Page 1


editorial December 2013 Vol.10 No.110

SAFETY FIRST บ่อยครัง้ ทีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุมสี าเหตุจากการฝ่ าไฟแดง โดยเฉพาะกับสีแ่ ยกเล็กๆ ทีเ่ รียกกันว่าแยก ปั ๊มปตท. มช. ใครใช้ถนนเส้นเลียบคันคลองชลประทานบ่อยๆ คงคุน้ เคยกับแยกนี้กนั ดี แยกนี้ปกติไม่อนั ตราย เพราะเป็ นสีแ่ ยกเล็กๆ แต่อนั ตรายมากหลังสามทุม่ เพราะเวลานัน้ ประตูด ้านปั ๊มปตท. จะปิดไม่ให้รถเข้าออก มช. แล ้ว จึงเป็ นทีร่ กู ้ นั ว่าถ้าสัญญาณไฟจราจรให้ทางรถออกจากประตูป ั ๊มปตท. เป็นสีเขียว รถจากแยกอืน่ ๆ ถึงแม้จะเป็ นสีแดง ก็มกั จะลักไก่ขบั กันไปต่อโดยไม่รอสัญญาณ จึงเป็ นสาเหตุให้สีแ่ ยกนี้เกิดอุบตั เิ หตุอยูเ่ รือ่ ยๆ นันเพราะทั ่ ง้ สามทางทีเ่ ป็ นไฟแดง ล ้วนคิดแบบเดียวกัน ในเมือ่ ไม่มรี ถออกมา ฉันก็จะไป และถ้าดันมาเจอกันกลางแยก ก็บาดเจ็บไปตามระเบียบ หน้าทีข่ องไฟสัญญาณจราจร คือ ให้ทาง ทางไหนเขียว - ไปได้ ทางไหนเหลือง - เตรียมหยุด ทางไหนแดง - ให้หยุด เป็ นกฎจราจรง่ายๆ แต่มกั ไม่คอ่ ยได้รับการปฏิบตั ติ าม หน้าทีข่ องกฎเกณฑ์ไม่ใช่เพียงควบคุมความสงบเรียบร้อยเท่านัน้ แต่ยงั ป้ องกัน และดูแลสวัสดิภาพของผู ้อืน่ ควบคูไ่ ปด้วย เสรีภาพมีได้ แต่ต ้องใช้อย่างถูกทีถ่ กู เวลา และเหนืออืน่ ใด อย่าลืมเคารพกฎ ชลธิดา พระเมเด หัวหน้ากองบรรณาธิการ

{ขออภัย ในความผิ ด พลาด} ฉบับ ที่ผ่ า นมาสะกดค�ำ ผิด มากมายมหาศาล (ผู อ้ ่ า นหลายท่ า นคงเห็น แล ว้ ) แต่ ท่ีพ ลาดอย่ า งน่ า ตี คื อ คอลัม น์ส มั ภาษณ์ เอ้- รงค์ สุ ภ ารัต น์ สถานทีท่ เ่ี ขาพาเราเดินชมนัน้ คือ ‘เล ้าห่าน’ มิใช่ ‘เล ้าเป็ ด’ อย่างทีเ่ ราเข้าใจ และเมนู Stefano ทีเ่ รารับประทานกันเอร็ดอร่อยก็มี ‘เนื้อห่าน’ เป็ นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน, จึงขอแก้ไขมา ณ ทีน่ ้ ี

contents: 06 Place

Place 6

Report 20

IT&Gadget 8

Scoop 24

People 10

Movie Attraction

28

Artist 16

Music Review

30

Art 18

Calendar 32

ที่พักนอกเมืองเชียงใหม่ ต้อนรับฤดูหนาว ในบรรยากาศทิวเขาและเมฆหมอก เตรียม แพ็คกระเป๋าแล้วไปสูดออกซิเจนให้เต็มปอด

10 People

พบกั บ 3 คน 3 ไลฟ์ ส ไตล์ ก ารใช้ ชี วิ ต ที่มาพร้อมกับความรักในสิ่งที่ท�ำและตั้งใจ ท�ำสิ่งที่รักด้วยความใส่ใจ

24 Scoop

ฉบับนี้ขอพาคุณผู้อ่านไปทำ�ความรู้จัก กับมวยไทย มรดกของชาติไทย และถ้าสาวๆ อยากจะต่อยมวยขึ้นมาบ้างล่ะ งานนี้สนุกแน่


PLACE

WINTER

HIDEAWAYS ที่พักนอกเมืองรับลมหนาว เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาถึง เชียงใหม่จะกลายเป็น เมืองที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมาอีก 50% ไม่ว่าจะเป็น เทศกาล แสงสี หรือแม้แต่ผู้คน แต่หากลอง เปลี่ยนบรรยากาศไปนอนค้างนอกเมือง กับวิว ต้นข้าวสีเขียวอิงแอบภูเขา ดูดาว สัมผัสละออง หมอกเย็ น ๆ สู ด ออกซิ เ จนให้ ฉ�่ ำ ปอดดู บ ้ า ง ก็ไม่เลว HIP ฉบับนี้จะมาชวนคุณแพ็คกระเป๋า ไ ป เ ที่ ย ว น อ ก เ มื อ ง กั น เ ร า มี ที่ พั ก ส ว ย ๆ บรรยากาศดีมาแนะน�ำเพียบ

Must Do!

นอนดูดาวแช่น�้ำในสระ แล้วจิบเบียร์เย็นๆ

COOL DOWNS RESORT

ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับผู้ที่ถือ HIP ฉบับนีไ้ ปด้วย ลด 15 % ทัง้ ห้องพัก และร้านอาหาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557 (หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่ทางรีสอร์ทก�ำหนด)

Did You Know?

นอนนับดาว เท้าแช่นํ้า

รีสอร์ทสไตล์โมเดิรน์ ทีเ่ บรคความดิบด้วยหลังคา ไม้ไผ่ ถูกออกแบบและจัดวางอย่างประณี ต เข้ากับ บรรยากาศธรรมชาติ ร อบข้า งอย่ า งลงตัว ห้องพัก ทัง้ 11 ห้อ งของที่ น่ี ถู ก ออกแบบและตกแต่ ง ให้มี รายละเอียดแตกต่ างกัน แต่ ยงั คงความเป็ นโมเดิรน์ ในสไตล์ของ Cool Downs อยู่ จุดที่ชิล ล์ท่ีสุ ดคือ สระว่ายน�ำ้ ของทีน่ ่ี เพราะคุณสามารถจิบเบียร์และนอน แช่นำ�้ ดูดาวดื่มด�ำ่ กับเสียงจากธรรมชาติรอบข้างหรือ อยากจะปาร์ต้ สี ว่ นตัวแบบเล็กๆ ที่ Cool Bar Terrace ระเบียงด้านบนก็ ชิล ล์ไ ม่แ พ้ก นั ที่น่ี ย งั มีห อ้ งอาหาร Mong Mar Cafe’ เสิรฟ์ อาหารฟิ วชัน่ สูตรเด็ดทีห่ าทาน ได้ทน่ี ่ีเท่านัน้ รวมถึงห้องสมุดและแกลเลอรี่งานศิลปะ สวยๆ และส�ำหรับคนรักสัตว์ ทีน่ ่มี บี ริการ Cool Dogsss ห้อง VIP ส�ำหรับน้องหมาอีกด้วย Info: ต.แม่แรม อ.แม่รมิ เชียงใหม่ Contact : 08-2766-0222 Facebook : รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่รมิ คูลดาวส์ 6: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

บ้านดิน

มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวน เหมาะแก่การสร้างเป็นที่พัก ในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศรุนแรง ทั้งหนาวจัดและร้อนจัด เพราะคุณสมบัติในการดูดซับ ความชื้นของบ้านดิน ท�ำให้ ภายในบ้านดินจะมีอุณหภูมิ ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ พอเหมาะกับร่างกายมนุษย์


AT NATA CHIANG MAI CHIC JUNGLE

โอบล้อมด้วยสายนํ้าจากธรรมชาติ เสน่หข์ องห้องพักทีน่ ค่ี อื ทุกห้อง มีลำ� ธารเล็กๆ ไหลผ่านหน้าห้อง โดยเน้น ให้เสียงน�ำ้ จากล�ำธารและเสียงจากป่ าเขา เป็ นตัวบ�ำบัดและผ่อนคลายคุณจาก ความเครียด การจัดวางและใช้สอยพื้นที่ ของทีน่ ่ี เปรียบเหมือนการน�ำห้องพักไป วางไว้กลางป่ าจริงๆ เพราะทีน่ ่ีโอบลอ้ ม ด้ว ยต้น ไม้ใ หญ่ แ ละธารน�ำ้ ตกแม่ ส า ทีไ่ หลผ่านด้านหลังรีสอร์ท ทีน่ ่มี หี ้องพัก ทัง้ หมด 15 ห้อง ในสไตล์ปูนเปลือย ตกแต่งด้วยลายเพ้นท์สวยๆ และปูนปัน้ ที่ให้อารมณ์ต่างออกไป ห้องพักและ บรรยากาศของทีน่ เ่ี หมาะแก่การมาพักผ่อน เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมือง อย่างจริงจัง เพราะคุณจะได้ยนิ เพียง เสียงน�ำ้ จากล�ำธารและเสียงหรีดเรไร จากธรรมชาติเ ท่ า นัน้ คุ ณสามารถ กระโดดเล่นน�ำ้ ตกแม่สาทีด่ า้ นหลังของ รีสอร์ทได้แบบเป็ นส่วนตัว หรือจะปัน่ จักรยานเล่นชมวิวธรรมชาติแถวหมูบ่ ้าน รอบๆ ก็ไม่เลว

Must Do! กระโดดเล่นน�ำ้ ตกแม่สาให้ฉำ�่ ปอด ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับผู้ที่ถือ HIP ฉบับนีไ้ ปด้วย ห้องพักลด 10% ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 ตุลาคม 2557 (หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางรีสอร์ทก�ำหนด)

Info : ต.แม่แรม อ.แม่รมิ เชียงใหม่ Contact : 0-5304-4121, 08-1603-1717

www.atnatachiangmai.com

อยู่ดินกินดี ARTIST FARM STAY บ้านดินติดทุ่งนา

Must Do! เก็บผักและตกปลามาท�ำกับข้าว โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับผู้ที่ถือ HIP ฉบับนีไ้ ปด้วย ราคาห้องพัก เริม่ ต้นที่ 1,800 บาท ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556 (หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่ทางรีสอร์ทก�ำหนด)

หากอยากลองเปลีย่ นโหมดจากทีพ่ กั ทัวๆ ่ ไป มาลองนอนบ้านดินดู บา้ ง เราขอแนะน�ำที่น่ีเลย ด้วยความชอบส่วนตัวของเจ้าของ เขาจึงลงมือ ออกแบบและตกแต่ ง ที่น่ี ด ว้ ยตัวเอง บ้านดินทัง้ 6 หลังของที่น่ี จึง เป็ น งานแฮนด์เ มดที่มีส ไตล์ ไม่ซำ�้ กันบวกกับเจ้าของเป็ นช่างภาพมาก่อน แต่ละ ห้องจึงตกแต่งด้วยภาพถ่ายสวยๆ จากทุกมุมโลกที่ เจ้าของได้เดินทางไปเยือน วิวที่จะได้เห็นจากทีน่ ่ี ทัง้ 360 องศา คือท้องฟ้ า ภูเขา ทุง่ นา และต้นไม้ จึงเป็ นอะไรทีเ่ หมาะแก่การมาพักสายตาจากแสงสี ทีส่ ดุ แล ้ว และสาเหตุทเ่ี รียกว่า Farm Stay เพราะ ทีน่ ่มี ฟี าร์มออร์แกนิคปลูกผักและเลีย้ งปลา เพือ่ มาท�ำ เมนู อร่อยๆ ให้กบั แขกผู ม้ าพัก จึงรับประกันได้ ถึงความสดและสะอาดของวัตถุดบิ อย่างแน่นอน Info: ต.แม่แรม อ.แม่รมิ เชียงใหม่ Contact : 09-1479-8687, 08-1452-1372

www.youdinkindee.com


IT & GADGET

ADIDAS MICOACH SMART WATCH

ของเล่นชิ้นใหม่เอาใจนักกีฬา

PRAY FOR

THE PHILIPPINES สติ๊กเกอร์ Line ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ เรื่อง: ศมนภรณ์

Did You Know?

พายุไต้ฝน ุ่ ไห่เยีย่ น (Haiyan) จัดเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ซึ่งถูกยกให้เป็น ‘พายุรุนแรง ทีส่ ด ุ ในโลก’ ด้วยความเร็วลม ที่ศูนย์กลาง 275 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง และทำ�ให้เกิดคลืน่ สูง 5-6 เมตร เจฟฟ์ มาสเตอร์ส ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเฮอริเคน และผู้อำ�นวย-การฝ่าย อุตุนิยมวิทยาจากสถาบัน Weather Underground ในสหรัฐฯ เตือนว่า ‘ซูเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนจะขึ้น สูฝ ่ ง่ั ด้วยความเร็วลมสูง ถึง 313 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหมายความว่ามันจะเป็น ไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ทำ�ให้ เกิดฝนตกบนแผ่นดิน’ (ภาพจากสำ�นักข่าว AP)

สาวก Adidas มีเฮ เมือ่ Adidas ออก Fitness Tracker หรือทีเ่ ราเรียกกันว่าเครื่องวัดระยะทางขณะออกก�ำลังกาย เมือ่ มา อยูบ่ นข้อมือของคุณ ไม่ได้มหี น้าทีไ่ ว้เก็บแต่สถิตกิ ารออกก�ำลังกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านัน้ แต่ยงั เป็ น Smart Watch ให้คุณใส่ไว้เท่ ๆ ได้อีกด้วย ด้วยดีไซน์และระบบปฏิบตั ิการ Android 4.1.1 ทีส่ ามารถหาพิกดั ด้วยระบบ GPS และยังรองรับ การเชื่อมต่อ Bluetooth ส�ำหรับคนทีช่ อบออกก�ำลังกายไปด้วย ฟังเพลงไป นาฬกิ าตัวนี้สามารถใส่ไฟล์เพลงลงไปได้ดว้ ย นอกจาก จะใส่แล ้วเท่ไม่อายใครแล ้ว ยังมีประโยชน์หลากหลายเหมาะส�ำหรับ คนยุคไฮเทคแบบพวกเราจริงๆ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.adidas.co.th

Brown และ Cony สองตัวการ์ตูน ชื่ อ ดัง จาก Line แอฟพลิเ คชัน่ รับ ส่ ง ข้อความแชทชื่อดัง ชวนผูใ้ ช้งานมาร่วมกัน ระดมทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ป้ ระสบภัย ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิพายุ ไต้ฝ่ ุน Haiyan (ไห่เยี่ยน) พัดถล่มจนมี ผู เ้ สีย ชีวิต มากมาย สร้า งความเสีย หาย ให้แก่ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สนิ ตลอดจน ขาดแคลนอาหาร น�ำ้ ดื่ม เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ยารักษาโรค และทีอ่ ยู่อาศัย ผ่านการดาวน์โหลดสติก๊ เกอร์ Line Pray for Philippines โดยรายได้ทงั้ หมด จากการขายสติก๊ เกอร์โดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย จะถูกส่งต่อให้กับกาชาดฟิ ลปิ ปิ นส์ คนทีเ่ ล่น Line อยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ตงั้ แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาของ สติก๊ เกอร์ชุด นี้ เ มื่อ คิ ด เป็ น เงิน ไทยอยู่ ท่ี 30 บาทเท่านัน้ นอกจากจะได้ช่วยเหลือ เพือ่ นมนุษย์รว่ มโลกแล ้วยังได้สติก๊ เกอร์นา่ รัก มาไว้ในสมาร์ทโฟนของเราอีกด้วย

CANON EOS WHITE KISS X7 เอาใจคนรักสีขาว

เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการที่ประเทศญี่ป่ ุนกับ EOS White Kiss X7 หรือในบ้านเราเรียกว่า EOS 100D เวอร์ชนสี ั ่ ขาว โดยสเปคต่างๆ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ โดยยังครอง ต�ำแหน่ง DSLR ขนาดเล็กและน�ำ้ หนักเบาทีส่ ุดในโลก เปิ ดตัว พร้อมกับเลนส์ฟิค EF 40mm f/2.8 STM สีขาวให้เข้ากับ ตัวกลอ้ ง แว่วมาว่าตอนนี้ขายเฉพาะในประเทศญี่ป่ นุ เท่านัน้ สาวกชาวไทยคงต้องรอกันอีกสักพักนะจ๊ะ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.canon.jp

8: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


YOTA PHONE

สมาร์ทโฟน 2 จอสัญชาติรัสเซีย ค่ายผลิตมือถือจากแดนหมีขาว Yota ลงมาบุก ตลาดสมาร์ทโฟนต้อนรับช่วงคริสต์มาส ด้วยการเปิ ดตัว นวัตกรรมใหม่ สมาร์ทโฟน 2 จอ โดยตัวเครื่องมาพร้อม ระบบปฏิบตั กิ าร Android Jelly Bean 4.2.2 จุดเด่น อยูท่ ห่ี น้าจอหน้า LCD ขนาด 4.3 นิ้ว จอสีปกติความละเอียด 720x1,280 pixel ส่วนด้านหลัง คือ จอแบบ eInk ทีช่ ่วย ประหยัดพลังงานโดยไม่เปลืองแบตเตอรี่ ส�ำหรับคนที่ ชอบอ่านโดยเฉพาะ โดยเป็ นจอขาวด�ำ 16 เฉดขนาด 4.3 นิ้ว ความละเอียด 360x640 pixel สเปคของตัวเครือ่ งมาพร้อม dual-core 1.7 GHz Ram 2 GB และแบตเตอรี่ 1800 mAh ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.yotaphone.com

POLAROID Z340 ดิจิตอลโพลารอยด์

เวลาคุณถ่ายรูป อยากเลือกรูปแล ้วอัดออกมาทันทีเลยมัย้ ? Polaroid Z340 สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ มากทีส่ ดุ ด้วยนวัตกรรมของโพลารอยด์ทส่ี ามารถอัดและล ้างรูป ได้ทนั ที เหมาะกับการเก็บความทรงจ�ำต่างๆ ผ่านทางภาพถ่าย เป็ นใบๆ ด้วยความละเอียดสูงถึง 14 ล ้านพิกเซล จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว ซึง่ ปรับตัง้ ขึ้นมาเพือ่ สะดวกต่อการจับโฟกัส ดีไ ซน์ใ ช้ง่า ยไม่ ซ บั ซ้อ น ด้ว ยภาพลัก ษณ์ แ บบยุ ค 70’s อีกทัง้ ยังมีฟิลเตอร์ไว้แต่งเติมสีสนั ให้กบั รูปภาพตามอารมณ์ อย่างหลากหลายและสวยงามตามใจชอบอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.polaroidstore.com


PEOPLE

MIX &

MATCH หลากรสแต่ลงตัว กรรณิการ์ ลือชา

เจ้าของร้าน Mixology Chiangmai Burger & Bar เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

การใช้ ชี วิ ต อยู ่ ที่ ป ระเทศอั ง กฤษเป็ น เวลาถึ ง 10 ปี ท� ำ ให้ บี - กรรณิการ์ ลือชา มองชีวต ิ และเลือกวิธใี ช้ชวี ต ิ ในแบบทีต ่ า่ งออกไป หลังเรียนจบ บีตดั สินใจไปอังกฤษโดยยืมเงินจากทางบ้านสองแสนบาท เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นชีวิต และหลังจากนั้นหกเดือน เธอหาเงิน สองแสนบาทกลับมาคืนทางบ้านได้สำ� เร็จและกลับไปใช้ชวี ต ิ ต่อทีโ่ น่น ด้วยเหตุผลที่ว่า ‘เมืองไทยยังไม่ใช่’

“ตอนไปอัง กฤษก็ ไ ปท�ำ ร้า น อาหารนี่ แ หละ เริ่ ม ตั้ง แต่ ล า้ งจาน แลว้ ก็เขยิบไปเรื่อยๆ จนไปถึงในครัว และฝ่ าย Manager และก็ อ อกมา ท�ำอาหารแบบ Delivery ส่ง วันนึงได้ หลายร้อ ยปอนด์ ท�ำ อยู่ ไ ด้ไ ม่ ถึ ง ปี ก็เปลีย่ นมาจับธุรกิจเสื้อผ้า วงการแฟชัน่ ที่นนั ่ เปิ ดกว้างมาก ถ้าเรารู จ้ กั เทรนด์ ในด้านการดีไซน์จริงๆ ไม่ได้ยาก ถ้าเรา จับเทรนด์ได้กเ็ ข้าทาง เลยกลับมาหาของ แล ้วก็ไปเปิ ดสโตร์ขายทีโ่ น่น จนเริ่มจับ แนวทางได้และธุรกิจเริ่มอยู่ตวั ” อีกสิง่ หนึ่งทีน่ ่าสนใจคือ เธอไม่ได้ จบด้านการออกแบบ แต่คอื พรสวรรค์ท่ี ท�ำให้เธอสามารถสร้างสรรค์งานในด้านนี้ ออกมาได้อย่างน่าทึง่ ทัง้ การออกแบบ เสื้อผ้า ทีเ่ ธอเคยท�ำร่วมกับ Topshop สมัยอยูอ่ งั กฤษ รวมไปถึงร้าน Mixology คาเฟ่ เล็ก ๆ ที่เ ธอขนของสะสมจาก อังกฤษกลับมาแต่งร้านในสไตล์ทเ่ี ป็นตัวเอง งานดีไซน์ทเ่ี ธอท�ำไม่มที ฤษฎีแต่ออกมาใจ “จากการอยูส่ งั คมอังกฤษ ทุกอย่าง

คือแฟชัน่ การดีไซน์และไอเดีย พวกนี้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจ มีแรงก็ทำ� ไป เพราะวันไหนทีไ่ ม่ได้ทำ� จะรูส้ กึ ว่าตัวเอง ไร้ค่า ขอใช้ชวี ติ ให้คุม้ เพราะไม่รูว้ า่ เรา จะตายเมื่อ ไหร่ ช่ ว งจัง หวะนี้ ก็ เ สพ ให้เยอะที่สุด แต่ก็ตอ้ งได้อะไรกลับมา ให้มากทีส่ ดุ แม้ว่าจะไม่ใช่โลกแห่งความจริง เราอยากพัก ตอนที่พ อ ไม่ อ ยากไต่ จนเหนือ่ ยแล ้วค่อยมาพักทีเดียว ตอนยัง มีแรง ยังอยูใ่ นวัยทีม่ พี ลังนี่แหละ หาเงิน ไปด้วย เทีย่ วไปด้วย พอจังหวะชีวติ นิ่ง เราจะได้ท�ำอะไรทีอ่ ยากท�ำเต็มที่ แม้ว่าช่วง 10 ปี ท่ีผ่ า นมาจะมีจุ ด ที่เ ราชอบบ้า ง ไม่ชอบบ้าง แต่เราก็ไม่ได้ฝืนตัวเองไป ซะทุกอย่าง” หากอยากรูว้ า่ เมนูรา้ น Mixology จะเด็ดเท่าสไตล์การตกแต่งร้านรึเปล่า แวะไปชิ ม กัน ได้ ร้า นอยู่ ติ ด คู เ มือ ง ตรงข้า มโรงเรี ย นวัฒ โนทัย พายัพ facebook: Mixology Chiangmai Burger About HER

ภูมิล�ำเนา: จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2002 – 2012: อยู่องั กฤษเป็ นพนักงานร้านอาหาร, เจ้าของ

กิจการอาหาร Delivery, เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชัน่ ปัจจุบนั : เจ้าของร้าน Mixology Chiangmai Burger & Bar และยังคงท�ำงานสายออกแบบในบางโอกาส She Saids: อยู่กบั โลก Surreal ให้มนั Real

10: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


PEOPLE

MAKE A BETTER CHANCE สร้างเพื่อสุข สืบพงศ์ ทองดี

สถาปนิก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง: อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

12: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

“คนจนไม่มีเงินจ้างสถาปนิก” คือประโยคที่ เปรี๊ยบ - สืบพงศ์ ทองดี พูดให้เรา มองเห็นภาพของงานสถาปนิกชุมชนที่เขาท�ำอยู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หน้าที่ของเปรี๊ยบ คือ เข้าไปคุยกับชาวบ้านให้มองเห็นถึงปัญหา และออกแบบวางผังให้กับชุมชน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ กล่าวง่ายๆ คือจัดระเบียบให้กับชุมชนที่ไปสร้าง หรือบุกรุกอยู่บนที่ดินของผู้อื่น เพราะหากชุมชนนั้นยังขาดการจัดการที่เป็นระบบ ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเหล่านั้น อาจจะต้องถูกขับไล่ออกไปจากพื้นที่


“เป็ น หน้า ที่ข องสถาปนิ ก ที่จ ะต้อ งท�ำ ให้ช าวบ้า น เห็นทิศทางของโครงการว่าจะเป็ นไปในทางทิศทางไหน เพราะแต่ละชุมชนก็จะมีบริบททีต่ ่างกันออกไป สิง่ ทีจ่ ำ� เป็ น คือต้องปรับปรุงให้สภาพภูมทิ ศั น์และความเป็ นอยู่ดีข้ นึ สถาปนิ ก ก็ จ ะเข้า มาท�ำ ผัง ให้ช าวบ้า นมองเห็น สภาพ ของปัญหาโดยรวม และเสนอแนวทางแก่ชาวบ้าน ให้พวกเขา มองเห็ น ประโยชน์ท่ีจ ะเกิ ด ขึ้น คื อ การท�ำ งานแบบนี้ จะเปลีย่ นมิตกิ ารท�ำงานจากแต่เดิม ทีช่ าวบ้านไม่ได้มสี ว่ นร่วม รัฐฯ จะคิดให้เป็ นส่วนใหญ่ มาเป็ นให้ชาวบ้านคิดแล ้วค่อย เสนอเรื่องขึ้นไปให้ภาครัฐฯ เป็ นวิธีคิดที่ทำ� ให้ชาวบ้าน ลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง เพราะคนทีร่ ูป้ ญั หาจริงๆ ไม่ใช่รฐั ฯ แต่คอื ชาวบ้าน” ความยากของงานสถาปนิกชุมชน คือ โจทย์ทจ่ี ะต้อง เจอของแต่ละชุมชนนัน้ ต่างกันโดยสิ้นเชิง และยิ่งมากคน ความต่ า งของความคิ ด เห็น ก็ ย่ิง มากตาม สิ่ง ที่จ �ำ เป็ น คือความเสียสละและอดทน ที่ตอ้ งดึง ‘ใจ’ ของชาวบ้าน ออกมา เพือ่ การมีสว่ นร่วมอย่างสูงสุดในการแก้ปญั หาสภาพ ชุมชน จากตรงนี้คงพอจะมองเห็นภาพว่า งานสถาปนิก ชุมชน ค่ อนข้างจะมีรายละเอียดที่ต่างจากงานสถาปนิก ทีส่ วยหรูแบบทีเ่ คยรูม้ า แต่น่คี อื สิง่ ทีเ่ ปรีย๊ บเลือก และมอง ว่ า จะสามารถสร้า งประโยชน์ ใ ห้ก ั บ ผู ด้ อ้ ยโอกาส ได้มากกว่า “ความจริงพอเรียนจบมาก็ทำ� งานเหมือนสถาปนิก ทัวไปนี ่ ่แหละ นัง่ ท�ำงานกับคอมพิวเตอร์ตวั เดียว ซึง่ ก็ไม่ได้ เลวร้ายอะไรนะ ก็สนุ กแต่ รูส้ ึกเสียดายพลังวัยรุ่นอะไร ประมาณนัน้ เลยคิดว่าต้องแอคทีฟกว่านี้ ไม่ใช่อยูแ่ ต่ในห้อง สีเ่ หลีย่ ม ตอนมาสมัครทีส่ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ยังไม่รู ้ เลยว่าเค้าท�ำงานกันยังไง รูแ้ ค่วา่ ต้องท�ำงานกับคนจน และ คงเป็ นอะไรที่ ดี ก ว่ า เท่ า นั้น เอง คนดี ใ นสัง คมที่ จ ริ ง มีเต็มไปหมด แต่คนเสียสละมีนอ้ ย คนเสียสละไม่จำ� เป็ น ต้องเป็ นคนดีก็ได้ ทีม่ าท�ำตรงนี้เพราะเห็นความเหลือ่ มล�ำ้ ของคนในสังคมเยอะมาก ก็มเี หนื่อยบ้าง แต่กไ็ ม่ถงึ ขนาด ไม่มแี รง คนที่เขาล�ำบากมากกว่าเรายังมีอีกมาก ถ้าเรา สามารถช่ วยอะไรได้ ในฐานะเป็ นคนคนหนึ่งในสังคม ก็ควรจะท�ำ ยากตรงที่จะท�ำยัง ไงให้ค นที่ไ ม่ เ คยคุ ย กัน มาก่อน เริม่ มาคุยกันก่อนได้ ส่วนมากชาวบ้านก็หาเช้ากินค�ำ่ ไม่มเี วลามานัง่ คุยกัน เราจะมีวธิ ลี ะลายก�ำแพงยังไง เพือ่ ให้ ชาวบ้านร่วมมือกัน” การท�ำงานกับคนทีด่ อ้ ยโอกาสกว่าจ�ำเป็ นต้องอาศัย การเปิ ดใจและเสียสละ เพราะนัน่ จะเป็ นเหมือนกระจก ที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของปัญหา ที่ใครหลายๆ คน อาจไม่เคยรูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่ามีอยู่

About Him ภูมิล�ำเนา: จังหวัดสุโขทัย การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผลงานที่ภูมิใจ: ออกแบบศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้จนได้รับความ เสียหายทั้งหมู่บ้าน ค�ำคมทีช่ อบ: If You Have The Power to Make Someone Happy, Do It!


PEOPLE

COLORFUL BAKERY BY AMMI HOMEMADE BAKERY

เติมสีสันสร้างความแตกต่าง กนกวรรณ สุรีฉัตรไชยยันต์ เจ้าของร้าน AMMI Homemade Bakery เรื่อง: สิริกุล ภาพ: ศมนภรณ์

ถ้ า หากคุ ณ เป็ น คอขนมหวานตระกู ล เบเกอรี่ ในเชีย งใหม่คงพอคุ้นหน้าคุ้ นตากั นบ้ างกั บ AMMI Homemade Bakery ที่หน้าตาและสีสันช่างสดใส น่ารัก เข้าตา และช่างเข้ากันได้ดีกับบุคลิคของคนท�ำ ตั้งแต่สีผมลงไปถึงเสื้อผ้าและรองเท้า ไม่มีตรงไหน ที่ จ ะไม่ มี สี สั น ความสดใสภายนอกยั ง เปรี ย บได้ กั บ ความสดใสที่ อ ยู ่ ภ ายใน จนถึ ง การสร้ า งสรรค์ ผลงานรู ป ร่ า งหน้ า ตาของขนมที่ เ ธอลงมื อ ท� ำ ด้วยตนเอง

‘แอมมี่ กนกวรรณ สุรฉี ตั รไชยยันต์’ หรือ คุณครู แอม เจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ AMMI Homemade Bakery จากจุดเริม่ ต้น ทีม่ คี วามสนใจใคร่ลองเรียนท�ำขนมแบบข�ำๆ กับรุ่ นพี่ท่ีรูจ้ กั กัน จนกลายมาเป็ นคนท�ำ เบเกอรี่หน้าใหม่ท่ที ำ� ออเดอร์ส่งให้กบั ร้าน กาแฟเกือบทัวทั ่ ง้ เชียงใหม่ และเริม่ กลายเป็ น ที่รูจ้ กั ก่อนจะกลายมาเป็ นคุณครู สอนท�ำ เบเกอรี่ ผูท้ เ่ี ริ่มสร้างความต่างอย่างน่ารักให้ กับ ขนมที่ ห น้า ตาธรรมดาให้ก ลายเป็ น ตัวการ์ตูนแสนสนุกเจ้าแรกของเชียงใหม่ “ตอนแรกทีท่ ำ� เค้กก็เป็ นแนวโฮมเมด ธรรมดาเลย เค้กส้ม เค้กมะพร้าว เค้กใบเตย แต่เรารูส้ กึ ว่าเริม่ มีคนท�ำเยอะแล ้ว ไม่มอี ะไร แตกต่าง เลยรูส้ กึ ว่าต้องมีลูกเล่นอะไรที่ดู น่ารักๆ เข้ามาช่วย อย่างตัวโรลเค้ก แรกๆ ไม่มเี ลยทีเ่ ป็ นการ์ตูนเพ้นท์โรล หลังจากนัน้ ก็ฝึกท�ำ แรกๆ ก็ทำ� ไม่ได้ พอได้แล ้ว สูตรคงที่ ก็เลยเปิ ดสอน” จุดเริม่ ต้นของการสร้างสรรค์ ทีแ่ สนจะน่ารักจากสาวแอมมี่ นอกจากขนมหน้า การ์ตู น น่ า รัก ๆ รสละมุนแล ้ว สิง่ ทีท่ ำ� ให้แอมมีพ่ าตัวเองมาถึง จุดที่เรียกได้ว่าความสุขของการได้ทำ� งาน แม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อย ถึงขนาดใช้คำ� ว่า

‘ร่างแหลก’ ได้ เธอคงอยากขอบคุณตัวเอง ทีไ่ ม่ปล่อยให้ความชอบกลายเป็นแค่ความชอบ แต่กลับจริงจังและตัง้ ใจกับสิง่ ทีท่ ำ� จนกลาย มาเป็ น AMMI Homemade Bakery “อย่ากลัวว่าเราจะท�ำไม่ได้ ถ้าชอบยังไง ก็ทำ� ได้ ก็เริ่มเลย อย่าคิดว่าตัวเองท�ำไม่ได้ ท�ำเลย ไม่มที นุ ก็ไม่ตอ้ งน้อยใจ เราก็เริ่มจาก เล็กไปก่อนก็ได้ แลว้ มันก็จะค่อยๆ โตขึ้น พยายามสร้า งความแตกต่ า งเพื่ อ ให้ ขนมธรรมดาอันหนึ่ง ซึง่ ก็ดูเหมือนๆ กันให้ โดดเด่ น ขึ้น มา ให้ค นรู จ้ กั ว่า เป็ น ของเรา นี่แหละน่าจะเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ุดค่ะ” การค้น พบตัว เองเจอ และได้ท �ำ ในสิ่งที่ตวั เองรัก และยังสามารถตื่นขึ้นมา ในทุ ก วัน และมีค วามสุ ข กับ การท�ำ งาน ทีอ่ าจจะไม่เรียกว่าการท�ำงาน เป็ นคล ้ายงาน อดิเรกทีใ่ ห้รายได้อย่างไม่ลำ� บาก หลายคน อาจจะเรี ย กสิ่ ง เหล่ า นี้ ว่ า ‘ความโชคดี ’ แต่ความจริงแล ้ว เรือ่ งของความโชคดีไม่ได้ ช่วยให้เรามีความสุขเสมอไป เพียงแต่ช่วยให้ เราเจอทางทีค่ วรเป็ นของเรา แต่การลงมือท�ำ และท�ำ งานจริง ต่ า งหากที่ท ำ� ให้เ ราพบกับ ความสุ ข ของการใช้ชี วิ ต ที่ เ ป็ นของเรา ได้อย่างแท้จริง About HER

‘กนกวรรณ สุรีฉัตรไชยยันต์’ หรือ ‘แอมมี่’ อายุ 24 ปี จบจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่นชอบการท�ำขนมจึงหัดท�ำ และเริ่มขายเบเกอรี่ให้เพื่อน ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 เริ่มค้นพบตัวเอง และหันเหเข้าสู่ธุรกิจการท�ำเบเกอรี่อย่างจริงจัง ส่งขายตามร้านเบเกอรี่ ทั่ ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ฝึ ก ฝนฝี มื อ การท� ำ เค้ ก จนกลายเป็ น AMMI Homemade Bakery ที่โดดเด่นเรื่องลวดลายบนตัวเค้ก จนปัจจุบัน กลายเป็นคุณครูสอนเบเกอรีท่ มี่ ลี กู ศิษย์เข้ามาเรียนทุกวันอย่างไม่ขาดสาย

14: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :15


ARTIST

COLONY : อาณานิ ค ม แสวงหาอาณานิคมใหม่บนพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย เรื่อง: สิริกุล ภาพ: ศมนภรณ์

‘อาณานิคม’ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินคู่หู วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) และสุวท ิ ย์ มาประจวบ (ราฮวม) อดีต 2 ศิลปินมือรางวัลกับการออกหาอาณานิคมใหม่ในแวดวง ศิลปะร่วมสมัย เพื่อค้นหาว่าอะไรคือความหมายของการด�ำรงอยู่ในฐานะศิลปิน จัดแสดงที่ Gallery Seescape ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2556

สุวทิ ย์ มาประจวบ (ราฮวม) “ผลงานศิลปะภาพจิตกรรมที่ใช้เทคนิคสี Acrylic บนผืนผ้า Canvas โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการเสพข่าว ซึ่ง ข่ า วถือ เป็ น ข้อ เท็จ จริ ง ที่เ กิ ด ขึ้น เป็ น เสมือ นเนื้ อ แท้ ของมนุ ษ ย์ แต่ ล ะข่ า วที่น�ำ มาตีค วามล ว้ นแต่ เ กี่ ย วข้อ ง กับความต้องการของมนุษย์มากทีส่ ุด ความต้องการทีท่ ำ� ให้ มนุษย์เป็ นตัวการทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทัง้ ปัญหา ต่อตนเอง ปัญหาต่อผูอ้ น่ื และแม้กระทัง่ ปัญหาต่อสังคม” Biography

เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. 2524 ภูมลิ ำ� เนาอยู่ จ.บุรรี มั ย์ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และโท จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เคยได้รับรางวัลเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง (ประติมากรรม) จากการประกวดศิ ล ปกรรมแห่ ง ชาติ ค รัง้ ที่ 52 รางวัล ยอดเยี่ย ม สาขาประติมากรรมจากเวที Yong Thai Artist Award 2005

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) “ผลงานศิลปะสือ่ ผสมภาพพิมพ์แกะไม้ และงาน จิตกรรมสีนำ�้ มัน ด้วยแนวคิดที่ว่าไม่ยดึ ติดกับลักษณะ หรื อ เทคนิ ค ที่ ต ายตัว จึ ง สร้า งสรรค์ ผ ลงานนี้ ขึ้ น จากความสนใจในของเก่ า และประวัติศ าสตร์ โดยใช้ รูปปัน้ รูปแกะสลักหินอ่อนของเทพเจ้ามาสื่อถึงความคิด ที่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบนั มนุ ษย์ก็ไม่ต่างกัน โลกแต่ละ ยุคสมัยก็ไม่ต่างกัน การทีม่ องว่าต่างก็เพราะเราเอาตัวเอง ในปัจจุบนั ไปมองและตัดสินเวลาในอดีต” Biography

เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. 2525 ภูมลิ ำ� เนาอยู่กรุงเทพฯ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และโท จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้รบั รางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 51 และยังคงมุ่งมัน่ สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง

16: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


มีจ�ำหน่ายแล้วที่ เชียงใหม่

ร้านกาแฟหลวงพะบาง หน้าวัดโป่งน้อย เข้าซอยวัดอุโมงค์ โทร 086-629-6362 ร้านเล่า ถนนนิมมานเหมินท์ ปากซอยนิมมานเหมินท์ 2 โทร. 053-214-888 ร้านหนังสือดวงกมล ถนนคชสาร (คูเมืองด้านนอก) โทร. 053-284-637 สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ถนนศรีดอนไชย โทร. 053-281-052 ร้าน HAND ROOM ในเวิ้งมาลัย ซอยวัดอุโมงค์ 084-004-7844 HIP Magazine ถนนคันคลองชลประทาน เข้าซอยวัดร�่ำเปิง โทร. 053-329-420 Happy Book 43 ชั้น1 โครงการ Tall Teak Plaza ถนน นิมมานเหมินท์ ซอย 9 โทร 083-206-0008

อ�ำเภอปาย

ร้ า นกาแฟ Grooveyard ติ ด ร้ า น Be-Bop Bar โทร 089-560-8561,053-698-046

กรุงเทพฯ

ร้าน Happening ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร้านต้นหอม ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ร้าน 108 Shop *เฉพาะสาขา สุดซอยประชาราษฏร์บ�ำเพ็ญ 24* ห้วยขวาง

หรือติดต่อส่งทางไปรษณีย์โดยตรง ได้ที่ ปู 086-914-8251 Email : poo_wattanawan@hotmail.com Facebook : ปู wattanawan หนังสือราคา 280 บาท ค่าส่ง Free HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :17


ART

THE KING

OF THE LAND วันพ่อแห่งแผ่นดิน เรื่อง: CAMT ภาพ: นิพิฐพล อุดดง

TECHNIQUES IN 3-D BUILDING PROJECTION MAPPING

7-8 December 2556

PROJECTION MAPPING

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 5 ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนคร เชียงใหม่ และพิพธิ ภัณฑ์พ้ นื ถิ่นลา้ นนา ร่ วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ น�ำเสนอกิจกรรมเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ การแสดง แสง สี เสียง ‘งานวันพ่อแห่งแผ่นดิน The King of the Land’ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ บูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมความรู ท้ ่ีสร้างสรรค์ (Creative Activities) และการน�ำเสนอผลงาน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยจัดแสดงออกมาเป็นรูปแบบฉายภาพ 3 มิติ บนตึกสูง (Techniques in 3D Building Projection Mapping) ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่จะเกิดขึ้นกับการใช้

Building Projection Mapping กับตึกอาคาร ในจัง หวัด เชีย งใหม่ ในโอกาสนี้ น กั ศึ ก ษาจะได้ โชว์ผ ลงานที่ผ นวกความเป็ น Smart CAMT Smart Life เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้าง แรงบันดาลใจทางการศึกษา อันเป็ นหนึ่งในกิจกรรม การพัฒ นานัก ศึ ก ษาและการบริ ก ารวิ ช าการ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10ปี วิทยาลัยฯ ภายใต้แนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ของเมืองเชียงใหม่ สามารถร่ ว มจุ ด เที ย นชัย ถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และชมนิทรรศการ การแสดง แสง สี เสียง ‘งานวันพ่อแห่งแผ่นดิน The King of the Land’ ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556 เวลา 18:00 - 22:00 น. ณ พิพธิ ภัณฑ์พ้นื ถิน่ ล ้านนา บริเวณลานอนุสาวรียส์ ามกษัตริย ์ จังหวัดเชียงใหม่


REPORT

FARM FESTIVAL ON THE HILL 2

AT SINGHA PARK CHIANG RAI

จนกว่าจะพบกันใหม่...

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: วาสุวัตก์ ท่อแก้ว (08-9782-2199)

บรรยากาศของทุ ่ ง ดอกไม้ สายลม แสงดาว ไร่ ช า มหกรรมดนตรี และกี ฬ า กับ ‘ฟาร์ม เฟสติวลั ออน เดอะฮิลล์ ครัง้ ที่ 2’ ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เชื่อว่ายังคงตรึง อยูใ่ นความทรงจ�ำของผู้เข้าร่วมงานทุกคน อย่างแน่นอน ด้วยกิจกรรมอัดแน่นตลอด 5 วัน 5 คืน ทั้งภาคกลางวัน และดนตรี ในยามค�่ ำ คื น ยิ่ ง ในคื น สุ ด ท้ า ยเรี ย กได้ ว ่ า ทั้งสวยงามและโรแมนติกอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะตรงกับคืนลอยกระทงพอดี บนฟากฟ้า จึ ง กระจ่ า งสวยด้ ว ยแสงจั น ทร์ วั น เพ็ ญ และสว่ า งไสวด้ ว ยโคมลอยเต็ ม ผื น ฟ้ า อันมืดมิด ยิง่ เพิม ่ ความประทับใจสุดๆ ไปเลย

20: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

บนพื้ น ที่ ก ว่ า 8,000 ไร่ ของ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ในช่วงเทศกาลยีเ่ ป็ ง ที่ผ่านมาถูกย้อมด้วยสีสนั ของธรรมชาติ และงานประจ�ำ ปี ท่ีห ลายคนรอคอยกับ ‘ฟาร์ม เฟสติวลั ออน เดอะฮิลล์’ ซึง่ จัด ต่อเนือ่ งมาเป็ นปี ท่ี 2 แลว้ งานนี้ไม่เพียง ดึ ง ดู ด คนท้อ งที่ ใ ห้ไ ปเยี่ ย มชมเท่ า นั้น ยังเย้ายวนคนต่างถิน่ อย่างเราให้ไปร่วมชม กับ เขาด้ว ย ระยะทางจากเชี ย งใหม่ สู่เชียงราย เรียกว่าไม่ใกล ้และไม่ไกล ขับรถ สบายๆ ราว 2 ชัวโมงก็ ่ จะได้ชมความสวยงาม ของทุ่งปอเทืองสีเ หลือ งอร่ า ม สลับ กับ สีชมพูสดใสของทุ่งดอกดาวกระจาย เติม ความเข้มขึน้ มาอีกหน่อยด้วยไร่ชาทอดแถว ยาวสุดสายตา นี่ยงั ไม่นบั ต้นไม้และผลไม้ อีกนานาพันธุท์ ค่ี อยเติมเต็มให้วนั พักผ่อนมี ความสุขสดชืน่ มากยิง่ ขึ้น และงานนี้เราไม่ได้ เพียงแค่มาชมธรรมชาติอนั งดงามเท่านัน้ ยังมีกจิ กรรมเร้าใจ และน่าสนุกรออยูอ่ กี เพียบ

ไม่วา่ จะเป็ นลานยิงธนู จำ� ลองให้มา ประลองความแม่น รวมทัง้ การแข่งขัน จัก รยานเสือ ภู เ ขาในรายการ Singha Mountain Bike Thailand Open 2013 ระยะทางหลายสิบกิโลเมตร ลัดเลาะไปตาม หุบเขา และไร่ชาของ สิงห์ ปาร์ค โปรแกรมนี้ ไม่วา่ ใครจะเป็ นผู ้ชนะก็อาจไม่สำ� คัญเท่ากับ การได้ทดสอบก�ำลังของร่างกายบนเส้นทาง ยาวไกล และทรหดมาก เพราะไม่ได้มแี ค่ ทางเรียบเท่านัน้ แต่ยงั มีเนินเขาให้ปีนป่ ายกัน อย่างทีเ่ รียกว่าสะใจสิงห์นกั ปัน่ หรือจะเป็ น รายการแข่งขันวิบาก สิงห์ เก่ง แกร่ง กล ้า 2013 (The Singha Obstacle Fun Run 2013) รายการนี้ลนกั ุ ้ นมันทัง้ ผู ้แข่งขันและกองเชียร์ เพราะผู ้เข้าแข่งขันจะต้องวิง่ ฝ่ าด่านผจญภัย ทัง้ ปี นก�ำแพงเชือก, ไต่สะพานไม้ไผ่ขา้ ม ล�ำธาร, วิง่ ฝ่ าสิง่ กีดขวางบนเส้นทางหฤโหด และอีกหลายด่าน เป็นความพยายามเอาชนะ ข้อจ�ำกัดของร่างกาย และเข้าสูเ่ ส้นชัยให้จงได้


โดยยังคงกิจกรรมหลัก อย่างการ เ ที่ ย วฟาร์ ม ทัว ร์ นั ง่ รถชัต เตอร์ บ ัส ชมบรรยากาศของสิงห์ ฟาร์ม แวะถ่ายภาพ กลางทุ่งปอเทืองและไร่ ชา ก็เรียกความ เพลิดเพลินจากนักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี และยัง เหมาะกับ ทุ ก คนในครอบครัว ซึ่ ง ตอนนี้ ใครชอบการเที่ ย วแบบนี้ รถชัตเตอร์บสั ก็เปิ ดให้บริการตามปกติแล ้ว แม้บางคนจะพลาดโอกาสไปร่วมมหกรรม ดนตรี แ ละกี ฬ าในคราวนี้ แต่ ถ า้ ได้ไ ป เชียงรายในโอกาสหน้าก็สามารถแวะไป นัง่ รถชมบรรยากาศกันได้ นอกจากชมฟาร์มทัวร์แล ้ว ในงาน ยังมีความชิลล์มาเสิรฟ์ กันให้เพลินสุดๆ กับลานเบียร์กลางหุบเขาทีจ่ ดั เต็มมาเอาใจ นัก ดื่ ม พร้อ มทัง้ บู ธ อาหารนานาชนิ ด จากร้านดังของเชียงรายที่มาคอยบริการ ความอิม่ และอร่ อยกันเต็มที่ ส�ำหรับคน รักสุขภาพก็มตี ลาดนัด ‘กาด ออน เดอะฮิลล์’ ให้ม าช้อปปิ้ งผักและผลไม้สดๆ จากไร่

กลับ ไปกิ น ที่ บ า้ น และไฮไลท์ส �ำ คัญ อย่ า งคอนเสิรต์ กลางไร่ ชาที่รวมศิ ลปิ น จากหลายค่ า ยและหลายแนวเพลง มามอบความสุขอย่างเต็มอิ่มตลอดงาน ทัง้ ศิลปิ นจากสหภาพดนตรีท่มี าบรรเลง กัน ทุกคืน หรือฝัง่ ลู กทุ่ง ฝน ธนสุ น ธร, ไมค์ ภิรมย์พร, หนู มิเตอร์ เพลงเพือ่ ชีวติ ก็มาทัง้ หงา คาราวาน, ปู พงษ์สทิ ธิ์ ส่วน คอเพลงไทยน่ าจะฟิ นกันสุดๆ กับ ลุลา, บุรนิ ทร์, ปาล์มมี,่ เต้ ภูรติ , แสตมป์ อภิวชั ร์, วงมายด์, วัชราวลี และเจ็ทเซ็ตเตอร์ ส�ำหรับคืนสุดท้ายส่งท้ายมหกรรมฯ ครัง้ นี้ด ้วยการลอยกระทงท่ามกลางหมูด่ าว และปล่อยโคมร่วมกับศิลปิ นในค�ำ่ คืนยีเ่ ป็ ง ปิดฉากเทศกาลดนตรีทม่ี สี สี นั และสนุกสุดๆ ของ ฟาร์ม เฟสติวลั ออน เดอะฮิลล์ ครัง้ ที่ 2 อย่างอลังการและประทับใจ จนกว่าจะพบกันใหม่... ในปี หน้า กับ ฟาร์ม เฟสติวลั ออนเดอะฮิลล์ 2014 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย


ADVERTORIAL

XFM LOVE U สนุกเต็มที่ผ่านสมาร์ทโฟน ส่งท้ายปีกน ั ด้วยความสุขสนุกสนาน ทีค่ ณ ุ จะได้รบ ั ไปอย่างเต็มทีผ ่ า่ นสมาร์ทโฟน ในมือคุณ...

22: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

โดยในปี 2557 นี้ สถานีวิทยุ X99.25 เจียงใหม่เจ้า จะย่างเข้าสู่ปีท่ี 12 ด้วยคอนเส็ปท์ ‘รสนิยมของคนเชียงใหม่’ ไม่วา่ จะ รู ้ เห็น เป็ น ฟัง ทุกอย่างคลืน่ นี้ ก็ขอเป็ นส่วนหนึ่งของคนเชียงใหม่ ตลอดไป เพื่อเป็ นการต้อนรับปี ใหม่ท่กี ำ� ลังจะมาถึง X99.25 จึงร่วมกับ SIPA เสนอของเล่นชิ้นใหม่ ที่จะมาท�ำให้การท่องเที่ยวหรือแม้กระทัง่ ใช้ชีวติ ในเมืองเชียงใหม่มสี สี นั มากขึ้น กับ Application เก๋ๆ ชิคๆ คลูๆ ในโปรเจ็คท์ Chiangmai I Love You เพื่ อ ให้คุ ณ รู จ้ ัก เมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นทุ ก ซอกมุ ม

xfm99.25

X9925

โดยรวมเรื่องราวมันๆ แอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์ ทีจ่ ะท�ำให้คุณได้ใกล ้ชิดกับเชียงใหม่ เพีย งแค่ คุ ณ ดาวน์โ หลด Application Chiangmai I Love You ติดไว้ในสมาร์ทโฟน หรื อ แท็ ป เล็ต ของคุ ณ และคลิก เปิ ด ทุ ก ครัง้ ที่ อยากรู ค้ วามเคลื่อ นไหวของเชี ย งใหม่ ง่ า ยๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส หรืออยากอัพเดทกิจกรรมสุดชิค เล่นเกม และลุนของรางวั ้ ลประจ�ำทุกวัน เพียงแค่ เปิดฟัง X99.25 เจียงใหม่เจ้า www.xfmnetwork.com คุณก็จะไม่พลาดทุกเทรนด์ ไม่ตกทุกกระแส ของเชียงใหม่


SCOOP

LET’S FIGHT! หมัดกระแทกใจ! เรื่อง: สิริกุล/อรอุษา ภาพ: ศมนภรณ์

ปัจจุบันมวยไทยถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ต่างก็ถูกน�ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกัน บ้างก็เพื่อการออกก�ำลังกาย บ้างเพื่อการป้องกันตัว ตลอดจน ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ และเป็นธุรกิจท่องเที่ยว

DID YOU KNOW ? [ ท่าทางในการไหว้ครูมวยไทยของ แต่ละส�ำนักจะมีเอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกัน ตามแต่วา่ ครูมวยของใครจะสอนมา อย่างไร และตามธรรมเนียมของ มวยไทย หากบั ง เอิ ญ เจอคู ่ ต ่ อ สู ้ ที่ ไ หว้ ค รู ท ่ า เดี ย วกั น จะไม่ ช กกั น เพราะถือว่าเป็นศิษย์ครูเดียวกัน ]

24: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

ยกที่หนึ่ง : เริ่ม! ‘มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก’ คงเป็ นค�ำกล่าว ทีไ่ ม่เกินความเป็ นจริง ด้วยเพราะกระแสความน่าสนใจ ของมรดกโลกชิ้น นี้ เห็น ได้ช ดั จากเวทีก ารแข่งขัน มวยไทยที่ถูกยกระดับสู่ความเป็ นสากลมากยิ่งขึ้น อย่าง Thai Fight หรือจะนับจากบรรดานักชกตาน�ำ้ ข้าว ที่ ห ลัง่ ไหลเข้า มาประชัน ก� ำ ลัง กัน อย่ า งคึ ก คั ก บนสัง เวีย นแห่ ง นี้ หรือ แม้ก ระทัง่ กระแสมวยไทย ในหมู่ดารานักแสดงทัง้ ผู ช้ ายและโดยเฉพาะผู ห้ ญิง ทีห่ นั มาออกก�ำลังกายด้วยกีฬาชนิดนี้กนั อย่างคึกคัก ฉบับนี้ HIP มีโอกาสเดินทางไปยังค่ ายมวย ที่ค าดว่า น่ า จะเป็ น ค่ า ยมวยที่มีวิว สวยที่สุ ด ในโลก เพือ่ ลองตามหาประสบการณ์ใหม่ให้กบั ชีวติ และเรียนรู ้ การชกมวยแบบพืน้ ฐาน เพือ่ การออกก�ำลังและป้ องกันตัว ขัน้ พื้นฐานส�ำหรับผูห้ ญิง


ยกที่สอง : ดูเชิง พอถู ก ยื่ น โจทย์ ม าให้ว่ า ต้อ งเขี ย นสกู๊ ป เรื่อง ‘มวยไทย’ ในใจก็คดิ ว่าซวยละ! ในชีวติ รูจ้ กั แต่ เขาทรายกับบัวขาว… และเรือ่ งชกมวยนี่กด็ ูจะเป็ นอะไร ที่ห่ า งไกลการด�ำ เนิ น ชี วิต ประจ�ำ วัน เสีย เหลือ เกิ น แลว้ จะเริ่มต้นจากตรงไหน? จะเอาอะไรมาเขียนมัง่ ? เรือ่ งมวยไทยมีอะไรมัง?่ ร้อยแปดค�ำถามผุดขึน้ มาในสมอง หลายคนอาจจะคิดว่ามวยไทย ใครๆ ก็รูจ้ กั ไม่เห็นจะ มีอะไรยากเลย แต่สำ� หรับฉันมันยากไง... เลยต้องมานังเรี ่ ยบเรียงว่าควรจะเขียนถึงอะไรบ้าง ให้ดูน่าสนใจและแตกต่างออกไปจากมวยไทยทีใ่ ครๆ ก็รูจ้ กั งัน้ ไปต่อยมวยเองเลยดีกว่า! ว่าแล ้วก็ออกเดินทาง แต่จะไปค่ายมวยทัวๆ ่ ไป ก็ดูจะธรรมดาไป ได้ยนิ มาว่าทางแม่รมิ แถวๆ โป่ งแยง มี ‘ค่ายมวยที่ววิ สวยที่สุดในโลก’ อยากรู ว้ ่าจะสวย สมค�ำร�ำ่ ลือหรือเปล่า เลยต้องไปพิสูจน์ด ้วยตาของตัวเอง ขับรถไปเส้นแม่รมิ แล ้วเลี้ยวไปทางม่อนแจ่ม พอไปถึง ‘มวยไทยเม้าท์เท็นแค้มป์ (Muay Thai Mountain Camp)’ บนโป่ งแยง แค่ อ ากาศบนนั้น ก็ ส ดชื่ น สุ ด ๆ แล ว้ บวกกับ วิว ของท้อ งฟ้ าและภูเ ขา ก็ คิด ว่า ที่น่ี แ หละ จะท�ำให้การชกมวยของเราไม่ธรรมดาแน่ๆ ฮ่า ฮ่า... HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :25


คร่าวๆ มวยไทย

มวยไทยถื อ ก� ำ เนิ ด และ ประจัก ษ์แ ก่ ส ายตาคนภายนอก จาก ‘นายขนมต้ม’ ได้สร้างชื่อเสียง ให้ก ับ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและชาติ ไ ทย โดยอาศั ย ความสามารถในเชิ ง หมัดมวย สามารถเอาชนะนักมวยพม่า อย่ า งราบคาบถึง ถิ่น เมื่อ วัน ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 นายขนมต้ม เกิดวันอังคาร เดือนยี่ ปี มะเมีย พ.ศ. 2293 ในสมัย พระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบนั ชาวอยุธยาได้สร้างอนุ สาวรีย ์ นายขนมต้ม ไว้ทีบ่ ริเวณสนามกีฬากลาง ของจังหวัด และถือว่าวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี เป็ นวันมวยไทย

26: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

ยกที่สาม : ตั้งการ์ด มาเริ่มเลยดีกว่า พอได้คุยกับเจ้าของค่ายมวย ว่าเราอยากเริม่ ต้นชกมวยในแบบทีเ่ ป็นการออกก�ำลังกาย ส�ำหรับผูห้ ญิง ไม่ได้กะจะขึ้นสังเวียนชกแบบจริงจัง ควรจะเริม่ ยังไง และต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ส�ำหรับผู ้หญิง ที่ไ ม่มีป ระสบการณ์เ รื่อ งมวยเท่ า กับ ศู น ย์อ ย่ า งเรา “ไปเปลี่ยนกางเกงแลว้ ใส่นวมเลย” ‘ผู ก้ องตู่ หรือ ร.ต.อ.ศุภชัย ศรีสุธรรมศักดิ์’ เจ้าของค่ายและยังเคย เป็ นนักมวยอาชีพในนาม ‘ฟ้ าเพชรน้อย ศิษย์ฟ้าเพชร’ บอกกับเรา ปกติแล ้วควรจะต้องมีการวอร์มร่างกายกันก่อน อาจจะเป็ นการวิง่ หรือการกระโดดเชือก อะไรก็ตามแต่ แต่น่ีเราขอลัดขัน้ ตอน มาเริ่มซ้อมมวยกันเลยละกัน “ตัง้ การ์ด ถ้าเป็ นมวยขวา เท้าซ้ายต้องอยูข่ ้างหน้า การ์ด อย่าตก คอยปิ ดหน้าเอาไว้ เพือ่ ป้ องกันคู่ต่อสู ้สวนกลับ” แลว้ เราก็เริ่มออกหมัดซ้ายขวาแลว้ เตะ ต้องท�ำอยู่ อย่างนัน้ ซ�ำ้ ๆ เพือ่ ให้กล ้ามเนื้อเคยชินกับการออกแรง พอมาถึงตอนนี้เรารู แ้ ลว้ ว่าการวอร์มร่ างกายส�ำคัญ แค่ ไ หน เพราะมัน เหนื่ อ ยมากจนหอบจะกิ น เพราะถ้าเป็ นนักมวยที่เขาฝึ กกันจริงๆ ต้องมีการตื่น มาวิง่ ทุกเช้า วันละหลายสิบกิโลฯ เพือ่ ฝึ กการท�ำงาน ของปอด ไม่ ใ ห้เ หนื่ อ ยง่ า ยเวลาอยู่ บ นสัง เวี ย น เพราะหากใครเหนือ่ ยก่อน ก็สะกดค�ำว่า ‘แพ้’ รอไว้ได้เลย

DID YOU KNOW ?

[ การยืนที่ถูกต้องในการชกมวย ต้อง ยืนเขย่งเท้า พร้อมทีจ่ ะเคลือ่ นไหวตลอด เวลา เพราะหากยืนเต็มเท้า เวลาคู่ต่อสู้ ล็อคขาจะท�ำให้เสียหลักล้มได้ ]


ยกที่สี่ : ออกหมัด ความจริงแลว้ การชกมวย ถือเป็ นกีฬาทีไ่ ด้ใช้ กล า้ มเนื้ อ ในทุก สัด ส่ ว นและเราคิ ด ว่ า มัน เป็ น กี ฬ า ทีเ่ หมาะกับผูห้ ญิงมากเลยทีเดียว ขนาดแค่ออกหมัด ซ้า ยขวายกขาขึ้ น เตะแค่ ไ ม่ ถึ ง สิ บ นาที ยัง รู ส้ ึ ก สะเทื อ นไปถึ ง กล า้ มเนื้ อทุ ก สัด ส่ ว นได้ข นาดนี้ ถ้าได้วอร์ม ได้ฝึกซ้อมอย่างจริงๆ จังๆ รับรองได้ ว่าต้องฟิ ตแอนด์เฟิ รม์ ไร้ไขมันแน่ นอน เห็นได้จาก เดีย๋ วนี้สาวๆ ที่รกั สุขภาพทัง้ หลาย หันมาต่อยมวย เพื่อออกก�ำลังกายกันมากขึ้น การต่อยมวยจึงไม่ได้ เป็ น เรื่ อ ง เฉพาะของชายหนุ่ ม หุ่ น ก�ำ ย�ำ และไม่ ไ ด้ มีนยั ยะแค่การชก เพือ่ เอาชนะบนสังเวียนอีกต่อไป ใครว่าเป็นนักมวยผู ้หญิงจะถึก บึกบึนไปเสียหมด สาวๆ นักมวยหน้าตาดีกม็ อี กี มาก สาวๆ คนไหนทีก่ ลัว ว่าถ้าชกมวยแลว้ จะกลายเป็ นผูช้ ายแลว้ ล่ะก็ คิดผิด แล ้วล่ะ ไม่เชือ่ ลองไปตามชือ่ เหล่านี้ดู มาริสา ศิรสิ มั พันธ์, เดือนนภา ม.รัตนบัณฑิต, บัวริมบึง (ก่อเกียรติยมิ ) ม.กรุ ง เทพธนบุ รี , พี ช ภู่ ร ะหงษ์ ศิ ษ ย์จ่ า แดง, ชมมณี ส.เต๊ะหิรญั , สาวสิงห์ ส.โสพิศ, ซาซ่า ศ.อารีย,์ น�ำ้ ตาล ส.ก.ค�ำรณบ�ำรุงรักษ์ เธอๆ เหล่านี้ทงั้ แกร่ง แถมยังสวย เผ็ด ดุ เห็นแบบนี้แล ้ว สาวๆ จ๋า เรามา ต่อยมวยกันเถอะ!

DID YOU KNOW ? [‘กระปุกนามสกุล’ คือศัพท์ทางเทคนิค ทีว่ งการมวยใช้เรียกกล่องดวงใจของ นักมวยชาย] [ จากการวิจัยพบว่า การกระโดดเชือก 120 รอบ/นาที สามารถเผาผลาญ พลังงานได้ 13 Kcal และการกระโดดเชือก 10 นาที เทียบเท่ากับการวิ่งจ๊อกกิ้ง 30 นาที ]

ยกที่ห้า : คลุกวงใน ปกติแล ้วตารางการฝึ กซ้อมของนักมวย (อาชีพ) นัน้ ค่อนข้างทีจ่ ะเคร่งครัด เริม่ จากเช้าตรูเ่ วลามาตรฐาน 6 โมงเช้า ด้วยการวอร์มร่างกายออกวิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตร ขาไป 5 กิโลเมตร และขากลับอีก 5 กิโลเมตร กลับมาถึง ก็ต่อด้วยการฝึ กมัด เตะ เข่า ศอกกับเป้ ากระสอบ จึงมา ท�ำการยืดกล ้ามเนื้อ ทัง้ ยึดพื้น ดึงคอ กายบริหาร ซิทอัพ และดึงข้อ ตกเย็นประมาณ 4 โมงเย็นกว่าๆ พอให้แดดร่มลมตก ก็เริ่มตีเข่ากระสอบ ชกลม ชกกระสอบ ชกเป้ า อาจมีให้ ลงนวมจริงบ้างบางวัน เตะเบิ้ล ดึงข้อ วิง่ จับเวลา 100 เมตร และวิง่ ลากยาง สุดท้ายจึงท�ำการคลายกล ้ามเนื้อ โปรแกรมนี้ ถือเป็ นรายละเอียดคร่าวๆ จากค่ายมวย ‘มวยไทยเม้าท์เท็น แค้มป์ (Muay Thai Mountain Camp)’ ส�ำหรับคนที่ ต้องการเป็ นเชิงมวยอย่างน้อยๆ ควรจะมาฝึ กซ้อมประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไป บุคคลทัวไปที ่ อ่ ยากจะลองชกมวยเพือ่ การออกก�ำลัง เบื้อ งต้น ก็ ค วรจะมีก ารวอร์ม ร่ า งกายก่ อ นเช่ น เดีย วกัน กับทุกชนิดกีฬา อาจไม่จำ� เป็ นต้องเคร่งครัดเท่ากับนักมวย อาชีพ เพียงแต่ควรจะวอร์ม และยืดคลายกลา้ มเนื้อหลัง จากการเล่นทุกครัง้ เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บของกล ้ามเนื้อ ในส่วนเรื่องอาหารการกินนัน้ ก็ให้รบั ประทานตามปกติ ซึ่ง เป็ น การกิน อาหารปกติเ หมือ นทุก วัน เพีย งแต่ ต อ้ ง เพียงพอกับพลังงานทีจ่ ะสูญเสียออกไป

INFORMATION ส�ำหรับสาวๆ หรือหนุ่มๆ หากอยากเริม่ ต้นท�ำความรูจ้ กั กับการออกก�ำลังกายประเภทนี้ ‘มวยไทยเม้าท์เท็นแค้มป์’ เป็ นอีกตัวเลือกทีท่ ำ� ให้การต่อยมวยดูเก๋ข้นึ มาอีกระดับ เพราะขึ้นชือ่ ว่าโป่ งแยง วิวภูเขาจรดท้องฟ้ า 360 องศาของทีน่ ่ี เป็ นอะไรทีเ่ หมาะแก่การออกก�ำลังกายมาก เพราะคุณสามารถจะสูดออกซิเจนได้อย่างเต็มปอด และทีน่ ่เี ขามีตารางฝึ กซ้อมและทีพ่ กั แบบ เป็ นระบบ ไว้สำ� หรับรองรับทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ หากสนใจสามารถติดต่อผูก้ องตู่ เจ้าของค่ายได้โดยตรง โทร. 08-7173-7181 HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :27


MOVIE ATTRACTION

หนังสนุก

คึกคักรับปลายปี

ถึงแม้วา่ ปีงเู ล็กจะก�ำลังผ่านพ้นไปในอีกไม่ถงึ เดือน แต่ปลายปีแบบนีบ ้ รรดาค่ายหนังก็ ยังคงพาเหรดกันมาส่งความสุขส่งท้ายปลายปีให้ผชู้ มกันอย่างไม่ขาดสาย ไม่วา่ จะหนังฮอลลีวด ู้ ทีห่ ลายคนก�ำลังรอคอย ‘Hobbit : The Desolation of Smaug’ หรือจะแนวแอ็คชัน่ ผจญภัย ทีม ่ กี ลิน ่ อายญีป ่ น ุ่ ใน ‘47 Ronin’ ถ้าใครคิดถึงดารานักบู๊ เฉินหลงแล้วล่ะก็หา้ มพลาด ‘Police Story’ และปิดท้ายด้วยหนังโรแมนติกคอมเมดีจ้ ากค่ายหนัง M๓๙ ทีป ่ นี สี้ ง่ ‘ฟัด จัง โตะ’ มาเอาใจ คนชอบหนังน่ารัก ปนตลก แถมโรแมนติกอีกด้วย

HOBBIT : The Desolation of Smaug

47 RONIN

POLICE STORY

ฟัด จัง โตะ

วันที่เข้าฉาย: 12 ธันวาคม 2556 แนวหนัง: Adventure, Fantasy นักแสดง: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage เรื่องย่อ: หลังจากเหตุการณ์ใน An Unexpected Journey เมือ่ คณะเดินทางของธอรินเข้าใกล ้เอเรบอร์ข้นึ ทุกที อันตราย ก็ยง่ิ มากขึน้ แต่เมือ่ บิลโบ้ได้แหวนของเซารอนไปจากกอลลัมแล ่ ้ว เขาจึงกลายเป็ นผูเ้ ล่นคนส�ำคัญของคณะเดินทาง ในภาคนี้ จะได้เห็นป่ าเมิรค์ วูด้ ทีค่ ณะเดินทางต้องฝ่ าด่านแมงมุมยักษ์ ซึง่ ธอรินจะพบกับธรันดูอลิ ราชาแห่งเอล์ฟป่ าเมิรค์ วู ้ดอีกครัง้ ส่วนบิลโบ้จะได้พบกับบีออร์น ชายร่ างยักษ์ผูก้ ลายร่ าง เป็นหมีได้ รวมถึงบาร์ด นักธนูในเมืองเอสการ็อธ หรือเลคทาวน์ ทีอ่ ยูข่ องมนุษย์ใกล ้เคียงกับเอเรบอร์ และแน่นอนมังกรสม็อก ก็จะออกมามีบทบาทในภาคนี้เช่นกัน

วันที่เข้าฉาย: 25 ธันวาคม 2556 แนวหนัง: Action นักแสดง: แจ๊คกี้ ชาน, เย่ หลิว, เทียน จิง เรื่องย่อ: เมื่อต�ำรวจฝี มอื ดีตอ้ งมาเสียอนาคต พร้อมกับ เพือ่ นร่วมงาน เพราะแก๊งโจรวัยรุ่นทีร่ กั สนุกก่อความวุน่ วาย เขาได้แต่โทษตัวเองและเอาแต่เก็บตัว แต่เมือ่ เด็กหนุ่มคนหนึง่ ได้เข้ามาเพือ่ ช่วยให้เขากลับมาจัดการกับแก๊งโจรวัยรุน่ กลุม่ เดิม เขาจะสามารถกลับมาผดุงความยุตธิ รรมได้หรือไม่ และเขา จะใช้วธิ อี ะไรจัดการกับแก๊งโจรกลุม่ นี้ พบกับความมันทีค่ ณ ุ จะต้องประทับใจกว่าทุกภาคของวิง่ สูฟ้ ดั

วันที่เข้าฉาย: 24 ธันวาคม 2556 แนวหนัง: Action, Adventure นักแสดง: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi เรื่องย่ อ: ไค เป็ นนักรบไร้สงั กัดเข้าร่ วมกับท่ าน โออิชิ (Hiroyuki Sanada) หัวหน้าของกลุม่ 47 Ronin เพือ่ ร่วมกัน ช�ำระแค้นกับขุนนางใหญ่ทช่ี วั ่ ร้าย ซึง่ ได้บกุ เข้ามายึดครอง สังหารเจ้าเมืองและเนรเทศพวกเขาออกจากเมือง เมือ่ ทาส ผูถ้ กู กีดกันและเนรเทศผูน้ ้ ี กลายเป็ นอาวุธทีอ่ นั ตรายทีส่ ุด ของพวกเขา เขาก็ได้เปลีย่ นตัวเองกลายเป็ นวีรบุรุษ ผูเ้ ป็ น แรงบัน ดาลใจให้ก บฏที่มีจำ� นวนน้อ ยนิ ด กลุ่ม นี้ ยืน หยัด เพือ่ สร้างต�ำนานนิรนั ดร์ของตัวเอง

วันที่เข้าฉาย: 26 ธันวาคม 2556 แนวหนัง: Comedy, Romance นักแสดง: บอย ปกรณ์, ยิปโซ รมิตา เรื่องย่อ: เมือ่ ปี โน้น เรามาแนวหวาน ส่วนปี นูน้ เรามาแนว สเลดเป็ ด ปี นนั้ ทีผ่ ่านมา เรามาแนวงอแง มาปี น้ ี ขอเสนอ บอย ปกรณ์ และ ยิปโซ รมิตา ในภาพยนตร์แนวซาดิสม์ คอมเมดี้ ตบ! จูบ! ‘ฟัดจังโตะ’ จากผลงานสร้างของ ยอร์ช ฤกษ์ชยั และชาวคณะ รับชมความฮาแบบ Non-Stop ในโรงภาพยนตร์ คริสต์มาสนี้แน่นอน ***หมายเหตุ: โปรแกรมหนังอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เช็ครอบ จองตั๋ว โทรสายตรง

สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โทร.053-283-939 โทร.053-288-852 สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 28: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013


HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :29


MUSIC REVIEW

ALBUM REVIEW KINGS OF LEON Mechanical Bull (Deluxe Edition) RCA Records

สีห่ นุม่ ตระกูล Followill จากแนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา ทีแ่ ฟนๆ รอคอยกลับมาแล ้ว พร้อมส�ำเนียงในแบบคิงส์ ออฟ ลีออน ทีค่ นุ ้ เคย กับอัลบัม้ ชุดที่ 6 ‘Mechanical Bull’ ซึ่ง ยัง คงร่ ว มงานกับ โปรดิว เซอร์ คนคุน้ เคยอย่าง Angelo Petraglia เปิ ดตัว ด้วยซิงเกิ้ลแรก Supersoaker ทีค่ งติดหู แฟนเพลงทัว่ โลกไปเรียบร้อยแลว้ ตอนนี้ อัลบัม้ นี้ยงั คงสไตล์ดนตรีในแบบของคิงส์ ออฟ ลีออน เพราะแค่ ได้ยินเสียงกีตา้ ร์ รับรองได้เลยว่าสาวกต้องเดาออกว่าเพลงใคร

PEARL JAM :LIGHTNING BOLT :Monkeywrench

www.pearljam.com

เรื่อง: อรอุษา

การหวนคืนของสำ�เนียงร็อคแอนด์โรลแห่งยุค 90’s หายไป 4 ปี ห ลัง จากทิ้ง สตู ดิโ อ อัล บัม้ ชุ ด หลัง สุ ด ‘Backspacer’ ไว้ ในปี 2009 วงร็อคสัญชาติอเมริกนั ผู ้โด่งดัง ทีส่ ดุ แห่งยุค 90’s กลับมาในอัลบัม้ ชุดที่ 10 ‘Lightning Bolt’ พร้อมกับ 12 เพลงร็อค ทีย่ งั คงระดับความแน่นของท่วงท�ำนองไว้ เช่นเดิม เปิ ดตัวอัลบัม้ นี้ดว้ ยซิงเกิ้ลแรก ‘Mind Your Manners’ ทีข่ ้นึ ต้นมาด้วย เสียงกีตาร์และกลองแบบหนักๆ และตามมา ด้วยเสียงร้องและเนื้อหาของเพลงที่หนัก ไม่แพ้กนั และอีกเพลงชื่อเดียวกับอัลบัม้ ‘Lightning Bolt’ ที่ซอฟท์ลงมาหน่ อย มีซาวน์อเิ ล็กทรอนิกส์แทรกมาเล็กๆ จะว่าไป เพลงนี้แอบป็ อบร็อคเบาๆ นะเราว่า อัลบัม้ นี้ ก็ใช่ว่าจะมีแต่เพลงร็อค หนักๆ ไปเสีย

ทัง้ หมด ยัง คงมีเ พลงช้า ฟัง สบายแบบ ไม่กระแทกหูอย่าง ‘Sirens’ หากฟังแบบ ไม่เอาความหมายของเพลง เป็ นใครก็ตอ้ ง รูส้ กึ ว่าเพลงนี้เศร้า และ ‘Future Days’ เพลงเบาๆ กับเสียงเปี ยโนและกีตาร์โปร่ง บวกกับเสียงร้องเข้มๆ มาเบรคความร็อค หนักๆ ของอีกหลายเพลง ในอัลบัม้ ทีส่ าวก ร็อคแอนด์โรลรอคอยอัลบัม้ นี้ อีกเพลง ที่น่ า สนคื อ ‘Sleeping By Myself’ กับ ซาวน์กี ต าร์โ ปร่ ง แบบคัน ทรี น่ า รัก ๆ แถมเพลงนี้ Eddie Vedder นักร้องน�ำ ของวงเคยน�ำ ไปใช้ใ นงานเดี่ย วของเขา ในเวอร์ช นั ่ อู คู เ ลเล่ ม าแล ว้ ในปี 2011 ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง อัล บัม้ Must Have ของชาวร็อค ทีช่ าว HIP ขอน�ำเสนอ

DID YOU KNOW? Pearl Jam วงดนตรี ร็อคจากซีแอตเทิล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ก่อตัง้ ในปี 1990 โดยแรกเริม่ มีสมาชิก 4 คน คือ Eddie Vedder (ร้องน�ำ กีตาร์) ,Jeff Ament (กีตาร์เบสส์), Stone Gossard (กีตาร์รทิ ม่ึ ), 30: B SIDE

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

และ Mike McCready (กีตาร์ ลีด) และได้ Matt Cameron มือกลองอดีสมาชิกวง Soundgarden มาร่วมงานในปี 1998 วง Pearl Jam เปิ ดตัวด้วย อัล บัม้ แรก ‘Ten’ และจาก อัลบัม้ แรกนี้ ท�ำให้ Pearl Jam

ก้าวขึ้นมาเป็ นวงร็อคอันดับหนึง่ แห่งยุค 90’s ได้อย่างสง่างาม ถึงขนาดที่ Kurt Cobain แห่ง Nirvana เคยกล่ า วไว้ว่ า “Pearl Jam คือผู ร้ ่ วมสร้าง Alternative Rock อย่ า ง แท้จริง”

JAMES BLUNT Moon Landing Warner Music UK

หนุ่ ม เสี ย งนุ่ ม ที่ ทุ ก คนหลงใหล เจ้าของอัลบัม้ ทีข่ ายดีทส่ี ุดประจ�ำสหัสวรรษ ของสหราชอาณาจักร กลับมาให้หายคิดถึง กับ อัล บัม้ ชุ ด ที่ 4 ‘Moon Landing’ ในอัลบัม้ นี้แนวเพลงยังคงเป็ นสไตล์ป็อป แบบเพราะๆ ฟังสบาย ในแบบทีเ่ จมส์ถนัด และที่พิเศษกว่านัน้ คือ ในอัลบัม้ นี้ยงั ได้ เพือ่ นศิลปิ นและโปรดิวเซอร์ชนั้ น�ำมากมาย มาร่ ว มงาน เช่ น Ryan Tedder จาก OneRepublic ที่มาร่ วมแต่ งซิงเกิ้ลแรก ของอัลบัม้ อย่าง ‘Bonfire Heart’

THE BEATLES On Air – Live at The BBC Volume 2 Universal Music

หลังจากอัลบัม้ The Beatles’s Live at the BBC ทีท่ ำ� ยอดขายได้ 5 ล ้านแผ่น ใน 6 สัปดาห์แรกทีว่ างขายในปี 1994 คราวนี้ เป็ นการกลับมาของภาคต่อกับ ‘On Air – Live at The BBC Volume 2’ บรรจุ 5 เพลง ของ The Beatles ที่พ วกเขาบรรเลง ออกอากาศสดให้แฟนๆ ได้ฟงั ในสตูดิโอ ของ BBC รวบรวมโดยโปรดิวเซอร์ Kevin Howlett และ Mike Heatley แฟนคลับ สีเ่ ต่าทองหาเก็บกันได้แล ้วนะจ๊ะ


HAIM

LINKIN PARK

Haim Productions

Warner Bros. Records

Recharged

Days Are Gone ส า ม ส า ว พี่ น้ อ ง สุ ด แ น ว จ า ก แคลิฟอร์เนีย ที่เคยฝากผลงาน Forever EP ไว้เมือ่ หลายปี ก่อน แต่คราวนี้เธอทัง้ สาม กลับมาพร้อมกับอัลบัม้ เต็มชุดแรก ‘Days Are Gone’ กับ 11 เพลงทีถ่ กู กลันออกมา ่ จากฝี มอื ของพวกเธอลว้ นๆ จนได้รบั การ โหวตจาก BBC Sound of 2013 ว่าเป็ นวง ทีน่ ่าจับตาและมาแรงทีส่ ุดแห่งปี ซึง่ รางวัลนี้ Jessie J, Adele, 50 Cent และ Keane เคยได้ร ับ มาแล ว้ ท่ ว งท�ำ นองของไฮม์ ออกแนวป็ อปร็อคแบบอินดี้หน่อยๆ รับรอง ว่าฟังแล ้วเพลิน

หากจะบอกว่าวงนี้อยูใ่ นระดับต�ำนาน ไปแล ้วก็คงจะไม่เวอร์เกินไป เพราะสาบาน ได้เลยว่าทุกเพลงและทุกอัลบัม้ ของหกหนุ่ม อยู่ในระดับท็อปฮิตและยังขยันเข็นผลงาน ออกมาให้ฟังกันอยูเ่ สมอ อัลบัม้ นี้คอื การน�ำเอา อัลบัม้ Living Things ในปี 2012 มารีมกิ ซ์ ใหม่ในสไตล์อเิ ล็กทรอนิกส์ และยังมีเพลง ทีแ่ ต่งขึ้นใหม่อย่าง A Light That Never Comes เป็ นซิงเกิ้ลเปิ ดตัว ซึ่งได้ Steve Aoki ดีเจอันดับต้นๆ ของอเมริกามาร่วมงาน ในเพลงนี้ดว้ ย

TOPMOST ARTIST

NEWTON FAULKNER

PUAL MCCARTNEY

Sony Music

Universal Music

Studio Zoo

ผลงานชุดที่ 4 ในนาม ‘Studio Zoo’ ของมือกีต ้าร์อะคูสติกชาวอังกฤษ สิง่ ทีน่ า่ สนใจ ของอัลบัม้ นี้คือ Newton ใช้กลอ้ งวิดีโอ 4 ตัวในการสตรีมมิง่ ภาพการท�ำงานในสตูดโิ อ ของเขาทีล่ อนดอนแบบสดๆ ตลอด 24 ชัวโมง ่ เป็ นเวลาถึง 5 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน คือให้เห็น ทุกขัน้ ตอนของการบันทึกเสียงในอัลบัม้ นี้ ดังนัน้ เพลงที่จะได้ฟงั ในอัลบัม้ นี้ จึง เป็ น อะคู ส ติ ก ป็ อ ปคุ ณ ภาพ ที่ร บั ประกัน ได้ ถึงความสดอย่างไม่ตอ้ งสงสัย

New Deluxe Edition ลุงพอลในวัย 71 กลับมากับอัลบัม้ ใหม่ ใหม่จริงๆ เพราะนี่คอื ‘New’ สตูดโิ ออัลบัม้ ชุดที่ 16 ของเขา งานป็ อปของพอลคงไม่ตอ้ ง พูดถึงเรือ่ งคุณภาพ แต่สง่ิ ทีพ่ อลอยากให้เราฟัง คงเป็ นความใหม่ของเพลงทีเ่ ขาบรรจงแต่ง มาให้ อยากให้ฟงั ไปเรื่อยๆ ตัง้ แต่เพลงแรก เรียงไปจนเพลงสุดท้ายแบบไม่ตอ้ งข้ามแทร็ค และคุณจะได้ฟงั เรื่องราวที่พอลอยากเล่า ให้เราฟังจากทัง้ 12 เพลงใหม่ และเพลงแถม อย่าง Turned Out และ Get Me Out of Here เฉพาะใน Deluxe Edition NEW SINGLE

JAZZ BACANUS Realize

วงฟิวชันแจ็ ่ ซซ์เลือดเชียงใหม่ฝีมอื เยีย่ ม ที่ห ลงใหลในการเล่น ดนตรี อ ย่ า งจริ ง จัง เข็น งานเพลงดีๆ มาให้ฟ งั กัน กับ อัล บัม้ ‘Realize’ ทัง้ 6 เพลงแจ็ซซ์ฟงั เพลิน เริ่มต้น ด้วยเพลง 45 Degrees เพลงบรรเลงจังหวะ สนุกทีฟ่ งั แล ้วน่าจิบเบียร์ตามไปด้วย อัลบัม้ นี้ แนะน�ำให้เปิ ดทัง้ 6 รันไปเรื่อยๆ เพราะจะ ท�ำให้อารมณ์คุณเนิบลง เหมาะจะเปิ ดฟัง ในรถตอนรถติดๆ หรือฟังอยู่กบั บ้านใน บ่ า ยวัน อาทิ ต ย์น ะ ถื อ เป็ นอี ก อัล บัม้ ที่ คอแจ็ซซ์ฟงั ได้ ไม่ใช่คอแจ็ซซ์กฟ็ งั ดี

MODERNDOG (O-Noi-Oog) โมเดิร์นด็อก จำ�กัด

และในที่สุ ด เขาทัง้ สามก็ ก ลับ มา คงไม่ตอ้ งบรรยายว่าเราต่ างก็เฝ้ ารอคอย พวกเขามานานแค่ไหน ป๊ อด เมธี โป้ ง กลับมา กับผลงานอัลบัม้ ชุดที่ 6 โดยปล่อยเพลง ‘โอ น้อย ออก’ ซิงเกิ้ลแรกออกมาให้ได้ฟงั กัน ก่ อ น โดยอัล บัม้ นี้ ท งั้ สามเดิน ทางไป บันทึกเสียงไกลถึงสหรัฐอเมริกา โมเดิรน์ ด็อก ยัง คงไว้ล ายความเก๋า สมกับ การรอคอย ทัง้ ท่วงท�ำนองและเนื้อหา แถมมิวสิควีดโี อ เรายัง ได้เ ห็น ภาพการท�ำ งานของทัง้ สาม ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าผ่ า นฝี มื อ การตั ด ต่ อ ของโป้ งเองอีกด้วย

NEWTON FAULKNER ดนตรี กีต้าร์ และท่วงทำ�นอง

หนุ่มอังกฤษผูโ้ ปรดปรานการ ดีดกีตาร์เป็ นชีวติ จิตใจ ชีวติ ของหนุ่ม คนนี้เรียกได้ว่าเกิดมาเพือ่ เล่นกีตาร์ เลยก็วา่ ได้เขาเริม่ เล่นกีตาร์ตงั้ แต่อายุ 15 กับ Bob Cranham นักกีตาร์ช่อื ดัง จากนัน้ เข้า เรีย นที่ Academy of Contemporary Music และสามารถ จบปริญญาตรีภายในเวลา 2 ปี ทีน่ นั ่ เขาได้พบกับ Eric Roche นักกีตาร์ ชื่อดังชาวไอริช ทีเ่ คยเรียบเรียงกีตาร์ ให้หลายเพลงดังมาแล ้วอย่าง Higher Ground ของ Stevie Wonder และ Smells Like Teen Spirit ของ Nirvana ซึง่ กลายเป็ นครูตวิ เข้ม ให้กบั Newton ณ วิทยาลัยแห่งนัน้ นัน่ เอง เขาเริ่ ม เล่ น ดนตรี อ าชี พ ในต�ำแหน่งเบสส์ให้กับวง Half a Guy ก่อนทีส่ มาชิกวงจะแยกย้ายกันไป แต่ Newton ยังคงไม่ละทิ้งความฝันใน สายดนตรี จนสามารถเซ็นสัญญากับ Sony BMG ได้ในที่สุด ส่วนเรื่อง ฝี ไ ม้ล ายมือ เราคงได้เ ห็น กัน แล ว้ จากผลงานทีผ่ ่านมาของเขา HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :31


CALENDAR

ETC.

ART

วันนี้ - 31 มกราคม 2556

วันนี้ - 29 ธันวาคม 2556

ร่วมส่งมอบความสุขและคืนก�ำไรให้แก่ลกู ค้ากับชุดของขวัญ ต้อนรับปี ใหม่ จาก เดอร์มาลอจิกา (Dermalogica) ผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวจากสหรัฐอเมริกา เพือ่ การดูแล บ�ำรุง และปกป้ องทุกสภาพ ผิวสาวอย่างอ่อนโยน มอบเป็ นของขวัญแด่คนพิเศษของคุณ ในราคา พิเศษเฉพาะช่ วงเทศกาลนี้เท่ านัน้ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ร้าน H.O.B House of Beauty ถ. นิมมานเหมินท์ โทร. 08-2188-8462

เชิญชมนิทรรศการ The 1 International ‘The Nacha Artists’ Residence’ Contemporary Art Exhibition นิทรรศการ ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิ นในพ�ำนัก ณ เฮือนศิลปิ นนาชา (Nacha Artists’ Residence) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5325-2983

ชุดของขวัญ Dermalogica เพือ่ ผิวสุขภาพดีรบ ั ปีใหม่

วันนี้ - 22 ธันวาคม 2556 Artist on Cine

กลุม่ เฟซเรดิโอ, กลุม่ ฮอมเชียงใหม่ และ HIP เชิญดูหนังและ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับชีวติ 4 ศิลปิ นบนแผ่นฟิ ลม์ คือ บีโธเฟน, เช็คสเปี ยร์, หลวงประดิษฐ์ไพเราะ และ ฟรีดา ในหนัง 4 เรื่อง คือ 1 ธันวาคม: Copying Beethoven, 8 ธันวาคม: Shakespeare in Love, 15 ธันวาคม: โหมโรง, 22 ธันวาคม: Frida ตัง้ แต่เวลา 17:00 น. ณ ร้าน Cine’ of Nimman ซ. 7 นิมมานเหมินท์ สอบถามรายละเอียด โทร. 08-4644-5644

Contemporary Art Exhibition

วันนี้ - 2 มีนาคม 2557 อะไรอยู่ในเส้น 4-15 ธันวาคม 2556

Assemble Form Conceal Self

4 - 15 ธันวาคม 2556

Assemble Form Conceal Self

เชิญชมนิทรรศการศิ ลปะนิพนธ์ ‘ก่ อ ร่ าง พราง ตน’ โดย เปศล อัศวปรมิตชัย, สุทธิพงษ์ ค�ำหอม, อรรถวุฒิ บุญยวง และอาภาพรรณ ปลังสิ ่ รสิ ุนทร พิธเี ปิ ดนิทรรศการวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 18:00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชิงสะพานนวรัฐ

5 - 10 ธันวาคม 2556 NAP 2013

เชิญ เที่ย วงาน ‘Nimmanhaemin Art & Design Promenade 2013’ หรื อ งาน NAP ครั้ง ที่ 14 เทศกาล ที่รวบรวมสินค้าไอเดียและงานศิ ลปะจากฝี มือศิ ลปิ นคุณภาพ และกิจกรรมสนุกๆ อีกเพียบ ณ ซ.1 นิมมานเหมินท์

4 - 18 ธันวาคม 2556

Contemporary Arts Exhibition 5-10 ธันวาคม 2556 NAP 2013

7 ธันวาคม 2556 - 30 มกราคม 2557 เทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

ร่วมฉลองพิธเี ปิดไฟต้นคริสต์มาสในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และเชิญชวนฟังบทเพลงขับกล่อมจากกลุ่มนักร้องประสานเสียง Christmas Carol ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556 และสนุกไปกับ การช้อปปิ้งของทีร่ ะลึกจากร้านค้าต่างๆ ได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 – 30 มกราคม 2557 ณ Kantary Terrace สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5322-2111, 0-5340-0877

The Power of Natural

นิทรรศการแสดงผลงาน การประกวดศิลปกรรมเยาวชน ปตท. และกลุ่ม ภาคเหนื อ ครัง้ ที่ 28 ‘The Power of Natural’ ณ ห้องแสดงงานชัน้ 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5321-8280, 0-5394-4833

เปิดตัวหนังสือ House Modern Diversity

MUSIC 6-7 ธันวาคม 2556

CNXP Chiang Mai Experience Music + Tech + Photo

HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

CNXP Chiang Mai Experience Music + Tech + Photo

6 - 7 ธันวาคม 2556

รับเทศกาลแห่งความสุขกับเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่

32: B SIDE

6 - 7 ธันวาคม 2556

ร่วมสนุกและเปิดมุมมองใหม่ในเทศกาล ‘CNXP Chiang Mai Experience Music + Tech + Photo’ ร่วมพบปะพูดคุยและ ชมผลงานสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์ชนั้ น�ำจากทัง้ 3 วงการ ณ Warm Up Cafe สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1969-6919

24 - 25 ธันวาคม 2556

ฉลองคืนคริสต์มาสอีฟด้วยบุฟเฟ่ ตอ์ าหารนานาชาติรวม ไก่งวงและพุดดิ้ง ฟังเพลงคริสต์มาส รับของขวัญจากซานต้า เวลา 18.00 – 22.30 น. ณ ห้องอาหารมาร์โคโปโล บุฟเฟ่ ตผ์ ู ้ใหญ่ 850 บาท/ เด็กต�ำ่ กว่า 12 ปี 430 บาท และฉลองวันคริสต์มาสมื้อกลางวันกับ บุฟเฟ่ ตอ์ าหารนานาชาติรวมทัง้ ไก่งวงและพุดดิ้งคริสต์มาส เวลา 11.30 – 14.30 น. ผู ้ใหญ่ 550 บาท/เด็กต�ำ่ กว่า 12 ปี 280 บาท ณ ห้องอาหารตะวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5390-5000 ต่อ 3227

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย โดย นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาชัน้ ปี สุดท้าย สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องแสดงงานชัน้ 2 หอนิทรรศการศิลป วัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ สอบถามรายละเอี ย ด โทร. 0-5321-8280, 0-5394-4833

13 - 27 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

Li-ZennPublishing ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ดตัวหนังสือ House Modern Diversity พร้อมฟังสัมมนาในหัวข้อ BACK OF THE HOUSE: modern diversity โดยสถาปนิกและนักออกแบบจากบริษทั A49HD คุณเกียรติศกั ดิ์ เวทีวุฒาจารย์, คุณชนะ สัมพลัง และคุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรี (เข้าฟังฟรี) เวลา 13.30 – 17.00 น. หอประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5394-2966 และลงทะเบียน Online ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th

นิ ท รรศการ ‘อะไรอยู่ ใ นเส้น ’ จัด แสดงเรื่ อ งราวและ วัฒนธรรมการกิน ‘เส้น’ จากทัว่ ทุกมุมโลก พร้อมประวัตศิ าสตร์ อันยาวนานกว่าสีพ่ นั ปี แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5208-0500

Chiang Mai Jazz Festival

6–7 ธันวาคม 2556

Chiang Mai Jazz Festival

เชิญร่วมสนุ กกับเทศกาลดนตรีแจ็ซซ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ งานนี้ มีศิ ลปิ น แจ็ซซ์ช่ือดังทัง้ ไทยและสากลมาร่ วมมอบเสีย งดนตรี และความสนุกเพียบ อาทิเช่น Jazz Kamikaze, Dan Phillips, Del Ritmo เป็ นต้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.chiangmaijazzfest.com


FILM SPACE

MUSIC

on December

พบกับภาพยนตร์คุณภาพ ประจำ�เดือนธันวาคม ดูหนัง ท่ามกลางฤดูหนาว กับธีม The Month of Fashion ชมฟรีทุกคืนวันเสาร์ เวลา 19:00 น. ณ ห้องเลคเชอร์ ชั้น 2 ตึก Media Arts and Design มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ภายในหอศิลป์ มช.) ถนนนิมมานเหมินท์ สอบถามรายละเอียดโทร. 08-9764-4109

7 ธันวาคม 2556

เจนนิเฟอร์ คิ้ม Live at That’s Wine by Penpak

จิบไวน์และดื่มด�ำ่ กับเพลงเพราะๆ จากสาวเสียงคุณภาพ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ทีจ่ ะมามอบความสุขให้ชาวเชียงใหม่กบั บทเพลงซึ้งๆ ณ That’s Wine by Penpak ซ.7 นิมมานเหมินทร์ งานนี้ ไม่รบั Walk In นะจ๊ะ ส�ำรองที่นงั ่ และสอบถามรายละเอียด โทร. 08-1298-7919

7 - 8 ธันวาคม 2556

Thailand International Balloon Festival 2013

กลับมาอีกครัง้ กับเทศกาลบอลลู นนานาชาติ ครัง้ ที่ 7 ปี น้ ียงั คงมีการแสดงและกิจกรรมสนุ กๆ เช่นเคย พบกับศิลปิ น ที่จ ะมามอบความบัน เทิง ภายในงาน อาทิ ฮิ ว โก้, ปาล์ม มี่ ณ สนามกอล์ฟ สโมสรยิมคานา เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5329-2224

7 ธันวาคม 2556

เจนนิเฟอร์ คิ้ม Live @ That’s Wine by Penpak

2 ธันวาคม 2556

THE SEPTEMBER ISSUE ปี 2009 ก�ำกับ: R.J. Cutler

8 ธันวาคม 2556

Dance and Performance

เชิญชมการแสดงนาฎยศิลป์ ‘Dance and Performance’ โดยโรงเรี ย นสอนการแสดงแสงดาว การแสดงมีส องรอบ เวลา 14:30 น. และ 17:30 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5321-8280, 0-5394-4833

13 - 15 ธันวาคม 2556

14 ธันวาคม 2556

ละครเล่นใหญ่ครั้งที่ 1

เชิญชมการแสดงละครเล่นใหญ่ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง ‘The Killing Game เกมนี้ฉนั ต้องรอด’ โดย เล่นใหญ่โปรดักชัน่ ด�ำเนินการโดย ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ดการแสดง 3 รอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 รอบเวลา 19.00 น. วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 รอบเวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถาม รายละเอียด โทร.08-6752-6040

COCO AVANT CHANEL

7–8 ธันวาคม 2556

ปี 2009 ก�ำกับ: Anne Fontaine

Thailand International Balloon Festival 2013

18-19 ธันวาคม 2556 ปาดโซ้ะ ภาค 2

กลับมาอีกครัง้ กับ งานเทศกาลดนตรีของชาวเชียงใหม่ ‘ปาดโซ้ะ ภาค 2’ พบกับศิลปิ นดังมากมาย อาทิเช่น โจอี้ บอย, ตู่ ภพธร, ปาล์มมี่ และอีกเพียบ ณ ลานเนินนุ่ มสนามขี่มา้ ทางเข้าห้วยตึงเฒ่า บัตรราคา 299 บาท เข้างานได้สองวัน สอบถาม รายละเอียด โทร. 08-0237-4560

21 ธันวาคม 2556 18-19 ธันวาคม 2556 ปาดโซ้ะ ภาค 2

BREAKFAST AT TIFFANY’S ปี 1961 ก�ำกับ: Blake Edwards

21 ธันวาคม 2556

Jiang Mai Small Jao Music & Art Mini Fest

เชิญร่วมสนุกกับงาน ‘AIS 3G Present Jiang Mai Small Jao Music & Art Mini Fest’ เทศกาลดนตรีและศิลปะ ผสมกลิ่นอายความเป็ นเชียงใหม่ พบกับศิลปิ นมากมาย อาทิ Greasy Café, Lomosonic, Polycat และจี น กษิ ดิ ศ ณ ลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-5321-8280, 0-5394-4833

28 ธันวาคม 2556

BILL CUNNINGHAM NEW YORK ปี 2010 ก�ำกับ: Richard Press 21 ธันวาคม 2556

Jiang Mai Small Jao Music & Art Mini Fest HIP MAGAZINE DECEMBER 2013

B SIDE :33

HIP MAGAZINE ISSUE 110 : DECEMBER 2013 (SECTION B)  

Download : www.hipthailand.net

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you