Page 1


CONTENTS: 32

scoop ต้อนรับลมร้อนเดือนเมษา ด้วยวิธีคลายร้อนแบบฮิพๆ จะร้อนใจหรือร้อนกาย เราแนะนำ�ให้ทั้งสองแบบ

36

special ถ่ายทอดเรื่องราวของเมือง น่าเที่ยวอย่าง คิตะคะตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังประสบ ภัยพิบัติครั้งสำ�คัญ ผ่าน ประสบการณ์ตรงจากการ เข้าไปเดินเล่นอยู่สามสี่วัน

42 trip

ในฉบับนี้เราจะพาคุณไปเที่ยว เมือง Kolkatta ของอินเดีย ที่ชาวฮิพเพิ่งจะยกขบวนกันไป ตะลุยมา จะสนุกสุดเหวี่ยง แค่ไหน ติดตามอ่านกันได้เลย

52

fashion HIP Will Rock You จะเป็น อย่างไร เมื่อพาสาวๆ มาร็อค กับนักดนตรีของเชียงใหม่ ติดตามได้ ในเซ็ตแฟชั่น

proudly presents People 24 New Place 28 Recommend 30 Scoop 32 Special 36 Trip 42 Product 46 IT 48 Art 50 Fashion 52

April 2012

VOL.08 No.90

Designเน้อ Music Film Classic Slang Book DJ Seed Inside CM Calendar Something

60 62 64 66 67 68 70 72 74


editor: ฉบับรับลมร้อน...

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

แฟชัน่ ปี น้ ลี มร้อนมาเร็วกว่าปี ก่อนนะครับ, เพราะร้อนมาตัง้ แต่ตน้ เดือนมีนาคม (หรือปลาย กุมภาพันธ์?) ว่าแล ้วพวกชาว HIP ก็คดิ กันว่าเราน่าจะท�ำแฟชัน่ สักเซ็ตเพือ่ ต้อนรับฉบับหน้าร้อน ในเดือนเมษายน กันดีกว่า, แต่แฟชัน่ หน้าร้อนของ HIP คงไม่ใช่แฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ตามทะเล แบบทีน่ ิตยสารกรุงเทพเขานิยมท�ำกัน... ยังงัน้ เรามาท�ำแฟชัน่ ชาวร็อคเชียงใหม่กนั เนาะ, ร็อค-ร็อค ร้อน-ร้อน, ร้อน-ร้อน ร็อค-ร็อค โดยงานนี้ HIP ขอให้คนรุ่นใหม่ได้ปล่อยของลองวิชา...ทัง้ ช่างภาพคือ อาร์ม-ปานวัตร เมืองมูล และสไตลิสท์ จอย-ธันยาภรณ์ ไตรปิ ฎก ก�ำลังเรียนสาขาศิลปการถ่ายภาพ ทีค่ ณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้วา่ เป็ นเด็กปัน้ ของ อาจารย์กรกฤช เจียรพินิจนันท์ เลยก็วา่ ได้ HIP Magazine ขอขอบคุณช่างภาพ-สไตลิสท์-นายแบบ-นางแบบ ‘ชาวร็อค’ และทีมงาน เบื้องหลังทุกคนนะครับ... เรื่องเล่า-เรื่องราว ชลธิดา หัวหน้ากองบรรณาธิการ พาไปสัมผัสกับหิมะทีเ่ มืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุกชุ มิ ะ ใน ประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ การเดินทางครัง้ นี้ไปกับโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (JENESYS Programme) หรือ JICE (Japan International Cooperation Center) ด้วยความ สนับสนุนจากกงสุลญีป่ ่ นุ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้พาสือ่ มวลชนนักข่าวเชียงใหม่เชียงรายกว่า 20 ชีวติ ไปเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับชาวญีป่ ่ นุ ซึง่ HIP Magazine ก็เป็ นหนึ่งในนัน้ (เรื่องราวของโปรเจ็คท์น้ จี ะมีให้อ่านอีกตอนในฉบับหน้า) และในช่วงเวลาใกล ้เคียงกับที่ ชลธิดา ไปญีป่ ่ นุ , ชาว HIP ก็ยกขบวนเล็กๆ ไปแอ่วเมืองแขก กันทีเ่ มืองโกลกาต้า 3 คืน แน่นอนว่าเดินทางโดยสายการบิน Air Asia ‘ใครๆ ก็บนิ ได้’ โดยงานนี้ มอบหมายให้ ครูออ้ -โญลัลดา วงศ์คม หวานใจของอาร์ทได’ เป็ นผูเ้ ล่าเรื่องราวการเดินทางไปอินเดีย ครัง้ แรกของทุกคน ไหนๆ ก็เป็ นฉบับรับลมร้อน, คนอ่านหลายคนคงทัง้ ‘ร้อนใจ’ และ ‘ร้อนกาย’, วรวรรณและ พุทธิมน สองสาวประจ�ำกองบรรณาธิการ อาสาไปสรรหาสถานทีค่ ลายร้อนในเมืองเชียงใหม่มาฝากกัน และคอลัมน์ทม่ี อี ยู่ประจ�ำ ไม่วา่ จะเป็ นแนะน�ำร้านใหม่ๆ-อาหารจานอร่อย-อาหารสมอง ทัง้ ดนตรี-หนัง-หนังสือ-ศิลปะ ก็มใี ห้ได้อ่านกันครบถ้วนในเดือนทีเ่ ขาว่ากันว่าอากาศจะร้อนอย่างมากมาย หวังว่า HIP ฉบับนี้ คงช่วยผ่อนคลายความร้อนรุม่ ของเดือนเมษายนลงได้บา้ งนะครับ สมชาย ขันอาษา somchai.khanasa@gmail.com บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ วรวรรณ พัฒนารังษี พุทธิมน ตันติธนานนท์ นักเขียนประจำ�ฉบับ นรเศรษฐ หมัดคง ปรัชญา คัมภิรานนท์

โญลัลดา วงค์คม ช่างภาพ วัฒนาวรรณ ขันอาษา อัจฉรี ถาวรประเสริฐ ชัยพร โสดาบรรลุ ชเวศพล บุญศิริ ประสิทธิ์ คำ�มะโน ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา ฝ่ายการตลาด รัชพร บุญมา ฝ่ายกิจกรรม ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ รวิวรรณ ดวงแก้ว นิภาพร หัวนะราษฏร์ ณัฐวุฒิ ลออวรากุล นักศึกษาฝึกงาน อัญชนา หอมนาน

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ hipthailand@windowslive.com ฝ่ายการตลาด marketing.mgr@cmhipmag.com

www.hipthailand.net

ช่างภาพ ปานวัตร เมืองมูล นายแบบ/นางแบบ จักรา ยาอินทร พวงผกา วิสสัน สถานที่ กาแฟสถาน ถนนชมดอย โทร. 086-977-0900


THAILAND

T S E G G I B ’S D L R CJEECT O W THE TLIFE EXPHEANRGIEEPN RO C X H E NIGNOFF NIGHTLIFE ในชั่วข้ามคืน SMIR

ระส

เปิดสุดยอดป

กทั้งใบ

์ที่เปลี่ยนโล ฟ ล ไ ์ ท น ไ ์ ณ ร บกา

ก 50 ประเทศทวั ่ โลมา าก จ น ค 0 0 ,0 ะเรานำ� 10,000 ารณท์ ผ่ี ูค้ นกวา่ ระทบั ใจทส่ี ดุ ครงั้ หนง่ึ ในชวี ติ แลผ่ า น ภ าพ ก บ ส ะ ร ป า่ เป็นคำ� ่ คนื ทน่ี ่าป อ นั น่ า จ ด จ ำ� น้ ี เหน็ พ ้องต ้องกนั ว ได ร้ ่ ว ม เป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง คื นอรน์ อฟเนรมติ ป่าไซคเี ดลคิ ถ่ า ย ท อ ด ให ค้ ุ ณกุ มมุ โลก เรม่ิ ทป่ี ระเทศไทยสเม ดนตรที ย่ี ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดของ บรรยากาศจากท ไดร้ บั แรงบนั ดาลใจจากเทศกาลเหน่ียว ต่อดว้ ยภาพจาก สุดแฟนตาซี ซง่ึ นดใ์ หแ้ ฟนๆ ไดแ้ ดนซก์ นั เต็ม อนน่าหมนุ โลกใหเ้ ตน้ รำ� ประเทศไอรแ์ ล เมรกิ า จะสนุกขนาดไหนเมอ่ื มาดนแดนเซอรค์ นใหมท่ จ่ี ะได ้ ประเทศสหรฐั อ ูท้ ร่ี กั การเตน้ รำ� จากทวั ่ โลกมาเป็ องเธอ โดยมี Madonna กบั การเฟ้นหาผ ท์ ก่ี ำ� ลงั จะเกดิ ข้นึ อย่างยง่ิ ใหญ่ข ผูส้ รา้ งสรรคก์ ารเตน้ รำ� ให ้ ไปร่วมเวลิ ดท์ วั ร Tone Talauega หวั หนา้ ทมี เป็นผูต้ ดั สนิ และในทส่ี ุด และ Rich & ละศิลปินระดบั โลกอกี มากมายมฟิสกฝ็ ่ าฟนั สเตป็ มหาโหด ราชนิ ีเพลงป๊อบแ ุ่มมากความสามารถจากเมอื งเม ่าง DJ Martin Solveig Lil Buck เดก็ หนได ้ นอกจากน้ ยี งั มดี เี จช่อื ดงั อย าสรา้ งสสี นั ทางเสยี งดนตรี ชนะใจกรรมการ adonna ในอลั บมั้ ใหมล่ า่ สุดม ซง่ึ ร่วมงานกบั M

GERMANY

CANADA


ล์ ผงขายเส้อื ผา้ สไตต์ ้ นี ้ ี แ ้ ั ง ต ้ ั ง ท ม ้ อ ร พ กลอ่ ม วใ์ นปาร นั ไวไ้ ดอ้ ย่างกลมุ กดว้ ยเงนิ สกุล “ดอง” โดยโช งเวยี ดนาม อ ย อ ฮ ง ื อ . เม ง ่ A ห มิ ขอ US ู่ แ ่ างสน หน่ึงในผูท้ ่ไี ดอ้ ยา่ เวยี ดนามใหไ้ ดจ้ บั จ่ายอย คแดนซก์ บั การเตน้ รำ� แบบดงั้ เดดว้ ย น ็ ป เ ็ ก ย ไท ศ เท ประ กลา่ วว ว่างเบร มๆ่ อกี คริส หอวงั จากทไ่ี ด ้ร่วมปารต์ ้กี บั Madonna เธอๆ ั ผสมผสานระหิ ดประสบการณไ์ นทไ์ ลฟ์แบบให เบริ น์ ประเทศออสเตรเลยี ง า ่ ย ว ม ไห าบ ร ท ะ ิ ง แล าใหท้ กุ คนไดเ้ ป ะสบการณส์ ดุ พเิ ศษยงั เมอื งเมลนื เดยี ว ไมว่ า่ จะเป็น ความ ป็นคนไทยคนแรก ทเ่ี ธอลมื ไมล่ งจร ในคำ� ่ คนื นนั้ และเ a ตวั จรงิ แบบน้ ี น่จี ะเป็นคำ� ่ คนื ทรกิ ส ์ พลกิ คำ� ่ คนื ของเมอื ง ม ปิดท ้ายปร ดนซฟ์ ลอร ์ หี ลากสไตลใ์ นค ไดเ้ จอ Madonnไปฝงั ่ ยโุ รปสูข่ บวนคารน์ วิ ลั อเิ ลก็ กบั การเนรมติ “Electric ทก่ี ลายสภาพเป็นประเทศอติ าลง่ิ ใหญ,่ ยคุ 80’s ทด่ี สิ โกค้ รองแา้ แบบมลิ าน ่ืนใจ อนั ย นิสต ก่อนข ้าม ั ใหน้ ่ าต่ืนตาต ะหนำ� ่ ความเปร้ ยี วลำ�้ เขา้ ไปดว้ ย ์ ร่งุ เรอื งของอาณาจกั รโรมนั อลป์ และค็อกเทลสไตลแ์ ฟชนั ่ กพากนั ต่ืนตะลงึ น ม ร อ เย ศ เท ะ ร เบอรล์ นิ ป นคารน์ วิ ลั สไตลบ์ ราซลิ ทก่ี ร เอร่า และนกั เต ้นเบรคแดนซ ทจ่ี ำ� ลองมาจากเทอื กเขาแ ารณ์แปลกใหม่ท่คี นทงั้ โล ก็ ใหมๆ่ แบบน้ อี กี ก ะสบก ร ๆ ป ก อ ื ล ค ี ่ ป น แ Carnival” ขบว ลิ เลยี น ขบวนกลอง นกั เต ้นคาโป า ่ ้ ว ไร ะ ได ี อ ั บ ม โล น จะเหน็ หนา้ ถา้ ยอนั ข้ นึ ท่ี ละเตน้ รำ� ไปพรอ้ มๆ กนั คราวหลย่ี มเดมิ ๆ ทค่ี ุณอยู่ แล ้วคุณ กนั แลว้ ใน นกั เต ้นชาวบราซ พเิ ศษโดย Mixhell อ ฮ ง อ ์ ข ย ต ิ าท อ เ่ี พรอ้ มทงั้ โชวส์ ุด ่ าประหลาดใจแค่ไหนเม่อื พระ ลองจนิ ตนาการถงึ “BUI” แอย่ารอชา้ ลองออกจากกรอบสนอีก 10,000,000 คนเขาเห็น อามาเลา่ ให ้ น ื น ค ี ่ ะ เ่ี ราเ ค ่ � จ ำ ท ์ ะ ค น ร แล นาดา ในยาม ผูค้ น มาไวใ้ นเมอื งแวนคูเวอ ในมมุ มองใหม่ๆ เหมอื EXCHANGE PROJECT ท ค แ ศ เท ะ ร ป ์ ร อ ว ย E ทใ่ี ส่ TLIF เมอื งแวนคูเ ลเ์ วยี ดนามทค่ี ลาคลำ� ่ ไปดว้ BAY BREEZEผ่ซ่าน SMIRNOFF NIGH G N ไต O ส L น A น H ถ ิ ม F ้ ร OF ใหแ รา้ น IA แกล ้ม SMIRN ความเป็นเอเชยี ฟงั น่แี หละ AUSTRAL เสริ ฟ์ ปอเปีย๊ ะสดะดบั ดว้ ยดอกมะลเิ พม่ิ กลน่ิ อายทจ่ี ำ� ลองรสชาตขิ องรุ่งอรุณ มะละกอและปร NOFF HOI AN SUNRISE ไปทวั ่ และ SMIR

ติดตามรายละเอียดและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของสุดยอดประสบการณ์ไนท์ไลฟ์ สุดยิง่ ใหญ่ครัง้ ต่อไป ได้ท่ี Facebook.com/SmirnoffThailand


13 Up Anniversary 2012

สาวก Warm Up Café ไม่พลาดแน่กบั การร่วมฉลองครบรอบ 13 ปี สนุก และมันจัดหนักไปกับศิลปิ นคับคัง่ ทัง้ วง Mild , SixtyMiles และ POLYCAT ส่วน ใน Lounge ก็ได้แก๊งค์ดเี จจากกรุงเทพ SuperrZappp มาเอาใจผูม้ าร่วมงาน อย่างลน้ หลาม งานนี้ผูบ้ ริหารร่วมกันตัดเค้กวันเกิดครบรอบ 13 ปี We’ll Walk Together และมีเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับ่ คัง่

10 : HIP MAGAZINE APRIL 2012


HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 11


news

กงสุลสหรัฐจัดงานวันชาติและรับกงสุลคนใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ ายเหนือ ทูต และกงสุล จากหลายประเทศ รวมทัง้ แขกผูม้ เี กียรติและสือ่ มวลชนจ�ำนวนมาก ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการประกาศ อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาครบรอบ 236 ปี ในโอกาสเดียวกันนี้ยงั เป็ นการต้อนรับกงสุลใหญ่อเมริกนั ประจ�ำจังหวัด เชียงใหม่ คุณเคนเนธ แอล ฟอสเตอร์ (Kenneth L. Foster) ซึง่ เพิง่ เข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ ไม่นานมานี้ ณ สถานกงสุล ใหญ่สหรัฐอเมริกาประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการ ‘คเณศา คชา อวตาร’

คุณพิพฒั พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู แ้ ทนพิเศษส�ำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย ์ ให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน นิทรรศการ ‘คเณศา คชา อวตาร’ (Ganesha Kacha Avatar) ผลงานสร้างสรรค์อนุรกั ษ์ชา้ งไทย โดย ครูชา้ ง ทศพล เพชรัตนกูล ภายในงานยังมีสนิ ค้าคอลเลคชัน่ ช้างหลากหลายรูปแบบ มาวางจ�ำ หน่ า ย ซึ่ง รายได้ส่ ว นหนึ่ ง จะมอบให้ก บั โครงการน�้ำ เชื้ อ ช้า งแช่ แ ข็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 12 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

แถลงข่าวภาพยนตร์ ’รงค์ วงษ์สวรรค์

เมือ่ ต้นเดือนทีผ่ ่านมาวายุฟิลม์ จัดเทศกาลหนังวายุฟิลม์ เชียงใหม่ครัง้ ที่ 1 ณ แสงดีแกลเลอรี่ ได้มกี ารฉายหนังสัน้ หลายเรื่องโดยผูก้ ำ� กับในสังกัด พร้อมทัง้ แถลงข่าวและจัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ร�ำลึกพญาอินทรีแห่งสวนทูน อิน ศิ ลปิ นแห่งชาติ รอบสื่อมวลชน พร้อมด้วยคุณสุ มาลีและลู กชายทัง้ สอง จากครอบครัววงษ์สวรรค์ มาร่วมชมด้วย ถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทีค่ นรักหนังอิสระ ไม่ยอมพลาด


news

Air Asia เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่-มาเก๊า

สายการบินแอร์เอเชียร์แถลงข่าวเปิ ดตัวสายการบินใหม่ ‘เชียงใหม่-มาเก๊า’ อย่ า งเป็ น ทางการ โดยมี คุ ณ ทัศ พล แบแลเว็ล ด์ ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห าร สายการบินไทยแอร์เอเชีย คุณจู ้ เหวยหมิ่น กงสุ ลจีนประจ�ำเชียงใหม่ และ มล.ปนัดดา ดิศกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดงาน ณ โรงแรมศิรปิ นั นา เชียงใหม่ ภายในงานมีการร่วมรับประทานขันโตกและปล่อยโคม สไตล์ล ้านนา ไฟล์ทปฐมฤกษ์เริม่ บิน 22 พฤษภาคมนี้ ด้วยเครือ่ งบินแอร์บสั เอ 320

Study Tour Singapore 2012

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน ส�ำนักงานเชียงใหม่ ได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Study Tour Singapore 2012 รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลส�ำหรับผู ท้ ่ีสนใจเรียนต่ อประเทศออสเตรเลีย พร้อมทัง้ การแสดงโชว์ จากน้องๆ กลุม่ B-BOY บนถนนคนเดิน บริเวณด้านหน้าอนุสาวรียส์ ามกษัตริย ์ จังหวัดเชียงใหม่ 14 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

Chiang Mai Fest 2012

เปิ ดงานแลว้ Chiang Mai Fest 2012 กับงาน Art on the & Art Exhibition Street โดยศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์จติ รกรรมนานาชาติ อาทิ Melenie Stimmell Van Latum, Remco Van Latum และ Lysa Ashley พร้อมด้วย ศิลปิ นจากเชียงใหม่ เนรมิตพื้นถนนให้มชี วี ติ ชีวากับเทคนิคการวาดภาพ 3D ให้ผูค้ น ผ่านไปผ่านมาได้ช่นื ชม ณ บริเวณลานอนุสาวรียส์ ามกษัตริย ์ จังหวัดเชียงใหม่


news

‘งานวัด จัดหนัก’ @ Season Fashion Mall

ซีซนั แฟชัน่ มอลล์ ย้อนวันวานจัดงาน ‘งานวัด จัดหนัก’ เทีย่ งวันยันเทีย่ งคืน สามวันติด กับเครื่องเล่นนับสิบชิ้น ทัง้ ชิงช้าสวรรค์ ปาลูกโป่ ง ม้าหมุน โคโยตี้ สาวน้อยตกน�ำ ้ และกิจกรรมตักไข่ลุน้ iPad2 รวมทัง้ ชมหนังกลางแปลงฟรี 2 เรื่องควบทุกคืน งานนี้ถือว่าเอาใจกันทุกรุ่นทุกวัย ให้ยอ้ นวันวานกันเต็มที่ เลยทีเดียว

งานร�ำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น

คุณคะซุโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญ่ปี ่ นุ ณ นครเชียงใหม่ และคุณวรการ ยกยิง่ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณสุรชัย จงรักษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำปาง รวมทัง้ เจ้านายฝ่ ายเหนือ กงสุลจากประเทศต่างๆ หัวหน้า ส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานร�ำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวและ สึนามิทป่ี ระเทศญีป่ ่ นุ ณ บริเวณสนามหญ้าโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เพือ่ แสดงความ ไว้อาลัยและอธิษฐานให้ผูจ้ ากไปในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นเดินทางไปสู่สุคติ

16 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

Wine Education / ตลาดนัด D2 รักษ์โลก

โรงแรมดุสติ ดีทู จัดงาน Wine Education กับไวน์รสชาติเยีย่ มการันตี ระดับโลก พร้อมจับคู่กบั อาหารรสเลิศสุดล�ำ้ ทีป่ ระณีตในการท�ำ มาทานคู่กบั ไวน์ดๆี ณ ห้อง L-Room โดยก่อนหน้านัน้ ได้จดั ตลาดนัดรักษ์โลก ร่วมกับผูป้ ระกอบ การค้า เปิ ดตลาดนัดขายของราคาถูกทัง้ สินค้าท�ำมือ และอาหารเครื่องดืม่ มากมาย และการจัดประกวดบูธโชว์วธิ กี ารรีไซเคิลสิง่ ของเหลือใช้เพือ่ ร่วมอนุรกั ษ์โลก ณ ลาน ข้างโรงแรมดุสติ ดีทู เชียงใหม่


BlackHead »Ù»Ù BlackHead áÁÇ ¨Ô¨ÔÃÃÐÈÑÐÈÑ¡¡´Ô´Ôì ì áÁÇ ¡º ᷍ ᷍¡¡«Õ«Õè è ¡º

Room Room ÊÒÁºÒ·ËŒ ÊÒÁºÒ·ËŒÒÒÊÔÊÔºº µØµØ¡¡¡Õ¡Õéé ªÔªÔ§§ÃŒÃŒÍÍÂªÔ ÂªÔ§§ÅŒÅŒÒÒ¹¹


news

ความสุขเกิดขึ้นทั่วหน้า @ Warm Up Café

วอร์มอัพ คาเฟ่ แหล่งรวมความบันเทิงหนุ่มสาว จัดคอนเสิรต์ ดีๆ อีกแล ้ว กับ Scrubb ศิลปิ นคู่หูดูโอ้ มาร้องเล่นดนตรีให้ฟังกันอย่างสนุกและเป็ นกันเอง มอบ ความสนุกให้ลูกค้าแล ้ว วอร์มอัพ คาเฟ่ ยังเอาใจพนักงานให้พกั ผ่อนกันอย่างเต็มที่ โดยการพาไปเทีย่ ว ไปกิน ไปทัวร์ พร้อมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอย่าง สนุกสนานด้วยเกมฮาๆ เพียบ แถมยังแจกรางวัลกันทัว่ หน้า ก่อนกลับมาให้บริการ ความสุขแก่ชาวเชียงใหม่กนั ทุกค�ำ่ คืนเช่นเดิม

งานฉลองครบรอบ 1 ปี ร้าน Café 17

ครบรอบ 1 ขวบแลว้ กับร้าน Café 17 ร้านส�ำหรับแฮงค์เอาท์ใจกลาง นิมมานเหมินท์ ภายในงานมีฟรีบาร์ให้อม่ิ อร่อยกันเต็มที่ รวมทัง้ ดนตรีดๆี มาสร้าง สีสนั กันตลอดคืน พร้อมมอบของที่ระลึกแทนค�ำขอบคุณ ส�ำหรับผูม้ าร่วมแสดง ความยินดี 100 ท่านแรก งานนี้มที งั้ แขกเหรื่อญาติสนิทมิตรสหาย และลูกค้าประจ�ำ มาร่วมแสดงความยินดีกนั อย่างคับคัง่ เลยทีเดียว 18 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

Northern Auto Show 2012

หม่อมเจ้าฑิฆมั พร ยุคล, ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณวรการ ยศยิง่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณวิวฒั น์ กิตติพรพานิช แห่ง บริษทั วีซายน์ มีเดีย จ�ำกัด ร่วมเป็ นประธานพิธเี ปิ ดงานภายใต้แนวคิด 3D: Dream . Drive . Develop และกิจกรรมปี น้ มี ยี านยนต์จากทุกค่ายรถชัน้ น�ำพร้อมโปรโมชัน่ สุดพิเศษ และการประกวด Nas Girls 2012 จัดขึ้น ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


news

JahdubStido&Vintage Present Dub Echoes

Dub Echoes Dubbin’ & Shankin’ in Chiang Mai งานแสดงดนตรี ThaiDub โดย Ga-Pi อีกพาร์ทการท�ำงานดนตรีของ แก๊ป ทีโบน คราวนี้ไม่ได้มา โชว์เดีย่ วแต่เปิ ดการแสดงร่วมกับ Space Monkey (อ้น ทีโบน) พร้อมทัง้ Ninano Nanda ศิลปิ น Electronic Dub จากเกาหลี งานนี้เอาใจสาวกชาวราสต้าให้ลอ่ งลอย ไปกับจินตนาการไร้ขอบเขตของดนตรี ณ ท่าช้าง วินเทจ งานนี้ใครไม่ได้ไป ถือว่า พลาดสุดๆ

Spring Summer Concert @ Chiq Bar

Chiq Bar ต้อนรับหน้าร้อนโดยจัดงาน สปริง ซัมเมอร์ คอนเสิรต์ กับ หนุ่ มหล่อ เบล - สุพล เจ้าของเพลงเพราะๆ ‘กอดตัวเอง’ และ ‘ตอบได้ไหม ว่าได้ไหม’ เอาใจสาวๆ ทีม่ าคอยส่งเสียงเรียกกรีด๊ และเคลิ้มไปกับดนตรีท่ามกลาง บรรยากาศดีๆ ริมน�ำ้ ปิ ง ของร้าน Chiq Bar เชียงใหม่ 20 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

เปิดบ้าน House of Idea

บริษทั เฮ้าส ออฟ ไอเดีย พราวด์ ทูบี เฮีย จ�ำกัด ได้เปิ ดตัวบริษทั อย่าง เป็ นทางการ ในชือ่ งาน Open House โดย คุณธีรยุทธ โรจนวนิช ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจ ได้กล่าวเปิ ดงานและกล่าววิสยั ทัศน์ รวมถึงทิศทางการท�ำงานในอนาคตของบริษทั ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากวง Tender Routine พร้อมฉายมิวสิควิดโี อของ โครงการ Boomtown’s Proud ทีจ่ ะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี น้ ี


news

20 ปีกาดสวนแก้ว

อุทยาการค้ากาดสวนแก้ว จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ทีอ่ ยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติจาก ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท. สุชยั เก่งการค้า ประธานกรรมการ บริษทั กาดสวนแก้ว และ คุณวรการ ยกยิง่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธเี ปิ ดงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงแฟชัน่ โชว์ Less is More โดยบรรดาเด็กน้อยน่ ารักและแฟชัน่ โชว์ 20th Anniversary โดย 20 หนุ่มสาว Positive Thinking, Positive Life พร้อมด้วยการมอบของรางวัล 21 ผูโ้ ชคดี ในงาน 20th Anniversary Kadsuankeaw ลดกระหน�ำ่ ทัง้ ห้าง

คอนเสิร์ตเบลล์ นันทิตา @ The Good View

กูด๊ วิวจัดคอนเสิรต์ ดีๆ อีกแล ้ว เดือนทีผ่ ่านมาเชิญนักร้องมากความสามารถ ผูแ้ จ้งเกิดจากเวที Thailand’s Got Talent อย่าง เบลล์ นันทิตา มาโชว์พลังเสียง ให้หนุ่มสาวชาวเชียงใหม่ได้บนั เทิงและอึ้งไปกับพลังร้องสองเสียงด้วยเพลงเพราะๆ จากอัลบัม้ ของเธอให้ฟงั กันเต็มที่ ณ The Good View Pub and Restaurant เชียงใหม่ 22 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

CMU Art Thesis Exhibition 2012

จากความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ของนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้าย สาขาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานศิลปนิพนธ์ ในหลากหลายเทคนิคและมุมมอง จัด แสดงออกให้ผูส้ นใจเข้าชมผลงานของว่าที่ศิลปิ นในอนาคต ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


people

Take It or Leave It ชีวิตออกแบบได้ กุลนาถ ศรศรีวิชัย ดีไซน์เนอร์

เรื่อง: พุทธิมน ภาพ: ชเวศพล

ประสบการณ์มากกว่าสิบปีของการท�ำงานในเมืองกรุง ปัจจุบนั ตัว้ - กุลนาถ ศรศรีวชิ ยั ย้ายมาอยู่เชียงใหม่อย่างถาวร ด้วยเหตุผลง่ายๆ และชัดเจน คือ เบือ่ กรุงเทพ หลังจากจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาเริ่มต้นงานแรก ด้วยการเป็ นดีไซเนอร์ให้กบั Propaganda ร้านชื่อดังที่สร้างสรรค์ขา้ วของ มีดไี ซน์ และบริษทั Propaganda Studio ที่ทำ� โปรเจ็คท์ของบริษทั ใหญ่ มามากมาย เมือ่ เวลาผ่านไป สิง่ ทีเ่ ขาก�ำลังสนใจท�ำอยู่ในตอนนี้คอื ดูแลเรื่องดีไซน์ ทัง้ หมดให้กบั โครงการหลวงดอยตุง “ทุกวันนี้เราย้ายมาอยู่เชียงใหม่ เพราะอยู่ดๆี เราก็รูส้ กึ เบือ่ กรุงเทพ อย่างไม่มเี หตุผลด้วย พอดีพ่ชี ายเรามาซื้อที่เชียงใหม่เอาไว้สำ� หรับปลูกป่ า เราก็มาอยู่ มาช่วยดูแลต้นไม้ หลายคนอาจจะคิดว่าเราเฟล แต่เราเปล่าเลย เราแค่มองหาความจ�ำเป็ นและมองหาชีวติ ประกอบกับจังหวะโอกาสเข้ามา คิดว่าน่าจะท�ำอะไรทีน่ ่าสนุกและมีประโยชน์ดกี ว่า เราเลยมาดูแลด้านดีไซน์ให้ โครงการหลวงดอยตุง ทัง้ งานผ้า เซรามิค และกระดาษสา” จากการท�ำงานมากมายทีผ่ ่านมา เขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าท�ำงานรับใช้ ทุนนิยม และเหตุผลส่วนใหญ่เป็ นเรื่องของธุ รกิจการค้า แต่ในสถานภาพ ตอนนี้ หากพูดกันอย่างตรงไปตรงมา คือ เขาเลือกเปลีย่ น โดยพยายามท�ำ ในสิง่ ทีค่ าดหวังให้เป็ นเรื่องจริง “ทุกผลงานของโครงการหลวงดอยตุง ผลิตโดยกลุม่ ชาติพนั ธุ ์ คือเรา ช่วยเหลือชีวติ เขา เปรียบเทียบง่ายๆ ว่าท�ำให้คุณภาพชีวติ ของเขาดีพอๆ กับที่ เขาขายฝิ่ น เราก็หากิจกรรมทุกอย่างมาทดแทนการขายฝิ่ น เพือ่ ให้เขามีรายได้ เท่าเดิม ให้หยุดท�ำสิ่งผิดกฎหมาย และหันมาท�ำสิ่งที่ถูกต้อง คุณภาพชีวติ

24 : HIP MAGAZINE APRIL 2012


ของเขาก็ดขี ้นึ แล ้ววิธกี ารทีเ่ ราปฏิบตั ติ ่อกันคือ เขาเป็ นคนท�ำงาน ไม่ใช่คนงาน ข้าวของที่ทำ� ออกมาก็จะมีชีวติ เขาอยู่ในนัน้ ด้วย ถ้าเขาเป็ นเจ้าของผลงาน เขาจะมีความสุข และไม่โดนดูถกู ว่าเป็ นคนใช้แรงงาน เพราะในอนาคตเขาก็ ต้องดูแลตัวเอง ยืนอยู่ได้ดว้ ยขาตัวเอง ก็ถอื ว่าเราเป็ นคนท�ำงานร่วมกัน” ในการท�ำงานเขามองว่าการออกแบบควรตอบสนองสังคมโดยรวม และไม่ควรผลิตเพิ่มอย่างฟุ่มเฟื อยหรือมักง่าย เพราะไม่ค่อยมีประโยชน์ มากมายนัก “เราเคยไปบรรยายทีม่ หาวิทยาลัยแห่งหนึง่ เราบอกเลยว่า เลิกดีไซน์เถอะ ไม่ตอ้ งท�ำแล ้ว เก้าอี้จากงาน มิลาน แฟร์ ปี ทแ่ี ล ้ว ยังนัง่ กันไม่คมุ ้ เลย สุดท้ายแล ้ว คนเราผลิตของขึ้นมาเพือ่ อะไร ต้องถามตัวเอง เรานัง่ บนอะไรได้บา้ ง ต้องถาม ว่าเราอยากมีดไี ซน์ใหม่ๆ เจ๋งๆ ไปเพือ่ อะไร จริงๆ พอตัง้ ค�ำถาม เราท�ำดีไซน์ พอดีไซน์ดี ขายได้ ได้ตงั ค์ ขายใครล่ะ อ่าว ก็ขายคนมีตงั ค์ แล ้วประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความรูเ้ รื่องดีไซน์ดขี ้นึ ไหม ก็เปล่า เหมือนเดิม คุณก็รวยขึ้นไป พวกรวยกระจุก จนกระจาย ก็เป็ นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราก็ไม่ได้ ปฏิเสธ แต่ว่าคุณดีไซน์แลว้ คุณคิดถึงชีวติ คนทีด่ ขี ้นึ หรือเปล่า คุณท�ำดีไซน์ คุณต้องคิดถึงคนทีท่ ำ� งานดีข้นึ ไม่งนั้ คุณจะอยู่วงการนี้เพือ่ อะไร สุดท้ายคุณ ท�ำไป ก็เพียงเพือ่ ให้คุณดัง “บางครัง้ ก็รูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องไร้สาระเหมือนกันนะ เอะอะแพง เอะอะ ลิมเิ ต็ด ลิมเิ ต็ดเป็ นแค่เกมหนึ่ง เอาเข้าจริงๆ คุณก็ทำ� ได้ โอเค ของดี ราคาแพง แต่ตอ้ งสมเหตุสมผล และอย่าแยกตัวเองออกมาสูงขนาดนัน้ เพราะสุดท้าย กลายเป็ นว่ามีคนน้อยมากเลยนะทีจ่ ะได้ใช้ของทีค่ ุณท�ำ” แล ้วตัวคุณเองออกแบบชีวติ ของตัวเองไว้อย่างไร เลือกท�ำตามความเชือ่ หรือเลือกเชื่อตามสิง่ เร้าอารมณ์


people

The Way I Am สิ่งที่ชอบ ทางที่ใช่ คณัสนันท์ ตันวัฒนานันท์ เจ้าของสมุดท�ำมือแบรนด์ ‘ดิบดี’

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

แอ๊ว - คณัสนันท์ ตันวัฒนานันท์ นักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผูห้ ญิงตัวเล็กคนหนึ่งกับความตัง้ ใจลงเข็ม เย็บสมุดทีละเล่ม ร้อยเรียงความชอบของตนออกมา เป็ นสมุดท�ำมือภายใต้แบรนด์ ‘ดิบดี’ ทีท่ ำ� จนได้ดบิ ได้ดี จากงานอดิเรกกลายเป็ นงานท�ำเงิน จนกระทังสามารถ ่ เลี้ยงตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ “ตอนแรกสุดท�ำสมุดใช้เอง เริม่ จากทริปโบกรถ จากกรุงเทพฯ มาเชียงใหม่ แล ้วก็ขม่ี อเตอร์ไซค์ต่อไป แม่ฮ่ อ งสอน กับ เพื่อ นอีก คนที่เ รีย นอยู่ ส ถาปัต ย์ฯ ลาดกระบังฯ แลว้ อยากได้สมุดเพื่อเขียนบันทึกไป ตลอดทาง เล่มนัน้ ก็เลยกลายเป็ นสมุดคู่แรกทีเ่ ราท�ำ ด้ว ยกัน แล ว้ ก็ เ ลยคิ ด กัน ว่ า น่ า จะท�ำ ให้จ ริง จัง ขึ้น เพือ่ นช่วยวางพื้นฐานให้ทงั้ การตลาด วิธีการถ่ายรูป และโพสท์บน Facebook มาถึงตอนนี้ก็ทำ� สมุดจนมี เงินเก็บส�ำหรับจ่ายค่าหอและค่าอุปกรณ์ทำ� งานต่างๆ แล ้วก็มเี งินกองกลางเอาไว้ใช้ทำ� อย่างอืน่ ได้” แอ๊วท�ำสมุดด้วยความปราณีตบรรจง โดยเย็บกี่ บนสันปก เปลือยให้เห็นเงื่อนเชือกมัดปมเป็ นลาย สวยงาม และเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลเป็ นไส้ใน ส่วนปก ใช้เป็ นวัสดุเหลือใช้ทห่ี าซื้อตามร้านขายของเก่า ท�ำให้ 26 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ได้สมุดท�ำมือหน้าตาไม่เหมือนใคร เป็ นเอกลักษณ์ตาม แบบฉบับดิบดี อีกทัง้ ยังสอนเย็บสมุดให้กบั คนทีส่ นใจ แบบไม่หวงวิชาความรู ้ “เราเรียนการเย็บผ่านอินเตอร์เน็ต บางเว็บก็ สอนวิธเี ย็บ เสิรช์ รูปมาแล ้วก็นงั ่ แกะว่าเขาท�ำยังไง แล ้ว ก็ลองเย็บเอง บางครัง้ ก็ปรับให้เข้ากับสไตล์เราจนเกิด รูปแบบของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ลายแบบนัน้ มีอยู่แค่ เล่มสองเล่ม เพราะอยู่ดีๆ ก็โผล่เข้ามาในความคิด เราก็ทำ� ออกมาตามทีค่ ดิ เลย ถ้าจะให้เย็บอีกรอบก็เย็บ ได้นะ แต่คงไม่เหมือนเดิม (หัวเราะ) วัสดุส่วนใหญ่ก็ จะใช้ของเหลือใช้ อย่างเศษหนังก็ไปซื้อมาจากร้านท�ำเบาะ หรือร้านท�ำรองเท้าบ้าง ใช้เศษผ้าเหลือบ้าง แล ้วแต่วา่ จะบังเอิญเจออะไร บางทีมคี นมาเรียนเย็บสมุด เราไม่ได้ มีค่าคอร์สเรียน แต่เขาเอาวัสดุมาให้แลกกับการสอน เคยมีคนต่างชาติเอากระดาษแปลกๆ จากประเทศเขา มาแลกกับการให้เราท�ำสมุดให้เล่มหนึ่ง เหมือนเขา มีของมาให้เรา เราก็มขี องให้เขาคืน” บางสิง่ ส�ำหรับบางคนอาจมองเห็นเป็ นสิง่ เล็กน้อย แต่สำ� หรับอีกคนนัน่ คือความสุขที่ย่งิ ใหญ่ของผูส้ ร้าง ส่งผ่านไปถึงผูร้ บั แอ๊วก็เช่นกัน เธอส่งความสุขของเธอ ผ่านสมุดเล่มเล็กๆ ท�ำหน้าทีบ่ นั ทึกความรูส้ กึ และความ ทรงจ�ำของใครอีกหลายคนเอาไว้ไม่ให้ถูกลบเลือนไป ซึ่งเธอบอกว่าสิ่งตอบแทนกลับมามีค่ามากกว่าเงิน ทีไ่ ด้รบั “สมุดเป็ นสิง่ ทีด่ ี ถ้าเราไม่ได้จดหรือเขียนถึงบ้าง บางอย่ างในชีวิตคงขาดหายไป ความทรงจ�ำต่ างๆ เราคงเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดหรอก และสมุดก็ให้ ความสุขกับเรา ท�ำให้รูจ้ กั คนอืน่ มากขึ้น มีโอกาสได้ไป ทีแ่ ปลกๆ มากขึ้น เหมือนโลกเรากว้างขึ้น อย่างเวลา เราท�ำสมุดให้ใครคนหนึ่ง ได้นงั ่ คุยกับเขา ก็เหมือน เป็ นการท�ำความรู จ้ กั เขาไปด้วย ซึ่งท�ำให้ได้สมุดที่ สะท้อ นถึง ตัว ตนของเขาผ่ า นกระบวนการของเรา ส�ำหรับคนที่ได้สมุดไป เขาได้รบั อะไรเท่าไหร่เราไม่รู ้ แต่ว่าเราได้ให้ก็มคี วามสุขแลว้ อย่างคนทีซ่ ้ อื สมุดไป เพือ่ บันทึกการเดินทาง ก็เหมือนเราได้ฝากตัวเองไป เดินทางกับเขาด้วย ไม่รูว้ า่ สมุดของ ‘ดิบดี’ จะไปด้วยดี อย่างนี้ได้นานแค่ไหน หรือว่าจะลม้ เมือ่ ไหร่ รูแ้ ค่ว่า ทุกวันนี้สมุดท�ำให้เรามีความสุขและรูส้ กึ ว่าเป็ นสิง่ ทีใ่ ช่ แล ้วล่ะ แต่กไ็ ม่แน่วา่ ในอนาคตเราอาจเจออะไรทีช่ อบ มากกว่านี้กไ็ ด้”


beauty

More Beauty สวยครบสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 225/1 ถ.เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 08-6033-0162, 08-1992-5135 www.facebook.com/morebeautyatsansai http://g.co/maps/qxr94

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ชัยพร

สภาพอากาศย�ำ่ แย่ ทัง้ ร้อนและแห้ง แถมยังมี หมอกควันมาสร้างมลภาวะเป็ นพิษไปทัว่ เมือง เหล่านี้ ลว้ นส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราทัง้ สิ้น อย่างแรก คือส่งผลต่อสุขภาพภายใน เพียงแค่ออกไปตากแดด ตากลมนิดหน่อยก็เป็ นอันต้องป่ วยทันที อย่างทีส่ อง ก็คือสุขภาพผิวกายภายนอก แดดร้อน ลมแรงเช่น นี้เพียงสัมผัสชัว่ เดีย๋ วเดียวผิวก็แห้งคล�ำ้ ขึ้นมาทันใด อากาศย�ำ่ แย่แบบนี้ถา้ ผิวเสียขึ้นมา...เห็นทีจะแก้ไขยาก การดูแลผิวพรรณอย่างสม�ำ่ เสมอ จึงเป็ นอีก ทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยฟื้ นฟูผวิ ให้กระชับ เต่งตึง และไม่คล�ำ้ เสียไปตามสภาพอากาศ นอกเหนือไปจากวิถปี ฏิบตั ิ ตามปกติอย่างการช�ำระล ้างร่างกาย รวมทัง้ ชโลมครีม บ�ำรุงเพือ่ เพิม่ ความชุ่มชื่นแก่ผวิ แล ้ว หากมีเวลาก็อยาก แนะน�ำให้ลองใช้บริการนวดตัว ขัดผิวพรรณ ให้เปล่งปลัง่ อยู่เสมอ ผิวกายผุดผ่องแล ้วก็น่าจะดูแลความสวยให้

เป๊ ะตัง้ แต่ศีรษะจรดปลายเท้า ไม่วา่ จะเป็ นเซตทรงผม ให้เข้ารูป, แต่งเล็บให้กรีดกราย หรือจะเปลีย่ นทรง ท�ำสีผมรับฤดูรอ้ นอันสดใส มาร้าน More Beauty at Sansai ทีเ่ ดียวรับรองว่าออกมาสวยท้าแดดแน่นอน More Beauty at Sansai บริการความงาม ครบวงจร ทัง้ แฮร์ สปา นวด - อบ สมุนไพร ขัดผิว และ ท�ำเล็บ นอกจากจะเพิ่มความสวยแลว้ ยังช่วยคุณ ดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์อาหารผิวจากธรรมชาติ เช่น ขัดผิวให้เนียนนุ่มเปล่งปลังด้ ่ วยน�ำ้ หมักเอนไซม์ ชีวภาพ โดยน�ำผลไม้นานาชนิด ทัง้ ผักและผลไม้สด รวมถึงน�ำ้ ผลไม้ ได้แก่ มังคุด ล�ำไย ลิ้นจี่ มะเฟื อง สัปปะรด เสาวรส แอปเปิ้ ล สาลี่ ละมุด ส้ม มะขาม มะขามป้ อม แตงกวา มะเขือเทศ ต้นหอม ผักกาด ผักบุง้ ถัวแขก ่ สะเดา มะระ กะหล�ำดอก ่ กาแฟ และสมุนไพร หลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ น ขมิ้น ไพร ตะไคร้หอม สมอ

ลู ก ยอ ว่ า นหางจระเข้ มะรุ ม บอระเพ็ด ใบหมี่ นางพญาหน้าขาว รวมถึงน�ำ้ ข้าว และดอกอัญชัญ มาหมัก บ่ม เพื่อ ให้ได้เอนไซม์ แร่ ธาตุ และวิตามิน จากพืชผลเหล่านี้ออกมา ก่อนจะน�ำไปผสมกับน�ำ้ ผึ้ง นมสด หรือโยเกิรต์ แลว้ น�ำมาสครับ ผิว สามารถ ใช้ไ ด้ก ับ ทัง้ ผิ ว หน้า และผิ ว กาย เพื่อ กระตุ น้ การ ผลัด เซลล์ผิว อย่ า งอ่ อ นโยน ลดปัญ หาจุด ด่ า งด�ำ หมองคล�ำ ้ และปรับ สภาพผิว ให้เ นี ย นนุ่ ม เสริม ความขาวผ่องด้วยวิตามินและเกลือแร่จากผลไม้ จะ เลือกขัดทัง้ ตัวหรือจะบ�ำรุงเฉพาะจุด อย่างข้อศอก เข่า มือหรือเท้าก็ได้ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ถึงแม้ผวิ แพ้งา่ ย เพราะใช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติ 100% หันมาใส่ใจสุขภาพผิวทัว่ เรือนร่างกับ More Beauty at Sansai เพียงน�ำ HIP Magazine ฉบับนี้ ติดมือมาด้วย รับส่วนลดไปเลย 20% (ทุกรายการ)


new place

Roastniyom Cafe รสนิยม คาเฟ่ ด้านหน้า PT Residence ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ เชียงใหม่ เปิ ด 7.00 – 20.00 น. โทร. 08-9636-7056 facebook.com/roastniyomcoffee

ถ้าก�ำลังมองหาทีน่ งั ่ จิบกาแฟยามเช้าแถวนิมมานฯ แนะน�ำให้ มาร้านนี้เลย มีทงั้ เมนู เครื่องดืม่ มากมาย รวมทัง้ เค้กหลายชนิดรอให้ คุณมาสัมผัส ด้วยบรรยากาศเป็ นกันเอง เย็นสบายในห้องปรับอากาศ เมือ่ ประกอบกับกาแฟหอมกรุ่นบนโต๊ะ น่าจะท�ำให้คณ ุ ประทับใจ และ บันทึกไว้เป็ นอีกหนึ่งร้านประจ�ำของคุณ

ยกซด

ประมาณ 500 เมตร จากแยกบิก๊ ซี หางดง ถนนแม่เหียะ ต�ำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ เปิ ด 18.00 – 24.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน) โทร. 08-3204-5598, 08-1881-5845 ใครอยู่แถวแม่เหียะ ก่อนกลับบ้านวันนี้ มาแวะร้านนี้กนั หน่อยดีกว่า สังเกต ได้งา่ ยด้วยโครงสร้างทันสมัย แม้รา้ นไม่ใหญ่มาก แต่ก็สะดุดตา ร้านมีบริการทัง้ เบียร์เยอรมันและเบลเยีย่ มให้คุณรื่นรมย์ อีกทัง้ อาหารสไตล์โฮมเมด อร่อย และมี หลายเมนู อาทิ ขาหมูเยอรมัน กรอบนอกนุ่มใน หรือไส้กรอกเยอรมัน ส�ำหรับทาน เป็ นกับแกล ้มก็เข้าที หรือจะเลือกจานอิม่ อย่างข้าวผัดขาหมูเป็ นมื้อเย็นก็ได้

28 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

กระต่ายหมายจันทร์

Tsuki No Usaki ซอยกลางระหว่างซอย 11 กับ 13 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 10.30 – 14.00 น. / 17.00 – 20.00 น. โทร. 0-5389-4054-5 ยกร้า นนี้ ใ ห้เ ป็ น อีก ร้า นน่ า นัง่ อยากให้ ทุกท่านเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของร้านในแบบ ญี่ป่ ุนมากที่สุด ตกแต่ งร้านอย่างพิถีพถิ นั ทัง้ ที่ ใส่ตะเกียบพับด้วยกระดาษออริกามิลายน่ารัก หรือ โต๊ะเก้าอี้ไม้สงท� ั ่ ำพิเศษก็นงั ่ สบาย ส่วนเรื่องอาหาร ทุก เมนู ถูก จัด เป็ น ชุด เรีย บร้อ ย ปรุ ง สู ต รญี่ป่ ุน ทัง้ ชุดข้าวหน้าหมูทอด, ชุดข้าวหมูผดั ซอสขิง หรือ ชุดแกงกะหรี่ ใครชอบแบบไหน เลือกสัง่ กันได้ ตามใจ นอกจากนี้ ที่น่ียงั มีหอ้ งพักสไตล์ญ่ีป่ ุน ชัน้ บนให้บริการอีกด้วย


เรื่อง: พธม. ภาพ: ชเวศพล

ตะวัน ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ เปิ ด 10.00 – 21.00 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 08-3203-7773

ร้า นนี้ ต กแต่ ง อย่ า งเป็ น กัน เอง เน้น สีส นั สดใส ชวนหิว นอกจากจะมีเมนู แนะน�ำอย่างก๋วยเตีย๋ วต้มย�ำ กุง้ แม่นำ �้ เมนู เด็ดของร้านตามชื่อแลว้ ทีน่ ่ียงั มีอาหารอีก หลายเมนู ให้เลือก อย่าง ข้าวผัดต้มย�ำกุง้ แม่นำ �้ หรือปี กไก่ ซูเปอร์แซ่บ โดยเน้นวัตถุดบิ สดใหม่ทส่ี งั ่ ตรงมาให้คุณได้ ลิ้มลองโดยเฉพาะ คอก๋วยเตีย๋ วและกุง้ แม่นำ�้ ไม่ควรพลาด

สุขเกษม

ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ เชียงใหม่ เปิ ด 17.30 – 24.00 น. โทร. 08-4810-9988, 08-3566-9988 นักเทีย่ วหลายท่านอาจเคยคุน้ หูคุน้ ตากันมาก่อน ตอนนี้สุขเกษมย้ายมาอยู่ทใ่ี หม่ ใหญ่กว่าเดิม พร้อมกับการแบ่งพื้นที่หลากหลายสไตล์มากขึ้น ทัง้ ไวน์บาร์ เบียร์บาร์ โต๊ะนัง่ ชิลล์ๆ พร้อมบริการเบียร์สดแบรนด์ยโุ รปหลายยีห่ ้อ คอเบียร์นอกไม่ควรพลาดร้านนี้ กันเลย พร้อมอาหารทีเ่ รียกได้วา่ จัดเต็มครบทุกประเภท ทัง้ ซูชิ จากบูธ Moshi-Moshi อาหารฝรัง่ อย่างตับไก่ซอสไวน์ และอาหารไทย ไล่เลยไปจนถึงของกินเล่นเป็ นกับแกลม้ ร้านนี้จึงเหมาะแก่ การสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝู ง หรือพาครอบครัวมานัง่ ทานอาหารเย็น ด้วยกัน

www.nimman-soi9.com


recommend

Oishii Delicious

ฉบับนี้ชวนมาชิมอาหารญี่ปุ่นที่คัดสรรมาแล้วว่าหากแวะเวียนไป ยังร้านเหล่านี้ เมนูที่เราหยิบยกขึ้นมาน�ำเสนอคือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด!!!

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: วัฒนาวรรณ/ชัยพร

ข้าวหน้าหมูสามชั้นโอกินาว่า Beppu

ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินท์ เปิ ด 10.00 - 22.00 โทร. 08-5866-1717 เมนู น้ ไี ด้แรงบันดาลใจมาจาก อาหารขึ้นชือ่ ของเกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ป่ ุน เนื่องจากบนเกาะ หาเนื้อหมูรบั ประทานยาก ฉะนัน้ หมูสามชัน้ นัน้ จึงถือว่า เป็ นอาหารชัน้ เลิศ ซึง่ ทางร้านได้นำ� สูตรมาปรับเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะกับคนไทย โดยเลือกใช้เฉพาะเนื้อหมู สามชัน้ เกรดเอ แล่เป็ นแผ่นบาง ก่อนน�ำไปอบสไตล์ โอกินาว่า ท�ำให้เนื้อหมูนุ่ม รสชาติกลมกล่อม ไม่เลีย่ น แต่ทเี ด็ดของจานนี้คอื น�ำ้ ซอสสูตรเฉพาะทีเ่ จ้าของร้าน ลงมือปรุงเอง รสหวานน�ำ ไม่เค็มมาก คล ้ายซอสเทอริยากิ แต่ ไ ม่ ข น้ เท่ า เมื่ อ คละเคล า้ กับ เนื้ อหมู แ ละข้า ว ญี่ป่ ุนร้อนๆ ท�ำให้รสชาติออกมาลงตัว ไม่อยากกิน เมนู ขา้ วจะเปลี่ยนมาเป็ นราเม็งหมูสามชัน้ โอกินาว่า ก็อร่อยดีเหมือนกัน

ข้าวหน้าปลาไหล Kitchen Hush

ซอย 2 ถนนแก้วนวรัฐ (ซอยโรงเรียนอนุ บาลวารี ตรงข้ามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย) เปิ ด 11.30 - 14.00 น. และ 18.00 - 22.00 น. หยุดวันพุธ โทร. 0-5324-7731 จานนี้จดั มาเต็มอิม่ กับปลาไหลชิ้นโต โดย มีสองไซส์ให้เลือก นัน่ คือไซส์ใหญ่กร็ บั ไปเลย ปลาไหล 1 ตัว นอนมาจนล ้นบนชามข้าว ส่วนไซส์เล็กก็มปี ลา ให้ครึ่งตัว ความอร่อยของจานนี้อยู่ทค่ี วามสดของปลา และวิธีการปรุง ให้ได้ปลาไหลย่างเกรียม แต่ยงั คง ความนุ่มของเนื้อ และไร้กลิน่ คาว ราดด้วยซอสเทอริยากิ ฉ�ำ่ ถึงเนื้อ เมือ่ สุกได้ทก่ี ส็ ง่ กลิน่ หอมยัวน� ่ ำ้ ลายสอ เสิรฟ์ พร้อมกับถัว่ แดงต้มน�ำ้ ตาลรสหวาน, ผักกาดดอง รสเผ็ดนิดๆ , ย�ำแตงกวาโรยงาขาว และซุปมิโสะใส่ หัวไช้เท้าต้มสุก ใครชอบความอร่ อยคุม้ ค่ าสมราคา ต้องสังเมนู ่ น้ ี

30 : HIP MAGAZINE APRIL 2012


เรนโบว์ โรล Tomi Sushi

โครงการ ซีซนั ่ แฟชัน่ มอลล์ ถนนเชียงใหม่-สันก�ำแพง เปิ ด 11.30 - 21.00 น. โทร. 0-5311-6913 เมนูซชู สิ ดุ อลังการกับ Rainbow Roll สีสนั สดใส ไส้ใน คือ แคลิฟลอเนีย มากิ อันประกอบด้วยแตงกวา ไข่หวาน และปูอดั ก่อนห่อด้วยข้าวญี่ป่ นุ ผสม ไข่กงุ ้ และงาขาว เสริมความแข็งแรงอีกชัน้ ด้วยสาหร่าย ได้รูปทรงสวยงามดีแล ้ว ก็นำ� ปลาดิบหลากหลายชนิดมาโปะด้านบน อาทิ ปลาไหลย่าง ทูน่า หมึกยักษ์ แซลมอน และซาบะดอง เรียบร้อยแล ้วก็ตดั แบ่งพอดีคำ � พร้อมเสิรฟ์ ความอร่อย ในทุกเมนู ของร้านนี้รงั สรรค์ข้นึ มาด้วยฝี มอื และวัตถุดบิ สดใหม่ลว้ นๆ ไม่พง่ึ พา ผงชูรสให้เสียสุขภาพผูร้ บั ประทาน น่ารับประทานเพราะความใส่ใจในการคัดสรร วัตถุดบิ จากแหล่งผลิตขึ้นชื่อ อย่าง ซาบะต้องมาจาก Norway และน�ำมาดองเอง ส่วนกุง้ ต้ม ไข่หวาน ก็ทำ� เองทัง้ หมด แม้แต่วาซาบิสดยังน�ำเข้าจาก Gobeya


scoop

Summer Wind ร้อนนัก...ต้องพักร้อน

อุโมงค์ธรรม ภายในวัดอุโมงค์

เรื่อง: วรวรรณ/พุทธิมน ภาพ: ประสิทธิ์

เมื่อลมร้อนของเดือนเมษายนพัดมาทักทาย อากาศร้อนๆ เช่นนี้อาจท�ำให้หลายคนหงุดหงิดเพราะเหงื่อออก หรือรุม่ ร้อนใจไปตามอุณหภูมขิ องฤดู ฉบับนี้ HIP จะพาคุณไปคลายร้อนด้วยวิธแี บบฮิพๆ หากร้อนใจ เราจะพาคุณไปสงบจิต อิม่ เอมกับธรรมชาติทไี่ ม่ไกลจากเมือง หรือหากร้อนกาย เราคัดสรรร้านน่านัง่ ส�ำหรับดับร้อนไว้ให้แล้ว ใครร้อนอกร้อนใจแบบไหน เชิญเลือก ‘พักร้อน’ กันได้ตามสะดวก ร้อนใจ...มาทางนี้ ร้อนใจนักก็จะชวนเข้าวัด อ๊ะๆ… อย่าเพิง่ คิดว่า เราจะมาธรรมมะธรรมโมอะไรกันตอนนี้ และก็เปล่าพา ไปนัง่ สมาธิปฏิบตั ติ วั ในศีลในธรรมใดๆ ทัง้ สิ้น เพราะ วัดทีเ่ ลือกมาและอยากชวนไป มีความสงบสดชื่นด้วย องค์ประกอบของพื้นทีแ่ ละต้นไม้ใหญ่นอ้ ยนานาพันธุ ์ ใครว่าไปวัดจะต้องไปแสวงบุญอย่างเดียว หากเบื่อ โลกวุน่ ๆ ภายนอก ลองหนีมานัง่ เล่นในวัดเหล่านี้ดูสิ คุณอาจรูส้ กึ เย็นใจขึ้นได้อย่างประหลาด ใครไม่ชอบเข้าวัดแนะน�ำให้ลอง คุณอาจเปลีย่ นใจ มารื่ น รมย์ก ับ วัด อุ โ มงค์ไ ด้ เพราะความนิ่ ง และ ยิ่ ง ใหญ่ ข องต้น ไม้มีใ ห้ส มั ผัส อยู่ จ ริ ง วัด อุ โ มงค์ 32 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

อยู่ถนนเส้นหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หาไม่ยาก เมื่อเข้าไปในวัดแลว้ คุณสามารถเดินเล่นไปเรื่อยๆ ทัว่ ทัง้ บริเวณ หรือแวะเข้าไปไหว้พระในอุโมงค์ ซึง่ เป็ น จุดเด่นของวัดนี้ หรือเดินไปเรื่อยๆ จนถึงบึงน�ำ้ ทีผ่ ูค้ น นิยมมาให้อาหารปลาและนกพิราบ มุมนี้ก็เป็ นอีกมุม ที่เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ให้ระวังว่า จ�ำนวนของนกพิราบฝูงใหญ่ริมบึงแห่งนัน้ อาจท�ำให้ คุณกลัว! หากคุณแพ้ หรือไม่ชวั ร์ ลองเดินไปดูก่อน แล ้วกัน วัดอุโมงค์ ซอยวัดอุโมงค์ ถนนสุเทพ (หลัง มช.) เชียงใหม่ www.watumong.org


4.

3. 1.

2.

1. วัดสวนพริก 2. อีกมุมของวัดสวนพริก 3. วัดพันเตา 4. ล�ำธารจ�ำลองภายในวัดพันเตา 5. วัดร�่ำเปิง

5.

อีกหนึ่งวัดทีอ่ ยู่ใกล ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สงบจิตใจได้ดคี อื วัดร�ำ่ เปิ ง ทีน่ ่คี อื ศูนย์ฝึกปฏิบตั ธิ รรม ส�ำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ หลายคนมักมาถือศีล นุ่ งขาวห่มขาวสงบจิตใจโดยใช้ทางธรรมเข้าช่วยกัน ที่วดั นี้ แม้บริเวณวัดจะไม่กว้างใหญ่ เท่าวัดอุโมงค์ แต่ลองเดินไปรอบๆ ก็เพลิดเพลินได้กบั ต้นไม้อายุ เก่าแก่ไม่แพ้กนั รวมทัง้ เจดียเ์ ก่า และหอพระไตรปิ ฎก ภาษาล า้ นนาไทยและนานาชาติ ไ ว้ผู ส้ นใจธรรมะ ทุกเชื้อชาติภาษามาศึกษากันโดยเฉพาะ วัดร�ำ่ เปิ ง ถนนเลียบคลองชลประทาน เชี ยงใหม่ www.watrampoeng.com เขยิบไกลออกไปเสียหน่ อย คือวัดสวนพริก มุง่ หน้าไปทางพืชสวนโลก หรือราชพฤกษ์ แล ้ววนขวา สู่ ถ นนทางด้า นหลัง มุ่ง หน้า ไปยัง บ้า นแม่ เ หีย ะใน ระหว่างทางก่อนถึงวัดคือสิง่ หนึ่งทีส่ ามารถผ่อนคลาย ใจได้ ด้วยธรรมชาติท่ียงั ค่ อนข้างอุดมสมบูรณ์กบั วิถชี วี ติ ของชุมชนทีอ่ ยู่ร่วมกันกระจายไปตามรายทาง ร่ มรื่นเย็นสบายไปกับร่ มไม้นอ้ ยใหญ่ บางต้นใหญ่ ขนาดเราโอบกอดไม่มดิ เมื่อถึงตัววัดแลว้ จอดรถ แล ้วลงไปนัง่ บนลานหญ้า ทอดสายตาออกไปยังทุ่งนา

ทีม่ สี สี นั สับเปลีย่ นไปตามฤดูกาล หน้านาจะเขียวชอุ่ม ไปด้วยต้นข้าวลดหลัน่ เป็ นขัน้ บันได ส่วนหน้าแลง้ แม้จ ะเห็ น เพีย งตอซัง ข้า วสี น�้ำ ตาลแห้ง แต่ ก็ ย งั สบายกับสายลมเย็นที่พดั มาปะทะพร้อมฟังเสียงนก เสี ย งแมลงที่ ร อ้ งกัน สอดประสาน มากกว่ า นั้น คือความนิ่งสงบแท้จริงทีค่ ุณสามารถสัมผัสได้ วัดสวนพริก บ้านแม่เหียะใน ต�ำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ และที่สุ ด ท้า ยเราจะพาคุ ณ กลับ มาเข้า เมือ ง เผือ่ บางคนอาจอยากไปคลายร้อนทางกายกันต่อ สถานที่ สุดท้ายนี้คอื วัดพันเตา แม้วดั นี้ไม่ร่มรื่นเท่ากับวัดอืน่ ทีบ่ อกไป แต่ทน่ี ่มี บี รรยากาศร่วมสมัย มีลำ� ธารจ�ำลอง ทอดยาวกลางพื้นที่ และการจัดองค์ประกอบสัดส่วน อย่างลงตัวระหว่างพื้นทีแ่ ละสถาปัตยกรรมภายในวัด นอกจากนี้ยงั มีพระวิหารหอค�ำหลวงซึง่ เป็ นพระวิหารไม้ ให้เข้าไปสักการะอีกด้วย วัดพันเตา ถนนพระปกเกล้า (ติดวัดเจดียห์ ลวง) เชียงใหม่ สิง่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ ไม่ควรลืมเมือ่ ไปวัดคือ การแต่งกาย สุภาพและเหมาะสม เป็ นการให้ความเคารพกับสถานที่ นะจ๊ะ HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 33


5. มุมนั่งสบายของร้าน CNX 6. ชั้นดาดฟ้าร้าน CNX 7. ท่าช้าง คาเฟ่ มองจากหน้าร้าน 8. คึกคักตลอดคืนกับ ท่าช้าง คาเฟ่

34 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

5.

6.

7

8.

ร้อนกาย...เร่เข้ามา หลังจากพักร้อนหลบแดดกลางวัน ไปเติมพลัง ใจอย่ า งอิ่ม บุญ จากการเข้า วัด เข้า วากัน แล ว้ แต่ ก็ เกรงว่าออกวัดแลว้ จะไม่ช่ืนใจเมื่อได้เจอกับสภาวะ ‘เชียงใหม่เมืองท่องเทีย่ ว’ กับบรรยากาศอบอ้าวกลาง เดือนเมษายนที่นกั ท่องเที่ยวมักมากันแน่นขนัดทุกปี หัน ไปทางไหนก็ เ จอะเจอผู ค้ นมากมายรายล อ้ ม รถติด ก็พ าใจให้ห งุดหงิด แถมยังเจอคนมากหน้า หลายตา มองไปทางไหนก็หาคนรูใ้ จไม่เจอสักที ปล่อย ไว้แบบนี้ไม่เพียงที่ร่างกายจะป่ วยจากอากาศเป็ นพิษ ใจก็คงพานป่ วยไปด้วยเป็ นแน่แท้ อย่างนี้คงต้องหาที่ พัก อกพัก ใจ ชวนกัน ไปหลบขบวนนัก ท่ อ งราตรี แต่อากาศร้อนๆ อย่างนี้จะให้ไปปาร์ต้ หี นักๆ ก็คงจะ ไม่เข้าที หรือไปกระโดดโลดเต้นให้เหงือ่ ออกก็ไม่ใช่ท่ี คงต้องหาร้านนัง่ ดื่มสบายชิลล์ๆ แบบไม่มพี ธิ ีรตี รอง กวนใจ จิบเครื่องดืม่ เย็นๆ ปล่อยใจไปกับบรรยากาศ ยามค�ำ่ ของฤดู รอ้ น จะว่าไปแลว้ ในเชียงใหม่ก็ยงั มี ร้านให้นงั ่ แฮงค์เอาท์อกี หลายที่ แล ้วแต่รสนิยมใครจะ ถูกจริตแบบไหน อย่างชาวฮิพนี่ตอ้ งขอร้านเก๋ๆ สไตล์ ชัดเจน บ่งบอกความเป็ นตัวเองสูง

อย่างร้าน CNX นี่ก็เข้าทาง กับบรรยากาศ บนดาดฟ้ า พิกดั ของร้านนัน้ หาไม่ยาก ถือเอาประตู สวนดอกเป็ นที่มนั ่ ยึดฝัง่ คู เมืองด้านใน เลี้ยวซ้าย เข้า ซอยไป จะมองเห็น ตึก สู ง ทางฝัง่ ซ้า ยมือ ตัง้ อยู่ ท่ามกลางชุมชนติวเตอร์ของเด็กรักเรียน มองขึ้นไป บนตึกจะเห็นไฟตกแต่งเรื่อๆ ระยิบระยับ เชื้อเชิญให้ ปี นป่ ายขึ้นไปสูท่ ส่ี ูง กะเวลาให้แดดร่มลมตกสักหน่อย หกโมงก็ตบเท้าโหนตัวขึ้นไปตามราวบันไดอันสู งชัน พาตัวขึ้นมาอยู่ ณ จุดสู งสุด นัน่ คือชัน้ ดาดฟ้ าของ ร้าน นัง่ ชิลล์ๆ จิบค็อกเทลรสฉ�ำ ่ ดืม่ ด�ำ่ อากาศสดชื่น ห่างไกลถนนและฝูงชน ปล่อยกายสัมผัสสายลมเอือ่ ยๆ ของฤดูรอ้ น ให้ช่วยพัดพาเอาความร้อนรุ่มทีส่ ุมทรวง ออกไป แล ้วซึมซับบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่อย่าง ไร้ตึก บดบัง จนลืม ความชัน ของบัน ไดตอนขึ้น มา ไปสิ้น... หรืออยากจะนัง่ พิงโซฟาตัวสวยโอบคนรัก พักฟังเสียงเพลง ก็เลือกมุมเอาตามชอบใจ เพราะมี หลายชัน้ และหลายบรรยากาศให้คุณนัง่ กันตามสบาย CNX ถนนอินทวโรรส (หลังวัดพระสิงห์) เชียงใหม่ โทร 08-1556-6896


แต่ ถ า้ ชอบปาร์ต้ ีแ บบเปิ ด โลกทัศ น์ก็ ต อ้ งย�ำ่ เท้าไปร้าน The North Gate Jazz co-op ร้านนี้ อยู่ฝงั ่ คูเมืองด้านในเช่นกัน เยื้องกับประตูชา้ งเผือก เป็ นบาร์เล็กๆ คลาคล�ำ่ ไปด้วยผู ห้ ลงใหลในดนตรี แจ็ซซ์มารวมตัวกันจากทัว่ ทุกสารทิศ โดยมีโชว์ดนตรี สดจากหลากหลายวงสลับเปลี่ยนเวียนกันไปทุกวัน บางครัง้ บางคราก็จะได้รบั เกียรติจากนักดนตรีแจ็ซซ์ ฝี มอื ดีเข้ามาร่วมแจม โชว์ลวดลายฝี มอื การบรรเลง เพลงให้เราได้ชมกัน บรรยากาศร้านตลบอบอวลไป ด้วยมิตรไมตรี ไม่ว่าจะหน้าแปลกหรือแปลกหน้าก็ เข้ามาสนุ กได้แบบไม่เกร็ง ช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ทางร้านเปิ ดบริการเป็ นพิเศษให้มาสนุกกันตัง้ แต่ตอน กลางวัน เพราะร้านตัง้ อยู่ริมคูเมืองพอดี ใครก�ำลัง หาที่นงั ่ พักรบสงครามสาดน�ำ ้ ก็เชิญแวะเข้ามาดื่ม น�ำ้ ผลไม้เย็นๆ ก่อนออกไปลุยต่อหรือจะนัง่ พักยาว จนดึกดืน่ ค�ำ่ คืนกันเลยก็ยงั ได้ The North Gate Jazz co-op ถนนศรีภมู ิ เชียงใหม่ โทร 08-3577-5055 หรื อ จะขยับ ไปอี ก หน่ อ ยทางริ ม แม่ น�้ำ ปิ ง ใกลก้ บั สะพานเหล็กหนึ่งในสถานที่แชะภาพยอดฮิต ประจ�ำเมืองเชียงใหม่ ก็มรี า้ นสุดฮิพอย่าง The Bear Bar บาร์เล็กๆ แต่ มดี นตรีสดหลากหลายแนวเพลงจาก นักดนตรีคุณภาพสู งมาซุ่มโชว์ฝีมือกันอยู่ท่ีน่ี โดย ผลัด เปลี่ย นกสไตล์เ พลงกัน ไปในแต่ ล ะคื น ตัง้ แต่ จันทร์ถงึ เสาร์ และจะเริ่มบรรเลงตัง้ แต่เวลาสามทุ่ม โดยประมาณ ซึง่ ข่าวแว่วมาว่าตลอดเดือนเมษายนนี้ ทางร้านได้จดั กิจกรรมพิเศษ มีนกั ดนตรีรบั เชิญมาโชว์ ลวดลายให้คลายร้อนกันอย่างจุใจ ทัง้ นักดนตรีไทย และต่างประเทศ สลับกันไปทัง้ อะคูสติก-กีตาร์, ป๊ อป, บลูส ์ และ ละติน-แจ็ซซ์ ไม่เพียงเท่านี้ The Bear Bar ยังมีอาหารอร่อยให้บริการทัง้ อาหารไทยรสจัดจ้านและ พิซซ่าโฮมเมดหอมกรุ่นจากเตา ไม่เพียงอิม่ อกอิม่ ใจกับ บรรยากาศแลว้ ยังอิ่มท้องกับดินเนอร์ม้ อื อร่ อยด้วย อากาศร้อนๆ อย่างนี้ได้ฟงั ดนตรีดๆี ก็คงท�ำให้หวั ใจ ชุ่มฉ�ำ่ ขึ้นมาไม่นอ้ ยเลยทีเดียว The Bear Bar ถนนเจริ ญ ประเทศ เชี ย งใหม่ โทร. 08-5035-3458 www.thebearbar.com สุดท้ายแล ้วมาหลบร้อนกันทีร่ า้ นขวัญใจเด็กฮิพ อย่าง ท่าช้าง คาเฟ่ โครงการเจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ เสน่หข์ องร้านนี้อยู่ทบ่ี รรยากาศเป็ นกันเอง นัง่ รับลม สบายๆ มิตอ้ งเหนียมอายเก๊กสวยเก๊กหล่อ บอกไว้ ก่อนเลยว่าจะไป ท่าช้าง ให้เตรียมใจไปให้พร้อมดื่ม ดัง่ นัก รบ เพราะเครื่อ งดื่ม ที่มีบ ริก ารกัน ทุก ขนาน โดยเฉพาะค็อกเทลสูตรพิเศษของร้านทีก่ นิ ง่ายเมาแต๊ มีมาให้ด่มื เพือ่ ลืมความร้อนระอุกนั อย่างเต็มที่ หาก เลือกไม่ถูกแนะน�ำให้จดั บัคเก็ต ‘แสงสว่าง’ สักถัง แม้ฤดูรอ้ นนี้อาจไม่มเี ธอ.. แต่ยงั มีแสงสว่างอยูเ่ คียงข้าง เพือ่ รับเทศกาลพิเศษในเดือนแห่งความร้อนนี้ ท่าช้าง คาเฟ่ เขาก็มกี ิจกรรมมาให้ม่วนอกม่วนใจ๋กบั เขาเหมือนกัน แต่จะให้ธรรมดาเหมือนคนอืน่ เห็นจะไม่ใช่ เพราะคุณ จะได้พบประเพณีดบั ร้อนตอนเทีย่ งคืน!!! จัดแค่สามวัน ช่วงสงกรานต์เท่านัน้ อยากสนุ กกับสงกรานต์อย่าง ไม่รอ้ นเพราะถูกแดดเผา แนะน�ำให้พกปื นฉีดน�ำ้ และ ขันประจ�ำตัวไป ท่าช้าง คาเฟ่ ด้วย ถึงเวลานัน้ เสื้อผ้า หน้าผมก็อย่าได้แคร์ เตรียมตัวตะลุยน�ำ้ คลายร้อน พร้อมผลพลอยได้คอื สร่างเมา! ท่าช้าง คาเฟ่ โครงการเจเจ มาร์เก็ต ถนนอัษฎาธร เชียงใหม่

9.

10. 9. The Bear Bar 10. The North Gate Jazz co-op 11. นักดนตรีของ The North Gate ก�ำลังบรรเลงอย่างเมามัน

11.

HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 35


special

36 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ปราสาททสึรุงะโจตั้งตระหง่านกลางหิมะที่ก�ำลังโปรยปราย


Morning Kisses อรุณสวัสดิ์เจแปน เรื่อง/ภาพ: ชลธิดา อะคาเบ๊ะโค ตุ๊กตารูปวัวสีแดง สัญลักษณ์ของฟุกุชิมะ

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว... ในฤดูหนาว ชายชาวนาก�ำลังเดินกลับจากงานในท้องทุง่ อันเหน็ดเหนือ่ ย ระหว่างเดินกลับบ้านนัน้ เขาพบงูตัวใหญ่ก�ำลังจ้องเขม็งไปที่กบหวังจะกินเป็นอาหาร กบน้อยตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว เมื่อเห็นว่าชายชาวนา ยืนอยูก่ ส็ ง่ สายตาวิงวอน เหมือนจะบอกว่า “ช่วยฉันด้วย... ช่วยฉันด้วยเถอะ” ชาวนาเห็นแล้วก็อดสงสารกบไม่ได้ เลยเอาไม้ไล่ งูตัวนั้นไป เมื่องูจากไปแล้ว กบมองหน้าชาวนาด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ ก่อนกระโดดหายไปในพงหญ้าข้างทาง

ชาวนากลับมาถึงบ้าน ขณะก�ำลังท�ำอาหารและคิดถึงผลผลิตทีจ่ ะได้ในปีน้อี ยูน่ นั้ พลันเขาก็ได้ยนิ เสียงเคาะประตู ‘ก๊อกๆ ก๊อกๆ’ “ใครกันนะ มาเอาป่ านนี้” ชาวนาบ่น กับตัวเอง เมื่อเปิ ดประตูออก เขาพบกับหญิงสาวรู ปร่ างหน้าตาสวยงามยืนอยู่ หน้าประตู “ฉันหลงทางกลับบ้านไม่ถูก ข้างนอกหนาวมากเลย หิมะก็กำ� ลังตก” หญิงสาวพูดพร้อมกับส่งสายตาเว้าวอน “ขอฉันเข้าไปพักในบ้านคุณสักคืนได้มยั้ ” เมือ่ ชาวนาเห็นหญิงสาวยืนตัวสันเทาอยู ่ ่ขา้ งนอกบ้าน เขาก็นึกสงสารว่าจะให้ ผูห้ ญิงตัวคนเดียวอยู่ขา้ งนอกในคืนเหน็บหนาวอย่างนี้ได้อย่างไร เขาจึงอนุญาตให้ หญิงสาวเข้ามาพักในบ้าน แล ้วจัดหาชาร้อนๆ มาให้เธอดืม่ พร้อมทัง้ ข้าวและผักดอง “ฉันเป็ นเพียงชาวนายากจน มีแค่อาหารเหล่านี้ เธอกินได้มยั้ ” หญิงสาวรับมาและ ลงมือรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยแทนค�ำตอบ หลังลา้ งถ้วยชามท�ำความสะอาด เรียบร้อย ทัง้ คู่ก็แยกย้ายกันเข้านอน ระหว่างนอนอยู่นนั้ ชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาว ทีน่ อนอยู่ไม่ไกล แล ้วก็ถอนใจ “พรุ่งนี้เช้าหญิงสาวคนนี้กค็ งจะกลับบ้านของเธอไป ท�ำใจเสียเถอะ” เขาพูดกับตัวเองแล ้วข่มตานอน รุ่งเช้า เมือ่ มองไปยังทีน่ อน ไม่เห็นผูห้ ญิงอยู่ เขาก็ลกุ ขึ้น และคิดว่าเธอคง จากไปแล ้วล่ะ ขณะเดินไปในครัว ชาวนาได้กลิน่ อาหารลอยมา เป็ นหญิงสาวคนนัน้ นัน่ เองก�ำลังปรุงอาหารอยู่ เมือ่ เห็นชายหนุ่มเดินมา เธอพูดกับเขาว่า “ขอฉันอยู่ทน่ี ่ี กับคุณตลอดไปได้มยั้ ฉันอยากเป็ นภรรยาของคุณ” ชายหนุ่มถึงกับงง ไม่คดิ ว่าจะ ได้ยนิ หญิงสาวพูดเช่นนี้ “ฉันเป็ นเพียงชาวนาจนๆ อยู่กบั ฉันเธอก็จะล�ำบากเปล่าๆ” หญิงสาวก็ตอบกลับมาว่า “ฉันไม่กลัวล�ำบากหรอก ฉันจะช่วยเธอท�ำงาน ฉันเป็ นคน

อดทนนะ” พูดจบหญิงสาวก็เดินเข้าไปหาชายหนุ่ม แล ้วทัง้ สองเป็ นสามีภรรยากัน ตลอดเวลาหลายปี หญิงสาวช่วยชายหนุ่มท�ำงาน เก็บหอมรอบริบ สร้างเนื้อ สร้างตัวจนมีฐานะ แล ้ววันหนึ่งเธอก็ขออนุญาติสามีกลับไปเยีย่ มบ้าน “ตัง้ แต่ฉนั มา อยูก่ บั เธอ ฉันก็ไม่ได้กลับไปเยีย่ มบ้านเลย วันนี้ฉนั จะขออนุญาตเธอกลับบ้านเสียหน่อย พอดีเป็ นวันรวมญาติของฉันด้วย ให้ฉนั กลับบ้านนะ แล ้วจะรีบกลับมา” ชายหนุ่ม นึกขึ้นได้วา่ เขาเองยังไม่ได้พบพ่อแม่เธอเธอ จึงขอตามไปด้วย แต่หญิงสาวไม่ยอม ให้ไป ชายหนุ่มจึงแอบสะกดรอยตามเธอไป แต่เธอเดินเร็วเหลือเกิน ในทีส่ ุดทัง้ คู่ ก็คลาดกัน เขาพยายามค้นหาหญิงสาวจนทัว่ แต่ก็ไม่พบ ชายหนุ่ มจึงตัดสินใจ เดินกลับ ระหว่างทางเขาเห็นวัดร้างแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ จึงเดินเข้าไป และได้ยนิ เสียงกบ ก�ำลังร้องเพลงประสานเสียงกันดังออกมาจากบ่อน�ำ้ ใหญ่ในวัด “อ๊อบๆ อ๊อบๆ อ๊อบๆ” ภาพที่เขาเห็นคือมีกบหลายร้อยตัวก�ำลังร้องเพลง โดยมีกบตัวใหญ่เป็ น ต้นเสียงอยู่กลางบ่อ เมือ่ เห็นดังนัน้ ด้วยอารมณ์หงุดหงิด เขาจึงขว้างหินไปที่กบ ตัวนัน้ “ตุบ๊ !” ก้อนหินโดนหัวพอดี กบทุกตัวหยุดร้องเพลงแลว้ รีบด�ำน�ำ้ หายไป ชายหนุ่มจึงเดินกลับบ้าน ค�ำ่ แล ้วภรรยาของเขาจึงกลับมา และเล่าให้ฟงั ว่า “วันนี้ฉนั ไปท�ำบุญทีว่ ดั กับครอบครัว อยู่ๆ ก็มชี ายใจร้ายขว้างก้อนหินใส่หวั เจ้าอาวาสแตก พวกเราก็เลยต้องคอยดู แลท�ำแผลให้ท่าน ฉันเลยกลับบ้านค�ำ ่ ขอโทษด้วยนะ” ชายหนุ่มได้ยนิ ดังนัน้ จึงถามภรรยาว่า “เธอเป็ นกบใช่มยั้ ” ภรรยาอึ้งไป และตอบว่า “ใช่…ฉันเป็ นกบ เมื่อเธอรู ค้ วามจริงแลว้ เราก็คงอยู่ดว้ ยกันไม่ได้อีก ลาก่ อน” แล ้วหญิงสาวก็จากไป... HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 37


ภายในบ้านผนังดินยังคงรูปแบบเดิมของบ้านญี่ปุ่นสมัยโบราณเอาไว้ ให้ศึกษา

ชาวต่างชาติกไ็ ม่ค่อยมีใครกล ้ามาเยือนเมืองเงียบสงบกลางหุบเขาแห่งนี้ ไม่ใช่วา่ กลัว แผ่นดินไหว หรือบ้านเมืองพังพินาศ แต่ ส่ิงที่หลายคนกลัวและเกรง ถ้าจะไป แวะเวียนหา คือ กัมมันตภาพรังสีทอ่ี าจฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ หรือปนเปื้ อนใน อาหารจากแหล่งเพาะปลูกแห่งนี้ รวมทัง้ อาจผสมปนเปอยู่ในน�ำ้ ดืม่ แม้สนึ ามิจะพัด มาท�ำลายและจากไปนานกว่าหนึ่งปี แลว้ คิตะคะตะในความรูส้ กึ ของหลายคนก็ยงั ไม่ปลอดภัย เฉกเช่นเดียวกับเมืองอืน่ ๆ ในจังหวัดฟุกชุ มิ า่ สถานทีต่ งั้ ของโรงไฟฟ้ า นิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะ ไดอิจิ ทีเ่ กิดระเบิดขึ้นภายหลังถูกคลืน่ สึนามิถาโถม แม้เมืองนี้จะไม่ถูกคลืน่ ยักษ์กระหน�ำ ่ แต่ผลพวงของสารกัมมันตภาพรังสี จากการระเบิดของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ก็ทำ� ให้พชื ผลทางการเกษตรจาก แหล่งผลิตใหญ่ของญี่ป่ นุ แห่งนี้ ถึงกับขายไม่ออก ซึง่ รวมถึงปริมาณนักท่องเทีย่ ว ทัง้ ชาวญีป่ ่ นุ และชาวต่างชาติทเ่ี คยแวะเวียนมาไม่ขาด ก็หดหายตามไปด้วย กับเมืองอืน่ เมือ่ สึนามิผ่านไป สามารถฟื้ นฟูได้ทนั ที แต่ฟกุ ชุ มิ ะ ไม่ใช่เช่นนัน้ เพราะบาดแผลจากกัมมันตภาพรังสี ยังคงอักเสบอยู่ ไม่ใช่ ในร่ างของฟุกุชิมะ แต่เป็ นภายในใจของผูอ้ น่ื และคณะของเรา ก็เป็ นชาวต่างชาติกลุม่ แรกทีม่ าเยือนภายหลังเกิดเหตุการณ์ ครัง้ นัน้ ... คิตะคะตะ เป็ นเมืองหนึ่งในจังหวัดฟุกชุ มิ ะ (Fukushima) ประเทศญี่ป่ นุ ได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งคลังสินค้า เพราะมีพชื ผลการเกษตรมากมายไม่วา่ จะเป็ นผลไม้ เมืองหนาวหลายชนิด ทัง้ กีว,่ี สาลี,่ แอปเปิ้ ล, สตรอเบอร์ร่ี ฯลฯ และยังเปรียบเหมือน อู่ขา้ วอู่นำ�้ ของญี่ป่ ุน เพราะเป็ นแหล่งเพาะปลู กข้าวญี่ป่ ุนที่มคี ุณภาพดีท่ีสุดของ ประเทศ ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมสาเกของทีน่ ่จี งึ ขึ้นชือ่ เรือ่ งรสชาติละมุนละไมต่างจาก ทีเ่ คยดื่มมา แถมยังมีให้เลือกหลายชนิด ทัง้ แบบรสร้อนแรง ดื่มแลว้ รูส้ กึ เลยว่า ไส้มกี ่ขี ด หรือหวานหอม ดืม่ ง่าย แต่ค่อยๆ เพิม่ ดีกรีข้นึ ตามจ�ำนวนจอก กว่าจะรูต้ วั อีกทีกเ็ ดินเซกันแล ้วนัน่ ล่ะ หากชื่นชอบหรือรักอยากจะลองเครื่องดื่มมึนเมาประเภทนี้ แนะน�ำให้ไปที่ ‘บ้านผนังดิน’ บ้านเก่าอายุนบั ร้อยปี ก่อสร้างตัง้ แต่ปีค.ศ.1880 และสืบทอดกิจการ ท�ำซอสญีป่ ่ นุ มาหลายรุ่น บ้านนี้นอกจากจะเป็ นร้านขายของฝากอาหารพื้นเมืองอย่าง รากไม้ดอง, สาเกรสเลิศของฟุกชุ มิ ะ รวมทัง้ สินค้าทีร่ ะลึกให้ผู ้มาเยือนแวะช้อปปิ้ งแล ้ว ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์น่าศึกษา โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมแบบญี่ป่ ุน โบราณ ด้วยโครงสร้างของบ้านทีท่ ำ� จากไม้ มีผนังก่อขึ้นจากดิน ให้ความแข็งแกร่ง ทนทานในทุกสภาพอากาศ

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่จัดแสดงภายในปราสาทสึรุงะโจ

เมือ่ คุณยายชาวเมืองคิตะคะตะ (Kitakata) เล่านิทานประจ�ำท้องถิน่ จบ เรียก เสียงปรบมือเกรียวกราวจากผูเ้ ข้าร่วมงานเลี้ยงอ�ำลาการมาเยือนของสื่อมวลชน เชียงใหม่ในบ่ายนัน้ (พวกเราเดินทางมากับโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนในภูมภิ าค เอเชียตะวันออก (JENESYS Programme) หรือ JICE (Japan International Cooperation Center) ด้วยความสนับสนุนจากกงสุลญีป่ ่ นุ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่) เมือ่ เล่าจบ คุณยายก็ตบท้ายให้ขอ้ คิด ‘นิทานเรื่องนี้สอนให้รูว้ ่า เมือ่ มีโอกาสต้อง ทดแทนผูม้ พี ระคุณ’ ได้ยนิ เรือ่ ง ‘เจ้าหญิงกบ’ จากคุณยาย แล ้วก็พานให้นกึ ถึงนิทาน อีสปเรื่อง ‘ชาวนากับงูเห่า’ ซึ่งมีเนื้อหาคลา้ ยๆ กัน เพียงแต่มจี ุดจบและข้อคิด ต่างออกไป ทุกท้องถิน่ ย่อมมีเรื่องเล่าเป็ นของตนเอง และเรื่องราวเหล่านัน้ มักสะท้อน ความเป็ นอยู่ และความเชื่อ ตลอดจนวิถชี วี ติ ของชุมชน คิตะคะตะ ก็คงคลา้ ยกับเมืองเล็กๆ หลายเมืองในโลกที่ยงั คงด�ำเนินไป อย่างแช่มช้า และน่ารัก น่ารักในแง่ของผูค้ น วิถชี วี ติ ทีย่ งั คงยึดโยงอยู่กบั ธรรมชาติ รวมทัง้ ยืนหยัด ต่ออัตลักษณ์ของท้องถิน่ แม้จะต้องเผชิญความยากล�ำบากในการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่ อ คนภายนอก หลัง เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวและคลื่น ยัก ษ์สึ น ามิค รั้ง ใหญ่ เมือ่ 11 มีนาคม ปี ท่แี ลว้ คิตาคาตะก็เงียบเหงา นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวญี่ป่ ุนและ 38 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

โรงเก็บผลผลิตที่ใช้หิมะท�ำความเย็น


สาเกหลากหลายชนิดอีกหนึ่งของดีจากฟุกุชิมะ

เจ้าของร้านจูเงมึบาร์เล็กๆ แห่งหนึ่งในคิตะคะตะก�ำลังแล่ปลาดิบมาเสิร์ฟอย่างตั้งอกตั้งใจ

ซอสญี่ปุ่นสูตรเฉพาะของบ้านผนังดินที่ตกทอดกันมาหลายรุ่นแล้ว

นอกจากนี้ยงั มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญ อาทิ ปราสาททสึรงุ ะโจ (Aizu Tsuruga-jo Castle) อายุกว่า 600 ปี แต่เดิมเป็ นสถานทีต่ งั้ ของปราสาท Higashi Kurokawa Yakata สร้างโดย Ashina Naomori ในปี ค.ศ. 1384 ต่อมา Ashina Moriuji ต่อเติมปราสาทแห่งนี้จนกลายเป็ นต้นแบบของปราสาท ปัจจุบนั ในปี ค.ศ.1591 Gamo Ujisato ได้ต่อเติมในส่วนทีเ่ หลือจนเสร็จเป็ นปราสาท 7 ชัน้ และเปลีย่ นชื่อเป็ นทสึรงุ ะโจ ในปี ค.ศ.1611 หลังจากนัน้ ก็ถกู ทิง้ ไว้เป็นเวลานาน เนือ่ งจากตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว จนกระทัง่ ได้รบั การ บูรณะซ่อมแซมและสร้างเป็ นปราสาท 5 ชัน้ ในปี ค.ศ.1939 โดย Kato Akinari หลังจากนัน้ ญีป่ ่ นุ เกิดสงครามกลางเมืองทีเ่ รียกกันว่า Boshin Civil War ซึง่ ตรงกับปี ค.ศ.1874 ในสมัยเมจิท่ี 7 เป็ นการต่อสูร้ ะหว่างอ�ำนาจเก่า (ในยุคซามูไร เรืองอ�ำนาจ) กับอ�ำนาจใหม่ (ทีถ่ อื ว่าจักรพรรดิคอื ผูค้ รองอ�ำนาจสูงสุดในแผ่นดิน) ซึง่ กินเวลานานหลายปี เมือ่ อ�ำนาจใหม่ได้รบั ชัยชนะและต้องการลบสัญลักษณ์ของ อ�ำนาจเก่า ปราสาททสึรงุ ะโจ ซึง่ ถือว่าเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางอ�ำนาจของซามูไรจาก ยุคเก่าจึงถูกเผาท�ำลายจนเสียหายทัง้ หมด ภายหลังจากถูกปล่อยให้ท้งิ ร้างไปกว่า 60 ปี ปราสาทแห่งนี้ได้รบั การประกาศ ให้เป็ นสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ในปี ค.ศ.1934 โดยใช้ชอ่ื ว่า Wakamatsu-Jo Castle ถัดมาอีกประมาณ 30 ปี ในปี ค.ศ.1965 ปราสาททสึรงุ ะโจ ก็ถกู สร้างขึ้นใหม่ อีกครัง้ จากการสนับสนุนของชุมชน โดยยังคงรูปแบบเดิมของปราสาทเอาไว้

คนนี้ล่ะมือรางวัลท�ำโซบะระดับประเทศ

ในปราสาทสูง 5 ชัน้ นี้ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นการละเล่น ต�ำนานท้องถิน่ ประเพณี รวมทัง้ ข้าวของเครือ่ งใช้ อาวุธยุโธปกรณ์ ในยุคซามูไรเอาไว้ให้ผูช้ มได้ศึกษา ชัน้ บนสุดเป็ นจุดชมวิวมองเห็นเมืองคิตะคะตะ ได้โดยรอบจากกล ้องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญ แต่ดว้ ยสภาพอากาศหิมะก�ำลัง ตกหนัก แม้จะส่องไปก็คงไม่เห็นอะไรมากไปกว่าหิมะขาวโพลนในสายตา จากนัน้ คณะเราก็เดินทางไปชมอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วส�ำคัญของท้องถิน่ นัน่ คือ พิพธิ ภัณฑ์อาหารพื้นเมืองโซบะ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องข้าวแล ้ว ทีน่ ่ียงั เป็ น แหล่งเพาะปลูกโซบะ (Buckwheat) ซึง่ เรียกได้วา่ เป็ นอาหารเส้นประจ�ำชาติของญีป่ ่ นุ อีกหนึ่งอย่าง พิพธิ ภัณฑ์น้ รี วบรวมทัง้ เมล็ดโซบะพันธุต์ ่างๆ วิวฒั นาการของการผลิต โซบะตัง้ แต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ สาธิตวิธกี ารท�ำเส้นโซบะจากนักท�ำเส้น โซบะมือรางวัลระดับประเทศ (ด้วยความหล่อเหล่าสไตล์ลูกพระอาทิตย์ และความ สามารถทางการนวดแป้ งโซบะให้ได้แผ่นบางเฉียบ ก่อนจะตัดออกมาเป็ นเส้นโซบะ ขนาด 1 มม. เท่ากันทุกเส้น! เรียกเสียงลันชั ่ ตเตอร์จากสาวๆ ร่วมคณะอย่างท่วมท้น) ซึง่ เส้นโซบะทีเ่ ขาท�ำออกมานัน้ จะถูกน�ำไปชัง่ น�ำ้ หนักและบรรจุใส่กล่องเพือ่ จ�ำหน่าย ต่อไป ทีน่ ่มี โี ซบะจ�ำหน่ายทัง้ ปี แม้ไม่ใช่ฤดูกาลเพาะปลูก ด้วยการจัดการของสหกรณ์ ชุมชนซึง่ ลงทุนสร้างห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 5 องศาตลอดปี สำ� หรับให้เกษตรกร น�ำเมล็ดข้าวและเมล็ดโซบะมาฝากไว้ โดยเก็บค่าเช่าในราคาถูก ความพิเศษของ ห้องเย็นทีว่ า่ นี้ใช้ระบบท�ำความเย็นจากหิมะซึง่ มีอย่างเหลือเฟื อในฤดูหนาว HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 39


อาจารย์สอนชงชา

อาหารเย็นมื้อพิเศษและที่เห็นเป็นสีแดงๆ ในจานนั้นคือเนื้อม้าดิบ

หิมะจ�ำนวนมากถูกขนเข้ามาอัดแน่นเต็มห้องเย็น และจะค่อยๆ ละลายไป เมือ่ ฤดูร ้อนมาเยือน แม้จะสร้างด้วยต้นทุนสูงกว่าสิบล ้านเยน แต่นบั ว่าคุม้ ค่าในระยะยาว เพราะหิมะมีมาทุกปี โดยไม่ตอ้ งซื้อหา เป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าไปในตัว ทัง้ ยัง น�ำสิ่งไร้ค่าอย่างหิมะมาสร้างประโยชน์อย่างคุม้ ค่ า บ้านเราน่ าจะน�ำไอเดียนี้มา ประยุกต์ใช้กบั แสงแดดทีม่ อี ย่างเหลือเฟื อตลอดทัง้ ปี บ ้าง อย่างเช่นการใช้โซลาร์เซลล์ มาผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้ าอย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากจะส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล ้อมแล ้ว ชุมชนต่างๆ จะได้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้ าทีน่ บั วันมีแต่จะเพิม่ ขึ้นลงไปได้บ ้าง แต่กต็ อ้ งขึ้น อยู่กบั นโยบายของรัฐอีกว่าจะสนับสนุนให้ประเทศไทยหันมาใช้พลังงานสะอาดจาก ธรรมชาติเหล่านี้อย่างจริงจังได้อย่างไร นอกเหนือไปจากการตัง้ โรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ข้นึ เรื่อยๆ เพือ่ รองรับการใช้พลังงานทัง้ จากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน หรือแม้กระทัง่ การซื้อไฟฟ้ าจากแหล่งผลิตของเพือ่ นบ้าน ทีก่ ต็ อ้ งมาลุนกั ้ นอีกว่าเขา จะขายให้เราตลอดไปหรือไม่ หรือราคาจะเพิม่ ขึ้นอีกขนาดไหนหากเกิดวิกฤติพลังงาน ในอนาคต รวมทัง้ โปรเจ็คท์การตัง้ โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ทม่ี แี นวโน้มว่าจะส่งผลเสียใน ระยะยาวมากกว่าผลดี หากเกิดอุบตั เิ หตุหรือได้รบั ความเสียหายจากภัยภิบตั ทิ อ่ี าจ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันดังทีญ ่ ป่ี ่ นุ ประสบมา เล่นหิมะกันจนมือชาแลว้ ก็ออกเดินทางต่อเพือ่ ไปพบกับเจ้าของบ้านฟาร์ม สเตย์ทช่ี าวคณะจะไปอาศัยพักพิงกันในคืนนี้ ทราบมาว่านอกจากจะเป็ นแหล่งผลิต พืชผลทีส่ ำ� คัญของญีป่ ่ นุ แล ้ว คิตะกะตะยังเป็ นศูนย์การเรียนรูท้ างการเกษตรอีกด้วย 40 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

อากิอะซัง กับชุดกิโมโนที่เธอเตรียมไว้ ให้เราใส่

แปลงเพาะปลูกดอกไม้ของ Miss Farm

ดอกนาเดะชิโกะ

ทุกปีจะมีนกั เรียนนักศึกษาเดินทางมาเพือ่ หาความรูน้ อกต�ำรา โดยมีศูนย์การท่องเทีย่ ว เชิงนิเวศน์ของเมืองคิตะคะตะเป็ นตัวกลางในการติดต่อบ้านพักให้เหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์ของผู ้อาศัย คืนนี้คณะสือ่ มวลชนจึงถูกแยกออกเป็ นสีก่ ลุม่ เพือ่ เข้าพักแรม และเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ จริงๆ ของชาวคิตะกะตะผ่านบ้านของเกษตรกรสีห่ ลังนี้ บ้านทีเ่ ราได้ไปพักด้วยในค�ำ่ นี้เป็ นของ อากิเอะซัง เธออายุหกสิบกว่าปี แล ้ว นอกจากจะท�ำการเกษตรเฉกเช่นชาวเมืองนี้แล ้ว เธอยังมีฟาร์มปลูกดอกไม้เมืองหนาว ของตัวเองชือ่ Miss Farm กิจกรรมคร่าวๆ ของเราในค�ำ่ นี้คอื หลังจากรับประทาน อาหารเย็นร่วมกัน เราจะได้เรียนรูพ้ ธิ ชี งชา และพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเทีย่ วฟาร์ม อาหารเย็นในวันนี้ ประกอบด้วยข้าวปัน้ ทีท่ ำ� กินกันในเทศกาลฮินะ มัตสุริ (Hina Matsuri) หรือเทศกาลเด็กผู ้หญิง (Girl’s Festival ในวันที่ 3 มี.ค. ของทุกปี ) ร่วมด้วยอาหารเฉพาะถิน่ ของเมืองนี้อย่างปลาย่าง ถัวแดงเม็ ่ ดโต โมจิ มันเทศบดใส่ ลูกเกด เครื่องเคียงจ�ำพวกผักดอง แต่ทเ่ี ธออุบเอาไว้ไม่ยอมบอกจนกระทัง่ ถึงเวลา รับประทานคือ ในเมนู อาหารเย็นมื้อนี้มเี นื้อม้ามาให้ชมิ ด้วย!!! เมือ่ ไปถึงถิน่ แล ้วก็ ต้องเอาให้สุด จัดการคีบเนื้อม้าสดลงไปคลุกกับน�ำ้ จิ้มส�ำหรับกินคู่กนั โดยเฉพาะให้ชุม่ ก่อนยัดเข้าปากแลว้ เคี้ยวให้ล้นิ รับรสชาติอย่างทัว่ ถึง โอ้….โออิช!ิ ใครจะไปนึกว่า จะรสชาติดี เนื้อนุ่มเนียนขนาดนี้ ทราบจากคุณน�ำ้ ฝน ล่ามสาวของเราว่า อาหารมื้อนี้ เจ้าของบ้านจัดเตรียมมาเป็ นพิเศษ รวมเมนู หากินยาก มีให้รบั ประทานกันเฉพาะที่ คิตะคะตะนี้เท่านัน้ และจะปรุงขึ้นในโอกาสพิเศษจริงๆ


ศาลเจ้าระหว่างทางกลับจากฟาร์มดอกไม้

จบมื้อเย็นก็เปลีย่ นเสื้อผ้าเป็ นชุดกิโมโนทีอ่ ากิเอะซังเตรียมไว้ให้เราใส่เพือ่ ร่วม พิธชี งชา ปัญหาของอาหารอร่อยคือท�ำให้ใส่กโิ มโนล�ำบากมาก...ก ต้องแขม่วพุงกัน สุดฤทธิ์ และแกะโอบิ (ผ้าผูกเอว) มามัดใหม่กนั หลายรอบ ที่สุดแลว้ การใส่ชุด อันประกอบด้วยเครื่องเคราหลายชิ้นพันอยูร่ อบกายก็เสร็จสิ้นลงด้วยดี โดยอากิเอะซัง เชิญอาจารย์สอนชงชามาให้ความรูท้ งั้ การชง การดื่ม การนัง่ เรียกว่าคืนนัน้ สวม วิญญาณสาวญีป่ ่ นุ กันเต็มตัวทุกคน ก่อนแชะภาพร่วมกันเป็ นทีร่ ะลึกตามระเบียบ กิน อิ่ม นอนอุ่น เหมือ นอยู่ บา้ น ตื่น ขึ้น มารับ อากาศสบายๆ ตอนเช้า ตรู่ กับหิมะที่กำ� ลังโปรยปรายลงมาบางเบา ถมให้ทวั ่ บริเวณขาวฟุ้งจนแสบตาไปกับ แสงสะท้อนจากหิมะบนพื้น กินอาหารเช้าเสร็จเราเดินออกจากบ้านไปยังฟาร์มดอกไม้ ทีอ่ ยู่ไม่ไกล ในฟาร์มแบบปิ ดนี้มกี ารควบคุมอุณหภูมเิ พียง 10 องศา อุ่นสบายกว่า ด้านนอกมาก ดอกไม้ในฟาร์มนี้เมือ่ โตเต็มทีก่ ็จะมีพ่อค้าแม่คา้ มาซื้อเพือ่ น�ำไปขาย ต่ออีกที และก็ไม้ดอกสีสวยอยู่หลายชนิด แต่ท่จี ำ� ได้ติดหูคือ ดอกนาเดะชิโกะ (Nadeshiko) หรือบ้านเรารูจ้ กั กันในนามดอกผีเสื้อ ความสดใสของสีสนั รวมทัง้ กลีบดอกอันพริ้วไหว จึงเกิดค�ำเปรียบเปรยกันว่าผู ้หญิงญีป่ ่ นุ สวยเหมือนดอกนาเดะชิโกะ ระหว่างทางเดินกลับบ้าน เราแวะเข้าไปชมศาลเจ้าเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ในกลุม่ ต้นสนสูงใหญ่รมิ ทาง ด้านหน้าศาลมีตน้ ซากุระทิ้งใบเหลือแตกกิง่ แทงขึ้นไปบนอากาศ รอรับหิมะทีร่ ่วงลงมาตลอดฤดูกาล เมือ่ พ้นเดือนมีนาคมย่างเข้าสู่เมษายน ฤดูใบไม้ ผลิก็จะน�ำความอบอุ่นมาสู่ดนิ แดนแห่งนี้อกี ครัง้ เมือ่ ต้นไม้ได้รบั น�ำ้ จนชุ่มจากหิมะ ที่ละลาย ใบอ่อนก็จะแตกยอดออกมา จากนัน้ ดอกตูมก็จะโผล่มาก่อนจะค่อยๆ บานสะพรัง่ สร้างสีสนั และน�ำความสดชื่นกลับมายังดินแดนแห่งนี้อกี ครัง้ ภายหลัง ฤดูกาลอันหนาวเหน็บได้ผ่านพ้น... คิตะคะตะเป็ นเพียงเมืองแรกเท่านัน้ ที่เราได้ไปเยือน ยังคงเหลือมิยางิ อีก หนึ่ ง จัง หวัด ที่ไ ด้ร บั ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจากเหตุก ารณ์แ ผ่ น ดิน ไหวและ คลื่นยักษ์สึนามิครัง้ ร้ายแรงที่สุดเท่ าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ของญี่ป่ ุน ฉบับหน้าเราจะพาคุณไปดู ว่าชาวเมืองมิยางิใช้ส่ิงใดยึดเหนี่ยว และชโลมจิตใจ อันบอบช�ำ้ ให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ - ในภาวะเจ็บปวดเช่นนัน้ ข้อมูลการท่องเที่ยวคิตะคะตะ ร้านจูเงมึ เมืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุกชุ มิ ะ โทร. 0241-22-2411 ศูนย์การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์คติ ะคะตะ โทร. 0241-24-4488 www.kitakata-gt.jp Miss Farm เมืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุกชุ มิ ะ โทร. 090-2996-4116 ขอบคุณ คุณคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญป่ี ่ นุ คุณทาคาชิ โคฮามะ รองกงสุลฯ คุณวัลลภ แซ่หลี Information and Cultural Staff ประจ�ำสถานกงสุลญีป่ ่ นุ ประจ�ำเชียงใหม่ กระทรวงต่างประเทศญีป่ ่ นุ JENESYS Programme


trip

01

02

03

04

05

06

Extremely FUN Kolkata, West Bengal 07

08

01. Victoria Memorial Hall 02. Taxi อินเดีย 03. อาบกันข้างทางมีทั้งแบบเดี่ยว และหมู่คณะ 04. แหล่งรวมวัยรุ่นหนุ่มสาว Old Market 05. คุณยายหน้าวัดเจ้าแม่กาลี 06. รถรางอินเดียก็มี 07. ร้านค้าหน้าวัดเจ้าแม่กาลี 08. ร้านโชห่วยอินเดีย

INDIA

/ตี้ อีเว้นท์

{

ภาพ: โญลัลดา

{

เรื่อง: โญลัลดา

โทรศัพท์สายเข้าเมือ่ ช่วงต้นปี ทผ่ี า่ นมา รับฟังสารทีส่ ง่ มาอย่างงงๆ เห้ยไปจริงดิ! ไปจริงๆ เลยเหรอแว้ ตื่นเต้นเบาๆ ปนสะพรึงกลัว - -* แขก ส่าหรี โรตี นี่มนั อะไรกัน? ท�ำไมรูส้ กึ เหมือนมีกลิน่ เครื่องเทศล่องลอย อยู่บนหนังสือหน้านี้ ฮุ่ย!! นี่มนั ทีไ่ หนกัน? หวายยยยๆๆๆๆๆ อินเดีย!!! มีตงั้ หลายสิง่ หลายอย่างทีค่ ุณไม่รู ้ หากไม่ได้สมั ผัสกับดินแดนแขก อินเดียเป็ นประเทศทีก่ ว้างมากๆๆๆ ซึง่ มีประชากรมากเป็ นอันดับสองของโลก รองจากจีน ส่วนเรื่องของภาษาอย่าพูดถึงเลย ถ้าหากคุณข้ามเขตแดนเข้าอินเดีย อย่าแปลกใจถ้าเราสื่อสารกับเขาไม่รูเ้ รื่อง เพราะคนในประเทศเขาก็ส่ือสารกัน ไม่รูเ้ รื่อง แต่ละเมือง แต่ละท้องถิน่ ใช้ภาษาไม่เหมือนกันสักที่ ภาษาพูดก็วา่ ยากแล ้ว ภาษาเขียนของอินเดียยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ทัง้ พูดทัง้ เขียนในแต่ละพื้นทีแ่ ตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง ทีน่ ่เี ขาไม่มภี าษาราชการกันนะจ๊ะ มีแต่ภาษาราชกะรู ว่ากันว่าประเทศ อินเดียมีมากถึง 1,000 ภาษา พื้นทีอ่ นั กว้างขวาง หลากหลายเมืองทีน่ ่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ น นิวเดลี มุมไบ พาราณสี ฯลฯ แต่เราไม่ไป จะไปตามเขาท�ำไม เกรงว่าจะไม่ FUN KOLKATA (Calcutta) อ่านว่า โกลกาตา เมืองนี้แหละทีจ่ ะแสวงไปประทับ รอยเท้าของเราๆ ชาวฮิพ 42 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

จากการศึกษาตามสไตล์พไ่ี ทย เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงอาจารย์ใหญ่อย่าง ท่านวิกพิ เี ดียแล ้ว ร้านหนังสือไม่ได้แอ้มตังค์เราหร๊อก ถามว่าเป็ นผลดีมยั้ ตอบได้ ว่าดี แต่ไม่ถงึ กับดีมาก เรียกง่ายๆ ว่ามักง่าย อะอะ ไม่เป็ นไร ยังไงก็ดกี ว่าไม่มขี อ้ มูล อะไรเลย ก่อนไป มีเวลาเตรียมตัวกันประมาณเดือนกว่าๆ ข้อมูลทีห่ ามาได้ก็รวบรวมกัน แชร์บา้ งไรบ้าง ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย ถกเถียงกันใหญ่เรื่องจองทีพ่ กั ผ่านทาง พีเ่ ว็บ www.agoda.com ซึง่ ว่ากันว่าน่าเชือ่ ถือเป็ นทีส่ ดุ ยังไม่ทนั ได้ไปคุณพีอ่ ปุ สรรค ก็มาทักทายทันใด จองโรงแรมนี้แล ้ว อีกวันชือ่ โรงแรมหาย อ้าวคุณคะ สรุปว่า agoda เชือ่ ถือได้จริงหรือ? แต่สุดท้ายก็ยอมจ�ำนนจองกับเอเจนท์น้ ี ได้ไม่ได้กร็ ูดปื้ ดรู ดปื้ ด ไปแล ้ว โชคดีทท่ี า่ นบอสใหญ่จองตัวเครื ๋ อ่ งบินให้ลูกน้องทุกคนแล ้ว โล่ง ตัดพีอ่ ปุ สรรค ไปหนึ่งข้อ แต่ก่อนเดินทางไปประเทศอินเดีย เราต้องขอวีซา่ กันก่อน ทุกคนต้องเข้าลิงค์ www.visaservices.org.in เพือ่ ท�ำการกรอกวีซา่ และน�ำไปยืน่ ขอวีซา่ ทีส่ ถานกงสุล อินเดีย นัดวันกันไปขอวีซ่า แต่ละคนก็นำ� แต่พาสปอร์ตและบัตรประจ�ำตัวประชาชน รู ปถ่าย 2 นิ้ว พร้อมกับเอกสารที่กรอกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปก่อนแลว้ ยืน่ ปุ๊ บ เจ้าหน้าทีบ่ อกปั ๊บ ขอส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนด้วย ชิ บ หายสิค ะ ไม่ มีใ ครเตรี ย มไปสัก คน เพราะรายละเอีย ดในเว็บ ไซต์ไ ม่ ไ ด้


ระบุไว้ ในใจพึงกระซิบเบาๆ ไว้วา่ ไม่เป็ นไรๆ ใจเย็นๆ กลับไปเอาทีบ่ า้ นก็ได้ เวลา ยังเหลืออยู่ บอสใหญ่กใ็ ห้กลับบ้านใครบ้านมันให้ไปเอามายืน่ ภายในวันนี้ โอเคค่ะ กลับก็กลับ แล ้วก็รบี ตีรถกลับมาอีกรอบ ทีน้ ยี น่ื พร้อมกันหมด คิดว่าเรียบร้อยละ ได้แน่ แต่คุณพีอ่ ปุ สรรคสังการมายั ่ งเจ้าหน้าทีว่ า่ ไม่สามารถยืน่ กับทีน่ ่ไี ด้ ต้องส่งไป ยืน่ ขอทีก่ รุงเทพ แล่วแล่วแล่ว WHY WHY WHY ท�ำไมงัน้ ล่ะฮ้าาา เจ้าหน้าทีอ่ ธิบาย ชัด เจนว่ า พวกคุ ณ ท�ำ นิ ต ยสาร จ�ำ เป็ น ต้อ งขอวีซ่ า เป็ น อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ Journalist แต่ทกุ คนก็ทว้ งไปว่าไม่ได้จะไปหาข่าวสารใดๆ แต่พงึ ประสงค์ทจ่ี ะไป ท่องเทีย่ วเท่านัน้ แต่ถงึ ยังไงก็ไม่ได้ ในเมือ่ ไม่ได้กค็ อตกกลับไปท�ำงานล่ะสิคะ และ หาทางยื่นขอทีก่ รุงเทพฯ สุดท้ายก็ได้วซี ่าอินเดียมาครอบครอง ส่งผลให้คอลัมน์ ท่องเทีย่ วอินเดียนี้บงั เกิด ... ถ้าเจอแขกกับงู ให้ตแี ขกก่อน!!! เปรี้ยง การเดินทางเริ่มต้นแล ้วคร้าบบบโผมมม เช้าของวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2555 ตาลีตาเหลือกตืน่ พร้อมกับสภาพทีย่ งั ไม่สร่างดีจากการไปปาร์ต้ ยี า่ นทองหล่อ มาเมือ่ คืนก่อน ท�ำให้สภาพร่างกายติดลบระดับแสนแปด น�ำ้ เนิ้มไม่ตอ้ งอาบมันแล ้ว รีบเปลีย่ นเสื้อผ้าพร้อมเก็บกระเป๋ าออกไปโบกพีแ่ ท็กซีห่ น้าปากซอย พีแ่ ท็กซีไ่ ม่ตอ้ งรีบ แค่เหยียบคันเร่งแลว้ ไม่ตอ้ งเบรคก็เป็ นพอ ถึงสนามบินปุ๊ บเดินเซลงปั ๊บ เอาซีท่ นั ไม่ทนั ก็วดั ใจกันตรงนี้ เช็คอินเสร็จ รีบถึงรีบทีส่ ุดเพือ่ ไปแลกตังค์เป็ น US Dollar ไปแค่ ไ ม่ก่ีว นั ห้าพัน คงพอ พอผ่ า นด่ า นตรวจหนัง สือ เดินทาง เช็คโน่ นนัน่ นี่ โญลัลดาไม่ผ่านค่ะ ถอดรองเท้าถุงเท้าด่วนๆ เอ…คุณพีเ่ จ้าหน้าที่จะอะไรกับผม หนักหนาฮะเนี่ย เขากลัวผมซุกซ่อนขีปนาวุธกันรึไงคร้าบบบ ไม่เป็ นไรพีเ่ ขาให้ทำ� ไร ก็ตอ้ งท�ำ พอผ่านทุกด่านแล ้ว แต่ละคนก็รบี ช้อปแหลก ยังไม่ทนั ได้ข้นึ เครื่อง เกือบ หมดตูดกันละจ่ะ ก้าวเท้าเหยียบบนเครื่อง แค่กา้ วแรกนึกว่าถึงอินเดียกันแล ้ว กลิน่ เครื่องเทศ แผ่อำ� นาจรัศมีฟ้ งุ กระจายทัว่ พื้นทีข่ องเรือบินล�ำนี้ ตาย ตาย ตาย นี่ขา้ คิดผิดหรือ คิดถูกกันละวะเนี่ยเห้ย!!! เวลาเกือบ 3 ชัว่ โมงบนเรือบินล�ำนี้ ท�ำให้พษิ สุราทีย่ งั คงตกค้างในร่างกาย ออกมาส�ำแดงผล ให้ตายสิ นีม่ นั วันอะไรกันวะ (พึมพ�ำอยูใ่ นใจ) เพราะเพือ่ นร่วมทาง สองคนนัง่ หลับขนาบข้างอยู่ จะลุกไปห้องน�ำ้ ก็ไม่ได้ ไอ้ทน่ี งั ่ ข้างหลับไม่พอแถมกรน ใส่ตอู กี โถ่เอ๊ยยยยชีวติ ... สิ้นเสียงกรน ก็มเี สียงแอร์สาวผู ้น่ารักแจ้งประกาศว่า อีก 20 นาทีเครือ่ งลง นี่มนั เสียงนางฟ้ าจากสวรรค์สง่ มาชัดๆ เว้ยยย แอร์สาวแจ้งว่า กรุณา ปรับเวลาให้ชา้ กว่าเวลาไทยไป 1 ชัว่ โมง 30 นาที แทบกรีด๊ ดดดดด นี่ขา้ จะสาวขึ้น อีกตัง้ ชัว่ โมงครึ่งเลยหราาาา หุหุ เครือ่ งลงปุ๊ บ ประสาทแรกทีส่ มั ผัสคือการรับกลิน่ ถึงแล ้วว่ะ ใช่แล ้ว อินเดีย!!! รอกระเป๋ าสัมภาระนิดหน่ อย แอ็คชัน่ กันเบาๆ ตามประสานักท่องเที่ยว ถ่ายภาพอย่างอืน่ ได้ยกเว้นหน้าตาทีแ่ ลดูเหมือนว่าไม่ได้นอนมาข้ามปี แต่กไ็ ม่เป็ นไร ถ่ายรองเท้ารอไปก่อนก็ได้ สบายๆ ลองเข้าห้องน�ำ ้ ต้องบอกว่าขอลองเข้าไปประสบพบเจอสักหน่อย ก็โอเคนะ ห้องน�ำ้ เปรียบเสมือนหน้าตาของบ้านเมือง สะอาดมัย้ ตอบว่าไม่เลย แต่กพ็ อทนได้ แต่อยากจะรูเ้ หลือเกินว่าทีน่ ่มี นี ำ�้ ใช้กนั ล ้นเหลือเลยเหรอจ๊ะ ท�ำไมน�ำ้ ในไอ้โถชักโครก มันไหลตลอดเวลา เข้าท่าดีเหมือนกันแฮะ ลดกลิน่ ประหยัดเวลาอีกตะหาก รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล ้วก็เจอด่านตรวจหนังสือเดินทาง ผ่านไปได้ดว้ ยดี ถึงเวลาต่อคิวแลกตังค์ มีเหล่าคุณนายนักแสวงบุญแซงคิว เอิม่ คือคุณป้ าคะ นี่คณ ุ ป้ าจะแสวงบุญอย่างเดียว แน่ใจเหรอคะ แสวงมารยาทบ้างก็ได้นะ หนู เป็ นห่วง (ไม่กล ้าพูดหรอก ได้แค่บน่ ในใจเบาๆ) และเราก็รอคุณสามีแลกตังค์ คุณสามีทำ� หน้า เหวอท�ำไมกันคะ เหวอท�ำไม อะอะอะ ไม่พูดไม่จา แต่ บ่นอยู่ในหลอดลมว่า ตังค์หาย!!! ห้ะ ตังค์หาย หายหมดเลยเหรอ!!! หมดกันชีวติ พัง จบตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เริม่ เข่าทรุดสิคะ อารมณ์ไม่ได้เสีย แต่เพลียกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ฮึดฮึดเฮือกเฮือกอยูพ่ กั ใหญ่ เอาเว้ย ตัง้ ต้นอาจจะไม่เข้าท่า แต่ข ้าไม่ถอย ยังไงก็ยงั มีตงั ค์ไทยติดกระเป๋ าอยูอ่ กี เยอะ (เหรอ?) ออกมาขึ้น TAXI หน้าสนามบิน เหลืองอร่ามมากจ้ะ อารยธรรมจากแดนผูด้ ี (อังกฤษ) ยังคงแผ่อำ� นาจส�ำแดงอยูท่ น่ี ่ี รูปทรงของรถแท็กซีล่ ะม้ายคล ้ายกับ London TAXI Black Cab แตกต่างทีส่ ี และคุณภาพของรถ แอร์เย็นๆ ไม่ตอ้ งถามถึงกัน เลยจ่ะ รับอากาศทีค่ ่อนข้างไม่บริสุทธิ์จากข้างนอกกันเถิด ระหว่างทางไอ้เราก็อดที่ จะดราม่าไม่ได้ น�ำ้ ตาก็ไหลออกมานึกว่าเล่นเอ็มวีอยู่ เสียดายตังค์ ยิง่ เป็ นคนขี้เหนียว อยู่ดว้ ย เศร้าแท้หลาว

09

09. ร้านขายแผ่นเสียงข้างทาง

คุณพีแ่ ท็กซีค่ ะ พาหนู ออ้ มหลายรอบแล ้วนะคะ สือ่ สารกันก็ไม่รูเ้ รื่อง สรุป จอดละให้ตูเดินเอง เออ ขอบคุณค่ะ!!! แต่พเ่ี ขาไม่ได้หลอกจริงๆ ค่ะ พีเ่ ขาบอก หลงทางและจอดแวะถามทางมาโดยติหลอดนิ เชือ่ ก็โง่ละ่ ค่ะ ตังค์เติงมิมจี ่ายเพิม่ ละ นะคะ ตูจนกว่า -ึงอีกตอนนี้เนี่ย เดินเข้าถนน Sudder Street เพือ่ จะเข้าไปยังโรงแรมทีจ่ องไว้ ระหว่างทางมี ร้านแลกเงิน แต่ขอโทษนะคะ เขาไม่ได้ใช้คำ� เหมือนบ้านเราที่ตอ้ งมีป้ายติดไว้ว่า Exchange แต่ทอ่ี นิ เดียป้ ายเด่นเป็ นสง่าว่า Money Changer ตรงๆ ไม่คดไม่งอ อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินทีน่ ่ีถูกกว่าทีส่ นามบินไปอีกเยอะจ๊ะ 1 บาทไทย เท่ากับ 1.75 รูปี (ดีใจจัง โชคยังเข้าข้างเราอยู่ ฮิฮ)ิ ถ้าคุณแลกเงินทีส่ นามบินจ�ำเป็ นต้องเสีย ค่าบริการอีกตัง้ 300 รูปี ข้าวหนึ่งมื้อแล ้วละจ้าาาา ย่างกรายเข้าโรงแรมทีพ่ กั ดังสวรรค์ ่ โปรด เย็นชุ่มฉ�ำ่ ถึงแม้จะมีกลิน่ เครือ่ งเทศ อ่อนๆ ก็ตาม แต่กด็ กี ว่าข้างนอกเยอะ Astoria Hotel เป็ นโรงแรมระดับ 2 ดาวกับ อีกครึ่งนึง (ถูกใจคุณพีย่ าม) มีก่ชี นั้ อันนี้จำ� ไม่ได้จริงๆ จ๊ะ เพราะพักกันอยู่ทช่ี นั้ 3 ตั้ง อยู่ บ นถนน Sudder Street สองข้า งทางของถนนมี แ ต่ ค นอาบน�้ำ ซักผ้ากันอย่างเพลิน ห้องพักถูกใจมาก แอร์เย็นเชี้ยบเลย ทีวเี ป็ น LCD 32 นิ้ว ซึง่ แน่นอนน�ำเข้าจากไทย เพราะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ^^* เปิ ดทีวปี บชิ ุ๊ สุกะกับโนบิตะพากย์ภาษาอินเดีย อย่างล�ำ ้ ฟังละเพลินชวนหลับ ภายในห้องน�ำ้ สะอาดสะอ้าน แต่นำ�้ แอบเค็มนิดๆ นี่คงไม่ตอ้ งใช้ยาสีฟนั สูตรเกลือ กันเลยทีเดียวเชียว แต่เออ มันเค็มมาจากอะไร? ใครจะไปรูล้ ะ่ หุย้ ยช์ ... ตะลุยแหลก!!! สิง่ แรกต้องเป็ นอาหารการกินของบ้านเขา แวะเข้าร้านอาหารขึ้นชือ่ ของโกลกาต้า ย่าน Sudder Street ชือ่ ร้าน Blue Sky Cafe Calcutta ประเดิมเมนูแรก เป็นแพะตุน๋ และนานโรยชีส (คล า้ ยๆ กับ โรตี) รสชาติใ ช้ไ ด้เ ลยทีเ ดีย ว กลิ่น เครื่อ งเทศ กลบกลิน่ แพะได้อย่างดี ส่วนเรือ่ งของเครือ่ งดืม่ จากทีศ่ กึ ษาก่อนเดินทาง เขาว่ากันว่า อย่าเผลอดื่มน�ำ้ ข้างทางและน�ำ้ แข็งก้อนเป็ นเด็ดขาด ซึ่งมันจะท�ำให้ทอ้ งเสียได้ น�ำ้ ดืม่ ควรซื้อน�ำ้ ทีเ่ ป็ นขวดแพ็คเกจอย่างดี แต่ทอ่ี นิ เดียไม่มนี ำ�้ ดืม่ ในปริมาณ 600 มล. นะจ้ะ จะมีกเ็ ป็ นขวดใหญ่ไปเลย 1000 มล. ราคาก็ประมาณ 20 กว่ารูปี เวลาซื้อของ ทีม่ ฉี ลากก�ำกับ ต้องสังเกตจากเลขหางสุดของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เสมอ จะระบุราคา เอาไว้ ซึ่งที่น่ีเขาไม่โกงราคากันเหมือนบ้านเรานะจ๊ะ 20 คือ 20 ถ้าขายแพง กว่านัน้ โดนแน่ๆ บ้านเราน่าจะเอาตัวอย่างทีด่ แี บบนี้บา้ งนะ เพือ่ เป็ นการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ รักอินเดียก็ตรงนี้แหละจ๊ะ บนเส้นถนน Sudder Street มีสถานทีส่ ำ� คัญให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าเยีย่ มชม ค่อนข้างเยอะ แต่วนั แรกเอาไว้ก่อน หาทีไ่ กลๆ เทีย่ วก่อน อยูใ่ กล ้ไปเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ใช่ป่ะ เดินเลี้ยวเข้าตรอกซอกซอย พึงเห็นวิถชี วี ติ ทีค่ ่อนข้างจะพัง (พังมาตัง้ แต่เกิด) เพราะ ที่น่ีกลุ่มคนแบ่งกันเป็ นชนชัน้ วรรณะ สังเกตง่ายๆ เลยคือรวยมากกับจนที่สุด ซ้ายก็น่าสงสาร ขวาก็ช่างน่าเห็นใจ แต่ทำ� ไรไม่ได้ เพราะถ้ามีคนมาขอเงินจากเรา HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 43


10. Victoria Memorial Hall 11. St. Paul’s Cathedral 12. Kalighat Kali Temple 13. วัดจีน 14. Kolkata Metro Railway 15. Pareshnath Jain Temple

10

11

12

13

14

15

วัฒนธรรมของทีน่ ่แี ตกต่างกับบ้านเราอย่างสิ้นเชิง เวลา 3 ทุม่ ปุ๊ ปบนท้องถนน เริ่มไม่มรี ถวิง่ ไม่มแี ม้แต่เสียงแตรทีด่ งั ลันเหมื ่ อนช่วงกลางวัน บอสใหญ่บอกเราว่า ธุรกิจเดียวทีจ่ ะพังหากอยู่ทน่ี ่ี คือ ‘ประกันภัย’ เออมันก็จริงแฮะ บนท้องถนนทีม่ เี ลน ถนนกว้างพอๆ กับถนนบ้านเรา ปกติรถยนต์วง่ิ ได้สองคัน เพราะมีสองเลน แต่ไม่ใช่ ที่น่ีแน่ นอน เพราะถนนเลนนึงวิง่ ได้สองคัน สองเลนก็ส่คี นั จ๊ะ เบียดกันเข้าไปสิ เบียดกันเข้าไป อบอุ่นจนถึงขัน้ อึดอัด นอกจากแท็กซีแ่ ลว้ รถทีเ่ ห็นส่วนมากเป็ น รถเล็ก เก๋งเล็กอย่าง Eco Car ทัง้ หลายแหล่ มีหลากหลายยีห่ อ้ หลากหลายรุ่น แล ้ว ถ้าเราให้หนึ่งคน คนทีไ่ ด้กจ็ ะเรียกเพือ่ นพ้องน้องพีต่ ามกันมาสมทบ ห้ามเด็ดขาด!!! แต่กำ� ลังทรัพย์ ถึงอย่างไรตาม ทุกคันย่อมมีศิลปะประทับอยู่รอบคัน บางคันรถใหม่ มีรอยขีดข่วนจากการเสียดสีกนั กับรถสองคันหรือสามสีห่ า้ ก็เป็ นได้ ดังนัน้ หากใคร ให้แล ้วชีวติ เราจะพังเอง ถัดจากถนน Sudder Street เป็ นย่านศูนย์การค้าแหล่งรวมวัยรุ่น คนท�ำงาน คิดจะมาท�ำธุรกิจกรมธรรม์ประกันภัย ลืมไปได้เลยจ๊ะ ... ทีม่ ฐี านะ เรียกกันว่า New Market ตัง้ อยู่บน Lindsay Street หากเปรียบเทียบ แล ้วก็เสมือนดัง่ พาหุรดั ผสมกับตลาดวโรรสบ้านเรา มีเหล่าผูช้ ายห้อยป้ ายชือ่ เดินเข้า เช้าของวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 ตื่นเช้าพร้อมลุยแล ้ววันนี้ มีโอกาสได้พบเจอคู่สามีภรรยา Lonely Planet มาหา เดินเข้ามาดีๆ ไม่มใี ครว่าจ๊ะ แต่คุณผูช้ ายทัง้ หลายเห็นเป้ าหมายแล ้ว ถึงขัน้ ประชิดตัวแบบนี้กไ็ ม่ไหว ไอ้เราก็ไม่รูท้ ำ� ไง ถุงทีม่ อี ยู่ในมือติดมาจากโรงแรมก็ใช้ได้ ฉบับตัวเป็ นๆ เลยจ่ะ คุณลีโอศึกษาข้อมูลมาอย่างดีตามสไตล์ฝรัง่ ผูน้ ำ� ของเราวันนี้ เยีย่ มยอด ออกเดินทางด้วยก�ำลังเท้ามุง่ สูท่ ห่ี มายส�ำคัญ เมือ่ มาเยือนเมืองโกลกาต้านี้ อ้างไปว่า ซื้อแล ้วๆๆๆ อะอะ มันได้ผลนะฮ้าาาา เย็นย�ำ ่ จิบเบาๆ บอสใหญ่แนะน�ำให้เราไปดืม่ บนดาดฟ้ าของโรงแรม Lindsay ต้องไปให้ได้ Victoria Memorial Hall เดินทางค่อนข้างไกลนิดนึง ฝ่ าฝูงชน แดด Hotel ก้าวแรกที่เข้าไปในโรงแรม โอ้โหวววว ลิฟท์น้ ีใช้การได้อยู่หราาจ๊ะเนี่ย กลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์ ไม่วา่ จะเป็ นกลิน่ ขยะ ทัง้ ฉี่คนและสัตว์ รวมไปถึงอุจจาระตาม เคยเห็นลิฟท์สมัยก่อนกันมัย้ ทีป่ ระตูลฟิ ท์ยงั เป็ นไอ้ซก่ี รงๆๆๆ นัน่ แหละจ๊ะ ฝากชีวติ ข้างทาง สังเกตเห็นได้อย่างชัดว่าของคนมากกว่าสัตว์ อย่าแปลกใจหากคุณได้พบ ไว้กบั ใครดีล่ะ จะเดินบันไดขึ้นไปก็เกรงว่าจะหัวใจวายตายไปซะก่อน พอถึงชัน้ เจอผู ค้ นเยี่ยวราดข้างทางหรืออุจจาระตามข้างถนน นัน่ แสดงให้เห็นถึงวิถชี ีวติ ดาดฟ้ า เยีย่ ม!!! ทิวทัศน์ 360 องศา เห็นรอบเมือง สวยงามมาก ทีน่ เ่ี ขามีเบียร์ขน้ ึ ชือ่ เกรียน เกรียนของจริงต้องทีน่ ่ี ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แน่นอน Victoria Memorial Hall ตัง้ อยูบ่ นถนน Queen’s Way เป็ นสถาปัตยกรรม Kingfisher รสชาติคล ้ายกับ Leo บ้านเราแต่อาจจะไม่แรงเท่าแค่นนั้ เอง (สังเกตจาก ที่ประเทศอังกฤษส�ำแดงอ�ำนาจให้ชาวโกลกาต้าได้พงึ ร�ำลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถิ่นนี้ ชื่อก็แพ้พเ่ี สือบ้านเราแล ้วล่ะจ๊ะ) เหนื่อยลา้ จากการเดินทางพร้อมอาการไม่สร่างดี พ่วงกับตังค์หาย แลว้ ยัง เคยเป็ นของใคร? ที่ น่ี ย งั สวยงามยิ่ ง นัก สิ่ ง ก่ อ สร้า งเป็ นงานหิ น อ่ อ นทัง้ ต้องเผชิญชะตากรรมกับการใช้ชวี ติ อยู่ทน่ี ่ี ใกลห้ มดวันแลว้ ลม้ ตัวลงนอน ของีบ ตัวตึก และภายในตึก น�ำเสนอให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อนั ล�ำ้ ค่าที่ประเทศอังกฤษ ได้สร้างไว้ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ซักแป๊ ป ก่อนมื้อค�ำ ่ St. Paul’s Cathedral ตัง้ อยู่บนถนน Rt. Rev. Ashoke Biswas มื้อค�ำ่ นี้บอสใหญ่ใจดีเลี้ยงลูกน้องทุกคน ไม่ได้เดินไปไหนไกล หาทานใกล ้ๆ ซึง่ เป็ นโรงแรมใกล ้กันกับทีเ่ ราพักอยู่ ในการสังอาหาร ่ ขอให้เน้นเป็ นพวกไก่ ไม่แนะน�ำ ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนี้ไม่ค่อยมีประชาชนเข้า-ออกสักเท่าไหร่ เห็นจะไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่เราสน เป็ นโบสถ์ขนาดกลางตัง้ อยู่ใจกลางเมืองโกลกาต้า ซึง่ ห่างจาก Victoria ปลาและสิง่ ของจากแม่นำ �้ เพราะอาจท�ำให้คุณไม่ปลอดภัย Memorial Hall ไม่ไกล ข้ามถนนมาก็เจอเลย เดากันไม่ยากเลยว่าถิน่ แถวนี้เป็ นโซน เมือ่ เสร็จจากการร่วมรับประทานอาหารค�ำ่ แลว้ ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปยัง ทีพ่ กั บ้างก็เดินเล่น บ้างก็หาทีแ่ ชร์ Wi-Fi บอกได้เลยว่าเรื่องโทรศัพท์กลับบ้าน ของชาวอังกฤษมาก่อน อารยธรรมยังคงถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั นี้ มีรา้ นน�ำ้ ชาเล็กๆ ไม่ตอ้ งคิดเลย ไม่คมุ ้ หากจะติดต่อกับทางบ้านแนะน�ำให้ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย ถึงเล็กมากตามข้างทาง (พูดให้ดูดวี ่าเป็ นร้านน�ำ้ ชา แต่แท้จริงแลว้ นัน้ เป็ นชายแก่ ทัง้ หลาย จะสะดวกกว่า แต่หากทางบ้านไม่มใี ครสนใจในโลกโซเชียลแล ้วละก็ ท�ำใจ ไม่กห็ ญิงวัยกลางคน หิ้วตะกร้าพร้อมมีอปุ กรณ์ในการชงชาอยู่ภายในตะกร้า) แลดู น่าสนใจดีนะ แต่ไม่เลย ไม่กล ้าลอง ไม่กล ้าเลยแม้แต่นอ้ ย เหอะจ๊ะ 44 : HIP MAGAZINE APRIL 2012


Kalighat Kali Temple นักแสวงบุญทัง้ หลายแหล่ควรมา หากคุณมีโอกาส มาเยือนโกลกาต้า เป็ นสถานทีท่ ว่ี า่ กันว่า ศักดิ์สทิ ธิ์ แต่เป็ นวัดของศาสนาฮินดูนะจ๊ะ ตัง้ แต่ปากทางถนนไปจนถึงวัด สองข้างทางมีส่งิ สักการะบูชาให้เราได้ซ้ อื ไปบูชา มากมาย เราจะไปบูชาใคร? ตอบได้เลยว่า พระแม่กาลี หรือพระแม่กาลิกา ซึง่ เป็ น ปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นอกนัน้ ก็ไม่รูอ้ ะไรมากไปกว่านี้ แล ้วจ๊ะ พอเข้าไปในตัววัด เจ้าหน้าทีห่ า้ มปรามว่า ห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด โอเคค่ะ น้อมรับค�ำสัง่ พอเดินไปข้างหลังวัดก็วา่ ท�ำไมมันมีเท้าสัตว์อะไรเด้งมาจากข้างในเกือบ โดนหน้า ตกใจสิคะ เหลือบเห็นชาวบ้านเขาฆ่าแพะ ฆ่าท�ำไมน่ะเหรอ ก็เพือ่ เอาไป เซ่นไหว้ให้แก่พระแม่กาลีน่ะสิ โถ… นี่มนั งานบุญหรืองานบาปกันแน่วะเนี่ย วัดจีน เหนื่อยมากกับการเดินทาง ทัง้ รถ ทัง้ เดิน ผ่าฝู งชน แต่ก็ถอื ว่า เก็บเกีย่ วข้อมูลมาอย่างแน่นเอี้ยด ทัง้ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ นี่แหละของจริง เห็นกับตา ว่าคนทีน่ ่อี ยู่ได้เพราะอะไร ไม่จำ� เป็ นต้องมีทวี เี ข้าของเครือ่ งใช้แบบดีๆ ทีบ่ ้านเรามีอยู่ มีใช้กนั พวกเขาแค่ต่นื นอนออกมาท�ำงาน ถึงเวลากินก็กนิ ถึงเวลาท�ำงานก็ทำ � ไม่มี เงินอนาคตให้รูดปื้ ดๆ ไม่มเี ครื่องมือสือ่ สารอันแสนล�ำ้ ของเทคโนโลยี มีเพียงแต่ใจ กับกาย ที่จะด�ำรงชีวติ ได้ แค่ นนั้ เองจริงๆ พอเราเดินเข้ามาถึงวัดจีน มีเพียง อาซิ้มแก่ๆ เฝ้ าวัดอยู่เพียงล�ำพัง ได้แต่ย้ มิ กับพยักหน้า ไม่ยอมพูดจา ไม่ทราบว่า อาซิ้มแกถือศีลข้อไหนอยู่ แต่คงเหนื่อยน่าดู เห็นหน้าตาแกดูอ่อนลา้ ไร้เรี่ยวแรง ซะเหลือเกิน ในวัดไม่มอี ะไรเลย หลอกกันเหนื่อยนะ ออกจากวัดจีนเรามุ่งตรงกลับไปยังแถวถิน่ ทัพ หาอะไรทาน และแน่นอน ทีพ่ ง่ึ สุดท้าย KFC สาขาทีน่ ่แี ตกต่างกับไทยยิง่ นัก ถามว่าอร่อยมั ๊ย? ก็ดนี ะ แปลกๆ แต่สง่ิ ทีช่ อบเห็นจะไม่พ ้นข้าวทีเ่ ขาคลุกกับพริกสด หอมมัน แถมมีกลิน่ พริกยัวน� ่ ำ้ ลาย เจริญอาหารก็วนั นี้แหละ Kolkata Metro Railway รถไฟใต้ดนิ ทีน่ ่ีก็มนี ะฮ้า เก๋เก๋ คนแย่งกันขึ้น ชิบหาย ไม่รูจ้ ะรีบกันไปไหน ปกติแล ้วเขาบอกว่า ต้องแบ่งแยกชาย-หญิงนัง่ กันละฟาก แต่โทษทีนะคะ แน่นซะขนาดนี้ปนกันเหอะ สามัคคีรกั ใคร่กนั วันนึงคงไม่เป็ นไร Pareshnath Jain Temple วัดเชน หลายคงงงว่าท�ำไมต้องชื่อวัดเชน แท้จริงแล ้ว เชนเป็ นศาสนานะจ๊ะ ก่อเกิดจากคนเอเชียแถบฝัง่ ใต้ คือ ประเทศอินเดีย เป็ นวัดเก่าแก่โบราณ มีมานานนับร้อยปี เรามีโอกาสได้เห็นพิธสี ำ� คัญ คือ พิธกี าร สมรสของทีน่ ่ี ในใจนึกว่าฤกษ์งามยามดีมแี ต่ทไ่ี ทย เห็นใครๆ ก็แต่งงานกันวันที่ 2 มีนา ไปๆ มาๆ ทีน่ ่ีเขาก็คงถือเหมือนกันจ๊ะ มีอกี หลายๆ วัดลอ้ มรอบอยู่ในบริเวณนี้ ตัง้ อยูแ่ ถบทางทิศเหนือของเมือง ขอบอกว่าไกลมากกกกก เดินทางกันจนเกร็งแข้งขา ไปหมด ไม่ได้เกร็งเพราะเดินกันนะฮ้า แต่เกร็งเพราะนัง่ ในรถแท็กซี ่ มันเสียว - -* หมดวันแล ้วกับการเดินทางท่องเทีย่ วในวันนี้ กราบขอบพระคุณคุณลีโอและ พีป่ กเป็ ุ๊ นอย่างมาก มา ณ โอกาสนี้นะคะ ถึงที่พกั กันอย่างศพ แต่ละคนแทบสิ้นแรง ก็สมควรแก่การพักผ่อนตาม อัธยาศัย ... วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2555 ตื่นไม่เช้าละแหละ อาการเหนื่อยหอบจากเมือ่ วาน ส่งผลให้วนั นี้ขา้ ขอชิลล์ ทานอาหารเช้า ที่โ รงแรม แล ว้ ออกเดิน เล่ น แวะดู ร า้ นแผ่ น เสีย งบ้า ง ร้านหนังสือบ้าง ถ่ายรูปบ้าง สบายๆ แต่พอเดินเข้าๆ ไหนว่าวันนี้กะจะชิลล์ เดินไปไกล กันอีกละ แวะทุกทีท่ น่ี ่าแวะ ทัง้ ร้านกาแฟ ขอแนะน�ำ Cafe Cyfi Internet Parlour ย่าน Park Street และ Linton Street ถนนสองเส้นนี้ถอื ว่าเป็ นเส้นคนมีตงั ค์ วรรณะสูง เขาอยู่กนั จ๊ะ เดินไปอีกหน่อยก็ยงั คงเจอ KFC ดีใจจัง อิม่ แล ้วยังอยาก ห่อกลับบ้านด้วย :’) เดินได้ไม่นานนัก เริ่มแสดงความเกรียน ก็อยากเกรียนกับเขาบ้างไรบ้าง ต่างบ้านต่างแดน กลัวอะไร ท�ำไรก็ได้ จริงไหม? ขออย่างเดียวอย่าเป็ นศพกลับบ้าน ก็พอ เดินเล่นเทีย่ วชิลล์ อากาศค่อนข้างร้อนแต่กไ็ ม่หวัน่ พอตกเย็นก็ไปตลาดหาซื้อ ของฝากติดไม้ตดิ มือมากันคนละนิดละหน่อยตามก�ำลังทรัพย์ทเ่ี หลือ ดึกแลว้ สรุปยังไม่ได้ไปสถานทีท่ ่องเทีย่ วส�ำคัญใกลท้ พ่ี กั ตัวเอง เป็ นไงล่ะ อยู่ใกล ้ๆ ไปเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ไม่ทนั แล ้ว กลับพรุ่งนี้เช้าตรู่ ตูพลาด!!! ... วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2555 เดินทางกลับไทย แบบยังคงอาลัยตังค์หา้ พัน - -*

16

17

18

19

16. นี่แหละ ‘โรตี’ ของจริง (แต่ไม่กล้ากิน) 17. เอาเทินบนหัวแบบนี้เบเบ มียิ่งกว่านี้อีก 18. ถนนเส้นนี้ทั้งเส้น ไฮโซ 19. ต�ำรวจอย่างเท่ 20. ร้านโกนหนวดข้างทาง 21. นอนแบบนี้ข้างทางมีเยอะแยะ

20

21

กันไว้ดีกว่าแก้

ก่อนออกเดินทางไปอินเดีย อยากให้คุณเตรียมไปบ้าง - ยาแก้ทอ้ งร่วง ท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก ใดใดก็ตาม - ยาแก้ปวด - ยาแก้แพ้ - ยาดม (ส�ำคัญมาก) - ทิชชู่เปี ยก (ช่วยได้มาก เพราะทีน่ นั ่ ข้าวของสกปรก ฝุ่นหนาเตอะ) - กระป๋ องน�ำ้ ขนาดพกพา - แว่นตากันแดด (กันฝุ่นด้วย) - ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าพันคอแบบบาง ถ้ามีหมวกด้วยยิง่ ดี ข้อห้าม - กางเกงขาสัน้ (ทีจ่ ริงก็ไม่ได้มใี ครห้าม แต่นกั ท่องเทีย่ วก็ไม่มใี ครใส่ ถือว่า ให้เกียรติแก่วฒั นธรรมบ้านเมืองเขา) - รองเท้าแตะ (ถ้าอยากโดนเชื้อโรคพ่วงด้วยฝุ่น ก็ไม่หา้ มนะ) HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 45


product

Come Back and Stay Reuse Vinyl Record เรื่อง: วรวรรณ

มนุ ษย์ไม่เ คยหยุ ด สร้า งสรรค์ส่ิงใหม่ เพื่อ อ�ำนวยความสะดวกต่ อชีวิต ทัง้ คิดค้นวัสดุทม่ี คี วามแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัตดิ เี ยีย่ ม เพือ่ รองรับการใช้งาน อาทิ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, เส้นใยเสื้อผ้า, พลาสติก ยิง่ เทคโนโลยีพฒั นาเจริญรุด หน้ามากขึ้น ก็ดูเหมือนว่าจะมีสง่ิ ประดิษฐ์ถกู ผลิตออกมาอย่างไม่ส้นิ สุด เมือ่ ของใหม่ ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ ของเก่าก็ถกู ลดบทบาทลงจนกลายเป็ นขยะในทีส่ ุด ด้วยไม่ใช่ ขยะทีส่ ามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มนุษย์จงึ ต้องหาวิธจี ดั การ หนึ่งในนัน้ คือ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) วิธนี ้ ีไม่ตอ้ งท�ำลายให้เสียของ แถมยังช่วยลดขยะ และมลภาวะเป็ นพิษต่อโลก แผ่นเสียงก็เป็ นอีกหนึ่งผลผลิตจากการสร้างสรรค์ของ มนุษย์ เมือ่ หมดยุคทองของแผ่นเสียง เทคโนโลยีการบันทึกเสียงก้าวหน้าเข้าสู่ยุค ของเทปคาสเส็ท คอมแพ็คดิสก์ (CD) กระทังปั ่ จจุบนั โลกกลายเป็ นยุคดิจติ อล เพลง ถูกบีบอัดให้อยู่ในรูปของไฟล์เสียง เพือ่ สะดวกต่อการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ถึงแม้ว่าแผ่นเสียงจะยังมีบทบาทอยูบ่ ้างในวงการดีเจ หรือนักสะสมของคลาสสิก แต่ ก็จำ� ต้องยอมล่าถอยให้กบั เทคโนโลยีใหม่ และด้วยคุณสมบัตขิ องแผ่นเสียงทีม่ คี วามยืดหยุ่น เหนียวทนแข็งแรง จึง ท�ำให้ดไี ซเนอร์หลายคนปิ ๊งไอเดีย เปลีย่ นวิกฤติขาลงของแผ่นเสียงให้กลายเป็ น ของใช้หน้าตาเก๋ไก๋ นอกจากจะสร้างคุณค่าใหม่ให้กบั แผ่นเสียงเก่าแล ้ว ยังสามารถ น�ำมาท�ำเงินได้อกี ครัง้ ซ�ำ้ ยังมากกว่าเดิมหลายเท่า เอาล่ะ มาดูกนั ดีกว่าว่า แผ่นเสียง นอกจากใช้ฟงั เพือ่ ความบันเทิงแล ้วยังสามารถกลายร่างเป็ นอะไรได้บา้ ง >>>

1

Vinyl Record Bookend : เมื่อ มีห นัง สือ ก็ ต อ้ งมีท่ีค นั ่ ท�ำง่ายแค่ใช้แผ่นเสียงจุ่มในน�ำ้ เดือด แลว้ พับครึ่งให้ตงั้ ได้ แค่ น้ ีก็ถูกใจ ทัง้ คนรักการอ่านและชอบฟังเพลง www.craftster.org

2

Vinyl Speaker :

จากแผ่นเสียงแบนๆ เมือ่ น�ำ ไปผ่านความร้อนและหล่อแบบขึ้น มาใหม่ ก็กลายเป็ นล�ำโพงหน้าตา เก๋ไ ก๋ เพีย งเปิ ด เพลงที่ช อบจาก สมาร์ทโฟนแล ้ววางลงไปความสนุก ก็เพิม่ ขึ้นอีกหลายเดซิเบล www.paulcocksedge.co.uk

3

CardHolder :

4

Feat s Per Minute : เครื่องเล่นแผ่นเสียงรู ปแบบใหม่ ใช้ปนั ่ ออกก�ำลังก็ได้ แถมยังเล่นแผ่นเสียง ได้อกี ควบคุมความเร็วตามค่า Tempo นัน่ คือหากปัน่ ในความเร็ว 60 BPM ก็จะ ได้ฟงั เพลงบัลลาร์ด ถ้าปัน่ ให้เร็วขึ้นไปอีก เป็ น 120 BPM ก็จะกลายเป็ นจังหวะ ดิสโก้ แต่ถา้ อยากเร้าใจมากขึ้นให้ปนั ่ ไปที่ ความเร็ว 170 BPM ขึ้นไป คุณก็จะได้ฟงั เพลงเฮ้าส์!!! www.featsperminute.com 46 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ที่ เ ก็ บ นามบัต รโฉมใหม่ ดีไ ซน์ล ำ �้ ไม่ต อ้ งยุ่ ง ยากตอนหา เบอร์ตดิ ต่อ และยังหยิบใช้สอยง่าย อีกด้วย - www.groovy.co.il

5 Vinyl Record Bowl :

ชามท� ำ จากแผ่ น เสี ย ง เพียงน�ำแผ่นเสียงวางไว้บนชาม ต้นแบบ แล ้วเข้าเตาอบในอุณภูมิ 200 - 250 องศา ก็จะได้ชามใหม่ มาใช้ไฉไลกว่าเดิม แต่ไม่ควรน�ำ ไปใส่อาหารหรือของร้อนเพราะจะ ท�ำให้ชามใบสวยละลายได้ www.thegogreenblog.com


6

Vinyl Record Book Cover : เพียงน�ำแผ่นเสียงเก่ ามา ตัดแต่งสวยงาม เมือ่ ประกอบร่าง เสร็ จ สิ้ น ก็ จ ะได้ป กหนัง สื อ ทนทานต่ อการฉี กขาด แถมยัง น่าสะสม - www.sahabo.com

7

Vinyl Ticket : บัต รเข้า งานคอนเสิ ร ์ต แบบ Limited Edition จาก Durty Disco ใช้แ ผ่ น เสี ย งมาตัด ให้เ ล็ ก เท่ า บัต ร เครดิต พกพาสะดวก น่ าเก็บสะสม www.durtydisco.com

8

Wall Clock 'RE_VINYL' :

นาฬิกาแขวนผนังท�ำจาก แผ่นเสียงเก่าฉลุลายสไตล์เรโทร ได้ป ระโยชน์ท งั้ บอกเวลาและ ตกแต่งบ้านไปในตัว www.pavel-sidorenko.com

9The Record Roof :

ไอเดียจากนักดนตรีแจ็ซซ์ นามว่า Matt Glassmeyer น�ำ แผ่ น เสี ย งที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้แ ล ว้ ถึ ง 530 แผ่น มาท�ำเป็ นหลังคาบ้าน ของเขาเอง www.mattglassmeyer.com


IT

Invisible Touch สัมผัสล่องหน เรื่อง: วรวรรณ

อุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน นอกจากจะแข่ ง กัน เรื่ อ งความล�ำ้ หน้า ทางเทคโนโลยี ด า้ น ซอฟต์แวร์แลว้ หน้าตาก็เป็ นอีกหนึ่งเรื่องที่ยอมกันไม่ค่อยได้ เมื่อหมดยุคแข่งกันเล็กเพื่อสะดวกต่อการพกพาแลว้ ก็เข้าสู่ ยุคแข่งกันบาง และความบางเฉียบของอุปกรณ์ไอทีกอ็ าจกลาย เป็ น เรื่อ งล า้ หลัง เมื่อ โลกพัฒ นาสู่ ‘ความไร้รู ป แบบ’ และ ความไฮเทคของโลกอนาคตอย่างทีเ่ ราเคยเห็นในภาพยนตร์ อาทิ หน้าจอสัมผัสทีเ่ พียงกดปุ่มแป้ นพิมพ์กจ็ ะปรากฎตรงหน้า ใช้งาน เสร็จกดปุ่มปิ ดก็จะหายวับไปกับตา ก็อาจถูกพัฒนามาให้มนุษย์ ใช้ไ ด้จ ริ ง ในอี ก ไม่ ก่ี ปี ข า้ งหน้า นี้ ด้ว ยการสร้า งสรรค์ข อง เทคโนโลยีทไ่ี ม่มวี นั หยุดนิ่ง มาดู กนั ว่าตอนนี้เราเข้าใกลโ้ ลกอนาคตในหนังไซไฟ เหล่านัน้ กันขนาดไหนแล ้ว

Rolltop 2.0

คอมพิวเตอร์ฉบับพกพา สุดล�ำ้ ด้วยการดีไซน์ให้สามารถม้วนพับเก็บได้ นับว่าเป็ นการ เปลีย่ นโฉมครัง้ ส�ำคัญของคอมพิวเตอร์พกพา ด้วยการน�ำเทคโนโลยีจอ OLED ทีม่ คี วามยืดหยุ่น สูงมาใช้ ท�ำให้เกิดเป็ นเจ้าเครื่องนี้ข้นึ คุณสมบัตสิ ุดคูลของ Rolltop 2.0 คือสามารถม้วนให้กลาย เป็ นแท่งทรงกระบอกขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพา เมือ่ ม้วนเก็บเรียบร้อยแกนกลางยังเป็ น ทีซ่ ่อนของแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ เมือ่ จะใช้งานเพียงคลีอ่ อกคุณก็จะได้ Taplet หน้าจอทัชสกรีน ขนาด 17 นิ้ว สามารถใช้งานได้ทงั้ แนวราบและแนวดิ่ง และหากอยากสะดวกต่อการท�ำงาน มากขึ้นส�ำหรับผูถ้ นัดพิมพ์บนคียบ์ อร์ด เจ้าเครื่องนี้ยงั สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคียบ์ อร์ดระบบ ทัชสกรีนได้อกี ด้วย เห็นขนาดเล็กอย่างนี้ อย่าเพิง่ เห็นว่าด้อยสมรรถภาพ เพราะมีคุณสมบัติ ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นกล ้องติดกับคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็ นล�ำโพง เรียกได้วา่ ยังคงประสิทธิภาพ ของคอมพิวเตอร์ทกุ อย่างไว้ครบครัน www.myrolltop.com

OLED

หลังจากจอ OLED (Organic Light Emitting Devices) ที่มคี วามยืดหยุ่น โค้งงอได้เหมือนฟิ ลม์ ทัง้ ยัง โปร่งแสง สามารถมองทะลุได้ ถูกพัฒนาขึ้นมาเมือ่ ไม่นานมานี้ จากนัน้ ก็คาดการณ์กนั ว่าจอ OLED อาจกลายเป็ นพระเอก คนใหม่ของโลกไอที และอีกไม่นานเกินรอ ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ก�ำลังเร่ งพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ท่ีใช้หน้าจอ OLED เป็ นเครื่องแรกของโลก นัน่ คือ Samsung Galaxy S lll มีขนาดหน้าจอ WVGA(Wide Screen) 4.5 นิ้ว ความละเอียด 480x800 พิกเซล น�ำ้ หนักเบา แถมบางเฉียบ รวมทัง้ พอร์ทเชื่อมต่อต่างๆ ส�ำหรับจอ OLED ด้วย ไม่แน่วา่ เราอาจจะได้ยลโฉมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายในปี 2012 นี่ละ่ www.oled-info.com 48 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

froot

มาดูท่คี อมพิวเตอร์แบบล่องหนกันบ้าง Paulina Carlos ดีไซน์เนอร์สาวจากเม็กซิโก ได้เปิ ดตัวคอนเส็ปท์เดสก์ทอ็ ปสุดไฮเทค ชื่อ Froot ทีไ่ ม่มที งั้ จอ และคียบ์ อร์ด แต่มาพร้อม เครื่องฉายเลเซอร์ ส�ำหรับฉายหน้าจอคอมพิวเตอร์ข้นึ ผนัง และฉายคียบ์ อร์ดลงบนโต๊ะท�ำงาน โดยตัวเครื่องยังคงมีพอร์ทส�ำหรับรองรับการใช้งาน USB และ CD เอาไว้ ซึง่ ตัวเครื่องจะมีสสี นั หลากหลายให้เลือก รวมทัง้ เคสท�ำจากวัสดุโพลิเมอร์ชวี ภาพทีส่ ามารถย่อยสลายได้ นอกจากจะ ดีไซน์เก๋ไก๋แล ้วยังช่วยรักษ์โลกอีกด้วย www.behance.net/paulinacarlos


Gorilla Glass

ส�ำหรับสมาร์ทโฟนนัน้ บ้างก็ขอหน้าจอใหญ่ไว้ก่อน เพือ่ ให้ดูได้ถนัดตา บ้างก็ขอกระชับเหมาะมือ สีสวยหรือรายละเอียดภาพคมชัดก็วา่ กันไป แต่ทแ่ี น่ๆ สุดยอดปรารถนาของผู ใ้ ช้ก็คงอยากได้โทรศัพท์ท่ีแข็งแรงทนทานการใช้งาน อันหนักหน่วง กระทัง่ ตกไม่แตก และส่วนทีม่ กั จะพังง่ายก่อนใครก็คือหน้าจอ แต่ ปญ ั หานัน้ ก�ำลังจะหมดไปเมื่อ Corning บริษทั ยักษ์ใหญ่ ผูผ้ ลิตหน้าจอ กระจกให้กบั สมาร์ทโฟนดังหลายๆ ค่าย ออกมาเปิ ดตัว Gorilla Glass ผลิตขึ้น จากเทคโนโลยีทเ่ี รียกกันว่า Chemical Tempering เทคโนโลยีกระจกกันรอย ขีดข่วนที่มคี วามทนทาน รับแรงกระแทกได้สูง ถึงขนาดมีการเปรียบเปรยว่า แม้ตวั เครื่องโทรศัพท์จะพังยับไปแล ้ว แต่ยงั เหลือหน้าจอไว้ให้ดูต่างหน้า เรื่องนี้ ไม่ได้พดู ให้โอเว่อร์ เพราะสมาร์ทโฟนอย่าง Samsung, LG และ Nokia ก็ใช้ เทคโนโลยีน้ ีมาท�ำเป็ นหน้าจอ ส่วนใครอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือมัว่ ชัวร์หรือไม่ ก็ขอให้ไปทดลองกับโทรศัพท์ของคุณเอาเอง (ฮา) ไม่เพียงเท่านี้ Corning ยังแอบแง ้มประตูถงึ การเปิ ดตัว Gorilla Glass 2 ภายในปี 2012 ซึง่ คาดกันว่าสมาร์ทโฟนหลายตัวทีจ่ ะเปิ ดตัวในปี จะปรับมาใช้ Gorilla Glass เกือบทัง้ หมด นอกจากนัน้ Corning ยังก�ำลังทดลองสุดยอด โปรเจ็คท์เปลีย่ นโฉมหน้าเครื่องมือสือ่ สารในอนาคต โดยลดรูปแบบลงให้กลาย เป็ นเพียงหน้าจอโปร่งแสง สามารถน�ำไปติดตัง้ เข้ากับกระจกในบ้าน ก�ำแพง เซรามิก หรือแม้กระทัง่ โต๊ะในห้องครัว เมือ่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ไร้สาย คุณก็สามารถสัง่ งานได้เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส รวมถึงอุปกรณ์อำ� นวย ความสะดวกอืน่ ๆ เช่น คอนโซลรถยนต์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เคาน์เตอร์ อัพเดทเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุด ประหยัดทัง้ พื้นทีใ่ ช้สอย และสะดวกต่อการพกพา ไม่แน่วา่ ภายในปี 2015 นี้ เราอาจได้ใช้เทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ตัวนี้กนั แล ้ว www.corning.com

LifeProof

เทศกาลสงกรานต์ใกล ้เข้ามาแล ้ว ใครอยากพก iPhone ไปเทีย่ วมัง!!! ่ ส�ำ หรับ เคส LifeProof for iPhone 4/4S ถูกออกแบบให้ปกป้ อง เครื่อง iPhone สุดรักของเราได้แทบทุก ส ภ า ว ะ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กั น การตกหล่น, ป้ องกันน�ำ้ , ป้ องกันฝุ่น ทราย โดยตัวเคส LifeProof จะเป็ น พลาสติ ก ออกแบบมาเป็ น ฝาประกบ แบบหน้าหลังโดยตัวเคสจะมีการซีลยาง รอบขอบฝาปิ ดเคสเพื่อป้ องกันน�ำ้ เข้า โดยบริเวณปุ่มต่างๆ ด้านนอกจะมีการออกแบบให้ป่ มุ นู นส่วนด้านในจะยืน่ มา อยู่ในต�ำแหน่งของปุ่มนัน้ ๆ ส�ำหรับส่วนทีต่ อ้ งเว้นไว้อย่างหน้าจอ ช่องเซ็นเซอร์ ช่องส�ำหรับกล ้องถ่ายรูป เหล่านี้จะเป็ นพลาสติกใสปิ ดอยู่ กันน�ำ ้ กันฝุ่น ทนทาน แบบนี้ตอ้ งโดนแล ้วล่ะ สนใจสอบถามได้ท่ี ร้าน iStudio by maczone ชัน้ 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


art

Fixing a Hole เรื่อง: พุทธิมน ภาพ: พุทธิมน/ภาพจากศิลปิน

“Sculpture is the Art of the Hole and the Lump”

Auguste Rodin


< Wood Carving Collaboration, Kanaki Aomori, Japan > Wood Carving Collaboration, Kazamaura Aomori, Japan Katsumi Mukai กับงานชิ้นล่าสุดที่ คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิ ท รรศการ Brillant Forest in Chiang Mai ณ ห้อ งแสดงงาน คณะวิจติ รศิลป์

Katsumi Mukai (1946) ศิลปิ นชาวญี่ป่ ุน ผู ส้ ร้างสรรค์ประติมากรรมไม้ โดยจุดเด่นที่สงั เกต ได้ในผลงานของเขา คือ แสง เงา และร่องรอยอัน เกิดจากสิว่ ทีเ่ ขาใช้แกะสลัก มุ่งหมายทัง้ ให้ความงาม และสะท้อนแนวคิดในใจตนเอง โดยเขาได้นำ� ผลงาน มาจัด แสดงให้ช าวเชีย งใหม่ไ ด้ส มั ผัส อย่ า งใกล ช้ ิด ตลอดเดือ นมีน าคมที่ผ่ า นมา ณ ห้อ งนิ ท รรศการ คณะวิจติ ร-ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการมองเห็ น และสัง เกตต้น ไม้ใ หญ่ ท่ี รายลอ้ มมากมาย ประกอบกับพื้นทีใ่ ช้ชวี ติ ในวัยเยาว์ มีสภาพแวดลอ้ มของต้นไม้ท่คี ่อนข้างสมบูรณ์ แนว ความคิดหลักของ Mukai ทีส่ อ่ื ออกมาจึงมักมาจาก สิ่งต่ างๆ ในธรรมชาติ เขายกตัวอย่ างจากผลงาน ชิ้นหนึ่งว่า ตอนเป็ นเด็ก เขาชอบไปว่ายน�ำ้ ทะเล จับปลา ด�ำน�ำ้ ลงไปเก็บสาหร่ายในฤดูรอ้ น ตอนปิ ดเทอม ฝี ไม้ที่ เขาพยายามถ่ายทอดผ่านผลงานก็จะเป็ นการกระแทก สิว่ เข้าไม้ให้เป็ นเส้นสายของสาหร่ายและลวดลายของ คลืน่ ทะเล เป็ นต้น

เขาเล่าให้ฟงั อีกว่าในพื้นที่ของแต่ละประเทศ เมื่อมีสภาพภูมิอากาศแตกต่ างกัน ต้นไม้ท่ีเติบโต ก็จะไม่เหมือนกัน เช่นเมืองที่มอี ากาศร้อนชื้นอย่าง ประเทศไทย จะมีไม้ฉำ� ฉา ไม้สกั ในขณะทีเ่ มืองหนาว อย่างญีป่ ่ นุ หรือเยอรมันนัน้ ไม่มี ซึง่ เป็ นความน่าสนใจ และน่าทดลองอีกอย่างหนึ่งกับการเรียนรูท้ งั้ วัสดุแปลก ใหม่ไปจากสิง่ คุน้ เคย รวมทัง้ พื้นทีใ่ นการท�ำงานศิลปะ การเป็ นศิลปิ นทีด่ แี ละประสบความส�ำเร็จได้นนั้ ฟันธงไว้ล่วงหน้าว่า การฝึ กฝน คือสิง่ แรกและสิง่ ส�ำคัญ ทีค่ วรถูกฝังไว้ในหัวใจของทุกคนทีม่ งุ่ มันอยากมุ ่ ง่ หน้า สู่เส้นทางของศิลปิ น ส่วนเรื่องพรสวรรค์นนั้ เป็ นเรื่อง ส่วนบุคคล หากใครอยากจะโทษโชคชะตาของตนว่า ท�ำไมฟ้ าจึงลิขติ ความสามารถมาเพียงเท่านี้ หากรัก ชอบจริงๆ ก็อาจต้องรอเวลา หรือไม่กร็ อให้มอี ะไรมา เปลีย่ นใจ Mukai เคยจัดแสดงผลงานในหลายประเทศ ทัง้ ในญีป่ ่ นุ บ้านเกิดของเขาเอง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลี ฯลฯ เรียกได้วา่ สะสมประสบการณ์การท�ำงาน

มาอย่างยาวนานหลายสิบปี และในการมาเชียงใหม่ ครัง้ นี้ เขาได้ร บั เชิญ ให้ม าจัด สอนเวิร ์ค ช็อ พแก่ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขามีความเห็นว่า แบ่งปันความรู เ้ ป็ นเรื่องดีและ เป็ นเรื่องควรท�ำ เพราะในโลกของศิลปะ คนเราควร เอื้ออารี ใครพลาดนิทรรศการ Brillant Forest in Chiang Mai เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ ่านมา ยัง สามารถรอชมผลงานอีกชุดของ Katsumi Mukai ทีท่ ำ� งานร่วมกันกับ กมล ทัศนาญชลี ศิลปิ นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ ได้ทห่ี อนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร็วๆ นี้

HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 51


HIP WILL

ROCK

YOU ช่างภาพ ปานวัตร เมืองมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สไตลิสท์/แต่งหน้า ธันยาภรณ์ ไตรปิฎก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสื้อผ้า แม่เสือสาว โทร 08-6186-1464 ผู้ช่วยช่างภาพ/ผู้ช่วยสไตลิสท์ ฆนากร ชัยมูลฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นายแบบ-นางแบบ

สุวทัศน์ โอรัตนประยูรกิจ (โอปอ - นักร้อง Diary Day) รังสินี สกุลดี วงศกร รุ่งทรัพย์รังษี (โจ - กีตาร์ สภาพสุภาพ) พวงผกา วิสสัน


ลลิตา ฉิมภารส อัคนี วัชราพิพัฒน์ (อิฐ - กีตาร์ The Rooster) พิสินี ยาตรา จักรา ยาอินทร์ (ดอน - กลอง Sustainer)


เรื่อง/ภาพ: ลัทธิปลาวาฬ

ความเดิมตอนที่แล้ว ผมได้ชวนคุณผูอ้ ่านไปรูจ้ กั กับ ‘ดีไซน์เน้อ’ ทีม่ ชี ่อื ว่า Peter Saville กัน พอหอมปากหอมคอ บางท่านอาจจะว่าน้อยไปซักนิด ก็รบกวนไปหาต่อกันในเน็ต เอาเองแล ้วกันนะครับ ผมปัดอย่างนี้ไม่ใช่วา่ ไม่รบั ผิดชอบ แต่เพราะเห็นว่า หาก ท่านต้องใช้ความพยายามสักหน่อย เพือ่ จะได้มาซึง่ อะไรสักอย่าง ก็แปลว่าสิง่ นัน้ น่าจะมีค่าคู่ควรกับพลังงานทีท่ ่านเลือกจะสูญเสียมันไป ตรงกันข้าม หากท่าน ไม่ยอมไปหาต่อ ก็แปลว่าสิง่ นัน้ ไม่มคี ่าพอ ก็ไม่จำ� เป็ นต้องรู ้ ซึง่ วิธกี ารคิดอย่างนี้ รุ่นพีท่ ผ่ี มเคารพเรียกว่าวิธี ‘ธรรมชาติจดั สรร’ คุณผูอ้ ่านลองเอาวิธคี ดิ นี้ไปใช้กบั เรื่องอืน่ ๆ ดูสคิ รับ ผมลองแล ้วรูส้ กึ สบายหัวดีจงึ บอกต่อ อย่างไรก็ตาม ผมติดคุณผูอ้ ่านไว้ฉบับที่แลว้ เกี่ยวกับ Peter Saville เขาท�ำงานกับเมืองแมนเชสเตอร์ ในฐานะ Creative Director ของเมืองครับ ขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ต่อแล ้วกันนะครับ

ว่าแต่เขาท�ำกันยังไง? หลังจากหายนะจากกลุม่ IRA (คล ้ายๆ กับปัญหาภาคใต้บา้ นเรา) ในปี 1996 ซึง่ พวกเขาก่อเหตุระเบิดใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ (ถือเป็ นภัยพิบตั จิ ากน�ำ้ มือมนุษย์ ทีแ่ พงทีส่ ุดในยุคนัน้ ) ชาวเมืองแมนเชสเตอร์ก็จำ� เป็ นต้องสร้างศูนย์กลางของเมือง ขึ้นมาใหม่ ซึง่ ในการสร้างใหม่นนั้ เขาก็ดงึ เอา Peter Saville มาเป็ น Creative Director เพือ่ ควบคุมแนวทางในการสร้างเมืองใหม่ ซึง่ ก็อย่างทีผ่ มบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขา มองเมืองเป็ น ‘แบรนด์’ จึงสามารถมี ‘ดีไซน์เน้อ’ มาเป็ นผูค้ วบคุมดูแลภาพลักษณ์ ของเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่ในทิศทางชัดเจน โดยมีเป้ าหมายให้เมืองแมนเชสเตอร์ เป็ นแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงในระดับนานาชาติ และในตอนนัน้ เอง เมืองแมนเชสเตอร์ ก็ได้กา้ วข้ามค�ำว่า ‘เมืองอุตสาหกรรม’ ไปเป็ น ‘เมืองวัฒนธรรม’ เรียบร้อยแล ้ว จาก วันนัน้ จนถึงวันนี้ ถามว่าส�ำเร็จไหม ก็คงต้องถามคุณผูอ้ ่านแล ้วล่ะครับว่า รูจ้ กั เมือง แมนเชสเตอร์ไหม? ถ้าท่านรูจ้ กั ก็ถอื ว่าพอใช้ ถ้าท่านอยากไปก็แปลว่าส�ำเร็จครับ

ตัวอย่างวงดนตรีจากเมืองแมนเชสเตอร์ เมือ งแมนเชสเตอร์ไ ม่ ไ ด้มีดีแ ค่ ทีม ฟุต บอลระดับ โลกและวงดนตรี คูลๆ (ระดับเปลีย่ นโลก) นะครับ หากแต่มปี ระวัตศิ าสตร์ความจ๊าบมาอย่าง ยาวนาน เช่น เมืองแมนเชสเตอร์เป็ นเมืองทีม่ สี ถานีรถไฟแห่งแรกในโลก เป็ นทีท่ ่ี นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกอะตอมได้เป็ นครัง้ แรก แนวคิดการเมืองฝ่ ายซ้ายเขา ก็พฒั นากันทีน่ ่ี หรือแม้กระทังเป็ ่ นทีแ่ รกทีค่ อมพิวเตอร์สามารถมีโปรแกรมลงไว้ ในเครือ่ งได้ และหากเราย้อนกลับไปในยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม เมืองแมนเชสเตอร์ แห่งนี้ก็ยงั ถือได้ว่าเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกเลยนะครับ ทีผ่ มยก ตัวอย่างมาทัง้ หมดนัน้ ผมแค่อยากจะบอกคุณผูอ้ ่านว่าคนเมืองแมนเชสเตอร์ เขาก็วา่ ตัวเองมีของ และชื่อเมืองแมนเชสเตอร์กเ็ ป็ น ‘แบรนด์’ ทีข่ ายได้ครับ

ทีมฟุตบอลแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ 60 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ซ้าย - Beetham Tower อาคารทีพ่ กั อาศัยสูงทีส่ ุดในอังกฤษ ขวา - The Green Building อาคารที่พกั อาศัยเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ มแห่ง แรกๆ ในโลก

เรื่องราวทัง้ หมดของเมืองแมนเชสเตอร์ท่ผี มเล่ามานัน้ ผมตื่นเต้นตรงที่ ผู บ้ ริห ารเขาเห็น คุ ณ ค่ า ของชนชัน้ ‘ดีไ ซน์เ น้อ ’ จนเลือ กที่จ ะให้เ ป็ น ผู ค้ วบคุ ม ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียวนะครับ ซึ่งปกติมกั จะได้รบั การใช้งานเป็ นล�ำดับท้าย ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะจ้า งมาออกแบบห่ อ ที่ใ ช้บ รรจุข องที่ท �ำ เสร็ จ ไปแล ว้ น่ ะ สิค รับ แนวความคิดอย่างนี้ผมว่าจะคลา้ ยกับแบรนด์ ‘Sumsung’ แห่งประเทศเกาหลีท่ี พวกเรารูจ้ กั กันดี หลังจากบริษทั เกือบจะไปไม่รอด เขาก็คิดใหม่ทำ� ใหม่ดว้ ยการ เอาดีไซน์เน้อมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มรี ูปร่างหน้าตาเป็ นทีน่ ่าพอใจก่อน แลว้ จึง ค่อยให้วศิ วกรจับรายละเอียดการใช้งานต่างๆ ใส่เข้าไปให้ได้ ผลก็คือ ปัจจุบนั ‘ซัมซัง’ หรือ ‘ซัมซุง’ คือแบรนด์สนิ ค้าอันดับหนึ่งของเกาหลี และเป็ นแบรนด์ระดับ นานาชาติไปแล ้วครับ ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ พอพูดถึงพวกผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ หรือที่ฝรัง่ เรียก ว่า ‘Visionary’ แลว้ ผมขอสารภาพว่า ผมล่ะอิจฉาคนพวกนี้จริงๆ ไม่รูว้ ่าเขามี เคล็ดลับอะไรถึงได้คิดต่ างแลว้ ท�ำให้มนั เวิรค์ ได้นะครับ ไอ้เรื่อง ‘คิดได้’ นี่ยงั


ไม่เท่าไหร่เพราะใครๆ ก็คดิ ได้ แต่คดิ แล ้วท�ำให้มนั เกิดขึ้นจริงได้น่พี เิ ศษ โดยเฉพาะ อะไรทีม่ นั ยังไม่เคยมีมาก่อน ถามใครก็ไม่ได้เพราะไม่มใี ครรู ้ ก็มนั ไม่เคยมีมาก่อน นี่นา คนประเภทนี้คนแรกทีน่ ึกออกก็คงจะหนีไม่พน้ คุณ Steve Jobs แห่งบริษทั แอปเปิ้ ลทีอ่ อกดอกออกผลไปทัว่ โลกอยู่ในขณะนี้ คุณผูอ้ ่านท่านใดอยากเป็ นผูม้ ี วิสยั ทัศน์ก็ลองไปศึกษาแกดู เพราะหลังจากทีแ่ กเสียไป ผมเห็นมีหนังสือเกี่ยวกับ แกวางอยู่เต็มแผงเลยครับ ทีน้ ีกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ นอกเหนือไปจากภาพลักษณ์ของเมือง แลว้ เขายังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจยิ่ง นัน่ คือเทศกาลที่มีช่ือว่า Manchester International Festival ปกติแล ้วคุณผูอ้ ่านน่าจะคุน้ หูกบั Film Festival, Music Festival, Photo Festival ฯลฯ ซึง่ เราก็จะทราบไปเลยว่ามันเป็ นเทศกาลทีม่ กี จิ กรรมเกี่ยวกับอะไร พอมาเจอเทศกาลทีร่ ะบุแต่ ‘สถานที’่ แทน ‘กิจกรรม’ ก็งงกันไปเลยครับ แล ้วตกลง มันเป็ นเทศกาลเกี่ยวกับอะไร? ก็อย่างทีบ่ อกว่าเขาสร้างภาพลักษณ์ของเมืองขึ้นมา ‘ใหม่’ ดังนัน้ กิจกรรมจะ เป็ น ภาพยนตร์ ดนตรี ประติมากรรม เต้นร�ำ อาหาร ในร่ม กลางแจ้ง อะไรยังไง ได้หมด ขอให้ ‘ใหม่’ และขอให้คนท�ำเป็ น ‘ระดับนานาชาติ’ ครับ เมือ่ เทศกาลนี้เกิดขึ้น ทีเ่ มืองแมนเชสเตอร์ มันก็เลยท�ำให้แบรนด์ของเมืองนี้ยง่ิ ชัดเจนยิง่ ขึ้น และเมืองแมนเชสเตอร์เขาก็พฒั นาเมืองกันอย่างนี้แหละครับ

ตัวอย่างกิจกรรมในเทศกาล Manchester International Festival

กลับมายัง ‘เมือง’ ทีผ่ มนัง่ เขียนคอลัมน์น้ อี ยู่ หลังจากตรวจทานงานเขียน รอบสุดท้าย ผมพบว่าเนื้อหามันออกนอกเรื่อง ‘ดีไซน์เน้อ’ ไปหน่อย แถมยัง ไม่ค่อยบันเทิงอย่างทีผ่ มตัง้ ใจไว้ ขอเรียนคุณผูอ้ ่านตรงนี้เลยครับ ว่าทัง้ หมดนี้ เป็ นเพราะผมมีนำ�้ มูกไหลและมึนศีรษะตลอดเวลา เพราะหมอกควันพิษซึ่ง เป็ นโจทย์ดกึ ด�ำบรรพ์ของผูบ้ ริหารเมืองนี้ ตัง้ แต่เมืองแมนเชสเตอร์ยงั ไม่โดน วางระเบิดโน่นล่ะมัง้ ครับ (จริงๆ ไม่นานขนาดนัน้ นะครับ ผมแค่เหวีย่ งตามประสา คนป่ วยเฉยๆ) --

A: การเดินทางมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย B: ข้อดีคอื ? A: มันท�ำให้เราเติบโตขึ้นครับ B: แล ้วข้อเสียล่ะ? A: แก่ B: ... HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 61


music review

Music Is Your Life เรื่อง: วรวรรณ

หากเพลงคือชีวิต และชีวิตขาดเพลงไม่ได้!!!! เหล่านี้คืออัลบั้มที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

Album: Le Voyage Dans La Lune Artist: Air Label: Virgin สองหนุ่ มจากฝรัง่ เศสผูห้ ลงใหลในแนวเพลง อิเล็กทรอนิกส์สุดล�ำ ้ ออกผลงานชุดล่าสุดมาเอาใจ แฟนเพลงกันอีกครัง้ กับอัลบัม้ Le Voyage Dans La Lune (A Trip To The Moon) ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวเมือ่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ นับว่าเป็ นงานเพลงชุด ที่ 7 นับแต่ออกอัลบัม้ แรกในปี 1997 ภายหลังประสบ ความส�ำเร็จอย่างสูงกับเพลงดังติดหูอย่าง ‘Sexy Boy’ ‘Sing Sang Sung’ และ ‘Alone In Kyoto’ เพลง

ประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง Lost In Translation ในอัลบัม้ ล่าสุดนี้แนวเพลงยังคงไม่ท้งิ ดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ ผสม ผสานกับเสียงซินธิไซเซอร์ พร้อมเพิม่ เสียงแอมเบียนท์ ในเพลงมากขึ้น แต่ยงั คงไลน์เบสส์สวยเหมือนเดิม หากใครติดตามผลงานของ Air มาตัง้ แต่ชุดก่อนๆ อาจรูส้ กึ เหมือนกันว่าอัลบัม้ นี้ฟงั ง่ายขึ้นมาก! www.en.aircheology.com

Album: Bangarang Artist: Skillex Label: Warner Music EP อัล บัม้ จาก Skillex เจ้า พ่ อ ดับ้ สเต็ ป แห่งปี กับ 7 ผลงานเพลงสร้างสรรค์ในแนวเพลงดับ้ สเต็ป และอิเล็กโทรเฮาส์ ได้แก่เพลงฮิตที่มชี ่อื เดียวกับอีพี อย่าง ‘Bangarang’ ft.Sirah หรือจะเป็ น ‘The Devil’s Den’ ft.Wolfgang Gartner ทีฟ่ งั แลว้ คึกคักอยาก ลุกมาแดนซ์ รวมทัง้ เพลง ‘Breakn’ A Sweat’ ft. The Doors จังหวะไม่กระชากใจมาก ชวนโยกก�ำลังดี ส�ำหรับ Skillex นัน้ มีผลงานเพลงออกมาตัง้ แต่ปี 2004 โดยเริ่มจากเป็ นมือกีตาร์ แลว้ ก็ได้แยกตัวออกมาท�ำ เพลงเอง จนกระทัง่ ก้าวเข้าสู่การเป็ นโปรดิวเซอร์ และ

ดีเจมิกซ์ ซักประวัตไิ ปมาก็ตกกะใจ เพราะใครจะไป เชือ่ ว่าความสามารถระดับนี้จะมีอายุเพียง 24 ปี เท่านัน้ (OMG! ดู จากสัดส่วนของเขาแลว้ อาจจะยังไม่โต เต็ ม วัย ก็ เ ป็ น ได้) แต่ จ ะว่า ไปอายุ ม ากน้อ ยก็ ไ ม่น่ า เกี่ยวกับความสามารถ ไม่เพียงแค่นนั้ ยังได้ขา่ วคราว มาอีกว่าเขาก�ำลังจะออกอัลบัม้ เต็มที่ช่ือว่า Voltage ในปี 2012 นี้ ซึง่ ได้เปิ ดตัวเพลง ‘Voltage’ ในทัวร์ คอนเสิรต์ Mothership Tour ในเดือนสิงหาคม ปี ทแ่ี ล ้ว www.skrillex.com

Album: For the Good Times Artist: The Little Willies Label: Milking Bull The Little Willies เป็ น อีก วงหนึ่ ง ของ นักร้องสาวเสียงทอง Norah Jones เธออยู่ตำ� แหน่ง เปี ยโนและร้องน�ำร่วมกับ Richard Julian โดยมี Jim Campilongo เป็ นมือกีตาร์ Lee Alexander ต�ำแหน่ง มือเบสส์ และ Dan Rieser เป็ นมือกลอง ส�ำหรับ เพลงของวงนี้จะเน้นการน�ำเพลงเก่ ามาคัฟเวอร์ใหม่ ในสไตล์คนั ทรี่ โดยอัลบัม้ แรก The Little Willies จะเป็ นสไตล์คนั ทรี่รอ็ ค ส่วนอัลบัม้ นี้มแี นวทางชัดเจน มากขึ้น ให้กลิน่ อายของคันทรี่คลาสสิกแบบเต็มตัว และในงานชุดนี้ได้นำ� เพลงดังอย่าง ‘Jolene’ จาก Dolly 62 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

Parton รวมเพลงคันทรี่ในต�ำนาน ‘Lovesick Blues’ จาก Cliff Friend และ Lriving Mills และเพลง ‘For the Good Times’ จาก Kris Kristofferson ที่ น�ำมาใช้เป็ นชื่ออัลบัม้ นี้ดว้ ย เห็นแค่ช่อื เพลงก็น่าสนใจ มากแล ้ว ยิง่ รวมเข้ากับเสียงหวานซึ้งของ Norah Jones บวกกับเสียงเปี ยโนนุ่มหู และจังหวะดนตรีสบายๆ ของ บทเพลงไพเราะที่พวกเขาบรรจงคัดสรรมาบรรเลง ใหม่ ใครหลงรักเพลงคันทรี่อยู่แลว้ น่าจะตกหลุมรัก วงนี้ทนั ทีทไ่ี ด้ฟงั www.thelittlewillies.net


Album: Our Version of Events Artist: ‪Emeli Sande Label: EMI Our Version of Events คืออัลบัม้ แรก ของ ‪Emeli Sandé‬หญิงสาวผูม้ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเรื่องเสื้อผ้า หน้าผม น�ำ้ เสียงอันทรงพลัง และความสามารถในการบรรเลงเปี ยโนอย่างหาตัว จับยาก คลอดผลงานชุดแรกในชีวติ กับเพลงโซลป๊ อป กึ่งอาร์แอนด์บี ใครยังไม่เคยฟังเพลงของ ‪Emeli Sandé‬อยากให้ลอง ‘Heaven’ เพลงจังหวะป๊ อปแดนซ์ ผสมอิเล็กทรอนิกส์นดิ ๆ กระตุน้ อารมณ์ให้สดใสซาบซ่า

ต่อด้วยเพลง ‘Next To Me’ ทีฟ่ งั ครัง้ แรกก็เพราะ ติดหู และเพลงช้าอย่าง ‘River’ ให้กลิน่ อายของเพลงโซล ฟังแลว้ รับรองว่าคุณจะเคลิ้มไปกับเสียงทรงพลังของ สาวคนนี้ได้ไม่ยาก และสิง่ ทีช่ ่วยการันตีถงึ ความเพราะ แบบสุดยอดของทุกบทเพลงในอัลบัม้ Our Version of Events คือ หลังออกวางจ�ำหน่ายก็กระโดดขึ้นไป สู่อนั ดับ 1 UK Chart ตัง้ แต่สปั ดาห์แรกเลยทีเดียว www.emelisande.com

Album: When You Grow Up Artist: Priscilla Ahn Label: Blue Note Records Priscilla Ahn สาวสวยลูกครึง่ เกาหลี-อเมริกนั เธอไม่ได้ชวนมองแค่เพราะเป็ นเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้ม น่ ารักเท่านัน้ เสียงของเธอยังมีเสน่ หช์ วนหลงใหล แม้ว่าบทเพลงในอัลบัม้ นี้จะเป็ นสไตล์อะคูสติกโฟล์ค แต่ดว้ ยเสียงใสกังวานชวนฟังทีเ่ ธอเปล่งออกมา สลับ กับฝี ปากในการเป่ าเมาท์ออร์แกน ในขณะเดียวกันก็ โซโล่กีตาร์ไปด้วย เพลงในอัลบัม้ นี้จงึ ทัง้ ชวนฟังและ ชวนมอง (แถมให้อกี ค�ำ - โคตรเท่!) Priscilla Ahn โด่งดังหลังจากเปิ ดตัวซิงเกิ้ลแรก ‘Dream’ จากอัลบัม้ A Good Day เมือ่ ปี 2008 และเพลงจากอัลบัม้ นี้กไ็ ด้

กลายไปเป็ นเพลงประกอบซีรสี ห์ ลายเรื่องไม่วา่ จะเป็ น Grey’s Anatomy กับเพลง ‘Dream’ และ ‘I Don’t Think So’ รวมถึงซีรสี ์ Psych ในเพลง ‘A Good Day’ นอกจากนี้หลายเพลงของเธอยังถูกน�ำไปใช้เป็ น เพลงประกอบภาพยนตร์และโฆษณา โดยในอัลบัม้ When You Grow Up นี้ถกู พัฒนาให้อ้ อกมาน่ารัก สดใส ด้วยการเพิม่ ลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ อย่างเสียง คอรัส และเสียงเปี ยโนในสัดส่วนที่มากกว่าอัลบัม้ ชุดก่อน ท�ำให้เพลงมีมติ แิ ละฟังสนุกขึ้น www.priscillaahn.com

Album: El Camino Artist: The Black Keys Label: Warner Music The Black Keys การรวมตัวกันของสองหนุ่ม จากรัฐ โอไฮโอ สหรัฐ อเมริ ก า Dan Auerbach ร้องน�ำและกีตาร์ และ Patrick Carney ต�ำแหน่ ง มือกลอง พวกเขาเป็ นเพื่อนกันมาตัง้ แต่ ยงั เด็กจน กระทัง่ มาท�ำวงดนตรีและออกอัลบัม้ ร่วมกัน โดยเน้น ดนตรีสไตล์รอ็ ค ทัง้ บลูสร์ อ็ ค การาจร็อค อัลเทอร์เนทีฟ อินดี้ และร็อคแอนด์โรล โดยอัลบัม้ ล่าสุด El Camino นอกจาก The Black Keys จะดูแลการโปรดิวซ์เอง แลว้ ยังมี Danger Mouse มาร่วมเป็ นโปรดิวเซอร์ อีกแรงหนึ่งด้วย นอกจากจะเอาใจชาวร็อคกันอย่าง เต็มที่กบั เพลงมันๆ อัดแน่นทัง้ อัลบัม้ แลว้ งานชุดนี้ ยังฮอตใช่ยอ่ ยเพราะเพิง่ เปิ ดตัวซิงเกิ้ลแรกไปได้ไม่นาน

ก็คว้ารางวัล Producer of The Year จาก Grammy Awards มาไว้ในมือ จากเพลง ‘Lonely Boy’ ในสไตล์ ร็ อ คแอนด์โ รลที่ม าพร้อ มกับ เอ็ ม วีสุ ด ฮิ พ ชวนดิ้น ไม่หยุด และก�ำลังมีกระแสแรงมากในวงการเพลง ขณะนี้ นอกจากนี้ ‘Lonely Boy’ ยังขึ้นอันดับ 1 US Rock และ US Alternative รวมถึงติดอันดับ 2 US Billboard Chart อีกด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ ซิงเกิ้ล ต่อมาอย่างเพลง ‘Gold On the Ceiling’ ทีเ่ พิง่ ปล่อย เอ็มวีเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ปีน้ ี มียอดชมพุง่ พรวดเกือบ หนึ่งลา้ นวิวแลว้ The Black Keys จึงเป็ นอีกหนึ่ง วงดนตรีทค่ี ุณไม่ควรพลาดในศักราชนี้ www.theblackkeys.com HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 63


film

The Artist (2011) The Artist เขียนและก�ำกับโดย Michel Hazanavicius จัดฉายครัง้ แรก ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (2011 Cannes Film Festival) และคว้ารางวัลแรก คือ Best Actor Award มาครอง The Artist คือภาพยนตร์ขาวด�ำ เกือบเงียบ เรื่องราวเกี่ยวกับ George Valentin (Jean Dujardin) นักแสดง หนังเงียบผู โ้ ด่งดังในยุคนัน้ และเป็ นที่ หลงใหลของสาวๆ เขามักท�ำการแสดง พร้อ มกับ สุ น ขั แจ็ ค รัส เซลคู่ ใ จผู แ้ สน ฉลาดอยู่เสมอ วันหนึ่ง ขณะที่เขาก�ำลัง ออกมาพบกับแฟนๆ และสือ่ มวลชนก�ำลัง เก็บภาพเขาอยูน่ นั้ หญิงสาวคนหนึ่งก็หลุด วงลอ้ มออกมาจากบริเวณที่การ์ดกัน้ อยู่ มาถึงตัวเขา พร้อมโพสท่าเคียงข้างให้สอ่ื ฯ 64 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

เก็บภาพต่อ เธอคนนัน้ คือ Peppy Miller (Bérénice Bejo) ผูม้ คี วามใฝ่ ฝนั อยาก เป็ น นัก แสดงทัง้ ยัง คลัง่ ใคล ใ้ นตัว เขา เป็ นอย่างมาก ครัง้ หนึ่ง Miller ได้มโี อกาสพบกับ Valentin ในห้องแต่งตัวโดยบังเอิญ เขา บอกกับ เธอว่ า ถ้า อยากเป็ น นัก แสดง โด่งดัง เธอต้องมีอย่างอื่นที่คนอื่นไม่มี Valentin จึงท�ำการแต้มไฝเหนือมุมปาก ให้แก่ Miller เวลาผ่านไป เมือ่ เสียงเริ่มเข้ามาสู่ วงการภาพยนตร์ นักแสดงหนังเงียบอย่าง Valentin นัน้ ยังยืนยันและเชือ่ มันในภาพ ่ ที่ไม่มเี สียง เขาจึงลงทุนท�ำหนังเอง แต่ สุ ด ท้า ยความพ่า ยแพ้แ ก่ เ สีย งก็ เ กิด ขึ้น ชี วิ ต ของเขาค่ อ ยๆ ตกต�ำ่ ลงเรื่ อ ยๆ

ในขณะที่ ฟ ากภาพยนตร์เ สี ย งโด่ ง ดัง ขึ้นเรือ่ ยๆ ก็มนี กั แสดงสาวดาวรุ่งเกิดใหม่ มาพร้อมๆ กัน และเธอคนนัน้ คือ Peppy Miller ความน่ า สนใจของภาพยนตร์ เรื่องนี้คือ เหมือนเล่าเรื่องประวัตศิ าสตร์ ในวงการภาพยนตร์อยู่กลายๆ และความ ดราม่าของตัวละครในเรือ่ ง ข้อสังเกตหนึ่ง จากภาพยนตร์เรื่องนี้ คือมีความรูส้ กึ ของ การโหยหาอดีต หรือเราอาจก�ำลังตกอยูใ่ น อ�ำนาจของปี ศาจที่ช่ือความเปลีย่ นแปลง เราหวาดกลัวกับการต้องรับมือกับอนาคต ทีย่ งั มองไม่เห็น และให้ความไว้เนื้อเชือ่ ใจ กับเรื่องราวทีผ่ ่านมาแล ้วมากกว่า และภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วย ความเป็ นชีวติ จริง


เรื่อง: พุทธิมน

Coming Soon

film space คนรักหนังเก่าเชิญทางนี้ filmSPACE จัดฉายภาพยนตร์ ตลอดเดือนเมษายน ทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา 19 : 00 น. ซึ่งใน เดือนนี้จัดฉายภาพยนตร์ภายใต้หัวข้อ The Month of Asian Road Trip ที่ห้องเลคเชอร์ชั้น 2 ตึก Media Art and Design สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-4172-6800

Battleship

Ted

จากเกมรบชื่อดัง ฮาสโบร มาสู่ จอเงิน เมื่อสงครามระหว่างฮีโร่ และ ศัต รู ผู ร้ ุ ก รานก�ำ ลัง จะเกิด ขึ้น ทัง้ บน ภาคพื้นดิน กลางเวหา และกลางทะเล เตรี ย มรอชมภาพยนตร์ฟ อร์ม ยัก ษ์ เรื่ อ งนี้ จ ากผู ส้ ร้า งเดี ย วกัน กับ เรื่ อ ง Handcock และ Kingdom ได้แล ้ว

อี ก หนึ่ ง ภาพยนตร์ อ เมริ ก ัน คอมเมดี้ เล่าเรื่องของ John เมือ่ ตอน เขายังเด็ก เคยปรารถนาให้ตุ๊กตาหมี ของเขาพูดได้ แต่ตอนนี้เขาโตแล ้ว และ ตุก๊ ตาหมีก็พูดได้แลว้ ปัญหาคือเขาจะ ใช้ชีวิตแบบผู ใ้ หญ่ กบั ตุ๊กตาหมีพูดจา ห ย า บ ค า ย แ ล ะ ค อ ย แ ต่ จ ะ ก อ ด หญิงในฝันของเขาได้อย่างไร

Director: Peter Berg Genre: Action Sci-Fi

Director: Seth MacFarlane Genre: Comedy

7 เมษายน 2555 Bootleg Film (1998)

ก�ำกับ: Wakaba Nakano, Masahiro Kobayashi & Maiko Nakano

21 เมษายน 2555 Handle Me with Care - กอด (2008)

ก�ำกับ: Kongdej Jaturanrasamee

The Raven

Himizu

ภาพยนตร์ระทึกขวัญย้อนยุ ค โดยผูก้ ำ� กับจาก V for Vendetta พา ย้อนกลับในช่ วงกลางศตวรรษที่ 19 เกิดคดีฆาตกรรมแม่ลูกอย่างโหดเหี้ยม ทีฆ่ าตกรเลียนแบบจากฉากในเรื่องสัน้ นักสืบและนักเขียนต้องใช้ความสามารถ ที่มที งั้ หมดเพือ่ ค้นหาว่าฆาตกรคือใคร ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

ภาพยนตร์เ รื่อ งนี้ ห ยิบ ยกช่ ว ง เวลาหลังญี่ป่ ุนเพิง่ ผ่านพ้นภัยสึนามิมา หมาดๆ มาเป็ นฉาก และเล่าเรื่องราว ของยูอจิ ิ เด็กหนุ่มวัย 14 ทีค่ รอบครัวมี ปัญหาควบคู่ ไปกับเคอิโกะ เด็กหญิง เพือ่ นร่วมชัน้ ทีต่ กหลุมรักยูอจิ ิ ทว่าสอง คนนี้ไม่ได้มาเพือ่ เยียวยากันและกัน แต่ มาเพือ่ จะท�ำร้ายกันให้เจ็บยิง่ กว่าเดิม

Director: James McTeigue Genre: Thriller

Director: Sion Sono Genre: Drama

28 เมษายน 2555 Things We Do When We Fall in Love (2000) ก�ำกับ: James Lee

*หมายเหตุ : 14 เมษายน วันหยุดสงกรานต์ HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 65


classic

The Sound of Silence Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone 'Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence

Listen to the Sound of Silence เรื่อง: พุทธิมน

Paul Simon และ Art Garfunkel เป็ นเพือ่ นกัน มาตัง้ แต่สมัยเรียนชัน้ ประถม ณ นครนิวยอร์ค ผลิต งานเพลงด้วยกันออกมาครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1957 โดย ตัง้ ชื่อวงว่า Tom and Jerry และแยกย้ายกันไป ก่อนจะกลับมาท�ำงานร่วมกันและออกอัลบัม้ อีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1964 ภายใต้ช่อื Simon and Garfunkel The Sound of Silence แต่ งโดย Paul Simon ในปี ค.ศ. 1963 ถูกบรรจุอยู่ในอัลบัม้ แรก Wednesday Morning, 3 A.M. อัลบัม้ แรกของ Simon and Garfunkel และกลายเป็ นเพลงสุดฮิต เมื่อถูกน�ำไปใช้เป็ นหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์ (Soundtrack) เรื่อง The Graduate ในปี ค.ศ. 1967 หลายคนอาจคุน้ หูกบั เพลงนี้กนั อยู่แลว้ หรือ ใครอาจเคยใช้เ พลงนี้ ใ นการฝึ กเล่ น กี ต าร์ก ัน มา บ้าง ในเนื้อหาเพลงส่วนหนึ่งบอกว่า ‘เราต่างพูด แต่ ไม่ มีใ ครคุ ย กัน เราต่ า งได้ยิน แต่ ไ ม่ มีใ ครฟัง กัน ความสงัด เงีย บเหมือ นก้อ นเนื้ อ ร้า ยที่ก �ำ ลัง เติบ โต 66 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ลุกลาม’ ซึง่ การตีความอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ ประสบการณ์ของแต่ละคน ความลึกซึ้งทีเ่ ราได้สมั ผัส อาจไม่เป็ นเฉกเช่นเดียวกัน เพราะบางครัง้ ความเงียบ อาจเป็ นได้ทงั้ เรื่องร้ายและเรื่องดี ฮิปปี้ บุปผาชนผูม้ ี ชีวติ อยู่ในปัจจุบนั ขณะนี้ ฟังแลว้ อาจอยากหวนอดีต ไปร�ำลึกถึงเวลาในช่วงนัน้ จากต้นฉบับทีเ่ ป็ นเพลงอะคูสติก ถูกน�ำไปอัด ซ�ำ้ อีกครัง้ ด้วยเครื่องเล่นไฟฟ้ าโดยมี Tom Wilson โปรดิวเซอร์ของ Bob Dylan เป็ นตัวตัง้ ตัวตี ทัง้ ยังไม่ได้ บอกกล่าวใดๆ ถึงการน�ำเพลงนี้มาท�ำใหม่กบั Simon หรือ Garfunkel สักค�ำ แต่กท็ ำ� ให้ The Sound of Silence ขึ้นไปอยู่อนั ดับหนึ่งของการจัดอันดับเพลง ในอเมริกา เมือ่ วันปี ใหม่ของปี ค.ศ. 1966 ก่อนทีเ่ พลง We Can Work It Out จะมาชิงอันดับแรกไปครอง อย่างน้อยทีส่ ุด ศิลปิ นในยุค 60s ก็ไม่ได้มแี ต่ The Beatles

And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share And no one dared Disturb the sound of silence "Fools", said I, "You do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you" But my words, like silent raindrops fell And echoed In the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls And tenement halls" And whispered in the sounds of silence


{

{Slang

slang

Dictionary {

เรื่อง: โญลัลดา

BUSH อ่านว่า บัช แปลว่า ‘บ้านนอก’ อะอะ นี่มนั บ้านตัวเองชัดๆ นี่นา อันทีจ่ ริงแล ้ว ค�ำว่า BUSH ตามพจนานุกรมภาษาปะกิต เขาจะแปลความหมายว่า พุม่ ไม้ หรือ หย่อมหญ้า จะว่าไปแล ้วเขาก็สรรหาค�ำมาใช้เป็ นแสลงกันนะ หย่อมหญ้านี่มนั คู่กนั กับบ้านนอกเหรอ? เห็นจะใช่ หย่อมหญ้า หรือจะเปรียบเปรยว่าเป็ น ‘รากหญ้า’ (สมมติวา่ มันคล ้ายๆกันนะ จะได้พาเข้าประเด็น) ทีพ่ วกเหล่าคุณเจ้าคุณนายทัง้ หลาย ในสังคมไทยชอบกล่าวหาว่าชาวภูธรอย่างข้านัน้ เป็ น ‘รากหญ้า’ จะเป็ นรากหรือเหง ้า ก็แผ่นดินเดียวกันไม่ใช่หรา รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย อิชนั้ นัน้ อยากจะแนะน�ำให้รู ้ แต่ไม่อยากจะแนะน�ำให้ใช้ เพราะถือว่าเป็ นการ ประณาม ดูถูก เหยียดหยาม จะเซาะกงเซาะกราว บ้านนงบ้านนอก อะไรก็ตาม เลีย่ งได้เลีย่ งเลย หากคุณพูดคุณรู ไ้ หมว่า คุณก�ำลังจี้ใจหัวอกคนบ้านนอกอย่าง แท้จริง ลองมาดูตวั อย่างคนทีเ่ ขาเสียดสีกนั ในสังคมดูนะจ๊ะ ตัวอย่างประโยค Your boyfriend are BUSH!! แฟนแกอะบ้านนอก!! (เจ็บแสบทรวงชะม้าดดดดดด)

DUMMY อ่านว่า ดัม-มี่ ไม่ได้ชวนกันมาเล่นไพ่นะฮ้า สอนค�ำศัพท์แสลง จริงจริง๊ งงงงงง DUMMY ในทีน่ ้ ี แปลว่า ไอ่งงั ่ ไอ่โง่ คนโง่ คนบัดซบ คนโง่จญั ไร (เติมเอง) ประมาณนี้แหละจ่ะ DUMMY เป็ นค�ำนาม (noun) ใช้ได้ในสถานการณ์ อยากสาปคน แถมเอาตัวรอด เพราะถ้าเขาว่า มึงว่ากู? ป่ าวน้าตะเอง เขาอยากจะเล่น ดัมมี่ อะไรก็วา่ กันไป อยากด่าละยังมาปอดแหกกันอีกเนอะคนเรา :’) ยังมีญาติสนิทมิตรสหายของพีง่ งอี ั ่ กหลายค�ำ เช่น DUMB ASS, BLOCKHEAD, FOOL, FOOLLY, DOLT, DUNDERHEAD, DULL, SILLY, BLUNT แจกค่ะแจก น�ำไปใช้กนั ได้ฟรีไม่เสียตังค์ แถมได้เลือดมาอาบฟรีจา้ เลือกใช้กบั คน กับสถานการณ์ ด้วยนะจ๊ะ เล่นกันกับเพือ่ นได้ แต่อย่าไปเล่นกับคนอืน่ ละจะหาว่า พีไ่ ม่เตือน!! ตัวอย่างประโยค OMG!! She has been dating with a DUMMY guy. โอ้กายม้อดดด นางไปดินเนอร์กบั ไอ่งงนั ั ่ น่ มาเหรอ

COMFY อ่ า นว่ า คอม-ฟี้ ซึ่ง ค�ำ นี้ เ ป็ น การหดค�ำ (หดแค่ ค�ำ ) จากค�ำ ว่ า Comfortable หดเหลือแค่ Comfy แหมะ! หดซะกลายเป็ นค�ำน่ารักเชียวนะฮ้า COMFY หรือ Comfortable แปลว่า สะดวกสบาย หรือสุขสบายก็ได้ เป็ น Adjective หรือทีเ่ รียกว่าค�ำคุณศัพท์ เรามักจะใช้คำ� นี้กบั เสื้อผ้า ลองสังเกตกันง่ายๆ จากชื่อผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาปรับผ้านุ่มเอาละกัน ง่ายดี อธิบายไปก็ไม่งา่ ยเท่ายกตัวอย่าง จริงป้ ะ? นอกจากนัน้ ยังใช้ได้กบั การกิน การนอน การเดินทาง ชีวติ ความเป็ นอยู่ นัน่ นู่นนี่ และอีกหลายบริบท ยังมีศพั ท์อกี หลากหลายค�ำ หากไม่ใช่แสลง อย่างเช่น ค�ำว่า Convenient แปลว่า สะดวก เป็ นค�ำคุณศัพท์เหมือนกันจ่ะ แต่บริบททีใ่ ช้ในประโยคนัน้ อาจจะ แตกต่างกัน เพราะ Convenient มักใช้กบั การเดินทาง ตัวอย่างประโยค I love to take a nap on my COMFY sofa. อิชน้ั ชอบงีบบนโซฟาอันสุขสบายของอิชน้ั :’)

(แลดู เป็ นนักเลงดีแฮะ) หรือ เหล่าบรรดาเพื่อนฝูง มักจะใช้กบั เพื่อนที่สนิทถึง สนิทมากกกก นอกจาก FRIENDSTER ทีจ่ ะแปลว่าพรรคพวกแลว้ ยังส่งศัพท์ อิทธิพลนี้กลายมาเป็ นเว็บไซต์ของโลกโซเชียลมีเดียอีกด้วย ก็คล ้ายๆ กันกับพวก facebook, hi5, orkut, myspace ตามนัน้ FRIENDSTER เพือ่ นทีส่ นิทกันจริงๆ เขามักจะใช้กนั และยังมีกลุม่ ค�ำที่ คล ้ายๆ กัน เขามักจะใช้ คือ BUDDY, PARTNER, PAL, CHUMMY, FOLK, GUYS, GIRLS แต่กอ็ ย่างว่าหญิงสาวมักจะสรรหาค�ำทีแ่ ลดูน่ารัก อ่อนโยนมาใช้กนั จริงใจบ้าง ตอแหลบ้างก็วา่ กันไป อย่างเช่น BESTIE, SWEETIE (มีมากกว่าหนึ่งก็เติม S) PEEPS (เจอบ่อยมากค�ำนี้ ปี้ ปเปิ้ ปไรกัน ใช้กนั มันน่าดู) ตัวอย่างประโยค I will hanging out with my friendster tonight. คืนนี้ อะฮัน้ จะไปดกดื่ม (เที่ยวกลางคืน) กับเหล่าบรรดาเพือ่ นสาวย่ะ

FRIENDSTER อ่านว่า เฟรนด์-สเตอร์ เป็ นค�ำนาม (noun) แปลว่า พรรคพวก

FELLOW อ่านว่า เฟล-โลว แปลว่า นายนัน่ , หมอนัน่ , ไอ่นนั ่ , ไอ่หนุ่ม, พ่อหนุ่ม, ZZZ เป็ นค�ำย่อนะจ๊ะ ย่อมาจากค�ำว่า Sleepy tired or bored แปลว่า ง่วงงึนๆ (สามารถเติมค�ำได้อกี เพียงหนึ่งค�ำคัน่ กลางคือ ‘เชียร์’ ตามความเหมาะสมทีจ่ ะใช้กบั การกล่าวถึงบุคคลที่ 3 ในบทสนทนานัน้ ๆ) FELLOW เป็ นค�ำนาม (noun) นะจ๊ะ เราจะใช้คำ� นี้เมือ่ ไหร่ ตอนไหน อะไร ยังไง ตอบไปเลยคร้าบบบบ ใช้กบั เพือ่ นและ คนสนิ ท เท่ า นัน้ อย่ า เผลอปี น เกลียวไปเล่น ค�ำกับรุ่ น ใหญ่ เขาหละ ไม่เอาไม่ดี ไม่น่อร้ากกก ใครบอกว่ามีแค่คำ� ว่า FELLOW ทีช่ าวชิคๆ เขาใช้กนั มันมีอกี ตัง้ หลายค�ำ มาม่ะ มาลองอ่านกันดู BLOKE, CHAP, รวมไปถึงค�ำว่า DUDE ความหมายเดียวกันหมดเลยนะ จะบอกให้ ตัวอย่างประโยค I heard black fellow’s voice outside the house. กูได้ยนิ เสียงไอ่เชียร์ดำ� นัน่ อยู่ขา้ งนอกบ้าน

อ่อนเปลี้ยเพลียแรง เบือ่ หน่ายหน่วงหน่วย ดัง่ เช่นอารมณ์ ณ ตอนนี้ มิไหวแล ้วจ้า หมดค�ำนี้พข่ี อลาก่อน เรามักจะเห็นและใช้กนั บ๊อยบ่อยกับอีตวั ZZZ บางคนก็พมิ พ์ z เล็กไปจน Z ใหญ่ เช่น zzZ บางคนรูว้ ่าจริงๆแลว้ ไอ่แซดสามตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไร แต่ บางคนสักแต่ใช้เป็ น (ไม่เป็ นหรอก ใช้ตามเพือ่ นเวลาแชทๆ) ข้าเองก็เพิง่ ทราบมา เมือ่ ไม่นานนี้เอง ก็ใช้บอ่ ยตัง้ แต่สมัยมัธยม ง่วงปุ๊ บก็ zzZ แต่หารูไ้ ม่เลยว่า ความ หมายมันมากกว่านัน้ เอาล่ะ วันหลังต้องใช้ให้เป็ นกันนะจ๊ะ เดียวคนคุยด้วยกับเรา เขาจะนอยด์ ตัวอย่างประโยค It’s so busy day, I’m gonna dead zzZ. ไมวันนี้ มนั ยุ่งงี้วะ กูจะตายแล้วเหนื่ อยเฟี้ ยๆ HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 67


book

เรื่อง: วรวรรณ

ร่างกลางห่ากระสุน (ชายคาเรื่องสัน้ 02) ผูเ้ ขียน: คณะเขียน ส�ำนักพิมพ์: เขียน ราคา: 180 บาท

หนังสือรวมเรื่องสัน้ ล�ำดับที่ 2 โดยนักเขียนหนุ่มสาวนามคณะเขียน แต่ละ บทตอนนัน้ ถ่ายทอดถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาอย่างแยบคาย ผ่านเรื่องสัน้ จ�ำนวน 12 เรื่อง น�ำเสนอจินตนาการในห้วงอารมณ์ลมุ่ ลึก สอดแทรก เรือ่ งราวผูกปมให้ขบคิด ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งความผูกพันระหว่างคู่รกั จากตอน ‘เรือ่ งรัก ของเรา’ เรื่องราวความรักของทางธรรมและน�ำ้ อุ่น คู่รกั ทีไ่ ม่ค่อยลงรอย ทางธรรม รูอ้ ยู่แก่ใจว่าการคบๆ เลิกๆ นัน้ รังแต่สร้างความเจ็บปวด แต่เขาทัง้ คู่กไ็ ม่อาจปฏิเสธ ความโหยหาซึง่ กันและกันได้ ในฝัน ร้า ยหลายๆ คื น เขาไม่แน่ ใ จเอาเลยว่า หยดน�ำ้ ในทะเลกับ น�ำ้ ตา เธอ อย่ า งไหนมัน มากกว่ า กัน เขารู ้ เขาเห็น เขาท�ำ กับ เธอมาซ�ำ้ แล ว้ ซ�ำ้ เล่า ทัง้ ทีร่ กั ทัง้ ทีอ่ ยากเห็นรอยยิ้ม แต่มนั เป็ นแบบนี้ทกุ ที รักของเขาและเธอเหมือนมิตรภาพของเม่น อยู่ใกลก้ นั ก็ทมิ ่ แทงท�ำร้าย แต่ พอห่างไกลก็หนาวเหน็บ (หน้า 38) เรื่องนี้อ่านแลว้ พาให้นึกถึงความรักหลายคู่ทเ่ี มือ่ ใกลก้ ็อยากไกล เมือ่ ไกลก็ คิดถึง ทุกคู่รูด้ ปี ญั หานี้อาจแก้ได้ดว้ ยความเข้าใจ แต่ความจริงนัน้ ยากแสนเข็ญ กว่า จะเข้าใจตนเองได้นบั ว่ายากแลว้ การเข้าใจคู่ของเราสองนัน้ ยากยิง่ กว่า แต่เมือ่ ใด ที่ตระหนักรู ว้ ่าทางแก้อยู่ตรงไหน ก็คงจะหาหนทางกูค้ วามสัมพันธ์ข้ นึ มาใหม่ได้ แม้ปญั หายังคงเกิด แต่เมื่อต่างคนต่างรู ใ้ จตน ก็ย่อมหาจุดร่วมที่จะเดินบนทาง แห่งรักนี้ได้ต่อไป ไม่เพียงมีความสัมพันธ์ซบั ซ้อนบนทางรักให้อ่านแลว้ หากสนใจการเจริญ เติบโตของโลกวัตถุนิยมทีส่ ่งผลกระทบถึงจิตส�ำนึก ให้หนั กลับมามองถึงผลกระทบ ของความเปลีย่ นแปลงในโลกสมัยใหม่ท่ไี ด้ท้ งิ ความหลังไว้อย่างเปล่าเปลีย่ ว ซึ่ง สะท้อนออกมาในเรื่องสัน้ ‘หายนะแห่งหมูบ่ า้ นชรา’ เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองหญิงชรา 68 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ณ หมูบ่ ้านแห่งหนึ่ง ซึง่ มีแต่คนแก่เฒ่าถูกทิ้งเดียวดายไว้ข้างหลัง ส่วนลูกหลานพากัน ย้ายเข้าเมืองกรุง ปากพูดพร�ำ่ ถึงแต่การหาเงิน แต่ลมื ผูใ้ ห้กำ� เนิดไปเสียสิ้น เนื้อเรื่อง ด�ำเนินไปจากค�ำเล่าของยายแก่ สะท้อนภาพอันสวยงามของชนบท ชีวติ บัน้ ปลาย แสนเงียบสงบ และการเฝ้ ารอทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยความหวัง หลังซึมซับภาพเหล่านัน้ จนพึงใจ นางสอดอัลบัม้ เก็บเข้าในตู ้ แหงนมอง รู ปบรรพบุรุษบนฝาผนังถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหยากไย่ ฉวยไม้ขนไก่ปดั และใช้ผา้ เช็ดจนสะอาด ระหว่างนัน้ ก็ไล่รำ� ลึกถึงทุกชีวติ ทีเ่ คยโชนแสงในอดีต สามี พ่อแม่ ปู่ย่า บุตรชายและเพือ่ นผองในหุบหนองบัว ความทรงจ�ำบริสทุ ธิส์ งบนิง่ ราวสายน�ำ้ รอนางหย่อนกายชุบชูดวงวิญญาณเป็ นกิจวัตร ความคิดและการกระท�ำซ�ำ้ เดิม พลัดพรากรัตติกาลอันเยียบเย็นคืนแลว้ คืนเล่า ขณะวันเปลีย่ นเวียนผ่าน หาก นางกลับถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความงดงาม ความหวังและความใฝ่ ฝนั (หน้า 125) สุดท้ายเรื่องกลับหักมุม ภาพทุกฉากตอนในเรื่องถ่ายทอดออกมาจากความ ทรงจ�ำของวิญญาณหญิงชราผูน้ นั้ ที่ยงั คงติดอยู่กบั อดีต เธอลม้ ตายในภาวะไร้ซง่ึ ลูกหลานสนใจไยดี แน่ น่ิงอยู่อย่างเดียวดายในโรงเก็บของเล็กๆ ที่เรียกว่าบ้าน เรื่องเล่าจากหญิงชรา อ่านแล ้วเพลิดเพลินกับภาพอดีตอันสวยงาม และจบลงด้วย การตายอย่างน่าสะเทือนใจ สองเรื่องทีย่ กตัวอย่างมานี้เป็ นเพียงแต่นำ�้ จิ้มเท่านัน้ เพราะทุกๆ เรื่องในเล่ม ล ้วนอ่านสนุกจนไม่อยากวาง นอกเหนือไปจากความบันเทิงระหว่างบรรทัดแล ้ว ยัง ให้แง่คิดและมุมมองสมัยใหม่ อ่านแลว้ เกิดพลังกระจ่างขึ้นในสมอง น�ำพาความ คิดให้เตลิดไปไกลกับเหล่าคณะเขียน กระตุกต่อมคิดให้หนั กลับมามองความจริง ในปัจจุบนั ทีม่ นุษย์อย่างเราๆ ทัง้ หลายก�ำลังเผชิญอยู่


book release

เรื่อง: วรวรรณ/ชลธิดา

เพื่อนสามคน

คนกรุงเก่าเข้าป่า

เรื่องเล่าของเพือ่ นสามคน ผูย้ ดึ ถือในวิถี ของตนเองอันต่างไปจากสังคมรอบข้าง คนหนึ่ง ชอบมองอากาศ คนหนึ่งชอบเล่นซนเหมือนเด็ก ส่วนอีกคนชอบเดินเล่นบนภูเขา ในสายตาผูอ้ น่ื พวกเขาคือสัตว์ประหลาด ไร้ประโยชน์ต่อสังคม แม้ใครจะมองว่าอย่างไร พวกเขาก็ยนิ ดีทจ่ี ะเป็ น อยู่อย่างนัน้ และด้วยความบกพร่องในการใช้ ชีวติ ร่ วมกับคนอื่นเช่นนี้ ในที่สุดพวกเขาก็ถูก ขับออกจากหมูบ่ า้ น และร่วมออกเดินทางค้นหาดินแดนในฝันด้วยกัน ก่อนจะตาย ไปเพราะขาดอาหาร เขาทัง้ สามก็ได้พบกับผูว้ เิ ศษแห่งดาวตก “พวกเจ้าต้องการสิง่ ใด” ผูว้ เิ ศษถาม “พวกเราหิวโหย และก�ำลังจะตาย เพราะพวกเราท�ำงานไม่เป็ น เราท�ำเป็ นเพียง มองดูภเู ขา อากาศ และเล่นสนุก” เพือ่ นคนทีช่ อบเฝ้ ามองอากาศตอบแทนเพือ่ นคนอืน่ ๆ “ถ้าเช่นนัน้ พวกเจ้าก็รู ้ว่าชีวติ คืออะไร แต่ไม่รู ้ว่าจะรักษาชีวติ ไว้ได้อย่างไร” ผู ้วิเศษว่า “พวกเจ้าเป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีแ่ ตกฝูงออกมา พวกเจ้าไม่น่าสงสาร เพราะพวกเจ้า รู ต้ วั ดีวา่ ต้องการท�ำสิง่ ใด แต่สงิ ่ นัน้ ไม่อาจท�ำให้พวกเจ้ามีชวี ติ อยู่ได้” ผูว้ เิ ศษจึงบันดาลพรให้พวกเขาได้อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ลือกตามใจปรารถนา และด้วย สัจธรรมของทุกสรรพสิง่ มีอยู่วา่ ไม่มสี ง่ิ ใดยังยื ่ นถาวรตลอดไป สุดท้ายแล ้วพวกเขาก็ ต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั แต่ก่อนจะค่อยๆ ตายลงไปทีละคนพวกเขาเรียนรูเ้ พิม่ ขึ้น มาอีกหนึ่งอย่างว่า การอยู่ร่วมมักท�ำร้ายกันและกันโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้

เมือ่ มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียว กับนางอ�ำไพ หันมาเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร แทน หน้าไมค์ผ่านคลืน่ วิทยุ และเสียงดนตรี หนังสือ เล่มนี้เป็ นการรวมงานเขียนเล่มที่ 2 ของมาโนช พุฒตาล ทีเ่ คยลงตีพมิ พ์ในนิตยสารบันเทิงคดี งานเขี ย นเล่ า เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทาง ท่องเที่ยวเมื่อครัง้ วัยหนุ่ ม ภายใต้นามปากกา นายแทรเวลลิน่ ’แมน หลีกหนีความวุน่ วายจาก เมืองกรุงสู่ความสงบนิ่งในขุนเขา สอดแทรกความรู ด้ า้ นการเดินทาง พืชพรรณ สิงสาราสัตว์ และมิตรไมตรีท่ามกลางบรรยากาศอันเขียวขจี อ่านแล ้วน�ำพาหัวใจให้ อยากจะแบกเป้ ข้นึ หลังแล ้วออกไปผจญผืนป่ ากับพวกเขาบ้าง

โตมร ศุขปรีชา springbooks / 175 บาท

คราบ

จิรภัทร อังศุมาลี มติชน / 145 บาท ผลงานเล่มล่าสุดของ จิรภัทร อังศุมาลี ตัวอักษรเรียงร้อยถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิด ทัง้ ความเหงา เศร้า โหยหา สับสนปนกลัวเกรง เรื่อง ราวถูกเล่าผ่านหลายตัวละคร ต่างเพศวัย หลาก มุมมอง โดยเชื่อมโยงกันผ่านความสัมพันธ์ของ ตัวละคร และเหตุการณ์บนเกาะภูเก็ต สะท้อน สภาพชีวติ ความรัก และครอบครัว ภายใต้ความ ซับซ้อนของจิตใจ ความเจ็บไข้ อดีตอันแสนเศร้า ความห่วงหาอาทร และความสัมพันธ์อนั เต็มไปด้วยสิง่ ผูกมัดทีต่ วั ละครต้องฝ่ าไป บ้างอาจพบจุดจบน่ าเศร้า บ้างก็พบจุดเริ่มต้นใหม่ เหลือเพียงคราบเก่าทิ้งเอาไว้ ในความทรงจ�ำ

ฟอสซิลจัง อนุกูล เหมาลา เคหวัตถุ / 155 บาท

รวมเรือ่ งสัน้ เล่มล่าสุดจาก อนุกูล เหมาลา ชายผู ส้ ร้า งสรรค์ผ ลงานออกมาทัง้ ภาพและ ตัวหนังสือ หลายคนรู จ้ กั เขาดีในนาม นกฮูก ดี ไ ซน์ จากผลงานภาพวาดที่ มี เ อกลัก ษณ์ ลายเส้นเฉพาะตัว ผลงานเขียนก็ชวนติดตาม ไม่แพ้กนั กับจินตนาการอันไร้ขอบเขต รวมทัง้ น�ำเสนอมุมมองต่อการเขียนและอ่านในรูปแบบ ใหม่ อ่านแลว้ ช่วยให้แตกยอดความคิดที่แฝง ข้อคิดไว้อย่างคมคาย ขณะก�ำลังเพลินไปกับตัวหนังสือของเขา คุณอาจถูกกระชาก ให้หนั กลับมามองความจริงรอบตัวทีส่ ะท้อนอยู่ในงานเขียนเล่มนี้

มาโนช พุฒตาล openbooks / 225 บาท

มูซาชิเซน

สุวนิ ยั ภรณวลัย openbooks / 250 บาท ‘มู ซ าชิ เ ซน’ เล่ ม นี้ เป็ นภาคต่ อ ของ ‘ภูมปิ ญั ญามูซาชิ: วิถแี ห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ’ หนังสือแบ่งออกเป็ น 4 ภาค ภาคแรก ‘เซนอย่าง มูซาชิ’ ว่าด้วยเรื่องภูมปิ ญั ญาโบราณของมูซาชิ ต่อด้วยภาค 2 ‘การซ่องเสพชีวติ ของนักกลยุทธ์’ ในวิ ถี ก ารศึ ก ผู ต้ ่ อ สู จ้ �ำ ต้อ งมี ก ลยุ ท ธ์ แ ละ ไหวพริบในการประลองที่จะท�ำให้ได้ชยั ชนะ เหนือศัตรู ภาค 3 ‘บทรักของนักกลยุทธ์’ ว่าด้วย เรื่องราวการใช้ชวี ติ และบทรักของนักกลยุทธ์ท่ี สอดแทรกวิถแี ห่งเซน ทัง้ อ่านเพลินด้วยลีลาการพรรณาเห็นภาพ ตบท้ายด้วย ‘เซน แห่งพุทธะ’ แนะทางรูแ้ จ้ง การเจริญสติ และสร้างวิถแี ห่งตน อ่านแลว้ ให้มมุ มอง ปรัชญา น�ำสูค่ วามจริงแท้ของชีวติ และปรับใช้ได้กบั ช่วงชีวติ อันวุน่ วายในสังคมเมือง

ศิลปะการคิดใหม่ เปลี่ยนชีวิตคุณได้ อย่างไร

จอห์น ฮันต์ เขียน / โตมร ศุขปรีชา แปล สวนเงินมีมา / 340 บาท ทุกความนึกคิดลว้ นส่งผลต่อการกระท�ำ เพีย งแต่ ค วามคิด นัน้ จะส่ ง ผลประโยชน์ห รือ ผลเสีย เมือ่ ประกายความคิดริเริ่ม ท�ำอย่างไรจึง จะได้ความคิดสดใหม่ และเริ่มก้าวตามด้วย แรงบันดาลใจ ที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพือ่ มขึ้น ในสังคม และเปลีย่ นแปลงชีวติ เราได้ หนังสือ เล่มนี้ เป็ นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความกล ้าทีจ่ ะคิดสิง่ ใหม่ ไม่เหนียมอาย ทีจ่ ะลงมือท�ำ และไม่ท้งิ ร้างความคิดนัน้ ไว้เพียงแค่จนิ ตนาการ *ตัวเอียงคือบางส่วนจากเนื้อหา ขอขอบคุณ ร้านเล่า ถนนนิมมานเหมินท์ ส�ำหรับการเอื้อเฟื้ อหนังสือ โทร. 0-5321-4888 HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 69


dj seed inside cm

พญาอินทรีแห่งสวนทูนอิน

เจ้าของสวนอักษรบนดอยโป่งแยงผู้เป็นหนุ่มตลอดกาล เรื่อง: นรเศรษฐ หมัดคง

2 ฉบับทีผ่ ่านไป ผมได้ Inside พีช่ ายและน้องชายสุดทีร่ กั ทีท่ ำ� ให้ผมได้รูจ้ กั เมืองเชียงใหม่อย่างลึกซึ้งในทุกบริบทไปแล ้ว มาถึงฉบับนี้คงได้เวลาอัญเชิญผู ้ยิง่ ใหญ่ ทีม่ คี วามเมตตากรุณาปราณีกบั ผมไม่ต่างไปจากลูกหลานเสมอ เมือ่ มีโอกาสได้ข้นึ มา เยือนเชียงใหม่ทเ่ี ป็ นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรลา้ นนาอันรุ่งเรืองยิง่ ใหญ่ในอดีตกาล นานมา คงไม่มใี ครในจังหวัดเชียงใหม่และทัว่ ประเทศไทยไม่รูจ้ กั ผูย้ ่งิ ใหญ่ใจดี ท่านนี้ เพราะท่านเป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เจ้าของบทประพันธ์ 100 กว่าเล่ม ทีค่ ลาสสิคตลอดกาล เป็ นพีใ่ หญ่อกี หนึ่งคนแห่งวงการหนังสือของประเทศไทยทีไ่ ม่มี นักเขียนคนใดไม่ให้ความเคารพยกย่อง เป็ นยอดกระบีม่ อื หนึ่งยุทธจักรบรรณพิภพ เป็ น.......และเป็ น....... ฯลฯ เป็ นต้น ......’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) .........อาว์ปุ๊ ลุงปุ๊ ของหลานๆ หรือพีป่ ของน้ ุ๊ องๆ ทัว่ ประเทศไทย....... แม้ท่านจะโผบินลาจากพวกเราไปอยู่บนสรวงสวรรค์ครบ 3 ปี เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม ทีผ่ ่านมาแล ้วก็ตาม แต่ลูกๆ หลานๆ เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ รวมทัง้ สาวกแห่ง ตัว อัก ษรส�ำ นวนเพรี ย วนมของท่ า น ก็ ย งั รู ส้ ึก ว่ า ท่ า นยัง อยู่ ก บั เราเสมอและ ตลอดไป ท่านไม่เคยจากพวกเราไปไหน เพราะทัง้ ชีวติ และจิตวิญญานของท่านยังคง โลดแล่นวนเวียนพูดคุยทักทายพวกเราทุกคนอยูใ่ นตัวหนังสือทุกตัวทัง้ 100 กว่าเล่ม ที่ท่านฝากไว้ให้พวกเราได้ดูต่างหน้า และเมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ก็ได้มกี ารจัดฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ที่ ลิโด้ สยามสแควร์ เพื่อ เป็ น การระลึก ถึง ชี ว ประวัติ แ ละการเดิน ทางบนถนนแห่ ง บรรณพิภพของท่านให้ได้ดูกนั อย่างเต็มอิม่ โดยการสร้างสรรค์ของทีมวายุฟิลม์ ที่ เป็ นลูกหลานของเมืองเชียงใหม่ ผมจึงถือโอกาส Inside ในฉบับนี้เป็ นการคารวะและ ร�ำลึกถึงท่านในคราเดียวกันนี้เสียเลย.... คงเป็ น เรื่ อ งยากถึง ยากมากที่จ ะเขีย นถึง คุ โ ณปการของอาว์ (ท่ า นไม่ อนุ ญาตให้ผมเรียกท่านด้วยสรรพนามอย่างอื่น เพราะท่านบอกว่า ‘อาว์ไม่ชอบ คบกับคนทีม่ อี ายุมากกว่าอาว์ เพราะฉะนัน้ ซี้ดจึงเป็ นเพือ่ นอาว์ และไม่ควรเรียกอาว์ 70 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

ว่าลุง เข้าใจมัย้ ? (HA-HA)’) ทีไ่ ด้ท้งิ ไว้ให้กบั นักเขียนและนักอ่านรุ่นหลังได้หมด ด้วยหน้ากระดาษแค่หน้าเดียวหรือสองหน้า แต่ผมจะขอรจนาเฉพาะแค่บริบทที่ ผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยในช่วงสัน้ ๆ ก่อนทีท่ ่านจะจากพวกเราไป... ผมอ่านคอลัมน์ของอาว์มาตัง้ แต่สมัยวัยรุ่นนมแตกพาน ยุคที่ท่านเขียน อยู่หนังสือพิมม์สยามรัฐ ซึ่งอ่านรูเ้ รื่องบ้างไม่รูเ้ รื่องบ้างด้วยส�ำนวนเพรียวนมที่มี ความแปลกแยกแตกต่ างไปจากคอลัมน์อ่ืนๆ ในยุคนัน้ แต่ ผมก็พยายามอ่าน ทุกครัง้ เมือ่ เจอหนังสือพิมพ์หวั นี้ เพราะทีบ่ า้ นไม่ได้รบั เป็ นประจ�ำเลยอาศัยอ่านจาก สภากาแฟในหมู่บา้ น จึงอ่านไม่ค่อยต่อเนื่อง จนผมได้ยา้ ยจากบ้านนอกเข้ามาอยู่ ตัว เมือ งหาดใหญ่ ต อนเรีย นมัธ ยมต้น คุ ณ น้า ข้า งๆ บ้า นท่ า นเป็ น สมาชิก ของ หนังสือพิมม์ฉบับนี้ ผมจึงได้อ่านคอลัมน์ ‘1 นาฑี - บางล�ำพูสแควร์’ ของอาว์ทกุ วัน ในทีส่ ุด ช่วงชีวติ หนึ่งของผมทีข่ าดการดืม่ กินหรือเสพตัวหนังสือของอาว์ไปคือ ช่วงที่ เป็ นวัยรุ่นตกมันผมได้ออกจากบ้านเดินทางท่องเทีย่ วทัวไทยเพื ่ อ่ ค้นหาประสบการณ์ ให้กบั ชีวติ ราว 5 - 6 ปี พอกลับมาก็เริ่มติดตามอ่านบทความของอาว์อกี ครัง้ ผ่าน หนังสือมติชนสุดสัปดาห์จากคุณน้าทีอ่ ยู่ขา้ งบ้านคนเดิมตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา เพราะ เริ่มอ่านสิ่งที่อาว์เขียนได้รูเ้ รื่องแลว้ ยิ่งอ่านยิ่งมัน ยิ่งอ่านยิ่งมีความฝัน ยิ่งอ่าน ยิง่ รูจ้ กั โลกกว้าง ยิง่ อ่านยิง่ ท�ำให้รูจ้ กั ผูค้ นสังคมและชีวติ มากขึ้นทุกวัน อาว์เป็ นคน ทีท่ ำ� ให้ผมรูจ้ กั ทุกตรอกซอกซอยแถวบางล�ำพูและในกรุงเทพฯอย่างหมดจดทัง้ ๆ ที่ ผมไม่เคยได้ข้นึ มาเหยียบเมืองกรุงแม้แต่ครัง้ เดียวในยุคนัน้ อาว์คอื หนึ่งในนักเขียน ไม่ก่คี นทีส่ ร้างพลังและแรงบันดาลใจให้ผมมีความฝันว่า โตขึ้นอยากเป็ นนักเขียน อาว์แนะน�ำให้ผมรูจ้ กั บทเพลงบลูสแ์ ละแจ๊ซซ์มากมายทีอ่ าว์แอบซ่อนวางไว้ระหว่าง บรรทัดของทุกๆบทความและหนังสือเกือบทุกเล่มที่อาว์เขียน อีกทัง้ ได้นำ� พาผม ไปท่องโลกของผูค้ นในยุค 70s ทีเ่ รียกว่า ‘บุปผาชนหรือฮิปปี้ ชน’ คล ้ายได้ไปด้วย ตัวเอง ผ่านหนังสือเล่มแรกของอาว์ทผ่ี มซื้อด้วยเงินของตัวเองเป็ นครัง้ แรกในชีวติ เมือ่ 20 กว่าปี ทผ่ี ่านมา หนังสือเล่มนัน้ มีช่อื ว่า ‘หลงกลิน่ กัญชา’ แต่ผมเสียดายมาก ที่ห นัง สือ เล่ ม นี้ เ สีย หายไปกับ น�ำ้ ที่พ ดั พาไปเมื่อ ครัง้ น�ำ้ ท่ ว มใหญ่ ท่ีห าดใหญ่


บ้านเกิดของผมเมือ่ ปี 2536.... ในทีส่ ุดความฝันของผมก็เป็ นความจริง เมือ่ ผมได้มโี อกาสร่วมชายคาเป็ น นักเขียนอยู่ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับเดียวกับอาว์ถงึ 5 ปี เต็มๆ และมี โอกาสได้เจอกับอาว์ตวั เป็ นๆ 1 ครัง้ ตอนทีเ่ ครือมติชนจัดงานทีห่ อ้ งประชุมใหญ่ของ ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพานิชย์แถวสีแ่ ยกรัชโยธิน ตอนนัน้ อาว์นงั ่ มาในรถเข็น น้าเถียร หรือ คุณเสถียร จันทิมาธร ท่านบก.ใหญ่แห่งมติชนสุดสัปดาห์เป็ นคนลาก มือผมไปแนะน�ำให้รูจ้ กั อย่างเป็ นทางการ ผมถือโอกาสกราบอาว์แลว้ แนะน�ำตัวแต่ ไม่มโี อกาสได้พดู คุยกันมากนัก เนื่องจากในงานมีคนเยอะมาก อาว์ได้พดู ว่า ‘ดีใจที่ เข้ามาทักทายนักเขียนแก่ๆ อย่างอาว์ ลูกชายของอาว์เป็ นแฟนตัวยงหนังสือ GT ของ ซี้ดนะ จ่อยเขาพูดถึงซี้ดกับอาว์เสมอ’ ผมปลื้มอกปลื้มใจจนตัวลอย และอาว์พูด ทิ้งท้ายก่อนผมกราบลาว่า ‘หวังว่าเราคงได้เจอและพูดคุยกันอย่างเต็มอิม่ สักครัง้ ที่ สวนทูนอินนะ’ ผมเลยรับปากอาว์ไว้วา่ ‘นับเป็ นเกียรติต่อชีวติ ผมเป็ นอย่างยิง่ แล ้ว ผมจะขึ้นไปหาอาว์แน่นอนครับ’… 3 - 4 ปี ต่อมาผมได้ข้นึ มาเชียงใหม่เพือ่ เปิ ดตัวหนังสือเล่มแรกชือ่ ‘ดนตรี คีตา เวหา อิเลคโทรนิกส์’ ทีร่ า้ น ขันอาษา ของป๋ าโหน่ง และป๋ าก็กรุณาขับรถพาผมขึ้น ดอยโป่ งแยงไปกราบอาว์ทส่ี วนทูนอิน ในทีส่ ุดผมก็ได้นงั ่ พูดคุยเสวนากับพญาอินทรี ผูย้ ่ิงใหญ่ในรังของท่านตามทีไ่ ด้รับปากไว้จริงๆ เสียที ทัง้ ๆ ทีส่ ขุ ภาพของอาว์ไม่ค่อย แข็งแรงสักเท่าไหร่แล ้วก็ตาม แต่อาว์กย็ งั นัง่ คุยกับผมอย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเนื่อย แถมยัง ให้ป้าติม๋ ภรรยาสุดทีร่ กั และแสนใจดีของท่านต่อโทรศัพท์ทางไกลไปหาจ่อย ลูกชาย คนเล็กทีอ่ เมริกา เพือ่ ให้จ่อยได้พูดคุยทักทายกับผมหลายนาที ก่อนมานังคุ ่ ยกับท่านต่อ เราคุยกันอย่างสนุกสนานตามสไตล์คนหนุ่มตลอดกาลอย่างอาว์ หลายๆ เรื่องราวที่ อาว์ได้สอนได้บอกกับผมช่างเป็ นความรูท้ ห่ี าค่ามิได้ต่ออาชีพนักเขียนของผมจริงๆ ประโยคสุดท้ายทีอ่ าว์บอกก่อนทีผ่ มจะกราบลากลับ คือ ‘ซี้ดท�ำไมไม่เขียนในมติชน ต่อล่ะ รู ม้ ยั้ ว่าอาว์เป็ นแฟนคอลัมน์ ‘ดนตรีแห่งอนาคต’ ของซี้ดทุกฉบับเลยนะ ทีไ่ ม่อยากบอกตอนทีเ่ จอกันทีก่ รุงเทพฯ เพราะกลัวเหลิง (HA-HA) ซี้ดควรเขียน

หนังสือต่ อไปตราบใดที่ยงั อ่านหนังสืออยู่ และคราวหน้าถ้ามีเวลาขึ้นมาหาอาว์ ซี้ดเอาเพลงฮิปฮอปที่ซ้ ดี ชอบมาเปิ ดให้อาว์ฟงั ด้วยนะ เพราะอาว์กำ� ลังเขียนเรื่อง ราวของดนตรีฮปิ ฮอปให้กบั โหน่ง วงศ์ทนง เจ้าของนิตรสาร a day อยู่...’ ผมก็ ตอบตกลงทันที… ครัง้ สุดท้ายทีผ่ มได้กราบอาว์คอื วันที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2552 ผมได้ข้นึ มาเปิ ดแผ่นให้กบั โรงแรม D2 ในปาร์ต้ คี นื ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ เช้าขึ้นมาของ วันปี ใหม่ผมได้นงั ่ รถขึ้นไปหาอาว์ทส่ี วนทูนอินเพือ่ ตัง้ ใจไปกราบอวยพรและขอพร ปี ใหม่จากอาว์ พอไปถึงคนรับใช้ทส่ี วนทูนอินบอกว่า อาว์ไม่สบายหนักอาติม๋ เลยน�ำ ลงมาแอดมิททีร่ พ. ในเวียงเมือ่ สองคืนทีผ่ ่านมาแล ้ว ผมเลยรีบบึง่ ลงมามุง่ ตรงไปหา อาว์ทร่ี พ.ทันที ได้เจอทัง้ เลิงหรือ คุณวงษ์ดำ� เลิง ลูกชายคนโต ทีบ่ นิ กลับมาจากจาก อเมริกาอย่างกระทันหัน และป้ าติม๋ ทีเ่ ฝ้ าอาว์อยู่ พออาว์รูว้ า่ ผมมาเยีย่ ม อาว์รบี ลุก ขึ้นจากเตียงแลว้ นัง่ พูดคุยกับผมคลา้ ยคนไม่มอี าการป่ วยเลยแม้แต่นอ้ ย แม้เวลา ราว 20 นาทีอนั แสนสัน้ ทีไ่ ด้นงั ่ คุยกัน ก็ทำ� ให้ผมก็มคี วามสุขมากเหลือเกินทีไ่ ด้มา อวยพรและรับค�ำอวยพรปี ใหม่จากอาว์ ผมได้บอกกับอาว์วา่ ‘ผมเลือกเพลงฮิปฮอป ที่ผมชอบมาให้อาว์แลว้ นะครับ แต่อาว์ไม่สบายคงไม่มโี อกาสได้ฟงั ’ อาว์ตอบว่า ‘ไม่เป็ นไรหรอกซี้ด แค่ได้เจอซี้ดและซี้ดบอกว่าเอามาให้อาว์ฟงั ตามสัญญาอาว์ก็มี ความสุขแล ้ว ไม่ตอ้ งห่วงหรอก ยังไงอาว์คงได้ฟงั สักวัน...ไม่นานเกินรอ...’ ในที่สุด... อาว์ก็ได้ฟงั เซ็ทเพลงฮิปฮอปที่ผมเลือกและมิกซ์แบบนันสต๊อป เพือ่ มาให้อาว์ฟงั โดยเฉพาะ ณ วัดทีว่ างศพอาว์ในการสวดคืนสุดท้าย และเป็ นเสียง เพลงสุดท้ายที่เปิ ดให้กบั อาว์ได้ฟงั ของคืนวันนัน้ ก่ อนย้ายศพไปฌาปนกิจในวัน รุ่งขึ้น........... แม้อ าว์จ ะไม่เ ป็ น คนเชีย งใหม่โ ดยพื้น เพ แต่ ใ นชีวิต นี้ ผ มก็ ดีใ จ ภูมิใ จ และนอนตายตาหลับแลว้ เพราะได้เจอพบปะพูดคุยกับอาว์ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งสวนทูนอินเจ้าของสวนอักษรบนดอยโป่ งแยงผูเ้ ป็ นหนุ่มตลอดกาล ที่ เมืองเชียงใหม่ ในวาระสุดท้ายของชีวติ ... HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 71


calendar

วันนี้ - 27 เมษายน 2555 The Two Journeys 2

การแสดงงานระลึก ถึง ความหลังของ อินสนธิ์ วงศ์สาม และ เวเนเซีย วอล์คกี้ ถ่ายทอด แรงบันดาลใจ และการเดินทาง ของพวกเขา เกิดเป็ นเรื่องราว เหตุการณ์ และการน�ำไปสู่การ ก่ อ เกิด หอศิ ล ป์ อุท ยานธรรมะ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ถนน นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

วันนี้เป็นต้นไป สบทบทุนสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงวิทยาลัยดุริยศิลป์

ชมรมศิ ษ ย์ดุ ริ ย ศิ ล ป์ ม.พายัพ 2012 World Choir Games in Cincinnati ขอเรียนเชิญพีน่ อ้ งชาวดุริยศิลป์ และผูม้ อี ุปการะคุณทุกท่านร่วมส่ง แรงใจและสนับสนุนก�ำลังทรัพย์ ให้กบั คณะนักร้องประสานเสียงวิทยาลัยดุรยิ ศิลป์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก World Choir Games 2012 น�ำทีมโดย อ.อายุ นามเทพ ระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2555 ณ เมือง Cincinnati มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังขาดงบประมาณอยู่เป็ น จ�ำนวนมาก จึงขอรับการสนับสนุนจากท่านในครัง้ นี้ โดยสามารถบริจาคเงินสนับสนุนในกิจกรรมครัง้ นี้ผา่ นบัญชีของมหาวิทยาลัย พายัพ ตามรายละเอียดนี้ ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยพายัพ ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา : สันป่ าข่อย เลขทีบ่ ญั ชี : 253-066469-3 กรุณาส่งส�ำเนาสลิปโอนเงินมาที่ jjcadenza@aol.com (อีเมลของคณบดี วิทยาลัยดุรยิ ศิลป์ เพือ่ เป็ นหลักฐานการ เบิกเงินจากฝ่ ายการเงินของ ม.พายัพ)

วันนี้เป็นต้นไป Like ละ 5 บาท

คลิกเรดิโอ FM 102.5 ณ เชียงใหม่เจ้า ชวนท�ำบุญ เพียงคุณเข้ามากด Like นอกจากจะเป็ นการสมัครสมาชิกไปในตัวเพือ่ รับสิทธิเศษและของรางวัลมากมาย จาก คลิกเรดิโอ FM 102.5 ณ เชียงใหม่เจ้า แล ้วยังได้ร่วมท�ำบุญ เพราะยอดคลิก แฟนเพจยิ่งเยอะเท่าไหร่ทางคลืน่ จะน�ำไปคูณ 5 บาท เพือ่ น�ำไปสมทบทุนบริจาค การกุศลโดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย ตัง้ แต่วนั นี้จนถึง 30 พ.ย. 55 นี้ ดูรายละเอียดได้ท่ี facebook.com/clickradio1025cnx

วันนี้ - 15 เมษายน 2555 การสาธิต และ Workshop การวาดภาพด้วยสีชอล์คน�้ำมัน (Oil Pastel)

ข่าวดีสำ� หรับเด็กๆ และผูท้ ่สี นใจงานศิลปะ เตรียมพบกับการสาธิตและ Workshop การวาดภาพด้วยสีชอล์คน�ำ้ มัน (Oil Pastel) โดย ครูชา้ ง - ทศพล เพชรัตนกูล ครู สอนศิลปะส�ำหรับช้าง ปางช้างแม่สา และครู สอนศิลปะ Smart Art ในงานแสดงนิทรรศการศิลปะ ‘คเณศา คชา อวตาร’ ของ จักรพันธ์ ไชยจิตต์ ศิลปิ นชื่อดังของเมืองไทย งานนี้ไม่มคี ่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 08-97009337 ทีช่ นั้ 2 นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

72 : HIP MAGAZINE APRIL 2012

วันนี้ - 20 ธันวาคม 2555 D-Sweet แพ็คเกจ

โรงแรมดุสติ ดีทู เชียงใหม่ มอบของขวัญสุดพิเศษส�ำหรับคู่รกั เพือ่ เฉลิม ฉลองช่วงเวลาอันแสนโรแมนติกของคุณตลอดปี 2555 ด้วย D-Sweet แพ็คเกจ ในห้องคลับดีลกั ซ์ 2 คืน ราคา 18,000 ++บาท, ห้องสตูดโิ อ สวีท 2 คืน ราคา 20,300 ++บาท, ห้องดี สวีท 2 คืน ราคา 25,300 ++บาท พร้อมสิทธิประโยชน์ มากมาย อาทิเช่น รถรับ-ส่งสนามบิน, บริการดอกไม้ (สามารถเลือกได้ทัง้ ช่อดอกไม้, โรยกลีบดอกไม้บนเตียง หรือในอ่างอาบน�ำ้ แบบเซ็กซี,่ บริการนวดไทย หรือนวดน�ำ้ มัน 60 นาที ส�ำหรับ 2 ท่าน ที่เทวารัณย์ สปา ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท ่ี 0-5399-9999 หรือ d2cm@dusit.com

วันนี้ - 27เมษายน 2555 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สัญจร

ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2554 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะ หน่ วยงานที่ดูแลและด�ำเนินการด้านสวัสดิการศิลปิ น แห่งชาติ โดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดแสดง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอคั รศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ และผลงานทัง้ หมดได้สัญจรไปยัง 4 ภูมภิ าค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย บูรพา โดยสัญจรมาภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 2 - 27เมษายน 2555 นี้ ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ - 30 เมษายน 2555 ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล ้านนา ด้วยการจัดจ�ำหน่าย สินค้าเสื้อผ้าพื้นเมืองในราคาลดพิเศษ พร้อมกิจกรรมการสาธิตท�ำตุงปีเกิด, ตุงไส้หมู และประเพณีปกั ตุงปีเกิดบนเจดียท์ รายจ�ำลอง พิเศษสุด...ช้อปสินค้าภายในโซนนอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ครบ 3,000 บาท รับฟรี ชุดรองแก้วกระดาษสา หรือช้อปครบ 4,500 บาท รับฟรี กางเกงสะดอผ้าฝ้ าย ทันที! ณ โซนนอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ชัน้ 2 และ 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

5 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2555 นิทรรศการ ‘เปลี่ยนระแวงเป็น ระวัง’

จากความสนใจในประเด็นของผลกระทบทางธรรมชาติ เกีย่ วเนือ่ งกับการใช้ชีวติ ของมนุษย์ ทีส่ ง่ ผลต่อจิตใจมนุษย์ความทุกข์จากการสูญเสียทรัพย์สนิ ถ่ายถอดออกมาเป็ น ผลงานศิลปะ จะเป็ นอย่างไรกับการเปลีย่ นระแวงเป็ นระวัง เชิญชมได้ท่ี Pongnoi Community Art Space (ซอยข้างวัดโป่ งน้อย) ต�ำบลสุเทพ เชียงใหม่ สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 08-1288-3908

6 - 7 เมษายน 2555 Music Festival

จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี กับ Music Festival การแสดงคอนเสิรต์ จาก ศิลปิ นที่มีช่ือเสียงทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ อาทิ Thomas Kiessling, Garth Taylor, Il Quinto, Blues Brothers, หนึง่ จักรวาล, Mango Republic, BaDeeBiDoo และศิลปิ นอืน่ ๆ อีกมากมายจากทัวทุ ่ กมุมโลก เริม่ เปิ ดแสดง ตัง้ แต่เวลา 18.00 - 22.30 น. โดยจัดแสดงดนตรีสด เนรมิตให้เป็ นห้องดนตรีกลางแจ้ง


ณ บริเวณลานอนุ สาวรียส์ ามกษัตริย ์ เชียงใหม่ งานนี้ชมฟรี พร้อมอิ่มอร่อยกับ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม หลากหลายชนิ ด ติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ท่ี www.chiangmaifest.com

7 - 8 เมษายน 2555 Dutchie Boy & Girl 2012

กลับมาอีกครัง้ กับเส้นทางสูฝ่ นั ในวงการบันเทิง กับเวทีคน้ หาดวงดาวประดับ วงการ Dutchie Boy & Girl 2012 ครัง้ ที่ 15 เวทีสำ� หรับเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ทีม่ ใี จรักในการแสดง และการร้องเพลง เพือ่ ค้นหาตัวแทนภาคเหนือ ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

19 – 23 เมษายน 2555 ของดีเมืองตรัง...ดังที่ เชียงใหม่

ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดตรัง ชวนเลือกซื้อ และเลือกชมสินค้าจากจังหวัดตรัง อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลขึ้นชือ่ ของเมืองตรัง เค้กกาแฟ เค้กสามรส หมูยา่ งเลิศรส ผ้าบาติค ฯลฯ พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมายภายในงาน ณ ชัน้ G Junction X ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สนุกกับดนตรีดีๆ ตลอดเดือนเมษายน

The Bear Bar 8 เมษายน 2555 68/5 ถนนเจริญประเทศ ปันรักเพื่อน้อง ต�ำบลช้างคลาน เชียงใหม่ มูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://thebearbar.com/events จัดกิจกรรมประมูลของดารา การจ�ำหน่ายเสื้อ For the Children โดยมี โน้ส - อุดม

แต้พาณิชย์ พร้อมแจกลายเซ็นต์บนเสื้อ และการแสดงภาพถ่าย ‘ร่วมท�ำดีเพือ่ สังคม’ เพื่อหารายได้นำ� ไปเข้าโครงการอนาคตของหนู และเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้ ได้รบั โอกาสด้านการศึกษา ณ ชัน้ 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

10 - 16 เมษายน 2555 สงกรานต์ ฟันเฟสต์ งานวัดติดแอร์

ร่ ว มสื บ สานวัฒ นธรรมล า้ นนา กับ งานวัด ติ ด แอร์ ที่ น่ี แ ห่ ง เดี ย วใน เมืองเชียงใหม่ กับเครือ่ งเล่นมหาสนุกหลากหลายชนิด อาทิ กระเช้าชิงช้า ม้าหมุน รถบัม้ พ์ และกลิน่ อายสงกรานต์ล ้านนา มาพร้อมอาหารพื้นเมืองเลิศรสราคาย่อมเยา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

5 เมษายน 2555 สันป่าข่อย คอมโบ้

‘สันป่ าข่อย คอมโบ้’ จะน�ำความสนุก และความตืน่ เต้นของการผสมผสาน ดนตรีแนวฟิ วชัน่ ร็อค และแจ็ซซ์ มาให้ท่านได้สมั ผัสทีเ่ ดอะแบร์บาร์ เพียง คืนเดียวเท่านัน้ โดยมี ปู - นฤนาท จันทรางกูร (มือกลอง) และ โม่ง - ธนิท วิภาษา (คียบ์ อร์ด) พร้อมด้วย เต๋อ - นเรศ อินทเนตร (เบสส์) บอย - ธรรพ์ ธรรมอุโมงค์ (เพอร์คสั ชัน่ ) และ นิว - ธเนศ วงศ์สงิ ห์ (กีตาร์) เหล่านักดนตรี มากประสบการณ์ของเชียงใหม่ร่วมกันแสดงสดให้ชมกัน พร้อมแขกรับเชิญ พิเศษ ทากะ - มือแซ็คโซโฟน จากญีป่ ่ นุ ร่วมด้วยวงดนตรีจากเชียงใหม่ Del Ritmo เริม่ สนุกเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

12 เมษายน 2555 10 - 19 เมษายน 2555 เปิดตัวผลงานเพลงชุดล่าสุดของ ‘นก วง La Fiesta’ OTOP ช้อปม่วนใจ๋ ฮัปปี๋ใหม่เมือง

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญทุกท่านพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และการส่งเสริมการส่งออกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเสนาวิชาการ เลือกช้อปสินค้า OTOP คุณภาพดี ราคาถูก เพือ่ เป็ นของฝากถูกใจ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ณ ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

11– 17 เมษายน 2555 ประเพณีสรงน�้ำพระ 2555

เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลในโอกาส วันขึ้นปี ใหม่ไทยในปี มะโรงนี้ อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีสรงน�ำ้ พระประธาน และพระประจ�ำวันเกิด ณ ลานด้านหน้า อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

19 – 22 เมษายน 2555 CentralPlaza Game Tour

ครัง้ แรกกับ สนามประลองสุ ด ยอดเกม Console และ PC จาก ค่ายเกมชื่อดัง อาทิ Street Fighter IV, Dota All Stars, Fifa 12, Counter Strike Online, Hero of Newelf ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อม บูธจากเหล่าบริษทั เกม ทัง้ Online และ Offline ในงาน Game Festival ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ขอเชิญมาร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในงานเปิ ดตัว CD เพลงชุดล่าสุดของ นก วง La Fiesta อีกหนึ่งศิลปิ นคุณภาพของเชียงใหม่กบั เพลงสไตล์ละติน สุดมัน พร้อมกับการแสดงสดบนเวทีหลากหลายรูปแบบตัง้ แต่เพลงย้อนยุค อย่าง Besame Mucho เพลงจังหวะลาตินทีท่ ำ� ให้คุณต้องขยับเท้าตาม รวม ทัง้ Rhythm Of Desperado ไปจนถึงเพลง Tequila, That’s Alright! โดย มีแขกรับเชิญอย่าง ทากะ - มือแซคโซโฟน จากญีป่ ่ นุ มาสร้างสีสนั ในงานด้วย

25 เมษายน 2555 บลูส์ @ เดอะแบร์บาร์

ใครทีช่ ่นื ชอบดนตรีบลูส ์ ต้องไม่พลาดงานนี้ กับการแสดงสดของสอง วงบลูสค์ ุณภาพของเชียงใหม่ตลอดค�ำ่ คืน โดยเวลา 21.30 น. เริ่มคึกคักกับวง เดอะเบสท์บลู และเพิม่ จังหวะขึ้นในเวลา 23.00 น. กับวงเดอะบอยบลูส ์ พร้อม ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ ทากะ - มือแซ็คโซโฟน จากญีป่ ่ นุ

26 – 28 เมษายน 2555 โปรโมชั่นสุดพิเศษท้ายเดือน เดอะแบร์บาร์

ออกมาร่วมสนุกกับโปรโมชัน่ ส่งท้ายเดือนเมษายน ทีเ่ ดอะแบร์บาร์กนั ตลอดคืน กับเครื่องดืม่ ราคาพิเศษ เบียร์ขวดใหญ่ 3 ขวด เพียง 199 บาท ส่วน ใครชอบเครื่องดืม่ เบาๆ อย่างค็อกเทล น่าจะถูกใจกับโปรโมชัน่ ซื้อ 2 แถม 1 ออกจากบ้านมาร�ำ่ บรรยากาศดีๆ กับ ดนตรีแจ็ซซ์ฟิวชัน่ และละติน ตัง้ แต่เวลา 21.30 น. เป็ นต้นไป

HIP MAGAZINE APRIL 2012

: 73


something

ข้าวปลาของมายา เงินทองสิของจริง เรื่อง/ภาพ: พุทธิมน

คาดหวังของมายา ผิดหวังสิของจริง ความรักของมายา ความชังสิของจริง ความจงรักของมายา ความทรยศสิของจริง ความมันคงของมายา ่ ความเปลีย่ นแปลงสิของจริง อุดมคติของมายา อคติสขิ องจริง ตรรกะของมายา อลหม่านสิของจริง ความจริงของมายา ความฝันสิของจริง

74 : HIP MAGAZINE APRIL 2012


HIP MAGAZINE ISSUE 90 : APRIL 2012  

Download : www.hipthailand.net

HIP MAGAZINE ISSUE 90 : APRIL 2012  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement