชิง ธุ ร กิ จ เท่ า ไหร่ น กั แต่ผลลัพธ์ท่ไี ด้ นอกจากจะช่วยให้ช่ือ ของเขากลายเป็ นทีร่ ูจ้ กั ของทัง้ นักวิจารณ์ และแฟนเพลงแล ้ว ยังไปเตะตาค่ายเพลง ยัก ษ์ใ หญ่ จ นท�ำ ให้เ ขาได้เ ซ็ น สัญ ญา ในสังกัดยูนิเวอร์แซลในทีส่ ุดอีกด้วย ใน Trilogy (Universal Republic) ผลงานชุ ด แรกที่ อ อกกับ สัง กัด ใหม่ รวบรวมงานเพลงจากงานก่ อ นหน้า ทัง้ 3 ชุ ด พร้อ มทัง้ เพิ่ม เพลงใหม่อีก 3 เพลง ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นงานมิกซ์เทปที่ The Weeknd คัดเลือกเพลงของศิลปิ น มากมายก่ อนจะน�ำมาท�ำขึ้นใหม่ในรู ปแบบของตัวเอง สิ่งที่น่าทึ่งในงานชุดนี้ นอกจากจะอยูท่ ค่ี วามกลมกลืนของหลากหลายบทเพลงทีต่ ่างทีม่ า แต่ถกู ปรุงแต่ง ให้อยู่ร่วมกันได้แล ้ว เสียงร้องคุณภาพดีของหนุ่ม Abel ก็ถอื เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ ช่วยให้งานเพลงทัง้ หมดออกมาน่าฟังอีกด้วย ถือเป็ นการเริม่ ต้นทีเ่ ป็ นไปในทิศทาง ที่ดีสำ� หรับศิลปิ นหน้าใหม่ และชวนให้เราอยากติดตามกันต่อว่าเขาจะมีอะไร มาท�ำให้ต่นื เต้นได้อกี ในงานชุดหน้า

เวทีนี้ (ต้อง) มีพี่เลี้ยง

ข่าวดีสำ� หรับการลองฟัง Cruel Summer (Mercury) ผลงานจากค่าย G.O.O.D. Music (ทีม่ ี Kanye West เป็ นผู ้ก่อตัง้ ) ก็คอื งานเพลงทีห่ ลักๆ แล ้ว มาในทางฮิพฮอพนัน้ คุณภาพดีตามชื่อ ค่ายจริงๆ ส่วนหนึ่งคงต้องมอบความดี ความชอบให้กบั ทางค่ายทีส่ ร้างช่องทาง ให้ศิลปินในสังกัดได้แสดงความสามารถ รวมทัง้ ยังต้องชมตัว Kanye ด้วยทีท่ งั้ ออกโรงแสดงฝี มอื และเข้ามาดูแลเพลง ในอัลบัม้ ซึง่ นอกจากจะท�ำให้งานชุดนี้ไม่ได้เป็ นแค่เพลงฮิพฮอพเหมือนทีม่ ใี ห้ฟงั กันเกร่อในตลาด หากแต่น่าตืน่ ตาตืน่ ใจกว่ากันเยอะจากสารพัดสุม้ เสียงทีเ่ ขาเลือก หยิบมาใช้แล ้ว ยังตอกย�ำ้ ให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นว่า พ่อหนุ่มคนนี้ไอเดียและฝี มอื เขา เจ๋งจริง ไม่อย่างนัน้ ใครๆ คงไม่อยากจะมาท�ำงานด้วยเป็ นแน่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีดกี ็ตอ้ งมีดอ้ ย และส่วนทีด่ อ้ ยในงานชุดนี้ก็เกิดขึ้น เพราะ Kanye ด้วยอีกเช่นกัน นัน่ ก็คอื การทีอ่ ทิ ธิพลและสไตล์งานในแบบของเขา ปรากฏให้เห็นแทบจะทัว่ ทัง้ อัลบัม้ จนดู ราวกับว่านี่คืองานเดี่ยวที่เต็มไปด้วย แขกรับเชิญของเขา มากกว่าจะเป็ นงานรวมเพลงของศิ ลปิ นในค่ ายอย่ างที่ ควรจะเป็ น แต่ประเด็นนี้คงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเท่าใดนัก เมือ่ เทียบกับการทีต่ อ้ ง ยอมรับว่า หากไม่มพี ่ี Kanye มาคอยเป็ นพีเ่ ลี้ยงประคบประหงม ดูทา่ น้องคนอืน่ ๆ ในค่ายจะต้องเหนื่อยกว่านี้เยอะ หากหวังจะให้งานชุดนี้เป็ นสะพานแจ้งเกิด

Bob Dylan

เรื่อง: RB

Tempest

(Columbia) ในวัยคุณปู่ เรือ่ งทีด่ นู า่ กลัวส�ำหรับรุน่ ใหญ่ อย่าง บ็อบ ดีแลน คือการท�ำงานออกมาซ�ำ้ ซาก หรือหมดไฟ แต่ เมื่อดู จากงานชุดล่าสุดแลว้ ดูทา่ เรื่องดังกล่าวจะไม่ใช่ปญั หาของของปู่บอ็ บ แต่อย่างใด ตัวงานโดยรวมออกมาสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะด้วยภาคดนตรีและเนื้อหาทีห่ นักแน่น และเข้มข้นสมชื่อ

Neil Young & Crazy Horse Psychedelic Pill

(Reprise) เพิง่ มีงานออกมาก่อนหน้าไม่นาน แต่ดู เหมื อ นว่ า นี ล จะยัง คงมี แ รงและไอเดี ย เหลืออีกเยอะ ถึงได้ส่งงานอีกชุดตามมาติดๆ ในปี เดียวกัน แม้ตวั งานจะไม่มอี ะไรหวือหวา เป็ นพิเศษ แต่ การกลับมาร่ วมงานกับเดอะ เครซี ฮอร์ส แถมด้วยการเล่นเพลงทีแ่ ต่งใหม่ ทัง้ หมดก็เรียกแขกได้เหลือเฟื อแล ้ว

The Bryan Ferry Orchestra The Jazz Age

(BMG Rights Management) อาจดูแปลกทีไ่ บรอัน เฟอร์ร่ี ไม่รอ้ งเลย แม้แต่เพลงเดียวในผลงานชุดล่าสุด แถมตัวงาน ที่เลือกเอาเพลงเก่าของเขา (ทัง้ จากยุคร็อกซี่ มิวสิคหรืองานเดีย่ ว) มาท�ำใหม่ยงั ออกมาเป็ น งานบิก๊ แบนด์แจ็ซซ์อกี ต่างหาก แต่ภาคดนตรี ที่ท ำ� มาได้อ ย่ า งยอดเยี่ย มนัน้ ก็ ช่ ว ยชดเชย การไม่มเี สียงร้องได้เกินพอ

Brian Eno Lux

(Warp) ด้านหนึ่งเพลงแอมเบียนต์ของไบรอัน อีโน ดูจะเหมาะกับการเอาไปใช้ประกอบสารพัด งานมากกว่าจะตัง้ ใจฟังกันอย่างจริงๆ จังๆ แต่ ในงานชุดล่าสุด (มีแค่ 4 แทร็คแต่ยาวไม่ตำ� ่ กว่า 18 นาทีทุกเพลง) นอกจากจะฟังกันได้อย่าง สงบกว่ า ที่คิ ด แล ว้ ซาวด์น โดยรวมก็ ไ ม่ ไ ด้ ล่องลอยกันจนเกินรับอีกด้วย

Donald Fagen Sunken Condos

(Reprise) จัดอยูใ่ นจ�ำพวกนานๆ จะโผล่มาให้เห็น สักที ถึงกระนัน้ การปรากฏตัวแต่ละครัง้ ของ โดนัลด์ ฟาเกน ก็ไม่เคยท�ำให้แฟนๆ ต้องผิดหวัง เช่นเดียวกับผลงานชุดล่าสุดทีย่ งั คงเฉียบขาด สมศักดิ์ศรีร่นุ ใหญ่ ไม่วา่ จะจากท่วงท�ำนองหรือ ภาคดนตรี จนอดเสียดายไม่ได้ว่าน่าจะได้เจอกัน ให้บอ่ ยกว่านี้อกี ซักหน่อย :21


FILM

Upside Down

Liberal Arts

เข้าฉาย : 10/01/2556 แนว : Drama, Romance น� ำแสดง : Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Jayne Heitmeyer ก�ำกับ : Juan Diego Solanas จะเป็ นอย่างไรถ้าโลกนี้แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน เมือ่ มีดา้ นบนและด้านล่าง เมือ่ เขาสองคน ต้องอยู่กนั คนละฝัง่ ของโลก เรื่องราวของ อดัม เด็กหนุ่มจากโลกด้านล่าง และ อีเด็นหญิงสาว จากโลกด้า นบน เขาทัง้ สองจะเป็ น อย่ า งไร เมื่อเขาไม่สามารถอยู่ บนพื้นดินเดียวกันได้ สุดท้ายพลังแห่งความรักจะสามารถท�ำลายกฎ ของจักรวาลได้หรือไม่??

เข้าฉาย : 31/01/2556 แนว : Comedy, Drama น� ำแสดง : Josh Radnor, Elizabeth Olsen, Zac Efron ก�ำกับ : Josh Radnor ภาพยนตร์โ รแมนติ ค - คอมเมดี้ ที่กวาดเสียงชื่นชมจากงานเทศกาลซันแดนซ์ และนิตยสาร เอนเตอร์เทนเมนท์ วีคลีกย็ กย่อง ว่า ‘เป็ นหนังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุด เท่าทีเ่ คยมีมา’ ผลงานแสดงน�ำ เขียนบท และ ก�ำกับของ จอช แรดเนอร์ พระเอกหนุ่มจาก ซิทคอมทีใ่ ครๆ ก็หลงรักเรื่อง How I Met Your Mother

Parker

Zero Dark Thirty

เข้าฉาย : 31/01/2556 แนว : Crime, Thriller น� ำแสดง : Jason Statham, Jennifer Lopez Michael Chiklis ก�ำกับ : Taylor Hackford ภาพยนตร์แอคชันใหม่ ่ สำ� หรับแฟนคลับ ของสาวสวยมากความสามารถอย่าง เจนนิเฟอร์ โลเปซ (Jennifer Lopez) เธอรับบทแสดงน�ำ ประกบคู่กบั พระเอกบูอ๊ ย่าง เจสัน สเตแธม (Jason Statham) ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ พาร์คเกอร์ โจรระดับเทพที่มีกฎของตัวเองว่าแม้จะเป็ น มิจฉาชีพ แต่เขาก็จะไม่ทำ� ร้ายผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้อง และปลน้ ทรัพย์จากคนจนเด็ดขาด จนกระทัง่ วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกับเขา เมือ่ ลูกน้องทีเ่ ขาไว้ใจทรยศเอาเงินทีไ่ ด้ไปจาก เขาเสีย หมด แถมยัง จงใจทิ้ง ให้เ ขาเผชิ ญ กับความตายอีกต่างหาก เรือ่ งราวของพาร์คเกอร์ จะเป็ นยังไงต่อไปต่ออดใจรอกันแล ้วล่ะค่ะ

เข้าฉาย : 31/01/2556 แนว : Action, Drama น� ำแสดง : Chris Pratt, Jessica Chastain, Joel Edgerton ก�ำกับ : Kathryn Bigelow ภาพยนตร์ทส่ี ร้างจากเรือ่ งจริงของ และ เหตุการณ์จริง ของหน่วย Navy SEAL Team Six กับภารกิจออกตามล่าตัว โอซามา บิน ลาเดน ผูน้ ำ� กลุ่ม อัลเคด้า การไล่ล่าตัวโอซามา บิน ลาดิน กลายเป็ นสิ่งที่ทวั ่ โลกให้ความสนใจ สูงสุด และก็เป็ นภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งอาศัยความ เชีย่ วชาญของเจ้าหน้าที่ CIA เล็กๆ กลุม่ นี้เป็ น ผู ต้ ามรอยจนพบ ทุก แง่มุม ในภารกิจ นี้ ถูก เก็บง�ำไว้เป็ นความลับ แต่สว่ นส�ำคัญของปฏิบตั ิ การลับครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงบทบาทของ CIA นัน้ ก� ำ ลัง จะถู ก น� ำ ขึ้ น จอเงิ น เป็ นครั้ง แรกใน ภาพยนตร์ลุน้ ระทึกเรื่องใหม่จากฝี มอื ของทีม ผูส้ ร้างเจ้าของรางวัลออสการ์ แคธริน บิเกโลว์ และมาร์ค โบล

ทองสุก 13

เข้าฉาย : 31/01/2556 แนว : Horror น�ำแสดง : ชินวุฒ อินทรคูสนิ , ชีรณัฐ ยูสานนท์, ฌอห์ณ จินดาโชติ, อัครณัฐ อริยฤทธิ์วกิ ุล, ณั ฐ ภัส สรา อดุ ล ยาเมธาสิ ริ , กิ ต ติ์ ล ภัส กรสุทธิ์ไรวรรณ ก�ำกับ : ทวีวฒั น์ วันทา เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการกับค่ ายหนัง น้องใหม่ เวฟ พิคเจอร์สโดยมี แป๊ บ-ณฤทธิ์ ยุ ว บู ร ณ์ รับ หน้า ที่โ ปรดิว เซอร์ และยัง ได้ พระเอกนักร้องชือ่ ดังอย่าง ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสนิ คู่กบั นักร้องสาวเสียงดี น�ำ้ ชา ชีรณัฐ ทีย่ อมวาง ไมค์ชวั ่ คราวเพื่อหนังเรื่องนี้และเราจะได้เจอ กับวันศุกร์ 13 คืนวันทีส่ ยองขวัญทีเ่ ขาเรียกกัน ว่ า วัน ‘คื น ผี แ ดก’ เรื่ อ งราวจะเป็ นยัง ไง พวกเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างต้องรอติดตาม :22

Texas Chainsaw 3D

เข้าฉาย : 10/01/2556 แนว : Horror, Thriller น� ำแสดง : Alexandra Daddario, Tania Raymonde and Scott Eastwood ก�ำกับ : John Luessenhop เป็ นภาพยนตร์ส ยองขวัญ ต้อ นรับ ปี 2013 เลยก็วา่ กับหนังภาคต่อ ผลงานภาคต่อ ของ The Texas Chain Saw Massacre เวอร์ชนั ่ ปี 1974 หนังเล่าเรื่องของหญิงสาวผูไ้ ด้ รับมรดกเป็ นบ้านหลังโตจากคุณยายของเธอ แต่ เ มื่ อ ไปถึ ง ที่ น ั ่น กลับ พบเข้า กั บ ญาติ คนหนึ่ง ซึง่ สนใจเพียงเรื่องฆ่าเท่านัน้ เธอและ เพื่อนจะเอาตัวรอดจากค�ำ่ คืนอันโหดร้ายได้ อย่างไร คงต้องไปหาค�ำตอบในโรงกันเอง


เรื่อง: ภิญญา

The Guillotines

เข้าฉาย : 3/01/2556 แนว : Action น� ำแสดง : Xiaoming Huang, Ching-Tien Juan ก�ำกับ : Wai-keung Lau หนังรีเมกจาก The Flying Guillotines หรือ ‘ฤทธิ์จกั รพญายม’ ผลงานหนังก�ำลังภายใน อันคลาสสิคของชอว์บราเดอร์ ถูกน�ำมาสร้าง อีกครัง้ โดยมี ปี เตอร์ ชาน จาก Wu Xia รับ หน้าทีอ่ ำ� นวยการสร้าง และ แอนดรูว ์ เลา จาก Infernal Affairs มารับหน้าทีก่ ำ� กับ ด้วยทุน สร้าง 15 ลา้ นเหรียญสหรัฐ กลับมาคราวนี้ ยังคงเนื้อหาเข้มข้น แต่เพิม่ เทคนิคให้เร้าใจกว่า เดิม แถมยังฉายในระบบ 3D ด้วย ใครชืน่ ชอบ หนังก�ำลังภายในเรื่องนี้ไม่ควรพลาด

The Bay

เข้าฉาย : 3/01/2556 แนว : Horror, Sci-Fi, Thriller น� ำแสดง : Kristen Connolly, Jane McNeill and Christopher Denham ก�ำกับ : Barry Levinson ผลงานสยองขวัญเรียลลิต้ ีจากผูส้ ร้าง Paranormal Activity โดย แบร์ร่ี เลวินสัน (Rain Man เรนแมน) ซึ่งโดดมาก�ำกับหนัง สยองขวัญเป็ นครัง้ แรก หนังเล่าเรื่องราวของ ปรสิตกินเนื้อคน ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณอ่าวเชซาพีค ใครก็ตามที่สมั ผัสกับน�ำ้ ในอ่าวแห่งนัน้ ก็อาจ เสี่ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ส่วนใครรับเชื้อปรสิต เข้าไปในร่ างกายแลว้ จะความเจ็บปวดจนไม่ สามารถควบคุมตัวเองได้ และเสียชีวติ ภายใน 24 ชัว่ โมง จะตื่นเต้นและน่ ากลัวแค่ ไหนนัน้ ต้องติดตามค่ะ!!!

Hansel and Gretel: Witch Hunters

เข้าฉาย : 24/01/2556 แนว : Action, Comedy, Horror น� ำแสดง : Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare ก�ำกับ : Tommy Wirkola เด็ก ๆ คงเคยได้ยิน นิ ท านเรื่อ งบ้า น ขนมปังกันใช่มยั้ คะ และนี่คือการน�ำเรื่องราว ของสองพี่น อ้ งแห่ งนิ ทานบ้านขนมปัง มาตี ความใหม่ กับเรื่องราวอีก 15 ปี ให้หลังของ ฮัน เซล และ เกรเทล หลัง จากทัง้ คู่ ส ามารถ เอาตัว รอดออกมาจากบ้า นขนมปัง ได้อ ย่ า ง หวุดหวิด ก่อนจะกลายเป็ นอาหารของแม่มด และท�ำให้นางแม่มดตกลงไปในเตาอบขนม เสียเอง เมือ่ โตขึ้นทัง้ คู่เลยจับมือกันเป็ นนักล่า แม่มดประจ�ำเมือง แต่แล ้วก็ตอ้ งเจอกับงานยาก เข้าจนได้ เมื่อมีแม่มดหน้าใหม่รา้ ยกาจกว่า ตนไหนๆ ภารกิจของทัง้ คู่คอื ต้องออกล่าแม่มด ตนนี้ก่อนนี้เด็กๆ ทัง้ เมืองจะกลายเป็ นอาหาร สังเวยแม่มดผูช้ วั ่ ร้าย

Dangerous Liaisons

เข้าฉาย : 3/01/2556 แนว : Drama, Romance น� ำแสดง : Cecilia Cheung, Dong-gun Jang, Ziyi Zhang ก�ำกับ : Jin-ho Hur บทประพันธ์สดุ คลาสสิคและโด่งดังของ ฝรัง่ เศส ก�ำลังจะกลับมาสร้างความสนุกสนาน ให้กับคอหนังอีกครัง้ ในภาพยนตร์ “Dangerous Liaisons” ล่าสุดวงการภาพยนตร์ของจีนและ เกาหลีใต้ก็ได้แท็คทีมจับมือกันน�ำวรรณกรรม สุดคลาสสิกของฝรัง่ เศสเรื่อง “Les Liaisons Dangereuses” (เล ลิเอซง ดองเชอเคิส) ที่ชำ� แหละสังคมชัน้ สู งของฝรัง่ เศส ด้วยการ เปิ ดเผยเนื้อในที่แท้จริงของความเป็ นมนุ ษย์ ผ่านเกมแห่งกามา ด้วยการท�ำลายพรหมจรรย์ ของสาวน้อยทีย่ งั ไร้เดียงสาต่อโลก มาดัดแปลง สร้างเป็ นภาพยนตร์อกี ครัง้ กับ “Dangerous Liaisons”

Film Space on January พบกับภาพยนตร์อาเซียนที่จะมีมาให้ชมอย่างเต็มอิ่มตลอด ทั้งเดือนมกราคมนี้ ครั้งนี้มาในหัวข้อ ASEAN Films ชมฟรีทุกคืน วันเสาร์ เวลา 19.00 น. ณ ห้องเลคเชอร์ชั้น 2 ตึก Media Arts and Design สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9764-4109

05 มกราคม 2556 Same Same But Different ปี 2009 ก�ำกับ: Detlev Buck

12 มกราคม 2556 Quickie Express ปี 2007 ก�ำกับ: Dimas Djayadiningrat

19 มกราคม 2556 Muallaf ปี 2008 ก�ำกับ: Yasmin Ahmad

26 มกราคม 2556 The Betrayal ปี 2008 ก�ำกับ: Ellen Kuras :23


CLASSIC ALBUM

ปกอัลบัม้ ฉบับครบรอบ 25 ปี

A VERY SPECIAL CHIRSTMAS อัลบั้มเพลงคริสต์มาสฉบับพิเศษมาก เรื่อง: ลุงทอย

อัลบัม้ รวมเพลงคริสต์มาสถือว่าเป็นของตายของศิลปินดังๆ ย�้ำ! ต้องดัง หลายๆ ราย ในการออกมาให้แฟนเพลงได้ควักเงิน ซือ้ หามาเป็นเจ้าของในช่วงเวลาแห่งความสุขตอนปลายปี โดยเฉพาะ ในปีที่พวกเขาหรือเธอไม่ได้มีอัลบั้มสตูดิโอออกมา การท�ำอัลบั้ม รวมเพลงคริสต์มาสจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการพบกันระหว่าง ศิลปินกับแฟนเพลง ไม่วา่ จะเป็ นบิง ครอสบี้, แฟรงค์ ซิเนตร้า หรือว่า เอลวิส เพรสลีย ์ ต่างก็มี อัลบัม้ เพลงคริสต์มาสออกมาด้วยกันทัง้ นัน้ บ้างก็ได้รบั ความส�ำเร็จทัง้ ยอดขาย และเสียงวิจารณ์ บ้างก็ได้รบั กันแค่อย่างแรก แต่ ถ า้ ย้อ นกลับ ไป 25 ปี ก่อ น ในปี 1987 ยุ ค ที่ซีดียงั ไม่แพร่ หลาย แผ่นเสียงยังเป็ นฟอร์แม็ทส�ำคัญส�ำหรับคนฟังเพลงระดับไฮ-เอนด์ คาสเส็ทท์ เป็ น ทางเลือ กของคอเพลงเบี้ย น้อ ยหอยน้อ ย และเทปผีย งั มีว างจ�ำ หน่ า ยกัน เกลื่อนเมือง อัลบัม้ คริสต์มาสชุดหนึ่งกลายเป็ นงานทีเ่ รียกเสียงฮือฮาทัง้ จากคนฟัง เพลงทัว่ ไป นักวิจารณ์ เมือ่ น�ำเอาศิลปิ นตัวท็อปของยุคถึง 15 คนมาร้องเพลง คริสต์มาสทีม่ ที งั้ เพลงคริสต์มาสคลาสสิค ทีน่ ำ� มาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์เฉพาะตัว และเพลงคริสต์มาสทีแ่ ต่งใหม่ทำ� ใหม่รวม 15 เพลง โดยมีจมิ มี่ ไอโอไวน์ โปรดิวเซอร์ ทีอ่ ยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของ ยูทูว ์ เคยร่วมงานกับ บรูซ ปริงสทีน, ทอม เพตตี้ แอนด์ เดอะ ฮาร์ทเบรคเกอร์ เป็ นผูอ้ ำ� นวยการผลิต และได้ภาพปกอัลบัม้ จากฝี มอื ของคีธ แฮริ่ง มาท�ำให้อลั บัม้ มีคุณค่ ามากกว่าการเป็ นอัลบัม้ เพลงคริสต์มาส ตามสมัยนิยมชุดหนึ่ง อัลบัม้ ชุดนัน้ ชื่อ A Very Special Christmas แม้จะเป็ นอัลบัม้ ทีห่ ารายได้ให้กบั องค์กรโอลิมปิ คคนพิการ แต่กบั ความคิด ตัง้ ต้นจริงๆ แล ้วนัน้ จิมมี่ ไอโอไวน์ ผูอ้ ำ� นวยการผลิตอัลบัม้ ชุดนี้อยากจะท�ำอัลบัม้ คริสต์มาสสักชุดหนึ่ง เพือ่ เป็ นการร�ำลึกถึงพ่อของเขาเอง ก่อนทีว่ คิ กี้ ภรรยาของเขา จะเป็ นคนแนะน�ำให้มอบรายได้จากการขายอัลบัม้ ชุดนี้ ให้กบั โอลิมปิ คคนพิการ ซึง่ เธอเป็ นอาสาสมัครคนหนึ่งขององค์กร และเมือ่ เรื่องไปถึงหูของเฮิรพ์ อัลเพิรท์ และเจอร์ร่ี มอสส์ สองผูก้ ่อตัง้ สังกัดเพลง เอแอนด์เอ็ม เรคอร์ดส์ โปรเจ็คท์ A Very Special Christmas ก็ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า งมากขึ้น โดยได้ร บั ความช่ ว ยเหลือ จากบ็อบบี้ ชไรเวอร์ ทีเ่ ป็ นคนท�ำรายการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คคนพิการ :24

ออกอากาศในช่วงไพรม์ ไทม์ ของสถานีโทรทัศน์ เอบีซี เป็ นครัง้ แรกในปี 1987 โดยปัจจุบนั นี้ชไรเวอร์ยงั คงท�ำงานการกุศลอย่างต่อเนื่อง นี่คือคนทีก่ ่อตัง้ องค์กร เกี่ยวกับการเงินและสุขภาพเพือ่ ทวีปแอฟริกาถึง 3 องค์กรได้แก่ DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa), ONE.ORG และ (PRODUCT) RED เมือ่ ได้หวั เรี่ยวหัวแรงครบ การท�ำอัลบัม้ ก็เดินหน้า ในกระแสธารของการ ท�ำงานทีเ่ ต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ เช่นทีก่ ลุม่ แบนด์ เอด และ ยูเอสเอ ฟอร์ แอฟริกา ได้เริ่มต้นเอาไว้เมื่อปี 1985 ท�ำให้ไม่ใช่ เรื่องยากส�ำหรับการชักชวน บรรดาศิลปิ นมาร่วมท�ำงานในอัลบัม้ ชุดเดียวกัน เพือ่ หารายได้ให้กบั องค์กรการกุศล ธันวาคม 1987 อัลบัม้ A Very Special Christmas ก็ออกวางตลาด โดยมีศิลปิ นระดับแนวหน้าของยุคเป็ นเจ้าของผลงานเพลงในอัลบัม้ ไม่ว่าจะเป็ น ยูทูว,์ สตีว่ี นิคส์, จอน บอง โจวี,่ มาดอนน่า, พอยน์เตอร์ ซิสเตอร์ส, ยูรธี มิคส์, วิทนีย ์ ฮุสตัน, บรูซ สปริงสทีน ทีม่ ากับวง ดิ อี สตรีม แบนด์, เดอะ พรีเทนเดอร์ส, จอห์น เมลเลนแคมป์ , สติง, รัน ดีเอ็มซี, บ็อบ ซีเกอร์ และวงซิลเวอรื บุลเล็ท แบนด์, ไบรอัน อดัมส์ และ อลิสนั โมเยท์ ด้วยชื่อชัน้ ของศิลปิ น ท�ำให้ตวั อัลบัม้ ได้รบั ความสนใจอย่างรวดเร็ว และ บทเพลงคริสต์มาสที่เป็ นงานเพลงคลาสสิคคุน้ เคยกันดี ก็ถูกปรับแต่งเสียงใหม่ ให้เข้ากับสไตล์เพลงของศิลปิ นแต่ละคน ที่มาร้องเพลง-ท�ำเพลงให้กบั A Very Special Christmas ไม่วา่ จะเป็ นร็อค บัลลาดจาก จอน บอง โจวี กับเพลง Back Door Santa, อเมริกนั ร็อคสนุกๆ ในแบบของบรูซ สปริงสทีนกับ Merry Christmas Baby, Run Rudolph Run ทีก่ ลายเป็ นร็อคแอนด์โรลล์ สนุกๆ กับเสียงแหบๆ ของไบรอัน อดัมส์ ส่วน Christmas in Hollis ก็โดนจับแต่งเป็ นเพลงแร็พน่ารักๆ โดย รัน ดีเอ็มซี ส่วน วิทนีย ์ ฮุสตัน ก็ทำ� ให้ Do You Hear What I Hear?


เป็ นเพลงกอสเพล โซลทีไ่ พเราะจับใจ และ The Coventry Carol จากอลิสนั โมเยท์ ก็ ใ ห้อ ารมณ์ ท่ีข รึ ม ขลัง และสัม ผัส ได้ถึง บรรยากาศเย็ น เยีย บ แต่ อ บอุ่ น ได้ อย่างน่าประหลาดใจ ขณะทีบ่ างเพลงกับศิลปินบางรายก็มาพร้อมกับแตกต่าง อย่างเช่นทีม่ าดอนน่า แสดงให้เห็นในเพลง Santa Baby ทีก่ ลายเป็ นเพลงน่ารักๆ ในแบบมิวสิคลั ต่างไป จากภาพลักษณ์ และงานเพลงของเธอทีค่ ุน้ เคยและเห็นกันในยุคนัน้ หรือ Have Yourself A Merry Christmas ทีค่ ริสซีย ์ ไฮนด์ แสดงศักยภาพในเสียงร้อง โดยร้องออกมาในสไตล์เพลงสแตนดาร์ดทีห่ วานจับใจ นอกจากตัวเพลง ตัวศิลปิ นจะมีเสน่ ห ์ มีความโดดเด่น ภาพปกและ ภาพประกอบอัลบัม้ A Very Special Christmas ก็เป็ นผลงานของ คีธ แฮริ่ง จิตรกรเจ้าของผลงานที่มอี ทิ ธิพลอย่างสูงในยุค 80 ที่นิยมสร้างสรรค์ผลงานตาม ท้องถนนของกรุงนิว ยอร์ค โดยถ่ายทอดภาพลายเส้นที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ มีคอนเส็ปท์เกีย่ วกับเรือ่ งของการก�ำเนิด, ตาย, เซ็กส์ และสงคราม ผลงานของแฮริง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นภาษาภาพทีไ่ ด้รบั การจดจ�ำอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 20 อัลบัม้ A Very Special Christmas สามารถท�ำยอดขายไปจนติดอันดับ ที่ 20 ของชาร์ทบิลล์บอร์ด 200 ในปี 1987 และมีการสานต่ออัลบัม้ ในโปรเจ็คท์น้ ี ต่อมาก่อนถึงปี น้ อี กี ถึง 6 ชุดคือ A Very Special Christmas 2 (1992), A Very Special Christmas 3 (1997), A Very Special Christmas Live from Washington, D.C. (1999), A Very Special Christmas 5 (2001), A Very Special Acoustic

จิมมี่ ไอโอไวน์ หัวเรี่ยวหัวแรงของ A Very Special Christmas

ซึง่ จะบอกว่านี่คอื การน�ำเอางานดัง้ เดิมเมือ่ ปี 1987 มาออกใหม่กไ็ ม่ใช่ 100% แต่ จะว่าเป็ นงานใหม่ก็ไม่เชิง แต่ น่ีคืออัลบัม้ A Very Special Christmas ทีใ่ กล ้เคียงกับฉบับปี 1987 ทีห่ าฟังได้งา่ ยทีส่ ดุ และหากฟังงานเพลงใหม่อกี 16 เพลง จากซีดแี ผ่นทีส่ อง ก็จะเห็นถึงความเยีย่ มยอดของ A Very Special Christmas ชุดแรก ที่มคี วามหลากหลายมากกว่า ขณะที่งานใหม่ท่ใี ส่เข้ามาให้ แม้จะได้ศิลปิ นดังๆ ของยุ คนี้บวกกับศิ ลปิ นรุ่นเก่ า เก๋าๆ อีกหลายราย กลับให้ความหลากหลาย ในเรื่อ งของอารมณ์ได้ไม่มากเท่า ตัวเพลงออกมาเป็ นงานเพลงช้าๆ ฟังนุ่ มนวล กว่าในแบบสามัญคริสต์มาส และนัน่ ก็ทำ� ให้เพลงที่สดใสในสไตล์ป็อป-แดนซ์ Best Christmas Ever ของวอนเดอร์ เกิรล์ ส์, เพลงร็อคน่ารัก คึกคักสนุกสนาน I Want You for Christmas จากร็อครุ่นเก๋า ชีพ ทริค งานบลูสจ์ ากสาวคันทรี่ มาร์ติน่า แม็คไบรด์ Please Come Home for Christmas และ Winter Wonderland เวอร์ชนั ่ โฟล์คใสๆ ของเจสัน มราซ กลายเป็ นไฮไลท์ของอัลบัม้ รวมไปถึงการตอกย�ำ้ ความเป็ นงานอัลบัม้ รวมเพลงคริสต์มาส คลาสสิค ของ A Very Special Christmas ให้ชดั เจน โดดเด่นยิง่ ขึ้นไป สมกับทีย่ นื หยัด เป็ น อัลบัม้ เพลงคริสต์มาสฉบับพิเศษมาก ถึงมากๆ และมากทีส่ ดุ เป็ นเวลา 25 ปี เข้าไปแล ้ว

คีธ แฮริ่ง กับผลงานบางส่วนทีส่ ไตล์ ลายเส้น เฉพาะตัว

Christmas (2003) และ A Very Special Christmas 7 (2009) งานในซีร่สี น์ ้ ีสามารถท�ำเงินให้กบั องค์กรโอลิมปิ คคนพิการได้มากถึงกว่า 100 ล ้านเหรียญ ซึง่ ถือว่ามากทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับอัลบัม้ การกุศลทีอ่ อกเป็ นซีรส่ี ช์ ดุ อืน่ ๆ ท�ำได้ และในวันที่ 16 มกราคม 1998 อัลบัม้ A Very Special Christmas ก็ได้ รับรางวัลแผ่นเสียงทองค�ำขาวถึง 4 แผ่น เมือ่ สามารถท�ำยอดขายได้ถงึ 4 ล ้านก็อปปี้ เฉพาะในอเมริกา อัลบัม้ A Very Special Christmas มีการท�ำออกจ�ำหน่ายอีกหลายครัง้ โดยในครัง้ ต่อๆ มา เพลง Back Door Santa ถูกเปลีย่ นเป็ น I Wish Every Day Could Be Like Christmas แต่กเ็ ป็ นเพลงของบอง โจวี่ เหมือนเดิม และเสียงพูด ของเด็ก ๆ ก่ อ นเข้า เพลง Have Yourself a Merry Little Christmas ของ เดอะ พรีเทนเดอร์ส ถูกตัดออก และในวาระครบรอบ 25 ปี ของอัลบัม้ ชุดนี้ ได้มกี ารน�ำ A Very Special Christmas ออกมาวางจ�ำหน่ายอีกครัง้ โดยจัดท�ำเป็ นอัลบัม้ คู่ โดยในซีดแี ผ่นแรก จะเป็ นอัลบัม้ ชุดแรก และอีกแผ่นจะเป็ นงานใหม่ ทีไ่ ด้ศิลปิ นอย่าง เดฟ แมทธิวส์, คริสติน่า อากีเลร่า, ไมเคิล บูเบล, เจสัน มราซ, วัน รีพบั ลิค, เทรน, เกรย์สนั แชนเดอร์, จีเวล, ชีพ ทริค, ราสคาล แฟลทท์ส, มาร์ตนิ ่า แม็คไบรดส์, จอร์ดนิ สปาร์คส์, วินซ์ กิลล์, เอมี่ แกรนท์ รวมไปถึง วอนเดอร์ เกิรล์ ส์ วงเกิรล์ กรุป๊ จากเกาหลี มาร้องเพลงคริสต์มาสทัง้ เพลงเก่าท�ำใหม่ และเพลงใหม่รวม 16 เพลง

ALBUM PROFILE อัลบัม้ : A Very Special Christmas ศิลปิ น: Various Artists แนวเพลง: ป๊ อป, แจ็ซซ์, ร็อค ออกจ�ำหน่าย: 1987 บันทึกเสียง: 1985-1987 ความยาวของอัลบัม้ : 50:57 สังกัด: A&M โปรดิวเซอร์: จิมมี่ ไอโอไวน์ เพลงซิงเกิ้ล: Winter Wonderland, Christmas (Baby Please Come Home) อันดับในชาร์ทThe Billboard 200: 20 ปี 1987 :25


SPORT

ปีหน้าฟ้าใหม่ จะดูบอลที่ไหนดี? เรื่อง: RB

เห็นสารพัดข่าวเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลแล ้วงงกันไหม? ในยุคทีไ่ ม่ได้มแี ค่ผูใ้ ห้บริการรายเดียวเปิ ดฟุตบอลลีกต่างๆ ให้เราดูเหมือนแต่ก่อน ช่วยไม่ได้ทห่ี ลายคนจะต้องคิดหนักว่าจะเลือกอุดหนุนเจ้าไหน เพราะเมือ่ ก่อนสมัคร สมาชิกทีเ่ ดียวก็ดูมนั แทบทุกลีก แต่เดีย๋ วนี้ถา้ จะท�ำแบบนัน้ อาจจะมีกล่องรับสัญญาณสูงน้องๆ คอนโดอยู่ขา้ งทีวี แถมยังต้องคอยลุน้ อีกด้วยว่าปี ต่อๆ ไป ไอ้เจ้าทีเ่ รา เสียเงินให้นนั้ เขาจะยังมีฟตุ บอลรายการเดิมให้เราชมอยูไหม HIP ขออาสาเป็ นตัวช่วยให้ชวี ติ แฟนบอลทัง้ หลายง่ายขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอล 4 ลีกดังกับอีก 1 รายการใหญ่ เพือ่ ทีป่ ี หน้าฟ้ าใหม่ คอลูกหนังทัง้ หลาย จะได้รูว้ า่ ถ้าจะดูฟตุ บอลนอก ต้องไปติดตามกันทีช่ ่องทางไหน หวังว่าข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผูอ้ ่าน HIP ดูฟตุ บอลกันอย่างสนุก และอย่าลืมว่าโปรดดูเพือ่ ความบันเทิงเท่านัน้ อย่าให้ถงึ ขัน้ ทุ่มแทงจนสิ้นเนื้อประดาตัว

English Premier League (อังกฤษ)

La Liga (สเปน)

ต้องดูกบั เจ้าไหน? เมื่อก่ อน True Visions ผูกปิ่ นโตจองมานาน แต่ตงั้ แต่ฤดู กาลหน้า (2013-2014) เป็ นต้นไป CTH ได้ลขิ สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแทน ถ้าอยากดูตอ้ งท�ำไง? ข่ า วว่ า กัน ว่ า น่ า จะมาในรู ป แบบให้ซ้ ือ กล่ อ งรับ สัญ ญาณไปติ ด ที่บ า้ น กับอีกวิธคี อื สมัครเป็ นสมาชิกของเคเบิลทีวตี ่างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกในเครือของ CTH (อย่างทีเ่ ชียงใหม่ก็ WE TV) แล ้วรอลุนเอาว่ ้ าจะได้ดูมากหรือน้อยคู่ ส่วนอีกวิธหี นึ่ง ทีท่ ำ� ได้เลยคือไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ตดิ ตัง้ Set Top Box เพือ่ เอาไว้ดูรายการของ CTH ได้ท่ี www.cth.co.th ดูได้ทกุ ที่ไหม? บอกยากเพราะเจ้าของยังไม่ได้เริ่มท�ำอะไร แต่ถา้ ดูจากข้อมูลทีว่ ่า CTH มีเครือข่ายเคเบิลทีวที ่เี ป็ นสมาชิกทัว่ ประเทศถึง 350 แห่ง และมีฐานผูช้ มกว่า 3.5 ล ้านครัวเรือน ก็พอจะเชื่อได้วา่ น่าจะครอบคลุมดีอยู่ ภาพสวยคมชมชัดใช่ไหม? ผู ้บริหาร CTH ให้ข่าวว่าจะมีทงั้ การรับชมในแบบปกติและในระบบ HD ด้วย แล้วดูได้นานหรือเปล่า? CTH ได้ลขิ สิทธิ์ไป 3 ฤดูกาลรวด เริ่มตัง้ แต่ฤดูกาล 2013-2014 ของเขามีอะไรดี? ถ้าทีบ่ า้ นเป็ นสมาชิกเคเบิลทีวใี นเครือ CTH อยู่แล ้วก็ได้ดูแน่ๆ ขณะทีเ่ รือ่ ง คนพากย์นนั้ ก็ไม่น่าเป็ นห่วง เพราะว่ากันว่าจะได้นกั พากย์จากสยามกีฬามาดูแล แถมในอนาคตบริษทั ยังจะพัฒนาระบบออกอากาศให้เป็ นดิจติ อลทัง้ หมดอีกด้วย แล้วไอ้ท่ไี ม่ค่อยดีละ่ ? นอกจากจะต้องลุน้ ว่าราคาจะถูกหรือแพง/ต้องซื้อหรือไม่ซ้ อื กล่องแลว้ ยังต้องลุนด้ ้ วยว่าการถ่ายทอดสดจะออกมาดีเหมือนเจ้าเก่าหรือเปล่า ยิง่ เมือ่ ประมูล มาแพง ถ้าหากมีโฆษณาเยอะผูช้ มก็คงไม่แฮปปี้ เท่าไหร่แน่ มีของแถมยัว่ ใจยังไงบ้าง? ยังไม่ได้ประกาศเป็ นทางการ แต่ในแผนด�ำเนินการของ CTH นัน้ ว่ากัน ถึง การให้บ ริ ก ารอื่ น ๆ อย่ า งบริ ก ารอิ น เตอร์เ น็ ต บรอดแบนด์แ ละโทรศัพ ท์ ผ่านอินเตอร์เน็ตซึง่ ก็ดูน่าสนใจดี แล้วถ้าอยากดูฟรีมีหรือเปล่า? ตามกฎของพรีเมียร์ลกี บังคับอยูแ่ ล ้วว่าต้องแบ่งไปถ่ายทอดสดทางฟรีทวี บี ้าง เพียงแต่กต็ ้องท�ำใจว่าคงนานๆ มาที แถมคงไม่คอ่ ยดูพวกบิก๊ โฟร์หรือคูเ่ จ๋งๆ สักเท่าไหร่ งานนี้ ก่บี าท? เจ้าของเขายังไม่ได้เคาะราคา แต่ให้ขา่ วไว้ว่าน่าจะมีหลายราคาตามแพ็คเก็จ และทีน่ ่าสนใจก็คอื เขาว่าอาจจะไม่แพง! แล้วถ้าสนใจต้องถามใคร? ลองเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.cth.co.th

ต้องดูกบั เจ้าไหน? RS Sport ในเครืออาร์เอสของเฮียเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ ถ้าอยากดูตอ้ งท�ำไง? ก่อนอืน่ ต้องหากล่องรับสัญญาณดาวเทียม Sun Box มาใช้ก่อน ถ้ามีแล ้ว ก็จดั การเอาไปต่อกับจานดาวเทียมที่มี (ไม่มจี านดาวเทียมก็ซ้ ือจานด้วยนะจ๊ะ) แค่น้ กี ไ็ ด้ดูฟตุ บอลสเปนสมใจแล ้ว ดูได้ทกุ ที่ไหม? ดูได้แน่ๆ ถ้ามีจานดาวเทียม (ซึง่ เดีย๋ วนี้ตดิ กันทัวบ้านทั ่ วเมื ่ อง) แถมช่องทางการ ซื้อกล่องรับสัญญาณยังมีหลากหลาย จะสัง่ ซื้อทางอินเตอร์เน็ต ไปซื้อตามร้านค้า หรือว่าจะทีเ่ ซเว่นอีเลฟเว่นก็ยงั ได้ ภาพสวยคมชมชัดใช่ไหม? เท่าทีเ่ ห็นก็ยงั ไม่เจอปัญหาอะไร เพียงแต่อาจจะไม่เท่ตรงทีไ่ ม่มรี ะบบ HD ให้ดูสำ� หรับใครทีอ่ ยากได้ความชัดแบบสุดๆ แล้วดูได้นานหรือเปล่า? 3 ฤดูกาลรวด ตัง้ แต่ฤดูกาลนี้ (2012-2013) จนถึง 2014-2015 ของเขามีอะไรดี? มีฟตุ บอลให้ดูกนั ตาแฉะปี ละ 380 นัด (เวลาไม่มชี นกัน และเล่นเร็วขึ้น เอาใจแฟนบอลเอเชีย) นอกจากนี้ยงั มีบทวิเคราะห์หรือไฮไลท์การแข่งขันเสริม และยังได้ดูรายการอืน่ ๆ ของค่ายอาร์เอสทัง้ เพลงและละครด้วย แล้วไอ้ท่ไี ม่ค่อยดีละ่ ? คงจะอยู่ทต่ี อ้ งควักสตางค์ซ้ อื กล่องรับสัญญาณดาวเทียม กับรายการอืน่ ทีม่ อี าจไม่ค่อยถูกจริต มีของแถมยัว่ ใจยังไงบ้าง? กล่อง Sun Box เอาไว้ใช้รบั สัญญาณดูฟตุ บอลโลกปี 2014 ที่บราซิล ซึง่ RS เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ดว้ ย แล้วถ้าอยากดูฟรีมีหรือเปล่า? อาร์เอสเขาแบ่งมาถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สี ทีวเี พือ่ คุณ กับทางช่อง 8 ซึง่ เป็ นช่องดาวเทียมของอาร์เอสสัปดาห์ละคู่ (ช่อง 8 ดูได้ถา้ บ้านมีจานดาวเทียม) งานนี้ กี่บาท? เฉพาะค่ากล่องก็สองพันมีทอน แต่หลังจากกรกฎาคมปี หน้าเห็นว่าอาร์เอส จะเก็บค่าบริการายเดือน ซึง่ เฮียเขาว่าไม่แพง (แค่หลักร้อยต้นๆ) แล้วถ้าสนใจต้องถามใคร? มีส ารพัด ช่ อ งทางให้ติ ด ต่ อ ไม่ ว่ า จะเว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ค หรื อ ทวิต เตอร์ (เสิรช์ RS Sport หรือ Sun Box ในกูเกิลดูได้) หรือถ้าอยากโทรถามก็ตดิ ต่อได้ท่ี เบอร์ 1781

:26


Bundesliga (เยอรมนี) ต้องดูกบั เจ้าไหน? GMM Sport ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมีข่ องอากู ๋ ถ้าอยากดูตอ้ งท�ำไง? ต้องไปซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 Sky ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมีม่ าก่อน จากนัน้ ถ้าทีบ่ า้ นมีจานดาวเทียมอยู่แล ้วก็ต่อใช้งานได้เลย ดูได้ทกุ ที่ไหม? เหมือนคู่แข่งอย่างอาร์เอสตรงทีก่ ล่องรับสัญญาณใช้กบั จานดาวเทียมได้ ทัง้ C Band และ KU Band ดังนัน้ ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องดูยาก ส่วนวิธีหาซื้อกล่อง จะซื้อตามร้านตัวแทนจ�ำหน่าย ร้านสะดวกซื้อ ห้างทัง้ หลาย หรือติดต่อขอติดตัง้ ก็มี ให้บริการทัง้ นัน้ ภาพสวยคมชมชัดใช่ไหม? มีทงั้ แบบธรรมดาและ HD แล้วดูได้นานหรือเปล่า? 3 ฤดูกาล ตัง้ แต่ฤดูกาลนี้ถงึ ปี 2015 ของเขามีอะไรดี? ดูกนั ทัง้ ปี กว่า 340 นัด (สัปดาห์ละช่อง เขาอวดว่ามีคอนเทนต์กฬี าดีๆ เพียบ ทัง้ ฟุตบอลลีกเอิง, ลีกบราซิลหรือลีกอาร์เจนตินา และกีฬาอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก หลายอย่าง ทีส่ ำ� คัญใครเป็ นเด็กผีคงชอบ เพราะมีช่อง MUTV ให้ดูดว้ ย แล้วไอ้ท่ไี ม่ค่อยดีละ่ ? ยังไม่รวู่ ้ าจะเก็บค่าบริการรายเดือนเมือ่ ไหร่ (เพราะรอใบอนุญาตจาก กสทช.อยู)่ กับหลายๆ ช่องทีโ่ ฆษณาไว้ยงั เป็ นแค่การทดลองออกอากาศ มีของแถมยัว่ ใจยังไงบ้าง? ที่เข้าท่าก็ตรงที่สามารถเข้าไปดูช่อง GMM SPORTONE แบบ Live Stream ได้ทเ่ี ว็บไซต์ GMM Sport (www.gmmsport.com) แต่อย่าลืมเช็คด้วย ว่าบอลคู่ทอ่ี ยากดูถา่ ยทอดทางช่องนี้ไหม (เพราะถ้าไม่ถา่ ยช่องนี้กอ็ ดดู) แล้วถ้าอยากดูฟรีมีหรือเปล่า? มีถา่ ยทอดสดให้ชมกันทางช่อง 9 อาทิตย์ละคู่ งานนี้ กี่บาท? ช่วงแรกๆ เปิ ดราคามาใกลเ้ คียงกับคู่แข่งอย่างอาร์เอส แต่หลังๆ เห็นว่า ราคาลดลงมาเหลือแค่เกือบๆ พันแล ้ว แล้วถ้าสนใจต้องถามใคร? ไปดูได้ท่ี www.gmmsport.com (มีเฟซบุค๊ และทวิตเตอร์ดว้ ย) หรือ สอบถามที่ GMMZ Call Center 02-841-8888

Calcio Serie A (อิตาลี) ต้องดูกบั เจ้าไหน? True Visions เจ้าเก่า ถ้าอยากดูตอ้ งท�ำไง? เป็ นสมาชิก True Visions (จะให้ชวั ร์สุดก็ตงั้ แต่โกลด์ แพ็คเก็จขึ้นไป จะได้ไม่ตอ้ งลุน้ ระทึก) หรือจะซื้อแพ็คเก็จเฉพาะที่มแี ต่ กีฬาหรือซื้อเฉพาะจาน ดาวเทียมของทรูกไ็ ด้ (แต่สองอย่างหลังอาจจะไม่ได้ดูทกุ คู่ทม่ี กี ารถ่ายทอดสด) ดูได้ทกุ ที่ไหม? เป็ นเจ้าเก่าเจ้าใหญ่ ความทัว่ ถึงนัน้ ไว้ใจได้อยู่แล ้ว ภาพสวยคมชมชัดใช่ไหม? ไม่ค่อยมีปญั หา (เว้นแต่ฝนฟ้ าไม่เป็ นใจ) ปกติมที งั้ แบบธรรมดาและ HD แต่ช่วงหลังคู่แข่งชักเยอะเลยปรับสัญญาณภาพใหม่เป็ นระบบดิจติ อล (ทีห่ ลายคน ชมกันว่าดูบอลชัดสะใจจริงๆ) แล้วดูได้นานหรือเปล่า? 3 ฤดูกาล ตัง้ แต่ฤดูกาลนี้ถงึ ปี 2015 ของเขามีอะไรดี? ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องสัญญาณหรือมาตรฐานด้านการถ่ายทอดสด (เพราะเจ้านี้ เขาท�ำมานาน) วันไหนเบื่อฟุตบอลก็มรี ายการอื่นให้ดูอีกแยะ (และดีกว่าคู่ แข่ง เจ้าอืน่ ๆ หลายชัน้ อยู)่ นอกจากนี้การทีท่ รูไม่มฟี ตุ บอลลีกต่างประเทศใหญ่ๆ รายการอืน่ เหลือในมือแล ้ว ท�ำให้มีแนวโน้มว่าบริการทีเ่ กีย่ วกับฟุตบอลอิตาลีน่าจะดีข้นึ กว่าเดิม

แล้วไอ้ท่ไี ม่ค่อยดีละ่ ? หลักๆ คงเป็ นเรื่องราคาที่แพงกว่าใคร ตามมาด้วยบริการที่บางครัง้ ก็ ชวนให้หงุดหงิดเหลือเกิน และสัญญาณทีห่ ากเจอฝนฟ้ าหนักๆ เข้าก็เอวัง มีของแถมยัว่ ใจยังไงบ้าง? เลือกใช้โปรโมชันได้ ่ อกี สารพัดถ้าใช้โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตของค่ายนี้ดว้ ย แถมเดีย๋ วนี้ยงั มีแพ็คเก็จส�ำหรับดูฟตุ บอลหรือกีฬาล ้วนๆ มายัวใจในราคาที ่ ย่ อ่ มเยาลง (แต่อาจจะต้องเช็คก่อนว่าหลังจากไม่มพี รีเมียร์ลกี แล ้วเขาจะยังสานต่ออยู่ไหม) แล้วถ้าอยากดูฟรีมีหรือเปล่า? เสียใจ ท่าทางบอลอิตาลีจะไม่ค่อยฮิต เลยไม่มใี ห้ดูฟรี งานนี้ กี่บาท? ถ้าเป็ นสมาชิกรายเดือนก็จ่ายเดือนละสองพันขึ้น (ยังไม่รวมค่ าติดตัง้ ถ้าไม่ได้เป็ นสมาชิกมาก่อน) ส่วนพวกแพ็คเก็จและซื้อเฉพาะจานก็ย่อมเยาลงมา อยู่ทห่ี ลักไม่เกินพัน แล้วถ้าสนใจต้องถามใคร? เข้าไปดูทเ่ี ว็บไซต์ของ True Visions หรือสมัครสมาชิกได้ทท่ี รูวชิ นั ่ ส์ แคร์ 02-725-7000

Uefa Champions League (ยุโรป) ต้องดูกบั เจ้าไหน? True Visions รับหน้าทีใ่ ห้บริการ ถ้าอยากดูตอ้ งท�ำไง? สมัครเป็ นสมาชิก True Visions (ต้องแพล็ตตินมั หรือโกลด์ แพ็คเก็จ เท่านัน้ เพือ่ ความชัวร์) เจ้าใหญ่ขนาดนี้มบี ริการทัวถึ ่ งทัง้ ประเทศ อยูท่ ไ่ี หนก็ไม่ใช่ปญั หา ภาพสวยคมชมชัดใช่ไหม? เพิง่ ปรับเปลีย่ นระบบการส่งสัญญาณให้เป็ นดิจติ อลไป เรื่องความคมชัด จึงไม่น่าเป็ นห่วง แถมถ้ายังไม่สะใจจะดูผ่านระบบ HD ก็ยงั ได้ แล้วดูได้นานหรือเปล่า? รอบนี้รบั ผิดชอบไป 3 ฤดูกาล จนถึงปี 2015 ของเขามีอะไรดี? ไม่ตอ้ งอธิบายคอบอลทัง้ หลายรูด้ อี ยู่แลว้ ว่ายูฟ่า แชมเปี ยนส์ลกี นัน้ น่าดู แค่ไหน ขณะที่รายการอื่นๆ ที่เหลือของเจ้านี้นนั้ ก็คงไม่มใี ครเถียงเช่นกันว่าไม่ดี (เว้นแต่บงั เอิญคุณเป็ นพวกร�ำคาญบ้านเอเอฟ!) แล้วไอ้ท่ไี ม่ค่อยดีละ่ ? ถ้าไม่ชอบดูรายการอย่างอื่น (หนัง ซีรสี ์ ดนตรี สารคดี หรือกีฬาอื่นๆ) ก็คงไม่คมุ ้ ทีจ่ ะเป็ นสมาชิกเพือ่ ดูแค่ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีกอย่างเดียว มีของแถมยัว่ ใจยังไงบ้าง? นอกจากคืนวันอังคารกับพุธจะมีฟุตบอลดูแน่ ๆ แลว้ คืนวันพฤหัสบดี ยังมียูโรป้ า ลีกให้ดูอกี อย่างหนึ่งด้วย ซึง่ เหมาะมากส�ำหรับแฟนทีมใหญ่ทด่ี นั ไม่ได้ ไปเล่นแชมเปี ยนส์ ลีก แล้วถ้าอยากดูฟรีมีหรือเปล่า? มีให้ดูทางช่อง 9 แต่วา่ แค่อาทิตย์ละคู่ แถมส่วนใหญ่จะเป็ นคู่ทไ่ี ม่สำ� คัญ เท่าไหร่ งานนี้ ก่บี าท? ถ้าเป็ นสมาชิกรายเดือนเตรียมไว้ได้เลยเดือนละประมาณสองถึงสามพัน (ถ้าเพิม่ จุดก็บวกเพิม่ ไปอีก) แต่ถา้ งบไม่เยอะ มีแพ็คเก็จแบบติดตัง้ ฟรี 4 จุดที่ ชวนเพือ่ นมาช่วยกันหารได้ แล้วถ้าสนใจต้องถามใคร? เข้าไปดูทเ่ี ว็บไซต์ของ True Visions หรือสมัครสมาชิกได้ทท่ี รูวชิ นั ่ ส์ แคร์ 02-725-7000 :27


ART

EMOTIONS INอารมณ์ WHITE สีขาว เรื่อง: สุธามาศ

“มองดูผหู้ ญิงคนหนึง่ สวยงามด้วยแก้มแดงระเรือ่ บนผิวใสๆสีขาวอมชมพู ประดับด้วยตากลมโต สีน�้ำตาลเข้มคู่นั้น คิ้วเองก็เช่นกัน เส้นผมสยาย สี ด� ำ เข้ ม และนั้ น ไง ริ ม ฝี ป ากอวบอิ่ ม สี ทั บ ทิ ม เป็นประกาย มองดูผู้หญิงคนหนึ่ง สวยงามด้วย แก้มขาวบนผิวใสๆสีขาวอมขาวประดับด้วยตากลมโต สี ข าวคู ่ นั้ น คิ้ ว เองก็ เ ช่ น กั น เส้ น ผมสยายขาว และนั้นไงริมฝีปากอวบอิ่มสีขาวเป็นประกาย”


ไตรรัตน์ บูรณพลานามัย จากข้อความข้างต้น ถ้าลองจินตนาการภาพตามจะท�ำให้เข้าใจถึงตัวผลงาน ทีจ่ ะจัดแสดงครัง้ นี้มากขึ้น ถ้าทุกอย่างทีร่ อบๆตัวนี้ ถูกเปลีย่ นให้เป็ นสีขาวหรือมี แค่เพียงสีเดียว แล ้วเราจะรูส้ กึ ยังไงกับสิง่ เหล่านัน้ จากทีเ่ คยบอกโลกนี้สดใสเพราะ สีมสี ่วนช่วยท�ำให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ อย่างสีน้ ีให้ความรูส้ กึ สดใส สีน้ ีทำ� ใจหดหู่ สิ่งที่เร้าอารมณ์ต่างๆก็มสี ีเป็ นส่วนประกอบให้เกิดความรู ส้ ึก ถ้าต้องเหลือสีอยู่ แค่สเี ดียวทุกอย่างจะเป็ นอย่างไร ไตรรัตน์ บูรณพลานามัย หรือบูม แต่หลายๆ คน อาจจะรู จ้ กั เขาในชื่อ แกมโบ ศิษย์เก่ าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาสนใจและท�ำงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องราวของอารมณ์อนั ผูกพันกับสีและพื้นทีว่ า่ ง โดยเริ่มจากจุดทีต่ วั เองสนใจก่อน และค่อยๆ พัฒนาออกมาเป็ นงานศิลปะ ตัง้ แต่ใน สมัยทีเ่ ขายังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย “ผมท�ำงานในรูปแบบนี้มาตัง้ แต่ตอนยังเรียนอยู่เลย ตอนนัน้ ท�ำงานขาวใน ขาวชุดแรก เกิดมาจากความคิดง่ายๆ ว่า คนทีอ่ ยู่กบั ศิลปะนานๆ พอนานเข้าก็มอง เฟรมเปล่า ก็เกิดความสนใจ แลว้ ก็เริ่มในเรื่องของเทคนิคก่อน เพราะอยากให้มี จุดดึงสายตาให้สขี าวทีว่ าด สามารถมองเห็นได้มากขึ้น ก็เลยเป็ นงานแสดงชุดต่อมา แสดงทีบ่ า้ นตึกเมือ่ ปี ทแ่ี ล ้วชื่อชุด Noting to Space เรื่องความไม่มกี บั ความว่าง วาดอะไรให้มองเห็นง่ายๆ เป็ นสเปช ก็เลยออกมาเป็ นรูปเรานัง่ อยู่บนโซฟา แต่ของ ทีอ่ ยูร่ อบๆ วาดเป็ นสีขาว ก็เริม่ สนใจเรือ่ งความไม่มคี วามหมายของความไม่มแี ล ้วล่ะ ต่อมาก็ทำ� งานชุด Everything is Noting เราไปขอรูปคนอืน่ เขา ใครอยาก ให้เราเขียนอะไรเราก็เขียน เขียนแล ้วเอามาให้เขา เขาเขียนในสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามหมาย กับเราเลย เขียนวันเดียวเสร็จ ไม่เสร็จก็ไม่เขียนต่อ ท�ำแค่รูปละวัน ก็พยายาม หาความหมายของสิ่งที่ไม่มคี วามหมายของเรา พอหมดชุดนัน้ ก็เป็ นชุด Thesis ชุด it is as is it ก็พยายามเขียนเป็ นตัวหนังสือกขค เขียนเป็ ดมาตัวหนึ่ง เขียนตัว อักษรว่าเป็ ด ก็เป็ นแค่เป็ ด คนทีก่ ลัวเป็ ดอาจจะนึกไม่ถงึ ว่าตอนทีเ่ ป็ ดไล่งบั ตอนเด็กๆ เป็ ดก็เป็ นเป็ ด เป็ นแค่การให้ความหมาย ตรงตัวสุดๆ เสื้อเชิ้ต ให้เขียนว่าเสื้อเชิ้ต บางคนชุดนัน้ อาจจะนึกว่ามีเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด บางคนอาจจะมองเสื้อเชิ้ตเป็ นเรื่องของ นักธุรกิจ เสื้อยืดอาจจะเป็ นเสื้อของไปรเวท ชุดราตรีคอื สังคมอะไรก็วา่ ไป พยายาม ตัดความหมายออกไป แล ้วจะคิดอะไรมากมาย สุดท้ายก็มาเป็ นชิ้นนี้ ตัดความรูส้ กึ ออกไปจากงาน” มาถึงเรื่องของตัวงานที่กำ� ลังจะจัดแสดงในวันที่19 มกราคม 2556 นี้ ในชื่อชุดผลงานว่า White Painting โดยใช้เทคนิคอะคริลคิ บนแคนวาส นัน้ ก็ยงั คงมีแนวความคิดของการท�ำงานทีผ่ า่ นมาร่วมอยู่ดว้ ยเช่นกัน บูมได้เล่าเกี่ยวกับ แนวความคิดของการเกิดตัวผลงานทีจ่ ะแสดงครัง้ นี้วา่ “แนวคิดสัน้ มาก ก็แค่อยากเอาสีออกไปจากทุกอย่างทีเ่ ราเห็น ต้นไม้สีเขียว ดูดสีออกไป คนสีเหลืองเปลีย่ นให้เป็ นสีขาวให้หมด เรามีความรูส้ กึ ว่าเรามองเห็น ทุ่งหญ้าต้นไม้แล ้วเราสดชื่น เห็นตอนโพล ้เพล ้ แดดเหลืองๆ เราอารมณ์ดมี คี วามสุข ชิลล์ เราว่าสีมสี ่วนท�ำให้คนมีความรูส้ กึ มากๆ ก็เลยคิดเล่นๆ ว่าถ้าทุกอย่างมีสเี ดียว ไม่เหลือสีอะไรเลย กลายเป็ นสีขาวหมดเลย จะกลายเป็ นเหมือนวัตถุไร้ชีวิต ไร้อารมณ์มยั้ ” สิง่ ทีพ่ ยายามสือ่ ให้เห็นในตัวงานชุดนี้คอื การวาดรูป ทีด่ งึ อารมณ์ความรูส้ กึ ออกจากตัวงาน ให้อารมณ์ในงานนิ่งมากทีส่ ุด เหมือนนกก�ำลังบินผ่าน แต่เราไม่ได้ สนใจว่านกตัวนัน้ จะมีลกั ษณะยังไง เหมือนการดูรูปปัน้ ทีแ่ ข็งทือ่ ไร้ ซึง่ ความรูส้ กึ โดยทีห่ ยิบเอาสิง่ มีชวี ติ ใกล ้ตัวมาวาด และท�ำให้ไม่มชี วี ติ ด้วยการตัดทอนให้เหลือ เพียงสีเดียว “ชุดนี้เพิ่งเริ่มท�ำ จะวาดเป็ นรู ปผู ห้ ญิงหมดเลย คือจุดประสงค์หลักๆ ต้องการให้ไร้ชีวติ ไร้อารมณ์ ก็มองว่าคนก็เป็ นสิ่งมีชีวติ เราพยายามเขียนใหม่ ให้ไร้ชวี ติ ถ้าวาดคนออกมาก็จะเข้าใจกันอยูแ่ ล ้วว่านี่คอื สิง่ มีชวี ติ แน่นอน แล ้วส�ำหรับ ผูห้ ญิงผมมองว่าเป็ นเพศทีเ่ จ้าอารมณ์อยู่แลว้ เลยอยากเขียนรูปผูห้ ญิงให้ออกมา เหมือนรูปปัน้ ทีไ่ ม่มชี วี ติ อะไรอย่างนี้ ตอนถ่ายรูปมาเป็ นแบบวาดเขาก็ย้ มิ ปกติละ่ เราพยายามเขียนให้รอยยิ้มหายไป ตอนแรกก็จะเป็ นหน้าเฉยๆ หน้านิ่งๆ ต้องการ ให้ได้อารมณ์ทน่ี ่งิ ไง ไปๆ มาๆ เราคิดว่าเอาหน้าปกติเขา เขาเป็ นคนยังไง ก็เอาปกติ ของเขาอย่างนัน้ ล่ะมาเขียน” ร่ ว มชมงานชุ ด White Painting ได้ใ นวัน ที่1 9 มกราคม 2556 ณ Gallery Seescape ซอย 17 นิมมานเหมินท์ แล ้วพบกันในวันงานค่ะ

:29


PRODUCT

ACCESSORIES เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ชลธิดา

ก่อนอื่นต้องบอกว่า Happy New Year 2013 ชาว HIP ค่ะ ฉบับนี้ช่างพอเหมาะพอดี และก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส�ำหรับใคร หลายคนที่ก�ำลังมองหาของขวัญปีใหม่สักชิ้นให้คนพิเศษ คงจะถูกใจ ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน จะช้าอยู่ไย มาดูกันเลย

Samantan Info: ซอย 5 ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ เชียงใหม่ โทร: 08-4222-1877, 08-4021-7077 facebook: Samantan.cm ส�ำ หรับ ใครที่ช่ืน ที่เ ครื่อ งประดับ ที่อ อกแนวโบฮีเ มีย น เราขอแนะน�ำ ร้า น Samantan งานทุกชิ้นเป็ นงานเเฮนด์เมดจากวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ลูกปัด จี้ เชือก ขนนก หนัง ไม้ ฯลฯ โดยเลือกจากวัสดุธรรมชาติ หรือสีเเนว Earth Tone เป็ นหลัก เเละมีสญั ลักษณ์ต่างๆ ประกอบอยู่ ในเครื่องประดับทุกชิ้น น�ำมาออกเเบบดัดเเปลงให้เกิดเป็ นชิ้นงานใหม่ในสไตล์ของตัวเอง ตัวงาน มีการออกแบบพิเศษไม่ซำ�้ ใคร นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถออกเเบบลวดทีต่ อ้ งการเองได้ ทีส่ ำ� คัญ ขอบอกเลยว่างานของ Samantan ส่วนใหญ่ มีเพียงชิ้นเดียวเท่านัน้ นะคะ และไม่ได้มีเพียง เครื่องประดับเท่านัน้ ยังมีพวงกุญเเจ สร้อยข้อมือ หมวก ผ้าพันคอ ให้เลือกชมอีกเพียบ

Fairy Tales Info: ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ โทร. 08-9433-0211, 08-4041-3656

Metal Studio Info: ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ โทร. 08-3208-8820 facebook: Metal Studio ร้า นนี้ หรู ห ราสัก หน่ อ ย ส�ำ หรับ คนที่ ช อบเครื่ อ งประดับ ที่ มี เ พชร เป็ นส่วนประกอบ งานทุกชิ้นของร้านค่ อนข้างปราณี ตในการออกแบบ รวมถึง ความหมายของงานแต่ละชิ้น อย่างชิ้นทีเ่ ป็ นสร้อยข้อมือ ท�ำมาจากเงิน และเงินรมด�ำ ที่มดี ว้ ยกันหลายเส้นหลายขนาด น�ำมาร่วมกันให้เป็ นเส้นเดียว ส่วนตัวจี้ทำ� จาก เงินชุบทองค�ำ 18 กะรัต ประดับด้วย เพชรแท้ 0.01 ct 36 เม็ดทีข่ ดคล ้ายเลขแปดนัน้ ได้เเนวคิดมาจากการผูกเงือ่ น ของทางทิเบต จะเรียกว่า เงือ่ นมงคล มีลกั ษณะเป็ น เงือ่ นทีเ่ ชื่อมต่อกันตลอด ไม่มจี ดุ เริ่มต้นและไม่มจี ดุ สิ้นสุด ส่วนอีกชิ้นเป็ นสร้อยคอ ทางร้านให้ช่อื ว่า ‘ฉันรักเมือง’ สังเกตดีๆ นะคะ ตัวจี้รูปร่างคล ้ายกับ ขวานทอง ของ เเผนทีป่ ระเทศไทยท�ำมาจากเงิน ตัวสร้อยก็ทำ� จากเงินลงด�ำเช่นกันค่ะ บอกแล ้วว่า งานของร้านนี้ทุกชิ้นมีความหมาย แต่เราคงเอามาให้ชมทัง้ หมดเห็นทีจะเกรงใจ เจ้าของร้าน ยังไงก็ลองแวะเวียนไปชมกันได้ทร่ี า้ น หรือติดตามผลงานได้ทางเฟซบุค๊ ทีอ่ พั เดทสินค้าใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ค่ะ

ร้านนี้ออกแนวหวาน น่ารัก กุก๊ กิก๊ เหมาะส�ำหรับสาวเก๋ เพราะเครื่องประดับ ส่วนใหญ่จะเน้นเป็ นลวดลายแนวตัวการ์ตูนสีสนั สดใส ไม่วา่ จะเป็ นสร้อยคอเจ้านก ฮูก หรือต่างหูนกน้อย แหวนรูปแมวน้อย น่ารักไปหมด โดยตัวงานมาจากไอเดีย ของแก๊ง ค์เ พื่อ นกลุ่ม นึ ง ที่ร วมตัว กัน สร้า งสรรค์ช้ ิน งานขึ้น ในแบบของตัว เอง ในสไตล์ทแ่ี ตกต่างกัน บางคนก็หวาน บางคนก็เก๋ บางคนก็หา้ ว โดยจะเน้นงานทีม่ ี ลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากท้องตลาดทัวไป ่ แล ้วน�ำมาปรับให้เข้ากับความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า ด้วยตัวงานส่วนใหญ่มาจากทองเหลือง ซึ่งมีราคาไม่แพงทุกคน สามารถเป็ นเจ้าของได้ง่าย ทางร้านได้ฝากเคล็ดลับเกี่ยวกับการเก็บรักษามาว่า ควรจะโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน�ำ้ หอมและโลชัน่ และถ้าไม่ได้ใช้ให้เก็บใส่ ถุงซิปล็อค เพือ่ การใช้งานทีย่ าวนานขึ้น


Pink Pvssy Info: ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ โทร. 0-5340-0199 (สาขานิมมานเหมินท์) facebook: PinkPvssyChiangMai อลัง การด้ว ยเครื่ อ งประดับ ทัง้ ร้า น โดดเด่ น ด้วยสัญลักษณ์แมวสีชมพูตวั ใหญ่ เมือ่ เดินเข้าไปไหนร้านก็เหมือนหลุดเข้าไปใน เมืองเครื่องประดับ เพราะไม่รูว้ ่าจะเลือกชิ้น ไหนดี ทีน่ ่รี วมงานดีไซน์ไว้มากมายหลายแนว เน้นสีสนั แซ่บเว่อร์อย่างลู กปัดหลากสี หรือ เพชรระยิบยับ มีทงั้ สร้อยคอ ต่ างหู ก�ำไล แหวน นาฬกิ า งานนี้เลือกกันจนเหนื่อย เชื่อว่า คุณผูห้ ญิงทีเ่ ข้ามาในร้านนี้ถกู ใจอย่างแน่นอน งานนี้เลยเลือกสร้อยคอที่มาคู่กบั ต่างหู เป็ น งานดีไซน์เก๋ๆ ไม่เยอะเกินไป ทางร้านบอกว่า สร้อยคอสไตล์น้ กี ำ� ลังมาแรง ท�ำมาจากโรเดียม ราคาไม่แพงค่ะ

NeedleBAG Info: โทร. 08-7177-1711 facebook: NeedleBAG ดูเครื่องประดับแบบ ผูห้ ญิงๆ กันมาเยอะแลว้ ขออนุ ญาต เอาใจคนไม่ชอบใส่เครื่องประดับกันบ้าง กับนาฬกิ าดีไซน์เท่จาก NeedleBAG เน้นความเรียบง่ายแต่ดูดี ให้ใช้ได้นาน โดยไม่เบือ่ ง่าย วัสดุจากหนังแท้ ตัวเรือนของนาฬกิ าเป็ นทองเหลือง ส่วนสายหนัง ทางร้านจะย้อมและเคลือบสีเอง เพราะอยากให้ได้อารมณ์แบบ แฮนด์เมดจริงๆ นอกเหนือจากนาฬกิ าแล ้ว ยังมีพวกก�ำไล สร้อยข้อมือ ต่างหู สร้อยคอ และปกเสื้อ

Powerstones Chiangmai Info: ชัน้ 2B ศูนย์การค้าเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ถนนช้างคลาน เชียงใหม่ โทร. 08-4222-4945, 08-1960-6642 www.stoneandyou.com เมือ่ ความงามของหินหลากหลายชนิดถูกน�ำมาออกแบบดีไซน์ให้เข้าไปกับยุคสมัย อย่างสร้อยข้อมือหินบลูโอรีกอนโอปอสีฟ้ากับคริสตัลควอตซ์เส้นนี้ เหมาะกับคนทีใ่ ช้ ความคิดสร้างสรรค์ในวงการบันเทิง มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะคือ สามารถปกป้ อง คุม้ ครอง และเสริมสิรมิ งคลให้กบั คนทีเ่ กิดในราศีตลุ ย์ ส่วนสร้อยคอนัน้ มีจ้ ที ท่ี ำ� มา จากหยกสีเขียว หินแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง ช่วยให้ผูถ้ อื ครองมีสุขภาพ ดี รอดพ้นจากภัยต่างๆ และมีอายุยนื นาน (โปรดใช้วจิ ารณญาน)

balinum (บาลีนัม)

Jira Shop

ใครทีก่ ำ� ลังมองหาเครื่องประดับสุดอลังการสไตล์ชนเผ่า น่าจะชอบสรอยคอ สีสนั สดใสชิ้นนี้ ทีผ่ ูอ้ อกกแบบได้รบั แรงบันดาลใจมาจากชาวเขา ใช้วสั ดุเป็ นโลหะให้ ความรูส้ กึ เหมือนสร้อยโบราณดูขลังและมีเสน่ห ์ เพิม่ ความเด่นหรือลูกเล่นวับวาว ด้วยพลอยเม็ดโต ถ้าใส่กบั เสื้อยืดสีล ้วนก็ดเู ก๋ไปอีกแบบ มาดูอกี ชิ้นเป็ นก�ำไลเถาวัลย์คู่ เน้นโทนสีธรรมชาติของต้นไม้ และฝังคริสตัลเพิ่มความหรูหราให้ช้ ินงานมากขึ้น หากใครทีช่ ่นื ชอบสร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า และกระเป๋ าเก๋ๆ เสื้อ Handmade แนว ธรรมชาติ ร้านนี้ยงั มีให้เลือกช้อปอีกเพียบเข้าไปดูทางเฟซบุค๊ นะคะ เขาไม่มหี น้าร้าน

ร้าน Juri สินค้าในร้านท�ำมาจากหนังวัวแท้ ที่ทางร้านลงมือท�ำเองทุก กระบวนการ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกซื้ออุปกรณ์ การออกแบบ การท�ำสี ขัน้ ตอนการ ประกอบ ความโดดเด่นของตัวงานอยู่ทก่ี ารดีไซน์ออกมาให้สามารถเข้ากับทุกการ แต่งกาย ยิง่ ตัวงานท�ำจากหนังแท้ จึงมีความทนทานใช้ได้นาน แต่ระวังอย่าให้โดน น�ำ้ มากไปนะค่ะ เดีย๋ วจะมีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ มีให้เลือกหลากหลายแบบ สามารถ สังท� ่ ำและสลักชื่อทีล่ ูกค้าต้องการลงไปได้ดว้ ย

โทร. 08-1167-6286 facebook: balinum

Info: ถนนคนเดินเชียงใหม่ หน้าศูนย์ยามาฮ่าใกล ้กับสีแ่ ยกกลางเวียง facebook: juri2jira.shop โทร. 08-9838-1698


CALENDAR

Etc. 11 - 13 มกราคม 2556 Furniture Mix Color Exhibition 2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรออกแบบ ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดนิทรรศโชว์ผลงานของนิสติ นักศึกษา เพือ่ เผยแพร่ช้ นิ งานออกสูส่ าธารณชน และเพือ่ เป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้ผ ลิตผลงานได้ต รงตามกลุ่ม ลู ก ค้า และตลาดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น ณ ชัน้ 3 ลานหน้าลิฟท์แล ้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 12 มกราคม 2556 มหัศจรรย์แห่งสายรุ้ง วันเด็กกาดสวนแก้ว 56 ขอเชิญน้องๆ เที่ยวงาน มหัศจรรย์แห่งสายรุง้ วันเด็กกาดสวนแก้ว 56 ร่วมตามหาความหมายของสายรุง้ ไปพร้อมกัน สนุกสนานกับกิจกรรมแห่งความสุข มากมาย อาทิ ทะยานตัวสูโ่ ลกใหม่ดว้ ยสไลด์เดอร์สายรุง้ , พิชติ ดาบเจ็ดสีในถ�ำ้ ลึกลับ, ผจญภัยในดินแดนผักผลไม้ยกั ษ์ และเพลิดเพลินกับดินแดนในฝัน สัมผัสกับ ‘ยูนิคอร์น’ สัตว์แห่งเทพนิยายใน Baby Land ดินแดนของหนู นอ้ ย อย่าพลาด!! ความสนุกรอน้องๆอยู่ ณ สนามกลางแจ้ง อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 12 - 13 มกราคม 2556 Children Play Day 2013 ต้อนรับงานวันเด็กด้วยกิจกรรม กับการพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องลูกน้อย ให้สมวัย ด้วยกิจกรรมจากผูใ้ หญ่ใจดี อาทิ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ พบกับ การจ�ำลองหอดูดาวมาไว้ใจกลางศู นย์การค้าฯและกิจกรรมเสริมสร้างความรูด้ า้ น ดาราศาสตร์ ร่วมด้วย AIS จัดกิจกรรม ยิ้มหวานวันเด็ก ตอน ‘กีฬายาวิเศษ’ จะพา น้องๆท ่องโลกกว้างกับกีฬาชนิดต่างๆ ส่งท้ายกิจกรรมให้เต็มทีก่ บั โรงเรียนชื่อดัง ทีม่ าเปิ ดโลกกว้างกับการแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 19 - 20 และ 26 – 27 มกราคม 2556 พันท้ายนรสิงห์ The Musical เปิ ด ต�ำ นานนายท้า ยเรื อ ผู ซ้ ่ือ สัต ย์ จงรัก ภัก ดี รัก ษาพระราชก�ำ หนด กฎพระอัยการ ยิง่ กว่าชีวติ น�ำแสดงและร้องเพลงสดโดย นักเรียนการแสดงจาก สถาบันศิลปะและการแสดงกาดสวนแก้ว และบรรเลงดนตรีสด โดย The Chiang Mai Youth Symphony Orchestra ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชัน้ 5 อุทยานการ ค้ากาดสวนแก้ว บัตรราคา 300 , 250 และ 100 บาท ส�ำรองบัตรได้ท่ี เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ G อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โทร. 0-5322-4444 ต่อ 19008, 0-5322-4488 , 08-7173-3840 และ 08-6654-2132 วันนี้ – 31 มกราคม 2556 คาเฟ่ แคนทารี พบกับกาแฟสดสูตรพิเศษของทางร้าน เบเกอรี่โฮมเมด แซนด์วชิ สดใหม่ ทุกวัน และทีพ่ ลาดไม่ได้กค็ อื มาการอง ทาร์ตทาแตง พิเศษวันนี้ ซื้อของในร้านคาเฟ่ แคนทารี ครบ 200 บาทขึ้น ร่วมลุนรั ้ บนิวไอแพดทุกเดือนๆละ 1 เครื่อง และรางวัล พิเศษอืน่ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 0 -5322-2111, 0-5340-0877 วันนี้ – 31 มกราคม 2556 Macaroons Buffet พบความสุขทีไ่ ม่อาจจะห้ามใจได้ทกุ วัน กับมาการองอบสดใหม่ และชาทีม่ ี ให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด ทุกวันตัง้ แต่เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ราคาเพียง 180 บาท ต่อท่าน ณ Lobby Lounge โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ ส�ำรองทีน่ งั ่ โทร. 0-5325-3888

:32

วันนี้เป็นต้นไป Kabuki Grill ร้า น Kabuki Grill โครงการปัน นาเพลส ซอย6 ถนนนิ ม านเหมิน ท์ จัดโปรโมชัน่ ดีๆ รับหน้าหนาว เอาใจนักดืม่ ให้ไปลิ้มลองไวน์และเหล ้าบ๊วยแห่งแรก ในเชียงใหม่ ส่วนใครทีช่ อบจัดหนักต้องไม่พลาดโปรโมชัน่ ปิ้ งย่าง บุฟเฟ่ ต ์ ของร้าน Kabuki Grill ซื้อคูปอง 6 ใบจ่าย5 จาก 2,394 บาท เหลือเพียง 1,995 บาท คูปองนี้ไม่มวี นั หมดอายุ หิวเมือ่ ไหร่กม็ าได้เมือ่ นัน้

Art วันนี้ - 31 มกราคม 2556 All the Best เชิญชมนิทรรศการภาพวาดสือ่ ผสมเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับ ปี มะเส็ง ภายในงานพบกับ กับภาพวาดหลากหลายรูปแบบ โดยศิลปิ น Northern Art อาทิ จักรพันธุ ์ ไชยจิตต์, พิมล สิงหาสิน ฯลฯ พร้อมพบสินค้าของซื้อ ของฝาก ต้อนรับเทศกาลปี ใหม่ ณ นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2556 สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา เชิญชมงานศิลปะ กาดมัว่ ศิลปะ ‘สืบฮีต สานฮอย สล่าลา้ น’ โดยชมรม ส่งเสริมศิลปะล ้านนา ภายในงานพบกับศิลปะล ้านนาของสล่าล ้านนา ทีม่ าจากหลาย จังหวัดในภาคเหนือ งานนี้ใครสนใจสามารถเข้าไปดูกนั ได้ ณ หอศิลป์ 116 4 - 18 มกราคม 2556 So Many Mind II งานนิทรรศการศิลปะ So Many Mind ที่มาจากจิตใจของหลายศิลปิ น จากงานแสดงศิลปะต่างประเทศ รวมศิลปิ นต่างชาติไว้กว่า 20 ชีวติ ทัง้ ออสเตเรีย, อินเดีย, เวียดนาม, อเมริกา, ญี่ป่ ุน และไทย ที่ได้ไปแสดงงานในต่างประเทศ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 - 27 มกราคม 2556 นิทรรศการศิลปกรรม ‘คลับหน้าพระลานสัญจร’ ผลงานของกลุม่ “คลับหน้าพระลาน”ชมรมคนรักและท�ำงานศิลปะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั ของคณะจิตรกรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิธี เปิ ดงานนิทรรศการได้ในวันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงาน ชัน้ 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 - 27 มกราคม 2556 นิทรรศการศิลปกรรม ‘น�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ครั้งที่ 24 งานจัดแสดงศิลปะของ Toshiba เป็ นการแสดงศิลปะทีเ่ กี่ยวข้องกับวิถชี วี ติ คนไทยกับการน�ำสิ่งดีๆ เข้าสู่ตนเอง ร่วมพิธีเปิ ดงานนิทรรศการได้ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชัน้ 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Music 5 มกราคม 2556 Boomtown’s Tune Concert พบงานคอนเสิรต์ สุดเเนว กับคอนเสิรต์ Boomtown’s Tune Concert ท่วงท�ำนองของเชียงใหม่ พบกับศิลปิ นจากเชียงใหม่ ทีจ่ ะมาระเบิดความมันไม่วา่ จะ เป็ น วง HUM, Mild, Jui Juis, Musketeers, 60 Miles, Electric Neon Lamp, Polycat และศิลปิ นอีกมากมาย เวลา 15.00 น. ณ ลานกาดเชิงดอย (ประเสริฐ แลนด์) บัตร+CD Boomtown’s Tune Sound Check (รวมเพลงจากศิลปิ น เชียงใหม่) ราคา 200 บาท และบัตรคอนเสิรต์ ขนาดพกพา ราคา 120 บาท สัง่ ซื้อบัตรเข้าชมได้ทร่ี า้ น Club House โครงการ De Marche ซอย 7 นิมมานเหมินท์ หรือสังผ่ ่ าน Email : houseofideaproudtobehere@gmail.com สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี 08-1034-3030 10 มกราคม 2556 ดนตรีรับลมหนาว ณ หอศิลป์ ครั้งที่ 2 กลับมาอีกครัง้ กลับดนตรีรบั ลมหนาว ครัง้ นี้จดั ขึ้นเป็ นครัง้ ที่ 2 โดยเป็ นการ แสดงดนตรีภายใต้คอนเส็ปท์ 6 Hand 1 Piano จาก นักเปี ยโนชื่อดัง 3 ท่าน ทีพ่ ร้อมใจมาบรรเลงบทเพลงภายในเปี ยโนตัวเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.facebook.com/mmproductionschiangmai 26 มกราคม 2556 Pink Elephant Concert Pink Elephant : Episode Pink Elephant เดินสายมาจัดความสนุกให้ ชาวเชียงใหม่กนั ถึงที่ ภายในงานพบกับ ปาร์ต้ แี ฮงค์เอาท์ พร้อมัง้ คอนเสิรต์ ทีจ่ ะมา สร้างความประทับใจกับ บอย โกสิยพงษ์ และ ศิลปิ นจากค่าย Love Is อีกมากมาย ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

27 มกราคม 2556 เทศกาลราวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 สถานกงสุลใหญ่ญ่ีป่ ุน ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมคนญี่ป่ ุน เชี ย งใหม่ ชมรมผู พ้ านัก ระยะยาวชาวญี่ ป่ ุ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ ( CLL) และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเทศกาลราวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมล ้านนา - ญีป่ ่ นุ ครัง้ ที่ 8 ภายในงายพบกับการแสดงอันหลากหลาย รวมถึงมีการออกร้านขายอาหารและบูธแนะนาวัฒนธรรมทัง้ ของญีป่ ่ นุ และไทย ณ เวที ลานอนุสาวรียส์ ามกษัตริยต์ งั้ แต่เวลา 16.00 น.(ท่านใดทีม่ ชี ดุ ยูกะตะ สามารถใส่มาร่วมกันสร้างสีสนั ในงานกันได้)

25 - 27 มกราคม 2556 PIG ART & MUSIC FESTIVAL 2013 เทศกาล ดนตรี ศิลปะ อิสรภาพ และ ความรัก ณ น�้ำพุร้อนดอยสะเก็ด สอบถามรายละเอียด โทร 08-6516-1910 facebook: Pig art & music festival เทศกาลทีจ่ ะท�ำให้ทกุ ท่านอบอวนไปด้วยกลิน่ อายของ น�ำ้ ค้าง อิสรภาพ ความรักและเสียงดนตรี ในบรรยากาศแคมป์ ไฟ กางเต้นท์ นัง่ ฟังเพลง จากศิลปิ น ระดับแนวหน้าทัง้ เชียงใหม่ กรุงเทพ และนานาชาติ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปิ น จากหลายแขนงทัง้ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะการจัดวาง และแบบแสดงสด ตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน บัตรราคา 300 บาท (เข้างานได้ตลอด 3 วัน) *ส�ำหรับผูท้ ท่ี ป่ี นั ่ จักรยาน เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *Workshop ศิ ล ปะจะมีต งั้ แต่ ก ลางวัน หลัง อาหารเช้า เป็ น ต้น ไป ทุ ก ท่ า นสามารถเข้า ร่ ว มได้โ ดยไม่ เ สีย ค่ า ใช้จ่ า ย อุปกรณ์บางส่วนทางผูจ้ ดั มีเตรียมไว้ให้ *กิจกรรมดนตรีจะเริ่มตัง้ แต่พระอาทิตย์ ต่อด้วยกิจกรรมรอบกองไฟ และทีเด็ดของงาน ไก่อบฟางสูตรเด็ด Artist ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี / Katie jade hawker & surface art group ชุมพล ทักษะพรชัย / จักกริช ฉิมนอก / พ่อครูดเิ รก สิทธิการ ต�ำลึง ทองแดง / ผศ. บุญรัตน์ ณ วิชยั / ประกิตศิลป์ วรมิศร์ ผศ. ศรีใจ กันทะวัง / สุรเจต ทองเจือ / ภูรดิ ล พิมสาร

25 มกราคม 2556 Inspirative (bkk) Akwark Binocular( USA) Muninn (cnx) Sound From Wednesday (Cnx) Jeramy (AUS) Space360 (cnx)

26 มกราคม 2556 little fox (จีน มหาสมุทร) สนิมหยก (cnx) The Ages (bkk) Itchy band (Inter) Happy band (bkk) นีโอย้อนแยง (bkk) Katsuji420่ (jpn)

27 มกราคม 2556 คูเมือง (Cnx) ฮาร์โมนิกา้ ซันไรซ์ (Cnx) ประเสริฐ คาเนชัน่ (Cnx) อ๊อด คารามาย (Cnx) Dj scooby doo (Cnx)

:33

HIP MAGAZINE ISSUE 99 : JANUARY 2013 (SECTION B)  

Download : www.hipthailand.net

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you